You are on page 1of 2

Afdeling Geertruidenberg

Voorzitter, Vanavond wordt u aangesproken op uw besef van collegiaal bestuur. Maar collegiaal bestuur wat is dat eigenlijk. In onze beleving voorzitter, betekent collegiaal bestuur dat collegeleden samen dossiers oppakken die daadkracht nodig hebben, het betekent ook dat collegeleden tijdens een collegevergadering samen afwegen welke besluit het wijste is. Collegiaal bestuur is immers een vorm van meerhoofdig bestuur. Besluitvorming vindt plaats door consensus en dat betekent dat een beslissing een breed gedragen overeenstemming kent. Met andere woorden, overeenstemming tussen de verschillende leden van het college is hierbij noodzakelijk. Er is sprake van een gelijkwaardige beslissingsbevoegdheid. Ieder collegelid heeft daarmee een collectieve verantwoordelijkheid voor het succes én het falen van de gemeente en niet alleen voor hun eigen portefeuille. Voorzitter, wij spreken u aan op uw collegiaal bestuur en daarom vragen wij u vanavond, en daarbij goed kijkende naar resultaten van de raadsenquête, om de raad uw concrete definitie te geven van collegiaal bestuur. Dit vragen wij u ook te doen, maar dan goed kijkende naar de mooie resultaten die u inmiddels als college samen heeft bereikt! Ik wil u daarbij dringend verzoeken om uw definities namens én gedragen door het gehele college voor te lezen tijdens de beantwoording van het eerste termijn. Geen wollig verhaal, maar een eenduidige definitie die voor een ieder begrijpelijk is. Voorzitter, vanaf het moment dat de kwestie WSG is gaan spelen kan de VVD niet anders concluderen dat uw college hard aan de slag is gegaan om het dossier WSG weer op orde te krijgen en heeft u naar twee jaar puinruimen ook resultaten geboekt. Ik wil hier gezegd hebben dat wij waardering hebben voor het resultaat dat u tot op heden samen heeft bereikt. Wethouder Smit en wethouder Quirijnen hebben immers samen in het kader van de sporthal Parkzicht de onderhandelingen gevoerd met de WSG. Daarnaast hebben wethouder Van de Belt en wethouder Quirijnen samen in het kader van de Keizersdijk en Heereland de onderhandelingen met WSG gevoerd. In de afgelopen jaren heeft het college samen vele formele besluiten genomen en was elk collegelid individueel in opperste paraatheid om te redden wat er te redden viel. En let wel, samen hebben jullie inmiddels een mooi resultaat bereikt. De andere kant van de medaille heeft het college samen ook minder florissante besluiten genomen. Zo heeft u samen op 25 mei 2010 de voorwaarde 8 uit de garantiestelling uit zicht verloren. En heeft u samen besloten om de terechtwijzing door de provincie op 13 oktober 2011 weg te wuiven, waarin staat dat de uitvoering van de garantiestelling in de vorm van revolving fund in strijd is met de voorwaarden. En ook heeft u samen de terechtwijzing door de clustercoördinator Welzijn en Financien op 4 oktober 2011 genegeerd en heeft u samen de voorwaarde uitleggen als revolving fund, totdat de fractievoorzitters in het presidium van 15 november 2011 het college er op wees dat dit onjuist was. En als klap op de vuurpeil heeft u samen, en daarbij de voormalig burgemeester voorop, de uitleg van de voorwaarde als revolving fund bewust doorgezet richting de raad, terwijl u samen van de strijdigheid op de hoogte was. Daarnaast, conform de presentatie van de onderzoekscommissie had het ene deel van het college wel de behoefte om de raad naar waarheid en beter te informeren en de andere helft van het college niet. Vraag voorzitter, welke collegeleden wilden de raad wel en welke niet naar waarheid en beter informeren? Uit betrouwbare bronnen weten wij al lang welke collegeleden in zijn algemeenheid opener en transparanter wilden handelen richting de raad en zullen daar in het tweede termijn op terugkomen, tenzij u collegiaal bestuur toont. Misschien is dat iets wat u en de coalitiepartijen rekening mee zouden moeten houden.

Overigens de gemeentewet stelt nadrukkelijk dat in dit soort situaties niet alleen samen maar ook als individueel collegelid moet worden voldaan aan uw informatieplicht richting de raad. Met andere woorden ook die collegeleden die juist de raad wel naar waarheid wilden informeren zijn de fout in gegaan, ondanks het principe van collegiaal bestuur! Met andere woorden, u bent per definitie allemaal (dus samen) de mist in gegaan. Desalniettemin horen wij graag van u welke 2 collegeleden de raad graag beter en eerder hadden willen informeren en een transparantere bestuursstijl er op na wilden houden? Enkel dit onderdeel uit het rapport is voor ons cruciaal om u daarvoor in ieder geval een flinke tik op de vingers te geven. Wij dienen daarom, samen met de SP, een motie van afkeuring in voor alle wethouders. Helaas ontspringt voormalig burgemeester, de heer Meijer, de dans door te schitteren in afwezigheid. De heer Meijer hadden wij graag in het bijzonder nog even willen herinneren aan de eerder door ons ingediende motie van wantrouwen specifiek tegen de burgemeester. Maar ja, hij heeft al eerder eieren voor z’n geld gekozen, iets waar uw wethouders een voorbeeld aan zouden kunnen nemen. Voorzitter, wij sturen het college graag naar huis. Maar laten wij voorop stellen, dat wij hier allen zitten om de maatschappij te dienen, hoe utopisch dat ook mag klinken. Onze moties van wantrouwen die wij in 2011 hebben ingediend waren terecht en waren op dat moment uitvoerbaar, zonder dat het algemeen belang daarmee in het geding zouden komen. Nu, daarentegen, heeft u resultaten geboekt bij de onderhandelingen met de WSG. Resultaten die cruciaal zijn voor het functioneren van deze gemeente. Cruciaal zijn voor ons financieel risico’s. Resultaten die nu omgebogen moeten worden naar realiteit, want we wachten al zo lang. Wij zijn vooralsnog van mening dat de WSG niet de lachende derde mag zijn, door u naar huis te sturen en WSG te bevrijden uit de houdgreep waar u haar nu in heeft. U dient samen tot aan het einde van deze bestuursperiode er voor te zorgen dat de WSG in die houdgreep blijft! En daar heeft u alle collegeleden voor nodig! Voorzitter, wij zijn een oppositiepartij, maar wij kiezen voor bestuurlijke continuïteit voor die laatste paar maanden. Daar zijn onze inwoners het meest bij gebaat. Maar let wel: in ruil daarvoor zien wij wel graag dat u allen in het openbaar uw excuus aanbied, u zo dadelijk collegiaal bestuur toont en dat elke individuele wethouder bij zichzelf nagaat of hij nog wel geloofwaardig is en zichzelf bij de aankomende verkiezingen verkiesbaar zou moet stellen. Voorzitter, ons pleidooi over collegiaal bestuur wordt door u hopelijk omarmd tot het bitter eind. Puur om te voorkomen dat één van u in het politieke steekspel wordt geofferd, omdat eventueel andere wethouders en/of coalitiepartijen hun handen in onschuld willen kunnen wassen. Uw definitie, die u straks bij de beantwoording gaat geven, zal de doorslag geven of u gaat voor rechtvaardigheid of politiek gekonkel. Daarom willen wij naast uw definitie van collegiaal bestuur, in het eerste termijn knip en klaar horen of u samen verantwoordelijk bent voor deze kwestie en tot het bitter eind collegialiteit toont naar elkaar En laat dit ook heldere boodschap zijn voor de coalitiepartijen, uw partij is niet meer geloofwaardig als u in dit specifieke dossier slecht één of een deel van het college naar huis stuurt. Al uw wethouders zijn beschadigd!