ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΛΠ22 - Θέματα (05-06 έως 11-12) που είναι εντός ύλης για το έτος 12-13

ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ
A1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΠΡΟΣΩΚΡΑΤΙΚΟΙ - 6
1. Η αντίληψη του Ξενοφάνη για το θείο Α. σ. 51-53 (επαναληπτικές 06-07)
2. Οι βασικές απόψεις του Δημόκριτου για τη γνώση και την ηθική Α. σελ. 73-74 (τελικές 07-08)
3. Ο κόσμος και η κίνηση κατά τον Ηράκλειτο Α. σ. 57 (τελικές 08-09)
4. Οι κοσμολογικές απόψεις του Θαλή Α. κεφ. 1.1.4 σ. 38 (τελικές 10-11)
5. Περιγράψτε τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία παρουσιάστηκε και εξελίχτηκε η ζωή κατά
τον Αναξίμανδρο. Α σελ. 42-43 (τελικές 11-12).
6. Περιγράψτε τη θεωρία των ριζωμάτων σύμφωνα με τον Εμπεδοκλή (επαναληπτικές 11-12)
Α2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΣΟΦΙΣΤΕΣ -1
1. Ο σχετικισμός κατά Πρωταγόρα από γνωσιολογική απόψη Α. σ. 89-90 (επαναληπτικές 07-08)
Α3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΠΛΑΤΩΝΑΣ – 6
1. Ποια είναι η διάρθρωση της πλατωνικής πολιτείας και πως οδηγείται λογικά η
επιχειρηματολογία του Σωκράτη; Α. σ. 152-155 (τελικές 05-06)
2. Η γνώση είναι Ανάμνηση κατά τον Πλάτωνα Α κεφ. 3.2.1 (137-139) (τελικές 06-07 & τελικές
10-11) (2)
3. Το περιεχόμενο των όρων επιστήμη και δόξα κατά τον Πλάτωνα Α. 139-140 (επαναληπτικές
09-10).
4. Η ευδαιμονία κατά τον Σωκράτη Α. σ. 206-207 (επαναληπτικές 10-11)
5. Ποια είναι τα τρία μέρη της ψυχής κατά τον Πλάτωνα και ποια είναι τα χαρακτηριστικά τους; Α
σελ. 232 (τελικές 11-12)

1
Αθηνά Σαλούστρου – Θέματα εξετάσεων ΕΛΠ22 ανά κεφάλαιο – σύντομη απάντηση (05-06 έως 11-12)

Α4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ – 4
1. Η φρόνηση κατά Αριστοτέλη Α. σ. 207-208 (επαναληπτικές 08-09 & επαναληπτικές 11-12)
(2).
2. Αρχές πολιτικής θεωρίας του Αριστοτέλη, Α. σ. 210 (τελικές 09-10).
3. Ποια είναι η σχέση ηθικής και πολιτικής κατά τον Αριστοτέλη; Α 209 (τελικές 11-12)

Α5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ 8
1. Πώς καλεί τον άνθρωπο η φιλοσοφική διδασκαλία του Επίκουρου πάνω στον Θεό και στον
θάνατο; Οι απόψεις του Επίκουρου για τους θεούς και την ανθρώπινη ψυχή Α. σ. 230-232
(τελικές 05-06 & επαναληπτικές 07-08). (2)
2. Τι συνιστά "καθήκον και τι «κατώρθωμα" στην ηθική των Στωικών Α. σ. 245-247 (τελικές 0607).
3. Αφασία και Αταραξία κατά τον πυρρώνειο σκεπτικισμό Α. σ.255-256 (επαναληπτικές 06-07).
4. Η έννοια της ειμαρμένης κατά τους Στωικούς Α. σ. 241-242 (τελικές 08-09).
5. Τα πάθη κατά τους Στωϊκούς Α. σ. 244-245 (τελικές 09-10 & επαναληπτικές 10-11) (2)
6. Η καταληπτική φαντασία σύμφωνα με τους Στωικούς (επαναληπτικές 11-12)

Α6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΠΛΩΤΙΝΟΣ - 3
1. Η διδασκαλία του Πλωτίνου για την ύλη και το αισθητό σύμπαν Α. σ.275-277 (τελικές 07-08)
2. Η αναγωγή κατά Πλωτίνο, Α. σ. 277-278 (επαναληπτικές 08-09)
3. Η θεωρία του Πλωτίνου για την Ψυχής Α. σ. 279-280 (επαναληπτικές 09-10)
Α7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΒΥΖΑΝΤΙΟ 3
1. Είδη φιλοσοφικής γραμματείας και το περιεχομενό τους κατά την βυζαντινή περίοδο Α. σ. 370
– 377 (τελικές 08-09).
2. Οι αντιλήψεις των Βυζαντινών σχετικά με την ψυχή, το σώμα και τη θέωση του ανθρώπου Α.
375 – 376 (τελικές 10-11).
3. Υπάρχει βυζαντινή φιλοσοφία; Α. σ. 377 – 378 (επαναληπτικές 10-11)
Α8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ
2
Αθηνά Σαλούστρου – Θέματα εξετάσεων ΕΛΠ22 ανά κεφάλαιο – σύντομη απάντηση (05-06 έως 11-12)

1. ΜΑΛΛΟΝ ΕΚΤΟΣ Πλεονεκτήματα του Αριστοτελισμού του Κορυδαλέα, η σημασία στη
συγκρότηση ελληνικού επιστημονικού λόγου Α. κεφ. 8.1.2 και Β. κεφ. 9.2.2 (εκτός) (τελικές
05-06)
2. Οι 3 βασικές θέσεις των Πατέρων της Εκκλησίας έναντι της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας Α.
σ. 345 – 348 (επαναληπτικές 07-08)
Β2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ – 1
1. Συμβολή Θαλή και Ιώνιας Σχολής στα Μαθηματικά Β. σ. 77-78 (επαναληπτικές 07-08)
Β3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΠΛΑΤΩΝΑΣ - 1
1. Επίδραση του Πλάτωνα σε ελληνική αστρονομία Β. 3.1. σ.114-115 (τελικές 09-10)
Β4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ- 3
1. Θεμελιώδεις αρχές της αριστοτελικής θεωρίας της κίνησης στην υποσελήνια περιοχή Β σ. 135137 (τελικές 06-07).
2. Οι απόψεις του Αριστοτέλη για τη σύσταση και την κίνηση των ουρανίων σωμάτων και πως τις
αντιμετώπισαν οι μεταγενέστεροι φιλόσοφοι; Β. σ.141-142 (τελικές 08-09 & επαναληπτικές 1011) (2)
Β5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ – 3
1. Η ηλιοκεντρική υπόθεση του Αρίσταρχου και γιατί δεν έγινε αποδεκτή κατά την αρχαιότητα Β.
185-187 (τελικές 07-08 & επαναληπτικές 09-10) (2)
2. Ποιοι ήταν οι λόγοι που οδήγησαν στην μικρή ανάπτυξη της μηχανικής στην Αρχαία Ελλάδα;
Β. 5.3. σελ. 202 (επαναληπτικές 11-12)

Β6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ – 4
3
Αθηνά Σαλούστρου – Θέματα εξετάσεων ΕΛΠ22 ανά κεφάλαιο – σύντομη απάντηση (05-06 έως 11-12)

1. Ποιος είναι ο ρόλος του Γαλήνου στην ανάπτυξη της αρχαίας ελληνικής επιστήμης Β. σ.243245 (τελικές 05-06 & τελικές 07-08) (2).
2. Η επιληψία κατά την ιπποκρατική ιατρική Β. 6.2. σ. 228 - 230 (ιερής νόσος) (επαναληπτικές
07-08 & επαναληπτικές 10-11).
3. Η έννοια της "φύσης" στα ιπποκρατικά κείμενα. Β 6.2. (τελικές 11-12)
Β7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ – 1
1. Ο ρόλος της διακοπής της προφορικής παράδοσης στην παρακμή της ελληνικής επιστήμης μετά
τον 3ο μ. Χ. αι. Β. σ. 257 – 258 (τελικές 10-11)
Β8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ –2
1. Σημαντικότεροι λόγιοι της περιόδου της πρώτης βυζαντινής Αναγέννησης Β. σ. 286 – 289
(τελικές 05-06).
2. Ιωάννης Φιλόπονος (ή Γραμματικός) κατά της αριστοτελικής φυσικής και κοσμολογίας Β. σ.
280-282 (επαναληπτικές 06-07)
Β9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ –1
1. Η συμβολή του Ευγένιου Βούλγαρη στην πνευματκή αναγέννηση του νεώτερου ελληνισμού; Β
σ. 340-347 (τελικές 06-07)
2. Θεόφιλος Κορυδαλλέας στη διαμόρφωση ενός ελληνικού επιστημονικού λόγου Β. κεφ. 9.2.2
(επαναληπτικές 06-07) Εκτός.
3. Οι θέσεις του Βενιαμίν Λέσβιου έναντι της νευτώνιας φυσικής και ηλιοκεντρικής θεωρίας Β. σ.
350-351 (τελικές 08-09).
4. Οι λόγοι για τους οποίους ο Βικέντιος Δαμάδος ανήκει στους φορείς αναζήτησης μια νέας
προσέγγισης στη φυσική φιλοσοφία και ειδικότερα στην κοσμολογία, Β. σ. 335-336
(επαναληπτικές 08-09).
5. Οι κοινωνικές αναδιαρθρώσεις και η εκπαιδευτική λειτουργία κατά το β μισό του 18ου αιώνα
Β. 9.4. σ. 338-339 (επαναληπτικές 09-10).
6. Οι αστρονομικές αντιλήψεις του Χρύσανθου Νοταρά η επιχειρηματολογία του Β 9.3.1. σ. 330331 (τελικές 10-11).
7. Ποιο είναι το περιεχόμενο και τα χαρακτηριστικά του έργου του Μεθόδιου Ανθρακίτη. Β 9.3.
(τελικές 11-12).

4
Αθηνά Σαλούστρου – Θέματα εξετάσεων ΕΛΠ22 ανά κεφάλαιο – σύντομη απάντηση (05-06 έως 11-12)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful