You are on page 1of 112

llEPIEXOMENA

flPOAOfO:Z: ......................................................... LEA. 9


KE<I>AAAIO lo
ALTPONOMIA- A:Z:TPOTATPIKH-
A2:TPOrENNETIKH
A:Z:TPOBIOAOriA KAI EAAHNIKO D.N.A ....... >> 19
KE<I>AAAIO 2o
OI E\l-'IAON :Z:TEANOYN MHNYMA ...
MH <POBA:Z:TE EAAHNE:Z: AIIAA MHN
EIIANAIIA YE:Z:TE ................................................. 51
KE<I> AAAIO 3o
E\l-'IAON. H OAIKH EIIANA<POPA
DNA EAAHNQN- YIIEPOIIAA>> ........................ >> 85
KE<I>AAAIO 4o
TO 2011 ME THN ENEPfOIIOIH:Z:H TOY DNA
OI :Z:YNEibHTOIIOIHMENOI EAAHNE:Z:
E>A riNOYN 100.000.000 ...................................... 153
0 amou wu aE
JTELG[!a twv "a11f!ELWV twv IWLQWV" 6rrou 6AoL
111V 611[!00LOT11TU tlEAEL va bLaT11Qll0fL Ta qJCina ll11[!0-
[!alt(!LU LOU, 6n bEV
ELVaL 11 TOU, aU6. 11 EV11f!EQW011 TUJV
EA-AHNQN yLa am6. rrou EQXOVTm!!!
am6 yw JTQWT11 <JlOQ6. arroxal.umnm yLm( m
EWIAON UJTUQXOUV. ME TOV JTAEOV EJTW111[t0VLXO TQOJTO
rrwTorroLCtm TO yLmC J.Cyo f!ET6. TO 2011 m
E>A MEr
MLa GELQ6. arr6 a6L6.aaata atmxECa JTUQUTLtlEvTm xm o
JTQOXUAEL 6rrmov ta va ta EAEy-
l;EL yLa va OEL 6n m EWIAON EQXOVTm TO 2011
aav EA m11v (fH) yLa va TLfLWQiiaouv 10

To 20 II oL 8a (vaL rr6.vw arr6
100.000.000 XUL 8a UQXLGEL 11 avaTOAll LOU EAA11VLXOU
rroAmartou f!E 111v twv "EWIAON".
A YTO TO BIBAIO KAI E>A A

01 00131R01309S: AlLlO 1JJX DJDV Alt10 '5aorl;l''(Oil
51J-OX1ADX'(DS: 5aow 1 Z81 01 ow 5aOA90X
5aOJDXilD 5rrow 53<;>)'(30 Jr\tDOA;J aou 50"-8tL o.r,
5nilgJX 51!1 OJ\J 9x111v_ou mx
9X1riOAOX10 i\01 A(l0i\1}8fl31DX 1DX MOXA;J'(3 53J030l!1it 5;JX
-110arlmx 53)3\-)0301 'Joooov_ox JOX1"-83fl'(01 5C)l8DX
'OA.3ri9X31031 i\O;J'(lf MOX;J A3Q DJXOD10fl)l 1DX
100
9
10 'QQO"Z it01 DQI,l'('(g Alt1&
"5;J101A
-3<;>ltrl 51)-oxmrlxnilnu mx 5aool!'(X91D DA Sa01
-od:l1031rlao 3({ l! '5?X1'(AAD l!ol!rlJ1001 l,llDX
31i Sa01x13rl'&JAD 'SaoA.9'(D1Q SaoA;JrlonecbJODl AIJ-01ouorl
-10lt0X Di\ l,l'('(D '5gJ13010Alt'('(3 1D1i\OO?d:l1031rlrto Di\ 1DX
AIJ-0"(1rlo DA Srro;JA Sa01 513DIJ-OXD ne AJ'\7 vuH Suo 5(1)19
'D1Dril!A0(l0100AD D01.3nD 1DX D1i\31A3rl101 3rJ D1Dri(1)01X3
; ; ; ;
'&JX1riOQ03'(01 l,l'('(D 3rl D10
-)1X AO;J'(lf n
8
i\3({ QQQ"Z it01 D({l,l'('(3 Al!1&
ttoUX'&JADAD l!mxJ<;> mx mrl 5D1A.C)l'(
-nxoou '5D)A(1)013 51!1 mo9 m DJOlfO
D1 l,l'('(Ol MOAJD\-)rlao '&VVV3 1Dl
-J3'(DX DOC)J1 53Jl31'(1X aou oilgJX 91aD 9X1cbDilk(1)3A O:L&
I.
:IOJOVOdU
6 llOZ O.L VdO<lJVNVU3 H)[!VO ,.3, VVVWO
10
1'-HMHTPHL f!Oi\BAL
1940, TO 'E8voc:; Jto1J /'JYj[UOllQYTJOE TT]V monm(a T11C::
EOKA, EQf-laLO nov .Sta8toewv tT]c:;
unoxeCgw tou XQ11[-latWTTJQL01J,
tUJV XO[-l[-lC!tLXWV btacp80QELUJV XaL TUJV Jt<lOTJC:: cpUOEWc:;
LbEWV xm TUXObLUJXTCDV.
'H8oc:;, <l>t\onatgCa, Auto8uoCa eCvm vvmec:;
ayvmotec; yta touc:; N wena.SC tee; otouc:; nagux[-ttaxoi"Jc;
amove; xmgolic:; touc:; onoCouc:; bLEQXOf-lUOtE.
ot11v En<ibu tou 2.000, .StxuCm[-ta \6you xm
a:n:ai:t:TJIHJ E1;01.1V 01 :ltQUXTOQE<;, 01 O!!Oifll.l
J.6qJtl.ot, ot vaqxwnxwv, OL unmecilvec;, ot
fLWEnT]vec:;, .StxuCcu[W EHyxou tmv n<ivtmv EXEL
OEL xa8E u\A6tQLOc:;, xa8E uv8EnT]VLXO OtOLXELO, 1tA11V
umwv nou uyanoliv tT]V IlmgCbu touc:; xm 8uot<it,ovtm
ytu tT]V E\\a.Su. LTO Jt1JQ TO T] EV01JVELb11T11
JtatQLultLO[-lOll, Oto JtUQ to x<iee yevvu(u
xm 8UQQUAEU Jt01J one; UJtUYOQEUOELc:; TT]c;
o[Lt\eC negC A\mgwtwv IlatgCbwv yw
E8vtx<i l.Savtx<i ytu EIIAN-EA-AHNILH.
Evw tt,u[-lt<i emoxeu<it,ovtm xm o1!Vuymyec:; mavu\et-
tougyoliv, agxaCm vaoC xmuggeouv eyxutEAEL[tEvm. Evw
o A8TJvuCwv n[-t<i touc:; we; ngoc:; touc:;
'En
11
vec:; xm uox11f-loveC. Evw oL et.eyxouv,
nuvtoLotQ6nwc:;, o\o[va xm negwo6tego t11V nmgwa Y11,
11
XUQWQXLU tUJV En OE um6v TOV TOJtO, bWQXWC::
OUQQLXVWVEtaL.
Ilmu flfYUAUTEQTJ XQEL<it,nm ytu va xuta.SEL-
xeeC Otl to XUTEOT11[-lEVO EXJtOLEL UJtQOXcXA1JJttu
tT]V Ilm:gCba; Ilmu f-lEyu\litEQ11 XQEL<it,nm ytu
OMAC.A "E" Oi\IKH EITANA<I>OPA TO 2011 11
va xmu.SELx8eC 6n to xa8eotwc:;, nou x<itw an6 .St<icpogec:;
XO[-l[tanxec:; nagunayec:;, tugavv6. wv EAA11VLO[t6, xm
e(vm Av8en11v1x6;
cgw 6TL xm un<igxouv "Lwxg<itT]bec:;",
"N LX11cp6got <l>mx<i.Sec:;",
''ftuVVOJt01JAULOt" XUI "Aygec:;", UVCt[-lEOa OTouc:;
NwenT]vec:;, nou .SeCxvouv emMof.lovec:; xm uyvw[-lovec:;!
YVCOQLt,UJ JtOOOI UJtO TOUC:: U[-lEQIXUVOXQUtoll[tEVOliC::
t.Sw\oyoacpTJQTJf-lEvouc:; '\jiEUToxou\tougt<iQ11bEc:; XELf-laQ-
QOXUV11Y11tEc:; XUL TUJV LbC!VLXWV Xal TWV 8EOJtE-
[-lJttWV naga.S6oEctJV [-lac;, an68Q110XOL xm a:n:<itgt.Sec:;,
ux6[La f-lEOa touc:; En TJVLxolic:; xga.Sao[-lolic:;
xm mo8<ivovtm gC YTJ ouyx\ovLOf-lWV one; avacpogc:; tmv
[We; .Sec)Of-lEVWV av mo8<ivovtm x<in OTTJV
av6.XQ01J011 TOU E8VtXOll [-lac; 'Y [-lV01J T11V EJtaQOT] TOU
E8vtxoli [-lac; tT]c:; fa\av6\euxT]c:;, t11V o:n:oCa
XC!TCtVTT]OaV XOUQEAOJtaVO.
[-lJtOQW va qJaVta08W tov'En11va ax8ocp6go XC!I
tou OXOtabLO[-lOi) tT]c:; AEJtQOcpEQt11c:; XC!I
t11c:; OTEIQOTT]tac:; 1{C!I t01J f-l11bEVLO[-l0ll. Kt' aut6,
ytatC xm dvm n<ivta \a[-tJtabt.SQ6[-loc:;, f-lJtQOOTCtQTJc:;,
:n:\oT]y6c:; xm tegocp<ivtTJc:;. Muyefa! To EA-AHN! H
xm to TE\oc:;!. .. 0 LU[-l:rtavnx6c:; excpogeuc:;. Ta n<ivw
auToli xm .St' auToli". H 0ECa u:n:egoum6T11Ta, ELTE to
eet.ouv EL TE OXL LbE0\6yot XC!lQOOXOJtOL xm 8EWQ11TIXOL
'\jJE1!toX011A T01JQIUQ110Ec:;. fLat( JtlOTEllW axga.Savta nmc; 11
aECt,woc; 8ECa En .Sev otEQE'\jJE xm .Sev :n:go-
t6oo, 6oo cpaCvnm.
'EqzrTUilJ wqa :n:l.tJUtO:l;n o zq6vo<; n:ou Oa ava:n:tt-
9J.CD l)'('(D '9X101A3XX3 ADA'} :DOD<)J'(A UcDOOri91(,l1
D1ri SitOl (1)0)1C ADDUcDl) 13AI}JcD rtOJ.C DA<)J1D rtOl 108A 101})D'(
10 'l')UJ;JJUI lt01 1DX SUOD093'(Ul SUl 'M)llO
-1AO'(OJ.Crt A(1)1 UOrt3'('} AUl
9
J.CD DD)ri DA<)J1D
rtO I'Z: rtOl DJrimAA01DrtaJ U 'DJ11DDOX13 D)Dlrt3'(31 AU..L
. "S3'(1}J.COri038
MoXOl)J.Crt A3(,l S31 '(1)1cb3 SJomX.. u
1305JcbDAD 9cboo SuJJ.C9 '1191v ifoJ.Cnihv SnJDl!OA\f Su1 J1C3
1D1AOI}3001C rtOJ.C S31 '(1)1cD3 10AOOXkrJD 10 1DA J3 'DAAD'(l)cD
UlJ.Cri?U mri Aif01D1MD '10'(UJ.Cl)XO(,l101DJ.C 10 JOlrtD 10'(0-
Slu. Slu Am
mx A<01l';Jtir1Alnl l';J013D nihti\tD mx
Sro;1 119 <!>A3 Slu Alu 1D1A(tOAOV
S!t1 A<!>1Xr1111C3 A<01 1nx N0VIth3 3:0\lVWO
5lt1 OJ3'{DA3ti D1A AllOD\t'{1ti ))A Ar10A(t3ib01CV
SoA83,01 mx AUl SooJ.C Sn01 AU1 MOlifOX
'DJ301D'(O(,l101Dl U1DD'(l)1C3 1DX D1ri 91CD (YJD)li
.. o'(DXX9X 010 10JDXDri" 01 'DA3ri9A3'( Sc__nA10x m l)lDX
'MO'(JY) DA MOAif3dJ01D '" UD<DA3,
Ali.l mx DJMDOru VN AU1 Soou Sm '51301)0(/113
511 Soou 5m 'DJ1DOXOA33 AUl 5001! Srn UD)8 i\110\:)1)'(
DA 'D)Drl.G 13DJ91 'Art0AI}3m01!\{ 'rtOA)riUlOJlDX "r10A'}riU101!
-01rioox,\.nu, 11.01 Srt01'}HDXA3 Sifoxuminox
51}001DX JYlDX 119 59AOA3A 01 \l01rtD )031C
'r101100\)ll101/0Ar1D 1DAJ3 l';J1DX 'gtiD1A<013:
A01 Ar10Dl';JX11/D1DX DA 13Dl';Jll 'Ar10A(t3ibOllV
'(\OtiD1Alt'{'{3 r101 Alt1 A(\0'{13l.cD r10J.c
DlAoA.nlb 1DX lti/<!>1Dr10 D1 DlA ltD;JO DlD
-gtil.tq DA Sr101 \tArlibOJ.c)) lt 1311!(\'{DXOJHJ 5r101
1 llOZ OL VdO<PVNVIE! H)!IVO ,a, VVVWO
'
11
51fOX101A3XOAlt'{"t3 .. A30\tll5rro1 5(t01r1D Srroeg 'Srotig
0031\)DD103ll Srtol 10 531Q) 10
Srto..L :Jo111D 1llAJ3 J010li n.oA)YiU1031DX r101 S3J01Dcb Suo
oJD)ll 1'(191 SrnAX'}.1A3 Sn.o1 51)1A005JcDDAD13 31)3 'Sr101 SJYJ.A
-o!f3luokoun 31 J3 'D<?9'i'i3 DJAm1v AU1 sool AOlAJriom3ow
1DX A(l)A5JriUl030DDrtQ Am1 Ul XJ,\ D1A '501
rt01 DlDTI(__DXDAD l)X113XDDAD 1llX UDD1DJY1DX01rt
JYX1lrt3(,l1kD1 Aif0'{3101!D DlU19X11D1iAD01C AUlD 'OQ31)13
D1D\J?\'J OA9ri 9X11DDOdJ 3D 'M)J<,?(1)3(,l1 MJlXlAU '('(3 A(1)1 53 X
101DI}01D1Q Sal mx AD 'S)3iloecbo1'(09
'A<;l1D30UJ.Cil A<)JX110ilri A<)JlCD<,?O'('(D 1llX A<ll)OmX,\.3 10ri1dl901
'ilOA'}llU1031DX I}OX1AU'('(3HAD i\01 )010\7 'I}OliD1AU'('(3
rw1 mAok}'(dl m mk .. sooHX1 '19xuu'(x
-ooJ.C ArJOOUl <SJA3 'S3JDU801Drt3 lDX S3JXrtDUAD 55JX1k0'(0'(1dl
. "1l)X S'}X100(1)'(k . "SD1AODDJY1001 '('(3 A(l)JDUAk
Am1 Suo owo 9xuukuqoHDX AI}OX1<,?X319 lOJOllO 10
A(Y)AUJdJ9AU'('(3 AOJJ. 91iDJ A01 911\D A0'(9
mlc 1Dl13X90U .. u1<)J101DU" i\01 mx .. <)OX101A3XOAU'('(3 ..
n.m u1
9
oodm n.oJ.C A91nn 'owo919D '9oeX3 9x
-103llYJD3 01'(99 DA? lDX 130)1(1)131i11AD ))A 13X) S9ri01AU '('{3
0 'JYA13<,/ Dl JYlrl.D D'(9 5mri9 ADADQdJ'} AlLYl DA D&
iVXON3 OD911DAJ3JY'('(D D<)JGD 1DlAO\)DcD
rtol l)lrtD D'/9 ,o 31DDTI9X3101lAD DA &VW H)liJOV U1
3lli}01010li1DUOX DA 3rirlODJXOD DA Jri<)01dl3XD DA 131'}0U
urJqxo uuoo19AU'('(J AUlD uo3fl91f\OO:u UlU1JDOD1D 1DAJ3
.. nA)X DOJ3X mx l)AU8V Arto .. 01 Snri 91rtm A01
DA S)3ri3 1DX J3XOD JOicmOD AI}OflDlO D8 lDX
UO'Z: 01 Aaooo\1 no 10 NOVIm3 A<01
Alt1 ati 5nXl';J1D Su gun DD\Jrl Srolb \)X1Alt'{'{3 01 13D\tll
:;:vavou &HdJ,HWHV
Zl
DOildlj!A. H SolAO'('{Trl S01AOj!dJD1QA3 UQ<01Ll)l 30l)lX 91LD
mx rrodJomiJAD1L S9A3 norrdlJI- u1 J3'(3101LD mu19X11Drl
-AD01! DD<J.OOD1! U Sam 01D\Jj!\J 1DAJ3 OD910LJ
M)JX11D\J031L<1 Mnj!A SuD1Al)ldlrl3 OA3ri9X1QA3 ow SmJOilX
1DX 'OlDDliJXOQD 01 1DX OlDCl1AAl)l OlD 11ADA;J1LD
Olitdlrlj! AOl 3ri 1DX 5<;JODX UDUQJ3AilD UA11L<;JOOAD AUlD
SD1A90)I 5U1 59AOI-3A. 01 91LD DD]rl ))A
)3001!11 il01L 11l)lX 1DAJ3 91ilV "513Dl)l1011AD J3I-O<l01riuq DA
))A 'DO)DdJD AUl 91LD 13A
3D '9X11D1iil3A1L 3D 11ADA;J1LD
DJ1D11!Drl9 ltAooXA.'J.D H Snu19ADX1 5:)11LU'(11AD 9'(Dmi
5nrl 9x19 01 mA. 531DD11Ll)l mx 3rl
OQ31LJ1C3 Oj!A DA} MODl)l1DrlOOD1L DA 5DJ131'(1X 5D)A 5ul ),!1(/
-1))1! ))10 ArlOl)1,:_J0111l3 DO rlOJL Sj!dJDOAD1(/001! 53X101DJ1AD
511 1DX DJ3X101D DA31i<).01 1DJ.CD D1 D'(9 AilOD(__ll01A3XAilD DO
501AO'('(j!rl rlOl 5}00011!3 Sj!X11UAD'(1L 10 5crm A'J.OOrllOmJ
'So1A90D1L rrm Scnri9 D03:L9X1(!13 'SDJ13DDOX13 5DJD1il3'(Jl
5Ul ACl11l)lrimD ACl1JADOrlO ACl1110'(X'J.X 1Q
"M.3IA
;)I.LSA.W 9X1Q0103JL ow rl0AAJ1L:r UOAl)lDrlOX u 3QtDOk<
5mlL9 D1A9oX DA3ri91L3 SmD:_JriD m A'J.O\)UM31- DA m1nn
-9011 l)l1(/1DlL DD9 1DX 1D1AOAl)l\JriD'(1031L DJ01LO AUlD 'l)llAJ/.
'
D;JA u1 l)llAOX 911D 3ri'J.09 5D '91rrD 9A.uqo 3W
-11010U1XDODX D1 l)llrlD D1A90X DJD1rl3'(31 lll
1D1A'J.01M3A. rroJL l)l1Q1D1L m UQH. Am3Dl)l1D103JL Aml Sort\,'
OlD A'J.OOOD DA ArlOD:_JOOJLri DO 'J.OX1AOADX ilOl AD0jl1L 53111 1
-9ADX1 mx mmiDJODX l)lX1Xnrt< '5UA'J.DorluoA U1XJ39 9'(lul\,,
ArlOX;J DO rro11 mio1v; "A'J.01D1013X Su DA UD}il
3D 1DA )3 DE) DriOll)l DA;JriD1X100lL 0A9ri nOlL S3101}1 m,\ I I
>I l!OZ O.L VdO<PVNVU3. H)IIVO ,a, VVVI<'Jt
DM)l1D 0 1(; A01 l)llDX A'J.OlDD1DilOOD1L DE) nOlL S3XAl)lAD
10 1DX S13DJOX 531Xrl3dJ91LDAD 10 '513Dl)l1DD1DX 10 1191\1
:nAJri(tOI-UOOlC D1 9lLD AilOOj!dJD1Q l)ll3ri 1DX 5;66 [ 01 91CD
1D1A'J.01M31- rro11 l)l1Q1DlL D'(il01C9AU'('(3 m 5cmi9 J1D1J
"UDCllJ3'(31 AUlD l,HAOX 011!
DA? 'Stu l)l013D lu Jri 5mi Dfl rro:t: Sl)l1A3A
5D:_JA Su1 '(JdJoOJL 01 1rl TrlrJ.oou '(OXrm DO
91rlD miUA91L m:r ")30Xil3111L3 D(i 'J31DlJ130X AD 1X 901DX
OD9 '5o'(;Jl ow Smll mAp oorroA.JD 01 'S;JOO:t 5}'('(01! 1DAJ3
AD 1DX O'(OXD'J.(/ OD9 1D)I oX910 AOl A91rlD AnO},l)l001L
DA 31D<)J l)l1A3/, 3(ll)lX mx
3\)l)l)f oJQ31l 9x1'(n ow 5Dllt191lCnOOAD 5ltl <10'(90 rro1
il1llX 1101 UDUJ01COWlil13A1L U DlAl)lll
mAp 5DJ01lO 5ltl 5oX91D 501D1D<J. 'A<;JXrrrt< MnAJri01XODDA3
mx UDDO(!J1l3'(lt'('(D 5UQ<)J10U1Drlri mx UlX
-U00l)l1QD mli nXOl)lllil 5cn1! 3'riDA:_!'( DA no 91DCnD 011!
0.1 AUl AilOAl)lX il01L 101!Cl100Al)l10 31'}0 'SilOll<;JOOAD
Snm 13Al)lX rro11 u 1DAJ3 A3\l Smli9 31DD'ri91'(3l- Auli
sv "1003193A 10 3A)'( ' .. A<;J3A3A ACl1A31i'}OAit001L A(l)l Surt<JXD
501!901 0 13JD1c!>" "JOX1031i 3A5J'( ' .. m01jll U ADlH,
nw'riA.l)l01L mx 5rl01L<;JOOAD 3D Srrm
501D9X 01 ADXJ3 5DA<;J1D S9100X11 o rl01 mOJll 3DUdll)l nolL
55)13(/00 5DJAO'(OAX31 '55JX11XU'{l!X3 10 119 3'rirlOOJO
-mAl-DAD DA 13JL;J01L DO D1380901L11l3 SolAO'('(:_Jli noA1'(l)lilA.
't}OOXIlilc 59A3 591iA.1A 1D1Lil o '5mli9 'u'('(l)l
AU1 91lV 5rroqJ3 30l)lX 'uouAJX
'U11L3'(\.J901LD mli 31i 301Al)lOdJO 'l)lX11iDAil(/
30il3A1L:_! <toll 5nJA.O'(OAX31 5u1 Soli3Al)l S010'}0 0 5uoltA
Sulm13'(J1D o1io9x 9X110D1LODMD Snrt<911D 5;!'('(01!
:l:VHVOIJ :l:Hd.LHWHV
vl
SLl03(1'(l19 mx SLlr!t;)XO nol!9ch I}OX1ALl '('(3 no1 Llo1Al!l}dm
ALll D1A 'D1A9'( "0'('(9 Jri '1Dl13X90U noA 9X11DOOA3 AOl
13A<)J'(Ll901m DJODlADrb Ll 'LlomilJ!19 SLl1 DJA Lll:<::
"DJDDlA"OJJ 1DX D11i Ll10 Ail0k9,\D
Snri Jlmi S3'(9 nol.C mx AO'('(}ri ow Smi Llr!t]Xil ALl1 M\Oil
D() nol.C J!1913'(X SlJ"i?'t Su 91LD S]X1031i 1XlAJ3
"'(1X Llrlt}XD 'm3f)l)l.C0001C 'min09
'LloLlM)ADAD '4Xnrj\ 'S9ri01Xncll 'LlOOD()ljY. 'S9ri01AOOX
-/ci\0 'Ll0Ll9J3MO 'LlOllA99 'LlOIJ09A3 'l101l0919
'LlDLl80JD1'1,7 "lllAOlJOO AOlD ljAD"i J3ADdl 13X} SIWD1D91CI1
5LlA11C<)JO()AD SLl1 J)Ofl3'(1C S(1J0}1D191 mx 4x1o
-3lmDJ S<)l'(31AJ nni 119 Dfl - OOW}fl 'LloD093'{Lll
'nJicmlcnXrlrlt - SpAnx 1J"ilf110X AD m
"DJ391Dl.C DJDXOXJ ALllO 31illOcl.lJ01il1l3
i lj1"{Dl! n1o 31i ,wdlJOW1ll3 11o1C 'A91C10'( 'n N

Sin li.DD10lj.\Dl.C3., 91flll mi1iXJ<lk9<ll.C 01
-l)liOt.O '1101)1!\l D'(J01XJ S9/cmlcnqm1C l1 mx oXDt.91!\l Olll
NCI3HIVOCI3GNDI N300H S'1303 SH:JICIG3IC!d
OJ31cCn/cm1CLl,\ 010 fl01 S}10fl3Al.C1i3 1Q "DJOJ.ll,\J)(Jl
Ll1 OJ3'(nA.oJ 9x1Xoxnmih S<n Sn1M)J1ol.Coriwlli'IX s.1o.t
S;ull19,\DX1 SJX1Xnrll S11 Alw"ir}11CDAD DA m DA
13CJ3Xmo 'DOJ(-)1}3'(3 1D1AI}OA1X nt. l)1({11ll.C DlD SmAoic;ilt
-113 'oJol.Co 01 mirlnolc901C DA} mlc 1D113X90ll nJAmioJ. 1
LllO DJ3A.in/cml.CLlA ljX1031i 30 1Dl3l91iODci:l3 'A(ll)l.Clt.\
A(lll 5mLll9X1AOt1oniLlq 5Lu Ll"icul.ClfAD t.Ll1 mlc milino/
-901 9X11D1i03'(3l01LD l)'('(D Olll1191(1J01: DA}
"A9li\!)
,o 1D135,91iOD0001C YJ,\ 13EJ1ll.C S<101 Ll llll'
Ll I lOZ O.L VdO<IlVNVUIT H)[JVO ,a, V'VVIA!t >
9TI(Jfl0 S1101 9X1Dflci:l 9X1TI01D A01D DA 131lJ01C
'3/c3'() 'l)1Q1D1l DJ, "91'("01C 01 91l"O DO}li 3101Al)l.C 1"0131}9
-DAD OlOI}OA 1DX OJ, .,il0101}0A 1DX., fl01 D10AAJ Ll 13XOljl.CCl
A3Q l!AooXIcl}o Ll1o Smll Sn
-JnXon SLl1 DJQ1 t.Lll SmAOO;JrbmJri Cl01'(JTI1\f no1 \f H
oleO] OlD flOl S11 1DX S13rlt91CXl 511 130<)ll.CCUD19
3XJ3 D1t.90X oos <\101 SOJOl.CO 0 '90Cl0d xnz ADZ I}OX11fl3Q
-1Dl.CX3 1DX ClOci:lljOA01ri1X09 'noci:l9D0'(1rb
fl01 1()1}TIDOD1C 9X1t.OOXD1Q OlD 3TII}Oci:lD01D DA J3XO\f
:SnJ131'(1X SDJA 5Ll1 A<;J191Dl.C Am1 mx A91C10'(
1X9 JlD1A -5nri 5Ll1 DJ3001C t.Ll1 Sn01
Dl 3ri 13rltl)OAD1DX S3A<)l1D 1DX <;J93 MOX} I}OADOClO fl01
10'(xr;x 10 mx moJlDD m '10()I}r11o Sorrln oo13A9 owml.Clf
'O"i099101D031C(l DA;J 3TI 135,J,>10TI DA J3001CTI 91fl"O 51}0'(
-'(Ol.C 33:: .,HXA!h., 5m l)'('(D '.,l)J3., 9X1AO'(
-'(rtO Sm 1X9 ArtoXOJ!llCl DEJ A.nJJL<)JO(JAD D9J03ri Llil311}'(Dic3ri
Ll O)Ol.CO AOlD 9TI0111'(01C OA3TI9"l9DAD AD<\} m/c 1Dl13X90U
"DOJ?lXD'( J3'(DX001C 'SDJ00101 Sl11 OQOJ031C
DJA mri 30 5nri 990DJ3 ALll mJ.. 10ri101? 1DAJ3 Smri9 Snoo9
33:: "9'(Dflri 9X11LlOLl1Mlil fJt.) 3D 1DX 019dl
J3'(DX001C 5m"i9QDOD1l rtOl.C Ll"i1'tJ"l3 mri mJ.. 1D113X90U
. "S01i09X SOJA S910D1i11 D(J" 0 J310D'(l.C D(J DJ Ol.CO ALl1
91lXl Ll'(<} Ll1<)l01C ALl1 Afl00J'(3101CD Xl(J rtOl.C<)JO(JAXl fl01 531
-l119AXlX1 S}xulleom1q mx S5Jx1mricno 'SJXllLloA 53;JA 10
"ClOAAJl.C:<:: ")! Ll J30LllDOXll.C nXOlDI}3 Sm1C9 XllXJrii}Allriool.C
XllAJ,>OrtO Xl1 ArtOll.C(} '(DXOl.CXl SXJri 9HlD 'l)X110Xl0(/
-l)'('(Xl Xl(J 11C<;JO()AXl l1 mx SLl"iOXll.CI} 0(/31CJ1C3 OJA 01
'uXJrii..J,>OU SnO<;JJ3 rtOA ll.C<)JO()AXl rtOA;Jrilcrt11C3AD 011 Llri9XXJ
S9A3 Llorl3'(SJ ALl1 mJ.. 5orbXJq} o1 13A JD13'(001l "9\l.CD
3:VliVOIJ 3:Hd.LHWHV 91
-?ThQJQArlO lJlXltOO"&J 1DAJ3 UJA0'(01(j0010\f
UJriOAOOlO\f lt S(Dll9 91lU "&J0130 D1W 'M)llltAU'(ll
MDl llO?(l Alll 3rl 30 1DX ltAOlA? 1DA J3 UA ltDUOQ
-Jll3 lt A91l10'( 1DAJ3 9X1AO'( %0L 91DOD01l 30 903A
91lU 1D1J3'(3101lU rlOJOllO rl01 59riD1AUA00 0 'Oll(DO(lA"&J
A01 S<,;Jll3Arto mx (moilil)'(Ull mx ltlmllri"&J) 903A 01
-Joltm SoAlt'(?DAUll lt 119 uil11iLw 10 10'(9 mlA
-OX?Q rlOll 11"&JX 1DX 01 3li '\)X11D1A3 3Xlt(l
Srt0,\90X Sr].OX1All'('(3 SrtOJUXilu SrtOlD 5U09AU(ll<ll
0 U0319X1Q13 OllmO(lA'\) A01D A<,;JlllAU'(ll 1X
Aml ltDUOQJll3 All1 A<,;J1131'(1X 91lU S3Alt'('(3)Q
iiiOOXOdVA. A010
Srtol 9l.CU ltoug'\)13rl ltw S<,;J)j1ilxu I IO'Z 01 '\)13rl
OAJ'( Srt01 Alll NQV!rh3 10 J1D1/c
31J3(lcDlt'(11AU UA Suo U(l 1013, 'rlOl!<,;JO(lAU
rl01 S?AU'('(U 53'('('9 1DX 5?X11Urilt(lD1DM\D 511 '\{' N'Q
01 Jri lto9XD nX9 UJriOAOOlD\f lt 119 "&JX1A
-orlltwun Jri Suo ue 01D'('9cDJX 01 911m
vNa 0)1JNHVV3: JV)I
VLIOVOUIOd.L::IV- H)IU3:NN3:JOd.L::IV
- VIWONOd.L::IV
OJ
61 I JOZ O.L V dO<PVNVUt! H">IIVO ,a, V'VV!"'n
jDlA'\)ll D1 UA 110Z 011D1AOX0? rlOll NOVIrh3
"S300.L'\)llOOll, Srtol mx VV A.OllONHV-V3 D1
Dfl lt SC)1ll SnJH1'(1X SU)A Slt1 '91\1
-1Xllllll '9X1mdJ mx So1AO'('()rl n01 ue lio
-1Alfi}dJD li Jlml, 01 mx Sgm 01 JrliWD().3AX1AU Su mx
AmJilliwmi MDl DlrlQ"&J mo UO<,;J1 Sm1i9 Sy
::<: V 8 V 0 LI ::<: Hd.LHl"'H'V 81
20 t.HMHTPHI f!OABAI
fLE T11V rroA.moruxij rroA.mon-
xij C!AA6. XC!l T11V \VUXLXij OuJ[lC!TLXij JtO(!ELCl TOU av8gciJJtOU.
ywtC 80JtOLY]OCl[LE xm
'(LC!TL [LE TC!11T0-
fLE twv OA.iirtmwv [togcporrmijoHiJv
o AcpgoliCT11, 11 rr6tvw 8e6. TOll
'Egona! o Oe6; tou rroA.rwu fLE 1\iio
tou, tov xm tov o rrav-
6art6.twg! 0 KaL 0 0

Me vav 6yxo 1.300 f<Eyaic{mgo [LE
vav rrugijva arr6 ictoJfLEVo oC011QD, [LE rua rt6.sa l1YQD1J
uogoy6vou XC!L [U(( cmcp6.vew OO[l0li[LEV11 arr6
vecpwv - NccpEA11YEQEn]; xm -
uligoy6vou XC!l 11ALOU, xm liovoU[LEV11 cm6 11AE-
Dtxevwou; - [tE E1;mgenx6
TClXUtC!T11 JtEQVlTQOcpij, [LE EVCl TEQ(WHO [LCl'(V11tLXO JtEiiLO,
60% TOU Ol!VOALXOU OAWV t(!)V JtAC1V11TWV TOU llALClXOU
0 EJT11QEClSEL 6, Tt XL VEL TC!L [LEO <X o'
Cll!TO XC!L ELVC!L 0 TOU.
'Eva arr6 ta mo aouvij\hota egeCmcx nov Avaoo6st,
A.tyetat Casa Ricognata. OL Avcwo6st x6totxot
A[Le(_nxij; arr6 cxgxmot6tcov xg6vwv liev EXOliV xcxrtCa
avOgcorroicoyLxij ox011 [LE xm
B. xm N. Mey6A.ot ArtEQLxavoC
rtemt;ii autciJv xm o avOQw:n:oJ.oyor; Paul
Smith tovr; 0wQouv EA-AHNE:E! To xux1ctx6 oxiirw
xave et; TOll<; AgxmoA.6you; va uJTo\Vt6sovtm
6n XQ110LfLOJtmoiivtav oav AotegooxorreCo. 0 mwtiirtwv
NALA, Morris Tsatelain, AotgocpuoLx6; xm
'IMAi\A ''E" OAIKH ETIANA<f>OPA TO 2011
21
f1EAET110E TWV
;( OA UClQl8f(WV JtO.(lCl8UQWV TOl! XUXALXOU TOLXOll, flE T11V
l;oij8na Yrroicoywtij, xat bterr(otwoc 6tt 11 Casa
Ricognata ijmv Exrr),11-

Y rrcA.6ytl,e XL xm cpa a -rwv
I D,av11tcilv ax6rt11 xm amcov IIoOELOciJv,
11.1\out(J)V) JtOl! XClVOVLXii Oa EJtQEJTE va ijtav ayvw-
<rrot! ECvm r1r1ata 6n o JtOll m Avaooai:,L
ILEVOL C!JtO tal!<; Cl0XDA11811XO.V t6oo [LE
eCvm yw.tC cxvn1cijcp(111XO.V 6n rrona
yeyov6-ra Jt0\1 rrgcxyrwrorrotii811xav 0111v f11, 6rrcoc;
LEW[toC, KamxicuorwC, EXQijt;w; HcpmotCwv,
t,ovtav [tE ouyxcxgt[tEvc; ouoxnCoa;. EC vm
;n0av6 6n eCxav r)QEL (ij ELXE Oo8eC;) EVC!V
l:iivc'icorto, avartwa o-rcx nicav11nxa ourtr-lavm xm ow.
fijL vo. ycyov6ta.
2:iirtega rroAA.o( mote1Jouv 6n urragxct
2:uvliEO[LO<; XC!l EQ\JVOUV tWV
IIAC!V11tcDV, ELVC!L Ol l:iivoom. ITWTEUOUV 6n xarrmec;
arr6 ClutE<;, Cl8QOWTLXU
8a [L1tOQOUOClV VCl litYELQO\JV fllCl JTCl'(XOClf(ta;
XALfLClXCl<; XC!TClOTQO<:pij. EC VCl( liuvm6v xan TETOW;
El VCll Ol!VC!TOV rricavijte<;, EXCltOf(fLUQlCl [lClXQLCl,
va aoxouv To rroliJto rrou 8a rrorra va
'
EQEl!VijOO\J[LE, yta VCl ClJtClVtijOOl!fLE OTO EQWT11f1Cl, ElVCll
e( vm o xm rrm6 eC vm ta cuaCoA11m
O\JOt1'jf!at6 wu, rrou 8a va E1t11QW08ouv.
H rll TQEXEL ClTO fLE 30 XlALO[LETQCl TO 1\nm-
QOAEJttO XC!l tO.UTOXQDVCl 1tEQlOTQECfJETCll yugw arr6 tov
lwqn:u lt 5m:U9 '5lt1iDAI}(/ 5ltyl)A31i 5nni Ltoltxo9
Lt 319.1 5Lt1 r101 mx Ltri91-m ltD11C91
-Xll31i 3ri '5lt1 l\lt113D]'(DX001! Xll\ 1DX 'ltj lt 1DI\)3
rlOl.C 5DOJDrDO 5lt1 D)l000001 Alt1 130930lt1!3 Dl\ A91DM(/
1DI\)3 ao:u 5oo9J 0101511 91xo:un 'rto,\.91 5oxA9 591rlD So11o
-
9
011 o 'ml\
9
oX S1q
9
1'(1X pe
9
x 11
9

"DO]ri 3EJ9X SrlOI\91 D10I}riri01DX3 Z/l z 91DK 131\
SoA9:u o S91r1\f 1\ltlD 'aoA9:u 30
1Dl3KOJOJ Sltj Slt1 1}0031\ I}OKil'(A (101 %06 01
Slt(/J1i3'(311\D ll SD(/1\C)ll\ 13riD13
o dVWH NOINVVV3 91(/01031! ow JrltnoA] Snm9 10,\.9:u
10 I\1}0()011DliltXo 1\ lOlL 'ltoltdl9ilAmilnX A in 31\DK)
50101!9)[ DJri OA9ri 't)l(/3 IK 13X091IJ.. j530(/
-9onX mx nnirpo:u Sum9 '5313o]rio11C3'( 5]K1dmill,o:um
5310ri9 31i '01!91 01(/J 1\01 St)l)10XD 'DM)llD
I ll01 S19d 1om 5Lt1il9X o Sani9 1)[ nAnl-09 1JK1dmill,
-oriono 3ri 'DM)JlD 1\01 A9H1D S1'(9ri 3A1A5J 'M0015J1i Am(/l)1A
-01DX3 1\f!l'('(O:U SltOXJj:u 'SaoA91C Srw1 91ID OllljK 1D13XP
-Jil! ao:u Slj1031D Slt1 ltDI!d19ilA01ilDX H "0'(9ll 0119N ,\ow
00131CH, m1i 31\DlDJOD:U mx 'SOA<;JlD rto1 S]Xiln Sun
3Klt10l)1(/3XD 'rwmXil9AD1I l10'('(9 oamili,J1AD 'nm
Lwtn'(L"C!
9
mx rw:u snd 1il1u am SLt1a
9
x S91Dl1li\A o
j ,\(Yl'(9lJ 1\Ull SltD11I9W131i Slt '(l)A3ri Sm1i SDJllD ,OAl)li
9X1AO'( ll(l 0101}111'))[ Smmi)'(X rl01 ltri1Al)ll
nni mx rWJD'(3X M)J1i(ln) S3(/9XJ(/ S]11xilv l)1DK 'SllJ<>
-nr'lxoriil3EJ Slt1 ltO<;J11I '530()1 53101Xl)'(3 30 'ltri01l)1ID l)'J'
I\JJ11i l\rlOAXJ3(/ D'(Q_ j DlD1iJ'(K l)1i038 1DX l)K11!0<.ll
3D 1D1M)l1MJWJ (101 l)1rlcb l)liD A<;J1Qf10'(110'( 1DX 1\C0'('('-''1'
mmiliJ3'(01If\ 1\DXltt)}iJ) fl01 mil)lD OlD lll) lDI\ )3 9X11KIV("
-DlDX 911 0.1 jJ38XrHI\DlDX '3XJ3 5T(9ri mx 53'( rlOl.C ltDJJJ"
Z llOZ OJ, Vd0ct>VNVU3 H)I!VO """ VV\11\<'
- 9wx Ltw1il9 oD91 10 'AmA9ilX "m991'(1X -o I SnJX1'(lt
'8I}OriDW Dl\] OAl):U AOlD DO]ri 'DJOltJ1I l\lt1I
nil
91ID ltDArl81}31(/ S<;J'(311\3 3D Sl)OOS:
0 'D1A90X S3Ql)1'(1X 5]'('(01! A 101 '5DJl)'( Slt1 I}OriD
-11nriltXD C\01 Alt1 119 miODO]liliC\D 010 '(]1DX
'5mA09rD1'(D)[ Slt1 uilSid OlD 'SD)9'( nri<;JOlD 30
AmJilori Am1 Sl}orio11miltXo Sam SmA<;J13'(3ri WOJlSJMO'l
JlB:J SoA9'(m3A 0 1019 D!Al):U A3Q 119 1D13AJD<P
Lt 13AXJ3q r<OlL J3XJ D1A91I Sl)OOS: o 119 m
9009: 1\01 Dll\l)l! 13AX)3q lt 119 3rirl.OI}31D11I 10'(0,
. M)lXD'(lJ J\(1)1 iWltl\ JX AltlD
S1301\I}QDil)1m 51JOAI}XD111I3 J1i 'Sltj Slt1
Aluo mx 5;JK1ilmx Suo J)0(/11L3 mx D13I.O;JA31(/Dd
mx D1(/J1D1im:r D0319001031I 13mi;J:UK3 501'(H, o 31l).L SLto
Srl0(/91031! 30 1\C\01\ 'l\tllJ10mdllt
mx Sam9 'JOri013& 10'(l)A3ri 119 J3EJltoltmilnl.C 11X3,
5jil13oooo 530lt'(K9'(0
mx 910'(cb OJ\ 1\01 13M)Jcbilorlniln:u 'Srw1
M)l31il)A11Q Mll 59riOD11QAllO 0 "J01i013I 10 1ll11\I}OA0110
-11iltq 1019 mx Srto1 1D11\Dr)OilxA11I ml\ J3
l)OD:u O'('(l) 3()9X 51101 10 5rlOOJ31IH S11 S1101
(YJI\1)1!3 l\110tl]cbD131i 1DX 59JX3MO 1D1M)OI\ 1X 53)01!0 10 '53X
l)'(lL 1Dli\OA3'( (tolL Zl 10 1D1J301D1(/
Sltj Slt1 S910'(r!J 0 LtoltA JK DJ(/1 30 SltoJm m13KDJilJ Sltj
Slt1 D13Al)cb1m H rwl Alt1 rtol 'Mmil)AC\Q
53AJ1iD1011\110 1D1AI}OXOD '5011\D:U1i')I 1101 1}01C\D 0)3rilto
3(ll)X JI jS01AD:Urii}I Snm Sy'(owmq Slt1 LtoltAJX Alt1
J3EJI10'(0XD S91nD 1X f101! 'Snri 1\010 1D1)31\1X
nriltWI}I l)KD1'(H 01 0'(9 mx <;JA3 '01'(H,A01 mx Slt1 9111m
:<:VHYOIJ :<:HdLHWHV zz
24 L'.HMHTPH2 riOABA2
EVO ftETEWQL T11 xm EVCl LElOf\0, T11V xmaA-
ATJA11 WQCl xm OTOV XClTUAA11AO t6rro, fJ,ITOQOUV va
oouv TTJV OAT] ow6Lxaoia!
In 5 Matou tou 2000, o'HALO, o ll.ia, o Kg6vo,
xL o dxav L:i'rvooo (0 I1oAii xovr6
BQtOXOVTClL 0 AQT] (16 [LOLQE), T] AcpQOii( TT] (I 0
XL n Mta r6oo llEyaAT] ouyxf.vtQWOYJ rrAavnnxwv
rmt;wv Eivm rroAu orr6.vLa. H rrqJLo6Lx6Tnt(1 Eivm
aftcptlcEy6wvn. Karrowt yw
xg6vLa. Et;agratm o.rr6 nc; nov ftOLQr!Jv. A Hat
f'\Ef)mwvouv 6n n L:uvo6o ftE tauT6onrcn axoif)Etn rrnga-
TTJQeirm ftOVO xa!:le 6 XQOVLG! To cpmv6[lVO
yivnm nx6ftn mo orravw, yLmi 11 f11 rrmr Bgioxnm OTTJV
i<'\La ElJ!:JEtG TOll ivm
o vn r61;o 270 ucpou xm arr6 TOlle; urr6Aomouc; 3
o Ougav6c; XL o I1oow'lriJv f-lgCoxovtm OTOV
Ybgox6o xm OliVErrroc; <'lEv urri'xow rrrxgcmavrJI un6 90.
LXcptdTE TO ),tyaxL. '0AOL OX66v OL (0
I1Aoiirwv rrou fogCoxnm mov L:xogm6, EXEL JTOAU
Mat;n xm aftEAT]tf.a mir'lgaon) xm 6AEc; oL
buVUfJ,Et<; TOll T]ALGXOll OTQLf\UJY-
[lEOL OE EVCl t61;o 90 (1/4 TOll XUXAOU), 0 XUL OL 7
UiiO UliTOll OE [lLCl OXE66v 118Cu (tO 90% TWV foaQUTL-
XlllV XClL 11 fT], [10VT] tT]c; OE EVUV OXETLX6
xwgo 270 (3/4 tou xuxAou). LE va
6uv6.llEWV, ClVClAOyLOTELTE JtOOl] UVLOOQQOJtta r'iT]llLOUQYEL-
TaL! H OliXVOTT]TCl lXUTOU TOll cpGLVOfJ,EVOll UJtOAOyCt;nm OE
14.000 XQOVLa!
0 ll.Ccxc; XUVEL flLCl JtEQLcpoga xa8 11 XQOVLCX
mgcrroll. 11 xgovLa ecvm xm 11

rwv
<IMAL'.A "E" Oi\lKH EllANA<I>OPA TO 20ll 25
q),LCXXCtlV X11Atr'iwv, JtOU VE TT] OELQU <'>TJllLOliQYOUV
OTL TUJV TEXTOVLXQJV JtAClXQJV, JtOll 11
TOuc; rrgoxcxAEL roue; OELOVOU. OL
r'lEXOVTat OTL OL blro Jl:E(lLObOL (tollll.tcx xm TWV XT]ALbwv)
llOV II X(lOVlOV, OEV ELVat OU[lJTHWlCXTLXE XL 6n T] rcCa
TT]V UAAT]. Ot TEQ6.atLE<; xm Bngu-
XEVT(lLXEc; bllV6ltELc; TOll LlLCl, EJTLO(JOUV OTT]V XLVT]OT] TWV
UE(lt<'Dv TT]c; ErrtrpexvECcxc;. A Tl]V cpoga 6rrroc;
one; amf.c;, rrgoottrlfvTm xc wJv 6:\.Awv
ID,exvT]triJv. Tu exrrotEHovma bEv ElVCXL arcwex ogma. H
nbgavELO. rcat;exc; TOll HALOll, u;wAoyit;ETm
6n Ocx XQEtexoOE( I 0 JtEQtJtOll yLu vex cx6n),ciJoL nc;
6rrmcc; rxvnbgcwtc; rnc;.
Oex ELVCXL r'lcv yvwgCt;a! M6vo
btmurrwvovnu! Kan xm xan
JtEQLEQYEC: El VCXL (l)(lTOOO, AEVE
6n TO Hw.gol,6yto Twv Mayw OTuvcmi OTO 2000. ITo
2000, AEVE 6n tEAttciJVEL XL T] XQOVOA6yT]011 rrou rrgoxu-
rrtEL urr6 rwv c'iLar'ig6vmv
OT11V fxCt;a! T6oo oL 6oo xm oL
Aty1mnoL r'ldxvouv tvu "vnaBexnx6 ota<'ito" 10 nwv
wot vex EQOEL to wu xg6vou xaQuxtgt-
onxa uvmpEQOllv ora LEQU touc;. A ut6 rrou EQXETat
ELVUL TO "0E"Cx6" exut6 JtOU (-)ex cpE(lEL TO 8ETLXO TO XUAO, Ol
ft6Atota fUAoiiv ytex rrou 8u cpgouv rraAL
to <l>Ql: ytati dvat <l>Ql:. Av 8uvn8ouf1E n OTJftULVEL
EA rotE o(yougu OL EIJ.IIAON dvm mi Av OL
liJtOAOYLOftOL ELVCll OWOTOL, 11 Jt(l01]YOU[LEV1], rrexg6[10Lex
ouvoboc; E'(LV JtQLV 14 XQOVta. T6tE JtEQLJtOll
XUTex\jluX811XE TO Mu[LOU8 ftE ta tgomxa
-D'(U(/ 13AIJlChA3X1ll3 '9X11UAD'(ll 1DAJ3 119 1D13EJJ10llit AD1iD
-1'(1)>1 01 4 91XD'(rti!J 01 1'(1)lll S;JOOi!J 53'('(\i "(,,roo4wcnoon
Allri nA mA. 9X'(DX roryooi!J DA 13ll)Oll nor;> 'Soili}D.L 1miJ3..)
Sr101 SDJJA.n. Slt1 ltomorymx Alll OA91i mx 91rtD
119 D;JC/1 lt ml01ry ow mx 9XD1'(lt 01
1DA )3 0104110x 01 C!JC/3 :mll191tJooxmi 1DX D)3Art lXJlAOXO
-9llrt rtoll 3EJr;>X mA. DA;J 'llyx mmirynirt8 'mA.rym
'mmi4rioox r;>X1(/13 'r;>1Xn'(rti!J m/, 13(! 313X;J A3(/ S130JrlltdJ
-Dl(! 5309U 'D}lcOX00(/03X Altl 31i 1DX - Dl01'(r;>rl D031 JDl(/1
- l)l'('(D 'D13EJ1)>1inilt AU1 3ri OA9ri 1X9 UO)XO ltmrlry SIJl'(Di!JOn
13XJ rtoll 'uooqx
9
su1 uA
3
n,nx)_n'(x3 AU1 :ryort3'(ll 4xnx
mrl mx 13Xjl 'Sol1i9 'I}Orl01ADA00 rt01 ltortXOJA3 Altl mx lll!t
-U'(90ll Altl 'DJ3llD03EJ Ul D1A UDlAA)OOOJI (lJAl)ll:D<lDll H
'"OA90)[ AOl J3X10l011AD ltoll SO(/\Jrt'(91i o mx Sm:u9
'0Art(/AJX11:3 D031JD1(/1 1DAJ3 'SoortAOr;>O(/rt o '09XOO(!X
A010 J3X101011AD rtOll O'('(D1)1i 01 119 'DnA 13(/r;>ODll
DlA '31J31i!J3XO - 10Ail(/AJX1ll3 MlOtJOllD Dr\
ADDI}OOOl!li D(-J J01iOUD1iD013ll 10 '9X1(/13 A010lllJX 3D 13/,
-l}i!JDlDX DA 1DAJ3 Oll311}'(DX 01 91<1D ,1A 'DO)li D'(U'('(1;)1DX
D1 DA 1DX 9X1lll3XO Ol 9111D 13D4(Jrt0'(0XDOD1:
DA 911\D Dnj!EJ 01 Jn 1DA)3 A3(/ !lOll AOAJ3Xl
D1A O'(OXOI}(/ lJ13XOD 1DAJ3 'DD;Jli D1(/) D1 3li D1D\JJtJ 1llAlJL'
'" 1Dl3'('(9tJ.. rtOl ll14AD'(ll rt01 ltortXOJA3 Altl 3rl Jj(-JU1LOi1
DA J300l!ri 011}01 'rtO)ll0'1(000(1) C\O)'(f)3A3A rt01 liJ
-4AD'(1L 59A3 1DX U14AD'(1L D1AOAI}D'(31(/ 59A3 4 Oll'
-9X00011J 01'(mA3Ic 010 Al)llUAll'(l 01}(/ DJAnJA 4xm
30 1Dl3'()3dJO SD13A)EJOD Sltl OA3rl9X3(/A3 01 1'(1)>1 AV
'4XUll1i03'(3101ll '53AOn4(/13 10 ArlO '
-10ll100llrt S<Dl0 'mx llX11iOAOx1o OllD lt11D001 Oil'
/ / " / / "'
(l '(01 1DA )3 S)dJ001 5j)X11rtdJ Su mx DAD19\J n10
a llOZ Ol VdO<I>VNVU3 H)[!VO ,a, VVVLA!r r
rtOlL 1).01i01ADA00 (\01 UOrtXOJA3 lt 1DX DJ3llD03Q lt '31Dl0'('(\i
So109x 01 r;>x11Amilto rtoll '51108)'( Srtorl
-1li}'(01L Srtm mlc SmJ0111( 'Aanr;>wnmxmw r;ono ltolt'(x
-9'(0 mrl 13X01;)llll 51)1QDX 'ltD!}'( J3Q30tJ DA )300llli 9111ll ,1A
1DX 'Sinrln '"llOl UlL)Dl lt 13AIJlXUD 01 AD 1DA)3 DlXl1)\J ml
-Ul!Jl03 O.L . A1;)1A 11Jl1i 3n ',\91/JAil(/ 1DAJ3 All 1DX 9D110X 9llD
Solt-J4Ano - mllt1in9X oko'(r,>An 01 13D)OOi!J DA poomi '01'(R
AlJA) 13J,lJ10ilOOD1L Ori011;) 01 nrl/m(/lJODll
mlc ',\V rto)(/3ll I}OXUllAkmi mx Sxmko),\3 S9.\0JAD 1DAJ3
I}Oi!JD 4 l)X113(-) Olll1lO(-JAl) AOl MlOJ,lJ30UJI3 D'(Dl)rl
D1 119 13i\)D1ilto 9hl \{ 'DliO)(/ OlD AIJ.O:U:1i<10XD Dr\ 13:U:)01L
l!DDO(/Jll3 A110X) DA m!. 'Snni9 '11011: 'A(l)ll)liltrloox sti!Joorl
lt1 Jli 1D1Ai}OlOllOli1oltoX SilJ()YAIW 108)'( 10 mx D'('(Dl)li
D .L 'll'(X r\(l)1l)1i lll)c3 dJ D 'r\l)l:L'ilnx 'MJA 1)10\) A(l)09i!J D1 (/
mx ,\lllQ)'( AIDl 'A(1J'('(f,l131l AOll lt1 31i SrtOl 4Dll:U:
lt 1Dl)3013X1ll3 'rtori9m 1101 npX1010 DlDM}(/D
m A,:o
8
Amiltmll3 IJ.omv :u
8
11o'(
9
xn u s
9
nnDilA. s
3
x1A3A.
30 1DA )3 ltn1AA]D001l ltn3rl'l,l H Ltmkk;JOOO:u: ltmrllijl m1i
mx Lwollil) xmi I}Drim,\nkoo no1 llOitXD)A3 Alll mx ltljtlt '(901
Aln 'llJ3:u:nil30 lu mk J310ll01iJOltoX Y,x1aw)_oowv H
::s: O,LO )[:S: m Mwo4a(l)1iu
lJ,\ mi. .. V3, 10 AI}Of)X1rJm D() AYJ19 A0lllC)la()AD A0l1 50A)k
OlD UOi}'( AU11300lQ :S:VNHVV3 0 NLJIVV)[X3'V 0 1'(l)ll
mx Sam4w u,ft9A3 mAJ3 S91ion'(xnwx o mx .. 11oA9ax
1101 minJ04'(ll, 01 no;rA xJ m13XilJ l)Xl'(31 S(l)l!4W :m1
-3Al)\:J1iD'(DAD:t:J DJaOlOJ lt 5(1)1L4JA.! i50AOJJ'(DXit3'V 1101 lDX
ilOI.I}Ic(J ll01 'ilOAl)QODV llO.L '53Altn3, 10 AI100)dJDAD r\Oll
Si)OliOI\ '{XDlDX Si\O'(l)k31i SllOl A110JAO'(Ollrt S)lUAI1303 JO'(
-'(o:u 'iWllJ03:t: 119.1 iS4xuxamAV Slt1 SoA.r;>ll Soongo;r:u:11
o mx 1XllJ3kanoniltq-m(l)Oll nA JmXol) 319.1 iXllC/1}0'(<10'(
ZVHVO!l Zl-IdlHWHV 9l
.. ,.OTID9X 01A90it0,. i\010 D1D\:J;Jfj 1D1AOA9AD 53JO:UO 10
-DOD1Xl1Q lu AI}010QOOit:U itO:U i\(l}301}3'{31Q i\(l}1 513090Q11L3
Su mx Sluo9X So1'{fl;JA3A o 13AXJ3Q rw:u 513D;!8Xl1QOO:u Suo
mx 'orio9x 9X1'{r1 AOW nm lt1 mx ori019 01 90odm
no:u 'Sm3ka;JA3 SltA;JriA.Dommq Slt1 Soqp ow DD31i9AD DJA
-O'{DAD 13Xo9:un '5o1AD:urir,w mx no:ugJOflAD 5mlt19A3 Slt1
5lt1 lto9g 1191!0 mri mA J3
Xl13A;JflDD 3fl9X lton '{9AD D)Xllr\3'{31 3D 119 AI}OO
-(l}38 JO'{'{OIJ 5nOQ983ri 55JX11il3:UD038 5;JKl'{OWAYJ mx 009
'ltmA!c;JDOO:LC Alt1 0091 5mi noA 010 '5lto):t:3
'MOAO;Jcb DA00X91nm C)JA3 mx SDJAO'{oXrcrlc
5ltAooXA.I}D Slt1 SnOQ983ri 53X101DJ1AD 511 3ri DJ3X101D
9A10X 9'{'{0:U MOX;J 10(/0fl;!TI (l},\91LDOD:U 10 'A(l}3TIYMCI
A()lX1lllAD'{l: Afl}1 ltoaXDJA3 AlllD 1D1,\
D(i <10:U '59riD1AO'{Xl1(/ 0 mx 591iD11DTIDOO 59X1138
0 DA '5ltDJ1L3 'MJ-OOO:UTI r;JC/3 . AUJA910f! A(l}fj)'{
'M1l'{'{9131i ltolt JO:umi1oltoX lt1 S'o:u9 DD;Jri yxmooqnoD:u m
mx 13J3'{XO:UD DA D1D\J;J) S)O(l}X 'Syoodl103:Urino D:Ul1190:U
mx DA A01 D8 'r1.01 S11091 53A
-9A.oooA Su o:u9ih 9X1A.onmriltq 1ri 13Dr;JA01X3 DA mx y'{'{fl
DA Xl1A DD;Jli 13A )3100:U n01 D8 milllDi)ll
1101 9XD13AAXJ1<,/(JXJX OlD 00319A 1'{ 1DX l101 lt0910 ltw
00319DD103:U 1D113XA;J milt'{fJ901L 01 119 13\:JY'(XllDX DA 1DJ<
ltoltey:u ltA;Jri1ox3xl,no ltw A01 no:u yoocb1o3:u1in"
lt '{lt '{'{91DXD Altl 1DX DJ11D All1 13(/ DA 13AYX AO I
DA D8 H nriA.nildJ1i? ow ,, ..
Dfl S(l}DJ mx yxm1Umqilnx 'SoX/d'
Xl8 'S3)Xrl10:UD 9:UD yo13D mri - AgJAO'{U I
AOJA;ni'{DdJD3 rl01 A()JX1<,/ 1DX - A(l}301}3'{31<,? AgJX11ltAil >
SmAOAr;J1\J 'orimy OA;Jri10X3XArlD 1,
6Z
llOZ Ol Vd0<l>VNVU3 H)!!VO ,.3:, >
mx '9x1XOD10rlX 13Ayx i\01 rlO:U D131A
-93'{ mx yx1'{ot)il3:Url mri nX;J So1o:uyx 5(l}:u
'DriA.11qyilxm mA. Sy r1o1 SDJ3A.n Sll1
-OO:U D1 91itD 91LD DD}TI DA 1DX '1101 S5J1lt191
-DAn<,? Sumx y'{'{D 'r101 53J1iDArl<,?D 51113<,? DA '011L9XDOO(l}
01 91LD DD;Jri 1101 91rlD3 i\01 D0311} '{DX 1JD)OUJAA DA orimy
01 yeltog lt 'CJlQ3 stwomilyoA3 SllA3ri
-10X3XA.no Slt1 ,.l}o:uoxo .. nm ,.r101i9oc;,. no1 Slton3AXJAll
DD;!TI D1 9:Ull DA;J 1DAJ3 DJAO'{OOlDll lt 'D0319X1A3A 1DX D'{'{D
ltD(l}l:t:J03:U Alt13: Sow,oooy 1DAJ3 DA SoA.9'{ m:u
11Xily:ur1 Dfl 3Q '13AYX 01 AV m1 J3'{DXO:UD Sl}oilmx ymx
SgJ1'{'{D 5(l}:U9 1101 591r1Xl3 S003l()lAD 0 'SrlOl
Slu 01Q;JXD 01 131}300AD:Un rl01 S(l}:U9 101;! 13A JA llA ilOA;!ri
-13xoo:LC 'yilocb1il3:urir1o D13:U5JMD ywx mx llD91D
DA 1D1 )3'{DX 0 'll)D(l}AA01(ll) ll0311} '{DA31i 3D o:u
-OJ08AY i\01 llA m.\ 1ll13AgJ'{ltQX3 rlO:U
mri 1D1)300l3(] '01D)Xl'{:U 00319X1A3A llA;J 30 DD]li
1D1 J31380:U01 Xl13A)t)Dll lt 1)lQ3 'ltD1l..klDOOl!
lt.oJriti\1 ll mx 'Sani9 '11Xoy1m Alt:t:;:
'13)9'{
Df) itOlC i\Ull All1 DlA J38(l)1D)3)
DA 13:UJ0lf Dfl All1D 13.\l}dJDllJX DA
-;J'{11L3 So1o:Uyx AD '9111XJ ,1J '53A11QAJX1:U3 ll031JD1Q1 MJ08X
-13<,/0:UD llA AI}OOO:Uri '5(0TI9 'lt0119013X ltw
lJ. 130;JdJDOO:U DA 13D)001ri 11'9 9lfD 591X3 'DTID3'{;!10lfll
9X1lil3:UD038 lJ,\;JADX MOX;J Dt) 3Q ltD(Dllf)Chl! lt0311}'{DX
Alt1o 5nol}nono'{:unoJ:un 10 S5J111n S3'{n ,101 lt1 mx
01i01y OA5J1i10X3x.\rw 01 ml- S9111n o ao:u
0'{90 OlD llJDDlilto D)TillX 'OD91D(D '5D1AOAJQ llri -
aoX10lDJAD no1 531ll191Q1 Su orimy ow
:l:VHVOIJ :l:HdlHWH'\7
8Z
ao1 SltD(l)cD09'rlmq DJDDX1qmg Lt1 "&llDX Sam
-011!3 AltlAIJOXDD 'D031J0(l)l\ J38lt/.Oa01Tilt(,' 1\aOX;J ao:u: 'A<;J1
-ltAD'{:U: 1\(1)1 "9X11D10lt1XDODX Dl mx S31lt19191 10
Lto(l)X0"9DA3 ltAmr)l08AD Jl0109X3 Alt1 mx S<;J8llX
-1031! 01\ 01 mx 13DJI.llOcDD 13X5J '513D9dl 3D 1Dl )3'{3111!3
ao:u: 'lt '{I} AltlD Sogo99X H )011\D:U:liiJD 59A3 SJXOn Su
a01 no:,ni 130?cb 'OTI01"9 38"9X 1DX "9'{'{ll 389)[,.
rtoll ,.m3A;JI.I.ao,. lt Sc;J\J
-10XD 1DAJ3 ltA11ll}l08AD Altl Dl\ - aOTID
-OX90XDTI am Saoo;J'rl Sen - OA9'rl1X9 mx 1\0ll '1\<;:11
-lti\D'{:U: A(l)l 'A(l)lJ?TI(l)D 1\0lJADOao 1\(1)1 mlt191DAil(,' lt1 )31.
ao:u: H ao:u: o:u:901
A01 9:u:n 13900o:u:n ao:u: n'rl/.90:u: 'mo'rl9on:u: 1DAJ3 Sao1
lt 1DX C:JI\3 '101i9A 101(/J 10 MOi_tXD1 0<}9 Sr1010
mx 9't'tll 'So'rlox9oxn'rl o So'rlo9x o <;Ji\3 '501ioox9oxni
0 1DAJ3 501!(1)0
8
1\
9
0 ltA?TI10X3X/.ao lt1 3TI DI\OlcDTI'}:I
1DAJ3 lll\ J3001!li ltD(l):U:I}1D1Q lt 1DX AD
'mmi/.9(/ "9X1031(l)D1 Dl D'{9 30 "9'{'{D '<J-OTIOUltTIOtf
ao1 DXlll\ Jll 011\;)(,>I.DODTI:I 910(1)1\/. OlD OA9TI 1ll1"91Alll!D
1\3(,' ao:u: ',.(1)1"9X 1DX 1Dly 'UlAJ?:U: 5(1)1!9" AltlD
SnJI.OaoniltV 5lt1 Ltolt0c)l38 H
"J?lllD D'{9
m/. ltdlO:U:J? a01 lu 501(/J 0 130J1D1iltXO lll\ lt10C:JAI.llAD
1\010 1D113X9:U:DA3 "1\1}100011!3 AC:JX101DD 1X9
Altl m/. ltljtO:U:9 Alt1 Ol1"9X 011! 3Tia01J(JDOllil
:aoO.tA?(,' 59A3 9'rloox 1\010 ltA?TIIt'{'{OY.
no1 ltl'}TI Lt1 13Xy C)ll\3 '50099 01 oOlt'{X9'{0 13:U:;J'{\J DA ]10J.:
303cD"91DX 501011 Ltolt0gl3(l D1TI m/. - MOI\9Y.
AIU AD - 5ito1 J?13fl"9ll0001! Altl DJXalOllD 30
noAJTI13X11AD 5no1 IJOXUO(l),\/. ao1 S9'rloun'rloJxD1DX
] l!OZ OJ, VdO<PVN\'113 H)IIVO "3" VVVWC J
o 5o1(,>J o mx AgJXon ltolto<;J38DAD
Lt1 91rn D05Jll 'Sam S1311t9:u:n S313(J)1i\D "9X1013'rlmq 51}oomx
"9lDX Su mx 53)1\(l)d:Jmq Sam Su 91LD DO?Il SLt.t
S0'{?1 010 A0'{'{9TI 9'{'{D 1\(1)1 Sni.I.D'{J?cb Slt1
Alt10 1D11\0XOJOtJ 3(,> '00910(1) 'S9'rl3 91ID 5DA5J(JllX 0
mx JlD(l)'{'{J? S(1)1r9 Alt1 Soou A9QO ,9nx
Lt'rl9xD 1DAJ3 10 119 3'rlaooJ'rla8A3lla Sn '91nn
OJ3TiltO 013: Ltl\1}8a3 38J?X r101 (l)AJ?ll 9llll 130)30
-oun DA mi. mx S(l)OJ - 5(l)OJ A38UlAJ? m'rl Jo ao1
lt10 MOl\ JD(j'rino D09 13/.9/.DI\D Dl\ a01 DJTI1l(J13 lt1
mx aO:U:<;J08AD aoAooXI.<J-o ao1 SoX/.9 01 91rn 9om.r
-J?I.ltu A3(,' mx 5?X1i\o'rllt1Dm31li\D 1DAJ3
Slt1 Am3ll5JMO J?lDx mx SnJI.O'{OOlD\f Slt1 51Jift91ID 10
10'{'{9 10 1DX JOX10ad:J001DD 10 MOi\)D03ll1illO
'S(l)i\?TIOlltf S;JOX1TI '}'{Oll llOJ?ll 1DAJ3 - lt1 5(l)OJ
3TI - 1\'}0XOll !lOll 513TIJ?A11(,' S5JX1lll0ll(j 10 I}OcDD
'Sltl SllOXJOlDX Sam mx ltJ Lt1 J?X11Amilto MOOJ?30ltli3
DA A<J-000111i A3(,> mmicpo lllAJ?Oao ll'{'{J? m mx
10 ScnJL Ltiltoll9 Lt 13X? ltD5J8 ltXODJOax 'AllXlt8
-gJll13 1DX ADXlt1cb90/. D!l9 D'{9 33: ltA?TI10X3XI.Il!l
Lt 1'{J?li mx 'OOOZ am Alu A<;Jllt,,
-D'{ll 1\(1)1 O(,>OAI}D Ollt9J103ll Altl mx 666 I llOlDIJOI.a v ll01
,.90<1lll!l O'{J?I.3TI,. Am 31i J?X1(,>1R "lllOAI.J? Alt1 91LD
aoll S;!'{O\J03lla 003191.1'{ 01 53JAOTI1DQ1D13(,>
1DA J3 91an Xl'{9 Sum 1DA J3 AD:U:TIIJD m 31i 1D1M_tO'{OXDll aou
A(l)A9'rlltw1m A<;JX1l3H A(1)0?100D103ll 1\(1)1 ltl!tou9 H ao1
91DAJ?() 01 mx - SOlDJ - mx ll11D<;JOOll Alu 'am DOJO'rl lt1
'OlinlO()AJ? Amo CDAJ?:U: ltDllOQJ1!3 ltD91 MOX;J Dl\ 1\I}OOOliTI
'Sn'riJ?MQ S5Jx1'rloox 10 'Anll'rli}D 01 Smu
,lDX 1DAJ3 i\D J38ltlnJOllAD lll\ SJ3AllX 3!li}0001ITI DG
:l:VHVOIJ :l:Hd.LHWH'\7
0
H ,.SIL rhJAI} v SDJ38 .. SlLko'(OJl!lt Smri lLon\Jri]ODl! AUlD
"9X1Drlib I}'(Ol! AD19<;nqol!n 3D rwo9:t:D nm.
-D13ri lL I}01(/1D1C S9A3 lwlLM]k lL I}OX1kO'(
-01\J S9A3 111 DA mlL191DAfl(/ 111 ADXJ3
A3(/ 10:J.C(1)08A"9 10 ll01C 3191 'S;!X01C3 S303191D'(D1C S113:
'1DAJ3 Sl))t)loxD 11mx Sl)):J.C A3(/ no:J.C 11"9X nog DA
13AX"9rJt DA D1U190311D1(/1 Alu13X] DJOlCO lL 'DJk0'(01\J001DV
lL 'S0(/"9'(X S9X1A01iU1011C3 SO;!A SDAJ 1301}'( DA J38
-D:J.Cooo:J.C nrilL'(ti901C 911tD O'(OXDI}C/ SILJ SlL1lLAJ3X3 91CD
"9X1k0'(01t) 1DAJ3 DA ILA
-DAD U 9AD811C I}'(OlC 119 1D1AOX;!(/01CD i\O;l'(lC 10'(9 A009 ,cb3
'0138AI}D 011C 1D1)30(1)38 nrilL'(\J901C 01 'Sl))1C3Afl3:
nwri
D.1 91CD "9'('(0l! 30 13A JC? llO'(fl01C9ADN
x llOl OJ'(\J1\J 01 A(l)A i\101 DTI;!8 OJ.3;: . ,.A(1)1"9TIU1Dil0
A(l)XO'(lCI} '(OlC D.'(JlAOri "9x111L ri910n mo OA;lriD18lLAno
I}'(OlC OA3TI9A1D.ill D.A;l 'So"9X OJ.D DDJTI SILO(l)A"9k00
UD1A"9dln3 mri HlAJ3 lL A(1)1"9TIU1DilD MJlX
-1ririnok uri AOU DDD())'(k D.AOJ1A01i 1113;:,. 'SOX"9'(S: S"9XIlOV
SILXJAO'(DD03EJ 5111 010
o (L66l nonnor oz) rtm. oo9o"9
30 130]dlDAD S(1)1C9 '310(1)'('('i 'D01JTI DA DlD SOAJTI001i
-OD.DOOlC "9X110D.1Dil0 1DA J3 A(l)JOOn i\lll138Ai}D 011C A(1)'('("9
mx Al))AJ.J1(1)0l! MJ1X1AJ.J'(XflOA O'(OAI}D D.AJ S(l)
SIL1 S91i0100 S9x1rilLX01\J o 'nrii.13C?"90D1C D1J
91CD. (l)A"91C mx D.D]ri '0'('("9 1l"9X mx nX0"91Cil SIL'(I}
lLolLk9'(0TI0Di\ilD UY.O'(lCI}'(Ol! n11i lL 1DA)t[ :oJ(/31!
010 mx (1)10;! 13AJDnlLo 11 S(l)ri9 SlLj
SILl 3n mori9 "9X1k0'(01\J 1D.AJ3 DA 131C;!01C D8 119 3TID1
-;!801Cil "9X1Xoy lL lLA]rilLrioq 1DAJ3 Sl))lC
ss
TJOZ: O.L Vd0<!>VNVU3 H)iiVO ,.3,, VV'VVIIO
DA 131CJ01C D8 'SDJkOrt011ilLV 5111 DlDOJlC mo
Alil DA ilOA]n13XOOU 'S3JdlOOn01q1 Soj13XOD
5(1)TI9 'J3(Jil '{ DA 1DX J38U13'{31i DA J3Cl01C1i
ilOl! DAJ 1XJA)3 'AD1!TI1}3;: OW 13X091!11 AD

-'{DA3 S}dlilori 53AooXkl}o 53ri810"9,1'{Dl! 0091 Suo DDJli"9AD
ILDJ8 mri 13A )<,/ Sl11 11o:u mik"90l! 'D)31!1J03(J IL1 mx '{901!
AUlD mx 009 'llocoAk91C? ILw 0091 SJ)X,u 1l!3 DA
13X;! lL '91rtn D'{9 9:UD 'OD91D(l) 'DO?[J 'DJ3Ail
ILA Auw Srtol

AlLl 31inoosulL\JmillnD DA
'SllDJ1!3 '3nl}ooomi A3(/ 1191 'SIL1 SrtoXJowx S1101 mx ILJ
luo sl00011!3 1lD1iA"90l! 1\i)OXOD 531AOI,9ilrll! JOXlliDOX 10
119 31ii}01X3q AYJ 'Sc;J'{Ddloy '1DA9'{DOlDD 10 mx 9't'(D 101i
-9ADOHm 10 Ar)Dl3'{31i Su So11.:9 'M;ulL,\D'{l! A(l)l 51301)3'{31<,1
10 1DX Ai)Olll1AI10 I}OliUJ ilOA]liDAHJdJ 1101 llrJt9 Il1W '5]'{0\J
-n13ri 53X101DJ1Au Su MOOJdl1l!3 no:u 'S11ri9M9 S3kD'(9AYJ
01!(1)08M} A01 0191 Aow mx ILJ luo mY. 1D1AI}01o:uol.o3A3
10 l11o9X 01'{8JA3k 01 'D1U19X1l!(l)D001! AU1
111 UX"9ADri "9ilodm A39 lL 1D)[ ',.Allll!
-I_D08AU A(l)l DJdllldto13'{l! 1\Ul mtl UXO'{l!J03l! 1}'{01! S(1)1i9
1DAJ3 'SD)AD'{oihop SILl 590il3'{l! SlLil31ll]\J10XU SILl UD"9\J lL
S(l)J011X 1DAJ3 S13D"90Q11AD 1DlAI}OI.ononilL9 mx IL"{'{9
AUlD D)li lL AI}Ok03A31!3 53JDilO 01}(/ 10 il0"{"{9
1101Dl!9X SDJD110 SlLX10lDJ1AD SILl mx SlLj SILl Al))1DI10 A(l)A
-31imoo S9rim9 SUA? mmwJdlrt UA ..
'1013, rw:u 53ClJDdlo Su 91!D 119x mx rtDl
"900dJ 3()"9X 13ACJ)U1! o D(/9AOli lL 'SlLocl309:UX3
53AJ1XD Sno"{XI}X Snoood191C? Snm 91!D DD]li SmA())A03:u
mx SmAOAJYl\J31D)[ SllA11!1,_ll0(JAD 3(J9X SIL1 lLomdl
-o9rimq 111 mx DJ30o:u Alil 9wx ADJAO'{DAD ,wx mx Smi
:l:VHVOIJ :l:Hd.LHVIIHV'
lS
-umillXD DO rt01! ( 0A(DA1;>0131) o06 DJMOA lllgJOl! Alll 91!D
5llAJriOA3A. 'r;>Bri 9omx 913xon r;>'('(D 5lll ry13xory19
ll1 rywx A39 Sllr\t13'(X} 5lll mmiD}'(
-3101!D ryxullAOD D1 119 1DAJ3 100319001031! 10
A39 rtou 91rt v Ltrft 13'(Y,} All1 5m1i9 Sy
SJ3A3riDrt9
D03l JD191 1D1Ai).00(1)30 OAm/;9ih31 01 1DX 009 llD30JlAD ll
0091, "AgJ010ri 06 DJAmA 'oAmkr;>0131 rtOl r;>AD'(1!1\,'
D1 31i A9lilD 3D 13X}131i1irtD ilOl! mil)JD 01Al;>Oi10
301;>X '.,rtOA()JA.DOBJ, rtDJ,., mx S9on.ms:
So'(ry/,JW o oA90)[ Ao.t 11i llD30J1AD 10 Sllilv
0 - AOl A9l<lD 5001! 5m D130J!X - 1DX 9ADOrt0 AOl
3ri llD30JlAD 30 llA J3X3 D0}1i lll ll 1DX 501'(H-
0 .,90ilD13: O'(l;>A3V\[., OAJri9A3'( AOl :OA31i9A1DdJ 9X11
-lli\.D'(l! '01Al;>l!D 00319DD1031! 'llri9xD DAJ 31iDXJ3
Sll1 591X3 <101Di}OArt V l [ Suo 119
miu9umOf)Ml
Alll ArtODJAO'(XA<\0 ll(.) 1101! (r;>X1lllAOD D0319DD1031! Dl) A0J1
-9AOA3A ryil13D mri 13DJXiln no mx 3191!0 OOOZ: 1101 01l;>W
AOl Al)llllAD'(l! Afl)l lloniriJ!OArt(:lrt3 Alll OJ3rillo 01i1DJOX
11i ' [ TOZ: 01 J3(:lmOll'(XO'(O DA 1D13A;JriDAD DJOl!O ll 'Allnoc;n
-monAD MflX11llAXJ'(:t: <10991031! Sll'(r;>A.Jri Smri - rt0\,'91031!
mll191!mOOAD All11DX l!J ll1 mA. Sll1illoJOX Smri ,\lll
119 i\.DDll)Ol!Olll913AilD 10'(9 '5mdJ 9XD1'(ll OlD i101
l!O}(:l lll 3DllOgJXDOD1! llJL(_;lOiltf Alll Jllt<1'f9X
n.ou 1\lr;>wxo 011!3'(
9
;, 1'(0 o1 S1'(
9
ri 'oo
9
w
0
o1'(H,AOl w
-D1LJXD ll ilOl.C uo;pi lll 'rtOlDi).OAil\f ll[[ Alll 9X111Jli
-D09 111;>X )3\JrirtD DA ADA31iJ031! rtOl! )01rtD JO'('(Oil
n1191imo llqc;mX101D 5lo S}lll(:lD1D 1DlAOAJi
53)01!0 10 '513D(}JAX111!riiW S;JXD13A03A3 5rt00}1i11!3 9l.C"
>E
l !OZ O.L Vd0<f>VNV!l31D!IVO ,.3, VVVv\1'
1D1J3A.ilnmrill9 <10JI 'ilOJQ31! SnoggJ13X10w 59A3 llonodlx;J
ll l;>OD1J: 1DAJ3 A3(/ ',ll'(i). ll\,'(}l13X101D, il01!
91rtD 119 13r\ti).'(DX01!D MOX? Sll1 513r\t
-'}'(DXDi\.D 5JAooXA.iJ.o 10 5lll mll19191 i\.ll1
13AJ9 Slll Di\. mx J3AOrtonillg ll1 Di\. mll191DM\,' ll1 13X? rtou
'.,ll'(r_t Ali.1 91!D .. rtO'('(J! uryx mll191DArt9 ll1
3riiJ.OOli.AOD DA 3rli.J0001!1i i\.39 '001 li.Di}dl ll1 31r_LO li.1
31'}0 DA UD}(1 30 3lDDrt)3 i\.3(/ Dri9XD rtOl!
AgJX1DrtdJ A<,llXOD1(/ i\.Dl!riiJ.& Di\.} ,D DO}VI[ "UDi).'( rt01
i\.Ul 130\J 13X;J i\.3({ Slll Smri9 Drill'(\J901! OJ,
. i\.Dl!rii.J&
OlD 5)31i3 Sill1!9 D1A9 D'('(X) 1D)( Xli\. 539)1!'(3 53'(l;>A3ri
ArtOXOX)l!rt '9X1'(11 01(/) 01 9J:D OA}riAD11dJ m,\)3 AD1!1i1}3: 01
iJ.Odm 119 ll 1rl13AJJ1i\.3 'Sllr\tou9 Sll1 S;JlX
-1ollwoun Sn013: .vnri9w mx AOJ)ilori 5:pioq ryonu 1DAJ3
A39 ryx1Ao'(o1t1 m 119 llr\toury ll 5odmg5J
-OJX Di\. 1'(X)1! 3D1XOX) mx 3XlllDJil31iDOD1! Sll1iDAi}\,'
Sll1 ll '5DJA0'(01t[ Sll1 All1
3rt 'D0319AO\f "A(}JTID1ADXli.ri AgJX1Drtib A<;JlDmAA i\.(l)101!1;>X
(l)D;J1i i\.i).Olil3AUTI03 DA A9lllMll{ i\.3({ lli\.3TI9i\.1DdJ
Dl ll01! l;>OOdJ JOX)X ll1iDi\.i).\,' Ul01i\.)0Xrt3
-1(/D i\.lll i\.D1Ai).O'(DX11!3 10 (srpll!A S!A) ,Sll1i
-DAiJ.9 SrtoggJ1<1llwmi Smri i\.ll.t
-1m Di\. 5;lllli\.11303 Sn01 3DllXAJ!ii.D rtOl! 59ii.OA3A '9riD1i\.DXl!n
010l;Jl i\.DA;J n<lti} '(llXlli\.ll lli\. 3XllOr;>lD "-39 Sm1i9
DMJO;J H Si).o1iD1il.llXllri Si).OXD1AO'(OO<n Snoxo'{l!i} '(01!
J!Olll! Ai).0'(3101!D i\.3({ JOTI01i\.DAoo 101\JTI;J 10 119 llr\tOl!X)
Alll 13oc;Juaw19 nA i\.lll 3oll
8
C9
SmAryorto Sll1 ll AD19 'SlloD1DX)i\.D1!3
-01\J Slll Xl13XOJ!1(/ lll J!lD)( llr\tll'()li\.D
::;:vavou 3:Hd.LHWHv
vE
(Slto'i o mx So11.90)l
o DX101DJ1ii.D I}OOILDl:S: .CO'(J;JA3W .COl ltD(1)11fJ031f
il.ltl:S:) SLtil'i 0 1D)( SDJ'V 0 'SOi\.90)! 0 'S9ii.DOILQ 0 Sllllf9
MOXOJ;Jlfrt 1}011f00X:S: rt011D)( rtOOI}Dl, rtOl
DlD ii.D D031JD1(/J J;l03flDlD DlD JO'('(Olf
MOXOJ;Jlfrt ii.D19 1)))( i\.(lJ30tJ3'{X3 i\.(lll il.ltl 91fD 1))111.
-I}O'(DXOOJ.r JOriD13D 10 S(1)1f J3fjltOlt1DODlf 13XJ J;JXUD11Dl:S:
(So9Xooq_,x. 'S9milox:s: '11.(\)JV 'Soili}DJ,) I}OOILDl:S:
I}OP}8Dl:S: am DlD ILOlDI}OArtV
rw1 S-90rtmo SOJD010r1 o 119 Di\. 13J.r?O 11.3'1,7
'OJ(/Dil. OlD 1DX Drilt!I.J;l0110D3ri OlD 'ltDI}(/ lt10
'- SDill))X Sltl ltlOJ;JX OlD - 1Dii.J3 10101Jl ILOJ.r9
ll01i09X .COl ltOJ1i D1 Dil. J3X3 ,0 J01i0130 '-I}OI:jJiao D(1 3191,
i S130J8 S3!1.)1110X3XA.rto 30 JO'('{Olf Dii.OOX911lD1 MOX0"91fl1
11.m9 1D13!1. J3111f3 rtOQD'{JXA3 rt01 llJADri H Su\t!I.'HI
0!1.(1JI,J;J01311rilt mx 011.(\)A. 90131
Sam ii.DlQ, 'llA\t'P::I - 501'{H,
'(666 [ rtO)O\:]OllXQ [ l Suo Lt0t9 D101Jl
mw) 'OAClJ),J;J0131 Srt01 'SD!I.(9\?13DOU
o mx SllJ'V o '" Snopoorioox .. ortq 10 /\IJ SltDJ1!1 SC))fJDX
'011.90)! 11.01 DJ'V 11.01 31i ltO'i rt01 10 ltri9XD
1D'-J3 9rio1:-Jo 0<1.31i9X031f3 mk S)XUX13<,JA3 '513r\tQ,
'(1)03X9A 1'\,f rt011llX
IJ.OI,rtz rtm 'aoii.JXOJJ)l no1 'I}010)lrto1 S30Jori S31c;JOJ.r Suo
Ac;JlllAJJ'{lf S91iOU0(1)M\O nXOJ;Jlfrt 11.11 J3fjX3000lf lli\. Ltri9xD
13J.r?i3J.r DEJ 'Snoc;JX 9J.Cn Slt1 LtloJ;JX m:s: mqtpz
'.COXJO rt010ll1Jl rtOl 11.lt10 1Dli\.OXOJO\:)
JOlrtD 10 ,,}) 1JJ)( - Sltl SltOJ;Jcb
11.lt1 J;l1DX !1.(91ltii.D'{lf 11.(1)1 S130)() S11, 'ltil.\t'{3:J: \IN
:MOX]DOOJ.r Dil. 131C)01C ll() 'M)Trl0130 i\.(1)1 ltrtJ
LS
TIOZ O.L \ldO<!>VNVUtl H)!IVO ,a, \IV\IWO
-3'{090lf i\.ltl 31i 1lllii.QO'(OXDD 1009 'I}Ori0130 llO'(J;lA31i ILOJ'-
S9!1.3 Ltorl3'(J 11.lt1 mA. 1Dlil.l}ogocb Di\. SrtOA9'(0riono Sam 3ri
'oQOJ03J.r ltii.)JiA.Dom D031JD1Q1 mri 31i.COI}ii.D1Q SI}JfJD)l
'0i\.(1)AJ;l013111ilt 01'{H_i\.01 Jri 301}0A0rt011iltq lt
ltii.J3X3 DO<)J il.ltJ, riri zo:s Suo '666! rw)ilgri311f3:S: Sl Suo
'o31XJd s
9
i\.{1)1
9
1ionon11ri 01 Jrinxp

SLt1
9riono 01 J;l13ri S30)1i (( '1013. '(Sr) 0i\.(11AJ;l013111ilt 01
1Dii.J3 Lt0t9 lt'('{J;l D11i 'rt0ii.C))AD0131 rtOl S91X3
'(Slt'(J;JA.A3H Sltl OJ.r'(9X i\.010 31cb31C) OJC?Dil. 01 c;JA3
'milt!I.J;Jdrtomri 010 J;llii.OX ii.Dli\.OXOJOg DJXOrtOJ,
-130og lt mx D1ii.J;lX'{llH m 'rtolDI}OAilV Slt [ [ Slt1 Slt0t13'(X)
Slt1 ltO(l)11fJ03:U 'OJ(/Dil. 010 nrill!I.J;JOrtooJri 010
131cb)J.r LtrtJ 13'(X) lt ll01f9 S3!1. )3X3 S30c;JX S11 J;llflllX mx Sltrtt
-13'(XJ Slt1 J;JOrtO Altl J3(JI10'(0XD SO(/D'{JXA3 0
'(tL-SL 'S 'IT So'(\:)18J;JOBJ,)
lt1 5(1) BXJ ILOJ.r rtO!I.JXOD)l
1101 01 91fD 1ll1Jlf)19 'rJ.oriono 1101 0013XJ1f3
01 Lt mx I\Olf9 'SD1MfJ1H Slt1 Lt ('X'1i
8L r-oon oJmi3'{olu 01\/IJD't)l SmLt19mXon SLt1 ocb
11
oA.
-mJA. mx ori911.0010D 11.01 31i nvncb1ii}O 119 J3EJ(l)13rilto JJ!I.
S(l)li\.l)lf 'Sltl)'{Jri Slt0311}8D8 OA31i)3XUi\.D J3'(3101fll
LlA)Ji0(/3(/ ill SOJ.r91 0 S91itD ltA.iJ.'{lf3 J1D1A OJ,
'llJXOilOJ.IJ.X1i\.0113A lt10 031XJd L i\.(1)1 9riD
-no 9X1cb001DllWX 11.01 1iu zo:s Suo 3riDXJ3 'rtOlOIJ.OA.ay
L [ Suo rt01'(H,I101 mx Slt1 3Xlt1DJ1Dri
-LtXo llOJ.r o06 D)ii.OJA. Sll'{91X ltlc;JOJ.r AltlO '1013, Lto3fJJlii.D
m1i mx Dil.(lJA.J;Ji"hn 0119 01'{H,ii.Ol J1i pA.ono1riltq ltii.IJ.'(3:S:
lt D)OlfO D1 J;llDX JJOJ00)1 31i110X) 'D0300)1 01
31i ii.C))Cbrilt ll01fJ031f 6Z 11.(1)1 O'{XI}X 9XD1il.lt '{30 11.01 31irtOO)O
-1D1\/ i\.D J1D1J 'i\.(l)ll)Ji(l)O MflJ!I.DOrtO OrtQ i\.(lJl )310

9S
38
1\HMHTPHl: f!OABA2:
0 IIaxo 6wv
UVU(jl?QLXU TT] OliOOLWVT] TOU TT] 11
Auyouo:ou yLa To I1aQioL, <mavTTJOE 6n ocv xou-
OEL xm oc oxoTJ Tov MeyaA.o
xaOc qJOQa rrou o AQYI Oa arr6 cOtiJ
xm JtEQa EQXET<XL oc avTL0EOTJ w KQ6vo
Xat T] XL OTUV [LE TOU
TE fJ fT] Oa txa
fL<: rraQaOEL wa, oc A.L y6tQO arr6 ftET6
TTJv E:'QTJsfJ Tou TJ<patonCou :l:Qo N eyxQo oTT]
NLXexQ_ayoua, TO XOVTLVO OE exl'TO ll(jlexLOTELO TEA.(xa EVEQ-
OTT]V ll(jlat-
OTELCXl;l] TE<pQa. H EXQ'Ilsll ryLvc TY]V TQLTY] 10 A11youorou,
JTQLV TYJV xA.cLliJYJ. H EVEQYOJTO(YJOYJ
Ocv JTQ:JTEL va, arro6o?cC xA.cLljJYJ, exA.M owv McyaA.o
:l:texUQO, exuTO ELXE exQXLOEL vex rroA.\J
mo JTQLV, IouHou. LTYJV JtQexyrtanx6T!JTex ot
mo exrro ywvLwv
OTL? A uyouo;ov. Exowtc iiuo Tov
McyexA.o :l:texuQo xm TY]v xA.ELliJYJ tou HA.Cov, w orro(ex 1\cv
ITQEJTEL vex texmCt;ovTm XQOvtxa.
1060 TcA.Lxex Ei;EQQayY] 6:00 WQex
DOVI]OY],
acQLex xm To IQo NryxQo, rrou f3Qfoxnm 20
;ono<:vmoA.txa tou Y]<patoTECou TcA.Lxex, rrexQouo(exoc TY]V
Liitex U<pEOY]. To :l:exf3f3cxtOXUQLexxo, 14
xm 15 AuyouoTOu TQexvText;6mv
OL 2.?00 XaTOLXOL OTI]V vex cyxex-
TexAELljJOUV ta orrmex
OMAI\A "E" OAJKH TO 2011
39
To TcA.Cxex, evex arr6 rex rrA.eov EVEQya TJ<paCotctcx TTJ<;
OTOV "OexXTUALO TY] JtOU
JtEQtf3aA.AEL TOY EtQT]VLXO, [LE el;t TOUA.axtoTOV xuxA.ouc;
exuT6 TOY CXLUJVCI. 0 YEO i;ExLVYJOE wv
IouvLo wu 1999. AvtC8cm w LEQO Neyxgo cbur xm noA.u
XULQO f}QLOXOTexV OE ftcx JTQWTY] <pOQa EVE(Jyo-
OTOV atuJVex TO 1992, UOTEQex exrr6 125 XQO-
VLex. HrcA.cumCex xQYJsTJ oe auT6 cCxc owf3cC TO 1867.
TO 2000, YJ oxu'J6v f3[)atYJ ma exCoOTJOYJ 6n
"xan Oa 6A.o xm buvartwvcL. Km 6cv Eivm rt6vo
ot 8HOQLE nou T!JV (jJOQTCt;ouv,
xatl<iJc; cx;t6 ( TOU<; -
Aty{JmtoL, Ef)QexCot, ftEXQL MayLexc; ... - wrroOnouv ow
XQ6vtu yiJQw an6 TYJV TYJ<; xarroLo
ESCHQETLXa ycyov6c;. Err( JtAEOV OL
OTT] EXOUV OQL[taOEL "mtXLVOuva" ytcx ...
xan aA.A.o EYQCXlPE 0 r. KaowatY]c; OTO TQLTO Man.
Ita LOLa nA.aCma cvtaooovwt xm ot yvwoTE
JTEQL EJtLXEL[tEVT]<; JtOll TL TEAEU-
TaLE ocxanic yvwQtoav rtEYa"-TJ MaA.toTex
TWQU TEAEUTa(a - WV OXETLXO XCXTCXL yLO[tO JTA Y]QO<pO-
QY]OT] (f) A.. P6t;youcA., "MQa A.6you
IIQo6Qwv, avaxot ncgC unaQsYJ
owv AQTJ, xA.n, xA.n), no1cA.oC e<pTaoexv va motrlj!ouv 6n TJ
YVW[LY] JtQOETOL[tal;ETcxt ma yta TT]V
Y] OUVaVTI]OY]!
IIQOO<pata exnoxaA.u<pTY]XE OTt xaTL OU[t-
f}a(va! K6.n nou va ouvonm xm va
EVLOXUEL 6A.ex 6oa OL EJtLOOi;ot eA.cyav yta TO
TEAO TOU mwva Ebw Xat A.Cyou
-lt!iJ(_\01riltg OA9ri 1X9 'A1DlJ:S: i\01 'Q1DX 'J01ilV "11<'\)AflOMV
SltOJl.C3 1D1A(_\O"(DX01CD OJOl.CO 10 'S(_\OADIW011Cri1N
5fl01 3ri ,1DX 1DX 'AOlJ03riflO:S: 11.(1)1 9ri011
-1"(01 OJDXOD i\01 31i (_\003ll OlD OX'QADflOXD1.L
fl01 D11CJ303 'QX11Dri.\ 1A 1D D1 1DX ':}1A3XAfl091:S: fl01 01!.9"(
-0031ilt OXO"(l.C(_\"(Ol.C 01119 1DAJ3 fl01 SetOri010flXD1 S(_\01<110
-1AO"(XI-fl0 011 Slto1 91CD 5DAt=L"AC!JA;!ri13X i\(l))DXOD i\(1)1 Jl.C3
rro1 53J3Altri03 5;JX11Xlt"(l.CX3 Su3ri orio9x 9X1Aorilt1D11C3 A01
130C)llD10DAD 13X:J SOJOl.CO o 5300()1"(1- 53JDXOD Suo 59X1Q13
SDA;J 'A1D1J:S: SDJODXDz o 3ADX5J rrou Ltoltcb'QoA.oll.CrroxouD
Alt1 91CD i\11011C(_\X001C 5130q>"(ltg 5;JX11Xlt"(l.CX3 10 5:)1ilV
. AO"("(;Jri
9
A 11AOX (_\ "(Ol.C OlD ltOV.: i\01 1DX
SltJ Slt1 S:J1Xoih Su 11i J3t)milrrmomg DA 1D113X90l.C mx
Smi (_\OXD1"(lt 1to1 Alt1 mx 01"(H.A01
Sm,\o':)Ji.O"(ourr) Sozl o 1DAJ3 eto611Cri1N o
i i i llOZ So19 010 m1 J313t)
-0101 Sl\01 flO;JA 1<3 H "D1A90X 009" 3t)'QX DriltlD\_\0
Smi 9XD1"(lt 01 1D1311C;JXD11C3 SoJOl.CO o 'I).0011Cri1N
AOlD i\110':) JOADI\0011Iri1N 10 A1D1J:S: DJODXDZ i\01 'Q1D)I
"DA3ri)JX11AD 'QOQflriD IJ"(Ol.C 1DX ltri9XD
,.13Q,. DA 011C9X03"(lt100X1ri DA;J AflOAl)X 1101 'SitOlltt)O
-)Dil3 'Q;);} 1101\_\1 130;JdJOO(J:L:
DJI-O"(OAX31 Lt SltOJl.C3 jDAC)11D IWA;J1iOD03:L:
1101 'QX11Dri"(3UD1C3 D1 91CD D031(_\"(DX SJOOdJ S;JX103ri 1DAJ3
D11C9X03"(lt1 5fl01 "'QX1AX311DD03,. Dl 'll1D\J;!\J
rrg'\)Og 3t)'QX (""(11< Dlllriq>"(
-Jcb3A lJlDriq>o D1A'Q0110 D1 AIJ.OOltlDODl.C - Slw
-)3t)OQ 5DJ01DXI13 - 1DX mim;J0310 01 3ri Jl1(1)0;! 9X11Drii,DOJJ
AllOX;J ltOl.C JOlltll 1DA )3 5JAX;!110D03 10 i Sll01i9A001llJ>
53AX;J110D03 91CD 1D1A0'}3AX1AD 10
It
TTOZ O.L VdO<PVNVII3 H)!IVO .a .. V'VV!AI< J
,.,
ill
"0 lOZ llOl ilOJlODW DO;Jri
Dw ,.1101 Suo,. 1llAJ3 Dt) mx Driltw'}o Smi 9XD1"(lt
010 131Cri DQ flOl.C O;JA DA;J D1.\ A91C10"( 1D113X90ll
:SDJ00101 Slt1 Slt"(9 001A;JX
010 1D13XOJotJ aou DJ11D - sco1A
9
- Altw 'Q11Dri
mri A91C10"( sv noz 0:1 1oX;ni J3910X MlOX;t o
"{0, l!oltJOliooocbmg mri nXO'Qlifl 'QOOcb ll1 'Q"("(V
D11i 3riDA:Jri103li - "li"(X 110Q9103li
Sm1i 01 'OA3ri9A1Dcb 01A'QOI1o DA:J-
11'\)X 30 'QlDOOliri 31DDri9X01og 1101 'QOOdJ 3t)'QX
119 'Smltl9umilt)AD Slt1 DJ00101 Altw 1DAJ3
.. "ri"(Jcb 'QX1A001X3"(lt DlD Dri"('QciJO 1DA )3 ... l!omdJ
-09riDODli 1DAJ3 o10"(li91iltwmg 0110'\)031
W.\)3 1llA)J ... 9X1"(''(Dl3ri 1DAJ3 :D03190D103li
DA J300liri DA 5J3ADX SJOITJX '}01ADli 1D1AC)1AD"(li
H 5Dri :J.OXD1"(lt mo9 DlD c-Lt"("('Q
'\)101) VSVN lt1 91D 3Xlt1'}3AX1AD 0A3riJ3X11AD O.L
Sq>X
-DlO"(O 13':)'Q1Dlt"(1i 5Dri 11'\)X )31<3,. 119 1DAJ3
lt ''Q11lD D"(9 1D1A0!.<).0XD AD 11< 000. :Slto
-fl3"(;Joolf mAp DG SDJooJw o :11oA9ilx
ll01 50"(')1 01 D1A 5D1A'QW 10 01X)g ADXJ3 :A3X1A1'Q1N
0 1D13AC)l1DX1Q 1DX ,.)03t),. ""10 5110"(')1113 i\9110"(
1D1AoXotr. :o10191 11'QX 13AJDrilto DA 30i).00011i DG 0.1
jltJ lt:1 5q>Xli:10"{0
-U"{li 'OA31iJ3X1:1All \)X1"{"{ll:131i O:lDil>.\.\."1/ 53qq>10U:1DilW
:9X11D1AO"(xArro J31X13QOliD SmoJ llOli O;JA 01 AllOA'QgriD"(DA
-Dl3 10"(9 '10"("('\) 90(1)0 DA;J 1llX DJ3XOitOt) lt1 3ri 10A3rii).O"(
-OXOD '5;J1D1AD1003W '10A9"(0JJ1 "5110"(Xi).X
SrJO"("(Oli 30 Alt1 SmAq>"(DXOOli 1Dl'QAD"(li103li
:IVHVOIJ 3:Hd.LHWH'V
Ot
Stu ool-.9'{ AI10DJc;>ih::>I:Jrlog DA 10rl1189ihm JOADX1o3rlV
10 D)Ol.CO Altl 'D(/)riDOI11C D)DXOD Dlri
10 119 mAJ3 So1oo'{"9rlXm 3Xlt1D"911L A3</
o 110l.C Sol-.9'{ o 119 1D13A'l'{ DOI)ll mx I}01A103
AD19A3'{ 3101C"9X JOADI10o11Cri1 N 10 11ou9
Soo]rl OJ. 1101 DA3ri9A3'{ Dl D1A AOo]ellD1(/A3
-13(/] 1101C Dn01"9 D1 91CD 011(/ 1DA)3 '1101C'{9)J:I}OX1D03IJ 1101
orl3'{9IJ A01D 1ell S]XUADrluo ADrlo9 N
o 1DX '{3110"9IJ A1'{9)! JOAU1D01D JOADX103rl\f 10
'NOJd3
NONHVV3 UOJq'ilpg
]JU)l 0)'{\Jl\J 01 A00(/JnDOI11C A001 Dri?8 01 D1J
1y Su1 S3<;>Jrluorru S11 3Do}\?3Xo 59D'\ soon9mXou
50'{'{"9 SDA] 119 il01 S13clti}'{DXDAD Su
91rt V 'D03191'{Dl.C 11'9 , J.CD lt03191DXOD D1A90X
QQQ"(: "91DX 1DAJ3 U 119 Urlt01C"9 U 3XU1D"9101100Dl.C
Sui-A Su1 OJ. 0'{1 )1 A01 3rl 66 T
Suo T Su1 ;}HN IW1 DrlliDoA901C Sil0111Ci,t/, 1\f Srt01
91CD )31DD1(/3XO ADXJ3 A3(/ 53(/)liDOrtl.C 531(}l01C 10 119 )31010
-rtXm suoJm 13X? A 101 o SuJ Su1 uomello91iw AUlD ADO
110l.C u1 91LD S1101 mJ. miuo
-9oo "9X1ellD(/3 Sen ADrt3rlJoltilX 119 13Ac;J'{UQOJ.CI1 Aooc;>JrlDilrtu
A001 Al)lli1D UDU1JQ01C01 u 119 3ADO]lLrirtD 0
'rt011CI}A 1\f Su1 S]XmoJu oooi}A Suo MO(/JliDortu AOll
mx Su1 S1JD"91D01CD Su Jrl urllto9111m "9XlAO'{
-DAD mAp uo
9
xo u '"91wx px3
138
ellity_uxuAn
Artox
3
rrou s
3
rr3xomnx s
9
x1q1rluorru 53'{'{"9
9
uu 1101
-9uu AU1 Soou Soo J381ilxl-.rto uov.: 1101 ouooo9ilii o1 AV u1
oA mYJ?X Ao1o SDJAroc;>rt)! Su1 Aula
-DlDX U ' .. uov.: 1101 01COOD
9
0IJ, 01 1DAJ3
9
xuuy_\J11C3 011'
t
l!OZ O.L VdO<I>VNVU3 H)!IVO . .3, VVVWl I
01 Slt'{'{"9 Su1 AU1 Al,t0101C01D11C uov.:
AOlD DJ3rlUAn "9X1Q1'{DA3n DJ. 0 13X;J 01XJ(/ OD9IJ
SrtOOc;Jd mx 5i,tOADX1o3rly 91LD UOit 1101
5lt1 DArt3o? Auw ADXltQI)Jlmumq rtou 9uu
J3ooomg3\J1J.C3 13X? 11ou u"9x - OA1xx9x A01 Soilu
UJ Ul 9uu S;J'{01D01CD 511 uov.: A01
9
11"0
"91Xoo1 3D S9ri8D1D 5DA;J 119 1D13DDJA1mm A101J:r o 5ooliO,
U1D ArtOD"9lell DA ml-. ADX
1011mooA"9 10 ADlDO<J11 11011 53J131'{1X
'51101 JOAcl1101rlU(/ 10 ADXJ3 ilOlC DJDDA
-nou AU1 ArtOX} DA 'SitOl )Ol-.orto11iuq 10 Soou9 D01D"9
DlD i\rtOA"9X DA ADOI,tOOOl.Cn A3(/ 101COOOQA"9 10H!l01C
10 J01ilV '51101 10A9rl DO)l.C All0'{"9A\J D1 DA SrtOl.CgJOQAD
Srto1 DA mx UJ A01 Artoclt)3y_muxk3
DA 51,tOADI10011rilN S1to1 ADDDXA"9AD 53(/10] 5]X113'{rtellO(/A3
5]18D\J 'l,t0011Crl1N A01 9J.Cll "9'{'{ll 'UJ U1 91CD 1ll1A
-oXo)OOl A3(/ MOJ03nilOI A001 10AOA90J.C 10 13A JD\J
-1irto 91rtD 119 13)'{ A 101 0 :10JDXon 10 01 SCJliJ
'DA(l)11_tO'{U A01 9J.Cll SD1AgJo13rl '5U1lJAll'{lC "90130 "911))(
Smioq\Jrl? o 1DAJ3 UJ u 119 13AC}J'{U<? 'llJAmi03J AUlD 1Dl3XD
1101C '01X"9ri31 lJA] D<l31JD1</l 'OriD9X AOl "9AD D)3Drtorl
30 W1AOXDJO\J mx 'X'l.C OQQ'j? OlD 1D1AI_t0AO'{OAOOX rtOlC
OJ.C'{9)! 9X1003Ll i\01 91Cll 53(/)ADOciJD S]X10(/A1'{rtX
000 z 9un rnA"9J.CDonu noyellnol.oou11oxoun nX9 A 101 J:r o
110)A xa AU1 mx .. Srt01 Aluo
1mAol1;elluAn DA 31DC)J uolloc;J 3om<;>? S1101 yooo1J.Ca u v
AOJ1 AU1 Al,t01X3(/ DA 01
91LD 0'{'{"9 3101CJ1 ADADXjl A3(/ 1010)rlrto:r 10 119 OAJTIA 13(/
-1youn mngm m Soou9 D1A9
DA 1J.Cgl0QAD D1 1DX "9'{'{D '9TID111'{01C 9XD1031i<10:r A01 ADD
:l:VHVOIJ :l:Hd.LHWHV
z:t
'OA9rl1X9 1DX
Dllt19A 10X IJ,X1AOlilt1D11!3 AltlD 9X1AXlll 3DltAOI}01rlltq 1DX
rl0J10D]i\[ 866I rl01 DDJrl DlD 3A1AJ ltOmAJOXDAD IJ,X113XD
H n(h?rl 009'I 1DAJ3 rro1 S9il11rlJ!1Q Lt 119 'IJ,Q13
-0031DD rlOl 5083AJrl 01 m,l. JOrl01AO'(Ollrl 101<)J01l 10 SLto
-rroilxAI}D Slt1 OA3rl9X3QA3 01 "ID13)3'(XOllD DA SJOcrJX '(SDO<)J
S[J,mrl J!oodlmq 3rl .. rro1 119 'I}'(Oll 311}0
o,i.n 311}0 LtJ Lt1 911n Amil1Jrio1'(1X oooz-v S1'(9rl
A{1]1 ,.SIJ,OAllDAD,. ltDD1D91lD AltlD 13djldJ i\01 DO rl01 J!1X
-001 Lt Smll ADA3'(? '1191 Sno[J,rlux3 531<)J01l1Q [J,AUA3AOV
AltlD Amrl9A001DD D<,JJ!1io mrl 91lD 'L66I rro1 rlOJOt)ri3X3\7
9 Suo 3Xlt1DJl!OlA3 "II dX LL6I" (:) S[J,q13o031DD 0
SmilJDXA3 31 J38lt101lO(,l13
no ',.SJ!1A0113A,. mx 5DJAltrloil3rilt SIJ,AD'('(D Ltom11lJ031l
3:S: Smi J!1A0113A [J,xniltwmg Ltw ri"li m::8 '(SOOJ!'(
ArlOAJ!X D1D\JJtJ <)l<,/3) 8ZQZ rl01 IWJOfJm1XQ 9Z :ADXltlD
5rlOD9 30 I}O\J31ADO 01 3JirrOS,Jrlll0A31l,\ rrorlD9X rl01
D11}0111DA1 J!X1A0'(0010D Dl D'(9 30 S<;JQC0130rlll 1ll131hJ!O 1
'''AOI}jdJD1<,!A3 D03l)Xl1<,!1 ,.010J!A30,. '9X100AD1iODlAD:Jl
mAp DO nrlDJO <;JQ3 10'(9 310)3 DN 'A990 ,onx 1m1xo
-Jilt) "ll dX LL6I" (:) SIJ,Q130031DJJ o (:) Ov Ltg[J, ,.Joltl!l}lX,.
D<,/l/'('(3 AltlO - rtorlD9X (lOl 53DrlO(.J)D S)X1dJJJo/,mmiltA 11{
511 ,.nJ,J<,!ODt)rlotJ.. ,.A<)l<,!3All1ioy,. o <)JA3 1)!
iii II oz 011D1AOXO) (lOll A0'(11\tg,
10 1DAJ3 <)JA3 8ZOZ 01 Sl}oc,moonon A3t)IJ-Q rrm
Altl ADD38Jl31i rl0'(9Q X3 ADrttDOAJ 01 rlOll J01rlD JW1A Xl13()
-[J,'(D [J,mrl Altl 3Drl3JDOrlltQDAD 01 JJA SJClmX rtolli}1A3
OOOOJ! 5DlA01}31DOrlltgDAD IJ,Arl<,!DOS: AltlD
D)'(DrlV lt D1D\J5JS: '010l)M3D \)A19lt'{1l "'Ol.
m 31\tJJOAJ 86/6/Sl Suo [J,Mgnog H
<;j? llOZ O.L Vd0<1>VNVI13 H)I!YO ,a, VVVWO
lj
'llOZ
01 D1ilt101J.D SnrJ 9XXl1 '(lt OlD J3101ADdlrl3 DA 1Xll3A5JrlDAD
rlOll 'lt11J,A-D'(ll rlOZ[ rlOl ltDrl3'(5J Altl 3rl 13lll)ll1irlD 'A 1Dl J:S:
A01 J!lDX 'Ar;.noodloillt'(ll A-GJ1 A<)llrlXJ LtorDOJOI'l3'(3ll3 H
'"-DllrirJ.D 01 mx [J,mS, Lt1 m,i. 51J<)odloolt'(ll 53?JA MlO<,!JQD13rl
Smi J!X101DD Xl'('("f) 9llD mx S<;Jt)DX 'J3X3 9llD ArlO
-;JOOOllD !'lOll 5J1ltl9A-Xrw S;JX1MJdJ01QDO 10 rl0ll9
Smi I}OX101A3X rro1 Soil?rl DA-J 10 31DDrl9XD10S:
'D)'(O\JOA11XXJ IJ,X1ChDD A-lt1 9llD 1D1AOJ,J!30ltll3 ADlA-9
XJAorl[J,oA SaJ 31il}okorro113'( XJA- 13J!Oltog Smi noll S91io
-1A-DXltrl 59X110<,!01lllll o 310lXtL 'XJX1'(J 1}0'(1!1Q
mri 10 ltA5Jrlmomil3ll Am[J, Smi VNG r101
lt '3rlXJxlJ,oLt,l.r)rtoniltg Sprl3 "-D10, D'(r,torlwx [J,xuma
-38rl3'(3llDOAoilX nni \XlD 1DAJ3 VNG 5XJrlr,tOX1<,! 1101
-DlXJX Lt ltrJlt'(X9'(0 'ltD5JXD IJ,X1A0'(01\J D10llJ!X 1DX SltDJll3
13AJOXXl1\7 Sa01 Al}lArJI1011iltQ Am1 9rl0XrJ1 AOl Al'lOI\tjl'(g
-OrJll XJA- mk A-XJDltAOr_l01liltQ 5)3031-101i9A001DXJ 10)XJXOD 10
il.OllUJ!X AXlllJ, "rlOA-9rJX rl0)3E), rl01 Xl10MJ lt 119 XJ1D1'(J!1i
131}3l01U 'XJAXJArJ9 DAOrJXAI}D 011! D1 mx Drl9XXl
rlOll Xl13\JJrJXXJ 11i C<01'(H,rl01 mx Sin AID3DI}<,! Am1
1XJX AIJl'(OlXJMJ Allll ArlOA-f)X DA A-DDI}OOOllli 1DX
019N A01 Soilll 9liD1'(01llAXJDOrJll ADXJ3 Xl)3ll0XD0031DXJ
DJDXOD Xll Xl'(9 119 OJDXru 1DA-J3 A3<,! A1DlJ:S: AOlJ!lXl)I 'I}OA-
-DOrlO rl01 Xljill01 A-01 A9lllXJ , 1A A005JdlD1<,!A3 OA5Jlim3A-XJAXJ
DAJ 13A-r).l03AJJdJ DA HJ13A-JDdJ S[J,'(1X Slt1 mx
Slt1 MlJllOXDJ'(ltl Mn ltolt J01LOA03A3A-Dll3 Ltw:Jlo9all Lt mx
9AD0110 0119N A010 0A-31IJ3XUAXJ OOI}DrlDA?J 13D)ll01A-3 13XJ
V:S:VN H o10JDdlorrllt OIAJ!ono 0119N 01 91LD 1DAJ3 Lto
-lt1A-J!llD H :JOA-Xlrl001llrl1N 10 A-DOOIJ- 'A9ll10'( '!'lOll 91LV
Slt1 SIJ,X100101 Slt1ltrlJ1X3AXJ
zvavou :l:Hd.LHWH\7
j?j?
s91aD .. 10 ao:u: 'Smmi\J,wa:s: Smi I}OKD1'tH
ao1 SltDltA,q!. Slt1 D1Ql)1D l)K1XOD m:s: Smi ,.l)111.0113A,.
lt1D 1D1ii.OXOJD13 mx (DJV' a01 ltriDII.I}\1 \J,K11
lt1 g:u:D SmJoax) ,.1Dlii.OOI}DDOD:U:,. '91Xoo1 l)11D'{:U: l)l
-3KOD mri MtOdll)o!.mq S<;J()DK '10'{'{'9 JOK1o3ri '(ltJ lt1 g:u:D
l)lii.OK I}'{O:U: AI}OAoJ:u: Sam ao:u: o:u:go1 9mx) 01'tH.
11.01 Soo:u: AaOII.OJdl Sam Sr .. womx l)WK 1w:u: S;nXoih 11.1WX9
S)3qnoo31DD Sao1 gJID 1010JIY))I :l)K1'{1t m l)laD SDri
lt1\J,ii.D'{JI il.mD MODl)ldl ))II. AaOII.OJdlDlDK S(l]rig S<;JIJ
'lt1\J,ii.D'{JI i\.010Jil)K ))II. i\.DDOJ(1
-ogwx 11.3\1 l)'{'{D 'miltlDI):S: 9KD1'{H 01 ii.DDllAOI}01rillq aoJI
ii.<;JK1'{a i\.(l]i1.)3X3 ii.<;JK1XOD1(l)OJI 11.(1)1 D10l)A nrimm 11.1}0'{31
-mm ,11. 1DAJ3 oongADtJm 01 Snl:u: AaOAXJ39 Smi 'S(l]tig '5311.
-a30J S303193A 1Q m,\goX tJ101)1l1lOWK3D1Q 91ID ,\10JI 3XlttJ
-I}'{D1(,? ao:u: Ll1\J,ii.D'{JI aOlOJil)K A(l]ll)liDaDO(l 11.(01 mmiri)3'{
-o:u:a m Am\! SJ3q13oo3wD 10 s(l]JI 3riD1)31D11C
9
x1Xov
somri\J,waD Smi I}OKm'{Ll ao1 Ll1\J,AD'{:U: aov mx aot: ao1
13Xol):U:it aoJI Llo31JQ110,. LlA3rig!.3'{ LllD 'Llov;
11.01 mx DJV 11.010 DD3ril)AD Sam 51101 l)1X001
H Srwl grimooooJI 11.01 ADDDX? mx ,.ll)AOI101rillq,. Llw
llOlC ,.I)OK1'{11 I}OK1rill1DD1\I,. 10XA9 1011Dl)03J.
'0013Jil) OlD DJIOKl)1QD '5)3C,l130031D\f
:SrJ.OK1(,?13 S1101 l)WK S\J,Q130031Dll 5rmig 1Dii.J3 1J,
... IVVlO)I:;:
O:L 5ao:L O:L 3TI "Ai\001XD, no
10 I)Odm 51lO:LI,JXD 1\0:L 5o'{:p O:L 'O<;.J:L
11.1,1 5rorli,J 'M)lQ3ADrioy o SrnJig 53)\ICDom:
- 53JA1Dl 3ri 5Dri mx 9111D , 1A ori3'{9JI Xli\1
MOAl)K Dil. gum , 1A :S:QlQ)I:S: 01 i\.1\0DI)H
-Ll'{JI DA mk 1m11.0X09 119 '1DlAOXOJ 110JI )Oli\1
Lv
l!OZ Ol VdO<PVNVll3 H)!!VO ,,3, I
AO'{l)ri \J, 9111.)) S\J,Ql30031DD 1DA )3 11.3\1 119 101\IJ
10 1DK I}OdJD OJICDO(lil.l) 11.01 MODJ'{OWII.DDOO:U:OJID Dil. .\<)0()
-DlCDOOlC 5?101QD10KD JOlDCIJi\.A 10 1'{l)1C 1D13ii.JDCIJ
:5\J,Q1300310)) S(l)rig 1Di\. J3 i S\J,(,l110031DYJ 0 3A YJMlJ:U: D()
rto:u: oprillD ow 110:U:J03:u: Amgxmof) ltJ Lt 11o:u: \J,tikuD lu
\J,(,lD'{LlQ "'13Dl)1Dll'{:U: SDri A10:U: 011.91i 511J3DDJWK3V
"'1?66! <101 n.OJOfJli3K3V 6 511D
'lOX:S: origAOOlDD OM)X1031l\f 11.01 91CD 3Klt(1dli)'{DK
-DAD SOJOlLO o 'il.(l]ch;pi Ol oil13ril)19 :ni 'Jxlu'(nioAo Snmg
'TWX 1?66 I \J,(,l130031DD 11.01 m/. 1Xl113xgr1u Smi ln\J,II.D'{:U:
11.01 91LD 'li'{X 000'00 [ i\.0Jl 09X30 iWD1D9lLD ii.IllO 3Klt[i
-JOB 'ltJ Llw 00319DD103L: 13Dl)1Dll'{lL nX9 1101 5\J,qnoil:tlDD
o D03ri\J,o 10XJ1i 5(l)JI '5(1)11\l)lL '3rii10D\J,1ia(i Dil.
". L!A
-01iOlLI1 3191 10XJW IOOZ m 5rl01l9ii.001DD 5t101D )3[jOQ
Dfl "T I dX LL6!" rto1 LlDLlo\J,wilnlL 11.Ll1 mk DJilmxn3 Ll11.3ri
-g:u:3 H '31ii10I}3Ml(,li1.1X oogJI mx Al)3 m3fJJOKD Ll111'{9JID 3ri
Dil. ltD?() 3D 31DD1iJ3 Dt) 'D111.90X Di,J'{ Di\.31l91L3
DlD DDJli 5crmg 5CJl()DK '(mo9X l'J11.91imor,>1 31i)
DJ1imoX110t '"AI}OlD1Mo 5311.ori\J,w1JI3 10 'o1QlJlD 9K1XoD
30 1l'J1ii.OKDJilfJ 'rlOJ. l)1X001 1\Ll1 m!. mx OD9 \J,Q130031Dl'J
1101 50()3A?ri OJ. m/. 0091 531J'{31i 5JK113XD 10 mx 11. V
. i\.DODJI0JD 3101K3 p.r '(' "ii.DD
I A
-DX<).D11()DK 5Dri) )')(l3lJOCIJA 0 [ llOlLJ03lL ltj Ll ll'JK
313KDJOf) D(j 1101 OJ31lllD 01 91LYJ \J,QD'{UQ "'(Llii.\J,'{3:S: Ul 91ID
Smi \J,omDgmJ 11.LlJ. rtolLJ031L) 5mi Ll1\J,11.nyJI 11.01
91LD i\.0J(hJri01'{1X 000'096 110JI)rJ3lL LlomoglLD 3D
11.01 D(i \J,Q130rJ3J.DD 1101 l)1X001 Ll 119 JOriD1AO'{OlLit
mx 5130\J,Ol31i 530319311. "'5mJI il.aOD<;J()rJ01Q Dil.
V:S:VN Sll1 10 'nilJJ.gkon S309rilt 5130l
:l:VHVOIJ :l:HdlHW!W
917
48
L'>HMHTPHL: f!OABAL:
mo EVTOVE XUL OL aOTE(lOEL<)EL JTOAU JTE(JLOOOTE(JOL,
ouvExwc; roue; wwtE(ltxouc; xm
roue; lio(lucp6(louc; roue;, or11v rmcpavna
wuc; TE(laonouc; Ot moTEuouv
nwc; rua rwwu ECiiouc; JTQOOXQouoll, rt;acpavwr
TOU OELVOOaUQOU an6 Tll f11 Jt(JLV an6 65 EXaTOflflUQLa
X(JOVW.
Km cpuotxa llEv 11 Jt(lWTll cpo(la nou o nlca-
vac; BQE811XE OTO "mil Co BoA. t(J)V lltaOTlliJ.LXWV
II(.?. -' II
1 ,OUVWV .. ,
Mi'XQL xow mCo11fla avayvco(JWTEC navw owv
[lac; 102 TOJT08EOLE OUYXQOUOEWV, OL OJTOLE
litaX(lLVOVTUL a(lXETa xatla(la an6 1/JllAa (ECtr an6 UEQO-
nlcavo EL TE aJTO i)O(lUcpO(lOU), fl Tll TE(laOTLWV
To rLEyaAUTE(lO, ana xm mo "avaylcucpo"
tETOtou ECilouc; "Oll!J.allt" nou EXOUflE avayVCO(JLOEL IJ.EXQL
EC vm o "Kouv Mnwl't" "MnQtyxrv"
JTOU avaxa)cucp811XE TO 1891 XOVta OTO fOULVOAOOU, OTll
06QELa twv HilA. H lltaflETQO wu
auwu ECvm 1.265 rtET(la xm TO Ba8oc; TOU - Jta(la
nc; llta0(lwoLc; - cptavEL om 175 flET(la . .Li'l!J.cpwva flE nc;
flEAETE JTOU EXOUV yCvEL OTllV ncoc;
Jl:E(JLJTOU TO 25.000 Jt.x., an6 [\La "Es
ou(lavou" vtxclcwuxou IJ.E lltavnQo 61-79
IJ.ET(JWV xm Ba(louc; 2.000.000 t6vwv!
An6 w naQanavw nou na(lat811xav we;
yta TO TL Oll[la(vEL YLVETUL EUXOAa
avnA11Jtt6 6n aur6 nou anoxalcouv m oxota-
llwtc; OEV ELVUL aut6 JTOU 8A.ouv va AEVE ana xan
6.no!!!
nMAL'lA "E" OA!KH ETIANA<POPA TO 2011
49
To dvm 6n OL row xuBEQVWVTEc; tou
nvrCflETOL m
11
v ox1/Jll xm we;
GLWVLOn'c; rtoco TWV EAYXOrLEVWV (0LE8vwc;) M.M.E. 8a
Ol1YXL011 rctlccilvrac; yta APMAfEL'.QN
TOU ovwc; 1J.6.tma ytcnC 0 APMAfEL'.QN JTA11-
rc6vo yw -roue; .LKOT AL'.ILTE2: acpou m
E'IIIAON roxovtm yw va Balcm1v T A3H EAAHNIKH
OTllV nou rmXQaTEL E<'lw xm XtA.trtCrc;.
OMAAA "E" OAIKH EIIANA<l'>OPA TO 2011
51
2o
Ol EWIAON I:TEANOYN MHNYMA ...
MH q,QBAI:TE EAAHNEI:
AUAA MHN EUANAUAYEI:TE ...
l:1a rrgorlYOUf!EVct xe<jJciA.ma xm EJtW11[!U-
vctf!E f!E em0111f!OVLX6 1g6rro 6n: a) Ot rrA.av11nx<;
on<; E1t11QEUs011V TOV av8gwrro, B) 0 11Jt01L8E[!EVO
Ag[!aye<Swv 6ev EL vm 1LJtOTE ano rraga 11 rrgoorra8ELC(
ctJtOJtQOOC!VcttOALO[!OU 1WV ctVOQWJtWV, y) 'QA.m OL ct01QO-
VO[!OL 6xovtm 6n [!Eta w 2010 gxnm "xan" rrgo<; 111v
Y11, 6) Ilegvci[!E oe [!Let v[a mgo6o 1011 Y L'l.POXOOY. l:e
err6[!EVO XE<JlUAmo Oa arro6e1;o11f!E 6n TO DNA 1wv
e(vm 6Lct(jJOQE1LXO xm av8exnx61EQO arr' 1wv
11rroA.orrwv avOgwrrwv et<Stxci yw 10 D.N.A. 010 3o xm
4o XE(jJUAULO 111tUQXEL 11 avaA 11011 Jt011
"O(jJQClYLsEL" 111V yta 111V 6tct(jJOQE1LX01111Cl 1011
EAA11Vtxou D.N.A.!!! E<Sw Oa aa<; "6e1;o11f!E" 6n mE
mA.vo11v 10 6tx6 1011<; rrgot; 6A.o11<;!!!
l:uf!<JlWVa f!E 111v eAA. rraga6oo11 ot A811vaot
xa<ayovtm arr6 10 orrEQf!ct H<JlctLOT011 xm arr6 111v Oea
A011va, 11 orro(a 10 rrE<cti;e rravw 0111v Y11 Ex 1011
10c; a1110u o Egtx06vwt;, o orroot; f!EyaA.woe
52
Ll.HMHTPHL f!OABAL
ftEOa OE xm an' avt6Y o
0
Bam-
noy En '
Ea,Y ByafYEL
10
OTL 11 0a A811YU UYTLJtQOOUJJTEUEL TOY
LELQL?, OJt<u<; 11 Iotc;, 1WL an6
0
EQtx8oYwc; xm et; avTOu xmayoYnn OL A811Yafot t6T
UJt?OELXYUETat OTL JtQOEQXOYTaL OL 'Ef..A11YE<; an6 TOY
2:ELQLO, E:xouY ngot..r
1
,
011
.
To nagan<iYw OUftJtEQUOfta ['ac; ro EmBef3mwYEL
11
JtL Yax(/ioc;, yga-
'P11<;, BQwxeTm ?TO Ioaf..toY t11c; Kun
0
ov, 6nwc; yQa-
\jJE 11 Ef..EY11 ZwyQacpt<'lov
H mYaxU)a f'E b11011 oToY rle6'Hf..to _
2:EfQLO xm anmcf..r(n:n an6 ouo 61jJEL<;, one; onofec; ytYE j
aYTLYOYQa<jJ(a, yta ya f'JtOQOUY Ya EQft11YEl!0o{JY.
H .S11011 rfYm 11 I
"I: ' 0 ' ' ' "
!' O'EYa . n "'!'tQLE ow,..m. I:u 1tUYTa 0'!' ULO '
(arro) 1tUTfQU Qf!'IS !'IS TOY LliLXO O'OU VUO TOU
I:,EtQ LOU T.ou, UO'l]l-lfVLOU. 1:!' ova 1tQf1t!'l l]
lio!;a, yunL 0'1' orva, o QEI'I".
OTL 0 aezaioc; UI!VWOOS arroxal.d
To; HI.LO-;-l:!'LQLO, AI.Al] I!LU arrolin!;l] OTL l]
Om AOl]va. Tov I:EiQLO, lJ orroia ovo
11
ul;E-
TO ALOY!'VlJS Mui.LO'Ta AEVE OTL arro TO
X!'CjiUAL TOU ALo;;.
JtUQUXatw TO UQXCtLO xm T
11
Y YEO-
EAA11YLX11 anoboo11, ognx<ihtY11<; mYaxfooc; an6 TOY
KaA/..(ftaxo xa8wc; xat Ta ox6t..w tou
fEwQy(ou TIETQ6Jtouf..ou ( 111 b11f'OOLEU011 mntobtx6
' ") " 1\0c; .
OMALl.A "E" OAIKH EITANAcDOPA TO 2011
53
AY<iyYW011 OT11Y YEOEAAllYLXi\ TOU
IISa/..(ou, f'E ouf..Aaf3<; Tunou Chadwick:
Ef..Eii8EQ11 aJt6b0011 ( UQXil an6 TO Ollf'ELO n 1) 1.
Ef..Ao( T11C: AoCac;, nou cuQfoxwElc oTo Bao(f..ELO wu
AQ<ix. 0 8E6c; aJtaYnx: 2. YwC K6wY, ExeC 6nou E(Ym 11
n6/..n nm1 Bamf..EliEL om f:la YLxijoouY TOY una( no.
3. LTOY XLtlQO EYT6c; LXTQUXTOll 4. Toy XLXYOYLX TOU
aQY(ou ay/..aBE ya :rwC/;11 on)Y Yll o 2:dJ, TO TEAWYLOY. 5.
LTOU<; Jta(ISEc; Owu, OE ewu TOJtO, 0 Kg6Yoc; EJtEOE
n<iYw touc; f'E 86QuBo. 6. Ot TouQoii, t..a6c; yoc;, Es AoCac;
unnoijf..f:lc oTa f'EQ11 ouc;. 7. LT11Y Y11 Tot' N Eff..ou aYETQE-
cpno omaY<ic;. 8 .'Eyac; Ex TWY xa11QWY f'E
T11Y OUQCt TOU. 9.'HTUY 11 8fif3a 11
OtllY o yfoc; oou oCxoc;. 10. 'Eyuc, <if..Aoc, Bouc;
OT11Y t11c; moE. 11. TiatEQLX, TllC: XLJJQLXC:
oou tm1c; yaoiic; cyfoxuou. 12. 2:t11Y 2:ax6.Qa ryxa-
TEOTY)GE tllY xuTotxCu TOll TO TEAWYLO. 13. AuT6c; 11011
JtEQLYQ6.cpnm oTa EJtll uutL6. xut<i TWY
A811YufwY YLX11GE xa8e wxwY6. 14. TwY Ouf3aCwY OT11Y
KEYEEY6. nc; otxCrc; EOELGE TO TEAWYLO. 15. TwY yac66.QoJV
TO Buo(f..ELO TO YEO ea TO 0 JtLXTEQUc; ['etc;. 16. 8a
11tt11Elil ( aut6) otoY wxwY6. 17. Ot yaoC, 611011 o acpt/..6-
sEYoc; aY8QW 1tOC: OTOY sEYO 8EO T(( 11UL6ta 001
1
, TOlle;
'JWYEc;, xat6. fhJO(UGE, 8u JtLXUOOUY. 18. TOll<;
"etQYUQoiic;" youc; an6 tou TmYagou toY xwgo Yet yxQE-
11mbC ftOU. 19. To 11mbC T11C: e(Ym afit11TO
ot11Y 86./..aooa. 20. ExrC 6nou r(Ym oL BwC oou, YLX nmilc;
roue; tacpouc; oou. 21. H A811Y6. 8a f'LA11011, 6TLXY i:f..B11 11
wQLX. 22. 0 MCvwc; 8a f3aotf..EU011 tnc; ercxijc; unomof..ijc;
ot11v 23. 'Eyuc; 8nf3aCoc; ijgwuc; 8a 8uYLXT<D011 roue;
54
I'.HMHTPH2: f!OABA2:
vavou::; JtOU xguBonm (JTa GUVVECjJC!. 24. To IoaA.LOV
fLEXQL ouv6gwv [LE TTJV Kw Etvm rrEQLOXfi TTJV orro(a ll Sea
Sa llEQLA.<iBTJ GTTJV axt(va twv BEA.wv TrJ. 25. LTTJV Ao(a
Sa rrgooxwgijoouv OL Ouba(m TTJ KEvvEva. 26. 0 6cpL
on:; GUXE TTJ JlEQLOXfi oou Sa T]LTTJSfi [tE BEAll. 27. Tov
Sc6 2:ES Sa tov aA.wo11 11 avwo11. 28. 0 O(xo::; tou Bou
XUTC!VOEL 6n C!UTa JtOU ayarra<; 0011 J1C!QOU<JLaGS!lXC!Y SEA.-
XTLXWTEQC! UJ16 XaJlOLOU, GU[Lf)a( VEL [tE TllY EVTUJ1(1)-
Gll arr6 to aMTLG[La. 29. 'OtaY rrEg[cgya mma, va
6n rrg6xcnm yLa ya"ic'\Ctgou::;. 30. H
SE<Jll K urrgou L vm fLE TOY nat Ega 31. 0
cyxmaBtciJVEL [L6vo GE T6rro T]Stx6. 32. 0 ll
OLXC!L(J)<JT], GTllY aLWVL6tllTa sTJ, EYUJ uwuc;
haA.[a<; XUQLUQXEL T] LW<Jll (;) 33. LTOU i'1(a TllV
rr6A.TJ YEa A.urr11 rragouotaoS!JXE. 34. Ot voL EYEiiwoav
GE Bou i;Evo, m6 l:coou. 35.'Ec'\uoE o o[xo<; tou 1'1t6<; GTTJV
Aota. 36. H ijna TOU LJ1J10U xm TOU xarrgou JtOU Sa
EJtEA.S11 Yaou::; rrou Ecpnal;av JtQEJtEL Ya Etvm c'itttfi.
37. GE Agouoa(oll<; g[mc SEE. 38. 0
2:8 XaL OL Es AGLC! XaJtQOL GTT]V C!JtOGTOAij GOll TllV
GTTJY haHa, ELGE<'llloav arr6 39. ou
QLJtTE ya"ic'\Ctgouc;. 40. ME VEQ6 TO VEO tEgac; va
41. 0EE [LOU, OT!lV Yll CJOU XatijVTT]GC! OXllVLT!l<;. 42.
0 T01J 2:S, o SE6<; avSgwrro<;, EXEL mo8EtllSfi arr6 ra
JtaLOLa GOll. 43. Na [Laxwm TllY UaLYa [LE TllV tg[mva. 44.
0 Es A.aSwY T(!)Y Oulia[wy EYLVE TWQC! 0 xaoa-
Jtll<; twY vwv. tal; wv caut6 Tou CJE
BaotA.Euouoa rou 8wu Yll btxij::; oou
/;E<JijXUJGE 4 7. LTC! fi811 EUQLCJXETaL TO ;\.a SO TUJY
utwv TTJ fll<; 48. Toll Swu Kg6Yoll oro T6BE m
' I
OMAI'.A "E'" OAIKH ETIANA<!>OPA TO 20 II 55
vao[ c[ym xmawwgm (Es EByou). 49. To T6BE dvm o
o(xo::; Tll<; umva<;. 50. OTllV rll Ao[a
EJtLXQC!TEl Esll rrgoc; TOY (JtJtO. 51. LTO 0CBL GE UQYl'Q6
racpo nJgCoxnm o f"lE6<; (m6::; Toll 2:8). 52. 2:wv
Iav6 fLETacpsg8!1XE o o(xo<; tou Pa. 53. 0 Kg6vo<;
owu<; Owi)<; Twv AtA.avnov Oa BamA.euoT]. 54. 2:tT]V f11
croll oe arromoA.ij EXEL EA.8EL o 0E6<; fa"ibago<;. 55. ME
;\.6yLa TOU<; Kaoo[ TE<; TT]<; Ao(ac; f11<; /;EOijXUJCJE EVUVTLOY
0011. 56. <PuyE CJTT]V Yll TCOV ULUJY oou. 57. Ot moe T(JJV
ScciJv f)umA.euollv oe Ocwv 8g6Yo. 58. 2:n<; umvE<; Su OTJ<;
6n m umta w11c; dvm A.crrga. 59. Ot liLOL tou Kg6Yoll
ELVUL OV!lTOL 60. LE TOV Pu Sa eyxmuotij-
(J(\). 61. 0 an:6 va rr1 ECJEYa Su xamA.aB11. 62. 0
Kaoa( TO TEAUJVLO, EXEL ta mma TOll OTQU[L[LEVCl EXEL
6rroll OTJ!LLOliQYfiOT]xav ta btT] twv ll[llOUJV. 63. IIutEQCl
0!1[3a(E! 2:tllV KEYEEVa mavw CJTQOYYl'A.oxaOT]OE vue;
64. 2:wu<; on]Y Ktvan EliQt<JxETm TJ
mx(u toll tEA.wvtoll. 65. KllxEwYuc; EtYm w T]A.Co11 vEo
66. LTT]V fT] TO\J 'OGL[ll XLVllt6 ELVaL TO t(!)V SEWV
we;. 67. LU JtaTEQU, VU [LE tu JWTQLXa GOll fiSll
TOY rau\ago. 68. LTO Buo(A.ao Kurrgou 11 VEC! EsT]
dvm OL XO[lOL t(!)V VE(!)V. 69. ME TOll<; moue; JtOU mwgou-
vtm Sa urroi;cvwOij xaOE Youc; rrmowu. 70. L:llyxi'vtQWGE
awv 0E6 'Qgo m ij(h] TOll JtaLOLOU 0011, TOli'Iwva. 71.
Meyaf. 11 ouHoyij GtllY Yll croll rrooxaA.EOE w Ecpag[Loo8v
GTllV fT] tT]c; L:uxijc; ewe; arr6 8cou. 72. Ta fi8TJ T(!)V JtC!L-
bwv XAL VOliV TOV CtQYliQO. 73. OL vao[
T011 Agyugou ecou ELVaL GE 74. 'Omv ytu
A.6yta wu Owu ruioago11, va Evvoijc; urr6xcocpo BoliT]t6.
75. Nu UVC!VEWVllc; TT]V rll CJOll Tile; KEVE TOU<; 76.
'I}OD'( ll001f)0D\:) S9A3 il03JlL Aill 91Lrl i\DXJ3 10
-JOlLO 10 mx i\(1)9)[ A(l)9W Sl}om J3'(DX01LD SrtOJOlLO Srtol
SDJDV Sill (S3Ail '('(3) SI}0'('(3 SrtOlD 3Q 1lJ130:jdllJi\ v
3191 Aill)
Aill Aodmal.:J mx AllO'(J1i(l) 119 A3rllJ18X3g DA 131L)Oll 3191
'olllrtAJV Aill SogJXDA11L Sill Oll91 S(l) 'A3rllJ18XJg
Alf3 'ilD]llJrlil'()001! Snrl Di\ S(l)OJ 3DI}0001Lri D8 (rlOJ'(il 1}0
-101L08DAD S11il191g1) A91V 1101 lfl3rl Dd 1}038 1101
H 'lJlDOD<t> i\0031D)i\3AD13ri S13 311}0 ,\00310
-)i\3A001L S13 311}0 ,A 1DllJi\I}Q i\3Q SJXD/\11! il
SlJllL3MS: 'A91DAXV S13 'il01 lfriOA9 01 '3Q So1QJ 0
'AlJlDA A(l)l S3'(lfllJlLD Su mx i\Oli}O'(ll ilQlf8ilD i\01 'S3JDrl8
S]OillDrim Su ao1 S3JDD'(OXD Su 3rl SoA]1io
-mgilD 'A91V f\01 31i 50A(l)ririV,: ilOl DJ301D'( Aill 30
-illD:j1DX11i\D gmonq, (l)A9'( i\3 o 'A91D(l),\A 11DriAlf01L 1DAJ3
'('X'll Z:9ST - OSST) ,\7 Soq1dJ9A3rly <;JDOD(p n01
Aluo SlJlX1i\OOX Ail1 Di\ 13AlJ130X01Lil Smi
'(A91V MJllV 501Dri9AO n01 AOA9ri mx H,
S13ilt91LD S]X100101 S3A}rl
-0l031f)DX 10 1D1i\Oll]01Di\\f i\3) O'(f\OE9013U
'j ,\01 91lD D\lJXDi\11! ilA1X'(lfX1300 AillD D1'(9XS:
. ,(l)lfllD8 i101i 91<\ i\010 'SDJ'(Dl I Sill
(:) Oli\DOlfl V i\010 lJlA3 ll01l9 'll1D9 ilJ. 30, :iloill!)l03
Aill 303f)} I}Odm Dl!J3 AlJll V D\lJDll i\01S: '3191 lJAO'(lf Dl
3rl i\01 SD1AlJ11Dll0\l01l 'ADO(l)1lfi\D8 lJ}'(1DD\-) rlOD 91f\ i\01
ms: rto1101l(ooe""lf 10 '(11ooJ.1fAo) solllLJ nwoX91rtmmAJ3
noll 'rtO}A am 1}01\loi:J rtm Soou 'DJDilOMD AI}0'(31
531 J111X 10 'ilJ. AillO 110J'(il <101 Suo
AillO D1\l91:J 3W . Al_l00i101XlX A ill Di\ i\lJXil8'(lf\:) 'ilOJ'(lt
1101 il09X ilA]ri(l)li11 i\01 0'(9 30 Ail.L '110J'(H il01 SO'(
u;
!IOZ OL VdO<I>VNVll3 H)[!VO ,a, VVVWO
'1!!:
-OlD91lD D13'(]1 il1Dllfrl11 (\019 'i\(1)3'(91! i\(1)1 i\(lJ'(9 DO)lilrl
'01il'(JW AillD 'lfAilf)y AillD 'DJV' '(5 iDOlJll mx lJlQ3 D11
-9rlrlox SilAlfX DA il1 Jll1X AOl I}D3 131l)OU '(8?I nm DOJ3X
il) O'(Dll90 3rl 3Dilll(l1X i\01 S]ooctJ S130l 'DQJDll 90DJA 3191
'D]'(1DD\:) oXxDLAO.L sam 10 MOI}3iloJ.Dllrt S(l)ll9
oJ1 MoJ.919 A(l)JD113X Mn Jom 10 A(l)JD113X ilA. 3S:
-DlDX i\1101\lfX lJl(l)O] 01(1))3'(31V '01A9'(003rlil 9XD1'(il 01
, i\ Dri03'(:)101lD 5(1) MOX] D8 S3JOllO 10 'S313AO)i\3
S3i\(l)L 10 i\<101\lfX Di\ 3Xil8X]O(l) S938 0 '10JD113X
10 AI}0'(3101lD 3D Sooll DriDDJrl 'DO:JlDll - ?38 ADDilOlJlX
-30001! rlOD lf1Q1Dll D1 '91ilA8 D)'(1DD\:) - ILOOAlfi\0 5.10'('(9
,lDX - SDAlDI} lf11ilD 3rl i\OAJ3X3 ,I o109 3f)lfX mx ADD
-113A9dl3 D101lfl.C D.L 'f)JS:-11 V,: i\01 3ri 1\(l)l_li\ 1W i\(1)1 938 i\01
1\DOillD]lDXU,\D 'llOD lf1\l1Dll D1 'DJ\l llO(l '1100 011:91 1\0lS:
So(l)AJW ilOl JOOf)X3 10JDAilxrtW mx 10JDI:Jil8
'(ilj /\ill I\0)013S: 1101 DJX101!D AillO 'ilOJ013S:
rw1 ilJ. Ala 91lD A(l)9W i\Oll
-110'('(D Sill S13 'M)l'(lll11V i\101 i\(1)'(9 ill]Ail (l)DDlfl
D<OAJW 1\0.L 'S(l)AJW 0 'MD9W 1\0)1 SltA. Sill Si)3'(1DD\:)
S93fl 0 lfl\DllD 11 I\DDil1lJ10 3rl 'Dd Silk Sil'('(lY )0'('(3,
:AlJl\:)D'('(IlD ilDlf\:)ilDDOdJlf13W
soonqwJ
S939 0 138'() 13X) 30 1100 ltk AillS: 'S8 'SilOS:
o ml3XDJOil3 1own i\Ol SDrl DO)lDll Ams: z:s aoi'lJoX
1101 SilO/\ o 1DAJ3 S913A3 0 'T8 'f\OXDJ'V 1101 Smll 1Di\)3
SvJoil.t Sin Smll o os x9ilv no1 013'(JDXJ\:l o1o ilDI,l3'(1DDI:J
D() SnoJA 538JODV Srto1 91lD 5DA3, '6L oo?)[ Ailw <os:
i\01 3ri Df) DAJD_A_H '8L '01]\:)0.L 010 30(1))\:)Dl
-DXA3 '13f)'(] 13XJ llOll il ilOXO)q i101\1Dlf01l 110.1
LL ms: o 303I:J3,""(1)1 DillJlX Ailw 13DlJl'(D 13X
9
sl}oDi\ s1w.L
:s:vavou :S:HdLHWHV
9>
58
L1HMHTPH:1: riOABA:1:
tcov XEtta[wv (rroA.mCJfLEVOlJ, 8A.ouv m cyxuxA.orral<'iEt-
E<;), va To GYJfLavnx6 rrou avaq;EQEL 11 mva-
x[lia c[vm 6n o BaCJtAEU<; tcov M6wv dvm o MCvw<; xm
6xt rt6vo twv KQYJtWv xm m[ rrA.ov 6n ot M6E<;
arr6 tov LELQLO xm arro[xwav GtYJV fYJ, rrou voE[ Tat
arrotx[a TOlJ L:ctg[ou (litO. A.a6v TEXvoA.oytx<lJ<; rrgOYJYftE-
vov) liEV arrEXEL rrOAll TO EV A6yw aCJTEQt, acpoi) ELVat 0
4o<; XaT6. CJEtQCtV arrOOTQCJE(J)c;.
H m vaxUia rta<; q;avEgwvEL 6n o L:dgto<;
AaTQEU8YJXE w<; 8E6<;. To Y}Atax6 YJftEQOA.6yto Ev
CJEL GTYJV A[yumo xm 11 Tou aOTEQO<;
LELQLOU CJUVEJTLJTTE ftE TYJV TYJ<; rrAYJflfLliQCl<;
TOlJ NECA.ou (yt' a1JT6 xm m mJQartUiE<; rrgoCJavato-
AWfLEVE<; vn 1ixovtm n<; axrivE<; tou).
Ev tEAEt yivnm xm6..SYJAO 6n agxtx6. vn<;
A.a6<; Ot M6E<;, Ot orro(ot yta alit11XQtVLCJT01J<; aXOftrj
A.6ym><; 1itwrr6.grJGtXV GTYJV fYJ. Ot XnwCm urr6 TOY Bnm-
A.t6. - TEQa<; 2.:8, avnxatEGTYJGav To T]Atax6 YJfLEQoA.6yto
ftE TO CJEAYJVtax6 xm EqJEgav TYJV tEAOUCJav .SE
CJlJVOUCJLa fLE
To "w1;6n<;" urrovocC TYJV xm TYJV BCa, xm
cwcpaA.w<; w<; xmaxtT]TE<;. Err( rrA.ov 11 xgovoA.oyCa
(1380 - 1372 rr.X.) CJ11fLrr(rrTEL fLE TYJV
TOlJ avaxT6Q01J TYJ<; K VW<JOll Xat fta<; x6.vEL (jlaVEQ6 6n Ot
XcnnCm w/;6TE<; EL vm urrcu8uvm yta TYJV
TYJV orroCa BcBaiw<; ot mgwrroulinmot wtogtxoC
[La<; arro/i(/iouv CJTOU<; (rrOALnOfLEVOU<;, ElJYEVEL<;'EAAYJVa<;)
Axmouc;!!!
'Ooov aq;og6. tov 8E6 2.:8, 11 rrayx6CJrtta xmEGTYJfLEVYJ
t<JTogia tov avaqJEQEL w<; 86 nov At yurrTCwv, ac'IEA.q;6 I
I
I.
I
OMAL1A "E" Oi\IKH EIIANA<f>OPA TO 2011 59
nA.A6. xm EX8Q6 tou 8wu Ooigtbo<;, TOY orroiov q;6vEUCJE
xm xmatErt6.xwc. Ot Atyi!JTTLOL TOY 8EUJQOUV xaxorrm6
86 xm CJUfLITEQaLVOUfLE 6n XETTaioc; 8c6c;, TEQaT6-
fLOQqJO<;, 8Ewgourtcvoc; rrgoc6v, (owe;, owoTaugcooEwc;
av8gwrrou Xat ( aq;ou CJL XEHC!LOt 01JVE1JQLCJXOVTO
fLE s<!Ja). Agy6TEQa CJTO rr6.v8EO T(J)V AtylJJTTL(J)V,
CJtXV 86<; TOU xaxoiJ". (LXOAttX, fE(J)Qy(olJ I1ETQ6JT01JA011
L'l.m1A.6c; 126).
Arr6 TYJV av(xyvuJGYJ TYJ<; mvaxilioc; rrgoxuma 6n rrgtv
XtAt6.1iE<; XQ6VtCl eva TEAWVtO (Tga<;), CJTT]V [YJ, 0
L:8, o 86<; ro.coagoc; (6rrmc; To arroxaA.Ei), ftE CJxorr6 vn
TYJV btmp8ELQYJ To rrag6.1iol;o Eivm 6n TO Tgac; a1JT6
v' EV(XV rrg6.otvo liioxo XC!L CJTO ToBw;
(6rrmc; xagaXTYJQLOTLx6. avacp.gn). Err( rrA.ov, ftC!<; arroxa-
A.{m:TEL 6n m TguJE<; cCvm rrmbt6. Tou rrg6.mvou liiCJxou
(m muJVtm EX8QOL Tmv
To tEAWVLO cnJT6 ELX OXEOYJ fLE TOY Kg6vo, cm6 tov
orro(ov xat6. rr6.oa m8av6TT]Ta ITQOEQXOVTaV
TtT6.vEc;) xm (6rr(J)c; vue; fLC!QTlJQEL 11 mvaxCoa)
moue; AtA.uvTE<;, (Kg6voc;- Kg--6voc;).
Errovvmc; OlJfLJTEQaivoUfLE 6n JtQtV XtAt6.1icc; xg6vta
(JlJVEBYJ rua OTYJV fYJ, urr6 TOY Kg6vo, fLE
aQXYJY6 tva tegac;, Tov 2.:8 (Tuq;wva). ELxE me; orraliouc;
Tou wuc; Tougou-Tougou, Ouvvou<;, XEnaCouc;, m orroC-
OL JtOAEftoUCJav touc; 'ImvEc; ( Touc; moue; M6wv-EA.Awv)
xm TOll<; moue; vaouc; Touc;, arr6 0 vu8oc;
TT]c; "lq;LyEVEtac; EV Taugotc;" ELVat fLLa vagtugia 6n
Touc;'EAA.T]vEc;. Ax6rtu 6n ot Kg6vELot, rtasC flE
TOuc; A tA.uvTE<;, xavnv CJUfLrtaxCa EvavTiov Twv EA.A.nvwv
xm TOU<; E/;ET6msnv C!Jt6 Ta flEQYJ TOuc;. EmQQLJtTEL EU8u-
60
6HMHTPHZ f!OABAZ
vet; cn:out; Ou6a(out; xm tout; OuBgaCout; yta TTJV xam-
6t6n d; mt(at; twv Jca8wv wut;, "o 6vo<;,
" / / " / ; /
Eytvc xa<Jarrns twv vEcov , orrws xagaxtngwnxa avacpE-
QEL. Ana 6Cvn xm rront; EJcrrC6cc; yw vCxn twv
010 [lEJcJcov, Hyovtat; 6n "to IIat6C qc;
(Arr6nwv), E(vm <JtT)v 8aJca<J<Ja - H 8Ea A8nva
ea 6tav EA8T) T) wga!- 0 MCvcos 8a Ba<JLAEU<JT) TTJ<;
<JTTJV -'Eva<; E>nBaCot; 8a
8avanii<JT) tous vavou<; rrou xg1,Bovtat ata <Juvvccpa -Me
vcg6 w v[o ti'gas va vtxas". Aoyux 1tQOcplJttxa ytu to
11EAI.ov. To 2011 rlvm xovta!
Tnv d;6xwt; mvaxC<'Ja [la<; cmBE-
BmcovEt xat o TIJcoumgxoc;, xa8wc; avaJcu<JaflE om n8txa
1011 "TicgCim6oc; xm 0<JCgt6oc;" A', xa86Jt:; avacpEQEL, 6n
"ot At yurrnot TTJ<; rr6Jccwc; Komou xmayxgE[lLt;ow 6vov
atT)V 8aJcacmav, mn6fi Jc[youv 6n o Tucpwv (L:8), Eflota-
t;c flE 6vov xm EQU8g68gtl;. Km EV yvct tov 6vov,
bEV TOV 8EWQOUV xa8ag6v, a)c)ca XaTEXOflEVOV liJLO XUXOU
OULflOVOt;".
Ot 6 Tiv8ay6gtot, 6rrw<; c(rra[-t, avacpgovv tov
Tucpwva- L:8, "wt; 66.xgu tou Kg6vov", xmay6-
flEVO, rrgoQXOflEVO Ex wu Kg6vou.
Ot Ogcptxo( rraJct Jcyow: "Ot TQLXE tou Kg6vov E(vm
flUUQE<;. Ot xax6Boulcot Tttavcs rro1J xouv
xag6Cav (IIg6xJcot;). H AtJcavt(t; C!lVO[la1;6tav xm
"KgovE(a'Hrragot; ".
To m6 al;t6Jcoyo an' 6Jca 6[-twc; E(vm 6n ot tEQEL
(xata naoa m8av6tTJta) rrou ygmjJav TTJV mvax(6a,
avacpEQOUV OTt OXT)VL TE, TT)V fT) TOU 0EOU
wut; L'.t6t; xm 6n avayxa<Jnxa t;ow rvt6<; atQUXtou!!!
OMA6A "E" OAIKH EJIANA<!>OPA TO 2011
61
(A.
1
gaxtot;, ( vm to E<JWTEQtx6 <Jxacpout; nov Cmmm
rrJca).
Ax6[-ta avacpgouv 6n ot M6rt; arr6 tov L:dgw,
agzny6 tov MCvwa, xm arroCxwav tTJ:V fTJ. r:mota tw_v
M6wv dvat m EHoC xm ot'Iwvcc;. Agyotcga ovwc; owc-
BTJ flta rwBoM twv KgovCwv, _fl tov
JL01J [cpE(lE tT)\' OtT)V YTJ bLOTL 6tcp8Et?E Ta 'tl8T)
xm 1a Eetfta tow vwv, xmEOT(.lEliJE rroUt; rroJcnc; xm
ftEtal;u cxutc!Jv xm TTJV K vwo6 TTJ<; KgfitTJt;.
TTJV mvax(6a arro<'>ctxvunm yta rroJc:-
m'EUnvr<; flE touc; A.tlcavtcc;. H flUXTJ autn xgam:
Et xtlcta6r<; xg6vta, xm owcxCt;a wt; nc; flEQE<; flU:
xat
01
arr6yovot autwv, ot
Tovgo\J-Tovgou (Tougxot) amtJcouv xm
rrgo
0
rra8ouv avcm tuzw<; va _flat; acpavtoouv
(Tougxoxgat(a - Mtxgaotanxn -
K tpayw6Ca).
. . .
Ex twv uvwtEQW O"UI11tfQUO"flUTtxa 1tQOXU1ttH on
lJ flj O"TU 1tUVUQ)(UIU )(QOVIU bE)(OlJXf
(AQYOVUUTWV) 1tOAITIO"flEVWV OVTWV TO
TOU l:UQLOU, 1tOU 1tQE1tU VU ( O"Ufl(jlWVU
I1E TOV llAOUTUQ)(O Xat TlJV 1tQOYOVOI
EJ.J.tjvwv (loJvwv, EJ.i.oJv,
EblJfttOUQYlJO"av tvuv mjJlJAO noi.ttt0"110, TTJV rlJ,
ai.J.a xaOw<; 1tEQtYQUcprt xat o IIJ.atwv atov
"TtftUtO" sE0"1tUO"E 1tOAEflO<; 11Uai;u EJ.J.tjvwv 11"
UQX:lJYO tov Ala xm AtJ.avtwv-KQovrlwv, 11" QX:lJ
yoo tov Tucpwva (:EtO). EvixiJaav ot 'EI.I.lJvr<; yt'
auto brv xatwQOwaav ot 'Atl.avtr<; va xuQtUQ)(lJO"ouv
62
L\.HMHTPH:L riOJ\BA:L
u' o.J.11 tl]v fl]. Mr to ntgau,_.a nov uu:Ovwv xut
l!ftf1tHtU t' UQ)(fLU XUtffJtQU!pl]fJUV fJtl]V
EAJ.alia, aJ.J.a litw<ilO!]uuv Utl]V Alyunto xm ruv lirv
XUtffJtQF!Jlfto 11 Ou ta
fL)(U!!f I!F)(Ql Xat
Ev I!FfJU uno Xat f1tt-
1tUQF!!HVf XQU!!!!EV!] 11
2:t!]V PAMAfiAMA, yea nOAEf!OU
n6.vw OE tJrTUf!Eva UQ[!ma, m ono(a EXt61;Euav
nou xateatge<pav OAOXAllQE JrOAEI xm 01 ono(ol y1vav
y1mC o xaxo PaB6.va EXAE'lj!E t!]v 2:( ra, TllV yuva(xa rou
JrQLYX!]Jta P6.[!a. Evavr(ov LOU PaB6.v e!;EOTQUTEuoav
noA.A.o( BamA.EL yea va nagouv T!]V Tl] Qga(ac
EAEV!l. "
MEQixo( EQEllV1JTE y1a t!]v ngoA.e1Ja!]
Ell<pllWV ovTwv ano TO OUOT!]f!O TOll 2:ag(oll xm rrgoB6.A.-
A.ow ul EJTIXELQ!][!O OTI W'HA.to JrOll ELVm 8a JrQEJrfl 01
8EQ[!OXQOOLE JrOll EmXQOTOUV va (Vat JrOA i) ll'lj!!]AE xm
W Ex TOUTOll!] unagsll va e( vm al\uvaT!].
IlagA.n1j!av Of!w va oxe<p8ouv on x6.8 OU[!-
<pwva f!E TOll Ollf!JravnxoU VOf!Oll, va
!]AIOXO OUOT!][!O, [!E OIU(jJOQO 0(?18[!0 JrAOV!]TWV yugw TOU
(onw n.x. TO 01xo f!O !]Aiaxo ouaT!]f!O) 1-!11 anoxA.Eto[!E-
V!] T!] UJTUQSEW avaicoya [!E Tl EJTIXQOTOlJOE
Emcpavda TOll.
il.Ev OJrOXAELETat, A.omov, va va llJrUQX!] nA.a-
xaTaAAI]AO yw oto auot!]f!O TOll
HA.Coll-LEIQLOll.
01 agxaCoi'EAA.!]VE, 6nw dvm yvwoto,
OTOV il.(a OTOV Kuva ELVUI XI OllTO TUXO(o;).
OMAL\.A "E" 0!\!KH EDANA<!>OPA TO 2011
63
En( nA.ov 01 xllvlxoC <p1A.oao<pot. 0
AQWTOTEA!] avacpEQ1 xgumoygacp1x6. on "onmo
va JrEQIYQU'ljJ!] rvav "xuva" va
"aaTgo K uvo".
f1a xavva aatgo 1\ev llnagxouv toOE A.mto[!EQELE
ava TOV XOO[!O, TOO!] BIBAioyga<p(a, TOO!] AOTQELO (OIOTI 0
2:Lgws EAatQEU81J w Eleo) rraga f!OVO y1a w aorgo TOll
Kuvo.
'OA.a Ta IEQ6. twv Atyum(wv, May1as
JrQOOOVOTOAIO[!EVO at' aOTQO aUTO, WOTE T!]V 211]
IouvColl, f!E T!]V toll LEIQLOll, 11 ITQWT!] axrCva
TOll va JrECpT!] UTa aOUTa TWV IEQWV. XI
OllTO mxaCo; nco TOO AEJTTO[!EQELE OL t8ay-
VEL Nt6yxov yw TOV 2:ELQIO A, yw tov 2:e(gto B, TO
TOllS T!]V JrEQI(jJOQCt TOllS, JtQLV T!]V
TOll OJTO Tr]V
Ex to ano t!]V m vaxCoa TOll IoaA.Cou xm noAA. aAA.e
mvax(OE JrOU EQ[!!]VEU81]XOV OT!]V f!E T!]V [!E8000
Chadwick f!O Of!IA.ouv y1a TOU MOE2: noll an6
Tov 2:Lg1o, onws 11 nagax6.Tw: "Zeu, ZEll, xm navTE
Moes, nou e(vm ta Txva JrEQatWf!EVa; EwaxollOE f!E Pa,
BamA.a T!]S M01J (Koll)". "H An6.A.na, xarrOT
TWV Mocov, uno TO nA.ayo".
"2:uv<pwva ve rov Hg60oto, o I1ava Ef!<pav(oT!]XE
OT!]V fLUX!] LOU Maga8wva Xat EOJTEIQE TOV JrOVLXO OTOU
I1EQOES. Ot raA6.TE, OT!]V vey6.A.!] xa8ol\o TOUS E<pTaoav
f!EXQL TOU il.EA(jJOU, OJTOU xm aJrOXQOUOT!]XOV O.JrO TO
"f!llOTIXU onA.a" TOll Mavre(oll- axt(ves nou rrgoxaA.wav
xm OEIO[!O - TQEJTOVTOS 0 UTOXT!]
Tous ewBoA.eCs.
S?oodmAD mx S5JdmoA.1ihu S;!X113XD Suo 119
Smi 91rt19i\OA.
01 mx Smri9 1X9 'Sxni 9llil19A mib 01 MOX? mx ADXJ3 sun
J0101i90D:J..C OA91i I)'C'(D - SrtOllC)JO(JAD SnoA3TII}O"'(DXO:J..CD
Sn01 - 5I)ri3 3ri 1010ri9 mA J3 ,\3Q mx Am!J, A3Q 'MDt;Jolt
1DX i\(l);l(J11ilt 'AC)l3(J 101\9,\. 1DAJ3 1DX i\Dl(J, "i\0"'(1rli3, 10
i i iD1AOkl)OD1C 9ibnox 90Df)OD I}"'(O:U: DA} ADD
-O"'(Ollil i\U1 Di\ 513TII)AilQ031Cil 511 Di\ 1DX - 91<11\
-ltXD 5?A(J31Q 01 ,.D13A.9llil,. Di\ J3001Cri D.\ ilOU 53
-101511 '51JD<;JAA. 5?x1A.o"'(oAX31 mx 5?X1Amiltw11l3 5JA;lriltem
-oo:u: mx D"'(ll9 I)X11Drtri 5lt1 DlO?X DlD 13X;! '13Xol)llrt 5m1A9
1D)l Smlt191DXOD Slt1 ltDC)JAA. IJ,X11Dnri Altl J30U1MD DJO:U:O
lt 'MlJ:U:C)JO(JAD AC)JX1Q13 1DX A<;JibOD DQI)TIO D101!I)X 13XOI):U:IL
:SO"'(?l 1D)l Snlt19013X001l 5310:U:l)X MJ '501
- I)OX oriltDJ1!3 01 91lD ltA?TI1iD8 131\;lTIDOD:U: ltDt;JAA. DJDXoD
lt lt "'(9 - AIJ-OAmibrino S3Aori(J,1D1:U:3 JO"'("'(O:U: Sml!O,
mri 9:u:n 1D13XDJOfJ SI}O"'("'(O:U: 3ri DAmdlrii}D DJO:tro
lt 'n01 DQJOlDll i\Ul 9:U:D 591X3 'orio9x i\01 i\0"'(9 3D 13:U:?O:U:
-mq ao:u: '5DAlt"'("'(3,o S01QJ o mlt19031m1q1 (J,xuADrilto ltw
-mi\A.l) DlOUI)X 13X3,"DJDDTIUD IJ,X1A.lt1D01DjfJ,X111"'(0ll0J3k i\Ul
91D DO?:U: 'SOOC)JX 59X1i\U"'("'(3 0 D1U190311D1Q1 IJ,X1li\DTIUD
ltlD(llAkr) DlOlli)X lt mx lt1igxu 13DIJ,ibnok
-Ol:U:ilOXOllD 01 Di\ J3(JD:U:DOO:U: ilOll 'lt"'(}:W1D10V il01 MDAO?
MlJ1 010(J,1Drtri 01 3TI 131\)D\:)rinD \1 il01 5DJ31
-D01DX3 Slt1 SoX910 S9xuonri o ADlfJ, S910il
St;J"'(31i11l3 Sn01 D"'(9 1DAJ3 D03ri!J,o ao:u: 'DJ3:U:TIOlloXnii,
1:)031 D1 Am!J, SC)l\:)10XD \L Sltj, Sltj,
i\(lll 010fJ,1DilTI - ltri9XD - 01 1DAJ3
910IJ OlD ltqy i101 01Dl)\:)DlD)l 01:r
Alt1D DAI)IJ il01 9031 m:r DiS: "(:ADDI}0"'(11i
<;9 IIOZ Ol Vd0<PVNVI13 H)I!VO ,.3, VV'VWO
,.UDIL3"'(? .. I)10:U: DlA 1DX..) D1A)Dil3"'(3 m:r
0131\<)ldJOOJ, OlD DD;lri 3A1Df);lMD 11, :5n01Cl)lO(JAD
511o0319DD103:U: Snow nwmAki) MOA;lriDOD:u: 'mo(J,w<1JA!
l)X1i\lt"'("'(3 DJDXOD D1 AD\:)1101<? !lOll l)XllDilTI DJ,
5nm nilt)JX lu
i\I}OlD1:u:OD031Crt Di\ Dlk (J,riJ.11D lt"'(lt"'("'(I)lDX ,\ltl 1Dli\1}010:U:
-okil3A3 noll 'D"'(:U:9 mriD9X03:U:1 mx S131il)Ai1Q SJllltD,\ki)
9:U:D 1D1i\01}31D1D001l Di\ 1Xll3i\ JDdJ 53Alt "'("'(3, 10 'M0,\90X
Am03193A Am1 mkilt;nJ mkiJ A01 mx Olo.t!J,tiltv o1A.IJ A01
'SDJA.DADIJ Slt1 mmil)oo Dl 1ilX:_ni '0"'(13Xt:LAOl mx
ilOl OJ3Xrtilltx Oi\3TII)11l1 01 '1101DJDibH <101 "53(/0:U:Jih,.
Sn01 911V SI}OXDri 1DA )3 Di\ JDI}OOOllli ll(J SohY'{l)llJX 0
"JDlti\ 01 SDAOI}JllllDOO:U: ltliJ,O)l Altl 91lD llllllD"'(I)(J
ALtw J3"'(01Cl03ll 'SO"(ll(,>Jll'\7 o JDlli}JXDDlJYX no:u: S?(/1300(,>1\D
9X1"'("'(ll131i 011DI)031 01 'Sm"'(I),L 0 "ll:J.l)U i\01 31i no1
IJ,Dltli\I)i\ILD lt1 I)131i 'ltriC)lJ lt1 9:U:D D"'(JlV il01 ltoltil()JXO:U:ll
Altl 3ri (J,xnnri.\ 11\ m 51J-OX1001D1 Sn01 9:u:n nn pilrn3(J
ltoan:u:J03:U: H iltri<;lJ AltlD DD;lli S(J,1ltx1,\ 3XIJ,llri D0319kilD
mx AD 'Slt"'(Oll9ilxv Slt1 oXl)ill:) 9031 A01 nrltriiJxniJn:J..C DA
3XltlD)/Xknw SoX10lJ"'(V 0 "D"'(ll9 )/OJ1ioil1 3ri 5mAO"'("'(l)\:)
'ltXp:t mo rDAl)ll I)Alt(JV l)3(J lt lt"'(:U:OAl)ll 3Xlt1DJADdni3 AD19
'M!>Altgy At01 5lt "'(Ougt)xy 5lt1 5DJX001"'(0:U: Slt1 D13XOI)1Q
Alll l/1Dx Smlt "'l.l:l9X1AD:u: 13DIJ,ilmXoem:u:o DA nk!J, "'(mnx
"9"'("'(D DQJ?"'("'(3 AltlD D09ibltX1A i\(l)(J19.\1DltH i\(1)1
5DA91hl.lt 59Xli\DUOH)X o - SoX10J?"'(V o -x:u: !>6 OJ,
Snm mx 91iD1"'(1lO
31i 5311"'(1!0 5311\D.\),\ Oi}(/ C)li\3 '1)-0DDDAODU
no1 S?ibnoox 9nq Srw1 mAp:u: '9ADono AOl
91lD JOMDOJX AI}01Cn1X Snm I)"'("'(D '51)-0ib"'(J'\7 Snow MW"'(
-"'(9\c)D13 Di\ AI}001JX11:3 D031
9
.\on 1101 53DO?U 10
:5:V8VOIJ :5:HdlHWHV
v9
119 ADO(l)AJOXDAD ll01 50:U:111'{J<fJ 0 1DX 5D)OC/AV
0 AD19 'ltAAJ;>(l)I AOl J;>1DX 1DX 'SOJO:U:O
o 'S91010X S()ODlti o 501(/J o mx mx 3010C)Ji\A
-3AD Srrm 1;>1Lt19191 Alt.L smi rrm J113 Srrm
Am:_JAok i\(1)1 10'{01D9:U:D 'll01iJ.Ol X3 Sm mx 'AC)l38 J01A_
1DA p D8 mx 1Di\ )3 '3liDO]ciJDi\DOO:u: Sm119 'SJAlt 'i'i3.
10 'JOX1DOJ Sm Di\ 13113011 D(j
Sm mx S)Ji\3AD81 Sm 'SDQJ;>'('i3 Slt1 10X101J;>X 10
'A91110'{ 'XlJAO'{OABJ i\ltl 1DX llJA0'{011010tJAD Alt1 J;>lD)I
'i}OADD'{3Il ll01 Sg1k
SgxmClJ 3(/ o '()OXmOJ Snnnome Slt1 J;>1'{1DD[j 1101 S91k
'D13A:_J},OlOJOU Alt1 mx DA(1)()1X1ciJ1iV A01 'DAlt'{'{t[,
AOl 3DltJ0113 DJ\7 01 53JAlt(/O Jli 50)0110 0 'MOJ'iDXi13\7
o 11919 'Sgxmt1J o 1DAJ3 Sll<l<;JX 5DJ111'{01I Sltl
mx nqJ;>'{'i3 1ll131.:_J'{ rw:u: Snor;1X SnJ:ll
-1'{01! - mlt191i\O In Jli - Slt1 31i)-O
-D81 31()0 1DAJ3 A3(/ "Alt'{'{3,, 0 r,nrLD 0A9'{ 01 DlJ '(ltolt'{J8
'ltolt '{r,tol:) : Slt191) mx (At)l/,rr nox) MJl:L:OA3 'A<JJX
-D<?1l? AmJ38 5o'(01D9:U:D mx Sn;oociJ SgmAarlaoxw mAJ3
D8 mx 1DAJ3 'i\DlH, Snrl llOl )113 lt0ll3'{)00:U: mx
lt0ll3'{) 3rl Dllt191AO 1Di\)3 i\lt'{'{3,Q 31i
31l}O "V" OJD'{DdJ3X 31i 31l}O '5011COOtJAl) 1DAJ3 A3Q i\lt '{'{:;:[,
Q l;>'{'{D 'D1lt19191
D1lt19X1A83 1X9 1DX 3rlil0At;J'{lt(/ "Alt'{'{t[,
D1iOA9 01 3li 119 C)JC/3 (1)0JA10Xll31(/ 1lA 13115JOE 1l8
50AJ;>W
0 3DltJOE0'{3rl 0)0110 01 '010J3:S: i\01 91!1l J;>1(/1Dil ll.L 0'{1)1
3rl 1101 J;>rlltJ011 gx1l.tnkmo.ui 010 SODlJ;>XJ SoXJN
Mll1 1)10 50AJrlltrrrl 0 mx
mx SgJciJno 13i\0lllll10:U:D 01 Smi 'll010J3:S: ll01 10X101J;>X 10
L9 l!OZ VdO<I>VNVU3 H)!IVO .a .. VVVWO
1DAJ3 J010U 'll010J3:S: llOl '59M)I am grlm031DV
AOl 911D 1Dli\OXOJ1(/ 1DX 10031()3(/ 10 1DX 101
-gJO:U: 10 1D)I 'A0'{1nlt[,10 1DX 11l1AOXO:_J0011 i\0)01!0 AOl 911D
SnyJrlooqAy Slt1 AOl 911n 1DlAOXOjl0011 (mAg
DlA9-1 Sm) 513DC)JA3 S)x1rlltXmmciJ Sm '53Alt'{'{:OL 10
'1Xo
"" ./
ll01 )Oi\Ok911D 1DAJ3 A1l MOAJOX Di\ 1009 MOOJO
-mi\kDAD Srrm no OJ0110 01 ,11n Slt11<?1lrllto DA? 13X
-OJ;>11rt DJ\7 1101 5llOi\9A01!D 51101 DlA mx 119 AJ\7,
:01gJ011 A010 13;1'{ 50031()3(/ 0 'S()OlilD Sll0A9'{Dl\7 SilOl:S:
llO'{J;>k3W ll011DX SllOA)AOl\7 1101 Sn.okg'{Dl\7
A91llD , 11D SiWA:Jrl1inok31.J1DX Sa ow Sorlowgorrox o
AOJ)\7 0 SllOl 'JOlllD 1DA )3 1010II '591\7 l\01 J01A_ 10
AOA91i All00'{]013 XlA A()OOO:u:rl 0)0110 .\010 OO!)JX-OA9lJX
1DX l;>'{'{ll 01A9t]X111:3 ADA) AlJO C)JOi\i\3
AOl i\0)0110 AOl A0'{1nl:;I,A(1)1 59DN 0 1DX 13XOJ;>11A_
'AmALt'i'{3 i\(1)19DN 010 pl.ltgo 11011 91!D01D
01ciJiJ.D1:S: Alt1 AiJoernoo:u: DA i\llO'{J8 mx 1ll1A0()30ou 5aoog
30 53J'{0\:)1ciJrlD 1DX ltmXI.()O i\llOO)'{DX0011 DA 1lJX SD(/1;>'{'{3
Slt1 mx ()Orl01Alt'{'{3 rro1 5oJJD)i\3I.DAV Slt1 minoo.
Oi\3rl()010QOOI111 S()Olllll 91C1l 01 1DX 51101 i\1100
-)'{31113 Di\ 'i\C)l101i\OJ1:<;: i\(1)1 AC)l11.ltgo 1lJX AC)l'{OlA3 i\11191DX
'10'{'{1;> 1DX MOOJQ03X 1lA 1DX i\()08lt'{\:)001!01l1D
D1\ Dll. 10'{'{1;> 'Afl08D1100011 11lX i\DDlttJJ;>:U:DOO:U: 10)01!0
10 SpdmoU11o 10 10AJ3X3 mAJ3
JO'{'{OU i\OJ1 DlD J3flXD013 MDX) ll011
10AJ3X3 AOA9rl MODJ:U:01A3 01 Di\ 1Dli\DA()Q '"5llO:U:C)l08i\D,
SrlOA3rl()O'{DX011lJOlllD Snm 51;>113 gun o:u:rt19AOI. 9X1l30
-ociJmq MOXJ Jlll11. 0.1 'llOJ3rlltD llOA]rl01!3011ll3 ll0110X]1i
SglltOi\lJllJ)( 1DAJ3 SltXJ;>OllO<fJ 5DA)1i 0 llOl DJ'i[J1\:) DlD
:<::V!IVOIJ
99
j 10i\1fOnOJ. 10 S'}01nD ,lLD cnoJlL mx) ,5)1D1Am1 :r ..
10 1DA)3 i\0'(1Qlt:L Am1 JooeX3 JOXD1DOC,lDODU
jS'}OlnD ,1/..
Di\ M0'(?8 10 nolL 1f1nD Sno1 mlc
'm/..9'( 9nq 3}!1! 5l!D3891Ln 5lt1 1fX11Dnri D'(l?A31i m
-JomA/.. m Sn01 lt'(;ili m mll1JDOD1LD 5JomX 'owo OA9ri1ox
-3XAnD ADA? 3ri J31con0113'( 5n01 mri 381fX l! nOlL '53Qlf1io
53'('(lf 3ri 1D13)<{i\n:r 5l!1 1fX11Drtri 1fX11Xll '(1LX3 D1 D'(9 1DX
i\nOX)lDX 10)01!0 10 'SnOlL<;JOt)i\D lfX10nill 3111JlL 91LD m1 )3'(
-3101LD 3-5DQ1friO Slu S9x11onri 59X101i\3X 0
Sl!XlfOnOq, 'l o
513n<'} '(DXOlLD '(lLDwx ,a, 11m1 nri:Je o1 D1J
'(nO'(i10lL9MDDl:r X1}!1! '}OX).Dril!qnxn n01 53JDD/..o3 Sumx
- LPSI 01 ll'(OlL/Ml)llllllD 3Xll89QX3 nolL- (3 All1D Sl!DJ1L3
119 3t\?'( nolL no'(lfA31i n01 DO:J1D1L)
nOIIDill;!1& no1 ,3 SJOib'(J'\7
i\3 n01 J03U, 01 mx lf'{'(D 'noXilm'}O'(U n01 ,,3 S)Oib'(3V'
i\3, 01 3101f\JD1 <{ ',,3, n01 9riD1'(0\]rinD 9031 llQ<;J8A 10
-11\]D'( i\01 D1J) vx 'nAm'('(91LV rw1 Smi1fMQ SJib11ilx9:u:n
311\)1 S11 311\}1 S11 '(nJill<e '1o1milo"' v:: 'S1milR
'53A01iJD'V 'J03EJ 1\01 lflDX) 1101i09X n01 D)Q31
31AJ1L ll1 '(9XD111ll 'DlADJH 'DI\(f)'(9:r 'Di\Ol'(JX)
l!qV,: rtm S5J11ilx Sn01DlOJ:U:n mx S'}oilloo 311\}1 S1101 '(SDil
- 5Do;JD - 1f1HOdJ - 9031\ - l!/..) npX1m:r 311\)1 m '(l!ol!
-J01L03(J 11l!1 Soill DJ3001 All1 'o/..9y 9x
-UAD:u:rino i\01 11i l!omA) All1 5m l!ol!M;!A All1 91D) 5DJ3001!
Sl!A 11L<;JOt)I\D Sin D1Qlf1D mi\}1 m (mmiJi1fok
311\]1 13X) 1101 ,All'('(3" Sl!1 DririlfOA 01<;101 01 91LD
5911{3) ,.3,, 01 S;!'(OXO S)X1031(f)03 53101LlfX 3ri XJA(f)illri'}:r
')3X3 i\XJI\1D\J)A110 1101 Xl'('(lf Dl
69
llOZ Ol VdO<!>VNVII3 ID!IVO ,a,. VVVWO

D'(9 3ri 1DX 1jX1Drlib JJ,Dri 'Dlll191DXOD All1 ljlDX 1DX llri9XD
mi/..11\)D O'(ljA3ri 30'}0'(3101'0 mx All1 91LD 13(]0;!
3XJ3 llQlOlilj D1ri ljWX) '}ODi\ rl01 0<{00)3 /\IUD 911lD
miriljOA OJ. 'A<;Jdl'(3'\7 l\(f)1 ,,3, 01 91LD D'(Q_
nori rlO
-J'(\:11\J nm 53Q)'(3D Suo 1Dli\OAJA 5:Jc'loillDI\D 5;!X11oqowril!o
'ACJJ11lD 1\01'(9 J03U l! 1DX 5Dri 9XD1'(ll 010
3Xll8lj1DD1DXA3 1))1{ OQOJ03J.J: D1QJ 111!1 ljlD)l
ll01 591i010310D 0 3i\1k;! 101) 1))1{ SOI\nlOJ3X- nOOrlDll\))l
DJX1i\0'(1dJ ll10 DI\Ol1lJ'(U i\01 9J.J:D 1D13J,JOO
no1 DJkorlmril!q H 9xmqmz
i\010 1DX rlOl 59ri01031DD 0 1DX
-ilrl01ril!q All1 ljlD)l 'DM01D Oi\31i91C3 i\01
lJli\90DlC 1\01 ljlDX J3f)ll10lCOWrikllrJlCDMlJI3 D(J '110ri
-11X3 5u ljlDX 'DJOlCO l! mx 'n01LJ031C Lt13 53Qlj1'(1X 91Cll
A1iJlC lli\ 131L)il1L D8
-kllcll llJOlCO l! 'rl01'(R rl01 51jOOdJ1il31C Sll1 l\ll1
1DX 5011\lll.CrirJD rlOl i\lllO 1D13rl)iblli\D (110i\9rl){
no1 lJ)3'(1DD\J l! Srn 59wmAk) S9111D 5oor;ri o 59x111you
5oAnl1lJ'(U 1101 1101 01D'(ljillJX 01ilD191 01
1D13dllJOI.11C3 Sa1:u9 '"AaJ,\}ri1o1 MlJ3(-) Mll o, 1DAJ3
50'(1)1 591DnlD 0 :S91rm o 1DAJ3 S910U 5oAOl1lJ'(U
1101 50(,llji\ rill 51!1 1i o mx 13X01jlC A
. i\DXllf)dl)XD11L3 i\01 1101C 531\ll
10 1101 )01). 10 119 SgldJDD 13S,)0(1JI\klli\D
119()DX '11me 1101 1X9 mx nolC<;JO(jAD rw1 59111
-01QD0010111D 1\(1)1 i\011C<;Ji\3 S91010X 0
'.,1101[()l0f)l\ll 1101 S9111 0 DAJ Drlf!J l!
:3ollM)JdmAD ,/\03EJ 1101 59111, 5oA3rirJ-O'(DX01CD mx Soi\
3191 1tJX)li 0 i\01 lli\ 10101CljX

89
70
I'>HMHTPHI fiOABAI
Moyy6A.m), xm w avt(otmxo: rro:go:xA.a<'iLo: TOU
otov xwgo xm mov xg6vo. L'..l]A.o:<'iij, rrg6xELTCXL yLo: vo:v
[WOTLXO JTOAE[to, OE OAO: TO: EJTLJTEc'\o:: JTOALTLXO, OLXOVO[!L-
XO, emot1]f!OVLX6, 'PLA.oompLx6, 8Q1JOXunx6, :rcoA.L nonx6,
O:XO[!l] XCXL OUWtT]!-llXO XUI VltOJCilOVIO!
TeA.Lx6 ot6xoc; Twv E: 11 o:vd;o:gnwCo: tou Legoii
EUl]vLxoii xwgou o::rc6 Touc; o:6gmo<Jc; <'iuva01ec; TOLl, 11
TOU "rro:yXOO[!LOU 2LWVLOTLXOU OUVO[WlTLXOU
<'iLxtuou", 11 o:rr6Jfll]01J nov Tovgo:vorwyy6A.wv, TO ,pwc;
EVOc; VEOllc; JTOALTLO[toU yLO: Tl]V O:Vfl(l<DJTOTl]To:, 1] EJTLXOLVC!l-
VLO: f!E nc; ovyxEXQLf!Evec; o::rcoxOf!f!EVEc; u:rc6yELec; JTEQLoxc;
one; o:rcoiec; j3gioxovTm "owtfto:XLxc; <'iuvaf!ELc;", oL ma-
cpec; [lE To: O:VTLOTOLXO: 0\1/'.ftO:XLXa clOT(lex, 1] EJTLOT(lOCpij TlllV
EHijvwv 8e6JV a:rc6 TO <'iLaOTYJfW, 11 exrroxcxA.mjJlJ 1wv
EAA.l]vLxwv Mvotl]QLwv! A <'io\Jfl f!EQLxci LOTOQLxa yeyo-
v6ta xm f!E to: o:rco(a Tl]V ovoxntt;ow:
'Evo: ex:n:6 w ciyvcooto: mo:vexomnxex tgo:youc'\Lex wu
1821 (xm u:n:rxgxouv rroAA.ci :n:aQ6vow, :rcexQaMt;cuc; ciyvw-
om), Etvm xw<'iLx6 xm TLTA.mpoge(Tm "L'..Lm( :n:A.ov <'iev
(JL:rcTELc;" ([LJTOQELTE vex 10 /3QELTE OTl]V ouUoyij "ITE
TIAIL'..E2: EAAHNQN") A.EL: "L'..Lm( :n:A.ov <'iv QCmac;,
Zeu 8e wuc; KeQexuvoiic;, miJ ex<'iLo:cp6gw rrA.fov, xexwL-
xetc; Lc; TOUc; OU(lexVOllc;. L'..LexT( vex fl(lLex[!j3EUO\IV, xex8' 1][\WV
oL o:oej3ECc;, vex xouv wuc;, xm tgocpijv e:rc(
Tl]c; fl]c;. L'..uvexruc; 11 llf!ETE(lex, 8A.eLc; otECA.EL xm' exmwv,
Zeu wii xegexwocp6Qr, gt<)Jov xeQexuvoiic; J3QovTwv".
To 1816, vex exrr6Q(l1JTO vrr6f!V1Jf!ex Jt(lexxT6(lwv one;
exUCH(JLO:XE [!UOTLXEc; UJtl]QEOLEc;, yvwotOJTOLOUOE TO
"omexvLx6" - 6:n:wc; exvo:cpe(l6Tav- ox<'ito wu x6rt1J Iwcivvl]
Ko::rcooCoTQLex: 11 EAA.aoex Jt(JEJTEL vex exvexxl]QuxGEC Of!6cpw-
0 MAL'> A "E" 0 AIKH Ell AN A <POP A TO 20 II
7I
vex a:rc6 6A.ec; nc; u:rcegouvcirmc;, xgcitoc; uno-
x/-flOtiXU UCjJIEQW!-lEVO XUI
yLex TlJV :rcoA.monxij exvexyvvl]01J tl]c; o:v8gw:rc6Tl]Texc;!
Tex eOacpl] Tl]c; VO: Xl]QUXflOUV exUOTl]QWc; ex:rcexgexj3(exom exrr6
xex8E sEVl] oiivex[!l] }((XL vex xgexT1]8EL [!exX(lLcl xciflE
EJTE[Lj30:01] OTO EOWTEQLXO Tl]c;. <'il]AexOij, [LLex LE(lll XWQex -
XLj30JTO, otl]V o:rco(ex flex OLexc'\Qex[texnoflOUV XOO[LO.LOTOQLXCx
yeyov6m :rcou 8ex OWOOUV vex YEO cpwc; OTOV :rcexyx6o[!LO
JTOALTLO[!O, JtQO[tl]flEUOVWc; Tl]V avflgco:rc6tl]Ta [!E c'\o:oxci-
A.ouc;, xexAA.c txvec;, cc'\csc; xm v6rcouc;. (Kan oexv :rcveurto:n-
xij EA.j3Et(ex Ol]A.exc'\ij. ELvm OTL TO xexvTOVLex-
XO oUOTl]flex c'\Lexxuj3EQV1J01]c; 111c; EA.j3e'!l!ttc; L vm Ef!JTVU01]
wu Ka:n:oiS(ot(lcex). 0 Kex:rcoiSCotgwc; iSoA.ocpovij81]J<.E xcitw
ex;r6 fllJOTlJQLciJileLc; ouv8ijxec;, EVW exyvooii[!E tl]V JTO(lLex
xm tl]V exmoii tou oxeiliou.
Y JTUQXOW O[(Wc; JtAl](lOcpOQLEc; yLex EJtO:VE[!cpavLOij TOU
OXEOLOU otex [!EOex TOU CXLWVO: [!exc; - JTTUXE TOU [t6.A.cotex
ij8A.exv TlJV xm6.QY1J01J wu BexuexQLxou ouvt&y[!atoc; :rcou
XQlJOLf!OJtoLOUf!E ftEX(lL oiif!E(lex (to o:rco(o EXEL urrooTei xm
w; :rceQLoo6tegec; exvexflewgijoeLc; OTOV x6orto, O:XQL/3wc;
ywt( e(vm atexCgLexOTO [tE wv'EAA. nvex) xm Tl]V mexvexcpo-
gci wu ouvTciy[!exTOc; Tl]c; TgoLt;ijvexc;. TEA.Eutex(ex iSLexc'\681]XE
To oxiSLo Tl]c; "ext6mol]c;" 6A.wv twv :rcoA.mxwv xm tl]V
exA.oyij teA.etwc; vwv :rcgoow:rcwv, yw vex exrroxorrouv OL
iScof!oC f!E m t;evex ouwpQovTex".
OL "E" j3oij81]oexv f!E :rcA.l](JOcpo(lLE vexv K ii:n:QLO
A[!EQLxexv6 tov iS (lex Iwavvl] ewxexQ(ill] (John Howard) o
o:rcotoc; iSLCX[tEVfL oto No Tt;EQ01] xm "exvexxexhJ'\jJE TO
ouotl][!ex tucpA.woew" twv TOU(JXWV OTO ALyex(o!!! To
"oiiotl][!ex" exut6 o EOW Ul]vexc; u:rc. "e8vLxijc;" &[!uvexc;
-m19 S3'CCV:: LtoalA3, lt mx VIIH lt Sml9
'Srto1 SoiJ-XD1 St,txumnDiho Slt"'(J?k3rl 5lt1 ml-9"'( SmiJ?A
-rtQ03lrt 1D1A'}oom3e S3o<;JX S9x1o3rl 119 '13'} "'(DAD Soctn;ok
-oo9oD o ,.DJAD\J'(V Allw SltrlDA'}Q Sl,tx1A83'l"'tol
Slt1 t,t '(01DOlD All1 l,trloodm 1rl 'uolABd ">l:m r rtok9'(0A831Q
ltll;nim"'(l1(,? rt01 0080"9 13'}31DOliltg rtOl S;JID!.l llJnqSJ;Jj;JJ
"lS D(,?J03Yilld:J3 ltOrtXA:_J lt 'D<,Y9'("'(3 All1 J30m38 ,.'}Orl0111"'(0l
rto1 S111i-9MQ S3"'("<;Jk3rl,. mrlo9xkm.c Su 9lD mrl S<J :L661
rt0)'(1ihy (l 'A01Xf.A1D"<;Jil0,. :l!Olt(,?J3 ll8rt0"'(9XD \.t 'M)JX10
rtOJ3A0rtOl}.. rt01 3Xlle?O\J 'D101DJ(,?OlD)l rt01
01<,?)XD 01 9lD D0319AOD S3A<;J1D 0'}<,? A9<,?3XD 'DlDdlD90il
jlt1l,!AD'(l il01 S131i"<;JArt(,?03lrt 5110 DD3rl"<;JAD 1D1
-3A:_J'(DlDXAilD D<,?"<;J'('(3 lt 119 OlDmAA"<;J 1DAJ3 A3(,?
"5m3D<;J"'(dlrt1" mmit,twrw MlOO}dJ
DA '9X1"'(<1 9X11XltOX3 ArtOX) DA )lAD 'S3)0l0 10 'A<;J1A
-OADX S3QJ\JO 31i DA 3D'}0001rl ne SDrl DO<;JX
lt 5\.tD)l3 "DC/"91:'(3 AlllD Smo;niD 3rlrtO"'(J3lD 01 D(11DX 91rtD
mirlno/,9ol 01 pemolt'(XO'(o DB ilOA9ax rtO)A ao1 S9XoD
Suo 119 SmA90XoHW1 (pgll.IBl !lJnrn)
O"<;JlADO AnlX91D A(_.1l'(lD'('(Ol 1DX DOOdl"<;J1C) ,.ltD(_.1l'(dl<11,.
DA )300ln D() O)Ol0 01 '(.,;llnSB;JlU.I;JjUJ10;) ;)!UO.lj:J;J[;J,.)
,.O"<;J1ADO 010<,/JlAD,. DA;l D'IA 01<,?:)XD DA:_J
-1013 9omx Am 91rty SDrl "91Drlrl"<;Jokoih.c m mo"91orwom.c
DA mk 'D<,?)/'('(3 AlllD DJOl 13A"<;JX 53)301Dl3 5(J
A<;JlDDAD131iOO()D'( 1DX A<;JX1lmXODA <10(,?9013 oX1.3'(;l AOl
1DX ltolt8'}0'(0XD0Dl All1 D1A DlDrll,tlDilD 3rlilODl,tlDD1DXA3
DA 3rlDDl}OOOlrl D8 5DQ"9'('(3 Slt1 DOOA'}D Am"'(J?li
-11AD Am1 Sm3Dl,t(1rtO'(OXDODl t,t ,.Sm3D\!l"'(dlrtl,. DlDrll,twrto
3rl milt1X)A03'(1 3D 3rlrtOrft;J01D13rl D1 DA 3rlDD'}OOOlrl D8
'5mi "<;JAmiy Alt1 mk Sm 1D1A'}OOm3(1 rtol '5Drl
EL llOZ VdO<I>VNVIE! H)!IVO . .3, VVVWO
!"
I
111:
I
ll;
!:1
iii
Iii
!1'1
1!
j:
i
II
ill
i
.l1
!li
'
J?1DltA D1 Drlk 13<,/"<;JODl D1J . A(l)"'("<;Jl11AD Am1 11ADA;J A'}08D
-1XD0<1l8 DA mk '3rlrroX:_JlDX ilOl DJAO'(OAX31 ll0319"'(ltrftrr
,\\.t1 3yj D(,?"<;J'("'(3 Alt1 J?X1DildJ 1DX '001'} )I All1 'DXlt8l,!M3A
ilOl 0191 A01 mDl,t(1ltO\J DA 1DAJ3 n.orl 9013A9 0.1 :e1
5not,toA113 rto1 S:_Jx1g 1DAJ3 l!Jlt191D mil'}k t,trlkuo
All1 t,t1'm 1D1AodJ
9
a1o1il3l rrol srtoo
9
dlrroo
9
10 mnrlt,t1on.o
D1 9lD "<;J'('(OU "D)301D13 rt01 l,tx1g All1 3DilO(,?J D1A90X
D03DD:_J1 9lD A10II "[Bl0'11DX '13d 'V:)(J10 Sml9 'vUH
Am1 53J301D13 5)X11i3"'(0l 53031'} "'(DkJrl Suo SoX3"'(:)lD
Ori8DB9'(\.trftrt 303'()131\7 "D:_JrlOl 9X100lrl3 1DX 9X).D1ilt(,?DXD
AOlD DJ13D1A31 D1n D1A 3Xll()DJ?A03 1DX ilOl9 'OAJ(,?AOV OlD
59X1ADXlt1i "DJ31lt8 il01 l,!X11(l)11D01D All1 3Dlt1jl0
-ltlil D1<;J01 '}OdJD 'A<;Jl3 6 [ DJX1'(lt 3D il01 D(,?JOlDl l!031JD
-191 Alu 9lD 3/-rtdl':OL rroill'})[ Slt1 <101D<;JXorlrly SnJXilDl3
Slt1 DJDDlLOD)[ Srtoxil'}O.L Srtm 9lD Dil3rll,to ltAJrl9X31nx
Alllo D1A9ilX 8t A1rJl 3Xlt(il,!MJk 5ltgJoDX03EJ SllM"<;JmJ 0
j j j OrJl'} )[ Alll 1DX D(,?J?"'("'(3 ,\\.t1 rt01 S13DjlOilJdJ3
5u 11i DA ao1 9ilnAo, ,.53JilmxnJ Su 1xstil\J,
VIIH Suo mx Sl!AoilXk'}D Slt1
"9xuomi mo Jxltol,trrrl DJ'(kky Allw ',.Sm3rft)xo Slt1 S08J?\J ..
01 13'(J3dJO - )JAO'(Ono 501(,?) 0 5<1lli9 - DJ3(,?1Dl il01 l,tx
-1A\.t '("'(3 "\.tDL!Ail)\J<1X l,!X1ADX103rlD A\.t1 D1A 1DX il01iD9X
1101 S3JADXL!rlo1\J 5:_Jx1rl3'(0l S3rJ3l'}"'(D!.Jrl Su mk
-OOrJl ilOl 'Am1"<;JrlYlDrJA001 A<;JX1AOrJ1X3'(lt 1DX J?'('(D 'A<;J1A
-mA 10x1m M1l131. )13 mx A\!lX1ilodJrtilog Am1"<;Jrlltwrto Slto
-lt'(<;Jli mx Sl,t!.m!.DilDli S3)3rJ1D13 VIIH Suo 53A3rl9DDilll
-DAD mm'}Xm Su 9lD 5mrl SoXo19rl mx So'(rtO\Jrl'}D AmA
-'}8il31Q 1DAJ3 '(plBMOH uqor) SltgJilDX03EJ 5ltMJ?mi o
j j j0A3rl9X3(,?A3 38"<;JX mi. 10A;JrlDDrl10130rJl 3101AJ?li 1DAJ3
,.3,. 10 Xl1DB?H i i jS<;JX3MD J30A!.D 01
3:\fHVOIJ
ZL
' uA';rrlnX 131)11: Di\ 3Dllcbl) SOll)OX 9X1i\ll'{'{3 01 ROll: D10i\l)1c;,>
mrlmi\)3 '10'{'{'9 10091mx Soi\)li\DlDi\(1))1
Sl)1'{1DDg i\ll())Ol! 0 'Sl)ODDIJ 'I 10 'S3c;,>llXl)DOc;,>Ol!W
10 'Sllo'9"'<J ov o rtol Srto'{Jdl Srtoo31'> '{nx Srto1o
nmri'9"'V .. a .. sllomi\l)Wo Sll1 SnJ3i\mrtol! Sll1
SO'{)rl ())i\3 'll '{)l01D10V llOl l)i\3rlJ3X l)lQ(l)AAl)
-101!0X1c;,>mXOl!D 13XtL'i\())10lilM1lcD3'{lll .1.(1)1 S3Jrlllfl01!11'{ Su
911:n aLO i\01 3cl\30ll)1A 11011: Sol!mOfli\'9 o mx (DJ1!0181V)
mio91-c ww XJ03dl3'{31 1100311} yoA.3rl 1101
o 1Di\)3 'l)'X .,S1ri310V;:., 9X1001!003D11i\D 01 '1\(l)i\:_lOl S130
-l)gmq Suo SDJ3'{DcDDD nrilllO'}D SmJrlDOl(ADl! 003li}'{D1{ 01
' .. snA[O!Q., 01 '11\91\DX 9xullXll Soi}XD1
-001 Di\) 'Sn'{)Ol!lio Smrl nrill1i}D 01 S3JOl!O
S110 D03lil)i\D 'S13D)Orl3dl3 il01!J031! 06 nXa,
'099d llw Di\)Dil3'{3 .1.1!1 911:D Snocbl)XD003D i}OX1lil3Q1Dl!XJ
ilA3ri9Mflil3lDX3'{ill 30il)Ol!OlDriAD01! 01
())i\3 'Dri1Di}DX SJOOJX mlli\)XOlilD mx Sxi\m 3Dlli\)X
OJ, AillD M)lMt303 A())X1i\OriillD1li3 0011\))[ 01
mx 9X1AilOillL Sn01 9x1q D\9 3DilA0'}01rillq
01 91LV M)JM303 Somri'}O<ii i}OX1i\fl3 1101 mx i\())13'{3W
A\flX1,\01iill011!3 110011\))[ ilOl ilOilOQJ .1.1!10
3Dilll)1001mOIJ 'Ol VN 01 mx VSVN ll1 '.,So110X91illV ..
all)[ 01 1ri D1i\90X 1)'{'{011: Sol
-miDl)'{l! llriD)c;,>01mdl Ill mx Sll'{i} Sill lllO nli\1)11:
il01 DJOm38 A ill mA. i\ 11)101\).'lf 1101
-011:11 /\Ill Jri SonoJOrl3cb3 OJ3dmOJ S)i\Q31V
01 91!D mim'{l!J<i 01())011: 01 'i}OX10i\cD i}OX1,\ll0111!
rt01 mx rt0A9'{0i\DXllri ilOl OJXilll! 01 13lll)1! llri9XD i\10IJ
. OZ6l 01 DJ'{DDD38 lllD 11))( SDi\ll '{'{3, 11)1\ J3
i i 10101Xl)'{3 0)011:0 i\01 SDg'{9\J
'>L
IIOZ O.L \fdO<I>VNVU3 H)IJYO ,.3, VVVWO
IJ
::'
I "
!:
I'
SoA.0())1J Sni\lt '{'{? SO'{l)A3rl o mx 30D'}3XDDmx D'{1!9031! A
"Slll!())On a
Sill DO())X l)1riDx 3D i\ilOXOl)l!rt i\39 11011: 'S)1iogo11:n
mx '" l)Oll11:m1o., mi\90X DJm
-il3'{31D1 '())i\3 'DO())X Di\01)3A ll10 11'9 91!D 9X1riDi\ilQ 9X1i\
-orilll011!3 003100010311: S30ocb 311\311: 3rl 51030031 13XOD1!n
.,- "' _, II ,-
Dc;,>l)'{'{3 i\lllO 'Sl)001!0l)1<,J Sll1 i\(!JA9riill011!3
Aml ADOJl! x o So111:n
'DJADXllliOlg
.1.luo S11 Dri?e 1ri Slt1
SDJAO'{OAX3.L Sllol!rlJlOl!V Sill SllomOJrillA3 D13X
01)19 ill l)WX 50D'{9X1N 'ilOJ3AX3111'{0IJ
1101g9013W i}OX1A83 no1 o 3D1A91 '
11
miluD
\)XlAooX orlmAL,tD 'OJ.Cl31D11!1l 3D n1xonol Alu. 3TI
531l!OOOOD1A'O 531011:\) Sunr!l\IOl.'OA'O 'OA mx lwltyx\)Oll
AltJ. nDpwu.arllJ.An 'OA ltD\19 3D mAp H II
" 'S13yj3 l)Vl)(l yj
Ill , , t
Jolrm D'{l!n srtoxil'>ol srw1 mA. x1N
0 :0'{1)1 31i 66/E/ SllXJA/038 SDqJ03rllldl3 Sill
D1iil3JOOriltq 01 nlA J3 9XUX13Qi\J 'DJllmAAOi\X31 l)X11X3'(11!3
ADXpomc .a .. 10 A())X131 .1.m1 S91i\1 mx Smri9 O'{OgJdlriDAD
1DAJ3 Smi AillO D'{1!9ll31!11 AilOXOl)l!il 119 0.1
i "DJ'{Dl I l! 11))( DJ'{'{D J ll 'D)i\Dl30 H ll 'D<,Jl)'{'{3
ll 1DAJ3 S;nrm S30f!lX 10 1D)I mi\l)l!DODl! m D'(9
-Ann JW1A. SJoodJ SJX103li 'rJ.orlon1'{0l! mx Snlli}Ol '{nox
mmi)8 30 Sn01 DJXOmonx i\Ul '513ril)Mc;,> 531rlD9XAD1! Sm
S1101 ilD)8 ilA3rliJ.OAilOlJ1! Ail1 'Sr101 DJ00101 l)1D'}O'{l! Alll
mi. :S,tot\.9'( SI10'(JX10l! mA. i\(l)'{l)A3li Aml Dc;,>l)rio AillD 1Dli\
-OAl)griD'{1031! no11: 530())X mx Soni9 MOXOl)l! A 'D)Aml!DI ll
mx DJADri03J ll Sm11:9 '5131il)Mc;,>031!il SJX1riOAOX10 1m.\,1oo
:l:VHVOIJ :l:Hd.LHWHV
tL
aol AgJ301)cD01LXJ DJ3Altricl3 ,lDX "f)'('(D '3H0 rtol
,1nx 1X9 (3oltogJXOJm non9kon Smri9 DJOlEO
lt 'DJ'f(DJ lt mx 3XJ313ri l)X1Xon) DJAD1308. lt1 1nx VilH
Sn 911:n peuxgun AaoX:J S91an 10 xr;oi m
mx 0119A 01 911:n (lli\1)11: Sltoa3o9kD1ED Aml
lt '1)1an mg9D111E1 m mk
sam S:,Jwna1xonmx 10 no 009 .,moneAl)'(D,.
0091 WAJ3 i\3<;' I)X1'(1EO l)X1ADX103TID D1 119
mx ltri9xn WAJ3 DJOOl003\f lt 119
:neao'(9xnm l)X11Anrilto ong ADXJ3 DJOlEO m mg901311:3
iiiS:AO"L VWANHW
01 SmAOAOJDlE D1<;'9D131E3 l)X103ri 30 Smri9 ADOUX1)'(1E3A3
LtoltOl'JTIDAD AUl '}Odm "S'}O'(DcDOD aol
X3, OA9ri A'}0101J:OlD1iAD01E DA S'}OA1)l\1031i\{
Snm 1019 ,,3., 10 SaoJOlEO Sam
S1}0A 1XDOI Sam 1ri ADOllX1)'(1E3A3 01E'(9X AOlD VilH MJl
S131il)An<;' SJX1001E003D 10 AD19 XOd lJ;lS;JQ ltoltopX11E3
AUl 3ri OAJ'( 3XU(lgl1D\J3\J111:3 Xl)OI 01 Jri 3 Aml
lto]XO I-I 'Xl)OI 01 31i S130JXO SJA310 nXJ 3 - nql)riO I-I
S3J311'(01E S11109 8. 10 mx ,\onxi.A 10l)flO J lt 'ltxo9 A
DJN lt 1DAJ3 S]X108X3 C)JA3 'ltl]OnOXDODV\[ lt mx UAgllD08.
lt mx l)'('(D 'S3J311'(01E SJX101A3X 10 mx S1119A 10 mA J3 ,,3.,
Srtol 1ri SJX1'(1dJ l)X1A3J 'Vill-I Sn .,DJommx1q Ltmo9n., 10
ArtOXJ flOlE .,A(Dl"f)A11iflO'('(l Aml 1DX Agl101i\m1S:., i\(lJl '.,Agll
-mriOAnO., A(l)l AOJ1ADA3 D00cD1)1<;' 13Al)X DJOlEO
lt '(.,sdWB;) ]BA!AlnS., AgJX1lm11DOlODOD1E Aml mx l)'('(D)
'(}owow rtol mx SnJrioAnwn Slt1 Sno'(X'}X Srww uori
S3Q1)1'(1X nXJ ao11: '.,J;J]]l)l ;JJidwu A uopBJ;Jdo.,
-Oi\0 flOlE lWUAJX mri 11))( 01<;')
O_L S'}OlflD ,ri DJXnriri<lO 30 1D13XOJO\J A0'(1rft3.Sam 911:D
LL J!OZ V d0<PVNVII3 H)!IVO ..3, VVVWO

I'
'i
I'
I
!
1Dl J3AO'(orioog 'S3J311'(0U S3AJ1imAH Sn 91ED rtol
Alll mk l!ol!AJX l! 'Sl!OJ1E3:
OlD S30).\:: SOAJClOlEW
010 - N Allw J3kono11J'( nA ltol!AOJ\Jnx
lt(/gl1XO Dlri flOlE S310
-109D S31011))( mx 'Dl01'(1)1i mw 'XJOlAJX
D1(/J m 3ri '3'3 Slt1 Sno09l'(A Sm
'('(3 Slt1 Sl!omOJ1(JXJX l!om9o11: l!wcbo9o11: I-I ngr;'('(3
Al.ll 3ri AgJ100cDOOlt'(1E 1DX M)l3<;'1 OfllXJ(/
9k03A3 0101EI)X nXo"f)l11119 01D\JJIJ 1DAJ3 (!li\3 'S:;nan S130J8
-OlEn Su 3ri l)X113Xo 'I)'('(OlE 30 pooklti\ao - 01io9x OA(OcD9A
-XJl01 i\010 "f)X1.\3k mx - aOJlON Slt1 S1091X Suo
nri(}3Al 9X1Alt'(yJomXon 01 so(Jl D13fl"f)1!1iao llAOlAJ H
'IJJ'(1),D08. l!w ACIJ1A9X3131iJilHJ AWlD)OXJringAJ
-'(301DXOD 3TI SJ13'(3l10 S;JlOOJAic 1DAJ3 1DX '(j) DAm'('(91C\f
nm S9DA S9A03A3 Soyr;k1ri SnAJ 1D13XOJcJ) Allw
119 310gJ13Til!S: 'J3X3 1D13XO)cJ) a011: A0'(1r)t3. Aml OJ3XOD
OX1l011ri 01 Al10r\t30lODlDX DA l! 51101 lJ103X XJlO Al100D1E
... ... ... " "
Di\ 119 OW 1D13'(J3cDO 1101 ltOXl) U'('(l)
Altw mxr;oltA m r;1an S111i"f)Ang SJX1<;Jl3 111
DA Amyl.k v.: A COl ll mx Sli\D'(X'(C)lcp mo SoriJ'Y91E o
'S3JOOdJoOlt'(1E 5J101!1)X 1ri nAmclni'}S: ,,3., A(lll 5DJ3AD1aol
Slt1 Soy91i 9X1m1) Sm 1Dl30Jdl SOJOl!o o 'Sllq.J.n'(OX1N S9l.
-ltwow SnAll'('(tr. o mA J3 nomyyr; SnJouo Sll1 Soo939ou
-UATJ Altll)X1<;J13 JD)( All1 3ri
,,3, i\ml S110;1Xo 10 mx 1DAJ3 SlloJm Snogl)cJDlJ:OcJWU
SJ101i\Cil1S: Snm
3TI i\0'(1rft3.Ml1 llXI)1img D1Agl1D001! ll UAJTI0<;'3C/ 1DAJ3
... ll1i9xn 13AJri1m 'SmrmooAn Sogonx
-9'(DX 0091 1DX S9'(1!D 0091 0 S91nn 'Smri9 'Sn\J'(91J J 0
IVHVOIJ
9L
,.888,. mx ,.0'9V-'{3,. D1DriA'\)1 m 'flD'\):U:Jfll S1101 'DJ011:S:
i\lu 3n S13o
9
xo 531\011\:J i\11ox
9
10JD1113'{3l 10 u
9
1\rtoo:JcbDi\D
i\0'{1ilt3,51101 3r1 110:U: SJ3cbDOAAI1D JO'{'{Oll
SltD11309AD:U:D Suo 513D
-JADcbtiJ OE 9:u:n 5J0319DD103:U: i\DDUJO:U:01Dn,\no:u: mx AD
'D13'{<;J:U:D DJnriDX i\rtOX] i\Un Di\ i\DD(l)f)09 mx
110n3'{9:U:Ol0D1,\D I}OX100:U:003D ilOl i\U1 1DX
,,3,. i\(1)1 i\U1 )Oi\ 1Xll0J 10 5(1)11\'\)ll
i i i(10'{:U:9 (10A:Jn10X3XA(1D 1101 U 1DX
131:U:l)'{DXO:U:D 310(11'{'{'9 S(l):U:9 - UDD1D9:U:D U'{'\)A3r1 3D i\Dli\
-OXDJO't) 10X91D 10 119 SJ3'{3111C3 )Oi\DX103r1V 10
UDlD1:U:J03:U: i\U1D 1D)l iOX9lD 01 1.aoog Di\ SJO(l)X 1'{'\):U:
1DX i\(_lJX11UXmi i\l}li\1XD01 i\(1)1 i\0)11\Di\3 X!U<lOl.{d
oru;> )Oi\DX103riV 10 "U1'\)(/AD8: UlD
'\)li.OX 01}(/ YJ'{'{'\) Jn O:U:Cfll:Jli11i\YJ I}OX11(1DN
I}OX1i\YJX1031iV 1101 y h:I Di\] YJO:Jnlt D1(/J i\Ul,
i51t0110]X 01 i\D'{YJ't)] ,,3, 10 I}OcbD 0'{3X'\)cb
9X1130ocbmq i\aOX] 10'{11DOI}:U: 01}(/ 10 nm'tJ:JH i\YJXUfll.b
-JOOmnx 1.3(/ 91an olc9'{ 01 ml, 5(l):U: mx i\(1)1'\)rilt '{<;) i\(1)1
(10'{:JXDcb (101 D109 DlD 10X910 01}(/ 10 119
aoi\l)lADli\3IJ <01 SJ3'{3111C3 10 i ao1 oX910 01 1.3(/
SDi\]i\DX '\)'{'{YJ 'MOJJBdS dL- WIV i\Di\;) mx
on-wrv sao'{I}YJOI1:u: 51301 i\Dol1 JOADx1o3r1V
10 M!J1.1Xll01 01}(/ Jri O:U:(lll:J'rllli\D
I-d A<;JX1i\DX10JJiD DAJ 'aoJODI10i\Dl 9 Su:s:
SI}Oi\ 1XDOJ
,.531'\)'t)Don:u:,. Sao1 MlODJ:U:ID131i11AD Dl. ADD309ll1i i\3(/
5Bogn:u:103:U: S:J'{'{O:U: 3D '9'{'{D 'Sam S3J'{O:U:10J:U: Su Aaoo
-I}XDli\3 Di\ i\DXUlD'i)XADi\D ',.01i3'{9:U:010Dli\D 9X100:U:003D,.
i\01 i\91(1D 9:U:D i\DXUlD'\)1(/11\cblD 10JO:U:O 10 )Oi\DX103riV
6L
l!OZ Ol VdO<!>VNVUS H)IIVO ,a, \1\7\IINO
J
I
10 iSI}Oi\1XDOJ Sao1 AI!J\DX10Jtiy i\(l)l SltD10i_!li\ADi\D
o 9 1i\no 01
9
:u:n 3a31
9
woo:u: n'{
9
o:u:rio nni l}ocbn
S:JXmo3:u: S3oom
9
1
9
Jo

1XJ1Ao:u: 01 3n sm
9
,t.
Slt1 mri ADDLlfli}O'{oxn '\)X11LlXmi 'i)A1XD01 Dl,
"O:U:'{9)l WlD aOli:J'{OIJ ll01
Su '9lDX ,.J3f)XD'{acb,. AYJX)J nJo:u:o m 6Z:-D!W m ADXLllDJA
-XJOJ1i3 i\3(/ 5(l)A0]103:u: <;11.3 't:Z:-!)IW mx
'i}X11YJ1D103:U: DA:Jli10X3XA1l0 3:S: "'i)Xli\0,\YJX Sltl
Llcb'\)XD003D D1 UA:Jn(l)'{UflllX 'i}XUXDO:t.S 1DAJ3 DJ001!003V
Ll 5(l):U: i\Dil31D):U: S:JW'{D\D 100319DD103:U:
10 l)li\3 1l9 01 9XD1D0llCrt11.3 1YJA)3 "OOI_!lX 010]YJ\3 !.OlD 5130
'i)X11LlXmi I).\1XD01 'llOJODaOAll] ilOl 5Jo;nill
Sn<_nou Su 91LV stX1130ocbmq '\)l3XOD mJX]AilD H
SLtl 591Dnl_!l0U'{:U: 1101 9lTJA'i}() 01 YJnD3'{:JlO:U:D 31i 'DJX
-1010<10 Ll1 lDX AUlD
SrtO'{(.tnl'ln:u: Jri 1101! 9!-d S91ioumiLtXo
5DA:J DIJ319klln OI.J'{ lDX ,\Ql ll13AO:JA3
51101 Ll 1DX LldJI)XD003D 'i)Xli\
-DX10JnYJ Dl, "9-VS DJX10lD11D 91.m i\l!JX11LlXDri I}OnD
-1mriLtXo 59A3 59r1Dl<j(1J'{Xk3 o A'\)<j1ii1D Ol<;JO:U: OJ,
l!rbi)XD003YJ ljX11UXYJri 'i)A1XYJ01
31i YJ:U:(l)1]1i1li.YJ D'{'(9 1)11.3 '5DAilli'\)03XJ 1BpB1 lji\ 1X
-DOl D1 9:U:D i\DXU1D)<j(l)'{XA3 5LlD<l309AD1LXJ
A(l)1 S:J'{Owo:u:n Su no:u: ltcbi)XD
-oi.13n '9X11.DX1i13r1D 530:Jtiu S31.3ri9m su '9x1mriknou
. 1101 OOI_!JX 010:JD1.3
i\OW SrtOdJ'\)XDOOJD 3fl'9X UDYJJ<jnon:u: )30(l)3f)
D() OlD 119 3DUlAJOXYJi\D JD)( '5UOI1309kll:U:YJ
SLt1 m,\ 5DJADl30S: 1DX VIIH 513DI)cbOl!YJ Su 9J.li.10I.D
x
19
o
1
o1 'xod JJ;Js<Ja su1 u1 3W
:l:VHVOIJ :l:HdlHINHV
8L
-OX10 i\01 91D "\)10Xmi 010 Oi\90X 0031Cl"'{DA3ri
J3130lt1rr DA oAJrioDxA.DAD mAJ3 5<:JeDx
Di\011\:) 13J,Jl!m13ri11AD Sll1 9X11!(1)0001l 0.1
omXJ\1 S)i\831\1 01 1ri DAmib
-ril}o 'Sll1 "91Ll191i1rioA Ll1 .. Llllt01"\)1(,l .. Jri mx 5rro1
AlllO ADXLlflJ1 rrol! 531/\0S,JOO SI}OX1AooX 5rro1 1}'(01 "\)1DX
i\ilOAJD)031rl (lOll S)'(OlDO:t:D 30 Jri -
rro1 53JAmA 510300)1 Suo ltAJ1iiD'(1D "\)X1'{0\J031rl mBxo
-JO\J Sl)lflDX - mll19ri1013 ltAJrlm13ri 3ri 1DX
.. DAJriDD10rlOXD .. D1),"\)i\DOA J?'('{Oll 3ri
uni 13AXJ3v ""9A 10 "9A 10 m131J(,lDi\D vuH Am1 Sn1iXJM v
53'{101\t{, 511 D1A Dt\9X13 Lt,\.03)031 D11i ltD
At;lrimqilug1iog Aon 50'{)1 01 "\)13ri '5(lni9 SrroA. JV
AlllD 1Xl1J3A1X i\3(/ 3101!)1 VUH i\11lli}XD1
lt1 119 01(,l)llOGJrlDDO)j 010 0.1 VN
rro1 DJ31DOlDX3 Ll <;JA3 - 5Ltolt)Ol!oniooxAD1
Slt1 Allw mx Am1"\)rikDOIJ DJN Ltw pXomorrx
rl01 DA9X13 All1 ADD11XDJA3 1101!'{9)1 Oo:L
501i3'(91l o mx 31001'('{"9 rl01i)'(Oll I}OOXrrrjt rl01 50'()1 0.1
SJ3Afl31(/ 511 9ri8D\J
0101:)1 30 13J,X)30Llll3 Di\ mlt191DArl(/ ltl 1DX rl01 D10JX
mo ltriDA<}(,l Lto91 ltAJrimolA3XAOD 3XJ3 - S:w1 5aoXI}01
5o031<;JAD o mx Suoc;lX Slt1 Mmi"\)Arl\1 Mll'{19A3
M01 mx 1DAJ3 no:t: 'VUH Mrll 500(!3901! o -
5011YJO()AX) SDAJ Smlt19llmO()AD Slt1 XlJOmor AlllO 'D101'{X)1i
'D1AX):t:S: 5mi 1101 5)1i\CDA 530319001031 511D
ami)'(Ol! 5J'(OlA3 J3'{31X3 DA mll191XlM(/ Lt1 mx
'Ml)(,lOGJ3 011}0'(1: 1DX 9X1riDAit(,l 0110"\)031 131J()D1\I
"3HO am
Al)lX11113Alt013 i\f01 "\)1'(DXOXOXDO lt1 )3'{31
[8 f fOZ OJ. VdO<l>VNVU3 H){IVO .a, V'VVWO
I
i

1:
i
'
i
I
I
lj
I'
I
IIi:
1!,
I'''
i:l
'

-OllD mx Snri AOlD 50AJrla3(,l1D1X3 mx 50A)riD1'{1
D03li}'(DX 0 1D1)30(1)38 S91D010 59X1i\DX103ri\{ 0
:"\)X11Xlt '(llDlDX D1 3rltXlOA) XlQJ03riltib3 H iii D1
Xl110X)03113J,Jllf013ri11AD .. SmA0:)103ll" 0\JODD9)!
01 J,l13ri 591Xl01D S9X1i\DX103rl\f 0 OOOZ/9/I I S:H)!VIdA )j
&H.L &OIJA.L D(,lJ03rilldl3 Lt mx 3rjtnoA.:) Sm1!9
SltoJll3 qlFllS L I 911u (llAXJll MorttJomux DA 5ao1Jon
Sam SmA<;Jflltog 110\J9DDO)! ao1 ori3'{9ll oA91xoumoeAu
owibo9oll Aow 51101 01 AD'(131DJ ,a .. 10
"DrilllDX)l(,l OlD DririDOA90ll 9X1AO'(OAX31 OA:)liltfj
-mOOll O'(DllJlAD 3()r,JX 01!901 Jri i\i't01}310ltoXu
5J1aD ,W "DriA13Q"\)0Dll Di\:) lDi\)3 1101 Xl)'(\J1\J DlD S9iboo
SDAlt'{'(t{,O 13ib"\)OA "\)X11Xlt'(l!X3 DD9 D11D1Ai}OibDOA011!110X
-ollu SDJo:t:o Slt1 mq 5oqOH:)1i Lt 1DAJ3 1101! 'll'!;J:LO:Lmov
1\01 DX1Qt)JX aoriltibJ03ll 1101 H iAOJA:)ri13x
A<;JX1Alt'{'(3 AmJDXOD A<;JX1Q13 ltDltOJX)OA011!110XOllD Altl 9llD
1D1AOXOJ001l t,)'('{Oll 1101! - AmlX)riltwnD mx AmQ9fl3rl 5XlJA
-0110113'{ LlD<;JAA All1 S1101 D10)X mo MOXJ i\0'(1rlt3, 10
iilJQAI AlllO 1DX 1J\J18
OlD i\(l)'(XC}X )031! 1DX Ll1i9XXl XJA03J031 DOOibX)19 J310110XD
MOXJ IJlA3 '5DJ'(D01011 v Slt1 Srroyxl}x 51}oxmriltw11l3AD1l
mx SI}OX1riOi\OX10 mx J?'('(D SI}OX111'{0ll 'SDJAXlrinod 5Ltl
SOO'{XI}X 5a0031JD1Q1 'DJibXlW Sll1
-D.LI)lllD) All1 'DJ'(D.LI AlllD .. "90008' rl01DXAJV .. All1 '5)1D1ri
-Oi\01aD SnOXDX)H 51101 'SI}OADAiby 51101 '(i) nxnib9A1il1z
1101 5rrOD<)ld S1101 '5rroS,r_toilv 5n01 mx 1:LAJS,31J
51101 'AOXA91N AOJ1 Altl
'O!d Alt1 mx 1DAJ3 JO'('(Oll rlOll)
5no1A JlD1D'(DIJ Snm 'mnriA"\)1 DX1DJ\J03\I Xl'{'{"9 mx 5t;JflDX
A<;JlrlD AISJX0103ll Aml 1ibi}OI Sam 'l}omilw I}OA1XDOI rro1
:l:VHVOIJ :l:Hd.LHWH'\7
08
82 riOABA2:
ycvcwx6 tou xuxA.o xm TO cv.Scx6fLcvo
a:rraox6A. TJOTJc; OTTJV mo8111a BchtwfLEVTJ
OLXOVO[LLU, [LE an:onAEO[LU va EXEL au/;T](l( 0 an:o-
XWQT]OT]<; 1wv fLEOa(wv oTrA.rxcov. H ai;tomoT(a wu uA.t-
xou n:ou one; xuvaCvnm
an:6 TO "agtoTO" we; TO "avai;t6moTO", rraga 10 ycyov6c;
6n EXOUV /;OOEUTE( OT][LUVTLXa XQTJ[LUTLXa rrooa.
In1 c'na:n:Cocwo11 aAA.woTE, xmA.11sav oTganwnxo(
avaA.mc; xm ai;tWfLClTOlJXot 1wv HnA ytam nEQL<Jl!JfLU rA.t-
x6mcga AITATII one; wu K6ooBou, 1J :n:ugou-
o(a TUJV orro(wv fLE m T6oa TEXVtxa 11:011 rmgou-
o(uouv A.n TOUQY110E we; 61][L6atwv oxorwv".
l',.uo un:6 uuTa, aAA.woTc, xmumg6.cp11xuv xwgCc; vex
ftEtaoxouv xuv oc rmxECg11o11!!! IIOIOI ITAPENEBH;
H xut tou
"I16AE[LO<; HOY AOTQUJV", 0 Ei;uvuyxUOi.LO<; HJJV
ArtEQtxuvwv vet ouvcgyuoTouv fLE T011c; Pwoouc; yta vu
uvuxaA.u'ljlouv n 0Uft0ULVEL [LE 6A.a UUta, 11 "ci;aq:avto11"
xarrotwv 6ogurp6gwv, 11 an:g6BA.mt11 mwo!] TOU
xou A.cwcpogc(ou "ToaA.cvTsEQ" - n:ou cxtcA.ouoc xa:n:ma
1] xmaggt'ljl11 TOU J1QWTOU TOUQ-
XLXOU 6ogurp6gou, m EVTOVCl cmxm vwvCac;
<wv .StaOT11ftOn:A.oCwv ra m( ycta xcvtga
ta xm 11 TOll lita-
0111[LLXOU MIR, ot 11AEXTQOVtxc; n:agcvf3oA.c; xm
11 J1TW011 xarrotUJV ELOLXWV argon:A.avwv' OL n:agai;cvcc;
n:ou an:o.ScxmCsouv xm ot 1jluxao8vctcc; n:ou an:o.Scxm(-
souv TOuc; Bncgavouc; tou "IIoA.1tau tou K6A.n:m/', ot
Xat [tEYCtAE<; rpumxc; xma01QO-
cpc; one; Hvwvvcc; IIoA.tTECc; xm 0111v fqnwv(u, 6A.a
"E" OAIKH EITANA<POPA TO 2011 83
auTCt XC!L C!AA.a nona, un:ot(8nm 6n O(jJELAOVTC!L 0111V
EVEQYTJ 0Qa011 TWV 'E'IjltA.ov: [VUJOTOJ10LOUV rt' au16v TOY
tg6n:o t11V n:ugouo(a Touc;, xavovtac; nc; umg.Suvavnc;
OVT(J)c; va [LLAOUV yta "EVV uyvwU'tO 1tQUYOV't TC0\1
dvut U'tO 1tL)CVtlit llf
l',.cv cCvm xm t6oo vuonx6 6n ot vqaA.cc; vuonxec;
um
1
gwCcc; Tou x6ovou, cxouv t;oc51jlct vexgt Twga n:ona
n:goon:u8wv<ac; va xmuA.aBouv n ouvBaCvct flE
6A. 11 T11V toTOg(a n:rgC "Orta6ac;-E".
Iw agxdo TOu ma8rtaQX11 T11<;
CIA OTT]V (1965-75), TOil Kuga[LEOLV11, ana xm
OTO 11flEQOA6yto TOU a[tEQLXaVOU
:n:geoBTJ OTTJV 0111v mgCocSo TTJ<; Xouvmc;, xevgt
Taoxa, [LEQO<; t(J)V on:o(wv exouv c511[LOOLEUTEL OTO BtBA.Co
"En11vcc; ITgaxTogcc; t11c; CIA xm t11c; KGB", avacpego-
vrm rxt6c; TCov anwv tu "H t11c; Neac;
Maxg11c; cSrv rmA.x811XE tuxaCa an:6 TO Ilcvtaywvo twv
HilA yta t11v qxm6otao11 T11<; TOuc; Bao11c;.
AxgtBwc; o' UUTO TO 011flELO, eva on:avto cpuotx6 rpm VO[LE-
vo xavct T11V TOn:o8w(a oTov x6o1to: I1g6xEttm
yta 10 "Mayv11nx6 Man", n:ou [3g(oxETm 0111v OaA.C!oma
A.wg(cSa vnai;ii Neac; Maxg11c; xm IInaA.Cwv o1ov
EuBo'(x6 K6A.:n:o xm an:on;A.c( TO rva axgo cv6c; "vayvT]n-
xou TOuvcA.". Moa 010 ILClYV11TLX6 uut6 touvcA. un:agxct
EVCl ouvcxcoc; )(LVOU[LEVO itClYV11TLXO XU[LflCl [LE aoun11n:t11
rvgycw. H vnarpoga cvgyctac; an:6 to eva
axgo OTO aAA.o, [tl10QEL va XQ110LilOITOL118E( [LE T11V [tETaOo-
011 x<iOE c(oouc; 11AEXTQOflClYV11nxwv XUftltaTwv. H [tta
aXQTJ amou TOu on:avtOl' vayv11nxou TOuvcA. c(vm veou
OT11V 8aA.aooa fl1TQ001a an:6 Tl]V Bao11, X at T] an 11 OT11V
84 Ll.HMHTPHI riOi\BAI
B vLa Twv HITA, x<irrou xovT<i OTO A6vyx.A.c"L. Mta
xm 1-\ETUOOOY] XUI-\1-\UTWV, JtOU
esUJtYJQETE[ Emxm rragcmoA.ou-
cxtlQLX(tlV aJTOQQY]Tec; JtAY]QOCpo-
QCec;, DATA, x.A.rr. XwQCc; xavfva Esooo xm
arr6A.mn aocp<iA.aa. flat( OTo "1-1ayvY}nx6
touvrA." OEV urr<iQXEL ouvm6tr)Ta va <iAA.oc; 1-\E xav-
va lplJOLXO TEXVY]TO Tg6rro"!
Ana, oTa TEA.YJ wu '60, x<irrotm "a6QaTOL cmoxmrc;"
EI-\ITmvav owv l-\rtyvnnx6 OCauA.o, OY]I-\LOugyouoav rraQqL-
poA.fc; xm ExA.cpav arr6ggnTa 'Htav n rrou
Oiio JtQ<iXTOQec; xuvnyouoav va
x<irrmouc; ELOtxouc; twv EUQUTEQWV JtEQLO-
x6JV: 0 Tol-l CIA XUL 0
(fLOUQL NaoA.6cpoxu) KGB oTa
BaA.xavLa. OL eAA.YJvLxoC 1-1ayvnnxoC 1\CcwA.m urrotCElnm
6n rCvm (av xm A.Eynm 6n 1magxouv xm
<iAA.m ouo Jt0\1 ECvm 1-\UOnxoC), xm YJ ouvEQyao[a
A[LEQLxav6Jv - ocv ELXE 1-\ltOQEOEL va
cA.ey1;a
I1g6xELTaL YLCl eva
oCx1:uo rrou OTY]V ouo(a arrotcA.EC vcxv 1\CauA.o emxmvw-
vCac; TO OUI-\Jtav! 'Eva rre<'\Co TOU orroCou Y] yvwoYJ yta
TY]V EXI-\fTUAEUOY] TWV OUI-\JtaVTLXWV EVEQYELWV TOU xm Y]
LXaVOl:Y]Trt Qa<'\LOOY]I-\UHDV XaL
YVYJTL:{WV EXJtOI-\JtcllV, TO xa8LOT<l EVa UITEQOJtAO ClOUAAT)-
Jtl:WV OLam<ioewv!
AuTec; nc; yvwortc; - T'flV TcxvoyvwoCa TOu
Jlmoc; - nc; exouv oTa XEQta Touc; m'E1)JLA.ov xm nc; XQYJ-
oqwrrmouv ...
'
!i;
'I
il
:I
"
II
]I
i[
OMAL'.A "E" 01\IKH EDANA<l>OPA TO 2011
KEci>AAAIO 3o
E'PIAON
H OAIKH EllANAci>OPA
DNA EAAHNQN- YllEPOllAA
85
cpOQfc; Eva E (EWIAON) OTY]V
TOU TOU Ncxou TOU Arr6Af.wvoc; OTouc;
LlEA.cpouc;, XC!TUVTLXQU OE OJ10lOV TY]V
ITuA.n wu, rr<ivtoTE arr6 To
fNQ8I LAYTON OTY]V x<iTw ywv(a xm TO
MHtlEN Af AN <JTY]V XQT(J) c)EsL<i TOU LOLOU
'HTav yvwoT<i oav "tlcA.cpLx<i rraQcxyyA.rwta" TO OE E To
"rrgoEOQEiiov" aunuv. To rrcxA.m6teQO arr6 auT<i (Ta E)
1;11A.L vo XL avacpfQETm oav "E TUJV Locpwv", ywT(
cxcpLEQW0Y]XE arr6 TOY L6A.wvcx xm<i [-lLa cxooxf1, xm<i OE
<iAA.YJ arr6 TOTE
LOcpouc;. 'OTav am6 ccpO<iQY], OL A8nva(m Eeeoav OTO Na6
TO <'leiJTEQO, TO orroCo xaA.xt vo. LE avnxm<ioTaon
xm aUTOU, Y] LlQOUOEAAa, TOU AuyoiiOTOll,
acpLEQUJOE TO TQLTO xm TEAEUTa(o, arr6 xa0ag6 XQUOO. H
JtAY]QOlpOQLa yta TO E TWV LleA.cpcilV J1QOEQXETaL
arr6 TOY ITA.oUtaQXO (46-127 [-l.X.), 0 lEQEllc;
OLU TOU JtQEJtEL va XOLvwv6c; XaL
tr 01 Sam SOJDAU(-)\f o Sod:>oillOI)tl 0
uo3(-)91C[\001C SmXJq S9no
-1AO'{'{Il0 5DA;JADX 1DX DJ11D SJOmX 11X0"91Crt A3\l mif-yOJ.C
DA;JADX 1D)l S9TID1AO'{'{rt0 50A3TI911CDMO 0
-9J.CD Slu mx ll '{\f Slll Smd:> mx Sm3QU 'tV
Sll1 DM30;J ll mAJ3 DJd:>ooo'{1> JW1J saod:>9o0'{1> Saow
rtOl U1 13AJ31001C 'rt01 SI)OTIOUOX Srt010 "9AXrto
01 5DlA<)l101COTI1DUOX mx I)OrlD1A0'{'{110 rtOl (It!) 010911
01 91rtD 1D13X;!qDODlC Alll SD1A<)l0Art3 5918
o SmJ.C 1DAJ3 'J3(-)iW'{OXD rtoJ.C 'Smi\O;J8 ao1 lttltoJ.Cy H
"(38-Itl) Suoutxy6DJ.C
0169n mx "9'{'{D '(:-y1) Am19lill1<nil3 A10U19\l01ioll6X SoilJ.C
A(l]1 9X11010U1XDODX 1DAJ3 '("It[ rtOl 91\l AOA31ii)013TIUO
ADJ'ttJlfJ A011Cri;J1C 01 1\/"91'{1 ll1mx A31i()JOO 031CO(J, "I)OOXDYI
tr rtol J1AD It! m1 mx SmJoll'{J.CDODJ.C 'OlA()10X3oOOJ.C
rtOJ3X101D I)OOXDTI 0 rtOl J1AD }..0 (1]1 10JDXO\f 10 531A"91C.,
: ,\J "'{\J1\J 1)0101cDOOOAlC13'\7 "'{\:)) It! 1DX 1D13cD
9
0f- t[ 01
'119 1DAJ3 rt00<,1A9X1N Sojl03l U1J01 H
. A938 'DJ'\7 A01 "9131i Ul 00311)3\l A01 'DMD'{'{91C\f
A01 13A()1'{UQ '(A(l]1A;JUA(l]dJ) A(lllA9X3 A<Yl1 'A(lll
- "9liriD6k :-an 00311)39 01 Sm:-9 't! 01 SmJ.C 31CJ3 Sony
srw1
9x1mrlkD6J.C 01 1019 Sm:-oM)J'{llq '938 ww
91i(-)10D A01 t[ 01 ADOlDOJ1cDD - I)OcDO:l: rt01
U1 DD;J1i lJ1A"9'{1C 3rl 10)01CO 10 '01(-)AJOO)l
A01 OOQADJ03U 1\01 1DX 01(./AJV A01 O'{rt0\J93'{)l AOl 'OI)q
Srto'{'{"9 Srto1 9J.CD AI)O(-)D10mXmq DA SmAO'{;J8 S9xm1u
mx SDJH ':-mws: 'Am'{JX 10 - Sl)od:>os: "911C1 Sr1o1
9J.CD 31AJ1C 10 SmJ.C m:-J3 'D)OJ.CriDy rtoX0"91rtO'{U ao1 9d:>
-'{3\/D AOl 91CD UAjl1im'{ltq 'oi\0'{"91\l OlD ll(jtOJ.C9 U1()101C H
L8 l !OZ O.L VdO<!>\iN\ill3 H)[!VO .a, VVVWO
II:
I
I'
I
ii
SmA()1cD000'{1cD
AU1 rtOlC SrtOAJ3X3 ,o :!Old
-OJ.HX:!3V 11})( D13(-)U'{D AU1 rtOlC SI)OlrtD
,o :!OINHW:!I 1DAJ8 D101C9X 1D13AJDd:>mq
mx 1D13A()103ADd:> Saoo9 30 :!OIVNVcl> mx :!OIVHV
1DX 1D1AOA()103TI UA3 DA 'A()-Ol(l]ClJ DA 'ArtOA JD(-)DTI DA
rtoJ.C SrtoAJ3X3 mil :!OI0AII 'Sm:-(J-oo:- lln Sam
mk :!VIEOV 1DAJ3 :S(J-mrtD SooJ.C D1Dn9w DA0'{9AD nX9
5938 0 501\/J 0 1X J1D1J A()11011C Am1 llD1ri(-JY\JD1q
AU1 1DX AU1 AU1 31i DA0'{"9AD 'SrtOl
:-Lu SoOJ.C Sm MOOjld:>mq DlAOAJDlillo 3\? D.L
"ui3NIVWH:! VVVV 'I3J.IIAd)I3J.AO
'I3J3V 3J.AO ':!10ci>V3V N3 0 EVNV Ou :119
011J'{X"90H A01 91CD Ajl(-)llO 01 SmA()10ll1 'Sam
-OOJ.C SI)OTID1kO'{'{ao 10 131C;J0100J.C "9'{'{D 'Am)Oiuort w :-m1
m 131J.C()-'{DXOJ.CD 119 J3(-)llilokllmx m 1019 J300J.Cn A3'\7
s:o.L
- HNJit!V S:.A.L)lV d.Ltl.L 9X1Q01031C 010 Sllq)TI3'{31ADU
tr o 3(jtDOkjl SmJ.C9 lll0()1AkDAD Am "9X1110xmg Sm:-()lkllq
-ooDx oo9wm ,'{'{D 'lloJo Sm:-o:-il}DJ.C lln 'Am3DI)'{DAD
DO[)l(-)U'{J.C 11i 'SoXilmi)O'{U o So1QJ o 13AJD\J1i31C3 ADD 'Sao:-
-3li9k3'{mq Srtm 91CD S3)3Allli03 S300cD91\? 1D1A0'{'{"9\JOOJ.C
'A91aD OA0'{"91\? A013: "DTIUXJQD 9X1A101C 1DX 9X1(-)ll 301)0'{31
-OJ.CD 'SI101U(J-TID SrtOlO Sr101 A(l]J3X101D lttlta'{"9X01CD U A910
-m:-k Sm JW1k 'AUlJOlllOrtW A()JX1dJ'{3'\7 So1C901 o 1x 9'{'{D
'91111} ,1!. 3tltDOAJ A3q 50'{'{9 S)3Al}l( 119 O.L "91111} ,0 3\/1\ljllCD
'ao1 Sll1 5D5Jd:>Dokilrw SD:-9 aoJ.C DJoDnllo ll'{9k3n :-111
'DA3TI9d:>Dil!. m mx Sm1C9 '13AXJ39 'am SllOU'{X
-9'{o Smn o:-31'iJ3X11AD 9X11D13'{XOJ.CD o1m:-p
rt01DTITI90A DAJ A91C10'{ 119 0.1 "A(l])0U10rtW A(l]1 Slll0()1AA
3:V!IVOIJ 3:Hdl.HWHV
98
'3 m BA<;J"'{lll;> 01091i AOJ.)3"'{"'{3 0"'{"'{1) 010:Ul)X 311}0
'01lD3(/AI}D 311}0 311}0 '91i910D 311}0 119
rro:u rtOJA<nrhly rrm lld<o:UJ;> All1 3rl 13AJ3'(X SokO"'{J;>19 0
mx 5(l)d:l 01 91D 1311il)'(D1<{ S10Dil9 ll
SoXll 1DX llA(l)dJ 1D13A 1A 11rlD OlD 13rlOOXDOOJL AD10 5D03D
"' ; / "' "' ; "
0 "590rll rl01 llDI}ffi ll1 13X} 'Dlll19ri038 All1 91D 1D11)A
-AJk DOl) mx 51DDJ1ii18DAD mAJ3 llDllild:>D9 H 'A<;JlD
-rt3A. SJ1ll1910:U Su mk lliltll '()lAD 1)1XO:UD Sll1 1)1ll190Art
Alll 91D llDI}3A ll 'Sllq<;J3A 1DX 1DAJ3 ll 119
AI}000l38 JlD1k 31A}l! 5u 'SrtoriD9X 31A5):U Srrm
Sl}mrtD ,rl 1od:loD9"'{1<[> J013XO'f 'DJDrLOl:UriJU
DJDrLO llll1l:)il 10'('(1) 1DX D0:)81'f 10'('(1) '50J<J)
10'('(1) '9AD0110 10'('(1) rlO:U Ol:Uri}l AOl 1DX
500}'f (l01 010Dl511 AOl '590rlU 1101 A9H\D 'SOlD<{krlOl
01lD9X A01 'Sllj 5ll1 oriD9X A01 :31A}li 91D 1D1 J3'(310:UD
591rlD '5ll'(}l01D10'f 0 131.]"'{ 5(1)19 '5DA} OA91i 13XOJ;>lirl
AD 1X l)'('('f '31A}LC 1XJA)3 JOlllD 3191 '101iD9X ADA} 91D 100
-319DD103l MlOXOJ;>:Uil AD 'DA<DlY)'(il A01 l)lDX 1DX DW
'OAOlJ\7
01 11JX 01A9111ill10J., 01 'OA9J., A01 '01A911riH 01 'll03J\7
ll1 :p10:U01l1DllOX OA91i 31A}lf 'DJQCD'(JV\1 ll 'A<DA91 AC01
-Dl31i 1)'('(01! ArtOXOY)l1\ 1DX AD 1DX 53JAOJd:lrlrto
5)800 10 mAp 31A}lf JW1J 5LL1 DJnmlllo All1 13X} 5J;>:uriJu
ll '930 AOlfl 130}0D OD91 ilO:U lllD mx l)'('('f
5ori09)[ 0 1X 5CSJ\:J10XD 5<D1!9 'llriDAI}Q ll11DX ll0381)1(/
ll1 ll1 Soo:u 5m rro1 I}Olilm rrm 5130<;J:JJ0or1Duri JD
13A.I}3d:lmDx 3<{ 310'('(1;> '(V.LNVII IV03:3RI3WV.LNV
,J., 3:0dAII) D1Al)l! D1 5001 D1Al)lf Dl
orm 5m 310'('(9 mx 'llDI}Cb Alu rro1 mqJ All1 91m 5milD8d:l1;>
68
llOZ VdO<l>\IN\ILIR 1-DIIVO . .R,. \IV\IWO
I
J
I
I
lr'

I
,,
II
I
i'
I''
,i':
j!'l
jl
,.1.
;:i
'i
li
mx 5o1A<SJ1D 5<n 1D1J3Ari<1 5938 o J1mtl. 'DA(l)"'{'(91fV \01
Jrl A9A 1ox 01 'OX11<;J1'("'{D 5:)"'{31D 3101)1 J;>M3k A3Q Slu
91rlD3 A01 31i (3) 50(/1)1C1i3U 5ll1 A9110'( llD<DA:) H . A001311)
,13 1Dl3AJA 91rlD 1X 'DQY)XJ(/ All1 rlOl 91rtm AOl
-1031 XJ l)M3A 'rt01 9111D3 A010 1D138J1DOO:U (3 01) 91rlD
AD19 1)[ '5lll 91rlD3 A01D 13A<;J13"'{31 DlAl):U - 00910 1"'{1)1
13QJ3(/0:UD '513DI)ld:>OOriDl31l 5300dJY)1Q 91D 1)13rl 00910
01 91D rlOlf - lllll}ffi ll 1DX J1D1J '1101 91rlD3 AOlD DlAY)l
13AI)l13'(31 rl01 9111D3 A01 )13 91lD1DD'(l.SD'('(Ol A01 mA
JlD1k Swl}d:l mx 1D13A.:)'( (3) 31A}:U OJ., 'OJ3Xrow ori1A9tl. 01
AI}O'(JlO:UD D1Al)lf JlD1A '5rt01101) 5<}0'('(01 AI}OM3tl. '51}01
-11031 3MJ0831DOO:U AlllQ J01111J31 'D138J1A'f . AO'("'{l)
-A3tl. DA 1\01 DJriDArtQD All1 5<;J010XD 91lD 'nOl UDI}dJ
U1 91D 13AJDki:J 31}0 '9111<l3l l)MJA A3Q 0110') 3D
-001 AD19 501101) }101! 1DX 5911103:U: DlAl)ll D1l '501101) 1D1
-J1MJk A3Q Som 911inx 9:un JlD1J 'A300J;> 01 5oo:u
1}0111031 01 mx m 5oo:u no11o9 1101 lcDJXD
AIH 3rl rt01 5Y)1U1910rlo Slc1 m/.9'( '50riY)J 5rt01309I.Xlfll\ll
5<101 9:un nXJ mx Sn01C)lil:u 9:uD 1XllJ3'(310:UD
S91rm So1t;Jilll JW1k 9rltJ10D 13AJ9 or;Q
AOl1 M)ll<Hl mimOOfl9 OJ., "59111031 5011)101 o Xl)Ol 01 mx
Sou or; SoH;>o:u o mA J3 O<)Q 01, ouor; 9111o3:u A01 mx 91
-1103:U: OUcll) A0113A1)X 'lc,\J1i}()1lDOcl:U <}Oclm 'lcQJ3 OI}Q XllD
mx ltriDAI}Q Lt1 r;mx mAp lli./1)\0W lcmx 5r_t0111031l
mx 5rtoUOl) 3D 1D1AI}OcJ1ll1Q JOlitJ10D 10 119 5JJ1AOA?'( ,
'5oXOllli}O'(ll o 501QJ o nAsQOU'(lillilD lcilto:Ul) AltJ.,
')3Cl13lllll3A J3ll 5930 0 119 1X AllllAl):U AUll ll)11D llhl '(91D
mx ltl<;JO:U: 1JJA)3 591l810TJ o 119 ltD:_lO D1309AD8Clll Alll 101}
.. A A J3lif)1 iln 01 JOdJO:S:
10 I}OdJTJ '51):U:ri3ll AIDl A<;J1l810D AC1J1 D10M? All1 13A(_D'(lt(/
:<vavou 88
rwrl(lMDMW rto:t mx (lOkny rto:t 9TID10310D A010 5omrl
(lOK11UAD"(ll 59A3 O"(OgTI(lO 9K1110KD1Q m,l. 1D113K
-
9
01 11
9
' .. AoAnkon Mlw
9
Wo .. U"(;!l01010V
rt01 rtOf.a) rtOlUOU)OlfOK1QmKOl!D rtOl AU1J?lDK AU1
3rl 3 9K1cD"(JV' 01 '5lL<;>(lOdloxrt3V '5o031(l3Q
3Q 0 a01 513DA(lQrt31DK S11 mx mlL1901DU
AU1 m,l. S3)"(01)1d:JTID A3Q (lOTI0111"(0li (lOK1AU"("(3
rtol Am30J?dl Am1 Sao
-1D(lO"XD mx Srto10(lO"XJ 91D lLomAKJOOrto Sa01 Sa01
-DOOllfO"X Alll 11"(9 ,ODlf) SILolLf.9"(0AOOX npX1010 D1 )1D1k
,dlD 1D)l ... AOk9V A903J A0111k)V
S13 SJ?IJD131i AD19 D;!cDOO DAU"("(3, SILO)l3 i\01 1DX
("X"lf 0006) DAU"(3,A01 91D ADOILQXJ?Q1Q3 10111f(lk1V
10 mx rtOlf Smrl9 S130C)JAJ "Mll3DCf!Ak AC)J03J mx.
("X"lf OOZl) 'Srt01 MDTI9N
MD1 1DK SrtOA83,rt01 o rtOl9 '("X"lf 0001 -
<;>Jrrnv
9
n"(Dffi om
1
3n Xlf

- soal AoArlA-
"tiJnonl Xlf) Srt0)11frtk1V SrlOl 91Xl XJ031)D1Q1 mx Sr}OXl"(
mCl(lk Srl01 91D m ((lOXl"( (l01X3"(K3 mx aoXClnJOrlX
rro1 S01mik9<;> rro1 AIL"(lf) Srl01 nJ3X1o10 J?X1AOkOJ8 mx
J?X110111"(0ll m Xl"(9 )1D1k S9A3 ,dly '010Q90H 'Am)XlOrlcD3J
mx AmXJA10<f> Aml m Sool oA3rlJ3xmg D1"(Jdl
i\01 XlTI9XD A91rlXl 91Xl 1X 31()0 '9X1AU"("(3 i\010
An) (l01iD111"(0U (lox;_nogg C\01 'uonog
-)13 (lLdlo010)1AD ,1f. woXOJ?lfrt) SILOWQ(l3WX SILl
ml, D)OrtloDrlJ?11inx 13XOJ?lfrt A3<;> (lOdm
rt01i UTIC)lAk Ul J?lDX llr!Wlf\l SnJ3XOU08 SILl
-ogolfn 1x SnJ311Lonrl 5Cf!l3Arto mx rro1
-J?13rl mA )3 119 'AOJ38 01 SILo
-)13 rtOlf (lOX).nOgg rtOl XJTITIJ?Ok 01
!6
l!OZ Ol VdO<I>VNVU3 H)[!VO ,a, V'VVWO
ii
. I'
I'!
'

31i HJ<;>wo 01 '938 AOl 3 01 119 SmAOAJnrllLo
-113 So1<;Jo1 A3rl 0 ur!tol1? a01 mrl 91Xl 1x 5nA;JOXJX
0 ArlOAC)Jlfrtln1Q 'rloXO)/lrtO"(U rlOl mo (lOdln
10)010 10 '(LL6l Soo9k1Lx1V' 'SIL<;>r_todloxrt3V 'J
0 mx (Lt8! 51"(01f(lOA11AXllDAm)J_) S90WI
dl;!l& 0 AC)lcD"(3V' AOll 3 01 mk 13r!t-.;>Clk ArtOX;! -
119 ,lfn - O(lQ oA91i SpdlnoUao Srl003l93A Srr01 91V

Sn1Ac_rl"("(OlfV SILl (lOX11lLON mx (lOX1rlOO)l
rtOl SILOmJXlX1Q mx SIL1 ILXklJAXl mx J?"("(Xl
- SnJ001XlOK01rt V SIL1 m 91Xl 10)DTimd 10 Ank
- rtol S(l038 mx S3J3xouoe S3''("(9 91D rro1 (l01i01A
-rrJAmAn mx rt0)31ADW rlOl mrl 30 - mlL1
-9rl11oxo 9103rl mrl 91fD 13X? rlOlf mik 10A \l Srwll.tr).rln mx
Srtol So ill nrlk 10AD DA;! SrnA9oXArro SmAOAlJK 'S;Jkm
-113 S;JxmillL10rtW S11 'Sr)303J mx SlLlDrJW Sal 101)
SIL1 5;!Xrl11f S3"("(J? mx 5gl,\D811L ArloXOJ?lfrl 119
J30UOMJ DA 1-x nrl?o 01 J?K11Dmorw 5mAOA J3"(X
uri '01"(9XO okO"()l3 9K11XlTIOXJ031fTirlO 0101)/K SJilmX
'53A3TI(lOkU001 511 S3"(9 Xl DA lL<]tOlfJ? Xl)XllC\3"(31
AUl 3rl 'oAO"(J?1Q AOl Cf!Q3 13MJl13"(31 5oXOD1r)O"(Jl 0
'9AAn 1X 90Df)XlX 3QJ?K 101} 10)DXoy 10 J1D1A
Sog)O<f> mx '50\9rlmx SDA!:L1DA)3 JW1A mx mBA}y
01 1DX J?"("(Olf m SOA3TirJOAOD - AC)l"("(Olf\{
9lrlD ,1A - (NC5VVOUV 3V' N3) 5mg, 1DAJ3 JlmA ' .. N3
13 .. 1D)l '13XOJ?lfll 591rt V lJK11DrlAnillf 119 5D1AC)JA0"(01io
mx '(mo)3) .. 13 .. J?1AXl1DlAD S91rtn 1x
' .. A91rtDO 18C)JAJ .. 01 3TI13r_l300f.D0001f A011DK J?l301DX i\01
'9DN OlD S0101flJK ADl9 5938 0 '510UAC)lcD0001f
1DK 510rl309AD0001 ()038 rtOl 1DAJ3 119 J?"("(V

06
-mioi\o i\LU Soil:LC pilol-lli\110 Sltomi\:;:L5ll1 opX1010 01 9111\'
SD)i\OTIOV Stu mx S91m<P 1101 938 /\OlD - '{O\J03l!l1
53JAOIW113'{ 55JX11DD'{8DODJ 31i Sll1 SJD1AAjlDOou mx 311}0
,'{'{D '()JA3 1101 llD()li\A 'l)18D\J i\U1 SJilmX 51Dmi\3,
1D1)30i\ i\3({ I}Od:m - DlDTI'{;JAicDODJ! l)X11mi\3 SllD)J3 1Di\)3
110l! ',.1\Dkv_ 1\jl(.!U]i\[,. 1DX ,.i\9111DD 18()11\j,. D1 31i JJ,Dri '3Xll8
-C)l031d:m 9111D ,11- 1DX 1D13XO;J 110l! IWJ38 1101D1D9l!I1D10J,
1101 9X11mi\3 i\01 '131\()J'{ll({ 3 OJ,
59\X.. o 1x mii}3"'Il wS,Joo mx (w1kv;) i\okv; 01 o
'9TID1i\D11D10X i\01& i\(1)'{'{91LV 0 1X 5D13/cO;Ji\3 -
Sm3'{1,te o'to\Jril}o '"938 Lt't't"9 mouJ;>x u
'5113Z o DQJ;>'tH i\ll1& soo(5, o 1x oc;JOV ll 51DLll 'S1o1oo,
o 01l!11A)\' i\ll1& "D\JJ& o 1X 1}01\Dlll o 'DriXJ;>Ol!]i\[ o 1D.\)3
53)({'\l 511& "ll19Q01m<P mx I}O"!Ol!Omz mx 1}010JOrillV
1101 '1}01Ui\i\3ADi\\' 1DX D;JdJ001DD1D)l 1101 OJ3X1010
9X1riDMQ 'i\3oov; 01 mx 'l}okmkDoD:u-oil1ll]i\[ mx SOli\
-oJ,JOO 1101 '1}01llOll1i\11& 1\01 0)3X101D 01 '5011\011!
-I}'{DX1l!3 1x I}OkOI\011illV l\01 opX1010 i\0),)001\V 'i\300V:
01 9l!D 1D1)3'{310l!D 110] 51)101, i\DD '53)3XOU08
511 i\9Q3XD 53'{9 30 SDpxolloe
Sll1 D1U19X11013'{XOJLD 311}0 'l)11<1l0l! 311}0 1Di\ )3 i\3(.!
110)38 I\01DlD911\DlOJ, 1\01 D10M? H "i\01(.!) Ltri 01 'i\01\;J:::
01 'Di\3TI9S,10(DXD1q D)3X101D D1({) D1 1Di\)3 ::: 01 D130)1i\\'
uoll9N nJ38 ll1 Soou llolloc;J = N3 01 oo:LC 51ot;J = S1om"'3,
1DX 1\0 "Di\31ii}Oi\3 '110)38 I\OlDlD91C1DlOJ, 1101 (S;ni
-1iDOk SJ'{U'{'(l)ODJ 51301 10) D)3X101D DJ01 D1 1Di\):l 3
"1\DU-MS: 01 'i\0)38 Ol 8 01 1Di\)3 'JJ,Dri D130JD
-1QD 'DJI-ilnonillV llmx 59A01101rillV o 'nm 0011\;_l){ 01 31i
i\O'{Q. OJ, "i\l)Il D1\jl 'mll19'{0 mri 1Di\)3 0 OJ, "513Dl)1DD1V
l)1XOJ!D '1D1)310101ill1DD1V-V- 1D13i\)A '(-) ttOl)\J
6
llOZ O.L VdO<!>VNVIEI H)I!YO .. 3, VVVWO
i
I

!i
'i
I!
il'
I
,.
Ill!
if!
II!'
,ij':
II
i"
i'
I
I
II
l)1XOJD "'D19 Sok9v o 5ok9v 1Di\)3 v 01, s1oll9N 1Di\J3
N 01 1D13;5310M;_J SjlX11i\Dlri11& 'S;_JX11iDO)l /\DO l)X1TIOO)l
i\09'{ D1 5(lJ3 'D)i\(1)i\10X11L3 /\DO Di\.1\LJ i\Oj!'{lL Dl9L'Y "D(.!31
-JJ3 l)X11D1TI0D\JD1Q D013l!l) 3D i\D)kO'{Di\D ,wx 1DX Dli\DTI
1D13J,J)OdlX3 1){ "DJAO'{Di\D DlD1lgJiJll 1Di\)3 Sok9y
o mx 'Sok9y 1Di\J3 DDOC)l'{A H :i\mi\)1 513TIJ)i\I\Q
')1 i\1\0i\l)X m 513ril)MV :513riJ;>,\11\/ mx 531ll1910JL i\itoX:)
mmiriJ;>OA D1 '5rnri9 13A )Drillo 1J" 513TIJ;>M({ 10 mx J;>'{'{D
'i\f911\D 531ll1910J 10 mx 1Di\)3 i\mlJ;>ririDOA MOl p013D lt1
9l!D 591X3 1\01 pX11D10ll1XDODX ,.i\0({
-)3MD 5nri"&wtq mx 13X:) i\01DDX? Sn Smlt1910JL mx X}'{'{D
'i\00311}3(.! i,t 1D1D;_J i\01()l01 1l A3010cynq '1Dli\1}01D\J3\J ADJOQ
-300JL All ,enx "'o"'9ri lt1 no '5Doc;mrt1mq Sno1I}01
S1101i9"' 51101 "'Jrilt 5oH;Jou .. no1 Slu;JOI\3dJ3
mx Smol,t 59x1oltrio '110J'tll11DN no1 S91n - Sltql,triD"(DII
0 '9AD1Xnoy i\01 X)lD)l ,.i\13dll)OA ltri 13(.! D i\13XD()li\A1A 1\01
O;Jl!n mx X}'{'{D 'AOi\9ri "'ncllr;ilk ll01 Ojll!rt Xno mmirir;oA. m
301}3 :119 130;!dlDi\ll SoW0109'{1<P 0
-0'{0101\i\3 Mlli\jlTill10lLOX1({0lX Sno1L<W
'51,tx1riOO)l 5mn olcrn,\r;r1xm 01 1Di\)3 SDJi\
-rni\ 1ox.m3 DDD()l'{ k xmi X}'{l!ll 1llAJ3 i\3(.! noocyJ'{ A L<x1,\lt '{'{3
H "0)3X101D i\(1)11\X)Il i\(\)l 9X11<lli\3 /\DO 00311}3(.! 01
'rtO'{Q. 5011\YJJ!TII}S: Cl01 0011\:))J /\DO 01<.00J OJ, "AOJ38 Ol
Mto),)'{O\JYilllJ 01}(.! D1 lll)l "3 Di\:) YJJ10'(911\ Dl 1DX
8 llA:) OA:)ri,\.nonX ADXJ3 J;>1nll 9l!ll J;>D11i DJ, "i\(1))0ll1Dn]i\[
Am1 5:)13'{31 10 i\Dli\I}010llori10ltoX
nou Ylll)1l! X)X1TID03X )3(-)30\J MOX;_J llXJ;>080YiD& ll1&
Slto:Je 5lt1 1X9 !< oJnilxD 01 mk n"'
3(-)X)X r101 llDJOX AUlD 1D113X91YJi\3 '\LiJrrXm llli\)3 rLOAO:) ll01
SltnltJouox1qmxo:LCn Sltl H Snocllr;xoorioo)J nm
:l:VS:VOIJ :l:Hd.LHWH'l
Z6
SI}OQ130X1"(3., DJ300:U 9:UD 38D3XO:)OO:U DA 13A9X 5DD S91nD
119 ADA3"(:) 5DD AV D8 SDD no:u 591rlD
1DA)3 1DX DJDmADib lJ_X1AOrilt101li3 1DAJ3 A3(/ 119 '13X09:Url


11
o 119 So1o:u9x JA3"(? SDD DOJrilJ_D AV
SDD 91:Dib
-:)KA3 AOlD 53JkOrl0113'( 53031)D1(/1 J3AOnonlltq lJ_ DJDmADib
ADD 38D3X:)<;> la DA 13A9X SDD 'XOD"()[ no1 D)DD1ADdJ
lJ_X1AOrilt101:u3 lt lJ_1rlD OD9:U 'DOC)ll DA D'(381J- D8
mx 5DM30:) O)QJ:U O:)A SnO:)A SnoAJri9DD1"(
-33 Snow 5mA<;JkOrl011iltq A01D mA9:U
-OW131i 3191 591ill) 1DX '539A 10AJ1iAD'("(l)131i 10
-DAD A01 3191 lJ_riA11D lt"(lt"('{9WX Alt1 ltDlt9AD1(/ ltA3ri9X10
-ODAD 310109X3 Alt1 9:UD lJ_llilt'{UAD Al)l9A1A rl01D)Drl00D:U
H 'mA9:U 3XOIJ-1In 591rlV lJ_rikuD ltA:)1i10K3KArlD mo:u9x
3D 5081'{9AOW 0 A3(/ 9K11DD1Drl0 'ltD'{'{913ri
lJ_X11lt0Al)1(/ l)1A lt01ri89lDAD lJ_X11ltOAl)1(/ lt D)D)<AXJAD
Al)llJ_ rlO:U lJ_riA 11D lt1 D1A9:U 5081'{9AOri
0 ;,_oeiVONOW no1 D)Ditoon:u Lt ADllJ_
rlOl !J-Xom Altl 10X9ri A(l)XIJ-81li A(l)1 lJ_Xom Alt1 9:UD '3A 1(/:)
no:u minAIJ-1i 53((C)l1Dno
VI:ti:I:IA vo H lOOZ xoD'()[ no1 oW? o1 31J38Ltrine
5<;J:U 1D)[ D1D 513DAI}8rl31DX
5u 13AJ<I 53A<;Jm mx <;J(/3 no:u A9:U10'{ o,\)3X3 1DAJ3
'OlC!J809AD1I3AD 1DAJ3
D8 5089'{ 'OA:)li10)(3)(A(lD 01 91rlD 9:UD 5(l)TI9 591)(3
"no:ulJ_x., no1 Dli}OOib Dl D'(9 9:UD 31 )381l3A DA 31 )300:UW
'lJ_(/D'(ltV 'HilLldA.3 Alt1 'DJV A01 )381lO'(OKD rlO:U A91rlD
9:UD 591X3 531lJ_AD'{:U 5nm Sn0'{9 3D 319:u DA 31)3Clo:uw
'lJ_qD'{ltV 'HULldA.3 OUV 1021IV
IVNI3 10 IOVO :3AmllJ_D3:U3 no1 okCl;J
>6
J!OZ OJ. VdO<PVNVU3 H)!IVO ,a, \i\1\iWO
I
I.
I,
111
1
I.
illlj,

ll
!''
I
::1
r
1:
3D 5(l)TI9 XOD'{)[ Orl080V: 0 '31)3:U nori D8
D'(9 ArlOA)DriltD DA ADDI}OOOJ!TI D8
'V 9:UD D8 AOl'{'(J? A(l)1 9ri0A9
01 .. NOVIm3 .. DK1(/<;JK no1 '51}0lrlD mk
9
xumi(l)1DK1V
'.,119:UO'{DKD., Ol<;JO:U 01 9:UD 10:U10'{9:Url
10 10'{0, '.,119:UO'{DXD., OlliTI:):U OlD '313'(:)8 AV
"5DX1(/<;JX 0 1DAJ3 NOVIdt:tl 'lt:UC)l011:tJ: A9li10'( D(/9'{'{3
5lt0:)1rl3V 5lJ-1ltAn303
5DAlt '('{:) 5DA:)ri o 3ritDOk;J D</9'{'{3 Alt1 I}OriD111'(0:U rlOl 5lt
-oDA? OJ3riltD Jri 'Lt1't?3 5oo:u !J-:uoo Lt1 '5Ltn1:U9AD mA9ClX
m<;JO:U D1 9:UD '3TII}O:U DA 3rii}OOO:U1i AD '3XJ3 591rlD 50:U91
0 '59TID111'{0:U D03rilJ_D 10X;Jri 0 D0319'{0Xl13 AIJ-111D 3D
3Xlt8XI}1:UDAD no:u9 5oo13:u!J- Lt ltAJ3K3 mAJJ HULldA3 H
'HULldA3 mx H)[
H21U2!dV- VIVVdEA.V- H2!Id3WV
- H)[Id<I>V - VEV m 1DAJ3 A(l)0)3:Ult A<)JA103riltD A(l)l
mmi9A0 l)l 119 (!l0AA3 1D)[ 'D)grlO'(O)[ lJ_(/D'{lt(/ ')[ DX1(/<;JX
3ri 5Lt1 9rioA9 01 DA A91DAnq Am!J- A3</ Soon:u!J- D;JA
Lt A9:U10'( 1013, v 'Dib'{9
11
DX1\?I!JX
11
A01 3ri no:u
DriOA9 0101}1 ArlO X? lt:UC)l01t3 Altl 9:UD 591)(3 DOJDibD ltA 11J-J
Ltw UlA9:U 10013:u!J- 10 53'{0, rwri lJ_x1q Lt1 AJ(/ nw
Ltri1019 313X;J Altl ltDlt1A9:UD Altl 119
ox1Cl:)riv no1 mioA9 01 3Cl!J-:u J1D1k ogri9'(0)[ oooib91010X
AOl 9:UD 3Xlt8ibi}'{DXDAD <;JA3 1X9 1DX lJ_X103TI\j
3Xltl09TIOAO lJ_X103TI\j lt )1D1k '5)3ADK 3Xlt8IJ-l(l)OD,\\j
. AnODlJ_OA D8 10'('{9 1DX 110:U mi9XD 5:)13XOD 3D 5(l)D)
1K 'SoXom(_LO'{U o n01 9k0'(91<;> 01D 130;JdlDAD no:u D(/3:U):U3
-513r!t9:UD 53'('{9 511 53'{9 3D 11))( DAOOX9litxl1 131}X01 '01A
-DrilJ_Drl'{O:U 'rl0A9V 0)3X101D ADD 5DlA9 )1D1A AOA91i 1X9
,'('(V '101309AD8rlU 10 '3 010 ADDOl(/:) no:u '.,Sori9]., D)D
:l:VHVOIJ :l:HdJ.HWH\1
t6
"9X1lnrillwJil3 m 9:trD yx1ihri (l)'(''{"(JI)oo:u 5D3:
"NOVIm3 3:3NHVV3 SaOl.o 1111\l}:tr
1\i;tOJ..ltqo ao:u 1\I!JXU.Dtill:uooa 'D\11,\.nnnx 3ti
DOI!J:L 51y1Jti l}YYV
ali 1UI!J13'f3l. 1\31/ 'Dti;tO 9:1.a'D Sroti9 0.1
ocbDOA)li\Xl DXDri)"'(X 9:Url 91011 30 rl01 9"'{(1)<:,>)3 9X1cb
-DOAO"'{O 9XXl1cbllrfi 01 1DX )3i\1XD13ri i\010 (l)i\"()13
J38llA1XD13ri "OcbDOA)li\Xl 9XXl1cbllrfi 9X1d:JDOA
-o"'{o 30 'A(l)Oljlri A(l)JOoxmq mx 5ocbD<:,>;!:trrl 010 5n.oeyg 5(1);!
'5l!J 5ll1 m3Aycbun All1 lloll yx9yo 3rir1oX9 ni\ no<;J
'oo
9
1 5oy91 r101 moM? H
5l!A3ri9XA3'{3 Sll1 llonwyon:trDi\Xl
A(.tOA.or1o1rillq rlO'f1X1<:,> 53Joocboolly:u 10 5<;Jenx
':uyx 9X1'{rl 'So:tr.}1 5(1)19 53JOOcboolt'{1!
91Xl DJXl10XlXXl MOX;! "(l'{'{Xl Xl1i<;JO 01 MO':J
-J:trOli\3 oA9ri 1X9 9A 1o3rillo m r1o:u9 '5llono9
-mcbllr!t .. nuyri, yx1Aoo1x3yll 30 MoX9
3191 DJ, "Xl1i\90X QZ rlO:UJ03U "53J13DX3Q 0'}<:,> rlO:UJ031
138'{5JOD:tr i\rlOX;J 866 I 01 5(1)9 I 01 9:UV 53x
-miJyx 5;!X113oocbmq 30 nA ArlO':J910J!I[ 5llriey10
31
9
1 5ll1 'l!omx9oo:u 1Di\ J3 Allri ni\ Allw llrieyw
-103rillo ll '1Xl13AJD<l> ""(JX11300cbXl1<:,> (}'{01 1JJi\)3 5DJAO'{Oi\X31
mx 5ll1 n
9
ri01 Aow mDriA.yo:u m 866 I 5o1J
01 "JJ0319AOD oA.n mx I 50ljl 01 D03cb
-jli\D rlO:tr 5rl08JA3ri ll
"l!riJJA(}Q
-001 Xl1A (\Ori10(}JJX '}OOA(l 5rlOi\91 Xl10'} riri01JJX3 "()"'{"'{01 i\JJX
-)31031 10)010 10 SV"1.L v rlOl'}1 5rlO'{(}lJO(l1! Xl10'}riri01JJX3
mx 5rl01109031 5rlOl 3ri i\JJOf\Oli\91\ 1A A(l)JO'{:trOrilllOJJ1Q
3191 i\(1)1 10 1Xl)l "5JJO rlOJ3cbDOA rl01 01
L6 IIOZ 0-L VdO<Il\fN\flE! H)IJVO . .a, VY'VWO
i li
! 1:
]1'
I.
i li
ill
li
I
009 5083Ajlri 3XJ3 D10'{:tr9rilllomq 3191 D1 i\JJ03cbJl3li no:u
S9X1A001X3'{ll o Aluo NL>VVOUV
i\(1)1"(llilinoA.ooJ.C i\(1)1 59'(0100:UD 5?xnill1DD1(/ Sno
<;JA3 SJJo 19'{oil 01 131?8Xl1':1 1to9 yl!q )I sz 1
m A3Q 5n01 1i Slu mll19X1lltotllX It <;JA3
'i\(1)01Jli A<;JX1i\(1)/,JJ0131 OOZ i\(1)1 5Lu Sit om XJ OO<;JX
i\Di\JJ)li"9'{JJ1JJX lYJX SJOlS!SUBJj lt(/l)1XAO 'opX1010 9X11iO<:,>
ADO i\DXJ3 01i\(}010:UOri10itOX <101 5]101AO'{Olm JOX1,\00ll<
-3'{11 10 So19 0.1 "JOlS!SUBJl no,\JliQkay r101 Sn),\Xa"'{
rl0Q91ih 5ll1 llJAO'{Oi\X31 It 1Xl13l)i\1ldlli3 Di\ 3D1Xoy yA 10
-yA.1o 3191 rlO:tr S019 01mx 5rn5J
nJA.oyoAX31 H 5oori nx1qr;m i\01 5rloi\91 311 5m,\omi
3
:ux3
DlllAJ1W013X m 311 i\DOrl01i\9i\1k nOri)'{O:U
n01 nnxil919 ln '0A91I 1X9 mx 'ywx 5nD9(,lll13li SjlXUi\31
-oxomnx 10 nml)yo:u rlOJriooxAnu nm 53xAyAD 3191
511 mk SOl} 01 OJO:UO 01
ilOl<;JO:U no1 ,\LU lllk 5ll?(,l1 5111
66 [ 501J OJ, jXllillyiJJ031 3191
ADXJ3 53)010 10 '(531XJ3(,l JOX1i\l1lcb01(,lXJO 10 X:u) '061 rlOl
DJ13DX3(,l ll1 5J<l3XOD1DX SjlX1i\OrJ1X3'{lt 531t;JO:U 10 1YJi\ J3 Di\
1013,"i\(l))i\001X3'{ll 5ll1
0,\3li9A mcb 010 1\01 'i\Dlli\Oli\9A3'{ 5(1)1!9 (lOi\31{
At;J1AXa '{ i\(1)1 i\ll1 311 A DOll/\ '5nJAO'{Oi\X31
mx Slu mt;lilJI D.L
"(1)19XDOD1! 3ri:_toq
Dl D() "&J141D D'{n :'}O'{'{D 1DX DJ\7 /\OlD 'IHJ\(: i\010
AllW 1D13XDJOIJ Di\ umikyoJl 5(1)DJ un :OAJri10X3XknD 0101!
lll)X "9"'{'{ll D10M) llA)lll!illlcbn OD91 1Xl<\)3 i\3(/ .. SOtJ1'{9AOJI ..
0 119 AYJ/,3'{) 5nD i\Xl :31DA)'{ no 11, :5nlJ VNG (lOAJliO
-1mri1lnokooJI rlOl xJ yllv "3:Q)IJV3 33 yit(,l ..
ZVHVOIJ 3:HdJ.HWJW
96
11.1J.C91nx nJorw 1nx 5oeptJ 3o 5lwil9A1J.C3 mAJ3
noo<;J'(A H '5?Xalldl 3ri
11.Ll1 A11C91DX mx 53JTIOA0013X mx S'}Oli01'(rtOA 31i px
-1XOD '10'(D\:IJADX 10101C"&JX i\DOU'(JTIOWJOJ.C rtOlC DOD<;!'( A mri
1Di\)3 i\3(/ DOO<;J'(A H '(l01 1)1 'rtOl
i\U1 'rt01D)i\(l]i\10X11C3 i\U1 'rt01 lt1 'rt01
5nrli]XD 53Xrtri9QA3 511 <}OD'( 38"9X DOO<;J'(A H
'Q.OX1A0'(010M3
mx c;oxultXlt ''}OX11J.CO '5rt0'('("9X rt0'('(11ipc)nJ.CD mx
5rtO(/<;J131iltAri 5rtOJ.C'}l mx Jli 'AC)lOO(l]'(A A<;JX
-)_l:l1C(l]Ort3 i\(1]1 11.(1]'(9 DOD<;J'{A 59dl001-D0]1ltri lt 1Di\Jt[
"0031<}'{DX 9'{DX 011DX
oil119dloorio odloori9 01 5;!'{'{0J.C 3ri px11o
-DOdl1031C mx "&JX11X3'{010itX 13dlpilA.1cl31C Di\ np/.mi 11.lt1lt'{9
'Slt1 01Xl191Drt0'{:t: 01 3ri 'nX;nD)f '01i09X i\01
i\0'{9 .0 5lt1 Dl<;Jdlmmx ltO<;JAic lt1 px1wrikD01C mx
5mll19J.C(l]08AD 5lt1 OQ09cJJ.C AlllD '} '{Ol Oll91 3DDO(/)J.C3 rtOli
DOO<;J'{k lt'{'{"9 13Xopmt i\3'\7 5lt'('{1ri
-pomm mmi<po pxrdlooo'{rdl 3oltkClc;o1rilt<;> mx 91io111'{0U
11.01 30Ui\A;Jk llOJ.C 1DAJ8 i\(1]1
OJ\:1 9X1l1'{0U 11.01 '531\X;!l. 511 i\U1
lt1 'DJdl000'{1 lt1 DJOlCO lt DDO<;J'{k lt 1Dii.J3
'5mi i\(l]A9k001C i\(1]1 DOOf!l'{k lt 'DOO<;J'{j H
:oE3 13)13 IIIXdVIIA U 3.LO.L :mDrikpoJ.C
D1 101) A91C10'{ i\\f :i\O'{"(]li 901C1iD'{ 1DX DJOOdl
-OOU'{J.C 'ltD<;JAk W) D)Ol0 i\U1 91CD Ui\'}OOTIUOi\
-lti\X31 'lti\ i\U1 3TI
mx DlU191D\:IrirtD 3D 138'{) Di\ 31D<;J 'ltA'}DOrilloA
Ui\ lt Di\ m/, 01lt1 JDODJ.CD 1Di\ )3 'DD
-D<;J'{k i\UlO 1D13Xj!1031J:li3 rtOll Dll'}3i\li IJX1ii.U"{"{3
66 I JOZ Oct VdO<l>VNVIEI lDIIVO ,.3, VVVWO
il'
I,
II
!1,
il'
il
,,
I
::
!
-omXon 01 3TI 11919 'DDD<;J'{k lt J38U101COTI10ltOX
Di\ 01 91CD "&JX11300dlD1Q 131\)A Di\ J3001CTI i\3Q 119 131\)Drillo
'ltii.'}DOriltOi\ i\UlD LlOD\:10901 513X;! DDO<;J'{A
-1i\U'{'{3 All1 3TI 119 01 lt A91C10'{
5nooc;J'{/, Smolipx rtok9'{
'}OX10odloilJ.C '}OllEDOk DJ3X1010 '5313'{;!1D 53101C"&JX 3TI
5(1]0) 'Dlii.OXO"&Jlill 91ED J38rt3TI03Q Di\ mx J3101DD\:I Di\
J381001031C l)i\ i\91Di\rtQ 1Dii.J3 i\3'\7 5lti\'}OOrillOi\
5lt1 DJ3X101D .. "9X1TIOQ., Dl Dl30JD8i1D 13D"&Jrl3XOD1DX
Di\ 'J.C'{X DTI(l])DX1(/ 'D130j!Xrt3 'mll191DM(/ lt1 lt'{9 13X;!
3191 '5ltrf\j!XO D1Crl1901C "&J1lti\X31 591rtD AD10,
'!lOA rt0i\11C<;J08AD A9).001C 1Dii.J3 '5cnri9 Ui\'}OOTiltOi\
H 'J.C'{X 'lC'{X Ui\'}OOTIUOi\ i\UlO ltOD\:ID901C 513X;!
3TI Oi\91i 110, DOD()l'{A 1Dii.J3 DDOt;J'{k
lt 119 10'{9 1D1i\OX;!(/D0DJ.C '0031'}3V
iii::IOIVVV
NV .LO NLI N3V :Io IIHW :531\lt '{'{;!0311. 5rtolo
mo191 A9J.C10'{ J1D1J 'VINOGA.::> mx SDdWA. "10
'SV"l"l8H 5(l]J.C9 'D1Dri911.0 "&JX1Alt'{'{8 5Dri
5001 D1Ddl09()J.C i\DOU1Xj!lD 'ltO"I;I: rt01 D13A"&Jdl11C3 i\UlD
5;JX01031C 53101"9X 119 1DAJ3 Di\ 1D13i\)Ddl '5ltrf\;!XD 5lt1
OJ3X1010 9X11X13(/01ED ADO 1D)f '531\U'{'{t[)O uA'}OXtqX3tq u
lt1 rtOJ.C "&J1TIOA00Ll '(X 13XOp1Crt 'mmic;JO D1Ap0rto "0'{'{"9
30 mx Ltov.: i\010 '{3:S: i\UlO 119 Oi\31i9X3Qi\3 01 3TI 1Dl
-311.'}'{ "Oil. 5(l]OJ 01, '3:13:1 mx Vld30cf>3V3
511 D'{OX'}3 5)31\"0X D'{O\:ITI'}O D1
"91rtD 3:S: 5DJDXOn 5lt1 591-Clnoro
-3i\3A DA S(l]DLi i i\f)flNHVV8 3ri rtoJ.C i\(1]1
-"9ririDilA 5130"&J1DDODJ.C 3TI D'{'{Dlj!li i\DXlt(1?Cl\:l
010 'O'tf'D D11iri)01MO D101"9X 3:S: 'Ol.!!JOII
:IVHVOIJ :IHdcLHWHV
86
100
ilHMHTPH2: f!Oi\BAI
ECvm IJ-LO. yA<ilooa nou
T] xaee AEST] EXEL EVVOLO., IJ-E ;rg6(lE[W,
QLsa xm XUTUAY)i;Y). H AEsYJ J10.QUYEL
aHwv AESEWV [AE J10.QUAAY)AT] oiJvilEOY) xm
OOIJ-ELmL mavw oE H
Y) xm Y) O[Aal\ono[Y)OY) Twv A.t;wv E[t<puv[-
sEL OAO TOV J1AOiJto, TY)V J1AO.OtLXOTY)TO. xm TOV 0\IVU[lLOIJ-0
OL TY)V xnHt-
otoiJv u1jJY)AOiJ emn6ou, xm yA<ilooa tou
XOO[AOU fAE 5.000.000 xm 70.000.000
Jtou orccA.eC tm xm ygacpnm xm YJ onoCa nag' 6n
xma xmgoiJ; (O.A[AEQUYLEQ x.a.) f1J101E-
AEL et;1-.csYJ AgxaCo.; EAA.
0c[3A.Co twv gcx6g "Guinnes" xc'iOOY) 1990, avacp-
gnm Y) yA6JOOO. [AE 490.000 ouv
300.000 YJ nA.ouOL6TEQTJ yAc!moa.
aUT6 nou J1QOXilmEL an6 emoTY)[AO-
eCvm TO o.vTC8eto YJ
yA.wooa eCvm TO 1/100 AAY)-
ECvm aiSLav6Y)to A.otn6v, YJ EAAYJVLxii
'(AWOOO., Y) IJ-OVY) OTOV XOO[W Y) OJ10LO. O[ALAELtm OliVEX<iJc;
wvA.axwwv e<iw xm 5.000 XQOVLa llE nA.oi!w VOYJ[tanuv
xm at;Cec; va ucpComrm vav ouvexii n6AEIJ-O xm
nag a yxwvwiJ-6.
on; iJ-EQec; rcac;, emxecgECmL YJ
xm wt;w61J-TJOYJ
Twv Y)AEXTQOVLxwv unoA.oyLOfAWV. Ta mo tEAEta J1QO-
YQUIJ-IJ-O.m H/Y 'Tvwocc;" xm "NeiJTwv" ano8Y)-
xeiJouv xm AE),;LxoiJc; tunou;, nou IJ-ETCt an6 xC!nma
6ta6cxao[a (o.vaAUOY) OECO[AEV<Uv) va at;conoLijoouv tY)v
,I
I
OMAL\A "E" Oi\!KH EIIANM>OPA TO 20 II 101
EAAY)VLxij yA.<ilooa xm nc; LOLOTY)tEc; AuTc; OL t6c6tY)-
tEc; TY)c; wHY)OO.V 10
IPBAIN KaA.tcp6QvLnc; vn avaA.6.0a tY)V nno8Y)OO.iJQL-
OY) tou nA.oiJtou tou EQYOU tono8nij8Y)-
xav TJ fA.moooA.6yoc; - EAAY)VLOT(JLO. xm xo.BY)yl)t(lta
Marianne Me Donald xm OL xaBY)yY)tEc; tY)c;
MngoliVEQ xm U<ixagvT. itQOY(lfl[t-
!lO. tou H/Y [LEXQL ony[Aiic;, xouv xmnyQa1IJEL TO
8Y)OO.U(JO tY)c; yA.wooac; [lE 6.000.000 xm
72.000.000 A.E!;Ctunouc; fAEXQL tY) Busavnvij J1EQ[ol\o xm
motEUOliV 6n, 6tav TO E(JYO OAOXAY)(lUl8EL OL O.QL81J-OL 8a
SEJ1E(JU001JV xaBE O(JLO En[oY)c;, OTOV "I0uxo"
ta!;tvofAii8YJxav 8.000 ouyy(JUfAfAaTO. AQxaCmv EH ijvwv
ouyy(lacpmv. MLAUJVmc; yt' am6, o MnQoiJVEQ
ELJ1E:
":IE 6nowv O.itO(lEL, f1J10.VTOU[AE, 6n J1QOXELTm yta TY)
y A.wooa tuJv it(lOy6vuJv xm Y) macpij [AE autoiJc;
Ba 0ehtuJOEL Tov [AO.c;. AHmatE, YJ EAAYJVL-
xij yA.wooa, tCvm 6,n mo tcA.eto EXEL avaxaA.iJ1jJEL YJ
avBQwmvY) v6Y)OYJ, yt' aut6 xm TJ yEvta twv JTQOTJYfAEVmv
tmoA.oywtwv, EXEL 1\taA.fsEL me; yA.<iloonc; tY)c;. ECvm
6n, OL H/Y 8emQoiJv TYJV EAAYJVLxij "llYJ O(Jtaxii
yA.wooa", 6n 116vo oe 6ev unaQxouv 6Qta
xm yt' auto e( vm avuyxa[n one; vtec; !lEt; 6nmc; Y)
Y) Y) Ku[.3EQVYJTLXij".
E<iw ea. J1QEJ1El vo. HU[AY)80iJIJ-E 10. oocpa A.6yta TOU
IonavoiJ Federiko Sagredo (1921-1999) nou 6taxl)Qm-
TE 6n "YJ [LEAETTJ xm Y) XQiiOYJ o.mijc; tY)c; c'ite8voiJ; yA.wooac;
xa8wta wv av8Qwno cxav6 vn ayyCt;a m avwtam nveu-
llanxa mCne6a. Ot iJ-OQcpmiJ-EVOL 6.v8Qmnm tY) oiJyxQo-
102 riOi\BAI
v11c; Euglim11c;, ocpE(f.ouv va va yga-
cpouv xm va O[ttf.o{Jv t11V ngxnfa fl.wooa xal.u-
tEQa an:6 111V touc; y/.WOOa, ytntf EL VaL
T11ta 011[taVTLXOTEQO yw xan;OLOV av8gwn:o va ELVUL JtOAL-
tLO[<EVO<; xm xaf.ALEQY11ftEVoc;, rraga va r(vm arr/.6 [<EI.oc;
xarrotnc; E8VOT1']t(((;. H agxafa ana xm 11 o{Jy-
XQOV11 yl.wooa xag11 on; 6ovc;, r11v vogcpol.oyfn xm to
rr/.oumo /.E1;tf.6yt6 111<;, ELVUL 11 rrou VITOQEL vn OUVEL-
ocpEQEL ta vtywta 0111 wu avOgwrr(-
vou cyxecpal.ou".
Ttc; EAA 11VOXEVTQLXE<; LM.Ec; J(Oll 6LECWOE, xaAALEQY110E
xm UJ1EQaOJ1LOT11XE VE JtLOT11 xm rraHoc; voa arr6 ag8ga,
VEAEtEc;, xm OE ouvebgta
xouorc; rrgoowmx6t11tec; 111c; Ilayx6ovwc; Txv11c;,
xm <f>tl.ooocp(ac;. xm
rrgwtegyan1c; 111c; t<'inc; yta t11V xa8LEQW011 t11c;
fAtiJomxc;, we; yl.tuooac; rnc; EtJQ(J)rra'Cxflc;
'Ev(J)onc;. Ot rrgoTaoetc; toll auTc; xouv rrgowHnHef VEXQL
TO Eugwn:acx6 KotvoBo{J/.LO Ion:avwv vaxnrwv
ouvegymwv Tou.
'HHEAE va TOv an:oxaf.o{Jv "Federiko o'EJ.A.nvac;", EVtll o
fbwc; un:ygacpE "Agfonov 'EAJ.nv" we;
xm OTllV fl.tiJooa n:ou TOV ol.o-
nveuvanxa.
OL n:g6yovo( vac; OL Agxafot'EJ.t.nvec; XQllOLVOJtOLOU-
oav TO ennvtx6 aJ.cpaB11TO EXt6c; an:6 Tllc; yl.wooac;
XaL yta va8nvanxa acpou Ta ygavvata XaL agt8VOL,
ana xm we; onvEfa VOTE<;. LE
n:l.aytaota avan:o<'ia, xm ftE btacpogouc; ouv-
buaovouc; n:egfn:ou 1600 onvEfa Tll<;
'I
i I
i
I
"E" Oi\IKH EITANA<t>OPA TO 2011 103
8ewgfac;. ME Tll wu n:goygavvaToc; rou H/Y
"IBuxoc;", 11 x6.8E En EXEL 111 <'iuvat6Tl1Ta va
n:mxHef xm vouotxa. 0 n:ot K/.avlilo<; <l>wgttA
(1772 -1844) ygacpEL 6n: "H yl.wooa ouyxE-
vtgwvEL rnv ovotoyvELa rnc; Tll T11<;
Tll l.uyEga<'ia tnc; xm Tll vouotx6tnta
T11c; L
Ot YAWOOOTEXVE<; ;rg6yovo( vac;, n:age<'iwoav OE qtac;
evav TEQaono yl.womx6 Onoaug6 xm efvm tegoou/.(a va
OUQQLXVWVOWLE TO yf.womx6 vac; JtAOUtO.
EAAllVLXOTatEc; xm avnxaO(otavtm an:6 anec;, OXL
v6vo n:ol.u xan)nEQ11c; evvotwv xm VDlJ-
aHa xugfwc; 1tQOEAEU011c;.
Axouyovtm 6xt an:6 wuc; an:af<'iemouc; vwAI.nvec;,
ai.A.a XaL an:6 T01Jc; ga<'itOcpWVLXOU<; XUL TllAEOJtTLXOU<;
otaOvouc; T11c; xwgac:; vac;. 6n:wc; toao, vn:gxcpga-
Ot, vayxa'sfvo, n:gec; (!OlJV, n:ouooagw, orgcpagw, xouga-
(!W, vTaouvta'sw, yxt.avou(! xm XU(!fwc; yxal.on: (n:Egtcpgo-
vwvTac; T11V TOOO EUllXll <">11VOOX01t11011) xm vwu'stx (xag(-
OUVE oe o/.6xt.ngo wv x6ovo T11 xm maveL-
oayave EVa Ol.tBEQO xm EXTUJtO ), CEV EXOUV eton OTll ouy-
XQOVll yl.tilooa. Efvm va l.un:aTm xavefc;, ywr(
axugwvovTac; vw Efvat oav va axgwTll(!ta'sLc; w
LOTOQLX6 oou n:agel.86v n:ou xnc; oav EAAHNAI:!
avagwn6tav o I:f!fJEQlJ<;: "Ma n
YU(!EUOUV Ol \jJUXE<; vac; n:avw OE XataAu-
VEVWV xagaBtwv on:aovvec; ox\jJEL<;
an:6 yl.wooec;;".
KL ovwc; ann Efvm 11 Tllc; yl.wo-
oac;. 0 'O!!lJQO<; xm m agxafot tgaytxo( vac;, avE-
104 6HMHTPH2: riOi\BA2:
1;6.vtA'Y]t'Y] xm aotELQEUTTJ r(vm xa8'Y]tJ,EQLV6. :rtaQ6-
fJ,EOa ota A.6yta
AyatJ,EfJ-VWV: ANHP 2:TEfH2: 2:TYA02: - o
XOAWVa toU omnou.
TON IlA8EI MA802: = o
ExxA'Y]OL<il;,ouom: MA TQ 8EQ = 6Qxoc;
Em6. mC TPIX02: OP8IA2: IlAOKAM02:
I2:TATAI = OTJXW8'Y]xav OL tQLXE t'Y]c;
IlEQom: IlA8EIN TON EP3ANT A = 6n va
n6.8ac;.
OQEOt'Y]c;: AEI fYNAIKE2: EMTIOI\QN TAI2:
2:YM<POPAI2:.
0 EUQutlc'ifl; AOL:rt6v, tJ,ac; ltQOt(lEltEL it(JO 25 mwvwv,
va t'Y] yuva(xa n(ow an6 x6.8r xax6.
A6.8oc;, A.mn6v, va xagCI;,outJ, t'Y]V [)(cpgao'Y]
f6.A.A.ouc; fJ-E to chercher la femme.
To 80% twv OTJfJ-EQLvciiv JtaQOLfJ-LWv rwc; rxcpgaorwv
btmwvCI;,ovtaL fJ-EXQL 6otwc;: AI1TE2:8AI
3YAOY = xtuna i;uA.o, [ AAA OPNI8QN = tou nouAL-
ou to y6.A.a, EA YTOY2: E3E8EATPILAN = tytvav
8o.tgo, All02:KOTI2:0N ME = fJ-'YJ fJ-E oxotCI;,uc;,
TPEXOYN TA QPA ETII TQN QMQN EXONTE2: =
cpEuyouv fJ-E aun6., A YET AI fOYNATA =
Auovtm ta y6vma, TON 1\E AITIE ll'YXH = AL:rt01VUXTJ-
OE, OY /\' 02:0N KNH2:A2:8AI TO OY2: 2:XOAHN
AfQ = brv abEt<il;,w va i;uow to am( fJ-OU, TOTE MOl
XANOI EYPEIA XE>QN = va avo(/;EL TJ Y'YJ va fJ-E xma-
ltLEL, TIOTEPON H OPNI2: H TO QON EfENETO
X.t.A.
LtO O'Y][J,EQLVO [J,ac; AEsLAOyLO XQTJOL[J,OltOLOU[J,E navw

'
OMA6A "E" Oi\IKH EITANA<!>OPA TO 2011
105
an6 5.000 0tJ,TJQLXEc; A.1;uc; 6nwc;:
yeAw, b(xmoc;, 8QTJVW, 6nAo, 6gxoc;, nmgCc;, :rtEAa-
yoc;, :rtOAE[J,Oc;.'Evac; :rtOAtl [J,EyaAoc; O[J,'Y]QLXWV
AEsWV [J,EOa 0 ouv8na l'nacpoga nagaywya
:n:.x. t'Y] bv t'Y]v ovotJ,al;,oUfL A.c[J, 6tJ,wc; 6.vau-
boc;. H Y'YJ OEV Aynm &.Qouxa x8wv nag6A.a
autO. cxolJfJ-E agougaCouc; xm unox86vwuc;. To veutJ,a
odnvo liv EL vm nA.ov b6gnov, auto O[twc; brv tJ,ac; EfJ-ltO-
bCI;,a va ycuOOU[J,E xa:rtOLO Emb6gmov. To ouxva OEV to
AE[J,E 8atJ,6., EXOllfJ,E owuc; nonouc; eawiJvEc; ma xacprvda.
Ta oxounCI;,cu, oa(lciivw, cpgovtCI;,w brv ta AE[J,E [J,E
to XOQEW, aAAa otouc; vaouc; [J,ac; u:rt<iQXEL :rtavta
VEWXOQOc;. 1\EV AE[!E XUVQJ tO cpLACD, AE[J,E OlLWc; ltQOOXUVW
to etx6vwtJ,a. 1\cv ovotJ,ai;,oufJ-E to A.xoc;, AEfJ-E
OfJ,WS 'Y] AEXllJ. To L[J,<itLO <'lev OVO[J,<ii;,nm AW:rt'Y], unagxouv
6[twc; agxctoC A.cunobuw; yugw tJ,ac;. To '\jJW[ti fJ-OVO one;
exxA'Y]oCcc; to anoxaAotlfJ-E agto, 6tJ,wc; xowtc ugtonmcCu
xm a(ltooxeu<io[wta. To nA.oCo bcv ovotJ,<il;,nm nAov
vuuc;, xouf,LE 6tJ,wc; vautEc;, vaunx6, vauota8tJ,ouc;.
MnogrC va fJ-TJV ovotJ,<il;,oufJ-E txOcic; ta '\jlagw, AEfLE 6tJ,wc;
LX8U01tWA'Y]c;, LX8U01tWAELO, LX8uoxaAALEQYELa.
Ebw ea lt(lEltEL va 8Uf,L'Y]80U[J,E T'Y]V 6.tUXTJ 4>tAO,l1JAU
nou t'Y]V o Tf1QEV; xm xat6mv t'Y]c; a:rtEKO'\jJE t'Y]
yAWOOa yw. va [J,'Y]V tOV 1\wA,aA( fJ,EX(lL
Qa tOV XaT][J,O tT]c;, XUQUYfLI''vo OE tJ,<iQ[WQO: ''f/cciiooav
8EQLOE xm EAA.aoa
H OEV OQTJVEL nou tT]c; xo1jJav tT]
y/cwoou. 1\ev obugnm nou 8a lLELVEL EINAI
AilAPHfOPHTH TIOY /\EN 8A 3ANAMIAH2:EI
EAAHNIKA! 2:utJ,cpwva !J-E ng6ocpatec; EQEuvcc; ax6tJ,a
106
L'iHMHTPHI riOABAI
xm YJ y(_laf![LC:mxij y'Awooa s( vm yEvEnxa xa80(_JW[LE-
VYJ!!!
H yEvEnxij TYJ 8Ew(_l(a tou y'Awooo'A6you
N6all 6n YJ y(_laf!llanxij ECvm wputYJ. Km
va TYJ [LU80U[LE a(_lxd YO. YJ80UV XU:n:OLa "xou-
llJHU" OTO YOU ta o:n:o(a ELVCU XOLVU OE

LtYJV a0xil u:n:ilQXE [t6vo f!W y'Awooa, oE
tous; f!ET<'i tYJv
Evaox6'AYJOYJ tYJ yEw(_lyCa, o6ijyYJoav OtYJ
tYJ To oEva(_lLO aut6, To
o:n:o(o y'Awooo'A6yot xm Em-
rkBmwvnm a:n:6
tou Lcp6(_ltoa, oto
tou Lteivcpo(_lvt, xm tou A'ABQtou Theitaa, oto
:n:avmwtij[LLO tou To(_l(vo, xouv ra tEAEUtaCa
mvijvta bELY[Lata a:n:6 To DNA
1.800 :n:f.YJ8UO[LWV a:n:6 xei8E
H E(vm a(_lxETCi a:n:'Aij. 'Ooo [Lya'AiitE(_lE
avaxa'Aumouv oto DNA .Suo 'Aawv t6oo
(_la IT(_JE:n:EL va yCvEL o M' aut6v
tov t(_l6:n:o 6n YJ :n:(_lciitYJ
a:n:6 Exat6 XQ6vw xm ijrav EXELVYJ
or'EA'AYJVEc; xm M' Ci'A'Aa o
Homo Sapiens yrvvij8YJxE OTYJV EA'Aa6a xm xm6mv d;a-
:n:'Aw8YJxE o' o'A6x'AYJQYJ TYJ fYJ. AA'AE xa8o(_ltonxijs; OYJ[La-
OUVEBYJoav v a:n:6 :n:Evijvta
XQ6vw xm Auot(_la'Awv xm a:n:6
35-40 XQ6VLa xat
Eu(_lw:n:aCwv. To 6vT(_lo tou EC6ouc; [La<;,
OMAL'iA "E" OAIKH EITANA<I>OPA TO 2011
107
6:n:wc; TO avaouyX(_lOTOUV OL aVTLOTOLXEL OXE-
66v o'Aox'A YJ(_)Wnx6. oto ysvEa'Aoytx6 6cvt(_lo Twv y 'Awoowv
:n:ou o Pou'Atv y'Awooo'A6yOL.
61-.a autei ta o Lcp6(_ltoa owmE-
(_la(vEL 6n :n:'AYJtlUO[LOC xm y'AwooE<;
,,
vTm axnvcoTa .
H OUfLBo'Aij TWV YEVETLXWV E(_lEUVWV ELVat OYJ[LaVnxij
xm oE 6.A'Aouc; TO[!d<;
To 1998, YJ E(_lE11VYJTLXll TOU A'/'/AOU '/EVETLOtij
Cl>(OE(_l xaT6.cpE(_lE va EVa yov(bLO, TO
Spch 1, :n:avw oTo 7 tou av8(_lw:n:ou. To yov(-
6w mJT6 x'A YJQOVOfLLXE<; 6uo'AEL-
tou(_lyCEc; TOU AO'f0\1 - 6uoxoACa OTT] :n:(_lOtaOE-
WV, :n:(_loB'Ailllata x.'A:n:. Tnv C6ta ann
O[LU6a OTO xavE OE 6Cy[La
6cov n'AtxCac; 6w6Exa x0ovwv. Lt6xoc; ijrav va
xa8o(_lwtd fLEXQL OE :n:OLo ra a1JTa acpofLOL-
woav 6ou vav a:n:6 TO xm n :n:a(_)Ef,LEVE
xaQaXtT](_ltonx6 T0\1 touc; ijrav
A:n:ote'AEO[ta: H :n:'AamllTJcpCa tcov xaOuon(_lijoEwv OtT]
6txao(a [!atlnonc; ocpn'A6tav otT] ysvEnxij xm oxt oro
:n:EQtBCiUov, svw n :n:'AELOijlYJcp(a twv
(:n:.x., OTO :n:f.o{JtO) O<jlELA6tav OtO :n:E(_ltBa'A-
1-.ov. Au1:6 BBma 6E OT][ta(va 6n T] y(_la[L[Lanxij XAT](_lOVO-
IlECtm 6rrwc; to XQW[La toll 6E(_l[Latoc;. AvtC8na,
Ef,LcpUtT] xa6o6ijynan rrou va v6 y'Awo-
mx6 :n:avw ow orro(o mxo6o[!E(cm 61-.o to
y),WOOLXO OLX066[,LT][!a [LE nc; JtOAUa(_lLtl[LE<; rra(_la'A'Aay<;
tou arr6 OE 6.to[,LO. M' a'A'Aa TO rrm6( T]
xatiiXTTJOYJ tT]<; y(_la[L[Lanxijc; wo6uva[LEL fLE to :n:atnlla
-m11x3 Altw DJ'('{DJ Ltw S)1Lt11od:J mx S;J1Ltemi
u9 Aow ,.S31Lt19ADX1 S9xu
-3,\.lt S1113AC)JA011DX DDDt)l'(lc
Lt., '1fX1Alt'('{3 Ail081frl DA Srr01 ltX)'{31D D1Dl
-t;JAD D1 ACWl)01001 S3J1Drlllo13X113 10'(H\[10 SrroAmd:>
-9AD1D11DX SnoAmdJ9'{HD mk 01(/lflD 01t)J01
5nA9X13 mx ltDOQ1f131i ltAoilX91
-ilDl 3rl A/H il01 ltA9(iO AltlD At)l100dJOOlt'(ll AUlD
mlDlDJMD noll 5nnnxonql<,? Soqoe?rl nni 1DAJ3 '91nn
nrl1inok9il1 OJ, 5a1Jrlooxlcmc nri)AXl1(/ 01 DA JDlXOJf NN::l
(l]D)ri lDX ,.)s;m() :l!Ugl!gH .. 13D1friOAO 13X) OJ,
5Lt1 SLtoLte1friX3 nrl1inolc9il1 DA) 13D9QX3 13X? .. gJddy,. AJH
DJ301D13 lt'{"&JI-31i lt ',.86, 9X1(,?01031 01 JflD)l
5Lt1 Ltwx}q Ltw 1D13XDJO\J mx 986 J iWl 5Lto
-oqx) mAJ3 'Snoo<;1'{k SLt1 5Ltolte1friXJ SnpXm
OQ08?ri mk 1D113X90il ,.JfX1All'('{3 D?N S}iJl3,. 1Xl,)OV
01A\J:LA1X il01 J380QX3 13X) DJM11!DI
AC)l(/il01D At)JX1Alt'('{3 DlD Slt1 5Cll)q1)
5JA(l]ll"&JJ 10 lt(,?H_. '{'{3 ADJl XlDO<)l'(j lt 1DX il
01 1DAJ3 noll noJrlooxknl nm Suo
-0010113 Dlk ltDJfl mrl 'At)l1ilXl A(l]'{9 A 1191D)!
,.mmit;JoX mk 9'{d:Jn1 AD.\)
30 Jf'{11i XlA ADD 1DAJ3 Altl SJoaJX "3"3 Alt1 mk
5J3ADX 1f'{1rl XJA 01,. U91(/ '33 SLt1 Lt1illDJ1!3 Sro
lt J38(l]0318DX DA ( opgl'1JUS O:Jpgpgt[ ltiJt)XO)
S)1il3'(nogmon3 JOAmwr 10 '5itolc9'{ Srro1 ,1J
. AO)'{l XlA J31DM<,?D Ltr!t]XD
Ltx1Aor1Ltw113 Lt 531010 5n S1omX mx 1Xl1Ao'lnnoX noll
" ; " -:. ...
51301fOdJX3 5)KllltOA 511 MOXDJO\J Alt1D OA9ri
'A/H 10 'SmA)1i013 (LtD1t\9X131D yxwnorl mx
601 IIOZ O.L VdO<PVNVll3 H)IIVO ,a,. V\IVWO
I
1:
I
i.
'
1:
!II,
'I'
'I,'
!t
il
1
II'
:I'
,,
II: I
,,
'I
I
li
I
I
I
I
1fX1wnLtenrl mwwJonllnAn nA Lt?'t
38JfX lt J3001ri119 llJX AilD- '59riD'I- 'Dic)n- '90X1n
- 'ltQAJf'(- '3'(lt1- "&JX1All'('(3 Xl1 1DAJ3 'SnJk
-O'(OAX31 5LtA)1ilcll001 A./H 5001.0 D031 JD1QJ
sonnwe + t;Jilo = 591i'{D8dJo 'c;1o13n
+ Ltk = XlJ013riD13k + J1C3 + Ltk - nilnd:J}k
AlllD Xu "Ai}0101COri1DlloX ll1 il01 ACIJAJ3X3 I}D13rl
1019 Sc!J'(lln 111fK AnoA Jnrllw Sn?'t
10 'S3'{'{"&J Su 3'{9 30 t;JA3 'SllDJ<,?Ai}D lJ13A)k01DJ01 mrl MOX)
513)'{ 10 SltoJ1l3 SJDDt;J'(Ic 53'{'{"9 Suo 91nn 13AJn\Jr1rro A3Q
c,_nA3 '501mik1f01-Slt3'{ I}D131i llD)XD luxltoOlf mrl DDDt;J'{k
AlllD 31iilOX3,"(AOAJD1ilto) ,.AOJ3rllto,. XlA)
3rl 1D1J30M3 (AOA31i9A1Dlillo) ,.DliAJfOll,. XlA) 119
5Ull)omonn oo119 noocn/. Lt mAJ3 .. t;JA3
t1o9xo Si\01 }m31i Mox
9
(Ltonw
-91nx 'n9q1 'nr1/..1filll) 13J,1fod:J;n lt?'t Lt no11 91nn
,.AOA3ri9A1Xlril!D,. 01 llJK 513}'{ 10 ,.AOAJDrillD,. 01
DJOllO AlllO DDH)l'(A lt 1l)AJ3 :91ilD 13AJDrllto
11, ,.S)X1A0'(0131ilto,. Sn 53DDC)l'(A 53'{'{"9
Sn 53'(9 Alti OA91i DDDt)l'(A .. 5DJ
1mAox99 5nJJ..o'(oAXn 5LtA
9
nLtoDJXoo1 A./H 10 11
9
AtJllDlAO'(
-ow1 mx A(l)A9Yillw1m Am1 LtomWJllDl(/ Lt1
91Xl J(jtnx;lOolC DDDt)l'(A Alll mJ.. AOO)d:JD1<,?A3 OJ,
Stu All1 AilOAJfX il01
5)rloq S)XU3A3A 10 '501Jf'(ll mx 9X1d:Jnokm3A 381fX
JD 'SltDJ1C3 mA J3 S;JA 10)! Ltoil3'()001 1ox Lt1D191DXiln mrl
53'(9 MOX;J orio9X AOlD 1D1Ai}01'{1ri il01 53DDt)l'(A 10 "3rl
ilOl9 ,llD OJ31illD OlD 3rlilOdJ;J01D113 1D13,"M01
-p'( no9 .. oA9ri, 1315J8D001 DJ0131r13 H 5n01C)l08AD 5nm
Sno'{9 3D mqJ m 1DAJ3 no11 'ooA no1 .. At;Jlllrlnox, A(l)1011fX
:l:VHVOIJ :l:Hd.LHWH\7
80!
110
iSEUTLXll TOUc; ftETC!QQUfJftlCJ11 111V EJTClVClqJOQa TOJV XAClOOL-
XUlV YQCXftftaTwv 0111v rrmliE(a wuc;.
fEvtxa, 6icEc; m ),;vEe; EJl:LXELQllOELc; orrEu6ouv arr6 nc;
JTQUnEc; va a),;wrrmijoouv T11V En11vtxij, T11 ylcwooa
XCXL VCX T11V EXftETCXnEUTOUV '(LCl 111V Jl:QOOOO XCll EsEALSll
wuc; OtOV avtayWVLOftO toll ana xm toU CXUQLO.
fEvLxij E(vm 11 i'narr(onooll BQEttavwv, ELotxciiv owuc;
H/Y wxvolcoy(cxc; 6n "11 En11vtxii Eft1l:EQLEXEL
ftLCl (jJLAOOocp(a sEXWQLOTij '(LCl TOlle; TOftE(c;
OQyavwo11c; XCll '>LCXXELQL01lc; EJl:LXELQllOEcuv".
2:to xmwcplct T11c; vcac; XLALET(ac; wuc; lcaouc;
vex o611youvTm oE a6t1;ooo. H rrolcmonxij wuc; yuftvta
o611yEC o aot1;ooo Tllv u1Jl11icii 1ouc; TExvolcoyCa. H alcr-ta-
TWo11c; Jl:QOOOc; 11:011 EXOUV xava, bEV vex 011lQLXflEL
OE oaega 6qtEALCl ylcwooac;, Jl:VEU!J-CXTO<; Ta
TOuc; lctyoota xwQCc; To AQxaCo TivEufta AfJavaw.
fta 111 ouyxQOVIl mClc 11oll 1wv JtgorlJc llW'mnv TO tic; cmocpO.-
owav vex yuQtOOl'V xm vn wv AQxnCo
En11vtx6 l1olcmor-t6. Z11wuv vex ),;nvnrragouv 6QCXIJ-U urr6
t11V En6Jia.
Emwxnxij 11 uv6.yx11 rrlcov, vn ouvEL611torrmijoouftE
6n, onv lcu6c; EVCl ClOTELQEUto Jl:AOUTO, ClQXEL
ftOVO VU bOUftE nc; C!LltlVLEc; 1l:ClQCXXCHCX6ijxEc; f(Ctc;, 11:011 [We;
xouv XCXQLOEL OL 1l:Q6yovo( [tac;.
KuQtoc; xm LEQ6c;, rrava6Qwmvoc; ot6xoc; - t6a 6lcwv
nov Enijvwv 1l:QE1l:EL vn E(vm 11 ot6.0oo11, XQllOil xm otr-
6vorro(11011 Tile; En11vtxiic; nwooac;.
Ac; v11v
Ac; xarroTE ftlAOUOClV OL ewe ea ftlAOUOCXV omoooijrro-
cE En11vtxa!
'.1''
il
'I
'I'
ij
I,
,,
I,
I
i i
i:
I
'I
I
OMAC.A "E" Oi\IKH ETIANA<l>OPA TO 2011 Ill
TQITO. YrraQxouv ftClQTUQ(Ec; arr6 1;vouc; QCXbtOEQCXm-
tzvEc; xm EQEUV11TEc; TWV A.T.I.A. 6n ftE roue;
1\xtEc; wuc;, ouvOftLAtEc; ftEWsii twv U.F.O. vex yCvovtm
ow ... APXAIA EAAHNIKA!!! <l>uotxa yta
OE nma -rex oxaqJ11 OEV urriiQXCXV OUtE E),;wyijLVOL, OUTE arr6
touc; avaftEVOftEVouc; EAAHNE:E arr6 1' 6.otQCX. Mon oE
CXUTU OL Jl:LAOTOL ijtav 0111J-EQL VOL UV6QW1l:OL. 'lowe; 11 bOftll
twv ouoxEuwv roue;, mTQEJTE vovo TETOtou E(bouc; Em-
xm vwv(a. Ouov ox6ictov.
H 1Jluxoic6yoc;- xotvwvtolc6yoc; ()g 'Olcya Kagav6.x11,
010 ciQ8QO 111c; Ot11V E(jJllftEQ(ba "Nm Av6gwrrot" T11V
1-10-1993, ygacpEt 6n: "ilona aTova vnal;u -rwv orro(-
wv xm o xn811y11tilc; Fernado Sesma xm o EQE11V11tilc; -
ouyygacpEuc; o R. Jack Perren, <'>x611xav avaxoCvwo11 twv
bLCXJTAClV11TLXWV UMMO, ytu T11V btEA11011 T11V 1011
Iouv(ou 1011 btnOT11fttxou TOtc; oxilftntoc;, xn6wc; xm T11V
rrgooyE(woij rou oE T6rro xm xg6vo. H avaxo( vw-
011 ELXE boElii oE 6Alca 40 aTofta. I1gayvan, o
6(oxoc; rrgaot arr6 10 SAN JOSE DE VALDERAS xm
rrgooyELw811xE OT11V JrEQtoXil T11c; L:avm M6vtxa one; 10
Iouv(ou 1967. Ot xaTOLXOL Tile; JrEQLOXi\c;, JrCXQETllQ110CXV
OTL EqJEQE 010 xaTw ftEQOc; TOll TO TO o;ro(o OEV
ECvm ano, arr6 TO XUQLOTEQO T11c; ftLV(!)'(xijc; YQCX-
cpijc;, E+E TO, rrou otQOYYUAEuouv OL cixgEc; tou ftE ftLCX
xa6Et11 YQClftftil 010 ftEOOV 11:011 01Cl11QO XCXL
"L:t". Em rrHov o EQEUV11Tilc; JONN A.
KEEL, 6n ot ovr6t11tEc; rwv A TIA, XQ110LIJ-O-
rrmouv aQxaCa EAA 11Vtxa ov6r-taTa, xm Ofttlcouv agxaCa
EAA11VLxa, yt' am6 rrgo<QEJrEL wuc; avayvwowc; Tou, vex
JrQOft116Eu6ouv 111c; ElcA11vtxijc; Mu8olcoy(ac;.
112 L'.HMHTPH:1: fl0i\BA:1:
T11v JtATlQOqJOQCa TllV ava<pEQEL o T. Mnx:\cii, ma
axQwc; anoxa:\unnxa BtB:\Ca TOu "Ot anomwnwTec; Twv
UFO" (THE UFO SILANCERS) EX. 'IvvEQ Aa.CT
Titf.lJTALXE1100V 1990, xaewc; xm OTO "Wuxtxec; xm UFO
anoxaHnvac; one; oxmEc; (PSYCHIC + UFO
REVELATIONS, in the last days) Ex. TO 1989, xm ava<pe-
QEtm EJTL011 OT11V 1toll XllXAO(jlOQEC
ava Tov x6o[Lo, TllV unoyQacpfi "I11oouc; XQLOt6c;" xm
OTOV QOAO TOV orroCov 8a OWOQO[LaTLOOllV OL ayyEAOL TTl
8Q110XECac;, ;rou TOll TOllTLSEL [LE TOllc;'En11VE
eeouc; TTl Enllvtxfic; Mll8o:\oyCac;, one; oxmcc; [LEQE.
To U'no JtOU cpEQOllV OL LJTTa[LEVOL oCoxOL
OT11V xotA.ta TOll, EXEL xaQOYfLEVO xm TO fLVll[LdO TTl
foQCwac; OT11V Iwh6 tou B6:\oll, an' 6nou xaTa Tov
'En 11va ouyyQacpa 8E6bwQo Al:;t<iiTll ( avwTEQO al:;tw[La-
nx6 TOll OTQatou), <iQxwc Ta wt;Cota TTl 11 AQyw Tllc;
AQyovaunxfic; EXOTQOTECac;. LllflqJOJVwc; JtQO TOV Ciito
OUYYQOqJEO "urraQX01JV [LOQTUQLE OTL TO Tai:;Ciita TTl
AQyouc; (cpwTOyQacpCa), owEXCsovTm xm one;
(AQyw, ExiS. LftllQVLwTaxll). (Ex Tou aQ8Qoll r
11
c; iiQ
'0/cyac; KaQavax11).
Tt"tUQ"tO. ftatC oTa t;va navcmatfifLLO, dvm
11 Otiiaxfi TWV OQXOLWV cnllVLXOJV; fLOTL TO
llLV11A6Ba8[La OTEAEX11 TTl NASA lliTOXQEOUVTat va yvwQC-
sow APXAIA EAAHNIKA; XOL OQXOlO LOTO-
QCa; fLat( OTY]V Enaiia [LEta an6 aywvEc; iStiia-
oxovTm TO OQXOlO Enllvtxa ana ([LEta cp6Boll 8eou;).
ETOL noll va Ta cpoBouvTm 6:\ot ot fL0811TE, oav To
mo iiUoxo:\o [La811fLO an:' 6/ca; xm am6 flE TOv TQ6Jto noll
iitii<ioxovTm;
1: !
li '
"
ir
I: I
rl
OMAL'.A "E" 01\IKH EI1ANA<!>OPA TO 2011
113
lltf.llt"tO. ftmC TO JtEQLOOOTEQO OLOOTll[LLXa OV8QWJtLVO
oxacp11 exm1v cH11vtxa ov6ftaTa; 'Orrwc; ATIOAAQN,
ATAANTII:, KAIMENTINH, ATAAI:, TITAN, TIH-
rAI:OI:, AE>HNA, AEATA, TAYPOI: xm EPMHI:.
Ttftfic; vcxEv yta va fLOtasouv fLE. .. EAAHNIKA;
Ma8ETE 6n TOll "8EOYL:" nov OQXCtCwv 8a
TOll "JtQOOfYYLOEt" AuTO rrmJ OTll TOll 8a
[LETOAAOX8el to ouvo:\o EXELVulV TWV JtOQOYOVTWV, rrou 8a
XPIL:OYN EAAHNA. cpwTwfuiv11.
Am6 iiEv ECva.L xEXT11fLEVO iitxa(w[ta xavEv6c; JtaQa
onotauiifinoTE EXEL TTl yv(uoll TTl cpumO[LEV11 owcCii11011,
OOXETW E0VLXOT11TO.
Eav EftcCc; A.om6v m'EH 11vcc;, ilEv xcnacpEQOfLE va urro-
iicCt;oufLE JtCll JtQEITEL va uJtOXAt0ouv OL aAAOL Lta TWV
TOTE ac; ClQXEOTOi!ftE JtQO; TO JtOQOV va fLO To
urro6Ct;ouv amoC Jt01J cmxT11oav iitxmWfLOTLxa xm at;ta
TTJ yvciJCHJ.
Me TllV ovo1.taoCa "EH11v" o yQacpwv bEY EVVOEC TOV
JtOAL TTl TOU XQOTLOLOU JtOU xataOXEllOOOV OL OUTLXOL XOL
rrou ofifLEQO A.EycTm EAMiia. 0 (EA.)A.11v dvm Yt6c; Twv
YtOJV TOU eeou. 'HA.Oc mC TTl XOov6c;, err[ TOU Ev6c; EX
TCJJV ;J;AOV11TWV TOU TlALOXOll ftac; OUOTfj[LOTO, 011AObfi TOU
EVO EX nov JtOAACOV OUQaVLWV JtEQOO[LaTwV Ota0[LWV
btEQXOftevcuv, fi:\Oc we; EfLLVUXTl u:\txfi ovT6T11Ta. 'HA.8c we;
aJtEOTOAfLEVO TWV LJtOQEWV TOU, 8EWV. 'H/c8E EJtL TTl
X8ov6c;, yLO va TllV Ei:;ayv[oEL OJtO TO TWV
aJtOQQLcp0vTwv mC auTfic; TtTavwv xm 611 Twv anoy6vwv
toll IaJtEToii.
Ot E1Tl011[LUVOEL amec; yCvovTm yta va OQXLOOU[LE
Cow; va oxt fLOVO TllV [LETat;u avOQW-
114
t.HMHTPHI f!OABAI
nwv xm i5wcpog6., 111
OUV8E011 1WV X11fHXWV OTOLXELWV TOU YEVETLXOU 10U<;
XWOLXa XCH TOU EyXE<:pa\ou a\\6. XCH T11V EX Ota<:po-
QETLXWV ougav(wv Ollf,(navnxc6v OUlf,LU1(l)V
arr6 EXELV11 nuv uno\oCrrwv. TimoC ECvm m 8EOC,
nOLOL OL XaL now( OL arr6yovo( m( TOU
xm nowC ECvm ExECvm nm1 8a ECvm xa8a-
goC xm ayvC va xm
va rwe\8ouv oto "Na6"; 'Orrmm xt av ECvm, OE
011f,LaL VEL 6n 8a f,(nO(JEOOUV va ELOE\8ouv XaL fLEOa OTO
Irg6 tou, xm no\u mgwo61EQO oto ABat6v tou. L:w
ABmov 8a EWe\8ouv f-LOVo m Ex\ExtoC xm m Agtotot.
Ot Km now( av6f,LEO<i nou 8a Ev8u-
fl118ouv 6n rCvm ...
At16 nou mt8Uf,LEL o yg6<:pwv, Etvm va oa yvwow-
f-LE(Hx6 otmxrCa xm brbof-Leva nou 6xt
UnOVOOUV, a\\6 XaL 011f,(aT00010liV f,LW OU(lCi
ouyxrxgtf,(evwv xm ow8rgwv 1\talltxamwv, agx6rtr-
TOV no80Uf,LEVO Xat EltLOLWXOf,LEVO
ot6xo: T11V Avayvv1101110u E\\11VWf-LOU. rrag' 6\o
nou 11 JIO(lELa EXEL agxCoEL, EfLEL OXL f,LOVO OE
OUf,Lf,LETEXOUf,LE OTL Otabtxao(cc; a\\6 rc6\-
\ov na(lEflB<i\ouf-LE no\M xm 6t6<:poga Ef,LJI6i5ta, f,LE or6xo
6xt va TYJV avao1EtAOUf,LE, a\\6. va TYJV f,(atmwoowtE. E>a
f,(nogouoa va ava<:pE(JW f,(La no\ U f,(Ey6\ Y] OEL(l6 ES autwv,
8a anocpuyw E1IL011f-LaCvovwc; rc6vo eva. Em-
toutou 8a EXEL ouo 0 ngw-
8a anoB\emt OTYJV m8av61111a va rrgoxa\wa
flE(ltX6 E(lE8tOf,(ata, ta ono(a va rcac; va
XaL va EV10nLOOUf,LE x6nma an6 1a Ef,LJIO-
ii
,,
'I'
'J'
'I
'I
.I
OMAt.A "E" OAIKH EIIANA<!>OPA TO 2011 115
bta touta xm TYJ OtY]V xma-
0 8a arroB\emt oto va OtEuxo\uvn
to yg6cpovta va oac; eva f-LE\\ovnx6 yqo-
to onoCo we; f-LOValltx6 avttXELf-LEVO tou ot6xo 8a exn
- r6v mt trux8rC - 1YJV xm tE\wC6t-
X11 f,(ataCwo11 rrogECac; t01J
EH11YWf,LOU. To qm66to, \om6v, to orroCo 6\ot
na(JEfl06\0Uf,LE Ot11V nO(JELa ELVC!L
11 nL011 nou Ot11V no\t 11YEOLa
va f,(ac; 6gov-6gov Ot11V O.N .E.
xm Ot11V 1\t-
cp6011 OXL f,LOVO TWV E\aXLOTWV uno-
\o(nwv otOLXECwv twv a\"-6
xm tou E\A11VWf-LOU. H nCra11 f,(nal;u twv
6\Awv OUVEltELWV, OUVEtEAEOE xm Oto va EXEL 0EX8EL,
rl; 1\ta \oyagtof,l6 H 11ywCa <:pt\o-
t11V UVOLSYJ '99 (vat,
L'.\<:pou), 111 6taoxE\jJ11 twv 11YEtwv xm twv
011f-Lavnx6tEQWV xwgwv tou urro\oCrrou H 6t6.-
oxE\jJ11 11 orro(a Elt(JOXELW va ngayf,(atOJIOL Y]8E[ T11V
6vots11 '97 oto L:ouvto 0111v xm t11V ono(a xarrot-
OL t11v f,(ataCwoav, EXEL wv
ot6xo: va avaxm vw8EC xm va rmxEtf-LEV11 ngoor-
E:tC8E011 EVaVtlOV TOU H ava-
XOLVW011 11 ono(a cpumxa 8a n\awtwvETm xm 8a
a:rr6 OELQU OEOOf-LEVWV, rav a uta
ECvm n\aof,(attxa, 8a EXEL oxon6 xm anote\EOfla xm
t11V 011f-LLOUQYta "Tiayxoof-LCou
Autov611to ECvm 6n 11 11ywCa 8a avatr8EC
H.TI.A., eyga\jJE 0
116
!>HMHTPI-!2: riOABAI
H JtA11QOcpogCa aun1 JtQoxaA.eC OELQa
egwnwatwv. Metasii amwv OUIJ-7tEQtA.a,uB<ivovtat xat ta
ax6A.ou8a Oiio: I) Acpoii ot H. IT.A. xouv Oll!J-EQa 111v
11YWta tou ytaT( t11c; otaox-
'\(Jewc; Sa errtotwl;ouv va rr<iQouv xat t11V tumxt H
arravt11011 ElVat: cn6n OEV T11V rxouv. 6n T11V
i:xouv, owot6tega, !J-O.c; txouv rre(on 6n 111v xouv. 'Oxt
!J,6vo oev xouv t11v 11yeoCu 1011 una
oiite xav to !J-EyuA.iiteg6 tYJc; Kat aut6 ux61J-11
10
oev w EAEYXEt YJ EJTL0111J-11 YJYE-
oCa. 'Orrwc; /Sev to EAEYXEt xat xa!J,Cu arr6 nc; rroncc; xat
i5tacpogec; "avm(011[LEc;" 111c;. ExELVYJ, EX twv
aut<!JV TWV H.IT.A. OWOTOTEQU twv
XEVTQWV Ei;ouoCac;, YJ orro(u EXEL xmaoxeuaoEt, avumiil;EL
xm va emBaA.et, t6oo one; r8v6tmec; rrou
ouyxgotoiiv exeC VYJ TYJ xwgu, 6oo xm otu flv11 xat nc;
EflVOT11TEc; TOU [We;, TOY "M!TCXflJTOUACX" TYJc; EJTL-
XEL!J,EVYJc; EJTL8EOYJc; El;wyrjt VOlV EVaVTLOV TYJc; f11c;, EL Vat Ol
Ef:lQaCot. Auto( ot "EBgaCot" xat 6xt ot aA.YJ8tvo(
Ioui)uCot, av urragxouv UXO!J-YJ - ELVat EXELVOL JTOU xouv
XataOXEUaOEt TOY "MrrarmoiiA.a" OXL !J,OVO TYJc;


ana XUt t11c; EAEUOYJc; TOU "AvtLXQLOtou".
ITgtv va xm va anuvt1tOOUIJ-E
TO i)EUTE(JO EQCUTYJ!J,U JTOU !T(JOXU!TTEL arr' UUTa, JTQEJTEl Xat
rraA.t va tov(ooU!J-E: ot H.IT.A. bev dvat rrA.avYJtaQxYJc;.
.6-ev ELV?t i5t6n urragxouv OTOV !J,Uc; Xat XWQEc;
xat O!J-aC>ec; rrou, ytu Otacpogouc; A6youc;, 6xt IJ-OVo eCvm
aXO!J,a aQXETa buvmc; Xat LXavc; VU nc;
H.IT.A. xm to 6gyavo nov "EBga(wv"
JTOU AEYETat EVW!J,EV11 EUQWJTYJ, ana Xat X(lutoiiv Xat
OMA!>A "E" OAIKH EITANA<t>OPA TO 2011 117
011!J,aVttXOUc; fliiA.axec; TYJc; {naxuf:lEQV110YJc; TOU
Metusii TWV XWQWV UUTWV, nc; OJTO(Ec; E!J,ELc; 8ECDQOU!J,E
a[tEAYJtEec; eCvm rr.x. YJ B6gnoc; Koga,
to "YJTT111J-EVo xm xmwtga[tftEvo" Igax, 11 KCva, YJ PwoCu,
unex xm 11 Enaoa. (Km 6mv A.Ew Enexoa c)ev JtQOObto-
gCsw xm CfJUOtXlx OEV EVVOlO to EOJTEQtav6 xgm(Oto JTOU
A.i:ynat Enaou). Memi;{J toJV O!J,txi'\wv xm ogyavcuoewv,
ot omiCec; XQatOiiv xat eA.eyxouv xexrrmouc; OYJ!J-uvnxoiic;
8iiA.axec; 111c; xuf:lEQV110YJc;, OlliJ,!TEQLAU!J-B6.-
VOVtat: 11 O!J,<ilia E\j.IIAON, 11 "Opus Dei", ot
ot "2:oiicpt tou AC8ou" xm ot 2:tx ...
2) H rrA.YJgocpogCa mg( t11c; uva8oewc;
one; H. IT.A. xat t11c; nmtxc; rrA.Eov 11YEO(ec; tou
!J,Uc; A.yn 6n fla t11c; uvme8e( JT(JOXEL!J-EVOU va avn-
!J-EtwmoBeC YJ "emxet!J-EVYJ errC8w11 11
JTA11QOCfJOQLU JTQOXaAEL xm TO E!TO!J,EVO EQCUT111J-a: UJT6.Q-
XOUV xat e6.v urrexgxouv rrg6.wun
xm e6.v urr6.gxouv rroto( ECvm xat ytatC arret-
A.oiiv tov Aotrr6v, 8u 6xt !J,6vo eyon-
O!J,6c;, ana xm JtaguA.oyto!J,6c; va VO!J-tsOUIJ-E 6n EL!J,E8u 0(
IJ-OVot x6.totxot wu atw tou 11A.tuxoii
2:to OU!J,Jtav, OTO yaA.al;(a !J,ac; xm OTO 11Atu-
x6 !J,ac; oiiot111J-a, urr6.gxouv - av 8A.nr, JtQEJTEt va
urragxouv - xat 6.AA.a EIJ-Bta 6vta xm ovt6t11tc;. To 6n
urr6.Qxouv, otw 6n ea rrgrrn va urr6.gxouv, /Sev eCvm
IJ-LU ouyxgov11 B011. TYJv unaQs11 autwv
UVUCfJEQOUV bEX6.iiec; EX TCDV UQXULWV JtaVJTLOT11!J,OVWV,
xat 6xt !J-6vov o Aouxtav6c;. To rroto( EC vat amo( OL el;w-
Xat to av ELVat cptALXOL EX8(ltXOL aJtEVUVTL Otouc;
1\taf:ltoiivtec; tou !J,ac;, eCvm vu EQWT111J-a rrou 1\ev
118 riOABA:I:
( vm iixoA.o va mtaVT110(, xa06n 11
CJEW rroAA.arrA.wv xm rroA.uotcwtmwv cgeuvwv xm
Ex(vo rrou (vm ouvm6v va ELJtwOd eow
(vm TO 2:xc66v 11 oA.6t11ta twv aTOv
ELVUL TLflWQ11flEVOL XCH 0
flU (vm T6rro TLflWQLU xm 2:TOU
TLflWQ11flEVOU XaL XUTOLXOUc; TOU
autoii xouv ataA.Od xm ot vou0wtc; Touc;, m
Y11TE tOU, btarrmi)aywyLCJTE xm TOU.
Ot TEAEU'ta(OL, xm xata TO JtVEUflU, ana xm TO YQUflflU
twv btmurrwflvwv BouA.l'ov xm Ll.toaxwv aw agxaCa xd-
flEVf.<, dvm ot (EA.)A.11VE. H 1tQUYflUTOJtOLOUflEV11 "mt-
XELflEV11" EA1JCJ11 dvm mw rrgrra va flew-
QELTm ycyov6. To EQWT11flU rrou rrgoxaA.ECtm flE T11V
e(vm: flE nota xm Oa
A.Oouv; Ll.ev xm <)E Oa eA.Oouv flE T11 flU
xm tgxovtm xm Oa A.Oouv W 11AE-
XTQOftUYV11TLxa CJWflUTLOLU 1J1tOCJWflUT(Ota. Ul
VETQOVLU, 1tQWTOVLU, lpWTOVLCl XaL VETQL VO. H
T11 T01l, rrgoxaA.e( xm to EQWT11fla: fwt( m
H.II.A. xm OL aAA.ec; 01JVUflEL 01t(J) 11 EVWflEV11
Eugl'orr11, OeA.ouv va flUTmciJoovv va Eflrroo(aovv t11v
T01l; IloLO( rr(ow arr6 amc; nc; ovva-
flEL, JtOLa (VaL ta CJXEOLa TOll XaL flE JtOLOV TQOJtO xata-
OTQEcpOVTCH arr6 T11V A.eua11 avtwv twv ...
y rragxouv EV evegyLa CJTOV XOClflO flU flEY6.AE
EXOTQUTELEc; Jt01J UJtO ta EJtl TOU flU
urrox06vw 6vw, ot orro(ec; exovv W xotv6
T01l UVTLXELflEVLXO OTOXO T11V 't11 JtOQELU<;
A vayEVV11011 tov EA.A. 11VLCJflOU. L11flUVTLX6tEQE, 111tEQ( CJE
I
"E" OAIKH EITANA<l>OPA TO 2011
119
tov flU xm tov avOgwrr(vou yevouc;

H avacpoga CJT11 oNJev L VUJV
Elvm amov611to va rrgoxaA.eaa :;roAA.a EQCOTflflUTLx<i. Tl']V
T01l evwxua xm 11 m( rroAA.a Etfl evtovfl, rror.-
xm Jt0Al!Ot6otatfl EXCJTQatcLCX JtEQL Tfl OllVEXOU
qtcpav(aewc; A.T.I.A. (Ayvwmov Tavt6tl1TO<;
AvnxCflVa). To 6n txouv ewpcxvwtd xm
A. T.I.A. dvm, ECJTU) ITQEITEL VC! e(vm, YYOVO. Km eav
oev e(vm, OEV ouvaflEOa vet 6tmjJEUCJOUflE exdvou rrou
taXlJQ(t;ovmt 6n ta E(oav ... T11v EflCp6.vL011 teov
vwv amcilv rrgrra va Tr]V OEOOflEVfl. 'Oflwc;, Oa
rrgerret vex 111 Jtt0av6tY]TC! auta
va Efvm xat xm 6xt arraga(tntex
va. xamaxeuaCJflcxtex toJV urroxOov(cov xm nov
emxflov(cov flOvaowv touc;. Am6 rrgoxaA.d atou ava-
yvwaw; CXXOflll eva EQ!JlTY]flC!, JtOU EQXETUL va 1tQOOTE0EL
otnv rrgoUrragxouacx OaA.aoaa EQWTY]fl<itwv:
Ynagxouv urrox06vLOt xm n 6vta dvm auTOC;
H arraVTY]OY] EL VaL fta vex cpavtaOTOUflE
6flwc;, exv 6xt va tnv iirragsn twv 6vTwv
mmuv, Ou rrgrret xat' agxac; va oexOouflE tnv
urroxflov(ou x6oflou, eav 6xt x6CJflWV. Tnv tou
xOCJflOU wiitou tY]V avucpgouv rroA.A.oC arr6 wuc;
agxaCouc; cxutwv 1WL o JtexflflEYL-
owc; IIA.atwv. Tn TotJ avucpoga TY]V
mo <l>u(owv, ma xecpaA.ma 58-62. Ecp6aov OflW
oexOoUflE TY]V urrox8ov(o1J XOOfl01J ((1JTOVOY]TO
e(vm vex OLEQUltY]flouflE: n evvoouflE xm
w urrox06vw x6oflo; Karrme arr6 n rrgwtE axenxc;
-AJX 0 oo<;JX Sml 9X1riD111'{0:U mx 9X1DrtibrmA. .1.01 mA. 0.1.
-rtQA )X O'{l)A3ri DA) 1DX 13X;J103:Uri3 ltDroXOl)AO:UD lt V
,\.(1)1 DOD111}X- OA9ri1X9
mx - l)X1riltArl m ArtOA<;JXODAO:UD S;J1rtV 5ogl)'{'{3 'DV
-'{3 5Lt1 )13 OA9ri '0.1.)013.1. A(l))A003rl '.1.(1)).1.
-mroo:u 'AroJ11.01roib 'll.(l))ii.001X3'(lt 11.ro1 Lt1 '3rii}O:U 5D
'ArtOX;J 53)010 10 '311)-0l, "ii.<;J1DrtXOlroib mx M)l1'{0\JOII.11XD
i\.(1)1DI}003:Urt mx i\.aJ1X3'{J:U3 '5url lt11fii.D'{:U rt01 J:U3 '5ro
-3DI}XD1Q 59il.rt)l rt01 I}OriD1031DD rtOl D1Q mx DQ;JriOOQii.V
rt01 X3 5Lt1 '10'{rtDJ\7 10 mx 53'{1}11 10 ArtoA.
-)Oi\.D 11919 '5aJ)011X )3103'{31/l.rtD D8 91rty "5rt01
Lt mx 5rto1 Lt 13DJXou 11X9
DO<fl1 rto:u mx Dii.;JrlaJxouil. ii.D19XD10\J 5rt01 rto:urt1911.0A. rto1
XJOD111}X l)X1rllti1.rl XJl '53J131'{1X aJil.l) 1DX OI}Q )13 'MlJ01CO
11.ro1 '10ii.J3X3 m11.J3 'lti1.1lL<)l08ii.D 11.lt1 '5url
lt1 3rl Dli\.9 1"011. J3 1011.3ri9X03i\.Dl3 10 119 Di\.
5)3'{3ibXJ 0091 31DDriJ3 i\.3Q 119 01lt911.0HlXJ 1"011.)3
llort3'{;Jii.Dl3 3ri;J'{ '{( '{3) 11.(1)1 5Ltort3'{)ii.D:U3 5Lt1
10'{rtDJQ 10 mx 53'{1}1 10 MOA.JOII.D '13.\)J'(Y. 5url
i\.010 i\.(1))11.08XO:Urt i\.(1)1 5Lt1 50'{XI}X 0 5<;J8D)l

11.ro1 Lto1il.l)ibrl3ii.D:U3 mx 59ii.08X 5Lu J:U3 Ltort3'{;JAD:UJ Lt11.
-3riJ3X113 11.lt10 ii.I}08XD11lii.D Dil. 5rt0111.98X1m SC101 il.rtODJ3:U
Dil. oX910 3rl 53)31DOlDX3 5;J111D 5;JX11ltii.D'{l.CXJOD1C :Ju 1301}'{
Sm11.0X;J '5911.08X 5Lt1 )13 5rt01 53Ql)ii.01i Suo Srto1
5Lt1 'O'{XI}X (t01 01i1DJ3'{X 01 MOi\.I}QDO\Jll3
Dil. Srto1 5;J138J?l!Doo:u Sn MOil. )3111.3 \7 "orl3'{9ll
9x1A.o'{oXrtm., 3ril}o'{uxo:uu
rto:u I}01C1D Lt1 mx oX910 01 5;J1rtV S3J31
-D01DX3 5;J1rtD S1101 5;JX11ltii.D'{:UDOD:U 10 mx 1Dlii.Oii.J?)riD'{
lZT 1 IOZ Ol VdO<l>VNVU3 H)IIYO ,a, VV'VWO
' , .. I,
I
I
I
,,
I
-103:urlrto 5ro3D;J8113 Slt1 01DJD'{:U LtD38J:U3
-11/l.rtriD 5rt01D)Dlrt3'{3l il.rtOX;J 11.91rtD 0A9'{
01 D1J Srt01 Snrl rtO)ii.08X113 rt01 Jm
5Lt1 'rt01rt1J)i\.3 rt01 50'{XI}X 0 13i\.)3'{X 119 10111.98X
-o:urt 10 11.ro1 Jm 5ro:uJ?x il.l}oXomortx Ltrl9xu
rto:u9 'il.roJII.08Xo:urt 11.ro1 oA.iJ;J 1"011.)3 .,rt01D10XJ1ii.V rto1 Sro
-301}3'{3., 5Lt1 mx "Snrl 11.010 5LtD38J:U3
5lti1.3riJ3X1:U3., 5Lt1 "VTl"V 11.(1)1 )0311: DJ31D01DX3 Ltomo
-J?1Qrt'{o:u: mx Ltiboorii}'{O:U: lt'{9 Lt '11.9:u:1oy ...
5ro(j) 01 13/I.<;J'{ltQ rto:u .,ii.J?OJ,. 01 3ri13D;J811ii.D i\.3 01
13M)J'{ltQ .,ii.J?Ort01., 01 119 5911.3ibXJ 'SltD)l3 aJO)dJDII.D
ii.DXlt8J!X mx '101<;JO:U:10 138'{)0011: ii.DXJ3
rto:u:9 9:u:n 011:91 9X1Drtibro3A. 010 rtO)D1rt3'{31 rto1 Srtoi\.
-oA.9:u:D Srto1 ii.D03ib)ii.Xl:U3 10101J.DDV 10 x:u z:U 01 )1D1A.
11JX 'ril)DO\JV (101 10i\.0A90:U 10 5aJ:U mx rto:u 91!D
5rtO'{;J1'113 31ii}08iblt'{11ii.D Di\. mx 5J?1D'{DlJ Slt1
ltD3il.;rJ lt1 Xli\. m,\. '11.011.91i 11JX mi018)03
5<:5 "531 JrlltDOX11rt \7 10 1XJX 10ii.J?OC10l, 10 11JX 11Ji\. )3 il.<fl1rt1J
"59ii.OHX Slt1 )13 '11J1ii.D1DJ8DXA.3 mx
'rtO:U<;J08ii.D rt011.3ri9A.3'{ rw1 lt1 i\.rtOii.O)Xl:U Dil. 1Jl
-Lt1911Jil.rtQ Lu 51Jlii.OX) J?1rtD Dli\.9 m 119 501<,JJ
0 "ltllJii.I}QD 501)3'{31 1X9 ii.J?3 'J38ltOM3 11JX )38(1):U:rt11J1Q
1Ji\. m,\. lt'{OXDI}<,l 1}'{01 1"011.)3 ltXJ?OilO(j) x rt01 ltDlt1ii.J?:U:Xl lt
'D111.99Xo:urt 1Jl J?1rtD 1Dii.J3 Dli\.9 )1 01 J?OOdJD 11.009 1D)l
"5ltXJ?OrtO(j) x
o )30M3 511 Sam9 5u u11. 531IU91DMQ 511 mx
513D<;Jii.A. 511 3rlrtOX;J nil. pxoy "il.(l)'{'{J? il.<fl'{'{O:tr mx Sro;JdlOO
1101 J?X11il1Jii.OA.oy DlD 11JX J?'{'{D '5DJ001DJ 51)-00lt'{V
)0311 '10AO'{J!1\7 )Oi1.10X3N 'DJ3111.1JriOrtX3N I}Oii.1J1XrtOy
rtOl nA.o;J mo 011.9rl 1X9 '3riiJ.OOf) Dil. 3rll}ooo:url S;JooibDii.D
:rvavou &HdlHWHV
OZT
Sl,tlltl-ltgDx o
'" DJX1'{lt 30 mx Sn01 Slt1 D13XOIJ19
Ul l)lDX I}OlDDYi fl01 OAJXODX ,A OAfl<,JAJX %06
An oX? 'l V"M;)H flOJ91Aol- no1 Altw odmol-JlAD
OAJriAD'{'{DlJri DA;l , ri J38ltMJA AflOXJ flOll S(l)ri9 S3XJDMA
10 '% Z l OlD (l)0i}A 1DA J3 91ionglt '{ll 9X1A3A OlD I}OlDDri flOl
flOAJXOD)( SOAfl<,JAJX C,DA3 '119
"lqJAOl..
11
:LD(I)00l,l
11
:!. AilOO;Jib ilOll '5il01 Al)>'fHi i\(1)1 91DOD01l 01 3ll(l0D
Jll01A3 A 3tiD\tOllDOOll mx 9X1001D1 0101\11 A(lOX;J
(1.01 5313A;Jl..OX10 511 3llD\t13'{3ll 'A91l10'{ '1D1:>J:,
11
5ltXl,l\!
-(l01A1DA(I))I A<;JAlt8V rtoJriltlD11l3ADU
01 O(l)lXJ'{ o mx 5oilqA\JV 51t'{I)>AW
SOOflOXJll3 0 ltlJ'{3ri ltlD AilOXJ13ririflD
flOll SilOl 91lD 01}(/ "")["1"\f., AltlD
'.,9riDfl8U'{ll 9X1A3A OlD SilOAJXODX S'}OAXilD 011! Sil01 91lD
1DA J3 ilOl! ilOOJ1A3 SOJXDll 1101 1DX i}OlDDri ilOl OA JXODX
AOlD 1Dli\OX}'{llri3 ilOll D1<,>)AOA Dl DA 1DX
JriaOi)ll)OADlDX DA 'JriilOD'}3AX1AD DA
"ltD3A
-JI,OA 1XODX AltlD 1DlAOXJ'{llri3 1\0l.C D1<,>JAOA DAJ1i10X3XAflD
Dl AflOOJib ilOll SilOl lt '{Jli D1 AIJ.OlD11l01A3 DA 1DX A<DA JX
-ODX A(l)101J1 9X1001D1 AflOXJ flOll S13A}A0)(10 S]X1.AU'{'{J 10
AIJ.08U13'{Jri DA 'A91l10'{ 'l)OOdJ ltl()JOll D1J
"D13AJ8DD AUl 91lD J38D1A
-Ddm l)X11X3'{01onx MOXJ lt'{Jri l)'{'{Oll S3JOllO Suo SJ13AJA
-OX10 AilOXOl)l11 JlD1A 1D1.3,"9lflD ,1A 1D1AOA'}8fl3
flOll D1<,>JAOA l)X11Dri(l)llll'{3 Dl 13DJ1l01A3 AflOXJ 53AOri
10 mx A'}OGltrioAoOlt'{x DA pClollri noOJlA3 SoJXDll
SZ! I IOZ V dO<PVNVIE! H)!IVO ,.3, V'VVWO
I
111:
Ill"
1,'
'
,,
no1 mx '}OlDDri no1 110A JXODx 1101 S]iboori 53101!1))[
ltxl,l'{(l00\!AV (l0)M(I)3J i101ltDAil81J-31<,>
ltl 91lfl J3A0fl0113'{ 1101! 'ilOJ3riOXODON flOJ31DOXOlllli 1101
,v Slt1 5DM303,
OlD DJ'{il0101(1)01 H
"91iDI18U'{ll9X1Alt'{'{3 AOlD ilOAJXODX ilOlltDltibl)OA
-mOD X lt1 oX9w 11i 1'{X lt1c,_nCl1 lt oprioxooo,,
OlD D(-J 'D1D1'{l)ri '53<,>l)riO<,>\J3 53AJ'{ 33: "5'}0D'{
5110'{'{1} 5fl01 91lD 9100001! 003190X11i 30 D1<,>JAOA Dl l)lflD
AilOXJ 119 1Dl3AJDC!J 10J01W 10 A(l)l
"""ltlD AflOAJ'{XAI1D 5r101 3I33U.13IIIVIV 10
optiOXODOA 0131l,lOXOllllJ 01 91
A(I)A91ih1DUH \!l,lllO 3Dh1\1'{3ti (l00;J1A3 50;JXll (1.01
1X (1.01 OAJXODX m/. hD39"J,l1\!00ll Ah1 5(1.01
J?1\!JAO/. 1D i\(1.00\Jib (1.01 5313A\Jl..OX10 5\JX1Ait'{'{3 51J,
. j j j fto)91AOA 1}01X1Alt'{'{3 flOl OJ3'{llA31i 011DlJ 5ll1A
-Or}AX13<,JOllD '.,r10A JXODX no1 m<,>JAOA m S3AU'{'{3, Snow
A'}Ori1XO<,>il3 ... A3\7., 0'{1 )1 Jri OOOZ/6/ L l 11Driil3A01l'y'
AltlD 110Xl)8Dl:<:: S!l)'{1ri1V Sltl OOtJOl) 01 01D'}OlflD
Jri,10'}J1Dorilt<,> .,AltooJOOJll3., Sool! Glll)XDODll Smlt19x
-11300IDD1<,> J03lC l}lflD 1D1AOA'}0Xll SOlD) 00910(5
.. SLt1 lt 13DJXOll 13XJ l)'{'{ll '53Alt '{(H)
Sao1 91LD SC)l'{l!D 1lll)3'{131!D AJ<,> DJOllO lt
AOlD Sil01 SDJXOD10(l)( Sltl ltDDll)ODlC AUl Afl0XC)l1<,>11C3 flOll
10AJ3X3 101A98X01C(t 10 'D03191DlllD '53Alt'{'{}GAD 1!))( SJA
-lt'{'{JD1ri 10 A'}OA031'{'{D)( AOl 1!))( MOAO}l.CD AOl - J38XflJib
-Ol.Cll DA l)1Dfl8 ltDl)ll 131CJ01C 110:U - A9111D 91i0DX1g OJ, "AC)JA
-D11D10X H3 A(l)l 1l:))( .,A(JlOlll'{OAlt '{'{3.,
A(l)l 59riD!lX1g 0 1DAJ3 '1101
Slt1 Dl()JOll Dl 13Al)X 11X9 1101C 'S9lilll 50AI1<,>
:l:VHVOIJ ZZ!
"DJ3X101D 9X11XDQ19
mx "9"("(0J.C nil9J.C 13X;;nil3J.C 5'}oil1DI 53 ALl 't't:>:L 5noJnXov
mi. no1 ont]1g 01 119 rtOA}ri0939 91nn 01
3ri mx )3(JU"(oXon 13X) SO)OJ.CO o <10JOU11l3J.CD038
rt01 {\.(l)3099Xti {\.(1)1 ::nJ.NHVV3 IOIVXdV II
mx IO)IU30 3:3NHVV3
IOIVXdV
11
ll01 ni.O) D1 9J.CD 591DllJAI. '50'{ltOlliJX
-nl.oon.J x 5Lt1i\J,lD1J.Ct! 5Lll 5DJ001DI Sll1
5\J,1lti.U(JD){ 0 '}OlrtD ,J.C3 13)"( 11 'A91C10"( D"(3(JH_
5nri nileil9
"!)"("(OJ.C 30 5(l)J.C9 mx Smri At;Jrimmrill"(t)OOJ.C
mx il.l)JM81l3 Ml'(91.3ri A01J.Cl!)i\.3 \J,X18H01H AU1 MtoO)d:l
D8 '5omrit;J191AOI. ll0i\.11Ct;JO(Jii.D rt01 Lloll JO:UOX19(l)X0J.CD i\U1
3ri mnd:Jo9il:te 5ol1L9 5Ll1 Snlto."(nx
-DAD 5:JX1101AO"(xl.no 53:)!1. 10 119 DA Dil3ri\J,o
3ri(10D\J,il13X11L3 D8 'VNG 010 3riDX\J,803d:JDAD mx 5mri mx
501U19A103riuenx Sll1U)"(3ii.D mx 5\J,Oll"(XD 5Ll1 531]1LD09
yilod:J Llri9xn m1i mi. OJAyx 5no DA 'A91L10"( '5D1A0"(?8
"""j3lP9AllriD 1DX 3lp9DlD1lAV """i5Dri 5\J,"(Ild:J 5Lll
VNG 01 mx ArtOOt;J10"("(D DA A91DAil9 18: mlll9lllD1 5nri
\J,X11rt3XOUO(J 1DX \J,X1!1.83 i\.Ul 91"(<19i\.OXOAOri D1ri 31i i\llOQt
-yill.mq D\ 01C901 9X11iDM9 3ri ii.'}0013X11n 10101C9){
. {\.(l]i\.\J,"("(t! {\.(1)1 0)3"(
-DI.3ri 01 13X) Llri\J,1D11!3 LlAoilXI.'}D. Ll D)OJ.CO
Alll 'no1 VNG ow mlll90311D1(,>1 nnl SmAOAJ\1 DAlt"("(t!,
'}OX11Dril.nil:u ilOl miJD ow 13:)0 (tolL ilt;JXI 9031 01 mx 501
-miJD ll01 m3A)AI.Ilo Ll ""(Ll\1 A01i1mi9 Ol1DAJ3 Ll"()101D10V
ll01 mx DA(l)lY"(U no1 \J,"(XDilH rto1 Sowi.91LD SJ3ADX m1
-)30(1)38 DA mi. Llx\J,(JAilo \J,ADX1 mx DJUXI.DAD 101t!,"D031i\J,o
1ilX9ri 01 Smi DA ADD11A9ild:J Llx\J,emnxnilnJ.C
I !OZ O.L VdO<PVNVIE! H)!!VO ,.3, VVVJAJO


I !li
'
ADD ADolld:Jn 5nri no:u Sno1 DA3rinx m 3ri 10Aol.oil1L Snri
" "' " "
10JDXOD 10 ll01L 0"("("9 119X 1DX DJODri
-Oi\.0 ii.U1 130)d:l rtoJ.C 51l01Y0){ no1 531 J"(OlL 310DriJ3 119 S9A
-o/.31. 01 J3XOD 31'}0 'll01 531t;J1milw 5rto1o 5]"(01!1.3 3!1.19?
5DI.5JW o mx 5Ll1 S'}oriollilX 51l01 303d:l901C
D)8rtU Ll DJOliO i\.U1 3ri DOOt;J"(I. me/) ,\Ll1 3ri"!)"(1ri 119 01
91LD 0A9ri i\.39 53AU"('(t!,310Dri)3 119
VNG XO)IINHVV3 H3:HIOUO.Jd3N3 H
noil]1A3 So]XD1L 1to1 So A JXOnx 59X100J.Cil "(Olf
5\J,A31.ox1o Ll mx LlODJ\IOW<"((lL 5Ll9t;J1DriDA39D 5\J,A31.ox10
Ll :ll005J1A3 So)XDJ.C n01 OAJXilnx mi. Sll038"919001 SltA3ri
-'}oriowilll"(x 5?d:Jilmi o'}g J383iltJ AnoX? nil3ri\J,o 1ilX9w
noAJXODX il01 stcllilori Ll1 \J,lllD ,11. i\.ll01:)8D1900J.C
aoJ.C mqJAOI. yx11mi(l)11D"(3 m 130)d:l llOJ.C '}Orioaeuyu ll01
91D0001L 01 oil319ilx1ri mA J3 Smi Llw 119 1Dl3A JD<P
"lt003lA3 5o3XDU ltOl OA1XODX AOl m/,. 1DX DlDtlD
' ' '
l,J03UtlilD Dl1DAp l.O'{l}"-V "5'}0D"( 51\0"("(9 30 11'9 91D
Ll031'}"(DX 1Di\.)3 53AU"("(t!,5rt010 '}OlDDri llOl (lOii.JXODX ilOi\.
-3ri'}OriOAOOLl"(X rt01 UO(l)ii.I.90J.C Ll 119 1D13ii.JDcll '5LlOJ1Lt!
,\tyl0(1)X !1.(1)"("("9 Si;tOriOrtOU"(:lL 30 13A)Dt)rirto 5(1)19 53A:)ri(l)"(1LD
mA )3 !1.39 mx l101 5]X01031 53A5Jri10X3XI.rto OA9ri 0'}9 30
ilOJ91ii.OI. rt01 1Q "D1U19031
-1D191 \J,X113A31. nni 13X] 59riDrtOU'(li 59X1i\.U"("(3 o '5LlOJlit!
"%011DX 10X'}ri 13A
l,Jlcb IJlll IJlDODOU Ol ltOll 530<!lX 53'{'{)} 3tl 13D'J91lAD
A3 '%S"%1:' OlD roO'}l. 1DAJ3 111,1 1Dl3AJDcb D\1)}'{'{3
AUlD no1Dnri no1 no1 ltcboori
I I I I
U 5rou 1AJ3 5Ul'J't3tl 5ltl DtlDDO'}lltlltD
:l:V9VOIJ :l:Hd.LHWHV tZI
'Souo;p:Jy o SuA:JA.on,7 o 130:JdmAD AOJOllo A01 mx
Sin S:J1011'{3rl3e Srto1 91lD SDA:J
A(l)Yi)l Q ort08A"93 1DX rt01
'('Xoll om Sov) o Aronu o mx S(l)l9
'5lt"{'1J.o:unov o rtmi9w rt01 S01lt19X1Yiowou'{x Slt1
mx vNa rto1 Dri?e o1 S01C)J01l o 119 mnA.:Jv
u i\()l iJ ].1)1
A(l)A\t"{'{:i[ A(l)JDlOD A(l)J. 51LD<!>AA 5ltJ. Ol00'11lll
OJ. D031i\tD 3UllOOiJcbDOOU 'llOA AOJ. A\)l.l\D
1
:I 'l\OA l\Ol.
DJAOUOD It 1DAJ3 DJ3All 'D'{\)
1
1!D (l)Al,>l! 1l.\)
A3\? 1D)l OUOC)JAA AUlD rt01 pri(l)JDX1Q 01 'DJ3/,rr AUlD l\01 '\)Yi
-lDJDX1<{ 01 '01l(l)08A"9 A01 3Yi 3YirlOApX DA 3YirlOX:J AD19
-JA.A.D SDYi A3Q rlOJOU1D1!.0'{ rro1 H mx
'5(1)309QX3 Slt1 DJA.ltooX lt
'SrroX910 rl01 1ox Srr01mx 01 D1J
0
AC)l01D1
Sun A(l)A9A.ooll A(l)JDqrto:LCo A(l)1 Al_DlrlD 5DJ'ri10(l)AA Slt1 ltxA.
-pAD u 13'{'{"9)001! 'D0319X1A3A SDYi D)i\0JA 10X
AU1 1DX "9'{'{D UAooXA.i)oO AUl D1J
ODJ3Arl AU11DX UlD Dri(l))DX1Q 01QJ 01
MOX:J '100) HlAJ3 '1010Yi9 1DAJ3 101(l)0()A"9 10 10'{Q,
0
5rl0038
1DX 30 D03Yi"9AD U010X'\)1Q lt 1Dl
-3AJA. A3Q 0131pOX01l:U:l AUl ltOlt'{X9'{0 30 D1D1'{'\)Yi
AD19 '5(l)3rlt91lD Sltl Ltomop1q mx
Alt1 SJ3ADx 1D13Ap)1iD'{11AV rroJ.
-1q1 AUJ.D mx Arol!<!>O!IAD A(l)J. Aro"{\) \tA10X AUJ.D
'5UJ.1,)0X01!UJ 0 3A3"{'1 '5nrl ltli<!>AA H
ODJ0131l'ri3 AUlO ADlAOM)l'{llOOOlllDX (DJ3ADA
-A.uri Lt1) 9X1orrcb031lrl 01 '(1))! Slt1mx rtO<{JA)!
Slt1 S:JX101D1 S3'{p,\3Yi 10 mx DOJ19A.oy

Slt1 ltomgJ13riuAD mri Soo:u: DA:J 13Apx


LZl 1 lOZ O.L VdO<PVNVUt! H)I!VO ,a, VVVWO
I il
1
1'1:
!li
lt 'UQR '\tX10l.D1 \tX1.1.D1i It A3\?
'5ltDJ1!3 'lt1!'1 1,)X10U1io DJ.:I o'\)1A3A 3D p1A3A 91lD
-pi:)11:)Dl3Yi rtOll '5130C)JAA 5;JX101D1 91lD DAj!
-DArtO ltOOQ'\)ODll DmXopADll AlllO '11DriA.pou
'uD13A<1!1DD 5rroqp 3ij1,)X 3D A(,lO!I
-DJ.D1J.AD ,A 5rroJ. rrou 'nxnrlill,>cb mil\tJ.ron
DA DijDU<1 5rrOJ. '31\)l. <!>A:i( 'MOA1,)ij31!
DA 1,)0Dl! 3A31i'1 5ltOJ. A3V '\tcb10"{D mrl 3l(,l0 'A',\011!
DA '3A1,)cb DA Dl.Ol!Jl. ADlp A3q 'ADA1Dl.D!!>OOD 101!
-roil!IAl,> 10 ADJ.\) 1xu :lto:Je ll1gJOll Aul AlllO 13AJ9
'mll191l(l)08AD lt 13'{J3cbO rt01 rtOll 53J03A03rt3 511
5D5J8llrioou o AD19 no1 DJ<{l0AD01
:ltOJA01 D8 rto1
rt01 Sooq39ou 'rroponrlDJ.:I 501.1.il<!>3J ov o 1D)!
0
"5(l)3rjtj!XO 1DX SllA 11l(!l08ADAD1l Sltl
5(1) 1DX "9'{'{D DAJYiOQ3<{ pXD10lt13cbD 5(1) AOA9Yi 1X9
Slt11DX A(l)1C)l08AD A(l)1 All1 513 A08WD13
A(l)1 D1 1DX A 10ltOC)J38 Slt1 Alll
91lD All1 AD03Q;JAilOO:U:D JOOlDJ 53Alt'{'{g)OJDXOD
10 5(l)3rjtj!xo Sltopll mx AOJ31illA1i
A01AC)l1D 'AOXOQ, A9X11DOX01ll!J A01 ADJ131'{1X
All )1!3 AlllO 1D1i\0Xil;Jo13 JOChD1 1Q '53ijl l\Ol.
-ODl!llAD AUJ.D DA l\01! 010',\D 13l01,)Ull A3V
0
,.)30 53
ArtOAJA DA 31DC)l SrtoAooXA.I}o Snow
1DX DJ3X1010 130l)J<{ DA '50lll19X1Alt'{'{3 Driom
-)OX 01 91D DO;Jri 'J3013X11lg
0
5DJ301D'{OAOA
-001 5DOJ31D 1DAJ3 A3Q 5100<{Xj! 5DOJ3X '\)AD H ..
:UX1,)l!'{DXDOD)l 'J D\?JAro3y 'OV A01 91lD rl01
rlOJDlrt3'{31 rt01 So/.0'{901! o 5(1)1 C)JOOD8
3:\fHVOIJ 3:Hd.LHWHV
9Zl
128 t.HMHTPHI f'IOABAL:
oto E(JYO "Bim C!>LAoo6cpcov". MLa JtAT](lOcpO(llU JtOll
JtU(lELXE Tl yvwmfi ElclcnvCoa xm xu
llorc11 (KaAI.tOltll) Mrcoilvta - llaurcal.u':g'l,
arr6 TOV avd;av1A T]TO Jt(JOOWJTLXO U(JXELO.
!J01000, ltE(lUV 10\J UV LaT(lOl U(lXULO-
E8EOUV TU VEU
000!-LEVU OTOV XCIJ(lO HllV EcpEU(lEOECllV XUL TCOV UVUXUA li-
0UYX(lOV01J T] UltOX(I)-
1:0\1 DNA, EllAO'(O YEVVU1Cll TO E(JCD1T]!-LU OTU
xEi"-n 61cmv Tcov av8(lciirrwv.
fyov6<; Ei vm 6n To 81-1a rrou
OU(ly#lnxE wxa1m<; 1TJV arrox(lumoy(lacpnow wu
av8(lmrt:ivou T] EmoTfi!-LTl TTJ<; Bwn8Lxfi<; El'
uvayxao8EC vu yEvvaCc<; xm
cJJOTE v' UVTL!-LEtWltlOEL Tl] VEU EJTUVUOTanxfi Jt(l0XA1]01]
Tov DNA.
!1(wTa TUl!W TT]V CJJ(JC! JTOll OL l]'(f1Ec; TCliV Hf!A XCXL
Myalc1]<; x.x. Mrctl. Kl.lv1:ov xm Tovt
M1tAEQ, CXVUXOLVCJJV01)V UJTO XOLVOV, OUVTOVLO!-LEVOL OE
Tl]V ClJTOXW<"JLXOJTOLT]Gl] TOU UV8(lW;tLVOU
111V XTlflLXfi XU1U'((lUCpfi TOU 90% T01J
av8(lCliJT(vmJ DNA, [tE TOY T(l6Jto av16 va
ToboTfjGo1JV Tl]v vccc vq6lc11 crravaomol] mo avt;avTA1]1o
rr0Cov 11]<;
llouftE, n y(la'\jJE o 27
Iouv(ou Tou 2000 ft.X.:
"MEta Tl]V EJTUVUOTUOtV JTOU TEL VEL
va JtAfi(lW<; n<; xm
oTov rrlccxvfiT!], E(lXETm TW(JU 11 mava-
omotc; TT]<; yEvEnxfi<; va JT(lOOElsol] lilcn OT!]V !-LET6A"-al;L
I
'
I
OMAt.A "E" OAIKH EIIANA<!>OPA TO 2011
129
TOll X00ft01J OAOXAfi(l01J: f.lU8UlVOllf.lE 'tllV
')'AOO(J(JU f.lE 't'lV OltOlUV 0 Ollf.ltOllQ'YlliJE 't'lV
srol\", ELJTE 0 KlcCvwv, avayy"-AovTa<; Tl]V OXE-
nxfiv avaxo(vwoLv EmOT1]!-16vwv, 11 onoia 8m-
(ld1m UJTO OT!]V WTO(llU 1T]<; EJTLotfi-
ftT]<;, avalcoyl] TTJ<; xmaxTfjom<; tou ..
To miT1Jy[ta, arro1EAEOfta ovvE(lYUOia<; TOLl UftE(ltxa-
vu-wli EevLxoli Ivon1olitou Yycia<;, Tou liJTOU(lYEiou
EVE(J'(ElU<;, r'l(JETUVLXWV JTUVEJTLOTT]flLWV, E(lE1JVl]TWV arr6
1TJV fc(l[tav(a xm Tl]V Iamuv(a xm tllLmTLXcJJV EJTLXEL(lfio-
mv, OUVLOTatm OTOV lt(lOObLO(lWftO Tmv XTlftLXWV Y(lU!-LftU-
Tmv, JTOU xmbLXOJTOLOVV n<; AELT01J(l'(LE<; T01J
av8(lWJTOU, UVU!-LEOU 0 3,1 bWEXaTOft!-Lll(lLU urrovovabE<;
TOU DNA ... ".
Eav OE OAU U1JTU JT(lOOElEOOU!-LE xm to yyov6<; 6n va<;
XO(l1Jcpa(o<; EJTLOTTj[tWV TT]<; E(lEUVT]TLXfi<; OftU/lO<; El VCll XUL
o'EA"-nv x. Jt(l<iyva nov arrotEAE( LlltaC-
TE(lTl TLftfi '(LU Tl]V ElcMba - 8a JT(lEJTEt va arrocpAOLWOW[tE
n<; JT(JW1E<; JTUVTJYU(lLXE<; llT]AWOEL<; yea EsUAEhVEL<; UVLUT(J)V
v6omv (avrroTE<; va yivo1JV alcT]ElLVE<;) xm va acpfioovft
yuvv6 Tov x6xxo alcfiElna<; Ayovta<; JT(lO<; Tov<;
av8(lwrrou<; 111<; Btonfltx'i\<; Emm'i\v
- Tt Ela JT(l<isl], <i(lay, 11 Bwn8tx'i\ xaElw<; avoiyEL o
O(l6!-Lo<; yw o(lyavmv o avEl(lciJ-
rrou<; llE va !lEElobo rrov yvnoT<; oTo

- TL fla rt:(lal;l], <i(layE, 11 Bwl]Eltxfi 6Tav 6n
yovCow ClL!-LObOT(lLU<; EllcpmEliEll]xav oTa
xm(l(<; 11 Cbta va to
H U1JTfi xaElw<; xm ana
130 L'lHMHTPHl: f!OABAl:
an6 nou 8a boiiflE nagax6.Tw e(vm
ot \6ym yw m oiiyxgovm rl;ou-
agxwav va av!]ouxouv yw TlJV nogrCa Twv flEA-
\ovnxwv Touc; oxr<'>Cwv. fla TO \6yo am6 ngoon6.81]oav
va xgmnoouv 6oo flJtogoiioav uonxec; auTc; nc;
0 TWV oiiyxgovwv rl;oumaorwv agxwe
flE Tl]V Eflcp6.vtal] E:rtlOTTj-
JtOU UOXOAEL TaL flE Tl] flEAETl] TOU TQOJtOU TOV
onoCo Ta 01JQ6.vta xm LOtaCtega o ij\toc; em-
bgoiiv QU8flOUc; XUL '(EVETlXOUc;
tou avflgcimou. Avaxa\ucp81]xr \om6v em-
OT1lflOVtx6. OTl OL E:rtlbQaOELc; TClJV OUQi'iVlWV OWflaTClJV OTO
UOUVUflO flU'(Vl]TlXO mo(o T'flc; yl]c; ngoxa\oiiv acpev6c;
flETUA\6./;ELc; OTU XUTTUQU JtOU [1QLOXOVTUL OT'fl
btaotxaoCa T'flc; flL TWorJc; xma rn ouHn'iJTl xm acpETegou
EVEQ'(OJtOlOUV xaTW a:rt6 xma\An\ec; ouvtlijxec; buvm6tn-
tE; TOU DNA JtOU [3QLOXOVTUL OE /,av86.vouoa xmaOTCWl].
To rvowcpegov Twv egeuvnrwv rnc;
AOTQO'(EVETlxijc; SE<JlU'(E an6 TTl fLEAET'fl HUV Embg60EUJV
JtOU JtQOXUAOUVTUL OE UTOflLXO m(moo XUL E:rtEXTa81]XE OE
rgeuvec; em:neoou cpu\ijc; m emoTiiflOVEc; :ngo
ex:n\ijl;ewv. EQEiivnoav w DNA cpu\ciJv
nov avntul;av xm rv ouvexeCa el;acpavCmn-
xav (INKAL.:, MAriAL.:) xa8wc; xm cpu\wv nou mLflE-
vouv VU OT'fl btaQXELU TUJV aLCDVClJV
(EAAHNEL.:). Km6g8woav ETOL va rvto:rt(oouv OLa-
cpogonotijoetc; TOll DNA UVaflEOU oiio JtEQLJtTWOELc;
xm fl6.\wta va ngooc)togCoouv touc; yta
ono(ouc; OL :rtQWTOL el;acpavCmnxav we; cpu\ij eve;) m oeiiTE-
QOl (EAAHNEL.:). Kat6g8woav ETOL va Evto:n(oouv nc;
OMAL'lA "E'" OAIKH ETIANM>OPA TO 2011 131
btacpogonotijoac; TOll DNA av6.flEOU one; c%o mgtmciJ-
oac; xm va :ngoobwgCoouv roue; \6youc; yta wuc;
ono(ouc; m :ngwTOL rl;acpav(ornxav we; cpu\ij evw m oeiiTE-
QOL (EAAHNEL.:) OUVEXLsOUV va unagxouv.
Y JtClQXOUV OTllV E:rtOXij flUe; UQXETOL avtlQUJJtOL JtOU
arroxwotxonmoiiv Ta AgxaCa EA"-nvtx6 xELflrva, 6nwc;
rnv xm T'flV YL.:L.:EIA wu tnv
8EOf0NIA xm EPfA KAI HMEPAI wu HmMou, Ta
TIEPI OYPANOY, OPfANQN OPfANON tou
AgwtoTe\ouc; xm yevtxa rnv EHnvtxii Mu8o\oyCa:
OPct>IKA, 0 BIOL.: TOY TIEPL.:EQL.: tou HPAKAEOYL.:
x.o.x.
OL avOguJJtOL auto( J[OU UJtOXCUOLXO:rtoCnoav JtOAACl
an6 Ta agxaCa en nvtx6 xECflcva, yvcngCsouv yw Tnv
ii:nagsn :nonwv rvegyLaxc0v "oflcpa;l.wv" o1nv xwga flUe;,
6ncuc; "-X T'flc; Kgnrnc;. n n ot
o Tai!ynoc;, n n Jo;l.x6c; TO
(Lc)Cmc; o x.T.A. oL onoCm anoggocpoiiv xm
xm6m v otaxouv T'flV xoOfLLxij EVEQYELU OT'flV XWQU MAL.:
XCH one; JtOU T'flV JtEQL[}aAAOUV.
To am6 an6 ra auranMELxta
cpmv6flVa, ta ono(a eCvm fl6vov atl]V eiixgmn negwxn
tou AtyaCou. Evw 6\wc; oev to
Cow mC rnc; ElJQUTEQllc; mgwxf1c; MwoyeCou.
ow Atymo rmXQUTEL xm flUXQOTEQ'fl, nrj-
OLa XUL TlflEQijma l]ALOcpcXVELU XUL 8EQflOOcpULQLXij EUQUtl-
fllU. OL exouv a:rtobex8e( Ta cpm VOflEVU
(= yqov6ta) CiUt6., XUL XaTCl Ota
EJtLOT'flflOVLK6. evtuna ("Sky and Telescope"), 6n m
ELXUV xm EXOUV ta LOXUQOTEQU UXEQULOTEQU KUL
'l,nt dH ')[V 'Hd;)V 1JX1i\),31(1)01C D1 ''lC"(X
OHV SolDriJD 53Q1J1io 10 1D1i\Oi\l;>\JriD'(1031C 1J11lD
DJ3X1o1D m:s: 'rtOlCJ031C ( ncboori9'(ll'('(D) S)AD'('(DODlC ot
30 1\I}OOOdJD llOlC 1JX113i\3A 91 30 llOJ03A '(V 1DX
ll011CI}A1V 'Slll}g1y 'SDJXOrtO_L '50Q1J'('(3 'SDJ'(D1J
'SDJ'('(DJ 'SD)i\DlCOJ Sll1 J\(I)X)OlDX J\(/)1 l!ODlOI}O
i\ll1 D1A J\(1))3X101D llO(I)01i\?XMto ll 1Di\ )3
'll0)3A003W Sll1 530<;JX mx D1Q)i\OA lJ'('(OlC
D1A Di\?riOQ3Q '911lXl 91COXO 01 Xl1J
. 1\gl'(rtcb J\(I)J\ 11C<;J08i\Xl J\(1)0?10101lX J\(1)1 1DX 1\gJO(I)X N)lXXl13},
-003ri J\(1)1 SrtOX)OlDX 511010 D03ril;>i\Xl llOD1091CXl
ll mx S<;Jenx 'Xl1Ji\5lAArtO Srt01 ll '1\glO(I)X
i\(I)XXl13A003ri J\(1)1 SltoX101XlX S1to1o noJriXli\Xl llo1Xo
; ; "' "
ll J38010mqooOlC n,\ 131C?01C ne S<;J1C3i\ll:S: Snpxo
-lloe mx SnoO<;J'(I, 'Smll19X1i\83 nri011;> 91CD
1D1i\I}0'(310lCXl 1\gJOroX i\101 1\gJlrtXl J01iOI18ll '(lC 10 'll11JOX
lJ'('(OlC 30 1Xl:LJ301Xl1Q01Crt rtop.\o03W Sll1 H
"'01'(?A 131\0?cb '(9S,oort1N
llOl ,.D)0(1)38,. ll '0138)11\Xl O_l 'Xli\?riOQ3Q 1JX113i\3A
Xll 91CXl 1Xl13J,JOlllD01Cn i\3Q SitoXOI}O_L-rt0'(9AAOW Srto1 91CXl
1D1i\OA1;>1DX S3i\ll'('(3, 10 119 't?J.OOOlN I),OX'J00101 llO'('(lJJ
<101 llrjWlClJ ll 'Xl131C?MO 1J1Xl)[ '5rtOXOI}O_L-Sr10'(9AAOY\)
SrtOl 31i i\llOi}3i\3AAil0 5Ji\ll'('(3, 10 119 5)31\XlX
Xli\ 01lt9i\Xl 501)3'(31 'SlJ'(Xl)[ SitOl mx 51\l;>lXlil 5rtm
'5rtO)i\1101D'(XlU Srto1 31'irtoo?Omcbn 1\Xl lJ'('(Xl
'W ll01 1DX J\(l)g'(XXlOH J\(1)1 'J\(I)Oili\91'\{ J\(1)1 (1)0?1i
Xlri)Xl 9X1i\lt'('(3 i\DX)3 1JX10031C 1XlX D'(l}dl 1JX1Qi\1 1J13X0Xl i\3ri
mi\ '11
9
1v 1to
9
xo i\lloX? '5nJov w S1t1 s(I)JQ1
'SI),OXl'( 5rtO'('(l;> 5rtm 1ri lJ'('(Xl '5rtO'('(lJJ Srto1 mx SI}O'(Xl1J
5rto1 31'i - nmiJ?IJ Srf)Od:JD'(3 - 1JX113i\3A 531\lt '('(3, 10
[ llOZ Ol VdO<PVNYI!tl H)I!VO ,a, VVYWO
!
I
li
jl
I
I'
I:,
I,
'ill''
'!I
'I
I
iXl1'il}3i\U 9X1i\lt'('(3 01 91CD llOlC ltq
-<;J3Q1 XllO 1'(1J1C )3dJXl01D D8 'Xlllt19'(1lXldJ i\lt1 91CD lti\?riOXlO
-llOX Dllt191C(I)08i\D lt ll01C9 mri 30 10
i\I}OOM3 no1e 1\ltl 1X9) H)[INHVV3 mri 30
31lll08'(5!013 Di\ D1A Dl01lc;)1i D1 lJlnD D'(O,
'ltOlti\9Q lti\011\} I}'(OlC Jri S01e91
5DA? 5ro OW:S:O)[ NOl OVO 3:S: I3ZidC5X33 Di\
1
31\DX
All1 I}OcbXl :S:ONOJ3J Di\? D1A 1D113X901C
mx 'QJ;Yf(3 i\IU 9U mlAOZo;nq ilOU DlDTI(\30 1,JX1TI
-AilQro3.1. l Smi\OJ,1J30ltm 'Snri /\OlD 1JOQ11C3 Di\
A.Qldl3:S: D0?1DU-rLOA9V llOl D)'(O\JOJ\11XD 1\ltlD 1311?01
-1U3 DJ0110 ll 'Sltj Slt1 Slt1 5D)i\(I)A 5lt1
i\lt1 513 '1orio91t rt01 50nrlt?XO Slt1
Slt1 D11Jll XJl Xli\ 1311}011 D8 'i}01l01i\lt'('(3 ll01
1DX J\(1)1 '50Q1J'('(3 Slt1 lJlDX 1Di\)3 1009 10'(Q,
'5?11ri011X3 5310111JX 30
0101} )[ i\01 i\DODJOilOOD11 SOQ1J'('(3 5lt1 J01l8D10
JOX1l1103'(lt1 JOX11DOX 10 D1i\90X D0300?1 9JLD 1J13W
rw1 oniJ1\J ow 51JQitrin03)[ v o 10
-lt'(JYi Smr_oo11 0)0110 i\01 m.\ 5lt11JriDl:S:
VSVN Slt1 SO'(Dib?XA3 0 1DX DriltOJ113 3Xlt8X?Q011D 01
r_todln 'Sltj Slt1 5lt011C91Xl13ri Slt1 59AOA3A 01 m.\ mx S01119
'lli\3ri9i\ mcb D1AlJOilO D1 D1A 1;>'('(011 JrirtoJ,JO(I)i\A
\tX10
-mdworlo39 mx 13Al,Jdl01'(lt :ow\til3rllt mx mD\tl3 'Ito
-3l90XDTI mx lt03l9X1AOTIOD 013:
'Dli\911DX Dli\9 ('V'N'Q) DX1QC)'l)[ 9X113i\3j
i\01 Dli\I}OlOOXAilO Dl 'DOD111}X01\J 1JX113'(1lcb
1JX11ltOi\ 'lJXDHllti\ ri '1JX1i.0JADOD11Di\D 'J\(1)301JOQ1113 1\gJX
mx J\(1)30<;J10'('(D 'i\<;J0001113 Di\3ri9X3Q1113 ltri
:l:YHVOIJ :l:HdlHWHV Z1
91DMtQ 1DAJ3 ul- UlD Art0A"fl8cb rtO:U: D1Q)11JTI(l)D "fl'XD1'(U D1
mx SJ}ortxl-rto SJX11UAD'(:U: 10 AO'('(Jri o1o S3Jo:u:o S11 p1nx
SrtOQ9103:U: SJ'X1AOOX S11 ADD1191A3 <)JA3 'A<)JlrtD A<)J'(rtcb A(l)l
AUl 3ri A<)JlUAD'(:U: S13DJ8 S3AJTI10X3XI-rto S11mx
A(l)<;i)'(U'X A<)J'XD1'(U A(l)l AUl SUO)l.C3
j j jSOAU'('(3jl01 SDX1Q<)J)J
S9'X113A3J 0 }38(1)10'('(D DA 1))1DAI}Q A3Q }1D11- DN
S91ADII rtOl u 1DA}3 A009 ,cb3 'S(l)pA3D 13)d = d
j 938 AOl 9:U:D DDJri 1191<;1 1DA }3 A01A<)J1V = t'J
iNHV-V3
01 1DAJ3 1DA)3 01 1D)J 'I}OAOrt01riUV-ADII rtOl 1DA}3
01 1DA}3 .. I .. .. I .. 010 13'("9f)D13 '01A98X =X
'I}OI-orto1riu V-ADll
rtOl 1DA )3 01 9:U:D 1D13XOJOO:U: 9038D1D 1DA }3 = I

'9TI(1)13'(31 ScoXJ<i '13JO = d
:rtO:U: 'A01DA"fl8D 'A01i\C!l1D = t'J
(UJ AUlD=) 'D1A98X =X
:AUlD 13A"fl(.Jcb ilO:U: 010} '9038D10 = I
:A9:U:10'( JrirtoX3,
rto:u:px pmrimo DA
nri03'(]10:U:D 3rl no:u:px DJo:u:o u = Drii}30
01 .. .. 9'X1(/1'X'(DX 01 <)JA3 'UOUA}'X UDA)D
AUl 'So'(Jl S}O(l)X AUl .. 9X1Q1X'(DX
01 mx .,d., 9'X1A(1)1 01 'D1D1'("f>W AUl 13A<)J'(U(/ (d =)
.,(l)d., Driripol- 01 'A01A<)J1D 01 'i\00131"\) 01 13A<)J'(UQ
(t'l =) .,DI-Jrlt'J., Driripol- 01 'A01A
98
X 0113A<)J'(UQ
(X =) "1X., nriripol- : .,dt'lXL, AlU "\)OOcbD AODQ,
jA91DArtQ
mAJ3 AV nA(l)l"fl'(II ADA? 'no91,n8rtii DAJ oourio, ADAJ
>ST I IOZ OJ. VdO<l>VNVU"d H)UVO .. a, VVVWO

1l1
I"
jill
II
ill!
ii
ArtOQI}3rlcmq "\)'('(D 'S"\)ri3 Art0(/1}3rlcmq A3Q D1U19'X11Dril-no:u:
Auw "9'('(D ,a, Srtol dt'lXI o1 ml- AI}0'(1ri rto:u: Sl}o1an
1D1AOI}3A(1)013 S}3:U:30:U:OAU'('(3 }013'XOD 'S(l)}D)3fi
A(1)1 'V'N'Q 01 }3(1(1)10'('(D DA A91DMtQ 1DA}3
A3Q (1),\9'( )A3Qrt0 ,:U:3 S(l):U: UADOl }03:U: mri u ri9XD
3rirtoX; 3191 A(l)l S3l;ncb S11o NONOW "fl'(ll'X
1D'X D1Ap0rt0 D1 9:U:D 1D13XO)OO:U: O<)JXI 0 A9:U:10'(
px 9AD1'(1lOI AOl 'D09i-D81lll A01 'DA(l)l"fl'(Il AOl
'oourio_ AOl S(l):U:9 'S01A98'(30D:U: rtOl S3AU'('(3,Srt009cbOrtii
Srtol
9
:u:n SJOOcbDAD SJ13XOD 3TirtOX) 'o<)JXI AOl D1J
1o NONOW i\1\0X:,J
D}O:U:O AU1 'O<)JXI o 'DJD110 DJ31J u 1Dl}310:U:
-ok03A3 DA DriD3'(JlO:U:D 31i 'DQ"fl'('(3 AUl pmx }301\113
llOl 111{1) Su1 UODOQ}:U:3 UA01AJ H
uJ ll1 uw
-U:U:3 rto:u: 1101D)'(0)0A11'XD AU11D13X)q DA
DTID3'()10:U:D Jri 'Smi rtOl Su1 SD}A(l),\
Su1 u 1D13AC)JOU'('XO'(O 1)03101} 1D'X 900Z 01 9:U:V
'Oll"fl'XDOD:U: 1D13A}k
DJ3Arl uo319X1Q13 'rtopkomw Stu A<)JD'( A(l)l vNa 1w1
DriJ() 01 D1J jD)'X10:U:D U1D19'X1AU'('{3 D}'(DDDDW U
I}OcbD 'aoJ3komw Su1 A<)JD'( A(1)1 vNa rto1 Dri?8 01 mi-
'D}'('(DJ AUlD 1D'X D}'(Dli (1)1"9)1 AUlD S(l):U:9 'SI}OD'( SilO'('("fl
31i 1DX ADXU81}3MJXI.ao mll19mXoD AUlD A(1)1 S3JX10:U:XJ
Suo S1opX "9'('(D '1ocb'(3Q"f>AD 1DAJ3 S3AU'('(3, 10 Sam MtoAX
-pq mx 'px SDJA(l)'(OU 'SDJXDgon 'SD}'('(DJ 'SD}'(Dli
Su1 3rl DJDDkoJMtD 3D
DArt3oJ H ( DQD'(H u '(pi-3W) SDnm r aoJw N Su1 Sl}orio
-11()lt'(:U: Srtm 31i D13A]I-I-ao AUl Sogp'('(3
ll0)300fi Su1 9TIOI1()U '(:U: A OlD ADA 1kJ llO:U: S31]'(3W
:l:VHVOIJ :l:Hdl.HWHV PSI
136
"'HMHTPH:i: f!O/\BA:i:
va EVEQYOJtot xm va acpunv(oouv
JtUQUYOVTE tou EnY]VLXOU DNA JtOU xouv TY] ouvat6-
TY]TU va TY] cpU OE [,LLU v[a [,LEYUAELWOY]
rtO(JELa 6mu<; xm atY]v UQXaLOTYJTU. Art6 to 1970 1-.om6v
nou OAOXAY]QWllY]xav ot Jt(JWTE<; [,LEAETE<; TYJ<; Aot(JPYEVE-
OXETLXU [,LE TL EJtLO(JUOEL TUJV OU(JUVL(UV OW[,LUT<UV
oto DNA cpuf.enxwv Of,L<'ibwv OL yv<J'JQti;;av
6n an6 to 1997 TY] ouvooo TWV JtAUVY]TWV Ougavou-
L'l.Ca Ott<; UQXE TOU Zwi)(ou TOU YliQOXOOU f,LLU
JtE(JLObo<; EVEQYOJtOLYJOYJ yovtbCwv tou EnY]vtxou DNA
ta Orto(a OE JtQWTY] cpUOY] (Ja OE EJtLJtEOO
acpunvtoYJ<; Twv otov En11vtx6 xwgo. Tn
UJtOTEAEO[,LUTa UUTWV TWV E(JEUV(JJV Xat
OTU XEVTQ<X TWV JtOU UJtO TOTE VY]O<XV
vav rt6AEftO ftE oxon6 va avax61jJouv f,LE x<'illE
[,LEOO TY]V JtOQELU TWV UUTQJV. ITQWT<X-JtQWTU
XQYJ[,L<XTOOOTTJOUV TO nv(Jgwmvou yov6TUJtOU
(HUMAN GENOME PROJECT) xm OYJftLOUQYYJOav YJAE-
Xt(JOVtxou<; C!JtOXWOLXOJtOLY]TE<; TWV yovto(wv yta va [,LEAE-
OE TY]V JtEQLJtTWOY]. 'Etm avaxaAu\jJUV Ott
XQYJOL[tortotwvta<; [tEtnnay[tva TQ6cpt[ta an6 m ono(a o
av8Qwmvo<; OQYUVta[t6<; Jt<XLQVEL n<; f)<'ioa<; nou xga<'ii;;E-
tm yta to OXYJftUTLOftO Tou DNA lla [trtogouonv va ava-
x6\j!ouv EV [,LEQEL TY]V EVEQYOJtOLY]OY] nov EJtL[taXWV yovt-
OLWV. Aut6<; Cvm o 1-.6yo<; nou txouv xmnxf.uotEC m
ayoQ<; f,LE ftEtanay[trva t(J6cpt[ta xm Etotx<'i nou
XQYJOL[LOrtmouvtm on<; yEw(Jytx<; xantEQYELE.
To XELQOTE(JO 61-.wv cCvm 6n yvli:>Qti;;av TYJV
EAEUOY] TWV "El.JiiAON" ana xm TY]V avayEVVY]OY] TWV
En /ita ftEOW tou D .N .A. AC yo ftEt<'i to 20 11 ecpeu-
I.
OMA"'A "E" 0/\IKH EIIANA<I>OPA TO 2011
137
gnv m o-ra ono(a urtOXQEWttxw<;
61-.ot m EAAHNE2:. Evw aut6 ouvexCI;;ETm ax6fta xm
! !
Af,LEOW TYJ xa1-.1mga twv
avEAEYJtwv touTwv ta MME ftE
avaxOLVWOEL<;, avaAUOEL xm EQ[,LY]VELE artOXUAU\jJav TO
"otEElv,e<; ox<'ivliaf.o" 6n tn t(J6cptfta xm ta nota nou
ETat(JELE TY] 0Havo(a<; XC!L TOU Bef.y(ou
<'>YJAYJTYJQLUOftEVa VE ouo(E<;. H anox<'if.u-
1J!11 TOU oxav/i<'iAOU autou TY]V OUYXEX(JL[,LEVY] EXEL VY] JtE(JL0-
00 anoli60YJXE an6 ta MME XUQLW otov HITA
xm Evwft[VYJ EugwrtYJ<; Eftrtogtx6 n61-.qto. H liYJAYJTYJQLa-
a11 6nw<; xm 11 [tE "8avatY]cp6QE<; xm xaQXtvoy6ve<;
(xm 6xt XllftLXE ouoCe<; qm6no11 twv tgocpCwov
Xat JtotWV" E(Jf,LY]VEUTY]XE W OLOTL, ELJtUV, OL
OUOLEc; <lUTE Jt(JOXEL[,LEVOU OL EUQW-
Jta"iXE TQOcportaQUY<DytXE ETULQELEc; va [,LUQJOOUV TO
x6oto<; Touc; xm f,LE nut6 tov t(J6rto va
y( vouv, acpev6<; nvmywvwnx<; twv OftOLOJtUQaywywv
tou<; on<; HITA, acpETegou va ta XEQOYJ touc;.
H ftOAUVOYJ tYJ<; af.uo(oa<;, nAA<'i xm ta ane-
rt<'iAAYJAa xat<'i TYJ<; f,LE rtUQUTLOftOQLO-
cp6QE, Tt taVtO[,LOQLOcpO(JEc; XOL ygacptnO[,LO(JtocpO(JEc;
f3E<;, OcpELAETOL OTY]V JtQOOJt<'i8Eta TWV UJtOX80VLWV UV8(l<D-
JtO[,LOQcpWV OVTWV va EJtL TOU
acpavC(;;ovta<; roue; 'EU YJVE xm touc; I1EAaoyoy6vou<;
f,LETaAA<'iooovtac; TOV TOU xwlitxa XOL
WVOVtac; aut6v ftE -rov btx6 touc; o onoCo<; otYJQLsETm
atYJ<; XYJ[ttxe<; evwon<; tou rtU(Jt tCou, evw Twv En xm
-rwv I1Ef.aoyoy6vwv otYJQLsETm a' aut<; tou <'iv8Qaxa.
138 Li.HMHTPHI f!OJ\BAI
va avmvgw 6n 11 Jtagayol-
TY] OltW xm TY] 1JJtOAOL1tY] Enaoac;, EsO.Q-
n'nm JtAEOV O.JtO TOU EWO.YO[tEVOU aJt6 TO xm
TY]v OUavC\(a u0gL6Laxoii oJt6Q011 xaElw xm Ta Es
auTwv mLOll Eway6[tEVa lcmaortma xm cp11TOcpaQftO.Xct.
flct T011 AOyOU Jt011 EV OUVTO[tlO. CXVO.cpEQflY]XO.V JtO.QO.-
JtUVW 0 X. C!>011QUXY], EXO.VE EXXAY]OY] OT011c;'EUY]VE,
X11QLW TOU<; YEWQYOi)c; Xm T011 Xo.TOLXOUVTE OTY]V EJtO.Q-
XLO., OJtW<; ctQXL0011V Xm TY]V XO.AALEQ-
yna, xm cp11mxc11v oJt6gwv xY]JtE11-
nxwv, DllftllTQLctxwv xm cputwv, xuflciic; xm yEwgyLxwv
EQYO.AELWV Jt011 1\Ev JtETQEAmO xm Y]AEXTQLXO
QE{'[tct yLa va T11v EXAY]Oll 11JtO-
f3aA1cw (xm qc0) xa86n dvm OXE06v 00mo 6n TO. yvw-
ota Xm "ayvwata" [tWEAAY]VLXU xm ctVflEAAY]VLXU LEQO.-
TELO. xm xevtga exouv ngoygartrtmCoa xm
OXL [tOVOV TY]V mpogCuv TY] Yllc;, 1c6yw aou-
VO.[tLO. TWV 110QLOLO.XcllV OJLOQWV, aA)ca xm
TY]V "XQUOTGAAWOY]" TWV EUcpOQWV EAAY]VLXWV Jt1\La/\wv
xm rt6.1cwTa TY] MaxoovCuc;.
IIg6.yrtan, we; Emx86vta ov vLwflw vTOv11 tY]v
TY] EX TY] xeov6 [tOU. ECvm
TO yqov6 6n EVW 11 aun] xm 61ca
Tct EJLL TY] xflov6c; [tOU, bEY TOV
Xg6vo-Xwgo, TOV ctOTEQW[tO TO GOTQO 6nou TEAL-
xu flo. [tETapw. H fLOU OTO ayvwoTO
va ECvm nolcii oiivTOftll, cpuoLxa ftE Ta Emx86vw
XQOV0-XWQLXCi JLEQLflWQLO..
IIg6ocpaTa 11 Ku0EQVY]OY] TY] rancac; anocpaowE vu
lilUXOlj!Et to t!OV ym tt]V
II

' !
OMALi.A "E" OJ\IKH EITANM>OPA TO 2011
139
t]!tUtinliu B. LV[tcpwva ftE m 6oa fLEta668Y]XO.V aJt6 TO.
MME, o unougy6 YyECac; Bernard Kouchner,
OTL OL E[t('\OALctO[tOL yw TY]V Y]Jl:ctTLTL<)O. B OTct[tO.TOVV,
xa8c0 unagxouv f3amrtm cp60m 6n TO Ert06ho [tJtoQEL va
JLQOXO.AEOEL VEUQOAO'(LXE<; 1\Lo.TO.QO.XE<; xm ELOLXOTEQO.
XctTG IIIcaxuc;! ITQOXELTUL yw [llct xg6vw,
autogyooY] ocv ngoxalcc(Tm an6 EswTEQLXOV
nagayovtE - OY][Ltaugyd Tm an6 Tov Cota TOV ogyavwrt6)
Jtat)Y]OY], Jl:Oll OliY]yrL OTY]V O.VO.JLY]Qlct Xal OTO
flavuto. H (xm JLQOOEY[LEVY] ... ) EXcpQctOY] TOU
UJtOUQYOV OTL "liEV [LJtOQEL VO. ctJLOXAELOflE( OTL TO
E[L[)OALO (Ja [tl10QOUOE va cpEQEL OTY]V EmcpaVELO. Vet OLEU-
XOA UVEL TY]V l1Q00A Y]fLUTWV TOU XEVTQLXOU VEU-
, " 11
QLXOU OUOTY][LO.TO<; .
AUa, Ta Cow axgL0w mmxECa xgCfl11xav un6 wu
uvT(oTmxouc;'EiclcY]VEc; 11JLE1ifluvouc; W Vll xm to
rtQOYQ!l!lU autrov twv O'tlJV EJ.I.Uiia
XUVOVlXU! Iiivcpwva O[tW<; [LE agflgo !tOU
OY]ftOOLEVTY]XE otll Le Monde, agxETE aJtobd-
sELc; OE <%0 TOUAGXLOTOV JtEQLOTO.HXG, OTO. OJLOLO. TO
Tll NavOY] aJtocpamoE 6n
uuvliWt] tOU XUl VfllQO-
vouov.
To Efl061cLo ELXE nagaoxEuamd aJt6 Tll
EtaLQELO. Smith Beecham, an6 tY]V ono(a xm to
noo6 twv 23.000 oolcagCwv. AlleY] flLO. JtO.QOftOW un68eo11
EXXQE[tEL EVO.VtLOV tY]<; ETaLQELO.<; Pasteur-
Merieux, JtOU :rwgayL eva avtCotOLXO Efl06ho.
H un6cpao11 tY]c; falcACac; va Touc; EflPolcLct-
ortoiic; yLu tY]V Y]JtatCnoa B, ELXE we; artot1cwrta va
'''"'.-
-ODOl.C l)'(IH(H\ 3li Smi JJOC)JX IUD 11JX AOJ'(l.C
(l01C '5ltDllJ01COri1AOA 10\?0G?ri 5300ibl)1\? i\(lOi\ J\?
Drill'(f901C OlD UDI_\'( llj, SllollJOlWi\XJl Drill'(g901C
-)1C(l)l3ri11AJJ DJX1'(ll llri1A9A 3D 11Jli\OXDJOg (l01C
0 l mo z -I S(l)l orlo9x 9X1l(l v 010 mx
AC)JX1lJA(lA A(l)l Smll1901310 SnDf!lll.C1031C 10
'JJ'(ll'('(l)ODU LtoArt'(9rl ll mx Sol
-901 SoAooXI-l}D o 'm'(9grl3 m 'mA9).001C DA;JriAJJ'(JJBrl m
J38U101COXOA3 i\(lOX;J i\(l)'('(l) l)'('(JJ 'JJlD(l)AAl) ArtOA}li
-JJOJJlC lJll)JJ DJ, 13tl<J3'(X3 nX;J JJA J3001Cli DriO;JlCD
o1 So19 o1 1oX;Jrl 119 10M} \lA 1x (l01 JJA(l)\?C)JX Am
MOI,)OOX 10 'JJ01;Jrl Al}08ibll'( A3\? AD 1D)l i%Z
l)1DX m1JAC)J13ti 530I)lX S;JX1AJJXllrl01g S11o Sowrlo;Jl.CO (l01
mll19001C ll OA90X 38l)X 119 M\OAXJ3\?
ow 13AJA A(lOX;J (l01C 53A(l30;J 5T'{l)A3W "JJriO;JlCO ... 01 .,S;JA
S311i09XAllll S11 91Cll l)1'(lllD l)1'(lllD 13<)30313:
l\OlC ,\!1)1. 0:1.
-DA"I,JO 0:1. mx mi;JXD AllOD\I"{DXOOll DA \t 5313A01.1.30l)).l
All0'X1DA 13001Crl l)]. ll1\?J ll1119 '1DAJ3
5;JX1ib001DlllllX l)OlJlC 0'('(1) 3Hl)X 119 l))( OtlD;JX OAOOXA(\D
O:J.D 5t3DI!l:I.1C11l3 All0'X1 A3(/ 5313A10DD 51X1:1.
-l)tlDll"{Otl 5303:1.;JDD1031l10 Xl.C 50119 S;JlD(l)i\A
JJ03lr)O(l3 1ll1AOAJA JJA AOJ'(l.C '101/:L
i\0101Xl)'("01mA;JOX D:J.A\tA31C DA3tl;J1C3 ')'Jlm,\.
5D<!"I,J"t"t3 Slu ow\tu AO:J.D
119 )Ji\ J3XOJJ 'l}01(llJ l}ODOlC ll01 S0(:)3A;Jrl 01
31J3(Jibll'(11i\JJ JJA mJ jOA;JOX 0:1. 51rlJ(niJq mO(ltltlO:J.'IlX3
51X"I,JO:I.3:1. DA1 OlD 1)11\0X 3rl Sl)OOAD SmriD9XAJJ1C
Smrl i\U1 3rl "a D\?11 J1D1Cll All1 lJ1A 91iO
-lJ1'(0grl3 9X11(l)30X01C(l 011iD9XA01C i\01 ll1A OHM Sll1 Drl
ltl
1 TOZ Oct VdO<PVNVIEI H)IIVO .. 3:, VVVWO
1
.,
i !I'
I 'i
1 1 1
,1:
;I'
H
I'
I
'
,li
-riJJOA901C., 01 119 9031\Dib 1D13AJI- 9riOll1Dll'(l0'('(0ll 9'(10
AlJA;J 3rl 'Sj!riXDO\? S11 )031 1lli\)3 DJ3XmioJJib l)X1A
-ll'('(J m 91.e0 lao SltD9\? 3EJl)X Sll1 Sl)OOAJJ Sow9x
01 AlJlQ_ jOA;JiJJ( AO:J. 513D')>(/ mO(ltltlO:I.DX3
OS ll0l1031C 'rrorlD?)[ ao:1.10l ao:1. 5JiJ?X
SUD OA;Jtl - OHM lll 3rl l)i\(l)dJlil}D - 119 J3EJ0l13rlllD Oi\
131C;J01 oe 'a oq11 JlDl!lt All1 mk l}Oriom'(ogti3 Sowrlrll)OA
-001 (l01 OJDOrilto lt 0031l}'(OX 131\)A Oi\ 01J
. AJJXDJJlC;J OJOlCO i\01 9ll0 l}OriOli\DA
DJ3lWOJ(J 5(1) 'SDJ'('(OJ Sll1 SJXOJJ SJxTrlOA01JArt Su 91ll
llA9riilo ltA;JliD(l'(01i 3Xltfl9\? S"01 AD19 '1)1\?llll.C
Ov i\lJi\llt);Jl 08. (lOl DJ13DX3\? lt1 119 mi9XlJ 13X;J
i\3\? 'AO;J'(ll11Ctl smqBd 1U;JlnB! 0 '59A0i\01C(l8(l)0ll SOA;J
mx JOI.O(l01C(l Ol}\? l)X1HlnX1\? i\I}OEJXIlll\1 Oi\ 1llX 101C(l)0(Ji\l)
91.eo 11li\l)l i\(toi\1)831 oi\ orlo3'(;J101o 1r1 'sarv 910
OAJriD(l'(01i nriJo 3Xllfl9\? SnOJOl!O Snmo 'AC)JX1'(1iborlm Al1l1
O'(OQAl)XO 01 mx owibo901 l)X113XD mA )3 Sc;Jenx 'DJ31-n
mo91illq ll1 3rl ltD;iXD 3D DOC)JX llw D11 nXOl)lrt rtOl
mx 5DJDI1(JD1D(l3 Sll0319X1A3k Smrl DriD3'(Jl01D
01 llli\)3 IJA J300J.Crl SO)'('(llJ Sll1 Sopi-A. l}OAO(lOJm (l01
lloodl91llll119 llri9xo 3Xlt(JXJOltlOOlA_ ("So10lll)X
-OOlll OA 3Dl}OcJollriD(J '13D;J8 13XJ OHM lt Smrl9 1\01) Sm
-lt19X11miD3'(Jl01ll lXJx Sm3'{l)ibon S;Jibool.mqoCll Su 53'(9
13X;J 01'(9grl3 01 119 IWC0Al)A00 ll 'mi9X\i
... lJcJ131i 0)(
. .
-1riOA013A(l l)XllllOx lllD ltAl}001011rl3 13XJ lli\
D(J Sorlo9x o mx pemortxo JJA DA A9AllEJ11C
rtOJ'(Ogrl3 i\OA;Jri10X3XA(l0 rtOl
ll o13Ail;JA3 010191 mrl 3rl 119 SmAOA;J'( '(OHM) SopAJ;.
llomAl)AOO mrlo9xAnu ll Sll1 OJX"ollAo All1 13Dl)Oibx3
:S:VHVOIJ :S:HdcLHWH\7 Otl
142
L>.HMHTPHL: riOi\BAI
ora E:n L:t11v xc!Jga rraga ta xm ta
ta Jt00001U c'\cv ELVaL UVllOUXllTLXa EVW OL
EVOELKvunaL 6n i'zouv ouva16
TYXAIO KAI A YTO!!!
H 1wv qtBo;\.(wv
arr6 1WV "rro;\.L X(lUTWV,
cpumx6 va rrgoKa;\.on rua octga arr6 yLa
rrt8ava ocvagta rrou KQuf3ov1m rr(ow arr6 111
qtf3o;\.(wv. 06oo [ta;\.Aov 61av 11
"Baowrtvll"
Kat xwgCc; 111v 1ou 6rrowu
OqJEAOU<; UU1U J!QOOCpEQOUV, 111 TWV XLVOUVCOV
rrou yLa t11V uyEia twv rro;\.mbv touc;. Km
01UV 10 "EJILXOLVCOVLU<;" J!OU EJILAEX011KE
yta 111v Km 111 11 lil]fttoug-
ylu Evoc; XAtftUToc; xm nuvtxot\
Tcx Bamxa OEV6Qw va KatawxOo1Jv OE 1EO-
1JJ!08EOHov:
IIgonov, fLE 1a urrozgEconx(x no6yovwL cno
avflgwm vo ac!Jrw xcinotEc; ouo lc; nugciyovnc; nov
l'lvut buvuTov vu xunu8uvouv vu I'Aiyl;ovv Tl]v
uvegwntvtl <Jl'fl1ti'QtCpogci.
Ll.EU1EQOV, [LE TU 1JJ!OXQEWTLX6 qtB6;\.ta cwayov1m 010
avOgcilJ!LVO x(xrrota LOL, Ka(-Jc!J<; }(((L
K6J!OLE<; 01JVEJ!ELa va J!UQOUOL6l:;ovmt
arr6 flEQLXU XQOVLCt 010V av8gcorro J!OU qtfloALU0011-
)(E OELQ(x arr6 XQOVLE<; l] UV'tlftETW1ti<Jl]
Trov onolrov I'SU<J(jluAi!;u nc; xm TU XEQI>l]
TWV fli'YUAWV (jlUQftUXI'lJTIXWV I'TUIQI'IWV, 01JYXEKQL[LE-

![I
11
'
ii
,q
I'
I
.II
OMAi\A "E" Oi\IKH EITANA<I>OPA TO 2011 143
H tQLT11 ortaba ocvag(wv oxnCt;nm flE 111
roc; ftE<Jo I'Aryzou Tov rtA fJ8V<JflOU Tl]c; yl]c;.
IJg6KEL Tat yta J!OU XOQ11YOUVTaL OE OU)'XEKQL[lE-
OE XOL Xat
oo11youv OE ;\.cyzo tol' va
EJtLtEUX0EL 11 OXE-
011<; OW elite [LE
aus11o11c; xm ow non-
elite, rrou xn 16.011 yLa yEv-

11 ttagt11 oEvagCmv ouoxnCl:;EL 111
Y11011 TCOV 111V avaJttUs11 OJ!A(l)V
Bto;\.oyLxo1J EvavtCov tcov 0 fENETIKOL.:
A<PANIL:MOL: IIPIN TO 2011!!!
Av Kat OAOL CXOll[lE wBoALU01EL non&
JtaLOLU, 11 TCOV EflBOALCOV OE
KE<; ELVOL YEVLX6 Kat )'LVETOL OE OU)'KEXQL[LE-
[LOVOV OJ!W<; )'LU J!UQUOEL XU1U 111
c)L6.QXELU OQWflEVCOV J!QLV aJ!O tasLOLa OE
xwgcc; fLE mCrrEoo Km, flE
aus11flEV11 m8av6t11TU yLa 111V EVTEQLKWV UAAU
KaL &ncov Yrragxouv BBata Km ot vEOCJu;\.-
AEX10L tou otgmou. L.: auwuc; yCvovtm Kata
)'La O[LUOU J!OU Va
JtQOKUAECJOUV ava;\.oya 111V OJ!OU
JtQOKEL tat va
H OE EXEL OUCJXETL08E(
)'EVLKU 111V UllSl]ftEVl] <Jlly_VO'tl]TU UVI'1tt8Ufll]TWV
uvnbgaoErov. fw 6tav 11 tou
111<; EQU0Q6.<; y( VETCH OE JlatDLU, va J!QO-
'9X1lil8DlC010riO 3ri l):\1 '91<1<;>13 130\l-OOci:JO'{XrLX ilq\l-
'v-rrH 5no ow 591\3 \l- 5DJrillq11CJ
5mri D13X0'91\/ ill '91DX 5<r>lC9 '5J3A.DX 130\l-lD<rJoon D"- 5oA.
-rL\1"-JX 13Xo'91CrL rLOlC 5rcoq9103JL 10 "-IJO(]ci:Jil'{ D"-
"-IJOOOlCri DXDri0'9ci:J '9X11il8DlC0101iO D1 5()l(]D)I
. MlJ30\l-(]DlC i\(1)101C'9X ilcjlil '{901C i\ill mi-. i\OJJ'{0\)1i3 i\(1)1
Lloill-.\l-oOX ill 91CD \l-X1lXJri03'{3101CXJ 011C 1XJX 1Di\)3
i\(l)X'9riOXJci:J i\()JX11il(]DlC010riO ilOllk\l-OOX il 'UO)lBZ)UnWWI
Ol sgAJ)Btllgl]\{ J)lj)BdogwOH JO :>IOOqpUBH \{ 'Sij.W;) "S
rLOl OJ'{\)1\J OlD rLOJL S31}'{31i SJX1k0'{01ri
-il\1113 S31Dci:J0901C 91CD DJ3X10l0 3ri XJM1Jci:J1ii}O 'Dri9X\f
i%1:: Oi\9ri A.Dl\l- i\<rl1'9i\Xl(] 9l00001C Oi\}ri
-OJ1oilrix31 01 v-uH Suo 1191 A.XJXo\l-lC<'l rcolC nprioxoooi\
'9XULl(]DlC0101iO XJ1 \XJXil(]<}3101.t:1i3 Src009 30 ()li\3 '%09 5(1)}
%8t 91CD "-XJ19,\1minx 'S\l-x1omr SilriilOJ1C3 3191 Sil1 DJ3ri
-OXOOOi\ DlO i\XJXil(]l}3'{ilOOi\ Sfl009 30 DD3ri'9i\Xl MYJ1'9i\DO
91DOD01C 01 '6t81 01 "V"Uli Sno il\J)"-'10 nolC SXJO)'{OX
DJriilqnn A.illO 119 mno}dmi\XJ 'i\tpudogwoH ilupgAOJSIQ
'uuwnn rco1 on010 ow 'mik 13\/'90D1C mJ MD30\l-8DlC
i\()JX11Dri Orl '{Ori i\(1)1 Llcjlil '{901 1DX ilO llC()llJri1li\ ll i\LllO
\l-X101Dl ilriilOJ1C3 i\Lll 91CD \l-X11Dri03'{3101!XJ 00319001031!
1Di\)3 1Di\)3 \l-X11il8DlC0101iQ il 'SIJOX11il8DlC0101iO SrLOl 91CD
rLOlC npX1010 '91<100101 m il0'9\J.)lW
"-IJ0810'{0XllOlllC Srcm rLOlC J6om1k
JOX1lil(]Dl!01orio 10 Srco1 rLOlC S13D}8 Suo
'SrLOl '91\/1DlC Xll i\rl00'91'{0tjri3 i\il1i lli\ MOI-
-}'{113 'Snpkn mnri\l-'{\JOOlC molCpX mk
MOi\'9X rLOlC J013XOXJ '1013,
\l- '91\/lDlC 30 i\OJJ'{o\)ri3 "-"ll il1o \l-X11ilA.on SilDJ1C3
1Di\ )3 1XJX DX'{IJ08<1H . J '{31Cli9N 9X11XD'{'{Di\3 01 3ri <101\
>tl llOZ Ol VdO<PVNVU3JD!IYO . .3, VVVWO
1m1
I
IJJI,
,,
ii'
II,
!J
-;nirc3\jn<lg rco1 Suo 'll\1'9'{'{3 A.illD ilA.}ri
-0\13\1"01\1 S(1)}0fl3 1Di\)3 <101C \l-'{OXO H
"D\1'9'{'{
3
llJDXo\{ A.illD Sill
S11 13X} D)\/i\OlCOOriQ il 119 J3(](1)131iilo Di\ AOJJ'{O\Jri3
i\(1)1 LlO\l-OX LllD S313(])li\XJ SOJJ3'{3l 1Di\)3
SnoXo S30319D01031C 10 'S\l-xnil(]lllC010riQ Sill
i\()JXon i\()JX1DDg i\OJl uri-\ 13\/'90D1C Sco J38il10lCOri10ili'lX 13X}
D1'{9\Jri3 lll 3ri 5LlOLlJ01COOOi\Xl Sill \l-X11Xll01C il 1XJX i\\{
s\l-x1ow1 S\l-X1liltJn1Co1orio Sil1 ilmA.J3
S}lili\<1303 51J013XOXJ 91lD 1Dl3i\)31001C rLOlC ilOI}'{ D1W
-98'{30lllC rLOl 51Joriom'{o\)ri3 Sn01 91CD 138'{}001 MOX}
lli\ J3001Cri S130'9<l\/11C3 S;m11ili\oXJ S3101C9 511 rLOl (l)i\'913
130p1013ri Di\ 1XJ){ '1JOriOD1'{0\Jri3 591\3 S130()111C11C3 5)XDX
S11 13-\l}ci:JOlCll lli\ mk "-9110'{ 5)31\XJX 13i\'9X lli\ J3001Cli \L
5illCJOk Smri S}XO'{lC11C3 S}A.Dfl11C
Su mk I}OriDrL8il '{lC nm no'{pci:J3XA3 iloiJ '{lC 1 "iloOJO}riili\3"
il'{il'{'{ymx A.ill 91CD 9131i 'SillCJOk Sill 01'{9\Jri3
01 1ll"-J3 J380\/D1\/ 13X} nolC OA.J3X3 ''9lrLXJ D1'{9\Jri3
m 91\f 53o()JX S}X11CO<ll 10 30 mx i\()113
i\(1)1 OJ"-'9 mimy Di\}riOJm1'{il 30 '5iloa3X09riDl3ri
iloilopX-\3 131\YX i\rLOX} rlOlC 5ao1Ct;JO(]i\D 30 'AIH SJ3<loci:J
30 50llC9 'i\OJXJ'{ili\3 i\Ol\/YriO Mlli\31i0100 I}OriOXJ1'{0\Jri3
1JOX11llriilwao D138'91C0001C 1"0131\ Jk 'S(l)li\'91 DJD1rl3'{3.l
no1 \l-oilk\l-ooX il1 mk
-i\311\D Su 91CD nni J3'{3lOlCD DJX1'{il D1i\9oX '9113 m 91CD
il<l3li}'{XJ-\3ri il <101C 'rlOi\'9131 1XJ){ illi}XXOX 'SD\/11J03(]ci:J1\/
01'{9\Jri3 9'{1101 01 3rirlOO}ci:Jlli\ll D8 SilOJ1C3 . i\i}08DD1'{0\)ri3
ne nolC i\()JX1Di\rLk i\(1)1 %OZ-Z1 ow ll\/11JO(]OD J3'{DX001C
'ili\I}OOrirLX-\3 D11i 91CD i\101 '53XJDA.rL-\ S3X1'{\l-A.3 30 1ll13A.Jk
50Jri9 i\lllQ_ . %\:.: f\01CJ031C 91D0001C 30 ll\111 J080D 130}'{DX
:l:VHVOJJ :l:HdlHWHV ttl
146 "'HMHTPH:L riOABA:L
<jJCtQflaXa yta TT]V IT (lOA Tj\jH] t>La<jJOQWV Jta8JiCJEWV, we; EVaA-
A.axnxa Twv avTCmmxwv Efl0oA.Cwv! TeA.oc;, TJ 0flOLOJta-
8nnxii ex a va cmi\ECt;u Em -ruxCcc; CJ<TJV avnf!ETwm GTJ Twv
CJUVEJtElCDV aJt6 avni\QUCJH<; CJE Ef100AW, JtOU CJE flE(llXE<;
JtE(lllttWCJEl<; cp8avouv [lEXQl TTJV JtAJiQTJ 8EQClltELa TOU<;.
fta TTJV OflOlOJW8Tjnxii, xa8E qt06A.w avnngomllJtEUEl
xm evav nagayovta Jtot' !lrtOQEi va rtQoxa/.tau !ll
<JUQU art6 2:uwpwvc1 fl nc; Ci\tEc; agxec; tTJc;
Of!owna8nnxiic; 6flwc;, x<ie w06A.w f!JtOQEL va xawmd
xm va Of!OlOJta(-lnnx6 cp<ig[!axo, f!E TTJV xat6.AATJATJ
XOQJiYTJClTj 10U OJWLOU flJtOQOUV va aVHf!ETWITW(Jouv Ol
JtEQlCJCJOTEQEc; ii xm OAE<; Ol 0A.njlEQE<; CJUVEJtEtE<; Jt01l nut6
Jt(!OXUAECJE, 6tav XOQTJYJiliTJXE UQXLXU, CJU[tcpwva flE tt<;
agxt:c; rnc; mCGTJflTJc; Iatgtxiic;.
A vunA.6ywtEc; EL vm Ol CJuv[JtEL<; un6 1TJV xmnvaA.wCJT]
Xat XC!AAlEQYEW f!EtaAAU)'f!EVWV T(!O<jJWV. 0 EJtLCJtii[!OVac;
Tt,tgqu PCcpxwc;, CJTO jlt0A.Co 1011 "0 mciJvac; tTJ<; jltotEXVO-
A.oyCuc;", C!Va<pEQETat 01T]V "Emx(vi\uVTj f!OAUVCJT] yEVEHXOU
' "
TUJtOll .
ECvm ytu 10 "xatnCJTQOCPLXOTEQO XTJfltX6 onA.oCJtaCJto"
Jt01J uniigt;E rrot CJE Bagoc; tc!lv EAA.iivwv acpou ta mgw-
CJ6nga [tEwAA.ayf!EVCl 1l0QC1\ta Jt(!OE(!XOVtat aJt6 TO
ICJQaiiA. (!) nc; H.II.A. xm A.ty6TQO TTJV OA.uvOCa (tuxaCu)
xm to 95% autcilV m ICJQnTJA!voC 6Ev ta xmuvnA.ciJvouv
ana Ta CJTEAVOUV CJTTjV E).A<ioa!!!
LE Ex8CJac;, yCvE1m A.6yoc; yta TTJ [tETnBoA.ii t01' yovt-
owxou JtAOUT01l [twc; xwQuc; xm qv xat<i(!YTJGTJ twv
O(!LWV av<if!wa ma ELOTJ EJtLGTJc; aAA.oCwCJT] DNA.
rto/./.u f!EtaUnwva TQ6<pt[W txouv Ewax8eC yovC-
c'lux rt01l JtOTE OEV UJtOtEAOUCJaV flE(!O<; tOU avl1gwm V01l
:: I
, .
. .
: i
'I
! I
i I
OMA"'A "E" OAIKH EIIANA<l>OPA TO 2011 147
6tmtoA.oyCo1l. Am6 flltOQEL va ngoxaMCJEt an6
we; CiltQOBAEJttE<; }((

IIQo'i6vta 6nwc; vtof16.ta, xanv6c;, xuA.nf!JtOXt, x.6..,
tgononmouvTm f!E tTJV uaaywy!l yovtMwv an6 !Jaxt!l-
QIU xm JtQOXELf!EV01l vn ELVm nv8xnx6. CJtn uvtt-
Btonx.Ci. !lrttxtAtvt], xava!tUXtVt], VW!tUXtVt] x.A.n.
ECvat,;;:L8av6v, Of!W<;, ta COw BaxTiiQta va !!Et!(JEQOouv
!1E<JW atov uvOQwrto, xu8wtciJVtnc; avuno-
tEAECJ[lClnxii tTJ XQiiGTJ uvnBwnxwv CJnc; 8EQC!JtELEc; t01l.
'Hc'lTJ, ta 0nxt"figw t't]<; lp1lflaTLWCJ't]<; Jt01l aVtlf!ETWJtLt,o-
vtm ftE xava!tUXtVt], EX01lV avantl!l;et avtox!l CJTn nvtt-
Btonx6..
1] fAOVO<Jta, rtOU EU9UVIOtiJ.l rtUAI <Jll!lfQU yta 2 EXa-
'tO!l!tUQIU to )(Q6vo.
To BaxTii(!to Escherichia Coli EJtLCJ't]c; - yovC6to tou
OJtOLOU ELCJayETm CJta <jl11TU - Jt(!OXUAECJE 18 <Jf
lartwvia xm H xm6.CJtaCJ't] a1ltii el;<iAA.o1l, flJtO-
QEL vu o6nyiiCJEt xm CJt't] O't]fll01lQYLU vtwv xm CCJwc; flO Au-
Gf!a nXOTEQWV lWV.
Ilo/./.u !(JUtU tgononmol!vtm EtCJt, Jt01l tn t,tt,6.vtn ta
orcoCa tn rcgoCJ06.Uow vu xammgcpovtm f16vo an6 to
t,Lt,avtoxt6vo -rnc; Ci\tac; Etmgdac;, n orcoCa rcagaCJxeu6.t,Et
xm tov CJJtOQO. 'H EW<iyovtm Cl' a1lt6. tot;CvEc;, wen vu
JtEQLEX01lV EVCJWf!CltWf!EVO EVtOf!OXt6vo. M' um6 tov
tg6no, Of!wc;, f!TCOQEL va [lOA w8E( to xwf!a xm to VEQ6,
va unaA.n8ouv t,wu, no1lA.t6., vtorm xm n aygtu cpl!CJ't], vu
xmaCJtgacpE( 1J )(AWQtOa xm m nugaboCJwxc;
rcmxtA.Cec;, va urtoatd o va xata-
CJtol!v XCtTCOl(l EVTOfla Ji t,Lt,UVW, 1lJtEQUV8EXHXcX X.ATC.
i\OlDili}\,m 1Di1J3 (VNG) 91rtD Sm:u: D101'(\)ri \)0
-odlmq i1U1 .,131\\)X., 01QJiiOI- 01 119 5DlM)JOm38 j j jMOXi}1
-O:U:D Di\ MOXi}13:U: Di\ .,10iljlTID11DTITIDOI-OO:U:., 1Di1J3 JOD'(
10 \)X113i131- 119 DJ,\0'(01)01ilmil 10)l rt01 OJ'()1)
OlD 5llOJ:U:3 'i}OD'( 59i13 01QJiiOI- 01 3ri Di\jlTIODdlrtMO \)i\310
1Di1J3 JOTI0111'(0:U: 1DX 53J3Xolloe mx ll1\)0X
119 131}31011 i\OO'().rtOJ 59i1DX103TIV
0 '(1D1i\OX:jl011i\D 1DX lloll'(i}Og MOX:j rtO:U: 53i1U'('(3,
10 Oil9ri ilrtOO:jdlD1Qi13 5rto1) ilm:U:<)l08iiD ilm1 5lloll '(1}0)
5ll1 9TI01i\DdJD i\01 i\rtO'(:J8 rtO:U: 91rlD MOXi}1113 D8 3191
'V"N'G 01 pem10'('(D i\D 119 5lll- 5ll1 5rto'(Xi}X 5i}OX1i\Ori
-ll101:U:3 5i}Oi11310XO 5rtol0 910mill- 1Di1J3 1013."i}Ori0111'(0:U:
59il3 rtO:U:<)l08iiD 59il3 DJ3X1010 \)X1XCII1\ 1DX \)X110mill- \)X110
-111'(0:U: \)X1TI0111'(0:U: D1 D'(9 rtO:U: 91rtD 1Di1J3
9X1'(rt 9X113i131- 01 119 J38X13QO:U:D 13X:j \)X1iiOrilllD11L3
5mll19:U:m08iiD 5ll1
5lloll'(X9'(0 UOD1Xj!:U:3 ,lDX 1DX 501DTII}Ji\:U: i}OX1i\U'('(3 rt01
Sll01ii:U:i}dJD D13A.OJi13 38\)X i\rtOiit9XDiiD D8 Sm:u:9
DJO:U:O i\U1 3TI DJ001D1X1Q D1TI09Xi-DU
D11i DiiX31iiJ 5Dlii<)JlD18DXk3 D19i10A.31- D1 ilrtO)\)'(OO:U:
Dil oo')ri 381fX 31i ii'}08D:u:ooo:u: 13ii:Jrio:u:n 5rto1 59o1nx 5oA n
119 103rillo 5ll1 531ll191DMQ
511 31i 10iloilXki}O 10 i100ii}TI0100
50'(}1 OlD N DTITI\)01- 01 1DX DlDTii}3i\:U: D1 101\91 10 i\DX
-U8J01DdJD 1DX \)X1i\U'('(3 DJDXoD D1 JlD11-
5Dri Dil 13:U:j!il:U: 311}0 "5Dri DOO<)J'(A. ll1 D031JD1Q1
mx ilm1 \)1TIOi\OOll'(X i\U1
Di\ rt01 5rtOJOTIO Srt01 9:U:D 59X111'(0:U: 59iiDX103riV
i\U<)JO:U: DJO:U:O i\U1 3ri Ui1J3X3 Soo:u:9 5130<)J'(ll<;> 10 53llll-
6t>l
I IOZ Vd0<1>VNVU3 H)I!VO ,.3, VVVWO
IIi
ii9:U:10'( 1Di\ )3 i\3'\7 . J38lli-OD1DX MOX} \)'('(D
DQ\)'('(3 DJDXOD illllD 53iiJTIOQ3QD1<;> rto:u:
5ll1 ilmX\)TI1'(X ll1 Jri 1DX Sm:u:9 illTlilj!TID100
-ll'(l)1DX illllD N nwriri\)OI- rt01l)OodJoo:u: illl1 3ri 13iiJDgrioo
01QJ OJ. 'rtO'(l)dJ3Xi-3 rt01 mmirii}X D1 rtO:U:
mmiOJ8303 \)X1l:u:o ili}OI-orto1rillq ilmA;pinx ilm1 ltomill-
-l)iiD 11ll1 '91DX 5DOO<)l'(l- 5ll1 DlDrii}Jii:U: m mx
101\91 10 i\O}'(:U:1:u:3 30 rtO:U:<)JOGiiD rtOAOI-91mo:u:
Do13X9031010D rt01 ll1 31iDXJ3 1019 mx rtO'(\)dJ
-3XI-3 rtOil1:u:rpoei\D rtOl lJ.OOJ1D10D 1101 llOllJO:u:ok
-031\3 mq AU! DTI03'(}10:U:D iiDO 3XJ3 CIO:U: 59i\OI-JI-
5rt01 DOO<)J'(k ll1D iiDDUJO:te01i1DllOX rto:u: 101<)JO:U:
10 1Di1}3 53i1U'('(3)0 119 910011\A 1DiiJ3 'DJ1i01 i\01 91rtD 3D
mx 5it01 illl1 ADiiDX} 10 D1QJiiOk Dil}ri
-10X3xkrtD D101ll)X Dii;J1ill10l.COI-03i\3 Ar)O!DOX 1DX DTIUlOl).D
9X1iiOriOo 01 A(!lX1iiU'('(3 ilm1 l)O
-OdJOOll i\U1 9:U:D 1DliiOX0)001l rtOll 10 119 iiO;J'(ll
J:U:3 mx ilm1il]llAmdJ ilml ll1 l)OOdJD AOD9 531ll1
-90311ll1Q1 53AJTI0100 13X;J DDD<)l'(l- ll119
531j!'(3TI 53ilj!1i0100 5Sll8D)l 'J3X3 Oi191i i\DDU1\)TID1D i\3'17
OJ..AV
NO NOW IVNI3 N3'17 .,ilmriJdlool 5mriD
-9xl-n:u: 5ll1 %0L -%OS: 01 'DJ13DX3Q mri 9:u:n oo319k 1'( 3D
'SrtOl D10j!X DlO MOOl):U: Dil 53J301D13 10 <)li\3
'5j!kmi-DD13 D11- U:U:<)J0113 All1 ll '1013,
rtm mx VUH ilm1 llDllil
-Ojlgrtx illll 3ri Sno:JXD S;Ji131D MOXJ 'mmii)J1oorillq
3TI DAmdJrii}D '53JO:U:O 10 'Am091LD ilmil;)liA.D'('(Dl3ri
-DlDX 53J301D13 5;JX1i183rl'(O:U: 1)11!3 rl01!J031l MOXOl)ll Au
:l:VHVOIJ Stl
!50 Ll.HMHTPHL: f!OABAL:
f,lE (jJUOLXOU<; tg6rrou<; va aHmw8EL 0 [ ouD.oov tO '97
on<; 25 rrgoowmx6tY]tEc; tY]c; xgovL<ic; one;
H.Il.A.lll
'Eva yovC<'iw f-tltOQEL va Eu8uvnm yLa tY] vagxw-
nxciJv oumciJvl H avaxo(vwoY] EYLVE on<;
28/9/2000 OtY] 0woaAOVLXY] OtY] c'n<igxaa OUVE<'iQLOU yLa
tY] VEUQOAoy(a xm TY]V
'Onw<; t6vwav OL EL<'iLxo(, ta <itofta rrou <'iLaxmexovtm
arr6 <iyxo<; xm xat<i8A.L 1VYJ, rrou vLciJ8ouv xataJTLEOf-lEVa
xouv EuaCo8Y]to nH<i xm am<i rrou xouv
JtQO<'iL<i8EOY] 00YJYOUV1aL agxnc; (jJOQE<; oto
f,tOV6<'iQOf,lO twv vagx()mxciJv. AvYJOUXYJHX6 EL vm m(oYJc; to
ycyov6<; 6n to 10% tou yEvLxou JtAY]8UOfLOU otYJV EH6i\n
- xm xugCwc; OL yuvaCxEc;- rr<ioXEL nrr6
TLc; EltWYJf,t<ivoac; autc; exavav m oto
13o Ll.LE8vc; 2:uv<'igw tY]<; EtmgCac; NEugoA.oy(n<; xm
El'QWJTYJ<;.
'EQEUVE<; JTOU ywav OE 0LE8v<; EJTLJTEOO, ava(jJEQOUV 6n
tY] OExaEt(a tOU 2000-2010 11 xm:<i8A.L ea EL vm f,i,La
arr6 n<; XUQLOtEQEc; v6oou<; rrou 8a f3nonvCt,ouv tov
<iv8gwrro, 6rrwc; o axaOY]f,lacx6c;
tou IlavEmotY]f-t(ou A811vciJv,
KwvotavtC vo<; "L'..umuxciJ<;, wuA.<ixLotov to
10% wu yEvLxou JtAYJHllOf-lOU otYJV EH<ioa rr<ioXEL nrr6
EVW tO OE tY]V Jt<i8Y]OY]
EXOllv moHY]t<i m yuva(xE<;, a(jlou rragoum<it,ouv <'iLrrA.<iata
ltEQWtanx<i OE OXEOY] f,lE touc; <iVOQE<;", <lVE(jJEQE owv "A"
o x. xm oxoA.(aoE: "<l>a(vEtm rrw<; E(vm mo
EuaCo8Y]tEc; xm 11 touc; EltYJQE<it,nm lTEQWo6tE-
go".
OMALI.A "E" OA!KH E11ANA<I>OPA TO 20 ll 151
Err(oYJc;, f,lEy<iA.o ECvm to rroooot6 twv xm twv
yuvmxc!Jv Jtoll xatamt,ovtm nrr6 toll<; llJTEQJTQOOtntElln-
xou<; xm ai\L6Haxtollc; yovLc; touc; To xm
arrg6ovro <ivogn tOll<; avtCotmxa, TOY xa8Y]-

toll Arre xm rrg6Ebgo toll ouvEbgCou,


Xag<iA.nf,lJTO 1Egoi\wx6vou.
Qox6oo, 11 xm<i8A.t1VYJ lvm mo otOll<; avHgciJ-
rrouc; twv 50 nciJv.
"To 40% twv nvf:lgciJn:wv rro11 rr<ioxouv arr6
Il<iQXLVOOV EXOUV rroJlEL XaJTOLO YXE(jlaAtXO EITEL060LO
XaL TO 50% tlllV Y]AtXLWf,tEVWV ITOll t,ouv OE YYJQOXOfLELa
rragouoL<it,ouv E;t(oYJ<; rrg6o8eoE o x.
IEQOOLax6voll.
H xat<if:lA.L 1jJY] EXOYJA.ciJvnm "f-tE aUrrvCa, avogEI;Ca, ato-
vCa xm EX(jJQ<it,nm fLE <iyxoc; xougaoYJ,
xnt6oTaOY] xaT6 TYJ OL<igxaa tYJ<; 'flf-lEQac;,
xa(1ciJc; xm t<ioEt<; aJTOfLOV()JO!l<;. Ot xcnn8A.L-
rrnxo( E(vm mCo11c; E1J<iA.wTot oE c'natagax<;
xm otY]V xoA.Cni\a", avE(jJEQE ox. IEQO<'iLax6vou.
fLa TY]V T(I)V oxotavciJv OXE<'i(wv wuc; ea
TY] tY]<; aXOfLY] Xm
otY]V xA.wvorro(YJOYJ av8gciJrrwv !tE yov6turro
rrou (-)a EC vm urr<ixouoL one; EvtoA.c; tou<; xm OEV 8a
EXOUV <lVE/;aQtY]OLa JtVEllf,lnTO<;. '0/.a allt<i VOf,t(t,ouv JTW<;
Oa ta xouv JtEtUXEL JTQLV TYJV E(oo<'io tOll
Ilooai\c!Jva mo ZciJ<'ito twv IxOuwv 11 orro(a 8a rrgawa-
torrm Y]0EL TO ewe; 2012 XaL tln OY]f,l<iVL TY]V JTA EVEQYO-
JtOL'flOY] toll EHYJvLxou yov6turroll OUf-t(jJWVa fLE tY] tlEwgCa
tTl<; rrou ava(jli'QtlYJXE rragarr<ivw. Il<ivtw<;
JTUQ<i nc; JtQOOJta8ELE<; tOll<; EL VaL agy<i Ot6tt OtO
152
L'.HMHTPH:i: f!Oi\BAI
tA.o<; IouA.Cou tou 1999 OL OXTJfLUt(t,ouv otov
OuQav6 to OUQUVLO X Jtou avaqJEQEL o IIA.<:itwva<; c'\TJA..
OtaUQO, OTJ[LUDL EVO<; VEOU U<jJUJtVLOtlXOU XU[L[LUtO<; TWV
yovt6(wv tou'EA.\Tjva. Aut6 TO avnA.afLBav6[LaatE
6\m aJt6 tTJ<; OL8vEC<; avn6Q6.0EL<; aA.\6. xm tTJv muvr/..-
1-tjvtO'fJ twv EHtjvwv 1tou SEKINHEE!
OMAL'.A "E" 01\IKH ETIANM>OPA TO 2011 153
KE<I>AAAIO 4o
; .. ,"'
TO 2011 ME THN ENEPfOUOIHI:H
TOY D.N.A. 01 I:YNEIAHTOUOIHMENOI
EAAHNEI: 0A fiNOYN 100.000.000!!
. <l>umxa, 6\a ta JtQOTJYODfLEva xm JtQoxaA.ouv
10V OTJ[LEQLVO UJtEQOJttTj av8QWJtO, TOV Ba8t6. 6ao XL
UV 8\EL VU XCtVEt VU JtUQUOtULVEL TOV
va VO[LLOEL 6n JtQOXUAEL taL Tj VOTJ[LOOUVTJ TOU. 0\a m8a-
v6.. '01tWS ozt 0!1WS 1tt8uva UAAU U/..fJOtva . EtVat
ouu ot
11
Xatozot tfJS yv<i>uTJS
11
ot
11
E
11
11us
XUt Ot 01tOtOt, O'UV UVWTEQU 1tVEU!1UttXU ovtu XUt
11
rvtEtUA!1EVOt
11
vu !!US uvv!lQU!lOVV,
11
E1tt/..yovv
11
OQlO'!!EVOVS UV8QW1tov; 01tOtUu!ltj1totE !!OQqJWO'fJS
xut E1tt1tr!lov - xut tovs ZQfJO't!!01tOt01JV uuv cl>wvtj!
Eivm, !lfJI-u!ltj, 1t0!11tOt xm !ll\xtrs.
M' uvtot\; tov; uv8Q<i>1tov;, tovs o1toiovs EX1tUt
!lrt\ovv - Oa '1-ryu n!ltxa !lvot\v - 1tEQvot\v tu
QU !1fJVtl!1UtU tOllS 01t01J 1J1tUQZOVV Xat VOtJ!lOVU
ovtu !1EUU O'tO U1tEtQO, 01tWS Xat O'tO !ltxo !!US 1tAU
vtjtfJ.
TJ AELTOUQYLU exa cpoBEgouc; UQQTJTL-
O[LOU<; xm aouA.A.TJJttE<; EVOEAEXEL<; JtoUaJtA.6tTJtEc;, a6ta-
!54 i\HMHTPH:l: f!OABA:l:
cm6 WY aY8gumo. E(fLCH 1]
xn xm m8aY6Y Ya JtEL-
QC!flaTLOTT]XE
Exe(Yo nou 8a Ya ngoo8ow, oaY ng6o8e-
TTJ yywon, o' 6nmoY an6 cSrY 11 ETUXE Ya
dYm fLEQtxa nagabe(yfLam an6 1a m6 aYn-
ngoowneunxa Tou
L1TJY fQC!fL[taTECa 11 fgmpoA.oy(a, EXOUfL WY
AnoA.A.6i)wgo, cOY HoCoi)o, cOY II1.18ay6ga, cOY
HgaxA.etTo, TOY AQL0101EAT], 10Y Aevxmno, cOY
IIA.anoYa, WY AwxvA.o, cOY EuQm(b!], WY <l:>ctcSCa, wY
MtA. na<'>n, TOY 'OrtTJ(JO, ToY 0g<:(Ja x.a., m ono(m [3gCoxo-
YWY xa1w an6 TTJY ";wA.ucStaOTmT] oxon", an6 11JY
ono(ct unayogevoYTaY xm an6 cOY
LUI.Lnunoxcil(JO, cOY ono(o xacotxovY ot
TEAEIQMENEL: ONTOTHTEL:, nou oe - 6rrwc; xm
o' - fLE OYOftao(ec;.
L:' ouY MOYL:EL:. L:e fLU<;
oay L:ABBAAEIOI QPIOI, nou OT]fLCl(-
YEL "acStxo(
0 A..x., A.6ywc;, a:n:6-
yoYoc; TulY KagaYWY 1WY i\a.YcS(l'iJWY, nou an6yoYOL
1WY KovgcoyxaYwY wu tcoY a.;roy6YwY TO\J
IAL:ONA.
Mw fLEQa, A.mn6Y, :n:ou oe fLLa ayxwb!],
ovxll xm xmaomo11 - xu8ci1c; :n:egt-
<:fJE(l6WY fLEOa o' ya O<iooc; x6gwy - mo8aYf:lTJXE Ya TOY
EYXatC!AE(JtO\JY OL TOU XC!L 011]Y O.Y8L-
OfLEYT] YTI Bg8nxe oe xoTaon XL xww, oe angoo6t6gt-
ma. XQOYLxa OT]fLELO. xm WQEc;, mo8aY6TaY rua y'
OMAi\A "E" OAJKH EIIANM>OPA TO 2011
!55
WY EOW1EQLXO TOU XOOfLO, Jl:C!Q01QVYOYTUc; TOY
xm wGciJYTac; 10Y mn Qyou. EYc5woe.
L:Taf:JT]XE fL' EU[tEYELa xm xaf:la(l61T]Ta a:n:EYC!YTL o' auT6Y
TOY EOcJJTE(JO xgaOC!OfLO. A T] xaA.oJt(JOClLQETLXOTT]TU
10\J TOY 01T]Y
fLEOW TTJc; QTaxouoTCac;.
L:aY.!CEQUOE ACyoc; Xat(l6c; xm U(JXLOE ya
fLE TT]Y Q1UXOUOTLO., XCDQ(c; YO. TO O.YTLA!]<:(J8d LX
TTJ rtq<iA.n xm Mu8oA.oy(u Tou,
TT]Y a.c5LEQEVYT]TT] XC!L C!XOfLC! C!JtO WY OT]fLEQL-
YO aYf:lgwno, 1T] UE fLO.<; "Mv8oA.oy(a. 10\J
A:n:oAA.6c5wQO\J".
'Oca.Y cEAELuJOE w au16 gyo, w ono(o
e(Ym 0 f,LO.C; xwcStxa.c;, 0 TOU
e(ne YC! unoyg<ilVEL we; "AIIOAAQI\OPOL:" xm 6xt fl TO
c5tx6 TOU OYO[W. AnoH6cSwgoc; OE e( YC!L OVY8ETT] AEsT],
u:n:6 w AIIOAAQN xm 1\QPO.
w EQYO auT6, fLEOW Tov yga.<:(JoA.6you A.6ywu
EA.Cov <Pagmou, 1\QPO TOY AIIOAAQNA.
Tw(la., nm6c; o AIIOAAQN, "o YOWY YOECTco".
H o fLEyUA.oc; HL:IOI\OL:, o a.yQUfLfLC!10<;, nou
owY EA.txwYa, c5EY rta.c; A.Eet 6n
xuY m IItcgCcSec; Movoc; xm Tou u:n:uy6(JE\JOC!Y xt
Ta "8EOfONIA", "EPfA KAI HMEPAI" xm
"AL:IIII\A TOY HPAKAH", xwgCc; Ya To
JtO.QO.fLLX(JO T!]c;
Km gwTcil: IIm6c; fLJI:O(JEOE Ya YO.
TO xm O.OtaYO!]TO, TO TOOO
ouyxA.oYtanxa fLEOT6 EQYO wv; KaYECc;!
H TL EY(JO.<:(JE OTO fLY!]fLELWOEc; EQYO TOU,
Suo 1D)I SnA:)8DX o DJOCD38 9101! rw10
-l}OJ. Dri98 D11: 1DAJ3 '9AD0rl0 i\01 91LD 3031!9 'DDOD'('98
ll1 91LD '91(/D'(X D1 91LD 3Xll):)1DX
3Xll8?0l gl(/3 S01!010fJA'9 S01l)l01L 0 'S'9"('(3
m13A9'( rtol! 9nc1Jrio i\010 (S3'(91LW) SllAJX03)1-D1Ac;JriO'(OX
- rtOl!ri l} '( Q -i\01 J 0 31 U- rlOJ ri 03 S: -D009 S:- rtOX1 '9ll
Sn.o1Lri'9x Sn.o10 Sll1 oAXJ't o1 1m J3A
-on.01rillq s011L o1!
9
x l}'(Ol! sJa01x nA mx '-'f.!>l-3 oooooon
i\(1}1Lf.!>09M> 1DX A(l)J3'(DA03 DJ.mitiJ3'(0l!l\ (ll1'(AJO.L "N)
\tx1q1X'(DX lun f.!>i\3 'o:urooe-''9
1o1rillo Sll1 n.o1LJ031L 01L0100A'9 'o1LoJ08
-A'9XOD 3ri9'( AD19 31il}OOM3 D1Dl99 (!l(/3 'Agl13 OOO'OOL
SDJX1'(ll Slll i\CDA[!l'(D013ll i\011 01!0108A'9XOD
A.Ol 3ri J38DD11(/A.rl0 DA 1D13X09 9lrl \{ ''9ArlO) D0319mXtln
D1 91LD Agl13 000'000'001 '900dlD1'\7 j .. mri 13X3,'3D
-ll8l}O'(OXD1!3 Slll llDrt(/'9AD ll rlOl! S'90130000
Sll1 00111.9X S01 SoJ.Crirl '(Q, o Snri n01
ll1
9
J.Cn ll8l}C/3AD ooooooovi 11.1ou
i i i S91
01
dJ
l!J. IVV-V3 1DAJ3 119 '9X1A01ill1011!3 1Dl3l}AX13(/0l!D 011'9X
-DODJ.C m 91LD J1D1A '9'(1CV :ScndJ 1DAJ3 &VVV3 ll J1D1J
i i i&3E>HVV 01 Ol ArlO(/ D8
Q)IINHVV3 01 mJ. Al}08D1A011cD 1009 011.91i 3J,D3l}D1L
-DADl3 11.ll1i i i i'91AOX 1DAJ3 1 IOZ 01 'Soi111l}'(Ol!
1DX Sole)'( 1DAJ3 S011.90X o '3ri1}01DD1) DA 3001:jOX01Cil
Snri 'nolco9 l}Olnn no'('9lc3ri rto1 SllollJOl!OA1ox Sll1 Sllxk'9AD
Sllmri9 Sll1 lloll8DJDArto ll 1ox llAl}8n3 ll'('9lc3ri H
Smll1903rilldJ3 Sll1 9ri0
-1AOri1D(/Il30lrt3rft 01D309XD i\01 1DX D1lll90DflDX Alll 91LD
SOA?rirt3101lX i\3(/ '0!.9'( DciJ'('9 i\01 mi.
llOZ Ol VdO<l>VNVUtl H)!!VO .. a,. VVVWO
:I'
1
'1
'II
:11
I,
!i
I'
11.
!i
'I ,,
'S01!0108A'9 0 OJOl.CO 01 'll01Cc;J08AD rtOl Dririnolc'91(/0i\OOX
Ol Al}OOOJ.Cri 1DX Al}0'(1ri rl01L ',,3,. 10 A.rlOX0'91Lil 'Dri01Al}D
1D13AgJOll'(XO'(O rt01L ',.QJ'\73X&,. 01 911lD ,o DD9W
. "VN3WWJ...d)l3)1,.
rt01 ll)903 D10 3Dll1'90X 'SodJoOril} '(Ol.C 1DX 501!010901Lil '(01!
o 'S9riD1(/D10XD 0 10X9ri DD9 J3mkVV)IQllV DA
I3IHIOllONI0)1 DA DA A(!llllD
0109ri ll0A9ri13X001C 'A011Cc;J08AD D(/'913'(l.C D1ri 'vNHVV3
'S13'(98 AD '3&J...3LHV)I3 '333V3ll3 'OIV3XI
OL DA mJ. 'VIONOdll ll
911! ll 1DX 1DAJ3 llOl.C 'llD'9dJ DOl}OODl.C All10 '9lllD ,1J
'llDilX/cl}D ll11DX l(/'910XO
9lXlll.C OlD 31\ 13ri? S01!010QA'9 0 'DA9riODOdml3ri '9X1'(1lD0031
1DAJ3 DlDril}Allri mx mmiiJOA Snm '9XUlll.llqo8DX 9x1mri
-ll3Al.C D11DX DA;Jrill10l.COXDX 1DAJ3 rt0/.9'( l}Oldmo/. ll0ll!<{J3
Dl D'(9 1X 'D1Drilc'90l.C D1 A.rlOX9 1Dl:) 1)1
'3ril}OOAD1DX J0080'(rtri 1DX JOX
-).OX 10 Spri3 D'('('9 1X 1X ADr!tDOic:) 'A.Dl!J3 D'('f\i
53JD01AicD 1DX SJ3D(/D 10 Spri3 1\0l.C l}OlrlD
oilociJ'91C/ mA J3 A01JOl!o A01l o!.il9 m '10'('('9 100131!'9 mx
Snri 59(/011-DOl - S0'('91-3ri o
V3E>HW0dll,. rl01 JXOD 00Al}8D\J OlD DO:)ri
13)l}OX 11 131! Smi DA J300l!li llO'(l}XD1\{ rt0'('91-3ri ll01 501
-Dril}3AJ.C no1 Sol-'(30'9 1x SO'(IlD9031 So101'9X H
i&I3NV)I :011! DA c;JOOJ.Cri '9X11Dlilloolcllm)l :Sm
-Dril}3Al.C nm DJAOXD1(/ ll10 ,.SOA:)1ill'(X3X,. S0'('91-3ri o S91ilD
303ciJ913ri SDri S()orioullooD Srtox1q01x Sl}OX11D11-o'(mq
Sao1o1C mx DlDrinAltri D10J.C no1no1 norioox ao1 mdJoo
" " ,. ,. " "
ll1 llw ,l.CD '13J.C SDri DA SJ3ADX poouri :&OdHWO
0 'S01Drii}3Al.C ll01 9riD1'(3UDrt3 OA11Cc;J08ADA.Dl.C i\01
:l:VHVOIJ :l:HdlHWHV

1)'(1W om DA A91DArtQ 1DA)3 SmoJ 1Dli=L'1JX11ltriag
DlO .. il0l01A.;Jr1010J,., 11.01 DJOillODn Lt1 3nflOX}
y.dloon lt'('(r;> 91LD 1D13X0}001L A3Q un
SI}oxuonoonJL SrwA.9'( mA. oAooX9111D1 S}X01il31L S3oodl
-r;>1Q 3o C!J\13 Lteo
9
ru313n mx sLt
1
s
9
1x3 mx 3A 1A.
9
fl01LC)l08AD fl01 5lt0fl3'(} Lt AD 591X3 '30DXI}Olt lt1C)l0ll
101!030310 DlC)JOll I}Odlll D1ll1il} '(0
, ODll Alt10 J38lt1380ll01 DA 131}01 flOllC)JOflAD fl01 OAXJ'(
9x1Xoo mx mgJilll 01 mAlJllDODll pgoJdlDAD oXp 5mlln
iAOl..01XJ?'{IlOl.
'S )13 l)'('(D '1DN iAC!J13 00Q'j7 DJOOlDJ 3r1 10A;Jr1m100dl 310
-D1i)3 119 3r11)'(11i 003101} 1D)i ,\101 011 1}'(01 531}'(3r1 1D1{
s
9
x1ow1 pgLtA.Lwo1r ADXJ3 119 3nrroo
98
o:t.m
DA 1DAJ3 OA.O'(I}tJ '(AOJD\J013: 1)1DX) AI!J(b1 Ai)lXD11llflk1V
Am1 D1flQ1) DlO DA3r1900D'(fld:J '(k0031 3yj D1
-onnr;>ilA.A.rro oo9 mDJ3'(ll 3113'(J1D)I xlL DJ131'(1X Lt6 Alt1
fl01 Altl 1DX 1101 911rlt'(XDV 0031
-;;nlt AOl 91D JnrroX;J mmiA.I}3111l3 r;>wmiaD(1 0091 rroJ
-k 110 ll1 1)10XDn 0091 Jlil)ll DA JlD1A. 1)'/.'(V :1X9 I}O'('(D 101{
r;>'('(V 3XJ3 11, (yx rto'(r;>dl3Xk3
'51)1QODX mk 1DX Ltn9XD 51301)10DlDX
5;J1oonrroe Aitodlr;>ilA.103ll 1ogn A 11ll9 ,1m 10 13DC!J1ll1il3ll
1301)1 AtJ 'OQOJ03ll AltlO Dl01'(1)r1 1DX DA(_D1D
1D)i A OlD 3Xll8DJADd:Jn3 So1rm08A 'y; 0 OA;JTII:tl031DX
o1 3n oAmdlrll}o moiJ;;a s,}ox1gn 5rro1 r;>wx 'oqoJ03ll
-01101 lno 1D1AOO;JdlDAD flOll (531'h5Jll) 108)'(
101xoilr;>Xk3 DiJXODlN oo;;ilJL1io)l ov l}oow1 rro1
Allw AiloXor;>llil 1}003ll rro1 oxL All1& mA9ox ooo
A10ll 53AJ1illA.o'(oAoilX ArroXol)llfl SoAJ)I 5ll1
Al)Ail01J SoJXODl3 5lt1 A1'( xA.nm Lt,\rl)'( Lt10 1)1AO)I
I !OZ OJ. V dO<I>VNVll3 H)!IVO ,.3, VVVWO
'
ii'
'DODr1910QflOXOD 1X9 1DX 53)0
-or1rrQA3 mk 3rll)'(1r1 mx '53odlD'(lJADll 53JDDnrrgA3 mx Son
1JX1Q 01 5ml9 l)X1l010lt1xoooX Jn 5flOllCJl08AD 3rlflODJll
-m13r111AD ,A 3nflOX;J l)X11010lt1XDODX
3yj 130C)'J11!103:U: llOl)ll A3 101{ 10A;Jr1fl1A 1)1300\J 10A)3 AD
ADOI).owoxm3 oe rro:u: 5u 3r1 3rll}oeo
-D1ADd:J DA 3rli}0001n Scrm9 AmJD'(ltl0 A!D1 5flOllC)l08AD
-)AOX13 DA )1AV '3r1DA;Jr1103ll D8 flOll 1)1110 9llD D1Dr1k1)01l
l)X11300d:JD1Q AilOAX)3Q ilOll D1A
9
oX QOO'OZ fl01l)03:U: A 101!
53A5Jr1ltAO'(OAOOX C)l1D3:-3'(-X1)00ilOV 010 53)dlDoA.oX101
J38dlfl '(DXDAD ArtoXg, ,A r;>A.10 l)A.10 301X01) 111))1
'9XHiOA0010D 313'(J8 AD 9X1nOOX 111)X '3A1A.} DA 13llJOll
11r;>x xll ooozz 3n ooovz ow moiJ.J 'AC!JQ13oucr>oeAv
Am1 l)X11i0111'(0ll lllO ADODOQ;Jll3 D1ll11}QDO\J
lt'(r;>A31i 3r1 mx ADODO;Jll 'SltJ 5ll1 S;;Xom 5300dll)1Q 10
soo
-1A1J S;;oodl 5?'('(01 mx S9illl'(xo 5DAC!JA.o o 'ArroogJ1\J
-11!3 DA AI}OflDl0001 10llm08Al) 10 .
-l)lDlDXDAD 1DX Am30C)l1DlODAD D1A90X ADOLI81}0'(0XV
'(Xll 000'0) 5D)131'(1XDX3V
Slt Alt1 Soil;;n o1 l)1Dx OJDA.1V o1o 5oooD'(1J8
5llxJAO'(DDD3EJ Slt1 Lto11Xx;; Alt1 31i 11omi1J.'(O-Sllooo. S91imo
-mXmg 0 mx 5DQJ1A.1V Slt1 llD181}\JDlDX ll 3A 1A.;J 11Dr1Al)Oll
1101 Am30C)l1D1DDAD A!)lX1A.O'(m3A. Am)D1113'(31
Am1 5Dill11ill)r1 1DAJ3 DA DJX11m Altw 31)3 SoJk1V S9rlmoll
o DQJ1A.1V 3Q All1 '5D)OQV 59r1D10ll 0 3Ql3015J1Q DQ1)1Q3:U:
D1A9J AllJ, '1)10310 01A9J 01 10X 11919 'ooltAA90
-o3X I Allw mx l)'('(D o
1
ov w Ltw mx 1D13AC!J'(llD
DA 13X01)1lil DA 3Ql301;Jll3 1101 1101 'IDA )3 lt V
SDQJ1A.1V Slt1 5nollr1l)X 511010 mx S5JX0103ll S31llrli}'(OOD:U:
:S:VHVOIJ :S:Hdl.HWHV
"1}038 nm. SooJrl Di\;l
ll"JA. n" "o1 110u rt01 Srto'ie"9
Srto1 "91D10DllDi\D rtou gxm9mz "D"? 13XJ llrftg DOJ1rt39 H
01 pA.orto1rlll9 mx DXD99d i\01 3rl m13':(nogrlrto
rtOll '938 i\010 rtOll '9XD19mz i\Di\:) 13Xj! rtOXDJ'\7
rt01 llrftg llll)lOll H Sllj Sll1 mx I).Oi\DOrtQ rt01 llomi\jl i\U1
13':(JWX13llD (lOll (l01D1D Sll1 SOXDJ<i 0 00(1)9938
i\01 I,JlDX J3'{310llD mll1gmXon i\U1 gun llA. i\UlD SDJD
-rtOODll DJ0rt10Drl mw
1X9 mx 1\rtOXO!,Jllrt
J1D1A. '!)lll13 01 Sno D(l i\39 I,J'{'{D Di\ 1DX J300llri
3rlrtOX;! 1.1 "D9Jri009"V i\U1 Jrl mx 3rlrtoX? Di\ Smrlg 13llJOU
i\01 3rl Sprl3 Snrl o 13Xj! i\91!10'{ 11"9){
rt01 V 1\UlD 51101 ll0Jf.0'{003rlll 1101
1\lll

10Jouo 10 SrtoJmrrA.1V srroJnXov srro1 mx


3rlrroX9 Smrlg I).Olrtn Sg1xg: :SnJriOi\OOlDD 9x1913
m 91rtD 1\Di\DX? Srto1 3f.DOI,J J010U "Di\:)ri09J9 rto1 I,JX11.o'{
-oi\ooX m mx rtOJ01l3: 1101 I}OX101DD rt01 m
orlri!,J 1\UlD '{rtill Sll1 gun i\gxA.01 N
1\(l')l 5)3031 10 '0L61 01 i\Di\1D\Jj!MD I,J1rtD !)li\3 1D)l .,<lllH.,
3XU(lDI,JTIOi\O !lOll rtOl rtOOlDI,J 1).0901\rtD rt01
i\U1 ll 3Xll8
-!)lgoomx OL6I 01 S1'{9rl119 1Di\)3 gxui\millo 0.1
rt01 milllD(lD 9X101DD OlD mO(lJ i 5DJriOi\001DD "513D!)Ji\f.
5311DI,J031 Suo nrlll1DI).D gxurrJxollilgox1l1'{0ll 01 Sll1 0'{9
H 100(lmi) "9XA.01N i\m1
ll 13XOI,Jllll
"91rtD i\Oi\9rl 1Di\)3 i\39 1D)l Soli\9(l'{30Dll rtOl DJOOlDJ
ll 3i\1f.jl 531i\jl(l(l')DD19 51101 9llD 1DX (1:)g18-5Di\))l
D109) 1\(l')l 1\UlD 3XU8!)l13A.ooou 3D3lljl
191 IIOZ O.L Vd0<PVNVI13 H)IIVO ,.3, VVVWO
i!,
rt01 010'{llgrill1DD1'\7 Di\jl 'X'ri 0001 OlD nJO(lJ "D'{
-OXDIJ-9 m Smrig DO!)JL woDJ11'{0llX3 m Di\ mx
m Di\ mA. JJ1i\90X OOOT/: "1ou
ltJ llw rtou !\010)33: n01 SrtoxJomx mi. AI).0'{1rl
Sll1 513D99DODll 10 iV){INHVV3 1DAJ3 mnri
DJOllO D._L mnrlri!,JO/, 1DX 513lli,JlDDODll 5Jc!J,1'{,\I,Ji\D
1\rtoXOI,Jllrt mi\I,Jll3 iSmi,Ji\JD mx SI)JX3Mlll I,JX1(/0103ll
MO':(J(!03X 1DX 1\ilO/\I,JX 1DAJ3 ,\O:)'{ll
Jll3 mx 1101 SOEJ3I.:Jri 01 J1i oA.o'{J)i\lllJJJi\rt9 1Di\)3 Srto1
O._L "UlD(l')i\,\."9 131\:)liDOllll 51101 H "JOlX
-rtOO JOX1'{'{lll3ri 1llAJ3 1\D 13X:) i\3'\7 "1101
-I,Jlll IW'{I,JI.3ri SO(l3A.Jrl 30 SnoZDJ9 1li,JX Srrm 1\Ulll
J01rtD i\91!10'{ 1\rtOXti . ( Y),\ J)! Jrl DOOI\(lll '1\I,J'{IlQ-J?OD)l 'D9
-31!Jiftll) 1:)\J18 1101 SJUDXm Suo 5JJ1i901N Sm:gS,.L All'll
mx Slli\]rioJi\oriouJJ Slu SJJrl 10'{Jrb 10 31\;l'{
11 3rl(l09 JJI\ JJ1(-JI).liDOXlli 31i:)'{ 1DX mrl 1D)! "3lli}O(lrtO'{OXD
D(l rtOll 91rtD m,\. ll J3(-JDDri101JOOll Di\ 31DI)J i\m'{
-l)rD3XA.3 i\()')1 1\Ul Soou Sm mrl
301XOJ? JXU805JrDDi\DOOll Sm119 DJ131'(1X us;z i\U1 I,J1Xl)l
"i\YJDrt01i\9S,D1DD'(llD'('(Oll Di\ 1\DDI).OOOcbO'(XrtX
rtou SrtOll!)JO(-Ji\Xl Srtow Sowrl(l3i\ll 1101 J?111DdJ lu 13rjt
-l)i\D ,1\ m,\. Xl(j)liD D10lli,JX mri D,\ 3.1ll!)l pgrirtD Di\
gzui\nrlllll 01 mouJ1 SJO(l)X Snrl IJ.010JX rto1 D'{IUX99 91X
-101\D D1 gun Dll:Jrl mirll) 1\Ul 1\Dll 53J131'(1X 10 1\DllU'(I).)l
"rtOlli)JO(-Ji\DXon Smi (lOX]({ rtol (lmimu
-011\3 nJkO'(OAOOX l11 gun nongkon I,Jl3XOXJ i\XJA1f.jl mn\-);lg
I,JlrtV SgriDJJ1D'D'(lill'('(Oli 3DU(-)(lO'(OXn mx i\(1)091UM3f. llo
-DlDI,JlllXI-3 J?OOllD I,JlDX D101IJ?X i\91!
-10'( 3i\1f.g;("I,Jx 101\101)){ '1001).DW 'Joiltrill'(3W 'JOXrt3V)
SrtOi\:)A. rt0/\)1(1)0(-Ji\lJ rtOl 1\!)l'(rtdJ 1\(l')l 9X11300rDD1(/ 01
:l:VHVOIJ :l:Hd.LHWHV 091
'S(1),\}1i01!3 'WXA91N 10 "0010)/ 1}'(01! mx goxni
D,\} 'SO,\)/,\ Sgxrt3'( SD,\? 1D,\)3 rtOJJ: 'g: S010J33:: o
J?1Xool 3D 'V S010J3S: 0010)/ 01 9l1D (1)01}A S(l)JJ:
3DILogdJOOIL'(JJ: AOl XA,\)/1J ortO(JOV.: SgX1DildJ0010D 0

,\OXA91N ,\(1)1 D)0(1)3(J IL ,\0091! J?lDX SI}OX1DI1dJ0010D
Sl1oriiLDJ?1Q SrtOl Sil0'(9 J?llllO D,\ 3D1XOJ? mx mmikJ?Ol!
DD91 'SIL SILl 1DX SD)AO'(O,\X31 SILl DD?ri
Dl 131?(JD19 ,\39 rtOJJ: ILAOA9WlOJ1 D11i
S(l)JJ: ILD(l)JJ:I}l,\3 3ADX? 1101 11919 S3,\il30? SC1JD)1iD
3D1XOJ? 'OO(JOJ? 01 91rtD ''(JJ:ri:)l103JJ:ri9d 0
.. 01k9'(
-oo3riiL 01 13DJ001QDO(hr 1101 J?lXo<'h H DriluOJ?1Q 010 DJA
-Oil01riiLg Altl IL '(9 )3'(DXOO:t: '010)33:: ,\01 91:D enO<}A 1llX rtOl
J?AO:'\J? ,\Ql ,:UD enOI}A rt01 H ",\ClllJ?TIADO:U A(lll A(l)'(g
DTIO?JJ:D 0113X?103il "DlO?lDD ,1 D'(9 ,:UD 011DX
003190X1ri ADD ,\I}00(1)3(J 01 ,\OXA91N 10 "010J3S: ,\01 9:UD
enOI}A 13J?AOI1k rto:u 00101) 01 1Jl,\)3 SXJ)/,On01ri1Lg SILl Dri
0.1, Sen .. 1mio9x JOX1ADxJJdJV,
9X1Q0103:U OlD ,\DQI13JDOliiL9 S11 1DX S13rtti}'(DXO:UD
S11 S?lilD 9J1D ,\XlXIL(iDJ?1DrlO(J,\3 10A9'(0:UenO(J,\Xl 911(/ 10
"ADX
-IL(JI}30ltwmix3 Srt01 S11 Slt1 S)3031 10 ,\Dl9
',\?'(0311V ,\)DTI03Z AILl mx '(<;l10XJ '(JDODW A:6i ',\DO
-Lt(JdlJXD3:U3 Srt01 110:U SilOA9'(0E(1)0(iAD S?lltM\303 01}(/ 9:UD
OriD9X ,\01 )/,\D S]10(1),\A ,\DA 1A? S?lllD SllOl S13D<;JAA 10

SDri I}OXDl'(Lt ilOl Silol Srt0'(9 mx S<;J(JDX 110)0133::
110010)/ 1101 miltlDI}D 0'(9 01 DA 1D13A)DdJ
11o:u ,\J?Q110S: "o1 ,\oxk91 N S1101
91
IIOZ Oct VdO<!JVNV!l3 H)!IVO ,.3, VVVWO
SILl SIL,\OA91(1)0:U Smri S13D<;J,\A S11 131?(JDOD:U SDri
.. So10J3S: S010(1),\AV.:, o 1101 o!..il? ow '(:Uri?.L 103:Uri9d o
(501XJ?)! S13D99X3
.. spwv, 'So90JDH) .. A<;JOQAD Aenl ori3'(9:U
WlD ,\I10:UTI DA JOX111L TIOO ADl,\OXJlil Sog9cp 0 1DX 50TIJ3\7
01 D'(:UJQ 1DX J?DrtOX D1 DA0'("9 DQO:t:90o/..Lto,l. D1 1Dl,\OX?10
ILOV.: 1101 DD?ri 1D)I, .. ,\<;JOQt\D 10,\3TII}QD1DX
AOri3'(9:U 10,\3TI?1 ,\lJDDlD? 31 31 S91inv '39 J?OD:U
'103DI}OX 10:U:U) ,\DDD1D? S33X<;J90:U 01901100'(1) S030V.:
, 9 A3, "DO<;ll Sen? 13,\ J3TI MOX? 110:U D1DTI9AO ' .. Sori)3\7,
1XlX S1101 1DX ,\(1)09dl11009 Aenl
,\l)l111D ,\Ltl 10dJOD9'(1dJ 10JDXOD 10
s1wo
9
m11oo
9
Srj.ox1oad1 3o mlJ?l,\D,\110 A3Q 110:u
1101 S11009dl1t009 z: Si101!l J?llOOl1031IliiHJ A110A
-f_lllil1:UD1Q 10 S3AI130? 9:UD J?13ri '11DTIAJ?OU
.. SOlA9(i'(30D:U
1101 S30111o
11
n 'ILov.: 1101 1oo
9
m11oo
9
J01Lt,\X3.L ",\D,\13ri?
D'('()/ ,1 1DX (DJXDriOAD11.L) "X"JJ: 000"6 01 A9AD(J11I 3AI1dJ?
D,\? 01 '11oJons: 1101 mo'(:u9riLtwmg s m 9:uv SILJ SLt1
S11ox
1
owx S1101 ,\Do11no:ux3 mx Ltov.: ,\01
9
JJ:n (l)Orj.k
11
1x
-001 30 1101! DlO'(:U9Tilt10Dl(/ ,\DOlL,\ JX3:'\ Dl,\90X
S3QJ?1'(1X oooooz:
9
:un ,\1o:u '11oJo13s: 1101 oow
9
o1
9
JJ:n
'9ADOrtO AOl
9
:uv, ,\Ol 3li l'JA(l)dJriCt:J:: "r).01D1Dcp
SLt1 OXD)C/ ,\OlD 10)/11,\DW 903J 01 3TI
SIL1 mx S9AI1X 1101 J?X1dll1'(k0031 m mx
l'l1,\)/0110 Lt 'S9A11)1 1101 001DJ? 01 1D,\)3 S010J3:J:: 0
"110)0133::
1101 SIL1 11oo:wJ? 1101 ,\<Jl1Ji. AenJoLt,\,1. 'Aenc
9
oH
,\enl O:Ur).l 9X11113:UenDOO:U11,\D ,\Ql J3'(310:UD '9XD19enz ,\010
mx O(J,\ 10[).\)ny AOlD 1101 SI10'((J9 SitOl 3ri 0
ZVfiVOJl ZHdcLHWHV Z91
Di\ 13ll;JOll 101D1X;J"(3 Alu 9llD
'913W prirtOfj"(]MD Di\ OD91 Di\ mA.
-DlDX DJD1rl3"(31 lL Di\ 13ll;JOll ll"('9k3ri OD9U '5DJ13Dli\
-01DX3 5nJDlrt3"(31 5lll Alll JD1Xo'9 rto:u '}OriD111"(0ll
'}OX1AO"(Oi\X31 rtOl i\UlD 3TirtOD'98cb Di\ mA. D1i\90X
rtOllJ03ll 00n l xn 000"Z mx (Xll
DJDlrt3"(31 i\Ul Ollrll90ll i\DD S\f
-OOlDDlDX 5lll lLDDlX:) i\Ul 3ri DA0"('9i\D '53(,lJOUl31"(1X 5:)1
-3XOD Di\ i\91Di\rt(,l 1Di\)3 591\0AJA 01 91rl\f 'i}OriD
-111"(01! rlOl DJAOrt01TIUQDi\D lL J1flrl0"(0XD 1DX
i\Ul '91Jri 9i\3X Di\:) i\91!10"( 3rin.oXg,. ,.53"("('9
mx A'}O\:)rin.D ne 5c;J"(DcbDn mx 5Jcboowmnx 5:)"("(01!
i\DDU\:):)1\rlD i\9fl"(30Dll OlD,. O)Di\Ufl\f i\01 OlD 13:)"(
Di\ 1Dl30:)cb n.o:u n.om'}A. 1\f SLt1 5Ltl 5DJ031fjmO:u o
Di\ml'9"(U rt01 01DUJJ, i\01D 1Dl30:)cbDi\D DlD19X1mririnok
-11!3 5:)lrtD 5:)cbOOlDDlDX 511 D1J '('X'll DJ131"(1X
Ltol Alll '91DX 11i\ro1'(11Xil3V ilOl. 50"(J1 mx OOO'EZ mx
ooo a ilO.I.St.l.(j iloL t>01imo01qDoo:u '}OX1i\oox
5i}O\J10XD DJ3X101D JriitoX:) Di\ 5JOmX 5:Jcboownwx 5lLDmX;J
5Ll"('9A3ri '313"(:)8 i\D 5:)X1TIDOX 51301 )3\JTiilO MOX;J
-A. 11D 10X91i DD9 3ri Di\0lcbli'}D 119 'LllDC)li\ADi\D
i\Ol Di\ Dfl 5mDJ C)l(,l3
'J
i\01 mx 8. i\01 '5'}0\/0i\rtD z 13X:) o''1t9 31\:)"(
5nri 5lll '90rt3"(ll i\Ul 9llD 10ri9i\0010D 10
nxo'9\J D1i\'90iW nni 3D DD:)ri 5rtocb
-9ihMD Z 3TI Di\ i\Di\D10
-JODllDi\D 101lll'}A1\f 10 '50AmJOL) rtOl 91i01031DD
i\01 3ri '5Lll 59cbOOli\'}D 59X).3(j 0 '5101D0, 0
i\01 '59M)[ rtOl 001D'9 01 51DL'938 H
llOZ O.L \1 dO<f>VNVlE! H)!IVO ,.3, VVVVIIO
'D1DTI9i\O '9XJ.3(j
Jri 5'}orimo31DD 5rto1 mx D010'9 ,1 101lll'}A1\f
10 'DOlD'9 3TI i\DD'}OX101D1li\D i\0l)lllrtA 1\f
i\m)DXO\f i\0l1 )038 10 10"(9 119 3D0l10Jll31(,l i\O:)"(ll Jll3
i10"(J3 N rw1 530'} ririLt "(:tr
5:)X113A03rt3 511 3ri 31ll1ll:)i\rtD ilOll rt01
i\U10 01A9"(0ClJrill 9XD1lllrtk 1D OJDXOD OJ,
'5D"(91X
i\DXJ3 01 i10ll '}Oi\DOilQ rlOl 0010'9 0031C)JX1li\
-DrillD 01 o 5ilO)lllrtk 1\f 5rtO)DXon 5it01 mA.
mx 119 3D0l10Jll31Q mx rt01 '9i\rt30;J i\U1 i\OO:)cbDlQi\3 00319D
-01031! 3ri 3D1X:)i\ilD "(llTI:)J, 103:U:ri9d 0 rtOl'}Ol i\ 1ll91D)[
3D '91i\3A
9llD '9X100GJOOll i\Ul mx D1i\90X 53(,l'91"(1X
mx C..'J(,l3 5oJ3Dc;Ji\k 5lll 10X01'9X 10JD1rt3"(31
10 5om DJOOllD ll 1Dl'9M3A. 5nri 'AOXA91N 5rt01 3ri m
-DriD'903:trriilD D1C,>J DlD D1ll9XD3"(Ul Di\OOXA'}D m 3ri 531\0TI
10 D1DcbD90ll 51"(9ri i\D 'S0li\;JTIOll3
.. 5omo9D mx 8 rtO:UJ03:u
5rlOflJA3ri lDi\)3 8. o, 119 rt01 ll1:)"(3ri 9llD '913ri
X0'9"()[ Oi10flOV.: 59X1Drtcb001DD 0 i\O;J"(ll Jll3
'3191 1llX]ri '}OTI"(DfjcbO '}Oi\ rirtA. '91(,' i\D19i\ mcb i\3(,'
11919 'rtol ll Ufl()J1Dfj3\J3:tr3 '\fUH Mll '}OX11rtDN
rt01 ilOJ3l:OXD0031DD rt01 11\D"(llTii\311\)V XAi\1\:)0Li\01 9llD
8. 0 DJXrtl1ll3 3ri rtOll 'QL6l OJ,
'D1i\90X 3fl'9X
'\f i\01 91m CQO'}k nni 31\DX:) OJO:UO 01 '(8.
D9ll0"(rt1XDV OJOllO 01 0010'9 Oi\Xilll
-O;J:U:rt DAJ 1Di\)3 119 i\O:)"(ll Jll3 mx ilOOlD'9 '}OlrtD
'}OOX1ri rt01 i\U1 mA. 11919 01X)\? i\DXJ3
3:\IHVOIJ :l:Hd.LHVIIHV
t9l
166
L'-HMHTPHl: fi_OABAl:
ylci'JTwoav SETQEA/ccq.tEVOl arr6 TO TOuc;, xm m6av6-
tata, Qxl a1;w/c6you JtVEWLanxfic; cJT66f.l11c; aA/ca
xa (IIwc; Ba YlVOTCIV av 0111V moxfi OE
ExtETCIVEV11 xmaotgocpfi yA.unuvav A.Cyol
fi tCrrota EQyatec; OQUXELWV OE xaJTOla moa. Me
Tl EcpO<'llCI EXt6c; 111c; ltQOcpO(llXijc; rraga00011c; Ba Ol!VEXll:;av
t11 blCllCOVW11 tou eC<'iouc;:).
!::ecpuyaf.!E ECxavE uvmpega rtQlV 111v rragevBwfi
vac; 6n yuuw one; 25.000 XQOvlu xm agxloE va
vet. 0 IIA.uvfit11c; v6A.lc; xa mgaoa 111v rraA.moA.l0Lx11
moxfi TOU. Ol avBgwrrm aoxoAOUVTCil f.!E TCl va
TOUc; VJTOQOUV va OlClcpEVTElJO\JV TOV ECIUTO TO<Jc; art[vavn
or11v rravCoxllQ11 cpuo11. Kan xm agxCl:;el
vta TCIXUTEQ11 E1;A.Ls11. 'Etm EXOllf.lE 111v rrg6obo uAA.a bev
eCvm t6oo 6rrwc; Oa EltQEJTE. 'Exouf.!E ylu
TCl xa)ca f.lltEl 0111V 2411 XlAlEtCa. 0 avOgwrroc;, o'EA11V,
avBgwrroc;, 0 I1e/caoy6c; JtOll agy6TEQU (1a OVO[.tU00C
'EAA.11v ylatC Ciev llrtfigl;e mo JtQl v xavCa rregloxfi toll rrA.a-
vfit11 JtOlJ va ava(iu611XE art6 T11V XUb11V a, ltQl V T11V
IIeA.uyovLxij Ogoouga ve xevtgo tov 'OA.llvrro.
100.000.000 XQOVLU rraA.m6tEQU EC vm tu tOll
OA.uvrroll urr6 to a[.teowc; Y11Qm6tego toll rrA.avfit11.
Tote agxCt;a to oeutego vegoc; 111c; e1;A.Ls11c;. Ol EA.oxECv
xata TOV EQVfi TOV TQLOVEYlOtO fi Ol UlO( tOU 8cou xata
t11v avnygucpfi toll 0t11v rEvvw11 t11c;
wguCec; nc; 6llymgec; rwv av6gtimwv xm ewfi1c0av rrgoc;
uutac;. Ma xavav! Km llrtijgl;av ot
fCyavrec;. Km vna: Meta ytve 11 flyavwvaxCa! IIm6c;
vac; to A EEl, Ma agxetoC. 0 ArroA.A.6bwgoc;, 0 IIC voagoc;,
m f.lll8oA.oyCec; xm agxetoC xaA.A.l texvtec; f.!Etal;u alltwv o
OMAL'-A "E" OAIKH EIIANA<I>OPA TO 2011 167
<PaOCac;. Ac; acpfioollf.!E nc; rtEQWTQOcpec;. H rrgo'CotogCa
vue; e(vm 11 VllBoA.oyCa [.lac; wxuaxm to avtCotgo-
cpo, "11 f.!UBoA.oyCu eCvm 11 rrgo'iotogCa [.lac;". 'Orrwc; xm 11
MllGoA.oy(a rwv aA.A.wv A.awv rtoll 6oo rraA.m6tEQO rroA.t-
tWf-!6 exow t6oo mo xovta ota yeyov6ta rroll Citabga[.ta-
tCo011xav [.lac; cpEQVOUV. l'.(xma 6a avagwt116ELtE Tl OOU-
AElU e;x;guv Ol [.tll8o1coyCec; t(t)V aAA.wv A.milv. 'Htav t6oo
XataAlJTLKfi 11 JtaQOllO(a xal 11 liga011 toll'EAA11Va OtO
rrayx60f.!LO yCyvw8m cilotE eCvm abtav611TO va V11 yCvnm
vvda yl' aut6v, rravtou xm rravtotE. M6vov rtoll ECvm
XQU1tQOYQacp11VEV11. O'EA.A11vac; exovtac; nc; YEVEtlXEc; tOll
f.!Vfif.!Ec; euxo1ca va i)QEl T11V aA.fi8aa rrCow arr6 ta ygacp6-
veva.
ECxave Ciev Eixave cp8aoave ot11v 2411 XlA.tnCa. 'Exa
fi611 aQXLOEl 11 TV11VCI1txfi tUJV xaf-!11AWV Tf-!11-
[.tatwv t11c; AlytCbac;. Karrma avoooc; T11c; OTa8-
nuv 8u1ccwociJV, vta rrugmetavv11 rtEQCo.Soc; tfil;ewc;
tlUV rtaywv OE OWOllaO[.tO VE 11<patOtlaxfi XCil OElO[.llXfi
6gao11 rrgoxaA.EOE TO cpmv6f.!EVO. IIgerra va toVLOOllf.!E 6tt
11 OEV llrtfiQsE axagwCa una TV11[.tanxfi.
I1A11f.!VUQEc; EltL[.lOVEc;, cpoUOXW[.ta TWV rrotavwv xm TUJV
Alf.!vwv, xarrmoc; oewv6c; xarrwc; WXllQ6tegoc; rrou avoC-
YEL t11 O(obo tUJV l'.aQOUVEALUlV, 011[-llOUQYEL T11V xm/caou
tUJV TE[.tltWV J{(!l to abElUO[.ta T11c; ewoaA.txfic; ACvv11c;,
6rrwc; mCo11c; xm 111v tegaona cpollOXWf.!EV11 Hv v11 xm to
AlWOLVO tUJV rraywv T11c; PwoCuc;-MuilQ11c;
8a)caooac;. una OTU8ega 11 Aty11Cba y(vetm Atya(o
6rtoll el;exow ta VljJ11AOTEQU 011[-lELa t11c; rralcmac; s11Qac;.
Ot JtEQlOOOtEQOl IIeA.uoyo( xcitmxm t11c; AtytC.Suc; rravag-
xmm'EA.A11VEc;, Ol artOXA118EVtEc; ltQOOEA11VEc; (we; ltQO'ti-
rtOl D13A]Urto lt Lt9 wrln:rrl9 01 1DAJ3 l.t'(;J:LO:L.010V rt01
1DX DAO>ll}'(ll rt01 '\t '(XDOH rt01 50A0/..9:U:D 5J3ADX 1J:Jl
-)30(1)38 DAm/.. DJDX/..DAD
10X;Jri 01 5Dri DA ADD11A90ci:>
ADD ADoltcl:>p 5Drl rto:u: 5rto1 l)lA3rlpx m 3rl 10Ao/..9o:u: 5Drl
10)DXOD 10 rto:u: OY . ."'/."9 11l)lX mx '3:VVV3 DJODri
-OAO Alt1 130;Jdl rto:u: 5r101l)lO)l rt01 531)'{01 31DDriJ3 11.9 59A
-0/..3/.. 01 J3XOD 'rt01 531<;J11D010 5rt01D 5]'{01A3 3A 199
SD!.;JW o mx 5lt1 5rt01 303dl90:U:
U lt DJO:U:O Altl 3rl DDD<;J'{A. D19J Altl 3rll)l'{1ri 119 01
9:U:D OA91i A39 53Alt'{'{1:LJ10Dri)3 119 OJ,
jA(tOOI.tOAD1DX DA 131!\JOll pm}, OOA
-l}llDODll 3TIrftl}ol.. DD\) Dl A\)1!10'(
'5)3ADX J38DD1AJ:Jdl DA J300:U:ri A39 ODQ,
prtoxDrl Dop:u: 119 1Dl3AJD<l> 5oo;Jrl 3D Soo;Jrl
9:U:D l)l03A D1 J1D1/.. 5rWXl)lOW8: ADO DA<D1l)l'{ll
A01 39 9:U:D A(!Jl rt0'{9Xrt3 rt01 5DJ1
ADD ltAl)ldl01010V A01 9:U:D 5rtOl 9ri010
-lt1XDODX A01 31irtoX;J 1D11:.L'lt'{O:U:9illltW Alt1 'oo1A;JX Soo:u:
D130;Jci:l103:U: Alt1 9:U:D ltOltA )X Ori009l)lAD 3rlrWX;J D0319/..0D
1'{l)l:U: 1D)l yx 53Al)lriD8V '53AOJDU '1Al)l111W
'10JD113X 'JD1D3Xrt3U '3oHDA JO Sm:u:9 'Dmrl9w ii3bmp19
5mAoAp\:)riD'{ 9x1031/..mo3 mo SDJDV w 5lt1 10 mx Do;;:u:
o1:u: Ltrl9xD mx ADJ'{mJ 5oo:u: ADOrt31Dl)lADl3ri
1'{l)l:U: mx 'f}'{'{V A<;J!.OD'{3U01D/..1V Am1
ltlD S10pX 1ilX}rl D119 N mx So/..D'{;J:U: 01A9J
ow 5ltA<;J900V Slt1 Am;JoO Am1 D19 mx 5m;_l DM)lrlrto1:;::
9:U:D OA3ri9A131X3 013'{JDD8: OJD1A3 DA} AD03'{}13:U:D 1DX
69! !!OZ Ol VdO<I>VNV!EI H)[!VO ,.t[, VVVWO
5mA;_l8mDD19 Srto'{'{p 5rto1 31i ADXlt8<;JA3 mx
5rto1 511 3rl Am1 Alt1 9:U:D
DO<;J1 mx l?'t'tV 'D9JA.1V Altw 138'{}WX
3XJ3 AmJO:U:o Aml Soo;_lrl px1/..DD'{3U DmXOl)lAD:U: 9:U:D
10'{'{l)l A39 rtO:U: 'SrtOXJOWX 53A08X9lrtD 5rt01 3rl ADD
-Lt8x1nDAD rto:u:
9
5DJ
9
Dxov 5Lt1 pArto\J Dw 3A.rtm
9
wx 1Ap\J
-DODX 5;!8lt'{:U:rt'{O:U: l)lX113XD DAtL '5D13'{l)ldlDD 5lt1 DrtU]X3
m ADAX1399 5rto1 r;JArtog m mx 53wcl:lo9o:u: 53J013:U:rl3
5;_lxDx 10 11919 3101Al)l:U: l)lArwg m:;:: so9"9't't3
5lt1 mx r;JArtog pxumoDOX1ri m Soo:u: A9110'{ ADXI.t:u:r;ol
'D;_l1lt '{3riD 5rt01 rt0:U:91 rt01 5DJ39DO}
Slt1 mDril)8 D1 11919 l)lODgoo 1X9 l)l'{'{D rt01 53)103
5u 9:u:D 01 9:u:D 10A;JrimilDxoo Dm\:);Jg
'Q031D10V 1DX AD/..njJ]19 CtO:U: )01rtV 'ADXlt:U:9XDAD
rtO:U: J01rtD ')O/..DD'{3:U:01D/..1V 10 ADADX;_l A9:U:10'{ l)l1rtV ''QX
-11Dri/..DO:U: 1DX l)lX100ci:lDJ.3rl 'lt9X9 D03:U:J1AD AltlD ADDDO;):U:
1DX ADXi.t89V' 119 1Dl3A JD<J;>
't10'{l)ldnx/..3 1101 mrl A10:U: 01U rw
-)3X1ow r;too/..rt rt01 Slt1 mi99 01 DA01A? J3'{oXoD:u:D
5rto1 DA 3mXop DO<;Jl srrmrlpw:u:DOD:u: 5rrOJDAri1'{ Srto1
9:U:D 591X3 '1013/..9D3rl 0)3X101D 90/..rr 01
3XJ3 5rr01 A39 3191 10X;JW 'DJAmA10X113 Alt1
'3Ar;J:U: DA 'l)l1DltA D'{'{r;J AD:U:3'{};J miltXop ADD
-{ll10A3 D1Dlti\ DlD 10A3rimA01iO:U:D 011! 10 DX1AffiJ:J';1 'OriD11
" " "' " ........ "'
-1'{0:U: 9X19D'{X11 )I Oriltffi)03:U: A01 A<;J11Drl A(l)1
Dri/..10Al)l 01 9111V SnJAmA10X1:u:J ltX/..'Qi\D 9:U:D
DA ADD1Xilp 1DX 5rt01 D1ll)lri Dl SltX/..r;JAD 1DX DO
l)ll3XOD 10)010 10 J013XOD DA 5mri9
13:U:;_lOU '(DO<;JX mx D9'1}'{'{3
D0}1010D 1DX ADD1:U:09XD Slt1 S31AOXilp:u:
3:VHVOIJ 3:HdlHWHV
89!
170 I'.HMHTPHI f!Oi\BAI
xm TO LEQ6 Ix<SJQ nou QEEL oTO a(f!a Tou ngayfta-
nxou'E1c1cnva 6CvovTa<; [lta tOlaLTE(JOTT]Ta OTO DNA TOU,
TTJV ono(a n o1JYXQOVTJ EXEL H Em-
xa86J<; xat 6.Ha owtnEQ6.0f!aTa an6 JtQ6-
mpmE<; f!EAETE<; JtOU ea OOU[!E JtaQaX6.TUJ dvat Ol
1c6ym yta TOll<; ono(oll<; m ouyxQovot El;ollmam<; 6.gxt-
oav va aVT]OUXOUV yw TT]V JtOQELa TUJV [!EAAOVTLXWV TOll<;
oxE6Lwv. fta To 1c6yo am6 ngoon6.8noav va
6oo f!ltOQOUoav fllJOTLXE<; 6AE<; aut<; n<; EQEllVE<;.
0 ECpt6.ATTJ<; nov ouyxQovwv El;ollotamwv 6.QXLOE f!E
TT]V qt<p6.VLOT] TT]<; flla<; vear;
JtOll aOXOAEL Tat [!E TT] [!EAETT] TOll TQOJtOU [!E TOV ono(o Ta
OUQ6.vta OWflaTa X at t6ta( TEQa 0 to<; EltlOQOUV moue;
QllB[!OU<; xm tou<; yEVETLXOU<; JtaQ6.yovTEc;
TOU av8QWJtOll. Avaxa1cu<p8nxc 1cotn6v mOTTJf!OVtx6. 6n
m cm6Q6.0EL<; nov ollgavLlov owpt6.Twv mo a6uvapto
[layvnnx6 m6Co TTJ<; YTJ<; Jt(J01WAOUV acpEv6<; yEvEnx<;
flETaAAai;EL<; OTa XUTTaQa JtOll OTYJ Ota6txao(a
TT]c; [!L TWOT]<; X aT a TYJ OUAA T]1jJT] XaL a<pETEQOll EVEQ'/OltOL-
OUV, x6.Tw an6 xm6.HT]AE<; 6uvaTOTTJTE<; toll
DNA nou oc 1cav86.volloa xm6.owon.
Ka8w<; TO EVOLa((JE(JOV TWV EQEUVT]TWV TYJ<;
SE<flll'/E aJt6 TYJ flEAETT] TWV EJtLOQ6.0EWV
JtOll ITQOXaAOUVTat OE aTOfllXO EITLITEOO Xat EltEXt6.f1T]XE OE
EQEllVE<; 6.Hou<; Emrr1\ou, m JtQO
LllYXEXQLf!EVa EQEUVYJoav TO DNA <pllAWV
JtOll aVErrtlll;av JtOALTLO[!OU<; XaL EV OllVEXELa El;a<pav(OTYJ-
xav (INKAL, MAfiAL) xa8w<; xat <pu1cliiv nou Em[!E-
vouv va OTT] Ot6.QXELa TOJV aLWVWV
(EAAHNEL). Km6Q8woav ETOL va EVTon(oollv n<; 6ta-
' i
OMAI'.A "E" 01\!KH EITANA<l>OPA TO 2011
171
TOll DNA avaptwa on<; buo JtEQLITTWOEL<;
Xat [!6.ALOta va ITQOObtoQLOOllV TOll<; 1c6you<; yta TOU<;
orro(oll<; ot ngonm ct;acpav(mnxav w<; EVW m OEUTE-
gm (EAAHNEL) owcxCsouv va llnagxow. Llloxnoav
mCon<; TTJV ct;aQUTJ TCJJV nhaxwv xnAC<'>wv xat n<; ouyxE-
xgq.tEVE<; 8EUEL<; JtAaVT]TlOV f!E TT]V Ei;a<paVLOT] TWV ((JllACllV
aurwv Evt6muav w; xoovtxc<; mgt66oll<; xar6. n<;
1".,- ' 1::;
OJtOLE<; OTO [!OcAOV OL :tAaVT]TLXE<; UllYXUQLE<; xm Ta T]Ata-
xa UOJ[lal:LOW Jt01J <p86.vow OTT] YYJ d Vat c)wm6 va EVE(l-
xat va a<punv(oouv ci;EALYf!EV01J<; na(l6.yovw:;
rou EAAYJVLXOU DNA rroll xollv TYJ 6war6TYJTa va
oouv tYJ or f!W va JtO(JELa 6nw<; xat
m:nv agxat6TYJTa. Arr6 TO 1970 1com6v rrou o1coxAYJQC08YJ-
xav m JtQ<iJTE<; fLEAEtE<; TYJ<; oxntx6. f!E nc;
Em6Q6.UEtc; nov OllQ6.VLOJV acopt6.Twv oro DNA <pUAEnxwv
OflabOJV OL EyVCOQLsaV OTL ana TO 1997 f!E TYJ
uuvo6o Twv rr1cavYJTWV OuQavo{i-1\.Ca one; agx<; TOll
Zw6Coll TOll Y6Qox6ou t;Extv6. [!La JtEQCo6oc; vEgyono(YJ-
OYJc; yovt6Cwv TOU EHYJvtxou DNA Ta orro(a OE JtQWTYJ
<p6.0YJ 8a AEL OE EJtLJtEOO a<pUJtVLOYJc; TUJV OllVEL-
oTov EH YJVtx6 XWQO. Ta anoTEAEOf!ata autwv
TCJJV EQEUVWV Xat OTa XEVTQa TWV Ei;Oll-
maOTWV JtOll an6 TOTE i;EXLVT]UaV EVaV ltOAE[lO [!f.
uxon6 va avax61)Jollv f!E x6.8E ptoo TYJV nogda TWV el;EAL-
t;Ewv amwv. IIgwra-ngciiTa XQYJf!aTo66TYJoav To ng6-
yga[lpta avBQwmvoll yov6TllJtOu (HUMAN GENOME
PROJEKT) xm <'>llf!LOUQYYJOav YJAEXTQOVLxouc; anoxw6t-
xo:tOLYJTEc; TOJV yovLOLWV yta va OE TT]V
mgCnrwoYJ. 'ETm avax6.1c ll1)Jav 6n XQYJOLf!OITOLWVTac;
flETa1c1cay[!EVa TQO<ptfla arr6 ra ono(a o av8gwm voc;
172 t.HMHTPH:l: f!OABA:l:
JW.LQVEL nc; [36.0EL JtOU yta TO OX11-
TOU DNA, 8a va avax6\jJouv EV
T11V EVEQ'(OJtOL11011 TWV yovLOLWV. Am6c;
ELVUL 0 A6yoc; JtOU EXOUV KaTUKAUOTEL OL U'(OQEc;
xm ELOLK<i nou
vTm mtc; yEWQYLKEc; xanLEQYELEc;. Km OE
rt6vo EXEC. Ka8wc; [oed;av 6n 11
yA.waao. EXEL OQLOfLEvec; LOLm1EQOT11TEc;, 6aov
O.C(JOQU T11 tWV cpWVT]EVtWV, Kat EJtLJtAEOV OTL OL
JtOU JtQOEQXOVTaL O.JtO 111V JtQOCpOQU TWV
En11VLKWV AE/;EWV E/;LOOQQOJtOUV TO
Kat XQUtOUV EVEQYOJtOLT]VEVU ;ca;row yov(-
OLO. OL ei;oumaotl'c; [xavav TTJV Touc; xm OE au16
TOY E(vm yvwo16 6n m'Ennvec; ELVUL OL ltQWtOL
JtOU XQ110LVOJtOLT]OO.V 0111 yA.coooa TOU YEYOVO
nou ELXE oav anoTEAEOfW TTJV <'ita EVEQyono(non
taU O.QLOTE(,>OU tOU av8QWJtL YOU EyXECpUAOU XUL
ETOL T11 TOU UQLOTEQOXELQU JtQWT6yovou
av8Qwnou oe OE/;t6XELQO.. EmnAov m 16vm xm TO. nvEu-
TTJ En nvtxii; yM>ooa; xm<i TTJV av<iyvwon Twv
011VLOUQyouv onnx<i EQE8Cowna nou owtav(-
sow To. xuvma tou eyxEcp<iA.ou. To Coto fLE TTJV
ltQOC(JOQ<i TOU N OTT]V xaraA 11STJ OQLOVEVWV
Hi;ww 6moc; xm VE TTJ TTJ rwumxiic; nou
0111V UQXO.LO. Enaoa ana
l'xouv KO.TaQYTJ8EL L'..ev e(vm A.mn6v m 011AW-
oac; 6nwc; EKELVTJ r11v onoCa JtQrl>TJV A[LEQLKav6c; JtOAL-
nx6t; S11taUOE O.JtO wuc; taU va T11V
noA.monxii KA11QOVOVL<i 1wv En11vwv xm LOLaLtEQU '11
yA.wooa vac;. Out ltQEJtEL va vac; '(LUTL
OMAL'.A "E" OAIKH EIIANM>OPA TO 2011
173
enxav ra a.QxaCa EU nvtxa xm acpmQE811xav m T6vm w
nvEuftma xm w N ato TA.ot; Hl;rwv.
OL OUYXQOVOL d;oumaotc; nt; ouvm6t11TE 111 OTJVEQL-
yvwQCsovtac; 6n ACyoc; xmQ6c; tauc;
VEL, JtQ00Jt0.80UV VE xa8E VO. Ta yeyovo-
ta eyxa8wtwvTac; vTEXVa vta ITayxoovw mxovovonoA.L-
&ynaTOQLO. lT]V OJtOLO. 6nwc; 8a
\jJOUV xa8E evEQYEta acpi)nvwnc; tou En11vtxou JtVEUfLatoc;
xm xm' EJtEKT0.011 oA.6KA11Q11c; T11c; av8QWJtOT11tac;.
fLO. t11V tWV axeo(wv Touc; ea JtQOXWQii-
aouv fLE
111
111c; EJtLOT/i[L T]c; 11KUL 0111V KAWVO-
Jto(11o11 avflgc!mwv ouyxEKQlVEVO yov6tuJtO JtOU 8a
e( vm unaxoum one; evwA.c; touc; xm oev 8a EXOliV avE-
I;aQT11o(a nveuvatac;. 'OA.a auta nwc; 8a, ta
xouv neTUXEL ngtv r11v daooo tou nA.aviiT11 IToaaowva
010
Zwow twv Ix811wv 11 ono(a Oa to
[toe; 2012 KUL (:)a 011fLaVEL T11V JtAr\(!11 TOll
EA. A.
11
vtxou yov6tunou auftcpwva ve 111 8EWQW T11c;
nou avacpEQ811XE nagan<ivw.
ME toY Al.tl;o:vbgo to Mtyo:, TO Mywto twv
xm 6A.11c; 111c; av8gom6tntac;, xA.dveL vta WTOQL-
xii JtE(!Coooc;, 11 enoxii tau "KPIOY" xm UQXLsEL va ava-
TEAL fLLa <iAAll JtEQCoooc;, o "IX0Y:E". ,
H Erroxii twv Ix8uwv eCvm 11 moxii rrou 11 av8gwrroT11-
ta EXEL va odl;a 6,n to XELQOTEQO.
0 AvElgwrroc; autiiv t11V erroxii EXO.OE xa8E ai;Ca.
A nv<io811KE, UAll000EEl11KE, Ot11V
oxH
11
xe Touc; XELQOTE(!Ouc; el;neuA.wvouc; nou VEXQL TOtE
OEV ELXE orx8eL '
AA.A.a xm OL vao( Ko.L ana av8QWltLVO.
'D19AOA3A 5DJDmilW 5DJ10D031 01}(/ AI}O\Jrii1D
D8 llOZ 119 5J3ADX 1Dl3Alj\JriD"(11AD (l)Alj:U:DODlJ: Dl 9:U:V
'DAll 't'tt:LI101 AmJC?1AOA Am1 5mDrii}X
I}OX11D1A:U:11dJD 110}A 59A3 1(/ljlillD '9011D1D '"(ll(/ '5DA(l)llj"(ll
0 130;JdmAD 11011: X 01Alj0110 01 AOlD ADD
-11yrillXo 10 666 T 1101 110)"(1101 50"(}1 010 11919
yA.oD mA J3 51101 5)13()1J:U:DOO:U: 511 yoD:u: 5m1AlJil
"("(/1 Al)WD1DOXD
Am1 10AoA.o:u:D 101DllAA. 5m 'DCJJ1illo 5Bri3 mx 3rirtoo
" ,. " "'
-pwDoil:u: DA 5o}CJX 9031 31i110X9 'llJ
-JMl1D1C? Dilgn 53illl"(X9"(0 S3(/JOll131"(1X 11011: '5omriJV 1101
5DJ3XDlloe 5lll DJ301DV Ui\OA}XOD All1
,.5oilDgily\J All"("(3_ltri 5DU,. 119 D"(lt"(
-yyilm: 5DlAODDI}illlxmq '50llll9X1All"("(IJ 5ll1 mll191C?1 mx
OJ3X1010 A01}31(1)01! 3D 'ori1min 0113DI}300ADAD ADXJ3 '5Dri
JOAOA901J: 10JDXOD 10 '9111D ,1] 1DAJ3
Aml 5110A)k 1101 mx 'DJDXllDI1D01<{1 H
'I}OriD111"(0U 1101 OlDA98 AOl mx 5DJAmA 1ox 5lll llomA
All1 13AljrillD ll() i\(1))011:0 A(1)1 llDllJO:U:O"(it l!ll1(/}XD
'1101 lj1(/}XD yol!DOA ll1 Dl:U:OXD901J:ll 13DI)JXllri1"(X llA 1llX
13DJX3i\11D llA 31D<;J "("(/J Mill 3<{ 5mJ<{1 'Al)lD"( ,\(1)1 Dllll
-90311ll1(/1 1llX Alll13DI} "(lllllX llA J3013X
-111:3 501011:0 o '5D1001D1 5lll milmr rto1AOl1D 1101 ll1DI100D:U:
,. ..- / ,. ,. .
ll 1lll3l:U:I}OXO:U:I1 '50JllO\J3 501A<;J1ll o 1lll3\JI}OX 5lll
53ri1Dlj\Jll mx 5J3()ll"(llAD 'S;JX11m<{3:U:OD1
91J:D mDJU ',."'()OriD111"(011: '5llJ3XDll08 'rtO"(I}dJ llD
-10XlJ1C? 1lllll1DJcbit,. i\3<{ 119 '5110A91 5()01llMlC? 51101 5110"(9
30 ljX1A01illlD111:3 - 11All 11))( llllllD}<{rt311t 1r>1AOAJ31ll1({
'rcm 53(/ljiccbniln:u: - 1101 5:J1llOlllO:U:01 mio9x
i\01 ljAll 10 1DX 59riD1A(1)1D 0 '00910(1)
>Ll
l!OZ O.L V dO<l>VNVll3 H)!! YO ,a, VVVWO
"5ll)Drl(-)0111ll mx 51100098 '5llJ30<{All lllllriA J3<{00ll1L
lJX},mOll llA ll1llt)}\J 31()0 '91i0111"(0Il 9X1All"("(IJ
01ll "(\JO}:U:I1All A01 Di\ llD}8 3D ll8 i\3(/
'()OriD111"(0U mx 5mnriJV 5ln9A 10)! Sm DA
3D'.)OOO:U:ri D8 i\3<{ Am,\ll"("(IJ i\l1J1 50A8/J,Ol '501lll90D8D)J:
5lll 1DX 110J3X101D 1101iJDriO 1101 '()OHtD i13i\ \i
Am1i9w MOriJmio mil19A3 1llX mlu
-9X1lllriADO:U: - J3"(llO:U:ll '5mmiJV rlOl
XJ13X}Ail0 it1llA)3 'llDI!lZ 1))A)3 59li01Alt"('{IJ 0 'ltOD10
-ljlllX llA}rilJiJlldm D11i J3'{3J.Ol.CD A3<{ 'DlOM)
lllD1<l9D D1n 1DA)3 A3<{ S91i01All'{"(3 0
iSmdJ 0113dtrilj"( D(l A1"(lj1! "'319 3130) lD)J:
. .. AOOXOdVA .. no1 H
i 13"()1D,\ll DA D)A mw
rro1 SDilrro Sll1 Dlmill:u:rclx nm1
' ' '
-rl3"(3l m 1DAJ3 y1rm mx 13k()3cb ,.:r.A0XL o S<;JX111111J
'901DX
OJDllU"(3l AOl D1091D1iJOX DlD AllOllO} 5,l01 1DX ADXU8
'ADDU(l()3AOdJ3 101J:(l)0(JA \i ll10)riri01DX3 D09U
5rr01i)'{O:U: 5rWJrioox/..D:u: OI}C? SilOl nrinJcb()Cloxo:u:n 31i 10ri
-3"(91 )OX1dJO(hDDlYJX 0111: 10 AD,\ 1/..} 0</0)0311: AllJ,
Alll ADXU8D
mx lj1011lX 530<;JX 53D9Il
53omkyw \t1oAyw 5nJ 'yiln:u:
AlllD ADOU(l}13 53X)DA11A S)X1lll3<{000:U: JOdlOD 10D9U
'ADDll8X<;J1C,l3 53JC?1 10 mi9xD 5;u.-cn m)J:
yiJ,-c:u: AlllD ADDU(l}l3 5o:u:m08A \i
o 3XJ3 !1011: 5130C)JAk 10 53"(9 1DX DJ"(\J1H
'tl111J: 010 ADDll8)13 D'{"(lj 1DX J38D1ffiD(/31DX AilOX)
D"("(lj 'Dlll191J:(l)O()AD ll AD19XilDX 7J/..O) D1 ljlilD ,1/.. !101 Dl
:rvavou :l:Hd.LHWHV
vLl
-ll(Jlt'fU: M)JX1i\lt"("(3 Mlli\gricni\QrlOJLJ) IJ-rioq IJ-X113i\3A lt1 1DX
SltD):U:J S()l(JDX '5DQ'9"("(3 Slt1 i\cnXJOmx i\((}1 !J-rioq IJ-X113i\3A
lt1 13D'91Df\OiJD:U: Di\ 131}3:U:OXD 911lD OiJ(JiJ'9 OJ, SI}OriDil(J
-lt"(:U: SI}OX1i\lt"("(3 SllOi\:)ri(lli\Orio:u:n lJ- Sl}oxmm i\DDlt1:)"(3ri
Sg1ltMJil3 10"("(V.: '5DQ9"("(3 Slt1 SllOXJOlDX SllOlD DDJri
-91\D Sl}orimcbilorirr"(O:U: SI}OX1i\J.31(Dil:u: lJ- mx
'SomriJD 53Q9riO 1DX i\((})(/1/\0A i\(()1 i\cndlil9riO"(
-lt"("(D i\cn1 531lt19i\XIlo Su i\Dolt1:)"(3ri 5Ji\lt"("(3,SrnJilllx S:Jl
-ltMJil3 )O"("(O:U: Dil3ri!J-o 1ilX91i mx 3191 9:U:V
mx i\D\:)D"(:)1il3:u:ri,1o DM3il:J SJilgJX S:JX113ilocbmq 91m
i\()llcn1Wilw SI}Ori(l1iln Sno"(pkJri ltx)i\O"(DOD38 ltlD MWO
-IJ-13"(3ri Di\ DJilmxrn i\lt1 i\DXJ3 rwrig"(O:U: 10)1l00XAD:U: ll01
-gJO:U: 1101 D13Xil91Q Lt1 91D)[ 6!61 01 pFJJZSJJH DJilllx i\ltl
mx IJ-1ltkltlJD)[ i\01 9:u:n DC/9'{"(3 i\lt1D SonniJn
i\cnq9rio i\Oll lt1:)"(3ri Ltl0lil:u: Lt 119 )3(J03dmi\n Di\
euv
SIJ-X113i\3J I}01ltklt(JD)[ ltQJ"("(ilcDDli\D10J, )[ x 1101 Slt1
-}"(Jri Slti\3ricnillt"(XO"(O Slt1 DJ3X1ol.O 1Di\)3 9111D Di\;JriOQ3Q -
9X113i\3A - 9X1illD).01\:) 30 mri '91:U:OXO IJ-XU3il
-0cDD1Q 9:U:D nrig(J 01130Jki,300iJ:U: Di\ 131}3:U:OXO 911lD OiJ(J09
OJ, 'Di\)ri0(/3\1 9X1AO"(OmXiln lJ- 9X1DOOl"(A '9X1il0101 3ri
mBi\ JA Srne!J-Mo 5DQ9"("(3 Slt1 i\cnXJomx i\cnl Ltl:)"(3ri H
'OOlti\90il3X l,tX1i\lt"("(3 i\ltl9:U:D 91i0tt(Jll"(:U: 9li1i\lt'("(3
3ri S:JX01o3:u: 53il3191DQtto:u:o Sn 9:u:n mri
DJ"(OlYJi\'f lt IJ-XO:U:3 lt1 91D)[ 'DJOOlDOY.OlllD
IJ-XJ.Dricnd lt1 91DX SOJDriXD 3Xltl)IJ-illtm1Q mx
il0'(9A3W il01 i\cnX9QD1Q i\(()1 D13'(JOD8: 9X1101i\lt'('(3
D1 9:U:D DO:)ri D1i\9iJX ()()(; 9:U:D D031
9
00'I03:U: D1A i\DXlt10JX
-3MO o mx 59ri01X10:U:J 0 nJI:Jnilv i\lt1 mx
Oll!llkJV i\lt1 'D)Q"'I i\lt1 Sol 9ri0111'(0:U: 9Wli\lt'('(3 i\01 mx
LLT l!OZ O.L VdO<I>VNVlE! H)!IVO ,.a, VVVWO
S3i\lt"('(3,5il01 llO:)i\ X3 3il3cb:J ("x:u:
5Dk:JW 0 x:u: Di\()l1D Oj? i\OJ, 'IJ-X1ilcby D1Jil99: lt1D
mx S()l(JDX S;nxn S:)X1i\D:U:DI Suo mx S]X1'("(DJ Suo 513'(91!
i\DXlt(JI}0(/1 Di\OOX91ilDJ, 'DC/9'('(3 lt'(9k3W J31DDriow
Di\ IJ-X01il3:u: Lt 310()1 SD)'(D1I cn19)[ Slt1 mx Slt1
SIJ-X01il3:u: SltoJ:u:J i\DD1XJo:u:n 5Ji\lt'("(3, 10 SnJov S9ox1w
Slt1 mx 5noOD'(98 Sltili}DW Slt1 S;nxn Suo mx D)i\Drillod
mx D)ilnk'(il08: IJ-Mo3rilto i\lt10 53JX1o:u:n S:)X1i\lt'('(3
"'nXolJ-:u:ll Di\()l1n x:u: os i\01 LtgR snoon'(98 SLt1
mx llOJ3k003W Slt1 i\()l1XD i\((}1 S91i01X10:U:D 50l!)lO:U: o 13
mx 5DQ9'('(3 Slt1 l}oriort(Jli'(:U: r101 1mJ3illt1
-niln:u: ("X':U: 008-00! T) S3i\()l1D 513ill SllOi\3ri91!3
'Di\:)rioq3q px1il0101 mmx 91:u:nilk Dl '/\()leD
- DXODi\D i\()lX1k0'(01DXOD i\0)1 DlDrilJ-0113 Dl 9:U:D 1D13k9MD
9lrtV (x:u: 00! 51J-Xo:u:3 Slti\1X'('9X 5Ltl 50'(:)1 010
lt:U:gJOil3 l,ti\1il3rilto lt10 Dlnrii}X 9X1XOQD1Q 91DX i\DDD(lcD:J
llO:U: 513DJX10:U:ll i\llOlt[JI}O'(OX'f '9ri0111'(0:U: 9X1 (/ll'(XIl )[
i\01 mx 9X).cni\1W 01 ll0319i\ily x:u:
()()()9 01 9:U:D i\101! I}"(O:U: OO()JX 9X1i\lt'('(3 i\010 i\llXltlO)i\
-ncbriJ Sm:u: 1D13i\ )Deb SllQ9"t'(3 Slt1 1ox1o19X 101gJil:u: 10
j j jll1iJI}riri01llX3 53Q9li\OlDX3
1Di\)3 5)3i\3.\.0i\lt'("(3 10 119 D(J (1Jl9XllilllU
iiiVV'VVV3 nil
-:)lltri i\ltlo i\I}Ocbnow D(J mx 9ri01qmoxo i\010 51l01 lll()li\
ll1 i\llOift:)OlD lll) 9X1i\lt'('(3 llri)ll 13]0 Sll01 llriJll 010 llO:U:
llOJ3k003W 5Lt1 JOll'( 10 10"(9 VNG ll01 ,.ltoltM]Alli\D,. i\lt1
3ri 119 JrillOD)i\01 5no lli\ 13:U::)O:U: 9X1(/13 oil311}3(/ 01 ll1J
'.AOOXOdV' .A ll01 ,.llOC/9103:u:,.
SD:)i\ Slt1 cn.\.9'( VNG I}OX1i\lt'('(3 llOl ,.LtoltM]klli\D,. H (1:)
l I oz 01 913ri o,\. )'( .a. i\(1)1 lt01l3'(? H ( D
:l:VHVOIJ :l:Hd.LHWHV
9L[
UODlD'}O lt1 mJ. DJ3X10lD i\DXU8C)J01i\3X!..rt:z
(z '1) rtOJ3!-003W Slt1 530C)JX mx m<;>JA0!-1}'('(01!
m,\. DA;Jrl0<;>3<;> 91rlD 91lOXO 01 D1J
. AC)J'(rtdJ 11,(!)1\ 11lCJl08AD i\(l)031910mt i\(!)1 1DX AC)JO(l)X AC)J1W13!..
-003rl i\(!)1 SrtOXJOlDX 5rt010 D03TI"&JAD ltOD1091lD
lt mx 5C)l8DX 5rto1 D13A;JUrto lt AC)JomX
AC)JXD13!-003rl A(l)1 5rtOXJ01DX 5rto10 lJ03TI"&JAD lto;JXO
-31\3!.. lt J3101001({0001l Di\ D8 D131l)i\rl0 "&JlD)! "5DJ3XO
-uo
8
mx 5Doo()J'(J. '5mu1
9
x1A
8
3

Dri011J
9
11D
1D1i\'}0'(3101lD AC)JomX i\(1)1 AC)JHtn JOTIOrt8ll'(ll 1Q "ltllJOX
l}'('(Oll 30 1D1J301D1<;'01lrt rtOJ3!-003W Slt1 H
A<)>OOOX A<)>XD13/..0D3ti i\OO"{'fl)) 5rtOX1011lX 5rt01
Jti Snq'l))"{'t:il Slt1 Arox101DX AOOl ltn;JXD \tX113tl.31.. H n
"VNG
'}OXD1 o<;>AOX011TI '}OX1i\UOrlll rl01 SJ]Xrto'(lt '('(D Suo
AC)Joodlm<;> S9rl01o01<;>ooo1! o mx SC)l8DX (VNG) '}OX1'(rt
'}OX113A3!.. '}OX1i\UOrtll rt011DX '}OXD10<;'AOX011TI rtOl '}Ori01dJ
-oorirt'(Oll rtOl lt1;J'(3rllt 301X01} 91l0XO 01<;'] i\01 m!.. D1i\90X
DJD1rl3'{31 DJ, AC)JriOrt8lt '{ll i\(!)1 Sltolt JOllooodJm<;> Slt1 lt1
-;J'(3rl lto31'}'{DX Alt1 3rft30l;Jll3 AC)Ji\).31(!)01! M1l11DX SOlDTIJD
AmqljriO A(l)l '}01i01dloorlrt '{01! rt01 ltl;J'(3TI ltA;JriODrtQArtO
H ol901 9'(1lD 3rl 1DX 1D1Aij"brioAoo
-lt'(X (g 1DX A(l)JOOdJ A(l)l DJX1'(lt Altl 501i\O'('{"&J\J1031l rt01
SJ'(O\JD13TI 511 91lD i\3<;' SrtOl 591lrl19i\1DdJ 0 (D
:o'}<;> mAJ3 53Art3o;J S11 rtoll'}l rw1 '}01rtD ,1!.. SJx
-1!-0'(0dJoorl S11 3TI lto;JXO 30 D0319AXrto 1DX DA;JO'{O 1Dli\'}O
-101lOri10ltOX JOriOldJoorill'(Oll 1DX JOX1i\).31f001l
10'{'("9 10 mx SowriJD S3Q"9rio 10 5rtOJ01lO 5rtm m!.. 10!..9'{
6Ll
IIOZ Ol VdO<PVNVIlt! H:>!IVO ,.3:, VVVWO
1Q . AC)l!..D'('(DODll 1DX AC)JX1i\).31(l)Oll i\(!)1 lt1J'{3rl
1D13AJ!.. Di\ 301XO"&J 9L6I 01 91lD 01Q"&J10 01)01 DAJ 3:Z "501
-DTIJD 53Q"&J1iO 10 1D1i\'}0101lOri10ltoX Di\ i\DD1X0"9 D031
9
!..oy
'("'(lX 5D<;>JTI03Q11l3 5lt1 DTIC)JOX 010 Drilt10"&JAD 010
5;Joodlmq x11) AC)JX1101oltlxDilDX AC)Jx1!..o'{odlilmi lt1;J'(3rl
AltlD 5m]ilrtx 5r_torlorr8lt'{ll 5rtOA11l()J08AD 5rr01o
D03TilJAD SmJA}Urto 1J.Ori8D\J 1101 ltoltriJ1X3 lt Dih191'{Dll
(Jorlorr8lt '{ll 1011, 11ll!J08AD "9't'tD 5;J'(,1dJ 53Mll()J08AD ArtoX
-O"&Jllll. i\3<;' 119 DJ3X1010 l}X113A3!.. D1D'(9 mx
AD 5lJJ'(OXrt3 Srto!-9'{ m!.. J38lt10llori1DltilX D8 5oo9
o) SJ'(rtdl 53 A 11l()J08AD 5310'}X 51301 5u mx rtOJ3!-003W
5ltl SrtOXJOlDX 511010 DlJ31ilJAD SLIOJ1l3 SC)l8DX ll.OJ3!-003W
Slt1 AC)JomX Af0'{'("9 Am1 1DX 5DQ"9't'(3 SaoxJomx 5rww
D03rll)AD Sm3AJU10 5\.tX113AJ!.. Slt1 D1D1iO;J'(310llD Dl
i\1).010D101l00Dll DA AOO;JdlD1<;>A3 1DAJ3 rlOli).Ol 1{3 5(5 "D031
-'}OXDli ltri9XD mx llOJ3!-003W Sltl AUl U'{9 30 ADO
-ll.31Dl)AD13rl 5JAlt '{'(3, 10 119 '3rlnil;JdJDAD SmAJrlnoJ.Ltoilii
5,}o1ioaelt'(ll 51J.OX113ilodlmq 30 D03ri"&JAD 5m3A
-}J.J.ao Dllll.1901l AIJ.08dJrt'{DX01lD DA mJ. AIJ.08U
-101lOri10LtilX DA AIJ.OOOllli '5Dlltl9X1TIOAOOlt '{X 5lt1 53Q"&JAOri
Su 'm<;>JAO!.. DlD XJ03rll},\D 5Jilodlmq 10 mx 531Lt1910rlo
10 011901 01l?J A01 3IAJ: "DOOCJJ'(J. lt1 J3'(1YIO rtOll I).OXJ'{ rl01 ACJl
-13A3Man Am1 mx DJ00101 5lt1 lt1J'(3li lt1 m!.. A'}08lt10llorl
-1ollilX lJA AI).OOOllri MOrft'}XOOll Xl8 11.01! llJ3X1010 DJ, "AC)JO
-0(1)'(,\. Am1 Syilodm1q mx Snlt19101io Su 91lD J38ll1D'{ltAX1
llA pilollrl - 5lt1 lt - 5llOOC)J'{J. Slt1 llJ00101 H
. A(l)All!..!.. J8V A(l)l 1DX AmJllAll!llllXllOll:Z A(l)1 J01io
-rl8lt '(ll JOX1<;>llriOA 1DX JOX1rilJ!..O<;>A3 10 1DX llJOV l}OX1IAJ: lt1
9
1lll 53!..1ldJ0901l 1DAJ3 JOYiort8lt'(ll 10 J011l.V "llJ3X1010 l}X11
-3AJ!.. lJ13XOll milOJ8D1<;> MtoXill)llll. SrroJOllO 5rrm m!.. AC)l1io
:l:VHVOil :l:HdlHWHV 8Ll
180 L'lHMHTPHL fiOABAL
twv xatoCxwv
tTJc; tou tTJc;
Atyumou xm oE 16 yevEnxa
nov ac:pogouv oe 40 (aAATJAOftOQc:pa) mgCnou.
LTU OtoLXELa autci JtE(JLAUftBcivovtm OL
ABO, Phesus xA,n., m ngwtc'Lvtxci ACPH,
AK, Hp x.a. Ta yta TTJV XatJxciota xm TTJ
ngogxovtm an6
xm an6 fwnwvt,o1Jc; avtCoto1.xa. Ta anmeA,ovma yta
TT] Jt(JOE(JXOVtaL UJTO
xm twv HilA.
ME BcioTJ ta ototxda autci xm
XatcXAA val1l]ftatLXOUc; 1JJTOAO'(LOTT]XE Tj '(EVE-
ovm6tT]ta avciftEOCI twv 9 vwoyL-
ax({rv xwgwv. KataoxElJ('iotTJXE 6evog6ygavva oto ono(o
c:pa(vtm nagaotanxci TJ OXEOTJ
An6 aut6 c:paC vETm 6n 11 ftLX(JOTEQTJ an6otaoT] (
ana A,6yta Tj VYUAUTE(JTJ ouyy[vaa) UJtcXQXEL
UVcXftEOU OE ranouc; - xm'EHTJVEc; - haA,ouc;.
MLX(JOTE(JT] 01J'('(EVELU evcpav(i:,nat UVcXftEOU
'EAATJVEc; - haA,ouc; xm - H VEYUAUTE-
QTJ an6otaOTJ BQWTJXE aVCtftEOa
twv 6nwv 8 ftWoyetaxwv xwgwv. Ot JtATJ6uovoC B.
Mwoydou Evtaooovtm 6A,m oe ftLa O!lciOa, Evw aut6 Oev
ou11BaC vEL ve xmoCx011c; TTJc; N. MeaoyECou.
E>a ftJtogouoaft va 6tt
vmcil:,ouv yevEnxci oe oagci Jt(J(Dta ftE wuc; EJTEL-
ta ranouc; xm 1EAEU1a(a VE -
Tougxouc;. Kmci 01JVEJTELU Tj cXJt01)JTj TOU ranou LOtoQL-
xou Z. Ntugot,A, 6n OL xatciyovrm an6
OMAL'lA "E" OAIKH EIIANA<!>OPA TO 2011
181
Moyy6A,ouc; - Tougxouc; OEv unoo<TJQCI:,nm an6 w yEven-
xci 6eoovva.
B. Ot arcoo"tuuus; avli!!EUa utous; xaTot-
xous; TT)s; Mwoydou xat uttr; TQns; XUQtts; av9QWJtt-
vrs; c:pu/ots;
L:e aUT] egyao(a TJ ovot6tT]ta
atOlJc; twv xwgwv tTJc; Meaoydou xm
TWV T(JLWV XU(JLOTE(lUJV aVl1QUlJtLVUJV (jJUAWV.
AvH(lwJtoAoytxci ot xO.tmxot MeaoyECou
moue; av xm xcinmEc; VE vygt-
X01Jc; xm voyyoA_txoiic; n/,. TJ6uoftoiic; OEv ftnogoiiv vn ano-
XAELatoiiv. H xm avciAUOTJ
U(JXETcX EVOLU(jJEQOVtn OTOLXElU.
1) H an6otaoT] an6 touc; KauxaoCouc; ftELW-
vnm JtA TWV XWQWV B. Meaoye(ou
an6 xm ngoc; ouovcic;.
2) H an6otaoT] an6 TTJ ovci6n
an6 ngoc; ouovO.c; t6oo JtATJ-
tT]c; B. 6oo xm t11c; N. Meaoydou.
3) H an6atnoT] av6veaa moue; BouA, yO.gouc;,
TOU(JXOUc;,'EUT]vEc;, ro.nouc; xm
IognTJAtvoiic; xm Kauxciotouc; dvm VLXQOTEQTJ an6
EXELVTJ nou unoA,oyCotT]XE yta tour; x6.6
xm tour;
4) Ot ACBuoL xm OL Atyiinnm (vm JtATJOLEOTE(JU
otouc; nagci otT] ov6.6a, vw xm ot
AAyE(JLVO( cCvm mo xovt6. yEvEnx6. ftE touc; Nygouc;
JtUQ6. VE touc; Kauxao(ouc;. AutO. ta UJtOTEAEOftaTU vno-
-31C)lC3 010 i\(1)11.\J'f'{\1 i\(1)1 SuODlDi}D SIJY.113i\3A Sul U1}'{3rl u
1DA )3 'SIJ)1(hmq Su1 SoX91r '110'('}01C01i\O)[ Di\3'(\1, 50A9'(
-01\J U \Jt)101D1Q \JX1001lnlQ1Q )3i\01CX3 .,At)lli0118U '(lC i\t)!X).DlC
-(1)0113 i\(1)1 D)00101 \JX1A0'(01\J H .. SUO(l)i\\1, SIJXJ.DlC(1)011tl
Su1 Sowrlrll)OAOOlC i}OXUUi\11303 1101 01D)D'(lC o1r
S:jX01031C 53'('(1) mx U'(Ol.Ci}Oi\111\DlOi\(1))[
i\U1 '01A9il i\01 'DJDY l)OX1W U1 91CD 53lcrtcbD901C ADl\J
5D)i\OQ3XDW Su1 i}Orl0118U '(lC 1101 % s;z: 01 8Z:61 01 5(1)1
'UXl)OG \JX1'(01DMf i\Ul 1DX DJDY l)OX1W
u1 91CD 5(1))011X 'UXl)08 \JX1111\7 U1 mx D)i\OQ3XDW uw 53ti.
-11cb0901C 53AU'('(\1,000'00L itolC)031C i\DXU8l)1DD1DXA3 mx
(S3i\U'('(tl);>X113i\3/c) 10i\l)rl'(I100110W 1101C)031C 000'00: MJA
-11cb:j IJicD'('(Dli\D i\U1 l)lD)I 'i\t)lriDI18U'(lC \JicD'('(Dli\D \JX11CQ
-30X01CI1 S1101 u1 mlc ucmgrlr,w t:Z:61 01 i\D<1molc;!1CI1
DJX0110.L u mx DQl)'t'ttr u s1n surtt3xoJJ1Qi\11r
Si}Oi\831\7 Sul DlDJD'(lC mr Smi3'(91C 59X1XOi\010i\U'('(tl
0 30U8i}O'(OXD 01i3'(91C 011i09XIcD1C Ol<!lOlC i\01 l)13W
'i}Orl01i\U'('(tl il01DOli\:jX i\D0'}0'(3l01CD SDJXOQDlClCD)I 5u1
1DX 1101A9U 1101D031JD1Q1 S;!X01031C 10 Si}01i011t)U'(lC Si}OX
-1,\0113/c Snm 91CD 10A:J1i010(l)XD1q ADA 13rl}om: Sno1 SDo
-o<;>'(lc SIJx1i\U'('(3 Su1 mx SnJ3xouo9 Su1 (1)/c9v
'DJXOD1011X IJX1AJJri(lJ(l0 AUl 1J1DX mx mu191nm Snm
\JX1i\U'('(tl i\U1 i\DDUO\J1D1Q J01iDi18U'(lC JOX1i\U'('(tl 10 J0111Y
SIJ '(OlD/\ y Si}Utr 5U1 Mf>rlDil8U'(lC A(l)i\O(lX911lD i\(!Jl30XD
ll01 IJXODlCD i\U1 1DX 303'(}101CD S91i01x
-1olCD o snooD'(lJG Suo'}DW Su1 At)llXD i\(1)1 SoxiJrl 1JlDX
D03191300\J 53JX101CD 10 i10i\90X llOl OQOOl)lC
i\U1 3W 'X"lC 008 01 91CD i\ 101C SDJDY Sl)OX1W Su1 D1'(l)OD1C
l)X111l<;' DlD i\DXU8i}OQ1 llOlC 53JX101CD 91CD 301XOl) '}OriOn()
-u'(lC '}OX1AU'('(tl 1101 '}011lD DJti.ol1mrluq H soql)'('(\1 SIJA1o
8!
l!OZ 0-L V dO<!>VNVIEI H)IIVO "3." V'VVWO
-3rluo 5u1 DOOA'}D m 91CD 'DJDY l)OX1W uw 53Au '('ttl,
i101CJ031C oooooov DA()l1D 110QZ: nm S:jXOD Sur
"9ihnw In, 91111
,un.t"-ibnooll i\(1)1 unn1n"-n H v
't'ttr,"'miJ SDJ'(Dl
1
su1 n-o 1 381JX
30 5DA;! OQOJ031C \JXJ.Dri(l)OOOU AUlD 5(1)1 i\llOic\J'(D1DX 101\1,
'531\U'('{tl,QQO'OO l 10'('(1) i\0101Xl)'(l101 OOUA9003X \JX1'(D11
AUlD mx S3AU't't:>:Loooooz: i\DXo\JlCil DJ't3x1r
u1r 'SilOX)OlDX QQQ'QQQ'Z: 3XJ3 'X'lC QQj7 01 D)'(Dll
u 119 Moo
9
ruJJi\l) U1:J'(3rl

11.u1r
'DA:jriOQ3Q 1JX100(1J'(A 1DX 1JX100101
'(S:JicD'('(DODlC S:JX1AJ.3lmolC mx SowrlJD 53Q1Jrlo XlC) yx
-1l3A31c SDJ'(Dll Su1 i\(l)X)OlDX A(1)1 5DJ00101 SIJX113i\3/c 5U1
UDD101JODlCDi\D AU1 m,\. i\DDUJ01COrl1ouoX S:j1UAil303 JO'(Dll
10 .,SDJ'(Dll Su1 i\(l)X)OlD)I A(1)1 DJOOlDI lJX113i\3j., Ul Oi\
-31iJ3X11AD 5(1) 3XJ3 1DX ( 1101Ct)l08i\D 1101 lJX113A3J) S:JJF)U;JlJ
UEllinH 9X1(/01031C OlD 8861 01 3XU81}3100riuq llOlC
i10l DJOD,\.()3 30 Oi\ JOO.L llOl i10JrlU1011C3i\Dil ll01 EZZE!d
y x 1101 nqyrlo IJX1Aorluw1m u Drlo
-DO}lCrillO 01QJ OlD 119 AOO:jd:>D1Qi\3 1Di\)tl "5J3A3U110 lji\310
1DAJ3 1JX113i\3/c 531\U'('(\1, 10 1DX JO'(Dll 10 119 1Dl3At)l10
-urlxn DJ3X1010 1JX1AOriU1011C3 Di\3rli}OicUOOlC Dl 91CV
5DJYD11 51!1 i\(1)1 Ui\]lX3 3tl 5D!l"9't"Cii5U1
i\(1)1 5UDD1DStD 51!1 UD10X.I."-3: 'J
'530t)!X 511 S:j11lD
30 Aroolc:JN UOil3101JAD13rl u1 91CD Di\ SroOJ ,\'}00
:l:VIlVOIJ :l:Hd-LHWH'V Z8!
184 I'.HMHTPHL f!OABAL
lio TOlJ JWQ!]Vtxoii DNA.
fw TO GXOJTO am6, EJTLAEX81]XE
xaTo(xwv a:rr6 8
(Ava Maxeliov(a, Maxeliov(a,
EJwGaA.(a,'H:rrago, A X(o xm f!E
GE 3 yevelilv, xm agt8[l6 :rrgoGcpiiywv
a:rr6 Tl] Mtxg6. AG(a.
LTa lic( y[laTa a:rr6 700 6.TO[la a:rrof!ovw81]XE
TO ycvcnx6 lJALXO (DNA), GTO o:rro(o f!EAET6.TEL o :rroA.1J-
12 1JTrEQ[lETaBA.11Hov DNA liaxTwv,
llaxTwv f!E lLEY6.A1] :rrmxtAOf!OQcp(a.
1 . H GlJGXETLCJl] TWV YEVETLXWV OEOO[lEVWV [lE WTOQLX6.
xm agxmoA.oytx6. mmxda.
2. H <'>1lf!L01JQY(a OEOOf!Evwv f!E yovtlltaxec;
GlJXVOT!]TEc; yta TolJc; xmoCxolJc; xwgac; l!ac;, anagaC-
Tl]Tl] yLa JtaTQOT!]Tac; xm
xo.8wc; xm Tl]V EJTLA1JG1] JtOAAWV 6.AA.wv LaTQO-
OLXaGTLXWV :rrgoBA. 1]f!6.Twv.
AUOTEAE1:MATA
Ta JtQWTa aJtOTEAEG[laTa 0ELXV01JV 6n OL TOJtLXOL JtA1]-
81JG[lOL TOlJ EAAaOLXOU XWQ01J EXOlJV TaUTLGl] [lE
a:rr6 Tl] Mtxg6. AGCa.
o Av6.m1J/;1]c; xm
BtoA.oyCac; TOlJ AgwTOTEAELOlJ IIavmwTl]f!LOlJ, GTO nA.a(-
GLO GlJVEQyaG(ac;, GlJ[l[lETEXEL GTO JtQO-
OMAI'.A "E" OAJKH EITANA<I>OPA TO 2011 185
ygaf!fla "Mcy6.A.11 EH6.oa.", :rrolJ exa OT6xo Tl] lLEAETl]
TWV xmo(xwv xm
N. haA.Lac; xm 1:11 flE Tl] GUGTaG!]
TWV xaTOLXWV JTEQLOXWV a:rr6
EAAl]VLxo( JtA1]81JGflOL GT!]V agxm6Tl]Ta xm
a:rro(xwav Tl]c; haA.Lac;.
a:rr6 TO ycvenx6 1JALx6 (DNA) :rrolJ BQCGxnm
[!EGa GTOV TUJV X1JTT6.QWV, 1JTr6.QXEL XaL TO [lL TO-
XOVOQLaXO DNA (mtDNA) TO o:rro(o BQLGXETaL el;w a:rr6
TOV xm GlJYXEXQLflEVa [lEG a ma f!L wx6vllgta, Ta
ogyavCilta TOlJ xmT6.Q01J.
Ogw[leva tbtaCnga xagaxT!]Qwnx6. TOlJ mtDNA TO
, xa8wTOiiv noA.iin[lo, ytmC 11 fLEAETl] TOlJ Bo1186. GTOV 1JJtO-
A.oyw[l6 Tl]c; GlJYYEVEtac; f!ETa/;U OtacpOQETLXWV
alllilv, xm JtA1]81JGf!WV TOlJ CliwlJ eC/lolJc;.
Ax6f!1], Bo1186. GTO va EXTLlL1]8oiiv OL [lETa-
vameiiGac; TWV AaUlV xm6. Tl]V XaL
JtEQLOOO.
Jt01J ey L vav GTOV :rrA. 1]81JG[l0 B
EAA.6.1ia<;, clial;av Tl] GlJyyevELa f!E T01Jc;
N6w.xc; (Mcy6.A.11 EA.Moa).
H EQE1Jva GE GlJvegyaG(a f!E navcm-
faAA.Cac;, IloA.wvCac; xm
LEQBCac;.
Of!OLOT!]TEc; Twv BoQELOJtaxtmavwv f!E Tl]
Giim:aGl] TWV ElJQWJta(wv ngoex1J1j!av an6 nc; f!EAETEc;
Twv yevenGTwv. LE EQE1Jva JtOlJ ngayf!aTOJtOL GTO
IJaxwT6.V, 0LaJtLGTW81]XE OTL 1] GUGTaG!] TWV
xaTOLXWV TOlJ B6QEL01J Tl]c; xwgac;, OLacpEQEL aJt6
Tl]V avTLGTOLXl] TWV lJJtOAOLJtWV Of!OE8VWV T01Jc;.
-nrlll9mi lt1 5n llDllriJlX3 Altl A'}Olltgmctnin 10DQ,
'(000'000'001 =) il0J3AOD3W 5lllllA"9X3V AUlD 5mJ6ax mx
llA;Jrlaox10 Alll ll'(9 3D 10AJriDnc6oxDmq 1DAJ3 JOlll\f
'M)lA.3t\OA.U '('(3 A.(l)J61l ririOlDX3
53Q"91A.OlDX3 3D 1DlA0'}36mDDflD 5\,(i\mi\mnx 5\,(X1Alt'('(3
D'(i}cb mx llA.;JA flOJ.CJ63J.C OZ m 119 1Dl"9ri11WJ '"9X11380J.Cfl
000' fl01CJ63J.C =' 1DX AgJA3AOAU'('(3 A.(l)l il0Q906J.C 59ri8fl6
5010\,(13 o = 3 '53A.U'('(3, 1011_961 10 = 0d 'AI_9A3AOAU'('(3
,;.m1 59r1Da8ll'{J.C 59A163rlllD o = 'd aou9 ,ca + y) o&-ld
5\,(wm,;.,\ 5lll \,('(ogo6J.C \,(x1cbn6t\orlltq
lt1 llD"9\J 3rl 'D63ri\,(D 5m A.mA\,('('(3 MlJDX6y Mlll mx ( 'X'J.C
oo61 - oos;z) A.(!JA\,l't't3-0lm6u A.(l)l !,tXou1 Altl 9uv
'%86 01 5DJXill11C3
91DODOJ.C 3D 11J,91Dll '(J.C n611i\,(D IWJ.C '5mll196mu 5lll 9ri016
-oenx A.Ol mx A(l)A"91-6o 51JDsnXDorinl3rl 5u
D"- mt\ o6119D0163u "9'{'{D 'o,;.96X 9x160101 ,;.ow nD;ni 5am
\,(DUAJXD13ri lt 1DX Al_!lD'( A.(l)l mlt196D8DX \,(X1A0'{01\J lt )38
-(l)l011CD1Q DA D1A OA9ri1D13J,9ri6Dcb3 A3Q 91rtXJ nrilt10i}D 01
119 3DUA.J6Xfl31Q fl061A;JX i}OX1AO'(ODOA.Xl flOl m61Ai}8il31Q lt
'5mlll9W\JrlaDOl01 nrllllDr)D 9X113A3A 01 m,\ 5mM)l'(1W
'flO'(r)OJ.C06iW13: 'X lt 301A91 ',.3riflOA"9X 01 XJA. UD}8
3D 310nrlp DA AO'('(J1i 51}1.1-3 OlD m13X;JQA3 ',;.m61JriD6nu
AI_9X113A3A Am'('("9 A.(l)l llX\,lf)D06J.C Alll mx oXt\3'(} \,(X3'(3QA3
A.IlA;J 91Cil IlD;Jrl 119 1Il13A)XlcbD1Q 'OD91D1:5 '5;J6X1ri 1XJA)3
aoJ.C '53Q"9rlo 5;Jxmr1Da8ll'(J.C 10 1191q 'AI_!lD'(
A.ml pun01il:>puq 9x160101 01 mt\ 53J60dJo6lt'{J.C Jria0'("9A\J
n,;. llrl9xn 3rl'}o6ourl A3Q 5Jlfln 531;J'{3rl 5u 9J.CXJ XJD;JW,.
'5i}OXJ'( 5r)OX1\JXl'{D
5am 9J.CXJ JOX1136ocbmq AmA\,l'{'(tl Aml JOriDD11QAilD JOXur
-fllO'(J.Cil 10A;Jri016o )3836\J AllOX;J 119 3D(l)A.)OXDA.D XJXI_91XJ
LSI !!OZ VdO<PVNVli3 H)[IVO ,a, VVVWO
- rtO'(r)OJ.Co6,<m& llAJ631Dx1y '5nA\,lev 5ltl ,.5"9wrlltM3J
'J,. OJ3rloxoDoA OlD 5mlll9m\JrlaD01DJ 11061A;J)I i}OX1A83
1DX i}OX1AO'(ODOA \f rt01 D161Ai}81l31Q lt '5lt1 Il)'(1riO A.Ul:l:
'AI_!llD
-113A31- Aml 5JA.aJ6;J 511 9J.CXJ 131J.Cr)Xo6u 11ou 'nriDn6;mrlaD
9X11ADriltD llrl9xn XJA} mA.J3 Si}OX1)D'(D Sa01 9J.CXJ r)OXJ'(
r)OX1AU'('(3 1101 5llDD1Dr)D 5\,(X113A3Ic Slt1 96ocbmq H
Ltl"9'(ltl
-n6w 110'("9A3rl n011o,;.oi-9J.CD m,;.p "9X11mil-n6u AXJ13DCJllD
-1umq n,;. 31D()J '5"9'(D)I Aml oX101DJ1AXJ 01 3ri13A J6xt\aD Lt1
DA '5DQ"9't't3 5lll 5JX016JJ.C 53'('("9 mx 51_98DX 'nJA.OQ3XXJW
ll1 9J.CXJ mnrii-J3Q 3D mx },_ Dri(llD9rim6X OlD VNG
01 130\,(13'(3rl DA 1DAJ3 Xl8 \,(lUAU(iilX ll01 mi\,(g OA3ri91C3
nXJJ.CDU x
0 301A91 'A.(l)A.\,('('(3 A.(l)l Jli 11J,"910ri "9'('(D '11019A 1101 \,(lrtXJ
3rl morl9 1DAJ3 ,\3Q ltomD(lD 51101 \,(X111A3A lt
ll0'("9A3W 1101 A<)llm11D610 10AOA9J.CXJ 1DAJ3 119 AilOJ,
-)6ltlOOJ.Crt 10)01CO 10 'S"9'(Il)l A.Oll JOliD11fJU'(J.C 10 AI10X6"91Crt
11ou9 '"-9101xnu 1101369a 1101 \,(X0163u ,;.lao 'Dl38J1AV
'D6"9XD3: lt1 9J.CD UD113'(J06J.C A0'('("91i "-10XJ ll019A
<01 10'1{101"9X 10 119 3XU81_91D11CD1Q IlAit36;J Alll 9J.CV,.
A"9l01XDU
110119N mx fl01369H 1101 A.(l)X)OlXJX A.(l)l UOXllD(lD
\,lX113A3A lt '501QJ o Smu9 3Xlt8\,(13'(3rl
"-"91D1XXlll 01 9J.CD 1101 Srwcb'(;JQilArtD Jrl IlJDDA63AI1D 3D 3X
-lt(J\,(10J.C01mil-o6J.C 110J.C '\,lllll-lt8DX 1101 IlA1136;J Alll "9W){
ao1 S3JDoi-6J S11 538X 3Dm6
-\,l'(XO'(O rtOJ.C '110J.C1_968AV 5\,(X113A3J 016Q;J"-113: 9X1AXJX'(XJH
0 OlD 'nXJlCilll 'U 6q 'SDJ'(Hy 5ll1 '(lDilXr)01N
1101 ilOJrllllD11C3AXJJ.C 5\,(1UAU8XJX 0 3D1A91 9111\f

98!
188
flO
tT]<; nagamivw ft
0aoT] uno8oac; egyaoCac; an6 tT]V eyx(lLTTJ "IoLOgCa LOU
EnT]vtxou'E8vouc;". EnT]voyEveCc; cCvm o
o tT]<; II6A.T]<;, o L:tvav, o xaA.utegoc;
agxnextovac; o ng<inoc; Ynougy6c; Naunxou
tT]<; A utoxgaLOgCac; o ngw-
8unougy6c; tT]<; TougxCac; MevtE(lE<; (= MaCavligoc;) o
ngoT]yoilftevoc; tT]<; Ayxugac; ... M6vo OtT] Mcxga
AoCa (tTJV onoCa avwt6Q!]ta "TougxCa"),
urragxow 30.000.000 En!]voyVEL<; 0
nA.aV!]t<iQX1l<; ELVm xataywyfic;, ana 0 UJTE(l-
nA.av!]tagxl]c; (o agxl]y6c; tl]<; CIA) [vm xata-
OJTW<; EL VaL XUL 0 OT(lat!]yoc;, 10U
ng6ocpmou owv K6A.no, IIay<ilv!]c;.
"o 8vtx6c; Tl]<; AA.0avCac;" L:xcvtEQftJT1]<; (fc<ilgywc;
KaOT(ltWt!]c;) ana Xat 0 JT(lCO!]V Jt(lCu8u:n;ougy6c; tl]c;
AA.BavCac;, Me/;l]c; ... En!]voyvcCc; (vm o El
Greco, o "haA.6c;" Nu KCgtxo, o
Kaga8wliwgfic;, o ecpEU(lEt!]c; tou "Teat Ila:n;"
IIanavtxoA<iou, o KaooaBet!]c;, o Kas<iv, o fa0gac;, o
2evax!]c;, o Kaotogt<ilil]c; xm auto( nou lil]fttoi'J(ly!]oav tl]V
ngciltl] 8E01] Ot!]V vmmA.Ca a' 6A.o tov x60ftO.
UA.TJ 1l A.ExavT] tl]<; McooyECou 0gC8n a:n;6 EAA!]vtx6tata
AA.d;avligEta, NanoA.!], K1ift1], Movax6,
MaA.ayxa, MaooaACa ... EA.A.T]vtx6rato xa cpuot-
xa, xm T] EU(lWJTT], 6nwc; EmftEVEL 0 L:mugoc; ecorpav(l\!]c;
tou IIavtcCou
UA.oc; o va 6n to ngwto OLOLXELO rou
to aA.cpa01]to, nou X(lTJOtftOJtOL-
ouv OAOL OL Eugwna(m (AyyAOL, ranot, fc(lftavo(,
OMA!lA "E" 0/\IKH ETIANA<POPA TO 2011 189
haA.oC, Ionavo(, <PtA.avlioC, xat ot "Tougxm"),
6muc; xm aut6 :n;ou 6A.m ot
m KavalioC, OL A.aoC TTJ<; eCvm cn1]-
vtx6tato (6Xt A.anvtx6), 6nwc; avacpt:ga a:n;6 nc;
cyxug6tEQE<; JT!]yec;: D. Diringer, The Alphabet, Vol. I.I.
Hutchinson of London 1968, OEA. 387-8. To aA.cpa01]to
aut6 ot'En!]vEc; arr6 11] XaA.x(l\a xm tT]V
OTT]V lmA.(a xm avrfygmjJav ot Am(vot. xm
to haA.tx6 "bravo" cCvm to agxaCo cnl]vtx6 0ga0(eC)o ...
Ot'EAA!]VE<; AotJTOV JTQEJtEL:
Na acpurrvwrouv xm va Tl]V EAATJ-
VLXOTT]Ta Tl]<; XUL tOU<;.
Na Xatavofioouv TT]V U\)ll]An XUL Tl]V aJTO-
roue; owv Na rrgow8ouv rravtoTE tov
OLX01JftEVLXO JTOAL1LOft0 "tT]<; JTati\EUOEW<; 11]<; l]f'ETEQac;
Em00m6Jvovtac; Tl] 6tCHCDVl01] LOU snl]Vt-
XOU t6cciJ6ouc; OLOV x6orw.
Na OT!]V ngoorraOna yta Tl]V exiioo!]
0t["lA.Cou xuxA.ocpogCac; ft 1CtA.o: "To
Af.cpa0TJto twv Eugwna[wv xat eCvm
EA.A!]vtx6" o 10 yA.cilOOE<;.
Na tiiguoouv TTJV AxaO!]ft[a 011]V
TOU avatoA.txou Atya(ou xat Tl]<; IwvCac;, EXEC :n;ou JT(lW-
tOyvvfi8TJXE a:n;6 LOU<;'EAA!]VE<; 0 JTOALTLO[tO<; TOU /).unxou
K60ftOU.
Na avaA<i0ouv 11]V rrgwwBouA.(a (1\guol]<; tl]c; rrgwto-
'Evwo!]c; (Proto-European Union, xm ot
t(lEL<; ECvm EAA 1]VLX61a1<; A.e/;t<;) ft 6A.ec; nc;
Mcooyaaxec; xwgec; xm 1\ga Tl]V xata w rrg6tu-
no Tl]c; agxaCac; EAA.!]vtxfic;
190
Ll.HMHTPH2: fi0ABA2:
AqJoii ELOafl 10 yEvvcnx6 -
Mwoydwv ea OOU[!E xm TO "WtoQLX6" yLa
va JtELGToiiv xm m rrt.Eov "<imotm" 6n OL "E" 1\cv /.av6<i-
vouv.
0 R. Biosutti GT11V G/.(1\a 257 Tou EQyou Tou "La
razze ei Popol i della Terra" ( Exb. 1954) avaqJEQEL, 6n "o
Pittard, an' xaf.iiTEQa Ta av6Qw-
rrof.oyLx<i naQoum<it;nm
6n OL q yf.waaa
Baf.xavLxo( f.ao( xm<i TO [J-cyaf.iiTEQO 1wv 1\Ev
xouv GWV ClQXLXO GAClULXO xA<il\o, af./.<i
G611Gav". En( toll toiiwu o A.
m11 acf.Cba 239 Tou EQyou tou "H 'l:QOEAUG11
1wv avaqJEQEl: "ECvm yvwa16, 6n Ta af.auLx<i
qJii/.a nQaaav 1ov L'.oiiva011 nQO 1a Bah<ivw xat<i 1ov
6o xm 7o llLcova. Of!W oc.
bcCXVEL to avflQWJtof.oytx6 uf.tx6, OEv 16ao
wmE v' 10v cpumx6 1iirro twv f.aciiv rrou t;oiiaav
a' Ta C6ta urroGT11QLt;ouv m P6JGOL
av6Qwrro/.6yot r. NT[1nns;, T. xm N.
una xm 0 Al
Manuila, o aw Qyo tou "Recherches sevol et
antral..." (Archiv der Julius Klaus - Stiftung, 1957) 1\ta-
maTwva a' 6/.o tov
x6" XWQO. f.om6v rrmoC611a11 twv av8Qwno/.6ywv
dvm, 6n 11 bt<iboa11 1wv a/.autxcov y/.waawv 1\Ev auvo-
6ciiTo an6 f.aciiv YQUqJEt o M.
1'.11[-lOnouf.os;.
To Cbto nou auv011 ftE ta of.autx<i cpiif.a oTov XWQO
111c; Tou AC[!ou, xat otov f!LXQaatan-
OMAL\.A "E" OAIKH EIIANA<POPA TO 2011 191
x6 XWQO flE Ta TOliQClVtx<i-rtoyyof.tx<i qJii/.a. yvwot6v,
on1v MtxQao(a xarotxoiiaav arr6 111v JtEQC-
1\o EAA11VLX<i ml\aaytx<i qJiif.a (i\ul\o(, i\iixtot, TQWE
X.t.A.). Tt aneytvav am<i; ECvm .Suvm6v OAO 0 JtA118U-
O[!O T11 MLXQClOLCl va xm v' ClqJO[!OlW-
611XE an' tous; Ef.uxwwuc; (oe GXE011 [1 Tov nf.118u-
ort6) EJIL<)QO[!ECc;; Tt
oxa11 ftiTOQEL va xouv ot G1111EQtvoC "ToiiQxot" [1 Touc;
LEATt;ouxOtlc; xat OartavCilcc; ft ta
axtora [lana;
To 111<; 't(!)V "ToiiQXCuv" EXEL anuoxo-
EQEUV11TEc;, ax6[!11 xm tov tiirro.
'HI\11 11 G cpiino
AJtQLALOU 1978 611ft0GLU(JE ag8go [!E tiTAO "Kat OL
ToiiQXOL xouv aw onoCo EYQci-
qJOVTO Ta "Evco o "cf!rr&gyxo" 011f!LOUQYEC xi.Cf!CJ.
vac; vtaa11c; oto AtyaCo xm cmctf.EC t11v no/.ucixQtB11
LGOQQOJt(a OUVcX[!EWV, [!l.a anQ0000X11011
8EwgCa miEL va 6tt'Ef.A11VE xm ToiiQXOt
xouv 0111v Cbta xm QEEL to Cbw
ME ana AO'fLlX, xouv qJUAE-
Lt11V anf.oiiOTEQ11 yf.ciioou
0 ftiTOQEL va EXqJQClOtJEL CD l'.cv
urragxow'EAI.!JVE<; xm TOUQXOL. YJtcXQXEL EVa JtOU
[vex wu owv AAaOtx6 xwgo EXEL En11vtx6 nof.ttL-
OflO xm ouvd011011 xm &no tou
0111 Mtxga AaCa xm T11V A v. 8QcXX11 EXEL tougxtx6 rrof.t-
TLOfl6 Xat OUVCb11G11 ... AGCpClAW 11 tJEW-
Q(a cCvat EX JtQWT11<; Km 6[-lw
ot11QCt;ETm aE BaaELc; rrof.ii Au16
"Ct3 Altl ,lLD mx rtowmAA. J0DlL rtol EE
DQJ"{30 ltlD 5D\:JJV '3 0 A(l)li}Ol A(l)A9riltlD1lL3 A(l)l All "(li
. "5rtOXJOlDX
5rtoOJ101D"(DlL 5J38lt "(lLrt "(OlL 5rtol 9lLD 5<;JX113"(rtcb 5mri9
AD0lt8<;J10TIOffiD 'A(l)l l)TIOA9 01 A3ri 1DX 10)01!0
10 10ri810l)A 1"(0 01 91D 531A9"(D\J013
10 AD0LteXJ3ri3AD 5rtox
1
owx
- oAlt"("(3 5rtol 5rtOAJ3X3 3W 5uo<;JX 5ltl AmXJOlDX
Alt<;JOlL MOl 10A0A9lLD 01 JOAD831lll(l)V\[ 1DA )3
5<;J"(lLD ,"("(D 'A 1i!LOlLl) 91(\ 11DriAl)OlL
mAJ3 A39 5nri 5JA01J3A .. .. 10A3ri9A3"( 10 5mJOriO
'''JOri0rt8lt"(lL JOX1AlJX"(Dfl 1003191300\:J 10 1llX 39 5<;JX103ri
'JOAD\:)"(\{ 1DX 53Alt"("(3JOA103rilt0 10 1DAJ3 (A<;JA0D"(3li A(l)l
'M3) A(l)l JOAOA9lLD A3ri .. :naJl)OA mx
A(l)l Dlltl9X1Alt "("(3 Alt1 31l 59lrtD 1)( J3Amdnirt0 '13ril)X
<OlL 5ltA:)ri(1)1DlD103lLYI3 5ltl D D9)"(30 ltlD
50JDAlt013 5ltlJ09ADri1Xon 0 .. 5o"(rtOlL9Alld ..
()Ori01ADA00 ()OX1109X3 r101 9lLrt
rtO"(rt0lL9TI(1)8 'I rtOl 01 119 'J38(1l13rilt0 DA AO)V'
'" l)X1A0D"(3Il
1/JX l)X1Alt "("(3 l)l D09 l)l0J3"(lL 10rtOXOl)l!rt (lt0DC)l"(A)
ltAJYIOA3"( lt1 A3 011)-0l l)1V' .. :119
" 5ltl mx
31 5lt1 A(l)A)TIOA3"( A(l)l A(l)lAl)lL J03lL 13()3fllt"{D
Ol()Ol 'A<;JlD10DOX1W mx '5DO<;JX 5lt1 AmXJOlDX
Alt<;JOlL Aml 10AOA9lLD 01 JOADfl3rinmw 5<;J"(lLD
,"("(D )Xrto AJ013 1011}0 A1i!LOlL) 9lLI}
119 '1D13AJncbolLD 5DJ0\f 5l)OX1V\J: vN 5ltl 13A)A A3 mx
5D)XrtV 5lt1 5rtOAJYIOA3"( 5rt01 5<;JK1AO"(OlL(1)08AD
UlH.psn'} 0 Al)3 'ADJ001D1 Alt1
6!
ttuc ocL Vdo<Pv N'<' ua mnvo .a .. vvvwo
DAJ 'ltxA.l)AD 50A9"(000m"(A 0 :nriA.l)Oll 01 5<;JU
.. DJODI, "(rtO.[ lt .. '" D10l)A "(rtO.[ .. 'won,\. "(()OH
10 A0031<}39 39 10A3119A3"( 5<;JXDX 10
'1Dll)1DDOX1V\[ JOADfl3YIDOJV\[ 10 mx 3<{ 10rtOA)"( ' .. ..
5p1ilt A3riOicJ"( AOlf!JOl! .. .. mx .. OIJ-9
1D1AOXJ103lL A3 '50Af!l1D 'cJX'll rt09 (l01 5lt1
Alt1 XlL A3nOl\JY,JV noMi? rlOO)l
-11ilt 1101 m9 Slu M)JD"( Am1 DJAO"(
-0Afl3 A3ri lt 1D)[ .. ll1 130JdmAD (ZT6T '9X3)
.. lJX1A0D"(3U .. 1101 rtOJ"(\:J1tJ rt01D191ll9ClOlL0 ll01 ,il mx ,8 D9
-)"(30 Lt1:r So"(llOlL91irrJe 5o\JmXlJI 59il1m o i.)OD"( ()OX
-1KOa01 ao1 D1lt19X1Alt"("(3 AIU m,\. 30lt"(Jri D1A90X i\OlLJ03lL
9lLD A1illL rwl! 53Amistlmm 53Alt"("(3.5a01rpillL Sam ,lLn
5rmi9 5llA3. '()Oll"( 101 llJAO()Xown Altl 1/JlA
-OX)9 rlOlL mx Ai\.OXOljlLa
119 '1D13<}AX13901!D 101) 1llX AUll
Alt1 D1A 01!()1 AOlD 8 L6! 01 All0ltldlr,JOA lj1a v
.... am 5)"(010113 5u3YI r_tODDllAcJDX1"(\f 5ltl 5D:)1"{\f 0 ..
aOl omJ1\:J I} "(01! 01 30lt09cDO"(Xax 9 L6l 01 51"(9ri
'1l)X03 0 'S()Olitll ,l!D 5llA3. "5<1011909 S()OX11300cD
-ll1(/ 91D ll1D1l0l)031!lla0 l)X1A01iltlD11!3 D19J lllD AD0D()dJ3.
'D)D\{ l)OX1W ltlD l)"("(D '(53AOflX9Wll 1DAJ3
5lt1 10X1011JX 10 119 'mi0nil)11ia0 010 ADDDflcb?
59All1"(aon v o mx 5Ltc"Jnrir;o)[ 'I o 119 'M3) 9All1"(nou -
ltOllli()O)[ Srt01 3YI D1ll1l0l)031!1lrtD ll19J DlD 10
-JOl!o 10 'Joougoo 5rnoxr,J SJ1ltAa303 l)X1lmiA.nilll
J3AllcDlJAD AaoX3,. ll1 1lllAOOJcbDAD DJ3X3AaD A3
.. 5nAa30J OA3riJ3X11AD
13DJ"(3101!D DA J300l!ri 1DAJ3
-0011!0 ,"{"{\{ 1DAJ3 119 '13AJDriltD 1\39
:S:VHVOU :S:Hd.LHWHV Z6l
:11g mx 5rroxili}OJo 5rto1 11i l/X113"{rtd:J 53AU"{"{1:L
10 plUllld A01 lj1JJX 11g '130]d:JDAJJ '(,!X3) ,.UJJ:lJo
U[J:lp ![OdOd !:l :l'J,. n01 !10/.0J 501AJ803d:JJJAJJ001C
no1 1LZ D<,/)"{30 UlD lllTISB!H 0 '(161 Ml.llld ',.'JWV
,p ';).,) .,mu1gA013ri1DAJ3 5)3C)130"{0Uow 10
UlD lJ1U1gA013"{1C U0311}"{JJ/.3rl i\U1 l)lDX '50A8J
gx1X0fl01 01 AI}0"{3101CJJ rlOlC 101C('f)08Al) 10,. :11g
-g13 plBll!d g 0 'JOX100101 5J31C301CD1C) mx J38UAOD
MOX] A0JX01}0Jo A('f)l AUJo
.... D1D'-' JJOX1'"
II "' v "' V'.l.
AUlD
mx 5mJn\J3) 13XOl)lCA.,. :11g 'rtm ilOJ"{\:)1) fl01<,!)
rl01 8LZ D(,/)"{30 U10 1ll13X}<,!llODlC Sm.L,\l)l.C 50"{rl01CgriuV'
v
0
ooos mx 53(,/JAmioo ooov
l)"{"{D '50"{rl01CgriuV' 'V' o 110?ffillAXJ Smug "{3&
QQQ'j? All"{D)]013 AJC) DlJV ::; W1 l)lDX 11g 'J3elll13TIUD
lJA 5m1Al)l.C AOJV' . "1010l)"{l.ClJli\31C 1llX 1010l)"{l.C1<,/
DA )3001Crl J01rllJ 11g 130Jd:lDAD 5DlJV ::; o 11g1q '5DO!JlX
5U1 AU1 DX91 1Xg ,"{"{D 'DJ3Xouae AUl
1o
1
ouo 1o 'SDJov w su1 Jmu1xmDx
10 "{3& QQQ'j? MAgri 11g 'D\JJV '3 rlOl UD]8
U (lO"{g8DX l)"{"{D I}"{Ol.C, 1DAJ3
11g A('f)l H .. 1101 rlO)"{\J1) rlOl 9LZ
D<,!)"{3o u1o O"{rtougrluv v nJd:JDilUno Sc;>"{Dd:JDD
AOl guD l)X1A('f)013 1ll13d:Jl)Of. DA 5mA}1iOlC3 OX1(,!l) 1DA J3
"S0n(jtguD 5Ul guD '5DAC)l1D
5mADDI}30ilmg 5rt01 l)lDX m1 A3 SmJ3"{31 ADoueo
5U1 mx 5DJOV w 5Ul I}OTIDrl8U"{lC
flOl A(1))0rtrlri01DX3 A('f)1 5g1A3 531AJOD1CDD1(,!
1DX 1ll(/)ADTID0 531i\g8"{3 ADJOV 'VI! 513 10 Al)3
<;61 IIOZ O.L VdO<l>VNVlEI H)!IVO . .3 .. VVVWO
101Dl)"{l.CD1AJ1C mx 101Dl)"{l.C1<,! mx l)"{"{D '53<,!lJ1"{1X l)11C3 5m?
530DDDJ1 Al)3 11g 'Aom1?\J 5C!JxuDrlueDrl 5u1
X3 51011}01 A3 1DAJ3 'AUlD(!JAf.DAD A03(,/JAD A01 1)1<,/ A01rl310
-)l.CD 1DX AgX11XU"{lCX3 50l3{jtg 5U1C!J01C X3 011}01 1Dl3AJD<f>,.
:ng '13il]d:JDAD rron\:)1) rro1 vO 1q D<,!J"{30 u1&
"501U1910l.C 5DOJ11"{"{DX
Su1 AgX1AU "{"{3 miJD Aoilxp Sn aoilxp , l.CD mU19A83
AUJ. gurt 119 UD(J.3AX1AD DA 'D)3X
-1010 DriJe 01 Soilu pxu1Xo JJ"{"{l) m mx A(_Dri11X3Aao 'Su
)DlDAI}<,/ 5m"{gXrl3 'A('f)C)JDl! A('f)1 10031griUXDrt3 10 1DX A('f)<,!
-)i\D3A A('f)1 1D031D?C)13fl3 10 Sg>X11DriU1DilD
A(1)1AJ8ffi13"{01Crl A('f)1 X3 5DAC)l1D 5(J.OX1Xoqmq J1C3 119
-nooau DOC!J1 Al)3 Su1 mx SnJDV w Su1mx
I}Orloneu"{u am AmJilrrrlri01DX3 Mn1 591A3 'Ac;>1rtD SoAXJ w
-JD1fl3"{31 01 1DX I}O"{"{Ol.C gl.CD 13XJ D)riDf.O(,!i\3
u1 A3 su1 srrmi
9
A 5rro1
9
1Dx Al)3 'rwr11.
9
au
'I}OriD1i\lt"{"{3 50:LA?8md>ilorlmg SrtOA9ilX Sr}OX1i\D11D10X
5rt01 1DX SrtOl l)1DX (A1Dpd:J
'510AJ1ilt0/.U001C 5101 A3 lJl l)lDX
AD0]1rl3<,J 513) )3X3 1101 10Aof.gl.CD AD)38rl3 ,1DX 10 1DA)3
mx 'AmA9ilX Am1p1omXilD Am1 91CD 5)3/.rriD 5g>X113"{rtd:J
'5owrl.\p01C n01 13iltgl.CD lt1 AJ 'ADA 13ri}OD1C ,\D)DV
AlJOX1V1! Alt1 531AI)OX1o 10 119 5lt11}D1
i\D)"{ Slt1 X3 m1I}O 1D1)30rtlODri11CJDoilu mx
... D1DTI1i)3"{01Cfl l)X1/.0"{01C('f)08AlJ llli}DlOl 1DlAI}OOltlDOD1
I)01iD<,!flO ADJDV Al)OX1V1! Alt1 AU"{9 ,8llX l)"{"{V
'ADJ"{Ild:JOriO AU1 513 10X01)0Jo
10 119 '1lll3kl"{ 5m3iltgl.Cll nO"{"{l? 91CV,
:130]d:JDAD (961 '(,!X3) .,I)OriD1Alt"{"{3 rl01 1DX A(Y)JOV A('f)l
5)110X lt '5Jltk1V., ll01 n0)"{)1\J llJ301D1g
:l:VSYOJJ :l:Hd.LHWHV
t61
196 1\HMHTPHI fiOABAI
"m buo ClUTE OfHXbE av6gw:n:wv ELVCtL xma f!Eya f!EQO
0gaxuxcpalcm, cxouv ouxva to aur6 XQWf!Ct rwv ocp6alc-
f!Wv XCtL TWV TQLXWV, TYJV E1Jflla QLVCt, TYJV
cpuowyvwf!(a". Am6 a:n:orelceC emBE-
BaCwoYJ twv 6owv avacpg8YJOCtv JTQOYJYOUf!Evwc; xm rwv
6owv EXEL u:n:ootYJQCsn :n:JcewtaxL xata xmgot' o
"L'l.aulc6".
0 Eickstedt m(OYJ agvrCto TYJV oxoYJ twv
Tougxwv f!E tOU Moyy6Jco1Jc; Ayovta:
m TougavoC OJ Moyyolcortbd, Aa8o". H bg. Afet Inan
oto cgyo tYJc; "Turkiye Halkinin antropolojik
karakterleri ve tlirkiye Tarihi" ( = Av8gw:n:olcoytxoC xaga-
tou Tougxtxou Jcaou xm IotooCa),
Ankara 1947, 6n m Tougxm oubqtCa OXEOYJ
EXOUV f!E TOU flOYYOAOTataQOU. 'Eva OYJf!CtVTLXO OTOL-
XELO, :n:ou a:n:otEAEL vbEL/;YJ yta TYJV EAAYJVLx6tYJta twv
Tougxwv, ;ragcxnm arr' ta ygacp6f!rva tou H.A.
Gibbons OTYJ orlcCba 63 TOll cgyou TOU "The Foundation
of the Ottoman Empire" (exb. 1916), 6:n:ou avacpegEL, 6n:
"0 Ogxav (m6c; tot' Oortav) EOXYJf!anor to 8voc; tou
a:n:6 vt6ma OTOLXELCt. A uta xcna TO JTAELOTOV EAAYJ-
VLXa". LYJflELunov, 6n o Oof!av tou
08wf!avtxou xgatouc; xm llLOc; toll EgTOygoulc. Mna
tov btaf!EALOft6 tou :2:r;<. xgatOll o Oof!av
avEXYJQUX6YJ YJYEfl6vac; TYJc; B t6llv(a xm to 1299 e;l.a0r
TOV TLTAO tOU OOliAtaVOll tOll avr/;a(JTYJTOll xganbLOll
tou, tO o:n:o(o etJTETEA.EOE OTOlXELCt Xat OllVETCW OL
Oof!a(bE oA.L yagd1f!OL. 0 Arnold Toynbee m(OYJ
OTYJ OEALba 135 TOll egyou tOU tYJc; IOTO(llet"
(EXO. 1962) avacpE(JEL: "ECvm m( :n:aga-
OMAI\A "E" OAIKH EIIANA<POPA TO 20 II
197
beCyf!etTL, 6n, 6oov acpoga uc; TYJV to
a(f!a twv o:n:a6lDV toll EgtoygouA. Tougxwv tYJc;
Ao(a, TO o:n:o(ov (JEEL EL tete; cpABa<; TOll VEW-
TE(JOll Tougxou, brv EC vaL :n:aga f!Let xgwmc;".
0 av8gw:n:oA.6yo tEAO Ag11c; I1ollA.wv6c; 6n:
"Ot Tougxm tYJc; M. Ao(a otYJV :n:A.eto\jJYJcp(a TOll r(vm
am6x8oVE". ("L'l.etllAO", t. 126).
'EvbELSYJ yta TYJV EAAYJVLXOtYJtet tuJv Toiigxwv etJTOTEAEL
TO yeyov6, 6n ax6f!YJ xaL oto tOll(JXLX6 A/;LAO-
yw llrragxow en YJVLXlilV-mA.aoytxwv Hl;ewv,
JCOll EX(JYJOLf!OJTOLOUVTO a:n:6 TOUc; CtliTOX80VE TC(JO TOll
y)..womxoii extOli(JXLOf!OU TOll. Ot OYJf!EQLVOC Of!W
Toiigxm bLCtTYJQOiiv xm ),aoygacptxa otmxLa, :n:oll OllOLet-
onx6 eCvm e1cAYJvtx6.. :2:' 6A.a ta A.acxa xm OYJf!Onxa f!OU-
mxa 8EflCtTCt OTYJV Toli(JXLCt Ell(JLOXOllflE amoii-
OLEc; llf!VWOLE xm t(JOJTCl(JLCt TYJ EXXAYJOLCt.
L'l.tetTYJ(JEL taL ETCLOll 11 avafl VYJOYJ TWV JTCt(JEA86VtWV XQL-
onaVLXWV xg6vwv xm TYJ aA.A.al;omotCac;. A:n:' tOll
XW(JLXoiic; ETCLOTJc; mavaA.etf!Blivovtm flllXCtVlXU OE O(lLOf!E-
VE TC(Ja/;ELc; Tll (OJTet(lyaVWOTJ TWV
VYJTCLWV, xA.aOTj toll agtoll X.A.JT.) OTOLXELCt, JTOll Of!OLa-
fLE tO X(lLOTLCtVLXO tllmx6. 'Q)c' ama a:n:oOELXVUOllV,
6n m xatOLXOL tTjc; M. AoCac; ELVCtL OliOLetonxa EAATJVOYE-
VE(c;. BeBaCm ll:n:agxow xm elcaxwta 1\e(yf!ata f!Oyyolct-
xou av6gw:n:o;\.oytxoii ti'iJTOll, allt6 Of!W ft6vov ota 06.6TJ
TTJ AvatolcCa, yt' am6 xm og6w o Pittard
6n m Moyyolcoetbd otTJV TollQxCa eCvm f!ELOVOTTJta.
MTJ ATJOf!OVOUflE telco, 6n m av8gw:n:olc6yoL Peterson
xm Luschan a:n:1\ul;av TTJV en TJVLXOtTJTa twv xato(xmv
TTJ Allx(a xm tTJ N.L'l.. Mtxga Ao(a: OTTJ oelcCoa 198
ADDlt8X:JQ3 mx ADDDX:j 5rr01 DDDgJ'(A. Ul mx 31DgJ '5priooq
-11!3 10 lOA.)'( OD9l .,AgJXD00 ... AClllA9XUAD ADJ'(Ild:J
-orio 1DX AUl 513 AOl 5001!
13DJOXA.nD A3 A9riDn8lt'(l! DAoeX91nD 3191 D1AI}OX10 AOOt;JX
A9X10DA. '(llOS: A9A 103TIUD AOl 513 AOl 5oo:u 13DJOXA.ilD
A3 ilOJ3X1010 XI}OODl!DV ilOl 50Q"9TI0 5ltl X3 ilOl
DJA.O'(DAD lt D:jllt '(3TID 5gJ'(31A3 5gJX113'(ildl mx lt1DJXD'(3
A389 1DAJ3 ... ilOlA"9TIUDD 5gJ'(31A3 5gJX110DOl! 50Q"9TIO )031!
0113X90:U3 AgJ1ltXDrl 53Q"91'(1X 51301 5m? OI}Q 5m 3A 1Df)
-:j03l!il A"93 Dkjrl 1DAJ3 XI}OODl!DV il01
5"9riO H .. 5lt19A83 1DAJ3 100DA.'(I}OS: 10., :119 '(!>Z:
-vz: .'(3D '.,5JltA.1y.,) Df)JV 3 il01ltrjto:u"9 lt UA:jrlltA.o'(01DX1Q
'A91!10'( '5m11} '(Ol!D mA J3 ,,50AgJ1D nog-no L no1 mDrl
"9X1A.O'(Ol!CllOGAD01D'(Dl! DlD "9X11010U1XDODX "9X1'(0,\.
-,\.on D1 1DAJ3 1DX AD '9D'( 9X10DA.'(il0f) AOlD
1D13A JDTIUD11!3 A3Q "91TITID)l 5gJX1A.O'(
-O:U(l)OGAD mx 009 '5gJX1DD(l)'(,\. 0091 9TIDilt)U'(l! 9X1XD0G
AOlD DD:jrl 51W1 ltAXJ D1 ADDUG"9X3 "9X1'(31 'DJOOlDOXOlilD
AU1 3rl Snorl:j'{Ol! 3D mx DOgJX
AU1 10AJ3X3 JD1ll1XD1DX 10 5(llTI9 119AO'(OW.,
:130:jdJDAD il01 ilOJ'(g1g 501A;JtJ03dJDADOOl! il01 l !)Z:
DQ)'(30 lt10 50'(Itol!9TIU\7 v o 'DAgJ1D OL AOl DJODA.'(ilOS:
AUlD 3A1A.;J ilOl! AU1 D1J
'Cl& Sori91 '.,501'{H,. xA.g)
. .,A(l)lA:JSXmo:un A(l)05J10TI810Dil'(Ol! MOl 9l!Cl 'I}OXD'('(D
mx 13AJD8rlno Sm '1o\J"9't& JOX1ADX'(DS:
10 'JD1U1XDl"OX 10031()l3A 10., :119 1DX .,10fl"9'(&
Sm1A"9:U 1DAJ3 A3Q 10oDA.'(I}OS: 10 .. :119 130:JillDAD SoJOl!o
o 1 SDJA.o'(o:urooeAD Slt1 SDo:Jm:u o
mx 13AgJ1D\J3fl11!3 01 011}01 mx .,I}OTIDilGU'(l! I}OX10"0A. '(ilOg
66! l!OZ 0-L VdO<!>VNVllt! H)!IVO ,.t[, VVVWO
no1 Alt1 A3Q
-D'(D Lt., :119 ( 1766 I qx3) Am1
H,, no1 noA.o9 no1 O!>Z '{3D ltw So'(no:u9rlltv
v 0 (XI}OO"Ol!DV) mrl mx
mrl 'S:J'(Of]D13 OI}Q 3xlteX?q LIAJ3X3 H Amo"9ktnos:
Aml AUlD 3TII}OGD100103l! D8 S"9XOD ,lD)l
m1"9XDODl! DJ3X
-1010 D1U'(S"91QD mx D1Drr3rlt"91QD 3rl J3GX13QOl!D ,8 01i}Ol
S3AOGX91ilD 1DAJ3 LtomD9l!ll A(Ol
lt ,A SmXJq 'S<;lx1DDro'(A. OA9ri ADolteo
"9X11lD'{D 53lAI}0'(11iO 10 .,A(OJADX'(DS:., A(01 10X
-1o1"9x 10 '"9x1Xov aorlJv no1 Slt1 AmxJomx
A(Ol D1Ul9X1AU'('(3 Alt1 mA. DJ3X1010 "9X103n D13X:jAilD
lt10 "9X1lfl'(DAD D() A(OXOI}Ol AClll Alt'(IJ
ltoro:UI}lAJ lt 1D13QJQ1D1?
mx S310rl9 1DAJ3 OOl!l})l AltlD A8JQ"9rio AgJX113'(rtcb OI}Q Aml
531lt19AXrtll 0 s: v 10 119 '3XltGcbl} '(DX3l!D S:jlflD 53Afl30:j
S11 ,:uv voEz mx 53Alt'('(3, E9E. L Jo 53Art3o?
5jJX1A.0'(01DTI1D ADTIDXjl 10'(,\.AV.: 10 DMI)A.y I}OXD10l!il)l
fl01 OQOJ03l! Altl "9l"OX 119 '5019AOA.3A. flOl X3 1DX 1D1
-31}AX13QOl!D A(OXCJI}Ol A(01 H SDJDV
5"90X1W Slt1 S;Xo103:u 53'('{"9 S11 mx AD 'U;JSJ;JJ;ld
o mx uutpsn'l o AD1l!ll'("9X3AD DtJ 911tD mx SDJllV Til Slt1
S:jX0103l! 53'('("9 SnD mx 01QJ 01 13AJDf)1ino D8
Altl LIAJ3X3 ,o 91rrD Sm1i9 13AJD8rl,w DA mJ snot;JX Slt1 Amx
-JOlDX AltgJOl! AOll 10AOA.9:UD 01 JOAD83Til)(lJW
mAJ3 St;J'(l!D 119 mx .. l}orlonolt'(:u I}Ox1xoamoo:u
am 10AOA.9:UD ADJ3Grt3 ,mx Sm SgJX1A3i\ 1DlAOI}AX13QOl!D
10XOI}Ol J3X3 10., :119 (6681
'uug!M) .,SBA{IW pun U;JI)[A'l m U;JSI;Jt[., Sam aoA.o9 rro1
:l:VHVOIJ :l:Hd-LHWHV
861
200
fiOi\BA:i:
anll. ECvm Ouvat6v av ijoav nonoc, JtQf-
oBruouv OQLOftEVOL, ot ono(m avaBtB<it;ouv oe 12-
15.000 (A. "E>QaxoA.oyCa", 2, oeA..
5), va xaoouv til yA.wooa Aoytxa 8a nQme va tllv
EmBaA.ouv. Touto xm v6vo anobrtxvi'JEL, 6n ot EmbQo-
ijoav OALYOQL8ftOL xm out tllv yl.wooa
OUT TllV cpuA.ij ijoav tlmv v' anmwoouv.
EtbLXO( av8QumoA.6yOL, JtOU exouv EQEUVijOEL
tllV JtfQLOXii, EXcpQ&t;ouv tllV Cbta 0 Mn6Ecp ow
EQYO tou "Rassengeschichte von Bulgarien" (rxo. 1979)
wvCt;a, 6tt: "0 BollA Jtr:J.QOllOLat;a oiift-
Qr:J. VLr:J. EVTOVIl AEJttoqJUij Mwoyaaxij OOfLii (OilA. cnllVL-
xij), JtOU OcpELAETr:J.L 0 ll'\)!llAOTEQr:J. JtOOOOTCi JtQOOAfJ.llLXOlJ
H (l6QLr:J. BotJA.yaQCa E(vm JtQL006tEQO EJtll-
QEaOftEVIl r:J.JtO TllY IloYTLr:J.Xij JtOLXLA(a HUY
Mwoyaaxwy". Err o Ilorrwcp, o
ECYat ow EQ'/O Tou "Antropologija na b'
Igarskija narad" (exo. 1959) wYCt;a, 6n OTil BollAYr:J.Q(a
(Yat o yY<DQLOft<iTwY,
noll r:J.YTLOTOLXEL ow Mwoyaax6 (OilA. EnllYLx6) cpuA.o,
JtOll anoTeA( iioll an6 No1-.tfltxij moxii tllY
Baoll to JtAil8UOft0{1. o Jtr:J.QOllOL<it;tm
OE vcyaA.utEQo noooot6 oto Y6to. Aut6 BeBma Ollftr:J.LYEL,
6n xm 0 EXEL vwoyLr:J.Xij (en llYLX!i-8Qr:J.XLxij)
xm ft EJtLVEL1;CEc;". Ot BouA.yaQot
AOLJt6Y EL Yr:J.L allt6z8oYec; xm [-ti'iALOTa OtllY
Cota JtEQLOXfr an' tllY NwA.tflLxij moxii.
E>a EmxaA.otoUftE T1-.oc; xm toY m6 aotx6 oto 8[-ta
TwY A.awy tOY AQil
IlouA.taY6. Ot BouA. yaQOL wuc; ToY
"E" Oi\IKH ETIANA<t>OPA TO 2011 201
ELXr:J.Y xaA.eoa TO 1963, yta Ya
TOV JtAilflllO[-tO BouAyaQ(ac;. '0Tav r:J.VEXOLVWOE Ta
HDV EQEuvwv TOll, t6tE o Oti'ioll[-tOc;
axa<'>ll!-la(x6c; Vladimir Georgiev Tou Lm:
"Nm, E([-taflE oL Jtr:J.Qi'i JtEVTE Ac; oouft
tL AEYEL EJt( TOll TOUTOll 0 "E>a
ij8eA.a va TovCow TO aYavcpwf.'liiTiltO yEyov6c; tile; xata-
JtAilXTLxijc; twv yvwQLO[-tCitwv Tile; KEVtQLXr]c;
BouA.yaQCac; ve EXELVfJ. Tile; KQ!itllc;. To yryov6c; aut6
ftLAI'iEL acp' eallwu yLa tllv rrav6.Qxma alltox8ov(a twv
BollAYI'iQWV. "ETOL vovCt;w, OL LOTOQLXO( tOll
Mwa(wva, :tOll JtQOO;ra8ouv EX tou Ya <'>llftLOllQ-
yijoouY "E8YOYEVE01l LAfJ.lJ(llV" OtllV BoUAYr:J.QLr:J., r)QLOXO-
vtm onwooijnoTE t6Jtoll. To EAI'iXLOto rroooot6
anoy6vwv OllXQr:J.VLXWV xm TOllQr:J.VLXWV JtAil8UO[lWV (m(
TOU i'>.ouvaBil) x68E 6.A.Ao JtClQCi btxmo-
AOy( wv xaQUXTil(lLOV6 twY BouA.y6Qwv oav LAauwv".
To anllox6A.Ilo xm Tov llftEQijow tuno. H
QCba mo cpuno Auyouotoll tou
1966 EYQr:J.'\jJE eva <'>llVOOLEU[-tfJ. VE TLTAO: "Ot BouA.yaQOL
orv eCvm LAr:J.uOL. Ot Lr:J.Qr:J.Xr:J.TOI'ivot
eC vm YQacpr: "IT we;
LOTOQLX6. ll BouA.yCiQWY JtOll avijxouv OtllY EUQW-
na"(xij cpuA.ii; Ilwc; ll oA.mnxii E:ttbQovii orv
tollc; r:J.llT6xfloY<; xm nwc; oL Lr:J.QetXaToavoL tile;
rvcpaYCt;ovtm an6 12.000 XQOVW OL LOLOL
cpuAETLXCi, OLr:J.11lQWYTac; ouyxQ6Ywc; EAAilVtxc; ouyijflac;,
ii81l xat 6t[-ta; Evw OllA.aoii ot aQxmoA.oytxc; VAETc;
arrooEtxvuouy Tllv rm<'>Qovwy oE otacpoQa
OllVELa Tile; BaA.xavtxijc;, nou to vt6mo
)031 1Dl13X90ll 119 'AOA9ri 1Di\ )3 i\91X3\?
"")01\D\:)'{y 10 DA 11 '91DX 1D1AI}00(1)38
AgJ10rt'{'{l A(1)1 mDrlrlJ3'{0llrt SL),. :lLoDrlrJO)l r oA.9'{0ll
-(1)08AD /\OlD oA.9'{ 01 S(l)rl9 3rlrtODgJ\? Sy Srto1 )Oi\OA.90ll
1Dli\1}00(1)38 10)010 10 ')010rt'{'{l 10 )0101 ')38DD:L3;p
Di\ 13lljl0ll 'S3A08X91rtD 1Di\)3 JOAD\J'{V 10 S(l)rl9 I}Odly
S3i\IL '{'{t:LS(l)rl9 1 X9
'Agl'{rtdl DJrl03llDi\Dll D11i S3i\U '{'{t:L 10 119
,i\ mJ.. '3DI}010llorlwlLoX Srtol mx SJ3A3A.O'{'{D 3DI}00(1)38
Srt01 S(l)rl9 SoJOllO o 'oam;oarl'{Dcp ggJXDI o mx 3XIL8X?\?
Srtol DJA08X01rtD AUJ, Srto1 D)i\08X01rtD i\U1 m,\. 101\
-jlrlD13ll3ll1DAJ3 JOAD\J'{V 10 'S9i\D1'{rtOU SILO\!: 0 130:)dJDAD
5(1)19 'D:LD1'{'9W . Agl10rt HI A(1)1 10AOA.9llD i\Xl)38rt3 ,:LDX
10 1Dli\I}OOCIJ38 JOAD\J'{V 10 SjlllLMtJ03 Srto03l90D103ll S1101
'91DX 119 'J3flD1A10XI131\? DA i\O?\? SomrlJ8 rw1 umU;roooll
1Lo3li}'{DX mrl D1J 'AgJAD\J'{V i\<ll1
i\U1 'DAJrl1ox3xA.rw 10A.9'{0l(1)08AD SJ3Afl
-31\,' 1l91\? 1DX 011}01 DrlJtj 01 ml- D)i\(1)d:l01iO lUi1'{9llD 13X
-0'9llrt A3\? U91\? '011}01 mx Agli\D\:)'{V i\Oll SILl
DrlJe 01 1DAJ3 '31ii}08DlD Dfl O)Ol0 010 'S(l)ri9 Oi\)3X3.
JJ<;lllOU 501\?983W
SooDJ.. '{I}Of.l o mx 311\'9& X 59i\Drlo3J o 'S11\JO'{JO\JDJ
SOA.9'{0l!Cil08i\D SOI}D'{DOXA.i101J o mx 1D13X?C/
AU1 A(l)Jl!OX& Mll1 ClOJ\,'11DOX rtOl A(l)XJOlDX AC!J1 D:LU19X1i\
-U'{'{3 AUJ, '9riD1rtD'{DADll /\OlD - 531\U'{'{ti.)DX AD - 13:lJoDX
Sn01 OJOllO 01 'o1q)mox 9X1i\IL'{'{'i3. 01 ,llD i\(1))lOX& A(l)l
SowrlJfl 1101 lLmllgJ13riUAD lL 1Di\)3 ')31X18 Di\ 131901! Dfl
noll OA9rl OJ, 'DrlJ8 01 Ai101lli}'{DX (6Z-SZT '1 ',.S9'{i1DV..)
,.rtOrlJV rtOl 00Ui\90il3X lLW DJXomonx 1DX
H ')Oi\D1ll0X& - 101)-D'{& - S3i\9\,'3XDVI[,.
mz
!!OZ Ol VdO<t>VNVll3 m!IVO ,.3, VVVWO
U '{jl\JrtoihrtO)l ')I i\01 D)DDJ..03 lL 1DX "S3AU '{'{3., S31Ajl8D
-mD'{OX3 1DAJ3 SDJoDA.'{noa SIL1 i\)chu rt01 mx A(l)JllOX&
A(l)l 10i\(1)d:l9\JD'{& 10,. '(9Z1 'l) UDUlA'9llD 13AJ\? ,.S9'{rtDV,.
9X1Q01iJJll 010 I}OAD1'{il0li 'V i10A.9'{0l(1)08AD 1101
U AglAD1llOX& i\Cill DrijlS 01 D1J
'U'{Ciljl 1DAJ3 A(1)0'9A'{noa A(1)1 mx
)Chll D)0(1)3fj lL 1l9 AiiOI}AX13QOllD 'AI}0803dJDAD
,A DJDDJ..03 D1ri 30 A91DM9 1Di\)3 i\39 iiOll 'D'{'{'9 '9'{'{0ll
mx '91ftD ,'{0, (SDi\gJ1D 506) A(1)1A9XOD i\(l)oyA. '{rt0\J01(1)0U
A(1)1 Sjld:lDOA.1ll3 10 53Ajlrlrluo,\. 5lLOJll3 '{'{3
AUlD 1DX '9'{'{V i\CilA9(1X01rlD A(l)l DDO<)J'{A. IL1 ,llD DJ3X
-1010 WAJ3 ''9X10DA.'{nog mo AnoX
-0'9llrt rtOll 'MD32?'t AgJX1AlL '{'{3 '{ll mx Sg1eux
SIL1 mx 1100(-)0l) rlOl lLon'{YAD lL mx Sml9 'OOf)Ol) OJ, '(Oo
-3lJ\,'Ct0 01 mA. D1 '9Xii'{Ufl 1DX 9X1A300D 01 mA. 31 'f)U'{ll
'0031jl9rlO 01 m,\. 01 '9xrt'{U(1 01 m,\. l"Jl '9X1A300D 01 m,\.
,1 'X1i\3) i\(1)1'9rlOi\O A(1)1 1Xl13DOJ)l1l3 OJOllO 01 '00(10'9 13Xjl
'{ClOfi lL 'rtOOfJOY S<,ll'{3li\Dll 1Dli\1}003lD S3DOgJ'{A.
SjJX1rtD'{D 10 53'{9 gJi\3 'umiA.J3QDODll Jll3. 'DJ3X1ow l)X1
-11Xl'{D00ll DDOgJ'{J.. '{110\J i\lllD 1DX
llrl9XD 1l9 'J3{)<1l13rllto Di\ AOjlV' 'i\gll01ClD'{OADll A(l)l 19JAX
-1Dll 01 50()'9'{ rt01C}01 Sowrl;lfl rt01
Jll3 10A.9'{0mXoD 10 119 '1Di\)3 '1D131}AX13QOllD rtOll Srnrl9
OA9rl OJ, ',.0138J1AD 01 5gJ\J10XD l)'{'{D '5llllgJ0113. 'V'N
SILl 51)-0D'{ SJAO()X9111D Srt01 ADD(l)JOrlocbD
SJ31i0091l3 10 119 1D13XJ\,'D0Dll A39 D031DJ\J10XD
-01(1)08/\D) D)A.O'{Ol(1)0fji\D lt '0)3X10lD OA 1llgJO()i\D 01ll91A
01 ADD1AJI?llrla23 rtoll Slt1 DJ3rlllo DOOd:ll)19
30 Mlljlri0091ll3 ll20DllC} All:t 1Dl3Xjl9D0Dll i\3\,' ( D0310jl\J10XD
D)A0'{0l(1)0fjAD lt 'opX1010 Oi\ 1llgJOflAD
:rvsvou :rHdlHWHV zoz
-D'{3l!OAIL'{'{3 SILl S9ri038 911 0 '9)(1AU'{'{3
D1DXOJ?AD1!1DX D1DTI9AO J?X10fl'{'{1 D1A}8mOD1(/ 13D1}1AILTI03
Di\ 3Xfl1)13 SILl IL1 3ri 119 '3D!DAJOX3i\D
Ul!BH UOA i3JO;;>Q 0 <;8 J ',.0(/J?'{X 9X1kOD'{3IJ,. ;\010
AILl 1XJ)( SILl 1XJ)( SILl Dl
-1L19101io Alll 3Dm10)131Q JQl!:JI;;>Jl!:lS SoA9'{0DD0l'{A o O<;Sl
'A98'{30Dll 01 J?lDX J013XOD J38ADdJOJ.CD
ADX J3 A!)l10I1 '{'{l A<;>AD\J'{V MDl SmiL19X1AIL '{'{3 SILl O}l A
'(5D\JJV '3) ,.J?X1DrtdJ ADJ'{IldJOriO 1XJ)(
ADJDD<D'{A01iO '{'{301DXoy ,\Ul S13 J010fl'{'{I
10 1XJ)( 119 '0138)1/\D 01 1D13'}AX13(,>01LXJ 91il D
59AO!c3A 01 ,lLV '('lL'{'X SIL1DJ'{3dJO 'S911Xl03J 'S
9
1DltXAo
'SIL1D;Jfl8 '5Ll1DJOO) S3AU'{'{3, 51l0110'{91llt 5rto1D
D0319110A mx 13Xopurt Smri9 m<;>J H 5,}0101\'{'{l
S1101 mx 1XlAJ3 Smri9 DJnXon
AILlD 13XOJ?llfl DJOlLO IL '51L1D;J - '{J?lXlX AILl AXJDILtJDJ'{DX
-113 'J010rl'{'{l '9'{'{Xl i\3(,> 53A9(,>3XJJ(i'J 10 119
JJA mlc 'JOX1031i 119 '130;JdJX>AJJ ,.SJILic1V,. flOl
110AO;J rtOl 81 D(,>J'{3D lllD '3 o !)Ji\3 ',."'5'}010fl'{'{l
Srtm 31i JJ13AJAicrtD moupx ADXJ3 119 S019A0A1A nm lwiL<,>
-)JMO ADXJ3 DlD1'{'9li 53AIL'{'{3,10,. :119 mx 53All '{'{g,Srtm
3ri M0'}3A3AicrtD J010fl'{'{l 10 119 'n<lJdJDAJJ ( 0 T ''{3D 'L
Sori91) 9X1(/1DlLO'{xnxlc3 01
A3(/ 10 0191 3D 0191 91Xl 1D1ArJlD)dJrt f\01
-nnri SIL1 mA9y,. nol9 'O'{i}lDO)! A010 Am19'{Il
o 3XJ3 01 91rtJJ OAJli9A1DdJ SolJD
-llAic Sm1i9 DJOllu ll 'AmJIJmy A!Dl
DDD<;J'{k Alll Jo'}o'{nxoun sox1
99
all o nw1'{prl
JJAmlJ?'{IJ i\01 J?lD)! ,.10AmdJ90D\JOD\J,.
'O'{'}dJ 9X1AU'{'{3 flOl '10J3'{H 10 Xu
'oz
I TOZ 0-L V dO<DVNVU3: H)IJVO ,a, VV'VWO
1013. S3All'{'t3. Srtol ,un S<;:>o3X113 AD19A1A A3Q
AD19 1JJX Ui\}Tifl0'{11iO(JDX AUl ,lLD 303dJ;J1Q AJJ19
Sm AD 1x m109 ''}OD'{ S9A3
Sm1i JJOO<;J'{A ll1 D'{OXI}3 1}'{01
SJAll'{'t3. 10JDXoD 10 119 'mAJ3 Dm\JJ\J H (ll'{x
6Z 'l So1\JJV '17 1 SllA)rin3 'vl <; 'SoXom'}O'{IJ)
53AU'{'{3, Srto0319D0103u S1to1 ,l!D Smo
-;JriD AD19Mk A3(/ IL 119 'DJilruoDri 13X
-OJ?llrt i\009 ,dJ3 'SDOO!Jl'{A 5lll JJ1U19X1AU'{'{3
11 mx )J(JUllt\JmclniD ,A 131LJ01l ll(J 1191 5lll mll1
-9)(1AU'{'{3 ll ,\)) D:W 'S3All'{'{g,SI}Ol10'{ Srtol
,llD 13AJic lJA o'{oxol}q Amst llA3ri
9
om'{
J?X11300dJJJ1Q AOll llO!J()l'{.\ ll 1JJX Aml
91ioox 0110'{9111 i\01 ,llll 10A)lhiOXOliJJ ADOst AUl
S:nAI)0'{1rio 10 :9X1011dJ 011)0l Aoo9 ,dJJ 'nJAO'{OlDri
-U013X11L3 30 A3(/ 'SO(/J?'{'{3 SILll10'{91lfl
Sll1 53AU'{'{3,Srtol ,llJJ (D'{OX1)J Smo;Jrin 013A
-Jic3 i\3(/ 119 '9X1A0'{01l 1Xl 01 31i 0'{1)dJ 9X1AU'{'{3
i\3(/ J01011'{'{I 10 5<;JlL3AIHl 1DX DOO<;l'(A AUl Jri
13X;J U05JXO DJTI3Qf\O ll119 A(!lX103ri 10
'01)(3'{J?1Q
DJDXOJJ AUl 3ri A(!lX1AD\J'{D A(!l'{'{Oll
Altl 5llOJlL3 ,.AO'{r,tdJ A9X1AU'{'{3 1DAJ3 J010rt'{'{I
10,. 119 (6L8 [ '(!X3) ,.1ll1J'{3Io\J
1101 DJODk03 AUlD SltO)l3 5ltO<;Jl11l110)! 'Il 0 '(I Sori91
',.501'{H,. xA3) 011051 A(!JA11 A<;J;\3(JOll )13 1JJ1
1XJ)( 1XJ)(
A<;J10rt'{'{I Xl13AJkknD H "Soqpt'{3 5ll1 X3 .toA
)1ioXo300lf Sm '1}010rt '{'{I rtOl )031 50(l'}1i o mx 13(AX13(,>
Sm119 'Sp'{11dJ Spx1A11D'{OAlt'{'{3 Sm Soou SI}OA3kk1o I}OD'{
3:VHVOIJ 3:Hd-LHWHV'
POZ
206 t'.HMHTPHI riOi\BAI
oyLxiic; xmaywyiic; Twv llniiQs o
bwnQmiic; cpL/.6/.oyoc; iiTQLOc; Camarda, o onoioc;
f-LCt),wta oTo EQYO TOll "Saggio di grammatologia
comparata sulla lingua Albanese" (Livorno, 1864) llnE-
OTiiQLsE, 6n 11 rivm tva "QoOf-L1JI?Lx6 Llliwf-ta"
xm T1JV "yf.coooa Twv 8rwv". To 1912 o I.
8wf,(6nOllAOc; OTO EQYO TOll "IlEAC!OYLXa", llJtEotfiQLSE Tl]V
EAA1JVLx6t1]ta twv xm tl]c; yf.wooac;
XL n6vLt;r 6n: "m rwCv 8voc; EAA1]Vo-mf.aoyL-
x6v". To 1925 o ocanQrnfic; LOTOQLx6c; Ilauf.oc;
KaQOALO!]c; OT!]V "Ewaywyfi", o"tOll EXC!f-LE yLa Tl]V enav[x-
llool] toll EQYOll 1011 KwvomvtCvoll IlanaQQ1JY6nollAOU
an' TOV rxi\onx6 OLXO "EAE1lBEQOU0CtX!]c;", XC!TETC!OOE
Tolle; moue; "lf.AllQLO-Ilef.aoyouc;" xm r8Ew-
go1JoE XL am6c; Tl]V yf.wooa TWV "EAA!]VOnEAC!-
oycxfi".
H rxOLil6f,LEV11 ot11v AOJiva arr' TO 1909 we; TO 1926
rcp!]f-LEQiiln "Ilrf.aoy6c; Kogllwac;" urrwtiiQLsE T1JV arrmjJ!]
Tllc; xoLviic; xntaywyfic; EHfivcov xaL 0 I.
010 gyo tau "'OooL t;wVTavoC" (A8fivm
1911) n6vLt;r, 6n 11 ugrlavCnx11 \.jJUXii xm yf.wooc1 cCvm
OllyyrvLxfc; TOll 0 f,L!XAI.OW
BcwCI.noc:; IT arraxgiioTOll o' rmOTOA ii
toll tl]c; 9qc; ArrQLAL01l 1924 EYQC!cpr: " ... EV en U\n oinm
(oL rrof.mxoC &v,'\grc:; Tl]c:; va EOTQEcpov Tl]V
JtQOOOXfiV TWV JtQOc; OTEVWTEQC!V OUOlpLYSLV TCDV OXEOECUV
T1Jc; EA!.alioc:; xm T!]c; ou f-LOvov r'lLa to Of-LC!Lf-LOV,
una xm be& m JtQClYf,LClTLXG Ollf,llpEQOVTC! amwv". T6oo
f-LaAwTa mCotr'\jlr oT!]v EAA1JvLxot
11
m 1wv sEvLxwv J.1;rwv
xm Tl]V "avnxaTaotaoLv
OMAL'.A "E" 01\IKH EITANA<POPA TO 2011
207
al1Tc1lv 6L' agxmoTaTwv rrgoof-Ll]Qtxwv avTwtoixwv 1.1;-
wv". VC! 01]f,LELW8E(, OTL 0 YACJJOOOAOyoc:;
MayLEQ ow; 5.140 A1;rcc; rroll Ef-LEAET1JOE, liJtE-
otiigcl;r OTl OL 1.420 ELVClL AC!TlVOYEVELc:;, Ol 1.180 TOUQXl-
xc:;, m 840 EAA !]Vcxc; xm m 540 OAC!l1Lxc;. AvT(flna o
8avao
11
c:; MagyagCtl]c:; Ef.A!]vcxii Ilavagxma
[!]", OEA. 163, EXD. 1994) liJtOOT!]QLl:;EL, OTl OE JtOOOOTO
85% ofif-LEQC! 11 y /.woou EXEL or XQii01J
xa81]f-LEQLVEc; f.1;ac; xa8aga rf.A!]vcxc; xm ouvmwc; Eivm
va rrrf.aoyLx6- EAA1]Vtx6 ci\Cwf,La.
An' TO 1821 o Y'\jll]ACtVT!]c; t6vct;r rrgoc:; Tolle;
"oac;, (JJ avbgrc:; T60X1]0Ec;, i\rv xmayw8r arr6
TOlle; AvmoALTEc; ouT arr6 tollc; &6o1;ollc;
:2:xU8rc;. E(o8E arr6yovm Twv rrgoy6vwv f,L<Xc:; !]QWWv" EVW
To 1897 Lr'lgu81]XE o :2:uHoyoc; T1Jc;
AHf1vac;", o orroioc; licrxfiquoor rrgoc; Touc;
":2:ac; ovof,L<il:;ollf-LE arS/.cpLa ... IlgrrrEL va T!]V
x8ga, rrou f-LUe; yvv!]actv 11 Tollgxia xm m OQ!]OXEtEc; ... 0
'Ef.A!]vac;, ngcv yivn'Ef.A!]vac;, ijTav li1]A.a6fi
Ilrf.aoy6c:;.'Ef.A1]vac:; 8a mL Agr)aviT!]c; rrof.mOf-LEVoc:; ...
Ef.Aa6a xwgic; xac xcugic; Ef.Aaoa
E( vm rrgayf,(ma f-LLOCt ... ". IlgoocpaTwc:; 6 o A. K6Af.cac;
1;6woE TO 1] xmaywyfi TWV 6WX1]-
6n "m aviixouv rLc; Tl]V yrvcxfiv JtEAC!-
oycxfiv Of-LOlpliALC!V". Ilg6ocpaTa f,LCtALOTC! (1993) 0
IJavayLWT!]c:; XqijoTOu Ot!]V egyao(a toll "Maxr6ovia xm
("Maxr6ovcxii Zwii", nuxoc; 326,
8woaf.ovix1], Iouf.coc:; 1993) tovit;n: "OL IAAliQtoi f,(al:;i
f-LE TOlle; <Pguyec; xm TOlle; 8gaxrc; fioav m OliYYEVEatmm
rrgoc:; tolJc:;'Ef.A!]vEc; f.aoi ... oiif-LEQC! vac; f-LOVO /.a6c; Ollyyr-
208
6.HMHTPH2: f!Oi\BA2:
tau EXEL f'ELVEL, cCvm Ta GXETLXW JtEQLO(!LGf'EVCl
xani\mna n.ov IA\ugtwv, :il:Ou c:pgouv w ov6['ata Twv
xm TWV IxtncT6.l_lwv. ea va TovCGw am6
TO GYJ['ELO Gav Eva aVTLGT6.8['tG['a nl_)O TYJV naQatYJQOU-
['EVYJ cmagabEXTYJ xcnac:pol_la EVaVTLOV TWV autOU
TOU abc\c:pou \aou, nou \6yw TYJ bumux(a TWV xata-
c:pciiyouv anEbLG['EVOL GTYJ XWQa ['a". [Ot 8EAOVTE va
:i1AYJQO(jJOQYJ80UV XL ana mmxLa yta TOll xm
TYJ y\6JGGa TWV, .unogouv va TO TOU A.
Mn\Aou at TQEL bt6.\cxTot TYJ
en y ACJJGGYJ "].
A aGXOAYJ80ii[tE Of!W xm TYJV twv
A\Bavwv an6 an6\jJEW. To 6n ot
A\BavoC ouyycvciiouv f!E TOU 'EnYJVE cmBcBmwvEtm
an' w ygac:p6[!cva rou K. A[.tavtou OTYJ oc\Coa 179 rou
TOU "Ot B6gam fcCtoVE TYJ EA\Mo" (cxb.
1923). fgac:pa: "0 Cvijitch, o yvmm6c; Igi3o e8vo\6-
YO XC!L '/EWYQ6.c:po, ygacpEL, 6n nonaxtc:; bEV btaxg(vo-
Vtat m T6oxat rwv T6Gov no\ii
AA/..6. xm o av8gwno\6yo I. Koii[.taQYJ 6n:
"Exe( VO TO O:i10LOV avexa8ev EXa[.tEV EVTUnWGLV Et TOU
EQeUVYJT6., ELVat TO yeyoVO OTt EL TC! X<XQC!-
XTYJQLOttX6. TOU ngoGwnou X<XT6. TO n\E(GTOV TOU
'EnYJv<X, m T6GxYJbE xug(w. Kat cCvm c:pllatx6v TOUTO,
ecp' 6oov xm ot biio, A\Bavo( xm'E"-AYJVE, ngogxovtm
EX TOll Jt(!WTOEAAYJVLXOU (jJUAOU TWV IlEA<XGy(ov" (EyX.
"HALO", TOf!O B', Get... 488). 0 8av6.GYJ Magyag(TYJ
ow ng6ac:paro Tou
IIavagxma f11" 6n w 80% Tmv
cCvm c:pllAETtxa 0 Ll.. Ll.YJft6nouf..o
OMAL'<.A "E" Oi\IKH ETIANA<l>OPA TO 2011
209
6n m A\BrJvo( GTYJV - ouvrJ-
XC!L Ott GllVEJt<ll bEV c(vm'EnYJVE n\YJV Cpllat-
xa TWV XlHOLXOUVTWV Gtrf VOHrf TYJ A\f)rJVLrf, OL ono(OL
dvm'EnYJvec;. Km AYJOf!OVEL, 6n m LrfQ<XXrJTGrJVrJ(OL, m
ono(m cow xm XLAtctCcc; m (bcm cpclAEttxa,
bt<XTYJl_)ClJVWC, G1''/XQOVW EA;\.YJVLXEC, Xat
(JTOV YJ1tELQCtlttX6-btVC!QLXO TllnO. LTYJV
ec:pYJ['eg(brJ Of'W "Axg6nof..tc;" (18 ImTqtBgCou 1986)
TO EVOW(jJEQOV cig8go: "An6 TOUC,
Lrfl_lrfX<XTGrJVrJCouc; i;ex(VYJGe 11 fYJgmci 'Hnccgo!
A(.lX<XLOTEQrf xm mc6 Tolle; B6.Gxouc; OTYJV Eugciln11".
fl_)6.cpEt GXEttx6 YJ ecpYJ[!El_)LOrJ: TCJJV n\YJ8UG[!WV TYJc;
Eul_lwnYJc;, nl_l<inm rJllr6xflovcc; EuQronrJLOL, xagot6. TWV
xmoCxwv Tl1, c(vm m Ial_l<XXrJTGrJVrJLOL. An' rJuroiic; ci;c-
x( Vl10EV YJ nOQELrf, cm6 m [)6811 TWV Xl_lOVWV X at
6xt rJn6 AGCrJv. Me wuc; IrJgaxawavrJ(ouc:; ot
EuguJJto.[r)l. ft:i10(.l0l'V xm rJnoonxvuouv TYJV rJm6xlJov,YJ
JtOOEAEliOLV TOCIC,". I-! ECPYJflEQU)rJ rJVrfqJEQEL OTYJV (LVC!XOL-
TOll AQYJ IIou\wvoii oro So Ll.tclJvc;
Av0gwrro\oytx6 xcn E8voygrJc:ptxc1Jv EmoTYJf'CDV
IuvOQLO, rrmJ OTO T6xllo xm Kll6to rJn6 1 YJC,
ru";xgt 12YJc; LEnTqtBQLOll 1968. LTO OUVEOQLO \o.BrJv
['El_)O<; 2.400 [tEAYJ, EX TUlV OJtOLUlV 2.000 rfJtO
xwgcc; xm 400 Icirrwvcc;. H ElpYJf'EQLOrf Yl_lcicpo-
vto.c;: "Av xm rr6oov ftE'(cXAYJc; OYJ['<XOLrfC, 11 rJVrfXOL-
vwotc; TOU X. I101JALC!VOU, aJtOOELXVUEtat C!JtO TO ycyov6c;
6n ,;C!TOJtLV JtQOTaOEWC, TOU GUf!BOllALOll Xat
['ETa 1VYJlpOlpOQLrfV :tou EJtYJXOA0li0YJOE, ci;EAE'/11 rJVTLJtQOE-
ogoc; TOll OUVEOQLOll". 11 E(jJYJ['EQ(Oa yg<icpa:
"Ot Iago.xaTorJva(ot - XrJTEAYJi;Ev o x. Ilou\wv6c; -,
-DX3 OZ Ml0X091crt DJOV 90X1W lao OA9W ..
:mirl3JOOTILlc:,> 01 0101}01rlD 1Xl138J1D0Xlll
'OldV3.N.A3: O)II<llVdJOWHV OINHVV3.NVll Ol3:
VI3.XIOl3: V3.N .. ono9x i\010 53ALl'C{3., 10 1nx1 OOI
m AI}OA031.C33 .. o"(1J1 1n SLlx9on10nAV Solcoc;JlJ o 13cb9ilk
-mm oJol!o 01 86/I I!OZ SLl1 nnrl3Joonllv (I
i i i "("(3. i\(1)1 9X
-Xl1TIOrlQLl"(1l 01 m/c DJ3X1010 Xl1013091QD mi9xn Ol}c:,> 3Tirl01
-)QDOD1l 011DXDOD1l i\3Q J)1rlD D"(9 .(l91l i\ V
.. AI}XD1 ALl11DX ADJAOTI1DQrl3 ALl1
Ll1 i\3 AJ30rl3 1DX LlDrlO"(JQ ,\OO)cblirlO i\9i\10X
01 mx ALll 531.AS\OOi\XllDX Sowrii}JXO
-LliJQ rl01 1011.)0 JOD"( 10 31
9
'- 50"(rl01l
9
1iC1lG
r o z I 61 o1 Jcbnolc;; - ;;w:t: 19 m13DI}1"(3. ..
'59rikniln1lO 501"(r;tcbri3 1Di\)3 J)X110Xl10rlo i\009 ,cb3 '50"(3Cb
-<)lAD 1Xli\ J3 51101 50TI3"(91l 0 119 Di\
SI}OD"( 511oilodJ91<i S1101 13A9X Di\ "91DA11Q 1Xli\ J3 A<;JD"( Ml11
1ox SLl1 Llo<)l,\k H wonl!J) ,1!3 mniJIJ..OX
Di\ "91DAI1c:,> 1DAJ3 ,\3Q Snm ,liD 1'013\JI}ilX
DO<;J1 ll01l "(D H . i\(!)1 S)J,\3Hil0 1)))( JOTIO
-110Ll"(1l SJAoeX9111n Sn.m 9"(DAI}O o10 mAJ3 SnJov w SLl1
1XJ)( (, SLl1 10X1019X
10 119 'LlQXJ3Q31LD Di\1130) ALl1 ,lCV
'53ALl"("(3,51101
3n AI101}3A3H11o ADX oi,9"(0Ang"(V i\01 1n mx DA01dJ1il}o
10)01!0 10 'JOAD\:J"(V 10 1DX O:UI}1 3Q 9X11Cil0131lll
i\013;: S3AOQX9111D 101!1}1 Ol}<i 10 mx Sm1i9 mA J3 .. o1A9I
01 mx OJDk 1V 01 ,:t:D OlOr}k 'Xl1"(90Xl1l XllO 50lJ011X 1Xli\ J3
S0"{"(9 0 ooLlM9:t:0"(3ll ALl1 So1 )3ilroXoil1l mx 110QAJll
SLl1 91iilox A01 SmJiln.x 13A901iD"(DlDX 59X1lOJ0131CH
Ill llOl Ol VdO<l>VNVUt! ID!IVO ,a, VVI/WO
0 "9X1Hll0131CH i\01 mx 9XD13A003W i\01 :AOJ1l<)JOQAD
5no1!1}1 Sr;tox1ontJ Ol}q 11i I}OD"{ S9A1 SLl1 Llox9
ltX1"{01lJi\Xl01COlOQA V ALl1o Llil9X A91C10'( 1D13, :o13':jJA013
I}Oi\'01"(1\0ll '\{ 001 mri 10 llOl9 '(8L6! '11!33;:
Zl - OE) ,nxJDAilJ,, 9X1qo1iJJ1C 9X)_mllov mo JAlkJ
5owri)tl 001 LlD11IlJl11TI1li\Jl sCX101llcb3;: 50\/9"("(3_ 5Ll1 SooyiJ
S11 1019 1JDJ<;An,lm:ooll DA mx 9X113"(11dJ J3()0J10"{"(D AnoX;;
53Alc '("{3, 10 nX91 119 'ltrh01LJ) ALl1 DA )3Qll110
-Oi'Jll 101] 1DX JJAOHX911lll 01!1}1 9X10DA1\/ i\01 50J1i9 pi'Jcrno
i\3\) .. 5110JAO! 511 1lJX ODLlM9E0'(3ll ALl1 'Oi'J131lH,
ALllO AI}OX101llX JOXli'JDi\1\/ :119
-Ol!it SOJ01lo o 'r)nSSB18_ s_ o Sm1I9 '10i\)nmoo lmAoX;;q
m 9111V .. 5rt"{Ll:t:], 5011}1 59X11Cll0131lH o 1mpiJono Di\
5009'X 1DAJ3 .. SnoJuAlV Srwl 311 At;ncrJOBJ.:H Aou
5lc1 lJCJOAI}O m Sc;Jdmo AJrillli\)ilxm\1 Di\ 131l)ih11I3
Smi lcolc J01IOIJOdJYJ1\/ Ll l)"{"{V . ADDLl()lJlAlt
-1liJ1l3 ,\[U 1DX i\Uli\(fJ1D i\([)1 i\0(/00J)l Alll :Jri 01}(/ 10 JOlll V
S9X1Hn013lH o mx S91Wmi.1V o :101.:1).1 5Ji\OfJX911lrJ 01).(/
1Xlli\Oi\)ClXll1\/ D1Al)X"{ll8 lll 1XJ)( ll(/1)"{"{3 ALl1 513" :119 'SLlo
-)1!3 3llClli\)OX3All 59Ml1"(rlOU 'V 0 9111D mil(/)AilO 013;:
'53i\OQX9HlD 1DAJ3
59xnnlcomw mx 59X1WHJ131lH o 119 'nAJlniLlo
011)01., ',Am)lli\lJllll))(JJilll:S: i\Oll llOlll}l 1).0X11CI)013:t:H
1\01 i\1lllAlJr!n13 ALll :Jri SnoA9c'JX Sn019J S.to1 '5r10A90X
5,_wx1Hnrl Sn SrJJ<1mm SLl1 i\DOJll m1AO,\l)X ltAXJ n1 AoJ
-)01!0 i\Cr)1 'ilOJDtllV il01 ACDl 10Xl01l;JX 10 mx lllt\)3
SoJlJX(ln r\ODJ 119 'SlcoJ:t:3 A31.:J3 ,5oJJ"{91LOllxv,
SLl1 AlllXl)l,\1\D 311 .101 Snnniot\lw 5Lu AXmxill)19 1\Lll 7)1YJ)!
mmiO)CJClli\A l)X1JlllCfJOI\:l 31i ltl.:<)ltJitg ALllD i\ilJll<;JOQi\D
5l)'rio llOJ101DXiln Lt 1DAJ3 59X110l013l!H o S91<11J
3:\IHVO!J S:Hd,LHWHV
Oil
212 L'>HMHTPH2: fi0ABA2:
EAI. EVOJ smegvoi!v Ta
100 EXaTOf!flVQW ... ", arroxalcmjJE UAAWV 0 xa8Y)-
Tou IlavTnou IlavE;uoT11f!Cou
010 IlaveAicaOtxo L\.Y]flOYQU(jJLXO :LuvOQLO.
OL rrou rragou-
OLUOTY)xav xaT6 n1v vaQsYJ wu :Luvsc)gCou rrou
OtogyavwvEL YJ ETmgCa L\.YJf!OYQU(jJLXwv
MEAETCOV' f!E etfw xm AvarrTUsYJ OTY]V
EHaoa". Ot Tou o1JVe6gCou olcox).YJQwvovTm
OTO Ufl(jJl8EUTQO TOU EfLITOQLXOV X<H
BLOflYJXavtxoi! Emf!EAYJTYJQ[Ou A8Y)voJv (EBEA).
2) Eow 8a rrQrra va avacpsg8eC tva arrlco To
orroCo avmpgnm UTYJV Ilcta1la orrou YJ rrgo-
ocpwvECTm 90rrolcY]. E(vm yvwoTo on o
J10AE[!O<; 1caf)E xwga TO 2300 rr.X. 90 X I 0.000
xawxm on TO 2300 rr.X. YJ KgfJTYJ agt8ftai!OE
900.000 Arro TOTE ngaoav 50 yEVE; ;wgC-
rrov fiE Ol
dvm EXaTOflfli!Qta!!! H EV ETYJ 2000 agt8f(EC rregC-
rrov 500.000 auTo cmoc)uxvi!L on YJ OTYJ
MwoyELo "anogocpY)oav" Ta EXaTOflflll(lLa Twv KQYJTWV OL
orroCoL e(vm f(tlclcoL, IorravoC, halcoC,
IlalcmoT( vLOL, Tougxm ovw; EAAHNE:L fiE
TYJV svsgyorro[Y)OYJ TOll D.N.A. E>A AAAA30YN
OAA!!! :LKE<l>TEITE TO!!!
f!ovo otov XUQTYJ TYJ halcCa; Tov 6ou rr.X.
orrou m rrolca; sCvm To lctyoTEQO 50!!! KatlE
rrOAYJ agt8voi!os 10.000 TO
rrou OY)f!a(va OTL To lctyoTEQO sCxav rrlcY)8vovo 500.000
Av avalcoyto8E(TE TO voi!fLEQO ei!xolca xmalca-
OMAL'>A "E" OAIKH EIIANM>OPA TO 2011
213
ytm( oL !talco( dvm EAAHNE:L!!!
IlEYKETIA: OL x6.TOLXOL TYJ, IlEvxnm, xmayoTav
arro TYJV AgxaoCa xm' anou; arro TYJv'Hnago.
IAITYfiA (ME:L:LAITIA, :LAAENTINH, KAAA Y-
PIA): Ano TOY Ianuyo, yto wu AuxaovTo<; wu
L\.a(Oalcou ).
KYPNO:L (KOP:LIKH): Ano TOY Ki!gvo, yto TOll
<t>wxae(; (c)gvoav TT]V JtOAYJ Aicaic(a Iolcaca.
Ta OLXOOOfl'fif<CLTa xaL 8Y)oaugo(, avalcoya TWV
Mvx
11
vacxwv xm EHYJVLxoi! gvevoi!, aneoCoovTm awv
L\.a(c)alcov.
MEf AAH EAAA:L: H KaTw halc(a, YJ AITOYAIA,
IAITYfiA, ITEYKETIA TYJ<; Anovic(a<;),
AEYKANIA, BPETTIA, fLovo fLEQLXE<; ano n<; arrmx(E;
xm TT]<; qxaTaoTaoEL; twv En ano navagxmwv
XQOVWV. '
<l>avTa08ELtE on 8a y(va (acpoi! Yj aTOQO'/EVVETLXY] TO
TotE nou w EHYJvLxo D.N.A. 8a
OEL" )coyw tWV JtAaVY)tWV Xal tWV flEtatoJtlOEWV taU<;
oTav Ta I 00 xm nlcov sxaTOflfl i!gta twv EAA 11voyevwv 8a
aVTLAT](jJ80i'JV now( ELVaL totE JtOU OL (OlOl 8a
tY]V HfLWQLU tWV EsOUOLaOniJv Xal tWV TotE
nou 8a gxovTm xaL Ol "E" va TOY
ANE>PQITO!
'Olea ama ECvm flOVO )c(ya (J.JtO ooa 8a JtQUYfLaTOJtOlY]-
8oi'JV un6. w 2011 xm we(<; m tuxsgoC'EAI.YJVE<; ooot
ECo8E EA-AHNEL ea bELt flE ta COLa ta vana!!!
To EL VaL va UQXLOETE alto TWQa va fllAatE yLa
a uta nou 8a g8ouv xm va avnota8EC tE o' am a nou 8a
va (EOTW Xal JtQOOXaLQU) OL
214 ___ _
fi.HMHTPHI riOABAI
avartwa xanmoL nou
nouv 6\a 6aa y(vovtm avnliQoiiv xaL
OQOrto\oyoiiv 111v rt;t\L1;11. M11v wuc;
ANTIL'.P ALTE KAI ELEIL avamiii;TE xm JtQO-
To En 11VLx6 nvEiirta Ba\ TE tva \LGaQaxL To
2011 JtOU Ol OfKOAI00I TWV EA-AHNQN ea
"ncrouv navw" xm TOTE nou to DNA
Ga "acpUJtVLG8E(", Ga an6 TOY Ga
GE
ATAKTO <I>YrH. EAAHNEI: rPHrOPEITE
EI:ETAI HMAP!!!
OMAfi.A "E" OAIKH E11ANA<l>OPA TO 2011 215
BIBAIA- AP0PA- llEPIOMKA
IlEQLDiiLxa, 0 L'.ogucp6Qoc;: Myac;
Exo6aELc; "L'.APEMA" - "TQho Man",
Y11TD", "AEPOITOL", "L'.IITETEL", "<PaxE\\oc;-
X", "Sky Lab", "UFO MAGAZINE", "ENCOU-
NTERS", "N Ec;
fouEGTXOT GT11Y KABALAH,
Exli6GEtc;
BLA VATSKY H.P., "To twv Kiix\wv", exli6-
xoc;".
"Enoc; rou fxL\ yxartc;", xli6aac; "KamavLUJT11c;".
WILSON IAN., "IHLOYL OI MAPTYPIEL", Exli6aac;
"KovLbag11".
'EQtX 6v NtaCvtyxEv, "Ta rtrina EXOOGEtc;
"NOT02:".
0eocpav11c; "Ta ayvwGTa TWV
AQxaCwv En exo6crEtc; "IT K6crrtoc;".
Ano\\6/iwQoc;, "MuGo\oyCa", Ex1i6crEtc; "fEwQytaOilc;".
A Lxa TEQt vC1i11c; LWXQa va 6vta GT11V
E\Miia", TOft. A' xm B', ExMaac;
E\Ev11 ZwyQacpCoou L'.aywu, "OL AQyovaiitEc; emGTQE-
cpouv".


Ao. Tunoc;.
216
t-.HMHTPH2: f!Oi\BA2:


f.
TQCw Man.
Mystic View.
Strange.
Euayyc/co<; "H y/cwooa".
Federiko Sagredo, "The Greeks".
XLvnyw AgaxL, Nea
Aci;Lxa
N. MagyLWQ11, [!uElo/co-
yCa('.
A v6ga MaxgC61], "H rr/caonx61111a xm o

I. Auwyvwo[a".
Xgw16".
"A(_)XCXLOL Elcnxo[


E. ToLQLyyav11, "To 1wv
BLx'twQCa N1ayxouvax11, "Ta f!E'ta/cayf!Eva 1QOCIJLf!a".
"To DNA".
K. "H OU01CX011 TWV
EA/c
"H 1wv
Tougxwv".
I. "AvElQwrro/coy[a xm Bah<ivLa".
A.
I
OMAt-.A "E" 01\IKH EITANA<1>0PA TO 2011
R. Bia sutti he Razze ei Popoli dell Terra.
Err. "EA!cavw'H[tag".
217
"Fragmenta", "Ioco-
o" "
vECX'tQOV .
"Agyovaunxa-ALElLxa", "Iow-
o" "
vECX'tQOV .
C.F. Dupuis, 1ou f!UElou tou H/cCou rrou
ACJ.1QUEl11X w 6vof!a tou Xgwto{J",
"I6co8ECX1QOV".
AVTQLOU. "llcv ow OU[!rrav" "!lEv
, " "
OL Jt('WTOL .
M1tEQAL1S arr6
"QQ6ga", 1999: H 2:uv1/caa",
"Qg6ga", "H twv
NExgwv" EQ[!OU tou
TQWf!YLOtou (f!nacpgao11 Eli. K. Mrroucpa/c11).
Mrrgavtov IIw/c, "H Ex66ow:;
"KCtx.Tor;".
011orrvoxu, wv x6o[!o T01l8au[ta-
cnou", 2:ocpCa Av11;,axa.
HQUQ11 "0 xm m OgcpLxoC'',

"A1/cav1Cila", "H arroxg11moygCicp11-
o11 1011 /l[oxou <Pmowu", "No ota [!ya-
AU1EQa 1011 x6of!ou" "Agyw"
"L[!1lQVLWTCxX11".
fiLToou/c11 Tt;,ou/c11. OL ElcoC ALyum_ou",
DJOOlDl, - )1i1."9l01J, 513D9(,>X3 '"i\C)"HiltlD11.C3 D13(,>
-JDl.CO'(Xllx/.3 '"lt"'"9lo1J, '5313QJD1.CO'(Xllxl.3
"lt(,>J0(1)(,>038, 513D9(,>X3 '"'}0'((1)11V ll01
"9TIDO)[ 53J31ltcboou S3i\}TI(l)Olt'(l.CX3, 'll01JOJ, 'J '("9X1W
"S9i\D(,l10H,
513D9QX3 '"nriltlD"91Q ow '"'9cb X103,i\3X1ii.JD1N

513D9(,>X3 '"DOlD"9 ,1 91ID )038 10, 'DD0"90)[ 03l?JJ
S13o9gx1 \,ll01"9"'D8 ll01 0 , (z
"Sltl.CriJ:UW, 513D9(,>X3 '"Sltr!ill'("9X01.CV Slt1
Sltl91.Cl.C1 o (I ':J'Q 'JQ
'"HLJZ, 513D9(,>X3 H,
513D9QX3 '" H,

513D9(,>X3 9X1A0'(08i1VI[ 1DX )038
0
i\(1)1 H -
Slt(,l"91A0(1)3J, 513D9(,>X3 SO'(OlD91CV
LtonodJ"9Bri llO)i\(l)'('(o:uv SoJH 'll01"90lD0'(1<1J
0
"SDJlD3 Slt1 i\O)J'((lJJ01'(11 H,
513D9(,>X3 i\(1)1 DJA0'(08llW H, ').lli\}03)[ ')[
""9XDW
SD?N 51309(,>X3 1XJTI'(DH (l01 'Di\"91ADTIDJ
"SO'(llDJV', 513D9(,>X3 '"Sll01108'}TI
10 mx DOlD"9 ,],, SOi\"9VI[ - llOJD0(,>038
0
"HJ, V)[3, 513D9(,>X3
'"5D(,l)1i\D'(1 v Slt1 "91(,> i\(l)TI09X z i\(1)1 D)i\(l)i\ 10XA(l0
'}OTIDll'(1WlDX (l01 001 H, 'SO'(X001"9Il SltX"9i\DlCTID)[
"999 = s :=; x o1 1ri i\ltri '91mox
6IZ llOZ OL VdO<!>VNVll3 H)!IVO ,a,. VVVWO
i\01 i\lt W, 'DJODVI[ llO'('}Ol.COi\(1)11\ V-llOM"9<lJ!
'"NOIV',
513D9QX3 '"Smml.?rimoJ, o Sltc,>JMD(l)I
,a, 5DX1(,l(,.'JX 'V
Sol.C'}J, 50038'}3'(3
'"D'(l9 "9X1lDmi DJ,, 'SO'(ll019'(DXDDV' 'J
'D(,>Jil3rilt013 ltX)i\O'(DDD3G
'59'(llDV'
",a, sng"9rio SLt1 01,, SLtx
111
(loMD1J


So'(\.J1l"9013J,
'"Dril.
9
v
9
x1riDO)[, '::lUOlJOd 'Q
ll!J, WOJ)SJM0'1 jJB:J
onriH_i\011\"9'('(3
'IJJBW ::lJ::lS!O
'9DDllOJ xnz i\DZ
":J!JsA:w, Lt8"'"9mtox
'DJ10JLOJ.C3
'DO?l.C 91Il
V
'"0::H1JO A:JO)SIH, 'u:mgd :>J:lBf
"g:Jg::JJQ, 'BWS::JS opBUl::ld
"sgfbuutrs OdO ::llJJ,, '\1}'(X31!W 'J,
'":Jtlj:JA:sd puB OdO, '[::l::l)[ UljOf
'"()lkoy, 'ltX"9i\DOD)[ Dk'(n
"53DD()l'(l. 10, 1XDTI9DJ, riD9N
'lt0"9(,>1i\O)[
S13o9gx3 '"Moc,>pino,,l.C i\(1)1 S3Jnltcbool.C 10, 'xvw HJ,OJ,
:l:VHVOIJ :l:HdlHWHV
8IZ
220 L'.HMHTPH2: f!O/\BA2:
wu EAA 1'JVLxoiJ'E8vouc;", Exoonxii A8nvrilv.
Massey Gerald, "The Egyptian Book of the Dead and
the Mysteries of Amanta", London 1907.
The Natural Genesis, Vols l and 2 London 1883.
Ancent Egypt Vols I and 2, London 1907.
Ko\6sL'"W IIiiTEQ, "Nauayta arr6 ,. aatga", exo6onc;
"KaoTctVLOJT!]c;".
Vera Stanley Adler, "To aVOLy[tct TOU TQ[ TOU Manou"
exo6onc; "Na Erroxii". '
Zwgs H. fxaU xm Z&.x Mmgst, "To fhB\Co nov
agxaCwv amgovamwv", exo6onc; "K6ortoc; Ka\wv
BtB\Cwv".
II\om&.gxou H8txa, "IlegCiotooc; xm OoCgtooc;", exo6-
oetc; "Ilarrugoc;".
TE[tltA P6[tltEQT, "0 AyvwoToc; L:eCgwc;", ex66oetc;
Parr,
11
c;.
IIaooa Iwavvn, "Ta Ogcptxa", exb6oELc; Eyxux\onmoeCac;
TOU "HAIOY".
IIng6nou\oc; ftwgyoc;, "H rrQOOftllQLXii rtac; noCno11",
ex06oetc; "Na 8otc;".
Churchward Janes, 11 Xct[tEV!]'HrrELQOc; eewv
xm Av8gwnwv", ex06oetc; "I6.rtB\txoc;".
Ilo\uywvvaxn'Ecpn, "0 L'l.Coxoc; Tl]c; cf>aLOTou ftLAaEL
E\\nvtxa", ex06onc; "fewgytaonc;".
HoCoooc;, "8royov[a", "Egya xm Hrtgm", ex06onc;
"K6.x1:oc;".
IIMTwv, "TC[tctwc; xm KQLTlac;", ex06onc; "K6.xToc;".
Av8t[toc; xm fewgywc; IIgoeoT6c;, "OL XQUftftEVOL
OMAL'-A "E" OAIKH ______ ____:o22::.=-l
enoaugo[ Tl]c; ArroxaAU\jJEWc;".
Aouxwv6c;, "Mta a\!]8Lvii IcnoQCa" (0QyavLO[t6c;
Exo6oecoc; L'l.toaxnxwv BtB\Cwv).
cf>ouQ<ixnc; Iwavvnc;, "MeC1;tc; - Avaxux\wotc;,
MY -80-AO-riAL: + IL:TOPIAL:", exo6oELc;
"TO.\ we;".

&
&&

,
,,

O
OO T
TTO
OON
NNK
K
R
R
A
A
S
S
O
O
D
D
A
A
D
D

,
,,

.
..

&
&&

(
((&
&&

)
)),
,,

&
&&

-
--T
TTH
HHN
NN

&
&&

-
--K
KKY
YYK
KK

.
..