You are on page 1of 124

TK

DI TCARET
STATSTKLER YILLII
Foreign Trade
Statistics Yearbook
2011

ISSN 0259-5338

TRKYE STATSTK KURUMU


Turkish Statistical Institute

TK

DI TCARET
STATSTKLER YILLII
Foreign Trade
Statistics Yearbook
2011

TK

DI TCARET
STATSTKLER YILLII
Foreign Trade
Statistics Yearbook
2011

TK, D Ticaret statistikleri Yll, 2011


TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2011

DIA1N"BDDBD11FAF4F
DBSkS+~

!+DA"DBDDBD12"AN+22++

statistiki veri ve bilgi istekleri iin

Bilgi Datm Grubu

(~DSu~BSkN~Sa

(SkSuSSSuS~~
!SS!~S)

Tel:
Faks-Fax:

Yayn istekleri iin

Dner Sermaye letmesi

(akSu~
A~(u4SS~~

Tel:
Faks-Fax:

Yayn ieriine ynelik sorularnz iin

D Ticaret statistikleri Takm

(~k~SaakS
(~DSu~BSkD~S

Tel:
Faks-Fax:

nternet
http://www.tuik.gov.tr

E-posta
bilgi@tuik.gov.tr

"S
_

Yayn No ?akS5a~
3880ISSN
0259-5338

+~~
qS

Trkiye statistik Kurumu

DBSkS+~

Ycetepe Mah. Necatibey Cad. No: 114 06100 Ycetepe-ANKARA / TRKYE

Bu yaynn 5846 Sayl Fikir ve Sanat Eserleri


Kanununa gre her hakk Trkiye statistik Kurumu
Bakanlna aittir. Gerek veya tzel kiiler
tarafndan izinsiz oaltlamaz ve datlamaz.

II

D BSkS +~ ~~~ S ~
akS FS~u ukS ua
akSa~uu~2S5q

Trkiye statistik Kurumu Matbaas, Ankara DBSkS+~r?!rSS


Tel: 0312 410 01 64 * Faks-Fax: 0312 418 50 82
Ekim 2012 7ka~
MTB: 2012-621-100 Adet-Copies

TK, D Ticaret statistikleri Yll, 2011

ISBN
978-975-19-5387-2
TurkStat,
Foreign Trade Statistics Yearbook, 2011

Foreword

nsz

NSZ

FOREWORD

Trkiye statistik Kurumu tarafndan aylk


olarak kullanma sunulan ve sadece mal ticaretini
kapsayan d ticaret istatistiklerinin, ulusal
hesaplar ve demeler dengesinin ihtiyalarna
cevap verebilmesi nem tamaktadr.

It is very important the foreign trade statistics


disseminated monthly by Turkish Statistical
Institute and covered only good trade to meet
the needs of Balance of Payments and National
Accounts.

D ticaret istatistiklerinin kapsam ve


yntemiyle ilgili yeni yaklamlar Birlemi
Milletler tarafndan hazrlanarak International
Merchandise Trade Statistics; Concepts and
Definitions adyla 2010 ylnda yaymlanmtr.
Yaynda, uluslararas mal ticaretiyle ilgili; kapsam,
kayt zaman, tanmlar, ticaret sistemleri (genel
ticaret, zel ticaret), madde klasifikasyonlar,
istatistiki deer, miktar lleri, lke ve bilgilerin
datm gibi konularda eitli
tavsiyeler yer
almaktadr.

The new approaches concerning with the


methods and the coverage of foreign trade
statistics are prepared by United Nations,
published in 2010 as 'International Merchandise
Trade Statistics; Concepts and Definitions'.
Relating to international merchandise trade,
coverage and recording time, trade system
(general or special trade), classification of
commodity, statistical value, quantity units,
partner country, dissemination of data are placed
in this publication.

Gemite olduu gibi yeni tavsiyelerde de,


lkelere giri-k yapan tm mallarn hangi
statde olursa olsun, ayrntl olarak istatistiklerde
yer
almas
nerilmektedir.
Gmrk
beyannamelerinden elde edilme imkan olmayan
kaaklk, gmenlerin mallar ve askeri mallarn
bile d ticarete dahil edilmesi yeni metodolojide
yer
almaktadr. Btn bunlar, d ticaret
istatistiklerinin
oluturulmasnda
gmrk
beyannamelerinin yeterli olmadn, bu konuda
yeni veri kaynaklarndan da yararlanlmas
gereini ortaya koymaktadr.

It is advised that all the goods which exit and


enter with any status to country should be taken
part
in
statistics
according
to
new
recommendations as in the past. It is anticipated
in the new methodology that the data on the
smuggling, immigrants goods and also military
goods which are unable to obtain from customs
declarations should be included to the foreign
trade data. All these shows us that the
declarations are not enough to obtain the foreign
trade statistics, it is also necessary to be
benefited from new data sources for foreign
trade statistics.

2003 ylndan itibaren yeni yaps ile hazrlanan


bu yayn, d ticaretimize ait zet bilgileri
kapsayan bir referans yayn niteliindedir. Daha
ayrntl ve gncel d ticaret verileri, aylk olarak
kullanma sunulmaktadr. Ayrca, d ticaret
bilgileri gerek Kurumumuzun gerekse dier
kurulularn eitli yaynlarnda yer almaktadr.

The publication which has been prepared in


new design since 2003 is a reference publication
including summary statistics on our trade
statistics. More details and current foreign trade
statistics have been disseminated monthly.
Moreover, foreign trade statistics have taken part
in
both
TurkStat
publications
and
all
organisations publications.

Yaynn; karar alclar, aratrmaclar ve tm


kullanclar iin yararl olacana inanyorum.

We believe that this publication will be


beneficial to decision-makers, researchers and all
users.
Birol AYDEMR
Bakan
President

Birol AYDEMR
Bakan
President

TK, D Ticaret statistikleri Yll, 2011


TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2011

III

III

Contents

indekiler

NDEKLER

CONTENTS
Sayfa
Page

nsz

III

Foreword

indekiler

Contents

Simge ve Ksaltmalar
Aklama

VIII
IX

Symbol and Abbreviations


Explanation

1. STATSTKLER, 1923-2011

1. STATISTICS, 1923-2011

Tarihi Yllk statistikler

Historical Annual Statistics

Grafik

Graphs

1.1

hracat ve ithalat deerleri, 2001 - 2011

1.1

Exports and imports values, 2001 - 2011

1.2

hracatn ithalat karlama oran, 2001 - 2011

1.2

Ratio of exports to imports, 2001 - 2011

Tablo

Tables

1.1

D ticaret gstergeleri, 1923 - 2011

1.1

1.2

demeler dengesi, 2007 - 2011

1.2

Balance of payments, 2007 - 2011

1.3

Ekonomik faaliyetlere gre d ticaret, 2007 - 2011


(ISIC Rev.3)

1.3

Foreign trade by economic activities, 2007 - 2011


(ISIC Rev.3)

1.4

Geni ekonomik gruplarn snflamasna gre d ticaret,


2007 - 2011 (BEC)

1.4

Foreign trade by classification of broad economic categories,


2007 - 2011 (BEC)

1.5

Standart uluslararas ticaret snflamasna gre d


ticaret, 2007 - 2011 (SITC Rev.3)

12

1.5

Foreign trade by standard international trade classification,


2007 - 2011 (SITC Rev.3)

1.6

Fasllara gre d ticaret, 2007 - 2011

19

1.6

Foreign trade by chapters, 2007 - 2011

1.7

llere gre ihracat ve ithalat, 2007 - 2011

27

1.7

Exports and Imports by Province, 2007 - 2011

1.8

Dviz trlerine gre d ticaret, 2007 - 2011

35

1.8

Foreign trade by currencies, 2007 - 2011

1.9

lkelere gre d ticaret dengesi, 2007 - 2011

36

1.9

Balance of foreign trade by countries,


2007 - 2011

1.10

En ok ithalat ve ihracat yaplan 50 lke, 2011

67

1.10

First 50 countries by exports and imports, 2011

Aylk statistikler, 2007 - 2011

Indicators of foreign trade, 1923 - 2011

Monthly Statistics, 2007 - 2011

Grafik

Graphs

1.3

Aylara gre ihracat ve ithalat, 2011

68

1.3

Exports and imports by months, 2011

1.4

Aylara gre ihracatn ithalat karlama oran, 2011

68

1.4

Ratio of exports to imports by months, 2011

Tablo

Tables

1.11

Aylara gre d ticaret gstergeleri, 2007 - 2011

69

1.11

Foreign trade indicators by months, 2007 - 2011

1.12

Aylara gre kmlatif d ticaret, 2007 - 2011

70

1.12

Foreign trade cumulatives by months, 2007 - 2011

1.13

Ekonomik faaliyetlere gre aylk d ticaret, 2007 - 2011


(ISIC Rev.3) (TL)

71

1.13

Monthly foreign trade by economic activities, 2007 - 2011


(ISIC Rev.3) (TL)

1.14

Ekonomik faaliyetlere gre aylk d ticaret, 2007 - 2011


(ISIC Rev.3) ($)

72

1.14

Monthly foreign trade by economic activities, 2007 - 2011


(ISIC Rev.3) ($)

1.15

Geni ekonomik gruplarn snflamasna gre aylk d ticaret,


2007 - 2011 (BEC) (TL)

73

1.15

Monthly foreign trade by classification of broad


economic categories, 2007 - 2011 (BEC) (TL)

TK, D Ticaret statistikleri Yll, 2011


TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2011

indekiler

Contents
Sayfa
Page

1.16

Geni ekonomik gruplarn snflamasna gre aylk d ticaret,


2007 - 2011 (BEC) ($)

74

1.16

Monthly foreign trade by classification of broad


economic categories, 2007 - 2011 (BEC) ($)

1.17

Standart uluslararas ticaret snflamasna gre aylk ithalat,


2007 - 2011 (SITC Rev.3) (TL)

75

1.17

Monthly imports by standard international trade classification,


2007 - 2011 (SITC Rev.3) (TL)

1.18

Standart uluslararas ticaret snflamasna gre aylk ithalat,


2007 - 2011 (SITC Rev.3) ($)

76

1.18

Monthly imports by standard international trade classification,


2007 - 2011 (SITC Rev.3) ($)

1.19

Standart uluslararas ticaret snflamasna gre aylk ihracat,


2007 - 2011 (SITC Rev.3) (TL)

77

1.19

Monthly exports by standard international trade classification,


2007 - 2011 (SITC Rev.3) (TL)

1.20

Standart uluslararas ticaret snflamasna gre aylk ihracat,


2007 - 2011 (SITC Rev.3) ($)

78

1.20

Monthly exports by standard international trade classification,


2007 - 2011 (SITC Rev.3) ($)

Tama Sistemleri, 1997 - 2011

Transport Systems, 1997 - 2011

Tablo

Tables

1.21

hracat iinde tama sistemlerinin oran, 1997 -2011

79

1.21

Rate of transport systems in exports, 1997 - 2011

1.22

Tama sistemlerine gre ihracat iinde Trk ve yabanc


aralarn tama oran, 1997 - 2011

79

1.22

Rate of Turkish and foreign carriers in exports


by transport systems, 1997 - 2011

1.23

thalat iinde tama sistemlerinin oran, 1997 - 2011

80

1.23

Rate of transport systems in imports, 1997 - 2011

1.24

Tama sistemlerine gre ithalat iinde Trk ve yabanc


aralarn tama oran
oran, 1997 - 2011

80

1.24

Rate of Turkish and foreign carriers in imports by transport


systems 1997 - 2011
systems,

2. ENDEKSLER, 2000-2011 [2003=100]

2. INDICES, 2000-2011

Tablo

Table

Yllk Endeksler
2.1

Ekonomik faaliyetlere gre yllk d ticaret birim deer ve


miktar endeksleri, 2000 - 2011 (ISIC Rev.3)

Annual Indices
81

Aylk Endeksler

2.1

Annual unit value and quantity indices by economic activities,


2000 - 2011 (ISIC Rev.3)

Quarterly Indices

2.2

Ekonomik faaliyetlere gre aylk d ticaret birim


deer endeksleri, 2000 - 2011 (ISIC Rev.3) ($)

82

2.2

Quarterly unit value indices by economic activities,


2000 - 2011 (ISIC Rev.3) ($)

2.3

Ekonomik faaliyetlere gre aylk d ticaret birim deer


endeksleri, 2000 - 2011 (ISIC Rev.3) (TL)

83

2.3

Quarterly unit value indices by economic activities,


2000 - 2011 (ISIC Rev.3) (TL)

2.4

Ekonomik faaliyetlere gre aylk d ticaret miktar


endeksleri, 2000 - 2011 (ISIC Rev.3)

84

2.4

Quarterly quantity indices by economic activities,


2000 - 2011 (ISIC Rev.3)

2.5

Ekonomik faaliyetlere gre aylk d ticaret hadleri,


2000 - 2011 (ISIC Rev.3)

85

2.5

Terms of trade by quarterly economic activities,


2000 - 2011 (ISIC Rev.3)

Aylk Endeksler

VI

[2003=100]

Monthly Indices

2.6

Ekonomik faaliyetlere gre aylk d ticaret birim deer


endeksleri, 2000 - 2011 (ISIC Rev.3) ($)

86

2.6

Monthly unit value indices by economic activities,


2000 - 2011 (ISIC Rev.3) ($)

2.7

Ekonomik faaliyetlere gre aylk d ticaret birim deer


endeksleri, 2000 - 2011 (ISIC Rev.3) (TL)

89

2.7

Monthly unit value indices by economic activities,


2000 - 2011 (ISIC Rev.3) (TL)

2.8

Ekonomik faliyetlere gre aylk d ticaret miktar endeksleri,


2000 - 2011 (ISIC Rev.3)

92

2.8

Monthly quantity indices by economic activities,


2000 - 2011 (ISIC Rev.3)

2.9

Ekonomik faliyetlere gre aylk d ticaret hadleri,


2000 - 2011 (ISIC Rev.3)

95

2.9

Monthly terms of trade by economic activities,


2000 - 2011 (ISIC Rev.3)

TK, D Ticaret statistikleri Yll, 2011


TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2011

Contents

indekiler
Sayfa
Page

3. YOUNLAMA, 1991 - 2011

3. CONCENTRATION, 1991 - 2011

Tablo - Grafik

Table - Graphs

D Ticarette Younlama Oranlar, 2011

The Proportion of Concentration in Foreign Trade , 2011

3.1

lkelerin younlama oran, 2011

98

3.1

Concentration rates of countries, 2011

3.2

Fasllarn younlama oran, 2011

99

3.2

Concentration rates of chapters, 2011

3.3

Firmalarn younlama oran, 2011

100

3.3

Concentration rates of firms, 2011

D Ticarette Younlama ltleri, 1991 - 2011

Concentration Measures in Foreign Trade, 1991-2011

3.4

hracatta lkelerin younlama ltleri, 1991 -2011

101

3.4

Concentration criterions of countries in exports,1991 - 2011

3.5

hracatta fasllarn younlama ltleri, 1991 - 2011

102

3.5

Concentration criterions of chapters in exports,1991 - 2011

3.6

thalatta lkelerin younlama ltleri, 1991 - 2011

103

3.6

Concentration criterions of countries in imports,1991 - 2011

3.7

thalatta fasllarn younlama ltleri, 1991 - 2011

104

3.7

Concentration criterions of chapters in imports,1991 - 2011

4.
GRM
ZELLKLERNE
STATSTKLER, 2009 - 2011

GRE

DI

4.
EXTERNAL
TRADE
STATISTICS
CHARACTERISTICS, 2009- 2011

TCARET

Tablo

BY

ENTERPRISE

Tables

4.1

Giriimin ana faaliyetine ve alan saysna gre ihracat,


2009-2011

105

4.1

Exports by economic sector and employment size class,


2009-2011

4.2

Giriimin ana faaliyetine ve alan saysna gre ithalat,


2009-2011

105

4.2

Imports by economic sector and employment size class,


2009-2011

4.3

Ana faaliyet trlerine ve alan saysna gre ihracat yapan


giriim says, 2009-2011

106

4.3

Number of enterprises by economic sector and employment


size class, 2009-2011

4.4

Ana faaliyet trlerine ve alan saysna gre ithalat yapan


giriim says, 2009-2011

106

4.4

Number of enterprises by economic sector and employment


size class, 2009-2011

4.5

Giriimin ana faaliyet trne gre ihracatta younlama,


2009-2011

107

4.5

Concentration of exports by economic activity, 2009-2011

4.6

4.6 Giriimin ana faaliyet trne gre ithalatta younlama,


2009-2011

107

4.6

Concentration of imports by economic activity, 2009-2011

TK, D Ticaret statistikleri Yll, 2011


TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2011

VII

Sayfa
Page

Ek

Appendix

108

1. lgili bilgilere ulamak iin

1. To reach the related information ...

Simge ve Ksaltmalar
Bilgi yoktur
Kullanlan birimin yarsndan azdr

Denotes magnitude nil

Magnitude less than half of unit employed

Younlama Oran

CR

Herfindahl endeksi

(H - I)

ABD Dolar

Concentration Ratio
Herfindahl index
US Dollar

Avro

EUR

Mal bedeli, Sigorta, Tama

CIF

Cost, Insurance, Fright

Gemide Teslim

FOB

Free on Board

Avrupa Birlii

AB EC

Euro

European Union

Trk Liras

TL

Turkish Lira

Gmrk birlii Konseyinin Uyumlatrlm Mal Tanm


Kod Sistemi

HS

Customs Co-operation Council, The Harmonized Commodity


Description and Coding System

Standart Uluslararas Ticaret Snflamas

SITC

Standart International Trade Classification

Tm Ekonomik Faaliyetlerin Uluslararas Standart Sanayi


Snflamas

ISIC

International Standart Industrial Classification of All Economic


Activities

NACE

Statistical Classification of Economic Activities in the European


Community

Avrupa Topluluunda Ekonomik Faaliyetlerin statistiki


Snflamas
Geni Ekonomik Gruplarn Snflamas

BEC

Classification by Broad Economic Categories

Baka yerde snflandrlmam

n.e.c

Not elsewhere classified

Ocak

January

ubat

February

Mart

March

Nisan

April

Mays

May

Haziran

June

Temmuz

July

Austos

August

Eyll

September

Ekim

10

October

Kasm

11

November

Aralk

12

December

Dnem ( Ocak - Mart )

VIII

Symbol and Abbreviations


-

Quarters ( January - March)

Dnem ( Nisan - Haziran )

II

Dnem ( Temmuz - Eyll )

III

Quarters ( July - September )

Dnem ( Ekim - Aralk )

IV

Quarters ( October - December )

TK, D Ticaret statistikleri Yll, 2011


TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2011

Quarters ( April - June )

Explanation

Aklama

AIKLAMA

EXPLANATION

1.Tarihe

1. Background

lkemizde d ticaret istatistikleri 1933 ylndan itibaren


Trkiye statistik Kurumu tarafndan yaynlanmaktadr. 1988
ylna kadar madde-lke ayrntsnda bilgileri kapsayan yllk
d ticaret yaynlarnda, elektronik veri datm sistemlerinin
gelimesi ve gncel verilerin d ticaret veri tabanlarndan
datlmas nedeniyle 1989 ylndan itibaren zet tablolara
yer verilmeye balanmtr.

In Turkey, foreign trade statistics have been published by the


Turkish Statistical Institute since 1933. Until 1988, the
statistics had been published detailed by commodity-country
bases. Since 1989, development of the electronic data
distributing systems and data bases, only summary tables
have been included.

2. Ama
D Ticaret statistik Yll'nn amac, ithalat ve ihracat
ilemleri konusunda, piyasann ihtiya duyduu bilgiyi belirli
periyotlarla kamuoyuna duyurmaktr.

2. Purpose
The aim of the foreign trade statistics yearbook is to
promulgate the information about exports and imports
required by market in specific periods.

3. Kapsam
D ticaret istatistikleri, bata demeler dengesi olmak zere
ok yaygn kullanm olan istatistiklerden birisidir. Ulusal ve
uluslararas
kurulular
tarafndan
youn
ekilde
kullanlmaktadr.

3. Covarage
Foreign trade statistics are used widely in the balance of
payments. They are also used broadly by national and
international organizations.

D ticaret istatistikleri,
kapsamaktadr.

ihracatn

Foreign trade statistics include imports and exports of


merchandise.

Trkiye, d ticaret istatistiklerini zel ticaret sistemine gre


oluturmaktadr. D ticaret istatistikleri, dier lkelerden
Trkiye gmrk blgesine giren ve kan mallar
kapsamaktadr.

Turkey applies the Special System rules for foreign trade


statistics. Foreign trade statistics include goods which
enter/leave the statistical territory from/to other countries
and are placed;

Bu mallar;

These goods;

-Normal ihracat ve ithalat gmrk rejimleri,

-under the customs normal export and import procedures,

-Dahilde ve harite ileme rejimleri ile yaplan ilemlerdir.

-under customs inward and outward processing procedures.

D ticaret istatistikleri asndan Trkiyedeki serbest


blgeler ve gmrksz sat maazalar gmrk snr d
kabul edilmekte, bu blgelerden 3. lkelerle yaplan ticaret,
istatistiklere dahil edilmemektedir.

In terms of foreign trade statistics, duty-free zones and dutyfree shops in Turkey are considered as beyond the customs
frontier. Foreign trade with 3rd countries from these areas are
excluded from statistics.

Ayrca; aadaki ilemler de d ticaret bilgileri ierisinde


yer almamaktadr:
Bavul ticareti (Yolcu beraberi eya),
Transit ticaret,
Mal saylmayan, ancak beyanname dzenlenen
ilemler (Nakit para, kymetli evrak, pullar vb.).
Geici ihracat ve ithalat,

Furthermore, the transactions below are excluded from the


foreign trade statistics.
Shuttle trade,
Transit trade,
Some transactions with declaration but not
goods (Cash, valuable paper, stamps etc),
Temporary imports and exports,

mal

ithalat

ve

Para tabanl altn.

Monetary gold.

4. Yntem

4. Method

4.1 Periyot

4.1 Period

D ticaret verileri aylk olarak derlenmekte ve


yaynlanmaktadr.

Foreign trade statistics are compiled and published


monthly.
TK, D Ticaret statistikleri Yll, 2011
TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2011

IX

Aklama

Explanation

4.2 Bilgilerin kayna

4.2 Data sources

D ticaret verilerinin kaynan, Gmrk Kanununa gre


ihracat ve ithalatlar tarafndan dzenlenen gmrk
beyannameleri oluturmaktadr.

Foreign trade data sources are the customs declarations


presented to the customs administrations by the importers
and exporters in accordance with the custom law.

Ham petrol, elektrik ve doal gaz gibi baz maddelerin ithal


ve ihra bilgileri dorudan ithalat ve ihracat
kurululardan derlenmektedir.

Import data on some goods such as crude petroleum,


electricity, natural gas are obtained directly from import and
export institutions.

4.3 D ticaret endeksleri

4.3 Foreign trade indices

2003 temel yll d ticaret endeksleri, ISIC Rev.3


snflamasna
gre
hesaplanarak
aylk
olarak
yaymlanmaktadr. Endeksler, ISIC Rev 3 snflamasnn yan
sra CPA, BEC, SITC Rev.3 snflamalarna gre de
hesaplanmaktadr. 2003 temel yll d ticaret birim deer
endeksleri Fisher formlne gre hesaplanmaktadr. Miktar
endeksleri, deer endeksinin Fisher birim deer endeksine
blnmesi ile elde edilmektedir. Endekslere seilen
maddelerin saylar ve temsil oranlar aadaki tabloda
verilmektedir.

Foreign trade indices based on 2003 are published monthly


by ISIC Rev 3. Apart from ISIC Rev 3, indices are calculated
by CPA, BEC, SITC Rev 3 classifications. Foreign trade unit
value indices based on 2003 are calculated by Fisher
formula, quantity indices are calculated by value indices
divided by Fisher unit value indices. Item numbers and
representative ratios are given in the following table.

Ana sektrlere gre kapsanan madde saylar ve temsil oranlar, 2011


Number of covered items and representative ratios by main sectors, 2011

Ana sektrler
Main sectors
Toplam-Total

Temsil oranlar
Rept. Ratio(%)
hracat
thalat
Export
Import

1 983

2 552

83.6

83.4

A Tarm ve ormanclk
Agriculture and forestry

37

64

76.4

62.6

B Balklk Fishing

10

72.2

28

32

84.6

99.6

1 884

2 428

84.1

80.5

24

28

71.8

96.7

C Maden ve taocakl
Mining and quarrying
D malat sanayi
Manufacturing industry
Dier_Others

Seilen maddeler
Selected Items
hracat
thalat
Export
Import

(2003=100)

TK, D Ticaret statistikleri Yll, 2011


TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2011

Explanation

Aklama

4.4 D ticarette younlama

4.4 Concentration in foreign trade

D ticarette younlama, d ticaretin belirli saydaki firma


tarafndan kontrol edilmesi olarak tanmlanabilir. Ancak; d
ticaretin belli lkelerde, fasllarda ya da maddelerde
younlamas da nemli grldnden, bu deikenler iin
de younlama ltleri hesaplanmtr. Bu almada,
younlamay lmek amacyla bir ok lt arasndan en
yaygn kullanlan iki lt kullanlacaktr.

Concentration in foreign trade can be defined as the control


of foreign trade by a certain number of firms. However, since
concentration of foreign trade by country, chapter and
commodity is considered to be important, concentration
measures are also calculated for these variables. In this
study, among the various measures of concentration, two of
the most common methods will be employed.

4.4.1 Younlama oran (CR m)

4.4.1 Concentration Ratio (CRm)

Younlama oran, younlama ltleri arasnda basit


hesaplanabilmesi nedeniyle en yaygn kullanlan lttr.
Younlama oran, belli saydaki firma, madde, fasl veya
lkenin kmlatif paylarn ifade eder. Hesaplanan deer 0
ile 100 arasndadr ve aadaki forml kullanlarak
hesaplanr.

This is the most common criterion among the concentration


measures, as it can be calculated simply. Concentration ratio
expresses the cumulative shares of a certain number of
firms, commodities, chapters or countries. The calculated
value ranges between 0 and 100. The employed formula is:

m
CRm = Pi *100
i=1

(1)

CRm: Younlama oran

CRm: Concentration ratio

Pi : Firma, madde, fasl veya lkenin pay

Pi: Share of each firm/ commodity/ chapter/ country

Burada CR1 en byk birimin pay, CRm ise m inci birimin


kmlatif paydr. M deerinin seilme ilemi tamamen
keyfidir. Genellikle yaplan almalarda, CR4, CR8 deerleri
hesaplanmaktadr. Birim saysnn az oluu, younlamann
artmas ve d ticaretin az saydaki birim tarafndan kontrol
edilmesi anlamna gelir.

CR1 is the share of largest unit, CRm is the cumulative share

4.4.2 Herfindahl endeksi (H-I)

4.4.2 Herfindahl index (H-I)

Bu endeks, younlama oran hesaplanacak tm birimlerin


toplamdaki paylarnn kareleri toplam olarak tanmlanabilir
ve aadaki forml kullanlarak hesaplanr:

The index is the sum of the square of shares of all units for
which concentration ratio is calculated. The
following formula is emloyed:

of the mth unit. The selection of m is optional. Usually CR4


and CR8 are calculated. A small number signifies an increase
in concentration and the control of foreign trade by a small
number of units.

n
H-I = Pi2
i=1

(2)

H-I: Herfindahl endeksi

H-I: Herfindahl index

Pi : Firma, madde, fasl veya lkenin pay

Pi : Share of each firm/ commodity/ chapter/ country

n birim says olmak zere endeks 1/n <=H-I <=1 deer


aralnda bulunur. Tek bir birim iin hesaplandnda,
endeks deeri 1'dir. Tm birimler eit dalm ise, endeks
en kk deer olan 1/n bulunur.

Index ranges between 1/n<= H-I<= 1 where n is the unit


number. When the index is calculated for a single unit the
highest value of 1 will result. If units are distributed equally,
the index will reach the lowest value which is 1/n.

TK, D Ticaret statistikleri Yll, 2011


TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2011

XI

Aklama

XII

Explanation

Endeks, zaman boyutu ierisinde her birimin dalmdaki


paylarnn deiikliklerini gstermekle birlikte, tm dalm
hesaba katt ve birim saysndaki deiikliklere duyarl
olduu iin iyi bir lttr.

Although the index displays the changes of shares in


distribution all units over time, it is still a good criterion since
it takes into account the entire distribution and that it is
sensitive to the changes in number of units.

Birim says (n) arttka H deeri azalmakta veya birimlerin


byklkleri arasnda eitsizlik arttka H endeksi
ykselmektedir. Bylece rekabet ortam az, younlama
yksek olur.

As number of units increases, the value of H decreases and


as the inequality between the size of the units increases, the
value of H increases. Hence, an environment in which low
competition and high concentration results.

Birinci blmde, lkelere gre fasllarn younlama


tablolarnda, CR1 lkeye yaplan d ticarette deeri en
yksek fasln payn, CR2 deeri en yksek ikinci fasln
kmlatif payn, CR8 ise sekizinci sradaki fasln kmlatif
payn ifade etmektedir. Fasllara gre lkelerin younlama

In the first part, in the tables of concentration of chapters by


country, CR1 shows the share of the chapter which has the
highest value in the foreign trade of the country, CR2 shows
the cumulative share of the chapter which has the second
highest value, CR8 shows the cumulative share of the eighth

lkelere gre fasllarn younlama endeksini ifade eden


H-I endeksi, ilgili lkeye yaplan d ticaretteki tm fasl
paylarnn kareleri toplam, fasllara gre lkelerin
younlamasn ifade eden H-I endeksi ise, ilgili faslda d
ticaret yaplan tm lke paylarnn kareleri toplamn ifade
eder.

The H-I index related to the concentration of chapters by


country is the sum of the square of shares of all chapters, HI index related to the concentration of countries by chapter is
the sum of the square of shares of all countries in the related
chapter.

kinci blmde, uluslararas sanayi snflamasna gre


yaplan lke ve firma younlama tablolarnda, CR1 en ok
d ticaret yaplan lkenin veya d ticaret yapan firmann
pay, CR8 ise sekizinci srada yer alan lke veya firmann
kmlatif payn ifade etmektedir. H-I endeksi ise, ilgili
sanayi snflamasndaki tm lke ve firma paylarnn kareleri
toplamdr.

In the second part, in the tables of concentration of


countries and firms by international industry classification,
CR1 shows the country or firm which has the highest value in
foreign trade, CR8 shows the cumulative share of the eighth
country or firm. H-I index is the sum of the square of shares
of all countries and firms in the related industry classification.

almada kullanlan bu ltler dnda Entropy endeksi,


Varyans ltleri (Aritmetik ortalama, Varyans, Standart
sapma, Deiim katsays), Gini oran, Lorenz erisi, Linda
endeksi, Lerner endeksi gibi ltler de younlamann
llmesinde kullanlmaktadr.

Besides the measures used in this study there are also other
concentration criterions such as Entropy index, Variance
criterions (Arithmetic mean, Variance, Standard deviation,
Coefficient of variation), Gini coefficient, Lorenz curve, Linda
index and Lerner index.

5.Giriim zelliklerine Gre D Ticaret statistikleri

5.
External
Trade
Characteristics

Aylk olarak aklanan d ticaret istatistikleri ounlukla


hangi rnlerin ticaretinin hangi lkelerle yapldn
yanstmaktadr. Buna karlk, bu ticaret akmnn arkasnda
hangi tr giriimlerin olduu sorusuna cevap vermemekte,
ticaret yapan giriimlerin zellikleri ile ilgili bilgi
iermemektedir.almada d ticaret verileri ve i kaytlar
arasnda balant kurularak farkl zellikleri ile d ticaret
istatistiklerine ulalmaya allmtr.

One of the main future development areas for external trade


statistics is to link them more closely to other statistics. The
linkage of trade statistics with business statistics allows to
measure, on the one hand, the contribution of real economic
sectors to trading, and on the other hand, to complement
business data with detailed information on trade.

TK, D Ticaret statistikleri Yll, 2011


TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2011

Statistics

by

Enterprise

Explanation

Aklama

Giriimlerin yapsyla ilgili bilgilerin nemli bir blm i


kaytlar sisteminde mevcut olmakla birlikte, kullanlan
snflamalar
ve
deikenler
asndan
farkllklar
gstermektedir. kaytlar, lkemizde faaliyet gsteren
giriimlere ait adres, kimlik, faaliyet, tabakalama (ciro,
alan says) vb balant deikenlerini iinde barndran bir
sistemdir.

Coherent compilation of trade statistics by enterprise


characteristics requires micro level data linkage.This can be
done by establishing a linkage between trade registers and
business registers. When key enterprise characteristics from
the business registers most notably activity sector and
number of employees

D ticaret verilerinde, d ticareti gerekletiren giriimlerin


vergi kimlik numaras ile i kaytlarnda yer almayan kiiler
tarafndan gerekletirilen d ticaret ilemlerinde TC kimlik
numaras deiken olarak yer almaktadr.

In external trade statistics, there are VAT numbers and


Republic of Turkey ID Card No as the mutual variable as in
business register. Matching can be hampered for instance in
cases when there is no ID code in use.

Tablolarda ana faaliyete gre giriimler bu konuyla ilgili


dier almalara benzer ekilde Sanayi, Ticaret ve dier
olarak gruplandrlmtr.

Enterprises were group by listed below as Industry,Trade and


others in tables.

NACE Rev2

Aklama

B-E= B+C+D+E

Sanayi

Ticaret

B-E ve G dndaki sektrler

Dier

NACE Rev2
B-E= B+C+D+E
G
OTH_BCDEG NACE branches other

Description
Industry
Trade
Others

lek; alan saysndan yola klarak hazrlanmtr.


Avrupa Birlii tanmna gre giriimler aadaki gibi
tanlanmaktadr.

Scale; The size of an enterprise is measured in numbers of


employees or turnover over a certain level.

alan Says
0-9

Aklama
Mikro lekli Giriim

Number of Employee
0-9

Description
Micro Enterprise

10-49

Kk lekli Giriim

10-49

Small Enterprise

50-249
250+

Orta lekli Giriim


Byk lekli Giriim

50-249
250+

Medium-sizedl Enterprise
Large Enterprise

6.Tanm ve Kavramlar

6. Definitions and Concepts

hracat: Bir lkede yerleik kii ve kurumlarn dier


lkelere mal satmasdr.

Export: Selling goods by the settled persons


organisations in a country, to the other countries.

thalat: Bir lkede yerleik kii ve kurumlarn dier


lkelerden mal satn almasna ithalat denir.

Import: Buying goods by the settled persons and


organisations in a country, from other countries.

D Ticaret Hacmi: Bir lkenin belli bir dnemde


(genellikle bir ylda) gerekletirdii ihracat ve ithalatn
toplamdr.

Volume of Foreign Trade: Total of export and import of a


country in a specific period of time (usually one year).

D Ticaret Dengesi: Belli bir dnemde gerekletirilen


ihracat ile ithalat arasndaki farktr (hracat-thalat).
hracatn ithalattan fazla olmas d ticaret fazlas, ithalatn
ihracattan fazla olmas ise d ticaret an ifade eder.

Balance of Foreign Trade: The difference between export


and import in a specific period of time (export - import). If
the export is more than import there is a surplus, in contrast,
if the import is more than export there is a deficit.

and

TK, D Ticaret statistikleri Yll, 2011


TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2011

XIII

Aklama

XIV

Explanation

lke: D ticaret istatistikleri asndan lke; ihracat iin


maln tketilecei, bilinmiyorsa gidecei bilinen son lke,
ithalat iin ise maln menei lkesidir.

Country: For export, if known, the goods to be consumed


in, otherwise, the last destination. For import, the country of
origin.

Miktar: hra ve ithal edilen maln ambalaj hari net


miktardr. Genellikle istatistiklerde mallarn net arl,
maln cinsine gre baz mallarn ikinci bir l birimi ile
miktar (adet, litre, metrekp vb) kullanlr.

Quantity: Net mass of the good. Beside net mass,


according to the type of the good supplementary unit is used
(number, liter, cubic meter, etc).

Deer. D ticaret istatistiklerinde deer Trk Liras, ABD


Dolar ve Euro cinsinden mevcuttur. thalatta deer CIF
(Mal bedeli + Navlun + Sigorta), ihracatta ise FOB (Mal
bedeli + hracat lke snrna kadar olan masraflar) olarak
alnmaktadr.

Value: Foreign trade statistics show imports at CIF (Cost +


Insurance + Freight) and exports at FOB (Free on Board),
both expressed in Turkish Liras, US Dollars and Euro.

D Ticaret Hadleri: hracat fiyat endeksinin ithalat fiyat


endeksine blmnn 100 ile arpmndan elde edilir. Elde
edilen deerin 100'den byk kmas, ihracat lke
asndan,
ihracat
fiyatlarndaki
deiimin
ithalat
fiyatlarndaki deiime gre daha yksek (avantaj), dier
durumda daha kk olduunu (dezavantaj) ifade eder.

Terms of Foreign Trade: The ratio of export price index to


import price index multiplied by 100. For the exporter
country, if the result is bigger than 100, means that the
change in export prices bigger than that of import prices
(advantage), otherwise, is less (disadvantage).

Tama Sistemleri: D ticarete konu olan mallarn lke


snrn geite hangi tama sistemi ile tandn
gstermektedir. Ana tama sistemleri denizyolu, karayolu,
havayolu ve demiryolu olarak saylabilir.

Transport Systems: It shows that how the commodities


are transported by. The main transport systems are maritime
line, highway, air line and railway.

Dviz: D ticaret ilemlerinde mal bedelinin denmesinde


kullanlan Dviz cinsini gstermektedir. Trkiye'nin d
ticaretinde en fazla kullanlan dviz cinsleri Avro ve ABD
Dolardr

Foreign Exchange: It shows that the kind of currency used


for payments in the foreign trade transactions. The most
used foreign exchanges are Euro and US Dollar.

7. Snflamalar

7. Classifications

7.1 lke snflamalar

7.1 Classification by countries

thal edilen mallar maln retildii lkelere (menei lke),


ihra edilen mallar ise maln tketildii veya bilinmiyorsa
gidecei bilinen son lkeye (mahre lkeye) gre
snflandrlmaktadr.

Imports are classified according to the country of origin, the


country in which the goods are produced. Exports are
classified according to destination, that is, the country where
the goods are consumed. If that is unknown, the last known
country of destination is used.

7.2 Mal ve sektr snflamalar

7.2 Commodity and sector classifications

Bu yaynda; d ticaretimiz Trkiye'nin ihtiya ve artlarna


gre eitli uluslararas snflamalara gre sunulmaktadr.

In this publication, data about foreign trade is also presented


in according to various international classifications for
Turkey's needs and conditions.

D ticaretin deiik snflamalarla verilmesinin kullanc


asndan zorluk yaratabilecei dnlebilir. Ancak burada
amalanan; uluslararas kyaslamalar yapacaklara, d
ticareti sektrlere gre retim ya da milli gelir serileriyle
birlikte kullanacaklara da bilgi sunmaktr.

It may be thought that giving different classifications can


cause difficulty for users. However, the main objective here
is topresent information to those who make international
comparisons and who use foreign trade by sectors with the
production series or national income series as well as to
those who follow specific series in their studies for years.

TK, D Ticaret statistikleri Yll, 2011


TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2011

Explanation

Aklama

D ticaret analizlerinde eitli mal ve sektr snflamalar


kullanlmaktadr. Bu snflamalarn bir ksm uluslararas
kurulular
tarafndan
hazrlanarak
uluslararas
karlatrmalarda kullanlmaktadr.

Various commodity and sector classifications are used in the


foreign trade analysis. Some of these classifications are
prepared by international institutions in order to use
international comparisons.

Yaynda kullanlan balca snflamalar aada aklanmtr:

Main classifications used in the publication are explained


below.

7.2.1 Gmrk birlii Konseyinin Uyumlatrlm


Mal Tanm Kod Sistemi (HS)

7.2.1 Customs Co-operation Council, The Harmonized


Commodity Description and Coding System (HS)

lkemizin de taraf olduu Gmrk birlii Konseyi


tarafndan hazrlanan ve akit lkelerin ithalat ve ihracat
ilemlerinde kullandklar bir eya snflamasdr.

The harmonized system is a commodity classification


prepared by the Customs Cooperation Council.

lkemizde 1989 ylndan itibaren kullanlan harmonize


sistem snflamasna dayal 8 dijit istatistik pozisyonlar
gelitirilmitir. Trkiye'nin 1996 ylnda Gmrk Birlii'ne
girmesi nedeniyle harmonize sisteme dayal Birletirilmi mal
snflamalarna (CN) uyum salamak iin istatistik
pozisyonlar 12 dijite karlmtr
karlmtr.

This classification has been used in Turkey since 1989 was


improved as 8-digit position numbers. Because, Turkey
entered the Customs Union in 1996, it has been used 12-digit
position numbers by the Harmonized System related
Combined Nomenclature (CN).

7.2.2 Standart Uluslararas Ticaret Snflamas (SITC


Rev.3)

7.2.2 Standart International Trade Classification


(SITC Rev.3)

D ticaret istatistiklerinde kullanlmak zere Birlemi


Milletler tarafndan hazrlanan (SITC) bir eya snflamasdr.
Genellikle uluslararas kurulular d ticaret istatistiklerini bu
snflamaya gre yaymlamaktadr. 1, 2, 3, 4 ve 5 dijitten
oluan bir sistemdir. Trkiye'nin d ticaret istatistiklerinde
de kullanlmaktadr.

SITC is a commodity classification system prepared by the


United Nations to be used in foreign trade statistics. Usually,
international institutions publish foreign trade statistics
according to this classification. This system has been made
up 1, 2, 3, 4 and 5 digits. It is also used in Turkey's foreign
trade statistics.

7.2.3 Tm Ekonomik Faaliyetlerin Uluslararas


Standart Sanayi Snflamas (ISIC Rev.3)

7.2.3 International Standart Industrial Classification


of All Economic Activities (ISIC Rev.3)

Birlemi Milletler statistik Ofisi'nin gerekletirdii ISIC


faaliyet snflamas, istatistiin geni apl analizinde ve
uluslararas karlatrmalarda merkezi bir konuma gelmitir.
ISIC'n son revizyonu ISIC Rev.3 daha nceki
uyarlamalardan farkl ise de, yaps nemli bir deiiklie
uramamtr. Ayrnt dzeyi ISIC Rev.2'den ok farkldr. Bu
ayrnt, snflama ierisinde hemen hemen her yerde
zellikle de hizmet faaliyetleri ile ilgili blmlerde
bulunmaktadr.

ISIC activity classification prepared by United Nations


Statistical Office has been centralised in extensive statistical
analysis and international comparisons. Although ISIC, Rev.
3, the last revision of ISIC, is different from former revisions,
its structure did not change significantly. Level of detail is
very different from ISIC, Rev. 2. The increase in level of
detail has been observed in almost everywhere, especially in
the parts related with service activities.

TK, D Ticaret statistikleri Yll, 2011


TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2011

XV

Aklama

XVI

Explanation

Trkiye'nin d ticaret istatistiklerinde 1989 ylndan sonra


kullanlmaya balanmtr. Ayrca, ISIC Rev.2ye gre de veri
retimi ve kullanm devam etmektedir.

The classification has been used in Turkey's foreign trade


statistics after 1989. Turkeys foreign trade available also for
ISIC Rev.2.

7.2.4 Geni Ekonomik Gruplarn Snflamas (BEC)

7.2.4 Classification by Broad Economic Categories


(BEC)

Birlemi Milletler statistik Ofisince hazrlanan bir


snflamadr. Mallar, Yatrm, Tketim, Ara mallar ve
dierleri olarak drt ana grupta toplanmaktadr.

The classification has been prepared by United Nations


Statistical Office. Goods are classified in 4 major groups as
Investment, Consumption, Intermediate goods and others.

Trkiye'nin d ticaret istatistiklerinde 1989 ylndan sonra


kullanlmaya balanmtr.

The classification has been using in Turkey's foreign trade


statistics after 1989.

7.2.5 Nace

7.2.5 Nace

NACE Rev. 2; Avrupa Birlii lkeleri tarafndan ISIC


snflamasndan tretilen ve ye lkelerde zorunlu olarak
kullanlan ekonomik faaliyet snflamasdr.

It is an activity classification derived from ISIC and is


obligatory for use in all member states of European Union.

TK, D Ticaret statistikleri Yll, 2011


TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2011

Historical Annual Statistics, 1923-2011

Tarihi Yllk statistikler, 1923-2011

1.1 hracat ve ithalat deerleri, 2001 - 2011


Exports and imports values, 2001 - 2011

(Milyar $ - Billion $)

200
185
170
155
140
125
110
95
80
65
50
35
20

thalat-Imports

hracat-Exports

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Veri iin Tablo 1.1'e baknz


For data, see Table 1.1

1980li yllarda byk bir ivme kazanan Trkiyenin d ticareti ayn


gelimeyi 2000li yllarda da srdrmektedir. Trkiyenin ihracat 2000
ylnda 27 775 Milyon Dolara, 2008 ylnda da 132 027 Milyon Dolara
km, 2009 ylnda ise 102 143 Milyon Dolara gerilemitir. 2010 Ylnda
tekrar artmaya balam ve 2011 ylnda 134 907 milyon dolara ulamtr.

Turkeys foreign trade has been rising since 1980s and maintaining the
same development in 2000s. Turkeys export was 27 775 Million
Dollars in 2000 and amounted to 132 027 Million Dollars in 2008 but
decreased to 102 143 Million Dollars in 2009, respectively. Exports
increased as from 2010 and reached to 134 907 Million Dollars in 2011.

