al-irfan_1

• pôy WÅZ æ` u q
è ’e

è t £]

    

:

~gŠ ØZC
Ù ¤·ËZe xsÑZ • :
~Š ‹ÑZ £Z Iƒq

Rese arch .com .pk

GÒO$h
^k XS a^g òï

Û
è•
gƒÑ Ô iÚ6y M ÅZ æ`u
Y 2005 'Æ Z
1,100

9zg

[Â x *

;@

: ó Cz ï

: x ÈS k
èi
:
: wÍR ®
è •

á S
:
ŠZ®
:
7

Á0¾

-i
z / -e M Æ i¼z ]hgzZ ?£xÓ Å ~gŠØZ C
Ù ¤ ·ËZ e V^ â
Ð s§ Å y Q ãæ M ] àZz äƒ Ýq Ð DV Ds gzZ CDs Ôf
æ uq
X ì •z n Æ y M ÅZ `
è ’n Æ å

æ uI]Z e )
( ÅX y M ÅZ `
sales@minh aj.biz

www.MinhajBook s.com

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

 Åzgç ,
æ
Ú Z `u




  

~gŠ ØZC
Ù ¤ ·ËZ e xsÑZ •
ˆßŽnÓn×fµ ᕆÏÖ] tö ^`ßÚô

5169111-3 Ô5168514 : y¯
7237695

ÔgƒÑ y ƒ N
we â Ô* Z -365

:y¯Ôgƒ Ñ ÔgZi !
zŠg Q Ôf
7 ã çÔLg â Š-

ww w .Minhaj.org - w w w .Minhaj.biz

www.MinhajBook s.com

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

 Åzgç ,
æ
Ú Z `u

L

*      
    

* þ $   % 
      $ *
û $         $  ü
www.MinhajBook s.com

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

 Åzgç ,
æ
Ú Z `u

Y 1987 cŠ 26 Q¨¸ Ô73D 97 0& gzZ .MinhajBook s. æ Ú Z `u .Y 1986 ~Z 20Q¨¸ Ô (~k  $Ñ) ~e } Z& 1X + Z 67D 24411 • Ô9 2&8061D 63ðOS &] k•ÆÅòz V§ „  c g Š Zi M # Öè Ó ²jxÓ Ã {Š™"Å ~gŠ ØZC Ù ¤ ·ËZ e •Æ Y 19 92yŽ 2Q¨¸ X • {”gàn Æ V-k  $Ñ Å 4»gz Z www.pdffactory.com PDF created with pdfFactory Pro trial version www.com  Åzgç .Y 19 84 ðÑŽ 31Q¨¸ ÆÅ/ß ~uu ! f wÑ # Öè Ó .Ô~z ð M 8 80&1D 4 ( 1X 8) z Z öZ •5âÆ [º # Öè Ó 4*Z z w¾ 20D 4D87 •ÆÅ yñ• # Öè Ó .

æ ÚZ ` u PDF created with pdfFactory Pro trial version www.com  Å zgç .pdffactory.MinhajBook s.com .R   U PO TO UN              M        N       O   $          P û yÒ ~ }g! Æy M Œ Û ~ œy M Œ Û ü û bcÆ Vß ZzKÔ "7ÐZ gz Z œy M Œ Ûü û y Ò »[ZŠ M Æ y M Œ Û ‹zˆ ü Ð i Zz M ]gzpgzZ m¯B‚Æ y M Œ Û ü û yÒ » ]zˆ           Q MMS          R MNN        S MLP û yÒ » ä zg ‰ Ü zÆy M Œ Û ‹zˆü û yÒ » "7™IIœy M Œ Û ü û yÒ » "7y M ÛŒ™ƒ ¦(q Z ü www.

  MNS      %      þ     ]c M ãMŒ Û B‚Æ „z g¨gz Z ~gÎS z ~  b¬ü T û yÒ » ä ZC Ù ŠÃ       %     U     % $    ML   *    MM          MN MSO %      $    MO         MP MOM MPL MQM MRR û y Ò »¤Å ä2gz Z Iœy M Œ Û ü û yÒ »' ~ œy M Œ D Û ü ûy Ò » 䙿6]â ©R Æ œy M Œ Û ü û yÒ » w”Æ • 'z Y Ë Ð œy M Œ Û ü û yÒ »Ïz 6äY wÈ™| 7œy M Œ Û ü MSU û êŠ 7œðà -7y M Œ Û ÎyÒ »VÍßyZ ü MUU www.MinhajBook s.com .com   /  Å zgç . æ ÚZ ` u PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.

pdffactory.      ûyÒ ~ }g! Æy MŒ Û ~ œy M Œ Û ü O $            O  o( • … Y 4 „ A wÎg gzZ Ù vZ pÇ) !M ÔçxÑ ³ZL L n Æ Vzg ÇÌ6( t) Ô7öR Å — Ë~ T ì [  x{z ( t) óóo ì e Z@          þ $  $       !N O              LZ ä ë Ž ƒ 2 ~ — ~ }g !Æ ( x¯ ) kZ ?¤ Z gzZ L L Æ x » kZ ) gzZ Ô îÑ ¯ „ ]gÎq Z ðÃÜkZ Âì Hwi* 6}È ( {h ¦  ') J G g ï Z g zZ — LZ) ?¤ Z ß š à V ðG34& × ( ƒ  ) LZ ZÎÆ v Z ( — " n ó ó oƒ F ( ~  $       $ þ  $      $  !O     $  $ $  %  $   !  $   %        $    %  þ        N(M VN (é †ÏfÖ] DM NO VN (é †ÏfÖ] DNE NR VN (é †ÏfÖ] DOE www.com  Å zgç .com .MinhajBooks. æ ÚZ `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www.

Z) L L ™g ïZ » kZ Ž gzZ Ô• n g y ZZ 6( [ ) kZ vß „z Ôì h » "7‰ ó ó o• áZz äV Z y vvß „z Î • ìg   þ !          $ O !Q     $     wÎg ( {h ¦ 'g zZ ~y W { z) Ð ~ 4Z ~ y Z ![g }g ø }Z L L }Š ½Å ÕgzZ [  7Z g zZ ñ â• Û ]zˆ tW ~¾ 6y Z Ž â• Û _¬ " Ô} Š ™ s™ u 0 [pà ( [¨z kÓÆ) yZ g zZ ( }Š ¯ iZg ñ * ZŠ ™ ) MNM VN (é†ÏfÖ] DPE MNU VN (é†ÏfÖ] DQE www. æ ÚZ ` u PDF created with pdfFactory Pro trial version www.com  Å zgç .MinhajBooks.com .        ML  O  $ Ìðà ( n Æ äŒ) ž @ âÑ 7Ð ]! kZ vZ — " L L ™|(ÌÐ kZ ( ~ ]g ›Ž Å q +Z ) c ƒ ÅŽ ( { Zp) ñ â• Û y Ò wV hÐ s§Å [g Æ y Z wVt ž • … Y [p {z ñ Ñ y ZZ vߎ ÂÔƒ +Z ž • ë ( t ™ ÍÐZ ) { z Hg (Z ¬ ä VMgzZ Ôì ( „0 ¶ Å ) à VÍßÐ ¹ )g f Æ ]!„ q Z vZ ( b§kZ ) ?g »zu HÃvZ Ð š „e Z à 4Z sÜÐ kZ gzZ ì êŠ e Z@ à VÍß Ð ¹ g zZ ì @ZI{Ze ó ó o • yâ • Û * ( „ ¬ ) Ž ì mZ e ~    +   þ5  $     !  $ O !P     5þ     $  • _7b§kZ ÐZ { z ~Š [  ä ë Î ( • Ìvß.pdffactory.

 MM         ó ó oì ÑZz Õ¨ ¸ „ —     !          !R O    $         ~g ø 6?Ž 5wÎg ( C Z) Ð ~ „ ?g0 Z }g vä ë b§ÏZ L L G EE Å [  »gzZ ì @ ™ s ™ u 0( éSE 5Ò¡ z éSh ©$ ) »gzZ ì @â• Û ]zˆ t M @2 ( |z Äc§ZuZ) {z »gzZ ì @ 2 ð* ZŠ z ÕgzZ ì êŠ ½ ó ó o¸ … Y: ?Ž ì     $      $   !S      $                     $  $      $          $     O   n Æ VÍß Ž ì Š Zg @ Zy MŒ Û ~ T ( ì {z) · » y pg L L à Zz ä™ iq Ð S ( ~ ë! z h) g zZ àZz ä™ ðÉg ( ~ T) gzZ ì e Z@ g z¢}izg Æ kZ { z Âá0÷ kZ ðà Ž Ð ~ ? : Ô• V *¶ ãZz Ô}™ ~g7 2 Ì Ð ( Vzizg Æ) V ⊠}uzŠ ƒ 6^ c ƒ g F ðÃŽ g zZ Çg ?ž n kZ gzZ Ô Le 7~g ZØŠ n }g vgzZ ì L e ã‚ M ~ h}g vvZ ð Z(Å kZ 6kZ ì ð â• Ûe Z@ Ž »ä kZž n kZ gzZ j™ ~g7 2 Ì MQM VN (å †Ï fÖ] DRE MTQ VN (å †Ï fÖ] DSE www. æ ÚZ `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www.com  Å zgç .pdffactory.MinhajBooks.com .

æ ÚZ ` u PDF created with pdfFactory Pro trial version www.com .com  Å zgç .MinhajBooks.        MN  óóo ƒ Y 0gZ ¦ ] ?ž n kZ gzZ z™y Ò     $    $ $  $   !T       $                     $ $                  !  $    O%      $ ~ yZ Z  Q) Ô¸ ¦ 6+Š „ q Z vß ƒ  ( ~ YZ’Z) L L à V z9 áZz ä‹ g e gzZ áZz ¶Š ]g t ä vZ  ( ‰ ƒ úzg ]Ã% Z }Š ™ê » gñZ y Z ~ VÍß {zž @~g @ Z [ F 6hB‚ Æ y Z gz Z Ô 5 H ä VÍß 4Z • Ìs%Z ~ kZ gzZ Ô¸ Ñ ä™ s%Z { z ~ X gzZ ) ‰_ M V*¶ ãZz k0Æ yZž Æ kZ ŠŽz! Ô ¶ˆ~Š [ {z Î y ZZ ä v Z Q Ô( H ) ¯  !Æ Š z •b! ¡( Ìs%Z t ä VrZ & vZ gzZ Ô¸ D™ s% Z { z ~ T ~Š Œ] ! Å h{ zÐ ¬LZà VßZz ó ó oì ê Š â • Ûe Z@ s§Å 5Zg ñ¦ì L e %  $   % þ !        $  !U    $        $  $         $   $          O    $  $ $      '    $!    œt M ¼ Ð ~ T ðâ • Û wi*[ 6\ M ä Tì „ zL L NMO VN (é†ÏfÖ] DTE S VO ( á] †Û ٕ DUE www.pdffactory.

pdffactory. æ ÚZ `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www. MO         • Šã Å [ ( Ä © Z) „z Ô• ( àZz p g pãZz gzZ s ™ Ì C ÙU ª ª) I 4]Z g zZ w ÈZ F~ pª )/? t M ~uzŠ gzZ Xvß {z Î Ô• ( àZzp g { éE 5G Ž ( • ) • D™ ~zc Å ] ·? sÜ Ð ~ kZ ì Æ~ Vߊ Æ ÔÐ n¾Å h  ŠZ% pI ðñ O Å ŠZ% ÝZ gzZ WZk iÆ é Zp Å ~gz6 ë áZz p g é ï» ~ DgzZ Ô }Y 7ðà ZÎÆ v Z Ê % Z ÝZ Å kZ gzZ g zZ Ôì ~ FZ Ð s§Å [g }g ø ( [ ) ~g ‚ Ô ñ Ñ y ZZ 6kZ ëž • ó ó oì Cƒ ‚ „ à øZŠ I è Z sÜà             ! ML    !         ! MM O ó ó oì à àZz Õgz Z • V *¶ (t ) • D ‹™| 7Ã\ M ëŽ t L L    O %             $   6?ž ƒ ( ‚ lp ) {z ?èÑqÐ z™ ¬ b§ ¾ ( [ Z) ?gzZ L L g zZ Ô • ŠŽñ ( A) wÎg Æ v Z ( Šp) ~ ?gzZ • CY Å ]zˆ tWÅv Z Åe Z@ s§Å { Zg S¦gz¢ÐZ Âì © ñ o¢Ã ( ðZŠ Æ) vZ ¿Ž ó ó oì CY        +    $   ! MN              þ !        O % þ QT VO (á]†Û ٕ DMLE MLM VO (á]†Û ٕ DMME MRP VO (á]†Û ٕ DMN www.MinhajBooks.com  Å zgç .com .

com  Å zgç .pdffactory. æ ÚZ ` u PDF created with pdfFactory Pro trial version www._Æ ( h ) kZ ~ VÍß \ Mž @ ìÅ ó ó oF: áZz ä™c ~ ~g ZŠ s§Å VÍß c Š$ ( L ) \ M gzZ Ôì O %    $         M ( A·]| ª) g âq Š Z Ð s§ Åv Z k0}g vGL L !MQ ó ó o( ˆ y M Œ Û ª) [ ×zg q Z gzZ ì                  !MR  $    $                $            TN VP (ð^ŠßÖ] DMOE MLQ VP (ð^ŠßÖ] DMPE MQ VQ ( å‚ñ^ÛÖ] DMQE PT VQ ( å‚ñ^ÛÖ] DMRE www.com .        MP  Ð ~ 4Z ~ yZ ž c â• Û y ˆZ Z(6V â ›ä vZ — " L L 7Z gz Z ì @ ™ u 07Z g zZ k7tW Å kZ 6y Z Ž 5 wÎg ( ÑZz Ñ ) ó ó o ¸ ~ „ Ze?¬ Ð kZ vß {zp¤ Z ì êŠ ½Å Õz [             $ þ þ !MO O  þ Å Z} ) Û )t¤ Z gzZ ?D ™ 7„ z g¨~ y M Œ Û {z H  L L è (y M Œ ó ó o D 0 s% Z ‚ ¹ ~ kZ vßt  @ ƒ ( c M ) Ð s§      $             $þ  !MP O          wi*[ F 6hs§Å \ M ä ë — " ( !ò Z¤ ÁÎg } Z) L L c 3Š à \ M ä v Z Ž N â• Û ê .MinhajBooks.

pdffactory. æ ÚZ `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www.com .™: ~zc Å ]÷ZpÅ y Z \ M gzZ • ñâ • Û wi* ä v ZŽ N â• Û µZ n Æq Z C Ù Ð ~ ? ä ë X ì [ M k0Æ \ M Ž ™ ƒ gzŠ Ð ( 56<Ñ q Z ) à ƒ  ?  L e vZ ¤ Z gzZ Ôì ð ¯ ¿Ó Zg {Š¤ gzZ <Ñ G!OZ „ q kZ Ž ì Le * âi M ~ ( x© Z µ Z µ Z ) yZ »{ z p êŠ ¯ ï Z s§Å „ v Z X z™ ~¢~ V> ?Î Ô• bŠ ( wq ø è }g v) »ä  Ç }Š â • Û { Ç M Ð ( ë!z h~ V Â!  ) y Z»{z Q Ôì ½ à ƒ ? ó ó o ¸ Tg D™ s% Z ?~ X         $   .     ! MS $     $ ! $       $   $  O à ( yWŒ Û ) kZ Z  ( ð | F ‰Ð ~ yZ ž ì zz ¸ ) gzZ L L X • Ù Š mg —Z à V\WÅ y Z \W Âì Š Zg @ Z s§Å wÎg Ž • F  ˆƒ ( ‚ ) Äc 7Z Å T ( ì ) ¯  !Æ hkZ ( L  » V î² Wt) ( 6hñƒ Ç }¾) ë ![g } g ø } Z :• D ™ n² ( t B‚) X ì ó ó oá ÉB‚Æ Vß Zz ¶Š „ZÍ ( Å hÌ) … ÂÎ • ñ Wá y ZZ                %    ! MT TO VQ (é ‚ñ^ÛÖ] DMSE MU VR (Ý^ÃÞ¢] DMTE www. MQ            !       þ$  $  $     O            }Z ) gzZ L L [  B‚Æ ðC ( Ì) s§ Å \ M ä ë ( !xé( Ñ ÝZÆ) kZ gzZ ì àZz ä™ &¤ Å [ Š¬ Ð LZ Ž ì ð â• Û wi * ê ._ Æ ( x© Z) y Z y xgŠ Æ y Z \ M : Ôì y ˜6( }pz x© Z hkZ Ô .com  Å zgç .MinhajBooks.

ñŽ ¶~g @ Z ä ¾[  { z :£Š â• Û \ M X ~g @ Z 7q ÐZ ?• n ¯ ½» µ Z µ Z Æ T ä ? ?¶e Z@ g zZ Ýzg n Æ VÍß gzZ ƒ( Ì) D Ö ¼ ¹ ( Ð ~ kZ ) gzZ ƒ D ™ ( Ì) C Ù ª ( 6VÍß) â• Û \ M ÔZŠZŠ \ ! }g v: g zZ ¸ … Y ?: Ž ì Š c 2 (¼ ) { z » UM VR ( Ý^à ޢ] DMUE www.pdffactory.MinhajBooks.        MR    $      $          !  $     $ $  $ þ    $    $    !   $      O   yÙ| (Ð ƒ  ~ ¶Š „ ZÍž • â• Û ( Äc gŠ Ð yZ ) \ M L L t s§~÷gzZ Ôì {ZÍy xgŠ }g vgzZ }÷vZž £Š â• Û ( „ ) \ M ?ì t) J  T à ¿kZ C Ù gzZ »)g f Æ kZ ž ì Š H kz n kZ y M Œ Û }uzŠB‚Æ v Zž ƒ ï Š „ ZÍ Å ]! kZ ªZz ? HX V î ‹ g e ã ( y M Œ Û : £Š â • Û Ô êŠ 7„ ZÍ ( Å ] ! ß kZ Â) ~ :. æ ÚZ ` u PDF created with pdfFactory Pro trial version www. þ !  O       $        ¶ce 'Yg Š Üã Y: g Š {z ÅvZ ( ä Š· ª ) ä VrZ gzZ L L ðÃ6òŠ M Ë ä vZž c Š ( ™g ïZ » A ~·ª è ‚g ™ ) Èt ä VrZ Z   Ž ¸ ñ M ™ á .com  Å zgç . Š â • Û \ M ?• ( Ì)Šq vZ ) ?ÎVƒ g Zi " Ð Vzq ( ƒ  ) yZ ~ gzZ ì „ q Z „ z Šq' ó ó oƒ D ZIq Ñ ( »            $      !MU  $  $         $           $               .com .

MinhajBooks. Š hg ( 6wqÆ yZ ) 7Z \ M Q Ô( ì x™ » „ ) vZ ( ƒ  t ) : £Š ó ó o•g È~ ] ÃZy KZ     $  $      $ ! NL O $  $  þ   Ð s§ Å [g }g vŽ z™ ~zc Å ( y M Œ Û ) kZ ? ( !Íß }Z ) L L Æ V 2zŠ ( gzZ V* q ë! ) Ð ~ Vz)Æ kZ gzZ ì Š Zg @ Z s§ ~g v ó ó o ƒ D™ wJÃÁ„ ¹ ?Ôg# Ö ú     $ $   $ $ $  $  $ ! NM             $          þ5      $    %   $   $    ! $    $   O  $  %      þ5     • Ñ ( Ä) ò Q Ž • D ™ ~zc Å wÎg kZ Ž ( • vß {zt ) L L Š çz lçgzZ (§ ¶Z à VÍß vZ + è Y èE!L% ñ7Ð ¿Ë~ *Š ª)  ] Zg  k0 LZ vß {z à ( ]Ѿz s ™zZÆ) X ( • D C sg ç z xEÆ Ð V Â!~'gzZ • ï Š ¬» V ! hZ 7Z Ž Ô • D 0Zƒ –~ gZ gzZ à Vzq « 6y Z gzZ • D ™ w'ÃVzq { À 0n Æ y Z gzZ • D â• Û I Æ VE â• Û * ) 6y Z Ž ( Š¶) ¾îgzZ VZ¤  § !Æ yZ Ð y Z gzZ • D ™ xZw : X • ( D ™[ c {¾ Ð ~ŠZi M Ú è 7Z g zZ) D âÛ•Ž‚ Ô¸ ( ûÒOh! ¯  ! O VS (Í] †Â¢] DNLE MQS VS (Í] †Â¢] DNME www.com .pdffactory. æ ÚZ `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www.com  Å zgç . MS         { zž .

™-Âz WÅ yZ gzZ Ð NÑ y ZZ 6( wÎg {h ¦ ' ) kZ vß Ž y Z Ž Ð .• Û M ]z' ó ó o( Á 7s§Å) ËgzZ ) • n g ( ì‡) ÀÂ6[g $    $     +     $   !NP  $  &              $           !    O           n Æ y Z Ôwâ Æ y Zg zZ 3Y Å y Z Ð y ZZ I è Z ä vZ — " L L NLP VS (Í] †Â¢] DNNE N VT (Ù ^ËÞ¢] DNOE MMM VU ( èeçjÖ] DNPE www.com .MinhajBooks.™ ]¾z Šæ Å ( + Š Æ) ó ó o • áZz ä0 b #„ vß „z Ôì Š Zg @ ZB‚Æ O   $         ! *    ?ž @ z™ .pdffactory.        MT  y Z gzZ Ð . æ ÚZ ` u PDF created with pdfFactory Pro trial version www.com  Å zgç .™ ~zc Å ( y M Œ Û ) g â kZ gzZ Ð .g lñ{g zZ z™ ‹ Ð zÂÐZ Âñ Y J7y M Œ ÛZ  gzZ L L !NN ó ó oñ Y H3g 6            $     $ !NO O  $       $     þ!    ™f » vZ ( t ‚Æ y Z) Z  ž • vß „z sÜ ( Â) áZz y ZZ L L • D Y ƒ {Š‚ Û p ( Ð g ¦Æ w °z ÑÅ kZ) wŠÆ y Z ( Â) ì  @Y H gzZ 0Z ]¯ Å [8Ä ¯ ) {z  • CY Å ]zˆ ]c M Å kZ 6yZ Z  g zZ L Z ( ~ wq C Ù ) { z gzZ • îŠ ™ CŠ c i ~ y ZZ Æ y Z ( '! .

 MU         Å h ) {z Î Ô• D ™ wy~ { Zg Å v Z { z ( [Z ) Ô• n h y núÆ ¼  ¢ 6x™ î0%O£ LZ ( ä v Z) • D YK O( ÌŠp ) g zZ • D™ O( §{ yà gzZ Ô( Ì) ~ y M Œ Û g zZ ( Ì) ~ gZ Ô ( Ì) ~ ]Zg  Ôì ( 1 ) {°z 6}ŠÎ LZ ? ( !ßZz y ZZ) Î ?ì ÑZz ä™ Zg7 { Šc i Ð v Z à {°z LZ ! x» „  Š'i  ¸ gzZ Ôì œ ( à wâ z yY) ä ? núÆ T î o V âp óóo ì       $      þ !     ! NQ                   ! O               $  5   $   $ Ð ë Ž vß {z • CY Å ]zˆt M ×zg ~g ø 6yZ Z  gzZ L L c • M á y MŒ Û gzZ ðà ZÎÆ ( y M Œ Û ) kZž • ë Ô n g 7µ ÂÅ ]‡5 w$ Ð s§KZ ÐZ ~ž 7h= :.com .pdffactory. Šâ• Û ( !xé( Ñ } Z) Ô£Š w$ ÐZ LZ ~ ¤ Z ÔVƒ @ ™ ~zc ( Å kZ) ì CY Å kz s§ ~÷Ž • Â~ ÔV zŠ ó ó o Vƒ @ g e Ð [ Z±Æ yŠ }(~ —" ÂVz™ ãâ• Û * Å [g  $   þ    $          $       ! NR O       kZ c ñ0 ! y c N Ñ6v Z Ž ǃ yà ݪ™ |(Ð ¿kZ :L L ó ó oÐ N07b #vß xê— " ?}Š Pà Vì M Å MQ VML (‹Þçm DNQE MS VML(‹Þçm DNRE www.MinhajBooks. æ ÚZ `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www.com  Å zgç .

Å kZ ì – ( ~ <Ñ Ä© R c~ bß ä vZ ) ¼ ó ó o ì Ð s§Å [g Æ Vâ ˜ xÓ ( t) Ô 7— ÌZg f ~ ( + ›    $ !     $     !NT   $          $ $    $            $        $   O%     s§ Å kZ \ M g zZ Vƒ Ì~ wq T \ M ( !xé(Ô è }Z ) g z Z ƒ D ™ Ì¿Ž ? ( !t ·# Öè Q} Z ) gzZ • D ‹ ™| 7y M Œ Û ÌgŠ TÐ Ôƒ Dƒ w'~ kZ ?Z  • D ƒ y˜z { ZÍ6ƒ  ? (‰ Ü z kZ) ë 1 ì {æ7 ~ }i: ( q ðà ) Ì'Z'{ ¨f q Z Ð ( DÆ) [g Æ \ M g zZ [ ãZz 1 ~(: g zZ ì q Kg ðà Р( { g f) kZ : gzZ ~ y • M : g zZ ó ó o ì ( `gŠ ) ~ ( pô—ß ª )   *       %        % $ &  O !NU  +   $   %       OS VML (‹ Þç m DNSE RM VML (‹ Þç m DNTE MNL VMM (• çâ DNUE www.com  Å zgç .        NL     þ     %  !     !NS O     $            $ ( t) pƒ Š 1 {% Æ ( kz Å ) v Z ÐZžì 7(Z y M ÛŒt L L Ž g zZ • ( _ƒ wi* ) ¬ Ð kZ Ž ì ( ÑZz ä™ ) &¤ Å ( V1  ) y Z Å ) kZ Ôì . æ ÚZ ` u PDF created with pdfFactory Pro trial version www.com .MinhajBooks.pdffactory.

pdffactory.Š Š c z ) ]‡nÆ y ZZ I è Z gzZ ì ð M ÃgzZ  &   ! þ  $þ  O    þ !     ! OL     %   O  $ $       O           !     ×zg t X ( • … Y 4 „ AwÎg gzZ vZ pÇ) Ô Zg xÑ ³Z L L ! ² È! ~ ]gß Å y M Œ ) Û Ã [ kZ ä ë — " o • tW Å [ r +4 q Z Ð \ M ë ( !Ô} Z) o j™( „  Zg ÓZ'ÐZ ) ?ž @Zg @ Z \ Mp ¤ Z Ôì Hkz s§Å \ M ä ë & =g f Æ y M Œ Û kZ • D ™ yÒ ó ó o¸ ¸" ( Ðr kZ) IÐ kZ       %   $     $  $   ! OM O    $  $ Y Å [g Æ \ M s§Å \ M ¼ Ž ž ì }Y t Ž ¿{z >L L + ž ì ¸ ]! Ôì J0 Z Ž ì Yƒ # â Æ ¿kZ Ôì hì Š Hwi* Ð ó ó o • D™ wJ„ q=à                   ! $   ! ON O!M VMN (̉ çm DOLE MU VMO (‚†Ö] DOME OM VMO (‚†Ö] DONE www.com  Å zgç . æ ÚZ `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www. NM         Ð T • ìg ‹ à \ M ]Ñq ƒ  Ð ~ Vz¸Å VßÎg ëgzZ L L h~ ( ]gÎ ) kZ k0 Æ \ M gzZ Ô• ï Š e ¾Ã ( Ô R) » è Æ\M ë ó ó o ( Ìã.MinhajBooks.com .

™«™  þ!    O    !        !OQ M VMQ (†rvÖ] DOOE U VMQ (†rvÖ] DOPE TS VMQ (†rvÖ] DOQE www.com  Å zgç .pdffactory.MinhajBooks.com .        NN     $  !  $      #             $      $    O        $       #       %  Ð kZ c D Y bŠ ` h N )g f Æ T @ ƒ y MŒ Û (Z ðä Z gzZ L L : yZ Z {z ÌA ) CY ~Š Z™ ]! Ð V zŠç'N)g f Æ kZ c CY ~Š hM }i ž 7x¥ (t ) ÃVßZz yZZ H ÂÔ• ~ g (Z Æ „ v Z x » ƒ  É Ô( DÑ Æ V Â媮 y Z à VÍß • Û »å gzZ Ô êŠ â • Ûe Z@ à VÍß ƒ   Le vZ ¤ Z k M Æ ( V¸ ª ) VzyÆ yZ cÏ ìg B¤ ( ðà :) ðà ¯  ! °Ü { °z v Z — " Ôã M ( [Z±) Ò°z » vZ ž J  V Œ Ïìg CF Z k0 ó ó o@ ™7 O  % !  !     t X ( • … Y 4 „ A wÎg g zZ v Z p Ç) ÔZg xÑ ³ZL L !OO o• t M Å y M Œ Û ×zg g zZ [ ( {h ¦  ') O     $    $      $ !OP Å kZ „ ë G gzZ ì Zg @ Z „ ä ë ( y WŒ Û ) x™ è f t — " LL ó ó o Ð . æ ÚZ ` u PDF created with pdfFactory Pro trial version www.

pdffactory.MinhajBooks.com .™ 1 8 â { C Å vZ  $  +       $    !  $  ! OU UM!TU VMQ (†rvÖ] DORE PP VMR (Ø vßÖ] DOSE UT VMR (Ø vßÖ] DOTE U VMS (Ønñ]†‰ž o ße DOUE www.com  Å zgç .Š ™ ãZz [p( x © R gzZ x• ) { z n Æ VÍß \ Wž @ ó ó o.Â'"7y WŒ Û \ WZ  ÎLL ! OT ó ó o. NO         ïgÎ ª) tW] ‚ àZz äY ð C ÙZ Š g ! g ! à \Wä ë —" gzZ L L ó ó oì c â• Û «y WŒ Û ÑZz Ñ~(g zZ (Bà O         O  $    ! OR O   !   $ g e ôÜz ãZz ( » ÞZ ƒZ±) „ ~ ( [ Z) —" ž £Š â• Û gzZ L L 6( òg » z Š· ª ) Vß Zz ä™ „ä ëž ( [ Z±) 6 oVƒ ÑZz ä‹ Ã VìW ¬Zñª ) ÑZ e ™ ( „Æ ™ ) } •}•Ã yWŒ Û ä VM oå Zg @ Z ó ó o( * â : à ¬Zñ)gzZ 1 yâ $        $         þ þ  ! OS O  $  }Z ) gzZ L L ì c â• Û wi* ( y WŒ Û ) x™ è f s§Å \Wä ë ( !xé(Ñ s§ Å y Z Ž . ™„zg ¨{ zž @ g zZ • ‰ } g @ Z $       !    O $  6  Ð ( V-i Z0 Z•Îz Å ) ŠzŠ% y . æ ÚZ `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www.

com  Å zgç .pdffactory.        NP  O    $    #   ì„  gŠ Ð  ƒŽ ì @ ™ ðÉg Å ( w2) kZ y M Œ Û t — " LL Z (n Æ y Zž ì @‹ ~ŸpÅ ]! kZ • D™ ¿( Ž à Vëñy Z g zZ ó ó oì ` Z $     $ $  !     $   !PL O  g ! ™ w$ i Z0 Z ( à œ» gzZ ë› ) ~ y M Œ Û kZ ä ë — " gzZ L L y Z Ð kZ (ž ì t ݬ » +” ) 1Ô. ™Ýq Ãvßž @ ì Hy Ò g ! ó ó o ì CY f(h ' × „ ]ÐÅ +   $      !     !PM O $        Æ VÍß yZ gzZ Æ \ M ë (  ) • _7y M Œ Û \M Z  gzZ L L ó ó o • ï Š ™bq {Š6{æ7 q Z n g 7yZ Z6]y M Ž yxgŠ  $ %       $     $ $      !PN         !     $  $  $   þ  O   $      PM VMS ( Ønñ] †‰ ž oße DPLE PQ VMS ( Ønñ] †‰ ž oße DPME RL VMS ( Ønñ] †‰ ž oße DPNE www. æ ÚZ ` u PDF created with pdfFactory Pro trial version www.MinhajBooks.com .

 NQ         ä [g Æ \ M — " ž c â• Û Ð \ M ä ëZ  ( < Š c ) gzZ L L è )  ä ë gzZ Ôì 3g á ~ ©qZ ( Æ ]gŠ z DLZ) ÃVÍß ( ƒ  ‘ ) E $ kZ ( Æ `Zc c ¯ öâ i M q Z sÜn Æ VÍß c 3Š à \ M ä ë Ž à {g é ŒOE à (    ) |  gŠ kZ gzZ ( ‰ ÏZ Î C Ù ªg zZ ‰ y â áZz y ZZ) ì y Z ( Ì* Zg e ) t 1• D Zg e 7Z ë g zZ Ôì ˆÅ Ò ~ y M Œ Û 6T Ì ó ó o Æ Éu~(gzZ ñ ZÎ @ ™7† ŸZ ðÃ~    +     $     !     ! PO O  $   #  Y Ë n Æ VßZz y ZZ Ž • ìg â• Û wi* q {z ~ y M Œ Û ë gzZ L L ó ó o ì .MinhajBooks.pdffactory.com  Å zgç . æ ÚZ `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www.com .g ™† ŸZ ~ „ yvsÜ Â nÆ V>ªg zZ ì Øg gzZ    + $   %        $  ! PP $    O            +   !  O $     $   5      !    $ kZ {z ž N Y ƒ ¦6]! kZ ] é E 5O8EgzZ y ¨ Z xÓ ¤ Z :£Š â • Û LL p¤ Z M Ñ 7éÅ kZ {z ( Ì) ÂÐ NÑ ( ¯ x¯ u Z zŠ ðà ) éÆ y M Œ Û Æ VÍß ~ y M Œ Û kZ ä ë — " gzZ o NY 0 g Ç Šæ Æ }uzŠ q Z { z ä VÍß ÒZ 1ì Å y Ò g !g !( Ð V h§ Z ) w V Å b§C Ù n ó ó o ( 7¼g zZ) Æ ~]* ñ ZÎ ( t) H: wJ ( ÐZ) TN VMS (Ønñ]†‰ž oße DPOE TU (TT VMS (Ønñ]†‰ž oße DPPE www.

 $ $     *  !         þ þ    $ O  $   *þ %       *þ %   O  O  B‚Æ „ hgzZ ì Zg @Z à ( y M Œ Û ) kZ ä ë „B‚Æ hgzZ L L é Ô ÑZz ä‹ g e gzZ ÑZz ä‹ ~Ÿpà \ M ä ë ( !x( è }Z ) gzZ Ôì ZF Z {z I6VÍßÐZ \ M ž @Zg @ Z Æ™ Z] Z] ä ë à y M Œ Û gzZ oì 5™ ¯ „ SC+G Zg @Z éE gD ( . Y c ‹ ™| 77Z ( y M Œ Û )t Z  åŠ H « ( [ ) {°z » [g }g ø —" Ôì u 0[g Zg ø :• ë gzZ o• D 7¤ ~ {> t gzZ Ô• D Y ¤ ñƒ D ™ ~g Zi zt¤ . æ ÚZ ` u PDF created with pdfFactory Pro trial version www.        NR  $  $   þ            !PQ Oþ  þ$  $     $    þ ! O         .pdffactory.com .com  Å zgç .MinhajBooks. Þ Æ V-h^gzZ o å xg „ ™ƒ Zg7 ó ó o ì @ Y ` @ ™† ŸZ h ' × ~ qíz qËÆ y Z ( y M Œ Û)            þ þ    $      !PR   !   $  $     $    $  O      $         ð ÑŠ Šc V *¶ Å [g Æ kZ & ǃ yÃݪ™| (Ð ¿kZ gzZ L L MLU!MLQVMS ( Ønñ] †‰ž oße DPQE QS VMT ( ÌãÓÖ] DPRE www._ Æ Ôr gzZ ] Ñq ) Cg Cg ÐZ ä ë gzZ ³7™I D ƒ Ñ y ZZ 6kZ ? : £Š â• Û oì è IÐ kS à VÍß X—" Ôƒ Ñ: yZ Z c Þ Æ V-h^{z ì @ .

com . Æ kZ Ž Š wÈ Ã ( VCqZ$  ) y Z g zZ Å ãZŠ¤ zg Ð y Z ä kZ  I hkZ { zž • bŠ w Ze } Š66VßŠÆ y Z ä ë —" Ô¸ ` ŸÐ M : Íà hkZ { zž ) ì c Š ™ Za ú1 ~ V â» Æ y Z g zZ à ( :) ™Ã G N 07e Z@ é ›S‹¢ ÌL{z  Nš s§ Å e Z@ 7Z \ M ¤ Z g zZ Ô ( à ó ó oÐ               $  ! PS O            { z  ñ Yƒ ð Ùzg n Æ ] ÜÆ [g }÷g«¤ Z : £Š â • Û LL Å kZ ëp ¤ Z Ç ñ Yƒ »„ ¬ Ð äƒ »Æ ] ÜÆ [g }÷g« ó ó o N M á n Æ Šæ ( ðÙzg c g« ) gzZ é $   ! $     $        $  5þ  ! PT    $         $   $         O& $ $  %  $    !     Å xŠ M Ð ~ Y m Z Ò%i ì c â• Û xÅZ ä vZ 6X • vß { z tL L ~ ÏB‚ Æ bâ ä ë Ε Ð ~ ( Vëñ) y Z gzZ • Ð ŠÑzZ Ð Š ÑzZ Å ( [ © ª) Lu Z Z gzZ Å •Z'Z gzZ Ô å 1 V Z ( ™ X Ð y Ãî)  Ô c Z ¯ {h ¦  'g zZ Œe Z@ ä ë Ε Ð ~VÍß ( É) y Z gzZ • g zZ ñƒ D™ {> { z ì CY Å ]zˆ ÅVì M Å Ýg ( ñZ} ) 6y Z MLU VMT (Ì`ÓÖ] DPSE QT VMU (Üm †Ú DPTE www. NS         B.MinhajBooks.com  Å zgç .pdffactory. æ ÚZ `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www.

æ ÚZ ` u PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com  Å zgç .        NT  ó ó o• D 7¤ ñƒ D zg ( g ·zg Zi)      $   $ O & %       $     !PU ì c Š™ y ‚ M „ ~ y ! i Å \ M à (y M Œ Û ) kZ ä ë — " Î L L g e Ãx ¸ß Z×=g f Æ kZg zZ Ë ~Ÿpà Vzg ÇÌ6=g f Æ kZ \ Mž @ ó ó oË O 5  !     O  6 !QL ƒ8} Z) o( • … Y 4 „ A wÎg gzZ v Z pÇ) . ¤L L 7~ ú \ M ž c â• Û 7wi*( a kZ ) y M Œ Û 6\ M ä ë ( !xé( ó ó oN Y    !     %      !QM O        $     5 % ( "7Æ) y M Œ Û \ M gzZ Ôì ÇÓ• á Š ! „z ì ÑZz y• á — vZ :L L [g ) \ M gzZ Ô ñY F Z ~g7 6\ M kz Å kZž Æ kZ I.MinhajBooks.com . ™ Hn² (t g—Æ        $  $    !QN O   US VMU (Ü m†Ú DPUE N (M VNL (ä› DQLE MMP VNL (ä› DQME M VNQ (á^ΆËÖ] DQNE www. ™ H: ~¢~ ó ó o }Š J(gzZ~ D= ![g }÷} Zž .

MinhajBooks.pdffactory.com  Å zgç . æ ÚZ `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www.com . NU         ê ( gz Z t• Û ~ ë! z h) ä T ì ÑZz • '~(( vZ { z) L L Æ V ☠x Ó{ zž @c â• Û wi* 6{È ( [Hz [8 ) LZ ( y WŒ Û ) ÑZz ä™ ó ó o ñ Yƒ ÑZz ä‹g e n  $  !       $   ! QO O  þ  þ $             VY ( Æ™ Š ) g ! „q Z y M Œ Û 6( wÎg ) kZ ž • ë • Û » gzZ L L SC+Gg D kZ ëž @( ì Š Zg @ Z n kZ éE ÐZ Æ™ Z hðZ hð) V.?Š Zg @ Z7 J 7™IIÐZ ä ë ( Ð zz ÏZ) gzZ ©]¸Ã ( Ô R ) » è Æ\ M Ð ó ó o( ì g M »Èjg ! g ! )g f Æ x • }g ø Ã\ Mž @ )ì &    %      þ     $ ! QP O  $ )g f Æ Vì M Å [g Æ yZ 7Z Z  ž • vß {z ( t) gzZ L L D ™ Ì„z g¨É ) D 7¤ 7™ƒ ñ0 Z gzZ }¾ 6y Z Âì CY Å Ã óóo (• O     $  ! $  $ ! QQ Å ( [g ) áZz DÔáZz Õ} (y M Œ Û ( t) à \ M — " gzZ L L ó ó oì . g Y c 2Ð s§ ON VNQ (á^ΆËÖ] DQOE SO VNQ (á^ΆËÖ] DQPE R VNS (Ø ÛßÖ] DQQE www.

MinhajBooks.pdffactory.g • Ž gzZ Å g (Z „  Zg Ó Zg n Æ {Z à „ LZ ä ó ó o Vƒ Ð ~ Vß Zz ä‹ g e sç wL     #   %     !QT O  6    $      $   !   $ Æ kZ {z ž J  V Œ ì 7ÑZz ä™ { nà V¸ [g » \ M gzZ L L gzZ }™ ]zˆt M ~g ø 6y Z Ž }Š Ÿ9~ ( capi ta )l à ~ œ% }( SR VNS (ØÛßÖ] DQRE UN (UM VNS (ØÛßÖ] DQSE QU VNT ( “’ÏÖ] DQTE www. q 9 { z t ‚ Æ Lu Z Z µ y M ÛŒt — " L L ó ó o • D™ s%Z { z ~ %    $  $     $       $ !QS   !   O      $         $  O      $   $  ( î ÂO$) à c Š ¬¸ Â= (ž £Š â• Û Ð yZ \ M ) LL è kZ ž ì Š Å ÏQq C Ù gzZ ì c ¯ ÑZz # Ö æ:Nz ]³ÐZ ä T V z™ ]Š„ Å [g Æ ~ Vzg ZŠ'V â• Û ( Æ v Z) ~ž ì Š c Š ( Ì) ¬( t) = gzZ Ôì ( ëÓ$L) kZ  ŠwJe Z@ ä ¿T Î Ô Vƒg @ ‹ ™| 7y M Œ Û ~ žt 2 oVƒg Â~ž .        OL      $         %  !    $  !QR O  Xì @ ™ yÒ .com .com  Å zgç . æ ÚZ ` u PDF created with pdfFactory Pro trial version www. Šâ• Û \ M  .

zž ~ wq kZ 1• 7áZz ä™ uh ÃV¸ ë $      %  !      $ $   ! QU O  %              H n• Û ( à Ö#‡Z z VÅ ) y M Œ Û 6\ M ä ( [g ) T — " L L Å ( ]y M cl ) ( Å Uß ( .com  Å zgç . OM         ó ó o Vƒ ݪéÆ V . LZ Ð Z \ M „ Ε ( pô) ~ VlÆ VÍß y Z Ž • t M ãZz ( Å „ y M Œ Û ) {zÉ ó ó o @ ™7g ïZ ðà » Vì M ~g ø ZÎÆ V>ªg zZ Ôì Š H «D( 9)        !     $    ! RM O  $        $ $ $ þ  TQ VNT (“’ÏÖ] DQUE PU (PT VNU ( lçfÓßÃÖ] DRLE QT VOL (Ýæ†Ö] DRME www.MinhajBooks._ Æ > Ø e Å \ M ) Ã\ M { z G ì Ð Z [g Z÷ :£Š â • Û Xì ÑZz äY á :Zz ( B‚ Æ ! x» z ì) s§ ó ó oì ~ „Ze ôÜŽ ( Ì) ÐZ gzZ c M ™á e Z@ Ž ì }Y [p    %  $            ! RL    $     !   O    $  O #  $        : g zZ¸ D™ J77[ ðÃ\ M ¬ Ð kZ ( ! Ô}Z ) gzZ L L oD Y 7 ~ —gz¢‰ Ü z ÏZ ë! I è Z :gz ¸ ˜ ÐB.pdffactory.com . æ ÚZ `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www.

g wZ e 6}uzŠ ™ O.ŠÈ ( ¸ ) g z¢vß• Û »t Ì $ $ $  %       $  þ   +   $ !RN O          Æ ( Vì M ) y Q Î • D Ñ y ZZ vß „z 6Vì M ~g ø :L L Æ £Å [g LZ g zZ • D Y¤ ñƒ D™ {> {z Âì CY Å Ã)g f & {z gzZ • D™ ÄB‚ O.       b§C Ù ~yMŒ Û kZ n Æ ( äŒÆ) VÍß ä ë |gŠ gzZ L L  ON  N M á ã ¶ A ( ~C Ù ª) ðà k0Æ y Z \ M ¤ Z gzZ Ôì ~Š ™ y Ò wV Å ó ó o• g » d • Û z ë! ¡\ MžÐ .pdffactory.¿G ó ó o D™ 7çE      $  !     + %    $  !RO                #   5   $     $  $   O   : g zZ Ð NÑ 7y ZZ ¦  Ù 6y M Œ C Û kZ ëž • ë vß • Û » gzZ L L Æ [g LZ vßݪ Z  BŠ \ M ¤ Z gzZ Ô_ F Z ¬ Ð kZ Ž 6( kz) kZ ¢ ]! ( KZ ) q ZC Ù Ð ~ y Zž ( ǃ © H Â) Ð N YK } 9g— 5!vß gz$ Ô Çƒ .MinhajBooks.com  Å zgç .com .¿G gz¢ë  Dƒ : ?¤ Z :Ð }Ð VzçE ó ó oD M á yZ Z MQ VON (å‚rŠÖ] DRNE OM VOP (^f‰ DROE www. æ ÚZ ` u PDF created with pdfFactory Pro trial version www.

æ ÚZ `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www. Z _g Zz » ( y M Œ Û ) [  kZ ä OQ!NU VOQ (†› ^Ê D RPE www. OO           $    $        $ $  ! RP       O   $    $ $ &  %         $ O  $      $  O      $           %                $   #  O                 / + $       $  $  $ $   $  $ #     O        %          $  $ O  O     %  •n g ì‡iúgzZ • D™ ]zˆ Å [ Åv Z vߎ — " L L Ô ÌC Ù ªgzZ Ì{æ7 Ô • D™ ay Ð ~ kZ ì H «7Z ä ë¼ Ž gzZ y Z v Zž @o σ 7~ }g Ä LŽ • g ZzyZ Æ ]g ˆ ( ~zy Q) +Z gzZ Z (v Z — " Ô} iZâh ' × 7Z Ð aLZ g zZ ñ â• Û « Zg7 Zg7 7Z ` Z » Å \ M ä ë (y M Œ Û ) [  Ž gz Z oì ÑZz äâ• Û wJ] „ Z(ÔÑZz Û à Zz ä™ &¤ Å V1 Š¬ Ð LZ g zZ ì h„z Ôì ðâ• Û kz s§ ë Q oì ÑZz Ú Š [pì ¸! b§ ~g7 Ð VzÈ LZ v Z — " Ôì Ð ~ VzÈ LZ ä ë Î c ¯ à VÍß.MinhajBooks.com  Å zgç .pdffactory.com .

MinhajBooks. æ ÚZ ` u PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com .z g zZ Ç ñ Y H 3 Zg M Ð V@  Æ VZñgzZ äÎ N — " Ôc Š â• Û gz™ §ÿ®Ð ë ä Tì £z ] » v Z :Ð }{ z gzZ o σ EZŠ Ð aLZ …ä T oì ÑZz äâ • Û wJ] Z(Ô ÑZz Û Z([g Zg ø GG i! ðÃ: …~ T Ôì Zg @ ©OI ðà …~ kZ : g zZ Ïã ï Z Ñ yÆ Ö# ‡Z G (M ó ó o Ïã èE½£      $ O   ! O    !R Q .        OP  8N y Z gzZ Ô• ÌáZz ä™Õ6y Y KZ Ð ~ y Z Î Ô ( Ãt· ï èG!OQ ª ) 1 èEF ~ V>Ð ¬Æ v Z Ð ~ yZ gzZ Ô • ÌáZz •g ~ y xgŠ Ð ~ o ì a Z( ( „ * Y ƒ ï» ™ òÐ M ) ¸ Ô• ÌáZz äY |(Ð M OE 7Å y° ( a Æ # 4G 54E 7Z ~ y Z ÔÐ Vƒ 4ZŠ { z ~ X • èG Ö ‡S EZŠ ) §g u • á 7 Å yZ V .  þ !    þ$    O $    O %  O O    Ð ~ VßÎg g z¢\ M — " onÅ y M Œ Û g ©Ð Õ o   L L » ( [g ) áZz 3g }(ÔáZz ] ³ ~(( t) o( • ì‡) 6{ Zg S¦ o • c Zg e 7( Ì) à ZŠZŠ \!Æ XN ‹ g e à x¸kZ \ M ž @oì {Š™ wi* ó ó o• …¸ { zÎ Š  ! $  $       þ þ    þ $  !RR O% R!MF VOR (‹ ? mF DRQE RU VOR (‹ ? mF DRRE www.com  Å zgç .

pdffactory. OQ         ª) à yQ ä ë gzZ L L Æ yQ t „ : gzZ c 27IÄ ( à xé( Ñ ó ó oì y M Œ Û ×zg gzZ Õ  ( [ ) t Xì y• á È c á •  %    $ %      $   ! RS           $  $   $   %    O           $           '!Å T ì [ q Z Ž Ôì c â• Û w i* x¯ +4 ä „ vZ L L ˆ ðZC Ù Š g ! g !( t M Å T) • Q QÐ }uzŠ q Z ( ~ ãç gzZ Ä) Ð [g LZ Ž • D Yƒ }9 èzg Æ VñÆ VÍß y Q Ð T Ô • GG ¢O§ gzZ ) • D Yƒ x3wŠ gzZ .com  Å zgç . ™g (Z ò ¾ NO VOU (†ÚˆÖ] DRSE NT (NS VOU (†ÚˆÖ] DRTE www.MinhajBooks.¢ Å y QQ Ô• D g e ™f Æ vZ ( B‚Æ ï )g f Æ kZ ì L e & {z ì e Z@ Å v Z t X ( • DY ƒ ") s§Å ðà n Æ k Q Âì ( êŠ hg { Ze ª) ꊙ { e Z & vZ g zZ X ì @â• Û ðÉg ó ó o@ ƒ 7~Š.com . $ $     !   $  þ   ! RT O$  $ $       &  ! O $  Ù ~ y MŒ C Û kZ n ( Æ äŒ) Æ VÍß ä ë |gŠ gzZ L L ì ~ y ! i ! ²y M Œ Û o ÙÝq Ã{ zž @ ì ~Š ™ y Ò wV Å b§ { zž @ ì 7ÆÌZg f ~ T ( ì • g zZ s ™ {Š c i Ð Vâ ! i ƒ Ž) ó ó o. æ ÚZ `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www.

com  Å zgç .com .pdffactory.MinhajBooks. o( • … Y 4 „ A wÎg gzZ vZ pÇ) Ôç qL L Å T » [ ( kS) o ì * Y Zg @ ZÐ+ Y Å ( [g ) áZz äâ• Û 3g ¹ y ! i) !² n Æ x ¸àZz p g øZŠ z D• ˆ ~Š ™ y Ò 6gî ãZz ] c M ó ó o( ì ) y M Œ Û (~  $   !         $  !SL O  Æ ]P Œ Û Å ) kS g zZ z™ ‹ # Ö Ãy M Œ Û kS ? : • ë vß • Û » gzZ L L ó ó oƒg ¨ ¸ ( 6"7y M Œ Û Æ y S) ?ž @ z™ c î ÁzgØ~ ( ]‡zZ     $     &  !       !SM   $               O  $  ž @Å kz Å y WŒ Û ~ y ! i ! ² s§ Å \W ä ë b§ÏS gzZ L L ¦ \WgzZ Ô Ã ‹ g e • Tg Š¤  Šg S Æ kS Ž à VÍß y Q gzZ à Vß Zzl \W { z¤ q Z ( yŠ k Q ) X ì 7— ðÃ~ T NÑŠ sp » yŠ k QÆ äƒ ó ó o ǃ ~ cizŠ {z¤ u Z zŠg zZ ǃ ~ ¼  O!M VPM (é‚rŠÖ] Üu DRUE NR VPM (é‚rŠÖ] Üu DSLE S VPN (p…çŽÖ] DSME www.        OR  ! þ þ!    O $   $    O  !RU O  $  &  y ! $e . æ ÚZ ` u PDF created with pdfFactory Pro trial version www.

MinhajBooks.com .pdffactory. æ ÚZ `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www. OS          $ $  &  þ !  þ $ O    O   ! SN O  '          $ O  ×zg ì n o( • … Y 4 „ A wÎg gzZ vZ pÇ) Ôç q L L oj™vß ?ž @  ì c ¯ y WŒ Û» ( y! i) !²ÐZ ä ë — " o Å [  GE "M~ ( pô— ß) ÝZ Å V1 ƒ 3I  t ) G Ôì ï ƒ  k 0 }g ø { z — " ó ó o ì ÑZz Õ~(û%— ( 6V1 O           !         ! SO } (ËÐ ~ V¸ zŠ ( Å `¤ gzZ l ) y WÛŒt :Ñ ì gzZ L L ó ó oŠ Zg @ Z 7VY 6( g ZŠ w â gzZ g ZŠuÔ}k  ez ˪ ) òŠW $   !           ! SP O  %    $    $     s§ Å \ M à ® ) q Z Å ] é E 5O8Eä ë Z  ( !Ô } Z ) gzZ L L ¢q ( ~ ]t Ó Çg !ª) V.com  Å zgç . z { z Z  Q Ô¸ F  Ð g ¨y M Œ Û Ž Hzá K Z {z  Š ƒ » ( -7 )Z  Q Ôƒg lñ{ : ¹ ( ~ : M ) ä VrZ  ñƒ ó ó o ‰ :Zz ™0 ( /Z àS ¦ZŠ ª) áZz ä‹ g e s§Å x ¸ þ þ O   5    $    $  5þ  ! SQ P!M VPO ( ͆ìˆÖ] DSNE OM VPO ( ͆ìˆÖ] DSOE NU VPR (Í ^Ïu¢] DSPE NP (NO VPS (‚ÛvÚ DSQE www.

        OT  O       ! $  ™ Z¾ à ( V â» Æ) y Z gzZ ì Å Ò ä v Z 6X• vß {z ¸ L L y Z c D™ 7g ¨~ y M Œ Û vßt H oì c Š ™ J0 Z ÃV\ M Å y Z gzZ ì c Š ó ó o• ( ñƒ Ñ ) á@ 6Vߊ Æ !    $           !SR O    $  7áZz 䙃 6y Q \ M gzZ • ë { z¼ Ž • … Y [p ë L L @ g e Ð [ Z± Ò°z }÷Ž •â• Û Ãà ¿kZ )g f Æ y M Œ Û : Ô• ó ó oì O  $ %        !    $   !SS ðà H  Ôì c Š ™ y ‚ M n Æ Ãà y M Œ Û ä ë — " gzZ L L ó ó oì ÑZz ä™wJà O  $ O   O !  $  O  $  oc 2y M Œ Û ( à A ! ²ÁÎg Šp)   à !ST ä T oì „ Ýg ( { z) L L ª) ÐS ä ÏQ oc A h' Ñ â• Û Za à y¨ Z ( ï» kS) ä ÏQ ó ó oc 2yÒ ( »   z PQ VQL (Ñ DSRE MS VQP (†ÛÏÖ] DSSE P! M VQQ (àÛu†Ö] DSTE www.pdffactory. æ ÚZ ` u PDF created with pdfFactory Pro trial version www.MinhajBooks.com  Å zgç .com .

 OU  $  %  $        O  $   O  ! $ ! SU O  þ   $    O $    .com . æ ÚZ `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www. ™„zg ¨{ zž @ • ì g ™y Ò n   þ !            $  ! TM þ                  O % à wÎg ( Ñ! )q Z Ð ~ 4Q ~ VÍß|7y Z ä Tì „zL L D ™ u 0 à ( í! zC Ù ªÆ) yQ gzZ • D ‹ ™| 7t M Å k Q6yQ {z Ô5 ( äÑ p=Æ) y S vß {z —" Ô • ï Š ½Å Õz [  7Z gzZ • ó ó o¸ ~ „ e Z ?¬ Ð TL!SS VQR(èà Î] çÖ] DSUE NM VQU (†ŽvÖ] DTLE N VRN (èà ÛrÖ] DTME www. g FZ 6wÎg áZz Ñ~ ( Ž) ì y M Œ Û ÑZz Ñ~(t — "L L ( áZz ]g Ó) u 0 à kZ o ì ( Zƒ – ) ~ pô—ß ( t ¬ Ð kZ) o( ì N7ðà ZÎÆ VÍß óóo ì Š Zg @ Z Ð s§Å „g Æ V ☠xÓ oÇ ñ ðž9F    %    $   !     ! TL  O $    $     $          ž 8 Š ÐZ  ( !¥#} Z )  D â• Û wi* 6hN Ëy M Œ Û t ë¤ Z L L Æ VÍß ë BVt gzZ Ô @ Yƒ l 0l0™ O Ô @ Y Ì Ð spÆ vZ {z ó ó o.pdffactory.MinhajBooks.com  Å zgç .

n Æ k Q äv Z — " Ô• áZz     $ O   !   O þ þ    !TO Æ pz x|Ô ]Ý xÓÔ [Z²Z Ôs ¸z) à y M Œ Û ( ! Ô} Z) gzZ L L .com .™ wi* y â• Û ~g ¸ q Z 6\ M d kë o.MinhajBooks.1 Ð n Æ X Ç ñ â• Û 4ZŠ ~ V k ó ó o ì 3g ( ™g ») t ig {•e . æ ÚZ ` u PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.        PL  ! $     þ !  $  !TN     + %    %   %    $                $ %   O   þ       • D ‹ ™|7]c M ãZz Å vZ 6?Ž ( ì 5Ì) ÃwÎg ( gzZ) L L Ýzg ™ wïÐ VÃg @ • D™ wq Z (gzZ • ñ Ñ yZ ZŽ ÃVÍß y Qž @ y Z ÐZ {z ì @ ™ ¿( gzZ ì ‚ g y ZZ 6vZ ¿Ž g zZ Ôñ Y á s§Å • g å ~ y Z { z • V Zzg .com  Å zgç .™ J 7™II[p ( B‚ ó ó oÐ   $       $    $ $  !TP   $    $  $         $        !  $       MM VRQ ( Ñ¡_ Ö] DTNE P VSO (ØÚˆÛÖ] DTOE NL VSO (ØÚˆÛÖ] DTPE www.

™ k  ~ { Zg Å vZ vŠ ( ‰) g zZ .com .com  Å zgç . ™ lˆ a ó óX z™ 1| 7( „ ) ÚQnƒ O!      $  O            ! TQ O    $  $  O !   $      Æ kz Áz4) ~ ~¢ ( Å ä™ Šcà y WŒ Û ) \W ( !Ô }Z ) L L g zZ  *™ ¦ ( ~BÆ \W ) ÐZ —" o .pdffactory. æ ÚZ `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www. PM         !            ! $ O   $             g zZ d Œ Û Æ‘  ðä zŠ ( L ) \ Mž ì }Y [g » \ M — " L L y Q gzZ Ô• D™ x ª ( ~ iú) ‘  ðä q Z ( L ) gzZ ‘  Û (L ) g zZ Ô ( ì Cƒ q Ñ~ x ª) • B‚Æ \ M Ž ( Ì) ®  )q Z Å VÍß C ¦ Ù ?ž ì }Y { z Ôì ‚ g {iZ0 Z 9» ( "(gzZ •  Æ ) yŠ gzZ ]Zg „ vZ °ç ( Æ™ f~ ú) 6?ä kQ Î Ô n g 7‰ Ü ¤ Å©qS Æ k Q Ð ~ ?ž ì }Y {z Ôz™ 1 | 7y M Œ Û n ƒ Ð ã ‚ M A : Ô ~Š }Š » v Zž @ Ð .™ c Š:• wà y ! i KZ ( B‚ ( Ð sƒ È! i ) ÐZ ë Z  Q oì î%O£ Zg ø * J7( Ð y ! i Å \W ) ÐZ ( ã çÆ) kZ — " Q o. ™^ ~ }i vß }uzŠ ( ‰) gzZ ÐVƒ g F ( vß ‰) Ð ã‚ M A Î ÔÐ .MinhajBooks.™ H ~zc Å ñƒ ñ7kZ \ W  (  | 7 ó ó oì î %O£ „ Zg ø  *™y Ò ™ wÅ » MU!MR VSQ (èÚ^nÏÖ] DTQE www.

com  Å zgç .pdffactory.        PN  þ   !   $    $ !TR O      !    *   !TS O   $    O   $  !   !TT 5  þ þ   !TU O ó ó oì c â• Û wi* Æ ™ ZhðZhðyWŒ Û 6\Wä ë — " L L ó ó oDƒ 7mg {> ( g—Æ vZ) Âì  @Y J7y WŒ Û 6y Z Z  gzZL L ó ó oì ( Zƒ – ) ~ pô— ß ( Ž) oì y WŒ Û ÑZz Ñ~(t É L L O 7( L ) \ Mž Ð NJ 7( (Z) Špà \ M ë ( !xé(Ô è } Z) L L ó ó o Ð BÈ NO VSR (†a‚Ö] DTRE NM VTP (Ñ ^ÏŽÞ¦ ] DTSE NN (NM VTQ (tæ†fÖ] DTTE R VTS (o ×¢ ] DTUE www. æ ÚZ ` u PDF created with pdfFactory Pro trial version www.com .MinhajBooks.

      ûbcÆ VßZz KÔ" 7ÐZ gzZ œy M Œ Ûü     $   A $  ”   !M     $   $    $   A% $          $ ä A x™ Z Ñg—ž ì e Zzg Ð ” ( y A 0) y ¢ ]|L L X ñ2gzZ ¼œy M Œ Û Ž ì ¿{z 4 Ð ~ ? :c â• Û : c â• Û ä A x™ Z Ñ g—ž ì ~z%Ð „ yZ ~ e Zzg q Z g zZ ó Xó ñ 2gzZ ¼y WŒ Û Ž ì {z ¿aZ Ð ~ ?— " (ᕆÏÖ] Øñ^–Ê Vh^jÒ (xnv’Ö] ± Ê °…^ífÖ] ä q†ìœ V M ÜÎ… & m‚vÖ] (PS OU VÜ Î†Ö] ( MUMUKP ( äÛ×Âæ ᕆÏÖ] Ü×Ãi àÚ Ü Ò †nì Vh^e Ùç ‰… à ᕆÏÖ] Øñ^ –Ê Vh^jÒ (àߊÖ] ±Ê °„ Ú†jÖ]æ (PSPM VÜΆÖ] (MSQ !MSOKQ ( ᕆÏÖ] Ün×Ãi ± Ê ð^q^Ú Vh^e (A ² ] • æ]• ç eœ æ ( xnv‘ àŠu & m‚u ]„â VoŠn çeœ Ù^Îæ ( NULU!NULS VÜΆÖ] (SLKN (ᕆÏÖ] é ð] †Î h]ç $ ± Ê Vh^e (é ¡’Ö] Vh^jÒ (àߊÖ] ±Ê (TLO T !TLOR VÜΆÖ] (MUKQ (p†fÓÖ] àߊÖ] ± Ê ±ñ^ŠßÖ] æ (MPQN (ä Û×Âæ á•†Ï Ö] Ü ×Ãi àÚ Ø–Ê Vh^e (è Ú‚ÏÛÖ] ( àߊÖ] ± Ê è q^ Ú àe]æ !NMN (NMM VÜΆÖ] (SS!SRKM www.MinhajBooks.com . æ ÚZ `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www.com  Åzgç .pdffactory.

…^Î Ø–Ê ±Ê ð^q ^Ú Vh^e ( A ² ] Ù牅 à ᕆÏÖ] Øñ^–Ê àŠu & m‚u ]„a V±Šn ç eœ Ù^Î æ (NULP VÜΆÖ] (MSMKQ ( ᕆÏÖ] é ð]†Î h]ç$ ±Ê Vh^e (é¡ ’Ö] Vh^jÒ (àߊÖ] ±Ê • æ]• çeœ æ (xnv‘ ( NMKQ ( p†fÓÖ] àߊÖ] ± Ê ± ñ^ŠßÖ] æ (MPQP VÜΆÖ] ( SLKN ( ᕆÏÖ] h]ç $ Vh^e (h•¢] Vh^jÒ (àߊÖ] ±Ê èq^Ú àe] æ ( TLPS !TLPR VÜ Î†Ö] ( ‚ߊÛÖ] ±Ê Øfßu àe ‚Ûuœ æ (OSSU VÜΆÖ] (MNPNKN ( ᕆÏÖ] !NPRSS (NPNQS VÜΆÖ] (UP ( PTKR www.com  Å zgç . Z÷ ä ï Eš{! ó Xó Vƒ J7    A      ^ã ß ²] ±• …     !O Ü ×Ãi àÚ Vh^e ( èÚ‚ÏÛÖ] (àߊÖ] ±Ê èq^Ú àe] äq†ìœ VN ÜÎ… & m‚vÖ] ± Ê ” o× à Øfßu àe ‚ Ûuœ æ (NMO VÜΆÖ] (SSKM ( äÛ×Âæ ᕆÏÖ] ( QNUKN (àߊÖ] ±Ê ± Ú…]‚Ö]æ ( MOMS VÜ Î†Ö] ( MQOKM ( ‚ߊÛÖ] !OLLSM VÜΆÖ] (MONKR (Ìß’ÛÖ] ± Ê èfn• ± eœ àe] æ (OOOU VÜ Î†Ö] (QL VÜΆÖ] (MLPKM (‚É ‚ßŠÚ ± Ê ± Î…æ‚ Ö] †n%Ò àe]æ (OLLSN !TMP VÜΆÖ] (MORKN ( ‚ߊÛÖ] ± Ê ±×Ãmçeœæ Vh^e (†nŠËjÖ] Vh^jÒ (xnv’Ö] ±Ê ° …^ífÖ] äq†ìœ V O ÜÎ … & m‚vÖ] Vh^jÒ ( xnv’Ö] ± Ê Ü×ŠÚ æ (PRQO VÜ Î†Ö] ( MTTNKP ( ‹fÂ é …ç‰ ° „Ö] æ ᕆÏÖ] ±Ê †a^ÛÖ] Ø–Ê Vh^e (^→Πæ àm †Ê^ŠÛÖ] é¡‘ Vh^jÒ (àߊÖ] ±Ê °„ Ú†jÖ] æ (SUT VÜΆÖ] ( QPUKM (änÊ ÄjÃjjm .com . æ ÚZ `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www.MinhajBooks.pdffactory.        PP   $    A     ”    !N            $               ä A vZ wÎg ž • D ™ e Zzg ” m‡z ! Z 0 Ä ]|L L : • ë Þ¬ X N 2gzZ Zˆ y M Œ Û Ž • { z vß +4 Ð ~ ? : c â• Û y MŒ Û ( ÐZ) ~ ž c è 6x£ ( dZ) kZ = ™ ñ B.

MinhajBooks.com . PQ                .com  Åzgç .pdffactory. $     $    *  '     *   %    . æ ÚZ `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www.  $              ä Ax™Z Ñ g—ž • Câ• Ûe Zzg ^ãß Â ² ] o •… i œÈ¬ ]|L L é z ¦gzZ V ¤• g zZ ǃB‚Æ Ý¡ ŠÖ] Ü`n × Ym Z x( Û xHz idC Ù â »ˆ y M Œ Û :c â• Û Kñ c‚f + ) 6kZ ( -7 ) gzZ ƒ (Z ~ kZ pƒ k7y M Œ Û Ž ¿{z Xì ` Z k zŠ Ìn Æ kZƒ  ( Ðzz Å äƒ y ! i kZ -7t èÑq ì k7y M Œ Û Ž ¿{ zž ì ~ e Zzg ~uzŠ q Z ó Xó • ` Z zŠ nÆ kZ Ôƒ ÂJn Æ  A       ”  *  *  !P (ᕆÏÖ] Øñ^–Ê Vh^jÒ ( xnv’Ö] ±Ê °…^ífÖ] äq†ìœ VP ÜÎ … &m‚vÖ] ±Ê æ ( PSON VÜΆÖ] (MUMSKP ( Ý¡ ÓÖ] †ñ^‰ o× ᕆÏÖ] Ø –Ê Vh^e æœ äe Ø Òªi æ œ á•†Ï Ö] é ð] †Ï e p ð]… àÚ Ü$ ž Vh^e (ᕆÏÖ] Øñ^–Ê Vh^jÒ †Ò ƒ Vh^ e (èÛÛ ¢] Vh^jÒ ±Ê æ ( PSSN VÜ Î†Ö] (MUNTKP ( äe †íÊ é ð]†Î Vh^e (‚nuçjÖ] Vh^jÒ ±Ê æ (QMMM VÜ Î†Ö] (NLSLKQ (Ý^Ã_Ö] (Üâ†q^ßu ‡æ^ri Ÿ Üjâæ¡i æ Üãi] ç‘œ æ Ð Ê^ßÛÖ] æ †q^ËÖ] é¡‘ Vh^jÒ (xnv’Ö] ± Ê Ü× ŠÚ æ ( SMMN VÜΆÖ] (NSPTKR VÜ Î†Ö] (QPUKM (ᕆÏÖ] ÀÊ^u è ×n–Ê Vh^e (^→Πæ àm†Ê^ŠÛÖ] Vh^e ( A ² ] Ùç‰ … à Ù^%Ú¢] Vh^jÒ (àߊÖ] ± Ê ° „Ú†jÖ] æ (SUS VÜ Î†Ö] (MQLKQ (.…^ÏÖ] àÚ©ÛÖ] Ø%Ú ±Ê ð^q ^Ú f ±Ê ± ñ^ŠßÖ] æ (xnv‘ àŠu &m‚ u ]„ â VoŠn çeœ Ù^Î æ ( NTRQ www.…^Ï Ö] †nÆ æ ᕆÏÖ] .

ñ1Z ]|L L (q Z Æ [²) b§ Å tâ wV Å kZ ì Lg k7ˆ y M Œ Û ðñ ïÈ Ž ïÈ { zg zZ ì @ ƒ {À 0 gzZ [p Ì{' × gzZ hZ ÌÒpÅ T ì ÏÅ Vj ¯ Cƒ 7 ÂÒp ~ Tì ÏÅ gLÈ wV Å kZ Ôk77y M Œ Û Ž ðñ :%g wV Å kZ ì k7ˆ y M Œ Û Ž ¬o { z gzZ ì @ ƒ .  $             .com  Å zgç .è BZ f % Z ¬ o kZ gzZ ì @ ƒ Zzš B Zf g zZ hZ Òp Å kZž ì ÏÅ ( wYÆ [† ) 38 @ Ç ! Òp~ kZž ì ÏÅ ( Ø ) îÏŒEE ™ 7]zˆ Å u 0 y MŒ Û Ž wV Å ª) ` à ñ O Å ¬ o L L~ e Zzg q Z g zZ ì @ ƒ Zzš ÌB Zf gzZ Cƒ 7 ó Xó • p ÖZÆ ( g »$  $   A       ” *   !Q àÚ©Ú àÚ á•†ÏÖ] œ †Ïm ° „Ö] Ø%Ú Vh^e (ä Ãñ] †• æ á^Ûm¦ ] Vh^jÒ ( àߊÖ] (è Ú‚ÏÛÖ] ( àߊÖ] ±Ê èq^Ú àe] æ (QLOT VÜΆÖ] (MNPKT (Ð Ê^ßÚ æ àe ‚Ûuœ æ (NMP VÜΆÖ] (SSKM (äÛ× æ ᕆÏÖ] Ü×Ãi àÚ Ø–Ê Vh^e !PLOKP (‚ߊÛÖ] ±Ê Øfßu †Ú©m àÚ Vh^e ( h• ¢] Vh^jÒ ( àߊÖ] ± Ê • æ]• çeœ äq†ìœ VQ Ü Î… & m‚vÖ] f (‚ߊÛÖ] ±Ê Ø fßu àe ‚ Ûuœ æ (PTNU VÜ Î†Ö] (NQUKP (‹ Ö^rm ᜠwww.    .  $    '  '                       : c â• Û ä A x™ Z Ñ g—ž ì e Zzg Ð ” ~ÄZ . æ ÚZ `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www.com .  $         $   .  $        $     .MinhajBooks.pdffactory.        PR         $ .

æ ÚZ `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www.MinhajBooks.pdffactory.  $            $            %         *       *                   ðñ{ z :c â• Û ä Ax™ Z Ñ g —ž ì e Zzg Ð ” ÷Z ]|L L Å kZ ž ì ÏÅ V  j ¯ b§Å tâ wV Å kZ ì @ ™yMŒ Û ‹zˆ Ž {È Å kZ k77y M Œ Û Ž { È ðñ {z gzZ ì @ ƒ YZ Ì{' × g zZ Álp ÌÒp @ ƒ .g ) gL¿Î wV ( wY Æ [† ) : %g wV Å kZ Ôì k7u 0È M Œ Û Ž ( g »$ )  `à gzZ ì ä™: ]zˆ Å u 0 y MŒ Û g zZ ì @ ƒ Zzš BZ f gzZ hZ ÒpÅ kZž ì ÏÅ E 3 8 wV Å  Ç ! ÒpgzZ ì @ ƒ Zzš ÌBZ f » kZž ì ÏÅ ( Ø) îÏŒE `à áZz Æ ( g «) lz• Û Òp wV Å áZz á  k 0Æ ¿Ô™ ( gz Z Cƒ 7 ±Â^–ÏÖ] æ (PNUQ VÜ Î†Ö] ( NSPKS ( ‚ߊÛÖ] ± Ê o×Ãm çeœ æ (PLTKP æ gnƆjÖ] ± Ê ° …„ ßÛÖ] æ ( MOTM VÜ Î†Ö] (NTUKN ( h^`ŽÖ] ‚ßŠÚ ± Ê (é…^jíÛÖ] & m• ^u¢] ± Ê ±‰ ‚ÏÛÖ] æ (NMUM VÜ Î†Ö] (NNSKN (gnâ†jÖ] !QMQ VÜΆÖ] (SLKM (‚ߊÛÖ] ±Ê ± ŠÖ^n_Ö] æ ( NNMQ VÜΆÖ] (MUUKR www.com  Åzgç . PS                        $ .com .èB Zf p Cƒ 7ÂÒp~ Tì b§Å ( {g .          $    . $     '         .  $  '        $    .   .

com  Å zgç .ß ) áZz zwV Å áZz á  k0 Æ òŠ M }'g zZ Ï u * }¾ ÂV ZðŠ » kZ ÁiZ Á Âã Ì: N ´ » Å kZ ¤ Zž ì b§Å ó Xó Ç ƒ 4ZŠg z¢~ .   A       ”  .        PT  ã gz¢N ÂÒp Å kZ ÂA : ̼ Ð kZ Nž ì ÏÅ áZz á  k0 áZz á  k0Æ ( g .MinhajBooks.pdffactory. æ ÚZ `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www.com . *   !R   *     + $  à A x™ Z Ñ g— ä ~ž • D™ e Zzg ” )âZ1Z ]|L L a Æ Vß Z z "7LZ yŠ Æ # Ö ªt Ôz™ J7ˆ y WŒ Û :‹ ñƒ Dâ • Û ó Xó Ç ñ W™0 ÑZz ä™ ® Ë  $     A   $ * ”   *   !S h^e (àm†Ê^ŠÛÖ] é ¡‘ h^jÒ ( xnv’Ö] oÊ Ü×ŠÚ äq†ìœ VR ÜÎ … & m‚vÖ ] àe ‚Ûuœ æ ( TLP VÜΆÖ] (QQOKM (é†ÏfÖ] é…ç ‰ æ ᕆÏÖ] é ð] †Î Ø –Ê o Ê oÞ]†f_Ö] æ ( NNNRS (NNNPS VÜΆÖ] (NQPKQ ( ‚ߊÛÖ] oÊ Ø fßu ( MMTKT (†nfÓÖ] ÜrÃÛÖ] oÊ æ (PT VÜ Î†Ö] (MQLKM ( ¼‰æ¢] Ü rÃÛÖ] æ ( MMR VÜ Î†Ö] (ONNKM (xnv’Ö] o Ê á^fu àe] æ ( SQPR VÜ Î†Ö] !MUTL VÜΆÖ] (OPMKN (á^Ûm ¦] gÕ o Ê oÏ`nfÖ] ( ᕆÏÖ] Øñ^–Ê Vh^jÒ (xnv’Ö] ±Ê °…^ífÖ] ä q†ìœ VS ÜÎ … & m‚vÖ ] ± Ê Ü×ŠÚ æ (PSOT VÜ Î†Ö] (MUMUKP (ᕆÏÖ] gu^‘ ½^fjÆ] Vh^e ÝçÏm àÚ Ø–Ê Vh^e (^→Πæ àm†Ê^ŠÛÖ] é ¡‘ Vh^jÒ (xnv’Ö] ( ‚ߊÛÖ] ± Ê Ø fßu àe ‚Ûuœ æ (TMQ VÜΆÖ] (QQT KM (ᕆÏÖ^e ( MTUKP ( p†fÓÖ] àߊÖ] ±Ê ± Ï`nfÖ] æ (MLN MT VÜ Î†Ö] ( PSUKN VÜ Î†Ö] (NNUKN (g nâ†jÖ] æ gnƆjÖ] ±Ê °…„ßÛÖ] æ (SRMR VÜ Î†Ö] ± Þ] †f_ Ö] å ]æ… Ù^Î æ (MLTKO (‚ñ]æˆÖ] Ä ÛrÚ ±Ê ± Û%n`Ö] æ (NNLM !áç Ï$çÚ ä Ö^q… æ ¼‰æ¢ ] ±Ê www.

                                 þ .   Š : c â• Û ä Ax™ Z Ñ g—ž ì e Zzg Ð ” {k  Ù 1 Z ]| L L C y MŒ Û ä \¬vZ & ¿{ z ª Xì ^ Y * ™ „ Ð VñŠ M zŠ '  ( —g ) » kZ ì @ ™ ]zˆ Å kZ ~ ] ‡zZ Æ yŠ gzZ ]Zg {z  c 2 ( 'z -7) y MŒ Û éÅ kZ Ì= l»ž ì ÞZÈ Âì ù ñƒ _7y M Œ Û ÐZ Ïz7 v Z & ¿{z ZuzŠ gzZ ì @ ™t b§T @ ™¿b§ÏZ Ì~  @ YH« ÐZ ¿u Z zŠ Xì @ ™ sÜ~ {Zg Å \¬v Z ÐZ {z g zZ ì õw â ä \¬ T @ ™ ¿b§ÏZ Ì~ Âì 5 ÐZ A M wâ Ú Z Ì= l» ì H™NŠ ó Xó ì @ ™t b§   A % $     ^Û`ß ²] ± • …       !T Vh^e (ˆñ^ßrÖ] Vh^jÒ ( xnv’Ö] ± Ê ° …^ífÖ] äq†ìœ VT ÜÎ … &m‚vÖ] ±Ê Ý‚Ïm àÚ Vh^e ±Êæ (MNS T VÜ Î†Ö] (PQLKM (‚n`ŽÖ] o×Â é ¡’Ö] Vh^jÒ (àߊÖ] ± Ê ° „Ú†jÖ] æ (MNTO ! MNTN VÜ Î†Ö] (PQNKM (‚v×Ö] (‚n`ŽÖ] o×Â é ¡’Ö] Õ†i ±Ê ð^q ^Ú Vh^e (A ² ] Ù牅 à ˆñ^ßrÖ] Vh^e (ˆñ^ßrÖ] Vh^jÒ (àߊÖ] ±Ê •æ] • çeœ æ (MLOR VÜ Î†Ö] (OQPKO (àߊÖ] ±Ê ±ñ^ŠßÖ] æ ( OMOT VÜΆÖ] (MURKO (Ø ŠÇm ‚n`ŽÖ] ±Ê àe] æ ( MUQQ VÜΆÖ] ( RNKP (Ü`n×Â é¡ ’Ö] Õ†i Vh^e ( ˆñ^ßrÖ] Vh^jÒ o×Â é¡ ’Ö] ±Ê ð^q ^Ú Vh^e (ˆñ^ßrÖ] ±Ê ð^q ^Ú Vh^jÒ ( àߊÖ] ± Ê èq^Ú !MQMP VÜ Î†Ö] (PTQKM (Ü ãßÊ• æ ð]‚`ŽÖ] www.MinhajBooks.       .pdffactory.com . PU            $     $         $          þ .com  Åzgç .   . æ ÚZ `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www.

MinhajBooks. æ ÚZ `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www.   $      *    $    $   *   .com  Å zgç .                    YZß A x™ Z Ñ g—ž c â• Û ä ^ Û`ß Â ²] o • … vZ †0 'Y ]|L L ~ yZž y7 gzZ D â• Û ¦ ~ ( ó ) }À q Z Ãx Z™/ôzŠ ÔzŠ Ð ~ uQ GÐZ   @Y H {g • á Z s§Å q Z Ð ~ y Z Z  ?ì Š c {Šc i£ y M Œ ÛÐ ó Xó Ç Vƒ {ZÍ6ƒ  y Z yŠ Æ # Ö ª~ : D â• Û gzZ ï Š ™Ð M ~    A      ”         !U                                            : c â• Û ä AvZ wÎg ž ì e Zzg Ð ” Š&0 vZ†]|L L nq Z ~ !$ Æ kZ nÆ kZ Ô J7swq Z Ð [ Š\¬v Z ä T à ᕆÏÖ] Ø ñ^–Ê Vh^jÒ (àߊÖ] ±Ê °„Ú†jÖ] ä q†ìœ VU ÜÎ … &m‚vÖ] (†q¢] àÚ ä Ö ^Ú á•†ÏÖ] àÚ ^ʆu œ †Î àÛnÊ ð^q^Ú Vh^e (A ² ] ٠牅 (xnv‘ àŠu &m‚u ]„â Vo ŠnÂçeœ Ù^Îæ (NUML VÜΆÖ] (MSQKR ±Ê èfn• ± eœ àe]æ (NSRM VÜΆÖ] (MUNKS (‚ ߊÛÖ] ±Ê …]ˆfÖ] æ (¼‰æ ¢] ÜrÃÛÖ] ± Ê ±Þ] †f_Ö] æ (NUUOO VÜΆÖ] (MMTKR ( Ìß’ÛÖ] (MPM VÜΆÖ] (SR ( MT (†nfÓÖ] Ü rà ÛÖ] ± Êæ (OMP VÜΆÖ] (MLNKM ±Ê ° …„ßÛÖ]æ ( MUTO VÜ Î†Ö] ( OPNKN (á^Ûm¦ ] gÕ ±Ê ±ÏãnfÖ] æ !NMTQ VÜΆÖ] (NNQKN (gnâ†jÖ] æ gnƆjÖ] www.pdffactory.        QL   * *  %*  $        .com .

com .MinhajBooks.pdffactory. QM           É ì swq Z   ž H7 t ~ X ì 'Z'Æ V>kŠ nq Zt g zZ ì "7   sÜ c Í ) X ì swq Z çgzZ ì swq Z xÑ Ôì swq Z ³Z ó Xó ( • CY ïV )MÐ Ù % $   A       ”    ! ML  $                                             N G1Z ]|L L [g vZ :c â• Û ä A x™ Z Ñg—ž ì e Zzg Ð ” ~g å7E ¼ Ð í { zž } Š™ w' ÚZ ™f Z÷ gzZ y M Œ Û Ã ¿T : ì @ â• Û ]+Z x Óg zZ Vƒ êŠ â• Û « { Šc i ÌÐ VßZz `â ÐZ ~  Xn : Ì8 â \¬vZ b§Tì b§ÏZ ¤ Å ( œy M Œ Û ) x¯Æ \¬vZ 6Vñ¯ ó óX ( ì ¤ )6t‘K Z Å  $ $  A      ^Û` ß ²] ± •…  $    ! MM à ᕆÏÖ] Ø ñ^–Ê Vh^jÒ (àߊÖ] ±Ê ° „Ú†jÖ] ä q†ìœ VML ÜÎ … &m‚vÖ] ±Ê ± Ú…] ‚Ö]æ ( NUNR VÜΆÖ] (MTPKQ (DNQE Vh^e (A ²] Ùç‰ … (èߊÖ] ± Ê ‚Ûuœ àe ²] ‚fÂæ (OOQR VÜ Î†Ö] (QOOKN (àߊÖ] VÜ Î†Ö] (OQOKN (á^Ûm¦] gÕ ± Ê ±ÏãnfÖ] æ (MNT VÜ Î†Ö] (MPUKM (Ùç‘¢] •…] çÞ ±Ê ° „Ú†jÖ] Ü nÓvÖ]æ ( MLNKM (•^Ïj¦] ±Êæ ( NLMQ !NMTU VÜ Î†Ö] ( NNRKN ( gnâ†jÖ]æ gnƆjÖ] ± Ê p…„ßÛÖ] æ (NQUKO à ᕠ†Ï Ö] Ø ñ^– Ê V h^jÒ (àߊ Ö] o Ê ° „Ú †j Ö] äq †ì œ VMM ÜÎ… &m‚vÖ] f (àߊ Ö] o Ê oÚ …] ‚Ö ] æ (N UM O V ÜΆ Ö] (M SS KQ (D M TE Vh^e ( A ²] ٠牅 www.com  Åzgç . æ ÚZ `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www.

com  Å zgç .pdffactory.com .MinhajBooks.        QN                                   Ax™ Z Ñ g—ž ì ~z%Ð ^Û` ß Â ² ] o • … k„0 ( vZ† ) ]|L L b§Å yy Zk  z {z 7Ìz¼ » *™ yWŒ Û ~ wŠ Æ T ¿{z : c â• Ûä ó Xó ì A     ^Û`ß ²ö] ± • …         !MN  %          +     VÜΆÖ] ( QNMKN (ᕆÏÖ] œ †Î àÚ Ø–Ê Vh^ e (ᕆÏÖ] Ø ñ^–Ê Vh^jÒ (MUPS WÜΆÖ] ( NNOKM ( ‚ߊÛÖ] oÊ Øfßu àe ‚Ûuœ æ ( OOLR gÕ oÊ oÏ`nfÖ] æ (NLOS VÜΆÖ] (SPMKM (Õ…‚jŠÛÖ] oÊ ÜÒ ^vÖ] æ (é…^jíÛÖ] &m• ^u¢] oÊ o‰ ‚ÏÛÖ] æ ( MUPOVÜ Î†Ö] (ONTKN (á^Ûm ¦] !QNQ VÜΆÖ] (QOSKU à ᕆÏÖ] Øñ^–Ê h^jÒ ( àߊÖ] oÊ p„Ú†jÖ] ä q†ìœ VMN ÜÎ… &m‚vÖ] oÊ • æ]• çeœæ (NUMP VÜ Î†Ö] ( MSSKQ ( DMTE h^e ( A ² ] Ùç ‰… (SOKN ( é ð]†ÏÖ] oÊ Øni †jÖ] h^fvj‰ ] h^e ( é¡’Ö] h^jÒ (àߊÖ] h^jÒ (àߊÖ] oÊ ” p…‚íÖ] ‚nÉ oeœ à èq^Ú àe] æ ( MPRP VÜΆÖ] oÊ á^fu àe] æ ( OSTL VÜ Î†Ö] (MNPNKN (ᕆÏÖ] h] ç$ h^e ( h• ¢] (SOUKM (Õ…‚jŠÛÖ] o Ê ÜÒ ^vÖ] æ ( SRR VÜΆÖ] ( POKO (xnv’Ö] (MLOL VÜΆÖ] ( QRLKM (p†Ç’Ö] àߊÖ] o Ê oÏ ãnfÖ]æ (NLOL VÜΆÖ] àe ‚Ûuœ æ (OLQR VÜΆÖ] (MOMKR (Ìß’ÛÖ] oÊ è fn• oeœ àe] æ !RSUU VÜΆÖ] (MUNKN (‚ߊÛÖ] oÊ Øfßu www. æ ÚZ `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www.

pdffactory.com  Åzgç .gzZ Y km 6 zZ w2 ó Xó Ç }™ ]zˆe W ~y W ÂV˜ ǃ 6V. æ ÚZ `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www. z ~ ¼        A $   ”   *  ! MO $                           $   $                   +                                  ¯ z': c â• Û ä A x™ Z Ñ g—ž ì e Zzg Ð ” {k  Ù 1 Z ]| L L C :Ǿ y M Œ Û Â Ç ñ M ( ÑZz ä™ ¿6kZ gzZ "7y M Œ Û ) yMŒ Û ï Ö ª L 8™ # E à ᕆÏÖ] Øñ^–Ê Vh^jÒ (àߊÖ] ± Ê ° „Ú†jÖ] ä q†ìœ V MO ÜÎ… &m‚vÖ] ±Ê Ü Ò^vÖ] æ (NUMQ VÜΆÖ] ( MSTKQ (DMTE Vh^e (A ²] Ùç‰ … (Ìß’ÛÖ] ±Ê èfn• ± eœ àe] æ (NLNU VÜΆÖ] ( SOTKM (Õ…‚jŠÛÖ] ±Ê ±Ï`nfÖ] æ (OLLQT (OLLPT !OLLPS VÜ Î†Ö] (MOM!MOLKR ±Ê °…„ßÛÖ] æ ( MUUS!MUUR VÜΆÖ] (OPRKN (á^Ûm¦ ] gÕ !NMUT VÜΆÖ] (NNTKN ( gnâ†jÖ] æ gnƆjÖ] www.MinhajBooks. QO              $                        Ax™Z Ñ g—ž • D™ e Zzg ^ Û`ß Â ² ] o • … z/0 v Z† ]|L L / w2~ ¼  gzZ Y k7y M Œ Û : Ç ñ Y ¹Ð áZz "7ˆ yWŒ Û :c â• Ûä * 1¾ Z Ô å @ ™ H %F~ *Š ‰ Ô|7Ð %FV.com .

        QP  ¾ Qy MŒ Û X Ç ñY c z `@» ]³Ã y M Œ Û ï L 8™ ÂÔ z g-i ÐZ ![g } Z E z k] » Ïg ) z ] ³ÐZ ÂÔ z ( k] -Z ) Ìg zZ ÐZ ![g }÷ }Z :Ç x ÓÅ kZ ) Yƒ èZg Ð kZ [Z !\ñ}÷}Z :Ç ¾ y M Œ Û Q X Ç ñY c Š : Ç ñ Y ¹Ð kZ gzZ Ç ñY ƒ èZg Ð kZ \¬v Z  ( } Š™ s ç Næ n Å kZ ~ á$ Æ e MC Ù gzZ Y km ( ¶i Æ ¼  ) gzZ Y k7y M Œ Û ó Xó Ïñ Y f(  $ * *   ”         ! MP      .com .MinhajBooks.      *    A          %     $     *                  $ %          Ñ g —ž • D ™ e Zzg Ð -Zz LZ ” fç 0 ™]| L L Ã\ ! Vâ Æ kZ H Ì¿6kZ gzZ J7u 0y M Œ Û ä T : c â• Û ä Ax™ Z VzyÆ VÍß ~ *Š kZ Ýzg Å T Ç ñ Y c z `@(Z q Z yŠ Æ # Ö ª H Zg v~ }g !Æ kZ  X σ @{ Šc i Ð Ýzg Å `gÎ áZz ¿ ~ ± Ê Vh^e (é ¡’Ö] Vh^jÒ (àߊÖ] ±Ê • æ]• çeœ äq†ìœ VMP ÜÎ… & m‚vÖ] ± Ê Øfßu àe ‚Ûuœ æ (MPQO VÜ Î†Ö] (SLKN (ᕆÏÖ] é œ†Î h]ç $ æ ( NLTQ VÜΆÖ] (SQRKM ( Õ…‚jŠÛÖ] ± Ê ÜÒ ^vÖ] æ (PPLKO (‚ ߊÛÖ] gà • ± Ê ± Ï`nfÖ] æ (MPUO VÜ Î†Ö] (RQKO (‚ߊÛÖ] ± Ê ± ×Ãm çeœ (g nâ†jÖ] æ gnƆjÖ] ± Ê ° …„ ßÛÖ] æ ( MUPT VÜ Î†Ö] (ONUKN ( á^Ûm¦ ] !NMUR VÜ Î†Ö] (NNTKN www.pdffactory.com  Å zgç . æ ÚZ `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www.

com  Åzgç .com .izg Æ # Ö ª ] ³ÐZ : z g-i ÑZz ]³Ã ( y M Œ Û r™ ) ¿kZ ![g }÷}Z Ô Çƒ ÑZz ]³ÐZ  z k ] ÑZz ]³ÐZ ! [g }÷} Z Ô Ç ñ Y c z g.i ÑZz èZg Ð kZ ![g } Z Ô z ` @ÑZz ]³ÐZ [g }÷}Z Ô Ç ñ Y c z k] ó óX ( ñ Y Hc_ » T) Ž7q ðÈ Æ Ÿg ~¾G X Yƒ $   $ *     ”    ! MR      ( OOMM VÜΆÖ] (QNNKN (àߊÖ] ± Ê ±Ú…]‚ Ö] äq†ìœ VMQ ÜÎ… &m‚vÖ] ± Ê ± Û× m‚Ö]æ (MOML VÜ Î†Ö] (NQSKN (h^`ŽÖ] ‚ßŠÚ ± Ê ± Â^–ÏÖ]æ !RSSN VÜΆÖ] (NRNKP (h^_íÖ] …ç$^ Ûe Œæ• †ËÖ] !OONO VÜ Î†Ö] ( QNQKN (àߊÖ] ±Ê ± Ú…]‚Ö] äq†ìœ VMR ÜÎ… &m‚vÖ] è fn• ±eœ àe] æ ( O VÜ Î†Ö] (MNKM (àߊÖ] ± Ê …ç’ßÚ àe] æ (OONP !OLLTL VÜ Î†Ö] ( MOOKR ( Ìß’ÛÖ] ±Ê www. æ ÚZ `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www. QQ           g zZ Ç ñY c z `@ÂÃ\ ! V â Æ kZ ª ) ? H¿6kZ Špä Tì wì ó Xó ( ì }Y [p „ \¬vZ Âx £ CZ » kZ  $    $       ”   *  ! MQ  $                $                                     *      G X ð7y M Œ Û ( !Íß }Z ) ž • D™ y Ò ” {k  Ù 1Z ]| L L C gZ ¦ n²t izg Æ # Ö ª X ì ÑZz ä™ ®  Ë YZ „ e .MinhajBooks.pdffactory.

Z æ (OONN VÜ Î†Ö] (QNQKN (àߊÖ] ± Ê ±Ú…] ‚Ö] ä q†ìœ V MS ÜÎ … & m‚vÖ] Ü rÃÛÖ] ± Ê ±Þ]†f_Ö] æ (STS VÜΆÖ] (NSNKM (‚âˆÖ] ± Ê Õ…^fÛÖ] àe] (ORTKO (Ìß’ÛÖ] ± Ê Ñ] ‡†Ö] ‚f æ (TRPN VÜ Î†Ö] ( MNUKU ( †nfÓÖ] ± Û%n`Ö] æ (S VÜ Î†Ö] ( POKM ( àߊÖ] ± Ê …ç’ßÚ àe] æ (QUUT VÜΆÖ] !MRPKS (‚ñ]æˆÖ] ÄÛrÚ ±Ê www.com .pdffactory.        QR          $     *        y MŒ Û Ž a Æ ¿kZ ƒ ~Ÿpž • D™ y Ò ” vZ†]| L L Xì @ ™ ›Ð Æ ¿kZ ƒ ~Ÿp :• p ÖZ Æ e Zzg q Z ~z% Ð „ \ M gz Z ó Xó J7y M Œ Û ä Tn    +     $     ”     !MS              *         +                $              vZ y M ÛŒt Gž ¸ D™ c â• Û {z ì e Zzg Ð ” v Z†]| L L ó Xó Š ƒ ‚ ðZ ÐZ Š ƒ ï• á ~ y Zp. æ ÚZ `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www.MinhajBooks.Š » \¬ z ug n vZ y M Œ Û 3X e ÐZ ì ‚ ó Xó ¼gz¢Ð kZ {zž õJ/4G g ®  .com  Å zgç .Š » \¬ t : c â• Û ä \ M ì ~z% Ð „ ” \ M ~ e Zzg ~uzŠ q Z gz Z Å IÐ kZ ¿Ž Ð ~ ? : ì y Zp.Š kZŽ :ì yZp.

MinhajBooks.pdffactory.g Z h˜ » kZž J V Œ Ô Š @ ƒ Fq Š 4Ð q Š4Æ kZ {z g zZ Š Y wŠ ! 6 zZ A \ M gzZ Zƒ ¢q ~ {Çg ! Å A x™ Z Ñg—{ z ‰ Ü z Æ ðZ  X Î 1$  » T ì ( » ÈEZ )P {z : c â• Û ä A \ M  ÔH ™f » §Zz kZ Ð ó Xó Zƒ wz4  ! ¯ Æy M Œ Û ‹zˆ ( 6wŠ }g v)     *  A % $     ” .com .  *  ! MU      +  %   $  $        *  Vh^e (ᕆÏÖ] Øñ^–Ê Vh^jÒ (xnv’Ö] ±Ê °…^ífÖ] ä q†ìœ VMT ÜÎ… &m‚vÖ] Vh^jÒ (xnv’Ö] ±Ê Ü׊Úæ (PSNP VÜΆÖ] (MUMPKP (ÌãÓÖ] é…ç‰ Ø–Ê (QPSKM (ᕆÏÖ] é ð]†ÏÖ èßnÓŠÖ] ÙæˆÞ Vh^e (^→Îæ àm†Ê^ŠÛÖ] é¡‘ (MMQLO VÜΆÖ] (PRNKR (p†fÓÖ] àߊÖ] ±Ê ±ñ^ŠßÖ]æ (SUQ VÜΆÖ] (‚ߊÛÖ] ±Ê o×Ãm çeœæ (NUO (NTMKP (‚ߊÛÖ] ±Ê Øfßu àe ‚Ûuœ æ !PSOKN (á^Ûm ¦] gÕ ±Ê ±ÏãnfÖ]æ (MSNN VÜΆÖ] (NRSKO à ᕆÏÖ] Øñ^–Ê Vh^jÒ (àߊÖ] ±Ê °„Ú†jÖ] äq†ìœ VMU ÜÎ… &m‚vÖ] Øfßu àe ‚Ûuœ æ (NUMM VÜΆÖ] (MSRKQ (DMSE Vh^e (A ²] Ù牅 (†nfÓÖ] Ü rÃÛÖ] ± Ê ±Þ]†f_ Ö] æ (NNORL VÜΆÖ] (NRTKQ (‚ߊÛÖ] ± Ê (NLTKM (é¡’Ö] …‚Î Ün¿Ãi ±Ê °‡æ†ÛÖ] æ (SRQS VÜΆÖ] (MQMKT !NMUS VÜΆÖ] (NNTKN (gnâ†jÖ] æ gnƆjÖ] ±Ê °…„ßÛÖ]æ (MST VÜΆÖ] www.com  Åzgç . QS                   ”       ! MT     $                A$ $   $                      $  $   | 7» {gÎ òŠ M q Z ž • D™ e Zzg ” [i¬ 0 Y Z']| L L Æ òŠ M kZ : Ôå Zƒ JÈ Z h˜q ZB‚Æ V±g zŠ „ k0 Æ kZ gzZ å . æ ÚZ `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www.

com  Å zgç . æ ÚZ `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www.com .* $         *   (á•†Ï Ö] Øñ^–Ê Vh^jÒ (xnv’Ö] ±Ê ° …^ífÖ] äq†ìœ VNL Ü Î… &m‚vÖ] VÜΆÖ] (MUMRKP (ᕆÏÖ] é ð]†Î ‚ß è Óñ¡ÛÖ] æ èßnÓŠÖ] ÙæˆÞ Vh^e Vh^e (^→Πæ àm †Ê^ ŠÛÖ] é¡ ‘ Vh^jÒ (xnv’Ö] ±Ê Ü×ŠÚ æ ( PSOL ±Ê ±ñ^ŠßÖ] æ (SUR VÜ Î†Ö] (QPTKM ( ᕆÏÖ] éð] †ÏÖ èßnÓŠÖ] ÙæˆÞ (‚ߊÛÖ] ±Ê Øfßu àe ‚Ûuœ æ (TNPP VÜΆÖ] (RSKQ ( p†fÓÖ] àߊÖ] VÜΆÖ] (SPLKM (Õ…‚jŠÛÖ] ± Ê ÜÒ ^vÖ] æ (MMSTO VÜΆÖ] (TMKO æ (NRTL VÜΆÖ] (QTPKN (á^Ûm ¦] g Õ ± Ê ±Ï`nfÖ] æ ( NLOP !NNLR VÜ Î†Ö] ( NOLKN (g nâ†jÖ] æ gnƆjÖ] ± Ê °…„ßÛÖ] www.  *       %  *   +    $ %           A          *  $          .MinhajBooks.        *  *   . $ * ”      *   !NL $  * .pdffactory.        QT             $            vZ : c â• Û ä Ax™ Z Ñ g—ž ì e Zzg Ð ” )âZ 1Z ]|L L iú«g zŠ Å kZÐ g ¨æ Ôù 7Ð ( ›z) g¨ãZ q ðà Å} È \¬ gzZ ì Sg …t‚6uÆ }È kZ nÔì Lg ~ iúJ Z  {È Xì ù  =g f Æ y M Œ Û ª ÞZ į [Œ Û AM  07Þ Z ƒŒ Û Ú Z Ð ¿Ë}È ó Xó • M  0 Ð    ”   .   $  *        .

 QU            *  $    +        +  A    *   $   +      +  A            +  A      %   *   $ %    *   *        A    *   $         $   *  +                 %                   *  $    $             * *       *    $ *              Z ” Æ0 ¦Q ]|ž ì e q Zzg Ð ” ~g} G1Z ]| L L Z Ž ) Zh˜ » y Z 7 q e Zž ¸ ìg |7u 0y M Œ Û ~ y— Æ VzgL]Zg Q {z ( Š ug ÌZ h˜  ‰ ug Ð ]zˆ { z) X Î äŠÃ ( å Zƒ JÈ + Y X Î äŠÃQ Zh˜  J7Q ä VrZ b§ÏZ X Î äŠÃQ Zh˜ ÂÑ "7 Y q + Z Ž ¸ d  Æ y Z) ¼t } Zƒ g e =ž • D â• Û ” ¦Z ]| Š k0Æ } h˜™ JZ ~ X }Š : Ãà ( ¸ ìgÎ „ k0Æ } h˜ r Zl Ð ¹ ~ Tì ‚ y ¿‚ q Z 6zZ Æu}÷ž Vƒ 8 Š H 7 e Z www. æ ÚZ `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www.com  Åzgç .pdffactory.MinhajBooks.com .

pdffactory.        RL  ~÷ž J V Œ Š ƒ — Ã6 zZ ~ c {z ( Ù Š „ Ù Š }÷) • ìg V ~ kŠZ # Öè } Å Ax™ Z Ñ g— ðä ~ : c â• Û XŠ ƒ ÍzZ Ð Vzà y —Æ VzgLLZ ~ ‰ Ü z Æ ]Zg SŠ M ` M !vZ wÎg c : Hn²™ƒ ¢q } Z : c â• Û ä A x™ Z Ñ g—X Î 1$ Z h˜ ÷ Z 7 eZ ž å .MinhajBooks.com  Å zgç .com . æ ÚZ `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www.gÎ d Œ Û Æ }h˜ ¼ èY ~Š ™ s ¸ñ]zˆ ä ×zg Ð r Zl ~ T ¬Š ‚ y¿ ‚ q Z ä ~ Q X} Š : ÃÐ Z Z h˜ ä Av Z wÎg 6kZ X c M : Ã= Qž J  VŒ Š ƒ — ~ c { z X¸ Ü z Æ ð  Tg _7?¤ ‰ Z gzZ ¸ ñ M G  ]zˆ ~g vŽ ¸À5t : c â• Û ó Xó L g : { æ7 ¸• Û ðÃÐ ~ yZ Ù Š Ð V\ M KZ 7Z vß ~L L : • t p ÖZ Æ y Z X ì H e Zzg U¿b§ÏZ Ìä Áq xâ Z }i gzZ V â• Mž Ž @Š q ðà b§Å V¨Zl 7 e Z  Zƒ zá s§Å y Z ~í ( ˆ Æ kZ) !nÅ vZ !vZ wÎg c : H n²Q X¸ ìg v y xgŠ Æ ]P Œ Û Ž ¸ À5 { z : c â• Û ä A\ M  „g : ‰ Ü ¤Åp g ~g Y ( ]zˆ ) Ð ¹ Ân g ~g Y ]zˆ ?¤ Z : ¸ ñ ƒ wi*n Æ ( G ) y M Œ Û ó Xó D ™ {@x » ( ] ¿ Ú zg Z âZ ãqzg ) A       ^Û`ß ² ] ± •…  $    f !NM Ù牅 à l]ç‚Ö] Vh^jÒ (àߊÖ] ±Ê ° „Ú†jÖ] äq†ìœ V NM ÜÎ … &m‚vÖ] ( QSU VÜ Î†Ö] (PSNKN (ᕆÏÖ] • çr‰ ± Ê Ù çÏm ^Ú Vh^e (A ²] www.g ™ ]zˆ ~ Ax™ Z Ñ g—X Î äŠÃ Zh˜  J 7 ä ~ :H n²Ô Tg _7? !Æ0 Z J7ä ~ : H n²ä VrZ X å ’ e xg _7»!Æ0Z } Z : c â• Ûä ÌQ ? !d  Æ Æ} Z : c â• Û ä Ax™ Z Ñ g—Q X Î äŠÃQ Z h˜  ~ :Ñ ä™ n²X ( ¶’ e ã™: s ¸ñy M Œ Û ]zˆ ») X T g _7 }ž Zƒ sp= Ô å .

g |7iúú Æ |  gŠ q Z ~ž ì ¬Š [Zp ä ~ Ì|  gŠ { zž ¬ Š Q ( H {>gzZ ) S7e  M àZz {>~ iú ä ~ c Í } 7~ }> | gŠ ž ‹ ä ~ X ì Z 7~ {>Ð zz Å }>}÷ Z k0 ` LZ n }÷Ð • 'Å {>kZ !g ÇŠg z6}÷} Z :ì .pdffactory. $ $           $*           *       $        $                 $  * A   *  $      $                                        g —òŠ M q Zž Å y Ò e Zzg ä ^ Ûã ß ² ] o • … k„0 vZ†]| L L G ] Zg ` M !vZ wÎg c:Î ä™ n²™ƒ ¢q ~ kŠZ ï L !} Å A x™ Z Ñ ¬ Š ä ~ X Vƒ .com  Åzgç .gÈ}7 • çr‰ Vh^ e (^ãnÊ è ߊÖ] æ é¡ ’Ö] è Ú^ Ξ Vh^jÒ (àߊÖ] ± Ê èq^Ú àe]æ ý ( NTNKM ( xnv’Ö] ± Ê èÛmˆì àe] æ (MLQO VÜ Î†Ö] ( OOPKM ( ᕆÏÖ] ( NSRT VÜ Î†Ö] (PSOKR (xnv’Ö] ± Ê á^fu àe] æ ( QRN VÜ Î†Ö] Ü rà ÛÖ] ± Ê ±Þ] †f_Ö] æ (SUU VÜ Î†Ö] (OPMKM ( Õ…‚jŠÛÖ] ±Ê ÜÒ^vÖ]æ h^v‘œ …^Õ ±Ê Ñ^v‰ ] àe] æ (MMNRN VÜΆÖ] (MNUKMM (†nfÓÖ] ( gnâ†jÖ] æ gnƆjÖ] ± Ê °…„ßÛÖ] æ (TP VÜΆÖ] ( ROKM (&m‚ vÖ] ! NNMU VÜ Î†Ö] ( NOOKN www. æ ÚZ `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www.com .MinhajBooks. RM           * $     $     *        $  *    +  * *    .

pdffactory.MinhajBooks.com  Å zgç .        RN  Ð Z g z Z }Š â • Û gzŠ { k Ð í X }Š ¯ : Z• k0LZ n }÷Ð Z Ô} Š É Ð 7 ŠzZŠ ]| }È ( x( ) LZ ä‰ â• Û wJ. æ ÚZ `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www.com . Z Ð s§ ~÷ Ñ g—ž ¬ Š ä ~ : • D â • Û ^ Ûãß Â ²] o • … k„ 0Z ]|X å c â• Û wJ „z ~ {>ª q A\ Mž ‹ ä ~ Q ðâ• Û ]zˆ {>e  M ä Ax™Z Å|  gŠ ª) ¸ G ÜÐ x¯Æ |  gŠ ä òŠ M kZ Ž ¸ ì g â• Û ZŠZ pÖ Z ó Xó ( ¬Š     $ A % $    (”      !NN          $  *   : c â• Û ä Ax™ Z Ñ g—ž • D ™ y Ò ” ’0 ¦ ]|L L 7¦  Ù s§ Å \¬ vZ )g f Æ q gzZ Ë aZ ™ |(Ð y M Œ C Û ?G ó Xó ÐIß  A  $      ”    !NO   %           $    *         $  $    *      +  * $      *  ‚ß ᕆÏÖ] Øñ^–Ê Vh^jÒ (àߊÖ] ± Ê ° „Ú†jÖ] äq†ìœ VNN ÜÎ… &m‚vÖ] !NUMN VÜΆÖ] (MSSKQ (DMSE Vh^e ( A ² ] Ùç‰ … h] ç$ Vh^e (h• ¢] Vh^ jÒ ( àߊÖ] ±Ê è q^Ú àe] äq†ìœ VNO ÜÎ… &m‚vÖ] (‚ߊÛÖ] ±Ê Øfßu àe ‚ Ûuœ æ (OSTM VÜΆÖ] (MNPNKN (ᕆÏÖ] ±Ê ± Ú…] ‚Ö]æ (NOLNR VÜ Î†Ö] ( OQNKQ ( NOLLL VÜΆÖ] (OPTKQ (Ìß’ÛÖ] ±Ê è fn• ±eœ àe] æ (OOUM VÜ Î†Ö] (QPO KN (àߊÖ] (QMKR (¼‰æ¢] ÜrÃÛÖ] ±Ê ± Þ] †f_ Ö] æ (OLLPQ VÜΆÖ] (MNUKR !MUTU VÜΆÖ] (OPP KN (á^Ûm ¦] g Õ ± Ê ±Ï`nfÖ] æ (QSRP VÜΆÖ] www.

N ZŠ Æ kZ à ¿kZ : ( }Š œ g zZ Ç ñ Y c = ` @» g ‡z 6uÆ kZ gzZ Ç ñ Y c Š †( ¼  :Zz6ª) Ï0 i 7ÌÐ *Š ~g7 7 Å XÐ N Y ñ z k ] ËzŠ à +.Zz Æ kZ y Z  ‰ ñ z } hŽ Ët Ð zz ¾…Ð }VâzŠ {z : X $ Ë Y ðÎ r  ™ kZ Q Ð zz Å Iy M Œ Û ( ~ *Š ) Æ d  }g v Ç ñY ¹Ð kZ { z : Y k7à y M Œ Û kZ 6Vɨ gzZ Vz# Æ ¼  ž Ç ñ Y ¹Ã y M Œ Û » kZ { Zp Ç ì g k7Ãy M Œ Û {z J Z  Ç ìg km 6( Vɨ ) y Z J ‰ Ü z ó Xó ™IIc ƒB‚Æ ~¢ -7 www. RO                  $       $  $       +                    %     $   $         +    $       *         *  &  .pdffactory.           $                    Ö#} Å Ax™ Z Ñ g —~ž • D™ e Zzg ” {h ']| L L Ôy M Œ Û izg Æ # Ö ªž ‹ ñƒ D â• Û Ã A\ M ä ~ : å Zƒ ´ ~ (dž C Ù ! ÐG{ zgzZ ) ÏÁ GÅ kZ Z  ÇA ‰ Ü z kZ ÃáZz " 7y M Œ Û Ç ¾ gzZ ƒ [ƒ spÐ zz Å spgzZ ~gz$ 8 g » T~ ^Å ¿.MinhajBooks. æ ÚZ `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www. Z Zg v~ Ç ¾ y M Œ Û : Ô }T 7N ~ Ç ¾ ¿{ z  ?ì }T =  H LZ ~ VâŠ Æ ò¤ h ” ‰ Ü z Æ PzŠ ä T „  zŠ {z Vƒ y M Œ Û„  zŠ g ! zg » LZ ` @ Ù — " gzZ 3g ñ› à V ÂZg ~¾ gzZ H [§ C Z Ð VZ N Ž ) Ç Ð¸ ú Æ g ! zg » kZ LZ ` M Ì Â—" gzZ ì I ¸ ú Æ Å å ~B.com .com  Åzgç . N! g zZ > Ø • á Š! ~ B.

MinhajBooks.com  Å zgç .com .        RP    A     ”       !NP         $                $  : c â• Û ä Av Z wÎg ž • D ™ e Zzg ” ~g} G1Z ]|L L ~¼  {z Z  ǃ ¬( yŠÆ # Ö ª) aÆ áZz ä™ ]zˆÅ ˆ y M Œ Û MC e Ù g zZ Ç ñY ` k7ˆy M Œ Û {z Y ` km 6zZ gzZ | 7y M ÛŒž ǃ 4ZŠ σ e  M ~y M Å kZ V ˜ ž J  V Œ Ç ñY ` @ ™ ¹ F zgŠ q Z á$ Æ ó Xó Ç ƒzgŠ ( — ~ ¼  ) » kZ „ Ú Z  $  A     ”  *  *   !NQ           $          %                      h]ç$ Vh^e ( h• ¢] Vh^jÒ (àߊÖ] ±Ê èq^Ú àe] äq†ìœ VNP ÜÎ … &m‚vÖ] (‚ߊÛÖ] ±Ê Øfßu àe ‚Ûuœ æ (OSTL VÜΆÖ] ( NPNKN (ᕆÏÖ] VÜΆÖ] (OPRKN ( ‚ߊÛÖ] ± Ê o ×Ãm çeœæ ( MMOST VÜ Î†Ö] (PLKO !MONT VÜΆÖ] (MNQKP ( èq^qˆÖ] |^f’Ú ± Ê ±Þ^ßÓÖ] æ (MLUP ±Ê Vh^e (h•¢] Vh^jÒ (àߊÖ] ±Ê •æ] • çeœ äq†ìœ VNQ ÜÎ … &m‚vÖ] h•¢ ] ±Ê ° …^ífÖ] æ ( PTPO VÜ Î†Ö] ( NRMKP ( ÜãÖ‡^ßÚ Œ^ßÖ] Øm ˆßi (Ìß’ÛÖ] ±Ê èfn• ± eœ àe] æ (OQS VÜΆÖ] (MOLKM (•†ËÛÖ] (OLSL VÜΆÖ] (SPKT ( ‚ߊÛÖ] ±Ê …] ˆfÖ]æ (ONQRM VÜΆÖ] (PNMKR (QQLKN ( á^Ûm ¦] gÕ ±Êæ (MROKT ( p†fÓÖ] àߊÖ] ±Ê ± Ï`nfÖ] æ !NRTQ VÜΆÖ] www. æ ÚZ `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.

pdffactory.MinhajBooks.com .ñ1 Z ]|L L Ž Šݬ Æ ˆ y M Œ Û gzZ Ôì zq Z » WÅ \¬vZ * ™WÅ y ›ñh1 v Z Ì * ™ WÅ kZ) ƒ ¡ ú Ð ( ]x Å ) kZ : ƒ @ ™ izˆ~ kZ WÌ)  *™ WÅ y ZxáZz ä™w° b§ÏZ gzZ Ô ( ì z » WÅ \¬ ó Xó ( ì zq Z » ÞS     A       ”   *  ! NR   *             $                                         y Z ¿Ž :c â• Û ä Ax™ Z wÎgž ì e Zzg Ð ” {k  Ù 1Z ]|L L C E 4Ó¡¸ {z }™« ™Å Vziún• ä TgzZ Ç ñY –7~ èEG Û (ʼn Ü z õ0 ) ó Xó Ç ñ Y –~ VzÈ g ZŠÎ â• Û ( Æ \¬vZ) {z Å ]zˆ]c M Îq ZÃ] Zg     ^Û` ß ²] ± •…            f ! NS VÜΆÖ] ( MTLKN (xnv’Ö] ± Ê èÛm ˆì àe] ä q†ì*] V NR ÜÎ… &m‚vÖ] àe] æ (MMRL VÜΆÖ] ( PQNKM ( Õ…‚jŠÛÖ] ±Ê Ü Ò^vÖ] æ (MMPN àe] æ (xnv‘ å‚߉ VÙ ^Î æ (MOR VÜΆÖ] (PNSKN (àߊÖ] ±Ê …ç’ßÚ gÕ ± Ê ±Ï`nfÖ] æ (OLLTP VÜΆÖ] ( MOPKR (Ìß’ÛÖ] ±Ê è fn• ± e] (gnâ†jÖ] æ gnƆjÖ] ±Ê °…„ßÛÖ] æ (NMUM VÜΆÖ] ( OUUKN (á^Ûm¦] !NNMR VÜΆÖ] (NONKN Vh^e (é ¡’Ö] Vh^jÒ ( àߊÖ] ±Ê • æ]• çeœ äq†ìœ VNS Ü Î… &m‚vÖ] (xnv’Ö] ± Ê á^fu àe] æ (MOUT VÜΆÖ] (QSKN (ᕆÏÖ] g mˆvi www.com  Åzgç . RQ           : c â• Û ä A vZ wÎg ž ì ~z% Ð ” ~ÄZ . æ ÚZ `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www.

pdffactory.com .        RR                   A         *                                    Hy Ò ä VrZ Ôì ~z%Ð^ Û`ß ²] o • … m¬ 0 z/0 v Z†]| L L { z HxªB‚Æ ( ]zˆ Å ) ]cM kŠ ä ¿T :c â• Û ä AvZ wÎgž B‚Æ ( ]zˆ Å ) ] c M Î ä ¿TgzZ X Ç ñ Y –7~ V zÈ …¸ Å ) ]c M g ZD Ù ä ¿T gzZ Ô Ç ñ Y –~ VzÈ g Z ¦ ®  ¤ Z {z H xª ó óX Ç ñY –~ Vß Zz ä0 [ ZN ( [ˆz u" ) { z Hx ªB‚Æ ( ]zˆ Å ) ]cM g ZD Ù ä ¿TL Lž ì ~ e Zzg q Z ~z%Ð 4Z gz Z ó Xó Š –ÑZz 䙄z g¨ ( ~ VE¶ Å \¬vZ ) { z Hx ªB‚Æ ( ]zˆ     $  A       ”      !NT (h^_ íÖ] …ç$ ªÛe Œ 敆ËÖ] ±Ê ±Û×m‚ Ö] æ ( NQSN VÜ Î†Ö] (OMLKRý ± Ê ° …„ ßÛÖ]æ (SPKM ( á^nfjÖ] ±Ê ° æçßÖ]æ (QQNT VÜΆÖ] (PUNKO !UPQ VÜΆÖ] (NPTKM (gnâ†jÖ] æ gnƆjÖ] àÚ Ø–Ê h^e (è Ú‚ÏÛÖ] (àߊÖ] oÊ è q^Ú àež äq†ìœ V NT ÜÎ … & m‚vÖ] (p †fÓÖ] àߊÖ] oÊ oñ^ŠßÖ] æ (NMQ VÜ Î†Ö] ( STKM ä Û× Â æ ᕆÏÖ] Ü×à i VÜΆÖ] (SPOKM (Õ…‚jŠÛÖ] oÊ ÜÒ ^vÖ]æ (TLOM VÜΆÖ] (MSKQ ‹Þœ à ä qæœ ä$ ¡$ àÚ &m ‚u ] „â pæ… ‚Îæ V Ü Ò^vÖ] Ù^Îæ (NLPR (MNOLM VÜ Î†Ö] ( MNSKO ( ‚ߊÛÖ] o Ê Ø fßu àe ‚Ûuœæ (^ã×%Úœ ] „â ” !SOO VÜ Î†Ö] (SOUKN (Do Û%nãÖ] ‚ñ]æ‡E ‚ߊÛÖ] oÊ '…^vÖ]æ www.com  Å zgç . æ ÚZ `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www.MinhajBooks.

com  Åzgç .com .MinhajBooks. RS                                 $              $   VÍß : c â• Û ä A x™ Z Ñ g—ž • D™ e Zzg ” ÷Z ]| L L yà { z !vZ wÎg c:H n² ä ' x Z™/ô X • Dƒ áZz vZ ¼ Ð ~ kZ gzZ }Zz vZ „z ÔáZz "7y M Œ Û : c â• Û ä A \ M ?• ( ‚ lp) ó Xó • mZpÆ    *      ”   *  ! NU         *  +  $    .     *     $             $                ðÃ= !vZ wÎg c : Hn²ä ~ž ì e Zzg Ð ” g f1 Z ]| L L Vƒ @ ™ ¤z Å äg e Ð \¬vZ »~ : c â• Û ä A \ M X N â• Û ¤z ¤z h ' × ¼= !v Z wÎg c : H n²ä ~ ì ÝZ Å A ç}g ‚ „ tž ~ }itž z™ Hg z¢y M Œ Û ‹zˆ ( !g f1 Z }Z ) :c â• Û ä A \ M X N â• Û VÜ Î†Ö] (ST!SRKN ( xnv’Ö] ± Ê á^fu àe] äq†ìœ V NU ÜÎ… & m‚vÖ] ( MRQM VÜΆÖ] (MQSKN (†nfÓÖ] Ü rÃÛÖ] ±Ê ± Þ] †f_ Ö] æ (ORM ± Ê °…„ßÛÖ] æ(PUPN VÜΆÖ] (NPNKP ( á^Ûm ¦] gà • ±Ê ± Ï`nfÖ]æ Œæ •†ËÖ] ± Ê ±Û×m ‚Ö] æ (NMUO VÜ Î†Ö] (NNSKN ( gnâ†jÖ] æ gnƆjÖ] ( á«Û¿Ö] •…] çÚ ±Ê ±Û%n`Ö] æ (PLRT VÜΆÖ] (OMKO (h^_íÖ] …ç $ªÛe !NMRKP (‚ñ]æˆÖ] Ä ÛrÚ ±Ê æ ( UP VÜ Î†Ö] ( QOKM www. æ ÚZ `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.

æ ÚZ `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www.com .MinhajBooks.com  Å zgç .pdffactory.        RT  ó Xó ǃ {íf ( » V> ) n }g v~ Vâ • M g zZg â n }g v   ”                !OL                      D ™ Hy Ò ” {Šy]|ž • D™ y Ò .! Z 0Z xs ]| L L ó óX z™ HŠ!M ÃV zygzZ Vߊ LZ )g fÆ y M Œ Û :¸ A    $ * ^Û ãß ²] ± • …              !OM    $*     $ %        *              $  *                            ä A x™ Z Ñ g—ž ì e Zzg Ð ^ Ûã ß Â ² ] o • … m¬ 0 z/0 vZ †]|L L (¿ Ù ª~ J  ª ) V ƒ U VâzŠ LZ ä kZ Ô J7y M Œ Û ä T : c â• Û è UC Ãy M Œ Ûr  ™ X Cƒ 7wi* kz s§Å kZž ì t sÜt• Û X 1Äg ]t Æ IYž ì ƒ  ot „ : gzZ } ×Ð áZz ä×Ë {zž êŠ 7d i (ᕆÏÖ] ‚â^Ãi ± Ê Vh^e ( àߊÖ] ±Ê ±Ú…] ‚Ö] ä q†ìœ VOL ÜÎ… & m‚vÖ] !OOPN VÜ Î†Ö] (QOLKN (NLNT VÜ Î†Ö] ( SOT KM ( Õ…‚jŠÛÖ] ±Ê Ü Ò^vÖ] äq†ìœ V OM ÜÎ… & m‚vÖ] ± Ê °…„ßÛÖ] æ (NQUM VÜ Î†Ö] ( QNNKN (á^Ûm ¦] gÕ ± Ê ±Ï `nfÖ] æ !NNLP VÜΆÖ] (NNUKN (gnâ†jÖ] æ gnƆjÖ] www.

Ô Ïg Å \¬ vZ y M Œ C Û t X z™ wJ ]úŠ Å kZ ƒ eJ  « ™ (¯  ) n Æ kZ }™¿6kZ Ž ì ` ´ j œ ( » ã .com  Åzgç .6z vzg è ! I Z9à kZž 7Ct X ì ] • ( ï L “! ) n Æ kZ }™ ~zc Å kZ Ž gzZ (NLPL VÜ Î†Ö] (SPMKM (Õ…‚jŠÛÖ] ±Ê Ü Ò^vÖ] äq†ìœ VON ÜÎ … &m‚vÖ] ±Ê èfn• ±eœ àe] æ ( OOMQ VÜΆÖ] (QNOKN (àߊÖ] ±Ê ± Ú…]‚Ö] æ (Ìß’ÛÖ] ±Ê Ñ ]‡†Ö] ‚f æ (OLLLT VÜ Î†Ö] ( MNQKR (Ìß’ÛÖ] (MOLKU (†nfÓÖ] ÜrÃÛÖ] ± Ê ± Þ] †f_ Ö] æ ( RLMS VÜΆÖ] (OSQKO æ (UTO VÜΆÖ] (QPMKM (p†Ç’Ö] àߊÖ] ± Ê ±Ï`nfÖ] æ ( TRPR VÜΆÖ] æ gnƆjÖ] ±Ê °…„ßÛÖ] æ (M UTQ VÜΆÖ] (OPNKN ( á^Ûm ¦] gÕ ± Ê !NNLT VÜΆÖ] (NOMKN (gnâ†jÖ] www. RU           ó Xó ì x¯ » \¬v Z ~ wŠ Æ kZèÑq }™] ! ÏÅ VŠYB‚   +     $     A $    ”     !ON     %         $      +  *     $       $      $             $  %      *             $     $              *      *                        • D™ e Zzg Ð Ax™Z Ñ g — ” ( Š&0) vZ †]|L L V ˜ X ì ( Úz¾ ) y Zp.MinhajBooks. æ ÚZ `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www.com .pdffactory.Š » \¬vZ y M ÛŒt G :c â• Û ä A \ Mž G Ù ) gzZ gâ é 5½ $Š .

        SL  z ]ï Ôg ZuZ z iñg ) T ÚÆ kZ X} 7* ™ J¦ž @ ƒ 7JdX } 7* ™ ª ) @ ƒ 7* Z6ÌÐ •g _7Ð ]Òg ! g ! gzZ Ð Vƒ : »L ( ¬ Ù »6]zˆ Å kZ \¬v Z èY z™ H ]zˆ Å kZ ( @ C ½7wŠ Ð kZ RÅ swq Z ê Zž H 7t ~ !Åg Šc X ì @ â• Û «` Z » V>kŠ núÆ sw ÅR ê Z sÜ c Í ) ì swq Z çgzZ ì swq Z xÑ Ôì swq Z ³Z É ì ó Xó ( • CY ïV )M„ Ð "7  $      A$ $ $ * ”  *   !OO      $            $    $  ± •…                        ^`ß ² ] ÒgÎ k0Æ A x™ Z Ñ g—ž ì e Zzg Ð ” {k  Ù 1Z ]|L L C ä ë X c â• Û {>ä A\ M Âã J  {>e   ¶„g Y èâZ è M\M Z kZ Ð T) X ‰ ¤ ~ } >̯g zZ ] ZzŠ gzZ H {>B‚Æ A \ M Ì ó óX ( ¶„g Y Å "  Š{gÎ   *   A     ”       !OP    +     %  * *     *     VÜΆÖ] (MMQKU ( ¼‰æ¢] ÜrÃÛÖ] ±Ê ± Þ]†f_Ö] ä q†ìœ V OO ÜÎ … &m‚vÖ] æ (NNNM VÜΆÖ] (NOOKN (gnâ†jÖ] æ gnƆjÖ] ±Ê ° …„ßÛÖ] æ (UNTR !l^Ï$ äÖ^ q… æ …] ˆfÖ] å ]æ… VÙ^Î æ (NTQKN (‚ñ]æˆÖ] ÄÛrÚ ±Ê ± Û%n`Ö] VÜΆÖ] (MPRKN (†nfÓÖ] Ü rÃÛÖ] ±Ê ± Þ] †f_ Ö] äq†ìœ VOP ÜÎ … &m‚vÖ] ! NQLKN ( ‚ñ] æˆÖ] ÄÛrÚ ± Ê ±Û%n`Ö] æ (MRMP www.pdffactory.com  Å zgç . æ ÚZ `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www.com .MinhajBooks.

com  Åzgç .   A   $ *  ^Û` ß ² ] ± •…       ! OQ    *                    $    $  $    $     $  $                      ä Ax™Z Ñ g—ž • D ™ yÒ ^ Û` ß ²] o • … /0 vZ† ]|L L VÜΆÖ] ( MSPKN (‚ߊÛÖ] ±Ê Ø fßu àe ‚Ûuœ äq†ìœ VOQ ÜÎ… &m‚vÖ] àe] æ (NLOR VÜΆÖ] (SPLKM (Õ…‚jŠÛÖ] ±Ê ÜÒ ^vÖ]æ (RRNR (á^Ûm¦ ] g Õ ±Ê ±Ï`nfÖ] æ (OTQ VÜΆÖ] (MMPKM ( ‚aˆÖ] ±Ê Õ…^fÛÖ] (QLKN ( gnâ†jÖ]æ g nƆjÖ] ±Ê ° …„ßÛÖ] æ (MUUP VÜΆÖ] (OP RKN Ü `e sjvÚ ä Ö^q…æ ±Þ]†f_Ö] å ]æ… VÙ^Îæ (NNLQ (MPQQ VÜ Î†Ö] (NOL ä Ö^q…æ VÙ^Îæ (MTMKO ( ‚ñ] æˆÖ] ÄÛrÚ ±Ê ± Û%n`Ö] æ (xnv’Ö] ±Ê !xnv’Ö] Ù^q… www.pdffactory.MinhajBooks. SM                 $  * Ù                  D™e Zzg ” …â0 ¦ ]|ž ì ~ e Zzg ~uzŠ q Z gzZ L L iú à Zz ]Îg {Š c i c «g zŠ Ã}È \¬vZ : c â• Û ä Ax™Z Ñ g —ž • Ü z kZ 6uÆ y ¨ ‰ Z ngzZ ù 7~ q gzZ Ëž A ì ù Ð g¨ Ú Z ~ Æ \¬v Z ¿ÌðÃg zZ ì @ ƒ ~ iú KZ {z J Z  ì Sg …t ‚ J  ó Xó 7aZ ™|(Ð y M Œ Û V. æ ÚZ `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www.com .

com  Å zgç .        SN  ¾ {izg XÐ . æ ÚZ `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www.™®  Ëa Æ {È VâzŠ y M Œ Û gzZ { izg izg Æ # Ö ª : c â• Û ( ~uzŠ ) g zZ ( Å ) ä3 ‰ Ü z Æ yŠ à ¿kZ ä ~ ! [g }÷ }Z :Ç gzZ X â• Û wJ ®  Ë ~÷ 0Æ ¿kZ  : 3g Æzg Ð ]÷Zp ã^ kZ : 3g ñ › ‰ Ü z Æ ] Zg ÿkZ ä ~ ![g }÷}Z : Ç ¾ y M Œ Û  Ë Å VâzŠ yZ : : c ® â• Û ä A \ M X â• Û wJà ®  Ë ~÷ 0Æ ó Xó Ï ñY Å wJ $      ”   * $ *              !OR   $          *  $     *    $       *  *      *  *   %    $            c â• Û ” {k  Ù 1Z ]|ž • D ™ e C Zzg 4_# 0 5]| L L n Æ IZ LZ y {z Ð äY ñ7Æ y M Œ Û ~ y — " X ¸ D™ • D Y hg à kZ vâgzZ • D ƒ ¢q º• Û ~ kZgz Z ì @ Yƒ {Š¤ { z @ Y J77y M Œ Û ~ T y {z G g zZ ì CY ƒ {Šc i ¹ í Å kZ gz Z vâ~ kZ gzZ • D Y hgà kZ º• Û gzZ ì @ Y ƒ ß a Æ IZ LZ ó Xó ì CYƒ Á ( • 'z)í ~ ykZ gzZ • Dƒ ¢q (OO LU VÜΆ Ö] (Q N N KN (àߊ Ö] ±Ê ±Ú…] ‚Ö ] äq† ìœ VOR ÜÎ… &m‚vÖ] !RSNQ VÜΆÖ] (NPQKP (h^_íÖ] …ç$ªÛe Œ 敆ËÖ] ±Ê ±Û ×m ‚Ö ]æ www.com .pdffactory.MinhajBooks.

MinhajBooks. æ ÚZ `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www. Z Î? Î Xì yZp.com .Š » \¬ í Ž }Y 7q +Z ðà : ÌÚ ðÃÐ ~ vZ [  ~ T™| (Ð { z ì 7Ìq ðà Р~ vZ [ ~ T wŠ {z — " gzZ Xƒ à{ Ð ó Xó ì 7„ ÑZz •g ðÃ~ T b§Å yy Zk z kZ Ç ! ì y Zk  z  $* A    ^Û` ß ² ] ± •…        !OT  $       *   $     % *      • D™ e Zzg Ð A x™ Z Ñ g—^Û`ß Â ² ] o • … z/0 vZ†]|L L æ (OOLS VÜΆÖ] (QNMKN ( àߊÖ] ±Ê ± Ú…]‚Ö] äq†ìœ VOS ÜÎ… &m‚vÖ] ±Ê ± Þ] †f_ Ö] æ ( QUUT VÜΆÖ] (ORTKO (Ìß’ÛÖ] ±Ê Ñ ]‡†Ö]‚f (‚ñ]æˆÖ] Ä ÛrÚ ± Ê ± Û%n`Ö] æ (TRPQ VÜΆÖ] (MNUKU ( †nfÓÖ] Ü rà ÛÖ] !MRPKS (OOQT VÜΆÖ] (QOOKN ( àߊÖ] ± Ê ±Ú…] ‚Ö] äq†ìœ VOT ÜÎ… &m‚vÖ] !PRSU VÜΆÖ] (NOLKO (h^_íÖ] …ç$^Ûe Œæ• †ËÖ] ± Ê ±Û×m‚Ö] æ www.pdffactory.com  Åzgç . SO                +      $     ”    !OS          *   *              $  $         $                      v Z y M ÛŒt — "ž • D â• Û {z ì e Zzg Ð ” v Z†]| L L y kZ ~ G Ôß Ð ~ kZ ƒ n g ®  .

pdffactory.com  Å zgç .   !OU     .com . æ ÚZ `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www.MinhajBooks.        SP  Ѓ  ì ~ y Z¼ Ž gzZ }i ÔV â• M à \¬z ug nv Z y M Œ Û —"ž ó Xó ì Zg \ {Šc i        .                        yMŒ Û 6¿Å y LZ {zž • D™ y Ò ” Æ0 ¦Z ]|L L Ax™Z Ñ g— ( ¦Z ) { z : ¸ á Zz i Zz M ]g zp¹ {z gzZ ¸ D™ J 7  b§Å Vߊ!  Vƒ k7y M Œ Û ~Z  ( !v Z wÎg c ) H n²gzZ ñ M k0Æ g e ~ : ì Zh˜q Z g zZ ì ~ç ~÷~ y}÷gzZ ì g= Í = q ðà ~ Z®ñ Y: v¸ ( ™g e) Zh˜gzZ } 7:¤ ( Ð sp ) ~ç~÷ž Vƒ  @Y ? !¦Z }Z : c â• Û 7Z ä A \ M  X Vƒ  @Y ? Ø ( Ð ]zˆ) Ð ~¢ ó Xó ì ù ( Ð tع) Ãy M Œ Û Žì ¸• Ûq Zt G z™ .   A     $      * $  $       * $    +  A             *        $ .   $*  ”    .g _ 7ÐZ !NLOO VÜΆÖ] (SOUKM (Õ…‚jŠÛÖ] ± Ê ÜÒ ^vÖ] äq†ìœ V OU ÜÎ … &m‚vÖ] VÜΆÖ] (MSTKT (‚ߊÛÖ] ±Ê …]ˆfÖ] æ (QNQU VÜΆÖ] (ONRKO (NLOP (PMTN VÜΆÖ] (P TRKN (Ìß’ÛÖ] ± Ê Ñ ]‡†Ö] ‚fÂæ (ONLU ±Ê oßnŠvÖ]æ (QRO VÜΆÖ] (NLSKM ( †nfÓÖ] ÜrÃÛÖ] ± Ê ± Þ] †f_ Ö] æ !OON VÜΆÖ] (MNTKM (Ìm†ÃjÖ]æ á^nfÖ] www.

æ ÚZ `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www.com  Åzgç . Z 6Vñ¯ xÓ¤ Å u 0 ó Xó ì 6]‡‘ .MinhajBooks.pdffactory.com .      A      ”    ! PM                 ¿kZ : c â• Û ä A x™Z Ñ g—ž ì e Zzg Ð ” Œ]|L L a Æ kZ ˆ Æ ( y M Œ Û ) kZ gzZ ì k7y M Œ Û Ž Ç ƒ 7‘à ( L ) à ó Xó ì 7æ ðà ( ~(Ð kZ)     A      ^`ß ² ] ±• …    ! PN   *   $          $  (NUP VÜ Î†Ö] ( NPLKM (ÜrÃÛÖ] ± Ê o×à m ç eœ äq†ìœ VPL ÜÎ… &m‚vÖ] àe ² ] ‚fÂæ (NNLT VÜΆÖ] (PLPKN (á^Ûm ¦] g Õ ± Ê ±Ï`nfÖ] æ !MNU VÜΆÖ] (MQLKM (èߊÖ] ±Ê ‚Ûuœ VÜΆÖ] (MNLKR (Ìß’ÛÖ] ±Ê èfn• ±eœ àe] ä q†ìœ V PM ÜÎ … &m‚vÖ] !TQQ VÜ Î†Ö] ( PRKN ( h^`ŽÖ] ‚ßŠÚ ±Ê ± Â^–ÏÖ]æ ( NUUQP (MNLKR (Ìß’ÛÖ] ±Ê ^ÊçÎçÚ èfn• ± eœ àe] äq†ìœ V PN ÜÎ… &m‚vÖ] (MUUT VÜΆÖ] (OPS KN ( á^Ûm¦ ] gÕ ± Ê ± Ï`nfÖ]æ (NUUQN VÜΆÖ] (PMQT VÜ Î†Ö] ( QTKO (h^_íÖ] …ç$ ªÛe Œæ• †ËÖ] ±Ê ±Û×m‚Ö] æ !NMUU VÜΆÖ] (NNTKN (gnâ†jÖ] æ gnƆjÖ] ±Ê ° …„ßÛÖ] æ www. SQ               A     ”   *  ! PL       $             y MŒ Û : c â• Û ä Ax™ Z Ñ g—ž • D ™ yÒ ” {k  Ù 1Z ]| L L C x ÓÅ kZ ¤Å ( \¬v Z) Ýg ‰ì „ .

MinhajBooks.pdffactory.com . æ ÚZ `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www.        SR                  : c â• Û ä Ax™ Z Ñ g—ž • C™ y Ò ^ ` ß ²] o • … Ȭ ]|L L Ð ~ y M ÛŒI Z Z  : X • 'Z'Æ ŠZ®Å ]c M Åy M Œ Û ]YgŠ Æ ¼  ó Xó ǃ 7zgŠ »g zZ Ë6zZÆ kZ  ǃ 4ZŠ ~ ¼  ðà $      $   ”       !PO $    $         $    $                                 ÑZz ä™®  Ëy M Œ Û tž • D™ y Ò ” Š&0 vZ†]| L L á ~¼  J¦ÐZ t ì @ ™ q nZ Å kZ Ž ì w=®  Ë Å kZ gzZ Xì 6V¿KZ ÐZ t Âì © ¢ .com  Å zgç .ÃÐ kZ c ì êŠ hgÃkZ Ž gzZ ì  @Y ó Xó ì êŠ N ~ v M ( Å c izŠ) ™ V Z   þ A        ^Ûã ß ² ] ±• …      !PP           *        (PNKM ( gna†jÖ]æ gnƆjÖ] ±Ê °…„ßÛÖ] ä q†ìœ VPO ÜÎ… &m‚vÖ] !MSMKM ( ‚ñ] æˆÖ] ÄÛrÚ ± Ê ±Û%nãÖ]æ ( RU VÜΆÖ] (UNTL VÜ Î†Ö] ( MMOKU ( ¼‰ æ¢] ±Ê ± Þ] †f_ Ö] äq†ìœ VPP ÜÎ … &m‚vÖ] gÕ ± Ê ± Ï`nfÖ] æ (MMMR VÜΆÖ] ( NQNKN (†nÇ’Ö] ÜrÃÛÖ] ± Ê æ °…„ßÛÖ] æ (OLRL VÜΆÖ] ( MMUKO (NLLN VÜΆÖ] (OPTKN (á^Ûm ¦] ÄÛrÚ ± Ê ± Û%n`Ö] æ (NNLN VÜΆÖ] (NNUKN (g nâ†jÖ] æ gnƆjÖ] ± Ê !ONSKM ( ‚ñ] æˆÖ] www.

 SS 

        

    *           $   
   $               $ * 
       *       
                 
ä Av Z wÎgž ì e
Zzg Ð ^ Ûã ß Â ² ] o• … /0 ( vZ† ) ]|L L

: gzZ Ïn ™: { Ši spÌ?
Ø <
ÍZ ~(( Å #
Ö ª) Ε m¾Z & :c
â•
Û

 äƒ rg à Р[  z [ˆÆ t‘{z σ ~g ZØŠ ~ ¶Š [ˆ 7Z
J
Æ Ÿg Å \¬v Z ä Tì ¿{ z ª XÐ •g D™ xZg M 6V÷Æ ë hI!N
{z u
Z zŠ X Vƒ lpÐ kZ vß ~Dz Å #
Ö âZ Å x¸ËgzZ J7y M Œ
Ûn

g zZ ƒ êŠ ]úŠ Å V ziú Å ‰
Ü z õ0à VÍߧ{ Å Þ Z ñ Ÿg sÜŽ òŠ M

g zZ ( ìg @
™]Š „ ) Çg „
 gŠ Ì] 5çÆ g ÇŠgz6LZŽ ì xÝ {z ZŠ
ó óX }Š x •Z Ð ! |Z lpÌx »Æ ‡ M LZ

         $   ”    

! PQ

         $      

      þ          

                
(NLTL VÜΆÖ] (SQQKM ( Õ…‚jŠÛÖ] ± Ê ÜÒ ^vÖ] äq†ìœ VPQ ÜÎ … &m‚vÖ]
èm çâ] … àe] æ ( TRPQ VÜΆÖ] ( MNUKU (†nfÓÖ] ÜrÃÛÖ] ± Ê ± Þ] †f_ Ö] æ
(g nâ†jÖ]æ gnƆjÖ] ±Ê p…„ßÛÖ]æ (PLN VÜΆÖ] ( OSUKM (‚ߊÛÖ] ±Ê
!NNNO VÜΆÖ] (NOPKN
www.MinhajBooks.com

 Åzgç ,
æ
ÚZ `u

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

      

 ST 
     

Vzy : c
â•
Û ä \ Mž ì e
Zzg Ð ” ( Š&0 ) vZ† ]| L L

7̼ Ð ~ ( u0y M Œ
Û ) [Â Å vZ ~ Tì { z yHÐ ƒ
~

kŠ 6]zˆ Å sw q
Z Æ kZ »G z™ J7u 0y M Œ
Û ?Î Ô@Y J7
sw q
Z ó ó³ZL LÉ ì sw q
Z    : H 7t ~ ² ì @
Y c
Š`
Z » V>
MÐ "7   sÜ ª) ì sw q
Z ó ç
ó L L gzZ ì sw q
Z ó xó ÑL L Ôì

ó Xó ( ì @Y ï[ ZN » V>

  A     ”     *   !PR
     *       
   
: c
â•
Û ä A x™ Z Ñ g—ž H y Ò ä ” ~g$
Š&1Z ]|L L
Vh^e (° ‡^ÇÛÖ] Vh^jÒ (xnv’Ö] ±Ê °…^ífÖ] äq†ìœ VPR ÜÎ … & m‚vÖ]
Øñ^–Ê Vh^jÒ ±Ê æ ( OSTR VÜΆÖ] (MPSNKP (…‚e èÓñ¡ ÛÖ] • ç`•
Ü×ŠÚ æ (PSNNVÜ Î†Ö] (MUMPKP (é †ÏfÖ] é…ç‰ Ø–Ê Vh^e (ᕆÏÖ]
æ èvi^ËÖ] Ø–Ê Vh^e ( ^→Πæ àm †Ê^ŠÛÖ] é¡‘ Vh^jÒ ( xnv’Ö] ±Ê
° „Ú†jÖ]æ (TLT! TLS VÜΆÖ] ( QQQ ! QQPKM (é†ÏfÖ] é …ç‰ Üni] çì
± Ê ð^q^Ú Vh^ e (A ²] ٠牅 à ᕠ†ÏÖ] Øñ^–Ê Vh^jÒ ( àߊÖ] ±Ê
àŠu &m ‚u ]„a VÙ^Îæ (NTTM VÜΆÖ] ( MQUKQ (ᕆÏÖ] é…ç‰ †ì•
(ᕆÏÖ] gmˆvi Vh^e (é ¡’Ö] Vh^ jÒ (àߊÖ] ± Ê • æ] •çeœ æ ( xnv‘
é¡ ’Ö] èÚ^Ξ Vh^jÒ (àߊÖ] ±Ê èq^Ú àe] æ (MOUS VÜ Î†Ö] (QRKN
(Ø n×Ö] Ý^nÎ àÚ ± ËÓm ᜠ±q†m ^ÛnÊ ð^q^Ú Vh^e (^`nÊ èߊÖ]æ
! MORU! MORT VÜ Î†Ö] ( POR!POQKM
www.MinhajBooks.com

 Å zgç ,
æ
ÚZ `u

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

 SU 

        

G ) ÐZ { z ³7~ ( O g @
Å ) ] Zg t M zŠ ~y
M Å {• >gÎ ä ¿T
ó Xó Ï ,™ e
ñ ( ~ O g @
Å

     A % $    ”       ! PS
         
G
: c
â•
Û ä A x™ Z Ñ g —ž ì ~z% Ð ” g ( 0 ÿ¨š!]| L L
$W >gÎ L Lk0Æ VzŠç'NLZ
ó Xó z™ J7ó óøG

 $      A $ $  $ * ^ã ß ² ] ±• …   

! PT

é ð]†ÏÖ] Vh^e (ˆñ^ßrÖ] Vh^jÒ (àߊÖ] ±Ê •æ]• çeœ äq†ìœ VPS ÜÎ… & m‚vÖ]
Vh^jÒ ( àߊÖ] ±Ê èq^Ú àe] æ (OMNM VÜΆÖ] (MUMKO ( knÛÖ] ‚ßÂ
(PRRKM (†–u ] ƒž ˜m †ÛÖ] ‚ß Ù^Ïm ^Ú ±Ê ð^q ^Ú Vh^e (ˆñ^ßrÖ]
àe]æ (NLSP VÜΆÖ] (SQOKM ( Õ…‚jŠÛÖ] ± Ê ÜÒ^ vÖ]æ (MPPT VÜΆÖ]
àߊÖ] ±Ê o Ï`nfÖ]æ (MLTQO VÜ Î†Ö] (PPQKN ( Ìß’ÛÖ] ± Ê è fn• ± eœ
(Ù^Û¢] Øñ^ –Ê ±Ê ± ‰‚ÏÛÖ]æ (ROUN VÜ Î†Ö] (OTOKO (p†fÓÖ]
! QPP VÜΆÖ] (MNOKM
^Ú Vh^e (‚nuçjÖ] Vh^jÒ (xnv’Ö] ±Ê ° …^ífÖ] äq†ìœ VPT Ü Î… & m‚vÖ]
( oÖ^Ãi æ Õ…^fi ² ] ‚nuçi o Öž äjÚœ A ±fßÖ] ð^• ±Ê ð^q
àne Ä ÛrÖ] Vh^e (é¡ ’Ö] è Ë‘ Vh^jÒ ±Ê æ (RUPL VÜ Î†Ö] (NRTRKR
± Ê Ü׊Úæ (SPM VÜΆÖ] (NRTKM (é ð]†ÏÖ]æ èà ҆Ö] ±Ê àni…çŠÖ]
( ‚uœ ² ] ç â ØÎ é œ†Î Ø–Ê Vh^e (àm †Ê^ŠÛÖ] é¡‘ Vh^jÒ ( xnv’Ö]
Vh^e (|^jjʦ] Vh^jÒ ( àߊÖ] ± Ê ±ñ^ŠßÖ] æ (TMO VÜΆÖ] (QQSKM
àߊÖ] ±Ê æ (UUO VÜΆÖ] (MSLKN (‚uœ ²] ç â ØΠ霆Π±Ê Ø–ËÖ]
( á^Ûm ¦] gà • ±Ê ± Ï`nfÖ]æ ( MLRQ VÜ Î†Ö] ( OPMKM (p †fÓÖ]
!NQOU VÜ Î†Ö] (QLQKN
www.MinhajBooks.com

 Åzgç ,
æ
ÚZ `u

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

      

 TL 

$   *        þ   *  . 
    *   A  $   
  ** * % .  *   $     $*  *
    %  $ * * A% $
$   $ $ A      
ä Ax™Z Ñ g—ž ì e
Zzg Ð ^` ß Â ²] o • … i œÈ ¬ ]|L L

ÐZ  D J7iúÃV¹‚ LZ {z Z
 gzZ 5™ ¯ ÷Z » 5 Š Y ¯Ã òŠ M q
Z

Ð A x™ Z Ñ g—ä VÍß Â ñƒ :Zz {z Z
 X D ™ »6mÜZ ÒgÎ
VrZ : ?¸ D™ VY (Z {zž g7 Ð yZ : c
â•
Û ä A \ M H™f » kZ

kZ ~ n kZ Ôì Ú Å Ýg ñZ}
~ kZž c
Š [ZŽ ä kZ Â Y7 ä

vZ ž zŠ C ÐZ :c
â•
Û ä Ax™ Z Ñ g—çO X Vƒ @
™ I -7Ã ]gÎ
ó Xó ì @
™ ›Ð kZ \¬

›¸ ~¾ :c
â•
Û ä A \ Mž ì ~ e
Zzg q
Z Å ~g g gzZ

ó Xó Ï ñ Yá ~ ¼
N

** *

A  

 *  ”     

!PU

à ᕆÏÖ] Øñ^–Ê Vh^jÒ (àߊÖ] ±Ê °„Ú†jÖ] äq†ìœ VPU ÜÎ … & m‚vÖ]
æ ( NULN VÜΆÖ] (MSLKQ (àni ƒç ÃÛÖ] ±Ê ð^q^Ú Vh^e (A ² ] ٠牅
VÜΆÖ] (TRKN (…^ËÇj‰ Ÿ] ± Ê Vh^e (é ¡’Ö] Vh^jÒ (àߊÖ] ±Ê • æ]• çeœ
é ð] †Ïe †Ú¢] Vh^e (ç ãŠÖ] Vh^ jÒ (àߊÖ] ±Ê ± ñ^ŠßÖ]æ (MQNO
àߊÖ] ±Ê æ (MOOR VÜ Î†Ö] (RTKO (é ¡’Ö] àÚ Ü n׊jÖ] ‚Ãe l]ƒ çÃÛÖ]
(‚ ߊÛÖ] ± Ê Øfßu àe ‚Ûuœ æ (MNQU VÜ Î†Ö] (OUSKM (p †fÓÖ]
!NLM (MQQKP
www.MinhajBooks.com

 Å zgç ,
æ
ÚZ `u

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

MinhajBooks.com .com  Åzgç . æ ÚZ `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.XE %¬ 0µ ]|L L E ó Xó z™ J7( k * {gÎgzZ þÒ¡{gÎ ) ]Z f ðš!ˆ Æ iúC Ù : c Š¬ www. TM                                         E9 = ä A x™ Z Ñ g— : • D ™y Ò ” ö-.

…^ÏÖ] èÖªŠÚ Vh^e ( |^ jjʦ] Vh^jÒ (àߊÖ] ± Ê ±ñ^ŠßÖ] æ (TSO VÜ Î†Ö] www.com  Å zgç . æ ÚZ `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www.     ûyÒ » [ZŠ M Æ y M Œ Û ‹zˆ ü    A   $   ”      ! QL                      ä A vZ wÎg ž • D™ e Zzg ”v Z† 0 [+ ]| L L •g ÑB‚Æ kZ wŠ }g vJ Z  ƒg _7J ‰ Ü z kZ ˆ y M Œ Û :c â• Û ó óX zŠ hg -7Âz™kC? Ø Â Z ( c ^zÝ ) Z  gzZ      * A$ $  $ * ”    ! QM Ý^’j¦ ] Vh^jÒ (xnv’Ö] ± Ê ° …^ífÖ] äq†ìœ VQL ÜÎ … & m‚vÖ] æ (RUOM VÜΆÖ] ( NRTLKR ( Í¡íÖ] ènâ] †Ò Vh^e (èߊÖ]æ h^jÓÖ^e ( ÜÓeç×Î än× kË×jñ] ^ Ú á•†ÏÖ] ]æ ð†Î] Vh^e (ᕆÏÖ] Øñ^–Ê Vh^jÒ ±Ê Vh^e (Ü ×ÃÖ] Vh^jÒ (xnv’Ö] ±Ê Ü׊Úæ ( PSSP VÜΆÖ] ( MUNUKP à oãßÖ]æ änÃfjÚ àÚ †m „vjÖ] æ ᕆÏÖ] äe^ŽjÚ Å^fi ž à ± ãßÖ] àߊÖ] ± Ê ± ñ^ŠßÖ]æ (NRRS VÜ Î†Ö] (NLQOKP (ᕆÏÖ] Í ¡jì¦] ( ‚ߊÛÖ] ±Ê Øfßu àe ‚ Ûuœ æ (TLUS VÜΆÖ] (OOKQ ( p†fÓÖ] ± Ê ± Ú…]‚Ö]æ (SON VÜΆÖ] (QKO ( xnv’Ö] ±Ê á^fu àe] æ ( OMOKP !OORM!OOQU VÜΆÖ] (QOPKN (àߊÖ] ( àߊÖ] ±Ê ” ÔÖ^Ú àe Í ç à • æ]• çeœ äq†ìœ VQM ÜÎ … & m‚vÖ] ( NOLKM (å •ç r‰ æ ä ÂçÒ … ± Ê Øq†Ö] Ùç Ïm ^Ú Vh^e (é¡ ’Ö] Vh^jÒ f .com .MinhajBooks.pdffactory.

MinhajBooks.com . TO           $       * $    %                  Ô {• ÒgÎ ä A x™ Z Ñ g —ž • D ™ e Zzg ” f v ]|L L e M A\ M Z   ð â• Û ‹zˆ~ «g „ q Z Å Y ¨ Òg ÎgzZ y Z/w M ÒgÎ G "MZ ì LG  g zZ D™ wZÎ » ( Øg ) Å kZ Ð \¬v Z  D â• Û ]zˆ Øg ó Xó _ â { C Ð ( [Z± kZ ) Å \¬v Z  D â• Û ]zˆ Å [Z±       ^Ûã ß ² ] ±• …       !QN    % *  % *    .  A   $          '              $  à Ðnf_jÖ] Vh^jÒ ± Ê æ ( MLLU VÜ Î†Ö] (MSSKN (èÛu… èm «e †Ú ] ƒž ‚Ûuœæ (MMON VÜ Î†Ö] ( NNOKN (†ì• ÅçÞ Vh^e (” ÔÖ^Ú àe Íç (‚ߊÛÖ] ±Ê …]ˆfÖ] æ ( NPLNR VÜ Î†Ö] (NPKR (‚ߊÛÖ] ±Ê Øfßu àe !NSQL VÜΆÖ] (MTOKS Vh^e (é ¡’Ö] Vh^jÒ ( àߊÖ] ±Ê • æ]• çeœ äq†ìœ VQN ÜÎ … &m‚vÖ] ‚Ûuœæ ( TOL VÜΆÖ] ( NNLKM (é ð]†ÏÖ] àÚ ± Ûr¢] æ ± Ú¢] pˆrm ^Ú (MPTUT VÜ Î†Ö] ( OUS (OUS ( OQSKO (‚ߊÛÖ] ±Ê Ø fßu àe (OLLLP VÜΆÖ] ( MNQKR ( Ìß’ÛÖ] ± Ê èfn• ±eœ àe]æ ( MQOLT ±Ê …ç’ßÚ àe] æ (NMUS VÜΆÖ] (MPLKP (‚ߊÛÖ] ±Ê o ×Ãmç eœ æ (á^Ûm ¦] gÕ ± Ê ± ÏãnfÖ]æ ( OM!OL VÜΆÖ] (MQN (MQLKM (àߊÖ] !NQKR (…^› æ¢] ØnÞ ±Ê ± Þ^Ò çŽÖ]æ (NRPN VÜ Î†Ö] ( QOU !QOTKN www. æ Ú Z `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com  Åzgç .

I7Ç ! n             þ    ! QO  A       $   * ”  $        $   A            +          þ                   ä tzç ]|ž • D ™ e Zzg Ð ZŠ ZŠ LZ xs0 h i ]| L L _0 Ý°Z†]| 5I A x™ Z Ñg —¼ Ž ä \Wž – ( â) s§Å ” ÿE ~ —" : ¹Ð yZ g zZ H ¦ÃVÍß ä VrZ  î2à VÍß ÐZ ì ‹ Ð æ (PNT ( PPPKO (‚ߊÛÖ] ±Ê Øfßu àe ‚Ûuœ ä q†ìœ VQO ÜÎ … & m‚vÖ] |†• ±Ê ° æ^v_Ö]æ ( MQMT VÜΆÖ] (TTKO ( ‚ߊÛÖ] ±Ê o ×Ãm çeœ VÜΆÖ] (MSKN (p †fÓÖ] àߊÖ] ±Ê ± Ï`nfÖ]æ ( MTKO ( …^$ ¤] ±Þ^ÃÚ gà • ±Ê æ ( UUL VÜΆÖ] (QPPKM (p†Ç’Ö] àߊÖ] ± Ê æ (NMLO (‚ ߊÛÖ] ±Ê ‚nÛu àe ‚f æ (NRNP VÜΆÖ] (QONKN ( á^Ûm¦ ] (h^_ íÖ] …ç$ ªÛe Œæ• †ËÖ] ± Ê oÛ×m‚Ö]æ (OMP VÜ Î†Ö] (MNUKM ± Þ^fnŽÖ]æ (OTSKML ( ÄÚ^rÖ] ±Ê ‚•] … àe] æ (OMM VÜ Î†Ö] (URKM !MORKP ( ±Þ^%ÛÖ] æ •^u¤] ±Ê www.MinhajBooks.pdffactory.com  Å zgç .™ ~¢ ¹ ~ "7{ z Ð N` J¦ b§Å ¾ ÐZ Æ ýG ó Xó Ð .          TP  Ax™Z Ñ g—ž • D ™ e Zzg ^ Û`ß Â ²] o •… v Z†0 'Y ]|L L ¸ ÌQgzZ ! Z²Z ~ ë ¸ ì g |7y M Œ Û ë gzZ ñ Ñ p=s§ ~g ø Ž Ð N M . æ ÚZ `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www.com .Z vß¼ d kÔƒ ( _7) YZ ƒ  ( ? ) : c â• Û ä A\ M ¢OÂgzZ Ð .

æ Ú Z `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www.MinhajBooks.pdffactory. TQ         y WŒ Û ) ?Z  : ³ˆ y WŒ Û :ì ‹ ñƒ D â• Û tà Ax™Z Ñ g —ä Ð )g f Æ kZ „ : gzZ ƒ Z] Ð kZ „ : gzZ z™ 0~ kZ : ÂßJ ( ˆ ó Xó î J(wâ ( Ð=g f Æ kZ) „ :g zZ î3 ( wâ » VÍß ) $  .    $  $* ^Ûãß Â ² ] ±• …         !QP  *    A        $   * $  *    *  $   *                            y MŒ Û ~g ‡q Z { zž ì e Zzg Ð ^ Ûã ß Â ²] o • … a0 yZ/]| L L   $  $L L ä VrZ Xì ‡ â Q ì k7y M Œ Û Ž }g ¦ Ð k0Æ y MŒ Û Ž : ‹ ñƒ D â• Ûà Ax™Z Ñ g—ä ~ : c â• Û gzZ J7ó ó  kèY ’ e  d *™ w ZÎ Ð „ \¬vZ sÜÐ azÆ y M Œ Û ÐZ Ôñ7 D ™ wZÎ Ð VÍß núÆ kZ gzZ Ð ³7y M Œ Û Ž Ð Vƒ Za vß¼ ó Xó Ð .com  Åzgç .Q à ᕆÏÖ] Ø ñ^–Ê Vh^jÒ ( àߊÖ] ±Ê ° „Ú†jÖ] äq†ìœ VQP ÜÎ … & m‚vÖ] àe ‚ Ûuœ æ ( NUMS VÜ Î†Ö] (MSUKQ (DNLE Vh^e (A ²] Ùç‰ … ( Ìß’ÛÖ] ± Ê èfn• ±eœ àe] æ (POU (PONKP (‚ߊÛÖ] ±Ê Ø fßu ( MRRKMT (†nfÓÖ] Ü rà ÛÖ] ± Ê ± Þ]†f_Ö] æ (OLLLN VÜΆÖ] ( MNPKR VÜ Î†Ö] ( QOP !QOOKN (á^Ûm¦] gÕ ±Ê ± Ï`nfÖ] æ ( OSM !OSL VÜ Î†Ö] æ ( PQ VÜΆÖ] (MTSKM (àߊÖ] ± Ê …ç’ßÚ àe] æ ( NRNU !NRNT ! NNML VÜΆÖ] (NOMKN (gnâ†jÖ] æ gnƆjÖ] ±Ê ° …„ ßÛÖ] www.com .

MinhajBooks.          TR  $    ”  *  %  *          ! QQ   #      * þ  .com . æ ÚZ `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www. Z÷ ä ” ¨ ¤ ! Z 0 à kZ n Æ vZ • Ž {z q Z Ð ³7Ãy M Œ Û vßÆ n& d k (ž Ç vß {z }ŠgzZ Ð ³7à kZ n Æ Z× ð Z±Ž vß { z u Z zŠ X Ð ³7 { z Ç fâ q ðÃÐ ËÂÆ y M Œ Û kZ ðÃŽ gzZ Ð ³7à kZ n Æ *Š Ž ó Xó Ç á0 à kZ * %    $ $         ”    ! QR       * $   *   ÙC ž • D™ yÒ \ M ì e Zzg Ð ” Š&0 ( vZ† ) ]|L L G -o! ó Xó ì y M Œ Û [ŠZ » \¬vZ G gzZ ñ Y c Š [ŠZ » kZÐZž ì L et [ŠZ þL B  *   %          *  ! QS $      *      %     !OONU VÜ Î†Ö] ( QNRKN ( àߊÖ] ± Ê ± Ú…]‚Ö] ä q†ìœ VQQ ÜÎ … &m‚vÖ] !OONM VÜ Î†Ö] ( QNQKN ( àߊÖ] ± Ê ± Ú…]‚Ö] ä q†ìœ VQR ÜÎ … &m‚vÖ] àe] æ (QTQ VÜΆÖ] (MQOKM (àߊÖ] ± Ê ± Ú…] ‚Ö] äq†ìœ VQS ÜÎ … &m‚vÖ] VÜ Î†Ö] (MUU (MNQKR (SSOT VÜ Î†Ö] (MRTKN (Ìß’ÛÖ] ±Ê èfn• ± eœ !NROO VÜΆÖ] (QOQKN (á^Ûm ¦] gÕ ± Ê ±Ï`nfÖ] æ (OLRPS (OLLLQ www.g ( {0 i) ¹! ¤ Z —" :c â• Û Q ZñB.    $      *       %         Z]|ž • D™ yÒ { z ì ~z%Ð ” % ¬ 0 kc Z ]| L L AŠ  Â) .com  Å zgç .pdffactory.

ÅZ ÷Zž ¹gzZ å· » y pg Z  c M‰ Ü z kZ ™ 7~g ‡ Ô™ z ( Ìðà » y M Œ Û ä ë — " ž ì c â• Û Ìt ä VrZ kZ Ð VûgŠ g ZD Ù zŠ y Z \ M ΃ à: ¾ ( t) Ð s§ ~g ø à T Z hg à Ý>Z÷Zž c Š [ZŽ ä VrZ ÂX B Šæ ~ ( ]YZy Z) Æ ¹Æ y pg n Æ g bŠ z ëgŠ gzZ *Š Ô Û ë G !Z{ž IÐ yZ gzZ Ixs ÷ Z è Ãy M Œ ó Xó _ 77      $       $* ”     !QT         $               G y MŒ Û ) Y Z ç¤OÓ z¤ }Z : c â• Û ä VrZž ì ~z% Ð ” /]| L L gzZ ì Š ƒ ãZz 3 Zg ( a } g v)µš Ô ƒ V Z à Vzu LZ ( !ßZz "7u 0 VÜ Î†Ö] (TN!TMKN ( á^Ûm ¦] gà • ±Ê ± Ï`nfÖ] äq†ìœ VQT ÜÎ … & m‚vÖ] ( MUNM VÜΆÖ] (NTQKM (‚ ߊÛÖ] ±Ê ‚ÃrÖ] àe] æ ( MNMS!MNMR !RMKM (á^ nfjÖ] ± Ê ° æçßÖ]æ www.com .pdffactory. Eš{!]|k0 gzZ • ë xsà \ M Ýí. æ Ú Z `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www.MinhajBooks.com  Åzgç . TS             $          $     $     *  *                $    %        +    $    $  *                 Æ ” y ˆ0 z/]|~ž • D™ yÒ ” k c Z 1Z ]| L L á ëgŠg D ÙZ zŠ œ‡ »@0 ï Æ \ M ž å Zƒ ZIy ¶V .

com  Å zgç .    ”      ! QU   *   $  *   *   $   *  $ %  %       $   $    ð¸ LZ gzZ n LZ ~ .™ wZÎ 0Æ kZ gzZ Zà < u  kZ {zžt q Z Vƒ @ ™I n Æ {g )Ð VÍß ZÎÆ ð>žt ZŠÔâ7 0Æ kZ gzZ -ÐZž *™y M Œ Û ó Xó •g ¿ A      ”    $       !RL                $   $      $      $            h^jÓÖ^e Ý^’j¦] Vh^jÒ (xnv’Ö] o Ê p…^ífÖ] äq†ìœ V QU ÜÎ… & m‚vÖ] oÊ oÏ`nfÖ]æ (NRQPKR ( A ² ] Ù牅 àߊe ð]‚jΟ] Vh^e (è ߊÖ] æ Øaœ • ^Ïjž oÊ oñ^ÓÖ¡Ö]æ (MON VÜ Î†Ö] (URKN (†nfÓÖ] ‚âˆÖ] h^jÒ !OR VÜΆÖ] (RMKM ( èߊÖ] èߊÖ] æ é¡’Ö] èÚ^Ξ Vh^jÒ (àߊÖ] ±Ê èq^Ú àe] äq†ìœ VRL ÜÎ… &m‚vÖ] (MOOS VÜΆÖ] (PNPKM (ᕆÏÖ^e lç’Ö] àŠu ±Ê Vh^e (^ãnÊ (p†fÓÖ] àߊÖ] ± Ê ±ÏãnfÖ]æ (RTU VÜΆÖ] ( PUKN (‚ߊÛÖ] ± Ê o×Ãmçeœæ (NMPS (NLQM VÜΆÖ] (OTT (OROKN ( á^Ûm¦] gÕ ±Êæ (NOMKML !NNOP VÜ Î†Ö] (NOSKN (gnâ†jÖ] æ gnƆjÖ] ±Ê °…„ßÛÖ]æ www.pdffactory.MinhajBooks. æ ÚZ `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www.q &ž ì w¸ » ” yú0Z ]| L L Z zŠ X .com .          TT  ó óXƒg :6Ðz½Æ Vâ › ( }uzŠ) ?g zZ Ô ƒ Yá 's§Å V>     $ %.

MinhajBooks.pdffactory.com  Åzgç .com . æ Ú Z `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www. TU         Ñ g— ä ~ ž ì e Zzg Ð ” m‡z !Z 0 Ä ]| L L ? Z : Ôì Zƒ wi*m_ Ð §y M Œ Û t G : ‹ ñƒ D â• Ûà Ax™ Z ( ÁiZ Á ) ?j: zg ( ¯  ! Æ ñ Yƒ JÆ wŠ) ¤ Z gzZ Ôz™ c zg Âð7Ð Z X z™ H]zˆÅ kZ Ð ã ÒZ lpB‚Æ ¤gzZ z™ 1 ¯ „ ª q àZz äzg 7Ð ~ ë {z @ ™ 7]zˆ Å y M Œ Û B‚ Æ ¤gzZ ]ߌŽ : ó Xó ì $    ^Û`ß ² ] ±• … $           !RM          $                      $               $   $ [     ]                     {gëÜæ Ð )(l ä ~ ž • D™ yÒ î ÂG 5Ò$ !Z 0 Z ]| L L Å g (Z ÄÅ ^ Û`ß ² ] o • … k„ 0 v Z†]|J )(l Ð {gëÜæ Q gz Z à ]Zg SŠ M  D™ xª ™ ug (ËZ  g zZ ¸ D â • Û ZŠZ iú «g zŠ \ M gz Z kZ gzZ _7à swq Z q Z D â• Û ]zˆ Å u 0 y MŒ Û ™IIgzZ Dƒ g ZË VÜΆÖ] (NPPKS (Ìß’ÛÖ] ± Ê èfn• ± eœ àe] äq†ìœ VRM ÜÎ … &m‚vÖ] ‚Ûuœæ ( NLRM VÜΆÖ] ( ORQKN (á^Ûm ¦] gÕ ± Ê ± ÏãnfÖ]æ (OQSNL ±Ê ±fa„Ö] æ ( MTPL VÜ Î†Ö] (UQLKN (èe^v’Ö] Ø ñ^–Ê ±Ê Øfßu àe (éç Ë’Ö] éçË‘ ± Ê °‡çrÖ] àe] æ (OQN ( OPNKO ( ð¡fßÖ] Ý¡ Âœ †n‰ !SQQKM www.

com .com  Å zgç .pdffactory. æ ÚZ `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www.          UL  e M t gzZ ( CY |È TÅ \ M ž J  V Œ) D zg [pgzZ D™ Y • z { M ~               ü : D â• Û ]zˆ `™ Tì q {z ¸ ( !y ¨ Z } Z) X â WB‚Æ hÙƒ " Å ]ñgzZ L Lû º   ó óX å I ¸ ÂÐ www.MinhajBooks.

pdffactory.com . $        û yÒ » ]z ˆÐ iZz M ]gzpgzZ m¯B‚ Æ y M Œ Ûü       A $    ”     !RN    $  A  v Z : c â• Û ä Ax™ Z Ñ g—ž • D™ e Zzg ” {k  Ù 1Z ]|L L C 6"7*™ yWŒ Û B‚Æ ßFÃ Ñ LZ A c Š 7[Z N ÚZ 6%Z Ëä \¬ ó Xó ì c Š     A $ $   $ ”      !RO   $ $                ( ᕆÏÖ] Ø ñ^–Ê Vh^jÒ (xnv’Ö] oÊ p…^ífÖ] äq†ìœ V RN ÜÎ… &m‚vÖ] o Êæ (PSOR !PSOQ VÜΆÖ] (MUMTKP (ᕆÏÖ^e àÇ jm ÜÖ àÚ Vh^e Ÿ ž å‚ß è Â^ËŽÖ] ÄËßi Ÿæ oÖ^Ãi ²] ÙçÎ Vh^e (á• †ÏÖ] Øñ^–Ê Vh^jÒ Vh^jÒ (xnv’Ö] oÊ Ü׊Úæ (SLPP VÜ Î†Ö] (NSNLKR ( äÖ áƒ œ àÛÖ ( ᕆÏÖ^e lç ’Ö] ànŠvi h^fvj‰ ] Vh^e (^→Îæ àm †Ê^ŠÛÖ] é¡ ‘ ( PTNKN (Ìß’ÛÖ] oÊ Ñ ]‡†Ö] ‚fÂæ (SUO!SUN VÜ Î†Ö] ( QPQKM !PMRS VÜ Î†Ö] Vh^e ( ‚nuçjÖ] h^jÒ ( xnv’Ö] oÊ p…^ífÖ] äq†ìœ VRO ÜÎ … &m‚vÖ] ᕆÏÖ] ]ç ßm ‡ æ é…†fÖ] Ý] †ÓÖ] é †ËŠÖ] ÄÚ á•†ÏÖ^e †a^ÛÖ] A ofßÖ] Ùç Î f h^jÒ (xnv’Ö] o Ê Ü׊Úæ (SMLQ VÜ Î†Ö] ( NSPOKR ( ÜÓi] 瑪e www. æ ÚZ `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www.MinhajBooks.com  Å zgç .

com .pdffactory. æ ÚZ `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www.com  Å zgç .MinhajBooks.        v Z : c â• Û ä Ax™ Z Ñ g—ž ì ~z% Ð ” {k  Ù 1Z ]|L L C  UN  "7ˆ y WŒ Û Ð ã ÒZ lpÆ Ñ A @ â• Û 7« Z b g Š kZ 6÷Ë \¬ ó Xó ì @ â• Û «` Z6    $          A $  $       ”     !RP                            Ñg— ä ~ ž • D™ e Zzg ” [i¬ 0 YZ']| L L ~ gzZ ‹ ñƒ _ 7 ó ó     L L {gÎ ~ ( iú Å ) Y (à A x™ Z ó Xó ‹ 7ÑZz ]P Œ Û gzZ i Zz M hZ Ð A \ M à Ëä (ᕆÏÖ^e lç’Ö] ànŠvi h^fvj‰] h^e (^→Πæ àm †Ê^ŠÛÖ] é ¡‘ h^e (é¡’Ö] h^jÒ (àߊÖ] oÊ • æ]• çeœ æ ( SUN VÜΆÖ] (QPQKM oÊ oñ^ŠßÖ] æ (MPSO VÜ Î†Ö] ( SOKN ( é ð]†ÏÖ] o Ê Øni†jÖ] h^fvj‰] VÜΆÖ] (MTLKN ( lç’Ö^e ᕆÏÖ] ànm ˆi h^e (|^jjʦ] h^jÒ (àߊÖ] X NNQR VÜ Î†Ö] ( QKN ( p†fÓÖ] àߊÖ] oÊ oÏ`nfÖ] æ (MLMS éð]†ÏÖ] Vh^e (á] ƒ¢] Vh^jÒ (xnv’Ö] ±Ê ° …^ífÖ] ä q†ìœ VRP ÜÎ… &m‚vÖ] ÙçÎ Vh^e (‚ nuç jÖ] Vh^jÒ ± Êæ ( SOQ VÜ Î†Ö] ( NRRKM (ð^ŽÃ Ö] ± Ê á• †ÏÖ] ]çßm ‡æ é…†fÖ] Ý] †ÓÖ] é†ËŠÖ] ÄÚ á•†ÏÖ^e †â^ÛÖ] VA ±fßÖ] Vh^ jÒ ( xnv’Ö] ±Ê Ü׊Úæ (SMLS VÜΆÖ] (N SPOKR (ÜÓi ]ç ‘ªe ±Ê °…^ífÖ] æ (PRP VÜΆÖ] (OOUKM ( ð^ŽÃÖ] ± Ê é ð]†ÏÖ] Vh^e (é ¡’Ö] (MUPKN (p†fÓÖ] àߊÖ] ±Ê ± Ï`nfÖ]æ (RUKM (• ^fà Ö] Ù^ÃÊœ Ð ×ì !NTTT VÜΆÖ] www.

æ ÚZ `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www.com . UO              A       ”       !RQ *                : c â• Û ä A vZ wÎg ž ì e Zzg Ð ” [i¬ 0 Y Z']|L L ó óX zŠ “  iÐ V ziZz M KZ Ãœy M Œ Û    A                ! ^Û ãß ² ] ± • …            Vh^e (é¡ ’Ö] Vh^jÒ ( àߊÖ] ±Ê • æ]• çeœ äq†ìœ V RQ ÜÎ… &m‚vÖ] ±Ê ±ñ^ŠßÖ] æ ( MPRT VÜ Î†Ö] (SPKN (éð] †ÏÖ] ± Ê Øni†jÖ] h^fvj‰] VÜ Î†Ö] ( MSUKN ( lç ’Ö^e ᕆÏÖ] ànm ˆi Vh^e (|^jjʦ] Vh^jÒ (àߊÖ] (MLTU !MLTT VÜΆÖ] (OPT KM (p†fÓÖ] àߊÖ] ±Ê æ (MLMR!MLMQ àŠu ± Ê Vh^e (^ãnÊ èߊÖ] æ é¡ ’Ö] èÚ^Ξ Vh^jÒ (àߊÖ] ±Ê è q^Ú àe]æ ±Ê Ø fßu àe ‚Ûuœæ (MOPN VÜ Î†Ö] (PNRKM (ᕆÏÖ^e lç ’Ö] (MQQM VÜΆÖ] (NPKO (xnv’Ö] ±Ê è Ûm ˆì àe]æ ( NTOKP (‚ߊÛÖ] (Õ…‚ jŠÛÖ] ± Ê ÜÒ ^vÖ]æ (SPU VÜΆÖ] (NQKO (xnv’Ö] ±Ê á^fu àe]æ (‚nuçjÖ] Vh^jÒ ± Ê ° …^ífÖ]æ (NMNU !NLUT VÜ Î†Ö] (SRU!SRMKM ]çßömùô ‡øæø ôé…ø†øføÖû] Ýô] †øÓôÖû] ôé†øËøŠ$ Ö] ÄøÚø áô•†Ïö Öû^eô †öâô^øÛûÖ] A ± fßÖ] ÙçÎ Vh^e !Üû Óöiô ]çø ‘ûøªeô áø•†ûÏöÖû] (NMLT (NLUU VÜΆÖ] (SRP ( SRNKM ( Õ…‚jŠÛÖ] ± Ê ÜÒ^vÖ] ä q†ìœ DME ±Ê ±Þ]†f_Ö]æ (PMSR VÜΆÖ] ( PTQKN (Ìß’ÛÖ] ± Ê Ñ ]‡†Ö] ‚fÂæ f †Û à èfn• ± eœ àe]æ (MMMMO VÜΆÖ] ( TMKMM (†nfÓÖ] Ü rà ÛÖ] www.com  Å zgç .MinhajBooks.pdffactory.

        Ñg—ž c â• Û ì ~z% „ Ð ( ” [ i¬ 0 YZ']| ) gzZ L L  UP  ó Xó zŠ “  iÐ œy M Œ Û Ã VziZz M KZ : c â• Û ä A x™ Z * *   A % $    ”  *  !RR   *  $         *   $       *     $     *     ¸8L L : c â• Û ä Ax™ Z Ñ g —ž ì ~z%Ð ” ~Ä Z .MinhajBooks.com . æ ÚZ `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.ñ1Z ] çE V ÂZg Z  Vƒ }T à VziZz M Å V 2zŠ ~Ä Z Ð ( ]zˆ Å ) ˆ y M Œ Û~ ( ‹zˆ ) Ã] Zg Å yZ Ìà VzyÆ y Z gzZ • Dƒ 4ZŠ ( ~ Vzy ) { z à yŠ 7Z ä ~p ¤ Z ( ì y » V#t ž ) Vƒ }T Ð VziZz M Å y M Œ Û (NUUPM VÜΆÖ] (MMTKR ( áô•†ÏöÖû^ôe ÜûÓöiø] ç‘û*] ]çßöŠùô uø Vä¿ ËÖæ ^Êç Îç Ú gnƆjÖ] ± Ê °…„ßÛÖ] æ ( SPU VÜΆÖ] (NRKO ( xnv’Ö] ± Ê á^fu àe] æ (‚ñ]æˆÖ] Ä ÛrÚ ± Ê ± Û%nãÖ] æ ( NNOO VÜΆÖ] ( NOSKN (gnâ†jÖ] æ àe ²] ‚f ^Ûâ‚uœ ± Ê æ àm • ^߉ ¬e ± Þ] †f_ Ö] å] æ… VÙ^Îæ (MSLKS (å†nÆæ ° …^ífÖ] ä Ï$ææ (ª_ìœ ^Ûe… VÙ^Îæ (á^fu àe] äÏ$æ •] †ì !xnv’Ö] Ù^q… äÖ^q… ènÏeæ Vh^e ( °‡^ÇÛÖ] Vh^jÒ (xnv’Ö] ± Ê ° …^ífÖ] äq†ìœ V RR ÜÎ… &m‚vÖ] Vh^jÒ (xnv’Ö] ±Ê Ü×ŠÚ æ (OUUM VÜ Î†Ö] (MQPSKP (†fnì éæˆÆ (MUPPKP (' ànm†Ã• ¢] Ø ñ^–Ê àÚ Vh^e ( ' èe^v’Ö] Øñ^–Ê (SOMT VÜ Î†Ö] (OLQKMO ( ‚ߊÛÖ] ±Ê o×Ãm ç eœ æ (NPUU VÜΆÖ] ±Ê ± Û× m‚Ö]æ (NRLO VÜΆÖ] ( QNQKN (á^Ûm ¦] gÕ ±Ê ± Ï`nfÖ] æ ! MRO VÜ Î†Ö] ( QTKM ( h^_ íÖ] …ç$ ªÛe Œæ• †ËÖ] www.com  Å zgç .

com .ñ1Z ]| ä ” { Š'1Z ]|L L s§ Å \¬vZ ) »— " !.com  Å zgç .MinhajBooks.ñ1Z } Z : c â• Û Ð yZ ä Ax™ Z Ñg— Xì ˆÅ « ãÒZ lp Å ŠzZŠ Á M ( Ð ä Av Z wÎg ž ì ~z% Ð „ yZ ~ e zZg q Z Å ›gzZ (ᕆÏÖ] Ø ñ^–Ê Vh^jÒ (xnv’Ö] ±Ê ° …^ífÖ] äq†ìœ VRS ÜÎ … &m‚vÖ] Ü׊Úæ (PSRM VÜΆÖ] (MUNQKP (ᕆÏÖ] é ð] †ÏÖ^e lç’Ö] àŠu Vh^e h^fvj‰] Vh^e (^→Îæ àm †Ê^ŠÛÖ] é ¡‘ Vh^jÒ (xnv’Ö] ± Ê (àߊÖ] ± Ê °„Ú†jÖ]æ (SUO VÜ Î†Ö] (QPRKM (ᕆÏÖ^e lç’Ö] ànŠvi o‰ç Ú ±eœ gÎ^ßÚ ± Ê Vh^e ( A ² ] Ùç‰ … à gÎ^ßÛÖ] Vh^jÒ Vh^jÒ (àߊÖ] ± Ê ±ñ^ŠßÖ] æ (OTQQ VÜΆÖ] (RUOKQ ” ° †Ã• ¢] VÜ Î†Ö] (MTM !MTLKN (lç’Ö^e ᕆÏÖ] ànmˆi Vh^e (|^jjʦ] VÜ Î†Ö] ( OQMKQ (‚ߊÛÖ] ±Ê Øfßu àe ‚Ûuœ æ (MLNM!MLMU (SMUS VÜ Î†Ö] (MSLKMR (xnv’Ö] ±Ê á^ fu àe] æ ( NOLMU !OPUT ( OPUN VÜ Î†Ö] ( QRQ (QROKN (àߊÖ] ± Ê ±Ú…]‚Ö] æ www.pdffactory. æ ÚZ `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www. UQ            ó Xó ¬Š 7( D Y) D M ~ VzyL‰ Ü zÆ    A $  (^Ûã ß ² ] ± • …         !RS                          * A                              žì Åe Zzg Ð ” ~ÄZ .

         UR  -7y M Œ Û Zg v~ Z  Ù Š ] Zg À= ?¤ Z : c â• Û Ð ~ÄZ .MinhajBooks.com . g Í             ”           !RT   $                  $                A                           : c â• Û ä Ax™ Z Ñ—ž • D™ e Zzg ” %¬ 0 µ]|L L × M gzZ Xì # â Å áZz ¶Š ‘œ 6´Z ÑZz "7ˆ y M Œ Û Ð iZz M — ó Xó ì #â Å áZz ¶Š ‘œ {æ7 ÑZz "7    $    A     ”     !RU              $  à ᕆÏÖ] Øñ^–Ê Vh^jÒ (àߊÖ] ± Ê ° „Ú†jÖ] ä q†ìœ VRT ÜÎ… &m‚vÖ] ±Ê • æ]• ç eœ æ ( NUMU VÜ Î†Ö] (MTLKQ (DNLE Vh^e (A ² ] Ùç ‰… (Øn×Ö] é¡‘ ±Ê é ð] †ÏÖ^e lç’Ö] Ä Ê… ±Ê Vh^e (é¡’Ö] Vh^jÒ (àߊÖ] †ŠÛÖ] Vh^e (é ^ÒˆÖ] Vh^jÒ (àߊÖ] ±Ê ± ñ^ ŠßÖ]æ ( MOOO VÜΆÖ] (OTKN (‚ߊÛÖ] ± Ê Øfßu àe ‚Ûuœæ (OQRM VÜΆÖ] ( TLKQ (è ΂ ’Ö^e (SOP VÜΆÖ] (TKO ( xnv’Ö] ±Ê á^fu àe] æ (NLM (MQT (MQMKP (‚ߊÛÖ] ±Ê o ×Ãmç eœ æ (NLOT VÜΆÖ] (SPMKM (Õ…‚jŠÛÖ] ±Ê Ü Ò^vÖ] æ !MSOS VÜΆÖ] (NSTKO ÙçÎ h^e (‚nuçjÖ] h^jÒ (xnv’Ö] o Ê p…^ífÖ] ä q†ìœ VRU Ü Î… &m‚vÖ] (…æ‚’Ö] l] „e Ün× äÞž ( äe ]æ†ãq] æœ ÜÓÖçÎ ] æ†ù‰œ æ oÖ^Ãi ²] f h^e (é ¡’Ö] h^jÒ ( àߊÖ] oÊ •æ] •çeœ æ ( SLTU VÜ Î†Ö] (NSOSKR www.pdffactory.com  Å zgç .ñ1Z ]| ó Xó ì 5zÐ ã ÒZ lpÅ ŠzZŠ Á M »G Ô ( Dƒ lp¹ Â) å . æ ÚZ `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www.

æ ÚZ `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com  Å zgç .com . US            { z :c â• Û ä A x™ Z Ñ g—ž ì e Zzg Ð ” {k  Ù 1Z ]|L L C }uzŠ ) X k77B‚ Æ ãÒZ lp [pà ˆ y M Œ Û Ž 7Ð ~ ë ¿ ó Xó k77Ð iZz M — Ž (ž ì H†Ÿ Z Ìt B‚Æ kZ ä ~zZg  %  A     ”       !SL            $    $                        A x™ Z Ñg—ž H yÒ ì e Zzg Ð ” D0 ! c ]|L L kZ Ôƒ k7y M Œ Û Ð iZz M ]gzpŽ à i Zz M Å } È kZ \¬v Z : c â• Û ä Å ( äÇ Æ) O àZz iZz M ]gzp KZ Ž ì ù Ð ›{Šc i ÌÐ ´ â ó Xó ƒ ù iZz M o Ê o Ú…] ‚Ö]æ (MPRU VÜΆÖ] (S OKN (éœ †ÏÖ] o Ê Ø ni †jÖ] h^vj‰] ( p†Ç’Ö] àߊÖ] oÊ o ÏãnfÖ]æ (MPUL VÜΆÖ] ( PMSKM (àߊÖ] ! MLNR VÜ Î†Ö] ( QQUKM é ¡’Ö] è Ú^Ξ Vh^jÒ (àߊÖ] ±Ê èq^Ú àe] ä q†ìœ VSL ÜÎ … &m‚vÖ] VÜ Î†Ö] (PNQKM ( ᕆÏÖ^e lç’Ö] àŠu ±Ê Vh^ e (^ãnÊ èߊÖ]æ ( NOUUN VÜΆÖ] (NL!MUKR (‚ ߊÛÖ] ± Ê Øfßu àe ‚Ûuœæ (MOPL ± Ê ÜÒ^vÖ]æ (SQP VÜΆÖ] (OMKO (xnv’Ö] ± Ê á^fu àe]æ (NPLLN ( p†fÓÖ] àߊÖ] ±Ê ±Ï ãnfÖ]æ (NLUS VÜΆÖ] (SRLKM (Õ…‚jŠÛÖ] ( SSN VÜΆÖ] (OLMKMT (†nfÓÖ] Ü rÃÛÖ] ± Ê ±Þ]†f_Ö]æ ( NOLKML ! RTKM (•^fà Ö] Ù^ÃÊœ Ð ×ì ±Ê ° …^ífÖ]æ www.MinhajBooks.

z) X ‰ .MinhajBooks.         UT  ^Ûãß Â ² ] ± •…                ! SM %         $  $      $     $     A          $           $         $            ² ] o •… h m! Z 0 vZ D]|ž ì e Zzg Ð îÂG 5Ò$N !Z 0Z ]| L L ^ú ú Æ y Z ë } g ¦ Ð d Œ Û }g ø ” /]1Z ]| :c â• Û ä ^Û`ß Â ]i YZ Å yZ ) ~ yÆ yZ Ìë X ‰ ƒ 4ZŠ ~ y LZ {zž J V Œ }7 ä~ : Î ì å @ ƒ x¥ CŒŠ Ð îG 0Ò7N Ž ¿q Z ( V .com  Å zgç .com .pdffactory. æ ÚZ `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www.( Ð 6j§}g ø ª) 7Ð ~ ë { z : ‹ ñƒ D â• Û Ã Ax™Z Ñg — } Z : ¹Ð îÂG 5Ò$N! Z 0Z ä ~ : c â• Û X ñ7: Ð CgzpÈy M Œ Û Ž (7 Æ kZ :c Š [ZŽ ä VrZ ?ƒ : hZ iZz M Šˤ Z Ôì ñZg H ~g v !·1Z ó Xó }™Òà Š"7~ iZz M ]gzpƒ eJ V ˜ n Vh^e (é ¡’Ö] Vh^jÒ (àߊÖ] ± Ê • æ]• çeœ ä q†ìœ VSM ÜÎ … &m‚vÖ] ±Ê ±ÏãnfÖ] æ ( MPSM VÜΆÖ] (SPKN (é ð] †ÏÖ] ± Ê Øni †jÖ] h^ fvj‰] (p†fÓÖ] àߊÖ] ± Êæ (MLNQ VÜΆÖ] (QQTKM (p†Ç’Ö] àߊÖ] (†nfÓÖ] ÜrÃÛÖ] ±Ê ±Þ]†f_Ö]æ (NOL( ML (NNQSVÜ Î†Ö] (QPKN (PQLKO (± Þ^%ÛÖ] æ • ^u¤] ± Ê ±Þ^fnŽÖ] æ (PQMP VÜΆÖ] (OPKQ VÜΆÖ] (NOTKN (gnâ†jÖ]æ gnƆjÖ] ±Ê ° …„ßÛÖ] æ (MULO VÜΆÖ] !NNOR www.

com  Å zgç .com .»Â’  $ A       ”          !SO %     $   $                       %  : c â• Û ä Ax™Z Ñg —ž • D ™ e Zzg ” %¬ 0µ]|L L é ¡’Ö] è Ú^Ξ Vh^jÒ (àߊÖ] ±Ê è q^Ú àe] ä q†ìœ VSN ÜÎ … & m‚vÖ] ( MOOU VÜΆÖ] (PNQKM ( ᕆÏÖ^e lç ’Ö] àŠu ± Ê Vh^e W^ãnÊ èߊÖ]æ ± e] àe]æ (NLSP VÜ Î†Ö] (OMMKN (¼‰æ¢] ÜrÃÛÖ] ± Ê ±Þ]†f_Ö]æ ( ‚ߊÛÖ] ±Ê ± Þ^m¨†Ö] æ (N UUPP VÜΆÖ] (MMUKR ( Ìß’ÛÖ]± Ê èfn• VÜ Î†Ö] (OSKM (‚âˆÖ] ±Ê Õ…^fÛÖ] àe] æ (MPMQ VÜΆÖ] ( PMLKN ( NNOQ VÜΆÖ] ( NOSKN (gna†jÖ] æ gnƆjÖ] ±Ê ° …„ßÛÖ] æ (MMP ( ‚ñ] æˆÖ] Ä ÛrÚ ±Ê ±Û%nãÖ] æ ( OPKM (Ìm †Ã jÖ]æ á^nfÖ] ± Ê ± ßnŠvÖ]æ !MSLKS àe]æ (MPRKP (‚ ߊÛÖ] ±Ê Øfßu àe ‚Ûuœ ä q†ìœ V SO ÜÎ … & m‚vÖ] Vh^e ( àߊÖ] ±Ê ± Ú…]‚Ö]æ (MMU VÜΆÖ] ( ONQKM (xnv’Ö] ±Ê á^fu ( NUMKO ( ¼‰ æ¢] ÜrÃÛÖ] ±Ê ± Þ]†f_Ö]æ ( QOMKN ( ᕆÏÖ] ‚â^à i oÊ !OMT S VÜ Î†Ö] www. æ ÚZ `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www.g g e Ð v Z {zžÑ V.pdffactory. UU             $     $   A      ”    !SN           $     ^ Û` ß² ] ± • …          ~ ? : c â• Û ä A x™ Z Ñg—ž ì e Zzg Ð ” 'Y ]|L L ñ ƒ _ 7y M Œ Û ?à Tž ì { z ÑZz ä™ ]zˆ~ i Zz M hZ Å y M Œ ÛÐ ó Xó ì .MinhajBooks.

pdffactory.com .com  Å zgç .         M LL  g zZ z™ c ¾[ ZNÐ ( ]zˆ Å ) kZ gzZ z™ Hw¸ NŠ Å kZ gzZ Ô³vZ [ ~ ]g Šï Æ T nÅ ] Zf kZ : Ôz™ H ]zˆ Å kZB‚Æ ã ÒZ lp { z Ð T ) V ±g Å yZ Ð V¡zZ ( Ð V l) y M Œ Û t G !ì y Y ~÷ ó Xó ì @ Y òÐ ~! {Š c i ÌÐ UgÐ ( Vƒ ˆS0 !  * *  ”  $      $ *”   *  ! SP    .MinhajBooks.  *   $   ”         ” [ æ 0 / ]|ž ì e Z Zzg Ð ” •1Z ]| L L Š c Å [g }g ø … !Ïñ1Z } Z : D â• Û Â Ù Š à ” ~ÄZ Ïñ1Z ]| ó Xó D ‹ y M Œ Û ‹zˆ7Z ( gzZ D YÖ) k0Æ y Z {z  ƒ ÑŠ     A      ” $         ! SQ                 $  (OPUO VÜΆÖ] ( QRPKN ( àߊÖ] ± Ê ±Ú…] ‚Ö] äq†ìœ V SP ÜÎ … &m‚vÖ] ‚f æ (SMUR VÜ Î†Ö] ( MRTKMR (xnv’Ö] ±Ê á^fu àe] æ ( OPUR ±Ê ÜnÃÞçeœ æ (PMTM!PMSU VÜ Î†Ö] (PTRKN (Ìß’ÛÖ] ±Ê Ñ ]‡†Ö] (h^_íÖ] …ç$ ªÛe Œæ• †ËÖ] ± Ê ±Û×m ‚Ö] æ (NQTKM (ð^nÖæ¢] èn×u àe] æ (MLUKP (l^Ïf_ Ö] ± Ê ‚à ‰ àe] æ ( TPML VÜ Î†Ö] (OQOKQ (MMNKM ( á^nfjÖ] ± Ê ° æçßÖ]æ (QQSKM ( éçË’Ö] èË‘ ± Ê ° ‡çrÖ] ±Ê ±Þ¡ÏŠÃ Ö] æ ( NNRP VÜ Î†Ö] ( QRNKM (á«Û¿ Ö] •…] çÚ ±Ê ±Û%n`Ö] æ !NMOKP (èe^‘¦] VÜΆÖ] ( NNKQ ( p†fÓÖ] àߊÖ] ±Ê ±ñ^ŠßÖ] äq†ìœ VSQ ÜÎ … &m‚vÖ] !TLQQ www. æ ÚZ `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www.

MinhajBooks.com . æ ÚZ `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory. M LM            EE wÎg yŠ Æ l ìž • D™ e Zzg ” ÿ ¨š!0 v Z † ]|L L ] YZ Œ Û hZ Ð kZ ä ~ž • ë Ô ð â• Û ]zˆ Å ¸Z {gÎ ä A vZ ó Xó ”7L¬   A       ^Û`ß ² ] ± •…   $    !SR    $    $                   Ñg—ž • D ™ yÒ ' ÷Z ]|gzZ k„0 ( vZ † ) ]|L L Å iZz M g-i » y M Œ Û gzZ ì @ ƒ ( Œ) g-i q Z » q C Ù :c â• Û ä A x™ Z ó Xó ì iZz M ]g zp c Cgzp           ”        ! SS       $        $                       $    A    VÜ Î†Ö] (PTPKN ( Ìß’ÛÖ] ±Ê Ñ] ‡†Ö] ‚f äq†ìœ V SR ÜÎ… & m‚vÖ] ( SQOM VÜΆÖ] (NUOKS (¼‰æ¢ ] Ü rà ÛÖ] ±Ê ± Þ] †f_ Ö] æ (PMSO Ü nÓvÖ]æ (NPUR VÜΆÖ] (TTKS (é…^jíÛÖ] &m • ^u¢] ± Ê ± ‰‚ÏÛÖ]æ ( ‚ñ] æˆÖ] ÄÛrÚ ±Ê ± Û%nãÖ] æ (OPKO ( Ù ç‘¢] •…] çÞ ± Ê ° „Ú†jÖ] !” ‹Þ] à …] ˆfÖ] å] æ… VÙ^ Îæ ( MSMKS VÜ Î†Ö] (TNKML(†nfÓÖ] ÜrÃÛÖ] ± Ê ± Þ] †f_ Ö] äq†ìœ V SS ÜÎ … & m‚vÖ] !MSMKS (‚ñ]æˆÖ] Ä ÛrÚ ±Ê ± Û%nãÖ]æ (MLLNO www.com  Å zgç .

com .         M LN     ÃT åy¨ Z (Z q Z ~ ž • D ™ yÒ ” ®0¼ ]| L L 0 ( v Z † ) ]| Z® ¶Å « ÚÅ "7y M Œ Û Ð iZz M hZ ä \¬v Z å @ ‹ ™|7y M Œ Û Ã yZ ~ gz Z ¸ ¬š ( n Æ G yMŒ Û ) = ” Š& V â }÷6•¸ D â• Û {z  å @ ƒ rg à Р( y M Œ Û ) ‹Z Œ Û KZ ~ Z  gzZ g —ä ~ G èY ð7h ' × Ð ~y M Œ Û kZ a }g ø X Vƒ y ! Û \! Œ ó Xó ì “  i Åy M Œ Û iZz M hZ : ì ‹ ñƒ D â• Ûà www. æ ÚZ `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www.com Ax™Z Ñ  Å zgç .pdffactory.MinhajBooks.

com .MinhajBooks.com  Åzgç .          *  * * $  : c â• Û 7Z ä Ax™Z Ñ g —ž ì e Zzg Ð ”vZ †]|L L ™| 7à \ M ~ : H n²ä ~ž • D ™ y Ò { z X ƒ ‹ ™| 7ˆ y M Œ Û= VzuzŠ ÐZ ~ž ì éZpt ~÷ : c â• Û X Zƒ wi*y M Œ Û 6\ M èÑq V ƒ ‹ Å ]zˆ Å Y¨ {gÎ ä ~ Q ž • D ™ yÒ ”vZ†]| X V’Ð (ᕆÏÖ] Øñ^–Ê Vh^jÒ ( xnv’Ö] ± Ê ° …^ífÖ] ä q†ìœ V ST ÜÎ… & m‚vÖ] Vh^jÒ ±Ê æ ( PSRT VÜΆÖ] (MUNSKP (ᕆÏÖ] èñ]†Î ‚ß ð^ÓfÖ] Vh^e ‚n`Že èÚœ Ø Ò àÚ ^ßòq ] ƒž ÌnÓÊ VoÖ^Ãi ä ÖçÎ Vh^e (ᕆÏÖ] †nŠËi ± Ê Ü×ŠÚ æ ( POLR VÜΆÖ] ( MRSOKP (] ‚n`• ðŸç a o× Ôe ^ßòqæ Å^Ûj‰ž Ø–Ê Vh^e ( ^→Πæ àm†Ê^ŠÛÖ] é¡‘ Vh^jÒ ( xnv’Ö] (TLL VÜ Î†Ö] ( QQMKM ( Å^Ûj‰ §Ö ä¿Ê^u àÚ é ð] †Ï Ö] g×› æ ᕆÏÖ] ± Ê ±Ï `nfÖ]æ ( TLSU VÜΆÖ] (NUKQ (p†fÓÖ] àߊÖ] ± Ê ± ñ^ŠßÖ]æ (†nfÓÖ] Ü rÃÛÖ] ± Ê ± Þ] †f_ Ö] æ (NLQN VÜ Î†Ö] (OROKN (á^Ûm ¦] gà • !QM VÜΆÖ] (NMNKM (àߊÖ] ± Ê …ç ’ßÚ àe] æ (TPQU VÜ Î†Ö] (TLKU www.     .       ûyÒ » ä zg ‰ Ü zÆ y M Œ Û ‹zˆü  $  +  A       ”     !ST  * * *   .*            $  +         [      ]          $ .pdffactory. æ ÚZ `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www.

com  Å zgç .          : à6e  M kZ ~ Z  žJ VŒ { ZÍ q Z Ð # Ö ZC Ù ëZ  ǃ wq H yŠ kZ Q L L       : c â• Û Ð í  ó Xó Ð NÑ { ZÍ 6ƒ  y Z à \ M ë ( !Ô }Z ) gz Z Ð NÑ I8 ² M Ð kŠZ È é )gF Å A \ M  ¬Š à A\ M ä ~ Z  Ô ƒ Y ug ó Xó ¸ V Zzg   $   A                    % .MinhajBooks.pdffactory.com .         ML P      $ . æ ÚZ `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www.             $         [     $        ]                A           ä AvZ wÎg Ðíž • D™ y Ò ” Š&0 vZ†]|L L Ây M Œ Û t èÑq V î ‹ à \ M ~ ( !‡ M ) : H n²ä ~ Ô ƒ ‹ y M Œ Û = : c â• Û ]|X Vƒ @ ™I ú ˆ y M Œ Û Ð }uzŠ Ë~ :c â• Û ?ì Zƒ wi* 6\ M Å ]zˆ Å Y¨ {gÎ ä~ g zZ Å q zÑ] PŒ Û ä ~ž • D ™ y Ò vZ†      $         ü : à6e  M kZ ~ž J VŒ NÑ { ZÍ q Z Ð # Ö ZC Ù ëZ  ǃ w q H yŠ kZ QL L û    I8 È é)gF Å A\ M  X óÐ ó NÑ { ZÍ 6ƒ  yZ Ã\ M ë ( !Ô }Z ) gzZ Ð ±Êæ ( MQTS VÜ Î†Ö] (MRPKN (¼‰æ¢ ] ÜrÃÛÖ] ± Ê ± Þ] †f_ Ö] äq†ìœ DME (ONNKP (‚ߊÛÖ] ±Ê …]ˆfÖ] æ (NLP VÜΆÖ] ( MORKM †nÇ’Ö] ÜrÃÛÖ] !MQRP VÜΆÖ] ( UKQ ( MQPO (MQML VÜΆÖ] (OPR www.

com .pdffactory. M LQ           ó Xó Ç ñ Y H «ùâ : c â• Û gzZ c Š uzg = ä A \ M ÔIƒ m g [ M kŠZ     $ $ * *    ^`ß ²] ± • …    !SU $  A    +  $   $                 *   $  $      *        .com  Åzgç . æ ÚZ `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www.MinhajBooks.         $    *                    *   *  *     ä ~  âÃgÅ Í~ Z  ž• Câ• Û ^ `ß ² ] o • … Ȭ ]| L L š x• á z ðizg C Ù Ax™ Z Ñ g—gzZ ¬ Š È0 » ( xs Z) +Š ÏZ Ã+ -Zz LZ äVrZ  c M wì ~ wŠ Æ ” –1Z ]|Q X D Ñ p=y}g ø í @ X D â• Û ]zˆ ~ ÏZg zZ D™ J7iú~ ÏZ {z X ௠K~ öÆ y LZ  X D ™g ÖZ » Àg zZ Ù Š s§Å y Z™ƒ } 9a gzZ 'gúÅ Wæ Z Vh^e (é ¡’Ö] Vh^jÒ ( xnv’Ö] ±Ê ° …^ífÖ] äq†ìœ V SU ÜÎ… & m‚vÖ] VÜΆÖ] (MTMKM ( Œ^ßÖ^e …†• †nÆ àÚ Ð m†_Ö] ±Ê áçÓm ‚rŠÛÖ] æ (RNSS VÜΆÖ] (MSTKMP (xnv’Ö] ±Ê á^fu àe] æ (PRP èm çâ] … àe] æ ( USPO VÜ Î†Ö] (OTS!OTPKQ ( Ìß’ÛÖ] ±Ê Ñ] ‡†Ö] ‚f (á^Ûm¦ ] gÕ ±Ê ±Ï`nfÖ] æ ( TPU VÜΆÖ] (ONPKN (‚ ߊÛÖ] ±Ê àe] æ (NUKM (ð^nÖæ ¢] èn×u ±Ê ÜnÃÞ çeœ æ (NLQQ VÜΆÖ] (ORPKN (è ߊÖ] Øaœ •^Ïjž ±Ê oñ^ÓÖ¡Ö] æ (RTKM (l^Ï%Ö] ±Ê á^fu !MPNN VÜ Î†Ö] (SRRKP www.

         ML R  X L g : 1‡6V\ M KZ 7Z gzZ ( D zg • á Ž" )  D ™]zˆ Å ˆy M Œ Û {z ó Xó ê Š™ [sà Vzg ZŠuuæÆ ÷Œ Û -7ˆ y M Œ Û ( Ð iÎ kZ) » y Z $  $   *    * $* ”       !TL    *    $      A      *     * $         $     $ $                   ä VrZž • D ™ e Zzg Ð .Zz LZ ” v Z†0 {Ú ]| L L n Æ iúÐ A\ M Ô Š ™g (Z ]” n% » AvZ wÎg Z  : Hy Ò È ¬ ]|X N J7iúà VÍßž ¼Ð –1 Z :c â• Û ä A\ M  Š H n² ] PŒ Û {z Z  X • òŠ M ( wŠ x3) ÖZ ±g –1Z : Nƒ g Z¦ n² ^ ` ß ² ] o • … ž ¼Ð „ yZ : c â• Û ä A\ M X ì  @Y M ¨ ¸ Y • z t¤ 6y Z • D™ : c â• Û ä A\ M X Nƒ g Z¦ n² {g ! zŠ ^`ß Â ² ] o •… Ȭ ]|X N J7iú b§Å V ÂgúÅ :â iÆ 7 Š.pdffactory. æ ÚZ `u f PDF created with pdfFactory Pro trial version www.]|  ?gzZ NJ 7iúž ¼Ð „ y Z ó Xó ƒ (é ¡’Ö] èË‘ Vh^jÒ (xnv’Ö] ±Ê °…^ífÖ] äq†ìœ V TL ÜÎ… & m‚vÖ] Ü× ŠÚ æ (RQ L VÜΆÖ] (NPMKM (èÚ^Ú¦^e Ðuœ Ø–ËÖ]æ Ü ×ÃÖ] Øaœ Vh^e …„ ä Ö š†Â ] ƒž Ý^Ú¦] Í ¡íj‰ ] Vh^e (é ¡’Ö] Vh^jÒ (xnv’Ö] ±Ê (PMT VÜΆÖ] ( OMOKM (Œ^ßÖ^e ± ×’m àÚ ^Ûa†nÆ æ †Ë‰ æ š†Ú àÚ á^fu àe] æ ( NQUQU VÜ Î†Ö] (NNUKR (‚ߊÛÖ] ± Ê Ø fßu àe ‚Ûuœ æ (p†fÓÖ] àߊÖ] ± Ê ±Ï`nfÖ] æ (RTSP VÜΆÖ] (NUPKMQ (xnv’Ö] ±Ê !OMSN VÜ Î†Ö] (NQMKN www.MinhajBooks.com .com  Å zgç .

com .MinhajBooks. M LS            A      ”     !TM           $                      wÎg ä~ ž • D ™ e Zzg Ð ] â -Zz LZ s` ]| L L Ð kŠZBÆ A \ M gzZ ¸ ì g â• Û ZŠ Z iú A\ M ž ¬ Š à AvZ   $     ' %        !TN ó Xó ì Cƒ iZz M Å ½Æ _‰ ¶„g M b§kZ i Zz M Å äzg    A          ^ãß ²] ±• …        %            $            $     $   $     ð^ÓfÖ] Vh^e (é¡’Ö] Vh^jÒ (àߊÖ] ±Ê • æ] •çeœ äq†ìœ V TM ÜÎ… & m‚vÖ] (çãŠÖ] Vh^jÒ ( àߊÖ] ±Ê ±ñ^ŠßÖ]æ (ULP VÜΆÖ] (NOTKM (é ¡’Ö] ±Ê (p†fÓÖ] àߊÖ] ± Êæ ( MNMP VÜΆÖ] (MOKO (é¡’Ö] ±Ê ð^ÓfÖ] Vh^e àe] æ (NR!NQKP (‚ߊÛÖ] ±Ê Øfßu àe ‚Ûuœæ (QPP VÜΆÖ] (MURKM (xnv’Ö] ±Ê á^fu àe]æ ( ULL VÜΆÖ] (QOKN (xnv’Ö] ± Ê èÛm ˆì !USM VÜ Î†Ö] (OURKM (Õ…‚jŠÛÖ] ± Ê Ü Ò^vÖ]æ (RRQ VÜΆÖ] (POUKN VÜΆÖ] (ORQKN (á^Ûm ¦] gà • ±Ê ±ÏãnfÖ] äq†ìœ V TN ÜÎ… & m‚vÖ] Õ…^fÛÖ] àe] æ ( UQ VÜ Î†Ö] (OOLKN ( àߊÖ] ±Ê …ç’ßÚ àe]æ (NLRN Ý^Óu¢ Ä Ú^rÖ] ±Ê ± f›†ÏÖ]æ ( MLMR VÜΆÖ] (OQUKM ( ‚aˆÖ] ±Ê !NPUKMQ ( ᕆÏÖ] www. æ ÚZ `u f PDF created with pdfFactory Pro trial version www.com  Åzgç .pdffactory.

Z VŒ vß ‰G : ¹ ä ~ : • D™ ž : c â• Û ä ^ `ß ² ] o •… Y• Z ]|X ì @ 7¤ ™ƒ lƒ " {z Âì k7y M Œ Û ó Xó Vƒ Òâ { C Å \¬v ZÐ ŠzŠ% y -~  A       ”         !TO $      [   ]                  $              $                           $              ä A x™Z Ñg —ž • D™ e Zzg ” ðv Z†0 k  ]| L L ` Íà ]gÎ kZ Ž ÎÔ Vƒ ÑZz "7ó ó L L >gÎt ‚ }g v~ G : c â• Û ‰  ð â• Û ]zˆ]gÎ { z ä A\ M :ì ¼  a Æ kZ Ç ñ zg ™ VÜΆÖ] (ORPKN ( á^Ûm ¦] gÕ ±Ê ±Ï`nfÖ] äq†ìœ V TO ÜÎ… & m‚vÖ] (NNS VÜΆÖ] (SRKM (h^_íÖ] …ç$ ªÛe Œæ•†ËÖ] ± Ê ± Û×m‚Ö]æ (NLPQ !MUTKN (Ùç‘¢] …•] çÞ ±Ê °„ Ú†jÖ] Ü nÓvÖ]æ www.pdffactory.com .MinhajBooks.com  Å zgç .         ML T                   ~ŠZŠ K Z ä ~ž • D ™ y Ò ' Ûi 0 { z²0 vZ† ]| L L H ¸ F  y MŒ ÛZ  Ax™ Z Ñg—ž HÄ c gŠ Ð^ `ß Â ² ] o •… Y• Z ]| Æ y Z gzZ ¶ C™ c Yƒ g \ Z @ M Å yZ : c â• Û ä ]äß Â ²] o • … \ M ?¸ D™ y Ò ~zZg X ì H y Ò •z » yZ ä \¬vZž 6Ô¸ D Yƒ } 9èzg ðà Z  Ð ~ y Zž • Ì. æ ÚZ `u f PDF created with pdfFactory Pro trial version www.

æ ÚZ `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www. M LU           !vZ wÎg c: H n² ä VrZ nzg :/ôŽ  c M : * zg ü gz Z } 7zg /ô ä A \ M ÂX n ™: (Z ë pNzg ëž Å Òà {Š c i ¹ ä ëG  a Æ kZ Ç ñ zg Ž ÂVƒ k7t ‚} g vÃkZ {g ! ¼ zŠ ~ G : c â• Û ó Xó á ¯ „ ^àZz äzg ÁiZ Á{ znzg :Ž g zZ   A  $  ”        !TP        $               A % $                   $                 ä A x™ Z Ñg—ž • D ™ y Ò ” @0 <Z†]|L L kZ ) Ž : Ô Vƒ ÑZz ä™ ]zˆ ]gÎ q Z Å u 0y M Œ Û 6?~ G : c â• Û S7]gÎ { z ä A \ M : X ì ¼  a Æ kZ Ç ñ zg ( ™ Íà ]gÎ }g v~ G : c â• Û ä A x™ Z Ñg —  e zg : ÌðÃÐ ~ yZ p kZ Â Ç ñzg Ž ( ™ÍÃ]gÎ kZ ) : Vƒ Î ä™ ]z ˆÅ ]gÎq Z t ‚ ó Xó ß ¯ „ Õ  àZz äzg ÁiZ Á Âj: zg ?¤ Zg zZì ¼  aÆ    %  ”  $           ”    !TQ VÜΆÖ] (OROKN ( á^Ûm¦ ] gÕ ± Ê ±ÏãnfÖ] ä q†ìœ VTP ÜÎ… &m‚vÖ] !NLQO VÜΆÖ] ( UQKS (Ìß’ÛÖ] ± Ê è fn• ± eœ àe] äq†ìœ VTQ ÜÎ… &m‚vÖ] !NLQR VÜΆÖ] (ORPKN (á^Ûm ¦] g Õ ± Ê ±ÏãnfÖ] æ (OPPQS www.MinhajBooks.pdffactory.com .com  Åzgç .

MinhajBooks. æ ÚZ `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com  Å zgç .         MM L   $         $                      z) ŠZgzZ LZ ” [æ 0 /]|ž ì e Zzg Ð ” Œ]| L L D zg Ú Z ” \ M Â î Š™ {Š‚ Û pÃ\ M Ž D™ ]zˆ Å e  M Ë~ ( `ªz Å ” \ M žJ  V Œ Tg } 7~ y yŠ zŠ c Z gzZ D 7 q ¤ž J  VŒ ó Xó D™ yá !%Ã\ M vßgzZ CY Å ]ŠÈ        ”   $       !TR       %       $        ”$    [   ]        $                              iú Å ðä ~ž • D ™ yÒ ” ŠŠZ 0 ŠZ”0 v Z†]| L L (é ¡’Ö] èË‘ Vh^jÒ (xnv’Ö] ±Ê °…^ífÖ] äq†ìœ V TR ÜÎ… &m‚vÖ] snŽÞ kÃÛ‰ V•] ‚• àe ² ] ‚f Ù^Îæ é¡’Ö] ±Ê Ý^Ú¦] oÓe ]ƒ ž Vh^e oøÖôž ± ôÞˆûuöæø ±%ùô øeçÓö•ûœø ^øÛ$Þžô ™ œ†Ïm ÍçË’Ö] †ì• ± Ê ^Þœæ ” †Û (NSMR VÜΆÖ] (MMPKN (Ìß’ÛÖ] ± Ê Ñ ]‡†Ö] ‚fÂæ ( NQNKM (— ² ô] ±Ê …ç’ßÚ àe] æ (NLQS VÜΆÖ] (ORPKN (á^Ûm ¦] gÕ ± Ê ±ÏãnfÖ] æ (MNRKR ( l^Ï f_ Ö] ± Ê ‚à ‰ àe]æ (MMOT VÜ Î†Ö] (PLQKQ (àߊÖ] (xnv‘ å• ^߉ž VÙ ^Îæ (OLLKN (Ðn×à jÖ] Ðn×Çi ±Ê ± Þ¡ ÏŠÃÖ] æ ! ORUKN (…^›æ¢ ] ØnÞ ±Ê ± Þ^Ò çŽÖ] æ www.com .

{gÎ \ M gzZ X å . M MM           BÄZ 0 /]|~ ~ • ~y M ‰ Ü z kZ ~ g zZ ”iZz M Å äzg Æ ” [ é ŒE ]zˆ e  M t Å Š.com  Åzgç .]|\ M Z  ó Xó å Z9~ • ~y W~² ”Ìä ~ i Zz M Å Tk Zž J    $        ”  $     !TT         %   Q) S7*% {gÎ ä ” /]|ž • D™ e Zzg Ã1Z ]| L L ó ó?ì V ¹ * zg :ì {> ( UC Ù ªsÜ Â) t :c â• Û gzZ ( H{ > VÜΆÖ] ( ORQKN ( á^Ûm¦ ] g Õ ±Ê ± ÏãnfÖ] äq†ìœ VTS ÜÎ … & m‚vÖ] !NLQT VÜΆÖ] (ORQKN ( á^Ûm ¦] gà • ±Ê ±ÏãnfÖ] äq†ìœ V TT ÜÎ… & m‚vÖ] !PNTKT ( °…^fÖ] xjÊ ±Ê ± Þ¡ ÏŠÃ Ö] æ (NLQU www.g ™ ZŠZ iú ( ~ YZ MZ Å ”\ M ) { “ » §g zZÄŠ LZ ~ —" L Lûè     $ ü :¸ ì g â• Û ó Xó Vƒ @ ™Ð \¬v Z sÜ     $    ”   $    !TS      $        ”$    $          $ ”          0 / ]| ä ~ ž • D ™ y Ò ” m‡z 0 ¼ ]| L L Î Ô ðâ • Û ]zˆ Å Š.pdffactory. æ ÚZ `u f PDF created with pdfFactory Pro trial version www.com .{ gÎ ä ” \ M : S7Y ( iúú Æ ” [æ V Œ ˆÈ TÅ \ M ( Ð äzg ) Âã 6™f Æ 7 Š.MinhajBooks.

  VÜ Î†Ö] (ORQKN (á^Ûm ¦] g Õ ±Ê ± ÏãnfÖ] äq†ìœ VTU ÜÎ … & m‚vÖ ] !NLRL ( RNL VÜΆÖ] (OTRKN (xnv’Ö] ± Ê á^fu àe] ä q†ìœ VUL ÜÎ… & m‚vÖ ] ± Û%n`Ö]æ (NNQQ VÜΆÖ] (NPOKN (gnâ†jÖ] æ gnƆjÖ] ±Ê ° …„ ßÛÖ]æ !QNO VÜ Î†Ö] (M OUKM (á«Û¿Ö] • …] çÚ ±Ê www.    % .pdffactory.         MM N   %    ”     ”    !TU     [ ]      $              $   $         [    ]  '   tZ  ” ( ~ÄZ ) . æ ÚZ `u f PDF created with pdfFactory Pro trial version www.ñ1Z ]|ž • D ™y Ò ” {Š'1Z ]| L L    $      %  ü D â • } ZL L û   Û ]zˆ `™ e M y Ò {z X ó óc Š wZe ~ ÆðŠ ~ }g ! Æ *™ [g LZ ä q ¾N !y¨ Z gz Z D zg ( g · zg Zi) { z Qg zZ Ôì ª ˜ ( Å y¨ Z) Š % Z Ð kZ ž • D™ ? H L Lû'         $   $ ü : _7e Mt Z  zg Â ó • ó ÔŠ }g v{ zèÑqƒ ì g ¯ „  zŠ ™ hg= Ê ÑzZ Å kZ gzZ à kZ ó Xó D 7  * ^`ß Â ² ] ±•…   $* ”     !UL  $   $      A   *    *    $ $*         $       $  $      %   % .com  Å zgç .com .MinhajBooks.

æ ÚZ `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www. ÅZ x Z ä VrZ ž ì e Zzg Ð ” @0 D ]| L L Ž ~žg I ] § Å A vZ wÎg ä \ M : Hn²Ð ^`ß Â ² ] o• … iœÈ¬ • D™ y Ò ~zZg X •C = ~ }g ! Æ kZ @Š ] ! Áy Zª Ð ƒ  Ax™ Z Ñ g— ) ~ V ÂZg X : c â• Û Q •g lñ{ k  Š¼ ^ ` ß Â ² ] o • … \ M ž !Ȭ }Z : c â• Û Ð í ä A \ M ]Zg q Z Ð ~ y Z å k0 }÷ ( x ª » Câ • Û ^`ß ² ] o•… \ M X Vz™ ]Š„ Å [g LZ ]Zg ` M ~ ž zŠ hg µ Z = ÌÃq kZ gzZ Vƒ C™I à [Œ Û Æ \ M ~ nÅ Z} : Hn²ä ~ž • Q ž • C™ y Ò ^` ß ² ] o •… È ¬ ]| X ì I à \ M Ž Vƒ C™ I ^` ß ² ] o• … Ȭ ]|X ‰ ƒ }9 n Æ iúQ gzZ Hçz gzZ `Z A \W ug I ŠÍ Å A \ M ž J  VŒ ìg D zg ÚAv Z wÎgž • Câ • Û žJ  V Œ ìg D zg gzZ ìg âÛ• p= A\ M ž • Câ• Û Q X ˆƒ F Ú A\ Mž • Câ• Û X ˆƒ F( Ð Vƒ ² M ) ug I ShZŠ Å A\ M q :Z Å ò iúà \ M ” wš ]|Q ˆƒ FÌ}iž J V Œ ìg D zg www.pdffactory.com  Åzgç .MinhajBooks.com . M MO                    $  $              * $  $  $      $  $               $  $       *  þ*    $ *    $      $     $   *      $  $       [    ]   *  $        ]| Ýí.

æ ÚZ `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www.com .pdffactory.com  Å zgç .MinhajBooks.         MM P  • ìg zg \ M !vZ wÎg c : H n²  ¬ Š D zg à A\ M g zZ ñ M ¶Š ‰ ØŠ ™ s ç { k Æ VÓ V‰Z Æ \ M ( ÂÐ ËÂÆ \ M ) èÑq ` M : c â• Û Q ?V´ : {È g Z¦ ] ( » [g LZ) ~ H : c â• Û ä A\ M X • gz Z J7Ð Z ä Tì ~Š ! 'n Æ kZ Xì ðƒ wi*e M q Z 6í ]Zg   M {z) X H : „ z g¨~ kZ  *   $    $ ü ( : ì t e ó Xó Å y Ò e  M åJ y M ä A\ W' ~ ðÅ }igzZ Vâ • M GL L ”  *      *  $      *  !UM  $   $    ”  *                      : âiÆ ” &œ–1Z ]|^ ÿL X3Z Z  ž • D ™y Ò Ô™ 1Z L L ]|  Ôc Š ™ qzÑ * zg gzZ ‹ y M Œ Û ä VrZ  ñ M ( {gëÜæ ~) ÄÜ D zg ¸ F y MŒ ÛZ  ë ª ) ¸ ë b§ kZ :c â• Û ä ” &œ –1Z ó Xó ‰ ƒ JwŠ ( Æ VÍßž c M‰ Ü z (Z Q ) ( ¸ $       ”  $   !UN                               VÜ Î†Ö] ( NNPKS ( Ìß’ÛÖ] ± Ê è fn• ±eœ àe] ä q†ìœ V UM ÜÎ… & m‚vÖ ] ± Ê °æç ßÖ] æ (OOKM (ð^nÖæ¢] èn×u ±Ê Ü nÃ Þ ç eœ æ (OQQNP !UMKM(á^nfjÖ] VÜ Î†Ö] (ORRKN (á^Ûm ¦] g Õ ±Ê ± ÏãnfÖ] äq†ìœ VUN ÜÎ … & m‚vÖ ] !NLRP www.

com . Þ ‡ kZ ~ž h • á . ™ ¬Š ( ~ h}÷) ó óX Vß™å www.MinhajBooks.com  Åzgç .Z y MŒ Û „ iŠ q Z ~ž V î Y ƒ .pdffactory. æ ÚZ `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www. M MQ               $                   $        à ~g7 l ¬0 Æ ä ~ ž • D ™ y Ò ” 'Y 0 ·]| L L y MŒ Û k0Æ d  }÷ž ‰C™ ¹â Z Å ” j]|ž ‹ ñƒ ë ƒ ~g ¤ Õ6kZ  å  @Y J 7y M Œ Û k0Æ kZ Z  ž • ë Æ Ôð7: Å "7y M Œ Û ( Ð zz Å »‰ Üè g ) j0Z ž • D ™ y Ò Æ Ô ¶CY Ð \¬v Z !\! }÷}Z : ¹Ð -Zz LZ ä kZ :X å ‚ g 7®  .

com  Å zgç .MinhajBooks. * $*       ! UO           A $    A $      $       $  $      $     $   *       $   $ $                      Å A x™ Z Ñ g—ä VrZž ì e Zzg Ð ëÓ )&0 x ]| L L } g ! Æ i úgzZ ]Z Œ Û Å A x™ Z Ñg —Ð^ `ß Â ² ] o • … •xZ ]|)Hzzi _ 7i ú\ M ?ô Zz HÐ iú Å A g — Zg v :c â• Û ä VrZ ÂÔ Y7 ~ à ᕆÏÖ] Øñ^–Ê Vh^jÒ (àߊÖ] ± Ê °„Ú†jÖ] ä q†ìœ VUO ÜÎ … & m‚vÖ] (MTNKQ ( A ± fßÖ] èñ]†Î kÞ^Ò ÌnÒ ð^q^Ú Vh^e (A ²] Ùç ‰… h^fvj‰ ] Vh^e ( é¡’Ö] Vh^jÒ (àߊÖ] ±Ê •æ] •ç eœ æ (NUNO VÜΆÖ] (àߊÖ] ±Ê ±ñ^ŠßÖ] æ (MPRR VÜΆÖ] (SOKN ( éð] †ÏÖ] ±Ê Øni†jÖ] VÜΆÖ] (MTMKN (lç’Ö^e ᕆÏÖ] ànm ˆi Vh^e (|^jjʦ ] Vh^jÒ Ùç ‰… é¡ ‘ †Òƒ Vh^e (…^`ßÖ] Åç_ i æ Øn×Ö] Ý^nÎ Vh^jÒ ±Ê æ (MLNN ± Ê Ø fßu àe ‚Ûuœ æ (MRNU VÜΆÖ] (NMPKO (Øn×Ö^e A ² ] !NRQRU VÜ Î†Ö] (NUPKR (‚ߊÛÖ] www.pdffactory. æ ÚZ `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www.com .      û yÒ » "7™IIœy M Œ Ûü  ^`ß Â ² ] ±• …   $ .

MinhajBooks.com  Å zgç .pdffactory. MM S            _7iú‰ Ü z „ Ú Z Q X ¸ D Î ~ iú ‰ Ü z A D â• Û xZg M ‰ Ü z „ ÚZQ VŒ Ô¸ D Î ~ iú‰ Ü z A D â• Û xZg W‰ Ü z „ Ú Z Q ÔD â • Û xZg W‰ Ü zA Å Ax™ Z Ñ g— ä ^ ` ß Â ²] o • … •x Q ]|ˆ Æ kZ X CYƒ ðž J  ó Xó å @ ƒ ãZz swq Z q Z » ]Z Œ ÛÅ A\ Mž Å y Ò ªÅ ]ZŒ Û    ^Û `ß Â ² ] ±• …  $       *   !UP    .com .  % * ²] o • … k„ 0 v Z† ]| ä ~ž • D ™ y Ò { Ú1Z ]|L L yMŒ Û ~ V ÂZg &ž Vƒ k7Ð ~! ( âZ) ˆ y M Œ Û ~ : H n²Ð ^ Û`ß Â kZ g zZ Vð7~ ] Zg q Z {• {g Î ~ ¤ Z : c â• Û ä VrZ X Vƒ © ™ »ˆ Š 4}÷ -7b§ kZ  Vz™ ]zˆ Å kZ Ð %F q gzZ Vz™ „z g¨~ ó Xó ì {h I {Š c i Ð "7} g v   ^Ûãß ²] ± • … $       *   !UQ    $  *  $     +   $  *   * *  $ *     ** * ^Ûãß Â ² ] ± • …  $  VÜ Î†Ö] (OURKN (p †fÓÖ] àߊÖ] ±Ê ± Ï`nfÖ] äq†ìœ V UP Ü Î… &m‚vÖ] |†• ±Ê æ (NLPL VÜ Î†Ö] (OURKN (á^Ûm ¦] gÕ ± Ê æ (OTRR !MOKN (oÞ^Î…ˆÖ] VÜ Î†Ö] (OURKN (p †fÓÖ] àߊÖ] ±Ê ± Ï`nfÖ] äq†ìœ V UQ Ü Î… &m‚vÖ] !PPUM VÜ Î†Ö] (MOKO (OTRS www.*    þ            .   ** * $  % * . æ ÚZ `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www.

æ ÚZ `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www. Z Z¾¤ Z gzZ ƒ D ™ ? b§T Vz™ b§kZ ~ž ó Xó j ŒÃwŠ LZ gz Zj ‹ à Vâ » LZž z™ J7b§kZ Ãy M Œ Û ?     A      ^Û `ß ² ] ±• …  $      !UR  $             +   $ $                 $  %                    %     * %  A x™ Z Ñg—=ž • D™e Zzg ^Û`ß ²] o•… k„0vZ†]|LL à szwz p ÖZ gzZ ™IIà kZ Âð7y M Œ Û ?Z  !k „ 0Z }Z L L : c â• Û ä :g zZ z™ c Š 1: b§Å ä1Æ gL~Šg ÃkZ gzZ z™ J7Æ™ ãZz [p kZ gzZ z™ H •Â6]¿ ÚÆ kZ z™ J7b§Å ðÍÄÐ ~¢ÐZ „ VÜΆÖ] (MPMKR (Ìß’ÛÖ] ±Ê è fn• ±eœ àe] ä q†ìœ VUR ÜÎ… & m‚vÖ] VÜΆÖ] (MOKO (p†fÓÖ] àߊÖ] ± Ê ² ] ‚f àÂ±Ï `nfÖ] æ (OLMQT ± Ê ±Û×m ‚Ö] æ (NLPN VÜ Î†Ö] (ORLKN (á^Ûm¦ ] g Õ ±Ê æ (PPUN ± Ê †n%Ò àe] æ (TPOT VÜ Î†Ö] (ORMKQ (h^_íÖ] …ç$ ªÛe Œæ•†ËÖ] ! POQKP (Ün¿ ÃÖ] á• †ÏÖ] †nŠËi www.        MM T    .com  Å zgç .com .pdffactory.MinhajBooks.     +  $        $         ² ] o • … k „0 v Z† ]| ä ~ž • D ™ y Ò { Ú1Z ]|L L ä~h • á gzZ Vƒ òŠ M ÑZz "7y WŒ Û Ð ~! ~ Gž H n²Ð ^ Û` ß 0 Z ]| Âì J 7u 0y M Œ Û ( åÌ) û% zŠ cû% q Z ~ ]Zg q Z ì {h I { Šc iq Š4}÷ -7]gÎq Z ÷ Z G : c â• Û ä ^ Û` ß Â ² ] o •… k„ ƒ : {g e ðÃ% G .

gzZ Y km 6 zZ w2 ó Xó Ç }™]zˆe W~y W ÂV ˜ ǃ 6V .z ~ ¼             $*    !UT Ù牅 à ᕆÏÖ] Øñ^–Ê h^jÒ ( àߊÖ] oÊ p„Ú†jÖ] äq†ìœ VUS ÜÎ… &m‚vÖ] h^jÒ (àߊÖ] oÊ • æ]• çeœæ (NUMP VÜΆÖ] (MSSKQ (DMTEh^e (A² ] àe]æ (MPRP VÜΆÖ] (SOKN (é ð]†ÏÖ] oÊ Øni†jÖ] h^fvj‰ ] h^e (é¡’Ö] (ᕆÏÖ] h]ç$ h^e (h•¢] h^jÒ (àߊÖ] oÊ ” p…‚íÖ] ‚nÉ oeœ à èq^Ú VÜΆÖ] (MUNKN (‚ߊÛÖ] oÊ Øfßu àe ‚Ûuœ æ ( OSTL VÜΆÖ] (MNPNKN oÊ ÜÒ ^vÖ]æ (SRR VÜΆÖ] (POKO (xnv’Ö] oÊ á^fu àe]æ (RSUU (QRLKM (p†Ç’Ö] àߊÖ] oÊ oÏãnfÖ]æ (NLOL VÜΆÖ] (SOUKM(Õ…‚jŠÛÖ] !OLQR VÜΆÖ] (MOMKR (Ìß’ÛÖ] oÊ èfn• oeœ àe]æ (MLOL VÜΆÖ] VÜ Î†Ö] (MPMKR (Ìß’ÛÖ] ± Ê èfn• ± eœ àe] äq†ìœ V UT ÜÎ … &m‚vÖ] ±Ê Õ…^fÛÖ] àe] æ ( PMTT VÜΆÖ] ( Ìß’ÛÖ] ±Ê Ñ] ‡†Ö] ‚f æ ( OLMQU çeœ æ ( UO KM (á^nfjÖ] ± Ê pæçßÖ] æ (MNTQ VÜΆÖ] (PQQ KM ( ‚aˆÖ] !SQ KM ( ᕆÏÖ] Øñ^–Ê ±Ê ‚nf www. æ ÚZ `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www.MinhajBooks.pdffactory.com .com  Å zgç . MM U            ]gÎ ~y M sÜ{Š Zg Z Ì» ËÐ ~ ?g zZ z™ c Š• wÃVߊ LZ )g f Æ Æ 'D gzZ „z g ¨Ã kZÉ ñ Y ƒ y M Œ Û »¢ž ) ce * ƒ 7» îJ  ó Xó ( z™ J7B‚ A      ^Û`ß ²ö] ± • …         !US %            +        $                       A x™ Z Ñ g—ž • D™ e Zzg ^ Û`ß Â ² ] o • … z/0 vZ† ]| L L / w2~ ¼  gzZ Y k7y M Œ Û : Ç ñ Y ¹Ð áZz "7ˆ y WŒ Û : c â• Ûä * 1 Z¾ Ô å @ ™ H %F~ *Š ‰ Ô| 7Ð %FV.

pdffactory.        MN L                      $      $       %       [    ]    $                         žŠ Y7 0Æ VñŠ M zŠ Ð y Zž ì ~z%Ð ” @W]|L L { gÎg zZ {• {gÎ ~ «g q Z ä ¿q Z Ð ~ yZ Ôì aZ yÃÐ ~ y Z Å y Z ² Ô S7{• {gÎ sÜ~ «g q Z ä }uzŠ g zZ Ô¶S7y Z/w M aZ ) ¿{ z : c â• Û ä VrZ ?¸ 'Z'ƒ  Š@gzZ qÃg Ôx ª » y Z ( ª i ú†) \ M Q Ô ( J7™IIÐZ ä kZ èY ) S7{• {gÎ sÜ ä T ( ì 6VÍß ÐZ \ M ž @Zg @ZÆ™ Z] Z] ä ë Ãy M Œ Û gzZ L L :Å ]zˆ e Mt ä ó Xó ³7™II www.com  Å zgç .MinhajBooks. æ ÚZ `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www.com .

æ ÚZ `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www.*            $  +       [     ]          $ .     .MinhajBooks.        ûyÒ » "7y M ÛŒ™ƒ ¦( q Z ü   $  +   A     ”    ! UU  * * *   .            * * * $  7Z ä A vZ wÎg ž ì e Zzg Ð ” Š&0 vZ† ]|L L à \ M ~ : H n² ä ~ ž • D ™ y Ò {z X ƒ ‹ ™| 7ˆ y M Œ Û = :c â• Û ÐZ ~ž ì é Zpt ~÷ :c â• Û X Zƒ wi*y M Œ Û 6\ M èÑq V ƒ ‹ ™ |7 {gÎ ä ~ Q ž • D™ y Ò ” Š&0 vZ†]|X V’Ð VzuzŠ (ᕆÏÖ] Øñ^–Ê Vh^jÒ (xnv’Ö] ± Ê °…^ífÖ] äq†ìœ V UU ÜÎ… & m‚vÖ] Vh^jÒ ±Ê æ (PSRT VÜ Î†Ö] (MUNSKP (ᕆÏÖ] éð] †Î ‚ß ð^ÓfÖ] Vh^e ‚n`Že èÚœ Ø Ò àÚ ^ßòq ] ƒž ÌnÓÊ VoÖ^Ãi ä Öç Î Vh^e (ᕆÏÖ] †nŠËi ± Ê Ü×ŠÚ æ ( POLR VÜΆÖ] ( MRSOKP (] ‚n`• ðŸç a o× Ôe ^ ßòqæ Å^Ûj‰ž Ø–Ê Vh^e ( ^→Πæ àm†Ê^ŠÛÖ] é¡‘ Vh^jÒ ( xnv’Ö] (TL L VÜ Î†Ö] ( QQM KM ( Å^Ûj‰ §Ö ä¿Ê^u àÚ éð] †ÏÖ] g×› æ ᕆÏÖ] ± Ê ± Ï`nfÖ]æ (TLSU VÜ Î†Ö] (NUKQ (p†fÓÖ] àߊÖ] ± Ê ± ñ^ŠßÖ]æ (†nfÓÖ] ÜrÃÛÖ] ± Ê ± Þ]†f_Ö]æ (NLQN VÜΆÖ] (OR OKN (á^Ûm¦] g Õ !QM VÜΆÖ] (NMNKM (àߊÖ] ± Ê …ç’ßÚ àe] æ (TPQU VÜ Î†Ö] ( TLKU www.com  Å zgç .pdffactory.com .

MinhajBooks.       M NN           : à 6e  M kZ ~ Z  žJ  VŒ Å ]zˆ Å Y ¨       $ .pdffactory.com  Åzgç .com . Ù ëZ C  ǃ wq H yŠ kZ QL L      XóÐ ó NÑ { ZÍ6ƒ  y Z Ã\ M ë ( !Ô} Z) gzZ Ð NÑ { ZÍ q Z Ð # Ö Z I È é)g8FÅ A \ M  ¬Š à A\ M ä ~ Z  Ô ƒ Y ug : c â• Û Ðí  ó Xó ¸ V Zzg ² M Ð kŠZ   A      ”      !MLL      $       $          $                   $   $    $                $        ¿Ž : c â• Û ä A x™ Z Ñg —ž ì ~z% Ð ” {k  Ù 1Z ]|L L C ì ê Š ™y ‚ M 3 Zg » ¼  a Æ kZ \¬v Z Ô ` 63 Zg Ën Æ DïE L Òƒ ¦ ~ ( K ) y ËÐ ~ ( VzK) Vzy Æ \¬ v Z vß ÌZ  gz Z ð^‚Ö]æ †Ò „Ö] Vh^jÒ (xnv’Ö] ±Ê Ü×ŠÚ ä q†ìœ VMLL ÜÎ … & m‚vÖ] o ×Âæ ᕆÏÖ] éæ¡i o× Å^Ûjq¦] Ø –Ê Vh^e (…^ËÇj‰¦ ]æ èeçjÖ]æ ( é¡’Ö] Vh^jÒ (àߊÖ] ±Ê • æ]• çeœæ (NRUU VÜΆÖ] ( NLSPKP (†Ò„Ö] ± Ê èq^Ú àe] æ ( MPQQ VÜ Î†Ö] (S MKN (ᕆÏÖ] é ð]†Î h]ç$ ±Ê Vh^e ( Ü×ÃÖ] g×› o× &vÖ] æ ð^Û×ÃÖ] Ø–Ê Vh^e ( èÚ‚ÏÛÖ] Vh^jÒ (àߊÖ] VÜ Î†Ö] ( NQNKN (‚ߊÛÖ] ±Ê Ø fßu àe ‚Ûuœæ (NNQ VÜΆÖ] ( TNKM ( OQR VÜΆÖ] (MMOKM ( àߊÖ] ± Ê ±Ú…] ‚Ö] æ ( URNO (SPNM ± Ê ±ÏãnfÖ] æ (OSTL VÜΆÖ] (MNRKP (¼‰æ¢ ] ÜrÃÛÖ]± Ê ±Þ]†f_Ö]æ !MRUQ VÜΆÖ] (NRNKN (á^Ûm ¦] g Õ www. æ Ú Z `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www.

Š™ú à kZ wq ZÆ ¿TgzZ     A   $ * ”   *  ! MLM                                   {È Ž :c â• Û ä AvZ wÎg ž ì e Zzg Ð ” {k  Ù 1Z ]|L L C É n +Z q Z n Æ kZ Ô• B‚ Æz ~g7 e M q Z Å [  Š\¬v Z  M {z Â}™ ]zˆÃ e e  M kZ Ž gzZ ì Cƒ àZz "(k FŽ ì CY ~Š ó Xó Ï ñY ƒ gâ yŠ Æ # Ö ª nÆ kZ             ^Û` ß ²] ± •…  $   ! MLN        VÜ Î†Ö] (OPMKN ( ‚ߊÛÖ] ±Ê Øfßu àe ‚Ûuœ äq†ìœ VMLM ÜÎ… &m‚vÖ] ±Ï`nfÖ] æ (RLMO VÜΆÖ] ( OSOKO ( Ìß’ÛÖ] ± Ê Ñ] ‡†Ö] ‚ f æ ( TPSQ (àߊÖ] ± Ê …ç’ßÚ àe] æ ( MUTM VÜ Î†Ö] (OPMKN (á^Ûm ¦] gÕ ± Ê (NNRKN (gnâ†jÖ] æ gnƆjÖ] ±Ê ° …„ßÛÖ] æ (U VÜΆÖ] (QNKM !MRNKS ( ‚ñ] æˆÖ] ÄÛrÚ ± Ê ±Û%n`Ö] æ ( NMTT VÜΆÖ] VÜ Î†Ö] (QORKN (àߊÖ] ± Ê ±Ú…] ‚Ö] ä q†ìœ V MLOKMLN ÜÎ… &m‚vÖ] !RLMN VÜ Î†Ö] (OSOKO ( Ìß’ÛÖ] ± Ê Ñ ]‡†Ö] ‚f æ (OORS!OORR !MUTM VÜ Î†Ö] ( OPMKN (á^Ûm¦ ] gÕ ±Ê ± Ï`nfÖ]æ ( RLMO www.com  Å zgç .com . M NO           • D2 HÐZ ~ : M g zZ• D™ ]zˆ Å [ Š\¬vZ X • Dƒ 6º• Û Xì g .pdffactory.MinhajBooks. æ ÚZ `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www. Je 7Z ÞZ Ø ƒ wi* y EZ z yj6VÍß yZ  è g Ôì @ ì @ ™™f» y Z ~ V ¤• Û Æ ZZ Ð5 \¬vZ gzZ • Tg ñY 6y Z ™|0 ! ó Xó Y J(7Ð M ÐZ © » kZ .

com .pdffactory.com  Åzgç . æ Ú Z `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www.-E X σ g â ( ! çEE ) a Æ kZ e  M t ”Рg¨Ìe M q Z  *   .MinhajBooks.       M NP  Åv Z [  ä Tž • D ™y Ò ^ Û`ß ²] ±• … k„0 v Z†]| L L ' .  *  $     ”           ” [æ 0 / ]|ž ì e Z Zzg Ð ” •1Z ]| L L Š c Å [g }g ø … !Ïñ1Z }Z : D â• Û Â Ù Š à ” ~ÄZ Ïñ1Z ]| ó Xó D ‹ y M Œ Û ‹zˆ7Z ( gzZ D YÖ) k0 Æ yZ { z  ƒ ÑŠ (OPUO VÜ Î†Ö] (QRPKN (àߊÖ] ± Ê ± Ú…]‚Ö] äq†ìœ VMLP ÜÎ… &m‚vÖ] ‚f æ (SMUR VÜΆÖ] ( MRTKMR (xnv’Ö] ±Ê á^fu àe] æ ( OPUR ±Ê ÜnÃÞçeœ æ (PMTM!P MSU VÜΆÖ] (PTRKN ( Ìß’ÛÖ] ±Ê Ñ] ‡†Ö] (h^_íÖ] …ç$ªÛe Œæ•†ËÖ] ± Ê ±Û×m‚ Ö] æ (NQTKM (ð^nÖæ¢] è n×u àe] æ (MLUKP (l^Ïf_Ö] ± Ê ‚É àe] æ ( TPML VÜΆÖ] (OQOKQ (MMNKM (á^nfjÖ] ± Ê ° æçßÖ]æ (QQSKM ( éçË’Ö] èË‘ ± Ê ° ‡çrÖ] ±Ê ±Þ¡ÏŠÃÖ] æ ( NNRP VÜ Î†Ö] ( QRNKM (á«Û¿ Ö] •…] çÚ ±Ê ±Û%n`Ö] æ !NMOKP (èe^‘¦] www.  $ $   ”         !MLO              *   $ $  ¿Žž H yÒ ä \ M X ì e Zzg Ð ” y Zn 0 -{ ]| L L kZ ì ù ( y M Œ Û Ð g ¨) ¿Ž gzZ ì ` Z q Z n Æ kZ ì k7y M Œ Û ó Xó • ` Z zŠ n Æ *  *  ”  $       $ * ”   *   !MLP    .

com . M NQ                   ”  $   $       ! MLQ         y MŒ Û Ã q½S q Z ” YZŠgŠ 1Z ]|ž • D™ e Zzg Š ƒ ZŠ ! Z 0Z L L ó Xó ¸ D ™ J7œy M Œ Û NZ { z Ô¸ D ™  cJ 7œ        ”         ! MLR     Å ” {Š y]| ~ž c â• Û ä VrZ ì ~z% Ð :Zú1Z ]| L L ó Xó ¸ ì g J7œy M Œ Û ( ÃVÍß) ~ ug MZ y pg {z Ô Zƒ ¢q ~ # Ö }  !MLO KM (á^nfjÖ] ± Ê °æç ßÖ] ä q†ìœ VMLQ ÜÎ … & m‚vÖ] VÜ Î†Ö] ( MRL KM ( ‚ߊÛÖ] ±Ê ‚ÃrÖ] àe] ä q†ìœ VMLR ÜÎ… & m‚vÖ] !MLNP www. æ ÚZ `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www.com  Å zgç .pdffactory.MinhajBooks.

æ ÚZ `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www.%    þ     Ã]c M ã MŒ Û B‚Æ „z g¨gzZ ~g ÎS z ~ b¬ ü ûyÒ » äZC ÙŠ  * $   A % $   ”    !MLS  *  $       $      [    ]                       n Æ iú ä Ax™Z Ñ g—ž ì ~z% „ Ð ” g f1Z ]| L L  : ¶t e  M { z gzZ ìg D â• Û ]zˆg !g ! M „ q e Z J  ðgzZ H x ª  $      $   ( !vZ }Z ) L L        *  ÂG Â}Š j7Z ¤ Z gzZ • }È ( „ ) }¾ { z Â}Š [Z± 7Z ¤ Z ó Xó ì ÑZz Õ¨ ¸ Z („ é¡’Ö] èÚ^Ξ Vh^jÒ (àߊÖ] ±Ê èq^Ú àe] ä q†ìœ VMLS ÜÎ … &m‚vÖ] VÜ Î†Ö] (PNUKM (Øn×Ö] é¡‘ ±Ê é ð]†ÏÖ] ±Ê ð^q^Ú Vh^e (^ãnÊ è ߊÖ] æ àe] æ (NMPNQ VÜΆÖ] (MQRKQ (‚ߊÛÖ] ± Ê Øfßu àe ‚Ûuœ æ ( MOQL ±Ê èÛmˆì àe] æ (TORT VÜΆÖ] (NNPKN (Ìß’ÛÖ] ± Ê èfn• ±eœ VÜ Î†Ö] (MPKO (p †fÓÖ] àߊÖ] ± Ê ± Ï`nfÖ]æ (NSMKM (xnv’Ö] !PPUP www.MinhajBooks.com  Å zgç .pdffactory.com .

æ Ú Z `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www. MN S         $     $  A   $ * ”      *   !MLT       * ( ~ iú) Av Z wÎg ž ì e Zzg Ð ” ~g} G1 Z ]| L L ó Xó ˆƒ ðž J V Œ ìg D â• Û ]zˆg ! g !  M „q e Z $    $  $  $    $ *  ”   !MLU [    ]   [    $    $  *] *              Mt J e  ð” ~g ZŠ ±]|ž ì e Zzg Ð ” tzä]|L L 7Z ëž • D™ y át • ¿g ¾V ×Z'ä VMvß {z H L L : ìg D ZC ÙŠ Å yQ (ž ) ìg D ™ wq Z (g zZ ñ Ñ yZZ Ž Ð .com  Åzgç .pdffactory.MinhajBooks.• ì g ™ ( g é¨E i           ”      !MML [    ] VÜΆÖ] (RNKO (‚ߊÛÖ] ±Ê Ø fßu àe ‚Ûuœ äq†ìœ VMLT ÜÎ… &m‚vÖ] (NLOU VÜ Î†Ö] (ORLKN (á^Ûm ¦] gÕ ±Ê ± Ï`nfÖ]æ (MMRMM !NSOKN (‚ñ]æˆÖ] ÄÛrÚ ±Ê ± Û%n`Ö] æ VÜΆÖ] (NNPOKN (Ìß’ÛÖ] ±Ê èfn• ± eœ àe] ä q†ìœ VMLU ÜÎ … &m‚vÖ] àe ‚Ûuœæ (MNQM VÜΆÖ] (QLKN (†nfÓÖ] Ü rÃÛÖ] ±Ê ±Þ] †f_Ö]æ (TOSL çeœ æ ( OMKM ( ‚âˆÖ] ±Ê Õ…^fÛÖ] àe] æ (NNSKM (‚âˆÖ] ±Ê Øfßu !TUKM (á^nfjÖ] ± Ê pæçßÖ]æ (RTKM (ᕆÏÖ] Øñ^–Ê ±Ê ‚nf www. Š ™ #â Å VÍß y Q O±t) òúŠ Ž ñY ƒ 'Z']ñÅ y Zg zZ Ï0 ó Xó ì Z'e .com .

        M NT        $    $   !MMM [     ]        *         * $   !MMN [ X    ]    ]   $   * $   !MMO [   $         þ  $ $    !MMP $      [   ]                   T g D ZC Ù zŠ      : e  M t ” Š&0Z ]|gz ZL L          $  : D ZC Ù Š Ìe  M t ¦0 GgzZ X¸ X ¸ Tg D ZC Ù zŠ X    :D ZC Ù Š Ìe  M t gzZ X    $    :D ZC Ù Š Ìe  M t gzZ  $          : e  M kZ Z  u ? ]| gzZ ( NNPKN (Ìß’ÛÖ] ±Ê è fn• ± eœ àe] ä q†ìœ V MMP!MML ÜÎ… &m‚vÖ] Ø ñ^–Ê ± Ê ‚nf çeœ æ ( ULKM ( á^nfjÖ] ± Ê ° æçßÖ]æ ( TORU VÜ Î†Ö] !RU!RTKM (á• †ÏÖ] www.pdffactory.MinhajBooks.com  Å zgç .com . æ ÚZ `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www.

æ Ú Z `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www.MinhajBooks.com  Åzgç .pdffactory.com . MN U         ó Xó Tg D C ÙZ zŠ J H‰ Ü z ÐZ  D™ ]zˆ Å     $       ”     $    !MMQ $      [   ]                    ü : e M t ” " U]|ž • D ™ e Zzg Š× ]|L L Za Ð èN ä T ì @ ™g ï Z » kZ  H L L û        $  W kZ gzZ D ™Y • zt¤ e ( B‚Æ kZ) gzZ ¸ D ™ J7~ zi ú ó óc â• Û ó Xó ¸ D ZC Ù Šg ! g ! à VÜΆÖ] (ORRKN (á^Ûm¦] gÕ ±Ê ± Ï`nfÖ] ä q†ìœ VMMQ ÜÎ … &m‚vÖ] !MOQR VÜΆÖ] (RNKN (Ù] ‚j¦ ] á]ˆnÚ ±Ê ± fâ„ Ö] æ (NLRO www.

æ ÚZ `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com  Å zgç .MinhajBooks.com .   %     ûy Ò » ¤Å ä 2gz Z Iœy M Œ Ûü    $    A $   ”   ! MMR     $   $    $   A% $          $ ä A x™ Z Ñg—ž ì e Zzg Ð ” ( y A 0) y ¢ ]|L L ( b) gzZ g ZuZ z iñg Æ kZ gzZ -7 )y M Œ Û Ž ì ¿{z 4 Ð ~ ? :c â• Û X ñ 2g zZ¼ : c â• Û ä A x™ Z Ñ g—ž ì ~z%Ð „ yZ ~ e Zzg q Z g zZ ó Xó ñ 2gzZ ¼y WŒ Û Ž ì {z ¿aZ Ð ~ ?— " (ᕆÏÖ] Øñ^ –Ê Vh^jÒ (xnv’Ö] ±Ê ° …^ífÖ] äq†ìœ V MMR ÜÎ… &m‚vÖ] (PSOU VÜΆÖ] (MUMUKP (äÛ×Âæ ᕆÏÖ] Ü ×Ãi àÚ ÜÒ †nì Vh^e Ù牅 à ᕆÏÖ] Øñ^–Ê Vh^jÒ (àߊÖ] ± Ê ° „Ú†jÖ] æ ( PSPM VÜ Î†Ö] (MSQ !MSOKQ (ᕆÏÖ] Ün×à i ±Ê ð^q^Ú Vh^e (A ²] •æ] • çeœæ (xnv‘ àŠu &m‚ u ]„ â VoŠn çeœ Ù^Îæ (NULU!NULS (SLKN (ᕆÏÖ] é ð] †Î h] ç$ ±Ê Vh^e (é ¡’Ö] Vh^jÒ (àߊÖ] ± Ê !TLOR VÜΆÖ] (MUKQ ( p†fÓÖ] àߊÖ] ± Ê ±ñ^ŠßÖ] æ (MPQN VÜΆÖ] ᕆÏÖ] Ü×Ãi àÚ Ø–Ê Vh^e ( èÚ‚ÏÛÖ] (àߊÖ] ±Ê èq^Ú àe] æ ( TLOT !NMN (NMM VÜΆÖ] (SS!SRKM ( äÛ×Âæ www.

 M OM 

        

  A      ”      !MMS
     $       $        
 $             
     $   $    $   
       $       
   
¿Ž : c
â•
Û ä A x™ Z Ñg —ž ì ~z% Ð ” {k

Ù 1Z ]|L L
C

ì ê Š ™y ‚ M 3 Zg » ¼
 a Æ kZ \¬v Z Ô ` 63 Zg Ën Æ DïE
L Òƒ
¦ ~ ( K ) y ËÐ ~ ( VzK) Vzy Æ \¬ v Z vß ÌZ
 gz Z
• D 2 HÐZ ~ : M gzZ• D ™]zˆ Å [Â Å \¬v Z X • Dƒ

º•
Û Xì g ,
Je 7Z Þ Z Ø
ƒ wi*yEZ z yj6VÍß yZ Â
è g Ôì @

@
™ ™f » y Z ~ V¤•
Û Æ ZZ Ð 5 \¬vZ gzZ • Tg ñ Y 6y Z ™|0
!
6
ó Xó Y J(7Ð M ÐZ © » kZ ,Š™ú à kZ w qZ Æ ¿TgzZ ì

ð^‚Ö]æ †Ò„Ö] Vh^jÒ (xnv’Ö] ±Ê Ü×ŠÚ äq†ìœ VMMS ÜÎ… & m‚vÖ]
o×Âæ ᕆÏÖ] éæ¡i o× Å^Ûjq¦] Ø–Ê Vh^e (…^ËÇ j‰ ¦]æ èeçjÖ]æ
(é¡ ’Ö] Vh^jÒ (àߊÖ] ±Ê •æ] •çeœæ (NRUU VÜΆÖ] (NLSPKP (†Ò„Ö]
± Ê èq^Ú àe] æ (MPQQ VÜΆÖ] ( SMKN (ᕆÏÖ] é ð]†Î h]ç$ ±Ê Vh^e
(Ü ×à Ö] g×› o× &vÖ] æ ð^Û×ÃÖ] Ø–Ê Vh^e (è Ú‚ÏÛÖ] Vh^jÒ (àߊÖ]
VÜΆÖ] (NQNKN (‚ߊÛÖ] ± Ê Øfßu àe ‚Ûuœæ (NNQ VÜΆÖ] (TNKM
±Þ]†f_Ö] æ (OQR VÜ Î†Ö] (MMOKM (àߊÖ] ± Ê ±Ú…] ‚Ö] æ (URNO ( SPNM
(á^Ûm ¦] gÕ ±Ê ±ÏãnfÖ]æ (OSTL VÜ Î†Ö] (MNRKP (¼‰æ¢] ÜrÃÛÖ]±Ê
!MRUQ VÜΆÖ] (NRNKN
www.MinhajBooks.com

 Åzgç ,
æ
Ú Z `u

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

        

 MO N 

    A       ”   *  ! MMT
  *         $  * *  

      þ       &   *    
        *      

      *     * * 
    * $*  $    $  * * 
 * $       $       $  A 
                  

             $   
             
     

Ð ¹ ä Ax™Z Ñ g—ž ì e
Zzg Ð ” {k

Ù 1Z ]| L L
C

¼ Ž & Â c
â•
Û ¬ » "7y M Œ
Û 7Z ä A\ M X 5Hq
Z Œ6ŠZ•
ÛZ
à ᕆÏÖ] Øñ^–Ê Vh^jÒ (àߊÖ] ±Ê ° „Ú†jÖ] ä q†ìœ VMMT ÜÎ … & m‚vÖ]
( ±‰ †ÓÖ] èm• æ é†ÏfÖ] é …ç‰ Ø –Ê ±Ê ð^ q ^Ú Vh^e (A ² ] Ùç‰ …
( NNSKQ (p†fÓÖ] àߊÖ] ± Ê ± ñ^ŠßÖ] æ (NTSR VÜΆÖ] ( MQRKQ
Ü ×Ãi àÚ Ø –Ê Vh^e (è Ú‚ ÏÛÖ] (àߊÖ] ±Ê èq^Ú àe] æ ( TSPU VÜ Î†Ö]
( xnv’Ö] ±Ê è Ûmˆì àe] æ (NMS VÜΆÖ] ( STKM (äÛ× æ ᕆÏÖ]
VÜ Î†Ö] (PUUKQ (xnv’Ö] ± Ê á^fu àe] æ (MQLU VÜΆÖ] ( QKO
!NNLO VÜΆÖ] (NNUKN ( gnâ†jÖ] æ gnƆjÖ] ±Ê °…„ßÛÖ] æ (NMNR
www.MinhajBooks.com

 Å zgç ,
æ
ÚZ `u

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

 M OO 

        

¿L gÐ ƒ
 Ð pÒÆ /Ð ~ y Z A \ M Q X J7ä kZ å Šc
V #= :H n²ä kZ ?ì Šc
¼ N !V #} Z : c
â•
Û gzZ ñ Ñ p=k0
Æ

ÒgÎ N H : c
â•
Û ( Ð Ùp) ™Ít ä A\ M X ì Š c
{• ÒgÎgzZ {gÎ V #

÷Z » ( V-Hƒ
 ) y Z Â Y : c
â•
Û ä A \ M !V ; Y :H n² ?ì Šc
{•
 ä ~ !nÅ vZ !v Z wÎg c:Ñ1 ¿q
Z Ð ~ +idÆ y Z 6kZ Xì

7~ iúÐZ ( Ðzz Å ª
ZîÅ kZ ) ~ž -7{• {gÎ n kZ sÜ

Žž n kZ z™ ;g _7ÐZ gzZ ³y M Œ
Û : c
â•
Û ä A x™ Z Ñg—X Y|7
ƒ Zƒ Z½ ëhI!N~ Tì b§Å ” kZ wV Å kZ Ôñ7ÐZ Q ¼y M Œ
Û
;gÎ n ~J
 g zZ 5 -7y M Œ
Û ä TgzZ ƒ „g ’((Òp Å kZ gz Z
c
Š Ïì » kZ ™½ ëhI!N~ Tì ÏÅ ” kZ wV Å kZ ( Å: ]zˆ L )

ó Xó ƒ Š

    *  ”   *          !MMU

      .     $      *  A 
 $   $     $       
   *         % 
  
        
VrZ • D ™ e
Zzg Ð -Zz LZ ” ?Z {h
'0 vZ † ]| L L

gzZ HÝq D» kZ Ô J7y M Œ
Û ä T : c
â•
Û ä Ax™Z Ñg —ž c
â•
Ûä
VÜΆÖ] (SQRKM (Õ…‚jŠÛÖ] ± Ê ÜÒ^ vÖ] ä q†ìœ VMMU ÜÎ … &m‚vÖ]
!NNMM VÜ Î†Ö] (NOMKN (g nâ†jÖ] æ gnƆjÖ] ± Ê °…„ßÛÖ] æ (NLTR
www.MinhajBooks.com

 Åzgç ,
æ
Ú Z `u

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

        

 MO P 

`gÎ Ýzg Å T X Ç ñ Y c
z ` @
Z »g âyŠ Æ #
q
Ö ªÐZ Zƒ Zc ¿6kZ
ž Ð N Y ñz ( k]) õÑO7 ,Z zŠ à +-ZzÆ kZ gzZ σ b§Å Ýzg Å

zz ¾k]t …Ð , ™ n² {z  σ : 'Z'Æ 7 Å yZ Ì*Š ~g ‚
J 7y M Œ
Û äd
 }g vž n kZ :Ç ñ Y c
Š [ZŽ 7Z Â ?ì Š
c

ó Xó å H¿6kZ gzZ

*  *   A      ”   *  ! MNL
      *           $   
 *      *         $     *
        
 *
= ä Ax™Z Ñ g—ž c
â•
Û ìe
Zzg Ð ” g f1Z ]| L L

}g vt ÂßJe
M q
Z Å [Â Å \¬vZ ™ Y Ã ð ?G !g f 1Z }Z :c
â•
Û
;g ƒ ¿6[ !
kZ ßJ[!
Z » D¤
q
Z gzZ ì 4 Ð " 7iú] Îg Î n

i ú ( Ò) ]Îg g ZD
Ù q
Z n }g vt ÌÂ ( ì ]!
µ Z t) ƒ ;g ƒ : c
ƒ
ó Xó ì 4Ð

*  %    *  ”       ! MNM
àÚ Ø–Ê Vh^e (èÚ‚ ÏÛÖ] (àߊÖ] ± Ê èq^Ú àe] äq†ìœ VMNL ÜÎ… &m‚vÖ]
Œæ•†ËÖ] ±Ê ± Û× m‚Ö] æ (NMU VÜ Î†Ö] (SUKM (ä Û× æ ᕆÏÖ] Ü ×Ãi
æ gnƆjÖ] ± Ê °…„ßÛÖ] æ (TORN VÜΆÖ] (OOTKQ ( h^_ íÖ] …ç$ªÛe
±Ê ± Þ^ßÓÖ] æ ( NNMP VÜΆÖ] (NONKN (MMR VÜ Î†Ö] (QPKM (gnâ†jÖ]
!ST VÜΆÖ] (NUKM (èq^qˆÖ] |^f’Ú
www.MinhajBooks.com

 Å zgç ,
æ
ÚZ `u

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

com  Åzgç . iZz M Å äJ7gzZ " 7y M Œ Û Æ VÍß ~ Kä ” ¨ ¤ Ià Ax™Z Ñ g—{Š c iЃ  Ž ì vß {z t Ôƒ ug I 7Z : c â• Ûä ó Xó ¸  $     A      ”     !MNN            $               ä A vZ wÎg ž • D ™ e Zzg ” m‡z ! Z 0 Ä ]|L L : • ë Þ¬ X N 2gzZ Zˆ y M Œ Û Ž • { z vß +4 Ð ~ ? : c â• Û (NMPKS (¼‰æ¢ ] ÜrÃÛÖ] ± Ê ±Þ]†f_Ö] äq†ìœ VMNM ÜÎ… &m‚vÖ] …] ˆfÖ] å] æ… VÙ^ Îæ ( MRRKS ( ‚ñ] æˆÖ] ÄÛrÚ ± Ê ±Û%n`Ö]æ ( SOLT VÜΆÖ] !MLSKM (á^nfjÖ] ± Ê °æç ßÖ] æ Ü×Ãi àÚ Vh^ e (è Ú‚ÏÛÖ] ( àߊÖ] ±Ê èq^Ú àe] äq†ìœ V MNN Ü Î… &m‚vÖ] ±Ê ” o× à Øfßu àe ‚Ûuœæ ( NMO VÜΆÖ] ( SSKM (äÛ×Âæ á•†Ï Ö] (QNUKN (àߊÖ] ± Ê ±Ú…]‚Ö] æ (MOMS VÜΆÖ] (MQOKM (‚ߊÛÖ] !OLLSM VÜ Î†Ö] ( MONKR (Ìß’ÛÖ] ± Ê èfn• ± eœ àe]æ ( OOOU VÜΆÖ] (QL VÜΆÖ] ( MLPKM (‚à ‰ ‚ ßŠÚ ±Ê ±Î…æ‚Ö] †n%Ò àe] æ ( OLLSN !TMP VÜ Î†Ö] (MORKN (‚ߊÛÖ] ±Ê ±×Ãm çeœ æ www. æ Ú Z `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www. M OQ                        $  ” A     $ $ *             ! Z 0 Z]|ž• D™ e Zzg Ð -Zz LZ ïG E3Ò®0 Þ¬ ]| L L ” \ M  [.MinhajBooks.com .pdffactory.

æ ÚZ `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www.com .Z        $      ”   ! MNP ( OONN VÜΆÖ] (QNQ KN ( àߊÖ] ± Ê ±Ú…] ‚Ö] äq†ìœ VMNO ÜÎ… & m‚vÖ] Ü rà ÛÖ] ±Ê ± Þ] †f_Ö]æ ( STS VÜΆÖ] (NSNKM ( ‚âˆÖ] ±Ê Õ…^fÛÖ] àe] æ ( ORTKO ( Ìß’ÛÖ] ± Ê Ñ] ‡†Ö] ‚f æ (TRPN VÜ Î†Ö] (MNUKU (†nfÓÖ] ± Û%n`Ö]æ (S VÜ Î†Ö] (POKM (àߊÖ] ± Ê …ç’ßÚ àe] æ (QUUT VÜ Î†Ö] !MRPKS (‚ñ]æˆÖ] ÄÛrÚ ±Ê ( OONS VÜΆÖ] ( QNQKN (àߊÖ] ± Ê ±Ú…] ‚Ö] ä q†ìœ VMNP Ü Î… & m‚vÖ] !OMSOT VÜ Î†Ö] ( OMTKR ( Ìß’ÛÖ] ± Ê è fn• ±eœ àe] æ www.pdffactory.MinhajBooks. Z÷ ä ïEš{! ó Xó •    +     $     ”    ! MNO              *     +               $              vZ y M Œ Û t Gž ¸ D ™ c â• Û {z ì e Zzg Ð ” v Z†]| L L ó Xó Š ƒ ‚ ðZ ÐZ Š ƒ ï• á ~ y Zp.Š kZ Ž :ì y Zp.Š » \¬ z ug n v Z y M Œ Û 43X e ÐZ ì ‚ ó Xó ¼g z¢Ð kZ {zž õJ/G g ®  .Š » \¬ t : c â• Û ä \ M ì ~z% Ð „ ” \ M ~ e Zzg ~uzŠ q Z gzZ Å IÐ kZ ¿Ž Ð ~ ? : ì yZp.          MO R  ~g ‡}(Ð ƒ  t :c â• Û gzZ c è 6x£ ( dZ) = ™ ñB.com  Å zgç .

 M OS                 $       *           A                        *                    $      *    &  G ÔÎ zñxiÑ Ãy M Œ Û : c â• Û ä \ M ì ~z%Ð ” ª]| L L • `uÆ D( ~ kZ ) g zZ ì Õ§ âgzZ ì ( ú1 úÎ ) ûn Æ =t Xì 5Ð Ã ƒ  Ð g ±Z Æ Ç[ t gz Z Av Z wÎg ž ì ~z% Ð Š0 & ]|~ e Zzg q Z g zZ [ t ž @• `uÆ DgzZ Õ§ â ~ ( ˆ y M Œ Û [ ) kZ :c â• Ûä ó Xó áÅÃVߊ È g zZ V\ M S0 Z ª z$ Å ( VZuÆ Õ§ â) kZ $$            $* ”   . *   !MNQ          $   $         Ãy M Œ Û kZ :¸ D™ c â• Û { zž ì e Zzg Ð ” )âZ 1Z ]| L L gzZ {” p’ª ) zr ñƒ \ ( }uzŠ { z´Æ y M Œ Û ) t gzZ z™ J7 \¬vZ — " : X Og : ~žðŠ Ë»( ° Æ Ã ã • M {” sp ¿6kZ Q gzZ) Œ( b§hZ ) y M Œ Û ä T Ç }Š 7[ Z± ¦  Ù ÃwŠ kZ C X(H !OOMU VÜΆÖ] (QNPKN (àߊÖ] ± Ê ±Ú…]‚ Ö] äq†ìœ V MNQ ÜÎ… &m‚vÖ] www. æ Ú Z `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www.com  Åzgç .pdffactory.com .MinhajBooks.

com .          MO T    $   A     ”   *  ! MNR     $                       $   *         $  Ž : c â• Û ä Ax™Z Ñ g—ž • D ™ yÒ ” {k  Ù 1Z ]| L L C  @ Yƒ ï• á ~ ypgzZ “  ÍÆ kZ y M Œ Û Âì Fy M Œ Û ~ ã ZŽ K Z ¿ ‚f Æ kZ) y M Œ Û { z² ì F~ / ( ¢ ª) ~(à kZ ¿Ž gzZ ì zŠ n Æ kZ  7@ k hgÐZ ¿{ z pì @ Y òÐ ( zz Å 9J(Ð ó Xó ì ` Z ( QQO (OOLKN (á^Ûm ¦] g Õ ± Ê ±Ï`nfÖ] äq†ìœ V MNR ÜÎ… & m‚vÖ] æ (UTU VÜΆÖ] (QPOKM ( p†Ç ’Ö] àߊÖ] ±Ê æ ( NRUR (MUQN VÜ Î†Ö] ( ROT !ROS VÜΆÖ] (OSP! OSOKM ( pF†fÓÖ] àߊÖ] oÖž Øì‚ÛÖ] ±Ê ! TRKN ( ð^ËíÖ] ÌŽÒ ±Ê ±Þç×rÃÖ]æ www.MinhajBooks. æ ÚZ `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www.com  Å zgç .pdffactory.

  %$   ûyÒ »'D ~œy M Œ Û ü      A     ^Û` ß ²] ± •… $   !MNS  $      +$                           Ax™ Z Ñ g—ž • D ™ e Zzg ^ Û`ß Â ² ] o • … k„0 v Z†]| L L 3: 1 CZ {zž ce ÐZ Â}™ ‚Å ˆ y WŒ Û Æ D% ¿Ž : c â• Û ä ó Xó á ¯ ~   $  A $  ^Û`ß ² ] ±• …  $    !MNT  $     +$    $         $  à ᕆÏÖ] †nŠËi Vh^jÒ (àߊÖ] ±Ê °„Ú†jÖ] äq†ìœ VMNS ÜÎ… & m‚vÖ] (MUUKQ (ä mœ †e ᕆÏÖ] †ŠËm °„ Ö] ±Ê ð^q^Ú Vh^e (A ² ] Ù牅 æ (TLTP VÜ Î†Ö] (OLKQ (p †fÓÖ] àߊÖ] ±Ê ± ñ^ŠßÖ] æ ( NUQL VÜΆÖ] àe] æ (NPNU (NLRU VÜΆÖ] (NOOKM (‚ߊÛÖ] ± Ê Ø fßu àe ‚Ûuœ gÕ ± Ê ±ÏãnfÖ] æ ( OLMLM VÜΆÖ] (MORKR (Ìß’ÛÖ] ± Ê èfn• ± eœ ! NNSRINNSQ VÜ Î†Ö] ( PNOKN (á^Ûm¦ ] à ᕆÏÖ] †nŠËi Vh^jÒ (àߊÖ] ±Ê °„Ú†jÖ] äq†ìœ VMNT ÜÎ… & m‚vÖ] (ä mœ †e ᕆÏÖ] †ŠËm °„Ö] ±Ê ð^q^Ú Vh^e (A ² ] Ù牅 f (p†fÓÖ] àߊÖ] ±Ê ±ñ^ŠßÖ] æ (NUQN !NUQM VÜ Î†Ö] (NLL!MUUKQ www.MinhajBooks.com  Å zgç .com .pdffactory. æ ÚZ `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www.

com  Å zgç .         M PL   $    + $  +                   A                       **      +      ä Ax™ Z Ñ g —ž • D™ e Zzg ^ Û`ß ² ] o •… k„ 0Z ]| L L »» TÆ kZ ñZÎ â Ôzg e ñƒ D™yÒ g uÐ ðÃÐ s§~÷ :c â• Û Œ~ 3:1 CZžce ÐZ J0 ! ^Ñ6í™ú1 y Y ä TèYì D óXó á ¯ ~ 3:1 CZ Ì{ z ÂÅ‚Ð ñZg KZ ~ yWŒ Û ä ¿TgzZ wÎgž • D™ e Zzg ” vZ †0 [+ ]|~ e Zzg gzZ q Z ƒ Ì9{ zp¤ Z  ¹¼ Ð s§KZ ~ ˆ y WŒ Û ä T : c â• Û ä A vZ ó Xó Å tä kZ ÌQ     *  $ A % $     ” *   !MNU VÜ Î†Ö] (ULKO ( ‚ߊÛÖ] ±Ê ±×à m çeœ æ ( TLTR!TLTQ VÜΆÖ] ( OMKQ ± Ê æ (QMLM VÜΆÖ] (NLTKQ (¼‰ æ¢] Ü rÃÛÖ] ±Ê ± Þ] †f_ Ö] æ (MQNL ( á^Ûm¦ ] gà • ±Ê ± ÏãnfÖ] æ ( MRSN VÜΆÖ] (MROKN ( †nfÓÖ] ÜrÃÛÖ] !NNSS VÜ Î†Ö] ( PNOKN Vh^e ( |^ jjʦ] Vh^jÒ (àߊÖ] ±Ê ±ñ^ŠßÖ] ä q†ìœ VMNU ÜÎ … & m‚vÖ] ( OPRKM (p†fÓÖ] àߊÖ] ±Ê æ ( MLML VÜ Î†Ö] (MSSKN ( èm ¤] ‚m •†i ( NMPNQ VÜ Î†Ö] ( MQRKQ ( ‚ߊÛÖ] ± Ê Øfßu àe ‚Ûuœ æ (MLTO VÜ Î†Ö] !OPSKM ( …^$¤] ±Þ^ÃÚ |†• ± Ê ° æ^v_Ö]æ www.MinhajBooks.pdffactory. æ ÚZ `u f PDF created with pdfFactory Pro trial version www.com .

com .com  Å zgç . M PM          *  $      $          [     ]   n Æ iú ä A x™ Z Ñ g—ž • D™ yÒ ” g f 1Z ]| L L ðñƒ D ™ ( ]zˆg ! g ! Å)e  M „q Z à A \Wž J  VŒ c â• Û xª * $       $    ü : ¶t e  M {z X ˆƒ • }È ( „ ) }¾ { z Â}Š [Z± 7Z ¤ Z ( !vZ }Z ) L L : û     ó Xó ì ÑZz Õ¨ ¸ Z(„ ÂG Â}Š j7Z ¤ Z gzZ .MinhajBooks.*     $ * ”        !MOL   * $      &         $                              I \ EE : ¹ 7Z ä úB q Z ž H y Ò ä ” Š& 0 vZ† ]|L L ä ” Š&0 vZ† ]|  X Vƒ k7~ «g q Z Ã × ( {gÎ )~ ¼ G Ô• D Yñ7Ä b§Tƒ _7~¢ ~¢ b§kZ ( ? ) : c â• Û æ àm†Ê^ŠÛÖ] é¡‘ Vh^jÒ (xnv’Ö] ± Ê Ü×ŠÚ ä q†ìœ VMOL ÜÎ… &m‚vÖ] (膊Ö] ±Ê ½]†Ê¦] çaæ „ù`Ö] h^ßjq] æ éð] †Ï Ö] Øni†i Vh^e (^→ΠVÜ Î†Ö] (OTLKM (‚ߊÛÖ] ±Ê Øfßu àe ‚Ûuœ æ ( TNN VÜΆÖ] (QROKM o×Ãm çeœ æ ( QOT VÜΆÖ] ( NRUKM (xnv’Ö] ± Ê èÛmˆì àe] æ ( ORLS (†nfÓÖ] ÜrÃÛÖ] ± Ê ± Þ] †f_ Ö]æ (NN VÜΆÖ] (MPN KU ( ‚ߊÛÖ] ± Ê VÜ Î†Ö] (OURKN ( á^Ûm ¦] gÕ ± Ê ±Ï `nfÖ]æ ( UTQS VÜ Î†Ö] (OLKML !NMSS www.pdffactory. æ ÚZ `u f PDF created with pdfFactory Pro trial version www.

pdffactory.  $  Ù  *        Ù                      ZŠ Z iú]Zg q Z ä A vZ wÎg ž • D ™ yÒ ” g f1Z ]| L L  M ÏZ A\ M X ˆƒ ðž J e VŒ ìg Dâ • Û ]zˆe M „ q Z g zZ ðâ• Û    $   : ì t e  M {z Xì g D â• Û Š@z qÃg B‚ Æ  $    {z  }Š [Z± 7Z ¤ Z ( !v Z }Z ) L L ûæ    *  ÑZz Õ¨  ¸ Z(„  G  }Š j7Z ¤ Z gzZ • }È ( „ ) }¾ ó Xó ì VÜΆÖ] ( MPUKQ (‚ߊÛÖ] ± Ê Øfßu àe ‚Ûuœ äq†ìœ V MOM ÜÎ … & m‚vÖ] (OMSRS VÜΆÖ] (ONOKR ( Ìß’ÛÖ] ±Ê èfn• ± eœ àe] æ (NMORR gÕ ±Ê æ (PPUO VÜ Î†Ö] ( MOKO (p †fÓÖ] àߊÖ] ±Ê ±Ï`nfÖ]æ !NLOT VÜ Î†Ö] (OQUKN (á^Ûm¦ ] www. æ ÚZ `u f PDF created with pdfFactory Pro trial version www.         M PN  ( !Åg Šcp ) X @ FZ 7n Ð Œ Æ y Q y M Œ Û 1 • _7y M Œ Û vß ó Xó ì êŠ œ„ A ñ Yƒ ¢ z tZg ~ r ⊠z wŠ Z  ˆy MŒ Û $    *  A   $   ”   *   !MOM     $                * *  $  [    ]   *  $         * $     .com .com  Å zgç .          * $.MinhajBooks.

        $  $            * $  $  $    $  $                $   $        * þ*  $ *      $       $   $    *     $ $       [     ]    *  $        ]|Ýí.MinhajBooks.pdffactory.com  Å zgç .ÅZ x Z ä VrZž ì e Zzg Ð ” @0Z D]|L L Ž ~žg I ]§ Å A vZ wÎg ä \ M ž H n²Ð^ ` ß ²] o • … iœÈ ¬ • D ™ y Ò ~zZg X •C = ~ }g !Æ kZ @Š ]!ÁyZª Ð ƒ  » Ax™ Z Ñ g— ) ~ V Zg X : c â• Û Q •g lñ{k  Š¼ ^` ß Â ² ] o • … \ Mž !È ¬ }Z :c â• Û Ð í ä A \ M ] Zg q Z Ð ~ y Z å k0}÷ ( xª VÜ Î†Ö] ( OTRKN ( xnv’Ö] ± Ê á^fu àe] äq†ìœ V MON ÜÎ … &m‚vÖ] (NNQQ VÜ Î†Ö] (NPOKN (gnâ†jÖ] æ gnƆjÖ] ±Ê °…„ßÛÖ] æ ( RNL !O VÜΆÖ] (MOUKM (á«Û¿Ö] • …]ç Ú ± Ê ±Û%n`Ö] æ www. M PO          * ^`ß ²] ±• …    $* ”     !MON $    $    A    *   *      $   $ *       $       $  $     %   % .com . æ ÚZ `u f PDF created with pdfFactory Pro trial version www.    % .

         M PP  • Câ • Û ^ `ß ²] o •… \ M X Vz™]Š„ Å [g LZ ] Zg ` M ~ž zŠ hgµ Z = ÌÃq kZ gzZ Vƒ C™I à [Œ Û Æ \ M ~ nÅ Z} : H n² ä ~ ž Q ž • C™ y Ò ^ `ß ² ] o• … Ȭ ]| X ì I à \ M Ž Vƒ C™ I ^ ` ß ² ] o • … È ¬ ]|X ‰ ƒ }9 n Æ i úQ gzZ Hçz gzZ `Z A\ W ug IŠÍ Å A\ Mž J V Œ ìg D zg Ú AvZ wÎg ž • Câ• Û žJ  VŒ ìg D zg g zZ ìg â Û• p= A \ M ž • Câ • Û Q X ˆƒ F Ú A\ M ž • Câ• Û X ˆƒ F( Ð V ƒ² M ) ug I ShZŠ Å A\ M q: Z Åò iúÃ\ M ” w š ]|Q ˆƒ FÌ}iž J  VŒ ìg D zg • ìg zg \ M !v Z wÎg c:H n²  ¬Š D zg à A\ M gzZ ñ M ¶Š ‰ ØŠ ™ s ç {k Æ VÓ V‰Z Æ \ M ( ÂÐ ËÂÆ \ M ) èÑq ` M : c â• Û Q ?V´ : { È g Z ¦ ] ( » [g LZ ) ~ H :c â• Û ä A \ M X• gzZ J7ÐZ ä T ì ~Š! 'n Æ kZ X ì ðƒ wi* M q e Z 6í ]Zg   M { z) X H : „ z g ¨~ kZ  *   $     $ ü ( :ì t e ó Xó Å yÒ e  M åJ y M ä A \W' ~ ðÅ }ig zZ V â• M GL L   A       ^Û` ß ² ] ±• … $    !MOO  $                 +    $  $                 $  %    VÜΆÖ] (MPMKR ( Ìß’ÛÖ] ± Ê è fn• ± eœ àe] ä q†ìœ V MOO ÜÎ … &m‚vÖ] VÜΆÖ] (MOKO (p†fÓÖ] àߊÖ] ±Ê ² ] ‚f à±Ï`nfÖ] æ (OLMQT ±Ê ±Û×m‚ Ö] æ ( NLPN VÜΆÖ] ( ORLKN (á^Ûm ¦] gÕ ± Ê æ (PPUN ±Ê †n%Ò àe] æ ( TPOT VÜΆÖ] (ORMKQ ( h^_ íÖ] …ç$ ªÛe Œ 敆ËÖ] !POQKP ( Ün¿ÃÖ] ᕆÏÖ] †nŠËi www.com .MinhajBooks.pdffactory.com  Å zgç . æ ÚZ `u f PDF created with pdfFactory Pro trial version www.

MinhajBooks.com  Å zgç . æ ÚZ `u f PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory. [  ]   [   ]  VÜ Î†Ö] (NQRKN (Ìß’ÛÖ] ± Ê èfn• ±eœ àe] äq†ìœ VMOP ÜÎ… &m‚vÖ] !NLPM VÜ Î†Ö] ( ORLKN ( á^Ûm¦ ] gà • ±Ê ± Ï`nfÖ] æ ( TSOO VÜ Î†Ö] (NQRKN (Ìß’ÛÖ] ± Ê èfn• ±eœ àe] äq†ìœ VMOQ ÜÎ… &m‚vÖ] !OLMRL VÜ Î†Ö] ( MPMKR ( TSON www.com . M PQ                          %    * %  ä Av Z wÎg = ž • D™ e Zzg ^ Û` ß Â ² ] o • … k„ 0Z ]| L L [pà szwz p ÖZ gzZ ™IIà kZ Âð7y M Œ Û ?Z  !k„ 0Z }Z L L : c â• Û „ : g zZ z™ c Š 1: b§ Å ä1Æ gL ~Šg à kZ g zZ z™ J7Æ™ ãZz Æ kZ gzZ z™ H•Â6]¿ ÚÆ kZ z™ J7b§Å ðÍÄÐ ~¢ÐZ  ]gÎ ~y J M sÜ{ŠZg Z Ì» ËÐ ~ ?gzZ z™ c Š• wà Vߊ LZ )g f B‚Æ 'D g zZ „z g ¨Ã kZ É ñ Y ƒ y M Œ Û »¢ž ) ce * ƒ 7» î ó Xó ( z™ J 7    &   %     ”      !MOP           $                   Å Ä kZ à y M Œ Û kZ ž ì e Zzg Ð ” Š&0 v Z † ]|L L ] ¿ ÚÆ kZ Ôz1à kZ b§Å ä1Æ gL„ : gzZ ð7: Ð ~! b§ ó Xó zŠ • wÃVߊ LZ )g f Æ kZ gzZ z™•Â6  ** *   ”       $   !MOQ % *    .

         M PR        &   % *   * *  $  % *    û      ü Z÷— " ž • D ™ y Ò ” õŒ Û ª0 ·]| L L k Z ì F[8=  *™ „z g ¨~ y Zg zZ * ZC Ù Šg ! g ! à y Z gz Z -7û      ü gz Z ó Xó V zŠg Z ¦ ] Zg ñƒ _ 7Ð ~!g zZ ³Ãˆ y M Œ Û ~ žÐ   ^` ß ²] ± •…  *          $   !MOR  [   ] $          $  . æ ÚZ `u f PDF created with pdfFactory Pro trial version www.z Q Ô Å ~g7 ]gz¢KZ ä ~ gzZ Š ` g Zi! ó Xó ‰„g ™ ¬Š gzZ „g ZC Ù Š Ãe  M kZ ( J  ÌZ ) VÜ Î†Ö] (NQKN (Ìß’ÛÖ] ±Ê èfn• ± eœ àe] äq†ìœ V MOR ÜÎ… & m‚vÖ] ± Ï`nfÖ]æ (PLPT VÜ Î†Ö] (PQMKN (Ìß’ÛÖ] ±Ê Ñ] ‡†Ö] ‚f æ (RLOS ( ‚âˆÖ] ± Ê Ü‘^ ±eœ àe] æ (NLUN VÜ Î†Ö] ( OSQKN (á^Ûm¦ ] gÕ ±Ê ! TUKM (á^nfjÖ] ± Ê °æçßÖ]æ ( MRPKM www.pdffactory.MinhajBooks.z ) : ÔŠ ñ wî6í ¿t » y Z : X 'Y C™ ¬Š (B‚ ) {z ( ¬ Š H  ) N ß ~ Ð V .com .com  Å zgç .z ~ ž • D ™ ~ ( Ð V.XE yÒ \ MX ‰„g | 7ó Xó 1 X Ð [ Z± Æ ê § * …gzZ c Š â• Û yˆ Z 6ë gzZ 'Y CZC Ù zŠ à e  M kZ ^ ` ß ²] o • … \ M  Š ƒ Z9 V .    $                $     %                        ^` ß ²] ± •…  Ö } # Å ^ `ß ²] o • … Y • R ]|~ž • D ™ yÒ {Ú0 Š „]|L L ä vZ :L L $         $   : e  M t { zg zZ Zƒ ¢q ~ E 9 -O.

      $   *   $    $      ]             $              [  = ä òŠ M q Z Ð ~l IZž • D™ y Ò ” tzä]|L L Z { z ì ¬Š 7Z ä ~ ž ì û% z x £ » ~g ZŠ ±ð¸ }g vt : ¹ q Ô CYƒ ðž å d Œ Û c ˆƒ ðž J  VŒ ñƒ } 9 ( n Æ ]Š „) ]Zg  * :( ¶t e  M {z) X D zg gzZ D™Š@z qÃg Ô_ 7e M q Z Ð vZ [  {z   $        $  *  $     $    ¾ V× Z'ä VM vß {z H L L ó óû          g zZ ñ Ñ y ZZ Ž Ð . M PS              $  *      ”    !MOS *  * * $    *    $     * *       Ù       . Š ™# â Å VÍß y Q 7Z ëž • D™ y át • ¿g t ) òúŠ Ž X ñ Yƒ 'Z']ñÅ y Z gzZ Ï0 i Å yQ ( ž ) ìg D™ wq Z ( O± ó Xó ì Z'e .• ìg ™ ( g é¨E        ”       !MOT  $  %*    Ù       * ”    '  *    $         VÜΆÖ] (QLKN (†nfÓÖ] ÜrÃÛÖ] ±Ê ±Þ]†f_Ö] äq†ìœ V MOS ÜÎ… &m‚vÖ] ±Ê ‚ÃrÖ] àe] æ (UP VÜΆÖ] (OMKM (‚âˆÖ] ± Ê Õ…^fÛÖ] àe] æ (MNQL !SOTKM (éçË’Ö] éçË‘ ±Ê °‡çrÖ] àe] æ (MML VÜΆÖ] (OOKM (‚ߊÛÖ] !NLPQ VÜΆÖ] (ORMKN (á^Ûm¦] gÕ ±Ê ±Ï`nfÖ] äq†ìœ VMOT ÜÎ… &m‚vÖ] www. æ ÚZ `u f PDF created with pdfFactory Pro trial version www.com  Å zgç .MinhajBooks.com .pdffactory.

pdffactory.Zz LZ äÂŽ zŠ¸~ }g ! Æ q kZ = ]‚ » \ M ž ¹gzZ ñ M k0 Æ”" U 0h i ]|{ zž ì ~Š ¸t ä ä ” \ M ?ì wì H ~ }g ! Æ ( ä™ » ) " 7u 0y M Œ Û ~ yŠ {Šc i -7y M Œ Û ~ V ⊠ä c~ { â ñŠ M = G 1ì YZ  *™ (Z : c â• Û •~ : : c â• Û gzZ Hw ZÎ ( ¸ ) ä VrZ ÌÐ í gzZ ì [8gzZ { h I VÜ Î†Ö] ( ORLKN ( á^Ûm ¦] gà • ± Ê ±Ï`nfÖ] äq†ìœ V MOU ÜÎ… & m‚vÖ ] !NLPO www.g    $   *     $* ”        !MOU $ *   þ $      ^Û `ß Â ä ×Ö] ± •… $  ”       * $* * $     *    *                          *  $  % *  *     **  **         *  $ *      ·gzZ ~ž • D ™ yÒ { z ì e Zzg Ð ” G0 ¼ ]|L L :¹gzZ c š à òŠ M q Z ä ¼ 0Z · :¸ ñƒ Æ ^Û` ß Â ä× Ö] o• … yx 0 ¼ 0 VrZ = : ¹ä òŠ M ì ”Ð . æ ÚZ `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www.         M PT      0 v Z †]| ä òŠ M ž • D ™ y Ò ” x Z— 0 ç •i!]|L L vZ  Z  : c â• Û ä ” \ M  N â• Û ¤z ðà = ž H n²Ð ”Š& Z t èY ™zás§kZ à ® q  • KZ  ó ó !ß Zz y ZZ } Z L L• y â• Û t » ug n Y H y Ò ÃÑ.com .com  Å zgç .MinhajBooks.Z Ë ( ~ kZ) c ì „g Y Å ¤z N Å Tì ð> +Z ó Xó ì * ™[ AZ N Ð Tì .

com .     $               Ð òŠ M ËÐ ~ ŠÑz Z Å b ! Z 0Z Ô¢ 0 <Z †]|L L ä kZ  å .pdffactory. æ ÚZ `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www. M PU         Å u 0 y MŒ Û ) ~ :c â• Û ä” " U0 h iQ ÔVƒ HÃ ä™ ( (Z Ì) Ð %OD @ ƒ { Ç M 6( iñg z g u Z Z Æ ) kZ gzZ Vƒ @ ™ æE ~ kZ ( ñ ƒ D ™ ] Y ZŒ Û ó Xó Vƒ  *                !MPL   *       .com  Å zgç .g |7Šƒ {gÎ~² ð M ]gúq Z k0 }÷ž • D™ e Zzg { â b ~ â Y ¢ !nÅ Z} !ƒ _ 7Šƒ {gÎ b§kZ ? !Ý°Z†1Z } Z : ¹ ÌZ ~ ( ¯ J  ! Æ Ýz Å iñg z g u Z Z Æ kZ ) gzZ Vƒ ~ ]g ÎkZ Ð ó Xó ðƒ 7rg à Р"7Æ kZ $      *    ”   !MPM             * $     ä Tž • D ™ y Ò {z ì e Zzg ƒ ¯% Ð ” yç ]|L L n Æ kZ  H: „z g ¨~ yZ gzZ X]zˆ ]cM ~y M Å y Z/w M {gÎ ó Xó ð C Æ ™g Ñg ! kŠ ] ! t 6VèZ KZ ä VrZ X ì ~Š! ' VÜ Î†Ö] (ORMKN (á^Ûm ¦] g Õ ± Ê ±Ï`nfÖ] äq†ìœ VMPL ÜÎ … &m‚vÖ] (PSO VÜΆÖ] (MUNKO (éç Ë’Ö] é çË‘ ±Ê ° ‡ç rÖ] àe] æ ( NLPR !MLMU VÜΆÖ] (PPLKP (NPOKN (gnâ†jÖ]æ gnƆjÖ] ±Ê ° …„ßÛÖ] ä q†ìœ VMPM ÜÎ … &m‚vÖ] !NNQR VÜΆÖ] www.* *  * $          * $          .MinhajBooks.

æ ÚZ `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www.MinhajBooks.com  Å zgç .  *    ûy Ò » 䙿6] â© RÆ œy M Œ Û ü    $ * A    $   ”    ! MPN                 $         $     Ð ë ä A x™ Z Ñ g—ž • D ™ e Zzg ” fv ]| L L *™ y M Œ Û gzZ ˆ ð â• Û wi*~µ Å Vߊ Æ VÍß Ð y• M â Z : c â• Û yÒ ó Xó -<  g zZ J 7*™y M Œ Û ä VrZ ÎX Zƒ wi*     A  $     $ ”    !MPO   $         $   %      Ý^’j¦] Vh^jÒ (xnv’Ö] oÊ p…^ífÖ] äq†ìœ VMPN ÜÎ… & m‚vÖ] (NRQQKR (A ² ] Ù牅 àߊe ð] ‚jΟ] Vh^e (èߊÖ]æ h^jÓÖ^e èÞ^Ú¢] ÄÊ… Vh^e ( á^Ûm ¦] Vh^jÒ ( xnv’Ö] o Ê Ü×ŠÚ æ (RTPT VÜ Î†Ö] (MNRKM (hç×ÏÖ] o× àjËÖ] š†Â æ ( hç ×ÏÖ] ˜Ãe àÚ á^Ûm¦ ]æ (A ²] Ùç‰ … à àjËÖ] Vh^jÒ ( àߊÖ] o Ê p„Ú†jÖ] æ (MPO VÜΆÖ] Øfßu àe ‚Ûuœ æ ( NMSU VÜΆÖ] (PSPKP (è Þ^Ú¢] ÄÊ… o Ê ð^q^Ú Vh^e !NOOLO VÜ Î†Ö] (OTOKQ (‚ߊÛÖ] oÊ à oãßÖ] Vh^e ( …‚ ÏÖ] Vh^jÒ (^› çÛÖ] o Ê ÔÖ^Ú ä q†ìœ VMPO ÜÎ… & m‚vÖ] (Õ…‚jŠÛÖ] oÊ ÜÒ ^vÖ] æ (MQUP VÜΆÖ] (TUUKN(…‚ÏÖ^e ÙçÏÖ] VÜΆÖ] (OOMKNP(‚nãÛjÖ] o Ê †fÖ] ‚f àe] æ ( OMU VÜ Î†Ö] (M SNKM !QLKM ( ¼‰]æ îm …^i oÊ o_ ‰] çÖ] æ (MNT www.pdffactory.com .

 M QM                   ä A x™ Z Ñ g—ž â¸7Zž • D ™ e Zzg ” ´ â x âZL L {e Z L ÂÐ Åg óå 7Z ¤ Z Vƒ @ Y } hg.g Y }hgÚ +Z ó Xó <  Å wÎgÆ kZgzZ [  ÅvZ ª    A     ”       !MPQ ( OMT VÜΆÖ] (MSMKM (Õ…‚jŠÛÖ] oÊ ÜÒ ^vÖ] äq†ìœ V MPP ÜÎ… & m‚vÖ ] æ (NNTKM (• ^Ïj¦] ±Êæ ( MMPKML (p†fÓÖ] àߊÖ] oÊ o Ï`nfÖ]æ æ g nƆjÖ] oÊ p…„ßÛÖ] æ (RT VÜΆÖ] (NRKM (è ߊÖ] oÊ p‡æ†ÛÖ] æ (NMKM (è ßrÖ] |^jËÚ oÊ o ›çnŠÖ] æ (RR VÜΆÖ] (PMKM ( gnâ†jÖ] ( Õç ×ÛÖ] æ ÜÚ¢] îm …^i o Ê p †f_ Ö] æ (NPOKR (Ý^Óu¢ ] oÊ Ýˆu àe] !MLKR (è mçfßÖ] é†nŠÖ] oÊ Ý^Žâ àe] æ ( NLRKN è e^v’Ö] Ø ñ^–Ê Vh^jÒ ( xnv’Ö] ± Ê Ü×ŠÚ ä q†ìœ VMPQ ÜÎ… & m‚vÖ ] ( NPLT VÜΆÖ] (MTSOKP (”gÖ^› oeœ àe ±× Øñ^–Ê àÚ Vh^e (' f Ø fßu àe ‚Ûuœ æ ( TMSQ VÜΆÖ] (QMKQ (p†fÓÖ] àߊÖ] ± Ê ± ñ^ŠßÖ]æ www. q zŠ k0}g v~ : c â• Û ó Xó <  Å ÑÆ k QgzZ [  Åv Z ªÐƒ :  $  A #  $  ^Û`ß ² ] o• …  $      !MPP         $  %      $          $  #      %           ä A x™Z Ñ g—ž ì ~z% Ð ^ Û` ß ²] o• … k„0 v Z†]|L L y xgŠ }g v~ G !Íß }Z: c â• Û g zZ H [æ Ð VÍß 6µñÆ qZŠßZ Á Ð ƒ 7{ e Z L ÂÐ Åg óåÐ ï¢ÐZ ?¤ Z Vƒ . æ Ú Z `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www.com .pdffactory.com  Åzgç .MinhajBooks.

          $    $                      %           $                            $             $     Ù          Ax™Z Ñ g—yŠ q Zž • D™ e Zzg ” ¶g Z 0 h  i ]| L L E 9N ë ê & ñƒ } 96[Ñ@kZ yxgŠ Æl zÜæ a Æ ¶Š[ … Y ™ hg .MinhajBooks.pdffactory.com  Å zgç .q xzŠ ~ ?~ : c â• Û ˆ Æ Yzz £Å \¬vZ ä A\ M • Å \¬v Z X ìg âz e Z@ ~ Tì [ Š\¬vZ «Ð ~ y Z ÔVƒ . æ ÚZ `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www.         M QN           $     &            $          $  $      $        %   .g (OOMR VÜΆÖ] (QNPKN (àߊÖ] ±Ê ± Ú…] ‚Ö]æ (ORRKP (‚ߊÛÖ] ± Ê ±Ê ‚nÛu àe‚fÂæ (NOQS VÜ Î†Ö] (RNKP (xnv’Ö] ±Ê è Ûm ˆì àe]æ (MPTKN p†fÓÖ] àߊÖ] ±Ê ±ÏãnfÖ] æ (NRQ VÜΆÖ] (MMPKM (‚ߊÛÖ] ±Ê ± Þ] †f_ Ö] æ (MOMKML ( MOLMS VÜΆÖ] (OLKS (NRSU VÜΆÖ] ±Ê oñ^ÓÖ¡Ö] æ (NLNT ( NLNR VÜΆÖ] (MTO! MTNKQ (†nfÓÖ] Ü rà ÛÖ] !TT VÜ Î†Ö] (SUKM (è ߊÖ] Ø âœ • ^Ïjž www.com .

q xzŠ ~ ?~ !’ : c â• Û ä A\ M ž ì ~ e Zzg q Z Ç }™ q nZ Å kZ Ž ì Ïg Åv ZŽÔì [  ÅÙ vZ q Z ÔVƒ .com .MinhajBooks. æ Ú Z `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com  Åzgç . M QO         ]â© Z Æ) vZ [ ä A\ M Q Ôßx åÐ ï¢ÐZ gzZ z™ ¿6[ IZ }÷ q ~uzŠ :c â• Û Q gzZ ðÑŠ (Fs§Å kZ gzZ Zg ¸Z ( 6ä™ ¿6  IZ LZ »~ ÔVƒ @ š Zge Ð v Z 0Æ š  IZ LZ »~ • š  ó Xó Vƒ @ Zg e Ð vZ 0Æ š  IZ LZ »~ Ô Vƒ @ Zg e Ð vZ 0Æ \¬vZ ( t) :ì †Ÿ Z » p ÖZ y Z ~ e Zzg g zZ q Z ~z% Ð „ y Z gzZ 1 x åÐ ï¢Ã [ kZ ä Tì g âgzZ e Z@ ~ Tì [  ŠX ǃ { Ze {z Zƒ gzŠ ™ hgà kZ Ž gzZ ǃ C c Z@ { z H¿6] â© ZÆ kZ e .g Y ™ hg ó Xó Ç ƒ 6„ e Z { z Ç }Š™uFÃkZ Ž gzZ ǃ C c Z@ { z e      ^Ûãß Â ² ] ± • …           !MPR  %      $        A   (g Î^ßÛÖ] Vh^jÒ (àߊÖ] ±Ê ° „Ú†jÖ] äq†ìœ VMPSóMPR Ü Î… & m‚vÖ] (RROKQ ( A ±fßÖ] kne Ø✠gÎ^ßÚ Vh^e (A ² ] ٠牅 à (QU( NR(MP(MSKO (‚ߊÛÖ] ±Ê Øfßu àe ‚Ûuœæ (OSTT VÜΆÖ] VÜΆÖ] (MTMKQ (MMQST (MMNNS (MMMMU (MMMPS VÜΆÖ] (MLNS ( MLNM VÜ Î†Ö] ( NUSKN ( ‚ߊÛÖ] ± Ê o ×Ãmç eœ æ (NMRMT (OMRSU VÜ Î†Ö] (OLUKR (Ìß’ÛÖ] ±Ê èfn• ± eœ àe] æ (MMPL Ü rÃÛÖ] ±Êæ (OPOU VÜΆÖ] (OSPKO (¼‰æ¢ ] ÜrÃÛÖ] ±Ê ± Þ]†f_Ö]æ VÜΆÖ] ( RQKO (†nfÓÖ] ÜrÃÛÖ] ±Êæ (ORO VÜ Î†Ö] (NNRKM (†nÇ’Ö] àe]æ (NSMM VÜ Î†Ö] ( OUSKM ( ‚ߊÛÖ] ±Ê ‚ÃrÖ] àe]æ (NRSU !NRST Œæ• †ËÖ] ±Ê ± Û×m‚Ö]æ (SQO VÜΆÖ] (OQMKN (è ߊÖ] ±Ê Ü ‘^ ± eœ !MUP VÜ Î†Ö] ( RRKM (h^_ íÖ] …ç$ ªÛe www.

com  Å zgç .MinhajBooks.g Y } hg .pdffactory. æ ÚZ `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www. q zŠ +Z ~ ?~ : c â• Û ä Av Z wÎgž • D ™ Z Ð ~ y Z X Ѓ : { Ze ¦ q  Ù ˆ }÷  3g óå Ð ï¢7Z ä C b§Å Ïg ðƒ SÈ J  }iÐ y • M [ Š\¬vZ Xì ~(Ð ~uzŠ t žJ  VŒ Ð Vƒ : Z] ¦ C Ù VâzŠt gzZ • š  I Z ª ]‹ ~÷gzZ ì y Z ?ˆ }÷ž ì t 9 Š [Z XÐ N M 6W à ¸j k0}÷N Z V âzŠ ó Xó ƒ D™ u| HB‚Æ V âzŠ    A $  ”        ! MPS         Ù  $       $  $        *    $            $   $    $     : c â• Û ä Ax™ Z Ñ g—ž ì ~z%Ð ” ~g} G1Z ]|L L }÷ ~uzŠ g zZ [  Š\¬vZ q Z Vƒ .q zŠ ~ ?~ G ª ) ì b§Å Ïg ðƒ SÈ J y • M Ð }i [  Š\¬vZ² Ô š  IZ ª ] ‹ ~÷gz Z ( ì = g f » äà J  V zÈ Æ kZ ]â ©Z Æ \¬v Z Z] ¦ ÙC tž ì c C = ì ûgzZ "ž Ž ä \¬vZ gzZ • š  I Z }÷ www.com .         M QP    $                      $   $  $          *            Zzg V âzŠ ” ¶g Z 0 h e i ]| (” " U1Z 0 Ô ]| L L ?¤ Zž Vƒ .g hg.

q +Z y xgŠ }g vä ~ !Íß} Z : c â• Û ä A\ M ž ‹ ä ~ ¬ Š gzZ [ Šv Z {z XÐ ƒ : {Ze ¦  Ù ÂÐ Åg } ñ 7Z ?¤ C Z ž • ~hg ó Xó • š  I Z }÷ *    A       ”  *      !MPU à gÎ^ßÛÖ] Vh^jÒ (àߊÖ] ± Ê ° „Ú†jÖ] äq†ìœ VMPT ÜÎ … & m‚vÖ ] VÜ Î†Ö] ( RRNKQ (A ± fßÖ] kne Ø✠gÎ^ßÚ Vh^e ( A ²] Ùç ‰… Ü nÓvÖ]æ (NRTL VÜ Î†Ö] ( RRKO (†nfÓÖ] ÜrÃÛÖ] ± Ê ± Þ] †f_ Ö] æ (OSTR !NQTKM (Ùç ‘¢ ] • …] çÞ ±Ê ° „Ú†jÖ] à ᕆÏÖ] Øñ^–Ê h^jÒ ( àߊÖ] o Ê p„Ú†jÖ] ä q†ìœ VMPU ÜÎ… & m‚vÖ ] VÜ Î†Ö] (MSMKQ (ᕆÏÖ] p…^Î Ø –Ê oÊ ð^q ^Ú h^e ( A ²] Ùç‰ … ᕆÏÖ] Ü ×Ãi àÚ Ø –Ê h^e (è Ú‚ÏÛÖ] (àߊÖ] o Ê è q^ Ú àe] æ (NULQ ( ONUKN (á^Ûm¦] gà • oÊ o ÏãnfÖ]æ (NMR VÜ Î†Ö] (STKM ( äÛù×Âæ !NRUM (MUPS VÜΆÖ] (QQN www.pdffactory. æ Ú Z `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www.com  Åzgç . M QQ         ž ì t 9 Š [Z XÐ N M 6nj k0}÷ V âzŠž J  V Œ Ð Vƒ : ó Xó ƒ D ™u| HÐ V âzŠ y Z ?ˆ }÷  A     ^Ûãß Â ² ] ±• …         !MPT  %*þ            $     %               $                Ñ— ä ~ ž • D™ e Zzg ^Û`ß ²] o •… vZ† 0  'Y ]| L L ñƒ ï Š [6Y Z]ï zZ KZ yŠ Æ †²6µñÆ qZŠß Z Á à Ax™ Z .MinhajBooks.com .

com  Å zgç .pdffactory.com .Z kŠ Æ yZ0 {Æ kZ gzZ Ç }Š ó Xó σ _ƒ Z  Zz c izŠ a Æ X Ç }™         ”    *    ! MQL           $    A                             $                   $         *      $            $             *      $  $   %      $     à ᕆÏÖ] Ø ñ^–Ê Vh^jÒ (àߊÖ] ±Ê ° „Ú†jÖ] ä q†ìœ VMQL ÜÎ … &m‚vÖ] (NULR VÜΆÖ] (MSNKQ (ᕆÏÖ] Ø–Ê ±Ê ð^q ^Ú Vh^e A ²] Ùç‰ … ±Ê èfn• ±eœ àe]æ ( OOOM VÜΆÖ] (QNRKN (àߊÖ] ±Ê ±Ú…]‚Ö]æ !OLLLS VÜΆÖ] (MNQKR (Ìß’ÛÖ] www.MinhajBooks.         M QR  $    *   $   $ *       $      %  *     $         ä Ax™Z Ñ g—ž • D ™ e Zzg ” ¨ ¤ ! Z 0 Z]|L L g zZ w 'à q {Š™w 'Å kZ Ô1 ™ ¡ ÐZ gzZ J7œyWŒ Û ä ¿T :c â• Û ™ 4ZŠ ~ ¼  ÐZ Ð zz Å ( y M Œ Û Dz ] PŒ Û ) kZ \¬vZ Ô ŒxZwà xZw wJ lg \ Å kZ ( Ì) ~ hÆ ŠZ• Û Z . æ ÚZ `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www.

 M QS          [   ] $   %                                            : c â• Û ä ” \ M ž Å yÒ e Zzg Ð ” Z]|ä gúZ _g q L L ~ Ç ƒ BŽq Z d k !ƒg { Ç M : c â• Û ä A x™ Z Ñ g—ž ‹ ä ~ Å v Z : c â• Û ä A\ M ?ì i§ H » ƒ X Ð kZ !v Z wÎg c : H n²ä C™ê Ž ì ¬y xgŠ }g vt • .pdffactory.MinhajBooks.¸Åˆ g zZ ¬ Ð ?~ kZ Ô[  X Ç } Š ™Š ! 'z { nÐZ \¬vZ Ô ZhgÐZ ä ¿u T Ôì 7t Zè t Ôì ™ ( ï• á ~ VÍß ) { e Z Ð Z \¬vZ ÔÅ lˆe Z@ gzZ } ZÎÆ kZ ä T ]÷Zp Â: & ì ž¹ZÜgzZ g7½Ð ÕÔì Ïg o¢Å v Zt Ç } Š 7§ Ð kZ Y f X • Cƒ ûÒ$ i 3! i Ð kZ „ : gzZ • C™ Jd 7 » ( L ) iñg z g ZuZ Æ kZ Ô@ ƒ 7 * Z6ÌÐ äC ÙZ Š g !g !Ô Dƒ Ž ì ‹ y MŒ Û Ðq Z ä ë GL L : ¹•Â š ™ ÍÐ Z ä ] » X Dƒ .com  Åzgç .com . æ Ú Z `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www._Æ kZ ä T ó Xó • ñ M á y ZZ 6kZ ë Î Ôì @ 3Š { Zg Å e Z@ kZ ä T Ô Š H « [Z Nz` Z ÐZ H¿6kZ ä TÔ ¹ s ä kZ Å ] ! žoZÜÐZ ~Š ]úŠ s§Å kZ ä TÔ H s»Z ä kZ HêB‚Æ ó Xó ˆ ~Š e Z@ Å   A     ”       !MQM VÜΆÖ] (SQSKM (Õ…‚ jŠÛÖ] ± Ê Ü Ò^vÖ] äq†ìœ V MQM ÜÎ … &m‚vÖ] (á^Ûm¦] gÕ ±Ê æ ( UKML ( p†fÓÖ] àߊÖ] ±Ê ± Ï`nfÖ]æ (NLTS (NNQKNL (†nfÓÖ] Ü rÃÛÖ] ±Ê ± Þ] †f_ Ö] æ (NPST VÜΆÖ] (PTQKN !MRUKM (‚ñ]æˆÖ] ÄÛrÚ ±Ê ±Û%n`Ö] æ (QNQ VÜΆÖ] www.

 $ *           .com  Å zgç .pdffactory.com . æ ÚZ `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www.               $     *      .                  G : c â• Û ä Ax™Z Ñ g —ž ì e Zzg Ð ” g ( 0 ÿ¨š!]|L L g zZ Ô âY x ZwÃx ZwÆ kZ gzZ õw 'à w'Æ kZ z™¿6( x© ZÆ ) y M Œ Û g zZ vZ ÐZ ƒ`6?q Ž gzZ z™: g ïZ » ¬ÌËÆ kZ gzZ z™ ~zc Å kZ »{z ž @ƒ N ß s§Å yZ Vƒ ( Yf gzZ y Zxg Z0 ZZ) %ÑZ ßzZ Ž ˆ }÷ g zZ Åg y ZZ Ì6gZ g zZ g1 i Ô]Zg  ( à 㕠M ¹! ) gz Z N C ( { Zg 9) ’ e ム6( y Z • xE ) !²z Wz Ž ~ kZ gzZ y M Œ Û lz» {Š c i ~g v vZ (y M Œ Û t) gzZ X σ w=®  Ë kZ gzZ ì ÑZz ä™ ®  Ët ( èY ) Æ kZ gzZ @ ™ 7~zc Å x© Z Æ kZ Ž Ç }™ {“ » ðñ ïÈ kZ Ð \¬ ƒ g â m{ q Z yŠ Æ # Ö ª »e  MC Ù ( Å kZ) !’X Ï ñ Y Å & ¤ Å { “ Å 7 .ñ ]|= gzZ ðƒ « {• {gÎ = 6gî Æ Ã « gzZ Ç www.      %           %$     $    $         $       $                   .MinhajBooks.         M QT              % *       * .

com  Åzgç ._Æ è ÐZ ä TgzZ Ç ñ Yá ~ ¼ ó Xó Ç ñ Y á ™7 . s§Å 3Ð Z VÜ Î†Ö] ( OOMKM ( xnv’Ö] ±Ê á^fu àe] äq†ìœ VMQN ÜÎ… & m‚vÖ ] æ (MLPQL VÜΆÖ] (MUTKML (†nfÓÖ] ÜrÃÛÖ] ± Ê ± Þ] †f_Ö] æ (MNP ( OLLQP !OLLQN VÜΆÖ] (MOM!MOLKR (Ìß’ÛÖ] ± Ê èfn• ±eœ àe] ± Ê ± Û×m ‚Ö] æ (NLML VÜΆÖ] (OQMKN ( á^Ûm ¦] gÕ ± Ê ±Ï`nfÖ] æ ± Ê °…„ßÛÖ] æ (PRSQ VÜΆÖ] (NNUKO (h^_íÖ] …ç$ ªÛe Œæ• †ËÖ] • …]çÚ ± Ê ± Û%n`Ö] æ (NMUP VÜΆÖ] (NNSKN ( gnâ†jÖ] æ gnƆjÖ] !MRPKS (‚ ñ] æˆÖ] Ä ÛrÚ ± Ê æ ( MSUO VÜΆÖ] (PPOKM ( á«Û¿Ö] www.MinhajBooks.com .pdffactory. M QU         gzZ   6 ~ i¸ M Æ V ÂgÎ X) ¯Zî Ô© ( {gÎ) Ð ~ V À( Å ]Zg Â) V ÂgÎ y Z ª ) Ž ( ì   ~ i¸ M Æ V Âg Î X) çZjgzZ g zZ ì   6 y Z ~ <Ñ kZ Ìx © Z Æ ]Zg  c• Ì~ ]Zg  }p z x© Z Æ ó Xó ì BÐ n Æ l²=Bà {gÎgzZ ( ñƒ ï• á ~ KÆ VÂgÎ   $       A $   ”    !MQN        $   *    $                   $   A\ M ž • D ™ e Zzg Ð A x™ Z Ñ g—”  'Y ]|L L (y M Œ Û t) g zZ ì w=®  Ë Å kZ ì ÑZz ä™ ®  Ë œy M Œ Û :c â• Ûä kZ gzZ @ ™ 7~zc Å x© Z Æ kZ Ž Ç }™ {“ » ðñ ÒÈ kZ Ð \¬v Z „ Zâz%ZzZ Æ kZ ª) c ¯ ÉZg CZ ÐZ ä TX Ï ñY Å & ¤ Å { “Æ t c Š wZ e 1 :  ÐZt ( H¿. æ Ú Z `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www.

Zz LZ ” f ç 0 ™]| L L à \! V â Æ kZ H Ì¿6kZ gzZ J7u 0 yMŒ Û ä T : c â• Û ä A x™ Z @ ƒ k 0 }g v ( ~ *Š kZ ) {z¤ Zž Ç ñY c z ` @(Z q Z yŠ Æ # Ö ª {Š c i Ð Ýzg Å `gÎáZz ¿ ~ VzyÆ VÍß ~ *Š kZ Ýzg Å kZ  ª ) ?H¿6kZ Šp ä T ì wì H Zg v~ }g ! Æ kZ ÂX Cƒ @ }Y [p „ \¬vZ Âx £ CZ » kZ gzZ Ç ñ Y c z ` @Âà \ ! V â Æ kZ ó Xó ( ì   A  $     $   ”       ! MQP ±Ê Vh^e ( é¡’Ö] Vh^jÒ (àߊÖ] ± Ê • æ]• çeœ äq†ìœ VMQO ÜÎ… &m‚vÖ] ±Ê Ø fßu àe ‚Ûuœ æ (MPQO VÜΆÖ] (SLKN ( ᕆÏÖ] éœ †Î h] ç$ æ (NLTQ VÜ Î†Ö] ( SQRKM (Õ…‚jŠÛÖ] ±Ê Ü Ò^vÖ] æ ( PPLKO (‚ߊÛÖ] gÕ ±Ê ± Ï`nfÖ] æ ( MPUO VÜΆÖ] (RQKO ( ‚ߊÛÖ] ±Ê ±×Ãm çeœ (gnâ†jÖ] æ gnƆjÖ] ± Ê ° …„ßÛÖ] æ (MUPT VÜΆÖ] (ONUKN (á^Ûm ¦] !NMUR VÜΆÖ] (NNTKN xm†• oeœ à xnv’Ö] ±Ê á^fu àe] äq†ìœ V MQP ÜÎ… &m‚vÖ] (OPRKT ( ‚ߊÛÖ] ± Ê …]ˆfÖ] æ (MNN VÜΆÖ] (ONUKM (”± Â]ˆíÖ] VÜ Î†Ö] (MNQKR ( Ìß’ÛÖ] ± Ê è fn• ± eœ àe] æ (OPNM VVÜΆÖ] f (MQOU VÜΆÖ] (MNRKN ( †nfÓÖ] Ü rà ÛÖ] ±Ê ± Þ] †f_ Ö] æ ( OLLLR www.pdffactory. æ ÚZ `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www.MinhajBooks.com  Å zgç .         M RL   $ * *  ”         ! MQO       .com .         *   A        %       $     *                $  %          Ñ g—ž • D™ e Zzg Ð .

æ Ú Z `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www.com  Åzgç . }g v{g ) u Z zŠ gzZ ì ~ B.com .pdffactory. Æ {e Z ÌL ?ˆ Æ kZ „ : gzZ Ѓ 7uh ÌL ? ( ~³Æ kZ ) ó Xó Ѓ  *          $     $* ”  *   !MQQ ( OQN (ONTKN ( á^Ûm ¦] gÕ ± Ê ±Ï`nfÖ] æ ( PUM VÜΆÖ] ( MTTKNN ( h^_ íÖ] …ç$ ^Ûe Œæ •†ËÖ] ± Ê ± Û× m‚Ö]æ (NLMO (MUPN VÜ Î†Ö] !OROKML ( ‚ñ] æˆÖ] ÄÛrÚ ± Ê ±Û%n`Ö]æ ( TUU VÜ Î†Ö] ( NOQKM ( OONT VÜΆÖ] (NQRKN (àߊÖ] ± Ê ± Ú…] ‚Ö] ä q†ìœ VMQQ ÜÎ… & m‚vÖ ] …ç’ßÚ àe] æ (OLLMP VÜ Î†Ö] ( MNRKR ( Ìß’ÛÖ] ±Ê è fn• ±eœ àe] æ ( OQPKN (á^Ûm ¦] gÕ ±Ê ± Ï`nfÖ]æ ( T VÜΆÖ] (PUKM (àߊÖ] ±Ê !NLNO VÜ Î†Ö] www.MinhajBooks. M RM         *         $   *    *   *            $ *     $  $   *          $    *   %                                           ! B9Eëž • D ™ y Ò ” ê ™‹ 0 ¦ ]| L L Ñ g—6x£ Æ îªE ž ï Š 7„ZÍ Å ]! kZ ? H : c â• Û ä A\ M :¸B‚Æ A x™ Z wÎg » vZ ~ž t gzZ ì 7q Ñ ðà » kZ gzZ ì uZz vZ 17Šq ðà !vZ wÎg cÔ7VY Ô H n² ä ë ?ì Ð s§ Å v Z y M Œ Û ž t g zZ Vƒ vZ {g ) q Z » kZ ì y M Œ Û t — " Ôƒ ~Ÿp »Î :c â• Û ä A\ M Åg ™ xå Ð ï¢Ã kZ : Ô~B.

 $        ”       ! MQR     * A   *                     +   $          [    ]           $  *       $  *          %             Å A x™ Z Ñ g— ) ž Å e Zzg Ð ” Z ]| ä _g q L L (OOON VÜ Î†Ö] (QNSKN (àߊÖ] ± Ê ± Ú…] ‚Ö] äq†ìœ VMQR ÜÎ… &m‚vÖ] !OLLLS VÜΆÖ] (MNQKR (Ìß’ÛÖ] ± Ê èfn• ± eœ àe] æ www.         M RN    $                          $   $     $$      $       %    $    $               g • a }g vy M ÛŒt — " ž • D™ y Ò ” Ïñ1Z ]| L L g zZ q nZ Å y M Œ Û kZ ( Z®) X ì ŠŽñÆ9 • Û g• g zZ Ôg âg• Ô™f g• Ô[Z N ì @ ™ ~zc Å y M Œ Û kZ ¿Ž : ñ Y {g :ú }g vy M ÛŒt gzZ z™ ~zc ñ Y {g ú Æ T y M Œ Û gzZ ì  @Y V~ ]¸ ! Ƽ  )g f Æ kZ {z ó Xó ì ê Š N ~ 3Q gzZ ì © V Z ~ V¿KZ à kZ $ .pdffactory.MinhajBooks.com  Å zgç . æ ÚZ `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www.com .

 M RO         V Uâ i M ˆ Æ \ M # Ö Z Å \ M — " !v Z wÎg c :Š H n² ( ~ # Ö }  Ð A\ M cÔ Y7 Šp ä ” \ M ž • D ™ y Ò ” \ M Ô Ïƒ 2 ~ ä A \ M ?Ç ñ Y • ù Ð ( V KgzZ V Uâ i M ) y Z ž Š H Äc gŠ Ð ú „ : g zZ Ð t ‚ Â: Æ T) )g f Æ [  kZ Å \¬ vZ : c â• Û {Š™ wi* Ð s§Å [g ñ ƒ K p°gzZ áZz Õt gzZ ì Y M ë! ä \¬vZ à kZ  „e e Z@ Ð =g f gzZ Ë {z´Æ kZ ä ËTgzZ ( ì Ë { z´ Æ y M Œ Û kZ gzZ à e# Ö Ó ä yZx'Y ËÌZ  gzZ c Š™ { Ze g âÔœ™f ( y M Œ Û ) t X Ç }Š™ uh à kZ \¬vZ  HgŠ ™ê Ð Ú gz Z ó Xó ì žoZÜgzZ Ž      A    ”     !MQS *                 $ *               *   $     .        % *   *             *                     '   $ • D™ e Zzg Ð Ax™Z Ñ g—” Š&0 ( v Z† ) ]| L L 1ˆÅ wi* 6sw q Z Ð { iZzgŠ q Z [ 㠕 M « : c â• Û ä A\ Mž ¬Ô ÑZz ä™Òt ì Š Zg @ Z B‚ Æ szw ]‚ Ð VziZzgŠ ] ‚ y M Œ Û VÍß ) gzZ Ô ( ÑZz ]c M ) /?gzZ œÔ( ÑZz ä™ y Ò Ã ) x ZwgzZ w' Ô ÑZz ¶Š VÜΆÖ] (SOUKM ( Õ…‚jŠÛÖ] ±Ê Ü Ò^vÖ] äq†ìœ VMQS ÜÎ … &m‚vÖ] !NLOM www.com .MinhajBooks. æ Ú Z `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com  Åzgç .

com  Å zgç .MinhajBooks.com .pdffactory.         M RP  g zZ âY w'à w'Æ kZ : ì Š H wi* B‚ Æ VßV ( àZz äŒÃ ug Ð kZ ì Š »zg »Ð q T)g f Æ kZ gzZ õxZwà xZwÆ kZ g zZ z™ ¿6( ]cM ) œÅ kZ gzZ zñ ]‡Ð VßV {Š™ yÒ Å kZ gzZ ƒ Y Zg ‚ » }g ‚t ñ Ñ yZ Z 6kZ ëž ¼t gzZ Åg y ZZ 6( ]cM ) /? Å kZ ó Xó ì Ð s§Åv Z      $  *    ^Û` ß ²] ± •… $   ! MQT Ù  $ *             $    [    ]    %   þ     $                         k7y M Œ Û ¿Žž • D™ y Ò ^ Û`ß Â ² ] o •… k„ 0 vZ†]| L L Ð „e Z à kZ \¬v Z Âì @ ™ ÌqnZ Å y Z• ( x ©Z ) ~ kZ ¼Ž g zZ ì a kZt gzZ Ç áX ÌÐ [  z [ˆ Jà kZ izg Æ # Ö ªgzZ ì © X @ ƒ {Ze {z : Âì @ ™ ~zc Å e Z@ ~÷¿Ž :L L :c â• Û ä \¬vZž ì ó Xó h$ „ :g zZ ì VÜ Î†Ö] ( PMOKN (Õ…‚jŠÛÖ] ±Ê ÜÒ ^vÖ] ä q†ìœ V MQT ÜÎ… &m‚vÖ] (NUUQQ VÜΆÖ] ( MNLKR (Ìß’ÛÖ] ±Ê èfn• ±eœ àe] æ (OP OT ±Ê ±f› †ÏÖ] æ ( NLNU VÜ Î†Ö] (OQRKN (á^Ûm¦] gÕ ± Ê ± Ï`nfÖ]æ !NNQKMR (á^nfÖ] ÄÚ^q ± Ê ° †f_Ö]æ (UKM (ᕆÏÖ] Ý^Óu¢ Ä Ú^rÖ] www. æ ÚZ `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www.

pdffactory.         û yÒ » w”Æ • 'z Y Ë Ð œyWŒ Ûü       A $ $ $ *  ^`ß ²] ±• …    ! MQU  $   *    $        $           $ %  *       *      $                n% kZ LZ A vZ wÎg ž • Câ• Û y Ò ^ `ß Â ²] o • … Ȭ ]|L L Ô¸ D ™ HxŠ 6 zZ LZ ™| 7]Z f ðš! Zƒ w™z » A\Wg0 Z Æ T ~ '! • gzZ ¶C™ HxŠ 6A\ W™|7'gÎ ¸ ~  ˆƒ {Šc i1Z  Vh^e ( g_Ö] Vh^jÒ (xnv’Ö] ± Ê ° …^ ífÖ] äq†ìœ VMQU ÜÎ … & m‚vÖ] ± Ê Vh^e ± Ê æ (QPLO VÜΆÖ] (NMRQKQ (l]ƒ çÃÛÖ]æ ᕆÏÖ^ e o ΆÖ] ( xnv’Ö] ±Ê Ü׊Úæ ( QPMU VÜΆÖ] (NMSLKQ (Ø q†Ö] ±Î†i éœ †ÛÖ] àe] æ ( NMUN VÜΆÖ] (MSNOKP (˜m †ÛÖ] ènÎ… Vh^e (Ý¡ŠÖ] Vh^jÒ ( ä•] †Ê oÖž pæœ ] ƒž äe ç‚m ^Ú Vh^e (g_ Ö] Vh^jÒ (àߊÖ] ±Ê èq^Ú ( NQQKP (p†fÓÖ] àߊÖ] ±Ê ± ñ^ŠßÖ] æ (OTSQ VÜΆÖ] ( MNSQKN àe ‚Ûuœ æ (MRTS VÜ Î†Ö] (UPNKN (ª› çÛÖ] ±Ê ÔÖ^Ú æ (SLTR VÜ Î†Ö] àe] æ ( NROLR (NPUSM (NPTSQ VÜΆÖ] (MMPKR (‚ߊÛÖ] ± Ê Ø fßu ± Ê ‚nÛu àe ‚f æ (NURO VÜ Î†Ö] (NOLKS (xnv’Ö] ± Ê á^fu !MPSP VÜ Î†Ö] ( PNUKM ( ‚ߊÛÖ] www.com .com  Å zgç .MinhajBooks. æ ÚZ `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www.

}÷~ ( ᕆÏÖ] Ø ñ^–Ê Vh^jÒ (xnv’Ö] ±Ê ° …^ífÖ] äq†ìœ VMRL ÜÎ… & m‚vÖ] ( xnv’Ö] ± Ê Ü ×ŠÚ æ ( PSNT VÜΆÖ] ( MUMRKP (l]ƒ çÃÛÖ] Ø–Ê Vh^e ( MSNOKP (&ËßÖ] æ l] ƒçà ÛÖ^e ˜m †ÛÖ] ènÎ… Vh^e (Ý¡ŠÖ] Vh^jÒ ( oΆÖ] ÌnÒ Vh^e (g_Ö] Vh^jÒ (àߊÖ] ±Ê •æ] • ç eœ æ ( NMUN VÜ Î†Ö] Vh^e (g_Ö] Vh^jÒ ( àߊÖ] ± Ê è q^Ú àe] æ ( OULN VÜ Î†Ö] ( MQKP àߊÖ] ± Ê ±ñ^ŠßÖ] æ ( OQNU VÜΆÖ] (MMRRKN ( ènΆÖ] ±Ê & ËßÖ] !MLTPS VÜ Î†Ö] ( NQLKR ( p†fÓÖ] www.com  Åzgç . æ Ú Z `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www.          MR R  ~ X '™ ¢ Z A\ W 6kŠZ „  Š ( CZ ) » A\ W ¯  !Æ äƒ ?¸ D ™ H b§ ¾xŠ \Wž Y7 Ð ~C Ù i ( [Þ 0Z â â) ä ( Ã) ó Xó D™ 1¢6}n LZ 7Z ™g â 7 Y 6Vð.MinhajBooks. LZ ™| 7'g Î : c â• Û     A      ^` ß ² ] ± •…     !MRL   $      $       *  *    *  $*    *   *                       IZ Æ A vZ wÎg Z  ž • C™ e Zzg ^ `ß ² ] o • … È ¬ ]|L L    *  ü g zZ û     *  ü A \W  @ ƒ g F ðà Р~ ~  ¸ 2 ~ w™z n% A \W Z  Ô D™ xŠ 6kZ ™ |7û$  B.pdffactory.com . Æ \WèY ÔC¢6A\ WÃB. Æ A\ Wg zZ C™ xŠ 6A\ W ó Xó • pÖ ZÆ  ~ e Zzg q Z gzZ ¶• '{ Šc iÐB.

 MR S 

       

 *  A      ^` ß ² ] ± • …    ! MRM
$    $   *        
$                  
  * * +    
    
_ LZ Z
 Av Z wÎg ž • C™ e
Zzg ^ ` ß Â ² ] o • … Ȭ ]|L L
E
KZ ™| 7ó k
ó ÜZ >gÎ L L gzZ ó óþÒ¨ÅZ >gÎL L Ô ó m
ó ÜZ ïgÎ L L Â D Y á p=6
íB; 6Ô Z ŸJ
V ˜ g zZ X 6g âZ {n LZ 7Z Q D ™xŠ 6V¿

g F Ax™Z Ñ g—Z
 : c
â•
Û ä ^ ` ß ²] o • … È ¬ ]|Ô D¢B; J
 V ;z
| 7]Zf ðš!) 6ŸLZ = ( ¯
 !Æ N
™: (Z Šp6¯ Å >
Ø Õ)  ñƒ
ó Xó c
â•
Û ¬» ä¢B; ( ™

A   

 * *   ”       ! MRN

         *   
Vh^e (g_Ö] Vh^jÒ (xnv’Ö] ± Ê ° …^ífÖ] äq†ìœ VMRM ÜÎ … &m‚vÖ]
(xnv’Ö] ±Ê á^fu àe] æ (QPMR VÜΆÖ] ( NMRUKQ (ènΆÖ] ±Ê &ËßÖ]
(MQPKR (‚ߊÛÖ] ±Ê Øfßu àe ‚Ûuœ æ ( QQPO VÜΆÖ] (OQNKMN
!NMOKO (Ù ç‘¢] …• ]çÞ ±Ê ° „Ú†jÖ] ÜnÓvÖ] æ ( NQNPU VÜΆÖ]
±Ê Vh^e (é¡ ’Ö] Vh^jÒ (àߊÖ] ± Ê • æ]• çeœ äq†ìœ V MRN ÜÎ… &m‚vÖ]
(p†fÓÖ] àߊÖ] ± Ê ± Ï`nfÖ] æ ( MPRO VÜΆÖ] (SOKN ( àni ƒçà ÛÖ]
VÜ Î†Ö] ( QMS ( QMMKN ( á^Ûm¦ ] gÕ ±Ê æ (OTQR VÜΆÖ] (NUPKN
VÜ Î†Ö] (NQMKN (gnâ†jÖ] æ gnƆjÖ] ± Ê °…„ßÛÖ] æ (NQSO ( NQRO
!NNTO
www.MinhajBooks.com

 Å zgç ,
æ
ÚZ `u

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

        

 MR T 

  $   *     *  $  A 
   %               $      $    
        $  

x£ ~ Z
 û% q
Z ž • D â•
Û yÒ ” % ¬ 0 µ ]| L L

! …7
e Zž å ;g ^ { Z_ Æ Ax™Z Ñ g—y xgŠ Æ Y Z1 Z gzZ   
    ü : Ax™ Z Ñ g— Â ÔZ=
Í M ä O g @{ Šc
i ¹ gzZ S0
M
D â•
Û gzZ Ñ ` â { C Å \¬v Z ™| 7û$     ü gzZ û 

ÑZz`â { C Ìðà : Ôùâ { C Åv Z )g f Æ V âzŠ yZ Ì? !µ}Z : D Y

~zZg gzZ X ( ì CY ~Š }Š { C ÐZžt 1 ) ‡â 7{ C Ð VÂgÎ éÅ y Z

B‚Æ ( ]zˆ Å VÂgÎ ) yZ Ã

Ax™Z Ñ g— ä ~ž • D ™ y Ò

ó Xó ì ‹ ñƒ D Z™ #
Ö âZ ( Ì )

    A     ”     !MRO

   A        
  *   
 & *                $ 
± Ê ^ `ß Â ² ] ± • … èŽñ^ à è q^ Ú àe] äq†ìœ VMRPóMRO ÜÎ… & m‚vÖ]
ènvÖ] ØjÎ ± Ê ð^q^Ú Vh^e (^`nÊ èߊÖ]æ é¡’Ö] èÚ^Ξ Vh^ jÒ ( àߊÖ]
± Ê èfn• ± eœ àe] æ (MNPR VÜ Î†Ö] (OUQKM (é¡ ’Ö] ± Ê h†ÏÃÖ]æ
(á^Ûm¦ ] gà • ± Ê ±Ï`nfÖ] æ (NOQQO VÜ Î†Ö] ( PPKQ ( Ìß’ÛÖ]
(UMKR (¼‰æ¢ ] ÜrÃÛÖ] ±Ê ± Þ] †f_ Ö] æ ( NQSQ VÜ Î†Ö] (QMTKN
± Ê ±Û×m‚Ö] æ (TOL VÜΆÖ] (TSKN (†nÇ ’Ö] ÜrÃÛÖ] ±Ê æ (QTUL VÜ Î†Ö]
± Ê ±Û%n`Ö]æ ( QPPN VÜΆÖ] (PRQKO (h^_íÖ] …ç$ªÛe Œæ•†ËÖ]
!àŠu å• ^߉ž VÙ^Îæ ( MMMKQ (‚ ñ] æˆÖ] Ä ÛrÚ
www.MinhajBooks.com

 Åzgç ,
æ
Ú Z `u

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

 MR U 

       

  %  $            $      $ 

 $               

                 
  
â•
Û ZŠZ iú AvZ wÎg ]Zg q
Z ž • D™ y Ò ” Z]| L L

ke ä –Ã

A\ M

 3g 6}i kŠZ „
 Š CZ ä A \ M ž ¸ ìg

iú A\ M Z
 Q Ô ÑZe g â Ð ug I mLZ ÐZ ä Av Z wÎg Ô 1
g zZ Ñ gzZ ~iú) Ô ~i ú {zž ƒ Ò Å \¬v Z 6– : c
â•
Û Â ñƒ rg à Ð

y Z Ôc
Zj#g zZ ã0
ä A \ M Q @M 7i!
Ð •e iq
Ð Z š ÌÃ ËÑ)

ä –Ð V ˜ c
Š™ q zÑ ÜZ e 6iZ kZ KZ Ã kZQ gzZ Hi~ @'q
Z Ã
xŠ ™|7&f ðš! A\ M 6iZ kZ gzZ Ñ ä¢ kŠZ „
 Š 6kZ gzZ å ‚e

ó Xó Ñ äâ•
Û

                 ! MRP
 .             $      

  *         *   
 $
Åe
Zzg Ð s` ä j0Zž ì ~ e
Zzg Å •gzZ ãZdL L
y Ò ÚZ sÜ) H 7™f » ¶Š g â Ö kZ »

A x™ Z Ñ g—ä VrZ gzZ

¶Z kZ ä A \ M Q gzZ c
Zj#gzZ ã0ä A x™ Z Ñ g — ( ž H

X D Y _7Ì ( 'gÎ ) t B‚ g zZ H qzÑ *
¢ kŠZ „
 Š CZ 6žg I
www.MinhajBooks.com

 Å zgç ,
æ
ÚZ `u

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

        

 MS L 

X û$      üg zZ û       ügzZ û     ü

     A     ”     !MRQ
  
                  
               
           

zŠ ? : c
â•
Û äAvZ wÎg ž • D ™ e
Zzg ” v Z† ]|L L

ó Xó ß~uzŠ gzZ y M Œ
Ûq
Z :zñ xiÑÃ Vƒ Ë

         ”       !MRR

         %        
         

N Ë zŠ ~ ˆ y M ÛŒž • D ™ y Ò ” Š&0 vZ† ]| L L

x ÓÅ V lˆ y M Œ
Û ì ßYË ~uzŠ g zZ ( Šp) y M Œ
Ûq
Z Ð ~ yZ X •

ó Xó ì Y ËaÆ V-g F xÓvŠ ßg zZì YËa Æ V-g F

A      

$ * ” *        !MRS

VÜΆÖ] (NNOKP (Õ…‚ jŠÛÖ] ± Ê Ü Ò^vÖ] äq†ìœ VMRQ Ü Î… &m ‚vÖ]
(NORTU VÜ Î†Ö] ( RLKQ ( Ìß’ÛÖ] ± Ê èfn• ±eœ àe] æ (SPOS
(NNNKU (†nfÓÖ] ÜrÃÛÖ] ±Ê ± Þ] †f_ Ö] æ (OLLMU VÜΆÖ] (MNRKR
!NQTM VÜΆÖ] (QMUKN (á^Ûm¦] gÕ ± Ê ±Ï`nfÖ] æ (ULSR VÜΆÖ]
!OPQKU (p †fÓÖ] àߊÖ] ± Ê ±Ï`nfÖ] äq†ìœ V MRR ÜÎ… &m ‚vÖ]
!NQTL VÜΆÖ] (QMUKN (á^Ûm¦] gÕ ±Ê ±Ï`nfÖ] äq†ìœ VMRS ÜÎ… &m‚vÖ]
www.MinhajBooks.com

 Åzgç ,
æ
Ú Z `u

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

MinhajBooks.q { z) • C™ »Ã •gzZ • C™†Ÿ Z ~ Cq gzZ • ó Xó |ŠzŠ gzZ ßÔ ]zˆ ň y M Œ Û Ô} izg !NQ SU V ÜΆ Ö] (QM TK N (á^Ûm¦ ] gÕ ±Ê ±Ï `n fÖ ] äq †ìœ VMR T ÜÎ… & m ‚vÖ] (h^_ íÖ] …ç$ ^Ûe Œ 敆ËÖ] ±Ê ±Û×m ‚Ö] ä q†ìœ V MRU ÜÎ… & m‚vÖ] !NUTL VÜ Î†Ö] (MUSKN www.com  Å zgç . q õ0ž • D™ e Zzg ” Z]| L L Ô u Zz ( : • t . æ ÚZ `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www.g NŠ ~ ª q „  gŠ à \ M ` M ó Xó ( ì Zƒ Ð • 'Å ÏZt ) ì Š J7              ”    ! MRU                       C™gzŠ ~g F Å % È .com . MS M                         G & Zz ]| L L Ñ g— ä ¿q Z ž • D™ yÒ ” ü©^Z 0 îÏI LZ : c â• Û ä A\ M ÂÅ e D Å 1 ~ Œ LZ ~ {Çg ! Å A x™ Z ó Xó ( Ïì g CY 1 Å Œ ) ß™ xiÑà ]zˆ ň y M Œ Û 6 zZ       $      ”      ! MRT                   $                              $         *  Æ !%Gž å @ Y ¹ž • D ™ yÒ ” s^0³]| L L { z g zZ Ôì @ ™ kC‘à Z ~ 1 KZ { z Âì @ Y J7ˆ y M Œ ÛZ d Œ Û E -G 47 ]|~ž • ë ~ž ¹ Ð y Z ä ~  Š n Æ ]Š È Å ” î*I ˆ yMŒ Û k0}÷ž ¹ ä VrZ  Vƒ .pdffactory.

æ ÚZ `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www.com  Å zgç .ñ 1Z ]|L L Å ]Z f kZ nX z™ .g D ‹ F  ÔD J 7_ 7ˆ y M Œ Û :c â• Û ä A\ M kZ t ~ äY òÐ ‚f !ì yY Å ( A ) · ~ ]g Šï Æ T ó Xó ƒ Zƒ JÈ Ð Ïg Ž ì ! { Šc i ÌÐ .%            $      ûy Ò »Ïz 6ä Y wÈ™|7œy M Œ Ûü     A $  ”     ! MSL      %  %     $    $          ž • D™ e Zzg Ð A x™Z Ñg— (” . zZ (á• †ÏÖ] Øñ^–Ê Vh^jÒ (xnv’Ö] ±Ê° …^ífÖ] äq†ìœ VMSL ÜÎ… &m‚vÖ] ±Ê Ü ×ŠÚæ (PSPR VÜΆÖ] (MUNMKP ( å‚a^à i æ ᕆÏÖ] …^ Ò„j‰] Vh^e æ ᕆÏÖ] ‚ãÃje †Ú¢ ] Vh^e ( ^→Πæ àm†Ê^ŠÛÖ] é¡‘ Vh^jÒ (xnv’Ö] ±Ê Øfßu àe ‚Ûuœæ (SUM VÜΆÖ] (QPQKM (]„ Ò èm • knŠÞ Ù çÎ èâ]†Ò VÜ Î†Ö] (MNOKR ( Ìß’ÛÖ] ±Ê èfn• ±eœ àe] æ (OUSKP (‚ߊÛÖ] (UTS VÜΆÖ] (QPOKM (p†Ç’Ö] àߊÖ] ±Ê ± ÏãnfÖ]æ ( NUUUN (NMLP VÜ Î†Ö] (ONNKN ( ¼‰ æ¢] ÜrÃÛÖ] ±Ê ” ‹ Þœ à ±Þ] †f_Ö] æ gÕ ±Ê ± ÏãnfÖ] æ (SOLQ VÜ Î†Ö] (NUMKMO (‚ߊÛÖ] ± Ê o×à mçeœ æ (gnâ†jÖ] æ gnƆjÖ] ± Ê ° …„ ßÛÖ]æ (MURM VÜΆÖ] ( OOOKN (á^Ûm ¦] !NNNU VÜΆÖ] (NORKN www.com .MinhajBooks.pdffactory.

g D ‹ F  È y M Œ Û ó Xó ì ! {Š c i ÌÐ Vzg âY ñ ƒ }È  $  A   $  ^Ûãß ² ] ±• …     !MSN (ᕆÏÖ] Øñ^–Ê Vh^jÒ (xnv’Ö] ±Ê °…^ífÖ] äq†ìœ VMSM ÜÎ … &m‚vÖ] Vh^e ±Êæ (PSPP VÜΆÖ] (MUNMKP (å‚ â^Ãiæ á•†Ï Ö] …^Ò „j‰] Vh^e VÜΆÖ] ( MUNOKP (] „Ò æ ] „Ò èm • knŠÞ VÙç Ïm Øâæ ᕆÏÖ] á^nŠÞ Vh^e ( ^→Îæ àm †Ê^ŠÛÖ] é ¡‘ Vh^jÒ (xnv’Ö] ± Ê Ü׊Úæ ( PSQN VÜΆÖ] (QPPKM ( ]„Ò èm • knŠÞ VÙçÎ è â]†Òæ ᕆÏÖ] ‚ ãÃje †Ú¢] Vh^e (A ²] Ùç ‰… à l]ð] †ÏÖ] h^jÒ (àߊÖ] ±Ê °„Ú†jÖ]æ (SUL àŠu &m‚u ]„â Vo Šn çeœ Ù^Îæ ( NUPN VÜΆÖ] (MUOKQ ( DMLE ±Ê ð^q^Ú ÄÚ^ q Vh^e (|^jjÊŸ] Vh^jÒ ( àߊÖ] ±Ê ±ñ^ŠßÖ] æ (xnv‘ (‚ߊÛÖ] ± Ê Øfßu àe ‚ Ûuœ æ ( UPO VÜΆÖ] ( MQPKN (ᕆÏÖ] VÜΆÖ] (OTKO ( xnv’Ö] ± Ê á^fu àe] æ (OURL VÜ Î†Ö] (PMSKM !SRM (ᕆÏÖ] Øñ^–Ê Vh^jÒ (xnv’Ö] ±Ê °…^ífÖ] äq†ìœ VMSN ÜÎ … &m‚vÖ] ±Ê Ü׊Úæ (PSPO VÜΆÖ] ( MUNLKP (å ‚â^Ãi æ ᕆÏÖ] …^Ò „j‰] Vh^e f ᕆÏÖ] ‚ãÃje †Ú¢] Vh^e (^→Îæ àm†Ê^ŠÛÖ] é¡‘ Vh^ jÒ xnv’Ö] www.MinhajBooks.com  Åzgç . æ Ú Z `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory. M SO                              *    A % $      ”     !MSM $                $          %           Z'¹ : c â• Û ä A x™ Z Ñg—ž ì e Zzg Ð ” vZ†]|L L XŠ c Š > ÐZÉ ( 7ÑÈ {z) Š wÈ e  M V# V #~ ž It » Ëì Ð Ïg { z ~ äY òÐ VlÆ VÍßèY z™ .com .

æ ÚZ `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www.MinhajBooks.        MSP        $               $                           $  ä Ax™Z Ñg—ž ì e Zzg Ð ^Ûãß Â ² ] o•… /0 vZ† ]|L L Æ.com  Å zgç .com . zZ ñƒ ñÈ Ð Ïg wV Å ( y M Œ Û ƒq ª) y M Œ Û r  ™ :c â• Û Ç } Š hgÐ Z ¤ Z g zZ ì Yuzg ÐQ Â} ™ ã ZôÅ kZ ¤ Zž ì ÏÅ ´ â Š c y MŒ Û ÐZ Â Ç ìg @J7k7y M Œ Û¤ Z y M Œ Û ƒq ª) Ç ñY v¸ {z  ó óX ( Ç ñ Y wÈ:g z Ç ìg y MŒ Û ïE L 8™ Z  :• G yÒ Z Zi p ÖZt ~ e Zzg q Z ä ›gzZ hg Òà Z  gzZ ì ‚ g Š c Âìg k7yŠ ]Zg Ð Zž ì Lg Î ~ Òà ó Xó ì@Y wÈy M Œ Û ÐZ Âì êŠ  A     ”        ! MSO VÜ Î†Ö] (QPOKM (^ãjnŠÞœ Ùç Î ‡]ç qæ ] „Ò èm • knŠÞ VÙçÎ èâ]†Òæ ±Ê ð^q^Ú ÄÚ^q Vh^e (|^jjʦ] Vh^jÒ (àߊÖ] ± Ê ±ñ^ŠßÖ] æ ( STU VÜ Î†Ö] (ONS KM (p†fÓÖ] àߊÖ] ±Êæ (UPN VÜ Î†Ö] (MQPKN (ᕆÏÖ] Øfßu àe ‚Ûuœ æ (PSP VÜΆÖ] (NLNKM (ª› çÛÖ] ±Ê ÔÖ^Úæ ( MLMP àe]æ (QUNO ( QOMQ ( PRRQ VÜ Î†Ö] (MMN( RP(MSKN ( ‚ߊÛÖ] ± Ê !SRQ VÜ Î†Ö] (PNKO (xnv’Ö] ±Ê á^fu à ᕆÏÖ] Ø ñ^–Ê Vh^jÒ (àߊÖ] ±Ê ° „Ú†jÖ] ä q†ìœ VMSO ÜÎ … &m‚vÖ] f ±Ê •æ] •ç eœ æ ( NUMR VÜ Î†Ö] (MSTKQ (DMUE Vh^e ( A ² ] Ùç‰ … www.pdffactory.

com .MinhajBooks. M SQ                                 $     $  $   $                       $    $       $   ä Ax™ Z Ñg —ž • D ™ e Zzg ” ´ â 0 ÷ Z ]|L L  –™ Z hà { zž J V Œ ‰ G 7[ ZNz` Z Æ # Ö Z ~÷t ‚}÷ : c â• Û Æ# Ö Z ~÷6ígzZ ( Š H7 Ì[ ZN » kZ ) ì mïÐ KòŠ M Ž Ì c ]gÎ ðà Šy M Œ Û ž ¬Š 7{k ðà Z(Ð kZ ä ~ ‰ G 7 { k  ó Xó c Š >ÐZ ä kZQ gzZ ˆ~Š ( = Š䙊 c ) ÃòŠ M Ëe  M ðà    A     ”       !MSP ( PRM VÜΆÖ] (MNRKM (‚ rŠÛÖ] ‹ßÒ ±Ê Vh^e é¡’Ö] Vh^jÒ ( àߊÖ] ± Ê Ñ ]‡†Ö] ‚fÂæ (MNUS VÜΆÖ] (NSMKN (xnv’Ö] ±Ê èÛmˆì àe]æ ( NQOKS ( ‚ߊÛÖ] ±Ê o×à m ç eœ æ (QUSS VÜ Î†Ö] ( ORMKO (Ìß’ÛÖ] VÜΆÖ] (OLTKR ( ¼‰ æ¢] ÜrÃÛÖ] ±Ê ± Þ] †f_ Ö] æ (PNRQ VÜ Î†Ö] ± Ê ±Ï ãnfÖ]æ ( QPS VÜΆÖ] (OOLKM ( †nÇ’Ö] ÜrÃÛÖ] ± Êæ (RPTU ( OOPKN ( á^Ûm¦ ] gà • ± Êæ (PMML VÜΆÖ] (PPLKN (p†fÓÖ] àߊÖ] VÜΆÖ] (MNNKM (gna†jÖ] æ g nƆjÖ] ± Ê °…„ßÛÖ]æ (MURR VÜ Î†Ö] !PNU Vh^e (é¡ ’Ö] Vh^jÒ (àߊÖ] ±Ê • æ]• çeœ ä q†ìœ VMSP ÜÎ… & m‚vÖ] ± Ú…]‚Ö]æ (MPSP VÜΆÖ] (SQKN ( änŠÞ Ü$ ᕆÏÖ] ÀËu àÛnÊ ‚m‚ŽjÖ] ( Ìß’ÛÖ] ±Ê è fn• ±eœ àe]æ ( OOPL (ÜΆÖ] (QNUKN (àߊÖ] ±Ê ( gnâ†jÖ]æ gnƆjÖ] ±Ê °…„ßÛÖ]æ (NUUUQ VÜΆÖ] ( MNPKR !NNNQ VÜ Î†Ö] ( NOPKN www.pdffactory.com  Åzgç . æ Ú Z `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www.

pdffactory.com .com  Å zgç . æ ÚZ `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www.MinhajBooks.        MSR   Ù  $    $               : c â• Û ä Ax™ Z Ñg—ž ì e Zzg Ð ” {Š„ 0 Ä ]|L L (N ~ wq kZ Ð \¬ vZ {z } Š äÕ£EÐZ Q á J -7œy M Œ Û ¿Ž ó Xó ǃ ~g ¤| hà ( ¸%) 6k Zž Ç }™ ]‡5  $ A     ”      ! MSQ   %  %      $   $                : c â• Û ä Ax™Z Ñg—ž • D ™ y Ò ” % ¬ 0 µ ]|L L [ ZN Ð ]zˆ kZ gzZ z™ H ]zˆ Å kZ B‚ Æ ã ÒZ lp gzZ ³y M Œ Û t —" !ì y Y ~÷~ ]gŠï Æ T nÅ ] Zf kZ gzZ z™ H Ýq @Y òÐ ~! { Šc i ÌÐ UgÐ V±g Æ V¡zZ ( Ð V l) y M Œ Û ó Xó ì          ”     ! MSR VÜ Î†Ö] (MTKQ (p†fÓÖ] àߊÖ] ±Ê ± ñ^ŠßÖ] äq†ìœ VMSQ ÜÎ… &m‚vÖ] (OOPT VÜ Î†Ö] (QOMKN ( àߊÖ] ±Ê ^ÊçÎçÚ ±Ú…]‚Ö] æ ( TLOP gÕ ± Êæ (UTT VÜΆÖ] (QPOKM (p †Ç’Ö] àߊÖ] ± Ê ± ÏãnfÖ]æ ! MURS VÜΆÖ] (OOQKN (á^Ûm ¦] (ᕆÏÖ] ‚â^ Ãi ± Ê Vh^e (àߊÖ] ±Ê ± Ú…]‚Ö] ä q†ìœ VMSR ÜÎ … &m‚vÖ] ! OOPM VÜΆÖ] (QOLKN www.

 M SS 

                         

                
 $             
         $     
  
¬ Ð äY ñV Z Ãu 0y M Œ
Û ž • D™ y Ò ” v Z†]| L L

Ð N Y a V Z Âzrt ž ¹ ä VÍß X z™ H ]zˆ Å kZ Ð ]Ò

c
â•
Û ä ” \ M ?• pô~ VlÆ VÍߎ Ç ƒ H » ( zr ) y Z p

ƒ à{ Ð y M Œ
Û kZ ‰
Ü z Æ ðvß { zž Ï }g ¦
+Z ]Zg q
Z 6yZ ž
g ÃZ gzZ '!àZz qY :â ig zZ Ð N Y wÈ Iæ  $     gzZ Ð N Y
ó Xó ǃ µ Zz [ Z± »v Z 6yZ Z
 ǃ ‰
Ü z { zt gzZ Ð }

www.MinhajBooks.com

 Åzgç ,
æ
Ú Z `u

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

      

ûêŠ 7œðà -7y M Œ
Û ÎyÒ » VÍß yQ ü
    ” '    ”     *  !MSS
   *      A  $ 

              * $   
Vh^e (‚nuçjÖ] Vh^jÒ (xnv’Ö] ± Ê ° …^ífÖ] äq†ìœ VMSS ÜÎ… &m‚vÖ]
(RUUQ VÜΆÖ] (NSLNKR ( änÖž |æ†Ö] æ èÓñ¡ÛÖ] t†Ãi Vo Ö^à i ² ] Ù çÎ
†‘†‘ xm†e ]çÓ×âªÊ • ^ ^Úœ æ VÙ² ] Ù çÎ Vh^e (ð^nfÞ¢] Vh^jÒ ± Ê æ
Vh^jÒ (xnv’Ö] ±Ê Ü×ŠÚ æ (OMRR VÜΆÖ] ( MNMUKO (è ni ^Â é ‚m‚•
çeœ æ (MLRP VÜΆÖ] (SPMKN ( Üãi^Ë‘ æ t…]çíÖ] †Òƒ Vh^e (é^Ò ˆÖ]
(NPOKP (t…] çíÖ] Ù^jÎ ± Ê Vh^e (èߊÖ] Vh^jÒ (àߊÖ] ± Ê • æ]•
†`• àÚ Vh^e (Ý‚Ö] Ü m†vi Vh^jÒ (àߊÖ] ± Ê ± ñ^ŠßÖ] æ (PSRP VÜΆÖ]
Vh^jÒ ± Ê æ (PMLM VÜ Î†Ö] (MMTKS (Œ ^ßÖ] ± Ê äÕæ Ü$ ä Ën‰
àߊÖ] ±Ê æ ( NQST VÜ Î†Ö] (TSKQ ( Üãeç ×Î èËÖ©ÛÖ] Vh^e (é^Ò ˆÖ]
t†íjŠÛÖ] ‚ߊÛÖ] ± Ê ÜnÃÞ çeœ æ ( MMNNM VÜΆÖ] (OQRKR (p†fÓÖ]
Øfßu àe ‚Ûuœ æ (NOSO VÜ Î†Ö] ( MNSKO ( Ü×ŠÚ Ý^Ú¦] xnv‘ o×Â
±Ê Ñ] ‡†Ö] ‚f æ (MMSMO (MMR RR VÜΆÖ] (SO (RTKO (‚ߊÛÖ] ± Ê
VÜΆÖ] (OOUKR (p†fÓÖ] àߊÖ] ±Ê ± Ï`nfÖ] æ (MQRKML (Ìß’ÛÖ]
(àߊÖ] h^jÒ ± Ê …ç ’ßÚ àe] æ (MNURN VÜΆÖ] (MTKS ( MNSNP
æ (SNKQ (ð^nÖæ¢] èn×u ±Ê Ü nÃÞ çeœ æ ( NULO VÜΆÖ] (OSOKN
Ý…^’Ö] ±Ê ènÛni àe] æ ( OPQKS (…^› æ¢] ØnÞ ±Ê ±Þ^Òç ŽÖ]
!MURKM(Ù ç׊ÛÖ]
www.MinhajBooks.com

 Å zgç ,
æ
ÚZ ` u

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

 M SU 

         

  $           * $        
*      *  $     * $ 
 .       *  $* *  $     
$ $     + $       
*  +        A% $  
    .     * +    
 *
    $ $         A% $  
  *   +   $  * +  A   
               *
$   * *        A$ $
             $  A% $   $
  $ $      $           
     $*  *   * *     *
         
~ èÐ ^ ä ” Z]|ž c
â•
Û ä ” ~g}
G1Z ]| L L

Û Z ÐZ ä A \ M Â 5~ #
Ö }
Å

Ax™Z Ñ g— *
Î ‚ Z hðZƒ 5

E
E
Ž Ô~%¬ X ´0¼Ô ~g Z‚
Û g$
0ÄgzZ å Š•
Ûq
Z » ÓWµ Ž ö ÐŒ38'q 0
# µ Ž Ô ð¤ ®Z h
-E
â•
Û „yxgŠ Æ V zg e y Z åÐ y é<XE

i gzZ å Ð [¯ µ

www.MinhajBooks.com

 Åzgç ,
æ
Ú Z `u

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

     

 M TL 

à Vzg ZŠuÆ ¦ ÿL X3Zž ¹ ä VrZ gz Z ðƒ WZg *
Ãg » Z gzZ ÷Œ
Û 6kZ X c
Š
;@Å y Z Â~ : c
â•
Û ä A\ M X • D ™ iZ0
Z Ã…gzZ • ïŠ wâ
ÔNƒ šŠ Ãg0
Z @ M Å T c
M ¿q
Z ~ Yz Z ÏZ X Vƒ @
™n Æ »

}Z : ¹ ä kZ gzZ å Zƒ ZrugzZ ñƒ áY wÇ ÔG
ShZŠ Ô ðƒ ~½Z ã%

ì yà ÑZz ä™
® ¤Z Å \¬vZ : c
â•
Û ä Ax™ Z Ñg —Ôzg e Ð v Z !·

?gzZ ì c
¯ }Z 6VßZz }i= ä kZ èÑq Vƒ @
™ ãâ•
Û *
Å kZ ~ ¤
Z
žâ ]iYZ Å ä™ OÐZ ä ¿q
Z Ð ~/ô Â ? … â 7}Z =

â•
Û I7Z ä Ax™ Z Ñ g— ¸ ” 6z 0 - { ]| {z ~ wì }÷

Ôz™ w°g zZ zg e Ð v Z ·} Z :¹ ä ¿kZL ž
L ì~e
Zzg Å h1Z g zZ) c
Š

7}Z = ?gzZ Vƒ g ZÈâ Z ~ V ; Æ VßZz y • M :c
â•
Û ä A vZ wÎg Â
^» yŠ¤
Å kZ ~ !v Z wÎg c
: H n² ä ” & œ –1 Z ]|  ?B
Å

A x™ Z Ñ g — Â Ô c
0ñƒ

_7iúÐZ Â ‰ {z Î ÔV ; : c
â•
Û ?VzŠ

 ( H 7On kZ) c
0_7iúÐZ ä ~ :H n²™ ƒ ¢q ~ #
Ö }

g— Â Š
` {z Z
 ?VzŠ ^ » yŠ¤
Å kZ ~ : H n² ä !ô}uzŠ Ë

³7y M Œ
Û vß { zž σ Za x¸+Z Ð ±Å ¿kZ :c
â•
Û ä Ax™Z Ñ

‰Ð N Y ò b§kZÐ xsZ {z Ô Ç} FZ 7n Ð ²Æ y Z pÐ
7Z ~¤
Z Ð , ™OÃV â ›™ hgà V26"
 {z Ôì @
Y òÐ g D¾

ó óX VzŠ ™O7Zgz¢ b§Å Š¬ x¸ ÂV ƒ 0

$    * *  $*        *  !MST
è e^jj‰ ] Vh^jÒ (xnv’Ö] ± Ê ° …^ífÖ] äq†ìœ VMST ÜÎ … &m‚vÖ]
‚ Ãe àm ‚v×ÛÖ] æ t…] çíÖ] ØjÎ Vh^e ( ÜãÖ^jÎ æ àm‚Þ^ÃÛÖ]æ àm‚i †ÛÖ]
f ( ᕆÏÖ] Øñ^–Ê ±Ê æ (RQON VÜΆÖ] (NQPLKR (Üãn× è rvÖ] èÚ^Ξ
www.MinhajBooks.com

 Å zgç ,
æ
ÚZ ` u

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

pdffactory.com .MinhajBooks. Z Ð . M TM               *     A$ $   * $     * ”    $ .       A$ $     $              $ $    $          *         G 1Z ]| V âzŠ ^Û` ß ² ] o• … g ( 0 Y« ]|g zZ•1Z ]| L L Ð AvZ wÎg ä \ W H : H n²g zZ ñƒ ¢q ~ # Ö } Å ” ~g}  ?ì Htgzwž x¥7=ž c â• Û ä VrZ  ?ì ‹¼ ~ }g ! Æ tgzw ¼Ð ~ # Ö Z kZž ì ‹ ñƒ D â Û•t à Ax™ Z Ñ g— ä ~ V.™ ]zˆÅ ˆ y WŒ Û { z ÔÐ âY Hà Vziú KZ ?~ «£Æ Vziú (MUNTKP (äe †íÊ æœ ä e Ø Ò^i æœ (ᕆÏÖ] éð]†Ïe pð]… àÚ Ü$ž Vh^e æ t…]ç íÖ] †Ò ƒ Vh^e (é^Ò ˆÖ] Vh^jÒ (xnv’Ö] ±Ê Ü ×ŠÚ æ (PSSM VÜΆÖ] (ᕆÏÖ] Vh^ jÒ (ª›ç ÛÖ] ±Ê ÔÖ^Ú æ (MLRP VÜ Î†Ö] ( SPOKN ( Üãi^Ë‘ àߊÖ] ±Ê ± ñ^ŠßÖ] æ ( PST VÜΆÖ] (NLPKM (ᕆÏÖ] ±Ê ð^q^Ú Vh^e (RLKO (‚ߊÛÖ] ± Ê Øfßu àe ‚Ûuœ æ (TLTU VÜΆÖ] (OMKO (p†fÓÖ] æ (RSOS VÜ Î†Ö] ( MONKMQ (xnv’Ö] ±Ê á^fu àe] æ (MMQUR VÜΆÖ] (Ìß’ÛÖ] ± Ê èfn• ±eœ àe ]æ QOKM (• ^fÃÖ] Ù^ÃÊœ Ð ×ì ± Ê °…^ífÖ] VÜΆÖ] ( POLKN (‚ߊÛÖ] ±Ê o ×Ãm çeœ æ (OSUNL VÜ Î†Ö] (QRLKS ±Ï ãnfÖ] æ (UOQ VÜΆÖ] (PQRKN (èߊÖ] ± Ê Ü ‘^ ±eœ àe] æ (MNOO (‚ߊÛÖ] ±Ê Äne†Ö] æ (NRPL VÜΆÖ] (QOSKN ( á^Ûm ¦] gÕ ±Ê !OR VÜΆÖ] (OPKM www. æ Ú Z `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www.com  Åzgç . Å X ( c â• Û vßÉ ) φ x¸+Z q Zž c â• Û 7t gz Z Ð ìvß .

com .pdffactory.MinhajBooks.com  Å zgç .       M TN  n Ð }y  3 Æ yZ ž c â• Û t cÇ } FZ 7Ð ²Æ y Z ( y WŒ Û )t p @ Y ƒ `g { Ð g D¾ ‰Ð N Y ƒ `g { V.Ð + Š { z gzZ Ç }FZ 7 ó Xó ì     A $    ”     *  !MSU                    $    $  $ $    $        * $            $       :c â• Û ä Ax™ Z Ñ g—ž ì e Zzg Ð ” ~g} G1Z ]| L L V‰Æ yZ {z 1Ð ³7u 0y M Œ Û { zž Ð ìvß¼ Ð + Y Å tæ òg 0 Ð g D¾ ‰Ð N Y ò b§kZ Ð +Š {z X Ç } FZ 7n Ð ^ß : :Zz 6( KZ ¾ J Z  Ð N M 7:Zz ~ + Š { zQ gzZ ì @Y :c â• Û c ì * Zru 㶠Å y Z : c â• Û ?ì H 㶠Å y Zž Š HÄc gŠ X ñ M ó Xó ì ´g ñ Zru  ”     *         !MTL   *         A$ $  (‚ n u ç jÖ ] V h^j Ò (xn v’ Ö] ±Ê ° … ^íf Ö] äq †ì œ VMT LK MS U Ü Î… & m ‚vÖ] (Ü â† q^ß u ‡ æ ^r i Ÿ Üã iæ ¡ i æ Üã i]ç ‘ œ æ ÐÊ ^ß ÛÖ ]æ † q^Ë Ö ] éð]† Î V h^e Vh^e (é ^ÒˆÖ] Vh^jÒ (xnv’Ö] ±Ê Ü ×ŠÚ æ ( SMNO VÜΆÖ] ( NSPTKR àe ‚Ûuœ æ (MLRT VÜΆÖ] (SQL KN (èÏn×íÖ] æ Ð×íÖ] †• t…]ç íÖ] f è fn• oeœ àe] æ (PTRKO (MMRON VÜ Î†Ö] (RPKO (‚ߊÛÖ] ±Ê Ø fßu www. æ ÚZ ` u PDF created with pdfFactory Pro trial version www.

LZ gz Z ì ‹ Ð N Yƒ `g { .com  Åzgç . M TO                      *        $$    $        $NL L .pdffactory.com . Z Ð +Š gzZ Ç }FZ 7Ð ²Æ y Z { z 1Ð ³7 ó óX ( ì @Yƒ `g {) Ð g D¾‰  ”  $            !MTM      * $       * *    $      * *                               $* *     $  } 9 ” tzg à /]|ž ì † ŸZ ~ e Zzg q Z Å ›gzZ L L A\ M ?VzŠ ZhZ : yŠ¤ Å ( ¬o ) kZ ~ H !vZ wÎg c : H n²gzZ ñƒ (‚ߊÛÖ] ±Ê o ×Ãm ç eœ æ (OSOUS VÜΆÖ] (QROKS (Ìß’ÛÖ] ±Ê VÜΆÖ] (UMKR (†nfÓÖ] ÜrÃÛÖ] ± Ê ±Þ]†f_Ö] æ (MMUO VÜΆÖ] (PLTKN VÙ^Î æ (ULU VÜΆÖ] (PULKN (èߊÖ] ± Ê Ü ‘^ oeœ àe] æ (QRLU VÜΆÖ] ( MOQKO (t†íjŠÛÖ] ‚ߊÛÖ] ± Ê Ü nÃÞ çeœ æ (xnv‘ å •^߉ ž !NOUL †Òƒ Vh^e (é ^ÒˆÖ] Vh^jÒ (xnv’Ö] ±Ê Ü ×ŠÚ äq†ìœ VMTM Ü Î… &m‚vÖ] !MLRP VÜ Î†Ö] ( SPOKN (Ü ãi ^Ë‘ æ t…] çíÖ] www. æ Ú Z `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www.nG H : Y7 Ð ” ð 0 ™]| ä ~ž • ë z/0 çG ä ~ ! V. : c â• Û ä VrZ ?ì ‹ ™f » `g ZpÐ A x™ Z Ñ g—ä \ M ˆy MŒ Û Ð V â! i KZ {z : ¹Æ™ {g • á Z s§ Å tæÐ B.MinhajBooks.

XE< Ø z 0h i ]|L L Vh^e é^Ò ˆÖ] Vh^jÒ (xnv’Ö] ±Ê Ü ×ŠÚ äq†ìœ V MTN ÜÎ … & m‚vÖ] ± Ê •æ] •ç eœ æ (MLRR VÜ Î†Ö] ( SPTKN ( t…] çíÖ] ØjÎ o× ˜m †vjÖ] (PSRT VÜ Î†Ö] ( NPPKP (t…]çíÖ] Ù^jÎ ± Ê Vh^e (è ߊÖ] Vh^jÒ ( àߊÖ] àe ‚Ûuœæ (TQSM VÜΆÖ] (MROKQ ( p†fÓÖ] àߊÖ] ± Ê ± ñ^ŠßÖ]æ (Ìß’ÛÖ] ± Ê Ñ] ‡†Ö] ‚f æ (SLR VÜΆÖ] (UMKM ( ‚ߊÛÖ] ±Ê Ø fßu ± eœ àe]æ (QTM VÜΆÖ] (MUSKN (‚ߊÛÖ] ± Ê …]ˆfÖ]æ WM PSKML (p †fÓÖ] àߊÖ] ± Ê ± ÏãnfÖ]æ (PPR ! PPQKN (è ߊÖ] ± Ê Ü ‘^ ! MSLKT www. Z Ð ±Å © 0à VÍß y Z ~ ¤ Z : c â• Û Ìt ä A\ M ì wì Z÷ž • ë ó Xó êŠ ™O7Zg z¢ b§Å ŠV ( Ä ¸)    $    $ ”        !MTN  $ $  ” '          $ ”         $       A                  $                                  $ $    $  E9 Ž ¸ ~ H kZ { zž • D™ yÒ ” ö -.{ ]|Q ÔŠ ` ¿{ z Q Ô7:c â• Ûä kZ 7c â• Û ä A\ M ?VzŠ Z hZ : yŠ¤ Å ( ¬o ) kZ ~ !v Z wÎg c :H {g q ( ~zZg ) Ð ³7YZ „ ¹ y M Œ Û Ž Ð Vƒ Za vß .       M TP  n²™ƒ }9 ä ” vZ ¢.com  Å zgç .MinhajBooks.pdffactory.com . æ ÚZ ` u PDF created with pdfFactory Pro trial version www.

MinhajBooks.com . æ Ú Z `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www.com  Åzgç .pdffactory.Z Ð xsZ {z gzZ Ïn F Z 7Ð n Æ Œ Æ yZ i úÔ Çƒ µn ó Xó ì @ Y òÐ g D¾‰Ð N Y             !MTO     $          $             ^Û` ß ² ] ± •…      [    ] $    $         $                 *  $*                   $    *          $          èe^jj‰] Vh^jÒ ( xnv’Ö] ±Ê ° …^ífÖ] äq†ìœ VMTO ÜÎ… & m‚vÖ] àm‚v×ÛÖ] æ t…] çíÖ] ØjÎ DQE Vh^e (ÜãÖ^jÎ æ àm‚Þ^ÃÛÖ] æ àm ‚i†ÛÖ] (p…^fÖ] xjÊ ± Ê ± Þ¡ÏŠÃ Ö] æ (NQOUKR ( Ü`n× è rvÖ] è Ú^Ξ ‚Ãe !NQUKQ (Ðn×à jÖ] Ð n×Çi ±Ê æ (RQON VÜΆÖ] (NTRKMN www. M TQ            : c â• Û ä ” Z]|X å Š n Æ k  Ð `g ZpB‚ Æ ” Z]| Ð~# Ö Z ~÷ : c â• Û ä A\ M ž ‹ Ð Av Z wÎg ä ~ !Íß }Z y MŒ Û }g vt ‚Æ "7Æ y Zž Ð ³7y M Œ Û (Z { z σ C Ù ªx ¸q Z w¼ Å Vziú ~g vt ‚ Æ Vziú Å yZ : Ôσ : w ðà Š"7 Æ y Z { z |gŠ pì Æ n Æ yZ {zž Ð ³7y M Œ Û ™™t { z σ ò.

com  Å zgç .       M TR             Åe Zzg g ut 6gîÆ y ZÄÆ [!~ 9KZ ä ~g g xâ ZL L ˆ Æ kZ X }Š ™ {Zeà x¸Ë{ zž 7y • á Å vZ gzZL L : y â• Û » \¬vZ : ì ãZz . æ ÚZ ` u PDF created with pdfFactory Pro trial version www.com .MinhajBooks. q { z n Æ y Z {zž J  V Œ Ôƒ c Š iZâ Ð e Z@ 7Z ä kZ ž 7Z ^Û `ß ²] o • … /0 ( v Z† ) ]|gz Z ó Xó ’ e  *™ Ì67Z Ð X} Šâ• Û yZ Å \¬vZ ä VrZ ( èY ) ¸ Bt ‘+F Å \¬v Z ( à `g Zpª ) $ qzÑ * ™ 6Ýñ t :Z » y Z gzZ ‰ðƒ wi * ~ hÆ g ñŽ 1 à ]cM ó Xó c Š™ kZ ä ~dxâ Zž • D ™ y Ò ~ ó ó~g ]Z ìL L ã ?xâZ g zZL L I \ ” ZµÐ &§Æ ÷EP 0 vZ †0 7 ~ g UHÆZ d •Ãg u Å^ Û`ß Â ² ] o • … /0 vZ †ž Y7 Ð «* ä VrZ L ž L ì Hï• á ~ 7Z {z : c â• Û ä VrZ  ?¶ñ Zg H ~ } g ! Æ ( `g Zp ) tg zw Å \¬v Z ä VMX ¸ D ™ wì vß + F Æ t‘Å \¬vZ $ 6Ýñ t: Z » y Z gzZ ‰ðƒ wi * ~ hÆ g ñŽ 1 Ã] c M yZ ó Xó ì 9•Å g u kZž Vƒ H ó óã?v0ZL L~ X H $  .  A      $* ”   *  !MTP      *     * $  *   *   $  * Ù牅 àÂ Ü ×ÃÖ] Vh^jÒ (àߊÖ] ±Ê °„ Ú†jÖ] äq†ìœ VMTP ÜÎ … &m‚vÖ] (OSKQ (A ± fßÖ] &m‚u ‚ß Ù^Ïm ᜠäß ±`Þ ^Ú Vh^e (A ² ] ÝæˆÖ ±Ê Vh^e ( èߊÖ] Vh^jÒ ( àߊÖ] ±Ê • æ]• çeœ æ (NRRO VÜΆÖ] Vh^e (èÚ‚ÏÛÖ] (àߊÖ] ±Ê èq^Ú àe] æ ( PRLQ VÜ Î†Ö] (NLLKP (è ߊÖ] f VÜ Î†Ö] ( RKM ( ä•…^ àÚ o× Àn×Ç jÖ] æ A ² ] Ùç ‰… &m ‚u Ün¿Ãi www.pdffactory.

pdffactory.   VÙ^Îæ (Õ…‚ jŠÛÖ] ±Ê Ü Ò ^vÖ] æ ( MQMKM (‚ ߊÛÖ] ±Ê ± ÃÊ^ŽÖ] æ ( MO |†• ± Ê °æ^v_Ö] æ (ORT VÜ Î†Ö] (MULKM (xnv‘ ça æ • ^߉¦ ] ] „a VÜΆÖ] (SRKS ( p†fÓÖ] àߊÖ] ± Ê ± Ï`nfÖ]æ ( NLUKP (…^$¤ ] ± Þ^ÃÚ ! MONMU ±Ê Vh^e ( èߊÖ] Vh^jÒ (àߊÖ] ± Ê •æ] • ç eœ äq†ìœ VMTQ Ü Î… &m‚vÖ] (àߊÖ] ± Ê è q^Ú àe] æ (PSRQ VÜ Î†Ö] (NPOKP (t…]çíÖ] Ù^jÎ Øfßu àe ‚Ûuœæ (MR U VÜ Î†Ö] ( RLKM ( t…] çíÖ] †Ò ƒ ± Ê Vh^e (è Ú‚ÏÛÖ] (Õ…‚jŠÛÖ] ±Ê ÜÒ^vÖ]æ (MOORN VÜ Î†Ö] (NNPKO (‚ߊÛÖ] ± Ê (MSMKT (p †fÓÖ] àߊÖ] ± Ê ± Ï`nfÖ]æ (NRPU VÜ Î†Ö] (MRMKN (NOUN ! NOUM VÜ Î†Ö] ( MQKS (é…^jíÛÖ] &m •^u¢] ± Ê ±‰ ‚ÏÛÖ] æ (OMMS VÜΆÖ] (PNRKQ (‚ ߊÛÖ] ± Ê o×Ãm çeœæ ( xnv‘ å •^߉ž VÙ^Îæ (SQQO VÜΆÖ] ( MNMKT ( †nfÓÖ] ÜrÃÛÖ] ± Ê åç vÞ ± Þ] †f_ Ö] æ !QN VÜ Î†Ö] (NLKM (è ߊÖ] ± Ê °‡æ†ÛÖ] æ www. æ Ú Z `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www. M TS             $        *                     .Z ~ :c â• Û ä A vZ wÎg ž • D ™ yÒ ” «Zg 1Z ]|L L T c ƒ c Š ¬ä ~ » T ñ M ]! +Z ðà k0Æ T V ƒ 0 :¦  Ù Ã òŠ M C Å vZ & Å ~zc Å ÏZ sÜä ë X }Y 7~ ¾ {z ƒ H Iä ~ Ð ó Xó c 0~ ( y M Œ Û )[     ^Û ãß ² ] ± • …     *     *   !MTQ        $ .com  Åzgç .com .MinhajBooks.     A           .

com  Å zgç .com . ™ O{z & gzZ }™ O7Z Ž ÐZ {Šc iÆ \¬v Z ÚÅ y Z L Þ ‡ » y Z Ç ƒ 7mðà » y ZB‚Æ kZ p X * Z ru : c â• Û ?ì H 㶠Å y Z !vZ wÎg c : Hn²ä xZ™/ôÔ Çƒ d Œ Û ä Ax™Z Ñ g—ž ì ~z%Ð ” ÷Z ]|~ e Zzg g zZ q Z ó Xó ì ´g ñ Zrå gzZ * Z ru ã ¶ Å yZ : c â• Û b§ÏZ         A $   ”   *  !MTR oãßÖ] Vh^e (èߊÖ] Vh^jÒ ( àߊÖ] o Ê •æ] • çeœ äq†ìœ VMTR ÜÎ … &m‚vÖ] f àߊÖ] oÊ oñ^ŠßÖ] æ (PRLO VÜ Î†Ö] (MUUKP (ᕆÏÖ] oÊ Ù]‚rÖ] à www. Z Ð + Š { z ( Ð õH~ ¨ £ Æ Vzizg g zZ Vziú Å y Z à V zizg gzZ Z J  Ð N M 7:Zz gzZ Ôì @ Y ƒ `g {Ð g D¾‰Ð NY `g { ƒ ~ŸpÔÐ Vƒ }'Ð ƒ  ~ t‘~g ‚ {z ñ Y M : :Zz ~ y ¾¾ Ð Nš s§Å [ Š٠v Z { z X .MinhajBooks.pdffactory.       M TT                   %       $   $    $$     $                                   *                $    žì ~z%Ð ^Û `ß ²] o•… ´ â 0 ÷Z ]|gzZ ~g} G1Z ]|L L Ôσ ~i!‘¸g zZ s %Z ~ # Ö Z ~÷ d k :c â• Û ä Ax™Z Ñ g— u 0 y MŒ Û ÔÐ Vƒ }'Æ g ZŠ™ gzZ i Z Æ g % vß {zž σ +Z x¸q Z Vziú KZ ?ž ì ~ e Zzg q Z gzZ ) Ç } FZ 7Ð Œ Æ yZ Ž Ð ³7 . æ ÚZ ` u PDF created with pdfFactory Pro trial version www.

æ Ú Z `u f PDF created with pdfFactory Pro trial version www.MinhajBooks.com .com  Åzgç . M TU                    y WŒ Û : c â• Û ä A x™ Z Ñ g—žì e Zzg Ð ” {k  Ù 1Z ]|L L C ó Xó ì ¬ * ™ Z×~ ( äƒ v Z x¯Æ) ˆ     A       ”     !MTS           $  $      $      $                                                k: c d â• Û ä Ax™Z Ñg—ž Å e Zzg ä ” {–1Z ]|L L (‚ߊÛÖ] o Ê Øfßu àe ‚Ûuœæ (TLUO VÜ Î†Ö] (OOKQ (p†fÓÖ] VÜΆÖ] (ONPKP (xnv’Ö] ± Ê á^fu àe] æ ( SUSR VÜΆÖ] (OLLKN æ (NPST VÜ Î†Ö] (RMKO (¼‰æ¢] Ü rÃÛÖ] ± Ê ± Þ] †f_ Ö] æ (MPRP !MQS KM (‚ ñ] æˆÖ] Ä ÛrÚ ± Ê o Û%n`Ö] (PP (ORKQ ( ‚ߊÛÖ] ± Ê Øfßu àe ‚Ûuœ ä q†ìœ V MTS ÜÎ… &m‚vÖ] ±Ê Ü‘^ ±eœ àe]æ (NRPQ VÜΆÖ] (MQUKN (Õ…‚ jŠÛÖ] ±Ê Ü Ò^vÖ] æ (èߊÖ] ± Ê ‚Ûuœ àe ²] ‚fÂæ (UOS VÜ Î†Ö] ( PQRKN ( èߊÖ] àߊÖ] ± Ê ±ÏãnfÖ] æ (àŠu å •^߉ ž VÙ^Îæ (MQMU VÜΆÖ] (ROSKN (ONNKN ( h^ _íÖ] …ç$ ªÛe Œæ•†ËÖ] ±Ê ±Û×m‚ Ö] æ ( MTSKT (p†fÓÖ] ±Ê '…^vÖ] æ (NOLKR ( ‚ñ] æˆÖ] ÄÛrÚ ±Ê ± Û%nãÖ]æ ( OPRL VÜΆÖ] !SLP VÜΆÖ] (SMPKN (D± Û%nãÖ] ‚ñ]æ‡E (‚ߊÛÖ] www.pdffactory.

com .à y M Œ Û gzZ g Z§! e .) ó Xó Ç † w YŠ Ð ±{0 â ¹! Å V ÜÎ † Ö] (M U T K N (‚ ß Š ÛÖ ] ± Ê Ø fß u àe ‚ Û uœ äq †ì œ VM T T Ü Î… & m ‚ v Ö] ± Ê •^Û u à e ] æ (T P U S VÜ Î †Ö ] (Q O O K P ( Õ… ‚ j Š ÛÖ ] ± Ê Ü Ò^v Ö] æ (R T SM ± Ê ±Û % n` Ö ]æ (O S S K M M ( ÄÚ ^rÖ ] ±Ê ‚ • ] … àe ] æ (Q O NK N (à j ËÖ ] !N R L V ÜÎ †Ö ] ( M MO K M (èÃm †Ž Ö ] ±Ê °† q Ÿ?]æ (N N T K R ( ‚ ñ] æˆ Ö ] ÄÛ rÚ www. æ ÚZ ` u PDF created with pdfFactory Pro trial version www.žŽ Ð ìvß /â  Î X Ç }FZ 7n Ð ²Æ y Z { z pÐ ³7y M Œ Z Û {z Ð Vƒ áZz 7Z ÂC 7Z ? ( gzZ † { z¤ u Z zŠ ðà » y Z) Z  Q zŠ g â 7Z ÂCÐ yZ ? ó Xó Ç ñY H «` Z ÃL Þ ‡Æ y Z G zŠ ™OÌ     '            !MTT      $       A     $         $           $   $       $  $         $   $ $    $   wÎg ä ~ ž • D ™ e Zzg ' m¬ 0 z/0 vZ†]|L L vß .( Æ y -) ÌŽ Ð ÌŽ ~ y Z : c â• Û c ZC Ù Š g !{Šc i ÌÐ iŠ kŠ „ V.( Æ y.       M UL  "7Ð º  š zs  be .ä A \ M ž „ yZž J V Œ Ç ñ Y c Š ^ » Ç ƒC Ù ª ~ ( ]gßÅ ) .Z ¼ Ð + Y Å tæ ~ # Ö Z ~÷ :‹ ñƒ Dâ • Û tà A vZ ~ yZ gzZ Ç } FZ 7Ð ²Æ y Z { z pÐ Vƒ _7y M Œ Û ŽÐ ì ~ y Z X Ç ñ Y c Š ^ » {z dž ~ ( ]gßÅ ) .( Æ y-) ÌŽ Ð V Œ Ç ñ Y c J Š ^» Ç † ~ ( ]gßÅ ) .pdffactory.com  Å zgç .MinhajBooks.

æ Ú Z `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www. M UM              ^Û`ß ² ] ± •…           !MTU  $  $    A                    ìe Zzg Ð^Û `ß ² ] o •… %¬ 0 µ]|gzZ z/0 vZ †]| L L kZ ¬ o ÒZ Æ # Ö Z ~÷ : c â• Û ä Ax™Z Ñg—ž c â• Û ä V âzŠ y Z ó Xó Ð Vƒ áZz "7à ( y M Œ Û) A        ”   !MUL $   A    $                                    $           $   $      A    VÜΆÖ] ( MSQKN (‚ߊÛÖ] ± Ê Øfßu àe ‚ Ûuœ äq†ìœ VMTU ÜÎ … &m‚vÖ] (Ìß’ÛÖ] ± Ê è fn• ± eœ àe] æ ( MQM KP (RROS(RROP! RROO (OROKQ (á^Ûm ¦] gÕ ± Ê ±ÏãnfÖ] æ (OPOOQ VÜΆÖ] (SUSKS VÜΆÖ] ( OLQ ( MSUKMS (†nfÓÖ] ÜrÃÛÖ] ± Ê ±Þ]†f_Ö]æ (RUQU VÜΆÖ] °…^ífÖ] æ (PQM VÜ Î†Ö] ( MQNKM ( ‚âˆÖ] ± Ê Õ…^fÛÖ] àe]æ ( TPM(PSM (QQKM ( ÐÊ^ßÛÖ] èË‘ ±Ê ± e^m†ËÖ] æ ( MMTKM (• ^fà Ö] Ù^à ʜ Ð ×ì ± Ê ! NOL! NNUKR (‚ ñ] æˆÖ] Ä ÛrÚ ± Ê ± Û%nãÖ]æ (OO ! ON VÜΆÖ] VÜΆÖ] (OQP KO (‚ߊÛÖ] ±Ê Øfßu àe ‚Ûuœ äq†ìœ VMUL ÜÎ … &m‚vÖ] (Ü ×ŠÚ Ý^Ú¦] xnv‘ o × t†íjŠÛÖ] ‚ ߊÛÖ] ±Ê ÜnÃÞ çeœ æ (MPRM ! NOSN VÜΆÖ] (MNSKO www.com .com  Åzgç .pdffactory.MinhajBooks.

com .com  Å zgç . æ ÚZ ` u PDF created with pdfFactory Pro trial version www.MinhajBooks. Z Ð }]ZŠ Æ +Š { z ÔÇ }FZ ó Xó ì @Y $   $  A       ”    !MUM           $       (TM VÜΆÖ] (NTNKM (xnv’Ö] ±Ê á^fu àe] äq†ìœ VMUM ÜÎ … &m‚vÖ] îm …^jÖ] ± Ê °…^ífÖ] æ (NSUO VÜΆÖ] (NNLKS ( ‚ߊÛÖ] ± Ê …] ˆfÖ] æ ±Ê ” Øfq àe ƒ^ÃÚ à ± Þ] †f_ Ö] æ (NULS VÜ Î†Ö] (O LMKP (†nfÓÖ] (ànnÚ^ŽÖ] ‚ßŠÚ ± Ê æ (MRU VÜ Î†Ö] (TTKNL ( †nfÓÖ] Ü rà ÛÖ] VÜ Î†Ö] ( NPKM ( èߊÖ] ±Ê Ü ‘^ ± eœ àe] æ (MNUM VÜΆÖ] (NQPKN æ (àŠu å •^߉ž VÙ^Î æ (MTTKM (‚ñ]æˆÖ] ÄÛrÚ ±Ê ± Û%n`Ö] æ ( PO !N RRKN (Ü n¿ÃÖ] ᕆÏÖ] †nŠËi ±Ê †n%Ò àe] www.Š hg= !vZ {C Å v Z Vƒ Š µ ä™ Oà V¹‚ LZ ~ž Ð w ¸kZ Æ VÍß ~ 7Ð ²Æ yZ pÐ ³7y M Œ Û ¶‚ Æ kZ gz Zt — " X Vƒ Le ƒ `g { Ð g D¾ ‰Ð N Y ƒ `g {. ™ w° : ¹ ä ¿q Z • ìg â• Û wÎg c : Hn²ä ” [æ 0 /]| ?Ç } ™w° yÃ Â Ç Vz™ 7w° :c â• Û ä A vZ wÎg  ?VzŠ™ Oà ¬ o Ö kZ ~ž .pdffactory.       M UN              $          $$    $         gzZ ¬ Š ä V\ M ~÷ž • D â• Û ì ~z% Ð ” 'Y ]|L L VzÀ Æ ” wš ]|6x £ Æ äÞ]† Ãq :‹ à A vZ wÎg ä V â» «ÃVÍßÆ ½½V ƒÐ ~ kZ Ax™ Z Ñ g—gzZ ¶~0 e ~ ( ŠÍ ) ~¤ Z Xƒ uh  :c â• Û ä A\ M Ô.

Z Ð ~ # Ö Z ~÷ d k :c â• Û ä Ax™ Z (NUSKMS ( †nfÓÖ] Ü rà ÛÖ] ±Ê ±Þ]†f_Ö] äq†ìœ VMUN ÜÎ… &m‚vÖ] ±Ê ° æ^ßÛÖ] æ ( NNUKR (‚ ñ] æˆÖ] Ä ÛrÚ ± Ê ± Û%n`Ö] æ (TNM VÜΆÖ] !MMTKP (†m ‚ÏÖ] ˜nÊ www. M UO                               %  $            $    $     $   %                       = G : c â• Û ä Av Z wÎgž • D ™ y Ò ” fv ]|L L  žJ Z  V Œ J7y M Œ Û ä Tì òŠ M (Z q Z {z ì ˜} 6? » q T Å xsZ .à y M Œ Û Ž Ð ìvß.e ä vZ J Z J ‰ Ü z kZ { z gzZ Š ¬Š w ) » y M Œ Û kZ 6kZ KZ ÃkZ gzZ Š ƒ gzŠ Ð y M Œ Û kZ { z : X å @ ™ Ì„ C 1 Å V zuzŠ §{ Ô c Î xZ²Z » uÑ6kZ gzZ ZhzŠ| m ™á g ZŒ6Ïz7LZ gzZ c Š Nú 1 yà Р~ VâzŠ yZ !Ñ Æ vZ } Z : H n² ä ~ ž • D ™ yÒ ~zZg c Š Î x Z²Z » uÑ 6T cÑZz äÎ xZ²Z » uÑ å d Œ Û Æ uÑ {Šc i ó Xó ÑZz äÎ xZ²Z » uÑ : c â• Û ä A\ M   A     ”        !MUN  $       $. æ Ú Z `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www.com  Åzgç .MinhajBooks.  *                  Ñ g—ž H yÒ ä VrZ ì ~z% Ð ” %¬ 0 µ ]| L L V.com .pdffactory.

MinhajBooks.com  Å zgç . æ ÚZ ` u PDF created with pdfFactory Pro trial version www.com .pdffactory. Zž Hk  ’~ T –â …ž ¹ ó Xó ¸ D Yƒ µ Z µ Z ë Ì Cƒ ÌÎq Z ŠZ® ~g ø Ô @M { z Z       ”         $   !MUP !MUQKM (Ùç ׊ÛÖ] Ý…^’Ö] ±Ê ènÛni àe] äq†ìœ V MUO ÜÎ… & m‚vÖ] (ROPKP (è ߊÖ] Øaœ •^Ïjž ± Ê ±ñ^ÓÖ¡ Ö] æ äq†ì œ VMUP ÜÎ… & m‚vÖ] f (MQQKM (…^› æ¢] ØnÞ ± Ê ±Þ^Òç ŽÖ] æ (MMOR VÜΆÖ] www.       M UP  ó Xó • ì g 8 |ŠzŠ {z c ÍÐ ³7( » » )  *      *  ”   $   *  !MUO    $    ” $            +        $     *   $    $      *    * ”     *    *   *   $     $    $                               Æ ±µ cq1k µ Fž • D™ yÒ ” ~% y ¢1Z ]|L L     $   L Lž Y7 Ð ” [ æ 0 / ]| ä òŠ M q Z ]|  Y7 ~ }g !Æ q Z ËÐ ~ y Z c ?• p HÆ ó ó  $   EJ  V â» w!Æ kZ  ¬Š Z  Ôzg @ Z Z À Ðu LZ : c â• Û ä”/ ~g v~ T ê Š ZhZ ut Zg v  @0Zƒ Z ru »~ ¤ Z ! Z{ :c â• Û X¸ I ^ š c –â x* Æ {y IZ ä ” /]|Q • ë ö EX • ðƒ šŠ @ M ž ì H ~zZg X z™ ´ : k0Æ ¿.

com . æ Ú Z `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www. M UQ               $ $                          $     *   $              * ”             $                 +    Æ VÍß ” /]| yŠ q Zž H yÒ ä h m0 T ‚ ]| } À ( dZ ) ä kZ cM ¿q Z ~ zZ ÏZ ¸ ì g 3 * 3 » PzŠ ÆB‚  Zƒ rg à Z  c 3 * 3 » PzŠ Ìä kZ  å Zƒ J0 ! ) qg zZ ¸ Ç g X ]| ?ì pH »          $    Ý>Z÷Z } Z : ¹ zi!LZ g zZ ñ(s§ Å kZ Q Xì ( wÎg ˜ø ) „z  :c â• Û ä” / Å ]Zf kZ : c â• Û Q XŠ ¤ )q » kZž J  VŒ }g â } hà ãZ ÐZ ™ Jm  ^ »u ¾ Z  @ 0Zƒ ZruN ~ ¤ Z !ì yY ~÷~ ]g Šï Æ T n ó Xó ê Š           ”       !MUQ  $             $  (± ßÇ ÛÖ] ± Ê èÚ] ‚Î àe] æ ( MRRKMM (• çfÃÛÖ] áç ± Ê ° •^e• Ün¿Ã Ö] æ !TKU (RQKM (á•†Ï Ö] ‚â^Ãi ±Ê Vh^e ( àߊÖ] oÊ ± Ú…]‚Ö] ä q†ìœ VMUQ ÜÎ … &m‚vÖ] (á•†Ï Ö] Ý^Óu¢ ÄÚ^rÖ] ± Ê ± f› †ÏÖ] æ (OOPR VÜΆÖ] (QOMKN !OMNKS www.MinhajBooks.pdffactory.com  Åzgç .

æ ÚZ ` u PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com .MinhajBooks.       M UR                 $        $             $       kZ ~ J  Æ VÍß y M Œ Û t : • D™ y Ò ” †0 f ç]|L L ³7à kZ vßX ì @ 7¤ ™ƒ {¦1 ZÀ q Z b§T Ç ñYƒ {¦1 b§ Ð ]zˆ Å kZ „ : gzZ Ð Og é Zp ðà Â: n Æ ]zˆ Å kZ pÐ yZ ÔÐ Nz k] » yzZ Å Vzƒ6Vߊ Æ V-ƒ { z c Í XÐ B y ðà Z σ 7Ìlö M Å ÄÅ vZ ~ XÐ Vƒ F ¤ 6ÓÑuu Z wqZ Æ ðä Z g zZ Ð N Y Và w2 KZ ë d kž§ }  Š¨ðà ä VrZ Ñ » v Z Ã Ë ë G èY Ç } Š j…v Z d q kžÐ }  ŠðZ' ó Xó D ZI7 www.com  Å zgç .

com . D 0 $ 0 Z dZ 1Z Ô$ 0Z !R vZ D 0 Z0 · 0 Z 0 Ý°Z † `ÁZ 1Z Ô ~iŽ 0Z !S X 884&| 354X270 ) y x0 £Z 0 yx0 · ?q 1Z Ô yx0Z !T X Y1990&| 1410 ÔgŠ * =¸ :ya Ô]zÛ X X( Y845 Ô ya Ô]zÛ X    X( Y1201X1116&| 579X 510 ) Y 198 9&| 140 9 Ô îG 0.pdffactory.MinhajBooks.com  Åzgç .ЛÅZ ^Z gZŠ :ya Ô ]zÛ X750&| 230X 133) ×.ЛÅZ ^Zg ZŠ www.ÔÉy c °Z g ZŠ :^Ô {C Ù ‡X   X( Y 900X 822 &| 287X 206) ãyd0 u ? 0 z/ 0 –1Z ÔÞ¬ !Z 0Z G X| 1400Ô òsÑZ ïE3½ )ÅZ :ya Ô ]zÛ X  X( Y 900X 822 ~g b ãy uZß Z † 0 *ÆZ † 0 ·0 ZdZ 1Z Ô|Z 0Z !O !P !Q X      X (Y 1233X 1160&| 630 X555) X îG 0.  XÔZ yWÅZ X 159) °Ã y¢ 0 •Z'Z 0 · 0 vZ † – 1Z ÔŽ !Z 0Z 4»$ :[²~Š:Ônc Ô”° Z îGE 0G g X X (Y8 49X776&| 235 !M !N X| 140 9 &| 287X 206) ãyd0 u ? 0 z/ 0 –1Z ÔÞ¬ !Z 0Z X| 1408 Ô_ ZçG. æ Ú Z `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www.

ÅZ d ÆIZ X Y 198 6&| 1406 ]¬ ðE !M O X9 94&| 456X384 ) Ô ©0 Z x x 0 G 0 £Z 0 ZÔ x x 0Z C ÄZ t Ãs Z gZŠ :ya Ô ]zÛ X  X( Y10 64 X>h åE !M P -r ÆIZ yx 0 Q0 ·0 vZ† Ô y§ 0Z X27 4) · 1P Ô ã é <XE | 1408 Ô•°Z gZŠ :[²~Š:Ô nc gX X (| 369 -r ÆI Z yx 0 Q0 ·0 vZ † Ôy § 0Z X27 4) ·1P Ô ã é<XE www.MinhajBooks. æ Ú Z `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www.com .pdffactory.com !MQ !M R  Åzgç .    M UT  X Y199 3&| 1414Ô! ‚°Z îGpbí! :ya Ô]zÛ X  X (Y 965 &| 354X270 ) yx 0 £Z 0 y x 0 · ?q 1Z Ôy x 0Z !U ã) £Z 0 Z 0 · 0 · 0 Z 0 £Z Ô ã? v 0Z !M L XY 1975&| 139 5ÔËZ g ZŠ :y a Ô]zÛ  X( Y9 65X 884 X     X (Y 1449X1372 &| 852X773) Ä 5B EZg ZŠ :ya Ô]zÛ X Y199 2&| 1412Ô ÿG ã) £Z 0 Z 0 · 0 · 0 Z 0 £Z Ô ã? v 0Z !M M       X(Y 1449X1372 &| 852X773) XY 1964&| 138 4Ô [²~Š:Ô {gëÜæ X     ã) £Z 0 Z 0 · 0 · 0 Z 0 £Z Ô ã? v 0Z gZŠ :yÎ 0ÔgƒÑ X  X( Y 1449X 137 2&| 852X773) !M N XY 1981 &| 1401 ÔðsÑZ ^Z í X773) ã) £Z 0 Z0 ·0 ·0 Z0 £Z Ô ã?v0Z îGpb í! Ô ya Ô]zÛ X  X (Y 1449X1372&| 852 3‹.

com .pdffactory.com  Åzgç ./ 1Z Ô_Z † 0Z iÅZ z s‡z IÆZ xÀ]Ziz :(¿% yz ð0I Z ) [fX X( Y 1071 !N N X 979 &| 463X 368 ) · 0 vZ † 0 Š./ 1Z Ô_Z † 0Z !N O X| 1387 Ôðs ÆJZ gZŠ :ya Ô ]zÛ X        X( Y 1071 5B ÄE X| 1412Ô ÿG Z www. MU U        Ô îGÈ‚°Z G îpbñ :ya Ô ]zÛ X  X (| 369 | 1412 X (Y 924X8 38&| 311X 223) t GZ 0 · – 1Z Ô`• 0Z GÅ X Y 1970&| 1390 Ô òsÑZ ïE3½) Z :ya Ô ]zÛ X  vZ†0 •Z' Z 0 d0 •Z'Z 0 tGZ [ © 1Z ÔtƒZg 0Z :[² ~Š:Ô {gëÜæ X  X (Y8 51X778&| 237 X161) 4» $ XY 1991&| 1412Ô yZÑZ îGE 0G GÅ ïE3½ ) Z :ya Ô]zÛ (ÄÚ^rÖ] Ô( |15 1x ) Ô~Š iÑZ ÃÔ”Zg 0Z | 140 3ÔòsÑZ   X (|7 95X736) £Z 0 Ý° Z † `ÁZ 1Z Ô UZ  g 0Z !M S !M T !M U !N L X                X| 1408 Ô†HZgZŠ :ya Ô ]zÛ  X(Y 845X784&| 230X168) · vZ † 1Z ÔÄ 0Z IE ‹ÒÉ XY 1978 &| 1398 Ô çl4ÉZ z· éE 5 ]zÛ gZŠ :ya Ô ]zÛ X   !N M X 979 &| 463X 368 ) · 0 vZ † 0 Š. æ Ú Z `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www.MinhajBooks.

ЛÅZ ^Z g ZŠ :y a Ô]zÛ X X    X (Y8 28&| 213x ) ~O<Z †·1Z Ô x ÷ 0Z X| 1411 Ô .ñ 0 Š.Íõ 1Z ÔÍõ 1Z !O N -rZ y Z$ 0 .pdffactory.com  Åzgç .ЛÅZ ^Z gZŠ :ya Ô ]zÛ X   !N R !N S !N T !N U !O L &| 316X 230) ~g7Eh i 0 •Z'Z 0 tGZ 0 [© Ô: Zú1Z !O M        X4 .ñ 0 tGZ 0 £Z 0 vZ † 0 £Z Ôh1Z ã é <XE !O O XY 1998 Ô†HZ gZŠ :ya Ô ]zÛ X  X(Y 928 X 845 X[2 Z Ý ¬ :ya Ô ]zÛ X   www.    N LL  bŠ @0 vZ † 0 vZ îGE 04X 0 Œ0 Ż1Z Ô™ X0Z !N P XY 2001&| 1421 Ô !²Z _Z nZ Y § Z gZŠ :ya Ô ]zÛ X( ™ X X( Y 137 3X130 1&|774X7 01) / 0 ³•Z YZ å¨EÅZ 1Z ÔM 0Z !N Q 0Z õg@ )      X (Y 1176X 1105&| 571 X 499) XY 1998&| 1419 ÔËZ g ZŠ :y a Ô]zÛ X    X (Y 1373X 130 1&|774X701) / 0 ³• Z Y Z å¨EÅZ 1Z ÔM 0Z X Y 198 0&| 1400 Ô†HZ gZŠ :ya Ô ]zÛ X   X( Y887X824&| 273X209 ) ´z • Ûh m0 ·vZ †1Z Ôzâ 0Z X Y1998 &| 1419 Ô îG 0 .MinhajBooks.com . æ Ú Z `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www.Zg ZŠ :ya Ô]zÛ -d Iš^I X( Y889X 817 &| 275X 202) ã é G 5kBE ï Z 0 yÑ ÔŠ î ZŠ1Z X Y199 4&| 1414ÔËZ g ZŠ :y a Ô]zÛ X X(| 1353X 1283 ) °°Z † 0 Ý°Z †· Ô ~g7 ug I ´ 1Z X îG 0.

com  Åzgç . æ Ú Z `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www.ÔÉ X Y 198 4&| 1404Ô_Z çG !O Q XY 1950&| 1369 Ô6¢sg ç {]ZŠ X 210 ) Ñ -ñwh 0 }0 ¼ 0 „ 0 Z0 £Z Ô x 1Z !O R X (Y8 55X78 0&| 241X164 ) · 0 vZ † 1Z Ô N  0 £Z G½) Å XY 1978&| 1398 Ô òsÑZ ïE3 Z :ya Ô ]zÛ X  !O S x‰Z >gZŠ‚ :y Î 0ÔŠ ! W ß X  X( Y 919X825&| 307 X| 1407 Ô îG !WÆIZ G &| 256X 19 4) {4 0 •Z' Z 0 ³•Z 0 ·vZ †1Z Ô ~gg 4ÉZ gZŠ :y a Ô ]zÛ X    X (Y870 X8 10 ÔðsÑZ ]é hIE !O T X Y 198 9&| 140 9 &| 256X 19 4) {4 0 •Z' Z 0 ³•Z 0 ·vZ †1Z Ô ~gg gZŠ :x • á Ô wŠ + ya Ô]zÛ X    X (Y870 X8 10 !O U XY 1981 &| 1401 ÔÌZ X 825&| 292X 210) ~y ÛÓZ † 0 z/ 0 £Z – 1Z ÔgZ )  !P L X| 1409 :ya Ô ]zÛ    X( Y9 05 www.pdffactory.com . NL M        X      X( Y10 38X9 48 &| 430X 336) XY 1980&| 1400Ô !² Z [2 Z gZŠ :ya Ô ]zÛ rZ yZ$ 0 .ñ 0 tGZ 0 £Z 0 vZ † 0 £Z Ôh1Z ã é <X-E 4ÉZ bÑŠ X (Y 1038X 948&| 430X 336) 3E >:]g¸ ÔŠ ! M g©X > ðE !O P Ñ -ñ wh 0 } 0 ¼ 0 „ 0 Z 0 £Z Ô x 1Z yñ ò)ÅZ g ZŠ :x • á Ô wŠ X X (Y 919X 825 &| 307X210 ) .MinhajBooks.

com !P S !P T  Åzgç . æ Ú Z `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www.ñ0 v Z †0 Z0 @0 £Z –1Z Ô • 4» $ :[² ~Š: Ô {gëÜ æ X   X (Y 1066X 994 îGE 0G !P M !P N X Y 198 9 &| 1410 ÔgZ-Z &| 458X38 4) .nÅZ z w Z G î%} œ  % :[² ~Š:Ô {gëÜ æ X    4ÉZ 3E XY 1992&| 1413Ô îG ! ðE G X( Y 10 14X 933&| 405X 321) · 0 vZ † 0 ·vZ † 1Z Ô Áq Ô îG 0 .ñ0 v Z †0 Z0 @0 £Z –1Z Ô • Ô îG 0 .ЛÅZ ^Z gZŠ :ya Ô ]zÛ X    X (Y 1066X 994 !P P XY 1990 &| 1410 X210 ) >u ? 0 .ñ0 v Z †0 Z0 @0 £Z –1Z Ô • gZŠ „ :[² ~Š: Ô)(l X  X( Y10 66 X 994 !P O XY 1994&| 1414Ô i]Z &| 458X38 4) .pdffactory.ñ0 vZ † 0 Z0 @0 £Z –1Z Ô• X| 140 1 Ô >h åCEÄZ tà HÆZgZŠ Ô ya Ô]zÛ X X (Y1066 X99 4 &| 458X38 4) .ñ 0 {gÎ 0 }0 · }1Z Ô ~èF !P Q Ô òsÑZ [ºZ g ZŠ :ya Ô]zÛ X  X (Y8 92X8 25&| 279 X Y 19 98 ݬ :ya Ô]zÛ X   X Š.MinhajBooks.0 { Ú̇1P Ô ãY`  !P R X Y 198 1&| 140 1 Ô ^Z        X (| 28 2 X186) G î%‚Z ! Z 0Z Ô _gq > çG.    N LN  &| 458X38 4) .ЛÅZ ^Z gZŠ :ya X ]zÛ X      www.com .

ЛÅZ ^Z gZŠ :y a Ô]zÛ X    X (Y8 69X7 97&| 255X181) Ý° Z † 0 vZ † · 1Z Ô òg ZŠ X| 1407 Ô !²Z [2Z g ZŠ :ya Ô]zÛ X   G E -‹¢ X 306) yˆ0 Š&0 ~u0 £Z 0 /0 ZdZ 1Z Ô ö g ZŠ &| 1386 Ô†HZ g ZŠ :ya Ô]zÛ X  X (Y 995X 918&| 385 www.pdffactory. æ Ú Z `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www.MinhajBooks.ЛÅZ ^Z X (| 311X 234) –1P Ôws Z h m0 yzg. 0 · 0 £Z Ô wÜ | 1410 :[²~Š:Ô nc g X     X( | 665X 593) Ôh  >Z 1PÔòigZ ¦Z Šú0 · Ô òigZp îG 0 .com .ЛÅZ ^Z Ôy a Ô]zÛ X   !Q O gZŠ :ya Ô ]zÛ X   X( Y1071 X1002&| 463X392) X îG 0 .com !Q P !QQ !Q R !Q S  Åzgç . NL O        XY 19 90&| 1411 X  X (| 975 x ) sZ+-Z Y ´ Ô ~y +-Z x ˆ X 1979 &139 9 Ô!‚° Z G îpb¸ :ya Ô ]zÛ !P U Ô ]zÛ X     X( | 1120X 1054 ) · 0 •Z' Z Ô+ !Q L     Xa 0 Œ0 Z0 ·vZ †1Z Ô ~ènZ œ 5BÄEZ g ZŠ :y a Ô]zÛ X    XY 199 2Ô ÿG !Q M X| 1401 Ô !²Z [2Z gZŠ :ya U " 0 ~u 0 £Z 0 " U 0 Z0 £Z –1Z Ô ~Š Z• ¿ !Q N X (|7 41x ) vZ † 0 · vZ † 1P +-Z àz Ô ~ m r¿ X Y 200 3&| 1424Ô îGG 0 .

ЛÅZ ^Z gZŠ :ya Ô ]zÛ X www. æ Ú Z `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www. 0 ·– 1Z Ôãc zg !R P ~^yZE 0 £Z 0 Š.    N LP  X Y1966 )6X zÆ + 0 tzè 0 gZŠà 0 tzè q¼1Z Ô“Š X445) ãZ åE :ya Ô]zÛ X     X (Y 1115X1053&| 50 9 X Y198 6 Ô îG 0 .ЛÅZ ^ZgZŠ Ô ya Ô ]zÛ X        ™¯Z £Z 0 · +-Z ÒÔ ö-E ™f   X (| 748X 673 ) ö-E X| 1413Ô îGÈ‚°Z îGpbí! Ô ya Ô ]zÛ X -™¯Z £Z 0 · +-Z Ò Ô öE -™f  X( |748X673) öE -šÅZ sgšZ >]ZŠ >Ô åE X Y1968 Ô6 é)I 5ŸÅZ ÔÁŠ Š ! Wg©   G -# &| 60 6X 543) ö+GZ 0 @ 0 Œ 0 / 0 · Ô ~iZg X îG 0 .pdffactory.MinhajBooks.com .ЛÅZ ^Z g ZŠ -™¯Z £Z 0 · +-Z Ò Ô öE -™f   X (|7 48X 673) öE X Y 19 95 Ô îG 0 .com  Åzgç .0 ¹]Z † 0 ·vZ †1Z Ô ã‡gi !R Q X| 1416 Ô\ Œ Û    X (Y 1710X1645&| 1122X 1055) Ëâ ~C Ù iZ XY 1996&| 1417 Ô îG 0.ЛÅZ ^Z gZŠ :yZk  Z Ô yZéX  X (Y 1210X 1149 3ÅZ ~Ši ÑZ / 0 Ô 0 ß°Z Ôß°Z xnv’Ö] ÄÚ^r Ö] Ô~ ç¸E Ä 4» $ Ô G Ô)/ÑZ îGE 0G î*ÀC Z gZŠ :y a Ô]zÛ (Äne†Ö] Ý^ÚŸ] ‚ßŠÚ !Q T !Q U !R L !R M !R N !R O | 1415 =¸ :^Ô{ÙC‡ X X(| 307 x) yzg.

com .MinhajBooks. æ Ú Z `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www.ñ0 ·0 £Z 0 Z0 £Z 0 [Jß Z† Ô ãÄ Z Å   X (Y 1665 X 1493&| 97 3X 898) ~ ç¸.E >ÄZ X Y199 6&| 1416 Ô yA 0Z gZŠ :[²~Š:Ô çE      X (Y 1505X 1445&| 9 11X8 49) y¢ Ô ~g»ÑZ Ô .com  Åzgç .Z Ô àf •Z Ô w•Z !R U  X (Y 18 34X17 60&| 1250X1173 ) · 0 Z 0 · Ô ã»Ø !S L gZŠ :y a Ô]zÛ        Y 19 96&| 1417 Ô !²Z _Z nZ Y § IÆZ &| 1402 ÔËZ g ZŠ :y a Ô ]zÛ X         XY 1982 X 822&| 287X20 6) d 0 u ? 0 z/ 0 £Z –1Z Ô ãy ÔtZ°Z gZŠ :[² ~Š: Ô nc g X    X (Y 900 !S M X Y 1991&| 1411 ÔgƒÑ X y M ÅZ yò X ~gŠ Ø Z C Ù ¤ · ËZ e Ô~gŠ Ø Z C Ù ¤ !S N X ÅX y M ÅZ ` u :yÎ 0 www. NL Q        0 – !Z 0 ·0 –! Z 0 Ý°Z † ¯Z 1Z +-Z w° Ô ï± !R R 0 – !Z 0 ·0 –! Z 0 Ý°Z † ¯Z 1Z +-Z w° Ô ï± !R S X†HZ g ZŠ :y a Ô]zÛ  I 43X 3Ò®0 ê-G X X(Y 946&| 335 x ) ôÑ0 ïEG G 1Z Ô Ù• á 4»$ :[²~Š:Ô {gëÜ æ X| 1410ÔÇZ z x‰Z G î0EG !R T X    X (Y 1505 X1445&| 911X 849 ) y¢ .pdffactory.

com  Åzgç .com .•ÅZ·0 vZ† 0 £Z Ô ~d    X( | 694X 615) Q1Z ~ çE !T L X229)•0 <Z †0•0)s0 ·0 £Z Q1Z Ô ~zD !T M X( Y819X751&| 204X 133) Š zgY Š î ZŠ 0 yÑ Š ƒ ZŠ1Z Ô ©p !T N X Y 198 0&| 1400 Ô†HZ gZŠ :ya Ô ]zÛ X    XY 1996 ÔòsÑZ [ºZgZŠ :ya Ô ]zÛ X  ^Z gZŠ :ya Ô]zÛ X    X( Y9 33X 853&| 321 X| 1399 Ô îG 0 .ЛÅZ ^ZgZŠ :ya Ô ]zÛ X       !S T XŠ 0Z„ :^Ô{C Ù ‡X   Y X( Y9 23X8 39&| 310X 224 ) h m0 k  0 ·Q1Z Ô ~d ` !S U .    N LR   X (Y 97 1X 873&| 360X 260 ) £Z 0 yÑ Ô ãZd 4» $ :[²~Š:Ô nc X Y 198 5&| 1405 Ô sgšZ îGE 0G g X  !S O  X (Y 97 1X 873&| 360X 260 ) £Z 0 yÑ Ô ãZd XY 1983&| 140 3Ô îG 0 . æ Ú Z `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www.ЛÅZ www.pdffactory.MinhajBooks.ЛÅZ ^Z gZŠ :y a Ô]zÛ X !S P  X (Y 97 1X 873&| 360X 260 ) £Z 0 yÑ Ô ãZd " •Z Y ZÙC²Z îGœE 3‹ ! :tZ²Ô ÝñX  XîI 0G !S Q  X( Y971X873&| 360X260) £Z 0 y Ñ Ô ãZd !S R  X (Y 971X 87 3&| 360X 260 ) £Z 0 yÑ Ô ãZd XY 1984&| 1405 Ô!‚° Z îGpb¸ :ya Ô]zÛ   !SS X( Y 923X 839&| 310X224) h m0 k  0 · Q1Z Ô ~d ` X| 1407 Ô îG 0.

æ Ú Z `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com !T U !U L  Åzgç .com . X| 1407 Ô!‚° Z G îpb¸ :ya Ô ]zÛ !T S     X (| 840X7 62) ³•Z 0 –! Z 0 £Z Ô ã) "²ZgZŠ Ô ya Ô ]zÛ X       X| 1403Ô G îG 0E !T T     X (| 418 ) gµ0 Œ0 v Z G îE 0 ™ ̇1Z Ô ðà Õä ÉZ             4ƒ gZŠ Ô[²~Š:Ô nc X| 1402Ô G î0E g X   G -r öAEZ _gq 0 z/ 0 %¬ !Z 0 ”´ â 0 ÷Z 0Z Ô ´ â _ZnZ Y §Z gZŠ :ya Ô]zÛ X X( Y795X712&| 179X93 ) www. NL S        X†HZ gZŠ :ya Ô ]zÛ X  Ô {ÙC‡ X X( Y863&| 249 x ) ËZ ¾0 ·1Z Ôq0 † 4» $ :^ XY 1988&| 1408 ÔvZ îG0EG X744&| 211X126) ã3 «*0 x ø 0 – 1Z Ô tZ i°Z† GÅ X| 140 3Ô òsÑZ ï E3 ½) Z :ya Ô]zÛ X  X (Y8 26 ’ kZ` DZ † 0 ~ŠA Z † 0 · 0 ³•Z Y Z å¨EÅZ 1Z Ô ã ðÒCE !T O !T P !T Q       X (Y 1749X1676&| 1162X 1087 ) X| 1405Ô!‚° Z G îpb¸ :ya Ô ]zÛ X 284 ) ~ñQ `G0 ¼ 0 ·0 £Z 0 ·vZ †1Z Ô?Œ Û gZŠ :ya Ô ]zÛ X      X( Y9 90X8 97&| 38 0 !TR X!² Z _Z nZ Y§ Z X  X (| 454x ) Q0 )s0 ·vZ †1Z Ô ¦.MinhajBooks.

    N LT  XY198 5&| 1406 Ô !²Z îGpb í! :y a Ô ]zÛ :^Ô {C Ù ‡X X( | 288x ) ÔŠ× 0 h EI X| 1408 Ô îG 0¢ é G ¨3ÅZ ^Z G 0 <Z † 0 Š.0 Ý°Z † Åi 0 Š.com .0 Ý°Z † Åi 0 Š.pdffactory.` )Z 1Z Ô ~' × !U O X   X(Y 875X 821&| 261 X20 6) ~£ `)Z 0Z Ô› !U P l X   X( | 643x ) UuZß Z †0 ·Ô Ïl -ÊZ G 4G & •Z îG~EAXE 4»$ :[²~Š:Ô)( XY 1990&| 1410 ÔîG 0I îE 0G !U Q X  X (Y 1341X 1256&| 742X 654) Z 0 ŠXY 1980&| 1400 Ô!‚° Z îGpb¸ :ya Ô]zÛ X! ²Z _ ZnZ Y § Zg ZŠ :ya Ô]zÛ +$ °Z +i 0 Z 0 @g °Z ` @0 sƒ °Z† Ô ~z o !U R      X( Y1621X 1545 &| 1031X9 52) X| 1356 Ô òºtgˆ„ :^X Ä 0 )s 0 vZ † 0 ~Á Z † 0 AZ †·1Z Ô ~gs :ya Ô]zÛ X   X( Y 1258X 118 5 &| 656X58 1) X| 1417 Ô îG 0 .com !U S  Åzgç .` )Z 1Z Ô ~' ×   X (Y 1341X1256&| 742X 654 ) Z 0 ŠGÅ ©ÅZ gZ-Z :]g ¸ Ô ~X   -G ï E3½) Z :ya Ô]zÛ + î*G !U M !U N X Y 1983&| 140 3ÔòsÑZ 0 <Z † 0 Š.MinhajBooks.ЛÅZ ^Z gZŠ www. æ Ú Z `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www.

ЛÅZ ^Z gZŠ :ya X    X (Y 915X8 30&| 303X 215) -0 £Z Ô ð¨  !U U X Y199 1&| 1411 Ô îG 0.com  Åzgç . NL U        Ô ]zÛ X X (Y 915X 830&| 303X 215) .0 ·0 @0 Œ0 ~%0 sÑ0 ¼ Ô c ™i 1Z Ô ~zâ !MLM    þ þ  X (Y 1278X 1233&| 677X631) x Z x 0 XY 200 2&| 1422Ô G îÈ‚°Z G îpbñ :ya Ô]zÛ X  .pdffactory.0 £Z Ô ð¨  !U T XY 1995&| 1416 Ô îG 0 .ÔÉ yc ° Z gZŠ :^ Ô {C Ù ‡ X    X( Y 1405 X1335 XY 1987 &| 1407 Ô !² Z [2 Z gZŠ :ya Ô ]zÛ www.0 £Z Ô ð¨  !ML L X Y 1987&| 1407 Ô!‚° Z îGpb¸ :ya Ô]zÛ  .0 ·0 @0 Œ0 ~%0 sÑ0 ¼ Ô c ™i 1Z Ô ~zâ !ML O     X (Y 1278X 1233&| 677X631) x Z x 0 X Y 19 91&| 1412Ô<Z gZŠ :y a Ô]zÛ X A    :ya Ô ]zÛ X  X (| 292x ) i Zig ™0 ÅZ Ô VZz !ML P X| 1406 Ô [2Z ݬ I -43X &|8 07X735) yÑ 0 – !Z 0 ZdZ 1Z +-Z gâ Ô ö+ G !ML Q + _ ZçG.0 ·0 @0 Œ0 ~%0 sÑ0 ¼ Ô c ™i 1Z Ô ~zâ !ML N X   X (Y 1278X1233&| 677X 631) x Z x 0 XY 1996 ÔËZ gZŠ :ya Ô ]zÛ .MinhajBooks.com .ЛÅZ ^Z gZŠ :ya Ô ]zÛ     X( Y 915X8 30&| 30 3X 215) . æ Ú Z `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www.

MinhajBooks.    N ML  I -4X3 &| 8 07X735) yÑ 0 – !Z 0 Z dZ 1Z +-Z gâ Ô ö+ G !ML R :ya Ô]zÛ X      X (Y 1405X1335 X îG 0 .ЛÅZ ^ZgZŠ www. æ Ú Z `u PDF created with pdfFactory Pro trial version www.com .com  Åzgç .pdffactory.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful