You are on page 1of 26

REVISION PRIMARY ESO

SUMMER HOMEWORK
Anem a repassar qu signifiquen i com es formen alguns verbs en angls.
Aix tajudar a entendre les frases i a escriure-les.
Els verbs en angls sn molt fcils!!

CLASSIFICACI DELS VERBS _________________________


Els verbs en angls es poden classificar en dos grans grups:
A. VERBS FORTS (Strong Verbs)
B. VERBS FEBLES (Weak Verbs)

A. VERBS FORTS (Strong Verbs)

B. VERBS FEBLES (Weak Verbs)

Es diuen forts perqu mai necessiten


lajuda de do per preguntar o
negar. Ni per respostes curtes.

Es diuen febles perqu sempre necessiten lajuda de do per preguntar i


negar. I per respostes curtes:
Do ? (per preguntar)

Noms hi ha 4 verbs en aquest


grup:

dont (per negar)

1. Beser / estar
(am / is / are)

Yes, I do.

(per respostes curtes)

No, I dont.
2. Have got..tenir
(have got / has got)

Tots els altres verbs sn daquest


grup:

3. Can..poder
(can)
4. There be..haver
(there is / there are)
Cadasc daquests verbs t les seves
prpies respostes curtes.

5.

Like..agradar
Play..jugar / tocar
Go..anar
Live..viure
Get up..llevar-se
Eat...menjar
Watch...mirar
etc.

CONJUGACI___________________________________________
Conjugar vol dir que a cada persona (pronom) li correspon una forma del
verb. Per com es diuen els pronoms en angls?
PRONOMS
I ...jo

1a. persona
2a. persona

singular

You .tu

3a. persona

He / she / it .ell / ella / aix

1a. persona

We..nosaltres

2a. persona

plural

3a. persona

You.vosaltres
They...ells/es

A. VERBS FORTS (Strong Verbs)


1.BE (ser/estar)

2.HAVE GOT (tenir)

3.CAN (poder)

I am

I have got

I can

You are

You have got

You can

He / she / it is

He / she / it has got

He / she / it can

We are

We have got

We can

You are

You have got

You can

They are

They have got

They can

4.THERE BE (haver)
Singular There is
Plural There are

B. VERBS FEBLES (Weak Verbs)


LIKE
(agradar)

PLAY
(jugar,
tocar)

GO
(anar)

LIVE
(viure)

(llevar-se)

EAT
(menjar)

WATCH
(mirar)

like

play

go

live

get up

eat

watch

You

like

play

go

live

get up

eat

watch

likes

plays

goes

lives

gets up

eats

watches

We

like

play

go

live

get up

eat

watch

You

like

play

go

live

get up

eat

watch

They

like

play

go

live

get up

eat

watch

5.

He / she / it

GET UP

Qu fcils!! Noms canvia la tercera persona del singular (se li afegeix -s o -es).

PRACTICA_______________________________________________
Ara toca practicar-ho omple cada forat amb la forma corresponent i aprn
qu significa.

A. VERBS FORTS (Strong Verbs)


1.BE (ser/estar)
I ........... (jo sc / estic)
You ........... (tu ets / ests)
He/she/it ........... (ell/ella/aix s / est)

2.HAVE GOT (tenir)


I ................ (jo tinc)
You ................ (tu tens)
He/she/it ................ (ell/ella/aix t)

We ........... (nosaltres som / estem)

We ................ (nosaltres tenim)

You ........... (vosaltres sou / esteu)

You ................ (vosaltres teniu)

They ........... (ell/es sn / estan)


3.CAN (poder)

They ................ (ells/es tenen)


4.THERE BE (haver)

I ........... (jo puc)


You ........... (tu pots)

Singular .....(hi ha) (un)

He/she/it ........... (ell/ella/aix pot)


We ........... (nosaltres podem)
You ........... (vosaltres podeu)

Plural (hi ha) (ms dun)

They ........... (ell/es poden)

B. VERBS FEBLES (Weak Verbs)


5.PLAY (jugar)

5.GO (anar)

I ............... (jo jugo)

I ............... (jo vaig)

You ............... (tu jugues)


He/she/it ............... (ell/ella/aix juga)

You ............... (tu vas)


He/she/it ............... (ell/ella/aix va)

We ............... (nosaltres juguem)

We ............... (nosaltres anem)

You ............... (vosaltres jugueu)

You ............... (vosaltres aneu)

They ............... (ells/es juguen)

They ............... (ells/es van)

Assegurat que no thas oblidat cap s o es al pronom he/she/it (3. Pers. Singular)!

LA FORMA NEGATIVA__________________________________
Fins ara hem vist aquests verbs en forma afirmativa.
Ara fixat com es fa la forma negativa:

FORMA NEGATIVA
A.VERBS FORTS (Strong Verbs)

B.VERBS FEBLES (Weak Verbs)

Amb nt .

Amb dont o doesnt .

A.VERBS FORTS (Strong Verbs) : FORMA NEGATIVA


1.BE (ser/estar)

2.HAVE GOT (tenir)

3.CAN (poder)

I havent got

I cant

You havent got

You cant

I am not
You arent

He/she/it hasnt got

He/she/it isnt

4.THERE BE (haver)

Singular

He/she/it cant

We arent

We havent got

We cant

You arent

You havent got

You cant

They arent

They havent got

They cant

Plural

Els verbs forts noms necessiten nt (not) per fer la forma negativa.

B.VERBS FEBLES (Weak Verbs) : FORMA NEGATIVA


5.PLAY (jugar)

5.GO (anar)

I dont play

I dont go

You dont play

You dont go

He/she/it doesnt play

He/she/it doesnt go

We dont play

We dont go

You dont play

You dont go

They dont play

They dont go

Els verbs febles necessiten dont o doesnt per fer la forma negativa.

There
isnt

There
arent

PREGUNTES I RESPOSTES CURTES___________________


Per preguntes i respostes curtes els verbs forts i els febles tamb ho fan de
manera diferent:

PREGUNTES I RESPOSTES CURTES


A.VERBS FORTS (Strong Verbs)

B.VERBS FEBLES (Weak Verbs)

Preguntes: Amb el verb


al principi de la pregunta.

Preguntes: Amb Do...? o Does...?


al principi de la pregunta.

Respostes curtes: Cadasc dels


quatre verbs forts t les seves.
Han de coincidir amb el principi
de la pregunta.

Respostes curtes: Sempre s :


Yes, .... do(es).
No, .... do(es)nt .

A.VERBS FORTS (Strong Verbs) : PREGUNTES I RESPOSTES CURTES


1.BE (ser/estar)
Am
Are
Is
Are
Are
Are

I...?
you...?
he/she/it...?
we...?
you...?
they...?

Yes, I am
Yes, you are
Yes, he is
Yes, we are
Yes, you are
Yes, they are

3.CAN (poder)
No, I am not
No, you arent
No, he isnt
No, we arent
No, you arent
No, they arent

Can
Can
Can
Can
Can
Can

I...?
you...?
he/she/it...?
we...?
you...?
they...?

2.HAVE GOT (tenir)


Have
Have
Has
Have
Have
Have

I got...?
you got ...?
he/she/it got...?
we got...?
you got...?
they got...?

Yes, I have
Yes, you have
Yes, he has
Yes, we have
Yes, you have
Yes, they have

Yes, I can
Yes, you can
Yes, he can
Yes, we can
Yes, you can
Yes, they can

No, I cant
No, you cant
No, he cant
No, we cant
No, you cant
No, they cant

4.THERE BE (haver)
No, I havent
No, you havent Is there...? Yes, there is
No, there isnt
No, he hasnt
No, we havent
Yes, there are
No, you havent Are there...? No, there arent
No, they havent

B.VERBS FEBLES (Weak Verbs) : PREGUNTES I RESPOSTES CURTES


5.LIKE (agradar)
Do
Do
Does
Do
Do
Do

I
you
he/she/it
we
you
they

like ...?
like ...?
like ...?
like ...?
like ...?
like ...?

Yes,
Yes,
Yes,
Yes,
Yes,
Yes,

I do
you do
he does
we do
you do
they do

No,
No,
No,
No,
No,
No,

I dont
you dont
he doesnt
we dont
you dont
they dont

1. TO BE (ser / estar)
*********************** Reading ***********************
1. Underline the examples of TO BE. Then, read the text and answer the
questions. (Subratlla els exemples de TO BE. Desprs llegeix el text i respon
les preguntes).

a) Whats his name?


_____________________________________
b) How old is he?
_____________________________________
c) Wheres he from?
_____________________________________
*********************** Grammar **********************
2. Complete these sentences with the correct form of the verb.
(Completa aquestes frases amb la forma correcta del verb.)

3. Make the sentences in exercise 2 negative.


(Fes les frases de l'exercici 2 en negatiu.)

4. Unscramble these questions. (Ordena aquestes preguntes.)

************************Writing************************
5. Write a text about you similar to the text in exercise 1.
(Escriu un text sobre tu seguint el model de lactivitat 1.)

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

....................................................................................................................................

***************** Vocabulary:

Adjectives ****************

6. How is he? Write a sentence with each adjective and translate.


(Com est ell? Escriu una frase amb cada adjectiu i tradueix.)

1. He is angry.

Ell est enfadat.

2.
3.
4.
5.
6.

7. What's the weather like today? (Com s el temps avui?)

1. It is hot.

s calurs. (Fa calor)

2.

s fred. (Fa fred)

3.

s assolejat. (Fa sol)

4.

s ennuvolat.

5.

s plujs. (Plou)

6.

Est nevat. (Neva)

************ Extra grammar:

Personal Pronouns ************

2. TO HAVE GOT (tenir)


*********************** Reading ***********************
1. Underline the examples of HAVE GOT. Then read the text and answer the
questions. (Subratlla els exemples de HAVE GOT. Desprs llegeix el text i
contesta les preguntes.)

a) Have they got a garden?


______________________________
b) Have they got two bedrooms?
______________________________
c) Have they got a car?
______________________________
*********************** Grammar **********************
2. Match the sentences to the pictures. (Emparella les frases als dibuixos.)

1.
2.
3.
4.

She has got long hair.


He has got a pencil.
He hasnt got a book.
She hasnt got trousers.

5. They have got trainers.


6. He has got a hat.
7. They have got short hair.
8. She has got a short skirt.

3. Choose the correct answers. (Tria les respostes correctes.)


1. She hasnt got / havent got long hair.
2. They hasnt got / havent got pencils.
3. We hasnt got / havent got a dog
4. It hasnt got / havent got a ball.
5. I hasnt got / havent got blue eyes.

4. Write the words in the correct order to make sentences.


(Escriu les paraules en l'ordre correcte per fer frases.)

1- have got / we / pencils.


We have got pencils.
2- eyes / has got / she / blue.

4- big / has got / a / he / brother.

5-

four / it / has got / legs.

3- dog / they / a / have got.

************************ Writing ***********************


5. Write a text about you similar to the text in exercise 1.
(Escriu un text sobre tu seguint el model de lactivitat 1.)

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

....................................................................................................................................

************** Vocabulary: Parts Of The Body **************

6. Circle the correct answer. (Encercla la resposta correcta.)


nose / Leg /

teeth / foot /

ear / eye /

finger

hair

arm

7. Complete the crosswords and write the hidden word.


(Completa els mots encreuats i escriu la paraula amagada.)

8. Write the words in the correct column. (Escriu les paraules a la columna correcta.)
BODY
Toe

HEAD
Eye

************* Extra grammar:

Wh- Questions **************

9. Match the Wh- Questions with the correct answers.


(Relaciona les partcules interrogatives amb les respostes correctes.)

10. Write the words in the correct column. (Escriu les paraules a la columna correcta.)

11. Match the questions and the pictures. (Relaciona les preguntes i els dibuixos.)

UNIT 3. CAN (poder)


*********************** Reading ***********************
1. Read about Pablo and answer the questions. Use a short answer.
(Llegeix sobre el Pablo i contesta les preguntes. Utilitza una resposta curta.)

************************Writing************************
2. What can you do? Write two sentences in the affirmative form and two
sentences in the negative form. Look at exercise 1.
(Qu pots fer? Escriu dues frases en la forma afirmativa i dues frases en la
forma negativa. Fixa't en l'exercici 1.)

*********************** Grammar **********************


3. Look at these animals. What can they do? Write a tick in the column.
(Observa aquests animals. Qu poden fer? Posa un "tick" a la columna.)

4. Read the sentences and write a "T" (true) or an "F" (false).


(Llegeix les frases i escriu una "T" (verdader) o una "F" (fals).)
T
A
A
A
A
A

bird can fly.


cat cant swim.
snake can walk.
baby can ride a bicycle.
teacher can work in a school.

5. Write "can" or "can't". (Escriu "can" o "can't".)


1- An elephant .. sing.
2- A zebra . run.
3- A cat climb a tree.
4- A hamster.sing.
5- A turtle ..swim.
6. Write 6 mistakes in this picture. (Escriu 6 errades en aquest dibuix.)

************** Vocabulary: Sports & Hobbies **************

7. Circle the correct word. (Encercla la paraula correcta.)

8. Look at the pictures and write a tick in the list of activities. (Observa els
dibuixos i posa un "tick" a la llista d'activitats.)

9. Circle the ood one out. (Encercla la paraula extranya.)

123456-

Music / wall / window / door.


Supermarket / cinema / swimming / restaurant.
Horse-riding / waiter / music / art.
Ice skating / horse-riding / dancing /bookshop.
Basketball / tennis / football / trousers.
Kitchen / bathroom / chair / hall.

************* Extra grammar:

Singular & Plural ************

10. Translate these sentences into your language.


(Tradueix aquestes frases al teu idioma.)

11. Read the information in the box and write a or an.


(Llegeix la informaci del quadre i escriu a o an.)

12. Read the information in the box and write the plurals.
(Llegeix la informaci del quadre i escriu els plurals.)

13. Read the information in the boxes and write the plurals.
(Llegeix la informaci dels quadres i escriu els plurals.)

14. Read the information in the box. (Llegeix la informaci del quadre.)

Find and write the irregular plurals of these words.


(Troba i escriu els plurals irregulars d'aquestes paraules.)

UNIT 4. THERE BE: (haver) THERE IS / THERE ARE


*********************** Reading ***********************
1. Read this text and write True (T) or False (F). (Llegeix aquest text i escriu
Veritat (T) o Fals (F).)

*********** Grammar ***********


2. Look at this picture and
write how many different
buildings of each you can
see in Smithton.
(Observa aquest dibuix i
escriu quants edificis
diferents de cada pots
veure a Smithton.)

3. Write there is or there are. (Escriu there is o there are.)

4. Unscramble these questions:


(Ordena aqustes preguntes:)

5. Answer the questions in


exercise 4 with a short answer.
(Contesta les preguntes de l'
ex. 4 amb una resposta curta.)

************************ Writing ***********************


6. Write a text about you similar to the first paragraph from the text in
exercise 1. (Escriu un text sobre tu seguint el model del primer pargraf
en lactivitat 1.)

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

....................................................................................................................................

***************** Vocabulary: Buildings ******************

7. Match the words and the pictures. (Relaciona les paraules i els dibuixos.)

8. Choose the correct option. (Tria l'opci correcta.)

9. Look at the pictures and complete the text. (Observa els dibuixos i
completa el text.)

******** Extra Grammar:

This/These & That/Those ********

10. Look at these illustrations and read the information in this box.
(Observa aquestes il.lustracions i llegeix la informaci d'aquest quadre.)

11. Circle the best option. (Encercla la millor opci.)

12. Write this or these. (Escriu this o these.)

13. Read the information in this box and write that or those.
(Llegeix la informaci d'aquest quadre i escriu that o those.)

14. Write this, that, these or those. (Escriu this, that, these o those)

UNIT 5. WEAK VERBS (Verbs Febles)


*********************** Reading ***********************
1. Look at the verbs that appear in this text. (Observa els verbs que apareixen en aquest text).
I get up at 8:00.
I have breakfast at 8:30.
I go to school at 8:45.
I start lessons at 9:00.
I finish lessons at 4:30.
I do homework at 6:00.
I watch TV at 8:00.
I go to bed at 10:00.
2. Write answers for these questions. Use the 3rd singular person -s: (Escriu
respostes per a aquestes preguntes. Utilitza la -s de la 3a persona del singular:)
a. What time does she get up?
She gets up at 8:00.____________________________________________________
b. What time does she have breakfast?
She has ______________________________________________________________
c. What time does she go to school?
_____________________________________________________________________
d. What time does she start lessons?
_____________________________________________________________________

*********************** Grammar **********************


3. Write questions for these answers: (Escriu preguntes per a aquestes respostes:)
a. What time does she finish school?________________________________________
She finishes school at 4:30.
b. What time does ______________________________________________________
She does homework at 6:00.
d. ___________________________________________________________________
She watches TV at 8:00.
e. ___________________________________________________________________
She goes to bed at 10:00.

4. Use don't or doesn't to write the negative form of these sentences:


(Utilitza don't o doesn't per escriure la forma negativa d'aquestes frases:)
a. She ______________ get up at 7:00.
b. I ______________ go to school on Saturday.
c. He ______________ watch TV at 11:00.
d. I ______________ have cereal for breakfast.
e. They ______________ start school at 8:30.
f. We ______________ finish school at 5:00.
g. She ______________ go to bed at 12:00.
h. I ______________ do my homework at 6:00.

**************** Extra grammar: The Time *****************


What's the time?
8:00 It's eight o'clock.
8:15 It's quarter past eight.
8:30 It's half past eight.
8:45 It's quarter to nine.

5. Write what the time is in these clocks:


(Escriu quina hora s en aquests rellotges:)
7:00 ____________________________________
11:15 ________________________________
4:30 _________________________________
5:45 _________________________________

********************** Writing ************************


6. Write a text about you similar to the text in exercise 1.

(Escriu un text sobre tu seguint el model de lactivitat 1.)

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

....................................................................................................................................