You are on page 1of 39

UNIVERSITATEA CREȘTINĂ ”DIMITRIE CANTEMIR” MASTER: MANAGEMENTUL AFACERILOR ÎN COMERȚ

Implementarea sistemului de management al calității la S.C. PETROM S.A.

COORDONATOR: Prof.univ.dr. Ion Stanciu MASTERAND: Andrei Emilia-Mihaela - AN II -

CUPRINS

Introducere…………………………………………………….…………………3 Scop………………………………………………………………………….……4 Domeniul de aplicare…………………………………………………………....4 Documente de referinţă……………………………………………………….....4 Prezentarea Sucursalei…………………………………………………….....….5 Prezentarea Manualului Calităţii………………………………………………9 Terminologie si abrevieri…………………………………….…………….…...10 Politica referitoare la calitate si obiectivele calităţii………...............................12 Structura organizatorica……………………………………………….…...….13 Descrierea interacţiunilor dintre procesele SMC din cadrul sucursalei…….20 Descrierea Sistemului de Managementul Calităţii………..………………..…23 Bibliografie………………………………………………………………….….. 39

1. INTRODUCERE
,, Calitatea tinde să devină unul din cuvintele cheie ale succesului economic in lumea de azi. Oamenii de afaceri si consumatorii devin tot mai conştienti de imperativul calităţii. Calitatea este cu atât mai importantă pentru noi deoarece numai prin calitate vom putea promova produsele/serviciile noastre pe piaţa europeană si mondială. Calitatea va fi primul criteriu de acceptare a ţării noastre in Uniunea Europeană. Calitatea este cheia eficienţei si a profitului. "Aveti grijă de calitate si profiturile vor veni de la sine", spun politicienii. In esenţa sa , demersul pentru calitate este simplu. Care sunt cele mai importante teme ale acestui demers. Una dintre ele este preocuparea continuă pentru satisfacţia clientului. Sistemul de management centrat pe calitate, pe participărea tuturor salariaţilor si crearea unei adevarate culturi a organizaţiei, vorbeşte chiar de o "obsesie pentru satisfacerea clientului" si sugerează că in cadrul unei organizatii fiecare salariat este furnizor si client in acelasi timp. Calitatea este definită ca satifacere a nevoilor clientului ,dar tinde tot mai mult să devină si o intâmpinare sau anticipare a nevoilor acestuia. In condiţiile concurenţei acerbe de astăzi inovaţia devine crucială in domeniul calităţii. Atunci când oferta este mare, când 10 magazine unul lânga altul oferă de exemplu aceiasi categorie de produse, singura şansă pentru a oferi ceva in plus, ceva competitiv, este de a inova. Definiţiile calităţii vizează de obicei două aspecte: unul formal - calitatea este satifacerea nevoilor utilizatorului, realizarea cerinţelor specificate sau împlinite, si unul neformal - " calitatea "este ceva spre care ne indreptăm ca spre un ideal, dar care nu va fi niciodata implementat complet.” Nu se poate prescrie o reţetă ideală pentru un sistem de calitate perfect, deoarece pentru fiecare organizaţie trebuie elaborat un sistem propriu. Sucursala noastrǎ a devenit tot mai conştientǎ de necesitatea implementǎrii unui sistem de management al calitǎţii si a certificǎrii acestuia de organismele acreditate. Sistemul de management al calitǎţii ne invaţǎ cum sǎ convingem si sǎ ne convingem inainte de a incepe lucrul cǎ vom satisface continuu clientul, clipǎ de clipǎ, livrare de livrare. Un sistem de management al calităţii nu reprezintă o stare rigidă a organizaţiei, ci este un proces dinamic in politica organizaţiei , cu schimbări pe plan intern si extern, in scopul ridicării continue a nivelului calităţii. Este necesar ca fiecare angajat al organizaţiei să aibă o gândire pozitivă, să lucreze cu motivaţie si foarte eficient. De fapt un proces de calitate se va obţine numai dacă se asigură o interactiune fără dificultăţi intre elementele procesului: muncitor, mijloc de producţie, metode de muncă, produsul / serviciul oferit . Manualul de calitate este proba prin care convingem judecătorul - client, care ne poate condamna la eşec sau prosperitate, cǎ îi vom plǎti banii cu valori adevǎrate. Valoarea nu este datǎ de un pumn de caracteristici, ci de convingerea clientului cǎ a fost, este si va fi continuu satisfǎcut. Calitatea este ce crede clientul , nu producǎtorul. Dacǎ nu îl convingi pe client atunci: tu produci, tu controlezi, tu rǎspunzi, tu îţi cumperi marfa” .

3

1. 1. Manualul Calităţii este utilizat de organismele de certificare pentru evaluarea implementarii SMC pentru acordarea şi menţinerea certificării. Cerinte 1.3.3.Acolo unde este necesar. SR EN ISO 9001:2001 . cu cerinţele standardului SR EN ISO 9001:2001. cu precizarea excluderilor. •Reprezintă documentul de prezentare şi cartea de vizită a SC PETROM SA-Sucursala Vaslui. a succesiunii şi interacţiunii acestora. si implicit pentru Manualul Calităţii.1. SR EN ISO 9000:2000 – Sisteme de management al calităţii. SR EN ISO 10013 :2003 – Linii directoare pentru documentaţia sistemului de management al calităţii 4 .3. organizaţii colaboratoare.2. cuprise în SMC.1. considerat ca adecvat principalelor activităţi care decurg din acest profil. asociaţii şi alte părţi interesate pentru considerarea şi înţelegerea necesităţilor şi aşteptărilor acestora de la activitatea Sucursalei. standardul SR EN ISO 9001:2001. 1.2 In conformitate cu profilul de activitate . 1. si anume: •Reprezintă documentul cadru de desfăşurare a activităţilor angajaţilor SC PETROM SASucursala Vaslui.1 SCOP Manualul Calităţii prezinta domeniul de aplicare al sistemului de management SMC implementat de SC PETROM SA-Sucursala PECO Vaslui. în faţa clienţilor. • Descrierea proceselor desfăşurate în sucursală .1.1. 1. •Descrierea succintă a modului în care sunt îndeplinite cerinţele SR EN ISO 9001:2001. serveşte următoarelor scopuri imediate: •Cunoaşterea de către fiecare angajat a politicii promovate de de conducerea SC PETROM SA-Sucursala Vaslui. s-a ales ca referinţă pentru Sistemul de Management al Calităţii. •Utilizarea sa ca document de referinţă in cadrul auditurilor interne de verificare a conformităţii SMC . Manualul Calităţii este utilizat de personalul Sucursalei pentru implementarea şi îmbunătăţirea continuă a eficacitatii SMC şi proceselor sale precum si creşterea satisfacţiei clienţilor. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ 1.4 In calitatea sa de document cadru de desfăşurare a activităţilor angajaţilor SC PETROM SASucursala Vaslui. Manualul Calităţii poate fi utilizat de autoriăţi.1. 1. furnizorilor şi a organismului de certificare a SMC . se fac trimiteri la procedurile documentate.1.2.3. 1.Sisteme de management al calităţii. DOMENIU DE APLICARE Manualul Calităţii este utilizat de conducerea Sucursalei pentru demonstrarea capabilităţii de a furniza consecvent produse/servicii care să satisfacă cerinţele clientului şi cerinţele reglementărilor Aplicăbile.3. face referire la procedurile documentate ale SMC si descrie interacţiunile dintre procesele acestuia.3 Manualul Calităţii are un dublu scop. Manualul Calităţii. Principii fundamentale si vocabular 1.

Prefix-0235.1 Denumire : .3.1998 -Cod unic de inregistrare : 824851 -Cod fiscal: 824851 -Sediul social: Jud..04.2 Profilul actual al Sucursalei PECO Vaslui.. fără personalitate juridică. transport. în principal.PETROM”. Sucursala PECO Vaslui. PREZENTAREA SUCURSALEI 1. In condiţiile unui mediu intens concurenţial si a unei pieţe foarte dinamice. 1. Personalul Sucursalei PECO Vaslui îsi desfăşoară activitatea respectând reglementările legale in domeniile de activitate şi a documentelor SMC. prin calitatea produselor şi serviciilor oferite. Sucursala PECO Vaslui are ca obiect de activitate. Sucursala PECO Vaslui funcţionează ca unitate de gradul II.str. dispune de forţa necesară îndeplinirii şi realizării sarcinilor ce-i revin .Vaslui . Vaslui .4.02. reparaţii. cu personalitate juridica restrînsă (Directorul Sucursalei poate reprezenta prin împuternicire.P” sub care este scrisă. Loc.1.. SR EN ISO 19011: 2003 – Ghid pentru auditarea sistemelor de managementul calităţii si/sau de mediu 1. denumirea . Telefon 315290 .4.31/1990 republicate. pe fond galben. Se tinde spre construirea unei imagini de excelenţă a Sucursalei pe piaţă şi în relaţiile cu mediul social-economic în care îşi desfăşoară activitatea. 1-Secţie comercială. cu culoare albastră. doreşte să-si mentină poziţia de lider zonal în domeniul comercializării produselor petroliere şi complementare .2002. actul constitutiv al societăţii se modifică. stabilindu-se ca obiect de activitate:. 340283. organizata ca sucursală. comercializarea de produse petroliere şi produse complementare prin reţele proprii de distribuţie. de inmatriculare la Oficiul Registrului Comerţului : J37 / 135 / 28. Metalurgiei nr. buget propriu de venituri şi cheltuieli. in cadrul SC PETROM SA BUCUREŞTI.. Sucursala PECO Vaslui colaborează cu persoane fizice. Fax-340273 .vânzare cu amănuntul 5 .4. Principiul de bază în domeniul calităţii este orientarea către client pentru a-i identifica nevoile şi aşteptările şi a-l satisface deplin prin serviciile şi produsele furnizate. pentru transportul produselor petroliere pe baza de contracte şi comenzi. -Nr. depozitare şi aprovizionare de produse petroliere si produse complementare. Sucursala in rezolvarea unor probleme pe plan local şi de gospodărire interne).4.. 1. Emblema societăţii reprezintă un cap de lup dacic de culoare rosie. juridice şi cu firme de prestări servicii pentru realizarea obiectivelor de investiţii şi a activităţilor de service. 2-Gestiuni si are in folosinţă mijloace fixe si circulante. ale actului constitutiv al societăţii si in conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extaordinare a Acţionarilor din data de 10.4. Sucursala PECO Vaslui este o subunitate a SC PETROM SA Bucureşti. Are in subordine 10 staţii de distribuţie.3 Obiectul de activitate: (conformCAEN) In conformitate cu prevederile Legii nr.SC PETROM SA BUCUREŞTI –Sucursala PECO Vaslui”. etalonari etc..5 Cod Poştal: 730234 . în conturul literei .

TATSUNO-BENK/BG ELECTRONIC. In celelalte staţii există instalaţii de măsurat .20 m³ . inclusiv pentru Sucursala PECO Vaslui . 1.conducte de transport pentru încărcare-descărcare . restul cu pompe simple.Staţia uz casnic St. Vaslui – 6 240 m³. cu un produs vehiculat.Staţia PECO Negreşti.110 m³ .24 m³ . prevăzute cu centuri de protecţie. 2-gestiuni.suprasol. amplasate subteran . dotate cu aparatură pentru efectuarea testărilor produselor petroliere. sau orizontal . prevăzute cu centuri de protecţie-împământări testate si verificate PRAM. există instalaţii electronice de măsurat nivelul de produs la rezervoare şi temperatura produsului. si un număr de 13 staţii de distribuţie-puncte de lucru şi staţii uz casnic –subordonate seviciului comercial cu o capacitate totală de 989 m³ repartizată astfel : -Staţia PECO Vaslui .Staţia uz casnic Vaslui .cel Mare – 43 m³ .69 m³ . -laboratoare.-3 staţii modernizate dotate cu pompe multiprodus (4 produse)-pe fiecare parte .84 m³ . motorină . FAMI. instalaţii de deversare spumă chimică antiincendiu şi de vehiculare produse petroliere.180 m³ -Staţia PECO Murgeni .Staţia PECO Crasna . pentru produse petroliere în funcţie de specificul acestora .construcţie matalică. are în componenţă :1-secţie comercială-Vaslui . cu instalaţii de recuperare vapori (Huşi).pompe de distribuţie produse petroliere tip ADAST.Bârlad si Husi. în receptorii prevăzuti în zonele adiacente (Bârlad şi Huşi) .Staţia PECO Husi -190 m³ -Staţia PECO veche Bd. -rezervoare de primire a uleiului uzat de la beneficiari . -instalaţii de captare a apelor pluviale şi dirijarea lor in canalizarea generală a zonei industriale ( Vaslui ). tip riglă-verificate metrologic . prin care se derulează produse petroliere . amplasate vertical-suprasol. gestiunea Bârlad . cu afişaj electronic pentru înregistrarea cantităţii şi valorii produselor vehiculate. Husi – 1 163 m³. cilindrice. de construcţie metalica. cu o capacitate totală de 9 388 m³ repartizată astfel: secţia com. încărcături GPL . cu pereţi simpli sau dubli . testate si verificate PRAM .4 Descriere infrastructură Sucursala PECO Vaslui . . Staţiile de distribuţie produse petroliere amplasate in judeţul Vaslui. verticale sau orizontale. cilindrice orizontale sau verticale . . sunt dotate cu : -rezervoare cu capacităti cuprinse intre 5.cu capace fixe. -instalaţii de încărcare-descărcare pentru produse petroliere. ca : benzină .sunt în următoarea componenţă:: -rezervoare cu capacităţi cuprinse intre 30m³ si 2 000 m³. pe linie CF sau auto. ADAMOV/ADAST CEHIA. OZANA/UZTEL PLOIEŞTI.5mc si 60mc. In staţiile modernizate(3). cu înregistrarea cantităţii şi valorii pe un afişaj electronic. Instalaţiile (antrepozitele).împământare .Staţia uz casnic Deal 3 m³ -Staţia PECO Zorleni – 90 m³ . 6 .4. fără instalaţii automatizate de încărcare . rosie 3 m³ . SPECTRA/SCHLUMBERGER TEHNOLOGIES. ADAMAT/CEHIA.Staţia PECO Bârlad -173 m³ -Staţia PECO Şt. cu capace fixe. . -case de pompe pentru vehicularea produselor petroliere pentru toate tipurile de combustibil .1 985 m³. uleiuri .al carburanţilor pentru vehicule” – cod CAEN 5050 pentru toate sucursalele de distribuţie ale SC PETROM SA Bucureşti.

Sucursala PECO Vaslui deţine in proprietate terenuri .Arpechim -Sucursala PECO Iaşi .4.Astra Română -SC Petrolsub Crişana . 7 .etc.86 m² 1. -în domeniul băuturilor răcoritoare: Coca-Cola HBC România Bucureşti -în domeniul ţigărilor: Tent Co-SRL-Bucureşti . alcoolice .reviste (diverse): Victoria Orev Top Slatina.butelii GPL. Vadcris SRL-Piteşti . pe care se află : -sediul administrativ . cu care Sucursala PECO Vaslui a incheiat contracte de livrare a produselor petroliere sunt: -Franciza Petrom 2001 SA-SC Petrol Network SRL Vaslui -SC Comcereal SAVaslui -SC Termica SA Vaslui -SC Agrocomplex SA Bârlad -SC Silvania SRL Bârlad -SC Goscomloc SA Husi -SC Petromold SRL Bârlad -SC Ulmena SRL Vaslui -SC Marsemar SRL Râşeşti -SC Serevas SA Vaslui Sucursala PECO Vaslui colaborează în vederea comercializării produselor complementare în staţiile distributie . mai importante. -în domeniul produselor alimentare .64 420. -Lubrifin Braşov -Sucursala PECO Arad -TEP . PSI şi antiefracţie . -în domeniul uleiuri auto:SC PETROM SA –Sucursala Competrol Bucureşti.665. cu diverse societăţi comerciale .32 m² -depozite .produse .5 Partenerii de afaceri Societăţile cu care Sucursala PECO Vaslui a incheiat contracte de aprovizionare sunt: -Rafinăria Petrobrazi-pentru produse -SC Doljchim Craiova-pentru azotat petroliere de amoniu .casete si CD audio. -instalaţii tehnologice de alarmare si supraveghere video . băuturi răcoritoare. băuturi răcoritoare . -în achiziţionarea de termodensimetre : termodensirom Bucureşti.1 738. Transilvania General Impex SRL –Oradea. Societăţile . -în domeniul papetărie.-sisteme manageriale de evidenţă a cantităţii sau valorii la toate staţiile de distribuţie. cum ar fi : -în domeniul accesorii auto: RO Grup SRL-Piteşti . -în domeniul cartele talefonice-Mobishop SRL-Bucureşti.77 m² -staţii uz casnic .33 m² -staţii de distribuţie -20 883.jucării. -module sau cabine de deservire produse către clienţi unde sunt expuse spre comercializare produse complementare . cu evidenţierea stocurilor şi emiterea de bonuri fiscale.Câmpina petroliere -SC Competrol Bucureşti.

platformele sunt pavate pe suporturi impermiabilizate. la care s-a avut in vedere şi respectarea HG586/2001. atât la staţiile modernizate.separatoarele . unde: . . acestea urmând a fi inlocuite . ..GPL (Bârlad).apele pluviale potenţial murdare din zona pompelor şi gurilor de descărcare. rezervoarele sunt dotate cu sisteme de recuperare a vaporilor în timpul descărcării benzinei . electric(Husi) . la rezervoarele suspendate -sistem de canalizare în trepte . are dotarea specifică pentru respectarea legislaţiei de protecţia mediului .. Staţii PECO modernizate-Vaslui. odată cu modernizarea. care reglementează gestionarea deşeurilor. subunităţile dispun de materiale absorbante.uleiul uzat colectat in butoaie. dotările sunt depăsite din punct de vedere tehnic.1. staţiile sunt dotate cu spaţii necesare colectării acestora.filtre de coalitie”la spălătoriile auto . . Referitor la secţia Vaslui şi gestiunea Bârlad. Pentru secţia Vaslui şi gestiunea Bârlad. cartoane adunate în spaţii de depozitare temporară . dotarea se prezintă astfel: -cuvele de retenţie la rezervoarele suprasol -platforme betonate . In cazul intervenţiilor în caz de poluare.rezervoarele. colectat în pubele şi saci de polietilenă . folosite atunci când este nevoie. protecţia mediului are un rol important in desfăşurarea activităţii Sucursalei PECO Vaslui. . Secţia comercială şi gestiunile de desfacere a produselor petroliere sunt în număr de 3. gestiunea Husi fiind in proces de modernizare. sunt programe de conformare pentru staţii. au manta dublă. In vederea prevenirii poluării accidentale. din beton impermeabilizat.recuperatori de vapori “. desfacerea produselor petroliere. au . .rezervoarele au fost montate în cuve de beton şi s-au dotat cu sisteme manageriale in vederea supravegherii produselor existente. In vederea asigurării respectării legislaţiei de mediu au fost executate lucrări de modernizare.4. de construcţie specială si carburatoare performante cu alimentare pe gaz natural(Vaslui). în butoaie metalice pentru depozitare temporară . cu termene de realizare. . după cum urmează: 1. conform HG 662/2001.care reduc emisiile in atmosferă.6 Protecţia Mediului In vederea implementării sistemului de management al calităţii . cât şi la cele nemodernizate. Pentru toate deşeurile colectate şi depozitate temporar avem contracte cu societăţi specializate şi autorizate de mediu de preluare a acestora. printr-un sistem de decantoare şi separatoare –pentru produse petroliere -cămine colectoare la rampa CF. după cum urmează: gunoi menajer. montate subteran.şlamuri. . In vederea respectării HG 462/2001. . Bârlad şi Husi.centralele termice sunt dotate cu coşuri de fum .conductele tehnologice au în construcţie şi instalaţii de recuperare a vaporilor ( în staţiile Vaslui şi Bârlad ). au .canalizările au traseele conductelor şi căminelor . pentru a avea control asupra eventualelor spargeri şi a împiedica poluarea apelor subterane . activitate ce implică in principal. sunt dirijate spre separatoare . Având in vedere că in staţiile si spaţiile nemodernizate există riscul de 8 . din care. care se derulează pe durata valabilităţii autorizaţiilor de mediu .pompele de distribuţie de staţia Husi . secţie -gestiuni comerciale. De asemenea .

Manualul este utilizat pentru informare. Utilizarea manualului Manualul este utilizat ca document de prezentare si de management al calităţii de către conducere. pe baza unei evidenţe de arhivare intocmită si inregistrată in conformitate cu cerinţele specificate. Elaborarea si Aprobarea MC Elaborarea Manualului Calităţii si reviziilor succesive ale acestuia este realizată de Compartimentul Managementul Calităţii. Codul se formează din următoarea combinaţie alfa numerică : MC xxx/yy.scurgeri pe sol. yy – numărul Manualului Calităţii .5.3. Manualul Calităţii este identificat prin cod .5.manualul este difuzat de asemenea in reţeaua intranet a Sucursalei la adresa compartimentului Managementul Calităţii. 1. -stabilirea cerinţelor tehnice ce se vor utiliza la executarea operaţiunilor de depozitare . . Arhivarea se face in conformitate cu prevederile procedurii Controlul Inregistrărilor PS 4. Manualul Calităţii mai poate fi difuzat cu Aprobarea DS(RM) si in regim informativ unor organizaţii externe (alte instituţii) si care nu implică un control al modificărilor se identifică clar ca fiind copii informative . Ca proiecte de viitor. PREZENTAREA MANUALULUI CALITĂŢII 1. conştientizare si orientare a activităţii intregului personal implicat in activităţile SMC.5. mentionăm: -modernizarea secţiei comerciale Vaslui si a gestiunii Bârlad. Manualul este utilizat de organismul de certificare al sucursalei. 1. pentru conformare cu prevederile HG 568/2001.prin alocarea unui număr de exemplar fiecarei copii difuzate.1.2. Difuzarea MC Manualul Calităţii este multiplicat si difuzat prin grija compartimentului Managementul Calităţii conform Listei de difuzare aprobată de DS(RM) pe baza semnăturilor de primire ale funcţiilor destinatare. MC este verificat si aprobat de către RM /Director Sucursala. care sunt prinse si in strategia SC PETROM SA . ediţie si revizie. cerinţe. colaboratori sau autorităţi cu acordul conducerii sucursalei. in scopul limitării emisiilor de COV. Data aprobării reprezintă data inceperii Aplicării manualului. la nivelul de acces Read only.4. Funcţiile care primesc copii in regim controlat sunt obligate să le asigure disponibilitatea pentru subordonaţi si să le păstreze in stare de lizibilitate si securitate fizică. in toate subunităţile aparţinând Sucursalei. xxx – numarul capitolului din SR EN ISO 9001 :2001 din care derivă documentul. de clienţi. . 1.5. s-a avut in vedere intocmirea studiului si a metodologiei de depoluare la faţa locului. 9 . unde : MC – Manualul Calităţii. încărcaredescărcare si distribuţie a benzinei.2.

Modificarea se evidentiază prin schimbarea Nr. -produs – rezultat al unui proces.6.1. Pentru instruirea personalului si o mai uşoară inţelegere a textului manualului se reţin in mod special următoarele definiţii : -calitate – măsura in care un ansamblu de caracteristici intrinseci indeplineşte cerinţele.<organizaţie> sistem de facilităti. 1.4. verifică si aprobă la fel cu ediţia iniţială. referitor la calitate. -imbunătaţire continuă – activitate repetată pentru a creşte abilitatea de a indeplini cerinţe.5. -sistem de management al calităţii – sistem de management prin care se orientează si se controlează o organizaţie in ceea ce priveşte calitatea. in general implicit sau obligatorie. reviziei pe paginile modificate si pe pagina de copertă. Modificările se elaborează. Modificările succesive ale originalului manualului sunt păstrate separat si identificate prin eticheta « ANULAT. TERMINOLOGIE SI ABREVIERI 1. Modificarea manualului Manualul este modificat cu ocazia unor revizii periodice planificate la apariţia de modificări in SMC aplicat in sucursală sau in documentele de referintă. -cerinţa – nevoie sau aşteptare care este declarată.1. -management la cel mai inalt nivel – persoana sau grup de persoane care orientează si controlează o organizaţie la cel mai inalt nivel. -infrastructura .echipamente si servicii necesare pentru funcţionarea unei organizaţii. atunci când sunt aprobate modificări ale acestuia si de introducerea in reţea. Difuzarea modificărilor manualului se realizează după aceeasi procedură odată cu retragerea promptă de la destinatari a paginilor(capitolelor) inlocuite. Nu este obligatoriu să se difuzeze modificările pentru copiile de manual difuzate in regim informativ. PĂSTRAT PENTRU ISTORIE » in arhiva de istorie a manualului.6. -satisfacţia clientului – percepţie a clientului despre măsura in care cerinţele clientului au fost indeplinite. -politica referitoare la calitate – intenţii si orientări generale ale unei organizaţii referitoare la calitate aşa cum sunt exprimate oficial de managementul de la cel mai inalt nivel. Responsabilul compartimentului Managementul Calităţii este responsabil de actualizarea electronică a Manualului Calităţii. TERMINOLOGIE Termenii utilizati in conţinutul MC si definirea acestora este conform SR EN ISO 9000 :2001 si celorlalte documente de referinţă. Arhiva de istorie a manualului se păstreaza timp de 3 ani la Compartimentul Managementul Calităţii . -obiectiv al calităţii – ceea ce se urmăreşte sau spre care se tinde . 10 .

ROF – Regulament de organizare si functionare .) 1.Procedură operaţională -IL. -manualul calităţii – document care descrie sistemul de management al calităţii al unei organizaţii.SMC – Sistemul de Management al Calităţii .autorităţi si relaţii determinate. -competenta – abilitatea demonstrata de a Aplică cunostinte si aptitudini. -eficienta – relatie intre rezultatul obtinut si resursele utilizate.2. -client – organizaţie sau persoană care primeşte un produs.-organizaţie – grup de persoane si facilităţi cu un ansamblu de responsabilităţi. -criterii de audit – ansamblu de politici.Procedură de proces -PO. -conformitate – indeplinirea unei cerinţe. declaratii ale faptelor sau alte informatii care sunt relevante in raport cu criteriile de audit si verificabile.BRML – Biroul Regional de Metrologie Legala .proces sau sistem.Reprezentantul Managenentului pentru Calitate -Responsabil MC.6. -audit – proces sistematic.Responsabil Managementul Calităţii -PS-Procedură de sistem -PP.MC – Manualul Calităţii . -caracteristică – trăsătura distinctivă. -neconformitate . -proces – ansamblu de activităţi corelate sau in interacţiune care transformă elemente de intrare in elemente de iesire. -procedură – mod specificat de efectuare a unei activităţi sau a unui proces.Instrucţiune de lucru -RN. -eficacitate – masura in care sunt realizate activităţile planificate si sunt obtinute rezultatele planificate. -compartiment – denumire generica pentru entitatile din structura organizatorica (sectie. -trasabilitate – abilitatea de a reconstitui istoricul. aplicarea sau localizarea a ceea ce este luat in considerare.Raport de neconformitate 11 .RM – Reprezentantul Managementului . -proces de masurare – ansamblu de operatii avand ca scop determinarea valorii unei marimi.BVC – Buget de Venituri si Cheltuieli -RMC . -inregistrare – document prin care se declară rezultate obtinute sau furnizeaza dovezi ale activitatilor realizate. proceduri sau cerinte utilizate ca o referinţă. -actiune corectivă – acţiune de eliminare a cauzei unei neconformităţi detectate sau a altei situaţii nedorite. birou. independent si documentat in scopul obtinerii de dovezi de audit si evaluarea lor cu obiectivitate pentru a determina masura in care sunt indeplinite criteriile de audit. -specificaţie – document care stabileşte cerinţe. compartiment etc. serviciu.neindeplinirea unei cerinţe. -dovezi de audit – inregistrari. -proiectare si dezvoltare – ansamblu de procese care transformă cerinţe in caracteristici specificate sau in specificaţii ale unui produs. Abrevieri .DMM – Dispozitive de masurare si monitorizare . -actiune preventivă – acţiune de eliminre a cauzei unei neconformităţi potenţiale sau a altei posibile situaţii nedorite.

promtitudine si solicitudine. Managementul de la cel mai inalt nivel. • Reducerea la minim a numărului de reclamaţii de la clienţi. cât si pentru dezvoltarea Sucursalei 12 . specifice Sucursalei : • Oferirea de produse si servicii de calitate. Sucursala promovează adoptarea unei abordări bazate pe proces. POLITICA REFERITOARE LA CALITATE SI OBIECTIVELE CALITĂŢII 2. Comitetul Director.) • Crearea unui cadru organizatoric care să asigure conştientizarea si motivarea personalului. Managementul Calităţii este un angajament al conducerii si o obligaţie a personalului la toate nivelurile. De asemenea. in contextul Standardul SR EN ISO 9001 : 2001.. • Asigurarea integrităţii si securităţii bunurilor clienţilor si a dotărilor Sucursalei. ne angajăm să menţinem si să îmbunătăţim in cadrul Sucursalei PECO Vaslui. normelor si instrucţiunilor . prin care să ţinem sub control procesele care se desfăşoară in cadrul Sucursalei noastre . in scopul creşterii satisfacţiei clientului prin indeplinirea cerinţelor acestuia . • Pentru a realiza aceste obiective. in dezvoltarea. • Modernizarea infrastructurii prin proiecte de investiţii. prin calitatea produselor si serviciilor oferite . conform cerinţelor standardului SR EN ISO 9001 :2001 . respectând normele legale . • Respectarea tuturor cerinţelor pentru protecţia consumatorilor. • Eliminarea abaterilor pe linie de Protecţia Muncii si Protecţia Mediului . menţinerea si îmbunătăţirea calităţii. un Sistem de Management al Calităţii. in scopul implicării responsabile a acestuia in realizarea. (care sunt clienţi ). vizând in special.ctc.2. implementarea si imbunătăţirea eficacităţii SMC. este orientată spre asigurarea si creşterea satisfacţiei clientului. stabileşte o serie de obiective pentru a conduce la îmbunătăţirea performanţelor. creşterea cifrei de afaceri si a profitului pentru menţinerea poziţiei de lider pe piaţa vasluiană. In acest context.1 Politica referitoare la calitate Politica referitoare la calitate a Sucursalei furnizează un cadru pentru stabilirea obiectivelor calităţii. a stabilt următoarele obiective ale calităţii. politica la nivelul Sucursalei PECO Vaslui. • Activităţile de comerţ să se desfăşoare in condiţii de maximă securitate. care se vor realiza in conformitate cu cerinţele actuale ( respectarea legislaţiei in vigoare. In consecinţă fiecare angajat are sarcina si obligaţia de a sprijini direct si indirect succesul prezentei politici. aceasta fiind o condiţie esenţială atât pentru consolidarea locurilor de muncă. cu toate resursele de care dispune. care să satisfacă in totalitate exigenţele clienţilor.

RESPONSABILITATI SI AUTORITĂŢI. obiectivele calităţii sunt revizuite. Detaliile privind stabilirea.2.C.2. "PETROM"S.vânzare cu amănuntul al carburanţilor pentru vehicule “ sunt asigurate de S. punerea în practică. Conducerea a asigurat stabilirea obiectivelor calităţii pentru produse/servicii si procese la nivelele si functiile relevante (ale sucursalei). difuzarea. Ori de cate ori este necesar.A BUCUREŞTI . Obiectivele au stabilite responsabilitati pentru punerea in practica. Conform regulamentului de organizare si funcţionare. la schimbari in SMC si procese sau la constatarea realizarii lor. sunt in concordanta cu politica referitoare la calitate si au indicatori masurabili pentru a facilita o analiza eficace efectuata de management. prin compartimentele din structura sa organizatorică. Periodic obiectivele sunt analizate sistematic cu ocazia analizei efectuate de management. STRUCTURA DOCUMENTATIEI 3.3. 3.01-“Stabilirea. STRUCTURA ORGANIZATORICA S. verificarea realizării si revizia obiectivelor calităţii sunt prezentate în procedura operationala PO. funcţiile responsabile pentru realizarea acestora si eventual termene. Durata de activitate a Sucursalei "PECO" Vaslui este nelimitată. procesele necesare realizării obiectului de activitate: . Obiectivele stabilite sunt masurabile.A Bucureşti – Sucursala "PECO" Vaslui .SUCURSALA "PECO" VASLUI este societate comerciala cu capital majoritar privat. 13 . auditurile interne sau alte activitati de analiza a performantei proceselor."PETROM"S.5.care decide asupra activităţii acesteia şi asigură politica economico-financiară si comercială. Programul mai mentionează de asemenea procedura sau modalitatea de evaluare a acestor obiective sau indicatorilor de performantă asociaţi. care sa conduca la imbunatatirea performantelor sucursalei. actualizarea si comunicarea politicii referitoare la calitate si obiectivelor calităţii”. Obiectivele stabilite sunt comunicate personalului implicat in desfasurarea proceselor SMC pentru a contribui la indeplinirea lor. GROUP OMV este organul de conducere a SC PETROM SA..1. Aprobărea. OBIECTIVELE CALITĂŢII Planificarea strategica si politica referitoare la calitate ale Sucursalei furnizeaza cadrul pentru stabilirea obiectivelor calităţii.C. STRUCTURA ORGANIZATORICA. In Anexa 1 la Manual este prezentat Programul de managementul calităţii continând obiectivele si indicatorii masurabili ai acestora.

. • Compartiment. modernizări. • Coloana auto.Juridic. -Tehnic-Investiţii-Mecano –Energetic-Metrologie. .Managementul Calităţii. respectarea cerinţelor legale in vigoare Aplicăbile. Bugete."PETROM"S. Răspunde de aplicarea strategiilor si politica de dezvoltare a sucursalei. Directorul Economic răspunde de realizarea sarcinilor din domeniul economic şi are în subordine: -Serviciul Financiar-Contabilitate. • Laborator.SUCURSALA "PECO" VASLUI unitatea organizatorică de tip structural este compartimentul.In S. . retehnologizări.Controlul Financiar de Gestiune. Directorul Sucursalei are în subordinea sa directă : -Directorul Economic. formalităţi terenuri. investiţiilor mecano-energetic. -Secţia Comercială Vaslui-cu gestiunile Bârlad şi Huşi.Planificare de Gestiune. răspunde de realizarea sarcinilor ce revin sucursalei în domeniile: dezvoltării."PETROM"S. • Atelier IR.A BUCUREŞTI. Serviciul Contabilitate. PSI.A BUCUREŞTI . Preţuri.Protecţia Mediului.Resurse Umane-Acţionariat. -Serviciile:-Comercial-Marketing-Relaţii Publice-Transport. 14 . (în scopul efectuării procesului de aprovizionare cu produse petroliere a secţiei comerciale şi a celor două gestiuni . . sunt arondate pe aceste structuri o parte din coloana auto-conducători auto şi autocisterne-care efectuează servicii de aprovizionare cu produse petroliere şi care sunt coordonate de către şefii acestor subunităti ale sucursalei). -Compartimentele: .C. • Serviciu.C. metrologie. Structura organizatorică a S.SUCURSALA "PECO" VASLUI este cea stabilită din normele de structură privind organizarea subunităţilor din componenţa SC"PETROM"S. emite decizii privind personalul sucursalei. în limita competenţei Aprobate. care este definit in baza principiului complexităţii activităţii ca: • Secţie comercială. coordonează elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare a sucursalei. Structura organizatorică funcţională este astfel proiectată încât să asigure atingerea scopului pentru care este constituită organizaţia: satisfacerea clienţilor în condiţiile realizării de profit şi satisfacerea nevoilor salariaţilor si a acţionarilor.SUCURSALA "PECO" VASLUI funcţionează ca unitate de gradul II şi are conducerea formată din: Director General şi Director Economic care constituie Comitetul Director al Sucursalei.A BUCUREŞTI . .PSI . automatizări. Costuri.CTC. Tarife.A. aprobată de Consiliul de Administraţie. SC"PETROM"S. Protecţia Muncii. reprezintă sucursala în faţa terţilor. protecţia muncii. Contabilitate Internă de Gestiune.

.Servicii Interne – oficiul de calcul şi personalul –sediu din cadrul coloanei auto ( şef coloană. Consiliul de Administraţie sau de Directorul General al SC "PETROM" S.2.A BUCUREŞTI . SC "PETROM" S. care se prezintǎ astfel: DECLARAŢIA DE POLITICĂ REFERITOARE LA CALITATE MANUALUL CALITĂŢII PROCEDURILE SISTEMULUI INSTRUCTIUNI DE LUCRU INREGISTRARI LEGISLAŢIE IN VIGOARE DOCUMENTAŢIE DE REGLEMENTARE 15 . impiegat de mişcare şi şoferii care deservesc sediul sucursalei ). de regulǎ o structurǎ piramidalǎ. STRUCTURA DOCUMENTATIEI Ţinând cont de cerinţele standardului ISO 9001:2000 structura documentaţiei unui sistem de management al calitǎţii este.A . execută orice alte sarcini stabilite de Adunarea Generală a Acţionarilor.SUCURSALA "PECO" VASLUI. 3.

2. Documente externe: .A.1.Alte documentatii identificate in procedurile SMC dupa caz 3.Formulare si inregistrari . 3.2. Regulamente.Manualul Calităţii .Reglementari : norme (tehnice.2.Instructiuni de lucru .Proceduri operationale .2.Controlul documentelor. Controlul inregistrărilor 16 ..3.2.Standarde nationale si internationale .Documentaţia utilizata in SMC al Sucursalei cuprinde : 3.Politica si obiectivele calităţii .A.2.2.Legislatii .2. diagrame. planuri.Legislaţie in vigoare documentaţie de reglementare : Programe.3 în compartimentul respectiv. 3. Bucureşti si sunt utilizate în SMC al Sucursalei.Fise de proces . Decizii . Documente interne ale SMC al Sucursalei . Regulamente emise de autoritatile de reglementare) . 3. specificaţii tehnice.care reglementeaza : a) Aprobarea documentelor înainte de emitere pentru adecvarea acestora b) analiza .4 Controlul documentelor Tinerea sub control a documentetiei SMC este reglementata prin procedura de sistem PS 4.Proceduri de sistem . Bucureşti Sunt documente primite în regim controlat de la SC PETROM S.5.Formulare tipizate si inregistrari externe .Standarde de firma si specificatii tehnice . Prescriptii.3. Documente interne ale SMC al SC PETROM S. actualizarea dacă este cazul şi reAprobărea documentelor c) asigurarea identificării modificărilor în document şi a stadiului reviziilor curente ale documentelor d) asigurarea existenţei versiunilor relevante ale documentelor Aplicăbile în locurile de utilizare e) asigurarea păstrării lizibilităţii şi identificării facile a documentelor f) asigurarea identificării documentelor de provenienţă externă şi distribuţiei controlate g) prevenirea utilizării neintenţionate a documentelor perimate păstrate în scop de istorie La nivelul fiecărui compartiment este ţinută sub control Lista documentelor Aplicăbile ca urmare a implementării procedurii PS 4.

Aprobarea şi difuzarea de Programe şi planuri de activităţi Responsabilităţile generale ale funcţiilor din sucursală implicate în funcţionarea SMC sunt prezentate în continuare.3.Aprobarea fiselor de post. • Aprobă componenţa unor comisii care urmează a desfaşura activităţi in cadrul SMC 17 . Managementul Sucursalei Director Sucursala • Stabileşte şi aprobă politica privind calitatea şi obiectivele calităţii • Analizează periodic SMC din Sucursală inclusiv politica şi obiectivele şi stabileşte măsuri de îmbunătăţire. RESPONSABILITATI SI AUTORITATI 3. Fiecare compartiment păstrează si actualizează lista inregistrărilor emise si pastrate in compartiment ca urmare a implementarii procedurii de controlul inregistrărilor. Inregistrările tinute sub control acoperă cerinţele explicite ale standardului ISO 9001 : 2000 si necesităţile de dovezi obiective privind funcţionarea eficace a tuturor proceselor SMC stabilit in Sucursală. Generalitati Conducerea Sucursalei a asigurat definirea şi comunicarea responsabilităţilor si autorităţilor pentru tot personalul implicat în activităţi de conducere. . .Ţinerea sub control a inregistrărilor calităţii se reglementează prin procedura PS 4. • Aprobă Programele si planificarile anuale privind utilizrea resurselor si activităţile operaţionale în procesele sale. • Aprobă alocarea de resurse umane şi materiale necesare funcţionării SMC şi proceselor sale.Aprobarea şi difuzarea documentelor SMC.2.1.Emiterea de decizii pentru funcţiile din organigrama. depozitare si protejare a acestora . care stabileşte regulile si descrie activităţile pentru controlul inregistrărilor ce trebuie stabilite si menţinute in scopul furnizării dovezilor privind realizarea conformităţii cu cerinţele si funcţionarea eficace a SMC. 3.Aprobarea obiectivelor calităţii.Elaborarea ROF al Sucursalei. Proceduri şi Instrucţiuni(elaborate de compartimentul managementul calităţii) şi modificările(reviziile) acestora. . . .Elaborarea organigramei Sucursalei.3. • Aprobă contracte.4. • Aprobă documentele SMC : Manualul Calităţii. 3. La acest capitol nu se reiau responsabilităţile pentru activităţi operaţionale cuprinse în procedurile documentate ale SMC.3. execuţie şi control al proceselor SMC prin : . regasirea pe durata stabilită de păstrare si eliminarea inregistrărilor. Procedura aplicată defineşte modul de identificare . comenzi. .2.

Buzincu Cătălin. • Verifica documentele si inregistrarile realizate de compartimentul Managementul Calităţii pentru sedintele de analiza de management.procedurile instructiunile si planurile calităţii elaborate. • Aplică prevederile care ii revin din documentele SMC • Aprobă IL elaborate in compartimentele din subordine • Elaborează si verifica procedurile operationale elaborate de compartimente • Aprobă contracte. implementate şi menţinute b) a se asigura ca este promovata in cadrul organizatiei constientizarea cerintelor clientului • Programeaza sedintele de analiza efectuata de management. • Analizeaza periodic rezultatele proceselor SMC desfăşurate in compartimentele din subordine si stabileste masuri de imbunatatire • Participă la analiza efectuata de management si asigura realizarea activitatilor stabilite pentru compartimentele din subordine.redactate si transmise Compartimentului Managementul Calităţii • Elaborează documentaţia SMC pentru auditul intern. • Aprobă documentele elaborate de catre Responsabilul compartimentului Managementul Calităţii pentru sedintele de analiza de management. Director economic • Aplică politica . propune si urmareste realizarea obiectivelor calităţii in compartimentele si activităţile din subordine. comenzi • Pregăteşte proiectul de BVC Responsabil compartiment Managementul Calităţii • Elaborează documentele referitoare la problemele care vor fi discutate in cadrul sedintelor de analiza de management • Difuzează participăntilor la şedinţa documentele elaborate • Păstrează înregistrările generate pe parcursul şedinţei de analiza de management • Analizeaza si verifica din punct de vedere al respectarii cerintelor standardului in domeniul managementului calităţii. • Aprobă programul de acţiuni corective / preventive • Aprobă evaluarea performantei personalului şi planul de instruire. • Aprobă planurile anuale de audit • Analizeaza periodic SMC. 18 .• • Aplică prevederile care îi revin din documentele SMC Respecta si asigura conditiile pentru aplicarea legislatiei cu impact asupra SMC Reprezentantul managementului la cel mai inalt nivel (pentru SMC) A fost numit directorul Sucursalei-Ing. care in afara responsabilitatilor functiei sale are responsabilitate si autoritate pentru : a) a se asigura ca procesele necesare sistemului de management al calităţii sunt stabilite. asigurându-se de continua sa adecvare si menţinere.

Responsabilul CTC 19 . Sefi servicii / secţii / compartimente Pe lângă responsabilitatile specifice activitatilor fiecarui compartiment din structura organizatorica a Sucursalei(detaliate in proceduri).01-“Ghid pentru elaborarea procedurilor si instructiunilor de lucru”.3.rapoartele despre desfasurarea activitatilor specifice si a proceselor din sucursala.• • • • • • • • • • Verifică prin audit implementarea planurilor calităţii.se adauga urmatoarele: • Elaborează documentele SMC pentru procesele specifice compartimentului • Aplică prevederile SMC in activităţile proprii.2. toate observaţiile rezultate din auditurile desfăşurate Verifica realizarea si monitorizeaza efectele acţiunilor preventive Analizeaza masurile preventive propuse de compartimentele implicate Raspunde de arhivarea si pastrarea tuturor inregistrărilor SMC implementat in Sucursala Raspunde de revizia si difuzarea controlata a documentelor SMC Elaborează suporturile de instruie si chestionarele de evaluare a insusirii notiunilor din domeniul managementukui calităţii Codifica documentele SMC si mentine evidenta codurilor acestora Participă la instruiri externe care comunica noutatile aparute in domeniul managementului calităţii. Responsabilii de procese • Elaborează si redacteaza PO/IL pentru procesele/activităţile respective in conformitate cu cerinţele procedurii PO 4.faţă de standardul SR EN ISO 9001 :2001 şi alte documente de referinţă . • Analizeaza impreuna cu functiile implicate modificarile propuse si le opereaza in continutul documentului. • Difuzeaza pe baza “Listei de difuzare” copii ale materialelor elaborate functiilor implicate iar exemplarul original se difuzeaza Compartimentului Managementul Calităţii.Elaborează informarile despre implementarea SMC si le transmite Responsabilului compartimentului Managementul Calităţii • Cunoaste si respecta procedurile Aplicăbile compartimentului respectiv • Aplică reglementarile legale din domeniul sau de activitate • Participă la sedintele de analiza de management cind sunt convocat • Elaborează la termenele stabilite. Verifică implementarea acţiunilor corective stabilite Identifică drept constatări şi încadrează ca neconformităţi.

implementat si mentine un SMC conform standardului de referinţă SR EN ISO 9001 :2001 pentru activitatea de distributie carburanti. DESCRIEREA INTERACŢIUNILOR DINTRE PROCESELE SMC DIN CADRUL SUCURSALEI 4.• • • • • • Efectueaza inspectii si incercari asupra produselor aprovizionate. care aduc valoare adaugată performanţei 20 .1.instruirea si atestarea pe functii a personalului • Aplică prevederile SMC in activităţile proprii.cu privire la reglementarile continute in procedurile documentate • Elaborează informarile despre implementarea SMC şi le transmite Responsabilului compartimentului Managementul Calităţii. Stabileste acţiuni corective Cunoaste si respecta procedurile Aplicăbile activitatilor desfăşurate Aplică prevederile SMC in activităţile proprii Elaborează informarile despre implementarea SMC si le transmite Responsabilului compartimentului Managementul Calităţii. produse complementare si servicii şi a decis să imbunătăţească continuu eficacitatea acestui sistem in conformitate cu cerinţele standardului de referinţă. In acest sens au fost definite ca procese activităţile desfăşurate in cadrul Sucursalei care contribuie la realizarea cerinţelor standardului de referinţă. este bazat pe abordarea de proces conform recomandărilor standardului de referinţă.livrate. documentat. Metrolog • Stabileste Programul de verificare metrologica a DMM • Efectueaza calibrarea rezervoarelor din staţii si depozite. GENERALITATI Sucursala a stabilit.incetare a Contractului individual de munca pentru personalul Sucursalei • Elaborează planul de instruire • Administreaza toate dovezile obiective referitoare la calificarea.depozitate.verificând conformitatea produselor cu cerinţele standardelor de produs Efectueaza controlul produsului neconform si rezolva reclamatiile clientilor referitoare la calitatea produselor petroliere comercializate. Şef compartiment Resurse Umane • Intocmeste documentaţia pentru angajare.schimbare loc de munca.numire in functie.promovare.schimbare functie. 4. Sistemul de managementul calităţii aplicat.

La sfârsitul lanţului monitorizarea satisfacţiei clientului aduce informaţii referitoare la percepţia clientului cu privire la satisfacerea cerinţelor sale. La începutul lanţului această abordare bazată pe proces scoate în evidenţă rolul semnificativ al clientului în definirea cerinţelor ca date de intrare.2. este chiar şeful compartimentului. Lanţul de procese începe si se sfârşeşte cu clientul. a stabilit procesele. În cadrul Sistemului de Management al Calităţii interelaţionarea proceselor se stabileşte pe baza definirii procesului ca activitate care transformă datele de intrare în date de iesire. Sucursala PECO Vaslui a identificat un lanţ de procese care sunt planificate. în cazul proceselor desfăşurate într-un singur compartiment responsabilul de proces .) Managementul calităţii se realizează prin conducerea acestei reţele de procese care există în cadrul funcţiunilor si între acestea. f) se implementeaza acţiuni necesare pentru a realiza rezultatele planificate si imbunatatirea continua a acestor procese. procedurile si resursele aferente au fost definite si sunt coordonate consecvent. obiectul de activitate si serviciile realizate în conformitate cu Regulamentul de Organizare si Funcţionare.resurserezultate “. În scopul realizării obiectului de activitate. aceste procese.SUCURSALA "PECO" VASLUI si-a definit scopul. funcţiile si structura organizatorică adecvată si prezentată în organigrama societăţii (anexa1). 4.A BUCUREŞTI . Datele de iesire dintr-un proces devin date de intrare pentru procesele conexe (fiecare procedură descrie unul sau mai multe procese. Date de intrare Procedura X Proces Date de iesire Date de intrare Procedura Y Proces Date de iesire Date de intrare Proces 21 Date de iesire . Pentru fiecare proces identificat este numit un responsabil de proces.) c) au fost determinate criteriile şi metodele necesare pentru a se asigura atât operarea cât şi controlul eficace al acestor procese si au fost documentate în Proceduri de sistem şi operationale. adică pentru a realiza un raport optim .generale a Sucursalei sau susţin acest efort şi care implică structurile funcţionale şi resursele specifice. Pentru a funcţiona eficace. masoara si analizeaza aceste procese. coordonate si efectuate pentru a adăuga valoare. d) s-a asigurat disponibilitatea resurselor si informatiilor necesare pentru a sustine operarea si monitorizarea acestor procese e) se monitorizeaza. SC "PETROM" S. pentru fiecare proces s-au stabilit fişe de proces. De asemenea.. Funcţionarea unei organizaţii este definită ca un ansamblu de activităţi (procese) în cadrul căruia se realizează obiectivele derivate din obiectivele generale ale organizaţiei – adică un grup de activităţii omogene specializate ale acesteia. In acest scop în cadrul sucursalei : a) au fost identificate procesele necesare SMC b) s-a determinat succesiunea şi interacţiunea acestor procese (cap. diagrame de flux si instrucţiuni de lucru. Aceste procese sunt corelate si în interacţiune. responsabilităţile.2. Pentru ca sistemul să fie eficient. precum si resursele necesare.

coordonate de functia de managementul calităţii. deoarece iesirea de la procesul furnizor conditioneaza Aceste interacţiuni includ si alocarea de resurse. In concluzie in SMC implementat in cadrul Sucursalei . Identificarea si definirea proceselor SMC. Documentaţia realizata pentru procesele SMC asigura eficacitatea planificarii. de sistem şi operationale) sau instructiuni de lucru. Managementul interacţiunilor de planificare si Aprobare este realizat pe baza procedurilor documentate pentru managementul specific si constituie intrari pentru procesele cu care interactioneaza. 4. suport si de masurare-analiza-imbunatatire. instructiuni). verificare.Sucursala a definit pentru SMC procesele care aduc valoare adaugata si performanta in activitate(procese principale) si procesele care le sustin pe primele. Procesele de management si suport se desfasoara in paralel cu procesele principale. interacţiunile dintre procese sunt tinute sub control prin aplicarea documentelor de proces(proceduri.2. controlul inregistrărilor. Asa cum se sublinia la cap. Majoritatea proceselor SMC sunt documentate in Proceduri (de proces. sub aspectele specifice.Procedura Z Conform recomandarilor standardului SR EN ISO 9001:2001 generic procesele necesare SMC cuprind activitati de management general si de managementul (asigurarea )resurselor.1. Relatia client/furnizor dintre procesele principale si dintre acestea si unele procese suport se considera o interactiune semnificativa. implementarea de acţiuni corective si preventive au interacţiuni semnificative cu toate celelalte procese ale SMC. de management. Procesele de administrare si control a SMC. 4. acceptare) reprezinta de asemenea interacţiuni semnificative care pot conduce la modificari in procesele controlate la acceptarea sau neacceptarea iesirilor din aceste procese. PROCESE EXTERNALIZATE/SUBCONTRACTATE Conform politicii SC PETROM S. Succesiunea si interactiunea proceselor Procesele principale de realizare a produselor/serviciilor sunt procese in succesiune directa si in relatie de client/furnizor. Activităţile de control (masurare.2. o serie de procese sau activitati in cadrul unor procese desfăşurate in cadrul Sucursalelor au fost externalizate si sunt 22 . de realizare a produsului/serviciului si de masurare-analiza imbunatatire. Rezultatele interacţiunilor de control pot conduce la stabilirea de necesitati de imbunatatire ale SMC si proceselor. analiza efectuata de management. auditul intern.A. de optimizare a costurilor. respectiv controlul documentelor. 4. operarii si controlului acestora. a parametrilor de operare si control este realizata in fisele de proces si in diagramele de proces.3.

POLITICA REFERITOARE LA CALITATE Conducerea Sucursalei a formulat politica referitoare la calitate(cap.03) .Relatii cu publicul 5. precum si a cerintelor legale si reglementare. urmarire. c) Asigurarea stabilirii de obiective ale calităţii pentru procesele si functiile relevante ale Sucursalei d) Asigurarea resurselor necesare functionarii SMC.3. avizare. 5.2. Procesul efectiv de realizare a activitatilor externalizate/subcontractate este documentat si se desfasoara de catre entitatea subcontractanta. Proiectare care se realizeaza in totalitate prin subcontractare cu firme de specialitate.subcontractate. 5.01-Contractarea produselor petroliere) .Evaluarea satisfactiei clientului(PO 8.2.2. realizarea politicii si obiectivelor calităţii.1.1.4. cu exceptia conditiei 7. Aceasta excludere nu afecteaza conformitatea rezultatelor din procesele de furnizare servicii/produse deoarece temele de proiectare. avizarea si Recepţia proiectelor se realizeaza de catre Sucursala impreuna cu SC PETROM SA Bucureşti. din Manualul Calităţii) care : 23 . recepţie stabilite prin procesele proprii beneficiare ale rezultatelor proceselor subcontractate. Sucursala isi asigura controlul asupra acestor procese prin activitati de planificare.2.01) . 5. GENERALITATI SMC aplicat in cadrul Sucursalei este structurat conform cerintelor standardului de referinţă SR EN ISO 9001 :2001 si raspunde cerintelor acestuia. e) Conducerea analizelor efectuate de management pentru asigurarea adecvarii si eficacitatii SMC si imbunatatirea continua a acestuia. RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI Managementul la cel mai inalt nivel al Sucursalei s-a angajat in dezvoltarea si implementarea SMC. DESCRIEREA SISTEMULUI DE MANAGEMENTUL CALITĂŢII 5. 2. si pentru imbunatatirea continua a acestuia prin : a) Stabilirea unei politici referitoare la calitate la nivelul sucursalei b) Comunicarea in cadrul Sucursalei a politicii referitoare la calitate si a importantei satisfacerii cerintelor clientilor.Analiza comenzilor si cererilor de oferta(PO 7.Tratarea reclamatiilor clientilor(PO 8. In acest scop in cadrul sucursalei se desfasoara urmatoarele procese si activitati : . ORIENTAREA CATRE CLIENT Conducerea Sucursalei se asigura ca cerinţele clientului sunt determinate si satisfacute in scopul cresterii satisfactiei clientului.3.

c) Planificarea activitatilor din procesele subcontractate in corelatie cu procesele proprii d) Planificarea schimbarilor in SMC astfel incat. Planificarea se concretizeaza in Programe anuale plecând de la Aprobărea BVC pentru toate activităţile si procesele SMC. Modalitatea de desfasurare a activitatilor pentru planificarea obiectivelor calităţii sunt prezentate in PO 5.5.3.3.actualizarea si comunicarea politicii referitoare la calitate si obiectivelor calităţii PO 6. sa se mentina integritatea SMC la aceste schimbari.6. Obiectivele sunt in concordanta cu politica referitoare la calitate si sunt actualizate anual. inclusiv cele referitoare la produse/servicii pentru procesele si functiile relevante ale Sucursalei.5. AUTORITATE SI COMUNICARE 5. Planificarea obiectivelor calităţii Asa cum se prezinta la cap.01.a) este adecvata activitatii sucursalei si armonizata cu politica SC PETROM SA Bucureşti. Procedurile care descriu activitati de planificare ale SMC sunt : PO 5. etc. RESPONSABILITATE.) si anual la analiza efectuata de management.6. Sucursala raporteaza la SC PETROM SA Bucureşti .2.acestea necesitand resurse.1. 2.1. Planificarea SMC Conducerea sucursalei asigura planificarea SMC prin : a) Planificarea strategica : BVC.Stabilirea. e) este analizata periodic pentru adecvare continua 5. Obiectivele calităţii sunt formulate in termeni masurabili avand asociati indicatori de performanta si responsabilitati. managementul sucursalei a asigurat stabilirea obiectivelor calităţii. pe baza planificarii proceselor si a interacţiunilor dintre acestea. 5. politica si obiective ale calităţii b) Planificarea proceselor SMC si a criteriilor si metodelor pentru operarea si controlul acestora precum si a interacţiunilor dintre acestea.2.1. PLANIFICARE 5. b) include un angajament pentru satisfacerea cerintelor clientului si pentru imbunatatirea continua a eficacitatii SMC c) asigura cadrul pentru stabilirea si analizarea obiectivelor calităţii d) este comunicata si aplicata de toti salariatii Sucursalei PECO Vaslui.01. Responsabilitate si autoritate 24 .Alocare de resurse 5.01. Obiectivele sunt analizate periodic(audit intern. Compartimentele responsabile de activităţile planificate(programe) urmaresc si raporteaza conducerii sucursalei modul de realizare a programelor.5. analiza date. al Manualului Calităţii.

Decizii . responsabilitate si autoritate pentru : a) a se asigura ca procesele necesare SMC sunt stabilite.politica si obiectivele calităţii . 3.2.dispozitii operative in caz de urgenta .responsabilitatile si autoritatile functiilor implicate in functionarea SMC . Reprezentantul managementului Reprezentantul managementului a fost numit :. 5.Organigrama .Documentele SMC .implementate si menţinute.3. Modalitatile de comunicare folosite sunt : . Exista relatii de comunicare pe orizontala intre compartimentele functionale in legatura cu desfasurarea programelor comune. c) a se asigura ca este promovata in cadrul organizatiei constientizarea cerintelor clientului. etc. Activităţile de comunicare includ : .dispozitii operative de organizarea locului de munca .transmitere oficiala de documente continand date si informatii . in afara de responsabilitatea pentru functia de baza. Comunicare interna Conducerea sucursalei a stabilit procese adecvate de comunicare privind functionarea si eficacitatea SMC.dispozitii operative in desfasurarea activitatii .Fise de post .Directorul Sucursalei RM are. realizarea interacţiunilor dintre procese. 5. rezultatele obtinute si activităţile de imbunatatire ale eficacitatii SMC Procesul de comunicare interna se realizeaza pe linie de autoritate de la conducerea sucursalei si compartimentul managementul calităţii spre compartimentele functionale prin documente sau sedinte operative.6.afisaje la locurile de munca 25 .6.Programe anuale si programe operationale La cap.transmitere de date si informatii pe suport informatic .programele si planificarile SMC si proceselor sale . de analiza . de lucru .ROF .date si informatii privind functionarea SMC a proceselor. b) a se asigura de functionarea SMC si de a identifica orice necesitate de imbunatatire.comunicari la instruiri periodice sau la angajare .comunicari in sedinte operative .Conducerea Sucursalei asigura ca responsabilitatile si autoritatile sunt definite si comunicate in cadrul sucursalei prin : .cerinţele privind functionarea SMC si proceselor .3 al Manualului Calităţii sunt prezentate Responsabilitatile si autoritatile pentru functionarea SMC ale functiilor relevante din organigrama Sucursalei.

3. realizarea programelor de analiza anterioara.5. aprobat de directorul sucursalei. Dosarul analizei este intocmit de Responsabilul compartimentului Managementul Calităţii si contine : 5.7.7. Din procesul verbal se extrage programul de masuri reiesit din analiza efectuata de management. Raportul face o sinteza a documentelor si informatiilor de la dosarul analizei. ANALIZA EFECTUATA DE MANAGEMENT 5.Generalitati Directorul Sucursalei analizeaza periodic. cu termene si 26 . Elemente de intrare ale analizei a) Raportul Responsabilului compartimentului Managementul Calităţii avizat de Reprezentantul managementului privind performantele SMC. adecvat si eficace . Analiza include informatii din functionarea SMC. Analiza se efectueaza sub forma de reuniune condusa de directorul general / reprezentantul managementului la cel mai inalt nivel. La analiza participă directorul economic si sefii/responsabilii de compartimente nominalizati de director in programul analizei . realizarea obiectivelor . de regula anual. se identifica decizii siacţiuni referitoare la : a) imbunatatirea eficacitatii SMC si proceselor sale b) imbunatatirea produsului in raport cu cerinţele c) necesitatea de resurse si planificarea strategica d) strategii de marketing si satisfacea clientilor Rezultatele analizei se inregistreaza de catre Responsabilul compartimentului Managementul Calităţii in procesul verbal al analizei.2. b) Informatii privind rezultatele auditurilor interne si externe c) Informatii de feed-back de la clienti d) Informatii privind performanta proceselor si calitatea produselor/serviciilor e) Stadiul acţiunilor de la analiza anterioara f) Schimbari ce ar putea influenta SMC . inclusiv in politica si obiective g) Recomandari de imbunatatire 5. acţiunile corective si de imbunatatire . oportunitati de imbunatatire a sistemului si proceselor.7. Elemente de iesire ale analizei Urmare a analizei informatiior existente la dosarul analizei .1. de schimbari in politica si obiective.7. SMC pentru a se asigura ca este corespunzator.

01 Managementul resurselor umane. 5. Resurse umane a) Norma de structura de personal este stabilita prin organigrama sucursalei b) Competenta necesara pentru personalul ce desfasoara activitati care influenteaza calitatea este stabilita prin Fisa postului c) Anual se planifica activitati de instruire si calificare/autorizare a personalului pentru indeplinirea cerintelor de competenta. La termenele stabilite in program Responsabilul compartimentului Managementul Calităţii urmareste realizarea masurilor stabilite. f) Compartimentul Resurse Umane pastreaza dosarul personal al fiecarui salariat in care sunt cuprinse inregistrari adecvate referitoare la studii. consemneaza in program constatarile si raporteaza Directorului sucursalei situatia rezolvarii.3.resurse umane . Aspectele concrete ale activitatii de analiza sunt prezentate in procedura PO 5.infrastructura . prin instruire si comunicare interna se asigura constientizarea personalului de importanta activitatilor sale si de responsabilitatile privind realizarea obiectivelor calităţii.6. experienta si abilitati.responsabilitati aprobat de directorul sucursalei .8.mediu de lucru Resursele financiare asigurate prin realizarea BVC asigura alocarea resurselor umane si materiale (infrastructura. Infrastructura 27 . mediu de lucru).8.2.2. MANAGEMENTUL RESURSELOR 5. la audituri interne si la analize se evalueaza eficacitatea instruirilor si calificarilor/autorizarilor realizate e) Prin activităţile specifice SMC.resurse financiare . Detalii in Procedura PO-6.01. 5. d) Periodic.1.8.8. 5.Programul de masuri si o copie a procesului verbal al analizei se difuzeaza de catre Responsabilul compartimentului Managementul Calităţii participantilor la analiza si persoanelor avand stabilite responsabilitati. Asigurarea resurselor Sucursala a determinat si a alocat resursele necesare pentru : a) implementarea si menţinerea SMC precum si pentru imbunatatirea continua a eficacitatii acestuia b) Cresterea satisfactiei clientului prin indeplinirea cerintelor sale Resursele implicate in functionarea SMC sunt : . instruiri.

Personalul beneficiaza de echipament de protectie.intretinerea si gestionarea sistemului informatic si de comunicare Elementele de baza ale infrastructurii cuprind : . depozite cu conditii de mediu controlate).instalatii pentru servicii sau productie . Planificarea realizarii produsului/serviciilor presupune : stabilirea obiectivelor calităţii pentru produse/servicii(conform Programului de managementul calităţii) stabilirea cerintelor pentru produs/serviciu– cuprinse in contracte si standarde de produs.realizarea de program de investitii .achizitii de echipament si utilaje .3.mijloace de transport.standarde.Documentatie software.Conditii de mediu pentru lucrul la vanzare la pompa . Mediul de lucru se refera la : . comunicatie.Transport PO 6. informatica . de lucru.mentenanta si lucrari de reparatii a infrastructurii existente Detalii privind activităţile de alocarea si menţinerea infrastructurii se prezinta in procedurile : PO 6.reglementari etc. reglementari 28 . 01 – Asigurarea infrastructurii prin proiecte de investitii PO 6.de imagine. staţii.9.8.3.DMM care respecta normele interne si internationale .3.Conditii de mediu pentru depozitarea produselor petroliere si complementare(rezervoare. 5. utilitati asociate .4. 5.cladiri. Cerinţele privind disponibilitatea infrastructurii se realizeaza prin Aprobărea BVC si : .9.Asigurarea cerintelor Normelor PM si PSI .1.Conditii de mediu pentru lucrul in laboratorul de determinari fizico-chimice .3. 03. rezervoare pompe de livrare . REALIZAREA PRODUSULUI 5. birouri.Conducerea Sucursalei a determinat si alocat si mentine infrastructura necesara pentru realizarea serviciilor/produselor la nivelul de conformitate specificat. Planificarea realizarii produsului/serviciului Sucursala planifica si desfasoara procese pentru realizarea produselor/serviciilor si procese suport sau de masurare necesare sustinerii realizarii produselor. 02 – Mentenanta infrastructura PO 6.depozite. . Mediul de lucru Sucursala a stabilit si realizeaza mediul de lucru astfel incat conformitatea produselor/serviciilor cu cerinţele sa nu fie afectata. 04.Procurarea.Conditii de mediu in birourile si incintele sediului si staţiilor .

2.eventualele riscuri. Dacă clientul nu furnizează nici o declaraţie documentată a cerinţelor.cerinţele si conditiile tehnice pe care trebuie sa le respecte produsul.10.10. •cerinţele referitoare la produs sunt specificate de către clienţi prin comenzi/contracte ( pentru livrarea produselor petroliere si complementare din depozite) . acestea sunt identificate si confirmate de organizaţie inaintea acceptării comenzii. Analiza contractelor si a comenzilor.de tip client-furnizor .2. atunci când este cunoscută. inclusiv privind livrarea si post. dar necesare pentru utilizarea specificată sau intenţionată .livrarea si precizate in contractul de vânzare-cumpărare incheiat cu clientul . •cerinţele legale si de reglementare referitoare la produs. Cerinţele de identificat la un produs sunt: •cerinţele specificate de către client .Analiza contractului ia in considerare: cerinţele si obiectul contractului.reglementari referitoare la transport si depozitare si in contractele de livrare .10. evalueaza daca cerinţele clientului sunt clar definite si bine intelese si daca organizatia are capabilitatea sa indeplineasca cerinţele contractuale. 5. Analiza cerintelor referitoare la produs Contractele interne ale Sucursalei cu terte persoane fizice sau juridice tin seama de cerinţele referitoare la produs. •cerinţele nespecificate de către client . Comunicarea cu clientul Sucursala a stabilit si implementat modalităti eficace de comunicare cu clienţii in legătură cu : a) informaţiile despre produs /serviciu 29 . conştientizarea personalului implicat la modificarea cerinţelor. acolo unde este cazul.criteriile de acceptare.3.1.se efectuează precontractual . PROCESE REFERITOARE LA RELATIA CU CLIENTUL 5. in legislatie.Divergenţele care se pot ivi . Determinarea cerintelor referitoare la produs/serviciu Cerinţele referitoare la produse/servicii sunt cuprinse in standardele de produs.securitatea produsuluietc. 5.structurii functionale si resurselor alocate 5. conform procodurii operaţionale PO7.cerinte legale si de reglementare referitoare la produs. La modificarea cerinţelor . organizaţia se asigură de: modificarea documentelor relevante.10. sau sunt specificate verbal (in cazul livrărilor produselor petroliere si complementare in staţiile de distribuţie) .01. pot fi rezolvate.stabilirea proceselor necesare realizarii produselor/serviciilor conform politicii si obiectivelor calităţii.

. Activităţile de comunicare cu clientul urmaresc intelegerea si satisfacerea cerintelor pentru cresterea satisfactiei acestora.Avize si observaţii la proiectele subcontractate.2. Marketing. 5.Desene de execuţie si devize pentru lucrări de reparaţii capitale . propune măsuri de imbunătăţire si le prezintă la analiza efectuata de management.3) Activitatea de proiectare si dezvoltare de infrastructură se face prin subcontractare cu unităţi specializate. obţin avize conform reglementarilor legale. Relatii Publice.11.1.b) tratarea cererilor de ofertă .11.01 « Analiza efectuata de management »”. 30 .3. « Evaluarea satisfactiei clientilor » “. de regulă din cadrul SC PETROM SA sau agreate de SC PETROM SA .Metrologie verifică si avizează fazele de proiectare. inclusiv reclamaţiile Compartimentele implicate in comunicare sunt : Serviciile: Comercial . Compartimentul Managementul Calităţii utilizează informaţiile monitorizate privind satisfactia clientului. caietele de sarcini. Elementele de iesire sunt verificate si trebuie să corespundă elementelor de intrare specifice. TIMEM-Mediu. studii de fezabilitate. Planificarea proiectarii si dezvoltarii Se realizează prin inaintarea de propuneri pentru Programul de investitii si pentru BVC. .Compartiment Managementul Calităţii -CTC. Elemente de intrare ale proiectarii si dezvoltarii Elementele de intrare ale proiectarii pentru dezvoltare sunt : studiile de fundamentare. Sectia Comerciala Vaslui (inclusiv Gestiunile Bârlad .11.2.03. Reclamatiile primite de la clienţi se tratează conform procedurii operationale PO 8.Studii de fundamentare investiţie .11. 5.Investiti. PO 8. Compartiment PM-PSI. teme de proiectare. 5.Transporturi.Mecano-Energetic. comenzilor si contractelor inclusiv amendamentele la acestea c) feed-back de la clienţi . Husi). Staţii de distributie. celelalte documente se subcontractează iar specialiştii Sucursalei le verifică pentru avizare si recepţie(la nivelul sucursalei se pot realiza caiete si teme de proiectare pentru lucrări de mică amploare). Cu exceptia studiilor de fundamentare care se elaborează la Sucursală. se urmareşte realizarea si se raportează la SC PETROM SA. conform procedurilor operationale . Programul anual de investiţii este repartizat pe Sucursală. Personalul propriu de la Serviciul Tehnic. PO 5. le analizeaza. Elemente de iesire ale proiectarii si dezvoltarii Elementele de iesire ale activităţii proprii de proiectare pot fi după caz : ..2. PROIECTARE SI DEZVOLTARE ( CERINŢA 7. Caiete de sarcini pentru lucrări de mică amploare .6. 5.01.Teme de proiectare.

depozitare . -stabilirea şi documentarea infrastructurii.12.04 .produse complementare in staţii si depozite .5.12. 5. CTE .recepţie si punere in functiune a obiectivului proiectat La aceste activitati participă specialiştii Sucursalei şi ai SC PETROMSA Bucureşti .inspecţii in fazele determinante .05 . Validarea proiectarii si dezvoltarii Validarea proiectării se realizează prin : . Procesul de aprovizionare Sucursala a dezvoltat si aplică un proces de aprovizionare eficace pentru a asigura că produsele aprovizionate sunt conform cu cerinţele specificate. financiare).4.06.produse petroliere in staţii si depozite .4. nu se poate în permanenţă să se verifice elementele de ieşire . Analiza si verificarea proiectarii Analiza si verificările proiectelor subcontractate se realizează la fazele planificate.validează orice proces de recepţie . PO 7. Pentru aprovizionarea cu : . Din această cauză Sucursala PECO Vaslui .avize ale autoritatiilor .11. materiale . -Aprobarea documentaţei în CD. PO7.11. de a obţine rezultatele planificate . livrare produse şi servicii.1. Referitor la procesele de livrare produse/servicii către clienţi.4.4. PO 7.5. PO7. APROVIZIONARE 5. 5. evaluarea si reevaluarea furnizorului .după parcurgerea următoarelor etape: -identificarea proceselor. Avizul si eventualele observaţii se inregistrează sub forma unui memoriu tehnic care insoţeşte documentaţia pentru avizare.4. 31 . de către specialiştii sucursalei. se realizează conform criteriilor de selecţie stabilite procedural.funcţie de abilitatea lor de a furniza produse conforme cu cerinţele organizaţiei . procese în care deficienţele devin evidente numai după ce produsul se află ăn utilizare sau după ce serviciul a fost furnizat . Modul de desfasurare a procesului de aprovizionare este prezentat in procedurile documentate PO 7.avizare in CTE al SC PETROM SA Bucureşti . -stabilirea capabilităţii sucursalei de a furniza produse şi servicii .pentru sustinerea proceselor din sucursale Selectarea . -identificare cerinţelor pentru produsele şi serviciile livrate.4. -planificarea resurselor ( umane .02. 03 .

Furnizorii sunt selectati dintre cei care au incheiat Protocoale de agreere cu SC PETROM SA Bucureşti . PO7. includ: a) disponibilitatea informaţiilor privind caracteristicile produsului /serviciului respectiv : Standardele de produs. aşa cum este prevăzut in procedurile de aprovizionare sau alte documente SMC aplicabile. Sunt verificate documentele insotitoare.13.2. in condiţii controlate .13. 5.2. 5.04.2.12. Echipamentele utilizate sunt conforme cu schemele tehnologice. •sunt verificate / Aprobate privind adecvarea . PO7. după caz: •descriu clar si unic produsul de aprovizionat. Activităţile de livrare produse petroliere si complementare de prestare servicii si de productie sunt descrise in procedurile operationale PO7. Recepţia este efectuata la primirea in depozit. Informatii pentru aprovizionare Informaţiile pentru aprovizionare sunt fixate prin contractele cadru sau comenzile de aprovizionare emise de Sucursală si care satisfac următoarele cerinţe . sau ori de câte ori este necesar.de asemenea execută lucrărări de prestări servicii prin spălătoriile auto si colonete apă/aer-din staţiile de distribuţie modernizate . complementare si servicii .2.La nivelul Sucursalei se menţine .2. depozit).1. 5. e) Modul de livrare a produselor si garantiile acordate Livrarea produselor se face catre clienti fizici la staţii si catre persoane juridice din depozit(sau staţii). Recepţia se incheie cu procesul verbal de recepţie/nota de recepţie si intrarea produsului in gestiune/magazie. c) Utilizarea echipamentelor adecvate desfăşurarii activităţilor de desfacere produse petroliere .. declaraţiile de conformitate sau rapoartele de incercare de la rafinării.02. Controlul productiei si al furnizarii serviciului Sucursala planifică si realizează serviciile de desfacere produse petroliere si complementare . documentele de calitate si dacă este cazul se execută verificări sau analize suplimentare. anual .care este aprobată de Directorul Sucursalei si actualizată de către Şeful Serviciului Comercial . Produsele sunt insotite de buletin de analiza(in statie. inainte de emiterea lor la furnizor. Produsele aprovizionate sunt verificate in vederea recepţionării .07. Verificarea produsului aprovizionat Produsul aprovizionat este verificat la recepţie. PO 7. staţie de distribuţie. de catre comisia de recepţie sau la primirea produselor in staţiile de distributie de catre comisia de recepţie din staţii. d) disponibilitatea dispozitivelor de monitorizare si masurare si executia de masurari ai parametrilor produsului si a celor functionale.calitativ si cantitativ.Lista furnizorilor acceptaţi”.3.06. PO7.12. proiectele de dotari si cartile tehnice ale utilajelor.2. PRODUCTIE SI FURNIZARE DE SERVICII 5. b) disponibilitatea procedurilor si instrucţiunilor de lucru pentru realizarea : activităţilor de distributie produse sau furnizare servicii. care după caz.03. f) automatizarea proceselor de productie 32 .

dar provenite din livrari diferite se amesteca in depozit.13.13. La constatarea de astfel de situatii se intocmesc note de constatare si se rezolva situatia in mod amiabil cu clientul. 5. Depozitarea se realizeaza in magazii sau in rezervoare inchise si controlate. Defectiunile sunt depistate.Automatizarea proceselor de livrare la pompa cuplat cu casa si baza de date de gestiune si automatizarea serviciilor. permite tinerea sub control a procesului de livrare carburanti sau furnizare de servicii. Cu exceptia situatiilor de defectiuni in circuite si rezervoare calitatea produsului nu este afectata de manipulare si depozitare. lot) etichete. Produsele complementare sunt identificate prin denumire (producator. Trasabilitatea se realizeaza numai pe tipul de combustibil.13.Trasabilitatea pe lot se poate realiza de la expeditie din rafinarie pana la recepţie in depozit şi de la livrarea lui in depozit până la recepţia lui în staţie.Această denumire asigură identificarea unică a produsului şi este utilizată ca referinţă în toate documentele în legătură cu produsul respectiv . raportate si eliminate(prin reparaţii). aviz de expeditie) Identificarea produselor se realizeaza si prin parametrii din buletinele de analiza cu care se primesc produsele de la rafinarie si prin cantitatea primita (cu un mijloc auto sau CF. Identificare si trasabilitate Identificare produselor petroliere(combustibili) livrati in staţii se realizeaza prin denumiri specifice standardizate. Proprietatea clientului Aspectele de proprietatea clientului apar in legatura cu mijloacele de transport care preiau produsul care apartine clientului. Pastrarea produsului a) Manipularea produsului si depozitarea produsului Manipularea produselor se face cu mijloace auto sau CF speciale(cisterne) pentru transport produse petroliere. -gestiune depozit sau statie. aspirare) in staţiile Sucursalei sau chiar mijloacele auto care incarca combustibil la pompa. O situatie speciala o prezinta automobilele clientilor care beneficiaza de servicii (spalare. Se mai utilizeaza si manipularea prin conducte in interiorul staţiilor si in depozite. 33 .4. certificate de calitate pentru loturi identificate care se inregistreaza ca atare in depozit/magazie.din.) După primire.3. 5.2. Acestea sunt verificate inainte de incarcare iar daca sunt gasite improprii se comunica clientului si nu se incarca. Produsele complementare sunt pastrate si livrate in ambalajul original. Acestea trebuie sa fie protejate de orice defectiuni cauzate de personalul sau instalatiile din statie. b) Livrarea produsului Livrarea produselor petroliere se face din depozit catre persoane juridice. produselor de acelasi tip. operativ. -la livrare(bon de casa. 5.

Detalii privind activităţile de tinere sub control a dispozitivelor de masurare si monitorizare sunt prezentate in procedura operationala PO 7. Dispozitivele verificate metrologic sunt marcate si primesc buletine de verificare. Inainte de repunere in functiune aparatele reparate se verifica metrologic.Parametrii produsului aprovozionat –depozitat ( depozit-staţie ) . In situatii neconforme nu se realizeaza incarcarea.14. Detalii privind livrarea se prezinta in procedurile operationale. a) Monitorizarile si masurarile se executa pentru : . b) Dispozitivele de masurare utilizate sunt etalonate si verificate metrologic conform reglementarilor in vigoare si planului propriu de verificari anuale.numar. cod.nivel(cm) lichid in rezervoare. •utilizarea exclusiv a DMM verificate metrologic. temperatură.respectiv . d) Modul de montare in instalatii protejeaza dispozitivele de monitorizare si masurare de eventualele deteriorari.02 . e) Mijloacele de masurare defecte sunt reparate de personal autorizat sau de firme specializate.04.5. Personalul de deservire este instruit si cunoaste instructiunile de utilizare ale echipamentelor de masurare cu care lucreaza. Produsele complementare se livreaza din magaziile staţiilor /depozitelor in ambalaje originale.01-“Controlul dispozitivelor de masurare si monitorizare”. Verificarea metrologica este efectuata la laboratoare metrologice autorizate BRML.5.F . CONTROLUL DISPOZITIVELOR DE MASURARE SI MONITORIZARE DMM-urile sunt utilizate pentru inspecţiile si verificările produselor. PO7. •marcarea DMM-urilor cu evidenţierea stadiului verificării metrologice. PO 7. Mijloacele sunt controlate inainte de incarcarea produselor pentru a se evita contaminarea mărfii .2. PO7.03 .densitate . Aparatele din laborator sunt depozitate si manipulate astfel incat sa se asigure evitarea dereglarilor sau deteriorarilor. Dispozitivele de monitorizare si masurare utilizate sunt de regula montate in instalatii . F si prin Programul anual de etalonări/verificări/reparaţii. 34 . prin Registrul de evidenţă cod. etc. Sucursala a stabilit monitorizarile si masurarile care trebuie efectuate si dispozitivele necesare pentru a furniza dovezi de conformitate ale produsului cu cerinţele stabilite.volume mase. Dispozitivele sunt verificate si la utilizarea initiala sau dupa reparatii. 5.Livrarea se face cu mijloace auto(cisterne) speciale pentru transport produse petroliere apartinând clientului sau Sucursalei.parametri fizico-chimici.in dotarea laboratorului. Livrarea catre clienti persoane fizice se face din staţii (la pompa) direct in rezervorul masinii.PO7. Circuitul de livrare este etans si nu afecteaza calitatea produsului.05.6. Metrologul propriu este examinat si reautorizat periodic conform prevederilor reglementarilor metrologice.5. sau in dotarea gestionarilor. Ţinerea sub control a DMMurilor se face prin: •evidenţa si planificarea verificării metrologice .

2. Managementul responsabil de zona sau procesele auditate va asigura ca sunt intreprinse neintârziat acţiuni pentru eliminarea eventualelor neconformitati identificate si a cauzelor acestora.5. Frecventa auditurilor in anumite activitati este mai mare atunci cand in zonele respective au fost identificate neconformitati la auditurile anterioare. c) imbunatatirea continua a eficacitatii sistemului de managementul calităţii 5. MASURARE. b) asigurarea conformităţii sistemului de management al calităţii .analiza raspunsurilor la anchete(chestionare) .instruirea si calificarea in domeniul auditului . b) SMC este implementat .informatii de la biroul Comercial.15. efectuarea si raportarea auditurilor . responsabilitatile si inregistrarile menţinute sunt prezentate in procedura documentata PS 8. masurare. La analizele periodice si la analizele efectuate de management rezultatele monitorizarii satisfactiei clientilor sunt folosite ca date de intrare. Relatii Publice monitorizeaza aceste aspecte pe un formular tipizat de monitorizare a satisfactiei clientului si le introduce in raportarile pentru analize . Biroul Comercial.15. “ Audit intern “. b) Audit intern Sucursala Aplică un program anual de audituri interne pentru a determina daca : a) SMC este conform cu cerinţele standardului de referinţă ( SR EN ISO 9001:2001 ) cu cerinţele proprii si cu conditiile planificate pentru realizarea produselor si serviciilor. La termenele stabilite sau la auditurile urmatoare in zonele respective se vor verifica acţiunile intreprinse si eficacitatea acestora.2. analiza si imbunatatire in scopul a) demonstrarii conformităţii produselor si serviciilor . Criteriile si metodele folosite pentru audit sunt conform specificului activitatii in zona si nivelului de implementare a SMC.Marketing.Transporturi. IMBUNATATIRE 5. mentinut si eficace c) Identificarea de oportunitati de imbunatatire Planificarea auditurilor interne este realizata pentru a se examina o data pe an toate procesele si activităţile desfăşurate in cadrul Sucursalei. Monitorizare si masurare a) Satisfactia clientului Sucursala monitorizeaza informatiile referitoare la satisfacerea cerintelor clientilor ca o metoda de masurare a performantelor SMC Metodele folosite sunt : . Generalitati Sucursala a implementat procese de monitorizare. ANALIZA. Acţiunile si programele de imbunatatire implementate ca urmare a analizelor SMC conduc la asigurarea satisfactiei clientilor .independenta de activităţile auditate Activităţile desfăşurate pentru planificarea . Dovezile obiective ale auditului sunt evaluate faţă de criteriile de audit astfel incat constatarile auditului intern faţă de scopul si domeniul auditului sa reprezinte concluziile de conformitate sau neconformitate si de necesitati de imbunatatire. Auditorii utilizati vor asigura obiectivitatea si impartialitatea procesului de audit prin : .15.Marketing.Transporturi.2.1. c) Monitorizarea si masurarea proceselor 35 .analiza informatiilor de feed-back si a reclamatiilor de la clienti . Relatii Publice.

Metodele aplicate pentru tratarea produsului neconform pot cuprinde : a) Tratarea suplimentară pentru benzinele etilate . monitorizarea proceselor SMC .-Controlul produsului neconform. ) pentru eliminarea neconformitatilor si cauzelor acestora.activitati de masurare ai unor parametrii si comparatie cu valorile planificate . tendintelor sau evolutiei unor procese . 36 . cu excepţia cazurilor in cares-a aprobat astfel de autoritate relevantă sau de client . Controlul produsului neconform Produsul neconform cu cerinţele clientului este identificat si ţinut sub control in scopul de a preveni utilizarea sau livrarea neintenţionate conform PS 8. se intreprind acţiuni corective ( PS 8.3. •autorizarea utilizării .se mai face si cu ocazia auditurilor interne. Eliberarea produsului sau livrarea serviciului nu se produce până când criteriile de acceptare nu sunt indeplinite. Atunci cand rezultatele planificate nu sunt obtinute si in acest mod nu se poate asigura conformitatea produselor/serviciilor sau eficacitatea SMC . c) Restituire la furnizori .activitati de audit ale unor activitati si de evaluare a performantelor planificate Toate aceste metode urmaresc sa demonstreze capabilitatea proceselor monitorizate sau planificate : valori.5.3.Sucursala aplică metode adecvate pentru monitorizarea si masurarea proceselor SMC . •acţiuni care să împiedice destinarea sau utilizarea lui intenţionată iniţial . determinările efectuându-se in cadrul laboratoarelor de determinări fizico-chimice . dată de o autoritate relevantă si după caz .activitati de supervizare si control . Procedura defineşte activităţile desfăşurate pentru acest control .Criteriile de acceptare sunt cele specificate. pentru a preveni utilizarea sau livrarea neintenţionată a sa : PS 8. Metodele presupun : . Toate procesele sunt monitorizate de către responsabilii de proces . a eleberării sau accptării produsului cu derogare după fabricaţie .15. •responsabilităţile si autorităţileasociate pentru tratarea produsului neconform .de asemenea.2. tendinte .activitati de verificare si inspectie . Sucursala aplică o procedură documentată pentru ţinerea sub control a produsului care nu este conform cu cerinţele . Aceasta conţine : •metodele de ţinere sub control a produsului neconform.Conformitatea parametrilor produsului cu aceste criterii este inregistrată in inregistrări generate. . de către client . b) Recalcularea masei funcţie de densitate. eficacitate . cu frecvenţele stabilite in fişele de proces . responsabilităţile si autorităţile aferente precum si inregistrările privind acţiunile intreprinse si dovezile păstrate privind rezolvarea neconformitatilor constatate. 5.3. Metodele de tratare a produsului neconform sunt: •acţiuni de eliminare a neconformităţii detectate. etc.activitati de monitorizare a variatiilor. d) Monitorizarea si masurarea produselor Monitorizarea si masurarea produselor aprovizionate se face la recepţie si pe timpul depozitarii livrarii si ca urmare a reclamaţiilor clienţilor.

sunt analizate periodic pentru a demonstra adecvarea si eficacitatea SMC si pentru a evalua unde se poate aplica îmbunătăţirea continuă a eficacităţii sistemului. necesitati de lucrari preventive sau de modernizare . d) utilizarea concluziilor rezultate din analizele periodice si analiza datelor rezultate din monitorizare si masurare pentru acţiuni preventive si stabilirea de oportunitati de imbunatatire. c) utilizarea rezultatelor auditurilor interne pentru îmbunătăţirea atat a proceselor auditate cat si a SMC in ansamblu . Daca neconformitatea este detectata dupa livrarea unor produse . Căile de îmbunatăţire continuă utilizate sunt : a) aplicarea consecventă si actualizarea politicii privind calitatea .d) Recondiţionarea . functie de efectele sau potentialele efecte ale neconformit ăţ ii. satisfacerea cerinţelor acestora. Lunar sau trimestrial se analizează si rezultatele monitorizarii satisfactiei clientilor b) Functionarea instalatiilor . precum si aspectele curente rezultate din controlul desfăşurarii activităţilor operaţionale in cadrul compartimentelor care participă la funcţionarea proceselor SMC. Analiza datelor Datele şi infomaţiile in activităţile de monitorizare si măsurare pentru produs . situatia furnizării de utilităţi . in special produsele neconforme primite si modul de tratare a acestora. daca este posibilă . aplicarea si actualizarea obiectivelor calităţii intr-o manieră concretă .4. prin metodologiile si instrucţiunile specifice . masurabilă si cu conţinut de aspecte de îmbunătăţire a domeniilor la care se referă. Se stabilesc acţiuni preventive fată de problemele constatate. e) rezolvarea cazurilor de contaminare . reclamaţii .15.15. stocurile si problemele de calitate . procese si in general pentru funcţionarea SMC . din relaţiile cu clienţii si din comunicarea internă . 5. modul in care problemele apărute in procesele de livrare produse au afectat satisfacerea cerintelor clientilor c)Situatia aprovizionarii . b) formularea .5. In cadrul analizelor pe langă activitatea operativă informaţiile care se reţin se referă la: a) Relaţiile cu clienţii . relaţiile cu funizorii . e) implementarea si verificarea eficacitatii acţiunilor corective si preventive stabilite cu diferite ocazii 37 . Imbunatatirea Sucursala se preocupă de îmbunatatirea continuă a eficacităţii SMC si de obţinerea de valoare adaugată in activitate prin menţinerea sistemului . defectiuni si reparatii . se stabilesc ac ţiuni corective /preventive cu acordul directorului Sucursalei sau ale unei comisii numita de acesta 5.

analiza acţiunii corective intreprinse In demersul pentru îmbunatăţire continuă a SMC. Stabilirea si aplicarea de acţiuni preventive reprezinta de fapt o abordare pro-activa de stabilire de solutii si oportunitati de imbunatatire a SMC.5.2. Natura si modul de aplicare a acţiunilor corective. inregistrarile pastrate si responsabilitatile persoanelor implicate in aceste activitati sunt prezentate in procedura documentată PS 8. proceselor si SMC. stabilirea cauzelor si acţiunilor necesare a fi intreprinse pentru eliminarea acestora. Imbunatatirea continua se realizeaza practic prin aplicarea unor programe de imbunatatire aprobate de conducere si prin implementarea acţiunilor corective si preventive stabilite in toate formele de masurare . analiza si evaluare. acţiunilor si programelor stabilite la analizele SMC efectuate de managementul la cel mai inalt nivel referitoare la imbunatatirea produselor.determinarea cauzelor neconformitatilor . Sucursala determina oportunitatea de îmbunătăţire si acţiuni pentru a elimina cauzele unor neconformitati potentiale in vederea prevenirii aparitiei acestora. precum si consumul eventual de resurse implicat trebuie să fie corelat si adecvat efectelor pe care acestea le pot produce.inregistrarile rezultatelor acţiunii intreprinse si .determinarea si implementarea acţiunii necesare . f) 38 . Sucursala intreprinde acţiuni pentru eliminarea cauzelor neconformităţilor constatate in scopul prevenirii reapariţiei acestora. resursele implicate si programul de realizare a acţiunilor corective trebuie sa fie adecvate efectelor si riscurilor legate de neconformitatile potentiale identificate.analiza neconformităţilor ( inclusiv a reclamatiilor clientilor ) .5.evaluarea necesitatii de a intreprinde acţiuni pentru a se asigura ca neconformitatile nu reapar . Amploarea activitatilor . pentru stabilirea si implementarea acţiunilor preventive .aplicarea deciziilor . Aplicarea acestei proceduri permite : . aplicarea acestei proceduri permite : a) determinarea neconformităţilor potenţiale si a cauzelor acestora b) evaluarea necesitatii de acţiuni pentru a preveni apariţia neconformităţilor c) stabilirea programelor de acţiuni preventive d) inregistrările rezultatelor acţiunii intreprinse si e) analiza acţiunii preventive intreprinse Rezultatele si eficacitatea acţiunilor preventive intreprinse face obiectul auditurilor interne desfăşurate in zonele si activităţile in care au fost realizate acţiuni preventive si constituie date de intrare pentru analiza efectuata de management. Activitatea desfasurată pentru analiza neconformităţilor apărute. inregistrarile păstrate si responsabilităţile persoanelor implicate sunt prezentate in procedura de sistem PS 8. Identificarea si stabilirea de acţiuni preventive este astfel legata de analiza datelor.3. Activităţile desfăşurate pentru analiza neconformitatilor potentiale si stabilirea cauzelor acestora . monitorizare .

dr. suport de curs.wikipedia. Managementul calitatii activitatii de comert.html# 6.ro/ro/echipa 39 . http://www.org/wiki/Petrom 5.com/portal/01/petromcom/petromcom/Petrom 3.petrom.petrom.webstyler. http://adevarul. http://www.com/portal/01/Petrom/Despre_Petrom/Strategia_Petrom 4. Stanciu Ion 2. http://ro. univ. http://petromcsr2011.ro/economie/stiri-economice/petrom---liderul-calitatii-produselor-petroliere1_50ba09b67c42d5a663b14d4d/index.BIBLIOGRAFIE 1. Prof.