1.

UVOD
Danas se često susrećemo sa potrebom velike količine novca u vrlo kratkom vremenu. Stoga nam banke nude široku paletu gotovinskih kredita. MeĎutim, dolazi do problema pronalaska jamaca zbog činjenice da je velika većina jamaca već prezadužena, te zbog toga što je većina ljudi koji su bili jamci morala vraćati kredite dužnika. Kako bi što efikasni je riješile taj problem i nastavile svoje poslovanje, banke su danas fleksibilnije u odnosu na razdoblje prije desetak godina, te nude raznovrsne modele kredita. Krediti se brzo realiziraju, tj. odobravaju jer banke zahtijevaju relativno malo papirologije. Cilj ovog seminara je detaljno predstaviti model stambenog kredita i ponudu navedenih kredita u tri banke u Republici Hrvatskoj. Različite banke odobravaju različite iznose stambenih kredita, nude različite godišnje kamatne stope na odobrene kredite koje se svakodnevno mijenjaju, različite rokove otplate, te zahtijevaju različite instrumente osiguranja povrata kredita. Stoga je prilikom podizanja kredita potrebno dobro razmisliti i pažljivo razmotriti ponude svih banaka kako stambenih tako i drugih vrsta kredita. Nastavak seminara donosi usporedbe stambenih kredita u Croatia banci d.d., privrednoj banci Zagreb, d.d. i Erste&Steirmarskische banci, d.d. po različitim kriterijima kao što su: visina kredita, kamatna stopa, rok otplate i instrumenti osiguranja povrata. Prilikom pisanja ovog seminara odabrana je jedna knjiga kao glavna literatura, te nekoliko članaka s Interneta. Za pisanje seminara korišteno je osobno računalo.

1

d. Takvo stanje je ostavilo duboki trag na bankarstvo. razvija se na području današnje Hrvatske u prvoj polovici 19. Većina ovih banaka u svome poslovanju se ne pridržava osnovnih ekonomskih principa. S vremenom od skromne štedionice osnovane hrvatskim kapitalom ova institucija postaje jedna od najznačajnijih i najvećih banaka svoga vremena i to ne samo na području Hrvatske. nisu dale odgovarajuće gospodarske učinke. Takva rješenja su od strane hrvatskih bankara trpjela snažne pritiske u cilju promjene i prilagoĎavanjima hrvatskim interesima i specifičnostima. 2 . To je vrijeme razvoja kapitalizma i začetka prvih financijskih institucija u našim krajevima. u suvremenom smislu toga sklopa riječi. likvidaciju ili fuziju s drugim bankama. preteča prve hrvatske banke. Praktično do 1990. nosi Prva hrvatska štedionica osnovana 1846. U Dubrovačkoj Republici osnovan je 1671. Nakon Drugog svjetskog rata dolazi do likvidacije svih privatnih banaka. I prije institucionalnog organiziranja bankarstva na područjima Hrvatske kreditnim poslovima su se bavila vlastela. Značaj poštanske štedionice proizlazi iz velikog broja dislociranih podružnica i službi pa prema tomu i dostupnosti usluga. godine) koje je značajno mjesto za obavljanje gotovinskog i bezgotovinskog platnog prometa.2. kao najjača poslovna banka. Bankarski sustav. tako da će izbijanjem (pojavom) svjetske ekonomske krize 1929. a neke već i pri svome uvoĎenje. godine upravo iz tih razloga veliki broj ovih banaka doživjeti stečaj. Primat hrvatskog bankarstva. za razliku od drugih zemalja i na području bankarstva je imala niz svojih specifičnosti koje su proizlazile iz njenog državnog statusa. Razvoj bankarstva bio je rezultat gospodarskih kretanja onoga vremena tako da ga karakterizira:  izrazito velika rasjecpkanost  veliki broj malih privatnih banaka (niska koncentracije kapitala)  odsustvo specijalizacije u bankarskim poslovima. Napuštaju se tržišni principi u bankovnom poslovanju te se prelazi na administrativno-centralističko planiranje. Tako nakon Prvog svjetskog rata u Hrvatskoj djeluje čak 178 banaka./32. Godine njena državotvornost je bila sastavnica drugih država uz manje ili više zastupljenu samostalnost. d. Hrvatska. ustroj te razvijenost financijskih institucija. Tijekom Drugog svjetskog rata partizanska izvršna vlast ureĎuje financijska pitanja na teritoriju pod svojom kontrolom raspisivanjem dva javna zajma (Zakon narodnog osloboĎenja) i emisijom obveznica (2 serije). Posebno poglavlje u razvoju bankarstva u Hrvatskoj pripada Poštanskoj štedionici (Poštansko čekovni zavod osnovan u Zagrebu 1920. koje je pružala velikom broju korisnika. Godine u Zagrebu. Za vrijeme Nezavisne države Hrvatske djeluje Hrvatska udružena banka. Osnovne značajke bankarskog sustava u socijalizmu:  česte promjene bankarskog sustava koji nikada u konačnici. RAZVOJ BANKARSTVA U HRVATSKOJ Činjenica da je bankarski sustav pojedine države derivat njenog gospodarskog sustava uvelike odreĎuje organizaciju. Stoljeća.  netržišnost bankarskog sustava. ne samo u bankarstvu već i u cijelo gospodarstvu. crkva i pojedinci. založni zavod. u suvremenom smislu.

Kod bankarske djelatnosti. možda kao ni kod koje druge..  oskudnost instrumenata financijskih tijekova (novac.: Bankarsko poslovanje. iskustvo i solidnost su bitni za učinkovit i kvalitetan bankarski sustav. 3 .8 -15.1 1 Srb. tradicija.  gotovo nikakva samostalnost poslovnih banaka u odnosu na središnju banku. Osijek. neučinkovitost. B. kredit) Opširno razmatranje bankovnog sustava socijalizma važno je zbog toga što je to stanje prethodilo novom hrvatskom bankarskom sustavu.  samostalnost poslovnih banaka je bila ograničavana i političkim mjerama i ciljevima tako da je često bila na štetu hrvatskih banaka  poslovne banke su bile pod jakim utjecajem lokalnih političkih vlasti  neodgovarajuća rješenja gospodarskog sustava i njihov odraz na monetarnokreditne mjere. Matić. Ekonomski fakultet u Osijeku.. 2003. str. bankovni depozit. V.

Matić. plemenite kovine.1. B.46. što danas rezultira pojavom da kredit. Pojavom novca stvara se novčani kredit. -48. V. ručni zalog (razne vrijednosnice. nadogradnja. ustupa odreĎenu stvar vjerovniku. Kredit je nastao na povjerenju. Vjerovnik. U tom slučaju. Budući da je novac specifična roba za koju se može dobiti svaka druga roba (novac je univerzalna roba) otvaraju se široke mogućnosti za širenje kredita. str. Ovaj akt se temeljio na meĎusobnom povjerenju izmeĎu onoga tko je posuĎivao proizvod (vjerovnika) i onoga tko je primao taj proizvod (dužnika)..2 3. numizmatički novac i zbirke. http://www. 2003.krediti. Stambeni kredit Podizanjem stambenih kredita omogućujete sebi poboljšanje svojih stambenih uvjeta.: Bankarsko poslovanje.. ostale umjetničke kolekcije. RAZVOJ I ZNAČAJ KREDITA Sa prvom pojavom viška vrijednosti ljudi počinju posuĎivati proizvode kako bi zadovoljili svoje trenutne potrebe. Kredit postaje nezaobilazan u razvoju proizvodnje i prometa.asp 4 . dogradnja. postaje dominantan novčani oblik. Kod odobravanja svakog kredita takoĎer je potrebno istražiti platežnu sposobnost tražitelja kredita.)  nekretnine  jamstva trećih osoba u koje davalac kredita ima povjerenja  vlastiti ulog dužnika u obliku pologa sredstava na poseban račun kod vjerovnika  osiguranjem povrata kredita i vinkuliranjem police osiguravatelja u korist vjerovnika. platežnu volju tražitelja kredita i zakonska sredstva..3. uz gotovi novac. Namjena stambenog kredita3:     kupnja kuće ili stana izgradnja kuće ili stana dovršenje. rekonsrukcija. a ovaj mu treba vratiti istovrsnu stvar ili drugu stvar iste vrijednosti.. 2 3 Srb. POJAVA. Ekonomski fakultet u Osijeku. Osijek. adaptacija stambenog objekta kupnja te komunalno ureĎenje graĎevinske čestice. da bi u suvremenim uvjetima ova osobina kredita prestala biti nužna.hr/stambeni_krediti. pri tom. bez elemenata povjerenja. nadogradnjom već postojeće nekretnine ili rekonsrukcijom.. dužnik pri odobravanju kredita daje vjerovniku odreĎeno osiguranje i to:  zalog pokretne stvari. bilo kupnjom nekretnine.

Prilikom podizanja kredita banke zahtijevaju većinom istu (opću) dokumentaciju koju morate priložiti:     ispunjen obrazac kreditni zahtjev presliku osobne iskaznice zadnje platne liste ovjerene od strane poslodavaca PK1 karticu za tekuću i prošlu godinu ovjerenu od strane poslodavaca i Porezne uprave  za umirovljenike potvrde o visini mirovine ovjerena od strane HZMO  preslike kartice ili knjižice tekućeg računa 5 .

4.croatiabanka. visina kamatne stope.erstebank. a različiti su i instrumeni osiguranja povrata kredita. Današnja ponuda kredita vrlo je raznovrsna i velika i odabir prave banke iziskuje puno truda i vremena.d. Visina odobrenih kredita razlikuje se od banke do banke. ANALIZA PONUDE STAMBENIH KREDITA U CROATIA BANCI d. od 10. PRIVREDNOJ BANCI ZAGREB d. Analiza iznosa odobrenog gotovinskog kredita u istraživanim bankama Tablica 1: Iznos odobrenog gotovinskog kredita istraživanih banaka na području RH NAZIV BANKE IZNOS ODOBRENOG GOTOVINSKOG KREDITA Croatia banka d.hr http://www.000. 4.00 EUR do 250.00 EUR do 500.hr Iz Tablice 1 možemo zaključiti da najveći iznos kredita nudi Erste&Steiermarkische banka..000.d.d. rokovi povrata ovise o modelu kredita.000. od 10.00 EUR do 40. Nastavak ovog seminara donosi usporedbu sambenih kredita u tri banke po kriterijima: iznos odobrenog gotovinskog kredita. Privredna banka Zagreb d.hr http://www.d i ERSTE&STEIERMARKISCHE BANCI d.d. rok otplate kredita i instrumenti osiguranja kredita.00 EUR u kunskoj protuvrijednosti obračunato po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan isplate.1. Izvor: http://www.000. nakon nje slijedi Privredna banka Zagreb te najmanji iznos nudi Croatia banka.00 EUR u kunskoj protuvrijednosti Erste&Steiermarskische banka d.pbz. 6 .000. kamate se mijenjaju iz dana u dan.d.

d.d. 6.4. Privredna banka Zagreb d.pbz.hr http://www. i Erste&Steiermarkische banka imaju jednaku duljinu roka otplate.croatiabanka.15% za ostale Erste&Steirmarskische banka d.hr http://www.croatiabanka. 7.d.hr 6. Izvor: http://www.erstebank.2.50% godišnje Croatia banka d. Analiza visine kamatne stope na stambene kredite u istraživanim bankama Tablica 3: Usporedba visine kamatne stope na stambene kredite NAZIV BANKE VISINA KAMATNE STOPE od 6.d.3. Izvor: http://www.d. 7 . do 10 godina do 30 godina Privredna banka Zagreb d.pbz.75% do 7.hr http://www.d. 30 godina dok Croatia banka nudi rok oplate 10 godina. Erste&Steiermarskische banka d.85% za klijente.d. 4.hr do 30 godina Navedena Tablica 2 pokazuje kako Privredna banka Zagreb d. Duljina rokova otplate stambenih kredita u istraživanim bankama Tablica 2: Usporedba duljine rokova otplate kredita istraživanih banaka na području RH NAZIV BANKE ROK OTPLATE KREDITA Croatia banka d.hr http://www.erstebank.90 % fiksna Tablica 3 nam pokazuje kako su kamatne stope gotovo podjednake u svim navedenim bankama.

4. Ovršnog zakona (zadužnica) potvrĎena kod javnog bilježnika za kredite uz hipoteku na nekretnini potrebno je sudužništvo supružnika mjenicom bez procjene kreditne sposobnosti.hr. sudužnika i svakog jamca ovjereno od javnog bilježnika polica osiguranja nekretnine od uobičajenih rizika vinkulirana u korist Banke Isprava o zapljeni plaće i drugih stalnih novčanih primanja Zadužnica svih sudionika u kreditu.erstebank.d.d. http://www.      Erste&Steirmarskische banka d.hr 8 . Izvor: http://www.  Izjava suglasnosti o zapljeni primanja za svakog sudionika u kreditu potvrĎena kod javnog bilježnika vlastita mjenica svakog sudionika u kreditu Izjava sukladno članku 125. sudužnika i jamaca ovjerena kod javnog bilježnika 2 (dvije) mjenice “bez protesta” s mjeničnim očitovanjem dužnika. stan i sl. Bez jamaca ili drugih instrumenata osiguranja. sudužnika i jamaca 1 (jedna) zadužnica za dužnika.    založno pravo na stambenom objektu (kuća.4. Analiza instrumenata osiguranja povrata u istraživanim bankama Tablica 3 : Instrumenti osiguranja povrata kredita INSTRUMENTI OSIGURANJA POVRATA  NAZIV BANKE    Croatia banka d.hr.croatiabanka. http://www.d.  Privredna banka Zagreb d.35 u odnosu na odobreni iznos kredita jamstveni depozit u iznosu 20 % odobrenog iznosa kredita 1(jedan) kreditno sposoban jamac s pojedinčanom kreditnom sposobnošću ili 2 (dva) kreditno sposobna jamca sa zajedničkom kreditnom sposobnošću suglasnost o zapljeni na plaću dužnika.) u omjeru 1:1.pbz.

UsporeĎeni su kriteriji poput visine odobrenog kredita. Ponuda je velika i raznovrsna te je vrlo bitno u kojoj banci ćemo odlučiti podignuti kredit s obzirom na naše mogućnosti. 9 .5. rokovi otplate i instrumeni osiguranja povrata. Usporedbom tih kriterija dolazimo do zaključka da svaka banka nudi različite uvjete i pogodnosti prilikom odabira stambenih kredita. provesti malo istraživanje kako bi došli do kvalitetnih informacija te kako bi se odabrao kredit koji je najpovoljniji i najprihvatljiviji za naše uvjete. ZAKLJUČAK Prilikom pisanja seminara istražene su tri banke na području Republike Hrvatske. Prilikom odabira banke u kojoj ćemo podignuti kredit potrebno je vrlo dobro razmisliti. visina kamatne stope.

V.: Bankarsko poslovanje.pbz.hr http://www..hr http://www. Ekonomski fakultet u Osijeku. B.erstebank.hr 10 . 2003. Osijek.LITERATURA Knjige: Srb. Matić. Internet: http://www.croatiabanka..