garis panduan kawalan.

pdf

1

1/20/12

6:10 PM

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

PELAN GUNATANAH DAN INTENSITI PEMBANGUNAN
PENGENALAN
Pelan Gunatanah dan Intensiti Pembangunan dan Garis Panduan Kawalan Pembangunan Petaling Jaya
Pelan Gunatanah dan Intensiti Pembangunan Petaling Jaya adalah memenuhi keperluan peruntukkan Sub Seksyen 16B (1), (2) dan (3), Akta Perancangan Bandar Dan Desa 1976 (Akta 172). Pelan Gunatanah dan Intensiti Pembangunan merupakan panduan khusus kepada Majlis Bandaraya Petaling Jaya (MBPJ) dalam menjalankan kerja-kerja perancangan dan pengawalan bandar. Pelan Gunatanah dan Intensiti Pembangunan Petaling Jaya akan dirujuk bersekali dengan Garis Panduan Kawalan Pembangunan. Setiap garis panduan akan menggariskan kelas kegunaan tanah yang sesuai dan keperluan fizikal yang perlu dipatuhi oleh pemaju bagi permohonan pembangunan yang dikemukakan. Fungsi asas penyedian Pelan Gunatanah dan Intensiti Pembangunan Petaling Jaya serta Garis Panduan Kawalan Pembangunan adalah untuk menyelaras pembangunan bagi memastikan keperluan asas dan kesejahteraan hidup masyarakat dan alam sekitar tidak terjejas. Ia juga menjadi satu asas panduan bagi pemaju dan juga Pihak Berkuasa Perancang Tempatan dalam proses kelulusan permohonan pemajuan. Penyediaan Pelan Gunatanah dan Intensiti Pembangunan Petaling Jaya serta Garis Panduan Kawalan Pembangunan ini juga membolehkan PBPT menyegerakan tindakan perancangan ke atas sesebuah kawasan bagi tujuan pemajuan, pembangunan semula, naiktaraf, memelihara atau bagi tujuan pengurusan kawasan berkenaan.

1-2

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

Pemakaian Pelan Gunatanah dan Intensiti Pembangunan dan Garis Panduan Kawalan Pembangunan
Pelan ini digunapakai bagi keseluruhan kawasan Petaling Jaya (kecuali kawasan RTPJ1 dan kawasan RKK Seksyen 13) dengan jumlah keluasan 7,458.02 hektar.
Senarai Kawasan RKK Zon Perancangan PJU1, PJU2, SS dan PJS, Petaling Jaya 2020 Zon PJU 1 PJU2 SS PJS Jumlah
Sumber: Majlis Bandaraya Petaling Jaya, 2009.

Kawasan PJU1, PJU1A, PJU2, PJU3, PJU4, PJU5 dan PJU10 PJU6, PJU7, PJU8 dan PJU9 Sebahagian SS2, SS3, SS4, SS5, SS6, SS7, SS8, SS9, SS11, SS20, SS21, SS22, SS23, SS24, SS25 dan SS26 Seksyen 18, SS10, PJS1, PJS2, PJS3, PJS4, PJS5, PJS6, PJS8, PJS10

Keluasan (Hektar) 3,811.31 1,560.22 1,410.19 676.30 7,458.02

Penduduk Tahun 2009 39,440 87,787 148,107 140,976 416,310

Tujuan Kawalan Pembangunan
Kawalan pembangunan merupakan suatu dasar yang mempunyai sekatan-sekatan dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Pihak Berkuasa Perancang Tempatan ke atas setiap perancangan dan pembangunan reruang supaya lebih tersusun dan menyeluruh khususnya di Bandaraya Petaling Jaya. Secara umumnya kawalan pembangunan ini dapat memainkan peranan-peranan seperti berikut:• • Memastikan pembangunan tanah pada tahap optimum ke arah pencapaian keseimbangan aspek pembangunan fizikal, ekonomi dan sosial. Memastikan penggunaan, pembangunan dan pemeliharaan tanah bersesuaian dengan persekitaran supaya tidak menimbulkan konflik dan kesan negatif pada masa akan datang. Memastikan pembangunan yang dirancang selaras dengan dasar-dasar Negara, Rancangan Struktur dan Rancangan Tempatan yang diwujudkan untuk mengatur, mengawal dan merancang dapat dilaksanakan sebaiknya.

Sesiapa yang ingin menjalankan pembangunan atau memajukan mana-mana tanah perlu merujuk dan mematuhi keperluan dan peruntukan yang dinyatakan secara terperinci dalam dokumen ini. Pematuhan kepada peruntukan dalam Pelan Gunatanah dan Intensiti Pembangunan dan Garis Panduan Kawalan Pembangunan akan membantu dalam mempertimbangkan permohonan dan proses pemberian Kebenaran Merancang. Pembangunan di Petaling Jaya akan dibenarkan sekiranya mematuhi ketiga-tiga asas perancangan iaitu: • • Pematuhan kepada Zon dan Aktiviti Gunatanah ditetapkan. Pematuhan kepada Intensiti Pembangunan ditetapkan.

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

1-3

Struktur Kawalan Pembangunan Petaling Jaya
Terdapat dua komponen utama yang akan dirujuk dalam mengawal pembangunan Petaling Jaya. Dua komponen utama tersebut ialah: • • Asas Perancangan dan Kawalan Pembangunan Kawalan Perancangan Khas ASAS PERANCANGAN DAN KAWALAN PEMBANGUNAN
• Jadual Zon Gunatanah dan Kelas Kegunaan Tanah. • Pelan 1 : Zon Gunatanah • Pelan 2 : Intensif Pembangunan

KAWALAN PERANCANGAN KHAS
• Zon pemeliharaan Alam Sekitar • Zon kawalan Ketinggian • Zon Pembangunan Berasaskan Transit

Asas Perancangan dan Kawalan Pembangunan
Asas perancangan dan kawalan pembangunan akan menjadi keperluan utama dan panduan bagi sebarang permohonan perancangan. Ia menyediakan maklumat terperinci kepada sesiapa yang ingin menjalankan pembangunan di atas tanah yang telah dizonkan sebagai kediaman, perdagangan, kegunaan bercampur, taman teknologi, kawasan lapang awam dan institusi di Petaling Jaya. Ia juga menyediakan panduan terperinci terhadap intensiti pembangunan bagi setiap plot tanah di Petaling Jaya. Dua pelan utama akan digunakan untuk mengawal kegunaan dan intensiti pembangunan seluruh kawasan di bandar raya. Pelan-pelan tersebut ialah: • • Pelan Kawalan Pembangunan 1 – Pelan Zon Gunatanah Pelan Kawalan Pembangunan 2 – Pelan Kepadatan dan Nisbah Plot

Pelan Kawalan Pembangunan 1 – Pelan Zon Gunatanah akan disokong oleh Jadual Kelas Kegunaan (Rujuk Bab 7) yang menerangkan aktiviti yang dibenarkan dan tidak dibenarkan bagi setiap zon gunatanah yang ditunjukkan di atas Pelan Gunatanah dan Intensiti Pembangunan. Kedua-dua dokumen ini hendaklah dibaca bersama untuk memahami sepenuhnya keperluan dan syarat-syarat pelan tersebut. Pelan Kawalan Pembangunan 2 – Pelan Kepadatan akan menunjukkan kepadatan pembangunan yang dibenarkan untuk zon kediaman. Kepadatan akan ditunjukkan melalui jumlah unit rumah bagi setiap ekar. Nisbah Plot akan menunjukkan intensiti pembangunan bagi kawasan-kawasan yang dizonkan sebagai kawasan kediaman di pusat bandar, zon perdagangan, zon pembangunan bercampur begitu juga bagi kawasan-kawasan yang dizonkan sebagai industri. Nisbah plot menunjukkan jumlah kawasan yang boleh dibangunkan bagi sesebuah plot bangunan. Zon Perancangan Transit (TOD) – merujuk kepada kawalan tambahan untuk kawasan yang terletak di dalam lingkungan 400 meter di mana keutamaan diberikan kepada intensifikasi terhadap pembangunan. Intensiti pembangunan yang dibenarkan perlulah merujuk kepada tambahan densiti dan nisbah plot yang dibenarkan untuk menggalakkan lagi aktiviti yang menyokong pembangunan transit, seterusnya mewujudkan integrasi dalam perancangan pengangkutan dan gunatanah bagi Petaling Jaya.

1-4

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

Bagaimana menggunakan Garis Panduan Kawalan Pembangunan
Garis Panduan Kawalan Pembangunan mengandungi lapan bahagian utama yang diterangkan dalam dokumen ini iaitu:• • • • • • • • Zon Gunatanah Intensiti Pembangunan Zon Pemeliharaan Alam Sekitar Zon Kawalan Ketinggian Zon Perancangan Transit Kelas Kegunaan Tanah Garis Panduan Piawaian Perancangan Garis Panduan Penyediaan Kajian Impak Sosial

. viii. Petaling Jaya 2020. Melindungi dan menyediakan taman dan kawasan lapang. Memperkukuhkan pembangunan perdagangan dan pusat-pusat pekerjaan sedia ada. Inisiatif utama dan strategi-strategi yang telah dikenalpasti di dalam Garis Panduan kawalan Pembangunan Petaling Jaya adalah untuk mencapai objektif penyediaan Rancangan Kawasan Khas RKK) Zon Perancangan PJU 1. Melindungi kawasan sensitif alam sekitar. Menggalakkan pembangunan perumahan berbagai jenis untuk memenuhi keperluan semua komuniti tempatan. iv. PJU2.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. SS & PJS. PETALING JAYA 2020 2-1 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. Melindungi kawasan-kawasan stabil dalam bandar. Menggalakkan pembangunan tapak-tapak ‘infill’ dan pembangunan semula/menggiatkan semula tapak-tapak sedia ada yang tidak lagi ekonomik kepada Petaling Jaya Meningkatkan kualiti kehidupan terhadap kawasan usang dan juga perumahan awam di kawasan Bandar. ix. v. Meningkatkan kualiti aset semula jadi termasuk sungai-sungai dan bukit-bukit. vii. SS dan PJS. Kajian RKK ini telah menghasilkan Pelan Gunatanah dan Intensiti Pembangunan yang menggambarkan prinsip-prinsip penggunaan tanah yang mampan termasuk:i. PETALING JAYA 2020 ZON GUNATANAH Gunatanah Mampan bagi Petaling Jaya Pelan Gunatanah dan Intensiti Pembangunan serta Garis Panduan Kawalan Pembangunan telah dibentuk untuk merancang penggunaan tanah secara mampan bagi mengatasi isu-isu perbandaran yang timbul dan menjadi keperluan dalam menguruskan cara penggunaan tanah pada masa kini tanpa mengabaikan keperluan komuniti di Petaling Jaya pada masa akan datang. PJU2. iii. PJU 2. SS & PJS. Pembangunan yang mengintegrasikan gunatanah dengan rangkaian pengangkutan. ii. vi.

zon gunatanah yang telah ditentukan dalam pelan zon gunatanah hanya dibenarkan untuk dibangunkan apabila kelulusan Kebenaran Merancang dikeluarkan. ia bermaksud bahawa plot tanah akan hanya dibenarkan untuk dimajukan sepertimana yang telah ditandakan dalam zon gunatanah (sekiranya berbeza dengan sekarang).2: Klasifikasi Zon Gunatanah. PETALING JAYA 2020 Zon Gunatanah dan Kebenaran Merancang Pelan Gunatanah dan Intensiti Pembangunan telah menentukan zon gunatanah yang menunjukkan gunatanah utama bagi setiap plot tanah di Petaling Jaya. mengelakkan konflik gunatanah dan membenarkan pertumbuhan berlaku secara mampan. zon-zon gunatanah di dalam Petaling Jaya merangkumi 7 zon gunatanah utama: Bagi penyediaan Pelan Gunatanah dan Intensiti Pembangunan.2-2 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. Oleh itu. semua permohonan Kebenaran Merancang yang melibatkan sebarang perubahan dalam penggunaan tanah atau bangunan hendaklah dirujuk kepada Seksyen 19. Jadual 2. Secara dasarnya. Ini juga bermaksud tiada Kebenaran Merancang diberikan. Akta Perancangan Bandar Dan Desa. PJU2. 18 zon gunatanah di atas dilihat sebagai satu senarai klasifikasi yang komprehensif dan penerangan secara terperinci ditunjukkan dalam Jadual 2. Sebanyak 18 zon gunatanah yang telah ditentukan adalah mengikut fungsi dan juga penggunaan tanah secara dasar. Pelan Gunatanah dan Klasifikasi Gunatanah Pelan Zon Gunatanah Pelan Zon Gunatanah menunjukkan agihan gunatanah dalam bentuk spatial bagi seluruh Petaling Jaya. Ia merupakan pelan yang mengandungi 18 zon gunatanah yang menunjukkan kegunaan utama yang dibenarkan bagi setiap plot atau lot tanah.Walau bagaimanapun. Akta 172 yang menyatakan bahawa suatu Kebenaran Merancang diperlukan untuk sebarang perubahan penggunaan tanah dan bangunan kecuali atau jika diarahkan oleh Datuk Bandar sebagai tidak memerlukan Kebenaran Merancang). SS & PJS.1: Jenis-Jenis Gunatanah di Petaling Jaya Penggunaan Asas/Aktiviti Perdagangan Pembangunan Bercampur Kediaman Zon Gunatanah Pusat Perdagangan Utama Pusat Perdagangan Pusat Kejiranan Perdagangan Terhad (Institusi) Perdagangan Terhad (Perkhidmatan) Kegunaan Bercampur Kediaman Kediaman 1 Kediaman 2 Kediaman 3 Pangsapuri Kos Rendah . Ia akan menyusun gunatanah. sekiranya terdapat cadangan aktiviti yang tidak dibenarkan dalam zon gunatanah. Secara umumnya.

Kluster Amansara Perdana.2: Klasifikasi Zon Gunatanah Zon Gunatanah Singkatan Keterangan Pusat PU Merujuk kepada 11 pusat bandar utama dalam kawasan RKK yang Perdagangan merupakan tumpuan pembangunan dan aktviti. 18 zon gunatanah di atas dilihat sebagai satu senarai klasifikasi yang komprehensif dan penerangan secara terperinci ditunjukkan dalam Jadual 2. Ia merujuk kepada Utama kawasan Damansara Damai. PETALING JAYA 2020 2-3 Penggunaan Asas/Aktiviti Perindustrian dan Industri Khas Institusi Kawasan Lapang Kegunaan Khas Zon Gunatanah Perindustrian Taman Teknologi Institusi Awam Institusi Persendirian Kawasan Lapang Awam Kawasan Lapang Persendirian Rizab Hutan Zon Kemudahan Masyarakat. Ara Damansara. Jadual 2. Merujuk kepada kawasan-kawasan perdagangan yang terletak di dalam kawasan kejiranan kediaman yang meliputi kawasan kejiranan yang menyediakan penjualan runcit skala kecil dan perkhidmatan. Bandar Sri Damansara. SS 2. Kota Damansara. . SS & PJS. Dataran Prima.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1.2: Klasifikasi Zon Gunatanah. Kelana Jaya Dan Mentari Business Centre. PJU2. Mutiara Damansara dan Bandar Utama. Pusat PP Perdagangan Pusat PK Kejiranan Merujuk kepada kawasan perdagangan yang berada sempadan dan sekeliling Pusat perdagangan Utama. Damansara Utama. Intensiti pembangunan dan jenis aktiviti yang dibenarkan hendaklah selaras dengan karektor kawasan kejiranan supaya dapat menghadkan impak negatif ke atas lot-lot kediaman berhampiran. Utiliti dan Infrastruktur Bagi tujuan Pelan Gunatanah dan Intensiti Pembangunan. Taman Megah.

kesihatan dan kecemasan seperti ibu pejabat polis. SS & PJS. Pejabat-pejabat profesional. Merupakan kawasan yang telah dirancang untuk perumahan awam sahaja termasuk kesemua kawasan perumahan awam Petaling Jaya dan kerajaan. PJU2. Merujuk kepada kawasan industri yang dibenarkan menukar kegunaan bangunan kepada aktiviti-aktiviti perniagaan tertentu. Zon bercampur kediaman ini membenarkan aktiviti perdagangan dijalankan tidak melebihi 30%. institusi-institusi kewangan dan lain-lain kegunaan yang sama boleh dijadikan sebagai aktiviti sampingan yang boleh digunakan untuk membekalkan perkhidmatan kepada taman teknologi Institusi P1 Awam Merujuk kepada kawasan untuk kegunaan sivik dan institusi utama seperti galeri lukisan. rizab istana. pejabat kerajaan. Merujuk kepada kawasan yang telah ditetapkan dan dizonkan untuk pembuatan dan aktiviti-aktiviti berkaitan Perdagangan PTI Terhad (Institusi) Perdagangan PTP Terhad (Perkhidmatan) Kegunaan KBK Bercampur Kediaman Kediaman 1 R1 Kediaman 2 R2 Kediaman 3 R3 Pangsapuri PKR Kos Rendah Perindustrian IP Taman TP Merujuk kepada kawasan untuk Industri Teknologi Tinggi dan yang Teknologi mempunyai jumlah yang berpatutan dari segi aktiviti pembangunan penyelidikan sejajar dengan strategi kelompok yang dicadangkan. Merujuk kepada kawasan yang telah dizonkan sebagai Kegunaan Bercampur Kediaman di dalam Pelan Zon Gunatanah. Merujuk kepada kawasan kediaman kepadatan tinggi iaitu 720 orang bagi setiap ekar. rizab tentera. hospital. Merujuk kepada kawasan kediaman kepadatan sederhana iaitu 63-135 orang bagi setiap ekar.2-4 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. (Rujuk Kelas Kegunaan Tanah bagi Perdagangan Terhad (Perkhidmatan). Merujuk kepada kawasan kediaman kepadatan tinggi iaitu 360-540 orang bagi setiap ekar. muzium. Merujuk kepada kawasan kediaman kepadatan rendah iaitu 5-45 orang bagi setiap ekar. (Rujuk Kelas Kegunaan Tanah bagi Perdagangan Terhad (Institusi). universiti dan lain-lain kegunaan sivik . PETALING JAYA 2020 Zon Gunatanah Singkatan Keterangan Merujuk kepada kawasan perumahan yang dibenarkan menukar kegunaan bangunan kepada aktiviti-aktiviti perniagaan tertentu.

muzium persendirian. oleh itu penggunaan pembangunan bercampur untuk lot-lot besar atau lot-lot bersambungan perlulah berdasarkan kepada tujuan perancangan dan reka bentuk bandar zon berkenaan. Zon gunatanah telah ditentukan bagi setiap lot. Kemudahan KMU masyarakat dan Utiliti Merujuk kepada kemudahan-kemudahan masyarakat. perkhidmatan utiliti dan infrastruktur. Taman-taman ini diselenggara oleh pemilik itu sendiri. Tujuan Khusus Zon Kegunaan Bercampur adalah:• Bagi menggalakkan kegunaan kediaman bersama-sama perdagangan dan aktiviti-aktiviti lain yang bersesuaian bagi mewujudkan aktiviti jalanan yang aktif. Kediaman. berintegrasi dan menyokong antara sama lain. perdagangan dan kegunaan-kegunaan bukan kediaman yang lain seharusnya disediakan dengan cara saling berkaitan. Untuk rujukan yang lebih terperinci. perkhidmatan kesihatan dan lain lain. Hutan FR Merujuk untuk kawasan untuk kegunaan Hutan Simpan Kekal Kota Simpan Damansara. Bagi memastikan kesesuaian cadangan zon gunatanah dengan mengenakan piawaian yang tinggi terhadap sesuatu projek dan perancangan tapak. meningkatkan kemajuan perniagaan dan mengurangkan pergerakan trafik yang mana di dalam zon kegunaan bercampur di galakkan konsep pembangunan asas transit. Sebagaimana yang telah dijelaskan zon gunatanah telah ditentukan pada setiap plot tanah Petaling Jaya. Ini termasuklah pertimbangan • • . pelan indeks disediakan di dalam Buku Pelan Gunatanah dan Intensiti Pembangunan. Contohnya ialah kelab-kelab golf di Petaling Jaya. SS & PJS. Sebanyak 18 zon gunatanah yang dinyatakan di atas telah ditunjukkan di atas Pelan Zon Gunatanah.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. PETALING JAYA 2020 2-5 Zon Gunatanah Singkatan Keterangan Institusi P2 Merujuk kepada kawasan untuk kegunaan seperti galeri lukisan Swasta persendirian. PJU2. Kawasan OS1 Lapang Awam Kawasan OS2 Lapang Swasta Merujuk kepada kawasan untuk kegunaan taman-taman dan kawasankawasan lapang adalah ruang-ruang awam yang menyediakan pelbagai keperluan aktif dan pasif bagi semua peringkat umur komuniti dan penduduk tempatan Merujuk untuk kawasan untuk kegunaan taman-taman dan kawasan hijau yang dimilik secara persendirian atau golongan perniagaan dan hanya boleh digunakan dengan kebenaran.

Huraian Kelas Kegunaan Tanah Syarat Huraian Dibenarkan Dibenarkan dengan syarat Tidak dibenarkan Kegunaan tanah dan aktiviti yang dibenarkan di dalam sesuatu zon gunatanah Petaling Jaya.2-6 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. PJU2. SS & PJS. PETALING JAYA 2020 terhadap pengagihan ruang perdagangan di dalam pembangunan bercampur kediaman di mana ruang lantai perdagangan (maksimum 30%) mesti ditempatkan di jalan utama dan bahagian yang mempunyai ketinggian yang sama dengan jalan hadapan bagi menggalakkan aktiviti yang boleh menghidupkan suasana dan untuk menggalakkan pengawasan sekeliling oleh orang awam. • Rujuk Kelas Kegunaan Tanah di Bab 7 . Kegunaan tanah dan aktiviti yang tidak dibenarkan di dalam sesuatu zon gunatanah Petaling Jaya. Kegunaan tanah dan aktiviti yang dibenarkan dengan syaratsyarat khas dikenakan terhadap pembangunan tersebut di dalam sesuatu zon gunatanah Petaling Jaya.

SS & PJS. PJU2. Kawalan kepadatan juga bertujuan untuk mengelakkan serakan pembangunan keluar dari zon yang ditetapkan dan memusatkan pembangunan dalam kawasan yang diliputi pengangkutan awam dan infrastruktur. Intensiti pembangunan akan dikawal dalam dua bentuk: • • Kawalan kepadatan bagi pembangunan kediaman Kawalan nisbah plot bagi pembangunan kediaman dalam kawasan Pusat Bandar. pembangunan bercampur dan pembangunan perindustrian.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. PETALING JAYA 2020 INTENSITI PEMBANGUNAN Kawalan Perancangan Intensiti Pembangunan Keperluan mengawal intensiti pembangunan bagi aktiviti perbandaran dalam bandar Petaling Jaya adalah menjadi asas dalam mencapai persekitaran alam bina yang mampan. intensiti pembangunan Petaling Jaya juga akan dikawal demi memastikan infrastruktur mampu menyokong pembangunan yang dicadangkan dan bagi melindungi kemudahan-kemudahan sedia-ada. Bagi mengukuhkan kawalan zon guna tanah dan kawalan kelas kegunaan. Keperluan untuk mengenalpasti kepadatan adalah berdasarkan keperluan untuk mengekal dan mengawal: • • Ciri-ciri tapak Ciri-ciri kawasan persekitarannya . Kawalan Kepadatan Kawalan kepadatan digunakan dalam perancangan pembangunan kediaman untuk mengira jumlah unit perumahan yang akan dibina di atas sebidang tanah. perdagangan.

bilik stor. bagi satu unit kawasan tanah. dan bagi maksud takrif ini. “bilik yang boleh didiami” tidaklah termasuk dapur. landskap dan tempat letak kereta di atas tapak Keperluan untuk menghasilkan bilangan penduduk yang ramai bagi menyokong perkhidmatan perbandaran seperti pengangkutan awam. Kawalan kepadatan mempunyai beberapa objektif. Kawalan dibuat pada peringkat awal untuk mengelakkanberlaku masalah kesesakan lalulintas. bilik utiliti. Terdapat empat kategori utama kepadatan kediaman yang akan menjadi ukuran bagi mengawal intensiti pembangunan kediaman di Petaling Jaya. Definisi Kawalan Kepadatan Akta Perancangan Bandar Dan Desa 1976 (Akta 172) mendefinisikan ’kepadatan’ sebagai keamatan penggunaan tanah yang dihitung atau dinyatakan mengikut bilangan orang. di mana Pelan Intensiti Pembangunan menunjukkan kepadatan dibenarkan bagi pembangunan kediaman dalam Petaling Jaya. Mewujudkan persekitaran yang baik dan selesa. SS & PJS. PJU2. atau garaj. tandas. kedai dan sekolah Keperluan untuk menyediakan pelbagai jenis perumahan di Petaling Jaya bagi memenuhi keperluan penduduk akan datang. unit kediaman atau bilik yang boleh didiami.. Kawalan kepadatan dipercayai berupaya mewujudkan bangunan-bangunan yang mencukupi dan ruang lapang disekitarnya. PETALING JAYA 2020 • • • Kemudahan untuk penduduk sedia ada atau akan datang. Kepadatan kediaman berasaskan kepada jumlah maksima unit seekar telah digunakan dalam pelan ini. . termasuk memperuntukkan reruang awam. Antaranya ialah:• Menghadkan bilangan penduduk dan ruang lantai dapat menjamin serta mencapai kecukupan pergerakan. atau apa-apa gabungan faktor itu. • Pemakaian Kawalan Kepadatan akan digunapakai di atas zon guna tanah berikut: • • • • Kediaman 1(R1) Kediaman 2 (R2) Kediaman 3 (R3) Pangsapuri Kos Rendah (PKR) Garis Panduan Kawalan Kepadatan di Petaling Jaya Garis Panduan Kawalan Kepadatan merujuk kepada Pelan Intensiti Pembangunan bagi Petaling Jaya. bilik mandi.3-2 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1.

Penambahan kepadatan akan hanya dibenarkan dalam zon guna tanah yang sama. Kepadatan dibenarkan adalah di antara 5 orang seekar hingga 45 orang seekar. PETALING JAYA 2020 3-3 Jadual 3. bagaimanapun permohonan kebenaran merancang untuk menambah kepadatan diperlukan. Kepadatan yang lebih tinggi tertumpu di kawasan perbandaran seperti Pusat Perdagangan Daerah. Perumahan awam berkepadatan tinggi dibenarkan untuk mewujudkan integrasi sosial yang lebih baik di mana kemudahan awam dan infrastruktur boleh disediakan dengan mudah dan lebih ekonomik. Khusus untuk kediaman berkepadatan tinggi yang merujuk kepada pembangunan kediaman berbilang unit. Unit-unit kediaman di sini terdiri daripada rumah teres. Bagi zon perumahan R1 yang terletak di lereng bukit. kepadatan adalah 1 unit seekar. Kepadatan dibenarkan adalah di antara 63 orang seekar hingga 135 orang seekar. Khusus untuk kediaman berpadatan sederhana.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. Khusus untuk kawasan perumahan Pangsapuri Kos Rendah.2 : Huraian kawalan Kepadatan dan Zon Kediaman Jenis Perumahan R1 R2 R3 PKR Huraian Khusus untuk kediaman berkepadatan rendah. sebarang kawasan yang dizonkan untuk R1 tidak boleh dinaikkan menjadi R2 atau R3 dan sebaliknya. SS & PJS. rumah link dan juga rumah Bandar. Kepadatan dibenarkan adalah di antara 360 orang seekar hingga 540 orang seekar. .1 : Kawalan Kepadatan dalam Zon Kediaman Zon Kepadatan Maksimum Yang Dibenarkan Guna Tanah Jenis Perumahan Unit/ekar R1 Rumah Sesebuah Rumah Berkembar Rumah Teres Rumah Link Rumah Bandar Rumah Pangsapuri Rumah Mampu Milik Pangsapuri Kos Rendah 8 10 14 16 30 80 120 160 R2 R3 PKR Jadual 3. Pusat Perdagangan Kejiranan dan di sekeliling stesen transit. Kepadatan maksimum dibenarkan adalah 720 orang seekar. PJU2. Dengan kawalan kepadatan di atas.

PETALING JAYA 2020 Kawalan Nisbah Plot Kawalan Keperluan Ruang Lantai akan dikenakan untuk pembangunan perdagangan. Objektif keseluruhan reka bentuk bandar Petaling Jaya Definisi Nisbah Plot = Nisbah antara jumlah luas lantai bersih suatu bangunan dengan luas plot bangunan. industri dan pembangunan bercampur di dalam kawasan yang ditetapkan.3-4 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. SS & PJS. Keperluan ruang lantai akan dikawal melalui penggunaan nisbah plot. dan Taman Teknologi Garis Panduan Kawalan Nisbah Plot di Petaling Jaya Garis Panduan Kawalan Nisbah Plot di Petaling Jaya diperincikan di dalam Pelan Intensiti Pembangunan dan jadual di bawah yang menunjukkan penggunaan nisbah plot maksimum dibenarkan untuk pelbagai zon guna tanah. Keperluan menetapkan nisbah plot bagi pembangunan tanah di Petaling Jaya adalah untuk memenuhi tujuan berikut: • • • • Intensiti pembangunan mampan bagi menghalang kesan sampingan dari pembangunan yang sesak Fungsi dan karakter yang diingini bagi kawasan perdagangan di Petaling Jaya “Critical mass” yang boleh menyokong perkhidmatan bandar seperti pengangkutan awam. . PJU2. Pemakaian Nisbah Plot adalah sebagai langkah kawalan perancangan yang hendaklah digunapakai bagi zon guna tanah berikut:• • • • • • Pusat perdagangan Utama Pusat Perdagangan Pusat Kejiranan Kegunaan Bercampur Kediaman Perindustrian. dan. kemudahan bandar dan lain-lain. Piawaian nisbah plot menunjukkan perkaitan antara keluasan kasar tapak dan keluasan ruang lantai bangunan.

