Ljekovite gljive i njihova primjena

Kineski mudrac drţi u ruci gljivu Ganoderma lucidum (Iz knjige Terryja Willarda 'Reishi mushroom')
                    

KINEZI IZ DAVNINE TRADICIJE ZAPADA: STARI GRCI, RIMLJANI... ZNANSTVENE PROVJERE I PRIMJENA GLJIVE PROTIV RAKA IMUNOSTIMULACIJOM PROTIV TUMORA HUMANE KLINIĈKE STUDIJE NAŠA ISKUSTVA U HRVATSKOJ RAK - FAKTORI RIZIKA I MOGUĆNOSTI ZAŠTITE REVOLUCIONARNA OTKRIĆA PROTIV AIDS-a OD JAPANA DO HRVATSKE "NADMUDRIVANJE" S HIV-om CJEPIVO? IMUNOST? GLJIVE PROTIV DRUGIH VIRUSNIH INFEKCIJA POMOĆ PROTIV HEPATITISA GLJIVE ŠTITE ŢILE, SRCE, MOZAK... KAKO SMANJITI KOLESTEROL? ATEROSKLEROZA NIJE SUDBINA... ... A NITI VISOKI TLAK SPRIJEĈITI I LIJEĈITI NORMALIZACIJA ŠEĆERA U KRVI IZBJEĆI KOBNE POSLJEDICE DIJABETESA

U prvobitnoj juhi stvaranja ţivota - u praoceanu, prije moţda milijardu godina, nalazili su se i preci (jednostaniĉnih) gljiva. Povijest ţivota na Zemlji u punopravnoj je mjeri i njihova povijest: bez gljiva ţivot ne bi mogao ni nasta(ja)ti, ni odrţavati se i razvijati. Jedino one i bakterije razgraĊuju organske tvari uginulih biljaka i ţivotinja u neorganske. One su, dakle, najstariji ekolozi. Bez njih ne bi bilo ni humusa, plodnog obradivog tla. Kruh naš svagdašnji, vino i pivo, ne bi bili mogući bez gljiva kvasnica. A u našem suvremenom dobu gljive - koje ĉine treće veliko carstvo ţivota, pored biljnog i ţivotinjskoga - stalno dobijaju na znaĉaju u poljoprivredi, industriji, medicini... Proizvodnja lijekova u suvremenom svijetu nezamisliva je bez tzv. niţih gljiva, osobito plijesni - od penicilina i mnogih drugih antibiotika nadalje. Nasuprot tome, ljekovitost pojedinih vrsta tzv. viših gljiva, prije svega iz reda Basidiomycetes, kao i mogućnosti njihove medicinske primjene, za sluţbenu farmaciju i medicinu zapadnog svijeta praktiĉno su nepoznata oblast. Dok je fitoterapija, znanstveno preispitana, već odavno priznata, pa ĉak i opet u modi, mikoterapija - shvaćena u najširem smislu kao iskustvena i znanstveno utemeljena praksa oĉuvanja ljudskog zdravlja, spreĉavanja nastanka i razvoja bolesti, ali i neposrednoga struĉnog lijeĉenja gljivama i proizvodima iz gljiva, pogotovo onih bolesti s kojima sluţbena medicinska rutina još ni izdaleka ne uspijeva izaći na kraj (maligne, virusne, kroniĉne...) - još uvijek je suoĉena s anonimnošću, sumnjom, strahom i nevjericom. A iza poznavanja i upotrebe ljekovitih svojstava pojedinih vrsta gljiva stoje tisućljetna iskustva tradicionalne medicine, tisuće egzaktnih znanstvenih istraţivanja i objavljenih znanstvenih i struĉnih radova, stotine patenata, registrirani lijekovi (npr. u Japanu su lentinan i PSK registrirani lijekovi protiv raka još od sredine 80-tih godina i nalaze se po plasmanu meĊu prvih 10 antitumornih preparata na tome trţištu, s prometom od preko 400 milijuna dolara godišnje). Daleko od šarlatanskog negiranja uobiĉajenih sredstava i metoda znanstvene medicine, mikološki segment tradicionalne medicine i suvremenih znanstvenih istraţivanja ozbiljno i odgovorno suraĊuje i doprinosi borbi za zdraviji i ljudskiji ţivot pojedinca i zajednice. Gljive sadrţe antibiotike, ali i imunostimulanse, tvari djelotvorne protiv tumora i protiv virusa, tvari koje sniţavaju kolesterol, spreĉavaju zaĉepljenje ţila, reguliraju tlak, poboljšavaju krvotok, uravnoteţuju razinu šećera u krvi, reguliraju probavu, poboljšavaju rad dišnih organa, djeluju antireumatski i antialergijski, stimuliraju ili smiruju centralni nervni sistem na neškodljiv naĉin, poboljšavaju seksualne funkcije, jaĉaju fiziĉku snagu i izdrţljivost, usporavaju starenje... Prastara znanja o tim svojstvima gljiva i tisućljetne tradicije i iskustva njihova korištenja, preispituju i provjeravaju brojne ekipe eminentnih znanstvenika suvremenim istraţivaĉkim metodama bar već pedesetak godina, danas već i upotrebom najsuvremenijih dostignuća visoke tehnologije. Tako se na djelu potvrĊuje već poodavna preporuka Svjetske zdravstvene organizacije da se za oĉuvanje zdravlja koriste sva provjerena medicinska iskustva i metode razliĉitih civilizacija, a ne samo sluţbene medicine Zapada. KINEZI IZ DAVNINE

U monumentalnom radu Li Shi Chena iz 1578. imaju vaţnu ulogu moţda već 7000 godina. Pet kineskih struĉnjaka i znanstvenika (Ying i dr. u Beijingu knjigu "Icons of medicinal fungi of China".. kako navodi još 1313. n.. u kojoj su obraĊene ravno 272 vrste ljekovitih gljiva.Motiv gljive Ganoderma lucidum . a tradicionalana kineska medicina jedna je od najstarijih na svijetu. godine pr. u SAD. godine osnovao lijeĉnik Kisaku Mori. biljnih i mineralnih ljekovitih tvari i k tome još preko 8000 recepata . n. i 1000. Najstariji zapis o iskustvima tradicionalne japanske medicine u lijeĉenju gljivama vezan je uz godinu 199.) objavili su 1987. Danas moţda najglasovitija gljiva shiitake (kod Kineza najĉešće "siang gu"). kao dokaz visokoga stupnja poznavanja i upotrebe gljiva.. da su Kinezi već od davnina razvili vještinu uzgoja pojedinih vrsta: So u spisu "Tang Ben Cao" iz 659. godine. n. Wang u "Knjizi o poljodjelstvu". dok se zimska panjevĉica poĉinje uzgajati oko 800. nastao najkasnije izmeĊu 500. Zanimljivo je. st. e.simbola besmrtnosti. meĊu ostalim ljekovitim tvarima. kojega je još 1936. Liu Bo i Bau Yun-sun. sabrali u knjizi "Fungi pharmacopoeia sinica". Lentinula edodes. Tisućgodišnja iskustva Japanaca u upotrebi ljekovitih gljiva sakuplja i prouĉava Institut za istraţivanje gljiva Japana.) Poznati starokineski lijeĉnik Tao Hong Jing je krajem stare ere tome popisu dodao još nekoliko vrsta. po nekim procjenama. godine (Han u spisu iz 1590. u Zabranjenom gradu kineskih careva (iz knjige Terrya Willarda "Reishi Mushroom") A te su medicinske tradicije zaista stare. Ganoderma lucidum. objavljenoj 1980. na kojem je autor radio 26 godina. ĉija je ljekovitost danas takoĊer znanstveno dokazana. ĉija su izuzetna i mnogostruka svojstva danas već potvrĊena golemim nizom egzaktnih istraţivanja. godine. i u njemu se. objavljenoj 1974. U kineskoj civilizaciji i kulturi gljive. e. temelji se na klasiĉnim medicinskim i farmakološkim saznanjima prvoga poznatog kineskog cara Shen Nonga iz 29. a koji je rezultate svog dugogodišnjeg rada u toj oblasti sabrao u klasiĉnoj knjizi "Mushrooms as Health Foods". godine. pr. u Tokiju. najslavnijem kineskom djelu materiae medicae "Ben Cao Gang Mu". e. u kojoj prikazuju upotrebu više od 120 vrsta ljekovitih gljiva. ako ne i ranije. Najstariji sluţbeni popis ljekovitih tvari (materia medica) "Shen Nong Ben Cao Jin". poĉinje se u Kini uzgajati oko 1000. jer joj je razvoj zapoĉeo prije dobrih 5000 godina. kada je japanski car Chuai dobio shiitake na poklon od jednoga domorodaĉkog plemena. Vrijednost tih i takvih grandioznih medicinskih tradicija dalekoistoĉnih naroda moţda je najbolje izrazio japanski struĉnjak za ovo podruĉje Kosai Matsumoto II primjedbom da akademska zapadna medicina ne raspolaţe lijekovima koji su u medicinskoj praksi bili .navodi se već 20-tak vrsta ljekovitih gljiva. navodi i nekoliko vrsta gljiva (tu je već i oboţavana ling zhi. godine navodi da se gljiva Judino uho poĉela uzgajati već oko 600. Ta su tisućljetna iskustva dva kineska sveuĉilišna profesora.). da bi obradio gotovo 1900 vrsta ţivotinjskih.

spomenuta Fomitopsis officinalis.. pa bi . I tako. sastavljen na temelju mnogih "biljara" koji su mu prethodili. na vrhuncu svoga djelovanja oko godine 455 pr. Snaţni utjecaj starih Grka proteţe se kroz cijeli Srednji vijek i Renesansu. Dr. godine. poznavanju ljekovitih gljiva poseban doprinos daju Istoĉni Europljani. Pretpostavlja se da se najĉešće radi o gubi Fomitopsis officinalis. spreĉavaju razorne efekte stresa. upotreba ljekovitih gljiva traje na marginama europske i uopće medicine Zapada sve do 20. ĉini se. ĉesto zamjenjivana sa sliĉnim gubama koje takoĊer rastu na drveću. e. stoljeća. Sam Hipokrat. e. n. iako u njoj upotreba ljekovitih gljiva nije nikad bila tako raširena kao u Aziji. meĊutim. donekle s izuzetkom upotrebe "ĉage" (Inonotus obliquus) u lijeĉenju raka. a jedinu je reputaciju kao lijek imala. lijeĉnik u Neronovoj vojsci sredinom 1. autor najkorištenijega djela o ljekovitom bilju svih vremena . koji uravnoteţuju djelovanje podsistema ljudskog organizma. na vrh TRADICIJE ZAPADA: STARI GRCI. ali je teško utvrditi koje se vrste kriju ispod njegova najĉešćeg naziva "Agaricum". prirodnih regulatora tjelesnih procesa. Treba imati u vidu i da se tu radi(lo) o populaciji od nekoliko milijardi ljudi. jer je bilo smatrano apsolutnim autoritetom preko 1700 godina. Ivan Jakopović u posjeti Muzeju tradicionalne kineske medicine u Hangzhou (travanj 2007.provjeravani dvije tisuće godina ili više. n.. što iznenaĊujuće nalikuje meridijanima i toĉkama u kineskoj akupunkturi. kao što potvrĊuje i poznati Gerardov "Herbal" iz 1633.. U zadnjih stotinjak godina. st. odraţavajući dominantnu svijest antiĉkoga svijeta. već u sklopu struĉnih i znanstvenih verifikacija. I stari su Grci i Rimljani koristili u lijeĉenju nekoliko vrsta gljiva i taj se trend odrţao tokom Srednjega vijeka i Renesanse. bilo pravedno prešutjeti ni medicinsku tradiciju Zapada. Plinije (1. st. gljiva "Agaricon". spominje upotrebu gljiva u moksi. RIMLJANI. osobito Rusi. On ih je.) Ne bi.ako bi bar donekle izdrţala test suvremene znanosti mogla biti prethodnik modernih adaptogena. jaĉaju izdrţljivost i imuni sistem. tj.) spominje brojne gljive u svojim spisima. koje je zaista izdrţalo probu vremena. da bi se stimulirale odreĊene toĉke u tretmanu kroniĉnih bubreţnih oboljenja (npr. koja se koristila kao panaceja za većinu najznaĉajnijih bolesti toga doba. što se nedovoljno uvaţava i slabo je poznato. priznati "otac medicine". ."De Materia Medica". vodena bolest). glavni je "krivac" za niski ugled gljiva u europskoj medicinskoj povijesti. opisao kao općenito teške za probavu i ĉesto otrovne. Dioskorid. .

Zavod za ispitivanje lijekova i proizvoda ţivog porijekla. Hong Kongu i na Tajvanu. termin "healing mushrooms" ili naziv neke od znaĉajnih vrsta.). prvenstveno Amerikance. ukljuĉujući i zapadne znanstvenike. provode se kliniĉka istraţivanja. Rijeĉ je o istraţivaĉima koji djeluju u institucijama kao što su Nacionalni centar za rak u Tokiju i vodeća japanska sveuĉilišta (istraţivanja obiĉno financiraju japanska ministarstva znanosti i obrazovanja. ali velik je i udio Kineza (iako su rezultati teţe dostupni). kao i Agencija za znanost i tehnologiju Japana). no sudjeluju i Korejanci. Rusi i drugi. Ivan Jakopović prilikom posjete Shanghai Institute for Advanced Studies u travnju 2007. itd. virusologije. Rezultati se objavljuju u eminentnim svjetskim ĉasopisima iz oblasti medicine (onkologije.. kako djeluju. Dr. Akademija tradicionalne kineske medicine. istraţuje se na pokusnim ţivotinjama i kulturama ljudskih stanica. poznata kineska sveuĉilišta u NR Kini.dovoljno je velikim pretraţivaĉima zadati npr. a isto tako i brojni patentni spisi. Sumnjiĉavci se jednostavno mogu na Internetu sami uvjeriti u golemi opseg ove oblasti .. Kineska akademija znanosti (njen Botaniĉki institut i dr.). imunologije. farmacije. "Medline"). biologije i biotehnologije. koji im je kemijski sastav. . U tome prednjaĉe Japanci.na vrh ZNANSTVENE PROVJERE I PRIMJENA Iskustva i znanja tradicionalne medicine o svojstvima i upotrebi ljekovitih gljiva u zadnjih se 50-tak godina sistematski provjeravaju strogo znanstvenim metodama: koje su aktivne tvari u gljivama. zatim Nacionalni institut za rak SAD i neka ameriĉka sveuĉilišta. Podaci o istraţivanjima ljekovitih gljiva pohranjuju se u vodećim svjetskim bazama podataka (npr.

ali svakako nedovoljan odgovor glasi: "Mogu sve to i još štošta drugo!". u koju su udruţene sve najznaĉajnije ameriĉke i neke kanadske organizacije iz raznih grana znanosti o ţivotu (biologije. gena i staniĉnih proizvoda. bakterija. osnovane još 1925. inspirirao je te prve istraţivaĉke prodore u antitumorne efekte gljiva. proizvode i kod nas u Hrvatskoj. biljnih i ţivotinjskih stanica. ukljuĉene u djelovanje svjetskih organizacija od UNESCO-a i Svjetske zdravstvene organizacije nadalje. mikologije. raspolagala s više od 55 000 sojeva algi. godine. a valja primijetiti da ĉak ni taj popis nije potpun. a sve više i u SAD. Hartwell prije gotovo 30 godina sastavio prvi opširniji pregled narodnih lijekova protiv raka. stanica. našlo i otrovnih i jestivih viših gljiva. obiĉaja i vjerovanja. koji su krajem 50-tih godina potvrdili vjerovanja tradicionalne narodne medicine o ljekovitosti goleme puhare (Calvatia gigantea) protiv raka. a koja je npr.. Japanu i obje Koreje. gljiva i kvasaca. . drugi je autor iz sektora za razvojne terapeutske programe Nacionalnog instituta za rak. znanost i kulturu (UNESCO) i Biološkog odsjeka Kineskog sveuĉilišta u Hong Kongu. biokemije.. mikrobiologije. što je istodobno i prvi put u Europi. ĉiji su autori Shung Chang Jong i Richard Donovick. od davnina korištenih u obliku raznih "ĉajeva". u organizaciji Organizacije UN za obrazovanje. na kojoj su sudjelovali praktiĉno svi vodeći svjetski mikolozi i na kojoj je tema "Prehrambena i medicinska svojstva gljiva" bila jedno od 5 osnovnih podruĉja rada toga skupa. kao i tvrdih nejestivih guba. na vrh GLJIVE PROTIV RAKA Najmanje spornim poĉetkom egzaktnoga znanstvenog istraţivanja antitumornih efekata (viših) gljiva smatra se ono Lucasa i njegovih suradnika sa sveuĉilišta Michigan (SAD). dakle. pored biljaka. Morija. genetike. proizvodnji gljiva i proizvoda iz gljiva. to neizmjerno more narodne kulture.Najilustrativniji je moţda jedan pregledni ĉlanak o antitumornim i antiviralnim tvarima iz gljiva. Prvi autor je iz Ameriĉke zbirke tipskih kultura.). sjemena itd. ţivotinjskih i biljnih virusa. farmacije. u njemu se. O sadašnjem znaĉaju i perspektivama jasno govori i pred nekoliko godina odrţana strateška meĊunarodna konferencija o biologiji gljiva.. 1992. Javnosti nije dovoljno poznato da se. imunologije. kloniranih gena i banki gena. Folklor. Ta su dva autoriteta nabrojili više od 420 vrsta gljiva (ukljuĉujući i jednostaniĉne) za koje je dokazano da proizvode antitumorne i antiviralne tvari. došlo do neposredne suradnje izmeĊu ameriĉkog znanstvenika Lucasa i japanskog pionira istraţivanja ljekovitosti gljiva K. izolirajući iz nje aktivnu tvar kalvacin. U tim je prvim egzaktnim istraţivanjima. znakovito. Kada je npr. tradicija. iako u još skromnim razmjerima. vodeće svjetske banke mikroorganizama. mogu ljekovite gljive pomoći u prevenciji i lijeĉenju raka? Mogu li pomoći u borbi s HIV-om/AIDS-om odnosno sidom? A s drugim virusnim infekcijama .od prehlade do herpesa i hepatitisa? Mogu li sprijeĉiti ili ublaţiti bolesti srca i krvnih ţila? Pomoći u prevenciji ili uspješnoj regulaciji šećerne bolesti? Ojaĉati imunitet? Usporiti i odgoditi starenje? Kratak. Preparati iz ljekovitih gljiva proizvode se i koriste u suvremenoj medicinskoj praksi u Kini. Što.

Ganoderma lucidum . nepobitno su dokazali da neke ljekovite gljive pokazuju visoku ili vrlo visoku stopu koĉenja rasta razliĉitih tumora. protiv ĉijega se rasta bore upravo pomoću "retinea". Coriolus versicolor .stopa koĉenja tumora iznosi 77.7 %. s potpunom regresijom tumora u svim sluĉajevima). na miševima kojima su prethodno presadili sarkom 180. Chihara sa suradnicima prvi je iz shiitake izolirao lentinan (i još nekoliko drugih antitumornih tvari). s potpunim povlaĉenjem tumora u 4 od 8 sluĉajeva. s potpunim povlaĉenjem tumora u svim sluĉajevima). nego i u visokom stupnju koĉe pojavu i razvoj metastaza. što su 5 godina kasnije potvrdili i proširili Hamuro i Chihara u zajedniĉkom istraţivanju toga instituta i poznate prehrambene kompanije Ajinomoto. KS-2 i LEM iz shiitakea. prisutan u većoj koncentraciji nego tzv. sluĉaj s antitumornim proteinima iz pojedinih gljiva (npr. Q. Ikekawa i suradnici ispitali su već davne 1969. što nije. velutipes). na tragu svoga davnog prethodnika iz 14. Posebno je znaĉajno da pojedini antitumorni agensi djeluju ne samo na primarne tumore. ovisno o dozi. Podjednake je efikasnosti i PSK iz gljive Coriolus versicolor.). Maeda. objavivši izvještaj o tome u analima Njujorške akademije znanosti..Yu Li. koji je prvi zapisao da je shiitake korisna u lijeĉenju razliĉitih "zloćudnih tvorbi". na vrh IMUNOSTIMULACIJOM PROTIV TUMORA . zimske panjevĉice F. utvrdivši da taj ĉudesni polisaharid vrlo velike molekularne teţine moţe. Nanba s Farmaceutskog sveuĉilišta Kobe (Japan) dokazao je nedavno isto za D-frakciju ekstrakta iz zec gljive (Grifola frondosa). do istih su rezultata došli i znanstvenici iz NR Kine (npr. antitumorno djelovanje ekstrakata 7 vrsta jestivih gljiva. Oni su vrlo niske toksiĉnosti.5 %. inaĉe jedan derivat metilglioksala s otprije poznatim karcinostatskim djelovanjem. lijeĉnika Wu Rui. kao i oba Morija (otac i sin). praktiĉno posve bezopasni. Osnovni rezultati tih i brojnih drugih istraţivanja su sljedeći: Lentinula edodes (shiitake) . ali i znaĉajnu stopu njihova potpunog povlaĉenja ako se s korištenjem zapoĉne pravodobno. Jaki antitumorni agensi otkriveni su i u miceliju odreĊenih vrsta gljiva. U Istraţivaĉkom institutu Nacionalnog centra za rak u Tokiju. Posebni su napori uloţeni u izolaciju aktivnih komponenti iz gljiva s antitumornim efektima. kao i vrlo snaţnu zaštitu od tumora ako se uzimaju prije njegova nastanka. Yang i dr. a H. Jia-Fang Wang. U njegovim je eksperimentima "retine" pokazao antitumorno djelovanje. "retine". na ţalost.100 % i dovesti do njegova potpunog povlaĉenja. Navedeni istraţivaĉi. a njegovu je povećanu koncentraciju u gljivama objasnio time što gljive ţive na odumrlim i raspadajućim supstancama. Chihara i njegovi suradnici iz Nacionalnog centra za rak u Tokiju dokazali su to za lentinan.5 %.Glavnina istraţivanja efekata gljiva protiv raka ipak je provedena u Japanu. Aoki i brojni drugi. Odakle i zašto u odreĊenim gljivama takvi antitumorni sastojci? Još sredinom 60-tih maĊarski je nobelovac Szent-Győrgyi. koĉiti sarkom 180 od 90 . Radeći sustavno gotovo 40 godina u relativnoj izolaciji svoga "carstva sredine".stopa koĉenja rasta tumora iznosi 80. ustanovio da je u gljivama koĉniĉar rasta . Taguchi. itd. istraţujući tvari koje koĉe i pospješuju rast stanica. Nanba. s potpunim povlaĉenjem tumora u 4 od 5 sluĉajeva (kod nekih komponenti stopa koĉenja tumora iznosi do 100 %. st. Xiao . izloţene napadima mnogobrojnih parazita.stopa koĉenja tumora iznosi 98. kao npr.tzv. s potpunim povlaĉenjem tumora u 6 od 10 sluĉajeva (kod nekih komponenti stopa koĉenja tumora iznosi do 100 %. "promine" koji pospješuje rast stanica. Y.

a takoĊer spreĉavaju oštećenja koja citostatici i zraĉenje izazivaju osobito na obrambenim stanicama. Svakako treba spomenuti i to da se bolovi kod tumorskih bolesti pritom ublaţavaju ili posve uklanjaju. Zato i ne treba ĉuditi što te aktivne tvari iz ljekovitih gljiva. osim toga glavnog imunostimulacijskog i imunomodulacijskog antitumornog djelovanja imaju i dodatne korisne efekte: olakšavaju podnošenje kirurških zahvata i ubrzavaju oporavak nakon njih. schyzophyllan i neki drugi polisaharidi iz gljiva snaţno potiĉu sposobnost obrambenih stanica da prepoznaju i ubijaju stanice razliĉitih tumora. Te tvari jaĉaju i/ili ponovno uspostavljaju imunološke funkcije organizma. ali takoĊer . a javlja se i bolje raspoloţenje. postajući puno manje neugodni i štetni. pa takav pristup vlada i u sluţbenoj medicinskoj primjeni takvih lijekova. tamo su . olakšavaju podnošenje kemoterapije i radioterapije i spreĉavaju njihove nuspojave. ili vrlo sliĉno. pospješuje stvaranje antitijela i jaĉa proizvodnju vlastitog interferona u organizmu. poboljšanje apetita i općeg stanja organizma. istodobno bivaju i znatno djelotvorniji. tako i specifiĉni imunitet protiv tumora. odnosno generalne. jednu od tri osnovne grupe ĉine biomodulatori porijeklom iz gljiva (pored onih iz bakterija i onih iz ţivih stanica). kako one "nespecifiĉne". a jaĉa stvaranje tvari koje ga jaĉaju. i PSK.aktiviranjem tih i drugih faktora humoralne i staniĉne imunosti . Neka japanska istraţivanja i kliniĉka iskustva pokazala su da kemoterapija i zraĉenje tumora u kombinaciji s odreĊenim antitumornim tvarima iz gljiva. Navedimo za primjer samo imunološke funkcije lentinana u ljudskome organizmu in vivo: on nema direktan citotoksiĉni efekt na tumorsku stanicu. Pored brojnih tzv. aktivira citotoksiĉne makrofage. aktivira tzv.Kako antitumorne tvari iz gljiva uopće djeluju protiv raka? Prije svega pokretanjem mnogih imunobioloških promjena u ţivome organizmu "domaćina" . nego djeluje posredno preko organizma domaćina (host-mediated). za takve je tvari u upotrebi izraz "biomodulatori". itd. Od 1980. odnosno "modifikatori biološkog odgovora": meĊu onima biološkog podrijetla. neposredno ih uništavaju. Osim toga. te tvari koĉe razvoj tumorskih stanica. ubrzava stvaranje interleukina 1 koji aktivira limfocite. nekontroliranih kliniĉkih studija i parcijalnih kliniĉkih iskustava.glavnu ulogu ima sam organizam koji pomoću odreĊenih tvari mijenja svoje funkcioniranje da bi ozdravio. kao i još nekih interleukina. pa tako koĉi stvaranje tvari koje slabe imunitet. Isto tako. na vrh HUMANE KLINIČKE STUDIJE Humane kliniĉke studije pokazale su da su antitumorne tvari iz ljekovitih gljiva najefikasnije u kombinacijama s kirurškim tretmanom. porast tjelesne snage i izdrţljivosti. a osobito aktivira citotoksiĉne i "pomagaĉke" T-limfocite.jaĉaju i funkcije normalnih stanica i spreĉavaju slabljenje imuniteta. aktivira klasiĉnu i alternativnu "putanju" komplemenata. koje se time od malignih ponovno pretvaraju u benigne. a u nekim situacijama i ubrzavaju sazrijevanje tumorskih stanica. modificiraju tumorske stanice tako da ih obrambeni sistem organizma moţe lakše prepoznati kako bi ih uspješnije uništavao. prirodno-ubilaĉke stanice (NK). kemoterapijom i radioterapijom. prije svega u Japanu i Kini.

blage i prolazne nuspojave. izumiteljem prirodnog lijeka iz gljiva PSP i predsjednikom medicinskog odjela kineskog mikološkog društva. utvrdivši da PSP (agens iz micelija Coriolus versicolor) znaĉajno ublaţava nuspojave konvencionalnih terapija. TakoĊer. ţeluca i pluća. Yang i suradnici su u Kini proveli kontroliranu studiju na 485 pacijenata s rakom jednjaka. uz rijetke. dokazao da lentinan statistiĉki znaĉajno produţava ţivot. ĉineći tumor osjetljivijim na zraĉenje. a 52 % onih koje nisu).provedene i strogo kontrolirane kliniĉke studije: Taguchi je sa suradnicima još poĉetkom 80tih u istraţivanju s 275 pacijenata s uznapredovalim ili povratnim rakom ţeluca (faza III). NK stanica i komplementa C3. Odmah nakon toga Kasamatsu je na pacijenticama s rakom grlića maternice (faza III) u kombinaciji PSK i radioterapije dokazao da PSK znaĉajno produţava ţivot (u roku od 5 godina umrlo je 21 % pacijentica koje su dobijale PSK. za vrijeme posjete Yang Institutu u Shanghaiu u travnju 2007. kontrolirana studija Mitomija i suradnika poĉetkom 90-tih na 462 pacijenta operirana od raka kolona i rektuma. Y. povećava stopu oporavka i stopu preţivljavanja oboljelih. u kombinaciji s jednim citostatikom. ublaţava oštećenja izazvana rakom. kombinirajući lentinan sa svakim od dva odabrana citostatika. pospješuje imunološke reakcije pacijenata protiv raka. koĉeći tumore osobito pomoću aktiviranja pomagaĉkih T-limfocita. U Europi nisu provoĊena takva kliniĉka istraţivanja. omogućuje veći broj preţivljavanja bez povrata bolesti nego ako se primijene samo citostatici. pokazala je da PSK. Q. na vrh NAŠA ISKUSTVA U HRVATSKOJ . Ivan i Neven Jakopović s akademikom Yangom.

jajnika. srećom. Stara narodna mudrost da je bolje sprijeĉiti nego lijeĉiti kao da je prestajala vrijediti kad je u pitanju bio rak. U meĊuvremenu su širom svijeta uloţeni golemi napori da se što bolje prouĉe uzroci i faktori rizika od nastanka raka. recidiva zloćudnog tumora mozga (ganglioglioneuroblastom) kod djeteta. Jedan u nizu primjera uspješne borbe s rakom pomoću preparata iz gljiva snimio: M. non-Hodgkin limfoma i akutne mijeloiĉne leukemije. na ţalost. metastaza u kostima nakon odstranjenja bubrega zbog Wilmsovog tumora. te brojne druge manifestacije usporavanja i ublaţavanja tumorskih bolesti.ZDRAVLJE IZ GLJIVA detalj iz proizvodnje na vrh RAK . znaĉajnog smanjenja zloćudnog tumora mozga (astrocitom).FAKTORI RIZIKA I MOGUĆNOSTI ZAŠTITE Sada su. i gotovo . metastaza na vratu nakon operacije bazalioma na glavi. Ĉolić DR MYKO SAN . opseţnog povlaĉenja metastaza kod karcinoma pluća i metastaza kod raka dojke. već nepovratno za nama donedavno vladajuća fatalistiĉka shvaćanja da je rak zao udes koji pojedinca neminovno vodi u smrt i ĉiju moţebitnu pojavu naprosto nije moguće unaprijed ni predvidjeti ni izbjeći. poboljšanja općeg stanja organizma ili znaĉajnog smanjenja patnji oboljelih. dosadašnja praktiĉna iskustva primjene preparata iz ljekovitih gljiva s provjerenim antitumornim djelovanjem kod nas ukljuĉuju sluĉajeve potpunog povlaĉenja karcinoma gušteraĉe.Iako. za sada još nemamo kontroliranih kliniĉkih studija. grlića maternice i pluća.

a osobito potenciraju obrambeno djelovanje makrofaga. pušaĉima i svima koji su izloţeni duhanskim proizvodima. neke vrste gljiva u odnosu na rak zaista se moraju tretirati kao "hrana lijek". te vlaknatih tvari u prehrani). Te mutacije mogu blokirati spojevi "ĉistaĉi" nitrita koji se nalaze npr.2 %. To vrijedi za shiitake.7%. Zanimljivo je da prisutnost "ĉistaĉa" tioprolina u sirovoj shiitake nije moguće utvrditi dok ga u kuhanoj ima ĉak 843 mg/100 g gljiva. osobama koje su jaĉe izloţene industrijskim kancerogenim agensima na radnome mjestu i mjestu stanovanja (kemikalije kao npr. osobama srednje i starije dobi. osobama s riziĉnim naĉinom prehrane (premasna hrana. radioaktivne materije.. koji se prirodno nalaze u mnogim vrstama mesa i nekim vrstama povrća. Sliĉno je npr. U igri su i druge tvari i procesi. Glavni dio efekta treba zahvaliti polisaharidima. uz ĉiji je manjak u ishrani vezano znatno uĉestalije obolijevanje od raka dojke i debelog crijeva: svega 2 g na suncu sušene shiitake sadrţi gotovo punu u SAD preporuĉenu dnevnu koliĉinu D vitamina. pretjerana tjelesna teţina. pesticidi. a ĉiju koncentraciju u našoj hrani osobito povećava obilato gnojenje dušiĉnim gnojivima. Osobito se to preporuĉuje osobama izloţenima većem broju faktora razika obolijevanja od raka:         osobama u ĉijim obiteljima su jedan ili više neposrednih srodnika oboljeli ili umrli od raka. osobama koje prekomjerno piju alkohol. ali djeluju i lipidi. Glavni naĉin djelovanja ljekovitih gljiva u prevenciji tumora ipak je imunostimulacijski: antitumorne tvari iz gljiva aktiviraju ĉitavu "mreţu" imunoloških reakcija. Neke spoznaje i preporuke se razmjerno brzo pokaţu kao netoĉne. kao i još neke vrste gljiva. ĉaĊa. Nanba je sliĉnim eksperimentom ustanovio da zec gljiva smanjuje uĉestalost pojave kemijski izazvanog raka jetre na 22. a D-frakcija iz te gljive na samo 9. MeĊu te druge spada i uloga odreĊenih ljekovitih gljiva i proizvoda iz njih u spreĉavanju nastanka i razvoja raka. ukljuĉiti u svoju redovitu ishranu ili koristiti preparate iz ljekovitih gljiva.svakodnevno nas bombardiraju sve novije i novije preporuke kako ţivjeti zdravo da bi se smanjio rizik obolijevanja. azbest. osobama koje su prekomjerno izloţene x-zrakama. ţenama koje uzimaju estrogenske preparate. odnosno nedovoljno vitamina A i C. dakle.olovo. vinilklorid.9 %. ţiva. a virusno izazvanog tumora na 79-40 %. Budući da su egzaktna istraţivanja potvrdila pojedina vjerovanja tradicionalne medicine i uopće tradicionalne narodne kulture. prirodnoubilaĉkih (NK) stanica i limfocita T. osobito one velikih civilizacija Dalekog Istoka. a ako im shiitake ĉine 30 % hrane broj tumorskih stanica manji je za 58 do ĉak 77. a neke izdrţavaju probu vremena. voća i povrća. teški metali . Gljive s antitumornim efektima trebali bi. u shiitakeu. u ljudskom organizmu mutiraju u druge. kancerogene spojeve. . Nitriti. Tricholomi matsutake i uzgojnom šampinjonu. Već spomenuti istraţivaĉi Mori mlaĊi i Nanba ustanovili su da sarkom 180 kod miševa raste bez ograniĉenja ako nemaju gljive u prehrani. mineralna ulja i dr. svi koji ţele ojaĉati svoj opći imunitet i svoj specifiĉni imunitet protiv tumora. Chihara je takoĊer na miševima dokazao da lentinan spreĉava kemijski i viralno uzrokovanu onkogenezu: 2-3 tjedna primjene lentinana smanjilo je uĉestalost pojave kemijski izazvanog tumora na 83-33 %. benzen. i s vitaminom D. ali i za šampinjone i bukovaĉe. katran. nedovoljno ţitarica.

nikal u postupku proĉišćavanja i dr. jaĉaju "proţdrljivost" polimorfonuklearnih stanica prema virusima.. spreĉavaju umnoţavanje HIV-a koji je već prodro u stanice "domaćina"... i dovode do porasta "pomagaĉkih" T4 (CD4) limfocita. na vrh OD JAPANA DO HRVATSKE . virusa koji uzrokuje AIDS odnosno sidu. metali kao npr.. pri ĉemu se antiviralna i antitumorna aktivnost u znaĉajnoj mjeri meĊusobno preklapaju.). ispitivanja na pokusnim ţivotinjama. niti im se još moţe toĉno odrediti trajnost pozitivnih efekata. komponente iz ljekovitih gljiva snaţno potpomaţu .kadmij.. koĉe stvaranje enzima reverzne transkriptaze. neposredno ili posredstvom razliĉitih faktora humoralne i staniĉne imunosti. Nizom istraţivanja utvrĊeno je da aktivne tvari u pojedinim vrstama gljiva. A upravo su u toj oblasti uĉinjena neka revolucionarna otkrića.u zdravom kao i u HIV-om napadnutom organizmu . na vrh REVOLUCIONARNA OTKRIĆA PROTIV AIDS-a Mnogim je zdravstvenim radnicima još "bogohulna" i sama pomisao da bi ljekovite gljive mogle biti od bilo kakve koristi u borbi protiv HIV-a. kulturama humanih stanica i na oboljelima od AIDS-a i s njim povezanih bolesti.ubilaĉkih (NK) stanica. pokazale su da lentinan. PSK i druge tvari iz odreĊenih gljiva djeluju na nekoliko linija obrane: Koĉe prianjanje HIV-a na stanice "domaćina". Jaĉaju i druge imunološke funkcije . jaĉajući djelovanje interleukina 1 i pomaţući stvaranje antitijela.proizvodnju limfocita T i spreĉavaju smanjivanje njihova broja. poboljšavaju aktivnost prirodno . industrijska prašina..ubrzavaju obnavljanje stanica koštane srţi. a koji niti su baš bezopasni. krom i njegovi spojevi. spreĉavaju umnoţavanje virusa i razvoj virusnih infekcija. ĉak i prije snaţnih (i vrlo skupih) "koktela" lijekova protiv AIDS-a koji su odnedavno u upotrebi. Kad je rijeĉ o AIDS-u. Stimulirajući aktivnost makrofaga. pomoću kojega HIV "prepisuje" svoju genetsku šifru u DNK napadnutih stranica.

u Japanu. Dharmananda je u to vrijeme upozorio da prvi kliniĉki izvještaji i iskustva praktiĉara ukazuju na to da bi i imunostimulativni polisaharidi iz ljekovite gljive Ganoderma lucidum mogli koristiti ljudima zaraţenima HIV-om. Za PSK je već prije toga utvrĊeno da koĉi infekciju HIV-om tako što modificira receptore virusa ili spreĉava vezivanje virusa za limfocite. utvrĊuju da sulfat lentinana blokira infekciju sa stanice na stanicu kod svih sojeva osim jednog na razini od 85. a aktivnost prirodno-ubilaĉkih (NK) stanica . a sredinom 90-ih o tome izvještava B. koji su 1995.jedna HIV pozitivna 57-godišnja ţena prvi put tretirana lentinanom. Nakashima i Yamamoto sa Sveuĉilišta Yamaguchi. MeĊutim. i tada je vjerojatno inficirana HIV-om prilikom transfuzije krvi za vrijeme operacije. meĊutim. Ţena je inaĉe bila prethodno operirana od raka dojke.2%). Za usporedbu. ali kod svih ispitivanih sojeva HIV-a. Ĉitav svijet.8 . broj "pomagaĉkih" limfocita T znatno se poboljšao. opisao je još u prvoj polovici 80-ih godina T. Zato je bilo logiĉno i poboljšanje općeg stanja i imunoloških parametara nekoliko talijanskih pacijenata s AIDS-om.9% do ĉak 96. a ima i opću antiviralnu aktivnost potiĉući luĉenje interferona. kad je .10. i to toliko uspješno da joj se zdravstveno stanje potpuno normaliziralo. AZT kao tada jedini sluţbeni lijek protiv AIDS-a. a isto tako i PSK iz gljive Coriolus versicolor. U to je vrijeme i nekoliko ameriĉkih lijeĉnika izvijestilo o poboljšanju stanja pacijenata s Kaposijevim sarkomom i drugim simptomima AIDS-a nakon što su im davali ekstrakt iz zec gljive (Grifola frondosa). u njujorškom "Journal of AIDS". Krajem tog desetljeća Tochikura . Aoki . ili barem struĉna javnost bili su o tome informirani 1985. godine bili tretirani ekstraktima nekoliko vrsta ljekovitih gljiva pripremljenim kod nas u Hrvatskoj. Upotreba ljekovitih gljiva u borbi protiv AIDS-a zapoĉela je. K.prema izvještaju Aokija . praktiĉno nije djelovao protiv infekcije sa stanice na stanicu (stopa koĉenja bila je svega 2.9%. još 1983. Kim. polisaharida iz gljive shiitake. osobito anti-HIV efekte lentinana. ekstrakt micelija shiitake (LEM) koĉi takvu infekciju na gotovo istoj razini. Nakon 5-mjeseĉnog dobijanja lentinana utvrĊeno je da nije više HIV pozitivna.Izvještaj o tome obavljen je već poodavne 1989. ispitujući agense djelotvorne protiv 4 soja HIV-1 i jednog soja HIV-2.Ulaz u najveću ljekarnu tradicionalne kineske medicine u Shanghaiu Antiviralne. na Trećoj meĊunarodnoj konferenciji imunofarmakologa u Firenzi.

Znaĉaj porasta limfocita T4. Već je spomenuto istraţivanje Tochikure i sur. napadom na makrofage i dendritiĉne stanice u limfnim ĉvorovima i koţi. koji ne samo da je za 90% zakoĉio stvaranje enzima pomoću kojega HIV sam sebe "kopira" u napadnute stanice. znaĉajan ekstrakt micelija gljive shiitake (LEM). Na temelju tih japanskih uspjeha. osim toga. Posebno je. makrofagi nastavljaju ţivjeti i kad su zaraţeni HIV-om.. Danas u svijetu sve veći broj medicinskih struĉnjaka zna da lentinan osobito pomaţe u stimulaciji i oporavku "pomagaĉkih" limfocita T.umnoţavanje HIV-a se smanjuje. pa je tako npr. i nije bilo potrebe da dalje dobija lijek. Uslijedilo je otvoreno ispitivanje utjecaja lentinana na HIV na 16 medicinskih fakulteta i bolnica. Suzuki i njegovi suradnici s Tokijskog sveuĉilišta. osim što aktiviraju makrofage da uništavaju HIV. To je prvi imuno-lijek koji poboljšava ubilaĉku sposobnost limfocita T. Prvo su u ispitivanje ukljuĉeni hemofiliĉari pozitivni na HIV. izvještava Sharon. kako su još krajem 80-ih utvrdili H. Pri tome se znatno bolji rezultati postiţu kombiniranjem lentinana s antiviralnim lijekovima. pored ostalih ispitivanih tvari. Zato su i u SAD 1989. obnavljajući funkciju "pomagaĉkih" limfocita T bez kojih to nije moguće. zapoĉela kliniĉka ispitivanja upotrebe lentinana protiv AIDS-a.no to je istraţivanje potvrdilo da. a kad se i njih tretira imunostimulansima . toga "rodnog mjesta" naših obrambenih stanica. a i manje je skup. Blokirajući oba glavna naĉina infekcije HIV-om u zaĉetku. I što je moţda najvaţnije. s istom efikasnošću blokira i izvanstaniĉni naĉin infekcije HIVom (izvanstaniĉnim tjelesnim tekućinama). donekle je relativiziralo otkriće da HIV. meĊutim. a ţivot s ne produljuje ni ako ga se poĉne koristiti vrlo rano. Taj najefikasniji dio LEM-a istodobno djeluje imunostimulacijski i antiviralno . i u pilot-studiji kod 30% pacijenata porastao je broj "pomagaĉkih" T4 limfocita. uzrokuju obnavljanje stanica koštane srţi. LEM je superioran AZT-u. koji ne samo da je skup. a najviše se nakuplja u jetri. iako njihov broj ostaje pokazatelj napredovanja ili povlaĉenja bolesti. na vrh "NADMUDRIVANJE" S HIV-om Tri godine kasnije japanska vlada prihvatila je da se lentinan primjenjuje u nacionalnom istraţivaĉkom programu borbe protiv AIDS-a u Japanu. uzrokujući i niz drugih ozbiljnih i opasnih nuspojava. s vremenom je sve manje djelotvoran. nego i vrlo toksiĉan za koštanu srţ. LEM je netoksiĉan kao i uobiĉajena ljudska hrana. Stimulacija makrofaga još je jedan zadatak za lentinan. nego je i posve sprijeĉio HIV da oštećuje vrlo osjetljive limfocite T. Tri godine kasnije još je bila zdrava. i za manje od 3 mjeseca kod nekih su se limfociti skoro normalizirali. limfnim ĉvorovima.porasla je s 36% na 80.8%. Radi se o derivatu lignina EP3. Za razliku od limfocita T. ljudi s AIDS-om i HIV pozitivni koji još nemaju većih simptoma bolesti uzimaju 2 g . kori bubrega i kralješcima. Kaneko sa suradnicima "izmjerio" da lentinan i AZT zajedno koĉe HIV od 5 do ĉak 24 puta djelotvornije nego AZT sam. neke komponente LEM-a. blokira njihove mehanizme dojave imunološkom sistemu da treba proizvesti dovoljno limfocita T za efikasno suprotstavljanje virusima. vrhunac apsorpcije dostiţe za 6 sati od uzimanja. koje je pokazalo da LEM u vrlo visokom stupnju blokira infekciju razliĉitim sojevima HIV-a sa stanice na stanicu . Nasuprot tome.

pored izbjegavanja riziĉnoga ponašanja. a moţda i cijelog ţivota. Naravno. dio znanstvenika koji se bave AIDS-om smatra da ne treba ĉekati da broj limfocita T poĉne opadati. Na 11. Vladajuća medicinska rutina još uvijek smatra da kada pojedinac postane HIV pozitivan. Nije li i to argument više da se u izbjegavanju infekcije HIV-om i obolijevanja od AIDS-a. neophodno je razviti lijekove koji neće razoriti organizam ako se uzimaju mnogo godina. a zatim prelaze na dozu od 650 mg dnevno za odrţavanje. Jones je. postići to da virusni antigen više nije bilo moguće pronaći: pacijent je postao HIV negativan. posegne i za neškodljivim imunostimulansima iz ljekovitih gljiva. na vrh CJEPIVO? IMUNOST? Otkako je poznato da se HIV kod seropozitivnih osoba dugo prikriva u limfatiĉnim tkivima prije nego odluĉujuće ošteti obrambeni sistem. koje je obavila njegova ekipa. na vrh GLJIVE PROTIV DRUGIH VIRUSNIH INFEKCIJA Ljekovite gljive zbog svojih imunostimulacijskih i antiviralnih sastojaka mogu biti od velike koristi i protiv drugih virusa. Svaki tretman vjerojatno mora ukljuĉiti više agensa. nego da treba odmah zapoĉeti s primjenom agensa koji produljuju ţivot. OdreĊene vrste gljiva mogu u znatnoj mjeri ili sprijeĉiti ili olakšati borbu s virusima . ali bez znakova bolesti) LEM-om u trajanju od 2 mjeseca. koliko ih god ignorirala ili omalovaţavala dominantna struja medicine Zapada. a mogu i pomoći organizmu da infekciju zakoĉi i savlada nakon što je do nje već došlo. nema više povratka. ubrzavajući oporavak.LEM dnevno sve dok simptomi ne nestanu bez povrata (pretpostavlja se da je to 6-12 mjeseci). Neškodljivi proizvodi iz shiitake i drugih ljekovitih gljiva. To bi otvorilo i mogućnost da neki pacijenti. zbog dovoljno ranog tretmana imunostimulacijskim i antiviralnim tvarima. pored drugih efikasnih prirodnih proizvoda koji se ispituju. nikad i ne dobiju simptome AIDS-a. meĊutim. talijanski imunolog Mario Clerici izvijestio je o rezultatima šireg europskog istraţivanja AIDS-a. i pritom iznio procjenu da ĉak 30-50% ljudi kad doĊe u kontakt s HIV-om ne postanu seropozitivni zahvaljujući snazi svoga imunosistema. tretirajući jednog "kliconošu" (HIV pozitivan. vjerojatno desetljećima. odrţanoj sredinom 1996. još sredinom 80-ih u SAD uspio. svakako spadaju u prvu grupu kandidata za redovno korištenje u borbi protiv AIDS-a. kako bi rizik bio što je moguće manji. u Vancouveru. Mogu pruţiti snaţnu zaštitu od infekcija ako se uzimaju prije kontakta s virusom. svjetskoj konferenciji o AIDS-u.

Iizuka. 1966. U argumentaciji svog zahtjeva za priznanjem patenta u SAD. Koga i sur. golema puhara. a kad su preparat dobili dva dana prije infekcije. itd. i kojim su inficirani milijuni ljudi širom svijeta. kod 10% se bolest stabilizirala. nego i drugih virusa. što je kod 30% izazvalo znatno poboljšanje. te brezova guba (Piptoporus betulina). LEM i njegov sastojak EP3 potpuno su sprijeĉili oštećenja stanica inficiranih herpes simplex virusom tipa 1 i 2. spreĉava umnoţavanje virusa u organizmu. a ni kod preostalih nije bilo pogoršanja. razliĉitim virusima hepatitisa. kad su miševi dobili preparat dva dana nakon letalne doze herpesa. na vrh POMOĆ PROTIV HEPATITISA I kineski i japanski istraţivaĉi posvetili su dosta paţnje hepatoprotektivnim tvarima u ljekovitim gljivama. dokazavši da ona. Svojim aktiviranjem humoralnoga i staniĉnog imuniteta lentinan iz shiitake djeluje ne samo protiv HIV-a. primijenjena bilo lokalno ili oralno. Antiviralna svojstva (viših) gljiva zapoĉeli su istraţivati još Cochran i Lucas krajem 50-ih godina. kod 30% umjereno. Ortodoksna medicina još ne nudi prikladno rješenje protiv ovog virusa koji se sve više širi. ustanovio da su protiv virusa influence djelotvorni vrganj (Boletus edulis). a otac i sin Mori su u shiitakeu našli virusima sliĉne ĉestice koje potiĉu u organizmu luĉenje interferona. gigantea) i poljska peĉurka (Agaricus campestris). Epstein . izolirali su poĉetkom 90-ih antiherpesnu frakciju LEM-a i nazvali je JLS-18. cytomegalovirusom. ospica i polio virus. Suzuki i njegov tim otkrili su da RNA iz spora shiitake takoĊer potiĉe proizvodnju interferona. ekstrahiran iz micelija shiitake. preţivjelo ih je 90%. Zatim je Cochran sa sur. osinac (Suillus luteus) i shiitake. F. utvrdivši da znaĉajnu zaštitu od virusa poliomijelitisa kod miševa pruţaju golema puhara (Calvatia. dok je genitalni herpes vjerojatno najmasovnija od svih spolnih bolesti. Jones je grupu ljudi s genitalnim herpesom 3 mjeseca tretirao s LEM-om. preţivjelo ih je 75%. ukljuĉujući influence. navodi rezultate ispitivanja efekata polisaharidne komponente LEM-a pomiješanog sa biljnim faktorom rasta zeatinom: bez te mješavine preţivjelo je samo 10% miševa inficiranih herpesom. U kombinaciji s polisaharidima iz Ganoderma lucidum i Coriolus . pruţa znaĉajnu profilaktiĉku i terapijsku zaštitu protiv virusa influence. koji selektivno koĉi orthomyxoviruse (u koje spadaju i virusi influence). herpes simplex i herpes zoster virusima. samo u usporedbi s veliĉinom problema koje zdravstvu i zdravlju ljudi priĉinjaju povremene epidemije gripe širom svijeta. Šanse su to bolje što su bolje oĉuvane prirodne obrambene snage organizma i što se ranije poĉne s primjenom gljiva ili njihovih proizvoda. Vrijednost tih otkrića dobro se vidi npr.parainfluence i rinovirusima (prehlade). a LEM je poboljšao funkciju jetre i stvaranje antitijela kod hepatitisa B. a zatim i da spoj KS-2. te djelomiĉno zakoĉili virus zaušnjaka (mumps). influence (gripe). kao i stanica inficiranih virusom konjskog encefalitisa.Barrovim virusom (infektivna mononukleoza "bolest ljubljenja"). a jaĉa i opću otpornost na virusne infekcije dišnih organa. ali i ponovni nastup bolesti kod već prije inficiranog "domaćina". još sredinom 80-ih. Lentinan je pokazao zaštitno djelovanje na jetru kod ţivotinja. japanski pionir proizvodnje i istraţivanja svojstava LEM-a C. Yamamura i Cochran su sredinom 70-ih iz shiitake izolirali Ac2P.

predinfarktno stanje.uzroĉnika prehlade.versicolor. miokardiopatija. Naša još skromna i sporadiĉna iskustva u Hrvatskoj ipak su indikativna. infarkt miokarda. Najĉešći uzrok zdravstvenih tegoba i smrti suvremenog ĉovjeka ipak su kardiovaskularne bolesti. gangrene. Hepatitis je inaĉe najmasovnija bolest od koje u svijetu godišnje umire preko dva milijuna. jedna od najĉešćih zdravstvenih tegoba. SRCE. posebno za hepatitis C. tromboze.. Preko 30% zaraţenih dobije kroniĉni aktivni hepatitis. koja suţava ţile. MOZAK. iznenadna srĉana smrt). Pokusi sa LEM-om u 16 japanskih klinika ukazali su na stvaranje antitijela na kroniĉni hepatitis B. U jednoj pilot studiji ĉetveromjeseĉna upotreba LEM-a dovela je kod 36. u upotrebi od 1992. plućne embolije. lentinan je poboljšao ili posve normalizirao neke enzime jetre miševa s toksiĉnim hepatitisom.. Posebno obećavaju znaĉajna i vrlo znaĉajna poboljšanja do kojih je dolazilo nakon višemjeseĉnih tretmana hepatitisa. godine. uz pomoć visokog tlaka. oštećuje unutrašnjost stijenki arterija i ubrzava razvoj koronarne ateroskleroze. ciroza i zakazivanje jetre. pa je zato jedan od glavnih faktora rizika za nastanak srĉanih bolesti (angina pektoris.8% pacijenata s kroniĉnim hepatitisom do inaktivacije virusa.od herpes zostera i herpes simplexa. remeti krvotok i uzrokuje sve slabiju ishranu tkiva i organa i tako uzrokuje razliĉite bolesti srca i krvnih ţila. slabljenja rada bubrega. . ishemije i moţdanog udara. Infekcije alfa interferona. Sama pak arterijska hipertenzija (visoki tlak). na vrh GLJIVE ŠTITE ŽILE. S obzirom na imunostimulacijski naĉin djelovanja.. ĉije su daljnje komplikacije rak jetre. donose stvarni oporavak u svega 40% sluĉajeva. jer se pokazalo da ekstrakti iz nekih ljekovitih gljiva znatno ubrzavaju oporavak od nekih virusnih infekcija . do virusa influence (gripa) i virusa parainfluence i rinovirusa . dovodi do temeljnog poremećeaja krvnih ţila . od stimulacije luĉenja vlastitog interferona i stvaranja antitijela nadalje. logiĉno je oĉekivati i dobre efekte u borbi s virusima hepatitisa C i D i drugim virusima hepatitisa koji se pojavljuju ili će se u budućnosti pojaviti. smetnji potencije.ateroskleroze. a u drugim studijama je LEM za manje od tri mjeseca potpuno izlijeĉio pacijente s teškim epidemijskim oblicima bolesti. a virusima je zaraţeno preko 300 milijuna ljudi. Previsoka razina masnoća u krvi..

tirozinaza. . odnosno povećanu viskoznost (ljepljivost) krvi..) neposrednije poboljšavaju krvotok. Nukleozidi i drugi derivati nukleinskih kiselina. Znanstvena su istraţivanja potvrdila popularno shvaćanje narodne medicine dalekoistoĉnih naroda da je gljiva shiitake (Lentinus edodes) takva hrana koja "aktivira krvotok" i spreĉava ili ĉak i lijeĉi "izljev krvi u mozak". visoko nezasićene masne kiseline. Previsoka razina kolesterola prvenstveno onoga niske gustoće. uzrokuje sljepljivanje krvnih zrnaca. a u tome još pomaţe prehrana bogata masnoćama. a time i "ispiranje" ugrušaka... grifolin. To dovodi do sljepljivanja krvnih zrnaca. sadrţe eritadenin. Druge pak tvari iz odreĊenih vrsta gljiva (germanij.Xi Hu (Zapadno jezero) u predveĉerje (Hangzhou. a u 30-tim godinama ţivota stijenke naših krvnih ţila postaju manje rastezljive. travanj 2007. spreĉavaju gubitak njihove elastiĉnosti. šire krvne ţile. koji u znatnoj mjeri sniţavaju odnosno odrţavaju normalnu razinu masnoća (kolesterola. što dodatno regulira tlak. Ne samo shiitake. Što je još gore. i posebno povećavaju opskrbu mozga i srca krvlju. a sa smanjenom elastiĉnošću ţila smanjuje se i protok krvi. Te procese dodatno potpomaţu tvari koje na neškodljiv. kao i adenozin. derivate nekih ganoderiĉnih kiselina. spreĉavaju agregaciju krvnih zrnaca (antitrombotski efekt). lentinan. neutralna detergent-vlakna i hitinska vlakna.. . ugrušci se još lakše lijepe za stijenke arterija kada smo pod stresom. prirodni naĉin djeluju smirujuće na središnji i autonomni ţivĉani sistem. triglicerida i fosfolipida) u krvi. snimio: Neven Jakopović) Kako taj mehanizam funkcionira? Ateroskleroza se razvija tako što nakupine kolesterola u arterijama postepeno blokiraju krvotok. nego i neke druge vrste ljekovitih gljiva.

da bi nakon tjedan dana pad iznosio prosjeĉno 9 %. i da to djelovanje traje i do godinu dana nakon što se iskljuĉi iz prehrane! Pokazalo se da eritadenin sniţava razinu svih masnoća u krvi . U shiitake ima i drugih tvari s takvim djelovanjem: Kurasawa i sur. nego djeluje tako što ubrzava preradu kolesterola u jetri i njegovo izluĉivanje probavom. Pri tome ne utjeĉe na sintezu kolesterola neophodnoga za izgradnju stanica. Kasnije je nizom egzaktnih testiranja utvrĊeno isto djelovanje i kod Ganoderma lucidum. na vrh KAKO SMANJITI KOLESTEROL? Ovi pozitivni efekti dokazani su. Mori u svojoj klasiĉnoj knjizi "Mushrooms as health foods" navodi i rezultate jednog opseţnijeg istraţivanja.kolesterole (osobito onaj "opasni" niske gustoće). koje je obuhvatilo 420 mladih ţena i 40 starijih osoba: nakon 7 dana korištenja shiitake razina kolesterola kod starijih je pala za 7 . a kod grupe koja je uz taj maslac uzimala i svjeţe shiitake.Prvo istraţivanje objavili su već davne 1974. UtvrĊeno je najprije na štakorima da on poĉinje sniţavati kolesterol u krvi već 3 sata nakon uzimanja. a u grupi koja je jela svjeţe shiitake smanjenje je iznosilo prosjeĉno 12 %. s tim što ta prilagodba metabolizma na pojaĉano "odmašćivanje" krvi traje dugo vremena. na vrh . Glavni aktivni sastojak shiitake s hipolipidemiĉkim djelovanjem nazvan je eritadenin. naravno. nakon tjedan dana kolesterol pada za 4 % . fomentarius). Suzuki i Ohshima su još 1974.dakle. koja takoĊer sniţava kolesterol u krvi. Oni su 10 tjedana u prehranu štakora dodavali odreĊenu koliĉinu gljiva. uĉinak je bio još dramatiĉniji . u 2 grupe koje su jele prethodno sušene shiitake zabiljeţeno je smanjenje kolesterola za prosjeĉno 7 %. godine na Nacionalnom institutu za prehranu u Tokiju obavili pokus sa 3 grupe zdravih mladih ţena: nakon samo 7 dana. dokazali su to za neutralna detergent . Kad je ţivotinjama u hranu dodano 1 % kolesterola. a kod mladih ţena pad je bio 6 . ukupno sniţenje razine kolesterola kod te je grupe iznosilo cijelih 18 %. pa ĉak i bukova guba ( F. I što je posebno znaĉajno.smanjenje kolesterola za 36 45 %.vlakna. godine Kaneda i sur. razina kolesterola za tjedan je dana porasla za 14 %. sa Sveuĉilišta Tohoku u Japanu. koji su sredinom 90tih godina dokazali da u zec gljivi postoji aktivna tvar grifolin. Kada je isti pokus ponovljen na ljudima starim 60 i više godina.15 %. i istraţivanje Sugiyame i suradnika.3 dana. Coriolus versicolor i na Dalekom Istoku omiljene jestive gljive Judino uho (Auricularia auricula). OdreĊeni uĉinak imaju još neke vrste gljiva. trigliceride i fosfolipide. Neprekinutu liniju istraţivaĉkih napora pokazuje npr.12 %. povećanje masnoća u prehrani izaziva još veći uĉinak smanjenja kolesterola: kod grupe ispitanica koja je u prehrani bez gljiva uzimala dnevno dodatnih 60 g maslaca. i utvrdili da je shiitake snizila koncentraciju kolesterola u krvi za prosjeĉno 24 %. i kod ljudi. razina kolesterola u krvi nije padala u prva 2 .

ali istinito. Sarcodon aspratus i Ganoderma lucidum. Od 13 vrsta koje su pokazale aktivnost sniţavanja masnoća u krvi. Wu Rui tvrdio da je "dobra za lijeĉenje srĉanih tegoba" .. da je serum kroniĉnih srĉanih bolesnika pokazao toksiĉni utjecaj na kulture stanica zdravog srca uzrokujući nakupljanje kolesterola i stvaranje ateroma. koje su nakon kratkog gladovanja pojele jedan mali obrok takvih gljiva i ništa drugo. s Kardiološkog istraţivaĉkog instituta SSSR-a i Prehrambenog instituta Akademije medicinskih znanosti u Moskvi. Stamlera i sur. do tada toksiĉni serum "gubio je sposobnost nakupljanja kolesterola" za 30 .3 sata nakon smrti. uz koje nuspojave i s koliko trajnim uĉinkom. oko pola svih sluĉajeva smrti uzrokovanih srĉanim bolestima vezano je za previsoku razinu kolesterola. bez obzira na ostale faktore. Veliko ameriĉko istraţivanje J. Većina ljudi s previsokom razinom kolesterola trebala bi tu razinu smanjiti za 30 .ATEROSKLEROZA NIJE SUDBINA. Rezultate vrlo znaĉajnog istraţivanja objavili su 1989. ali i smanjeno stvaranje antitijela. Potrebno je upozoriti i na rezultate istraţivanja koja su dokazala da povišeni kolesterol znaĉi npr. znaĉajno smanjili razinu kolesterola u aterosklerotiĉnim stanicama uzetima od srĉanih bolesnika. ali je . nego su i spreĉavale oštećenja arterija kod srĉanih bolesnika u obliku zadebljanog degenerativnog tkiva na unutarnjim stijenkama arterija. A NITI VISOKI TLAK .za koju je spomenuti kineski lijeĉnik iz 14. kao i na kulturama stanica unutrašnjeg sloja aorte (intime) uzimanih 2 . V. o povezanosti kolesterola i bolesti srca indiciralo je da svaki put kad snizimo svoju razinu kolesterola za 1 % rizik od bolesti srca. na vrh . i veći rizik obolijevanja od raka dojke. Sa svakim porastom kolesterola raste i njihov rizik od koronarne skleroze. postavlja se pitanje koja je cijena upotrebe lijekova za tako veliko sniţavanje kolesterola. Kod ţena je stopa niţa. Na kraju su za testiranje na kroniĉnim srĉanim bolesnicima bile izabrane.shiitake i. vezanima uz povišeni kolesterol još uvijek visoka. samo dvije vrste gljiva . Farmaceutska industrija proizvodi lijekove i za tu svrhu. Vasiljev sa suradnicima.paţnje vrijedna efikasnost registrirana je i kod gljiva Tricholoma matsutake. i da se to promijenilo nakon uzimanja bilo koje od ovih gljiva! Rezultati su bili zaista znaĉajni: u trajanju do 5 sati nakon uzimanja jedne doze shiitake ili Ganoderma lucidum.. Pored shiitake .41 %. Oni su na zdravim i bolesnim osobama. st.sa svjetskim prosjekom od 31 % smrtnih sluĉajeva od srĉanih bolesti.kako je pokazao L. Ganoderma lucidum: nevjerojatno je. Kod muškaraca srednjih godina. testirali uĉinak 20 vrsta gljiva na stvaranje nakupina kolesterola ( plakova odnosno ateroma) u arterijama.50 %. najdjelotvornija od svih. Najefikasnije gljive imaju tako prodorno djelovanje da su uzorci seruma zdravih osoba. manju sposobnost makrofaga da iz organizma ĉiste strane stanice.. Simons u analizi smrti od skleroze koronarnih arterija u 19 zemalja . kao i raka pluća kod ţena nepušaĉa. opada za 2 %.. A. No. kao "hranidbeni dodatak" u samo jednoj dozi. i druge imunološke poremećaje. godine Li Hua Ren (Ryong) i A. 9 je imalo takvo antiaterogeno djelovanje da su ne samo koĉile porast kolesterola.

Pored svega. bolovi u predjelu srca i edemi. pa zahtijevaju hitnu medicinsku interveniciju. ublaţavaju aritmiju. srĉanog udara ili moţdane kapi). Sredinom 90-tih Cheng i sur. godine. Upotreba gljiva "ograniĉena" je na one aspekte za koje sluţbena medicinska rutina Zapada nema (zadovoljavajuća) rješenja: prvo. smanjuju otpor u perifernim i koronarnim arterijama. što su prvi dokazali Hokama i Hokama sa Havajskog sveuĉilišta 1981. Ispitivanja u 7 kineskih bolnica pokazala su opće poboljšanje kod srĉanih bolesti u ĉak 81. poboljšavaju opskrbu mozga krvlju. na vrh SPRIJEČITI I LIJEČITI U današnje doba bilo bi.Istraţivanja su potvrdila i tvrdnje tradicionalne kineske i japanske medicine da shiitake. dokazali su da ekstrakt Ganoderme lucidum smanjuje viskoznost (ljepljivost) krvi kod pacijenata s visokim tlakom i kolesterolom. Oni su tada ustanovili i to da jedna vrsta Judinog uha (Auricularia polytricha) ima taj antitrombotski efekt ĉak 8 puta jaĉi nego shiitake. ubrzanje oporavka nakon medicinski saniranih urgentnih stanja (npr. a razina kolesterola je nakon nekoliko mjeseci korištenja ekstrakta gljiva smanjena u 68 % sluĉajeva. micelija gube Coriolus versicolor (uz dodatno vazodilatacijsko djelovanje) i dr.8 % sluĉajeva. U Ganoderma lucidum i još nekim vrstama gljiva izolirane su tvari koje jaĉaju srce (kardiotonici). . drugo. gubitak daha. Ganoderma lucidum i još neke vrste gljiva ublaţavaju i sniţavaju visoki tlak. kod Ganoderma lucidum (aktivna tvar je adenozin). a ti su efekti kliniĉki provjereni i na ljudima. od kojih su se neki oporavljali nakon moţdane kapi. osobito one koje neposredno ugroţavaju ţivot. ublaţavanje i olakšavanje kroniĉnih kardiovaskularnih bolesti. smanjuju broj otkucaja srca. Kabir je na hipertenzivnim štakorima postigao s pomoću ljekovitih ljiva znaĉajno smanjenje tlaka za samo 14 dana. prevencija bolesti srca i krvnih ţila. U višetomnome dijelu "Pharmacology and applications od Chinese Materia medica". auricula (a uz to i dodatno spreĉavanje zgrušavanja krvi). Jedna pilot studija u Kini krajem 80-tih pokazala je da su se visoki tlak i visoki kolesterol kod srĉanih bolesnika znaĉajno popravili u 20-48 % sluĉajeva. ublaţavaju kod srĉanih bolesnika simptome kao što su treperenje srca. Kasnija su istaţivanja registrirala taj efekt i kod A. objavljenome u drugoj polovini 80-tih godina u Singaporeu. Korejski istraţivaĉi Lee i Rhee objavili su malo prije toga rezultate svog istraţivanja koje je pokazalo da ekstrakt micelija Ganoderme lucidum smanjuje krvni tlak tako da koĉi aktivnost simpatiĉkog ţivĉanog sistema. povećavaju opskrbu srca kisikom bez mijenjanja tlaka. i neozbiljno i neodgovorno ljekovitim gljivama i proizvodima iz gljiva tretirati akutne komplikacije bolesti srca i krvnih ţila. Chang i But svjedoĉe i o kliniĉkim studijama koje su dokazale da i kod ljudi upotreba ljekovitih gljiva smanjuje esencijalnu i renalnu hipertenziju. djeluju sedativno i antikonvulzivno. naravno. i treće. shiitake snaţno spreĉava sljepljivanje krvi ili agregaciju krvnih zrnaca.

te nedovoljno tjelesno aktivni. aterosklerozom uzrokovanih bolesti bubrega i oka i sl. i njime ugroţeni. srĉanog udara. uklanjanju cirkulatornih smetnji u nogama i rukama. prije svega ţivotinjskim mastima bogate hrane. Upotrebom odreĊenih gljiva moguće je djelotvorno ublaţavati kroniĉne bolesti srca i krvnih ţila i ubrzavati oporavak od njihovih akutnih komplikacija. riziku od ovog temeljnog poremećaja krvnih ţila naĉelno su izloţeni svi muškarci bez obzira na godine i sve ţene iznad 35 godina starosti. Dodatno i pojaĉano su tom procesu izloţeni. brzom oporavku nakon teške ozljede glave u prometnoj nesreći. kojoj se zaista ne poklanja dovoljno paţnje. sniţavanju visokoga tlaka ukljuĉujući i uravnoteţenje oscilirajućega krvnoga tlaka. na vrh . plućne embolije. ĉime je izbjegnuta amputacija obje noge. za koju su lijeĉnici tada smatrali da je jedino rješenje. osobe kod kojih je povećana vjerojatnost da su teška ateroskleroza i njome uvjetovane kardiovaskularne bolesti rezultat nasljeĊa. arterioskleroze. bolesnici s visokim tlakom. gihta. ţuĉnih kamenaca. moţdane kapi. aterosklerozom i hipertenzijom uzrokovanih smetnji potencije i dr. kao i hiperlipidemije. pušaĉi. koronarne skleroze. Kod nas u Hrvatskoj do sada su zabiljeţeni pozitivni rezultati korištenja ljekovitih gljiva u smanjivanju razine kolesterola i triglicerida u krvi.Što se tiĉe prevencije ateroskleroze. suhe gangrene.. tromboze dubokih vena. kao i doprinos u saniranju teške ishemije i poĉetne gangrene nogu dijabetiĉara i hipertoniĉara koji je prethodno preţivio i moţdani udar. zatim kod visokog tlaka (osobito teške i maligne hipertenzije). ishemije. oboljeli od šećerne bolesti. s produţenim djelovanjem. svi koji jedu mnogo masne. bubreţni bolesnici.

i dr. G. te pomoći općem uspostavljanju zdravog naĉina ţivota. Satoh i sur. To se nije smatralo niti se sada tamo smatra neĉim egzotiĉnim i neozbiljnim. a za neke je vrste gljiva hipoglikemijsko djelovanje utvrĊeno. Sharon izvještava da je kod dijabetesa neovisnog o inzulinu (tip II) LEM kod štakora uzrokovao porast luĉenja inzulina i smanjivanje razine kolesterola. a koji regulira metabolizam ugljikohidrata. što kombiniranim djelovanjem spreĉava nastanak i razvoj dijabetesa. iza koje stoje i velika iskustva medicinskih struĉnjaka i egzaktni eksperimenti na ţivotinjama. na koje tvari iz gljiva koje imaju imunomodulacijske i antiviralne efekte mogu znaĉajno utjecati. modrikaĉe i vodenaste panjevĉice. Neka su istraţivanja pokazala da nastanku i razvoju dijabetesa pridonose i odreĊeni imunološki i virusno uzrokovani poremećaji. a osobito tradicionalne kineske i japanske medicine. a istodobno su dobra podloga za enterobakterije. Suvremena znanstvena istraţivanja potvrdila su odreĊena iskustva narodne medicine. nego dijelom uhodane i provjerene medicinske prakse. ali ne i mehanizam toga djelovanja. U Kini i Japanu od davnina je uhodana praksa normalizacije razine šećera u krvi korištenjem pojedinih vrsta gljiva u prehrani (prvenstveno shiitake).NORMALIZACIJA ŠEĆERA U KRVI Neke vrste ljekovitih gljiva takoĊer mogu optimalno regulirati razinu šećera u krvi kod već nastale šećerne bolesti (diabetes mellitus). dokazano je da razinu šećera u krvi sniţavaju i tvari iz gljiva kao što su ganoderani A i B iz Ganoderme lucidum (Hikino i sur. Nasuprot tome. a time i spreĉavanju nastanka i razvoja dijabetesa kod zdravih osoba i osoba s graniĉnim oblikom šećerne bolesti.. godine u pariškom struĉnom ĉasopisu "Concours medical". s Medicinskog fakulteta japanskog sveuĉilišta Tohoku. o hipoglikemijskom djelovanju nekih vrsta gljiva: ĊurĊevaĉe (Calocybe georgii). Pokazalo se i da tiosulfonat koĉi djelovanje faktora koji u organizmu razaraju vitamin B1. Osim hipoglikemijskih efekata plodnih tijela i micelija odreĊenih vrsta gljiva. Ganoderma lucidum. Neke aktivne tvari iz gljiva potiĉu luĉenje inzulina u organizmu. ĉiste crijeva od štetnih tvari. koja se ne mogu probaviti niti apsorbirati. o ĉemu izvještavaju renomirani već spominjani autoriteti za tradicionalnu kinesku i japansku upotrebu ljekovitih gljiva. kao i arterioskleroze. dok je kod ljudi došlo do normalizacije razine šećera u krvi i razine izluĉivanja šećera u urinu. druge smanjuju razinu glukoze u krvi bez povećavanja luĉenja inzulina. utvrdili su da lentinan efikasno koĉi razvoj o inzulinu ovisnog dijabetesa (tip I) kod miševa. modrikaĉe (Lepista nuda). hipertenzije i tromboze. i kliniĉka ispitivanja na ljudima.). shiitake (Lentinus edodes). tiosulfonat i dijetna vlakna. vodenaste panjevĉice (Psathyrela hidrophylla). objavljen davne 1956. na vrh IZBJEĆI KOBNE POSLJEDICE DIJABETESA . lentinan iz shiitake. Chihara je ukazao na to da dijetna vlakna iz gljiva. Potrona o antidijabetiĉkim efektima ĊurĊevaĉe. u Europi i Americi nalazi pojedinih struĉnjaka i znanstvenika nisu imali iole znaĉajnijega istraţivaĉkog i praktiĉnog odjeka: karakteristiĉan je u tom pogledu sluĉaj struĉnog izvještaja francuskog lijeĉnika M. zec gljive (Grifola frondosa).

Ljekovitim gljivama ne moţe se. mogu biti od izuzetne pomoći dijabetiĉarima koji ţele kvalitetno unaprijediti regulaciju razine šećera u krvi. ĉime olakšava i ĉini efikasnijom neophodnu tjelesnu aktivnost dijabetiĉara. povećava kondiciju (fiziĉku snagu i izdrţljivost). kao što su infarkt. Sve to pomaţe spreĉavanju i smanjuje vjerojatnost teških i kobnih komplikacija šećerne bolesti. omogućava lakše izbjegavanje i podnošenje stresa. jaĉa otpornost prema virusnim infekcijama i poboljšava se ukupni imunitet pojedinca. paţljiva upotreba ljekovitih gljiva takoĊer moţe podrţati i uĉiniti efikasnijim i druge opće mjere regulacije dijabetesa: sniţavanje razine kolesterola i triglicerida. moţdani udar.Pored doprinosa normalizaciji razine šećera u krvi. osobito ako u obitelji imaju ili su imali dijabetiĉara. navedenim mehanizmima takoĊer se sniţava povišeni krvni tlak i pospješuje optok krvi. meĊutim. Dr. obolijevanja oĉiju koja mogu prouzroĉiti i sljepoću. kao i dodavanje vlakana doprinosi zdravijoj prehrani i smanjivanju tjelesne teţine. koje zahtijevaju hitnu medicinsku intervenciju. obolijevanje ţivaca za koje nema djelotvornih lijekova. obolijevanje krvnih ţila nogu koje moţe dovesti i do gangrene i nuţnosti amputacije. poremećaj seksualne funkcije i kod muškaraca i kod ţena itd. obolijevanje i prestanak rada bubrega. rješavati akutne komplikacije šećerne bolesti. Ivan Jakopović Prosinac 1999. a takoĊer i dodavanje vitamina B1 i spreĉavanje njegova prebrzog razlaganja u organizmu. naravno. osobama s graniĉnim oblikom šećerne bolesti za spreĉavanje ili što dulje odgaĊanje razvoja bolesti. kao i svima zdravim osobama koje ţele smanjiti rizik nastanka šećerne bolesti. . sve to. sc. One.

željeza. shii = hrast.PRIRODNI LIJEK ZA BORBU PROTIV TUMORA I OSTALIH BOLESTI Domovina gljive Shiitake je Japan. Ona je dobar izvor minerala: kalcija. Lentinula edodes) kao preventiva. preporučuje se i ljekovita shiitake gljiva (lat. U kombinaciji sa standardnim metodama liječenja. Ova parazitska gljiva dobila je ime prema drvetu na kojem raste. Azijski narod koristi plod Shiitake već stoljećima u prehrani i narodnoj medicini. te ju smatraju eliksirom života. kalija i . fosfora. take = gljiva. Učinkovitost shiitake na zdravlje potvrđuju i brojna istraživanja suvremene medicine.

Također je bogata vitaminima iz grupe B i D. kolesterol. Sastojci ove gljive djeluju na regulaciju šećera u krvi. snižavaju kolesterol. sprečavaju rast tumora. . sprečavaju srčani udar. Ove procese dodatno potpomažu tvari koje na potpuno neškodljiv i prirodan način djeluju umirujuće na središnji i autonomni živčani sustav. Djeluje protiv kolesterola Shiitake sadrže eritadenin. visoko nezasićene masne kiseline i druge sastojke koji u znatnoj mjeri snižavaju odnosno održavaju normalnu razinu masnoća u krvi. U nekim slučajevima ubrzavaju sazrijevanje stanica tumora koje se time od malignih ponovo pretvaraju u benigne. sprečavanje zgrušavanja trombocita. Oni zajedničkim djelovanjem predstavljaju značajan element zaštite organizma. djeluju protuvirusno i još puno toga. Osim nutritivnih svojstava ove gljive imaju izvanredna medicinska svojstva pa djeluju na jačanje imunološkog sustava. Drugi polisaharid koji se nalazi u shiitaki je ACZP koji ometa nakupljanje i razvoj nepoželjnih mikroorganizama. SHIITAKE GLJIVE NAZIVAJU UBOJICAMA RAKA Japanci su ovu gljivu koristili za pokusno liječenje sarkoma 180 s uspjehom zaustavljanja napretka sarkoma 80. Djelotvorne protiv stanica tumora. Shiitake sadrže sve esencijalne aminokiseline i biljna vlakna koja imaju važnu ulogu za probavni sustav. oko pola svih smrtnih slučajeva uzrokovanih srčanim bolestima povezano je s previsokom razinom kolesterola. poboljšanje krvotoka. On također stimulira imunološki sustav kod iscrpljenih osoba kao i proizvodnju interferona. nego djeluje na ubrzanje razgradnje kolesterola u jetri i njegovo izlučivanje putem probave. Pri tome ne utječe na sintezu kolesterola neophodnog za izgradnju stanica. anti-tumorni polisaharid dobiven iz ove gljive koji povećava otpornost stanica na rak i sprečava slabljenje imunološkog sustava. Glavni sastojak shiitake koji djeluje protiv masnoća u krvi naziva se eritadenin. Na Dalekom Istoku koristi se kao dodatak kemoterapiji i liječenju karcinoma probavnog sustava. snižavaju krvni tlak. dok ostale vitamine sadrži u manjem postotku. Upotrebom shiitake moguće je djelotvorno ublažiti kronične bolesti srca i krvnih žila te ubrzati oporavak od njihovih akutnih komplikacija. Kako antitumorne tvari iz gljiva zapravo djeluju protiv raka? Biomodulatori porijeklom iz gljiva koče razvoj stanica tumora. te posebno na povećanje opskrbe mozga i srca krvlju što smanjuje rizik od srčanog i moždanog udara. kod nekih 100%. a što dodatno regulira tlak. održavanje elastičnosti krvnih žila. Lentinan je aktivni sastojak. Znanstvena istraživanja dokazala su da taj sastojak snižava razinu svih masnoća u krvi. grifolin. što je u izravnoj vezi sa sprečavanjem pojave žučnih kamenaca. Kod ljudi srednjih godina. trigliceride i fosfolipide. Djeluje na krvožilni sustav Znanstvena istraživanja potvrdila su shvaćanje narodne medicine Dalekog Istoka da je gljiva shiitake hrana koja “aktivira krvotok” i sprečava ili čak liječi “izljev krvi u mozak”. širenje krvnih žila.magnezija.5%. češće muškaraca. neposredno ih uništavaju te oblikuju stanice tumora tako da ih organizam može lakše prepoznati i na taj način ih uspješnije uništiti. a s potpunim povlačenjem tumora u 6 od 10 slučajeva.

Osim toga. od kada koristim ekstrakt Shiitake u kapsulama osjećam se jača i vitalnija. Sada je prošlo više od godinu dana od operacije i dubinska snimanja nisu pokazala pojavu malignih stanica.Š.Shiitake povećava snagu i vitalnost organizma. posebno vitamin B12 kojeg nema ni u jednom povrću. Sigurna sam da su za moj oporavak zaslužne ekstrakt Shiitake u kapsulama koje preporučujem svima i koje ću sigurno koristiti i dalje! N. Ova gljiva ima medicinska izvanredna svojstva na ljudski organizam jer sadrži čitav skup vitamina. Svi koji želi ojačati imunitet trebali bi uključiti shiitake u redovitu prehranu ili uzimati preperate na bazi ovih ljekovitih gljiva. nezdrave prehrane i izloženosti stresu. U orijentalnoj medicini ovaj se prirodni lijek koristi protiv kroničnog bronhitisa jer ima antialergijski učinak. iz Karlovca . Mogu se također koristiti kod svake oboljele osobe za jačanje imuniteta. Zbog današnjeg ubrzanog načina života. Operirana sam i započeo je oporavak i strepnja da se bolest ne vrati. smanjuju napetost i stresna stanja.Djeluje protiv virusa Na sveučilištu Michigan utvrđeno je da Shiitake djeluju ljekovito protiv virusa i to bez štetnih posljedica. zdrav i bezbrižan život. proteine. lipide te ugljikohidrate koji pomažu organizmu u borbi protiv bolesti. Svjedočanstvo Bila sam vrlo uplašena kada sam saznala da bolujem od malignog tumora koji je rijedak tip raka i postotak izlječivosti ove vrste karcinoma je najmanji. redovito uzimanje ekstrakta Shiitake u kapsulama omogućit će vam dug. Ekstrakt glycoprotein koji se dobiva iz micelija shiitake ima pozitivne učinke na liječenje od HIV-a. Pojedini sastojci shiitake potiču imunitet odnosno opću obranu organizma. Na preporuku kćeri počela sam koristiti ekstrakt Shiitake u kapsulama. što je i moja liječnica odobrila s oduševljenjem.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful