1

Naêm …………
Chöùng töø
Soá
Ngaøy
A
B

SOÅ CHI TIEÁT VAÄT LIEÄU, DUÏNG CUÏ (SAÛN PHAÅM, HAØNG HOAÙ)
Taøi khoaûn:……….
Teân kho:………….
Teân, qui caùch vaät lieäu, saûn phaåm, haøng hoaù: ……………
Nhaäp
Xuaát
Dieãn Giaûi
TK
Ñôn
ÑÖ
giaù
Löôïng
Tieàn
Löôïng
Tieàn
C
D
1
2
3=1x2
4
5=(1x4)

Ñôn vò tính:…………….
Toàn
Löôïng
Tieàn
6
7=(1x6)

Naêm …………
Chöùng töø
Soá
Ngaøy
A
B

SOÅ CHI TIEÁT VAÄT LIEÄU, DUÏNG CUÏ (SAÛN PHAÅM, HAØNG HOAÙ)
Taøi khoaûn:……….
Teân kho:………….
Teân, qui caùch vaät lieäu, saûn phaåm, haøng hoaù: ……………
Dieãn Giaûi
TK
Ñôn
Nhaäp
Xuaát
ÑÖ
giaù
Löôïng
Tieàn
Löôïng
Tieàn
C
D
1
2
3=1x2
4
5=(1x4)

Ñôn vò tính:…………….
Toàn
Löôïng
Tieàn
6
7=(1x6)

Ngaøy
ghi soå
1

Soá
2

SOÅ CHI TIEÁT
Taøi khoaûn:………………..…………..….
Dieãn giaûi

Chöùng töø
Ngaøy
3

Taøi khoaûn:………………
Chöùng töø
Ngaøy
ghi soå
Soá
Ngaøy
A
B
C

4

Soá tieàn

TKÑÖ
Nôï
6

5

SOÅ CHI TIEÁT THANH TOAÙN VÔÙI NGÖÔØI MUA (NGÖÔØI BAÙN)
Ñoái töôïng:………………………………
Loaïi tieàn:
Soá phaùt sinh
Dieãn giaûi
TK
Thôøi haïn ñöôïc
ÑÖ
chieát khaáu
Nôï
Coù
D
E
1
2
3
Soá dö ñaàu kyø

Coäng soá phaùt sinh
Soá dö cuoái kyø

x
x

x
x

x

x

Coù
7

Soá dö
Nôï
4

Coù
5

x

x

2
Ngaøy
ghi soå
A

Ngaøy
ghi soå
A

Ngaøy
ghi soå
A

Taøi khoaûn:………………
Chöùng töø
Soá
Ngaøy
B
C

Taøi khoaûn:………………
Chöùng töø
Soá
Ngaøy
B
C

Taøi khoaûn:………………
Chöùng töø
Soá
Ngaøy
B
C

STT
A

SOÅ CHI TIEÁT THANH TOAÙN VÔÙI NGÖÔØI MUA (NGÖÔØI BAÙN)
Ñoái töôïng:………………………………
Loaïi tieàn:
Soá phaùt sinh
Dieãn giaûi
TK
Thôøi haïn ñöôïc
ÑÖ
chieát khaáu
Nôï
Coù
D
E
1
2
3
Soá dö ñaàu kyø

Coäng soá phaùt sinh
x
x
Soá dö cuoái kyø
x
x
x
x
SOÅ CHI TIEÁT THANH TOAÙN VÔÙI NGÖÔØI MUA (NGÖÔØI BAÙN)
Ñoái töôïng:………………………………
Loaïi tieàn:
Soá phaùt sinh
Dieãn giaûi
TK
Thôøi haïn ñöôïc
ÑÖ
chieát khaáu
Nôï
Coù
D
E
1
2
3
Soá dö ñaàu kyø

Coäng soá phaùt sinh
x
x
Soá dö cuoái kyø
x
x
x
x
SOÅ CHI TIEÁT THANH TOAÙN VÔÙI NGÖÔØI MUA (NGÖÔØI BAÙN)
Ñoái töôïng:………………………………
Loaïi tieàn:
Soá phaùt sinh
Dieãn giaûi
TK
Thôøi haïn ñöôïc
ÑÖ
chieát khaáu
Nôï
Coù
D
E
1
2
3
Soá dö ñaàu kyø

Coäng soá phaùt sinh
x
x
Soá dö cuoái kyø
x
x
x
x
BAÛNG TOÅNG HÔÏP CHI TIEÁT VAÄT LIEÄU, DUÏNG CUÏ (S.PHAÅM, HAØNG HOAÙ)
Taøi khoaûn
Thaùng…………….
Naêm……………….
Teân, qui caùch vaät tö
Soá tieàn
(SP,HH)
Toàn ñaàu kyø
Nhaäp trong kyø
Xuaát trong kyø
B
1
2
3

Soá dö
Nôï
4

Coù
5

x

x

Soá dö
Nôï
4

Coù
5

x

x

Soá dö
Nôï
4

Coù
5

x

x

Toàn cuoái kyø
4

Coäng
Taøi khoaûn, Ñoái
töôïng
A

BAÛNG KEÂ TÌNH HÌNH THANH TOAÙN VÔÙI NGÖÔØI MUA
Soá dö ñaàu kyø
Soá phaùt sinh
Nôï
Coù
Nôï
Coù
1
2
3
4

Soá dö cuoái kyø
Nôï
5

Coù
6

3
Taøi khoaûn, Ñoái
töôïng
A

BAÛNG KEÂ TÌNH HÌNH THANH TOAÙN VÔÙI NGÖÔØI BAÙN
Soá dö ñaàu kyø
Soá phaùt sinh
Nôï
Coù
Nôï
Coù
1
2
3
4

SOÅ CHI TIEÁT BAÙN HAØNG
Teân saûn phaåm (Haøng hoaù, dòch vuï, BÑS ñaàu tö………………………………………
Naêm:……………..
Chöùng töø
Doanh thu
Ngaøy
Dieãn giaûi
Taøi khoaûn
ghi soå Soá Ngaøy
ñoái öùng
Soá löôïng
Ñôn giaù
A

B

C

D

Thaønh tieàn

Soá dö cuoái kyø
Nôï
5

Coù
6

Quyeån soá:…………
Caùc khoaûn tính tröø
Thueá
Khaùc (521,
531, 532)

E

Coäng soá phaùt sinh
Doanh thu thuaàn
Giaù voán haøng baùn
Laõi goäp

Ngaøy
ghi soå
A

Ngaøy
ghi soå
A

SOÅ CHI PHÍ SAÛN XUAÁT KINH DOANH
(Duøng cho caùc taøi khoaûn 621, 622, 623, 627 154, 631 641, 642 142 242, 335, 632)
Taøi khoaûn:………627…
Teân phaân xöôûng…………………………..
Teân saûn phaåm, dòch vuï:…………………..
Chöùng töø
Dieãn giaûi
Taøi khoaûn
Ghi Nôï TK………..
ñoái öùng
Soá
Ngaøy
Toång soá
Chia ra
tieàn
…….
…….
…….
…….
…….
…….
…….
B
C
D
E
1
2
3
4
5
6
7
8
Soá dö ñaàu kyø

Coäng soá phaùt sinh trong kyø
Ghi coù TK….
Soá dö cuoái kyø
SOÅ CHI PHÍ SAÛN XUAÁT KINH DOANH
(Duøng cho caùc taøi khoaûn 621, 622, 623, 627 154, 631 641, 642 142 242, 335, 632)
Taøi khoaûn:……632……
Teân phaân xöôûng…………………………..
Teân saûn phaåm, dòch vuï:…………………..
Chöùng töø
Ghi Nôï TK………..
Dieãn giaûi
Taøi khoaûn
ñoái öùng
Chia ra
Soá
Ngaøy
Toång soá
tieàn
…….
…….
…….
…….
…….
…….
…….
B
C
D
E
1
2
3
4
5
6
7
8
Soá dö ñaàu kyø

Coäng soá phaùt sinh trong kyø
Ghi coù TK….
Soá dö cuoái kyø

4

Ngaøy
ghi soå
A

Ngaøy
ghi soå
A

SOÅ CHI PHÍ SAÛN XUAÁT KINH DOANH
(Duøng cho caùc taøi khoaûn 621, 622, 623, 627 154, 631 641, 642 142 242, 335, 632)
Taøi khoaûn:……641……
Teân phaân xöôûng…………………………..
Teân saûn phaåm, dòch vuï:…………………..
Chöùng töø
Ghi Nôï TK………..
Dieãn giaûi
Taøi khoaûn
ñoái öùng
Chia ra
Soá
Ngaøy
Toång soá
tieàn
…….
…….
…….
…….
…….
…….
…….
B
C
D
E
1
2
3
4
5
6
7
8
Soá dö ñaàu kyø

Coäng soá phaùt sinh trong kyø
Ghi coù TK….
Soá dö cuoái kyø
SOÅ CHI PHÍ SAÛN XUAÁT KINH DOANH
(Duøng cho caùc taøi khoaûn 621, 622, 623, 627, 154, 631, 641, 642 142 242, 335, 632)
Taøi khoaûn:……642……
Teân phaân xöôûng…………………………..
Teân saûn phaåm, dòch vuï:…………………..
Dieãn giaûi
Taøi khoaûn
Chöùng töø
Ghi Nôï TK………..
ñoái öùng
Toång soá
Soá
Ngaøy
Chia ra
tieàn
…….
…….
…….
…….
…….
…….
…….
B
C
D
E
1
2
3
4
5
6
7
8
Soá dö ñaàu kyø

Coäng soá phaùt sinh trong kyø
Ghi coù TK….
Soá dö cuoái kyø

5
Soá
TT

A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ST
T
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Soá
TT

Ghi coù TK
Ñoái
töôïng söû duïng
(ghi nôï caùc TK)
B
TK 622
TK 623
TK 627
TK 641
TK 642
TK 142
TK 242
TK 335
TK 241
TK 334
TK 338
……………
Toång coäng

BAÛNG PHAÂN BOÅ TIEÀN LÖÔNG VAØ BAÛO HIEÅM XAÕ HOÄI
Thaùng…….Naêm………….
TK 334 – Phaûi traû ngöôøi LÑ
TK 338 – Phaûi traû phaûi noäp khaùc
Löông
Caùc
Coäng coù
Kinh phí
Baûo hieåm xaõ
Baûo hieåm y
Coäng coù TK
khoaûn
334
coâng ñoaøn
hoäi (3383)
teá (3384)
338 (3382,
khaùc
(3382)
3383, 3384)
1
2
3
4
5
6
7

BAÛNG PHAÂN BOÅ NGUYEÂN VAÄT LIEÄU VAØ COÂNG CUÏ DUÏNG CUÏ
Thaùng…….Naêm………….
TK 152 (HSCL…………)
TK 153 (HSCL…………)
GHT
GTT
GHT
GTT
1
2
3
4

TK ghi coù
TK ghi nôï
B
TK 621
TK 623
TK 627
TK 641
TK 642
TK 142
TK 242
TK 335
…………..
Toång coäng

Chæ tieâu

BAÛNG TÍNH VAØ PHAÂN BOÅ KHAÁU HAO TAØI SAÛN COÁ ÑÒNH
Thaùng…….Naêm………….
Nôi söû duïng TK 627 – Chi
Tyû leä
623
Toaøn DN
phí SX chung
KH
hoaëc
Nguyeân
Soá khaáu
PX
PX
TGSD
giaù TSCÑ
hao
……
……
1
2
3
4
5
6

A
1
2

B
I-Soá khaáu hao ñaõ trích thaùng tröôùc
II-Soá KH taêng trong thaùng

3

III-Soá KH giaûm trong thaùng

4

IV-Soá KH trích thaùng naøy (I+II-III)

TK
335

Toång
coäng

8

9

TK 142

TK 242

5

6

641

642

241

142

242

335

7

8

9

10

11

12

6
Ngaøy ghi
soå
A

Chöùng töø
Soá
N
B
C

Dieãn giaûi
D

SOÅ NHAÄT KYÙ CHUNG
Naêm:………..
Ñaõ ghi
STT
soå caùi
doøng
E
G

Soá hieäu
TKÑÖ
H

Nôï
1

Soá phaùt sinh
Coù
2

7

Ngaøy ghi
soå
A

Ngaøy ghi
soå
A

Ngaøy ghi
soå
A

Chöùng töø
Soá
Ngaøy
B

C

Chöùng töø
Soá
Ngaøy
B

C

Chöùng töø
Soá
Ngaøy
B

C

Dieãn giaûi

D

Dieãn giaûi

D

Dieãn giaûi

D

SOÅ NHAÄT KYÙ THU TIEÀN (Tieàn maët)
Naêm:…………
Ghi Coù
TK ……….


1

2

Ghi Nôï caùc taøi khoaûn:

3

4

5

TK khaùc
Soá tieàn

Soá hieäu

6

E

SOÅ NHAÄT KYÙ CHI TIEÀN (Tieàn maët)
Naêm:…………
Ghi Coù
Ghi Nôï caùc taøi khoaûn:
TK ……….
1

2

3

SOÅ NHAÄT KYÙ THU TIEÀN (TGNH)
Naêm:…………
Ghi Nôï
TK …………
131
511
1

2

3

4

5

TK khaùc
Soá tieàn

Soá hieäu

6

E

Ghi Coù caùc taøi khoaûn:
333
4

5

TK khaùc
Soá tieàn

Soá hieäu

6

E

8
Ngaøy ghi
soå
A

Ngaøy ghi
soå
A

Ngaøy ghi
soå
A

Ngaøy ghi
soå
A

Chöùng töø
Soá
Ngaøy
B

C

Chöùng töø
Soá
Ngaøy
B

C

Chöùng töø
Soá
Ngaøy
B

Dieãn giaûi

D

1

Dieãn giaûi

D

D

2

3

4

5

2

E

Soá dö ñaàu naêm

Coäng soá phaùt sinh thaùng
Soá dö cuoái thaùng
Coäng luyõ keá töø ñaàu quyù

E

Phaûi traû
ngöôøi baùn
(ghi coù)

3

SOÅ NHAÄT KYÙ BAÙN HAØNG
Naêm:…………
Phaûi thu töø
Ghi Coù taøi khoaûn doanh thu:
ngöôøi mua
Haøng Hoaù Thaønh
Dòch vuï
(Ghi Nôï)
phaåm
1
2
3
4

SOÅ CAÙI TAØI KHOAÛN (Theo Hình Thöùc Nhaät Kyù Chung)
Teân, Soá hieäu taøi khoaûn:…………………………
Naêm:………………………………………………………..…..
Dieãn giaûi
Soá hieäu
Nhaät kyù chung
TKÑÖ
Trang soå
STT doøng
D
E
G
H

Chöùng töø
Soá
Ngaøy
B
C

6

SOÅ NHAÄT KYÙ MUA HAØNG
Naêm:…………
Ghi Nôï caùc taøi khoaûn:
Haøng hoaù
Nguyeân lieäu, vaät lieäu
TK khaùc
Soá hieäu
Soá tieàn
1

Dieãn giaûi

C

SOÅ NHAÄT KYÙ CHI TIEÀN (TGNH)
Naêm:…………
Ghi Nôï caùc taøi khoaûn:
Ghi Coù
TK ……….
TK khaùc
156
331
641
642

Soá tieàn
Soá hieäu

4

Ghi coù taøi
khoaûn thueá
GTGT phaûi noäp
5

Soá tieàn
Nôï
1

Coù
2

9
STT
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Teân (soá hieäu) Taøi khoaûn
B
111-Tieàn maët
112-Tieàn göûi ngaân haøng
113-Tieàn ñang chuyeån
131-Phaûi thu kaùch haøng
133-Thueá GTGT ñöôïc KT
138-Phaûi thu khaùc
142-Chi phí traû tröôùc
151-Haøng mua ñi ñöôøng
152-nguyeân lieäu, vaät lieäu
153-coâng cuï duïng cuï
154-Chi phí SXKD dôû dang
156-Haøng hoaù
157-Haøng göûi ñi baùn
211-Taøi saûn coá ñònh HH
214-Hao moøn TSCÑ
311-Vay ngaén haïn
331-Phaûi traû ngöôøi baùn
333-Thueá &ø CKPNNN
334-Phaûi traû CNV
335-Chi phí phaûi traû
338-Phaûi traû Pnoäp khaùc
411-Voán kinh doanh
421-LN chöa phaân phoái
511-Doanh thu baùn haøng
621-CPNVL tröïc tieáp
622-C phí nhaân coâng TTieáp
627-CP Saûn xuaát chung
632-Giaù voán haøng baùn
641-Chi phí baùn haøng
642-Chi phí quaûn lyù DN
911-Xaùc ñònh keát quaû KD
Toång coäng

BAÛNG CAÂN ÑOÁI SOÁ PHAÙT SINH Thaùng…....naêm…….
Soá dö ñaàu thaùng
Soá phaùt sinh trong thaùng
Nôï
Coù
Nôï
Coù
1
2
3
4

Soá dö cuoái thaùng
Nôï
Coù
5
6

10
CHÖÙNG TÖØ GHI SOÅ
Soá hieäu:………, Ngaøy laäp:………………
Trích yeáu
TKÑÖ
Soá tieàn
Nôï
Coù
A
B
C
1

Ghi
chuù
D

Keøm theo …….. chöùng töø goác
CHÖÙNG TÖØ GHI SOÅ
Soá hieäu:………, Ngaøy laäp:………………
Trích yeáu
TKÑÖ
Soá tieàn
Nôï
Coù
A
B
C
1

Ghi
chuù
D

Keøm theo …….. chöùng töø goác

11
SOÅ ÑAÊNG KYÙ CHÖÙNG TÖØ GHI SOÅ
Naêm:…………..
Chöùng töø ghi soå
Soá tieàn
Soá
Ngaøy
A
B
1

A

B

1

Coäng thaùng
Coäng luyõ keá töø ñaàu quyù

Ngaøy
ghi soå
A

Ngaøy
ghi soå
A

Chöùng töø ghi soå
Ngaøy
Soá
B
C

Chöùng töø ghi soå
Ngaøy
Soá
B

C

SOÅ CAÙI TAØI KHOAÛN (Theo Hình Thöùc Chöùng Töø Ghi Soå)
Teân, Soá hieäu taøi khoaûn: ……………………… Naêm:……………………………..
Soá tieàn
Soá hieäu
Dieãn giaûi
TKÑÖ
Nôï
D
E
1
Soá dö ñaàu naêm

Coäng soá phaùt sinh thaùng
x
Soá dö cuoái thaùng
x
Coäng luyõ keá töø ñaàu quyù
x
SOÅ CAÙI TAØI KHOAÛN (Theo Hình Thöùc Chöùng Töø Ghi Soå)
Teân, Soá hieäu taøi khoaûn: ……………………… Naêm:……………………………..
Soá tieàn
Taøi khoaûn caáp 2
Soá hieäu
Dieãn giaûi
TKÑÖ
TK
TK
Nôï
Coù
Nôï
Coù
Nôï
Coù
D
E
1
2
3
4
5
6
Soá dö ñaàu naêm

Coäng soá phaùt sinh thaùng
Soá dö cuoái thaùng
Coäng luyõ keá töø ñaàu quyù

x
x
x

Ghi
chuù
G

Coù
2

x
x
x

TK
Nôï
7

Coù
8

12

NHAÄT KYÙ CHÖÙNG TÖØ SOÁ 1
Ghi coù TK 111-Tieàn maët
STT
A

Ngaøy

Thaùng……….Naêm:…………
Ghi coù TK 111, Ghi Nôï caùc taøi khoaûn:

112

133

1

2

3

B

Σ Coù TK111
4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Coäng
Ñaõ ghi soå caùi ngaøy ………..thaùng……….naêm……….
Ghi nôï TK 111-Tieàn maët
STT
A

Ngaøy
131

1

2

B

3

BAÛNG KEÂ SOÁ 1
Thaùng……….Naêm:…………
Ghi Nôï TK 111, Ghi Coù caùc taøi khoaûn:

4

5

6

7

Soá dö ñaàu thaùng:…………………….……………

8

9

Σ Nôï TK111

SD cuoái
ngaøy

10

11

Coäng

STT
A

Chöùng töø
Soá
Ng
B

Soá dö cuoái thaùng:………………………………..
NHAÄT KYÙ CHÖÙNG TÖØ SOÁ 2
Ghi coù TK 112-Tieàn göûi ngaân haøng
Thaùng……….Naêm:…………
Dieãn giaûi
Σ Coù TK112
Ghi coù TK 112, Ghi Nôï caùc taøi khoaûn:

C

D

1

2

3

4

5

6

7

Coäng
Ñaõ ghi soå caùi ngaøy ………..thaùng……….naêm……….

STT
A

Chöùng töø
Soá
Ng
B

Ghi nôï TK 112-Tieàn göûi ngaân haøng
Dieãn giaûi
111

C

D

1

BAÛNG KEÂ SOÁ 2
Thaùng……….Naêm:…………
Soá dö ñaàu thaùng:…………………
Ghi Nôï TK 112, Ghi coù caùc taøi khoaûn:
SD cuoái
ngaøy

Σ Nôï TK112
2

3

4

5

6

Coäng
Soá dö cuoái thaùng:…………………………

17

NHAÄT KYÙ CHÖÙNG TÖØ SOÁ 10
Ghi coù TK 121, 128, 129, 133, 136, 138, 139, 141, 144, 161, 221, 222, 223, 228, 229, 243, 244, 333, 336, 338, 344, 347, 411, 412, 413, 414, 415, 418,
419, 421, 431, 441, 461, 466
Thaùng……….Naêm:…………
S
Soá dö ñaàu thaùng
Ghi Nôï TK …, Ghi coù caùc taøi khoaûn:
Ghi coù TK …, Ghi Nôï caùc TK:
Soá dö cuoái thaùng
Dieãn
T
giaûi
Nôï
Coù
Σ Nôï TK …
Σ Coù TK …
Nôï
Coù
T

Coäng
Ñaõ ghi soå caùi ngaøy ………..thaùng……….naêm……….
NHAÄT KYÙ CHÖÙNG TÖØ SOÁ 10
Ghi coù TK 121, 128, 129, 133, 136, 138, 139, 141, 144, 161, 221, 222, 223, 228, 229, 243, 244, 333, 336, 338, 344, 347, 411, 412, 413, 414, 415, 418,
419, 421, 431, 441, 461, 466
Thaùng……….Naêm:…………
Soá dö ñaàu thaùng
Ghi Nôï TK …, Ghi coù caùc taøi khoaûn:
Ghi coù TK …, Ghi Nôï caùc TK:
Soá dö cuoái thaùng
S
Dieãn
T
giaûi
Nôï
Coù
Σ Nôï TK …
Σ Coù TK …
Nôï
Coù
T

Coäng
Ñaõ ghi soå caùi ngaøy ………..thaùng……….naêm……….
NHAÄT KYÙ CHÖÙNG TÖØ SOÁ 10
Ghi coù TK 121, 128, 129, 133, 136, 138, 139, 141, 144, 161, 221, 222, 223, 228, 229, 243, 244, 333, 336, 338, 344, 347, 411, 412, 413, 414, 415, 418,
419, 421, 431, 441, 461, 466
Thaùng……….Naêm:…………
Soá dö ñaàu thaùng
Ghi Nôï TK …, Ghi coù caùc taøi khoaûn:
Ghi coù TK …, Ghi Nôï caùc TK:
Soá dö cuoái thaùng
S
Dieãn
T
giaûi
Nôï
Coù
Σ Nôï TK …
Σ Coù TK …
Nôï
Coù
T

Coäng
Ñaõ ghi soå caùi ngaøy ………..thaùng……….naêm……….
SOÅ CAÙI TAØI KHOAÛN
(Duøng cho hình thöùc Nhaät kyù – Chöùng töø)
Taøi khoaûn:………………

Soá dö ñaàu naêm
Nôï
Coù
Ghi coù caùc TK, ñoái öùng vôùi
Nôï TK naøy
Töø NKCT ……..
Töø NKCT ……..
Töø NKCT ……..

Coäng soá phaùt sinh Nôï
Toång soá phaùt sinh Coù
Nôï
Soá dö cuoái thaùng
Coù

Th 1

Th 2

Th 3

Th 4

Th 5

Th 6

Th 7

Th 8

Th 9

Th 10

Th 11

Th 12

Coäng

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful