114“129

✉ response@aamadermalda.in

õø¸Ç 11 üÑàɱ 02 13 Ææɇ 1420 ÷¼ùõ±õþ 28 Î÷ 2013 6 ó±î± ¿õò±÷ÓËùÉ ¿õî¿õþîÂ

ß±ûDZùûþ

☎ 03512 - 220522

ÕïÇ - ÕòËïÇõþ ¿äÂSò±éÂÉ
ü±õþð± õÅZÅð ÎôÂËé û±Ýûþ±õþ Âóõþ
æ±ò± Îáù, Ûý× Âó±ËÂóõþ
ÕÑ¿úð±õþ ÕËòËßÂý×/ é±ß±õþ
Û¶¿î ÷ñÉ¿õM Õ±õþ ¿ò¥§
÷ñÉ¿õËMõþ Î÷±ý ¿äÂõþß±Ëùõþ/
¿ßÂc ÛßÂé± ÷ÓùÉËõ±ñ Õ±õþ
öÂÏ¿îÂõþ Õ±õõþËí ì±ß± ¿åù Ûý×
Î÷±ý/ ü±õþð± ß±ËG Ûý× Õ±õõþí
àËü ÂóhÂù Õ±äÂ÷ß±ý×/ û¿ðÝ
âÅ÷ ö±ãù ÕËòß Îð¿õþËîÂ/
úýõþ ßÂùß±î± å±hÂ±Ý ÷ô¦¤ù

Îæù±-úýõþ Õ±õþ úýõþî¿ùõþ
¿õ™¦¸ÏíÇ Ûù±ß±ûþ áËh ëÂ×Ëê¿åù
Ûý× ü÷±™LÃõþ±ù ÕïÇòÏ¿îÂõþ
ü±¥Ú±æÉ, û±õþ ßÂíÇñ±õþ ü±õþð±’õþ
÷Ëî±ý× Õ±õþÝ ÕËòß öÅÂÒý×Ëô±hÂ
Õ±¿ïÇß üѦš± û±Ëðõþ ÎÂó±ø¸±¿ßÂ
ò±÷ ÷±¿ò ÷±ËßÇ¿éÂÑ Îß±¥ó±¿ò/
ô±éÂß± é±ß±ûþ õþ±î±õþ±¿îÂ
Âó±ËŒÂËå
õU
÷±òÅËø¸õþ
æÏõòû±S±/ ü±õþð± ü±¥Ú±ËæÉõþ
ÂóîÂò úýõþî¿ùõþ Ûý×üõ ¦š±òÏûþ

¿õËúø¸ Û¶¿îÂËõðò  ¿ùò ý±ý×ûþ±ò, ÕÍõñö±Ëõ 64 Îß±¿é ý×Ëûþò •ö±õþîÂÏûþ ÷Å^±ûþ
550 Îß±¿é é±ß±— ý±¿îÂËûþ ¿òËûþ¿åËùò Õ±÷±òîÂß±õþÏËðõþ ß±å ÎïËßÂ/ ¿äÂËòõþ
ÝËûþòç±ëÂ× Ã›¶ËðËú ¿äÂéÂô±Ë`Âõþ õÉõü± ÎôÒÂËð ü±ñ±õþí ÷±òÅø¸Ëß ¿äÂé ßÂõþ±õþ
Û¶¿Sûþ±é± ö±Ëù±ý× ä±¿ùËûþ û±¿BåËùò/ ¿ßÂc ¿ùËòõþ ß±õþü±¿æ ñËõþ ÎôÂËùò
Û¶ú±üËòõþ ßÂîDZõþ±/
õÉü, ¿õä±õþ q/ ¿äÂò± Õ±ð±ùî 汿òËûþ¿åù, Û¶î±õþß ¿äÂéÂô±` ßÂSÇÏËß ßÂh±
ü±æ± ÎðÝûþ± ýËõ, ÷ÔîÅÂÉð`¯ ¿äÂËòõþ ÝËûþòç±ëÂ×Ëûþ ¿äÂéÂô±` ßÂSÇÏõþ ÷ÔîÅÂÉð`Â,
Õ±õþ Õ±÷±Ëðõþ Ûý× ü±Ëñõþ ÎðËú...
Õ±Ëõþ¯ ðÅËé± Ûß· ¿äÂò±õþ± Õ±÷±Ëðõþ æ±î úSn/ Îüý× ’62-Ûõþ ßÂï± ÷Ëò Îòýׯ
Õ±õþ ý±Ëù Îî± ¿üûþ±ËäÂËòõþ æà÷ ÛàòÝ ðáðËá/ Ýõþ± û¿ð ëÂ×MËõþ û±ûþ, Õ±÷õþ±
Îî± ð¿ÂËíý×/ Ýõþ± û¿ð ÷±òÅø¸ ÷±Ëõþ, Õ±÷õþ± æ±÷±ý× Õ±ðõþ/ î±ý× Îî± Ýõþ±
¿äÂéÂô±` ßÂSÇÏËß ÷ÔîÅÂÉð` Îðûþ, Õ±õþ Õ±÷õþ± üõþß±¿õþ àõþËä Îõüõþß±¿õþ
ý±üÂó±î±Ëù ¿ä¿ßÂÈü± ßÂõþ±ýׯ
îÂõÅ Îðõû±òÏ ÷ÅËà±Âó±ñɱËûþõþ ÷Åàé± õËh± qßÂËò± qßÂËò± ÎêÂßÂËå/ Õ±üËù üɱõþ
•Âóh³Âò ü±õþð± ßÂîDZ üÅðÏl Îüò— Îû &¿éÂËûþ ÎáËåò/ îÂËõ î±õþ Õ±Ëá õÉõü±é±Ý
&¿éÂËûþ ¿òËûþËåò/ ¿òËæõþ ò±Ë÷ ï±ß± ¦š±õõþ-Õ¦š±õõþ ü¥ó¿MËß ý±î õðËùõþ
¿õþËù ÎõþËü ò±¿÷Ëûþ ¿ðËûþËåò/
Ûý× Îæù±ûþ üÅðÏl Îüò îÒ±õþ Û¶±ûþ 27 ¿õâ± æ¿÷ Îõ÷±ùÅ÷ Âó±Ýûþ±õþ Õõ Õɱé¿òÇ
¿ðËûþ ¿ðËùò Îðõ±¿úü Îðõú÷DZËßÂ/ 40 Îß±¿é é±ß±õþ æ¿÷ ûÒ±õþ ò±Ë÷ Îõý±ù±õþ
õ±¿hÂËî õËü Îõþ¿æ¿¦†˜ ßÂõþËùò Îüý× Îðõ±¿úü Îðõú÷DZ Õ±õ±õþ üÅðÏl ÎüËòõþ
¿äÂéÂô±` üѦš±õþý× ÷±ùð± Îæù±õþ üõÇ÷ûþ ßÂîDZ/ ü±õþð± ¿õþûþɱ¿ù¿é ý׿`Âûþ±
¿ù¿÷ËéÂëÂ-Ûõþ ÷ɱËò¿æÑ ¿ëÂËõþ"õþ ¿ýËüËõ üÅðÏlõþ Ûý× ßÂÏ¿îÇÂõþ ÂóËõþý× ÎôÂõþ
æ¿÷õþ ¿ßÂåÅé± ÕÑú ý±î õðËù Îðõ±¿úü Îðõú÷DZõþ ÎïËß äÂËù û±ûþ îÒ±õþ ¦aÏõþ
ß±Ëå/ Õ¿öÂËû±á ò± ü¿îÂÉ, î± ¿òËûþ ñj õþËûþËå/ ¿ßÂc üÅðÏl üõþß±¿õþ
Õ±¿îÂËïûþî±ûþ ï±ßÂËùÝ, Û¶Ÿ ëÂ×êÂËå Îðõ±¿úü Îðõú÷DZ Îß±ï±ûþ· 24 îÂ÷ ÷±ùð±
Îæù± õý×Ë÷ù± Õ±Ëù± ßÂËõþ ûÒ±õþ ëÂ×#;ù ëÂ×Â󿦚¿î ¿åù, Îüý× Îù±ß¿é ò±¿ßÂ

ÕïÇòÏ¿îÂËß ÛßÂñ±!±ûþ ÎöÂËã
äÅÂõþ÷±õþ ßÂËõþ ¿ðËûþËå/
Ûß¿ðËß ß±æ ý±¿õþËûþËåò
ý±æ±õþ ý±æ±õþ ÛËæKé ձõþ
ÕòÉ¿ðËßÂ
ùÂ
ùÂ
Õ±÷±òîÂß±¿õþõþ Îß±¿é Îß±¿éÂ
é±ß± Îõ÷±ùÅ÷ ëÂ×Ëõ ¿áËûþËå
õ±hÂËå âõþå±h± ÛËæKéÂËðõþ
üÑàɱÝ/ û±õþ± ¦¤›Ÿ Îð¿àËûþ¿åù,
¿õò± Âó¿õþ|Ë÷Ý ùË ÎÂóÒÌåËò±
û±ûþ/
Ûý×üõ
¦¤Ë›Ÿõþ

Îô¿õþÝûþ±ù±õþ± ü±ñ±õþí ÷±òÅø¸ËßÂ
¦¤›Ÿ Îð¿àËûþËå, ßÂÏö±Ëõ ßÂ÷
ü÷Ëûþ ÕïÇ ¿Z&í-¿îÂò&í ßÂËõþ
ÎðÝûþ± û±ûþ/ Îù±Ëö Âó± ¿ðËûþ
ü±ñ±õþí ÷±òÅø¸Ý Û¶÷±í ßÂËõþ
¿ðËûþËå Îû î±õþ± Õ±ËðÌ Ã›¶:±õþ
Õ±ñ±õþ òò/ Îù±ËöÂõþ ÷±üÅù
&íËî ýîÂý×, ýËBåÝ/ ¿äÂéÂô±`Â
Û¶î±õþí±ûþ Õ±æ û±õþ± üõǦ¤±™LÃ,
î±Ëðõþ Û¶¿î üõþß±õþ ÕõúÉý×
ð±ûþõX ¿ßÂc Âó±ú±Âó±¿ú ÛÝ

Õ±RËá±Âóò ßÂËõþ Õ±Ëåò¯ Õ±÷±òîÂß±õþÏËðõþ ì±ù± Îß±¿é Îß±¿é é±ß±ûþ ÎßÂò±
æ¿÷ ¿ß îÂËõ Ûö±Ëõý× ý±îÂõðËù áËù û±Ëõ· ›¶Ÿ&Ëù± ûîÂý× æ±áËå, îÂîÂý×
ձÂî ýËûþ ëÂ×êÂËåò Õ±÷±òîÂß±õþÏõþ±/
ÕõúÉ ÷±ùð±ûþ qñÅ ü±õþð± òûþ, ¿äÂéÂô±` üѦš±õþ ò±÷ &òËî q ßÂõþËù õíÇ÷±ù±
ßÂ÷ ÂóËh û±Ëõ/ Îæù±ûþ ÷±¿ò ÷±ËßÇ¿éÂÑ üѦš±õþ îÂïÉ Îæ±á±Ëh ÎòË÷¿åù õþ±æÉ
Û¶ú±üò/ Îðà± Îáù, Õ™LÃî 87¿é üѦš± qñÅ Ûý× Îæù±ËîÂý× ß±õþõ±õþ ÎôÒÂËðËå/
ÛËðõþ ßÂ’é± öÅÂÒý×Ëô±hÂ, ßÂ’é± Âó±îÂh &¿éÂËûþËå, Õ±õþ ßÂ’é± ÛàòÝ ÷±òÅø¸ËßÂ
üõǦ¤±™Là ßÂõþ±õþ äÂS 䱿ùËûþ û±ËBå, î± û¿ðÝ îÂð™LÃü±ËÂóÂ/ Îüüõ àÅÒæËîÂ
äÂùËå äÅÂùËäÂõþ± ¿õË−ø¸í-ß±é±ËåÒh±/
Îß Îòý× 87 üѦš±õþ ù¥¤± ùß±ûþ¯ Õɱü¿Âóûþ±õþ ÎéªëÂßÂ÷ ¿ù¿÷ËéÂëÂ, Õù÷±ý׿éÂ
áènÂó Õõ Îß±¥ó±¿ò, Îõþ±æÿöÂɱ¿ù Îý±ËéÂù Õɱ` ÛKé±õþËéÂòý×Ë÷KéÂü ¿ù¿÷ËéÂëÂ,
üÅ÷¼ù ý×`±¿¦†˜æÿ ¿ù¿÷ËéÂëÂ, ÝËûþùï ÕɱËáè± ô±¿÷ÇÑ ÎëÂöÂùÂó±üÇ, õþɱË÷ù
ý×`±¿¦†æ
˜ ÿ ¿ù¿÷ËéÂëÂ, õüÅgÂõþ± áèÏò Âó±Ýûþ±õþ ÕɱËáè± ¿ù¿÷ËéÂëÂ, ¿ü¿ùßÂò ÎÛ¶±Ëæ"üÄ
ý׿`Âûþ± ¿ù¿÷ËéÂë ý×îÂɱ¿ð/ Ûõþ ÷ËñÉ üõßÂé±ý× Îû öÅÂËûþ± üѦš±, î± ÕõúÉ õùËå
ò± Û¶ú±üò/ îÂËõ ò±¿ß îÂð™Là ýËõ¯ û±ß ձ«±ü Îî± Âó±Ýûþ± Îáù¯
úýËõþõþ Õ¿ùËî á¿ùËîÂ, úýËõþõþ õÅß ¿äÂËõþ û±Ýûþ± æ±îÂÏûþ ühÂËßÂõþ ñ±õþ ÎâÒËø¸
ÕüÑàÉ ÷±¿ò ÷±ËßÇ¿éÂÑ üѦš±õþ ý±îÂ屿ò/ úýõþ 屿hÂËûþ á±Ëæ±ù õ±
ß±¿ùûþ±äÂËßÂÝ ôÒ±ð Âó±î±/ ÛßÂéÅ Âó± ¿ÂóåËù±Ëùý× Îüý× ôÒ±Ëð ÂóËßÂé ôұ߱/
æ÷±Ëò± ÂóÅÒ¿æ, ÷±Ëüõþ ÷±ý×Ëò ÛË!Âõ±Ëõþ ÎöÂұ߱A±/ Õ±õþ î± ùÅËéÂÂóÅËé ôÅÂËùËôÒÂËÂó
Îì±ù ¿äÂéÂô±Ë`Âõþ ßÂîDZ-õÉ¿Mõþ±/ Ûý× úýËõþõþ ΈÂúò üÑù¢Ÿ Ûù±ß±ûþ õþ÷õþ¿÷Ëûþ
äÂù¿åù Û÷òý× Ûß¿é üѦš±/ Õ±÷±òî ÎôÂõþî ÎäÂËûþ áè±ýßÂõþ± ÎäÂËÂó ñõþËîÂý×
ßÂîDZ ý±Ýûþ±/ Õ±õþ ßÂSÇÏ Ã›¶ïË÷ ü±ÑüËðõþ ò±÷ æËÂó Âó±õþ Âó±Ýûþ±õþ Î䩆±/ î±õþÂóõþ
÷ÅËà ßÅÂùÅÂó/ öÅÂÒý×Ëô±h üѦš±õþ ¿õËX ÕõúÉ ÷Åà àÅËùËåò Îüý× ü±Ñüð ¿òËæý×/
¿ßÂc û±Ëðõþ é±ß± Îáù, æ÷±Ëò± ÂóÅÒ¿æ õþ±î±õþ±¿î öÂɱ¿òú ýËûþ Îáù, î±Ëðõþ·
õþ±ËæÉõþ úÏø¸ÇËòSÏ Îî± õËùý× ¿ðËûþËåò, û± Îáù î± Îáùý×/
ÛßÂðù ÷±òÅËø¸õþ é±ß± Îù±Âó±é ýËùÝ, î±Ëðõþ üõÇò±Ëúý× ß±õþÝ ß±õþÝ ÎÂóÌø¸

ü¿îÂÉ, õÅ¿XÂýÏò ÷±òÅËø¸õþ
Û¶î±õþí±õþ ð±ûþ Îî± Õ±õþ üõþß±õþ
¿òËî Âó±Ëõþ ò±/ îÂËõ õþ±æòÏ¿îÂõþ
Ûý× Îàù± î±õþ ÎæËõþ ä±Âó±
ï±Ëß ò± ü±÷±¿æß Û¶Ÿ&Ëù±/
ÕîÂÏËîÂõþ ¿äÂéÂô±` ÎßÂËù‚±¿õþ
ÎïËß ÎßÂò ¿ú± Îòûþ ò± õþ±æÉ·
ÂóËõþ±Ë ¿ß î±ýËù üõþß±¿õþ
Þð±üÏòÉý× Ûý× üѦš±&Ëù±ËßÂ
ÎõËh ëÂ×êÂËî ü±ý±ûÉ ßÂËõþ·
›¶Ÿ&Ëù± Ûàò àÅõ æ¿õþ/

÷±ü/ õ±¿hÂõþ Âó¿õþ䱿õþß± ÎïËß õåõþ ÂóÒûþ¿SËúõþ ù„Ïõþ±¿ò ð±ü ðÅ’õåËõþý×
ùɱÂóéÂËÂóõþ ÷±ù¿ßÂò/ ÎüÌæòÉ Ûß¿é ¿äÂéÂô±` üѦš±/ äÒ±äÂËù õÉõü±õþ é±ß±
&¿éÂËûþ ÕɱËòË'õþ Ûý× ÛËæKé ÷±ùð± úýËõþ ôvÂɱéÂÝ ¿ßÂËò ÎôÂËùò/ ÎßÂËòò
᱿hÂÝ/ Ûö±Ëõý× ßÒ±ä±é±ß±õþ Âó±ß± ¿àù±¿h ýËûþ ÝËêÂò Îõú ¿ßÂåÅ ¿äÂéÂô±`Â
üѦš±õþ ‘ß¿äÂßұ䱒 ÛËæKéÂ/ ¿äÂéÂô±` üѦš±õþ ÷±¿ùËßÂõþ Õ±Ëáý× Õ±÷±òîÂß±õþÏËðõþ
ÂóÅÒ¿æ ëÂ×ðõþ¦š¸ ßÂõþ±ûþ ÕËòß ÛËæKé ¿üXÂý™¦¸ ýËûþ ÝËêÂ/
ÛîÂüËõõþ ÂóËõþÝ ü±ñ±õþí ÷±òÅËø¸õþ éÂòß ¿ß òhÂËõ· Ûý× Ã›¶ËŸõþ ëÂ×Mõþ ÎàÒ±æ±
ðÅÐü±ñÉ/ Õ±üËù Îù±ö õËh± õ±ù±ý×/ äÂéÂæù¿ð Îõ¿ú é±ß± ß±÷±Ëò±õþ ëÂ×Bä±ú±
ÎïËß üõþß±¿õþ ßÂ÷Çä±õþÏÝ Îû ¿äÂéÂô±Ë` é±ß± ÎìÂËùËåò, ò¿æõþ Õ±Ëå î±õþÝ/
Õ±Ëåò ¿ðò Õ±ò± ¿ðò à±Ýûþ± ÷±òÅø¸&Ëù±Ý/ û¿ð ¿äÂéÂô±Ë`Âõþ ÎðÌùËî Î÷Ëûþõþ
¿õËûþé± ÎðÝûþ± û±ûþ, û¿ð üÑü±õþé± ÛßÂéÅ ö±Ëù± äÂËù, Û÷ò ý±æ±Ëõþ± ö±õò±
ÎïËß Îõþ±æß±õþ ÷æÅ¿õþÝ ¿äÂéÂô±Ë` ùÅ¿éÂËûþËåò ÕËòËßÂ/ üðõþâ±Ëé ÎòÌß±ûþ
Âó±õþ±Âó±õþ ýÝûþ± ß±Ëæõþ ÷±¿üËðõþ ÷±ü ÎðËhÂß ձËá Õõ¿ñÝ ¿õ«±ü ¿åù,
¿äÂéÂô±` Î÷±ËéÂÝ ¿äÂé ßÂõþËõ ò±/ é±ß±é± ¿êÂßÂý× ¿÷ùËõ/ ¿ßÂc ¿õ«±üé± ñËõþ
õþ±à± û±ûþ¿ò/ ü±õþð± ëÅ¿õËûþËå/
ÛËðËúý× üyÂõ/ Îü¿õ ¿õ:¿l 汿õþ ßÂËõþ ÕÍõñ ÎùòËðËòõþ ¿ýËüõ Îà±ùü±
ßÂõþËå ðÅ¿é ¿äÂéÂô±Ë`Âõþ ¿õËXÂ/ î±õþÂóËõþÝ üßÂËùõþ ò±ËßÂõþ ëÂá±ûþ õþ÷õþ¿÷Ëûþ
õÉõü± ä±ù±ËBå î±õþ±/ õÉõü± äÂùËå Õ±÷±Ëðõþ Ûý× úýËõþÝ/ Õ±÷õþ±Ý Îä±à
àÅËù âÅË÷±¿Bå/ ò±, ò±¯ Ýõþ± Õ÷ò òûþ/ Îë±õ±Ëõ ò±/ ÛßÂé± ü±õþð± ü±÷Ëò
ÛËüËå/ ¿ßÂc ÷±ùð±ËîÂý× Õ±õþÝ ëÂæòà±Ëòß ‘ü±õþð±’ äÂùËå/ òîÅÂò ßÂËõþ
á¿æËûþÝ ëÂ×êÂËå Û¶¿î¿ðò/ üËäÂîÂò ýÝûþ±õþ ü÷ûþ ÛËüËå/ Û¶ú±üËòõþÝ,
æòî±õþÝ/ ¿ä¿éÂÑõ±¿æõþ õÉõü± õ±h±õ±õþ Õ±Ëáý× á±õþËð Îì±ß±Ëò±õþ õËj±õ™¦¸
ßÂõþËî ýËõ üõþß±õþËßÂý×/ Õ±õþ Îû üõ ¿ä¿éÂÑõ±¿æ ÛàòÝ äÂùËå, Îü&Ëù±õþ
¿ýË{¡ ßÂËõþ ¿ðËî ýËõ, û±Ëî ü¥ó¿M ý±îÂõðËù áËù ò± û±ûþ/ Õ±õþ ¿äÂéÂô±Ë`Âõþ
ßÂîDZ-õÉ¿Mõþ± ü±ñÅËõËú Âóá±õþÂó±¿h ò± ýûþ/ ÷±ùð± ÛàòÝ òÏõþõ/ ÕòÉ Îæù±õþ
÷Ëî± Ûà±Ëò ¿õ˱ö Îðà± û±ËBå ò±/ ¿ßÂc αö Îî± Õ±Ëåý×/ ÛàòÝ î±
å±ý×Ëûþ ä±Âó±/ ßÂàò ÎôÂËé ÎõËõþ±Ëõ õù± ÷Åú¿ßÂù/

ƟơƬƙƦƢƙƤơΎƫƨƝƛơƙƤ
Ɵơ
ƬƙƦƢƙƤơΎ
ƙƦƢƙƤơ
ƙ
ƫƨƝƛơƙƤ
1 NNo.o.

KOLAI
K
O
OLAI
BORI
BO
RI
TThese
h
hese ttestful
estful B
Boris
oris ar
aree made b
byy
Best
B
est quality
qualitty K
Kolai,
o
olai, Kalo Jeera,
Jeera, Mohuri
Mohuri etc.
etc.
MANUFACTURER
M
ANUFACTURER
R

Biplab Kumar
Kumarr Paul
Paul

98325 336130
Ramchandrapur,
R
amchandrapurr, Bacham
Bachamari,
mari, M
Malda-722142
alda-722142
Regd.
R
egd. No.
No. 002201 y TTrade
rade Lic
Lic.. No:9826
No:9826 y Food
Food Lic
Lic.. No: 3104

›yœ”y ö›!vþ„þÄyœ ö¢rÝþyîû ç ~›.~›.!¢. vþyëûyöì@Ày!ÞÝþ„þ ö¢rÝþyîû

MBBS, BDS, ENGINEERING
College ~ Direct Admission

ñþoÇùî|‹|ùïî|‹‰Āāñþ)o

23þîSéîûā§|éāùï¤Çñþā§|ùïð

SUCHANDA ACADEMY
Sukanta More (420 More),
Opp. Hotel Purbanchal, Malda

Contact - 83720 79565/ 97350 02200

þ $§$“āâôÇ|o
{˜āÇ|œ(œ($o‰ā™49â×
o‰ā™49â×|¨}§µÏ$˜āù§ùï 
µÏ$$˜āù§ùï‰āx
$oŠ‡(˜āVì
$oŠ‡
āVì$ñ
 
•ā}IŽāµÏî(
ŽāµÏ
µÏî($b®
•ā}
 
$o
$oëÈ(ï ï¤ùñþ
¤ùñþ
ùñþ|‹$o—îþ
‹‹$o—È
$o—Èîþ
$oëÈ

oñ|˜ā$¥Ùùï›ñþ
Nicu
N
icu

$ñùïܾñþ§ñùïŽāùïîþùñ¥&
Resolution ñþ

DIGITAL
DI
IGIT
TAL
A X-RAY
X-RAY ( CR System)
System)

4D
D ULTRASONOGRAPHY
UL
LTR
T ASONOGRAPHY & C
COLOR
OLOR
DOPPL
DOPPLAR
AR ((Apex
Apex S
Scan
can C
Centre)
entre) 

$›ñ|ñþ||$hùŠ|¤|
$hùŠ|¤|
$

¤Ç|Ç|āž|ùïñþ|ùïâô|$āž‰ā§|È|$ñþñþ
¤Ç|āž|ùï
§(§$ñœ|§¨{|œ($o‰āOT

$ñ ¥¦ïNāāžÇ|ùïð|¤$ßW
$ñùï
J$ñܾ$ñŠÇ|˜āîvi
J$$ñܾ$ñŠÇ|˜āîvi|$›§÷/nā
AT
THOLOGY$ñëā|‹
$ñëā|‹
o PPATHOLOGY
{|œ($$o‰ā
o‰ā

¤Ç|āž‹¤ñÒ|•ā|ñþ§|È|$ñþāžÇ|ùïùï‰ā` 13–000
1
µÏùïá“ā“ā§|È|$ñþāžÇ|ùï‰ā` 14–000
¨}†o†$“ā†÷|¨}ùïh®|§|È|$ñþ` :333ì¢ì43™333

+

FREE
15
5 % OFF

{|÷|ùï›āêþù‰āĀ|ùïo|$oâ½ù§¤§÷Ç|oùo¨}
ù§¤§÷Ç|o
|oùo¨}
Worth ` 5000
EXCHANGE
EX
CH
HANGE

FREE

+

20 % OFF

Ú&÷˜ā&ñþññþ 
ñþ|ª¯|Œñþ
Exclusive
Ex
clusive K
Kitchen
itchen
c
Outlet
Outlet (A.C)
(A.C)

20 % OFF

÷‰ā›(÷āž(ñþ™÷‰ā›(÷āž(ñþ‰Òā|ùïññþāž|ùïù淚$ñ†$ùñþ
$ $ ùñ|•
|•āÓ
Ó Ph
Ph. 98320 06464
06464/
4/ 91264 06339

÷|¤›|ù÷$•ā‰āÇ|¤ù§u“ā|ññþ
÷|¤›|ù÷$•ā‰āÇ|¤ù§u“ā|ñþ
Ã|$á“ā‰āù§u“ā|ñþ
“ā‰āù§u“ā|ñþ
÷†÷†$§†•ā|îþ|ùïCÃ|$á“
{Ç|ùïāž=âôÇ|où§u“ā|ñþ

ñþoÇ
ñþùïb®ñþo÷(o|§…CĀÏùï¨

2
÷¼ùõ±õþ

/aamader
/aamadermalda

¿õ:±ÂóËòõþ æòÉ Îô ±ò ßÂò

28 Î÷ 2013

áÔý¿úÂßÂ

ŒÊ…±øÓ¬¯∏

ü/ÏîÂ

¬Û±Sœ ‰¬±˝◊

Õ‚Â, ÎöÂÌî ¿õ:±ò,
æÏõò ¿õ:±ò ÛõÑ XI-XII
Õ‚Â Âóh±ý×/ Î÷±   94746
54271
IX-X

÷±ùð± õ±æÏõÏ, ¿õ.Û,
35“ 5’7’’, üÅÛ¶¿î¿‡ÂîÂ
õÉõü±ûþÏ •¿üË÷KéÂ-õþë—,
ð±õÏýÏò, üГ ÕüÐ, üÅ|Ï,
âËõþ±ûþ± Âó±SÏ ä±ý×/ Î÷±õ±ý×ù
96099 83193 •üËgÉ
7-9 é ±—

CLSFD 1455

PRIVATE TUITION
FOR VI-X, SCIENCE
GROUP, ENG. &
BENGALI MEDIUM,
M 96144 18289

ά– ’À˙±fl¬ ˙±¶aœ

CLSFD 1453

CLSFD 1451-3/3

÷±ùð±ûþ
ßÂùß±î±õþ
Îæɱ¿îÂÇ¿õð
ëÂ×Â󿦚îÂ
ï±ßÂËõò Û¶¿î ül±Ëýõþ õþ¿õ,
Îü±÷ Ý ÷¼ùõ±õþ •üß±ù
11 é± ÎïËß ügÂɱ 6 é±
ÂóûÇ™L× ð¿Âí± 301 é±ß±/
Îû±á±Ëû±á ßÂò æÅ¿õùÏ
Îõþ±ëÂ, ëÂ×Ð õ±ùÅäÂõþ, ÷±ùð±,
Îô±ò Ð 257434/
Ûà±Ëò ¿êÂßÅ¿æ, ßÅ¿‡Â Û¶dîÂ
ßÂõþ± ýûþ/

ù±ý×òE¿ûþÑ,
Ýûþ±é±õþ“
ÂóɱˈÂù“ ÝËûþù ÎÂóý׿KéÂÑ
Õïõ± ýɱ` S±ô Ä é õ±¿hÂ
¿áËûþ Îúà±Ëò± ýûþ/ ¿ú±˙LÃ
¿ëÂË›−±÷±
ü±¿éÇ¿ôÂËßÂéÂ/
Î÷±  98514 00620“
75016 58607
CLSFD 1419

Âóh±Ëî ä ±ý×

òîÅÂò õɱä q
XI-Math Ã

›¶¿î õɱËäÂ
üõDZ¿ñßÂ
10 æò/
æûþ™Là ð±ü

29+, 5’5’’, üõþß±¿õþ
ä±ßÅ¿õþõþî Âó±ËSõþ æòÉ üÅ|Ï,
âËõþ±ûþ±, ß±ûþ¦š“ ÷±¿ýø¸É
Âó±SÏ ä±ý×/ Îû±á±Ëû±á
89006 10968

÷ò¦¨±÷ò± ÷¿jËõþõþ ü±÷Ëò,
÷±ùðý õþ±ñ±¿ßÂõþí Õ±éÇ Ý
ü¼ÏŨËùõþ ü¼ÏîÂ
¿ú¿Âß± Ý ¿õ¿ú©† ¿úŠÏ
|Ï÷¿î ü=Á±õþÏ ü±ý±/
27+, 5’6’’, üõþß±¿õþ
Î÷±  97758 94840
Û¶±ï¿÷ß ¿úÂßÂ, ëÂ×ÂóûÅM
Âó±SÏ ä±ý×/ •ä±ßÅÂõþÏõþî±
Sê˚˛ øıSê˚˛
ÕáèáíÉ— 91537 54302
CLSFD 1456

CLSFD 1418

÷±ùð± úýËõþõþ õÒ±úõ±¿hÂ
Ûù±ß±ûþ Î÷òËõþ±ËëÂ
Æõæ™LÃÏ
÷ɱòüò
ÕɱÂó±éÇÂË÷ËKéÂõþ Îô±ïÇ
Îôv±Ëõþ 3 ¿é ÎõëÂË÷õþ
837 Φ¨±ûþ±õþ ¿ôÂé òîÅÂò
ôvÂɱé ¿õSûþ/ Îæò±ËõþéÂõþ,
¿ùôÂéÄÂ Ý Î÷±éÂõþ ü±ý×ËßÂù
Âó±¿ßÇÂÑ-Ûõþ üÅ¿õñ± üý/
ð±ù±ù ¿ò©xËûþ±æò/
90460 00253

Sê˚˛ øıSê˚˛

ø˙é±

ı…±ı¸± - ı±øÌÊ…

÷ßÂð÷ÂóÅõþ, õÒ±ñËõþ±ë¿¦šîÂ
÷±ùð± õ±ý×Âó±ü-Ûõþ
ENGLISH
¿ZîÂù õ±¿h üË÷î 4 ß±ê±
ß±Ëå Î÷±hÂáè±Ë÷õþ õþ±™¦¸±
TUTION
æ±ûþá± ¿õSûþ/ Û¶ßÔÂî ÎSî±
üÑù¢Ÿ 10 •ðú— ¿õâ±
Îû±á±Ëû±á ßÂò/ ð±ù±ù
For H.S
æ¿÷ ¿õSûþ Õ±Ëå/
¿ò©xËûþ±æò/ Îû±á±Ëû±á (W.B.C.H.S/ ICSC/
94341 05756“
89020 38032
CBSC), B.A English
98325 35257
DSPL 1609

CLSFD 1417

Îú±-Ë÷õþ æòÉ Ground
ø‰¬øfl¬»¸±
Floor ÎðÝûþ± ýý×Ëõ/ 2 òÑ
Îû±á±üËòõþ
÷±ñÉË÷
áöÂÐ ßÂËù±òÏ, N.H. -34,
Î÷Ëò±
óæ
¿òûþ
Laí ßÂËõþ
ÎüKé Îæ¿öÂûþ±üÇ ¦Å¨ù Î÷±hÂ/
ð±¥óîÂÉ
ü¥óßÇ
Â
ðÏâDZ¿ûþîÂ
Î÷±  89678 96275
ßÂò
Ý
Îõþ
±
á
Ã

¶¿îÂËõþ±ñ
•ð±ù±ù ¿ò©xËûþ±æò—
ßÂò/ Î÷±õ±ý×ù Ð
97341 33310
Œ|øÌıX¬ øı:±¬ÛÚ ˜±S
45 Ȭ±fl¬± õ∂øÓ¬ ˘±˝◊Ú
CLSFD 1454-2/3

CLSFD 1416

õÉ¿MáîÂ, Õõ±¿í¿æÉßÂ Ý Æõõ±¿ýßÂ

ø˙é±

(Hons./ Elective),
M.A (Regular &
Distance). Students
For : GBU, NSOU,
IGNOU, BU, KU &
Bhagolpur University). Contact :
S.K. Adhikary,
Teacher of Malda
College, NSOU,
Women’s College
Road, Malda,
Phone:
94343 23454

ON-LINE

STORAGE
STORAGE

WATER PURIFIER
600 ltrs./
trs./ hr
(Commercial)
mercial)

Water
W
ater Cooler
Cooler cum Purifier
Purifier((Commercial)
Commerrcial)

Aquaguard
FFor
or Enquir
Enquiryy P
Please
lease C
Call
all : 943
94341
341 49505 ((Auth.
Auth. Distr
Distributor)
ibutor)

‘... Õ±÷±Ëðõþ ÷±ùð±’ ¿òûþ¿÷î ý±Ëî ò± 03512
ÎÂóËù Õ¿öÂËû±á æ±ò±ò Ûý× ò¥¤Ëõþ 220522
ó¿Sß ± Û¶¿î ÷±Ëüý× ¿òûþ¿÷î Û¶ß±¿úî ýûþ/ Õ±Âóò±õþ Îóó±õþ ýß±õþõgÅÂõþ ß±å ÎïËß ÎäÂËûþ ¿òËî öÅÂùËõò ò±

M.G.S.I.T

W.B. GOVT. REGD. COMPUTER EDUCATION CENTRE
$¥Š(o°¢ BASIC, CERTIFICATE, DIPLOMA, F.A, HARDWARE &
NETWORKING, VIDEO-EDITING, H.S ‰ā$Ğ•ā}“ā|ñþ{Ç|$µØùï‰ā¥oJ

‰ā$Ğ•ā}“ā|ñþ§|¨}­{˜āÇkvĀîe§¨‰ā|ùïñþJâ½ÕŠñþùïŽÓ

÷|œÇ$÷‰āJ•ā}IŽā÷|œÇ$÷‰āāžñþ&Êā|ðÈ&ùï›ñþoÇ{|‰ā¦ïȗ&îþ
ADDRESS :- KRISHNAPALLY BAZAR MORE
(1 ST FLOOR OF MATRIKUNJA BUILDING)

CLSFD 1457

90021 88712

Sê˚˛ øıSê˚˛

92327 90070

DISCOUNT
97333 88795

65795
ª 98510
95632 64903

ı…±ı¸± - ı±øÌÊ…
PRIVATE
TUITION
For : XI - B.Com
(H), Pass, CA
(Found), CS
(Found), Eng. &
Beng. Medium.
(SIR)

ë±ËûþéÂ Ý ù±ý×ô ˆÂ±ý×ù Z±õþ±
Ýø¸ÅËñõþ ÷±S± ßÂ÷ ßÂõþ± û±ûþ

And also : I - VII
Eng. Medium
(MAM)
M - 90466 81439

ı˝◊ √õ∂fl¬±À˙ ˝◊BÂ≈fl¬

ŒÊ˘±ı˛ fl¬øı › ¸±ø˝øÓ¬…fl¬·Ì
03512 220522 ❘ 94341 54440

fl¬˜«‡±ø˘
¬¿ ˙Ǭı˛ ‰¬SêıM«œ
ßÂùß±î±õþ
¦¤ò±÷ñòÉ
Îæɱ¿îÂø¸ ü¥Ú±éÂ
Ý
ý™¦¸Ëõþ౿õ𠕦¤íÂÇ óðß Û¶±l—
›¶¿î ý×Ñõþ±æÏ ÷±Ëüõþ 2 - 8
ÛõÑ 19 - 25 õþà
÷±ùð±ûþ ëÂ×ý×Ë÷k ßÂËùæ
Îõþ±ëÂ, ëÂ×#;ù ßv±Ëõõþ
¿õÂóõþÏËî ëÂ×Â󿦚î ï±ËßÂò/
ð¿Âí± 351 é±ß±/ Îô±ò Ð
94341 39871/ Ûå±h±
10-18 Ý 26-01 õþà
ά◊»¸ı - ’Ú≈ᬱÚ
ÂóÓõÇ ëÂ×ðûþ õþ±æÂóÅõþ, ÷ñÉ÷áè±÷
•ÂóÓõDZäÂù— ßÂùß±î±-129
ëÂ×Â󿦚î ï±ËßÂò/ ü÷ûþ õõñ/$ßWù˜ā|÷|îþëā|ùï¤|ùïñùï§öö
üß±ù 9 é± ÎïËß ügÂɱ 7
57ñVìñþāž,$˜Èāùï˜ā
¢ìñþ
é±/
Îô±ò
•033—
MATRI
MA
ATTRI ELE
ELECTRONICS
ECTRONICS
25268652/
FURNITU
URE PLAZ
A
FURNITURE
PLAZA

ñ¦ïÈ|•ā}}í§ñ
§
46(oùðùï‰ā4:(o™534
™5346
46
<“ā|
µÏ˜āǨ$ñùï‰ā¤6“ā|ùðùï‰āñþ|˜ā
˜ā<“ā|
ÙëāEāñþ$¥Ù•ā}›Ç|oùñ|$“ā…‰ā÷ùïùïµØ=

ÂóÔ¿ïõÏõþ qñÅ÷±S ëÂ×i§î Îðú&¿ùËîÂý× ¿áõþ ¿ä¿ßÂÈü±ûþ Ýæò, ¿ýË÷±Ë¢−±¿õò ÕòÅû±ûþÏ Îß ÎðàËî û±ËBå ßÂɱù¿õþ,
Ýø¸Åñ ¿ðËùÝ ë±Ëûþé ÛõÑ ù±ý×ô ˆÂ±ý×Ëùõþ ÝÂóõþ ÎõúÏ ÎÛ¶±¿éÂò, Õ±ûþõþò, ô¿ùß Õɱ¿üëÂ, ßÂɱËõþ±¿éÂò à±ðÉ Z±õþ±
ø‰¬øfl¬»¸±
&Q ÎðÝûþ± ýûþ/
¿êÂßÂ÷Ëî± ÂóÓõþí ýËBå ¿ßÂò±/ Õ±õþ ¿úq÷ÔîÅÂÉ ýËù Îî±
Õ±õþ üÅæù±-üÅôÂù± ö±õþîÂõËø¸Ç, Îûà±Ëò Õ¿ú± ÛõÑ ‘ÛËß ÕÂóõþËßÂ’ Îð±ø¸±Ëõþ±Âó ßÂõþ±õþ æòÉ Æî¿õþ/
áõþÏõÏ ÎõúÏ ÷±S±ûþ ëÂ×Â󿦚îÂ, Îüà±Ëò 93 úî±ÑËúõþÝ •4— 8 õåõþ ñËõþ üÅá±Ëõþõþ ÎÂóËüKéÂ/ õv±ë ÎÛ¶ü±õþ
ÎõúÏ ¿áõþ ¿ä¿ßÂÈü± qñÅ÷±S Ýø¸Åñ ¿ðËûþ ßÂõþ± ýûþ/
÷ɱËòæ Ý Îß±ËùˈÂõþù ßÂ÷ ßÂõþ±õþ Ýø¸Åñ ¿òûþ÷ ßÂËõþ
ö±õþîÂõËø¸Çõþ ßÂËûþß¿é ÎýùÄï ÕáDZò±ý×ËæúËò qñÅ ë±Ëûþé ÎàËî ýûþ/ áî ÛßÂ÷±ü ñËõþ ý×ëÂ׿õþß Õɱ¿üËëÂõþ ÷±S±
Ý ù±ý×ô ˆÂ±ý×ù Z±õþ± Ýø¸ÅËñõþ ÷±S± ßÂ÷ ßÂõþ±õþ Û¶Ë䩆± ÎõúÏ/ áɱü Ý Âó±ûþà±ò±õþ ü÷üɱ îÂÏõè/ Û¶¿îÂ÷±Ëü
ßÂõþ± ýûþ/ Îõþ±Ëáõþ ÷ɱËòæË÷Ké ü¥óËßÇ ¿áËß ¿ú¿Âî Î÷¿ë¿üËòõþ ¿õù à±ðÉ-àõþä±õþ ÎïËß ÎõúÏ/ õU
ßÂõþ± ýûþ/
¿õËúø¸Ë:õþ Ý Âó±h± Û¶¿îÂËõúÏõþ óõþ±÷ËúÇ üõý× õ±Ëðõþ
Õ:±îÂ, öÅÂù à±ðɱöÂɱËüõþ æòÉ öÅÂMËö±áÏ ¿ßÂåŠùß±ûþ/ ÷±Ëç ÷±Ëç Îòé •¿õ¿öÂi§ ÝËûþõü±ý×é— ˆÂ±¿ëÂ
ÎÂóËüËKéÂõþ Õõ¦š± îÅÂËù ñõþ± ýËù± 
ßÂËõþ ¿òËæËß ձÂóËëÂé ßÂËõþ Îòò/ Ûõ±õþ ö±õËåò
•1— 2 ÷±Ëü ë±Ëûþ¿éÂÑ ßÂËõþ 9 Îß¿æ ßÂ÷ ßÂõþ±õþ 3 ÷±ü ð¿ÂËí ¿áËûþ ¿éªéÄÂË÷Ké ß¿õþËûþ Õ±üËõò/ õv±ë ¿õþËÂó±éÇÂ
Âóõþ 5 Îß¿æ Ýæò õ±ëÂ×k ßÂËõþËå •÷±Ëò 5 Îß¿æ Ýæò ÕòÅû±ûþÏ Ýø¸Åñ ÎõËhÂý× äÂËùËå, Õ±õþ à±ðÉ ßÂË÷ý×
Õ±õ±õþ ÎõËh ÎáËå— õþM±Šî± Ý ðÅõÇùî±ûþ öÅÂáËåò/ äÂËùË寯 àÅõ ü÷üɱ¯
¢−ɱ÷±õþ ÕËòß ౿ò ßÂË÷ ÎáËå/
•5— 35 õåõþ õûþü ÎïËßÂý× ýÒ±éÅÂËî õÉ±ï± qõþn/ Ýæò
•2— 4 ÷±ü Õ±Ëá ¿ÂóMï¿ùõþ ÕÂó±Ëõþúò ýËûþËå/ Ûý× Ã›¶±ûþ 22-25 Îß¿æ Îõ¿ú/ ä±õþ ü™LñËòõþ ÷±/ Ûàò õûþü
4 ÷±ü ñËõþ ¿áÂáù±ö±îÂ, ¿ú¿ã ÷±Ëåõþ Îç±ù Õ±õþ ÎüX 62 õåõþ/ ý×ëÂ׿õþß Õɱ¿üë ò÷DZù ÎùËöÂËù ï±ß± üËMWÝ
à±õ±õþ à±ËBåò/ ôÂù, üɱù±ëÂ, ÷±å, ¿ëÂ÷, ÷±Ñü üõ ¿õ¿öÂi§ ¿õËúø¸Ë:õþ ÷î±÷Ëî ðÅñ, ôÂù, Îå±ù±, ú±ßÂ, ÂóÅý×õ±Ëðõþ ùß±ûþ/ üß±ù, õþ±ËS ¿òûþ÷ßÂËõþ ýæ÷ Ý Âó±ùÑ-¿÷¿©†ßÅÂ÷Ëõþ± üõ õ±Ëðõþ ùß±ûþ õU¿ðò ñËõþ/
ı…±ı¸± - ı±øÌÊ…
Âó±ûþà±ò±õþ Ýø¸Åñ ÎàËî ýûþ/ ò± ýËùý× ü÷üɱ ýûþ/ •ÝËûþõü±ý×é— Îòé ÛõÑ ¿õ¿öÂi§ ÷ɱ᱿æËòõþ ü±ý±ËûÉ,
î±ýËù ÕÂó±ËõþúËòõþ ôÂù ßÂÏ·
ëÂ×ËÂó±ü ßÂËõþ- ò±ò±ö±Ëõ Ýæò ßÂ÷ ßÂõþ±õþ Î䩆± ßÂõþËùÝ
÷|¤›|îþŽā|‰(āñþ&&$ñùï›ñþoÇ
§(§$L˜ā™÷|ùïñȤùéÒā|ñþ ñþ)÷Jñ|ðñþ)÷™ •3— áöÇÂõîÂÏ ÷±’õþ õûþü 17 õåõþ/ ÷± Õɱ¿ò¿÷ûþ±Ëî ðÅõÇùî± Ý õv±ëÂËÛ¶ü±õþ ßÂ÷ ýËûþ û±Ýûþ± å±h± Õ±õþ ¿ßÂåÅ
57 Œu“ā| $éāѓā|ñþ ¤™ $ñ‰āÕ $ñ›(Çí öÅÂáËå/ ¿ýË÷±Ë¢−±¿õò 7 ¿æ.Û÷“¿ë. Ûù/ áöÇÂõîÂÏ ÷±’õþ ù±ö ýûþ¿ò/ õîÇÂ÷±ò Âó¿õþ¿¦š¿îÂËî ðÅËé± ýÒ±éÅÂý× Ã›¶¿î¦š±Âóò
ñÇñâl|™$“ā$ëāJé(ā$•ā…
Ýæò 33 Îß¿æ/ 1 õåõþ Õ±Ëá 1 ¿é ü™Lñò Û¶üËõõþ 2 ßÂõþ±õþ ßÂï± õËùËåò ÕËïDZËÂó¿ëÂß ü±ËæÇò/ ßÂËûþß ùÂ
$ñ$Žāh|¨ùï¤ñþ‰ā|ùïV왨||ñþ&$ñ$Öā…§…¤CË$¤™÷|¤›| â½ÕŠñþùïŽāëā|ùï¤|ð|‰ā|JŠ|Jîþ|÷|ùïo¨z ÷|¤›|ù÷§
¿ðËòõþ ÷ËñÉý× ÷±õþ± ÎáËå/ ûï±õþÏ¿î ¿òûþ÷ Î÷Ëò Õ±õ±õþ é±ß±õþ àõþäÂ/ Âó¿õþõ±Ëõþõþ Îù±ßÂæò ¿ä™Lñö±õò± ßÂõþËåò/
ÎÛ¶áËòKé •Ýæò ÛõÑ ¿ýË÷±Ë¢−±¿õò ðÅËé±ý× ßÂ÷—/ ¿òûþ÷ Õ±õþ Îûö±Ëõý× Îý±ß Ýæò 20 Îß¿æ ß¿÷Ëûþ Õ±òËîÂ
& 86700 66904ù 94744 73269ù 94345 11045
ßÂËõþ ¿ðËò ðÅ’õ±õþ ð±¿÷ Âó±ëÂ×ë±õþ à±ËBåò/ Õ±õþ à±ðÉ ýËõ, ¿ßÂc úõþÏËõþ ßÂɱù¿üûþ±÷ Õ±õþ ÎÛ¶±¿éÂËòõþ â±é¿îÂ
ü¥óËßÇ Îû û± ÷î±÷î ¿ðËBå- î±ý× ¿òËBåò/ ÎÂóËüËKéÂõþ ýËù Õ±õþÝ ¿õÂóð/ Ûàò ÷±ï±ûþ ý±î¯¯
ONLY DIET & LIFE STYLE MODIFICATION/ ¿á ÎðàËåò ¿ßv¿òßÂɱù ë±Ëûþ¿é¿úûþ±ò Õ¿ZîÂÏûþ± ¿õ«±ü/ Îô ±ò Ð
98518 34139/ ë±Ëûþé ¿ßv¿òßÂРÛ¶¿î¿ðò, ÷±ùð± Î÷¿ëÂßÂɱù ßÂËùËæõþ ÂóÓõÇ ¿ðßÂ, ¿ÂóËõþ±æÂóÅõþ, ÷±ùð±/ Û¶¿îÂ
÷±Ëü Tþ ¿ZîÂÏûþ ú¿ò Ý õþ¿õõ±õþ, ¿õ«±ü 骱"õþ, æ±÷îÂù± Î÷±hÂ, ß¿õþ÷ÂóÅõþ, òðÏûþ±/ ◆ óÓËõÇ ûÅM ¿åËùò õ±¼Åõþ
ý×ò¿ˆÂ¿éÂëÂ×é Õô ¿òëÂ×Ëõþ±ù¿æ •ßÂù߱ ◆ õîÇÂ÷±Ëò ¿ðú±õþÏ ÎýùïÄ ÂóËûþKé Û¶±Ð ¿ùÐ, ÷±ùð± ◆ Î÷¥¤±õþ ÕôÂ
ý׿`Âûþ±ò ë±ûþËé¿éÂ' ÕɱËü±¿üËûþúò
advt

ž(ñþ)¦ïùï›ñþù÷§

ı…±ı¸± - ı±øÌÊ…

45(o5346 §‰ā|¤9“ā|îþñ—È|–āÇììµµÏëā|˜āùï
Ïëā|˜āùï
Ï
éāñþ&
•ā}ùïp|œo

46(o5346$ñùï‰ā¤8“
ā¤8“ā|
“ā|
{o(Þā|ùïoð|‰āùïVì

$ŽāhJ¨kâï$¥ÕµÏ›¥Èo&§|…â/ô$˜ā‰
˜ā‰ā{o(
˜ ‰ā{o(Þā|o
@—&o§Ä½œÈo|ù§$÷o|ñþ‰ā÷ 
‰ā÷È÷È¥|¤|
ù¤|ñÇ|āž&$éÍāùéāñ$ñþ‰ā™CØ|§ùāž¨}$u“ā…™āž“ā|$ñþ
u“ā…™āž““ā|$ñþùāž¨}$u“ā…™
u“ā…™
ù¤‰āÇ|ùïxā¤ù÷$‰ā…™ù§ñþ|$÷‰āùāž¨}$u“ā…‰ā÷È
u“ā“ …‰ā÷È¥|¤|

ù¤|ñÇ|$āž$ñ$ëāª¯§|…â/ô$˜ā‰āµÏ$˜āùïùïî|$‹˜ā|
{Eāo™ñþñ&zo/˜āǙ{|ñ/$b™¨|ùï˜āñþù¤Š|™ñþ
ù¤Š|™ññþñ&z§G&˜ā™
oñþ)¤‹&$˜ā™‹$—˜āù÷œ|

ø‰¬øfl¬»¸±
ISO 9001:2008 ¢‚§|µÏ|±µÏ$˜āÞā|o

÷|¤›|ù÷$•ā‰āÇ|¤ù§u“ā|ñþ

ù‰ā†ù†§|oÇ|¤ùñþ|•ā™÷‰ā›(÷āž(ñþ™÷|¤›|ì¢ì:65436
ùéā|o236845585;;<ü585938ù÷|ñ|¨}¤2<565:5:<3:ü<767385;;< 

{|÷|ùï›ñþù➥|$¤$“ā$‰Òā$o‰āì¢ìñþ$ñù復ïNā$Žā$‰āí§‰āùï›ñþo|ùï÷ñþ˜ā|$¤‰ā|
â¯|îþ(ùïñþ|‹$ñù復ïNā

’þy2§(¥|kvĀëāU|Žā|îÈÇ
÷$•ā™$•ā÷
$o•ā}ùïñþ|¤$á“Š

÷§¨}†o†$“ā
4÷J6îþñþ$ññ|ñþ

’þy2§«&āž‰(ā÷|ñþëāU|Žā|îÈÇ

µÏ$˜ā¥$oñ|ñþ

ùo|ùïñþ¤$éā$$¥îþ|o

•ā|2$ñh®÷$íœñþ

•ā|2¥¥&@±|

÷§¨}†o†$“ā

÷†$ñ†$ñ†§™

µÏ$˜ā$›o

ù¨¤ðùï‰āîþ|ñþùCØ|ñ|¤¨|§āž|˜ā|ïùï¤ñþ
µÏ$˜ā$›o

•ā|2$ĀĀž$EŽĀĀ u›ñ$—‰

ñÇ|ùïŽā¤|ñþ{ñç$éā$Jùïðñþ|$āž

$ñ†$•†§†‰ā$¤

µÏ$˜ā$›o

÷†$•ā™$āžā†$•ā†$§†{|ñþ™ù¨•ùñþ$•āùïîþ¥o{ùïEā|¤$

µÏ$˜ā÷|ùï§ñþ)$‹ù›ŠùïVìoāžñþñ˜Èā&˜ā|$ñþŠ°6ù÷5346 

›kvùñþ|‹$ñù復ïNāJ§|ùïÈo

Ú&§($o÷ȤùŒ|¦ï

â½o|÷œoljāÇ|­|āêþ$ñù復ïNā

•ā|2{îþoñ|§(
µÏ$˜ā$›o

µÏ$˜ā$›o
$éā$Jùïðñþ|$āžá“ā

•ā|2¨}•Ā}ā†ù‰ā†‰ā&˜Èā$oîþ|

÷†$ñ†$ñ†§™
$•ā†$J÷†$•ā‰ā$¤

o|‰ā™‰ā|o™‹¤|$ñù復ïNāJ§|ùïÈo

4÷ñþ$ññ|ñþ

âi&ùñþ|‹$ñù復ïNā

÷†$ñ†$ñ†§™÷†$•ā
‹|¨}ùïo|‰ā¤$á“

•ā|2†ù‰ā†o«&

•ā|2$$§‹|ùïîþo

!†ā•ā$o$ñù復ïNā

÷$•ā™$•ā÷
ùoùïéÍā|¤$á“Š

‰āo§|¤ùï“āu“ā‹|¨}ùïo|‰ā¤$á“

o|‰ā™‰ā|o™‹¤|$ñù復ïNāJ§|ùïÈo

µÏ$˜ā$›o

ñþ)!‹{|$oñ|ñþāž,ùïñÈ{ñ¥Ç¨}ùéā|o‰ā$ñþîþ|{|$§ùïño $ñù復ï‰ā|ñþ—ñ¥˜āñ$¨ñþ|‹˜ā$Žā$‰āí§‰āùï›ñþ§,Žā&ñþāž$ñþñ˜āÈo¨¨}ùï˜āāž|ùïñþ

üîÂßÂÏÇßÂõþí
¿õ:¿l
Îß±òÝ ¿õ:±Âóò üÓS ñËõþ
¿õ:±Âóòð±î±õþ ü˼
Îû±á±Ëû±á ßÂõþ±õþ Õ±Ëá
Âó±êÂßÂËðõþ
ûï±ûï
ÎàÒ±æàõõþ ¿òËî õù±
ýËBå/ ¿õ:±Âóòð±î±Ëðõþ
Îß±òÝ ð±¿õ õMõÉ
¿õø¸Ëûþ Ûý× üÑõ±ðÂóS
Îß±òÝ ¿ò}Âûþî± õ±
ð±¿ûþQ õýò ßÂËõþ ò±/

÷¼ùõ±õþ

28 Î÷ 2013 Õ±÷±Ëðõþ áõÇ, Õ±÷±Ëðõþ Õ±ú± - Õ±÷±Ëðõþ ÷±ùð±

3

4 Õ±÷±Ëðõþ áõÇ, Õ±÷±Ëðõþ Õ±ú± - Õ±÷±Ëðõþ ÷±ùð±

÷¼ùõ±õþ 28 Î÷ 2013

v˛yˆÏÎ˚!Ó˚
xy õy ˆÏî Ó˚

õø¸Ç 11 üÑàɱ 2
13 ÆæɇÂ, 1420
÷¼ùõ±õþ

Âó± Ý ûþ± õþ Λ−¯
õþ±æòÏ¿îÂ, Õ±õ±õþ ¿êÂß õþ±æòÏ¿îÂÝ òûþ/ õò ÎïËß ÎõËõþ±ù ¿éÂËûþ, ÎýëÂù±ý×ò ÷±ï±ûþ ¿ðËûþ/ Îàù
àîÂ÷ ÎÂó±ˆÂÕ¿ôÂËüõþ Î÷±ËhÂõþ ä±Ëûþõþ Îð±ß±Ëò Û¶õù Âó¿ùéÂõÅÉËõþ± ¿÷¿éÂÑ/ õ±ã±¿ùõþ ü±Ëñõþ
Õ±ý׿Âó Ûù Îúø¸ õ±ý×ú áËæõþ ÕïÇòÏ¿î ձõþ õþ±æòÏ¿î Îàù±é±Ëß ÛËßÂõ±Ëõþ ‘|Ï’ýÏò ßÂËõþ
å±hÂù¯ qñÅ õËü õËü ÎðàËù ýËõ· àBä± Õ±Ëå ð±ð±¯ Îß±¿é Îß±¿é é±ß±õþ Îàù±/ éÒÂɱß û±õþ,
Îæ±õþ î±õþ/ UËù±é±õþ òɱæ ñËõþ ÛËá±Ëî ÛËá±Ëî Îðà± Îáù, Û¶öÓÂî ÎßÂBå±-ÎßÂËù‚±¿õþ/ ö±Ëù±
õ±Ñù±ûþ û±Ëß õËù 汿ù-Îæ±BäÅ¿õþ/
&æËòõþ± õËù¿åù Îî±, ¿ðüÄ ý×æÿ òé ¿SËßÂé ¿òåß ò±äÂòËßÂÒ±ðËòõþ ßÂÏMò Ûàò õÅçÅÂò ¿áËûþ
êÂɱù±¯ Îàù± Îî± Îàù±, î±õþ ü˼ ôÂɱúò-Õ±ò¿ù¿÷ËéÂë ÷¿™¦¸-ÛKé±õþËéÂý×òË÷Ké ÷±Ëò Îé±é±ù
ä±õþâKé±õþ ÛßÂé± ü¿ùë ÂóɱËßÂæ/ Îý±÷ôèÂËKé ¿é¿öÂ’õþ ðàù õþ±àËî ¿áËûþ öÅÂÒ¿h õ±hÂËå, õ±h³ÂßÂ/
ü±÷±¿æß ð±ûþõXÂî± ßÂÏ ¿æ¿òü, ð±ð±¯ âËõþ õËü üõÇö±õþîÂÏûþ ýËûþ Ýê±õþ Ûý× üÅËû±á ßÂÏ Õ±õþ
ý±îÂå±h± ßÂõþ±õþ·
üõÅæ ÛßÂé± ÷±ê î±Ëî ý±æ±õþ ý±æ±õþ Ýûþ±ËéÂõþ ü±ëÂ×` ¿üˈÂ÷ Õ±õþ üz±™Là üõ ¿÷ëÂ׿æÿ¿úûþ±ò
Ûá±Ëõþ± õþßÂË÷õþ ý×Ë¥ó±ËéÇÂë ¿ßvÂËöÂæ Õ±õþ Îß±÷Ëõþõþ ß±öÇ ձõþ 屿õTú õþßÂË÷õþ åù±ßÂù± ü˼
ü±Ëh õ¿SúöÂ±æ± ñ±j±õ±¿æ... Îß±ï±ûþ Âó±ù±Ëõò ÷ú±ý×· ÎðËúõþ ÛßÂò¥¤õþ éÅÂòDZË÷Ké õËù ßÂﱯ
ßÂ÷ ú¿Mú±ùÏ ÎöÂËõËåò· Îö±áõ±Ëðõþ Ûý× ü÷±Ëæ ¿õËò±ðò Õ±õþ ¿õÂóíËòõþ õÔM Õ±æ ü¥óÓíÇ/
¿ßÂc öÅÂùËù äÂùËõ ò±, Û¶ðÏËÂóõþ òÏËäÂý× Îû û±õîÂÏûþ ÕgÂß±õþ¯
¦¡É±ÂóËáËéÂõþ Âóõþ Õ±ý׿Âó Ûù ÎáéÂ/ ¿ðËòõþ Âóõþ ¿ðò ûÒ±õþ± ÷ÅMõ±æ±õþ ÕïÇòÏ¿î Û¶Ëû±¿æî ձý׿Âó
Ûù ÎðËà ü÷ûþ ò©† ßÂËõþËåò, îÒ±Ëðõþ æòÉ ü÷Ëõðò± õþý×ù/ ¿ßÂc ¿õË^±ý, Õ±æ ¿õË^±ý
䱿õþ¿ðËßÂ/ õg Îý±ß Îàù±õþ ò±Ë÷ Ûý× é±ß±õþ Îàù±/ à±õþ±Âó, àÅõ à±õþ±Âó/ úéÇÂß±ËéÇ õhÂËù±ßÂ
ýËî ¿áËûþ ‘|Ï’õþ± û± üõ ¿õ|Ï âéÂò± âé±ù...¯ õ±ý×ú áæ Ûàò Õ±õþ ÎàËù±ûþ±h òûþ, Âóɱß±õþËðõþ
Û¶±™LÃõþ/ é±ß±õþ ÎàÒ±ûþ±¿hÂËî Ûà±Ëò ¿÷úß±Ëù± Õ±õþ õè±ëÂ×ò ÷™¦¸±ò üõ ¿÷Ëù¿÷Ëú Û߱߱õþ/
Ýüõ ÎôÂüõÅËß ûîÂý× Îü¿Ké ð±Ý ò± ÎßÂò... Õ±÷õþ± ö±õõ, Îðàõ Õ±õþ Îàùõ Îõþ¯
¿õ«æÅËh õU õ±ã±¿ù ÛàòÝ ÕîÂÏËî õ±ü ßÂËõþ//

Î÷ ÷±üéÂ±Ý Îúø¸ ýËî äÂùù/
Õ¿ñß±Ñú ¦Å¨ù-ßÂËùËæý× ð±¿ÂóËûþ áõþË÷õþ åÅ¿é ձõþ Õ±÷±õþ ÷Ëî±
Âó±ý±h¿õù±üÏ õ±ã±¿ùõþ ÎðÌùËî ëÂ×Mõþõ˼õþ üõßÂ’é± Îéªòý× Îò± ÷/
Âó¿õþõîÇÂËòõþ ý±Ýûþ±ûþ õÅ¿ç ä¿õþS õðËùËå áõþË÷õþ åÅ¿éÂÝ/
Õ±÷±Ëðõþ Îå±éÂËõù±ûþ áõþË÷õþ åÅ¿éÂ’õþ ðÅÂóÅõþ&Ëù±ûþ Õ±÷õþ± åÅ¿é ÎÂó±ý±Ëò±
õgÅÂõþ ðù ðÅÂóÅËõþõþ Îý±÷Ýûþ±ßÇ ձõþ ÷±Ëûþõþ ö±îÂâÅ÷Ëß ôÒ±¿ß ¿ðËûþ ß±ò
ÎÂóËî ï±ßÂî±÷ ¿õ¿äÂS üõ ús qòõ õËù/
áõþË÷õþ åÅ¿é ÷±Ëò áõþ÷ Îî± ÂóhÂËõý×, ¿ßÂc îÂàò õÅ¿ç Ûàòß±õþ ÷Ëî±
Û÷ò öÂûþ±òß ¿ßÂåÅ áõþ÷ ÂóhÂËî± ò±/
Õ±æß±ù Îõù± õ±Ëõþ±é±õþ Âóõþ õ±¿hÂõþ õ±ý×Ëõþ ÎõËõþ±ËîÂ
õþÏ¿îÂ÷Ëî± öÂûþý× ÎÂóËî ýûþ/ áõþ÷ å±hÂ±Ý Îüü÷ûþ õ±h¿î Âó±Ýò± ¿åù
ßұ䱿÷Ëê ձË÷õþ ÷Ëî± òõþ÷-¦œÔ¿îÂË÷ðÅõþ ðÅÂóÅõþ&Ëù±Ëî ÛßÂé± ý±Ýûþ±õþ çÒ±ßÂ/
åéÂôÂËé ÂóÅø¸ äÂh±ý×Ëûþõþ ÷Ëî± áèσðÅÂóÅËõþõþ Îüý× ý±Ýûþ±
õËûþ Îûî á±å-á±å±¿ùõþ ôÒ±Ëß ձõþ Õ±Ëñ± õg æ±òù±õþ ôÒ±ßÂ-Îô±ßÂõþ áËù/
öÂõþðÅÂóÅËõþ Õ±ý×ü¿S÷Ýûþ±ù±’õþ ë±ËßÂõþ ü˼ ÎßÂ÷ò Îûò ¿÷Ëù¿÷Ëú ÎûîÂ
...Ýý× ò±÷ ò± æ±ò± ý±Ýûþ±õþ úsé±/
qñÅ Ýý× úséÅÂßÅ qòõ õËù ß±ò ÎÂóËî ï±ßÂî±÷ Õ±õþ Ûõþ ü˼ ¿÷Ëù¿÷Ëú Îûî áèσðÅÂóÅËõþõþ ¿ò榤 ÛßÂé± ágÂ/
û±õþ ü˼ àÅõ Õ¿òõ±ûÇÃö±Ëõ ¿÷Ëú ¿åù ÷±Ëûþõþ ÎöÂæ± äÅÂËùõþ ÎîÂËùõþ ágÂ/
Õ¾³î ÛßÂé± ¿çÂ÷ñõþ±Ëò± ö±Ëù± ù±á±/
áõþ÷ß±Ëùõþ ðÅÂóÅËõþõþ Îüý×üõ ¿ò榤 ús Õ±õþ áËgÂõþ é±Ëòý× ÎßÂËé ÎûîÂ
Õ±÷±Ëðõþ áõþË÷õþ åÅ¿éÂõþ ò±-âÅ÷Ëò± ðÅÂóÅõþáÓÅËù±/ Â
Õ±õþ Ûß Îòú±ñõþ±Ëò± Õ±ßÂø¸Çí ¿åù, ß±¿ê ձý×ü¿S÷... Õ±æËßÂõþ õè±ëÂ׿ò õ± Õ±ý×ü¿S÷-üɱ`ÂëÂ×ý×ä û±õþ ß±Ëå îÅÂBå/
¿ÂóäÂáù±Ëò± ðÅÂóÅõþËõþ±Ëð Õ±÷±Ëðõþ æòÉ ÕÂó±õþ àÅ¿ú ¿òËûþ Õ±üËîÂò Îû ÷±òÅø¸¿éÂ,
ÎßÂò Îûò îÒ±õþ ßv±™LÃ-¿õø¸J Îä±à Õ±õþ Õõüi§ äÂËù û±Ýûþ±é± Õ±÷±Ëðõþ Îä±à Û¿hÂËûþ Îûî¯
Îüý×üõ ðÅÂóÅËõþ Îõþ±æ ý±¿æõþ± ÎðÝûþ± ÷±òÅø¸¿é Îû ÎßÂ±ï± ÎïËß ձüËîÂò...
Îü ÎàÒ±Ëæ îÂàò Õ±ËðÌ ÷ò ¿åù ò± Õ±÷±Ëðõþ/
õù±ý× õ±UùÉ Îüý×üõ Îõ±ç±õþ ÷Ëî± õûþüÝ ¿åù ò± îÂàò, ¿ßÂc Õ±æ ÕÂóõþ±ñËõ±ñ ýûþ Æõ ¿ß¯
áèσðÅÂóÅËõþõþ Îüý×üõ Âó±h±ßÒ±Âó±Ëò± ð¿üÉ ÎåËù÷Ëûþ&Ëù±Ëß öÅ¿ùËûþ ÎðÝûþ± Ýý×üõ ús Õ±õþ áËgÂõþ±
¿ò}Âý× Õ±æÝ ÂóÔ¿ïõÏõþ Îß±òÝ ò± Îß±òÝ Îß±Ëí õþËûþý× ¿áËûþËå...
Õ±¿÷ 汿ò, Îß±ï±Ý Õ±Ëå, î±õþ± Õ±Ëå ÛõÑ ÎïËßÂý× û±ûþ
qñÅ æÏ¿õî Îòý× Ýý× õÔX ձý×ü¿S÷Ýûþ±ù±/
ÂóÔ¿ïõÏõþÝ õûþü ÎõËh äÂËù, Õ¿™¦¸Q÷ûþ ÷ÔîÅÂÉ ¿òËûþÝ îÂõÅ ßÂÏ îÅÂ÷Åù õÒ±Ëä æÏõò...
25. 05. 2013
‘Õ±¿÷ æÏ¿õîÂ’ æ±ò±Ëî ÎáËù ßÂàòÝ õ± õÅ¿ç ÷Ôî ýËîÂý× ýûþ¯¯¯
✉ mail2chirasree@gmail.com

ü±ñÇ úîÂõËø¸Çõþ Õ±Ëù±ûþ ëÂ×ËÂóf¿ßÂËú±õþ
Ý‚±õþ›¶ü±ð Îâ±ø¸ ✍
ÛßÂú õåõþ Õ±Ëáõþ ßÂï±/ ßÂùß±î±õþ 22 òÑ üÅ¿ßÂûþ±
¿¦†˜ËéÂõþ Îð±îÂù±õþ õü±õþ âËõþ üËgÂËõù± õ±¿hÂõþ Î÷ËûþõëÂ×õþ± üõ±ý× ý±¿æõþ/ ¿üÒ¿h ÎõËûþ ý±¿ü÷ÅËà ëÂ×Ëê ÛËùò
õ±¿hÂõþ ßÂîDZ/ ý±Ëî ÛßÂé± òîÅÂò Âó¿Sß±õþ Û¶ï÷ üÑàɱ
ò±÷ ‘üËjú’/ Îü Ûß ܿîÂý±¿üß ÷ÅýÓîÇÂ/ õËíDZ#;ù
õþ¿ãò Û¶Båð, Âó±ý×ß± ýõþËô å±Âó±Ëò± Îùà±, ëÂ×ÈßÔ©†
ß±áæ, Õ¼ü#±, áŠ-ß¿õî± Æõ:±¿òß îÂïÉ, w÷í,
ÎßÂÌîÅÂß¿äÂS, ñÒ±ñÒ±ü÷ÔX Ûý× Âó¿Sß±¿é ü÷ü±÷¿ûþß ¿úq
Ý ¿ßÂËú±õþ÷Ëòõþ ëÂ×ÂóËû±áÏ Ã›¶ß±úò&¿ù ÎïËß ßÂËûþßÂ
üý¦Ú Îû±æò Û¿áËûþ/ ‘üËjú’-ý× ÛËðËúõþ Û¶ï÷ Ûý×
æ±îÂÏûþ Âó¿Sß± Îûà±Ëò õþ¿ãò å¿õ Îõõþ ýûþ/ áÔýßÂîDZõþ
ò±÷ ëÂ×ËÂóf¿ßÂËú±õþ õþ±ûþËäÂÌñÅ¿õþ/
ü±ù 2013 îÒ±õþ æiœ ü±ñÇúîÂõø¸Ç/
õ±Ñù±õþ ¿úqü±¿ýËîÂÉ ¿î¿ò Ûß ûÅá±™LÃß±õþÏ ¦Ú©†±/

õþ+ÂóßÂï± Îý±ßÂ

ÂóÅõþ±Ëíõþ አÎïËß Æõ:±¿òß Û¶õgÂ, Îù±ßÂßÂï±õþ
Õ±ñÅ¿òßÂÏßÂõþí ÎïËß ü¼Ïî ¿õø¸ûþß áèLš üËõËîÂý×
îÂÒ±õþ Îùà±ûþ ¿åù Ûß òîÅÂò Õ±¿¼ßÂ/ Û÷òßÂÏ îÒ±õþ
ÎùౠÛ¶±Íá¿îÂý±¿üß Û¶±íÏæáËîÂõþ ëÂ×Âóõþ Û¶ï÷ õ±Ñù±
õý× ‘Îüß±Ëùõþ ßÂï±’ûþ ¿î¿ò Îû üõ îÂïÉ Ý å¿õõþ
ÕùÑßÂõþí ßÂËõþò æÿÅÝù¿æß±ù ü±ËöÇ Õõ ý׿`Âûþ±õþ
¿ëÂËõþ"õþ üɱõþ éÂ÷±ü ýùɱ` îÂÒ±Ëß Ûý× ¿õø¸Ëûþ Û¶±÷±íÉ
áèLš ¿ýü±Ëõ ëÂ×Ë{¡à ßÂËõþò/ îÒ±õþ Îùà± ‘éÅÂòéÅ¿òõþ ኒ,
‘&¿Âó á±ý×ò õ±â± õ±ý×ò’, ‘Îå±éÂËðõþ ÷ý±ö±õþîÂ’ ÂóËhÂ
õ±Ñù±õþ Îõú ßÂËûþß Û¶æiœ õh ýËûþËå/
ÕòÉ¿ðËß ö±õþîÂÏûþ ÷Å^í¿úËŠ ëÂ×ËÂóf¿ßÂËú±Ëõþõþ
Õõð±ò Õü±÷±òÉ/ ¿õËùËîÂõþ ¿õàɱî ‘ÎÂóòËõþ±æÿ
ÕɱòÅûþ±ù’-Û Ã›¶ß±¿úî ýûþ îÂÒ±õþ ò’¿é ÷ÓùÉõ±ò
áËõø¸í±ñ÷ÇÏ Ã›¶õgÂ/ ý±ôÂËé±ò Û¶Ëü¿üÑ, ÎòËá¿éÂËöÂõþ
÷±ò ëÂ×i§ûþËò îÂÒ±õþ Î÷Ì¿ùß áËõø¸í± ¦¤ÏßÔ¿î ÎÂóËûþ¿åù
îÂÈß±ùÏò ù`ÂËòõþ ¿õ¿öÂi§ å±Âó±à±ò±ûþ/

Õ±ú±õþ Õ±h±Ëù Õ±ú‚±
üÅðúÇò ✍

Îðõõþ±æ õþ±ûþËäÂÌñÅõþÏ ✍
‘Õ±÷±Ëðõþ Îà±ð±ý×ß±Ëõþõþ± Îû÷ò Âó±ïËõþõþ ÷ËñÉ áîÇ àÒÅËh äÂËùËå, îÅ¿÷Ý ÎîÂ÷ò ÂóÒÅ¿ïõþ ÷ËñÉ áîÇ àÒÅËh äÂËùå...’ ò¿jòÏ
õËù¿åù ÕñɱÂóßÂËßÂ/
ÕñɱÂóËßÂõþ ÕßÂÂóé ¦¤Ïß±Ëõþ±¿M ‘÷±òÅËø¸õþ ÕËòßÂ౿ò õ±ð ¿ðËûþ Âó¿G¿îÂéÅÂßÅ ÎæËá Õ±Ëå/ Õ±÷±Ëðõþ õþ±æ± Îû÷ò öÂûþ‚Âõþ,
Õ±¿÷Ý ÎîÂ÷ò öÂûþ‚Âõþ Âó¿GÂîÂ/’
ûàò Õ±÷±Ëðõþ ÎðËú æËiœõþ Û¶ï÷ õåËõþý× ÷Ôî ¿úqõþ üÑàɱ ÛõÑ ¿õ¿öÂi§ ßÂËùæ, ¿õ«¿õðɱùûþ ÎïËߠ۶߱¿úî áËõø¸í±
Û¶õËgÂõþ üÑàɱ Ûß ýËûþ û±ûþ, ÎðËúõþ ¿Âó Ûý×ä ¿ëÂ’õþ ü˼ Õ±òÅÂó±¿îÂß ý±Ëõþý× õ±hÂËî ï±Ëß ÙËíõþ ð±Ëûþ Õ±RýîÂɱ ßÂõþ±
ßÔÂø¸ËßÂõþ üÑàɱ, îÂàò õþõÏfò±ïËß ÎßÂõù ü÷ß±ùÏò õËù ÷Ëò ýûþ ò± õõþÑ ÷Ëò ýûþ îÒ±õþ ¿òËæõþ ü÷Ëûþõþ ÎäÂËûþ Õ±æËßÂõþ
Ûý× Îðú-ß±ù Õ±õþÝ Îõ¿ú Û¶±ü¿¼ßÂ/
‘õþMßÂõþõÏ’ Û¶ï÷ ۶߱¿úî ýËûþ¿åù Û¶õ±üÏ Âó¿Sß±ûþ 1924 ü±Ëù •Õ±¿«ò 1331—/ Õ±æËßÂõþ ‘Âó±õ¿ùú Õ±õþ ÎÂó¿õþú’Ûõþ ûÅËá öÅ¿õþ öÅ¿õþ áËõø¸í±ÂóS ۶߱¿úî ýËBå ÂóÅÒ¿ïõþ Âó±î±ûþ ÷Åà &ÒËæ ¿ðò Âó±õþ ßÂõþËå ñ±õþ±Ëù± õdõ±ðÏ Âó¿GÂËîÂõþ
ðù Õ±õþ î±Ëðõþ ßÒ±Ëñ äÂËh ձ÷±Ëðõþ Îðú ¿õÂóÅù ÎõËá ÎñËûþ äÂËùËå ‘¿÷úò 2020’-õþ ¿ðËßÂ/ ö±õþî ýËõ ¿õË«õþ
õÔýM÷ ‘òËùæ ý±õ’ :±Ëòõþ üõÇõÔýÈ ö±`±õþ¯ ¿ßÂc ÷±òÅø¸ Îß±ï±ûþ Îüý× :±Ëòõþ ü÷Å^· ¿ú± ¿òËûþ õþõÏfò±ï ÕòÉS
õËù¿åËùò, ‘Îüé±ý× ýù üËõDZM÷ ¿ú±, û± ÎßÂõù÷±S ¿ßÂåÅ îÂïÉý× üõþõõþ±ý ßÂËõþ ò± Õ±÷±Ëðõþ æÏõËòõþ ü±Ëï Ûý×
æáËîÂõþ û±õîÂÏûþ Õ¿™¦¸ËQõþ ÛßÂé± üÑËû±á ¦š±Âóò ßÂËõþ/ üý÷¿÷Çî±õþ Ûý× ¿ú± Âó¿õþß¿ŠîÂö±Ëõ ëÂ×ËÂó± ßÂõþ±ý× ýËBå ò±
ëÂ×ˌ ßÂËê±õþö±Ëõ ð¿÷Ëûþ õþ±à± ýËBå/ Õ±÷õþ± õɱßÂõþí Îúà±Ëî ¿áËûþ ¿úqõþ ß±å ÎïËß î±õþ ö±ø¸± ÎßÂËh ¿òý×, öÓÂËá±ù
Îúà±Ëî ¿áËûþ ÎßÂËh ¿òý× î±õþ ÂóÔ¿ïõÏ/’

Õ±÷±Ëðõþ ÎðËú æËiœõþ Û¶ï÷ õåËõþý× ÷Ôî ¿úqõþ üÑàɱ ÛõÑ ¿õ¿öÂi§ ßÂËùæ,
¿õ«¿õðɱùûþ ÎïËߠ۶߱¿úî áËõø¸í± Û¶õËgÂõþ üÑàɱ Ûß ýËûþ û±ûþ, ÎðËúõþ ¿Âó
Ûý×ä ¿ëÂ’õþ ü˼ Õ±òÅÂó±¿îÂß ý±Ëõþý× õ±hÂËî ï±Ëß ÙËíõþ ð±Ëûþ Õ±RýîÂɱ ßÂõþ±
ßÔÂø¸ËßÂõþ üÑàɱ, îÂàò õþõÏfò±ïËß ÎßÂõù ü÷ß±ùÏò õËù ÷Ëò ýûþ ò± õõþÑ ÷Ëò
ýûþ îÒ±õþ ¿òËæõþ ü÷Ëûþõþ ÎäÂËûþ Õ±æËßÂõþ Ûý× Îðú-ß±ù Õ±õþÝ Îõ¿ú Û¶±ü¿¼ßÂ/
Û¶±ûþ ÛßÂú õåõþ Âó±õþ ßÂËõþ ¿òËæõþ ü™LñËòõþ ¿ðËß ûàò ¿ôÂËõþ î±ß±ý× Îõ±ç±õþ Î䩆± ß¿õþ, Õ±ñÅ¿òß ö±õþËî î±Ëß ÂóÔ¿ïõÏ
ÎäÂò±õ±õþ ÂóX¿îÂé±ËßÂ, îÂàò õþõÏfò±Ëïõþ ÂóûÇËõÂíý× Ã›¶¿îÂñT¿òî ýûþ Õ™LÃËõþ/ õþMßÂõþõÏõþ Û¶™¦¸±õò±ûþ õþõÏfò±ï õËùËåò,
‘Õ±ñÅ¿òß ü÷üɱ õËù Îß±òÝ Âóð±ïÇ Îòý×, ÷±òÅËø¸õþ üõ &îÂõþ ü÷üɱý× ¿äÂõþß±Ëùõþ/’ òõTý× õåõþ ÂóËõþÝ Ûý× ßÂï±é±õþ
ö±õþ ÛîÂéÅÂßÅ ßÂ÷Ëù± ò±/ Õ±æÝ ÂóhÂËî õËü ò±éÂßÂé±õþ üÑù±ËÂó üÑù±ËÂó å¿hÂËûþ ï±ß± ü÷ß±ù, ü±¿ýËîÂÉõþ å±S ò±
ýÝûþ±õþ û±õîÂÏûþ üÏ÷±õXÂî±Ëß áèýí ßÂËõþÝ ýîÂõ±ß ßÂËõþ¯
ò¿jòÏ õËù¿åù, ‘Îðõî±õþ ü÷Ëûþõþ Õö±õ Îòý×, ÂóÅËæ±õþ æòÉ ûÅá±™Là ÕËÂó± ßÂõþËî Âó±õþËõ ¿ßÂc ÷±òÅËø¸õþ ðÅÐà ÷±òÅËø¸õþ
ò±á±ù ÎÂóËî ä±ûþ î±õþ ü÷ûþ ÕŠ/’ ÷±òÅËø¸õþ ðÅÐà ßÂËõ ÷±òÅËø¸õþ ò±á±ù Âó±Ëõ ÷±òÅø¸ ¿ß æ±Ëò·
õþMßÂõþõÏËî Îû õÉõ¦š±Ëß ¿ä¿Sî ßÂËõþËåò, ëÂ×Âóý±ü ßÂËõþËåò õþõÏfò±ï, î± Õ±æÝ Õ±÷±õþý× ä±õþÂó±ú/ Õ±÷±õþ ä±õþÂó±Ëúý×
âÅËõþ Îõh±ûþ Îá±ßÅÂù, ÎáÒ±ü±ý×, ô±&ù±ù, üðDZõþõþ±/ Îû ‘á±yÂÏûÇ ¿òËõDZËñõþ ÷ÅËà±ú’, õþ?òõþ± Õ±æÝ î± àü±Ëî Âó±õþù ò±
Âó¿GÂîÂËðõþ ÷Åà ÎïËßÂ, Õ±æÝ üÑàɱá¿õþ‡Â ÎßÂõùý× ¿ßÂåÅ üÑàɱ, û±õþ± Îö±é ÎðÝûþ± Õ±õþ ¿÷¿åËù ý񱎱 å±h± Îß±òÝ ÕË‚Âý×
ß±Ëæ ù±Ëá ò±/
î±ý× ð±úÇ¿òß ¿ýËüËõ õþõÏfò±ï ß±ùæûþÏ ýËùÝ Ã›¶±ûþ Ûß úî±sÏ Û¿áËûþ ï±ß± ÷±òÅø¸ ¿ýËüËõ Õ±÷õþ± õÉïÇ Ã›¶¿îÂÂói§
ýËûþ¿å/ ÷±òÅËø¸õþ üõ &îÂõþ ü÷üɱý× ¿äÂõþß±Ëùõþ Õ±õþ Ûé±ý× Îî± üõËäÂËûþ õh ü÷üɱ ûàò Îðà¿å õþõÏfò±Ëïõþ Ûý×
ëÂ×Âóù¿t ßÂÏ öÂÏø¸í ü¿îÂɯ ûàò ÷Ëò ýËBå ÕîÂÏî ÛõÑ ö¿õø¸ÉÈ, ÷±òÅËø¸õþ üõ &îÂõþ ü÷üɱõþ ÎÂËS ÛßÂý×õþßÂ÷ îÂàò
õîÇÂ÷±òËß Õüý±ûþ ÷Ëò ýûþ/ Ûî ÷îÂõ±ð, îÂQßÂï±, ¿õ:±ò-Û¶ûÅ¿Mõþ Ûý× ¿õÂóÅù Õáèá¿î üõý× ¿ß ÕïÇýÏò·
ÕËòß¿ðò Âóõþ ‘õþMßÂõþõÏ’ ÂóËh Û¶Ÿ æ±Ëá, Ûî õåõþ ñËõþ Õ±÷±Ëðõþ òÏ¿î ¿òñDZõþßÂõþ± ¿ß ձËðÌ õÅçÂËî ÎÂóËõþËåò
õþõÏfò±ïËß ò± ¿ß îÒ±Ëß ۿhÂËûþ ÎáËåò üËäÂîÂòö±Ëõ· õþõÏfò±ïËß ¿ß ձ÷õþ± ÎßÂõù ý±æ±õþ¿îÂËòß á±Ëòõþ ö±ù
üÅõþß±õþ ÛõÑ áÏ¿îÂß±õþ ¿ýËüËõý× ÷Ëò õþ±àõ· Õ±÷õþ± õþõÏfò±ïËß &Ëðõ õ±¿òËûþ ¿ðù±÷ ¿ßÂc îÒ±õþ ¿úø¸ÉQ áèýËíõþ
ÂóËï àÅõ Îõ¿ú ÛËá±ù±÷ ò± òý×Ëù Ûî¿ðËò ýûþËî± ÕËòßÂé±ý× õðù±î ձ÷±Ëðõþ ä±õþÂó±ú, ‘õþMßÂõþõÏ’Ëß ÷Ëò ýËîÂý×
Âó±õþî ÂóÅõþ±í ¿ßÂÑõ± õþ+ÂóßÂï±õþ ኯ¯¯

1895 ü±Ëù ¿î¿ò q ßÂËõþò Âó±¿õþõ±¿õþßÂ
÷Å^íõÉõü±, ‘ý×ëÂ×. õþ±ûþ Õ±¿éLj’, 1910 ü±Ëù û±õþ
Âó¿õþõ¿îÇÂî Âó¿õþ¿ä¿î ‘ý×ëÂ× õþ±ûþ Õɱ` ük’/
õ¼ö¼ Õ±Ëj±ùËò ëÂ×ËÂóf¿ßÂËú±Ëõþõþ öÓ¿÷ß± ¿õËúø¸
ëÂ×Ë{¡àËû±áÉ/ õþ±¿àõgÂò ëÂ×ÈüËõ Îû ß±ëÇ¿é ¿õî¿õþîÂ
ýËûþ¿åù, Îü¿é îÒ±õþý× Æî¿õþ/ é±ëÂ×òýËùõþ æòüö±ûþ
õþõÏfò±ï ûàò ‘õ±Ñù±õþ ÷±¿é õ±Ñù±õþ æù’
q¿òËûþ¿åËùò, îÂàò Îüý× á±Ëòõþ ü˼ Îõý±ù±
õ±¿æËûþ¿åËùò ¿î¿ò/ Ûß±ñ±Ëõþ ü¼Ïî¿úŠÏ, ¿äÂSßÂõþ,
ÎùàßÂ, ÷Å^ßÂ, ü÷±æ¿ä™LÃßÂ, áËõø¸ßÂ Ý üôÂù
õÉõü±ûþÏ Ûý× ÷±òÅø¸¿é ÎõÒËä¿åËùò ÷±S õ±ý±i§ õåõþ/
¿ßÂc ÎõþËà ¿áËûþ¿åËùò Ûß ëÂ×#;ù ëÂ×Mõþ±¿ñß±õþ/
ùÏù±, üÅàùî±, üÅßÅÂ÷±õþ, üîÂÉ¿æÈõþ± üËáÌõþËõ õËûþ
¿òËûþ ¿áËûþËåò ¿úq÷Ëòõþ ¿õß±ú÷ÅàÏ Îüý× üÔ¿©†úÏù
ü÷±æ ö±õò±é±ËßÂý×, û± áî ÎðhÂúîÂß ñËõþ õ±ã±¿ùõþ
ÕòÉîÂ÷ ü±Ñ¦Ô¨¿îÂß ձ|ûþ/

ÎôÂõþ ÎßÂf, õþ±æÉ ÛõÑ Î÷±äDZõþ ÷ËñÉ ¿SÂó±¿Âß ÆõêÂß ýËõ/ Ûõ±õþ
õþ±æÍò¿îÂß ÷ýù Û¶Ÿ îÅÂùËå, ðlõþ ý™¦¸±™LÃõþ Îî± ¿æ¿éÂÛ äÅ¿MËîÂý×
¿åù/ Îüý× äÅ¿Mý× Îî± ß±ûÇßÂõþ ßÂõþËî ýËõ/ î±ýËù Õ±õ±õþ ÎßÂò
¿SÂó±¿Âß ÆõêÂ߯
Õ±üËù, ¿æ¿éÂÛ äÅ¿M üý× ßÂËõþ, ‘Âó±ý±ËhÂõþ ü÷üɱ ¿÷¿éÂËûþ ¿ðËûþ’,
‘Âó±ý±hÂËß ý±¿üËûþÝ’ Âó±ý±ËhÂõþ Û¶±íËö±÷õþ± ÕïÇ±È ¿æ¿éÂÛ’ËßÂÝ
¿òËæõþ ðàËù õþ±àËî ä±ý×Ëåò ÷ÅàÉ÷LaÏ/ Âó±ý±ËhÂõþ ëÂ×i§ûþËòõþ ÷±ñÉ÷ý×
ýù ¿æ¿éÂÛ/ ¿ßÂc õ±™¦¸Ëõ, Û¶¿îÂ|n¿î ÕòÅû±ûþÏ é±ß± ò± ¿ðËûþ, ðlõþ
ý™¦¸±™LÃõþ ÂóõÇ äÓÂh±™Là ò± ßÂËõþ ÷ÅàÉ÷LaÏ Õ±üËù ä±ý×Ëåò ßÂÑËáèü õ± ÕòÉ
Îß±òÝ ðËùõþ ß±Ëå òûþ, ¿æ¿éÂÛ îÂï± Âó±ý±ËhÂõþ Î÷±äDZ Îòî±Ëðõþ ¿é¿ßÂ
õÒ±ñ± ï±ßÅÂß îÒ±õþý× ß±Ëå/ Ûõþ ÕòÉï± Îûò ò±
ýûþ/ î±ý× Î÷±äDZ Îòî±õþ± ûàò ÷ÅàÉ÷LaÏ Õ±õþ
õþ±æÉ üõþß±õþËß ᱿ù÷j ßÂËõþ ßÂÑËáèËüõþ
â¿ò‡Â ýËûþ¿åËùò, î±Ëî ¿õ™¦¸õþ äÂËé¿åËùò
÷ÅàÉ÷LaÏ/ Õ±õþ î±õþÂóËõþý× îÒ±õþ ðËùõþ ÷ËñÉ
¿üX±™Là ýûþ, Î÷±äDZ Îòî±Ëðõþ õËú õþ±àËîÂ
Û¶ú±üËòõþ ü˼ õþ±æòÏ¿îÂËßÂÝ õÉõý±õþ ßÂõþ±
ýËõ/ î±ý× Âó±ý±ËhÂõþ üõÇSý× îÔÂí÷Óù ßÂÑËáèüËß ձõþÝ Îõ¿ú, Û¶Ëûþ±æËò
Õ¿î ü¿Sûþ ýËî ýËõ/ û±Ëî Î÷±äDZ Îòî±õþ± õÅçÂËî Âó±Ëõþò, î±Ëðõþ
Õ±¿ñÂóËîÂÉõþ ¿ðò Îúø¸ ßÂõþËî Îá±ßÅÂËù õ±hÂËå î±Ëðõþ ß±õþÝ ¿ð¿ð,
ß±õþÝ ÷±Ëûþõþ ö±ý×Ëõ±ò, ÎåËùÂóÅËùõþ±/
‘Õ±÷±õþý× à±Ëõ, Õ±÷±õþý× ÂóõþËõ, Õ±õ±õþ Õ±÷±õþý× ð±¿h ÝÂóh±Ëõ’ –
Û÷òé± ¦¤±ö±¿õßÂö±Ëõý× ä±ý×Ëõò ò± Î÷±äDZ Îòî±õþ±/ Õ±õþ î±Ëðõþ ý±ËîÂ
Îá±àDZùɱ` զa Îî± Õ±Ëåý×/ Õ±ú‚± ßÂõþ± û±ßÂ, ö¿õø¸ÉËî ÎôÂõþ
Õú±¿™Là Âó±ý±ËhÂ/

Õ±õþÝ ÛßÂõ±õþ ð±¿æÇ¿ùËãõþ Âó±ý±h âÅËõþ ÎáËùò ÷ÅàÉ÷LaÏ/ ûï±õþÏ¿îÂ
Ûõ±ËõþÝ ëÂ×ËZ±ñò, ¿úù±òɱü Õ±õþ Û¶¿îÂ|n¿îÂõþ ìÂù ò±÷ù/ õþ±æÉ
üõþß±õþ ÛõÑ Îá±àDZ æò÷Å¿M Î÷±äDZ Ûý× ðÅý× îÂõþËôÂý× Âó±Ýûþ± Îáù
áðáð ö±ø¸í Õ±õþ ÷±Ëà±÷±ËౠÛ¶úÑü±/ ‘Îõä±õþ±’ Âó±õ¿ùß û± à±ûþ,
Î÷±é±÷Å¿é î±õþ üõé±ý× Îðà± Îáù, Îû÷ò Îðà± û±ûþ ÷ÅàÉ÷LaÏõþ Û¶±ûþ üõ
üôÂËõþý×/ ÕîÂÏËîÂÝ Û÷òý× ÷±à±÷±¿àõþ Âóõþ Âó¿õþ¿¦š¿î ÎôÂõþ áõþ÷ ýËûþ
ëÂ×Ëê¿åù ÛõÑ Îüý× ëÂ×M±ËÂó Û¶úÑü±õþ õðËù ðÅý× îÂõþËôÂý× áõþ÷ ö±ø¸í
ÎåÒ±h±åÅÒ¿h ýËûþ¿åù/ Ûõ±õþ î±ý× Ã›¶±ï¿÷ß Õõ¦š±ûþ ÛßÂéÅ üîÂßÇÂ
ï±ßÂËùÝ ÎúËøõþ¸ ¿ðËß üõ áËù æù ýËûþ
¿áËûþËå/ Âó±ý±Ëh ձõ±õþ ¿öÂhÂ, Ûý× áõþË÷ ÛßÂéÅÂ
úÏËîÂõþ æòÉ ÂóûÇéÂßÂËðõþ á± ÎâÒø¸±ËâÒ¿ø¸ ýÒ±é±äÂù±/
ÂóÅõþËò± ¿ðò Õ±õ±õþ ¿ôÂËõþ ÛËüËå/
¿ßÂc ü¿îÂÉý× ¿ß ÂóÅõþËò± Îüý×üõ ¿ðò ¿ôÂËõþ
Õ±Ëü· õ±™¦¸õ õËù, ‘ò±’/ ÛõÑ Îüé± õ±™¦¸õý×/
Âó±ý±Ëh ¿æ¿éÂÛ äÅ¿M ¦¤±Âõþ ýÝûþ±õþ ü÷Ëûþý×
÷ÅàÉ÷LaÏ Ã›¶¿îÂ|n¿î ¿ðËûþ¿åËùò •¿î¿ò ¿ðËûþ ï±ËßÂò— ùß±ûþ ï±ß±
üõ ðlõþ Õò¿î¿õùË¥¤ý× ¿æ¿éÂÛ’õþ ý±Ëî îÅÂËù ÎðÝûþ± ýËõ/ Îüý×
Û¶¿îÂ|n¿îÂõþ Âóõþ Û¶±ûþ ðÅËé± õåõþ ÎßÂËé Îáù ÛàòÝ ¿æ¿éÂÛ’õþ ý±ËîÂ
ðlõþ ý™¦¸±™LÃõþ ÂóõÇ ü¥óÓíÇ ßÂËõþ¿ò õþ±æÉ üõþß±õþ/ ðlõþ ý™¦¸±™LÃõþ Îî±
qñŠÛ¶¿îÂ|n¿î ¿åù ò± Îüüõ äÅ¿MÂóSËîÂý× ¿åù ÛõÑ Îüý×üõ úîÇÂ
Î÷Ëòý× ¿îÂòÂó üý× ßÂËõþ¿åËùò/ ¦¤±ö±¿õßÂö±Ëõý× Î÷±äDZ ÎòîÔÂËQõþ
îÂõþô ÎïËß Ûàò Û¶Ÿ ëÂ×êÂËå, ÎßÂò äÅ¿M ÷±òËå ò± õþ±æÉ üõþß±õþ·
ðlõþ ý™¦¸±™LÃõþ, õþ±æÉ-Î÷±äDZ ü¥óßÇ à±õþ±Âó ýÝûþ± ý×îÂɱ¿ð ¿õø¸ûþ ¿òËûþ

Û¶ö±ü ÎäÂÌñÅ¿õþ

ÕïÇòÏ¿îÂõþ õþ±æòÏ¿îÂ
‘õÅ¿ç ò±’, Õ±÷õþ± ûî üýËæ õ¿ù,
‘Îâi§± ß¿õþ’, ßÂï±é± ûî Îõ±ß± Îõ±ß± ßÂËõþ Õ±Ýh±ý×,
ßÒ±ñ çÒ±¿ßÂËûþ ûîÂý× ‘ÎßÂûþ±õþ ß¿õþ ò±’ õ±
‘ßÂòü±òëÇ òý×’ ˆÂ±ý×ù Îðà±ý×,
õþ±æòÏ¿î ձ÷õþ± ß¿õþ âËõþ-õ±ý×Ëõþ
ÕïÇòÏ¿îÂõþ ÷ËñÉ ý±õÅëÅÂõÅ à±ý× Ã›¶¿î¿ðò-›¶¿î¿òûþîÂ/
ßvÂɱ¿üß±ù á±ò Õ±¿÷ õÅ¿ç ò±,
qòËî Îî± ö±Ëù±ý× ù±Ëá/ ¿SËßÂé õÅ¿ç ò± ¿êÂßÂý×,
¿ßÂc å!±-ä±õþ ÎðàËî Îî± ö±Ëù±ý× ù±Ëá/
ÕïÇòÏ¿î ò± õÅçÂËùÝ ù±ö ÎðàËî ö±ùý× ù±Ëá/
ù±ö Îß ¿ùËûþ ßÅÂå ¿ö ßÂõþËî Âó±¿õþ Õ±¿÷/
ßÂÏ ß¿õþ¿ò õù·
¿ðò-õþ±î ౿éÂËûþ Î÷Ëõþ¿å ÷±òÅø¸Ëðõþ/
õò-õ±ð±h ëÂ׿hÂËûþ ¿ðËûþ¿å/ ûÅXÂé± ù±¿áËûþ ¿ðËûþ¿å/
õjÅß Îù¿ùËûþ ¿ðËûþ¿å/ Ö«õþ å¿hÂËûþ ¿ðËûþ¿å/
õ±÷ õùËù õ±÷, ë±ò õùËù ë±ò û± ßÂõþËù ù±ö ýûþ
Õ±¿÷ î±ý× ß¿õþ, ßÂËõþ ÛËü¿å/

Õ±Ë÷¿õþß±õþ ëÂù±õþ-Ûõþ
ü˼ Âó±{¡± ÎðËõ õËù
ý×ëÂ×Ëõþ±Âó ÛßÂß±A± ýËûþ
ý×ëÂ×Ëõþ± õ±¿òËûþËå/
îÂõÅ Ýý× Îû ò±Ë÷ý× ë±Ëß±,
¿õË«õþ é±ß±õþ õ±æ±õþ
æÅËh ÎáËå/
é±ß±õþ á¿îÂõþ ß±Ëå
Õ±Ëù± ¿úq/
ûî ^nî îÂî ëÂ×Âó^nîÂ/ 
Â÷î±/ ýÒɱ, Â÷î±õþ õþ±æòÏ¿îÂ/
õþ±æòÏ¿îÂõþ õɱÂó±Ëõþ Õ±÷õþ± üõ±ý× Õ±ð±õþ õɱÂó±¿õþ
îÂËõ Õ±æß±ù ¿ðòß±ù Û÷òý× ÂóËhÂËå Îû, æ±ý±Ëæõþ
àõõþ üõT±ý×Ëß õþ±àËî ýËBå/
Õ±ð±õþ üË¼Ý æÅËh ձËå ¿õ«-õ±æ±õþ/
‘Õ±ý× ¿Âó Ûù’ õ± ‘ü±õþð±’ Îî± ¿üæÿò±ù ÎßÂü,
ÎîÂù-ä±ù-á÷-æ±÷±ß±ÂóhÂ-Ýø¸ÅñÂóS-âõþõ±¿hÂÎü±ò± ÎïËß ð±ò± ý×`±¿¦†˜ ÎïËß ձéÇÂ...
üõ ¿âËõþ ÎðËú ÎðËú, ü!±ù ü!±ù q ýËûþ
¿ðòöÂõþ äÂËù ô±éÂß± ß±õþõ±õþ/
ëÂù±Ëõþ ÎýÒä¿ß ëÂ×êÂËù õþ+¿Âóõþ ü¿ðÇ ýûþ/
Ûý× ýéÂÄ ÷±¿òõþ ¿ùßÅÂÉý׿ë¿éÂËî üõþáõþ÷
ëÂ×ñÇ÷ÅàÏ ß±õþõ±õþ ßÂàò Ûß çÂéÂÄß±ûþ Îß±òÄ Îü¿KéÂË÷ËKéÂ
Îß±ï±ûþ î¿ùËûþ û±Ëõ
ôÅÂËù Ýê± ÕɱËüé ßÂÂóÇÓËõþõþ ÷Ëî± ëÂ×Ëõ û±Ëõ
ßÂàòÝ é±ß±õþ õ±æ±Ëõþ, ßÂàòÝ ÎîÂËùõþ õ±æ±Ëõþ,
ßÂàòÝ Õ±ý× ¿Âó Ûù-Û
ÛËù±Ë÷Ëù± ýËûþ ÎáËù ùÅËéÂÂóÅËé à±Ëõ õËù
õÅù Õ±üÅß ձõþ ¿õûþ±õþ Õ±üÅßÂ,
÷Ýß± õÅËç ÎäÂËÂó õüËõ ßÂàò õ±îÂËù ÎðÝûþ±õþ
õ±æ±õþ ¿âËõþ ¿õ™¦¸õþ Âóh±Ëú±ò±/
‘:±ò’ Îüï± ÷ÅM/
qñÅ Âóûþü± ¿ðËûþ ¿ßÂòËî ù±Ëá/
îÂõÅ ß¿õ ÎùËàò, :±ò õUðÓõþ Ûý× ÂóÔ¿ïõÏËî ձæ¯
Õ±æËßÂõþ Õ±Ë÷¿õþß±õþ ÷Ëî±
Îü¿ðËòõþ ¿úŠ¿õ›−Ëõõþ ÂóËõþ ý×ÑËõþæËðõþ Õ±éÂß±ËîÂ
æ±÷DZò-ôè±k ÎÛ¶±ËéÂßÂúËòõþ îÂMW ÛËò¿åù/
Õ±æ Îû÷ò Õ±Ë÷¿õþß±õþ ëÂù±õþ-Ûõþ ü˼ Âó±{¡± ÎðËõ
õËù ý×ëÂ×Ëõþ±Âó ÛßÂß±A± ýËûþ ý×ëÂ×Ëõþ± õ±¿òËûþËå/
îÂõÅ Ýý× Îû ò±Ë÷ý× ë±Ëß±,
¿õË«õþ é±ß±õþ õ±æ±õþ æÅËh ÎáËå/
é±ß±õþ á¿îÂõþ ß±Ëå Õ±Ëù± ¿úq/
ûî ^nî îÂî ëÂ×Âó^nîÂ/
õÅËç ÎáËåò Õ±Ë÷¿õþß±-ý×ëÂ×Ëõþ±ËÂóõþ ûÅõ ü±ñ±õþí/
ü±¿÷ù ýËBåò ÕßÅÂÂó±ý×Ýûþ±ù± ¦†˜Ïé ձËj±ùËò/
é±ß±õþ é±Ëò Îðú-Îðú±™LÃËõþ ÷±òÅËø¸õþ
Õ±ò±Ëá±ò± ÎõËhÂËå/ ý×òôÂõþË÷úËò ¿õ›−õ ýËûþ ÎáËå/
ý×Ké±õþËòËé æÅËh ¿áËûþËå ÷±òÅø¸/
:±ò-õÅ¿XÂõþ õ±æ±õþ ÎöÂËã ¿ðËûþ ¿õ«æÅËhÂ
¿ôè üôÂéÂÝûþɱõþ ôÂõþ ÕùÄ, ¿ôè òËùæ ôÂõþ ÕùÄ...
Õ±Ëj±ùò ú¿M Âó±ËBå/
ä±ý×Ëùý× û± àÅ¿ú ßÂõþËî Âó±õþËå ò± ù±ËöÂõþ ß±õþõ±õþ/
Õ±Ëáõþ ÷Ëî± Âó¿õþËõú îÂåòå ßÂõþËî Âó±õþËå ò±/
Õ±Ëáõþ ÷Ëî± ûàò-îÂàò ûÅX ù±á±Ëî Âó±õþËå ò±/
Õ±Ëáõþ ÷Ëî± æ±îÂ-ñË¥œ±-Îðú-Ûõþ Âóä± ‘ÎÛ¶÷’
à±Ýûþ±Ëî Âó±õþËå ò±,
Õ±Ëáõþ ÷Ëî± Î÷±V± ßÂï±&¿ùËß ‘:±ò’-Ûõþ Õ±h±Ëù
Âó±ê±Ëî Âó±õþËå ò±... ... ...¿õáî úîÂËßÂõþ áËh Ýê±
Õ±õþ ÎöÂËã û±Ýûþ± ý×Ké±õþòɱúò±Ëùõþ Õ¿öÂ:î± ¿òËûþ
áËh ëÂ×ËêÂËå òîÅÂò ý×Ké±õþòɱúò±ù... ... ...
ðÅ¿òûþ±õþ ÷æÅõþ Ûß ýËBå//

ó

ò

÷|¤›|ñ|§&ñþoÇo/˜āǐ‹ùï˜āo˜(āoāž›ùïÊāāž

§|$b·‰ā|÷ç

‰ā¤
‰ā¤‰ā|˜ā|ñþ
¤‰ā|˜ā|ñþ ù‡|•āÿ|§‡|ùï‰ā| ”ā|‰(āñþñ|•āÿ
|••āÿÿ&ñþ ñþñ&zëā|ñþ˜ā& $ñܾ$ñ›Ç|¤ùïîîñþþñþ õõëā|ñþ˜āo|“āÇ÷çööö o/ùï˜āÇ
āÇ õõâ¯|ï˜āùïùï‰ā|bïñþ
533:
5
533: ñ…
ñ… õõ‰ā¤|ùïÊāhöö œ|ñþ|ñþ â½o|÷œoÇ
|÷œoÇ @ñþ) Šùï‹zo|ð ñ÷È
ñ÷÷Èùïoñþ ‰/ā$˜ā Vì|h& ÷|¤›ùï¨ñþ ë,ā$÷‰āoÇ|
$
Ú&÷$˜ā¥|ܾ˜ā&ñùï
Ú&
&÷$˜ā¥|ܾ˜ā&ñùï«Ç|āž|œÇ|îîþµÏ$$˜ā÷|ùï
˜ā÷|ùï§$oîþ$÷˜ā÷|¤›ùï¨{|§ùïùïVìo˜ā|ñþ$ñ$ëāª¯o/˜āÇú¥¤&ñþ
āÇú¥¤&&ñþñ§$¨˜āÓ
§$¨
$¨˜āÓ
$ñ¥ï›|oùï˜āùî|‹|ùïî|‹‰āñþ)o
§(ëā|¦āžÐ×&›$Êā—™÷|¤›¨:65434›,ñþëā|¦ï03512éŸé267993– 98320 34192

SATWIKAM
The Mirror of Dance

A Centr
Centre
re for D
Dance
a
ance & Knowledge
Know
wleddg
ge of Rhythms & Yog
Yoga

¿ä¿ê ¿ùàÅò Ûý× ¿êÂß±ò±ûþ– Û¶¿î ü¥ó±ðßÂ, Õ±÷±Ëðõþ ÷±ùð±, ëÂ×ý×Ë÷k ßÂËùæ Îõþ±ëÂ, ÷±ùð± 732101/ ý×-Î÷ù  response@aamadermalda.in

¿òËæõþ ÷î æ±ò±ò ÎôÂüõÅß -Û/ ùá ý×ò ßÂò  www.facebook.com/aamader

÷¼ùõ±õþ

òáõþ±ûþËíõþ éÅÂßÂËõþ± ðÂóÇí ‘û±Âóò’
‘û±Âóò’ ¦¤ŠÍðËâÇÉõþ Ûý× å¿õËîÂ
ä¿õþS¿ò÷DZí ßÂËõþËå ëÂ×#¿ûþòÏ äÂSõîÇÂÏ
Ý îÔÂí± ÂóÅõþß±ûþ¦š/ ¿äÂSò±éÂÉ ¿ò÷DZí Ý
ö±ø¸ÉÂó±Ëê ¿äÂõþ|Ï ð±ú&l/ Âó¿õþä±ùò±
Õ?ò±ö õþ±ûþ/ ÷òËòõþ Õ±ûþò±ûþ å¿õ¿éÂ
¿ôÂËõþ ÎðàËùò ÷Ëý«õþ öÂA±ä±ûÇ
ÛàòÝ äÂù¿BäÂSË÷±ðÏ õU üÑàÉß ÷±òÅø¸ ‘¿üËò÷±’ ò±
õËù ‘õý×’ õËù ï±ËßÂò/ ¿üËò÷±é± ö±Ëù± ¿åù, õùËîÂ
¿áËûþ ûàò õËùò ‘õý×é± ö±Ëù± ¿åù’ îÂàòý× Ã›¶îÂÏîÂ
ýûþ îÒ±õþ± ÷Óùî áŠöÅÂß ôÂùî üËjý æ±Ëá
¿üËò÷±¿éÂõþ ö±Ëù±ËQ/ ¿üËò÷±õþ ö±ø¸± ¿ðËûþ ö±õ¿ò÷DZí
Îû õý×Ëûþõþ ö±ø¸± ÎïËß ¦¤îÂLa á±Ëòõþ ö±ø¸± Õ±õþ å¿õõþ
ö±ø¸± Îû ÷ÅËàõþ ö±ø¸± òûþ ÷±ñÉ÷ËöÂËð Îû ¿úŠËöÂð –
ö±¦¨ËûÇõþ ü˼ ¿äÂS¿úËŠõþ Âó±ïÇßÂÉ Îû÷ò Âó±êÂÉ áŠëÂ×ÂóòɱËüõþ ü˼ ¿üËò÷±õþ Âó±ïÇßÂÉ î±õþ ÎäÂËûþÝ ÕËòßÂ
áöÂÏõþ, ÕËòß õɱl, ÎûËýîÅ äÂù¿BäÂS ¿úŠ ü÷™¦¸
¿úËŠõþ ü÷õ±ûþý× qñÅ òûþ, ûLa¿òöÇÂõþ Û¶ûÅ¿M ßÅÂúùî±
ü÷Ëõî ß±¿õþá¿õþ Û¶Ë䩆±ûþ Ûà±Ëò &QÂóÓíÇ öÓ¿÷ß±
Âó±ùò ßÂËõþ/ üÅý׿ëÂú äÂù¿BäÂS ¦Ú©†± ý×¼÷±õþ õ±áÇ÷ɱò
Îî± õËùý× ÎôÂËù¿åËùò, ‘Õ±¿÷ ¿òËæËß ßÂàòÝ
ÛßÂæò ß±¿õþáËõþõþ Îõ¿ú ¿ßÂåÅ ö±¿õ¿ò, ÛßÂæò ÕüyÂõ
ð ß±¿õþáõþ, î±õþ Îõ¿ú ¿ßÂåÅ òûþ/’ õ±ä¿òß âéÂò±õUù
ß±¿ýòÏ¿äÂËSõþ üýæ ò±õÉî± î±ý× Ã›¶±ûþúý× ¿ôÂË{œõþ
ö±ø¸±Ëß ëÅ¿õËûþ äÂËù û±ûþ/
Õ?ò±ö õþ±Ëûþõþ ðú ¿÷¿òé üËîÂËõþ± ÎüËßÂË`Âõþ úéÇ¿ôÂ{œ
‘û±Âóò’ Ûý× ‘¿ôÂË{œ’õþ ö±ø¸±ËßÂý× ñõþ±õþ Î䩆± ßÂËõþËå/
÷±ùð±’õþ ÎáÌh ßÂËùËæõþ ‘÷±ü ßÂ÷ÅÉ¿òËßÂúò Õɱ`Â
¿ôÂ{œ ˆÂ±¿ëÂæÿ’-Ûõþ å±S Õ?ò±ö ÛßÂé± îÂïÉ¿äÂS
¿ò÷DZËíõþ ÎéÂ'éÂõÅß ¦†˜±ßÂä±õþ ¿ë¿ãËûþ ëÂ×hÂËî ÎäÂËûþËå
Õ±éÇ ¿ôÂË{œõþ ÷ý±ááËò Õ±õþ î±õþ Ûý× ä±Ýûþ±õþ
Õ±ö±üéÅÂßÅÂý× ¦¤±¿õþî ýËûþ ï±ßÂù ‘û±Âóò’-Û/
Õü÷õûþüÏ ðÅËé± Î÷Ëûþ Ûß îÂíÏ Õ±õþ Ûß õ±¿ùß±
Ûß± Ûß± ÎýÒËé äÂËù û±ûþ úýËõþõþ Âóï ÎÂó¿õþËûþ ÕòÉ
ÂóËï, Îß±òÝ ßÂï± ò± õËùý× î±õþ± úÓòÉÂóËï ÎôÂËù û±ûþ

ÕËòß ßÂï± î±õþ± ¿ß õËù ò±, Ûý× ýÒ×éÂ-¿üË÷ËKéÂõþ
ÕõþËíÉ... ðɱËà± ßÂÏ ¿õÂói§î± ¿âËõþ Õ±Ëü, ÷Ëõþ ÷Ëõþ
û±ûþ ¦¤›Ÿ-ü±ñ-Û¶±Ëíõþ Û¶±íò, ÷Ëòõþ ÷òò¯ õ±¿ùß± îÔÂí±
ÛßÂé± ß±ÂóËhÂõþ ÂóÅîÂÅù ý±ËîÂ Û á¿ù-Îü á¿ù ýÒ±ËéÂ,
ßv±™Là ýËûþ õËü ÂóËh Îõþ±ðËÂó±h± å±Ëð Îü Ûî ¿òÐü¼
ÎßÂò· î±õþ ý+ðËûþõþ Õ±|ûþ ¿ß ÃÝý× ›¶±íýÏò ÂóÅîÅÂùé±ýׯ
ëÂ×#¿ûþòÏ ýûþËî± õùËî ä±ûþ ‘Îýï±ûþ õÔï± ßÒ±ð±,
Îðûþ±Ëù ÎÂóËûþ õ±ñ±“ßÒ±ðò ¿ôÂËõþ Õ±Ëü Õ±Âóò ß±Ëå/’

÷±ùð±’õþ ÎáÌh ßÂËùËæõþ ‘÷±ü
ßÂ÷ÅÉ¿òËßÂúò Õɱ` ¿ôÂ{œ ˆÂ±¿ëÂæÿ’Ûõþ å±S Õ?ò±ö ÛßÂé± îÂïÉ¿äÂS
¿ò÷DZËíõþ ÎéÂ'éÂõÅß ¦†˜±ßÂä±õþ ¿ë¿ãËûþ
ëÂ×hÂËî ÎäÂËûþËå Õ±éÇ ¿ôÂË{œõþ
÷ý±ááËò Õ±õþ î±õþ Ûý× ä±Ýûþ±õþ
Õ±ö±üéÅÂßÅÂý× ¦¤±¿õþî ýËûþ ï±ßÂù
‘û±Âóò’-Û/
äÂù™Là ÎéªËòõþ ß±÷õþ±ûþ Ûß± æ±òù±ûþ ëÂ×#¿ûþòÏõþ òÏõþõ
õü± Îî± 汿òËûþ ¿ðËûþý× û±ûþ î±õþ õÅßÂöÂõþ± ßÂî ßÂï±...
Îü ¿ß ÕòÉ ÷±ùð±õþ å¿õ ¿òËûþ ÷±ùð±ûþ ¿ôÂõþ¿åù· Îüý×
õ±¿ùß±Ëõù± – ¿¦¨¿ÂóÑ ð¿h ý±Ëî ÷±¿é ձõþ ձ߱Ëúõþ
Îð±ùò±ûþ Îð±ù± Îüý× ¦¤±¦šÉð±ûþÏ ëÂ×V±÷ õþM ü=Á±ùò
Îß±ï±ûþ Õ±õþ î±õþ ò¢Ÿ-¿òæÇò ý±î ßÂî ձß±º±ûþ
Û¿áËûþ ÛËü åÅÒËî ä±ûþ Îò±ò±ñõþ± ÂóÒ±¿äÂËùõþ ëÂ×Âóõþ ÂóËhÂ

Õ±ýÄ, ßÂÏ Îü±ûþ±ð¯

Îúø¸ Âó±î±õþ óõþ
ß¿õõþ±æ, Î÷±hÂù, ÷±ñõ ðMõþ± ò±¿ß Îüý×üõ ö±õò±
æ±ò±ù±-ðõþæ± õg Ûß âËõþ ÎõþËà ¿ðËûþËåò/
ß¿õ&õþ ¿äÂõþ™LÃò ¿ä™Lñ-ÎäÂîÂò± û¿ð Õ÷ò ßÂËõþ
Îô±ßÂËé üõÇæòÏò ßÂËõþ Îî±ù± ýûþ, î± ýËù õþõÏf
áËõø¸ßÂËðõþ Õ±õþ ßÂÏ õ± ð±÷ õþý×ù· îÒ±õþ 545îÂ÷
Õ۶߱¿úî ¿ä¿ê ¿òËûþ îÂÒ±õþ ÕÛ¶îÂɱ¿úî ¿ä™Lñö±õò±
۶߱Ëúõþ ßÂÏ ý× õ± ð±÷ ï±Ë߯ ÎßÂý× õ± à¿õþð ßÂõþËõ
îÂÒ±Ëß ¿òËûþ Îùà± õý×&Ëù±· Îû&Ëù± ÂóhÂËù ÷Ëò ýûþ,
ÛßÂé± Âó±Ëù±ûþ±ò úÏËîÂõþ üß±Ëù Õ±àh±ûþ õËü Îá±é±
á±Ëûþ õþáËh õþáËh ÎîÂù ÷±àËå/ ¿òjÅËßÂõþ± õËùò,
Ûý× õþõÏf-á±÷å±Ýûþ±ù±õþ± ò±¿ß Ýý× Ã›¶±&M
ÂóíɱûþËíõþ ñ±õþßÂ-õ±ýßÂ/ ÕïÇ±È ¿ßÂåÅËîÂý× Îß±òÝ
¿äÂõþ±ûþî üÔ¿©†Ëß æ±ûþá± ßÂËõþ Îðõ ò±/ Õòõõþî ö±Ëã±/
÷ÅËå ð±Ý î±ËßÂ, Îû ú±«î õ±íÏ ¿òËûþ ý±¿æõþ ýûþ
ðõþæ±ûþ/ î± òý×Ëù òîÅÂò ÂóíÉ ¿ßÂòËõ Îß· òîÅÂò
÷ÓùÉËõ±ñ Æî¿õþõþ ß±¿õþáõþ ÷±òÅø¸¿éÂËß õɱàɱõþ æ¿éÂù
Õ±õËîÇ ÎôÂËù îÂÒ±õþ Û¶±ü¿¼ßÂî± ò©† ßÂËõþ, îÂÒ±Ëß 
ÂíæÏõÏ ßÂËõþ ß±õþ± Îûò îÂÒ±õþ ðÂóÇËí Õ±üËù ¿òËæËßÂý×
ëÂ×¾±¿üî ßÂõþËî ÎäÂËûþËå¯

¿õËò±ðËòõþ ÷±ËßÇÂéÂöÂɱùÅ Õ±Ëå î±ý× Îüý× Ã›¶Ëû±æËò
ûîÂéÅÂßÅ îÂÒ±Ëß ðõþß±õþ, îÂîÂéÅÂßÅÂý× Õ±ò± ýËûþËå ü±÷Ëò
ÎôÂËù ÎðÝûþ± ýËûþËå îÂÒ±õþ ÎäÂîÂò±, îÒ±õþ ÷ËñÉß±õþ
Õ±™LÃæDZ¿îÂßÂî±õþ ¿õß±ú, îÂÒ±õþ üõDZ¼Ïòî±/ ÛßÂï± ÷Ëò
ýÝûþ± Õ¦¤±ö±¿õß òûþ Îû, Õ±üËù Î÷±hÂù, ÷±ñõ ðMõþ±
îÒ±õþ ëÂ×Âóõþ ¿òËæõþ õþã ÎôÂËù îÒ±Ëß õþ±ã±Ëî ÎäÂËûþËåò
¿ßÂc ÆõðÅûÇÉ÷¿íõþ ëÂ×Âóõþ Îû õþãý× Âóh³ÂßÂ, ¦¤±îÂLaÉ å±ËhÂ
ò± Îß±òÝö±Ëõý×/ Ûàò Õ±ú±, õþõÏfò±ï öÅÂù
õùù±÷, Õ÷ù û¿ð ü¿îÂÉ Õ±õ±õþ ÎõÒËä ÝËêÂ/ òý×Ëù
üÅñ±õþ ôÅÂù&Ëù± ¿äÂõþîÂËõþ q¿ßÂËûþ û±Ëõ Îû¯
¿ð¿ð ¿ü¿õþûþ±Ëù ëÅÂËõ, æ±÷±ý×õ±õÅ ý±¿õþËûþËåò õ±ßÂú¿M/
õ±¿ß õþýù
× ±÷ Ýý× õÅËh±é±õþ ÷Ëî± Õ±÷õþ±/ Õ±÷-Õ±ð¿÷,
Õ±÷æòî± Ûý× ßÂï±&Ëù± õɱõý±õþ ßÂõþËî öÂûþ ýûþ/
ß±õþí qòËî qòËî Ûàò ü¿îÂÉ ÷Ëò ýûþ, Ûý× Õ±÷Õ±ð¿÷õþ± Îòî±-÷LaÏËðõþ ü˼ ï±ËßÂò/ Õ±õþ Õ±÷õþ±,
Û¶±¿™LÃß ÷±òÅËø¸õþ± Îü±æ± ßÂï±ûþ ‘ˆÅ¿Âóë ßÂ÷ò
¿ÂóÂóÄù’õþ± û±õþ± Îõþ±æ õÒ±¿äÂ, Îõþ±æ ÷¿õþ, ä±õþ÷±ü ÎõîÂò
ò± ÎÂóËûþ ÎðÝûþ±Ëù ¿Âóê ÎêÂËß ï±Ëß î±Ëðõþ ß±Ëå

28 Î÷ 2013 Õ±÷±Ëðõþ áõÇ, Õ±÷±Ëðõþ Õ±ú± - Õ±÷±Ëðõþ ÷±ùð±

5

ó±õþËôÂßÂúòÄé±ËßÂý×

ï±ß± ¿ò©x±í ¿¦¨¿ÂóÑ ð¿hÂ...‘ÎßÂ±ï± Îü Îà±ù± ÷±êÂ, ëÂ×ð±õþ
Âóïâ±é“Âó±¿àõþ á±ò ßÂý×, õËòõþ å±ûþ±¯’
Õ?ò±öÂ’õþ ßÂɱË÷õþ± Ûý×üõ Îðà±ûþ Õ±÷±Ëðõþ/ î±õþ
å¿õ q ýûþ åÅËé ձü± ÎéªËòõþ ðÔËúÉ
Îö±õþËõù± ÷±ùð± ΈÂúËò Îéªò ï±Ë÷/ ÂóðDZ öÂËõþ û±ûþ
çұߠçұߠÂó±ûþõþ±ûþ/ î±õþ± âÅ÷ ÎöÂËã ÛËü õËü úÓËòÉ
é±ò± é±òé±ò î±Ëõþ/
Îß±ï±ûþ Îáù ¿õ÷ù ð±ü Î÷±Ëh õùËðõ±òj ¿á¿õþõþ
æ±ý±æõ±¿h· ¿õú úîÂËßÂõþ Û¶ï÷ö±Ëáõþ Õõ&¿_îÂ
÷±ùð±ûþ îÒ±õþ ‘÷ý±ß±ùÏ Âó±êÂú±ù±’ûþ Õ±ü± õ±¿ùß±Ëðõþ
ßÂù߱߿ù· Ûý× ¿ß Îüý× ¦¤±ïÇËö±ù± Û¶ûþ±î ¦¤±ñÏòî±
üÑáè±÷ÏËðõþ Õ±|ûþ¦šù· ¿üÒ¿hÂËî qËûþ ï±ËßÂ
üÅö±ø¸äÂËfõþ ‘îÂËíõþ ¦¤›Ÿ’ Ûý× õ±¿hÂËîÂý× ò± ¿î¿ò
¿õ|±÷ ¿òËûþ¿åËùò ò’â¿õþûþ±õþ ÷±Ëê ¿÷¿éÂÑ ßÂõþËîÂ
ÛËü... üÅö±ø¸äÂf Ûàò á¿ð ðàËùõþ ¿üÒ¿hÂ/ ëÂ×#¿ûþòÏ
Îýù±ûþ ÂóËh ï±ß± Îüý× ‘îÂËíõþ ¦¤›Ÿ’ ßÅ¿hÂËûþ Îòûþ,
õUîÂËùõþ Õ±áè±üËò ÷ÅËå û±Ýûþ± ÷±ùð±õþ Îüý× Ã›¶±íõ™LÃ
ÕîÂÏîÂËß Îü ¿ß ձãÅËùõþ ÎåÒ±Ýûþ±ûþ æ±á±Ëî ä±ûþ
Õ±õ±õþ õý×Ëûþõþ Âó±î± ÎïËß ÷±ùð±õþ ÷±¿éÂËî·
÷ý±ò Îß±òÝ Õ±ðËúÇ æÏõò áh±õþ Û¶Ë䩆±ýÏò ÷õþ±
úýõþ ÎßÂõùý× ¿ò©x±í ü¥óð áh±õþ õÉ™¦¸î±ûþ æÏõò
àÅÒËæ ÷Ëõþ/ ÷õþ± ÷ý±òj±õþ õÅß ¿äÂËõþ õÒ±Ëúõþ üÒ±Ëß±
ÎõËûþ ßv±™Là ÷±òÅËø¸õþ Âó±õþ±Âó±õþ ßÂɱË÷õþ± Îðà±ûþ...
ü±¿õþõX ¿ÂóÒÂóËhÂõþ ÷Ëî± Ûß áîÇ ÎïËß ձËõþß áËîÇÂ
Û¶±íñ±õþËíõþ ¢−±¿ò÷ûþ Ûß û±¿Laß æÏõòû±Âóò/
ßÂɱË÷õþ±õþ Îä±Ëà Ýý× Îû ÷±åõþ±ã±... á±Ëûþ ò±ò± õþÑ ¿òËûþ
õËü ÎüÝ Îî± ÷±Ëåõþý× ÎàÒ±Ëæ¯ Îüý× õþÑ qñÅ w±¿™LÃ
åh±ûþ/
å¿õËî üÅ¿òõDZ¿äÂî ðÅËé± õþõÏfüÑáÏîÂ... ‘úÓòÉ ý±ËîÂ
¿ô¿õþ Îý ò±ï’ Õ±õþ ‘Îúø¸ á±Ëòõþý× Îõþú ¿òËûþ û±Ý
äÂËù’ ëÂ×#¿ûþòÏõþ á±Ýûþ± Û¶±¿íî ëÂ×Âóý±õþ/ Âü÷±¿lùË¢Ÿ
îÔÂí± ñÏõþ üÑߊ¿òõX Âó±Ëûþ Û¿áËûþ Õ±Ëü, î±õþ
üÅËß±÷ù ý±Ëî ÎðÝûþ±Ëù ÎüÒËé Îðûþ áöÂÏõþ Õ¿öÂ÷±òÅÂt Û¶±äÂÏõþÂóS – ‘ð±Ý ¿ôÂËõþ Îü ÎåËùËõù±/’
¿ôÂ{œ¿ò÷DZî± ÛîÂüõ ßÂï± õùËî ÎäÂËûþ¿åù ¿ß ò± æ±ò±
Îòý×, ¿ßÂc Îúø¸ÂóûÇ™Là ‘û±Âóò’ ¿ò÷DZí ßÂËõþ Û÷òý× üõ
ö±õò±õþ ÎðɱîÂò±/
õþõÏfò±ï Ûß ÕËäÂò± ÷±òÅø¸/ Îà±ð üõþß±õþ Îû
ö¿ùëÂ×÷ ۶߱ú ßÂõþËî ¿áËûþ ùɱËæËá±õËõþ ýûþ, î±õþ
¿õjÅ÷±S õÅËç Ýê±õþ ü±ñÉ Õ±÷±Ëðõþ Îß±ï±ûþ· ßÅÂõþõ±ò
ò±Ë÷õþ Îû ¿ßÂËú±õþ¿é ձð±ùËîÂõþ Ûß ÷ÅU¿õþõþ
ô±ý×ôÂõþ÷±Ëûþü ÎàËé ðÅ’ä±õþ Âóûþü± Âó±ûþ, ÂóÒ¿äÂËú Æõú±à
åÅ¿é õËù ÷òà±õþ±Âó/ ¿æ:±ü± ßÂõþËù ¿õõþ¿M üýß±Ëõþ
æõ±õ Îðûþ, ‘Ýý× & ò±òß ò± ß±õþ Îûò æiœ¿ðò, î±ý×
åÅ¿éÂ/’
Î÷±õ±ý×Ëù çÂɱãÄ çÂɱãÄ ÛßÂéÅ ¿÷ëÂ׿æÿß q¿òËûþý× üjÏÂó
Îä±à ò±¿äÂËûþ ¿æË:ü ßÂËõþ, ‘õùÅò Îî± Ûé± ßÂÏ·’
õùù±÷, 汿ò ò±/
‘...ý×ëÂ× Ûü Û’õþ òɱúò±ù ÕɱËLš÷¯’
ýêÂ±È ÷Ëò Ûù, õ±Ñù±ËðËúõþ æ±îÂÏûþ ü¼Ïî ßÂÏ·
å±Ëðõþ ¿ðËߠßÂËûþ üjÏËÂóõþ æõ±õ, ‘Ýý× õ¿‚ÂË÷õþ
Îùà± ßÂÏ Îûò ÛßÂ鱯’
Ûüõ ¿òî±™Lý×à Û¶±¿™LÃß ‘ˆÅ¿Âóë ßÂ÷ò ¿ÂóÂóÄù’Ëðõþ ßÂï±/
Ýý× Îû Îå±éÂËõù±ûþ ðÅËù ðÅËù áÒ±Ëûþõþ Âó±êÂú±ù±ûþ ÷Åচ
ßÂËõþ¿åù±÷ ‘Õ±÷±Ëðõþ Îå±é òðÏ...’
Õ±ýį ßÂÏ î±õþ Îü±ûþ±ð, Õ±æÝ ÷ÅËà ÎùËá Õ±Ëå
Õ±÷±Ëðõþ ÛõËh±-ÎàõËh± ÕËá±å±Ëù± ¿ä™Lñ&Ëù±
Ý™¦¸±Ëðõþ ÷Ëî± ü±¿æËûþ ÎõþËà ¿áËûþ¿åËùò ÷±òÅø¸¿éÂ,
ÎßÂ÷ò Îü±æ±ü±Âóé±... ‘Õ±÷±õþ Îü±ò±õþ õ±Ñù±, Õ±¿÷
Îî±÷±ûþ ö±Ëù±õ±¿ü/’ Õ±ýÄ, ßÂÏ Îü±ûþ±ð¯

ö±ã±õþ Î䩆±
ßÂËõþ¿å
22 ÎôÂõènûþ±¿õþ, 2013 ÷Å¿M ÎÂóËûþËå Îðõ±¿úü Îüòú÷DZ’õþ ‘õ±ý×ü±ý×ËßÂù ¿ßÂßÄÂ’ Ù¿QßÂ
ÎôÂËò±Ë÷ò± ûÒ±õþ ß±Ëæõþ ÂóõþËî ÂóõþËî å¿hÂËûþ ü÷ü±÷¿ûþß Î÷ý×ò¿¦†˜÷ ß±Ëæõþ ¿öÂËh ý±¿õþËûþ ò±
¿áËûþ ¿û¿ò ¦¤±îÂËLaÉ ëÂ×#;ù... ¿òËé±ù õÔËMõþ õ±ý×Ëõþ îÒ±Ëß ñËõþËåò Õ?ò±ö õþ±ûþ Ý ¿äÂõþ|Ï ð±ú&l
Õ±Âóò±õþ ßÂï±...
Õ±÷±õþ Âó¿õþõ±Ëõþ ò±éÂß ÛõÑ ¿üËò÷±õþ Âó¿õþËõú ¿äÂõþ¿ðòý× ¿åù/
áèɱæÅËûþúËòõþ Âóõþ û±ðõÂóÅËõþý× ¿ôÂ{œ ˆÂ±¿ëÂæÿ ¿òËûþ Âóh±qËò±/ ÛõþÂóõþ
ßÂ÷ÇæÏõËòõþ qËî ›¶ï÷ å’÷±ü ÛßÂé± ¿õ:±Âóò üѦš±ûþ ß±æ ß¿õþ/
Õ±÷±õþ ¿òËæõþ áènÂó ‘üÒ±Ëß±’, Îüà±Ëò Îõþ&ù±õþ ¿ïËûþé±õþ ßÂõþî±÷/ ÛàòÝ
á¿hÂûþ±ûþ ‘¿õý¼÷Ä’ ¿äÂùËEò ¿ïËûþé±Ëõþõþ ü˼ ûÅM/ ÛõþÂóõþ ¿üËò÷±ûþ Õ±ü±/

¿üËò÷± æáËî 汿òÇ qõþ áŠé±...
qé± ÛßÂé± ëÂßÅÂË÷K鱿õþ ¿ôÂ{œ ¿ðËûþ/ û¿ðÝ qé± Î÷±ËéÂÝ üýæ ýûþ¿ò/
Õ±÷±Ëðõþ ä±õþÂó±Ëúõþ ü÷±Ëæõþ ÷ËñÉ ÎïËß ¿ôÂË{œ Õ±ü± Î÷±ËéÂý× üýæ òûþ
õdî ձæÝ ¿üËò÷±ûþ Õ±ü±é± ÂóîÂòúÏù ß±õþí üõ±ý× ¿üËò÷±ûþ ‘ò±Ë÷’
Õ±õþ Îüý× ¿ýËüõËý× ‘¿ôÂ{œ ˆÂ±¿ëÂæÿ’ à±ûþ ò± ÷±ï±ûþ Îðûþ Îõ±ç±Ëî ýËûþ¿åù
Û¶äÅÂõþ, Û÷òßÂÏ Õ±÷±õþ õ±¿hÂËîÂÝ/ ‘ÂóËéÂõþ Âóұ䱿ù’, ‘汿òÇ Õô çÅÂ÷Åõþ’,
‘÷±¿éÂõþ ÎßÂ{¡±’, ‘¿üÒ¿h¿éÂ’, ‘éÂ÷ɱÂó’... Ûý× ëÂßÅÂË÷K鱿õþõþ ß±æ å±h±Ý
Îé¿ù¿öÂúËòõþ æòÉ ¿ßÂåÅ òòÄ ¿ôÂßÂúò ¿üËò÷± Õ±õþ ‘Îõþ±æËáËõþ ¿á¿i§’õþ
Û¿ÂóËü±ë ¿ëÂËõþßÂúòÝ ¿ðËûþ¿å/ Ûõþ ÷ËñÉ ‘éÂ÷ɱÂó’-Ûõþ ß±æé± ÛàòÝ
äÂùËå/

‘õ±ý×ü±ý×ËßÂù ¿ßÂßÄÂ-Û ß¿õî± Û¶±ñ±òÉ ÎÂóËûþËå·
ÕõúÉý× Ûý× ¿üËò÷±ûþ ß¿õî±õþ ÛßÂé± ¿õËúø¸ æ±ûþá± Õ±Ëå/ û±õþ ÷ËñÉ
ßÂËûþßÂé± ß¿õî± Õ±÷±õþ Õ±õþ ðÏÂó±Ñqõþ Õ±õþ Îß±òÝé± |Ïæ±îÂ’õþ/ Û÷òßÂÏ
á±ò&Ëù±Ý ß¿õî±õþý× Õ±¿¼ËßÂ, û±õþ æòÉ Îü&Ëù±Ý öÂÏø¸í ÎÂó±Ëûþ¿éÂßÂ/

Õ±Âóò±õþ ¿üËò÷±ûþ ÕüyÂõ 汿ßÇ ÷ÅöÂË÷ËKéÂõþ õÉõý±õþ,
ý×ËBå ßÂËõþý× ¿ß Ûý× Âó±õþËôÂßÄÂúËòõþ Õö±õ·
Õ±÷õþ± Îû ü÷Ëûþ õüõ±ü ßÂõþ¿å, Ûé± Îî± ÛßÂé± ¿ë¿æé±ù é±ý×÷˦¨Âó
õÉ¿Máî æÏõËò Õ±÷õþ±Ý ¿ß ÛßÂð÷ Âó±õþËôÂ"· Õ±÷±Ëðõþ Îðà±éÂ±Ý ¿ßÂ
üõü÷ûþ Îá±å±Ëò± õ± Âó±õþËôÂ"· òûþ Îî±···
î±ýËù ÎßÂò Õ±÷±Ëðõþ ¿üËò÷±õþ ßÂɱË÷õþ±õþ Õɱ˼¿ùÑ ù’ Õɱ` ÕëDZõþ
Î÷Ëò ýËõ· Îüé±ý× õ± ÎßÂò ‘õþ’ ýËõ ò±· Îõ¿üßÂɱ¿ù Õ±÷±õþ ÂóÅËõþ± å¿õé±ûþ
ÛßÂé± õþ±ôÄÂËòüÄ ÎåËûþ Õ±Ëå ¿òËé±ù Îüý× Î÷ðÅõþî± Îòý×/ Ûý× Îû õ±ËûþÈ
ÎðÌhÂËBå, Îüé± Îî± Õ±òÄ¿õþËûþù Ýý× ðÔËúÉõþ õþãéÂ±Ý ¿ßÂåÅ ÕòÉõþßÂ÷ õÉõý±õþ
ýËûþËå/

î±ýËù ¿ß Âó±õþËôÂßÂúËòõþ üË/ý× Õ±Âóò±õþ ¿õËõþ±ñ·
ýÒɱ, ÙîÅÂÂóíÇ Îâ±Ëø¸õþ ¿üËò÷±ûþ Îû÷ò üõ¿ßÂåÅ ¿êÂßÂê±ßÂ, ¿òËé±ù, Âó±õþËôÂ"
Õ±¿÷ Ýý× ÂÂó±õþËôÂßÂúòÄé±ËßÂý× ö±ã±õþ Î䩆± ßÂËõþ¿å/ ÙîÅÂÂóíÇ, üÔ¿æî õ±
¿õõþü± ÛÒËðõþ å¿õõþ Ýý× Îû ßÔ¿S÷ Âó±¿õþÂó±éÂÉ, î±õþ ü˼ Õ±÷±õþ ü¿îÂÉý×
¿õËõþ±ñ Õ±Ëå/ ÛÒËðõþ å¿õ&Ëù± ÎðàËî ÎðàËî ձ÷õþ± ßv±™Là ýËûþ ÂóËh¿å/
ð±í ßÂɱË÷õþ±, ð±í Õ±Ëù±, ð±í å¿õ üõ¿ßÂåÅ öÂÏø¸í ö±Ëù± ýËùÝ
Ûý× ‘üõ öÂÏø¸í ö±Ëù±’ ¿ßÂc ÛßÂü÷ûþ öÂÏø¸í ßv±¿™LÃßÂõþ ß±õþí Ûõþ± üõü÷ûþ
ßÂòËéÂKéÂËß ü±ËÂó±éÇ ßÂËõþ ò±, ÎûËýîÅ å¿õõþ ßÂòËéÂKé üõü÷ûþ îÂî Îæ±õþ±Ëù±
òûþ î±ý× Ûý×üõ ‘öÂÏø¸í ö±Ëù±’ Û¿ùË÷KéÂÝ ÛßÂü÷ûþ ÛßÂËâÒËûþ¿÷ Æî¿õþ
ßÂËõþ Õ±õþ Ûý× ÛßÂËâÒËûþ¿÷ ÎïËß Îõ¿õþËûþ ÛËüý× Õ±÷±õþ ÛßÂéÅ ÕòÉö±Ëõ
ßÂï± õËù ÕòÉö±Ëõ å¿õ Æî¿õþõþ Î䩆±/ ÛßÂßÂï±ûþ Õ¿î¿õþM
Âó±õþËôÂßÂÄúËòõþ Û¶¿î ձ÷±õþ îÂÏõè Û¶¿îÂõ±ð/

Ûý× ¿üËò÷±ûþ ‘¿ÂðÄð±’Ëß ¿ô¿õþËûþ Õ±òËùò ÎßÂò·
¿ÂðÄð± Õ±÷±õþ ¿ýËõþ± Õ±õþ qñÅ ¿ÂðÄð± ÎßÂò· Õ±÷±õþ Îå±éÂËõù±õþ ¿ýËõþ±

÷¿î òjÏ, Û÷òßÂÏ Õ±æÝ/ Õ±÷±õþ Îå±éÂËõù± ÎßÂËéÂËå ‘Îß±¿ò’ËîÂ/
‘Îß±¿ò’Ëî Îß±¿òËß îÅÂËù Õ±òËî ¿ÂðÄð±’õþ Îû ùh±ý×, Îüé±ý× Ûà±Ëò
Îõþ¿›−ËßÂËéÂë ýËûþËå õ±ËûþÈËß îÅÂËù Õ±òËî ٿQËßÂõþ ùh±ý×Ëûþ/
Îõ¿üßÂɱ¿ù ¿ÂðÄð±, Ù¿Qß ձõþ ¿üñÅæɱê±’õþ ÛßÂé± ¿éªÂóùÄ Îùûþ±õþ ù±ý×ò
Æî¿õþ ßÂõþ± ýËûþËå ùh±ý×é±õþ ü÷ß±ùÏòî± Îõ±ç±ËîÂ/ ¿üñÅæɱê±õþ ä¿õþSé±
õ±ã±¿ùõþ ß±Ëå ÛßÂé± ¿äÂõþß±ùÏò ßÂòËü›I× Îü üõ æ±Ëò/
¿üñÅæɱê± å±hÂ±Ý ÂóéÂùë±ã±õþ ä±õþ÷Ó¿îÇ Îî± Õ±Ëå Õ±üËù Ûé± ¿éª¿õëÂ×éÂ
éÅ ßÂùß±î±/ ¿éª¿õëÂ×é éÅ ÷¿î òjÏ/

ÙîÅÂÂóíÇ, üÔ¿æî õ± ¿õõþü± ÛÒËðõþ å¿õõþ Ýý× Îû ßÔ¿S÷
Âó±¿õþÂó±éÂÉ, î±õþ ü˼ Õ±÷±õþ ¿õËõþ±ñ Õ±Ëå/ ð±í
ßÂɱË÷õþ±, ð±í Õ±Ëù±, ð±í å¿õ Ûý× ‘üõ öÂÏø¸í
ö±Ëù±’ ¿ßÂc ÛßÂü÷ûþ öÂÏø¸í ßv±¿™LÃßÂõþ ß±õþí Ûõþ±
üõü÷ûþ ßÂòËéÂKéÂËß ü±ËÂó±éÇ ßÂËõþ ò±, ÎûËýîÅ å¿õõþ
ßÂòËéÂKé üõü÷ûþ îÂî Îæ±õþ±Ëù± òûþ î±ý× Ûý×üõ
‘öÂÏø¸í ö±Ëù±’ Û¿ùË÷KéÂÝ ÛßÂü÷ûþ ÛßÂËâÒËûþ¿÷ Æî¿õþ
ßÂËõþ Õ±õþ Ûý× ÛßÂËâÒËûþ¿÷ ÎïËß Îõ¿õþËûþ ÛËüý× Õ±÷±õþ
ÛßÂéÅ ÕòÉö±Ëõ ßÂï± õËù ÕòÉö±Ëõ å¿õ Æî¿õþõþ Î䩆±/
‘õ±ý×ü±ý×ËßÂù ¿ßÂßÂÄ’ ÎßÂò·
ò±÷é± ¿êÂß Û÷òé±ý× ¿åù±÷ û±Ëî àÅõ ßÂɱ¿ä ýûþ/ Õ±õþ Ûý× ò±÷é±õþ ü˼
ÛßÂé± Ü¿îÂý±¿üß ¿üËò÷±õþ ò±Ë÷õþÝ àÅõ ü±ðÔúÉ Õ±Ëå/ Õ±õþ ‘õ±ý×ü±ý×ËßÂù
¿ßÂßÂÄ’ ÷±Ëò âÅËõþ ¿áËûþ Îá±ù ßÂõþ±/ ùÂÉËöÂð ßÂõþËî ýËù Îî± âÅËõþ ðÒ±h±ËîÂý×
ýûþ/ Õ±÷±õþ Ûý× áŠéÂ±Ý Îî± âÅËõþ ðÒ±h±Ëò±õþ áŠ/

ñÓÂóß±¿êÂÝûþ±ù±’õþ ä¿õþS¿é ¿ß Îæ±õþ ßÂËõþ ý×Ë¥ó±æÿ ßÂõþ± òûþ·
Ûý× Õ±òÄ¿õþûþɱù ä¿õþSé±ý× Õ±÷±õþ üõËäÂËûþ ÂóåËjõþ/ õ±ËûþËîÂõþ Û¶¿îÂé±
S±ý׿üü Î÷±Ë÷ËKé Îõþß±¿õþÑ Î÷±¿éÂô ¿ýËüËõ Îü ¿ôÂËõþ ¿ôÂËõþ ÛËüËå/ ›¶¿îÂ
÷ÅýÓËîÇ ¿õËõËßÂõþ ß±æ ßÂõþËå/ qñÅ ¿õËõß òûþ, ü÷Ëûþõþ ßÂï± õùËå,
æÏõËòõþ ßÂï± õùËå ¿õ¿öÂi§ ü÷Ëûþ ¿õ¿öÂi§ ßÂï±ûþ Îû Õ±÷±Ëðõþ ò±h± ¿ðËûþ
û±ËBå/ ÷±¿é ôÒÅÂËh ëÂ×Ëê ÛËü Îü æÏõËòõþ ßÂË÷¿Kéª, Õɱæÿ ÝËûþù Õɱæÿ
¿üËò÷±õþ ßÂË÷¿Kéª ßÂõþËå... æÏõò Îú±ñ ßÂËõþ æÏõËòõþ Îá±ù/

Õ±Âóò±õþ ÂóõþõîÇÂÏ ¿üËò÷±...
ü¥x¿î æ±Âó±ò ¿áËûþ¿åù±÷ ÛßÂé± ¿÷ëÂ׿æÿßÂɱù ëÂßÅÂË÷K鱿õþ úÅÉé ßÂõþËîÂ/
Õ±õþ õh ¿üËò÷± õùËî ձüËå ‘Îü±ûþ± 74’, û± Õ±÷±õþ Ãq ßÂõþ± ›¶ï÷
¿üËò÷± Õɱ ¿éª¿õëÂ×é éÅ õ±Ñù± ßÂË÷¿ë Õɱ` ¿éª¿õëÂ×é éÅ ßÂùß±î±/

ó¿õþä±ùß ¿ýËüËõ å¿õõþ ÎõþüÂók ßÂÏ ÎÂóËùò·
ÕËòËß Ûé±Ëß Φó±éÇÂüÄ ¿ôÂ{œ õùËåò, ÛËî ձ÷±õþ Îõú Õ±Âó¿M Õ±Ëå/
ôÅÂéÂõËùõþ Õ±¿¼Ëß Ûý× ¿ôÂ{œé± Õ±üËù Îî± æÏõËòõþ ßÂï±ý× õùËå/ å¿õ
õ±ò±Ëî ¿áËûþ õÅËç¿å, å¿õ õ±ò±Ëò± ÛßÂé± ß±æ Õ±õþ å¿õ ä±ù±Ëò±
Õ±ËõþßÂõþßÂ÷/ Ûý× ñõþËíõþ å¿õ Õ±üËù Î÷ý×ò¿¦†˜÷ òûþ õËùý× ýûþËî± àÅõ
Îõ¿ú äÂËù ò±/ Ûý× û¿ð Õ±¿÷ ÎðõËß ¿òËûþ å¿õé± ßÂõþî±÷, î±ýËù å¿õé±
ýûþî ýî ò±, ¿ßÂc äÂùîÂ/

¿ü¿`ÂËßÂé õɱ‚ ÷±ùð± ú±à±õþ áè±ýß üË¥œùò
áî 23 Î÷’13 ¿ü¿`ÂËßÂé õɱ˂Âõþ ÷±ùð± ú±à±õþ áè±ýß üË¥œùò ÕòÅ¿‡Âî ýù/ Ûý× ÕòұËò õɱ˂Âõþ Âó ÎïËß æ±ò±ò
ýûþ Îû, 1925 ü±Ëù Ûß¿é ÷±S ú±à± ¿òËûþ ¿ü¿`ÂËßÂé õɱ‚ î±õþ û±S± q ßÂËõþ ßÂíDZéÂËßÂõþ ÷¿íÂó±Ëù/ 1969 ü±Ëù
õɱ‚¿éÂõþ æ±îÂÏûþßÂõþí ýûþ ÛõÑ õîÇÂ÷±Ëò üõþß±¿õþ ÎÂËS Û¿é ÎðËúõþ Ûß¿é ÕáèíÏ õɱ‚Â/ õîÇÂ÷±Ëò ú±à±õþ üÑàɱ Û¶±ûþ
¿îÂò ý±æ±õþ/ ÕòұËò õɱ˂Âõþ ü±÷¿áèß Õõ¦š±õþ ¿õúð ¿äÂS õÉàɱ ßÂËõþò ú±à±õþ ßÂ÷ÇÏõþ±/ Ûå±hÂ±Ý õɱ˂Âõþ ¿õ¿öÂi§
ù±öÂæòß ü=Áûþ, Ùí ۶ߊ Ý ÕòɱòÉ üõDZñÅ¿òß üÅËû±á üÅ¿õñ± Îû÷ò– Ûò ý× Ûô ¿éÂ, Õ±õþ ¿é ¿æ Ûü, Î÷±õ±ý×ù
õɱ¿‚ÂÑ, Îòé õɱ¿‚ÂÑ, Û ¿é Û÷ ý×îÂɱ¿ð ü¥óËßÇ áè±ýßÂËðõþ Õõ¿ýî ßÂõþ± ýûþ/ Û¶ü¼î ëÂ×Ë{¡àÉ, ¿ü¿`ÂËßÂé õɱ‚Âý× ÎðËúõþ
÷ËñÉ üõÇÛ¶ï÷ Æð¿òß æ÷± ۶ߊ •ÎëÂý׿ù ¿ëÂËÂó±¿æé ¿¦¨÷— ä±ùÅ ßÂËõþ 1928 ü±Ëù/ Ûý× Ã›¶ßÂËŠõþ Õ±Ýî±ûþ ÷±ùð±
ú±à±õþ Û¶¿î¿ò¿ñõþ± ¿õ¿öÂi§ õ±¿h õ± Îð±ß±ò ÎïËß Û¶ËîÂÉß ¿ðò æ÷±õþ ÕïÇ üÑáèý ßÂËõþò/ ÕòұËò áè±ýßÂõÔj î±Ëðõþ
¿õ¿öÂi§ üÅ¿õñ± ÕüÅ¿õñ±õþ ßÂï± õɱ‚ ßÂîÇÂÔÂóÂËß æ±ò±ò ÛõÑ ßÂîÇÂÔÂó î±õþ üË™Lñø¸æòß ü÷±ñ±Ëòõþ æòÉ üÅ¿ò¿ðÇ©† ëÂ×Mõþ
Îðò/ Ûý× üÓËS õɱ‚ ßÂîÇÂÔÂó î±õþ áè±ýßÂËðõþ ß±å ÎïËß ¿ò¿ðÇ©† ¿ôÂëõɱß ôÂË÷Ç î±Ëðõþ ÷î±÷î áèýí ßÂËõþò/ ö¿õø¸ÉËîÂ
Õ±õþÝ ëÂ×i§îÂîÂõþ áè±ýß Âó¿õþËø¸õ± Û¶ð±Ëòõþ Õ¼Ïß±õþ ßÂËõþ ÕòұËòõþ ü÷±¿l Îâ±ø¸í± ßÂõþ± ýûþ/

÷±ùð± ¿æù± ¦Å¨ù
Õù±÷Ä¿ò
ÕɱËü±¿üËûþúò
üðüÉ ýëÂ×ò

Jute Bags
Non Woven Bags
Bulk Enquiry
+91 94341 54440

6 Õ±÷±Ëðõþ áõÇ, Õ±÷±Ëðõþ Õ±ú±– Õ±÷±Ëðõþ ÷±ùð±

÷¼ùõ±õþ, 28 Î÷ 2013

Dil Se Banao
Perfect Ghar
$•ā¤|ñþ$¥ùïāžñþoÇùî|‹|ùïî|‹‰āñþ)o° 9593027860 / 9233484134

ÓD ¢Çfl,Ò!ì Ó˚ ˆÜÔ π˚# ˆ¢ò

ô§yvzÓ˚&!› xyÏπ˚ Ó˚Ó#wòyÌñ Ñ# ˆ¢yÎ˚yî

ß¿õÂó Îúø¸/ Õ±üËå õåõþ Õ±õ±õþ ýËõ/ üÅðÏl-|Ïú±™LÃËðõþ ¿äÂËé &Ëðõ
öÂõþ± ÷õþüËÅ ÷Ý 4-6 Âó±î±ûþ/ Û¶±ûþ¿}ÂËMõþ î±hÂò±ûþ õ±Ñù± üѦԨ¿îÂõþ õ¼ÏûþßÂõþËí
îÒ±õþ Õõð±ò ¿õø¸ûþß ¿éÂòß±õþ Îò±é¿é ç±¿ùËûþ ¿òËùò Õ¿öÂËø¸ß ç±

¿÷î õþý÷±ò ✍

öÓ¿÷ß± Ð Õ±÷±Ëðõþ æÏõËò õþ¿õõ±õÅõþ î±ÈÂóûÇ ýù ¿áËûþ õþ¿õõ±Ëõþõþ ÷Ëî±/ Û¶ï÷ ÷Ëò ßÂõþËù
Ýò±ËîÂý× q, Îúø¸ ÷Ëò ßÂõþËù Ýò±ËîÂý× ü±õþ±/ Õɱý× ü¿õþ¯ qËîÂý× Ûî Î÷Ë걿÷ ßÂõþËù
‘öÂ^Ëù±ËßÂ’õþ± ÷ÅàÉ÷LaÏ-Îð±Ëø¸ ðÅ©† õùËî Âó±Ëõþò/ î±ý× qñËõþ ¿òËûþ Îß±ËéÂúòÄ ¿ðËûþ q ß¿õþ...
¿õ¿Âóò/ ÂóÓíÇõ±õů àõõþ ßÂÏ·
•óÓíÇõþ Û¶Ëõú— ÂóÓíÇ/ ÕîÂÉ™Là ÂóÅõþËò±/ ß±ù-Âóõþq Îû àõõþ äÂù¿åù, Õ±æÝ î±ý× äÂùËå/
•õþõÏfò±ï ê±ßÅÂõþ, ‘¿äÂõþßÅÂ÷±õþ üö±’, ¿ZîÂÏûþ ðÔúÉ—
õþõÏfò±Ëïõþ öÓ¿÷ß±¿é ձ÷±Ëðõþ ü±Ñ¦Ô¨¿îÂß æÏõËò îÒ±õþ æÏõVú±ûþ ý×ø¸ðÄ âÅ-âÅ ýËûþ ÷ÔîÅÂÉõþ Âóõþ
ˆÂɱäÅ ýËûþ ¿áËûþËå/ Õ±õþ õ±Ñù±õþ ü±Ñ¦Ô¨¿îÂß ô±Ë÷Ç î±õþÂóõþ ÎïËß Î÷±é±÷Å¿é ¿îÂò-ä±õþ ñõþËòõþ
‘õþ¿õ-úüÉ’ ‘ß±ùä±õþëÄÂ’ ýËûþ ï±ËßÂ/ ۶汿îÂ&¿ùõþ õþßÂ÷ Ý ÎöÂð ¿òËûþ Õ±Ëù±ßÂÂó±î ßÂõþ± ýù/
õþ±õÏ¿Laß РÛý× Ã›¶æ±¿î ðÅ’Ûß Û¶æiœ õþ±õÏ¿fß æÏõòäÂûDZõþ
ôÂüù/ ÛËðõþ ÕËLa ÕËLa õþ¿õ-îÂLa/ æiœ, ÷ÅËàö±îÂ, ý±ËîÂà¿hÂ,
ý™¦¸Í÷ïÅò, ÷±ñÉ¿÷ßÂ, ÎÛ¶÷-äÅÂ÷Å, ‘Ýý×’-é±, ¿õõ±ý-ÂóõþßÂÏûþ±, ¿Âóî±÷±î± ýÝûþ±, Î÷Ëò±Âóæÿ, ÷ÔîÅÂÉ-|±X üõ¿ßÂåÅËî öÂûþɱõþ ¿ýËüËõ
¿î¿ò ï±ßÂËõòý×/ ÛËðõþ ÕõËäÂîÂËò õþËûþËå Ûý× ¿õ«±ü Îû
õèp±Ë`Âõþ Û¶ï÷ ¿îÂò¿é ¿÷¿òé õ±ð ¿ðËù Û¶ËîÂÉß¿é Âóù-ÕòÅÂóËù
õþËûþËåò ¿î¿ò/ ۶汿ýËüËõ Ûõþ± ÛßÂð÷ý× ¿õÂó#òß òûþ,
¿òËæËðõþ ÷ËñÉý× ò±÷-üÑßÂÏîÇÂò ¿òËûþ õÉ™¦¸ ï±ËßÂò/ ôÂËù ß±õþ
úº ëÂ׿êÂûþ±Ëå õ±¿æ æ±á±Ëî ‘Õ’-õþ¿õæËò, î±Ëî ÛËðõþ
Îùú÷±S Õ±áèý Îòý×/
õ±Ñù± Õò±üÇ Ð ÷ñÉûÅáÏûþ áè±÷Éî±õþ •Âóh³Âò Õ-¿öÂË"±¿õþûþ±ò
÷Ëò±ö±õ— ÎúËø¸ ÷ñÅüÓðò Õ±õþ õ¿‚ÂË÷õþ ðÒ±î ö±㱠õ±Ñù±õþ
•Âóh³Âò ö±ø¸± ¿òËûþ Õ¿õõþ±÷ ¿òõþϱ— Îä±Ëé ûàò ‘Ûõþ ÎäÂËûþ Îî±
ý×ÑËõþ¿æ Îü±æ± ¿åù’ Õõ¦š±, îÂàò ö±ø¸±õþ ÎÂóùõî± ¿òËûþ Ûý×
۶汿îÂõþ ß±Ëå îÂÒ±õþ Õ±¿õöDZõ/ ö¿MËî áðáð/ õþËü äÂéÂäÂéÂ/
Îù Õ±Ý ðÒ±¿hÂÂó±{¡±/ Ûß¿ðËß ð±Ë™LÃ, Îú'¿Âóûþ±õþ, ë±òÄ, ßÂÏéÂüÄ,
Û¿ùûþéÂ...Õ±õþ ÕòÉ¿ðËß ¿î¿ò¯ Ûß¿ðËß ¿ëÂËô±, üÅý×ôÂÄé ÎïËßÂ
q ßÂËõþ ¿ëÂËßÂk, æËûþü, ùËõþk Õ±õþ ÕòÉ¿ðËßÂÝ ¿î¿ò¯
Ûß¿ðËß ۦ¨±ý×ù±üÄ ÎïËß q ßÂËõþ Îú'¿Âóûþ±õþ, ý×õÄËüò,
õ±òDZëÇ ’ú, ÎõèàéÄ ձõþ ÕòÉ¿ðËß ¿î¿ò¯
Õ±õþ îÒ±õþ ÂóËõþ õ±Ñù± ü±¿ýîÂÉ· Õ±Ëå ò±¿ß·–¯¯¯
õþõÏf-ÕòÅõþ±áÏ Ð üõËäÂËûþ ¿õÂó#òߠ۶汿îÂ/ õþ±õÏ¿LaßÂËðõþ
÷Ëî± ÛÒõþ± ¦¤±ïÇ÷¢Ÿ Îû æò ¿õ÷Åà, ÛËßÂõ±Ëõþý× òò/ î±ý× î±õþ±
îÒ±Ëß å¿hÂËûþ ÎðÝûþ±õþ Î䩆± ßÂËõþò Û¿ùéÂ-á¿`Âõþ õ±ý×Ëõþ/ ÷±ñÉ÷
ëÂ×ÈüËõ-ëÂ×ÈüËõ ß¿õî± Ý á±Ëòõþ õUù õÉõý±õþ/ ëÂ×ÈüËõõþ
ÎüÌæËòÉ éÅÂ-Âó±ý×üÄ ß±÷±Ëî ձü± ôÅÂäÂß±Ýûþ±¿ù-ç±ù÷Å¿hÂÝûþ±ù±
ÎæËò û±ûþ, Û ¿õË«õþ ß¿õ ýËùò õþõÏfò±ï/ ¿î¿ò Õ±õ±õþ Φ¨ä Õ?ò±ö õþ±ûþ
ê±ßÅÂõþÝ ¿õËúø¸/ áè±÷¿¦¨õ±æõþ± ÎýËæ÷¿òõþ ág ÎÂóËù î±Ëðõþ
ò±ËßÂõþ Îð±ø¸/ õþõÏf-ÕòÅõþ±áÏËðõþ ÷ËñÉ û±õþ± Õ±Œ˜Â±Â÷î±ú±ùÏ, î±õþ± ÂóËï ÂóËï õèɱ`Â-õþ¿õËßÂ
å¿hÂËûþ ¿ðËî ëÂ×Ëðɱá Îòò/ î±ý× â±Ë÷ äÂɱÂóäÂɱÂó ýËûþ, ÷±ï±ûþ Û¶àõþ üÓûÇ ¿òËûþ, 骱¿ôÂß ¿üáÄòɱËù
qòËî ýûþ– ‘Õ±¿æ çÂõþçÂõþ ÷Åàõþ õ±ðõþ ¿ðËò/’
Õɱ¿KéÂ-õþ¿õ Р۶汿îÂõþ ÷Óù ÷La Ð üõ±ý× ú±ù± ý±î ¿ðËûþ ö±î à±ËBå¯ Õ±¿÷ ßÒ±é±-ä±÷ä ¿ðËûþ à±õ/
üõ±ý× d¿î ßÂõþËå¯ Õ±¿÷ ¿à¿™¦¸ ç±hÂõ/ ÷±Ëò... õüį Õ±÷±Ëß ‘Õ¿÷îÂ’-ý×ßÄ ýËûþ ëÂ×êÂËî ýËõ¯ qñÅ
Âó±ïõþé± ï±ßÂËùý× Îæ{¡± ¿êÂßÂËõþ±ûþ ò±/ ýÒɱ¯ î±õþÂóõþ ðÅ-ÛßÂé± ÎåËùË÷Ëûþõþ ÷±-õ±Âó ýËûþ üÅòÏùù±ý×Ëò õËù õüõ, ÷±Ëò Ýý× õûþüß±Ëùõþ ñË÷Çõþ æòÉý× ÝÒò±õþ ëÂ×Âóõþ ±õþ ÎçÂËh¿å, Ûàò õÅ¿ç ëÂ׿ò
¿öÂîÂõþ-õ±¿ýËõþ/
ëÂ×ÂóüÑý±õþ Ð ý±ûþ UËî±÷¯ Îî±÷±õþ ۶汿õùÅl›¶±ûþ ýËûþ Îáù/
ôÅÂéÂËò±é РÎò±éÂ-üÓS ÕòÅü±Ëõþ Îæò±Ëõþù±ý×ËæÿúòËð±Ëø¸ ðÅ©†/

ý±ËhÂõþ ëÂ×Âóõþ úÏíÇ ß±Ëù± ä±÷h± å±Ýûþ± õÅËh±é±Ëß ¿æË:ü
ßÂËõþ¿åù±÷, Õ±Âóò±õþ æÏõËòõþ üõ ÎïËß ö±Ëù± ¦œÔ¿îÂõþ ßÂï± ÷Ëò
ßÂËõþ õùÅò Î ౿òß ý×¸î ßÂËõþ, Û¿ðß ݿðߠßÂËûþ, â±hÂ÷±ï± äÅÂùËß ÛßÂéÅ ù#± ù#± ÷ÅËà õùËù, ‘Îü ¿ß ձõþ õù±õþ ÷Ëî±
ßÂﱯ Õ-Îò-Û-ß ÕËòß¿ðò Õ±Ëá Õ±÷õþ± ä±õþ-ÂóÒ±äÂæò õgÅ ¿÷Ëù
ý±Ëé ¿áËûþ ÛßÂé± õËh± ÂóÒ±ëÂ׿頿ßÂËò ÎàËûþ¿åù±÷ Õ±ýį ßÂÏ î±õþ
Îü±ûþ±ð¯ Õ±æÝ ÷ÅËà ÎùËá Õ±Ëå/
üÅßÅÂ÷±õþ õþ±Ëûþõþ õÑúñõþËðõþ ÕË‚Âõþ Û¶ŸÂóS Æî¿õþõþ ð±¿ûþQ ¿ðËù
¿òâÇ±È Û÷ò Û¶Ÿ ßÂËõþ õüËî Âó±Ëõþ, 5 Îß¿æ Õ±ùÅõþ ð±÷ 40 é±ß±

üÅhÂüÅh ßÂËõþ ìÅÂËß ÂóhÂù/ ö±õà±ò± Û÷ò, Îûò Õ±÷õþ± ÛßÂé± ü÷±Ëæ
õ±ü ß¿õþ, Õ±õþ î± Îûò Îõú üŦšäÂäDZõþ Õ±îÂËõþ üÅõþ¿öÂîÂ/ ÕõúÉ
ÎîÂ÷ò ÛßÂà±ò± ü÷±Ëæõþ ßÂï± qËò¿åù±÷ õ±Âó-¿ÂóËîÂË÷±õþ ÷ÅËà/
Îûà±Ëò üõ±ý× ò±¿ß üõ±õþ ðõþð, õÉ±ï± ÷±ùÅ÷ ßÂõþËî Âó±õþî ðËúõþ
ù±¿ê ÛËßÂõþ Îõ±ç± ßÂï±&Ëù±õþ ÛßÂé± ÷±Ëò-÷îÂùõ ¿åù, ßÂðõþ ¿åù/
¿ßÂc qËò¿å, Õ÷ò ü÷±æ ò±¿ß ò±-Âóüj ß±õþõ±¿õþ ÷±òÅø¸Ëðõþ/ ÝËîÂ
õɱõü± æË÷ ò±/ î±ý× ¿ðò û±ûþ, ÷±òÅø¸ Õ±ñÅ¿òß ýûþ ý±Ëh õ±î±ü
ù±á±Ëî òîÅÂò òîÅÂò ûLaÂó±¿îÂ, ÎäÂý±õþ±õþ Îæ{¡± Õ±òËî õþßÂ÷±¿õþ ‘Ûé±’
‘Îüé±’ õ±æ±Ëõþ Õ±Ëü, ¿õËò±ðËòõþ ý±é õËü âËõþ âËõþ/ Îé¿ùËô±òËßÂ
ÕäÂù ßÂËõþ ý±Ëî ý±Ëî Îô±ò Îâ±Ëõþ/ ÛßÂéÅ ÛßÂéÅ ßÂËõþ ÷±òÅø¸ ýËîÂ
ï±Ëß ÛßÂù±, öÂÏø¸í ÛßÂù±/ î±ý× ÎðËà ¿õÂóÅù ëÂ×Èü±ý Âó±ûþ
õ¿íßÂßÓÂù/ ÛßÂù± ÷±òÅø¸õþ± Îûò ÛËßÂßÂé± Âóûþ÷™Là ùÂÏ/ ÛßÂé± âéÂò±

ßÂËõ Îûò õþ±æ÷ýù Îõþ±ë õðËù õþõÏf Õɱ¿ö¿òëÂ× Ûà±Ëò â±üÂó±î± Õ±õþ
¿õ:±Âóò Âó±ù± ßÂËõþ ÷Åà ÎìÂËß Îðûþ Ûà±Ëòý× ý×ÒðÅõþ-åÅÒËä±Ëðõþ áöÂÏõþÎá±Âóò æÏõËòõþ û±Âóò ü±ð± Õ±ùà±{¡± Âóõþ± ð±¿hÂÝûþ±ù± õÔX Ûàò
ÛßÂù±ý× Îõþ±Ëð ÎÂó±ËhÂò Õ±õþ äÒ±Ëðõþ Õ±Ëù±ûþ ÎöÂËæò¼ Ûà±ËòÝ õø¸Ç±
Õ±Ëü, õü™LÃ... ÷±ï±õþ ëÂ×ÂóËõþõþ é±Ýûþ±õþ ßvÂß æ±ò±ò ¿ðù, 25 Æõú±à...
æËiœËåò Îî± æËiœËåò üßÂËùý× æiœ±ûþ¼ æËiœõþ ÎðhÂËú± õåõþ ÂóÓíÇ ßÂõþ±õþ
ßÂÏ ¿åù· Ûý× Îû ¿üáÄòɱËù ¿üáÄòɱËù Õ±Âóò±õþ á±ò õ±æËå... ßÂî àõþäÂ
ýËBå, æ±Ëòò· Ûõþ æòÉ Õ±Âóò±õþ ôÂɱ¿÷¿ù ßÂî õþûþɱù¿é ÎÂóù, î± ¿òËûþ
õþ±æòÏ¿î îÅÂË/¼ îÂõÅ Õ±Âó¿ò õùËõò, ÷±òÅËø¸õþ Û¶¿î ¿õ«±ü ý±õþ±Ëò± Âó±Âó¯

ýËù 2 Îß¿æ ÂóéÂËùõþ ð±÷
ßÂî· î± ò± ýËù, ßÂï± ¿åù
õþõÏfäÂäDZ ¿òËûþ Îùà±õþ, ¿ßÂc
î±õþ ü˼ Ýý× ß±Ëù± ä±÷h±õþ
õÅËh±é±õþ Õ÷ò Îõ÷!±
¦œÔ¿îÂË÷ðÅõþ Îü±ûþ±Ëðõþ õíÇò±
Îß±òÄ ß±Ëæõþ· ÂóÒ¿äÂËú
Æõú±à Îî± ßÂËõ Âó±õþ
ýËûþËå... Ûî¿ðò Âóõþ Ýý×
õþõÏfäÂäDZõþ õûþ±ò Âó±ËîÂ
¿ðËù, î±õþ Îü±ûþ±ð ¿ß ձõþ
ö±Ëù± ù±áËõ Âó±êÂËßÂõþ·
¿ßÂc ¿ßÂåÅ ßÂõþ±õþÝ Îòý×/ Ýý× ü÷™¦¸ õËh± õËh± ¿ðò&¿ùõþ áòÄáËò
Õ±Ëù±äÂò±õþ Õ±Òä üËûþ ÎòÝûþ±õþ ÷Ëî± ¿õðɱõÅ¿X ÂóɱËé ò±ý× î±ý×
õõþ±õõþý× Ýüõ ÎïËß â±Âó¿é Î÷Ëõþ ðÓËõþ ﱿßÂ, òý×Ëù ÎöÂîÂËõþõþ
ìÂõÄìÂËõ ôұ߱ õɱÂó±õþé± üýËæý× õÅËç û±Ëõ ÕËòÉõþ±/ üõ±ý× ûàò
Õ±õ±õþ ÕòÉ ¿ßÂåÅ ¿òËûþ á± â±÷±Ëî ïËßÂ, îÂàò î±ß õÅËç Ýý× ôÒ±ËßÂ,
ðÅ’ä±õþ ßÂï± ¿ùËàÝ Îô¿ù/ ÎßÂëÂ× ÂóhÂùÝ ò±, Âó¿`Âî ö±õéÂ±Ý Îõú
õæ±ûþ õþ±à± Îáù ü÷±Ëæ, òý×Ëù Õ±÷õþ± Õ±õþ õþõÏfò±ï¯ Âó±áù¯¯¯
ßÂï±ûþ ßÂï±ûþ ‘ü÷±æ’-‘äÂäDZ’ Û÷ò üõ ÕËäÂò± ús&Ëù± Îùà±õþ ÷ËñÉ

Ýý× Îû Îå±éÂËõù±ûþ ðÅËù ðÅËù áÒ±Ëûþõþ Âó±êÂú±ù±ûþ
÷Åচ ßÂËõþ¿åù±÷ ‘Õ±÷±Ëðõþ Îå±é òðÏ...’
Õ±ýį ßÂÏ î±õþ Îü±ûþ±ð, Õ±æÝ ÷ÅËà ÎùËá Õ±Ëå
Õ±÷±Ëðõþ ÛõËh±-ÎàõËh± ÕËá±å±Ëù± ¿ä™Lñ&Ëù±
Ý™¦¸±Ëðõþ ÷Ëî± ü±¿æËûþ ÎõþËà ¿áËûþ¿åËùò
÷±òÅø¸¿éÂ, ÎßÂ÷ò Îü±æ±ü±Âóé±... ‘Õ±÷±õþ Îü±ò±õþ
õ±Ñù±, Õ±¿÷ Îî±÷±ûþ ö±Ëù±õ±¿ü¼’
Õ±ýÄ, ßÂÏ Îü±ûþ±ð¯
¿òËûþ ÂóÒ±äÂé± ¿é¿ö äÂɱËòù, 20é± ß±áæ... Î÷±é 25 õþßÂË÷õþ ¿ýü±õ
ßÂËø¸/ î±ý× ÎðËà ÛßÂù± ÷±òÅø¸ ýËûþ ÂóËh ձõþÝ ò±Ëæý±ù/ ¿ßÂåÅËîÂý×
î±Ëß ¿êÂßÂ-Îõ¿êÂËßÂõþ ¿ýü±õé± ßÂõþËî Îðûþ ò±/ Îü îÂàò Îâ±ù± æËùõþ
÷±å/ îÂàò î±Ëß Îû÷ò ßÂËõþý× Îý±ß ÎáÒËï îÅÂùËî ÂóÒ±ûþî±h± ßÂËõþ
ù±ù-üõÅæ-Îáûþ±õþ Îð±ß±¿òõþ±/ ÛßÂù± ÷±òÅø¸ Õ±õþ ßÂÏ ßÂËõþ· Ûß±
Ûß± Û¶¿îÂõ±ð ßÂËõþ Îà±ð±õþ Âóɱûþ±õþ± ýËî ä±ûþ ò±/ ÷Ëòõþ ðÅÐà ÷Ëòý×
ýæ÷ ßÂËõþ ¿ßÂÑõ± ¿õø¸ð± ÎàËûþ ÂóéÂù Îî±Ëù/
ò±ýÄ, ûîÂý× ò± õþõÏfäÂäDZ ¿òËûþ ¿ùàõ ÷Ëò ß¿õþ, ßÂÏ-Îõ±ëÇÂé± îÂîÂý×

¨} µÏð÷ {|āžo|ùï›ñþ ¥¨ùïñþ™ ñ|•āÿ&ñþ {ðÈúïo$˜ā‰ā
§÷§Ç|™ùñ‰ā|ñþf§÷§Ç|™$ññ|ùï¨ñ|œ|™ñÇñ§|îþÊā$˜ā™
ñ|$•āÿùï˜āāž$ñþñ|ùïñþñþ§÷§Ç|™µÏë/ā$˜ā§÷§Ç|§÷|œ|ùïoñþ
oÇ ( Govt. Regi. S.S.I. Unite) Certificate î(b®
œo¤Êā& {|¨} {|āžo|ñþ ñ|$•āÿùï˜ā ñ§|oÓ î$›
{|āžo|ñþñ|$•āÿùï˜āñ§|ùïo|ñþāžñþéā¤o|āž|o™˜ā|¨ùï¤
§Äž,—È“ā|‰ā|ùéāñþíāž|ùïñoÓ
~Séy’þüyG xyôyöì˜îû †þyöìSé þ›yöìîl
¥$o‰/āāž|‰āñŽāoñþ§(ñþÊā|‰āñ 
µÏ|Žā&o§$©ā§(œ|ù˜ā¤§ñþ⽘ā&îvi

~¥z ²Ìíô ôy¡˜y ¢¥öìîû ly¢y†þy !löìëû ~¡

12 STAGE WATER PURIFIER
‰ā÷|h$•ā$á“āÉ$ñ•ā}“āñþ

ƯȽɀȺȲΎƠȽȻȳΎƙȾȾȺȷȳȼȱȳ
ƯȽ
Ư
ȽɀȺȲ ƠȽȻȳΎƙȾȾȺȷȳȳȼȼȱȳ
B.S. Road, Malda, Near Hayat Bhaban

$•ā¤|ùïñþñþoÇùî|‹|ùïî|‹‰āñþ)o
97349 10877/ 94344 56197

ùî|‹|ùïî|‹°84367 93282

Others Models are also Available

Îõûþ±h±¿÷ ßÂËõþ, öÅ¿ùËûþ Îðûþ/ ßÂÏ ßÂõþõ, Ûý× Îå±A úýõþé±ûþ 25é±
Îð±ß±ò õþ±î 10“11é± Õ¿s Îà±ù± ï±ßÂËù ß±õþý× õ± UÒú ¿êÂß±ò±ûþ
ï±Ëß· Õ±üËù õùËî ä±ý׿åù±÷, Ýý× ÛßÂù± ÷±òÅø¸&Ëù± ¿êÂß Îß±òÄ
äÂäÇ±é± ßÂõþËõ· äÂäDZõþ ôÂüù&Ëù±Ý Îî± Îõæ±ûþ Õ±æ&¿õ é±ý×ËÂóõþ/
ñò, û¿ð õ¿ù ë±M±õþ ÎßÂ÷ò, Õ±Âóò±õþ äÂîÅ¿ðÇËß ÎðàËõò
ÕòÉõþßÂ÷/ ÛßÂé± ¿êÂßÂê±ß ë±M±Ëõþõþ ò÷Åò± Îðà±Ëî ¿áËûþ Õ±Âóò±õþ
ÕËòß ¿ßÂåÅ ¿ìÂù± ýËûþ ÎûËî Âó±Ëõþ/ Îä±à õg ßÂËõþ ë±M±Ëõþõþ ßÂï±
ö±õËùý× Õ±Âóò±õþ ÎßÂ÷ò ßÂø¸±ý×Ëûþõþ ßÂï± ÷Ëò ÂóhÂËõ/ ÕïäÂ, ë±M±õþ
ýËî ò± Âó±õþËù ‘ÎåËùé± ÷±òÅø¸ ýËù± ò±’ õËù ßÂÂó±ù ä±Âóh±ûþ ÕËòßÂ
õ±Âó-÷±/ Õ±üËù äÂäÇ±é± Û÷ò, ßÂø¸±ý× ýËî ò± Âó±õþËù ÷±òÅø¸ ýÝûþ±
û±ûþ ò±/ û¿ð õ¿ù ÂóÅ¿ùú&Ëù± ¿ß ÂóÅ¿ùËúõþ ÷Ëî±· ¿ßÂÑõ± Ûý× Îû
ä±õþÂó±Ëú ýõþõàî ձÂóò±õþ Õ¿™¦¸ËQõþ ëÂ×Âóõþ îÂæÇ¿ò îÅÂËù òàÄõþ± ßÂËõþ
û±ËBå Îû Îòî±-ÎòSÏõþ±, Õ±õþ Õ±Âó¿ò úɱ÷ õþ±¿à ò± ßÓÂù õþ±¿à ÎöÂËõ
Îý¿ðËûþ ÷õþËåò, î±õþ± ¿ß ձËðÌ Îòî±-ÎòSÏõþ ÷Ëî±· ÛõþÂóõþ õ±¿ßÂ
ùß±é± Õ±Âó¿òý× Æî¿õþ ßÂËõþ ¿òò/ ß±õþí ú¿ýð ýÝûþ±õþ ÛßÂéÅÂÝ
ý×ËBå Îòý× Õ±÷±õþ/ Õ±¿÷ Ûàò õþõÏfäÂäDZûþ ÷ò Îðõ/
Õ±÷±õþ ÎïËß õûþËü ÕËòßÂé±ý× õËh± Î÷æ¿ð ÎðËàËåò, Îüý× üMËõþõþ
ðýò/ Õ±¿÷ îÂàò Û¶±ï¿÷ËßÂõþ Âóh³Âûþ±/ ¿ð¿ðõþ îÂàò ¿õËûþ ýËûþËå/
õ±Âó ßÂùß±î± Î÷¿ëÂßÂɱù ßÂËùËæ ÂóhÂËî ¿áËûþ ü±÷Éõ±Ëð ðϱ
¿òËù, î±õþ õ±Âó ßÂÑËáèËüõþ îÂÈß±ùÏò Û÷ Ûù Û-õþ ü˼ ðÓõþQ
õþ±àËî úýõþ ÎåËh ձ™¦¸±ò± õÒ±Ëñò áè±Ë÷/ Îüß±Ëòý× Õ±÷±Ëðõþ æiœ
ÛõÑ ÎõËh •ò±— Ýê±/ ¿ðËòõþ Îõù± úýõþ ÎïËß Îüý× áÒ±Ëûþ Õõî±Ëõþõþ
÷Ëî± ý±¿æõþ ýËîÂò ú±¿™Là Îüò, Õ±òj õɱò±¿æÇËðõþ ÷Ëî± Îòî±õþ±,
îÂËûþ Õ±üËîÂò üßÂùËßÂ/ áöÂÏõþ õþ±Ëî ðõþæ±õþ ßÂh± ò±hÂËîÂò
Ýý× î±¿÷æÿÅ¿Vò, Îüõþ±æÿÅ¿Vò ä±ä±, ÂóÒ±äÅ Îß±h± ߱߱, ðÏòÅ Îü±Ëõþò
߱߱õþ±/ õ±ËÂóõþ üýËû±X±/ êÂɱ㱿òõþ öÂËûþ Âó±¿ùËûþ ÛËüËåò/
õ±ËÂóõþ UßÅÂ÷ Õ±÷±õþ ÝÂóËõþý× ýËî±, ÝËðõþ ýÒ±¿hÂ-õ±üò ð±Ý/
ä±ùë±ù ð±Ý/ î±õþÂóõþ ÷±çÂõþ±Ëî õ±¿hÂõþ ü±÷Ëòõþ ôұ߱ æ±ûþá±ûþ
Õ±õþy ýî õþ±i§±/ ÷±¿é ÎàÒ±h± ëÂ×òÅËòõþ ù±ù Õ±&Ëò ÎðàËî ÎÂóî±÷
÷±òÅø¸&Ëù±õþ õþ±îÂæ±á± ù±ù Îä±Ëà òîÅÂò Îö±Ëõþõþ üÓûÇ/ õ±Âó Îáù
¿÷ü±ûþ/ Ûß¿ðò ’77 Ûù õ±ð ÂóhÂù ÷±òÅø¸&Ëù±/ ÷æÿÅ¿Vò,
Îüõþ±æÿÅ¿Vò ä±ä±Ëðõþ õÔX± ¦aÏõþ± Ûàò ¿ö± ßÂËõþ à±ûþ/ Ûüõ õù±õþ
æËòÉ ßÂï±&Ëù± õù¿å ò±, õùËî ä±ý׿å Î÷æ¿ðËß Ûàò Õ±õþ Âó±ý×
ò±/ ÛßÂü÷ûþ ý±ËîÂõþ ß±Ëå Îû Îß±òÝ õý× ÎÂóËùý×, î± ¿áËù ÎàîÂ
Îû Î÷æ¿ð Û÷òßÂÏ Îê±ã±éÂ±Ý Îõþý±ý× ÎÂóî ò± î±õþ ý±î ÎïËß Îüý×
¿ð¿ð Ûàò ÷Ëæ ï±Ëß ¿é¿ö ¿ü¿õþûþ±Ëù/ ßÂàòÝ ÎáËù Ýý× ÛßÂéÅÂ
Îä±à îÅÂËù õËù... ‘Îõ±ü’/ î±õþÂóõþ ¿õõþ¿î ýËù ö±á¿òõþ ëÂ×ËVËúÉ
ýÒ±ßÂ... ‘ô±õþý±¯ ÷±÷±Ëß ÛßÂéÅ ä± ßÂËõþ Îð, ÷±/’
Õ±õ±õþ ¿ü¿õþûþ±Ëù ëÅÂõ/ ¿õËúø¸ ßÂï± ýûþ ò±/ õ±Âó ÷ËõþËåò ü±÷Éõ±ð
Û¶¿î‡±ûþ õ±ËÂóõþ üýËû±X± æ±÷±ý×õ±õÅ Âó±â±Ëî ý±¿õþËûþËåò îÂÒ±õþ
õ±äÂòÂ÷î±/ qñÅ ý±ëÂ×÷±ëÂ× å±h± ¿ßÂåÅý× Îõ±ç± û±ûþ ò±/ ¿ð¿ð’õþ Õ±|ûþ
¿é¿öÂ/ ÕîÂÛõ î±Ëðõþ ß±õþÝ ü˼ý× Õ±õþ Îß±òÝ ðýò ¿òËûþ ßÂï±
ýûþ ò±/ ýûþ ò± Îß±òÝ äÂäDZÝ/
Õ±Âóò±õþ± ¿ß ÛàòÝ ¿õ«±ü ßÂËõþò, Õ±¿÷ õþõÏfäÂäDZ ¿òËûþ Õ±ËðÌ
ðÅ’ä±õþ ßÂï± õùËî Âó±õþõ· Âó±õþõ ò±/ qËò¿å õþõÏfò±Ëïõþ
¿õ«õϱûþ ò±¿ß ñõþ± ÂóËh¿åù, ü÷±æ Ý ü÷õ±¿ûþß ÎäÂîÂò±/ û±
ö±õþËîÂõþ Õ™LÃÉæ áè±÷Ïí ü÷±æ ¿òËûþý× îÒ±õþ ¿õ«õϱõþ ôÂüù/
ÛõþÂóõþ Âó±ÒËäõþþ Âó±î±ûþ

CHNOLOG
GY
FUSION
FUSIO
N TETECHNOLOGY
Co-Operative Society Ltd.

Call
ll us Fir
First
rs !

Assembled
A
ssem
mbled pc a
available
vailable

We’ll Beat Anyone’s
Anyone’s Price

Secure
S
ecure Utility
Utilitty
Gift & Antivirus
Antivirrus
Gift

2XU0R
2XU0RWR
RWR 
<RXU6PLOH 
<<R
RXU6PLOH

Najrul SSarani,
arani, Jalk
Jalkal
al Building
Building,, R
Room
oom No.
No. 40,
1st Floor,
Floorr, Opp.
Opp. to
to Shandhyanir
Shandhyanirr LLodge,
odge, M
alda
Malda

94341 74
74616/
4616/ 94744 31213
97350 74
4547/ 97350 11413
74547/

!îöìٻٻîû# îûyëû •ā|îþ|ùïCÃ|$á“ā‰ā
Ã|$á“ā‰ā{Ç|xāāž$¤$‰Ò
‰ {Ç|xāāž$¤$‰Ò
{
ā$o‰
$o‰āù§u“ā|ñþ
o‰āù§u“ā|ñþ
Œ !îƒ xyîûƒ •ā|îþ|ùïCÃ|$á“ā‰ā
Ã|$á“ā‰āù§u“ā|ñþ
ù§u“ā|ñþµÏ|2$¤
µÏ|2$¤$÷ùï
$¤$÷ùï“āùï•āñþ¥|Š|

66o…‹ëā2‰āùï
6o…‹ëā2‰āù¤|o&™÷|¤›|™āž2
o… ‹ë 2 ‰ ùï¤|o&
|o&™÷|¤›|™āž2ñ2Ó$āžoì
÷|¤›| ž22ñ2Ó$āžoì
2 ñ2 Ó $ žo ¢ì:65434ùéā|oo
:65434
:65434ùéā|oo…3684558;::7{$éā§™58;:76ù§u“ā|ñþ
ùé |o o…
… 3684558;::7
36845 58;::7 {$éā§
{$é
{ §™
 58;:76
58;:76 ù§
ù§u““ā|ñþ
|ñ
ù¨Õ¤|¨}
ù¨Õ¤
¤|¨}o<;84<56957
<;84<56957

ùî§÷kâïāž$ñþùï¦ïñ|@$¤āž|Jîþ
|@$¤āž||Jîþ|î|îþ
÷|$ѓāâ×|¨}§ù¨|¤ñ$•ā$§†$“āâôÇ|o

÷oëā|ùïñ§|(oî|ùï˜ā{ùïoo‰āù¤|‰āùï
‰āù¤|‰āùï
‰
oñþ÷ùïœÇJ
{|āžo|ùï‰ā{|¤|›|ëā|ùï
ā{|¤|›|ëā
ë |ùïñùŽāo|î|îþ
THE
PO

RT

NO

Š|ùïoāž|ùïño
ñoCCTVN
T VN AKD PLUS
PLUS ŠÇ|˜ā
$˜ā$ª¯
˜ $ª¯§ñ($“āùï‰āñþ
āññþ$•ā|¨}o|ñþ§($â˜ā|‹|G(¤&ñþ
oñþ
‰ā|•āÿ
oññ‰
ñ‰ā|•ā|¥|•ā&ñþ
| ÿ|¥|•āÿ
¥| ÿ&ññþ§Àā|ñþ
§À |ñ

IN T
W

ENG LI SH

OF KNO
ER
W

ES

AC

A

E
DG
LE

 ïoùïVìoñþ‰ā|•āÿ|¥|•āÿ&ñþ§Àā|ñþ
ùï

PO

MY

‰(āx(ā§Žāùï
§ŽŽāùïîþ§ñ(($“ā‰ā

H

DE

ùŽāo|ñþoǨ}
oǨ

North Point English Academy
Malda

TD - 2000
MALDA

The Managment of the School congratulates all the
Members of the Staff as well as the Students for the
excellent performance in the I.C.S.E. Examination 2013

CTVN
T VN AKD PL
PLUS
LUS µÏ$˜ā÷|ùï§ñþù¥¦ñþ$ññ|ñþ

§‰ā|¤44†63$÷$oùï
§‰‰ā|¤44†63$÷$oùï“ā
ù‰āñþñ|¤|‰ā“āùï
|¤|‰ā“āùïo Ha
Half
lf D
Dye
ye ‰āùïñþùŽāñþ|•ā}ùï¤ñþ¨|ùï˜āñþ‰ā|
Half
lff¥|$•āÿ$“ā éBloc
Block
ck print
print é¢ì¢ì{|ùïVìÓ›|÷ 4883
4883ì

Yā¤Yā$¤îþ|ñ||ùïñþñþ$ñĀĀ žñþ&ùï˜ā•ā2$•ā§ñþ
ā•ā2$•
$•ā§ñþ‰ā|ùïñþñþùŽāĽĽ||ùïùïñþñþ‰ā|ùïVì
ùéā|o° 73845 67971

÷|¨}ùùïïh®|ñ|ùïîþ|¤$
ñ|ùïîîþþ|ùï‰ā$÷$ßWÌ
éā†o††$§
éā†
†o††$§
$¨ùïáá“ā|āžÇ|ùï
“ā|āžÇ|ùïð|¤$
ùñ|o÷Ç|ùï
ùñ|o
o÷Ç|ùïñþ|

ñ|˜āñÇ|ð|$ñù復ïNā$ñþ•ā}÷Ç|ùï“ā|¤
ā|¤$ßW
¤$ßWJ$éā$‰āÇ|¤ù÷$•ā$§o
J$éā$‰āÇ|¤ù÷$•ā$§où➥|$¤á“ā
où➥¥|$¤
¤áá“ā
•ā|2â½āžo$÷ڙ÷†$ñ†$ñ†§‰ā$¤™$•ā†o†$ñ$āž†÷†{|ñþ
žo$$÷ڙ÷†$ñ†$ñ†§‰ā$¤™$•ā†o†$ñ$āž†
÷†{|ñþì¢ì÷G¤ñ|ñþJñ(œñ|ñþ
ñ||ññþ
•ā|2 ¥(p-§˜āÇŽāÇ|“ā|È&™÷†$ñ†$ñ†§‰ā$¤™$•ā†o†$ñù÷$•ā$§o
•ā|2¥(
™÷†$ñ†$ñ†§‰ā$
‰ $¤™$•ā†o†$ñù÷$•ā$§§o
$›¤Ò&™÷†o††÷†§
™÷†o††÷†§
{$âl
$âlùïñþ||‹‹$ñùï
$ ¥¦ïNā{ùï
 ððÈÈ|ùïāž$•ā‰ā§|ùï
ž$
| È
Èo
•ā|b®|ñþù›Š|¨}
ù››Š|¨}}ñ|ñþoÇùéā|o‰āñþ)o
•ā|2{Ä×|oùÇ|$˜āñþ|îþ™÷†§{ùï
÷†§{ùïððÈÈ|†ù‹|Öāù÷•ā|$¤ßW좢¢ìµÏ$˜ā$›o•ā|2
•ā|2›#āžEāñþ 
››# žEāñþù§o
ù§o™™÷†§†™éā†{|ñþ
÷†§†™éā†{|ñþ†$§†§¨}
$§†§¨}†$•ā™÷†$§†¨}Žā{ùïðÈ|

ùŽā|Šñþ
ùŽ
Žā|Šñþ|Š(o
DAM’S
AM’S T
TV
V ù˜ā
ù˜āµÏ$˜āñþ
µÏ$˜āñþ$ññ|ñþ›(āž(ñþ4ƒ63$÷$oùï
4ƒ63$÷$oùï“ā

{|ѓāÉ|ùï§|ùïo|CĀÏ|$éā7$•ā§¨¨û
¨}ùï‰ā|‰ā|$•ÈāJCĀÏ|$éā‰ā|¤|ñþ•āāžç¤|ñþñ§¨ 
§¨
=ì¢ìùñþ$•ā$“ā|¤
¨}†$§†$6ü9ŽāÇ|ùïo¤§ç§Äž,—È{ùïùï“ā|ùï÷$“ā‰ā
¨Ñ“ā|ñþ÷$o“ā$ñþ…
¨}†¨}†$$•ā$“ā|¤
$āž†éā†$“ā
$“ā†÷†$“ā

žÇ|ùïð|¤$ì

Shivani Gupta
96.20%
Sujan Paul
Ankita Basu
Dipayan Chaki
Samreen Saba

Ifteza Jaman
93.60%
92.80%
92.00%
91.80%
91.20%

Parag Jain
93.40%

Anjali Kumari
Rohan Tiwari
Piyush Chowdhury
Vinayak Chowdhary

92.80%
90.40%
90.00%
90.00%

Ì 11 Students have secured more than 90% marks
Ì All 49 Students have passed in the Examination

¨|“Èā§…h®|kvĀ$ñ$ëāª¯ùñþ|ùï‹ñþ$ñùïù復ïNā‰ā|$•ÈāJ¤$
J¤$á“ā
áá“ā
•ā|2îþ§|oÇ|¤™™÷†$•ā†™$•ā†÷•ā|b®|ñþ
÷†$•ā†™$•ā†÷•ā|b®
b®|ñþù›Š|¨}ñ|ñþoÇùéā|o‰āñþ)o

•ā|b®|ñþù›Š|¨}ñ|ñþoÇùéā|o‰āñþ)o

âi&ùñþ|‹$ñù復ï
¥¦¦ïNā‹|¨}ùïo|‰ā¤$
|‰ā¤$á“ā
áá“ā

’’þy2§ùï
’þ
y2§ùï˜āÇ«(ù¥Šñþ÷|ª¯|™ ÷†$ñ†$ñ†§
÷†$ñ†$ñ†§{o|§È
§{o|§È$•ā††™÷†$•āñ/¨âž$˜āñ|ñþ™Ùh®ñ|ñþ 
Ùh®
h®ñ|ñþñþûJ¥$oñ|ñþ
J¥$oñ|ñþñþû •ā|2÷¤îþ 
•ā|2÷¤îþ§ñþ‰ā|ñþ™ $•ā†$†J†™÷†$•ā†

ùo|ùïñþ¤$éā$$¥îþ|o

¥$oñ|ñþ
¥$oñ|ñþ™ñþ$$ññ|ñþ
ññ|ñþ
ñ J
Jù§|÷ñ|ñþ 
ù§|÷ñ|ñþ

•ā|2ñþoñ&ñþùñ|§™ ÷†$•ā
÷†$•āµÏ
µÏ$˜ā$›o
˜ā$›o

11 õø¸Ç 02 üÑàɱ/ ¦¤Q±¿ñß±õþÏ, ۶߱úßÂ Ý ÷Å^ß տòX ð±ú&l ßÂîÇÂÔß ëÂ×ý×Ë÷k ßÂËùæ Îõþ±ëÂ, ÷±ùð± 732101 ýý×Ëî Û¶ß±¿úîÂ Ý ÷Å¿^îÂ/ ü¥ó±ðß Р¿äÂõþ|Ï ð±ú&l/ Îô±ò Ð ß±ûDZùûþ 03512-220522 õ±îDZ ¿õö±á 97334 04880 ¿õ:±Âóò ¿õö±á 92327 90070
ôÂɱ' Ð •03512— 253913 ý×-Î÷ù response@aamadermalda.in ÝËûþõü±ý×é www.aamadermalda.in I RNI. No. WBBEN/03/13342

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful