PUSAT PENGAJIAN ILMU PENDIDIKAN PERANCANGAN PENGAJARAN SEMESTER I SIDANG AKADEMIK 2013/2014

A. MAKLUMAT KURSUS Kod Kursus Tajuk Kursus Hari Kuliah Masa Tempat : : : : : KRB 3013 PRINSIP PENGAJARAN BACAAN (Principles of Teaching Reading) Sabtu (Tertakluk pada Jadual Kursus) Pusat pembelajaran Pulau Pinang. Pusat Pembelajaran Sarawak. Pusat pembelajaran Kelantan. Pusat pembelajaran Sabah Penyelaras/Pensyarah : Dr. Jamalsafri Saibon – JSS (jamalsafsri@usm.my) PM Dr. Rohizani Yaakub - RY Dr. Ahmad Zamri Khairani - AZK(ahmadzamri@usm.my) PM . Yahya B. Che Lah - YCL Bilangan Pelajar Nilai Unit : : 3

B. SINOPSIS KURSUS Kursus ini membincang teori, prinsip dan pendekatan pengajaran membaca untuk murid sekolah rendah. Pelajar-pelajar akan didedahkan dan dibimbing tentang kaedah mengajar membaca pelbagai jenis penulisan prosa dan puisi; teknik mengajar membaca secara meluas (extensive) dan intensif dan berfokus; merancang program bacaan murid untuk memperkembangkan kemahiran dan minat membaca. (This course discusses some of the major theories and principles of teaching reading for primary school pupils based on research findings. Student teachers will be exposed to a number of approaches in teaching reading of various genre (prose and poetry) for various purposes; teaching techniques for extensive and intensive reading. Students will be able to plan a reading program for their pupils).
1

Pemilihan buku untuk bacaan am murid Buku beraras (graded books Membaca secara intensif dan berfokus untuk mencari maklumat. AZK dan YCL mengikut pusat pembelajaran. JSS. look-and-say) Kaedah cerakin Pendekatan mengajar awal membaca Kaedah Gabungan Bunyi-Kata (KGBK). JSS. (A3.HASIL PEMBELAJARAN: 1. AZK dan YCL mengikut pusat pembelajaran. AZK dan YCL mengikut pusat pembelajaran. Unit 6 dan 7 . Teori dan prinsip pembelajaran membaca berdasarkan dapatan kajian. MAKLUMAT KULIAH Minggu/Tari kh Tajuk Pensyarah Catatan 1 16/03/2013 i. TS3) C. kaedah dan teknik yang bersesuaian dan berkesan dalam pengajaran pembacaan di sekolah rendah. Bekerja secara berpasukan untuk melaksanakan tugas yang diamanahkan. termasuk jenis puisi. pendekatan. Menggunakan pendekatan. A1) 3. CT2) 4. RY. RY. bagi mendapatkan maklumat dan memperkembangkan pemikiran kreatif dan kritis. kemahiran. (P2. Kaedah mengajar murid membaca secara meluas (extensive reading). RY. Unit 4 dan 5 4 04/05/2013 i. memahaminya dan berfikir. JSS. Menjelaskan teori. AZK dan YCL mengikut pusat pembelajaran. dan menghayati apa yang dibaca. ii. 3 20/04/2013 i. Rujuk Rancangan Pengajaran Unit 1 2 06/04/2013 i. Beberapa pendekatan mengajar awal membaca Bahasa Malaysia: Kaedah Abjad & fonik Seluruh perkataan (whole language. Mengimplikasi amalan pengajaran pembacaan untuk perluasan membaca. 2 JSS. Ujian Diagnostik Kebolehan Membaca. (C1) 2. P1. Unit 2 dan 3 ii. Penerangan tentang kerja kursus. ii. RY. (C2. kaedah dan teknik membaca. A3.

Perancangan program pembacaan. RUJUKAN Rujukan i. iii. iv.extensivereading. ii. (2003). mengguna lirik lagu dan nyanyian. Mengajar Membaca. http//www. Literasi 2M Bahasa Melayu Buku 1 & 2 dengan Panduan Guru. ii. 3 . (2009). Selangor USJ: Penerbit Ilmu Bakti. Menggalakkan murid membaca bahan bacaan dalam internet untuk mereka menulis cerita atau laporan berdasar satu projek berpasukan. Extensive reading. D. Isahak Haron. Peperiksaan Akhir (Serentak di keempat-empat pusat). RY.html Yahya Othman (2004). ii. Teori dan Aplikasi Laman web Pelajar-pelajar juga digalakkan menggunakan laman sesawang yang bersesuaian dengan kursus ini untuk menambah pengetahuan terutamanya untuk membuat kerja kursus.net/er/materials. AZK dan YCL mengikut pusat pembelajaran. Kurikulum Bahasa Malaysia Tahun 1 – 4. Unit 8 dan 9 5 18/05/2013 i. Pusat Perkembangan Kurikulum. termasuk pantun dan sajak mudah. Kementerian Pelajaran. Ceria 2M. Kuala Lumpur. Mengajar membaca untuk berfikir dan menghayati sastera kanak-kanak (prosa dan puisi). JSS.Membaca merentas kurikulum: petikan bahan daripada subjek lain.

Penilaian Kursus Penilaian Kerja Kursus ( 70 % ) Mod Pemberatan 20% Tarikh Serahan Setiap minggu (10 minggu) Setiap minggu (10 minggu) Perjumpaan ke 4 (04/05/2013) Kuiz (individu) Forum (individu) 10% Tugasan kumpulan 40% Catatan: Penerangan kerja kursus 1. 3. Peperiksaan Akhir ( 30 % ) 22/02/2013 JSS/…KRB3013rancanganpengajaran 4 . Hasil tugasan adalah dalam bentuk laporan yang mengandungi 5 bab (hardcopy) dan bukti pelaksanaan program dalam bentuk video dan gambar. Forum (individu) (10%) Kerja kursus ini juga dikendalikan secara atas talian (online) dalam sistem MOODLE selama sepuluh minggu berdasarkan isu yang dikemukakan bagi setiap minggu. Setiap kuiz mengandungi lima soalan dan perlu diselesaikan dalam jangka masa 15 minit. Tugasan hendaklah dihantar pada tarikh 4 Mei 2013 (Perjumpaan ke 4). Tugasan Kumpulan (40 %) Satu kumpulan terdiri daripada 5 atau 6 orang ahli. Kuiz (individu) (20 %) Dikendalikan secara atas talian (online) dalam sistem MOODLE selama sepuluh minggu berdasarkan tajuk bagi setiap unit.F. Berdasarkan modul tersebut setiap kumpulan perlu melaksanakan satu program Bijak Membaca di sekolah yang dipilih. Pemarkahan adalah berdasarkan kualiti input yang diberi. 2. Setiap pelajar dikehendaki memberi input terhadap isu tersebut. Setiap kumpulan dikehendaki menghasilkan modul yang mengandungi 3 aktiviti menangani masalah membaca dalam kalangan murid.

Kumpulan sasaran 2. 1. Signifikan program 4. 2. 1. Lokasi 3. Tujuan dan objektif program 3. Penutup. Modul 3 Bab 5. Perbincangan dan Rumusan Program. . 3.Literatur 1. Modul 2 3. Penilaian program Bab 4.FORMAT LAPORAN PROGRAM KRB 3013 – KERJA KUMPULAN Bab 1. Implikasi program. Pengenalan 1. Lampiran 5 . Jawatankuasa program Bab 2. Latar belakang projek 2. 4. Prosedur pelaksanaan 4. Modul 1. 2. Masalah mambaca dalam kalangan murid Bab 3. Metodologi program 1. Cadangan penambahbaikan program. Kekuatan dan kelemahan program. Modul-modul program.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful