œÿç ¾ ë N ÿç Q¯ÿÀÿ xÿæLÿ{Àÿ {œÿ{àÿ

1¯ÿÌöLÿë s 312.00 6þæÓLÿë s.156.00 3þæÓLÿë s 78.00 sZÿæ þœÿçAÝöÀÿ/¯ÿ¿æZÿ xÿ÷æüÿu AæLÿæÀÿ{Àÿ ¨vÿæB ¨æÀÿç{¯ÿ >
Manager, Nijukti Khabar, TS-3/193, Mancheswar I.E., Bhubaneswar - 10

www.nijuktikhabar.net

Óí`ÿœÿæ
F†ÿ”´æÀÿæ xÿæLÿ{¾æ{S œÿç¾ëNÿç Q¯ÿÀÿ þSæD$# ¯ ÿæ ÓþÖ S÷ æ ÜÿLÿþæœÿZÿë f~æB ’ÿçAæ¾æDAdç {¾ {Óþæ{œÿ Q¯ÿÀÿ LÿæSf Ó¸Lÿö{Àÿ {¾{Lÿò~Óç {¾æSæ{¾æS {¯ÿ{Áÿ S÷æÜÿLÿ œÿºÀÿ D{àÿÈQ LÿÀÿç¯ÿæ fÀÿëÀÿê A{s > -¨÷ÓæÀÿ ¨Àÿç`ÿæÁÿLÿ
Postal Regd.No-BN/43/12-14

RNI No. 52621/93

NIJUKTI KHABAR
Employment & Education based leading weekly μÿë¯ÿ{œÿÉ´Àÿ
BHUBANESWAR

20É ¯ÿÌö
VOLL.XX

ÓóQ¿æ- 51
ISSUE - 51

25 - 31 þB 2013
25 - 31 May 2013
6.00

6.00

Tel:0674- 2582532 / 533 / 534 Fax : 2582535
e - m a i l : n i j u k t i k h a b a r @gmail. c o m

Samantaray Academy
Multiple Learning Solution Provider...

Join for Best Coaching....

Visit Us : www.samantaray.ac.in

BANKING SSC PPT/PD CDS/NDA

LIC/GIC RAILWAY LAW/CLAT OAS/IAS(CSA T)
KENDRIYA VIDYALAYA SUNDARGARH At. Bhawanipur, Po-Sankara, Dist-Sundargarh (Orissa)-770020 A Walk-in-lnterview will be held in the Vidyalaya premises forthe following posts in order to prepare the 2nd panel of teachers in different subjects to be engaged on contractual basis against vacant posts during the academic year 2013-14. Interested candidates fulfiiling the requisite qualification may appear the interview with their Bio- data along with original mark sheets a photograph and certificates with a set of photocopies as per the details given below :- 1. Name of the Post: PGTs (Physics & Biology), Minimum essential Qualification: Master Degree in the relevant subjects from a recognized University with at least 50% marks in aggregate. B Ed from a recognized University. Consolidated pay/remuneration: Rs. 27500/- (Normal), Date & Time of Interview: 31.05.2013 at 9.00 AM. Note: Proficiency in teaching in Hindi & English in the subjects is required. 2. No TA/DA will be paid for attending the interview. 3. In case of nonavailability of trained teacher, minimum 60% in Science subject maybe considered. Phone: 06622273046) PRINCIAPAL

GOLDEN OPPORTUNITY! INSURANCE ASST. EXAM JULY-13 BATCHES STARTING 23rd MAY & 6th JUNE.HURRY!!! H.O.: Surya Vihar, Link Road, Cuttack - 12 Call. : 0671-2323545 / 9438563121 BR.: Duplex-48, Sailashree Vihar , BBSR Mobile No. : 8280213839

Corrigendum to Advertisement No. 02 of 2013-14 for recruitment to the post of Mining Officer in (Group-B) of Odisha Mining & Geology Service under Steel and Mines Department, regarding revised vacancy Position. As per revised vacancy furnished by the Steel and Mines Department of Government of Odisha, the category wise vacancy position as published at Para-2 of the advertisement is hereby revised as follows:-

ODISHA PUBLIC SERVICE COMMISSION 19, DR. P.K. PARIJA ROAD, CUTTACK

All other terms & conditions of the advertisement No. 02 of 2013-14 shall remain unchanged. The candidates who have already applied for the post need not apply again.The candidates are advised to visit the website of the Commission at http://opsconline.gov.in and or http://opsc.gov.in. Special Secretary

Ph : (06852) 252421 (Off), 252857 (MIS), 250835 (Fax) E-mail: dpckoraputssa.opepa@nic.in, grievancessakpt@gmail.com The Certification Verification of the short listed candidates fjrf engagement of Part Time Instructors in Physical Education 7 ART Education in the Govt. Upper Primary Schools of the District having enrollment of children more than 100 / MlS-cum-Planning Coördinator for Blocks / Accountant-cum-Supporting Staff for Blocks / Resource Persons for BRC for subject Specific Training at Block Level / Resource Person for Support of CWSN at Block level is scheduled to held on 06.06.2013 at 11.00 A.M. in the office chamber of the undersigned. The short listed eligible candidates are available in the Koraput district website i.e. www.koraput.nic.in. The candidates who are failed to attend the verification on the said date and time shall not be entertained further. District Project Coordinator, RTE-SSA, Koraput

DISTRICT PROJECT OFFICE SARVA SHIKSHA ABHIYAN SHIKSHA SADAN, KORAPUT-764020

f¯ÿú ÜÿæBàÿæBsÓú
- ÓÉÚ Óêþæ ¯ÿÁÿ - BƒçAæœÿú Aæþ} - BƒçAæœÿú {œÿμÿç - AæÜÿâæ¯ÿæ’ÿ ßë¨ç S÷æþê~ ¯ÿ¿æZÿ - þçœÿçÎç÷ Aüÿú xÿç{üÿœÿÛ {Ó+÷æàÿú AxÿœÿæœÿÛ xÿç{¨æsú

Óþœÿ´† ç ÿ Aæ’ÿç¯ÿæÓê DŸßœÿ Óó×æ, LÿÀÿqçAæ
Óþœÿ´† ç ÿ Aæ’ÿç¯ÿæÓê DŸßœÿ Óó×æ, LÿÀÿqçAæ AæœÿëLÿíàÿ¿{Àÿ {¯ÿðÌßçLÿ jæœÿ{LÿòÉÁÿ LÿõÌç H Aæþ#œÿç¾N ë ÿç Óë{¾æS ÓõÎç LÿÀÿç¯ÿæ œÿçþ{;ÿ S÷æþê~ {¯ÿLÿæÀÿ Aæ’ÿç¯ÿæÓê ¾ë¯ÿLÿ/¾ë¯ÿ†ÿêþæœÿZÿvÿæÀÿë FœÿúÓçμÿçsç Ó´çLÿõ†ÿê ¨÷æ© AæBsçAæ/AæBsçÓçFÓú þæšþ{Àÿ ÓÀÿLÿæÀÿZÿ Óó¨í‚ÿö Aæ$#öLÿ ÓÜÿæ߆ÿæ{Àÿ ™¢ÿæþíÁÿLÿ Éçäæ ¨÷’ÿæœÿ œÿçþ{;ÿ AæÓ;ÿæ 05.06.2013 †ÿæÀÿçQ Óë•æ Óæ™æ LÿæSf{Àÿ œÿç{þ§æNÿ üÿþö{Àÿ Aæ¯ÿÉ¿Lÿêß ¨÷þæ~¨†ÿ÷ (ÉçäæS†ÿ fæ†ÿçS†ÿ) ÓóàÿS§ LÿÀÿç ¨÷LÿÅÿ ¨÷ÉæÓLÿ, Óþœÿ´† ç ÿ Aæ’ÿç¯ÿæÓê DŸßœÿ Óó×æ, LÿÀÿqçAæZÿ Lÿæ¾ö¿æÁÿß{Àÿ A$¯ÿæ {SæÏê DŸßœÿ A™#LÿæÀÿê, LÿÀÿqçAæ, vÿæLÿëÀÿþëƒæ, ¾Éç¨ëÀÿ, ÀÿÀÿëAôæ H ÉøLÿõÁÿçZÿ Lÿæ¾ö¿æÁÿß{Àÿ (xÿ¯ÿâ&¿ ë BH)Zÿvÿæ{Àÿ ’ÿæQàÿ LÿÀÿç¯ÿæ ¨æBô Óí`ÿœÿæ ’ÿçAæ¾æDAdç> Óæäæ†ÿLÿæÀÿ œÿçþ§ †ÿæÀÿçQ þë†ÿæ¯ÿLÿ LÿÀÿæ¾ç¯ÿ F¯ÿó F$# œÿçþ{;ÿ {Lÿò~Óç Lÿàÿú {àÿsÀÿú Lÿçºæ SÖ Qaÿö ’ÿçAæ¾ç¯ÿ œÿæÜÿ]> ¨÷LÿÅÿ ¨÷ÉæÓLÿ, Óþœÿ´ç†ÿ Aæ’ÿç¯ÿæÓê DŸßœÿ Óó×æ, LÿÀÿqçAæ

STATE URBAN DEVELOPMENT AGENCY Govt of Odisha (H & U.D.Deptt.) Vivekananda Marg,Bhubaneswar-751014, Tel/Fax No.0674-2432317/2432846, e-mail: sudaodisha@gmail.com
Applications are invited from women candidates only for posting as UCDN Community Organisers on contractual basis co-terminus with the implementation of Swarna Jayanti Sahari Rozgar Yoana(SJSRY), a Centrally Sponsored Urban Poverty Alleviation Programme- No. of Vacanciesy 21. • Remuneration - Rs.5.000/-per month (Consolidated). • Age - Between 21 to 37 as on 01.05:2013. • Nativity : Must be resident of the concerned District • Qualification: Graduate in Social Sciences like, Sociology, Psychology Home Science, Anthropology, Economics Education, Geography, History, Law, Linguistics, Politicai Science, Public Administration, Industrial Relation, Media Studies, Philosophy, Legal Management, Library Science, Information Sceience, International, Studies, Social work Etc. With oriya as one of the subjects up to 7thstandard. Preference will be given to candidates having Master Degree in the above subjects with basic knowledge in computer Application. • Work Experience - In any Govt./Non-Govt., Social Development or Community Development Sector. • Selection procedure - Career marking and work experience, "Bio-data in prescribed format(Annexure-B) along with two recent Pass Port size photographs duly attested by a.Gazetted Officer, proof of residence, attested copies, of educational qualification with mark sheet, Character certificate from a Gazetted Officer and copies of work experience (if any) should be sent to the Additional District Magistrate-cum- Project Director, DUDA, District Office of the concerned district by 05.06.2013. for details of the ULB-wise vacancy (Annexure-G), Bio-data (Annexure-B), Engagement Order (Annexure- G), Agreement (Annexure-D), Undertaking (Annexure-E),- Job description etc:, the candidates may Visit the HOME PAGE of H & UD Deptt. website at: www.urbanorissa.gov.in N:B The contractual engagement of CO is valid up to the end of February of a financial year; subject to renewal on satisfactory performance. Member Secretary

’ÿÀÿQæÖ üÿþö 1. ¨÷æ$öê/¨÷æ$#œ ö ÿêZÿ œÿæþ: 2. ¨ç†ÿæ/Aμÿçμÿæ¯ÿLÿZÿ œÿæþ: 3. vÿçLÿ~æ: Ó´æ: {¨æ: ¯ÿâLÿ: ¨çœÿ: {üÿæœÿ: 4. fœÿ½ †ÿæÀÿçQ: 5. {LÿDô AœÿëÓí`ÿç†ÿ fœÿfæ†ÿç A;ÿμÿöëNÿ: (¨÷þæ~¨†ÿ÷ œÿLÿàÿ) 6. μÿçŸäþ ¨÷æ$öê Lÿç ? (¨÷þæ~¨†ÿ÷ œÿLÿàÿ) 7. ÉçäæS†ÿ {¾æS¿†ÿæ (¨÷þæ~ ¨†ÿ÷): 8. ¯ÿç¨çFàÿú {É÷~ê μÿëNÿ Lÿç? (¨÷þæ~ ¨†ÿ÷ œÿLÿàÿ) 9. †ÿæàÿçþ {œÿ¯ÿæLÿë BbÿëLÿ $#¯ÿæ {s÷xÿÀÿ œÿæþ: F†ÿ’ÿ´æÀÿæ þëô {WæÌ~æ LÿÀÿëAdç Lÿç D¨{ÀÿæNÿ †ÿ$¿SëÝL ç ÿ {þæÀÿ jæœÿ H ¯ÿçÉæ´ Ó þ{†ÿ Óó¨í‚ÿö Ó†ÿ¿ A{s> ¨÷æ$ö/ # ¨÷æ$öœ # ÿêZÿ Ó´æäÀÿ

A

µÿë¯ÿ{œÿÉ´À

25 - 31 þB, 2013

NIJUKTI KHABAR

2
œÿç¾ëNÿç
Hindustan Spices Ltd. FLÿ ISO CERTIFIED Lÿ¸æœÿê 5sç œÿí † ÿœÿ

MNC Qæàÿç ¨ ’ÿ¯ÿê ÓóQ¿æ- 28

xÿ÷æBµÿÀÿ Aæ¯ÿÉ¿Lÿ
FLÿ ¨ç L ÿú A¨ú µÿ¿æœÿú `ÿÁÿæB¯ÿæ œÿç þ {;ÿ xÿ÷ æ Bµÿç ó àÿæB{ÓœÿÛ $#¯ÿæ Aµÿçj Lÿçºæ Aœÿë¿œÿ 1¯ÿÌöÀÿ Aµÿçj†ÿæ $#¯ÿæ xÿ÷æBµÿÀÿ Aæ¯ÿÉ¿Lÿ> ’ÿä†ÿæ µÿç†ÿç{Àÿ Lÿçºæ xÿ÷æBµÿçó {sÎ ¨{Àÿ ’ÿÀÿþæ ×çÀÿ LÿÀÿæ¾ç¯ÿ> †ÿëÀÿ;ÿ {¾æSæ{¾æS LÿÀÿ;ÿë

10th/+2 H †ÿ’ÿë – ÿö {É÷ ~ ê{Àÿ Examination ÓæÀÿç œÿç ¾ ë N ÿç A{¨äæ{Àÿ $# ¯ ÿæ Óþë ’ ÿæß 28 f~ Male/female Candidates Zÿë JOB Project of MNC †ÿæ'Àÿ µÿçŸ µÿçŸ ¨’ÿ¯ÿê{Àÿ ×æßê œÿç¾N ë ÿç LÿÀÿëdç > Age: below 30 yrs, Monthly Income: 5500/-Àÿë 10,500/- ÓÜÿç†ÿ Promotion > †ÿëÀÿ;ÿ œÿç ¾ ë N ÿç ¨æBô 5 ’ÿç œ ÿ þš{Àÿ Óæäæ†ÿ LÿÀÿ;ÿë > Contact:

ÉçÅÿæoÁÿ{Àÿ œÿç¾N ë ÿç ¨æBô HÝçÉæÀÿë 72 f~ ¨÷æ$öê Aæ¯ÿÉ¿Lÿ > *Condition Apply*
POST (Age-17-28) Dy. Manager Labour Incharge Product Supervisor Field Executive Packing Boy EARN Rs.8300 Rs.6750 Rs.4650 Rs.5200 Rs.4200 QLF. +3 +2 10th 10th 7th

M.D. OF WELLDONE
Dhar ma Nagar, House No-5,1st Lane, Berhampur. Ph: 0680-6451093, Ganjam

B{àÿLÿuç&÷ÓçAæœÿú Aæ¯ÿÉ¿Lÿ
{¾Dôþæ{œÿ þæsç÷Lÿú, +2, +3, ¨Àÿêäæ{Àÿ ¯ÿæÀÿºæÀÿ ¨Àÿêäæ {’ÿB ¨æÓú LÿÀÿç¨æÀÿçœÿæÜÿæ;ÿç {Óþæ{œÿ Aæþ AœÿëÏæœÿÀÿ Ó´†ÿ¦ ¯ÿ¿¯ÿ×æ ’ÿ´æÀÿæ ¨æÓú LÿÀÿç ¨æÀÿç{¯ÿ > DNÿ Óæs}üÿç{Lÿsú ÓþÖ ÓÀÿLÿæÀÿê ÖÀÿ{Àÿ S÷Üÿ~êß >
Principal, Regional Institute
Plot No- 266, Krutibandhu Complex, Bhoisahi Lane, Backside of Baramunda Bus Stand, Baramunda, Bhubaneswar - 3, Ph: 9238103061, 0674-2354914

Regd. Office Time: 8 AM to 2 PM

QæB¯ÿæ H ÀÿÜÿç¯ÿæ þæS~æ > BbÿëLÿ ¯ÿ¿Nÿçþæ{œÿ AæÓ;ÿæ 7 ’ÿçœÿ þš{Àÿ ÓþÖ ¨÷þæ~¨†ÿ÷ ÓÜÿ Óæäæ†ÿ LÿÀÿ;ÿë >

þæsç÷Lÿú, +2, +3 ¨æÓú

3{üÿfú (xÿçÓç) ¨¿æ{œÿàÿú Lÿæþ{Àÿ Aµÿçj†ÿæ $#¯ÿæ B{àÿLÿuç÷ÓçAæœÿú Aæ¯ÿÉ¿Lÿ> ¨÷æ$öê ¯ÿ¿NÿçS†ÿ µÿæ{¯ÿ œÿçþ§ vÿçLÿ~æ{Àÿ 10sæÀÿë 5sæ þš{Àÿ †ÿëÀÿ;ÿ {¾æSæ{¾æS LÿÀÿ;ÿë>
Plot No. TS 3/193, Mancheswar Industrial Estate: Behind Konark Cylinder, Nijukti Khabar Office

¨âsú œÿó-4693, {ÓðœÿçLÿ Ôÿëàÿú ¨æQ{Àÿ, þ{oÉ´Àÿ {Àÿàÿ{H´ D¨ÝæLÿWÀÿ Óæþ§æ SÁÿê, Aæ’ÿçþæ†ÿæ Lÿ{àÿæœÿê, µÿë¯ÿ{œÿÉ´Àÿ

Cont.: 9237559242
Website: www.hindustanspices.com

9437036134 9438321364

þæS~æ{Àÿ œÿÓ}ó {s÷œÿçó 2013-14
ÓÀÿLÿæÀÿZÿ ’ÿ´æÀÿæ Ó´êLÿõ†ÿç¨÷æ© AæoÁÿçLÿ s÷Î þÜÿçÁÿæþæœÿZÿ ¨æBô œÿÓ}ó {s÷œÿçó {œÿ¯ÿæLÿë ’ÿÀÿQæÖ AæÜÿ´æœÿ LÿÀÿæ¾æDdç > BbÿëLÿ þÜÿçÁÿæ œÿçfÀÿ BIO-DATA, Certificate Xerox, 4sç üÿ{sæ, 10 sZÿæÀÿ xÿæLÿ sçLÿs(Qæþ µÿç†ÿ{Àÿ) ÓÜÿç†ÿ œÿçfÀÿ Phone œÿºÀÿ {’ÿB 20 ’ÿçœÿ þš{Àÿ Speed Post/Regd Post ’ÿ´æÀÿæ ¨vÿæB{¯ÿ > ÉçäæS†ÿ {¾æS¿†ÿæ: þæsçL ÷ ÿú ¨æÓ Lÿçºæ †ÿ’ÿë–ÿö > ¯ÿßÓ: 18 Àÿë 35 ¯ÿÌö >
Principal, Regional Institute
Plot No- 265/266, Krutibandhu Complex, Bhoisahi Lane, Backside of Baramunda Bus Stand, Bhubaneswar - 3, Ph: 9238103061, 0674-2354914

Aæ¯ÿÉ¿Lÿ
Bank H Tower ¨æBô Security Guard, Peon, Supervisor, Data Entry, Ladies Security Guard, Security Field Officer, Back Office Ladies ITI(Fitter, Electrician), Block Coordinator B†ÿ¿æ’ÿç ¨çàÿæ Aæ¯ÿÉ¿Lÿ > ÀÿÜÿç¯ÿæÀÿ Óë¯ÿç™æ Adç > (Qualification 9th to +2) (Age - 18 year to 45 year) Monthly Salary 6000/- to 9000/Contact: 7894854575, 8093486024

œÿç¾ëNÿç
Wyman Security PVT Ltd

œÿçþ§àÿçQ#†ÿ ¨’ÿ¯ÿê †ÿëÀÿ;ÿ Aæ¯ÿÉ¿Lÿ LÿÀÿëd;ÿç>
POST (Age-18-36) EARN QLF. þæ{Lÿösçó þ¿æ{œÿfÀÿ 8000 +2Aµÿçj†ÿæ ÓçLÿë¿Àÿçsç Sæxÿö 6000 8þ {sàÿçLÿàÿÀÿú 6000 + 2 Óë¨ÀÿµÿæBfÀÿú 7000 10þ Aµÿj ç †ÿæ ÀÿçÓ¨ ç Ó ú œÿú 5000 + 2 Security Guard þæœÿZÿ ¨æBô ÀÿÜÿç¯ÿæ

OFFICE OF THE CHIEF DISTRICT MEDICAL OFFICER, BARGARH
The applicant applied for the Post of Pharmacist for Bargarh District in response to the advertisement published on dated 12.07.12 in daily newspaper The Sambad & The Samaj are requested to visit the District website www.bargarh.nic.in to see the Provisional Data Base of the prospective candidates & to file objection (if any) on or before 27.05.13 by 5 P.M. positively through Regd./Speed Post Only. Chief District Medical Officer, Baragh

DATA ENTRY/CALL CENTRE JOB
Direct Joining (10th, +2, +3). Sal (5,400-8200). M o b :9 6 5 8 2 5 7 5 9 0 ,9 6 5 8 1 7 5 9 7 9 .

MGM POWER PROJECT

œÿç¾N ë ÿç

Regd. Office: Plot No. 19/1034, Road No. 11, Jagannath Nagar, Rasulgarh, Bhubaneswar. Contact: 9438251017, 7377990161

þæS~æ F¯ÿó {þÓú Óë ¯ ÿç ™ æ Adç > Bbÿë L ÿ ¯ÿ¿Nÿç þ æ{œÿ œÿç f Àÿ ÓþÖ ¨÷þæ~¨†ÿ÷ ÓÜÿ †ÿÀÿë;ÿ Óæäæ†ÿ LÿÀÿ;ÿë>

MGM Power PlantÀ TG, Maintanance, Bioler, ESP, Cyllo, CHP, AHP, Maintenance Work ¨æBô Degree, Mech. Engg. Diploma Mch.Engg, Degree, Electrical Engg. Diploma Elect.Engg., ITI Fitter, ITI Elect. Sup. Helper, †ÿë À ÿ;ÿ 36 f~ Aæ¯ÿÉ¿Lÿ LÿÀÿëdç> ’ÿÀÿþæ ÜÿæÀÿ 5,500Àÿë 19000 ¨¾ö ¿ ;ÿ> Bbÿë L ÿ ¨÷ æ $ö ê F¯ÿó ¨÷ æ $ö œ ÿê †ÿë À ÿ;ÿ 7’ÿç œ ÿ þš{Àÿ {¾æSæ{¾æS LÿÀÿ;ÿë> Experience Candidates †ÿëÀ;ÿ Contact: MGM Power Project Pvt. Ltd., Nimidha, Dhenkanal

Cell: 9692972745, Alok Srivastav.

Applications are invited from the Indian National for filling up of 01 (one) post of Sr. Signalman (reserved for SC) under Special Recruitment Drive. The details of qualification, pay scale, age, experience, how to apply, other conditions etc are available at Paradip Port Trust website : www.paradipport.gov.in. Applications along with bio-data with copies of certificates should reach the Secretary, Paradip Port Trust, At/Po : Paradip Port, Odisha754142 latest by 10.06.2013. SECRETARY (I/C)

PARADIP PORT TRUST PARADIP PORT - 754 142, ODISHA (INDIA) ADMINISTRATIVE DEPARTMENT

Applications in the prescribed format are invited from eligible male candidates for requirement to the Post of AMIN in Binka NAC under Administrative Control of NAC, Binka in the pay band of Rs.5200 - Rs.20,200/- along with grade pay of Rs.2,000/- and other allowances as admissible from time to time. 1. Eligibility criteria: a.He must be a citizen of India. b. He must be permanent resident of Subarnapur District. c. He must have passed +2 Examination in any discipline or any other examination equivalent thereto. d. He must have All India Trade Test in the Surveyor Trade conducted by the National Council for Training in Vocational Trade or Taining on Amin from any recognized institute having minimum five year experience in Govt. & Private Organization. e. The applicant must not be below 21 years and above 32 years of age as on 01.01.2013. The upper age limit shall be relaxed by 5 years in case of SC/ST/SEBC. f. He must be of good character. g. He must be of sound health, good physique and free form organic defects, physical and mental infirmity and must be physically fit. h. PH candidates who have the ability of walking, cycling, speaking and writing should only apply for the post, i. He is able to read, write and speak Odia and has passed the ClassVII Examination with Odia as a language subject or passed the High School Certificate Examination or an equivalent examination with Odia as the medium of examination in non language subject or passed a test in Odia of Middle English School standard conducted by the Education Department of the Government, j. If he married, has not more than one spouse living, k. The candidates must have got his name registered in Subarnapur District Employment Exchange Office on or before the date of submission of application.. I. He must not have been debarred from appearing in any competitive examination or from holding Govt, service as order by any competent authority, m. No extra weight, age shall be given for qualification higher than the minimum qualification prescribed for the post. 2.Application Form: Candidate must apply in the prescribed application format only. 3. Application Fee: Applicants are required to submit along with application an account payee Bank Draft amounting to Rs.100 (Rupees one hundred) only (non refundable) and (non adjustable) drawn from any Nationalized Bank in favour of Executive Officer, NAC, Binka payable at Binka. 4. Documents to be furnished along with the Application Form: a. Attested copy of HSC Certificate showing proof of age. b. Attested copy of +2 Certificate or equivalent certificate and other higher educational certificate. c. Attested copy of mark sheet of +2 or any other equivalent examination other higher educational certificate. d. Attested copy of All India Trade Test in the surveyor Trade conducted by the National Council for Training In vocational Trade or Training on Amin from any recognized institue having minimum five year experience in Govt. & Private Organization. e. Experience Certificate if any. (related Amin Job). f. Attested copy of valid Employment Exchange Registration Certificate/ Card. g. Attested copy of Caste Certificate issued by Competent Revenue Authority in support of claim of age relaxation. h. Attested copy of Permanent Resident Certificate of Subarnapur District issued by Competent Revenue Authority, i. Declaration regarding one spouse living, j. Attested copy of Certificate in Computer Education, k. Two recent colour passport size photograph duly attested by a Gazetted Officer. One should be pasted (not stapled) on the application form at the space provided for the purpose and another should be attached to the application form. I. Account payee Bank Draft with details of. candidates mentioned in the backside of the draft, m. Two self address envelopes of 25cm x 15cm with postage stamp of Rs.25/-. n. The candidates shall be required to produce original of all documents at the time of verification failing which he shall be liable to be disqualified. How to apply: Application in the prescribed form along with required documents shall be submitted to the Executive Officer, NAC, Binka, Dist. Subarnapur, PIN-767019, Odisha in a envelope "superscribed as "APPLICATION FOR THE POST OF AMIN" By Regcl Post/Speed Post only on or before 05.06.2013.

OFFICE OF THE NOTIFIED AREA COUNCIL, BINKA Dist: Subarnapur, Email id. nacbinka@gmail.com, Fax: 06654-241113 ADVERTISEMENT FOR RECRUITMENT OF AMIN

Application form will not be received after 01 PM on 05.06.2013. The authority will be no way responsible for any postal delay or loss in transit. Delivery of application from by hand would not be accepted. Application received in any other format or by any other means i.e. incomplete or without required documents will be rejected. Application from for the post of AMIN in Binka NAC Office (To be field up by the Applicant) 1. Name of the Applicant (IN BLOCK LETTER): 2 .Name of the Father: 3. Date of Birth as recorded in HSC: Day____Month____Year_______4.Age as on 01.01.2013: Year________Month____Day____5. Permanent Address: At._________________/ Po.___________________, Ps._________ Dist. Subarnapur/ PIN.Odisha. 6.Permanent Address for corrsepondent: At________________/Po.:__________ Ps._________. Dist.Subarnapur/ Pin___________, Odisha. 7. Mobile No.___________ 8. Nationality_____________ 9. Religion__________________. 10. Category (SC/ST/SEBC) (please tick mark in the box):-SC [ ] ST [ ] SEBC [ ] Not Applicable 11. [ ] Marital Status: Married [ ] Unmarried [ ] 12. Valid Registration No. & Name of the Employment Exchange: 13. Bank Draft Details: Draft No.___________________/Dt._____________ Amount Rs________Name of the issuing Bank._________________ Branch.________________________________(The candidates should mention his name, address and contact number on the back side of the Bank Draft). 14. Education qualification:

15. Whether able to speak, read & write Odia (Yes/No) 16. Whether passed the HSC or equivalent exam. Having Odia as a subject (Yes/No) 17. List of enclosure (As per SI. No. 4 of the advertisement) DECLARATION: I Sri______________________________________ do hereby declare that the information furnished above are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. In the event of any information being found dales or incorrect at any stage, my candidature selection/ appointment is liable to be cancelled/terminated without any notice by the authority. . Place.: Date.: Full signature of the applicant. Check list of Enclosures: a. Attested Copy of HSC Certificate showing proof of age. b. Attested Copy of +2 Certificate or equivalent Certificate c. Attested Copy of mark sheet of +2 or any other equivalent Examination. d. Attested Copy of valid Employment Exchange Registration Certificate/ Card. e. Attested Copy of Caste Certificate issued by Competent Revenue Authority in support of claim of age relaxation. f. Attested Copy of permanent Resident Certificate of Subarnapur District issued by Competent Revenue Authority. g. Declaration regarding one spouse living. h. Attested Copy of Certificate in Computer Education.- i. Two recent colour passport size photograph duly attested by a Gazetted Officer. One should be pasted (not stapled) on the application form at the space provided for the purpose and another should be attached to the application form, j. Account payee Bank Draft with details of candidates mentioned in the backside of the draft, k. Two self address envelopes of 25cm x 15cm with postage stamp of Rs.25/- Executive Officer Notified Area Council, Binka

µÿë¯ÿ{œÿÉ´À

25 - 31 þB, 2013

NIJUKTI KHABAR

3
{þæ¯ÿæBàÿú, àÿæ¨ús¨ú H Lÿ¿æ{þÀÿæ {s÷œÿçó
JOB GURANTEE IN SERVICE CENTER DIGITAL TECHNOLOGYLÿë {œÿB ÓþÖ ¨÷LÿæÀÿ {þæ¯ÿæBàÿú {üÿæœÿú, àÿæ¨ús¨úLÿ¸ë¿sÀÿ, xÿçfs ç æàÿú Lÿ¿æ{þÀÿæ D¨{Àÿ Hardware & Software Repairing {s÷œÿçó ’ÿçAæ¾æB, Që¯ÿú Lÿþú Óþß H Less Course Fee œÿçAæ¾æB Student þæœÿZÿë MOBILE & IT SERVICE CENTER {Àÿ œÿç¾N ë ÿç H Aæþ#œÿç¾N ë ÿç ÓÜÿç†ÿ {Óþæ{œÿ þæÓçLÿ 5000/-Àÿë 30,000/- H E–ÿö {ÀÿæfSæÀÿ LÿÀÿç¨æÀÿëd;ÿç > FÜÿæÀÿ ¨÷þæ~ Adç > {¾æS¿†ÿæ: Under Martic to B.Tech, Fvÿæ{Àÿ Practical, Servicecenter, Hostel, Spareparts & Placement Aæ’ÿçÀÿ ¯ÿ¿¯ÿ×æ Adç >

OPENING NEW OFFICE
FLÿ Leading Multi National Company †ÿæ'Àÿ œÿç ß þç † ÿ Lÿæ¾ö ¿ æÁÿß N e w O f f i c e ¨æBô 42 f~ C a n d i d a t e s Zÿë D i r e c t œÿç ¾ ë N ÿç {’ÿDdç > {¾æS¿†ÿæ: 10th/+2, Monthly Income Rs. 5000/- Àÿë 11,000/-, Age below 30yrs. Contact within 7 days with Biodata.

œÿç¾ëNÿç œÿç¾ëNÿç œÿç¾ëNÿç
HÝçÉæ ÓÀÿLÿæÀÿZÿ Ó´êLÿõ†ÿç¨÷æ© {¾{Lÿò~Óç ÉçäæœÿëÏæœÿÀÿë 10th Lÿçºæ +2 Pass LÿÀÿç$#¯ÿæ 17 f~ Dµÿß ¾ë¯ÿLÿ H ¾ë¯ÿ†ÿêþæœÿZÿvÿæÀÿë Channel Partner of "OXFORD UNIVERSITY PRESS'' †ÿæ'Àÿ Management Section {Àÿ œÿç¾N ë ÿç ¨æBô ’ÿÀÿQæÖ S÷Üÿ~ LÿÀÿëdç > Age below 28 years. Monthly Income Rs. 5000/- + Accomodation Free. œÿç f Àÿ ÓþÖ ¨÷ þ æ~¨†ÿ÷ ÓÜÿç † ÿ AæÓ;ÿæ 5 ’ÿçœÿ þš{Àÿ Óæäæ†ÿ LÿÀÿ;ÿë > Interview Time (10AM-4PM)

MICRO EXPANSION
NEW VACANCY!!!

N/6 - 315, 1st Floor, Infront of Bank of Baroda Jayadev Vihar, Bhubaneswar-15, Ph: 9238100178

IMPULSE GROUP
137/B, Ashok Nagar, Near Khadiniketan, Bhubaneswar-9, PH: 0674-2536099

Wanted 37 Male, 21 Female Graduate/Under Graduates for a MultiNational Company Expand in Odisha ¯ÿßÓ 18-35 ¯ÿÌö > þæÓçLÿ {ÀÿæfSæÀÿ Rs. 6500/-Àÿë Rs. 12000/- (Under Training) & Rs. 27000/- above onwards. No Experience/No Registration Fee. Hostel Free for all selected Candidates. Walk in with Bio-data & all document within 6 days.

GRAND VACANCY, 100% JOB GUARANTEE
NO ENTRY FEE/NO EXPERIENCE FLÿ NEW DELHI BASED INDIAN MNC CUTTACK O F F I C E { À ÿ Ó æ þë Ü ÿ ç L ÿ × æ ß ê œ ÿç ¾ ë N ÿ ç ¨ æ Bô 1 0 t h / + 2 or above pass LÿÀÿç$#¯ÿæ( 71 ) f~ Male/Female Zÿ vÿæÀÿë AæÓ;ÿæ 6 ’ÿç œ ÿ þš{Àÿ B i o - D a t a S÷ Ü ÿ~ LÿÀÿë d ç > A g e b e l o w 3 5 y e a r. þæÓç L ÿ {ÀÿæfSæÀÿ Rs. 4500/-Àÿë upto Rs. 11500/- then onwards:-

CMTI
Since: 2003

Registered with Govt. of India. w w w. c m t i o r i s s a . c o m 2182, Near Kalpana Film Hall, BHUBANESWAR - 14 0674- 2310838, 9861083738, 9437304324.

SUMMER COUSE FEE Rs. 5000/- (1-2 Months) INTEGRATED TRIBAL DEVELOPMENT AGENCY,TH.RAMPUR, BHAWANIPATNA, DISTRICT: KALAHANDI,OOISHA, Fax:{06670)230233, Lÿþú Óþß{ÀÿPIN-766001, µÿàÿ f¯ÿú ¨æBô Aæþ Óó{S ¯ÿ¿NÿçS†ÿ µÿæ{¯ÿ E-mail:-paitdathrampur@gmail.com {¾æSæ{¾æS LÿÀÿ;ÿë > {¾Dôþæ{œÿ Fire & ,Mob.9437161612 Safety Course For the Post of Junior Lecturers on Contract basis A Walk-inLÿÀÿç f¯ÿú ¨æBœÿæÜÿæ;ÿç Aæ{þ Óó{S {¾æSæ{¾æS LÿÀÿ;ÿë > 13 Merview will be conducted in the Office of the Collector & District ¯ÿÌö ¨ëÀÿë~æKalahandi Institute Àÿ Aæ¨~ at Help ¨æB¨æÀÿç {¯ÿ > Magistrate, on 27.05.2013 10.00 AM for engagement of PGT Teacher will be made on contractual basis on a consolidated remuneration of Rs.12.500/-P.M (fresh candidates) for a period of one year or posting of regular teacher by OPSC whichever is earlier.This engagement will be for Govt.(SSD) Higher Secondary School, Gopalpur under Th.Rampur Block of Kalahandi District. Interested PGT Teacher fulfilling the Master Degree of the following subject may appear the interview with their Bio-data along with Original Certificate of different subjects which are noted below: (1)Physics,(2)Chemistry,(3)Zoology, (4)M.Sc.in Information Technology. Contact Address:- Project Administrator,ITDA,Th,Rampur, At- Bhawanipatna, Dtst.Kalahandi,Odisha,PIN-766001.(For any clarification and further information the PGT may contact over Telephone/FAX/Email,visit District Website www.kalahandi.nic.in) Project Administrator,lTDA,Th.Rampur

CAREER PROMOTER
Opp. Hotel Basanti (Top Floor), Mahatab Road, Cuttack. Ph.: 0671-2321295, 9238100193

100% œÿç¾ëNÿç/Job Guarantee

dæ†ÿ÷dæ†ÿ÷ê Aæ¯ÿÉ¿Lÿ
(Approved by the Govt. of Orissa) {Lÿ¢ÿ÷ H Àÿæf¿ ÓÀÿLÿæÀÿZÿ ÎæsçÎçLÿæàÿú,ÿ NALCO, PWD, †ÿÜÿÓçàÿ H BÀÿç{SÓœÿ ¯ÿçµÿæSþæœÿZÿ{Àÿ ¯ÿÜÿë ÓóQ¿Lÿ Aþç œ ÿÿ Revenue Inspector , Ó{µÿö ß Àÿ, {s÷ Ó Àÿ, xÿ÷æüÿuÓþ¿æœÿú,ÿ Work Sarkar Aæ¯ÿÉ¿Lÿ {ÜÿD$#¯ÿæÀÿë 8þÀÿëÿ B.A. {¾æS¿†ÿæ$#¯ÿæ ¨÷æ$öêZÿë 45 ’ÿçœÿ þš{Àÿ {s÷œÿçó ’ÿçAæ¾ç¯ÿ æ SC/STZÿë

To :

AMAZING CREATION

PARIDA SAHI LANE. SANKARPUR, Near SIVANI GLASS HOUSE,

PALAMANDAP, CUTTACK-12, Ph.No.- 0671-6580630/8093380630

Óë¯ÿç™æ ’ÿçAæ¾ç¯ÿ > {s÷œÿçó ¨{Àÿ `ÿæLÿçÀÿç LÿÀÿç{¯ÿ æ BbÿëLÿ dæ†ÿ÷dæ†ÿ÷êþæ{œÿ 20 ’ÿçœÿ þš{ÀÿÿPrincipal, Regional Institute, Plot No- 265/266,
Krutibandhu Complex, Bhoisahi Lane, Backside of Baramunda Bus Stand, Baramunda, Bhubaneswar 751003Zÿë s 50/- Zÿæ þœÿçAÝöÀÿ LÿÀÿ;ÿë æ

JOB AT CUTTACK AND BERHAMPUR
ÓÀÿLÿæÀÿê Ó´êLÿõ†ÿç¨÷æ© Lÿ¸æœÿê HÝçÉæ{Àÿ ÉæQæ ¯ÿçÖæÀÿ œÿçþ{;ÿ AüÿçÓçAæàÿú ¨’ÿ¯ÿê ¨æBô 72(M/F) Aæ¯ÿÉ¿Lÿ LÿÀÿëdç > ¯ÿßÓÓêþæ 27Àÿë Lÿþú > 10th(4,500), +2 (5,550), +3(7,500), Fvÿæ{Àÿ ’ÿíÀÿ’ÿíÀÿæ;ÿÀÿ ¨÷æ$öêþæœÿZÿ ¨æBô ÀÿÜÿç¯ÿæ ¯ÿ¿¯ÿ×æ Adç > ¯ÿæ{ßæxÿæsæ, 2sç ¨æÓú{¨æsö ÓæBfúÀÿ üÿ{sæ > {ÀÿÓç{xÿœÿÛçAæàÿú ¨øüÿú ¯ÿæ Aæ¯ÿæÓçLÿ ¨÷þæ~¨†ÿ÷, þæLÿöÓçsú H Aæ¯ÿÉ¿Lÿ ÓþÖ Óæs}üÿç{LÿsúÀÿ {fÀÿOÿ Lÿ¨ç ÓÜÿ 11sæÀÿë 3sæ þš{Àÿ Óæäæ†ÿ LÿÀÿ;ÿë >

xÿæLÿ {¾æ{S þš {s÷œÿçó {œÿB¨æÀÿç{¯ÿ

†ÿë À ÿ;ÿ Aæ¯ÿÉ¿Lÿ
þ{oÉ´Àÿ×ç†ÿ Lÿæ¾ö¿æÁÿß{Àÿ Lÿæ¾ö¿ LÿÀÿç¯ÿæ œÿçþ{;ÿ læÝë ’ ÿæÀÿ, þæÁÿç, ÓëB¨Àÿ Aæ¯ÿÉ¿Lÿ> {Lÿ¯ÿÁÿ þ{oÉ´Àÿ ÉçÅÿæoÁ ×ç†ÿ AæQ¨æQ AoÁÿÀÿ ¨Àÿç É ÷ þ ê ¨÷ æ $ö ê Aæ¯ÿÉ¿Lÿ > Óæäæ†ÿ Aæ{àÿæ`ÿœÿæ{Àÿ ’ÿÀÿþæ ×çÀÿ LÿÀÿæ¾ç¯ÿ > ¨÷æ$öê ¯ÿæ{ßæÝæsæ, 2sç Àÿèÿêœÿ üÿ{sæ, ¯ÿæÓç¢ÿæ ¨÷þæ~¨†ÿ÷, {µÿæsÀÿ ¨Àÿç`ÿߨ†ÿ÷ Lÿçºæ xÿ÷æBµÿçó àÿæB{ÓœÿÛÀÿ {fÀÿOÿ Lÿ¨ç ÓÜÿ œÿç{þ§æNÿ vÿçLÿ~æ{Àÿ †ÿëÀÿ;ÿ {¾æSæ{¾æS LÿÀÿ;ÿë >
Mancheswar Industrial Estate, Plot No: TS 3/193, Behind Konark Cylinder, Nijukti Khabar, Pratidin Office
OFFICE OF THE DISTRICT BOLANGIR

MAXWELL ORG.
Opposite of BSNL Office, LINK ROAD, CUTTACK. MOB: 8260963477, Berhampur: 7873772689

DISTRICT RURAL DEVELOPMENT AGENCY, BARGARH
Applications are invited from the eligible candidates for the Post of Computer Programmer in Bargarh District under eGovernance on contractual basis initially for one year subject to renewal of contract on satisfactory performance of the candidate. The post bear a consolidated remuneration of Rs. 9300/- (Rupees Nine Thousand Three hundred) only per month. The selected candidate will work in Bheden Block of Bargarh District. The last date and time for submission of application form is 31.05.2013, 5.00 PM by Speed/ Registered Post only in the address of Project Director, DRDA, Bargarh, At-Subash Nagar, P.O./Dist.-Bargarh-768028. The detailed advertisement and application form can be downloaded from the District website i.e. www.bargarh.nic.in. Add/. Project Director (Admn.) DRDA, Bargarh.
attested copies of certificates must reach by 5.6.2013 and application received in the office after the last date & time shall be summarily rejected. In case of receipt of large number of applications for the posts advertised, the Authority reserves the right to short list the candidates in accordance with Rules contained in the "Orissa District and Subordinate Courts' Non-Judicial Staff Services (Method of Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2008" 5. Candidates are required to submit the list of documents: The application must be accompanied with attested copies of :- (i) Certificate of +2 examination or equivalent examination of a recognized Council, Board or University. as the case may be with mark sheet, (ii) Certificate of H.S.C, or equivalent examination of a recognized Board or University with mark sheet, (iii) Certificate & mark sheet relating to Diploma in Computer Application from a recognized institute. (iv) Technical certificate in respect of the post of Stenographer Grade-lll and Jr. Typist, (v) Caste certificate. (vi) Employment Exchange Registration certificate. (vii) Medical certificates issued by the Competent Medical Authority/ Board in respect of Phy.Handicapped candidates. (viii) Relevant documents in respect of Ex-servicemen (ix) Original Treasury Challan.&(x) Marriage certificate. (xi) Two self address postal envelopes duly stamped. (xii) Two attested recent passport size photographs (xiii) Two Character Certificates issued by two Gazetted Officer/medical practitioner/ Sarpanch etc. 6. The candidates are required to mention the category of the post in bold letters on the top of their respective applications and top of the envelopes containing their applications.S.K.Mishra District and Sessions Judge,Balangir POST APPLIED FOR JUNIOR CLERK-COPYIST/JUNIOR TYPIST/ STENOGRAPHER GRAPE-III FORM-A, FORMAT OF APPLICATION 1. Name of the Candidate : 2. Father's/Husband's Name : 3. Sex (Male/Female): 4. Marital Status (Married / Unmarried): 5. Permanent Address: 6. Present Address: 7. Date of Birth/(Age as on 5.6.2013): 8. Educational Qualification : (Attach attested copies of

6-W: Applications in plain paper in the format given below are invited for f illing up the following posts of Junior Clerk-cum-Copyist, Junior Typist and Stenographer Grade-lll in the Judgeship of Balangir.

N.B.: (1) The No. ofabove vacancies in different categories of posts may increase or decrease. (2) Reservation for Ex-Servicemen & Physically handicapped persons shall be made inaccordance with the provisions made under relevant rules by the Government. 2. Eligibility of the candldates : a) have passed at least +2 examination conducted by the Council constituted under Section 3 of the Orissa Higher Secondary Education Act, 1982 or equivalent examination of a recognized Council, Board or University as the case may be. (b) have at least passed Diploma in Computer Application from a recognized institute. (c) be over 18 years and below 32 years of age on the last date fixed for receipt of application by the District Recruitment Committee. Provided that, the upper age-limit in respect of reserved categories of candidates shall be relaxed in accordance with the provisions of the relevant Act, Rules, Orders or Instructions, for the time being in force for the respective reserved categories. (d) be able to speak, read and write Oriya and have passed a test in Oriya equivalent to the M.E. Standard: (e) be of good character: be of sound health, good physique and free from organic defects or bodily infirmity: have nöt more than one spouse living, if married: (f) for the post of Stenographer Grade-lll the candidates shall possess minimum speed of 80 words in Shorthand and 40 words in Typewriting per minute. Such minimum qualification for candidates for the post of Junior Typist shall be 40 words per minute in Typewriting. (g) 3. Fee for Examination: The candidates are required to deposit fees of Rs. 100/- (Rupees one hundred) only in shape of treasury challan under the head " 0070-Other Administrative Services-01-Administration of Justice -501 -Services and Service fees - 9904650 - Law Department - 9916730 - Examination Fees for Recruitment conducted by Orissa District and Subordinate Courts." Candidates belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe are exempted from payment of examination fees. (h) The candidates are required to submit their applications being duly filled in and signed by their, own hands furnishing the required particulars as per the format given below. The candidates who are in Govt. employment are required to apply through proper channel with a "No objection Certificate." Note:- Non compliance of any of the requirements mentioned in the advertisement shall entail rejection of his/her application. The application, iffound detective/incomplete in any respect shall ke summarily rejected. 4. Scheme of Examination: For Junior Clerk-Copylst. (i) Written Test consisting of (a) English - lOOmarks - 2 hour (b) Arithmetic (b) 100marks - 1 hour (c) General Knowledge -100marks - 1 hour (ii) Computer Science Test (Practical) - 100marks - 1 hour (iii) Viva Voce Test - 45 marks - For Stenographer Grade-lll/Junior Typist. Written Test consisting of (i) English (qualifying in nature)- 100marks - 1 hour (ii) (a) Shorthand & Typing (for Stenographer) - 50 marks (b) Type writing Test (for Typist) - 50 arks (iii) Computer Science Test (Practical) - 100marks - 1 hour (iv) Viva Voce Test - 35 marks. The date of written tests for the post of Junior Clerk-cum-Copyist, Junior Typist and Stenographer Grade-lll will be intimated later on. Last date of receipt of application : Applications along with required documents and

9. Category : (SC/ST/SEBC/Un-Reserved/Phy.Handicapped//Ex-serviceman): (strike out which is not applicable and attach the supporting documents issued by the competent authority): 10. Whether Physically/orthopedically handicapped: (If yes, attach supporting medical certificates issued by the Competent Medical Authority/Board) 11. Religion : 12. Nationality: 13. Employment Exchange Registration No.: 14. Attach two Character Certificates issued by two gazetted officer/medical practitioner/ Sarpanch etc. (mention name, designation of the officers): 15. Details of Treasury Challan with No and Date: DECLARATION: I do hereby solemnly aff irm and state that I am aware about the provisions of Orissa District and Subordinate Courts Non-Judicial Staff Services (Method of Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2008 and the statements made above are true and correct to the best of my knowledge and belief and based on record. Signature of the Candidate.

µÿë¯ÿ{œÿÉ´À

25 - 31 þB, 2013

NIJUKTI KHABAR

4
service with pension, or are released from the Army Postal Service on medical grounds attributable to or aggravated by military service or circumstances beyond their control and awarded medical or other disability pension; or personnel, who were on deputation in Army Postal Service for more than six months prior to the 14th April, 1987; or Gallantry award winners of the Armed forces including personnel of Territorial Army; or Ex-recruits boarded out or relieved on medical ground and granted medical disability pension. 7. MINIMUM PHYSICAL AND MEDICAL STANDARDS: (i) Physical Standards (Height & Chest)

SASHASTRA SEEMA BAL RECRUITMENT NOTICE - FOR TELECOM CADRE - 2013-14
Applications are invited from Indian male citizens for filling up of vacancies in under mentioned posts in the Sashastra Seema Bal a Central Armed Police Force under Ministry of Home Affairs. The last date for receipt of applications is 20-06-2013 for all states except for Assam,Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu & Kashmir State, Lahaul-Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands and Lakshadweep for which last date is 27-06-2013. 2. PAY SCALE AND OTHER ALLOWANCES: (a) Pay scale:

(b) Other allowances: The post will carry Dearness Allowance, Ration Money, Washing Allowance as admissible from time to time, Special Compensatory Allowance while posted in specified border areas, Free Uniform, Free Accommodation or HRA, Transport Allowance, and any other allowances as admissible in Force from time to time under the rules/instructions. These posts will be covered under new Restructured Defined Contributory Pension Scheme. 3. The candidate appearing for the post should mention/intimate if any criminal case(s) is/are pending/lodged against him in any police station/Hon’ble Court. 4. VACANCIES FOR THE POSTS ARE AS UNDER:-

Note:- 1. 10% vacancies are reserved for Ex-Servicemen. Vacancies reserved for Ex-Servicemen will be filled by the candidates of open category within the respective quota if suitable candidates of Ex-Servicemen are not available. 2. The number of vacancies are subject to change without any notice and may increase or decrease depending upon the position at the time of final selection. 3. The posts are temporary but likely to be permanent. 4. The recruitment will be conducted on all India basis. 5. Selected candidates are liable to be posted any where within as well as outside the Territory of India according to transfer policy of the force. 5. ELIGIBILITY CONDITIONS: Name of Post: Asstt. Sub-Inspector (Telecommunication). Age limit: 18 to 25 years. Educational Qualification: Matric with Diploma in Electronics or Telecommunication from an Institution recognized by the State Government or equivalent Or 10+2 Or Intermediate with aggregate marks of fifty percent with selective subjects being Physics, Chemistry and Mathematics from a recognized Board or Institution or equivalent. Head Constable (Telecommunication): 18 to 23 years. Matriculation or equivalent plus two years I.T.I. Certificate in Electronics or Intermediate or 10+2 with Physics, Chemistry and Mathematics from a recognized board or institution or equivalent. Constable (Telecommunication):18 to 23 years. Matriculation or equivalent with Science from a recognized Board/ Institute or equivalent. Note: Educational Certificate other than State Board/Central Board should be accompanied with Govt. of India notification declaring that such qualification is equivalent to Matriculation / 10th Class pass or intermediate as the case may be. 6. CUT OFF DATE FOR AGE AND RELAXATION IN UPPER AGE LIMIT: Cut off date for determining the age will be 20-06-2013. The candidate must fulfill all eligibility conditions and should be in possession of all certificates on 20-06-2013 i.e. the last date of receipt of application. Candidates appearing in the examination/ awaiting result/ educational certificates need not apply. (i) There will be relaxation in age for SC/ST/OBC (i. e. 5 years for SC/ST & 3 years for OBC). (ii) The upper age limit shall be relaxable up to 05 years in case the candidate is already in Government service. Government employees / servants claiming age relaxation should be in possession of a certificate in prescribed format from their office in respect of the length of continuous service which should not be less than 03 years in the immediate period preceding the date of recruitment/ closing date of receipt of application. They should also continue to have the status of Government servant/ employees till the time of appointment, in the event of their selection. The candidate will have to produce NOC form his department at the time of applying for the post/ recruitment. However, departmental candidate may forward their application through proper channel from their head of the offices. This concession will be admissible only where a Government employee has rendered not less than 3 (three) years’ Continuous service in Govt. Department. (iii)The Relaxation in upper age limit of 5 years shall also be admissible to all posts for the candidates who had ordinarily been domiciled in the state of J&K during the period from 01/01/1980 to 31/12/1989. The candidate will have to produce a certificate from the concerned District Collector to claim such relaxation in age. (iv)Five years of age relaxation will also be granted to the children and dependent family members of those killed in the 1984 riots and 2002 communal riots of Gujarat. Children mean (a) Son (including adopted son): or (b) Daughter (including adopted daughter) Dependent family members mean: (a) Spouse; or (b) Children; or Brother or Sister in the case of unmarried Govt. servant who was wholly dependent on the Govt. servant at the time of his killing in the riot. The candidate will have to produce a certificate to the effect, issued by the concerned District Collector to claim relaxation in age. Children and dependent family members of those killed in the riots (1984 riots and 2002 communal riots of Gujarat) will also produce a certificate from the concerned District Collector. (v) The above relaxation in age as mentioned in Para 6 ii to iv is in addition to relaxation to 5 years in age for SC/ST and 3 years for OBC candidates as per Government orders. Note: Candidates claiming benefits under OBC category shall be in accordance with Castes notified in the Central List. The certificates should be in the prescribed format issued by the Competent Authority empowered for the purpose. No other certificate will beaccepted as proof. DEFINITIONS/RELAXATION AND SPECIAL INSTRUCTIONS FOR EX-SERVICEMEN i) Age : Relaxation to the extent of military service plus 3 years as provided in DOP&T Notification No.39016/10179-Rectt© dated 15.12.1979. ii) Every Ex-Serviceman who has put in not less than six months continuous s e r v i c e in the Armed Forces of the Union, shall be allowed to deduct the period of such service from his actual age and if the resultant age does not exceed the maximum age limit by more than three years he shall be deemed to satisfy the condition regarding age limit. However, break in service should not be more than two years. iii) Ex-Servicemen holding the higher rank may also compete in this recruitment for lower post provided they fulfill the eligibility criteria and also they furnish their willingness in writing that in the event of their selection they will not claim the post equivalent to the rank they were holding in the Defence Forces. iv) Character certificate: Minimum requirement will be exemplary/ Very Good/Good category certificate v) Medical Category: “A” (AYE)/SHAPE-ONE, at the time of discharge. They should possess to pass the same medical standards prescribed for direct recruits. vi) “Ex-servicemen” means a person who has served in any rank (whether as a combatant or as a noncombatant ) in the Regular Army, Navy and Air Force of the Indian Union but does not include a person who has served in the Defence Security Corps, the General Reserve Engineering Force, the Lok Sahayak Sena and the paramilitary forces; and vii) who has retired from such service after earning his/her pension; this would also include persons who are released/retired at their own request but after having earned their pension; or who has been released from such service on medical grounds attributable to military service or circumstances beyond his control and awarded medical or other disability pension; or who has been released, otherwise than on his own request, from such service as a result of reduction in establishment; or who has been released from such service after completing the specific period of engagement, otherwise than at his own request or by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency, and has been given a gratuity, and includes. personnel of the Territorial Army, namely, pension holders of continuous embodies service or broken spells of qualifying service; or personnel of the Army Postal Service who are part of Regular Army and retired from the Army Postal Service without reversion to their parent

(ii) Weight Corresponding to height and age as per medical standards. (iii) Medical standard: (a) Eye Sight: Should be medically fit in all respects (Eye sight 6/6 and 6/9 of two eyes without wearing glasses. (b) Candidates must not have knock knee, flat foot, varicose vein or squint in eyes and should possess high colour vision. They must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of the duties .Note: Candidates who intends to avail relaxation in height/chest measurement will have to submit certificate as per Annexure-V duly signed by the competent authority. 8. SELECTION /RECRUITMENT PROCESS: The candidates shall be issued Admit Cards to appear in recruitment test. The date and venue of recruitment test will be indicated in Admit Card. It is clarified that candidature of candidates who are issued admit cards will remain provisional till they are finally selected and submit all related documents/certificates in original and prescribed format. a) DOCUMENTATION: The candidates who report at the designated recruitment venue on the given date and time will be first asked to submit their call letter/admit card and other documents all in original for verification of age, educational qualification, Technical qualification, Caste/category etc. which will be returned on spot after verification. Candidates must bring attested copies of all the documents and two attested photographs. b) PHYSICAL STANDARD TEST ( PST ) The candidates who are found eligible in documentation will be put through Physical measurement Test as prescribed in the eligibility conditions i.e. para-7 above. c) PHYSICAL EFFICIENTY TEST (PET) PET will be qualifying in nature and a candidate must qualify all the under mentioned events. Failure to qualify in any of the events will render the candidate disqualified to appear in written examination. Ex-Servicemen are exempted from PST/ PET. However they will have to appear in Written Examination and final medical examination.100 Metres Race - To be completed in 16 Seconds. Long Jump - 11 Feet (3 chances). High Jump - 3 Feet 6 Inches (3 chances). 800 Metres Race - To be completed in 4 Minutes. d) WRITTEN EXAMINATION (100 MARKS): The candidates who qualify PST & PET, will be required to appear in written examination which comprise multiple choice objective type questions as under:ASI(Telecommunication) and Head Constable (Telecommunication) 1. General English/Hindi -25 Marks. 2. General Knowledge - 25 Marks. 3. Physics, Chemistry, Mathematics & basic Electronics - 50 Marks. Total Marks 100 Marks. Constable (Telecommunication) 1. General English/Hindi - 25 Marks. 2. General Knowledge - 25 Marks. 3. Science subject - 50 Marks. Total Marks - 100 Marks. i) Candidates may note that no separate call letters will be issued for appearing in the written examination. ii) The written examination will be held on OMR based Answer Sheets. The duration of written examination will be 2 hours. Candidates will be required to record their answer in OMR sheet with blue/black ball point pen. iii) The OMR answer sheet of written test will be processed/ scanned in an electronic machine. Any wrong entry of roll number, name, question booklet number, question paper series will render the OMR sheet invalid and the same will not be evaluated. The concerned candidate will be responsible for such mistake on their part. Minimum qualifying marks for the posts will be as under:- ASI (Telecommunication) and Head Constable (Communication) 50% for General & Ex-Servicemen and 40% for SC/ST/OBC candidates. Constable (Telecommunication) 40% for General & Ex-Servicemen and 35% for SC/ST/OBC candidates. Note: Candidates appearing in written test will not be allowed to carry electronic equipments like mobile phone, calculator, pager, digital wrist watch having calculator etc. Any candidate found indulging in any unfair practice will be summarily removed from the written test and will be debarred from further recruitment process. e) MEDICAL EXAMINATIOIN: The candidates who qualify the Written Test will be put through detailed medical examination strictly on the basis of merit of written examination as per the vacancies and average failure rate. Note: i) The candidates will be called for medical examination over and above the number of vacancies advertised so that if some candidates high up in the merit ( category wise) do not make it through medical examination, candidates lower in merit list could be considered for appointment strictly based on merit. ii) Being called for medical examination will in no way give any legal claim or right to any candidate being finally appointed. f) APPEAL AGAINST FINDINGS OF MEDICAL EXAMINATION :- If a candidate is declared unfit in the detailed medical examination, the grounds for rejection will be communicated to him by the Chairman. The rejected candidates will obtain Form 4, 5 & 6 from the Chairman concerned, if not satisfied with the findings of the Medical Officer, to prefer an appeal for Review-medical examination to Inspector General (Pers.), SSB Force HQ, R.K. Puram, New Delhi, within 30 days from the date of issue of communication in which the findings of the Medical Officer is communicated to the candidate. The appeal should necessarily contain the following; (a) Review Medical Examination fee of Rs. 25/-(Rupees twenty five) only non refundable, through a Bank Draft in favour of “PAO, SSB (MHA), New Delhi”, (b) Appeal Form 4, 5 & 6 issued by the Initial Medical Board declaring the candidate as Unfit, (c) One self addressed envelope with Rs. 25/- postage stamp duly affixed on it. Certificate other than Medical Form – 6 (provided by the Chairman of Recruitment Board to the Candidates) to submit appeal for Review Medical Examination will not be considered and rejected straightway. The fitness certificate on Form- 6 is essential to consider their cases for review medical examination and not for any other purpose. Those candidates whose appeal i s found in order will be issued call letters to appear for Review Medical Examination and their names will also be uploaded in the SSB Website www.ssbrectt.gov.in . They may keep in touch to know their date of appearing in review medical examination and venue by visiting our website and helpline No. 011- 26193929 between 1000 Hrs. to 1730 Hrs. Monday to Friday. The decision of the Review Medical Board of SSB will be final and no 2nd appeal will be entertained as per Govt. instructions and also no reply of the correspondence / 2nd appe a l will be given / entertained. Note: The Selection board reserves absolute discretion to reject or accept any candidate after considering the report of the medical board. g) MERIT/FINAL SELECTION: Merit/final selection list will be prepared in order of merit, category wise, after completion of Review Medical Examination. It is hereby emphasized that the candidates who merely secure the qualifying percentage marks and found medically fit, may not be considered for final selection since the cut off marks will be determined according to number of vacancies as well as after completion of whole recruitment process. Where equal marks have been obtained by candidates, their merit will be fixed as per date of birth and older candidate will be given preference. 9. HOW TO APPLY AND BY WHICH DATE: Eligible and interested candidates should send their Applications (duly filled in) complete in all respect along with Admit Card duly filled in, in the prescribed pro-forma as per Annexure-I and Annexure-II. The application shall be typed on one side only in full size plain paper with passport size photographs affixed, application fee, attested copies of testimonials are sent on the address mentioned in Para-11 Coloumn 4 of this advertisement so as to reach to the addressee on or before the prescribed last date i.e. 20-06-2013 for all states except for Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu &
(Contd.Next Page.. )

µÿë¯ÿ{œÿÉ´À

25 - 31 þB, 2013

NIJUKTI KHABAR

5

Kashmir State, Lahaul- Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of HP, Andaman & Nicobar Islands and Lakshadweep for which last date is 27-06-2013. 10. APPLICATION FEE: The candidates belonging to General and OBC Category will be required to pay ` 50/- (non refundable) as application fee in the form of Bank Draft. The Bank Draft should be prepared in favour of authorities as mentioned at Para 11 Column No. 4 & 5 respectively. No fee will be charged from SC/ ST and Ex-servicemen candidates. 11. Application and application fee should be addressed to the authorities as under:-

Note: - Application sent other than the above mentioned address will not be entertained.12. ENCLOSURES REQUIRED TO BE ATTACHED WITH APPLICATION FORM: Attested copies of following documents be attached with the application form:- i) Educational Qualification Certificate. ii) Technical qualification/experience certificate. iii) Date of birth certificate (Matriculation or 10th pass certificate) iv) Scheduled Caste/Scheduled Tribe/OBC Certificate issued by an authority not below the rank of Tehsildar/Naib Tehsildar or SDM. Note: SC/ST & OBC candidates must be in prescribed pro-forma as prescribed at Annexure- III & IV respectively. v) Questionnaire duly signed by the candidate as per Annexure-VI vi) Domicile Certificate issued by local revenue authorities for verification of citizenship. vii) Discharge certificate in case of Ex-servicemen.viii) Two self addressed envelopes of 4”x9” size with ` 25/- postage stamps affixed on each envelope. ix) Certificate as per Annexure-V for claiming relaxation in height & chest (if applicable). x) Envelope containing Application must be subscribed in bold letters “APPLICATION FOR THE POST OF (NAME OF POST FOR WHICH APPLIED FOR WITH POST CODE) IN SASHASTRA SEEMA BAL”. Note: All above original documents/certificates are required to be brought at the time of recruitment test for verification. 13. Candidates who are already in Government service including departmental candidates has to send their application through proper channel with NO OBJECTION CERTIFICATE from their employer. Application received without proper channel & NOC will be rejected. 14. All eligible candidates will be informed about the date and venue of recruitment test through Admit Cards. Candidates should come duly prepared for 2-3 or more days stay under their own arrangements at the Recruitment Venue. The Government shall not be responsible for damage/injury, if any, to the individual sustained during the selection/recruitment process. No TA/DA will be admissible. 15. IMPORTANT INSTRUCTIONS: - i) Applications submitted on a format, which is not the same, as published in this advertisement, incomplete applications are liable to be rejected summarily and no correspondence will be entertained in this regard. ii) Candidates applying for more than one post should send separate application for each post. iii) If the above documents are not submitted along with the application, it will be rejected summarily during documentation or at any stage of the recruitment process and no request for reconsideration will be entertained. iv) Incomplete or unsigned applications, applications without attested photographs, applications received late will be rejected summarily. v) All candidates in Govt. service whether in a permanent or in temporary capacity etc. will be required to submit their application through proper channel along with NOC. Application shall be rejected if received late or are not complete in all respects as provided in the rules. vi) Any wrong attestation so as to mislead the Recruitment board or to gain access to examination would lead to criminal/debar action against the candidate besides cancellation of his candidature. vii) No separate admit cards/ call letter will be issued to the qualified candidates called for written examination and final medical examination. The same will be apprised to the candidate by the recruitment board and the list of qualified candidates called for above test will be displayed on the notice board at the recruitment venue as well as in SSB recruitment website www.ssbrectt.gov.in . viii) In case any candidate is found ineligible or suppressing facts or suffering from any illness/ disease likely to interfere in efficient discharge of his duties or on any ground after his selection/appointment, his services will be terminated without assigning any reason. ix) The Government shall not be responsible for damage /injury/loss to the individual, if any, sustained during the entire recruitment process and journey. x) The DG SSB has full rights to make changes or cancel /postpone the recruitment without assigning any reason. xi) Candidates canvassing in any form or bringing outside influence /pressure, offering illegal gratification, blackmailing or threatening to blackmail any person connected with recruitment will be disqualified. xii] Candidates impersonating and submitting the fabricated/forged documents are also liable to be disqualified. xiii) It should, however, be clearly understood that the Selection board reserves absolute discretion to reject or accept any candidate at any stage. xiv) As the applications are to be processed by a computerized system, it is essential that the application is strictly in accordance with the prescribed, format, is properly and completely filled and contains no correction/alteration/overwriting. xv) Mere qualifying the entire prescribed test in SSB recruitment does not confer the right of selection of the candidate but they should have to stand in merit keeping in view the available vacancies. The vacancies are subject to change without any further notice. xvi) The candidates provisionally selected for the above posts should qualify the training or courses as prescribed by the Director General, Sashastra Seema Bal from time to time during probation period. Failing which services are liable to be terminated. 16. NO TA/DA WILL BE ADMISSIBLE. No TA/DA will be admissible. However, TA for onward and return journey to SC/ ST candidates will be paid as per GOI instructions to those who appear in written test subject to production of rail/ Bus tickets, original cast certificate, non employment certificate from MP or MLA or any Gazetted Officer of the locality. In case they are not employed in Central / State Government. 17. Application forms are liable to be rejected summarily, if they are:i) Incomplete. ii) Not on prescribed format.iii) Without Bank Draft/ Bankers Cheque of ` 50/-. iv) Accompanied with under valued Bank Draft/ Bankers cheque. v) Accompanied with Bank Draft/ Bankers cheque drawn in favour of wrong paying authority or wrong address of Bank draft/ Banker cheque. vi) Received without attested copy of caste certificate and discharge certificate in case of Ex-Servicemen. vii) Received without attested copies of educational certificate/testimonials. viii) Received without self addressed envelops and without postage stamps of ` 25/- affixed on the envelopes. ix) Received without photograph. x) Received without signature of the candidates. xi) Received after last date of receipt of the applications. xii) Without signature/seal of H.O.O. in case of serving candidates. xiii) Received with SC/ ST/ OBC certificates not on prescribed format. . The candidates are requested to go through the recruitment notification and confirm their eligibility in all respect before submitting application. . For frequent updates related to recruitment in SSB, please visit www.ssb rectt.gov.in ASSISTANT DIRECTOR (RECRUITMENT) ANNEXURE-I GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SASHASTRA SEEMA BAL) APPLICATION FORM FOR THE POST OF…………….…………………………………………… Post Code.............................................

11. Permanent address:

12. Present Address:

13. Contact No. /Mobile No.: 14. Whether employed in SSB 16. If so, mention following details.

15. Govt. Service

17. IDENTIFICATION MARK (Please write in the box) 18. Left Thumb Impression DECLARATION: I hereby declare that all statements made in this application are true and complete to the best of my knowledge and belief. In the event of any information being found false or incorrect or ineligibility being detected before or after the test, my candidature will stand cancelled and all my claims of the recruitment will stand forfeited. I also understand that if at any stage I am found by the Recruitment Board to have used unfair means in the written examination/test or have violated any of the Rules/Regulations governing the conduct of selection process; my candidature can be cancelled or be declared to have failed by the Recruitment Boat at its sole discretion. I also declared that I have never been arrested, prosecuted or convicted by any court of law for any criminal offence. (SIGNATURE OF THE CANDIDATE) ANNEXURE- II- ADMIT CARD (TO BE PRINTED/TYPED/WRITTEN IN SEPARATE PAPER) (Candidate will not be allowed to appear in the recruitment test without production of this admit card) To be filled by the candidate Name of candidate:………………………………………...................................… Affix your recent Father’s Name:……………………………………………...................................... passport size Date of Birth ……………………………………………......................................... photograph duly Name of post for which applied …………………………………………...........…. attested by the Post Code ……………………………................................................................ Gazetted Officer (Signature of Candidate) (TO BE FILLED BY THE APPLICATION RECEIVING AUTHORITY) Roll Number_______________ Post for which appearing for Test: ___________________ Date of Birth ___________________ Whether direct/ departmental candidate ____________ Whether SC/ST/OBC/General/ExServiceman____________ Name of Recruitment Centre with complete address: __________________ Date and time on which the candidate is required to appear: Date: _______________________Time: ______________ Signature of Nodal Office, ARC With seal. Annexure-III: FORM OF CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY A CANDIDATE BELONGING TO SCHEDULED CASTE OR SCHEDULED TRIBE This is to certify that Shri_____________________ Son of Shri ______________________of village/Town_______________________in District/ Division ____________________of the State/Union Territory _____________________ belong to the _____________ caste/Tribe which is recognized as a Schedule Caste/Scheduled Tribe under. The Constitution (Scheduled Castes) order, 1950. The Constitution (Scheduled Tribes) order, 1950. The Constitution (Scheduled Castes) (Union Territory) order, 1951. The Constitution (Scheduled Tribes) (Union Territory) order, 1951. (As amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Modification) Order 1956, the Bombay Reorganization Act, 1960, the Punjab Reorganization Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act, 1970, the North Eastern Areas (Reorganization Act, 1971) and the Scheduled Castes and Scheduled Tribes orders (Amendment) Act, 1976.) *The constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Caste Order, 1956; *The Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes, 1959, as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes orders (Amendment) Act. 1976; *The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order 1962; *The Constitution (Dadra & Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962; *The Constitution (Pondichery) Scheduled Castes Order, 1964; *The Constitution (Uttar
(Contd.Next Page.. )

µÿë¯ÿ{œÿÉ´À

25 - 31 þB, 2013

NIJUKTI KHABAR

6
of India, Ministry of Welfare, Resolution No.1211/88/98-BCC, dated the 06th December 1999, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-I, Section I, No. 270, dated the 06th December 1999. *(x) Government of India, Ministry of Welfare, Resolution No.12011/36/99-BCC, dated the 4th April 2000, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-I, Section I, No. 71, dated the 4th December 2000. *(xi) Government of India, Ministry of Welfare, Resolution No.12011/44/99-BCC, dated the 21st December 2000, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-I, Section I, No. 210, dated the 21st December 2000. *(xii) Government of India, Ministry of Welfare, Resolution No.12011/44/99-BCC, dated the 6th September, 2001, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-I, Section I, No.246, dated the 6th September, 2001. Shri……………………………………..and/or his family ordinarily reside(s) in the ……………………. District/ Division of the …………………………… State. This is also to certify that he/she does not belong to the persons/sections (Creamy Layer) mentioned in Column 3 of the schedule to the Government of India, Department of Personnel and Training, O. M. No. 36012/ 22/93-Estt. (SCT), dated 8-9-1993. DISTRICT MAGISTRATE/ Dated: DEPUTY COMMISSIONER/ TEHSILDAR (WITH OFFICE SEAL) Strike out which ever is not applicable. ANNEXURE-V: FORM OF CERTIFICATE TO BE SUBMITTED BY THE CANDIDATE THOSE WHO INTEND TO AVAIL RELAXATION IN HEIGHT OR CHEST MEASUREMENT Certified that Shri__________________S/ O Shri _________________________ is permanent resident of village __________________________Tehsil/Taluka__________________________District________of ______ __State. 2. It is certified that:- *Residents of entire are mentioned above are considered as (Garhwal, Kumauni, Dogras, Marathas, Sikkimies) for relaxation in height and chest measurement for recruitment in the Para Military Forces of the Union of India. *He belongs to the Himachal Pradesh/Leh & Ladakh/Kashmir Valley/North Eastern States and is considered for relaxation in height and chest measurement for recruitment in the Para Military Forces of the Union of India. *He belongs to_______________________Tribal/Adivasis Community and is considered for relaxation in height and chest measurement for recruitment in the Para Military Forces of the Union of India. Place: Signature________ District Magistrate/ Dub- Divisional Magistrate/ Date: Tehsildar *Delete whichever is not applicable. Annexure-VI: QUESTIONNAIRE FORM: 1. Have you ever been convicted by any court of law or any other judicial institution? Yes/No. 2. Is there any case pending against you in any court of law? Yes/No. 3. Has any FIR ever lodged and case is pending against you? Yes/No. 4. Was any FIR ever lodged against in the past? Yes/No. a) If yes case No. and Section under which FIR was lodged? b) Name of Police Station where FIR was lodged? c) Was the case charge sheeted or returned in FIR? d) If the case charge sheeted, what was the outcome in Court? i) Convicted ii) Acquitted iii) Compromised iv) Compounded v) Any other, please specify 5. Have you ever been dismissed from any service under the Central or State Govt.? 6. Have your services ever been terminated while on probation? If the answer to any of the above is YES then please provide complete details on a separate sheet. UNDERTAKING: I,__________________________ declare that the above information is true to the best of my knowledge and belief. I understand that in case information is found to be false or incorrect, my candidature is liable to be cancelled apart from any departmental or legal proceedings that may be initiated against me. Place: Signature of Candidate Date: Name__________________ Father’s Name____________________ Address_____________ Promotions. The promotion from Sub Lieutenant to Commander is on time scale basis and thereafter on selection basis subject to fulfillment of requisite service conditions. The Pay Scale is as follows:-

Pradesh) Scheduled Tribes Order, 1967; *The Constitution (Goa, Daman & Dieu) Scheduled Castes Order, 1968; *The Constitution (Goa, Daman & Dieu) Scheduled Tribes Order, 1968; *The Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970; *The Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order, 1978; *The Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order, 1978; *The Constitution (Scheduled Castes) Orders (Amendment) Act, 1990. *The Constitution (Scheduled Tribes) Order, (Amendment) Ordinance, 1991. *The Constitution (Scheduled Tribes) Order, (Second Amendment) Act, 1991. The Constitution (Scheduled Tribes) Ordinance, 1996. *2. This certificate is issued on the basis of the Scheduled Castes/Scheduled Tribes Certificate issue to Shri____________________Father of Shri _________________________ ______of village/town________________________ in District/ Division _____________________ of the State/UT _________________ _____________who belong to the ____________ caste/Tribe which is recognized as a SC/ST in the State/Union Territory __________________________ issued by the ________________________ ( name of the prescribed issuing authority) vide their No. ____________________dated _____________ or Shri ____________ __________________ and or his/her family ordinarily reside(s) in Village/ Town _____________of ____________ District/Division of the State/Union Territory of _______________. Place______________ Signature______________ Designation ___________ Date_______________ (With seal of Office) NOTE:- The terms ordinarily reside(s) used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950. ANNEXURE-IV: FORM OF CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY OTHER BACKWARD CLASSES APPLYING FOR APPOINTMENT TO POSTS UNDER CENTRAL GOVT OF INDIA. (G. I. Dept. of Per. & Trg. O. M. No.36033/28/94-Estt.(Res).dated 2-7-1997) This is to certify that ………………………… son of …………………. Village …………………….. District/Division……………………. In the …………………… State…………………… belongs to the……………………….. Community, which is recognized as a Backward Class under: – * (i) Government of India, Ministry of Welfare, Resolution, No.12011/68/93-BCC (C), dated the 10th September, 1993,published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-I, Section-I, NO. 186, dated the 13th September, 1993. *(ii) Government of India, Ministry of Welfare, Resolution No.12011/9/94-BCC, dated the 19th October, 1994, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-I, Section, No. 163 dated the 20th October, 1994. *(iii) Government of India, Ministry of Welfare, Resolution No.12011/7/95-BCC, dated the 24th May, 1995, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-I, Section I, No. 88, dated the 25th May, 1995. *(iv) Government of India, Ministry of Welfare, Resolution No.12011/44/96-BCC, dated the 9th March, 1996, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-I, Section I, No. 60, dated the 11th March, 1996. *(v) Government of India, Ministry of Welfare, Resolution No.12011/44/96-BCC, dated the 6th December 1996, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-I, Section I, No. 210, dated the 11th December 1996. *(vi) Government of India, Ministry of Welfare, Resolution No.12011/13/97-BCC, dated the 3rd December, 1997, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-I, Section I, No. 239, dated the 17th December, 1997. *(vii) Government of India, Ministry of Welfare, Resolution No.12011/99/94-BCC, dated the 11th December 1997, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-I, Section I, No. 236, dated the 12th December 1997. *(viii) Government of India, Ministry of Welfare, Resolution No.12011/68/98-BCC, dated the 27 Oct., December, 1999, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-I, Section I, No. 241, dated the 27th Oct, 1999. *(ix) Government

1. Applications are invited from UNMARRIED MALE CANDIDATES (fulfilling the conditions of nationality as laid down by the Govt of India) to join the prestigious Indian Naval Academy, Ezhimala, Kerala under the 10+2 Cadet (B Tech) Entry Scheme. ELIGIBILITYCONDITIONS: 2. Age. 17 to 19½ years (i.e. borne between 02 Jul 1994 & 01 Jan 1997 (both dates inclusive). 3. Educational Qualification. Passed Senior Secondary Examination (10+2 Pattern) or its equivalent from University/ Board with at least 70% aggregate marks in Physics, Chemistry and Mathematics (PCM) and at least 50% marks in English (either in Class X or Class XII). 4. Physical Standards. (a) Height andWeight. Minimum height - 157 cms with correlated weight as per age. (b) Eye Sight. The minimum acceptable vision standards for distant vision is 6/6, 6/9 correctable to 6/6, 6/6 with glasses. Should not be colour/ night blind. Note:- There will be no relaxation in physical standards. TRAINING: 5. The training is scheduled to commence in Dec 2013. 6. Selected Candidates will be inducted as Cadets for four year B Tech course in Electronics & Communication or Mechanical Engineering at the Indian Naval Academy, Ezhimala Kerala. During the course, Cadets will be allotted Executive or Engineering including Naval Architect specialisation or Electrical Branch. On completion of the course, B Tech Degree will be awarded by Jawaharlal Nehru University (JNU). Note:- The entire cost of training, including books and reading material, will be borne by the Indian Navy. The cadetswill also be provided with free clothing and messing. HOWTOAPPLY: 7. Candidates can submit only ‘eapplication’ (online) for this entry. Candidates can submit their ‘e-application’ for this entry from 25 May 13 to 20 Jun 13. The procedure for applying online is explained in Para 8 & 9 below. Only one application will be received from one candidate. 8. Before submitting the e-application, it is advisable to keep all educational certificates, email address, mobile number and softcopy of the latest photograph of size less than 10 KB readily available for error free submission of e-application. 9. Procedure for submitting e-application. Candidates can submit e-application by visiting our website www.nausenabharti.nic.in and proceed as follows:- (a) Click on the ‘Officer Entry’ button under the option 'Apply Online' on the Home Page. (b) Fill the online registration form. Tips to assist in filling up fields have been provided as you highlight each field. (c) Before clicking the submit button it should be checked whether all the details entered in the form are correct as you will not be able to make any corrections after saving the record. (d) After submitting the form, an 'Application Number' will be generated by the system and displayed on the screen. This Application Number will automatically appear on the print out of the form. If the system does not generate the Application Number, it is an indication of non-acceptance of the Application by the system. (e) Print online Application Form having the system generated Application Number. Application Form is to be duly signed and mailed (posted) to Post Box No. 04, RK Puram (main) PO, New Delhi - 66 along with the following documents:- Self attested photograph, Attested photo copies of 10th & 12th class certificates and Mark Sheets. Application to be sent by ordinary post only. Speed Post, Courier and Registered Post will not be accepted. (f) A superscription is to be made on envelope : ONLINE APPLICATION NO. _________APPLICATION FOR 10+2 CADET (B TECH) ENTRY SCHEME - Dec 2013 COURSE Qualification PCM Percentage ___% . Application and requisite enclosures must be properly tagged/stapled, IHQ MoD(Navy) will not be responsible for loss of enclosures/non receipt. Note:- (i) Final receipt of the printout of the online Application Form with system generated Application Number and all documents as mentioned in sub para 9 (e) above (if received by 01 Jul 2013) will be the final CONFIRMATION of receipt of your Application at IHQ MoD (Navy). Hence, only filling the application online/ generation of Application Number does not imply that the candidate has fulfilled all the criteria given in the advertisement. (ii) Your application is subject to subsequent scrutiny and the application can be rejected, if found INELIGIBLE at any point of time. SELECTION PROCEDURE 10. (a) Candidates will be issued call up letter for Service Selection Board (SSB) interviews based on their PCM marks in 10+2/ equivalent Examination. Integrated Headquarters, Ministry of Defence (Navy) reserves the right to short-list applications and to fix cut off percentage. No communication will be entertained on this account. SSB interviews for short-listed candidates will be scheduled at Bangalore/Bhopal/Coimbatore during Aug to Nov 2013. (b) Stage I test, consisting of Intelligence Tests, Picture Perception and Discussion Tests will be conducted on the second day of arrival at SSB. Candidate who fail to qualify in Stage I will be routed back on the same day. Stage II Tests comprising of Psychological Testing, Group Testing and Interview will last for 04 days. Successful candidates will thereafter undergo Medical examination (approx duration 03-05 days). (c) Candidates recommended by the SSBs and declared medically fit, will be appointed for training as per order of All India Merit depending on the number of vacancies. (d) Change of SSB venue is not permissible. (e) Any correspondence regarding change of SSB dates be addressed to the President of the concerned SSB. Award of fresh dates for SSB would be given by the President SSB subject to availability. (f) No compensation will be paid in respect of any injury sustained as a result of tests. (g) Return 3rd AC rail fare is admissible for the SSB interview, if appearing for the first time for the type of commission. THE NAVY OFFERS YOU: 11. On successful completion of training you will be commissioned as Sub Lieutenant. The benefits of being an officer in the Navy are enumerated in succeeding paragraphs. 12. Pay Scale &

THE INDIAN NAVY 10+2 CADET (B TECH) ENTRY SCHEME, (PERMANENT COMMISSION) COURSE COMMENCING - DEC 2013 JOIN THE ELITE - LIVE YOUR DREAMS

13. Allowances (as applicable).The rates of allowances applicable to officersare as follows:-

14. Cost to Company (CTC). The CTC for a Sub Lieutenant would be approximately Rs. 65,000/- per month. This includes Basic Pay, DA, Grade Pay, Military Service Pay, House Rent Allowance and Transport allowance. These rates are not statutory and are subject to change. 15. Privileges. In addition to the CTC mentioned above, Navy provides Free medical facilities for self & dependents, LTC, Canteen facilities, Entitled rations, Mess/Club/Sports Facilities, Furnished Govt. Accommodation, Car/Housing Loan at subsidised rates. 16. Group Insurance & Gratuity. Insurance cover of Rs. 40 lakhs (on contribution) and Gratuity will be granted to the officer as per the latest rules in force. 17. Leave Entitlements. Officers are entitled to 60 days annual and 20 days casual leave every year (subject to service exigencies). They are also entitled 40% rail concession to any place and free travel (as per extant rules) for self and dependents. Leave during training period will be as per the Training Policy in force. 18. Sports & Adventure. The Navy provides facilities to pursue any sport of your liking. In addition, one can learn and participate in adventure sports, such as river rafting, mountaineering, hot air ballooning, hang gliding, wind surfing etc. 19. Physical fitness. In the Naval Academy curriculum, a lot of emphasis is laid on physical fitness. You are therefore, advised to remain fit by undertaking regular physical exercise, sports, running, swimming, etc. so that you can meet the training goals successfully. The terms and conditions, given in this Advertisement, are subject to change and should, therefore, be treated as guidelines only Details are also available on website : www.nausena-bharti.nic.in

µÿë¯ÿ{œÿÉ´À

25 - 31 þB, 2013

NIJUKTI KHABAR

7
and must have passed " local language" as one of the subjects at Matriculation/Xth Standard PreRequisite Qualifications: Candidates who have been declared qualifïed in the RRBs-Common Written Examination conducted by IBPS in September 2012 should have obtained the following scores as given below. For Office Assistant.

Allahabad UP Gramin Bank invites applications from Indian citizens, for the post of Officer in Junior Management (Scale I) Cadre and Office Assistant (Multipurpose) from indian citizens who have appeared at the Common Written Examination for RRBs conducted by IBPS in September 2012 and declared qualified.

(Sponsored by Allahabad Bank) Head Office-D.M.Colony, Civil Lines, Banda-210001 Phone-05192-221096, 22000109, Fax-05192-221463, E-mail- augb_ho@rediffmail.com Website:www.allahabadgraminbank.in

Allahabad UP Gramin Bank

DETAILS OF VACANCIES:

For Officer Scale-I

NOTE:. The number of vacancies as also the number of reserved vacancies are provisional and may vary according to the actual requirement of the Bank. Abbreviations stand for:

SCALE OF PAY:

Note: Medical Aid, LTC, Gratuity, etc, will be admissible as per the rule of the Bank. At present the total starting emoluments of Officer Scale-I Rs.27078.50 and Office Assistant Rs.14980.00 per month (including DA, HRA at prevailing rate). PROBATION PERIOD: Selected Candidates will be on Probation for-

Note: It is clarified that Persons with Disabilities will have to work in Branches/Offices which have posts identified by the Bank as suitable for them. Candidates belonging to Reserved Category, including Persons with Disabilities, for which no reservatiön has been announced, are free to apply for vacancies announced for Unreserved category provided they fulfill the eligibility criteria laid down for Unreserved category. The number of vacancies in UR category and also the number of reserved vacancies are provisional and may vary according to actual requirements of the Bank. I. ELIGIBILITY CRITERIA: NATIONALITY/ CITIZENSHIP: A candidate must be either i) a Citizen of India or ii) a subject of Nepal or iii) subject of Bhutan or iv) a Tibetan refugee who came over to India before 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India or v) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, East African countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malawi, Zaire, Ethiopia and Vietnam with the intention of permanently settling in India. Provided that a candidate belonging to categories (ii), (iii), (iv) & (v) above shall be a person in whose favour a cer-tificate of eligibility has been issued by the Government of India. A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to the Group Discussion/ Interview conducted by the Bank but on fïnal selection the offer of appointment may be given only after the Government of India has issued the necessary eligibility certificate to him/her. II Age (As on 01-06-2012) For Officer Scale-I Above 18 years - Below 28 years, For Office Assistant - Between 18 years and 28 years. The maximum age limit specified is applicable to General Category candidates. 1.Category: Scheduled Caste/Scheduled Tribe. Age relaxation: 5 years. 2. Other Backward Classes: 3 years. 3.Persons With Disability: 10 years. 4a.: Ex-Servicemen/ Disabled Ex-Servicemen: (for the post of Office Assistants) actual period of service rendered in the defence forces + 3 years (8 years for Disabled ExServicemen belonging to SC/ST) subject to a maximum age limit of 50 years. 4b.: In the case of Exservicemen commissioned officers, including ECOs/ SSCOs, who have rendered at least 5 years military service and have been released on completion of assign-ment (including those whose assignment is due to be completed within the next one year from thé last date for receipt of application) other than by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency or on account of physical disability attributable to military service or on invalidment, subject to ceiling as per Government guide-lines: (for the post of officers) 5years. 5. Widows, Divorced women and women legally separated from their husbands who have not remarried (only for the post of Office Assistants): 9 years. 6. Persons ordinarily domiciled in the Kashmir Division of the State of Jammu & Kashmir during the period 1-1-80 to 31-12-89: 5 years. 7. Persons affected by 1984 riots: 5 years. NOTE: (i) The relaxation in upper age limit is cumulative as per Govt. of India guidelines. (ii) In case of a candidate who is eligible for relaxation under more than one of the above categories the age relaxation will be available on a cumulative basis with any one of the remaining categories for which age relaxation is permitted as mentioned above. (iii) Candidates seeking age relaxation will be required to submit copies of necessary certificate(s) at the time of Interview. (iv) Ex-Servicemen candidates who have already secured employment under the Central Government in Group 'C' & 'D' will be permitted the benefit of age relaxation as pre-scribed for Ex-Servicemen for securing another employment in a higher grade or cadre in Group 'C'/'D' under the Central Government. However, such candidates will not be eligible for the benefit of reservation for Ex-Servicemen in Central Government jobs. (v) An Ex-Servicemen who has once joined a Government job on civil side after avail-ing of the benefits given to him as an Ex-Servicemen for his reemployment, his Ex-Servicemen status for the purpose of the reemployment in Government ceases. C. ELIGIBILITY CRITERIA. I.EDUCATIONAL QUALIFICATIONS & EXPERIENCE (as on 01-06-2012). Post: Office Assistant (Multipurpose). Educational Qualification: Degree in any discipline from a recognized University or its equivalent Essential: Proficiency in local language * please see the note below. Officer Scale-I: i. Degree in any discipline from a recognized University or its equivalent ii. Proficiency in local language * please see the note below. Note: I. 1. All educational qualifications should be from a recognised university/ Board. 2. The result of the qualifying examination, i.e. Graduation or equivalent to graduation, as the case may be, should have been announced by the University on or before 01.06.2012. 3. Candidates should have obtained the specified Total Weighted Standard Score as well as score in each test in the RRBs- Common written Examination conducted in September 2012. II. For Officer Scale-I and Office Assistant (Multipurpose) Language Proficiency * - Candidates are required to possess proficiency in the Official Language of the State/UT in ' which RRB is located

APPLICATION FEE (INCLUDING POSTAGE/ INTIMATION CHARGES) (NON-REFUNDABLE): Officer (Scale I) - Rs. 20/- for SC/ST/PWD candidates. -Rs.100/-for all others. Office Assistant (Multipurpose) - Rs. 20/- for SC/ST/PWD/EXSM candidates. - Rs.100/-for all others. Requisite Application Fee may be paid through CBS at any of the Branches of Allahabad Bank. or Allahabad UP Gramin Bank, by means of a Payment challan available in the Bank's website. NOTE: (i) The payment towards application fee can be made through CBS from any of the Branches of the Allahabad Bank or Allahabad UP Gramin Bank. (ii) The payment towards application fee through CBS can be made between 30-05-2013 and 14-06-2013. (iii) The CBS fee payment challan contains two parts. The first part will be retained by the Branch. The candidate's copy of the fee payment challan must be retained with the candidate after the necessary details such as Transaction ID, Branch Code etc. are filled in by the bank official, (iv) Application once made will not be allowed to be withdrawn and fee once paid will NOT be refunded under any circumstances nor can it be held in reserve for any other future selection process. 6. THE COMPETENT AUTHORITY FOR ISSUE OF CERTIFICATE TO SC/ST/ OBC/PWD CANDIDATES IS AS UNDER: (a) For SC/ST/OBC: District Magistrate/Additional Dist Magistrate/Collector/Deputy Commissioner/ Additional Dy. Commissioner/Dy.Collector/First Class Stipendary Magistrate/Sub-Division Magistrate/Taluka Magistrate/Executive Magistrate/Extra Assistant Commissioner/ Chief Presidency Magistrate/Additional Chief Presidency Magistrate/Presidency Magistrate/ Revenue Officer not below the rank of Tahsildar/Sub-Divisional Officer of the area where the candi-date and/or his/her family normaliy resides. (b) For Persons with Disabilities: Authorised Certifying Authority will be Medical Board at the District level. The Medical Board consists of Chief Medical Officer, Sub-Divisional Medical Officer in the District and a member who is a specialist in Orthopaedics, ENT or Ophthalmology, as the case may be, 7. SELECTION PROCEDURE: • For Officer Scale-I:- Selection will be made on the basis of performance in RRBs-Common Written Examination (CWE) conducted by IBPS in September 2012 and Personal Interview. Merit list of the candidates for final selection based on Total Weighted Standard Scores (TWSS) obtained by them in CWE of IBPS and Personal Interview will be prepared in descending order under each SC/ST/ OBC/UR category. • For Office Assistant (Multipurpose):- Selection will be made on the basis of performance in RRBs- Common Written Examination (CWE) conducted by IBPS in September 2012 and Personal Interview. Merit list of the candidates for final selection based on Total Weighted Standard Scores (TWSS) obtained by them in CWE of IBPS and Personal Interview will be prepared in descending order under each SC/ST/OBC/UR category. 8. PERSONAL INTERVIEW: Depending on the number of vacancies, Bank will call from among who have applied to bank, the number, equivalent to three times the number of vacancies short-listed based on their Total Weighted Standard Scores (TWSS). Remaining applicants, if any will not receive an interview call from the Bank. The total marks for Interview will be 30. 9.INTERVIEW CENTRES: The Interview will be held at the Banda centre and the complete address of the venue will be advised in the call letters. The address of the venues will also be displayed in the Bank's website one week before the dates for commencement of Interviews. Note: Bank reserves the right to cancel the centre and/or add some other centers, depending upon the response, administrative feasibility, etc. Bank also reserves the right to allot the candidate to any of the centers other than the one he/she has opted for. 10. GENERAL INSTRUCTIONS: • (c) Before applying for any of the mentioned post, the candidate should ensure that he/she fulfils the eligibility and other norms mentioned in this advertlsement. Decision of the Bank in all matters regarding eligibility of the candidate, the stages at which scrutiny of such eligibility is to be undertaken, the documents to be produced for the purpose of the conduct of interview, selection and any other matter relating to recruitment will be final and binding on the candidate. No correspondence or personal enquiries shall be entertained by the bank on this behalf. Mere admission to the Written Test and/ or passing the test and being invited by the Bank for the Interview shall not imply that the Bank has been satisfied beyond doubt about the candidate's eligibility. Candidates who do not satisfy the eligibility criteria and who do not produce the photocopies as well as the originals of all the documents required to be sub-mitted and as advised in this notification as well as in the Interview call letter, for any reason, whatsoever, shall not be permitted to pacticipate in the Interview, even though they may have obtained the desired level of score in the Written examination and have been called for interview. In case, it is detected at any stage of recruitment that a candidate does not fulfil the eligibility norms arid/or that he/she has furnished any incorrect/false information/certificate/documents or has suppressed any material fact(s), his/her candidature will stand cancelled. If any of these shortcomings is/are detected even after appointment, his/her services are liable to be terminated. (b) Candidates belonging to OBCs but coming in the "CREAMY LAYER" are not entitled to the benefits of OBC reservation. They should indicate their category as "UR" or "UR Persons with Disabilities. as applicable. OBC Certificates in the format as prescribed by the Govt. of India and issued by the Competent Authority inter alia, specifically stating that the candidate does not belong to the Socially Advanced Sections excluded from the benefits of reservations for OBCs in Civil Posts and Services under Govt. of India i.e. carrying 'CREAMY LAYER'. clause based on income issued recently i.e., issued on or after 01.04.2013 should be submitted at the time of Interview. (c) Persons with Disabilities claiming the benefit of reservations/age relaxation should possess Medical Certificate as specified in the Disabilities Act of 1995 in support of their disability. (d) Candidates serving in Government/Public Sector Undertakings (including banks) should send their application through proper channel and produce a "No Objection Certificate" from their employer at the time of Interview, in the absence of which their can-didature may not be considered. (e) The candidates will have to appear for interview at their own expense. However, unemployed eligible SC/ST outstation candidates attending the Interview will be reimbursed to and fro second class ordinary train/bus fare by the shortest route on production of evidence of travel. The Bank will not be responsible for any injury/ losses, etc of any nature during their travel time. (f) Only
(Contd. Page10 )

µÿë¯ÿ{œÿÉ´À

25 - 31 þB, 2013

NIJUKTI KHABAR

8

Ó¸æ’ÿLÿêß
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

{$Àÿæ¨çÎ µÿæ{¯ÿ Lÿ¿æÀÿçßÀÿú
üÿçfH ç {$Àÿæ¨ç `ÿçLÿçûæ ¯ÿçjæœÿÀÿ {ÓÜÿç ÉæQæ {¾Dô $ # { Àÿ ÉæÀÿêÀÿç L ÿ ¯ÿ¿æßæþ F¯ÿó Lÿç d ç ¾¦ ÓÜÿæ߆ÿæ{Àÿ ÜÿæÝ F¯ÿó þæóÓ{¨Éê{Àÿ D¨ëfë$#¯ÿæ ÓþÓ¿æ Së Ý ç L ÿÀÿ ÓüÿÁÿ `ÿç L ÿç û æ LÿÀÿæ¾æB$æF> {¾Dô$#¨æBô FÜÿç `ÿçLÿçûæ {ä†ÿ÷{Àÿ FÜÿæÀÿ Aæ¯ÿÉ¿Lÿ†ÿæ ¾{$Î ¯ÿõ•ç ¨æBdç> üÿÁÿÓ´Àÿë¨ {ÀÿæfSæÀÿ þš Që¯ÿú ’ÿø†ÿ S†ÿç{Àÿ ¯ÿõ•ç ¨æBdç> üÿçfçH {$Àÿæ¨ç, `ÿçLÿçûæ ¯ÿç j æœÿ {ÜÿDdç {ÓÜÿç ÉæQæ {¾Dô$#{Àÿ ÉæÀÿêÀÿçLÿ ¯ÿ¿æßæþ F¯ÿó Aœÿ¿ ¾æ¦çLÿ ÓæÜÿ{¾æS{Àÿ ÜÿæÝ F¯ÿó þæóÓ{¨Éê SëÝçLÿÀÿ ¯ÿ¿æßæþ ’ÿ´æÀÿæ vÿçLÿ LÿÀÿæ¾æB$æF> FÜÿæ ÓÜÿ澿{Àÿ œÿçÍ÷çß {ÜÿæB¾æB$#¯ÿæ þæóÓ{¨ÉêSë Ý ç L ÿë Lÿ÷ ê ßæÉêÁÿ LÿÀÿæ¾æB$æF> D{àÿâ Q {¾æS¿ {¾, FÜÿç ¨÷Lÿç÷ßæ{Àÿ IÌ™ QæB¯ÿæLÿëë ¨Ýçœÿ$æF> ¾’ÿ´æÀÿæ FÜÿæÀÿ ¨æÉ´ö ¨÷†ÿçLÿç÷ßæ {ÜÿæBœÿ$æF> LÿæÀÿ~ FÜÿç ¨÷Lÿç÷ßæ Óó¨í‚ÿö Àÿí{¨ ÉæÀÿêÀÿçLÿ ¯ÿ¿æßæþ F¯ÿó ¾æ¦êLÿ ¯ÿ¿¯ÿ×æ D¨{Àÿ ¨¾ö¿{¯ÿÉç†ÿ> FÜÿæ’ÿ´æÀÿæ ÓëüÿÁÿ A™#Lÿ {ÜÿæB$æF> üÿçfçH{$Àÿæ¨çÎ: üÿç f ç H {$Àÿæ¨ç ÓÜÿæ߆ÿæ{Àÿ ÉÀÿêÀÿÀÿ Lÿæ¾ö ¿ LÿÀÿç¯ÿæÀÿ äþ†ÿæ ¯ÿÞç$æF> FÜÿæÀÿ ¨÷ { ßæS Óæ™æÀÿ~†ÿ… ÉæÀÿêÀÿç L ÿ Àÿí{¨ ’ÿë¯ÿöÁÿ {àÿæLÿ, Lÿ÷êÝæ¯ÿç†ÿú F¯ÿó {¾DôþæœÿZÿ þš{Àÿ A×ç fœÿç†ÿ ÓþÓ¿æ ÀÿÜÿç $ æF †ÿ$æ œÿë ¿ {Àÿæàÿfç L ÿæàÿú ÓÜÿ fÝç † ÿ ÓþÓ¿æÀÿ Óþæ™æœÿ FÜÿç D¨æß{Àÿ {ÜÿæB$æF> ¨÷þëQ Éçäæ Óó×æœÿ * SëÀÿë f{»É´Àÿ ¯ÿçÉ´¯ÿç’ÿ¿æÁÿß, ÜÿçÓæÀÿ * LÿÖëÀÿ¯ÿæ {þxÿçLÿæàÿ Lÿ{àÿf, þ~ç¨ëÀÿ * Bœÿú Î ç ` ÿë ¿ sú Aüÿú üÿç f ç L ÿæàÿ {Üÿƒç{Lÿ¨u, œÿíAæ’ÿçàÿâê * œÿçfæþ BœÿúÎ` ç ÿë¿sú Aüÿú {þxÿçLÿæàÿ ÓæBœÿÛ, ÜÿæB’ÿ÷æ¯ÿæ’ÿ * ¨ævÿ¿Lÿ÷þ: FÜÿç {ä†ÿ÷{Àÿ Ó§æ†ÿLÿ F¯ÿó Ó§ æ †ÿLÿ{ˆÿæÀÿ ÖÀÿÀÿ Éç ä æ ’ÿç A æ¾æB$æF> FÜÿ ¯ÿ¿†ÿê†ÿ FÜÿæ ¯ÿ¿†ÿê†ÿ Lÿçdç Éçä~ Óó×æœÿ xÿç { ¨â æ þæ {LÿæÓö þš D¨àÿ² LÿÀÿç $ æ;ÿç > Óæ™æÀÿ~†ÿ… Ó§ æ †ÿLÿ ÖÀÿ{Àÿ FÜÿç {LÿæÓöÀÿ A¯ÿ™# Óæ{Þ `ÿæÀÿç¯ÿÌöÀÿ {ÜÿæB$æF {¾Dô$#{Àÿ A;ÿç þ 6þæÓ B+Àÿœÿö Ó ç ¨ ú {ÜÿæB$æF> {¾{†ÿ{¯ÿ{Áÿ {¨æÎ S÷æfëFÓœÿúÀÿ {LÿæÓö ’ÿëB ¯ÿÌöÀÿ {ÜÿæB$æF> FÜÿæÀÿ A;ÿSö † ÿ œÿë¿{Àÿ{àÿæfçLÿæàÿ, üÿçfçH{${Àÿ¨ç, {Øæsö Ó ú üÿç f ç H {$Àÿæ¨ç , {üÿx÷ÿçAæsç÷Lÿú üÿçfçH{$Àÿæ¨ç Aæ’ÿç{Àÿ {¾æS¿†ÿæ: FÜÿç ¨ævÿ¿Lÿ÷ þ œÿçþ{;ÿ ¯ÿç’ÿ¿æ$öêZÿë ¾ëNÿ ’ÿëB{Àÿ ¯ÿæ{ßæ{àÿæfç , {Lÿ{þÎç ÷ F¯ÿó üÿç f ç O ÿ ¯ÿç Ì ß{Àÿ Dˆÿç ‚ ÿö {Üÿ¯ÿæ œÿç † ÿ¿æ;ÿ Aæ¯ÿÉ¿Lÿ> FÜÿæ ÓÜÿ Aæ¨~ œÿç f Àÿ {Sæsç F üÿç f ç H {$Àÿæ¨ç {Ó+Àÿ þš {Qæàÿç¨æÀÿç{¯ÿ> FÜÿæ ¯ÿ¿†ÿê†ÿ Éçäæ {Lÿ¢ÿ÷{Àÿ Aæ¨~ ¨÷šæ¨Lÿ Àÿí{¨ œÿç{ßæfç†ÿ {ÜÿæB¨æÀÿç{¯ÿ> ¯ÿ¿Nÿç S †ÿ ’ÿä†ÿæ: F$# { Àÿ þëQ¿Lÿ$æ {ÜÿDdç {¾, Aæ¨~Zÿ ¨æQ{Àÿ {àÿæLÿZÿ ÓþÓ¿æLÿë ¯ÿëlç¯ÿæÀÿ ’ÿä†ÿæ Aæ¨~Zÿ œÿçLÿs{Àÿ ÀÿÜÿç¯ÿæ Aæ¯ÿÉ¿Lÿ> {¾{Üÿ†ÿë FÜÿç `ÿçLÿçûæÀÿ Ó´Àÿë¨ A†ÿç ™çÀÿ {†ÿ~ë F$# { Àÿ {™ð ¾ ö ¿ Àÿ ¾{$Î Aæ¯ÿÉ¿Lÿ†ÿæ ÀÿÜÿç d ç > ¯ÿ¿æßþÀÿ ÓþÖ Óvÿç L ÿú {Éð Á ÿê fæ~ç ¯ ÿæLÿë Aæ¯ÿÉ¿Lÿ ¾’ÿ´æÀÿæ `ÿçLÿçûæ {¯ÿ{Áÿ Aæ¨~Zÿë ÓÜÿf {ÜÿæB¨æÀÿç¯ÿ> {ÀÿæfSæÀÿ- FÜÿç {ä†ÿ÷ { Àÿ þæÓç L ÿ àÿ{ä sZÿæ ¨¾ö ¿ ;ÿ {ÀÿæfSæÀÿ LÿÀÿæ¾æB¨æÀÿç { Üÿ¯ÿ> ¾æÜÿæ Aæ¨~Zÿ ’ÿä†ÿæ D¨{Àÿ œÿçµÿöÀÿ LÿÀÿç$æF> {†ÿ{¯ÿ Óæ™æÀÿ~ †ÿæàÿçþ ’ÿæ†ÿæ Àÿí{¨ Aæ¨~ þæÓLÿë 12Àÿë 15ÜÿfæÀÿ sZÿ {ÀÿæfSæÀÿ LÿÀÿç¨æÀÿç{¯ÿ> FÜÿæ ¯ÿ¿†ÿê†ÿ Aæ¨~ œÿç f Àÿ {Lÿ¢ÿ÷ {Qæàÿç Óçsçèÿ Aæ™æÀÿ{Àÿ ’ÿëB ÉÜÿÀÿë ¨æoÉÜÿ sZÿæ ¨÷†ÿç W+æ Üÿç Ó æ¯ÿ{Àÿ {ÀÿæfSæÀÿ LÿÀÿç ¨ æÀÿç { ¯ÿ> FÜÿæ’ÿ´ æ Àÿæ Aæ¨~ 50Àÿë FLÿàÿä ¨¾ö ¿ ;ÿ þæÓç L ÿ {ÀÿæfSæÀÿ {ÜÿæB¨æÀÿç¯ÿ>

ÓüÿÁÿ†ÿæ ¨æBô Ó´¨§ {’ÿQ;ÿë
Éç ä æ {ÀÿæfSæÀÿ LÿÀÿç ¯ ÿæ ¨æBô ÓÜÿæßLÿ {Üÿ¯ÿæ ÓÜÿç † ÿ þ~ç Ì Lÿë þš ’ÿç S ú ’ ÿÉö œ ÿ {’ÿ¯ÿæ{Àÿ ÓæÜÿ澿 Lÿ{Àÿ> ¯ÿˆÿö þ æœÿ {Lÿ¯ÿÁÿ Éç ä æ S÷ Ü ÿ~ LÿÀÿç ¯ ÿæÀÿ þë Q ¿ D{”É¿ {ÜÿDdç Lÿ¿æÀÿç ß Àÿú > œÿç f Lÿ¿æÀÿç ß ÀÿLÿë ’ÿõ Þ LÿÀçÿ ¯ÿæ ¨æBô {Lÿ¯ÿÁÿ Éç ä æ ÓÜÿç † ÿ œÿç f Lÿë FLÿ {œÿsH´ æ Lÿö †ÿç A æÀÿç LÿÀÿç ¯ ÿæLÿë ¨Ýç ¯ ÿ> {Óþæ{œÿ Aæ¨~Zÿë {Lÿò~Óç Óó×æ{Àÿ B+œÿÓç ¨ ú LÿÀÿç ¯ ÿæ ¨æBô Óë { ¾æS {’ÿB¨æÀÿ;ÿç > ¾æÜÿæ’ÿ´ æ Àÿæ Aæ¨~ Lÿæþ LÿÀÿç ¯ ÿæÀÿ D¨¾ë N ÿ {Éð Á ÿê Éç ä æS÷ Ü ÿ~ LÿÀÿç¨æÀÿç{¯ÿ> Lÿ{àÿf ÓçœÿçßÀÿþæœÿZÿ ÓÜÿç†ÿ Ó¯ÿö’ÿæ ÓëÓ¸Lÿö ×樜ÿ LÿÀÿç ¯ ÿæLÿë {`ÿÎæ LÿÀÿ;ÿë > Fþç † ÿç Aæ¨~ ¯ÿæ¨æ-þæAæZÿvÿæÀÿë þš Lÿç d ç Éç ä æ S÷ Ü ÿ~ LÿÀÿç ¨ æÀÿç { ¯ÿ> {Óþæ{œÿ Aæ¨~þæœÿZÿë D¨¾ë N ÿ ¨ÀÿæþÉö {’ÿ{¯ÿ> ¯ÿæ¨æ-þæAæ H Óç œ ÿç ß Óö þ æœÿZÿvÿæÀÿë {Lÿþç † ÿç œÿç f Àÿ ¨Ó¢ÿ Lÿ¿æÀÿç ß Àÿ ¯ÿœÿæB¨æÀÿç ¯ ÿ, {ÓÜÿç ¯ÿç Ì ß{Àÿ Éç ä æ þç Á ÿç $ æF> {¨÷ æ üÿæBàÿú D¨¾ë N ÿ: œÿç f Àÿ ’ÿä†ÿæSë Ý ç L ÿë {œÿB FLÿ àÿç Î ¨÷ Ö ë † ÿ LÿÀÿ;ÿë > œÿç f Àÿ Ó¯ÿë {dæs ¯ÿÝ Aµÿç j †ÿæLÿë þš {àÿQ;ÿë > Fþç † ÿç B+œÿú Ó ç ¨ ú H ¨æsö s æBþú f¯ÿú ¯ÿç Ì ß{Àÿ þš {àÿQ# ¯ ÿæLÿë µÿë à ÿ;ÿë œÿæÜÿ] > †ÿæ¨{Àÿ œÿç f Lÿë Aæþ# œ ÿç À ÿêä~ LÿÀÿ;ÿë H `ÿç Ü ÿ§ ; ÿë Lÿç Aæ¨~ZÿÀÿ {LÿDô Lÿæþ{Àÿ Àÿë ` ÿç ÀÿÜÿç d ç > ÓæþæfçLÿ þçxÿçAæÀÿë àÿæµÿ: œÿç f Àÿë ` ÿç S ë Ý ç L ÿ þš {¨÷ æ üÿæBàÿ{Àÿ ÀÿÜÿç ¯ ÿæ Aæ¯ÿÉ¿Lÿ> Aæ¯ÿÉ¿Lÿ Óí ` ÿœÿæ þš {’ÿ¯ÿæLÿë µÿë à ÿ;ÿë œÿæÜÿ] > {üÿÓú ¯ ÿë L ÿú Óvÿç L ÿú ¯ÿ¿¯ÿÜÿæÀÿ Éç Q # ¯ ÿæ œÿç Ü ÿæ†ÿç ’ÿÀÿLÿæÀÿ> {üÿÓú ¯ ÿë L ÿú Lÿç º æ Lÿ{+Î {¨æÎ{Àÿ œÿç f {¨÷ æ üÿæBàÿú {’ÿB$# ¯ ÿæ ¯ÿ¿Nÿç þ æœÿZÿë ¯ÿˆÿö þ æœÿ µÿàÿ µÿàÿ AüÿÀÿú þç Á ÿë d ç > Àÿç f ë ¿ þLÿë µÿàÿ µÿæ¯ÿ{Àÿ {`ÿLÿ LÿÀÿ;ÿë : Lÿþö ` ÿæÀÿêZÿ ¨æQ{Àÿ Fþç † ÿç Óí ` ÿœÿæ ¨æBô A™# L ÿ Óþß œÿ$æF Lÿç {™ð ¾ ö ¿ þš œÿ$æF> þæ{Lÿö s ç ó ¨æBô Aæ{¯ÿ’ÿœÿ LÿÀÿë $ # { àÿ œÿç f Lÿþë ¿ œÿç { LÿÓœÿú Ôÿç à ÿú {’ÿQ# { œÿ¯ÿæ D`ÿç † ÿú > Ó¯ÿë Àÿç f ë ¿ þú { Àÿ œÿç f Àÿ Aµÿç j †ÿæ H ¯ÿ¿Nÿç S †ÿ ’ÿä†ÿæLÿë A™# L ÿ ÜÿæBàÿæBsú LÿÀÿ;ÿë > B+Àÿµÿë¿ Ôÿçàÿ : {¾Dô Lÿ¸æœÿê Lÿç º æ Óó×æ{Àÿ Lÿæþ LÿÀÿç ¯ ÿæLÿë Bbÿæ $æF, †ÿæ{Üÿ{àÿ {ÓÜÿç Lÿ¸æœÿê Lÿç º æ Óó×æ D¨{Àÿ Lÿç d ç Óþß Àÿç Ó aÿö LÿÀÿ;ÿë > {Lÿò~Óç ¯ÿÀÿç Ï H ¯ÿ¤ÿë Z ÿ ÓÜÿç † ÿ þç É ç B+Àÿµÿë ¿ ¨÷ æ Lÿu ç Ó ú LÿÀÿ;ÿë >

F$# { Àÿ ¨ç F `ÿú x ÿç þš LÿÀÿç ¯ ÿæÀÿ Óë ¯ ÿç ™ æ ÀÿÜÿç d ç > Ó§ æ †ÿLÿ ÖÀÿÀÿ ¨ævÿ¿Lÿ÷ þ Lÿë ¯ÿ¿æ`ÿàÿÀÿ Aüÿú üÿç f ç H {$Àÿæ¨ç ¯ÿæ ¯ÿç ¨ ç s ç LÿëÜÿæ¾æB$æF> ¾æÜÿæLÿç Ó§æ{ˆÿæLÿˆÿÀÿ ÖÀÿ{Àÿ þæÎÀÿ üÿçfçH {$Àÿæ¨çÎ Fþú ¨ ç s ç {LÿæÓö Àÿí { ¨ f~æ¾æB$æF>

¯ÿç{ÉÌj†ÿæ ÜÿæÓçàÿ LÿÀÿæ¾æB$æF> Ó¯ÿëvÿæÀÿë ¯ÿÝ Lÿ$æ {ÜÿDdç {¾, FÜÿç Éç ä æ œÿç þ {;ÿ Aœÿú à ÿæBœÿú {LÿæÓö þš D¨àÿ²> FÜÿç ¨ævÿ¿Lÿ÷ þ A;ÿSö † ÿ þë ¯ ÿú { þ+ ÓæBœÿÛ , A$ö { ¨xÿç ÷ O ÿ, {Àÿœÿë ¿ Àÿæàÿfç L ÿæàÿ ÓæBœÿÛ A æ’ÿç ¯ÿçÌß{Àÿ Éçäæ ’ÿçAæ¾æB$æF>

DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION TRAINING, ODISHA Applications are invited from eligibl candidates for the post of Assistant Professors on ad-hoc basis at three Govt. Medical Colleges of Odisha. The application form and the guidelines are, available in website i.e. www.dmetorissa.gov.in in the Advertisement sections. The downloaded application forms must be filled up by candidate and sent along with Bank Draft and other required documents to the Director Medical Education & Training, Odisha through Speed post / Courier so as to reach on or before 01.06.2013 by 5.00 P.M. DMET, Odisha

OFFICE OF THE PRINCIPAL, JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA PARALAKHEMUNDI, GAJAPATI, ODISHA.PH-06815-215215
Applications are invited from eligible candidates for the below mentioned posts as per the criteria given below.

Details of the notification can be downloaded from the website, www.gajapati.nic.in. Eligible and interested candidates may submit their application forms along with all testimonials, photocopy of the Employment Registration card through Speed Post/Regd. Post or by person on or before 31.05.2013. Applications received after the due date will not be entertained. The application envelop must be super scribed as "Application for the Post of Electrician Cum Plumber". Vidyalaya administration will not be responsible for any postal delay. Candidates not having the essential qualifications need not to apply. The Vidyalaya administration reserves the right to cancel the advertisement/selection process at any point of time without assigning any reason thereof. Any legal controversy is subject to the jurisdiction of Paralakhemundi only. Principal, JNV, Gajapati, Odisha

Forms and prospectus for admission into 3 yr.LL.B., 5 yr. B.B.A. LL.B. (H) and 2 yr. P.G.D.I.R. & P.M. courses for the academic session 2013-14 will be available in the college office on working days from 16.05.2013 to 15.06.2013 between 10 AM to 1 PM on payment Rs. 300/-, Rs. 500/- and Rs. 200/- respectively or can be downloaded from the website www.suniv.ac.in. The form and prospectus can also be obtained by Registered Post on Payment of fee in shape of bank draft with an additional amount of Rs.50/-. Downloaded form should accompany a bank draft with requisite fee Draft should be drawn in favour of " The Principal L.R. Law College, Sambalpur payable at Sambalpur in any Nationalised Bank. Eligibility Criteria : LL.B. (Semester System)- 45% marks in aggregate in graduation or equivalent degree recognised by Academic Council of Sambalpur University and age within 30 years as on 01.07.2013. Relaxation: 5% in marks for SC/ST candidates and 5 years in age limit for SC/ST and other backward community candidates. B.B.A. LL.B.(H) (Semester System)- 45% marks in aggregate in 12th or +2 or equivalent certificate recognised by C.H.S.E., Odisha and age within 20 years as on 01.07.2013. Relaxation : 2 years in age limit for SC/ST and other backward community candidates. P.G.D.I.R. & P.M.- 40% marks in aggregate in Graduation or equivalent degree recognised by Academic Council of Sambalpur University. The last date of submission of completed application form is 15.06.2013. (Dr. B.N. Behera), PRINCIPAL

LAJPAT RAI LAW COLLEGE, SAMBALPUR-768001 (ODISHA) (UNIVERSITY COLLEGE OF LAW), Phone- (0663)- 2533121/2532151, Email ID: principallrlcsbp@gmail.com ADMISSION NOTIFICATION 2013-14 for 3 yr. LL.B./5yr. BBA LL.B.(H)/2yr. PGDIR & PM COURSES

µÿë¯ÿ{œÿÉ´À

25 - 31 þB, 2013

NIJUKTI KHABAR

9

The following dateline has been Finalized for e-Admission in all Junior Colleges including Self Financing (Junior) Colleges of the State under project Student Academic Management System (SAMS). In this process, the applicants need to fill the Common Application Form (CAF) for admission into +2 classes and take a printout from the computer & deposit at any of 477 SAMS Resource Centers (SRC) along with relevant documents and fees. For details, please contact your nearest SAMS Resource Center or call Sanjog Helpline Toll Free (155335) Number. The list of 477 SAMS Resource Centers is given in the Higher Education Department website www.dheorissa.in. Any change in the dateline below will be published in the newspaper and in the website (www.dheorissa.in).

e-Admission for Junior Colleges for the Session 2013-14

Government of Odisha Department of Higher Education

NK ADMISSION
ADMISSION OPEN For Vocational Education Courses of Nios 1st Session: Last Date up to 30th June, 2013
• Home Science & Hospitality • Computer & IT • Business & Commerce • Health & Paramedical • Agriculture • Engineering Technology. • Security & Industrial Safety • Library Services NIOS has also launched New Courses: • Diploma Courses in Hospitality with ITDC • Paramedical Courses with IMA • Certificate in Retail Services with McGraw Hill • Certificate in Construction Supervision (Civil) • IT Essential:- PC Hardware & Software. • Diploma in Insurance Services • Diploma in Basic Rural Technology • Certificate in Homeopathic Dispensing • Certificate in Ayurvedic Therapy • Certificate in Security Services. The entry qualifications vary from literate to 12th pass • There is no upper age limit for admission. Lower age limit is 14 years & 18 years for some courses • Duration of the courses: 6 months to 2 years • Choice of study centres freedom to choose study centre (AVI) nearest to your residence or work place, in which the course you want to study is offered • Admission valid for 5 yrs. • Re-registration Facilities, Examination every six months, Credit Accumulation • Skill Training at Study Centre • Study Material by NIOS. Prospectus along with the application form available from the Regional Centres of NIOS and any of the AVIs / SAIED. Other details like course fee, eligibility, address of Regional Centres and Statewise list of AVIs / SAIED along with full details of courses offered by them can be seen in the Vocational Prospectus 2013 available on the NIOS website: WWW.nios.ac.in Visit website: www.nios.ac.in or contact Learner Support Centre (LSC) Toll Free NO. 1800-180-9393, email: lsc@nios.ac.in. Rush to the nearest study centre in your locality and get enrolled in the vocational courses of NIOS. NATIONAL INSTITUTE OF OPEN SCHOOLING. (Ministry of Human Resource Development, Government Of India). A-24/25, Institutional Area, Sector - 62, NOIDA-201 309 (UP) Ph.; 0120-4089835 Fax: 0120-4089819. LARGEST OPEN SCHOOLING SYSTEM IN THE WORLD

For more details please contact: e-Admission Helpline (Toll Free) Number 155335 OR e-Admission Helpdesk @ SAMS Resource Center Additional Secretary to Govt.

Applications are invited in prescribed form for admission into 5 Year Integrated B.A., LL.B. (Hons.) Course at Madhusudan Law College, Cuttack - 753 003 and University Law College, Bhubaneswar751007. NumberofSeats: (120) 60 each at both the colleges. Eligibility Criteria 45% of marks for General and40%ofmarksfor S.C./S.T. candidates at +2 or equivalent examinations. Age: Not more than 20 years for General and 22 Years for S.C./ S.T. candidates as on 26th May, 2013. Cost of the Form: Application Forms may be obtained by depositing Rs.500/- (Rupees five hundred only)by cash at the College Counters. The same may be obtained on payment of Rs.550/-(Rupees five hundred fifty only) either by M.O. / D.D. drawn in favour of the Principal of the respective Colleges through Post or the Application Form may be down loaded from the college website and filled in application form may be sent along with Rs.500/- (Rupees five hundred only) in the shape of D.D. / Banker's Cheque drawn in favour of the respective Principals. Availability of From: From 26th May 2013 (8:00A.M. to 11:00A.M.) at both the College Counters on the working days only. Last date of submission of Form: 10 days from the date of Publication of C.H.S.E. Orissa (all stream) Result or 30th June, 2013 whichever later. Course Fee: Rs.35,000/- (Rupees thirty five thousand only) towards Course Fee per annum. Entrance Test: 14thJuly,2013(Sunday) at both the Colleges from 8:00A.M.to10:00A.M. Publication of Merit List: 17th July, 2013 (Wednesday) For further details, please visit our website www.mslawcollege.org & www.ulcbbsr.org. (Dr. S. A. K. Azad), Principal, University Law College, BBSR.-7 Tel: (0674) 2585051 (Off.). (Prof.(Dr.) A. KSrivastava) Principal M. S. Law College, Cuttack - 3. Tel: (0671) 2548374 (Off.)

UTKAL UNIVERSITY VANI VIHAR, BHUBANESWAR 5 YEAR INTEGRATED B.A., LL.B. (HONS.) COURSE FOR THE SESSION, 2013-2014

CSIR INSTITÜTE OF MINERAES & MATERIALS TECHNOLOGY (Formerly Regional Research Laboratory) Council of Scïentific & industrial Research, Bhubaneswar-751 013, Odisha, INDIA, ADMISSION NOTICE, ONE YEAR POST GRADUATE DIPLOMA IN MINERALS ENGINEERING
Applications are invited from young, bright and dynamic Engineers for admission to One Year PG Diploma Minerals Engineering offered by IMMT, Bhubaneswar for the academic session 2013-14. Candidates with the following qualifications from recognized Universities / Institutions may apply: • 1st Class B.Tech. or B.E. in Mechanical, Chemical, Metallurgical, Mineral and Mining Engineering. • Sponsored candidates with 1st class M.Sc. degree in Chemistry and Geology will also be considered Admission is open to both sponsored candidates having industrial experience as well as non-sponsored candidates. Details of the course and instructions for admission are available in http://www.immt.res.in/academic. REGIONAL INSTITUTE OF EDUCATION : BHUBANESWAR

Annamalai University Annamalainagar -608 002, Tamil Nadu, South India. Phone: 014144-238027 & 237368 Fax: 04144-23814
Notice to the candidates appearing for Distance Education Examinations: May -June 2013. The Distance Education Examinations of Annamalai University will commence from 19th May 2013. The Examinations will be held at various venues all over India. Candidates, who have registered for the examinations, can get details of their examination venues from the website of Annamalai University www.annamauniversity.ac.in. These details can also be obtained from the nearest Study Centre / Information Centre of the University. The date schedule for practical Examinations / VivaVoce Examinations will be intimated later. The Hall-Tickets can be collected from the Chief Superintendent of the Centre concerned on any of the two days before the commencement of the examinations on production of the Identity Card issued by the Directorate of Distance Education, Annamalai University. Candidates must take up examinations only in the Centres allotted to them. Dr. N. PANCHANATHAM, Registrar (i/c)

(National Council of Educational Research & Training) Sachivaiaya Marg, Bhubaneswar-751022
Project proposals for "All India Competition on Innovative Practices and Experiments in Education"for School and Teacher Education Institution for the year 2013-14 are invited by the Department of Teacher Education and Extension, NCERT, New Delhi. Interested Schools and Teacher Education institutions are requested to submit innovative project proposal to the Principal, Regional Institute of Education. Bhubaneswar -751022 for evaluation. The relevant information bulletin in this regard may be obtained from the Department of Extension Education, Regional Institute of Education, Bhubaneswar-751022 free of cost. For more detailed information please see NCERT website at: www.ncert.nic.ln Last date of receipt of innovative Project Proposals at RIE, Bhubaneswar751022 is 31.07.2013. PRINCIPAL

ORISSA UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND TECHNOLOGY BHUBANESWAR-751 003, ODISHA, INDIA ADMISSION NOTIFICATION
Applications in the prescribed form are invited from eligible candidates for admission into the Post Graduate Programmes in Botany, Chemistry, Mathematics, Physics, Zoology & Microbiology and Ph.D.Programme in Microbiology for the session, 2013-14. The candidates may purchase the Application Form & Prospectus from the SBI, O.U.A.T, Campus Branch, Bhubaneswar on payment of Rs.515.00 from 25.05.2013 to 20.06.2013. To get the application form by Post, the candidate has to send a Bank Draft amounting to Rs.550.00 payable at any nationalized bank located at Bhubaneswar drawn in favour of "Comptroller, OUAT, Bhubaneswar-3" along with an application addressed to O/ O the Director, College of Basic Science OUAT, Bhubaneswar-751003 so as to reach OUAT weli in ahead of the closing date of sale of application. Candidates may also access the OUAT websitewww.ouat.ac.in to download the Application Form and prospectus in case of downloaded application form the candidate must have to attach a B.D./B.C. of Rs.500.00 drawn in favour of Comptroller, OUAT payable on any nationalized bank located at Bhubaneswar. Bank Drafts/ Bankers Cheque received after the closing date will not be returned to the candidate. The completed application forms shall be received by O/O the Director, College of Basic Science & Humanities OUAT, Bhubaneswar-751003 through Registered Post/ Speed Post/ Courier service on or before the closing date i.e. 20.06.2013 upto 5.00 PM positively. The authority will not be held responsible for any postal delay or loss. Candidate should be permanent resident of Odisha or Oriya permanently residing. Please visit us at www.ouat.ac.in for more information. outside Orissa or those whose parents are serving in Odisha. Dr.S.K. Ray, REGiSTRAR

œÿæþ{àÿQæ ¯ÿçj樜ÿ
`ÿÁÿç†ÿ 2013-14 Éçäæ ¯ÿÌö{Àÿ É÷ê ¯ÿçLÿ÷þ ÓÀÿLÿæÀÿê `ÿæÀÿë H LÿæÀÿëLÿÁÿæ ¯ÿç’ÿ¿æÁÿß (+ 2fëœÿçAÀÿ Lÿ{àÿf) ¨÷$þ ¯ÿÌö{Àÿ œÿæþ {àÿQæB¯ÿæ ¨æBô ’ÿÀÿQæÖ AæÜÿ´æœÿ LÿÀÿæ¾æDAdç> F$# œÿçþ{;ÿ dæ†ÿ÷/dæ†ÿ÷ê 10+ {É÷~ê Dˆÿê‚ÿö {ÜÿæB$#{¯ÿ> FÜÿç ¯ÿç’ÿ¿æÁÿß +2 fëœÿçAÀÿ Lÿ{àÿf {ÜÿæB$#¯ÿæÀÿë Fvÿæ{Àÿ BóÀÿæfê, þæ†ÿõµÿæÌæ, HÝçAæ, B†ÿçÜÿæÓ, Àÿæfœÿê†ÿç ¯ÿçjæœÿ, A$öÉæÚ ÓÜÿÀÿ `ÿæÀÿëLÿÁÿæ LÿæÀÿëLÿÁÿæ Éçäæ ¨÷’ÿæœÿ LÿÀÿæ¾æF> FÜÿç ¯ÿç’ÿ¿æÁÿßÀÿë Dˆÿê‚ÿö dæ†ÿ÷dæ†ÿ÷ê Àÿæf¿Àÿ Daÿ þæšþçLÿ Éçäæ ¨ÀÿçÌ’ÿ Ó´êLÿõ†ÿç¨æ÷ © FÜÿç ¯ÿç’ÿ¿æÁÿß (+ 2 fëœÿçAÀÿ Lÿ{àÿf) Àÿë Dˆÿê‚ÿö dæ†ÿ÷dæ†ÿ÷êZÿ µÿÁÿç Aœÿ¿æœÿ¿ Óæ™æÀÿ~ Lÿ{àÿf{Àÿ B.A./DIET / C.T {s÷œÿçó œÿçþ{;ÿ Aæ{¯ÿ’ÿœÿ LÿÀÿç œÿæþ {àÿQæB ¨æÀÿç{¯ÿ> FÜÿædÝæ HÝçÉæÀÿ `ÿæÀÿëLÿÁÿæ þÜÿæ¯ÿç’ÿ¿æÁÿß ¨æBô BVA {É÷~ê{Àÿ þš œÿæþ {àÿQæB ¨Þç ¨æÀÿç{¯ÿ> FÜÿç ¯ÿç’ÿ¿æÁÿßÀÿ ¨÷$þ ¯ÿÌö{Àÿ œÿæþ {àÿQæB$#¯ÿæ 50% µÿæS dæ†ÿ÷dæ†ÿ÷êZÿë þæÓçLÿ 200sZÿæ µÿˆÿæ ÓÀÿLÿæÀÿê œÿçßþæœÿë¾æßê {¾æSæB ’ÿçAæ¾ç¯ÿ H Aæ’ÿç¯ÿæÓê ÜÿÀÿçfœÿ dæ†ÿ÷dæ†ÿ÷êþæœÿZÿë þš þæÓçLÿ µÿˆÿæ {¾æSæB {’ÿ¯ÿæÀÿ ¯ÿ¿¯ÿ×æ Adç> Aæ{¯ÿ’ÿœÿLÿæÀÿê 10+ ¨Àÿêäæ üÿÁÿæüÿÁÿ {WæÌ~æÀÿ 25’ÿçœÿ þš{Àÿ A$öæ†ÿú †ÿæ. 25.05.2013 ÀÿçQ Óë•æ Óæ™æ LÿæSf{Àÿ ’ÿÀÿQæÖ ÓÜÿ 10+ ¨Àÿêäæ üÿÁÿÀÿ ¨÷þæ~¨†ÿ÷ H þæLÿöÓs ç Àÿ {fÀÿOÿ œÿLÿàÿ, 2{Sæsç Î渾ëNÿ àÿüÿæ¨æ, 3{Sæsç LÿàÿÀÿ ¨æÓú{¨æsö H œÿçfÀÿ ¨†ÿ÷æÁÿæ¨ vÿçLÿ~æ {’ÿB œÿçþ§ ¨÷’ÿˆÿ vÿçLÿ~æ{Àÿ Aæ{¯ÿ’ÿœÿ LÿÀÿç¨æÀÿç{¯ÿ> ¨÷LÿæÉ$æDLÿç, 1fëàÿæB 2013 Óë•æ Aæ{¯ÿ’ÿœÿLÿæÀÿê dæ†ÿ÷/dæ†ÿ÷êZÿ ¯ÿßÓ 21¯ÿÌö þš{Àÿ {ÜÿæB$#¯ÿæ Aæ¯ÿÉ¿Lÿ> dæ†ÿ÷Zÿ œÿçþ{;ÿ dæ†ÿ÷æ¯ÿæÓ Óë¯ÿç™æ LÿÀÿæ¾ç¯ÿ> BœÿúÎL ÷ ÿuÀÿ, É÷ê ¯ÿçLÿ÷þ ÓÀÿLÿæÀÿê `ÿæÀÿë H LÿæÀÿëLÿÁÿæ ¯ÿç’ÿ¿æÁÿß, fߨëÀÿ ({Lÿæ), HÝçÉæ-764001, {üÿæœÿ: 8093160764, 9438221159

BERHAMPUR UNIVERSITY LINGARAJ LAW COLLEGE (A Constituent College of Berhampur University) BERHAMPUR - 760010 (ODISHA) ADMISSION NOTIFICATION, (2013 - 2014)
Applications are invited for admission into the Master of Law (LL.M) Two Year Course Semester Pattern (Self-financing) for the Session 2013 - 2014. Interested students are required to visit the Berhampur University Website : www.buodisha.edu.in for eligibility, application. Prospectus and other details from 20.05.2013. The last date of receipt of the application form 24th June 2013 or 14 days from the date of publication of LL.B. (Final) Results of Berhampur University 2013 whichever is later. PRINCIPAL

µÿë¯ÿ{œÿÉ´À
(From Page 7 )

25 - 31 þB, 2013

NIJUKTI KHABAR

10

candidate'willing to serve anywhere in the OPERATIONAL AREA and all OFFICES OF BANK should apply. (g) Any request for change of address will not be entertained. (h) Any resultant dispute arising out of this advertisement shall be subject to the sole juris-diction of the Courts situated at BANDA. (i) In case any dispute arises on account of interpretation of version other than English, English version will prevail. j) No candidate is permitted to use calculator, telephones of any kind, pagers or any such other instruments during the selection process. The bank may at its discretion hold a second stage/ conduct Supplementary process wherever necessary in respect of a centre/venue/specific post of a candidate(s). (I) Appointment of selected candidates is subject to his/her being declared medically fit as per the requirement of the Bank. Such appointment will also be subject to the Service & Conduct Rules of the Bank. (m) All candidates must submit the photo copies of the prescribed certificates in support of their educational qualification, experience, date of birth, caste, etc. The candidates , belonging to SC/ST/OBC/Persons with Disabilities Category are required to submit an attested copy of their caste certificate/certificate of handicap issued by the competent authority, in addition to other certificates as specified above. Candidates will also have to produce original caste certificate/relevant certificates at the time of Interview, failing which his/her candidature will be cancelled. (n) A recent, recognizable passport size photograph should be firmly pasted on the computer generated application form and should be signed across by the candidate. Three copies of the same photograph should be retained for use at the time of interview. Candidates are advised not to change their appearance till the recruitment process is complete. Failure to produce the same photograph at the time of the interview may lead to dis-qualification. (o) Selected Candidates in Officers Scale-I and Office Assistant will have to execute Indemnity Bond as under. The bond will be executed in case if Officers Scale-I and Office Assistant leaves before confirmation. Tick Whichever is applicable # Fee receiving branch is advised to write the deposit Journal/ Transaction No. and branch code no. above invarialy.

Action against candidates found guilty of misconduct: Candidates are advised in their own interest that they should not furnish any particulars that are false, tampered, fabricated or should not suppress any material information while filling up the application form. At the time of interview, if a candidate is (or nas been) found guilty of (i) using unfair means during the selection process or (ii) impersonating or procuring impersonation by any person or (iii) misbehaving in the interview venue or taking away any documents from the venue or (iv) resorting to any irregular or improper means in connection with; his/her candidature by selection or (v) obtaining support for his/her candidature by any means. Such a candidate, in addition to rendering himself/herself liable to criminal prosecution, shall be liable to be debarred, either permanently or for a specified period, from any recruitment conducted by Bank. 11. HOW TO APPLYL: (i) Candidates are required to apply online through Bank's website www.allahabadgraminbank.in between 30-05-2013 and 14-06-2013. No other means/ mode of application will be accepted. (ii) Candidates should ensure that their personal email ID (as specified in the online application form while applying for RRBs- Common Written Examination CWE conducted in September 2012) is kept active during the currency of a recruitment project. Bank may send call letters for Interview etc. to the registered e-mail ID. (iii) Applicants are first required to go to the Bank.s website www.allahabadgraminbank.in and click on the link "Recruitment/ Careers". (iv) Thereafter, open the Recruitment Notification. • The candidate should take a printout of the fee payment challan • Fill in the Fee Payment Challan in a clear and legible handwriting in BLOCK LETTERS. • Candidates can pay application fees in any of the branches of the Allahabad Bank or Ailahabad UP Gramin Bank only. » Go to the Allahabad Bank or Allahabad UP Gramin Bank Branch with the Fee payment Challan and pay, in Cash, the appropriate Application Fee in CBS Account No50153718140 of Allahabad Bank & CBS Account No-10860200000240 of Allahabad UP Gramin Bank for Officer Scale-I and in CBS Account No-50153718071 of Allahabad Bank & CBS Account No-10860200000259 of Allahabad UP Gramin Bank for Office Assistant. The details of fee to be paid is indicated below : candidates may find out the required branch address from the Bank's website under head Branch across India. Officer (Scale I) - Rs. 20/- for SC/ST/PWD candidates. - Rs.100/- for all others. Office assistant (Multipurpose) Rs. 20/- for SC/ST/PWD/EXSM Candidates Rs. 100/- for all others. (v) Obtain the Applicant's Counterfoil Copy of the Application Fee Payment Challan duly authenticated by the Bank with (a) Branch Name & code No, (b) Transaction id/Scroll number (c) Date of Deposit & amount filled by the Branch Official, (vi) Candidates are now ready to Apply Online by re-visiting the Recrurtment Link on the Bank.s website www.allahabadgraminbank.in. All the filleds in the online Application format should be filled up carefully. (vii) Carefully fill in the details such as fee payment details from the CBS Challan in the Online Application Form, scores obtained in stipulated CWE etc. at the appropriate places, (viii) Original fee payment receipt i.e CBS challan will have to be submitted with the Call Letter at the time of Interview. Without original CBS challan the candidate will not be allowed to appear in the Interview. Candidates are also advised to keep a photocopy of the fee payment challan with them. (ix) The name of the candidate or his/her father/husband etc. should be spelt correctly in the application as it appears in the certificates/marksheets. Any change / alteration found may disqualify the candidature. (x) CANDIDATES SHOULD NOT SUBMIT A PRINTOUT OF THE APPLICATION / FEE PAYMENT RECEIPT (CBS challan) TO THE BANK AT THIS STAGE. (xi) Please note that the above procedure is the only valid procedure for applying. No other mode of application or incomplete steps would be accepted and such applications would be rejected. (xii) The Application printout along with the fee payment receipt and required copies of documents should be kept ready for submission if shortlisted for Interview. The applicant should sign and affix his/her photograph on such printout of application and keep the same ready for submission if selected for Interview along with copies of required documents mentioned below: Original fee payment receipt (CBS challan) Printout of the online application submitted. Printout of IBPS Scores for the stipuiated examination, 10th Standard examination Mark sheet in support of local language. Attested copy of School leaving certificate or any other document as proof of age acceptable to the Bank. 6. Attested copies of Mark sheets / certiflcates in support of Educational Qualification; 7. Attested copy of certificate of Computer Course, as applicable. 8. Caste / PWD any other related certificate as applicable. 9. Photo identity proof. 10. Any other relevant document If selected for interview, candidates serving in Government / Public Sector Undertakings (including Banks & Financial Institutions) will be required to submit their applications accompanied by a "No Objection1 Certificate" from their employer, in the absence of which their candidature will not be considered. It is for the candidate to ensure that he / she has met with the eligibility criteria and complied with the requirements and adhered to the instructions contained in this advertisement as well as in the application form. Candidates are, therefore, urged to carefully read the advertisement and complete the application form and submit the same as per instructions given in this regard. 12. CALL LETTERS FOR THE INTERVIEW: All eligible candidates will be issued call letters at the correspondence address given by the candidates in their application form, which will be sent by post/ courier. Candidate has to affix his/her photograph on the call letter. Candidate has to bring this call letter along with original fee payment receipt and requisite enciosures while attending the Interview without which they will not be allowed to take up the interview. Date: 11.05.2013 Place: Banda, Chairman, Allahabad UP Gramin Bank.

Tick whicheve is applicable # Fee receiving branch is advised to write the deposit Journal/Transaction No. and Branch code no. above invariably (This part of the Challan will be submitted at the time of interview. otherwise the candidate will not be allowed to appear at the inteviews.

Tick Whichever is applicable # Fee receiving branch is advised to write the deposit Journal/ Transaction No. and branch code no. above invarialy.

Tick whicheve is applicable # Fee receiving branch is advised to write the deposit Journal/Transaction No. and Branch code no. above invariably (This part of the Challan will be submitted at the time of interview. otherwise the candidate will not be allowed to appear at the inteviews.

µÿë¯ÿ{œÿÉ´À

25 - 31 þB, 2013

NIJUKTI KHABAR

11
Medical examination will be forwarded only to medically qualified candidates in the select list. Unsuccessful candidates will not be intimated separately. (I) All select listed candidates will also be forwarded Police Verification form alongwith the Call letter for final medical examination and the candidates will be requiréd to submit the same to INS Chilka after getting their antecedents verified on this form from the concerned district police authorities. Candidates without the verified police verification reports will not be eligible for enrolment. The format for the police verification form can also be downloaded from the internet site www.nausena-bharti.nic.in immediately after the declaration of select list, to ensure timely verification. (m) No enquiry will be entertained regarding recruitment / enrolment after a period of six months. HOW TO APPLY: A candidate can apply either by filling the Manual Application form or through Online Application procedure. Only one such procedure is to be used by each candidate. The procedure for applying by MANUAL or ONLINE is elaborated bellow. 16. Manual Application procedure (a) Manual Application is to be submitted on A4 size white copier paper. The format of the Application is available on website www.nausena-bharti.nic.in Candidature of Candidates forwarding application on any other format OR sending more than one application for the same entry will be cancelled, (b) Envelops. Type of entry, domicile state and percentage of marks in 10+2 board examination is to be clearly written on top of the envelope containing the application. Envelopes should be of brown coiour. Example:SSR 01/2014 -MAHARASHTRA - 68.7 % (10+2). (e) List of Pocuments. The documents mentioned in the application form are to be duly attested and punched and tied firmly with a strong thread to the application in the correct sequence. Documents without attestation would be REJECTED. (d)Photographs. THE PHOTOGRAPH SOULD BE CLEARAND GOOD QUALITY WITH BLUE BACKGROUND. Application received without photographs or not in the specified format will be rejected. Note:- Attesting Officer's name, signature with office address and seal should be clear and legible. APPLICATION: 17. All applications are to be addressed to Post Boxes as given below:-

ELIGIBILITY CONDITIONS: 1. Unmarried Male Indian Citizens and subjects of Nepal and Bhutan. 2. Educational Qualifications. Qualified in 10+2/ equivalent examination with Maths & Physics and atleast one of these subjects; Chemistry/Biology/Computer science. 3. Age: Candidates should have been born between 01 Feb 1993 to 31 Jan 1997 (Both dates inclusive). PAY AND PERQUISITES: 4. Pay & Allowances: (a) During the initial training period, stipend of Rs. 5700/pm will be admissible but on successful completion of initial training an amount equal to the minimum of scale as mentioned below, less stipend already paid, shall be admissible with retrospective effect. (b) On completion of initial training, they wll be placed in the Pay Band Rs.5200-20200. In addition they will be paid Grade Pay @Rs.2000/- plus MSP @Rs. 2000/- plus DA. 5. Promotion. Promotion prospects exist upto the rank of Master Chief Petty Officer-i (equivalent to Subedar Major) with pay scale of Rs 9300-34800 plus Grade Pay @Rs.4800/ - Plus MSP @Rs. 2000/- plus DA. Opportunities for promotion to commissioned officer also exist forthose who perform well and qualify the prescribed examinations. 6. Perquisites . (a) During the entire period of training and thereafter, sailors are given books, reading material, uniform, food and accommodation etc. free of cost. (b) Sailors are entitlëd to medical treatment, Leave Travel Concessions for self and dependents, Group Housing Benefits and other privileges. Sailors are also entitlëd to Annual and Casual Leave, Children education and house rent allowances. Post retirement benefits Include pension, gratuity and Leave encashment. All perquisites are extended as per service conditions and their eligibility/ admissibility is regulated as per government orders in force and amended from time to time. SELECTION CRITERIA: Selection of recruits is based on the order of merit depending on their performance in Written Test, Physical Fitness Test (PFT) and fitness in the Medical Examinations, 7. Written Test (a) The question paperwill be bilinguai (Hindi & English) and objective type. (b) The question paper will comprise of four sections i.e. English, Science, Mathematics and General Knowledge. (c) The Standard of the questïon paper will be that of 10+2 and the syllabus for the examination is available on website www.nausena-bharti.nic.in. (d) Duration of question paper will be of one hour. (e) The candidates are required to pass in all sections and in aggregate. 8. Physical Fitness Test (PFT). PFT will consist of 1.6 Km run to be completed in 7 minutes, 20.squat ups (Uthak Baithak) and 10 Push-ups. Candidates undergoing PFT will do so at their own risk. 9. Medical Standards. (a) Medical examination will be conducted by authorised military doctors as per medical Standard prescribed in current regulations applicable to sailors on entry. (b) Minimum height 157 cms. Weight and Chest should be proportionate. Minimum Chest expansion of 5 cms. (c) Good mental, medical and physical health free from any disease/ disability, like to interfere with efficiënt performance of dutiés. Colour perception: CPII. (d) No Cardio- vascular disease, surgical deformities like knock knee, flat feet etc. infection of ears, no history of fits or psychiatric ailment, varicose vein, corrective surgery for eye sightetc. (e) Medical Standard should be as per the detailed guidelines issued by IHQ MoD (Navy) in NO (Spl) 01/2008. Note:- Candidates are advised to get their ears cleaned for wax and tartar removed from teeth prior to examination. 10. Visual Standards:

INDIAN NAVY INVITES APPLICATION FROM UNMARRIED MALE CANDIDATES FROM ENROLMENT AS SAILORS FOR SENIOR SECONDARY RECRUITS (SSR)-01/2014 BATCH COURSE COMMENCING FEBRUARY 2014

Note:- Applicants declared Permanent medically unfit by any Armed Forces Hospital in previous recruitment for the same entry in Navy are advised not to apply. 11 • Final Enrolment Medical Examination. All select list candidates who are issued with a call letter for Final Medical examination will have to undergo Final Enrolment Medical, examination at INS Chilka prior to enrolment. Candidates found "unfit" during this medical examination will not be enrolled for training. No "appeal" is permitted for review after the final enrolment Medical Examination at INS Chilka. TRAINING AND INITIAL ENGAGEMENT: 12.Training. The training for the course will commence in early Feb 2014, with 22 weeks Basic Training at INS Chilka followed by Professional training in the allotted trade in various Naval Training Establishments. Branch /Trade will be allocated as per the requirement of Service. 13. Discharge as Unsuitable. Sailors are liable to be discharged as UNSUITABLE due to unsatisfactory performance at any time during the training. 14.Initial Engagement: The initial engagement is subjected to successful completion of training and is for a period of 15 years. SELECTION PROCEDURE: The applications form is to be downloaded from website www.nausena-bharti.nic.in. The selection procedure is as follows:(a) Application will be received only through ORDINARY POST . Application received through speed post/ registered post or couriers will be rejected. (b) Short-listing criteria will be based on percentage of marks scored in 10+2 as per eligibility criteria. (c) Call up letters cum admit cards for eligible short listed candidates will be posted, indicating date, time and place for recruitment tests, which are scheduled during Sep-Oct 2013. The short listed candidates can also download their Call Letters cum admit card from website www.nausena-bharti.nic.in (d) All originai certificates, marks sheets and NCC Certificate(if held) are to be produced : at the time of written examination. (e) Results of the Written Test will be announced on the same day. (f) Those who qualify Written Test will undergo PFT and Recruitment Medical Examination(Preliminary), which may take 1-2 days. (g) Candidates declared Medically Temporary Unfit in the recruitment medical examination can avail specialist review from the specified Military Hospital within a maximum period of 21 days. No further review/appeal is permissible. (h) Candidates declared Medically Permanent Unfit in' the recruitment medicals can appeal for specialist opinion in a Military Hospita! within 21 days on payment of Rs. 40 /- by Military Receivable Order (MRO) on Government Treasury. (Medical fitness certificate other than that of the specialist opinion in the designated Military Hospital will not be considered). No further review/appeal is permissible. (i) The select list will be prepared from the candidates who qualify in all respects depending upon the available vacancies. The Select list will be available on website www.nausena-bharti.nic.in on 28 Dec 2013. All candidates whose names appear in the Select list and have been declared medically fit in the Recruitment Medical would be required to report to INS Chilika. However, enrolment will be subject to Enrolment Medical fitness at INS Chilika. (j) The candidates selection pertaining to a particular batch is valid for that batch oniy. Qualified candidates whose names do not appear in the final select list cannot claim admission for the next batch. These candidates will have to undergo the selection procedure afresh provided that they meet the eligibility criteria for the fresh batch. (k) Call letter for Final

Note: For administrative reasons, Navy may allot any suitable centre. Further, Navy will not be responsible for any postal delay/loss of any documents during transit. 18. Online Application procedure. (a) Online Application. Candidates can apply online from 25 May 13. To apply online -Click on "Sallors Entry" button under "Apply Online" on the home page of website www.nausena-bharti.nic.in Before filling online application, keep matric certificate & 10+2 Mark sheet ready for reference. (b) Filling up of information like email id is compulsory. (e) Fill up the form completely. Before clicking the 'Submit' button make sure all the details are correct. (d) After submitting the form, an application number will be generated. Note down the number for future use. This number will aiso appear on the print out. (e) Print two copies of the online application form with system generated Application Number. One copy duly signed, along with attested copies of matriculation certificate, 10+2 marksheet & domicile be forward to address given above. (f) Write on the envelop "Online SSR Application -01/ 2014 batch & 10+2 Percentage. 19. Online Application Registration will cease on 06Jun13 and final receipt of the Print out of the online Application form with system generated Application Number and all above mentioned documents, if received by 16Jun13 will be the final CONFIRMATION of the receipt of the online application at IHQ MoD(Navy), New Delhi, 20. Online application will befurther scruitinised for elgibility and may be rejected if found not eligible in any respect. 21. CANDIDATES SENDING BOTH APPLICATIONS I.E. ONLINE AND MANUAL WILL BE DISQUALIFIED. Important Information: The terms & conditions given in this advertisement are subject to change and may therefore be treated as guidlines only. In case of any difficulty you may please contact IHQ MoD(Navy) on Tele : 011 - 23793067. LAST DATE OF RECEIPT OF APPLICATIONS FOR THIS ENTRY IS 16 JUN 13. HOWEVER, THE CANDIDATES FROM THE STATES OF NORTHEAST, SIKKIM, J&K, ANDMAN & NICOBAR, LAKSHDWEEP & MINICOPY ISLAND CAN SUBMIT THEIR APPLICATIONS BY 23 JUN 2013. BEWARE OF AGENTS/CHEATS: Person claiming rapport with the officials of the Naval Recruitment Organisation may prömise to get a candidate recruited and on the pretext may collect money. WE WOULD LIKE TO ASSERT THAT SUCH A THING IS NOT POSSIBLE. Application submitted by hand of any person is rejected. Only those applications which are received at the post boxes, as specified, are accepted for validation. All short-listed applicants are, thereafter, issued Call Up Letter cum Admit Card. Before succumbing to the promises of any agent think twice if you think that you can get the things done unlawfully, you are bound to iose You are advïsed to conduct yourself as law abiding citizen of the country and refrain trom using unfair means.

CAREER IN PACKAGING Course conducted at Mumbai, Delhi, Kolkata & Hyderabad TWO-YEAR FULL TIME POST GRADUATE DIPLOMA IN PACKAGING
Eligibility: Graduate in Science (12+3) with Physics, Chemistry, Mathematics, Microbiology (any one as main subject) or Graduate in Engineering or Technology (12+4) or Agriculture, Food Science, Polymer Science, B. Pharma, Printing Technology with minimum second class. Students awaiting results may also apply. Admission: Through Entrance Examination at Mumbai, Kolkata, Chennai, Delhi and Hyderabad. Application Forms are available for January, 2013. Last date for receiving filled applications: 31st May, 2013. Hostel: Separate Hostel accommodation for Boys and Girls at Mumbai only. Prospects: Excellent opportunityfor placement in Food, Pharma, FMCG including

MNCS and other Companies in India and Overseas. Over 1500 Alumni are working in Industries in India and Abroad. Application forms and Prospectus can be obtained on payment of Rs. 500/'- in cash at IIP Kolkata and other Centres or by sending Demand Draft of Rs.500/- in favour of "Indian Institute of Packaging" to any of the IIP Centres. For details, please contact: INDIAN INSTITUTE OF PACKAGING, Kolkata Centre. (AN AUTONOMOUS BODY UNDER THE MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRIES. GOVT. OF INDIA) BLOCK-CP-10, SECTOR-V, SALT LAKE CITY, BIDHAN NAGAR, KOL-700 091, Ph: 033-2367 6016/0763, Telefax: 033-2367 9561, E-Mail: iipcal@cal.vsnl.net.in, iipkolkate@iip-in.com; Bidhan Das (Deputy Director & Branch Head) 8017219939. VVebsite: www.iip-in.com

µÿë¯ÿ{œÿÉ´À

25 - 31 þB, 2013

NIJUKTI KHABAR

12
are not available. Procedure for Recruitment 14. Desirous candidates fulfilling the required terms and conditions may submit their application to Commandant, Central Ordnance Depot, Dehu Road, Pune-412 101 (Maharashtra) ( as per format enclosed) alongwith the following documents:(a) Photocopy of Educational Certificate duly attested by Gazetted Officer, (b) Photocopy of discharge certificate (in case of Ex-Serviceman only). (c) Documents in support of claim of age relaxation where applicable. The SC/ST/OBC candidates who apply against General vacancies are not eligible for the age and other concessions meant for SC/ST/OBC. (d) Caste certificate (In case of reserved categories). (e) OBC Candidates seeking reservations of OBC are required to submit a certificate regarding OBC and Non Creamy Layer status issued by civil authorities. (f) Certificate of experience in the trade where experience is desirable be produced. 15. ELIGIBILITY FOR MERITORIOUS SPORTSMEN (I) Persons who have represented a State or the country in the National or International competition in any of the games/sports listed below. (ii) Persons who have represented their University in the Inter-University Tournaments conducted by the Inter-University Sports Board in any of these games. (iii) Persons who have represented the State Schools Teams in the National * Spörts/Games conducted by the All India School Games Federation (iv) Persons who have been awarded National awards in Physical Efficiency under National Physical efficiency Drive. List of Games/Sports: Archery, Athletics (including Track and Field events), Atya-Patya, Badminton, Ball-Efedminton, Basketball, Billiards and Snooker, Boxing, Bridge, Carrom, Chess, Cricket, Cycling, Equestrian Sports, Football, Golf, Gymnastics (including Bodw-Building), Handball, Hockey, Judo, Kabaddi, Karate-DO, Kayaking and Canoeing, Polo, Kho-Kho, Powerlifting, Rifle Shooting, Roller Skating, Rowing, Softball, Squash, Swimming, Table Tennis, Taekwondo, Tennikoit, Tennis, Volleyball, Weight-lifting, Wrestling and Yatching. Certificate awarded bv the following authorities will only be considered for eliqibility of sportsperson (a) Secretary of the National Federation of the game concerned. (b) Secretary of the National Federation or Secretary of the State Association of the Game concerned. (c) Dean of Sports or other Officer in overall charge of sports of the University concerned. (d) Director or Additional/Joint or Deputy Director in overall charge of sports/games for Schools in the Directorate of Public Instructions/Education of the State. (e) Secretary or other Officer in overall charge of Physical Efficiency in the Ministry of Education and Social welfare, Government of India. Note:-(i) Application form should be as per the format published in the advertisement. (ii) Separate application be brought for each post candidates wish to compete for. (iii) Incorrect/incomplete information in the application will render the application invalid. (iv) Written test will be carried out for all the posts. Candidates must report for test/interview along with writing materials. 16. Only short listed candidates will be called for the final written test (as per Standard of minimum qualification prescribed in recruitment rules). Those who qualify in written test will be called for interview and typing test (Typing test for LDCs only). h 17. A select panel equal to the number of vacancies notified and based on the performance of candidates in the written test, interview and typing (where applicable) will be drawn up. All candidates on the select panel will be offered an appointment subject to medical fitness on medical examination and other satisfactory requirements before actual appointment. The reserve panel will be operated strictly as per merit only in case a candidate from the select panel refuses appointment or is disqualified. The reserve panel will not be operated for any subsequent recruitment i.e., additional vacancies in the same year or next year. 18. Date of test/interview: Will be communicated to all eligible candidates through call letters. APPLICATION FORMAT Category: General/OBC/SC/ST/PH/EX MAN (Please tick appropriate Category) To, The Commandant Central Ordnance Depot PIN-900 483 C/O 56 APO Dehu Road, Pune-412 101 1. Name of Post: .................................. 2. Name of the candidate (in block letters):..................................... 3. Father's Name: ........................................................ 4. Dateof Birth:.........................(In Christian era) 5. Present Age as on .......................: Years ....................... Months.......................Days....................... 6. Education Qualification.......................... (Attach Education Certificates) 7. Reliaion................................. 8. Technical qualification............................... (Note: For candidates applying for the Post of Tradesmen only) (Sawyer and Packer) 9. Category (Gen/OBC/ST/SC/PH/Ex-Serviceman): (Attach Caste/Category Certificate).10. Correspondence Address ...........................................11.Permanent Address.................................. 12 Personnel already in Govt. employment should bring NO OBJECTION CERTIFICATE from employer. 13. Declaration:- (a) I hereby certify that there are no criminal Cases pending against me. (b) I hereby certify that all the particulars mentioned above are correct and true to the best of my knowledge. (c) If particulars mentioned by me are found false at any stage, I shall be held responsible and my selection treated as invalid. Date:................................ Place:............................................................... relaxable for Govt. Servants. (b) Educational and other qualification. Essential: i) Degree in Architecture or Civil Engineering from a recognized University or equivalent qualifications. (ii) Degree or Diploma in Regional/Town Planning (or an equivalent qualification from a recognized University or Institution), (iii) Two years experience in Town Planning Office in layouts, planning surveys, cost estimates. 4. Relaxation in upper age limit shall be as follows : 1. Scheduled Caste - 5 years 2. Scheduled Tribe - 5 years 3. S.E.B.C - 5 years. 4. Women - 5 years 5. Ex-se rvicemen - 5 years 6. Physically Handicapped-10 years. A person who comes under more than one category mentioned above in the reservation categpry shall be eligible for only one benefit of relaxation which shall be considered most beneficial to him/her. 5. Probation: Direct recruits appointed to the service against substantive vacancies in the cadre shall be placed on probation for two years. The period of probation shall count towards increment if it is foliowed by confirmation. Provided that the State Government may, if they so think fit in any case or class of cases, extend the period of probation. 6. Transferable: The recruits appointed to the service against the substantive vacancies in the cadre are transferable. 7. DISQUALIFICATION FOR APPOINTMENT: i) No candidate who has more than one spouse living shall be eligible for appointment to the service. Provided that the State Government may if they are satisfied that, there are special reasons for doing so, exempt any person from operation of this Rule. ii) No person shall be eligible for direct appointment to the service unless the Govt. are satisfied that :- a) He is able to speak, read and write Odiya. b) He has passeda test in Odiya equivalent to the M.E.Standard. c) He is of good character and d) He is of sound health, good physique and free from organic defects or bodily infirmity (except PWD category candidates). B. C. Mohapatra, P.D.-cum-Joint Secretary to Government, Housing & Urban Development Department Odisha, Bhubaneswar, APPLICATION FORM 1. Name of the applicant (In Block letters)............................... 2. Father's/Husband's Name................. Paste recent 3. Permanent Address......................................... 4. Present address...................5. passport size Nationality..................... 6. Religion............. 7. MotherTongue.................8. Marital photograph Status.............9. Date of Birth................. 10. Post applied for................................ 11. attested in front Category...............................(a) Male/Female......................... (b) General/SC/ST/SEBC/ Persons with disability/Ex-Servicemen (Attested copy of certificate (except General) to be attached). 12. Age (as on 01.04.13):______Year_____month_____days 13. Educational Qualifications. (Attach attested copies of Certificates & Mark Sheets).

1. Applications are invited from Indian Nationals for the following Posts. The scale of pay and specifications of the posts are given below:-

GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF DEFENCE CENTRAL ORDNANCE DEPOT.DEHU ROAD, PIN-900 483 C/O 56 APO. PUNE-412 101

@ One vac is reserved for Ex-Servicemen the same will be filled up first and adjusted against respective categories. # 01 vac is reserved for Meritorious Sports Pers the same will be filled up first and will be adjusted against respective category. 2. ELIGIBILITY CRITERIA:- As per recruitment rules, qualification for these posts are as under:-

Note: (a) Short listing of applications if required will be made only on the basis of percentage of marks obtained in the essential qualification prescribed for the above posts. No weightage will be given for additional/higher qualification. (b) Possessing of typing speed is a pre-requisite for selection for the post of LDC. However, in case of Physically Handicapped (PH) candidate, the individual will be permitted to join the appointment without passing the typing test, which he/she can pass within a period of two years/probation period. (c) Merely fulfilling the basic essential QRs does not automatically entitle a person to be called for test/interview. 3.AGE LIMIT: (a) For all posts- between 18 yrs to 25 years (upper age limit is relaxable for OBC up to 03 years.) (b) Age limit for ExServicemen of Armed Forces will be determined as under:- Present age minus period of service rendered in Armed Forces plus 03 years) not to exceed 25 years. 4. The crucial date for determination of age will be as on last date prescribed for receipt of applications. 5. Commandant, COD Dehu Road will not be responsible for any injury which may occur during the process of testing/selection. 6. PLACE OF WORK : CENTRAL ORDNANCE DEPOT DEHU ROAD, PUNE-412 101 (MAHARASHTRA) (Subject to All India Service Liability) 7. General permanent Conduct of Test/ Interview: 8. No TA/DA will bë admissible to the candidates for appearing in the test/interview. 9. Commandant, COD Dehu Road reserves the right to restrict the number of applications for any of the posts by fixing a cut off percentage of marks obtained in the minimum essential qualification prescribed for the post. 10. Place of Test/Interview : ENTRAL ORDNANCE DEPOT DEHU ROAD, PUNE-412, 101 (MAHARASHTRA) 11. Last Date of Receipt of Applications: Clear 21 days from the date of Publication Applications received later than this will not be considered at all. 12. Applications should be forwarded to COMMANDANT, CENTRAL ORDNANCE DEPOT, DEHU ROAD, PUNE - 412 101 (MAHARASHTRA). 13. Number of candidates to be called for test/interview will be minimum ten times of number of vacancies being filled unless adequate number of eligible/suitable candidates

Website : www.urbanodisha.gov.in Tele Phone No.0674-2394692.0674-2322528 1. Applications are invited from the eligible candidates for recruitment to the following posts in different Planning Authorities/Urban Local Bodies of the State in the proforma prescribed. It may be noted that the recruitment would be made on behalf of the concerned Planning Authorities and Urban Local Bodies and as such the successful candidates will be the employees of Planning Authority/ Urban Local Body to which they will be recruited. The application duly filled in should be affixed with two passport size photographs duly attested on the front side and accompanied by requisite xerox copies of the certif icates duly attested by a Gazetted Officer in support of educational qualifications and experience. The application along with documents should be sent in a sealed envelope superscribing the name of the post applied for, by Registered/Speed Post/Courier so as to reach the Project Director-cum-Joint Secretary to Government, Housing and Urban Development Department, Secretariat, Bhubaneswar-751001 on or before 10th June 2013 by 5.00 PM. Any application received beyond the stipulated date or incomplete in any respect is liable for rejection.

Housing & Urban Development Department Government of Odisha, Bhubaneswar

3. Age and Eligibility Criteria: (I) ASSISTANT TOWN PLANNER/ DEPUTY MUNICIPAL PLANNER. (a) Age Limit -Twenty one years & above, thirty five years and below (as on 01.04.13) -10 years relaxable for Govt. Servants. (b) Educational and other Qualification. (A) Essential: (i) Degree in Regional/Town Planning from a recognized University or Institution or equivalent qualification. (ii) At least three years experience in a Planning or in Architectural Office. Desirable: (i) Associateship of the Institute of Town Planners (India) (ii) Experience in the preparation of development plans. OR (B) Essential: (i) Degree in Civil Engineering from a recognized University or equivalent qualifications. (ii) Degree in Regional/Town Planning (or an equivalent qualification from a recognized University or Institution) (iii) At least three years experience in town planning organization. Desirable: (i) Experience in Planning and design of service, construction, cost estimating and drawing up execution programmes. OR (C) Essential: (i) Master's Degree in Economics, Sociology, Geography or Statistics or a Degree in Law of a recognized University or equivalent qualifications. (ii) Degree in Town Planning/ Regional Planning (or an equivalent qualification from a recognized University or Institution) (iii) At least three years experience in Town Planning Organisation in the collection and analysis of Socio Economic data. II. JUNIOR TOWN PLANNER/ ASST.MUNICIPAL PLANNER (a) Age Limit - Twenty one years & above, thirty two years and below (as on 01.04.13) -10 years

14. Experience. (Attach relevant attested copies of certificate from Competent Authority). 15. Character Certificate from a Gazetted Officer. 16. Medical fitness Certificate from a Medical Officer (not below the rank of Asst. Surgeon). 17. Certificate of passing a test in Odiya equivalent to M.E.standard/passed in Odiya as a subject in Matriculation (Attach attested copy) 18. Extra Curricular activities, if any. DECLARATION: I do hereby declare that all the informations & facts mentioned in the application are true to the best of my knowledge & belief. I will be personally held responsible for any legal action for any act of omission & commission to be detected in future. Full Signature of the Applicant

µÿë¯ÿ{œÿÉ´À

25 - 31 þB, 2013

NIJUKTI KHABAR

13

INDIAN ARMY PERMANENT COMMISSION 10+2 TECHNICAL ENTRY SCHEME, COURSE - 30 COMMENCING FROM JAN 2014
1. Applications are invited from unmarried Male Candidates who have passed 10+2 examination with Physics, Chemistry and Mathematics (Hereinafter referred to as PCM) subjects and fulfill the eligibility conditions prescribed in the subsequent paragraphs, for the grant of Permanent Commission in the Army after 4 years of Basic Military Training and Technical Training thereafter with the terms and conditions given in the succeeding paragraphs. 2. ELIGIBILITY: (a) Nationality: A candidate must be A citizen of India (b) Age Limit: A candidate must not be below 16½ years and above 19½ years on the first day of the month in which the course is commencing i.e. the candidate should not be born before 01 Jul 1994 and not after 01 Jul 1997 (both days inclusive). The date of birth accepted by the office is that entered in the Marticulation or Secondary School Leaving certificate or in the certificate recognised by an Indian University as equivalent to Matriculation or in an extract from a Register of Matriculates maintained by a University which extract must be certified by the proper authority of the University or in the Higher Secondary or an equivalent examination certificate. No other document relating to age will be accepted. The expression Matriculation/ Higher Secondary Examination Certificate in this part of the instruction includes the alternative certificate mentioned above. NOTE 1: Candidate should note only the date of birth as recorded in the Matriculation/ Higher Secondary Examination Certificate or an equivalent certificate on the date of submission of applications will be accepted and no subsequent request for its change will be considered or granted. NOTE 2: Candidates should also note that once a date of birth has been claimed by them and entered in the records, no change will be allowed subsequently or a subsequent examination on any ground whatsoever. NOTE 3: Candidates must undertake not to marry until they complete their full training. A candidate who marries subsequent to the date of his application, though successful, will not be selected for training. A candidate who marries during training shall be discharged and will be liable to refund all expenditure incurred on him by the government. (C) Educational Qualification: Only those candidates who have passed 10+2 Examination or its equivalent with a minimum aggregate of 70% marks in Physics, Chemistry and Mathematics from a recognized education boards are eligible to apply for this entry. Eligibility conditions for calculating % of PCM will be followed as per the present guideliness/ instructions in vogue of various state/central Boards. 3. VACANCIES: 85 Vacancies are provisional and can be changed depending on the training capacity at the training Academy for this course. The vacancies are subject to increase/decrease keeping the organizational requirement at the point of time. 4. TYPE OF COMMISSION: On successful completion of 4 years of the course cadets will be granted Permanent Commission in the Army in the rank of Lt.:- 5. Grant of Commission: On successful completion of total 04 years training, the candidates will be commissioned in the rank of Lt. They will be granted seniority on overall order of merit of the three technical institutes combined i.e. CME, MCTE, MCEME and in case the date of commissioning coincides with that of IMA, Dehradun, they will be placed en-block junior to IMA (NDA / ACC / DE Course ) but above TGC / UES course. TRAINING 6. Total training will be 5 years, Details as under: (a) Basic Military Training : 1 year (Officer Training Academy Gaya). (b) Technical Training: (i)Phase-I (Pre Commission Training): 3 Years (CME Pune, MCTE Mhow and MCEME Secunderabad), (ii) Phase-II (Post Commission Training): 1 year at CME Pune, MCTE Mhow and MCEME Secunderabad. (c) Award of Degree: The candidates will be awarded Engineering degree after successful completion of training as given out in para 6 (a) and (b) above. No ante date seniority will be admissible to candidates on account of this Engineering degree. In case they fail to qualify in the following year examination, the same will result in loss of seniority to them and they will forfiet seniority to the extent of delay in passing Engineering degree examination. If they fail to qualify even within three years of their commissioning, their commission will be terminated. COST OF TRAINING: 7. The entire cost of training including books and reading material is borne by the Army. Cadets are also provided with free accommodation and messing. In case the GC is withdrawn from training academy due to reasons other than Medical ground or the reasons not beyond his control, he will be liable to refund cost of training @ Rs. 8135/ -per week for the period of his stay at the Officer Training Academy, Gaya/Cadet Taining Wing. 8. The selection procedure is as follows: (a) Short listed candidates will be called for Services Selection Board (SSB) interview at Bhopal, Bangalore or Allahabad. Interviews will be held in Aug/Sep 2013 onwards. (b) Duration of SSB interviews is five days excluding day of arrival. During their stay at SSB, Candidates are put through psychological Test, Group test and Interviews. (c)Candidates will be put through stage - I of the selection procedure on the first day. Only successful candidates shall be retained for balance of the testing. Candidates who fail to qualify in stage - I, will be returned on the first day itself, Stage I are psychologically originated test including intelligence test. (d) Successful candidates at the SSB will be required to undergo medical test lasting 3 to 5 days less Sundays and gazetted holidays. (e) Candidates recommended by the SSB and declared medically fit, will be appointed for training in the order of merit, depending on the number of vacancies available. (f) The finally selected candidates will execute all the Bonds/ Certificates as prescribed for the Cadets of NDA entry under Al 53/78.(g) Candidates appering for SSB interview for the first time for a particular type of commission shall be entitled for AC III tier to and fro railway fare or bus fare including reservation cum sleeper charges within the Indian limits. Candidates who apply again for the same type of commission will not entitled to travelling allowance on any subsequent occasion STIPEND/PAY AND ALLOWANCES: 9. The candidates will be given a stipend of Rs. 21,000/- p.m. (Rs 15,600/- as pay in Pay Band plus Grade Pay of Rs. 5,400/-) as is admissible to NDA cadets on completion of 3 years training. On completion of 4 Years training they will be commissioned in the rank of Lt and entitled to pay as admissible to the rank.

(b) Qualification Grant: Officers possessing certain prescribed qualification are entitled to lumpsum Qualification Grant of 7,500/-, 11,250/-, 18,750/- or 25,000/- based on the qualification held by the them. (c) The Army Aviators (Pilots) serving in Army Aviation Corps are entitled to the Qualification Pay, based on the Qualification held by them, as under: - (i) Master Aviation Instructor - Rs. 500/p.m.(ii) Senior Aviation Instructor Class I - Rs. 400/- p.m. (iii) Senior Aviation Instructor Class II - Rs. 280/- p.m. (iv) Aviators holding Master Green-Card - Rs. 400/- p.m. (v) Aviators holding Green Card - Rs. 280/- p.m. (d) The Army Aviators (Pilots) serving in the Army Aviation Corps are entitled to flying allowance as under:- (i) Brig & above Rs 10,500/- (ii) Maj to Col Rs 14.000/- (iii)Capt Rs 11,000/ - (iv) Lt Rs 9,000/- (e) Allowances as applicable -The rates of allowances applicable to officers are as under:-

In case of allowance spcific to Defence Forces, the rates of these allowances have been further enhanced by 25% a Dearness Allowance has gone up by 50%. (f) Cost to company(CTC). The CTC for a Lieutentant would be approximately Rs. 65000/- per month. This includes Basic Pay, DA, Grade Pay, Military Service Pay, Tech Pay, House Rent Allowance and Transport allowance. These rates are not statutory and are subject to change. (g) Privilleges, In addition to the CTC mentioned above, Army provides free medical Facilities for Self & dependents, Canteen facilities, Entitled Ration, Mess/ Club/Sports Facilities Furnished Govt Accommodation, Car/Houing Loan at subsidised rate. (h)PROMOTION (i) Substantive Promotion: The following are the service limit for the grant of the substantive promotion to higher ranks: By time scale : Lt.- (on Completion of training) Capt. - 2 years of reckonable commissioned service. Major - 6 years of reckonable commissioned service. Lt. Col. 13 years of reckonable commissioned service. Col (TS) - 26 years of reckonable commissioned service. By Selection : Col.- 15 years of reckonable commissioned service. Brigadier - 23 years of reckonable commissioned service. Major Gen - 25 years of reckonable commissioned service. Lt. Gen - 28 years of reckonable commissioned service. General - No restriction. (ii) Acting promotion: Officers are eligible for acting promotion to higher ranks on completion. of the following minimum Service limits subject to availability of vacancies. Captain - 1 year. Major - 4 years. Lt. Colonel -7 years. Colonel - 8½ years. Brigadier - 12 years. Major General - 20 years. Lt. Gen - 25 years. (j) RETIREMENT BENEFITS: Pension gratuity and casual pensionary award will be admissible in accordance with the rules in force from time to time. (k) Officers may be granted commision in any arms/services and will be liable for service in any part of the world on selected appoinments as decided by Army headquarters from time to time. (l) LEAVE: Leave will be admissible in accordance with the rules in force from time to time. 10. On commission, officers are entitled to 60 days annual leave and 20 days casual leave LTC, and other concessions. 11. On being commissioned, all officers will be guided by the terms and conditions as given out by the Army Group Insurance Scheme and as amended from time to time. (a) Army Group Insurance Fund Provides Insurance cover of Rs. 15 Lac on payment of one time non-refundable premium of Rs. 8200/- by cadets from the date of joining for pre-commission training i.e. for 3 years. If a cadets is relegated an additional premium of Rs. 1,444/- per relegated term will be paid. Those who are medically boarded out on account of disability, the disability cover provided for 100% disability will be Rs. 7.5 Lac reduced up to Rs. 1.5 Lac for 20 per cent disability. However, disability for less than 20 percent, an ex-gratia of Rs. 50,000/ - will be paid and Rs. 1 lac ex-gratia will be paid to cadets invalid out during their last year of trg wef 01 Jan 2011. There is no saving component under this scheme. Disability due to alcoholism, drug addiction and due to the diseases of pre-enrolment origin will not qualify for disability benefit and ex-gratia Grant. (b) The Gentlemen Cadets when in receipt of stipend of Rs. 21,000/- per month are insured for Rs. 40 lac wef 01 Apr 2011. For those who are medically boarded out of Academy on account of disability, the disability cover provided for 100% disability will be Rs. 20 Lac which is proportionately reduced up to Rs. 4 Lac for 20% disability. However, for disability less than 20 percent an ex-gratia grant of Rs. 50,000/- will be paid. Disability due to alcoholism, drug addiction and due to the diseases of pre-enrolment origin will not qualify for disability benefit and ex-gratia grant. Subscription at the rate of Rs. 4000/- will have to be paid in advance on monthly basis by the Gentlemen Cadets to become member under the main AGI Scheme as applicable to Regular Army Officers. The subscription for the relegated period would also be recovered at the same rate. 12. GUIDELINES FOR PHYSICAL STANDARDS FOR ADMISSION TO THE 10+2 (TES) ENTRY PERMANENT COMMISSION CAN BE SEEN AT www.joinindianarmy.nic.in 13. Permanent body tattoos are only permitted on inner face of forearm i.e. from inside of elbow to the wrist and on the reverse side of palm / back (dorsal) side of hand / Permanent body tattoos on any other part of the body are not acceptable and candidats will be barred from further selection. Tribes with tattoo marks on the face or body as per their existing custom and traditions will be permitted on a case to case basis. 14. HOW TO APPLY: Application will only be accepted on line. To do so the candidates needs to click on the “online application” button on website www.joinindianarmy.nic.in (i) Candidates must enter their particulars in the online application. Terms and conditions linked to the form must be read, prior to submitting the form (ii) After submitting the form an acknowledgement with a Roll number will be provided to the candidate. If the system does not generate Roll Number, if is an indication of non acceptance of application by the system. (iii) After submitting online application, candidates are required to obtain two copies of the application printout and the Roll Number generated by the system. One copy of the print out application duly Signed and affixed photograph attested by a gazatted officer of Central/State Govt. Photocopies of Class 10th Certificate/Mark sheet showing date of birth and 12th Class Certificate alongwith mark sheets duly attested by Gazetted officer are to be forwarded to “Additional Directorate General of Recruiting (Rtg-6), TES Section, West Block-III, R.K puram, New Delhi- 110066” by Regd Post or Speed Post. The last date of receipt of such printouts of online applications is 10 Jul 2013 While forwarding these applications the words “Online application 10+2 TES and the Roll No.... and PCM %age must be written boldly outside the envelope. The second copy of the printout of application form alongwith the Roll No and all the above certificates in original are to be carried to the Selection Centre by the candidate for the SSB interview. Any candidate who does not carry all these document for the SSB interview, his candidature will be cancelled. (iv) Candidates must submit only one application, Receipt of multiple applications from the same candidate will result in cancellation of candidature. (v) ONLINE APPLICATION WILL OPEN ON 21 MAY 2013 AT 1000 HRS AND WILL BE CLOSED ON 30 JUN 2013 AT 1000 HRS. 15. Note.(a) Any change in your postal address after submission of application must be communicated by post duly quoting your Roll No, name and course opted for. (b) All original certificates along with two attested copies each Will be carried by the candidate for SSB interview. Originals will be
(Contd.Next Page.. )

µÿë¯ÿ{œÿÉ´À
(From 13...)

25 - 31 þB, 2013

NIJUKTI KHABAR

14
documents. (f) Candidate! withdrawn from NDA, OTA, IMA, Naval Academy, Air force Academy on disciplinary grounds are not eligible to apply. (g) Final merit list will be displayed at the notice board of Rtg Dte., (Offers Selection), ADG Rtg, West Block-III, R.K Puram, New Delhi PIN110066 as well as Indian Army, Recruiting Directorate website www.joinindianarmy.nic.in before induction for pre-commissioning training. For any queries regarding SSB interview centre, call up details, reporting date and merit list, contact: 011-26175473 between 1400 hrs to 1700 hrs on working days or visit www.joinindianarmy.nic.in. ADG Rtg's fax No is 011-26196205 18 . CHANGE OF INTERVIEW DATES : Request for change of SSB Interview date should be avoided. However, under most unavoidable circumstances, such change may be considered based on the circumstances of the case. This will be an exception rather the rule. Request for such change should be forwarded to Selection Centre from where the call-up letter for SSB interview has been received and not to Additional Directorate General Recruiting. The Selection Centre may permit change of date at their discretion. 19. REASONS FOR REJECTION OF APPLICATION: (a) Incomplete applications in any respect and/or without copies of requisite certificate(s). Documents submitted at a later stage will not be entertained. (b) Variation in names and spellings as recorded in application/Matric or equivalent certificate not supported by affidavite. (c) Nonattachment of copy of 10th class certificate for age proof and 12th class marksheet for proof of PCM % duly attested by a Govt. Gazetted officer No other certificate is valid for authentication of age. (d) Without attested photograph affixed on application form (e) Application not signed by Candidate (i) Submission of more than ONE application. (g) Receipt of applications after due date of submission of applications. (h) Any ambiguity/erasures/unattested cuttings/false information/ concealment of information detected in the above certificate will result in cancellation of the candidature at any stage of selection.

returned after verification at the Service Selection Board itself. 16. Original certificates should not be attached with the application form. Additional Directorate General of Recruiting, Adjutant General’s Branch, Integrated Headquarters, Ministry of Defence (Army) will not take responsibility for loss of original certificates, if attached with application. Photo should be pasted and not stapled. Attestation made on the backside of the photo will not be entertained. 17. IMPORTANT INSTRUCTIONS: (a) The candidate needs to apply ‘on line’ on Indian Army Website www.joinindianarmy.nic.in. The application will be screened at Recruiting Directorate, Integrated Headquarters, Ministry of Defence (Army) and the candidate thereafter will be detailed for SSB, (b) Print out of online application must be accompanied by attested (By a Gazetted Officer of the Central/State Govt/1st Class Magistrate etc.) photocopies of 10th class certificate issued by the Board concerned (CBSE/State Boards/lCSE) in which date of birth is reflected for proof of date of birth (Admit card/Marksheet/Transfer/Leaving Certificate etc. are not acceptable for proof of date of birth) and 10+2 certificate and marksheet for proof of education. Revised marksheets issued by a Board/University after last date of receipt of application will not be accepted for this course, however, the same will be accepted for the subsequent course. (c) While filling up the application form, candidate are required to indicate exact PCM percentage of Class 12th upto two decimals and are not to be rounding off. Any false entry of PCM percentage, detected at any stage of selection will be outrightly rejected. (d) Army Headquarters reserves the right to short list applications and to fix cut off percentage of PCM marks without assigning any reason. No communication will be entertained on this account. (e) Shortlisted candidates will be detailed to undergo SSB interview from Aug 2013 onwards. No compensation will be paid in respect of any injury sustained as a result of test conducted at SSB. All application received late or incomplete will be rejected outright. No intimation will be given to the candidate In writing or verbally to submit fresh application/certificate/ or any other required

WARNING: (1) ONLINE APPLICATION FORM WILL BE AVAILABLE TILL 31.5.2013, BY 11:59 P.M. (2) LAST DATE FOR RECEIPT OF PRINT OUT/HARD COPY OF ONLINE APPLICATION ALONGWITH COPY OF SPECIFIED DOCUMENTS/ CERTIFICATES IS 10.06.2013 BY 5.00 P.M. Applications are invited online through the Proforma Application form to be made available on the WEBSITE (http://opsconline.gov.in) from 18.4.2013 to 31.5.2013 for Special Recruitment to 5 (five) posts of Scientific Officer (for S.T. & S.C. candidates only) in (Group-B) of Odisha Forensic Science Service Cadre under Home Department in the scale of pay of Rs.9300-34800/- carrying Grade Pay of Rs.4600/- with usual Dearness and other Allowances as may be sanctioned by the Government of Odisha from time to time. 2. VACANCY POSITION: As per requisition filed by the Home Department the category wise vacancy position along with reservation thereof is given below:-

ODISHA PUBLIC SERVICE COMMISSION ADVERTISEMENT NO. 1 OF 2013-14 Special Recruitment to the post of Scientific Officer (for S-T. & S.C. candidates only) in (Group-B) of Odisha Forensic Science Service Cadre under Home Department. WEBSITE http://opsconIine.gov.in

Based on the written examination held on 02 Sep. 2012 and interviev from 26 Nov. 2012 to 30 Nov. 2012 for post of mate (ss) the candidate: bearing the following roll numbers have provisionally qualified fo appointment for the Mate (ss) subject to fulfilling the prescribed eligibility criteria and terms and conditions as laid down in the rules Appointment letters are being issued separately:-

MILITARY ENGINEERS SERVICES LIST OF CANDIDATES FOR APPOINTMENT TO THE POST OF MATE (SS) UNDER COMMANDER WORKS ENGINEERS JAIPUR, JAIPUR MILITARY STATION (RAJASTHAN)

3. AGE: - A candidate must be under 32 (thirty two) years and above 21 (twenty one) years of age on the 1st January, 2013. The upper age limit prescribed above is relaxable: (i) By 5 (five) years.for candidates belonging to the categories of Scheduled Caste (S.C.),Scheduled Tribe (S.T.),Women and eligible Ex-servicemen. (ii) By 10 (ten) years for candidates belonging to (Physically Handicapped) category, whose disability should not be less than 40%.Provided that, a candidate who comes under more than one category mentioned above; he/she will be eligible for only one age relaxation benefit, which shall be considered most beneficial to him/ her. SAVE AS PROVIDED ABOVE THE AGE LIMITS PRESCRIBED CAN IN NO CASE BE RELAXED, The Date of birth entered in the High School Certificate or equivalent certificate issued by the concerned Board/ Council will only be accepted by the Commission. A candidate must have obtained:- Master's Degree from a recognized University in the subject mentioned against the respective division as mentioned below and must have secured a minimum of 60% of the aggregate mark in the in final examination.

15, APPLICATION FEE: Candidate belonging to Scheduled Caste/Scheduled Tribe of Odisha only are exempted from payment of this fee. HOW TO APPLY: (a) Candidtate must go through the Advertisement abailable. in the.Website of OPSC before filling up online application. (b) Candidates must apply online through the website http://.opsconline.gov.in. Applications received through any other mode would not be accepted and summarily rejected. (c) Before filling up the online application form, the candidates must go through the following documents available at OPSC portal.Instruction to fill up online application. Guideline for scanning and Upload of Photograph, Full Signature & Left Hand Thumb Impression . (d) Candidates are requested to upload the scanned image of latest passport size photograph along with scanned image of his/ her full signature and scanned image of Left hand Thumb Impression(LTl) in the online application form. Uploaded photograph, specimen (full) signature and LTI must be clearly Identifiable / visible, otherwise the application of the candidate is liable to be rejected by the Commission and no representation from the candidate will, be entertained. (e) Candidates should keep at least 2 copies of latest passport size photograph which is uploaded to the online application form for future use. (f) On successful submission of application form, an Unique Registration ID will be displayed on the screern as well as top of the application "form. Candidates are requested to note down the Unique Registration IC and use it in future correspondence. (h) Candidates are required to send the Printout/Hard copy of the Online Application Form along with specified documents/ certificates etc. as provided under para-10 of this advertisement availab in website of OPSC by Registered Post/Speed Post/Courier Service to the Special Secretary, Odish Public Service Commission, 19, Dr. P.K. Parija Road, Cuttack-753001 so as to reach the same i OPSC on.or before 10,06.2013. The envelope containing the application must be superscribed "APPLICATION FOR SCIENTIFIC OFFICER (FOR S.C/S.T Candidates Only) "Application received after the closing date shall not entertained. The Commission will not take any responsibility if the application is not received time. The candidate may also submit the copy of the printout/ Hard copy of online application for along with specified documents/certificates etc. as provided under Para-10 of the advertisement available in OPSC website in the office of the Odisha Public Service Commission directly/personal on or before the last date of receipt of applications at the counter. (i) The candidates are advised to submit the Online Application Form well in advance without waiting for the closing date to avoid last hour rush. (j) Certificate of Admission to the Examination or Interview to the eligible candidates will be uploaded in Website of OPSC prior to the date of examination or interview which will be published in the Website and News paper. The candidates are required to download their Admission Certificate from Website; No separate correspondence will be made on this score. 7. FACILITATION COUNTER: During filling up the online application form the Candidate may contact facilitation counter of OCAC over Telephone.No.18003456770 or 155335 from 10.00A.M. to 5.00P.M. (Except Government of Odisha holi days) for any technical guidance. In case of any guidance/information on advertisement & recruitment, candidates may .contact the O.P.S.C: facilitation Counter over Telephone No.0671- 2304141/2305611 & Extn.-229 or 223 in any working between 10.30 A.M. to 1.30 P.M. & 2.00 P.M. to 5.00 P.M. The candidates are required to visit the Website of the Commission at http://opsconline.gov.in or http://opsc.gov.in for detailed information about the date of interview etc. and also keep track of publication Of various notices to the effect in the leading local daily newspapers for information. SPECIAL SECRETARY, ODISHA PUBLIC SERVICE COMMISSION, CUTTACK

T TOTAL 48 (FORTY EIGHT) CANDIDATES ONLY) IMPORTANT INSTRUCTIONS: (a) It should be noted by the candidates that above selections is provisional. If later on any ambiguity is found in the certiflcate regarding date of birth, qualification, caste and medical board etc. he will be declared disqualified and his name will be deleted from the selection list. (b) The above selection is provisional. Candidates to produce original certificates in support of their claim regarding scheduled caste, Schedule tribe, other backward classes (non creamy layer) ex servicemen and physically handicapped before appointment. If any documents/ information is found false in support to their claim, they will be disqualified for the post without serving any notice and action for submission of false information will be taken under rules. (c) Claim for appointment will be subject to joining the post before given date in the appointment letter. (d) The candidates will report in the office given in appointment letter and his claim for appointment will be accepted only after proper verification of original certificates regarding date of birth, qualification, scheduled caste, scheduled tribe, other backward classes (non-creamy layer), ex servicemen and physically handicapped etc. (e) The condition for joining will be as per Govt. rules and as given in the appointment letter. (f) No correspondence with the candidates who has not qualified for the above post will be entertained/acceptedby CWE Jaipur. (g) The above roll numbers are not in order of merit. While every care been taken in preparing the above result, CWE Jaipur reserves the right to rectify inadvertent error or typographical mistake. (h) In case appointment letter of selected candidates given above are not received by 08th June 2013, candidates concerned may approachHQ CWE Jaipur office for further action. CWE Jaipur

IndianOil
Indian Oil Corporation Limited, the largest commercial undertaking in India and a Fortune "Global 500" company requires bright, result oriented experienced personnel with initiative and enterprise for its Panipat Refinery Complex including integrated Paraxylene and PTA complex and Petrochemical Complex at Panipat. On-line Applications are invited from bright, young and energetic persons of Indian Nationality for the following posts in the pay scale of Rs. 11,900-32,000/- Junior Materials Assistant: Three - 03 (Likely Vacancies) - Industrial Hygienist - IV - One-01 (Likely Vacancies) - Junior Engineering Assistant - IV (Mechanical)fitter-cum-Rigger) - Ten 10 (Likely Vacancies). Selection Methodology: The selection methodology will comprise Written Test /Trade Test / Personal Interview of short listed candidates. The candidates will have to pass through each stage including medical fitness successfully for being adjudged as suitable for selection. The candidature of the applicant would be provisional and subject to subsequent verification of certificates/testimonials, experience etc. For detailed eligibility criteria, reservation / concession, on-line application format and other relevant information, full advertisement and on-line application can be browsed on our website www.panipatrefinery.net. On-line registration of application shall commence on 16.05.2013 and close on 31.05.2013. The link to the on-line registration of the application has been hosted on our website www.panipatrefinery.net. The Written Test / Trade Test / Personal interview is likely to be held in the month of June/July, 2013. For any clarij quations), please contact on Phone No. 0180-2522043/01802522048 or email to sahoomta@indianoii.in / kumarpankaj2@indianoil.in.

Refineries Division PANIPAT REFINERY & PETROCHEMICAL COMPLEX

SIKKIM UNIVERSITY
[A Central University established by an Act of Parliament of India, 2007] 6th Mile, Samdur, P.O. TADONG, GANGTOK-737102 SIKKIM, Tel: 03592-250228/251415; Fax: 03592-251067 Email: sikkimuniversity@gmail.com; Website: www.sikkimuniversity.in APPOINTMENT NOTICE SIKKIM UNIVERSITY, a Central University located in peaceful and beautiful natural surroundings of Sikkir in Eastern Himalayan region, invites applications for appointment to the post of Professors, Associate Professors and Assistant Professors in different Departments. Indian citizens having requisite qualification as per UGC norms with Master Degree in the concerned subject may apply in the prescribed form available in the website www.sikkimuniversity.ac.in on or before 17th June 2013. K.M. Deb, Registar

µÿë¯ÿ{œÿÉ´À

25 - 31 þB, 2013

NIJUKTI KHABAR

15
Central Madhya Pradesh Gramin Bank
(A Joint Venture of Gort. of India, Central Bank of India and Govt. of Madhya Pradesh) Head Office : 800/19, south civil lines, Chhindwara-480001 Tel No.: 07162-245241, Fax 07162-242112 E-mail ID: cmpgbho@gmail.com Advertisement No. CMPGB/01/2013 CENTRAL MADHYA PRADESH GRAMIN BANK invites applications, for the post of Officer in Junior Management (Scale I) Cadre and Office Assistant (Multipurpose) from Indian citizens who have appeared at the Common Written Examination for RRBs conducted by IBPS in September 2012 and declared qualified.

The following posts are to be Filled up on contractual basis through Walk-in-ïntërview by the District Watershed Development Mission, Mayurbhanj for Integrated Watershed Management Programme (IWMP). Interested candidates satisfying the eligibility criteria having age below 45 years as on 01.04.2013 may appear the interview at Resource Centre, Soil Cornservation» Baripada (near Girls High School, Bhanjpur, Baripada) as per the date and time mentioned against each with original documents including experience cértificates & one set of attested Xerox copy as well as one recent passport size photograph.

ADVERTISEMENT FOR THE POST OF WATERSHED MANAGEMENT TEAM MEMBERS IN MAYURBHANJ DISTRICT

1. VACANCIES:

2. PAY SCALE :

Scale-I Officer: At present the total starting emoluments are approx. 27000/- per month inclued sive of DA and HRA at the current rate. Clerk-cum-Cashier (Office-Assistant) : At present the total starting emoluments are approx. 14600/-per month inclusive of DA and HRA at the current rate. Note : Other allowances and benefits will as per the norms of the Bank. INDEMNITY BOND: Selected Candidates in Office Assistant, Officer Scale-I will have to exe-cute Indemnity Bond as under. The bond will be executed in case if Office Assistant, Officer Scale-I leaves before confirmation.

N.B-1.Remuneration for WMT: - Rs. 10000/- + Rs. 1000/- (fixed) towards travelling and other subsistencc expinses per month. Skill & Attributes: Candidates with working knowledge on computer, MS-Word, MS-Excel and MS-Power Point will be'given added advantage. 2. Knowledge in Odia is essential. 3. The Candidate must be willing to stay and travel extensively in remote villages in the project areas in his / her own vehicle. Terms & Conditions: 1. The engagement does not confer any right to regular appointment at, any time in the WMT or any other State Govt. Organizations. The engagement is purely temporary & contractual in nature and shall not invite any legal recourse now or in the future. 2. No TA & DA will be provideder appearing the interview. 3.Candidates without essential qualification and related experibnces will be rejected. 4. WMT member recruited and engaged in One district will not be eligible to apply for the same post in any other district till completion of minimum one year service, 5. The candidate who has rendered one cycle of contract (one year) has to produce a "No Objection Certificate' from the PIA duly counter signed by Project Director. Watersheds to apply to similar posts in any other district, If he/she continues to be on contract beyond one cycle of contract. 6. The candidates should register their name half an hour before the scheduled interview time for verifïcation o' documents. By the order of the Collectór-Cum-Mission Leader, Watersheds, Mayurbhanj, Baripada. Sd/-Project Director, Watersheds, Mayurbhanj, Baripada. APPLICATION FORMAT Attach a recent Post applied for: 1. Name of the Candidate: passport size 2. Date of Birth: photograph 3. Address for communication & Phone Number 4. Education qualification (Attach the attested true copies of Certificate/Mark Sheets)

ELIGIBILITY CRITERIA: A. NATIONALITY/ CITIZENSHIP: A candidate must be either i) a Citizen of India or ii) a subject of Nepal or iii) subject of Bhutan or iv) a Tibetan refugee who came over to India before 1* January, 1962 with the intention of permanently settling in India or v) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, East African countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malawi, Zaire, Ethiopia and Vietnam with the intention of permanently settling in India. Provided that a candidate belonging to categories (ii), (iii), (iv) & (v) above shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India, A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to the Group Discussion/ Interview conducted by the Bank but on final selection the offer of appointment may be given only after the Government of India has issued the necessary eligibility certificate to him/her. B. EDUCATIONAL QUALIFICATIONS & EXPERIENCE (as on 01-06-2012)

5. Experience:

6. Special qualification with supporting documents: 7. Any other information candidate desires to mention (in brief). Declaration: Certificate that the information as mentioned above is true. Date:.............................. Place............................... Signature of the Candidate..........................

DISTRICT PROJECT OFFICE SARVA SIKSHA ABHIYAN: DHENKANAL APPLICATION FOR ENGAGEMENT OF BRCCS & ON DEPLOYMENT BASIS
Last date of Receipt of Application : 03.06,2013 Date of Visioning Test : 18.06.2013 Sroup Discussion : 19.06.2013 & 20.06.2013 Applications,are invited from the eligible and competent Elementary Carder teachers of Dhenkanal District for induction of BRCCs and CRCCs in SSA through visioning Test on deployment basis for 05 nos. of Blocks and 136nos. of Clusters respectively. However the position is subject to vary keeping in view the vacancy arising from time to time and the authority reserves the right to take any decision for filling up vacancy as per the field requirement. The deployment will be made on the basis of result of Visioning Test. The panel list will remain valid for one year. The decision of the Selection Committee shall be final. Eligibility Criteria: The eligibility criteria for the posts of CRCCs & BRCCs are:-1. Elementary teachers belonging to level-IV, V / Zilla Parisad teachers are eligible to apply for CRCCs and level-Ill teachers are eligible to apply for BRCCs. The teachers having departmental proceedings/ charges of misappropriation of funds / criminal case pending are not eligible to apply. Those teachers who have been disengaged/reverted back from the post of CRCC and BRCC due to different reasons i.e. poor performance and misconduct etc. shall not be allowed to apply. 4. The persons who have completed 05 years as BRCC/ CRCC by 31.03.13 need not apply. However, as per the guideline issued vide letter No. 410(30)/TT/13, dtd. 15.01.2013 of SPD, OPEPA the continuation of such persons depends upon the .certificate of good performance,by the District Procject Co-ordinator & Collector. Qualifying in the Visioning Test does not, ipsofacto, confer a right to be posted as BRCC/ CRCC. Generally candidates will be deployed in the Block or Cluster-as per the preference offered by them. However the authority can change their Blocks/ Clusters as per the need. Name of the Blocks which are lying vacant and are likely to fall vacant for the post of BRCC are mentioned below. 7. Name of the Blocks which are lying vacant and are likely to fall vacant for the post of BRCC are mentioned below. a. Odapada b. Bhuban C. Hindol D. Kankadahad E. GOndia Documents to be submitted. • The interested teachers having requisite qualfication have to submit the follwoing -documents. 1. The detailed information in prescribed bio-data format and undertaking available at t the Website of OPEPA. i.e. www.opepa.in and District Website i.e. j www.dhenkanal.nic.in and all BRCC Offices. 2. Two self attested photographs. 3.Relevant certificates/documents from D.I. of Schools regarding level of teachers. 4. Relevant certificate regarding no departmental proceedings, no charges of misappropriation of funds from D.I. of Schools. 5. The candidate shall have tafurnish undertaking that no criminal cases are pending i against him. Mode of Apply. The interested candidates shall send their application to District Project Co-i ordinator, SSA, Dhenkanal through Registered post/ Speed post only. No other mode of communication shall be entertained. Incomplete application and application received after due date shall not be entertained. The envelopes super scribing "Application for engagement of CRCC for..............Block" & Application for engagement of BRCC for............Block" shall reach to undersigned by.......... The authority revers all right to cancel or amend the advertisement without mentioning any reason thereof. By order of Collector-cum-Chairman,SSA, Dhenkanal District Project Co-ordinator, SSA, Dhenkanal.

C. Age (As on 01-06-2012) For Officer Scale-1: Above 18 years - Below 28 years, For Office Assistant - Above 18 years - Below 28 years. D. Relaxation in Age Limit: The relaxation in upper age limit to SC, ST, OBC, PWO and Ex-Servicemen, widow and divorced women is cumulative as per Govt. of India guidelines. (Details available in our Bank's website www.centralmpgraminbank.com) All eligible candidates are required to apply online through Bank's website www.centralmpgraminbank.com from 24-05-2013 to 07-06-2013. No other means/ mode of application will be accepted. Examination fees and other detailed Information is available in Bank's website i.e. www.centralnmpgraminbank.com. R. K. Rungta, General Manager

Air India Charters Limited (AICL) invites applications from Indian nationals who meet with the requirements specified herein, for engagement as follows, at THIRUVANANTHAPURAM, and to maintain a waitlist forthe same.

AIR INDIA CHARTERS LIMITE

Actual reservation will be asperpost-basedrosteratthe time of appointment. 1. ELIGIBILITY CRITERIA: (As on May 01,2013) 1.1. Qualification: ason May 01,2013 FIRST CLASS Bachelor's Degree in Engineering / Technology in (i) Aeronautical/Aerospace (ii) Mechanical iii) Electrical / Electronics / Electronics & Telecommunications. 1.2. Upper Age Limit: as on May 01,2013 SC/ST: 35 years; OBC: 33 years; Others: 30 years {A relaxation in upper age limit by five (5) years will be granted to persons who have ordinarily been domiciled in Kashmir Division of Jammu & Kashmir State during 1,1.1980 to 31.12.1989} 1.3. Experience: as on May 01,2013 a) For the post of TECHNICALOFFICER Postdegree two year's experience in Quality Control and Technical Services in Aviation Industry. b) For the post of TECHNICAL OFFICER (Trainee) Post-degree one year's experience in Engineering Technical Services in Aviation Industry. 1.4. Preference will be givento candidates with higher experience. Note: If sufficiënt number of candidates are not available with min. 02 years' experience as stated above for the post of Technical Officer, then those with minimum 01 year's experience will be considered for the post of Technical Officer (Trainee). 2. SELECTION PROCEDURE Selection Procedure involves: a. Technical Group Discussion and/or b. Personal Interview (s) c. PreemploymentMedical Examination. Candidates will have to bear the cost of the Pre-Employment Medical Examination(s), whic could range between ? 500/- and 1,000/-. Any additional tests, if required, the additional cost thereof will also have to be bome by the candidate. Last date of reeeipt of Applications is JUNE17,2013. For Eligibility Criteria / How to Apply / General Conditions / Application Format, etc. refer to the deteiled advertisement on website at www.airindia.in or www.airindiaexpress.in

μÿë¯ÿ{œÿÉ´À

25 - 31 þB, 2013

NIJUKTI KHABAR
INTEGRATED TRIBAL DEVELOPMENT AGENCY: KORAPUT Phone & Fax No.06852 251345, E-Mail Id: paitdakpt@nic.in

16
Eligible candidates having requisite qualification may like to attend the Walk-in-interview for the posts as detailed below. The posts are purely contractual with consolidated remuneration and for the Educational Institutions as mentioned against each.

KHADI & VILLAGE INDUSTRIES COMMISSION Ministry of MSME (Govt. of India) STATE OFFICE, ORISSA J-16, Bhimpur, Gandamunda, P.O.: Khandagiri, Bhubaneswar-30

¨÷™æœÿþ¦ê {ÀÿæfSæÀÿ Óõfœÿ Lÿæ¾ö¿Lÿ÷þ þæšþ{Àÿ Aæþ#œÿçμÿöÀÿÉêÁÿ {Üÿ¯ÿæÀÿ Óë{¾æS œÿçA;ÿë F†ÿ’ÿ´æÀÿæ ÓþÖ ¯ÿSöÀÿ þÜÿçÁÿæ H ¨ëÀÿëÌþæœÿZÿ A¯ÿS†ÿç œÿçþ{;ÿ f~æB ’ÿçAæ¾æDAdç Lÿç, ¨÷™æœÿþ¦ê {ÀÿæfSæÀÿ Óõfœÿ Lÿæ¾ö¿Lÿ÷þ ( PMEGP) ¨æBô ¯ÿÌö 2013-14 œÿçþ{;ÿ Aæ{¯ÿ’ÿœÿ¨†ÿ÷ S÷Üÿ~ LÿÀÿæ¾æDAdç> Àÿæf¿ÖÀÿÀÿ Q’ÿç H S÷æ{þ¿æ{’ÿ¿æS Aæ{ßæS F¯ÿó HÝçÉæ Q’ÿç H S÷æ{þæ{’ÿ¿æS {¯ÿæxÿö {Lÿ¯ÿÁÿ S÷æþæoÁÿ ¨æBô †ÿ$æ ÉçÅÿ œÿç{”öÉæÁÿß, LÿsLÿ A™êœÿ× ¨÷{†ÿ¿Lÿ fçàÿâæÀÿ fçàÿâæ ÉçÅÿ SëÝçLÿ Dμÿß S÷æþæoÁÿ H ÓÜÿÀÿæoÁÿ ¨æBô Lÿæ¾ö¿ LÿÀÿëAd;ÿç> AæS÷Üÿê ¯ÿ¿Nÿçþæ{œÿ œÿçþ§àÿçQ#†ÿ Lÿæ¾ö¿æÁÿßÀÿë œÿç•öæÀÿç†ÿ Aæ{¯ÿ’ÿœÿ¨†ÿ÷ S÷Üÿ~ LÿÀÿç Aæ{¯ÿ’ÿœÿ LÿÀÿç¨æÀÿç{¯ÿ> 1. (Lÿ) Q’ÿç H S÷æ{þæ{’ÿ¿æS Aæ{ßæS, Àÿæf¿ Lÿæ¾ö¿æÁÿß, {f/16, μÿêþ¨ëÀÿ, Sƒþëƒæ, QƒSçÀÿç, μÿë¯ÿ{œÿÉ´Àÿ-30 (Q) Q’ÿç H S÷æ{þæ{’ÿ¿æS Aæ{ßæS, D¨ Lÿæ¾ö¿æÁÿß, ÓÜÿ{¾æS œÿSÀÿ, ¯ÿëÞæÀÿæfæ, Óºàÿ¨ëÀÿ> 2. Q’ÿç H S÷æ{þæ{’ÿ¿æS {¯ÿæxÿö, QæÀÿ{¯ÿÁÿ œÿSÀÿ, ßëœÿçsú-3, μÿë¯ÿ{œÿÉ´Àÿ 3. ¨÷{†ÿ¿Lÿ fçàÿâæ{Àÿ Lÿæ¾ö¿ LÿÀÿë$#¯ÿæ fçàÿâæ ÉçÅÿ {Lÿ¢ÿ÷> HÝçÉæ AœÿëÓí`ÿç†ÿ fæ†ÿç ( SC) H AœÿëÓí`ÿç†ÿ fœÿfæ†ÿç ( ST) þæœÿZÿ ¨æBô D¨{ÀÿæNÿ ¨Àÿç {¾æfœÿæ{Àÿ ¯ÿç{ÉÌ Ó´†ÿ¦ μÿæ{¯ÿ ¨÷æ™æœÿ¿ ’ÿçAæ¾æBAdç> Aæ{¯ÿ’ÿœÿ LÿÀÿç¯ÿæÀÿ ¨÷þQ ë œÿçßþæ¯ÿÁÿê: 1. Aæ{¯ÿ’ÿœÿLÿæÀÿêZÿÀÿ ¯ÿßÓÓêþæ 18¯ÿÌöÀÿë E–ÿö {Üÿ¯ÿæ Aæ¯ÿÉ¿Lÿ> 2. D¨#æ’ÿœÿμÿçˆÿçLÿ ÉçÅÿ ¨æBô {þæs 10.00 àÿä sZÿæÀÿë A™#Lÿ H {Ó¯ÿæμÿçˆÿçLÿ ÉçÅÿ ¨æBô {þæs 5.00 àÿä sZÿæÀÿë A™#Lÿ ¨Àÿç{¾æfœÿæ Qaÿö œÿçþ{;ÿ Aœÿë¿œÿ AÎþ {É÷~ê ¨æÓú LÿÀÿç$#¯ÿæ Aæ¯ÿÉ¿Lÿ> 3. ¨Àÿç{¾æfœÿæ{Àÿ {þæs AsLÿÁÿ D¨#æ’ÿœÿμÿçˆÿçLÿ ÉçÅÿ œÿçþ{;ÿ 25.00àÿä sZÿæ F¯ÿó {Ó¯ÿæμÿçˆÿçLÿ ÉçÅÿ œÿçþ{;ÿ 10àÿä sZÿæ μÿç†ÿ{Àÿ Óêþç†ÿ {Üÿ¯ÿæ Aæ¯ÿÉ¿Lÿ> 4. œÿLÿÀÿæþ#Lÿ Óí`ÿê ( Negative List) A;ÿμÿëöNÿ D{’ÿ¿æSSëÝçLÿ ¨æBô Aæ{¯ÿ’ÿœÿ¨†ÿ÷ S÷Üÿ~{¾æS¿ œÿë{Üÿô> 5. ’ÿÀÿQæÖSëÝçLÿ {LÿμÿçAæçÓ ¨æBô ™Áÿæ LÿæSf{Àÿ, {LÿμÿçAæB¯ÿç ¨æBô ÜÿÁÿ’ÿçAæ Àÿèÿ LÿæSf{Àÿ F¯ÿó xÿçAæBÓç ¨æBô œÿêÁÿ Àÿèÿ LÿæSf{Àÿ Aæ{¯ÿ’ÿœÿ¨†ÿ÷{Àÿ DàÿâQ ç † # ÿ Aæ¯ÿÉ¿Lÿêß ’ÿÖæ¯ÿf F¯ÿó {¨÷æ{fLÿu Àÿç{¨æsö (’ÿëB Lÿ¨ç) ÓÜÿç†ÿ ’ÿæQàÿ LÿÀÿç{¯ÿ> 6. Aæ{¯ÿ’ÿœÿLÿæÀÿê ’ÿÀÿQæÖ{Àÿ ¨÷Öæ¯ÿç†ÿ ¨÷LÿÅÿ ×æœÿsç þ{œÿæœÿê†ÿ LÿÀÿç$¯ # ÿæ ¯ÿ¿æZÿ ÉæQæsçÀÿ Óμÿ}Óú FÀÿçAæ þš{Àÿ {ÜÿæB$#¯ÿæ Aæ¯ÿÉ¿Lÿ> 7. Ó¯ÿç{ÉÌ †ÿ$¿ www.pmegp.in F¯ÿó www.kvic.org.in {Àÿ D¨àÿ²> (¨÷™æœÿþ¦ê {ÀÿæfSæÀÿ Óõfœÿ Lÿæ¾ö¿Lÿ÷þLÿë Lÿæ¾ö¿LÿæÀÿê LÿÀÿë$¯ # ÿæ ÓþÖ Óó×æþæœÿZÿÀÿ Aæ{¯ÿ’ÿœÿ¨†ÿ÷ S÷Üÿ~ LÿÀÿç¯ÿæÀÿ {ÉÌ †ÿæ. 28.6.2013ÀÿçQ ¨¾ö¿;ÿ ™æ¾ö¿ LÿÀÿæ¾æBAdç> ¯ÿç.’ÿ÷: * Aæ{¯ÿ’ÿœÿ¨†ÿ÷ S÷Üÿ~ LÿÀÿç¯ÿæÀÿ {ÉÌ †ÿæÀÿçQ ¨{Àÿ {¾{Lÿò~Óç fÀÿçAæ{Àÿ þçÁÿç$¯ # ÿæ Aæ{¯ÿ’ÿœÿ¨†ÿ÷ S÷Üÿ~{¾æS¿ œÿë{Üÿô> * Aæ{¯ÿ’ÿœÿLÿæÀÿê D¨{ÀÿæNÿ {Lÿò~Óç {SæsçF Óó×æLÿë Aæ{¯ÿ’ÿœÿ LÿÀÿç¨æÀÿç{¯ÿ> * D¨{ÀÿæNÿ 3{Sæsç Óó×æ PMEGP Lÿæ¾ö¿Lÿ÷þLÿë Lÿæ¾ö¿LÿæÀÿê ( Implementation) LÿÀÿç¯ÿæ ¨æBô Aœÿ¿ {Lÿò~Óç Óó×æLÿë œÿç{ßæfç†ÿ LÿÀÿçœÿæÜÿæ;ÿç> ¾’ÿç {Lÿò~Óç Aæ{¯ÿ’ÿœÿLÿæÀÿê {ÓμÿÁÿç {Lÿò~Óç Óó×æ ’ÿ´æÀÿæ ¨÷{àÿæμÿç†ÿ ÜÿëA;ÿç {Ó$#¨æBô Aæ{¯ÿ’ÿœÿLÿæÀÿê DˆÿÀÿ’ÿæßê ÀÿÜÿç{¯ÿ> œÿç{”öÉLÿ, Q’ÿç H S÷æ{þæ{’ÿ¿æS Aæ{ßæS, Àÿæf¿ Lÿæ¾ö¿æÁÿß, μÿë¯ÿ{œÿÉ´Àÿ, {œÿæxÿæàÿ F{fœÿÛç-¨çFþúBfç¨ç
OFFICE OF THE CHIEF DISTRICT MEDICAL OFFICER, KALAHANDI NATIONAL VECTOR BORNE DISEASE CONTROL PROGRAMME BHAWANIPATNA, ODISHA-766001, Telephone-06670-230010, Email: nvbdcpkalahandi@gmail.com

Relaxation of age to SC / ST / Woman / SEBC / PH candidates will be applicable as per the State Govt. Rules. While appearing the walk in interview the candidates have to produce all the relevant certificates / testimonials/ documents in original and submit Bio-Data along with a set of self attested Xerox copy of those documents, failing which their candidature may not be entertained.The authority reserves the right to cancel this notification before or after the walk-in-interview without assigning any reason. COLLECTOR, KORAPUT

xÿæB{Àÿ{Lÿæu{Àÿsú {f{œÿÀÿæàÿú, {Ó+÷æàÿú Àÿçfμÿö ¨ëàÿçÓú {üÿæÓö ({þxÿç L ÿæàÿú xÿæB{Àÿ{Lÿu æ {Àÿsú ) μÿæÀÿ†ÿ ÓÀÿLÿæÀÿ, W{ÀÿæB ¯ÿ¿æ¨æÀÿ þ¦æÁÿß ÓçAæÀÿú¨çFüÿ-2013{Àÿ ¨æÀÿæ{þxÿçLÿæàÿú Îæüÿú œÿç¾ëNÿç ¨æBô ¯ÿçj樜ÿ
Ó¯ÿöμÿæÀÿ†ÿêß μÿçˆÿç{Àÿ ÓçAæÀÿú¨F ç üÿú{Àÿ Sø¨ú "¯ÿç' H "Óç' œÿœÿú-þçœÿçÎÀÿçAæàÿú, œÿœÿú {S{f{sxÿú, LÿºæsæBfxÿú ¨æÀÿæ, {þxÿçLÿæàÿ ÎæüÿÀÿ œÿç{þ§æNÿ ¨’ÿ ¨íÀÿ~ LÿÀÿç¯ÿæLÿë μÿæÀÿ†ÿêß ¨ëÀÿëÌ/þÜÿçÁÿæ œÿæSÀÿçLÿZÿvÿæÀÿë Aæ{¯ÿ’ÿœÿ¨†ÿ÷ AæÜÿ´æœÿ LÿÀÿæ¾æDdç:

A walk in interview is going to be held on 31.05.2013 at 10.00 A.M. at the Office Chamber of Chief District Medical Officer, Kalahandi, for the post of MPHW (M) under NVBDCP, Kalahandi on contractual basis. The above post is purely temporary and renewal on yearly basis, subjected to satisfactory performance. Candidates may attend the interview with bio-data form as well as their all attested Xerox copy of relevents documents and original testimonial with a color passport size photograph & a self address envelope (24x10) cm duly affixed postage stamp of worth Rs.29/- on the said venue and time for selection for the post of MPHW (M) on Contractual basis. Name of the Post: MPHW (M) - Vacancy: Total-19 (ST-5, SC-4. SEBC-4, UR-6) - Monthly Remuneration: As per Project Provision - Qualification: * Passed "Diploma in Pharmacy" either Govt. of recognized institution of Odisha and registered with Odisha Pharmacy Council. * The candidate should not below the age of 18 years or above 32 years as on 31.05.2013. The upper age limit shall relaxed as per Govt. norms 5 years relaxed for SC & ST candidates, 3 years for SEBC and 10 years for PH. * The preference will be given to native of Kalahandi District. If suitable candidates not found in the district then the preference will be given to neighboring District. * Selection will be made on the basis of marks obtained in the Diploma in Pharmacy examination subjected to merit basis. Failure in each attempt for each examination, 1% of mark will be deducted from total marks scored in each examination of the year. No weightage shall be given for candidate having B.Pharm/ M.Pharm. Terms and conditions: 1. The appointing authority reserves the right of accepting or rejecting any application without assigning any reason thereof. No personal query will be entertained. 2. Incomplete application and non-production of any documents are summarily rejected. 3. Vacancies shows above are provisional and subjected to change. Chief District Medical Officer Kalahandi

’ÿ÷ίÿ¿: 1. Qæàÿç$¯ # ÿæ ×æœÿ ¨Àÿç¯ÿˆÿöœÿ {ÜÿæB¨æ{Àÿ> (¯ÿÞç¨æ{Àÿ Lÿçºæ Lÿþç¨æ{Àÿ)> 2. Aæ{¯ÿ’ÿœÿ¨†ÿ÷ S÷Üÿ~ {ÉÌ †ÿæÀÿçQ: AæÓæþ, {þWæÁÿß, AÀÿë~æ`ÿÁÿ ¨÷{’ÿÉ, þç{fæÀÿæþ, þ~ç¨À ë ÿ, œÿæSæàÿæƒ, †ÿç¨ ÷ À ë ÿæ, ÓçLÿçþ, ú fæ¼ë H LÿæɽêÀÿ Àÿæf¿Àÿ àÿ’ÿæQ xÿçμÿçfœÿ, àÿæÜÿæDàÿ, Øçsç fçàÿâæ H Üÿçþæ`ÿÁÿ ¨÷{’ÿÉÀÿ dºæ fçàÿâæÀÿ ¨æèÿç Ó¯ÿú-xÿçμÿçfœÿ, Aæƒæþæœÿ H œÿç{Lÿæ¯ÿÀÿ ’ÿ´ê¨ÓþíÜÿÀÿ {Lÿ¢ÿ÷ÉæÓç†ÿ AoÁÿ Lÿçºæ àÿæäæ’ÿ´ê¨Àÿ H {Lÿ¢ÿ÷ÉæÓç†ÿ AoÁÿ{Àÿ ¯ÿÓ¯ÿæÓ LÿÀÿë$#¯ÿæ ¨÷æ$öêZÿ ¨æBô 04.07.2013 > Aœÿ¿ ÓþÖ Àÿæf¿{Àÿ ¯ÿÓ¯ÿæÓ LÿÀÿë$#¯ÿæ ¨÷æ$öêþæœÿZÿ ¨æBô 24.06.2013> 3. ¯ÿçÖõ†ÿ ¯ÿç¯ÿÀÿ~ê H Aæ{¯ÿ’ÿœÿ¨†ÿ÷ xÿæDœÿú{àÿæxÿçó ¨æBô ’ÿßæLÿÀÿç àÿSúAœÿú LÿÀÿ;ÿë www.crpf.nic.in. xÿ. FÓúFàÿú œÿç{þÉ, AæBfç/xÿæB{ÀÿLÀÿÿu ({þxÿçLÿæàÿ)
OFFICE OF THE CHIEF DISTRICT MEDICAL OFFICER, JHARSUGUDA Ph. No.: 06645-271860, E-Mail: dmojharsuguda@gmail.com

A walk in interview will be conducted on dt.06.06.2013 at 8.00 AM for filling-up of the following posts on contractual basis as per the society norms under DPMU, NRHM, CDMO (O), Jharsuguda and also the post of Jr. LT, (Malaria), contractual against permanent post with fixed remuneration. The ORV Act is applicable for the post. The details qualification/ vacancy/ remuneration/ required document and application form may be downloaded from the website : www.jharsuguda.nic.in.

CDMO-District Mission Director, Jharsuguda. Printed, Published & Owned by SATYAJIT PANDA, Published at TS-3/193, Mancheswar Industrial Estate, Bhubaneswar-751 010, Printed at Nijukti Khabar Prakashan , TS-3/193,Mancheswar Ind.Estate, Bhubaneswar-751010, Phone No.(0674) 2582532, 2582533, 2582534 FAX: 2582535, e-mail: nijuktikhabar@gmail.com

Editor : SUDHIR KUMAR PANDA

Ó¸æ’ÿLÿ : Óë™êÀÿ LÿëþæÀÿ ¨ƒæ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful