You are on page 1of 119

X L S C TRM BTS MOTOROLA

Phn loi s c
S c thit b BTS. S c ngun (AC v DC). S c truyn dn.

Ni dung
Cu trc c bn mt BTS BTS Motorola:Horizon, Horizon II Mt s s c thng gp thit b BTS Mt s s c thng gp thit b ngun DC

1. Vai tr ca BTS trong mng GSM

Vai tr ca BTS trong mng GSM


Xc nh vng ph sng ca mng. Truyn thng tin gia MS v BSC Thu pht tn hiu X l tn hiu ( Cao tn <--> Baseband ) Phi hp cng BSC: Qun l ti nguyn v tuyn
Thc hin Handover iu khin cng sut Thc hin nhy tn

2.Cu trc c bn BTS


Khi anten thu pht Khi x l RF Khi x l baseband Khi giao tip vi BSC Khi iu khin Khi cp ngun v cnh bo

Cu trc c bn BTS
RF Block X l tn hiu cao tn X l tn hiu Baseband Interface Giao tip vi bn ngoi

Processor Unit Khi x l trung tm

PDU-Power Distribution Unit Khi cp ngun

Monitoring & Alarm Module

Cc khi c bn ca BTS
7

Cu trc c bn BTS
Khi anten thu pht
u cui pht tn hiu v tuyn n thu bao. Nhn tn hiu t thu bao. c iu chnh hng pht sng, gc ngng xc nh vng ph sng mong mun. Tn hiu c truyn theo feeder v t BTS x l.
8

Cu trc c bn BTS
Khi x l RF
Lc, khuch i tn hiu thu c t anten Lc, khuch i tn hiu pht trc khi a ra anten Phn tch tn hiu thu c t anten Tng hp tn hiu trc khi a ra anten Gim st cht lng thu, pht a v khi cnh bo
RF Block X l tn hiu cao tn X l tn hiu Baseband Interface Giao tip vi bn ngoi

Processor Unit Khi x l trung tm

PDU-Power Distribution Unit Khi cp ngun

Monitoring & Alarm Module

Cu trc c bn BTS
Khi x l baseband.
iu ch / Gii iu ch tn hiu M ha / Gii m tn hiu i tn ln / i tn xung Khuch i tn hiu thu, pht.

RF Block X l tn hiu cao tn

X l tn hiu Baseband

Interface Giao tip vi bn ngoi

Processor Unit Khi x l trung tm

PDU-Power Distribution Unit Khi cp ngun

Monitoring & Alarm Module

10

Cu trc c bn BTS
Khi giao tip
Giao tip vi BSC thng qua giao din Abis Cung cp u ni cp n BSC Giao tip E1, T1.

RF Block X l tn hiu cao tn

X l tn hiu Baseband

Interface Giao tip vi bn ngoi

Processor Unit Khi x l trung tm

PDU-Power Distribution Unit Khi cp ngun

Monitoring & Alarm Module

11

Cu trc c bn BTS
Khi iu khin
iu khin chung cc khi chc nng ca BTS To v cp xung clock cho cc thit b ng b hot ng v ng b tn hiu.

RF Block X l tn hiu cao tn

X l tn hiu Baseband

Interface Giao tip vi bn ngoi

Processor Unit Khi x l trung tm

PDU-Power Distribution Unit Khi cp ngun

Monitoring & Alarm Module

12

Cu trc c bn BTS
Khi cp ngun v cnh bo
Cp ngun hot ng cho cc khi chc nng Thu thp thng tin cnh bo v cht lng tn hiu Thu thp thng tin cnh bo v tnh trng hot ng ca cc khi chc nng a ra cnh bo n ngi s dng.
RF Block X l tn hiu cao tn X l tn hiu Baseband Interface Giao tip vi bn ngoi

Processor Unit Khi x l trung tm

PDU-Power Distribution Unit Khi cp ngun

Monitoring & Alarm Module

13

3. BTS Motorola
c s dng ti: Nng, Qung Nam, Ph Yn, Khnh Ha C 2 loi BTS Motorola chnh: - BTS Horizon macro - BTS Horizon II macro

14

3.1 BTS Horizonmacro


Mt Cabinet c th c cu hnh: - 6x CTU (900MHz 1800Mhz Dualband) - 6x E1 - 4x Signalling links (RSLs) - C th nng cp ln 24 CTU trong 4 Cabinets: - Trng lng Cabinet = 115 kg - Cng sut tiu th (max) = 1700watts - Kch thc: 870mm x 700mm x 430mm

15

HorizonMacro Cabinet

Gm 3 phn chnh:
- Module RF - Module s - Module cp ngun - Module FAN - Mt s giao tip khc

16

S kt ni

17

3.1.1 Module RF
CTU (Compact Transceiver Unit) SURF (Sectorized Universal Receiver Front-end) Tx Blocks: - DCF (Duplexer Combining Filter) - TDF (Twin Combining bandpass Filter)

18

CTU
Compact Transceiver Unit
Thc hin chc nng thu pht cc tn s RF Cha cc mch s thc hin cn bng, m ha/gii m, iu khin b thu pht iu khin thu phn tp, tng cht lng thu, gim nh hng fading v can nhiu iu khin cng sut pht.

19

S khi chc nng ca CTU

20

Led cnh bo CTU


RADIO STATUS:Trng thi hot ng ca board
Tt: Module Tt Nhy green: Yu cu code hoc ang ti Green: Board hot ng bnh thng Nhy vng: Ch kim tra : Tnh trng cnh bo

Tx STATUS:
Tt: B pht khng hot ng Vng: B pht ang hot ng

C 2 led nhy nhanh: ang nng cp, khng c rt ngun/reset


21

Cng giao tip CTU


TRANSMIT OUT: u ra b pht RF, ni n TX Block. TTY INTERFACE: Kim tra truy cp n b x l TEST INTERFACE: Cng kim tra

22

SURF
Sectorized Universal Receiver Front end Module Gm nhiu loi, dng cho nhiu bng tn khc nhau Thc hin lc u cui, khuch i tn hiu thu Mng Vinaphone hin nay dng 2 loi module SURF SURF900 dng cho bng tn 900MHz SURF1800 dng cho bng tn 1800MHz Mi module SURF ni n 3 ng vo anten thu (0A,0B;1A, 1B;2A, 2B). SURF s chuyn mch cc ng vo ny n cc CTU di s iu khin ca MCUF. C 2 ng vo n CTU m bo CTU c phn tp thu SURF c 2 ng ra dnh cho thu m rng EXT A, EXT B ni n cabinet m rng.
23

SURF

24

S khi chc nng ca SURF

25

Tx Block
Tx Block gm hai phn: DCF: Duplexer Combining Filter TDF :Twin Combining bandpass Filter

26

DCF
DCF gip ni 1 anten n hai CTU cho c TX v RX DCF c 2 bng tn: DCF900 dnh cho bng tn 900MHz DCF 1800 dnh cho bng tn 1800 MHz

27

TDF
Cho php mi anten phc v mt CTU cho c TX v RX TDF c hai phn ring, mi phn ni t mt CTU n mt anten ring bit TDF c 2 loi
TDF900 dnh cho bng tn 900MHz TDF1800 dnh cho bng tn 1800MHz
28

3.1.2. Digital Module


2 card MCUF: mt card chnh (A), mt card MCUF d phng (B) 2 card FMUX (1 d phng ) 4 card NIU 2 BPSM (1 cp ngun cc card d phng) 1 card Alarm

29

MCUF
Card iu khin chnh ca BTS. X l cuc gi (nh qun l ti nguyn, chuyn mch) MCUF chuyn mch ti a 6 giao tip mng (4 card NIU) v 24 b thu pht CTU (4 cabinet) iu khin, x l vn hnh v bo dng BTS Chuyn mch lu lng v thng tin iu khin To ng h ni v ng b cho ton b BTS Cung cp 2 giao din quang kt ni t m rng. Lu tr cu hnh trm.
30

Giao din MCUF


- 02 Giao din quang FMUX

- TTY MMI: Cng kt ni LMT

- CAL PORT: a ra tn hiu ng


h 8KHz, s dng cn chnh GCLK - PCMCIA: slot gn flast card memory - Reset Full: reset cng, xa lun software - Reset CPU: reset mm, khng xa software

31

S khi chc nng MCUF


Front Panel

GPROC

KSW GCLK
Cal Port 8 Khz o/p

Connection to other cabinets

32

Kt ni MCUF vi cc module khc

33

Ch th LED trn MCUF


Ch th LED trn MCUF Red Tt Tt Sng Nhy Green Tt Sng Tt Nhy Trng thi Board cha c cp ngun Hot ng bnh thng Board b li ang Boot

34

NIU
Network Interface Unit
Cung cp 2 ng E1 hoc 2 ng T1 (i vi NIUA0, NIUB0) Cung cp 1 ng E1 hoc 1 ng T1 (i vi NIUA1, NIUB1) Cc ng giao tip u c MCUF gim st, iu khin.

35

Ch th LED trn NIU


Ch th LED trn NIU Red Green Trng thi

Tt
Tt Sng

Tt
Sng Sng

Board cha c cp ngun hoc trong qu trnh Reset


Hot ng bnh thng NUI t kim tra sau khi bt ngun hoc Reboot. Led s tt sau 20 s hoc 50 s sau khi Reboot do download d liu. ang download d liu h thng

Nhy

Nhy

36

FMUX
Fiber Optic Multiplexer
Ghp knh v tch knh 6 ng thu pht full duplex vo mt cp cp quang Gip kt ni 6 b thu pht n t m rng.

37

S khi chc nng FMUX

38

Board Alarm
Tp hp tt c cc cnh bo:

- 16 cnh bo ngoi (PIX0 and PIX1)


- Cnh bo ngt kt ni in p thp - FAN 0 (4-fan tray)

- FAN 1 (2-fan tray)


- FAN 2 (2-fan tray)

39

Ch th LED trn Board Alarm


Ch th LED trn board alarm LED Trng thi Led Trng thi n xanh: khng cnh bo; n : cnh bo

1
2 3 4 5

Tt/ sng
Tt/ sng Sng xanh/ Sng Sng xanh/ Sng Sng xanh/ Sng

Ch th cnh bo m ca cabinet
Ch th cnh bo LVD Ch th cnh bo Fan khe 0 Ch th cnh bo Fan khe 1 Ch th cnh bo Fan khe 2

40

BPSM

Cung cp ngun cho 1 digital module shelf. (MCUF,FMUX,NIU,Alarm) Input: + 27v Outputs. +3.3v +5v +/- 12v

Bo v qu dng v qu p.

41

3.1.3. Module FAN


3 module FAN 2x module 2-Fan 1x module 4-Fan

42

3.1.4 Module ngun PSM


Types of DC supply: +27v ( negative earth) -48v (positive earth) OR 120/240v AC

3x PSU ( 1x Redundancy)

43

Ch th LED trn PSU


Ch th LED trn board PSU

Led Xanh
Tt Sng Tt Sng

Led
Tt Tt Sng Sng

Ch th trng thi
Ngun cp cho cabinet ang tt hoc PSU cha c kt ni. Trng thi hot ng bnh thng Tt CB u ra hoc Mt cnh bo gy ra PSU khng cp ngun ra Mt cnh bo trong PSU (v d: qu nhit), nhng hin ti vn c ngun ra

44

3.1.5. Module T43/BIB


Board BIB Board T43 - BIB v T43 l board giao tip lung E1 t bn ngoi v chuyn xung NIU. - BIB giao tip lung 120 - T43 giao tip lung 75 - Mi board cung cp giao

tip 06 lung E1/T1.

45

S chn kt ni ca T43/BIB

46

3.1.6. S cp cnh bo trn PIX

47

3.2. BTS Horizon II


T BTS indoor h tr ti a 12 TRX GSM/EGSM900, DCS1800

48

Cc khi chc nng


Card ngt mch CBC Mun HIISC

4 Mun ngun PSU

6 CTU2

3 Qut

Mun cnh bo
49

Cc khi chc nng


Cp cp ngun DC

Dy nhy ln Phi Anten

SURF2

Board T43 u ni lung 2Mb/s

Tx Blocks Cp u ni cnh bo ngoi


50

Thit b BTS Horizon II macro

S logic

51

RF Module
Gm cc khi
CTU2: H tr bng tn EGSM900, DCS1800 SURF2
900MHz 1800MHz

Tx Block

52

CTU2
To tn s RF cn thit thc hin cc chc nng thu/pht Cn bng 32 khe thi gian M ha/gii m iu khin cc b thu pht C kh nng thc hin thu phn tp Thc hin nhy tn iu khin cng sut ng/tnh.
53

CTU2

54

Cng u ni CTU2
TRANSMIT OUT: Ni n khi Tx, pht tn hiu RF CONTROL PROCESSOR: Kim kh nng truy cp TEST INTERFACE: Kim tra thit b( dnh cho NSX) VCAT INTERFACE: Kim tra thit b (Dnh cho k s Motorola)

55

Led ch th CTU2
RADIO STATUS:
Tt: CTU2 tt Nhy green: Boot code ang c ti , khng c ct ngun hay reset Green:Hot ng bnh thng Nhy vng: Ch test Vng: B thu pht b chn : Cnh bo tnh trng thit b Nhy , green lin tc: ang ci t, khng c ct ngun hay reset

Tx Status A, Tx Status B:
Tt: B pht A ,B Tt Sng: B pht A ,B ang lm vic
56

SURF2
Khuch i nhiu thp Lc bandpass RF Dn ng t anten n CTU2 Mt SURF2 ni 3 anten thu n 6 CTU2 cho c ng thu chnh v ng thu phn tp. Cp mt ng m rng t ANT0 ni n t m rng SURF2 900: Bng tn EGSM900 SURF2 1800: Bng tn DCS1800.
57

SURF2

58

Tx Block
Tx Block c t ti a 6 b pha trn CTU2. C 4 loi Tx block
DUP PGSM duplexer HCU: Hybrid Combiner Unit DHU: Dual Hybrid Combiner

59

DUP
Duplexer cho php 1 anten c th phc v c ng thu v ng pht. DUP cha b gim st VSWR, c th pht hin v a ra cnh bo.

60

DUP
Mi DUP c cc kt ni
Mt ng Tx t CTU2 Mt n anten, cho c Tx v Rx Mt ng n SURF2

61

PGSM DUP
Chn tn hiu t mng CDMA, bo v cht lng tn hiu Cha b gim st VSWR, pht hin v a ra cnh bo v VSWR

62

PGSM DUP
PGSM DUP c cc kt ni sau:
Mt ng Tx ra t CTU Mt ng n anten, cho c ng thu v pht Mt n SURF2

63

Digital Module
HIISC: Site Controller Unit
Qun l cp ngun, giao tip, kh nng m rng BTS Ging nh MCUF t Horizon

XMUX: Expansion Multiplexer


Thay th cho HIISC t m rng, c ni vi t chnh thng qua board m rng Tng t FMUX ca t Horizon

Site Expansion Board: Board m rng


iu khin giao tip iu khin v cc kt ni vt l gia t chnh v t m rng

Alarm Module
Cung cp cc s liu v gim st v cnh bo cn thit
64

Digital Module

65

HIISC
iu khin cc chc nng trong BTS, ngoi tr chc nng RF ca CTU2. Qun cc ng giao tip t khi NIU

66

Cc giao tip ca HIISC


Giao tip card flash
Ti a 32MB

Giao tip TTY MMI


Giao tip TTY s dng giao din ngimy ca HIISC

Cng CAL
Xc nh c ca tn hiu ng b t giao din ngi my.

NIU Ethernet port v SYNC/NIU TTY Port


Dng cho mc ch kim tra
67

Ch th Led ca HIISC
Led Led green Trng thi

Tt
Tt Sng

Tt
Sng Tt

Board khng c cp ngun, hoc ang reset theo chu k


Hot ng bnh thng Li trng thi

Nhy

Nhy

ang nng cp ( Khng c tt ngun hay reset)


68

XMUX Module
Thay th HIISC ti t m rng, cung cp giao tip n t chnh. XMUX h tr ti a 6 ng thu pht. S dng lin kt d liu m ha Manchester 16.384 Mbps

69

Site expansion board


Dng m rng h thng BTS

70

u ni m rng t

71

Alarm Module
Thu thp thng tin cnh bo t backplane X l thng tin gim st VSWR

72

PSU
Cp ngun +27VDC cho BTS 2 PSU cp ngun cho 3 CTU2 3 PSU c th cp ngun cho 6 CTU2

73

Led ch th PSU
Led green Led Trng thi

Tt

Tt

T khng c cp ngun PSU khng kt ni


Hot ng bnh thng PSU c kt ni Cnh bo PSU khng th hot ng C cnh bo nhng PSU vn c th hot ng

Sng Tt

Tt Sng

Sng

Sng

74

CU HNH BTS HORIZON MACRO


Cu hnh Omni 1

SURF

1 CTU

75

CU HNH BTS HORIZON MACRO


Cu hnh Sector 1/1/1

SURF

3 CTU

76

CU HNH BTS HORIZON MACRO


Cu hnh Sector 2/2/2 Cell 3 Cell 2 Cell 1 E1 input

SURF

2b

2a

1b

1a

0b

0a

T43/BIB

DCF

DCF

DCF

3X PSU Digital Cage

6x CTU radio

MCUF BSM NIU Alarm board


77

CU HNH BTS HORIZON MACRO


Cu hnh Sector 4/4/4 Cell 2 Cell 2 Cell 1 E1 input
2a 1a 0a

Cell 1 Cell 3 Cell 3 E1 input


2a 1a 0a

2b

1b

0b

T43/BIB

2b

1b

0b

T43/BIB

DCF DCF DCF 3X PSU

DCF DCF DCF

3X PSU

MCUF BPSM NIU Alarm board

BPSM FMUX Alarm

78

CU HNH BTS HORIZON II MACRO


Omni-2 Normal Power or Omni-1 High Power (DUP only) 2/2/2 Normal Power or 1/1/1 High Power (DUP only) 4/4/4 Normal Power or 2/2/2 High Power (DUP with Air-combining)

8/8/8 Normal Power or 4/4/4 High Power Double cabinet (1x split cell) (HCU and DUP with Air-combining)
79

CU HNH BTS HORIZON II MACRO


Horizon II macro
Normal Power Omni-2 (DUP only)
High Power Omni-1
2B 1B 0B B A 0A 1A 2A -

Cell 1 2 Carriers

Antenna One Tx/Rx One Rx only

DUP

ALARM

CBC

HIISC

80

CU HNH BTS HORIZON II MACRO


Cell 3 2 Carriers Cell 2 2 Carriers Cell 1 2 Carriers

One antenna per cell is TX/RX One Antenna per is Rx only


2B 1B 0B B A 0A 1A 2A -

Horizon II macro Normal Power 2/2/2 (DUP only)


DUP DUP DUP

High Power 1/1/1

ALARM

CBC

HIISC

81

CU HNH BTS HORIZON II MACRO


Cell 3 4 Carriers Cell 2 4 Carriers Cell 1 4 Carriers

Both antennas are TX/RX

Both antennas are TX/RX

Both antennas are TX/RX


A 0A 1A 2A -

2B 1B 0B B

Horizon II macro

Normal Power 4/4/4 (DUP with Air-combining)


High Power 2/2/2

DUP DUP DUP DUP DUP DUP

ALARM

CBC

HIISC

82

CU HNH BTS HORIZON II MACRO


Cell 3 8 Carriers Cell 2 8 Carriers Cell 1 8 Carriers

Horizon II macro Normal Power 8/8/8 (split Cell) (HCU and DUP) (Air-combining)
High Power 4/4/4 (HCU and DUP) (Air-combining)

All antennas are TX/RX

2B 1B 0B B

A 0A 1A 2A

2B 1B 0B B

A 0A 1A 2A

HCU DUP HCU DUP HCU DUP

HCU DUP HCU DUP HCU DUP

XMUX

ALARM

ALARM

CBC

CBC

HIISC

I/O card

I/O card

83

4. QUY TRNH X L LI TI BTS


M cnh ca BTS

Khng c n sng

Kim tra xem BTS c in vo hay khng (xem c n sng trong BTS hay khng)
C n sng

Chuyn qua quy trnh kim tra ngun

Kim tra n ca cc card trong BTS, da vo ch th n ca cc card xc nh li.

84

4.1 Mt s li lin quan n Module thu pht


4.1.1 DRI Not Detected V Waiting for Connection

85

DRI Not Detected V Waiting for Connection


Nguyn nhn: 1. C s d liu (database) khng ng. Kt ni vt l khng ng vi database. 2. Cha c ngun cung cp hoc Cc ngun b cho cc ti b thu pht. 3. Li vt l ti backplane connector sau CTU. 4. Li CTU (CTU2) hoc MCUF (HIISC).

86

DRI Not Detected V Waiting for Connection


X l: 1. i 15 pht li c t mt khng, nu khng, chuyn qua bc 2. 2. Kim tra Database: disp_equi X dri Y Y(trong X l site, Y Y ID ca DRI). Nu khng, chuyn bc 3

87

DRI Not Detected V Waiting for Connection


X l: 3. nh lnh: ins X dri Y Y (trong X l site, Y Y ID ca DRI). Nu khng, chuyn bc 4 4. Kim tra li vt l ti backplane connector sau CTU. Nu khng, chuyn bc 5. 5. Thay CTU hoc MCUF.

88

4.1.2 DRI Inhibited


Nguyn nhn: 1. CTU b li 2. H u connector TX ti CTU X l: 1. X l li kt ni connector TX ti CTU nu c 2. Ins X dri Y Y, ch 15 pht khng ht li chuyn bc 3 3. Reset_dev X dri Y Y, ch 15 pht khng ht li chuyn bc 4. 4. Thay CTU.
89

4.1.3 Code Load Fail

90

Code Load Fail


Nguyn nhn: 1. CTU ang thc hin code Load th mt kt ni vi MCUF. 2. CTU b hng. X l: 1. Ins X dri Y Y, ch 15 pht khng ht li chuyn bc 2 2. Reset_dev X dri Y Y, ch 15 pht khng ht li chuyn bc 3. 3. Thay CTU.

91

4.1.4 Invalid Calibration Data

92

4.1.5 Receive Matrix Branch 1 Control Link Failure

Nguyn nhn: Li kt ni gia CTU v SURF.


93

Receive Matrix Branch 1 Control Link Failure


X l: 1. disp_act_al X 2. Lock tt c cc DRI bng lnh: Lock X dri Y Y. 3. Tt ngun ca SURF. 4. Bt ngun SURF 5. Unlock tt c cc DRI bng lnh: unlock X dri Y Y. 6. Kim tra cn cnh bo khng, nu c chuyn bc 7 7. Thay SURF

94

4.1.6 TX VSWR antenna fault


Nguyn nhn: Li anten, feeder, jumper hoc connector trn ng TX ca DRI. X l: 1. S dng my o anten, feeder xc nh li trn ng pht ca DRI v x l

95

4.1.7 Duplexer Voltage Error


Nguyn nhn: Mch cnh bo sng ng trn module DUP (HorizonII) b mt ngun cung cp. X l: 1. Thay mch cnh bo sng ng trn DUP hoc 2. Thay DUP.

96

4.1.8 Receive Matrix Failure


Nguyn nhn: Hng module SURF hoc SURF mt ngun cung cp. X l: 1. Kim tra ngun cung cp ca SURF. 2. Thay th SURF.

97

4.2 Mt s li lin quan n Module MCUF


4.2.1 Waiting for Sync to initialize
Nguyn nhn: MCUF mt kt ni hoc ang code load t BSC. X l: cnh bo s t mt khi kt ni v code load xong.

98

4.2.2 MCUF lin tc Reboot

Nguyn nhn: 1.BTS ang trong trng thi code load. 2.Mt kt ni gia BTS v BSC, MCUF s Reboot li sau 30 pht.

99

4.2.3 FMUX Loopback Failure

Nguyn nhn: 1.Card FMUX gn cha ng v tr. 2.Cha c ngun cung cp cho FMUX. 3.Si quang gia MCUF v FMUX gn cha ng. 4.Si quang trn b hng.

100

4.2.4 PCMCIA Failure

Nguyn nhn: 1. Card PCMCIA khng c gn vo slot. 2. Card PCMCIA b hng hoc khng tng thch vi thit b Motorola.

101

4.3 X l li lin quan n truyn dn

102

Truyn dn t BTS n BSC

103

Loopback
Cc im c th loopback : 1. Local MSI or NIU board 2. Local T43 or BIB board 3. Local terminal board; DDF 4. Remote terminal board 5. Remote T43 or BIB board 6. Remote MSI board

104

Cn chnh cng sut pht


I. MC CH: 1.Chnh cng sut pht cho tng DRI theo mc cng sut ti u vng ph. 2.Cn bng mc cng sut pht cc DRI trong cng 1 CELL. II. THC HIN KHI: 1. Khi mi pht sng trm. 2. Ti u vng ph. 3. Thay CTU mi. 4.Cng sut b suy gim. III. CNG C: 1.My tnh xch tay + Phn mm kt ni PCPlus 2.Cp kt ni my tnh vi thit b: Cp 9-9 MCUF/EQCP; 9-9 RSS. 3.My o cng sut

105

Cn chnh cng sut pht (tt)

106

Cn chnh cng sut pht (tt)


IV. QUY TRNH CN CHNH CNG SUT BNG SCRIPT FILE 1. S dng phn mm Pcplus truy cp vo BTS bng cp 9-9 MCUF kha DRI cn cn chnh bng lnh: Lock X dri Y Y 2. S dng cp 9-9 RSS truy cp vo CTU, chy Script file CTU4 Ti ca s chng trinh CTU Rx Calibration chn CTU Initation ri chn RSS. 3. S dng cp 9-9 EQCP truy cp vo CTU, chn CTU Initation ri chn EQCP. 4. u ni my o cng sut vo o cng sut DRI.
5. 6. 7. 8. Ti ca s CTU Rx Calibration chn Power Offset Nhn U hoc D tng hoc gim cng sut DRI n gi tr cn thit. lu v thot chng trnh nhn ESC 2 ln. S dng phn mm Pcplus truy cp vo BTS bng cp 9-9 MCUF m kha DRI va cn chnh bng lnh: unlock X dri Y Y

107

Cn chnh ng thu
I. MC CH: Mc ch cn chnh ng thu l nh chun li cc gi tr offset thu nhm b li nhng suy hao hay li trn cp RF t ng vo anten ti BTS n port thu ca TRX. THC HIN KHI: Khi mi pht sng trm. Khi c cnh bo v mt cn bng thu pht( path balance). Thay cc thit b lin quan n ng thu (SURF, CTU, cp) Thay i cu hnh ca trm. CNG C: My tnh xch tay + Phn mm kt ni PCPlus Cp kt ni my tnh vi thit b: Cp 9-9 MCUF/EQCP; 9-9 RSS. My pht tn hiu chun.

II. 1. 2. 3. 4. III. 1. 2. 3.

108

Cn chnh ng thu
IV. QUY TRNH CN CHNH NG THU BNG SCRIPT FILE 1. S dng phn mm Pcplus truy cp vo BTS bng cp 9-9 MCUF kha DRI cn cn chnh bng lnh: Lock X dri Y Y 2. S dng cp 9-9 RSS truy cp vo CTU, chy Script file CTU4 Ti ca s chng trinh CTU Rx Calibration chn CTU Initation ri chn RSS. 3. S dng cp 9-9 EQCP truy cp vo CTU, chn CTU Initation ri chn EQCP. 4. Kt ni u ra ca my pht tn hiu vi cng Ant trn DCF, Chnh my pht tn hiu vi tn s 890.601 Mhz mc -63dBm knh tn s u tin vi mc trn tnh suy hao ca cp. 5. Ti ca s CTU Rx Calibration chn Branch 1 ant 1 cn chnh nhnh Rx0A. (tin hnh thc hin cho 16 tn s). 5. Ti ca s CTU Rx Calibration chn Branch 2 ant 1 cn chnh nhnh Rx0B. (tin hnh thc hin cho 16 tn s). 6. Nhn nt Reset trn CTU sau khi cn chnh xong cc nhnh. 7. M kha DRI va cn chnh bng lnh: unlock X dri Y Y
109

Cn chnh ng h GCLK
I. 1. MC CH: Cn chnh ng h GCLK nhm m bo cho thit b vn hnh ng b trong mng, cho cht lng sng tt.

II. THC HIN KHI: 1. Cn chnh l thit lp li cc thng s cn thit ca thit b m theo

thi gian vn hnh b sai lch.


2. Khi c cnh bo v mt ng b trn trm BTS ( GCLK Calibration request). III. CNG C: 1. My tnh xch tay + Phn mm Procomm Plus. 2. My o Anritsu MF2412C + Adapter BNC.

3. Dy kt ni 9-9 MCUF.
110

IV. Quy trnh cn chnh GCLK

111

IV. Quy trnh cn chnh GCLK

B1. Dng dy BNC ni t cng AF output ca my pht tn n cng 10Mhz Reference ng sau my m tn.

B2. Ni t, Power on ng sau v ng trc.


B3. Bm phm F3 chn menu AF Output
112

IV. Quy trnh cn chnh GCLK

B4. Bm phm F2 (tng ng vi mi tn xung trn mn hnh), chn mc Source, bm tip phm F1 (tng ng vi mc Sel) chn tn s a ra, chn 10Mhz. B5. Bm phm F5 (Rtn) quay tr v.
113

IV. Quy trnh cn chnh GCLK


B1. Kt ni tn hiu cn o vo Input2.

B2. Ni t thit b.
B3. Power on ng sau my. B4. Power on ng trc my (StandbyOn).

B5. Thit lp.

114

IV. Quy trnh cn chnh GCLK


B5. Thit lp: a) n phm Preset b) Chn knh vo cho Input2. n phm Input hin th mn hnh chuyn

sang ch Input. Chn menu Input CH bng cc phm <, >. n phm
Enter chn Input2. c) Chuyn sang menu Impd2 bng phm <, >. Thit lp tr khng u vo

l 1MOhm. Chn 1MOhm, n phm Enter.


d) n phm Return to Meas hin th mn hnh o. f) La chn phn gii tn s v tc ly mu bng cc phm mi tn. Mn hnh hin th m c tn s xung quanh gi tr 8 Khz.

115

IV. Quy trnh cn chnh GCLK


B1. Ti du nhc lnh, g : Gclk_cal_mode, mn hnh hin th:

n y tip tc, n n b qua. B2. H thng yu cu xc nhn tip:

n y tip tc. iu chnh in p iu khin ca my m tn s dng cc phm +/- v 0,1,2,3 trn my tnh xch tay, cho n khi nhn thy chnh xc gi tr tn s 8Khz trn my m tn. n a b qua, s lu kt qu,
116

IV. Quy trnh cn chnh GCLK


B3. Nhng con s sau c th xut hin:

117

IV. Quy trnh cn chnh GCLK


Nhp vo cc gi tr tn s tng ng vi cc mc in p nh bng sau:

Kt thc cn chnh, phi m bo li cn chnh (Calibration Gain) nm gia khong 0 v 1.5.


118

---Trn trng cm n---

119