You are on page 1of 4

Maxime-power-point-urmărire încărcător de baterie solara

surse durabile electrice cum ar fi panourile solare fotovoltaice sunt din ce în ce mai important ca alternative ecologice la combustibilii fosili. But, while they're nice for the environment, sustainable sources aren't always easy to apply. Dar, în timp ce acestea sunt frumos pentru mediu, surse durabile nu sunt întotdeauna uşor de aplicat. These sources are characterized by both stringent peak-power limitations and “use it or lose it” availability. Aceste surse sunt caracterizate de către ambele limitări stricte de vârf de putere şi "să-l utilizaţi sau pierzi" disponibilitate. Successful application of sustainable energy sources therefore depends on strict attention to efficiency in both power conversion and energy storage. aplicarea cu succes a surselor de energie durabile, prin urmare, depinde de o atenţie strictă a eficienţei de conversie a energiei, cât şi de stocare a energiei. For small systems, workable energy-management schemes usually include a rechargeable battery and battery charger. Pentru sistemele mici, sisteme de energie viabilă de gestionare includ de obicei o baterie reîncărcabilă şi încărcător de baterie. A shortcoming of this solution is that ordinary battery chargers, even efficient ones, do an imperfect job of squeezing the last milli-watt from sustainable sources over realistic combinations of ambient and battery conditions. O lacună a acestei soluţii este că bateria încărcătoare ordinară, chiar şi cele eficiente, fac o treaba imperfectă a strânge ultima mili-watt din surse durabile peste combinaţii realistă a mediului ambiant şi condiţiile de baterie. The circuit shown addresses this problem in small solar power systems ( Fig. 1 ). Circuitul arătat abordează această problemă în sisteme solare de mică putere ( figura 1. ). It works by continuously optimizing the interface between the solar array and battery. Acesta acţionează prin optimizarea continuă a interfaţa dintre matrice solare şi bateria. The principle in play, sometimes called Maximum Power Point Tracking, is illustrated in the I/V and P/V curves for a typical photovoltaic array ( Fig. 2 ) exposed to “standard” sunlight intensity (insolation) of 1 kW/m 2 . Principiul în joc, uneori numit maximă Power Point Tracking, este ilustrată în I / V si P / V curbe pentru o matrice fotovoltaic tipic ( Fig. 2 ) expusă la "intensitatea luminii solare standard (expunere la soare) de 1 kW / m 2 . To accommodate a useful range of insolation and battery voltage variation, designers of solar panels make the number of cells large enough so that a useful level of charging current is provided even when the light level is low and the battery voltage is high. Pentru a face o serie utilă de expunere la soare şi variaţia tensiunii bateriei, designeri de panouri solare a face numărul de celule suficient de mare astfel încât un nivel util de curentul de încărcare este prevăzută chiar şi atunci când nivelul de lumină este scăzută şi tensiunea bateriei este mare. Consequently, when lighting conditions happen to be more favorable, these panels can produce up to 50% more voltage and 30% more power than the battery wants. În consecinţă, atunci când condiţiile de iluminare se întâmplă să fie mai

For example. This dc error signal.5-o limita de curent stabilit de R sens) la o tensiune de aproximativ 12 V. inefficient operation at the direct-connect point “A” will result. Hz AC undă peste 50 R sens este filtrat prin R1C1 şi sincron demodulate de S3. va impulsiona spre medie factori de taxe mai mici şi mai mare V IN. şi A1. ineficiente funcţionarea la punctul de conectare directă "A" va avea ca rezultat. În schimb. cu exces de putere a pierdut sub formă de căldură în panou solar. assume battery B1 is in a state of discharge. E1 will accept all of the current the SMPS can supply (subject to the ˜2. The 50-Hz ac waveform across R SENSE is filtered by R1C1 and synchronously demodulated by S3. and A1 will ramp toward lower average duty factors and higher V IN . By contrast. The result is a dither of approximately ±1 V in V IN . Pentru a intelege cum functioneaza. Cu toate acestea. De exemplu. If U1 drives Q1 to a 100% duty factor.” with the excess power lost as heat in the solar panel. prin urmare. Instead. whose polarity indicates the slope of the solar panel I/V curve wherever V IN happens to be sitting. Exista de asemenea un 50-Hz modularea corespunzătoare din putere medie de extrase din panouri solare reflectate în revenirea curentului prin R sens. Rezultatul este o oscila de aproximativ ± 1 V în V IN.favorabile. Figura 1 nu mai bun decât prin combinarea unui randament ridicat (~ 95%) SMPS circuit (LTC1149). if the SMPS happens to be operating at a V IN below the maximum power point (V IN < V MPPT ). bateria îşi asume B1 este într-o stare de descărcare de gestiune. 50-Hz multivibrator S1/S2 causes A2 to continuously dither Q1's duty factor by about ±10%. a cărei polaritate indică panta panou solar de I / V curba V In oriunde se întâmplă să fie şedinţei. circuitul de optimizare nu lăsa să se întâmple. funcţionarea ineficientă la punctul "A". There's also a corresponding 50-Hz modulation of the average power extracted from the solar panel as reflected in the return current through R SENSE . Figure 1 does better than that by combining a high-efficiency (˜95%) SMPS circuit (LTC1149) with an analog power-conversion optimization loop. În cazul în U1 conduce Q1 unui drept factor de 100%. However. În această condiţie. Either way we get convergence toward V MPPT and . Simple direct connection of panel to battery will therefore cause inefficient operation at point “A. cu o buclă de analogic optimizare putere de conversie. 50 Hz S1/S2 multivibrator cauze A2 la oscila continuu factorul Q1 datoria de circa ± 10%. este integrat cu A1 pentru a închide o buclă de feedback-ul din jurul A2. simpla conectare directă a panoului de la baterie va determina. is integrated by A1 to close a feedback loop around A2. Acest semnal de eroare DC. operation at V IN > V MPPT reverses the dither phase relationship and A1 ramps toward higher duty factors and lower V IN . aceste panouri pot produce până la 50% mai mult tensiunea şi 30% mai multă putere decât bateria vrea. E1 va accepta toate actuale SMPS pot furniza (în funcţie de ~ 2. Prin contrast. then there will be a positive correlation between V IN and I SENSE . atunci va exista o corelaţie pozitivă între V si am sens. funcţionarea la V la> V MPPT inverseaza relatia faza oscila şi A1 rampele spre factorii de taxe mai mari şi mai mici V IN.5-A current limit set by R SENSE ) at a voltage around 12 V. To understand how it works. dacă se întâmplă să fie SMPS care funcţionează la un V IN sub punctul de putere maximă (V în <MPPT V). In this condition. the optimization circuit doesn't let that happen.

chiar si in intuneric total. R2 permite nulling A1 offset. current. hydrostatic head. R2 allows for A1 offset nulling. each of these sources is characterized by exactly one ideal load impedance. The MPPT technique has much wider application than just photovoltaics alone. A2 saturates with zero output and normal LTC1149 constant-voltage regulation takes over. Once reached. That's because conceptually similar functionality of power output versus loading can be seen in the I/V curves of other sustainable energy sources. which will result in operation at V MPPT and maximum power transfer. este mai mică de 3 mA (comparabile cu ratele de baterie tipic de auto-descărcare). "Peltonwheel" turbină de impuls figura 3 ) şi-pitch-rotoare eoliene de putere turbine fixe. which is particularly important at low panel output levels. I). Also of benefit is the simplifying absence of confusing local maxima in the power versus voltage curves. . The circuit makes no provision for preventing reverse current from being drawn from the battery under no-light conditions. dar din moment de scurgere. RT provides temperature compensation appropriate for typical lead-acid battery chemistry. Asta pentru ca conceptual funcţionalităţi similare de putere faţă de încărcare poate fi văzut în I / curbele V din alte surse de energie durabilă. De asemenea. şi puterea produsă de oricare dintre aceste surse este extrem de variabilă. This mode of operation continues as B1 charges and its voltage rises to the ˜14. curent. adding a blocking diode would actually reduce overall efficiency.1 V-terminal de tensiune determinate de reţeaua R6-R7-R8-RT.1-V terminal-voltage setpoint determined by the R6-R7-R8-RT network. în răspuns la condiţiile de mediu (expunere la soare. fiecare dintre aceste surse se caracterizează printr-o exact impedanţă de sarcină ideală. În orice combinaţie de condiţiile de mediu. care este deosebit de important la un nivel redus de ieşire panou. Under any combination of ambient conditions. The voltage. fie atunci când este combinat cu alternatoare domeniul constantă. presiunea hidrostatică. RT oferă despăgubiri de temperatură corespunzătoare pentru chimie tipice baterie plumb-acid. Such sources are small water turbines (eg the “Peltonwheel” impulse turbine of Figure 3 ) and fixed-pitch-rotor wind-power turbines. Odată ajuns. Tehnica MPPT are aplicabilitate mult mai largă decât doar fotovoltaice singur. or windspeed) and dramatically dependent on the electrical impedance of the imposed load (V vs. Circuitul nu face nici o dispoziţie pentru prevenirea inversa actuale de a fi trase de la baterie sub nici o lumină condiţii. and power produced by any of these sources is highly variable in response to ambient conditions (insolation. Oricum am lua de convergenţă spre V MPPT şi curentul de încărcare maxim pentru B1. Acest mod de funcţionare continuă ca B1 taxele şi tensiunea sa se ridică la setare ~ 14. Astfel de surse de apă sunt turbine mici (de exemplu. Tensiune. when either is combined with constant field alternators. sau vântului) şi dramatic depinde de impedanţa electrică a sarcinii impuse (V vs I). care vor rezulta în funcţiune V MPPT şi transfer de putere maximă.maximum charging current for B1. acizi graşi saturaţi A2 cu producţie zero şi constantă tensiune regulament LTC1149 normale preia. but since the drain —even in total darkness—is less than 3 mA (comparable to typical battery self-discharge rates). un beneficiu este lipsa de simplificarea maxime locale confuze în puterea faţă de curbele de tensiune. adăugând o blocare dioda ar reduce de fapt eficienţa economică generală.

temperatura şi insolaţie. Dar MPPT încărcătorul într-adevăr nu-i pasă despre aceste detalii. the dominant parameter is the interaction of “Tip Speed Ratio” (defined as turbine peripheral velocity divided by wind speed) with the aerodynamic design of the turbine. The only modification necessary is a bigger C2 (0. This V IN -limiting circuit is basically just a big Zener diode connected across the input terminals that dumps excess power in conditions of high wind speeds and low battery demand. Figura 1 circuit. It just blindly climbs the I/V curve to the V MPPT summit. prin urmare. and insolation. poate fi adaptat cu uşurinţă la oricare dintre aceste sisteme. aşa cum acestea se referă la presiunea şi volumul de sursa de apă disponibile. Desigur. Figure 1's circuit can therefore be easily adapted to any of these systems. it prevents overrevving of the turbine and alternator. the primary energy-producing process is recombination of photoelectric charge carriers and how the rate of such recombination varies with output voltage. consult Linear Technology LTC1149 application literature. procesul de energie primară producătoare de recombinare a purtătorilor de sarcină fotoelectrice şi modul în care rata de recombinare astfel variază în funcţie de tensiunea de ieşire.5-Hz frequencies compatible with the inertial time constant of mechanical power sources. . cererile de vânt-putere va beneficia de o preventer depăşirii vitezei. În cazul fotovoltaice. este dinamica fluidelor a turbinei sau "runner". In addition.Of course. Pentru generatoare eoliene de putere. Linear Technology consulte literatura de specialitate LTC1149 cerere. For wind-power generators.1 µF to 1µF) to slow the dither rate to 5-Hz to 0. wind-power applications will benefit from an overspeed preventer. Singura modificare necesară este un C2 mai mare (0. fizica reale din spatele I / curbele V pentru diverse surse sunt foarte diferite. the actual physics behind the I/V curves for the various sources are very different. Consequently.5 Hz. But the MPPT charger really doesn't care about these details. compatibile cu timpul inerţiale constantă a surselor de energie mecanică.1 μF la 1μF) să reducă rata oscila la 5 Hz la frecvenţe de 0. Pentru generatoarele de mici hidroelectrice. Este doar urcă orbeşte I / curba V la summit-ul MPPT V. Acest V IN-limitarea circuit este de fapt doar o mare diodă Zener conectate la bornele de intrare care gropile de exces de putere în condiţii de viteze de vânt puternic şi a cererii bateriei este scăzut. parametrul dominantă este interacţiunea dintre "Speed Ratio Sfat" (definită ca viteza periferice turbine împărţit la viteza vântului). For small hydroelectric generators. aceasta previne overrevving a turbinei şi alternatorul. For higher power applications (25 W and up) or other output voltage ranges. În consecinţă. it's the fluid dynamics of the turbine or “runner” as they relate to the pressure and volume of the available water source. temperature. Pentru aplicaţii de putere mai mare (25 W şi în sus) sau tensiunea de ieşire alte intervale. cu design aerodinamic al turbinei. În plus. In the case of photovoltaics.