6 1:3 1:4 1 : 0.5 1:1 1:2 1 : 2.5 1 : 2. PETALING JAYA 2020 3-5 Jadual 3.3 : Kawalan Nisbah Plot Zon Guna Tanah Pusat Perdagangan Utama Pusat Perdagangan Pusat Kejiranan Perdagangan Terhad (Institusi) Perdagangan Terhad (Perkhidmatan) Kegunaan bercampur Kediaman Industri Taman Teknologi Nisbah Plot Maksima Dibenarkan 1 : 0.5 Strategi guna tanah mampan diguna pakai dengan menggalakkan pembangunan tanah yang optimum bagi menyokong visi ke arah Sebuah Bandar Peneraju. SS & PJS. Zon Perdagangan Utama (PU)dibenarkan untuk mendapat nisbah plot yang paling . Zon Perdagangan Terhad (institusi) (PTI) dan Perdaganagan Terhad (perkhidmatan) (PTP).5 1:1 1:2 1:3 1:4 1 : 2. Zon-zon perdagangan ini mempunyai kadar nisbah plot yang berbeza seperti yang ditunjukkan di dalam Jadual 3. Zon Pusat Kejiranan (PK).5 1:1 1:2 1 : 2. Oleh itu.5 1:1 1:2 1:3 1:4 1:5 1:6 1 : 0.3. PJU2. Dinamik dan Lestari.6 Kekal seperti sediada Kekal seperti sediada 1 : 0. nisbah plot yang ditentukan bagi setiap plot tanah di Petaling Jaya secara umumnya merujuk kepada panduan di bawah:(a) Nisbah Plot bagi Zon Gunatanah Perdagangan Terdapat lima zon gunatanah bagi perdagangan iaitu Zon Pusat Perdagangan Utama (PU).DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. Zon Pusat Perdagangan (PP).

4 : Kawasan ‘Plinth’ Zon Guna Tanah Kawasan ‘Plinth’ Maksimum Yang Dicadangkan Perdagangan 60% Perumahan 60% Perindustrian 60% Kegunaan Bercampur 60% . • • Apakah Nisbah Plot untuk tanah saya Pengiraan Nisbah Plot Kawasan ‘Plinth’ Penentuan kawasan‘plinth’ bagi pembangunan akan memberi sumbangan ke arah pencapaian objektif reka bentuk bandar yang menekankan persekitaran alam bina yang menarik bagi Bandar Petaling Jaya. bersih.3-6 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. Jadual 3. Kawalan kawasan‘plinth’membenarkan lebih banyak perancangan kawasan kegunaan awam dan kawasan hijau yang membantu mengurangkan pembangunan berskala besar yang mewujudkan halangan fizikal kepada pejalan kaki dan juga ‘wall like street frontage’. PJU2. Kawasan ‘plinth’ bermaksud sebahagian daripada plot tanah yang diliputi bangunan atau struktur yang berbumbung. Nisbah plot yang tinggi diberikan sebagai insentif bagi plot tanah yang berhampiran dengan stesen transit. SS & PJS. moden dan menyokong kepada keperluan ekonomi Bandar Petaling Jaya. Nisbah Plot bagi Zon Perancangan Transit (TOD) Pelan ini menggalakkan pembangunan yang berasaskan transit yang boleh mempunyai permintaan yang secukupnya bagi menyokong sistem pengangkutan awam. Maka. Bagi lain-lain pusat perdagangan iaitu Zon Pusat Perdagangan dan Pusat Kejiranan (PK) telah diberikan intensiti pembangunan yang lebih rendah bergantung kepada tadahan kawasan perkhidmatan di samping bentuk fizikal sesebuah kawasan. nisbah plot ditentukan untuk menyokong dan mengawal aktiviti-aktiviti ini. Nisbah Plot bagi Zon Gunatanah Industri Pelan ini juga menggalakkan pembangunan kawasan perindustrian yang lebih terancang. Ianya termasuklah kawasan balkoni atau lain-lain tambahan kepada bangunan berkenaan tetapi tidak termasuk bahagian cucur atap. PETALING JAYA 2020 (b) (c) tinggi terutamanya bagi pusat perdagangan primer di mana akan meningkatkan lagi peranan Petaling Jaya sebagai pusat perdagangan.

PJU2. iii. Kawasan ini boleh dibangunkan mengikut pembangunan yang dibenarkan serta juga perlu dipelihara dari segi aspek biologi dan pengekalan kawasan berbukit. Ini termasuk juga kawasan pembangunan yang bersebelahan dengan rizab sungai dibawah selenggara oleh Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Selangor. PETALING JAYA 2020 ZON PEMELIHARAAN ALAM SEKITAR Pengenalan Zon Pemeliharaan Alam Sekitar merujuk kepada kawasan yang perlu diberi perhatian khusus atau pertimbangan yang sewajarnya sebelum sesuatu pembangunan dibenarkan bertujuan melindungi alam sekitar. Objektif Objektif utama Zon dalah: i. ekologi dan warisan Negara. Menyediakan pemeliharaan kepada kawasan sensitif dan kawasan sekitarnya daripada risiko bencana seperti hakisan dan tanah runtuh.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. Zon ini perlu mengambilkira garispanduan serta selaras dengan Garis Panduan Perancangan Pembangunan Di Kawasan Bukit Dan Tanah Tinggi Negeri Selangor yang diluluskan oleh Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor pada 24 hb Mac 2010. Mencapai persekitaran yang bebas daripada sebarang bentuk pencemaran utama. SS & PJS. Meningkatkan persekitaran kehidupan bandaraya. . Meneruskan pengekalan keseimbangan yang saksama antara pembangunan. ii. iv.

‘jogging’. Aktiviti Yang Dibenarkan a. Penyertaan Awam Aktiviti-aktiviti pembangunan yang melibatkan kawasan sensitif alam sekitar dan aktiviti-aktiviti ekonomi yang melibatkan pihak awam hendaklah dilaksanakan dengan konteks Local Agenda 21. Pokokpokok ini tidak boleh ditebang atau dirosakkan. Di dalam kawasan rizab sungai . berkelah) dan Eko.pelancongan adalah digalakkan dengan kawalan yang ditentukan oleh pihak yang berkuasa. iv. taman. berkhemah dan kawasan berkelah. Kawasan hutan pinggir Tanah bukit Lereng bukit Koridor tepi sungai Aktiviti yang dibenarkan di dalam Zon Pemeliharaan Alam Sekitar Perancangan dan pembangunan di dalam kawasan ini perlu dikawal mengikut garispanduan yang telah ditetapkan. kawasan perkelahan dan bangunan yang mempunyai struktur binaan yang kecil dan ringan. ‘mountain biking’. ii. berkelah serta ‘linear’ lanskap adalah digalakkan agar penggunaan yang minima dan perlu dikawal. Kawasan ini juga boleh dibangunkan sebagai kawasan kediaman berkepadatan rendah serta kawasan komersial yang dibenarkan mengikut garispanduan tersebut. aktiviti rekreasi yang memberi kesannegatif yang rendah seperti memancing. c.taman dan kawasan rekreasi boleh menjadi nilai tambah kepada kawasan sekitar. Aktiviti-aktiviti rekreasi yang memberi kesan yang rendah seperti ‘trekking’. Penglibatan awam . Peluang mewujudkan kawasan hijau semula jadi. berbasikal. berkhemah. aktiviti menyusur denai. berjalan. Aktiviti rekreasi yang memberi kesan negatif yang rendah (trekking.8m dan spesis pokok hutan tempatan yang penting (tanpa mengira saiz) mesti dikenalpasti dan diinventorikan di atas pelan tapak. SS & PJS.Eko-pelancongan yang berkaitan dengan aktiviti hutan simpan.4-2 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. iii. b. Penebangan pokok-pokok dan tumbuh-tumbuhan sedia ada hanya dibenarkan untuk laluan trek. Pokok-pokok sedia ada berdiameter 0. PETALING JAYA 2020 Kategori Zon Pemeliharaan Alam Sekitar Zon pemeliharaan alam sekitar dikategorikan kepada empat kategori iaitu: i. Kawasan sisa hutan yang meliputi kawasan sekitar Hutan Simpan Kota Damansara dimana ciri-ciri semula jadi hutan telah pun hilang akibat dari aktiviti pembangunan yang berlaku di kawasan bersebelahan sempadan hutan simpan ini. PJU2. tapak perkhemahan.

Pelan cadangan kerja tanah terperinci yang menunjukkan semua kawasan yang terlibat dengan kerja-kerja pemotongan. Laporan Penilaian Kesan Alam Sekitar (EIA) yang telah diluluskan. Kempen – kempen dengan kerjasama NGOs dan konsesi swasta telah menerajui untuk meluaskan konsep eko-perkongsian. Program – program sebegini boleh dijalankan pada peringkat kejiranan. d. b. sektor awam dan swasta. Laporan Geoteknikal dan Laporan Penyiasatan Tanah termasuk bagi cadangan jalan akses dan struktur melebihi 100 meter persegi. SS & PJS. Keperluan Tambahan Semasa Mengemukakan Permohonan Kebenaran Merancang Selain daripada keperluan dokumen-dokumen yang ditetapkan bagi permohonan kelulusan kebenaran merancang. Utiliti iii. organisasi berasaskan komuniti dan bukan kerajaan ( CBOs dan NGOs ) bagi menjalankan aktiviti kajian dalam meningkatkan kesedaran awam tentang persekitaran mapan akan dipromosikan dan dipertingkat. pelan tapak bangunan dan jajaran jalan hendaklah ditunjukkan sekali dengan pelan analisis kecerunan. fizikal dan sosial mapan sesuai dengan persekitaran sediada. Pihak awam juga akan digalakkan mengamalkan Konsep 3R. dengan kerjasama agensi kerajaan lain.perkara berikut: a. Mengekalkan keadaan persekitaran semula jadi dengan pengekalan pokok-pokok matang. penambakan dan pembersihan bagi tujuan-tujuan berikut: i. iaitu ‘Reduce’ (mengurang). ‘Reuse’ (mengguna semula) dan ‘Recycle’ (mengitar semula). Laluan kenderaan dan lain-lain jalan masuk v. PJU2. MBPJ akan. Kawasan tapak bangunan dan kawasan liputan bangunan iv. mengambil langkah proaktif bagi memastikan pembangunan ekonomi. cadangan pembangunan bagi kawasan tanah bukit hendaklah disertakan dengan perkaraperkara berikut: a. Aktiviti-aktiviti penambahbaikan lain Garis Panduan Am Pembangunan di kawasan lereng bukit perlu mematuhi perkara. c. Penebangan pokok-pokok matang hendaklah dilakukan dalam kadar minimum di samping memastikan penggantian semula pokok-pokok yang telah ditebang. pelbagai agensi kerajaan. PETALING JAYA 2020 4-3 hendaklah membantu mencapai alam sekitar mapan dalam mengoptimumkan penggunaan sumber-sumber yang ada. yang memberi penekanan kepada usaha perancangan pelbagai pihak yang berkepentingan seperti perusahaan swasta. Jalan dan laluan pejalan kaki ii. Pelan susun atur.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. Konsep eko-perkongsian. . b.

PETALING JAYA 2020 c.4-4 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. Garis Panduan Berkaitan Koridor Tepi Sungai Pemakaian Garis panduan ini terpakai bagi semua plot tanah yang terletak bersebelahan rizab sungai utama yangditetapkan seperti yang telah ditetapkan oleh Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Selangor. Mengekalkan rangkaian dan kelebaran jalan sedia ada. Aktiviti-Aktiviti Yang Dibenarkan Di Dalam Koridor Tepi Sungai Aktiviti–aktiviti yang dibenarkan perlu selaras dengan zon gunatanah yang dibenarkan seperti yang dinyatakan di dalam Pelan Zon Gunatanah dan Jadual Zon Gunatanah. e. d. f. Mengekalkan karakter semula jadi kawasan perumahan yang berdensiti rendah. PJU2. Pemotongan topografi semula jadi hendaklah dalam kadar minimum. Pelupusan air kumbahan dan bahan buangan yang mencemarkan secara terus ke sungai tidak dibenarkan. SS & PJS. Bahan buangan dari pembangunan atau aktiviti di sepanjang tebing sungai perlu disalurkan terus ke sistem pembentungan. . Kawasan lapang atau ruang awam yang disediakan hendaklah dirancang menghadap ke kawasan sungai. Orientasi Bangunan Di Kawasan Koridor Tepi Sungai Bangunan yang terletak berhadapan sungai perlu mempunyai fasad yang menghadap ke arah sungai. Ianya juga tertakluk kepada pematuhan keperluan intensiti pembangunan seperti mana di dalam Pelan Kepadatan dan Pelan Nisbah Plot. Pusat pengumpulan sampah dan laluan masuk pemunggahan sampah tidak dibenarkan beroperasi menghadap sungai. Mengawal ketinggian bangunan dengan menetapkan ketinggian bangunan yang dibenarkan tidak melebihi ketinggian pokok sedia ada.

Jalan dan Laluan Masuk Awam Jalan yang menghubungkan ke kawasan berhadapan sungai akan direka bentuk untuk kegunaan laluan pejalan kaki dengan tahap kemudahan berkualiti tinggi. .5 meter daripada 4 meter tersebut hendaklah diperuntukkan bagi kawasan laluan pejalan kaki atau laluan basikal yang dihubungkan dengan kesemua lingkaran hijau. Sebarang bangunan dan struktur binaan kekal tidak dibenarkan dalam jarak anjakan bangunan 4 meter dari rizab sungai. SS & PJS. Sekurang. PJU2. PETALING JAYA 2020 4-5 Anjakan Bangunan Semua bangunan yang terletak di koridor tepi sungai perlu menyediakan anjakan bangunan minimum 7 meter dari rizab sungai.kurangnya 2.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1.

.

PETALING JAYA 2020 ZON KAWALAN KETINGGIAN Pemakaian Zon Kawalan Ketinggian adalah merujuk kepada kawalan tambahan terhadap ketinggian bagi bangunan baru dan sediada yang terletak di dalam zon kawalan ketinggian yang telah ditetapkan di dalam kawasan.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. Kawalan ketinggian diguna pakai sebagai kawalan tambahan ke atas kepadatan dan nisbah plot seperti dinyatakan dalam Pelan Intensiti Pembangunan. . Kawasan-kawasan yang terlibat dengan kawalan ketinggian adalah seperti berikut: (a) (b) Kawasan kediaman dibenarkan dengan ketinggian 3 tingkat. Objektif Objektif Zon Kawalan Ketinggian ialah: (a) (b) (c) Untuk memastikan ketinggian yang dihadkan dipatuhi bagi kawasan yang telah yang ditetapkan Untuk melindungi pandangan dari arah bangunan bersebelahan Untuk memastikan keselamatan kapal terbang dan bangunan yang terletak dalam laluan penerbangan dan kawasan-kawasan yang paling hampir dengan Lapangan Terbang Subang. Kawasan perniagaan di Ara Damansara yang dihadkan oleh Jabatan Penerbangan Awam (DCA). SS & PJS. PJU2.

.

Pembangunan tanah berasaskan transit (TOD) mestilah direka bentuk khusus untuk diintergrasikan dengan pembangunan sekitar bagi menyokong sistem penggunaan sistem transit. Garis Panduan Kawalan Perancangan Khas . Percampuran gunatanah di stesen tansit akan mewujudkan jumlah berjalan kaki yang tinggi. kesesakan lalulintas dan pencemaran udara di Petaling Jaya. . Pelan Gunatanah dan Intensiti Pembangunan telah mengenalpasti rangkaian transit rel yang komprehensif yang dijangka akan memberi sumbangan besar bagi mengurangan penyerakan bandar. Pembangunan yang intensif akan digalakan dalam kawasan ini untuk menyediakan pengangkutan awam yang selesa kepada lebih ramai penduduk disamping menyokong penggunaan sistem transit.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. komuter KTM. Oleh itu TOD mestilah mempunyai tahap kemudahsampaian yang tinggi untuk pejalan kaki dan padat untuk membantu meminimumkan kos sosial dan alam sekitar. Kawasan-kawasan yang berpontensi sebagai stesen transit telah dikenalpasti. SS & PJS.Zon Pembangunan Berasaskan Transit ini adalah untuk membantu dalam menentukan arah perancangan dan pembangunan TOD. monorel atau bas rapid transit. PETALING JAYA 2020 ZON PEMBANGUNAN BERASASKAN TRANSIT (TOD) Pengenalan Zon Pembangunan Berasaskan Transit (TOD) merujuk kepada kawasan yang terletak dalam lingkungan 400m dari stesen transit rel ringan (LRT). PJU2.

ii. Terdapat 2 jenis perhentian bas yang diperkenalkan untuk pengangkutan awam dalam RKK ini iaitu terminal bas transit dan stesen bas transit laju iaitu seperti Jadual 6. iii. iv. Untuk meningkatkan dan menyokong sistem pengangkutan awam di Bandaraya.6-2 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. 4.1: Senarai Cadangan Terminal dan Stesen Bas Transit Cadangan Projek Cadangan Pembinaan Terminal Bas Transit 1. PJU2. PETALING JAYA 2020 Objektif Objektif bagi Zon Pembangunan Berasaskan Transit ialah :i. SS & PJS. Untuk menggalakkan pembangunan kegunaan tanah yang menyokong transit di sekitar stesen transit. Cadangan Pembangunan Terminal Dan Stesen Bas Transit Cadangan pembinaan perhentian disediakan untuk mewujudkan sistem pengangkutan awam yang bersepadu. jarak titik stesen itu sendiri. 6. Untuk melaksanakan pendekatan yang lebih mampan dalam perancnagan perbandaran dengan mengintegrasikan pembangunan gunatanah dengan pembangunan infrastruktur pengangkutan. Jadual 6. SS 7 Sungai Way Damansara Damai Cadangan Pembinaan Stesen Bas Transit 1. 5.1 hingga Jadual 6. Bandar Sri Damansara Damansara Perdana Bandar Utama Kota Damansara Seksyen 8 Kota Damansara Seksyen 4 Damansara Utama SS 2 Sea Park SS 26 Tmn Mayang Jaya . Zon Pembangunan Berasaskan Transit adalah kawasan yang terletak dalam linkungan 400m dari stesen transit. 3.4 memperincikan lokasi setiap cadangan terminal dan stesen bas transit di kawasan RKK. 2. Zon Pembangunan Berasaskan Transit di Petaling Jaya Secara Umumnya. 8. Dalam jarak 400m ini. Untuk mewujudkan perskitaran berjalan kaki yang selamat dalam TOD. 7. bas transit laju dan bas pengantara. 2. Oleh itu. terutama kepada pengangkutan bas transit. luas Zon Pembangunan Berasaskan Transit akan bergantung kepda saiz stesen transit yang berbeza.

13. PJU2. Kelana Jaya SS 4 Kelana Jaya SS 6 Ara Damansara PJS 8 Mentari Taman Medan Baru PJS 1 Tmn Sri Sentosa Dataran Prima Sumber: Kajian RKK Zon Perancangan PJU1. Berikut TOD hendaklah dibangunkan berdasarkan panduan-panduan berikut: • • • • Aktiviti gunatanah hendaklah terdiri dari aktiviti yang menyokong transit Aktiviti kegunaan bercampur digalakkan dalam TOD dengan aktiviti jalan bagi menggalakkan persekitaran yang vibran dan selamat Pembangunan berintensiti tinggi untuk menyokong sistem transit Reka bentuk bandar yang baik dengan memberi keutamaan kepada sistem pejalan kaki yang baik dan berkesan Gunatanah dan Aktiviti yang Menyokong Transit Gunatanah dan aktiviti yang menyokong transit akan menggalakkan penggunaan transit di samping meningkatkan kecekapan rangkaian pengangkutan. 10. PETALING JAYA 2020 6-3 Cadangan Projek 9. PJU2. aktviiti peruncitan (aktiviti peruncitan dan membeli belah di laluan pejalan kaki dengan rangkaian perhubungan yang kukuh) serta kegunaan awam. 15.2 . hiburan.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. Panduan Perancangan bagi Zon Pembangunan Berasaskan Transit Tanah dalam Zon Pembangunan Berasaskan Transit memerlukan penekanan yang lebih khusus dalam aspek perancangan dan reka bentuk serta penerapan reka bentuk bandar yang baik di dalam pembangunanya. SS & PJS. perdagangan dan industri). 14. SS dan PJS. kegunaan kediaman )kepadatan tinggi). rekreasi dan kemudahan kebudayaan. 12. Garis Panduan Pembangunan Terdapat 5 garis panduan yang disediakan sebagai asas kepada perlaksanaan cadangan RKK ini iaitu: Garis Panduan Sistem Bas Pengantara Garis panduan infrastruktur yang dicadangkan untuk hentian bas pengantara di pusat bandar adalah seperti Jadual 6. Gunatanah yang menyokong transit ialah kegunaan yang menjana pekerjaan ( pejabat. Petaling Jaya 2020. TOD adalah zon khas di mana pembangunan akan digalakkan supaya mempunyai intensiti yang tinggi bagi menyokong fungsi stesen transit. 11.

6-4 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. Petaling Jaya 2020. iaitu: Lokasi di Curbside . Jenis Hentian Terdapat 3 jenis hentian yang dicadangkan di laluan bas pengantara dan ianya berbeza antara satu dengan lain dari segi lokasi. Syarat utama adalah keluasan yang cukup bagi memberi ruang kepada bas pengantara berhenti dan sekaligus dapat memberi laluan kepada kenderaan lain yang mengekori dari belakang untuk meneruskan perjalanan tanpa perlu berhenti dan menyebabkan kesesakan pada lalu lintas. Bagi hentian pada laluan perkhidmatan bas pengantara. SS & PJS. i. Namun begitu. PJU2. PJU2. . terdapat kekurangan pada lokasi hentian jenis ini kerana ianya akan menyebabkan gangguan pada kelancaran lalu lintas yang mengekori dari belakang bas pengantara tersebut sekiranya bas itu berhenti di hentian seperti ini.Hentian ini terletak di tepi jalan iaitu dengan tidak melakukan apaapa perubahan pada jalan sedia ada atau laluan pejalan kaki. PETALING JAYA 2020 Jadual 6. bergantung pada jumlah permintaan dan keadaan jalan yang digunakan sebagai laluan perkhidmatan bas jenis ini. SS & PJS.2 : Cadangan Garis Panduan Infrastruktur Untuk Hentian Bas Pengantara A Kenderaan Ruang TLK (Umum) Bas Transit Bas Pengantara Sirkulasi kenderaan Fasiliti Ruang Menunggu Tandas Kedai Surau Ruang Rehat Operasi Ruang Kakitangan Ruang Mesin Tiket Ruang Pejabat Total luas Luas (m2) B 300 500 500 Luas (m2) 750 60 90 60 40 Luas (m2) 23 10 150 2483 C Sumber: Kajian RKK Zon Perancangan PJU1. Dalam merangka jenis hentian seperti ini. perkara utama yang perlu diberi perhatian adalah geometrik / keluasan jalan tersebut.

Secara umumnya dari segi geometrik.3 :Ruang Yang Diperlukan Untuk Hentian Pada Curbside Panjang bas Perhentian dengan Kapasiti Perhentian dengan Kapasiti pengantara Satu Pengangkutan Awam Dua Pengangkutan Awam (meter) 10.Jenis hentian ini berbeza daripada hentian curbside kerana ianya diubah supaya mempunyai ruang bagi bas untuk berhenti mengambil dan menurunkan penumpang dengan tidak menjejaskan aliran trafik yang mengekori dari belakang bas. Jumlah bas pengantara yang berhenti di hentian ini boleh melebihi 15 buah bas dalam tempoh masa satu jam. . hentian jenis ini boleh dibina sekiranya sesebuah kawasan dapat memenuhi ciri-ciri seperti berikut: • • • Terdapat ruang yang luas untuk membina hentian.0 12. Ini kerana ianya terpisah dari kelompok kenderaan yang bertaliarus di atas jalan raya dan tidak mengganggu kelancaran trafik sedia ada. PJU2. Mempunyai jumlah penumpang yang ramai pada satu-satu masa. SS & PJS. • • Lokasi Pada Bus-Bay . PETALING JAYA 2020 6-5 Jadual 6. Lokasi Pada Lay-By . Namun begitu. maka tidak semua hentian bas pengantara dapat dijadikan sebagai hentian ini. Jumlah bas pengantara yang menggunakan hentian ini tidak begitu banyak iaitu tidak melebihi antara 10-15 buah bas dalam tempoh satu jam.5 18. Hentian jenis ini adalah sesuai jika sekiranya jalan yang dilalui itu mempunyai ciri-ciri seperti berikut: • • Isi padu lalu lintas dan trafik yang tinggi di sepanjang jalan tersebut.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. keselesaan untuk penumpang turun dan menaiki bas dan sistem lalu lintas sedia ada. hentian jenis ini tidak mempunyai banyak perbezaan dengan jenis bas lay-by. Terdapat ramai pengguna bas (permintaan yang tinggi) yang memerlukan bas berhenti dengan kadar yang agak lama untuk mengambil dan menurunkan penumpang. namun dapat dibezakan kerana terdapatnya ‘pulau pemisah’ antara ruang dan jalan di hentian ini.Hentian jenis ini merupakan jenis hentian yang paling ideal dari segi keselamatan penumpang.0 Farside Nearside Midblock Farside Nearside Midblock 16 13 20 27 23 30 20 16 27 33 29 38 27 23 33 46 41 52 Sumber: Highway Capacity Manual (HCM) 1985. Terdapat ruang yang mencukupi samada untuk membina lay-by atau sidewalk atau keduanya sekali. Disebabkan hentian jenis ini memerlukan ruang yang lebih luas.

SS & PJS. Pemandu diwajibkan untuk berhenti di setiap hentian yang telah ditentukan tanpa mengambilkira jumlah penumpang yang akan turun atau menaiki bas tersebut. Sistem Operasi Terdapat 2 jenis sistem operasi yang dicadangkan untuk perkhidmatan bas pengantara.Bas pengantara akan berhenti di hentian yang telah ditentukan. Namun begitu. Jenis operasi seperti ini adalah amat sesuai bagi laluan yang mempunyai penumpang dan pengguna bas yang ramai iaitu permintaan tinggi. Jarak Antara Perhentian Di antara faktor yang perlu diambil kira dalam menentukan jarak antara perhentian bas pengantara adalah seperti berikut: Kawasan Perkhidmatan . Penumpang tidak perlu melambaikan tangan bagi menghentikan bas jika sekiranya ingin menaiki bas tersebut. Flag Stop .Tempat hentian bas pengantara dicadangkan supaya dibina dalam kawasan perumahan. Pola operasi bas pengantara akan menjadi rawak kerana ianya berdasarkan kepada pengguna bas tersebut dan tidak pada hentian bas. .Kaedah operasi bas pengantara seperti ini memerlukan pemandu bas untuk berhenti di mana-mana tempat yang penumpang inginkan. iii.Kawasan perkhidmatan untuk satu hentian pada setiap laluan perkhidmatan bas pengantara adalah 200 meter [dengan mengambilkira keupayaan/ kemahuan berjalan kaki (willingness to walk) pengguna penkhidmatan bas pengantara dari tempat aktiviti masing–masing ke perhentian bas]. iaitu: Set Stop . operasi bas seperti ini mempunyai kecepatan / kelajuan yang tinggi berbanding dengan sistem operasi set stop kerana tidak perlu berhenti di setiap hentian yang biasanya akan mengambil masa dan melambatkan perjalanan. sama ada untuk turun atau menaiki bas. PJU2. Dasar operasi ini adalah yang paling banyak dipraktikkan di bandar besar. Kawasan Asal dan Tuju (OD) . Ianya akan menguntungkan pihak pengguna perkihdmatan bas kerana jangka masa berjalan kaki ke / dari hentian bas menjadi lebih pendek. Dengan itu.6-6 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. dicadangkan untuk laluan perkhidmatan bas pengantara dalam kawasan MBPJ adalah 400 meter. perkara berikutnya yang perlu diambil perhatian adalah jarak antara perhentian bas. PETALING JAYA 2020 ii. Secara relatifnya. perdagangan dan tempat kerja (kawasan asal dan tuju) yang mempunyai banyak kemudahan dan tarikan kepada pengguna perkhidmatan bas pengantara ini. Kaedah seperti ini amat sesuai dijalankan pada laluan yang tidak mempunyai ramai penumpang dan permintaan untuk perkhidmatan bas pengantara adalah rendah.

3 . atau dengan perhentian yang berkeluasan 1. Luas kawasan yang tersedia di tempat perhentian. Dalam hal ini.5 x 3. Pusat bandar adalah merupakan zon yang paling dalam dan dikelilingi oleh zon-zon luar tersusun. PJU2. satu perjalanan yang panjang boleh menjadi lebih murah apabila dilakukan dalam sebuah zon berbanding dengan perjalanan pendek yang melintasi zon.8 meter agar ianya dapat menampung tidak kurang dari 35 pejalan kaki dalam satu minit. Faktor lain yang perlu diambilkira dalam menentukan keluasan perhentian bas (shelter) ini adalah ruang yang mencukupi bagi pejalan kaki (sidewalk). Cara pengelompokan beberapa zon juga boleh dilakukan. Sebaliknya.0 m2. SS & PJS. .0 m2. Perhentian Bas (Shelter) Jenis atau dimensi perhentian bas (shelter) adalah sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut: • • • Jumlah penumpang / pengguna perkhidmatan bas. v. Penumpang yang hanya melakukan satu perjalanan yang pendek tetapi melintasi 2 zon akan mengalami kerugian kerana terpaksa membayar harga tambang untuk 2 zon. PETALING JAYA 2020 6-7 iv. Jumlah penumpang juga akan mempengaruhi jumlah bas dan laluannya.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. Daerah-daerah perkhidmatan juga boleh dibahagikan kepada zon-zon yang berdekatan dan jika terdapat jalan melintang atau melingkar. panjang jalan tersebut haruslah dibahagikan daripada zon ke dalam sektor-sektor. namun ianya (jumlah bas dan laluan) pada kebiasaannya tidak mempengaruhi keluasan perhentian bas yang perlu dibangunkan. Lebar minimum yang diperlukan bagi sesebuah sidewalk adalah 0. Jumlah penumpang / pengguna perkhidmatan bas pengantara perlu diambil kira untuk memudahkan pengiraan keluasan perhentian bas yang diperlukan. sekiranya jumlah purata penumpang yang menunggu bas adalah 10 orang. Sistem Tambang Perkhidmatan Bas Pengantara Struktur tambang yang dicadangkan bagi perkhidmatan bas pengantara adalah berdasarkan zon.0. Jumlah bas dan laluan yang digunakan.5 m2. maka keluasan perhentian bas tersebut adalah 3. Kadar tambang maksima boleh ditetapkan dengan tidak membuat pembahagian zon yang terlalu banyak. Kerugian ini boleh diimbangi dengan cara mengenakan zon tumpang tindih atau kadar tambang yang boleh digunakan untuk 2 zon. luas perhentian bas yang perlu disediakan adalah bersamaan jumlah purata penumpang yang menunggu bas didarabkan dengan 0. Secara umumnya.0 hingga 5. Sebagai contoh. sidewalk boleh ditempatkan di hadapan atau belakang perhentian bas (bergantung kepada kedudukan perhentian bas tersebut). misalnya berdasarkan satu jarak dan suatu kadar tambang. Jarak dan struktur tambang dibentuk dengan cara sama dengan struktur tarif berperingkat.

Bercampur dan Pengangkutan Mampan.1 : Ringkasan Garis Panduan Umum Penyediaan Zon TOD Menggalakkan pembangunan gunatanah masa hadapan secara mampan di mana pembangunan berintensiti tinggi ditumpukan dalam kawasan transit sahaja. Kawasan sekitarterminal transit diwujudkan di sepanjang laluan pengangkutan awam (mengikut cadangan yang telah dikemukakan) Zon lingkungan TOD adalah radius 400 meter dari lokasi stesen/terminal transit.mengambil masa 10 minit untuk berjalan kaki) Mengintegrasikan gunatanah dan pengangkutan melalui konsep Pembangunan Bandar Sejahtera. Akses kepada pengangkutan awam tidak terhad kepada kawasan berdekatan. Dari aspek pembangunan gunatanah. setiap gunatanah boleh menjadi satu punca . Amalan perlaksanaan perkhidmatan pengangkutan awam berasaskan permintaan/ jangkaan permintaan. PETALING JAYA 2020 Garis Panduan Umum Zon Pembangunan Asas Transit (TOD) Garis panduan umum ini disediakan khusus kepada zon TOD. Dari aspek pengangkutan. Petaling Jaya 2020. PJU2. Sumber: Kajian RKK Zon Perancangan PJU1. PJU2. Boleh dihubungkan dengan mod berjalan kaki (radius 400 meter . Perlu diberi perhatian bahawa manamana kelulusan pembangunan baru bagi kawasan TOD hendaklah memenuhi garis panduan reka bentuk bandar bagi kawasan yang dirujuk. tapi untuk penghuni atau pengunjung zon TOD. Menyediakan kemudahsampaian yang tinggi dengan penjanaan penggunaan pengangkutan awam/transit yang efisien untuk masa hadapan. SS & PJS. Rajah 6. Garis panduan umum penyediaan zon TOD i.6-8 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. Kriteria Gunatanah bagi Zon TOD Perancangan dan pembangunan gunatanah merupakan aspek yang amat penting apabila dikaitkan dengan masalah kesesakan lalu lintas. SS & PJS. lokasi gunatanah dan pengangkutan adalah satu medium untuk sampai ke lokasi tempattempat tersebut.

PETALING JAYA 2020 6-9 atau destinasi perjalanan. mengarah perlaksanaan TOD dan memantau perlaksanaan TOD.2 Rajah 6. menstruktur/merangka pelaksanaan TOD.2 : Ringkasan Garis Panduan Umum Gunatanah bagi Zon TOD Merancang semula gunatanah yang diletak berasingan/berjauhan agar serasi (compatible) seperti gabungkan/dekatkan gunatanah perumahan dan tempat kerja. tuan tanah dan pemaju tanah serta masyarakat umum. Langkah pengezonan ini perlu dibaca dan disusuli dengan penguatkuasaan Garis Panduan Pembangunan dan Piawaian Reka Bentuk Bandar zon TOD. Penguatkuasaan ini adalah untuk merancang kawasan TOD. PJU2. SS & PJS. Sumber: Kajian RKK Zon Perancangan PJU1. Pembangunan gunatanah bercampur perlulah diletakkan berdekatan. Stesen dan terminal transit berfungsi sebagai pintu laluan utama ke zon TOD. SS & PJS. Konsep TOD ini haruslah disebarkan kepada pihak yang berkepentingan seperti kerajaan pusat. perletakan gunatanah adalah penting kerana ia akan memberi implikasi terhadap cara kita bergerak antara gunatanah tersebut. Mengintegrasikan gunatanah dengan pengangkutan melalui konsep TOD. Garis panduan umum yang berkaitan adalah seperti Rajah 6. Garis Panduan Umum Penyediaan Komponen di Sekitar Stesen dan Terminal Transit Berikut adalah garis panduan umum bagi penyediaan komponen di sekitar stesen dan terminal transit: Garis Panduan Umum Penyediaan Pintu Laluan (Gateway) • • • Setiap zon TOD mesti mempunyai stesen atau terminal transit yang diletakkan di bahagian tengah zon. Oleh itu. Petaling Jaya 2020. Garis panduan umum gunatanah bagi zon TOD ii. Tanah yang dikenalpasti sebagai zon TOD perlu dibangunkan secara bersepadu dengan cadangan perkhidmatan pengangkutan awam sebagai sokongan di sekitar 400 meter dari stesen/terminal transit. kerajaan negeri.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. Stesen dan terminal transit ini merupakan pintu perhubungan utama penghuni zon TOD dan ia memberikan kemudahan pergerakan jarak jauh kepada mereka. Pengezonan TOD membuka peluang untuk pembangunan masa hadapan dan berintensiti tinggi difokuskan ke kawasan yang mempunyai stesen transit agar kebergantungan kepada pengangkutan persendirian dapat dikurangkan. agensi dan profesional berkaitan. . PJU2.

PETALING JAYA 2020 • • Selain itu. Sokongan bagi penunggang basikal seperti ruang simpanan basikal. Garis Panduan Umum Penyediaan Untuk Pembangunan Padat dan Padu • Justifikasi untuk membenarkan pembangunan padat di zon TOD adalah untuk merapatkan lokasi gunatanah (mengurangkan jarak) yang akan mengurangkan perjalanan jauh terutama perjalanan sokongan hidup seperti perjalanan untuk membeli barangan. mendapatkan perkhidmatan. pejabat. Stesen / terminal transit adalah titik tumpuan zon TOD yang berperanan sebagai hub pertukaran mod pengangkutan utama antara mod tanpa motor dengan pengangkutan awam. Laluan Basikal dan Mod Pengangkutan • Pembinaan laluan pejalan kaki yang berkualiti dan saling menghubungkan gunatanah yang terdapat di zon TOD ke stesen transit sangat penting kerana penduduk diminta berjalan kaki dan menggunakan pengangkutan awam bagi mengurangkan penggunaan kenderaan persendirian.6-10 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. Pembangunan secara menegak diperlukan dalam zon TOD bagi mengoptimumkan penggunaan tanah serta perkhidmatan transit. Ianya juga menjadi hub pertukaran perkhidmatan pengangkutan awam iaitu antara bas pengantara dengan bas transit / bas transit laju. • • . PJU2. Ini secara langsung akan dapat meningkatkan nilai gunatanah di sekeliling stesen / terminal transit. • • Garis Panduan Umum Penyediaan Laluan Pejalan Kaki. bilik mandi. Pembangunan padat dan membenarkan gabungan / campuran gunatanah akan menyebabkan kawasan zon TOD lebih berdaya huni (liveable). Ianya lebih demokratik kerana memberi ruang untuk pelbagai jenis rumah (aspek harga rumah) yang menggabungkan pelbagai kumpulan status sosio ekonomi – yang menggalakkan integrasi sosial. mengunjungi rekreasi dan lain-lain aktiviti dalam lingkungan 400 meter dari stesen / terminal transit sahaja. rumah dan kawasan rekreasi (4 jenis gunatanah) seperti dalam asas sebuah kejiranan. kedai membaiki basikal dan sebagainya perlu dititikberatkan untuk menggalakkan penggunaan basikal yang tinggal di sekeliling zon TOD (sekitar 1-2 km) untuk ke / dari kawasan kejiranan di sekeliling kawasan dalam zon TOD. stesen dan terminal ini boleh dijadikan mercu tanda (landmark) zon TOD. SS & PJS. Ianya akan dapat menampung ramai penghuni di samping dapat juga menempatkan pelbagai aktiviti dalam satu bangunan seperti kedai. di mana penerapan reka bentuk bandar dan bangunan yang menarik dapat memberikan identiti dan mungkin boleh menyerlahkan budaya setempat.

R3.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. OS2. Infrastruktur dan Kemudahan Masyarakat (KMU) Kegunaan / Aktiviti Bagi Kawasan lapang dan Hutan (OS1. TP) Kegunaan / Aktiviti Bagi Perkhidmatan Utiliti. PJU2. FR) Kegunaan / Aktiviti Bercampur Kediaman (KBK) A . R2. R3. SS & PJS. PP. PKR) Kegunaan / Aktiviti Bagi Kawasan Perumahan Kepadatan Rendah.5 A – 6 A – 7 A – 8 A . PETALING JAYA 2020 KELAS KEGUNAAN TANAH KELAS KEGUNAAN TANAH Jadual A . Sederhana dan Tinggi (R1. PKR) Kegunaan / Aktiviti Bagi Kawasan Perdagangan (PU.3 A . PK) Kegunaan / Aktiviti Bagi Kawasan Perdagangan Terhad (Perkhidmatan) (PTP) Kegunaan / Aktiviti Bagi Kawasan Perdagangan Terhad (Institusi) (PTI) Kegunaan / Aktiviti Bagi Kawasan Industri (IP.9 Nota: Pecahan gunatanah utama bagi Aktiviti dibenarkan adalah 70% dan 30% bagi Aktiviti Sokongan dibenarkan dengan syarat. .2 A . R2.4 A .1 Kelas Kegunaan Tanah Kegunaan / Aktiviti Bagi Skim Perumahan (R1.

PETALING JAYA 2020 Jadual A-1 : Kegunaan / Aktiviti Bagi Skim Perumahan (R1. SS & PJS. R2. MBPJ dan agensi-agensi kerajaan yang berkenaan. R3.7-2 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. pasar mini. PKR) Gunatanah Kegunaan Utama Aktiviti Perumahan a) Aktiviti Dibenarkan Kepadatan Rendah • Rumah Sesebuah (Tidak melebihi 8 unit/ekar) • Rumah Berkembar (Tidak melebihi 10 unit/ekar) Kepadatan Sederhana • Rumah Teres (Tidak melebihi 14 unit/ekar) • Rumah Bandar (Tidak melebihi 30 unit/ekar) Catatan • Pembangunan hendaklah merujuk kepada garis panduan dan piawaian pembangunan yang ditetapkan JPBD. restoran/ kedai makan segera. bank/ kewangan/insurans. PJU2. . Kepadatan Tinggi • Rumah Pangsa (Tidak melebihi 80 unit/ekar) • Rumah Mampu Milik (Tidak melebihi 120 unit/ekar) • Pangsapuri Kos Rendah (Tidak melebihi 160 unit/ekar) b) Aktiviti Perniagaan Sokongan • Bangunan Perniagaan Dibenarkan Teres / Sesebuah Dengan Syarat mengikut Nisbah Plot yang ditetapkan dalam garis panduan pembangunan • Jenis aktiviti yang dibenarkan adalah kategori runcit dan perkhidmatan mengikut keperluan tempatan/unit kejiranan iaitu: Kedai runcit.

perkakas dan dobi • Mengikut piawaian yang ditetapkan Institusi dan Kemudahan Masyarakat • Kegunaan Kerajaan (Pejabat. SS & PJS. Kompleks / Pusat Pengurusan) • Kegunaan Latihan Kemahiran / Pendidikan/ Keagamaan • Unit-unit kemudahan masyarakat sedia ada dan kegunaan kerajaan dikekalkan dan diselenggarakan dengan baik • Cadangan kemudahan baru hendaklah mengikut keperluan penduduk dan piawaian yang ditetapkan Kemudahan Sukan dan Kawasan Rekreasi • Mematuhi piawaian pembangunan dan menyediakan TLK yang secukupnya Pengangkutan • Tertakluk kepada keperluan dan piawaian penyediaan yang berkaitan . PJU2. klinik. kedai gambar. farmasi. kafe siber.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. PETALING JAYA 2020 7-3 Gunatanah Kegunaan Utama Aktiviti Catatan kedai buku dan alat tulis. barangan elektrik. kedai telekomunikasi.

• Aktiviti-aktiviti yang bercanggahan dengan kawasan perumahan . SS & PJS. PETALING JAYA 2020 Gunatanah Kegunaan Utama Aktiviti Catatan Infrastruktur dan Utiliti c) Aktiviti Tidak Dibenarkan • Dibenarkan di atas tapak atau bangunan khusus untuk kegunaan infrastruktur dan utiliti sahaja • Semua aktiviti yang tidak tersenarai dalam (a) & (b). PJU2.7-4 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1.

Tadika (lot tepi yang Dengan Syarat mempunyai kawasan lapang) . PKR) Gunatanah Utama Aktiviti Catatan Perumahan a) Aktiviti • Rumah Sesebuah Kepadatan Dibenarkan • Rumah Berkembar Rendah b) Aktiviti • Jenis aktiviti yang Sokongan dibenarkan adalah: Dibenarkan . c) Aktiviti Tidak Dibenarkan • Semua aktiviti yang tidak tersenarai dalam (a) & (b).Tadika Dengan Syarat . Sederhana dan Tinggi (R1. R2.Pejabat persendirian . MBPJ dan agensi-agensi kerajaan yang berkenaan.Taska . • Pembangunan hendaklah merujuk kepada garis panduan dan piawaian pembangunan yang ditetapkan JPBD. SS & PJS.Bilik perabot antik . MBPJ dan agensi-agensi kerajaan yang berkenaan.Klinik (bukan untuk haiwan) Perumahan Kepadatan Sederhana c) Aktiviti Tidak Dibenarkan a) Aktiviti Dibenarkan • Mengikut piawaian yang ditetapkan • Semua aktiviti yang tidak tersenarai dalam (a) & (b).Taska (lot tepi yang mempunyai kawasan lapang) • Pembangunan hendaklah merujuk kepada garis panduan dan piawaian pembangunan yang ditetapkan JPBD. Pembangunan hendaklah merujuk kepada garis panduan dan piawaian pembangunan yang ditetapkan JPBD.Pejabat pengurusan NGO . PJU2. R3. . • Rumah Teres • Rumah Bandar b) Aktiviti • Jenis aktiviti yang Sokongan dibenarkan adalah: Dibenarkan . MBPJ dan agensi-agensi kerajaan yang berkenaan.Tempat penyelidikan persendirian .Bilik pameran hiasan dalaman . PETALING JAYA 2020 7-5 Jadual A-2 : Kegunaan / Aktiviti Bagi Kawasan Perumahan Kepadatan Rendah.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1.

PJU2. .Kolam renang . PETALING JAYA 2020 Gunatanah Utama Aktiviti Catatan Perumahan Kepadatan Tinggi a) Aktiviti Dibenarkan • Rumah Pangsa • Rumah Mampu Milik • Pangsapuri Kos Rendah b) Aktiviti • Jenis aktiviti yang Sokongan dibenarkan adalah: Dibenarkan .Badminton .Tadika (tingkat bawah sahaja) Dengan .Tadika (tingkat bawah sahaja) Syarat .Dewan .Asrama c) Aktiviti Tidak Dibenarkan • Semua aktiviti yang tidak tersenarai dalam (a) & (b).Surau .Taman permainan kanak-kanak .Rumah kedai .Kedai kejiranan . SS & PJS.Tenis .7-6 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1.Gelanggang squasy .Pejabat pengurusan .

barangan rumah & persendirian. Motorsikal.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. Bank. Daging &ayam. PETALING JAYA 2020 7-7 Jadual A-3 : Kegunaan / Aktiviti Bagi Kawasan Perdagangan Gunatanah Utama • Pusat Perdagangan Utama • Pusat Perdagangan a) Aktiviti Dibenarkan Aktiviti Catatan • Runcit : (makanan. MBPJ dan agensi-agensi kerajaan yang berkenaan. rumah sewa) • Pembinaan : (Pembinaan. Perkhidmatan yang berkaitan dengan pengangkutan) • Telekomunikasi / Perhubungan • Institusi Kewangan : (Institusi kewangan. tembakau. Organisasi Keselamatan Sosial. PJU2. SS & PJS. kenderaan bermotor. Kontraktor perdagangan khas • Pengangkutan dan Penyimpanan Gudang : (Pengangkutan darat/ air/ udara. Kumpulan Wang Simpanan & Pencen. minuman. Perkhidmatan insurans) • Pembangunan hendaklah merujuk kepada garis panduan dan piawaian pembangunan yang ditetapkan JPBD. Institusi kewangan yang tidak dikelaskan di manamana. Kedai pajak gadai. Perkhidmatan kewangan) • Insurans : (Insurans nyawa & kemalangan. . minyak petrol) • Restoran / kedai makanan segera • Hotel / Rumah Tumpangan: (hotel.

Sokongan tembakau. Motorsikal. Perkhidmatan sosial & masyarakat lain) • Perkhidmatan Isirumah dan Persendirian : Perkhidmatan pembaikan barangan kulit/ elektrik/ kenderaan/ barang kemas/ dll. Kedai dobi. Barangan rumah Dibenarkan & persendirian. minuman. pertanian & perniagaan. pergigian perkhidmatan kesihatan & perkhidmatan haiwan lain. Dengan Syarat kenderaan bermotor. Peralatan dan bahan perusahaan. professional & persatuan buruh. Badan perniagaan. Institusi kebajikan. . Pemborong am besar) • Perkhidmatan rekreasi/ Kebudayaan : (perkhidmatan tayangan gambar & perkhidmatan hiburan lain. PJU2.7-8 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. Institusi Penyelidikan & Sains. PETALING JAYA 2020 Gunatanah Utama Aktiviti Catatan • Perkhidmatan Kebersihan : (perkhidmatan kebersihan & perkhidmatan yang berkaitan) • Perkhidmatan Sosial/ Awam : (perkhidmatan pendidikan. Perkhidmatan Perubatan. salun/ kedai gambar & lain-lain perkhidmatan persendirian) • SOHO / Pangsapuri Perkhidmatan b) Aktiviti • Borong (makanan. SS & PJS. minyak petrol dsb.

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. MBPJ dan agensi-agensi kerajaan yang berkenaan. II & III • Aktiviti yang mencemarkan atau mempunyai potensi pencemaran • Aktiviti-aktiviti yang bercanggahan dengan kawasan perniagaan • Pusat Kejiranan a) Aktiviti Dibenarkan • Runcit • Pejabat • Restoran / kedai makanan segera • Pembangunan hendaklah merujuk kepada garis panduan dan piawaian pembangunan yang ditetapkan JPBD. perkhidmatan hiburan. SS & PJS. b) Aktiviti • Perkhidmatan Pendidikan/ Sokongan Penyelidikan Dibenarkan Dengan Syarat • Stesen minyak • Semua aktiviti yang tidak tersenarai dalam (a) dan (b). Koperasi dan Kepenggunaan) c) Aktiviti Tidak Dibenarkan • Semua aktiviti yang tidak tersenarai dalam Kolum I. kebudayaan dan rekreasi yang tidak dikelaskan di mana) • Perumahan • Asrama • Servis kereta • Taska • Hypermarket (Tertakluk kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri. PJU2. • Aktiviti yang mencemarkan atau mempunyai potensi pencemaran • Aktiviti-aktiviti yang bercanggahan dengan kawasan perniagaan c) Aktiviti Tidak Dibenarkan . PETALING JAYA 2020 7-9 Gunatanah Utama Aktiviti Catatan Perpustakaan.

b) Aktiviti • Restoren Sokongan Dibenarkan • Pusat makanan Dengan Syarat • Pusat hiburan (dalaman/ luaran) • Kedai serbaneka • Taska • Tadika . MBPJ dan agensi-agensi kerajaan yang berkenaan. SS & PJS.7-10 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. PETALING JAYA 2020 Jadual A-4 : Kegunaan / Aktiviti Bagi Kawasan Perdagangan Terhad (Perkhidmatan) (PTP) Gunatanah Utama Industri a) Aktiviti Dibenarkan Aktiviti Catatan • Pusat rekabentuk & pembangunan IT • Kejuruteraan & industri berteknologi tinggi • Penyelidikan dan perubatan • Kegunaan/aktiviti yang berkaitan dengan komputer & multimedia • Teknologi-bio • Pejabat • Pusat latihan dan jualan • Pusat pengedaran • Pusat servis teknikal • Kemudahan masyarakat • Tempat letak kereta • Plaza • Taman awam • Asrama pekerja • Pembangunan hendaklah merujuk kepada garis panduan dan piawaian pembangunan yang ditetapkan JPBD. PJU2.

PJU2. PETALING JAYA 2020 7-11 Gunatanah Utama Aktiviti Catatan • Hospital • Dobi • Pusat pendidikan swasta • Perumahan • Kedai • Bilik pameran • Pusat beli belah • Hypermarket • Pasar • Hotel • Perumahan • Pangsapuri perkhidmatan • Stesen minyak • Bank • Bengkel (kecuali atas sebab-sebab khas) c) Aktiviti Tidak Dibenarkan . SS & PJS.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1.

kejuruteraan. publisiti. hiasan dalaman dan lain-lain yang berjenis teknikal. • Pemilik boleh menukar syarat nyata tanah dari ‘Perumahan’ kepada ‘Perniagaan’.7-12 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. Keluasan ruang lantai dan ketinggian bangunan hendaklah dikekalkan seperti sediada untuk mengelakkan kesesakan lalu lintas serta mengurangkan kacau ganggu. b) Aktiviti Sokongan Dibenarkan Dengan Syarat • Asrama • Tadika • Taska • Klinik (bukan untuk haiwan) c) Aktiviti Tidak Dibenarkan • Semua aktiviti yang tidak tersenarai dalam (a) dan (b). Catatan • Pembangunan hendaklah merujuk kepada garis panduan dan piawaian pembangunan yang ditetapkan JPBD. . • Agen Hartanah • Perkhidmatan Perundangan • Perkhidmatan Perakaunan • Perkhidmatan memproses data Perkhidmatan pakarunding. PETALING JAYA 2020 Jadual A-5 : Kegunaan / Aktiviti Bagi Kawasan Perdagangan Terhad (Institusi) (PTI) Gunatanah Utama Perumahan a) Aktiviti Dibenarkan Aktiviti • Balai seni lukis • Dewan pameran (kecuali kereta) • Rumah Orang Tua • Agensi (perkapalan. berita. SS & PJS. PJU2. pemasaran) • Pejabat pengurusan yang berkaitan dengan aktiviti NGO. senibina. MBPJ dan agensi-agensi kerajaan yang berkenaan. hartanah pelancongan.

menjilid secara kecilkecilan tidak melebihi 610 meter persegi luas lantai • Papan tanda. menjual dan memasang • Alat-alat kelengkapan sains. MBPJ dan agensi-agensi kerajaan yang berkenaan. • Hanya dibenarkan industri ringan dan perkhidmatan sahaja bagi industri yang bersebelahan zon perumahan Utama • Makanan dan minuman. menjual dan mengecas • Bengkel kereta dan motosikal. SS & PJS. menyimpan secara kecil-kecilan tidak melebihi 610 meter persegi luas lantai • Basikal dan kenderaan. membaiki dan seumpamanya • Bingkai gambar. membuat dan menjual secara kecil-kecilan tidak melebihi 610 meter persegi luas lantai • Percetakan secara kecil-kecilan tidak melebihi 610 meter persegi luas lantai • Pembangunan hendaklah merujuk kepada garis panduan dan piawaian pembangunan yang ditetapkan JPBD. menjual dan membuat • Gudang • Stor . menjual dan membekal • Bateri. menjual dan membaiki • Barang-barang stor. membuat dan menjual secara kecil-kecilan • Tayar. membuat • Buku.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. iklan dan lain-lain seumpanya. PJU2. PETALING JAYA 2020 7-13 Jadual A-6 : Kegunaan / Aktiviti Bagi Kawasan Industri (IP) Gunatanah Utama Industri a) Aktiviti Dibenarkan Aktiviti Catatan • Alat-alat kelengkapan kereta.

barang-barang kayu selain dari yang telah dikelaskan. memproses. kilang membuat • Barang-barang sukan dan olahraga. kilang membuat • Alat-alat pengukur saintifik dan professional. memperbaiki dan memasang • Alat-alat muzik. kilang membuat • Barang-barang tembaga. kilang memproses • Mesin kegunaan pejabat.7-14 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. terompah kayu. kilang membuat • Alat pengawalan selain dari yang telah dikelaskan. SS & PJS. kilang membuat Utama • Bahan-bahan membuat roti. kilang membuat • Barang-barang makanan selain dari yang telah dikelaskan. kilang membuat • Barang-barang untuk kereta. penyelidikan dan pembangunan • Peralatan fotografi. PJU2. kilang membuat . kilang membuat • Kasut pertukangan. selipar dan barang kelengkapan kasut. PETALING JAYA 2020 Gunatanah Utama Aktiviti Catatan • Barangan peralatan elektrik. kilang membuat • Ais. kilang membuat • Biskut. mesin komputer dan mesin pengira. memasang • Komputer dan perisian.

kilang membuat • Kerja-kerja seni dan ukiran mahir dalam institusi percetakan. . PETALING JAYA 2020 7-15 Gunatanah Utama Aktiviti Catatan • Roti. kilang membuat dan menjual • Kontena dan kotak dari kertas kadbod.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. PJU2. SS & PJS. • Industri Teknologi Tinggi • Micro electronic • Telekomunikasi • Robotic • Environmental engineering Micro biology b) Aktiviti Sokong Dibenarkan Dengan Syarat • Pejabat • Ruang Pameran • Kafeteria • Asrama pekerja • Gerai • Surau • Bilik bacaan c) Aktiviti Tidak Dibenarkan • Semua aktiviti yang tidak tersenarai dalam (a) dan (b).

SS & PJS. Institusi (melibatkan kegunaan kerajaan dan kemudahan masyarakat) a) Aktiviti Dibenarkan • Pejabat kerajaan • Balai Polis . MBPJ dan agensi-agensi kerajaan yang berkenaan. c) Aktiviti Tidak Dibenarkan • Semua aktiviti yang tidak tersenarai dalam (a) dan (b). *(melibatkan rizab rintisan elektrik dan sub station. keretapi. PJU2. pengairan dan saliran.7-16 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. pembentungan. Infrastruktur dan Kemudahan Masyarakat (WZ) Gunatanah Utama Rizab Utiliti a) Aktiviti Dibenarkan Aktiviti Sebarang aktiviti yang berkaitan dengan penyediaan bekalan utiliti awam. PETALING JAYA 2020 Jadual A-7 : Kegunaan / Aktiviti Bagi Perkhidmatan Utiliti. Catatan • Pembangunan hendaklah merujuk kepada garis panduan dan piawaian pembangunan yang ditetapkan JPBD. laluan rail base. bekalan air. MBPJ dan agensi-agensi kerajaan yang berkenaan. telekomunikasi dan stesen pemindahan pelupusan sampah) ß Pembangunan hendaklah merujuk kepada garis panduan dan piawaian pembangunan yang ditetapkan JPBD. b) Aktiviti Dibenarkan Dengan Syarat • Pejabat pengurusan berkaitan utiliti • Stesen • Kafeteria • Depot • Tempat letak kereta • Tapak penyemaian dan penjagaan tanaman • Aktiviti rekreasi.

Gunatanah • Dewan sembahyang • Pejabat pengurusan • Kafeteria • Dewan orang ramai • Tadika • Pembangunan hendaklah merujuk kepada garis panduan dan piawaian pembangunan yang ditetapkan JPBD. SS & PJS. MBPJ dan agensi-agensi kerajaan yang berkenaan. PETALING JAYA 2020 7-17 Gunatanah Utama Aktiviti Catatan • Balai Bomba • Klinik Kesihatan • Hospital Awam • Pejabat Pos • Balai Raya • Dewan Orang Ramai • Perpustakaan b) Aktiviti Sokongan Dibenarkan Dengan Syarat • Kafeteria • Kedai • Dewan serbaguna • Kemudahan rekreasi/ sukan • Bengkel • Stor c) Aktiviti Tidak Dibenarkan Keagamaan a) Aktiviti Dibenarkan b) Aktiviti Dibenarkan Dengan Syarat • Semua aktiviti yang tidak tersenarai dalam (a) dan (b). .DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. PJU2.

SS & PJS. .7-18 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. PETALING JAYA 2020 Gunatanah Utama Aktiviti Catatan • Taska • Sekolah agama • Ruang niaga (bangunan keagamaan) • Ruang pameran • Pusat kaunseling • Perpustakaan • Perumahan kakitangan • Asrama (untuk pengguna institusi tersebut) • Kawasan rekreasi • Tempat letak kereta (untuk pengguna institusi sahaja) c) Aktiviti Tidak Dibenarkan Pendidikan Awam a) Aktiviti Dibenarkan • Semua aktiviti yang tidak tersenarai dalam (a) dan (b). PJU2. • Taska • Tadika • Sekolah rendah • Sekolah rendah agama • Sekolah menengah • Sekolah menengah agama • Institusi pengajian tinggi • Pembangunan hendaklah merujuk kepada garis panduan dan piawaian pembangunan yang ditetapkan JPBD. MBPJ dan agensi-agensi kerajaan yang berkenaan.

.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. MBPJ dan agensi-agensi kerajaan yang berkenaan. PJU2. Tanah Perkuburan (melibatkan tanah perkuburan semua kaum. c) Aktiviti Tidak Dibenarkan • Semua aktiviti yang tidak tersenarai dalam (a) dan (b). krematorium dan juga cadangan tapak kubur di tanah RRIM) a) Aktiviti Dibenarkan • Kubur • Tempat membakar mayat • Pembangunan hendaklah merujuk kepada garis panduan dan piawaian pembangunan yang ditetapkan JPBD. MBPJ dan agensi-agensi kerajaan yang berkenaan. PETALING JAYA 2020 7-19 Gunatanah Utama Aktiviti Catatan b) Aktiviti Sokongan Dibenarkan Dengan Syarat • Pejabat pengurusan • Perpustakaan • Makmal • Dewan serbaguna • Dewan rekreasi/sukan • Bank • Pejabat pos • Kemudahan agama • Asrama • Perumahan kakitangan • Kafeteria • Pusat makanan • Ruang niaga buku dan alatulis • Koperasi • Kelab komputer • Pembangunan hendaklah merujuk kepada garis panduan dan piawaian pembangunan yang ditetapkan JPBD. SS & PJS.

7-20 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. SS & PJS. . PETALING JAYA 2020 Gunatanah Utama Aktiviti Catatan b) Aktiviti Sokongan Dibenarkan Dengan Syarat • Bangunan menyimpan abu mayat • Pejabat pengurusan • Tempat sembahyang • Tempat letak kereta • Stor c) Aktiviti Tidak Dibenarkan • Semua aktiviti yang tidak tersenarai dalam (a) dan (b). PJU2.

. PETALING JAYA 2020 7-21 Jadual A-8 : Kegunaan / Aktiviti Bagi Kawasan lapang dan Hutan (OS1. • Pemuliharaan Ekologi Hutan • Aktiviti rekreasi pasif yang mesra alam • Hendaklah mematuhi Perintah Kualiti Alam Sekeliling (Aktiviti Yang di tetapkan) (Penilaian Kesan Kepada Alam Sekeliling 1987. SS & PJS. FR) Gunatanah Utama Kawasan lapang a) Aktiviti Dibenarkan Aktiviti Catatan • Taman bandaran • Taman tempatan • Taman kejiranan • Taman permainan • Lot permainan kanak-kanak • Tandas awam • Tempat letak kereta awam • Pembangunan hendaklah merujuk kepada garis panduan dan piawaian pembangunan yang ditetapkan JPBD. PJU2. OS2. MBPJ dan agensi-agensi kerajaan yang berkenaan. b) Aktiviti Sokongan Dibenarkan Dengan Syarat • Stadium • Dewan serbaguna • Kompleks sukan • Pejabat pengurusan • Dataran • Restoren • Gerai Hutan c) Aktiviti Tidak Dibenarkan a) Aktiviti Dibenarkan • Semua aktiviti yang tidak tersenarai dalam (a) dan (b).DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. Garis Panduan Jabatan Alam Sekitar dan Jabatan Perhutanan.

SS & PJS.7-22 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. • Aktiviti yang mencemarkan atau mempunyai potensi pencemaran . PETALING JAYA 2020 Gunatanah Utama b) Aktiviti Sokongan Dibenarkan Dengan Syarat Aktiviti Catatan • Bangunan kerajaan dan pusat penyelidikan yang berkaitan dengan aktiviti di hutan sahaja • Tempat letak kereta • Tandas awam c) Aktiviti Tidak Dibenarkan • Semua aktiviti yang tidak tersenarai dalam (a) dan (b). PJU2.

PETALING JAYA 2020 7-23 Jadual A-9 : Kegunaan / Aktiviti Bagi Kegunaan Bercampur Kediaman (KBK) Gunatanah Utama Kegunaan Bercampur Kediaman a) Aktiviti Dibenarkan Aktiviti • Perumahan • Kuaters pekerja • Asrama Catatan • Pembangunan hendaklah merujuk kepada garis panduan dan piawaian pembangunan • Pembangunan hendaklah yang ditetapkan MBPJ merujuk kepada JPBD. MBPJ dan agensi-agensi kerajaan yang berkenaan. ditetapkan JPBD.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. b) Aktiviti Sokongan Dibenarkan Dengan Syarat • SOHO • Pangsapuri Perkhidmatan • Pejabat • Pusat Beli Belah • Restoran / kedai makanan segera • Pusat perubatan / farmasi • Bank / institusi kewangan / insurans • Tekstil • Stesen minyak • Perkhidmatan Pendidikan/ Institut Penyelidikan • Perumahan • Perkhidmatan Rekreasi dan Kebudayaan • Lain-lain aktiviti yang bersesuaian c) Aktiviti Tidak Dibenarkan • Semua aktiviti yang tidak tersenarai dalam (a) dan (b). PJU2. garis panduan dan kerajaan dan agensi-agensi piawaian pembangunan yang yang berkenaan. . SS & PJS.

.

Chempaka) 8A-3 : Garis Panduan Rumah Berkembar 8A-4 : Garis Panduan Rumah Bandar 8A-5 : Garis Panduan Rumah Teres 8A-6 : Garis Panduan Pangsapuri (Khas Kg.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. Kayu Ara) Garis Panduan 8A-7 : Garis Panduan Rumah Pangsa (merangkumi semua perumahan bertingkat) . SS & PJS. PETALING JAYA 2020 GARIS PANDUAN KAWALAN PERANCANGAN Lampiran 8A GARIS PANDUAN PERUMAHAN 8A-1 : Garis Panduan Rumah Sesebuah 8A-2 : Garis Panduan Rumah Sesebuah (Khas Kg. PJU2.

PETALING JAYA 2020 Lampiran 8B GARIS PANDUAN PERDAGANGAN Garis Panduan 8B-1 : Garis Panduan Kedai dan Kedai Pejabat 8B-2 : Garis Panduan Gerai 8B-3 : Garis Panduan Kompleks Perniagaan (Bangunan Perniagaan) 8B-4 : Garis Panduan Pangsapuri Perkhidmatan 8B-5 : Garis Panduan SOHO 8B-6 : Garis Panduan Menjalankan Aktiviti Servis Kereta di Bangunan Rumah Kedai 8B-7 : Garis Panduan Kawasan Perdagangan Terhad 8C GARIS PANDUAN PERINDUSTRIAN 8C-1 : Garis Panduan Kilang Bertingkat 8C-2 : Garis Panduan Untuk Bangunan Industri 8C-3 : Garis Panduan Industri Teres 8D REKABENTUK BANDAR 8D-1 : Garis Panduan Perabot Jalan 8D-2 : Garis Panduan Rangkaian laluan Pejalan Kaki / Kaki Lima 8E GARIS PANDUAN LALULINTAS DAN PENGANGKUTAN AWAM 8E-1 : Garis panduan Jalan 8E-2 : Garis panduan Hierarki Jalan 8E-3 : Piawaian Tempat Letak Kenderaan 8F 8G GARIS PANDUAN PEMBANGUNAN KEMUDAHAN BAGI GOLONGAN ORANG KELAINAN UPAYA (OKU) GARIS PANDUAN PENANAMAN LANSKAP .8-2 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. PJU2. SS & PJS.

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. PJU2. PETALING JAYA 2020 8-3 Lampiran 8H Garis Panduan GARIS PANDUAN KEMUDAHAN MASYARAKAT 8H – 1 : Garis Panduan Tadika 8H – 2 : Garis Panduan Taska 8H – 3 : Garis Panduan Pusat Jagaan Orang Tua 8I GARIS PANDUAN INFRASTRUKTUR DAN UTILITI 8I-1 : Garis panduan Bekalan Air 8I-2 : Garis panduan Bekalan Elektrik 8I-3 : Garis panduan Perkhidmatan Telekomunikasi 8I-4 : Garis panduan Sistem Saliran 8I-5 : Garis panduan Sistem Pembentungan 8I-6 : Garis panduan Sistem Pembuangan Sisa Pepejal 8I-8 : Garis panduan Rizab Utiliti . SS & PJS.

8-4 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. PETALING JAYA 2020 8A : GARIS PANDUAN PERUMAHAN Lampiran 8A – 1 : GARIS PANDUAN RUMAH SESEBUAH Jenis Kegunaan Tanah Pengezonan Kepadatan Anjakan bangunan Perumahan Kepadatan Rendah Perumahan (Sesebuah) 8 unit/ekar i. Bagi tanah rata. Hadapan: 6. iii. ii. .05m (10’) Anjakan maksimum tiang garaj : tidak kurang 3. Ketinggian bangunan i. SS & PJS.05 m (10’) iii.05m (10’) daripada sempadan v.6m (15’). Anjung Kereta (Porch): Rekabentuk anjung kereta individu bagi setiap unit rumah (perkongsian anjung tidak dibenarkan) viii. Sekiranya tanah berbukit atau tanah yang ‘split level’. iv.3’) dibenarkan memasuki anjakan bangunan vii. PJU2. maksima 2 tingkat bagi kawasan yang pembangunan asalnya adalah 1 tingkat. paras yang lebih rendah ketinggian maksima 3 tingkat.1 m (20’) Tepi (Sempadan Bersama): 3. Anjakan Belakang Bangunan : 3. Bagi kawasan yang berbukit atau tanah yang ‘split level’. ketinggian maksima 2 tingkat di paras lebih tinggi. Cucur bumbung: 1m(3. vi. paras yang lebih rendah ketinggian maksima 3 tingkat. Tepi (Sempadan Jalan) : 6. ii.1m (20’) iv. Bagi ‘Zero Lot’ jarak anjakan bangunan dari sempadan bersama adalah 4. maksima 3 tingkat bagi kawasan yang pembangunan asalnya adalah 2 tingkat. Bagi skim perumahan sesebuah yang diluluskan secara lot (tiada bangunan asal) dibenarkan ketinggian maksima 3 tingkat. Bagi tanah rata. Binaan 2 tingkat dengan ‘attic’ dibenarkan. ketinggian maksima 2 tingkat di paras yang lebih tinggi.

‘Basement’ bagi rumah sesebuah dibenarkan dengan syarat mendapatkan kelulusan Majlis. PETALING JAYA 2020 8-5 v. . ii. Jalan Keluar Masuk Hanya satu laluan keluar / masuk dibenarkan Jabatan Teknikal akan menentukan rekabentuk dan ketinggian bangunan supaya harmoni dengan kawasan Pemaju dikehendaki mengemukakan Laporan Cadangan Pemajuan (LCP) dan Kesan Pembangunan Terhdap Kawasan Sekitar serta mematuhi syarat-syarat Teknikal Majlis. Keperluan Jabatan-jabatan i.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. Teknikal sekitar. PJU2. SS & PJS.

46 m (%’) 3 tingkat ketinggian maksima.28 m (8’6”) Bangunan Lot Tepi (Corner) Dan Lot Hujung (End Lot) i. Hadapan : 3. Tepi (sempadan bersama) : 0.46 m (5’) iv. Unjuran bumbung (‘Porch’) : 2. Hadapan : 3. PJU2. Tepi (bersebelahan jalan/ Lorong) • • Lot Tepi (corner) : 3.46m (5’) iii.05m (10’) Belakang : 0. CHEMPAKA) Jenis Kegunaan Tanah Pengezonan Kepadatan Anjakan bangunan Ketinggian bangunan Perumahan Kepadatan Rendah Perumahan (Sesebuah) 8 unit/ekar Bangunan Lot Tengah (‘Intermidiate’) i. ii. Dibenarkan pembangunan bangunan 1 tingkat sediada kepada 3 tingkat.46 m (5’) iv. Keperluan Jabatan-jabatan • Teknikal • .8-6 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1.05 m (10’) • Lot Hujung (end lot) : 0.46m (5’) iii. • Jalan Keluar Masuk Hanya satu laluan keluar / masuk dibenarkan Jabatan Teknikal akan menentukan rekabentuk dan ketinggian bangunan supaya harmoni dengan kawasan sekitar. PETALING JAYA 2020 Lampiran 8A – 2 : GARIS PANDUAN RUMAH SESEBUAH (KHAS KG. Tepi (sempadan bersama) : 0. SS & PJS.05m (10’) Belakang : 0. Pemaju dikehendaki mengemukakan Laporan Cadangan Pemajuan (LCP) dan Kesan Pembangunan Terhdap Kawasan Sekitar serta mematuhi syarat-syarat Teknikal Majlis. ii.

Hadapan: 6.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1.05m (10’) daripada sempadan v. . PJU2. ii. Cucur bumbung: 1m (3. Pemaju dikehendaki mengemukakan Laporan Cadangan Pemajuan (LCP) dan Kesan Pembangunan Terhdap Kawasan Sekitar serta mematuhi syarat-syarat Teknikal Majlis. Maksima 2 tingkat bagi kawasan yang sekitarnya terdapat rumah perumahan sedia ada 1 tingkat Maksima 3 tingkat bagi kawasan yang sekitarnya terdapat rumah perumahan sedia ada 2 tingkat Hanya satu laluan keluar / masuk dibenarkan Jabatan Teknikal akan menentukan rekabentuk dan ketinggian bangunan supaya harmoni dengan kawasan sekitar. ii.1 m (20’) Tepi (Sempadan Bersama): 3.3’) dibenarkan memasuki anjakan bangunan vii. Anjung Kereta (Porch): Rekabentuk anjung kereta individu bagi setiap unit rumah (perkongsian anjung tidak dibenarkan) Ketinggian bangunan i. PETALING JAYA 2020 8-7 Lampiran 8A – 2 : GARIS PANDUAN RUMAH BERKEMBAR Jenis Kegunaan Tanah Pengezonan Kepadatan Anjakan bangunan Perumahan Kepadatan Rendah Perumahan (berkembar) 10 unit/ekar i.05 m (10’) iii. Anjakan Belakang Bangunan: 3.1m (20’) iv. Tepi (Sempadan Jalan): 6. vi. Teknikal ii. Jalan Keluar Masuk Keperluan Jabatan-jabatan i.05m (10’) Anjakan maksimum tiang garaj: tidak kurang 3. SS & PJS.

2 meter persegi (minima) Pejabat Pengurusan – 9.6. Taman Permainan kanak-kanak Mematuhi lain-lain keperluan teknikal Majlis .1m (20’) Anjakan Hadapan anjung kereta .1m (20’) i. PJU2. Anjakan Hadapan .8-8 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. ii. ii. Anjakan Tepi – 6.3 meter persegi (minima) Kemudahan Awam i. Bilik sembahyang/ dewan/ taska – 38.3. PETALING JAYA 2020 Lampiran 8A – 3 : GARIS PANDUAN RUMAH BANDAR Jenis Kegunaan Tanah Pengezonan Kepadatan Saiz Tapak Ketinggian bangunan Kawasan Plinth Landskap Anjakan bangunan Jalan dan Lorong Laluan keluar Masuk Tempat Letak Kereta Tempat Pembuangan Sampah Perbadanan Pengurusan Perumahan Kepadatan Sederhana Perumahan 30 unit/ekar 0.05m (10’) iii.0 m Hadapan lot yang berhadapan dengan jalan boleh dibuka untuk laluan.2 hektar (0.5 ekar) (minima) 3 tingkat (maksima) 60% (maksima) 10% dari keluasan kawasan (diatas tanah) i. iii. 2 TLK / unit + 10% untuk pelawat. Lain-lain syarat ii. Satu perbadanan pengurusan hendaklah ditubuhkan mengikut Akta Hakmilik Strata 1985.1 m Lorong belakang – 3. Tempat pembuangan sampah hendaklah ditempatkan di kawasan yang mudah dihubungi daripada jalan awam untuk perkhidmatan. SS & PJS. Jalan dalaman – 6.

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

8-9

Catatan

Khas Kg. Kayu Ara Serahan 5’ di bidang hadapan bagi pelebaran jalan kecuali Jalan Jenjarum.

• Serahan jalan 10’ di bidang hadapan Jalan Jenjarum. • Penyediaan/penyerahan 20’ bagi kawasan lapang (linear park) di bidang hadapan lot.

8-10

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

Lampiran 8A – 4 : GARIS PANDUAN RUMAH TERES
Jenis Kegunaan Tanah
Pengezonan Kepadatan Ketinggian bangunan Anjakan bangunan Perumahan Kepadatan Sederhana Perumahan 14 unit/ekar 2 tingkat (maksima) i. ii. Hadapan : 6.1 m (20’) Tepi (Sempadan Bersama): 3.05 m (10’)

iii. Tepi (Sempadan Jalan): 6.1 m (20’)

iv. Tepi (bagi unit mempunyai laluan pejalan kaki / jaluran hijau atau pencawang letrik): 3.05 m(10’) v. Tepi (‘Fire break’): 6.1 m (20’)

vi. Belakang: 3.05 m (10’) antara sempadan / 6.1m (20’) antara kedua dinding bangunan vii. Anjakan maksimum tiang garaj: Tidak kurang 3.05m (10’) daripada sempadan viii. Panjang Maksima blok teres: 98.5m (320’)

ix. Anjakan 1.5m (5’) dari sempadan lot di bahagian tingkat bawah dan 3.05m (10’) dibahagian tingkat atas bangunan. x. Lorong belakang minima 3.05 m (10’)

xi. Cucur bumbung: 1m (3.3’) dibenarkan memasuki anjakan bangunan xii. Anjung Kereta (Porch): Rekabentuk anjung kereta individu bagi setiap unit rumah (perkongsian anjung tidak dibenarkan) xiii. Tiang Anjung Kereta: 4.3m (14’) dibenarkan memasuki anjakan bangunan xiv. Serambi (Balcony): Tidak dibenarkan keluar dari garisan minima anjakan bangunan xv. ‘Bay Window dan Indoor Planter Box’: Maksima 0.8m (2’) dibenarkan memasuki anjakan bangunan.

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

8-11

Lampiran 8A – 5 : GARIS PANDUAN PANGSAPURI (KHAS KG. KAYU ARA)
Jenis Kegunaan Tanah
Pengezonan Kepadatan Saiz Tapak Ketinggian bangunan Kawasan Plinth Landskap Perumahan Kepadatan Sederhana Perumahan 45 unit/ekar 0.28 hektar (0.7 ekar) (minima) 5 tingkat (maksima) 60% (maksima) • 10% dari keluasan kawasan Perimeter planting : minima 2 meter keliling tapak cadangan.

• Anjakan bangunan Tempat Letak Kereta Tempat Pembuangan Sampah Perbadanan Pengurusan

Anjakan antara bangunan dengan sempada kawasan • • Menghadap jalan awam – 6.1 m (20’) Sempadan bersama – 3.05 m (10’)

1 TLK / unit + 20% untuk pelawat. Tempat pembuangan sampah hendaklah ditempatkan di kawasan yang mudah dihubungi daripada jalan awam untuk perkhidmatan. Satu perbadanan pengurusan hendaklah ditubuhkan mengikut Akta Hakmilik Strata 1985. Bilik sembahyang/ dewan/ taska – 38.2 meter persegi (minima) Pejabat Pengurusan – 9.3 meter persegi (minima)

Kemudahan Awam i. Lain-lain syarat ii.

iii. Taman Permainan kanak-kanak • Mematuhi lain-lain keperluan teknikal Majlis Serahan 5’ di bidang hadapan bagi pelebaran jalan kecuali Jalan Jenjarum.

• Serahan jalan 10’ di bidang hadapan Jalan Jenjarum. • Penyediaan/penyerahan 20’ bagi kawasan lapang (linear park) di bidang hadapan lot.

81 hektar (2 ekar) 60% daripada keluasan tapak Anjakan antara bangunan dengan sempadan kawasan • • • • • • • • • • • Menghadap jalan awam – 12.2m (40’) Sempadan bersama – 6. . Maksima 120 unit/ekar bagi rumah mampu milik. iii. Maksima 80 unit/ekar bagi rumah pangsapuri.1m (20’) Surau Tadika / Taska Dewan Rumah sampah Kedai – kedai kejiranan Gelanggang sukan Taman permainan kanak-kanak Ruang Perhimpunan Pejabat Pengurusan Pangsapuri Kos Rendah/ Pangsapuri Mampu Milik/ Perumahan Awam • 1 TLK / unit + 20% untuk pelawat. • 1 TLM / 2 unit + 10% untuk pelawat. PJU2. SS & PJS. PETALING JAYA 2020 Lampiran 8A – 6 : GARIS PANDUAN PANGSAPURI (MERANGKUMI SEMUA PERUMAHAN BERTINGKAT) Jenis Kegunaan Tanah Pengezonan Kepadatan Saiz Tapak Kawasan plinth Anjakan bangunan Kemudahan Awam Tempat Letak Kenderaan * TLK untuk pelawat tidak boleh dijual atau disewa. ii. Maksima 160 unit/ekar bagi perumahan awam 0. Perumahan Kepadatan Tinggi Perumahan i.8-12 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1.

TLK OKU – 2% daripada jumlah TLK keseluruhan. Teknikal ii.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. PETALING JAYA 2020 8-13 • TLK OKU – 2% daripada jumlah TLK keseluruhan. . Pangsapuri Kos Sederhana • • • 2 TLK / unit + 20% untuk pelawat. SS & PJS. TLK OKU – 2% daripada jumlah TLK keseluruhan. 1 TLM / 2 unit + 10% untuk pelawat.5 TLK / unit + 20% untuk pelawat. Pemaju dikehendaki mengemukakan Laporan Cadangan Pemajuan (LCP) dan Kesan Pembangunan Terhdap Kawasan Sekitar serta mematuhi syarat-syarat Teknikal Majlis. PJU2. Pangsapuri Kos Tinggi • • • 2. Keperluan Jabatan-Jabatan i. Jabatan Teknikal akan menentukan rekabentuk dan ketinggian bangunan supaya harmoni dengan kawasan sekitar. 1 TLM / 2 unit + 10% untuk pelawat.

1m (30’) lorong belakang membelakangi rumah .9. • • Ketinggian bangunan Tempat letak kenderaan Catatan Tidak melebihi 4 tingkat (tidak termasuk ‘basement’ • • • • 1 TLK / 46.4 m. MS1184:2002 dan MS 1183:1990 serta mematuhi Garis Panduan Piawaian Perancangan Kemudahan Golongan Kurang Upaya. SS & PJS.6. PETALING JAYA 2020 8B : GARIS PANDUAN PERNIAGAAN Lampiran 8B – 1 : GARIS PANDUAN KEDAI DAN KEDAI PEJABAT Jenis Kegunaan Tanah Saiz lot minima Anjakan bangunan Perdagangan 6.9 m. • . PJU2.8-14 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1.p + 20% untuk pelawat.1m (30’) Lorong Tepi / Pemisah : 6.1m (20’) > 2 tingkat .1m x 20m (20’x 65’) • • • < 2 tingkat . 1 TLM / 92.p Tambahan 2% TLK untuk OKU Mematuhi lain-lain keperluan teknikal Majlis Menyediakan kemudahan dan keperluan untuk golongan Orang Kurang Upaya sepertimana yang termaktub di dalam MS 1131:2003.1m (20’) – Tidak dibenarkan TLK Lot hujung kedai pejabat hendaklah mempunyai tambahan kelebaran 2.9.1m (8’) sebagai verandah way.

PJU2. Secara Kecil-Kecilan: • Jualan makanan dan minuman siap • • Penyediaan makanan Penyelenggaraan Bagi Setiap Gerai: • Bekalan air/elektrik/’extractor fan’ • • Sinki Paip luar Am: • Sinki untuk pelanggan membasuh tangan • Tempat makan (meja dan kerusi) Tempat pembuangan sampah berpusat yang terletak secara berasingan daripada kawasan gerai. SS & PJS. ruang menyimpan barangan. perindustrian dan taman bandar yang terpilih. Perletakan gerai perlu dikelompokkan dan diasingkan mengikut barangan yang dijual dan masa beroperasi. . Tempat letak kenderaan Tandas awam Surau • Rekabentuk Setiap Gerai • • • Elemen yang perlu disediakan Am: • Ruang jualan Khusus Untuk Gerai Makan (‘Food Court’) • Ruang jualan/hidangan. ruang memasak. diadang daripada pandangan struktur dan elemen landskap. ruang membasuh dan mengering pinggan mangkuk. perdagangan.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. PETALING JAYA 2020 8-15 Lampiran 8B – 2 : GARIS PANDUAN GERAI 8B-2-1 : GARIS PANDUAN PEMBANGUNAN GERAI Lokasi Aktiviti yang dibenarkan Kemudahan Yang Perlu Disediakan Dalam kawasan perumahan.

Lorong belakang bagi tujuan punggah/ memunggah barang serta pembuangan sampah • Keperluan Jabatan Teknikal MBPJ Perlu mematuhi semua keperluan jabatan – jabatan teknikal MBPJ Rajah B2-1 : Contoh Susunatur Gerai . PETALING JAYA 2020 • Ruang memasak perlu diadangkan daripada ruang jualan/hidangan dengan dinding. SS & PJS. Hanya ruang memanas makanan boleh disatukan dengan ruang jualan hidangan. PJU2.8-16 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1.

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. PETALING JAYA 2020 8-17 Rajah B2-2 : Keratan Rentas Susunatur Gerai . SS & PJS. PJU2.

buahan Jualan barangan dapur/rumah/pakaian Jualan makanan dan minuman siap Penyediaan makanan Penyelenggaraan Bagi Gerai Makan (‘food court’) sahaja: • Sinki untuk pelanggan membasuh tangan • • Tempat makan (meja dan kerusi) Bekalan air/elektrik/’extractor fan’ Elemen yang perlu disediakan Am: • Ruang jualan Khusus Untuk Gerai Makan (‘Food Court’) • Ruang jualan/hidangan. SS & PJS. ruang menyimpan barangan. PJU2. ruang membasuh dan mengering pinggan mangkuk. PETALING JAYA 2020 8B-2-2 : GARIS PANDUAN PEMBANGUNAN GERAI DALAM BANGUNAN PERDAGANGAN Lokasi Ruang Aktiviti Yang Dibenarkan Kemudahan Yang Perlu Disediakan Rekabentuk Setiap Gerai Dalam bangunan perdagangan – perletakan gerai perlu dikelompokkan dan diasingkan mengikut barangan yang dijual. . • Keperluan Jabatan Teknikal MBPJ Hakmilik Ruang memasak perlu diadangkan daripada ruang jualan/hidangan dengan dinding. 2% daripada ruang lantai bersih Secara Kecil-Kecilan: • Jualan barang makanan kering • • • • • Jualan buah . Hanya ruang memanas makanan boleh disatukan dengan ruang jualan hidangan. Perlu mematuhi semua keperluan jabatan – jabatan teknikal MBPJ Keseluruhan kawasan gerai (‘food court’) hendaklah diserahkan kepada MBPJ.8-18 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. ruang memasak.

• Kawasan Lanskap/hijau (Nota : Kawasan anjakan hendaklah dikekalkan sebagai kawasan terbuka dan sebarang pembinaan tambahan / sambungan secara kekal / sementara tidak akan dibenarkan di kawasan tersebut).1m (20’) dari sempadan masing-masing. PJU2.4 m.4hektar (1 ekar) 60% dari keluasan tapak Bergantung kepada nisbah plot yang disediakan.1m (20’) Untuk tujuan anjung (porch) di pintu masuk utama. Anjakan bangunan • • Sempadan bersama: 6.p + 20% untuk pelawat.1m (20’) Jalan belakang : 6. SS & PJS.2m (40’). • • Jalan tepi : 6. Bangunan perniagaan yang menghadap jalan awam: 12.9 m.p • Tempat letak kenderaan • • • • .DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. • 10% dari keluasan kawasan (di atas tanah) • Perimeter planting : minima 2 meter keliling tapak cadangan. 1 TLM / 92. Tandas awam Tempat pembuangan sampah 1 TLK / 46. dibenarkan 20’ memasuki garisan bangunan dengan jarak maksima hendaklah tidak melebihi separuh daripada anjakan bangunan yang dikenakan. Kemudahan awam • Surau/bilik solat (20’ x 20’ – minima) Medan selera – 2% daripada keluasan ruang lantai bersih. PETALING JAYA 2020 8-19 Lampiran 8B – 3 : GARIS PANDUAN KOMPLEKS PERNIAGAAN (BANGUNAN PERNIAGAAN) Jenis Kegunaan Tanah Saiz lot minima Kawasan plinth Ketinggian bangunan Perdagangan Minima 0.

PJU2. PETALING JAYA 2020 • Tambahan 2% TLK untuk OKU. SS & PJS. perlu diletakkan berhampiran lif dengan kemudahan ramp dan railing. • Mematuhi lain-lain keperluan teknikal Majlis Catatan • Menyediakan kemudahan dan keperluan untuk golongan Orang Kurang Upaya sepertimana yang termaktub di dalam MS 1131:2003.8-20 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. MS1184:2002 dan MS 1183:1990 serta mematuhi Garis Panduan Piawaian Perancangan Kemudahan Golongan Kurang Upaya. . Dasar Pengenaan Kedai • Mampu Milik Dalam Pembangunan Kompleks Perniagaan Perlu menyediakan 10% daripada keseluruhan ruang lantai kasar sebagai Kedai Mampu Milik dalam bentuk saiz lot kecil atau kiosk untuk disewa.

Anjakan bangunan 12.2 m (40’) bagi mana-mana bahagian yang menghadap jalan awam. Kemudahan awam • • • • • • • • • • • • • Surau/bilik solat (40’ x 40’ – minima) Tadika/Taska Kedai-kedai kejiranan Gelanggang permainan Taman permainan kanak-kanak Dewan serbaguna Kolam renang Gymnasium Gelanggang squash/tennis/ badminton Kedai dobi layan diri Mini perpustakaan/ bilik bacaan Restoran/medan selera Tempat pembuangan sampah .1 m (20’) dari sempadan masing masing.8hektar (2 ekar) 60% dari keluasan tapak Bergantung kepada nisbah plot yang disediakan. PJU2. Kawasan Lanskap/hijau • 10% dari keluasan kawasan C • Perimeter planting : minima 2 meter keliling tapak cadangan.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. SS & PJS. Anjakan bangunan • • Untuk sempadan bersama anjakan bangunan hendaklah 6. PETALING JAYA 2020 8-21 Lampiran 8B – 4 : GARIS PANDUAN PANGSAPURI PERKHIDMATAN (SERVICE APARTMENT) Jenis Kegunaan Tanah Saiz lot minima Kawasan plinth Ketinggian bangunan Perdagangan Minima 0.

.4 m. MS1184:2002 dan MS1183:1990 serta mematuhi Garis Panduan Piawaian Perancangan Kemudahan Golongan Kurang Upaya.p (1200 k. PETALING JAYA 2020 Tempat letak kenderaan • < 111. Catatan • Mematuhi lain-lain keperluan teknikal Majlis • Menyediakan kemudahan dan keperluan untuk golongan Orang Kurang Upaya sepertimana yang termaktub di dalam MS1131:2003. SS & PJS.p) / 2. perlu diletakkan berhampiran lif dengan kemudahan ramp dan railing. • • TLK OKU : 2% dari jumlah TLK.p (1200 k.5mp (598 kp) /40 unit pangsapuri.p) / 2 TLK + 20% untuk pelawat • > 111.5 TLK + 20% untuk pelawat • Tambahan 20% petak motosikal.4 m.8-22 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. PJU2. Tambahan 1 petak bas persiaran 55.

perlu diletakkan berhampiran lif dengan kemudahan ramp dan railing. MS1184:2002 dan MS 1183:1990 serta mematuhi Garis Panduan Piawaian Perancangan Kemudahan Golongan Kurang Upaya. Mematuhi lain-lain keperluan teknikal Majlis Menyediakan kemudahan dan keperluan untuk golongan Orang Kurang Upaya sepertimana yang termaktub di dalam MS 1131:2003.8hektar (2 ekar) 60% dari keluasan tapak 41.1m (20’) Menggunakan piawaian 1000 penduduk: 2 hektar kawasan lapang. 6. Surau/bilik solat Pejabat Pengurusan Bangunan Tempat pembuangan sampah < 42 m.12.12.2 m (40’) Menghadap Jalan tepi . SS & PJS.p (600 k. Perimeter planting : minima 2 meter keliling tapak cadangan.2 m (40’) Sempadan bersama .p (450 k.p) . • • • • Menghadap Jalan utama .p): 1 TLK/ unit + 20% untuk pelawat TLM : 20% dari jumlah TLK TLK OKU : 2% dari jumlah TLK.12. Kawasan Lanskap/hijau • • Kemudahan awam Tempat letak kenderaan Catatan • • • • • • • • .DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. PJU2.2m (40’) Menghadap Jalan belakang .8 mp (450kp) Bergantung kepada nisbah plot yang disediakan. PETALING JAYA 2020 8-23 Lampiran 8B – 5 : GARIS PANDUAN SOHO Jenis Kegunaan Tanah Saiz lot minima Kawasan plinth Saiz tapak minima Ketinggian bangunan Anjakan bangunan Perdagangan Minima 0.56 m.

• Bengkel menyembur cat. 1984 (Akta 133) dan juga Akta Perancangan Bandar dan Desa. Akta Jalan. Aktiviti yang dibenarkan adalah seperti berikut:• Menjual / menukar / memasang tayar motosikal. ii. • Menjual dan mengecas bateri. . i. 1986 (Akta 182) Kaedah . SS & PJS. PETALING JAYA 2020 Lampiran 8B – 6 : GARIS PANDUAN MENJALANKAN AKTIVTI SERVIS KERETA DI BANGUNAN RUMAH KEDAI Perletakan Jenis Aktiviti i. • Menjual / memasang / ‘balancing’/ ‘alignment’ tayar kereta. Parit dan Bangunan. • Sebarang kerja pertukangan yang melibatkan pemotongan dan kimpalan.Kaedah Kawalan Perancangan (Am) 1996.8-24 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. • Lain – lain aktiviti yang akan ditentukan dari semasa ke semasa. • Menjual / membaiki / memasang peti penyejuk. PJU2. • Menjual / menukar / memasang alat ganti dan aksesori kereta.jentera kecil kereta. Lokasi yang dibenarkan Rumah kedai sudut / hujung dalam satu deretan bangunan kedai di pusat tempatan sahaja dibenarkan. • Membaiki motosikal. • Menjual dan mengecas bateri. • Menjual / membaiki jentera . Aktiviti berikut adalah tidak dibenarkan:• Bengkel membaiki kereta. Peruntukan Undang .Undang Peruntukan undang – undang yang digunapakai adalah Seksyen 80 (12).

SS & PJS. PETALING JAYA 2020 8-25 Rajah B6-1 : Menunjukkan rumah kedai yang dibenarkan bagi aktiviti servis kereta. PJU2.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. .

Lain . klinik dan kelas tuisyen. Laluan keluar – masuk dari belakang atau tepi adalah digalakkan. PJU2. Aspek Kesihatan dan kebersihan • Memasang ‘Oil-Water-Separator’ di longkang berhadapan dengan lot kedai. Caj bayaran sebanyak RM2000 setahun akan dikenakan ke atas permohonan yang diluluskan oleh Majlis.kerja pembaikan dan pemasangan hendaklah di jalani di bahagian belakang kedai. iii. Laluan keluar – masuk dari belakang atau tepi adalah digalakkan. • Kerja . SS & PJS.kurangnya 10% daripada jumlah ruang lantai kedai beroperasi ( Rujuk Rajah B6-2). • Sebarang jentera. Keperluan Teknikal ii. Aktiviti yang dimaksudkan adalah termasuk restoren / kedai makan. iv. Aspek Keselamatan • Mematuhi peraturan dan garis panduan Jabatan Bomba. • Kerja .8-26 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1.kerja pembaikan dan pemasangan hendaklah dijalankan di bahagian belakang kedai. Aspek Kepentingan Awam dan Keselesaan. Garis Panduan Susunatur Pusat Servis • Bagi aktiviti menjual dan membaiki/ memasang/ mengecas. • Tidak menghalang laluan pejalan kaki. jika ada yang digunakan mestilah menggunakan kuasa elektrik dan hendaklah mempunyai kuasa tidak lebih daripada 10 h. aktiviti menjual dengan ruang pamerannya hendaklah diletakkan di hadapan lot kedai dan hendaklah menduduki sekurang .p. Fee memproses permohonan sebanyak RM200 akan dikenakan bagi setiap permohonan yang dikemukakan. v. • Petak letak kereta di hadapan lot kedai hendaklah disewa oleh penguasaha bagi sepanjang tempoh kelulusan. . ii. PETALING JAYA 2020 Pematuhan Terhadap i.Lain • Aktiviti servis kereta adalah tidak dibenarkan sekiranya aktiviti lain yang sensitif dengan bahan kimia dan pencemaran telah beroperasi di lot bersempadanan sama. Bayaran Fee i.

PJU2. PETALING JAYA 2020 8-27 Rajah B6-1 : Lokasi Aktiviti Servis Kereta yang Dibenarkan Dalam Deretan Rumah Kedai .DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. SS & PJS.

bomba dan keselamatan. Permohononan tukar guna bangunan bersama dokumen dan bayaran hendaklah dikemukakan kepada Jabatan Perancangan Pembangunan untuk diproses. Tukar Kegunaan Secara Sementara. • Gambar foto luar.8-28 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. ii. Jabatan Kesihatan. kesihatan. Mematuhi semua keperluan teknikal. • ii. SS & PJS. • Mengemukakan jenis . • 8 salinan pelan tapak. Memastikan kebersihan kawasan sentiasa terjaga dan terpelihara melalui tindakan berikut: • Penyediaan tong sampah Memasang ‘Oil-Water-Separator’ di longkang berhadapan dengan lot kedai. . iii. b. Dokumen berikut hendaklah disertakan: • Melampirkan sekali surat perjanjian sewa dan juga surat persetujuan daripada pemilik untuk menukar guna bangunan. • Permohonan akan dirujuk kepada Jabatan Teknikal Dalaman Majlis seperti Jabatan Kejuruteraan. PJU2. Prosidur Memproses Permohonan Mengemukakan borang permohonan yang lengkap kepada Jabatan Perancangan Pembangunan. a.jenis aktiviti yang akan dijalankan di premis yang dicadangkan. • 3 salinan pelan bangunan sediada yang telah diluluskan dengan lakaran dan tandakan ruang mengikut aktiviti yang dicadangkan. Prosidur Mengemukakan Permohonan a. i. PETALING JAYA 2020 Garis Panduan Perlaksanaan i. dalam dan belakang. • 1 salinan hakmilik tanah. Jabatan Bangunan untuk ulasan Jabatan teknikal luar yang berkenaan juga akan dirujuk untuk ulasan sekiranya perlu. Aktiviti tidak dibenarkan bermula / dijalankan sebelum kelulusan dan pemberian lesen perniagaan daripada Majlis.

SS & PJS.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. . Syarat Kelulusan Permohonan Permohonan yang telah diluluskan oleh Majlis. • Membayar fee untuk menggunakan bangunan asal kepada kegunaan lain mengikut dasar yang ditetapkan oleh Majlis. PERINGATAN Kegagalan pihak tuan / puan mematuhi syarat- syarat kelulusan Majlis boleh mengakibatkan kelulusan tuan / puan ditarik balik. Sekiranya pihak tuan / puan masih menjalankan aktiviti tersebut. PJU2. Kelulusan akan ditarik balik sekiranya Majlis menerima bantahan awam terhadap aktiviti yang dijalankan. Kelulusan adalah untuk tempoh 12 bulan sahaja. pemohon hendaklah mematuhi syarat-syarat berikut:• Membaharui kelulusan setiap tahun. PETALING JAYA 2020 8-29 c. mengemukakan permohonan membaharui kelulusan setiap. maka Majlis akan mengambil tindakan penguatakuasaan di bawah peruntukan undang-undang yang disediakan. • Mendapatkan kelulusan lesen perniagaan dan lesen iklan (jika ada) dari Jabatan Kesihatan Majlis. iii. Kelulusan akan ditarik balik serta-merta ataupun tidak akan diperbaharui jika Majlis menerima bantahan awam yang berkenaan terhadap aktiviti yang dijalankan. a.

Chempaka Rujuk Jadual A-4 : Kegunaan/Aktiviti Bagi Kegunaan Perdagangan Terhad (perkhidmatan) . SS & PJS.8-30 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. Perdagangan Terhad (Perkhidmatan) • Jalan PJU 1/1. PJU2. Kg. Chempaka - Lot-lot rumah sesebuah yang menghadap Jalan PJU 1/1 Aktiviti yang Dibenarkan - Pintu masuk utama hendaklah mengadap ke Jalan PJU 1/1. Perdagangan Terhad (Institusi) • Jalan SS 21/1 (sebahagian) - Lot-lot rumah berkembar yang menghadap Jalan SS21/1 Pintu masuk utama hendaklah mengadap ke Jalan SS21/1 - • Jalan SS 2/24 (sebahagian) - Lot-lot rumah berkembar yang menghadap Jalan SS 2/24 - Pintu masuk utama hendaklah mengadap ke Jalan SS 2/24 • Jalan SS 2/3 (sebahagian) - Lot-lot rumah sesebuah yang menghadap Jalan SS 2/3 - Pintu masuk utama hendaklah mengadap ke Jalan SS 2/3 • Jalan SS 2/75 (sebahagian) - Lot-lot rumah sesebuah yang menghadap Jalan SS 2/75 - Pintu masuk utama hendaklah mengadap ke Jalan SS 2/75 • Jalan SS 3/39 - Lot-lot rumah sesebuah yang menghadap Jalan SS 3/39 - Pintu masuk utama hendaklah mengadap ke Jalan SS 3/39 B. Kg. PETALING JAYA 2020 Lampiran 8B – 7 : GARIS PANDUAN KAWASAN PERDAGANGAN TERHAD Lokasi A.

8 salinan pelan tapak yang menunjukkan butir-butir bangunan. pemohon dikehendaki menyertakan maklumat-maklumat yang diperlukan: a. dalam dan belakang bangunan yang dicadangkan (saiz 5R).DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. 3 salinan pelan bangunan sedia ada yang telah diluluskan oleh Majlis. b. • Pemaju dikehendaki mengemukakan Laporan Cadangan Pemajuan dan Laporan Kesan Pembangunan Terhadap Kawasan Sekitar serta mematuhi syarat-syarat Teknikal Majlis. ketinggian bangunan kediaman baru untuk perdagangan terhad dibenarkan 1tingkat sahaja. Perlu mematuhi semua keperluan jabatan-jabatan teknikal MBPJ. alamat terkini. PETALING JAYA 2020 8-31 Tempat Letak Kenderaan Keperluan Jabatan Teknikal MBPJ Ciri-ciri Bangunan Rujuk Jadual A-5 : Kegunaan/Aktiviti Bagi Kegunaan Perdagangan Terhad (institusi) • Kemudahan TLK perlu disediakan dalam sempadan lot. Bagi kawasan SS atau mana-mana kawasan yang pelan tatatur asal kediaman diluluskan dengan ketinggian 2 tingkat boleh dibenarkan untuk mengguna secara sementara bangunan kediaman tersebut untuk perdagangan terhad. Gambar foto luar. Prosedur Memproses i. Permohonan Mengemukakan borang permohonan yang lengkap kepada Jabatan Perancangan Pembangunan. Bangunan kediaman 1 tingkat sediada sahaja. Bangunan 2 tingkat hanya dibenarkan untuk kediaman semata-mata. No. kad pengenalan (Baru). SS & PJS. Semasa mengemukakan permohonan. d. . 1 salinan hakmilik tanah bagi tapak cadangan. Keperluan Jabatan Teknikal • Jabatan Teknikal akan menentukan rekabentuk dan ketinggian bangunan supaya harmoni dengan kawasan sekitar. Sekiranya kediaman tersebut dirobohkan. c. PJU2. Penyewa bangunan semasa mengemukakan permohonan hendaklah melampirkan sekali surat persetujuan dari pemilik bangunan bagi tujuan menukar kegunaan bangunan kepada kegunaan lain. ii. e. Butir-butir pemilik rumah seperti nama dalam kad pengenalan.

PJU2. Mengemukakan nama-nama pemilik bangunan bersempadanan sama (‘adjoining lot’) sahaja. Majlis berhak menarik balik kelulusan sekiranya mendapat bantahan daripada penduduk sekitar atau sekiranya berlaku kesesakan lalulintas/ kenderaan diletakkan di rizab jalan.8-32 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. Sirkulasi Lalulintas • Kemudahan tempat letak kereta yang disediakan perlulah boleh menampung keperluan pengusaha dan pelawat ke premis ini. Mengemukakan kepada Majlis surat pengesahan dari Jabatan Hasil Dalam Negeri dan Salinan Pengecualian Cukai terhadap aktiviti yang dijalankan oleh persatuanpersatuan ‘NGO’. g. Mengemukakan jenis-jenis aktiviti yang akan dijalankan di premis yang dicadangkan. jarak antara bangunan dan lain-lain hendaklah mengikut kehendak Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984. PETALING JAYA 2020 f. SS & PJS. Keperluan Jabatan Teknikal i. b. Menyediakan tempat letak kereta dan motosikal dalam lot sendiri mengikut kadar yang ditetapkan oleh Majlis. Pemohon diminta membaharui kelulusan setiap tahun. Sebarang pindaan atau tambahan kepada bangunan dari segi anjakan bangunan. Kelulusan adalah secara sementara setahun ke setahun. . Jabatan Teknikal akan menentukan rekabentuk dan ketinggian bangunan supaya harmoni dengan kawasan sekitar. Reka bentuk bangunan • Reka bentuk bangunan hendaklah dikekalkan seperti bangunan asal iaitu bangunan yang berada di kawasan itu semasa RTPJ 2 diwartakan pada 13 Jan 2011. • • • • • Ketinggian bangunan dihadkan kepada 1tingkat sahaja melainkan ketinggian bangunan sediada 2 tingkat. Jabatan Perancangan Pembangunan a. Pemaju dikehendaki mengemukakan Laporan Cadangan Pemajuan (LCP) dan Laporan Kesan Pembangunan Terhadap Kawasan Sekitar serta mematuhi syarat-syarat Teknikal Majlis. i. h.

• • Mengadakan pengawal lalu lintas untuk mengawal kenderaan keluar masuk ke premis yang dicadangkan. Jabatan Kesihatan dan Persekitaran a. PETALING JAYA 2020 8-33 • Mengadakan jalan sehala mengelilingi bangunan yang dicadangkan untuk kegunaan lain. SS & PJS. Jabatan Kejuruteraan a. Mematuhi lain-lain keperluan infrastruktur yang ditetapkan oleh Jabatan Kejuruteraan. • Mematuhi lain-lain spesifikasi yang akan ditetapkan oleh Jabatan Kesihatan. v. • c. Keperluan dari segi kejuruteraan / infrastruktur seperti berikut: • Menyediakan kemudahan tempat letak kereta dalam lot. • • Mematuhi semua keperluan ‘Building By Law’ bagi pembinaan rumah kediaman. PJU2. iii. Jabatan Bangunan a. Keperluan Jabatan Kesihatan seperti berikut: • Memohon lesen perniagaan daripada Jabatan Kesihatan Majlis. ii. iv. Mematuhi lain-lain keperluan yang ditetapkan oleh Jabatan Bangunan. Jabatan Landskap dan Kehijauan Bandar • Mematuhi lain-lain keperluan infrastruktur yang akan ditetapkan oleh Jabatan Landskap dan Kehijauan Bandar. Keperluan Bahagian Bangunan seperti berikut: • Mengemukakan pelan bangunan untuk kelulusan Majlis bagi penambahan / sambungan yang dibuat ke atas bangunan yang dicadangkan.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. Mengadakan pengawal lalu lintas untuk keluar/ masuk ke premis. . Kebersihan Awam • Memastikan kebersihan kawasan sentiasa bersih dan terpelihara dari pembuangan sampah dan sisa makanan. Tidak dibenarkan meletak kereta di rizab jalan.

Kegunaan Tingkat Bangunan Ruang pejabat yang berkaitan dengan perusahaan di tapak mesti tidak melebihi 30% dari jumlah keluasan ‘built up’ bangunan.p (2. SS & PJS.p (1. Tempat letak kenderaan Aktiviti untuk ruang pejabat dan kilang hendaklah ditunjukkan dengan jelas pada setiap tingkat bangunan. 0. PJU2. c) Stor / Gudang i) 1 TLK / 232.000 k.4 hektar (1 ekar) 60% daripada keluasan tapak • • Hadapan .9.8 meter (12.p) ruang lantai kasar + 10% untuk pelawat. Dari 30% ruang lantai untuk pejabat boleh digunakan sebahagian tertentunya untuk ruang pameran ‘showroom’. a) Pejabat i) 1 TLK : 46. PETALING JAYA 2020 Lampiran 8C – 1 : GARIS PANDUAN INDUSTRI BERTINGKAT Jenis Kegunaan Tanah Saiz Lot Minima Kawasan plinth Anjakan bangunan Ketinggian bangunan Industri pangsa sahaja.1 meter Belakang .p) ruang lantai kasar + 20% untuk pelawat.2 m.4 m.9 m.p) / 1 TLM: 1 pekerja iii) 1 TLL : 929.p (500 k.5 Ketinggian maksima bagi tingkat bawah dibenarkan sehingga 5.9 m.p (2.000 k.6. Pemohon hendaklah mengemukakan permohonan hakmilik strata dari Pejabat Tanah.5 kaki).p) + 20% untuk pelawat ii) 1 TLM :185.5 meter (18 kaki) sementara ketinggian maksima bagi setiap tingkat yang lain adalah 3.500 k.8-34 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. .p / minimum 2 TLL (berdasarkan jumlah yang lebih tinggi) b) Ruang Pengeluaran i) 1 TLK / 92.1 meter (minima) 6 tingkat maksima dengan basemen dibenarkan berdasarkan kepada kiraan plot ratio maksima 2.8 m. Kawasan hijau / lanskap • Sekurang-kurangnya 10% dari keluasan lot hendaklah disediakan untuk senitaman (‘soft landscape’) • Perimeter planting : minima 2 meter keliling tapak cadangan.

Pagar masuk (jenis ‘recessed’) hendaklah diadakan untuk mengelakkan kesesakan lalu lintas. 2. hendaklah diadakan setiap lantai:- . BOMBA. JKR Pemohon hendaklah mendapatkan kelulusan dari pihak berkuasa berkaitan seperti TNB. PETALING JAYA 2020 8-35 Aktiviti yang dibenarkan Kantin / Kemudahan - kemudahan pekerja Lif Tandas ‘Parapet Walls’ Pagar Masuk Tempat Pembuangan Sampah Rujuk Kelas Kegunaan Tanah (Kegunaan/Aktiviti Bagi Kawasan Perindustrian) 2% dari jumlah keluasan ruang lantai atau 10 unit gerai (minima 28.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. Surau bagi kemudahan pekerja hendaklah diadakan dengan keluasan minima 38. T. PJU2. Bilik Bacaan Surau Lain-lain syarat Bilik bacaan bagi kemudahan pekerja hendaklah diadakan dengan keluasan minima 38. 3. Tempat pembuangan sampah hendaklah ditempatkan di kawasan yang mudah untuk pengutipan sampah. BOMBA.N. Dispenser Air Sejuk Adalah dicadangkan supaya spenser air sejuk diadakan di tempat sesuai.9 persegi/unit).2 meter persegi (400 kaki persegi).B. Perbadanan Pengurusan Satu perbadanan pengurusan hendaklah ditubuhkan mengikut Bab 2 dari Kanun Tanah Negara 1965 dan Akta Hakmilik Strata 1985. Lain-Lain Keperluan 1. Bangunan kilang berpangsa hendaklah diadakan lif untuk barangan dan kegunaan pekerja. JKR. Tandas bagi lelaki dan wanita hendaklah diadakan di setiap tingkat bangunan.2 meter persegi (400 kaki persegi) Mematuhi lain-lain keperluan teknikal Majlis. Muatan Lantai Jadual berikut menunjukkan senarai muatan lantai. STM dan lain-lain. SS & PJS. Tanda pembatasan muatan hendaklah mencukupi. Pagar (‘gate’) hendaklah diadakan di setiap tingkat bangunan.

1.2 : Muatan Dan Dimensi Lif Jenis Lif Senarai muatan (kg) Dimensi Dalam Meter Panjang Lebar Tinggi Lif Pekerja Kargo Lif Lif Pekerja ‘cum – cargo’ 680 – 2.000 1. Perbelanjaan Infrastruktur Perbelanjaan kepada memperbaiki / meningkatkan kemudahan infrastruktur hendaklah dibuat oleh pemilik kilang berpangsa seperti yang dikehendaki oleh Majlis.66 2.44 2.986 832 .42 – 2.58 1.44 – 2.1.8-36 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1.Jenis Industri Hanya jenis perindustrian ringan sahaja dibenarkan di kilang berpangsa. Jadual 8C1.13 – 2.000 – 2. PETALING JAYA 2020 Jadual 8C-1.35 2.464 832 .464 832 .13 – 2. 6.1.p.95 – 1.65 – 2.800 1. Jenis .) 832 .1 : Senarai Muatan Lantai TINGKAT LANTAI Tingkat 5 Tingkat 4 Tingkat 3 Tingkat 2 Tingkat 1 Tingkat bawah SENARAI MUATAN LANTAI (kg/ m.986 832 .464 4. Muatan Maksima Dan Dimensi Lif Jadual berikut menunjukkan muatan maksima dan dimensi lif.35 2.986 832 .8 1. SS & PJS. PJU2.98 1.000 1. Kilang-kilang perindustrian hendaklah mematuhi syarat-syarat garis panduan berikut:- .13 1.82 5.

PJU2. Senarai gas-gas ‘offensive’ yang tidak dibenarkan dalam kilang berpangsa secara langsung atau tidak langsung adalah seperti berikut: - Murlatic acid - Sulphuric acid and sulphuric anhydride - Nitric acid and acid forming oxides of nitrogen - Chlorine and its acid compounds - Bromine and its acid compounds - Iodine and its acid compounds - Flourine and its acid compounds - Arsenic and its acid compounds - Ammonia and its acid compounds - Cyanogen compounds - Pyridin - Bisulphide of carbon - Chloride of sulphur - Acetylene - Sulphuretted hydrogen - Volatile organic sulphur compounds - Fumes from benzene works - Fumes from cement works - Fumes from fish manure works - Fumes from asbestos products works - Fumes from tar works - Fumes from paraffin oil works - Fumes containing copper. vanadium or their compounds. titanium. aluminium. Kilang berpangsa hendaklah bersih dan jenis perindustrian ringan yang tidak mengunakan alat-alat bakaran seperti ‘boiler’. zinc. sodium. iron. grit and dust. Tidak termasuk dalam kategori ‘Scheduled Permises’ atau di bawah kategori ‘Offensive Trades’ 7. potassium of their compounds - Carbon monoxide - Acetic anhydirde and acetic acid - Aldehydes - Amines - Fumes containing chromium. Gas . calcium or their compounds smoke. SS & PJS. beryllium. arsenic. antimony. lead. selenium. - Maleic anhydride. - Fumes containing uranium.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. maganese. magnesium. mercury. b. molybdenum.Gas ‘Offensive’ Yang Tidak Dibenar a. cadium. maleic acid and fumaric acid - Products containing hydrogen from the partial oxidation of hydrocarbons - Phthalic anhydride and phthalic acid - Picolines - Fumes from petroleum works - Acrylates - Di-isocyanates - Fumes containing chlorine or its compounds . silicon. phosphorus. ‘oven’. PETALING JAYA 2020 8-37 a. ‘furnace’ dan sebagainya. tungsten. ‘klins’.

8-38

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

b.

Kilang berpangsa hendaklah tidak mengeluarkan bunyi bising yang berterusan dari mesinmesin, ‘fan’, ‘compressor’, ‘motor’, ‘presses’, ‘generators’, ‘cooling towers’, ‘stamping machines’, dan lain-lain. Paras bunyi bising di sempadan kilang hendaklah tidak melebihi 60dbA pada waktu siang (8.00 pagi – 10.00 malam) atau lebih dari 50dbA pada waktu malam (10.00 malam – 1.00 pagi). Ia tidak melibatkan penggunaan pengeluaran ‘toxic’ dan bahan bahaya seperti pelarut ‘solvent’, asid dan lain-lain kimia atau mengeluarkan kuantiti cecair yang tinggi dan kekotoran pepejal ‘solid waste’. Ia mestilah tidak mengeluarkan bahan beracun yang dikeluarkan melalui saluran air atau yang boleh memberi kesan kepada air sediada seperti punca bekalan air untuk kegunaan harian atau di saliran air sungai. Bahan mentah yang digunakan tidak memerlukan pembaikan ‘primary’ atau ‘secondary’ seperti ‘sashing’, ‘descaling,’, ‘dyeing’, ‘electroplating’ atau ‘galvanishing’ seperti persediaan bahan mentah dan memperolehi di mana boleh mengeluarkan pengeluaran akhir secara langsung.

c.

d.

e.

8.

Kuota Bumiputera

Kawasan perindustrian pembangunan semula untuk dijual perlu mengagihkan kuota untuk bumiputera.

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

8-39

Lampiran 8C – 2 : GARIS PANDUAN UNTUK BANGUNAN INDUSTRI
Jenis Kegunaan Tanah
Kawasan plinth Anjakan bangunan Nisbah plot Bilangan Tingkat Di kawasan yang disyaratkan untuk kegunaan industri sahaja. 60% daripada keluasan tapak Anjakan bangunan industri 6.1 meter sekeliling. 1 : 2.5 (maksima) • Ketinggian yang dibenarkan adalah 4 tingkat. Ketinggian maksima 6 tingkat akan dibenarkan dengan syarat tingkat bawah (aras tanah) dan tingkat satu hendaklah digunakan sepenuhnya untuk tujuan tempat letak kereta / motosikal, kemudahan surau, kantin, kawasan rekreasi dan lain-lain kemudahan pekerja. Catatan Tambahan Ketinggian bangunan dikira dari aras tanah jalan masuk.

• • Kemudahan Pekerja Kegunaan Bangunan Kawasan Lanskap/hijau

Kemudahan-kemudahan pekerja seperti kantin, surau, pusat rekreasi hendaklah diadakan dalam bangunan kilang. Jumlah ruang lantai pejabat hendaklah tidak melebihi 30% dari jumlah ruang lantai bangunan. Hanya aktiviti pengurusan yang berkaitan dengan kilang berkenaan sahaja dibenarkan dijalankan dalam ruang pejabat yang dicadangkan. • Minima 10% daripada keluasan tapak cadangan.

• Perimeter planting : minima 2 meter keliling tapak cadangan. Jenis Milikan Tempat letak kenderaan Satu haknilik sahaja d) Pejabat • 1 TLK : 46.4 m.p (500 k.p) + 20% untuk pelawat • 1 TLM :185.8 m.p (2,000 k.p) / 1 TLM : 1 pekerja • 1 TLL : 929.9 m.p / minimum 2 TLL (berdasarkan jumlah yang lebih tinggi)

Tempat Pembuangan Sampah Lain-lain syarat

e) Ruang Pengeluaran • 1 TLK / 92.9 m.p (1,000 k.p) ruang lantai kasar + 20% untuk pelawat. f) Stor / Gudang • 1 TLK / 232.2 m.p (2,500 k.p) ruang lantai kasar + 10% untuk pelawat.

Tempat pembuangan sampah hendaklah di kawasan yang mudah untuk perkhidmatan pengangkutan. Mematuhi lain-lain keperluan teknikal Majlis.

8-40

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

Lampiran 8C – 3 : GARIS PANDUAN INDUSTRI TERES
Jenis Kegunaan Tanah Luas Kawasan Panjang/ Lebar Bangunan (minima) Had Ketinggian Bangunan Industri 0.4 hektar (1 ekar) (minima). ‘Threshold’ ini ditentukan supaya tidak semua kilang boleh dibenarkan untuk kilang teres dan supaya garis panduan boleh dipenuhi dengan sepenuhnya. i. ii. Panjang - 24.4 meter (80 kaki) Lebar - 8.6 meter (25 kaki)

2 tingkat (maksima)

Kegunaan Tingkat Bangunan Ruang pejabat yang berkaitan dengan perusahaan di tapak mesti tidak melebihi 30% daripada jumlah keluasan ruang lantai. Aktiviti yang dibenarkan Rujuk Kelas Kegunaan Tanah (Kegunaan / Aktiviti Bagi Kawasan Perindustrian) Lebar jalan Tempat letak kenderaan • • • a. Jalan depan - 20.1 meter (minima) Lorong belakang - 12.2 meter (minima) Lorong tepi - 6.1 meter (minima) Pejabat • 1 TLK : 46.4 m.p (500 k.p) + 20% untuk pelawat • 1 TLM :185.8 m.p (2,000 k.p) / 1 TLM : 1 pekerja • 1 TLL : 929.9 m.p / minimum 2 TLL (berdasarkan jumlah yang lebih tinggi)

b. Ruang Pengeluaran • 1 TLK / 92.9 m.p (1,000 k.p) ruang lantai kasar + 20% untuk pelawat. c. Kegunaan Bangunan Kawasan Lanskap/hijau Stor / Gudang • 1 TLK / 232.2 m.p (2,500 k.p) ruang lantai kasar + 10% untuk pelawat.

Keseluruhan tingkat bangunan kecuali bahagian pejabat (30% dari keluasan) mesti digunakan sebagai perusahaan sahaja. • Minima 10% daripada keluasan tapak cadangan.

• Perimeter planting : minima 2 meter keliling tapak cadangan. Tempat Khas Membuang Minyak Motor (‘Grease Trap’) Lain-lain syarat Setiap unit kilang yang mengusahakan bengkel membaiki motor hendaklah mengadakan satu tempat khas untuk membuang kotoran minyak. Mematuhi lain-lain keperluan teknikal Majlis.

. SS & PJS.90-1. kawasan perniagaan. Perletakan tong sampah perlulah di bahagian tepi laluan pejalan kaki tanpa menghalang kelancaran perjalanan pengguna. PJU2.20 m. kawasan persimpangan. ii.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. Perletakan perabot-perabot jalan perlu saling menyokong fungsi antara satu-sama lain. Diletakkan di tempat-tempat strategik seperti laluan pejalan kaki. Memastikan perletakan perabot jalan tidak mengganggu keselesaan pengguna dan tidak meningkatkan peluang jenayah. perhentian bas. Perabot jalan yang perlu diambil kira: TONG SAMPAH • • • Tong sampah dilekatkan pada lampu jalan dan mengadap ke jalan dengan ketinggian 0. PETALING JAYA 2020 8-41 8D : GARIS PANDUAN REKA BENTUK BANDAR Lampiran 8D – 1 : GARIS PANDUAN PERABOT JALAN i.

Menggunakan warna yang kontra dengan laluan pejalan kaki dan elemen lain agar dapat memberikan suatu penglihatan yang jelas kepada pengguna mengenai perletakannya BOLLARD • • • • • Bollard perlu diwarnakan dengan warna kontras atau berjalur.8-42 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. Bollard berfungsi sebagai medium pencegah kepada pencerobohan kenderaan bermotor di laluan pejalan kaki Bollard akan diletakkan di setiap bahagian tepi atau penghujung laluan pejalan kaki dengan tujuan untuk menghalang kenderaan menggunakan laluan tersebut. Ini adalah untuk mengelakkan perlunya penyelenggaraan yang terlalu kerap. Rizab yang disediakan untuk meletakkan tong sampah ini ialah selebar 0. PETALING JAYA 2020 • • • • • • • • Lokasi perletakan hendaklah mudah ditemui / akses oleh pengguna dan agen pemungut sampah. SS & PJS.5 hingga 6. Menggunakan tong sampah yang diperbuat daripada aluminium dan dari bahan yang tidak mudah berkarat. Setiap bollard mestilah diletakkan dalam jarak minimum 0. Jarak minimum di antara tiang bollard adalah 1. . Tong sampah tersebut mestilah diletakkan di dalam rizab yang disediakan.2 meter.1m. PJU2. Reka bentuk tong sampah mestilah mudah diguna dan mempunyai ciri-ciri perlindungan sampah dari tiupan angina dan hujan. Saiz yang sesuai dengan skala manusia juga meningkatkan keselesaan pengguna untuk menggunakan tong sampah ini dengan sebaiknya. Jarak antara setiap tong sampah di antara 4.6m di bahagian tepi laluan pejalan kaki. Reka bentuk.3m dari kerb di bahagian tepi jalan. warna dan saiz hendaklah menarik dengan ciri–ciri keselamatan dan tahan lasak.

PAPAN TANDA • • Papan tanda arah jalan dan nama jalan haruslah strategik dan terletak pada kedudukan yang jelas. Papan tanda yang digantung mestilah mempunyai ketinggian minimum 2. PETALING JAYA 2020 8-43 • • Warna bollard mestilah jelas dan kontra seperti hitam. Papan tanda perlu disediakan dan mesti: - - - - • • Maklumat dapat dilihat dan dibaca dengan jelas Diselenggara dalam keadaan baik Diperbuat daripada bahan yang tahan vandalisme Tidak menghalang ruang pandangan dan laluan pejalan kaki. Ini adalah untuk mengelakkan pengguna dari tercedera. Reka bentuk setiap bollard adalah berdasarkan kepada imej kawasan tersebut.5m dari paras lantai Saiz tulisan minimum ialah 15mm . Reka bentuk yang tidak tajam dan berbentuk separuh bulatan di setiap sisi adalah digalakkan. SS & PJS. merah dan biru untuk memastikan ia boleh dilihat dari jarak yang jauh.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. PJU2.

8mp 45 – 100 m 60 m .5mp – 0. PETALING JAYA 2020 Kelebaran Jalan 30m 30m dan 20m 20m.8-44 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. 12.2m Saiz Ukuran Papan Tanda Minimum 1.2m – 15.1mp 3mp Perletakan (Jarak papan tanda dari lokasi sebenar) 180-245 m 100-180 m Jarak Pandangan Terhadap Papan Tanda Yang Disyorkan 85 m 60 m 0. PJU2. SS & PJS.

Perletakan papan iklan di atas bangunan perniagaan hanya dibenarkan jika papan iklan tersebut mempunyai kaitan dengan guna ruang perniagaan di bangunan tersebut. PAPAN IKLAN • • • • Perletakan secara melintang mestilah dibuat di antara pembahagian lantai bangunan mengikut tingkat bangunan. Menggunakan warna yang menarik dan berdasarkan kreativiti masing-masing. Menggunakan bahan binaan konkrit. berbentuk empat segi atau bulat.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. Kiosk juga boleh ditempatkan bersekali dengan perhentian bas. . aluminium dan kayu. Saiz minimum kiosk ialah 3m x 3m yang dapat memberikan keselesaan dalam pergerakan. KIOSK • • • • • • Kiosk ini perlulah diletakkan bersebelahan dengan laluan pejalan kaki. Menggalakkan penggunaan struktur bahan komposit / konkrit yang bercirikan warisan. Perletakan papan iklan secara menegak mestilah diletakkan di antara tepi tiang bangunan yang memisahkan sesuatu bangunan perniagaan. PETALING JAYA 2020 8-45 • Penggunaan warna dan bahan binaan bagi papan tanda arah jalan dan nama jalan haruslah yang dapat membalikkan cahaya lampu kenderaan dengan baik dan tidak menyilau penglihatan pemandu kenderaan. • Perletakan peta panduan jalan mestilah berdekatan dengan lay-by bagi membolehkan pengguna jalan raya berhenti untuk melihat dan pada masa yang sama tidak mengganggu kelancaran lalu lintas. Reka bentuk kreatif adalah digalakkan tetapi perlulah mengikut kesesuaian. Kebiasaannya. PJU2.5m dengan tujuan untuk memudahkan peredaran udara. Ketinggian minimum kiosk ialah 4. Papan tanda tidak boleh diletakkan di mana-mana fasad bangunan yang boleh melindungi ciri-ciri reka bentuk bangunan tersebut. SS & PJS. PAPAN TANDA ENTRANCE STATEMENT • • • • Diletakkan di laluan utama (pada laluan lurus bagi memudahkan penglihatan penghujung) Diletakkan dalam lingkungan 500 meter – 1 kilometer dari kawasan yang terbabit. Diletakkan di bahu jalan yang mempunyai rizab yang mencukupi untuk menempatkan entrance statement tersebut.

Penggunaan bahasa pada papan iklan perniagaan dihadkan kepada dua bahasa sahaja. • Penggunaan bahan seperti logam dan stainless steel adalah digalakkan.8-46 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. PETALING JAYA 2020 • • • Kedudukan papan tanda perniagaan tidak menghalang bukaan pengudaraan dan pencahayaan dalam bangunan. Jarak antara setiap bangku yang disusun secara berulang ialah antara 1. Diletakkan di bahagian tepi laluan pejalan kaki dan menghadap ke jalan utama. Papan iklan perlulah dapat berfungsi pada waktu siang dan malam. Reka bentuk dan saiz huruf mestilah menarik dan huruf bahasa kebangsaan mestilah lebih besar daripada huruf bahasa kedua. Bahasa kebangsaan diwajibkan manakala bahasa kedua adalah pilihan pemilik perniagaan. Papan iklan LCD perlu diletakkan di tempat-tempat strategik. Bahan-bahan binaan papan iklan dari jenis yang boleh memberikan silauan kepada pemandu kenderaan adalah tidak dibenarkan. manakala kayu tidak dibenarkan.6m dari rizab laluan pejalan kaki.5m hingga 3m. TEMPAT DUDUK AWAM • • • • • • Hendaklah sentiasa respon kepada persekitaran dengan jelas. PJU2. • • • • Warna papan tanda hendaklah tidak berkilat dan berglos warisan. Terbuka dan mampu meningkatkan interaksi di antara pengguna. Rizab yang disediakan ialah selebar 0. Perletakan lokasi papan iklan langit sky sign mestilah dikawal agar tidak menutup sesuatu pandangan menarik dibelakangnya. . Bangku juga perlu disediakan berhampiran dengan pondok telefon dan tandas awam bagi memberikan keselesaan kepada yang sedang menunggu. SS & PJS.

• Menggalakkan penggunaan lampu dengan tenaga solar agar lebih mampan. PETALING JAYA 2020 8-47 • • • • Bahan yang digunakan untuk membina bangku ialah besi.4m dan bahagian penyandarnya ialah 0.4m dan boleh menempatkan 3 orang.2m x 0. konkrit dan kayu. • Menyediakan elemen pencahayaan pada waktu gelap di sepanjang laluan kenderaan dengan jarak dan ketinggian 10 meter (laluan pejalan kaki dengan jarak yang sesuai dan ketinggian 2. Ketinggian tempat duduk minimum ialah 0.9m.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. LAMPU DAN PENCAHAYAAN • Menyediakan elemen pencahayaan di kawasan tersorok / gelap bagi mengelakkan wujudnya kes jenayah. Sebanyak 5 peratus daripada bangku-bangku di tempat awam dikhaskan untuk golongan kurang upaya. • Memastikan jalan dan laluan pejalan kaki mendapat pencahayaan semulajadi secara optimum pada waktu siang. PJU2. Kelebaran minimum bangku ialah 1. Namun. . • Menggunakan lampu high presure sodium agar mampu memberikan pencahayaan yang lebih terang. Reka bentuk dan susunatur sesebuah bangku mestilah berdasarkan kepada imej yang ingin ditonjolkan di kawasan tersebut. aspek keselamatan perlulah diberikan penekanan. Sebarang sudut yang tajam adalah dilarang untuk mengelakkan berlakunya sebarang kecederaan kepada pengguna. SS & PJS.13 meter) supaya cahaya terang dapat sampai ke semua kawasan dengan jelas dan meningkatkan tahap visibiliti.

Lampu perlulah diletakkan di dalam rizab yang telah ditetapkan iaitu 0. PJU2.5m hingga 6. Lampu diletakkan dalam jarak 4. Setiap tiang lampu perlulah disusun dalam keadaan teratur. PETALING JAYA 2020 • • • • • Pencahayaan disediakan di lorong belakang.4m dari bahagian tepi laluan pejalan kaki.1m secara berulang. tepi dan hadapan kediaman / bangunan Pencahayaan yang terang dan bertindan perlu disediakan supaya muka seseorang dapat dilihat dari jarak 10 meter (32 kaki). . REKA BENTUK LAMPU Reka bentuk lampu perlu dipastikan mampu menerangi bahagian laluan pejalan kaki terutama bagi laluan yang agak sunyi di waktu malam agar dapat memberikan rasa selamat kepada pengguna.8-48 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. SS & PJS.

B - Laluan Kaki Lima • • • • • Kelebaran laluan kaki lima kedai pejabat /rumah kedai adalah di anatara 2. Laluan pejalan kaki hendaklah bebas dai gangguan perletakan perabot jalan yang tidak teratur seperti tong sampah.1. Ruang-ruang kaki lima yang menjadi laluan pejalan kaki hendaklah dikosongkan daripada aktiviti perniagaan.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. Kawasan laluan pejalan kaki yang berbentuk ‘mall’ bebas daripada gangguan kenderaan kenderaan bermotor. Bahan binaan haruslah dari batu-bata berbentuk empat segi dan enam segi dan disusun mengikut corak geometri bagi mewujudkan satu identiti lalu pejalan kaki tersendiri di kawasan perniagaan. Kawasan laluan hendaklah dilandskapkan dan dapat berfungsi sebagai peneduh kepada pengguna pejalan kaki.8 meter. Contoh laluan kaki lima . papan tanda dan lampu jalan.0 meter.2 . PETALING JAYA 2020 8-49 Lampiran 8D – 2 : GARIS PANDUAN RANGKAIAN LALUAN PEJALAN KAKI/ KAKI LIMA A - Laluan Pejalan Kaki • • • • • • Kelebaran laluan pejalan kaki di bahu jalan yang dicadangkan adalah selebar diantara 1. Laluan pejalan kaki mesti direndahkan ke paras jalan raya apabila sampai ke tepi jalan bagi tujuan keselamatan pengguna kurang keupayaan.1 meter hingga 3. SS & PJS. Corak rekabentuk lantai laluan kaki lima mesti dirujuk kepada Jabatan Perancangan Pembangunan MPPJ. telefon awam. Bahan binaan yang digunakan di kaki lima mestilah tidak licin dan merbahaya kepada semua pengguna termasuk golongan yang kurang keupayaan. PJU2. Laluan kaki lima di deretan kedai pejabat mesti berterusan dan sama rata kecuali kawasan yang mempunyai rupa bentuk bumi yang curam.

1 meter (66’). iii. Kelebaran jalan Sistem jalanraya dan lalu lintas di kawasan pusat perdagangan seharusnya mempunyai sistem lalu lintas yang sempurna. iv. SS & PJS. i. . Jalan Belakang • Kelebaran rizab jalan ini ialah 6 meter (20’). Adalah lebih baik memisahkan jalan yang digunakan oleh kenderaan perkhidmatan seperti lori dan kenderaan lain bagi tujuan mengangkut barang dengan kenderaan pembeli. Kelebaran hak laluan jalan adalah 12 meter (40’). PETALING JAYA 2020 8E .5 meter (5’). Manakala kelebaran hak laluan pejalan kaki adalah 1. Jalan Tepi • Kelebaran rizab jalan ini ialah 6 meter (20’). Saiz dan kelebaran jalan di sepanjang kawasan perniagaan hendaklah mampu menampung kesibukan kenderaan pada masa puncak.8-50 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. Jalan Susur • Jalan-jalan tempatan yang kecil ini adalah untuk jalan jalan perkhidmatan. Melibatkan 3 jenis hierarki jalan iaitu:Jalan Tempatan • Jalan tempatan merupakan jalan utama dalam pusat bandar.GARIS PANDUAN LALULINTAS DAN PENGANGKUTAN AWAM Lampiran 8E – 1 : GARIS PANDUAN JALAN A - Jalan-Jalan Di Kawasan Pusat Perdagangan Jalan-jalan di Kawasan i. PJU2. Lebar Jalan Tempatan adalah 20. Pusat Perdagangan ii. ii.

PETALING JAYA 2020 8-51 Rajah 8E1.1 Cadangan Hirarki Jalan di Pusat Perdagangan . PJU2. SS & PJS.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1.

ii. Manakala kelebaran hak laluan pejalan kaki adalah 1. SS & PJS. • Jarak Jalan masuk ke Rumah-Rumah Persendirian Jalan masuk ke rumah persendirian untuk rumah jenis teres ialah 6 meter (20 kaki) manakala bagi rumah jenis sesebuah ialah 8.5 meter (25 kaki). Kawasan Kebenaran masuk dari Hierarki Jalan Tertentu Jalan masuk ke kawasan kediaman seharusnya dari jalan utama. PJU2. Ukuran minima kepada cul de sac adalah 15 meter x 15 meter (50 kaki x 50 kaki). Lebar Jalan Tempatan adalah 20. Jalan susur berasingan perlu disediakan untuk memberi laluan terus kepada unit-unit kediaman yang berhadapan dengan jalan utama untuk mengelakkan laluan masuk ke unit-unit kediaman secara langsung akan menjejaskan laluan lalu lintas. . Keperluan Tambahan iii.3 menunjukkan reka bentuk jalan masuk ke rumah persendirian mengikut ketinggian dan jenis rumah. Jalan Mati dan Kemudahan Berpatah Balik • Lebar rizab jalan jenis ini hendaklah tidak kurang dari 12 meter (40 kaki). Rajah B5.Jalan-Jalan Di Kawasan Perumahan Jalan-jalan di Kawasan Perumahan Kelebaran jalan Kawasan perumahan biasanya melibatkan jalan sekunder dan jalan tempatan.1 meter (66’). Jalan Susur • Jalan-jalan tempatan yang kecil ini adalah untuk jalanjalan perkhidmatan. iv. Jalan Belakang • Kelebaran rizab jalan ini ialah 6 meter (20’).2 menunjukkan rekabentuk cul de sac di kawasan perumahan. Jalan Tempatan • Jalan tempatan merupakan jalan utama dalam pusat bandar.8-52 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. Panjangnya dari mana-mana persimpangan jalan yang lain hendaklah tidak melebihi 300 meter (984 kaki) bagi rumah jenis sesebuah /berkembar dan 99 meter (235 kaki) bagi rumah jenis teres. Melibatkan 3 jenis hierarki jalan iaitu:i. Rajah B5. Kriteria-kriteria yang perlu dikenalpasti adalah sama dengan jalan di kawasan perniagaan. Jalan Tepi • • Kelebaran rizab jalan ini ialah 6 meter (20’). PETALING JAYA 2020 B . Kelebaran hak laluan jalan adalah 12 meter (40’).5 meter (5’).

3 : Cadangan Rekabentuk Jalan Masuk ke Rumah Persendirian Mengikut Ketinggian dan Jenis Rumah .DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. SS & PJS.2 : Cadangan Rekabentuk Cul-De-Sac di Kawasan Perumahan Rajah 8E-1. PETALING JAYA 2020 8-53 Rajah 8E-1. PJU2.

PJU2. jalan mati tersebut hendaklah tidak melebihi 190 meter (623 kaki) panjang dan mempunyai ruang untuk bulatan memusing dengan ukuran sekurang-kurangnya bergaris pusat 30.0 meter (50 kaki) iv. 30.4 : Cadan gan Re ka be ntuk Jalan Masuk ke Ru mah Persen dirian . Jalan kawasan perindustrian hendaklah mempunyai sistem hierarki yang nyata dan mudah dikenalpasti oleh pengguna.0 meter (40 kaki) (untuk lorong belakang dan tepi) Rangkaian jalan kawasan industri hendaklah dielakkan dari melalui kawasan kediaman.4 : Cadan gan Re ka be ntuk Jalan Masuk ke Ru mah Persen dirian Mengikut Keting gian dan Jeni s Ru mah Rajah 8E-1. 12.3 meter (100 kaki) ii. Jika tidak boleh dielakkan.Jalan-Jalan Di Kawasan Perindustrian Jalan-jalan di Kawasan • Perindustrian Setiap jalan hendaklah ditentukan perancangan rangkaian dan hierarki masing-masing mengikut kesesuaian dan hendaklah tidak kurang daripada lebar minima yang ditentukan seperti:i.8-54 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. 15. 20.0 meter (66 kaki) iii. SS & PJS. • • Rajah 8E-1 .4 : Cadangan Rekabentuk Jalan Masuk ke Rumah Persendirian Mengikut Ketinggian dan Jenis Rumah Rajah 8E-1 .3 meter (100 kaki). PETALING JAYA 2020 C . Jalan mati hendaklah dielakkan.

Penghantaran barangan dan perkhidmatan. berlampu isyarat dengan papan searas atau atau bersalur tanda berhenti berlampu isyarat atau beri laluan . PJU2. PETALING JAYA 2020 8-55 Lampiran 8E – 2 : GARIS PANDUAN HIERARKI JALAN Jadual 8E-2. SS & PJS. pergerakan perlahan.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. lintas bermula jarak jauh dan lalu lintas perkhidmatan atau berakhir jarak sederhana kenderaan untuk semua jauh awam perjalanan laluan keluar/masuk lalu lintas.1 : Garis panduan Hirarki Jalan AKTIVITI JALAN UTAMA JALAN UTAMA PRINSIPAL MINOR JALAN PENGUMPUL JALAN TEMPATAN PERGERAKAN Pergerakan laju Pergerakan Lalu lintas jarak Pergerakan lalu UTAMA dan lalu lintas sederhana laju sederhana. perhentian bas PERGERAKAN Melintang tidak PEJALAN KAKI dibenarkan kecuali melalui laluan atas atau bawah Tiada percanggahan langsung di antara kenderaan dan pejalan kaki kecuali melalui jejantas atau persimpangan searas berlampu isyarat Laluan pejalan kaki dengan langkah keselamatan yang positif seperti lintasan belang/lampu isyarat untuk melintas jalan Laluan pejalan kaki dengan lintasan rawak KENDERAAN Pergerakan Pergerakan Perjalanan terus Perjalanan terus BERAT kenderaan kenderaan yang minima yang minima barangan berat barangan berat penghantaran terutama terutama barangan dan perjalanan terus perjalanan terus perkhidmatan LALUAN Tiada Tiada TERUS KENDERAAN KEPADA HAKMILIK PERSENDIRIAN JENIS Persimpangan PERSIMPANGAN bertingkat atau berlampu isyarat Ada laluan terus kenderaan kepada pemilik persendirian Dibenarkan Persimpangan Persimpangan Persimpangan bertingkat.

8-56 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. PJU2.00 2.25 3.00 2000 1000 900 Berpatutan Lampiran 8E – 3 : PIAWAIAN TEMPAT LETAK KENDERAAN a) Pangsapuri Kos Rendah / Pangsapuri / Rumah Mampu Milik Piawaian KEDIAMAN i) ii) 1 TLK / unit + 20% untuk pelawat. * TLK untuk pelawat tidak boleh dijual atau disewa. c) Pangsapuri Kos Tinggi i) .00 2. 1 TLM / 2 unit + 10% untuk pelawat. 1 TLM / 2 unit + 10% untuk pelawat.00 3. * TLK untuk pelawat tidak boleh dijual atau disewa.50 3.85 3. iii) TLK OKU – 2% daripada jumlah TLK keseluruhan. SS & PJS.5 TLK / unit + 20% untuk pelawat.50 2. PETALING JAYA 2020 AKTIVITI JARAK MINIMA ANTARA PERSIMPANGAN (METER) HAD LAJU (KM/J) RIZAB JALAN (METER) LEBAR LORONG (METER) LEBAR BAHU JALAN (METER) JARAK ANTARA PUSINGAN U (METER) JALAN UTAMA JALAN UTAMA PRINSIPAL MINOR 1500 600 JALAN PENGUMPUL 200 JALAN TEMPATAN 60 80 60 50 40 50 40 30 20 3. 2 TLK / unit + 20% untuk pelawat. b) Pangsapuri Kos Sederhana i) ii) iii) TLK OKU – 2% daripada jumlah TLK keseluruhan. 2.

d) Rumah Bandar a) Perdagangan dan Pejabat * TLK untuk pelawat tidak boleh dijual atau disewa.p ruang lantai iii) Tambahan 2% TLK untuk OKU dengan kemudahan ramp dan railing.p c) Auditorium. iii) Tempat Letak Kenderaan OKU – 2% daripada jumlah TLK keseluruhan.p + 20% untuk pelawat.4 m.p + 20% untuk pelawat. Pusat Penjaja. 1 TLM / 92.9 m. Bilik Seminar d) Pawagam e) Restoran. i) 2 TLK / unit + 10% untuk pelawat. Kafeteria iii) Tambahan 2% TLK untuk OKU. perlu diletakkan berhampiran lif dengan kemudahan ramp dan railing. ‘Free Standing Building’ • Premis Perniagaan / Premis Pejabat ii) 1 TLM / 92. Dewan Persidangan.p + 20% untuk pelawat. PJU2. i) ii) 1 TLK / 2 tempat duduk 1 TLM / 10 tempat duduk iii) Tambahan 2% TLK untuk OKU. . i) ii) 1 TLK / 5 tempat duduk 1 TLM / 10 tempat duduk iii) Tambahan 2% TLK untuk OKU.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1.4 m.9 m. 1 TLM / 92.p + 20% untuk pelawat. f) Pasaraya dan Pasar i) 1 TLK / 23 m. PERDAGANGAN i) ii) 1 TLK / 46. i) ii) 1 TLK / 14 m.p iii) Tambahan 2% TLK untuk OKU b) Bangunan perniagaan i) 1 TLK / 46. perlu diletakkan berhampiran lif dengan kemudahan ramp dan railing. Kelab Malam. SS & PJS.9 m. Gerai Makan. Disko. PETALING JAYA 2020 8-57 ii) 1 TLM / 2 unit + 10% untuk pelawat. perlu diletakkan berhampiran lif dengan kemudahan ramp dan railing.

v) TLK OKU : 2% dari jumlah TLK. perlu diletakkan berhampiran lif dengan kemudahan ramp dan railing.p) / 2 TLK + 20% untuk pelawat > 111. perlu diletakkan berhampiran lif dengan kemudahan ramp dan railing.p) / 2. Dewan Pameran dan Pusat Teater i) ii) iii) Tambahan 1 petak tempat letak bas persiaran. Keperluan adalah seperti Piawaian Perdagangan di atas.8-58 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. Kelab Malam h(iii) Dewan Persidangan.5 TLK + 20% untuk pelawat iii) Tambahan 30% petak motosikal. iv) Tambahan 1 petak bas persiaran 55. PJU2. < 42 m.p ii) h) Hotel h(i) Ruang Membeli-belah dan Pejabat Perdagangan h(ii) Restoran. Ruang Makan.p (1200 k. Oditorium.56 m.5mp (598 kp) / 40 unit pangsapuri.4 m. Bilik Seminar. PETALING JAYA 2020 g) Dewan Pameran ii) 1 TLM / 92. iv) Tambahan 2% TLK untuk OKU. .4 m.p) : 1 TLK/ unit + 20% untuk pelawat TLM : 20% dari jumlah TLK j) SOHO / STUDIO i) ii) iii) TLK OKU : 2% dari jumlah TLK. 1 TLK / 3 bilik 1 TLM / 139 m.p iii) Tambahan 2% TLK untuk OKU. Keperluan adalah seperti Piawaian Perdagangan di atas. Keperluan adalah seperti Piawaian Perdagangan di atas.p (600 k. perlu diletakkan berhampiran lif dengan kemudahan ramp dan railing. i) 1 TLK / 25 m.9 m.p) .p + 20% untuk pelawat. Tambahan 2% TLK untuk OKU dengan kemudahan ramp dan railing. i) Pangsapuri Perkhidmatan i) ii) < 111.p (450 k.p (1200 k. perlu diletakkan berhampiran lif dengan kemudahan ramp dan railing. SS & PJS.

c. 1 TLK : 46.500 k. 1 TLK / 92. 1 TLK / 232. a) Tadika b) Sekolah:- KEMUDAHAN PENDIDIKAN i) ii) 1 TLK / 3 kakitangan 1 TLK / 10 pelajar Rendah / SRA i) ii) 1 TLK / 2 kakitangan + 20% untuk pelawat Tambahan 20% untuk TLM iii) 1 TLB / 10 pelajar Menengah / SMA i) ii) 1.5 TLK / 2 kakitangan + 20% untuk pelawat Tambahan 1 TLM / 30 pelajar iii) 1 TLB / 10 pelajar iv) Tambahan 2% TLK OKU dengan kemudahan ramp.p) / 1 TLM : 1 pekerja iii. 1 TLL : 929.p) ruang lantai kasar + 10% untuk pelawat.p (2.p + 10% dari jumlah untuk pelawat (Pejabat Sahaja) c) Semua Institusi / Pusat i) Pengajian Tinggi (termasuk Pusat tuisyen dan Kolej) ii) iii) 1 TLK / 2 pelajar +10% dari jumlah untuk pelawat iv) 1 TLM / 3 pelajar .p (500 k.4 m.p (1.000 k.2 m.9 m. Stor / Gudang i. Ruang Pengeluaran i.p (2.4 m.000 k. SS & PJS.8 m.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. PETALING JAYA 2020 8-59 INDUSTRI Pejabat i. 1 TLM :185. Berkembar / Teres / Bertingkat b. PJU2.p) ruang lantai kasar + 20% untuk pelawat. 1 TLK / 2 kakitangan 1 TLK / 46.9 m.p / minimum 2 TLL (berdasarkan jumlah yang lebih tinggi) Industri Sesebuah / a.p) + 20% untuk pelawat ii.

2 – 2.0 hektar pertama ii) Tambahan bagi setiap 1500 m.2 hektar) i) Tidak Perlu Keluasan tanah (0. Tokong.p Tambahan 30% TLM 1 TLK / 23 m. Surau. Persatuan Agama dan Lain .p ruang sembahyang KEMUDAHAN REKREASI i) ii) 1 TLK / 8 tempat duduk + 20% untuk pelawat 1 TLK / 23 m. PJU2. PETALING JAYA 2020 Masjid.p Tambahan 30 % TLM i) ii) i) ii) i) ii) i) ii) 1 TLK / 23 m.0 hektar) i) 35 TLK / 2. Kuil.0 hektar) i) 10 TLK / 0.p Tambahan 30% TLM 2 TLK / 1 lorong 1 TLM / 20 tempat duduk 1 TLK / 1 gelanggang 1 TLM / 20 tempat duduk .p bilik permainan iii) 1 TLM / 10 tempat duduk Keluasan tanah (< 0.lain Institusi Keagamaan a) Stadium dengan bilik kelab b) Taman Rekreasi (termasuk padang Golf) c) Kolam Renang Awam d) Taman hiburan e) Dewan Bowling f) Gelanggang squash. SS & PJS. Gereja.p ruang sembahyang 1 TLM / 15 m.4 hektar pertama ii) Tambahan bagi setiap 600 m. Badminton dan Tenis KEMUDAHAN KEAGAMAAN i) ii) 1 TLK / 15 m.p iii) Tambahan 30 % TLM Keluasan tanah (> 2.8-60 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1.

bangunan perdagangan dan bangunan sekolah oleh golongan OKU. ii. PETALING JAYA 2020 8-61 a) Asrama dan Kelab Belia b) Hospital INSTITUSI (KERAJAAN DAN SWASTA) 1 TLK / 3 kakitangan + 1 TLK / 3 katil i) 1 TLK / 46. Selain itu juga. SS & PJS.4 m. Aksesibiliti .p + 20% dari jumlah untuk pelawat d) Persatuan Kebajikan e) Rumah Orang Tua i) i) 1 TLK / 92.9 m.9 m.9 m.p 1 TLK / 3 kakitangan (Keperluan TLK adalah tertakluk kepada dasar / polisi Majlis) 8F . Reruang .Aksesibiliti kepada pengangkutan awam.p + 30% dari jumlah untuk pelawat ii) 1 TLM / 92. PJU2. Perletakan kemudahan ini juga perlu dirancang dengan teliti untuk memaksimumkan penggunaan secara efisien dan efektif (Jadual 8F.p + 30% dari jumlah untuk pelawat c) Perpustakaan Awam iii) Tambahan 2% TLK untuk OKU i) 1 TLK / 92.GARIS PANDUAN PEMBANGUNAN KEMUDAHAN BAGI GOLONGAN ORANG KELAINAN UPAYA (OKU) Garis panduan pembangunan kemudahan bagi golongan OKU bagi sektor lalu lintas difokuskan kepada: i.9 m. kemudahan yang mengambilkira perlakuan aktiviti-aktiviti asas golongan OKU seperti bergerak. penyediaan kemudahan golongan OKU perlulah menitikberatkan penyediaan kemudahan yang mesra pengguna (user-friendly).DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1.p + 20% dari jumlah untuk pelawat ii) 1 TLM / 92.1). . duduk dan lain.Penggunaan reruang dan kemudahan untuk pengguna yang mempunyai pelbagai jenis kecacatan dan kurang keupayaan.

Papan tanda khas Bangku/Tempat duduk Pondok Telefon Peti surat/tong sampah Pagar Transit Bas Aksesibiliti (Terminal dan Hub) Tiang Lampu Isyarat Melintas Ramp Handrail & Grab Bar Laluan Pejalan Kaki . tanda tunjuk arah dan keterangan bertulis.8-62 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. SS & PJS.1 : Komponen OKU Berdasarkan Cadangan Pembangunan Cadangan Pembangunan Aspek Komponen OKU Transit Oriented Aksesibiliti Development Reruang Ramp Handrail & Grab Bar Laluan Pejalan Kaki Anjung masuk bangunan Laluan Bertekstur Tangga/Tangga Automatik Lintasan Pejalan Kaki Tempat Letak Kenderaan Khas Tandas Kemudahan Sokongan Bilik Persalinan/ Penyusuan Hentian Bas Papan tanda kenyataan. PJU2. PETALING JAYA 2020 Jadual 8F.

tanda tunjuk arah dan keterangan bertulis Papan Tanda Khas Bangku/Tempat duduk Pondok Telefon Peti Surat/Tong Sampah Tiang Lampu Berisyarat Pembangunan Aksesibiliti Ramp Bercampur Handrail & Grab Bar Laluan Pejalan Kaki Anjung masuk bangunan Laluan Bertekstur Tangga/Tangga Automatik Lintasan Pejalan Kaki . SS & PJS. PETALING JAYA 2020 8-63 Cadangan Pembangunan Aspek Komponen OKU Reruang Anjung Masuk Bangunan Laluan Bertekstur Tangga/tangga Automatik Lintasan Pejalan Kaki Tempat Letak Kereta Khas Tandas Kemudahan Sokongan Bilik Persalinan/Penyusuan Hentian Bas Papan tanda kenyataan.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. PJU2.

tanda tunjuk arah dan keterangan bertulis. Papan tanda khas Bangku/Tempat duduk Pondok Telefon . tanda tunjuk arah dan keterangan bertulis. Papan tanda khas Bangku/Tempat duduk Pondok Telefon Peti surat/tong sampah Pagar Tiang Lampu Isyarat Melintas Pengangkutan Aksesibiliti Ramp di Zon Sekolah Handrail & Grab Bar Reruang Kemudahan Sokongan Laluan Pejalan Kaki Laluan Bertekstur Lintasan Pejalan Kaki Hentian Bas Papan tanda kenyataan. PJU2. SS & PJS. PETALING JAYA 2020 Cadangan Pembangunan Aspek Komponen OKU Reruang Tempat Letak Kenderaan Khas Tandas Kemudahan Sokongan Bilik Persalinan/ Penyusuan Hentian Bas Papan tanda kenyataan.8-64 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1.

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

8-65

Cadangan Pembangunan

Aspek

Komponen OKU

Pagar Cadangan Jalan Aksesibiliti Komuniti Reruang Tiang Lampu Isyarat Melintas Ramp Handrail & Grab Bar Laluan Pejalan Kaki Anjung masuk bangunan Laluan Bertekstur Tangga/Tangga Automatik Lintasan Pejalan Kaki Tempat Letak Kenderaan Khas

Tandas Kemudahan Sokongan Bilik Persalinan/ Penyusuan Hentian Bas Papan tanda kenyataan, tanda tunjuk arah dan keterangan bertulis. Papan tanda khas Bangku/Tempat duduk Pondok Telefon Peti surat/tong sampah

Pagar Tiang Lampu Isyarat Melintas

Cadangan Aksesibiliti Ramp Pengangkutan Awam Handrail & Grab Bar

8-66

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

Cadangan Pembangunan

Aspek

Komponen OKU

Reruang

Laluan Pejalan Kaki Anjung masuk bangunan Laluan Bertekstur Tangga/Tangga Automatik Lintasan Pejalan Kaki Tempat Letak Kenderaan Khas

Tandas Kemudahan Sokongan Bilik Persalinan/ Penyusuan Hentian Bas Papan tanda kenyataan, tanda tunjuk arah dan keterangan bertulis. Papan tanda khas Bangku/Tempat duduk Pondok Telefon Peti surat/tong sampah

Pagar Tiang Lampu Isyarat Melintas

Sumber: Kajian RKK Zon Perancangan PJU1, PJU2, SS & PJS, Petaling Jaya 2020.

Penyediaan garis panduan kemudahan bagi golongan OKU ini bertujuan menerangkan keperluan-keperluan dan kemudahan berkaitan golongan OKU yang perlu diambilkira semasa merancang reka bentuk sesuatu pembangunan di dalam cadangan yang dikemukakan.

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

8-67

Jadual 8F.2: Garis Panduan Penyediaan Kemudahan Golongan OKU Komponen Garis Panduan

Ramp • Semua ramp mesti dihubungkan dengan laluan OKU dan berterusan tanpa halangan • Kecerunan maksimum 1:15 dengan kelebaran minimum 1800 mm. • Permukaan ramp rata dan tidak licin.

Penyediaan ramp bagi kegunaan golongan OKU Handrail & • Handrail perlu disediakan bersama-sama ramp di anjung masuk bangunan Grab Bar dan kawasan pejalan kaki. • Handrail atau grab bar mesti mempunyai ukur lilit diantara 40 mm - 50 mm (disediakan bersama ramp). • Ketinggian handrail adalah 900mm dan bagi handrail kedua untuk kanak kanak dan orang kerdil ketinggiannya adalah 800mm. • Tanda braille perlu disediakan pada permulaan dan hujung handrail untuk kegunaan orang buta.

Cadangan ketinggian handrail

• Line type block asas kepada menunjuk arah laluan. Sekiranya kurang daripada 1500mm ruang untuk berpusing perlu disediakan pada jarak bersesuaian. PJU2.1500 mm. • Tekstur permukaan di pintu masuk dan pintu keluar hendaklah berbeza dari tekstur laluan biasa untuk kemudahan orang buta • Sekiranya laluan pejalan kaki tidak disediakan kerb. Permukaan • Permukaan laluan bertekstur yang sesuai perlu disediakan untuk memandu arah Laluan orang buta di kawasan-kawasan pejalan kaki dan laluan khas. Anjung Masuk • Ramp dan handrail perlu disediakan paling hampir dengan anjung masuk ke ke Bangunan sesebuah bangunan • Pintu masuk ke bangunan (lebar minimum 1800mm) • Pintu kaca mempunyai tanda yang jelas di paras 800mm . PETALING JAYA 2020 Komponen Garis Panduan Laluan Khas/ • Laluan pejalan kaki secara terus dan tanpa halangan perlu disediakan untuk Pejalan kaki menghubungkan pergerakan ke bangunan.8-68 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. terminal pengangkutan awam dan TLK di sesuatu kawasan. Susunan guiding block dari pejalan kaki ke pintu utama bangunan . jarak ketinggiannya dengan jalan tidak melebihi 10mm • Laluan pejalan kaki tidak boleh dikongsi bersama laluan basikal. SS & PJS. • Permukaan laluan pejalan kaki mestilah dari bahan yang tidak licin dan sesuai untuk orang buta dan pengguna kerusi roda. Bertekstur • Menggunakan dot-type block untuk memberi amaran sekiranya menghampiri selekoh dan simpang. • Saiz minimum adalah 1500mm.

bangunan perniagaan. Kereta Khas kawasan rekreasi dan terminal pengangkutan awam serta kediaman (TLKK) bertingkat • TLKK mestilah dihubungkan dengan laluan orang kurang upaya dan disediakan step ramps selebar 1000mm di mana sesuai. PJU2. • Jumlah ruang TLKK bagi sesebuah bangunan mestilah mengikut nisbah 1:100 atau sekurang-kurang 2 ruang TLKK bagi setiap kategori bangunan.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. • Permukaan lintasan bertekstur perlu disediakan di kedua-dua arah ke pelican crossing. SS & PJS. PETALING JAYA 2020 8-69 Komponen Lintasan Pejalan Kaki Garis Panduan • Kawasan yang melintasi trafik • Berhampiran kawasan perniagaan • Luar kawasan sekolah • Lampu isyarat khas (audio signal) perlu disediakan untuk kemudahan golongan OKU melintas khususnya orang buta. • Pada jalan-jalan utama yang sibuk (pembahagi jalan adalah cukup luas dan lebih 5 kaki) pelican crossing perlu disusunatur secara staggered. • TLKK mestilah disediakan bagi kereta biasa dan van mengikut keluasan ruang 3300mm lebar x 6600mm panjang. Piawaian ukuran dan lokasi TLKK bagi OKU . • Simbol TLKK mestilah disediakan di kawasan letak kereta sama ada di luar atau dalam bangunan dan dapat dilihat apabila memasuki kawasan TLKK. Kemudahan lintasan pejalan kaki bagi golongan OKU Tempat Letak • TLKK perlu disediakan di semua bangunan awam.

Petaling Jaya 2020 . SS & PJS. PJU2. Sumber: Kajian RKK Zon Perancangan PJU1. terminal pengangkutan. SS & PJS. Hentian Bas • Hentian bas perlu disediakan di tempat tumpuan awam seperti pusat membeli-belah dan riadah dan persimpangan jalan utama • Pencahayaan di hentian bas perlulah sentiasa cerah dan mempunyai kerusi yang sesuai. PJU2. bangunan perniagaan. Kedai Runcit • Kedai runcit (corner shop) bagi kegunaan harian untuk kegunaan orang kurang (Corner Shop) upaya mestilah disediakan di penjuru blok-blok perumahan.8-70 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. PETALING JAYA 2020 Komponen Garis Panduan Tandas • Tandas bagi OKU mestilah disediakan di semua bangunan awam.

Ketinggian minimum ranting pokok bagi spesis pokok sederhana dan besar ialah 2. kanopi yang berkesan. Pokok-pokok yang teduh perlu ditanam di sepanjang jalan dalam jarak antara 3m hingga 6.9 meter di laluan pejalan kaki dan kawasankawasan yang memerlukan tahap pengawasan asas yang tinggi.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. Mengelak dari menanam pokok di lokasi yang boleh digunakan untuk memanjat ke atas bangunan atau di kawasan bersebelahan. Pokok ini juga boleh ditanam bersebelahan dengan laluan pejalan kaki. namun mestilah disediakan rizab untuk ruang lanskap atau bollard di antara jalan raya dan laluan pejalan kaki. Spesis pokok yang dipilih perlu mempunyai ciri-ciri yang boleh mewujudkan imej jalan. PETALING JAYA 2020 8-71 8G : GARIS PANDUAN PENANAMAN LANSKAP • • • • • • • Menanam pokok renek dengan ketinggian tidak melebihi 0. Ini adalah untuk meningkatkan tahap keselamatan pejalan kaki dari dilanggar kenderaan atau jenayah ragut. SS & PJS. Elemen landskap lembut dan kejur yang disediakan mesti tidak menghalang ruang pandangan dan mematuhi garis panduan yang berkaitan. atau mengganggu pencahayaan lampu. Pokok perlu dipangkas secara berjadual untuk mengelakkan gangguan terhadap lalulintas dan boleh mendatangkan bahaya kepada pengguna. Mengelak dari menanam pokok yang menutupi pintu dan dinding. Ruang yang disediakan untuk menanam pokok perlulah disediakan di antara laluan pejalan kaki dan jalan raya. Antara spesis yang digalakkan ialah: • • .1m dari permukaan laluan pejalan kaki. tidak merosakkan ruang pejalan kaki serta kurang menggunakan air. CCTV atau lain-lain sistem keselamatan. PJU2.1m secara berulang dan ditanam antara kerb jalan dengan laluan pejalan kaki untuk aspek keselamatan.

2m – 15.24m dan 20.1m 11 m / 16 m 15 m / 15 m 12.1m 12.2m – 15.1m . PJU2.24m dan 20.1m dan 30m 30m Batai Laut Peltophorum Pterocarpum Johar Margosa Cassia Siamea Melia Indica 16 m / 14 m 12. PETALING JAYA 2020 Nama Nama Botani Tempatan Akasia Saga Cemara Sumatera Acacia Auriculiformis Adenanthera pavonina Casuarina Sumatrana / nobile Garis Pusat Silara / Ketinggian 13 m / 16 m 18 m / 16 m 12 m / 16 m Kelebaran Jalan Yang Sesuai 12.2m – 15. SS & PJS.1m 20.2m – 15.8-72 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1.2m dan 20.24m dan 20.

Secara tidak langsung dapat mengatasi masalah yang wujud disesbabkan kesesakan kelas. Kemudahan Pendidikan Sekolah 1 kelas : 35 pelajar 6. PJU2. • Penekanan diberikan kepada penggunaan teknologi maklumat (IT). (Tertakluk kepada kesesuaian lokasi) Kemudahan Keselamatan Balai Polis Balai Polis Komuniti/ Pondok Polis 1:15000 penduduk 1:50000 penduduk 1:40000 penduduk 0.1 hek • Konsep sekolah pintar (smart school) Menengah 1unit : 12500 penduduk boleh dilaksanakan ke atas kemudahan pendidikan sedi ada.02 hek - - . Sekolah Rendah 1 kelas : 35 pelajar 1 unit : 6250 penduduk 4. Klinik 1 : 4000 penduduk 0. Bagi Tadika Swasta kemudahan tadika yang beroperasi di dalam unit kediaman adalah agar taraf sedia adanya dipertingkatkan sementara kepada kekal. 000 penduduk 20. SS & PJS.2 hek • Peranan sektor swasta di dalam Daerah memberikan perkhidmatan kesihatan adalah digalakkan.0 hek Keluasan Catatan (minima) Taska/ 2500 penduduk 930 mp • Penambahan baru bagi kemudahan Tadika/ tadika adalah tidak diperlukan.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1.2 hek • Bagi memastikan perkhidmatan kesihatan yang lebih menyeluruh.02 hek 0.5 hek 2. PETALING JAYA 2020 8-73 8H : GARIS PANDUAN KEMUDAHAN MASYARAKAT PIAWAIAN PENYEDIAAN KEMUDAHAN MASYARAKAT Jenis Piawaian Kemudahan Kesihatan Hospital 1 :125. Kemudahan ini dibenarkan untuk beroperasi di dalam kawasan kediaman.

8 hek / 1000 penduduk 0.8 – 1.16 hek / 1000 penduduk - Kemudahan Rekreasi Taman 1 : 50 000 penduduk 12.2 – 2.8 hek Tokong Kuil Gereja 1:5000 penduduk Buddha 1:5000 penduduk Hindu 1:5000 penduduk Kristian 0.2 hek - Kemudahan Keagamaan Masjid 1:4000 penduduk Islam 0.8 hek 0.2 hek Peningkatan kapasiti kemudahan sedia ada adalah digalakkan bagi mengatasi masalah mendapatkan kawasan baru. Taman kejiranan Taman kanak-kanak Lot Permainan 1: 20 000 penduduk 1 : 5000 penduduk 1 : 2500 penduduk 3.0 hek 0. • Penswastaan ke atas taman taman rekreasi adalah digalakkan bagi mewujudkan suasana persekitaran yang lebih sempurna.2 hek / 1000 penduduk 0. PETALING JAYA 2020 Jenis Piawaian Bomba dan Penyelamat • 4 petak • 2 petak 1:75000 penduduk 1:10000 penduduk Keluasan Catatan (minima) 1.2 hek 0.8-74 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1.0 hek • Penyediaan baru ditumpukan Tempatan di kawasan pembangunan semula dan peningkatan kelengkapan ke atas kemudahan sediada bagi mengoptimumkan penggunaannya. SS & PJS. Kemudahan Perkuburan Islam Budhha Hindu Kristian 0.16 hek/1000 penduduk 0.0 hek 0.06 hek . PJU2.2 hek 0.

2 km atau 200 meter. PJU2. Keutamaan akan diberikan kepada lokasi yang berhampiran dengan kawasan lapang/ permainan awam.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. Surat kebenaran dari lot-lot bersebelahan adalah diperlukan. ii.500 orang penduduk. . Tidak terletak di kawasan sesak di mana lokasi bangunan tidak terletak di sebatang jalan yang sibuk / jalan utama. • Rumah sesebuah • Rumah berkembar • Rumah teres (corner lot) • Rumah Pangsa (tingkat bawah sahaja) • Di ruang pejabat (tingkat bawah sahaja) • Di kawasan institusi keagamaan • Tanah yang dirizabkan untuk TADIKA Rumah teres dan berangkai yang terletak di lot tengah (intermediate lots)dan lot tepi yang tidak mempunyai kawasan lapang. iii.0 meter (33 kaki) dari simpang utama. SS & PJS. PETALING JAYA 2020 8-75 LAMPIRAN 8H – 1 : GARIS PANDUAN TADIKA Jenis Kegunaan Tanah Tadika Peletakan tadika Tadika boleh dijalankan mengikut keperluan masyarakat setempat: Bangunan yang Tidak Sesuai i. Lokasi Bangunan i. Tiada halangan dari jiran berkaitan bunyi bising dan kesesakan lalulintas. iii. v. iv. Rumah kediaman yang terletak di persimpangan atau berhampiran lebuh raya dan jalan-jalan terlalu sesak dan sibuk dengan lalulintas. Penyediaan minima dalam sesuatu skim pemajuan adalah berdasarkan piawaian satu (1) tadika bagi 2. Jarak antara tadika adalah 0. Jalan keluar sekurang-kurangnya 10. Mendapat kebenaran bertulis dari pemilik rumah. vi. ii.

Mencukupi dengan kiraan 3. PJU2. iv. • Tempat stor bahan-bahan makanan mestilah bersih dan selamat. ii. • Sediakan ruang untuk perpustakaan. Tangga kayu (‘stair case’) dan tangga konkrit hendaklah dialas dengan permaidani atau bahan lembut. Kemudahan Belajar Dan Bermain • Ruang berasingan hendaklah disediakan untuk kanakkanak belajar atau bermain. Tadika dijalankan hanya dibenarkan di aras satu bagi rumah kediaman bertingkat. stor.8-76 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. Ada 2 tangga (laluan) bagi masa kecemasan jika premis di tempatkan dalam bangunan bertingkat jika bukan bangunan kediaman biasa. • Dapur hendaklah berpisah daripada bilik-bilik darjah atau kawasan yang diasingkan untuk aktiviti-aktiviti kanak. v.5 meter persegi bagi seorang kanak-kanak (tiada termasuk jalan lalu. • Sediakan kotak perubatan kecemasan. ii. Peredaran Udara Dan Cahaya Semulajadi Bersih Tangga hendaklah dipasang dengan pagar (‘railing’) yang tingginya sesuai dengan ketinggian kanak-kanak. Tangga hendaklah selamat untuk kegunaan kanak-kanak. PETALING JAYA 2020 Keselamatan Premis i. iii. SS & PJS. Tempat Rehat Untuk Kanak-Kanak Sakit • Ruangan berasingan (‘sick bay’) hendaklah disediakan bagi kanak-kanak yang kurang sihat. dan • Kanak-kanak mestilah dilarang masuk ke ruang dapur dan stor pada setiap masa. tandas atau bilik kakitangan. Luas Ruang • Kegunaan Ruang i. . Ada peredaran udara dan cahaya semulajadi. • Alat-alat yang digunakan untuk menyediakan makanan hendaklah bersih. pejabat. dapur. • Ruang dapur hendaklah mempunyai pintu yang tidak mudah dibuka dan dimasuki oleh kanak-kanak. • Sediakan kawasan permainan yang lengkap dengan alatalat permainan yang tidak merbahaya (diluar bangunan).

iv. SS & PJS. Tingkap jenis ‘louvres’ tidak dibenarkan. iii. Besin mencuci tangan hendaklah rendah. Lain-lain peralatan yang sesuai (sekiranya ada kanakkanak cacat).15 meter (6 inci) tinggi dari paras lantai. Semua pintu dan tingkap mestilah mudah dibuka dari bahagian dalam. Keselamatan ii. • • Mangkuk tandas tidak melebihi 0. Dua pintu yang berasingan (satu di hadapan atau satu di belakang) hendaklah diadakan. PJU2. Semua punca kuasa (‘power point’) hendaklah dipasang dengan ‘plug’ kosong dan berkedudukan di paras yang tinggi. Lantai tandas hendaklah sentiasa bersih. v. tidak licin dan air tidak bertakung. mestilah menyediakan ‘elbow tap’. PETALING JAYA 2020 8-77 Keperluan Tandas Tandas bagi murid-murid lelaki dan perempuan hendaklah berasingan (tertakluk kepada keadaan bangunan) Peralatan dan reka: • Kemudahan kebersihan. Semua pintu dan tingkap di tingkat atas bangunan tidak boleh dipasang dengan pagar besi (‘grills’). • Kemudahan Kecemasan/ i. vi.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. • • Sediakan tempat pemegang (‘railings’) untuk kanak-kanak cacat. Pintu pagar dan ‘grills’ tingkat bawah hendaklah dari jenis yang tidak tajam dan merbahaya. .

.8-78 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. ii. PETALING JAYA 2020 LAMPIRAN 8H – 2 : GARIS PANDUAN TAMAN ASUHAN KANAK-KANAK (TASKA) TASKA i. Taman asuhan kanak-kanak mengikut Akta 308 (Akta Asuhan Kanak-Kanak 1984) bererti mana-mana premis di mana 4 orang atau lebih kanak-kanak di bawah umur 4 tahun dan lebih daripada satu isi rumah diterima masuk untuk dijaga dengan upah. Jalan keluar sekurang-kurangnya 10. • Rumah sesebuah • Rumah berkembar • Rumah teres (corner lot) • Rumah Pangsa (tingkat bawah sahaja) • Di ruang pejabat (tingkat bawah sahaja) • Di kawasan institusi keagamaan • Tanah yang dirizabkan untuk TASKA Rumah teres dan berangkai yang terletak di lot tengah (intermediate lots)dan lot tepi yang tidak mempunyai kawasan lapang. Tidak terletak di kawasan sesak di mana lokasi bangunan tidak terletak di sebatang jalan yang sibuk / jalan utama. Pemohon hendaklah mengemukakan permohonan terus kepada Majlis (jika kurang daripada 10 orang kanak-kanak) dan kepada Kebajikan Masyarakat (jika lebih daripada 10 orang kanak-kanak). Keutamaan akan diberikan kepada lokasi yang berhampiran dengan kawasan lapang/ permainan awam. PJU2. Surat kebenaran dari lot-lot bersebelahan adalah diperlukan. SS & PJS.0 meter (33 kaki) dari simpang utama. iii. Peletakan tadika Tadika boleh dijalankan mengikut keperluan masyarakat setempat: Bangunan yang Tidak Sesuai i. Rumah kediaman yang terletak di persimpangan atau berhampiran lebuh raya dan jalan-jalan terlalu sesak dan sibuk dengan lalulintas. ii. Tiada halangan dari jiran berkaitan bunyi bising dan kesesakan lalulintas. iii. ii. Lokasi Bangunan i.

ii. Mencukupi dengan kiraan 3. Kemudahan Belajar Dan Bermain • Ruang berasingan hendaklah disediakan untuk kanak kanak belajar atau bermain. • Sediakan kawasan permainan yang lengkap dengan alat alat permainan yang tidak merbahaya (diluar bangunan). Tangga hendaklah selamat untuk kegunaan kanak-kanak. Keselamatan Premis i. Penyediaan minima dalam sesuatu skim pemajuan adalah berdasarkan piawaian satu (1) taska bagi 2. .2 km atau 200 meter. Jarak antara taska adalah 0.500 orang penduduk. Ada 2 tangga (laluan) bagi masa kecemasan jika premis di tempatkan dalam bangunan bertingkat jika bukan bangunan kediaman biasa. Mendapat kebenaran bertulis dari pemilik rumah. PETALING JAYA 2020 8-79 iv.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1.5 meter persegi bagi seorang kanak-kanak (tiada termasuk jalan lalu. iv. • • Sediakan kotak perubatan kecemasan. Tangga kayu (‘stair case’) dan tangga konkrit hendaklah dialas dengan permaidani atau bahan lembut. SS & PJS. pejabat. Tempat Rehat Untuk Kanak-Kanak Sakit Ruangan berasingan (‘sick bay’) hendaklah disediakan bagi kanak-kanak yang kurang sihat. iii. Ada peredaran udara dan cahaya semulajadi. • Sediakan ruang untuk perpustakaan. dapur. i. v. Tadika dijalankan hanya dibenarkan di aras satu bagi rumah kediaman bertingkat. v. PJU2. tandas atau bilik kakitangan. stor. iii. • Ruang dapur hendaklah mempunyai pintu yang tidak mudah dibuka dan dimasuki oleh kanak-kanak. vi. Peredaran Udara Dan Cahaya Semulajadi Bersih Luas Ruang Kegunaan Ruang Tangga hendaklah dipasang dengan pagar (‘railing’) yang tingginya sesuai dengan ketinggian kanak-kanak.

8-80 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. iii. Pintu pagar dan ‘grills’ tingkat bawah hendaklah dari jenis yang tidak tajam dan merbahaya. Keperluan Tandas Tandas bagi murid-murid lelaki dan perempuan hendaklah berasingan (tertakluk kepada keadaan bangunan) Peralatan dan reka bentuk tandas: • Kemudahan kebersihan.15 meter (6 inci) tinggi dari paras lantai. • Dapur hendaklah berpisah daripada bilik-bilik darjah atau kawasan yang diasingkan untuk aktiviti-aktiviti kanak. Keselamatan ii. PJU2. Besin mencuci tangan hendaklah rendah. mestilah menyediakan ‘elbow tap’. v. Dua pintu yang berasingan (satu di hadapan atau satu di belakang) hendaklah diadakan. Lantai tandas hendaklah sentiasa bersih. vi. iv. Tingkap jenis ‘louvres’ tidak dibenarkan. Semua punca kuasa (‘power point’) hendaklah dipasang dengan ‘plug’ kosong dan berkedudukan di paras yang tinggi. PETALING JAYA 2020 • Alat-alat yang digunakan untuk menyediakan makanan hendaklah bersih. • • Sediakan tempat pemegang (‘railings’) untuk kanak-kanak cacat. . SS & PJS. dan • Kanak-kanak mestilah dilarang masuk ke ruang dapur dan stor pada setiap masa. • Tempat stor bahan-bahan makanan mestilah bersih dan selamat. tidak licin dan air tidak bertakung. Semua pintu dan tingkap mestilah mudah dibuka dari bahagian dalam. • Kemudahan Kecemasan/ i. • • Mangkuk tandas tidak melebihi 0. Lain-lain peralatan yang sesuai (sekiranya ada kanakkanak cacat). Semua pintu dan tingkap di tingkat atas bangunan tidak boleh dipasang dengan pagar besi (‘grills’).

PETALING JAYA 2020 8-81 LAMPIRAN 8H – 3 : GARIS PANDUAN PUSAT PENJAGAAN ORANG TUA Peletakan Pusat Penjagaan Pusat jagaan boleh dijalankan mengikut kesesuaian tapak di: • Rumah sesebuah • Rumah berkembar • Rumah teres (corner lot yang mempunyai kawasan lapang) • Di atas lot yang dirizabkan untuk kegunaan tersebut. Perlu disediakan kemudahan dan peralatan bagi aktiviti berekreasi seperti: • bersarapan / makan • bermain dalam bangunan dan luar • berehat atau tidur • bersenam . Surat kebenaran dari lot-lot bersebelahan adalah diperlukan. Jalan keluar sekurang-kurangnya 10.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1.2 km atau 200 meter. Jarak antara Pusat Penjagaan Orang Tua adalah 0. Ruang pusat jagaan perlulah diasingkan dari aktiviti pejabat / pengurusan. Tiada halangan dari jiran berkaitan bunyi bising dan kesesakan lalulintas. Lokasi Bangunan i. selamat dan perlu mematuhi segala syarat-syarat yang akan dikenakan oleh Pihak Bomba.500 orang penduduk. SS & PJS. Penyediaan minima dalam sesuatu skim pemajuan adalah berdasarkan piawaian satu (1) Pusat Penjagaan Orang Tua bagi 2. Peredaran Udara Dan Cahaya Semulajadi Bersih Kegunaan Ruang Ada peredaran udara dan cahaya semulajadi. iii. vi. ii. PJU2. Mendapat kebenaran bertulis dari pemilik rumah. Keselamatan Premis Premis yang digunakan ditentukan selesa. v. iv.0 meter (33 kaki) dari simpang utama. Tidak terletak di kawasan sesak di mana lokasi bangunan tidak terletak di sebatang jalan yang sibuk / jalan utama.

PJU2. PETALING JAYA 2020 • menyediakan makanan • memasak • memandikan • mencuci dan menyimpan pakaian • dan lain-lain. SS & PJS.8-82 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. .

SS & PJS. tidak kira waktu. Menyimpan air hujan dan menggunakannya untuk menyiram pokok bunga serta membasuh lantai kawasan luar rumah. Sumber Air Kawasan Lembah Klang akan mengalami kekurangan punca air menjelang tahun 2005 dan salah satu cara untuk mengatasi masalah ini dengan mengambil bekalan air mentah dari Sungai Pahang di Negeri Pahang dan disalurkan ke Selangor untuk pembersihan dan rawatan. Kebocoran & Kehilangan Air • Sistem retikulasi hendaklah diperiksa selalu untuk mengatasi masalah kebocoran paip. Mengenakan denda yang tinggi terhadap kontraktor-kontraktor cuai yang bertanggungjawab ke atas kebocoran paip air semasa membuat kerja-kerja pembinaan lain. PETALING JAYA 2020 8-83 8I : GARIS PANDUAN INFRASTRUKTUR DAN UTILITI LAMPIRAN 8I – 1 : GARIS PANDUAN BEKALAN AIR 1. 2. papan tanda dan juga risalah. • • 4. PJU2. Jenis Paip Paip-paip simen asbestos digantikan dengan paip jenis yang lebih tahan lama seperti HDPE ataupun UPVC. Orang ramai hendaklah digalakkan untuk melapor segala kes kebocoran paip. contoh semasa berus gigi. Menutup paip air jika tidak digunakan. Berikut adalah cara-cara penggunaan air dapat dikurangkan: • • • • Mewajibkan setiap pembangunan baru menggunakan tandas yang mengandungi 2 jenis ‘flush’ satu untuk buang air kecil dan satu lagi untuk buang air besar. Nombor telefon ‘hotline’ bahagian penyelenggaraan JBA patut diadakan dandipaparkan di merata kawasan kajian. Mengelakkan dari mandi terlalu lama. akhbar. Kempen tersebut boleh disebarkan melalui televisyen. . Pasukan penyelenggaraan JBA hendaklah bertindak pantas terhadap setiap laporan kebocoran paip yang diterima.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. radio. kos pelaksanaannya adalah tinggi dan perlu dijalankan berperingkat-peringkat. 3. Kempen Jimat Air Satu kempen jimat air jangkamasa panjang patut diadakan untuk meningkatkan kesedaran pengguna-pengguna terhadap kepentingan berjimat dalam penggunaan air.

Pihak pemaju perlu berbincang dan merujuk kepada TNB berkenaan dengan keperluan tapak dan pencawang elektrik sebelum permohonan bagi mendapatkan bekalan diluluskan. SS & PJS. Pihak-pihak yang berkenaan seperti pemaju perlu membekalkan maklumat terperinci mengenai pembangunan baru kepada pihak Tenaga Nasional Berhad dari peringkat awal perancangan pembangunan projek tersebut bagi membolehkan pihak TNB membuat perancangan dan unjuran keperluan bekalan masa hadapan. Bagi projek-projek pembangunan besar atau bandar baru ‘new township’ pihak pemaju harus mengemukakan pelan rangkaian saluran talian telefon bawah tanah di peringkat awal perancangan sebelum mendapatkan kelulusan perancangan. iv. PETALING JAYA 2020 LAMPIRAN 8I – 2 : GARIS PANDUAN SISTEM BEKALAN ELEKTRIK i. pemaju hendaklah menghantar pelan cadangan yang menunjukkan kawasan yang terlibat dalam kerja-kerja yang akan dijalankan di kawasan tersebut bagi mendapatkan pengesahan dari Jabatan Telekom (JT) bahawa kawasan tersebut bebas dari kabel bawah tanah. Konduit-konduit patut disediakan di bawah jalan raya utama pada setiap 500 meter untuk lintasan kabel-kabel bawah tanah yang diperlukan selepas jalan tersebut telah diturap. ii.Dengan perancangan ii. Bagi mengatasi masalah pengorekan kabel oleh pemaju-pemaju pembangunan sekitar. TNB juga perlu memastikan tapak yang disediakan oleh pemaju untuk mendirikan pencawang utama mestilah di kawasan yang strategik dan bersesuaian dengan garis panduan yang telah ditetapkan. iii. LAMPIRAN 8I – 3 : GARIS PANDUAN PERKHIDMATAN TELEKOMUNIKASI i. Pemaju mestilah merujuk dan mengadakan perbincangan awal dengan pihak JT berkenaan dengan keperluan bagi menyediakan tapak-tapak yang strategik bagi ibu sawat sebelum permohonan talian diluluskan. Ini adalah satu syarat sebelum perkhidmatan telefon dapat dibekalkan. Pihak MBPJ dan pemaju-pemaju perlu memberi komitmen dan kerjasama kepada pihak JT supaya pihak JT dapat membuat perancangan dan unjuran permintaan perkhidmatan dengan lebih berkesan berpandukan nasihat dan maklumat-maklumat terkini mengenai pembangunan-pembangunan baru dari peringkat awal perancangan sesuatu projek pembangunan yang diterima dari pihak-pihak berkenaan. iii. v. . Pihak berkuasa juga telah mencadangkan supaya lesen pemaju-pemaju yang terlibat beberapa kali dalam masalah pengorekan kabel bawah tanah digantung. Pemaju mestilah menyediakan dan mengemukakan pelan sistem sesalur telefon bagi pemasangan telefon bagi setiap pembangunan memandangkan kemudahan telefon pada masa kini adalah satu keperluan.8-84 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. PJU2.

Pembuangan Sisa Pepejal Pembinaan sebuah ‘rubbish trap’ di Sungai Penchala di hilir bahagian sungai Seksyen 19 adalah tidak praktik. vii. • ‘Hydrological Procedure No.16 – Flood Estimation for Urban Catchments in Peninsular Malaysia’. 2. ini. SS & PJS. Penghuni-penghuni di kawasan setinggan yang menjadi punca pencemaran sungai ini harus dipindahkan ke kawasan lain. 3. Berikut adalah cara-cara yang boleh mengurangkan atau mengawal kadar alir air larian permukaan: • Penurapan kawasan lapang untuk apa jua pembangunan mestilah menggunakan ‘interlocking pavement’ atau turapan konkrit separa dan bukan konkrit sepenuhnya . 1’. Penyelesaian kepada masalah ini terletak dalam mendidik orang ramai tentang keburukan membuang sampah ke dalam sungai. LAMPIRAN 8I – 4 : GARIS PANDUAN SISTEM SALIRAN 1. kerja-kerja pemasangan talian bawah tanah dapat diselaraskan dengan kerja-kerja tanah bagi mengelakkan kerosakan bagi jalan raya yang telah siap dibina. Pihak JPS mempunyai kempen ‘Cintailah Sungai Kami’ yang bertujuan menunjuk ajar kepada orang ramai tentang kepentingan menjadikan sungai bebas dari pencemaran dan sisa pepejal. Garis Panduan Dan Piawaian Segala reka bentuk sistem perparitan hendaklah dibuat mengikut garis panduan yang ditetapkan oleh Jabatan Pengaliran dan Saliran dalam: • ‘Urban Drainage Design Standards and Procedures for Peninsular Malaysia 1985 – Planning and Design Procedure No. 1 – Estimation of Design Rainstorm in Peninsular Malaysia’. lebih banyak penggunaantelefon awam jenis bersewa di premis-premis perniagaan dan swasta digalakkan supaya penggunaannya dapat dikawal dan diawasi oleh penyewa-penyewa. • ‘Hydrological Procedure No. Pengurangan Kadar Alir Air Larian Permukaan Pengurangan kadar alir air larian permukaan atau ‘surface runoff’ adalah kaedah yang paling berkesan untuk mengurangkan air memasuki sistem perparitan dan akan mengawal saiz parit-parit dari menjadi terlalu besar.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. Bagi mengurangkan kerosakan dan kos penyelenggaraan. Konduit-konduit patut disediakan di bawah jalan raya utama pada setiap 500 meter untuk lintasan kabel-kabel bawah tanah yang diperlukan selepas jalan tersebut telah diturap. PETALING JAYA 2020 8-85 vi. Pembangunan yang pesat tidak semestinya menghasilkan peningkatan kadar alir air larian yang besar. PJU2.

dalam kawasan kajian tidak mempunyai banyak kawasan lapang yang boleh berfungsi sebagai kolam takungan dan rekreasi. PJU2. tiang lampu. 4. Menggalakkan penghuni-penghuni rumah menyediakan tangki bersaiz 500 liter untuk menyimpan air hujan yang mengalir dari bumbung rumah. kadar alir air larian dapat dikurangkan walaupun tiada kolam takungan yang tetap. Satu kempen jangkamasa panjang yang menyeluruh patut diadakan untuk mendidik orang ramai tentang kepentingan konsep ‘sustainable development’ iaitu dengan tidak menurap halaman mereka dengan sepenuhnya. SS & PJS. kabel dan paip bawah tanah ditempatkan. Standard A jika di dalam kawasan tadahan air dan Standard B jika sebaliknya. kawasan bahu jalan boleh dikekalkan sebagai kawasan hijau di mana pokok. Penghuni-penghuni rumah digalakkan tidak menurap lebih dari 85% dari jumlah luas kawasan perkarangan mereka. Reka bentuk sistem pembetungan hendaklah merujuk kepada ‘MS 1228 : 1991 – Code of Practice For Design And Installation of Sewerage Systems’ oleh SIRIM dan ‘Guidelines For Developers’ oleh Jabatan Perkhidmatan Pembetungan (JPP). Sistem Pembetungan Dan Rawatan • Pembangunan yang mempunyai ‘Population Equivalent (PE)’ melebihi 150 orang diwajibkan untuk menggunakan sistem kumbahan berpusat. Dengan cara ini. Walaubagaimanapun. • • • LAMPIRAN 8I – 5 : GARIS PANDUAN SISTEM PEMBENTUNGAN 1. kadar air larian hujan akan dapat dikurangkan dan parit-parit tidak perlu di reka bentuk untuk menampung kaar air larian yang tinggi. Kolam-kolam rekreasi boleh digunakan untuk tujuan ini. PETALING JAYA 2020 • • • kerana air hujan boleh mengalir ke bawah tanah melalui celah-celah ‘interlocking pavement’ tersebut. Oleh itu. Perparitan Tertutup • Parit-parit tepi jalan patut ditutup dengan papan konkrit dan ini dijadikan tempat berjalan kaki. Dengan cara ini. Menghalang sampah dibuang di dalam longkang dengan mengadakan penghalang besi atau ‘grating’ di luar saluran tepi jalan. Kolam takungan (‘retention pond’) dalam sistem perparitan adalah amat berkesan untuk menguruangkan kadar alir air larian hujan. Mengindahkan suasana disebabkan parit-parit disembunyikan dari pemandangan orang ramai.8-86 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. Standard pelepasan ‘effluen’ bergantung kepada lokasi tapak. Ini boleh dilakukan dengan mengintegrasikan kawasan-kawasan lapang tersebut dengan sistem perparitan utama. . Mengadakan longkang bawah tanah tertakluk kepada keupayaan Majlis. sebahagian daripada kawasan-kawasan lapang seperti padang permainan dan padang bolasepak boleh dijadikan kolam takungan sementara (‘temporary retention pond’) semasa hujan ribut besar.

laluan patut dirancang supaya kawasan pengutipan terakhir adalah terdekat pada tapak pelupusan. maka pihak pemaju perlulah menyediakan loji-loji rawatan di tapak masing-masing dan loji-loji tersebut perlulah mendapat kelulusan daripada JPP. Zon Penampan Penyediaan zon penampan perlulah mematuhi keperluan ‘MS 1228 : 1991 – Code of Practice For Design And Installation of Sewerage Systems’. Ini akan menyenangkan dan mempercepatkan kerja-kerja pengutipan. SS & PJS. PJU2. Sistem Pungutan • Berikut adalah garis panduan untuk dipertimbangkan dalam pemilihan laluan untuk lori sampah supaya kedua-dua tenaga kerja dan peralatan dapat digunakan dengan lebih berkesan. Pemilihan sistem rawatan kumbahan serta jenis paip pembetung hendaklah menepati kriteria serta piawaian yang ditetapkan oleh JPP. Ini adalah mustahak bagi memberikan kesan efektif ke atas keselamatan serta nasihat penghuni premis-premis kediaman dan perniagaan yang berhampiran. PETALING JAYA 2020 8-87 • • Sekiranya satu sistem pembentungan berpusat tidak dapat dibina di dalam kawasan kajian kerana permasalahan tanah. • Sampah-sarap dari rumah patut digalakkan dibuang ke dalam beg-beg sampah sebelum dimasukkan ke dalam tong sampah. laluan patut dirancang supaya bermula dan berakhir di jalan raya utama. Penguatkuasa hendaklah digiatkan dan pegawai-pegawai penguatkuasa tidak patut mempunyai tugas yang bertindih supaya mereka boleh menumpukan sepenuh masa dalam menghapuskan masalah ini. Walaubagaimanapun. 2. • • . - - - di mana boleh.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. pembangunan yang dicadangkan tertakluk kepada Kajian Strategik Tadahan yang mengenakan sumbangan kepada Tabung Amanah Wang Sumbangan Kapital (dibawah kawalan JPP) daripada penggerak atau pemilik projek. sampah yang dikutip di kawasan yang mengalami kesesakan jalan patut dikutip awal supaya tidak terlibat dalam kesesakan jalan. Sebaik sahaja kawasan pembuangan sampah haram yang baru timbul. LAMPIRAN 8I – 5 : GARIS PANDUAN SISTEM PEMBUANGAN SISA PEPEJAL 1. tindakan mesti diambil sebelum tapak itu menjadi kekal.

PETALING JAYA 2020 • Bilangan tong-tong sampah patut ditambah di tempat-tempat awam seperti tamantaman dan di tepi jalan di mana terdapat ramai orang yang berjalan kaki. Sikap pengguna yang prihatin terhadap kepentingan guna semula dan kitaran semula sebegini berupaya mengurangkan penjanaan sisa. Sebuah pusat ‘composting’ perlu dibina di tapak pelupusan di mana sisa makanan dikeluarkan dari aliran sisa yang menuju ke tapak pelupusan dan sisa organik ini menjalani proses ‘composting’. Ini boleh dilakukan dengan mengelakkan daripada membeli barangan yang dibungkus dengan plastik berlebihan. • • LAMPIRAN 8I – 6 : GARIS PANDUAN RIZAB UTILITI Penyelenggaraan Zon Kawalan Aktiviti Penyelenggaraan rizab utiliti adalah di bawah tanggung jawab agensi rizab utiliti berkenaan. . Kelas Kegunaan Tanah (Jadual: Kegunaan / Aktiviti Bagi Kawasan Rizab Utiliti). Orang ramai akan diharapkan membawa tabiat ini balik ke rumah masing-masing. dibenarkan dengan syarat dan tidak dibenarkan. Kategori Sampah • Orang ramai patut juga menyedari tentang faedah-faedah kitaran semula. tin aluminium. kos pengangkutan juga dapat dikurangkan. 2. Satu kempen jangka masa panjang mendidik orang ramai tentang kitaran semula boleh dilancarkan. Pusat pemindahan ‘transfer station’ perlu dibina di lokasi-lokasi yang sesuai supaya bilangan kenderaan yang menuju ke tapak pelupusan dapat dikurangkan dandengan ini. PJU2. Bagi aktiviti yang dibenarkan. Hanya untuk rizab LRT sahaja. kertas ‘bleached’ dan kertas ‘unbleached’ dan menggalakkan orang ramai supaya menggunakannya. SS & PJS. membeli barangan yang boleh digunakan bagi jangka masa panjang dan barangan yang mempunyai provisi deposit dan komitmen pembekal untuk membeli balik bekas yang terpakai.8-88 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1.Pengguna perlu menilai semula cara hidup masing-masing dan mengintegrasikannya dengan kesedaran melibatkan diri dalam aktiviti guna semula dan kitaran semula. sila rujuk Lampiran A. Satu cara yang baik adalah dengan mencadangkan supaya pejabat-pejabat dan tempattempat kerja menyediakan tong-tong yang berasingan untuk botol (gelas). terutama sekali di kalangan golongan berpendapatan tinggi.

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. PETALING JAYA 2020 8-89 Zon Kawalan Bagi Struktur Atas Tanah . SS & PJS. PJU2.

GREEN BUILDING .8J .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

SS & PJS. PETALING JAYA 2020 GARIS PANDUAN PENYEDIAAN KAJIAN IMPAK SOSIAL Garis panduan penyediaan Kajian Impak Sosial ini dibahagikan kepada 17 projek pembangunan seperti berikut: KATEGORI 1. 3. Lebuhraya 7. PROJEK PEMBANGUNAN Pembangunan Berasaskan Transit (TOD) Pembangunan Bercampur Pembangunan Semula Pembangunan Berdensiti Tinggi Bersebelahan Dengan ‘Landed Property’ Industri Bersebelahan Kediaman 6. 4. 5. PJU2. Pembangunan Di Lereng Bukit Pembangunan Di Kawasan Sensitif Alam Sekitar (KSAS) . 2. 9.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. MRT 8.

14. Keperluan Perlu infomasi yang lengkap mengenai impak sosial secara mendalam melalui kaji selidik melibatkan lebih 400 sampel dalam lingkungan 3 km radius dari tapak projek. SS & PJS. 11. 17. 16. bunyi dan bau • Keselamatan : Diri dan Harta Benda. iv. 13. 2 dan 3 ii. . 15. Perundingan awam secara Key Informant memerlukan responden terdiri daripada wakil penduduk dalam lingkungan 3 km bagi setiap wakil persatuan penduduk. TLK haram dan Pembuangan sampah secara haram. 12. iii. Sosial untuk keluasan Projek Kurang 50 hektar. Sistem Pemancar Telekomunikasi Rumah Ibadat Rumah Orang Tua Pusat Jagaan Kanak-Kanak Pusat Remaja Pusat Perdagangan Terhad PROJEK PEMBANGUNAN Bangunan Yang Digunakan Untuk IPTS/Kolej Swasta Bangunan Yang Digunakan Untuk Kilang Projek Pembangunan Keperluan kepada Impak i. PJU2.Projek kategori 1. Sekurang-kurangnya 2 kumpulan dengan 10 orang responden setiap kumpulan. PETALING JAYA 2020 KATEGORI 10. • Keselesaan : Kesesakan lalu lintas. • Mudah (convenient): Aksesibiliti. Menyediakan analisis impak sosial secara terperinci di mana dijangkakan terdapat impak sosial yang mungkin akan berlaku seperti berikut: • Pencemaran : Udara. Responden terdiri daripada wakil penduduk dalam lingkungan 3 km bagi setiap zon perumahan. Memerlukan perundingan awam secara FGD. • Masalah sosial/moral : Remaja dan Pendatang asing. .9-2 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1.

• Mudah (convenient): Aksesibiliti.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. TLK haram dan Pembuangan sampah secara haram. . v. bunyi dan bau • Keselamatan : Diri dan Harta Benda. Perlu infomasi yang lengkap mengenai impak sosial secara mendalam melalui kaji selidik melibatkan lebih kurang 400 sampel dalam lingkungan 1 km radius dari tapak projek. Menyediakan analisis impak sosial secara terperinci di mana dijangkakan terdapat impak sosial yang mungkin akan berlaku seperti berikut: • Pencemaran : Udara. SS & PJS. iv. Perlu disediakan oleh profesional impak sosial yang berkelayakan dan berdaftar dengan Persatuan Penilaian Impak Sosial Malaysia (MSIA) Keperluan kepada Kajian i. Memerlukan perundingan awam secara FGD. iii. Perlu infomasi yang lengkap mengenai impak sosial secara mendalam melalui kaji selidik melibatkan lebih kurang 400 sampel dalam lingkungan 5 km radius dari tapak projek. bunyi dan bau .Projek kategori 1. • Masalah sosial/moral : Remaja dan Pendatang asing. impak Sosial untuk Projek 4 dan 5. sekurang-kurangnya 5 kumpulan dengan 10 orang responden setiap kumpulan. • Keselesaan : Kesesakan lalu lintas. Keperluan kepada kajian i. Perundingan awam secara Key Informant memerlukan responden terdiri daripada wakil penduduk dalam lingkungan 5 km bagi setiap wakil persatuan penduduk. sekurang-kurangnya 10 orang responden setiap kumpulan. Responden terdiri daripada wakil penduduk dalam lingkungan 1 km bagi setiap zon perumahan. Memerlukan perundingan awam secara FGD. Perlu disediakan oleh profesional impak sosial yang berkelayakan dan berdaftar dengan Persatuan Penilaian Impak Sosial Malaysia (MSIA). ii. Menyediakan analisis impak sosial secara terperinci di mana dijangkakan terdapat impak sosial yang mungkin akan berlaku seperti berikut: • Pencemaran : Udara. Responden terdiri daripada wakil penduduk dalam lingkungan 5 km bagi setiap zon perumahan. Impak Sosial untuk keluasan Projek Lebih 50 hektar. 2 dan 3 ii. PETALING JAYA 2020 9-3 Projek Pembangunan Keperluan v. PJU2. iii.

Menyediakan analisis impak sosial secara terperinci di mana dijangkakan terdapat impak sosial yang mungkin akan berlaku seperti berikut: • Pencemaran : Udara. TLK haram dan Pembuangan sampah secara haram. • Mudah (convenient): Aksesibiliti. • Masalah sosial/moral : Pendatang asing. ii. Keperluan kepada Kajian i. • Keselesaan : Kesesakan lalu lintas. Perlu disediakan oleh profesional impak sosial yang berkelayakan dan berdaftar dengan Persatuan Penilaian Impak Sosial Malaysia (MSIA). Perlu infomasi yang lengkap mengenai impak sosial secara mendalam melalui kaji selidik melibatkan lebih kurang 400 sampel dalam lingkungan 5 km koridor di kiri kanan projek berkenaan. iv. impak Sosial untuk Projek 6 dan 7. PJU2. SS & PJS. TLK haram dan Pembuangan sampah secara haram.9-4 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. bunyi dan bau • Keselamatan : Diri dan Harta Benda. Menyediakan analisis impak sosial secara terperinci di mana dijangkakan terdapat impak sosial yang mungkin akan berlaku seperti berikut: • Pencemaran : Udara. PETALING JAYA 2020 Projek Pembangunan Keperluan • Keselamatan : Diri dan Harta Benda. iii. iii. Perundingan awam secara Key Informant memerlukan responden terdiri daripada wakil penduduk di sekitar kaki bukit dan Pihak NGO. Perlu infomasi yang lengkap mengenai impak sosial secara mendalam melalui kaji selidik melibatkan 30 sampel dalam lingkungan sekitar kaki bukit. Impak Sosial untuk Projek 8 dan 9. . • Mudah (convenient): Aksesibiliti. Perlu disediakan oleh profesional impak sosial yang berkelayakan dan berdaftar dengan Persatuan Penilaian Impak Sosial Malaysia (MSIA). ii. • Masalah sosial/moral : Remaja dan Pendatang asing. Keperluan kepada Kajian i. bunyi dan bau • Keselamatan : Diri dan Harta Benda. • Keselesaan : Kesesakan lalu lintas.

ii. Menyediakan analisis impak sosial secara terperinci di mana dijangkakan terdapat impak sosial yang mungkin akan berlaku seperti berikut: • Kebisingan • Keselamatan : Diri dan Harta Benda.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. bunyi dan bau • Keselamatan : Diri dan Harta Benda. • Masalah sosial/moral : Remaja dan Pendatang asing. Keperluan kepada Kajian i. • Keselesaan : Kesesakan lalu lintas. • Mudah (convenient): Aksesibiliti. 12. iii. 13. Impak Sosial untuk Projek 10. Perundingan awam secara Key Informant memerlukan responden terdiri daripada wakil penduduk dalam lingkungan 1 km bagi setiap wakil persatuan penduduk. 14 dan 15. Projek Pembangunan Keperluan . TLK haram dan Pembuangan sampah secara haram. iii. SS & PJS. • Masalah sosial/moral : Remaja dan Pendatang asing. Perlu infomasi yang lengkap mengenai impak sosial secara mendalam melalui kaji selidik melibatkan lebih kurang 30 sampel dalam lingkungan 1 km radius dari tapak projek. PJU2. Keperluan kepada Kajian i. TLK haram dan Pembuangan sampah secara haram. Perlu disediakan oleh profesional impak sosial yang berkelayakan dan berdaftar dengan Persatuan Penilaian Impak Sosial Malaysia (MSIA). Menyediakan analisis impak sosial secara terperinci di mana dijangkakan terdapat impak sosial yang mungkin akan berlaku seperti berikut: • Pencemaran : Udara. PETALING JAYA 2020 9-5 Projek Pembangunan Keperluan • Keselesaan : Kesesakan lalu lintas. • Hakisan Tanah iv. 11. Impak Sosial untuk Guna Bangunan 16 dan 17 Perlu infomasi yang lengkap mengenai impak sosial secara mendalam melalui kaji selidik melibatkan lebih kurang 400 sampel di sekitar 3 km radius daripada lot bangunan berkenaan. ii. Perlu disediakan oleh profesional impak sosial yang berkelayakan dan berdaftar dengan Persatuan Penilaian Impak Sosial Malaysia (MSIA). • Mudah (convenient): Aksesibiliti.

SS & PJS.9-6 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. PJU2. Perlu disediakan oleh profesional impak sosial yang berkelayakan dan berdaftar dengan Persatuan Penilaian Impak Sosial Malaysia (MSIA). • Masalah sosial/moral : Remaja dan Pendatang asing. PETALING JAYA 2020 Projek Pembangunan Keperluan • Keselesaan : Kesesakan lalu lintas. . TLK haram dan Pembuangan sampah. iv.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful