Contabilitatea rezervelor din reevaluare În cazul în care, ulterior recunoaşterii iniţiale ca activ, valoarea unui activ imobilizat corporal

este determinată pe baza reevaluării activului respectiv, valoarea rezultată din reevaluare va fi atribuită activului, în locul costului de achiziţie/costului de producţie sau al oricărei alte valori atribuite înainte acelui activ. În astfel de cazuri, regulile privind amortizarea se vor aplica activului având în vedere valoarea acestuia, determinată în urma reevaluării. Diferenţa dintre valoarea atribuită în urma reevaluării şi valoarea netă contabilă se numeşte diferenţă din reevaluare şi se înregistrează în contabilitate, cu ajutorul contului de pasiv 105 “Rezerve din reevaluare” Tratamentul contabil actual al diferenţelor din reevaluare este: a) Dacă rezultatul reevaluării este o creştere faţă de valoarea contabilă netă, atunci aceasta se tratează ca o creştere a rezervei din reevaluare din cadrul capitalurilor proprii, dacă nu a existat o descreştere anterioară recunoscută ca o cheltuială aferentă acelui activ sau ca un alt venit care să compenseze cheltuiala cu descreşterea recunoscută anterior la acel activ. b) Dacă rezultatul reevaluării este o descreştere a valorii contabile nete, atunci aceasta se tratează ca o cheltuială cu întreaga valoare a deprecierii, dacă din în rezerva din reevaluare nu este înregistrată o sumă referitoare la acel activ (surplus din reevaluare) sau ca o scădere a rezervei din reevaluare din cadrul capitalurilor proprii, cu minimul dintre valoarea acelei rezerve şi valoarea descreşterii, iar eventuala diferenţă rămasă neacoperită se înregistrează ca o cheltuială. Contabilitatea rezervelor Rezervele sunt considerate surse asimilate celor proprii, deci formă de manifestare a capitalurilor proprii, reprezentând profituri capitalizate, însă spre deosebire de acestea, nu sunt generatoare de dividende. Structura rezervelor pe care o entitate le poate constitui este: • Rezervele legale – conform Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, rezervele legale se formează prin aplicarea în fiecare an a unei cote de 5% asupra profitului brut din care se scad veniturile neimpozabile şi la care se adaugă cheltuielile aferente acestor venituri neimpozabile, până când acestea vor atinge a cincea parte din capitalul social subscris şi vărsat. • Rezerve statutare sau contractuale. Constituirea acestor rezerve se face din profitul net, dacă sunt prevăzute în actul constitutiv al societăţii comerciale şi dacă adunarea generală a acţionarilor sau asociaţilor decide aceasta. • Alte rezerve. Societăţile comerciale pot constitui alte rezerve din profitul net, primele legate de capital, din profitul reportat , din diferenţele de curs valutar care apar cu ocazia constituirii capitalului prin aporturi evaluate în valută, etc. • Rezerve de valoare justă fac obiectul doar a contabilităţii consolidate, în cazul în care se optează pentru evaluarea instrumentelor financiare la valoarea justă. • Rezerve reprezentând surplusul din reevaluare se constituie pe măsura amortizării activelor corporale reevaluate sau în momentul vânzării sau casării acestora, reprezentând câştigul realizat din reevaluare. După modul de constituire şi utilizare rezervele sunt reflectate în contabilitate

structurându-se astfel: 1061 „Rezerve legale” 1063 „Rezerve statutare sau contractuale” 1064 „Rezerve de valoare justă” 1065 „Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerva din reevaluare” 1068 „Alte rezerve” Rezervele. mai puţin IAS 29” (A/P). b) încorporarea în capitalul social (cu excepţia rezervelor legale). Cu ajutorul acestui cont se ţine eviudenţa rezultatului sau părţii din rezultatul exerciţiului precedent nereportat de către adunarea generală a acţionarilor/asociaţilor.cu ajutorul contului de pasiv 106 „Rezerve”. • fie sold debitor. pot fi utilizate pentru: a) acoperirea pierderilor din exerciţiul curent sau precedente. Acest cont poate avea la un moment dat: • fie sold creditor. Indiferent însă de natura soldului (creditor sau debitor). Contabilitatea financiară curentă a rezultatului reportat se realizează cu ajutorul contului de grupare 117 “Rezultatul reportat” detaliat în următoarele conturi operaţionale de gradul II:1171 “Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită” (A/P) si 1172 “Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS. reprezentând pierderile reportate din exerciţiile financiare precedente. reprezentând profiturile (beneficiile) reportate din exerciţiile financiare precedente. Contul 1174 “Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile” asigură transpunerea în practică a principiului intangibilităţii. sunt contabilizate direct în rezultatul reportat.respectiv a pierderii neacoperite şi a rezultatului provenit din corectarea erorilor contabile. prin evidenţierea operaţiunilor aferente . unele operaţiuni contabile “speciale” generate de “trecerea” de la un referenţial contabil la altul sau de corectare a unor erori contabile provenite din exerciţii financiare precedente pentru care situaţiile financiare au fost deja aprobate şi publicate. Contabilitatea rezultatului reportat Repartizarea profiturilor sau acoperirea pierderilor trebuie supusă aprobării adunării generale a acţionarilor sau asociaţilor. În această situaţie intervine folosirea contului 117 “Rezultatul reportat”. 1176 “Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţiilor Economice Europene” (A/P). 1174 “Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile”(A/P). In contul 1171 “Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită” se preia rezultatul exerciţiului financiar precedent aşa cum s-a arătat mai sus. în contul anual de bilanţ patrimonial acesta se preia cu semnul plus (profit) sau minus (pierdere) în structura capitalurilor proprii. De asemenea. mai puţin IAS 29” preia soldul aceluiaşi cont la entităţile economice care au condus contabilitatea şi apare în noul Plan de conturi general doar până la închiderea soldului său. rubrica (postul bilanţier) “Rezultatul reportat”. Contul 1172 “Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS.

Contul 121 „Profit şi pierdere” care la sfârşitul exerciţiului financiar poate prezenta: .exerciţiului precedent. sau cheltuieli dar care au fost omise sau înregistrate eronat. generatoare de venituri. prima de emisiune se încorporează la rezerve. Planurile de conturi generale în vigoare. fără a modifica rezultatul current al exerciţiului precedent. Ulterior. au instituit pentru contabilizarea rezultatelor economico-financiare curente ale exerciţiului conturile: A. Contabilitatea rezultatului exerciţiului Din punct de vedere contabil rezultatul exerciţiului reprezintă „Diferenţa între veniturile şi cheltuielile unui exerciţiu.000 de acţiuni având valoarea nominală de 10 lei/acţiune care se vând la valoarea de emisiune de 13 lei/acţiune. putând fi favorabilă (profit) sau nefavorabilă (pierdere)”. cu încasare în contul bancar. Exemplu practic Adunarea generală extraordinară a acţionarilor hotărăşte majorarea capitalului social prin emisiunea unui nou pachet de 20. În contul 1176 “Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţiilor Economice Europene” sunt preluate soldurile unor conturi care au rămas fără conţinut în urma aplicării reglementărilor contabille conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene.

profit) sau minus (dacă este debitor. pierdere) la rubrici (posturi bilanţiere) distincte din structura capitalurilor proprii. Exemplu practic Se înregistrează în contabilitate următoarele operaţiuni: a) se constituie rezerve legale în sumă de 1. Fiind un cont de repartizare pentru rezerva legală având ca sursă de provenienţă profitul. creditându-se prin debitul contului 121 “Profit şi pierdere” fără să apară cu sold în situaţiile financiare anuale. cu ocazia închiderii. El se debitează cu suma aferentă rezervei legale constituită la sfârşitul exerciţiului financiar curent. Repartizarea profitului exerciţiului curent pentru rezerva legală a impus folosirea contului 129 “Repartizarea profitului”. iar în creditul său se înregistrează veniturile reflectate ajutorul conturilor din clasa a VII-a din Planul de Conturi General. în debitul contului se înregistrează. Indiferent de natura soldului (creditor sau debitor).a) sold creditor. d) Se utilizează rezerve statutare pentru acoperirea unei pierderi reportate din anii precedenţi în sumă de 300 lei . B.000 lei. în ipoteza în care veniturile exerciţiului sunt mai mari decât cheltuielile. Prin urmare. contul 129 “Repartizarea profitului” este un cont de activ. b) sold debitor. cu semnul plus (dacă este creditor. cheltuielile reflectate cu ajutorul conturilor din clasa a VI-a. în ipoteza inversă. acesta se preia în bilanţ. b) se constituie rezerve statutare în sumă de 500 lei. c) Se încorporează în capitalul social rezerve statutare în sumă de 600 lei.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful