You are on page 1of 11

1

UNIVERSITATEA „OVIDIUS" CONSTANŢA FACULTATEA DE DREPT , ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE ŞI SOCIOLOGIE MASTER: DREPT PUBLIC

REFERAT PROTECŢIA CONSUMATORULUI „Contractul de consumaţie”

ABSOLVENT PÃDURARU ADELINA

CONSTANTA 2013

Condiţii de validitate 3. caractere juridice si delimitare 2. Încetarea împrumutului de consumaţie 5.2 CUPRINS: 1. Bibliografie CONSTANTA 2013 . Notiune. Model de contract de consumatie 6. Efectele împrumutului de consumaţie 4.

b) Împrumutul este un contract real deoarece încheierea lui valabilă presupune atât acordul de voinţă al părţilor. Les principaux contrats spéciaux. a se vedea J. a) Împrumutul de consumaţie este un contact unilateral. restituibil în natura sa). c) Împrumutul de consumaţie poate fi gratuit sau cu titlu oneros (spre deosebire de comodat care este esenţialmente gratuit). împrumutul de consumaţie (împrumutul propriu-zis. proprietatea asupra unei câtimi de bunuri. 917. predarea lucrului făcând parte din momentul încheierii contractului). împrumutătorul transmite. schimbul. În calitate de proprietar temporar (pe perioada contractului) al lucrului. Paris. în schimbul transferului temporar al dreptului de proprietate asupra câtimii de bunuri. Delimitare 1 2 A se vedea G. împrumutatul va suporta şi riscul pieirii acestuia. numită împrumutat. cu titlu gratuit). H u e t . V e r m e l l e . Les contrats speciaux. 2001. civ. 2000. Caracterul oneros al contractului nu rezultă implicit. cât şi tradiţiunea. 1576 C.Putem astfel. în care împrumutatul. precum vânzarea. pe lângă obligaţia de restituire. deoarece dă naştere la obligaţii numai pentru împrumutat (deoarece împrumutătorul nu are obligaţii. 1587 C. civ. ci este prevăzut expres de art. împrumutul rămâne unilateral. întrucât şi obligaţia de plată a dobânzilor aparţine tot împrumutatului. după regula res perit domino. în cazul contractului de mandat. în scopul de a le utiliza (consuma) cu obligaţia pentru acesta din urmă.3 Împrumutul de consumatie (mutuum) Notiune. Traité de droit civil. LGDJ. este un contract prin care o persoană. predarea lucrului (asemenea împrumutului de folosinţă)1. Chiar dacă este cu titlu oneros. Paris. mai datorează împrumutătorului şi o altă prestaţie (numită dobândă). (de care însă se deosebeşte prin aceea că obiectul contractului nu este un bun individual-determinat. cunoscut în dreptul roman sub denumirea de mutuum. defini împrumutul cu dobândă. de regulă în bani sau într-o altă prestaţie (de exemplu. 2. Dalloz.Noţiune În temeiul dispoziţiilor art. p. de a restitui la scadenţă o cantitate egală de lucruri de aceeaşi natură şi calitate. donaţia etc. Droit civil. d) Împrumutul de consumaţie este translativ de proprietate. fungibile si consumptibile. Dobânda reprezintă preţul transferului temporar al dreptului de proprietate asupra câtimii de bunuri (în vederea utilizării lor. În doctrină împrumutul (în general) este privit ca un contract gratuit. ca fiind un contract de împrumut de consumaţie cu titlu oneros. p. ca de exemplu. caractere juridice si delimitare 1.2 Împrumutul de consumaţie cu titlu oneros este cunoscut sub denumirea de împrumut cu dobândă. 62. Caractere juridice. 3. temporar unei alte persoane. CONSTANTA 2013 . nu a dobândirii) şi se plăteşte. servicii ca în cazul locaţiunii).

I. 1198 C. împrumutul de consumaţie. 2. C. precum împrumutul de consumaţie). Pentru a avea deplină forţă probantă ca înscris sub semnătură privată. cit. Împrumutatul trebuie să aibă şi el capacitatea de a încheia acte de dispoziţie în special pentru că devine proprietarul lucrului împrumutat şi suportă. Dovada contractului este supusă regulilor generale. dacă acesta este de bună-credinţă şi este vorba de lucruri mobile”. Ca excepţie. a se vedea. În cazul în care împrumutătorul nu a fost proprietarul lucrului. se va putea face prin orice mijloc de probă. D e a k .. putându-se face numai prin înscris autentic sau prin înscris sub semnătură privată [art. „împrumutatul având obligaţia de a restitui sumele primite.. op. fiind un contract distinct (independent). deci nu prin alte înscrisuri sau martori ori prezumţii. 273. iar comodatul este esenţialmente cu titlu gratuit (neputând fi şi oneros. În asemenea situaţie contractul este lovit de nulitate (relativă).B ă l ă n e s c u .4 Împrumutul de consumaţie prezintă asemănări cu contractul de locaţiune. civ. civ. acesta din urmă se va putea apăra împotriva proprietarului prin excepţia prevăzută de art. se cer întrunite condiţiile generale de drept comun. riscul pieirii fortuite a acestuia. Fr. precum şi cu contractul de împrumut de folosinţă (comodatul). op.). ceea ce însemnă că consimţământul trebuie să fie liber şi neviciat. de a se preconstitui un înscris5. 625. 1909-1910 C. Consimţământul părţilor. civ. S a f t a . el fiind creditorul obligaţiilor asumate de împrumutat (cerinţa multiplului exemplar fiind prevăzută numai pentru contractele 3 „Darea cu împrumut a unui lucru care nu aparţine împrumutătorului va strămuta proprietatea asupra împrumutatului. dovada cu martori este însă admisibilă: a) dacă împrumutatul consimte la aceasta sau b) dacă împrumutătorul dovedeşte că. să identifice lucrul şi să iscălească. R o s e t t i . Deosebirile principale constau în aceea că locaţiunea transmite numai folosinţa unui lucru individual-determinat. Deoarece împrumutul de consumaţie este unilateral este suficient ca înscrisul să fie redactat într-un singur exemplar. op. în consecinţă. (lucrul rămânând în proprietatea sa)3. C. 1191 alin. se supune condiţiilor generale de validitate impuse contractelor civile potrivit art. Asemănarea dintre cele trei contracte civile constă în faptul că toate au ca obiect principal transmiterea folosinţei unui lucru. a se vedea. cit. Câteva particularităţi sunt prezente în materie de capacitate. consimţământ şi obiect. restituibil în natura şi individualitatea sa (nu a unor bunuri de gen asupra cărora împrumutatul devine proprietar. B ă i c o i a n u . 1. Condiţii de validitate În general. în momentul încheierii contractului a existat o imposibilitate (art. civ. Capacitatea părţilor. împrumutătorul trebuie să aibă capacitatea. con tractul trebuie scris în întregime de către împrumutat sau cel puţin acesta trebuie să adauge cuvintele „bun şi aprobat”. E. A se vedea. deşi îl foloseşte numai). Deoarece contractul este translativ de proprietate. fie şi morală. 948 şi urm. Vicierea împrumutului de consumaţie se face cel mai frecvent prin manevre dolosive. faţă de care însă se deosebeşte esenţial. respectiv să îndeplinească condiţiile cerute de lege pentru actele de dispoziţie şi să fie proprietarul lucrului care formează obiectul contractului. În general. la împrumutător. cit.]. p. p. dar împrumutatul este de bună-credinţă.R o m a n o . 385. 4 5 CONSTANTA 2013 . (1) C. Dovada predării (tradiţiunii). ca simplu fapt material. H a m a n g i u . Al. chiar dacă ele nu sunt scadente”4.. p.

schimbul etc. cât şi a celui oneros.). civ). Particularitatea împrumutului de consumaţie cu titlu oneros constă în aceea că deşi are obiect dublu nu este contact sinalagmatic. 1585 alin. la expirarea contractului. 1. ci unilateral (deoarece ambele obligaţii principale din contract: atât obligaţia de restituire. important fiind ca acestea să aibă curs legal în 6 7 A se vedea. 1972. 1578 C. A se vedea. civ. 1179 C. a căror confuzie poate determina (şi a determinat) erori în doctrină şi jurisprudenţă. ca obiect al împrumutului de consumaţie oneros). principala obligaţie a împrumutatului este de a restitui. CONSTANTA 2013 . 275. contractul de vânzare-cumpărare. Obligaţia de restituire. mai ales când obiectul prestaţiei împrumutătorului este o sumă de bani.. 722/1972. a).]. Precizăm că termenul de dobândă are două înţelesuri distincte. împrumutatul va restitui banii la cursul lor legal din momentul plăţii (art. (1) C. Nu este relevant faptul că între momentul încheierii contractului şi cel al plăţii valoarea bunurilor a crescut sau s-a diminuat.. Într-un sens (care ne interesează direct. în aceeaşi cantitate şi de aceeaşi calitate. Efectele împrumutului de consumaţie A.]. art. 1585 alin. însă părţile prin voinţa lor să le folosească ca nefungibile şi neconsumptibile restituindu-le în individualitatea lor. plata în bani se va face în raport cu valoarea bunurilor din momentul încheierii împrumutului [art. (2) C. nr. Când restituirea lucrurilor împrumutate nu va fi posibilă. p. Obligaţiile împrumutatului Împrumutatul are două obligaţii principale: obligaţia de restituire a lucrului (obligaţie cu caracter general. deoarece este de esenţa împrumutului de consumaţie ca bunurile împrumutate să fie consumate de împrumutător6. 115. op. E. cit. în CD. Dacă nu a fost stipulat un termen contractual. cuprinzând. civ. Atunci când împrumutul de consumaţie este cu titlu oneros. existentă atât în cazul împrumutului de consumaţie cu titlu gratuit. Atunci când împrumutul de consumaţie este cu titlu gratuit obiectul contractului este unic: lucrul transmis spre a fi utilizat (consumat) de către împrumutat. civ. civ. p. contractul nu mai este împrumut de consumaţie (ci împrumut de folosinţă). 1584 C. inclusiv problemele privind scadenţa acesteia şi prescripţia acţiunii în restituire) şi obligaţia de plată a dobânzii (specifică numai împrumutului de consumaţie cu titlu oneros). lucruri de acelaşi gen. Într-un alt sens. Menţionăm că obiectul dublu al contractului este caracteristic contractelor bilaterale (de exemplu. astfel că obligaţia de restituire a lucrului va exista chiar dacă nu a fost prevăzută în contract7. obligaţia de restituire se va executa într-o sumă de bani [„calculată după timpul şi locul în care urma să se facă restituţiunea”. Acesta va avea posibilitatea de a restitui suma de bani şi în alte monede. Atunci când lucrul împrumutat este o sumă de bani. Şi în acest caz. Evident că (în această situaţie).). b). TS.5 sinalagmatice – art. civ. sec. cât şi obligaţia de plată a dobânzii sunt asumate de împrumutat). dobânda reprezintă suma de bani plătită de împrumutat cu titlu de daune-interese (dobânda moratorie) pentru întârziere în executarea unei obligaţii băneşti. este posibil ca bunurile împrumutate să fie fungibile şi consumptibile (prin natura lor). dobânda reprezintă preţul plătit de împrumutat pentru a utiliza (consuma) lucrul. Condiţia restituirii este subînţeleasă. obiectul său este dublu: lucrul împrumutat (capitalul) şi dobânda. S a f t a . dec. Potrivit art. Bunurile împrumutate trebuie să fie fungibile şi consumptibile potrivit naturii lor.R o m a n o . 3. Obiectul contractului.

Când nu există un termen de restituire şi s-a indicat numai sursa restituirii.). cu dobânda pentru „întârzierea în plata unei obligaţii băneşti” (reglementată de art. dar nu au stabilit şi cuantumul acesteia.. În caz de nerestituire a lucrului împrumutat. acţiunea prin care se solicită instanţei stabilirea termenului poate fi exer citată oricând (fiind imprescriptibilă). 389. Obligaţia de plată a dobânzii există numai în contractele de împrumut de consumaţie cu titlu oneros (împrumutul cu dobândă). Împrumutul cu dobândă este reglementat de Codul civil în art. ea trebuie să fie prevăzută expres. 1582 C. de regulă. potrivit cu împrejurările” (art. 167/1958 dreptul la acţiune al împrumutătorului se naşte la expirarea termenului contractului. În materie civilă dobânda legală „se stabileşte la nivelul dobânzii de referinţă a Băncii 8 Dispoziţia cuprinsă în art.) termenul restituirii va fi stabilit de instanţa de judecată şi. (2) C.06.). civ. ponderată cu volumul tranzacţiilor. 1587-1590 precum şi de OG nr. 1092 alin. 1581 C. p. în consecinţă. în acest caz. 9 10 11 12 13 CONSTANTA 2013 . 9/2000). 1583 C. A se vedea. între dobânda la depozitele atrase de BNR şi vânzările rever sibile de titlu de stat efectuate de acesta în luna anterioară celei pentru care se face anunţul [art. civ. civ.6 momentul plăţii [art. 2 din OG nr. a se vedea. 219. (1) C. op. art. 9/2000]. 3 alin. 1578 C. 1088 C. împrumutătorul sau succesorii lui în drepturi au la dispoziţie o acţiune personală. 7 din Decretul nr. 1578 alin. 1586 C. instanţa de judecată „poate să dea împrumutatului un termen. 2 din OG nr.. adică nu i se poate cere executarea prin intervenţia forţei de constrângere a statului. „nu se aplică atunci când schimbarea cursului banilor a avut loc după expirarea termenului împrumutului şi după ce de bitorul a fost pus în întârziere. 5 alin. 9/2000).2002. p. 356 din 18. 3 alin. (2) din OG nr. cit. a se vedea. S a f t a . În relaţiile economice internaţionale.. 4 din OG nr. civ. art. (1)]13. Adoptată şi modificată prin Legea nr. dobânda se stabileşte la nivelul dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României [art. cit.). op. O dată cu obligarea împrumutatului la restituirea lucrului. civ. „prin act scris” [art. prin care cere restituirea acestuia. (5) din OG nr. Dobânda (ca preţ al împrumutului12) nu poate fi prezumată. de către părţi în contract (art. civ. 9/2000]. împrumutătorul are dreptul şi la plata de daune-interese pentru întârziere (dobânzi moratorii. părţile fiind libere să o stabilească după interesul lor. când legea română este aplicabilă şi când s-a stipulat plata în monedă străină. p. D e a k . E. începând de la data introducerii cererii de chemare în judecată. care reprezintă dauneinterese datorate de împrumutat pentru nerespectarea obligaţiei de restituire a lucrului la termenul convenit (dobândă moratorie) şi care nu este limitată de lege. civ. D.. dobânda legală este de 6% (art. Potrivit art. care a completat vidul legislativ rămas după abrogarea Decretului nr. A nu se confunda dobânda – preţ al folosinţei lucrului împrumutat. prescriptibilă în termenul general. 7/1998 şi a abrogat alte dispoziţii corelative (de ex. art. la expirarea acestuia va începe să curgă termenul de prescripţie la acţiune al împrumutătorului9. atunci dobânda datorată de împrumutat va fi cea legală (art. nu se poate cere nici repetiţiunea [art. iar în lipsa unui termen contractual. 311/1954 pentru stabilirea dobânzii legale prin Legea nr.R o m a n o . În materie comercială (când debitorul este comerciant). op. 9/200011 privind nivelul dobânzii legale pentru obligaţii băneşti. După expirarea termenului de prescripţie a dreptului la acţiune obligaţia de restituire a împrumutatului devine imperfectă (naturală). 9/2000). 2. 9/2000).]8. Fr. se va restitui adevărata valoare a sumei împrumutate”. C h i r i c ă . cit. 277.).]10. 1 din OG nr. iar cuantumul acesteia se stabileşte. În cazul în care contractul nu a avut stipulat un termen de restituire a lucrului ori când s-a prevăzut că împrumutatul va plăti „când va putea sau va avea mezii” (mijloace. dar atunci când este executată voluntar de împrumutat. civ. În cazul în care părţile au convenit ca împrumutul să aibă caracter oneros (să fie purtător de dobândă). o dată cu care începe să curgă şi termenul de prescripţie. Împrumutătorul nu poate cere restituirea înainte de termen (art. Dobânda de referinţă a BNR se calculează ca medie.

dispoziţie care nu poate fi interpretată ca obligaţie a împrumutătorului atât timp cât este o regulă contractuală prevăzută de art. când împrumutătorul a eliberat o adeverinţă de primire a sumei împrumutate fără a face menţiuni în privinţa plăţii şi a dobânzilor (art. cit. Rosetti-B ă l ă nescu .. 9/2000]. dobânda convenită prin voinţa părţilor „nu poate depăşi dobânda legală cu mai mult de 50% pe an” (art.). C. cit. M a l a u r i e . Nivelul dobânzii de referinţă a BNR. G a u t i e r . În toate cazurile. 1580 C. dispune că împrumutătorul nu poate cere restituirea lucrului înainte de termen. a se vedea. Această obligaţie nu izvorăşte din contract. Art. pentru dobânda legală cuvenită pe semestrul II al anului în curs [art. 1581 C. de regulă periodic. Toader. 15 16 CONSTANTA 2013 . dar nu le-a comunicat împrumutatului. este lipsită de importanţă practică. „căci lucrurile fungibile şi consumptibile numai în mod excepţional pot provoca daune”16... nedepinzând de oscilaţiile monedei în care s-a făcut plata). Fr. civ. 8 din OG nr. Hamangiu. ci derivate din calitatea acestuia de proprietar. (1) din OG nr.Y. p. 9/2000). A y n è s . dobânda se calculează numai asupra sumei împrumutate (capitalului). p. Părţile pot conveni de asemenea ca plata dobânzii să fie efectuată anticipat. civ. şi cel din prima zi lucrătoare a lunii iulie. a se vedea Ph. Obligaţiile împrumutătorului Deoarece împrumutul de consumaţie este un contact unilateral. împrumutătorul este răspunzător de daunele cauzate prin viciile ascunse ale lucrului. op. şi b) dobânzile să fie scadente şi datorate pentru cel puţin un an [art. 255. D e a k . p. împrumutătorul nu are nici o obligaţie15. în funcţie de care se stabileşte dobânda legală. în principiu. (2) din OG nr. civ.. (3) din OG nr. De altfel. L.. cit. op. În materie operează şi o prezumţie absolută potrivit căreia dobânda a fost plătită. dacă sunt îndeplinite două condiţii: a) există o convenţiei specială în acest sens. admise de lege. Încetarea împrumutului de consumaţie 14 Anatocismul reprezintă capitalizarea intereselor: interesele produc interese. ci dintr-un fapt ilicit al împrumutătorului (de a nu comunica viciile lucrului împrumutat). Ca excepţie. Potrivit art. deci dobânda convenţională este limitată la maxim 120% din taxa oficială a scontului. dobânda la dobândă (cunoscută şi sub numele de anatocism sau dobândă compusă) fiind. (4) din OG nr. dobânzile purtându-se capitaliza şi putând produce dobânzi. Depăşirea limitei maxime. Cheltuielile de conservare sunt în sarcina împrumutatului. p. răspunderea împrumutătorului pentru daune cauzate prin viciile lucrului. răspunderea fiind delictuală. B. în principiu. pentru dobânda legală cuvenită pe semestrul I al anului în curs. 8 alin. 599. este cel din prima zi lucrătoare a anului. 3 alin. 9/2000). Al. A se vedea. op. dar nu ca obligaţii contractuale. 1590 C. cit. interzisă [art. P. I. 9/2000]. dar pe cel mult 6 luni (caz în care „dobânda astfel încasată rămâne bine dobândită creditorului”. C. 5 din OG nr.7 Naţionale a României. 9/2000]. Evident că părţile pot conveni o dobândă mai mică decât cea legală. op. civ. 3 alin. diminuat cu 20%” (deci dobânda legală în contractele civile este de 80% din dobânda de referinţă a BNR [art. Plata dobânzilor se face. pe are el le-a cunoscut. dar părţile sunt libere să aleagă o altă modalitate. Dovada plăţii dobânzilor se face potrivit regulilor generale. B ă i c o i a n u . În raporturile civile. 8 alin. anatocismul este admis14. 625. 1023 C. întrucât numai maximum este limitat sau se pot înţelege ca împrumutul să fie gratuit (fără dobândă). 9/2000]. 393. a dobânzii de către părţile contractante se sancţionează cu nulitatea de drept a acesteia (art.

E. Doctrina mai prevede şi o altă modalitatea de încetare a contractului. 18 CONSTANTA 2013 . dar numai cu consimţământul împrumutătorului17. ca debitor al împrumutului. Z i n v e l i u . Deoarece termenul contractului este stabilit. 280. la termenul stabilit în contract. În cazul în care termenul a fost stipulat şi în favoarea împrumutătorului. plata se poate face valabil şi înainte de termen. de regulă.). op.. a se vedea I. Împrumutul de consumaţie mai poate înceta şi în condiţiile dreptului comun. plata se va putea face înainte de împlinirea terenului. p. respectiv prin executarea silită a obligaţiei de restituire la termenul fixat de instanţă18. cit. darea în plată. remiterea de datorie. CONTRACT DE ÎMPRUMUT DE CONSUMAŢIE 17 În cazul împrumutului cu dobândă se prezumă că termenul contractului a fost stabilit în favoarea ambelor părţi contractante.. 238.R o m a n o . în favoarea împrumutatului. prin reziliere sau prin alte moduri de stingere a obligaţiilor (de exemplu. A se vedea. compensaţia etc. cit.8 Împrumutul de consumaţie încetează prin îndeplinirea obligaţiilor principale ale împrumutatului: restituirea lucrului şi plata preţului contractului (dobânda). confuziunea. p. op. S a f t a .

.................... Obligaţiile împrumutatului sunt următoarele: 2) a) să restituie la scadenţă .. .. fiul lui ....................................................................................................... D ............. sector/judeţ ..... domiciliat în ........................ ..... deschis la .......................................... 3.............. au convenit să încheie prezentul contract de împrumut (de consumaţie).. în (localitatea) ....% pe an/lună/zi...................................... b) să nu ceară restituirea bunurilor înainte de termenul prevăzut de prezentul 4) contract....... ....... cu sediul social în (localitatea) ..... şi până la data de .......................... eliberat de .. la ..........................2................................. nr....... judeţ/sector ........... IV.... sector/judeţ ................................................ ................ apartament .................. pe de altă parte.C................... transmiţând totodată....................................................... ...... bloc .. b) să garanteze restituirea la termen a datoriei printr-un contract de gaj având ca obiect ................ nr......... .... % pe an/lună/zi..... nr. LITIGII 5.......... luna................... sector/judeţ .................. anul) ............ născut la data de (ziua........... posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ....1.. în calitate de împrumutat.... având contul nr.... reprezentată de .................................. fiul lui .. domiciliat în ................ OBIECTUL CONTRACTULUI 1) 2........... din ........................................... la domiciliul împrumutătorului .. începând de 5) la data de ................. scara ........... cod numeric personal ........ S.......... sau 1.... bloc ...... str.................................... contract care este accesoriu prezentului contract.........L...R... ani/luni/zile...... în cazul în care nu este posibilă rezolvarea pe CONSTANTA 2013 .............. Părţile au convenit ca eventualele litigii.... .. c) să predea împrumutatului bunurile împrumutate după ce acesta îi va preda........S....................... apartament ...... V......................... cod numeric personal .... Împrumutătorul acordă împrumutatului un împrumut în ........................................ din ............ dreptul de proprietate asupra lor.A..... III.............................. şi 1......... Obligaţiile împrumutătorului sunt următoarele: a) să aducă la cunoştinţa împrumutatului existenţa viciilor cunoscute............................................................ str................................................... Împrumutul se acordă cu o dobândă de ............................ anul) ...... posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria .......... I................. etaj .. obiectele ce s-au prevăzut în contractul de gaj................... nr. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 3..... dar ascunse ale bunurilor.................1.............9 Încheiat astăzi ................. luna.................. cu funcţia de ...2. . născut la data de (ziua................. la rândul său...........C. .1... ........................ .................2.. etaj ... şi al ........ sector/judeţ .. în calitate de împrumutător.. apartament ........................... şi al .............. în calitate de împrumutat...................................................... eliberat de .......................................... 6) 4........ etaj ............/S............... pe de altă parte....... D ................ sub nr....... pe de o parte......... ......N...........C.......... PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.. înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ....... nr........................... ..... cod fiscal nr..............1........../S. Împrumutul se acordă pe un termen de ............................. S.............2........................ bloc ............................ DURATA CONTRACTULUI 4............................................ în (localitatea) ....................../S..................... scara ........... scara ........................... cu respectarea următoarelor clauze: II..................... str.... plus dobânda 3) de . ..1.

. reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea. 1576 Cod civil...-l.. inserarea în contract a unei clauze privind indexarea dobânzilor.... Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.. Prezentul contract... din 8) care .. 6) Datorită devalorizării monedei.. astăzi ....... în funcţie de evoluţia indicelor preţurilor şi a dobânzilor la depunerile populaţiei.. pentru fiecare împrumut. neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei respective nu înseamnă că ea a renunţat la acest drept al său.. exemplare.. 4) Împrumutătorul nu poate cere restituirea bunului înainte de satisfacerea trebuinţei împrumutatului... iar pârâtul urmează să restituie sumele primite.. 1578 Cod civil.... 3) Nestipularea obligaţiei de restituire a lucrului împrumutat nu are nici o relevanţă. 7) Dacă un contract de împrumut a fost încheiat prin manopere dolosive..2..... cantitate şi calitate... 8) Împrumutarea unor sume importante de bani în mod repetat şi la perioade scurte de timp de către o persoană alteia. fără ca împrumutătorul să se asigure de restituirea lor. 6.. 61/1990...... deşi încă nu erau scadente.1.....G. implică obligaţia in-stanţei de a verifica dacă aceste împrumuturi nu ascund fapte sau acte ilicite cum ar fi: percepe-rea unor dobânzi mai mari decât cele legale... după trei ani de la data acordării fiecărui împrumut. nr.. el este lovit de nulitate relativă...…......... plata unor datorii rezultate din jocuri de noroc etc.. 1168/1990 şi D.3.. periodic... plus dobânda de ... VI.. 2) Bunurile echivalente ca natură (specie)... 167/1958. data semnării lui.. anterioară sau ulterioară încheierii lui 6... să le defere instanţei judecătoreşti competente.. 6. obligaţia de restituire se subînţelege. conf.. . art.. În mod obişnuit. CLAUZE FINALE 6. este legală conf. deoarece conf... obiectul contractului îl constituie sume de bani. BIBLIOGRAFIE CONSTANTA 2013 . ÎMPRUMUTĂTOR BUN ŞI APROBAT pentru ……. nr..4.. chiar dacă nu a fost prevăzută în mod expres.. În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile lor.... % ÎMPRUMUTAT NOTE: 1) Bunuri fungibile şi consumabile. 5) Termenul de prescripţie extinctivă se împlineşte. 3 din Decretul nr. H... Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de .. art..10 7) cale amiabilă..... art.

model-contracte. Droit civil. Huet. LGDJ. Paris. J. www.euroavocatura. Paris. Les contrats speciaux. www. Noul Cod Civil. 2000 4.com CONSTANTA 2013 .ro 3. Vermelle. Dalloz. 2001 5.11 1. Les principaux contrats spéciaux. actualizat 2013 2. G. Traité de droit civil.