You are on page 1of 2

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ


Warszawa, dnia 17 padziernika 2012 r. Poz. 747
OBWIESZCZENIE MINISTRA RODOWISKA 1) zdnia 25 wrzenia 2012r. wsprawie stawek opat za usunicie drzew ikrzeww oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2013 Na podstawie art.85 ust.8 ustawy zdnia 16 kwietnia 2004r. oochronie przyrody (Dz.U. z2009r. Nr151, poz.1220, zpn. zm.2)) ogasza si: 1)  maksymalne stawki opat za usuwanie drzew za jeden centymetr obwodu pnia mierzonego na wysokoci 130 cm, ktrych wysoko jest okrelona w zaczniku nr1 do obwieszczenia; 2)  stawki dla poszczeglnych rodzajw igatunkw drzew, ktrych wysoko jest okrelona wzaczniku nr2 do obwieszczenia; 3) stawk za usunicie jednego metra kwadratowego powierzchni pokrytej krzewami wwysokoci 243,22 z; 4) stawki kar za zniszczenie jednego metra kwadratowego terenu zieleni wwysokoci: a) dla trawnikw 55,93 z, b) dla kwietnikw 480,37 z. Minister rodowiska: M. Korolec

 inister rodowiska kieruje dziaem administracji rzdowej rodowisko, na podstawie 1 ust.2 pkt2 rozporzdzenia Prezesa Rady M Ministrw zdnia 18 listopada 2011r. wsprawie szczegowego zakresu dziaania Ministra rodowiska (Dz.U. Nr248, poz.1493 iNr284, poz.1671). 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone wDz.U. z2009r. Nr157, poz.1241 iNr215, poz.1664, z2010r.  Nr76, poz.489 iNr119, poz.804, z2011r. Nr34, poz.170, Nr94, poz.549, Nr208, poz.1241 iNr224, poz.1337 oraz z2012r. poz.985.
1)

Monitor Polski 2 Poz. 747


Zaczniki do obwieszczenia Ministra rodowiska zdnia 25 wrzenia 2012r. (poz.747)

Zacznik nr1

MAKSYMALNE STAWKI OPAT ZA USUWANIE DRZEW ZA JEDEN CENTYMETR OBWODU PNIA MIERZONEGO NA WYSOKOCI 130 CM Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 Wielko obwodu pnia wcm do 25 od 26 do 50 od 51 do 100 od 101 do 200 od 201 do 300 od 301 do 500 od 501 do 700 powyej 700 Stawki opat za 1 cm wz 328,34 498,61 778,33 1216,14 1824,21 2553,88 3283,56 4256,49

Zacznik nr2

STAWKI DLA POSZCZEGLNYCH RODZAJW IGATUNKW DRZEW*) Stawki wz za 1 cm obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokoci 130 cm 13,16 35,78

Lp. 1 2

Rodzaje, gatunki iodmiany drzew Topola, olsza, klon jesionolistny, wierzba, czeremcha amerykaska, grochodrzew Kasztanowiec, morwa, jesion amerykaski, czeremcha zwyczajna, wierk pospolity, sosna zwyczajna, daglezja, modrzew, brzoza brodawkowata, brzoza omszona Db, buk, grab, lipa, choina, iglicznia, gg forma drzewiasta, jarzb, jesion wyniosy, klon zwyjtkiem klonu jesionolistnego, gatunki iodmiany ozdobne jaboni, liwy, wini iorzecha, leszczyna turecka, brzoza (pozostae gatunki iodmiany), joda pospolita, wierk (pozostae gatunki iodmiany), sosna (pozostae gatunki iodmiany), ywotnik (wszystkie gatunki), platan klonolistny, wiz, cyprysik Joda (pozostae gatunki iodmiany), tulipanowiec, magnolia, korkowiec, miorzb, metasekwoja, cis, cyprynik, boodrzew

87,04

328,34

Obja n i e n i e : *)  Za usunicie drzew rodzajw igatunkw innych ni okrelone wzaczniku do obwieszczenia stawki ustala si jak dla drzew opodobnej wartoci przyrodniczej wymienionych wtym zaczniku.