PROIECT DIDACTIC DATA: 9.05.

2007 CLASA: a II-a B INVĂŢĂTOR: Fechita Luciana Petronela ŞCOALA: Scoala cu clasele I-VIII, Tămăşeni ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare DISCIPLINA: Limba română UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Ortograme.Lumea necuvântătoarelor SUBIECTUL: „ Puişorul şi vulpea” după Ion Pas TIPUL LECŢIEI: consolidare OBIECTIV CADRU: 1. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris; 2. Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală; OBIECTIVE OPERAŢIONALE: Obiective cognitive - O1- să citească cursiv, fluent, conştient, expresiv, în lanţ, selectiv, pe roluri textul „Puişorul şi vulpea” de Ion Pas, - O2 - să descrie personajele principale ale textului( puişorul şi vulpea), - O3 - să compare însuşirile celor două personaje, - O4 - să asocieze cuvintele cu sens asemănător din cele două coloane, - O5 - să recunoască vocalele şi consoanele dint-un cuvânt dat, - O - să utilizeze sensul cuvintelor/ expresiilor date în enunţuri proprii,
6

- O7 - să identifice mesajul textului studiat; Obiective afective: -O1-să manifeste interes pentru lectură; -O2-să-şi exprime sentimentele proprii cu privire la personajele principale; Obiective psihomotorii: -O1-să scrie corect, lizibil şi estetic la tablă; -O2-să utilizeze corect instrumentele de lucru; FORME DE ORGANIZARE: frontală, individuală, pe grupe STRATEGIA DIDACTICĂ: 1. METODE ŞI PROCEDEE: lectura explicativă, diagrama Venn, conversaţia, explicaţia, observaţia, problematizarea, jocul didactic. 1

MIJLOACE DIDACTICE: planşe didactice.cls. Bucureşti. 1998 2 .„Descriptori de performanţă pentru învăţământul primar”. Piteşti. Carminis. Iordăchescu. Ed. Centrul naţional de formare a personalului din învăţământul primar. clasele III-IV. Ministerul educaţiei. manual. cercetării şi tineretului. R. Editura ProGnoses -„Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de Limba română. Aii-a. C. fişe de activitate individuală.„Ghidul programului de informare/ formare a institutorilor/ învăţătorilor – curriculum pentru clasele I şi a II-a”. 2001 -„ Să dezlegăm tainele textelor literare”. Bucureşti. 2003 .2. BIBLIOGRAFIE: :.MEC şi Consiliul Naţional pentru curriculum. Birău.

unor cuvinte din cuvintele date. abordat. din date. date. Integrează în enunţuri simple Integrează în enunţuri proprii Integrează în enunţuri corecte cuvinte şi expresii din text. crt. complet Descriu corect personajele ale principale ale lecturii. lecturii. Identifică parţial din mesajul Identifică mesajul textului Identifică mesajul textului textului abordat. cuvinte şi expresii din text. consoanele date. Găseşte mai puţin de Găseşte cea mai mare parte Găseşte cuvinte cu înţeles asemănător pentru cuvintele vocalele şi cuvintele jumătate din cuvintele cu din cuvintele cu înţeles înţeles asemănător cerute. Compară cu ajutor din partea Compară corect Compară ale textului. Recunosc mai puţin de Recunosc în cea mai mare Recunosc toate jumătate .punctuaţia. Conţinutul învăţării 3 Strategia didactică Evaluare . din vocalele şi parte vocalele şi consoanele consoanele. îndrumarea Descriu aproape şi propriu. abordat cu mici ezitări.respectând parte. asemănător cerute. ale textului. DESFĂŞURAREA LECŢIEI Nr. corect însuşirile învăţătorului personajele personajele principale relativ principale ale lecturii. Secvenţele lecţiei Ob. Descriu sub de expresiv. cadrului didactic însuşirile însuşirile pentru personajele pentru personajele principale pentru personajele principale principale ale textului.DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ Citeşte SUFICIENT textul în BINE FOARTE BINE ritm Citeşte textul fluent. ţinând seama de conţinut şi de semnele de punctuaţie. cuvinte şi expresii din text. ţinând Citeşte textul fluent în seama de semnele punctuaţie.

disciplina. Puişorul şi vulpea După Ion Pas -Ce lecţie am avut de pregătit pentru Conversaţi astăzi? a R: Am avut de pregătit lecţia „Puişorul şi vulpea”. Lecţia va începe cu o dramatizare ......1.. Anunţarea temei şi a obiectivelor OM1 3... pe care le ştim din alte ore de română... după Ion Pas.... elevii vor realiza sarcina din fişele de lucru diferenţiate............elevii citesc propoziţii le făcute ...... Consolidarea cunoştinţelor OC1 Evaluare individua lă... povestitorul şi copiii. Fisa de lucru (1) 1... El era neascultător fiindcă voia .şi a plecat ........ Completaţi : Era odată un puişor de ………........ -Ce aţi avut de scris? R: Am avut de transcris caligrafic fragmentul care redă vorbele vulpii şi de alcătuit enunţuri cu cuvintele noi..... Moment organizatoric OA1 Stabilesc ordinea.... verific dacă toţi elevii au tot ce le este necesar Conversaţi pentru buna desfăşurare a orei.. să înţelegem mesajul textului . vulpea...Dintr-un tufiş s-a 4 F R O N T A L Ă 2.Puişorul n-a ascultat de ..Vor lua parte Joc de rol următoarele personaje :puişorul............ În timp ce eu verific tema din punct de vedere cantitativ....... Se scrie la tablă şi în caietul de clasă titlul lecţiei.. a Precizarea obiectului: -Pentru ce ora ne-am pregătit? R: Ne-am pregătit pentru ora de Limba română. Prin sarcinile pe care le vom efectua vom reuşi să descriem însuşirile celor doua personaje... ... Se va aduce la cunoştinţe elevilor că astăzi vom face o lecţie de consolidare a cunoştinţelor anterioare legate de textul ”Puişorul şi vulpea” de Ion Pas prin lucrarea exerciţiilor corespunzătoare fiecărei feţe a cubului.....

. -Care sunt personajele ? R:Personajele sunt: vulpea şi puiul. -De ce s-a folosit liniuţa de dialog? R: S-a folosit liniţa de dialog deoarece marchează începutul vorbirii unei persoane...........ivit... -Care este titlul lecţiei noastre? R: Titlul ei este „Puişorul şi vulpea” -Dar autorul? R: Autorul este Ion Pas.... -Voi dirija citirea lecţiei în lanţ.......... Fisa de lucru (2) 1.şi .. apoi citirea selectivă: a)citiţi propoziţia din care aflăm unde voia să se ducă puişorul........... b) citiţi propoziţia care ne arată cine este de fapt duşmanul puişorilor....... re Se citeşte lecţia model de catre un elev...... Întărirea imediată a răspunsur ilor OC1 Conversaţi a Apreciez răspunsur ile elevilor OA1 . e) citiţi propoziţia în care apare cuvântul domol.Păcălit de vorbele...... f) citiţi fragmentul din care aflăm cine a ieşit din tufiş..... g) citiţi propoziţia care cuprinde liniuţa de dialog . apoi verific sub examinatoa aspect calitativ tema......... (aici animal) Elevii de pe fiecare rând vor primi ca 5 şi corecteaz ă eventuale le greşeli..... d) citiţi propoziţia în care apare ortograma cine-i...Acolo a fost ................. ... -Câte alineate are lecţia? R: Lecţia are şapte alineate........ el a condus-o în. după spusele vulpii... Alcătuieşte o propoziţie folosind cuvântul „crâng” Conversaţi Verific munca independentă calitativ a (prin autocorectare) .......... c) citiţi propoziţia care cuprinde cuvintele puiului. recitiţi propoziţia înlocuind cuvântul cu explicaţia..............

exclamative.naiv .îndrăzneaţă . Voi dirija citirea pe roluri a acestei lecturi Se prezintă imagini cu momentele lecţiei iar elevii vor trebui să le ordoneze în ordinea corectă .mic .roşcată OC2 .sarcină să găsească sinonime.gălbior .mincinoasă A N I M A L E PUISOR .bun la suflet .vicleană . pe grupe. didactică ajutaţi de explicaţia suplimentară Prin ce se aseamănă şi de ce diferă? Se vor scrie la tablă însuşirile fizice şi pshice ale celor două personaje.mare .nemiloasă .cuvânt care să îi modifice numărul pentru unele cuvinte din propoziţia citită. DESCRIE: -însuşirile puişorului Elevii desprind împreună însuşirile fizice şi psihice ale puiului de găină:  Mic  Cu puf galben  Neascultător  Repezit  Naiv  Bun la suflet COMPARĂ: -Cele două personaje Activitate frontală Problemati zarea Activitate frontală VULPEA .antonime. inerogative.prefăcută .sincer Evaluez spontanei tatea Conversaţi a Activitate frontală Evaluez corectitu dinea răspunsur ile elevilor OC3 O 6 Elevii vor desprinde însuşirile celor Planşă două personaje. a propoziţiilor enunţiative. prin comparaţie.timid . Se va face o citire selectivă. 6 .

Citim încă o dată lectura pe roluri! Ce concluzie reiese din acest text? Care este învăţătura pe care ar fi bine să o reţineţi? • Joc didactic “RULETA Activitate PROVERBELOR” Se învârteşte roata iar la numarul la frontală care s-a oprit este un proverb.lighioană a . Obţinerea performanţei O 7 OC3 Se prezintă o plansă didactică unde vor avea de asociat.crâng . Se citeşte conţinutul exerciţiului şi se dau explicaţiile necesare.a sta pe gânduri . 7 Jocul didactic Evaluare frontală OM2 OC4 5. Citirea pe ARGUMENTEAZĂ – purtarea roluri puişorului A procedat corect puişorul? Elevii vor argumenta.încet . Asigurarea retenţiei şi a transferului OC1 OA2 .nemiloasă . Feed-bak-ul OC5 Aprecieri asupra modului de alcătuire a propoziţii lor OC6 OA2 OC7 6.pădure tânără euristică . „a vesti”. „domol”.Cine are urechi de auzit să audă. „lighioană”. comportamentul puiului de găină. „prăpăd şi jale”.domol . individuală Vor avea ca sarcină de rezolvat exerciţiul 2 de pe fisă.animal .a se gândi .Elevii vor citi proverbele de in funcţie de ce numar a iesit la ruletă.rea Vor anliza pe grupe –cuvintele „puişorul” „vulpea”şi „vulpoiul”.cuvintele cu sens asemănător: . Spuneţi câte consoane şi câte vocale Activitate au ele. pro sau contra. Proverbe : 1. Alcătuieşte enunţuri folosind cuvintele/ expresiile: „crâng”.zi Conversaţi .4.noapte . „a sta pe gânduri”.

Apreciez răspunsur ile elevilor 8 . 4. pentru ca să asculţi de două ori mai mult decât vorbeşti.La sfat. cine ascultă culege. ţia prezentându-se acum şi descriptorii de performanţă.95. De ce se spune că vulpea e şireată? Găseşte alt final întâmplării! Cunoşti vreo poveste în care vulpea apare ca personaj pozitiv? Apreciez originalit atea în prezentar ea unui alt final Evaluare Conversa Se arată cum trebuia completată fişa. sub formă de calificative.OA1 OA2 2. dar el nu este nimic în Jocul de comparaţie cu preţul neascultării ! rol 8. să aibă urechi. ascultă-l pe omul bătrân.Prieten adevărat este acela care te sfătuieşte de bine. 6.Sunt vrednici de laudă. 5. pag. Voi face aprecieri generale şi individuale în funcţie de răspunsurile elevilor şi modul de desfăşurare a orei.Tinerii. zarea 7.Cine vorbeşte seamănă. Temă: exerciţiul de la şoricel.copiii care ascultă de părinţi. 3.Preţul ascultării s-ar putea să pară mare.Numai o limbă şi două urechi ţi-a dat natura. Se explică tema pentru acasă. iar nu acela care îţi Problemati laudă nebuniile. înaintea bătrânilor. nu gură.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful