You are on page 1of 126

Kancelaria Sejmu s.

1/126
2012-07-17


USTAWA
z dnia 15 kwietnia 2011 r.

o dziaalnoci leczniczej
1), 2)


1)
Niniejsz ustaw zmienia si ustawy: ustaw z dnia 20 lipca 1950 r. o zawodzie felczera, ustaw z
dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postpowania cywilnego, ustaw z dnia 21 listopada 1967 r. o
powszechnym obowizku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustaw z dnia 29 maja 1974 r. o za-
opatrzeniu inwalidw wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, ustaw z dnia 31 lipca 1981 r. o
wynagrodzeniu osb zajmujcych kierownicze stanowiska pastwowe, ustaw z dnia 26 padzier-
nika 1982 r. o postpowaniu w sprawach nieletnich, ustaw z dnia 26 padziernika 1982 r. o wy-
chowaniu w trzewoci i przeciwdziaaniu alkoholizmowi, ustaw z dnia 14 marca 1985 r. o Pa-
stwowej Inspekcji Sanitarnej, ustaw z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, usta-
w z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolnoci sumienia i wyznania, ustaw z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opatach lokalnych, ustaw z dnia 19 kwietnia 1991 r. o samorzdzie piel-
gniarek i poonych, ustaw z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty, ustaw z dnia 29 grud-
nia 1992 r. o radiofonii i telewizji, ustaw z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Pastwa do Kocioa
Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, ustaw z dnia 13 maja 1994 r. o sto-
sunku Pastwa do Kocioa Ewangelicko-Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej, ustaw z
dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, ustaw z dnia 30 czerwca 1995 r. o sto-
sunku Pastwa do Kocioa Ewangelicko-Metodystycznego w Rzeczypospolitej Polskiej, ustaw z
dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Pastwa do Kocioa Chrzecijan Baptystw w Rzeczypospo-
litej Polskiej, ustaw z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Pastwa do Kocioa Adwentystw
Dnia Sidmego w Rzeczypospolitej Polskiej, ustaw z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Pa-
stwa do Kocioa Polskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, ustaw z dnia 13 padziernika
1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatnikw i patnikw, ustaw z dnia 9 listopada
1995 r. o ochronie zdrowia przed nastpstwami uywania tytoniu i wyrobw tytoniowych, ustaw
z dnia 30 maja 1996 r. o uposaeniu byego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ustaw z dnia 5
lipca 1996 r. o zawodach pielgniarki i poonej, ustaw z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach leka-
rza i lekarza dentysty, ustaw z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Pastwa do Kocioa Katolickie-
go Mariawitw w Rzeczypospolitej Polskiej, ustaw z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Pastwa
do Kocioa Starokatolickiego Mariawitw w Rzeczypospolitej Polskiej, ustaw z dnia 20 lutego
1997 r. o stosunku Pastwa do Kocioa Zielonowitkowego w Rzeczypospolitej Polskiej, ustaw
z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postpowania karnego, ustaw z dnia 6 czerwca 1997 r. Ko-
deks karny wykonawczy, ustaw z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, ustaw z dnia 27
czerwca 1997 r. o subie medycyny pracy, ustaw z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konsty-
tucyjnym, ustaw z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sdowym, ustaw z dnia 22
sierpnia 1997 r. o publicznej subie krwi, ustaw z dnia 23 wrzenia 1999 r. o zasadach pobytu
wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania si
przez to terytorium, ustaw z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe, ustaw z dnia 30 marca
2001 r. o kosmetykach, ustaw z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach, ustaw z dnia 27 lipca 2001 r. o
diagnostyce laboratoryjnej, ustaw z dnia 6 wrzenia 2001 r. Prawo farmaceutyczne, ustaw z
dnia 30 padziernika 2002 r. o zaopatrzeniu z tytuu wypadkw lub chorb zawodowych powsta-
ych w szczeglnych okolicznociach, ustaw z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku
publicznego i o wolontariacie, ustaw z dnia 22 maja 2003 r. o dziaalnoci ubezpieczeniowej,
ustaw z dnia 11 wrzenia 2003 r. o subie wojskowej onierzy zawodowych, ustaw z dnia 28
listopada 2003 r. o subie zastpczej, ustaw z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i
usug, ustaw z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dziaalnoci gospodarczej, ustaw z dnia 27
sierpnia 2004 r. o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodkw publicznych,
ustaw z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziaalnoci podmiotw realizujcych zadania
publiczne, ustaw z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opatach abonamentowych, ustaw z dnia 1 lipca
2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komrek, tkanek i narzdw, ustaw z
dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyszym, ustaw z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznic-
twie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdro-
wiskowych, ustaw z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszcze pracowniczych w razie niewypa-
calnoci pracodawcy, ustaw z dnia 8 wrzenia 2006 r. o Pastwowym Ratownictwie Medycznym,
Opracowano na pod-
stawie Dz. U. z 2011
r. Nr 112, poz. 654,
Nr 149, poz. 887, Nr
174, poz. 1039, Nr
185, poz. 1092, z 2012
r. poz. 742.
Kancelaria Sejmu s. 2/126
2012-07-17

Dzia I
Przepisy oglne

Art. 1.
Ustawa okrela:
1) zasady wykonywania dziaalnoci leczniczej;
2) zasady funkcjonowania podmiotw wykonujcych dziaalno lecznicz
niebdcych przedsibiorcami;
3) zasady prowadzenia rejestru podmiotw wykonujcych dziaalno leczni-
cz;
4) normy czasu pracy pracownikw podmiotw leczniczych;
5) zasady sprawowania nadzoru nad wykonywaniem dziaalnoci leczniczej
oraz podmiotami wykonujcymi dziaalno lecznicz.

Art. 2.
1. Uyte w ustawie okrelenia oznaczaj:
1) dokumentacja medyczna dokumentacj medyczn, o ktrej mowa w prze-
pisach ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku
Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 i Nr 76, poz. 641 oraz z
2010 r. Nr 96, poz. 620);
2) osoba wykonujca zawd medyczny osob uprawnion na podstawie od-
rbnych przepisw do udzielania wiadcze zdrowotnych oraz osob legi-
tymujc si nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania wiadcze
zdrowotnych w okrelonym zakresie lub w okrelonej dziedzinie medycyny;
3) pacjent pacjenta w rozumieniu ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
4) podmiot leczniczy niebdcy przedsibiorc podmiot leczniczy wymienio-
ny w art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3;
5) podmiot wykonujcy dziaalno lecznicz podmiot leczniczy, o ktrym
mowa w art. 4, oraz lekarza lub pielgniark wykonujcych zawd w ra-
mach dziaalnoci leczniczej jako praktyk zawodow, o ktrej mowa w
art. 5;
6) podmiot tworzcy podmiot albo organ, ktry utworzy podmiot leczniczy
w formie samodzielnego publicznego zakadu opieki zdrowotnej albo jed-
nostki budetowej;

ustaw z dnia 16 listopada 2006 r. o opacie skarbowej, ustaw z dnia 6 listopada 2008 r. o pra-
wach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustaw z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w
ochronie zdrowia, ustaw z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia, ustaw z
dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich, ustaw z dnia 4 marca 2010 r. o wiadczeniu usug na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ustaw z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Subie Wiziennej,
ustaw z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, ustaw z dnia 4 marca 2011 r. o
zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej
oraz o gminach uzdrowiskowych oraz niektrych innych ustaw i ustaw z dnia 18 marca 2011 r. o
zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyszym, ustawy o stopniach naukowych i tytule nauko-
wym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektrych innych ustaw.
2)
Przepisy niniejszej ustawy wdraaj postanowienia dyrektywy 2003/88/WE Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. dotyczcej niektrych aspektw organizacji czasu pracy
(Dz. Urz. UE L 299 z 18.11.2003; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 4, str. 381).
Kancelaria Sejmu s. 3/126
2012-07-17
7) promocja zdrowia dziaania umoliwiajce poszczeglnym osobom i spo-
ecznoci zwikszenie kontroli nad czynnikami warunkujcymi stan zdrowia
i przez to jego popraw, promowanie zdrowego stylu ycia oraz rodowi-
skowych i indywidualnych czynnikw sprzyjajcych zdrowiu;
8) przedsibiorstwo zesp skadnikw majtkowych, za pomoc ktrego
podmiot leczniczy wykonuje okrelony rodzaj dziaalnoci leczniczej;
9) szpital przedsibiorstwo podmiotu leczniczego, w ktrym podmiot ten
wykonuje dziaalno lecznicz w rodzaju wiadczenia szpitalne;
10) wiadczenie zdrowotne dziaania suce zachowaniu, ratowaniu, przy-
wracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne dziaania medyczne wynikajce z
procesu leczenia lub przepisw odrbnych regulujcych zasady ich wyko-
nywania;
11) wiadczenie szpitalne wykonywane ca dob kompleksowe wiadczenia
zdrowotne polegajce na diagnozowaniu, leczeniu, pielgnacji i rehabilita-
cji, ktre nie mog by realizowane w ramach innych stacjonarnych i cao-
dobowych wiadcze zdrowotnych lub ambulatoryjnych wiadcze zdro-
wotnych; wiadczeniami szpitalnymi s take wiadczenia udzielane z za-
miarem zakoczenia ich udzielania w okresie nieprzekraczajcym 24 go-
dzin;
12) stacjonarne i caodobowe wiadczenie zdrowotne inne ni wiadczenie szpi-
talne wiadczenia opiekucze, pielgnacyjne, paliatywne, hospicyjne,
wiadczenia z zakresu opieki dugoterminowej, rehabilitacji leczniczej, le-
czenia uzalenie, psychiatrycznej opieki zdrowotnej oraz lecznictwa
uzdrowiskowego, udzielane pacjentom, ktrych stan zdrowia wymaga
udzielania caodobowych lub caodziennych wiadcze zdrowotnych w od-
powiednio urzdzonych, staych pomieszczeniach;
13) uczelnia medyczna publiczn uczelni medyczn albo publiczn uczelni
prowadzc dziaalno dydaktyczn i badawcz w dziedzinie nauk me-
dycznych oraz Centrum Medyczne Ksztacenia Podyplomowego.
2. Ilekro w ustawie jest mowa o:
1) kierowniku bez bliszego okrelenia rozumie si przez to take zarzd
spki kapitaowej, a w przypadku innych podmiotw wykonujcych dzia-
alno lecznicz osob uprawnion do kierowania tymi podmiotami i ich
reprezentowania na zewntrz, jeeli przepisy ustawy nie stanowi inaczej;
2) dziaalnoci leczniczej w rodzaju stacjonarne i caodobowe wiadczenia
zdrowotne bez bliszego okrelenia rozumie si przez to dziaalno lecz-
nicz w rodzaju wiadczenia szpitalne, jak i dziaalno lecznicz w rodzaju
stacjonarne i caodobowe wiadczenia zdrowotne inne ni szpitalne;
3) pielgniarce rozumie si przez to take poon;
4) lekarzu rozumie si przez to take lekarza dentyst.
3. Przedsibiorstwo podmiotu leczniczego jest jednostk lokaln w rozumieniu
przepisw o statystyce publicznej, dla ktrej nie sporzdza si odrbnego bilan-
su, chyba e podmiot leczniczy postanowi inaczej w regulaminie organizacyj-
nym, o ktrym mowa w art. 24.

Art. 3.
1. Dziaalno lecznicza polega na udzielaniu wiadcze zdrowotnych.
2. Dziaalno lecznicza moe rwnie polega na:
Kancelaria Sejmu s. 4/126
2012-07-17
1) promocji zdrowia lub
2) realizacji zada dydaktycznych i badawczych w powizaniu z udzielaniem
wiadcze zdrowotnych i promocj zdrowia, w tym wdraaniem nowych
technologii medycznych oraz metod leczenia.
3. Podmiot wykonujcy dziaalno lecznicz moe uczestniczy, a podmiot wyko-
nujcy dziaalno lecznicz w zakresie, o ktrym mowa w ust. 2 pkt 2, uczest-
niczy w przygotowywaniu osb do wykonywania zawodu medycznego i kszta-
ceniu osb wykonujcych zawd medyczny na zasadach okrelonych w odrb-
nych przepisach regulujcych ksztacenie tych osb.
4. W ramach struktury organizacyjnej podmiotu leczniczego moe zosta wydzie-
lona jednostka organizacyjna, w celu udzielania wiadcze zdrowotnych miesz-
kacom domw pomocy spoecznej, wychowankom regionalnych placwek
opiekuczo-terapeutycznych lub interwencyjnych orodkw preadopcyjnych,
zlokalizowana na terenie tych podmiotw.

Art. 4.
1. Podmiotami leczniczymi s:
1) przedsibiorcy w rozumieniu przepisw ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o
swobodzie dziaalnoci gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 i
Nr 239, poz. 1593 oraz z 2011 r. Nr 85, poz. 459 i Nr 106, poz. 622) we
wszelkich formach przewidzianych dla wykonywania dziaalnoci gospo-
darczej, jeeli ustawa nie stanowi inaczej,
2) samodzielne publiczne zakady opieki zdrowotnej,
3) jednostki budetowe, w tym pastwowe jednostki budetowe tworzone i
nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej, ministra waciwego do
spraw wewntrznych, Ministra Sprawiedliwoci lub Szefa Agencji Bezpie-
czestwa Wewntrznego, posiadajce w strukturze organizacyjnej ambula-
torium, ambulatorium z izb chorych lub lekarza podstawowej opieki zdro-
wotnej,
4) instytuty badawcze, o ktrych mowa w art. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia
2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618),
5) fundacje i stowarzyszenia, ktrych celem statutowym jest wykonywanie za-
da w zakresie ochrony zdrowia i ktrych statut dopuszcza prowadzenie
dziaalnoci leczniczej,
5a) posiadajce osobowo prawn jednostki organizacyjne stowarzysze, o
ktrych mowa w pkt 5,
6) osoby prawne i jednostki organizacyjne dziaajce na podstawie przepisw o
stosunku Pastwa do Kocioa Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o
stosunku Pastwa do innych kociow i zwizkw wyznaniowych oraz o
gwarancjach wolnoci sumienia i wyznania
w zakresie, w jakim wykonuj dziaalno lecznicz.
2. Okrelone ustaw prawa i obowizki podmiotu leczniczego dotycz wycznie
wykonywanej przez ten podmiot dziaalnoci leczniczej i s wykonywane przez
kierownika tego podmiotu, chyba e ustawa stanowi inaczej.
3. Do instytutw badawczych, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 4, stosuje si, w zakre-
sie nieuregulowanym ustaw z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badaw-
czych:
Kancelaria Sejmu s. 5/126
2012-07-17
1) przepisy art. 3, art. 917, art. 21 ust. 1 i 2, art. 22, art. 23, art. 24 ust. 1, 2 i 4,
art. 2536 w zakresie wiadcze zdrowotnych i podejmowania dziaa w
zakresie promocji zdrowia;
2) przepisy art. 9399 w zakresie czasu pracy pracownikw tych instytutw;
3) przepisy art. 100113 w zakresie wpisu do rejestru podmiotw wykonuj-
cych dziaalno lecznicz;
4) przepisy art. 114117 w zakresie dotyczcym przekazywania rodkw fi-
nansowych;
5) przepisy art. 118 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i 4, art. 119, art. 120 oraz art. 122 w
zakresie dotyczcym kontroli pod wzgldem medycznym.

Art. 5.
1. Lekarze i pielgniarki mog wykonywa swj zawd w ramach dziaalnoci
leczniczej na zasadach okrelonych w ustawie oraz w przepisach odrbnych, po
wpisaniu do rejestru podmiotw wykonujcych dziaalno lecznicz, o ktrym
mowa w art. 100.
2. Dziaalno lecznicza:
1) lekarzy moe by wykonywana w formie:
a) jednoosobowej dziaalnoci gospodarczej jako indywidualna praktyka
lekarska, indywidualna praktyka lekarska wycznie w miejscu wezwa-
nia, indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska, indywidualna spe-
cjalistyczna praktyka lekarska wycznie w miejscu wezwania, indywi-
dualna praktyka lekarska wycznie w przedsibiorstwie podmiotu
leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem lub indywidualna
specjalistyczna praktyka lekarska wycznie w przedsibiorstwie pod-
miotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem,
b) spki cywilnej, spki jawnej albo spki partnerskiej jako grupowa
praktyka lekarska,
2) pielgniarki moe by wykonywana w formie:
a) jednoosobowej dziaalnoci gospodarczej jako indywidualna praktyka
pielgniarki, indywidualna praktyka pielgniarki wycznie w miejscu
wezwania, indywidualna specjalistyczna praktyka pielgniarki, indywi-
dualna specjalistyczna praktyka pielgniarki wycznie w miejscu we-
zwania, indywidualna praktyka pielgniarki wycznie w przedsibior-
stwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem lub
indywidualna specjalistyczna praktyka pielgniarki wycznie w przed-
sibiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmio-
tem,
b) spki cywilnej, spki jawnej albo spki partnerskiej jako grupowa
praktyka pielgniarek
zwanych dalej praktykami zawodowymi.
3. Wykonywanie zawodu w ramach praktyki zawodowej nie jest prowadzeniem
podmiotu leczniczego.

Kancelaria Sejmu s. 6/126
2012-07-17
Art. 6.
1. Skarb Pastwa reprezentowany przez ministra, centralny organ administracji
rzdowej albo wojewod moe utworzy i prowadzi podmiot leczniczy w for-
mie:
1) spki kapitaowej;
2) jednostki budetowej.
2. Jednostka samorzdu terytorialnego moe utworzy i prowadzi podmiot leczni-
czy w formie:
1) spki kapitaowej;
2) jednostki budetowej.
3. Waciwy minister, centralny organ administracji rzdowej albo wojewoda wy-
konuj uprawnienia:
1) Skarbu Pastwa w stosunku do spek kapitaowych przez nich utworzonych
i prowadzonych;
2) ministra waciwego do spraw Skarbu Pastwa okrelone w art. 20 ust. 2 pkt
4, art. 26 ust. 2, art. 30 ust. 1, art. 53 ust. 2 i art. 427 ust. 1 zdanie drugie
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadociowe i naprawcze (Dz. U.
z 2009 r. Nr 175, poz. 1361, z pn. zm.
3)
) w przypadku upadoci spki,
o ktrej mowa w pkt 1.
4. Do spki kapitaowej, o ktrej mowa w ust. 2 pkt 1, nie stosuje si przepisw o
gospodarce komunalnej.
5. Utworzenie spki kapitaowej przez Skarb Pastwa reprezentowany przez cen-
tralny organ administracji rzdowej wymaga odpowiednio zgody waciwego
ministra w przypadku centralnego organu nadzorowanego przez tego ministra
albo Prezesa Rady Ministrw w przypadku centralnego organu nadzorowanego
przez Prezesa Rady Ministrw.
6. Uczelnia medyczna moe utworzy i prowadzi podmiot leczniczy w formie
spki kapitaowej.
7. W spce kapitaowej okrelonej w ust. 6 wykonujcej dziaalno lecznicz, o
ktrej mowa w art. 3 ust. 2 pkt 2, warto nominalna udziaw albo akcji nale-
cych cznie do uczelni medycznych nie moe stanowi mniej ni 51% kapitau
zakadowego spki. Udziay albo akcje w tych spkach poza uczelniami me-
dycznymi mog posiada wycznie Skarb Pastwa, jednostki samorzdu teryto-
rialnego oraz jednoosobowe spki Skarbu Pastwa o szczeglnym znaczeniu
dla gospodarki pastwa.
8. Podmioty, o ktrych mowa w ust. 1 i 2, mog przystpowa do spki kapitao-
wej wykonujcej dziaalno lecznicz. Przepis ust. 5 stosuje si odpowiednio.

Art. 7.
Podmioty, o ktrych mowa w art. 6 ust. 1, 2 i 6, mog prowadzi samodzielne pu-
bliczne zakady opieki zdrowotnej.

Art. 8.

3)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 191, poz.
1484, z 2010 r. Nr 155, poz. 1037, Nr 230, poz. 1509 i Nr 257, poz. 1724 oraz z 2011 r. Nr 85,
poz. 458 i Nr 106, poz. 622.
Kancelaria Sejmu s. 7/126
2012-07-17
Rodzajami dziaalnoci leczniczej s:
1) stacjonarne i caodobowe wiadczenia zdrowotne:
a) szpitalne,
b) inne ni szpitalne;
2) ambulatoryjne wiadczenia zdrowotne.

Art. 9.
1. Stacjonarne i caodobowe wiadczenia zdrowotne inne ni szpitalne mog pole-
ga w szczeglnoci na:
1) udzielaniu caodobowych wiadcze zdrowotnych, ktre obejmuj swoim
zakresem pielgnacj i rehabilitacj pacjentw niewymagajcych hospitali-
zacji, oraz zapewnianiu im produktw leczniczych i wyrobw medycznych,
pomieszcze i wyywienia odpowiednich do stanu zdrowia, a take prowa-
dzeniu edukacji zdrowotnej dla pacjentw i czonkw ich rodzin oraz przy-
gotowaniu tych osb do samoopieki i samopielgnacji w warunkach domo-
wych;
2) udzielaniu caodobowych wiadcze zdrowotnych, ktre obejmuj swoim
zakresem pielgnacj, opiek i rehabilitacj pacjentw niewymagajcych
hospitalizacji, oraz zapewnianiu im produktw leczniczych potrzebnych do
kontynuacji leczenia, pomieszcze i wyywienia odpowiednich do stanu
zdrowia, a take prowadzeniu edukacji zdrowotnej dla pacjentw i czon-
kw ich rodzin oraz przygotowaniu tych osb do samoopieki i samopiel-
gnacji w warunkach domowych;
3) udzielaniu wiadcze zdrowotnych polegajcych na dziaaniach usprawnia-
jcych, ktre su zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia;
4) sprawowaniu wszechstronnej opieki zdrowotnej, psychologicznej i spoecz-
nej nad pacjentami znajdujcymi si w stanie terminalnym oraz opieki nad
rodzinami tych pacjentw.
2. wiadczenia, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 4, oraz wiadczenia pielgnacyjne i
opiekucze mog by udzielane take wycznie w warunkach domowych.

Art. 10.
Ambulatoryjne wiadczenia zdrowotne obejmuj wiadczenia podstawowej lub spe-
cjalistycznej opieki zdrowotnej oraz wiadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej,
udzielane w warunkach niewymagajcych ich udzielania w trybie stacjonarnym i
caodobowym w odpowiednio urzdzonym, staym pomieszczeniu. Udzielanie tych
wiadcze moe odbywa si w pomieszczeniach przedsibiorstwa, w tym w poje-
dzie przeznaczonym do udzielania tych wiadcze, lub w miejscu pobytu pacjenta.

Art. 11.
Dziaalno lecznicza w rodzaju ambulatoryjne wiadczenia zdrowotne moe obej-
mowa take udzielanie wiadcze zdrowotnych, ktre obejmuj swoim zakresem
badania diagnostyczne wykonywane w celu rozpoznania stanu zdrowia i ustalenia
dalszego postpowania leczniczego.
Kancelaria Sejmu s. 8/126
2012-07-17

Art. 12.
1. Stacjonarnych i caodobowych wiadcze zdrowotnych innych ni szpitalne
udziela si w przypadku wiadcze, o ktrych mowa w art. 9 ust. 1:
1) pkt 1 w zakadzie opiekuczo-leczniczym;
2) pkt 2 w zakadzie pielgnacyjno-opiekuczym;
3) pkt 3 w zakadzie rehabilitacji leczniczej;
4) pkt 4 w hospicjum.
2. Przepisw ust. 1 pkt 1, 2 i 4 nie stosuje si w przypadku udzielania wiadcze
zdrowotnych wycznie w warunkach domowych.
3. Ambulatoryjnych wiadcze zdrowotnych udziela si w ambulatorium (przy-
chodni, poradni, orodku zdrowia, lecznicy lub ambulatorium z izb chorych), a
take zakadzie bada diagnostycznych i medycznym laboratorium diagnostycz-
nym.

Art. 13.
W miejscu udzielania wiadcze zdrowotnych:
1) nie mog by wiadczone usugi pogrzebowe oraz prowadzona ich reklama;
2) moe by wykonywana dziaalno inna ni dziaalno lecznicza, pod wa-
runkiem, e nie jest uciliwa dla pacjenta lub przebiegu leczenia.

Art. 14.
Podmiot wykonujcy dziaalno lecznicz podaje do wiadomoci publicznej infor-
macje o zakresie i rodzajach udzielanych wiadcze zdrowotnych. Tre i forma tych
informacji nie mog mie cech reklamy.

Art. 15.
Podmiot leczniczy nie moe odmwi udzielenia wiadczenia zdrowotnego osobie,
ktra potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego wiadczenia ze wzgldu na
zagroenie ycia lub zdrowia.

Art. 16.
1. Dziaalno lecznicza jest dziaalnoci regulowan w rozumieniu ustawy z dnia
2 lipca 2004 r. o swobodzie dziaalnoci gospodarczej.
1a. Nie stanowi dziaalnoci regulowanej w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie dziaalnoci gospodarczej dziaalno lecznicza:
1) podmiotw leczniczych w formie jednostki budetowej;
2) wykonywana jako:
a) dziaalno poytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwiet-
nia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
Kancelaria Sejmu s. 9/126
2012-07-17
z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z pn. zm.
2)
), chyba e zachodz prze-
sanki okrelone w art. 9 ust. 1 tej ustawy,
b) dziaalno charytatywno-opiekucza, jeeli przepisy odrbne przewi-
duj prowadzenie takiej dziaalnoci.
2. Do dziaalnoci leczniczej, o ktrej mowa w ust. 1a, stosuje si przepisy doty-
czce dziaalnoci regulowanej w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o
swobodzie dziaalnoci gospodarczej.

Art. 17.
1. Podmiot leczniczy jest obowizany spenia nastpujce warunki:
1) posiada pomieszczenia lub urzdzenia, odpowiadajce wymaganiom okre-
lonym w art. 22;
2) stosowa wyroby odpowiadajce wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010
r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 oraz z 2011 r. Nr 102,
poz. 586);
3) zapewnia udzielanie wiadcze zdrowotnych wycznie przez osoby wyko-
nujce zawd medyczny oraz speniajce wymagania zdrowotne okrelone
w odrbnych przepisach;
4) zawrze w zakresie okrelonym w art. 25 ust. 1 umow ubezpieczenia:
a) odpowiedzialnoci cywilnej,
b) na rzecz pacjentw z tytuu zdarze medycznych okrelonych w przepi-
sach o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w przypadku
podmiotu leczniczego prowadzcego szpital.
2. Minister waciwy do spraw zdrowia, okreli, w drodze rozporzdzenia, wykaz
wyrobw medycznych w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach
medycznych o szczeglnym znaczeniu dla zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych
oraz zakres informacji o tych wyrobach, majc na uwadze potrzeb zabezpie-
czenia potrzeb zdrowotnych w zakresie diagnozowania, monitorowania, lecze-
nia, agodzenia przebiegu chorb oraz kompensowania skutkw obrae lub
upoledze.
3. Informacje, o ktrych mowa w przepisach wydanych na podstawie ust. 2, s
przekazywane przez podmioty lecznicze w sposb okrelony w przepisach o
systemie informacji w ochronie zdrowia.
4. W celu monitorowania przestrzegania przepisw prawa pracy, kierownik raz na
kwarta przekazuje Pastwowej Inspekcji Pracy oraz waciwym organom samo-
rzdu zawodw medycznych informacje o liczbie osb, ktre wykonuj zawd
medyczny na podstawie umw cywilnoprawnych albo jako praktyk zawodow,
z ktr podmiot leczniczy zawar umow cywilnoprawn.

Art. 18.
1. Lekarz wykonujcy dziaalno lecznicz jako indywidualn praktyk lekarsk
jest obowizany spenia nastpujce warunki:
1) posiada prawo wykonywania zawodu;

2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz.
654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244 i Nr 232, poz.
1378.
Kancelaria Sejmu s. 10/126
2012-07-17
2) nie moe by:
a) zawieszony w prawie wykonywania zawodu ani ograniczony w wyko-
nywaniu okrelonych czynnoci medycznych na podstawie przepisw o
zawodach lekarza i lekarza dentysty lub przepisw o izbach lekarskich,
b) ukarany kar zawieszenia prawa wykonywania zawodu,
c) pozbawiony moliwoci wykonywania zawodu prawomocnym orzecze-
niem rodka karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszony w
wykonywaniu zawodu zastosowanym rodkiem zapobiegawczym;
3) dysponowa pomieszczeniem, w ktrym bd udzielane wiadczenia zdro-
wotne, wyposaonym w produkty lecznicze, wyroby medyczne, aparatur i
sprzt medyczny odpowiedni do rodzaju i zakresu udzielanych wiadcze
zdrowotnych, oraz posiada opini waciwego organu Pastwowej Inspek-
cji Sanitarnej o spenieniu warunkw wymaganych przy udzielaniu okrelo-
nych wiadcze zdrowotnych, a take wiadcze udzielanych w zakresie
okrelonym w art. 30 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i
lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857, z pn. zm.
4)
);
4) uzyska wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziaalnoci Gospo-
darczej;
5) zawrze umow ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej w zakresie okre-
lonym w art. 25 ust. 1 pkt 1.
2. Lekarz wykonujcy dziaalno lecznicz jako indywidualn specjalistyczn
praktyk lekarsk jest obowizany spenia nastpujce warunki:
1) okrelone w ust. 1;
2) posiada specjalizacj w dziedzinie medycyny odpowiadajcej rodzajowi i
zakresowi wykonywanych wiadcze zdrowotnych.
3. Lekarz wykonujcy indywidualn praktyk lekarsk wycznie w miejscu we-
zwania jest obowizany:
1) spenia warunki, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5;
2) posiada produkty lecznicze i sprzt medyczny umoliwiajce udzielanie
wiadcze zdrowotnych, w tym rwnie w zakresie okrelonym w art. 30
ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
3) wskaza adres siedziby indywidualnej praktyki lekarskiej wykonywanej w
miejscu wezwania oraz miejsca przyjmowania wezwa i miejsca przecho-
wywania dokumentacji medycznej oraz produktw leczniczych i sprztu
medycznego, o ktrych mowa w pkt 2.
4. Lekarz wykonujcy indywidualn praktyk lekarsk wycznie w przedsibior-
stwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem jest obo-
wizany spenia warunki, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5.
5. Lekarz wykonujcy indywidualn specjalistyczn praktyk lekarsk wycznie w
miejscu wezwania jest obowizany spenia warunki, o ktrych mowa w ust. 1
pkt 1, 2, 4 i 5, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 i 3.
6. Lekarz wykonujcy indywidualn specjalistyczn praktyk lekarsk wycznie w
przedsibiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem

4)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33,
Nr 22, poz. 120, Nr 40, poz. 323, Nr 76, poz. 641 i Nr 219, poz. 1706 i 1708, z 2010 r. Nr 81, poz.
531, Nr 107, poz. 679 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455 i Nr 106, poz. 622.
Kancelaria Sejmu s. 11/126
2012-07-17
jest obowizany spenia warunki, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 oraz w
ust. 2 pkt 2.
7. W ramach grupowej praktyki lekarskiej mog by udzielane wiadczenia zdro-
wotne wycznie przez lekarzy bdcych wsplnikami albo partnerami spki, o
ktrej mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 lit. b, speniajcych warunki, o ktrych mowa
w ust. 1 albo 2.

Art. 19.
1. Pielgniarka wykonujca zawd w ramach dziaalnoci leczniczej jako indywi-
dualn praktyk jest obowizana spenia nastpujce warunki:
1) posiada prawo wykonywania zawodu;
2) posiada co najmniej dwuletnie dowiadczenie w wykonywaniu zawodu;
3) nie moe by:
a) zawieszona w prawie wykonywania zawodu albo ograniczona w wyko-
nywaniu okrelonych czynnoci zawodowych na podstawie przepisw
o zawodach pielgniarki i poonej lub przepisw o samorzdzie piel-
gniarek i poonych,
b) pozbawiona moliwoci wykonywania zawodu prawomocnym orzecze-
niem rodka karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszona w
wykonywaniu zawodu zastosowanym rodkiem zapobiegawczym;
4) nie moe mie przerwy w wykonywaniu zawodu cznie przez okres duszy
ni 5 lat w okresie ostatnich 6 lat poprzedzajcych wniosek o wpis;
5) dysponowa pomieszczeniem, w ktrym bd udzielane wiadczenia zdro-
wotne, wyposaonym w aparatur i sprzt medyczny oraz posiada opini
waciwego organu Pastwowej Inspekcji Sanitarnej o spenieniu warunkw
umoliwiajcych udzielanie okrelonych wiadcze zdrowotnych;
6) uzyska wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziaalnoci Gospo-
darczej;
7) zawrze umow ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej w zakresie okre-
lonym w art. 25 ust. 1 pkt 1.
2. Pielgniarka wykonujca zawd w ramach dziaalnoci leczniczej jako indywi-
dualn specjalistyczn praktyk jest obowizana:
1) spenia warunki, o ktrych mowa w ust. 1;
2) posiada specjalizacj w dziedzinie pielgniarstwa lub poonictwa lub innej
dziedzinie majcej zastosowanie w ochronie zdrowia.
3. Pielgniarka wykonujca zawd w ramach dziaalnoci leczniczej jako indywi-
dualn praktyk lub indywidualn specjalistyczn praktyk wycznie w miejscu
wezwania jest obowizana:
1) spenia warunki, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 14, 6 i 7, oraz, w przypadku
indywidualnej specjalistycznej praktyki, warunek, o ktrym mowa w ust. 2
pkt 2;
2) posiada sprzt medyczny umoliwiajcy udzielanie okrelonych wiadcze
zdrowotnych w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta;
3) wskaza adres praktyki oraz adres miejsca przechowywania dokumentacji
medycznej.
Kancelaria Sejmu s. 12/126
2012-07-17
4. Pielgniarka wykonujca indywidualn praktyk pielgniarki wycznie w
przedsibiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem
jest obowizana spenia warunki, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 14, 6 i 7.
5. W ramach grupowej praktyki pielgniarki mog by udzielane wiadczenia
zdrowotne wycznie przez pielgniarki bdce wsplnikami albo partnerami
spki, o ktrej mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 lit. b, speniajce warunki okrelone w
ust. 1 albo ust. 2.
6. Pielgniarka wykonujca indywidualn specjalistyczn praktyk pielgniarki wy-
cznie w przedsibiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym
podmiotem jest obowizana spenia warunki, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 14,
6 i 7 oraz w ust. 2 pkt 2.

Art. 20.
Miejscem wezwania, o ktrym mowa w art. 18 ust. 3 i 5 oraz w art. 19 ust. 3, nie
moe by przedsibiorstwo podmiotu leczniczego.

Art. 21.
1. wiadczenia zdrowotne mog by udzielane rwnie w ramach wolontariatu, na
zasadach okrelonych w porozumieniu, o ktrym mowa w art. 44 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), zawartym z wolontariuszem.
2. Do wolontariatu stosuje si przepisy dziau III ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie.
3. Studenci zdobywajcy kwalifikacje do wykonywania zawodu medycznego oraz
uczestnicy studiw doktoranckich mog bra udzia w udzielaniu wiadcze
zdrowotnych w ramach ksztacenia w podstawowej jednostce organizacyjnej
uczelni medycznej lub innej uczelni, w ktrej prowadzone jest ksztacenie w kie-
runkach medycznych, pod bezporednim nadzorem osb wykonujcych zawd
medyczny waciwy ze wzgldu na treci ksztacenia.

Art. 22.
1. Pomieszczenia i urzdzenia podmiotu wykonujcego dziaalno lecznicz od-
powiadaj wymaganiom odpowiednim do rodzaju wykonywanej dziaalnoci
leczniczej oraz zakresu udzielanych wiadcze zdrowotnych.
2. Wymagania, o ktrych mowa w ust. 1, dotycz w szczeglnoci warunkw:
1) oglnoprzestrzennych;
2) sanitarnych;
3) instalacyjnych.
3. Minister waciwy do spraw zdrowia, po zasigniciu opinii Naczelnej Rady Le-
karskiej, Naczelnej Rady Pielgniarek i Poonych oraz Krajowej Rady Diagno-
stw Laboratoryjnych, okreli, w drodze rozporzdzenia, szczegowe wymaga-
nia, jakim powinny odpowiada pomieszczenia i urzdzenia podmiotu wykonu-
jcego dziaalno lecznicz, kierujc si potrzeb zapewnienia bezpieczestwa
zdrowotnego pacjentw, a take rodzajem wykonywanej dziaalnoci i zakresem
udzielanych wiadcze zdrowotnych.
Kancelaria Sejmu s. 13/126
2012-07-17
4. Minister Sprawiedliwoci w porozumieniu z ministrem waciwym do spraw
zdrowia, okreli, w drodze rozporzdzenia, szczegowe wymagania, jakim po-
winny odpowiada pomieszczenia i urzdzenia podmiotu leczniczego dla osb
pozbawionych wolnoci, kierujc si potrzeb zapewnienia bezpieczestwa
zdrowotnego tych osb, a take rodzajem prowadzonej dziaalnoci i zakresem
udzielanych wiadcze zdrowotnych.
5. Minister waciwy do spraw zdrowia moe okreli, w drodze rozporzdzenia,
standardy postpowania medycznego w wybranych dziedzinach medycyny lub
w okrelonych podmiotach wykonujcych dziaalno lecznicz, kierujc si po-
trzeb zapewnienia odpowiedniej jakoci wiadcze zdrowotnych.

Art. 23.
Sprawy dotyczce sposobu i warunkw udzielania wiadcze zdrowotnych przez
podmiot wykonujcy dziaalno lecznicz, nieuregulowane w ustawie lub statucie,
okrela regulamin organizacyjny ustalony przez kierownika.

Art. 24.
1. W regulaminie organizacyjnym podmiotu wykonujcego dziaalno lecznicz
okrela si w szczeglnoci:
1) firm albo nazw podmiotu;
2) cele i zadania podmiotu;
3) struktur organizacyjn przedsibiorstwa podmiotu;
4) rodzaj dziaalnoci leczniczej oraz zakres udzielanych wiadcze zdrowot-
nych;
5) miejsce udzielania wiadcze zdrowotnych;
6) przebieg procesu udzielania wiadcze zdrowotnych, z zapewnieniem wa-
ciwej dostpnoci i jakoci tych wiadcze w jednostkach lub komrkach
organizacyjnych przedsibiorstwa podmiotu;
7) organizacj i zadania poszczeglnych jednostek lub komrek organizacyj-
nych przedsibiorstwa podmiotu oraz warunki wspdziaania tych jedno-
stek lub komrek dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowa-
nia podmiotu pod wzgldem diagnostyczno-leczniczym, pielgnacyjnym,
rehabilitacyjnym i administracyjno-gospodarczym;
8) warunki wspdziaania z innymi podmiotami wykonujcymi dziaalno
lecznicz w zakresie zapewnienia prawidowoci diagnostyki, leczenia, pie-
lgnacji i rehabilitacji pacjentw oraz cigoci przebiegu procesu udziela-
nia wiadcze zdrowotnych;
9) wysoko opaty za udostpnienie dokumentacji medycznej ustalonej w spo-
sb okrelony w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
10) organizacj procesu udzielania wiadcze zdrowotnych w przypadku po-
bierania opat;
11) wysoko opaty za przechowywanie zwok pacjenta przez okres duszy
ni 72 godziny od osb lub instytucji uprawnionych do pochowania zwok
na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu
Kancelaria Sejmu s. 14/126
2012-07-17
zmarych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295, z pn. zm.
5)
) oraz od podmio-
tw, na zlecenie ktrych przechowuje si zwoki w zwizku z toczcym si
postpowaniem karnym;
12) wysoko opat za wiadczenia zdrowotne, ktre mog by, zgodnie z
przepisami ustawy lub przepisami odrbnymi, udzielane za czciow albo
cakowit odpatnoci;
13) sposb kierowania jednostkami lub komrkami organizacyjnymi przedsi-
biorstwa podmiotu.
2. Informacje, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 9, 11 i 12, podaje si do wiadomoci
pacjentw w sposb zwyczajowo przyjty.
3. Do regulaminu organizacyjnego praktyk zawodowych nie stosuje si przepisw
ust. 1 pkt 3, 68, 11 i 13.
4. Do regulaminu organizacyjnego podmiotw leczniczych wykonujcych dziaal-
no lecznicz w rodzaju wiadczenia ambulatoryjne nie stosuje si przepisu ust.
1 pkt 11.

Art. 25.
1. Umowa ubezpieczenia:
1) odpowiedzialnoci cywilnej obejmuje szkody bdce nastpstwem udziela-
nia wiadcze zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzie-
lania wiadcze zdrowotnych;
2) z tytuu zdarze medycznych okrelonych w przepisach o prawach pacjenta i
Rzeczniku Praw Pacjenta obejmuje zdarzenia medyczne w rozumieniu tej
ustawy, ktre miay miejsce w okresie ochrony ubezpieczeniowej.
1a. Suma ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia nie duszym ni 12 miesicy, w
odniesieniu do wszystkich zdarze medycznych w szpitalu, ktrych skutki s ob-
jte umow ubezpieczenia, o ktrej mowa w ust. 1 pkt 2, jest uzaleniona od
liczby ek w szpitalu i sumy ubezpieczenia w odniesieniu do jednego ka
szpitalnego, oraz wynosi nie mniej ni 300 000 z.
1b. Suma ubezpieczenia w odniesieniu do jednego ka szpitalnego wynosi nie
mniej ni 1000 z.
1c. Jeeli podmiot leczniczy posiada certyfikat akredytacyjny w rozumieniu ustawy
z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2009 r. Nr
52, poz. 418 i Nr 76, poz. 641 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654) w zakresie lecz-
nictwa szpitalnego, suma ubezpieczenia w odniesieniu do jednego ka szpital-
nego jest pomniejszana o 10%.
1d. Umowa ubezpieczenia, o ktrej mowa w ust. 1 pkt 2, moe by zawarta rwnie
z zastosowaniem:
1) zagregowanej franszyzy integralnej (oznaczajcej czn kwot wszystkich
wiadcze z tytuu zdarze medycznych, ktre miay miejsce w okresie
ochrony ubezpieczeniowej, do ktrej wyczona jest odpowiedzialno
ubezpieczyciela) w wysokoci okrelonej w tej umowie, nie wyszej ni
50% sumy ubezpieczenia ustalonej w sposb okrelony w ust. 1a1c, albo

5)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 120, poz.
1268, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2006 r. Nr 220,
poz. 1600, z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, z 2009 r. Nr 98, poz. 817 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228.
Kancelaria Sejmu s. 15/126
2012-07-17
2) proporcjonalnego udziau wasnego podmiotu leczniczego w wysokoci
okrelonej w tej umowie, nie wyszej ni 50% sumy ubezpieczenia ustalo-
nej w sposb okrelony w ust. 1a1c.
1e. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia w sposb okrelony w ust. 1d pkt
1:
1) podmiot leczniczy jest zobowizany do wypaty wiadcze z tytuu zdarze
medycznych, ktre miay miejsce w okresie ochrony ubezpieczeniowej, do
wysokoci zagregowanej franszyzy integralnej pozostajcej na udziale tego
podmiotu leczniczego;
2) ubezpieczyciel jest zobowizany do wypaty wiadcze z tytuu zdarze me-
dycznych, ktre miay miejsce w okresie ochrony ubezpieczeniowej, w
przypadku wypaty przez podmiot leczniczy wiadcze z tytuu zdarze me-
dycznych, ktre miay miejsce w okresie ochrony ubezpieczeniowej, o cz-
nej wartoci odpowiadajcej wysokoci zagregowanej franszyzy integralnej.
1f. W przypadku wypaty, o ktrej mowa w ust. 1e pkt 1, podmiot leczniczy jest
obowizany powiadomi ubezpieczyciela o wypacie wiadczenia, w terminie 14
dni od dnia dokonania wypaty.
2. Obowizek ubezpieczenia powstaje najpniej w dniu poprzedzajcym dzie
rozpoczcia wykonywania dziaalnoci leczniczej.
3. Kierownik niezwocznie, nie pniej ni w terminie 7 dni od zawarcia umowy, o
ktrej mowa w ust. 1, przekazuje organowi prowadzcemu rejestr, o ktrym
mowa w art. 100, dokumenty ubezpieczenia potwierdzajce zawarcie umowy
ubezpieczenia wystawione przez ubezpieczyciela.
4. Przepis ust. 1 pkt 1 nie narusza przepisw art. 120 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z pn. zm.
6)
).
5. Minister waciwy do spraw instytucji finansowych w porozumieniu z ministrem
waciwym do spraw zdrowia, po zasigniciu opinii Naczelnej Rady Lekar-
skiej, Naczelnej Rady Pielgniarek i Poonych i Krajowej Rady Diagnostw
Laboratoryjnych oraz Polskiej Izby Ubezpiecze, okreli, w drodze rozporz-
dzenia, szczegowy zakres ubezpieczenia obowizkowego, o ktrym mowa w
ust. 1 pkt 1, oraz minimaln sum gwarancyjn, biorc pod uwag rodzaje dzia-
alnoci leczniczej i rodzaje podmiotw wykonujcych t dziaalno.

Art. 26.
1. Podmiot leczniczy speniajcy przesanki okrelone w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamwie publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

6)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz.
668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr
107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr
99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z
2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz.
1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001,
Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i
Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221,
poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr
225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6.
poz. 33, Nr 56, poz. 458, Nr 58, poz. 485, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115, poz. 958, Nr
157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1704, z 2010 r. Nr 105, poz. 655, Nr 135, poz. 912, Nr 182, poz.
1228, Nr 224, poz. 1459, Nr 249, poz. 1655 i Nr 254, poz. 1700 oraz z 2011 r. Nr 36, poz. 181,
Nr63, poz. 322 i Nr 80, poz. 432.
Kancelaria Sejmu s. 16/126
2012-07-17
poz. 759, z pn. zm.
7)
), zwany dalej udzielajcym zamwienia, moe udzieli
zamwienia na udzielanie w okrelonym zakresie wiadcze zdrowotnych, zwa-
nego dalej zamwieniem, podmiotowi wykonujcemu dziaalno lecznicz,
lub osobie legitymujcej si nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania
wiadcze zdrowotnych w okrelonym zakresie lub okrelonej dziedzinie medy-
cyny, zwanym dalej przyjmujcym zamwienie.
2. Przedmiot zamwienia nie moe wykracza poza rodzaj dziaalnoci leczniczej
lub zakres wiadcze zdrowotnych wykonywanych przez przyjmujcego zam-
wienie, zgodnie z wpisem do rejestru podmiotw wykonujcych dziaalno
lecznicz, o ktrym mowa w art. 100.
3. Udzielenie zamwienia nastpuje w trybie konkursu ofert.
4. Do konkursu ofert stosuje si odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art.
147150, art. 151 ust. 1, 2 i 46, art. 152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2004 r. o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
rodkw publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z pn. zm.
3)
), przy
czym prawa i obowizki Prezesa Funduszu i dyrektora oddziau wojewdzkiego
Funduszu wykonuje kierownik podmiotu leczniczego udzielajcego zamwie-
nia.
4a. Przepisw ust. 3 i 4 nie stosuje si do zamwie, ktrych warto nie przekracza
wyraonej w zotych rwnowartoci kwoty 14 000 euro liczonej wedug red-
niego kursu zotego w stosunku do euro, ustalonego w przepisach wydanych na
podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamwie
publicznych.
5. Do udzielenia zamwienia nie stosuje si przepisw o zamwieniach publicz-
nych.

Art. 26a.
1. Podstaw ustalenia wartoci zamwienia jest cakowite szacunkowe wynagro-
dzenie przyjmujcego zamwienie, bez podatku od towarw i usug, ustalone
przez udzielajcego zamwienia z naleyt starannoci.
2. Udzielajcy zamwienia nie moe dzieli zamwienia na czci lub zania jego
wartoci celem zastosowania art. 26 ust. 4a.
3. Jeeli udzielajcy zamwienia dopuszcza moliwo skadania ofert czcio-
wych albo udziela zamwienia w czciach, z ktrych kada stanowi przedmiot
odrbnego postpowania, wartoci zamwienia jest czna warto poszczegl-
nych czci zamwienia.

7)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 161, poz.
1078 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143 i Nr 87, poz. 484.
3)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz.
1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6,
poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98,
poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz.
1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz.
1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz.
1723 i 1725, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 73, poz. 390, Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 112,
poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696, Nr 138, poz. 808, Nr 149, poz. 887, Nr 171, poz.
1016, Nr 205, poz. 1203 i Nr 232, poz. 1378 oraz z 2012 r. poz. 123.
Kancelaria Sejmu s. 17/126
2012-07-17
4. Jeeli wyodrbniona jednostka organizacyjna udzielajcego zamwienia posiada-
jca samodzielno finansow udziela zamwienia zwizanego z jej wasn
dziaalnoci, warto udzielanego zamwienia ustala si odrbnie od wartoci
zamwie udzielanych przez inne jednostki organizacyjne tego udzielajcego
zamwienia posiadajce samodzielno finansow.
5. Podstaw ustalenia wartoci zamwienia powtarzajcego si okresowo jest cz-
na warto zamwie tego samego rodzaju:
1) udzielonych w terminie poprzednich 12 miesicy lub w poprzednim roku
obrotowym, z uwzgldnieniem zmian ilociowych zamawianych wiadcze
zdrowotnych oraz prognozowanego na dany rok redniorocznego wskanika
cen towarw i usug konsumpcyjnych ogem, albo
2) ktrych udzielajcy zamwienia zamierza udzieli w terminie 12 miesicy
nastpujcych po udzieleniu pierwszego wiadczenia.
6. Wybr podstawy ustalenia wartoci zamwienia na wiadczenia zdrowotne po-
wtarzajce si okresowo nie moe by dokonany celem zastosowania art. 26 ust.
4a.
7. Jeeli zamwienia udziela si na czas oznaczony wartoci zamwienia jest war-
to ustalona z uwzgldnieniem okresu wykonywania zamwienia.
8. Ustalenia wartoci zamwienia dokonuje si nie wczeniej ni 3 miesice przed
dniem wszczcia postpowania o udzielenie zamwienia.
9. Jeeli po ustaleniu wartoci zamwienia nastpia zmiana okolicznoci majcych
wpyw na dokonane ustalenie, udzielajcy zamwienia przed wszczciem post-
powania o udzielenie zamwienia dokonuje zmiany wartoci zamwienia.

Art. 27.
1. Z przyjmujcym zamwienie udzielajcy zamwienia zawiera umow na czas
udzielania wiadcze zdrowotnych w okrelonym zakresie lub na czas okrelo-
ny. Umowa nie moe by zawarta na okres krtszy ni 3 miesice, chyba e ro-
dzaj i liczba wiadcze zdrowotnych uzasadniaj zawarcie umowy na okres
krtszy.
2. Przyjmujcy zamwienie zobowizuje si do udzielania wiadcze zdrowotnych
w zakresie oraz na zasadach okrelonych w umowie, a udzielajcy zamwienia
do zapaty wynagrodzenia za udzielanie tych wiadcze.
3. Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem niewanoci.
4. Umowa zawiera w szczeglnoci:
1) okrelenie zakresu wiadcze zdrowotnych;
2) okrelenie sposobu organizacji udzielania wiadcze zdrowotnych, w tym
miejsca, dni i godzin udzielania wiadcze zdrowotnych;
3) minimaln liczb osb udzielajcych okrelonych wiadcze zdrowotnych;
4) przyjcie przez przyjmujcego zamwienie obowizku poddania si kontroli
przeprowadzanej przez udzielajcego zamwienia;
5) okrelenie rodzajw i sposobu kalkulacji nalenoci, jak udzielajcy za-
mwienia przekazuje przyjmujcemu zamwienie z tytuu realizacji zam-
wienia, a w przypadku ustalenia stawki ryczatowej okrelenie jej wyso-
koci;
6) ustalenie zasad rozlicze oraz zasad i terminw przekazywania nalenoci;
Kancelaria Sejmu s. 18/126
2012-07-17
7) ustalenie trybu przekazywania udzielajcemu zamwienia informacji o re-
alizacji przyjtego zamwienia;
8) postanowienia dotyczce szczegowych okolicznoci uzasadniajcych roz-
wizanie umowy za wypowiedzeniem oraz okres wypowiedzenia;
9) zobowizanie przyjmujcego zamwienie do prowadzenia okrelonej spra-
wozdawczoci statystycznej.
5. Niewana jest zmiana postanowie zawartej umowy niekorzystnych dla udziela-
jcego zamwienia, jeeli przy ich uwzgldnieniu zachodziaby konieczno
zmiany treci oferty, na podstawie ktrej dokonano wyboru przyjmujcego za-
mwienie, chyba e konieczno wprowadzenia takich zmian wynika z okolicz-
noci, ktrych nie mona byo przewidzie w chwili zawarcia umowy.
6. Przyjmujcy zamwienie nie moe przenie na osob trzeci praw i obowiz-
kw wynikajcych z umowy, chyba e umowa stanowi inaczej.
7. Odpowiedzialno za szkod wyrzdzon przy udzielaniu wiadcze w zakresie
udzielonego zamwienia ponosz solidarnie udzielajcy zamwienia i przyjmu-
jcy zamwienie.
8. Umowa ulega rozwizaniu:
1) z upywem czasu, na ktry bya zawarta;
2) z dniem zakoczenia udzielania okrelonych wiadcze zdrowotnych;
3) wskutek owiadczenia jednej ze stron, z zachowaniem okresu wypowiedze-
nia;
4) wskutek owiadczenia jednej ze stron, bez zachowania okresu wypowiedze-
nia, w przypadku gdy druga strona raco narusza istotne postanowienia
umowy.

Dzia II
Zasady funkcjonowania podmiotw leczniczych

Rozdzia 1
Podmiot leczniczy wykonujcy dziaalno lecznicz w rodzaju stacjonarne i
caodobowe wiadczenia zdrowotne

Art. 28.
1. Podmiot leczniczy wykonujcy dziaalno lecznicz w rodzaju stacjonarne i ca-
odobowe wiadczenia zdrowotne jest obowizany:
1) w razie pogorszenia si stanu zdrowia pacjenta, powodujcego zagroenie
ycia lub w razie jego mierci, niezwocznie zawiadomi wskazan przez
pacjenta osob lub instytucj, lub przedstawiciela ustawowego;
2) w razie mierci pacjenta:
a) naleycie przygotowa zwoki poprzez ich umycie i okrycie, z zacho-
waniem godnoci nalenej osobie zmarej, w celu ich wydania osobie
lub instytucji uprawnionej do ich pochowania, o ktrej mowa w ustawie
z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarych,
Kancelaria Sejmu s. 19/126
2012-07-17
b) przechowywa zwoki nie duej ni przez 72 godziny, liczc od godzi-
ny, w ktrej nastpia mier pacjenta.
2. Czynnoci, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, nie stanowi przygotowania
zwok zmarego pacjenta do pochowania.
3. Nie pobiera si opat za czynnoci, o ktrych mowa w ust. 1.
4. Zwoki pacjenta mog by przechowywane w chodni duej ni 72 godziny, je-
eli:
1) nie mog zosta wczeniej odebrane przez osoby lub instytucje uprawnione
do pochowania zwok pacjenta;
2) w zwizku ze zgonem zostao wszczte dochodzenie albo ledztwo, a proku-
rator nie zezwoli na pochowanie zwok;
3) przemawiaj za tym inne ni wymienione w pkt 1 i 2 wane przyczyny, za
zgod albo na wniosek osoby lub instytucji uprawnionej do pochowania
zwok pacjenta.
5. Dopuszcza si pobieranie opaty za przechowywanie zwok pacjenta przez okres
duszy ni okrelony w ust. 1 pkt 2 lit. b od osb lub instytucji uprawnionych
do pochowania zwok na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmenta-
rzach i chowaniu zmarych oraz od podmiotw, na zlecenie ktrych przechowuje
si zwoki w zwizku z toczcym si postpowaniem karnym. Opaty nie pobie-
ra si, jeeli przepisy odrbne tak stanowi.
6. W przypadku, o ktrym mowa w art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r.
o cmentarzach i chowaniu zmarych, dopuszcza si pobieranie od gminy opaty
za przechowywanie zwok pacjenta za okres przypadajcy po upywie 3 dni od
dnia powiadomienia gminy o koniecznoci pochowania zwok pacjenta w
zwizku z niepochowaniem ich przez inne uprawnione osoby lub instytucje.
7. Minister waciwy do spraw zdrowia okreli, w drodze rozporzdzenia, sposb
postpowania podmiotu leczniczego wykonujcego dziaalno lecznicz w ro-
dzaju stacjonarne i caodobowe wiadczenia zdrowotne ze zwokami pacjenta w
przypadku mierci pacjenta, uwzgldniajc konieczno poszanowania godnoci
nalenej zmaremu.

Art. 29.
1. Wypisanie pacjenta ze szpitala albo innego przedsibiorstwa podmiotu leczni-
czego wykonujcego dziaalno lecznicz w rodzaju caodobowe i stacjonarne
wiadczenia zdrowotne, jeeli przepisy odrbne nie stanowi inaczej, nastpuje:
1) gdy stan zdrowia pacjenta nie wymaga dalszego udzielania wiadcze zdro-
wotnych w tym przedsibiorstwie;
2) na danie pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego;
3) gdy pacjent w sposb racy narusza porzdek lub przebieg procesu udzie-
lania wiadcze zdrowotnych, a nie zachodzi obawa, e odmowa lub za-
przestanie udzielania wiadcze zdrowotnych moe spowodowa bezpo-
rednie niebezpieczestwo dla jego ycia lub zdrowia albo ycia lub zdro-
wia innych osb.
2. Jeeli przedstawiciel ustawowy da wypisania pacjenta, ktrego stan zdrowia
wymaga dalszego udzielania wiadcze zdrowotnych, mona odmwi wypisa-
nia do czasu wydania w tej sprawie orzeczenia przez waciwy ze wzgldu na
miejsce udzielania wiadcze zdrowotnych sd opiekuczy, chyba e przepisy
odrbne stanowi inaczej.
Kancelaria Sejmu s. 20/126
2012-07-17
3. W przypadku, o ktrym mowa w ust. 2, niezwocznie zawiadamia si waciwy
sd opiekuczy o odmowie wypisania i jej przyczynach.
4. Pacjent wystpujcy z daniem, o ktrym mowa w ust. 1 pkt 2, jest informowa-
ny przez lekarza o moliwych nastpstwach zaprzestania dalszego udzielania
wiadcze zdrowotnych. Pacjent taki skada pisemne owiadczenie o wypisaniu
na wasne danie. W przypadku braku takiego owiadczenia lekarz sporzdza
adnotacj w dokumentacji medycznej.

Art. 30.
1. Gmina waciwa ze wzgldu na miejsce zamieszkania, a w przypadku niemono-
ci ustalenia miejsca zamieszkania waciwa ze wzgldu na ostatnie miejsce po-
bytu pacjenta pokrywa koszty transportu sanitarnego pacjenta maoletniego lub
osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji do miejsca pobytu, jeeli przed-
stawiciel ustawowy pacjenta albo osoba, na ktrej w stosunku do pacjenta ciy
ustawowy obowizek alimentacyjny, nie odbiera pacjenta w wyznaczonym ter-
minie.
2. Kierownik niezwocznie zawiadamia wjta (burmistrza, prezydenta) o okolicz-
nociach, o ktrych mowa w ust. 1, i organizuje transport sanitarny na koszt
gminy okrelonej w tym przepisie. Gminie przysuguje roszczenie o zwrot kosz-
tw transportu sanitarnego od przedstawiciela ustawowego pacjenta albo od
osoby, na ktrej w stosunku do pacjenta ciy ustawowy obowizek alimenta-
cyjny.
3. Gmina pokrywa koszty transportu sanitarnego, o ktrym mowa w ust. 1, na pod-
stawie rachunku wystawionego przez kierownika, o ktrym mowa w ust. 2.
4. Pacjent, ktrego stan zdrowia nie wymaga dalszego udzielania wiadcze szpi-
talnych albo caodobowych i stacjonarnych wiadcze zdrowotnych innych ni
szpitalne, lub osoba, na ktrej w stosunku do pacjenta ciy ustawowy obowi-
zek alimentacyjny, ponosz koszty pobytu pacjenta, poczwszy od terminu okre-
lonego przez kierownika, niezalenie od uprawnie do bezpatnych wiadcze
zdrowotnych okrelonych w przepisach odrbnych.

Art. 31.
1. Zwoki pacjenta mog by poddane sekcji, w szczeglnoci gdy zgon tej osoby
nastpi przed upywem 12 godzin od przyjcia, z zastrzeeniem ust. 2.
2. Zwoki pacjenta nie s poddawane sekcji, jeeli przedstawiciel ustawowy tej
osoby wyrazi sprzeciw lub uczynia to ta osoba za ycia.
3. O zaniechaniu sekcji zwok z przyczyny okrelonej w ust. 2 sporzdza si adno-
tacj w dokumentacji medycznej i zacza sprzeciw, o ktrym mowa w ust. 2.
4. Przepisw ust. 13 nie stosuje si w przypadkach:
1) okrelonych w Kodeksie postpowania karnego i Kodeksie karnym wyko-
nawczym oraz aktach wykonawczych wydanych na ich podstawie;
2) gdy przyczyny zgonu nie mona ustali w sposb jednoznaczny;
3) okrelonych w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakae i chorb
zakanych u ludzi.
5. W dokumentacji medycznej pacjenta sporzdza si adnotacj o dokonaniu albo
zaniechaniu sekcji zwok, z odpowiednim uzasadnieniem.
Kancelaria Sejmu s. 21/126
2012-07-17

Art. 32.
1. Dokonanie sekcji zwok nie moe nastpi wczeniej ni po upywie 12 godzin
od stwierdzenia zgonu.
2. Jeeli zachodzi potrzeba pobrania ze zwok komrek, tkanek lub narzdw,
przeprowadzenie sekcji zwok przed upywem 12 godzin, przy zachowaniu za-
sad i trybu przewidzianych w przepisach o pobieraniu, przechowywaniu i prze-
szczepianiu komrek, tkanek i narzdw, moe zarzdzi kierownik, a jeeli kie-
rownik nie jest lekarzem, upowaniony przez niego lekarz albo lekarz upowa-
niony przez zarzd spki kapitaowej.
3. Przepisu ust. 2 nie stosuje si do osb osadzonych zmarych w zakadach kar-
nych i aresztach ledczych.

Art. 33.
W przypadku wykonywania dziaalnoci leczniczej przez lekarza jako indywidualnej
praktyki lekarskiej wycznie w przedsibiorstwie podmiotu leczniczego na podsta-
wie umowy z tym podmiotem albo indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej
wycznie w przedsibiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym
podmiotem albo wykonywania dziaalnoci leczniczej przez pielgniark jako indy-
widualnej praktyki pielgniarki wycznie w przedsibiorstwie podmiotu leczniczego
na podstawie umowy z tym podmiotem albo indywidualnej specjalistycznej praktyki
pielgniarki wycznie w przedsibiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie
umowy z tym podmiotem, odpowiedzialno za szkody bdce nastpstwem udzie-
lania wiadcze zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania
wiadcze zdrowotnych, ponosz solidarnie odpowiednio lekarz i podmiot leczniczy
albo pielgniarka i podmiot leczniczy.

Art. 34.
1. Podmiot leczniczy wykonujcy dziaalno lecznicz w rodzaju stacjonarne i ca-
odobowe wiadczenia zdrowotne moe, w zakresie wiadcze zdrowotnych fi-
nansowanych ze rodkw publicznych, na okres nieprzekraczajcy 6 miesicy,
zaprzesta dziaalnoci leczniczej:
1) cakowicie;
2) czciowo, w zakresie jednej lub wicej jednostek lub komrek organizacyj-
nych przedsibiorstwa tego podmiotu zwizanych bezporednio z udziela-
niem tych wiadcze.
2. Czasowe zaprzestanie dziaalnoci, o ktrym mowa w ust. 1, wymaga zgody wo-
jewody.
3. Kierownik wystpuje do wojewody z wnioskiem o udzielenie zgody, o ktrej
mowa w ust. 2.
4. Kierownik podmiotu leczniczego:
1) utworzonego przez Ministra Obrony Narodowej wystpuje do wojewody z
wnioskiem, o ktrym mowa w ust. 3, po uzyskaniu zgody jednostki organi-
zacyjnej waciwej do spraw zdrowia podlegej Ministrowi Obrony Naro-
dowej;
Kancelaria Sejmu s. 22/126
2012-07-17
2) wykonujcego dziaalno lecznicz w rodzaju stacjonarne i caodobowe
wiadczenia zdrowotne utworzonego przez uczelni medyczn wystpuje do
wojewody z wnioskiem, o ktrym mowa w ust. 3, po uzyskaniu zgody rek-
tora uczelni albo odpowiednio dyrektora Centrum Medycznego Ksztacenia
Podyplomowego.
5. Wniosek kierownika powinien zawiera okrelenie przyczyny, proponowany
okres oraz zakres zaprzestania dziaalnoci.
6. Wojewoda przed wyraeniem zgody zasiga opinii dyrektora waciwego od-
dziau wojewdzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Niewydanie opinii w
terminie 7 dni jest rwnoznaczne z wydaniem opinii pozytywnej.
7. Wojewoda wydaje zgod albo odmawia jej wydania, w drodze decyzji admini-
stracyjnej, w terminie 30 dni od dnia zoenia wniosku.
8. W przypadku gdy zaprzestanie dziaalnoci leczniczej:
1) jest spowodowane si wysz,
2) wynika z decyzji administracyjnej podjtej na podstawie odrbnych przepi-
sw
kierownik informuje wojewod o czasowym cakowitym albo czciowym za-
przestaniu dziaalnoci, w terminie 3 dni roboczych od dnia zaistnienia okolicz-
noci powodujcych zaprzestanie tej dziaalnoci.

Art. 35.
1. W przypadku czasowego zaprzestania dziaalnoci leczniczej cakowicie lub cz-
ciowo, w zakresie jednej lub kilku jednostek lub komrek organizacyjnych
przedsibiorstwa podmiotu leczniczego wykonujcego dziaalno lecznicz w
rodzaju stacjonarne i caodobowe wiadczenia zdrowotne, bez zachowania trybu
okrelonego w art. 34, wojewoda nakada, w drodze decyzji administracyjnej, na
kierownika tego podmiotu kar pienin w wysokoci do trzykrotnego mie-
sicznego wynagrodzenia tej osoby, wyliczonego na podstawie wynagrodzenia
za ostatnie 3 miesice poprzedzajce miesic, w ktrym naoono kar. Decyzji
nadaje si rygor natychmiastowej wykonalnoci.
2. Kar pienin uiszcza si w terminie 14 dni od dnia dorczenia decyzji admini-
stracyjnej.
3. Przy ustalaniu wysokoci kary pieninej wojewoda jest obowizany uwzgld-
nia rodzaj i wag stwierdzonych narusze.
4. Kara pienina podlega egzekucji w trybie przepisw o postpowaniu egzeku-
cyjnym w administracji.
5. Do kary pieninej stosuje si odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z pn. zm.
9)
)
dotyczce terminu przedawnienia zobowiza podatkowych oraz odsetek od
tych zobowiza.

9)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz.
727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz.
1031, Nr 217, poz. 1590 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192,
poz. 1378 i Nr 225, poz. 1671, z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109 i
Nr 209, poz. 1316, 1318 i 1320, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 44, poz. 362, Nr 57, poz. 466, Nr 131,
poz. 1075, Nr 157, poz. 1241, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 213, poz. 1652 i Nr 216,
poz. 1676 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 57, poz. 355, Nr 127, poz. 858, Nr 167, poz. 1131, Nr
182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1306 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 173, Nr 75, poz. 398 i Nr 106, poz.
622.
Kancelaria Sejmu s. 23/126
2012-07-17
6. Na decyzj w sprawie kary pieninej przysuguje skarga do sdu administracyj-
nego.

Art. 36.
1. Osoby zatrudnione w szpitalu oraz pozostajce w stosunku cywilnoprawnym z
podmiotem leczniczym, ktrego przedsibiorstwem jest szpital, s obowizane
nosi w widocznym miejscu identyfikator zawierajcy imi i nazwisko oraz
funkcj tej osoby.
2. W szpitalu dla osb pozbawionych wolnoci stosuje si numeryczne znaki iden-
tyfikacyjne osb zatrudnionych.
3. Pacjentw szpitala zaopatruje si w znaki identyfikacyjne.
3a. W przypadku uzasadnionym stanem zdrowia pacjenta kierownik moe podj
decyzj o odstpieniu od zaopatrywania tego pacjenta w znak identyfikacyjny.
Informacj w tym zakresie wraz z podaniem przyczyn odstpienia zamieszcza
si w dokumentacji medycznej pacjenta.
4. Przepisu ust. 3 nie stosuje si do pacjentw szpitala dla osb pozbawionych wol-
noci oraz pacjentw szpitala lub oddziau psychiatrycznego.
5. Znak identyfikacyjny, o ktrym mowa w ust. 3, zawiera informacje pozwalajce
na ustalenie:
1) imienia i nazwiska oraz daty urodzenia pacjenta,
2) w przypadku noworodka urodzonego w szpitalu imienia i nazwiska matki,
pci i daty urodzenia dziecka ze wskazaniem roku, miesica, dnia oraz go-
dziny i minuty w systemie 24-godzinnym, a w przypadku noworodka uro-
dzonego z ciy mnogiej take cyfry wskazujce na kolejno rodzenia si
zapisane w sposb uniemoliwiajcy identyfikacj pacjenta przez osoby nie-
uprawnione.
6. Minister waciwy do spraw zdrowia okreli, w drodze rozporzdzenia:
1) warunki, sposb i tryb zaopatrywania pacjentw w znaki identyfikacyjne,
2) sposb postpowania w razie stwierdzenia braku znakw identyfikacyjnych
pacjentw szpitala
kierujc si potrzeb zapewnienia identyfikacji pacjentw i ich bezpieczestwa
oraz koniecznoci poszanowania ochrony danych osobowych.

Rozdzia 2
Podmioty lecznicze o szczeglnej regulacji

Art. 37.
1. (uchylony).
2. (uchylony).
3. Do jednostki suby medycyny pracy Suby Wiziennej przepisy ustawy stosu-
je si odpowiednio, przy uwzgldnieniu ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o
subie medycyny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317, z pn. zm.
10)
) i
ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Subie Wiziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523,
Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654) oraz

10)
) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 141, poz.
1011, z 2008 r. Nr 220, poz. 1416 i Nr 234, poz. 1570 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654.
Kancelaria Sejmu s. 24/126
2012-07-17
przepisw wydanych na ich podstawie, z tym e przepisw art. 30, art. 4450
oraz przepisw oddziau 2 w rozdziale 3 dziau II nie stosuje si.
4. Do podmiotw leczniczych utworzonych przez Ministra Sprawiedliwoci dla
osb pozbawionych wolnoci przepisy ustawy stosuje si odpowiednio, przy
uwzgldnieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy
(Dz. U. Nr 90, poz. 557, z pn. zm.
11)
) i ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o
Subie Wiziennej, z tym e przepisw art. 30, art. 34 i art. 35, art. 4446, art.
4850 oraz przepisw oddziau 2 w rozdziale 3 dziau II nie stosuje si.
5. Do podmiotw leczniczych w formie jednostki budetowej utworzonych przez
Ministra Obrony Narodowej, Szefa Agencji Bezpieczestwa Wewntrznego
oraz ministra waciwego do spraw wewntrznych w ramach jednostek organi-
zacyjnych Stray Granicznej przepisu art. 49 nie stosuje si.

Art. 38.
1. Minister, centralny organ administracji rzdowej albo wojewoda moe naoy
na podmiot leczniczy bdcy:
1) spk kapitaow, w ktrej jedynym albo wikszociowym udziaowcem
albo akcjonariuszem jest Skarb Pastwa, ktrego uprawnienia wykonuje ten
organ,
2) samodzielnym publicznym zakadem opieki zdrowotnej lub pastwow jed-
nostk budetow, dla ktrych jest podmiotem tworzcym
obowizek wykonania okrelonego zadania
2. Jednostka samorzdu terytorialnego moe naoy na podmiot leczniczy bdcy:
1) spk kapitaow, w ktrej jedynym albo wikszociowym udziaowcem
albo akcjonariuszem jest ta jednostka,
2) samodzielnym publicznym zakadem opieki zdrowotnej lub samorzdow
jednostk budetow, dla ktrych ta jednostka jest podmiotem tworzcym
obowizek wykonania okrelonego zadania.
3. W przypadku naoenia obowizku wykonania zada w trybie, o ktrym mowa
w ust. 1 albo 2, zapewnia si rodki na pokrycie wydatkw zwizanych z wyko-
naniem tych zada, chyba e wykonanie zadania nastpuje odpatnie na podsta-
wie umowy.
4. W razie poniesienia szkody przez podmiot leczniczy przy wykonywaniu zada
wykonywanych w trybie ust. 1 albo 2 organ nakadajcy obowizek ich wyko-
nania jest obowizany do jej naprawienia.

Art. 39. (uchylony).

Art. 40.

11)
Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1999 r. Nr
83, poz. 931, z 2000 r. Nr 60, poz. 701 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 111,
poz. 1194, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 142, poz.
1380 i Nr 179, poz. 1750, z 2004 r. Nr 93, poz. 889, Nr 210, poz. 2135, Nr 240, poz. 2405, Nr 243,
poz. 2426 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1363 i Nr 178, poz. 1479, z 2006 r. Nr 104,
poz. 708 i Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 123, poz. 849, z 2008 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 214, poz.
1344, z 2009 r. Nr 8, poz. 39, Nr 22, poz. 119, Nr 62, poz. 504, Nr 98, poz. 817, Nr 108, poz. 911,
Nr 115, poz. 963, Nr 190, poz. 1475, Nr 201, poz. 1540 i Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 34, poz.
191, Nr 40, poz. 227, Nr 125, po. 842 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 39, poz. 201 i 202.
Kancelaria Sejmu s. 25/126
2012-07-17
1. Jednostka budetowa, ktrej podmiotem tworzcym jest Minister Obrony Naro-
dowej, posiadajca w swojej strukturze ambulatorium z izb chorych, wykonuje
dziaalno lecznicz w zakresie wiadcze podstawowej opieki zdrowotnej lub
wiadcze lekarza dentysty, a take stacjonarnych i caodobowych wiadcze
zdrowotnych innych ni szpitalne udzielanych onierzom.
2. Jednostka budetowa, ktrej podmiotem tworzcym jest minister waciwy do
spraw wewntrznych, Minister Sprawiedliwoci lub Szef Agencji Bezpiecze-
stwa Wewntrznego, posiadajca w swojej strukturze ambulatorium z izb cho-
rych albo poradni przyzakadow i poradni przyzakadow z izb chorych,
wykonuje dziaalno lecznicz w zakresie wiadcze podstawowej opieki
zdrowotnej lub wiadcze lekarza dentysty, a take stacjonarnych i caodobo-
wych wiadcze zdrowotnych innych ni szpitalne udzielanych osobom, o kt-
rych mowa w art. 56 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obo-
wizku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z
pn. zm.
12)
) i funkcjonariuszom Policji, Pastwowej Stray Poarnej, Biura
Ochrony Rzdu, Agencji Bezpieczestwa Wewntrznego, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, Suby Wiziennej oraz Stray Granicznej.

Art. 41.
1. W podmiocie leczniczym dziaajcym w formie spki kapitaowej utworzonej
przez Skarb Pastwa, jednostk samorzdu terytorialnego lub uczelni medycz-
n albo do ktrego podmioty te przystpiy na podstawie art. 6 ust. 8 i w ktrym
posiadaj udziay albo akcje reprezentujce co najmniej 51% kapitau zakado-
wego uchway zgromadzenia wsplnikw albo walnego zgromadzenia dotycz-
ce:
1) rozwizania spki,
2) zbycia przedsibiorstwa spki,
3) zbycia zorganizowanej czci przedsibiorstwa spki,
4) zbycia udziaw albo akcji, ktre powoduje utrat udziau wikszociowego
w kapitale zakadowym spki,
5) istotnej zmiany przedmiotu dziaalnoci spki
s podejmowane wikszoci trzech czwartych gosw.
2. Czonkowie rady nadzorczej reprezentujcy Skarb Pastwa, jednostk samorzdu
terytorialnego lub uczelni medyczn w podmiocie, o ktrym mowa w ust. 1, s
powoywani spord osb, ktre zoyy egzamin, o ktrym mowa w przepisach
o komercjalizacji i prywatyzacji, albo zostay zwolnione z obowizku zoenia
egzaminu zgodnie z tymi przepisami.

Rozdzia 3
Podmioty lecznicze niebdce przedsibiorcami


12)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz.
2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r.
Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206, poz.
1288, Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 97, poz. 801, Nr 161,
poz. 1278, Nr 190, poz. 1474 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 113, poz.
745, Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228, Nr 217, poz. 1427 i Nr 240, poz. 1601 oraz z 2011 r. Nr
22, poz. 114.
Kancelaria Sejmu s. 26/126
2012-07-17
Oddzia 1
Przepisy oglne

Art. 42.
1. Ustrj podmiotu leczniczego niebdcego przedsibiorc, a take inne sprawy
dotyczce jego funkcjonowania nieuregulowane w ustawie okrela statut.
2. W statucie okrela si:
1) nazw podmiotu, o ktrym mowa w ust. 1, odpowiadajc rodzajowi i za-
kresowi udzielanych wiadcze zdrowotnych;
2) siedzib podmiotu, o ktrym mowa w ust. 1;
3) cele i zadania podmiotu, o ktrym mowa w ust. 1;
4) organy i struktur organizacyjn podmiotu, o ktrym mowa w ust. 1, w tym
zadania, czas trwania kadencji i okolicznoci odwoania czonkw rady spo-
ecznej, o ktrej mowa w art. 48, przed upywem kadencji;
5) form gospodarki finansowej.
3. Statut moe przewidywa prowadzenie okrelonej, wyodrbnionej organizacyj-
nie dziaalnoci innej ni dziaalno lecznicza.
4. Statut nadaje podmiot tworzcy.

Art. 43.
Podmiot tworzcy moe pozbawi podmiot leczniczy niebdcy przedsibiorc
skadnikw przydzielonego lub nabytego mienia w przypadku jego poczenia albo
przeksztacenia, przeprowadzanych na zasadach okrelonych w ustawie.

Art. 44.
Podmiot leczniczy niebdcy przedsibiorc udziela wiadcze zdrowotnych finan-
sowanych ze rodkw publicznych ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnio-
nym do tych wiadcze na podstawie odrbnych przepisw nieodpatnie, za czcio-
w odpatnoci lub cakowit odpatnoci.

Art. 45.
1. Wysoko opat za wiadczenia zdrowotne udzielane osobom innym ni wymie-
nione w art. 44 ustala kierownik.
2. Przy ustalaniu wysokoci opaty, o ktrej mowa w ust. 1, kierownik uwzgldnia
rzeczywiste koszty udzielenia wiadczenia zdrowotnego.

Art. 46.
1. Odpowiedzialno za zarzdzanie podmiotem leczniczym niebdcym przedsi-
biorc ponosi kierownik.
2. Kierownikiem podmiotu leczniczego niebdcego przedsibiorc moe by oso-
ba, ktra:
1) posiada wyksztacenie wysze;
2) posiada wiedz i dowiadczenie dajce rkojmi prawidowego wykonywa-
nia obowizkw kierownika;
Kancelaria Sejmu s. 27/126
2012-07-17
3) posiada co najmniej picioletni sta pracy na stanowisku kierowniczym albo
ukoczone studia podyplomowe na kierunku zarzdzanie i co najmniej trzy-
letni sta pracy;
4) nie zostaa prawomocnie skazana za przestpstwo popenione umylnie.
3. W przypadku podmiotw leczniczych niebdcych przedsibiorcami podmiot
tworzcy nawizuje z kierownikiem stosunek pracy na podstawie powoania lub
umowy o prac albo zawiera z nim umow cywilnoprawn.
4. Przepisu ust. 2 pkt 3 nie stosuje si do kierownika podmiotu leczniczego wyko-
nujcego dziaalno lecznicz dla osb pozbawionych wolnoci.

Art. 47.
1. Kierownik podmiotu leczniczego niebdcego przedsibiorc, z ktrym podmiot
tworzcy nawiza stosunek pracy na podstawie powoania, umowy o prac albo
zawar umow cywilnoprawn, wykonujcy zawd medyczny, moe udziela
wiadcze zdrowotnych, jeeli zawarta z nim umowa przewiduje tak moli-
wo. W takim przypadku umowa okrela rwnie warunki udzielania wiad-
cze zdrowotnych, w tym wymiar czasu pracy.
2. Do kierownika podmiotu leczniczego niebdcego przedsibiorc, ktry jest o-
nierzem zawodowym stosuje si przepisy o subie wojskowej onierzy zawo-
dowych, a do kierownika podmiotu leczniczego niebdcego przedsibiorc,
ktry jest funkcjonariuszem Suby Wiziennej, Stray Granicznej albo Agencji
Bezpieczestwa Wewntrznego stosuje si odpowiednio przepisy o Subie
Wiziennej, Stray Granicznej albo Agencji Bezpieczestwa Wewntrznego.
3. Kierownik podmiotu leczniczego niebdcego przedsibiorc nie moe podej-
mowa innego zatrudnienia bez wyraonej w formie pisemnej zgody podmiotu
tworzcego.

Art. 48.
1. W podmiocie leczniczym niebdcym przedsibiorc dziaa rada spoeczna, kt-
ra jest organem:
1) inicjujcym i opiniodawczym podmiotu tworzcego;
2) doradczym kierownika.
2. Do zada rady spoecznej naley:
1) przedstawianie podmiotowi tworzcemu wnioskw i opinii w sprawach:
a) zbycia aktyww trwaych oraz zakupu lub przyjcia darowizny nowej
aparatury i sprztu medycznego,
b) zwizanych z przeksztaceniem lub likwidacj, rozszerzeniem lub ogra-
niczeniem dziaalnoci,
c) przyznawania kierownikowi nagrd,
d) rozwizania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z kierowni-
kiem,
e) (uchylona);
2) przedstawianie kierownikowi wnioskw i opinii w sprawach:
a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
b) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyj-
nego,
Kancelaria Sejmu s. 28/126
2012-07-17
c) kredytw bankowych lub dotacji,
d) podziau zysku,
e) zbycia aktyww trwaych oraz zakupu lub przyjcia darowizny nowej
aparatury i sprztu medycznego,
f) regulaminu organizacyjnego;
3) dokonywanie okresowych analiz skarg i wnioskw wnoszonych przez pa-
cjentw, z wyczeniem spraw podlegajcych nadzorowi medycznemu;
4) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania dziaalnoci leczni-
czej;
5) wykonywanie innych zada okrelonych w ustawie i statucie.
3. Rady spoecznej nie powouje si w:
1) wojewdzkich, powiatowych i granicznych stacjach sanitarno-
epidemiologicznych;
2) regionalnych centrach krwiodawstwa i krwiolecznictwa, Wojskowym Cen-
trum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Centrum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa utworzonym przez ministra waciwego do spraw wewntrz-
nych;
3) podmiotach leczniczych tworzonych przez pracodawc w celu ochrony pra-
cujcych przed wpywem niekorzystnych warunkw rodowiska pracy oraz
sprawujcych profilaktyczn opiek nad pracujcymi;
4) podmiotach leczniczych w formie jednostki budetowej utworzonych przez
Ministra Obrony Narodowej, Szefa Agencji Bezpieczestwa Wewntrznego
oraz ministra waciwego do spraw wewntrznych w ramach jednostek or-
ganizacyjnych Stray Granicznej.
4. Zadania okrelone w ust. 2 w instytutach badawczych, o ktrych mowa w art. 4
ust. 1 pkt 4, wykonuje rada naukowa.
5. Rad spoeczn powouje i odwouje oraz zwouje jej pierwsze posiedzenie pod-
miot tworzcy. W posiedzeniach rady spoecznej uczestniczy kierownik oraz
przedstawiciele organizacji zwizkowych dziaajcych w podmiocie leczniczym.
6. W skad rady spoecznej dziaajcej w podmiocie leczniczym niebdcym przed-
sibiorc, dla ktrego podmiotem tworzcym jest:
1) uczelnia medyczna, wchodz:
a) jako przewodniczcy przedstawiciel rektora uczelni albo dyrektora
Centrum Medycznego Ksztacenia Podyplomowego,
b) jako czonkowie:
przedstawiciel ministra waciwego do spraw zdrowia,
przedstawiciel wojewody,
przedstawiciel przewodniczcego zarzdu samorzdu wojewdz-
twa,
przedstawiciel okrgowej rady lekarskiej,
przedstawiciel okrgowej rady pielgniarek i poonych,
osoby powoane odpowiednio przez senat albo rad naukow w
liczbie nieprzekraczajcej 5;
2) podmiot tworzcy inny ni okrelony w pkt 1, wchodz:
a) jako przewodniczcy:
Kancelaria Sejmu s. 29/126
2012-07-17
przedstawiciel organu administracji rzdowej w podmiotach
utworzonych przez ten organ,
wjt (burmistrz, prezydent miasta), starosta albo marszaek woje-
wdztwa lub osoba przez niego wyznaczona w podmiotach
utworzonych przez jednostk samorzdu terytorialnego,
b) jako czonkowie:
przedstawiciel wojewody w podmiocie leczniczym niebdcym
przedsibiorc utworzonym przez jednostk samorzdu teryto-
rialnego,
przedstawiciele wybrani przez odpowiednio: rad gminy lub rad
powiatu w liczbie okrelonej przez podmiot tworzcy, albo
przez sejmik wojewdztwa w liczbie nieprzekraczajcej 15
osb, albo przez podmiot tworzcy podmiot leczniczy niebdcy
przedsibiorc o oglnokrajowym lub ponadwojewdzkim obsza-
rze dziaania w liczbie nieprzekraczajcej 15 osb, w tym po
jednym przedstawicielu Naczelnej Rady Lekarskiej i Naczelnej
Rady Pielgniarek i Poonych,
przedstawiciel uczelni medycznej wybrany przez rektora albo dy-
rektora Centrum Medycznego Ksztacenia Podyplomowego w
szpitalu, w ktrym jest jednostka organizacyjna udostpniona na
podstawie art. 89 ust. 3.
7. Czonkiem rady spoecznej podmiotu leczniczego niebdcego przedsibiorc
nie moe by osoba zatrudniona w tym podmiocie.
8. W posiedzeniach rady spoecznej, w ktrej skad nie wchodzi przedstawiciel Na-
czelnej Rady Lekarskiej lub Naczelnej Rady Pielgniarek i Poonych, maj
prawo uczestniczy, z gosem doradczym, przedstawiciele samorzdw zawo-
dw medycznych.
9. Czonkowi rady spoecznej przysuguje zwolnienie z wykonywania obowizkw
w ramach stosunku pracy na czas uczestniczenia w posiedzeniach rady spoecz-
nej.
10. Za udzia w posiedzeniach rady spoecznej jej czonkowi przysuguje od pod-
miotu tworzcego rekompensata w wysokoci utraconych zarobkw, jeeli z
powodu uczestnictwa w posiedzeniu rady pracodawca udzieli czonkowi na ten
czas zwolnienia z wykonywania obowizkw pracowniczych bez zachowania
prawa do wynagrodzenia.
11. Sposb zwoywania posiedze rady spoecznej, tryb pracy i podejmowania
uchwa okrela regulamin uchwalony przez rad spoeczn i zatwierdzony przez
podmiot tworzcy.
12. Od uchway rady spoecznej kierownikowi przysuguje odwoanie do podmiotu
tworzcego.

Art. 49.
1. W podmiocie leczniczym niebdcym przedsibiorc przeprowadza si konkurs
na stanowisko:
1) kierownika;
2) zastpcy kierownika, w przypadku gdy kierownik nie jest lekarzem;
3) ordynatora;
4) naczelnej pielgniarki lub przeoonej pielgniarek;
Kancelaria Sejmu s. 30/126
2012-07-17
5) pielgniarki oddziaowej.
2. Konkurs na stanowisko kierownika oraz zastpcy kierownika ogasza podmiot
tworzcy, a na pozostae stanowiska kierownik.
3. Jeeli do konkursu nie zgosio si co najmniej dwch kandydatw lub w wyniku
konkursu nie wybrano kandydata albo z kandydatem wybranym w postpowaniu
konkursowym nie nawizano stosunku pracy albo nie zawarto umowy cywilno-
prawnej, odpowiednio podmiot tworzcy lub kierownik ogasza nowy konkurs w
okresie 30 dni od dnia zakoczenia postpowania w poprzednim konkursie.
4. Jeeli w wyniku postpowania w dwch kolejnych konkursach kandydat nie zo-
sta wybrany z przyczyn okrelonych w ust. 3, odpowiednio podmiot tworzcy
albo kierownik nawizuje stosunek pracy albo zawiera umow cywilnoprawn z
osob przez siebie wskazan po zasigniciu opinii komisji konkursowej.
5. Z kandydatem wybranym w drodze konkursu lub wskazanym w trybie ust. 4 na
stanowisko okrelone w ust. 1 pkt 25 kierownik nawizuje stosunek pracy na
podstawie umowy o prac.
6. Z kandydatem na stanowisko okrelone w ust. 1, wybranym w drodze konkursu
lub wskazanym w trybie ust. 4, nawizuje si stosunek pracy albo zawiera umo-
w cywilnoprawn na 6 lat. Okres ten moe by przeduony do 8 lat, jeeli do
osignicia wieku emerytalnego pracownikowi brakuje nie wicej ni 2 lata.
7. W przypadku gdy zgodnie z regulaminem organizacyjnym oddziaem kieruje le-
karz niebdcy ordynatorem, na stanowisko lekarza kierujcego oddziaem kon-
kursu nie przeprowadza si.
8. Minister waciwy do spraw zdrowia okreli, w drodze rozporzdzenia:
1) sposb przeprowadzania konkursu, o ktrym mowa w ust. 1,
2) skad oraz tryb i warunki powoywania i odwoywania komisji konkursowej,
3) ramowy regulamin przeprowadzania konkursu, o ktrym mowa w ust. 1
kierujc si potrzeb zapewnienia przejrzystoci procedury konkursowej.

Art. 50.
1. Podmiot leczniczy niebdcy przedsibiorc stosuje minimalne normy zatrud-
nienia pielgniarek. Minimalne normy ustala kierownik tego podmiotu po zasi-
gniciu opinii:
1) kierujcych jednostkami lub komrkami organizacyjnymi okrelonymi w
regulaminie organizacyjnym;
2) przedstawicieli organw samorzdu pielgniarek oraz zwizkw zawodo-
wych pielgniarek i poonych dziaajcych na terenie podmiotu.
2. Minister waciwy do spraw zdrowia, po zasigniciu opinii Naczelnej Rady Pie-
lgniarek i Poonych oraz reprezentatywnych zwizkw zawodowych, okreli,
w drodze rozporzdzenia, sposb ustalania minimalnych norm zatrudnienia pie-
lgniarek w podmiotach okrelonych w ust. 1, majc na celu zapewnienie wa-
ciwej jakoci i dostpnoci wiadcze zdrowotnych.
3. Minister waciwy do spraw wewntrznych w odniesieniu do podmiotw leczni-
czych, dla ktrych jest podmiotem tworzcym, a minister waciwy do spraw
zdrowia w odniesieniu do pozostaych podmiotw leczniczych niebdcych
przedsibiorcami, dokonuje corocznej oceny realizacji obowizku, o ktrym
mowa w ust. 1, w trybie okrelonym w art. 119.
4. W podmiocie leczniczym niebdcym przedsibiorc zatrudnia si pracownikw
posiadajcych kwalifikacje odpowiednie do zajmowanego stanowiska.
Kancelaria Sejmu s. 31/126
2012-07-17
5. Minister waciwy do spraw zdrowia okreli, w drodze rozporzdzenia, kwalifi-
kacje wymagane od pracownikw na poszczeglnych rodzajach stanowisk pracy
w podmiotach okrelonych w ust. 1, kierujc si bezpieczestwem pacjentw
oraz potrzeb zapewnienia efektywnoci zatrudnienia.

Oddzia 2
Samodzielny publiczny zakad opieki zdrowotnej

Art. 51.
Samodzielny publiczny zakad opieki zdrowotnej prowadzi gospodark finansow na
zasadach okrelonych w ustawie.

Art. 52.
Samodzielny publiczny zakad opieki zdrowotnej pokrywa z posiadanych rodkw i
uzyskiwanych przychodw koszty dziaalnoci i reguluje zobowizania.

Art. 53.
Podstaw gospodarki samodzielnego publicznego zakadu opieki zdrowotnej jest
plan finansowy ustalany przez kierownika.

Art. 54.
1. Samodzielny publiczny zakad opieki zdrowotnej gospodaruje samodzielnie
przekazanymi w nieodpatne uytkowanie nieruchomociami i majtkiem Skar-
bu Pastwa lub jednostki samorzdu terytorialnego oraz majtkiem wasnym
(otrzymanym lub zakupionym).
2. Zbycie aktyww trwaych samodzielnego publicznego zakadu opieki zdrowot-
nej, oddanie ich w dzieraw, najem, uytkowanie oraz uyczenie moe nastpi
wycznie na zasadach okrelonych przez podmiot tworzcy.
3. Zasady, o ktrych mowa w ust. 2, polegaj w szczeglnoci na ustanowieniu
wymogu uzyskania zgody podmiotu tworzcego na zbycie, wydzierawienie,
wynajcie, oddanie w uytkowanie oraz uyczenie aktyww trwaych.
4. Wniesienie majtku samodzielnego publicznego zakadu opieki zdrowotnej lub
przysugujcego mu do niego prawa w formie aportu do spek, jego przekaza-
nie fundacji lub stowarzyszeniu, ktre wykonuj dziaalno lecznicz, jest za-
bronione. W przypadku spek, fundacji lub stowarzysze, wykonujcych inn
dziaalno, dokonanie tych czynnoci wymaga zgody podmiotu tworzcego.
5. Czynno prawna majca na celu zmian wierzyciela samodzielnego publiczne-
go zakadu opieki zdrowotnej moe nastpi po wyraeniu zgody przez podmiot
tworzcy. Podmiot tworzcy wydaje zgod albo odmawia jej wydania, biorc
pod uwag konieczno zapewnienia cigoci udzielania wiadcze zdrowot-
nych oraz w oparciu o analiz sytuacji finansowej i wynik finansowy samodziel-
nego publicznego zakadu opieki zdrowotnej za rok poprzedni. Zgod wydaje si
po zasigniciu opinii kierownika samodzielnego publicznego zakadu opieki
zdrowotnej.
6. Czynno prawna dokonana z naruszeniem ust. 25 jest niewana.
Kancelaria Sejmu s. 32/126
2012-07-17
7. O stwierdzenie niewanoci czynnoci prawnej dokonanej z naruszeniem ust. 2
5 moe wystpi take podmiot tworzcy.

Art. 55.
1. Samodzielny publiczny zakad opieki zdrowotnej moe uzyskiwa rodki finan-
sowe:
1) z odpatnej dziaalnoci leczniczej, chyba e przepisy odrbne stanowi ina-
czej;
2) z wydzielonej dziaalnoci innej ni wymieniona w pkt 1, jeeli statut prze-
widuje prowadzenie takiej dziaalnoci;
3) z darowizn, zapisw, spadkw oraz ofiarnoci publicznej, take pochodzenia
zagranicznego;
4) na cele i na zasadach okrelonych w przepisach art. 114117;
5) na realizacj innych zada okrelonych odrbnymi przepisami;
6) na pokrycie ujemnego wyniku finansowego, o ktrym mowa w art. 59 ust. 2.
2. Umowy dotyczce odpatnych wiadcze zdrowotnych, o ktrych mowa w ust. 1
pkt 1, mog by rwnie zawierane przez zakad ubezpiecze dziaajcy na pod-
stawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o dziaalnoci ubezpieczeniowej (Dz. U. z
2010 r. Nr 11, poz. 66, z pn. zm.
13)
).

Art. 56.
1. Warto majtku samodzielnego publicznego zakadu opieki zdrowotnej okrela-
j:
1) fundusz zaoycielski;
2) fundusz zakadu.
2. Fundusz zaoycielski zakadu stanowi warto wydzielonej samodzielnemu pu-
blicznemu zakadowi opieki zdrowotnej czci mienia Skarbu Pastwa lub jed-
nostki samorzdu terytorialnego, lub mienia uczelni medycznej.
3. Fundusz zakadu stanowi warto majtku samodzielnego publicznego zakadu
opieki zdrowotnej po odliczeniu funduszu zaoycielskiego.

Art. 57.
1. Fundusz zakadu samodzielnego publicznego zakadu opieki zdrowotnej zwik-
sza si o:
1) zysk netto;
2) kwoty zwikszenia wartoci aktyww trwaych, bdcego skutkiem usta-
wowego przeszacowania tych aktyww;
3) kwoty rodkw pieninych przekazane na pokrycie ujemnego wyniku fi-
nansowego, o ktrym mowa w art. 59 ust. 2.
2. Fundusz zakadu samodzielnego publicznego zakadu opieki zdrowotnej zmniej-
sza si o:
1) strat netto;

13)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 81, poz.
530, Nr 126, poz. 853 i Nr 127, poz. 858 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 80, poz. 432 i Nr 106,
poz. 622.
Kancelaria Sejmu s. 33/126
2012-07-17
2) kwoty zmniejszenia wartoci aktyww trwaych, bdcego skutkiem usta-
wowego przeszacowania tych aktyww.

Art. 58.
Samodzielny publiczny zakad opieki zdrowotnej decyduje o podziale zysku.

Art. 59.
1. Samodzielny publiczny zakad opieki zdrowotnej pokrywa we wasnym zakresie
ujemny wynik finansowy.
2. Podmiot tworzcy samodzielny publiczny zakad opieki zdrowotnej moe, w
terminie 3 miesicy od upywu terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowe-
go samodzielnego publicznego zakadu opieki zdrowotnej, pokry ujemny wy-
nik finansowy za rok obrotowy tego zakadu, jeeli wynik ten, po dodaniu kosz-
tw amortyzacji, ma warto ujemn do wysokoci tej wartoci.
3. Ujemny wynik finansowy i koszty amortyzacji, o ktrych mowa w ust. 2, doty-
cz roku obrotowego objtego sprawozdaniem finansowym.
4. W przypadku niepokrycia ujemnego wyniku finansowego w sposb okrelony w
ust. 2 podmiot tworzcy w terminie 12 miesicy od upywu terminu okrelonego
w ust. 2 wydaje rozporzdzenie, zarzdzenie albo podejmuje uchwa o zmianie
formy organizacyjno-prawnej albo o likwidacji samodzielnego publicznego za-
kadu opieki zdrowotnej.

Art. 60.
1. Likwidacja samodzielnego publicznego zakadu opieki zdrowotnej nastpuje w
drodze rozporzdzenia, zarzdzenia albo uchway waciwego organu podmiotu
tworzcego.
2. Rozporzdzenie, zarzdzenie albo uchwaa o likwidacji samodzielnego publicz-
nego zakadu opieki zdrowotnej zawiera w szczeglnoci:
1) okrelenie zakadu podlegajcego likwidacji;
2) oznaczenie dnia zaprzestania udzielania wiadcze zdrowotnych, nie wcze-
niej ni 3 miesice od dnia wydania rozporzdzenia, zarzdzenia albo pod-
jcia uchway;
3) oznaczenie dnia otwarcia likwidacji, nie pniej ni 30 dni od dnia, o kt-
rym mowa w pkt 2;
4) okrelenie sposobu i trybu zadysponowania skadnikami materialnymi i
niematerialnymi;
5) oznaczenie dnia zakoczenia likwidacji.
3. Rozporzdzenie, zarzdzenie albo uchwaa o likwidacji samodzielnego publicz-
nego zakadu opieki zdrowotnej stanowi podstaw do jego wykrelenia z:
1) rejestru podmiotw wykonujcych dziaalno lecznicz, o ktrym mowa w
art. 100, z dniem zaprzestania udzielania wiadcze zdrowotnych;
2) Krajowego Rejestru Sdowego z dniem zakoczenia likwidacji.
4. Okres od dnia otwarcia likwidacji do dnia jej zakoczenia nie moe by duszy
ni 12 miesicy. W przypadku wydania rozporzdzenia, zarzdzenia albo
uchway, o ktrych mowa w ust. 2, nie mona przedua terminu zakoczenia
likwidacji.
Kancelaria Sejmu s. 34/126
2012-07-17

Art. 61.
Zobowizania i nalenoci samodzielnego publicznego zakadu opieki zdrowotnej po
jego likwidacji staj si zobowizaniami i nalenociami Skarbu Pastwa albo uczel-
ni medycznej, albo waciwej jednostki samorzdu terytorialnego. Przepis zdania
pierwszego stosuje si odpowiednio do mienia.

Art. 62.
Za dugoletni prac pracownikowi samodzielnego publicznego zakadu opieki
zdrowotnej przysuguj nagrody jubileuszowe w wysokoci:
1) 75% miesicznego wynagrodzenia po 20 latach pracy;
2) 100% miesicznego wynagrodzenia po 25 latach pracy;
3) 150% miesicznego wynagrodzenia po 30 latach pracy;
4) 200% miesicznego wynagrodzenia po 35 latach pracy;
5) 300% miesicznego wynagrodzenia po 40 latach pracy.

Art. 63.
1. Pracownikowi samodzielnego publicznego zakadu opieki zdrowotnej przecho-
dzcemu na emerytur lub rent z tytuu niezdolnoci do pracy przysuguje jed-
norazowa odprawa w wysokoci:
1) jednomiesicznego wynagrodzenia, jeeli by zatrudniony krcej ni 15 lat;
2) dwumiesicznego wynagrodzenia po 15 latach pracy;
3) trzymiesicznego wynagrodzenia po 20 latach pracy.
2. Pracownik, ktry otrzyma odpraw, o ktrej mowa w ust. 1, nie moe ponownie
naby do niej prawa.

Art. 64.
Ustalanie okresw uprawniajcych do nagrody jubileuszowej, o ktrej mowa w art.
62, oraz jednorazowej odprawy, o ktrej mowa w art. 63, a take szczegowe zasa-
dy ich obliczania i wypacania reguluj przepisy o wynagrodzeniu obowizujce u
danego pracodawcy.

Art. 65.
1. Pracownikowi samodzielnego publicznego zakadu opieki zdrowotnej przysugu-
je dodatek za wysug lat w wysokoci wynoszcej po 5 latach pracy 5% mie-
sicznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1% za kady
dalszy rok pracy, a do osignicia 20% miesicznego wynagrodzenia zasadni-
czego.
2. Ustalanie okresw uprawniajcych do dodatku za wysug lat reguluj przepisy o
wynagrodzeniu obowizujce u danego pracodawcy.

Art. 66.
1. Poczenie si samodzielnych publicznych zakadw opieki zdrowotnej moe
by dokonane przez:
1) przeniesienie caego mienia co najmniej jednego samodzielnego publicznego
zakadu opieki zdrowotnej (przejmowanego) na inny samodzielny publiczny
zakad opieki zdrowotnej (przejmujcy);
Kancelaria Sejmu s. 35/126
2012-07-17
2) utworzenie nowego samodzielnego publicznego zakadu opieki zdrowotnej
powstaego co najmniej z dwch czcych si samodzielnych publicznych
zakadw opieki zdrowotnej.
2. Podmioty tworzce samodzielne publiczne zakady opieki zdrowotnej mog do-
kona poczenia tych zakadw:
1) w drodze rozporzdzenia, zarzdzenia albo uchway w przypadku zaka-
dw majcych ten sam podmiot tworzcy;
2) w drodze porozumienia w przypadku zakadw majcych rne podmioty
tworzce.
3. Akt o poczeniu powinien zawiera w szczeglnoci postanowienia o:
1) nazwie samodzielnego publicznego zakadu opieki zdrowotnej powstaego
w wyniku poczenia, w przypadku poczenia, o ktrym mowa w ust. 1 pkt
2;
2) przejciu mienia podmiotu przejmowanego albo podmiotw czcych si;
3) zasadach odpowiedzialnoci za zobowizania podmiotw czcych si;
4) terminie zoenia wniosku, o ktrym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 1 albo 2, nie
wczeniejszym ni trzy miesice od dnia wydania lub przyjcia aktu o po-
czeniu.
4. W przypadku poczenia, o ktrym mowa w ust. 1:
1) pkt 1 akt o poczeniu zawiera take nazw i siedzib podmiotu przejmo-
wanego;
2) pkt 2 akt o poczeniu zawiera take nazwy i siedziby podmiotw cz-
cych si.
5. W porozumieniu, o ktrym mowa w ust. 2 pkt 2, wskazuje si take podmiot,
ktry przejmuje uprawnienia i obowizki podmiotu tworzcego.
6. Poczenie, o ktrym mowa w ust. 1, nastpuje bez przeprowadzenia postpowa-
nia likwidacyjnego podmiotu przejmowanego albo czcych si podmiotw.
7. Do pracownikw zakadu przejmowanego oraz do pracownikw zakadw cz-
cych si stosuje si art. 23
1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Art. 67.
1. W terminie okrelonym w akcie o poczeniu kierownik podmiotu przejmujce-
go albo kierownik samodzielnego publicznego zakadu opieki zdrowotnej po-
wstaego w wyniku poczenia skada wniosek o:
1) wykrelenie zakadu przejmowanego z rejestru podmiotw wykonujcych
dziaalno lecznicz, o ktrym mowa w art. 100, oraz z Krajowego Reje-
stru Sdowego w przypadku poczenia, o ktrym mowa w art. 66 ust. 1
pkt 1;
2) dokonanie wpisu do Krajowego Rejestru Sdowego oraz w rejestrze pod-
miotw wykonujcych dziaalno lecznicz, o ktrym mowa w art. 100 w
przypadku poczenia, o ktrym mowa w art. 66 ust. 1 pkt 2.
2. W przypadku poczenia, o ktrym mowa w art. 66 ust. 1 pkt 2, z dniem wpisa-
nia samodzielnego publicznego zakadu opieki zdrowotnej powstaego w wyni-
ku poczenia do:
1) rejestru podmiotw wykonujcych dziaalno lecznicz, o ktrym mowa w
art. 100,
2) Krajowego Rejestru Sdowego
Kancelaria Sejmu s. 36/126
2012-07-17
nastpuje z urzdu wykrelenie czcych si podmiotw z tych rejestrw.
3. W przypadku poczenia, o ktrym mowa w art. 66 ust. 1 pkt 2, z dniem wpisa-
nia samodzielnego publicznego zakadu opieki zdrowotnej powstaego w wyni-
ku poczenia do Krajowego Rejestru Sdowego zakad ten wstpuje we
wszystkie stosunki prawne, ktrych podmiotem byy czce si zakady, bez
wzgldu na charakter prawny tych stosunkw. Z chwil wpisania do Krajowego
Rejestru Sdowego samodzielny publiczny zakad opieki zdrowotnej powstay w
wyniku poczenia uzyskuje osobowo prawn.
4. Z dniem wykrelenia podmiotu przejmowanego z Krajowego Rejestru Sdowego
podmiot przejmujcy wstpuje we wszystkie stosunki prawne, ktrych podmio-
tem by podmiot przejmowany, bez wzgldu na charakter prawny tych stosun-
kw.

Art. 68.
1. W przypadku jednostek samorzdu terytorialnego, ktre faktycznie wykonyway
uprawnienia i obowizki podmiotu tworzcego samodzielny publiczny zakad
opieki zdrowotnej, odpowiedzialno za jego zobowizania ponosz te jednostki
w czciach uamkowych odpowiadajcych wysokoci zobowiza powstaych
w okresach, w ktrych wykonyway one uprawnienia i obowizki podmiotu two-
rzcego.
2. W przypadku, o ktrym mowa w ust. 1, nalenoci i mienie samodzielnego pu-
blicznego zakadu opieki zdrowotnej staj si nalenociami i mieniem podmio-
tu, ktry przej uprawnienia i obowizki podmiotu tworzcego.
3. Jednostki samorzdu terytorialnego, ktre faktycznie wykonyway uprawnienia i
obowizki podmiotu tworzcego samodzielny publiczny zakad opieki zdrowot-
nej, mog w inny sposb, ni wskazany w ust. 1 i 2, okreli:
1) odpowiedzialno za zobowizania,
2) zasady przejcia nalenoci i mienia
samodzielnego publicznego zakadu opieki zdrowotnej, w stosunku do ktrego
wykonyway uprawnienia i obowizki podmiotu tworzcego.

Art. 69.
Przeksztacenie samodzielnego publicznego zakadu opieki zdrowotnej w spk
kapitaow odbywa si na zasadach okrelonych w art. 7082.

Art. 70.
Podmiot tworzcy, na podstawie przychodw ze sprawozdania finansowego za
ostatni rok obrotowy oraz danych o zobowizaniach i inwestycjach krtkotermino-
wych wedug stanu na dzie poprzedzajcy dzie zoenia wniosku o wpisanie spki
kapitaowej do rejestru przedsibiorcw, ustala wskanik zaduenia samodzielnego
publicznego zakadu opieki zdrowotnej.

Art. 71.
Wskanik zaduenia ustala si jako relacj sumy zobowiza dugoterminowych i
krtkoterminowych, pomniejszonych o inwestycje krtkoterminowe samodzielnego
publicznego zakadu opieki zdrowotnej do sumy jego przychodw.
Kancelaria Sejmu s. 37/126
2012-07-17

Art. 72.
1. Jeeli warto wskanika zaduenia ustalona zgodnie z art. 70 i 71 wynosi:
1) powyej 0,5 podmiot tworzcy, przed dniem przeksztacenia, przejmuje
zobowizania samodzielnego publicznego zakadu opieki zdrowotnej o ta-
kiej wartoci, aby wskanik zaduenia wynis nie wicej ni 0,5;
2) 0,5 lub mniej podmiot tworzcy moe, przed dniem przeksztacenia, prze-
j zobowizania samodzielnego publicznego zakadu opieki zdrowotnej.
2. Przejciu w pierwszej kolejnoci podlegaj zobowizania wymagalne najdawniej
obejmujce kwot gwn wraz z odsetkami.

Art. 73.
1. Przeksztacenie, o ktrym mowa w art. 69, moe polega na przeksztaceniu sa-
modzielnych publicznych zakadw opieki zdrowotnej w jedn spk, pod wa-
runkiem e przeksztacane zakady maj ten sam podmiot tworzcy.
2. Przeksztacenie, o ktrym mowa w art. 69, moe polega na przeksztaceniu sa-
modzielnych publicznych zakadw opieki zdrowotnej majcych rne podmio-
ty tworzce bdce jednostkami samorzdu terytorialnego w jedn spk.

Art. 74.
1. W przypadku okrelonym w art. 73 ust. 2 podmioty tworzce bdce jednostka-
mi samorzdu terytorialnego zawieraj, na podstawie uchwa organw stanowi-
cych tych jednostek, porozumienie obejmujce:
1) nazwy i adresy samodzielnych publicznych zakadw opieki zdrowotnej ma-
jcych podlega przeksztaceniu w spk kapitaow;
2) okrelenie poszczeglnych skadnikw mienia wnoszonego do spki tytu-
em aportu przez poszczeglne podmioty tworzce;
3) okrelenie wartoci i liczby udziaw albo akcji obejmowanych w zamian za
aporty, o ktrych mowa w pkt 2;
4) wskazanie podmiotu tworzcego, ktry bdzie wykonywa zadania organu
dokonujcego przeksztacenia;
5) zakres i wysoko kosztw przeksztacenia ponoszonych przez poszczeglne
podmioty tworzce;
6) wskazanie czonkw organw spki pierwszej kadencji.
2. Do porozumienia docza si projekt umowy spki (statutu) i projekt regulami-
nu organizacyjnego.

Art. 75.
Organem dokonujcym przeksztacenia samodzielnego publicznego zakadu opieki
zdrowotnej w spk kapitaow, zwanym dalej organem dokonujcym przekszta-
cenia, jest:
1) minister waciwy do spraw Skarbu Pastwa w przypadku samodzielnych
publicznych zakadw opieki zdrowotnej, dla ktrych podmiotem tworz-
cym jest minister, centralny organ administracji rzdowej albo wojewoda;
Kancelaria Sejmu s. 38/126
2012-07-17
2) organ wykonawczy jednostki samorzdu terytorialnego w przypadku sa-
modzielnych publicznych zakadw opieki zdrowotnej, dla ktrych podmio-
tem tworzcym jest jednostka samorzdu terytorialnego;
3) rektor w przypadku samodzielnych publicznych zakadw opieki zdrowot-
nej, dla ktrych podmiotem tworzcym jest publiczna uczelnia medyczna
albo publiczna uczelnia prowadzca dziaalno dydaktyczn i badawcz w
dziedzinie nauk medycznych;
4) dyrektor Centrum Medycznego Ksztacenia Podyplomowego w przypadku
samodzielnych publicznych zakadw opieki zdrowotnej, dla ktrych pod-
miotem tworzcym jest to centrum.

Art. 76.
1. Kierownik samodzielnego publicznego zakadu opieki zdrowotnej jest obowi-
zany niezwocznie dorczy organowi dokonujcemu przeksztacenia odpowie-
dzi na pytania zawarte w kwestionariuszu samodzielnego publicznego zakadu
opieki zdrowotnej, zwanym dalej kwestionariuszem, wraz z wymaganymi do-
kumentami, a take udziela wyjanie niezbdnych do przeprowadzenia prze-
ksztacenia.
2. Minister waciwy do spraw Skarbu Pastwa w porozumieniu z ministrem wa-
ciwym do spraw zdrowia okreli, w drodze rozporzdzenia, wzr kwestionariu-
sza oraz wykaz dokumentw niezbdnych do przeksztacenia, kierujc si ko-
niecznoci ograniczenia obowizkw informacyjnych kierownika samodzielne-
go publicznego zakadu opieki zdrowotnej do danych niezbdnych do przepro-
wadzenia przeksztacenia.

Art. 77.
Organ dokonujcy przeksztacenia sporzdza akt przeksztacenia samodzielnego pu-
blicznego zakadu opieki zdrowotnej w spk, o ktrej mowa w art. 69, zwany dalej
aktem przeksztacenia.

Art. 78.
1. Akt przeksztacenia zawiera:
1) akt zaoycielski spki;
2) imiona i nazwiska czonkw organw spki pierwszej kadencji;
3) pierwszy regulamin organizacyjny.
2. Minister waciwy do spraw Skarbu Pastwa w porozumieniu z ministrem wa-
ciwym do spraw zdrowia okreli, w drodze rozporzdzenia, ramowy wzr aktu
przeksztacenia, majc na celu zapewnienie sprawnoci procesu przeksztacenia
samodzielnych publicznych zakadw opieki zdrowotnej w spki, o ktrych
mowa w art. 69.

Art. 79.
1. Akt przeksztacenia zastpuje czynnoci okrelone w przepisach ustawy z dnia
15 wrzenia 2000 r. Kodeks spek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z
Kancelaria Sejmu s. 39/126
2012-07-17
pn. zm.
14)
), poprzedzajce zoenie wniosku o wpisanie spki do rejestru
przedsibiorcw.
2. Niezwocznie po sporzdzeniu aktu przeksztacenia zarzd spki kapitaowej
skada wniosek o wpisanie spki do rejestru przedsibiorcw, a po uzyskaniu
wpisu do rejestru przedsibiorcw wniosek o zmian wpisu w rejestrze pod-
miotw wykonujcych dziaalno lecznicz, o ktrym mowa w art. 100.

Art. 80.
1. Dniem przeksztacenia samodzielnego publicznego zakadu opieki zdrowotnej w
spk, o ktrej mowa w art. 69, jest dzie wpisania tej spki do rejestru przed-
sibiorcw.
2. Z dniem przeksztacenia nastpuje wykrelenie z urzdu samodzielnego publicz-
nego zakadu opieki zdrowotnej z Krajowego Rejestru Sdowego.
3. W przypadku prowadzenia na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o
pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakadw opieki zdrowotnej
(Dz. U. Nr 78, poz. 684, z pn. zm.
15)
) postpowania w stosunku do przekszta-
canego samodzielnego publicznego zakadu opieki zdrowotnej, zarzd spki, o
ktrej mowa w art. 69, informuje niezwocznie organ restrukturyzacyjny prowa-
dzcy to postpowanie o wpisaniu tej spki do rejestru przedsibiorcw.
4. Jeeli przepisy ustawy nie stanowi inaczej, spka kapitaowa z dniem prze-
ksztacenia wstpuje we wszystkie prawa i obowizki, ktrych podmiotem by
samodzielny publiczny zakad opieki zdrowotnej.

Art. 81.
1. Z dniem przeksztacenia pracownicy przeksztacanego samodzielnego publicz-
nego zakadu opieki zdrowotnej staj si, z mocy prawa, pracownikami spki, o
ktrej mowa w art. 69.
2. Stosunki pracy osb zatrudnionych na podstawie powoania w przeksztacanym
samodzielnym publicznym zakadzie opieki zdrowotnej wygasaj z dniem prze-
ksztacenia.

Art. 82.
1. Podmiot tworzcy dokonuje na dzie poprzedzajcy dzie przeksztacenia jedno-
razowego okrelenia wartoci rynkowej nieruchomoci znajdujcych si w tym
dniu w posiadaniu samodzielnego publicznego zakadu opieki zdrowotnej, jeeli
nieruchomoci te s przekazywane na wasno spce, o ktrej mowa w art. 69.
2. Okrelenia wartoci rynkowej nieruchomoci, o ktrych mowa w art. 3 ust. 1 pkt
15 lit. a ustawy z dnia 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci (Dz. U. z 2009 r. Nr
152, poz. 1223, z pn. zm.
16)
), dokonuje rzeczoznawca majtkowy na zasadach

14)
Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1117, z 2003 r. Nr
49, poz. 408 i Nr 229, poz. 2276, z 2005 r. Nr 132, poz. 1108, Nr 183, poz. 1538 i Nr 184, poz.
1539, z 2006 r. Nr 133, poz. 935 i Nr 208, poz. 1540, z 2008 r. Nr 86, poz. 524, Nr 118, poz. 747,
Nr 217, poz. 1381 i Nr 231, poz. 1547, z 2009 r. Nr 13, poz. 69, Nr 42, poz. 341 i Nr 104, poz. 860
oraz z 2011 r. Nr 92, poz. 531, Nr 102, poz. 585 i Nr 106, poz. 622.
15)
Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 971, z 2007 r. Nr
158, poz. 1104, z 2008 r. Nr 192, poz. 1181 oraz z 2009 r. Nr 65, poz. 545 i Nr 215, poz. 1664.
16)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.
1241 i Nr 165, poz. 1316, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 585.
Kancelaria Sejmu s. 40/126
2012-07-17
i w sposb okrelony w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-
chomociami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z pn. zm.
17)
).
3. Bilans zamknicia samodzielnego publicznego zakadu opieki zdrowotnej staje
si bilansem otwarcia spki, o ktrej mowa w art. 69, przy czym suma kapita-
w wasnych jest rwna sumie funduszu zaoycielskiego, funduszu zakadu,
funduszu z aktualizacji wyceny i niepodzielonego wyniku finansowego za okres
dziaalnoci zakadu przed przeksztaceniem, z uwzgldnieniem korekty warto-
ci wynikajcej z przeszacowania do wartoci rynkowej nieruchomoci, o kt-
rych mowa w ust. 1 i 2, oraz korekty nieumorzonej czci wartoci nieruchomo-
ci, ktre nie podlegaj przekazaniu do spki, o ktrej mowa w art. 69.

Oddzia 3
Podmiot leczniczy w formie jednostki budetowej

Art. 83.
Tworzenie, przeksztacenie i likwidacja podmiotu leczniczego w formie jednostki
budetowej nastpuje w drodze:
1) zarzdzenia:
a) ministra,
b) centralnego organu administracji rzdowej,
c) wojewody;
2) uchway organu stanowicego jednostki samorzdu terytorialnego.

Art. 84.
Zarzdzenie albo uchwaa o utworzeniu podmiotu, o ktrym mowa w art. 83, okrela
w szczeglnoci:
1) nazw podmiotu;
2) miejsce udzielania wiadcze zdrowotnych;
3) form organizacyjno-prawn;
4) rodzaj dziaalnoci leczniczej oraz zakres udzielanych wiadcze zdrowot-
nych.

Art. 85.
Przeksztacenie podmiotu, o ktrym mowa w art. 83, polega na zmianie rodzaju dzia-
alnoci leczniczej lub istotnej zmianie zakresu udzielanych wiadcze zdrowotnych.

Art. 86.
1. Podmiot, o ktrym mowa w art. 83, prowadzi gospodark finansow na zasadach
okrelonych w przepisach o finansach publicznych.
2. Podmiot leczniczy w formie jednostki budetowej gospodaruje przekazan w za-
rzd czci mienia Skarbu Pastwa lub jednostki samorzdu terytorialnego oraz
przydzielonymi rodkami finansowymi, kierujc si efektywnoci ich wykorzy-
stania, na zasadach okrelonych w przepisach o finansach publicznych.

17)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz.
675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307 i Nr 200, poz. 1323 oraz z 2011 r. Nr
64, poz. 341 i Nr 106, poz. 622.
Kancelaria Sejmu s. 41/126
2012-07-17

Art. 87.
1. Zarzdzenie albo uchwaa o likwidacji podmiotu, o ktrym mowa w art. 83, po-
winny zawiera w szczeglnoci:
1) okrelenie podmiotu podlegajcego likwidacji;
2) oznaczenie dnia zaprzestania udzielania wiadcze zdrowotnych, nie wcze-
niej ni 3 miesice od dnia wydania zarzdzenia albo podjcia uchway;
3) oznaczenie dnia otwarcia likwidacji, nie pniej ni 30 dni od dnia, o kt-
rym mowa w pkt 2;
4) okrelenie sposobu i trybu zadysponowania skadnikami materialnymi i
niematerialnymi;
5) oznaczenie dnia zakoczenia likwidacji.
2. Przepis art. 60 ust. 4 stosuje si do zarzdze i uchwa okrelonych w ust. 1.
3. Zarzdzenie albo uchwaa:
1) o likwidacji podmiotu, o ktrym mowa w art. 83, stanowi podstaw wykre-
lenia z rejestru podmiotw wykonujcych dziaalno lecznicz, o ktrym
mowa w art. 100, z dniem zaprzestania udzielania wiadcze zdrowotnych;
2) o przeksztaceniu podmiotu, o ktrym mowa w art. 83, stanowi podstaw
dokonania zmian w rejestrze podmiotw wykonujcych dziaalno leczni-
cz, o ktrym mowa w art. 100.

Art. 88.
1. Wynagrodzenie pracownika:
1) podmiotu, o ktrym mowa w art. 83,
2) (uchylony)
skada si z wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego dla zajmowanego
stanowiska pracy oraz odpowiednio dodatku funkcyjnego, dodatku za stopie
lub tytu naukowy oraz dodatku za wieloletni prac, z zastrzeeniem ust. 3.
2. Dodatek za wieloletni prac, o ktrym mowa w ust. 1, wynosi po 5 latach pracy
5% miesicznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1% za
kady dalszy rok pracy a do osignicia 20% miesicznego wynagrodzenia za-
sadniczego.
3. Pracownikom podmiotu leczniczego dziaajcego w formie jednostki budeto-
wej, utworzonej przez ministra waciwego do spraw zdrowia w celu udzielania
wiadcze zdrowotnych osobom, wobec ktrych sd orzek zastosowanie rodka
zabezpieczajcego lub rodka leczniczego, przysuguje oprcz skadnikw wy-
nagrodzenia, o ktrych mowa w ust. 1, dodatek w wysokoci od 10% do 50%
miesicznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek przysuguje pracownikom,
ktrzy przy wykonywaniu swoich obowizkw maj bezporedni kontakt z oso-
bami, wobec ktrych sd orzek zastosowanie rodka zabezpieczajcego lub
rodka leczniczego.
4. Pracownikom wykonujcym zawd medyczny oraz innym pracownikom, kt-
rych praca pozostaje w zwizku z udzielaniem wiadcze zdrowotnych, zatrud-
nionym w jednostce organizacyjnej wiziennictwa, z tytuu pracy z osobami po-
zbawionymi wolnoci, przysuguje dodatek w wysokoci od 10% do 50% mie-
sicznego wynagrodzenia zasadniczego.
5. Miesiczna stawka wynagrodzenia zasadniczego przysuguje za peny wymiar
czasu pracy.
Kancelaria Sejmu s. 42/126
2012-07-17
6. Pracownikowi zatrudnionemu w niepenym wymiarze czasu pracy wszystkie
skadniki wynagrodzenia przysuguj w wysokoci proporcjonalnej do wymiaru
czasu pracy okrelonego w umowie o prac.
7. Przy ustalaniu stawki dodatku funkcyjnego pracodawca powinien kierowa si w
szczeglnoci specyfik i charakterem wykonywanych zada oraz wielkoci
komrki organizacyjnej, w ktrej pracownik wykonuje prac.
8. Przepisw ust. 17 nie stosuje si, jeeli przepisy odrbne stanowi inaczej.
9. Minister waciwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem waciwym do
spraw pracy okreli, w drodze rozporzdzenia, warunki wynagradzania za prac
pracownikw, o ktrych mowa w ust. 1, w tym kwoty wynagrodzenia zasadni-
czego i tabele zaszeregowania pracownikw, oraz warunki ustalania i wypaca-
nia innych skadnikw wynagrodzenia, kierujc si kwalifikacjami zawodowymi
tych pracownikw oraz zakresem wiadcze zdrowotnych udzielanych przez
podmioty okrelone w ust. 1.

Rozdzia 4
Regulacje szczeglne dotyczce dziaalnoci leczniczej obejmujcej realizacj
zada dydaktycznych i badawczych w powizaniu z udzielaniem wiadcze
zdrowotnych i promocj zdrowia

Art. 89.
1. Podmiot leczniczy utworzony lub prowadzony przez uczelni medyczn wyko-
nuje dziaalno lecznicz, o ktrej mowa w art. 3 ust. 1 i 2 pkt 2, oraz jest obo-
wizany do realizacji zada polegajcych na ksztaceniu przed- i podyplomo-
wym w zawodach medycznych, w powizaniu z udzielaniem wiadcze zdro-
wotnych i promocj zdrowia.
2. Podmiot leczniczy, o ktrym mowa w ust. 1, jest obowizany do udostpnienia
uczelni medycznej jednostek organizacyjnych niezbdnych do prowadzenia
ksztacenia przed- i podyplomowego w zawodach medycznych.
3. Podmioty wykonujce dziaalno lecznicz inne ni okrelone w ust. 1 mog
udostpnia jednostki organizacyjne niezbdne do prowadzenia dziaalnoci, o
ktrej mowa w ust. 1.
4. Udostpnienie, o ktrym mowa w ust. 2 i 3, nastpuje na podstawie umowy cy-
wilnoprawnej zawartej pomidzy uczelni medyczn a podmiotem wykonuj-
cym dziaalno lecznicz, zwanym dalej udostpniajcym.
5. Umowa, o ktrej mowa w ust. 4, okrela co najmniej:
1) czas trwania umowy i warunki jej wczeniejszego rozwizania;
2) rodki finansowe nalene udostpniajcemu z tytuu jej realizacji, sposb
przekazywania tych rodkw oraz zasady ich rozlicze;
3) wykaz ruchomoci i nieruchomoci udostpnianych w celu jej realizacji,
sposb ich udostpniania oraz zasady i warunki ich wykorzystywania;
4) okrelenie liczby oraz kwalifikacji zawodowych nauczycieli akademickich
majcych wykonywa w udostpnianej jednostce organizacyjnej zadania, o
ktrych mowa w ust. 1;
5) okolicznoci, w ktrych moe nastpi zmiana warunkw umowy;
6) zasady odpowiedzialnoci cywilnej za szkody wyrzdzone przez studentw,
uczestnikw studiw doktoranckich lub nauczycieli akademickich i zasady
Kancelaria Sejmu s. 43/126
2012-07-17
postpowania w przypadku naruszenia przez nich porzdku ustalonego
przez udostpniajcego;
7) zasady prowadzenia kontroli przez uczelni medyczn w zakresie wykony-
wania zada badawczych i dydaktycznych u udostpniajcego;
8) zasady rozpatrywania sporw wynikajcych z jej realizacji.
6. Oznaczenia klinika albo kliniczny oraz uniwersytecki mog uywa wy-
cznie udostpniajcy oraz jednostki organizacyjne udostpnione w trybie ust. 2
i 3.

Art. 90.
Uczelnia medyczna jest obowizana do przekazywania udostpniajcemu rodkw
finansowych na realizacj zada dydaktycznych i badawczych.

Art. 91.
1. Jednostk organizacyjn wykonujc dziaalno dydaktyczn i badawcz, bd-
c oddziaem, kieruje ordynator albo inny lekarz kierujcy.
2. Osob odpowiedzialn za dziaalno dydaktyczn i badawcz w jednostce, o
ktrej mowa w ust. 1, jest kierownik kliniki.
3. Funkcje, o ktrych mowa w ust. 1 i 2, mona peni jednoczenie.
4. Kierownik bierze udzia w postpowaniu majcym na celu powoanie kierownika
kliniki.

Art. 92.
Nauczyciele akademiccy uczelni medycznych oraz osoby odbywajce studia dokto-
ranckie w uczelniach medycznych s zatrudnieni w podmiocie leczniczym, o ktrym
mowa w art. 89 ust. 1, albo w jednostce organizacyjnej, o ktrej mowa w art. 89 ust.
2 i 3:
1) w systemie zadaniowym czasu pracy na podstawie umowy o prac okrela-
jcej zadania dydaktyczne, badawcze i udzielanie wiadcze zdrowotnych,
w tym wiadcze wysokospecjalistycznych;
2) na podstawie umowy cywilnoprawnej okrelajcej w szczeglnoci zadania
dydaktyczne, badawcze i udzielanie wiadcze zdrowotnych, w tym wiad-
cze wysokospecjalistycznych.

Dzia III
Czas pracy pracownikw podmiotw leczniczych

Art. 93.
1. Czas pracy pracownikw zatrudnionych w podmiocie leczniczym, z zastrzee-
niem art. 94 ust. 1, w przyjtym okresie rozliczeniowym, nie moe przekracza
7 godzin 35 minut na dob i przecitnie 37 godzin 55 minut na tydzie w prze-
citnie piciodniowym tygodniu pracy w przyjtym okresie rozliczeniowym.
2. Czas pracy pracownikw technicznych, obsugi i gospodarczych, w przyjtym
okresie rozliczeniowym, nie moe przekracza 8 godzin na dob i przecitnie 40
godzin na tydzie w przecitnie piciodniowym tygodniu pracy w przyjtym
okresie rozliczeniowym.
Kancelaria Sejmu s. 44/126
2012-07-17
3. Czas pracy pracownikw niewidomych zatrudnionych na stanowiskach wymaga-
jcych kontaktu z pacjentami, w przyjtym okresie rozliczeniowym, nie moe
przekracza 6 godzin na dob i przecitnie 30 godzin na tydzie w przecitnie
piciodniowym tygodniu pracy w przyjtym okresie rozliczeniowym.
4. Okres rozliczeniowy, o ktrym mowa w ust. 13, nie moe przekracza 3 mie-
sicy.

Art. 94.
1. Jeeli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacj, w stosunku do pra-
cownikw mog by stosowane rozkady czasu pracy, w ktrych dopuszczalne
jest przeduenie wymiaru czasu pracy do 12 godzin na dob, z zastrzeeniem
art. 93 ust. 3 i 4. W rozkadach czas pracy pracownikw, o ktrych mowa w art.
93 ust. 1, nie moe przekracza przecitnie 37 godzin 55 minut na tydzie w
przyjtym okresie rozliczeniowym, a w stosunku do pracownikw, o ktrych
mowa w art. 93 ust. 2 przecitnie 40 godzin na tydzie w przyjtym okresie
rozliczeniowym.
2. Okres rozliczeniowy, o ktrym mowa w ust. 1, nie moe by duszy ni mie-
sic. W szczeglnie uzasadnionych przypadkach okres rozliczeniowy moe by
przeduony, nie wicej jednak ni do 4 miesicy.
3. Rozkad czasu pracy powinien by stosowany na podstawie harmonogramw
pracy ustalanych dla przyjtego okresu rozliczeniowego, okrelajcych dla po-
szczeglnych pracownikw dni i godziny pracy oraz dni wolne od pracy.
4. W rozkadach czasu pracy, o ktrym mowa w ust. 1, wymiar czasu pracy:
1) pracownic w ciy,
2) pracownikw opiekujcych si dzieckiem do lat 4, bez ich zgody
nie moe przekracza 8 godzin na dob.

Art. 95.
1. Pracownicy wykonujcy zawd medyczny i posiadajcy wysze wyksztacenie,
zatrudnieni w podmiocie leczniczym wykonujcym dziaalno lecznicz w ro-
dzaju stacjonarne i caodobowe wiadczenia zdrowotne mog by zobowizani
do penienia w przedsibiorstwie tego podmiotu dyuru medycznego.
2. Dyurem medycznym jest wykonywanie poza normalnymi godzinami pracy
czynnoci zawodowych przez osoby, o ktrych mowa w ust. 1, w podmiocie
leczniczym wykonujcym stacjonarne i caodobowe wiadczenia zdrowotne.
3. Czas penienia dyuru medycznego wlicza si do czasu pracy.
4. Praca w ramach penienia dyuru medycznego moe by planowana rwnie w
zakresie, w jakim bdzie przekracza 37 godzin 55 minut na tydzie w przyj-
tym okresie rozliczeniowym. Do pracy w ramach penienia dyuru nie stosuje
si przepisw art. 151 3, art. 151
3
i art. 151
4
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy.
5. Do wynagrodzenia za prac w ramach penienia dyuru medycznego stosuje si
odpowiednio przepisy art. 151
1
13 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Ko-
deks pracy.
6. Zasad wynagradzania, o ktrych mowa w przepisach art. 151
1
13 ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, nie stosuje si do lekarzy staystw,
ktrych zasady wynagradzania okrelaj odrbne przepisy.
Kancelaria Sejmu s. 45/126
2012-07-17

Art. 96.
1. Pracownicy, o ktrych mowa w art. 95 ust. 1, mog by, po wyraeniu na to
zgody na pimie, zobowizani do pracy w wymiarze przekraczajcym przecit-
nie 48 godzin na tydzie w przyjtym okresie rozliczeniowym. Przepisu art. 151
3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy nie stosuje si.
2. Okres rozliczeniowy, o ktrym mowa w ust. 1, nie moe by duszy ni 4 mie-
sice.
3. Pracodawca jest obowizany prowadzi i przechowywa ewidencj czasu pracy
pracownikw, o ktrych mowa w ust. 1, oraz udostpnia j organom waci-
wym do sprawowania nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy, ktre
mog, z powodw zwizanych z bezpieczestwem lub zdrowiem pracownikw,
a take w celu zapewnienia waciwego poziomu udzielania wiadcze zdrowot-
nych, zakaza albo ograniczy moliwo wyduenia maksymalnego tygo-
dniowego wymiaru czasu pracy.
4. Pracodawca nie moe podejmowa dziaa dyskryminujcych wobec pracowni-
kw, ktrzy nie wyrazili zgody, o ktrej mowa w ust. 1.
5. Pracodawca jest obowizany dostarcza organom, o ktrych mowa w ust. 3, na
ich wniosek, informacje o przypadkach, w ktrych pracownicy wyrazili zgod w
celu wykonywania pracy w wymiarze przekraczajcym 48 godzin na tydzie w
przyjtym okresie rozliczeniowym, o ktrym mowa w ust. 2.
6. Pracownik moe cofn zgod na prac w wymiarze przekraczajcym 48 godzin
na tydzie w przyjtym okresie rozliczeniowym, informujc o tym pracodawc
na pimie, z zachowaniem miesicznego okresu wypowiedzenia.
7. Do wynagrodzenia za prac w wymiarze przekraczajcym przecitnie 48 godzin
na tydzie w przyjtym okresie rozliczeniowym stosuje si odpowiednio art.
151
1
13 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Art. 97.
1. Pracownikowi przysuguje w kadej dobie prawo do co najmniej 11 godzin nie-
przerwanego odpoczynku.
2. Pracownikowi penicemu dyur medyczny okres odpoczynku, o ktrym mowa
w ust. 1, powinien by udzielony bezporednio po zakoczeniu penienia dyuru
medycznego.
3. Pracownikowi przysuguje w kadym tygodniu prawo do co najmniej 35 godzin
nieprzerwanego odpoczynku, obejmujcego co najmniej 11 godzin nieprzerwa-
nego odpoczynku dobowego.
4. W przypadku uzasadnionym organizacj pracy pracownikowi, o ktrym mowa w
art. 95 ust. 1, przysuguje w kadym tygodniu prawo do co najmniej 24 godzin
nieprzerwanego odpoczynku, udzielanego w okresie rozliczeniowym nie du-
szym ni 14 dni.

Art. 98.
1. Pracownicy, o ktrych mowa w art. 95 ust. 1, mog zosta zobowizani do pozo-
stawania w gotowoci do udzielania wiadcze zdrowotnych.
2. Za kad godzin pozostawania w gotowoci do udzielania wiadcze zdrowot-
nych przysuguje wynagrodzenie w wysokoci 50% stawki godzinowej wyna-
grodzenia zasadniczego.
Kancelaria Sejmu s. 46/126
2012-07-17
3. Godzinow stawk wynagrodzenia zasadniczego oblicza si, dzielc kwot mie-
sicznego wynagrodzenia zasadniczego wynikajc z osobistego zaszeregowa-
nia pracownika przez liczb godzin pracy przypadajcych do przepracowania w
danym miesicu.
4. W przypadku wezwania do podmiotu leczniczego zastosowanie maj przepisy
dotyczce dyuru medycznego.

Art. 99.
Pracownikom wykonujcym zawd medyczny, zatrudnionym w systemie pracy
zmianowej w podmiocie leczniczym wykonujcym dziaalno lecznicz w rodzaju
stacjonarne i caodobowe wiadczenia zdrowotne przysuguje dodatek w wysokoci:
1) co najmniej 65% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego, oblicza-
nej zgodnie z art. 98 ust. 3, za kad godzin pracy wykonywanej w porze
nocnej;
2) co najmniej 45% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego, oblicza-
nej zgodnie z art. 98 ust. 3, za kad godzin pracy wykonywanej w porze
dziennej w niedziele i wita oraz dni wolne od pracy wynikajce z prze-
citnie piciodniowego tygodnia pracy.

Dzia IV
Rejestr podmiotw wykonujcych dziaalno lecznicz

Art. 100.
1. Podmiot, ktry zamierza wykonywa dziaalno lecznicz jako podmiot leczni-
czy, skada organowi prowadzcemu rejestr, o ktrym mowa w art. 106 ust. 1,
wniosek o wpis do rejestru podmiotw wykonujcych dziaalno lecznicz,
zwanego dalej rejestrem, zawierajcy nastpujce dane:
1) imi i nazwisko, nazw albo firm;
2) adres siedziby albo miejsca zamieszkania;
3) adres miejsca udzielania wiadcze zdrowotnych;
4) form organizacyjno-prawn;
5) rodzaj dziaalnoci leczniczej oraz zakres udzielanych wiadcze zdrowot-
nych;
6) nazw przedsibiorstwa, oraz wykaz jego jednostek lub komrek organiza-
cyjnych, ktrych dziaalno jest zwizana z udzielaniem wiadcze zdro-
wotnych;
7) (uchylony);
8) numer REGON;
9) Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP);
10) dane podmiotu tworzcego w przypadku podmiotu leczniczego niebdce-
go przedsibiorc.
1a. Nazwa przedsibiorstwa, o ktrej mowa w ust. 1 pkt 6, nie moe by taka sama
jak oznaczenie podmiotu leczniczego, zgodnie z ust. 1 pkt 1.
2. Wraz z wnioskiem wnioskodawca skada owiadczenie nastpujcej treci:
Owiadczam, e:
Kancelaria Sejmu s. 47/126
2012-07-17
1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru podmiotw wykonujcych dzia-
alno lecznicz s kompletne i zgodne z prawd;
2) znane mi s i speniam warunki wykonywania dziaalnoci leczniczej
w zakresie objtym skadanym wnioskiem okrelone w ustawie z dnia 15
kwietnia 2011 r. o dziaalnoci leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654)..
3. Owiadczenie, o ktrym mowa w ust. 2, zawiera ponadto:
1) imi i nazwisko, nazw albo firm wnioskodawcy, adres jego miejsca za-
mieszkania albo siedziby;
2) oznaczenie miejsca i dat zoenia owiadczenia;
3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy, ze wskaza-
niem imienia i nazwiska oraz penionej funkcji.
4. Do wniosku, o ktrym mowa w ust. 1, docza si dokumenty potwierdzajce
spenienie warunkw wykonywania dziaalnoci leczniczej, z zastrzeeniem art.
25 ust. 3.
5. Dokumentem potwierdzajcym spenienie warunkw, o ktrych mowa w art. 22,
jest, wydawana w drodze decyzji administracyjnej, opinia waciwego organu
Pastwowej Inspekcji Sanitarnej.

Art. 101.
1. Lekarz, ktry zamierza wykonywa zawd w ramach dziaalnoci leczniczej,
skada organowi prowadzcemu rejestr, o ktrym mowa w art. 106 ust. 1, wnio-
sek o wpis do rejestru zawierajcy nastpujce dane:
1) imi i nazwisko lekarza;
2) numer dokumentu powiadczajcego posiadanie prawa wykonywania zawo-
du lekarza;
3) form dziaalnoci leczniczej i zakres udzielanych wiadcze zdrowotnych,
w tym rwnie w zakresie, o ktrym mowa w art. 30 ustawy z dnia 5 grud-
nia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
4) adres miejsca udzielania wiadcze zdrowotnych lub miejsca przyjmowania
wezwa i przechowywania dokumentacji medycznej, w tym rwnie w za-
kresie, o ktrym mowa w art. 30 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawo-
dach lekarza i lekarza dentysty, w przypadku wykonywania praktyki lekar-
skiej wycznie w miejscu wezwania;
5) Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP);
6) adres do korespondencji;
7) posiadane specjalizacje;
8) (uchylony).
2. Lekarze zamierzajcy wykonywa zawd w ramach dziaalnoci leczniczej jako
grupow praktyk lekarsk w celu uzyskania wpisu do rejestru skadaj wniosek
zawierajcy:
1) list lekarzy wsplnikw albo partnerw spki, ze wskazaniem imion i na-
zwisk, ich miejsc zamieszkania oraz imienia i nazwiska osoby uprawnionej
do reprezentowania tej spki;
2) dane, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 27;
3) (uchylony);
4) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania spki, ze wskazaniem imie-
nia i nazwiska oraz penionej funkcji.
Kancelaria Sejmu s. 48/126
2012-07-17
3. Przepisy art. 100 ust. 25 stosuje si.

Art. 102.
1. Pielgniarka, ktra zamierza wykonywa zawd w ramach dziaalnoci leczni-
czej, skada organowi prowadzcemu rejestr, o ktrym mowa w art. 106 ust. 1,
wniosek o wpis do rejestru zawierajcy nastpujce dane:
1) imi i nazwisko pielgniarki;
2) numer dokumentu powiadczajcego posiadanie prawa wykonywania zawo-
du pielgniarki;
3) form dziaalnoci leczniczej oraz zakres udzielanych wiadcze zdrowot-
nych;
4) adres miejsca udzielania wiadcze zdrowotnych lub miejsca przyjmowania
wezwa i przechowywania dokumentacji medycznej, w przypadku wyko-
nywania praktyki wycznie w miejscu wezwania;
5) Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP);
6) adres do korespondencji;
7) posiadane specjalizacje;
8) (uchylony).
2. Pielgniarki zamierzajce wykonywa zawd w ramach dziaalnoci leczniczej
jako grupow praktyk w celu uzyskania wpisu do rejestru skadaj wniosek za-
wierajcy nastpujce dane:
1) list pielgniarek stron umowy spki cywilnej, wsplnikw albo partnerw
spki, ze wskazaniem imion i nazwisk, ich miejsc zamieszkania oraz imie-
nia i nazwiska osoby uprawnionej do reprezentowania tej spki;
2) dane, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 27;
3) (uchylony);
4) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania spki, ze wskazaniem imie-
nia i nazwiska oraz penionej funkcji.
3. Przepisy art. 100 ust. 25 stosuje si.

Art. 103.
Dziaalno lecznicz mona rozpocz po uzyskaniu wpisu do rejestru, z zastrzee-
niem art. 104.

Art. 104.
1. Organ prowadzcy rejestr dokonuje wpisu do rejestru w terminie 30 dni od dnia
wpywu wniosku o wpis do rejestru wraz z owiadczeniem.
2. Jeeli waciwy organ nie dokona wpisu w terminie, o ktrym mowa w ust. 1, a
od dnia wpywu wniosku do tego organu upyno 40 dni, wnioskodawca moe
rozpocz dziaalno po uprzednim zawiadomieniu o tym na pimie organu,
ktry nie dokona wpisu. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwa tego
wnioskodawc do uzupenienia wniosku o wpis nie pniej ni przed upywem 7
dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin, o ktrym mowa w zdaniu
pierwszym, biegnie od dnia wpywu uzupenienia wniosku o wpis.

Kancelaria Sejmu s. 49/126
2012-07-17
Art. 105.
1. Wpis do rejestru podlega opacie wynoszcej:
1) 2% przecitnego miesicznego wynagrodzenia w sektorze przedsibiorstw
bez wypaty nagrd z zysku za ubiegy rok, ogaszanego, w drodze obwiesz-
czenia, przez Prezesa Gwnego Urzdu Statystycznego w Dzienniku Urz-
dowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski, obowizujcego w
dniu zoenia wniosku o wpis do rejestru w przypadku lekarza lub piel-
gniarki,
2) 10% wynagrodzenia, o ktrym mowa w pkt 1 w przypadku podmiotu
leczniczego
zaokrglonej w gr do penego zotego.
2a. Wniosek o zmian wpisu w rejestrze, ktry dotyczy wycznie przedstawienia
dokumentu ubezpieczenia potwierdzajcego zawarcie umowy ubezpieczenia,
jest wolny od opat.
2. Zmiana wpisu w rejestrze podlega opacie stanowicej 50% wysokoci opaty, o
ktrej mowa w ust. 1.
3. Opaty, o ktrych mowa w ust. 1 i 2, stanowi:
1) dochd budetu pastwa w przypadku opat pobieranych od podmiotw
leczniczych;
2) przychd waciwej okrgowej izby lekarskiej w przypadku opat pobiera-
nych od praktyk zawodowych lekarzy;
3) przychd waciwej okrgowej izby pielgniarek i poonych w przypadku
opat pobieranych od praktyk zawodowych pielgniarek.
4. Minister waciwy do spraw zdrowia, po zasigniciu opinii Naczelnej Rady Le-
karskiej, Naczelnej Rady Pielgniarek i Poonych i Krajowej Rady Diagnostw
Laboratoryjnych, okreli, w drodze rozporzdzenia, szczegowy zakres danych
objtych wpisem do rejestru oraz szczegowy tryb postpowania w sprawach
dokonywania wpisw, zmian w rejestrze oraz wykrele z rejestru, uwzgldnia-
jc potrzeb zapewnienia spjnoci i kompletnoci danych zawartych w reje-
strze, a take koszty zwizane z postpowaniem w sprawie wpisu.
4a. Organ prowadzcy rejestr nadaje podmiotowi leczniczemu oraz jednostkom lub
komrkom organizacyjnym jego przedsibiorstwa resortowe kody identyfika-
cyjne, zgodnie z zakresem udzielanych wiadcze zdrowotnych.
5. Minister waciwy do spraw zdrowia okreli, w drodze rozporzdzenia:
1) system resortowych kodw identyfikacyjnych,
2) szczegowy sposb nadawania kodw, o ktrych mowa w pkt 1
uwzgldniajc konieczno zapewnienia waciwej identyfikacji podmiotw
wykonujcych dziaalno lecznicz w rejestrze.

Art. 106.
1. Organem prowadzcym rejestr jest:
1) wojewoda waciwy dla siedziby albo miejsca zamieszkania podmiotu lecz-
niczego w odniesieniu do podmiotw leczniczych,
2) okrgowa rada lekarska waciwa dla miejsca wykonywania praktyki zawo-
dowej lekarza w odniesieniu do tych praktyk, a w odniesieniu do czon-
kw wojskowej izby lekarskiej Wojskowa Rada Lekarska,
Kancelaria Sejmu s. 50/126
2012-07-17
3) okrgowa rada pielgniarek i poonych waciwa dla miejsca wykonywania
praktyki zawodowej przez pielgniark w odniesieniu do tych praktyk
zwani dalej organem prowadzcym rejestr.
2. Rejestr prowadzi si w systemie teleinformatycznym. Podmiotem odpowiedzial-
nym za funkcjonowanie systemu teleinformatycznego rejestru jest jednostka
podlega ministrowi waciwemu do spraw zdrowia waciwa w zakresie syste-
mw informacyjnych w ochronie zdrowia. Sposb prowadzenia rejestru i funk-
cjonowania systemu teleinformatycznego okrelaj przepisy o systemie informa-
cji w ochronie zdrowia.
3. W przypadku podmiotu leczniczego do rejestru wpisuje si numer ksigi reje-
strowej oraz dane dotyczce:
1) oznaczenia podmiotu leczniczego:
a) firm, nazw albo imi i nazwisko,
b) adres podmiotu,
c) (uchylona),
d) numer REGON,
e) Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP);
2) dane podmiotu tworzcego w przypadku podmiotu leczniczego niebdce-
go przedsibiorc;
3) adres miejsca udzielania wiadcze zdrowotnych;
4) form organizacyjno-prawn;
5) rodzaj dziaalnoci leczniczej oraz zakres udzielanych wiadcze zdrowot-
nych;
6) dane dotyczce struktury organizacyjnej przedsibiorstwa, w tym wykaz je-
go jednostek lub komrek organizacyjnych, ktrych dziaalno jest zwi-
zana z udzielaniem wiadcze zdrowotnych;
7) dat wpisu do rejestru;
8) (uchylony);
9) dat zmiany wpisu do rejestru;
10) dat i numer decyzji o wykreleniu z rejestru;
10a) miejsca przechowywania dokumentacji medycznej w przypadku likwidacji
podmiotu leczniczego;
11) dane dotyczce akredytacji lub certyfikacji;
12) daty i wyniki przeprowadzonych kontroli, o ktrych mowa w art. 111;
13) informacje, o ktrych mowa w art. 25 ust. 3.
4. W przypadku praktyki zawodowej do rejestru wpisuje si numer ksigi rejestro-
wej oraz dane dotyczce:
1) oznaczenia lekarza lub pielgniarki:
a) imi i nazwisko,
b) imiona i nazwiska wsplnikw spki w przypadku spki cywilnej,
spki jawnej albo spki partnerskiej lekarzy albo pielgniarek lub po-
onych,
c) Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
d) adres do korespondencji,
e) posiadane specjalizacje,
Kancelaria Sejmu s. 51/126
2012-07-17
f) numer dokumentu powiadczajcego posiadanie prawa wykonywania
zawodu,
g) (uchylona);
2) oznaczenie rodzaju praktyki;
3) adres miejsca udzielania wiadcze zdrowotnych lub miejsca przyjmowania
wezwa i przechowywania dokumentacji medycznej;
4) rodzaj dziaalnoci leczniczej oraz zakres udzielanych wiadcze zdrowot-
nych;
5) dat wpisu do rejestru;
6) (uchylony);
7) dat zmiany wpisu do rejestru;
8) dat i numer decyzji o wykreleniu z rejestru;
8a) miejsca przechowywania dokumentacji medycznej w przypadku zakocze-
nia dziaalnoci leczniczej przez lekarza lub pielgniark;
9) dane dotyczce akredytacji lub certyfikacji;
10) daty i wyniki przeprowadzonych kontroli, o ktrych mowa w art. 111;
11) informacje, o ktrych mowa w art. 25 ust. 3.
5. Organ prowadzcy rejestr udostpnia systemowi informacji w ochronie zdrowia,
o ktrym mowa w przepisach o systemie informacji w ochronie zdrowia, dane
objte wpisem do rejestru.

Art. 107.
1. Podmiot wykonujcy dziaalno lecznicz, wpisany do rejestru jest obowizany
zgasza organowi prowadzcemu rejestr wszelkie zmiany danych objtych reje-
strem w terminie 14 dni od dnia ich powstania.
2. W przypadku niezgoszenia zmiany danych objtych rejestrem w terminie, o kt-
rym mowa w ust. 1, organ prowadzcy rejestr moe, w drodze decyzji admini-
stracyjnej, naoy na podmiot wykonujcy dziaalno lecznicz kar pienin
w wysokoci do dziesiciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za prac okre-
lonego na podstawie przepisw o minimalnym wynagrodzeniu za prac. Decy-
zji nadaje si rygor natychmiastowej wykonalnoci.
3. W przypadku praktyk zawodowych lekarzy uchwa w sprawie naoenia kary
pieninej podejmuje waciwa okrgowa rada lekarska.
4. W przypadku praktyk zawodowych pielgniarek uchwa w sprawie naoenia
kary pieninej podejmuje waciwa okrgowa rada pielgniarek i poonych.
5. Do uchwa, o ktrych mowa w ust. 3 i 4, stosuje si przepisy Kodeksu postpo-
wania administracyjnego dotyczce decyzji administracyjnych.
6. Organem wyszego stopnia w sprawach naoenia kary pieninej jest minister
waciwy w sprawach zdrowia.
7. Kar pienin uiszcza si w terminie 14 dni od dnia dorczenia decyzji admini-
stracyjnej.
8. Przy ustalaniu wysokoci kary pieninej organ prowadzcy rejestr jest obowi-
zany uwzgldnia rodzaj i wag stwierdzonych narusze.
9. Kara pienina podlega egzekucji w trybie przepisw o postpowaniu egzeku-
cyjnym w administracji.
Kancelaria Sejmu s. 52/126
2012-07-17
10. Do kary pieninej stosuje si odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. Ordynacja podatkowa dotyczce terminu przedawnienia zobowiza
podatkowych oraz odsetek od tych zobowiza.
11. Na decyzj w sprawie kary pieninej przysuguje skarga do sdu administracyj-
nego.

Art. 108.
1. Organ prowadzcy rejestr odmawia wnioskodawcy wpisu do rejestru, w przy-
padku gdy:
1) wydano prawomocne orzeczenie zakazujce wnioskodawcy wykonywania
dziaalnoci objtej wpisem;
2) podmiot wykonujcy dziaalno lecznicz wykrelono z rejestru na podsta-
wie ust. 2 pkt 1, 3 lub 4 w okresie 3 lat poprzedzajcych zoenie wniosku;
3) wnioskodawca nie spenia warunkw, o ktrych mowa w art. 17 ust. 1, art.
18 albo art. 19.
2. Wpis do rejestru podlega wykreleniu w przypadku:
1) zoenia owiadczenia, o ktrym mowa w art. 100 ust. 2, niezgodnego ze
stanem faktycznym;
2) wydania prawomocnego orzeczenia zakazujcego podmiotowi wykonuj-
cemu dziaalno lecznicz wykonywania dziaalnoci objtej wpisem do
rejestru;
3) racego naruszenia warunkw wymaganych do wykonywania dziaalnoci
objtej wpisem;
4) niezastosowania si do zalece pokontrolnych, o ktrych mowa w art. 112
ust. 7 pkt 2;
5) zoenia wniosku o wykrelenie z rejestru;
6) bezskutecznego upywu terminu podjcia dziaalnoci wyznaczonego przez
organ prowadzcy rejestr, nie duszego ni 3 miesice, jeeli podmiot wy-
konujcy dziaalno lecznicz w terminie 3 miesicy od dnia wpisu do re-
jestru nie podj dziaalnoci;
7) skrelenia lekarza z listy czonkw okrgowej izby lekarskiej z przyczyn
okrelonych w art. 7 pkt 5 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekar-
skich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654) albo wyga-
nicia prawa wykonywania zawodu pielgniarki z przyczyn okrelonych w
art. 42 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielgniarki i
poonej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039) w przypadku praktyk zawodowych.
3. W przypadkach, o ktrych mowa w ust. 2 pkt 1, 3 i 4, wykrelenie z rejestru na-
stpuje po uprzednim wydaniu decyzji przez organ prowadzcy rejestr o zakazie
wykonywania dziaalnoci objtej wpisem do rejestru. Decyzji nadaje si rygor
natychmiastowej wykonalnoci.
4. Podmiot wykonujcy dziaalno lecznicz, ktry wykrelono z rejestru na pod-
stawie ust. 2 pkt 1, 3 lub 4, moe uzyska ponowny wpis do tego rejestru nie
wczeniej ni po upywie 3 lat od dnia wykrelenia z rejestru.

Art. 109.
1. Organ prowadzcy rejestr, o ktrym mowa w art. 106 ust. 1 pkt 1, dokonuje
zmiany wpisu do rejestru polegajcej na wykreleniu przedsibiorstwa w przy-
Kancelaria Sejmu s. 53/126
2012-07-17
padkach, o ktrych mowa w art. 108 ust. 2 pkt 3 i 4, dotyczcych wycznie tego
przedsibiorstwa.
2. Przepis ust. 1 stosuje si wycznie w odniesieniu do podmiotu leczniczego pro-
wadzcego wicej ni jedno przedsibiorstwo.
3. Zmiana, o ktrej mowa w ust. 1, nastpuje po uprzednim wydaniu decyzji przez
organ prowadzcy rejestr. Decyzji nadaje si rygor natychmiastowej wykonalno-
ci.
4. Przepis art. 108 ust. 4 stosuje si odpowiednio.

Art. 110.
1. Do decyzji w sprawie odmowy wpisu, odmowy jego zmiany i wykrelenia wpisu
z rejestru stosuje si przepisy Kodeksu postpowania administracyjnego doty-
czce decyzji administracyjnych.
2. W przypadku praktyk zawodowych lekarzy uchwa w sprawach, o ktrych mo-
wa w ust. 1, podejmuje waciwa okrgowa rada lekarska.
3. W przypadku praktyk zawodowych pielgniarek uchwa w sprawach, o ktrych
mowa w ust. 1, podejmuje waciwa okrgowa rada pielgniarek i poonych.
4. Organem wyszego stopnia w sprawach odmowy wpisu, odmowy jego zmiany
i wykrelenia wpisu z rejestru jest minister waciwy do spraw zdrowia.

Art. 111.
1. Organ prowadzcy rejestr jest uprawniony do kontroli podmiotw wykonujcych
dziaalno lecznicz w zakresie zgodnoci wykonywanej dziaalnoci z przepi-
sami okrelajcymi warunki wykonywania dziaalnoci leczniczej.
2. Kontrola jest przeprowadzana przez osoby upowanione przez organ prowadzcy
rejestr do wykonywania czynnoci kontrolnych.
3. Osoby, o ktrych mowa w ust. 2, wykonujc czynnoci kontrolne, za okazaniem
upowanienia, maj prawo:
1) dania informacji i dokumentacji;
2) oceny realizacji zada okrelonych w regulaminie organizacyjnym lub statu-
cie, w tym dostpnoci i jakoci udzielanych wiadcze zdrowotnych;
3) wstpu do pomieszcze podmiotu wykonujcego dziaalno lecznicz;
4) udziau w czynnociach zwizanych z udzielaniem wiadcze zdrowotnych;
5) wgldu do dokumentacji medycznej;
6) dania ustnych i pisemnych wyjanie.
4. Czynnoci wymienione w ust. 3 pkt 2, 4 i 5 mog by realizowane wycznie
przez osob wykonujc zawd medyczny.
5. Organ prowadzcy rejestr moe zleci przeprowadzenie kontroli:
1) konsultantom wojewdzkim, o ktrych mowa w ustawie z dnia 6 listopada
2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz.
419 i Nr 76, poz. 641 oraz z 2010 r. Nr 107, poz. 679);
2) jednostkom organizacyjnym podlegym lub nadzorowanym przez ten organ.

Art. 112.
Kancelaria Sejmu s. 54/126
2012-07-17
1. Z przeprowadzanych czynnoci kontrolnych sporzdza si protok, ktry zawie-
ra:
1) imi i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firm albo nazw oraz
adres siedziby;
2) adres miejsca udzielania wiadcze zdrowotnych;
3) dat rozpoczcia i zakoczenia czynnoci kontrolnych;
4) imiona i nazwiska osb wykonujcych czynnoci kontrolne;
5) opis stanu faktycznego;
6) stwierdzone nieprawidowoci;
7) wnioski osb wykonujcych czynnoci kontrolne;
8) dat i miejsce sporzdzenia protokou;
9) informacj o braku zastrzee albo informacj o odmowie podpisania proto-
kou oraz o przyczynie tej odmowy.
2. Protok podpisuj osoby wykonujce czynnoci kontrolne oraz kierownik pod-
miotu wykonujcego dziaalno lecznicz.
3. Jeeli po sporzdzeniu protokou, a przed jego podpisaniem kierownik podmiotu
wykonujcego dziaalno lecznicz zgosi umotywowane zastrzeenia co do
faktw stwierdzonych w trakcie kontroli i opisanych w protokole, osoby wyko-
nujce czynnoci kontrolne s obowizane zbada dodatkowo te fakty i uzupe-
ni protok.
4. Zgoszenie zastrzee, o ktrych mowa w ust. 3, nie stanowi przeszkody do pod-
pisania protokou przez osoby wykonujce czynnoci kontrolne.
5. Protok kontroli sporzdza si w dwch egzemplarzach, z ktrych jeden egzem-
plarz przekazuje si kierownikowi podmiotu wykonujcego dziaalno leczni-
cz.
6. Kierownik podmiotu wykonujcego dziaalno lecznicz, w terminie 7 dni od
dnia otrzymania protokou, ma prawo do wniesienia zastrzee co do sposobu
przeprowadzenia czynnoci kontrolnych oraz ustale zawartych w protokole.
7. Na podstawie ustale zawartych w protokole organ prowadzcy rejestr:
1) wykrela podmiot wykonujcy dziaalno lecznicz w przypadku stwier-
dzenia okolicznoci, o ktrych mowa w art. 108 ust. 2 pkt 1, 3 lub 4;
2) w innych przypadkach ni okrelone w pkt 1 wydaje zalecenia pokontrolne
majce na celu usunicie stwierdzonych nieprawidowoci i okrela termin
ich wykonania.

Art. 113.
W zakresie nieuregulowanym w ustawie do kontroli, o ktrej mowa w art. 111, sto-
suje si przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dziaalnoci gospodar-
czej.

Dzia V
Zasady przekazywania rodkw publicznych podmiotom wykonujcym
dziaalno lecznicz

Art. 114.
1. Podmiot wykonujcy dziaalno lecznicz moe otrzyma rodki publiczne z
przeznaczeniem na:
Kancelaria Sejmu s. 55/126
2012-07-17
1) realizacj zada w zakresie programw zdrowotnych i promocji zdrowia, w
tym na zakup aparatury i sprztu medycznego oraz wykonanie innych inwe-
stycji koniecznych do realizacji tych zada;
2) remonty;
3) inne ni okrelone w pkt 1 inwestycje, w tym zakup aparatury i sprztu me-
dycznego;
4) realizacj projektw finansowanych z udziaem rodkw pochodzcych z
budetu Unii Europejskiej lub niepodlegajcych zwrotowi rodkw z pomo-
cy udzielanej przez pastwa czonkowskie Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu (EFTA), lub innych ni wymienione rodkw pochodz-
cych ze rde zagranicznych niepodlegajcych zwrotowi na zasadach okre-
lonych w odrbnych przepisach;
5) cele okrelone w odrbnych przepisach oraz umowach midzynarodowych;
6) realizacj programw wieloletnich;
7) pokrycie kosztw ksztacenia i podnoszenia kwalifikacji osb wykonujcych
zawody medyczne.
2. Podmiot wykonujcy dziaalno lecznicz moe otrzymywa rodki publiczne
na zadania, o ktrych mowa w ust. 1:
1) pkt 1, w odniesieniu do wydatkw inwestycyjnych,
2) pkt 2 i 3
w zakresie, w jakim realizacja tych zada suy udzielaniu wiadcze opieki
zdrowotnej finansowanych ze rodkw publicznych w rozumieniu ustawy z
dnia 27 sierpnia 2004 r. o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
rodkw publicznych.
3. Wysoko rodkw publicznych, o ktrych mowa w ust. 2, nie moe przekroczy
wysokoci kosztw koniecznych do realizacji caoci zadania.
4. Maksymalna wysoko rodkw publicznych, o ktrych mowa w ust. 2, jest
ustalana wedug wzoru:
w = K P
0

gdzie wspczynnik przychodw P
0
= j
u
0
u
0
+b
0
[, a poszczeglne sym-
bole oznaczaj:
W wysoko rodkw publicznych,
K planowany koszt realizacji zadania okrelonego w ust. 1 pkt 13,
a
0
przychody podmiotu wykonujcego dziaalno lecznicz z tytuu
wiadcze opieki zdrowotnej finansowanych ze rodkw publicz-
nych uzyskane w poprzednim roku obrotowym w rozumieniu
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o wiadczeniach opieki zdro-
wotnej finansowanych ze rodkw publicznych,
b
0
przychody podmiotu wykonujcego dziaalno lecznicz z tytuu
wiadcze opieki zdrowotnej finansowanych ze rodkw innych
ni okrelone dla symbolu a
0
uzyskane w poprzednim roku ob-
rotowym.
5. rodki publiczne na zadania okrelone w ust. 1 pkt 7 s przyznawane na zasa-
dach okrelonych w odrbnych przepisach.
6. Do przekazywania rodkw publicznych na zadania, o ktrych mowa w ust. 1
pkt 13, podmiotom wykonujcym dziaalno lecznicz utworzonym w roku, w
ktrym nastpuje przekazanie tych rodkw, nie stosuje si przepisw ust. 4.
Kancelaria Sejmu s. 56/126
2012-07-17

Art. 115.
1. Na realizacj zada, o ktrych mowa w art. 114 ust. 1 pkt 1 i 47, podmioty wy-
konujce dziaalno lecznicz mog uzyska rodki finansowe na podstawie
umowy zawartej:
1) ze Skarbem Pastwa, reprezentowanym przez ministra, centralny organ ad-
ministracji rzdowej, wojewod, a take z jednostk samorzdu terytorial-
nego lub z uczelni medyczn;
2) z innym podmiotem uprawnionym do finansowania tych zada na podstawie
odrbnych przepisw.
2. Przepis ust. 1 stosuje si odpowiednio do decyzji, o ktrej mowa w art. 5 pkt 9
ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.
U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241).
3. Na realizacj zada, o ktrych mowa w art. 114 ust. 1 pkt 16, podmioty wyko-
nujce dziaalno lecznicz mog uzyska od podmiotu, o ktrym mowa w ust.
1, z wyjtkiem uczelni medycznej, dotacj w rozumieniu przepisw o finansach
publicznych, z zastrzeeniem ust. 4.
4. Dotacj, o ktrej mowa w ust. 3, na realizacj zada, o ktrych mowa w art. 114
ust. 1 pkt 2 i 3, moe przyzna:
1) minister waciwy do spraw zdrowia:
a) spce kapitaowej, w ktrej reprezentowany przez niego Skarb Pastwa
posiada udziay albo akcje reprezentujce co najmniej 51% kapitau za-
kadowego,
b) spce kapitaowej wykonujcej dziaalno lecznicz, w ktrej uczelnia
medyczna posiada udziay albo akcje reprezentujce co najmniej 51%
kapitau zakadowego,
c) samodzielnemu publicznemu zakadowi opieki zdrowotnej, dla ktrego
podmiotem tworzcym jest minister waciwy do spraw zdrowia albo
uczelnia medyczna;
2) inny minister, centralny organ administracji rzdowej oraz wojewoda:
a) spce kapitaowej, w ktrej reprezentowany przez niego Skarb Pastwa
posiada udziay albo akcje reprezentujce co najmniej 51% kapitau za-
kadowego,
b) samodzielnemu publicznemu zakadowi opieki zdrowotnej, dla ktrego
jest podmiotem tworzcym.
5. Do warunkw i trybu przekazywania rodkw publicznych na podstawie umowy,
o ktrej mowa w ust. 1, nie maj zastosowania przepisy o zamwieniach pu-
blicznych, chyba e przepisy odrbne stanowi inaczej.
6. Dotacja, o ktrej mowa w ust. 3, niewykorzystana, wykorzystana niezgodnie z
przeznaczeniem, pobrana nienalenie lub w nadmiernej wysokoci podlega
zwrotowi na zasadach okrelonych w przepisach o finansach publicznych.

Art. 116.
1. Umowa, o ktrej mowa w art. 115, zawiera co najmniej:
1) szczegowy opis zadania, w tym cel, na jaki rodki zostay przyznane, i
termin jego wykonania;
2) wysoko rodkw finansowych;
Kancelaria Sejmu s. 57/126
2012-07-17
3) sposb patnoci rodkw finansowych;
4) termin wykorzystania rodkw finansowych, nie duszy ni do dnia 31
grudnia danego roku budetowego;
5) tryb kontroli wykonywania zadania;
6) termin i sposb rozliczenia przyznanych rodkw finansowych;
7) termin zwrotu niewykorzystanej czci rodkw finansowych, nie duszy
ni 15 dni od okrelonego w umowie dnia wykonania zadania, a w przypad-
ku zadania realizowanego za granic 30 dni od tego dnia.
2. W zakresie rodkw publicznych uzyskanych na podstawie art. 114 ust. 1:
1) pkt 1, w odniesieniu do wydatkw inwestycyjnych,
2) pkt 2 i 3
rozliczenie, o ktrym mowa w ust. 1 pkt 6, oraz rozliczenie dotacji, o ktrej
mowa w art. 115 ust. 3, uwzgldnia dane, o ktrych mowa w art. 114 ust. 4, w
zakresie wysokoci przychodw uzyskanych w roku obrotowym lub w przy-
padku realizacji zadania, ktrego dofinansowanie albo finansowanie ze rod-
kw publicznych trwa duej ni jeden rok w latach obrotowych, w ktrych
podmiot wykonujcy dziaalno lecznicz otrzyma rodki publiczne.
3. W wyniku rozliczenia podmiot wykonujcy dziaalno lecznicz, ktry uzyska
rodki publiczne na realizacj zadania, o ktrym mowa w art. 114 ust. 1 pkt 1, w
odniesieniu do wydatkw inwestycyjnych, oraz o ktrym mowa w art. 114 ust. 1
pkt 2 i 3, jest obowizany dokona zwrotu otrzymanych rodkw w kwocie
przewyszajcej warto iloczynu kosztw rzeczywistych realizacji zadania i
wspczynnika P
n
, a w przypadku wyszych kosztw rzeczywistych od kosztw
planowanych, o ktrych mowa w art. 114 ust. 4 kosztw planowanych i
wspczynnika P
n
,
gdzie wspczynnik P
n
= j
u
n
u
n
+b
n
[, a poszczeglne symbole oznaczaj:
a
n
przychody podmiotu wykonujcego dziaalno lecznicz z tytuu
wiadcze opieki zdrowotnej finansowanych ze rodkw publicz-
nych uzyskane w okresie, o ktrym mowa w ust. 2,
b
n
przychody podmiotu wykonujcego dziaalno lecznicz z tytuu
wiadcze opieki zdrowotnej finansowanych ze rodkw innych
ni okrelone dla symbolu a
n
uzyskane w okresie, o ktrym
mowa w ust. 2.
3a. Przepisu ust. 3 nie stosuje si, w przypadku gdy z umowy na podstawie ktrej
przekazano rodki publiczne wynika zwrot rodkw w kwocie wyszej ni usta-
lona zgodnie z wzorem okrelonym w ust. 3.
4. Do umw na realizacj zada, o ktrych mowa w art. 114 ust. 1 pkt 4, stosuje si
przepisy o finansach publicznych.

Art. 117.
Zasady przekazywania i wykorzystania rodkw publicznych przez podmioty leczni-
cze bdce jednostkami budetowymi na cele okrelone w art. 114 ust. 1 okrelaj
przepisy o finansach publicznych.

Dzia VI
Kontrola i nadzr
Kancelaria Sejmu s. 58/126
2012-07-17

Art. 118.
1. Minister waciwy do spraw zdrowia ma prawo przeprowadzania kontroli pod-
miotw leczniczych pod wzgldem:
1) zgodnoci z prawem;
2) medycznym.
2. W ramach kontroli, o ktrej mowa w ust. 1 pkt 1, minister waciwy do spraw
zdrowia jest uprawniony w szczeglnoci do:
1) wizytacji pomieszcze;
2) obserwowania czynnoci zwizanych z udzielaniem wiadcze zdrowotnych
w sposb nienaruszajcy praw pacjenta;
3) oceny uzyskanej dokumentacji medycznej;
4) oceny informacji i dokumentacji innej ni dokumentacja medyczna;
5) oceny realizacji zada okrelonych w regulaminie organizacyjnym w zakre-
sie dostpnoci i jakoci udzielanych wiadcze zdrowotnych;
6) oceny realizacji zada okrelonych w regulaminie organizacyjnym w zakre-
sie niewymienionym w pkt 5;
7) oceny gospodarowania mieniem oraz rodkami publicznymi.
3. W ramach kontroli, o ktrej mowa w ust. 1 pkt 2, minister waciwy do spraw
zdrowia jest uprawniony do czynnoci wymienionych w ust. 2 pkt 13 i 5.
4. Czynnoci wymienione w ust. 2 pkt 2, 3 i 5 mog by realizowane wycznie
przez osob wykonujc zawd medyczny.

Art. 119.
1. Minister waciwy do spraw zdrowia moe zleci przeprowadzenie kontroli, o
ktrej mowa w art. 118:
1) wojewodom;
2) konsultantom krajowym, o ktrych mowa w ustawie z dnia 6 listopada 2008
r. o konsultantach w ochronie zdrowia;
3) jednostkom organizacyjnym podlegym lub nadzorowanym przez tego mini-
stra.
2. Minister waciwy do spraw zdrowia moe zleci, na podstawie umowy, odpat-
ne przeprowadzenie jednorazowej kontroli, o ktrej mowa w art. 118 ust. 1 pkt
2:
1) organom samorzdw zawodw medycznych;
2) medycznym towarzystwom naukowym;
3) uczelniom medycznym;
4) instytutom badawczym;
5) specjalistom z poszczeglnych dziedzin medycyny.
3. Kontrola zlecana podmiotom, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 14,
przeprowadzana jest przez osoby wykonujce zawd medyczny. Do kontroli
zlecanej wojewodzie stosuje si art. 111 ust. 5.
4. Osobie przeprowadzajcej kontrol na podstawie ust. 1 i 2 przysuguj upraw-
nienia okrelone w art. 118 ust. 2 pkt 13.
Kancelaria Sejmu s. 59/126
2012-07-17
5. Umowa, o ktrej mowa w ust. 2, zawiera w szczeglnoci okrelenie terminu
przeprowadzenia kontroli oraz wysokoci wynagrodzenia za jej przeprowadze-
nie.

Art. 120.
Minister waciwy do spraw zdrowia informuje podmiot tworzcy o wynikach prze-
prowadzonej kontroli, o ktrej mowa w art. 118 i art. 119.

Art. 121.
1. Nadzr nad podmiotem leczniczym niebdcym przedsibiorc sprawuje pod-
miot tworzcy.
2. Podmiot tworzcy sprawuje nadzr nad zgodnoci dziaa podmiotu lecznicze-
go niebdcego przedsibiorc z przepisami prawa, statutem i regulaminem or-
ganizacyjnym.
3. W ramach nadzoru podmiot tworzcy moe da informacji, wyjanie oraz
dokumentw od organw podmiotu leczniczego niebdcego przedsibiorc
oraz dokonuje kontroli i oceny dziaalnoci tego podmiotu.
4. Kontrola i ocena, o ktrych mowa w ust. 3, obejmuj w szczeglnoci:
1) realizacj zada okrelonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, do-
stpno i jako udzielanych wiadcze zdrowotnych;
2) prawidowo gospodarowania mieniem oraz rodkami publicznymi;
3) gospodark finansow.
5. Podmiot tworzcy w razie stwierdzenia niezgodnych z prawem dziaa kierow-
nika wstrzymuje ich wykonanie oraz zobowizuje kierownika do ich zmiany lub
cofnicia. W przypadku niedokonania zmiany lub cofnicia tych dziaa w wy-
znaczonym terminie podmiot tworzcy moe rozwiza z kierownikiem stosu-
nek pracy albo umow cywilnoprawn.
6. Uczelnia medyczna jest obowizana do przeprowadzenia kontroli, o ktrej mowa
w ust. 3, co najmniej raz na 6 miesicy.
7. Wnioski z kontroli, o ktrej mowa w ust. 6 i w art. 89 ust. 5 pkt 7, przekazuje si
niezwocznie ministrowi waciwemu do spraw zdrowia.
8. Minister, centralny organ administracji rzdowej lub wojewoda, bdcy podmio-
tem tworzcym, wykonuje kontrol podmiotu leczniczego niebdcego przed-
sibiorc na zasadach i w trybie okrelonych w przepisach o kontroli w admini-
stracji rzdowej.

Art. 122.
1. Kontrol, o ktrej mowa w art. 118, art. 119 i art. 121 ust. 3, przeprowadza si na
podstawie upowanienia, udzielonego odpowiednio przez ministra waciwego
do spraw zdrowia albo podmiot tworzcy.
2. W ramach udzielonego upowanienia kontrolujcy ma prawo do:
1) wstpu do pomieszcze podmiotu leczniczego;
2) wgldu do dokumentw i innych materiaw zwizanych z dziaalnoci
podmiotu leczniczego, z uwzgldnieniem przepisw o ochronie informacji
ustawowo chronionych;
3) przeprowadzania ogldzin;
4) sprawdzania przebiegu okrelonych czynnoci;
Kancelaria Sejmu s. 60/126
2012-07-17
5) dania od kierownika i pracownikw podmiotu leczniczego ustnych i pi-
semnych wyjanie;
6) zabezpieczania dowodw.
3. Kierownik podmiotu leczniczego jest obowizany do:
1) niezwocznego przedstawiania na danie kontrolujcego wszelkich doku-
mentw i materiaw niezbdnych do przeprowadzenia kontroli oraz za-
pewnienia terminowego udzielania wyjanie przez pracownikw;
2) zapewnienia warunkw i rodkw niezbdnych do sprawnego przeprowa-
dzenia kontroli, w szczeglnoci udostpniania, w miar moliwoci, od-
dzielnych pomieszcze z odpowiednim wyposaeniem;
3) sporzdzenia na danie kontrolujcego niezbdnych do kontroli odpisw,
kserokopii lub wycigw z dokumentw oraz zestawie i oblicze opartych
na dokumentach.
4. Z przeprowadzonej kontroli, sporzdza si wystpienie pokontrolne.
5. Na podstawie ustale kontroli podmiot tworzcy albo minister waciwy do
spraw zdrowia mog przedstawi kierownikowi w wystpieniu pokontrolnym
zalecenia pokontrolne nakazujce usunicie stwierdzonych nieprawidowoci.
6. Minister waciwy do spraw zdrowia okreli, w drodze rozporzdzenia, szczeg-
owy sposb i tryb przeprowadzania kontroli, o ktrej mowa w art. 118, art. 119
i art. 121 ust. 3, w tym warunki i tryb przygotowania oraz prowadzenia czynno-
ci kontrolnych, dokumentowania poszczeglnych czynnoci kontrolnych, spo-
rzdzania wystpie pokontrolnych, moliwoci skadania zastrzee do ustale
kontroli i ich rozpatrzenia oraz wzory dokumentw obowizujcych przy prze-
prowadzaniu czynnoci kontrolnych, majc na uwadze konieczno sprawnego i
bezstronnego przeprowadzania kontroli.
7. Minister Obrony Narodowej, Minister Sprawiedliwoci, minister waciwy do
spraw wewntrznych lub Szef Agencji Bezpieczestwa Wewntrznego, kady w
zakresie swojego dziaania, przeprowadzaj kontrol, o ktrej mowa w art. 118
i art. 119, w sposb i w trybie okrelonych w rozporzdzeniu wydanym na pod-
stawie ust. 6.

Dzia VII
Zmiany w przepisach obowizujcych

Art. 123.
W ustawie z dnia 20 lipca 1950 r. o zawodzie felczera (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz.
531, Nr 210, poz. 2135, z 2009 r. Nr 98, poz. 817 oraz z 2010 r. Nr 107, poz. 679)
wprowadza si nastpujce zmiany:
1) w art. 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Czynnoci okrelone w ust. 1 felczer wykonuje samodzielnie w podmiocie
leczniczym w rozumieniu przepisw o dziaalnoci leczniczej albo w utwo-
rzonym punkcie felczerskim.;
2) w art. 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Starszy felczer czynnoci okrelone w art. 2 ust. 1 wykonuje samodzielnie w
podmiocie leczniczym..

Art. 124.
Kancelaria Sejmu s. 61/126
2012-07-17
W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postpowania cywilnego (Dz. U. Nr
43, poz. 296, z pn. zm.
19)
) w art. 829 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
8) produkty lecznicze w rozumieniu przepisw ustawy z dnia 6
wrzenia 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr
45, poz. 271, z pn. zm.
20)
) niezbdne do funkcjonowania
podmiotu leczniczego w rozumieniu przepisw o dziaalnoci
leczniczej przez okres trzech miesicy oraz niezbdne do jego
funkcjonowania wyroby medyczne w rozumieniu przepisw
ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U.
Nr 107, poz. 679 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 586)..

Art. 125.
W ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowizku obrony Rzeczypo-
spolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z pn. zm.
21)
) wprowadza si
nastpujce zmiany:

19)
Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr
27, poz. 157 i Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30, poz.
210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr
21, poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14,
poz. 88, Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 7, poz.
24, Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 12, poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995
r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73, poz. 350 i Nr 149, poz. 703, z
1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117, poz. 752, Nr
121, poz. 769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139, poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944, z
1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i
271, Nr 48, poz. 552 i 554, Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191 i
1193 i Nr 122, poz. 1314, 1319 i 1322, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635,
Nr 98, poz. 1069, 1070 i 1071, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1368 i Nr 138, poz. 1546, z 2002 r.
Nr 25, poz. 253, Nr 26, poz. 265, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 764, Nr 126, poz. 1069 i 1070, Nr
129, poz. 1102, Nr 153, poz. 1271, Nr 219, poz. 1849 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 41, poz.
360, Nr 42, poz. 363, Nr 60, poz. 535, Nr 109, poz. 1035, Nr 119, poz. 1121, Nr 130, poz. 1188,
Nr 139, poz. 1323, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 9, poz. 75, Nr 11, poz. 101,
Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 871, Nr 93, poz. 891, Nr 121, poz. 1264, Nr 162, poz. 1691, Nr 169,
poz. 1783, Nr 172, poz. 1804, Nr 204, poz. 2091, Nr 210, poz. 2135, Nr 236, poz. 2356 i Nr 237,
poz. 2384, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 22, poz. 185, Nr 86, poz. 732, Nr 122, poz. 1024, Nr 143,
poz. 1199, Nr 150, poz. 1239, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1413 i 1417, Nr 172, poz. 1438, Nr
178, poz. 1478, Nr 183, poz. 1538, Nr 264, poz. 2205 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz.
66, Nr 66, poz. 466, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 186, poz. 1379, Nr 208, poz. 1537 i 1540, Nr 226,
poz. 1656 i Nr 235, poz. 1699, z 2007 r. Nr 7, poz. 58, Nr 47, poz. 319, Nr 50, poz. 331, Nr 99,
poz. 662, Nr 106, poz. 731, Nr 112, poz. 766 i 769, Nr 115, poz. 794, Nr 121, poz. 831, Nr 123,
poz. 849, Nr 176, poz. 1243, Nr 181, poz. 1287, Nr 192, poz. 1378 i Nr 247, poz. 1845, z 2008 r.
Nr 59, poz. 367, Nr 96, poz. 609 i 619, Nr 110, poz. 706, Nr 116, poz. 731, Nr 119, poz. 772, Nr
120, poz. 779, Nr 122, poz. 796, Nr 171, poz. 1056, Nr 220, poz. 1431, Nr 228, poz. 1507, Nr 231,
poz. 1547 i Nr 234, poz. 1571, z 2009 r. Nr 26, poz. 156, Nr 67, poz. 571, Nr 69, poz. 592 i 593,
Nr 131, poz. 1075, Nr 179, poz. 1395 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 3, poz. 13, Nr 7, poz. 45,
Nr 40, poz. 229, Nr 108, poz. 684, Nr 109, poz. 724, Nr 125, poz. 842, Nr 152, poz. 1018, Nr 155,
poz. 1037, Nr 182, poz. 1228, Nr 197, poz. 1307, Nr 215, poz. 1418, Nr 217, poz. 1435, Nr 241,
poz. 1621 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 173, Nr 85, poz. 458, Nr 87, poz. 482 i Nr 92, poz. 531.
20)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz.
1505 i Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 92, poz. 753, Nr 95, poz.
788 i Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 78, poz. 513 i Nr 107, poz. 679 oraz z 2011 r. Nr 63, poz. 322,
Nr 82, poz. 451 i Nr 106, poz. 622.
21)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz.
2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r.
Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206, poz.
1288, Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 97, poz. 801, Nr 161,
Kancelaria Sejmu s. 62/126
2012-07-17
1) w art. 6 w ust. 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
8) warunki i sposb przygotowania i wykorzystania podmiotw
leczniczych w rozumieniu przepisw o dziaalnoci leczniczej
na potrzeby obronne pastwa oraz waciwo organw w tych
sprawach;;
2) w art. 30:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Podmioty lecznicze udzielaj zwolnienia od pracy, z zachowaniem
prawa do wynagrodzenia, lekarzom wchodzcym w skad powia-
towych i wojewdzkich komisji lekarskich oraz pracownikom
redniego personelu medycznego wyznaczonym do powiatowych
komisji lekarskich w razie koniecznoci ich udziau w pracach ko-
misji w godzinach pracy zawodowej.,
b) ust. 4 i 4a otrzymuj brzmienie:
4. Wojewodowie zlecaj podmiotom leczniczym przeprowadzanie na
potrzeby powiatowych i wojewdzkich komisji lekarskich bada
specjalistycznych, w tym psychologicznych, oraz obserwacji szpi-
talnej osb stawiajcych si do kwalifikacji wojskowej.
4a. W razie niemonoci zlecenia przeprowadzania bada specjalistycz-
nych lub bada psychologicznych podmiotom leczniczym wojewo-
dowie mog zawiera umowy o przeprowadzanie takich bada
przez lekarzy prowadzcych indywidualne specjalistyczne praktyki
lekarskie lub grupowe praktyki lekarskie oraz przez psycholo-
gw.;
3) w art. 56b w ust. 1 tiret otrzymuje brzmienie:
w miejscu penienia suby, spord wiadczeniodawcw, ktrzy zawarli
umowy o udzielanie wiadcze opieki zdrowotnej, bdcych jednostkami
budetowymi tworzonymi i nadzorowanymi przez ministra waciwego do
spraw wewntrznych, posiadajcych w strukturze organizacyjnej ambulato-
rium, ambulatorium z izb chorych lub lekarza podstawowej opieki zdro-
wotnej, albo bdcych podmiotami leczniczymi utworzonymi przez ministra
waciwego do spraw wewntrznych.;
4) w art. 69b w ust. 1 tiret otrzymuje brzmienie:
w miejscu penienia suby, spord wiadczeniodawcw, ktrzy zawarli
umowy o udzielanie wiadcze opieki zdrowotnej, bdcych podmiotami
leczniczymi utworzonymi przez Ministra Obrony Narodowej.;
5) w art. 143 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Osoby, o ktrych mowa w art. 142 ust. 1 pkt 2, przeznacza do suby
w obronie cywilnej komendant formacji obrony cywilnej lub kie-
rownik jednostki organizacyjnej, o ktrej mowa w art. 139 ust. 3, a
na stanowisko komendanta formacji pracodawca albo wjt lub
burmistrz (prezydent miasta), po zasigniciu, w uzasadnionych
przypadkach, opinii lekarza.;
6) art. 161 otrzymuje brzmienie:

poz. 1278, Nr 190, poz. 1474 i Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 113, poz. 745, Nr
127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228, Nr 217, poz. 1427 i Nr 240, poz. 1601 oraz z 2011 r. Nr 22, poz.
114.
Kancelaria Sejmu s. 63/126
2012-07-17
Art. 161. 1. Osobom odbywajcym sub w obronie cywilnej, ktre zachoro-
way lub doznay uszczerbku na zdrowiu podczas lub w zwizku z
odbywaniem tej suby albo w bezporedniej drodze do miejsca jej
odbywania lub w drodze powrotnej, przysuguje prawo do bezpat-
nego korzystania ze wiadcze podmiotw leczniczych niebd-
cych przedsibiorcami w rozumieniu przepisw o dziaalnoci
leczniczej.
2. Ministrowie waciwy do spraw wewntrznych oraz waciwy do
spraw zdrowia okrelaj, w drodze rozporzdzenia, warunki korzy-
stania ze wiadcze przewidzianych w ust. 1 oraz zakres i tryb ich
udzielania, kierujc si potrzeb zapewnienia odpowiedniej opieki
zdrowotnej.;
7) w art. 170 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Osobom wykonujcym obowizek szkolenia ludnoci w zakresie po-
wszechnej samoobrony, ktre zachoroway lub doznay uszczerbku
na zdrowiu podczas lub w zwizku z wykonywaniem tego obo-
wizku albo w bezporedniej drodze do miejsca jego wykonywania
lub w drodze powrotnej, przysuguje prawo do bezpatnego korzy-
stania ze wiadcze podmiotw leczniczych niebdcych przedsi-
biorcami w rozumieniu przepisw o dziaalnoci leczniczej.;
8) w art. 206 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Osobom wykonujcym wiadczenia osobiste, ktre zachoroway lub
doznay uszczerbku na zdrowiu podczas lub w zwizku z udziela-
niem tych wiadcze albo w bezporedniej drodze do miejsca ich
wykonywania lub w drodze powrotnej, przysuguje prawo do bez-
patnego korzystania ze wiadcze podmiotw leczniczych nieb-
dcych przedsibiorcami w rozumieniu przepisw o dziaalnoci
leczniczej.;
9) w art. 206a w ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
8) osoby zatrudnione na stanowiskach kierownikw podmiotw
leczniczych niebdcych przedsibiorcami w rozumieniu prze-
pisw o dziaalnoci leczniczej oraz na stanowiskach w opiece
spoecznej i placwkach opiekuczo-wychowawczych..

Art. 126.
W ustawie z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidw wojennych i wojsko-
wych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 648 i Nr 113, poz. 745) wprowa-
dza si nastpujce zmiany:
1) w art. 4 uchyla si ust. 2;
2) uchyla si art. 17;
3) w art. 22 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Potrce na pokrycie kosztw utrzymania, o ktrych mowa w ust. 1,
mona dokonywa rwnie w razie pobytu powyej 1 roku w pod-
miotach leczniczych w rozumieniu przepisw o dziaalnoci lecz-
niczej w zwizku z udzielaniem wiadcze opieki zdrowotnej fi-
nansowanych ze rodkw publicznych.;
4) art. 57 otrzymuje brzmienie:
Kancelaria Sejmu s. 64/126
2012-07-17
Art. 57. 1. Zwizek zranie, kontuzji i innych obrae lub chorb z dziaania-
mi wojennymi lub majcymi charakter wojennych albo ze sub
wojskow oraz zwizek mierci onierza z tymi dziaaniami lub t
sub ustala wojskowa komisja lekarska. Wojskowa komisja le-
karska ustala rwnie zwizek mierci ze sub wojskow onie-
rza zwolnionego ze suby, jeeli mier nastpia w podmiocie
leczniczym, ktrego podmiotem tworzcym jest Minister Obrony
Narodowej. Zwizek zranie i kontuzji z dziaaniami wymienio-
nymi w art. 8 ustala wojskowa komisja lekarska.
2. Niezdolno do pracy, dat jej powstania, zwizek niezdolnoci do
pracy z dziaaniami wojennymi lub majcymi charakter wojennych
albo ze sub wojskow, zwizek mierci ze sub wojskow o-
nierza zwolnionego ze suby, ktry zmar poza podmiotem, o kt-
rym mowa w ust. 1, oraz zwizek mierci inwalidy ze sub woj-
skow ustala lekarz orzecznik Zakadu Ubezpiecze Spoecznych
lub komisja lekarska Zakadu Ubezpiecze Spoecznych, na pod-
stawie orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej..

Art. 127.
W ustawie z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osb zajmujcych kierownicze
stanowiska pastwowe (Dz. U. z 2011 r. Nr 79, poz. 430) w art. 5a ust. 4 otrzymuje
brzmienie:
4. wiadczenia, o ktrych mowa w ust. 13, przysuguj niezalenie od
wiadcze okrelonych w przepisach o wiadczeniach opieki zdro-
wotnej finansowanych ze rodkw publicznych i s finansowane z
budetu pastwa, z czci, ktr dysponuje minister waciwy do
spraw wewntrznych, oraz udzielane przez podmioty lecznicze
tworzone przez ministra waciwego do spraw wewntrznych lub
Ministra Obrony Narodowej..

Art. 128.
W ustawie z dnia 26 padziernika 1982 r. o postpowaniu w sprawach nieletnich
(Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178) w art. 25 2, art. 25a 2, art. 30 5, art. 32 3,
art. 68, art. 70 2, art. 72, art. 73 1, art. 76 1, art. 77 1, art. 80 1, art. 82 1 i
art. 95a 8 uyte w rnej liczbie i przypadku wyrazy publiczny zakad opieki
zdrowotnej zastpuje si uytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami
podmiot leczniczy niebdcy przedsibiorc w rozumieniu przepisw ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r. o dziaalnoci leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654).

Art. 129.
W ustawie z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia-
aniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z pn. zm.
22)
) wprowadza
si nastpujce zmiany:

22)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 115, poz.
793 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 144, poz. 1175,
z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 127, poz. 857 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622.
Kancelaria Sejmu s. 65/126
2012-07-17
1) art. 21 i 22 otrzymuj brzmienie:
Art. 21. 1. Leczenie odwykowe osb uzalenionych od alkoholu prowadz
podmioty lecznicze wykonujce dziaalno lecznicz w rodzaju
wiadczenia stacjonarne i caodobowe oraz ambulatoryjne w rozu-
mieniu przepisw o dziaalnoci leczniczej.
2. Poddanie si leczeniu odwykowemu jest dobrowolne. Wyjtki od
tej zasady okrela ustawa.
3. Od osb uzalenionych od alkoholu nie pobiera si opat za wiad-
czenia w zakresie leczenia odwykowego udzielane przez podmioty
okrelone w ust. 1.
Art. 22. 1. Zarzd wojewdztwa organizuje na obszarze wojewdztwa podmio-
ty lecznicze wykonujce dziaalno lecznicz w rodzaju stacjonar-
ne i caodobowe wiadczenia zdrowotne w zakresie leczenia odwy-
kowego oraz wojewdzki orodek terapii uzalenienia i wspuza-
lenienia.
2. Starosta organizuje na obszarze powiatu inne ni wymienione w
ust. 1 podmioty lecznicze udzielajce wiadczenia w zakresie le-
czenia odwykowego.
3. Minister waciwy do spraw zdrowia okreli, w drodze rozporz-
dzenia, organizacj, kwalifikacje personelu, sposb funkcjonowa-
nia i rodzaje podmiotw leczniczych wykonujcych wiadczenia
stacjonarne i caodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu
opieki nad uzalenionymi od alkoholu oraz sposb wspdziaania
w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organizacjami spo-
ecznymi, kierujc si potrzeb zapewnienia osobom uzalenionym
od alkoholu leczenia odwykowego, a czonkom ich rodzin, w tym
dzieciom, wiadcze okrelonych w art. 23 ust. 1 i 2.;
2) w art. 23 ust. 1 i 2 otrzymuj brzmienie:
1. Czonkowie rodziny osoby uzalenionej od alkoholu, dotknici na-
stpstwami naduywania alkoholu przez osob uzalenion, uzy-
skuj w podmiotach okrelonych w art. 22 ust. 1 wiadczenia
zdrowotne w zakresie terapii i rehabilitacji wspuzalenienia oraz
profilaktyki. Za wiadczenia te od wymienionych osb nie pobiera
si opat.
2. Dzieci osb uzalenionych od alkoholu, dotknite nastpstwami nad-
uywania alkoholu przez rodzicw, uzyskuj bezpatnie pomoc
psychologiczn i socjoterapeutyczn w podmiotach okrelonych w
art. 22 ust. 1 i poradniach specjalistycznych oraz placwkach opie-
kuczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych.;
3) art. 32
1
otrzymuje brzmienie:
Art.32
1
. Podmioty lecznicze, o ktrych mowa w art. 21 ust. 1, przyjmuj na le-
czenie poza kolejnoci osoby zobowizane do leczenia odwykowego
na podstawie art. 26, do wykorzystania limitu miejsc stanowicych
20% ogu miejsc przeznaczonych do leczenia odwykowego w pod-
miocie leczniczym.;
4) w art. 40:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
Kancelaria Sejmu s. 66/126
2012-07-17
1. Osoby w stanie nietrzewoci, ktre swoim zachowaniem daj powd
do zgorszenia w miejscu publicznym lub w zakadzie pracy, znaj-
duj si w okolicznociach zagraajcych ich yciu lub zdrowiu al-
bo zagraaj yciu lub zdrowiu innych osb, mog zosta dopro-
wadzone do izby wytrzewie, podmiotu leczniczego lub innej
waciwej placwki utworzonej lub wskazanej przez jednostk sa-
morzdu terytorialnego albo do miejsca zamieszkania lub pobytu.,
b) w ust. 3a zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
Osobie doprowadzonej do izby wytrzewie, jednostki Policji, podmiotu
leczniczego lub innej waciwej placwki utworzonej lub wskazanej
przez jednostk samorzdu terytorialnego w warunkach, o ktrych mo-
wa w ust. 1, przysuguje zaalenie do sdu..

Art. 130.
W ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Pastwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006
r. Nr 122, poz. 851, z pn. zm.
23)
) wprowadza si nastpujce zmiany:
1) w art. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
2) opracowywanie programw i planw dziaalnoci zapobiegaw-
czej i przeciwepidemicznej, przekazywanie ich do realizacji
podmiotom leczniczym w rozumieniu przepisw o dziaalnoci
leczniczej oraz kontrola realizacji tych programw i planw;;
2) w art. 6 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
4) ocenia dziaalno owiatowo-zdrowotn prowadzon przez
szkoy i inne placwki owiatowo-wychowawcze, szkoy wy-
sze oraz rodki masowego przekazywania, podmioty lecznicze
oraz inne podmioty, instytucje i organizacje, a take udziela im
pomocy w prowadzeniu tej dziaalnoci.;
3) w art. 10 ust. 44b otrzymuj brzmienie:
4. Pastwowy wojewdzki, pastwowy powiatowy i pastwowy gra-
niczny inspektor sanitarny kieruj dziaalnoci odpowiednio wo-
jewdzkiej, powiatowej i granicznej stacji sanitarno-
epidemiologicznej.
4a. Uprawnienia podmiotu tworzcego w rozumieniu przepisw o dzia-
alnoci leczniczej w stosunku do wojewdzkiej i powiatowej stacji
sanitarno-epidemiologicznej posiada wojewoda.
4b. Uprawnienia podmiotu tworzcego w rozumieniu przepisw o dzia-
alnoci leczniczej w stosunku do granicznej stacji sanitarno-
epidemiologicznej posiada Gwny Inspektor Sanitarny.;
4) w art. 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Do pastwowych inspektorw sanitarnych stosuje si przepisy doty-
czce pracownikw jednostek budetowych bdcych podmiotami
leczniczymi.;

23)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz.
708, Nr 143, poz. 1032, Nr 170, poz. 1217, Nr 171, poz. 1225 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr
176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 20,
poz. 106, Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 21, poz. 105, Nr 81, poz. 529, Nr 130,
poz. 871, Nr 182, poz. 1228 i Nr 213, poz. 1396 oraz z 2011 r. Nr 63, poz. 322.
Kancelaria Sejmu s. 67/126
2012-07-17
5) w art. 15:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Pastwowy inspektor sanitarny wykonuje zadania przy pomocy pod-
legej mu stacji sanitarno-epidemiologicznej.,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
3. Stacja sanitarno-epidemiologiczna jest jednostk budetow bdc
podmiotem leczniczym finansowanym z budetu pastwa.;
6) w art. 20:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. W Policji, Pastwowej Stray Poarnej, Stray Granicznej, Biurze
Ochrony Rzdu, jednostkach organizacyjnych podlegych i nadzo-
rowanych przez ministra waciwego do spraw wewntrznych,
podmiotach leczniczych tworzonych przez ministra waciwego do
spraw wewntrznych, urzdzie obsugujcym ministra waciwego
do spraw wewntrznych oraz w jednostkach organizacyjnych
Agencji Bezpieczestwa Wewntrznego, Agencji Wywiadu i Cen-
tralnego Biura Antykorupcyjnego, zadania Pastwowej Inspekcji
Sanitarnej wykonuje Pastwowa Inspekcja Sanitarna Ministerstwa
Spraw Wewntrznych i Administracji, finansowana z budetu pa-
stwa.,
b) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
2) na terenie podmiotw leczniczych tworzonych przez ministra
waciwego do spraw wewntrznych,;
7) w art. 20a ust. 1a otrzymuje brzmienie:
1a. Organy Wojskowej Inspekcji Sanitarnej wykonuj zadania przy po-
mocy podlegych im wojskowych orodkw medycyny prewencyj-
nej, bdcych podmiotami leczniczymi..

Art. 131.
W ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r.
Nr 79, poz. 855, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 oraz z 2007 r.
Nr 112, poz. 766) w art. 17 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
4. Postpowanie w sprawach o wpis stowarzyszenia do rejestru stowa-
rzysze, innych organizacji spoecznych i zawodowych, fundacji
oraz samodzielnych publicznych zakadw opieki zdrowotnej do
Krajowego Rejestru Sdowego jest wolne od opat sdowych..

Art. 132.
W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolnoci sumienia i wyznania (Dz.
U. z 2005 r. Nr 231, poz. 1965, z 2009 r. Nr 98, poz. 817 oraz z 2010 r. Nr 106, poz.
673) w art. 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. W celu realizacji dziaalnoci charytatywno-opiekuczej kocioy i inne
zwizki wyznaniowe maj prawo zakada i prowadzi, na zasadach okre-
lonych w ustawach, odpowiednie instytucje, w tym zakady dla osb po-
trzebujcych opieki, szpitale i inne przedsibiorstwa podmiotw leczni-
Kancelaria Sejmu s. 68/126
2012-07-17
czych w rozumieniu przepisw o dziaalnoci leczniczej, obki i schroniska
dla dzieci..

Art. 133.
W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opatach lokalnych (Dz. U. z
2010 r. Nr 95, poz. 613, z pn. zm.
24)
) w art. 5 w ust. 1 w pkt 2 lit. d otrzymuje
brzmienie:
d) zwizanych z udzielaniem wiadcze zdrowotnych w rozumieniu przepisw
o dziaalnoci leczniczej, zajtych przez podmioty udzielajce tych wiad-
cze 4,27 z od 1 m
2
powierzchni uytkowej,.

Art. 134.
W ustawie z dnia 19 kwietnia 1991 r. o samorzdzie pielgniarek i poonych (Dz.
U. z 1991 r. Nr 41, poz. 178, z pn. zm.
25)
) wprowadza si nastpujce zmiany:
1) w art. 4 w ust. 2 po pkt 1 dodaje si pkt 1a w brzmieniu:
1a) prowadzenie rejestru podmiotw wykonujcych dziaalno lecznicz w
zakresie praktyk zawodowych pielgniarek i poonych na zasadach okre-
lonych w przepisach o dziaalnoci leczniczej,;
2) w art. 31 po pkt 9 dodaje si pkt 9a w brzmieniu:
9a) uchwala szczegowy sposb przeprowadzania wizytacji, w tym sposb
wyboru osb wykonujcych czynnoci wizytacyjne,.

Art. 135.
W ustawie z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572, z pn. zm.
26)
) wprowadza si nastpujce zmiany:
1) w art. 3 w pkt 1a lit. b otrzymuje brzmienie:
b) szko lub oddzia zorganizowane w podmiocie leczniczym, o ktrym
mowa w przepisach o dziaalnoci leczniczej, oraz w jednostce pomocy
spoecznej, w celu ksztacenia dzieci i modziey przebywajcych w
tym podmiocie lub jednostce, w ktrych stosuje si odpowiedni orga-
nizacj ksztacenia oraz specjalne dziaania opiekuczo-wychowawcze,
zorganizowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 71c
ust. 2;;
2) w art. 9f ust. 2 otrzymuje brzmienie:

24)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz.
620, Nr 225, poz. 1461, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584.
25)
Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 24, poz. 110 i Nr 91, poz.
410, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2002 r. Nr 62, poz. 559, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2004 r. Nr 92, poz. 885, z 2007 r. Nr 176, poz. 1237 oraz z 2010
r. Nr 200, poz. 1326.
26)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz.
2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131,
poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i
Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818,
Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz.
1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz.
1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148,
poz. 991 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622.
Kancelaria Sejmu s. 69/126
2012-07-17
2. W zakresie uprawnie do ulgowych przejazdw rodkami publiczne-
go transportu zbiorowego, korzystania ze wiadcze zdrowotnych i
odbywania przeszkolenia wojskowego do suchaczy kolegiw pra-
cownikw sub spoecznych stosuje si przepisy dotyczce stu-
dentw szk wyszych.;
3) w art. 62 w ust. 5c zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
Przepis ust. 5b nie dotyczy szk specjalnych, szk integracyjnych, szk
dwujzycznych, szk dla mniejszoci narodowych i etnicznych oraz spo-
ecznoci posugujcych si jzykiem regionalnym, szk sportowych, szk
mistrzostwa sportowego, szk artystycznych, szk z oddziaami specjal-
nymi, szk z oddziaami integracyjnymi, szk z oddziaami dwujzyczny-
mi, szk z oddziaami dla mniejszoci narodowych i etnicznych oraz spo-
ecznoci posugujcych si jzykiem regionalnym, szk z oddziaami spor-
towymi oraz szk w podmiotach leczniczych, w domach pomocy spoecz-
nej, szk dla dorosych, a take szk, o ktrych mowa w art. 5 ust. 3b i art.
35 ust. 2a.;
4) w art. 71c ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Podmiot leczniczy, a take jednostka pomocy spoecznej, w ktrych
zorganizowana jest szkoa specjalna, zapewniaj korzystanie z po-
mieszcze dla prowadzenia zaj edukacyjnych i wychowawczych.
Warunki korzystania z pomieszcze oraz ponoszenia kosztw ich
utrzymania okrela umowa zawarta pomidzy podmiotem, w kt-
rym zorganizowana jest szkoa, a organem prowadzcym szko..

Art. 136.
W ustawie z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43,
poz. 226 i Nr 85, poz. 459) w art. 16b w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
3) wiadcze zdrowotnych w rozumieniu przepisw o dziaalnoci leczniczej
udzielanych wycznie na podstawie skierowania lekarza;.

Art. 137.
W ustawie z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Pastwa do Kocioa Ewangelicko-
Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 73, poz. 323, z pn. zm.
27)
)
wprowadza si nastpujce zmiany:
1) art. 11 otrzymuje brzmienie:
Art.11. Kocielne wydawnictwa, zakady charytatywno-opiekucze, opieku-
czo-wychowawcze, szkoy, placwki owiatowo-wychowawcze, a
take zakady gospodarcze nieposiadajce osobowoci prawnej dziaa-
j w ramach tych kocielnych osb prawnych, ktre je powoay. W
ramach tych kocielnych osb prawnych wykonywana moe by take
dziaalno lecznicza w rozumieniu przepisw o dziaalnoci leczni-
czej.;
2) w art. 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

27)
Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 59, poz. 375, Nr 106, poz.
668 i Nr 117, poz. 756, z 2004 r. Nr 68, poz. 623 oraz z 2010 r. Nr 106, poz. 673.
Kancelaria Sejmu s. 70/126
2012-07-17
1. Uczcym si w szkoach prowadzonych przez kocielne osoby prawne przy-
suguj wiadczenia zdrowotne i ulgi w opatach za przejazdy rodkami pu-
blicznego transportu zbiorowego na rwni z uczniami szk publicznych.;
3) w art. 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Prawo wykonywania praktyk religijnych i korzystania z opieki duszpaster-
skiej zapewnia si osobom przebywajcym w podmiotach leczniczych wy-
konujcych stacjonarne i caodobowe wiadczenia zdrowotne w rozumieniu
przepisw o dziaalnoci leczniczej oraz zamknitych zakadach pomocy
spoecznej.;
4) art. 25 otrzymuje brzmienie:
Art.25. Koci i jego osoby prawne prowadz wasn dziaalno charyta-
tywno-opiekucz, w szczeglnoci mog prowadzi wyznanio-
we zakady opiekuczo-wychowawcze i charytatywno-
opiekucze. Koci i jego osoby prawne mog wykonywa dzia-
alno lecznicz w rozumieniu przepisw o dziaalnoci leczni-
czej..

Art. 138.
W ustawie z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Pastwa do Kocioa Ewangelicko-
Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 73, poz. 324, z pn.
zm.
28)
) wprowadza si nastpujce zmiany:
1) art. 10 otrzymuje brzmienie:
Art.10. Koci i jego osoby prawne mog prowadzi dziaalno charytatyw-
no-opiekucz, w szczeglnoci placwki opiekuczo-wychowawcze,
oraz wykonywa dziaalno lecznicz w rozumieniu przepisw o
dziaalnoci leczniczej.;
2) w art. 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Osoby przebywajce w placwkach opiekuczo-wychowawczych
oraz w podmiotach leczniczych w rozumieniu przepisw o dziaal-
noci leczniczej maj prawo do praktyk religijnych i opieki duszpa-
sterskiej..

Art. 139.
W ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr
111, poz. 535, z pn. zm.
29)
) wprowadza si nastpujce zmiany:
1) w art. 3 w pkt 2 lit. d otrzymuje brzmienie:
d) innego przedsibiorstwa podmiotu leczniczego w rozumieniu przepisw o
dziaalnoci leczniczej, sprawujcego caodobow opiek psychiatryczn
lub odwykow,;
2) w art. 4 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

28)
Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 59, poz. 375 i Nr 106, poz.
668, z 2004 r. Nr 68, poz. 623 oraz z 2010 r. Nr 106, poz. 673.
29)
Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 113, poz.
731, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2005 r. Nr
141, poz. 1183, Nr 167, poz. 1398 i Nr 175, poz. 1462, z 2007 r. Nr 112, poz. 766 i Nr 121, poz.
831, z 2008 r. Nr 180, poz. 1108, z 2009 r. Nr 76, poz. 641 i Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 107,
poz. 679 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 6, poz. 19.
Kancelaria Sejmu s. 71/126
2012-07-17
4) rozwijanie dziaalnoci zapobiegawczej w zakresie ochrony zdrowia psy-
chicznego przez podmioty lecznicze,;
3) w art. 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Samorzd wojewdztwa zgodnie z potrzebami wynikajcymi w szczeglno-
ci z liczby i struktury spoecznej ludnoci wojewdztwa tworzy i prowadzi
podmioty lecznicze udzielajce wiadczenia zdrowotne w zakresie psychia-
trycznej opieki zdrowotnej.;
4) w art. 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Dla dzieci i modziey upoledzonych umysowo bez wzgldu na stopie
upoledzenia organizuje si nauk i zajcia rewalidacyjno-wychowawcze, w
szczeglnoci w przedszkolach, szkoach, placwkach opiekuczo-
wychowawczych, orodkach rehabilitacyjno-wychowawczych, w domach
pomocy spoecznej i podmiotach leczniczych, a take w domu rodzinnym.;
5) w art. 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Jednostki organizacyjne i inne podmioty dziaajce na podstawie ustawy o
pomocy spoecznej, zwane dalej organami do spraw pomocy spoecznej,
w porozumieniu z podmiotami leczniczymi udzielajcymi wiadczenia
zdrowotne w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej organizuj na ob-
szarze swojego dziaania oparcie spoeczne dla osb, ktre z powodu choro-
by psychicznej lub upoledzenia umysowego maj powane trudnoci w
yciu codziennym, zwaszcza w ksztatowaniu swoich stosunkw z otocze-
niem, w zakresie edukacji, zatrudnienia oraz w sprawach bytowych.;
6) w art. 10b:
a) w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
2) wystpowania z wnioskiem do personelu podmiotu leczniczego w ro-
zumieniu przepisw o dziaalnoci leczniczej, w szczeglnoci do leka-
rza prowadzcego, ordynatora oddziau psychiatrycznego (lekarza kie-
rujcego oddziaem) lub kierownika podmiotu leczniczego, oraz do
podmiotu tworzcego w rozumieniu tej ustawy, o podjcie dziaa
zmierzajcych do usunicia przyczyny skargi lub zaistniaych naru-
sze,,
b) w ust. 5 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
Kierownik zapewnia Rzecznikowi Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycz-
nego warunki do wykonywania jego zada, w szczeglnoci:;
7) w art. 10c w ust. 2:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
2) wacicielem podmiotu wykonujcego dziaalno lecznicz
bdcym wiadczeniodawc, o ktrym mowa w art. 5 pkt 41 lit.
a ustawy o wiadczeniach, jego pracownikiem lub osob wsp-
pracujc ze wiadczeniodawc,,
b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
4) wacicielem akcji albo udziaw w spce prowadzcej aptek
lub hurtowni farmaceutyczn albo wytwarzajcej produkty
lecznicze lub wyroby medyczne,;
8) art. 11 otrzymuje brzmienie:
Art. 11. 1. Orzeczenie o stanie zdrowia osoby z zaburzeniami psychicznymi,
opini lub skierowanie do innego lekarza lub psychologa albo
podmiotu leczniczego lekarz moe wyda wycznie na podstawie
Kancelaria Sejmu s. 72/126
2012-07-17
uprzedniego osobistego zbadania tej osoby. Skierowanie do szpita-
la psychiatrycznego wydawane jest w dniu badania, a jego wano
wygasa po upywie 14 dni.
2. Wskazany w ust. 1 okres wanoci skierowania ulega przedueniu
o czas oczekiwania na przyjcie do szpitala psychiatrycznego pod
warunkiem wpisania na list oczekujcych na udzielenie wiadcze-
nia, o ktrej mowa w art. 20 ustawy o wiadczeniach, w terminie
14 dni od dnia wystawienia skierowania.;
9) art. 16 otrzymuje brzmienie:
Art.16. W razie stwierdzenia, e dobro osoby chorej psychicznie lub upole-
dzonej umysowo wymaga jej ubezwasnowolnienia, kierownik pod-
miotu leczniczego udzielajcego wiadczenia zdrowotnego w zakresie
psychiatrycznej opieki zdrowotnej zawiadamia o tym prokuratora.;
10) art. 17 otrzymuje brzmienie:
Art.17. W razie stwierdzenia, e przedstawiciel ustawowy osoby chorej psy-
chicznie lub upoledzonej umysowo nie wykonuje naleycie swoich
obowizkw wobec tej osoby, kierownik podmiotu leczniczego udzie-
lajcego wiadczenia zdrowotnego w zakresie psychiatrycznej opieki
zdrowotnej zawiadamia o tym sd opiekuczy miejsca zamieszkania
tej osoby.;
11) art. 18 otrzymuje brzmienie:
Art. 18. 1. Przymus bezporedni wobec osb z zaburzeniami psychicznymi,
przy wykonywaniu czynnoci przewidzianych w niniejszej ustawie,
mona stosowa tylko wtedy, gdy przepis niniejszej ustawy do tego
upowania albo osoby te:
1) dopuszczaj si zamachu przeciwko:
a) yciu lub zdrowiu wasnemu lub innej osoby lub
b) bezpieczestwu powszechnemu, lub
2) w sposb gwatowny niszcz lub uszkadzaj przedmioty znajdu-
jce si w ich otoczeniu, lub
3) powanie zakcaj lub uniemoliwiaj funkcjonowanie pod-
miotu leczniczego udzielajcego wiadczenia zdrowotnego w
zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej lub jednostki orga-
nizacyjnej pomocy spoecznej.
2. O zastosowaniu przymusu bezporedniego decyduje lekarz, ktry
okrela rodzaj zastosowanego rodka przymusu oraz osobicie nad-
zoruje jego wykonanie. W szpitalach psychiatrycznych, jednost-
kach organizacyjnych pomocy spoecznej oraz w trakcie wykony-
wania czynnoci, o ktrych mowa w art. 21 ust. 3 oraz art. 46a ust.
3, jeeli nie jest moliwe uzyskanie natychmiastowej decyzji leka-
rza, o zastosowaniu przymusu bezporedniego decyduje i nadzoruje
osobicie jego wykonanie pielgniarka, ktra jest obowizana nie-
zwocznie zawiadomi o tym lekarza. Kady przypadek zastoso-
wania przymusu bezporedniego i uprzedzenia o moliwoci jego
zastosowania odnotowuje si w dokumentacji medycznej.
3. W jednostce organizacyjnej pomocy spoecznej, ktra nie zatrudnia
lekarza, informacj, o ktrej mowa w ust. 2, pielgniarka przekazu-
je kierownikowi jednostki, ktry niezwocznie informuje o tym
Kancelaria Sejmu s. 73/126
2012-07-17
upowanionego przez marszaka wojewdztwa lekarza specjalist
w dziedzinie psychiatrii.
4. W szpitalu psychiatrycznym lekarz, o ktrym mowa w ust. 2, nie-
zwocznie zatwierdza zastosowanie przymusu bezporedniego zle-
conego przez pielgniark lub nakazuje zaprzestanie jego stosowa-
nia.
5. Jeeli nie jest moliwe uzyskanie natychmiastowej decyzji osoby, o
ktrej mowa w ust. 2, o zastosowaniu przymusu bezporedniego w
trakcie wykonywania czynnoci, o ktrych mowa w art. 21 ust. 3
oraz art. 46a ust. 3, lub wobec osoby, o ktrej mowa w ust. 1, ktrej
pomocy udziela zesp ratownictwa medycznego, decyduje i nad-
zoruje osobicie kierujcy akcj prowadzenia medycznych czynno-
ci ratunkowych, ktry jest obowizany niezwocznie zawiadomi
o tym dyspozytora medycznego. Kady przypadek zastosowania
przymusu bezporedniego i uprzedzenia o moliwoci jego zasto-
sowania odnotowuje si w dokumentacji medycznej.
6. Zastosowanie przymusu bezporedniego wobec osoby, o ktrej
mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, polega na przytrzymaniu, przymusowym
podaniu lekw, unieruchomieniu lub izolacji, a wobec osoby, o
ktrej mowa w ust. 1 pkt 3 na przytrzymaniu lub przymusowym
podaniu leku.
7. W sytuacji, o ktrej mowa w ust. 5, zastosowanie przymusu bezpo-
redniego polega na przytrzymaniu lub unieruchomieniu. Przymus
bezporedni stosuje si nie duej ni przez czas niezbdny do uzy-
skania pomocy lekarskiej, a w przypadku gdy jej uzyskanie jest
utrudnione, na czas niezbdny do przewiezienia osoby do podmiotu
leczniczego udzielajcego wiadczenia zdrowotne w zakresie psy-
chiatrycznej opieki zdrowotnej lub szpitala wskazanego przez dys-
pozytora medycznego. Przewiezienie osoby z zastosowaniem
przymusu bezporedniego nastpuje w obecnoci zespou ratownic-
twa medycznego.
8. Przed zastosowaniem przymusu bezporedniego uprzedza si o tym
osob, wobec ktrej rodek ten ma by podjty. Przy wyborze
rodka przymusu naley wybiera rodek moliwie dla tej osoby
najmniej uciliwy, a przy stosowaniu przymusu naley zachowa
szczegln ostrono i dbao o dobro tej osoby.
9. W przypadkach okrelonych w ust. 1 jednostki systemu Pastwowe
Ratownictwo Medyczne, Policja oraz Pastwowa Stra Poarna s
obowizane do udzielania lekarzowi, pielgniarce lub kierujcemu
akcj prowadzenia medycznych czynnoci ratunkowych pomocy na
ich danie.
10. Zasadno zastosowania przymusu bezporedniego:
1) przez lekarza podmiotu leczniczego, w tym lekarza, ktry za-
twierdzi stosowanie rodka przymusu bezporedniego zlecone-
go przez inn osob ocenia, w terminie 3 dni, kierownik tego
podmiotu, jeeli jest lekarzem, lub lekarz przez niego upowa-
niony,
2) przez innego lekarza, pielgniark jednostki organizacyjnej po-
mocy spoecznej lub kierujcego akcj prowadzenia medycz-
Kancelaria Sejmu s. 74/126
2012-07-17
nych czynnoci ratunkowych ocenia, w terminie 3 dni, upo-
waniony przez marszaka wojewdztwa lekarz specjalista w
dziedzinie psychiatrii.
11. Minister waciwy do spraw zdrowia w porozumieniu z Ministrem
Sprawiedliwoci oraz ministrem waciwym do spraw zabezpie-
czenia spoecznego okreli, w drodze rozporzdzenia, sposb:
1) stosowania przymusu bezporedniego,
2) dokumentowania zastosowania przymusu bezporedniego,
3) dokonywania oceny zasadnoci zastosowania przymusu bezpo-
redniego
uwzgldniajc potrzeb ochrony praw i godnoci osoby, wobec
ktrej jest stosowany przymus bezporedni.;
12) art. 19 otrzymuje brzmienie:
Art.19. Przewidziane w innych ustawach badanie stanu psychicznego osoby,
przeprowadzane na danie sdu, prokuratora lub innego uprawnione-
go organu, powinno si odbywa w podmiotach leczniczych udziela-
jcych wiadcze zdrowotnych w zakresie psychiatrycznej opieki
zdrowotnej. W razie potrzeby badanie to moe by przeprowadzone w
rodzinnych orodkach diagnostyczno-konsultacyjnych, a wyjtkowo
take w miejscu zamieszkania osoby badanej..

Art. 140.
W ustawie z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Pastwa do Kocioa Ewangelicko-
Metodystycznego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 97, poz. 479, z pn.
zm.
30)
) wprowadza si nastpujce zmiany:
1) w art. 14 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
3. Uczcym si w szkoach wymienionych w ust. 1 i 2 przysuguj
wiadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze rodkw publicz-
nych oraz ulgi w opatach za przejazdy rodkami publicznego
transportu zbiorowego na rwni z uczniami szk publicznych.;
2) w art. 16:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Studentom szk, o ktrych mowa w ust. 1 oraz w art. 15 ust. 2, przy-
suguj wiadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze rodkw
publicznych oraz ulgi w opatach za przejazdy rodkami publiczne-
go transportu zbiorowego na rwni ze studentami uczelni publicz-
nych.,
b) w ust. 3:
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
Osobom pozostajcym w stosunku pracy w szkoach, o ktrych
mowa w ust. 1 oraz w art. 15 ust. 2, przysuguj na rwni z odpo-
wiednimi pracownikami uczelni publicznych wiadczenia:,
pkt 1 otrzymuje brzmienie:
1) opieki zdrowotnej finansowane ze rodkw publicznych,;

30)
Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 59, poz. 375, Nr 106, poz.
668 i Nr 117, poz. 756, z 2004 r. Nr 68, poz. 623 oraz z 2010 r. Nr 106, poz. 673.
Kancelaria Sejmu s. 75/126
2012-07-17
3) w art. 20:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Prawo wykonywania praktyk religijnych i korzystania z opieki dusz-
pasterskiej zapewnia si te osobom przebywajcym w podmiotach
leczniczych wykonujcych dziaalno lecznicz w rodzaju stacjo-
narne i caodobowe wiadczenia zdrowotne w rozumieniu przepi-
sw o dziaalnoci leczniczej oraz domach pomocy spoecznej, a
take osobom tymczasowo aresztowanym, skazanym oraz nielet-
nim przebywajcym w zakadach poprawczych i schroniskach dla
nieletnich.,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
3. Do wyznaczania kapelanw w podmiotach, domach i zakadach pro-
wadzonych przez administracj rzdow lub samorzdow, w celu
zaspokajania potrzeb okrelonych w ust. 1, jest uprawniony
zwierzchnik Kocioa.;
4) w art. 22 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
4) odpatnoci za usugi wiadczone przez kocielne zakady cha-
rytatywno-opiekucze, w tym z wykonywanej dziaalnoci lecz-
niczej w rozumieniu przepisw o dziaalnoci leczniczej,.

Art. 141.
W ustawie z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Pastwa do Kocioa Chrzecijan
Baptystw w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 97, poz. 480, z pn. zm.
31)
)
wprowadza si nastpujce zmiany:
1) w art. 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
3. Uczcym si w szkoach wymienionych w ust. 1 i 2 przysuguj
wiadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze rodkw publicz-
nych oraz ulgi w opatach za przejazdy rodkami publicznego
transportu zbiorowego na rwni z uczniami szk publicznych.;
2) w art. 15:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Studentom szk, o ktrych mowa w ust. 1 oraz w art. 14 ust. 2, przy-
suguj wiadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze rodkw
publicznych oraz ulgi w opatach za przejazdy rodkami publiczne-
go transportu zbiorowego na rwni ze studentami uczelni publicz-
nych.,
b) w ust. 3:
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
Osobom pozostajcym w stosunku pracy w szkoach, o ktrych
mowa w ust. 1 oraz w art. 14 ust. 2, przysuguj na rwni z odpo-
wiednimi pracownikami uczelni publicznych wiadczenia:,
pkt 1 otrzymuje brzmienie:
1) opieki zdrowotnej finansowane ze rodkw publicznych,;

31)
Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 59, poz. 375, Nr 106, poz.
668 i Nr 117, poz. 756, z 2004 r. Nr 68, poz. 623 oraz z 2010 r. Nr 106, poz. 673.
Kancelaria Sejmu s. 76/126
2012-07-17
3) art. 19 otrzymuje brzmienie:
Art. 19. 1. Osobom przebywajcym w podmiotach leczniczych wykonujcych
dziaalno lecznicz w rodzaju stacjonarne i caodobowe wiad-
czenia zdrowotne w rozumieniu przepisw o dziaalnoci leczni-
czej oraz zamknitych zakadach pomocy spoecznej zapewnia si
prawo wykonywania praktyk religijnych i korzystania z posug re-
ligijnych.
2. W celu realizacji uprawnie, o ktrych mowa w ust. 1, kierownicy
waciwych podmiotw i zakadw zapewniaj duchownym swo-
bodny dostp do tych osb.
3. W celu umoliwienia udziau chorych i podopiecznych w naboe-
stwach lub zbiorowych posugach religijnych kierownicy waci-
wych podmiotw i zakadw, prowadzonych przez administracj
rzdow lub samorzdow, udostpniaj odpowiednie pomieszcze-
nia.;
4) w art. 23 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
2) wykonywanie dziaalnoci leczniczej w rozumieniu przepisw
o dziaalnoci leczniczej oraz prowadzenie aptek,.

Art. 142.
W ustawie z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Pastwa do Kocioa Adwentystw
Dnia Sidmego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 97, poz. 481, z pn. zm.
32)
)
wprowadza si nastpujce zmiany:
1) art. 7 otrzymuje brzmienie:
Art.7. Kocielne wydawnictwa, zakady charytatywno-opiekucze, szkoy,
placwki owiatowo-wychowawcze, a take zakady gospodarcze nie-
posiadajce osobowoci prawnej, dziaaj w ramach tych kocielnych
osb prawnych, ktre je powoay. W ramach tych kocielnych osb
prawnych wykonywana moe by take dziaalno lecznicza w ro-
zumieniu przepisw o dziaalnoci leczniczej.;
2) w art. 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
3. Uczcym si w szkoach wymienionych w ust. 1 i 2 przysuguj
wiadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze rodkw publicz-
nych oraz ulgi w opatach za przejazdy rodkami publicznego
transportu zbiorowego na rwni z uczniami szk publicznych.;
3) w art. 15:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Studentom szk, o ktrych mowa w ust. 1 oraz w art. 14 ust. 2, przy-
suguj wiadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze rodkw
publicznych oraz ulgi w opatach za przejazdy rodkami publiczne-
go transportu zbiorowego na rwni ze studentami uczelni publicz-
nych.,
b) w ust. 3:
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

32)
Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 59, poz. 375, Nr 106, poz.
668 i Nr 117, poz. 756, z 2004 r. Nr 68, poz. 623 oraz z 2010 r. Nr 106, poz. 673.
Kancelaria Sejmu s. 77/126
2012-07-17
Osobom pozostajcym w stosunku pracy w szkoach, o ktrych
mowa w ust. 1 oraz w art. 14 ust. 2, przysuguj na rwni z odpo-
wiednimi pracownikami uczelni publicznych wiadczenia:,
pkt 1 otrzymuje brzmienie:
1) opieki zdrowotnej finansowane ze rodkw publicznych,;
4) w art. 21 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
2) wykonywanie dziaalnoci leczniczej w rozumieniu przepisw
o dziaalnoci leczniczej, prowadzenie aptek, orodkw zdro-
wego ycia, owiaty zdrowotnej i ekologicznej oraz przeciw-
dziaania patologiom spoecznym,.

Art. 143.
W ustawie z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Pastwa do Kocioa Polskokatolic-
kiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 97, poz. 482, z pn. zm.
33)
) wprowa-
dza si nastpujce zmiany:
1) w art. 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
3. Uczcym si w szkoach wymienionych w ust. 1 i 2 przysuguj
wiadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze rodkw publicz-
nych oraz ulgi w opatach za przejazdy rodkami publicznego
transportu zbiorowego na rwni z uczniami szk publicznych.;
2) w art. 13:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Studentom szk, o ktrych mowa w ust. 1 oraz w art. 12 ust. 2, przy-
suguj wiadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze rodkw
publicznych oraz ulgi w opatach za przejazdy rodkami publiczne-
go transportu zbiorowego na rwni ze studentami uczelni publicz-
nych.,
b) w ust. 3:
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
Osobom pozostajcym w stosunku pracy w szkoach, o ktrych
mowa w ust. 1 oraz w art. 12 ust. 2, przysuguj na rwni z odpo-
wiednimi pracownikami uczelni publicznych wiadczenia:,
pkt 1 otrzymuje brzmienie:
1) opieki zdrowotnej finansowane ze rodkw publicznych,;
3) art. 17 otrzymuje brzmienie:
Art. 17. 1. Prawo wykonywania praktyk religijnych i korzystania z opieki
duszpasterskiej zapewnia si te osobom przebywajcym w pod-
miotach leczniczych wykonujcych dziaalno lecznicz w rodza-
ju stacjonarne i caodobowe wiadczenia zdrowotne w rozumieniu
przepisw o dziaalnoci leczniczej oraz w domach pomocy spo-
ecznej, a take osobom tymczasowo aresztowanym, skazanym
oraz nieletnim przebywajcym w zakadach poprawczych i schro-
niskach dla nieletnich.

33)
Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 59, poz. 375, Nr 106, poz.
668 i Nr 117, poz. 756, z 2004 r. Nr 68, poz. 623 oraz z 2010 r. Nr 106, poz. 673.
Kancelaria Sejmu s. 78/126
2012-07-17
2. Naboestwa dla osb, o ktrych mowa w ust. 1, odbywaj si w
kaplicach lub innych pomieszczeniach udostpnianych na ten cel
przez waciwych kierownikw podmiotw i zakadw prowadzo-
nych przez pastwo lub samorzd terytorialny.
3. Do wyznaczania kapelanw w podmiotach i zakadach prowadzo-
nych przez pastwo lub samorzd terytorialny, w celu zaspokajania
potrzeb okrelonych w ust. 1, jest uprawniona Rada Synodalna..

Art. 144.
W ustawie z dnia 13 padziernika 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podat-
nikw i patnikw (Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681, z pn. zm.
34)
) w art. 12 ust.
3a otrzymuje brzmienie:
3a. Sdy rejestrowe s obowizane, w terminie 14 dni od dnia wykrele-
nia podmiotu z rejestru przedsibiorcw lub rejestru stowarzysze,
innych organizacji spoecznych i zawodowych, fundacji oraz sa-
modzielnych publicznych zakadw opieki zdrowotnej, do przeka-
zania informacji o wykreleniu naczelnikowi urzdu skarbowego
waciwemu ze wzgldu na ostatni adres siedziby podmiotu..

Art. 145.
W ustawie z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed nastpstwami uywa-
nia tytoniu i wyrobw tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55, z pn. zm.
35)
)
wprowadza si nastpujce zmiany:
1) w art. 5 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
1) na terenie przedsibiorstw podmiotw leczniczych i w pomieszcze-
niach innych obiektw, w ktrych s udzielane wiadczenia zdrowot-
ne,,
2) w art. 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Zabrania si sprzeday wyrobw tytoniowych na terenie podmiotw
wykonujcych dziaalno lecznicz w rozumieniu przepisw o
dziaalnoci leczniczej, szk i placwek owiatowo-
wychowawczych oraz obiektw sportowo-rekreacyjnych.;
3) w art. 8 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
1) w telewizji, radiu, kinach, podmiotach leczniczych, szkoach i placw-
kach owiatowo-wychowawczych, w prasie dziecicej i modzieowej,
na terenie obiektw sportowo-rekreacyjnych oraz w innych miejscach
publicznych,;
4) art. 11 otrzymuje brzmienie:
Art.11. Leczenie uzalenienia od uywania tytoniu jest finansowane na zasa-
dach okrelonych w przepisach o wiadczeniach opieki zdrowotnej fi-
nansowanych ze rodkw publicznych..

34)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz.
113, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 209, poz. 1318, z
2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 18, poz. 97 i Nr 166, poz. 1317 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr
197, poz. 1306.
35)
Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz.
770, z 1999 r. Nr 96, poz. 1107, z 2003 r. Nr 229, poz. 2274 oraz z 2010 r. Nr 81, poz. 529.
Kancelaria Sejmu s. 79/126
2012-07-17

Art. 146.
W ustawie z dnia 30 maja 1996 r. o uposaeniu byego Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. Nr 75, poz. 356, z 1998 r. Nr 160, poz. 1065 oraz z 2011 r. Nr 76,
poz. 407) art. 6 otrzymuje brzmienie:
Art. 6. Byemu Prezydentowi oraz czonkom jego rodziny przysuguj wiad-
czenia zdrowotne na zasadach okrelonych dla pracownikw i czon-
kw ich rodzin oraz doywotnio na warunkach okrelonych dla osb
zajmujcych kierownicze stanowiska pastwowe i czonkw ich ro-
dzin..

Art. 147.
W ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielgniarki i poonej (Dz. U. z 2009 r.
Nr 151, poz. 1217, z pn. zm.
36)
) wprowadza si nastpujce zmiany:
1) uchyla si art. 24a25b oraz 25d27;
2) w art. 27a ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Wykonywanie dziaalnoci leczniczej w rozumieniu przepisw o
dziaalnoci leczniczej jako grupowej praktyki pielgniarek, poo-
nych nie moe nastpowa w podmiocie leczniczym na podstawie
umowy cywilnoprawnej o udzielanie wiadcze zdrowotnych.;
3) uchyla si art. 27b30a;
4) po art. 30a dodaje si art. 30b w brzmieniu:
Art. 30b. 1. Okrgowa izba pielgniarek i poonych jest uprawniona do wizy-
tacji w celu oceny wykonywania zawodu przez pielgniark lub
poon w ramach praktyki zawodowej wpisanej do rejestru pod-
miotw wykonujcych dziaalno lecznicz w rozumieniu przepi-
sw o dziaalnoci leczniczej.
2. Wizytacja jest przeprowadzana przez pielgniarki lub poone upo-
wanione przez okrgow rad pielgniarek i poonych.
3. Osoby, o ktrych mowa w ust. 2, wykonujc czynnoci wizytacyj-
ne, za okazaniem upowanienia, maj prawo:
1) dania informacji i dokumentacji;
2) wstpu do pomieszcze podmiotu wykonujcego dziaalno
lecznicz;
3) udziau w czynnociach zwizanych z udzielaniem wiadcze
zdrowotnych;
4) wgldu do dokumentacji medycznej;
5) dania ustnych i pisemnych wyjanie.
4. Po przeprowadzeniu czynnoci wizytacyjnych sporzdza si wyst-
pienie powizytacyjne, ktre zawiera:
1) imi i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo nazw al-
bo firm oraz adres siedziby;
2) miejsce udzielania wiadcze zdrowotnych;

36)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz.
1706, z 2010 r. Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235 i Nr 106, poz. 622.
Kancelaria Sejmu s. 80/126
2012-07-17
3) dat rozpoczcia i zakoczenia czynnoci wizytacyjnych;
4) imiona i nazwiska osb wykonujcych czynnoci wizytacyjne;
5) opis stanu faktycznego;
6) opis ewentualnych nieprawidowoci;
7) wnioski osb wykonujcych czynnoci wizytacyjne;
8) dat i miejsce sporzdzenia wystpienia powizytacyjnego.
5. Jeeli w wystpieniu powizytacyjnym stwierdzono postpowanie
sprzeczne z zasadami etyki zawodowej lub zawinione naruszenie
przepisw dotyczcych wykonywania zawodu pielgniarki i poo-
nej, okrgowa rada pielgniarek i poonych powiadamia okrgo-
wego rzecznika odpowiedzialnoci zawodowej.
6. W przypadku stwierdzenia w trakcie wizytacji, e pielgniarka lub
poona wykonujca zawd w ramach praktyki zawodowej wpisa-
nej do rejestru podmiotw wykonujcych dziaalno lecznicz w
rozumieniu przepisw o dziaalnoci leczniczej raco narusza wa-
runki wykonywania dziaalnoci objtej wpisem, okrgowa rada
pielgniarek i poonych wykrela t praktyk z rejestru podmio-
tw wykonujcych dziaalno lecznicz..

Art. 148.
W ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z
2008 r. Nr 136, poz. 857, z pn. zm.
37)
) wprowadza si nastpujce zmiany:
1) w art. 9 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
2) zosta zaproszony przez lekarza wykonujcego zawd w pod-
miocie leczniczym w rozumieniu przepisw o dziaalnoci lecz-
niczej, kadorazowo po uzyskaniu zgody kierownika tego pod-
miotu i waciwej okrgowej rady lekarskiej, lub;
2) w art. 15:
a) w ust. 5 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
6) wymagania oraz warunki, jakim powinny odpowiada podmio-
ty lecznicze oraz indywidualne praktyki lekarskie i indywidual-
ne specjalistyczne praktyki lekarskie, w ktrych odbywane s
stae podyplomowe, oraz sposb dokonywania oceny realizacji
programu stau przez te podmioty;,
b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
6. Marszaek wojewdztwa w porozumieniu z waciw okrgow
rad lekarsk ustala list podmiotw uprawnionych do prowadze-
nia stay podyplomowych.,
c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
7. Minister Obrony Narodowej, po zasigniciu opinii Wojskowej
Rady Lekarskiej, ustala list podlegych sobie podmiotw leczni-
czych uprawnionych do prowadzenia stay podyplomowych leka-
rzy, lekarzy dentystw powoanych do zawodowej suby wojsko-

37)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33,
Nr 22, poz. 120, Nr 40, poz. 323, Nr 76, poz. 641 i Nr 219, poz. 1706 i 1708, z 2010 r. Nr 81, poz.
531, Nr 107, poz. 679 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455 i Nr 106, poz. 622.
Kancelaria Sejmu s. 81/126
2012-07-17
wej oraz zapewnia rodki finansowe niezbdne do odbycia tych
stay.;
3) w art. 16 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
1) tryb uzyskiwania tytuu specjalisty przez lekarza i lekarza den-
tyst bdcego onierzem w czynnej subie wojskowej, leka-
rza i lekarza dentyst penicego sub lub zatrudnionego od-
powiednio w podmiocie leczniczym, w stosunku do ktrego
Minister Obrony Narodowej albo minister waciwy do spraw
wewntrznych peni funkcj podmiotu tworzcego w rozumie-
niu przepisw o dziaalnoci leczniczej,;
4) w art. 38 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. W przypadku odstpienia od leczenia, lekarz ma obowizek dosta-
tecznie wczenie uprzedzi o tym pacjenta lub jego przedstawiciela
ustawowego bd opiekuna faktycznego i wskaza realne moli-
woci uzyskania tego wiadczenia u innego lekarza lub w podmio-
cie leczniczym.;
5) w art. 39 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
Lekarz moe powstrzyma si od wykonania wiadcze zdrowotnych nie-
zgodnych z jego sumieniem, z zastrzeeniem art. 30, z tym e ma obowi-
zek wskaza realne moliwoci uzyskania tego wiadczenia u innego leka-
rza lub w podmiocie leczniczym oraz uzasadni i odnotowa ten fakt w do-
kumentacji medycznej.;
6) uchyla si art. 48a i 48b;
7) uchyla si art. 49a i art. 50;
8) art. 50a otrzymuje brzmienie:
Art. 50a. Grupowa praktyka lekarska nie moe by wykonywana w pod-
miocie leczniczym na podstawie umowy cywilnoprawnej o udzie-
lanie wiadcze zdrowotnych.;
9) uchyla si art. 50b;
10) uchyla si art. 5152a;
11) po art. 52a dodaje si art. 52b w brzmieniu:
Art. 52b. 1. Okrgowa izba lekarska jest uprawniona do wizytacji w celu oce-
ny wykonywania zawodu przez lekarzy wykonujcych zawd w
ramach praktyki zawodowej wpisanej do rejestru podmiotw wy-
konujcych dziaalno lecznicz w rozumieniu przepisw o dzia-
alnoci leczniczej.
2. Wizytacja jest przeprowadzana przez lekarzy upowanionych przez
okrgow rad lekarsk.
3. Osoby, o ktrych mowa w ust. 2, wykonujc czynnoci wizytacyj-
ne, za okazaniem upowanienia, maj prawo:
1) dania informacji i dokumentacji;
2) wstpu do pomieszcze podmiotu wykonujcego dziaalno
lecznicz;
3) udziau w czynnociach zwizanych z udzielaniem wiadcze
zdrowotnych;
4) wgldu do dokumentacji medycznej;
5) dania ustnych i pisemnych wyjanie.
Kancelaria Sejmu s. 82/126
2012-07-17
4. Po przeprowadzeniu czynnoci wizytacyjnych sporzdza si wyst-
pienie powizytacyjne, ktre zawiera:
1) imi i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo nazw al-
bo firm oraz adres siedziby;
2) miejsce udzielania wiadcze zdrowotnych;
3) dat rozpoczcia i zakoczenia czynnoci wizytacyjnych;
4) imiona i nazwiska osb wykonujcych czynnoci wizytacyjne;
5) opis stanu faktycznego;
6) opis ewentualnych nieprawidowoci;
7) wnioski osb wykonujcych czynnoci wizytacyjne;
8) dat i miejsce sporzdzenia wystpienia powizytacyjnego.
5. Jeeli w wystpieniu powizytacyjnym stwierdzono postpowanie
sprzeczne z zasadami etyki lekarskiej lub przepisami zwizanymi z
wykonywaniem zawodu lekarza, okrgowa rada lekarska powia-
damia okrgowego rzecznika odpowiedzialnoci zawodowej.
6. W przypadku stwierdzenia w trakcie wizytacji, e lekarz wykonu-
jcy zawd w ramach praktyki zawodowej wpisanej do rejestru
podmiotw wykonujcych dziaalno lecznicz w rozumieniu
przepisw o dziaalnoci leczniczej raco narusza warunki wyko-
nywania dziaalnoci objtej wpisem, okrgowa rada lekarska wy-
krela t praktyk z rejestru podmiotw wykonujcych dziaalno
lecznicz.;
12) art. 53 otrzymuje brzmienie:
Art. 53. 1. Lekarz wykonujcy indywidualn praktyk lekarsk, indywidualn
specjalistyczn praktyk lekarsk, indywidualn praktyk lekarsk
lub indywidualn specjalistyczn praktyk lekarsk w miejscu we-
zwania moe zatrudnia osoby niebdce lekarzami do wykonywa-
nia czynnoci pomocniczych (wsppracy).
2. Lekarz, lekarz dentysta wykonujcy indywidualn praktyk lekar-
sk lub indywidualn specjalistyczn praktyk lekarsk lub gru-
pow praktyk lekarsk lub grupow specjalistyczn praktyk le-
karsk, prowadzcy odpowiednio sta podyplomowy, szkolenie
specjalizacyjne lub szkolenia w celu uzyskania umiejtnoci
z zakresu wszych dziedzin medycyny lub udzielania okrelone-
go wiadczenia zdrowotnego, moe zatrudnia lekarza, lekarza
dentyst w celu odbywania przez niego stau podyplomowego,
szkolenia specjalizacyjnego lub szkolenia w celu uzyskania umie-
jtnoci z zakresu wszych dziedzin medycyny lub udzielania
okrelonego wiadczenia zdrowotnego.
3. Lekarz, lekarz dentysta, o ktrym mowa w ust. 2, jest obowizany
do poinformowania organu prowadzcego rejestr o zatrudnieniu le-
karza, lekarza dentysty.
4. Przepisw ust. 13 nie stosuje si do indywidualnej praktyki lekar-
skiej i indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wykony-
wanej wycznie w miejscu wezwania lub wycznie w przedsi-
biorstwie podmiotu leczniczego.;
13) uchyla si art. 5456.
Kancelaria Sejmu s. 83/126
2012-07-17

Art. 149.
W ustawie z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Pastwa do Kocioa Katolickiego
Mariawitw w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 41, poz. 252, z pn. zm.
38)
)
wprowadza si nastpujce zmiany:
1) w art. 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
3. Uczcym si w szkoach wymienionych w ust. 1 i 2 przysuguj
wiadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze rodkw publicz-
nych oraz ulgi w opatach za przejazdy rodkami publicznego
transportu zbiorowego na rwni z uczniami szk publicznych.;
2) w art. 15:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Wiernym przebywajcym w podmiotach leczniczych wykonujcych
dziaalno lecznicz w rodzaju stacjonarne i caodobowe wiad-
czenia zdrowotne w rozumieniu przepisw o dziaalnoci leczni-
czej, w zakadach wychowawczo-opiekuczych, poprawczych i
karnych oraz osobom tymczasowo aresztowanym zapewnia si
prawo do wykonywania praktyk religijnych oraz korzystania z po-
sug religijnych.,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
3. W celu realizacji uprawnie, o ktrych mowa w ust. 1 i 2, kierownicy
waciwych podmiotw i zakadw zapewniaj duchownym swo-
bodny dostp do tych osb..

Art. 150.
W ustawie z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Pastwa do Kocioa Starokatolickie-
go Mariawitw w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 41, poz. 253, z pn. zm.
39)
)
wprowadza si nastpujce zmiany:
1) w art. 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
3. Uczcym si w szkoach wymienionych w ust. 1 i 2 przysuguj
wiadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze rodkw publicz-
nych oraz ulgi w opatach za przejazdy rodkami publicznego
transportu zbiorowego na rwni z uczniami szk publicznych.;
2) w art. 16:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Wiernym przebywajcym w podmiotach leczniczych wykonujcych
dziaalno lecznicz w rodzaju stacjonarne i caodobowe wiad-
czenia zdrowotne w rozumieniu przepisw o dziaalnoci leczni-
czej, w zakadach wychowawczoopiekuczych, poprawczych i
karnych oraz osobom tymczasowo aresztowanym zapewnia si
prawo do wykonywania praktyk religijnych oraz korzystania z po-
sug religijnych.,

38)
Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 59, poz. 375, Nr 106, poz.
668 i Nr 117, poz. 756, z 2004 r. Nr 68, poz. 623 oraz z 2010 r. Nr 106, poz. 673.
39)
Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 59, poz. 375, Nr 106, poz.
668 i Nr 117, poz. 756, z 2004 r. Nr 68, poz. 623 oraz z 2010 r. Nr 106, poz. 673.
Kancelaria Sejmu s. 84/126
2012-07-17
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
3. W celu realizacji uprawnie, o ktrych mowa w ust. 1 i 2, kierownicy
waciwych podmiotw i zakadw zapewniaj duchownym swo-
bodny dostp do tych osb..

Art. 151.
W ustawie z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Pastwa do Kocioa Zielonowit-
kowego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 41, poz. 254, z pn. zm.
40)
) wpro-
wadza si nastpujce zmiany:
1) w art. 14 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
3. Uczcym si w szkoach wymienionych w ust. 1 i 2 przysuguj
wiadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze rodkw publicz-
nych oraz ulgi w opatach za przejazdy rodkami publicznego
transportu zbiorowego na rwni z uczniami szk publicznych.;
2) w art. 19:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Wiernym przebywajcym w podmiotach leczniczych wykonujcych
dziaalno lecznicz w rodzaju stacjonarne i caodobowe wiad-
czenia zdrowotne w rozumieniu przepisw o dziaalnoci leczni-
czej, w zakadach wychowawczoopiekuczych, poprawczych i
karnych oraz osobom tymczasowo aresztowanym zapewnia si
prawo do wykonywania praktyk religijnych oraz korzystania z po-
sug religijnych.,
b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
5. Minister waciwy do spraw owiaty i wychowania, minister waci-
wy do spraw zdrowia, minister waciwy do spraw zabezpieczenia
spoecznego i Minister Sprawiedliwoci, po zasigniciu opinii Na-
czelnej Rady Kocioa, okrel, w drodze rozporzdzenia, sposb
organizowania nauczania kocielnego, naboestw i wykonywania
innych praktyk religijnych waciwych dla wyznania zielonowit-
kowego dzieciom i modziey przebywajcym w zakadach opie-
kuczych i wychowawczych, w podmiotach leczniczych wykonu-
jcych dziaalno lecznicz w rodzaju stacjonarne i caodobowe
wiadczenia zdrowotne oraz korzystajcym ze zorganizowanego
odpoczynku, uwzgldniajc zapewnienie dostpu wiernych do wy-
konywania praktyk religijnych oraz korzystania z posug religij-
nych..

Art. 152.
W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postpowania karnego (Dz. U. Nr 89,
poz. 555, z pn. zm.
41)
) w art. 618 w 1 pkt 9a otrzymuje brzmienie:

40)
Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 59, poz. 375, Nr 106, poz.
668 i Nr 117, poz. 756, z 2004 r. Nr 68, poz. 623 oraz z 2010 r. Nr 106, poz. 673.
41)
Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr
50, poz. 580, Nr 62, poz. 717, Nr 73, poz. 852 i Nr 93, poz. 1027, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr
106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2003 r. Nr 17, poz. 155, Nr 111, poz. 1061 i Nr 130,
poz. 1188, z 2004 r. Nr 51, poz. 514, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889, Nr 240, poz. 2405 i Nr 264,
Kancelaria Sejmu s. 85/126
2012-07-17
9a) kosztw obserwacji psychiatrycznej oskaronego, z wyczeniem na-
lenoci biegych psychiatrw,.

Art. 153.
W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90,
poz. 557, z pn. zm.
42)
) wprowadza si nastpujce zmiany:
1) w art. 56 3 otrzymuje brzmienie:
3. Praca, o ktrej mowa w 2, moe by take wykonywana na rzecz
instytucji lub organizacji reprezentujcych spoeczno lokaln
oraz w placwkach owiatowo-wychowawczych, modzieowych
orodkach wychowawczych, modzieowych orodkach socjotera-
pii, podmiotach leczniczych w rozumieniu przepisw o dziaalnoci
leczniczej, jednostkach organizacyjnych pomocy spoecznej, fun-
dacjach, stowarzyszeniach i innych instytucjach lub organizacjach
uytecznoci publicznej, nioscych pomoc charytatywn, za ich
zgod.;
2) w art. 113a 6 otrzymuje brzmienie:
6. Artykuy ywnociowe, uznane przez lekarza lub inn upowanion
osob wykonujc zawd medyczny w podmiocie leczniczym dla
osb pozbawionych wolnoci, za nienadajce si do spoycia, pod-
legaj zniszczeniu w obecnoci skazanego.;
3) w art. 115:
a) 4 otrzymuje brzmienie:
4. wiadczenia zdrowotne udzielane s skazanemu przede wszystkim
przez podmioty lecznicze dla osb pozbawionych wolnoci.,
b) w 5 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
Podmioty lecznicze inne ni podmioty, o ktrych mowa w 4, wspdziaa-
j z tymi podmiotami, w zapewnieniu skazanym wiadcze zdrowotnych,
gdy konieczne jest w szczeglnoci:,
c) 6 i 7 otrzymuj brzmienie:

poz. 2641, z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 48, poz. 461, Nr 77, poz. 680, Nr 96, poz. 821, Nr 141,
poz. 1181, Nr 143, poz. 1203, Nr 163, poz. 1363, Nr 169, poz. 1416 i Nr 178, poz. 1479, z 2006 r.
Nr 15, poz. 118, Nr 66, poz. 467, Nr 95, poz. 659, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1009 i
1013, Nr 167, poz. 1192 i Nr 226, poz. 1647 i 1648, z 2007 r. Nr 20, poz. 116, Nr 64, poz. 432, Nr
80, poz. 539, Nr 89, poz. 589, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 123, poz. 849 i Nr 128, poz.
903, z 2008 r. Nr 27, poz. 162, Nr 100, poz. 648, Nr 107, poz. 686, Nr 123, poz. 802, Nr 182, poz.
1133, Nr 208, poz. 1308, Nr 214, poz. 1344, Nr 225, poz. 1485, Nr 234, poz. 1571 i Nr 237, poz.
1651, z 2009 r. Nr 8, poz. 39, Nr 20, poz. 104, Nr 28, poz. 171, Nr 68, poz. 585, Nr 85, poz. 716,
Nr 127, poz. 1051, Nr 144, poz. 1178, Nr 168, poz. 1323, Nr 178, poz. 1375, Nr 190, poz. 1474 i
Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 7, poz. 46, Nr 98, poz. 626, Nr 106, poz. 669, Nr 122, poz. 826, Nr
125, poz. 842, Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1307 oraz z 2011 r. Nr 48, poz. 245 i 246 i Nr 53,
poz. 273.
42)
Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1999 r. Nr
83, poz. 931, z 2000 r. Nr 60, poz. 701 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 111,
poz. 1194, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 142, poz.
1380 i Nr 179, poz. 1750, z 2004 r. Nr 93, poz. 889, Nr 210, poz. 2135, Nr 240, poz. 2405, Nr 243,
poz. 2426 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1363 i Nr 178, poz. 1479, z 2006 r. Nr 104,
poz. 708 i Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 123, poz. 849, z 2008 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 214, poz.
1344, z 2009 r. Nr 8, poz. 39, Nr 22, poz. 119, Nr 62, poz. 504, Nr 98, poz. 817, Nr 108, poz. 911,
Nr 115, poz. 963, Nr 190, poz. 1475, Nr 201, poz. 1540 i Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 34, poz.
191, Nr 40, poz. 227, Nr 125, po. 842 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 39, poz. 201 i 202.
Kancelaria Sejmu s. 86/126
2012-07-17
6. W szczeglnie uzasadnionych przypadkach, dyrektor zakadu karne-
go, po zasigniciu opinii lekarza zakadu karnego, moe zezwoli
skazanemu, na jego koszt, na leczenie przez wybranego przez nie-
go innego lekarza, podmiotu innego ni okrelony w 4, oraz na
korzystanie z dodatkowych lekw i innych wyrobw medycznych.
7. Skazanemu odbywajcemu kar pozbawienia wolnoci w zakadzie
karnym typu zamknitego wiadczenia zdrowotne s udzielane w
obecnoci funkcjonariusza niewykonujcego zawodu medycznego;
na wniosek funkcjonariusza lub pracownika podmiotu leczniczego
dla osb pozbawionych wolnoci, wiadczenia zdrowotne mog
by udzielane skazanemu bez obecnoci funkcjonariusza niewyko-
nujcego zawodu medycznego.,
d) 9 i 10 otrzymuj brzmienie:
9. Minister Sprawiedliwoci w porozumieniu z ministrem waciwym
do spraw zdrowia okreli, w drodze rozporzdzenia, szczegowe
warunki, zakres i tryb udzielania wiadcze zdrowotnych przez
podmioty lecznicze dla osb pozbawionych wolnoci, majc na
uwadze konieczno zapewnienia osobom pozbawionym wolnoci
wiadcze opieki zdrowotnej take przez inne podmioty wykonuj-
ce dziaalno lecznicz, jeeli udzielenie takich wiadcze przez
podmioty lecznicze dla osb pozbawionych wolnoci nie jest mo-
liwe, w szczeglnoci z powodu braku wyposaenia zakadw kar-
nych i aresztw ledczych w specjalistyczny sprzt medyczny.
10. Minister Sprawiedliwoci oraz minister waciwy do spraw zdrowia,
okrel, w drodze rozporzdzenia, szczegowe warunki, zakres i
tryb wspdziaania podmiotw leczniczych z podmiotami, o kt-
rych mowa w 4, w zapewnieniu wiadcze zdrowotnych osobom
pozbawionym wolnoci, gdy konieczne jest w szczeglnoci na-
tychmiastowe udzielenie wiadczenia zdrowotnego ze wzgldu na
zagroenie ycia lub zdrowia osoby pozbawionej wolnoci, prze-
prowadzenie specjalistycznego badania, leczenia lub rehabilitacji
osoby pozbawionej wolnoci, a take zapewnienie wiadczenia
zdrowotnego osobie pozbawionej wolnoci korzystajcej z prze-
pustki lub czasowego zezwolenia na opuszczenie zakadu karnego
lub aresztu ledczego.;
4) w art. 115a 1 otrzymuje brzmienie:
1. Osobie pozbawionej wolnoci, w razie choroby uniemoliwiajcej
stawiennictwo w postpowaniu prowadzonym przez sd lub organ
prowadzcy postpowanie karne, na podstawie Kodeksu postpo-
wania karnego, w ktrym obecno osoby pozbawionej wolnoci
bya obowizkowa lub gdy wnosia ona o dopuszczenie do czynno-
ci, bdc uprawnion do wzicia w niej udziau lub przez sd, na
podstawie Kodeksu postpowania cywilnego, zawiadczenie
usprawiedliwiajce niestawiennictwo wystawia lekarz podmiotu, o
ktrym mowa w art. 115 4.;
5) w art. 167a:
a) 4 otrzymuje brzmienie:
4. Jeeli osoba zwolniona z zakadu karnego wymaga leczenia szpital-
nego, a jej stan zdrowia nie pozwala na przeniesienie do szpitala,
Kancelaria Sejmu s. 87/126
2012-07-17
pozostaje ona na leczeniu w zakadzie karnym do czasu, gdy jej
stan zdrowia pozwoli na takie przeniesienie.,
b) w 6 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
W wypadku, gdy dziaania administracji zakadu karnego okazay si
bezskuteczne, administracja zakadu karnego jest obowizana udzieli
zwolnionemu pomocy w udaniu si do miejsca zameldowania lub miej-
sca przebywania bez zameldowania albo podmiotu leczniczego.;
6) w art. 200 1 otrzymuje brzmienie:
1. rodki zabezpieczajce zwizane z umieszczeniem sprawcy w za-
kadzie zamknitym, przewidziane w Kodeksie karnym, wykonuje
si w podmiotach leczniczych udzielajcych wiadcze zdrowot-
nych w zakresie opieki psychiatrycznej, zwanych dalej zakadami
psychiatrycznymi, i w podmiotach leczniczych udzielajcych
wiadcze zdrowotnych w zakresie leczenia uzalenie, zwanych
dalej zakadami leczenia odwykowego.;
7) w art. 211 5 otrzymuje brzmienie:
5. Administracja aresztu ledczego jest obowizana udzieli zwalnia-
nemu pomocy w udaniu si do miejsca zameldowania lub miejsca
zamieszkania albo do podmiotu leczniczego..

Art. 154.
W ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539, z pn.
zm.
43)
) w art. 26 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. W celu zapewnienia obsugi bibliotecznej specjalnych grup uytkow-
nikw prowadzone s biblioteki w podmiotach leczniczych w ro-
zumieniu przepisw o dziaalnoci leczniczej, w domach pomocy
spoecznej, w zakadach karnych, poprawczych i schroniskach dla
nieletnich, a take w jednostkach organizacyjnych podlegych Mi-
nistrowi Obrony Narodowej i Ministrowi Spraw Wewntrznych i
Administracji..

Art. 155.
W ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o subie medycyny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr
125, poz. 1317, z 2006 r. Nr 141, poz. 1011 oraz z 2008 r. Nr 220, poz. 1416 i Nr
234, poz. 1570) wprowadza si nastpujce zmiany:
1) w art. 2 w ust. 2 pkt 1otrzymuje brzmienie:
1) podmioty wykonujce dziaalno lecznicz w celu sprawowa-
nia profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracujcymi, z wy-
czeniem pielgniarek i poonych wykonujcych zawd w for-
mach okrelonych odrbnymi przepisami, zwane dalej podsta-
wowymi jednostkami suby medycyny pracy;;
2) w art. 4 uchyla si pkt 5;
3) w art. 10 w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

43)
Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr
129, poz. 1440, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 oraz z 2006 r. Nr 220, poz.
1600.
Kancelaria Sejmu s. 88/126
2012-07-17
3) oznaczenie podmiotu tworzcego w rozumieniu przepisw o
dziaalnoci leczniczej i adres podmiotu leczniczego sprawuj-
cego profilaktyczn opiek zdrowotn nad pracujcymi, jeeli
zgoszenia dokonuje podstawowa jednostka suby medycyny
pracy niebdca lekarzem wykonujcym zawd w ramach dzia-
alnoci leczniczej jako indywidualn praktyk lekarsk, indy-
widualn specjalistyczn praktyk lekarsk lub grupow prakty-
k lekarsk;;
4) w art. 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Podstawowa jednostka suby medycyny pracy moe zleci, na pod-
stawie umowy, wykonywanie niektrych wiadcze, w szczeglno-
ci bada diagnostycznych i specjalistycznych konsultacji lekar-
skich, podmiotom wykonujcym dziaalno lecznicz uprawnio-
nym do wykonywania tych wiadcze na podstawie odrbnych
przepisw.;
5) w art. 17 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
2) wykonywanie kontroli podstawowych jednostek suby medycyny pra-
cy, w zakresie i w sposb okrelony w ustawie;;
6) w art. 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Przepisy ust. 1 oraz art. 18 i 19 nie naruszaj przepisw o kontroli wy-
konywanej na podstawie przepisw o dziaalnoci leczniczej oraz prze-
pisw o wykonywaniu zawodu lekarza lub przepisw o wykonywaniu
zawodu pielgniarki i poonej..

Art. 156.
W ustawie z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102,
poz. 643, z pn. zm.
44)
) w art. 11 w ust. 3 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
W przypadku trwaej niezdolnoci do penienia obowizkw ze wzgldu na
stan zdrowia, Trybuna moe zwrci si do odpowiedniego podmiotu wyko-
nujcego dziaalno lecznicz o wyraenie opinii o stanie zdrowia sdziego
Trybunau..

Art. 157.
W ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sdowym (Dz. U. z
2007 r. Nr 168, poz. 1186, z pn. zm.
45)
) wprowadza si nastpujce zmiany:
1) w art. 1 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
2) rejestru stowarzysze, innych organizacji spoecznych i zawo-
dowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakadw
opieki zdrowotnej;;
2) w art. 4 ust. 4a otrzymuje brzmienie:

44)
Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz.
638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, z 2005 r. Nr 169, poz. 1417, z 2009 r. Nr 56, poz. 459 i Nr 178,
poz. 1375 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1307.
45)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz.
888, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341, Nr 53, poz. 434 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr
28, poz. 146 i Nr 96, poz. 620 oraz z 2011 r. Nr 92, poz. 531.
Kancelaria Sejmu s. 89/126
2012-07-17
4a. Centralna Informacja bezpatnie udostpnia, w oglnodostpnych
sieciach informatycznych, podstawowe informacje o podmiotach
wpisanych do rejestru przedsibiorcw i do rejestru stowarzysze,
innych organizacji spoecznych i zawodowych, fundacji oraz sa-
modzielnych publicznych zakadw opieki zdrowotnej, w tym
rwnie o organizacjach i podmiotach, ktre uzyskay status orga-
nizacji poytku publicznego.;
3) tytu rozdziau 3 otrzymuje brzmienie:
Rejestr stowarzysze, innych organizacji spoecznych i zawodowych,
fundacji oraz samodzielnych publicznych zakadw opieki zdrowot-
nej;
4) w art. 49 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Stowarzyszenia, inne organizacje spoeczne i zawodowe, fundacje
oraz samodzielne publiczne zakady opieki zdrowotnej podlegaj
obowizkowi wpisu do rejestru stowarzysze, innych organizacji
spoecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicz-
nych zakadw opieki zdrowotnej, zgodnie z przepisami rozdziau
2, jeeli przepisy ponisze nie stanowi inaczej.;
5) art. 49a otrzymuje brzmienie:
Art. 49a. 1. Do rejestru stowarzysze, innych organizacji spoecznych i zawo-
dowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakadw opieki
zdrowotnej wpisuje si take organizacje poytku publicznego, je-
eli nie maj, z innego tytuu, obowizku dokonania wpisu do Kra-
jowego Rejestru Sdowego po spenieniu wymaga, o ktrych
mowa w art. 20 lub art. 21 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie.
2. Z wpisem, o ktrym mowa w ust. 1, nie wie si nabycie osobo-
woci prawnej przez tak organizacj, a w dziale 1 rejestru stowa-
rzysze, innych organizacji spoecznych i zawodowych, fundacji
oraz samodzielnych publicznych zakadw opieki zdrowotnej
ujawnia si informacj, e organizacja poytku publicznego nie po-
siada osobowoci prawnej.;
6) art. 50 otrzymuje brzmienie:
Art.50. Jeeli podmiot wpisany do rejestru, o ktrym mowa w art. 49 ust. 1,
podejmuje dziaalno gospodarcz, podlega obowizkowi wpisu tak-
e do rejestru przedsibiorcw, z wyjtkiem samodzielnego publicz-
nego zakadu opieki zdrowotnej.;
7) w art. 52 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
4. Przy rejestracji stowarzysze, innych organizacji spoecznych i zawo-
dowych, fundacji, samodzielnych publicznych zakadw opieki
zdrowotnej w dziale 1 wpisuje si organ sprawujcy nadzr.;
8) art. 53 otrzymuje brzmienie:
Art. 53. Przy rejestracji samodzielnych publicznych zakadw opieki zdrowot-
nej w dziale 1 wpisuje si oznaczenie podmiotu tworzcego, w rozu-
mieniu przepisw o dziaalnoci leczniczej, a w dziale 2 nazwisko i
imiona kierownika samodzielnego publicznego zakadu opieki zdro-
wotnej i jego kwalifikacje oraz skad rady spoecznej, jeeli jest powo-
ana.;
Kancelaria Sejmu s. 90/126
2012-07-17
9) art. 54 otrzymuje brzmienie:
Art. 54. Minister Sprawiedliwoci okreli, w drodze rozporzdzenia, szczeg-
owy sposb prowadzenia rejestru stowarzysze, innych organizacji
spoecznych i zawodowych, fundacji, samodzielnych publicznych za-
kadw opieki zdrowotnej oraz szczegow tre wpisw w tym reje-
strze, kierujc si potrzeb zapewnienia przejrzystoci rejestru..

Art. 158.
W ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej subie krwi (Dz. U. Nr 106, poz.
681, z pn. zm.
46)
) wprowadza si nastpujce zmiany:
1) w art. 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Organy pastwowe i samorzdowe, Polski Czerwony Krzy, organi-
zacje honorowych dawcw krwi, podmioty lecznicze w rozumieniu
przepisw o dziaalnoci leczniczej, osoby wykonujce zawody
medyczne oraz rodki masowego przekazu powinny popiera dzia-
ania publicznej suby krwi w zakresie propagowania, rozwijania
dobrowolnego i bezpatnego oddawania krwi i stwarzania sprzyja-
jcych temu warunkw.;
2) art. 20 otrzymuje brzmienie:
Art. 20. Podmiot leczniczy wykonujcy stacjonarne i caodobowe wiadczenia
zdrowotne nie moe uzaleni zastosowania w leczeniu krwi od odda-
nia krwi przez inn osob.;
3) w art. 21:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Przetoczenia krwi mog dokonywa wycznie:
1) lekarz wykonujcy zawd w podmiocie leczniczym wykonuj-
cym dziaalno lecznicz w rodzaju stacjonarne i caodobowe
wiadczenia zdrowotne,
2) na zlecenie lekarza pielgniarka lub poona wykonujca zawd
w podmiocie leczniczym wykonujcym dziaalno lecznicz w
rodzaju stacjonarne i caodobowe wiadczenia zdrowotne, pod
warunkiem e odbya organizowane przez regionalne centrum,
Wojskowe Centrum lub Centrum MSWiA odpowiednie prze-
szkolenie praktyczne i teoretyczne potwierdzone zawiadcze-
niem.,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
3. Minister waciwy do spraw zdrowia okreli, w drodze rozporzdze-
nia, sposb i organizacj leczenia krwi w podmiotach leczniczych
wykonujcych dziaalno lecznicz w rodzaju stacjonarne i cao-
dobowe wiadczenia zdrowotne, w ktrych przebywaj pacjenci ze
wskazaniami do leczenia krwi i jej skadnikami, uwzgldniajc
zadania: kierownika tego podmiotu, ordynatora oddziau, lekarzy i
pielgniarek, sposb powoywania banku krwi w tym podmiocie
oraz jego lokalizacj i organizacj pracy, a take sposb sprawo-

46)
Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 117, poz. 756, z 2001 r. Nr
126, poz. 1382, z 2003 r. Nr 223, poz. 2215, z 2007 r. Nr 166, poz. 1172 oraz z 2010 r. Nr 96, poz.
620.
Kancelaria Sejmu s. 91/126
2012-07-17
wania nadzoru nad dziaaniem banku krwi w podmiocie leczni-
czym wykonujcym dziaalno lecznicz w rodzaju stacjonarne i
caodobowe wiadczenia zdrowotne, w ktrym przebywaj pacjen-
ci ze wskazaniami do leczenia krwi i jej skadnikami oraz stoso-
waniem leczenia krwi i jej skadnikami w tym podmiocie, kierujc
si potrzeb zapewnienia odpowiedniego poziomu leczenia krwi i
jej skadnikami.;
4) art. 22 otrzymuje brzmienie:
Art. 22. 1. Podmiot leczniczy wykonujcy dziaalno lecznicz w rodzaju sta-
cjonarne i caodobowe wiadczenia zdrowotne jest obowizany na-
tychmiast powiadomi jednostk organizacyjn publicznej suby
krwi, ktra dostarczya krew, o kadym przypadku wystpienia za-
graajcego yciu bd zdrowiu odczynu lub wstrzsu w trakcie
przetaczania krwi lub po przetoczeniu oraz o kadym przypadku
podejrzenia lub stwierdzenia choroby, ktra moe by spowodo-
wana przetoczeniem.
2. Jednostka organizacyjna publicznej suby krwi, o ktrej mowa w
ust. 1, jest obowizana przeprowadzi, we wspdziaaniu z pod-
miotem leczniczym wykonujcym dziaalno lecznicz w rodzaju
stacjonarne i caodobowe wiadczenia zdrowotne, odpowiednie po-
stpowanie wyjaniajce w celu ustalenia przyczyny wystpienia
przypadkw, o ktrych mowa w ust. 1, i podj stosowne dziaania
zapobiegawcze.;
5) w art. 23 ust. 35 otrzymuj brzmienie:
3. Regionalne centra s:
1) spkami kapitaowymi, o ktrych mowa w przepisach o dziaal-
noci leczniczej,
2) samodzielnymi publicznymi zakadami opieki zdrowotnej
tworzonymi przez Skarb Pastwa reprezentowany przez ministra
waciwego do spraw zdrowia, i s dofinansowywane w formie do-
tacji z budetu pastwa, z czci bdcej w dyspozycji ministra wa-
ciwego do spraw zdrowia, w zakresie zada okrelonych w art. 27
pkt 37.
4. Wojskowe Centrum jest:
1) samodzielnym publicznym zakadem opieki zdrowotnej tworzo-
nym przez Ministra Obrony Narodowej, i jest dofinansowywane
z budetu pastwa, z czci bdcej w dyspozycji Ministra
Obrony Narodowej, w zakresie zada okrelonych w art. 27 pkt
36, zwizanych z obronnoci pastwa, w tym zada mobiliza-
cyjnych albo
2) podmiotem leczniczym prowadzonym w formie jednostki bu-
detowej tworzonym przez Ministra Obrony Narodowej.
5. Centrum MSWiA jest:
1) samodzielnym publicznym zakadem opieki zdrowotnej, two-
rzonym przez ministra waciwego do spraw wewntrznych albo
2) spk kapitaow, o ktrej mowa w przepisach o dziaalnoci
leczniczej, tworzon przez ministra waciwego do spraw we-
wntrznych
Kancelaria Sejmu s. 92/126
2012-07-17
i jest dofinansowywane z budetu pastwa, z czci bdcej w
dyspozycji ministra waciwego do spraw wewntrznych, w za-
kresie zada okrelonych w art. 27 pkt 36.;
6) w art. 27 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
6) zaopatrywanie podmiotw leczniczych w krew i jej skadniki
oraz w produkty krwiopochodne,;
7) art. 28 otrzymuje brzmienie:
Art. 28. Przepisy art. 25 pkt 8 i 9 oraz art. 27 pkt 10 nie naruszaj przepisw o
nadzorze nad podmiotami leczniczymi i kontroli tych podmiotw oraz
przepisw o wykonywaniu zawodu lekarza lub przepisw o wykony-
waniu zawodw pielgniarki i poonej.;
8) w art. 29 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
Jednostki organizacyjne publicznej suby krwi, w celu wykonywania nadzo-
ru specjalistycznego, dokonuj kontroli i oceny dziaalnoci podmiotu lecz-
niczego oraz innego podmiotu prowadzcego dziaalno w dziedzinie
krwiolecznictwa na zasadach okrelonych w przepisach o dziaalnoci lecz-
niczej, w szczeglnoci w zakresie:.

Art. 159.
W ustawie z dnia 23 wrzenia 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania si przez to terytorium
(Dz. U. Nr 93, poz. 1063, z pn. zm.
47)
) w art. 18 ust. 1 i 2 otrzymuj brzmienie:
1. onierze wojsk obcych i ich personel cywilny korzystaj ze wiad-
cze zdrowotnych udzielanych przez podmioty wykonujce dzia-
alno lecznicz za odpatnoci, na zasadach okrelonych w od-
rbnych przepisach dla osb nieuprawnionych.
2. Nalenoci za wiadczenia zdrowotne, o ktrych mowa w ust. 1, po-
krywa Minister Obrony Narodowej, ktry wystpuje nastpnie do
strony wysyajcej o zwrot poniesionych kosztw, wskazujc ter-
min i sposb zapaty nalenoci..

Art. 160.
W ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz. U. z 2007 r. Nr 42,
poz. 276, z pn. zm.
48)
) w art. 3 pkt 7a otrzymuje brzmienie:
7a) jednostka ochrony zdrowia podmiot leczniczy wykonujcy
dziaalno lecznicz w rozumieniu przepisw o dziaalnoci
leczniczej z wykorzystaniem promieniowania jonizujcego;.

Art. 161.
W ustawie z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach (Dz. U. Nr 42, poz. 473, z pn.
zm.
49)
) w art. 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

47)
Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 536 i Nr 210, poz.
2036, z 2004 r. Nr 172, poz. 1805 oraz z 2010 r. Nr 122, poz. 825.
48)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 93, poz.
583 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 107, poz.
679.
Kancelaria Sejmu s. 93/126
2012-07-17
2. Informacje dotyczce skadu kosmetykw s udostpniane organom
Pastwowej Inspekcji Sanitarnej, podmiotom wykonujcym dzia-
alno lecznicz, w rozumieniu przepisw o dziaalnoci leczni-
czej, a w szczeglnoci podmiotom leczniczym oraz lekarzom i le-
karzom dentystom prowadzcym indywidualn praktyk lekarsk,
wycznie w celu podjcia natychmiastowego i waciwego lecze-
nia, jeeli zachodzi podejrzenie, e stosowanie kosmetyku byo
przyczyn zachorowania..

Art. 162.
W ustawie z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z pn. zm.
50)
) w
art. 3 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
5) lecznictwo zamknite podmioty lecznicze wykonujce dziaalno leczni-
cz w rodzaju stacjonarne i caodobowe wiadczenia zdrowotne w rozumie-
niu przepisw o dziaalnoci leczniczej;.

Art. 163.
W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2004 r. Nr
144, poz. 1529, z 2005 r. Nr 119, poz. 1015, z 2006 r. Nr 117, poz. 790 oraz z 2009 r.
Nr 76, poz. 641) wprowadza si nastpujce zmiany:
1) w art. 17 ust. 1 i 2 otrzymuj brzmienie:
1. Laboratorium jest przedsibiorstwem podmiotu leczniczego w rozu-
mieniu przepisw ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziaalnoci
leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654).
2. Laboratorium moe by take jednostk organizacyjn przedsibior-
stwa podmiotu leczniczego, instytutu badawczego albo uczelni me-
dycznej.;
2) art. 20 otrzymuje brzmienie:
Art. 20. Podmiot, ktry utworzy lub zlikwidowa laboratorium w trybie prze-
pisw ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziaalnoci leczniczej, w
terminie 14 dni od daty odpowiedniego wpisu do rejestru, o ktrym
mowa w tej ustawie, skada wniosek o wpis lub wykrelenie z ewiden-
cji..

Art. 164.
W ustawie z dnia 6 wrzenia 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr
45, poz. 271, z pn. zm.
51)
) wprowadza si nastpujce zmiany:

49)
Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 73, poz. 659, Nr 189, poz.
1852 i Nr 208, poz. 2019, z 2004 r. Nr 213, poz. 2158, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 20, poz. 106 i
Nr 91, poz. 740, z 2010 r. Nr 107, poz. 679 oraz z 2011 r. Nr 63, poz. 322.
50)
Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2003 r. Nr
137, poz. 1302, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 210, poz. 2135, z 2007 r. Nr 166, poz. 1172, z 2008
r. Nr 157, poz. 976, z 2009 r. Nr 118, poz. 989, z 2010 r. Nr 107, poz. 679 i Nr 197, poz. 1309 oraz
z 2011 r. Nr 5, poz. 13.
51)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz.
1505 i Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 92, poz. 753, Nr 95, poz.
788 i Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 78, poz. 513 i Nr 107, poz. 679 oraz z 2011 r. Nr 63, poz. 322,
Nr 82, poz. 451 i Nr 106, poz. 622.
Kancelaria Sejmu s. 94/126
2012-07-17
1) w art. 2 pkt 2a otrzymuje brzmienie:
2a) badaczem jest lekarz albo lekarz dentysta, jeeli badanie kli-
niczne dotyczy stomatologii, albo lekarz weterynarii w przy-
padku badania klinicznego weterynaryjnego, posiadajcy prawo
wykonywania zawodu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
oraz odpowiednio wysokie kwalifikacje zawodowe, wiedz na-
ukow i dowiadczenie w pracy z pacjentami, niezbdne do
prowadzonego badania klinicznego lub badania klinicznego we-
terynaryjnego, odpowiedzialny za prowadzenie tych bada w
danym orodku; jeeli badanie kliniczne lub badanie kliniczne
weterynaryjne jest prowadzone przez zesp osb, badacz wy-
znaczony przez sponsora, za zgod kierownika podmiotu lecz-
niczego w rozumieniu przepisw o dziaalnoci leczniczej, w
ktrym prowadzone jest badanie kliniczne, jest kierownikiem
zespou odpowiedzialnym za prowadzenie tego badania w da-
nym orodku;;
2) w art. 3 w ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
3) produkty radiofarmaceutyczne przygotowywane w momencie
stosowania w upowanionych podmiotach leczniczych, z do-
puszczonych do obrotu generatorw, zestaww, radionuklidw i
prekursorw, zgodnie z instrukcj wytwrcy, oraz radionuklidy
w postaci zamknitych rde promieniowania;;
3) w art. 54 w ust. 4 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
Przepis ust. 3 stosuje si rwnie do prbek dostarczanych do lekarza i zasto-
sowanych do leczenia pacjentw w podmiotach leczniczych wykonujcych
stacjonarne i caodobowe wiadczenia zdrowotne.;
4) w art. 86 w ust. 3 po pkt 3 dodaje si pkt 3a w brzmieniu:
3a) sporzdzanie produktw radiofarmaceutycznych na potrzeby
udzielania wiadcze pacjentom danego podmiotu lecznicze-
go;;
5) w art. 87:
a) w ust. 1 pkt 2 i 3 otrzymuj brzmienie:
2) szpitalne, zaopatrujce szpitale lub inne przedsibiorstwa pod-
miotw leczniczych wykonujcych stacjonarne i caodobowe
wiadczenia zdrowotne;
3) zakadowe, zaopatrujce w podmiotach leczniczych wykonuj-
cych dziaalno lecznicz, utworzonych przez Ministra Obrony
Narodowej i Ministra Sprawiedliwoci, gabinety, pracownie,
izby chorych i oddziay terapeutyczne, a take inne przedsi-
biorstwa podmiotw leczniczych wykonujcych stacjonarne i
caodobowe wiadczenia zdrowotne;,
b) po ust. 2 dodaje si ust. 2a w brzmieniu:
2a. Apteki szpitalne tworzy si w szpitalach lub innych przedsibior-
stwach podmiotw leczniczych, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 2.,
c) uchyla si ust. 3,
d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
4. W szpitalach i innych przedsibiorstwach podmiotw leczni-
czych, w ktrych nie utworzono apteki szpitalnej, tworzy si dzia
Kancelaria Sejmu s. 95/126
2012-07-17
farmacji szpitalnej, do ktrego naley wykonywanie zada okre-
lonych w art. 86 ust. 2 pkt 1 i 4, ust. 3 pkt 5, 7, 9 i 10 oraz ust. 4,
ktry peni funkcj apteki szpitalnej.;
6) w art. 106 ust. 2 i 3 otrzymuj brzmienie:
2. Zgoda, o ktrej mowa w ust. 1, jest udzielana na wniosek kierownika
podmiotu leczniczego wykonujcego stacjonarne i caodobowe
wiadczenia zdrowotne, w ktrym ma zosta uruchomiona apteka
szpitalna.
3. Apteka szpitalna moe zaopatrywa w leki podmioty lecznicze wyko-
nujce stacjonarne i caodobowe wiadczenia zdrowotne, na pod-
stawie umowy, zawartej przez uprawnione do tego podmioty, pod
warunkiem e nie wpynie to negatywnie na prowadzenie podsta-
wowej dziaalnoci apteki.;
7) w art. 107 w ust. 2 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:
a) oznaczenie podmiotu leczniczego wykonujcego stacjonarne
i caodobowe wiadczenia zdrowotne,;
8) w art. 108 w ust. 4 pkt 1 i 2 otrzymuj brzmienie:
1) wstrzymania lub wycofania z obrotu lub stosowania produktw
leczniczych w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia, e dany
produkt nie jest dopuszczony do obrotu w Rzeczypospolitej Pol-
skiej;
2) wstrzymania lub wycofania z obrotu lub stosowania produktw
leczniczych w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia, e dany
produkt nie odpowiada ustalonym dla niego wymaganiom jako-
ciowym;;
9) w art. 109 w pkt 12 kropk zastpuje si rednikiem i dodaje pkt 13 w
brzmieniu:
13) kontrolowanie dziaw farmacji szpitalnej, o ktrych mowa w art. 87
ust. 4, w zakresie wiadczenia usug farmaceutycznych.;
10) w art. 118:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Nadzr nad wytwarzaniem i obrotem produktami leczniczymi i wy-
robami medycznymi w podmiotach leczniczych nadzorowanych
przez Ministra Obrony Narodowej sprawuj wyznaczone przez te-
go ministra podlege mu jednostki organizacyjne, uwzgldniajc
zasady Dobrej Praktyki Wytwarzania oraz Dobrej Praktyki Dystry-
bucyjnej.,
b) ust. 5 i 6 otrzymuj brzmienie:
5. Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z ministrem waci-
wym do spraw zdrowia, w drodze rozporzdzenia, wyznacza orga-
ny wojskowe sprawujce nadzr nad wytwarzaniem i obrotem pro-
duktami leczniczymi i wyrobami medycznymi w podmiotach lecz-
niczych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej i jed-
nostkach wojskowych, uwzgldniajc w szczeglnoci zadania,
kompetencje i wymagania fachowe niezbdne do sprawowania
nadzoru.
6. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem waciwym
do spraw zdrowia okreli, w drodze rozporzdzenia, formy wsp-
Kancelaria Sejmu s. 96/126
2012-07-17
pracy z Inspekcj Farmaceutyczn organw wojskowych sprawuj-
cych nadzr nad wytwarzaniem i obrotem produktami leczniczymi,
z wyczeniem produktw leczniczych weterynaryjnych, i wyro-
bami medycznymi w podmiotach leczniczych nadzorowanych
przez Ministra Obrony Narodowej i jednostkach wojskowych,
uwzgldniajc:
1) sposb wzajemnego przekazywania informacji z zakresu, o kt-
rym mowa w ust. 1,
2) zakres wsppracy,
3) warunki i sposb organizacji, uczestnictwa i prowadzenia
wsplnych szkole
kierujc si potrzeb zapewnienia efektywnoci wsppracy..

Art. 165.
W ustawie z dnia 30 padziernika 2002 r. o zaopatrzeniu z tytuu wypadkw lub cho-
rb zawodowych powstaych w szczeglnych okolicznociach (Dz. U. Nr 199, poz.
1674, z pn. zm.
52)
) w art. 2 w ust. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie:
9) przy pracy wykonywanej w ramach terapii zajciowej w jednostkach organi-
zacyjnych pomocy spoecznej oraz podmiotach leczniczych niebdcych
przedsibiorcami, o ktrych mowa w przepisach o dziaalnoci leczniczej;.

Art. 166.
W ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolon-
tariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) w art. 42 w ust. 1 pkt 3 na kocu dodaje
si przecinek i dodaje pkt 4 w brzmieniu:
4) podmiotw leczniczych w rozumieniu przepisw o dziaalnoci leczniczej w
zakresie wykonywanej przez nie dziaalnoci leczniczej.

Art. 167.
W ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o dziaalnoci ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r.
Nr 11, poz. 66, z pn. zm.
53)
) w art. 22:
1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Zakad ubezpiecze moe uzyska odpatnie od podmiotw wykonu-
jcych dziaalno lecznicz w rozumieniu przepisw o dziaalno-
ci leczniczej, ktre udzielay wiadcze zdrowotnych ubezpieczo-
nemu lub osobie, na rachunek ktrej ma zosta zawarta umowa
ubezpieczenia, informacje o okolicznociach zwizanych z ocen
ryzyka ubezpieczeniowego i weryfikacj podanych przez t osob
danych o jej stanie zdrowia, ustaleniem prawa tej osoby do wiad-
czenia z zawartej umowy ubezpieczenia i wysokoci tego wiad-

52)
Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 83, poz. 760, Nr 96, poz. 874
i Nr 122, poz. 1143, z 2004 r. Nr 121, poz. 1264 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 164, poz. 1366
oraz z 2009 r. Nr 99, poz. 825, Nr 126, poz. 1040 i Nr 127, poz. 1052.
53)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 81, poz.
530, Nr 126, poz. 853 i Nr 127, poz. 858 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 80, poz. 432 i Nr 106,
poz. 622.
Kancelaria Sejmu s. 97/126
2012-07-17
czenia, a take informacje o przyczynie mierci ubezpieczonego, z
wyczeniem wynikw bada genetycznych.;
2) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
4. Podmioty wykonujce dziaalno lecznicz s obowizane przekaza
posiadane informacje, o stanie zdrowia ubezpieczonego lub osoby,
na rachunek ktrej ma zosta zawarta umowa ubezpieczenia, za-
kadowi ubezpiecze, ktry o te informacje wystpuje, w terminie
nie duszym ni 14 dni od daty otrzymania wystpienia zakadu
ubezpiecze o przekazanie informacji.;
3) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
6. Minister waciwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem
waciwym do spraw instytucji finansowych, okreli, w drodze
rozporzdzenia, szczegowy zakres i tryb udzielania zakadom
ubezpiecze przez podmioty wykonujce dziaalno lecznicz, in-
formacji o stanie zdrowia ubezpieczonych lub osb na rzecz kt-
rych ma zosta zawarta umowa ubezpieczenia, a take sposb usta-
lania wysokoci opat za udzielenie tych informacji, uwzgldniajc,
niezbdny dla oceny ryzyka ubezpieczeniowego, zakres tych in-
formacji oraz zastosowanie odpowiedniej stawki skadki dla okre-
lenia odpowiedzialnoci zakadu ubezpiecze..

Art. 168.
W ustawie z dnia 11 wrzenia 2003 r. o subie wojskowej onierzy zawodowych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593, z pn. zm.
54)
) wprowadza si nastpujce zmiany:
1) po art. 22 dodaje si art. 22a w brzmieniu:
Art.22a. onierz zawodowy moe peni zawodow sub wojskow na sta-
nowiskach subowych w spkach kapitaowych wykonujcych dzia-
alno lecznicz, utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej
oraz w podmiotach leczniczych niebdcych przedsibiorcami, dla
ktrych Minister Obrony Narodowej jest podmiotem tworzcym w ro-
zumieniu przepisw o dziaalnoci leczniczej.;
2) w art. 86 ust. 9 otrzymuje brzmienie:
9. Dieta nie przysuguje za czas pobytu w staym miejscu penienia
suby, miejscu zamieszkania lub na leczeniu w podmiocie leczni-
czym wykonujcym dziaalno lecznicz w rodzaju stacjonarne i
caodobowe wiadczenia zdrowotne, a take jeeli na podstawie
odrbnych przepisw onierz z tytuu odbywania podry subo-
wej otrzyma bezpatne wyywienie lub rwnowanik pieniny w
zamian za wyywienie..

54)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz.
679, Nr 113, poz. 745, Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr
22, poz. 114.
Kancelaria Sejmu s. 98/126
2012-07-17

Art. 169.
W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o subie zastpczej (Dz. U. Nr 223, poz.
2217, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2009 r. Nr 22, poz. 120 oraz z 2011 r. Nr 106,
poz. 622) wprowadza si nastpujce zmiany:
1) w art. 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
3. Sub zastpcz odbywa si w pastwowych i samorzdowych jed-
nostkach organizacyjnych, podmiotach leczniczych niebdcych
przedsibiorcami, o ktrych mowa w przepisach o dziaalnoci
leczniczej, oraz w organizacjach poytku publicznego, zwanych
dalej podmiotami.;
2) w art. 7 w ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
2) zmieni form organizacyjn na inn ni okrelona w art. 2 ust. 3..

Art. 170.
W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug (Dz. U. Nr 54, poz.
535, z pn. zm.
55)
) w art. 43 w ust. 1:
1) pkt 18 otrzymuje brzmienie:
18) usugi w zakresie opieki medycznej, suce profilaktyce, zachowaniu,
ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostaw towarw i
wiadczenie usug cile z tymi usugami zwizane, wykonywane w
ramach dziaalnoci leczniczej przez podmioty lecznicze;;
2) pkt 18a otrzymuje brzmienie:
18a) usugi w zakresie opieki medycznej, suce profilaktyce, zachowa-
niu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostaw towa-
rw i wiadczenie usug cile z tymi usugami zwizane, wiadczone
na rzecz podmiotw leczniczych na terenie ich przedsibiorstw, w kt-
rych wykonywana jest dziaalno lecznicza;;
3) pkt 19 otrzymuje brzmienie:
19) usugi w zakresie opieki medycznej, suce profilaktyce, zachowaniu,
ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, wiadczone w ramach
wykonywania zawodw:
a) lekarza i lekarza dentysty,
b) pielgniarki i poonej,
c) medycznych, o ktrych mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r. o dziaalnoci leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz.
654),
d) psychologa;.

55)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz.
113, Nr 90, poz. 756, Nr 143, poz. 1199 i Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 143, poz. 1028 i 1029, z
2007 r. Nr 168, poz. 1187 i Nr 192, poz. 1382, z 2008 r. Nr 74, poz. 444, Nr 130, poz. 826, Nr
141, poz. 888 i Nr 209, poz. 1320, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 116, poz. 979, Nr 195, poz. 1504, Nr
201, poz. 1540 i Nr 215, poz. 1666, z 2010 r. Nr 57, poz. 357, Nr 75, poz. 473, Nr 107, poz. 679,
Nr 226, poz. 1476, Nr 238, poz. 1578, Nr 247, poz. 1652 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 64,
poz. 332 i Nr 106, poz. 622.
Kancelaria Sejmu s. 99/126
2012-07-17

Art. 171.
W ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dziaalnoci gospodarczej (Dz. U. z
2010 r. Nr 220, poz. 1447 i Nr 239, poz. 1593 oraz z 2011 r. Nr 85, poz. 459 i Nr
106, poz. 622) po art. 84a dodaje si art. 84aa w brzmieniu:
Art. 84aa. Przepisw art. 79, art. 80a, art. 82 i art. 83 ustawy nie stosuje si w
odniesieniu do kontroli dziaalnoci leczniczej dokonywanej przez or-
gan prowadzcy rejestr, ministra waciwego do spraw zdrowia, wo-
jewod i pomiot tworzcy w zakresie zada okrelonych w przepisach
o dziaalnoci leczniczej..

Art. 172.
W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowa-
nych ze rodkw publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z pn. zm.
56)
)
wprowadza si nastpujce zmiany:
1) w art. 5:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
2) apteka aptek oglnodostpn, aptek zakadow prowadzon
w podmiocie leczniczym w rozumieniu przepisw o dziaalnoci
leczniczej, nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej,
Ministra Sprawiedliwoci albo ministra waciwego do spraw
wewntrznych lub punkt apteczny;,
b) po pkt 33 dodaje si pkt 33a w brzmieniu:
33a) transport sanitarny przewz osb albo materiaw biolo-
gicznych i materiaw wykorzystywanych do udzielania wiad-
cze zdrowotnych, wymagajcych specjalnych warunkw
transportu;,
c) w pkt 41:
lit. a otrzymuje brzmienie:
a) podmiot wykonujcy dziaalno lecznicz w rozumieniu przepi-
sw o dziaalnoci leczniczej,,
uchyla si lit. c;
2) w art. 12 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
Przepisy ustawy nie naruszaj przepisw o wiadczeniach opieki zdrowotnej
udzielanych bezpatnie bez wzgldu na uprawnienia z tytuu ubezpieczenia
zdrowotnego na podstawie:;
3) w art. 21:

56)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz.
1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r.
Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800,
Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr
178, poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857,
Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578 i
Nr 257, poz. 1723 i 1725 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 73, poz. 390, Nr 81, poz. 440 i Nr 106,
poz. 622.
Kancelaria Sejmu s. 100/126
2012-07-17
a) ust. 2a otrzymuje brzmienie:
2a. W przypadku gdy zesp oceny przyj dziaa przy samodzielnym
publicznym zakadzie opieki zdrowotnej albo jednostce budetowej
rada spoeczna, o ktrej mowa w art. 48 ustawy z dnia 15 kwietnia
2011 r. o dziaalnoci leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654), moe
wyznaczy do zespou oceny przyj swojego przedstawiciela wy-
konujcego zawd medyczny i niebdcego zatrudnionym u tego
wiadczeniodawcy.,
b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
7. Jeeli u wiadczeniodawcy, o ktrym mowa w ust. 1 pkt 1, dziaa ze-
sp zarzdzania jakoci, speniajcy warunki okrelone w ust. 2,
wykonuje on zadania, o ktrych mowa w ust. 4 i 5.;
4) po art. 33 dodaje si art. 33a w brzmieniu:
Art. 33a. 1. wiadczeniobiorcy przysuguj wiadczenia pielgnacyjne lub
opiekucze w ramach opieki dugoterminowej, na podstawie skie-
rowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
2. Minister waciwy do spraw zdrowia, po zasigniciu opinii Preze-
sa Funduszu oraz Naczelnej Rady Lekarskiej i Naczelnej Rady Pie-
lgniarek i Poonych, okreli w drodze rozporzdzenia:
1) sposb i tryb kierowania osb do zakadw opiekuczo-
leczniczych i pielgnacyjno-opiekuczych,
2) dokumentacj wymagan przy kierowaniu osb do zakadw
opiekuczo-leczniczych i pielgnacyjno-opiekuczych, w tym
wzory: wniosku o wydanie skierowania do zakadu, zawiad-
czenia lekarskiego oraz wywiadu pielgniarskiego,
3) sposb ustalania odpatnoci za pobyt w zakadach opiekuczo-
leczniczych i pielgnacyjno-opiekuczych
uwzgldniajc konieczno ujednolicenia trybu kierowania do za-
kadw oraz moliwo weryfikacji celowoci skierowania do za-
kadw.;
5) art. 35 otrzymuje brzmienie:
Art.35. wiadczeniobiorcy przyjtemu do szpitala lub innego przedsibiorstwa
podmiotu leczniczego wykonujcego dziaalno lecznicz w rodzaju
stacjonarne i caodobowe wiadczenia zdrowotne w rozumieniu prze-
pisw o dziaalnoci leczniczej oraz przy wykonywaniu zabiegw
leczniczych i pielgnacyjnych, diagnostycznych i rehabilitacyjnych
przez podmioty uprawnione do udzielania wiadcze, a take przy
udzielaniu przez te podmioty pomocy w stanach nagych, zapewnia si
bezpatnie leki i wyroby medyczne, jeeli s one konieczne do wyko-
nania wiadczenia.;
6) w art. 41 ust. 1 i 2 otrzymuj brzmienie:
1. wiadczeniobiorcy, na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia
zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego, przysuguje
bezpatny przejazd rodkami transportu sanitarnego, w tym lotni-
czego, do najbliszego podmiotu leczniczego, o ktrym mowa w
przepisach o dziaalnoci leczniczej, udzielajcego wiadcze we
waciwym zakresie, i z powrotem, w przypadkach:
Kancelaria Sejmu s. 101/126
2012-07-17
1) koniecznoci podjcia natychmiastowego leczenia w podmiocie
leczniczym;
2) wynikajcych z potrzeby zachowania cigoci leczenia.
2. wiadczeniobiorcy, na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia
zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego, przysuguje
bezpatny przejazd rodkami transportu sanitarnego w przypadku
dysfunkcji narzdu ruchu uniemoliwiajcej korzystanie ze rod-
kw transportu publicznego, w celu odbycia leczenia do najbli-
szego podmiotu leczniczego udzielajcego wiadcze we waci-
wym zakresie, i z powrotem.;
7) w art. 47a ust. 1 i 2 otrzymuj brzmienie:
1. wiadczeniobiorca bdcy ywym dawc narzdu w rozumieniu
przepisw ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowy-
waniu i przeszczepianiu komrek, tkanek i narzdw (Dz. U. Nr
169, poz. 1411, z 2009 r. Nr 141, poz. 1149 oraz z 2010 r. Nr 182,
poz. 1228) ma prawo do bada majcych na celu monitorowanie
jego stanu zdrowia przeprowadzanych przez podmiot leczniczy,
ktry dokona pobrania narzdu, co 12 miesicy od dnia pobrania
narzdu, nie duej jednak ni przez 10 lat.
2. Podmiot leczniczy, ktry dokona pobrania narzdu, przekazuje nie-
zwocznie wyniki bada, o ktrych mowa w ust. 1, do rejestru y-
wych dawcw prowadzonego na podstawie przepisw ustawy, o
ktrej mowa w ust. 1.;
8) w art. 97 ust. 6 i 7 otrzymuj brzmienie:
6. Fundusz nie moe by wacicielem podmiotw wykonujcych dzia-
alno lecznicz w rozumieniu przepisw o dziaalnoci leczni-
czej.
7. Zadania Funduszu okrelone w ust. 3 pkt 1, 2, 4 i 6 w odniesieniu do
podmiotw leczniczych nadzorowanych przez Ministra Obrony
Narodowej, Ministra Sprawiedliwoci i ministra waciwego do
spraw wewntrznych realizuje komrka organizacyjna oddziau
wojewdzkiego Funduszu, o ktrej mowa w art. 96 ust. 4.;
9) w art. 112 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
3) czonkami organw lub pracownikami podmiotw tworzcych
w rozumieniu przepisw o dziaalnoci leczniczej;;
10) art. 136b otrzymuje brzmienie:
Art. 136b. 1. wiadczeniodawca:
1) bdcy podmiotem wykonujcym dziaalno lecznicz pod-
lega obowizkowi ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej
na zasadach okrelonych w przepisach ustawy z dnia 15
kwietnia 2011 r. o dziaalnoci leczniczej;
2) bdcy podmiotem, o ktrym mowa w art. 5 pkt 41 lit. b i d,
podlega obowizkowi ubezpieczenia odpowiedzialnoci cy-
wilnej za szkody wyrzdzone przy udzielaniu wiadcze
opieki zdrowotnej wykonywanych na podstawie umowy
o udzielanie wiadcze opieki zdrowotnej.
Kancelaria Sejmu s. 102/126
2012-07-17
2. Minister waciwy do spraw instytucji finansowych
w porozumieniu z ministrem waciwym do spraw zdrowia, po
zasigniciu opinii samorzdw zawodw medycznych oraz Pol-
skiej Izby Ubezpiecze, okreli, w drodze rozporzdzenia, szcze-
gowy zakres ubezpieczenia obowizkowego, o ktrym mowa w
ust. 1 pkt 2, termin powstania obowizku ubezpieczenia oraz mi-
nimaln sum gwarancyjn, biorc w szczeglnoci pod uwag
specyfik wykonywanego zawodu oraz zakres wykonywanych
zada.;
11) po dziale VI dodaje si dzia VIa w brzmieniu:
Dzia VIa
Transport sanitarny
Art. 161b. 1. Transport sanitarny wykonywany jest specjalistycznymi rodka-
mi transportu ldowego, wodnego i lotniczego.
2. rodki transportu sanitarnego, o ktrych mowa w ust. 1, musz
spenia cechy techniczne i jakociowe okrelone w Polskich
Normach przenoszcych europejskie normy zharmonizowane.
Art. 161c. 1. Fundusz oraz podmiot leczniczy, zawieraj umowy o wykony-
wanie transportu sanitarnego z podmiotami dysponujcymi rod-
kami transportu.
2. Do umw, o ktrych mowa w ust. 1, zawieranych przez Fundusz
stosuje si odpowiednio przepisy dziau VI.
Art. 161d. 1. Dziaalno w zakresie lotniczych zespow transportu sanitar-
nego jest finansowana:
1) z budetu pastwa z czci, ktrej dysponentem jest minister
waciwy do spraw zdrowia, w zakresie, o ktrym mowa w
ust. 4;
2) przez podmiot leczniczy, na zlecenie ktrego dokonuje si
transportu, w zakresie, o ktrym mowa w ust. 5.
2. Do zada lotniczego zespou transportu sanitarnego naley wyko-
nywanie transportu sanitarnego, w tym transportu, o ktrym mo-
wa w art. 41 ust. 1.
3. Warunkiem finansowania, o ktrym mowa w ust. 1 pkt 1, jest za-
pewnienie cigej gotowoci lotniczego zespou transportu sani-
tarnego do wykonywania transportu, o ktrym mowa w art. 41
ust. 1, w zakresie okrelonym w umowie, o ktrej mowa w ust. 6.
4. Kalkulacja kosztw dziaalnoci lotniczych zespow transportu
sanitarnego jest dokonywana, z zastrzeeniem ust. 5, z uwzgld-
nieniem kosztw bezporednich i porednich, w szczeglnoci:
1) kosztw osobowych;
2) kosztw eksploatacyjnych;
3) kosztw administracyjno-gospodarczych;
4) odpisu amortyzacyjnego, z wyczeniem amortyzacji doko-
nywanej od aktyww trwaych, na ktre podmiot otrzyma
dotacj.
5. Kosztw bezporedniego uycia lotniczego zespou transportu sa-
nitarnego zwizanych z transportem sanitarnym nie wlicza si do
kosztw dziaalnoci tego zespou. Do kosztw tych zalicza si:
Kancelaria Sejmu s. 103/126
2012-07-17
1) koszt paliwa;
2) koszt opat trasowych i za ldowanie.
6. Finansowanie, o ktrym mowa w ust. 1 pkt 1, odbywa si na pod-
stawie umowy zawartej midzy ministrem waciwym do spraw
zdrowia a podmiotem posiadajcym lotnicze zespoy transportu
sanitarnego.
7. W celu zawarcia umowy, o ktrej mowa w ust. 6, przeprowadza
si rokowania.
8. Rokowania przeprowadza komisja powoywana przez ministra
waciwego do spraw zdrowia.
9. Rokowania dotycz warunkw wykonywania i finansowania
transportu sanitarnego.
Art. 161e. 1. Ministrowi waciwemu do spraw zdrowia, w stosunku do
wszystkich podmiotw wykonujcych transport sanitarny, oraz
wojewodzie, w stosunku do podmiotw wykonujcych transport
sanitarny, majcych siedzib na obszarze wojewdztwa, przysu-
guje prawo przeprowadzania czynnoci kontrolnych polegajcych
na stwierdzeniu spenienia przez specjalistyczne rodki transportu
sanitarnego wymaga, o ktrych mowa w art. 161b ust. 1 i 2 .
2. Do przeprowadzania czynnoci kontrolnych, o ktrych mowa w
ust. 1, stosuje si odpowiednio przepisy dziau VI ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r. o dziaalnoci leczniczej.;
12) w art. 173 w ust. 5:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
2) wacicielem wiadczeniodawcy, o ktrym mowa w art. 5 pkt
41 lit. a, ktry zawar umow o udzielanie wiadcze opieki
zdrowotnej;,
b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
6) czonkiem organw lub pracownikiem podmiotu tworzcego w
rozumieniu przepisw o dziaalnoci leczniczej;;
13) art. 185 otrzymuje brzmienie:
Art.185. Minister waciwy do spraw zdrowia powiadamia podmiot tworzcy,
o ktrym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o dziaalnoci leczniczej, o nieprawidowociach stwierdzonych u
wiadczeniodawcy oraz wydanych decyzjach majcych na celu usu-
nicie stwierdzonych nieprawidowoci i dostosowanie dziaalnoci
podmiotu, ktrego dotyczy decyzja, do przepisw prawa..

Art. 173.
W ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziaalnoci podmiotw realizu-
jcych zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z pn. zm.
57)
) w art. 2 w ust. 1
pkt 4 otrzymuje brzmienie:

57)
Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501,
z 2008 r. Nr 127, poz. 817, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167,
poz. 1131 i Nr 182, poz. 1228.
Kancelaria Sejmu s. 104/126
2012-07-17
4) samodzielnych publicznych zakadw opieki zdrowotnej oraz
spek wykonujcych dziaalno lecznicz w rozumieniu prze-
pisw o dziaalnoci leczniczej,.

Art. 174.
W ustawie z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opatach abonamentowych (Dz. U. Nr 85,
poz. 728 i Nr 157, poz. 1314 oraz z 2010 r. Nr 13, poz. 70 i Nr 152, poz. 1023) w art.
2 w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
2) podmioty lecznicze niebdce przedsibiorcami w rozumieniu
przepisw o dziaalnoci leczniczej, sanatoria, obki, publiczne
i niepubliczne jednostki organizacyjne systemu owiaty, pu-
bliczne i niepubliczne uczelnie, a take domy pomocy spoecz-
nej w tym samym budynku, zespole budynkw lub w samo-
chodach bdcych w uywaniu tych instytucji;.

Art. 175.
W ustawie z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu
komrek, tkanek i narzdw (Dz. U. Nr 169, poz. 1411, z 2009 r. Nr 141, poz. 1149,
z 2010 r. Nr 182, poz. 1228) wprowadza si nastpujce zmiany:
1) w art. 2 w ust. 1 pkt 8a otrzymuje brzmienie:
8a) koordynacja pobrania i przeszczepienia uzgodnienia doty-
czce czasu, miejsca, sposobu pobrania, nadzoru nad przebie-
giem tego procesu, sposobu przekazania i transportu oraz przy-
jcia komrek, tkanek lub narzdu w podmiocie leczniczym w
rozumieniu przepisw o dziaalnoci leczniczej lub banku tka-
nek i komrek oraz ich dostarczenia do biorcy, przez uprawnio-
nego pracownika;;
2) w art. 3:
a) w ust. 3 w pkt 11 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
zabiegu pobrania narzdw z uwzgldnieniem kosztw ponoszonych
przez podmiot leczniczy, w ktrym:,
b) w ust. 4:
pkt 1 i 2 otrzymuj brzmienie:
1) transportu potencjalnego dawcy do podmiotu leczniczego, w
ktrym ma by dokonane pobranie szpiku i komrek krwio-
twrczych krwi obwodowej oraz potencjalnego dawcy albo
dawcy z tego podmiotu leczniczego;
2) pobytu dawcy w podmiocie leczniczym zwizanego z pobraniem
szpiku i komrek krwiotwrczych krwi obwodowej;,
pkt 4 otrzymuje brzmienie:
4) transportu pobranego i przetworzonego szpiku, komrek krwio-
twrczych krwi obwodowej i krwi ppowinowej do podmiotu
leczniczego, w ktrym ma by dokonane przeszczepienie;,
c) w ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
1) transportu komrek lub tkanek z podmiotu leczniczego, zaka-
du medycyny sdowej, zakadu anatomii patologicznej uczelni
medycznej i uniwersytetu z wydziaem medycznym, instytutu
Kancelaria Sejmu s. 105/126
2012-07-17
badawczego, o ktrym mowa w art. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia
2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618), i za-
kadu pogrzebowego posiadajcego sal sekcyjn do banku tka-
nek i komrek;,
d) w ust. 6:
pkt 1 i 2 otrzymuj brzmienie:
1) transportu potencjalnego dawcy do podmiotu leczniczego, w
ktrym ma by dokonane pobranie, lub do podmiotu lecznicze-
go, w ktrym ma by dokonane przeszczepienie oraz potencjal-
nego dawcy albo dawcy z tych podmiotw;
2) pobytu potencjalnego dawcy w podmiocie leczniczym zwizane
z pobraniem;,
pkt 4 otrzymuje brzmienie:
4) transportu z podmiotu leczniczego pobranych komrek lub tka-
nek do banku tkanek i komrek;
pkt 6 otrzymuje brzmienie:
6) transportu pobranych komrek lub tkanek do podmiotu lecznicze-
go, w ktrym ma by dokonane przeszczepienie;,
e) w ust. 7:
pkt 1 otrzymuje brzmienie:
1) transportu ywego potencjalnego dawcy do podmiotu leczni-
czego, w ktrym ma by dokonane pobranie lub do podmiotu
leczniczego, w ktrym ma by dokonane przeszczepienie oraz
ywego potencjalnego dawcy albo ywego dawcy z tych pod-
miotw;,
pkt 3 otrzymuje brzmienie:
3) transportu pobranego narzdu do podmiotu leczniczego, w kt-
rym ma by dokonane przeszczepienie;,
f) w ust. 8 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
2) transportu potencjalnego biorcy do podmiotu leczniczego, w
ktrym ma by dokonane przeszczepienie;,
g) ust. 9 i 10 otrzymuj brzmienie:
9. Zwrotu kosztw okrelonych w ust. 3 pkt 6, 7 i 11 lit. a, dokonuje
Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji
Poltransplant albo Narodowy Fundusz Zdrowia na podstawie
przepisw o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
rodkw publicznych. Zwrotu kosztw dokonuje si na podstawie
faktury wystawionej przez podmiot leczniczy, ktry dokona po-
brania narzdu.
10. Zwrotu kosztw, o ktrych mowa w ust. 3 pkt 8 i 11 lit. b, dokonuje
podmiot leczniczy, ktremu dostarczono w celu przeszczepienia
narzd, na podstawie faktury wystawionej przez podmiot leczniczy,
ktry dokona pobrania narzdu.,
h) w ust. 12 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
Zwrotu podmiotowi leczniczemu kosztw okrelonych w:;
3) w art. 9 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
Kancelaria Sejmu s. 106/126
2012-07-17
5. Komisj, o ktrej mowa w ust. 4, powouje i wyznacza jej przewod-
niczcego kierownik podmiotu leczniczego lub osoba przez niego
upowaniona.;
4) w art. 15:
a) w ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
7) nazw i adres podmiotu leczniczego, w ktrym dokonano po-
brania;,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
3. Dane, o ktrych mowa w ust. 2, podmiot leczniczy, w ktrym doko-
nano pobrania, przekazuje niezwocznie do rejestru ywych daw-
cw.;
5) w art. 16 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
5. Dane, o ktrych mowa w ust. 3 i 4, podmioty lecznicze i fundacje, o
ktrych mowa w art. 16a ust. 1, lub banki tkanek i komrek prze-
kazuj niezwocznie do rejestru szpiku i krwi ppowinowej.;
6) w art. 16a:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Czynnoci polegajce na pozyskiwaniu potencjalnych dawcw allo-
genicznego szpiku i komrek krwiotwrczych krwi obwodowej
mog wykonywa podmioty lecznicze albo fundacje, zwane dalej
orodkami dawcw szpiku, po uzyskaniu pozwolenia ministra
waciwego do spraw zdrowia.,
b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
7. Orodek dawcw szpiku zawiera pisemn umow na pobieranie od
potencjalnych dawcw szpiku lub komrek krwiotwrczych krwi
obwodowej z podmiotem leczniczym posiadajcym pozwolenie na
wykonywanie tych czynnoci.;
7) w art. 16c:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. W podmiotach leczniczych dokonujcych przeszczepie narzdw
lub szpiku, komrek krwiotwrczych krwi obwodowej i krwi p-
powinowej mog dziaa orodki kwalifikujce do przeszczepienia,
zwane dalej orodkami kwalifikujcymi.,
b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
1) rejestracja potencjalnych biorcw zgoszonych przez podmioty
lecznicze inne ni podmioty lecznicze, o ktrych mowa w ust. 1,
lub stacje dializ;,
c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
3. W orodku kwalifikujcym, kierownik podmiotu leczniczego, o kt-
rym mowa w ust. 1, wyznacza zesp zoony z lekarzy odpowie-
dzialnych za kwalifikacj potencjalnych biorcw do przeszczepie-
nia, zwany dalej zespoem.,
d) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
6. Pracami zespou kieruje wyznaczony przez kierownika podmiotu
leczniczego, o ktrym mowa w ust. 1, lekarz specjalista z dziedziny
transplantologii klinicznej.,
Kancelaria Sejmu s. 107/126
2012-07-17
e) w ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
1) ocena potencjalnych biorcw zakwalifikowanych wstpnie
przez podmioty lecznicze inne ni podmioty lecznicze, o kt-
rych mowa w ust. 1, lub stacje dializ;;
8) w art. 18:
a) w ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
6) firm i adres podmiotu leczniczego, w ktrym dokonano prze-
szczepienia;,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
3. Dane, o ktrych mowa w ust. 2, przekazuje podmiot leczniczy, ktry
sprawuje aktualnie opiek nad biorc przeszczepu.;
9) w art. 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Dane osobowe dotyczce potencjalnego dawcy, dawcy, potencjalnego
biorcy i biorcy s objte tajemnic i podlegaj ochronie przewi-
dzianej w przepisach o tajemnicy zawodowej i subowej oraz w
przepisach dotyczcych dokumentacji medycznej prowadzonej
przez podmioty lecznicze.;
10) w art. 22 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Odznak i legitymacj potwierdzajc posiadanie tytuu Dawca Prze-
szczepu wydaje podmiot leczniczy, ktry pobra szpik lub inne re-
generujce si komrki lub tkanki.;
11) w art. 36 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Postpowanie dotyczce komrek, tkanek i narzdw polegajce na:
1) pobieraniu komrek, tkanek i narzdw od ywych dawcw
moe by prowadzone wycznie w podmiotach leczniczych;
2) pobieraniu narzdw w celu przeszczepienia ze zwok ludzkich
moe by prowadzone wycznie w podmiotach leczniczych;
3) pobieraniu komrek i tkanek ze zwok ludzkich moe by
prowadzone w podmiotach leczniczych, zakadach medycyny
sdowej, zakadach anatomii patologicznej uczelni medycznych
i uniwersytetw z wydziaem medycznym, instytutach badaw-
czych, o ktrych mowa w art. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010
r. o instytutach badawczych, i zakadach pogrzebowych posia-
dajcych sal sekcyjn;
4) przechowywaniu narzdw moe by prowadzone wycznie
w podmiotach leczniczych wykonujcych przeszczepienia;
5) przeszczepianiu moe by prowadzone wycznie w podmio-
tach leczniczych.;
12) w art. 37a:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Wywozu szpiku, komrek krwiotwrczych krwi obwodowej i krwi
ppowinowej z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ich przywo-
zu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokonuje podmiot lecz-
niczy wykonujcy pobranie lub przeszczepienie szpiku, komrek
krwiotwrczych krwi obwodowej i krwi ppowinowej za zgod dy-
rektora Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw
Transplantacji Poltransplant.,
Kancelaria Sejmu s. 108/126
2012-07-17
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
4. Wywozu narzdw ze zwok ludzkich z terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej i przywozu tych narzdw na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej dokonuje podmiot leczniczy, wykonujcy pobranie lub
przeszczepienie narzdw ze zwok ludzkich, za zgod dyrektora
Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji
Poltransplant.;
13) art. 37b otrzymuje brzmienie:
Art. 37b. 1. Bank tkanek i komrek, podmiot leczniczy, o ktrym mowa w art.
36 ust. 1 pkt 1, 2 i 5, oraz medyczne laboratorium diagnostyczne, o
ktrym mowa w art. 37 ust. 1, oznaczaj komrki, tkanki lub na-
rzdy w sposb umoliwiajcy identyfikacj ich dawcy za pomoc
niepowtarzalnego oznakowania.
2. Identyfikacja, o ktrej mowa w ust. 1, zapewnia moliwo okre-
lenia danych dotyczcych pobrania komrek, tkanek lub narz-
dw, ich przyjcia do banku tkanek i komrek, podmiotu leczni-
czego, o ktrym mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1, 2 i 5, lub medycznego
laboratorium diagnostycznego, o ktrym mowa w art. 37 ust. 1,
oraz ich testowania, przetwarzania, sterylizacji, przechowywania i
dystrybucji.;
14) w art. 37c:
a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
Bank tkanek i komrek, podmiot leczniczy, o ktrym mowa w art. 36 ust.
1 pkt 1, 2 i 5, oraz medyczne laboratorium diagnostyczne, o ktrym
mowa w art. 37 ust. 1, s obowizane:,
b) w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
3. Bank tkanek i komrek, podmiot leczniczy, o ktrym mowa w art. 36
ust. 1 pkt 1, 2 i 5, oraz medyczne laboratorium diagnostyczne, o ktrym
mowa w art. 37 ust. 1, s obowizane ponadto do zapewnienia monito-
rowania:;
15) w art. 37d wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
Bank tkanek i komrek, podmiot leczniczy, o ktrym mowa w art. 36 ust. 1
pkt 1, 2 i 5, oraz medyczne laboratorium diagnostyczne, o ktrym mowa w
art. 37 ust. 1, s obowizane:.

Art. 176.
W ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyszym (Dz. U. Nr 164,
poz. 1365, z pn. zm.
58)
) wprowadza si nastpujce zmiany:
1) w art. 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
3. Zadaniem uczelni medycznej lub podstawowej jednostki organizacyj-
nej uczelni dziaajcej w dziedzinie nauk medycznych albo wetery-
naryjnych moe by take uczestniczenie w sprawowaniu opieki

58)
Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz.
708 i 711, Nr 144, poz. 1043 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr
176, poz. 1238 i 1240 i Nr 180, poz. 1280, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, z 2009 r. Nr 68, poz. 584, Nr
157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 202, poz. 1553, z 2010 r. Nr 57, poz. 359, Nr 75, poz. 471,
Nr 96, poz. 620 i Nr 127, poz. 857 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235 i Nr 84, poz. 455.
Kancelaria Sejmu s. 109/126
2012-07-17
medycznej albo weterynaryjnej w zakresie i formach okrelonych
w przepisach o dziaalnoci leczniczej i przepisach o zakadach
leczniczych dla zwierzt.;
2) w art. 62 w ust. 1 pkt 10 otrzymuje brzmienie:
10) podejmowanie uchwa w sprawach okrelonych w przepisach
o dziaalnoci leczniczej;;
3) art. 87 otrzymuje brzmienie:
Art. 87. Status szpitali bdcych baz dydaktyczn i naukowo-badawcz
uczelni medycznych lub innych uczelni prowadzcych dziaalno dy-
daktyczn i badawcz w dziedzinie nauk medycznych reguluj przepi-
sy o dziaalnoci leczniczej.;
4) w art. 90 uchyla si ust. 7;
5) w art. 94 w ust. 3 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
6) uczelni medycznej lub innej uczelni publicznej bdcej podmiotem, ktry
utworzy lub prowadzi podmiot leczniczy prowadzcy szpital, w czci do-
tyczcej jednostek organizacyjnych tej uczelni prowadzcych dziaalno
dydaktyczn i badawcz w dziedzinie nauk medycznych, dotacje, o ktrych
mowa w ust. 1 pkt 1 i 711, s udzielane z czci, ktrej dysponentem jest
minister waciwy do spraw zdrowia.;
6) w art. 112 ust. 1 i 2 otrzymuj brzmienie:
1. Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w uczelni medycznej lub innej
uczelni prowadzcej dziaalno w dziedzinie nauk medycznych
uczestnicz w sprawowaniu opieki zdrowotnej poprzez wykony-
wanie zada dydaktycznych i badawczych w powizaniu z udziela-
niem wiadcze zdrowotnych w jednostkach organizacyjnych nie-
zbdnych do prowadzenia dziaalnoci dydaktycznej i badawczej
udostpnionych tym uczelniom na zasadach okrelonych w przepi-
sach o dziaalnoci leczniczej.
2. W udzielaniu wiadcze zdrowotnych, o ktrych mowa w ust. 1, na-
uczyciele akademiccy uczestnicz na podstawie odrbnej umowy
zawartej z podmiotem prowadzcym dziaalno lecznicz udo-
stpniajcym jednostk, o ktrej mowa w ust. 1.;
7) w art. 130 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Czas pracy nauczyciela akademickiego jest okrelony zakresem jego
obowizkw dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych..

Art. 177.
W ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i
obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167,
poz. 1399, z 2007 r. Nr 133, poz. 921, z 2009 r. Nr 62, poz. 504 oraz z 2011 r. Nr 73,
poz. 390) wprowadza si nastpujce zmiany:
1) w art. 2 pkt 10 otrzymuje brzmienie:
10) zakad lecznictwa uzdrowiskowego podmiot leczniczy wy-
konujcy dziaalno lecznicz w rodzaju ambulatoryjne lub
stacjonarne i caodobowe wiadczenia zdrowotne w rozumieniu
przepisw o dziaalnoci leczniczej, dziaajcy na obszarze
uzdrowiska, utworzony w celu udzielania wiadcze zdrowot-
nych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego, w ramach kierun-
Kancelaria Sejmu s. 110/126
2012-07-17
kw leczniczych i przeciwwskaza ustalonych dla danego
uzdrowiska, w szczeglnoci wykorzystujcy warunki naturalne
uzdrowiska przy udzielaniu wiadcze zdrowotnych.;
2) art. 15 otrzymuje brzmienie:
Art.15. W sprawach nieuregulowanych w ustawie do zakadw lecznictwa
uzdrowiskowego maj zastosowanie przepisy ustawy z dnia 15 kwiet-
nia 2011 r. o dziaalnoci leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654), ustawy
z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pa-
cjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 i Nr 76, poz. 641 oraz z 2010
r. Nr 96, poz. 620), ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w
ochronie zdrowia (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 418 i Nr 76, poz. 641)
oraz ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie
zdrowia (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 419 i Nr 76, poz. 641 oraz z
2010 r. Nr 107, poz. 679).;
3) w art. 26 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
2) wspdziaanie z organami jednostek samorzdu terytorialnego
i podmiotami wykonujcymi dziaalno lecznicz, ze szczegl-
nym uwzgldnieniem spraw dotyczcych pacjentw;;
4) w art. 27 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
3. Kierownik zakadu lecznictwa uzdrowiskowego zgasza zakad lub
urzdzenia lecznictwa uzdrowiskowego do ewidencji, o ktrej mowa w
ust. 1, po uzyskaniu wpisu tego zakadu do rejestru podmiotw wyko-
nujcych dziaalno lecznicz, o ktrym mowa w ustawie z dnia 15
kwietnia 2011 r. o dziaalnoci leczniczej.;
5) w art. 29 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
4) zakres wsppracy pomidzy naczelnymi lekarzami uzdrowiska
i podmiotami tworzcymi w rozumieniu ustawy z dnia 15
kwietnia 2011 r. o dziaalnoci leczniczej;.

Art. 178.
W ustawie z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszcze pracowniczych w razie nie-
wypacalnoci pracodawcy (Dz. U. Nr 158, poz. 1121, z pn. zm.
59)
) w art. 2 ust. 2
otrzymuje brzmienie:
2. Niewypacalno pracodawcy, o ktrej mowa w ust. 1, nie zachodzi w
odniesieniu do osb prawnych podlegajcych obowizkowi wpisu
do rejestru stowarzysze, innych organizacji spoecznych i zawo-
dowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakadw opieki
zdrowotnej, o ktrym mowa w rozdziale 3 ustawy z dnia 20 sierp-
nia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sdowym (Dz. U. z 2007 r. Nr
168, poz. 1186, z pn. zm.
60)
), wpisanych do rejestru przedsi-
biorcw z tytuu wykonywania dziaalnoci gospodarczej, jedno-
stek zaliczanych, na podstawie odrbnych przepisw, do sektora fi-

59)
Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr
6, poz. 33, Nr 125, poz. 1035 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 18, poz. 100 i Nr 257, poz.
1726.
60)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz.
888, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341, Nr 53, poz. 434 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr
28, poz. 146 i Nr 96, poz. 620 oraz z 2011 r. Nr 92, poz. 531 i Nr 112, poz. 654.
Kancelaria Sejmu s. 111/126
2012-07-17
nansw publicznych, a take osb fizycznych prowadzcych go-
spodarstwo domowe zatrudniajcych osoby wykonujce prac za-
robkow w tym gospodarstwie..

Art. 179.
W ustawie z dnia 8 wrzenia 2006 r. o Pastwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.
U. Nr 191, poz. 1410, z pn. zm.
61)
) wprowadza si nastpujce zmiany:
1) w art. 3:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
1) dysponent jednostki podmiot leczniczy w rozumieniu przepi-
sw o dziaalnoci leczniczej, w ktrego skad wchodzi jednost-
ka systemu, o ktrej mowa w art. 32 ust. 1;,
b) pkt 9 otrzymuje brzmienie:
9) szpitalny oddzia ratunkowy komrk organizacyjn szpitala
w rozumieniu przepisw o dziaalnoci leczniczej, stanowic
jednostk systemu, o ktrej mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1, udziela-
jc wiadcze opieki zdrowotnej osobom w stanie nagego za-
groenia zdrowotnego, speniajc wymagania okrelone w
ustawie;,
c) pkt 11 otrzymuje brzmienie:
11) centrum urazowe wydzielon funkcjonalnie cz szpitala,
w rozumieniu przepisw o dziaalnoci leczniczej, w ktrym
dziaa szpitalny oddzia ratunkowy, w ktrej to czci specjali-
styczne oddziay s powizane ze sob organizacyjnie oraz za-
kresem zada, w sposb pozwalajcy na szybkie diagnozowanie
i leczenie pacjenta urazowego, speniajc wymagania okrelo-
ne w ustawie;;
2) w art. 20 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
3) moe przeprowadza kontrol dysponentw jednostek na zasa-
dach okrelonych w przepisach o dziaalnoci leczniczej.;
3) w art. 27 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
4. Dysponent jednostki ma obowizek prowadzi dokumentacj me-
dycznych czynnoci ratunkowych zgodnie z przepisami o prawach
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.;
4) w art. 31 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Do przeprowadzania kontroli, o ktrej mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, stosu-
je si odpowiednio przepisy o dziaalnoci leczniczej dotyczce
nadzoru i kontroli..

Art. 180.
W ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz.
1635, z pn. zm.
62)
) w zaczniku do ustawy w czci I uchyla si ust. 18.

61)
Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590 i Nr 166, poz.
1172, z 2008 r. Nr 17, poz. 101 i Nr 237, poz. 1653, z 2009 r. Nr 11, poz. 59 i Nr 122, poz. 1007, z
2010 r. Nr 107, poz. 679 i Nr 219, poz. 1443 oraz z 2011 r. Nr 30, poz. 151.
Kancelaria Sejmu s. 112/126
2012-07-17

Art. 181.
W ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
(Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 i Nr 76, poz. 641 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620)
wprowadza si nastpujce zmiany:
1) w art. 3 w ust. 1:
a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
3) osoba wykonujca zawd medyczny osob wykonujc za-
wd medyczny, o ktrej mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z
dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziaalnoci leczniczej (Dz. U. Nr
112, poz. 654);,
b) pkt 5 i 6 otrzymuj brzmienie:
5) podmiot udzielajcy wiadcze zdrowotnych podmiot wyko-
nujcy dziaalno lecznicz, o ktrym mowa w art. 2 ust. 1 pkt
5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziaalnoci leczniczej;
6) wiadczenie zdrowotne wiadczenie zdrowotne, o ktrym
mowa w art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o
dziaalnoci leczniczej;;
2) w art. 4 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
1) przechowywania rzeczy wartociowych w depozycie podmiotu
leczniczego wykonujcego dziaalno lecznicz w rodzaju sta-
cjonarne i caodobowe wiadczenia zdrowotne;;
3) art. 5 otrzymuje brzmienie:
Art. 5. Kierownik podmiotu udzielajcego wiadcze zdrowotnych lub upo-
waniony przez niego lekarz moe ograniczy korzystanie z praw pa-
cjenta w przypadku wystpienia zagroenia epidemicznego lub ze
wzgldu na bezpieczestwo zdrowotne pacjentw, a w przypadku
praw, o ktrych mowa w art. 33 ust. 1, take ze wzgldu na moliwo-
ci organizacyjne podmiotu.;
4) w art. 22 dodaje si ust. 3 w brzmieniu:
3. Do osb, o ktrych mowa w ust. 2 zdanie drugie, stosuje si odpo-
wiednio art. 13 i 14.;
5) w art. 26 w ust. 3 po pkt 2 dodaje si pkt 2a w brzmieniu:
2a) podmiotom, o ktrych mowa w art. 119 ust. 1 i 2 ustawy z
dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziaalnoci leczniczej, w zakresie
niezbdnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra
waciwego do spraw zdrowia;;
6) w art. 28 w ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
3) sporzdzenie wycigu, odpisu lub kopii dokumentacji medycz-
nej na elektronicznym noniku danych, jeeli podmiot wykonu-
jcy dziaalno lecznicz prowadzi dokumentacj medyczn w

62)
Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 124, poz.
859, Nr 127, poz. 880 i Nr 128, poz. 883, z 2008 r. Nr 44, poz. 262, Nr 63, poz. 394, Nr 182, poz.
1121, Nr 195, poz. 1198, Nr 216, poz. 1367 i Nr 220, poz. 1414, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22,
poz. 120, Nr 57, poz. 466 i Nr 72, poz. 619, z 2010 r. Nr 8, poz. 51, Nr 81, poz. 531, Nr 107, poz.
679 i Nr 167, poz. 1131 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398 i Nr 106, poz. 622.
Kancelaria Sejmu s. 113/126
2012-07-17
postaci elektronicznej nie moe przekracza 0,002 przecitne-
go wynagrodzenia, o ktrym mowa w pkt 1.;
7) w art. 33 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Pacjent przebywajcy w podmiocie leczniczym wykonujcym dzia-
alno lecznicz w rodzaju stacjonarne i caodobowe wiadczenia
zdrowotne w rozumieniu przepisw o dziaalnoci leczniczej ma
prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyj-
nego z innymi osobami.;
8) art. 3539 otrzymuj brzmienie:
Art. 35. 1. Pacjent ponosi koszty realizacji praw, o ktrych mowa w art. 33
ust. 1 i art. 34 ust. 1, jeeli realizacja tych praw skutkuje kosztami
poniesionymi przez podmiot leczniczy wykonujcy dziaalno
lecznicz w rodzaju stacjonarne i caodobowe wiadczenia zdro-
wotne w rozumieniu przepisw o dziaalnoci leczniczej.
2. Wysoko opaty rekompensujcej koszty, o ktrych mowa w ust.
1, ustala kierownik podmiotu, uwzgldniajc rzeczywiste koszty
realizacji praw, o ktrych mowa w art. 33 ust. 1 i art. 34 ust. 1.
3. Informacja o wysokoci opaty, o ktrej mowa w ust. 2, oraz sposo-
bie jej ustalenia jest jawna i udostpniana w lokalu przedsibior-
stwa podmiotu, o ktrym mowa w ust. 1.
Art. 36. Pacjent przebywajcy w podmiocie leczniczym wykonujcym dziaal-
no lecznicz w rodzaju stacjonarne i caodobowe wiadczenia zdro-
wotne w rozumieniu przepisw o dziaalnoci leczniczej ma prawo do
opieki duszpasterskiej.
Art. 37. W sytuacji pogorszenia si stanu zdrowia lub zagroenia ycia pod-
miot, o ktrym mowa w art. 33 ust. 1, jest obowizany umoliwi pa-
cjentowi kontakt z duchownym jego wyznania.
Art. 38. Podmiot leczniczy ponosi koszty realizacji praw pacjenta, o ktrych
mowa w art. 36 i 37, chyba e przepisy odrbne stanowi inaczej.
Art. 39. Pacjent w przebywajcy w podmiocie leczniczym wykonujcym dzia-
alno lecznicz w rodzaju stacjonarne i caodobowe wiadczenia
zdrowotne w rozumieniu przepisw o dziaalnoci leczniczej ma pra-
wo do przechowywania rzeczy wartociowych w depozycie. Koszty
realizacji tego prawa ponosi ten podmiot, chyba e przepisy odrbne
stanowi inaczej..

Art. 182.
W ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z
2009 r. Nr 52, poz. 418 i Nr 76, poz. 641) w art. 1:
1) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Akredytacja ma na celu potwierdzenie speniania przez podmiot udzielajcy
wiadcze zdrowotnych standardw akredytacyjnych w zakresie udzielania
wiadcze zdrowotnych oraz funkcjonowania tego podmiotu, zwane dalej
standardami akredytacyjnymi.;
2) po ust. 2 dodaje si ust. 2a w brzmieniu:
Kancelaria Sejmu s. 114/126
2012-07-17
2a. Przez podmiot udzielajcy wiadcze zdrowotnych rozumie si podmiot
wykonujcy dziaalno lecznicz w rozumieniu przepisw o dziaalnoci
leczniczej..

Art. 183.
W ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. z
2009 r. Nr 52, poz. 419 i Nr 76, poz. 641 oraz z 2010 r. Nr 107, poz. 679) wprowa-
dza si nastpujce zmiany:
1) w art. 9 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
1) wykonuj zadania opiniodawcze, doradcze i kontrolne dla organw admini-
stracji rzdowej, podmiotw tworzcych w rozumieniu przepisw o dziaal-
noci leczniczej, Narodowego Funduszu Zdrowia i Rzecznika Praw Pacjen-
ta;;
2) w art. 10:
a) w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
4) informowanie organw administracji rzdowej, podmiotw tworz-
cych w rozumieniu przepisw o dziaalnoci leczniczej, oddziaw wo-
jewdzkich Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Rzecznika Praw Pa-
cjenta o uchybieniach stwierdzonych w wyniku kontroli;;
b) w ust. 3 pkt 3 i 4 otrzymuj brzmienie:
3) wydawanie, na wniosek wojewody, opinii o spenianiu przez podmiot
leczniczy warunkw do udzielania wiadcze zdrowotnych w danej
dziedzinie medycyny;
4) wydawanie, na podstawie przeprowadzonej kontroli, opinii o spenianiu
przez jednostk uprawnion na podstawie odrbnych przepisw warun-
kw do prowadzenia stau podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystw,
a take opinii dotyczcej sposobu realizacji stau lub specjalizacji oraz
poziomu udzielanych wiadcze zdrowotnych przez osoby wykonujce
zawd medyczny zatrudnione w przedsibiorstwie podmiotu lecznicze-
go.;
3) w art. 11 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
7) kontrola wyposaenia podmiotw leczniczych utworzonych i nadzorowa-
nych przez Ministra Obrony Narodowej w aparatur i sprzt medyczny, apa-
ratur analityczn oraz aparatur do przygotowywania i badania produktw
leczniczych i kontrola ich efektywnego wykorzystania przy realizacji zada
dydaktycznych;.

Art. 184.
W ustawie z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708)
wprowadza si nastpujce zmiany:
1) w art. 5 pkt 11 otrzymuje brzmienie:
11) prowadzenie rejestrw lekarzy, rejestru podmiotw wykonujcych dziaal-
no lecznicz w zakresie praktyk lekarskich na zasadach okrelonych w
przepisach o dziaalnoci leczniczej, rejestrw podmiotw prowadzcych
ksztacenie podyplomowe lekarzy oraz rejestrw lekarzy tymczasowo i oka-
zjonalnie wykonujcych zawd lekarza;;
2) w art. 25 pkt 14 otrzymuje brzmienie:
Kancelaria Sejmu s. 115/126
2012-07-17
14) prowadzi rejestr podmiotw wykonujcych dziaalno lecznicz w zakre-
sie praktyk lekarskich na zasadach okrelonych w przepisach o dziaalnoci
leczniczej oraz wykonuje kontrole na zasadach okrelonych w przepisach tej
ustawy, przewidzianych dla organu prowadzcego rejestr;;
3) w art. 38 po pkt 9 dodaje si pkt 9a w brzmieniu:
9a) uchwala szczegowy sposb przeprowadzania wizytacji, w tym sposb
wyboru osb wykonujcych czynnoci wizytacyjne;;
4) w art. 108 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
3. Po otrzymaniu prawomocnego orzeczenia sdu lekarskiego, o ktrym mowa
w ust. 2, prezes waciwej okrgowej rady lekarskiej zawiadamia ukaranego
lekarza o skreleniu z rejestru podmiotw wykonujcych dziaalno leczni-
cz w wykonaniu orzeczenia sdu lekarskiego..

Art. 185.
W ustawie z dnia 4 marca 2010 r. o wiadczeniu usug na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej (Dz. U. Nr 47, poz. 278) w art. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
4) w przepisach o dziaalnoci leczniczej;.

Art. 186.
W ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Subie Wiziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523,
Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578) wprowadza si nastpujce zmiany:
1) w art. 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. W ramach jednostek organizacyjnych, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 3, mog,
w razie potrzeby, dziaa szkoy i podmioty lecznicze w rozumieniu przepi-
sw o dziaalnoci leczniczej, a w ramach jednostek organizacyjnych, o kt-
rych mowa w ust. 1 pkt 4 podmioty lecznicze.;
2) w art. 9 w ust. 2:
a) w pkt 1 lit. g otrzymuje brzmienie:
g) liczb dziaajcych szk, orodkw diagnostycznych, podmiotw
leczniczych, aptek i przywiziennych zakadw pracy;,
b) w pkt 2 lit. d otrzymuje brzmienie:
d) liczb dziaajcych szk, orodkw diagnostycznych, podmiotw
leczniczych, aptek i przywiziennych zakadw pracy;;
3) w art. 13 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
3) nadzorowanie dziaajcych w ramach zakadu karnego i aresztu ledczego
szk i podmiotw leczniczych;;
4) w art. 96 w ust. 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
8) dwukrotnego nieusprawiedliwionego niestawiennictwa na badanie lub ob-
serwacj, wyznaczonych zgodnie z art. 111, chyba e skierowanie do komi-
sji lekarskiej nastpio na prob funkcjonariusza;;
5) w art. 111 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Funkcjonariusz jest obowizany podda si badaniom zleconym przez komi-
sj lekarsk, w tym rwnie badaniom specjalistycznym, psychologicznym i do-
datkowym, a gdy zachodzi potrzeba obserwacji przeprowadzanej w podmiocie
leczniczym.;
6) w art. 133 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
Kancelaria Sejmu s. 116/126
2012-07-17
1. Lekarze oraz inni funkcjonariusze posiadajcy wysze wyksztacenie wyko-
nujcy zawd medyczny, penicy sub w podmiocie leczniczym udziela-
jcym wiadcze zdrowotnych dla osb pozbawionych wolnoci, ktrych
stan zdrowia wymaga caodobowych wiadcze zdrowotnych, mog by
obowizani do penienia w tym podmiocie dyuru medycznego..

Art. 187.
W ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz.
618) wprowadza si nastpujce zmiany:
1) uchyla si art. 40;
2) w art. 44 w ust. 5 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
6) udzia w pracach organizacyjnych instytutu zwizanych z pro-
wadzonymi badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi
oraz dziaalnoci dydaktyczn lub artystyczn, a w instytucie
nadzorowanym przez ministra waciwego do spraw zdrowia,
ministra waciwego do spraw wewntrznych lub Ministra
Obrony Narodowej take udzielanie wiadcze zdrowotnych
przez ten instytut..

Art. 188.
W ustawie z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym,
uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych
oraz niektrych innych ustaw (Dz. U. Nr 73, poz. 390) w art. 1 uchyla si pkt 11.

Art. 189.
W ustawie z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wy-
szym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w
zakresie sztuki oraz o zmianie niektrych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 455)
wprowadza si nastpujce zmiany:
1) w art. 1:
a) uchyla si pkt 67,
b) w pkt 68 uchyla si lit. b,
c) w pkt 70 uchyla si lit. b;
2) uchyla si art. 5.

Dzia VIII
Przepisy przejciowe, dostosowujce i kocowe

Art. 190.
Jeeli podmiot tworzcy przeksztaci samodzielny publiczny zakad opieki zdrowot-
nej w spk kapitaow na zasadach okrelonych w art. 6982 w okresie do dnia 31
grudnia 2013 r., zobowizania podmiotu tworzcego przejte od samodzielnego pu-
blicznego zakadu opieki zdrowotnej, o ktrych mowa w art. 191 i art. 192 ust. 1,
umarza si.
Kancelaria Sejmu s. 117/126
2012-07-17

Art. 191.
Umorzeniu podlegaj znane na dzie 31 grudnia 2009 r. zobowizania podmiotu
tworzcego przejte od samodzielnego publicznego zakadu opieki zdrowotnej wraz
z odsetkami:
1) z tytuu podatkw wobec budetu pastwa oraz nalenoci celnych;
2) z tytuu skadek na ubezpieczenia spoeczne w czci finansowanej przez
patnika oraz na Fundusz Pracy, z wyjtkiem skadek na ubezpieczenie eme-
rytalne;
3) wobec Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych;
4) z tytuu:
a) opat za gospodarcze korzystanie ze rodowiska w rozumieniu przepi-
sw o ochronie i ksztatowaniu rodowiska,
b) opat za korzystanie ze rodowiska w rozumieniu przepisw Prawa
ochrony rodowiska,
c) opat za szczeglne korzystanie z wd w rozumieniu przepisw Prawa
wodnego
stanowicych przychody Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Go-
spodarki Wodnej, wojewdzkich funduszy ochrony rodowiska i gospodar-
ki wodnej oraz dochody budetw powiatw i budetw gmin, niezalenie
od tego, na rachunek bankowy ktrego organu administracji publicznej
opaty te powinny by wpacone przez zakad, z zastrzeeniem art. 195;
5) z tytuu administracyjnych kar pieninych okrelonych w przepisach ustaw
wymienionych w pkt 4;
6) z tytuu opat za uytkowanie wieczyste gruntw Skarbu Pastwa w czci
stanowicej dochd budetu pastwa;
7) z tytuu odsetek za zwok, opaty prolongacyjnej, opaty dodatkowej, kosz-
tw upomnienia, od zalegoci wymienionych w pkt 16.

Art. 192.
1. Umorzeniu podlegaj rwnie:
1) zobowizania z tytuw wymienionych w art. 191, w stosunku do ktrych do
dnia przeksztacenia, o ktrym mowa w art. 80 ust. 1, zostay wydane decy-
zje rozkadajce ich spat na raty lub odraczajce termin ich patnoci, albo
gdy zobowizania te stanowi nalenoci sporne;
2) opaty prolongacyjne ustalone w zwizku z decyzjami, o ktrych mowa w
pkt 1;
3) koszty egzekucyjne dotyczce zobowiza z tytuw wymienionych w art.
191.
2. Umorzeniu nie podlegaj zobowizania z tytuu:
1) zalegoci podatkowych i celnych okrelonych w decyzji waciwego organu
podatkowego, organu celnego lub organu kontroli skarbowej,
2) skadek na ubezpieczenia spoeczne i skadek na Fundusz Pracy,
3) wpat do Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych,
Kancelaria Sejmu s. 118/126
2012-07-17
4) opat i kar dla Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki
Wodnej, wojewdzkich funduszy ochrony rodowiska i gospodarki wodnej,
budetw powiatw i budetw gmin,
5) opat za uytkowanie wieczyste gruntw Skarbu Pastwa
okrelone w wyniku postpowania kontrolnego, jeeli zalegoci te okrelone zo-
stay w zwizku z dokonywaniem czynnoci prawnych majcych na celu obej-
cie przepisw podatkowych, o nalenociach celnych, o ubezpieczeniach spo-
ecznych lub przepisw dotyczcych wymiaru i poboru tych nalenoci.

Art. 193.
Przychody z tytuu umorzenia zobowiza, o ktrych mowa w art. 191 i art. 192, nie
stanowi przychodu w rozumieniu przepisw o podatku dochodowym od osb praw-
nych, z wyjtkiem zobowiza zaliczonych do kosztw uzyskania przychodw.

Art. 194.
1. Przepisy dotyczce umorzenia zobowiza publicznoprawnych stosuje si od-
powiednio do nalenoci z tytuu zobowiza podatkowych stanowicych do-
chody budetw jednostek samorzdu terytorialnego oraz zobowiza publicz-
noprawnych, o ktrych mowa w art. 192 ust. 2 pkt 4 i 5, w czci dotyczcej
przychodw wojewdzkich funduszy ochrony rodowiska i gospodarki wodnej
oraz dochodw budetw powiatw i budetw gmin, jeeli organ stanowicy
waciwej jednostki samorzdu terytorialnego podejmie uchwa o umorzeniu
tych nalenoci.
2. Umorzenie nalenoci jednostek samorzdu terytorialnego z tytuu zobowiza,
o ktrych mowa w ust. 1, nie uprawnia tych jednostek do rekompensaty ubytku
ich dochodw z tego tytuu przez budet pastwa.

Art. 195.
1. Podmiot tworzcy przekazuje organom bdcym wierzycielami zobowiza, o
ktrych mowa w art. 191 i art. 192 ust. 1:
1) odpis postanowienia sdu o wpisie spki do rejestru przedsibiorcw;
2) odpis postanowienia sdu o wykreleniu samodzielnego publicznego zaka-
du opieki zdrowotnej z Krajowego Rejestru Sdowego;
3) uwierzytelnion kopi aktu przeksztacenia.
2. Dokumenty okrelone w ust. 1 stanowi podstaw dla waciwych organw do
wydania decyzji o umorzeniu zobowiza.

Art. 196.
1. Podmiot tworzcy, ktry przeksztaci samodzielny publiczny zakad opieki
zdrowotnej w spk kapitaow na zasadach okrelonych w art. 6982, moe
ubiega si w okresie do dnia 31 grudnia 2013 r. o dotacj celow z budetu
pastwa.
2. Jeeli podmiotem tworzcym jest podmiot, o ktrym mowa w art. 6 ust. 1, ktry
spenia warunki do uzyskania dotacji, podmiot ten otrzymuje rodki finansowe
na cele, o ktrych mowa w art. 201, w drodze przeniesienia wydatkw w bude-
cie pastwa dokonanego przez ministra waciwego do spraw finansw publicz-
nych na wniosek ministra waciwego do spraw zdrowia.
Kancelaria Sejmu s. 119/126
2012-07-17

Art. 197.
Warunkami uzyskania dotacji s:
1) wpisanie spki powstaej z przeksztacenia samodzielnego publicznego za-
kadu opieki zdrowotnej do rejestru przedsibiorcw nie pniej ni w dniu
31 grudnia 2013 r.;
2) spenienie warunku polegajcego na:
a) zawarciu ugody z wierzycielami w zakresie zobowiza cywilnopraw-
nych podmiotu tworzcego przejtych od samodzielnego publicznego
zakadu opieki zdrowotnej, obejmujcej co najmniej czciowe umo-
rzenie tych zobowiza lub odsetek od nich, lub
b) istnieniu w dniu przeksztacenia przejtych przez podmiot tworzcy zo-
bowiza cywilnoprawnych wynikajcych z zacignitych kredytw
bankowych, o ktrych mowa w art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15
kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych
zakadw opieki zdrowotnej, lub
c) uiszczeniu przez podmiot tworzcy, ktry przeksztaci samodzielny
publiczny zakad opieki zdrowotnej w spk kapitaow, podatku od
towarw i usug od wniesionego do tej spki aportu, lub
d) istnieniu w dniu przeksztacenia zobowizania wynikajcego z poyczki
udzielonej przez podmiot tworzcy samodzielnemu publicznemu zaka-
dowi opieki zdrowotnej do dnia 31 grudnia 2009 r., lub
e) poniesieniu kosztw okrelenia wartoci rynkowej nieruchomoci w
sposb, o ktrym mowa w art. 82 ust. 1 i 2, lub
f) spacie przez podmiot tworzcy, ktry przeksztaci samodzielny pu-
bliczny zakad opieki zdrowotnej w spk kapitaow, kredytw ban-
kowych zacignitych przez samodzielny publiczny zakad opieki
zdrowotnej porczonych przez ten podmiot, dokonanej do dnia 31
grudnia 2009 r.

Art. 198.
1. Wniosek o udzielenie dotacji albo przekazanie rodkw, o ktrych mowa w art.
196 ust. 2, skada si do ministra waciwego do spraw zdrowia wraz z doku-
mentami potwierdzajcymi spenienie przesanek okrelonych w art. 197.
2. Wniosek zawiera:
1) proponowan kwot dotacji, stanowic warto:
a) umorzonych wierzytelnoci lub odsetek, o ktrych mowa w art. 197 pkt
2 lit. a, lub
b) zobowiza, o ktrych mowa w art. 197 pkt 2 lit. b, lub
c) uiszczonego podatku, o ktrym mowa w art. 197 pkt 2 lit. c, lub
d) pozostaego do spaty zobowizania, o ktrym mowa w art. 197 pkt 2
lit. d, wedug stanu na dzie przeksztacenia, jednak nie wiksz, ni
pozostaa do spaty w dniu 31 grudnia 2009 r., lub
e) kosztw okrelenia wartoci rynkowej nieruchomoci w sposb, o kt-
rym mowa w art. 82 ust. 1 i 2, lub
f) spaconych przez podmiot tworzcy do dnia 31 grudnia 2009 r. kredy-
tw bankowych, o ktrych mowa w art. 197 pkt 2 lit. f;
Kancelaria Sejmu s. 120/126
2012-07-17
2) planowany podzia proponowanej kwoty dotacji albo rodkw, o ktrych
mowa w art. 196 ust. 2, na cele okrelone w art. 201.
3. Wniosek skada si nie pniej ni do dnia 31 grudnia 2013 r. Wniosek zoony
po tym dniu podlega zwrotowi bez rozpatrzenia.
4. Przepis ust. 3 zdanie drugie stosuje si rwnie w przypadku zoenia wniosku
po wyczerpaniu rodkw przewidzianych w budecie pastwa na dotacje.
5. Wnioski rozpatruje si wedug kolejnoci ich wpywu.

Art. 199.
1. Dotacji udziela si albo przekazanie rodkw, o ktrych mowa w art. 196 ust. 2,
nastpuje, zgodnie z wnioskiem okrelonym w art. 198, w wysokoci sumy:
1) umorzonych wierzytelnoci lub odsetek, o ktrych mowa w art. 197 pkt 2 lit.
a, lub
2) zobowiza, o ktrych mowa w art. 197 pkt 2 lit. b, lub
3) wartoci uiszczonego podatku, o ktrym mowa w art. 197 pkt 2 lit. c, lub
4) zobowizania, o ktrym mowa w art. 197 pkt 2 lit. d, lub
5) kosztw, o ktrych mowa w art. 197 pkt 2 lit. e, lub
6) wartoci spaconych kredytw bankowych, o ktrych mowa w art. 197 pkt 2
lit. f.
2. Suma dotacji oraz rodkw, o ktrych mowa w art. 196 ust. 2, udzielonych pod-
miotom tworzcym nie moe przekroczy kwoty okrelonej w art. 203.

Art. 200.
Minister waciwy do spraw zdrowia przekazuje dotacj celow podmiotowi tworz-
cemu, ktry speni warunki uzyskania dotacji, na podstawie umowy.

Art. 201.
Dotacj albo rodki, o ktrych mowa w art. 196 ust. 2, przeznacza si na spat zo-
bowiza podmiotu tworzcego przejtych od samodzielnego publicznego zakadu
opieki zdrowotnej, odsetek od nich lub pokrycie kosztw przeksztacenia, w tym
kosztw okrelenia wartoci rynkowej nieruchomoci w sposb, o ktrym mowa w
art. 82 ust. 1 i 2.

Art. 202.
Dotacja niewykorzystana albo niewaciwie wykorzystana podlega zwrotowi na za-
sadach okrelonych w przepisach o finansach publicznych.

Art. 203.
W budecie pastwa na dotacje i rodki finansowe, o ktrych mowa w art. 196 ust. 2,
przeznacza si cznie kwot 1400 mln z.

Art. 204.
1. Od dnia wejcia w ycie niniejszej ustawy nie mog by tworzone samodzielne
publiczne zakady opieki zdrowotnej, z wyjtkiem samodzielnych publicznych
Kancelaria Sejmu s. 121/126
2012-07-17
zakadw opieki zdrowotnej powstaych w wyniku czenia na zasadach okre-
lonych w niniejszej ustawie oraz z zastrzeeniem ust. 4 pkt 2.
2. Publiczne zakady opieki zdrowotnej dziaajce na podstawie dotychczasowych
przepisw staj si z dniem wejcia w ycie niniejszej ustawy podmiotami lecz-
niczymi niebdcymi przedsibiorcami. W terminie do dnia 31 grudnia 2012 r.
kierownicy tych podmiotw dostosuj ich dziaalno oraz statut i regulamin or-
ganizacyjny do przepisw niniejszej ustawy oraz dokonaj zgoszenia do reje-
stru. Wnioski w tej sprawie s wolne od opat.
3. Kierownicy publicznych zakadw opieki zdrowotnej i rady spoeczne tych za-
kadw staj si z dniem wejcia w ycie niniejszej ustawy kierownikami pod-
miotw leczniczych niebdcych przedsibiorcami i radami spoecznymi tych
podmiotw.
3a. Do kierownikw, o ktrych mowa w ust. 3, nie stosuje si przepisw art. 49,
chyba e podmiot tworzcy postanowi inaczej.
4. Wszczte i niezakoczone przed dniem wejcia w ycie niniejszej ustawy post-
powania:
1) w sprawie wpisania, wykrelenia i zmian w rejestrze zakadw opieki zdro-
wotnej prowadzonym na podstawie dotychczasowych przepisw, podlegaj
umorzeniu z mocy prawa;
2) w sprawie wpisw w Krajowym Rejestrze Sdowym prowadzone na pod-
stawie dotychczasowych przepisw wobec samodzielnych publicznych za-
kadw opieki zdrowotnej s prowadzone po dniu wejcia w ycie niniejszej
ustawy;
3) w sprawie czasowego zaprzestania dziaalnoci s prowadzone po dniu wej-
cia w ycie niniejszej ustawy;
4) prowadzone na podstawie przepisw ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o
pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakadw opieki zdrowot-
nej wobec samodzielnych publicznych zakadw opieki zdrowotnej s pro-
wadzone na dotychczasowych zasadach.
5. W zakresie nieuregulowanym w ust. 4 do postpowa wszcztych i niezako-
czonych przed dniem wejcia w ycie niniejszej ustawy stosuje si przepisy do-
tychczasowe.
6. Jeeli przed dniem wejcia w ycie niniejszej ustawy ostateczna decyzja admini-
stracyjna zostaa wydana na rzecz zakadu opieki zdrowotnej bdcego jednost-
k organizacyjn osoby prawnej lub podmiotu nieposiadajcego osobowoci
prawnej, z mocy prawa decyzja ta staje si decyzj administracyjn wydan na
rzecz podmiotu leczniczego, ktrego jednostk by dotychczasowy zakad opieki
zdrowotnej.

Art. 205.
Z dniem wejcia w ycie ustawy niepubliczne zakady opieki zdrowotnej staj si
przedsibiorstwami podmiotw leczniczych.

Art. 206.
Podmioty prowadzce zakady opieki zdrowotnej w dniu wejcia w ycie niniejszej
ustawy, dostosuj swoj dziaalno, w zakresie nieuregulowanym w art. 204 ust. 1
4, do przepisw ustawy w terminie do dnia 31 grudnia 2012 r.
Kancelaria Sejmu s. 122/126
2012-07-17

Art. 207.
1. Podmiot wykonujcy dziaalno lecznicz w dniu wejcia w ycie ustawy, nie-
speniajcy wymaga, o ktrych mowa w art. 22 ust. 1, dostosuje pomieszczenia
i urzdzenia do tych wymaga do dnia 31 grudnia 2016 r.
2. Podmiot wykonujcy dziaalno lecznicz przedstawi organowi prowadzcemu
rejestr program dostosowania tego podmiotu do wymaga, o ktrych mowa w
art. 22 ust. 1, w terminie do dnia 31 grudnia 2012 r., zaopiniowany przez wa-
ciwy organ Pastwowej Inspekcji Sanitarnej. Opinia ta jest wydawana w drodze
decyzji administracyjnej.

Art. 208.
1. Organy prowadzce dotychczasowe rejestry praktyk lekarzy, pielgniarek i po-
onych prowadz te rejestry na dotychczasowych zasadach do dnia 31 grudnia
2011 r.
2. Osoby wykonujce zawd medyczny w ramach praktyki zawodowej dostosuj
swoj dziaalno do przepisw ustawy w terminie do dnia 31 grudnia 2012 r.

Art. 209.
1. Osoby, ktre przed dniem wejcia w ycie niniejszej ustawy uzyskay tytu spe-
cjalisty w dziedzinie majcej zastosowanie w ochronie zdrowia, zachowuj do-
tychczasowe uprawnienia bez koniecznoci odbycia specjalizacji.
2. Osoby, ktre przed dniem wejcia w ycie niniejszej ustawy rozpoczy specjali-
zacj zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy, o kt-
rej mowa w art. 220 pkt 1, kontynuuj j na podstawie dotychczasowych przepi-
sw.
3. W okresie 4 lat od dnia wejcia w ycie niniejszej ustawy mog by rozpoczyna-
ne nowe specjalizacje majce na celu uzyskanie tytuu specjalisty w dziedzinie
majcej zastosowanie w ochronie zdrowia, o ktrych mowa w przepisach wyda-
nych na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy, o ktrej mowa w art. 220 pkt 1.

Art. 210.
1. Pracownicy zatrudnieni w zakadach opieki zdrowotnej staj si pracownikami
odpowiednich podmiotw leczniczych.
2. Strony umw o prac lub umw cywilnoprawnych zawartych przed dniem wej-
cia w ycie niniejszej ustawy z ordynatorami kierownikami klinik oraz ordy-
natorami oddziaw klinicznych dostosuj czce ich stosunki prawne do prze-
pisw niniejszej ustawy w terminie 4 miesicy od dnia wejcia w ycie niniej-
szej ustawy.
3. Czonkowie rad nadzorczych pierwszej kadencji w spkach, o ktrych mowa w
art. 41 ust. 2, ktrzy nie zoyli egzaminu, o ktrym mowa w przepisach o ko-
mercjalizacji i prywatyzacji, s obowizani do zoenia tego egzaminu w termi-
nie 6 miesicy od dnia powoania, chyba e zostali zwolnieni z obowizku zo-
enia tego egzaminu zgodnie z przepisami o komercjalizacji i prywatyzacji.

Art. 211.
Kancelaria Sejmu s. 123/126
2012-07-17
Umowy o udzielenie zamwienia zawarte na podstawie art. 35a ustawy, o ktrej
mowa w art. 220 pkt 1, realizowane w dniu wejcia w ycie niniejszej ustawy za-
chowuj wano po tym dniu przez okres, na jaki zostay zawarte.

Art. 212.
1. Przepisy art. 4 ust. 3 pkt 1, art. 17 19, art. 100 ust. 4, art. 101 ust. 3 i art. 102
ust. 3, w zakresie w jakim dotycz umowy, o ktrej mowa w art. 25, stosuje si
od dnia 1 stycznia 2012 r.
2. Jeeli umowa obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej zostaa
zawarta przed dniem wejcia w ycie niniejszej ustawy na podstawie przepisw
ustawy, o ktrej mowa w art. 148, ustawy, o ktrej mowa w art. 172, oraz usta-
wy, o ktrej mowa w art. 220 pkt 1, a okres, na jaki zostaa zawarta, upywa po
tym dniu, now umow ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej zawiera si
najpniej w ostatnim dniu okresu obowizywania dotychczasowej umowy, nie
pniej jednak ni do dnia 31 grudnia 2012 r.

Art. 213.
Osoby, ktre przed dniem wejcia w ycie niniejszej ustawy uzyskay uprawnienia
na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 30 padziernika 2002 r. o zaopatrzeniu
z tytuu wypadkw lub chorb zawodowych powstaych w szczeglnych okoliczno-
ciach (Dz. U. Nr 199, poz. 1674, z pn. zm.
63)
), zachowuj te uprawnienia rwnie
po tym dniu.

Art. 214.
1. W okresie od dnia 1 lipca 2011 r. do dnia 1 lipca 2014 r. czas pracy pracowni-
kw komrek organizacyjnych (zakadw, pracowni):
1) radiologii, radioterapii, medycyny nuklearnej stosujcych w celach dia-
gnostycznych lub leczniczych rda promieniowania jonizujcego,
2) fizykoterapii, patomorfologii, histopatologii, cytopatologii, cytodiagnostyki,
medycyny sdowej lub prosektoriw
w zakresie okrelonym w ust. 2, nie moe przekracza 5 godzin na dob i prze-
citnie 25 godzin na tydzie w przecitnie piciodniowym tygodniu pracy w
przyjtym okresie rozliczeniowym.
2. Czas pracy, o ktrym mowa w ust. 1, stosuje si do pracownikw na stanowi-
skach pracy w:
1) komrkach organizacyjnych (zakadach, pracowniach): radiologii, radiotera-
pii i medycyny nuklearnej, jeeli do ich podstawowych obowizkw naley:
a) stosowanie w celach diagnostycznych lub leczniczych rde promie-
niowania jonizujcego, a w szczeglnoci: wykonujcych badania lub
zabiegi, asystujcych lub wykonujcych czynnoci pomocnicze przy
badaniach lub zabiegach, obsugujcych urzdzenia zawierajce rda
promieniowania lub wytwarzajce promieniowanie jonizujce, lub wy-
konujcych czynnoci zawodowe bezporednio przy chorych leczonych
za pomoc rde promieniotwrczych, lub

63)
Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 83, poz. 760, Nr 96, poz. 874
i Nr 122, poz. 1143, z 2004 r. Nr 121, poz. 1264 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 164, poz. 1366
oraz z 2009 r. Nr 99, poz. 825, Nr 126, poz. 1040 i Nr 127, poz. 1052.
Kancelaria Sejmu s. 124/126
2012-07-17
b) prowadzenie bada naukowych z zastosowaniem rde promieniowa-
nia jonizujcego, lub
c) dokonywanie pomiarw dozymetrycznych promieniowania jonizujce-
go zwizanych z dziaalnoci, o ktrej mowa w lit. a i b;
2) komrkach organizacyjnych (zakadach, pracowniach) fizykoterapeutycz-
nych, jeeli do ich podstawowych obowizkw naley kontrolowanie tech-
niki stosowanych zabiegw lub samodzielne wykonywanie zabiegw;
3) komrkach organizacyjnych (zakadach, pracowniach): patomorfologii, hi-
stopatologii, cytopatologii i cytodiagnostyki, jeeli do ich podstawowych
obowizkw naley:
a) przygotowywanie preparatw lub
b) wykonywanie bada histopatologicznych i cytologicznych;
4) komrkach organizacyjnych (zakadach, pracowniach): patomorfologii, me-
dycyny sdowej oraz prosektoriach, jeeli do ich podstawowych obowiz-
kw naley:
a) wykonywanie sekcji zwok lub
b) wykonywanie bada patomorfologicznych i toksykologicznych, lub
c) pomoc przy wykonywaniu sekcji zwok oraz bada patomorfologicz-
nych i toksykologicznych, lub
d) pobieranie narzdw i tkanek ze zwok.

Art. 215.
Do rozliczania rodkw z dopat do oprocentowania kredytw udzielonych leka-
rzom, lekarzom dentystom, pielgniarkom, poonym i technikom medycznym,
przed dniem wejcia w ycie niniejszej ustawy, uzyskanych na podstawie ustawy z
dnia 24 sierpnia 2001 r. o dopatach do oprocentowania kredytw udzielanych leka-
rzom, lekarzom stomatologom, pielgniarkom, poonym i technikom medycznym
oraz o umarzaniu tych kredytw (Dz. U. Nr 128, poz. 1406 oraz z 2002 r. Nr 144,
poz. 1209) oraz umorzenia i zwrotu tych rodkw stosuje si przepisy dotychczaso-
we.

Art. 216.
Obowizek podmiotu tworzcego dotyczcy zmiany formy organizacyjno-prawnej
samodzielnego publicznego zakadu opieki zdrowotnej albo jego likwidacji, jeeli
ujemny wynik finansowy tego zakadu nie moe by pokryty w sposb okrelony w
art. 59, powstaje po raz pierwszy po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za
pierwszy rok obrotowy rozpoczty po dniu wejcia w ycie niniejszej ustawy.

Art. 217.
1. Z dniem wejcia w ycie niniejszej ustawy rejestr:
1) zakadw opieki zdrowotnej prowadzony na podstawie przepisw ustawy, o
ktrej mowa w art. 220 pkt 1,
2) indywidualnych, indywidualnych specjalistycznych i grupowych praktyk le-
karskich,
3) indywidualnych, indywidualnych specjalistycznych i grupowych praktyk
pielgniarek i poonych
Kancelaria Sejmu s. 125/126
2012-07-17
staj si rejestrem.
2. Z dniem wejcia w ycie niniejszej ustawy wpisy w rejestrach, o ktrych mowa
w ust. 1, staj si wpisami w rejestrze.
3. Do dnia 31 grudnia 2012 r. podmiot wykonujcy dziaalno lecznicz dokona
zmian wpisw w rejestrze w zakresie wynikajcym z niniejszej ustawy. Wnioski
o zmian wpisw s wolne od opat.
4. Z dniem wejcia w ycie niniejszej ustawy organem prowadzcym rejestr wa-
ciwym dla dotychczasowych zakadw opieki zdrowotnej, dla ktrych waci-
wym organem by minister waciwy do spraw zdrowia, jest wojewoda waciwy
ze wzgldu na siedzib podmiotu leczniczego.
5. Minister waciwy do spraw zdrowia przekae waciwym wojewodom nieod-
patnie, za potwierdzeniem odbioru, w terminie 10 miesicy od dnia wejcia w
ycie niniejszej ustawy, wszelk dokumentacj zwizan z prowadzeniem tego
rejestru.
6. Jednostka, o ktrej mowa w art. 106 ust. 2:
1) dostosuje system teleinformatyczny obsugujcy rejestr zakadw opieki
zdrowotnej do wymaga przewidzianych dla rejestru, okrelonych w usta-
wie;
2) wyposay podmioty prowadzce dotychczas rejestry indywidualnych, indy-
widualnych specjalistycznych i grupowych praktyk lekarskich oraz piel-
gniarek i poonych w system teleinformatyczny obsugujcy rejestr.
7. W dotychczasowym siedmiocyfrowym numerze ksigi rejestrowej podmiotu
leczniczego, o ktrym mowa w ust. 4:
1) dwie pierwsze cyfry 99 zastpuje identyfikator terytorialny wojewdztwa,
na ktrego obszarze znajduje si siedziba podmiotu leczniczego;
2) trzeci cyfr 0 zastpuje si cyfr 9.

Art. 218.
1. Ilekro przepisy odrbne nakadaj obowizek na zakad opieki zdrowotnej albo
przyznaj takiemu zakadowi prawo, te obowizki albo prawa dotycz podmiotu
leczniczego.
2. Ilekro w przepisach odrbnych jest mowa o zakadzie opieki zdrowotnej, rozu-
mie si przez to przedsibiorstwo podmiotu leczniczego.

Art. 219.
1. Akty wykonawcze wydane na podstawie art. 9 ust. 3, art. 10 ust. 4, art. 21a ust. 2
i art. 66 ust. 4 ustawy, o ktrej mowa w art. 220 pkt 1, zachowuj moc do dnia
wejcia w ycie odpowiednich aktw wykonawczych wydanych na podstawie
art. 22 ust. 5, art. 36 ust. 6, art. 50 ust. 2 i art. 122 ust. 6 niniejszej ustawy, jed-
nak nie duej ni do dnia 31 grudnia 2012 r.
2. Akt wykonawczy wydany na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy, o ktrej mowa w
art. 220 pkt 1, zachowuje moc przez okres 4 lat od dnia wejcia w ycie niniej-
szej ustawy.
3. Zachowany w mocy akt wykonawczy, o ktrym mowa w ust. 2, moe by zmie-
niony przez ministra waciwego do spraw zdrowia, w drodze rozporzdzenia, w
granicach okrelonych w art. 10 ust. 5 ustawy, o ktrej mowa w art. 220 pkt 1.
Kancelaria Sejmu s. 126/126
2012-07-17

Art. 220.
Trac moc:
1) ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakadach opieki zdrowotnej (Dz. U. z
2007 r. Nr 14, poz. 89, z pn. zm.
64)
);
2) ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o dopatach do oprocentowania kredytw
udzielanych lekarzom, lekarzom stomatologom, pielgniarkom, poonym
oraz o umarzaniu tych kredytw (Dz. U. Nr 128, poz. 1406 oraz z 2002 r.
Nr 144, poz. 1209).

Art. 221.
Ustawa wchodzi w ycie z dniem 1 lipca 2011 r., z wyjtkiem art. 17 ust. 2 i 3, art.
25, art. 88 ust. 3, art. 106 ust. 2 zdanie trzecie, ust. 3 pkt 13, ust. 4 pkt 11 i ust. 5, art.
148 pkt 6 oraz art. 172 pkt 10, ktre wchodz w ycie z dniem 1 stycznia 2012 r.

64)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz.
849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr
234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 76, poz. 641, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr
219, poz. 1707, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 107, poz. 679 i Nr 230, poz. 1507 oraz z 2011 r. Nr
45, poz. 235.