You are on page 1of 8

Denna information redogör kortfattat för regionala tillväxtnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 31 maj

2013. För mer information om olika ärenden, besök www.skane.se/demokrati.

Nyheter i korthet:
Fördjupad handlingsplan för Skånes kust och hav
Regionala tillväxtnämnden beslutade att satsa 1,8 miljoner kronor under två år på olika projekt med inriktning mot samordning, klimatanpassning och näringsutveckling för Skånes kust och hav. Region Skåne tar på sig en samordnande roll i ett strategiskt projektarbete med klimatanpassningar och utvecklingsfrågor längs Skånes kust. Ett parallellt projekt riktas på att ”lyfta” fram den maritima näringen i Skåne, att undersöka vilka behov som finns för att skapa förutsättningar för utveckling och att successivt stärka och profilera det maritima näringsklustret. Som ett första steg inleds ett samarbete med Svenskt Marintekniskt Forum (SMTF), samt en etablering av en filial för SMTF i Skåne. Resurser avsätts för projektarbetet, resurser som kommer att kunna summeras med insatser från övriga berörda aktörer såsom kustkommunerna, universitet och högskolor, länsstyrelsen och centrala myndigheter. (Ärende 6)

Etableringen av ESS och MAX IV ur ett Öresundsperspektiv
Regionala tillväxtnämnden föreslår att Region Skåne ska inleda ett förprojekt tillsammans med Region Hovedstaden i Danmark för att utreda vilka frågeställningar och vilka aktörer ett framtida Interreg-projekt om ESS/MAX VI bör fokusera på. Nyligen avslutades ett av Region Skåne lett EU-projekt om hur etableringen av materialforskningsanläggningarna ESS och MAX IV i Lund kommer att påverka Skåne och Blekinge i form av nödvändiga insatser för att bland annat möta upp framtida leverantörs- och kompetensbehov. Nu anser Region Skåne och Region Hovedstaden att det är dags att anlägga ett motsvarande Öresundsperspektiv på etableringarna. (Ärende 12)

Utredning kring Skåneledens utveckling
Regionala tillväxtnämnden i fjol att tillsätta en utredning kring Skåneledens utveckling från år 2014 till 2020. Utredningen har resulterat i en rapport med förslag på satsningar för att uppnå målet att Skåneleden skall utvecklas till ett hållbart, exportmoget ledsystem av internationell standard år 2020. (Ärende 7)

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2012). Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

Länsplan för regional transportinfrastruktur i Skåne 2014-2025
Näringsdepartementet har gett Region Skåne i uppdrag att upprätta en ny Regional transportinfrastrukturplan (RTI-plan) för åren 2014-2025. Region Skåne har nu kommit fram med ett planförslag, som kommer att skickas på remiss till kommuner och organisationer under sommaren 2013/från juni till september 2103. (Ärende 20)

För kommentarer:
Pontus Lindberg (M) Regionråd och ordförande i regionala tillväxtnämnden Telefon: 0768-89 01 16 Ewa Bertz (FP) Förste vice ordförande i regionala tillväxtnämnden Telefon: 0706-03 43 39 Christine Axelsson (S) Regionråd och andre vice ordförande i regionala tillväxtnämnden Telefon: 044-309 32 37

Pressinformation – Regionala tillväxtnämnden 2013-05-31

2

Dagordning på regionala tillväxtnämndens möte 31 maj 2013
1 – 3. Justering av protokoll, anmälan av delegationsbeslut samt anmälan av informationshandlingar

4. Verksamhetsinformation regionala tillväxtnämnden 2013-05-31
Utvecklingsdirektör Mikael Stamming informerade om aktuella frågor inom regionala tillväxtnämndens ansvarsområde. Regionala tillväxtnämnden beslutade att 1. lägga informationen till handlingarna.

5. Miljöstrategiskt program
Den politiska styrgruppen för miljöstrategiskt program för Region Skåne har tagit fram en första uppföljning av programmet.
Regionala tillväxtnämnden beslutade att

1. lägga informationen till handlingarna. 2. Nämnden ska erhålla en förnyad uppföljning i början av sommaren 2014. Protokollsanteckning (S)

6. Fördjupad handlingsplan för Skånes kust och hav
Region Skåne tar på sig en samordnande roll i ett strategiskt projektarbete med klimatanpassningar och utvecklingsfrågor längs Skånes kust. Ett parallellt projekt riktas på att ”lyfta” fram den maritima näringen i Skåne, att undersöka vilka behov som finns för att skapa förutsättningar för utveckling och att successivt stärka och profilera det maritima näringsklustret. Som ett första steg inleds ett samarbete med Svenskt Marintekniskt Forum (SMTF), samt en etablering av en filial för SMTF i Skåne. Resurser avsätts för projektarbetet, resurser som kommer att kunna summeras med insatser från övriga berörda aktörer såsom kustkommunerna, universitet och högskolor, länsstyrelsen och centrala myndigheter.
Regionala tillväxtnämnden beslutade att

1. ställa sig bakom föreliggande förslag till arbetsprogram för framtagande av en fördjupad handlingsplan för Skånes kust och hav. 2. anslå 200 000 kronor 2013, anslag 30113, till Fördjupad handlingsplan för Skånes kust och hav. 3. anslå 800 000 kronor 2013, 400 000 kronor från anslag 30810 och 400 000 kronor från anslag 30819, till Fördjupad handlingsplan för Skånes kust och hav. 4. anslå 800 000 kronor 2014 till Fördjupad handlingsplan för Skånes kust och hav under förutsättning att regionfullmäktige beslutar i enlighet med rambudget och att övriga finansiärer fullföljer sina åtaganden. 5. Region Skånes medverkan, i form av logotyp och muntlig information, ska finnas med vid alla aktiviteter. 6. Nämnden ska erhålla årlig återkoppling.

Pressinformation – Regionala tillväxtnämnden 2013-05-31

3

7. Utredning kring Skåneledens utveckling
Regionala tillväxtnämnden beslutade den 2012-10-19, § 95, att tillsätta en utredning kring Skåneledens utveckling från år 2014 till 2020. Utredningen har resulterat i en rapport med förslag på satsningar för att uppnå målet att Skåneleden skall utvecklas till ett hållbart, exportmoget ledsystem av internationell standard år 2020.
Regionala tillväxtnämnden beslutade att

1. ställa sig bakom intentionerna i rapporten om Skåneledens utveckling 2. Utvecklingsdirektören får i uppdrag att under hösten 2013 återkomma till regionala tillväxtnämnden med förslag på åtgärder, genomförande och finansiering enligt slutrapportens rekommendationer.

8. Natur- och kulturbussen
Regionala tillväxtnämnden har under åren 2009-2012 varit huvudman för Natur- och kulturbussen, ett regionalt samverkansprojekt med målsättning att öka tillgänglighet till natur och kultur i Skåne. Från och med 1 jan 2013 övergick projektet till Skånetrafikens verksamhet. Här redovisas slutrapport och populärskrift från projektet.
Regionala tillväxtnämnden beslutade att

1. lägga slutrapporten för Natur- och kulturbussen och skriften Skånska natur& kulturupplevelser till handlingarna.

9. Remiss. Förslag till Fingerplan 2013, Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlaegning
Fingerplan er rammen for kommunernes planlægning i hovedstadsområdet. Det nye forslag til Fingerplan 2013 er en udvikling af Fingerplan 2007. Fingerplanen fastlægger nye grønne kiler i forbindelse med byudviklingen og nytænker de grønne kiler med hensyn til at anvende dem til klimatilpasning. Fingerplan 2013 arbejder videre med at understøtte byomdannelse omkring hovedstadsområdets stationer. Fingerplanen skal bidrage til at sikre rette virksomhed på rette sted, bl.a. gode stationsnære placeringsmuligheder for større regionale institutioner, domiciler og kontorejendomme.
Regionala tillväxtnämnden beslutade att

1. oversende foreliggende yttrande til Naturstyrelsen i Danmark

10. Regionala tillväxtnämndens yttrande över budgetdirektiv för budget och verksamhetsplan 2014 med plan för åren 2015 till 2016
Regionala tillväxtnämnden yttrar sig över planeringsdirektiv för arbetet med budget och verksamhetsplan för perioden 2013 till 2015.
Regionala tillväxtnämnden beslutade att

1. Överlämna föreliggande yttrande över regionstyrelsens budgetdirektiv för budget och verksamhetsplan 2014 med plan för åren 2015 till 2016. Reservation (S) Reservation (SD)

Pressinformation – Regionala tillväxtnämnden 2013-05-31

4

11. Delårsrapport 1, januari ‐ april 2013 
Under året har Region Skåne förändrat budgetprocessen inför 2014 och 2015 med tidigareläggning av koncernbudgeten. Det innebär att verksamhetens planeringsarbete komprimeras till våren och att delårsrapport för januari - april 2013 är mindre till sitt omfång. Förslag till delårsrapport 1 januari - april 2013 har utarbetats av avdelningarna för samhällsplanering och näringsliv Skåne samt de verksamheter inom koncernkontoret som ingår i regional utveckling. Avdelning för ekonomistyrning har medverkat i framtagandet och analys av nämndens ekonomi.
Regionala tillväxtnämnden beslutade att

1. godkänna föreliggande delårsrapport januari-april 2013 inklusive helårsrapport och lägger den till handlingarna.

12. Förprojekt om ESS och MAX IV i Öresundsregionen
Region Hovedstaden och Region Skåne avser att driva ett förprojekt för att utreda vilka frågeställningar och vilka aktörer ett framtida Interreg-projekt om ESS/MAX VI bör fokusera på. Förprojektet finansieras till 50 % av EU-medel och ska förbereda en projektansökan till Interreg-projekt för den nya programperioden 2014-2020 inom Öresund-Kattegat-Skagerrakprogrammet (ÖKS).
Regionala tillväxtnämnden beslutade att

1. anslå 500 000 kronor 2013, anslag 30113, till förprojekt om ESS och MAX IV som tillväxtmotor i Öresundsregionen och ÖKS-området.

13. Motion. Flexjobb för människor med funktionsnedsättning
Jens Leandersson (SD) och Magnus Olsson (SD) har i motion 2012-08-23 yrkat att; regionfullmäktige beslutar att tillskriva regeringen om att få bli försöksregion med flexjobb för människor med funktionsnedsättning med kollektivavtalsreglerade löner enligt samma modell som finns i Danmark.
Regionala tillväxtnämnden beslutade att föreslå fullmäktige följande

1. Regionfullmäktige anser att motionen är besvarad genom regionala tillväxtnämndens yttrande. Reservation (SD)

14. Sysselsättnings- och regionalekonomisk prognos för Skåne med sikte på 2023
Region Skåne har inlett ett långsiktigt arbete med att utveckla en långsiktig strategi för arbetskrafts- och kompetensförsörjning. Detta arbete har fått ytterligare prioritet genom regeringsuppdraget från 2010 att etablera regionala kompetensplattformar samt etablerandet av Kompetenssamverkan Skåne år 2012. I detta ärende föreslås att Region Skåne från och med 2013 genomför en årlig sysselsättnings- och regionalekonomisk prognos som ett strategiskt underlag för Region Skånes och andra aktörers arbete med utbildnings- och

Pressinformation – Regionala tillväxtnämnden 2013-05-31

5

kompetensförsörjningsfrågorna. Beslutet ligger i linje med Skånes regionala tillväxtprogram 2009-2016 om behovet av regionala arbetsmarknadsprognoser.
Regionala tillväxtnämnden beslutade att

1. anslå 400 000 kronor 2013, ansvar 34613 till en sysselsättnings- och regionalekonomisk prognos för Skåne med sikte på år 2023 2. uppdra åt utvecklingsdirektören att en sysselsättnings- och regionalekonomisk prognos görs årligen från och med 2013

15. Samverkan med Winnet Skåne om fortsatt arbete inom Regionalt ResursCentrum för kvinnor i Skåne
Region Skåne och Winnet Skåne har kommit överens om att den verksamhet som hittills bedrivits inom Regionalt ResursCentrum för kvinnor i Skåne (RRC) från och med 2013 ska drivas av Winnet Skåne. Winnet Skåne är en ideell förening bildad 2001 (då hette man Föreningen ResursCentrum för kvinnor i Skåne, FRC) med Lokala ResursCentra och nätverk för kvinnor som medlemmar.
Regionala tillväxtnämnden beslutade att

1. lägga informationen till handlingarna. Protokollsanteckning (SD)

16. Informationsärende inom Vård och Omsorg
Näringsliv Skåne har under flera år arbetat för att främja och stödja ett ökat entreprenörskap inom vård och omsorgsbranschen. Arbetet i år handlar om att sammanfatta, skapa lärande och sprida erfarenheter från tidigare års arbete. Parallellt med detta arbete håller Region Skåne på att fatta beslut om ytterligare hälsoval. Inom Näringsliv Skåne håller vi på att ta fram ett underlag på vad som kommer att krävas för att genomföra detta arbete.
Regionala tillväxtnämnden beslutade att

1. lägga informationen till handlingarna. Protokollsanteckning (S)

17. Komplettering av Trafikförsörjningsprogram för Skåne
Transportstyrelsen har förelagt Region Skåne att komplettera Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2012. Parallellt med framtagandet av kompletteringen pågår ett arbete med revidering av programmet. De berörda avsnitten kommer att kompletteras/justeras i samband med den pågående revideringen. Den nu gjorda kompletteringen är därför temporär.
Regionala tillväxtnämnden beslutade att föreslå regionfullmäktige följande

1. Regionfullmäktige godkänner kompletteringen av Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2012.

Pressinformation – Regionala tillväxtnämnden 2013-05-31

6

18. Revidering av trafikförsörjningsprogram
På uppdrag av regionala tillväxtnämnden pågår en revidering av Skånes trafikförsörjningsprogram. Under våren diskuteras kollektivtrafikens roll, mål och strategiska val vid ett antal samråd där utgångspunkten är Inriktningsdokument för Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2014. Dokumentet skickas ut på remiss tillsammans med RTI-planen i juni 2013.
Regionala tillväxtnämnden beslutade att

1. skicka ut Inriktningsdokument för Trafikförsörjningsprogram 2014 på remiss tillsammans med den regionala transportinfrastrukturplanen.

19. Avsiktförklaringar för infrastrukturprojekt
Regeringen kommer i mars 2014 att fastställa nationell transportinfrastrukturplan för perioden 2014-2025 och då besluta vilka namngivna brister som Trafikverket ska arbeta med under planperiodens första hälft och också ge en indikation på vilka brister som det behöver startas en process för och som återfinns under planens andra hälft. Ärendet handlar om att besluta om framtagna avsiktsförklaringar och överenskommelser med Trafikverket och vissa kommuner för att möjliggöra att beskrivna aktiviteter kommer med i den nationella planen. Ärendet protokollsjusteras omedelbart
Regionala tillväxtnämnden beslutade att föreslå regionstyrelsen följande

1. Regionstyrelsen godkänner föreliggande avsiktsförklaringar och överenskommelser
Regionala tillväxtnämnden beslutade att

2. uppdra åt ordförande att underteckna föreliggande avsiktsförklaringar och överenskommelser utifrån förutsättningen att Region Skånes åtaganden gäller under förutsättning av regionstyrelsens godkännande.

20. Remiss. Förslag till Länsplan för regional transportinfrastruktur i Skåne 2014-2025
Näringsdepartementet har gett Region Skåne i uppdrag att upprätta en ny Regional transportinfrastrukturplan (RTI-plan) för åren 2014-2025. Föreliggande planförslag kommer att skickas på remiss till kommuner och organisationer under sommaren 2013/från juni till september 2103.
Regionala tillväxtnämnden beslutade att

1. sända föreliggande förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur 2014-2025 på remiss. 2. Återrapportering sker till regionala tillväxtnämnden 2013-10-25

21. Remissunderlag Godsstrategi
Det långsiktiga regionala utvecklingsarbetet föreslås inriktas mot att utveckla regionens komparativa fördelar för logistiknäringen, att regionens fysiska utveckling baseras på strategiska lägen där flera trafikslag möts och stråk utifrån järnvägens infrastruktur samt verka för åtgärder som möjliggör ett effektivare utnyttjande av befintlig infrastruktur med minskad miljöpåverkan

Pressinformation – Regionala tillväxtnämnden 2013-05-31

7

Regionala tillväxtnämnden beslutade att

1. sända föreliggande förslag till godsstrategi på remiss utan eget ställningstagande.

22. Delegationsordning för regionala tillväxtnämnden
Under hösten 2012 och våren 2013 har tjänstemannaorganisationen förändrats och med den följer behov av förändring av regionala tillväxtnämndens egen delegationsordning
Regionala tillväxtnämnden beslutade att

1. upphäva delegationen till förvaltningschefen för Näringsliv Skåne

23. Val. Miljöstrategiskt program
Miljöstrategiska programmet har en politisk styrgrupp som valdes vid nämndens sammanträde 2011-05-27, § 63. Då en ledamot hoppat av sitt uppdrag behöver denne ersättas.
Regionala tillväxtnämnden beslutade att

1. utse Ulf Bingsgård (M) som ersättare för Tutti Johansson Falk (M) som ledamot i miljöstrategiska programmets styrgrupp.

24. Reviderade stadgar för Romeleås- och Sjölandskapskommittén, RÅSK
Ideella föreningen Romeleås- och sjölandskapskommittén, i vilken Region Skåne är medlem, har föreslagit reviderade stadgar för föreningen vilka härmed godkänns av Regionala tillväxtnämnden. Regionala tillväxtnämnden beslutade att 1. godkänna reviderade stadgar för Romeleås- och sjölandskapskommittén.

25. Detaljplaner, Lunds kommun
Regionstyrelsens arbetsutskott önskar att regionala tillväxtnämnden bereder ärendet om detaljplaner för Lunds kommun i frågan om Spårvagn mellan ESS och Lund C. Regionala tillväxtnämnden beslutade att Ge ordförande uppdrag att fatta beslut i frågan om detaljplan för Spårvagn mellan ESS och Lund C Mer information:
Lars Palander, sekreterare regionala tillväxtnämnden, 044-309 32 94, lars.palander@skane.se Thomas Nilsson, kommunikatör, 044-309 31 25, thomas.j.nilsson@skane.se

Pressinformation – Regionala tillväxtnämnden 2013-05-31

8