You are on page 1of 2

E.

LINE KING

STONSEAL
MOÂ TAÛ SAÛN PHAÅM STONSEAL laø saûn phaåm choáng thaám tröôït nöôùc goác Silicone heä daàu trong suoát khoâng maøu coù ñaëc tính thaåm thaáu saâu vaøo trong caùc mao roãng cuûa beà maët vaät lieäu, hình thaønh moät lôùp maøng choáng thaám voâ hình. Lôùp maøng naøy coù taùc duïng ngaên nöôùc thaám vaøo beà maët vaät lieäu gaây hö haïi, hình thaønh reâu moác vaø laøm thay ñoåi maøu saéc. STONSEAL laø chaát choáng thaám khoâng laøm thay ñoåi maøu saéc vaät lieäu vaø khoâng taïo maøng, vì vaäy vaãn cho pheùp beà maët ñöôïc thoâng hôi vaø hôi aåm beân trong vaät lieäu vaãn ñöôïc pheùp thoaùt ra ngoaøi.

®

MAØNG CHOÁNG THAÁM “VOÂ HÌNH” TRÖÔÏT NÖÔÙC
ÑAËC TÍNH VAØ LÔÏI ÍCH

       

Thaåm thaáu saâu vaø laâu beàn hôn caùc saûn phaåm goác nöôùc. Khaû naêng tröôït nöôùc maïnh hôn caùc saûn phaåm goác nöôùc. Khoâng taïo maøng treân beà maët vaät lieäu. Khoâng laøm thay ñoåi maøu saéc cuûa vaät lieäu. Giöõ cho coâng trình saïch ñeïp, khaùng buïi vaø hình thaønh naám, reâu, moác. Keùo daøi tuoåi thoï coâng trình. Khaùng kieàm vaø axít loaõng, muoái maën. Khoâng bò aûnh höôûng bôûi tia cöïc tím.

Hieäu quaû choáng thaám ñaït ñöôïc toái thieåu laø 8 naêm vaø coù theå duy trì ñeán 30 naêm. STONSEAL Phuø hôïp yeâu caàu cuûa tieâu chuaån BS EN 6477 cuaû Anh Quoác.

DÖÕ LIEÄU KYÕ THUAÄT Ngoaïi quan Tyû troïng Khaû naêng chaùy Ñoùng goùi Toàn tröõï Tuoåi thoï Chaát loûng trong suoát (aùnh vaøng nhaït) 0,83 kg/L Laø chaát gaây chaùy raát chaäm. Thuøng thieác 1 lít vaø 18 lít. Toàn nôi khoâ maùt. Traùnh aåm vaø traùnh löûa. Toái thieåu 12 thaùng khi chöa môû bao bì, trong ñieàu kieän löu tröõ trong kho. Beà maët ñaëc: 1 lít queùt khoaûng 6-7m2 Beà maët roãng nheï: 1 lít queùt khoaûng 4-5 m2 Beà maët cöïc roãng: 1 lít queùt khoaûng 2-3 m2

SÖÛ DUÏNG

     

STONSEAL ñöôïc söû duïng ñeå baûo veä cho caùc coâng trình xaây döïng phôi traàn khoâng sôn phuû nhö: Beâ toâng. Caáu kieän beâ toâng ñuùc saün. Vöõa xaây. Ñaù thieân nhieân. Ñaù nhaân taïo. Gaïch. Saûn phaåm ñaát nung. Ngoùi. Caùc coâng trình xaây döïng nhö: Maët tieàn cao oác. Töøông. Saân thöôïng. Haønh lang. Ban coâng. Maùi ngoùi. Töôïng ñaøi. Thaønh caàu. Coät caàu vaø caùc caáu truùc phôi traàn Caùc coâng trình xaây döïng ven bieån thöôøng xuyeân tieáp xuùc vôùi hôi nöôùc, gioù bieån …

Ñònh möùc tieâu thuï

Taøi lieäu kyõ thuaät - Phieân baûn 2012-1

HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG AN TOAØN VAØ BAÛO VEÄ SÖÙC KHOEÛ CHUAÅN BÒ BEÀ MAËT Laøm saïch caùc chaát daàu môõ, chaát baûo döôõng beâ toâng, rong reâu, buïi vaø söõa xi maêng, maûnh vuïn beâ toâng, naám moác oá ñen vaø caùc taïp chaát khaùc baùm treân beà maët. Sau ñoù röûa saïch beà maët baèng nöôùc saïch coù aùp löïc ñeå khoâ töø 2 ñeán 3 ngaøy trong ñieàu kieän thôøi tieát naéng toát. Beâ toâng vaø vöõa xaây môùi neân thi coâng sau 28 ngaøy tuoåi. Traùm taát caû caùc veát nöùt treân 0,3 mm baèng chaát keát dính hoaëc vöõa söûa chöõa coù phuï gia STONBOND AC 28 hoaëc B 38 LÖU YÙ: Khoâng pha loaõng tröôùc khi söû duïng . Khoâng thi coâng STONSEAL leân beà maët bò aåm öôùt hoaëc khi trôøi ñang möa. Neáu beà maët luùc naøo cuõng aåm neân duøng maùy thoåi khoâ beà maët. Khoâng thi coâng trong beå chöùa nöôùc hoaëc nhöõng beà maët khoâng taïo doác . THI COÂNG Thi coâng baèng coï hoaëc bình xòt aùp löïc nheï Phuû ñeàu vaø aåm leân töøng beà maët moät ñeå taïo ñieàu kieän cho STONSEAL thaåm thaáu . Ñeå coù moät beà maët choáng thaám tuyeät haûo, neân phuû hai lôùp trôû leân. (lôùp thöù hai ñöôïc thi coâng sau khi lôùp thöù nhaát thaåm thaáu hoaøn toaøn) . Baûo veä beà maët, traùnh tieáp xuùc vôùi nöôùc khi chöa khoâ. Mang gaêng tay, khaåu trang vaø kính baûo hoä khi thi coâng. Khoâng thi coâng gaàn nôi deã baét löûa. Môû caùc cöûa cho thoâng gioù khi thi coâng trong noäi thaát, neân thi coâng baèng coï. Söû duïng coï khi thi coâng gaàn nôi coù caây xanh, hoa kieång. Khi thi coâng baèng maùy phun, neân traùnh nôi coù gioù maïnh. Traùnh tieáp xuùc vôùi maét vaø da khi thi coâng. Neáu bò vaêng vaøo maét duøng nöôùc saïch öôùp nhieàu laàn roài nhoû thuoác nhoû maét (Tö vaán y teá). Traùnh xa taàm vôùi cuûa treû nhoû . NGHIEÄM THU Hieäu quaû nghieäm thu laø sau 24 giôø thöû ñoå nöôùc leân beà maët ñaõ thi coâng, quan saùt nöôùc hình thaønh caùc haït troøn vaø tröôït treân beà maët vaät lieäu vaø troâi ñi. Neáu vaãn coøn nôi bò aåm ñen thì do beà maët tröôùc ñoù bò aåm hoaëc ñaõ tieáp xuùc vôùi nöôùc hay phuû chöa ñeàu, duøng vaûi saïch lau khoâ vaø chôø beà maët khoâ laïi roài thi coâng STONSEAL leân nôi bò aåm. MOÏI THOÂNG TIN LIEÂN QUAN ÑEÁN SAÛN PHAÅM, QUYÙ KHAÙCH VUI LOØNG LIEÂN LAÏC VÔÙI ÑAÏI DIEÄN BAÙN HAØNG HOAËC ÑÖÔØNG DAÂY NOÙNG CUÛA COÂNG TY ADCHEM. HOT LINE: 0908111896

LƯU Ý: Các thông tin về sản phẩm ADCHEM, bao gồm các thông tin cơ bản về sản phẩm, các thông số kỹ thuật, phương thức bảo quản và thi công mà chúng tôi cung cấp là dựa trên sự hiểu biết và kinh nghiệm hiện nay của ADCHEM. Các cá nhân và đơn vị cần phải xem xét, lựa chọn sản phẩm đáp ứng được yêu cầu mong muốn của công việc. Nếu có sự khác biệt về phương thức thi công, vật tư, cách sử dụng và bảo quản tại công trình thì ADCHEM không có bất kỳ nghĩa vụ gì về mặt pháp lý dưới bất kỳ hình thức nào. ADCHEM có quyền thay đổi các đặc tính của sản phẩm do ADCHEM sản xuất. Các thay đổi này sẽ được cập nhật trong Tài liệu kỹ thuật hoặc trong Catologue về sản phẩm và sẽ được cung cấp theo yêu cầu của khách hàng.

Taøi lieäu kyõ thuaät - Phieân baûn 2012-1

Related Interests