You are on page 1of 161

v

00l

II

LLr

002
0l2 0l0

,!:.::::::::::.021

Z,:::::017

1,:::::::::.:::::::.016

,:::.:::.:::016

,::::::::::::::::::029

:::::::.:::::::::::::.:::026

H,::::::::::024

::::::::::::023

?.:::::::::::::::::::.033

H:.::::::::::::::::::.032

::::::::::::::03

/\

02

H?

3H,

H:.

j\u

a::::::::::

06

LFC

C56
056
053 05l

068
063

>

1.

2.

03

037
038
036

1,:::::070

,.:::::::.072

H::::::::::::::090

:::::::::::::::088

::::::.:::::::::::::.086

a::::::::.:::::::::::::::::.085

::::.::::::::::::.::.::::::.084

1::.:::::::::::::::::::::::.083

::::.:::::::::.083

6::::::::::09

a:.:::::::::::::::::::.08

4:.:::::::.07

a:::::::.::::::::::.::::::;05

H
1

nUI

UoJ

Uo

IUJ

1I1I

1
0
l

l16

Vb

l04

109

l
0

1
l

Z::.H . :

II

IIqD

II

1I0

1Ib

1I

II-n

l0

14

14l

I.

`
`

,,,

VV

,,

!,EI

V??

V?,

,,

XX,,

X,

,
,

,,

?,

,,

--

,,

,,

,
-

,,

,,

XX

,,,

!,

X,X,
!

,,

,,

,,,

,X

,,

,,

,,,

,,,
,

,XX

,,

,,,
,

,,

,,

,,:

V,

,,

,,

,,

,,

,,
-

.!

,?,

,,;

:,

,;

?,;

:?:

..

,,

:-I,,

,:
?,

:?:

,,
,
,X,,
!:?:
,,,,!
,,,

1
0

,V

V?

,?,

,,,,
,,
,,
,,,
,

:?
:,
,,,
,:
,
,,
:,!
,?
-

v,V,

,,
,,
-,

,,
?

1
2

,;

,
,

?,,

1QJ

,,
-

,V

,,?

,?,

1
4

1
5

,,
,

,?
,V
,

v,
,,
,??

,VV

,,,
,

:,,

,
,?,
,
,?

,?

,,,

,,,,,

,!,

,,

V,

,v,

Zv,

!
-

1
7

,Vv

?V,

?V,,

,,

,,

,,,,

,v

,,

1
8

V,
,:
V,

,,
,,

,
:,?:
,
,,,
,,
V
,
,,,
-

1
9

nU

,,

:,

:,,
,

V?,

V,v,

vVv

,,

,,,

,!

v,

,,,,

,,,

????

?,

V,Vv,,

V,,

,V,,

,,,,

?,,;

?,;

,?,

,;,V

???
??

V,,

,,,

,,

V,

,,

V,,

,,,

V,V,V

,VV
-

,,

X?

v?

,,

,,,

24

,,,

,?,

,,?,

,,,

,,,

,,

,,

?,,

Vv,

v,,

,
,V!

,,

,,,

v,

,,,

,,

,,

,,,

X,

,,

,?

,,,

,,

,
-

,,o

,,

,,,

28

,,

,X

X,

,,

,,,

,
,

29

,,

,;

,,,

,,

,,,

,:

..?,

;,;

,,,,,

qU

,VV?

?,,

V,

?,?

,,

,?

II

,,,,

,,!,,

?
,

32

,,

,,

,
,

,,

,
,,

33

,,,

,??

?V?
,,

,,

,:

,,
?,

,;,,

,,
?

V,

?,

,,,

v
,

JJ

IG

Qb

,,;

,,

o ,

n/

,,
1

,,

,,

,,X,

:,?

:,,,
-

,,

V,V,

V,,,

v,

,?

,,

v,-I,,

2.

,,?

,,

??

,,

,
-

qo

?,,

V,

?,,,

,,,

,,,

,
,

,!

,,,

,,,

40

??,

,,,,,

,:,,

,,,

!,:

,,

:,

,,,

!,

,!

?,,

42

,v

,V

Vv

,,

v,v

,,

,:,

,,

,?
-

?v

,,

,;,

,,

!v,

,,

44

,,

,
!

,,

,?,

,,

,!

V,,

,!,v
,?
-

4J

??

,,,

,,

,,

,,,?

q6

,,

,,

,,

,,,

:,

,,

,,
-

??

,,

,?,

???

,,

,,

,,

48

,,

,
,

,,

,,

,,,

,,

4q

??

!V

,,,

,,,

,,,

,,

V,,,

,,

,X,

,?

,,

,,;

?,?,
-

5
1

,,

,V,

,,,

,,;,,

,,

,,

,,

,v

?
,,,

J-

,,

------

,vP

,VV

?V?,

VV,,

53

V,,

v?

?,

,,

,,

,,,

,,

v,

:,v

!V,

--

,..-I,

,V,

V,

v
V

V,

,,

,V

,,,

,,,

,,

,,

,,

,,V

JO

J7

-IO...-,,

V:-l,;

,,,

;,

:,

VV
v

:
-

v,V,

?,

,,

,,:

,v!,

,,,

,,

:
:
,,

:-,

--n0

!u

??,,

,v

?,

,:-I

,,

,,,,

,?,

??,

?,?

,?

,?,
V

,,

60

,,

,,,

,,

,,,

,,

,V

,X,

V ?!V

6
1

?,

,,,

,,

,;,,,

,,

v,,

,
,

V,,

,,

,,,

,V

VV

,,

,?;

6
3

3.

?V

V,,

VV

,,

,,,

v,,

V,

,,,,,

,,?

,?,

!-,,?

,,,

,,,

,:

?:,:

,,
-

;,,

,
,

,,,

,,

,?

,,

,,

66

V
V

,,

,,

,,,

67

,,,

,,

,!

,,V

68

,?,

??

vV,

,???

?,

,,

,,,

,,

,,

,,,

,,,

,,,,
-

,V

,;,

,,

70

1v,

,,,

,,,,,,

,:

,,

,X,

,v,

,,
-

,,

,,,

,,

72

,,

,,

VV

2.

,,

,v,V
,

,,,

,
,,

<

,,

,,

,,

V,

-
V

,,

!;

,,

,,,

,;,,;

v,

71

,..
-
,,

,
v,

,,,

,,

V,

V,
a

:
-

X??,

,,,
,?,

,,
,
,
!,,

,!,
,,,
,

76

4v

,,

,,

?:

,,

,,

?,

,,,

v
-

77

,,,!

,,,,

,,,

;,

V,V
,

5.

,,
,,,
VV,
,,
,,,
v,;,,
,,
,

6.

-o---

:,,

,:

,!:
v?..v?
:,
,
,,

,?:
V,;
,,
:
V,,;

,,,

80

,
,,?

,
!v,
,

8
1

vv
Vp

?:
?,?
?

X:?:-

V
v
V?;,
,;,

,,
,,,
V,

;,,

:-, ,;
,

v ,

,p,
,
V,

v,

?,
,?
!

<

?
-

?
,?,
,
?,
,
,
,,,

,,
,,
,,

84

,
a

V,?,

v,
,,

,V
,V
,,,
v,

Vv

,
-

85

,,
V

,
,V?
,,

86

?,

,
,
,,
,
,
,
V

,
,,V
,,
,,,

88

,,

;,,

,,,

/\

,,,,

,?V,!,

;,,

8o

,,,,
,?

onU

V,,

V?v..

;,

,,

V,

V,

,!

V,,,

,,

V,,

,,

,V..,,

,,,

,,

9
1

,,

,,

,,

V,

,,,

V!

,,

??V:,

;,,,

?,,

,,!

,,

,,

,X,

,V

,V,

?v,?

V,?,

,?

,,

o.

,-?

,,,

,,,

V,

q6

I;,

V,-

,?

??,

,,

V,V,-,

,,

,:

?,
V

,v

,v:

,,,

,?

,,

,;,

!,

,,,

,,

,,,?

,,,

,,

,,?

onD

,,,?

:I

v,

,,

,
-

100

,,,,
o

V,

,;,;,

,,

,,,

,,

V,V

,,,

,,

,,,

,,,

,,

101

,,

In

,,,

V,

V
,,

,,

V,,;

V,,

,??

:,;

,,

,,,,,

,,

V?V

,,,

,,

1C3

,;,,

10

,,,W

,,,,

,Wv

,,,,

WV

V,

,
,,

W,,

V,

,,

v,,v

,,

,,

10UJ

,:,
-W

,:
?,

,,

:,,

,
,,

,?:-
??
..?:

106

,V,-l
vV

,v

,,

,v

,,

-W

1
0

,:,
:?:

,,

I.

??

??
,,

,,:
,,

V,

,,,

,
,,

108

?!,

,
Z

,,,

.
,

,:,,

10o

-W

,,

,!

,?

,,

?!

?v
,-,

-,,

110

,,
,:,

,?

:?

,,
,

,V

vV

V,
-W

11

v,

,
,
,,
,V,X
?

,,V
vv

,
,

,,,
,,,
?,

,,

,,

,,

,,

,,;
-

,,

,,

?,,

,,

,,
,,,

;,;
,,;

1
1
4

,,
,

,,
,?
?!,
,
,
,,
,
,,
,,

10IJ

?,,
-

,,

,,?

,,

,,!

,,,

,
,?,

116

?,
,,
,

,,
,,,

,
,,

?V

,,

,o
-

1
1
7

,,
?,

,,

,,

?,

??

??

,,

1
1
8

,,X
,,,
,

??,

,,,

??

,,

,,,

,,

,,,,,

,,

?v,
-

1
1
9

?,

InU

,,,

v,

;,,,,

V,

,,,

,v

,,

,,

,,,

,,

,,

?;?,
-

1
2
1

v,,

V,?

?v?

vV

V,

,V,

10

V,

,,

,,V,

,?
,,

V,

,,?,

10J

,,??

,,

V
,

v,

,
!

,,,
V

,:,?

?!!

,,?,

??

124

?,

,,

,,,
??!

V,

,V,??

V,

,v,

v,v,
-

10J

,,!

,,

,,

,,
o

126

v?

,V

,,,,

v,?

v,v,

,V,

,,,,,

,,?

?,,,,

,,,,

127

,V

??

?,

,
,,

128

,,,?

V,,

V,,

!,,

,,

!,,

?,
??

,,

,,

,,

,
-

,,

,?

?,!

??

V,

??,

,,,

00J

,,

V,
,

?,

,?,,

,?,

??

,,,

1I

??

,,V,

,,,,

?,

??

,?,,

,,

,,;

,,

?,
,,

,,,

,?b

,,

,,

,X,,
,!

,,,

,,7
,,,
-,

133

,,

,,

?,:

?,,,

,?,

,,

,?,,!

?:

Vv?

,:-I,

1
3
4

:,,,

:,,

,,

,,

,,,

,,

,,,,

-,

135

V,

?v?

V,

v,V,

?V??

,,

?V,

,,,,V,?

136

v,
,,

,,,
,

,V,
V,
,,,

V,

?,,,
-

-
,

,V
,,

,,v
,
Zv

,,

,..

,,

V
:
,,,
??
,,,,
,

,,,

00r

,,
,!

3v

V,
,
,,
,,

,,

,,,
,?

140

,,V,,
v,

,,

,
-

1
4

10-

,V

,,

..,;

:;V,

,,,

,v

,,

,
,,

13

,,
,,
,,,
,,,
,
v
?
,V,
,

144

V,
V,
;,;
V,
,
,,,
V
,V,,
??
?,
,!,

V,,

n4J

:,,
,V,
,,
,,,,
,,V
,,

v,V,
,!
,,
?,

-
,

,,,

Vv

,?V

,IV,

,!,

v,;v

V,,

,v,

V,

146

V,,!
,
,?,
,,

147

II

#!

.
l

hi

isbOOSbJWe2siO.isOrbsePei

...

..
..A
..
..r

..T

THECORPORATION

REPUBLICOFHWADZANSOCIETY

,,
,,
ThisbookisfbrfreedistribItionItisnotfbrsa>e.
PrintedinThiwan