You are on page 1of 5

PARAFIA MATKI BOSKIEJ

CZĘSTOCHOWSKIEJ
3100–18 Mile Rd. Sterling Heights, MI 48314 Biuro Parafialne czynne:
Tel. :(586) 977 - 7267 * Fax.:586.977- 2074 poniedziałki, wtorki , czwartki
Sala Parafialna (586) 977– 7379 10:00am -12:00pm, 3:00pm – 5:30pm
Adres internetowy: www.ParafiaSterlingHTS.org środy, piątki
Adres e-mail: sekretariat@ ParafiaSterlingHTS.org 10:00am -12:00pm, 3:00pm – 6:00pm
e-mail: parish@ ParafiaSterlingHTS.org soboty
10:00am - 2:00pm

Duszpasterstwo Prowadzą Księża Chrystusowcy: ks. Sławomir Murawka - proboszcz, ks. Robert Będziński - wikariusz,
ks. Stanisław Drzał - rezydent, ks. Konrad Urbanowski - rezydent

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO idziemy ku Bogu – zawierzamy całkowicie i nie


19 kwietnia 2009 stawiamy wymagań. A skoro Bóg pragnie od nas
Niech będzie pochwalony ofiary – chętnie oddamy siebie samych, aby zdobyć
Jezus Chrystus! tę cudowną miłość Trójjedynego. Wszak On sam
Zazwyczaj nie porównujemy siebie do ojca naszego, siebie dał nam i na krzyżu dopełnił dzieła. A może
Abrahama. Jego osoba jest dość „odległa” od naszych warto przytulić się do krzyża misyjnego? Tak po
czasów. Dla wielu zaś Abraham funkcjonuje jako prostu – zwyczajnie – przytulić twarz i pocałować
„ktoś, kto kiedyś był wprawdzie przykładem, ale był znak zbawienia… Spróbuj, to pomaga. Choć przez
dla Żydów”. I tym sposobem szukamy duchowych chwilę dotkniesz tajemnicy Golgoty.
wzorców, ale jakby poza „żydowskim rodowodem”. Jakie plany ma wobec mnie Pan Bóg? Jedno jest
Dlaczego tak jest? To naturalne, że bliżej nam do pewne – pragnie mnie mieć przy sobie w dniu
świętych znad Wisły niż znad Jordanu. ponownego przyjścia na ziemię. Musimy jeszcze
Osoba Abrahama i jego doświadczenie wiary jest bardziej wejść w tajemnicę krzyża i z jego wysokości
szalenie ważne w całokształcie naszego zbliżenia się umiejętnie patrzeć na swoje życie. Nawet wśród
do Boga. Skoro Bóg i Abraham wiedli tak bardzo katolików wielu jest takich, którzy wypaczają właści-
osobisty dialog, to czyż ja, który poprzez chrzest wą katolicką naukę o sensie przeznaczenia A są
święty jestem Jego dzieckiem, nie mogę być tak i tacy, którzy, wierząc w Boga, wierzą także w jakieś
blisko Boga jak Abraham? I skoro Abraham był fatum, złe siły, na które sam Wszechmogący nie ma
doświadczany w wierze, to czyż ja mam być wolny od wpływu. Mówią wtedy: „Tak już musiało być. To jest
wszelkich utrapień codziennego życia? Idąc tym to- zapisane w gwiazdach. Przed tym się nie ucieknie.
kiem myślenia, staję się podobnym do Abrahama w Taki już jest los człowieka”. A gdzie jest Bóg?
wierze, gdy naśladuję jego zawierzenie. Nie jesteśmy Przecież już „odkupił swe owce Baranek bez skazy –
w tym sami. Sam Apostoł Narodów pomaga nam pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy”. Skoro
przezwyciężyć wszelkie trudności w wierze i ukazuje plan zbawienia został wypełniony, to naszym
sens ofiary. zadaniem jest wypełnić te zadania w naszym życiu.
Rozmaicie są wierzący doświadczani przez Boga. W ten sposób z pomocą Stwórcy kreujemy nasze
Nie nam sądzić, kto z wiernych ma więcej grzechów życie. Mamy na nie wpływ – i to nie byle jaki!
czy też darów łaski. Ważne jest to, że jak Abraham Kształtujemy już tu na ziemi życie wieczne.
2 Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej, Sterling Heights

INTENCJE MSZALNE Służba Liturgiczna


sobota/ niedziela - 25/26 kwietnia

Sobota w Oktawie Wielkanocy - 18 kwietnia


- LEKTORZY -
4:00 - Zofia Duniec - Dmuchowska, Frank Dmuchowski
9:00 O Boże błogosławieństwo dla córki Marysi z
8:00 - Celina Pultanis, Stefan Gust
okazji 4 urodzin…………………………………rodzice 9:30 - Maria Grot, Barbara Kawałek, Lucyna Malarz
9:00 ++Antoni i Krzysztof Gurne……………….rodzina 11:15 - kl. V b
4:00 + Julian Wojnar 11 rocznica śmierci………………. 1:00 - Elżbieta Ciesielska, Stanisław Bis, Kasia Turowska
…………………………………………………….żona z rodziną 7:00 - Młodzież
4:00 ++ Władysława i Tadeusz Rybak……………...zięć KOLEKTORZY
Niedziela Miłosierdzia Bożego 19 kwietnia
4:00 - Michał Gardocki, Edward Steplowski
8:00 O Boże bł. dla Antoniego Brooks…………..family 8:00 - Janusz Wolski, Zdzisław Paluszek
9:30 + Tadeusz Jackiewicz ………………..syn z rodziną 9:30 - Stanisław Dutka, Andrzej Łopatowski
11:15 + Jerzy Śliwecki…………………………………….żona Augustyn Nytko, Marek Wach
11:15 + Jan Kawa 20 rocz. śm.…………córka z rodziną 11:15 - Marek Bieciuk, Stanisław Mieczkowski,
1:00 + Stanisław Fryzlewicz 3 rocznica śmierci Jerzy Rakowiecki, Krzysztof Zadrożny
i za zmarłych z rodziną Mąka………………żona 1:00 - Jan Berent, Tadeusz Byra, Wacław Myszyński,
7:00 ++ Franciszka i Stanisław Gromko……….córka Zdzisław Wolan
7:00 - Joseph Chagnon, Adam Jasiński
Poniedziałek - 20 kwietnia
9:00 O potrzebne dary dla Mileny, Antoniego
i Dominika……………...………………………Tatiana OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
7:00 O Boże bł. dla syna Marka i rodziny……...mama Dziś Niedziela Miłosierdzia Bożego.
7:00 + Feliksa Nita ………………………...S. Jagodziński Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa
Wtorek - 21 kwietnia najdobitniej przekonują nas o tym, że Bóg
jest Miłością, że potrafi jedynie kochać
9:00 + Piotr Sawicki i za zmarłych z rodziny…………..
i przebaczać. Jakże więc nie dziękować za
7:00 ++ Stanisław i Maria Rusin……….syn z rodziną wielki dar miłosierdzia, za łaskę sakramentu pokuty!?
Środa - 22 kwietnia Jako Kościół, napełnieni paschalną radością, mamy teraz
9:00 O Boże błogosławieństwo dla Rozalii Dziura z tylko jedno zadanie: głosić i uobecniać miłosierdzie
okazji 84 urodzin……………………………...rodzina Boga, objawione w Jezusie Chrystusie, który cierpiał za
7:00 ++ Teodor i Marianna Zembrzuski………..córka grzeszny świat, prawdziwie zmartwychwstał i żywy jest
Czwartek - 23 kwietnia pośród nas. Warto w tym miejscu przypomnieć słowa
9:00 + Stanisław Kretowicz………………………………….. Sługi Bożego Jana Pawła II:
7:00 + Joanna Conlon……………………………….A Orzoł „Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia.
Piątek - 24 kwietnia W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek
szczęście! To zadanie powierzam wam, drodzy bracia
9:00 ++ Wacław i Katarzyna Waszkiewicz……………. i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz
7:00 Za zmarłych i żywych członków różańca………… wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia, którzy
tutaj przybywać będą z Polski i z całego świata.
Sobota - 25 kwietnia Bądźcie świadkami miłosierdzia!”
9:00 O Boże błogosławieństwo dla Marka (Łagiewniki, 2002 r.).
z okazji imienin…………………………………….żona Dokładnie dzisiaj przypada czwarta rocznica wyboru
9:00 ++ Kazimiera i Czesław Pruś………………...córka Papieża Benedykta XVI. Modlitewnie wspierajmy jego
4:00 ++ Stanisław, Genowefa, Marian Mieczkowski posługę w naszych trudnych czasach.
……………………………………………………………….rodzina W czwartek, 23 kwietnia, będziemy obchodzić uroczy-
4:00 + Jerzy Pikula…………………………………………….. stość świętego Wojciecha, biskupa i męczennika, patrona
III Niedziela Wielkanocna - 26 kwietnia Polski. Nasze myśli i serca skierujemy do Gniezna, gdzie
8:00 Dziękczynna za otrzymane łaski dla Edwarda i znajdują się jego relikwie. Będziemy dziękować Bogu za
Czesławy Wajszczuk…………………………..rodzina dobro, jakie wyświadczył nam przez posługę świętego
9:30 ++ Dominika i Józef Jezusek………..L. A Malarz Wojciecha na naszej ziemi. Od tysiąca lat jesteśmy
11:15 O Boże błogosławieństwo dla Jolanty i Agaty chrześcijanami. Ale z tej wielkiej łaski wypływają także
zadania, przede wszystkim godnego wypełniania
z okazji urodzin………………………………..rodzice
Ewangelii Chrystusowej w codziennym życiu. Jako
11:15 O Boże błogosławieństwo dla rodziny spadkobiercy świętego Wojciecha nie możemy się jej
Anny i Waldemara Szewczuk …………….rodzina wstydzić i nie możemy spokojnie patrzeć, kiedy się ją
1:00 + Verlon Williams……………….żona i przyjaciele niszczy i poniewiera.
7:00 ++ Teresa i MieczysławKucharski……………..syn
Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej, Sterling Heights 3
PRO—LIFE YOUTH CONFERENCE
Z KALENDARZA LITURGICZNEGO The Conference will be held Saturday,
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: April 25th, 2009 at Notre Dame Prep
High School in Pontiac Michigan.
22 kwietnia – św. Anzelm Building Bridges to a Culture of Life is
Biskup i Doktor Kościoła hosting its 6th Annual Pro-Life Youth
24 kwietnia – św. Feliks z Sigmaringen , Conference, organized by youth for youth, with tracks for
8th grade through college. This year’s theme is „Life Will
prezbiter i męczennik, który zginął za wiarę
Triumph!” The day includes amazing speakers, action-
w Chrystusa z rąk heretyckich kalwinów, oriented break-out tracks, dinner, pro-life t-shirts,
patron prawników. Sunday mass, adoration, and confession with choice of a
closing concert or the movie, Bella. $15 pre-registration,
25 kwietnia - św. Marek mail in or online. $20.00 at the door. Doors open at 12:00pm
Ewangelista For more information visit www. prolifeyouth.com
Contact: Paul Popiel
Pro-Life Youth. Co-Chair (248) 977-9796.
e-mail:PaulNumberl7 @aol.com.
DNI STUDYJNE KSIĘŻY CHRYSTU-
SOWCÓW w dniach od 20 do 24 COLLEGE SCHOLARSHIP
The Del Papa – Grimaldi Scholarship Endowment Found
kwietnia odbywać się będą “Study Days”
of the Archdiocese of Detroit Endowment Foundation
księży Chrystusowców w ośrodku Ojców provides two college scholarship for 2009/10 academic
Kapucynów w Washington, MI. Z tej okazji 20 year. Application forms are now available in the parish
kwietnia odprawiona zostanie w naszym kościele office. High school and collage students planning to
uroczysta Msza św., celebrowana przez kapłanów, attend a collage or university full – time in the 2009/ 10
