Tr−êng thcs minh th¾ng

KiÓm tra Häc kú II- M«n To¸n líp 9
N¨m häc : 2008-2009
Thêi gian : 90 phót (kh«ng

kÓ thêi gian giao ®Ò)

§Ò BµI
Bµi 1: (2 ®) Gi¶i c¸c ph−¬ng tr×nh vµ hÖ ph¬ng tr×nh sau:

3
3

=2
x−4 x+4
 x + 3y = 6
b, 
2x − 3y = 3

a,

Bµi 2(2®)

1 2
x (P)
2
b, T×m gi¸ trÞ cña m sao cho diÓm C(-2; m) thuéc ®å thÞ (P)

a, VÏ ®å thÞ hµm sè y =

Bµi 3(2,5 ®) TÝch cña hai sè tù nhiªn liªn tiÕp lín h¬n tæng cña chóng lµ 109. T×m hai sè ®ã.
Bµi 4(3,5®) Cho nöa ®−êng trßn (O) ®−êng kÝnh AB. KÎ tiÕp tuyÕn Bx víi nöa ®−êng trßn.
Gäi C lµ ®iÓm trªn nöa ®êng trßn sao cho cung CB b»ng cung CA, D lµ mét ®iÓm tuú ý trªn
cung CB ( D kh¸c C vµ B ). C¸c tia AC, AD c¾t tia Bx theo thø tù
ë E vµ F .
a, Chøng minh tam gi¸c ABE vu«ng c©n.
2
b, Chøng minh FB = FD.FA
c, Chøng minh tø gi¸c CDFE néi tiÕp ®−îc ®−êng trßn.

HÕt

§¸p ¸n –BIÓU §IÓM
Bµi 1:

3
3

=2
§iÒu kiÖn: x ≠ ±4
(0,25®)
x−4 x+4
3
3

= 2 ⇔ 3(x + 4) − 3(x − 4) = 2(x + 4)(x − 4) (0,25®)
x−4 x+4
⇔ 3x + 12 − 3x + 12 = 2(x 2 − 16)
⇔ 24 = 2x 2 − 32
⇔ 2x 2 = 56
(0,25®)
⇔ x 2 = 28
⇔ x = ±2 7 ( tho¶ m]n ®iÒu kiÖn)
VËy ph¬ng tr×nh ®] cho cã 2 nghiÖm lµ x1 = 2 7 vµ x 2 = −2 7 (0,25®)

a,

 x =3
 3x = 9
x = 3
 x + 3y = 6
 x = 3
⇔
⇔
⇔
⇔
3y = 3  y = 1
2x − 3y = 3 x + 3y = 6
3 + 3y = 6

b, 

VËy hÖ ph¬ng tr×nh ®] cho cã mét nghiÖm lµ (3;1)
Bµi 2:
a, §å thÞ hµm sè y =

(1®)

1 2
x lµ ®êng parabol cã ®Ønh lµ gèc to¹ ®é O, nhËn trôc tung lµm trôc
2

®èi xøng, n»m phÝa trªn trôc hoµnh v× a > 0 (0,25®)
- VÏ ®å thÞ ®óng (0,75®)
b, §iÓm C(-2;m) thuéc ®å thÞ (P) cña hµm sè y =

⇔m=

1 2
x
2

x

1
1
(−2)2 = .4 = 2 . VËy nÕu m = 2 th× ®iÓm C(-2;m)
2
2

E

thuéc (P) (1®)
BµI 3: - Gäi sè bÐ lµ x, x ∈ N , x>0 (0.25 ®)
-Sè tù nhiªn kÒ sau lµ:x+1 (0.25 ®)
-TÝch cña hai sè nµy lµ x(x+1) hay x2+x (0.25 ®)
-Tæng cña hai sè n µy lµ x+x+1 hay 2x+1 (0.25 ®)
-Theo ®Çu bµi ta cã pt: x2-x-110=0 (0.5 ®)
-Gi¶i ®−îc pt cã hai nghiÖm x1=11,x2=-10(lo¹i) (0.5 ®)
Tr¶ lêi: Hai sè ph¶I t×m lµ 11 vµ 12 (0.5 ®)

C

F
D

B

A
O

Bµi 4:
0

a, Ta cã CA = CB (gt) nªn s® CA = s® CB = 180 : 2 = 90

0

1
1
CAB = s® CB = .90 0 = 450 ( CAB lµ gãc néi tiÕp ch¾n cung CB) ⇒ E = 45 0
2
2
0
0
Tam gi¸c ABE cã ABE = 90 ( tÝnh chÊt tiÕp tuyÕn) vµ CAB = E = 45 nªn tam gi¸c
ABE vu«ng c©n t¹i B (1®)
0

0

b, ∆ABFvµ∆DBF lµ hai tam gi¸c vu«ng ( ABF = 90 theo CM trªn, ADB = 90 do lµ
0

gãc néi tiÕp ch¾n nöa ®êng trßn nªn BDF = 90 ) cã chung gãc

AFB nªn ∆ABF

∆BDF

(0,75®)

FA FB
2
=
hay FB = FD.FA (0,25®)
FB FD
1
1 0
0
c, Ta cã CDA = s® CA = .90 = 45
2
2
0
CDF + CDA = 180 ( 2 gãc kÒ bï) do ®ã CDF = 180 0 − CDA = 180 0 − 450 = 1350

suy ra

(0,25®)
0

0

0

Tø gi¸c CDFE cã CDF + CEF = 135 + 45 = 180 nªn tø gi¸c CDFE néi tiÕp
®îc (0,25®)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful