You are on page 1of 4

FIŞA DISCIPLINEI

 

Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ (36 ore)

 

Denumirea disciplinei

 

ANESTEZIE SI TERAPIE INTENSIVA

 

Anul de studiu

IV

Semestrul *

II

Tipul de evaluare finală (E / V / C)

 

E2

Regimul disciplinei (Ob obligatorie, Op – opţională, F - facultativă)

Ob

Numărul de credite

3

Total ore din planul de învăţământ

36

Total ore de studiu individual

50

Total ore pe semestru

86

Titularul disciplinei

Conf. univ. Dr. Ioana Grigoraş

 

* Dacă disciplina are mai multe semestre de studiu, se completează câte o fişă pentru fiecare semestru

 

Medicina

 

Facultatea

 

Total

C**

 

L

S P

 
 

7

Catedra

36

14

 

- 22

-

 
 

Medicina

Profilul

 

Specializarea

Medicina

 

** C curs, L – activităţi de laborator, P – proiect

sau lucrări practice

Obiectivele disciplinei

Disciplina oferă cunostinţe de bază privind anestezia, drogurile anestezice şi tehnicile de anestezie (locoregională şi generală).De asemenea, pregateşte absolventul pentru diagnosticul şi tratamentul principalelor insuficienţe de organe şi sisteme (insuficienţa respiratorie, cardio- circulatorie, renala, tulburările echilibrului hidro-electrolitic şi acido-bazic). Disciplina oferă o temeinică pregătire teoretică şi practică în resuscitarea cardio-respiratorie.

Conţinutul cursului-Programa analitica 14 ore

Resuscitarea cardio-respiratorie Insuficienţa respiratorie Şocul Insuficienţa renală acută Tulburările echilibrului hidro-electrolitic şi acido-bazic

Conţinutul seminarului / laboratorului – Programa analitica 22 ore

Tehnici de anestezie Resuscitarea cardio-respiratorieInsuficienţa respiratorieşi suportul ventilator ŞoculAccesul venos central şi perifericInsuficienţa renală acută Tulburările echilibrului hidro-electrolitic şi acido-bazic Monitorizarea şi îngrijirea bolnavului critic Nutriţia enterală şi parenterală Cazuri clinice

Bibliografie

1. Ioana Grigoraş, „Anestezie şi terapie intensivă. Principii de bază”, ed .Institutul European, Iaşi,2007

2. E Cardan , I Cristea, M Chioreanu,” Medicina Intensivă”, ed Dacia,Cluj Napoca, 1997 Cateterizarea venoasa,pg 71-88 Monitorizarea hemodinamica a pacientului critic pg 88-114

3. Maria Copotoiu, L. Azamfirei – “Managementul bolnavului critic” vol.1, ed. University Press, Tg.Mures, 2004 Partea II: Manopere consacrate in practica medicinei intensive Oxigenoterapia pg 80-90

Intubatia oro-traheala pg 91-100 Defibrilarea si electroconversia sincrona pg 126-131 Masajul cardiac extern pg 145-150 Accesul vascular pg 151-163 Metode de epurareextrarenala pg 167-192 Partea III: Aspecte clinico-farmaceutice Terapia cu fluide pg 221-231 Transfuzia pg 231-243 Partea IV: Monitorizarea pacientului critic Monitorizarea respiratoriepg 320-343 Monitorizarea hemodinamica pg 343-373 Monitorizarea temperaturii corporale pg 381-389

4. M. Chiorean, Maria Copotoiu, L. Azamfirei – “Managementul bolnavului critic” vol.2, ed. University Press, Tg.Mures 2006 Disfunctii cardiovasculare socul cardiogen pg 181-217 Disfunctii cardiovasculare socul hipovolemic pg 217-227

5. Dan Tulbure – “Curs pentru studenti si medici rezidenti” ed. Carol Davila, Bucuresti,

2006

Anestezia pg 11-25 Insuficienta respiratorie pg. 74-102 Tulburarile hidroelectrolitice si acidobazice pg103-131 Starile de soc pg 161-188 6. *** - 2010 AHA Guidelines for CPR & ECC, Circulation Oct, 2010.

Competenţe

1. Diagnosticul opririi cardio-circulatorii şi efectuarea resuscitării cardio-respiratorii.

2. Recunoaşterea bolnavului critic şi instituirea primelor măsuri de tratament.

3. Diagnosticul şi tratamentul insuficienţei respiratorii, a şocului, a insuficienţei renale acute, a tulburărilor hidro-electrolitice şi acido-bazice.

4. Monitorizarea bolnavului critic.

5. Accesul venos periferic.

6. Oxigenoterapia.

La stabilirea notei finale se iau în considerare

Ponderea în notare exprimată în procente (Total = 100%)

 

-

răspunsurile la examen / colocviu (evaluarea finală):

75%

 

scris,oral si aplicatie practica

- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator

15%

- testarea periodică prin lucrări de control

 

5%

- testarea continuă pe parcursul semestrului

 

5%

activităţile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc.

-

 

-

alte activităţi (PRECIZAŢI)

   

Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală E/V (de exemplu: lucrare scrisă (descriptivă şi / sau test grilă şi / sau probleme etc.), examinare orală, colocviu individual ori în grup, proiect, etc.)

 

- teste pe parcurs: lucrare scrisa tip probleme

 

- examinare finală: lucrare scrisa descriptiva, examinare orala, tehnici practice pe manechin si simulatoare

 

Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu 0 activităţile care nu sunt cerute)

 

1.

Descifrarea şi studiul notiţelor de

7

 

8. Pregătire prezentări orale

0

curs

 

2.

Studiu după manual, suport de curs

10

9. Pregătire examinare finală

18

3.

Studiul bibliografiei minimale

7

10.

Consultaţii

0

indicate

 

4.

Documentare suplimentară în

1

11.

Documentare pe teren

0

bibliotecă

 

5.

Activitate specifică de pregătire

3

12.

Documentare pe Internet

2

SEMINAR

şi / sau

LABORATOR

6.

Realizare teme, referate, eseuri,

0

13.

Alte activităţi

0

traduceri, etc.

 

7.

Pregătire lucrări de control

2

14.

Alte activităţi

0

 

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 50

 

Data completării: iunie 2012

Semnătura titularului: