Ο άνθρωπος που σου ταιριάζει

Ελένη Βαμβακά
Η ετοιμότητα δεν έχει σχέση με την αναμονή ή την
καταγραφή κριτηρίων. Δεν έχει σχέση με τον ορθολογισμό και τα επιχείρηματα. Η
ετοιμότητα να αναγνωρίσειç τον άνθρωπό ποu ορί(ειç ωç ταuτόσημο
τηç Αγάπης και τοu Ερωτα, είναι κατάσταση ψυχής, ποu σμιλεúεται και çέρει να
διακρίνει, όχι μόνο χάρη στιç εμπειρίεç αλλά και ανάλογα με την ποιότητα τοu
"κόσμοu" ποu σuνθέτει αuτό ποu είμαστε.
Ο άνθρωπος που σου ταιριάζει δεν μπορεί παρά να είναι συνοδοιπόρος
σου σε μία πνευματική κατεξοχήν πορεία.
Aν καθέναç ακολοuθεί άλλο πνευματικό δρόμο, δεν uπάρχει ταίριασμα αληθινό.
Δεν uπάρχει αγάπη αληθινή, οúτε έρωταç. Mπορεί να uπάρχει ο,τιδήποτε άλλο
qεuδoνuμο τοu έρωτα και τηç αγάπηç. Zuνήθωç έναç πρόχειροç σuμβιβασμόç ή
μία δuσομολόγητη προσποίηση.
O άνθρωποç ποu σοu ταιριά(ει σuχνά σε σuναντά όταν όα γ!ρω σου μοιάζουν
δ!σκοα. Oχι γιατί εκείνοç σοu τα κάνει εúκολα. Aλλά γιατί όταν βρίσκεσαι στη
λúπη, δεν μπορεί παρά νιoθειç αληθινά. Tότε όλοç σοu εαuτόç είναι μία αλήθεια
ποu δεν μπορείç να κρúqειç, αλλά οúτε μπορείç και από αuτήν να κρuφτείç. Η
quχή σοu οçúνεται στην περίοδο τηç δuσκολίαç.
Tότε είναι ποu εúκολα μπορείç να αναγνωρίσει το λάθοç και το σωστό τηç (ωήç
σοu. Εúκολα μπορείç να διακρίνειç τον άνθρωπο ποu είναι η
αδιαμφισβήτητηΑγάπη και ο "ρωτας ο μοναδικόç, χωρίç την παραμικρή πίσω
σκέqη. Aπροüπόθετα, Aβίαστα, Aνέλπιστα.
O αληθινόç πόνοç και η αληθινή θλίqη δεν είναι κατάσταση αuτομαστίγωσηç. Δεν
είναι μεμqιμοιρία. Δεν είναι μοuρμοúρα και γκρίνια. O αληθινόç πόνοç και η
αληθινή θλίqη είναι μία από τιç πλέον δόκιμεç περιόδοuç για να γνωρίσειç την
εuτuχία και την αληθινή αçία και σημασία τηç. O κόσμοç σuνηθί(ει, στο όνομα τοuç
φωτόç και τηç χαράς της ζωής, να εçεuμενί(ει τιç λέçειç πόνοç και θλίqη και να
αποφεúγει να τιç δει κατάματα και κuρίωç να τιç (ήσει, ανταλάσσονταç αισιόδοçεç
σuνθηματολογίεç αλληλοπαρηγορίαç. Eεχνά όμωç ότι τα πιο βαθειά και αληθινά
έργα τοuç, οι καλλιτέχνεç τα πέρασαν από το λαçεuτήριο τοu πόνοu, γιατί τότε
είδαν..
Tο μάθημα αuτό άργησα να το πάρω. Mα ο άνθρωποç ποu μοu ταιριά(ει,
ερχόμενοç σαν την πιο ζεστή ακτίνα του #ιου στη καρδιά μου, με όλη την
ομορφιά, την πληρότητα και την αλήθεια τοu, στέκεται πλάι μοu και με μαθαίνει.
Nα σκέφτομαι και να μιλo από την αρχή.
Nα γράφω και να εκφρά(ομαι χωρίç αποσιωποιητικά. Kαι δεν ντρέπομαι να
παραδεχθo τη μαθητεία μοu, γιατί δεν επιθuμo να αuτοχρή(ομαι Δάσκαλοç τοu
εαuτοú μοu, όπωç σuνηθί(εται στιç μέρεç μαç, όποu όλοι Διδάσκοuν με τα λόγια ή
δήθεν με τιç πράçειç και τη (ωή τοuç και επαναλαμβάνοuν, φιλάρεσκα, ότι η
αλήθεια καθενόç βρίσκεται μέσα τοu, όποu μόνοç την ανακαλúπτει. Δεν ντρέπομαι
να παραδεχθo τη μαθητεία μοu, γιατί çέρω ότι ταuτόχρονα για τον άνθρωπο ποu
μοu ταιριά(ει είμαι και εγo δάσκαλοç. Kαι αuτό ποu (ω Αγάπη.

αλήθεια καθενός βρίσκεται μέσα του. . Και αυτό που ζω Αγάπη. Δεν ντρέπομαι να παραδεχθώ τη μαθητεία μου. όπου μόνος την ανακαλύπτει. γιατί ξέρω ότι ταυτόχρονα για τον άνθρωπο που μου ταιριάζει είμαι και εγώ δάσκαλος.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful