Oti

para Si Pigi Zois; en to Foti Sou opsometha Fos.

For with Thee is the Fountain of Life;
Thy Light we shall see Light.

in

Paratinon to Eleos Sou tis ginoskousi Se. §Agios §Doxa
O Theos, Agios Ishiros, Agios Athanatos, eleison imas.[3] Patri ke Io ke Agio Pnevmati. Ke nin ke ai ke is tous eonas ton eonon.

Extend

Thy Mercy to those who know Thee.

§ Holy

Greek Orthodox Patriarchate of Alexandria & All Africa

God, Holy Mighty, Holy Immortal, have mercy on us. [3]

§ Glory to the Father, and to the Son,
and to the Holy Spirit, now and ever, and to the Ages of Ages.

Amin §Agios Athanatos, eleison imas. §Agios O Theos, Agios Ishiros,
Athanatos, Eleison imas.

Agios

Amen §Holy Immortal, have mercy on us. § Holy God, Holy Mighty, Holy
Immortal, have mercy on us.
TONE (8) PLAGAL 4

Festal Matins Service

23 June 2013

Festal Apolytikion – Holy Pentecost -

Evlogitos

i Hriste O Theosimon. O Pansofous tous aliis anadixas, katapepsas aftis to Pnevma to Agion, ke di afton tin ikoumenin saginefsas, Filanthrope, § Doxa Si.

Blessed

art Thou, O Christ our God. Thou made the Fishermen All Wise, by sending down upon them the Holy Spirit, and through them Thou drew the world into Thy Net. O Lover of mankind: § Glory to Thee.

Pentecost
The Descent of the Holy Spirit The Beginning of Christ’s Holy Church and our Life in Christ of Grace, Knowledge, Holiness & Divine Adoption Also the Feast Day of St Agrippina of Rome – St Artemios of Verkola – St Herman of Kazan, 2nd Translation of Holy Relics – St Eustochios, St Gaiius, St Probios, St Lollia & St Urbanos of Ancyra – Synaxis of Vladimir Saints – St Aristokleos the Presbyter, St Demetrian the Deacon & St Athanasios the Reader of Cyprus

THE DIVINE LITURGY OF ST JOHN CHRYSOSTOM BEGINS IMMEDIATELY

By the Grace of God
COMPILED, ADAPTED, EDITED & PRINTED BY MARGUERITE PAIZIS ARCHONDISSA & TEACHER BY DIVINE GRACE GREEK ORTHODOX PATRIARCHATE OF ALEXANDRIA & ALL AFRICA ARCHDIOCESE OF GOOD HOPE HOLY CHURCH OF THE DORMITION OF THE MOTHER OF GOD PORT ELIZABETH PO BOX 28348 SUNRIDGE PARK 6008 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

Katavasias of Pentecost - 1 & 2

marguerite.paizis@gmail.com OR DOWNLOAD DIRECTLY FROM ‘MARGUERITE PAIZIS ON SCRIBD’

PUBLISHED - 29 MAY 2013 32.
M
ATINS

No t f o r C omm erc ial P rof it!

SERVICE – PENTECOST

Trisagion Prayers

§ Evlogitos

O Theos imon, pantote nin ke ai ke is tous eonas ton eonon.

PRIEST

is our God always now and ever, and to the Ages of Ages.

§Blessed

The Great Doxology THE CONGREGATION MUST STAND
THE BELLS ARE RUNG AND ALL THE LIGHTS ARE SWITCHED ON

Amin PEOPLE Amen §Doxa Si, O Theos, Doxa Si! §Glory to Thee, O God, Glory to Thee! Vasilei Ouranie, Paraklite, to Pnevma tis O Heavenly King, O Comforter, the
Aklithias, O Panatahou paron ke ta panta pliron, O Thisavros ton Agathon ke Zois Korigos elthe ke skinoson en imin ke katharison imas apo pasis kilidos ke Soson, Agathe, tas psihas imon. Spirit of Truth, Who art in all places and fillest all things; Treasury of Good Things and Giver of Life: come and dwell in us and cleanse us from every stain, and Save our souls, O Gracious Lord.

§Doxa Si to dixanti to Fos. §Doxa
en Ipsistis Theo ke epi gis Irini, en anthropis Evdokia.

§ Glory to Thee Who has shown us the
Light!

§ Glory to God in the Highest, and on
earth Peace, Goodwill among men.

Imnoumen

Se, Evlogoumen Se, Proskinoumense, Doxologoumen Se, Efharistoumen Si, dia tin Megalin Sou Doxan. Vasilef, Epouranie Thee, Pater Pantokrator; Kyrie Ie Monogenes, Isou Hriste, ke Agion Pnevma.

§We

Praise Thee, we Bless Thee, we Worship Thee, we Glorify Thee, we give Thee Thanks for Thy Great Glory.

§ Kyrie Kyrie

§ Lord, Lord

§Agios

O Theos, Agios Ishiros, Agios Athanatos, Eleison imas.

§Holy

God, Holy Mighty, Holy Immortal, have mercy upon us. to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the Ages of Ages.

King, God of Heaven, Father Almighty: Lord, Only Begotten Son, Jesus Christ and Holy Spirit.

§ Doxa

Patri ke Io ke Agio Pnevmati. Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton eonon. Trias Eleison imas. Kyrie, elas thiti tes amarties imon. Despota, singhorison tas anomias imin. Agie Ipiskepse, ke iase tas asthenias imon, eneken tou Onomatos Sou.

§Glory

O Theos, O Amnos tou Theou, O Ios tou Patros, O eron tin amartian tou Kosmou, eleison imas, O eron tas amartias tou kosmou.

Amin §Panagia

Amen §All Holy Trinity have mercy upon us.

God, Lamb of God, Son of the Father, Who takes away the sin of the world, have mercy upon us; O Thou Who takes away the sins of the world. our Prayer, Thou Who sits at the right Hand of the Father, and have mercy on us. Thou alone art Holy, Thou alone art Lord, Jesus Christ, to the Glory of God the Father.

Prosdexe

Lord, wash away our sins. Master, pardon our transgressions. Holy One, visit and heal our infirmities for Thy Name’s sake. Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the Ages of Ages.

tin deisin imon, O kathimenos en dexia tou Patros, ke eleison imas.

Receive

§Oti Si i Monos Agios, Si i Monos Kyrios, §For
Iisous Hristos, is Doxan Theou Patros

Kyrie Eleison [3] §Doxa Patri ke Amin
E VER YO NE

Io ke Agio Pnevmati. Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton eonon.

Lord have mercy [3] §Glory to the Father, and to the Amen

Amin.
Kath’
ekastin imeran Evlogiso Se, ke enesio to Onoma Sou is ton eona ke is ton Eona tou Eonos. Kyrie, en ti emera tafti anamartitous filahthine imas.

Amen Every day I will Bless Thee, and praise
Thy Name forever and to the Ages of Ages.

Our Lord’s Prayer
PRA YS IN UN I SON

Kataxioson, Evlogitos

Grant,

Pater

imon O en tis Ouranis, Agiasthito to Onoma Sou, eltheto i Vasilia Sou, genithito to Thelima Sou, os en Ourano ke epi tis gis. Ton Arton imon ton epiousion dos imin simeron. Ke afes imin ta ofelimata imon, os ke imis afiement tis ofiletes imon. Ke mi isenengis imas is pirasmon, alla rise imas apo tou ponirou. Doxa tou Patros, ke tou Iou, ke tou Agiou Pnevmatos, nin ke ai ke is tous eonas ton eonon.

Our

O Lord, this day to keep us without sin. art Thou, O Lord, the God of our Fathers, and praised and glorified is Thy Name unto the Ages.

Father Who art in Heaven: Hallowed be Thy Name. Thy Kingdom come. Thy Will be done on earth as it is in Heaven. Give us this day our Daily Bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one.

I, Kyrie, O Theos ton Pateron imon, ke Eneton ke Dedoxasmenon to Onoma Sou is tous Eonas.

Blessed

Amin
Genito,
Kyrie, to eleos Sou ef imas, kathaper ilipisamen epi Se. i, Kyrie, didaxon me ta Dikeomata Sou. [3] katafigi, egenithis imin en genea ke genea. Ego ipa: Kyrie, eleison me, iase tin psihin mou oti imarton Si.

Amen May Thy Mercy O Lord, be upon us, as
we have put our hope in Thee.

§Evlogitos
Kyrie,

§Blessed Lord,

art Thou, O Lord, teach me Thy Statutes [3]

§ Oti Sou Estin i Vasilia ke i Dinamis ke i

PRIEST

Amin

For Thine is the Kingdom, Power and the Glory, § of Father, and of the Son and of Holy Spirit, now and ever, and to Ages of Ages. Amen

the the the the

Thou hast been our Refuge from generation to generation. I said: Lord, have mercy on me, heal my soul, for I have sinned against Thee. do Thy Will, for Thou art my God.

Kyrie, Pros Se katefigon; didaxon me tou O Lord, to Thee have I fled; teach me to
piin to Thelima Sou, oti Si I O Theos mou.

PEOPLE

2.

M

ATINS

SERVICE – PENTECOST

M

ATINS

HYMNS – PENTECOST SUNDAY

31.

theigoros Loukas apefthegxato. Fisi gar. Sinigmenon ton Mathiton tou Hristou, egeneto ihos, kathaper feromenis vieas pnois, ke eplirose ton ikon, ou isan kathimeni. Ke pantes irxanto fthengesthe, xenis rimasi, xenis dogmasi, xenis didagmasi, tis Agias Triados.

the Holy Spirit descended in Fiery Tongues, according to the utterance of Luke the Theologian. For he said that when the Disciples of Christ were gathered together, a Sound like the rush of a Mighty Wind was heard, which filled the house wherein they were. And they all began to speak strange words, strange Dogmas, strange Teachings of the Holy Trinity.

Troparion to our Lord and Saviour, Jesus Christ

Soson Kyrie ton laon Sou ke Evlogison tin O
Klironomian Sou, Nikas tis Vasilevsi kata varvaron doroumenos ke to son filatton dia tou Stavrou Sou Politevma.

Lord, Save Thy people, and Bless Thine Inheritance, granting to our God-fearing Rulers Victory over all adversaries, and by Thy Cross preserving Thine Estate. to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit

§ Doxa Patri ke Io ke Agio Pnevmati. O
ipsothis en to Stavro ekousios, ti eponimo Sou keni politia tous iktirmous Sou Dorise, Hriste O Theos. Evfranon en ti Dinami Sou tous Pistous Vasilis imon, Nikas horigon aftis kata ton polemion. Tin simmakian ehien tin Sin, oplon Irinis, Aittiton Tropeon.

§ Glory

Do Thou Who, of Thine own Good Will,
upon the Cross was lifted up, bestow Thy Bounties upon the new State, which is called by Thy Name, O Christ God; make glad with Thy Might our God-fearing Rulers granting Victory over adversaries to those who have Thine Aid, which is a Panoply of Peace, a Trophy Invincible.

Enite Afton en timpano ke horo.
Afton en hordes ke organo.

Enite

Praise

Him with timbrel and dance; praise Him with strings and flute. will be, never beginning, never ending, but forever ranked and numbered with the Father and the Son. It is Life and Life-giving, Light and Giver of Light; Goodness Itself and the Source of Goodness; through Whom the Father is known and the Son is Glorified, and by all is known the One Power, One Order, One Worship of the Holy Trinity.

To

Pnevma to Agion in men ai, ke esti ke este, oute arxamenon, oute pafsomenon, all ai Patri ke Iio sintetagmenon ke Sinarithmoumenon. Zoi ke Zoopioun. Fos, ke Fotos Horigon. Aftagathon ke Pigi Agathotis. Di ou Patir gnorizete ke Iios doxazete, ke parapanton ginoskete mia dinamis, mia sintaxis, mia proskinisis, tis Agias Triados. Afton en kimvalis evihis; enite Afton en kimvalis alalagmou. Pasa pnoi inesato ton Kyrion. Pigi Noera. Pnevma Sofias, Pnevma sineseos; Agathos, evthes, noeron, igemonevon, katheron ta ptesmata. Theos, ke Theopioun. Pir ek piros proion, laloun, energoum, dieroun ta harismata. Di ou Profit apantes ke Theou Apostoli, meta Martiron estefthisan. Xenon akousma, xenon theama, pir dieroumenon, is nomas arismaton.

The Holy Spirit forever was and is and

Ke

nin ke Ai ke is tous eonas ton eonon.

Amen §Prostasia
fovera ke akateskinte, mi paridis, agathi, tas ikesias imon, panimfite Theotoke. Stirixon Orthodoxon politian. Soze nothen tin Nikin. Dioti etekes ton Theon, Moni Evlogimeni.

Now and ever, and the Ages of Ages. Amen §O
Champion Dread, Who cannot be put to confusion, despise not our Petitions. O Good One, All Lauded Birth-giver of our God, establish Thou the State of those who hold the Orthodox Faith; Save our Godfearing Rulers, whom Thou has called to rule over us, and bestow upon them Victory from Heaven: for Thou gave Birth to God, O Only Blessed One.

Theotokion

Enite

Praise

To Pnevma to Agion, Fos, ke Zoi ke zosa

Him with tuneful cymbals; praise Him with loud cymbals. Let everything that has breath praise the Lord. Living Noetic Spring. Spirit of Wisdom, Spirit of Understanding; Good, Upright, Noetic, Ruling, purging offences; God and Deifying; He is Fire issuing from Fire, Uttering, Inciting, Distributing the Gifts of Grace. Through Him the Prophets and Apostles of God and the Martyrs were all crowned. Strange to hear, strange to behold: Fire distributed for the apportioning of Gifts.

The Holy Spirit is Light and Life, and a

Litany of Fervent Supplications

Eleison

imas O Theos, kata to Mega Eleos Sou, deometha Sou, epakouson ke Eleison. ton eusovon Orthodoxon Hristianon. ke

PRIEST

Have Mercy on us, O God, according to Thy great Mercy, we pray Thee, hear us and have Mercy Lord have mercy [3] Again, let us pray for
all devout

§ Doxa Patri ke Io ke Agio Pnevmati, Amin

ke nin ke ai ke is tous Eonas ton eonon.

§ Glory to the Father, and to the Son, Amen
TONE (6) PLAGAL 2

Kyrie Eleison [3] Eti deometha iper Kyrie Eleison [3] Eti deometha iper
(NAME)

PEOPLE PRIEST

and to the Holy Spirit, now and forever, and to the Ages of ages.

and Orthodox Christians
PEOPLE PRIEST

Festal Stichera – Holy Pentecost -

Vasilef Ouranie, Paraklite, to Pnevma tis O
Alithias, O pantahou paron ke ta panta pliron, O thisavros ton Agathon ke Zois horigos. Elthe ke skinoson en imin, ke katharison imas apo pasis kilidos, ke Soson Agathe tas psihas imon.

ke Adelfotitos.

tou Arhipiskopou pasis tis en Hristo

Lord have mercy [3] Again, we pray for our Archbishop Lord have mercy [3] For Thou art a Merciful and Loving

(NAME) and all our Brotherhood in

Christ.
PEOPLE PRIEST

Heavenly King, O Comforter, the Spirit of Truth, Who art in all places and fillest all things; Treasury of Good Things and Giver of Life: come and dwell in us and cleanse us from every stain, and Save our souls, O Gracious Lord.

Kyrie Eleison [3] Oti eleimon ke

Filanthropos Theos iparhis ke Si tin doxan anapempomen § to Patri ke to Io ke to Agio Pnevmati, nin ke ai ke is tous eonas ton eonon.
M
ATINS

God, and to Thee we give Glory, to the § Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the Ages of ages. 3.

30.

M

ATINS

SERVICE – PENTECOST

HYMNS – PENTECOST SUNDAY

Amin En Onomati Kyriou Evlogison, Pater. § Doxa ti Agia ke Amin
en anthropis evdokia. [3] Omoousio ke Zoopio ke Adiereto Triadi, pantote, nin ke ai ke is tous eonas ton eonon.

PEOPLE

Amen

Praises to the Lord

In

the Name of the Lord, Bless us, Father. Life-giving and Undivided Trinity, always, now and ever, and to the Ages of Ages.

§Agios Kyrios O Theos imon! [3] Ipsoute Kyrion ton Theon imon Oti Agios esti! To

PRIEST

§Glory to the Holy, Consubstantial, Amen

ke proskinite to ipopodio ton podon aftou.

§Holy is the Lord our God [3] Exalt the Lord our God; and bow down
before His footstool

For He is Holy!
TONE 3

Festal Exaposteilaria – Holy Pentecost
Panagion Pnevma, to proion ek tou Patros, ke di Iiou endimisan, tis agrammatis Mathites, tous Se Theon epignontas, Soson, Agiason pantas (2)

PEOPLE

Praises to Almighty God

§Doxa en ipsistis Theo ke epi gis irini, § Glory to God in the Highest, and on Kyrie,
ta hili mou anixis, ke to stoma mou anageli tin enesin Sou. [2]

O All Holy Spirit, Who from the Father,
issues forth, and through the Son indwelt in the unlettered Disciples, Sanctify all who acknowledge Thee to be God, and Save us. (2) is the Father, Light is the Logos; Light is the Holy Spirit, Who was sent to the Apostles as Fiery Tongues, and through which the entire world is Guided by the Light to Worship the Holy Trinity.

earth Peace, Good Will towards mankind. [3]

O

Lord, open Thou my lips, and my mouth shall show forth Thy praise [2]

Fos O Patir, Fos O Logos, Fos ke to Agion Light
Pnevma, oper en glosses pirines, tis Apostlis epemfthi. Ke di aftou pas O kosmos fotagogite, Triada sevin Agian.

MAKE THE SIGN OF THE CROSS & BOW DOWN TO GOD

The Six Psalms Psalm 3
HELP FOR THE AFFLICTED

Kyrie, ti eplithinthisan i thlivontes me ? Polli epanistante ep eme. Polli legovsi ti psihi mou: Si de Kyrie, Antiliptor mou,
ke ipon tin kefalin mou. ‘Ouk esti Sotiria afto en to Theo aftou.’ ( DIPALMA). i Doxa mou,

O

Lord, why do those who afflict me multiply?

Lauds: The Praises to God
TONE 4

- Psalm 148

Many are those who rise up against me. Many are those who say to my soul:
‘There is no Salvation for him in his God’. (PAUSE)

Pasa

pnoi enesato ton Kyrion. Enite ton Kyrion ek ton Ouranon. Enite Afton en tis Ipsistis. Si prepi imnos to Theo. Afton, pantes i Angelli Aftou. Enite Afton, pase e Dinamis Aftou. Si prepi imnos to Theo.

Let

everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord from the Heavens; praise Him in the Highest. To Thee praise is due, O God. Him, all His Angels; praise Him, all His Powers. To Thee praise is due, O God. Him for His Mighty Acts. Praise Him according to the greatness of His Majesty. all the Nations in the city of David saw paradoxical things, when the Holy Spirit descended in Fiery Tongues, according to the utterance of Luke the Theologian. For he said that when the Disciples of Christ were gathered together, a Sound like the rush of a Mighty Wind was heard, which filled the house wherein they were. And they all began to speak strange words, strange Dogmas, strange Teachings of the Holy Trinity.

But Thou, O Lord, art my Protector, my
Glory, and the One Who lifts up my head.

Enite

Praise

Foni Ego

mou pros Kyrion ekeraxa, ke epikouse mou ex Orous Agiou Aftou. (
DIPALMA).

I I

Festal Stichera – Holy Pentecost

cried to the Lord with my voice, and He heard me from His Holy Mountain. (PAUSE) lay down and slept; I awoke, for the Lord helps me. of people who set themselves against me and who surround me.

Enite

ekimithin ke ipnosa; exigerthin, oti Kyrios antilipsete mou. kiklo epitithemenon mi.

Afton epi tes Dinasties Afton. Enite Afton kata to plithos tis Megalosinis Aftou. simeron idon ta Ethni panta en poli David, ote to Pnevma katilthe to Agion en pirines glosses, kathos O theigoros Loukas apefthegxato. Fisi gar. Sinigmenon ton Mathiton tou Hristou, egeneto ihos, kathaper feromenis vieas pnois, ke eplirose ton ikon, ou isan kathimeni. Ke pantes irxanto fthengesthe, xenis rimasi, xenis dogmasi, xenis didagmasi, tis Agias Triados.

Praise

Paradoxa

Today,

Ou fovithisome apo mnriadon laou, ton I will not be afraid of tens of thousands Anastra
Kyrie Soson me O Theos mou, oti Si epataxas pantas tous ehthrenontas mi mateos, odontas amartolon sinetripsas.

Arise, O Lord, and Save me, O my God,
for Thou struck all those who were foolishly at enmity with me – Thou broke the teeth of sinners.

Tou Kyriou i Sotiria, ke epi ton Laon Sou Salvation
i Evlogia Sou.

Ego

is of the Lord, and Thy Blessing is upon Thy People. I awoke, for the

ekimithin ke ipnosa; exigerthin, oti Kyrios antilipsete mou.

I lay down and slept;
Lord helps me.

Enite

Afton en iho salpingos; Enite Afton en psaltirio ke kithara. simeron idon ta Ethni panta en poli David, ote to Pnevma katilthe to Agion en pirines glosses, kathos O
M
ATINS

Praise

Paradoxa
4.
M
ATINS

Him with the sound of the trumpet; praise Him with lute and harp. all the Nations in the city of David saw paradoxical things, when 29.

Today,

SERVICE – PENTECOST

HYMNS – PENTECOST SUNDAY

Osis

epnefsen i Theorritos Haris, Lampontes, astraptontes, iliomeni, Othnian alliosin, evtretestatin, Isosthenousan tin atimiton idotes, Sofin trifengon ousian Doxazomen.

We on whom Grace that flows from the
Godhead has breathed, now dazzling and resplendent for undergoing a strange and most Majestical Transformation, know that the Wise, Indivisible, Tri-Shining Essence is Equipotent; which we Glorify ti Orgi Sou pedevsis me!

Psalm 37 [38]
A PSALM OF REPENTANCE

Kyrie, mi to Thimo Sou elegxis me, mide O Lord, do not rebuke me in Thy Wrath,
nor chasten me in Thine Anger!

Oti

ta Veli Sou enepagisan mi, ke epestirixas ep eme tin Hira Sou. estin iasis en ti sarki mou apo prosopou tis Orgis Sou, ouk estin Irinin tis osteis mou apo prosopou ton amartion mou. e anomei mou iperiran tin kefalin mou, osi fortion vari evapinthisan ep eme.

For Thine arrows pierce me deeply and
Thy Hand rests upon me.

First Festal Katavasia – Pentecost
TONE (7) GAVE/VARYS

Ouk

There is no healing in my flesh because
of Thy Wrath, nor any Peace in my bones because of my sins.

Mi

tis fthoras diapira kioforisasa, ke pantehnimoni Logo sarka danisasa, Miter apirandre, Parthene Theotoke, dohion tou astektou, horion tou apirou plastourgou Sou, Se Megalinomen.

Without

sustaining corruption, Thou still Conceived a Child, and lent Thy Flesh to the Word and General Aritificer. O Mother who knew no man, O Virgin Theotokos, receptacle and space of Thine Uncontained and Infinite Creator: Thee we Magnify!
4

Oti

For my My

transgressions rise up over my head - like a heavy burden they press me down. wounds grow foul and because of My foolishness. fester

Prosoxesan

ke espisan i milopes mou, apo proopou ti afrosinis mou.

Second Festal Katavasia – TONE

Etaleporisa ke katekamfthin eos telous - I suffer misery, and I am utterly bowed
olin tin imeran skithropazon eporefomin, oti i psihi mou eplisthi empegmon, ke ouk estin iasis en ti sarki mou. down – all day long I mourn, for my loins are filled with mockeries, and there is no healing in my flesh.

Heris

Anassa Mitroparthenon kleos. Apan gar evdiniton evlalon stoma, Ritrevon, ou stheni Se melpin axios. Ilingia de vous apas Sou ton Tokon Noin. Othen Se simfonos Doxazomen.

Rejoice,

O Queen of All! The Boast of Mothers and Virgins! For there is no fluent, no eloguent speaker whose words have the power to worthily praise Thee; and every mind is dazed when on Thy Childbirth we ponder; hence we Glorify Thee in unison. yet again, in Peace let us pray to the Lord.

Ekakothin Ke I I

ke etpinothin eos sfodra, irfomin apo stenagmou tis kardias mou. enantion sou pasa i epithimia mou, ke o stenagmos mou ouk apekrivi apo Sou.

I am afflicted and great humbled; I roar
because of the groaning of my heart.

The Small Litany

O

Eti ke eti, en Irini tou Kyriou deithomen. Kyrie Eleison Antilavou Soson,
Eleison ke Diafilaxon imas O Theos, ti Si Hariti

PRIEST

Again,

Lord, all my desire is before Thee and My sighing is not hidden from Thee. me, and even the light of my eyes has failed me.

Lord have mercy PRIEST Help us, Save us, have Mercy upon
PEOPLE

kardia mou etarahthi, egkatlipe me i ishis mou, ke to fos ton ofthalmon mou ouk esti met emou. fili mou ke i plision mou ex enantias mou ingisan ke estisan, ke i engista mou makrothen estisan. exeviazonto i zitountes tin psihin mou. Ke i zitountes ta kaka mi elalisan mateotitas, ke dolistitas olin tin imeran emeletisan. de osi kofos ouk ikonon, ke osi alalos ouk anigon to stoma aftou.

My heart is troubled – my strength fails My
friends and neighbours who draw near stand against me, and my family stands afar off.

us, and Protect us, O God, by Thy Grace.

Amin/Kyrie eleison § Tis Panagias,

Ahrantou, Ipere Vlogimenis, Endoxou Despinis imon Theotokou ke Aiparthenou Marias meta panton ton Agion Mnimonefsantes, eaftous ke alilous ke pasan tin zoin imon Hristo to Theo parathometha.
M AK E TH E SI GN OF TH E

Amen/Lord have mercy PRIEST § Commemorating our Most Holy,
PEOPLE

Ke

And

All Pure, Most Blessed and Glorious Lady, Theotokos and Ever Virgin Mary, with all the Saints, let us commit ourselves and each other, and all our life to Christ our God.
& BO W D O WN TO GOD

those who seek my soul use violence, and those who seek evil for me speak foolishness, and they plan deception all day long.

Ego,

I, like a deaf man, do not hear – and I
am like a mute who does not open his mouth. and who has no reproofs in his mouth. Thou will hear, O Lord my God.

C RO SS

§Si Kyrie §Oti Se Enousi

PEOPLE PRIEST

pase e Dinamis ton Ouranon, ke Si tin Doxan anapempousi, to Patri, ke to Io, ke to Agio Pnevmati, nin ke ai ke is tous eonas ton eonon.

§To Thee, O Lord! For all the Powers of Heaven praise

Ke egenomin osi anthropos ouk akouon, And I am like a man who does not hear
ke ouk ehon en to stomati aftou elegmou. Theos mou.

Amin

Thee, and to Thee we ascribe Glory: § to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the Ages of Ages.
PEOPLE

Oti epi Si Kyrie ilpisa, Si isakousi Kyrie O For in Thee, O Lord, I hope Oti
ipa: ‘Mi pote epiharosi me i ehthri mou, ke en to salefthine podas mou, ep eme emegalorrimonisan.’

For

Amen

I said: ‘Let not my enemies rejoice over me, for when my foot slips, they boasted against me.’

28.

M

ATINS

SERVICE – PENTECOST

M

ATINS

HYMNS – PENTECOST SUNDAY

5.

Oti ego is mastigas etimos, ke i algidon For I am ready for wounds, and my pain
mou enopion mou diapantos, oti tin anomian mou anangelon , merimniso iper tis amartias mou. eme - ke eplithinthisan i misountes me adikos; i antapodidontes kaka anti Agathon, evdievallon me, epi katediokon Dikeosinin. is continually with me, for I will declare my transgressions, by remembering my sins. enemies live, and have become stronger than me – and those who hate me unjustly are multiplied; those who repaid me evil for good slandered me because I pursue Righteousness. from me – heed me and help me, O Lord of my Salvation!

§Tin

Theotokon ke Miter to Fotos: en imnis timontes Meglinomen!

§The

Theotokos and Mother of the Light: with hymns let us Magnify!

I de ehthri mou zosi, ke kekrateonte iper My

THE BELLS ARE RUNG

Ode 9 – Canon 1 – The Hiermos
TONE (7) GRAVE/ VARYS

Mi egkatalipis me Kyrie O Theos mou! Do not forsake Me, O Lord! Mi apostis ap emou. Proshes is tin O My God, do not depart
voithian mou Kyrie tis Sotirias mou! [2]

Mi

Psalm 62 [63]
FRIENDSHIP WITH ALMIGHTY GOD

O

Theos O Theos mou pros Se orthrizo; edipise Se i psihi mou. en gi erimo ke avato ke anidro.

O

God my God: I rise early to be with Thee: my soul thirsts for Thee. a desolate, impassable and waterless land.

tis fthoras diapira kioforisasa, ke pantehnimoni Logo sarka danisasa, Miter apirandre, Parthene Theotoke, dohion tou astektou, horion tou apirou Plastourgou Sou, Se Megalinomen!

Thou

who without knowledge of corruption didst conceive and lend flesh to the All Wise Word, O Unwedded Theotokos; thou was the Holder of Him Who is Illimitable and the Resting Place of thine Infinite Creator, and Thee we magnify! old the fire breathing zealot Elias joyfully mounted and rode on seething and fiery Chariot. Thus he prefigured the descent now of the Spirit from Heaven on the Apostles; by which being Illumined, to all they made known the Trinity. strange Event that defied nature’s Law was audible. As every single voice of the Disciples rang out by the Spirit’s Grace, the People, Tribes and Tongues heard the Mighty Works of God, and were initiated into Knowledge of the Trinity.
TONE 4

Pos aplos Si i sarx mou, Outos

How often my flesh thirsts for Thee like So
in the Holy Place I appear before Thee, to behold Thy Power and Thy Glory. Thy Mercy is better than life, my lips shall praise Thee. in Thy

Festal Troparia – Pentecost

Epipaflazontos

en to Agio ofthin Si, tou idin tin Dinamin Sou ke tin Doxan Sou.

Oti krisson to Eleos Sou iper zoas,ta hili Because
mou Epenesovsi Se.

pale pirinou armatos, O zilotis ke piripnous heron ohoumenos, tin nin eklampsasan epipnian edilou, ex ipsous Apostolis, if is katalamfthentes, tin Triada pasin egnorisan. ton fiseon diha xenon ikoueto. Ton Mathiton tis mias gar fonis apihoumenis, Pnevmatos haritis, pikilos enihounto lai, file ke glosse, ta thia megalia, tis Traidos gnosin mioumeni.

Of

Outos Osi

Evlogiso Se en ti zoi mou; en to Onomati Sou aro tas hiras mou. steatos ke pititos emplisthii i psihi mou, ke hili agaliaseos enesi to Onoma Sou.

Thus will I Bless Thee in my life;
Name I will lift up my hands.

Nomou

A

As if

with marrow and fatness may my soul be filled, and with rejoicing lips my mouth shall sing praises to Thy Name.

I emnimonefon Sou epi tis stromnis mou, If
en tis orthris emeleton is Se, oti egnithis Voithos mou, ke en ti Skepi ton Pterigon Sou Agaliasome.

I remember Thee on my bed, at daybreak I meditate on Thee; for Thou art my Helper, and in the Shelter of Thy Wings will I greatly rejoice. soul follows closely behind Thee – Thy right Hand upholds me.

Canon 2 – The Hiermos- Holy Pentecost –

Heris

Ekollithi

i psihi mou opiso Sou - emou antelaveto i Dexia Sou.

My

Anassa Mitroparthenon kleos. Apan gar evdiniton evlalon stoma, Ritrevon, ou stheni Se melpin axios. Ilingia de vous apas Sou ton Tokon Noin. Othen Se simfonos Doxazomen. (2)

Rejoice,

Anti de is matin exitisan tin psihin mou,
iselefsonte is ta katotata tis gis.

Paradothisonte

is hiras merides alopekon esonte.

romfeas,

those who seek my soul in vain, shall go into the lowest parts of the earth. They shall be delivered to the sword - a portion for foxes. King, however, shall be glad in God; everyone who swears by Him shall be praised, for mouths that speak unrighteous things are stopped.

Yet

O Queen of All! The Boast of Mothers and Virgins! For there is no fluent, no eloguent speaker whose words have the power to worthily praise Thee; and every mind is dazed when on Thy Childbirth we ponder; hence we Glorify Thee in unison. (2)

Festal Troparia – Holy Pentecost

Idin eike tin fisizoon Korin.

O de Vasilefs evfranthisete epi to Theo, The
epenethisete pas O onmion en Afto oti enefragi stoma lalounton adika.

Moni gar en dinisi kekrifi Logon, Nosousan althenonta tin vroton fisin. Os dexiis klismisi nin idrimenos Patros, pepomfe tin Harin tou Pnevmatos.

It

is right to tell of the Maiden who produced Life; She alone concealed within Her Womb the Logos, Who remedied ailing mortal nature. And now being Enthroned at the right hand of the Father, He has sent the Grace of the Spirit.

6.

M

ATINS

SERVICE – PENTECOST

M

ATINS

HYMNS – PENTECOST SUNDAY

27.

IAMBIC VERSE

IAMBIC VERSE

Ilasmos imin, Hriste, ke Sotiria
O Despotis elampsas ek tis Parthenou In os profiton thiros ek thalattiou Sternon Ionan tis fthoras diarpasis Olon ton Adam pangeni peptokota.
ODI 7

Thou hast shone for us
from the Virgin, O Christ Master, As Forgiveness and Salvation to extricate from corruption fallen Adam and all his descendants, As Thou extricated Jonah from the belly of the beast.
ODE 7

En tis orthris emeleton is Se: oti egnithis At
Voithos mou, ke en ti Skepi ton Pterigon Sou Agaliasome.

dawn I meditate on Thee: for Thou art my Helper, and in the Shelter of Thy Wings will I greatly Rejoice. soul follows closely behind Thee – Thy right Hand upholds me. and to the Holy Spirit, now and ever, and to theAges of Ages.

Ekollithi

i psihi mou opiso Sou, emou antelaveto i dexia Sou. Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton eonon.

My

§ Doxa Patri ke Io ke Agio Pnevmati. § Glory to the Father, and to the Son, Amin Alleluia [3] § Doxa Si, O Theos [3] Kyrie Eleison [3] § Doxa Patri ke Io ke Agio Pnevmati. Amin Kyrie
O Theos tis Sotirias mou: imeras ekeraxa ke en nikti Evantion Sou.

I

en kamion tou piros emvlithentes Osii Pedes to pir is Droson metevalon dia tis Imnodias, outo voontes: Evlogitos i, Kyrie, O Theos ton Pateron imon!

When

they were cast into the fiery furnace, the God-fearing Children transmuted the fire into Dew, by crying aloud with Hymns in this manner: Blessed art Thou, O Lord God of our Fathers!
IAMBIC VERSE

IAMBIC VERSE

Simfonon eftroisen organon melos Sevin to hrisotevkton apsihon vretas. I tou Paraklitou de fosforos Haris Sevasmiazi tou voan: Trisas Moni, Isosthenis, Anarhos, Evlogitos i.

The unison of instrumental music
called people in trembling to the worhship of the lifeless image made of gold. But the Light-bearing Grace of the Comforter moves the Faithful to cry out: O Eternal Trinity, Equal in Power: Thou alone art Blessed!
ODE 8

Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton eonon.

Amen Alleluia[3] §Glory to Thee, O God [3] Lord have mercy [3] § Glory to the Father, and to the Son,
and to the Holy Spirit, now and ever, and to the Ages of Ages.

Amen
Psalm 87 [88]
THE DARKNESS OF DEATH

O

Lord, God of my Salvation: I cry out day and night before Thee. my Prayer come before Thee. Incline Thine Ear to my Supplication, O Lord, for my soul is filled with sorrows, and my life draws near to Hades.

Iseltheto

ODI 8

§Enoumen,

Evlogoumen Proskinoumen ton Kyrion.

ke

§ We Praise, we Bless and we Worship
the Lord! although surrounded by Fire, on Sinai revealed God to Moses, slow of tongue and halting of speech: and the Zeal for God of the Three Children showed the singers untouched by the Fire. O all you Works of the Lord: Bless the Lord, and Magnify Him unto all ages.
IAMBIC VERSE

enopion Sou i prosefhi mou klinon to ous Sou is tin disin mou, Kyrie, oti eplisthi kakon i psihi mou, ke is zoi mou to Adi ingise.

Let

Aflektos piri en Sina prosomilousa vatos, The Bush that could not be consumed,
Theon egnorise to vradiglosso ke disiho Moisi; ke Pedas zilos Theou tris analotous to piri imnodous edixe; panta ta Erga ton Kyrion imnite ke iperfoute is pantas tous eonas.

Proselogisthin meta ton katavenonton is I am counted among those who go down
Lakkon egenithin os anthropos avoithitos, en neris eleftheros, osi trafmatie errimmeni kathendontes en tafo, on ouk emnisthis eti, ke afti ek tis Hiros Sou aposthisan. to the Pit - I am like a helpless man, free among the dead - like slain men thrown down and sleeping in a tomb, whom Thou Remembers no more, and who are removed from Thy Hand.

Ethento Ep

me en lakko katotato, skotinis ke en Skia Thanatou.

en

They laid me in the lowest pit, in dark
places and in the Shadow of Death.

IAMBIC VERSE

Lii ta desma ke Drosizi tin floga
O Trisofengis tis thearhias tipos. Imnousi Pedes, Evlogi de ton Monon Sotira ke Pantourgon os energetin I Dimiourgithisa simpasa Ktisis

The Tri-Radiant Sign
of Divine Headship moistened the flames with Dew and loosened the bonds; For He is the Benefactor, Only Saviour, and Creator of all. Wherefore, the entire Creation, with the Youths, Do praise Him and Bless Him.

eme epestirihthi O Thimos Sou, ke pantas tous metorismous Sou epigages ep eme! ( DIAPALMA) ethento me vdeligma eaftis; paredothin ke ouk exeporevomin.

Thy

Wrath rested upon me, and Thou brought all Thy Billows over me.

(PAUSE)

Emakrinas tous gnostous mou ap emou, I

Thou

removed my acquaintances far from me; they made me an abomination among themselves – I was betrayed, and did not escape. eyes have weakened from poverty. and I cry to Thee, O Lord - all day long I stretch out my hands to Thee.

Festal Magnificat – Holy Pentecost
STANDING
BEFORE THE HOLY ICON OF THE EVER BLESSED THEOTOKOS, THE PRIEST DECLARES THE FOLLOWING, AFTER WHICH HE CENSES THE SANCTUARY, HOLY ICONS AND CONGREGATION WHILE THE MAGNIFICAT HYMN IS CHANTED.

ofthalmi mou isthenisan apo ptohias, ke ekekraxa pros Se Kyrie - olin tin imeran, dipestasa pros se tas hiras mou. tis nekris piisis Thavmasia? I Iatri anastisofsi ke Exomologisonte Si?

My

Mi

Will

Thou work Wonders for the dead? Or will Physicians raise them up, and acknowledge Thee?

26.

M

ATINS

SERVICE – PENTECOST

M

ATINS

HYMNS – PENTECOST SUNDAY

7.

Mi

diigisete tis en tafo to Eleos Sou, ke tin Alithian Sou en ti apolia? Sou, ke i Dikeosini eplelismeni? Sou en gi

Shall

anyone in the tomb describe Thy Mercy and Thy Truth in Destruction? Thy Wonders be known in Darkness, and Thy Righteousness in a Forgotten Land? I, O Lord, cry to Thee, and in the morning my Prayer shall come near to Thee. O Lord, dost Thou reject me – hiding Thy Face from me?

IAMBIC VERSE

IAMBIC VERSE

Mi gnosthisete en to Skoti ta Thavmasia Shall Kago pros Se, Kyrie, ekeraxa, ke toproi i
prosevhi mou profthasi Se.

Errixe gastros iteknomenis pedas,
Ivrin te diskathekton evteknoumenis, Moni prosevhi tis profitidos pale Annis, ferousis pnevma sintetrimenon Pros ton dinastin ke Theon ton gnoseon.
ODI 4

Hannah the Propetess of old,
drawn near with contrite spirit to the Mighty God of ntelligences, by her Prayer alone, undid the bonds of the barren one’s womb, and the hard rebuke of her with children.
ODE 4

Yet

Inati

Kyrie apothis tin prosevhin mou apostrefis to Prosopon Sou ap emou? imi ego ke en kopis ek neotitos mou; ipsothis de etapinothin ke exiporithin. eme diilthon e Orge Sou; ke i Foverismi Sou exetaraxan me ekiklosan me os idor - olin tin imeran periehon me ama. ap emou filon, ke gnostous mou apo taleporias. tous

Why, Poor Thy

Ptohos Ep

am I and in trouble since my youth; yet having been exalted, I was humbled and brought into despair.

Katanoon O Profitis tin ep Eshaton Sou, When
Hriste, elefsin anevoa; tin sin isakikoa, Kyrie, dinastian, oti pantas tou Sose tous Hristous Sou Elilithas.
IAMBIC VERSE

fierce Anger passed over me, and Thy Terrors greatly troubled me – they compass me like water all day long – they surround me all at once. from me neighbour, friend and my acquaintances because of my misery. Lord, God of my Salvation: I cry out day and night before Thee.

he foresaw Thy Coming in the latter days, O Christ, the Prophet exclaimed: I have heard of Thy Power, O Lord, that Thou hascome to Save all Thine Anointed.
IAMBIC VERSE

Anax anakton,
ios ex iou monos Logos Proelthon Patros ex anetiou; Isosthenes Sou Pnevma tis Apostolis Nimertes exepempsas, os evergetis,Adousi: Doxa to Krati Sou, Kyrie.
ODI 5

O Word, King of Kings,
Who alone came forth from the Only Uncaused Father, since Thou art the Benefactor, Thou sent the Holy Spirit, truly Equal to Thee in Might, to the Apostles, who Glorify Thy Power, O Lord.
ODE 5

Emakrinas Kyrie

Thou removed far O

O Theos tis Sotirias mou imeras ekeraxa ke en nikti evantion Sou. enopion Sou i prosefhi mou klinon to ous Sou is tin disin mou, Kyrie.

Iseltheto

Let

my Prayer come before Thee. Incline Thine Ear to my Supplication, O Lord.

To dia ton fovon Sou lifthen, Kyrie, - en Through Thy Fear, O Lord
gastri ton Profiton ke kiithen epi tis gis - Pnevma Sotirias, Apostolikas hardias ktizi katharas ke en tis Pistis evthes egkenizete; Fos gar ke Irini dioti ta Si Prostagmata.
IAMBIC VERSE

Psalm 102 [ 103 ]
A PRAYER OF PRAISE FOR GOD’S MERCY AND HIS ANGELIC HOSTS

Evlogi i psihi mou ton Kyrion, ke panta Bless
ta entos mou to Onoma to Agion Aftou.

the Lord, O my soul; and everything within me: Bless His Holy Name! the Lord, O my soul, and forget not all His Rewards: He Who is Merciful towards all your transgressions, Who heals all your diseases, Who Redeems your Life from corruption, Who crowns you with Mercy and Compassion, Who satisfies your desire with Good Things; and Renews your youth like the eagle.

the Spirit of Salvation - conceived in the womb of the Prophets, and born upon earth purifies the hearts of the Apostles, and in that it is Righteous, is Renewed in the Faithful. For Thy Statutes are Light and Peace.
IAMBIC VERSE

Evlogi

i psihi mou ton Kyrion ke mi epilanthanou pasas tas Enesis Aftou: Ton evilatefonta pases tes anomies sou; ton iomenon pasas tas nosous sou; ton litroumenon ek fthoras tin Zoin sou; ton stefanounta se en Elei ke Iktirmis; ton empiplonta en Agathis tin epithimian sou; anakenisthisete os meou i neotis sou

Bless

Litririon katharsin amplakimaton
Piripnoon dexasthe Pnevmatos Droson, O tekna fotomorfa tis Ekklisias; Nin ek Zion gar exelilithe Nomos I glossopirsomorfos Pnevmatos Haris.

. tis adikoumenis.

Pion eleimosinas O Kyrios, ke krima pasi The Lord shows Mercies and Judgement
to all who are wronged. made known His Ways to Moses – His Will to the Sons of Israel. - slow to anger, and abounding in Mercy.

Children of the Church, of Illuminated Likeness, receive the Dew of the Fire-breathing Spirit, which is a Purification and an Absolution from crimes; for the Law has now gone forth out of Zion in the shape of Tongues of Fire, being the Grace of the Holy Spirit.
ODE 6

O

ODI 6

Egnorise tas odous aftou to Mosisi tis Iis He
Israil ta Thelimata Aftou.

Naftion

Iktirmon

ke Eleimon O makrothimos ke Polieleos.

Kyrios,

Compassionate and Merciful is the Lord

to salo ton viotikon melimaton, simplois pontoumenos amarties ke psihofthoro thiri prospitoumenos, os O oonas, Hriste, voo Si: ek Thanatiforou me Vithou anagage.

Sailing

on the stormy sea of earthly cares, drowning in the billows of sins that compass me round about, and cast forth unto the soul-destroying Monster, like Jonah I cry to Thee, O Christ: Lead Thou me forth from the Death-dealing Abyss!.

8.

M

ATINS

SERVICE – PENTECOST

M

ATINS

HYMNS – PENTECOST SUNDAY

25.

to Thee, we may extol and GLORIFY THINE ALL HOLY SPIRIT.

Ouk

is telos orgisthisete, oude is ton eona minii.

He

will not become angry to the end, nor will He be wrathful forever. does not deal with us according to our sins, nor rewards us accoding to our transgressions, for according to the height of Heaven from earth, so the Lord reigns in Mercy over those who Fear Him – as far as the East is from the West, so does He remove our transgressions from us! a father has compassion for his children, so does our Lord have Compassion on those who Fear Him, for He knows how He formed us – He remembers that we are clay. - like a flower of the field he flourishes; for the wind passes over it, and it shall not remain – and it shall no longer know its place. of the Lord is from Age to Ages upon those who Fear Him. His Righteousness is upon children’s children to those who keep His Covenant and remember His Commandments – to obey them.

Synaxarion – 23 June

Ti Ti

KI’ tou aftou minos, mnimi tis Aias Martyros Agrippinis. afti imera, Mnimi ton Agion Martyron, Aristokeous Presviterou, ke Dimitriou Diakonou ke Athanasiou Anagnostou. afti imera, Kyriaki ogdoi apo tou Pasha, tin Agian Pentikostin Eortazomen.

On

Ou kata tas amartias imon epiisen imin, He
oude kata tas anomias imon antapedoken imin, oti kata to ipso tou Ouranou apo tis gis, ekrateose Kyrios to Eleos Aftou epi tous Fovoumenous Afton - kathoson apehousin anatole apo dismon, emakrinen af’ imin tas anomias imon.

the 23rd day of this month we Commemorate the Holy Martyr St Agrippina of Rome.

On this day we Commemorate the Holy
Hieromartyrs: St Aristocles the Presbyter, St Demetrios the Deacon, and St Athanasios the Reader, of Cyprus.

Ti

On

this day, the 8th Sunday of Holy Pascha, we celebrate Holy Pentecost.

Kathos

STIHI: Pnoi viea Glossopirevtos nemi, Hristos to Thion Pnevma tis Apostolis.

VERSE: In a violent Wind Christ distributes to the Apostles the Spirit in Tongues of Fire.

iktiri patir iious oktirise Kyrios tous fovoumenous afton, oti aftos egno to plasma imon -Mnisthiti oti hous esmen.

As

Anthropos - osi hortos e imere aftou, osi As for mankind – his days are like grass
anthos tou agrou outos exanthisi. Oti pnevma diilthen en afto, ke ouk iparxi, ke ouk epignosete eti ton topon aftou. Eos tou Eonos epi tous Fovoumenous Afton.

Ekkehite megalo eni imati Pnev aliefsi.
O Theos imon, eleison imas.

On one Great Day, the Spirit is poured
out on the Fishermen. the Intercessions of Thy Holy Aposltes, O Christ our God, have Mercy on us.

Tes ton Agion Apostolon Presvies, Hriste At Amin
ODI 1

To de Eleos tou Kyriou apo to Eonos ke Yet the Mercy Ke
i Dikeosini Aftou epi iious iion, tis filassousi tin Diathikin Aftou, ke memnimenis ton Entolon Aftou tou Piise Aftas. en to Ourano itimase ton Thronon Aftou, ke i Vasilia Aftou panton despozi.

Amen
Katavasia of Pentecost –
TONE (7) VARYS/GRAVE ODE 1

And

Ponto

ekalipse Farao sin armasin O sintrivon polemous en ipsilo vrahioni. Asomen afto, oti Dedoxaste

He

who shatters the enemies with His lofty Arm, overwhelmed with the sea Pharaoh and his chariots; to Him let us sing, for gloriously He have been Glorified.
IAMBIC VERSE

Kyrios

The

Lord prepared His Throne in Heaven and His Kingdom rules over all. the Lord, all you His Angels – Mighty in Strength – who do His Word - who heed the Voice of His Words. the Lord, all you His Hosts – His Ministers who do His Will. the Lord, all His Works, in all places of His Dominion!

TONE 4 IAMBIC VERSE

Evlogite ton Kyrion pantes Angeli Aftou, Bless
dinati ishii piountes ton Logon Aftou tou akouse tis Fonis ton Logon Aftou.

Thio kalifthis O vradiglossos gnofo, Erritorefse ton Theografon Nomon. Ilon gar ektinaxas ommatos noou, Ora ton onta ke mnite Pnevmatos Gnosin, gereron evteis tis asomasin.
ODE 3

The heavy tongue, screened by the Divine Clouds, proclaimed the God-inscribed Law; for He shook the dust from the eye of intelligence, beholding the Being and attaining the Knowledge of the Spirit, singing Divine Songs of Praise,
ODE 3

Evlogite

ton Kyriou passe e Dinamis Aftou - Litourgi Aftou piountes ta Thelimata Aftou en panti topo tis Despotias Aftou.

Bless

Evlogite ton Kyrion pante ta Erga Aftou, Bless Evlogi i pshihi mou ton Kyrion. [2] Kyrie
isakouson tis Prosefhis mou; enotise tin deisin mou en ti Alithia Sou, epakouson mou en ti Dikeosini Sou.

Bless, O my soul, the Lord! O
Lord hear my Prayer; hear my Supplication in Thy Truth - answer me in Thy Righteousness.

Psalm 142 [143]
WAITING IN THE [SPIRITUAL] DARKNESS FOR THE [DIVINE] LIGHT

Tin ex ifous Dinamin tis Mathites, Hriste, Tarry in Jerusalem until you are endued
eos an endisisthe, efis, kathisate en Irousalim; ego de os emme Parklitou allon, Pnevma to emon te ke Patros apostelo, en o sterothisesthe. with Power from on High, Thou said Thy Disciples, O Christ; for I will send Another, like Myself, even the Comforter, My Spirit and the Father’s, in Whom you shall be established.

Ke

mi iselthis is krisin meta tou doulou Sou, oti ou Dikeothisete enopion Sou pas zon.
M
ATINS

And do not enter into Judgement with
Thy servant, for in Thy Sight no-one living is Righteous. 9.

24.

M

ATINS

SERVICE – PENTECOST

HYMNS – PENTECOST SUNDAY

Oti

Katedioxen O ehthros tin psihin mou. Etapinosen is tin gin tin zoin mou, ekathise me en skotinis os nekrous eonos.

For the enemy

persecutes my soul. He humbled my life to the ground, he caused me to dwell in dark places like one who was long dead.
1

Mina tou Ieromartirou Eleftheriou...

Thavmtourgou, Haralambos

ke ke

Wonder-worker, and Hieromartyrs: Charalambos Eleftherios...

the and

Ton Agion Evdoxon, Megalon Martyron: Of
Theklas, Varvaras, Anastasias, Ekaterinis, Kyriakis, Photinis, Marinas, Paraskevis ke Irinis...

Ke ikidiasen ep eme to pnevma mou - en And my spirit was in anguish within me
emi etrahthi i kardia mou. - my heart was troubled within.

Emnisthin

imeron arheon, ke emeletisa en pasi tis Ergis Sou -en piimasi ton Hiron Sou emeleton. pros se tas hiras mou -i psihi mou os gi anidros Si. isakouson mou, Kyrie - exelie to pnevma mou! aspostrepsis to Prosopon Sou ap emou, ke omiothisome tis katavenonsin is Lakkon. oti epi Si ilpisa.

I

the Holy, Glorious, Great Martyrs: Thekla, Barbara, Anastasia, Catherine, Kyriaki, Photini, Marina, Paraskevi and Irene... the Holy, Glorious and Victorious Martyrs... our Venerable and Godly Ascetic Illuminators ...

remembered the days of old, and I meditated on all Thy Works – I meditated on the Works of Thy Hands. stretch out my hands to Thee – my soul thirsts for Thee like a waterless land. (PAUSE) me speedily, O Lord – my spirit faints within me.

Ton Ton

Agion Evdoxon Martyron...

ke

Kallinikon

Of Of

Dipetasa Tahi Mi

I

Osion ke Theoforon Pateron imon ton en Askisei Lampsanton... Theopatoron Ioakim ke Annis, ke ( S A I N T ) tin Mnimin episteloumen, ke Panton Sou ton Agion...

Hear

Tou (A G I O U T O U N A O U ) ... Ton Agion ke Dikeon

Of (T H E P A T R O N O F T H E P A R I S H ) ... Of the Holy and Righteous Ancestors of
God, Joachim and Anna, and of (SAINT) whose Memory we Commemorate today, and of all Thy Saints...

Turn

not Thy Sight from me, lest I become like those who go down into the Pit.

Iketevomen

Akouston piison mi to proi to Eleos Sou, Cause Gnorison
mi, Kyrie, Odon en i porefsome, oti pros Se ira tin psihin mou.

me to hear Thy Mercy in the morning, for I hope in Thee. me know, O Lord, the Way wherein I should walk, for to Thee I lift up my soul.

Se, Mone Polielee Kyrie: epakouson imon ton amartolon deomenon Sou ke Eleison imas. ke Filanthropia Monogenous Sou Iou, meth Evlogitos is, sin to Panagio, Agatho, ke Zoopio Sou Pnevmati, ke ai, ke is tous Eonas ton Eonon. tou ou ke nin

We

beseech Thee, the Only, Most Merciful Lord: hear us sinners who pray to Thee, and have Mercy on us. and Bounties and Compassion of Thine Only Begotten Son, with Whom Thou art Blessed, together with Thine All Holy, and Good, and Life-giving Spirit, now and ever, and to the Ages of Ages.

Make

Kyrie Eleison [12] §Elei, ke Iktirmis,

PEOPLE PRIEST

Lord have mercy [12] §Through the Mercies

Exelou me ek ton ehthron mou, Kyrie, oti Deliver
pros Se katefigon. Theos mou is Si.

me from my enemies, O Lord, for to Thee I flee for Refuge. for Thou art

Didaxon me tou piin to Thelima Sou, oti Teach me to do Thy Will,
my God.

To

Pnevma Sou to Agathon Odigisi me en ti Evthia.

Thy

Good Spirit shall Guide me in Uprightness.

Amin Ote
katavas tas glossas sinehee, diemerizen Ethni O Ipsistos. Ote tou piros tas glossas dienimen, is enotita pantas ekalese, ke simfonos DOXAZOMEN TO PANAGION PNEVMA.

PEOPLE

Amen

Festal Kontakion – Holy Pentecost
TONE (8) PLAGAL 4

Eneka tou Onoma Sou, Kyrie, zisis me. En
ti Dikeosini Sou exexis ek thlipseos ton psihin mou - ke en to Eleei Sou exolothrevsis tous ehthous mou - ke apolis pantas tous thlivontas tin psihin mou, oti doulos Sou imi ego. isakouson tis prosefhis mou, enotise tin deisin mou en ti alithia Sou, epakouson mou en ti Dikeosini Sou. mi iselthis is krisin meta tou doulou Sou, oti ou dikeothisete enopion Sou pas zon. [2]

For Thy Name’s sake O Lord, grant me
Life.

In

When

Thy Righteousness Thou shall bring my soul out of affliction – and in Thy Mercy Thou shall destroy my enemies – and Thou shall utterly destroy all who afflict my soul, for I am Thy servant. Lord hear my Prayer; hear my Supplication in Thy Truth - answer me in Thy Righteousness.

the Most High God came down and confused the tongues, He divided the Nations. When He distributed the Tongues of Fire, He Called all to Unity. And with one voice we GLORIFY THE ALL HOLY SPIRIT.

Festal Ikos – Holy Pentecost

Kyrie

O

Tahian ke

Ke

And do not enter into Judgement with
Thy servant, for in Thy Sight no-one living is Righteous.

1

O U R E N E M I E S ARE NOT ONLY OUR PHYSICAL, HUMAN ENEMIES, BUT ESPECIALLY THE INVISIBLE ENEMIES – THE EVIL ONE AND HIS DEMONS WHO OBSESSIVELY AND CEASELESSLY, SEEK OUR DESTRUCTION AND FAILURE IN OUR EARTHLY AND ETERNAL ENDEAVOURS. BUT, NO MATTER HOW THEY TEMPT US INTO SPIRITUAL DEATH, THE CHOICE IS OURS TO MAKE – OBEY GOD AND REAP ALL THE SPIRITUAL AND PHYSICAL BENEFITS – SPIRITU SPIRITUAL AL LIFE WITH GOD - OR CHOOSE THE WEAKER, DESTRUCTIVE, SELF-INDULGENT TEMPTATIONS THAT LEAD US TO SPIRITUAL DEATH AND EVENTUALLY, ETERNAL CONDEMNATION AND ALIENATION FROM GOD AND EVERYTHING GOOD!

stathiran didou paramithian tis doulis Sou Iisou, en to akidiase ta Pnemata imon. Mi horizou ton psihon imon en flipsesi, mi makrinou ton frenon imon en peristasesin, alla ai imas profthason. Engison imin, engison O pantahou, os per ke tis Apostolis Sou pntote sinis, outo ke tis pothousin enoson safton iktirmon, ina sinimmeni Si imnomen, ke DOXOLOGOMEN TO PANAGION SOU PNEVMA.
M
ATINS

Speedy

and Constant Consolation grant us, Thy Servants, O Jesus, when our spirits become despondent. Do not part from our souls when we are in trouble, nor be far from our minds when we are in peril. But draw near to us – draw near, O Thou Who art everywhere. And as Thou art always with Thine Apostles, so also Unite Thyself with us who yearn forThee, the CompassionateOne; so that, United 23.

10.

M

ATINS

SERVICE – PENTECOST

HYMNS – PENTECOST SUNDAY

Festal Idiomelon – Holy Pentecost
TONE (6) PLAGAL 2 STIHOS:

To

Pnevma Sou to Agathon Odigisi me en ti Evthia. Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton eonon.

Thy

Good Spirit shall Guide me in Uprightness. and to the Holy Spirit, now and ever, and unto Ages of Ages.

Eleimon, eleison me, O Theos, kata to Mega Eleos Sou ke kata to plithos ton iktirmon Sou Exalipson to anomima mou.

VERSE:

Have mercy upon me, O God, according to Thy Great Mercy; according to the multitude of Thy Mercies do away mine offences.
Heavenly King, O Comforter, the Spirit of Truth, Who art in all places and fillest all things; Treasury of Good Things and Giver of Life: come and Dwell in us and Cleanse us from every stain, and Save our souls, O Gracious Lord.
3

§ Doxa Patri ke Io ke Agio Pnevmati. § Glory to the Father, and to the Son, Amin Allelouia [(3) § Doxa Si, O Theos! [3] I Elpis imon, Kyrie, doxa Si! En irini tou Kyriou deithomen Kyrie Eleison Iper tis anothen Irinis ke tis Sotirias ton
psihon imon, tou Kyriou deithomen...

Vasilef Ouranie, Paraklite, to Pnevma tis O
Alithias, O pantahou paron ke ta panta pliron, O Thisafros ton Agathon ke Zois horigos, elthe ke Skinoson en imin ke Katharison imas apo pasis kilidos ke Soson, Agathe, tas psihas imon.

Amen Alleluia [3] §Glory to Thee, O God. [3] Our Hope, O Lord: Glory to Thee! In Peace let us pray to the Lord PEOPLE Lord have mercy PRIEST For the Peace from Above and for
PRIEST

The Great Litany

Prayer of Salvation

Soson

O Theos ton Laon Sou, Evlogison tin Klironomian Sou.

ke

PRIEST

O Lord, Save Thy People and Bless Thine Inheritance.
Christians, and send down upon us Thy rich Mercies.

the Salvation of our souls, let us pray to the Lord...

Episkepse

ton kosmon Sou en Elei ke Iktirmis.

Visit

Thy world with Mercies and Bounties.

Kyrie Eleison Iper tis Irinis

Ipsoson Keras Hristianon Orthodoxon ke Exalt the Horn of Orthodox
katamempson ef imas ta Elei Sou ta Plousia.

tou simpantos kosmou, efsthias ton Agion tou Theou Ekklision ke tis ton panton enoseaos tou Kyriou deithomen...

Lord have mercy PRIEST For the Peace of the
PEOPLE

whole world, for the well-being of the Holy Churches of God, and for the union of all, let us pray to the Lord....

§Presvies

tis Panahrantou Despinis imon Theotokou ke Aiparthenou Marias...

§Through

the Intercessions of our All Pure Lady, the Theotokos and Ever Virgin Mary...

Kyrie Eleison Iper tou Agiou Ikou toutou ke ton meta
Pisteos, evlavias ke Fovou Theou isionton en afto, tou Kyriou deithomen...

Lord have mercy PRIEST For this Holy Temple, and for those
PEOPLE

Dinami tou Timiou ke Zoopiou Stavrou... Through the Might of the Precious and
Life-giving Cross...

who enter with Faith, Reverence and the Fear of God, let us pray to the Lord...
PEOPLE PRIEST

Prostasies

ton Timion, Dinameon Asomaton...

Epouranion

Through Of

the Protection of the honourable Bodiless Powers of Heaven... the honourable, glorious Prophet, Forerunner and Baptist, John; of the Holy, Glorious and All Laudable Apostles... our Fathers among the Saints the Great Hierarchs and Ecumenical Teachers: Basil the Great, Gregory the Theologian and John Chrysostom; Athanasios, Cyril [and John the Almsgiver] Patriarchs of Alexandria... our Holy Father Nicholas of Myra, Nektarios of Pentapolis, Spyridon of Trymithounto the Wonderworkers... George the Victorious, Demetrios the Myrrh-gusher, Theodore the Tyron, Theodore the General, Menas the
SHORTENED OR LENGTHENED BY THE

Kyrie Eleison Iper tou Patros imon:

Ikesies tou Timiou,

ke Evdoxou Profitou, Prodromou, ke Vaptisou Ioannou; ton Agion Endoxon ke panevfimon Apostolon... en Agiis Pateron imon, Megalon Ierarhon, ke Ikoumenikon Didaskalon: Vasiliou tou Megalou, Grigoriou tou Theologon ke Ioannou tou Hrisostomou; Ananasiou ke Kirillou, Patriarhon Alexandries... tou en Myris, Nektarios Pentapolis, Spyridonos Episkopou Trymithountos, ton Thavmatourgon...

Papa ke Patriarhi (T H E O D O R O U ) ke tou Arhiepiskopou imon (NAME) tou timiou Presviteriou, tis en Hristo diakonias, pantos tou Kyriou ke tou laou tou Kyriou deithomen. ke poleos taftis, pasis poleos, horas, ke ton pisti ikounton en aftes tou Kyriou deithomen.

& Patriarch (THEODOROS) and for our Archbishop (NAME) for the venerable Priesthood of the Diaconate in Christ, for all the clergy and the laity, let us pray to the Lord. and city, and for every city and country, and for the faithful who dwell therein, let us pray to the Lord

Lord have mercy For our Father: Pope

Ton

Of

Kyrie Eleison Iper tis Koinotita

Lord have mercy PRIEST For this Community
PEOPLE

Nikolaou Ton

Of

Kyrie Eleison Iper efkrasias aeron, eforias ton karpon
tis gis ke keron irinikon tou Kyriou deithomen.

Lord have mercy PRIEST For seasonable weather,
PEOPLE

Agion Evdoxon Megalomartyron: Georgiou tou Tropeoforou, Dimitriou tou Mirovlitou, Theodorou tou Tironos, Theodorou tou Stratilatou,

Of the Holy and Glorious great Martyrs:

for the abundance of the fruits of the earth, and for peaceful times, let us pray to the Lord and those who travel by land or air, for the sick and the suffering, for captives and for their salvation, let us pray to the 11.

Kyrie Eleison Iper pleonton, odiporounton,

nosounton, kamnonton, ehmaloton ke tis Sotirias afton tou Kyriou deithomen.

Lord have mercy PRIEST For those at sea,
PEOPLE

3

T H E PR A YER S O F CELEBRANT PRIEST

SA L VA TION

ARE

SOMETIMES

22.

M

ATINS

SERVICE – PENTECOST

M

ATINS

HYMNS – PENTECOST SUNDAY

Lord

Kyrie Eleison Iper tou Risthine Kyrie Eleison Antilavou Soson,

imas apo pasis thlipseos, orgis, kindinou ke anangis, tou Kyriou deithomen Eleison ke Diafilaxon imas O Theos, ti Si Hariti.

Lord have mercy PRIEST For our Deliverance
PEOPLE PEOPLE PRIEST

Apostrepson Kardian

from all affliction, wrath, danger and necessity, let us pray to the Lord

to Prosopon Sou apo ton amartion mou, ke pasas tas anomias mou exalipson.

Turn Thy Sight from my sins, and blot
out all my transgressions.

Lord have mercy Help us, Save us, have Mercy upon

katharan ktison en emi, O Theos, ke pnevma evthes Engenison en tis engatis mou. ke to Pnevma Sou to Agion mi antanelis ap emou.

Create in me a clean heart, O God, and
Renew a right spirit within me. not cast me away from Thy Presence, and taken not Thy Holy Spirit from me.

Mi aporripsis me apo tou Prosopou Sou, Do Apodos Didaxo
mi tin Agalliasin tou Sotiriou Sou, ke Pnevmati Igemoniko stirixon me.

us, and Preserve us, O God, by Thy Grace.

Amin/Kyrie eleison § Tis Panagias,

Ahrantou, Ipere Vlogimenis, Endoxou Despinis imon Theotokou ke Aiparthenou Marias meta panton ton Agion Mnimonefsantes, eaftous ke allilous ke pasan tin Zoin imon Hristo to Theo parathometha.

Amen/Lord have mercy PRIEST § Commemorating our All Holy,
PEOPLE

Restore to me the Joy of Thy Salvation,
and uphold me with Thy Guiding Spirit.

Pure, Most Blessed and Glorious Lady, Theotokos and Ever Virgin Mary, with all Thy Saints, let us commit ourselves and one another and our whole Life to Christ our God.

anomous tas Odous Sou, ke asevis epi Se epistrepsousi.

I will teach transgressors Thy Ways, and
the ungodly shall return to Thee. me from blood guiltiness, O God, the God of my Salvation, and my tongue shall greatly rejoice in Thy Righteousness.

Rise me ex ematon, O Theos, O Theos tis Deliver
Sotirias mou, agalliasete i glossa mou tin Dikeosinin Sou.

MAKE THE SIGN OF THE CROSS & BOW DOWN TO GOD

Kyrie

§Si Kyrie Oti prepi

PEOPLE PRIEST

Si pasa Doxa, Timi ke Proskinisis § to Patri ke to Io ke to Agio Pnevmati nin ke ai ke is tous eonas ton eonon.

all Glory, Honour and Worship, § to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the Ages of Ages.

§ To Thee, O Lord! For to Thee belong

ta hili mou anixis, ke to stoma mou aanangeli tin Enesin Sou, oti i ithelisas thisian, edoka an Olokaftomata ouk evdokisis.

O

Lord, Thou shall open my lips, and my mouth will declare Thy Praise, for if Thou desired Sacrifice, I would give it – Thou will not be pleased with Whole Burnt Offerings. broken and humbled heart God will not despise.

Thisia to Theo, pnevma sintetrimmenon - A Sacrifice to God is a broken spirit – a
Kardian sintetrimmenin ke

Amin Theos
STIHOS

PEOPLE

Amen

tetapinomenin exoudenosi.

O

Theos

ouk

Psalm 117 /118
PRAISE TO GOD FOR HIS EVERLASTING MERCY

Agathinon,

Kyrios ke Evlogimenos O Onomati Kyriou!

epefanen imin. erhomenos en

The Lord is God, and has appeared to
us. Blessed is He Who comes in the Name of the Lord!
VERSE 1:

1: Exomologisthe to Kyrio, oti agathos, oti is ton eona to eleos aftou!

Give thanks to the Lord, for He is Good; His Mercy endures forever!

Kyrie, en ti evdokia Sou tin Sion, ke ikodomithito ta tihi Ierousalim, tote eudokisis Thisian Dikeosinis, anaforan ke Olokaftomata - tote aniisousin epi to Thisiastirion Sou moshous.

Do Good, O Lord, in Thy Good Pleasure
to Zion, and let the walls of Jerusalem be built, then Thou will be pleased with a Sacrifice of Righteousness, with Offerings and Whole Burnt Offerings - then shall they offer young bullocks on Thine Altar.

Theos
STIHOS 2:

Kyrios ke Evlogimenos O Onomati Kyriou!

epefanen imin. erhomenos en

The Lord is God, and has appeared to
us. Blessed is He Who comes in the Name of the Lord!
VERSE 2:

Eleison me, O Theos!
Hymns of

Have mercy on me, O God!
Divine Mercy

Panta ta ethni ekiklosan me, ke to
epefanen imin. erhomenos en

Onomati Kyriou inamin aftous.

the nations surrounded me, but in the Name of the Lord I drove them back.

All

§ Doxa Patri ke Io ke Agio Pnevmati §Tes
Ke
TON APOSTOLON presvies, eleimon, exalipson ta plithi ton emon egklimaton.

§ Glory to the Father, and to the Son,
and to the Holy Spirit

§Through
Now

Theos
STIHOS 3:

Kyrios ke Evlogimenos O Onomati Kyriou!

The Lord is God, and has appeared to
us. Blessed is He Who comes in the Name of the Lord!
VERSE 3:

the intercessions of THE APOSTLES, O Merciful One, blot out the multitude of our transgressions.

Kyriou egeneto afti, ke esti thavmasti en ofthalmis imon. epefanen imin. erhomenos en

Para

This is the Lord’s doing, and it is

nin ke Ai ke is tous eonas ton eonon. tis Theotokou Presvies, Eleimon, exalipson ta plithi ton emon egklimaton.
M
ATINS

and ever, and to the Ages of Ages. the Intercessions of the Theotokos, O Merciful One, blot out the multitude of our transgressions. 21.

marvellous in our eyes.

Theos

Kyrios ke Evlogimenos O Onomati Kyriou!
M

The Lord is God, and has appeared to
us. Blessed is He Who comes in the Name of the Lord!

Amin §Tes

Amen §Through

12.

ATINS

SERVICE – PENTECOST

HYMNS – PENTECOST SUNDAY

doxazomen. Si gar is Theos imon, ektos Sou allon ouk idamen, to Onoma Sou Onomazomen.

we know none other beside Thee. We call upon Thy Name. come, all ye Faithful, let us adore Christ’s Holy Resurrection. For behold, through the Cross is Joy come into all the world. Resurrection. For in that He endured the Cross, He has destroyed Death by death!

Festal Apolytikion - Pentecost

§ Evlogitos

Defte pantes is Pisti Proskinisomen tin O
tou Hrisou Agian Anastasin. Idou gar ilthe dia tou Stavrou hara en olo to kosmo.

i Hriste O Theos imon. O Pansofous tous aliis anadixas, katapepsas aftis to Pnevma to Agion, ke di afton tin ikoumenin saginefsas, Filathrope, Doxa Si. (3)

§ Blessed art Thou, O Christ our God.

Diapantos

evlongonntes ton Kyrion imnoumen tin Anastasin aftou. Stavron gar ipominas di imas, thanato thanaton olesen.
STANDS AT THE

Ever Blessing the Lord, let us sing His Kyrie Eleison Antilavou Soson, Amin § Tis

Thou made the Fishermen All Wise, by sending down upon them the Holy Spirit, and through them Thou drew the world into Thy Net. O Lover of mankind: Glory to Thee! (3)

Small Litany

Eti ke eti, en Irini tou Kyriou deithomen.

PRIEST

Again, yet again, in Peace let us pray to the Lord Lord have mercy! Help us, save us, have Mercy on us, Amen §Commemorating

PEOPLE PRIEST

THE PRIEST

HOLY ALTAR WITH THE HOLY GOSPEL UNTIL THE CHOIR, CHANTING PSALM 50, THE PSALM OF REPENTANCE, REACHES THE VERSE “FOR BEHOLD, THOU HAST LOVED TRUTH…” THE PRIEST EXITS THE SANCTUARY AND STANDS IN THE MIDDLE OF THE SOLEAS WHILE THE CONGREGATION VENERATES THE HOLY GOSPEL. AFTERWARDS, IN PROCESSION, THE HOLY GOSPEL IS CARRIED TO THE BACK OF THE CHURCH AND PLACED UPON THE ICON STAND SO THAT LATECOMERS MAY ALSO VENERATE GOD’S TRUTH.

Eleison ke diafilaxon imas O Theos, ti Si Hariti.

and preserve us, O God, by Thy Grace
PEOPLE PRIEST

Psalm 50/51
THE PSALM OF REPENTANCE

Eleison me, O Theos kata to Mega Eleos Have Mercy on me, O God, according to
Sou. Thy Great Mercy.

Ke

kata to plithos ton Iktirmon Sou exalipson to anomima mou. plion plinon me apo tis anomias mou, ke apo tis amartias mou Katharison me. tin anomian mou ego ginosko, ke i amartia mou enopion mou esti diapantos.

And

according to the abundance of Thy Compassion, blot out my transgressions.

Panagias, Ahrantou, Ipere Flogimenis, Endoxou Despinis imon Theotokou ke Aiparthenou Marias meta panton ton Agion Mnimonefsantes, eaftous ke allilous ke pasan tin Zoin imon Hristo to Theo parathometha.
M
AKE

our Most Holy, All Pure, Most Blessed and Glorious Lady, Theotokos and Ever Virgin Maria, with all the Saints, let us commit ourselves and one another and our whole Life to Christ our God.

THE SIGN OF THE CROSS & BOW DOWN
PEOPLE

Epi

Wash

me thoroughly from my lawlessness, and Cleanse me of my sin.

§Si Kyrie § Oti son

to Kratos ke sou Estin i

PRIEST

Oti

For I know my lawlessness, and my sin
is always before me. Thee only have I sinned and done evil in Thy Sight – that Thou may be Justified in Thy Words, and overcome when Thou art Judged. in my

Si mono imarton, ke to poniron enopion Against
Sou epiisa. Opos an Dikeothis en tis Logis Sou, ke nikisis en to krinesthe Se.

Vasilea, ke i Dinamis ke i Doxa § tou Patros, ke tou Iou, ke tou Agiou Pnevmatos, nin ke ai ke is tous Eonas ton Eonon.

Thine is the Kingdom and the Power and the Glory § of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, now and ever, and to the Ages of Ages.

§To Thee, O Lord! For Thine is the Dominion,

Amin
eortasomen fedros. Afti esti Pentikosti, epangelias simplirosis, ke prothesmias. En tafti gar to pir, tou Paraklitou evthis, katevi epi gis, osper en idi glosson, ke Mathitas efotise, ke toutous Ouranomistas anedixe. To Fos epesti, tou Paraklitou, ke kosmon efotise.

PEOPLE

Amen
TONE 4

First Festal Kathisma – Pentecost –

Idou

gar en anomies sinelifthin, ke en amarties ekissise me i mitir mou. Ta adila ke ta krifia tis Sofias Sou edilosas mi.

Behold,

I was conceived transgressions, and in sins mother bore me.

Tin metheorton Pisti, ke teleftean eortin, Let us celebrate with Joy this final Post
Festal Feast, O Believers; for it is the Feast of Pentecost today, and the Fulfilment of the Promise and the Appointed Time. For on this day the Fire of the Paraclete descended to the earth immediately, as in the form of Tongues, and Illumined the Disciples, making them Initiates of Heaven. The Holy Light of the Holy Spirit has appeared and Illumined the world.

Idou gar Alithian Igapisas.

Behold, Thou

Thou Love Truth – Thou showed me the unknown and secret things of Thy Wisdom.

Randiis me issopo, ke katharisthisome. Plinis me, ke iper hiona levkanthisome. Akoutiis
mi agalliasin ke evfrosinin, agaliasonte ostea tetapinomena.

shall sprinkle me with hyssop, and I will be Cleansed. whiter than snow.

Thou shall wash me, and I will be made Thou
shall make me hear Joy and Gladness – my bones that were humbled shall greatly Rejoice.

§ Doxa Patri ke Io ke Agio Pnevmati,
ke nin ke ai ke is tous Eonas ton eonon.

§ Glory to the Father, and to the Son, Amen

and to the Holy Spirit, now and forever, and to the Ages of ages.

Amin
20.
M
ATINS

SERVICE – PENTECOST

M

ATINS

HYMNS – PENTECOST SUNDAY

13.

Tin metheorton Pisti, ke teleftean eortin, Let us celebrate with Joy this final Post
eortasomen fedros. Afti esti Pentikosti, epangelias simplirosis, ke prothesmias. En tafti gar to pir, tou Paraklitou evthis, katevi epi gis, osper en idi glosson, ke Mathitas efotise, ke toutous Ouranomistas anedixe. To Fos epesti, tou Paraklitou, ke kosmon efotise. Festal Feast, O Believers; for it is the Feast of Pentecost today, and the Fulfilment of the Promise and the Appointed Time. For on this day the Fire of the Paraclete descended to the earth immediately, as in the form of Tongues, and Illumined the Disciples, making them Initiates of Heaven. The Holy Light of the Holy Spirit has appeared and Illumined the world.
TONE 4

sins of any, they are retained.”

Thomas

de is ek ton Dodeka, O legomenos Didymos, ouk in met’ afton ote ilthen O Iisous.

Now

Thomas, one of the Twelve who was called “the Twin”2 was not with them when Jesus came. him:

Elegon oun afto i ali Mathite eorakamen The other Disciples therefore told
ton Kyrion. aftou ton tipon ton ilon, ke valo ton daktilon mou is ton tipon ton ilon, ke valo tin hira mou is tin plevran aftou ou mi pistefso. “We have seen the Lord!”

O de ipen aftis: Ean mi ido en tes hersin So he said to them: “Unless I see in His
Hands the print of the nails, and put my finger into the print of the nails, and put my hand into His Side, I will not believe.”

Second Festal Kathisma – Pentecost -

Ke

I

tou Pnevmatos Pigi, epidimousa tis en gi, is piforous potamou, merizomeni noitos, tous Apostolous edrosize fotagogousa. Ke gegonen aftis, nefos drosodes to pir, fotizousa aftous, ke vetizousa flox, di on imis elavomen tin harin, dia piros te ke idatos. To Fos epesti, tou Paraklitou, ke kosmon efotise.

When

the Well Spring of the Grace of the Divine Spirit came down to those upon earth and into Fire Bearing Streams parted noetically, It Refreshed the Apostles and led them to the Light. The Fire became for them a Dewy Cloud and Rainy Flame Illumining them. And we, in turn, through them received Divine Grace by means of Fire and Water. The Holy Light of the Holy Spirit has appeared and Illumined the world.

meth imeras okto palin isan eso i Mathite aftou ke Thomas met’ afton. thiron ke klismenon, ke esti is to meson ke ipen, Irini imin.

And after eight days His Disciples were
again inside, and Thomas with them.

Erhete O Iisous ton Ita

Jesus

came, the doors being shut, and stood in the midst, and said: “Peace to you!” He said to Thomas: “Reach your finger here, and look at My Hands; and reach your hand here, and put it into My Side, and do not be unbelieving, but believing.”

legi to Thomas: Fere ton daktilon sou othe ke ithe tas hiras mou, ke fere tin hira sou ke vale is tin plevran mou, ke mi ginou apistos, alla Pistos. apekrithi Thomas ke ipen afto: O Kyrios mou ke O Theos mou! afto O Iisous: Oti eorakas Me, pepistevkas. Makarii i mi idondes ke pistefsandes.

Then

Ke

And Thomas answered and said to Him:
“My Lord and my God!”

§ Doxa Patri ke Io ke Agio Pnevmati, Amin I tou Pnevmatos Pigi,

ke nin ke ai ke is tous Eonas ton eonon. epidimousa tis en gi, is piforous potamou, merizomeni noitos, tous Apostolous edrosize fotagogousa. Ke gegonen aftis, nefos drosodes to pir, fotizousa aftous, ke vetizousa flox, di on imis elavomen tin harin, dia piros te ke idatos. To Fos epesti, tou Paraklitou, ke kosmon efotise.

§ Glory to the Father, and to the Son, Amen When the

Legi

Jesus

and to the Holy Spirit, now and forever, and to the Ages of ages. Well Spring of the Grace of the Divine Spirit came down to those upon earth and into Fire Bearing Streams parted noetically, It Refreshed the Apostles and led them to the Light. The Fire became for them a Dewy Cloud and Rainy Flame Illumining them. And we, in turn, through them received Divine Grace by means of Fire and Water. The Holy Light of the Holy Spirit has appeared and Illumined the world.

said to him: “Thomas, because you have seen Me, you have believed. Blessed are those who have not seen and yet have believed.” the presence of His Disciples, which are not written in this book. these are written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that, believing, you may have Life in His Name.

Polla

men oun ke alla simia epiisen O Iisous enopion ton Mathiton Aftou, a ouk esti gegramena en to vivlio touto. estin O Hristos O Ios tou Theou ke ina pistevondes zoin egite en to Onomati Aftou.

And truly Jesus did many other Signs in

Tafta de gegrapte ina pistefsite oti Iisous But

§ Doxa Si, Kyrie, Doxa Si!
MAKE
THE

PEOPLE

§Glory to Thee, O Lord: Glory to Thee!
LORD
OUR

SIGN

OF THE

CROSS & BOW

DOWN BEFORE THE

GOD

Third Festal Kathisma – Joly Pentecost

Resurrection Prayer

Meta tin Egersin Hriste, tin ek tou Tafou, After
ke tin pros ipsous Ouranou, Thian Analipsin, tis Theoptes tin Doxan Sou katepempsas iktirmon, Pnevma evthes egkenisas tis Mathites. Othen osper kithara mousourgiki, pasin etranologisan, to Thio Pliktro Mystikos, Soter, ta apihimata, ke tin ikonomian Sou.

Thy Resurrection from the Sepulchre, O Saviour, and Thy Divine Ascension to the Heavenly Heights, Thou sent down on Thy Disciples Thy Glory, O Good One, Renewing an upright Spirit in them, O Christ. And therefore those who God proclaimed to all Thy Sayings and Economy, as if melodios strings that are Mystically plucked with the Pick of the Spirit, O

Anastasin

Hristou theasameni, proskinisomen Agion Kyrion Isoun, ton monon anamartiton. Stavron Sou, Hriste, proskinoumen ke tin Agian Sou Anastasin imnoumen ke

Having

seen the Resurrection of Christ, let us bow down before the Holy Lord Jesus, the only sinless One. Thy Holy Resurrection we laud and glorify: For Thou art our God, and

Ton

Thy Cross do we adore, O Christ, and

2

S T T H O M A S HAD BEEN NICK-NAMED “THE TWIN” BECAUSE HE WAS ALWAYS IN TWO MINDS ABOUT THINGS – HE DEBATED AND ANALYSED EVERYTHIGNG. HENCE ALSO THE NICK-NAME “DOUBTING THOMAS.”

14.

M

ATINS

SERVICE – PENTECOST

M

ATINS

HYMNS – PENTECOST SUNDAY

19.

The Resurrection Gospel
THE PRIEST STANDS BEFORE THE HOLY ALTAR IN THE SANCTUARY. ON SUNDAYS HE READS THE HOLY RESURRECTION GOSPEL AND THE EOTHINON AT THE HOLY ALTAR, BUT ON OTHER DAYS HE READS THE HOLY GOSPEL FOR THE FEAST FROM THE ROYAL GATES [HOLY DOORS] FACING THE CONGREGATION.

Merciful Lord.

§ Doxa Patri ke Io ke Agio Pnevmati,

ke nin ke ai ke is tous Eonas ton eonon.

§ Glory to the Father, and to the Son,

and to the Holy Spirit, now and forever, and to the Ages of ages. Thy Resurrection from the Sepulchre, O Saviour, and Thy Divine Ascension to the Heavenly Heights, Thou sent down on Thy Disciples Thy Glory, O Good One, Renewing an upright Spirit in them, O Christ. And therefore those who God proclaimed to all Thy Sayings and Economy, as if melodios strings that are Mystically plucked with the Pick of the Spirit, O Merciful Lord.
HOLY ICONS
AND THE

Ke

iper tou kataxiothine imas tis akroaseos tou Agiou Evangeliou Kyriou ton Theon imon iketevsomen. tou Agiou

PRIEST

that He will graciously grant us to hear His Holy Gospel, let us pray to the Lord.

And

Amin Amen Meta tin Egersin Hriste, tin ek tou Tafou, After
ke tin pros ipsous Ouranou, Thian Analipsin, tis Theoptes tin Doxan Sou katepempsas iktirmon, Pnevma evthes egkenisas tis Mathites. Othen osper kithara mousourgiki, pasin etranologisan, to Thio Pliktro Mystikos, Soter, ta apihimata, ke tin ikonomian Sou.

Kyrie Eleison [3] Sofia! Orthi! Akiousomen
Evangeliou

Lord have mercy [3] PRIEST Wisdom! Arise! Let us listen to the
PEOPLE

Holy Gospel.

Irini pasi!
WE

Peace be with you all.
BOW OUR HEAD TO RECEIVE THE
PEOPLE

PRIEST’S BLESSING THE PRIEST
WHILE THE
STIHOS:

Ke to pnevmati sou Ek tou kata

IOANNIN AGIOU E V A N G E L I O U to anagnosma...

And with thy spirit PRIEST The Lesson is from the Holy Gospel
according to EVANGELIST ST JOHN
THE

The Resurrection Evlogitaria
CENSES THE

HOLY SANCTUARY,

THE

CONGREGATION

HYMNS

ARE CONTINUED
VERSE

Proshomen § Doxa Si, Kyrie, Doxa Si!

PEOPLE

Thee!

Let us attend § Glory to Thee, O Lord:

§Evlogitos i Kyrie, didaxon me ta Dikeomata Sou.
en nekris logisthenta tou thanatou the Sotir tin ishin kathelonta ke sin eavto ton Adam egiranta ke ex Adou pantas eftherosanta.

§Blessed art Thou, O Lord: teach me Thy Statutes.
Company of Angels was amazed, when they beheld Thee numbered among the dead, yet Thyself, O Saviour, destroying the power of Death, and with Thee raising up Adam and releasing all men from Hades.

Ton Angelon O dimos kateplagi oron Se The
Glory to

MAKE THE SIGN OF THE CROSS & BOW TO GOD IN GRATITUDE AND WORSHIP – BEFORE & AFTER THE HOLY GOSPEL

Resurrection Gospel 9:

John 20 : 19 – 31

OUR RISEN LORD BESTOWS HIS AUTHORITY TO FORGIVE SINS UPON HIS APOSTLES

Ousis

oun opsias ti imera ekini ti mia ton Savvaton, ke ton thiron keklismenon opou isan i Mathite sinigmeni di ton fovon ton Ioudeon, ilthen O Iisous ke esti is to meson, ke legi aftis: Irini imin.

Then,

the same day at evening, being the first day of the week, when the doors were shut where the Disciples were assembled for fear of the Judeans, Jesus came and stood in the midst, and said to them: “Peace be with you.” having said this, He showed them His Hands and His Side. the

STIHOS:

§Evlogitos i Kyrie, didaxon me ta Dikeomata Sou.
ta mira simpathos tis dakrisin O Mathitria krinate? O astraptin en to tafo Angelos orisefthengeto tis Miroforis: Idete imis ton tafon ke isothite O Sotir gar Exanesti tou Mnimatos!

VERSE

§Blessed art Thou, O Lord: teach me Thy Statutes.
mingle sweet-smelling spices with Your tears of pity? The radiant Angel within the Sepulchre cried to the Myrrh-bearing Women: Behold the Grave, and understand; for the Saviour is Risen from the Tomb!

Ti

Wherefore, O Women Disciples, do You

Ke

touto ipon edixen aftis tas Hiras ke tin Plevran Aftou. oun i Mathite idontes ton Kyrion.

And

Eharisan

Then the Disciples were glad to see
Lord.

STIHOS:

§Evlogitos i Kyrie, didaxon me ta Dikeomata Sou.
proi Mirofori edramon pros to mnima Sou thrinologouse all epesti pros aftas O Angelos ke eipe. Thrinon O keros pepante, mi kleite. Tin Anastasin the Apostolis ipate.

VERSE

§Blessed art Thou, O Lord: teach me Thy Statutes.
early in the morning the Myrrhbearing Women ran lamenting to Thy Tomb; but an Angel came towards them, saying: The time for lamentation is passed; weep not! Announce to the Apostles the Resurrection.

Ipen oun aftis O Iisous palin: Irini imin. So
Kathos apestalke me o Patir, kago pempo imas.

Jesus said to them again: “Peace to you! As the Father has sent Me, I also send you.” to them: “Receive the Holy Spirit. If you forgive the sins of any, they are forgiven them; if you retain the

Lian

Very

Ke

touto ipon enefisise ke legi aftis: Lavete Pnevma Agion. An tinon afite tas amartias, afiende aftis an tinon kratite kekratinde.

And He breathed upon them, and said

STIHOS:

§Evlogitos i Kyrie, didaxon me ta Dikeomata Sou.
Ginekes meta miron elthouse pros to Mnima Sou, Soter, evigounto Angelou tranos pros aftas
M
ATINS

VERSE

§Blessed art Thou, O Lord: teach me Thy Statutes.
Myrrh-bearing Women mourned as, bearing myrrh, they drew near Thy Tomb, O Saviour. But the Angel 15.

Mirofori
18.
M SERVICE – PENTECOST

The

ATINS

HYMNS – PENTECOST SUNDAY

fthengoumenon: Ti meta nekron ton Sonta logisesthe? Os Theos gar Exanesti tou Mnimatos!

spoke to them, saying: Why do You number the Living among the dead? Because He is God He is Risen from the Grave!

The Antiphons –

TONE 4

Ek neotitos mou, pola polemi me pathi From
al aftos andilavou, ke soson, Sotir mou. [2]

§ Doxa Patri ke Io ke Agio Pnevmati §Proskinoumen
Patera Iion te ke to Agion Agian Triada en mia Serafim krazontes to Agios i, Kyrie! ke ton toutou Pnevma. Tin ti ousia, sin tis : Agios, Agios,

§ Glory to the Father, and to the Son,
and to the Holy Spirit

my youth up many passions have warred against me. But do Thou succour and save me, O Saviour. [2] who hate Zion shall be put to confusion by the Lord; like grass in the fire shall they be withered up. [2] and to the Holy Spirit

Trisagion Hymns

I

§ We adore the Father, as also His Son,

and the Holy Spirit, the Holy Trinity in One Essence, crying with the Seraphim: Holy, Holy, Holy art Thou, O Lord! and ever, and to the Ages of ages.

misoundes Sion, eshinthite apo tou Kyriou; os hortos gar, piri esesthe apexirameni. [2]

Those

§ Doxa Patri ke Io ke Agio Pnevmati. Agio
Pnevmati, pasa psihi zooute, ke katharsi, ipsoute, lambrinete, ti Triadiki Monadi, Ierokrifios nin ke Ai ke is tous eonas ton eonon. Pnevmati, anavlizi ta tis Haritos reithra, arthevonda, apasan tin ktisin pros Zoogonion.

§ Glory to the Father, and to the Son, Through
the Holy Spirit is every soul quickened and exalted in purity, and Illumined by the Triune Unity in Mystic Holiness. and ever, and to the Ages of Ages. the Holy Spirit do the streams of Grace well forth; they irrigate everything created, so that Life can be produced.

Ke

nin ke Ai ke is tous eonas ton eonon.

Now

Amin
Adam amartias. Harmonin de ti Eva anti lipis pareshes. Revsanta zois, ithine pros taftin de O ek Sou sarkothis Theos ke Anthropos.

Amen
Theotokion

Zoodotin tekousa, elitroso, Parthene, ton Because Thou bore the Giver of Life, O
Virgin, Thou Redeemed Adam from sin, and gave to Eve Joy in place of sadness; and He Who was Incarnate of Thee, both God and Man, has restored to Life those who had fallen therefrom.

Ke

Now

Amin §Agio

Amen §From

Alleluia [3] § Doxa Si, O Theos! [3] Eti ke eti, en Irini tou Kyriou deithomen. Kyrie Eleison Antilavou Soson,

Alleluia [3] § Glory to Thee, O God! [3]
PRIEST

Prokeimenon

Small Litany

To Pnevma Sou to Agathon odigisi me
en gi evthia. (2)
STIHOS:

Thy Good Spirit shall Guide me in the
Land of Uprightness. (2)
VERSE:

Again, yet again, in Peace let us pray to the Lord. Lord have mercy Help us, Save us, have Mercy on us, Amen/ Lord have mercy §Commemorating our Most

PEOPLE PRIEST

isakouson tis prosevhis mou, enotise tin deisin mou.

Kyrie

O Lord, hear my Prayer; hear my Supplication.

Eleison ke Diafilaxon imas O Theos, ti Si Hariti.

To Pnevma Sou to Agathon odigisi me Thy Good Spirit shall Guide me in the
en gi evthia. Land of Uprightness.

and Protect us, O God, by Thy Grace.
PEOPLE PRIEST

Amin/Kyrie eleison § Tis Panagias,

Small Litany

Ahrantou, Ipere Vlogimenis, Endoxou Despinis imon Theotokou ke Aiparthenou Marias meta panton ton Agion Mnimonefsantes, eaftous ke allilous ke pasan tin zoin imon Hristo to Theo parathometha.
M
AKE

Holy, All Pure, Most Blessed and Glorious Lady, Theotokos and Ever Virgin Mary, together with all the Saints, let us commit ourselves and one another, and all our life to Christ our God.

Tou Kyriou deithomen Kyrie Eleison Oti Agios i, O Theos imon,

ke en Agiis epanapavi, ke Si tin doxan anapempomen to § Patri, ke to Io, ke to Agio Pnevmati, nin ke ai ke is tous eonas ton eonon.

Let us pray to the Lord PEOPLE Lord have mercy PRIEST For Holy art Thou, O our God, Who
PRIEST

rests in the Saints, and to Thee we ascribe Glory: § to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the Ages of Ages.
PEOPLE

THE SIGN OF THE CROSS & BOW DOWN
PEOPLE PRIEST

Amin
Name and

Amen
UST

§ Si Kyrie Oti Evlogite Sou to Onoma, ke Dedoxaste Sou i Vasilia, §tou Patros, ke tou Iiou,
ke tou Agiou Pnevmatos, nin ke ai, ke is tous eonas ton eonon.

§ To Thee, O Lord! For Blessed is Thy

Praises to Almighty God
THE CONGREGATION M STAND

Glorified is Thy Kingdom, § of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, now and ever, and to the Ages of Ages.
PEOPLE

Pasa pnoi enesato ton Kyrion [3]

Let

everything that has breath praise the Lord. [3]

Amin
16.
M
ATINS

Amen
M
ATINS

SERVICE – PENTECOST

HYMNS – PENTECOST SUNDAY

17.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful