Hindi Kita Malilimutan Hindi Kita Malilimutan

Titik batay sa ISAIAS 49:15–16 Musika ni MANUEL FRANCISCO Pagsasaayos ni EDUARDO HONTIVEROS

Soprano

a D k d n a D d n D a M d b D n

d

INTRO ACCOMPANIMENT

j k‚ j kz j j l l l

k k k k j j j j l l l

j j zzz k k j k k k k ‡ l l l

k j k k j dj j k l l l

‚ k kz j j j j k k l l l

Alto

Tenor

Bass

7

d fj kz k‚ k j j k j a a a M b d d d l l l

k jj k k k k k k k k l l l

jzz j n

y k k k n k l

SOPRANO

j
Ah

j j

i i k k k k
ma - li - li-

j k

Ah

mz l

‚ j kz k
ki - ta

Hin - di

i i
Ah

i i

mu .li .lan) At ma .li .kit k k k k k k k k k k k k j u - j pa - j lad I a k k ek k d jz a M d i b i 23 Na .man j - k k u .li .kit k k sa 'king I k k k k j i lad j pa j .li .nga k k lan (pa - I k k k k j Ma .yong pa .kai .ka mag .ka mag .yong pa- sa 'king pa d a n k k k a j d j a M yong b ang j - j lan jz j lan I k I k k ‚k k kz k k k k k k k k k kz k k k kz ‡ jz ba k ng kz k j ‡ i .mu .li .nga Ma .lan .pa .lad) Na .nga .tan k k j pa - i j nga - i ba yong pa .na (ma- jz ba k ng d j nga - j lan (ang kz k k k k j ‡ nga .12 a d j d j i i I I n k hin j Ah k k i i i i j ya - a i d j a M.tan ba.ba j an i Ah i i jz i j k k - i i j I k k sa 'king a d jz d k k u .kai .pa .tan k k k k kz k k k ‡ i .lad (sa 'king k k k k u .mu d b i 17 i Ah j tan.mu .lan) Ma .pa .li .tan .ta k k k k pa .na d ang yong pa .kit I k k j I pa - k k lad ang Na . j i I k j - kz I di k j ‡ ki .li .lan .man pa .na (ma- i .li .mu .man sa 'king j Na - j ka j kit k k k k ang i .lan .ba .ka I k mag . ma .li .mu .li .tan ng k z k‚ k k A kz k k A k ‡ i .kai .

nak.na .ta j - j dan? yang si .a .na .na ma .pu j nan I nan Pa .pu d a j d I n k k k ka .no ma .mu .hit k k k k k k k k k k k k jz na i jz i j k k - j kk i ng i .tan) sa kan .ling kz k j ‡ sa kan .pu d b k k k k 41 j k k j j Pa .ta .hit kz k j ‡ ng i .a .gol k k sa kan- a M- d k A A A A k k k li .yang si .ta .li .ya? jz I k j j k k sa kan- k z k‚ k z k‚ j ang a .ling d kz k j b ‡ ba 35 li .tan) k k kz k ‡ j - a .tan k k k k Ngu .mu .li .li .mu .dan? (ta- j ay k k j niya yang si .ta .nit na ma .nit I k na ma .lik .hit k kz k k k kz k ‡ ‡ ng i .pu .nak k k k k na ga .li .na I a k k ek k d jz a M b d i - Ngu .ta . j na j ga - j ling I k k ek k jz k k j sa kan .a .dan) Ngu .li .li .pu Pa .ya ang kan .lik i nan k k j Pa .yang a .pu .tan k k ka .nak.no ma .mu .nit na ma .ta .gol j j na k k j Ang sang .lik dan? sa kan .ya? Sang .mu .tan k k k k I ka .na .29 a i k k k a k A A A A - d d kz k j ‡ ang a .ta .gol ka .pu .no k k j k .lik jz j - j niya j j - k k j dan? a M- d k k k k yang si .ta .lik .na .nak ga ling a k k k k d a k k k k - d j nan k n k k kk k n k k - j j j I j niya k k k k k k k k k k k k k k k k niya ma .mu .hit j i tan Ngu .nak sa kz k j ‡ j j j - I k k k k k I sa kan- kan .li .no ma .ya? Sang .gol kz k j ‡ ang j na k k ga .ya? Sang .nit ka .na I jz ang kz k ‡ ang a- k a- ta . a .pu .na ang aI kz k‚ j ng i .a .

hin . k k kai .ba . k n m i tan.mu ACCOMPANIMENT k k k j k ‚j kz k l l l k k k k l l l k z k‚ k k k jz l l l l l l k k k kkkk l l l l l l .lan j ma'y j di j pa - k k ba .ba - j ya - j an.ba - j ya - j an. k n k k kai .di ki .li . k k k k kai .li- nak Hin .lan ma'y k k k k di pa .mu - j tan.ba - j ya - j an.ta k k k k ma .nak niyang Hin .li . a - d j mu - j tan.li . li . d k k j b d j a j j j a a M b d d d k k j kai .47 a j - d d j niyang j ta - j ngan j k - n k Hin kz k j ‡ .ta k z k‚ j di ki . d a j - k k k li .di ki .di. d j a M.mu 57 li j tan.ba - j ya - j an.lan man ay k k k k di pa .di.ding hin d z k b k k ‡ ang 52 k k k j ta ngan j j hin - j di j ma- a .li- nak a j - j niyang jz ta ej ngan n k j k k k j j ma- a M- d j nak j niyang j ta - j ngan I k k k k I k k k k j ma'y Hin .ba .ba .ding hin .ta k k k k ma .lan j di k k k k pa .

ding hin- li .ngan k k j j j di n k k k j Hin-ding hin .na ang kz k j ‡ j niyang jz ta ej ngan n k j Hin .ba .ta j ma- a .63 a a a M b 69 d j d d d d j d j d j d j l l l kk j k kk kkkkkkkk kkkkkk k l l l kz k j ‡ ng i .ba .ya k k j kai .ba .li- ta - ng kz k j ‡ i .ya j tan. j hin - j di j ma- a - d j d mu j ma'y k k k k j pa - j - j an.mu .di.ta k k k k ma .hit Ngu .li .ya - .mu li - k kk j li .ma'y ba .lan . k kk j hin .di ki .ba .nak kz k j ‡ k n k k kai .li .hit na ma .di ki .li .nit ka .li- j ta .na kz k j ‡ j tan.tan. n k k k Hin .di ki .ba .tan k k a a a M b 76 kz k j ‡ ang a .lan ma'y k k j j an. k k k k I kai .li . k n m i tan.tan k k ka .ta k k k k ma .lan man ay k k k k k k k k j an.ding hin- d k k j b di pa . j k - n k Hin- a j d j a M. kz k j ‡ ang a .mu .mu .nak j j ngan j k - k j n k kz ‡ Hin . n k k k Hin .mu di pa .nit na ma .mu .li .ba .nak kz k j ‡ ng i .di.na UNISONO k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k i i i i Ngu . I k k pa .lan j niyang j j n k k k k z k‚ j Hin-ding hin .nit ka .li .ba .hit na ma . n k Hin- kai .ya j j di k k jz j - ej an.tan mz mz mz j niyang DIVISI k k k j j j Ngu .

d i d j man.man.lan i man. j k k kai . j k k kai . ‚ j kz k Di ki .ya .di a d i I k k k - i i Kai - I j Kai - j lan - i man.ya - i i an.mu - tan.lan- a j - d d di ki . I k k I k k I j j man ej ay k k k k di pa .lan Ik k kai .24 rev .li j Mag - j pa - j kai - j lan - i i man. kai . at kai .lan k k di.li . j pa k k k k pa .2002.an. j i I k k kai . kai .ta k k k k k k k hin .lan .ta ma .li .lan .mu j hin j ma - j k k j ma'y kai .03.lan - j ma'y k k di k k k k ba .lan I k k kai . y j y dj tan.li .lan j k k kai .man. ma .ba . di.li .13. li .ba .di ki .li - kz k kz k ‡ ‡ mu tan.82 d kz k j a ‡ - k k k k ma .ba .ya d a j a Mb 93 dj man.lan i j k k i an. I k k kai . at hin hin . k k k k j di j - j tan.lan .ba . jz jz jz jz jz n n n n d i a d k a M d i b i i lan - i man j mu - j tan j kai - j lan - i man.di ki . ‚j a kz k M.li .ba j I ya - j an. Shinji.lan- ma . a - d i man. y j y j kai .man. i man.li - j mu k k - I k k I k k I k k j man.lan j di I k k k k pa .ba .li .12 | 2010.ta d b j 88 di.ba .ta j ma'y kai .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful