REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

1

SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ TIMIŞOARA

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
CUPRINS
Conducere

Consiliul de administratie • Manager • Comitetul director

Comisii de specialitate :

Consiliul medical Consiliul ştiinţific Consiliul Etic Nucleul de calitate Comisia medicamentului Comisia de disciplina Comisia de analiza a decesului Comisia de dialog social Comitetul de securitate si sanatate in munca

Structura organizatorica Atributiile personalului medical Finantare

2

Introducere Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara (SCJUT) asigură prin secţiile clinice şi serviciile din structură asistenţă medico-chirurgicală complexă, curativă, preventivă şi de recuperare a pacienţilor. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara constituie în acelaşi timp bază de învăţământ şi cercetare ştiinţifică medicală, care consolidează calitatea actului medical, cu respectarea drepturilor pacienţilor, a eticii şi deontologiei medicale. În secţiile clinice se desfăşoară activitate de educaţie continuă (EMC) sub îndrumarea personalului didactic din secţii şi a directorului de îngrijiri. Pe lângă activitatea EMC personalul didactic asigură îndrumarea metodologică a personalului din unităţiile sanitare arondate SCJUT . Prin Unitatea de Primire a Urgenţelor (UPU - SMURD), spitalul asigură primul ajutor şi asistenţă medicală de urgenţă persoanelor a căror stare de sănătate este critică. Pentru pacienţii internaţi spitalul asigură şi răspunde de calitatea actului medical, condiţii de cazare, igienă, alimentaţie şi prevenire a infecţiilor nosocomiale conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii. Conducerea Spitalului Judeţean de Urgenţă este asigurată de: - Consiliu de administratie - Manager - Comitetul director În conformitate cu Legea nr. 95/2006 şi O.U.G. nr. 48/2 iunie 2010 s-a constituit în cadrul SCJUT Consiliul de Administraţie care funcţionează în următoarea componenţă: Membrii: • Ec. Ciubotaru Maria - reprezentant Direcţia de Sănătate Publică Timiş • Jr. Dumescu Sofia - reprezentant Direcţia de Sănătate Publică Timiş • Dr. Cîrniceanu Ioan Traian - reprezentant Direcţia de Sănătate Publică Timiş • Dr. Laitin Mihai – reprezentant Consiliul Judeţean Timiş
3

• Conf. Univ. Dr. Schiller Adalbert – reprezentant Universitatea de Medicină şi Farmacie „V. Babeş” Timişoara • Prof. Univ. Dr. Lazăr Octavian Fulger – reprezentant Colegiul Medicilor Timiş – cu statut de invitat • Ilincariu Daniel – reprezentant OAMGMAMR Timiş – cu statut de invitat Membrii supleanţi: • Ec. Cuzmici Anica - reprezentant Direcţia de Sănătate Publică Timiş • Dr. Sanmarghiţan Adrian - reprezentant Direcţia de Sănătate Publică Timiş • Careba Aurica - reprezentant Direcţia de Sănătate Publică Timiş • Dr. Pleş Horia - reprezentant Consiliul Judeţean Timiş • Prof. Univ. Dr. Săndesc Dorel - reprezentant Universitatea de Medicină şi Farmacie „V. Babeş” Timişoara • Dr. Munteanu Mircea - reprezentant Colegiul Medicilor Timiş - cu statut de invitat • Borbely Anişoara - reprezentant OAMGMAMR Timiş - cu statut de invitat Atribuţiile principale ale Consiliului de Administraţie sunt: a) avizează bugetul de venituri şi cheltuieli al spitalului precum şi situaţiile financiare trimestriale şi anuale; b) organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de manager în baza regulamentului aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii, al ministrului de resort sau, după caz, prin act administrativ al primarului unităţii administrativ-teritoriale, al primarului general al municipiului Bucureşti sau al preşedintelui consiliului judeţean, după caz; c) aprobă măsurile pentru dezvoltarea activităţii spitalului în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei; d) avizează programul anual al achiziţiilor publice întocmit în condiţiile legii; e) analizează modul de îndeplinire a obligaţiilor de către membrii comitetului director şi activitatea managerului şi dispune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii; f) propune revocarea din funcţie a managerului şi a celorlalţi membri ai comitetului director în cazul în care constată existenţa situaţiilor prevăzute la art.180 alin.(1) şi la art.183 ^3 alin (1 MANAGERUL În conformitate cu Ordinul M. S. nr.1384/2010 managerul are în principal următoarele atribuţii:

4

(1) Obligaţiile managerului în domeniul politicii de personal şi al structurii organizatorice sunt următoarele: 1. stabileşte şi aprobă numărul de personal, pe categorii şi locuri de muncă, în funcţie de normativul de personal în vigoare şi pe baza propunerilor şefilor de secţii şi de servicii; 2. aprobă organizarea concursurilor pentru posturile vacante, numeşte şi eliberează din funcţie personalul spitalului; 3. repartizează personalul din subordine pe locuri de muncă; 4. aprobă programul de lucru, pe locuri de muncă şi categorii de personal, pentru personalul aflat în subordine; 5. organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director; 6. numeşte şi revocă, în condiţiile legii, membrii comitetului director; 7. încheie contractele de administrare cu membrii comitetului director care au ocupat postul prin concurs organizat în condiţiile legii, pe o perioadă de maximum 3 ani, în cuprinsul căruia sunt prevăzuţi indicatorii de performanţă asumaţi; 8. prelungeşte, la încetarea mandatului, contractele de administrare încheiate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 9. încetează contractele de administrare încheiate, înainte de termen, în cazul neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute în acestea; 10. stabileşte, de comun acord cu personalul de specialitate medico-sanitar care ocupă funcţii de conducere specifice comitetului director şi are contractul individual de muncă suspendat, programul de lucru al acestuia în situaţia în care desfăşoară activitate medicală în unitatea sanitară respectivă, în condiţiile legii; 11. numeşte în funcţie şefii de secţie, de laborator şi de serviciu medical care au promovat concursul sau examenul organizat în condiţiile legii şi încheie cu aceştia, în termen de maximum 30 de zile de la data numirii în funcţie, contract de administrare cu o durata de 3 ani, în cuprinsul căruia sunt prevăzuţi indicatorii de performanţă asumaţi; 12. solicită consiliului de administraţie constituirea comisiei de mediere, în condiţiile legii, în cazul în care contractul de administrare prevăzut la pct. 11 nu se încheie în termen de 7 zile de la data stabilită în condiţiile menţionate; 13. deleagă unei alte persoane funcţia de şef de secţie, de laborator şi de serviciu medical, pe o perioadă de până la 6 luni, în cazul în care la concursul organizat, în condiţiile legii, pentru ocuparea acestor funcţii nu se prezintă niciun candidat în termenul legal; 14. repetă procedurile legale de organizare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiilor de şefi de secţie, de laborator şi de serviciu medical ocupate în condiţiile prevăzute la pct. 13; 15. aprobă regulamentul intern al spitalului, precum şi fişa postului pentru personalul angajat; 16. înfiinţează, cu aprobarea comitetului director, comisii specializate în cadrul spitalului, necesare pentru realizarea unor activităţi specifice, cum ar fi: comisia medicamentului, nucleul de calitate, comisia de analiză a decesului etc., al căror
5

cheltuielile aferente drepturilor de personal să nu depăşească maximum 70% din sumele decontate de casele de asigurări de sănătate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru serviciile medicale furnizate. după caz. elaborează. potrivit structurii organizatorice. 21. (2) Obligaţiile managerului în domeniul managementului serviciilor medicale sunt următoarele: 1. de către autorităţile administraţiei publice locale. 23. în condiţiile legii. soluţionează contestaţiile formulate cu privire la rezultatele evaluării performanţelor profesionale efectuate de alte persoane. precum şi din sumele asigurate din bugetul Ministerului Sănătăţii cu această destinaţie. ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie sau. negociază contractul colectiv de muncă la nivel de spital. 18. în vederea aprobării de către Ministerul Sănătăţii. cărora li se aplică reglementările specifice în domeniu. ai consiliului medical şi consiliului etic şi dispune măsurile necesare în vederea îmbunătăţirii activităţii spitalului. planul de dezvoltare a spitalului pe perioada mandatului. răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit public intern. 22. conform legii. 19. răspunde de încheierea asigurării de răspundere civilă în domeniul medical atât pentru spital. structura organizatorică. în conformitate cu prevederile legale. propune. 24.mod de organizare şi funcţionare este prevăzut în regulamentul de organizare şi funcţionare a spitalului. 20. analizează modul de îndeplinire a obligaţiilor membrilor comitetului director. răspunde de respectarea prevederilor legale privind incompatibilităţile şi conflictul de interese de către personalul din subordine. începând cu data de 1 ianuarie 2011. 25. 27. dispune măsurile necesare pentru ca. 17. în conformitate cu prevederile legale în vigoare. şi. răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţii de educaţie medicală continuă (EMC) pentru medici. în condiţiile legii. cât şi pentru personalul medico-sanitar angajat. cu excepţia spitalelor din subordinea ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie. asistenţi medicali şi alt personal. în conformitate cu legislaţia în vigoare. după caz. în situaţia în care spitalul public nu are angajat personal propriu sau personalul angajat este insuficient. ca urmare a 6 . poate încheia contracte de prestări servicii pentru asigurarea acestora. schimbarea sediului şi a denumirii unităţii. pe baza nevoilor de servicii medicale ale populaţiei din zona deservită. ca urmare a analizei în cadrul comitetului director. pentru acordarea asistenţei medicale corespunzătoare structurii organizatorice aprobate în condiţiile legii. precum şi de reînnoirea acesteia ori de câte ori situaţia o impune. reorganizarea. în calitate de furnizor. realizează evaluarea performanţelor profesionale ale personalului aflat în directă subordonare. aprobă planul de formare şi perfecţionare a personalului. 26.

12. 6. elaborează şi pune la dispoziţie consiliului de administraţie rapoarte privind activitatea spitalului. dispune măsurile necesare în vederea realizării indicatorilor de performanţă a activităţii asumaţi prin prezentul contract. cu respectarea prevederilor legale.propunerilor consiliului medical. protocoale de colaborare şi/sau contracte cu alţi furnizori de servicii pentru asigurarea continuităţii şi creşterii calităţii serviciilor medicale. pe baza recomandărilor consiliului medical. 2. conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii. cu sprijinul consiliului medical şi al celui ştiinţific. coordonată de directorul medical. 10. răspunde de asigurarea condiţiilor corespunzătoare pentru realizarea unor acte medicale de calitate de către personalul medico-sanitar din spital. elaborat de comitetul director. cazare. răspunde. 4. împreună cu comitetul director. coordonatorii programelor/subprogramelor naţionale de sănătate derulate la nivelul spitalului. la propunerea consiliului medical. îndrumă şi coordonează activitatea de prevenire a infecţiilor nosocomiale. adecvate la necesarul de servicii medicale pentru populaţia deservită. 3. în condiţiile stabilite în contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate. 7. 5. 13. după caz. 9. aplică strategiile şi politica de dezvoltare în domeniul sanitar ale Ministerului Sănătăţii. negociază şi încheie contractul de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări de sănătate. în numele şi pe seama spitalului. 11. aprobă măsurile propuse de comitetul director pentru dezvoltarea activităţii spitalului. aplică strategiile specifice de dezvoltare în domeniul medical. în vederea derulării programelor naţionale de 7 . 17. alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor nosocomiale. şi îl supune aprobării consiliului de administraţie al spitalului. 8. 16. răspunde de implementarea şi raportarea indicatorilor programelor/subprogramelor naţionale de sănătate derulate la nivelul spitalului. poate încheia contracte de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate private. 14. pe baza propunerilor comitetului director. urmăreşte realizarea activităţilor de control al calităţii serviciilor medicale oferite de spital. răspunde de implementarea protocoalelor de practică medicală la nivelul spitalului. negociază şi încheie. prin act administrativ. în conformitate cu prevederile legale elaborate de Ministerul Sănătăţii. poate încheia contracte cu direcţiile de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti. desemnează. de asigurarea condiţiilor de investigaţii medicale. aprobă planul anual de servicii medicale. 15. în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei. tratament. în cazul ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie. aprobă formarea şi utilizarea fondului de dezvoltare al spitalului. igienă.

19. 20. în condiţiile legii. precum şi de publicarea acesteia pe site-ul Ministerului 8 . alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor nosocomiale. a respectării condiţiilor de cazare. în funcţie de subordonare. articole şi alineate. 4. răspunde de asigurarea. precum şi a cheltuielilor de natura bunurilor şi serviciilor necesare pentru funcţionarea acestor cabinete. 5. 21. răspunde de respectarea prevederilor legale în vigoare cu privire la drepturile pacientului şi dispune măsurile necesare atunci când se constată încălcarea acestora. în conformitate cu structura organizatorică a acestora. a calităţii actului medical. 2. dacă starea sănătăţii persoanei este critică. igienă. pe care îl supune aprobării ordonatorului de credite ierarhic superior. respectiv. (3) Obligaţiile managerului în domeniul managementului economico-financiar sunt următoarele: 1. răspunde de raportarea lunară şi trimestrială a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli unităţilor deconcentrate cu personalitate juridică ale Ministerului Sănătăţii şi.sănătate şi desfăşurării unor activităţi specifice. conflicte sociale şi alte situaţii de criză şi este obligat să participe cu toate resursele la înlăturarea efectelor acestora. precum şi de asigurarea. după caz. precum şi de acoperirea. după stabilizarea funcţiilor vitale ale acesteia. de către spital. răspunde de asigurarea realizării veniturilor şi de fundamentarea cheltuielilor în raport cu acţiunile şi obiectivele din anul bugetar pe titluri. răspunde de asigurarea acordării primului ajutor şi asistenţei medicale de urgenţă oricărei persoane care se prezintă la spital. răspunde de organizarea activităţii spitalului pe baza bugetului de venituri şi cheltuieli propriu. 22. atacuri teroriste. după avizarea acestuia de către consiliul de administraţie. răspunde de asigurarea asistenţei medicale în caz de război. a prejudiciilor cauzate pacienţilor. ministerului sau instituţiei cu reţea sanitară proprie. 3. în condiţiile legii. 18. dezastre. a transportului obligatoriu medicalizat la o altă unitate medico-sanitară de profil. elaborat de către comitetul director pe baza propunerilor fundamentate ale conducătorilor secţiilor şi compartimentelor din structura spitalului. răspunde de repartizarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului pe secţiile şi compartimentele din structura acestuia şi de cuprinderea sumelor repartizate în contractele de administrare încheiate în condiţiile legii. conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii. răspunde de monitorizarea lunară de către şefii secţiilor şi compartimentelor din structura spitalului a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli pe secţii şi compartimente. poate încheia contract cu institutul de medicină legală din centrul medical universitar la care este arondat pentru asigurarea drepturilor salariale ale personalului care îşi desfăşoară activitatea în cabinetele de medicină legală din structura acestora. conform clasificaţiei bugetare.

identifică. pe cel al autorităţii de sănătate publică ori pe site-urile ministerelor şi instituţiilor sanitare cu reţele sanitare proprii. contracte de cercetare cu finanţatorul cercetării. 7. informaţii privind activitatea spitalului. după avizarea prealabilă de către direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti. pentru desfăşurarea activităţii de cercetare ştiinţifică medicală. 8. direcţia medicală sau structura similară acesteia din ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie ori Ministerul Sănătăţii. aprobă lista investiţiilor şi a lucrărilor de reparaţii curente şi capitale care urmează să se realizeze într-un exerciţiu financiar. în conformitate cu prevederile legale. surse suplimentare pentru creşterea veniturilor spitalului. pentru unităţile subordonate. încheie acte juridice în numele şi pe seama spitalului. compartimentelor şi serviciilor din cadrul spitalului. informaţiilor şi documentelor referitoare la activitatea spitalului. 6. cu respectarea prevederilor legale.Sănătăţii. răspunde de respectarea şi aplicarea corectă a legislaţiei din domeniu. 9. dacă beneficiază de finanţare din bugetele locale. reprezintă spitalul în relaţiile cu terţe persoane fizice sau juridice. după caz. 10. răspunde de modul de îndeplinire a obligaţiilor asumate prin contracte şi dispune măsuri de îmbunătăţire a activităţii spitalului. 6. în condiţiile legii. 7. păstrarea confidenţialităţii datelor pacienţilor internaţi. împreună cu consiliul de administraţie. împreună cu membrii consiliului medical. 11. 3. încheie. 5. respectiv unităţile de învăţământ medical. la propunerea comitetului director. răspunde de raportarea lunară şi trimestrială a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli consiliului local şi/sau judeţean. conform legii. 10. aprobă şi răspunde de respectarea regulamentului de organizare şi funcţionare. direcţiei medicale sau structurii similare din ministerele şi instituţiile cu reţea 9 . răspunde de respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la păstrarea secretului profesional. îndeplineşte toate atribuţiile care decurg din calitatea de ordonator terţiar de credite. în vederea asigurării condiţiilor corespunzătoare pentru desfăşurarea activităţilor de învăţământ. după caz. de respectarea disciplinei economico-financiare la nivelul secţiilor. 9. 2. la solicitarea acestora. 4. în condiţiile legii. aprobă şi răspunde de realizarea programului anual de achiziţii publice. 8. conform legii. în conformitate cu metodologia elaborată de Ministerul Sănătăţii. potrivit normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii. răspunde. încheie contracte de colaborare cu instituţiile de învăţământ superior medical. în numele spitalului. (4) Obligaţiile managerului în domeniul managementului administrativ sunt următoarele: 1. transmite direcţiei de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti. pune la dispoziţia organelor şi organismelor competente. răspunde de obţinerea şi menţinerea valabilităţii autorizaţiei de funcţionare. 12.

21. 14. 17. informează Ministerul Sănătăţii sau. economico-financiare. sesizărilor şi reclamaţiilor referitoare la activitatea spitalului. după caz.sanitară proprie sau Ministerului Sănătăţii. un înlocuitor de drept pentru perioadele de absenţă motivată din spital. răspunde de organizarea unui sistem de înregistrare şi rezolvare a sugestiilor. atacuri teroriste. răspunde de depunerea solicitării pentru obţinerea acreditării spitalului. planul de acţiune pentru situaţii speciale şi coordonează asistenţa medicală în caz de război. în conformitate cu reglementările în vigoare. 15. prevenire şi control. standardelor şi metodologiei de acreditare. după caz. cu cel puţin 6 luni înainte de încetarea valabilităţii acreditării. 22. conduce activitatea curentă a spitalului. propune spre aprobare direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti. 11. precum şi la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli. 18. în conformitate cu reglementările legale în vigoare. elaborează. răspunde de respectarea şi aplicarea corectă de către spital a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea acestuia. direcţiei medicale ori structurii medicale similare din ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie sau Ministerului Sănătăţii. 16. stocarea. primarul general al municipiului Bucureşti ori preşedintele consiliului judeţean. în condiţiile legii. aprobă utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activităţi de cercetare medicală. în condiţiile legii. 13. aprobată prin hotărâre a Guvernului. ministerele sau instituţiile cu reţea sanitară proprie cu privire la starea de incapacitate temporară de muncă. realizarea indicatorilor activităţii medicale. conflicte sociale şi alte situaţii de criză. după caz. 20. în termen de maximum 24 de ore de la apariţia acesteia. răspunde de înregistrarea. în termen de maximum un an de la aprobarea procedurilor. împreună cu comitetul director. în conformitate cu normele aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii. după caz. în condiţiile legii. prelucrarea şi transmiterea informaţiilor legate de activitatea sa. în situaţia în care se constată disfuncţionalităţi în activitatea spitalului public. respectă Strategia naţională de raţionalizare a spitalelor. răspunde de organizarea arhivei spitalului şi de asigurarea securităţii documentelor prevăzute de lege. informări trimestriale şi anuale cu privire la patrimoniul dat în administrare. respectă măsurile dispuse de către conducătorul ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie sau primarul unităţii administrativ-teritoriale. 10 . dezastre. 24. în format scris şi electronic. precum şi a altor date privind activitatea de supraveghere. răspunde de solicitarea reacreditării. răspunde de monitorizarea şi raportarea datelor specifice activităţii medicale. 23. conform dispoziţiilor legale în vigoare. în condiţiile legii. 19. 12.

laboratoarelor şi serviciilor medicale clinice şi o supune aprobării Ministerului Sănătăţii sau. răspunde de afişarea declaraţiilor prevăzute de lege pe site-ul spitalului. Bogdan Ciprian . în urma consultării cu sindicatele. în vederea aprobării :  numărul de personal. Elaborează.Manager Conf. 2. depune declaraţie de avere în condiţiile prevăzute la pct. actualizează declaraţia prevăzută la pct. a şefilor de secţie. 1 ori de câte ori intervin modificări faţă de situaţia iniţială. 3. asigură şi răspunde de organizarea activităţilor de învăţământ şi cercetare astfel încât să consolideze calitatea actului medical. la Ministerul Sănătăţii sau.25.Director de îngrijiri Atribuţiile Comitetului director: 1. în termen de 15 zile de la numirea în funcţie. avizează numirea.Director medical Ec. depune o declaraţie de interese. MSP nr. pe categorii şi locuri de muncă. 4. Elaborează planul de dezvoltare al spitalului pe perioada mandatului. COMITETUL DIRECTOR În conformitate cu Legea nr. după caz. la ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie. precum şi a încetării funcţiilor sau activităţilor. planul anual de furnizare de servicii medicale al spitalului. în termen de maximum 30 de zile de la data apariţiei modificării. a eticii şi deontologiei medicale.med. după caz. Elaborează regulamentul de organizare şi funcţionare. în condiţiile legii. şefilor de laborator şi a şefilor de serviciu medical din cadrul secţiilor. regulamentul intern şi organigrama spitalului. 921/2006 funcţionează în următoarea componenţă: Dr. Birsasteanu Florin . 1 şi 2 .Director financiar-contabil Asist. conform legii. Dr.pr. Saracan Maria . conform legii. în urma consultării cu sindicatele. în baza propunerilor scrise ale consiliului medical. 3. 95/2006 şi ord. pe baza propunerilor consiliului medical. precum şi o declaraţie cu privire la incompatibilităţile prevăzute de lege şi de prezentul contract. în funcţie de reglementările în vigoare. 2. 26.Ungor Doina . 4. cu respectarea drepturilor pacienţilor. (5) Obligaţiile managerului în domeniul incompatibilităţilor şi al conflictului de interese sunt următoarele: 1. Propune managerului.  organizarea concursurilor pentru posturile vacante. a autorităţilor administraţiei publice locale. 11 .

10. precum şi de măsuri de preve4nire a infecţiilor nosocomiale. a condiţiilor de cazare. dezvoltarea tehnologiilor medicale. 9. precum şi Ministerului Sănătăţii Publice. cu majoritatea absolută a membrilor prezenţi. şi răspunde de realizarea acestora. Urmăreşte realizarea indicatorilor privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe secţii şi compartimente.La propunerea consiliului medical. respectiv ministerelor cu reţea sanitară proprie. pe care le analizează cu consiliul medical şi le prezintă autorităţii de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti. întocmeşte. 13. 16.Se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie. trimestrial sau ori de câte ori este nevoie.5. în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei.Analizează. măsurile pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea activităţii spitalului. conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii publice. Propune spre aprobare managerului şi urmăreşte implementarea de măsuri organizatorice privind îmbunătăţirea calităţii actului medical. pe care il supune spre aprobare managerului. la solicitarea majorităţii membrilor săi ori a managerului spitalului public şi ia decizii în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi.Întocmeşte informări lunare. asigurând sprijin şefilor de secţii şi compartimente pentru încadrarea în bugetul alocat. pe care le prezintă managerului. la solicitarea acestora. Analizează propunerea consiliului medical privind utilizarea fondului de dezvoltare. dezastre. 15. conform metodologiei stabilite. prin manager. modul de îndeplinire a obligaţiilor asumate prin contracte şi propune managerului măsuri de îmbunătăţire a activităţii spitalului. 12.Elaborează planul de acţiune pentru situaţii speciale şi asistenţa medicală în caz de război.Analizează. 14. lista investiţiilor şi a lucrărilor de reparaţii curente şi capitale care urmează să se realizeze într-un exerciţiu financiar. Elaborează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului. 12 . financiari. atacuri teroriste. trimestriale şi anuale cu privire la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli. 8.Negociază. la propunerea consiliului medical. ghidurilor şi protocoalelor de practică medicală. economici precum şi a altor date privind activitatea de supraveghere. 7. conflicte sociale şi alte situaţii de criză. Asigură monitorizarea şi raportarea indicatorilor specifici activităţii medicale. pe baza centralizării de către compartimentul economico-financiar a propunerilor fundamentate ale conducătorilor secţiilor şi compartimentelor din structura spitalului pe care il supune aprobării managerului. contractele de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate. 11. 6. directorul medical şi directorul financiar-contabil. în condiţiile legii. igienă şi alimentaţie. fundamentează şi prezintă spre aprobare managerului planul anual de achiziţii publice. prevenire şi control.

8. reorganizarea. etc. morţi subite. Dr. bugetul de venituri şi cheltuieli. Avizează utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activităţi de cercetare medicală. 13 . planul anual de servicii medicale. schimbarea sediului şi a denumirii spitalului. 3. şefi de departamente. farmacii. Birsasteanu Florin Atribuţiile Directorului medical: 1. 11.Răspunde în faţa managerului pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin.17.Analizează şi ia decizii în situaţia existenţei unor cazuri medicale deosebite (de ex. În calitate de preşedinte al consiliului medical. 20.Face propuneri privind structura organizatorică. la organizarea asistenţei medicale în caz de dezastre. 5. cazuri foarte complicate care necesită o durată de spitalizare mult prelungită. 19. În cadrul spitalului funcţionează Consiliul Medical format din medicii şefi de secţie. propuneri de îmbunătăţire a activităţii medicale. 2. 18. Răspunde de acreditarea personalului medical al spitalului şi de acreditarea activităţilor medicale desfăşurate în spital. restructurarea. coordonează şi răspunde de elaborarea la termen a propunerilor privind planul de dezvoltare al spitalului. 6. 9. 7.). la propunerea şefilor de secţii şi laboratoare. în conformitate cu legislaţia în vigoare. Asigură respectarea normelor de etică profesională şi deontologie medicală la nivelul spitalului. epidemii şi în alte situaţii speciale. colaborând cu Colegiul Medicilor din România. compartimente.Negociază cu şeful de secţie/laborator şi propune spre aprobare managerului indicatorii specifici de performanţă a managementului secţiei/laboratorului/serviciului.Participă alături de manager. inclusiv prin evaluarea satisfacţiei pacienţilor şi elaborează împreună cu şefii de secţii. 4. Monitorizează calitatea serviciilor medicale acordate la nivelul spitalului. Răspunde de coordonarea şi corelarea activităţilor medicale desfăşurate la nivelul secţiilor pentru asigurarea tratamentului adecvat pentru pacienţii internaţi. laboratoare. director de îngrijiri condus de Directorul medical în calitate de preşedinte – Conf. Coordonează implementarea programelor de sănătate la nivelul spitalului. în condiţiile legii. 10. Întocmeşte planul de formare şi perfecţionare a personalului medical. Aprobă protocoale de practică medicală la nivelul spitalului şi monitorizează procesul de implementare a protocoalelor şi ghidurilor de practică medicală la nivelul întregului spital. care vor fi prevăzuţi ca anexă la contractul de administrare al secţiei/laboratorului.Analizează activitatea membrilor săi pe baza rapoartelor de evaluare şi elaborează raportul anual de activitate al spitalului.

13.prevenirea şi controlul infecţiilor nozocomiale. după caz. înaintează directorului general propuneri cu caracter organizatoric pentru îmbunătăţirea activităţilor medicale desfăşurate la nivelul spitalului. . evaluează necesarul de servicii medicale al populaţiei deservite de spital şi face propuneri pentru elaborarea: .planului anual de achiziţii publice. evaluează necesarul de personal medical al fiecărei secţii/laborator şi face propuneri comitetului director pentru elaborarea strategiei de personal a spitalului. 9.12. în vederea unei utilizări judicioase a fondurilor spitalului. participă la stabilirea fişelor posturilor personalului medical angajat.Supervizează respectarea prevederilor în vigoare referitoare la documentaţia medicală a pacienţilor trataţi. asigurarea confidenţialităţii datelor medicale. medicamente şi materiale sanitare. constituirea arhivei spitalului. prevenirii polipragmaziei şi a rezistenţei la medicamente. protocoalele de practică medicală la nivelul spitalului şi răspunde de aplicarea şi respectarea acestora.evaluarea satisfacţiei pacienţilor care beneficiază de servicii în cadrul spitalului sau în ambulatoriul acestuia. pe care îl supune spre aprobare directorului general. .monitorizarea principalilor indicatori de performanţă în activitatea medicală.S. participă la elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a regulamentului intern ale spitalului. desfăşoară activitate de evaluare şi monitorizare a calităţii şi eficienţei activităţilor medicale desfăşurate în spital. 2. inclusiv: . Aceste activităţi sunt desfăşurate în colaborare cu nucleul de calitate. 3.planului de dezvoltare a spitalului. 6. 863/2004 si Legea 95/2006 : Consiliul medical al spitalelor are următoarele atribuţii: 1. 5. . 4. face propuneri comitetului director în vederea elaborării bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului. pe perioada mandatului.M. 14 .planului anual de furnizare de servicii medicale al spitalului. 10. 8. elaborează planul anual de îmbunătăţire a calităţii serviciilor medicale furnizate de spital. Atribuţii Consiliul Medical in conformitate cu O.Stabileşte coordonatele principale privind consumul de medicamente şi materiale sanitare la nivelul spitalului. . evaluează necesarul liniilor de gardă şi face propuneri directorului general cu privire la structura şi numărul acestora la nivelul spitalului. cu privire la achiziţia de aparatură şi echipamente medicale. stabileşte reguli privind activitatea profesională. nucleul DRG şi cu compartimentul de prevenire şi control al infecţiilor nozocomiale de la nivelul spitalului. 7.

analizează şi ia decizii în situaţia existenţei unor cazuri medicale deosebite (de exemplu.11. . epidemii şi în alte situaţii speciale. 13. în colaborare cu instituţiile acreditate. prevenirii polipragmaziei şi a rezistenţei la medicamente. asigură respectarea normelor de etică profesională şi deontologie medicală la nivelul spitalului. 14. . 15. constituirea arhivei spitalului. reprezintă spitalul în relaţiile cu organizaţii profesionale din ţară şi din străinătate şi facilitează accesul personalului medical la informaţii medicale de ultimă oră. răspunde de acreditarea personalului medical al spitalului şi de acreditarea activităţilor medicale desfăşurate în spital.monitorizarea şi evaluarea activităţii medicale desfăşurate în spital în scopul creşterii performanţelor profesionale şi utilizării eficiente a resurselor alocate. înaintează directorului general propuneri pentru elaborarea planului de formare şi perfecţionare continuă a personalului medico-sanitar. face propuneri şi monitorizează desfăşurarea activităţilor de educaţie şi cercetare medicală desfăşurate la nivelul spitalului. 95/2006 şi la nivelul spitalului funcţioneză Consiliul ştiinţific. În conformitate cu Legea nr. . 21. colaborând cu Colegiul Medicilor din România. . supervizează respectarea prevederilor în vigoare.îmbunătăţirea standardelor clinice şi a modelelor de practică în scopul creşterii gradului de satisfacţie a pacienţilor. 22. care are rol de a coordona întreaga activitate de cercetare ştiinţifică medicală în cadrul spitalului. avizează utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activităţi de cercetare medicală.întărirea disciplinei economico-financiare. stabileşte coordonatele principale privind consumul medicamentelor la nivelul spitalului. referitoare la activitatea medicală a spitalului. referitoare la documentaţia medicală a pacienţilor trataţi. 20. în condiţiile legii. analizează şi soluţionează sugestiile.elaborarea proiectului de plan de achiziţii al spitalului în limita bugetului estimat. morţi subite etc. 19. şi are următoarea componenţă: 15 . 18. alături de directorul general. asigurarea confidenţialităţii datelor medicale. cazuri foarte complicate care necesită o durată de spitalizare mult prelungită. 17. la organizarea asistenţei medicale în caz de dezastre. 16. 12. în conformitate cu legislaţia în vigoare. în conformitate cu legislaţia în vigoare.). elaborează raportul anual de activitate medicală a spitalului. sesizările şi reclamaţiile pacienţilor trataţi în spital. în vederea unei utilizări judicioase a fondurilor spitalului. participă.

Ungor Doina – Director de îngrijiri. a disciplinei în unitatea sanitară. univ. 1209/2006 la nivelul spitalului Consiliul Etic functioneaza in urmatoarea componenţă: Prof. dr.asigurarea planificării strategice în domeniul său de competenţă.membru Atribuţiile Consiliului Ştiinţific: .identificarea şi atragerea resurselor de finanţare interne şi externe. elaborarea si actualizarea anuala a politicilor si strategiilor in domeniul cercetării ştiinţifice medicale din cadrul clinicilor Spitalului. Dr.de implicare a colectivelor clinicilor cu activitate de cercetare medicală în creşterea vizibilităţii ştiinţifice şi implicit medicale a Spitalului. Prof.P.membru. univ. a normelor de comportament. dr. BOGDAN CIPRIAN –Manager.. . Dema Alice – Preşedinte. . Zosin Ioana . . În conformitate cu Legea nr. .secretar Bartulov Lioara -consilier juridic Atribuţiile Consiliului Etic: . . Asist. . Vărcuş Flore . Asist. Mic Aurel Felix . monitoriza si evalua politicile necesare realizarii obiectivelor nationale privind cercetarea stiintifica medicala. Jiga Lucian . MSP nr. Dr. dr. dr. Asist. 16 . Asist. Dr. Dr.S. Munteanu Mircea .membru. obiectivele şi activităţile specifice ERA (European Research Area). Bedreag Ovidiu – consilier pe probleme de cercetare-dezvoltare.fundamentarea. univ.de a aplica.- Dr.dezvoltarea resursei umane înalt performante a Spitalului şi promovarea cercetării de excelenţă în domeniile medicale prioritare la nivel european. med.membru. Ivănescu Georgiana – reprezentant D.Analizează cazurile de încălcare a normelor de conduită în relaţia pacientmedic-asistentă. princ.coordonarea activităţii celor şase nuclee de cercetare existente în structura Spitalului. 95/2006 şi ord. definind obiective strategice ale cercetării ştiinţifice medicale în Spital în concordanţă cu priorităţile.

în funcţie de caz măsuri de intrare în legalitate. Roşca Adriana – Compartiment de Prevenire şi Control Infecţii Nosocomiale.. . .Sesizează organele abilitate ale statului în situaţiile în care constată încălcări ale codului de deontologie medicală. Având în vedere necesitatea optimizării utilizării medicamentelor precum şi folosirea judicioasă a fondurilor băneşti destinate medicamentelor.Nucleu de calitate. univ.Consiliul etic se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie.Verifică dacă. la nivelul spitalului s-a înfiinţat şi funcţionează Comisia Medicamentului în următoarea componenţă: 17 . la sesizarea unui pacient/aparţinător al acestuia. a demnităţii umane şi propune măsuri cu caracter profesional pentru acordarea tuturor îngrijirilor medicale. a unui cadru medical sau a oricărei persoane căreia i-au fost încălcate drepturile recunoscute de lege în domeniul acordării asistenţei medicale. Sporea Ioan – Clinica Gastroenterologie.N.Veghează pentru respectarea. . Ministerul Sănătăţii şi Colegiul Medicilor.Procesul-verbal va fi întocmit numai după ce consiliul etic a efectuat o cercetare a cazului. propune. în cazurile terminale.A. la nivelul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă funcţionează unitatea de control intern . personalul medico-sanitar şi auxiliar încalcă drepturile pacienţilor prevăzute de legislaţia în vigoare. Nucleul de calitate funcţionează conform metodologiei de lucru elaborată prin Ordinul comun nr. Univ.Analizarea fiecărui caz se va consemna într-un proces-verbal care va cuprinde toate aspectele.S. În vederea monitorizării permanente a calităţii serviciilor medicale furnizate asiguraţilor.Asist. Dr. . . . . .559/874/4017/2001 al C. .Dr. în vederea luării măsurilor ce se impun în conformitate cu legislaţia în vigoare. . cu ascultarea părţilor implicate.. a unor terţe persoane care pot aduce lămuriri suplimentare asupra cazului. ale drepturilor pacienţilor. Ascultarea părţilor trebuie consemnată în scris şi semnată de către acestea. dacă este cazul. inclusiv.Analizează sesizările ce privesc plăţi formale ale pacienţilor către personalul medico-sanitar ori auxiliar sau condiţionarea exercitării actului medical de obţinerea unor foloase. cât şi măsurile propuse a fi luate de către managerul spitalului. având următoarea componenţă: . Claici Dorin – Clinica Urologie.Dr.Prof. Dr. prin conduita lui. precum şi ale normelor de conduită profesională aprobate potrivit legii. atât cele sesizate.Procesul-verbal va fi înaintat managerului spitalului. Nuţă Cristina – Serviciu de evaluare statistică si informatică medicală.

1447/2005 de manager: . la cazuri bine selecţionate şi documentate medical.verificarea ritmică a cheltuielilor pentru medicamente şi analiza lor cu raportarea lunară a situaţiei financiare. Dr. Deleanu Alexandra Dr.Membru Ec. pe bază de referat.comisia poate solicita rapoarte periodice de la şefii de secţie privind administrarea de medicamente în funcţie de incidenţa diferitelor afecţiuni.pr.verificarea continuă a stocului de medicamente de bază. . Vlad Mihaela Dr. director de îngrijiri interimar . med. .Preşedinte As. susţinute cu buletine de analiză şi recomandări de experţi. Ungor Doina.comisia poate dispune întreruperea administrării de medicamente cu regim special în cazul când acel tratament se consideră inutil.Dorina Costin. care să fie în permanenţă accesibile în farmacia spitalului. pentru soluţionarea cazurilor de nerespectare a regulilor de disciplină. Velea Iulian Dr. Nitu Razvan Dr. obligatorii.analiza referatelor de necesitate trimise direcţiunii în vederea aprobării şi avizarea lor de către medici specialişti corespunzători profilului de acţiune al medicamentului solicitat. . . obligaţiilor de serviciu cât şi a normelor de comportare. Bedreag Ovidiu – preşedinte Membri: Conf. având următoarea componenţă: Conf.Dr. aceasta din urmă trebuie să prezinte criteriile pe baza cărora se face recomandarea. pentru a preveni disfuncţiile în asistenţa medicală. .stabilirea unei liste de medicamente de bază. . Birsasteanu Florin . Munteanu Mirela Dr.Membru 18 . Radu Daniela Dr. Petrica Ligia Farmacist Raluca Ionescu Atribuţiile Comisiei Medicamentului sunt stabilite prin dispoziţia nr. sef serviciu Resurse Umane . Dr. În conformitate cu Legea nr.53/2003 şi cu aprobarea Comitetului Director funcţionează Comisia de Disciplină care-şi exercită atribuţii conform legislaţiei în vigoare.stabilirea unei liste de medicamente care se achiziţionează doar în mod facultativ.elaborarea de ghiduri terapeutice pe profiluri de specialitate medicală bazate pe bibliografie naţională şi internaţională şi pe condiţiile locale. .

Laitin Mihail .Prof.Roth Veronica – reprezentant SANITAS.Dr.Conf. . în următoarea componenţă: . având următoarea componenţă: 19 . consilier juridic . Simu Mihaela . Parv Florina . în următoarea componenţă: .Dr. La nivelul spitalului s-a constituit un Comitet de securitate şi sănătate în muncă cu scopul de a asigura implicarea salariaţilor la elaborarea şi aplicarea deciziilor în domeniul protecţiei muncii. Hanas Dorin .efectuarea cercetării disciplinare prealabile.Dr.stabilirea împrejurărilor în care fapta a fost săvârşită. Dr. .analiza gradului de vinovăţie a salariatului precum şi consecinţele abaterii disciplinare.Conf. Groza Mircea .Bartulov Lioara. Minciu Radu . . . consilier juridic Tilincă Mircea. Nediglea Ioan . .Doina Ungor – Director de îngrijiri. 95/2006 şi la nivelul spitalului se constituie Comisia de analiză a decesului.Bartulov Lioara. Dr.verificarea eventualelor sancţiuni disciplinare suferite anterior de salariat. . Dr.Membru Reprezentant al . Lacatusu Adrian . .Dr.Dr. Simona Crişan – reprezentant Sindicatul Medicilor din judeţul Timiş. Dema Alice -presedinte Mmbrii: .Dr.Dr.Prof.Dr.Ec. Dorina Costin – şef Serv. Dr.Dr. medic primar Roth Veronica Sindicatului Atribuţiile Comisiei de Disciplină: . Jiga Lucian La nivelul spitalului s-a constituit şi funcţionează Comisia de dialog social. În conformitate cu Legea nr. Resurse Umane. Rosu Doina.Membru . Craina Marius .

. existenţi la locurile de muncă.informează inspectoratele de protecţie a muncii despre starea protecţiei muncii în propria unitate. cu implicaţii în domeniul protecţiei muncii. Smultea Ligia Secretar: Şef SIPP .Ţimbotă Gabriela Ec.urmăreşte modul în care se aplică şi se respectă reglementările legale privind securitatea şi sănătatea în muncă.analizează factorii de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională. BOGDAN CIPRIAN Reprezentanţii angajatorului: As.).efectuează inspecţii proprii privind aplicarea şi respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă. . Murariu Marius As. privind materiile prime utilizate. . . tehnologice. inclusiv alocarea mijloacelor necesare prevederilor lui şi eficienţa acestora din punct de vedere al îmbunătăţirii condiţiilor de muncă. etc.aprobă programul anual de securitate şi sănătate în muncă . .chimist Gîju Sorin As. Gavreliuc Lucian Dr. scris.efectuează cercetări proprii asupra accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale. .urmăreşte aplicarea acestui program.dezbate raportul. Toma Carmen Roth Veronica MMM: Dr.pr. precum şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă. Grecu Mihai Ilian Adriana Reprezentanţii salariaţilor: Dr. .analizează propunerile salariaţilor privind prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale.Ungor Doina Dragomir Vasile Balog Tiberiu Ing. .realizează cadrul de participare a salariaţilor la luarea unor hotărâri care vizează schimbări ale procesului de producţie ( organizatorice.Anca Husac Atribuţiile Comitet de securitate şi sănătate în muncă: . cu privire la 20 .Preşedinte: DR. . Bulica Mihaela Ing. prezentat Comitetului de securitate şi sănătate în muncă de către conducătorul unităţii cel puţin o dată pe an.med. .

La nivelul spitalului functioneaza Comisia de angajare şi promovare a personalului şi Comisia de soluţionare a contestaţiilor conf. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A SPITALULUI Pentru asigurarea asistenţei medicale. verifică aplicarea normativului-cadru de acordare şi utilizare a echipamentului individual de protecţie. privat şi cooperatist. care desfăşoară activităţi pe teritoriul României. comitetul de securitate şi sănătate în muncă se organizează la angajatorii persoane juridice la care sunt încadraţi cel puţin 50 salariaţi. inspectorul de muncă poate cere înfiinţarea acestor comitete şi pentru angajatorii la care sunt încadraţi mai puţin de 50 salariaţi. structura spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă aprobată prin Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. H. În situaţia în care nu se impune constituirea comitetului de securitate şi sănătate în muncă. ţinând seama de factorii de risc identificaţi. atribuţiile specifice şi funcţionarea comitetului de securitate şi sănătate în muncă sunt reglementate prin ordin al Ministrului muncii şi solidarităţii sociale. fiecare comisie având în componenţă un preşedinte. se pot înfiinţa mai multe comitete de securitate şi sănătate în muncă. Componenţa.2010 cuprinde: 21 . Numărul acestora se stabileşte prin contractul de muncă aplicabil. În cazul în care activitatea se desfăşoară în unităţi dispersate teritorial. 2862011. atribuţiile specifice ale acestuia vor fi îndeplinite de responsabilul cu protecţia muncii numit de angajator. cu o durată mai mare de 3 luni. comitetul de securitate şi sănătate în muncă se constituie în cadrul persoanelor juridice din sectorul public.R.05. un exemplar din acest raport trebuie prezentat inspectoratului teritorial de protecţie a muncii. 475/20. în cazul în care condiţiile de muncă sunt grele. un reprezentant al organizaţiei sindicale şi un secretar . la nivelul fiecărui angajator se constituie un comitet de securitate şi sănătate în muncă. inclusiv cu capital străin. vătămătoare sau periculoase. acţiunile care au fost întreprinse şi eficienţa acestora în anul încheiat precum şi programul de protecţie a muncii pentru anul următor.- situaţia securităţii şi sănătăţii în muncă. verifică reintegrarea sau menţinerea în muncă a salariaţilor care au suferit accidente de muncă ce au avut ca efect diminuarea capacităţii de muncă.G. nr. 2 membrii. Comitetul de securitate şi sănătate în muncă coordonează măsurile de securitate şi sănătate în muncă şi în cazul activităţilor care se desfăşoară temporar. cu scopul de a asigura implicarea salariaţilor la elaborarea şi aplicarea deciziilor în domeniul protecţiei muncii.

Compartiment Transplant Renal .Secţia Clinică Diabet Zaharat.Compartiment Chirurgie Spinală .Comp.Comp.Secţia Clinică Neurochirurgie din care: . recuperare cronici (cazuri care necesita spitalizare mai indelungata) .recuperare cronici(cazuri care necesita 22 45 paturi 9 paturi 35 paturi 40 paturi 15 paturi 40 paturi 10 paturi 62 paturi 16 paturi 62 paturi 55 paturi 25 paturi 27 paturi 6 paturi 80 paturi 60 paturi 5 paturi 58 paturi 5 paturi 5 paturi 48 paturi 5 paturi 48 paturi 5 paturi 10 paturi 3 paturi 5 paturi 60 paturi 5 paturi 5 paturi . Chirurgie Oncologică .Secţia Clinică Chirurgie Generală I din care : . Casa Austria . recuperare cronici (cazuri care necesita spitalizare mai indelungata) .Compartiment Clinic Medicină Internă . flebologie . Medicină internă .Comp.. Nutriţie şi Boli Metabolice din care : .Secţia Clinică Urologie .Compartiment Chirurgie Artroscopica .Comp.Comp.Secţia Clinică Neurologie II din care: .Compartiment Dializă Peritoneală .din care : .Comp.Comp.Secţia Clinică Gastroenterologie .Secţia Clinică A.Secţia Clinică Chirurgie Generală III din care : .T.Comp.I. Toxicologie -A.Compartiment Clinic Endocrinologie .Secţia Clinică Chirurgie Generală II .Compartiment Terapie Intensivă Coronarieni .I din care : . Microchirurgie vasculara .Secţia Clinică Ortopedie şi Traumatologie I.Comp.Secţia Clinică Neurologie I din care: .Secţia Chirurgie Vasculară din care: .Statie de Hemodializă 4 aparate .Secţia Clinică Nefrologie .Secţia Clinică Cardiologie . recuperare cronici (cazuri care necesita spitalizare mai indelungata) .T.

Secţia Clinică Ortopedie şi Traumatologie II din care : .Comp.Secţia Clinică Obstetrică Ginecologie I din care : .Recuperare Posttraumatică .spitalizare mai indelungata) .Comp.Comp recuperare cronici(cazuri care necesita spitalizare mai indelungata) .Compartiment ORL adulţi . Microchirurgie Reconstructivă din care : .Compartiment Chirurgie Generală (Politraumatisme) 3 paturi 55paturi 3 paturi 5 paturi 3 paturi 50 paturi 15 paturi 32 paturi 38 paturi 8 paturi 8 paturi 55 paturi 8 paturi 8 paturi 8 paturi 25 paturi 20 paturi 5 paturi 67 paturi 12 paturi 33 paturi 8 paturi 40 paturi 5 paturi 17 paturi 23 .UPU .Compartiment Terapie Intensivă . Nutriţie şi Boli Metabolice . Diabet Zaharat.Secţia Clinică ORL din care : .Comp.Secţia Clinică Pediatrie din care : .Secţia Clinică Neonatologie din care : .SMURD -Unitate de Transfuzie Sanguina Clădire „Casa Austria” .comp.recuperare cronici(cazuri care necesita spitalizare mai indelungata) . Fertilizare în vitro .Chirurgie Spinală .Compartiment Prematuri .Comp.Unitate Arşi Grav .Compartiment Terapie Intensivă . Cardiologie Infantilă .Secţia Clinică Psihiatrie II din care: .Secţia Clinică Chirurgie Plastică.Compartiment ORL copii .Comp.Secţia Clinică Obstetrică Ginecologie II .Secţia Clinică Psihiatrie I din care: .Comp.Chirurgie artroscopică(hemofilie) .

Sterilizare .II.Însoţitori paturi .Bloc operator V (în clădirea în care funcţionează secţiile de obstetrică – ginecologie şi ORL) .Compartiment histopatologie . Nutriţie şi Boli Metabolice .Cabinete Planificare Familială .Compartiment prosectură .Serviciul de Anatomie Patologică .Laborator Radiologie şi Imagistică Medicală .Bloc operator II (secţii chirurgie generală I.Cabinete Diabet Zaharat.Laborator Clinic de Analize Medicale .13 săli de operaţii) blocul operator I şi II functionează în clădirea centrală) .Compartiment psihiatrie de legătură .Cabinet Oncologie Medicala Copii . Nutriţie şi Boli Metabolice – Copii .Compartiment de Endoscopie Digestivă .Centru de Sănătate Mintală cu Staţionar de zi .Spitalizare de zi paturi 5 63 .Centrul Regional de Imunologie de Transplant .Laborator de Explorări Funcţionale .Compartiment RMN *) .Bloc operator I – secţii clinice neurochirugie şi urologie 7 săli operaţii .Laborator Genetică Medicală .Compartiment citologie .50 de locuri .Compartiment de Prevenire şi Control al infecţiilor nosocomiale .Bloc Operator IV ( clădirea “ Casa Austria”) .TOTAL : 1.Fişiere 24 .Farmacie .Compartiment Computer Tomograf *) .III şi chirurgie vasculară .Cabinet Diabet Zaharat.Bloc operator III ( clădirea in care funcţioneză secţiile de ortopedie şi traumatologie) .Laborator de Medicină Nucleară .174 paturi .Serviciul de Evaluare Statistică şi Informatică Medicală .

Cabinet Medicină Internă .Cabinet Cardiologie .Cabinet Neurochirurgie .Laborator Analize Medicale .Cabinet Stomatologie ( asigurare şi urgenţe) AMBULATORIUL INTEGRAT CU CABINETE ÎN SPECIALITĂŢILE: .Cabinet Ginecologie Infantilă 25 .Cabinete Obstetrică-Ginecologie .Cabinet Recuperare.Cabinet Genetica Medicală/Neonatologie .Cabinet Neurologie .Cabinet Oftalmologie .Cabinet Endocrinologie .Cabinet chirurgie vasculara .Cabinet Urologie .Cabinete Chirurgie Generală .Cabinet Gastroenterologie . Medicina Fizica şi Balneologie .Cabinet Chirurgie Infantilă .Cabinete Endocrinologie .Cabinet Gastroenterologie/Endoscopie .Cabinet Reumatologie ..Cabinet Chirurgie Plastică – Microchirurgie Reconstructivă .Cabinet Chirurgie maxilo-facială .Cabinet Cardiologie .Cabinet Alergologie şi Imunologie .Cabinet Psihiatrie .Laborator Radiologie şi Imagistică Medicală .Cabinet Dermato-Venerologie . Păltiniş nr.Fişier .Cabinet Psihologie .Cabinet ORL .Cabinete Pediatrie-Mucoviscidoză .Cabinet Nefrologie .Cabinet Neuropsihiatrie Infantilă .Sala de Tratamente Str.Cabinet Nefrologie .5 – Cabinete pentru copii .Cabinet Ortopedie şi Traumatologie .

Cabinet Medicină Internă .Sala Cultura Fizica Medicală .Cabinet Obstetrică-Ginecologie .Nucleu de Cercetare Laparoscopie.Fişier Activitate de cercetare: .Cabinet Hematologie/Alergologie .Laborator Recuperare.Cabinet ORL .Nucleu de cercetare ATI – toxicologie clinică şi terapeutică La nivelul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă funcţionează : .Sala de Gimnastică Medicală . Medicina Fizica şi Balneologie .Fişier AMBULATORIUL DE SPECIALITATE PENTRU SPORTIVI .Nucleu de Cercetare Boli Genetice.Cabinete Pediatrie .Nucleu de cercetare ortopedie şi traumatologie .Sala de Tratament AMBULATORIUL DE SPECIALITATE PENTRU STUDENŢI .Cabinet Psihiatrie ..Cabinete Medicină Sportivă .Fişier .Sala de Tratament . microchirurgie reconstructivă .Cabinet Medicină Internă / Cardiologie .Nucleu de Cercetare Imuno-Fiziologie şi Biotehnologii .Nucleu de cercetare chirurgie plastică.Cabinet Stomatologie .Centrul Clinic Judeţean de Diabet Zaharat.Cabinet Dermato-Venerologie .Cabinet Oftalmologie .Nutriţie şi Boli Metabolice 26 .Cabinet ORL . Metabolice şi Nutriţionale la Copil . Fertilizare în Vitro şi Embriotransfer .Cabinet Ortopedie şi Traumatologie .Cabinet Chirurgie Generală .Sterilizare .Cabinet Oftalmologie .

înregistrează.asigură consult de specialitate în echipa cu medicii de gardă din spital pentru stabilirea secţiei în care urmează să se interneze pacienţii. . . tratează şi reevaluează pacienţii care necesită internare.Centrul naţional de mucoviscidoză . . . Compartimentul de Prevenire şi Control a Infecţiilor Nosocomiale: Are ca atribuţii supravegherea şi controlul infecţiilor nosocomiale. . acestea fiind obligaţii profesionale şi de serviciu pentru toate categoriile de personal medicosanitar şi auxiliar sanitar din spital.Centrul Regional de Imunologie de Transplant .colaborează cu celelalte laboratoare din carul spitalului în vederea efectuării unor cercetări complementare speciale ( bacteriologice.Centrul de Referinţă Judeţean de Planificare Familială . stabilizarea şi reevaluarea pentru pacienţii care necesită internare.primeşte.efectuează cercetări histo-patologice a materialului provenit de la necropsie . . Activitatea de prevenire a infecţiilor nosocomiale se organizează de către medicul epidemiolog din cadrul compartimentului şi se desfăşoară pe baza unui plan propriu de supraveghere şi control a infecţiilor nosocomiale.formează continuu personalul propriu şi formează în medicina de urgenţă alte categorii de personal medical.face investigaţii clinice şi paraclinice necesare stabilirii diagnosticului şi începerii tratamentului iniţial. prelucrează şi raportează adecvat informaţia medicală..asigură tratament.Aparat funcţional Principalele atribuţii ale Compartimentelor şi serviciilor din structura SCJUT: UPU – SMURD: . .colaborează cu laboratorul de medicină legală în cazurile prevăzute de lege. stabileşte tratamentul iniţial al tuturor urgenţelor cu prioritate urgenţe majore.triază urgenţele la prezentarea la spital.asigură asistenţa medicală de urgenţă pentru urgenţe majore şi echipele mobile de intervenţie. experimentale). . protocoale de proceduri şi manopere 27 . Serviciul de Anatomie Patologică: . stochează. Acest plan cuprinde distinct pentru fiecare secţie de profil. .monitorizează. biochimice.

d-nul Dr. Tilinca Mircea. igienă şi alimentaţie.Medic coordonator .  Bloc operator IV . medic specialist specialitate chirurgie plastica.d-na Graur Ioana .Medic coordonator: . medic primar • Bloc operator III . Pătraşcu Jenel. Dr.Medic coordonator: . univ.traumatologie .asistentă medicală . Conducerea activităţii la Blocurile Operatorii este asigurată de medicul coordonator şi asistenta şefă • Bloc operator I .asigură stabilirea diagnosticului şi tratamentului pacienţilor cu bilet de trimitere de la medicul de familie sau de la un medic specialist din ambulatoriu.Goga Andrei – medic primar neurochirurgie • Bloc operator II .asigură monitorizarea şi controlarea pacienţilor care au fost internaţi în spital şi care au venit la controalele programate la solicitarea medicului curant pentru afecţiunile pentru care au fost internaţi. Farmacie În cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă funcţionează 4 farmacii cu circuit închis.Medic coordonator . chirurgie generală . necesare pentru implementarea activităţilor programate.d-na Uliţa Jagodiţa – asistentă medicală principală – asistentă şefă.d-nul Dr.profesionale.d-nul Dr.asigură consultaţii interdisciplinare pentru pacienţii internaţi în unitate sau pentru cei internaţi în alte spitale. .Cojocaru Mihail. standarde de îngrijire şi de tehnici aseptice şi alte normative specifice privind condiţiile de cazare. . Farmaciile asigură şi gestionează întreaga medicaţie necesară bolnavilor internaţi. microchirurgie reconstructiva 28 .d-nul Asist. Ambulatoriul integrat . medic primar ortopedie .

medic specialist ATI. univ.T. Marius Păpurică.T. asistentă medicală principală.I. PEDIATRIE CHIRURGIE VASCULARĂ GASTROENTEROLOGIE ORTOPEDIE – TRAUMATOLOGIE I ORTOPEDIE – TRAUMATOLOGIE II NEUROCHIRURGIE UROLOGIE 29 Nr.. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara asigură asistenţă medico– chirurgicală în regim de Spitalizare de zi în următoarele clinici: Clinica A.d-nul Conf. medic primar obstetrică – ginecologie .  Bloc operator V .d-na Ciobanu Ecaterina – asistentă medicală principală. Craina Marius. Dr.Medic coordonator: . CHIR.I.  Activitatea Sterilizare pentru toate Blocurile operatorii va fi coordonată de d-na Ilian Adriana. CORONARIENI CHIRURGIE I CHIRURGIE II CHIRURGIE III OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE NOU – NĂSCUŢI POLITRAUMATISME „ CASA AUSTRIA” CLINICA DE ARŞI. paturi 1 2 1 3 4 2 1 2 2 5 2 2 1 1 2 2 5 7 3 5 . Dr. PLASTICĂ ŞI REPARATORIE „ CASA AUSTRIA” CLINICA NUTRIŢIE NEUROLOGIE I NEUROLOGIE II PSIHIATRIE I PSIHIATRIE II CARDIOLOGIE A.d-na Mitroi Simona – asistentă medicală.  Activitatea de Anestezie pentru toate Blocurile operatorii va fi coordonată de d-nul Asist.

organizarea evidenţei tehnico-operative şi gestionare.efectuarea corectă şi în conformitate cu dispoziţiile legale a operaţiunilor de încasări şi plăţi în numerar. . birou contabilitate) şi are următoarele atribuţii: . . . 1.organizarea contabilităţii conform prevederilor legale şi asigurarea efectuării corecte şi la timp a înregistrărilor. informatică şi statistică medicală.contabilitate.se ocupă de creditele necesare. resurse umane. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă are în structură servicii şi birouri funcţionale : financiar . în limita creditelor aprobate.ENDOCRINOLOGIE MEDICINĂ INTERNĂ NEFROLOGIE 5 3 2 Asistenţa medico – chirurgicală în regim de Spitalizare de zi este asigurată de întreg personalul angajat. în cadrul programului normal. .transport. financiară şi administrativă.exercitarea controlului financiar preventiv în conformitate cu dispoziţiile legale. urmărind folosirea cât mai eficientă a datelor contabilităţii.întocmirea la timp şi în conformitate cu dispoziţiile legale a dărilor de seamă contabile. juridic şi audit. conform graficelor de lucru. SERVICII ŞI COMPARTIMENTE FUNCŢIONALE Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin cu privire la activitatea economică. . B. este subordonat Directorului financiar contabil (birou financiar. Serviciului financiar – contabilitate .organizarea inventarierii periodice a mijloacelor materiale şi regularizarea diferenţelor constatate.participarea la organizarea sistemului informaţional al unităţii. . . fără mişcare sau cu mişcare lentă sau pentru prevenirea oricăror alte imobilizări de fonduri. . Pentru constituirea serviciului este necesar un număr de minim 5 posturi iar pentru constituirea biroului este necesar un număr de minim 3 posturi. 30 . aprovizionare . . supranormative. asigurarea ţinerii lor corecte şi la zi. administrativ.organizarea analizei periodice a utilizării bunurilor materiale şi luarea măsurilor necesare împreună cu celelalte birouri şi servicii din unitate.întocmirea proiectelor privind bugetul de venituri şi cheltuieli. în ceea ce priveşte stocurile disponibile. corespunzător comenzilor şi contractelor emise.

Întocmeşte lucrările de salarizare lunar. . . . de promovare. . .Aplicarea legislaţiei în domeniul managementului resurselor umane privind angajarea. .Asigură gestiunea carnetelor de muncă.Efectuează lucrări privind încheierea. a numărului de posturi.întocmirea propunerilor de plan casă pentru plăţi în numerar. birou personal) şi asigură : .Stabileşte şi actualizează conform reglementărilor legale. Serviciul Resurse Umane. .Calculează vechimea în specialitate şi vechimea în muncă la încadrare. a regulamentului de organizare şi funcţionare.Operează în carnetele de muncă toate modificările privind funcţia. a statului de funcţiuni.. . .Fundamentează fondul de salarii necesar personalului din unitate în vederea întocmirii proiectului de Buget de Venituri şi Cheltuieli.verificarea documentelor justificative de cheltuieli sub aspectul formei. 2. perfecţionarea profesională a resurselor umane din cadrul unităţii. salariile de încadrare şi celelalte drepturi salariale pentru personalul din cadrul unităţii.Întocmeşte documentaţia privind pensionarea pentru limită de vârstă sau invaliditate pentru personalul din unitate. suspendarea şi încetarea contractului individual de muncă precum şi acordarea tuturor drepturilor prevăzute de legislaţia muncii.Urmăreşte întocmirea şi actualizarea de către conducătorii de compartimente a fişelor de post şi asigură gestionarea lor conform prevederilor legale. conţinutului şi legalităţii operaţiunii. salariul şi alte sporuri salariale pe baza contractelor de muncă. . .Gestionează procesul de realizare a evaluării şi întocmirea rapoartelor/fişelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale. în conformitate cu prevederile legale. . .Asigură întocmirea documentaţiilor privind modificarea/actualizarea organigramei spitalului.Asigură secretariatul comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor vacante şi întocmeşte lucrările privind încadrarea în muncă a candidaţilor declaraţi admişi pe baza proceselor verbale ale comisiilor. . . evaluarea.Execută lucrările de normare a personalului aplicând criteriile de normare din normativele în vigoare.luarea măsurilor necesare pentru asigurarea integrităţii patrimoniului şi pentru recuperarea pagubelor produse. 31 .Întocmeşte şi actualizează Registrul de evidenţă a salariaţilor. .Asigură introducerea în baza de date a informaţiilor referitoare la personal şi actualizează baza cu datele noilor angajaţi. este subordonat sef serviciu Resurse Umane ( birou salarizare. . modificarea.

Stabileşte salariile de bază ale personalului contractual ca urmare a evaluării anuale.întocmeşte situaţii prin care se informează conducerea spitalului cât şi şefii de secţie despre indicatorii obţinuţi. .Întocmeşte formalităţile în vederea acordării de concedii cu/fără plată şi şine evidenţa acestora. Serviciul aprovizionare-transport asigură : . Direcţia judeţeană de Statistică. anual. . .Întocmeşte documentaţia privind sancţionarea personalului unităţii în baza raportului Comisiei de Disciplină.aprovizionarea ritmică şi la timp cu toate bunurile.Întocmeşte documentaţia privind acordarea salariilor de merit pentru personalul din cadrul Serviciului. .întocmeşte centralizatoare de diagnostice şi proceduri care se transmit la Direcţia de Sănătate Publică.Întocmeşte documentaţia privind acordarea premiilor anuale (al 13-lea salariu). . atribuţiile sale fiind: . medicamentele şi materialele necesare bunului mers al activităţilor medicale. .. administrative şi tehnice. 3. conform legii. . cazurile nevalidate.analizează indicatorii pe spital.calculează indicatorii specifici prin care se analizează activitatea spitalului. . orice altă lucrare repartizată de către conducerea unităţii privind problemele specifice serviciului RU. . Serviciul de Evaluare statistică si informatică medicală colectează datele la nivel de secţie lunar. .Asigură operarea programărilor şi efectuării concediilor de odihnă ale angajaţilor.întocmeşte raportul de decontare a serviciilor spitaliceşti pe baza grupelor de diagnostice. . 32 .respectarea legislaţiei în domeniul achiziţiilor de bunuri. . 4.Întocmeşte orice alte lucrări prevăzute de Codul Muncii. CJAS. ICM. . lunar.Execută la termenul precizat. Direcţia Judeţeană de Finanţe. trimestrial.Întocmeşte şi transmite situaţiile periodice solicitate de ASP.Eliberează la cerere adeverinţe privind calitatea de salariat care atestă vechimea în muncă sau drepturile salariale. trimestrial. . anual şi se prelucrează în vederea trimiterii spre INCDS.

coordonarea activităţii colectivului de licitaţii electronice. . are următoarele atribuţii: . .asigură consilierea managerului general. asigurând condiţii optime de păstrare şi depozitare a bunurilor.execută la termenul precizat. .participă la negocierea şi încheierea contractelor. are următoarele atribuţii: .efectuează activităţi de audit intern pentru a evalua dacă sistemele de management şi control sunt conforme cu normele de legalitate. eficienţă şi eficacitate.recepţionarea calitativă şi cantitativă a materialelor. . . . . instrumentar. orice altă lucrare repartizată de către conducerea unităţii privind problemele specifice serviciului aprovizionare-transport. .urmăreşte apariţia actelor normative şi semnalează organele de conducere şi serviciilor interesate atribuţiile ce le revin din acestea. economicitate.urmărirea distribuirii judicioase a materialelor în secţiile şi serviciile spitalului. . regularitate. întocmirea şi urmărirea graficului de livrări pentru materialele necesare unităţii.reprezintă şi apără interesele spitalului în faţa organelor administraţiei de stat.elaborează planul anual şi planul strategic de audit intern. . 33 . aparatură în cele mai bune condiţii. Compartiment juridic. 6. în conformitate cu normele în vigoare. Compartimentul Audit. . actele care pot angaja răspunderea patrimonială a spitalului precum şi orice alte acte care produc efecte juridice.coordonarea activităţii magaziilor..asigură aprovizionarea unităţii cu alimente. în baza delegaţiei date de conducerea spitalului. materiale. a instanţelor judecătoreşti şi a altor organe cu caracter jurisdicţional. . alimentelor primite de la furnizori şi asigurarea transportului acestora în condiţii igienico-sanitare. .raportează imediat conducătorului spitalului în cazul identificării unor neregularităţi sau posibile prejudicii. precum şi în cadrul oricărei proceduri prevăzute de lege. .urmărirea încheierii şi derulării contractelor de achiziţii publice. 5.avizează la cererea conducerii.intră în relaţii cu secţiile şi serviciile din spital şi cu furnizorii de materiale şi medicamente.încheierea contractelor economice cu furnizorii.

asigură efectuarea inventarierii patrimoniului în condiţiile şi la termenele stabilite prin acte normative.7.asigură întreţinerea clădirilor. . Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Timiş. orice altă lucrare repartizată de către conducerea unităţii privind problemele specifice serviciului administrativ. implementarea şi dezvoltarea aplicaţiilor cerute de către departamentele SCJUT. . Serviciul de informatică asigură condiţiile pentru buna funcţionare a sistemului informatic (infrastructura.Instruirea personalului Spitalului.hosptm.Realizarea situaţiilor urgente cerute de diverse compartimente: Resurse Umane.asigură măsurile necesare pentru utilizarea inventarului administrativgospodăresc în condiţii de eficienţă maximă. .ro. . Birou Personal. . manipularea şi depozitarea corespunzătoare a bunurilor. implementare. care lucrează cu calculatorul. diagnosticare probleme şi reparaţii hardware. soft.asigură recepţionarea . autentificarea staţiilor şi utilizatorilor pe server pentru acces la reţea. Serviciul Administrativ. Serviciul Intern de Prevenire şi Protecţie 34 . . MSP. a INTRANET-ului şi INTERNET-ului în SCJUT şi are în principal următoarele atribuţii: . Birou Salarii.execută la termenul precizat. .Propuneri pentru oganizarea şi dezvoltarea sistemului informatic al Spitalului.Întreţinerea şi dezvoltarea site-ului www. Casa de Asigurări de Sănătate Timiş. instruire).Administrarea reţelei de calculatoare. .Întreţinerea calculatoarelor din reţeaua Spitalului: instalare/reinstalare sisteme de operare şi aplicaţii pe staţiile de lucru. . 9. . are în principal următoarele atribuţii: .Urmărirea stării de funcţionare a tuturor echipamentelor aflate în dotare şi pe care rulează aplicaţii ale Oficiului de Calcul. instalaţiilor şi inventarului spitalului. . 8. etc. Direcţia Judeţeană a Finanţelor Publice Timiş.Programarea. . .asigură întreţinerea curăţeniei.asigură păstrarea arhivei spitalului conform normelor legale. în vederea exploatării echipamentelor şi aplicaţiilor la performanţe optime. dar care nu este de specialitate. . asigurarea remedierii defecţiunilor apărute.Colaborarea cu Serviciul Resurse Umane şi Biroul Financiar pentru raportarea situaţiilor către Casa Teritorială de Pensii Timiş.

Elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire. . .Elaborarea programului de instruire – testare la nivelul întreprinderii şi / sau unităţii. .În confomitate cu HGR nr.Verificarea cunoaşterii şi aplicării de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi protecţie. privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă. .1.Evidenţa posturilor de lucru care. . .Identificarea echipamentelor individuale de protecţie necesare pentru posturile de lucru din unitate şi întocmirea necesarului de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecţie.Informarea angajatorului. .Propunerea atribuţiilor şi răspunderilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.Întocmirea unui necesar de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire a lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Serviciul SIPP are următoarele atribuţii: . .Identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a sistemului de muncă. . la recomandarea medicului de medicina muncii. în scris.1425/oct. asupra deficienţelor constatate în timpul controalelor efectuate la locul de muncă şi propunerea de măsuri de prevenire şi protecţie. stabilirea tipului de semnalizare necesar. care se consemnează în fişa postului. necesită testarea aptitudinilor şi / sau control psihologic periodic.Elaborarea de instrucţiuni proprii pentru completarea şi /sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă. asigurarea informării şi instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi verificarea cunoaşterii şi aplicării de către lucrători a informaţiilor primite.Participarea la cercetarea evenimentelor.Evidenţa echipamentelor de muncă şi urmărirea ca verificările periodice ale echipamentelor de muncă să fie efectuate de persoane competente. . . .2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă la nivelul SCJUT funcţionează SIPP în subordinea directă a angajatorului. . mijloace de muncă / echipamente de muncă şi mediul de muncă pe locuri de muncă. ce revin lucrătorilor. stabilite prin fişa postului.048 / 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă. sarcină de muncă. respectiv executant.Evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific. stabilirea periodicităţii adecvate pentru fiecare loc de muncă. precum şi a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.Stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate şi sănătate în muncă.Evidenţa posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare. 35 . conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. . .Elaborarea şi actualizarea planului de prevenire şi protecţie. ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale unităţii.

9. medicul de medicina muncii. prevăzuţi în anexa la prezentul contract de administrare. investiţiile şi lucrările de reparaţii curente şi capitale necesare pentru desfăşurarea activităţii în anul bugetar respectiv. 6. . aplică strategiile de dezvoltare ale spitalului.Elaborarea rapoartelor privind accidentele de muncă suferite de lucrătorii din unitate. 36 . pe care le transmite spre aprobare conducerii spitalului. în vederea coordonării măsurilor de prevenire şi protecţie. 2. adecvate la necesarul de servicii medicale specifice secţiei/laboratorului sau serviciului medical. .Întocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfăşurarea acestor activităţi. 8. 7. îndrumă şi realizează activitatea de acordare a îngrijirilor medicale în cadrul secţiei respective şi răspunde de calitatea actului medical. răspunde de calitatea serviciilor medicale prestate de către personalul medicosanitar din cadrul secţiei/laboratorului sau serviciului medical. elaborate cu sprijinul compartimentului economico-financiar. 4.Propunerea de sancţiuni şi stimulente pentru lucrători.Colaborarea cu lucrătorii şi / sau reprezentanţii lucrătorilor. propune directorului medical planul anual de furnizare de servicii medicale al secţiei/laboratorului sau serviciului medical şi răspunde de realizarea planului aprobat. cu prilejul vizitelor de control şi al cercetării evenimentelor. 5. ATRIBUŢIILE PERSONALULUI MEDICAL A. Medic Şef Secţie:  În domeniul organizării şi structurii unităţii şi a personalului: 1. evaluează necesarul anual de medicamente şi materiale sanitare al secţiei/laboratorului sau serviciului medical. PERSONAL MEDICAL CU STUDII SUPERIOARE 1. fiind responsabil de realizarea indicatorilor specifici de performanţă ai secţiei/laboratorului sau serviciului medical. pe criteriul îndeplinirii atribuţiilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. înaintează comitetului director propuneri privind proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al secţiei/laboratorului sau serviciului medical. organizează şi coordonează activitatea medicală din cadrul secţiei/laboratorului sau serviciului medical.Urmărirea realizării măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă. răspunde de crearea condiţiilor necesare acordării de asistenţă medicală de calitate de către personalul din secţie/laborator sau serviciul medical. 3. angajează cheltuieli în limita bugetului repartizat.. . .

inclusiv din donaţii. 12. răspunde de utilizarea optimă a sistemului informatic aflat pe secţie . în conformitate cu legislaţia în vigoare. răspunde de asigurarea condiţiilor adecvate de cazare. avizează tratamentul. urmăreşte şi evaluează activitatea de instruire şi performanţele profesionale ale personalului aflat în subordinea directă. supervizează conduita terapeutică. răspunde de respectarea la nivelul secţiei/laboratorului sau serviciului medical a regulamentului de organizare şi funcţionare. 15. pe categorii şi locuri de muncă. 24. pentru personalul aflat în subordine. 23. hotărăşte oportunitatea continuării spitalizării în primele 24 de ore de la internare. stabileşte atribuţiile care vor fi prevăzute în fişa postului pentru personalul din subordine. conform reglementărilor legale în vigoare. 21. coordonează activităţile de control al calităţii serviciilor acordate de personalul medicosanitar din cadrul secţiei/laboratorului sau serviciului medical potrivit ghidurilor. 22. propune planul de formare şi perfecţionare a personalului aflat în subordine. igienă. pe care îl supune aprobării managerului. prescrierea investigaţiilor paraclinice. procedurilor şi protocoalelor. 11. conform reglementărilor legale. în conformitate cu reglementările legale în vigoare. alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor nosocomiale în cadrul secţiei/laboratorului sau serviciului medical. propune aplicarea de sancţiuni administrative pentru personalul aflat în subordine care se face vinovat de nerespectarea regulamentului de organizare şi funcţionare. face propuneri comitetului director privind necesarul de personal. 16. a regulamentului intern al spitalului. pe care le înaintează spre aprobare managerului. întreprinde măsurile necesare şi urmăreşte realizarea indicatorilor specifici de performanţă ai secţiei/laboratorului sau serviciului medical. în vederea aprobării de către manager. avizează şi răspunde de modul de completare. 37 . conform structurii organizatorice şi fişei postului. 18. 17. prevăzuţi în anexa la prezentul contract de administrare. în funcţie de volumul de activităţi. 20. 25. pe care o supune aprobării managerului spitalului. 19. a indicaţiilor operatorii şi programului operator pentru pacienţii internaţi în cadrul secţiei.10. elaborează fişa postului pentru personalul aflat în subordine. a regulamentului intern al spitalului. 14. pe baza criteriilor de internare. aprobă internarea pacienţilor în secţie. înaintează comitetului director propuneri de creştere a veniturilor proprii ale secţiei/laboratorului sau serviciului medical. întocmirea şi arhivarea documentelor medicale eliberate în cadrul secţiei/laboratorului sau serviciului medical. procedurilor şi dispoziţiilor conducerii. organizează. cu excepţia internărilor de urgenţă. fonduri ale comunităţii locale ori alte surse. 13. în conformitate cu normele stabilite de Ministerul Sănătăţii Publice. propune programul de lucru pe locuri de muncă şi categorii de personal.

instruire a personalului medical şi nemedical al secţiei. 30. . prevenire şi control din cadrul secţiei/laboratorului sau serviciului medical. conform normelor şi procedurilor legale. informaţiilor şi documentelor referitoare la activitatea secţiei/laboratorului sau serviciului medical. în conformitate cu reglementările legale în vigoare.stabileşte obiectivele pe termen scurt (anual) şi pe termen lung a activităţii de cercetare . 27.  Gestiunea eficientă a bugetului primit: . 29.propune la începutul anului planul de învăţământ / instruire şi planul de cercetare ştiinţifică medicală al secţiei clinice universitare pe care o conduce. asigură respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la păstrarea secretului profesional. . cu aprobarea consiliului medical. financiar-economici. în domeniul financiar îndeplineşte atribuţiile conducătorului compartimentului de specialitate. . 33. răspunde de respectarea prevederilor legale privind drepturile pacientului de către personalul medical din subordine şi ia măsuri imediate când se constată încălcarea acestora. propune managerului un înlocuitor pentru perioada când lipseşte din spital. precum şi a altor date privind activitatea de supraveghere.propune conducerii necesarul de posturi în secţie pe baza normativelor şi a BVC al secţiei.stabileşte obiectivele anuale de învăţământ. 31. 38 . care urmează să fie implementate la nivelul secţiei/laboratorului sau serviciului medical. răspunde de încheierea contractelor de asigurare de malpraxis de către personalul medical din subordine.stabileşte obiectivele secţiei în corelaţie cu obiectivele şi scopurile manageriale ale conducerii SCJUT.dezvoltare. propune protocoale specifice de practică medicală. păstrarea confidenţialităţii datelor pacienţilor internaţi. asigură monitorizarea şi raportarea la termen indicatorilor specifici activităţii medicale.fundamentează şi susţine în faţa conducerii bugetul de venituri şi cheltuieli a secţiei. 28. 32. care se aprobă de conducătorul spitalului. . sesizărilor şi reclamaţiilor referitoare la activitatea secţiei/laboratorului sau serviciului medical. răspunde de soluţionarea sugestiilor.26.  Fixarea şi realizarea obiectivelor specifice din activitate: . potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. şi face propuneri de angajare a cheltuielilor cu medicamentele şi materialelor sanitare. .organizează şi răspunde de activitatea didactică şi de cercetare ştiinţifică medicală desfăşurată în secţie.

propune şi justifică modificarea bugetului alocat secţiei în funcţie de nevoile acesteia.organizează şi asigură efectuarea periodică a inventarierii bunurilor aflate în dotarea secţiei. auxiliar şi elementar sanitar cu care lucrează. participând şi la desfăşurarea de studii clinice în spital. . alimentaţia şi tratamentul corespunzător.. În cazul în care este angajat al UMF şi desfăşoară activitate integrată participă la realizarea de proiecte de finanţare prin programe naţionale şi internaţionale a cercetării ştiinţifice medicale în spital.semnează statele de plată şi toate documentele specifice de muncă din aria de competenţă. precum şi a normelor de protecţia muncii în sectorul de activitate pe care îl are în grijă. specialist – din secţiile cu paturi: Examinează bolnavii imediat la internare şi completează Foaia de Observaţie în primele 24 de ore iar în cazuri de urgenţă. 2. Controlează şi răspunde de întreaga activitate de îngrijire a bolnavilor desfăşurată de personalul mediu.face propuneri de dotare materială corespunzătoare necesităţilor secţiei. Răspunde de activitatea rezidenţilor pe care îi are în pregătire. Comunică zilnic medicului de gardă bolnavii gravi pe care îi are în îngrijire şi care necesită supraveghere deosebită. supraveghează tratamentele medicale executate de cadrele medii şi auxiliare sanitare iar la nevoie le efectuează personal. Medicul primar răspunde şi conduce echipa de gardă conform graficului lunar. Întocmeşte şi semnează condica de medicamente pentru bolnavii pe care îi îngrijeşte. Examinează zilnic bolnavii şi consemnează în Foaia de Observaţie evoluţia explorărilor de laborator. gestionează eficient bugetul stabilit de către conducerea SCJUT. 39 . Medic primar. imediat foloseşte investigaţiile paraclinice efectuate ambulator. . Răspunde de activitatea medicală din saloanele ce îi sunt repartizate de şeful clinicii. Informează ofiţerul de serviciu despre orice eveniment din gardă. În cazul în care este medic coordonator pe spital pe perioada gărzii răspunde de activitatea medicală de urgenţă a întregului spital şi soluţionează toate problemele ivite. Asigură şi răspunde de aplicarea tuturor măsurilor de igienă şi antiepidemice. Prezintă medicului şef de secţie situaţia bolnavilor pe care îi are în îngrijire şi solicită sprijinul acestuia ori de câte ori este necesar. Recomandă şi urmăreşte zilnic regimul alimentar al bolnavilor. Raportează cazurile de boli infecţioase şi boli profesionale potrivit dispoziţiilor în vigoare.

În cazul în care este angajat al UMF şi desfăşoară activitate integrată participă la realizarea de proiecte de finanţare prin programe naţionale şi internaţionale a cercetării ştiinţifice medicale în spital. din dispoziţia acestuia. Asigură consultaţii de specialitate în ambulator conform programului întocmit de medicul şef al secţiei. Efectuează si răspunde de introducerea programelor analitice in analizoarele automate. modificai ale programelor analitice amintite insa numai dup 40 . participând şi la desfăşurarea de studii clinice în spital. in cazuri justificate. Răspunde prompt la toate solicitările de urgenţă şi la consulturile din aceiaşi secţie şi alte secţii şi colaborează cu toţi medicii din secţiile şi laboratoarele din spital în interesul unei cât mai bune îngrijiri medicale a bolnavilor. in toate cazurile. conform prospectelor existente in kiturile de reactivi. Face parte din echipa operatorie în intervenţiile chirurgicale care se efectuează bolnavilor aflaţi sub îngrijirea lui.Răspunde de disciplina. interpretează rezultatele obţinute. de asemenea efectuează. specialist – Laborator Efectuează analize si investigaţii medicale de specialitate din produsele biologice prezentate pentru analiza in laboratorul clinic. utilizând. recomandate de producătorii aparatelor). Intocmeste si semnează documentele privind investigaţiile efectuate. conform solicitării. materiale adecvate puse la dispoziţie in acest scop de conducerea laboratorului. prin metode manuale (aplicând tehnicile standard de laborator) si automate (aplicând tehnicile din manualele de utilizare. Răspunde de înscrierea protocolului operator în condica de intervenţii chirurgicale şi în foaia de observaţie a bolnavului. Prezint cazurile deosebite medicului sef de laborator. ţinuta şi comportamentul personalului în subordine şi al bolnavilor pe care îi are în îngrijire. Îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de şeful de secţie şi conducerea spitalului. putând realiza. Întocmeşte formele de externare ale bolnavilor şi redactează orice act medical aprobat de conducerea spitalului în legătură cu bolnavii pe care îi are sau i-a avut în îngrijire. 3. potrivit indicaţiilor şi programului stabilit de medicul de secţie. interpretează si răspunde de IQC pentru analizoarele de mai sus. Răspunde prompt la solicitai in caz de urgente medico-chirurgicale ce necesita investigaţii de laborator si/sau la consult cu alţi medici. Asigură contravizita şi gărzile în secţie potrivit graficului de muncă stabilit de către medicul şef de secţie sau în situaţii deosebite. Efectuează si răspunde de calibrarea analizoarelor automate din compartimentul de lucru si/sau pe care le are in responsabilitate. Medic primar.

conducerea laboratorului despre defecţiunile si/sau funcţionarea anormala a analizoarelor menţionate la pct. numai a reactivilor si materialelor de laborator stabilite si/sau aprobate de conducerea laboratorului. 41 . Verifica si răspunde de realizarea si menţinerea curăţeniei si dezinfecţiei la locul de munca. Verifica si răspunde de îndepărtarea reziduurilor biologice rezultate din activitatea specifica compartimentului. Anunţa. in scris.consultarea conducerii laboratorului si in urma autorizării primite din partea acesteia. inclusiv a celor menţionate mai sus. conducerea laboratorului. Verifica si răspunde de utilizarea la efectuarea testelor de laborator. după încunoştiinţarea si avizarea primita din partea conducerii laboratorului. repararea si. conform normelor legale in vigoare. Solicita intervenţia service si întretinere tehnica periodica atunci când este cazul. Interpretează si verifica toate testele de laborator efectuate manual in compartimentul de lucru. Anuntă.1. Răspunde de evidenta scrisa a reactivilor si materialelor de laborator primite in compartiment pentru utilizare. in scris. către conducerea laboratorului. dup consultări cu conducerea laboratorului si notează aceste intervenţii in jurnalul de serice si întretinere al aparatului respectiv. precum si rezultatele obţinute in urma analizării produselor biologice pe analizoarele automate. Urmăreste introducerea in practica a metodelor si tehnicilor noi de laborator. a solicitărilor lunare si suplimentare de reactivi si materiale de laborator necesare desfăşurării activităţii specifice. înaintând conducerii laboratorului. lunar. specifice compartimentului de lucru. Verifica si răspunde de stocarea produselor biologice conform instrucţiunilor primite din partea conducerii laboratorului. Foloseşte corect si răspunde de bunurile aflate in cadrul compartimentului de lucru si/sau pe care le are in grija si ia masuri. conform dispoziţiilor stabilite de conducerea laboratorului. Verifică. daca este cazul. un raport scris conform modelelor stabilite de aceasta. Răspunde de întocmirea si păstrarea documentelor din compartimentului de lucru. pentru conservarea. Verifica si autorizează eliberarea in scris. a altor aparate. tehnicii de calcul si a sistemului informaţional existent in compartiment. înlocuirea lor. îndrumă si răspunde de activitatea profesionala a personalului aflat in subordinea sa în compartimentul de lucru. in funcţie de disponibilul existent in compartiment. autorizează eliberarea rezultatelor si este răspunzător pentru acestea. răspunde de utilizarea judicioasa a acestora. despre eventualele nereguli constatate la reactivii si materialele de laborator eliberate spre utilizare si face propuneri pentru eliminarea sau remedierea situaţiilor ivite. conform normelor legale in vigoare.

Poarta in permanenta.1994).1999 si din Ordinul M. controlul si combaterea infecţiilor nosocomiale (prevederile cuprinse in Ordinul M. raţionala si eficienta a mijloacelor. de mijloacele fixe si obiectele de inventar pe care le are in responsabilitate si/sau se afla in compartimentul de lucru: ustensile. produse etc.S..04. materialelor si produselor pe care le primeşte si are in folosinţa sau care sunt utilizate de personalul in subordine. in timpul programului de lucru. nr.S. timpul de munca se consemnează zilnic in condicile de prezenta ale laboratorului. Respecta normele igienico – sanitare si de protecţia muncii. 663 / 4. Respecta normele de securitate.. .S. manipulare a reactivilor si celorlalte materiale de laborator. S. .2002). pe care-l schimba ori de câte ori este necesar in vederea păstrării igienei si a aspectului estetic personal. Respecta permanent regulile de igiena personala si declara asistentului şef îmbolnăvirile pe care le prezintă personal sau îmbolnăvirile survenite la membrii de familie. apartinatori si celelalte persoane cu care vine in contact sau colaborează. având obligaţia folosirii unui limbaj politicos si a unei conduite civilizate fata de orice persoana pe parcursul desfasurarii întregii activitati in cadrul spitalului.Participa la procesul de formare a viitorilor asistenţi si medici. Respecta programul de lucru si semnează zilnic si la timp in condica de prezenta. 984 / 23. nr. Respecta reglementările in vigoare privind gestionarea deşeurilor rezultate din activitatile medicale (prevederile din Ordinul M. .Respecta secretul profesional si Codul de etica si deontologie profesionala .06. cu trecerea orei de începere a programului si a orei de terminare a programului de lucru. Respecta normele P.S. . de disciplina si comportamentul personalului in subordine. .10.Cunoaşte prevederile cuprinse in Ordinul M. precum si a recipientelor cu produse biologice si patologice. Nu paraseste serviciul înainte de sosirea schimbului si preda verbal toate problemele secţiei.Respecta prevederile din regulamentul intern al unitatii si al secţiei. Răspunde de păstrarea in bune condiţii si utilizarea corecta. nr.Răspunde de asigurarea condiţiilor igienico-sanitare la locul de munca. 42 . prin studiu individual sau alte forme de educatie continua.Respecta comportamentul etic fata de pacienţi.Respecta reglementările in vigoare privind prevenirea. Supraveghează si răspunde personal. de insusirea cunostintelor necesare utilizării echipamentelor. 119/2004 (pentru aprobarea normelor privind autorizarea si funcţionarea laboratoarelor care efectuează analize medicale). aparate.Se preocupa de actualizarea cunostintelor profesionale. precum si ecusonul standard pentru identificare. nr. echipamentul de protecţie stabilit. I. . 219 / 01.

În cazul în care este angajat al UMF şi desfăşoară activitate integrată participă la realizarea de proiecte de finanţare prin programe naţionale şi internaţionale a cercetării ştiiţifice medicale în spital. răspunde de asigurarea condiţiilor igienico – sanitare la locul de muncă. B. urmăreşte aplicarea măsurilor de protecţie contra iradierii. . ţinuta şi comportamentul personalului în subordine. atât pentru personalul sanitar cât şi pentru bolnavii care se prezintă pentru investigaţii radiologice. întocmeşte şi semnează documentele privind investigaţiile efectuate. participând şi la desfăşurarea de studii clinice în spital. răspunde prompt la solicitări în caz de urgenţe medico – chirurgicale sau de consulturi cu alţi medici. controlează activitatea personalului subordonat.Răspunde de modul de îndeplinire al sarcinilor de serviciu. PERSONAL MEDICAL CU STUDII MEDII 1. supraveghează ca developarea filmelor radiografice să se execute corect şi în aceeaşi zi. răspunde de buna conservare şi depozitare a filmelor radiografice. urmăreşte perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului în subordine. medic specialist – Radiologie: efectuează investigaţii de specialitate. de disciplină. la solicitarea conducerii laboratorului.) Asistenta (sora) şefă din secţie are în principal următoarele sarcini : . Medic primar. Asistenta şefă 1. îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de şeful secţiei şi de conducerea spitalului. 2. foloseşte corect aparatura şi ia măsuri în caz de defecţiune prin anunţarea personalului tehnic în vederea reparaţiilor. Executa si alte sarcini de serviciu (corespunzătoare postului si in limita competentelor profesionale certificate). prezintă cazurile deosebite medicului şef de secţie. Răspunde de activitatea medicilor rezidenţi pe care îi are în pregătire. 43 . 4.38. urmăreşte introducerea în practică a metodelor şi tehnicilor noi.îndrumă şi controlează întreaga activitate a personalului mediu.) Asistenta (sora) şefă din secţie este subordonată direct medicului şef de secţie. auxiliar şi elementar sanitar din secţie .

sprijină buna desfăşurare a muncii de pregătire practică a elevilor şcolilor sanitare aflaţi în stagiu şi a elevelor de la cursurile organizate de Crucea Roşie. . .întocmeşte necesarul de regimuri alimentare pentru secţie. .însoţeşte medicul şef de secţie la vizită. . asigurând utilizarea şi păstrarea acestora în condiţii corespunzătoare. precum şi informarea acestora asupra prevederilor regulamentului de ordine interioară al spitalului. .controlează şi răspunde de ţinuta şi disciplina personalului din subordine şi a bolnavilor internaţi.controlează şi răspunde de asigurarea sterilizării instrumentarului şi a tuturor măsurilor de asepsie şi antisepsie. . .semnalează medicului şef de secţie aspectele deosebite cu privire la evoluţia şi îngrijirea bolnavilor. . . . în lipsa ei delegă un cadru mediu sau auxiliar corespunzător care să răspundă de sarcinile asistentei (sorei) şefe. se analizează evenimentele din secţie din ultimele 24 ore.controlează medicamentele de la “aparat” şi asigură justificarea la zi şi completarea acestora. referitor la drepturile şi îndatoririle bolnavilor internaţi.organizează şi controlează folosirea integrală a timpului de muncă al personalului din subordine. . . stabilindu-se măsurile necesare.supraveghează desfăşurarea vizitelor la bolnavi de către aparţinători.se îngrijeşte de asigurarea instrumentarulu necesar efectuării tratamentelor curente şi de urgenţă. controlează predarea serviciului pe ture şi asigură folosirea judicioasă a personalului în perioadele de concedii. raportul de gardă al personalului mediu şi auxiliar sanitar. cu care ocazie.organizează păstrarea medicamentelor primite pentru tratamentul zilnic.asigură trimiterea condicilor de medicamente la farmacie şi administrarea tratamentului potrivit indicaţiilor medicale.răspunde de bunurile aflate în gestiunea sa.participă la întocmirea fişelor anuale de apreciere a activităţii personalului mediu. auxiliar şi elementar sanitar din secţie. . 44 .se preocupă de ridicarea continuă a nivelului profesional al personalului din subordine. organizează şi asistă la distribuirea mesei. consemnează şi asigură îndeplinirea de către personalul în subordine. .ţine evidenţa mişcării bolnavilor în registrul de intrare şi ieşire al secţiei şi transmite situaţia locurilor libere la camera de gardă şi registratorului medical. necesare prevenirii transmiterii infecţiilor interioare.răspunde de aplicarea măsurilor de igienă şi antiepidemice. întocmeşte graficul de lucru al acestuia. . .. .asigură primirea bolnavilor în secţie.participă la raportul de gardă al medicilor. . a tuturor indicaţiilor date de acesta. .organizează la începutul programului.

45 . elaborează şi implementează planul de îngrijire şi evaluează rezultatele obţinute pe tot parcursul internării.organizează şi controlează activitatea de educaţie sanitară a bolnavilor şi aparţinătorilor de către personalul din subordine. .scările dintre etajul secţiei şi etajul inferior. . conform reglementărilor profesionale şi cerinţelor postului. . . . .diagnostic principal. .asigurarea corectitudinii datelor colectate.uşi lift. .Îşi desfăşoară activitatea în mod responsabil.Respectă regulamentul de ordine interioară. . 2.saloane şi toate încăperile aparţinând secţiei. Nr.Prezintă medicului de salon pacientul pentru examinare şi îl informează asupra stării acestuia de la internare si pe tot parcursul internării. .colectarea datelor la nivel de pacient conform Instrucţiunilor Centrului de Colectare.starea la externare a pacientului. ţinuta de spital şi îl repartizează la salon.Preia pacientul nou internat şi însoţitorul acestuia (în funcţie de situaţie). .185/2003.păstrarea confidenţialităţii datelor colectate. diagnostice secundare.coridoare. . stabileşte priorităţile. . Completare Fişa postului Asistenta şefă răspunde de modul cum organizează şi controlează efectuarea curăţeniei în conformitate cu normele prevăzute de Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. observă simptomele şi starea pacientului.Acordă prim ajutor în situaţii de urgenţă şi cheamă medicul.. Statistică Sanitară şi Documentare Medicală: . . le înregistrează în dosarul de îngrijire şi informează medicul. verifică toaleta personală.29/ianuarie 2003 .date demografice.proceduri terapeutice. . Completare fişa postului conform Ord.Participă la asigurarea unui climat optim şi de siguranţă în salon.Identifică problemele de îngrijire ale pacienţilor. în: .răspunde de existenţa biletului de voie a persoanelor care însoţesc în saloane bolnavii grav. Asistent medical – secţiile cu paturi: .

Pregăteşte bolnavul şi ajută medicul la efectuarea tehnicilor speciale de investigaţii şi tratament.Semnalează medicului orice modificări depistate. .Se preocupă de actualizarea cunoştinţelor profesionale.Asigură îngrijirile postoperator. . . în bune condiţii echipamentele şi instrumentarul din dotare. .Respectă secretul profesional şi codul de etică al asistentului medical. .Utilizează şi păstrează. pentru păstrarea igienei şi a aspectului estetic personal. supraveghează şi asigură alimentarea pacienţilor dependenţi. . creării condiţiilor pentru satisfacerea nevoilor fiziologice. .Asigură pregătirea preoperatorie a pacientului.Pregăteşte pacientul pentru externare. schimbării poziţiei bolnavului. instrumentarul şi materialul steril necesar intervenţiilor. identifică cadavrul şi organizează transportul acestuia la locul stabilit de conducerea spitalului. pentru investigaţii speciale sau intervenţii chirurgicale. imunizările. . . organizează transportul bolnavului şi la nevoie supraveghează starea acestuia pe timpul transportului.Participă la acordarea îngrijirilor paliative şi instruieşte familia sau aparţinătorii pentru acordarea acestora. testările biologice. . efectuează tratamentele.Recoltează produse biologice pentru examenele de laborator. conform prescripţiei medicului. care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie.Administrează personal medicaţia.Efectuează verbal sau în scris preluarea/predarea fiecărui pacient şi a serviciului în cadrul raportului de tură. controlul şi combaterea infecţiilor nosocomiale. . .Răspunde de îngrijirea bolnavilor din salon şi supraveghează efectuarea de către infirmieră a toaletei.În caz de deces inventariază obiectele personale.Respectă şi apără drepturile pacientului.Respectă reglementările în vigoare privind prevenirea.Observă apetitul pacienţilor. conform prescripţiei medicale. .. prin studiu individual sau alte forme de educaţie continuă şi conform cerinţelor postului. . supraveghează colectarea materialelor şi instrumentarului de unică folosinţă utilizat şi se asigură de depozitarea acestora în vederea distrugerii.Supraveghează modul de desfăşurare a vizitelor aparţinătorilor conform regulamentului de ordine interioară. .Pregăteşte bolnavul. . . supraveghează distribuirea alimentelor conform dietei consemnate în foaia de observaţie. . . prin tehnici specifice. 46 . schimbării lenjeriei de corp şi de pat.Poartă echipamentul de protecţie prevăzut de regulamentul de ordine interioară.Pregăteşte echipamentul. .

. . .asigură evidenţa examenelor radioscopice şi radiografice. supraveghează colectarea materialelor şi instrumentarului de unică folosinţă utilizat şi se asigură de depozitarea acestora în vederea distrugerii. Asistent medical – farmacie: .organizează spaţiul de muncă şi activităţile necesare distribuirii medicamentelor şi materialelor sanitare. .participă împreună cu medicul radiolog la procesul de învăţământ şi la activitatea de cercetare ştiinţifică. controlul şi combaterea infecţiilor nosocomiale.Participă. .pregăteşte bolnavul şi materialele necesare examenului radiologic.Eliberează medicamente şi produse galenice. . în bune condiţii. . . . . conform prescripţiei medicului.păstrează evidenţa la zi a filmelor consumate. . .supraveghează ordinea şi curăţenia la locul de muncă. echipamentele şi instrumentarul din dotare. .înscrie rezultatele interpretării filmelor în registrul de consultaţii radiologice. . . 47 .asigură utilizarea în condiţii optime a aparaturii şi sesizează orice defecţiuni în vederea menţinerii ei în stare de funcţionare.Oferă informaţii privind efectele şi reacţiile adverse ale medicamentului eliberat.ameliorează pregătirea profesională de specialitate prin perfecţionarea permanentă a cunoştinţelor teoretice şi practice.păstrează filmele radiografice. . 4. prezentând medicului radiolog toate filmele radiografice pentru interpretare. .utilizează şi păstrează.păstrează evidenţa substanţelor şi materialelor consumabile. . conform prescripţiei medicului. Asistent medical – Radiologie: .respectă reglementările în vigoare privind prevenirea. la pregătirea unor preparate galenice.Recomandă modul de administrare a medicamentelor eliberate.Asigură aprovizionarea. alături de farmacist.efectuează radiografiile la indicaţiile medicului.3. recepţia.înregistrează bolnavii în registrul de consultaţii pentru radioscopii şi radiografii cu datele de identitate necesare.execută developarea filmelor radiografice şi conservă filmele în filmotecă. . depozitarea şi păstrarea medicamentelor şi produselor farmaceutice. .respectă regulamentul de ordine interioară. . conform indicaţiilor medicului.înregistrează filmele în camera obscură şi după uscarea lor înscrie datele personale pe coperţile filmelor.

bacteriologice. parazitologie. Asigură autoclavarea produselor biologice.Utilizează şi păstrează în bune condiţii.Respectă reglementările în vigoare privind prevenirea. Asistent medical – Laborator: Pregăteşte fizic şi psihic pacientul. medii de cultură şi anumiţi reactivi necesari pentru tehnicile de laborator.Respectă regulamentul de ordine interioară. Pregăteşte materialul necesar în vederea prelevării produselor biologice. . . după caz). . Răspunde de corectitudinea datelor înregistrate. . Acordă primul ajutor în caz de urgenţă (accidente produse în timpul recoltării). Prepară soluţii dezinfectante.Verifică termenele de valabilitate a medicamentelor şi produselor farmaceutice şi previne degradarea lor. serologice. 5.Se preocupă de actualizarea cunoştinţelor profesionale. după caz. Efectuează tehnicile de laborator (hematologice.Participă la realizarea programelor de educaţie pentru sănătate. înregistrarea rezultatelor de laborator). . cu care lucrează. Sterilizează materialele necesare investigaţiilor de laborator. Prelevează unele produse biologice necesare investigaţiilor de laborator. Întocmeşte şi comunică datele statistice din laboratorul clinic. controlul şi combaterea infecţiilor nosocomiale. . Asigură păstrarea şi utilizarea instrumentarului şi a aparaturii din dotare.Participă la activităţi de cercetare.Respectă secretul profesional şi codul de etică al asistentului medical. citologice şi de anatomie-patologică). . 48 . în vederea recoltării. supraveghează colectarea materialelor şi instrumentarului de unică folosinţă utilizat şi se asigură de depozitarea acestora în vederea distrugerii. Înmagazinează datele de laborator pe calculator. Participă la efectuarea necropsiilor. . .Participă la procesul de formare a viitorilor asistenţi medicali de farmacie. Respectă normele de păstrare şi conservare a reactivilor de laborator.. toxicologie. biochimice. prin studiu individual sau alte forme de educaţie continuă. după caz. Întocmeşte documente (buletine de analiză. Prepară şi pregăteşte coloranţi. echipamentele şi instrumentarul din dotare.Respectă normele igienico-sanitare şi de protecţia muncii. Recoltează produse biologice (în ambulator sau la patul bolnavului.

Respectă normele igienico-sanitare şi de protecţia muncii. modul de păstrare în magazie şi calitatea şi valabilitatea alimentelor la eliberarea din magazie. supraveghează colectarea materialelor şi instrumentarului de unică folosinţă utilizat şi se asigură de depozitarea acestora în vederea distrugerii.Supraveghează şi controlează efectuarea curăţeniei şi a dezinfecţiei laboratorului.controlează modul de respectare a normelor de igienă privind transportul şi circuitele pentru alimente. Asistent medical dietetician: . controlul şi combaterea infecţiilor nosocomiale a normelor de protecţie a muncii şi a regulamentului de ordine interioară. .recoltează şi păstrează probele de alimente.verifică prin sondaj corectitudinea distribuirii mesei la bolnavi.Participă la procesul de formare a viitorilor asistenţi medicali de laborator. echipamentele şi instrumentarul din dotare. . . 49 . controlul şi combaterea infecţiilor nosocomiale.supraveghează şi participă la prepararea regimurilor speciale.. . . . .realizează periodic planuri de diete şi meniuri.Respectă regulamentul de ordine interioară. .supraveghează respectarea de către personalul din blocul alimentar a normelor în vigoare privind prevenirea. . .Utilizează şi păstrează în bune condiţii. prin studiu individual sau alte forme de educaţie continuă. conform reglementărilor în vigoare.conduce şi coordonează activitatea echipei din blocul alimentar şi bucătărie.verifică calitatea şi valabilitatea alimentelor cu care se aprovizionează spitalul.întocmeşte zilnic lista cu alimente şi cantităţile necesare.Participă la realizarea programelor de educaţie pentru sănătate.Respectă reglementările în vigoare privind prevenirea. .controlează respectarea normelor igienico-sanitare în bucătărie şi blocul alimentar. .Respectă secretul profesional şi codul de etică al asistentului medical.controlează distribuirea alimentaţiei pe secţii şi la bolnavi.Informează persoana ierarhică superioară asupra deteriorării reactivilor şi a aparaturii din dotarea laboratorului.calculează regimurile alimentare şi verifică respectarea principiilor alimentare. privind pregătirea alimentelor şi respectarea prescripţiilor medicale. 6. . . .Se preocupă de actualizarea cunoştinţelor profesionale şi de utilizare a echipamentelor.respectă reglementările în vigoare privind prevenirea. . controlul şi combaterea infecţiilor nosocomiale. curăţenia şi dezinfecţia curentă a veselei. . . . . .

organizează activităţi de educaţie pentru sănătate privind o alimentaţie sănătoasă. Asistent medical din Secţia ATI.urmăreşte cu deosebită atenţie evoluţia postoperatorie.cunoaşterea instrumentarului şi modul de funcţionare al aparaturii şi instalaţiilor. . .informează conducerea spitalului despre deficienţele constatate privind prepararea. pe lângă atribuţiile generale are următoarele atribuţii specifice locului de muncă: . .ajută medicul sau efectuează la indicaţia acestuia pansamentele. Asistentul medical de la sala de pansamente pe lângă atribuţiile generale are următoarele atribuţii specifice locului de muncă: . . distribuirea şi conservarea alimentelor.participă la formarea asistenţilor medicali de dietetică/nutriţioniştilor.respectă normele igienico-sanitare şi de protecţie a muncii. 50 . .controlează starea de funcţionare a instalaţiilor frigorifice pentru conservarea alimentelor. Asistent medical de la Blocul Operator pe lângă atribuţiile generale are următoarele atribuţii specifice locului de muncă: .se preocupă permanent de actualizarea cunoştinţelor profesionale. . 8. asistarea bolnavului pre şi intraoperator putând participa la intervenţii în caz de nevoi deosebite. 7.asigură sterilizarea instrumentarului şi materialului necesar pe care-l are în gestiune.. .supraveghează bolnavul şi administrează după indicaţiile şi sub supravegherea medicului tratamentul intraoperator.respectă regulamentul de ordine interioară. .respectă secretul profesional şi codul de etică al asistentului medical. prin studiu individual sau alte forme de educaţie continuă şi conform cerinţelor postului. . .participă sub îndrumarea medicului ATI la pregătirea bolnavului pentru anestezie. 9.pregătirea instrumentarului pentru intervenţiile chirurgicale. .

de buna păstrare şi utilizare a inventarului.utilizează cele mai bune metode de curăţire.înregistrează piesele pentru examenele histologice.Efectuează sau ajută la efectuarea toaletei zilnice a bolnavului imobilizat.răspunde direct de starea de igienă a centrului şi de starea de funcţionare a aparatelor de dezinfecţie. sterilizare şi păstrare a instrumentarului de sterilizat pentru a împiedica deteriorarea. cu respectarea regulilor de igienă. .Asigură toaleta bolnavilor imobilizaţi ori de câte ori este nevoie. . . .pregăteşte cadavrele şi instrumentarul pentru necropsie . . .10. 51 .răspunde de exactitatea datelor consemnate în registrul de intrare şi predare a cadavrelor. . cu organele judiciare în privinţa datelor de deces a cazurilor ce pun probleme medico-judiciare. .Ajută la pregătirea bolnavilor în vederea examinării.sterilizează întreg instrumentarul medical. .Asigură curăţenia. . .respectă indicaţiile date de compartimentul de nozocomiale. 11. .înregistrează şi eliberează cadavre aparţinătorilor.Ajută bolnavii deplasabili la efectuarea toaletei zilnice. Asistentul de anatomie patologică: . dezinfecţia şi păstrarea recipientelor utilizate în locurile şi condiţiile stabilite (în secţie). cu respectarea circuitelor conform reglementărilor regulamentului de ordine interioară.Transportă lenjeria murdară (de pat şi a bolnavilor) în containere speciale la spălătorie şi o aduce curată în containere speciale.stabileşte şi răspunde de identitatea cadavrelor. dezinfecţie.Pregăteşte patul şi schimbă lenjeria bolnavului.ţine legătura cu administraţia. C. Infirmiera: . Asistent medical de la Sterilizare instrumentar: . .Îşi desfăşoară activitatea în spital sub îndrumarea şi supravegherea asistentului medical. PERSONAL SANITAR AUXILIAR 1. . .Ajută bolnavii pentru efectuarea nevoilor fiziologice.

pentru păstrarea igienei şi a aspectului estetic personal. . .Respectă normele igienico-sanitare şi de protecţia muncii.Asigură ordinea şi curăţenia în oficiile alimentare. a tărgilor şi a celorlalte obiecte care ajută bolnavul la deplasare.. 52 . în vederea neutralizării. .Pregăteşte şi ajută bolnavul pentru efectuarea plimbării şi îi ajută pe cei care necesită ajutor pentru a se deplasa.Se ocupă de transportul bolnavilor.Colectează materialele sanitare şi instrumentarul de unică folosinţă. . dezinfecţia zilnică a mobilierului din salon.Efectuează curăţenia şi dezinfecţia cărucioarelor pentru bolnavi. .Goleşte periodic sau la indicaţia asistentului medical pungile care colectează urina sau alte produse biologice.Execută la indicaţia asistentului medical.Ajută asistentul medical şi brancardierul la poziţionarea bolnavului imobilizat. în recipiente speciale şi asigură transportul lor la spaţiile amenajate de depozitare. . .Va respecta comportamentul etic faţă de bolnavi şi faţă de personalul medico-sanitar. ori de câte ori este necesar. salonul pentru dezinfecţie.Respectă regulamentul de ordine interioară. controlul şi combaterea infecţiilor nosocomiale. utilizate.Respectă regulamentul de ordine interioară.Poartă echipament de protecţie prevăzut de regulamentul de ordine interioară. . 2. Brancardier: . . după ce s-a făcut bilanţul de către asistentul medical şi au fost înregistrate în documentaţia pacientului. . . . care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie.După decesul unui bolnav.Nu este abilitată să dea relaţii despre starea sănătăţii bolnavului. . . . . excremente. . la locul stabilit de către conducerea instituţiei. pregăteşte cadavrul şi ajută la transportul acestuia.Participă la instruirile periodice efectuate de asistentul medical privind normele de igienă şi protecţia muncii.Pregăteşte la indicaţia asistentului medical.Respectă reglementările în vigoare privind prevenirea.Execută orice alte sarcini de serviciu la solicitarea asistentului medical sau a medicului. sub supravegherea asistentului medical.Îşi desfăşoară activitatea în spital sub îndrumarea şi supravegherea asistentului medical sau a medicului. . .Transportă alimentele de la bucătărie pe secţii sau la cantină cu respectarea normelor igienico-sanitare în vigoare.

inclusiv în cadrul serviciului de gardă. oficiilor. cu documentele de identificare. pentru păstrarea igienei şi a aspectului estetic personal.răspunde de păstrarea în bune condiţii a materialelor de curăţenie ce le are în grijă personal. .Va anunţa orice eveniment deosebit ivit. .La transportul cadavrelor va folosi obligatoriu echipament special de protecţie.Efectuează transportul cadavrelor respectând regulile de etică. . FINANŢAREA SPITALULUI În conformitate cu Legea nr. .curăţă şi dezinfectează băile şi WC-urile cu materiale şi ustensile folosite numai în aceste locuri. scărilor.efectuează cu avizul personalului mediu şi auxiliar aerisirea periodică a saloanelor şi răspunde de încălzirea corespunzătoare a acestora. 53 . răspunde de depunerea lor corect.Vă ajută la fixarea/poziţionarea extremităţilor.curăţă şi dezinfectează urinarele. . . segmentelor fracturate. mobilierului. ferestrelor. . scuipaturile. coridoarelor. Îngrijitoare: . etc. a tărgilor şi cunoaşte soluţiile dezinfectante şi modul de folosire.efectuează întreţinerea gospodărească a spaţiului repartizat şi răspunde de starea de igienă a saloanelor.Poartă echipament de protecţie prevăzut de regulamentul de ordine interioară care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie.efectuează curăţenia în condiţii corespunzătoare. . .95/2006 privind reforma în domeniul sanitar. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara este finanţat din venituri proprii care provin din sumele încasate pentru serviciile medicale prestate în baza contractului de furnizare de servicii medicale încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate. precum şi a celor ce se folosesc în comun.Nu are dreptul să dea informaţii privind starea bolnavului.transportă gunoiul şi reziduurile alimentare în condiţii corespunzătoare. .îngrijitoarea care îşi are activitatea în alte locuri de muncă în unitate primeşte în plus o serie de sarcini corespunzătoare de la conducătorul acestora. . aplicarea aparatelor gipsate. .Se ocupă de funcţionarea.. aparţinătorii acestuia şi faţă de personalul medico-sanitar. 3. .Va avea un comportament etic faţă de bolnav. însoţit de încă două persoane. Conform indicaţiilor primite . medicului şef/asistentului medical şef de serviciu. curăţenia şi dezinfectarea cărucioarelor de transport. .

 Bugetul Consiliului Judeţean participă la finanţarea unor cheltuieli de întreţinere şi gospodărire. reparaţii. furnizate la cererea pacienţilor ori a angajatorilor. În spital se pot desfasura şi activităţi de învăţământ medico-farmaceutic.activităţi didactice şi de cercetare fundamentală. servicii medicale.modernizarea. . extindere. . legate. servicii de asistenţă medicală la domiciliu. hoteliere sau de altă natură.investiţii legate de construirea de noi spitale. postliceal. asocieri investiţionale în domenii medicale ori de cercetare ştiinţifică medicală şi farmaceutică. în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie în bugetele locale. editarea şi furnizarea unor publicaţii cu caracter medical. contracte de cercetare. transformarea şi extinderea construcţiilor existente. consolidare. închirierea temporară a unor spaţii medicale.  Spitalul poate realiza venituri proprii suplimentare din: donaţii şi sponsorizări. universitar şi postuniversitar. . Aceste activităţi se desfăşoară sub îndrumarea personalului didactic care este integrat în spital. în condiţiile legii. modernizare şi finalizare a construcţiilor spitalului. Cercetarea ştiinţifică medicală se efectuează pe baza unui contract de cercetare. încheiat între spital şi finanţatorul cercetării. alte surse. furnizate la cererea pacienţilor.  De la bugetul de stat se asigură: .expertizarea. .desfăşurarea activităţilor cuprinse în programele naţionale de sănătate.Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara este finanţat şi de la bugetul de stat prin bugetul MSP şi de la bugetul Consiliului Judeţean. inclusiv pentru finalizarea celor aflate în execuţie. . transformarea şi consolidarea construcţiilor grav afectate de seisme şi de alte cazuri de forţă majoră. precum şi activităţi de cercetare ştiinţifică medicală. precum şi efectuarea de reparaţii capitale. 54 .dotarea cu echipamente medicale de înaltă performanţă. dotări cu echipamente sau aparatură medicală către alţi furnizori de servicii medicale. sume care vor fi utilizate numai pentru destinaţiile pentru care au fost alocate. contracte privind furnizarea de servicii medicale încheiate cu casele de asigurări private sau agenţi economici.

3. ACCESUL LA RESURSE 24. 5. SEPARAREA ATRIBUTIILOR 19. MONITORIZAREA PERFORMANȚEI 11.În vederea respectării prevederilor legale privind organizarea şi implementarea sistemului managerial de control intern conform OG nr. VERIFICAREA SI EVALUAREA CONTROLULUI 25. C ale compartimentului. STRATEGII DE CONTROL 23. 6. 9.1649/2011. ai compartimentului . Registrul de riscuri şi analiza riscurilor (cel putin) anuală finalizată cu elaborarea planurilor A.119/1999. COORDONAREA 10. FUNCTII SENSIBILE 5. B. respectiv a OMFP nr. Serviciul de audit va realiza auditul sistemului de conducere. Programul de aplicare in practica si dezvoltare a urmatoarelor 25 de standarde manageriale: 1. auditul performanţei şi auditul de regularitate al compartimentului.1389/2006 si OMFP nr. REEVALUĂRI 16. Manualul de proceduri pe activităţi al compartimentului . control-evaluarea şi raportarea lunară a stadiului de realizare a obiectivelor reieşite din planul managerial anual. MANAGEMENTUL RISCULUI 12. OMFP nr. PERFORMANTA 4. ETICA. COMPETENTA. FUNCTII. ATRIBUȚII. SUPRAVEGHEREA 20. Gestionarea abaterilor de la obiectivele si procedurile stabilite ale compartimentului. DELEGAREA 6. INFORMAREA 13. compartimentele instituţiei publice vor realiza următoarele lucrări manageriale: 1. OBIECTIVE 8. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ 7. Monitorizarea performanţelor utilizand indicatori cantitativi şi calitativi.946/2005. AUDITUL INTERN 8. Monitorizarea. 4.Raportarea stadiului de implementare a standardelor manageriale. GESTIONAREA ABATERILOR 21. PLANIFICAREA 9. 55 . PROCEDURI 18. SEMNALARE NEREGULARITĂTILOR 17. 2. CONTINUITATEA ACTIVITĂTII 22. SARCINI 3. INTEGRITATE 2. COMUNICAREA 14. Planul managerial anual al compartimentului. 7. IPOTEZE. CORESPONDENTA Si ARHIVAREA 15.

56 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful