You are on page 1of 2

MALAMASUSING BANGHAY-ARALIN SA PAGTUTURO NG TULA

I. Ang Pamagat : Mga Dasal sa Tag-ulan II. Layunin: a. Natutukoy ang sukat at tugma ng tula; b. Nabibigyan ng kahulugan ang mga mahihirap na salita; c. Nakalilikha ng matatalinhagang paglalarawam sa kanilang isipan batay sa napakinggang tula; at d. Napapahalagahan ang sariling talento. III. Mga Kagamitan: a. Tsart b. Plaskards c. Powerpoint presentation IV. Pamamaraan: a. Panimulang Pagtaya at Pagganyak Tatanungin sa mga bata ang mga sumusunod na tanong: - Mga bata, nananalangin ba kayo araw-araw? - Kanino kayo nananalangin? - Anu-ano ang mga bagay na ipinagpapasalamat niyo tuwing kayo’y nananalangin? - Anu-ano ang mga bagay na hinihiling niyo sa inyong panalangin? b. Pagpapalawak ng talasalitaan Pasasagutan sa klase ang talasalitaan sa pamamagitan ng pagbibigay-kahulugan sa mga nakasalungguhit na salita. Panuto-Basahin ang sumusunod na pangungusap. Ibigay ang kahulugan ng mga nakasalungguhit na salita batay sa pagkakagamit nito sa pangungusap. 1. Kumakampay ang mga dahon ng akasya. 2. Nagkakandirit sa putikan ang mga bata. 3. Ang ulan sa ami’y rumaragasa. 4. Humuhugong ang hangin na tila nagtatawag pa ng kasamang tutungkab sa mga bubungan. c. Presentasyon Babasahin ng malakas ng guro ang tula. Habang nagbabasa ang guro, hayaang ipikit ng mga bata ang kanilang mga mata upang damhin ang mga salita at makapaglilikha ng matalinhagang paglalarawan sa kanilang isipan. d. Pagpapayaman Sa pangalawang pagkakataon, ang mga bata ay maghahanap ng kapareha. Sa bawat pares, may isang magbabasa ng tula habang nakikinig naman ang isa.

Inihanda ni: Ana Marie F. Sintesis g. Pagpapalawig Pangkatang Gawain. Ano ang nais ipakita. Sino ang nagsasalita sa tula? 4. Pagarigan BEEd IV-A Ipinahanda ni: Bb. Babasahin din ng bawat grupo ang mga huling salita sa bawat taludtod. ipadama. Naglalahad ba ng kwento ang tula? 2. Tungkol saan ang tula? 3. at ipaisip sa atin ng sumulat ng tulang “ Mga Dasa l sa Tag-ulan”? e. Pangwakas na pagsusuri Ipaguguhit sa kanila ang mga larawang nabuo sa kanilang isipan sa isang kapirasong papel. Arlene Molina Instruktor . Ano ang hiling ng mga munting bata sa ating Panginoon? 5. Papangkatin ng guro ang mga bata batay sa bilang ng saknong ng tula.Gabay na Tanong: 1. Tanong: May sukat ba at tugma ang tula? f. Ibibigay ng bawat grupo ang bilang ng taludtod at pagpapantigin-pantigin ang bawat taludtod sa pamamagitan ng pagpapalakpak.