RÚBRICA D'AVALUACIÓ DEL PORTFOLI D'ASSIGNATURA – VALENCIÀ – 1r DE BATXILLERAT

QUALIFICACIÓ: CRITERIS:
1. Presentació personal

EXCEL·LENT (3 PUNTS)

BONA (2 PUNTS)

CORRECTE (1 PUNT)
Falten 2 dels apartats de dades i les explicacions són massa breus.

INCORRECTE (0 P.)
Falten 3 o més apartats de dades. No s'ha fet una presentació personal.

Presentació personal en la pàgina amb totes les dades: Falta 1 dels quatre apartats de 1) Dades personals (nom i grup, amb foto optativa o avatar); dades i/o quasi tots són més breus 2) Formació o coneixements previs respecte als recursos del que s'espera tecnològics usats i al nivell de valencià amb què es començava; 3) Expectatives inicials sobre l'assignatura; (4) Actitud personal a classe i davant el treball i les activitats proposades durant el curs; (5) Objectius personals acomplits... Disposició correcta de les informacions en totes les seccions utilitzant la indexació de cada entrada del blog amb la taula de continguts per indicar-ne els títols i la data: hi ha la presentació, les evidències (amb 10-12 entrades del blog) amb els títols, les reflexions demanades, i les valoracions del blog d'aula, del portfoli de grup i de l'assignatura. Inclou títols dels apartats destacats en lletra Head 1, paràgrafs, contingut d'àudio o vídeo, moltes imatges, presentació power point o documents dels treballs en pdf. L'ús dels elements visuals, d'indexació i els paràgrafs faciliten la comprensió de les informacions, el fan atractiu, interessant i ric en recursos. Hi ha varietat temàtica d'evidències i mostres de treball, relatades de forma clara y directament relacionades amb els principals objectius i continguts de llengua, literatura i treballs creatius de l'assignatura. La tria personal és ben significativa i adequada del treball individual i dels aprenentatges. Les reflexions descriuen per què s'han triat la majoria de les mostres del blog, què és el que més li ha costat a l'alumne/a i la causa, què és el que més li ha ajudat. Satisfaccions i possibles aprenentatges amb els temes tractats i el treball personal realitzat. Al final hi ha una reflexió breu sobre les activitats, el sistema de treball, d'avaluació de l'assignatura de Valencià, Llengua i Literatura i els aprenentatges propis. Tots els documents estan lliures d'errors importants de caràcter lèxic i gramatical. Utilitza un vocabulari ric i precís. S'hi aprecia un treball de revisió dels textos definitius i una millora en relació amb els escrits propis publicats al blog des de l'inici. No hi ha taula de continguts. Disposició correcta i clara de les informacions amb els títols i la data de publicació de les entrades i els apartats de presentació i valoració. Títols destacats i imatges il·lustratives estan presents en els apartats. Hi ha paràgrafs. S'inclou treball en un altre format. Sempre s'utilitza la mateixa font de lletra. Les mostres de treball són senzilles i concretes, quasi totes relacionades amb objectius i continguts. Hi ha alguns defectes d'organització en la tria o s'han escolat alguns escrits anecdòtics. Algunes de les reflexions podrien justificar millor la selecció i la presentació del treball. Podria ser més crític, constructiu o significatiu. La valoració de l'assignatura no està gaire argumentada però hi ha certa implicació en el que s'escriu. S'intenta variar lèxic i connectors. Sintaxi amb pocs errors. Revisió. L'ortografia presenta errades més atribuïbles a distraccions que res.

2. Organització dels apartats i navegació per la pàgina amb la taula de continguts 3. Suport i qualitat visual 4. Mostres significatives i comunicació clara

Hi falta la taula de continguts i alguns títols dels apartats no apareixen destacats amb suficient claredat.

No hi ha taula de continguts per a navegar per la pàgina ni es destaquen clarament la majoria dels títols de cada entrada i apartat. No hi ha cap arxiu diferent al text escrit. De vegades els títols no estan clars o separats. Hi ha canvis variats de font de lletra. El contingut no té gaires paràgrafs. Predominen les mostres poc o gens significatives perquè estan basades en el relat breu de les activitats d'aula, sense presentar continguts apresos, valoracions, etc. No hi ha elaboració personal. Es troben a faltar moltes justificacions dels treballs presentats i/o la valoració de l'assignatura no s'ha realitzat. No hi ha argumentació.

No hi ha cap arxiu diferent al text escrit ja que s'utilitzen només els enllaços per a presentar-los. Títols clars. Pocs paràgrafs. Alguna vegada hi ha canvi de font de lletra. La meitat aproximada de les mostres seleccionades són merament anecdòtiques: relaten activitats sense abordar continguts ni valoracions. Poc significatives. La gran majoria de les reflexions podrien justificar millor la selecció i la presentació del treball. Podria ser més crític, constructiu o significatiu. Hi ha una escassa valoració de l'assignatura o és superficial. Poca argumentació. L'estil és pobre o repetitiu. Té un grau de correcció mitjà amb faltes freqüents i de desconeixement. Però la impressió no és deplorable.

5. Reflexions dels escrits i valoració de l'assignatura

6. Redacció i correcció

La impressió és negativa: estil pobre i repetitiu. Ortografia molt descurada. No s'hi veu revisió. Ús de barbarismes, etc.

PUNTUACIÓ MÀXIMA: 18 PUNTS De 15 a 18 punts: D'11 a 14 punts: De 7 a 10 punts: De 3 a 6 punts:

MOLT BONA BONA SUFICIENT BAIXA