którzy przybędą na te dni. academic year are eligible. Details are included in the
application form. Completed application forms must be
ZBIOROWE MSZE ŚWIĘTE W TOWARZYSTWIE sent to the Archdiocese of Detroit postmarked no later
CHRYSTUSOWYM W POZNANIU w dniu 26 maja, than May 15, 2009.
odbędą się w Poznaniu święcenia kapłańskie sześciu
diakonów Towarzystwa Chrystusowego. Z okazji PRZEDSZKOLE PARAFIALNE informuje o
święceń kapłańskich każdy nowo wyświęcony kapłan zapisach dzieci na rok szkolny 2009/10 dla
odprawi 15 zbiorowych intencji Mszy świętych dzieci w wieku od 2,5 d0 5-ciu lat od
podanych w zbiorowych intencjach. Jeśli ktoś z poniedziałku do piątku w godzinach od
parafian chciałby zamówić intencje Mszy św. 7:00am do 6:00pm. Ilość miejsc ograniczona. Więcej
To prosimy o wypełnienie formy, która znajduje się informacji pod nr tel. (586) 883 - 4113 lub (586) 286-8452.
w specjalnych kopertach, które są wytawione na
OFIARY NA SPAŁATĘ DOMU SIÓSTR
stoliku w kościele.
Stasia i Józef Ledzińscy $100.00.
Dotychczas wpłynęło $ 198, 981.00.
SAKRAMENT BIERZMOWANIA Ofiary wpłacane czekami prosimy wypisywać na:
dla młodzieży naszej parafii, udzielony Society of Christ– Building Fund
zostanie w środę 6 maja o godz. 7:00pm.
Ofiary z Niedzieli Wielkanocnej
UROCZYSTOŚĆ PIERWSZEJ KOMUNII
Ofiary z kopert 11,098.00
ŚWIĘTEJ dla dzieci przygotowujących
Ofiary bez kopert $ 5,618.00
sie w naszej parafii w sobotę 9 maja o
godz. 11:00am. Spowiedź dla dzieci, Serdeczne Bóg zapłać za złożone ofiary.
rodziców, rodzeństwa przed pierwszą
komunią świętą w piątek 8 maja o godz. 5:00pm. Solenizantom i Jubilatom
PARAFIA ŚWIĘTEGO FLORIANA oraz wszystkim obchodzącym
W HAMTRAMCK zaprasza na Festiwal rocznice i jubileusze
Truskawkowy który odbędzie się w dniach
2-3 maja 2009. Podczas festiwalu będzie życzymy
wiele różnych atrakcji, polska muzyka. Organiza-
Bożego błogosławieństwa
torzy wraz z ks. Mirosławem Frankowskim SChr
proboszczem parafii św. Floriana serdecznie wszelkich łask oraz
zapraszają. Macierzyńskiej opieki naszej Matki.
Szczęść Boże
Pomocą służą Siostry Misjonarki Niedzielne Msze święte
Chrystusa Króla Sobota - 4:00pm.
s. Jadwiga Kokolus MChR - przełożona sióstr Niedziela - 8:00am, 9:30am, 11:15am (z udziałem dzieci),
s. Bogusława Trus MChR
tel. domu sióstr
1:00pm, 7:00pm (z udziałem młodzieży).
( 586) 979- 0255 Codzienne Msze święte
Od poniedziałku do piątku - 9:00am i 7:00pm
W soboty o godz. 9:00am, 4:00pm (Msza św. niedzielna)
Program Radiowy Księży Chrystusowców
Adoracja Najświętszego Sakramentu
Sobota godz. 8:00am - 8:30am
Ze stacji WZNK 690 AM W środy i piątki od 6:00pm - 7:00pm.
prowadzony przez ks. Roberta Będzińskiego SChr. Pierwsze Piątki miesiąca przez cały dzień od 9:30 do 7:00
Liturgia Godzin
Jutrznia - modlitwa poranna od poniedziałku do soboty
Rada Duszpasterska
Stasia Ledzińska - przew. - (586) 726-0636.
8:45am.
Janusz Wolski - wiceprzew. - (586) 749-7707. Nieszpory - modlitwa wieczorna w piątki 6:45pm.
Alicja Karlic - sekretarz - (313) 365-1990. Sakramenty:
pozostali członkowie: Pojednania - codziennie pół godziny przed Mszą św.
Tadeusz Byra, Albert Ciesielski, Chrztu - trzecia niedziela miesiąca po Mszy św. o godz.
Antoni i Lucyna Malarz. 1:00pm.
Katechezy przygotowujące rodziców i chrzestnych - każda
Organistka trzecia sobota miesiąca po Mszy św. o godz. 4:00pm
Justyna Pal - (586) 795 - 0794
Lektorzy
w kaplicy Św. Maksymiliana.
Józef Ledziński - (586) 726 - 0636. Bierzmowania - całoroczna katecheza przygotowująca
Kolektorzy młodzież w klasie ósmej.
Albert Ciesielski - ( 586) 247- 4217. Małżeństwa - należy zgłosić 6 miesięcy przed planowaną
Ministranci
Opiekun - ks. Robert Będziński SChr. datą ślubu.
Grupa Modlitewna Chorych - pierwszy piątek miesiąca sprawach nagłych o każdej
Opiekun duchowy - ks. Sławomir Murawka SChr.
Lider- Halina Kocz - (248) 723 - 5078.
Linia Modlitewna - (586) 412 - 0581.
Grupa Modlitewna - Rodziny Nazaretańskie GRUPY i ZESPOŁY DZIAŁAJĄCE PRZY
Małgorzata Purzycka -(248) 619 - 9433
Franciszek Maziarz - (248)-625 - 9465 PARAFII
Róże Różańcowe Przedszkole Parafialne
Opiekun duchowy - ks. Sławomir Murawka SChr. Agnieszka Ubysz - (586) 883- 4113
Radio Maryja - Elżbieta Bieciuk - (586) 677 - 9385 Marta Czaczkowska (586) 286– 8452
Koło Seniorów „ Złota Róża” Muzyczny Zespół Dziecięcy „ Hosanna”
Wanda Fleszar - Zych - (586) 808- 0804. Sobota -12 :00pm.
Rycerze Kolumba Opiekun duchowy - ks. Robert Będziński SChr
Krzysztof Piotrowski - (248) 879 - 0607.
Osoby prowadzące - Marzena Szewczuk, Paweł Laskowski.
Koło Przyjaciół Towarzystwa Chrystusowego
Elżbieta Ciesielska - (586) 247- 4217
Zespół Taneczny „Mireczki” Grupa I ( 4-5 lat)
Finanse - Celina Pultanis - (586) 731- 0355. Wtorek - 5:30pm - 6:15pm (Sala Jana Pawła II).
Koordynator do spraw Katechezy - Zespół Taneczny „Mireczki „ Grupa II (6-7 lat)
ks. Robert Będziński SChr. Wtorek - 6:15pm - 7:00pm (Sala Jana Pawła II).
Komitet Rodzicielski do spraw Katechezy Zespół Taneczny „Mały Dunajec” (9-12 lat)
Mariola Vanderest - (248) 879—5898 Wtorek - 7:00pm - 8:00pm ( Sala Jana Pawła II).
Parafialny Teatrzyk Dziecięcy Zespół Taneczny „ Dunajec” (13– 18 lat)
Elżbieta Zieliński - (586) 781- 2861 Grupa I środa - 8:30pm, Sobota - 9:00am - 11:00am
Szkoła Języka Polskiego im Adama Mickiewicza Grupa II Wtorek - 8:00pm -10:00pm (sala Jana Pawła II).
Dyrektor - Jolanta Gmurowska - (248) 652 -1875. Choreograf - Tomasz Kielar (313) 333- 4469.
Strona internetowa: www.szkolamickiewicza.org
Dyrektor - Elżbieta Gramek (586) 977-9337.
Język Polski dla Amerykanów - (Polish for Adults)
Antoni Walawender - (586) 751-1224. Opiekun duchowy - ks. Robert Będziński SChr.
Harcerze - Jerzy Czaja - (586) 247-5344. Taniec Towarzyski dla dzieci
Kung Fu - Rafał Nowakowski - (313) 530 - 0209 Instruktor - Barbara Słomiński
Ping Pong - Eugeniusz Szamiel - (248) 628 - 0478 Kontakt i informacje - Iwona Jędrzejczak (586) 739-1561
CHURCH NAME AND ADDRESS
Our Lady of Czestochowa Chuch #304552
3100 18 Mile Road
Sterling Heights, MI 48314

TELEPHONE
586 939-5022

CONTACT PERSON
Sister Jadwiga

SOFTWARE
MSPublisher 2003
Adobe Aprobat 8.0
Windows XP Home Edition

PRINTER
HP Laserjet 1100

TRANSMISSION TIME
Tuesday 2:45 PM

SUNDAY DATE OF PUBLICATION


June 1, 2008

NUMBER OF PAGES SENT


1 through 5

SPECIAL INSTRUCTIONS