You are on page 1of 5

Webáruház Túlélőcsomag – Jogi Útmutató

Szerző: Dr. Krausz Miklós

Webshop Marketing Kft.

Debrecen, 2013

Cím: 4028 Debrecen, Kassai út 129.
Telefon: (+36 1) 234 5011
E-mail: info@webaruhaztulelocsomag.hu
Web: www.webaruhaztulelocsomag.hu

A Webáruház Túlélőcsomag füzeteiben található tartalmak felhasználása
nyomtatásban, vizuális vagy elektronikus médiában kizárólag a Webshop
Marketing Kft. előzetes engedélyével történhet.

www.webaruhaztulelocsomag.hu

1
Minden jog fenntartva © 2013

Webáruház Túlélőcsomag – Jogi Útmutató

Szerző: Dr. Krausz Miklós

Tartalomjegyzék
Nem szükséges engedély, üzlet .................................................................................... 3
Engedélyköteles webshopok......................................................................................... 3
Csomagolási és környezetvédelmi kötelezettségek ...................................................... 4
Tevékenységi kör, számlaképesség .............................................................................. 5
Bejelentés...................................................................................................................... 5
Szakképesítés kérdése................................................................................................... 8
Adatvédelmi tájékoztató ............................................................................................... 8
Adatvédelmi bejelentés............................................................................................... 10
Általános tájékoztatási kötelezettség .......................................................................... 10
Tájékoztatás a megrendelés elküldése előtt ................................................................ 12
Tájékoztatás a szolgáltatási feltételekről .................................................................... 12
Adatbeviteli hibák javításának követelménye ............................................................ 14
Fogyasztóvédelmi követelmények ............................................................................. 14
Visszaigazolás küldésének követelménye .................................................................. 15
Szavatosság, jótállás ................................................................................................... 16
Az elállási jog ............................................................................................................. 18
Gondolatok a hírlevél-küldésről ................................................................................. 19
Fontos jogszabályok ................................................................................................... 21

www.webaruhaztulelocsomag.hu

2
Minden jog fenntartva © 2013

Webáruház Túlélőcsomag – Jogi Útmutató

Szerző: Dr. Krausz Miklós

Nem szükséges engedély, üzlet
Nincsen szükség engedélyre a webshop elindításához, ezt az Eker. törvény
külön alapelvben definiálja.
Információs
társadalommal
összefüggő
szolgáltatás
nyújtásának
megkezdéséhez, illetve folytatásához előzetes engedély vagy bármely ezzel
azonos joghatású hatósági határozat nem szükséges. Ugyanakkor azt is
kimondja a fenti jogszabály, hogy ez a rendelkezés nem érinti az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatás útján végzett tevékenységre külön
jogszabályban, nem az elektronikus úton történő szolgáltatásnyújtásra
tekintettel előírt minősítési, képesítési, engedélyezési vagy bejelentési
kötelezettséget.
A kereskedelmi törvény alapján - a csomagküldő kereskedelem esetében –
nincsen szükség működési engedélyre. A csomagküldő kereskedelem
definíciója egyébként: az a kereskedelmi tevékenység, amelynek során a
kereskedő a termék jellemzőit és árát feltüntető, ezáltal a vásárló számára az
áru megvételére vonatkozó ügyleti döntés meghozatalát lehetővé tevő
kereskedelmi kommunikációt bocsátja a vásárló rendelkezésére, és az ilyen
kereskedelmi kommunikáció alapján megrendelt terméket szállítja
(szállíttatja) a megjelölt címre.
Működési engedélyezési kötelezettség tehát nincsen, azonban bizonyos
termékeket - ha azt a közrend, a közbiztonság, az emberek, az állatok, a
növények egészségének és életének védelme, a környezet védelme,
közegészségügyi követelmények indokolják,- továbbra is csak működési
engedéllyel rendelkező üzletekben lehet árulni.

Engedélyköteles webshopok
Kizárólag üzletben forgalmazható termékek esetében szükséges a működési
engedély beszerzése. Az üzletköteles termékek közül az üzletben kizárólag a
működési engedélyben megjelölt termékek forgalmazhatók. Az üzletköteles
termékek a következők:

www.webaruhaztulelocsomag.hu

3
Minden jog fenntartva © 2013

Webáruház Túlélőcsomag – Jogi Útmutató

Szerző: Dr. Krausz Miklós

1. dohánytermékek;
2. a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és
keverékek, kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj, propán vagy propán-bután
gáz és az üzemanyag;
3. az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló
termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló
kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek;
4. állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik;
5. fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer, gázspray, pirotechnikai
termék, a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló
kormányrendelet szerinti 1., 2. és 3. pirotechnikai osztályba tartozó
termékek, az ott meghatározott kivételekkel;
6. növényvédő szerek és hatóanyagaik;
7. nem veszélyes hulladék;
8. „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag, kivéve a Jöt.
szerinti tüzelőolaj, propán vagy propán-bután gáz és az üzemanyag.
A fenti termékek árusításához több szakhatóság engedélye is szükséges.
Például Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, ÁNTSZ stb. Szintén
szükséges a működési engedély beszerzése, ha a vásárló személyesen is
átveheti a terméket a kereskedőnél.

Csomagolási és környezetvédelmi
kötelezettségek
A terméket úgy kell csomagolni, hogy a csomagolás óvja meg a termék
minőségét, könnyítse meg szállítását, ne befolyásolja hátrányosan a termék
minőségét vagy mennyiségét.
A környezetvédelmi termékdíjról szóló törvény előírása alapján – miután
csomagolószer kerül felhasználásra a webshop működtetése során környezetvédelmi termékdíjat kell fizetni.

www.webaruhaztulelocsomag.hu

4
Minden jog fenntartva © 2013