You are on page 1of 22

Modul Cemerlang Geografi SET 2 2014

BAHAGIAN A: TOPIKAL 1
SOALAN STRUKTUR
1 Rajah di bawah menunjukkan interaksi antara sistem bumi.

(a) Namakan empat sistem bumi berkenaan.


________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[4]
(b) Kenal pasti satu proses fizikal yang berlaku bagi setiap sistem bumi tersebut.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[4]

Jabatan Geografi SMKPurun.

Modul Cemerlang Geografi SET 2 2014


SOALAN ESEI
2 Rajah di bawah ini menunjukkan saling kaing kaitan antara sistem bumi.

(a)
(b)
(c)
(d)

Takrifkan maksud sistem alam sekitar fizikal.


Huraikan tiga jenis sistem alam sekitar fizikal.
Jelaskan saling kaitan antara keempat-empat sistem alam sekitar fizikal berkenaan.
Tunjukkan bagaimana aktiviti manusia boleh mengganggu keseimbangan sistem alam sekitar
fizikal di atas.

Jabatan Geografi SMKPurun.

[3]
[6]
[8]
[8]

Modul Cemerlang Geografi SET 2 2014


BAHAGIAN A: TOPIKAL 2
SOALAN STRUKTUR
1 Rajah 1 dan Rajah 2 di bawah ini menunjukkan fenomena gerhana bulan separa yang berlaku di
Malaysia pada 26 Jun 2010.

Rajah 1 Fasa gerhana bulan separa

Rajah 2 Geometri gerhana bulan


(a) Takrifkan maksud gerhana bulan separa.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[2]

Jabatan Geografi SMKPurun.

Modul Cemerlang Geografi SET 2 2014


(b) Bezakan konsep berikut,
Penumbra - ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Umbra - _________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[4]
2 Rajah 3 di bawah ini menunjukkan kedudukan bumi semasa kejadian empat musim

Rajah 3 Peredaran bumi


(a) Berdasarkan rajah 1, nyatakan kejadian empat musim bagi kedudukan bumi yang berikut;
Kedudukan bumi bertanda 1
________________________________________________________________________________
Kedudukan bumi bertanda 2
________________________________________________________________________________
Kedudukan bumi bertanda 3
________________________________________________________________________________
Kedudukan bumi bertanda 4
________________________________________________________________________________
[4]

Jabatan Geografi SMKPurun.

Modul Cemerlang Geografi SET 2 2014


SOALAN ESEI
3 (a) Berikan takrif ekuinoks.
[5]
(b) Jelaskan proses putaran bumi dan peredaran bumi yang berlaku dalam sistem bumi.
[8]
(c) Huraikan kesan peredaran bumi terhadap aktiviti ekonomi primer di kawasan sederhana dunia. [12]

Jabatan Geografi SMKPurun.

Modul Cemerlang Geografi SET 2 2014


BAHAGIAN A: TOPIKAL 3
SOALAN STRUKTUR
1 Rajah di bawah ini menunjukkan kitaran hidrologi yang berlaku di dalam sistem bumi.

Berdasarkan rajah di atas, nyatakan jenis tenaga yang terlibat dalam kitaran hidrologi berkenaan.
(a) ________________________________________________________________________________
(b) ________________________________________________________________________________
(c) ________________________________________________________________________________
[3]
2 Bezakan konsep-konsep yang berikut
(a) Tenaga haba rasa dengan tenaga haba pendam.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[4]
(b) Tenaga kinetik dengan tenaga potensi
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[4]

Jabatan Geografi SMKPurun.

Modul Cemerlang Geografi SET 2 2014


SOALAN ESEI
3 (a) Bezakan maksud tenaga endogenik dengan eksogenik.
(b) Huraikan bagaimana penerimaan tenaga suria yang berbeza memberikan kesan kepada;
(i) Kejadian empat musim di kawasan sederhana dunia
(ii) Kejadian siang dan malam
(c) Jelaskan peranan tenaga suria terhadap aktiviti manusia di kawasan tropika lembap.

Jabatan Geografi SMKPurun.

[4]
[8]
[4]
[9]

Modul Cemerlang Geografi SET 2 2014


BAHAGIAN A: TOPIKAL 4
SOALAN STRUKTUR
1 Nyatakan dua contoh bagi setiap proses geomorfologi yang berikut;
(a) Proses endogenik
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[2]
(b) Proses endogenik
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[2]
2 Bezakan proses geomorfologi yang berikut;
(a) Luluhawa dengan hakisan
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[2]
(b) Lipatan dengan gelinciran
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[2]
3 Nyatakan tiga jenis pergerakan jisim yang sering berlaku di kawasan tropika lembap.
(a) ________________________________________________________________________________
(b) ________________________________________________________________________________
(c) ________________________________________________________________________________
[3]

Jabatan Geografi SMKPurun.

Modul Cemerlang Geografi SET 2 2014


4 Rajah di bawah ini menunjukkan struktur bumi.

Berdasarkan rajah di atas, nyatakan dua fungsi lapisan X terhadap proses endogenik.
(a) ________________________________________________________________________________
(b) ________________________________________________________________________________
[2]
SOALAN ESEI
5 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan sistem endogenik?
(b) Huraikan dua proses utama yang berlaku dalam ssistem endogenik.
(c) Jelaskan pengaruh bentuk muka bumi kesan daripada berlakunya proses endogenik terhadap
aktiviti manusia.

Jabatan Geografi SMKPurun.

[5]
[10]
[10]

Modul Cemerlang Geografi SET 2 2014


BAHAGIAN A: TOPIKAL 5
SOALAN STRUKTUR
1 Rajah di bawah menunjukkan kitaran batuan.

Berdasarkan rajah di atas, nyatakan tiga proses yang berlaku dalam kitaran pembentukan batuan
tersebut.
(a) ________________________________________________________________________________
(b) ________________________________________________________________________________
(c) ________________________________________________________________________________
[3]
2 Bezakan konsep-konsep berikut.
(a) Igneus rejahan dengan igneus terobosan.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[2]
(b) Batuan metamorfosis dengan batuan enapan.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[2]

Jabatan Geografi SMKPurun.

10

Modul Cemerlang Geografi SET 2 2014


3 Namakan empat jenis batuan yang terbentuk melalui proses metemorfosis.
(a) ________________________________________________________________________________
(b) ________________________________________________________________________________
(c) ________________________________________________________________________________
(d) ________________________________________________________________________________
[4]
4 Nyatakan empat kepentingan batuan yang terdapat di Malaysia kepada penduduk dan pembangunan
setempat.
(a) ________________________________________________________________________________
(b) ________________________________________________________________________________
(c) ________________________________________________________________________________
(d) ________________________________________________________________________________
[4]
SOALAN ESEI
5 (a) Nyatakan dua ciri utama bagi setiap batuan enapan dan batuan metamorfosis.
(b) Terangkan proses pembentukan batuan enapan, igneus dan metamorfosis.
(c) Huraikan kepentingan kepelbagaian jenis batuan kepada manusia.

Jabatan Geografi SMKPurun.

[4]
[9]
[12]

11

Modul Cemerlang Geografi SET 2 2014


BAHAGIAN A: TOPIKAL 6
SOALAN STRUKTUR
1 Rajah di bawah ini menunjukkan pergerakan lapisan kerak bumi mengikut Teori Plat Tektonik.

Berdasarkan rajah di atas,


(a) namakan lapisan bumi yang mengandungi arus-arus perolakan yang panas.
________________________________________________________________________________
[1]
(b) nyatakan dua jenis pergerakan yang dialami oleh plat-plat tektonik tersebut.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[2]
2 Peta di bawah menunjukkan kawasan Lingkaran Api Pasifik.

Jabatan Geografi SMKPurun.

12

Modul Cemerlang Geografi SET 2 2014


Berdasakan peta di sebelah, namakan empat plat lautan yang sering mengalami pergerakan di
kawasan berkenaan.
(a) ________________________________________________________________________________
(b) ________________________________________________________________________________
(c) ________________________________________________________________________________
(d) ________________________________________________________________________________
[4]
3 Kemukan tiga bukti yang menyokong Teori Hanyutan Benua.
(a) ________________________________________________________________________________
(b) ________________________________________________________________________________
(c) ________________________________________________________________________________
[3]
4 (a) Takrifkan maksud gelombang seismik
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[2]
(b) Nyatakan tiga kesan tsunami terhadap zon pinggir pantai.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[3]
SOALAN ESEI
5 (a) Takrifkan maksud gempa bumi.
(b) Bagaimanakah fenomena gempa bumi terjadi?
(c) Jelaskan kesan gempa bumi terhadap alam sekitar fizikal dan manusia.

Jabatan Geografi SMKPurun.

[4]
[9]
[12]

13

Modul Cemerlang Geografi SET 2 2014


BAHAGIAN A: TOPIKAL 7
SOALAN STRUKTUR
1 Bezakan konsep-konsep yang berikut,
(a) Horst dan graben.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[2]
(b) Sinklin dan antiklin
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[2]
2 Namakan tiga jenis gelinciran atau sesaran kerak bumi.
(a) ________________________________________________________________________________
(b) ________________________________________________________________________________
(c) ________________________________________________________________________________
[3]
3 Rajah di bawah menunjukkan bentuk muka bumi gunung berapi.

(a) Namakan dua bentuk muka bumi utama hasil letusam gunung berapi.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[2]

Jabatan Geografi SMKPurun.

14

Modul Cemerlang Geografi SET 2 2014


(b) Nyatakan dua jenis lava yang dikeluarkan oleh gunung berapi.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[2]
4 Kemukakan empat faktor yang mempengaruhi kepelbagaian bentuk muka bumi gunung berapi.
(a) ________________________________________________________________________________
(b) ________________________________________________________________________________
(c) ________________________________________________________________________________
(d) ________________________________________________________________________________
[4]
SOALAN ESEI
5 (a) Kenal pasti tiga jenis gunung berapi.
(b) Huraikan kepelbagaian jenis bahan yang dikeluarkan oleh letusan gunung berapi.
(c) Jelaskan kepentinga kawasan gunung berapi kepada manusia.

Jabatan Geografi SMKPurun.

[3]
[12]
[10]

15

Modul Cemerlang Geografi SET 2 2014


BAHAGIAN A: TOPIKAL 8
SOALAN STRUKTUR
1 (a) Berikan maksud regolit.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[2]
(b) Nyatakan tiga proses luluhawa fizikal yang menghasilkan regolit.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[3]
2 Rajah di bawah ini menunjukkan proses luluhawa fizikal yang sering berlaku di kawasan.

(a) Dimanakah proses luluhawa fizikal seperti dalam rajah di atas sering berlaku?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[2]
(b) Namakan proses luluhawa fizikal tersebut.
________________________________________________________________________________
[1]
3. Takrifkan maksud luluhawa biologi.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[2]
Jabatan Geografi SMKPurun.

16

Modul Cemerlang Geografi SET 2 2014


4 Rajah di bawah menunjukkan kejadian gerakan jisim.

(a) Namakan proses luluhawa fizikal tersebut.


________________________________________________________________________________
[1]
(a) Nyatakan dua faktor yang menyebabkan terjadinya proses berkenaan.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[2]
SOALAN ESEI
5 (a) Takrifkan maksud luluhawa kimia.
(b) Mengapakah luluhaa kimia sangat aktif di kawasan tropika lembap.
(c) Jelaskan kepentinga luluhawa kimia terhadap aktiviti manusia.

Jabatan Geografi SMKPurun.

[3]
[12]
[10]

17

Modul Cemerlang Geografi SET 2 2014


BAHAGIAN A: TOPIKAL 9
SOALAN STRUKTUR
1 Takrifkan maksud legeh.
_________________________________________________________________________________
[2]
2 Rajah di bawah ini menunjukkan kesan terhadap bahagian tebing sungai yang berliku.

(a) Namakan proses sungai yang menyebabkan berlakunya;


(i) Tebing cekung
__________________________________________________________________________
(ii) Tebing cembung
__________________________________________________________________________
[2]
(b) Nyatakan perbezaan arus sungai yang mengalir di kawasan tebing cekung dengan tebing cembung.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[3]
(c) Nyatakan kegunaan tebing cembung kepada manusia.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[3]
(d) Nyatakan tiga langkah kestrukturan yang dapat diambil untuk mengukuhkan tebing cekung.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[3]
3 (a) Nyatakan tiga mekanisme pengangkutan bahan di dalam alur sungai.
Jabatan Geografi SMKPurun.

18

Modul Cemerlang Geografi SET 2 2014


________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[3]
(b) Nyatakan dua faktor yang menyebabkan berlakunya pemendapan di dalam alur sungai.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[2]
(c) Namakan tiga bentuk muka bumi fizikal yang terbentuk kesan daripada proses pemendapan sungai.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[3]
SOALAN ESEI
4 (a)
(b)
(c)
(d)

Apakah yang dimaksudkan dengan lembangan saliran?


Kenal pasti tiga cara hakisan sungai.
Mengapakah luahan sungai (discas) berbeza-beza?
Jelaskan kesan perubahan luahan sungai (discas) terhadap aktiviti manusia.

Jabatan Geografi SMKPurun.

[3]
[3]
[10]
[9]

19

Modul Cemerlang Geografi SET 2 2014


BAHAGIAN A: TOPIKAL 10
SOALAN STRUKTUR
1 Foto 1 dan Foto 2 di bawah ini menunjukkan dua jenis ombak.

Foto 1 Ombak A

Foto 2 Ombak B
(a) Berdasarkan Foto 1 dan Foto 2, namakan jenis-jenis ombak tersebut;
Foto 1 - _________________________________________________________________________
Foto 2 - _________________________________________________________________________
[2]
(b) Nyatakan perbezaan ciri-ciri antara Ombak A dengan Ombak B
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[2]
(c) Nyatakan faktor yang menyebabkan berlakunya Ombak A.
________________________________________________________________________________
[1]

Jabatan Geografi SMKPurun.

20

Modul Cemerlang Geografi SET 2 2014


(d) Namakan satu bentuk muka bumi yang terbentuk hasil daripada Ombak B.
________________________________________________________________________________
[1]
2 Rajah di bawah ini menunjukkan bentuk-bentuk muka bumi pinggir laut yang terbentuk hasil daripada
pemendapan ombak.

(a) Berdasarkan rajah di atas, namakan bentuk muka bumi yang bertanda X, Y dan Z
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[3]
(b) Nyatakan peranan arus pesisir pantai untuk menghasilkan bentuk muka bumi Y
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[3]
(c) Terangkan ciri-ciri bentuk muka bumi X
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[3]

Jabatan Geografi SMKPurun.

21

Modul Cemerlang Geografi SET 2 2014


(d) Nyatakan tiga kepentingan bentuk muka bumi yang terbentuk hasil daripada hakisan di zon pinggir
pantai kepada manusia.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[3]
SOALAN ESEI
3 (a) Bagaimanakah perubahan aras laut berlaku?
(b) Huraikan bukti-bukti yang menunjukkan berlakunya peningkatan dan penurunan aras laut.
(c) Jelaskan kesan-kesan peningkatan aras laut pada masa kini terhadap alam sekitar manusia.

[10]
[9]
[6]

4 Rajah di bawah ini menunjukkan bentuk muka bumi hakisan dan pemendapan yang dihasilkan oleh
ombak di zon pinggir pantai.

(a) Kenal pasti tiga bentuk muka bumi yang terbentuk daripada hakisan dan tiga bentuk muka
bumi yang terbentuk daripada pemendapan ombak di zon pinggir pantai.
(b) Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kadar hakisan dan pemendapan di zon pinggir
pantai.
(c) Cadangkan langkah-langkah untuk mengurangkan masalah hakisan pantai.

Jabatan Geografi SMKPurun.

[6]
[10]
[9]

22