You are on page 1of 7

THIT B SAGEM ADR2500 Extra (S dng dy mng cho: 1-3 2-6 3-1 6-2 IP thit b: 192.168.20.20 192.168.0.

1 IP ca my tnh kt ni Ethernet 192.168.0.2 255.255.255.252 192.168.0.1 Truy cp: Http://192.168.0.1 Apply

1. Xa Pass 1 VC12: -Click chn vo Card quang (Trib7 hoc Trib8) Click mc Connection (nm trn thanh trng thi)

-Click p vo VC4 c cha VC12 cn xa Pass (hoc chn VC4 c cha VC12 cn Pass ri Click vo mc LO Level bn tri):

-Chn VC12 cn xa Pass (xa lung r cng lm tng t) ri chn mc Delete bn tri

2/ To lung E1: -Chn Card quangClick mc Connection (nm trn thanh trng thi)Chn VC4Chn VC12(VC ny c xa Pass bc 1)

-Click mc Configuration pha bn triTrn bng chn v tr r xung cho lung (v d T5:5 (trib5, port 5))

3/ To hng bo v cho lung: -Chn Card 63 E1 (Trib 5)Chn mc Connection trn thanh trng thiChn lung E1 va to:

-Chn mc Configuration bn triTi mc Protection Input Port chn hng quang cn liApply

4/Pass 1 VC12 : Sau khi xa lung r xung ta chn Card quangChn VC4Chn VC12 cn PassChn mc Configuration bn tri :

Ti mc Output Port thay v chn trib 5 r lung th ta chn Card quang cn li, thng nm di cng (v d T8:1#2 30) Ch : Khi r lung hoc Pass lung cn phi tnh ra v tr Port ca Sagem theo VC ca Nortel: V d: VC J3-233 ca Nortel s tng ng T7:1#3 30 hoc T8:1#3 30 VC J2-173 ca Nortel s tng ng T7:1#2 21 hoc T8:1#2 21 Trong : T7, T8 l Card quang ca Sagem (Trib 7, Trib 8) Ta c th Click vo T7 hoc T8 hoc T5 chn Card quang(T7, T8) hoc Card 63E1(T5) chn VC hoc Port