cấu trúc viết lại câu trong tiếng anh 28 Tháng 6 các động từ theo sau là V-ing, to_verb

hoặc V-bare

- Theo sau tất cả trợ từ (động từ khiếm khuyết): can, could, will,shall, would, may, might, ought to, must, had better, would like to, needn’t, would rather, would sooner, be supposed to là những động từ không “chia”, V-bare 2- Những động từ theo sau la “to verb” co 2 trường hợp: 2.a- [cong thức: S+V+to V]: afford, appear, ask, bear, begin, choose, decide, expect, forget, hate, hesitate, intend, like, manage, neglect, prefer, pretend, propose, regret, seem, swear, try, wish, agree, arrange, attempt, beg, care, consent, determine, fail, happend, help, hope, learn, love, mean, offer, prepare, promise, refuse, remember, start, trouble, want, would like prefer. 2.b- [cong thức: S+V+O+to V]: advise, ask, be, command, encourage, forbid, get, help, intend, leave, mean, oblige, permit, prefer, recommend, remind, tell, allow, bear, cause, compel, expect, force, hate, instruct, invite, like, need, order, persuade, press, request, teach, tempt, trouble, warn, want, wish. 3- Theo sau bởi “V-ing”: admit, advise, allow, anticipate, appreciate, avoid, confess, consider, deny, delay, detest, dislike, enjoy, escape, excuse, face, fancy, finish, give up, imagine, invlolve, justify, keep on, leave off, mention, mind, miss, permit, postpone, quit, recommend, resent, resist, resume, risk, save, tolerate, suggest, recollect, stop, pardon, can’t resist, can’t stand, can’t help, understand ngoai ra theo sau: be worth, it is no use, there is no, it is no good cũng là V-ing 4- Những động từ theo sau gồm cả “to verb” & “V-ing”: advise, attempt, commence, begin, allow, cease, continue, dread, forget, hate, intend, leave, like, love, mean, permit, prefer, propose, regret, remember, start, study, try, can’t bear, recommend, need, want, require. Đa số những động từ trên khi theo sau la “to verb” hoặc “V-ing” sẽ co nghĩa khác nhau. Cấu trúc viết lại câu trong tiếng anh 1. S + be + adj + prep = S + V + adv 2. S + V + adv = S + V + with + N 3. S + remember + to do Sth = S + don’t forget + to do Sth 4. S + be + adj = What + a + adj + N! 5. S + V + adv = How + adj + S + be 6. S + V + adv = How + adv + S + V! 7. S + be + ing-adj = S + be +ed-adj 8. S + V = S + be + ed-adj 9. S + V + Khoảng thời gian = It + take + (sb) + Khoảng thời gian + to + V

Imperative verb (mệnh lệnh)= S + should (not) + do sth Chào các em ! Như các em đã biết chia động từ là một trong những vấn đề rắc rối mà các em luôn gặp phải trong quá trình học tiếng Anh. KHÔNG CÓ CHỦ TỪ THÌ ĐỘNG TỪ KHÔNG CHIA THÌ mà phải chia dạng Xem ví dụ sau: when he saw me he (ask) me (go) out Xét động từ ask : nhìn phía trước nó có chủ từ he vì thế ta phải chia thì – ở đây chia thì quá khứ vì phía trước có saw Xét đến động từ go. S + V + so + adv + that + S + V = S + do/does/did + not + V + adv + enough + to + V 15.10. S + be + too + adj + to + V = S + be + so + adj + that + S + can’t + V 11. S + V + N = S + be + adj 19.P ( động từ ở dạng past paticiple ) Vậy làm sao biết chia theo dạng nào đây ? Ta tạm chia làm 2 mẫu khi chia dạng : 1) MẪU V O V . S + like … better than … = S + would … than … 25. Động từ một khi không chia thì sẽ mang 1 trong 4 dạng sau đây : .P. Trứoc khi vào nội dung chính các em cần nắm vững một nguyên tắc căn bản nhất trong tiếng Anh là : CÓ CHỦ TỪ THÌ ĐỘNG TỪ CHIA THÌ. nắm nững kiến thức chia động từ không những giúp các em làm được các bài tập về chia động từ trong ngoặc mà còn giúp các em tự tin khi viết câu. cuối cùng ta có when he saw me he asked me to go out Về vấn đề chia thì chắc các em cũng đã nắm cơ bản rồi. S + be + adj = S + V + O 20. S + be + too + adj + to + V = S + be + not + adj + enough + to + V 14.bare inf (động từ nguyên mẩu không có to ) . S + be accustomed to + Ving = S + be used to +Ving /N 21. Because + clause = Because of + noun/gerund 16. S + be + PII + to + V = S + be + supposed to do sth 29.Ving (động từ thêm ing ) . It’s one’s duty to do sth = S + be + supposed to do sth 28. S + be + so + adj + that + S + V = S + be + not + adj + enough + to + V 13. Although + clause = In spite of + Nound/gerund 17. S + prefer = S + would rather + V 26. S + V + O = S + find + it (unreal objective) + adj + to + V 27. S + would prefer = S + would rather S + Past subjunctive (lối cầu khẩn) 24. phía trước nó là me là túc từ nên không thể chia thì mà phải chia dạng – ở đây là to go. This is the first time + S + have + PII = S+be + not used to + Ving/N 23. S + V + too + adv + to + V = S + V + so + adv + that + S + can’t + V 12. Imperative verb (mệnh lệnh)= S + should (not) + be + PII 30. Although + clause = Despite + Nound/gerund 18. S + often + V = S + be used to +Ving /N 22. Hôm nay tôi muốn cùng các em đi sâu vào vấn đề chia dạng của động từ .to inf ( động từ nguyên mẫu có to ) .

ADMIT. RISK. RESENT. RESIST. IMAGINE. HAVE (ở dạng sai bảo chủ động ). FEEL LIKE. ESCAPE. NO GOOD. FINISH. WATCH. PREFER. CONSIDER. APPRECIATE. UNDERSTAND. NO USE Thì V2 là Ving Ví dụ: He avoids meeting me 3) RIÊNG CÁC ĐỘNG TỪ SAU ĐÂY VỪA CÓ THỂ ĐI VỚI TO INF VỪA CÓ THỂ ĐI VỚI VING TÙY THEO NGHĨA STOP + Ving :nghĩa là dừng hành động Ving đó lại Ví dụ: I stop eating (tôi ngừng ăn ) + To inf : dừng lại để làm hành động to inf đó Ví dụ: I stop to eat (tôi dừng lại để ăn ) FORGET. RECALL. TOLERATE. SEE. MIND. QUIT.) . DISCUSS.Là mẫu 2 động từ đứng cách nhau bởi 1 túc từ Công thức chia mẫu này như sau : Nếu V1 là : MAKE . LET thì V2 là BARE INF Ví dụ: I make him go I let him go Nếu V1 là các động từ giác quan như : HEAR. ENJOY. OBSERVE… thì V2 là Ving (hoặc bare inf ) Ví dụ: I see him going / go out Ngoài 2 trường hợp trên chia to inf 2) MẪU V V Là mẫu 2 động từ đứng liền nhau không có túc từ ở giữa Cách chia loại này như sau: Nếu V1 là : KEEP. ADVISE. PREVENT. PRACTICE. EXPLAIN. FANCY. DENY. ALLOW. REMEMBER + Ving : Nhớ (quên) chuyện đã làm I remember meeting you somewhere last year (tôi nhớ đã gặp bạn ở đâu đó hồi năm ngóai ) + To inf : Nhớ (quên ) để làm chuyện gì đó Ví dụ: Don’t forget to buy me a book : đừng quên mua cho tôi quyển sách nhé (chưa mua . CAN’T HELP. POSTPONE. ANTICIPATE. LOATHE. AVOID. MISS. NOTICE. LOOK FORWARD TO. RECOMMEND. DELAY. SUGGEST. FEEL. PERMIT. MENTION. CAN’T STAND.

WANT NEED nếu là động từ đặc biệt thì đi với BARE INF Ví dụ: I needn’t buy it ( need mà có thể thêm not vào là động từ đặc biệt ) NEED là động từ thường thì áp dụng công thức sau : Nếu chủ từ là người thì dùng to inf Ví dụ: I need to buy it (nghĩa chủ động ) Nếu chủ từ là vật thì đi với Ving hoặc to be P.REGRET + Ving : hối hận chuyện đã làm I regret lending him the book : tôi hối hận đã cho anh ta mượn quyển sách + To inf : lấy làm tiếc để …… Ví dụ: I regret to tell you that …( tôi lấy làm tiếc để nói với bạn rằng …) – chưa nói – bây giờ mới nói TRY + Ving : nghỉa là thử Ví dụ: I try eating the cake he makes ( tôi thử ăn cái bánh anh ta làm ) + To inf : cố gắng để … Ví dụ: I try to avoid meeting him (tôi cố gắng tránh gặp anh ta ) NEED . the children go on playing (trước đó bọn chúng đã chơi ) After finishing the Math problem. we go on to do the English exercises (trước đó làm toán bây giờ làm tiếng Anh ) 6) các mẫu khác HAVE difficulty /trouble / problem + Ving WASTE time /money + Ving KEEP + O + Ving PREVENT + O + Ving .( thi rớt nghĩa là phải học thêm một năm nữa) 5) GO ON Go on + Ving : Tiếp tục chuyện đang làm After a short rest.P Ví dụ: The house needs repairing (căn nhà cần được sửa chửa ) The house needs to be repaired 4) MEAN Mean + to inf : Dự định Ví dụ: I mean to go out (Tôi dự định đi chơi ) Mean + Ving :mang ý nghĩa Ví dụ: Failure on the exam means having to learn one more year.

bỏ to be Although the rain is heavy. Tom got to school on time. 1) Nếu chủ từ là danh từ + be + tính từ . => Despite / in spite of getting up late. …… 3) Nếu chủ từ là đại từ + be + tính từ : . 7) Các trường hợp TO + Ving Thông thường TO đi với nguyên mẫu nhưng có một số trường hợp TO đi với Ving ( khi ấy TO là giới từ ). he got to school on time. sau đây là một vài trường hợp TO đi với Ving thường gặp : Be/get used to Look forward to Object to Accustomed to Confess to Nguyên tắc chung cần nhớ là : Although/ though + mệnh đề Despite / in spite of + cụm từ Các công thức biến đổi từ mệnh đề sang cụm từ như sau: 1) Nếu chủ từ 2 mệnh đề giống nhau: .FIND + O + Ving CATCH + O + Ving HAD BETTER + bare inf.động từ thêm ING . Although Tom got up late.Bỏ chủ từ .……. => Despite / in spite of the heavy rain.Đem tính từ đặt trứoc danh từ .

7..……. -> She washes clothes quickly How quick she is to wash clothes.…. S + V + adv = How + adj + S + be . It + be + adj = What + a + adj + N! -> It was an interesting film. -> My students study Mathematics well. S + V = S + be + ed-adj . 4) Nếu chủ từ là đại từ + động từ + trạng từ .……… Như thế câu trên của bạn....……. 3.đổi tính từ thành danh từ . the team lost” 1. What an interesting film.bỏ be Although He was sick. nếu dùng In spite of thì sẽ viết lại như sau: ” In spite of playing well. động từ thành danh từ . 2. => Despite / in spite of his impolite behavior . S + be + adj + prep = S + V + adv Eg: My students are very good at Mathematics.Đổi đại từ thành sỡ hửu . => Despite / in spite of his sickness.trạng từ thành tính từ đặt trước danh từ Although He behaved impolitely. S + be + ing-adj = S + be +ed-adj 8.Đổi đại từ thành sở hữu.. S + remember + to do Sth = S + don’t forget + to do Sth -> I remember to have a Maths test tomorrow I don't forget to have a Maths test tomorrow. 4.

-> It take her 5 year to learn English. => it is such a difficult exercise that I can’t do it The food is so hot that we can’t eat it. Cấu trúc: S + tobe + so + adj + that + a clause S + verb + so + adv + that + a clause Ví dụ: The exercise is so difficult that I can’t do it. S + V + too + adv + to + V = S + V + so + adv + that + S + can’t + V 12. S + be + so + adj + that + S + V = S + be + not + adj + enough + to + V 13. He does not speak soft • So ….that…. We bought such a modern car that we couldn’t dream. 10. The water is so hot that Peter can't drink 11.o) + to + V = S + be + so + adj + that + S + can’t + V -> The water is too hot for Peter to drink. He spoke so quickly that I can’t hear him. Chú ý: nếu danh từ là không đếm được thì không dùng “a/an” This is such difficult homework that we can’t finish it.9. S + V + Khoảng thời gian = It + take + (sb) + Khoảng thời gian + to + V She have learned English for 5 years. • Such…that… Cấu trúc: S/it + tobe + such + (a/an)+ adj + noun + that + a clause S/it + verb + such + (a/an) + adj + noun + that + a clause Ví dụ: it is such a difficult exercise that we can’t do it. . He invested such much money that we couldn’t imagine. S + be + too + adj + (for s. S + be + too + adj + to + V = S + be + not + adj + enough + to + V 14. S + V + so + adv + that + S + V = It + V + such + (a/an) + N(s) + that + S +V -> He speaks so soft that we can’t hear anything. The bus drives so fast that they can’t catch it.

Although + clause = Despite + Nound/gerund 18. S + V + O = S + find + it (unreal objective) + adj + to + V 27. Imperative verb (mệnh lệnh)= S + should (not) + be + PII 30.. 23. S + V + N = S + be + adj 19.15... S + often + V = S + be used to +Ving /N -> Nana often cried when she meets with difficulties. -> I prefer going shoping to playing volleyball. -> Because of her absence from school. S + be + PII + to + V = S + be + supposed to do sth 29. Because + clause = Because of + noun/gerund Because she is absent her from school. Imperative verb (mệnh lệnh)= S + should (not) + do sth . This is the first time + S + have + PII = S+be + not used to + Ving/N -> This is the first time I have seen so many people crying at the end of the movie.. Nana is used to crying when she meets with difficulties 22. S + like sth/doing sth better than sth/doing sth = S + would rather + V + than + V = S + prefer sth/doing sth to sth/doing sth. 26.. S + be + adj = S + V + O 20. S + would prefer = S + would rather S + Past subjunctive (lối cầu khẩn) 24. 16. Although + clause = In spite of + Nound/gerund 17. It’s one’s duty to do sth = S + be + supposed to do sth 28. I would rather go shoping than play volleyball. S + be accustomed to + Ving = S + be used to +Ving /N 21. I was not used to seeing so many people crying at the end of the movie..

S1 + V1 + if + S2 + V2(phủ định)= S1 + V1 + Unless + S2 + V2 (khẳng định) 48. 35. S + V + and + S + V = S + V + both .. S1+didn’t + V1 + Because + S2 + didn’t + V2 = If Clause 46.. I'm fond of collecting stamps.. 34. I + let + O + do sth = S + allow + S. S1+simple present+and+S2+simple futher =If+S1 + simple present + S2 + simple futher. .. S + V + not only . S + V + so that/ in order that+ S + V = S + V + to + infinitive 38... 33. = S + V + not only . She studies hard to pass the final examination. 32. 36. S + V + because + S + V = S + V + to + infinitive -> She studies hard because she wants to pass the final examination. but also.. S + like sth = S + be + fond of + sth -> I like do collecting stamps. and .31. + but also = S + V + both . 47.. My boss allow him to be on leave for wedding.. 45... and 40... S + V + both . He translated not only fast but also correctly. To infinitive or gerund + be + adj = It + be + adj + to + V 39. 44. S + once + past verb = S + would to + do sth.O + to do Sth -> My boss let him be on leave for wedding.. -> He translated fast and correctly. S + present verb (negative) any more = S + would to + do sth. Various facts given = Mệnh đề if thể hiện điều trái ngược thực tế. and 41. S + V + O = S + be + noun + when + adj clause.

She have him spend more time with her. 64. 51. 52.49. S + request + sb + to do sth= S + have + sb + do sth -> The teacher request students to learn by heart this poem. Let’s + V = S + suggest + that + S + present subjunctive 59. The teacher have students laern by heart this poem. 56. S + advise = S + suggest + that + S + present subjunctive 61. S + V + O = S + be + noun + which + adj clause. 65. Police have him identify the other man in the next room. S + be + scared of sth = S + be + afraid of + sth 58. S + get + sb + to do sth = S + have + sb + do sth -> She gets him to spend more time with her. S + aks + sb + to do sth = S + have + sb + do sth -> Police asked him to identify the other man in the next room. S + V + O = S + be + noun + where + adj clause. Why don’t you do sth? = S + suggest + that + S + present subjunctive 62. 63. S + want + sb + to do sth = S + have + sb + do sth . S + V + O = S + be + noun + whom + adj clause. In my opinion = S + suggest + that + S + present subjunctive (quan điểm của tôi) 60. 50. S + V + O = S + be + noun + that + adj clause. S + V + if + S + V (phu dinh) = S + V + unless + S + V (khang dinh) 57.

. 66... I has never seen such a beautiful building --> It's the most beautiful building that I have ever seen 2.. I have never read such a romantic story ---> It's the most romantic story that I have ever read 3. S + V + no + N = S + be + N-less -> She always speaks no care.o to s.best.N. 3. Cấu trúc so sánh bằng ( ko bằng) . S1+ be+ as+ Adj+ as + S2 <=> S1+ be+ the same as/ the same N as+S2 5.... You will never meet anyone more dangerous than Mrs Jones ---> Mrs Jones is the most dangerous person that you will ever meet 5.-> I want her to lend me I have her lend me..better than ... S1+ be+ the Adj / most Adj + ( N)+ Phạm vi so sánh <=> No one/ Nobody/ Nothing+ PVSS + be n't as + Adj + as+ S1 4 .. S1+ be n't+ the same as S2 <=> S1+ be+ different from+ S2 ... They had never had such a cold winter ---> It's the coldest winter that they had ever had 4. <=> S like.o : thích cái j/ ai đó hơn cái j/ ai đó S + prefer Ving to Ving : thích làm j hơn làm j <=> S like.. She is always careless about her words. <=> S like+ Ving +rather than +Ving 2.. Man has never had such efficient servants as computer ---> Computer are the most efficient servants that man has ever had 1.. S+ prefer s. 1.. S + be + adj + that + S + V = S + be + adj + to + V -> Study is necessary that you will get a good life in the future. 68. S + have+ never + P2 + comparative adj + noun S + Be + superlative adj + S + have + ever+ P2 1. Study is necessary to get a good life in the future.N... one's my favorite hobby is. S + have + never + P2 + such + adj + Noun This + be + superlative adj + noun + S + have+ ever + P2 2..

. ( Cô ấy bảo tôi đóng cửa lại và đi chỗ khác) 2/ Nam said to his brother : "Don't turn of the radio" = > Nam told his brother not to turn of the radio ( Nam bảo em trai cậu ấy đừng tắt radio ) .<=> S + both..... 11........... . clause SAY TO + Object <=> TELL / ASK / ....ago 16. <=> S + have /has + PP ( PP ko la started / began ) 13...... S1+ have/ has never+ PP+ hình thức so sánh hơn+ N+ than + S2 <=> S2 + be+ hình thức so sánh hơn Í+ N+ S+ have/ has+ PP EX : She has never read more interesting book than this one <=> This book is the most interesting book she has read 20.+ thời gian..... <=> It's+ khoảng thời gian+ since+ thì HTHT 17.. <=> if only+ S+ .. Cấu trúc chuyên câu với " used to " S+ used to+ V <=> S+ usually+ Ved <=> S+ don't/ doesn't+ V+O+ now/ every more.+ Ving/ on+ N.. clause 10.. Cấu trúc với because because+ clause <=> Because+ N/G ...... + before <=> This is the first time +S + have / has+PP 14... S + have/ has n't + PP + since ...+ but aslo. 7.o + time+ to Vo <=> S + spend/ waste/save + time/ money/... It's age+ since+ clause( past ) <=> S have/ has+ PP+ for.... <=> S+ last+ Ved.. S+ have/ has n't+ PP+ for..+ PRONOUN / NOUN / + (NOT) TO -INFINITIVE 1/ She said : "Close the door and go away !" = > She told me to close the door and go away.6. S+ wish(es)+. S have/ has+ never+ PP... 9.+ thời gian <=> the last time S + Ved ... 12.+ ago.. <=> if ( type 2) 8..... and.....S+ have/ has never+ PP+ such( a/an )+ Adj+ N <=> This/ It is the most + N+ S have/ has + ( ever)+ PP EX : i have never read such an interresting book <=> It's the most interesting book i have never reạd:lightbulb: 18.... was +thời gian 15..+ was..(for).... 21.... S+ have/ has n't+ PP+ O.....+ O....doesn't... If + S+ ben't/ don't/ doesn't / can't +... S + have never + PP+..... <=> the last time S+ Ved... It take/ took s. S + started / began + Ving/ to + V + . S+ have/ has+ not + PP + O since.. clause <=> Unless+ S+V+ O .+ hình thức so sánh hơn của tính tù+ N <=> It's/ this's+ the+ hình thức so sánh hơn Í của Adj+ S have/ has+ ever+ PP EX : i have never played a better game <=> It/ This is the best game i have ever played 19... Cấu trúc S+ not only.... for+....

Cấu trúc : prefer sb to do sth = would rather sb Vpast sth: thích. = she spent 3 hours getting to the city centre. she can compute very fast 6. 2. she can compute very fast = Despite / In spite of her old age. Like = tobe interested in = enjoy = keen on VD: she likes politics = she is interested in politics 4. sau đó đọc đi đọc lại nhiều lần cho thuộc lòng Một số dạng bài cơ bản 1.It takes sb khoảng thời gian to do sth = sb spend khoảng thời gian doing sth VD: it took her 3 hours to get to the city centre. Understand = tobe aware of VD: do you understand the grammar structure? = are you aware of the grammar structure? 3..Because + clause = because of + N VD: he can’t move because his leg was broken = he can’t move because of his broken leg Một số dạng bài cơ bản 5. Although + clause = despite + N = in spite of + N VD: although she is old. = it is such a beautiful girl that everybody loves her.Phương pháp : sưu tập và làm càng nhiều mẫu câu càng tốt. Cấu trúc : ….Succeed in doing sth = manage to do sth VD: we succeeded in digging the Panama cannel = we managed to dig the Panama cannel Các mẫu câu thường gặp 7.too + adj (for sb) to do sth : quá để làm gì VD: my father is too old to drive so + adj + that Clause = it is such a/ an N that: quá đến nỗi mà VD: she is so beautiful that everybody loves her. muốn ai làm gì VD: I’prefer you (not) to smoke here I’d rather you (not) smoked here . Adj/ Adv + enough (for sb) to do sth: đủ để làm gì VD: This car is enough safe for him to drive VD: The policeman ran quickly enough to catch the robber Một số dạng bài cơ bản 8.

: không cho tới khi ..any more : không còn nữa No longer + dạng đảo ngữ S no more V VD: I don’t live in the courtryside anymore No longer do I live in the coutryside I no more live in the coutryside 13. = it look as if he will come late Các dạng câu thường gặp 16. he appeared Harly had I left the house when he appeared No sooner had I left the house than he appeared 12. Harly + had +S + Vpp when S + Vpast: ngay sau khi . chẳng khi nào VD: I don’t think she loves me At no time do I think she loves me 14.9. It seems that = it appears that = it is likely that =it look as if/ as though: dường như rằng VD: It seems that he will come late = it appears that / it is likely he will come late = he is likely to come late. Tobe not worth doing sth = there is no point in doing sth : không đáng. Can = tobe able to = tobe possible VD: he can’t walk on his foot He isn’t able to walk on his foot He is unable to walk on his foot He is impossible to walk on his foot 11. Not………until …….Prefer doing sth to doing sth : thích làm gì hơn làm gì Would rather do sth than do sth VD: She prefers staying at home to going out She’d rather stay at home than go out 10. vô ích làm gì VD:It’s not worth making him get up early There is no point in making him getting early 15.thi… No sooner + had +S + Vpp than S + Vpast VD: As soon as I left the house.Not……….. Tobe not worth = there is no point in doing sth : không đáng làm gì Các dạng thường gặp 14.. At no time + dạng đảo ngữ : không khi nào.

Frank! ' said Jane. ( accused ) -> Jane accused Frank of having broken her radio 2/ My car really needs to be repaired soon ( must ) -> I really must have my car repaired soon 3/ Susan regrets not buying that house( wishes ) ->Susan wishes she had bought that house 4/ I could never have succeded without your help( you ) -> I could never have succeded if you hadn't helped me 5/ I thought I might run out of cash. so I took my cheque-book with me( case ) ->I took my cheque-book with me in case i run out of cash 6/ Linda's plans for a picnic have been spoilt by the weather(fallen ) -> Linda's plans for a picnic have fallen through because of the weather.> Not until ……….dạng đảo ngữ : chỉ khi VD: He doesn’t believe the truth until he opens the letter Not until he opens the letter does he believe the truth Only when he opens the letter does he believe the truth 17. 7/The bread was too stale to eat( fresh ) -> The bread was not fresh enough to eat 8/ Perhaps Brian went home early( may ) -> Brịan may have gone home early 9/ I can't possibly work in all this noise( impossile ) ->It is impossible for me to work in all this noise 10/The thief suddenly realised that the police were watching him( watched) -> The thief suddenly realised that he was being watched. Dạng đảo ngữ : không cho tới khi > Only when……….. Need to V = tobe necessary (for sb) to V VD: you don’t need to send her message It’s not necessary for you to send her message 1/' You've broken my radio.by the police .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful