You are on page 1of 3

Ti li u - Ebook

Th vin ti liu, ebook, n, lun vn, gio trnh tham kho cho hc sinh, sinh vin

Trang ch

ng k

ng nh p

Upload

Lin h

n Cng ngh NG-SDH v thi t b truy n d n quang OptiX OSN 3500

Ti li u lin quan n i u khi n v gim st l nhi t


55 trang | Lt xem: 386 | Lt ti: 11

MC LC DANH MC CC HNH V i DANH MC CC BNG v THUT NG VIT TT vi LI NI U viii CH NG I CNG NGH PHN CP S NG B SDH 1 1.1 Gii thiu v SDH 1 1.2 Cc cp tc truyn dn trong SDH 1 1.3 c im ca SDH 2 1.4 Cu trc ghp knh SDH 3 1.5 Cc khi chc nng ca b ghp knh 3 1.5.1 Cc gi Container o VC-n 4 1.5.2 C u trc cc VC 4 1.5.3 n v nhnh TU-n 6 1.5.4 Nhm n v nhnh TUG 7 1.5.5 Ghp TUG -3 vo VC-4 10 1.5.6 Ghp TUG-2 vo VC-3 11 1.5.7 n v qun l AU-N 12 1.5.8 Nhm n v qun l AUG 12 1.6 Cu trc khung STM-1 12 1.6.1 Ghp VC-3 vo STM-1 13 1.6.2 Ghp VC-4 vo khung STM-1 14 1.7 Cu trc khung STM-N 15 1.8 Khi nim tuyn (Path), on (Section) v ng (Line) 16 1.8.1 C u trc SOH ( Section Overhead ) ca STM-1 17 1.8.2 C u trc POH (Path Overhead ) 20 1.9 Con tr PTR 23 1.9.1 Con tr AU-3 v AU-4 24 1.9.2 Cc con tr TU-PTR 25 1.10 Kt lun 26 CH NG II PHN CP S NG B TH H SAU NGSDH 28 2.1 Gii thiu v NG-SDH 28 2.2 S k tha SDH ca NG-SDH 29 2.3 Giao thc ng khung chung GFP 31 2.3.1 Phn chung ca GEP 31 2.3.2 Phn c trng ti trng cho GFP sp xp khung (GFP-F ) 33 2.3.3 Phn c trng ti trng cho GFP trong sut ( GFP-T ) 35 2.4 Ghp chui ( Concatenation ) 35 2.4.1 K t chui lin k ca VC-4 36 2.4.2 Ghp chui o VCAT 37 2.4.3 So snh ghp chui o v ghp chui lin k 44 2.5 C ch iu chnh dung lng lin kt LCAS 45 2.5.1 Gi iu khin 46

ti Nghin cu m t s ph ng php l c, v m ph ng vi c l c m thanh qua ph n m m Matlab


75 trang | Lt xem: 98 | Lt ti: 0

n Thi t k m ch hi n th cn i n t t 0 n 2kg hi n th b ng LCD


33 trang | Lt xem: 461 | Lt ti: 9

n Nghin cu tri n khai h th ng gim st qu n tr m ng (Trn n n t ng h th ng m ngu n m NAGIOS)


76 trang | Lt xem: 106 | Lt ti: 3

n Cng ngh ch t o my
21 trang | Lt xem: 48 | Lt ti: 4

ti T ng quan v trng Cao ng ngh kinh t - K thu t B c Ninh


52 trang | Lt xem: 178 | Lt ti: 0

ti Thi t k b thc hnh n p xoay chi u theo nguyn t c bi n p


77 trang | Lt xem: 199 | Lt ti: 5

Thi t k nh my i n
77 trang | Lt xem: 114 | Lt ti: 3

n truy n ng i n Thi t k h truy n ng cho xe con c u tr c


7 trang | Lt xem: 186 | Lt ti: 9

Gio n v n 7 bi cch lm bi v n l p lu n gi i thch


19 trang | Lt xem: 442 | Lt ti: 2

2.5.2 Cc chc nng chnh ca LCAS 48 2.6 Nhng u im v hn ch ca NG-SDH 53 2.7 Kt lun 55 CH NG III THIT B TRUYN DN QUANG OPTIX OSN 3500 56 3.1 Gii thiu chung v thit b OptiX OSN 3500 56 3.2 Cc chc nng ca OptiX OSN 3500 57 3.2.1 C u hnh mm do tr thnh STM-16 hoc STM-64 57 3.2.2 Kh nng cung cp a dch v dung lng ln 58 3.2.3 Cc giao tip 58 3.2.4 Dung lng kt ni cho 59 3.2.5 Dung lng truy xut dch v 59 3.2.6 Bo v mc thit b 60 3.3 Cu hnh mng 61 3.3.1 C u hnh mng ca cc dch v c bn 61 3.3.1a C u hnh mng chui 61 3.3.1b C u hnh mng vng 62 3.3.1c C u hnh mng vng kt hp chui 65 3.3.1d C u hnh mng vng tip xc 66 3.3.1e C u hnh mng vng giao nhau 66 3.3.1f Cu hnh mng kt ni nt kp DNI 67 3.3.1g C u hnh mng Hub ca chui v vng 67 3.3.1h C u hnh mng mt li 67 3.3.2 C u hnh mng i vi dch v Ethernet 68 3.3.2a Truyn dn trong sut Ethernet imim trong mng chui 68 3.3.2b Dch v hi t VLAN ca dch v Ethernet trong mng chui 69 3.3.2c Truyn dn trong sut ca dch v Ethernet im im trong mng ring 69 3.3.2d Hi t VLAN ca dch v Ethernet trong mng ring 70 3.3.2e Chuyn mch lp 2 ca dch v Ethernet 71 3.3.2f Giao thc cy bc cu nhanh RSTP 71 3.3.2g Dch v EPL/EVPL 72 3.3.2h Dch v EPLAN/EVPLAN 73 3.4 Cu trc phn cng ca OptiX OSN 3500 73 3.4.1 Kin trc h thng ca OptiX OSN 3500 73 3.4.2 C u trc cc khe vt l ca OptiX OSN 3500 75 3.4.3 Cc board ca OptiX OSN 3500 76 3.4.3a Board x l tn hiu quang STM-16 ( SL16A) 76 3.4.3b Board x l 63 x E1( PQ1 ) 78 3.4.3c Board Ethernet Switch ( EGS2 ) 79 3.4.3d Board Ethernet Switch ( EFS4 ) 80 3.4.3e Board nh thi ng b v u ni cho (GXCSA ) 83 3.4.3f Board giao tip ngun ( PIU) 84 3.4.3g Board giao tip ph tr ( AUX) 85 3.5 Phn mm vn hnh qun l OptiX OSN 3500 86 3.6 Kt lun 88 CH NG IV NG DNG OSN 3500 TI VIN THNG BNH NH 89 4.1 Tng quan mng vin thng Bnh nh 89 4.1.1 Gii thiu 89 4.1.2 H thng chuyn mch 89

4.1.3 Cc s h thng chuyn mch ca Vin thng Bnh nh 90 4.1.4 H thng truyn dn quang 93 4.2 Cu hnh h thng truyn dn Optix OSN ti vin thng Bnh nh 93 4.3 Cc giao din ca OSN 3500 s dng ti Vin thng Bnh nh 95 4.4 Cu hnh mng truyn dn Optix OSN 3500 kt ni chuyn mch v BTS 96 4.5 Cu hnh mng truyn dn Optix OSN 3500 phc v di ng 3G 97 4.6 Cu hnh mng truyn dn Optix OSN 3500 phc v IP-DSLAM 98 4.7 Kt lun 99 CH NG V KT LUN CHUNG 100 TI LIU THAM KHO 101

113 trang | Chia s : lethao | Ngy: 23/03/2013 | L t xem: 572 | L t t i: 5

Tm t t ti li u n Cng ngh NG-SDH v thi t b truy n d n quang OptiX OSN 3500, xem ti li u hon ch nh b n click vo nt DOWNLOAD trn
FP Hnh 2.6 Quan h gia khung PPP/HDLC v khung GFP 2.3.3 Phn c tr ng ti trng cho GFP trong sut ( GFP-T ) GFP trong sut (GFP-T) l mt giao thc c lp, phng thc ng gi m tt c cc t m c gii m v s p x p vo cc khung GFP c chiu di c nh. Cc khung c truy n ngay lp tc m khng phi ch gi d liu client c nhn hon tt. V v y, n c ng l c ch truy n ti lp 1 bi v tt c cc k t client c chuyn n u cui mt cch c lp khng c v n g nu l thng tin, header, iu khin, hoc bt k loi mo u no. GFP-T th rt tt cho cc giao thc nhy tr, SAN. Bi v, khng c n x l khung client hoc i khung n khi hon tt. Li th ny c khc ch bi s hiu qu do nt MSSP ngun v n pht lu lng khi khng c d liu nhn t client. 2.4 Ghp chui ( Concatenation ) Ghp chui l mt qu trnh tp hp bng thng c a X container (C-i) vo mt container ln hn. Bng thng ln hn nn s tt cho vic truy n cc ti trng (payload) ln, yu c u mt container ln hn VC-4, nhng n c ng c kh nng ghp chui cc container dung lng thp nh VC-11, VC-12 hay VC-2. C hai phng thc ghp chui: Ghp chui lin k (CCAT) To ra

Cc file nh km theo ti li u ny: Do an Tot Nghiep.doc

Copyright 2012 Doc.edu.vn