You are on page 1of 34

HSK

HSK

HSK
HSK

HSK
HSK
HSKHSKHSK

HSK
HSK HSK HSKHSK
HSK

HSK

HSK

HSK
HSK

HSK

HSK
HSK

HSK

HSK

HSK
CEF

CEF

HSK

HSK

5000

HSK

2500

HSK

1200

B2

HSK

600

B1

HSK

300

A2

HSK

150

A1

C2
C1

HSK

-1-

HSK

HSK

HSK

HSK

HSK

HSK

HSK
HSK

HSK HSK

1
2
3
4

3 HSK

-2-

HSK
HSK
CEFA1 HSK

HSK 2-3
150

HSK 40

20

15

20

40

17

35

40 5
1
5

5 3

5
3 3

-3-

2
5
5

5 5 5
5

HSK 120

100

100

200

HSK
HSK

-4-


HSK

HSK
120 15
220 17
3
40 5

/
-5-

-6-

1-5

-7-


6-10

-8-

10

-9-


11-15

N ho!


N ho!

Hn goxng rnshi n

11
12
13
14
15
- 10 -


16-20
Xiw w q shngdin

w xing mi yxi shugu

T xiw q nl


shngdin

yyun

xngq'r

16

17

xuxio

xngqsn

ki ch

zu fn

xngqw

shu Hny

losh

mma

18

19

A 4

B 7

C 10

20

hn ho

hn r

- 11 -

pngyou

hn lng

21-25

dinsh

fij

mo

21

22

yfu

shugu

23

zu

24

mfn

25

- 12 -


26-30

W hn xhuan zh bn sh

T zi shujio ne

26

T mngtin zu huch q

27

T zi yyun gngzu

28

sh ge yshng

W xing h y bi ch

29

Tmen sh tngxu

30

- 13 -


31-35
N h shu ma

Zhnggurn

N znme q nge fndin

din le

31

Xinzi j din le

Pnggu

32

N i ch shnme shugu

33

kui

Zhge xio bizi dushao qin

34

20

Zu chzch

N sh n gu rn

Ho de

35

- 14 -

xixie!


36-40
ji

huchzhn

dubuq

mngzi

knjin

N jio shnme

T shngw zi xuxio

36

din

fn q

din qin hulai

37 7 30

Wi

10

Zhng xinsheng zi

38

ma

w jntin b nng h n q kn yshng le

39

Mi gunxi

40

bba de yfu

le ma

Zi zhuzi humin

- 15 -

xux

HSK
30
Dji ho !

Hunyng cnji


Dji ho !

Hunyng cnji


Dji ho !

yj

yj

yj

kosh

HSK

Hunyng cnji

kosh

HSK

yj

kosh

HSK

tngl kosh fn s bfen

gng

HSK 20
Qng dji zhy

tngl kosh xinzi kish

D-y bfen


Ygng

ge t

mi t tng ling c

5
Lr :

hn goxng

kn dinyng

Xinzi kish d

t :

zu chzch

mngtin jin

sh'r din

3
h shu

4
d dinhu

- 16 -

D-r bfen


Ygng

ge t

mi t tng ling c

5
Lr :

Zh sh w de sh


Xinzi kish d

t :

N de yfu hn pioliang

Tmen zi gngzu

W pngyou sh losh

L xioji


qng zu

W rzi zi dxu d sh

10

- 17 -

D-sn bfen


Ygng

ge t

mi t tng ling c

5
Lr :

N ho!


N ho!

Hn goxng rnshi n


Xinzi kish d

t :

11
Zhge yzi dushao qin

11

Qsh kui

T hu ki ch ma

12
Hu

T ki ch sn nin du le

N q nr le

13
W q mile xi dngxi

Jntin w qng n ch fn

14
Ti ho le

w xing ch Zhnggu ci

Tmen sh shi

15

Tmen sn ge du sh w de xusheng

- 18 -

D-s bfen


Ygng

ge t

mi t tng ling c

5
Lr :

Xiw w q shngdin

w xing mi yxi shugu

T xiw q nl


Xinzi kish d

t :

16

Mngtin sh r yu rshw r

16

xngqsn

Mngtin sh xngq j

W hu shu Hny

17

w nng xi yxi Hnz

T hu shnme

Xi ge yu

w h Wng losh q Bijng

18

T h shi q Bijng

W yu y ge n'r

jnnin s su le

19
N'r j su le


Zutin xi y le

20

hn lng

Zutin tinq znmeyng

Tngl kosh xinzi jish

- 19 -

HSK

9C

10B

14A

15F

6A

7C

8B

11D

12E

13B

16B

17C

18A

19A

20C

21

22

23

24

25

26F

27C

28D

29B

30A

31E

32B

33C

34D

35A

36F

37B

38A

39C

- 20 -

40E

HSK

- 21 -

HSK

- 22 -

HSK

HSK
1 HSK

22B

HSK
1

HSK

1
2
3

4
5

- 23 -

HSK
120 15
220 17
3
40 5
6

7
8
1 20 3

93
17
10 5
5
11

12

- 24 -

HSK

1
2
3
4
5
6
7
8
9

- 25 -

HSK
150
163
ji

xuxio

fngun

shngdin

yyun

huchzhn

Zhnggu

1
Bijng

shng

xi

qinmin

humin

2
jntin

mngtin

zutin

shngw

zhngw

xiw

nin

yu

3
xngq

din

fnzhng

xinzi

shhou

bba

mma

n'r

losh

xusheng

tngxu

pngyou

rzi

yshng

xinsheng

xioji

yfu

shu

ci

mfn

shugu

pnggu

ch

bizi

qin

fij

chzch

dinsh

dinno

dinyng

tinq

mo

gu

dngxi

rn

mngzi

sh

Hny

zhuzi

yzi

236
xixie

b kqi

zijin

qng

1 / /
sh

yu

dubuq

mi gunxi

kn

tng

shuhu

xi

knjin

jio

li

hu

ch

shujio

d dinhu

zu

mi

ki

zu

zh

xux

gngzu

xi y

/ /
- 26 -

xhuan

xing

rnshi

hu

nng

39
ho

xio

du

sho

lng

goxng

pioliang

414
w

wmen

zh

zhr

nr

dushao

znme

znmeyng

511
y

sn

ji

sh

lng

li

65
g

su

bn

xi

kui

75
b

mi

hn

ti

du

81
h

91
zi

104
le

ma

ne

de

nr

shnme

111
wi

- 27 -

shi


din

16
i

32

dinno

17

gngzu

33

dinsh

18

gu

34

dinyng
b

19

dngxi

20

bba

du

bizi

21

Hny

35
ho

36

Bijng

22

dubuq

37

23

bn

du

b kqi

38

24

hn

dushao

39

25

humin

40
hu

E
C

41
rzi

hu

26

ci

42

huchzhn

27

ch

43

10
ch

11
chzch

12

J
fngun

28
fij

45

fnzhng
d dinhu

13
d

14
de

15

30

44
ji

29

jio

46
jntin

47

ji
goxng

31
- 28 -

48

mngtin

67

ki

mngzi

49

68

84

kn

rn

50
knjin

85

51

rnshi
n

nr

86

69

kui

52

nr

87

70
ne

71
li

nng

53

sn

72

losh

54

73

le

88
shngdin

89

nin

55

shng

74

lng

90

n'r

56

shngw

75

91

sho

57

92

lng

58

shi
pngyou

76

li

59

pioliang

77
pnggu

78

61
mi

79

98

mfn

shu

80

99

qinmin

81

qng

mi gunxi

shhou

sh

63
mi

sh

95

97

qin

64

94

62
mo

shnme

sh

ma

93

96

mma

60

65

shugu

100
shujio

82

101

shuhu

83

102

66
- 29 -

xiw

yyun

103

117

134

su

xi y

104

118

yzi

135

xinsheng

119

yu

136

xinzi
t

120

105

xing

121

106

xio

ti

138

123

zijin

139

xi

124

109
tngxu

zi

xioji

108
tng

122

107
tinq

yu

137

znme

140

xi

125

110

znmeyng

xixie

141

126
xngq

zh

127
wi

111

xusheng

128

xux

112

129

wmen

113

xuxio

130

115
xi

116

zhngw

144
zh

145
zhuzi

147
zutin

131
xhuan

143

Y
y

Zhnggu

146

114

148

yfu

zu

132

149

yshng

133

- 30 -

zhr

142

zu

150

HSK

1
zh


zhr

wmen

nmen

tmen

tmen

nr

2
shi

nr

shnme

dushao

znme

znmeyng

din

fn

8 40

nin

yu

2009 7 7
xngqs

T jnnin

su

24

kui

15

3
W de dinhu sh

58590000

y ge

bn

3
zhge

nxi

j bn

W b sh xusheng

T mi q yyun

- 31 -

T hn goxng

Ti ho le!


Wmen du knjin nge rn le

w h n

W zh zi Bijng

W hu zu fn

N shnme shhou nng li

w de dinno

T q yyun le

T sh yshng ma

N zi nr ne

Wi

n ho

Mngtin xngqli

W rnshi t


Tinq hn ho

- 32 -

2
T b zi fndin

T mi q kn dinyng

Zh sh n de zhuzi ma

W sh losh

n ne

Nge rn sh shi

2
Zhxi bizi

n xhuan n y ge


N xing q nr

N i ch shnme shugu

Nmen xuxio yu dushao xusheng

N j su le


N znme le


Zh bn sh znmeyng

Qng zu

Ti ho le

T sh w de tngxu


Ynin yu


ge yu

12

- 33 -

3
W sh zutin li de

Zh sh zi huchzhn mi de

T sh zu fij li de

Tmen zi ch fn ne

- 34 -