You are on page 1of 1

vragen die bij ht leids onderwijs model passen

leerdoelen
leerinhoud
opbouw
didactische strategien
begeleiden en monitoren
toetsing en beoordeling
leeromgeving
leermiddelen
werkplekleren
Naast de beroepspraktijkvorming
organiseren we het leren bij voorkeur
binnen een werkomgeving (leerwerk-
bedrijf). Waar dit niet lukt, wordt de
werkomgeving binnen de leerom-
geving gecreerd (practica/simulatie).
Is er voor de individuele student
een Persoonlijk Ontwikkelings Plan
(POP) beschikbaar?
In hoeverre worden de werkervarin-
gen van studenten verwerkt in je les?
Is er sprake van een opbouw in
complexiteit van de opdrachten?
Hoe wordt de werkomgeving
binnen de leeromgeving gecreerd?
Hoe ziet de begeleiding van
studenten eruit tijdens het
uitoefenen van werkprocessen?
Welke werkprocessen uit het
kwalicatiedossier worden forma-
tief getoetst? Speelt het portfolio
een rol in het beoordelen?
Hoe ziet de leeromgeving eruit
waarin de studenten werkprocessen
kunnen ervaren?
Welke leermiddelen zet je in om
de werkomgeving binnen de
leeromgeving te creren?
vanuit beroepscontext
Opdrachten worden geformuleerd
vanuit de beroepscontext.
Heb je leerdoelen geformuleerd
vanuit de beroepscontext?
Is de leerinhoud (deels) door het
werkveld bepaald?
Is er sprake van een opbouw in
complexiteit van de opdrachten?
Worden de opdrachten geformu-
leerd vanuit de beroepscontext?
Hoe worden studenten begeleid
en gemonitord bij het maken van
opdrachten?
Is de toetsing geformuleerd vanuit
de beroepscontext?
Is de leeromgeving gent op de
beroepscontext?
Gebruik je (leerhulp)middelen in
jouw onderwijs die ook in de
beroepspraktijk gebruikt worden?
samen leren
Door met mensen van binnen of
buiten ROC Leiden samen te werken,
ontwikkelt de student algemene en
beroepscompetenties.
Heb je leerdoelen geformuleerd
waarvoor het samen leren voor-
waardelijk is?
Zijn de samenwerkingsopdrachten
relevant voor de werkprocessen uit
het kwalicatiedossier?
Is er sprake van een opbouw in
de mate van begeleiden van het
samen leren?
Welke werkvormen zet je in om
studenten samen te laten leren?
Hoe begeleid en monitor je groepjes
studenten die samenwerken?
Worden studenten betrokken bij
de beoordeling?
Nodigt de leeromgeving uit om
samen leren vorm te geven?
Welke leermiddelen zet je in om
studenten samen te laten leren?
maatwerk
Het leerproces van de student is
uitgangspunt voor ons onderwijs.
Ben je in staat om studenten hun
individuele leerdoelen te laten
bereiken?
Kan de leerinhoud aangepast
worden aan de behoeften van de
individuele student?
Is de volgorde van de leerinhoud en
opdrachten zo opgebouwd dat deze
recht kan doen aan de behoeften
van de individuele student?
Hoe is in jouw lessen te herkennen
dat je met jouw werkvormen en
leeractiviteiten rekening houdt met
de individuele student?
Hoe begeleid en monitor je de indi-
viduele student naar zijn behoefte?
In hoeverre ben je in staat om bij het
ontwerpen van de toetsing rekening
te houden met de verschillen tussen
studenten?
Is de leeromgeving zo ingericht dat
de individuele student tot zijn recht
kan komen?
Kun je voorbeelden geven van
leermiddelen die aansluiten bij de
individuele student?
toolkit onderwijs 7
Gaat het in het
echt ook zo?
Waar hebben we dit
later voor nodig?
Mag ik iets
anders doen?
Ik kan dit al...
Ik doe het liever
alleen. Mag dat ook?
klik op de cellen
om toepassingen
van tools te zien