‫עשה‬

STRONGS H6213

to do, work, make, produce
This Word occurs 22 times in this Torah Parsha: Bemidbar 13:1-15-41,

‫ שלח‬STRONGS H7971 which
means:

send, move to a

goal ‫ מעשי‬STRONGS 4640- The root

‫עשה‬ ‫ מעשי‬-work of the Yah, a priest who returned from exile
Word is

DEVARIM 26:12:

‫כי‬THAT/BECAUSE; ‫תכללה‬

YOU WILL COMPLETE BY INCLUDING EVERYTHING HER; TOWARD TO TITHE;

‫לעשר‬ ‫מעשר‬

‫את‬-‫כל‬-

YAHSHUA/THE WORD/HEBREW

LANGUAGE COMPLETE BY INCLUDING

EVERYTHING FROM/OUT TITHE; YOUR PRODUCE/INCOME

‫תבואתך‬

‫ בשנה‬IN YEAR/CHANGE/REPEAT; ‫ השלישת‬THE THIRD/MEASURE BY THREE OF; ‫ שנת‬YOU DID CHANGE; ‫ המעשר‬THE REVELATION FROM TITHE; ‫ ונתתה‬AND YOU DID GIVE (FEMININE); ‫ ללוי‬TOWARD MY CONNECT; ‫ לגר‬TOWARD STRANGER/TEMPORARY INHABITANT; ‫לתוימ‬ TOWARD FATHERLESS; ‫ ולאלמנה‬AND TOWARD WIDOW; ‫ ואכלו‬AND THEY CONSUME; ‫ בשעריך‬IN THE GATE YOU; ‫ושעבו‬
SATISFIED:


Sign up to vote on this title
UsefulNot useful