DropinKollen

Ta det lugnt! Medverkade: Stephanie Hallberg stephaniiehallberg@gmail.com namn email namn email namn email namn email namn email namn email ´(( obs , vet inte om framsidan är okej, det måste vara tydligt att rapporten är skriven i hänvisning till Göteborgs Universitet. ))
Kurs: Informationsteknologi & samhälle Moment: Etnografisk studie TIG063 - VT2013 Kursansvarig: Bergqvist, Magnus IT-Fakulteten

Maj 2013

Innehållsförteckning

..................................................................................................................... 2 DROPINKOLLEN TA DET LUGNT!.............................................................................................. 2 MEDVERKADE: STEPHANIE HALLBERG STEPHANIIEHALLBERG@GMAIL.COM NAMN EMAIL NAMN EMAIL NAMN EMAIL NAMN EMAIL NAMN EMAIL NAMN EMAIL ´(( OBS , VET INTE OM FRAMSIDAN ÄR OKEJ, DET MÅSTE VARA TYDLIGT ATT RAPPORTEN ÄR SKRIVEN I HÄNVISNING TILL GÖTEBORGS UNIVERSITET. )) ..................................................................................................................... 2 MAJ 2013....................................................................................................... 3

INNEHÅLLSFÖRTECKNING...............................................................................4 1. INLEDNING ................................................................................................7 2. METOD....................................................................................................... 8 3. ANALYS ..................................................................................................... 9 3.1 SYSTEMDEFINITION........................................................................................................ 9 3.1 SYSTEMDEFINITION..................................................................................9 3.2 VISION ....................................................................................................................... 9 3.2 VISION .................................................................................................... 9 3.3 RIK BILD 3.3 RIK BILD ............................................................................................................... 10 ............................................................................................. 10

3.4 KONTEXTDIAGRAM....................................................................................................... 11 3.4 KONTEXTDIAGRAM..................................................................................11 3.5 AVGRÄNSNINGAR........................................................................................................ 11 3.5 AVGRÄNSNINGAR....................................................................................11 3.6 ANTAGANDEN............................................................................................................. 12 3.6 ANTAGANDEN.........................................................................................12

3.7 FUNKTIONSTABELL....................................................................................................... 12 3.7 FUNKTIONSTABELL.................................................................................12 3.8 AKTIVITETSDIAGRAM.................................................................................................... 13 3.8 AKTIVITETSDIAGRAM..............................................................................13 3.9 TILLSTÅNDSDIAGRAM................................................................................................... 14 3.9 TILLSTÅNDSDIAGRAM.............................................................................14 3.10 FLÖDESSCHEMA ..................................................................................................................................... 15 3.10 FLÖDESSCHEMA ................................................................................................................... 15 3.12 TUTORIAL
FÖR APPLIKATIONEN.....................................................................................16

3.12 TUTORIAL FÖR APPLIKATIONEN.............................................................16 3.13 PERSONAS............................................................................................................... 17 3.13 PERSONAS............................................................................................ 17 4. DESIGN ................................................................................................................... 20 4.1. HUR
VI JOBBADE FRAM DESIGNFÖRSLAGET?.....................................................................20

4.1. HUR VI JOBBADE FRAM DESIGNFÖRSLAGET?............................................20 4.2. GRÄNSSNITTET.......................................................................................................... 21 4.2. GRÄNSSNITTET......................................................................................21 4.2.1. Västra Götalandsregionens tidigare mobila applikationer..............................21 4.2.1. VÄSTRA GÖTALANDSREGIONENS TIDIGARE MOBILA APPLIKATIONER....................................21 4.2.2. Färger............................................................................................................ 21 4.2.2. FÄRGER................................................................................................................ 21 4.2.3. Typsnitt.......................................................................................................... 22 4.2.3. TYPSNITT............................................................................................................... 22 ..................................................................................................................................... 23 ................................................................................................................... 23 4.3. HUVUDKATEGORIER.................................................................................................... 24 4.3. HUVUDKATEGORIER...............................................................................24 4.3.1. Sök................................................................................................................. 24 4.3.1. SÖK..................................................................................................................... 24 4.3.2. Hitta närmaste vårdcentraler.........................................................................24 4.3.2. HITTA NÄRMASTE VÅRDCENTRALER.............................................................................24 4.3.3. Favoriter........................................................................................................ 24 4.3.3. FAVORITER............................................................................................................ 24 4.3.4. Kölapp............................................................................................................ 24 4.3.4. KÖLAPP................................................................................................................. 24

5. VIDAREUTVECKLING/SLUTSATS..................................................................25

1. Inledning
Vårdcentralen är en bekant miljö för de flesta och därmed viktig i den vardagliga kontexten. Speciellt för människor som söker vård under en längre period. Därmed blir människor ofta fästa vid sin vanliga vårdcentral och det kan vid naturliga förändringar i antalet patienter från dag till dag och vecka till vecka producera tillfällen där trycket på en vårdcentral är mycket högt och en annan mycket låg relativt till medelvärdet eller det tänkta värdet. Med hjälp av vår applikation kan människor som är i behov av vård snabbt och som kanske inte har ett lika stort behov av att tala med sin vanliga läkare eller befinna sig i sin vanliga miljö hitta vårdcentraler med en mindre kö och då ta en kölapp för dem elektroniskt. Detta underlättar inte bara för dem utan även de människor som är vana vid pappersystemet som då upplever ett mindre tryck på sin egen vårdcentral.

2. Metod
Projektet började med att vi fick en hel del information tilldelat oss ifrån VGR, delar av den här informationen var en API med ett antal olika metoder. Efter att projektledaren haft ett möte med VGR och presenterat tre stycken förslag som gruppen arbetat fram dagen innan så kom vi fram till att arbeta med vårdcentraler och kötiderna som är relaterade till dessa. Eftersom den information som vi fått ifrån VGR endast gällde radiologen så var vi tvungna att göra vissa antaganden. Vi har dock fått en del användbar information under hearingen den 24/5-13 som vi kunde applicera på uppgiften. I övrigt så har alla i gruppen försökt att läsa på generellt sätt om vårdcentraler och på så sätt ökat sin kunskap gällande dem. Information kring design och form som VGR använder för sina applikationer och övrig verksamhet har också tagit i beaktning då vi vill efterlikna deras nuvarande arbetssätt så mycket som möjligt.

3. Analys
3.1 Systemdefinition
En mobil applikation utvecklad för att göra det möjligt för användare att ta en kölapp på vårdcentraler under drop-in tider. Applikationen ska hålla hög säkerhet och vara tillgänglig dygnet runt. Dock ska kölappar endast vara möjliga att ta under drop in-tiderna. Applikationen ska först och främst utvecklas för enheter som stödjer Android. Som användare ska man kunna söka vårdcentraler efter namn, stad eller nära befintlig position. Estimerad kötid presenteras och användaren får möjligheter så som att ta en kölapp, lägga till vårdcentralen som favorit etc. Villkor: Användare som söker sjukvård på vårdcentraler under drop in-tider. Användarnas kunskapsnivå är mycket varierande. Vårdcentraler som vill digitalisera kölappssystemet vid drop in-tider. Applikationen utvecklas först och främst för enheter som stödjer Android. Patienter Stöd för verksamhetsplanering. Jämnare fördelning av patienter över vårdcentralerna En applikation med hög säkerhet(?) och hög driftsäkerhet.
Figur 1. VATOFA (mer text)

Användningso mråde: Teknologi: Objekt: Funktionalitet: Ansvar:

3.2 Vision
Nytta är något som är viktigt inom vården och här är väntetider något som inte är speciellt uppskattat. Människor som besöker vårdcentraler för att få vård kan ibland få vänta i flera timmar innan de får hjälp. Det finns perioder i varje vecka där man kan besöka vårdcentralerna på en såkallad “drop-in” tid. Den här tiden kräver i dagsläget att man som patient fysiskt måste gå till vårdcentralen och ta en kölapp för att sedan sätta sig ner i väntsalen och vänta på sin tur. Hur länge en patient behöver sitta i väntsalen är idag väldigt varierande och oklart. Vi vill genom en applikation underlätta för patienter som söker vård att hitta den vårdcentral som snabbast kan erbjuda patienten vård. Detta ska

ske genom att patienten söker genom applikationen på vårdcentraler efter stad, adress eller position och får då upp en lista inom en viss avgränsning. På den listan står det den estimerade kötiden till var och en av vårdcentralerna. När man väl klickar på en vårdcentral, eventuellt den med kortast tid, så kan man sedan reservera en kölapp.

3.3 Rik Bild

Figur 2. Rik bild (mer text)

Inom vårt problemområde så har vi här valt att fokusera på den absolut viktigaste och största effekten av vårt system i förhållande till hur det är idag. Nämligen hur söktrycket förändras från ett jämnare söktryck oberoende av kötiderna just den dagen i den vårdcentralen till ett som är flytande och mer reaktivt. Bilden försöker därmed illustrera hur trycket med hjälp av vårt system är tänkt att öka på den vårdcentral som en viss dag är relativt tom medan det är tänkt att minska på den vårdcentral som är relativt full och därmed korta ner väntetiderna samt minska på slöseriet som sker när vårdplatser ej används. Vi har i bilden valt att använda oss av samma färger som i övriga rapporten samt applikationen för att skapa en bestående korrelation mellan dem och deras funktion.

3.4 Kontextdiagram

Figur 3. Kontextdiagram (mer text)

Användaren kommunicerar genom applikationen med kösystemet genom att skicka en input, alltså en förfrågan om att ta en kölapp. Kösystemet skickar då en bekräftelse efter att man loggat in och detta skickas till användaren genom appen. Allt detta kommuniceras med från kösystemets sida med vårdcentralerans egna interna system. Fram och tillbaka. Exempelvis genom att uppdatera antalet pappers-kölappar som finns i rullning.

3.5 Avgränsningar
Språk Vi förutsätter att användarna av applikationen har grundläggande kunskaper i svenska och därför kommer språket i applikationen vara enkel och lättförståelig svenska Teknik Applikationen utvecklas i dagsläget till Android-plattformen men längre fram är det tänkt att den ska fungera på samtliga plattformar. Det här tar dock för mer tid men är något som är tänkt för framtiden.

3.6 Antaganden
Arbetsprocessen vid drop in-tider Vi antar att arbetsprocessen vid drop in-tider ser likadan ut vid alla vårdcentraler. Vi utgår ifrån att det idag fungerar så att en kund kommer till vårdcentralens reception under drop in-tiden, tar en kölapp, sätter sig i väntrummet för att sedan bli uppropad. Digitalt kölappssystem Vi utgår ifrån att alla vårcentraler som idag erbjuder drop in-tider har ett digitalt köplappssystem med möjligheter att synkronisera med externa system

3.7 Funktionstabell
Funktionstabell Sök Vårdcentral Hitta vårdcentral på karta Specifikation Man söker efter en vårdcentral med hjälp av sökord och i framtiden ett mer avancerat filter. Man ser på kartan de vårdcentraler som är närmast en och kan klicka på en vårdcentral inom en viss radie. Man får se information inklusive adress, tel, kötryck, mm. Man tar en elektronisk kölapp Man ser sin lapps status och information om vilken vårdcentral det gäller. Man loggar in, tänkt genom bankid Man loggar ut. Genom att använda sig av den här funktionen så slängs ens kölapp vilket gör att andra kommer fram i kön och att man kan ta en ny, till exempel för en annan vårdcentral. Man sparar en eller flera vårdcentraler i sina favoriter

Visa Information Ta kölapp Hantera kölapp Logga In Logga Ut Släng kölapp

Spara vårdcentral

Figur 4. Funktionstabell (mer text)

3.8 Aktivitetsdiagram

Figur 5. Aktivitetsdiagrammet visar processflödet för funktionen Ta kölapp. Allt ifrån inloggningen tills det att den är tagen. (mer text)

3.9 Tillståndsdiagram
Visar vad en användare kan göra med applikationen och hur mönstret kan se ut när man använder den. Punkterna visar på start och ett slut, informationen om gruppen användare finns visad som en grupp uppe till höger. Man kan sedan se vad användaren kan ta för beslut och på så sätt interagera med applikationen.

Figur 6. Tillståndsdiagram (mer text)

3.10 Flödesschema

Figur 7. Flödesschema (mer text)

Flödesschemat visar alla processer som applikationen kan göra, man kan kalla det en visualisering, och vi vilken ordning som de är möjliga att genomföras på. Här kan man se processer som tar form som en fyrkant. Underprocesser är en vit fyrkant. Data visa som en romb och beslut som en diamant. På det här viset kan man följa alla potentiella händelser i applikationen.

3.11 Problemområdet
Arbetsprocess vid drop in-tider idag Arbetsprocessen vid drop in-tider på vårdcentraler ser idag olika ut från vårdcentral till vårdcentral. Vi har valt att fokusera på de vårdcentraler som har en arbetsprocess som fungerar så att en patient går till en vårdcentral när denna har drop in-tid, tar en kö-lapp för att sedan sätta sig i väntsalen och vänta på sin tur. Vi har identifierat några problem med denna rutin. Ingen estimerad kötid Idag vet inte patienten hur lång kötiden är när denne kommer till

vårdcentralen. Detta betyder att patienten inte kan lämna vårdcentralen för att utföra andra sysslor. Smittorisk i väntsalen Eftersom patienter idag ofta måste sitta längre perioder i väntsalar och beblanda sig med andra sjuka människor är smittorisken stor i dessa väntsalar. Med vår applikation kommer väntetiden i väntsalarna att minska samt flödet av antalet människor i väntsalarna kommer i viss mån stabiliseras. Begränsad flexibilitet Dagens rutiner medför begränsad flexibilitet för vårdcentralen och patienten. För vårdcentralen blir flexibiliteten begränsad eftersom patientflödet idag är svårt att mäta eller förutse. Det man kan göra är i princip att kontrollera antalet patienter i väntsalen. Detta medför vissa svårigheter i planering av arbetskraften. För patienten ligger begräsningen av flexibiliteten som vi tidigare nämnt, i att dessa får svårt att utföra andra sysslor under tiden de väntar. Idag kan patienten heller inte jämföra kötider mellan olika vårdcentraler. Vissa patienter kan värdera kortare kötider framför lägre pris. Analysera användaren En användare för vår applikation är generellt sätt en sjuk person och som vidare behöver hjälp med sina hälsobesvär. Det kan dock även vara en mor som har ett sjukt barn och som vill ha hjälp med honom/henne så snabbt som möjligt. I dagsläget så måste man ta sig ner till sin aktuella vårdcentral, oftast totalt ovetande om den aktuella väntetiden på vårdcentralen. I en bättre värld så hade till exempel mamman till barnet visste exakt hur lång väntetiden var, för att få hjälp med sitt barn så hade hon kanske anpassat när hon gick hemifrån för att slippa ha ett skrikande barn sittandes på vårdcentralen.

3.12 Tutorial för applikationen
Sök vårdcentral Här så kan du söka efter en vårdcentral med ett specifikt namn eller efter vilken stad som helst, dock måste den finnas inom Sveriges gränser. Om du till exempel skulle befinna dig på en plats där du normalt sätt inte brukar vistas. Hitta närmaste vådcentral Med hjälp av den här funktionen så kan du hitta den närmaste vårdcentralen som finns tillgänglig med hjälp av den GPS som finns i din telefon. Du kommer att även att se beläggningen(kötider) på de

vårdcentralerna med hjälp av färgerna på de “flaggor” som syns på kartan. “Flaggorna” kan tydas så här: Grön - Under 1 tim väntetid. Orange - Mer än 1 tim, men mindre än 1 tim och 30 min. Röd - Mer än 2 timmar. Favoriter Här kan du lagra dina favoritvårdcentraler genom att klicka på “stjärnan” som finns bredvid den information som finns tillgänglig efter att du gjort en sökning efter en vårdcentral. Kölapp Med hjälp av funktionen “kölapp” kan du få en plats i vårdkön till den aktuella vårdcentral som du besökt via applikationen. Du måste dock infinna dig på vårdcentralen minst 30 minuter innan det är dags för dig att besöka läkaren. För att få en kölapp måste du också logga in med hjälp av BankID och ett tillhörande lösenord.

3.13 Personas
Persona 1: Håkan Thell

Håkan är en 84-årig man som har jobbat som sotare i 64 år. Sotare är ett mycket tufft yrke och det har slitit hårt på Håkans kropp. Håkan är en flitig besökare på vårdcentralen då han i princip varje morgon känner av nya krämpor. Det är allt från dåliga höfter, ont i öronen och allmän smärta. Håkan är väldigt tekniskt intresserad och är mycket uppdaterad på de senaste teknikerna och trenderna. På senare år har Håkan visat tendenser på hypokondriska drag och vill därför undvika att beblanda sig med andra sjuka människor. Håkan gillar därmed inte att sitta långa stunder i väntsalar där det finns risk för honom att

Persona 2: Karl Hjässa

Karl är 35 år gammal och lever ett stressigt liv som aktiemäklare. Karl jobbar mer än vad han är ledig, men när han väl är ledig gillar han att träna och att festa. Ekonomiskt har Karl det väldigt gott ställt och han prioriterar ofta tid före pengar. Som aktiemäklare kan Karl inte vara frånvarande från jobbet längre stunder. Scenario Scenario; Håkan Thell Detta scenario påvisar hur DropInKollen skapar nytta för användaren. Det är måndag morgon och klockan ringer 06:30. Håkan vaknar till och går upp för att koka sitt morgonkaffe. Just denna morgon känner Håkan en märklig smärta över bröstet. Detta gör att Håkan blir lite orolig och vill därför boka in ett möte på vårdcentralen. Håkan vet att vårdcentralen han är listad på har drop in-tider mellan 10:00 och 14:00 idag och eftersom han inte gillar att sitta och vänta i väntsalen, och därmed riskera att bli smittad av andra sjuka människor, använder han DropInKollen för att ta en kölapp och få tid sin besökstid uppskattad. Håkan plockar fram telefonen, klickar på DropInKollen och möts då av startvyn. Håkan har tidigare använt sig av applikationen och då har han lagt in vårdcentralen han är listad på i favoriter. Håkan klickar på “Favoriter” och möts av en login-sidan. Håkan loggar in. När Håkan nu är inloggad ser han de vårdcentraler som han har som favoriter. Håkan klickar på vårdcentralen han är listad på och ser att kan ta en kölapp som säger att han måste befinna sig på vårdcentralen senast 11:15. Håkan är nöjd med detta och väljer att ta kölappen. Eftersom Håkan på ålderns dagar blivit lite tankspridd har han glömt bort att han ska till vårdcentralen idag. Men notifikationen som en timme innan besöket plingar till i Håkans telefon påminner honom om att han har en tid på vårdcentralen denna dag. Sammanfattningsvis tycker Håkan att DropInKollen har gett honom en ökad frihetskänsla och han känner sig trygg i att använda appen. Scenario 2; Karl Hjässa Detta scenario påvisar hur DropInKollen skapar nytta och flexibilitet för användaren. Karl har haft öronbesvär i några dagar men hans stressiga

jobb gör att han inte har uppsökt vård. Han känner att han inte kan lämna jobbet i flera timmar. Karl använder DropInKollen för att undersöka om det finns någon vårdcentral i närheten med som erbjuder ett läkarbesök de närmaste timmarna. Karl börjar med att starta DropInKollen i telefonen. När Karl har startat applikationen möts han av startvyn där han väljer att klicka på knappen “Vårdcentraler nära mig” som i en kartavy visar vilka vårdcentraler som ligger i närheten av hans position, samt hur den estimerade kötiden för varje vårdcentral ser ut. Eftersom Karl vill ha vård snabbt prioriterar han tid före pengar och är därmed villig att gå till en vårdcentral där han inte är listad vilket innebär att han får betala ett högre pris för vårdbesöket. Karl hittar en vårdcentral där han ska infinna sig i receptionen om 1,5 h och klickar på knappen “Ta kölapp” för att reservera denna tiden. Karl känner att DropInKollen ger honom många valmöjligheter och god flexibilitet vilket gör att han kan fortsätta utföra sitt arbete i lugn och ro.

4. Design
4.1. Hur vi jobbade fram designförslaget?
Vi påbörjade designarbetet genom att diskutera vilken av de tre förbättringsplanerna (väntetider, statistik, flogg) som kändes mest givande för oss att utveckla. Vi var alla eniga att en mobil applikation utvecklad för att hantera väntetider gav mest nytta till samhällets invånare. Den mobila applikationen för vårdens patienter, kallad DropinKollen, har konstruerats genom ett inkrementellt arbetssätt 1. På mobilapplikationens huvudmeny finns knappar som är applikationens ingångspunkter2 som följer ett hub-and-spoke gränssnitt3 där applikationens funktioner är isolerade till fyra navigationsfönster. När det gäller mobilens designs- och informationsstruktur är det viktigt för oss att användarna direkt uppfattar applikationen tillhörande västra götalandsregionen. Därför har vår mobilapplikation ett genomgående blått/vitt färgschema och typsnittsvalen är enkla, tydliga och förstående. vården ska vara lättillgänglig • din rätt till självbestämande och integritet ska respekteras • goda kontakter mellan dig och personal ska främjas (2a § hälso- och sjukvårdslagen) Då lagen är bestämd om vad som gäller så försöker vi implementera dessa lagar i vårt designförslag så som färg, form och funktion. Det vill säga att designen ska vara lätt att använda och lätt att förstå, och använda sig av ett tydligt och alldagligt språkbruk, där både text och symbolik är självförklarande.

1 2

Tidwell, 2005, (Kap 1.4.6) Tidwell, 2005, (Kap 3.3.1) 3 Tidwell, 2005, (Kap 3.3.3)

4.2. Gränssnittet
Vi har tänkt att vi ska skapa en applikation som utvidgar kösystemet för vårdcentraler i Göteborg när det kommer till dropp-in tider. Denna applikation ska kunna användas av en stor målgrupp och därför har vi anpassat det grafiska gränssnittet efter detta mål. Preece4 poängterar att en alllmän designprincip är att representera information så användaren tolkar dess latenta mening på ett bra sätt. Vi har valt att arbeta med ett användarvänligt gränssnitt med stora knappar och tydlig text. Vidare säger Preece5 att det är viktigt att användaren direkt kan karaktisera och särskilja applikationens ikoner och andra grafiska element. Färgskalan är också dämpad genom applikationen. Till höger finns en bild på vårt första utkast till applikationens gränssnitt. Som man kan se är applikationen väldigt neutral i sin gråskala med vita knappar och svart text. Detta för att inte exkludera någon målgrupp med nedsatt syn eller färgblindhet. Eftersom applikationen endast är tillgänglig på telefoner med "touch-screen" så exkluderas ändå fortfarande vissa grupper av individer.

Figur 8. Gränssnittsdesign

4.2.1. Västra Götalandsregionens tidigare mobila applikationer
Till vänster syns ett exempel på en applikation som redan är i bruk utav Västra Götalandsregionen som är lik den applikation vi Figur 9. Befintlig App designat. Denna applikation har dock inte alla de för funktioner som vår applikation har utan är väldigt Västra begränsad.
Götalandsregionen

4.2.2. Färger
Vi har i vår applikation valt att inte använda oss utav samma färgspråk som den befintliga applikationen. Istället för den mörkt röda färg som den befintliga applikationen använder har vi valt att använda oss utav en blå färgskala. Detta val är grundat på Västra Götalands logotyp som syns längst upp i bilden på vår gränssnittsdesign. Vi har därför en ny färgskala som visas nedan. Vi har valt att arbeta med mycket blåa färger för att kunna skapa 3D effekter för knappar. Färgskalan är mjuk och neutral’ utformad för att passa alla ålderskategorier av våra användare.
4 5

Preece, 2007, p77 Preece, 2007, p93

Figur 10. Färgskala för DropinKollen

De extrema färgerna för röd, grön och gul längst till höger på skalan används för den specifika funktionen att hitta vårdcentraler nära den plats man är och påverkar alltså inte applikationens helhet. Valet att använda dessa starka och klara färger används dels genom att de kartor som används använder sig av flera ljusa färger för att beskriva vägar, byggnader, vatten med mera. Då är det klara starka färgerna lämpliga att använda då de skiljer sig markant från kartonas befintliga färgval. 6

4.2.3. Typsnitt
I val av typsnitt till så utgår vi från de typsnitt flera olika typsnitt som används i en kombination i Västra götalandsregionens alla verksamheter. Genom att använda oss utav den mall som Västra götalandsregionen tillhandahåller för hur text ska se ut så får vår applikation en mer enhetlig utstrålning i text med resterande verksamheter inom Västra götalandsregionen. De typsnitt som Västra götalandsregionen rekommenderar är Frutiger för rubrik, och Garamond för löptext. Men då vi inte har tillgång till dessa två så kommer vi att använda oss av två andra typsnitt vilket Västra götalandsregionen också rekommenderar att man kan använda sig utav om de två första inte är möjligt att få tillgång till. Dessa är Arial för rubriker och Times New Roman för löptext.

6

Preece, 2007, p 67

4.2.4. Navigationsdiagram

Källa: http://www.opfro.org/index.html? Components/WorkProducts/DiagramSet/Architecture/NavigationDiagram/N avigationDiagram.html Navigationsdiagrammet för DropinKollen är en lågt graderad diagramsarkitektur 7 som dokumenterar flödet mellan de olika komponenterna. Komponenterna som finns i DropinKollen är huvudmenyn, sök vårdcentral, hitta närmaste vårdcentral, lista på vårdcentraler, inzoomad vy, favoriter och kölappen, etc. Fördelarna med navigationsdiagram är de åskådliggör ett helhetsperspektiv av vårdapplikationen för användaren. Navigationsdiagram används i rapporter, manualer och systemarkitektiska dokument. 8 Navigationsdiagram skapas ofta i projektets inledningsfas och utvecklas iterativt under projektets gång. För att använda DropinKollens kartfunktioner behöver telefonens GPS vara aktiverad, på kartan avgörs väntetider genom färgkoder där ett klick på vårdcentraler öppnar en inzoomad vy av vårdcentralen för användarna.

Figur 11. Navigationsdiagram (mer text)

7

.http://www.opfro.org/index.html? Components/WorkProducts/DiagramSet/Architecture/NavigationDiagram/NavigationDiagram.html 8 .http://www.opfro.org/index.html? Components/WorkProducts/DiagramSet/Architecture/NavigationDiagram/NavigationDiagram.html

4.3. Huvudkategorier
4.3.1. Sök
Funktionen Sök ger användaren tillgång att ta fram VGR vårdcentraler utifrån stad eller namn på vårdcentral, eller både och i en kombination. När man skriver in ett namn i sökrutan så kommer en eller flera träffar fram baserat på hur utsökningen ser ut. Man trycker på en av framtagna vårdcentralerna för att få mer information om dess verksamhet.

4.3.2. Hitta närmaste vårdcentraler
I applikationen ska användarna kunna lokalisera närliggande vårdcentraler och se vilka vårdcentraler som har kortast väntetider. Applikationen vi designat utgår från fyra navigationsvyer som går att nå genom huvudmeny. De fyra vyerna är söka vårdcentral, hitta närmaste vårdcentral, favoriter och kölapp. Om man väljer ”sök vårdcentral” visas en karta över användarens position med geotaggande vårdcentraler som färgade cirklar på kartan. Cirklarnas färger har olika kulörer beroende på deras väntetidsbelastning. Färgskalan kan hänvisas till en trafikstolpe där röd cirkel indikerar lång en väntetid respektive grön kortare tid att vänta på vårdcentralen. Man kan också under vyn ”sök” söka på vårdcentraler efter namn och stad. Vill man boka kötid eller få mer information om någon av vårdcentralerna räcker det att klicka på dess cirkel. Så visas ett fönster där användaren kan boka kötid, spara vårdcentralen, och överblicka vårdcentralens namn, adress, telefonnummer.

4.3.3. Favoriter
Alla sparade vårdcentraler finns i ”Favoriter” som listas kronologiskt för snabbare användning. 9

4.3.4. Kölapp
Bokade kötider sparas automatiskt i ”Kölapp”. I ”Kölappar” står det när användaren kan bli betjänad av vårdcentalen samt kan användaren slänga sin lapp när förändrade förhållande gör att man inte kan infinna sig på utsatt tid.

9

Preece, 2007, p 115

4.4. Verktyg
Vi började med att utgå från huvudmeny och gjorde därefter alla vyer för ett knappval i huvudmenyn. För detta nyttjade vi verktyget Cacoo för att visualisera ett tydligt gränssnitt och flöde i applikationen. Cacoo är ett onlinebaserat bildbehandlingsprogram utvecklat för att skapa diagram, sitemaps, sidmallar, som navigationsdiagram. Cacoo har likheter till moqups.com/lumzy.com och möjliggör att rita fram gränssnitt från ett staffli av vanliga designverktyg, som ex. scrollbar, textrutor och knappar. Majoriteten av gränssnittet på vår mobilapplikation är ifrån Android-stafflit. Med Cacoo kan man också sammangrena sina designförslag och visualisera sin gränssnittslösning för alla involverade under designprocessen. Nedan visas ett felsökningsmeddelande 10 när användaren glömt skriva någonting i sök-fältet (figur1) och möts då ett meddelande (figur 2) om felets natur.

Figur 12. I sök kan användaren söka på vårdcentraler felsökningsmeddelade med instrukifrån stad och namn sökningen ska genomföras.

Figur 13. Ett tioner hur

5. Vidareutveckling/Slutsats

10

Preece, 2007, p 126

Vår applikation öppnar upp för en dynamik som kan komma att bli oerhört effektiv i framtiden men som på kort sikt kan komma att skapa administrativa problem för läkarna och de som organiserar arbetspassen. Vi har här bland annat utgått från vårt möte med Mikael Wintells och hans upplysande synpunkter på den här problematiken och därmed lagt fram en framtidsvision för applikationen. Ett av problemen är att man genom vårt kösystem idag ej ser vilka typer av tjänster/behandlingar som en specifik vårdcentral kan erbjuda. I det korta loppet hoppas vi att förbättra denna funktionaliteten genom att introducera ett enkelt och igenkännbart ikonsystem som för varje vårdcentral exempelvis visar vilka typer av specialistbehandlingar de erbjuder eller om de exempelvis erbjuder lättare kirurgi. För att ytterligare avlasta vårdcentralerna så ser vi en ännu större utvecklingspotential genom att vi introducerar ett dynamiskt kösystem. Antingen ett som bygger på eget ansvar, där man fortfarande tar en lapp och får ett identifikationsnummer per person och gång men som man innan man tar lappen kan analysera ytterligare genom att se hur många av de redan i sjukhuset anmälda personerna går just till ens egen typ av specialist. Eller genom att introducera ett helt dynamiskt kösystem som bygger på just typ av vård som man primärt söker. Vi anser att detta fullutvecklade system behöver utarbetas i nära kontakt med läkare, sjuksköterskor och de ansvariga för sjukvården men tror också att den kan skapa den effektivisering som sjukvården behöver. Därmed undviks en utveckling åt en allt mer opersonlig sjukvård som tyvärr allt mer blir normen där man istället byter ut standarden istället för att som igenom vårt system effektivisera avvikelserna. Förslaget som vi förstått står på bordet idag är en dynamisk arbetsstyrka. Något som speciellt för de äldre och långtidssjuka skapar otrygghet och onödiga komplikationer medan det kan anses troligt att också de flesta andra i de fall där arbetsbördan är jämt fördelade väljer att gå till en läkare som de känner igen och som därmed känner till deras historia. Detta gör en mänskligare vård möjlig. n Poster X – Problem Y – Lösning Z – Analys, design, teknik Resultat Slogan - idé