Ayn dnemde ithalatta da yksek oranl art salanm, 2000 ylnda 54


503 Milyon Dolara, 2008 ylnda 201 964 Milyon Dolara km fakat 2009
ylnda 140 928 Milyon Dolara dmtr. 2010 Ylnda tekrar artamaya
balam 2011 ylnda 240 842 milyon Dolara ulamtr.

In the same period, there has also been a higherrate increasing in


imports. In 2000, imports was 54 503 Million Dollars and , 201 964
Million Dollars in 2008 but decreased to 140 928 Million Dollars in 2009.
Imports increased as from 2010 and reached to 240 842 Million Dollars
2011.
iin 2011

hracat ve ithalat deerleri bydke d ticaret a da bym, 2000


ylnda 26 728 Milyon Dolar olan ak, 2008 ylnda 69 936 Milyon Dolarla
ykselmi, 2009 ylnda 38 786 Milyon Dolara dmtr. 2011 Ylnda
ithalat ve ihracatn artna paralel olarak 105 935 Milyon Dolara
ykselmitir.

The foreign trade deficit has increased depend on imports and exports.
The deficit was 26 728 Million Dollars in 2000 and increased to 69 936
Million Dollars in 2008. It decreased to 38 786 Million Dollars in 2009 but
increased in 2011 and reached to 105 935 Million Dollars.

1.2 hracatn ithalat karlama oran, 2001 - 2011


Ratio of exports to imports, 2001 - 2011
(%)
80
75
70
65
60
55
50
45
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Veri iin Tablo 1.1'e baknz


For data, see Table 1.1

hracatn ithalat karlama oran yllara gre ini kl bir seyir


izlemektedir. 1990-2011 dneminde ihracatn ithalat karlama orannn en
yksek olduu dnemler kriz yllardr. Gerekleen yksek devalasyonlar
nedeniyle sz konusu yllarda ihracat nemli lde artarken ithalatn
azalmas karlama orannn ykselmesine neden olmutur. hracatn
ithalat karlama oran son yllarda inili kl bir seyir izlemektedir. 2009
ylnda %72.5 ve 2010 ylnda %61.4, 2011'de % 56 dzeyinde
gereklemitir.

Proportion of imports covered by exports, has pursued an unsteady


movement. Between the 1990 and 2011, the highest proportion imports
covered by exports was in stage of recessions. Owing to higher-rate
devaluations, increasing in exports had raised the proportion imports
covered by exports, in those years. In recent years, the proportion has
pursued a lumpy course. It was 72.5% in 2009 and 61.4% in 2010, 56%
in 2011.

TK, D Ticaret statistikleri Yll, 2011


TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2011

Tarihi Yllk statistikler, 1923-2011

Historical Annual Statistics, 1923-2011

1. 1 D ticaret gstergeleri, 1923 - 2011


Indicators of foreign trade, 1923 - 2011
D ticaret
dengesi

D ticaret hracat/ithalat
hacmi karlama oran

Balance

Volume

of foreign

of foreign

Proportion
imports

hracat

Deiim

thalat

Deiim

Exports

Change

Imports

Change

trade

trade

covered by

(000 $)

(%)

(000 $)

(%)

(000 $)

(000 $)

exports (%)
58.5

1923

50 790

86 872

- 36 082

137 662

192

82 435

62.3

100 462

15.6

- 18 027

182 897

82.1

192

102 700

24.6

128 953

28.4

- 26 253

231 653

79.6

192

96 437

-6.1

121 411

-5.8

- 24 974

217 848

79.4

192

80 749

-16.3

107 752

-11.3

- 27 003

188 501

74.9

192

88 278

9.3

113 710

5.5

- 25 432

201 988

77.6

1929

74 827

-15.2

123 558

8.7

- 48 731

198 385

60.6

1930

71 380

-4.6

69 540

-43.7

1 840

140 920

102.6

1931

60 226

-15.6

59 935

-13.8

291

120 161

100.5

1932

47 972

-20.3

40 718

-32.1

7 254

88 690

117.8

1933

58 065

21.0

45 091

10.7

12 974

103 156

128.8

193

73 007

25.7

68 761

52.5

4 246

141 768

106.2

193

76 232

4.4

70 635

2.7

5 597

146 867

107.9

193

93 670

22.9

73 619

4.2

20 051

167 289

127.2

193

109 225

16.6

90 540

23.0

18 685

199 765

120.6

193

115 019

5.3

118 899

31.3

- 3 880

233 918

96.7

1939

99 647

-13.4

92 498

-22.2

7 149

192 145

107.7

190

80 904

-18.8

50 035

-45.9

30 869

130 939

161.7

191

91 056

12.5

55 349

10.6

35 707

146 405

164.5

192

126 115

38.5

112 879

103.9

13 236

238 994

111.7

193

196 734

56.0

155 340

37.6

41 394

352 074

126.6

19

177 952

-9.5

126 230

-18.7

51 722

304 182

141.0

19

168 264

-5.4

96 969

-23.2

71 295

265 233

173.5

19

214 580

27.5

118 889

22.6

95 691

333 469

180.5

19

223 301

4.1

244 644

105.8

- 21 343

467 945

91.3

19

196 799

-11.9

275 053

12.4

- 78 254

471 852

71.5

199

247 825

25.9

290 220

5.5

- 42 395

538 045

85.4

190

263 424

6.3

285 664

-1.6

- 22 240

549 088

92.2

191

314 082

19.2

402 086

40.8

- 88 004

716 168

78.1

192

362 914

15.5

555 920

38.3

- 193 006

918 834

65.3

193

396 061

9.1

532 533

-4.2

- 136 472

928 594

74.4

19

334 924

-15.4

478 359

-10.2

- 143 435

813 283

70.0

19

313 346

-6.4

497 637

4.0

- 184 291

810 983

63.0

19

304 990

-2.7

407 340

-18.1

- 102 350

712 330

74.9

19

345 217

13.2

397 125

-2.5

- 51 908

742 342

86.9

19

247 271

-28.4

315 098

-20.7

- 67 827

562 369

78.5

199

353 799

43.1

469 982

49.2

- 116 183

823 781

75.3

190

320 731

-9.3

468 186

-0.4

- 147 455

788 917

68.5

191

346 740

8.1

507 205

8.3

- 160 465

853 945

68.4

192

381 197

9.9

619 447

22.1

- 238 250

1 000 644

61.5

193

368 087

-3.4

687 616

11.0

- 319 529

1 055 703

53.5

19

410 771

11.6

537 229

-21.9

- 126 458

948 000

76.5

19

463 738

12.9

571 953

6.5

- 108 215

1 035 691

81.1

19

490 508

5.8

718 269

25.6

- 227 761

1 208 777

68.3

19

522 334

6.5

684 669

-4.7

- 162 335

1 207 003

76.3

TK, D Ticaret statistikleri Yll, 2011


TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2011

Historical Annual Statistics, 1923-2011

Tarihi Yllk statistikler, 1923-2011

1. 1 D ticaret gstergeleri, 1923 - 2011 (devam)


Indicators of foreign trade, 1923 - 2011 (continued)
D ticaret
dengesi

D ticaret hracat/ithalat
hacmi karlama oran

Balance

Volume

of foreign

of foreign

Proportion
imports

hracat

Deiim

thalat

Deiim

Exports

Change

Imports

Change

trade

trade

covered by

(000 $)

(%)

(000 $)

(%)

(000 $)

(000 $)

exports (%)

19

496 419

-5.0

763 659

11.5

- 267 240

1 260 078

65.0

199

536 834

8.1

801 236

4.9

- 264 403

1 338 070

67.0

190

588 476

9.6

947 604

18.3

- 359 128

1 536 081

62.1

191

676 602

15.0

1 170 840

23.6

- 494 239

1 847 442

57.8

192

884 969

30.8

1 562 550

33.5

- 677 581

2 447 519

56.6

193

1 317 083

48.8

2 086 216

33.5

- 769 133

3 403 299

63.1

19

1 532 182

16.3

3 777 501

81.1

-2 245 319

5 309 683

40.6

19

1 401 075

-8.6

4 738 558

25.4

-3 337 483

6 139 633

29.6

19

1 960 214

39.9

5 128 647

8.2

-3 168 433

7 088 862

38.2

19

1 753 026

-10.6

5 796 278

13.0

-4 043 252

7 549 304

30.2

19

2 288 163

30.5

4 599 025

-20.7

-2 310 862

6 887 187

49.8

199

2 261 195

-1.2

5 069 432

10.2

-2 808 236

7 330 627

44.6

190

2 910 122

28.7

7 909 364

56.0

-4 999 242

10 819 486

36.8

191

4 702 934

61.6

8 933 374

12.9

-4 230 439

13 636 308

52.6

192

5 745 973

22.2

8 842 665

-1.0

-3 096 692

14 588 639

65.0

193

5 727 834

-0.3

9 235 002

4.4

-3 507 168

14 962 836

62.0

19

7 133 604

24.5

10 757 032

16.5

-3 623 429

17 890 636

66.3

19

7 958 010

11.6

11 343 376

5.5

-3 385 367

19 301 386

70.2

19

7 456 726

-6.3

11 104 771

-2.1

-3 648 046

18 561 497

67.1

19

10 190 049

36.7

14 157 807

27.5

-3 967 757

24 347 856

72.0

19

11 662 024

14.4

14 335 398

1.3

-2 673 374

25 997 422

81.4

199

11 624 692

-0.3

15 792 143

10.2

-4 167 451

27 416 835

73.6

1990

12 959 288

11.5

22 302 126

41.2

-9 342 838

35 261 413

58.1

1991

13 593 462

4.9

21 047 014

-5.6

-7 453 552

34 640 476

64.6

1992

14 714 629

8.2

22 871 055

8.7

-8 156 426

37 585 684

64.3

1993

15 345 067

4.3

29 428 370

28.7

-14 083 303

44 773 436

52.1

199

18 105 872

18.0

23 270 019

-20.9

-5 164 147

41 375 891

77.8

199

21 637 041

19.5

35 709 011

53.5

-14 071 970

57 346 052

60.6

199

23 224 465

7.3

43 626 642

22.2

-20 402 178

66 851 107

53.2

199

26 261 072

13.1

48 558 721

11.3

-22 297 649

74 819 792

54.1

199

26 973 952

2.7

45 921 392

-5.4

-18 947 440

72 895 344

58.7

1999

26 587 225

-1.4

40 671 272

-11.4

-14 084 047

67 258 497

65.4

2000

27 774 906

4.5

54 502 821

34.0

-26 727 914

82 277 727

51.0

2001

31 334 216

12.8

41 399 083

-24.0

-10 064 867

72 733 299

75.7

2002

36 059 089

15.1

51 553 797

24.5

-15 494 708

87 612 886

69.9

2003

47 252 836

31.0

69 339 692

34.5

-22 086 856

116 592 528

68.1

200

63 167 153

33.7

97 539 766

40.7

-34 372 613

160 706 919

64.8

200

73 476 408

16.3

116 774 151

19.7

-43 297 743

190 250 559

62.9

200

85 534 676

16.4

139 576 174

19.5

-54 041 499

225 110 850

61.3

200

107 271 750

25.4

170 062 715

21.8

-62 790 965

277 334 464

63.1

200

132 027 196


102 142 613
113 883 219
134 906 869

23.1

201 963 574


140 928 421
185 544 332
240 841 676

18.8

-69 936 378

333 990 770

65.4

-22.6
11.5
18.5

-30.2
31.7
29.8

-38 785 809


-71 661 113
-105 934 807

243 071 034


299 427 551
375 748 545

72.5
61.4
56.0

2009
2010
2011

TK, D Ticaret statistikleri Yll, 2011


TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2011

Tarihi Yllk statistikler, 1923-2011

Historical Annual Statistics, 1923-2011

1.2 demeler dengesi, 200 - 2011


Balance of payments, 2007 - 2011
(000 000 $)
demeler dengesi - Balance of payments
A.

200

CAR LEMLER HESAB - CURRENT ACCOUNT

1.

hracat f.o.b. - Exports f.o.b.

2.

thalat f.o.b. - Imports f.o.b.

2009

2010

2011

- 3 3 - 1 2 - 13 30

- 3

- 90

115 361

Mal Dengesi - Balance on Goods

200

109 647

120 902

143 397

- 162 213 - 193 821 - 134 497

- 177 347

- 232 538

- 56 445

- 89 141

- 46 852

140 800
- 53 021

- 24 850

3.

Hizmetler Dengesi: Gelir - Services: Credit

28 930

35 564

33 922

34 743

38 959

4.

Hizmetler Dengesi: Gider - Services: Debit

- 15 647

- 17 816

- 16 606

- 19 250

- 20 685

- 33 569

- 35 273

- 7 534

- 40 952

- 70 867

Mal ve Hizmet Dengesi - Balance on Goods and Services


5.

Gelir Dengesi: Gelir - Income: Credit

6 423

6 889

5 164

4 477

3 952

6.

Gelir Dengesi: Gider - Income: Debit

- 13 531

- 15 253

- 13 355

- 11 616

- 11 725

- 40 677

- 43 637

- 15 725

- 48 091

- 78 640

2 243

2 113

2 355

1 448

1 734

Mal, Hizmet ve Gelir Dengesi - Balance on Goods, Services and Income


7.

Cari Transferler - Current Transfers

B.

SERMAYE HESAB - CAPITAL ACCOUNT

- 

- 1

- 1

- 1

- 30

C.

FNANS HESAB - FINANCIAL ACCOUNT

9 2

3 0

10 0

 929

 9

8.

Yurtdnda Dorudan Yatrm - Direct Investment Abroad

- 2 106

- 2 549

- 1 553

- 1 464

- 2 466

9.

Yurtiinde Dorudan Yatrm - Direct Investment in Turkey

22 047

19 504

8 411

9 038

15 872

10.

Portfy Hesab - Varlklar - Portfolio Investment- Assets

- 1 947

- 1 244

- 2 711

- 3 524

2 688

11.

Portfy Hesab - Ykmllkler - Portfolio Investment- Liabilities

2 780

- 3 770

2 938

19 617

19 298

11.1.

Hisse Senetleri - Equity Securities

11.2.

Bor Senetleri - Debt Securities

12.

Dier Yatrmlar-Varlklar - Other Investments - Assets

12.1.

Merkez Bankas - Monetary Authorities

12.2.

Genel Hkmet - General Government

5 138

716

2 827

3 468

- 986

- 2 358

- 4 486

111

16 149

20 284

- 4 969

- 12 058

10 987

7 012

11 395

- 116

- 32

- 31

- 29

- 108

12.3.

Bankalar - Banks

- 3 389

- 10 255

6 396

13 158

- 408

12.4.

Dier Sektrler - Other Sectors

- 1 466

- 1 773

4 620

- 6 121

11 909

13.

Dier Yatrmlar-Ykmllkler - Other Investments - Liabilities

13.1.

Merkez Bankas - Monetary Authorities

13.2.

Genel Hkmet - General Government

13.3.

Bankalar - Banks

13.4.

Dier Sektrler - Other Sectors

A+B+C CAR, SERMAYE VE FNANSAL HESAPLAR

33 482

34 824

- 8 007

28 250

19 807

- 1 450

- 1 791

- 901

- 553

- 1 965
1 982

82

1 742

1 602

3 580

3 736

9 457

514

27 254

9 982

31 114

25 416

- 9 222

- 2 031

9 808

10 

- 

- 3 3

12 23

- 10 32

1 170

4 120

4 147

2 733

11 356

12 015

- 2 758

791

14 968

1 014
- 1 014

CURRENT, CAPITAL AND FINANCIAL ACCOUNT


D.

NET HATA VE NOKSAN - NET ERRORS AND OMMISSIONS


Genel Denge - Global Balance

E.

REZERV VARLKLAR - RESERVE ASSETS

- 12 015

2 758

- 791

- 14 968

14.

Resmi Rezervler - Official Reserves

- 8 032

1 057

- 111

- 12 809

1 813

15.

Uluslararas Para Fonu Kredileri - Use of Fund Credits and Loans

- 3 983

1 701

- 680

- 2 159

- 2 827

Kaynak: Trkiye Cumhuriyet Merkez Bankas

Source: Central Bank of Turkey

Not : thalat ve ihracat rakamlar Trkiye Cumhuriyet Merkez

Note: Exports and imports value are accounted by

Bankas'nn hesaplad deerlerdir.

Central Bank of Turkey

TK, D Ticaret statistikleri Yll, 2011


TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2011

Historical Annual Statistics, 1923-2011

Tarihi Yllk statistikler, 1923-2011

1.3 Ekonomik faaliyetlere gre d ticaret, 200 - 2011


Foreign trade by economic activities, 2007 - 2011
A.thalat - Imports (000 TL)
B.hracat - Exports (000 TL)
a. thalat - Imports (000 $)
b. hracat - Exports (000 $)
ISIC Rev.3
200
GENEL TOPLAM
GENERAL TOTAL

A TARM ve ORMANCLK
AGRICULTURE and FORESTRY

200

2009

2010

2011

A
B
a
b

221 02 9


139 30 19
10 02 1
10 21 0

2 91 20


10 13 00
201 93 
132 02 19

21 2


1 1 91
10 92 21
102 12 13

2 20


11 33 213
1 332
113 3 219

03 13 0


22 011 122
20 1 
13 90 9

A
B
a
b

 0 2
 1 09
 0 
3 2 213

 219 
 21 32
 391 91
3 93 11

 120 19
 0 
 93 39
 3 3

9 22 1
 03 923
 0
 93 10

1 30
 0 
 9 1
 1 9

01 Tarm ve hayvanclk
Agriculture and farming of animals

A
B
a
b

02 Ormanclk ve tomrukuluk
Forestry and logging

A
B
a
b

B BALKLK
FISHING

A
B
a
b

5
4
4
3

696
793
352
709

245
682
787
447

378
20
287
15

280
413
790
766

0 0
20 0
30 93
1 22

912
224
151
923

557
365
343
626

307
16
240
13

127
963
571
085

3 201
31 1
1 12
20 330

600
168
084
780

224
16
145
10

918
379
755
702

 2
29 1
31 21
1 990

269
686
329
250

293
23
195
15

915
237
378
461

0 219
23 33
33 322
1 01

282
719
669
148

396
077
250
007

374
31
225
18

973
368
934
590

1 2
312 
 1
1 01

31 90 02
2 0 01
20 2 0
1 2 91

3 2 01
 03 9
2 932 9
2 12

3 03 2
 2 0
3 331 30
2 0 9

10 Maden kmr, linyit ve turb


Mining of coal, lignite and peat

A
B
a
b

3 308
2
2 569
1

444
496
726
937

4 250
26
3 314
20

572
191
894
914

4 739
2
3 055
1

289
323
020
489

1 752
9
1 161
6

2 207
9
1 290
5

11 Ham petrol ve doalgaz


Crude petroleum and natural gas

A
B
a
b

28 236
5
21 783
4

975
428
673
349

39 925
80
31 108
60

132
322
518
958

25 318
155
16 377
101

264
789
944
126

29
150 803
19
100 472

13 Metal cevherleri
Metal ores

A
B
a
b

882
1 101
682
853

768
904
682
403

1 048 251
1 294 407
811 997
1 026 461

1 471 534
1 053 303
948 271
689 220

1 476 936
1 926 431
980 602
1 280 265

2
2
1
1

122
040
247
213

782
298
271
947

1 Taocakl ve dier madencilik


Other mining and quarrying

A
B
a
b

362
1 039
277
801

495
456
994
279

532
1 362
414
1 046

376
1 368
243
891

432
1 956
287
1 299

677
2 462
401
1 459

727
341
666
233

99 Gizli veri
Confidential data

A
B
a
b

937
603
415
081
-

50
235
33
156

14
8
8
5

 90
2 3 90
3 9 0
2 1 10

288
481
217
990

428
380
261
919

32 90 2
2 19 2
2 31 0
1 0 9

015
969
296
817

48
294
31
188

9
7
6
4

A
B
a
b

201
617
125
330

895
689
448
336

40
208
30
158

C MADENCLK ve TA OCAKL
MINING and QUARRYING

53
318
41
240

6
6
4
4

A
B
a
b

0 Balklk
Fishing

670
606
935
252

7
5
6
3

219
338
322
014

782
864
246
538

531
859
465
848

35 120 123
23 503 217
-

81
312
48
186

752
546
717
017

409
999
126
864

25
213 833
15
126 405

58 026 539
34 392 292
-

Not: Gizleme uygulanarak ayn fasl altnda tek bir GTP kodunda birletirilen maddelere ait toplam deer, snflamalarda ana grup toplamlarnn
kaybolmamas amacyla gizli veri adyla ayr bir grup olarak verilmitir. Sz konusu maddelerin bulunduu alt grup deerleri, gizli maddelerin
deerinin karlmasndan sonra kalan maddelerin deerlerini iermektedir.
Note: Because of applying confidentiality, total value related to commodities combined in a Commodity Code under the same chapter, was given in a different group as
confidential data to prevent any missing value in main group total in classifications. The subgroup values in the mentioned commodities, contain remained
commodities' values after subtracted values of confidential data.

TK, D Ticaret statistikleri Yll, 2011


TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2011

Tarihi Yllk statistikler, 1923-2011

Historical Annual Statistics, 1923-2011

1.3 Ekonomik faaliyetlere gre d ticaret, 200 - 2011 (devam)


Foreign trade by economic activities, 2007 - 2011
A.thalat - Imports (000 TL)
a. thalat - Imports (000 $)
ISIC Rev.3

B.hracat - Exports (000 TL)


b. hracat - Exports (000 $)

D MALAT
MANUFACTURING

A
B
a
b

1 Gda rnleri ve iecek


Food products and beverages

A
B
a
b

1 Ttn rnleri
Tobacco products

A
B
a
b

1 Tekstil rnleri
Textiles

A
B
a
b

1 Giyim eyas
Wearing apparel

A
B
a
b

19 Bavul, saralk ve ayakkab


Luggage, saddlery and footwear

200

200

2009

2010

2011

1 00 


131 31 1
133 93 13
101 01 00

192 3 


11 39 002
10 22 33
12 1 9

11 39


1 19 9
111 030 2
9 9 2

21 2 33


1 9 29
1 3 9
10 

30 1 2


211 900 033
13 930 2
12 92 3

3
6
2
5

472
692
660
164

137
863
999
489

106
254
82
194

951
515
139
726

6
14
5
10

932
031
316
804

187
341
839
633

1
15
1
11

769
393
357
794

255
305
371
828

A
B
a
b

1 653
731
1 260
558

20 Aa ve mantar rnleri
Products of wood and cork

A
B
a
b

1 135
592
874
455

21 Kat ve kat rnleri


Paper and paper products

A
B
a
b

3 690 977
1 086 616
2 831 779
835 719

22 Basm ve yaym
Printing and publishing

A
B
a
b

23 Kok kmr, petrol rn ve nkleer yakt


Coke, petroleum products and nuclear fuel

A
B
a
b

2 Kimyasal madde ve rnler


Chemicals and chemical products

4
8
3
6

841
467
763
475

297
838
099
836

134
365
104
276

548
615
016
802

6
14
5
11

565
703
093
323

708
764
383
038

2
14
1
11

456
824
902
503

072
195
149
751

014
517
859
767

1 756
780
1 383
606

989
688
014
185

517
200
907
931

900
890
764
131

170
417
110
266

928
169
248
412

6
14
4
9

694
764
345
559

198
545
440
339

2
14
1
9

739
907
764
603

950
120
452
289

736
322
145
793

1 488
773
952
498

1 178
696
921
534

846
664
345
955

961
787
625
510

3
1
3
1

891
366
013
051

097
473
552
948

779
188
600
145

378
930
290
155

774
168
597
130

693
613
368
355

12
6
9
4

289
336
492
922

904
695
322
265

17
9
13
7

669
362
828
325

506
748
943
096

A
B
a
b

30
5
23
4

810
276
624
056

625
283
584
687

34
6
26
4

663
450
993
994

2 Plastik ve kauuk rnleri


Rubber and plastic products

A
B
a
b

4
5
3
3

051
115
114
929

479
539
146
841

4
6
3
4

2 Metalik olmayan dier mineraller


Other non-metallic minerals

A
B
a
b

2
4
1
3

010
421
541
398

825
368
986
232

1
5
1
4

4
9
2
5

147
059
429
702

326
246
465
887

139
444
92
295

117
117
752
712

9
16
6
10

111
412
058
932

882
479
596
274

3
15
2
10

510
976
337
617

674
472
562
877

700
061
898
541

1 793
986
1 192
656

493
535
341
482

2 612 534
1 298 278
1 562 291
773 480

943
212
932
035

1 433
860
953
572

594
768
368
954

2 092 814
1 100 117
1 258 191
653 294

4
1
3
1

947
796
286
194

234
588
227
369

6
2
3
1

071
370
634
407

631
789
608
263

835
212
555
141

382
885
674
420

1 017
278
606
163

588
385
445
950

3 876 769
1 520 127
2 508 607
981 879

5
10
3
6

8
15
4
8

170
022
904
880

721
959
769
453

172
509
102
301

542
378
621
161

11
21
6
12

430
736
880
920

185
539
909
412

4
19
2
11

574
462
748
633

933
587
161
424

800
227
519
147

621
729
126
729

16
5
10
3

089
554
455
649

887
191
704
926

20
6
13
4

772
285
802
153

652
374
202
298

30
10
18
6

851
281
316
122

979
329
536
477

635
220
947
803

33
6
21
4

033
644
374
299

186
405
356
617

40
8
27
5

665
580
034
705

781
767
188
513

55
11
33
6

517
337
244
742

244
290
587
722

433
145
450
749

070
519
668
916

4
6
2
4

176
245
708
035

484
468
631
193

5
7
3
4

253
348
493
887

921
003
625
391

7
10
4
6

513
487
488
240

023
174
927
692

987
585
549
321

993
881
954
013

1
5
1
3

766
841
148
769

941
796
130
020

2
6
1
3

298
001
527
988

926
501
946
850

3
6
1
4

057
784
826
042

003
362
638
172

Not: Gizleme uygulanarak ayn fasl altnda tek bir GTP kodunda birletirilen maddelere ait toplam deer, snflamalarda ana grup toplamlarnn
kaybolmamas amacyla gizli veri adyla ayr bir grup olarak verilmitir. Sz konusu maddelerin bulunduu alt grup deerleri, gizli maddelerin
deerinin karlmasndan sonra kalan maddelerin deerlerini iermektedir.
Note: Because of applying confidentiality, total value related to commodities combined in a Commodity Code under the same chapter, was given in a different group as
confidential data to prevent any missing value in main group total in classifications. The subgroup values in the mentioned commodities, contain remained
commodities' values after subtracted values of confidential data.
6

TK, D Ticaret statistikleri Yll, 2011


TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2011

Historical Annual Statistics, 1923-2011

Tarihi Yllk statistikler, 1923-2011

1.3 Ekonomik faaliyetlere gre d ticaret, 200 - 2011 (devam)


Foreign trade by economic activities, 2007 - 2011
A.thalat - Imports (000 TL)
a. thalat - Imports (000 $)
ISIC Rev.3

B.hracat - Exports (000 TL)


b. hracat - Exports (000 $)
200

200

2009

2010

2011

2 Ana metal sanayi


Manufacture of basic metals

A
B
a
b

30
16
23
12

2 Metal eya sanayii (makina, techizat hari)


Manufacture of fabricated metal prod (exc machinery)

A
B
a
b

3
5
2
4

654
522
815
251

352
662
999
440

4
7
3
5

497
152
487
531

867
544
503
449

4
6
2
4

050
917
615
469

337
944
664
923

4
7
3
4

788
475
183
972

578
309
381
611

6
10
3
6

560
492
916
230

813
837
842
149

29 Makina ve techizat imalat


Manufacture of machinery and equipment

A
B
a
b

22
10
17
8

203
439
094
032

298
244
630
297

21
12
17
9

920
657
013
763

853
803
992
363

19
12
12
8

414
513
533
070

090
079
249
272

23
13
15
9

379
630
533
059

074
336
245
416

35
18
21
11

656
757
291
126

794
580
819
283

30 Bro,muhasebe ve bilgi ilem makinalar


Office, accounting and computing machinery

A
B
a
b

3 806
167
2 937
129

206
606
445
740

3 657
175
2 833
135

532
526
476
240

4 051
155
2 627
100

509
677
899
497

4 691
200
3 129
133

937
854
576
812

5 520
237
3 289
140

905
501
246
303

31 Elektirikli makina ve cihazlar


Electrical machinery and apparatus

A
B
a
b

8
5
6
4

201
334
325
106

358
156
429
293

9
6
7
4

489
451
357
975

783
888
785
080

10
6
6
4

215
339
620
098

948
381
542
616

12
7
8
4

312
308
194
863

539
560
416
596

15
9
9
5

778
876
361
863

844
716
308
094

32 Haberleme techizat ve cihazlar


Communication and apparatus

A
B
a
b

7
3
5
2

603
565
848
766

073
483
762
114

6
3
5
2

884
000
346
276

743
653
464
648

7
2
4
1

190
957
653
919

295
106
939
485

8
2
5
1

074
922
380
950

176
918
492
504

10
3
6
2

346
622
185
110

448
589
695
837

33 Tbbi, hassas, optik aletler ve saat


Medical, precision and optical instruments, watches

A
B
a
b

4 368
437
3 369
337

963
332
299
115

4 990
525
3 855
404

436
466
131
334

4 837
570
3 125
367

596
120
669
486

5 785
619
3 847
412

247
467
345
176

7 812
842
4 657
498

663
373
132
727

3 Motorlu kara tatlar ve rmork


Motor vehicles and trailers

A
B
a
b

19
22
15
17

477
099
096
016

045
182
193
180

19
24
15
19

897
745
513
361

606
480
689
877

16
19
10
12

598
899
776
862

013
122
027
756

23
22
15
14

674
347
772
856

346
895
608
618

33
28
19
17

375
594
896
043

046
119
077
514

3 Dier ulam aralar


Other transport

A
B
a
b

2
3
2
2

876
569
231
746

985
798
409
699

4
4
3
3

083
375
115
360

097
234
066
386

5
3
3
2

108
755
300
418

528
875
817
383

8
2
5
1

028
513
376
659

527
637
701
460

10
3
6
1

862
320
496
992

649
685
126
358

3 Mobilya
Furniture

A
B
a
b

3
4
2
3

094
025
377
101

376
554
720
266

3
4
2
3

391
569
618
500

987
156
659
277

3
4
2
2

185
312
052
786

163
079
599
428

3
4
2
3

793
929
522
282

423
648
351
891

5
6
3
4

322
767
184
013

845
480
597
587

A
B
a
b

2 19
220 3
21 2
1 39

E ELEKTRK, GAZ ve SU
ELECTRICITY, GAS and WATER SUPPLY

0 Elektrik, gaz ve buhar


Electricity, gas and steam

A
B
a
b

097
055
086
348

055
354
845
928

33
28
26
22

363
947
506
569

784
083
077
898

20
23
13
15

477
865
302
103

755
393
831
291

28
21
18
14

024
783
662
426

506
900
914
576

43
28
26
17

856
718
076
062

523
967
763
183

28
220
21
168

149
783
528
839

20 9
9 900
1 92
3 32
20
97
15
73

596
900
492
324

2 29
21 22
1 2
139 0
26
215
17
139

829
225
256
740

30 39
2 0
20 1
11 3
30
274
20
181

539
504
471
375

11 132
20 
 
1 9
151
260
86
148

132
784
576
789

Not: Gizleme uygulanarak ayn fasl altnda tek bir GTP kodunda birletirilen maddelere ait toplam deer, snflamalarda ana grup toplamlarnn
kaybolmamas amacyla gizli veri adyla ayr bir grup olarak verilmitir. Sz konusu maddelerin bulunduu alt grup deerleri, gizli maddelerin
deerinin karlmasndan sonra kalan maddelerin deerlerini iermektedir.
Note: Because of applying confidentiality, total value related to commodities combined in a Commodity Code under the same chapter, was given in a different group as
confidential data to prevent any missing value in main group total in classifications. The subgroup values in the mentioned commodities, contain remained
commodities' values after subtracted values of confidential data.

TK, D Ticaret statistikleri Yll, 2011


TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2011

Tarihi Yllk statistikler, 1923-2011

Historical Annual Statistics, 1923-2011

1.3 Ekonomik faaliyetlere gre d ticaret, 200 - 2011 (devam)


Foreign trade by economic activities, 2007 - 2011
A.thalat - Imports (000 TL)
a. thalat - Imports (000 $)
ISIC Rev.3

B.hracat - Exports (000 TL)


b. hracat - Exports (000 $)

G ATK ve HURDALAR
WASTE and SCRAP

1 Atk ve hurdalar
Waste and scrap

K DER FALYETLER
OTHER BUSINESS ACTIVITIES

 Dier i faliyetleri
Other business activities

O SOSYAL ve KSEL FAALYETLER


SOCIAL and PERSONAL ACTIVITIES

A
B
a
b
A
B
a
b
A
B
a
b
A
B
a
b
A
B
a
b

92 Elence,kltr ve sporla ilgili faaliyetler


Recreational, cultural and sporting activities

A
B
a
b

93 Dier hizmet faaliyetleri


Other service activities

A
B
a
b

200

200

2009

2010

2011

 9 119
2 0
 0 0
3 923

12 03 0
 0
9 9
30 

 09 092
11 90
 0 02
330 0

11 19
9 9
 03 9
1 

1 2 
1 01 
10 9 2
31 901

7 974
626
6 086
473

119
047
804
923

3 11
1 910
2 39
1 399
3
1
2
1

115
910
395
399

3 1
1 
2 2
1 3
36
1
28
1

750
758
256
356
11
9
-

12 063
547
9 578
430

066
708
987
465

2 19
2 2
1 9
1 2
2
2
1
1

198
442
696
882

0 91
2 13
32 320
1 
40
2
32
1

833
183
258
675
85
63
-

7 094
511
4 608
330

092
490
026
550

2 00
1 9
1 3
1 2
2
1
1
1

060
897
345
248

33 1
3 03
21 
2 0
33
3
21
2

063
728
492
391
112
75
72
49

11 574
679
7 703
451

819
769
896
656

17 624 755
1 051 465
10 496 278
631 901

3 11
3 03
2 2
2 03

 319
991
 2
3

3
3
2
2

411
038
284
037

7 319
991
4 462
583

2 29
 2
2 12
3 1

0 93
 3
 03
 99

42
5
27
3

039
426
956
617
258
0
172
0

79
8
48
4

691
386
061
996

1 252
2
742
1

Not: Gizleme uygulanarak ayn fasl altnda tek bir GTP kodunda birletirilen maddelere ait toplam deer, snflamalarda ana grup toplamlarnn
kaybolmamas amacyla gizli veri adyla ayr bir grup olarak verilmitir. Sz konusu maddelerin bulunduu alt grup deerleri, gizli maddelerin
deerinin karlmasndan sonra kalan maddelerin deerlerini iermektedir.
Note: Because of applying confidentiality, total value related to commodities combined in a Commodity Code under the same chapter, was given in a different group as
confidential data to prevent any missing value in main group total in classifications. The subgroup values in the mentioned commodities, contain remained
commodities' values after subtracted values of confidential data.

TK, D Ticaret statistikleri Yll, 2011


TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2011

Historical Annual Statistics, 1923-2011

Tarihi Yllk statistikler, 1923-2011

1. Geni ekonomik gruplarn snflamasna gre d ticaret, 200 - 2011


Foreign trade by classification of broad economic categories, 2007 - 2011
A .thalat - Imports (000 TL)
a. thalat - Imports (000 $)

200

2009

2010

2011

GENEL TOPLAM
GENERAL TOTAL

A
B
a
b

221 02 9


139 30 19
10 02 1
10 21 0

2 91 20


10 13 00
201 93 
132 02 19

21 2


1 1 91
10 92 21
102 12 13

2 20


11 33 213
1 332
113 3 219

03 13 0


22 011 122
20 1 
13 90 9

SERMAYE MALLAR
CAPITAL GOODS

A
B
a
b

3 02 39
1 2 
2 0 33
13 

3 22 12
21 00
2 020 
1 2 3

33 20 12
1 23 29
21 2 23
11 11 32

3 29 9
1 19 903
2 1 22
11 1 00

2 2 2
23 3
3 20 11
1 191 9

BEC

B. hracat - Exports (000 TL)


b. hracat - Exports (000 $)
200

41 Sermaye mallar (Tamaclk aralar hari )


Capital goods (Except transportations vehicles)

A
B
a
b

30
7
23
5

289
277
366
598

821
763
154
988

30
8
23
6

002
921
255
883

497
985
612
620

28
9
18
5

419
012
384
817

527
320
403
501

34
9
23
6

950
648
249
414

655
294
739
227

49
13
29
7

677
055
605
745

621
205
450
058

521 Sanayi ile ilgili tamaclk ara ve gereleri


Transportation vehicles incidental to industry

A
B
a
b

4
10
3
8

737
584
688
155

918
894
278
556

6
12
4
9

222
625
765
841

628
021
053
757

4
8
3
5

787
224
078
299

285
978
421
331

8
8
5
5

299
071
568
356

142
610
503
853

12
10
7
6

850
803
665
446

903
358
161
638

ARA MALLAR
INTERMEDIATE GOODS

A
B
a
b

10 90 20 193 32 01


 21 
 29 29
123 39 01 11 101
9 02 93
 33 02

13 39 2


 33 000
99 09 21
9 3 012

19 2 10


 92 
131 2
 30 1

290 33 10


11 2 
13 10 23
 91 9

21 Sanayi iin ilem grmemi maddeler


Unprocessed materials incidental to industry

A
B
a
b

13
3
10
2

151
635
037
802

165
056
792
507

17
4
13
3

336
132
691
206

726
693
770
339

12
4
7
2

313
044
984
636

416
343
726
843

18
5
12
3

436
506
258
662

676
864
723
855

27
6
16
4

042
779
159
031

550
488
591
424

22 Sanayi iin ilem grm maddeler


Processed materials incidental to industry

A
B
a
b

76
42
58
32

777
532
890
698

300
475
827
856

83
60
65
47

661
776
680
183

863
726
163
531

67
54
43
35

079
917
491
164

058
332
943
387

88
57
58
38

308
856
733
415

118
925
015
799

126
76
75
45

324
856
482
717

403
023
185
612

31 lem grmemi yakt ve yalar


Unprocessed fuels and oils

A
B
a
b

29 542 830
8 001
22 829 732
6 342

41 393 282
106 240
32 258 721
81 673

27 464 873
157 698
17 772 511
102 352

1 774
160
1 175
107

224
794
578
096

2 229
223
1 303
132

679
885
880
304

42 Yatrm mallarnn aksam ve paralar


Parts of investment goods

A
B
a
b

11
4
9
3

823
124
086
168

694
691
585
135

12
4
9
3

169
814
445
712

935
470
316
852

12
4
8
2

831
532
291
922

671
310
900
893

13
5
9
3

620
178
064
447

558
580
329
124

18
7
10
4

228
463
861
431

431
208
237
815

53 Tamaclk aralarnn aksam ve paralar


Parts of transportation vehicles

A
B
a
b

13
8
10
6

593
017
454
162

527
518
779
238

14
8
11
6

411
949
264
943

839
392
249
359

12
7
7
4

093
668
840
951

675
306
527
157

15
9
10
6

913
523
580
335

868
404
626
956

20
13
12
7

609
431
334
987

757
376
237
758

Not: Gizleme uygulanarak ayn fasl altnda tek bir GTP kodunda birletirilen maddelere ait toplam deer,
snflamalarda ana grup toplamlarnn kaybolmamas amacyla gizli veri adyla ayr bir grup olarak verilmitir. Sz
konusu maddelerin bulunduu alt grup deerleri, gizli maddelerin deerinin karlmasndan sonra kalan
maddelerin deerlerini iermektedir.
Note: Because of applying confidentiality, total value related to commodities combined in a Commodity Code under the same
chapter, was given in a different group as confidential data to prevent any missing value in main group total in classifications. The
subgroup values in the mentioned commodities, contain remained commodities' values after subtracted values of confidential data.

TK, D Ticaret statistikleri Yll, 2011


TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2011

Tarihi Yllk statistikler, 1923-2011

Historical Annual Statistics, 1923-2011

1. Geni ekonomik gruplarn snflamasna gre d ticaret, 200 - 2011 (devam)
Foreign trade by classification of broad economic categories, 2007 - 2011 (continued)
A .thalat - Imports (000 TL)
a. thalat - Imports (000 $)

B. hracat - Exports (000 TL)


b. hracat - Exports (000 $)
200

BEC

200

2009

2010

111 Esas yiyecek ve iecek olan ilenmemi maddeler A


B
Unprocessed materials of food and beverages
a
b

2 196
241
1 685
181

121 Esas yiyecek ve iecek olan ilenmi maddeler


Processed materials of food and beverages

A
B
a
b

1 112 381
1 109 345
858 180
852 685

322 lem grm yakt ve yalar


Processed fuels and oils

A
B
a
b

399 Gizli veri


Confidential data

A
B
a
b

35 120 123
23 503 217
-

58 026 539
34 392 292
-

A
B
a
b

2 213 0
 19 3
1 9 01
3 9 

2 0 02
1 09 2
21 9 23
 0 909

29 90 
3 00 
19 29 0
0 33 029

3 1 21
 111 20
2 3 930
 320 0

9 0 30
 9 33
29 92 2
2 21 9

TKETM MALLAR
CONSUMPTION GOODS

12
4
9
3

709
549
796
530

656
793
242
730

651
966
464
490

4 035
181
3 154
138

611
873
328
415

3 233
391
2 074
255

106
830
347
092

4 208
676
2 793
447

054
193
978
027

7 210
352
4 379
208

876
082
477
721

2
1
1
1

245
721
741
323

370
664
612
805

1
1
1
1

890
780
205
143

820
704
718
404

1
1
1
1

670
751
112
165

427
809
756
222

3
3
1
1

000
079
793
831

375
659
844
543

18
6
14
5

577
586
510
143

876
221
941
828

16
3
10
2

732
880
848
557

922
478
148
884

18
4
12
2

400
237
223
799

057
886
206
582

27
6
16
3

680
059
433
600

560
927
500
520

51 Binek otomobilleri
Automobiles

A
B
a
b

6
8
4
6

054
880
746
839

348
126
754
589

5
9
4
7

861
556
551
474

797
710
805
361

6
9
4
6

561
399
265
086

362
480
401
131

10
9
6
6

222
343
819
210

001
968
601
055

14
10
8
6

269
868
474
485

689
056
787
467

61 Dayankl tketim mallar


Resistant consumption goods

A
B
a
b

3
11
3
8

929
069
027
555

234
879
387
679

4
11
3
8

545
698
530
947

421
466
750
617

4
12
2
7

048
133
619
856

088
951
294
934

5
13
3
8

262
385
499
915

375
710
191
506

7
17
4
10

237
726
337
464

662
368
380
734

62 Yar dayankl tketim mallar


Semi-resistant consumption goods

A
B
a
b

5
16
3
12

112
180
914
442

128
467
144
507

6
16
4
12

180
185
807
518

848
584
708
731

6
16
4
10

343
488
090
654

156
390
112
094

7
17
5
11

966
718
303
794

946
605
231
262

10
21
6
13

775
958
452
069

962
812
876
139

63 Dayanksz tketim mallar


Non-resistant consumption goods

A
B
a
b

5
8
4
6

671
923
358
834

820
751
555
491

6
9
5
7

880
231
301
134

673
267
193
748

7
9
4
6

675
861
948
355

519
816
856
744

8
10
5
7

313
767
531
154

133
277
250
514

9
13
5
7

857
210
894
877

837
466
846
589

112 Esas yiyecek ve iecek olan ilenmemi mallar


Unprocessed of food and beverages

A
B
a
b

525
4 924
403
3 812

383
621
284
543

1 005 627
5 628 185
753 162
4 226 066

923
6 786
595
4 389

400
361
522
419

1 014 579
7 451 989
675 953
4 970 809

1 356 682
9 342 776
813 826
5 512 490

122 Esas yiyecek ve iecek olan ilenmi mallar


Processed of food and beverages

A
B
a
b

1 246 302
4 515 951
953 992
3 484 368

1
5
1
4

1
6
1
3

114
218
708
058

2
6
1
4

3
9
1
5

436
497
120
210

614
506
943
377

548
012
002
880

046
770
365
510

609
939
553
513

Not: Gizleme uygulanarak ayn fasl altnda tek bir GTP kodunda birletirilen maddelere ait toplam deer,
snflamalarda ana grup toplamlarnn kaybolmamas amacyla gizli veri adyla ayr bir grup olarak verilmitir. Sz
konusu maddelerin bulunduu alt grup deerleri, gizli maddelerin deerinin karlmasndan sonra kalan
maddelerin deerlerini iermektedir.
Note: Because of applying confidentiality, total value related to commodities combined in a Commodity Code under the same
chapter, was given in a different group as confidential data to prevent any missing value in main group total in classifications. The
subgroup values in the mentioned commodities, contain remained commodities' values after subtracted values of confidential data.

10

2011

TK, D Ticaret statistikleri Yll, 2011


TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2011

10

013
984
816
892

231
657
157
902

Historical Annual Statistics, 1923-2011

Tarihi Yllk statistikler, 1923-2011

1. Geni ekonomik gruplarn snflamasna gre d ticaret, 200 - 2011 (devam)
Foreign trade by classification of broad economic categories, 2007 - 2011 (continued)
A .thalat - Imports (000 TL)
a. thalat - Imports (000 $)

B. hracat - Exports (000 TL)


b. hracat - Exports (000 $)

BEC
321 Motor benzini
Gasoline

A
B
a
b

1
1
1
1

200
521 137
997 345
172 179
552 640

1
2
1
2

200
644 735
872 881
306 435
252 826

1
1
1
1

2009
826 515
893 462
190 586
234 469

2
2
1
1

2010
017 729
288 962
343 232
513 153

2
4
1
2

2011
801 829
386 802
662 262
615 956

522 Sanayi ile ilgili olmayan tama ara ve gereleri


Transportation vehicles not incidental to industry

A
B
a
b

153 418

148 887

864 310

302 843

393 839

227 734
117 757
174 051

388 677
117 241
312 182

429 990
577 227
276 180

383 799
196 918
251 693

489 398
240 134
300 571

DERLER
OTHERS

A
B
a
b

0 0
3 22
 29
1 3

92 99
3 09
0 1
91 10

1 00 90
 9
 00
 39

20 0
19 0
 3
10 92

1 22 0
939 
3 
 2

Baka yerde belirtilmeyen dier mallar


Other goods not elsewhere specified

A
B
a
b

880
538
674
418

057
822
629
354

928
637
706
491

979
509
571
108

1 040
865
666
558

907
986
070
739

820
619
545
410

088
606
734
972

1 225
939
738
554

055
576
555
626

Not: Gizleme uygulanarak ayn fasl altnda tek bir GTP kodunda birletirilen maddelere ait toplam deer,
snflamalarda ana grup toplamlarnn kaybolmamas amacyla gizli veri adyla ayr bir grup olarak verilmitir. Sz
konusu maddelerin bulunduu alt grup deerleri, gizli maddelerin deerinin karlmasndan sonra kalan
maddelerin deerlerini iermektedir.
Note: Because of applying confidentiality, total value related to commodities combined in a Commodity Code under the same
chapter, was given in a different group as confidential data to prevent any missing value in main group total in classifications. The
subgroup values in the mentioned commodities, contain remained commodities' values after subtracted values of confidential data.

11

TK, D Ticaret statistikleri Yll, 2011


TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2011

11

Tarihi Yllk statistikler, 1923-2011

Historical Annual Statistics, 1923-2011

1.

Standart uluslararas ticaret snflamasna gre d ticaret, 200 - 2011


Foreign trade by standard international trade classification, 2007 - 2011
A. thalat - Imports (000 TL)
B. hracat - Exports (000 TL)
a. thalat - Imports (000 $)
b. hracat - Exports (000 $)
SITC Rev.3
200

200

2009

2010

2011

GENEL TOPLAM
GENERAL TOTAL

A
B
a
b

221 02 9


139 30 19
10 02 1
10 21 0

2 91 20


10 13 00
201 93 
132 02 19

21 2


1 1 91
10 92 21
102 12 13

2 20


11 33 213
1 332
113 3 219

03 13 0


22 011 122
20 1 
13 90 9

Canl hayvanlar ve gda maddeleri


Food and live animals

A
B
a
b

 02 30
10 123 139
3 03 0
 21 39

 9 3
12 0 002
 02 1
9 1 020

 30
1 119 21
3 91 9
9 12 9

 3 
1 9
 0 2
10 9 2

11 39 0
20 10 1
 22
12 2 0

00

03.Blmde yer alan hayvanlarn dndaki


canl hayvanlar
Live animals other than animals of division 03

A
B
a
b

30
9
23
7

699
315
921
078

491 820
10 987
333 080
7 322

1 701 245
10 355
1 028 121
6 215

01

Et ve et rnleri
Meat and meat preparations

A
B
a
b

1
69
1
54

865
954
439
108

5 155
137 594
4 067
102 717

3 847
268 627
2 451
173 827

371
354
251
236

369
889
235
688

827
725
514
427

915
426
810
716

02

St, st rnleri ve ku yumurtalar


Dairy products and birds eggs

A
B
a
b

153
232
119
178

424
049
283
959

171
338
132
254

918
479
629
622

183
416
120
267

536
468
114
711

210
486
139
324

281
803
461
180

195
861
115
510

595
141
182
254

03

Balk, yumuaka, kabuklu ve omurgaszlar, vb.


rnler
Fish, crustaceans, molluscs and aquatic invertebrates,
and preparations thereof

A
B
a
b

126
394
97
302

989
441
072
718

153
538
119
408

525
191
081
350

167
526
108
338

078
854
099
997

205
512
137
340

193
069
034
008

293
711
175
423

618
440
565
295

04

Hububat ve hububattan hazrlanm rnler


Cereals and cereal preparations

A
B
a
b

1
1
1
1

343
354
023
036

388
031
694
754

2
1
2
1

818
793
207
385

908
585
585
466

009
292
284
481

671
073
854
627

760
682
169
782

875
940
797
194

364
618
059
140

979
194
771
142

05

Meyve ve sebzeler
Fruits and vegetables

A
B
a
b

595
6 323
456
4 901

062
192
384
711

1 144 263
7 018 883
860 025
5 308 045

06

eker, eker rnleri ve bal


Sugar, sugar preparations and honey

A
B
a
b

75
396
57
304

685
663
186
116

121
459
92
352

166
031
129
240

87
468
56
301

826
190
751
242

79
595
52
395

812
322
891
561

07

Kahve, ay, kakao, baharat vb. rnleri


Coffee, tea, cocoa, spices and manufactures thereof

A
B
a
b

485
599
373
463

162
716
565
044

505
661
390
499

863
997
894
525

600
729
389
471

748
512
115
668

780
805
519
537

081
248
732
823

1 033 411
1 068 447
614 584
627 072

08

Hayvanlar iin gda maddeleri


Feeding stuff for animals

A
B
a
b

712
16
550
12

590
184
234
400

1 003 161
91 564
772 975
68 181

860
119
556
74

146
588
398
809

1 111 041
47 083
741 318
31 141

1 435 117
95 643
859 318
55 989

09

eitli yenebilir rnler vb. hazrlanm rnler


Miscellaneous edible products and prepar.

A
B
a
b

500
727
380
560

506
594
827
851

569
989
366
637

514
251
938
920

606
1 039
403
691

845
1 547
504
918

51
18
41
12

520
986
403
762

606
196
448
922

271
481
322
953

48
38
33
24

2
2
1
1

460
679
664
366

1 044 483
8 269 976
673 110
5 353 787

1
2
1
1

1 136 957
9 220 072
757 297
6 152 501

326
475
036
209

3
3
2
2

1 588 903
11 357 643
952 315
6 695 665
108
814
63
481

157
517
956
241

600
371
603
020

Not: Gizleme uygulanarak ayn fasl altnda tek bir GTP kodunda birletirilen maddelere ait toplam deer, snflamalarda ana grup toplamlarnn
kaybolmamas amacyla gizli veri adyla ayr bir grup olarak verilmitir. Sz konusu maddelerin bulunduu alt grup deerleri, gizli maddelerin deerinin
karlmasndan sonra kalan maddelerin deerlerini iermektedir.
Note: Because of applying confidentiality, total value related to commodities combined in a Commodity Code under the same chapter, was given in a different group as
confidential data to prevent any missing value in main group total in classifications. The subgroup values in the mentioned commodities, contain remained commodities'
values after subtracted values of confidential data.

12

TK, D Ticaret statistikleri Yll, 2011


TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2011

12

Historical Annual Statistics, 1923-2011

Tarihi Yllk statistikler, 1923-2011

1.

Standart uluslararas ticaret snflamasna gre d ticaret, 200 - 2011 (devam)


Foreign trade by standard international trade classification, 2007 - 2011 (continued)
A. thalat - Imports (000 TL)
B. hracat - Exports (000 TL)
a. thalat - Imports (000 $)
b. hracat - Exports (000 $)
SITC Rev.3
200
200

2009

2010

2011

kiler ve ttn
Beverages and tobacco

A
B
a
b

1 
1 039 0
33 112
0 

9 99
1 19 02
 29
90 91

39 1
1 0 09
9 29
933 390

 910
1 3 39
0 00
9 03

923 
1 1 0
1 12
900 0

11

kiler
Beverages

A
B
a
b

65
208
50
160

992
898
986
756

82
241
64
186

764
070
575
142

120
272
79
175

777
191
172
891

123
303
81
201

277
186
733
026

251
386
150
230

512
770
682
182

12

Ttn ve ttn mamulleri


Tobacco and tobacco manufactures

A
B
a
b

395
830
302
643

684
782
125
799

507
938
391
704

195
431
694
550

618
1 168
400
757

984
618
124
499

552
1 044
368
697

633
183
274
027

672
1 130
400
670

345
307
500
625

Akaryakt hari, yenilmeyen hammaddeler


Crude materials, inedible, except fuels

A
B
a
b

1 019 
3 1 123
12 20 193
2 930 99

20 2 
 2 02
1 199 3
3 320 9

21

lenmemi ksele, deri ve krk


Hides, skins and furskins, raw

A
B
a
b

430
21
327
16

301
13
236
10

22

Yal tohumlar ve ya veren meyvalar


Oil seeds and oleaginous fruits

A
B
a
b

23

Ham kauuk (sentetik ve rejenere kauuk dahil)


Crude rubber (including synthetic, reclaimed)

A
B
a
b

943
19
723
15

564
834
491
272

24

Mantar, odun ve kereste


Cork and wood

A
B
a
b

706
43
540
32

691
271
392
914

25

Kat hamuru ve kullanlm kat


Pulp and waste paper

A
B
a
b

535 908
1 908
411 184
1 470

26

Dokuma elyaf (yn toplar hari) vb. artklar


Textile fibres (other than wool tops) and their wastes

A
B
a
b

3 173
766
2 421
587

296
807
004
569

2 666
732
2 074
571

056
157
340
334

2 910
654
1 895
423

27

Ham gbre ve maden (kmr, petrol ve deerli


talar hari)
Crude fertilizers and crude ores (excluding coal,
petroleum and precious stones)

A
B
a
b

395
1 130
303
870

479
338
056
950

618
1 492
478
1 145

070
038
883
949

406
1 479
262
962

28

Metal cevherleri, dknt ve hurdalar


Metalliferous ores and metal scrap

A
B
a
b

8
1
6
1

370
571
390
207

896
187
060
387

432
661
865
316

251
194
699
944

8 070 431
1 364 883
5 236 220
891 397

29

Baka yerde belirtilmeyen ilenmemi tarmsal


rnler
Crude animal and vegetable materials, n.e.s.

A
B
a
b

292
141
221
108

202
596
862
227

329
152
257
117

468
622
390
565

1 31 3
3 93 3
9 93 09
2 92

23 1 
 21 10
1 39 2
3 0 2

33 20 00
 32 3
20 01 
 3 32

831
680
213
702

191 307
9 423
123 258
6 034

340 500
8 258
225 910
5 496

677 926
6 493
409 065
3 882

1 665 138
115 336
1 320 081
89 400

1 417 974
149 458
914 277
95 371

491
677
346
407

1 171 242
119 506
901 797
90 799

1 219 860
39 627
945 314
30 861
701
39
548
30

228
890
540
617

608 855
9 483
472 991
7 407

12
1
9
1

2 138
189
1 410
125

367
667
707
946

2 539
268
1 541
159

592
228
130
532

1 529 812
52 608
1 016 126
35 215

2 769
101
1 650
60

095
594
181
369
174
118
821
423

875
31
568
20

631
881
753
622

553
58
359
37

721
163
767
433

694
62
462
41

647
171
119
331

1 001
62
604
37

529 496
8 953
342 629
5 745

821
21
544
14

350
868
956
612

1 005 064
45 695
602 625
27 798

743
629
158
381

4 443
849
2 948
566

906
773
806
391

5 502 732
1 293 240
3 338 951
769 398

545
127
527
487

474
2 079
315
1 381

056
856
113
601

754
2 656
447
1 574

362
178
233
114

526
022
507
458

12
2
8
1

328
358
201
567

375
789
809
313

404
198
269
132

735
819
006
362

18
2
11
1

577
383
509
281

744
604
141
552

835
381
615
860

525
289
315
172

010
721
978
785

Not: Gizleme uygulanarak ayn fasl altnda tek bir GTP kodunda birletirilen maddelere ait toplam deer, snflamalarda ana grup toplamlarnn
kaybolmamas amacyla gizli veri adyla ayr bir grup olarak verilmitir. Sz konusu maddelerin bulunduu alt grup deerleri, gizli maddelerin deerinin
karlmasndan sonra kalan maddelerin deerlerini iermektedir.
Note: Because of applying confidentiality, total value related to commodities combined in a Commodity Code under the same chapter, was given in a different group as
confidential data to prevent any missing value in main group total in classifications. The subgroup values in the mentioned commodities, contain remained commodities'
values after subtracted values of confidential data.

13

TK, D Ticaret statistikleri Yll, 2011


TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2011

13

Tarihi Yllk statistikler, 1923-2011

Historical Annual Statistics, 1923-2011

1.

Standart uluslararas ticaret snflamasna gre d ticaret, 200 - 2011 (devam)


Foreign trade by standard international trade classification, 2007 - 2011 (continued)
A. thalat - Imports (000 TL)
B. hracat - Exports (000 TL)
a. thalat - Imports (000 $)
b. hracat - Exports (000 $)
SITC Rev.3
200
200

2009

2010

2011

Madeni yaktlar, yalar vb. ilgili maddeler


Mineral fuels, lubricants and related materials

A
B
a
b

3 3 
 32 13
33 2 2
 1 3

1 2 2
9 3 1
 20 93
 31 2

 13 03
 92 3
29 90 1
3 921 1

 90 
 2 12
3 9 90
 9 33

91 2 22
10 99 30
 11 
 3 909

32

Ta, kok ve biriket kmr


Coal, coke and briquettes

A
B
a
b

3 432 659
15 591
2 665 445
12 688

4 379 309
39 973
3 411 773
32 397

4 828 557
2 939
3 113 386
1 883

1 835 018
10 555
1 216 230
6 999

2 426 185
10 921
1 418 402
6 421

33

Petrol ve petrolden elde edilen rnler


Petroleum, petroleum products and related materials

A
B
a
b

24
6
19
4

34

Doal gaz ve maml gaz


Gas, natural and manufactured

A
B
a
b

15 445 822
166 468
11 856 452
130 180

23 294 214
334 926
17 819 273
258 716

18 007 293
311 733
11 602 685
201 746

35

Elektrik enerjisi
Electric current

A
B
a
b

28
220
21
168

20
97
15
73

26
215
17
139

39

Gizli veri
Confidential data

A
B
a
b

35 120 123
23 503 217
-

58 026 539
34 392 292
-

Hayvansal, bitkisel sv ve kat yalar; mumlar


Animal and vegetable oils, fats and waxes

A
B
a
b

1 0 0
31 21
2 92
290 03

2 190 33
 0
1 02 2
0 2

1 1 2
2 9
1 122 9
2 121

1 2 3
20 00
1 0 12
3 91

2 90 93
1 9 9
1 2 293
1 3

41

Hayvansal sv ve kat yalar


Animal oils and fats

A
B
a
b

142 051
185
109 693
145

42

lem grmemi bitkisel yalar; rafine edilmi,


franksiyonlara ayrlm
Fixed vegetable fats and oils, crude refined or
fractionated

A
B
a
b

832
272
641
205

43

lenmi ya; mum, vb. yenilmeyen karmlar


Animal and vegetable fats and oils, processed; waxes
of animal or vegetable origin; inedible mixtures or
preparations of animal or vegetable fats and oils, n.e.s.

A
B
a
b

101
108
77
84

977
229
339
836

037
365
366
171

138
739
519
804

34
9
27
7

188
162
034
167

311
682
429
113

591
869
488
300

23
5
15
3

310
442
171
577

195
32
154
26

903
328
219
497

003
810
287
604

1 863
363
1 446
269

226
200
455
284

1 465
375
929
240

750
276
982
324

131
372
101
274

233
232
612
487

133
292
86
184

373
568
831
867

812
134
245
681

162 631
4 607
106 313
2 827

17
6
11
4

146
094
390
026

373
787
607
263

3 558
382
2 366
255
30
274
20
181

25
10
15
6

691
118
245
027

044
378
939
699

739
643
471
033

4 993
604
2 973
356

842
541
590
055

515
167
455
138

151
260
86
148

113
691
565
734

205
20
136
13

662
025
851
367

245 951
14 612
148 778
9 061

239
763
569
197

1 192
323
794
215

429
960
242
460

2 257
779
1 351
461

751
663
268
984

655
199
567
097

174
176
116
117

745
065
034
089

287
655
172
390

236
414
247
490

Not: Gizleme uygulanarak ayn fasl altnda tek bir GTP kodunda birletirilen maddelere ait toplam deer, snflamalarda ana grup toplamlarnn
kaybolmamas amacyla gizli veri adyla ayr bir grup olarak verilmitir. Sz konusu maddelerin bulunduu alt grup deerleri, gizli maddelerin deerinin
karlmasndan sonra kalan maddelerin deerlerini iermektedir.
Note: Because of applying confidentiality, total value related to commodities combined in a Commodity Code under the same chapter, was given in a different group as
confidential data to prevent any missing value in main group total in classifications. The subgroup values in the mentioned commodities, contain remained commodities'
values after subtracted values of confidential data.

14

TK, D Ticaret statistikleri Yll, 2011


TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2011

14

Historical Annual Statistics, 1923-2011

Tarihi Yllk statistikler, 1923-2011

1.

Standart uluslararas ticaret snflamasna gre d ticaret, 200 - 2011 (devam)


Foreign trade by standard international trade classification, 2007 - 2011 (continued)
A. thalat - Imports (000 TL)
B. hracat - Exports (000 TL)
a. thalat - Imports (000 $)
b. hracat - Exports (000 $)
SITC Rev.3
200
200

Baka yerde belirtilmeyen kimya sanayi rnleri
A
2 21 09
32 90 12
B
Chemicals and related products, n.e.s.
 1 21
 920 19
a
22 10 32
2 1 90
b
 39 29
 121 09

2009
31 33 09
 11 2
20 2 
 292 99

2010
3 21 932
10 23 93
2 320
 0 00

51

Organik kimyasal rnler


Organic chemicals

A
B
a
b

4 951
459
3 793
355

463
235
864
877

5 328
584
4 168
461

310
816
601
550

4 837
492
3 127
320

949
825
718
084

6 280
769
4 172
511

52

norganik kimyasal rnler


Inorganic chemicals

A
B
a
b

1 422
665
1 092
508

681
269
779
249

2 135
870
1 667
672

171
275
502
942

1 669
941
1 080
610

829
087
710
749

53

Debagat ve boyaclkta kullanlan rnler


Dyeing, tanning and colouring materials

A
B
a
b

1 997
473
1 531
364

071
252
318
114

2 029
597
1 585
462

703
741
756
900

1 973
677
1 279
438

54

Tp ve eczaclk rnleri
Medicinal and pharmaceutical products

A
B
a
b

4 990
522
3 838
401

332
573
377
930

6 163
618
4 738
469

778
499
445
238

55

Uucu ya, rezinoit, parfmeri, kozmetik, tualet


mstahzarlar
Essential oils, resinoids and perfume materials; toilet,
polishing and cleansing preparations

A
B
a
b

1 387 667
1 100 348
1 064 622
848 026

1
1
1
1

600
397
244
074

56

Gbreler (22. grubun dndakiler)


Fertilizers (other than those of group 272)

A
B
a
b

1 296 503
109 037
992 851
84 196

57

lk ekildeki plastikler
Plastics in primary forms

A
B
a
b

8 920
635
6 835
489

58

lk ekilde olmayan plastikler


Plastics in non-primary forms

A
B
a
b

1
1
1
1

59

Baka yerde belirtilmeyen kimyasal madde ve


rnleri
Chemical materials and products, n.e.s.

A
B
a
b

8 802
896
5 282
535

868
864
880
795

2 119 562
1 397 094
1 408 292
928 920

2
2
1
1

573
386
806
901

147
191
841
231

2 324
813
1 544
540

921
299
755
201

3 169 096
1 048 694
1 895 743
623 158

6 859
733
4 418
473

088
826
944
244

7 176
917
4 777
610

156
108
741
563

8 478 652
1 038 067
5 083 140
618 600

764
237
389
889

1
1
1
1

807
379
765
714

2
1
1
1

129
708
414
135

458
336
740
901

2
2
1
1

723
195
626
299

736
400
096
220

1 886
276
1 474
216

320
592
626
819

1 631 812
129 613
1 052 585
83 169

1 518
306
1 011
203

013
228
267
846

2 307
327
1 366
199

685
285
998
509

008
621
090
028

9 350
787
7 320
614

143
008
959
035

8 180
805
5 306
521

346
782
035
372

327
764
020
873

1
2
1
1

496
273
164
751

516
351
990
535

1 449 686
2 260 866
940 640
1 461 938

1
2
1
1

838
590
221
723

371
882
671
162

2
3
1
2

614
601
564
140

347
213
778
784

2 509
408
1 922
315

044
116
812
004

2 799
514
2 176
397

424
677
421
901

2 891
545
1 868
353

3 381
673
2 245
447

075
083
616
104

4 567
875
2 734
519

304
808
496
838

840
595
190
030

932
521
149
458

461
235
324
372

954
473
216
202

2011
2 0 21
13 30 022
31 191 131
 0 211

11 503 421
1 060 433
7 650 022
704 899

855
047
704
215

16 555 020
1 499 306
9 932 193
894 407

Not: Gizleme uygulanarak ayn fasl altnda tek bir GTP kodunda birletirilen maddelere ait toplam deer, snflamalarda ana grup toplamlarnn
kaybolmamas amacyla gizli veri adyla ayr bir grup olarak verilmitir. Sz konusu maddelerin bulunduu alt grup deerleri, gizli maddelerin deerinin
karlmasndan sonra kalan maddelerin deerlerini iermektedir.
Note: Because of applying confidentiality, total value related to commodities combined in a Commodity Code under the same chapter, was given in a different group as
confidential data to prevent any missing value in main group total in classifications. The subgroup values in the mentioned commodities, contain remained commodities'
values after subtracted values of confidential data.

15

TK, D Ticaret statistikleri Yll, 2011


TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2011

15

Tarihi Yllk statistikler, 1923-2011

Historical Annual Statistics, 1923-2011

1.

Standart uluslararas ticaret snflamasna gre d ticaret, 200 - 2011 (devam)


Foreign trade by standard international trade classification, 2007 - 2011 (continued)
A. thalat - Imports (000 TL)
B. hracat - Exports (000 TL)
a. thalat - Imports (000 $)
b. hracat - Exports (000 $)
SITC Rev.3
200
200

Balca snflara ayrlarak ilenmi mallar
A
1 92 9
 3 01
B
Manufactured goods classified chiefly by material
39 022 23
2 193 9
a
32 13 219
3 29 92
b
29 92 
0 9 31
61

Baka yerde belirtilmeyen deri, ilenmi krk


Leather, leather manufactures, n.e.s. and dressed
furskins

A
B
a
b

62

Baka yerde belirtilmeyen kauuk eya


Rubber manufactures, n.e.s.

A
B
a
b

63

Mantar, ahaptan eya (mobilya hari)


Cork and wood manufactures (excluding furniture)

A
B
a
b

64

Kat, karton ve kat hamurundan, kat veya


kartondan eya
Paper, paperboard and articles of paper pulp, of
paper or of paperboard

A
B
a
b

65

Baka yerde belirtilmeyen tekstil iplikleri,


kumalar, ekil verilmi mensucattan eyalar
Textile yarn, fabrics, made-up articles, n.e.s.
and related products

A
B
a
b

8
11
6
8

026
644
152
950

66

Baka yerde belirtilmeyen metal olmayan


maddeden yaplm eyalar
Non-metallic mineral manufactures, n.e.s.

A
B
a
b

1
3
1
3

67

Demir ve elik
Iron and steel

A
B
a
b

68

Demir ihtiva etmeyen madenler


Non-ferrous metals

69

Baka yerde belirtilmeyen madenden mamul


eyalar
Manufactures of metals,n.e.s.

426
134
563
865

433
050
103
572

686
810
071
399

811
550
624
423

616
802
904
327

2010
 1 0
9 92 9
31 02 29
33 11 

2011
 201 
 0
3 29 1
0 32 3

358
179
231
116

502
239
334
159

755
246
117
183

700
373
420
222

952
254
042
552

846
793
228
858

776
247
795
178

2
4
1
2

696
242
606
527

226
038
595
862

966
799
642
532

852
470
710
202

1 384 961
1 038 580
830 467
616 218

3
1
2
1

941
758
618
169

363
768
615
250

4
2
2
1

856
306
907
368

169
391
415
326

506
195
392
150

008
088
462
821

574
285
225
775

762
146
733
168

790
657
617
504

974
230
662
725

3
1
2
1

114
345
409
035

704
339
405
584

144
293
229
041

7
12
5
9

476
203
801
406

399
188
498
905

7
11
4
7

515
961
879
733

603
456
692
300

10
13
6
8

086
474
701
969

263
680
821
554

12
18
7
10

834
102
719
783

463
986
373
237

898
984
455
064

651
210
527
214

1
5
1
3

833
157
430
987

134
606
750
814

1
5
1
3

626
444
056
512

069
719
460
343

2
5
1
3

145
579
426
708

596
794
000
419

2
6
1
3

806
258
677
729

626
609
938
252

14
12
11
9

782
483
341
585

757
647
045
832

19
21
15
16

066
464
033
841

548
855
712
632

11
14
7
9

871
163
680
081

456
075
338
057

14
15
9
10

633
382
720
199

642
035
695
467

19
21
11
12

354
585
544
836

040
301
555
901

A
B
a
b

8
2
6
1

293
320
356
778

140
809
537
416

8
2
6
2

122
680
385
094

128
304
842
592

6
2
3
1

051
124
930
377

322
215
916
859

9
3
6
2

521
233
339
151

972
767
979
569

13
4
8
2

641
601
186
747

663
967
239
236

A
B
a
b

3
4
2
3

164
702
433
620

740
106
716
098

3
6
2
4

861
205
997
798

404
012
919
073

3
6
2
3

212
027
078
894

808
980
463
689

4
6
2
4

196
667
789
433

489
979
538
634

5
9
3
5

926
246
536
496

786
932
848
150

1
2
1
1

534
215
410
164

2009
3 2 23
 33 92
23 1 
2 99 90

2 981 438
1 070 424
2 285 628
823 662

1
2
1
1

947
459
913
315

1 435 374
2 239 099
931 708
1 445 985
579
729
377
473

1
2
1
1

136
732
089
051

3 121 523
1 494 158
2 019 978
965 291

Not: Gizleme uygulanarak ayn fasl altnda tek bir GTP kodunda birletirilen maddelere ait toplam deer, snflamalarda ana grup toplamlarnn
kaybolmamas amacyla gizli veri adyla ayr bir grup olarak verilmitir. Sz konusu maddelerin bulunduu alt grup deerleri, gizli maddelerin deerinin
karlmasndan sonra kalan maddelerin deerlerini iermektedir.
Note: Because of applying confidentiality, total value related to commodities combined in a Commodity Code under the same chapter, was given in a different group as
confidential data to prevent any missing value in main group total in classifications. The subgroup values in the mentioned commodities, contain remained commodities'
values after subtracted values of confidential data.

16

TK, D Ticaret statistikleri Yll, 2011


TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2011

16

Historical Annual Statistics, 1923-2011

Tarihi Yllk statistikler, 1923-2011

1.

Standart uluslararas ticaret snflamasna gre d ticaret, 200 - 2011 (devam)


Foreign trade by standard international trade classification, 2007 - 2011 (continued)
A. thalat - Imports (000 TL)
B. hracat - Exports (000 TL)
a. thalat - Imports (000 $)
b. hracat - Exports (000 $)
SITC Rev.3
200
200

Makina ve ulatrma aralar
A
 0 33
 1
B
Machinery and transport equipment
 
0 2 933
a
9 00
1 9 
b
3 20 99
39 1 39

2009
3 2 2
 2 03
1 0 103
2 91

2010
0 9 19
 1 93
3 
31 11 230

2011
112 31
2 9 0
 0 1
3 1 0

71

G reten makinalar ve aralar


Power generating machinery and equipment

A
B
a
b

6
2
5
2

577
962
067
278

418
925
428
612

8
3
6
2

018
246
236
499

527
615
328
018

8
2
5
1

634
655
585
711

787
578
599
511

10
3
6
2

106
175
716
111

736
692
785
058

11
4
6
2

537
224
894
511

401
164
605
254

72

Belirli sanayiler iin zellii olan makina


ve cihazlar
Machinery specialized for particular industries

A
B
a
b

8
2
6
1

771
334
759
796

026
800
695
099

6
2
5
2

850
934
314
273

534
785
964
744

5
2
3
1

068
656
270
711

605
610
984
765

7
2
5
1

735
987
138
984

287
540
910
964

13
4
7
2

072
315
789
555

006
884
907
552

73

Metal ileme makinalar


Metal working machinery

A
B
a
b

1 994
770
1 532
593

785
428
361
666

2 004
969
1 554
748

513
673
868
444

1 850
783
1 189
502

668
234
645
941

1 714
751
1 139
499

679
827
809
630

74

Baka yerde belirtilmeyen genel endstri


makinalar ,cihazlar ve baka yerde
belirtilmeyen makine aksam
General industrial machinery and equipment, n.e.s. and
machine parts, n.e.s.
Bro makinalar, otomatik veri ileme makinalar
Office machines and automatic data processing machines

A
B
a
b

9
3
6
2

049
114
970
386

954
071
546
918

148
965
899
073

068
547
764
230

9
3
5
2

056
813
848
454

389
398
211
880

A
B
a
b

3 805
166
2 937
129

973
946
266
212

3 656
175
2 832
135

496
498
653
219

4 051
155
2 627
100

76

Haberleme, sesi kaydetme ve kaydedilen sesi


tekrar vermeye yarayan aletler
Telecommunications and sound recording and
reproducing apparatus and equipment

A
B
a
b

5
3
4
2

957
484
585
703

477
397
767
840

5
2
4
2

583
925
339
218

196
085
601
744

5
2
3
1

77

Elektrik makina, cihaz ve alet, vb. aksam ve


paralar
Electrical machinery, apparatus and appliances,
n.e.s. and electrical parts thereof

A
B
a
b

10
8
7
6

311
186
945
302

425
834
691
513

10
9
8
7

656
443
261
278

518
359
299
672

78

Kara tatlar (hava yastkl tatlar dahil)


Road vehicles (including air-cushion vehicles)

A
B
a
b

15
20
12
15

507
389
035
701

749
377
389
095

15
22
12
17

887
990
358
991

79

Dier tat aralar


Other transport equipment

A
B
a
b

2
3
2
2

604
065
023
359

529
799
866
013

3
3
2
2

660
811
796
929

75

10
3
7
3

10
4
6
2

343
376
873
907

031
868
205
001

285
649
748
480

4 691
200
3 129
133

974
895
867
879

784
456
827
579

6
2
4
1

10
9
6
6

689
803
928
346

563
606
621
906

665
956
394
069

13
18
8
11

471
397
744
891

628
414
916
256

4
3
2
2

627
400
991
189

3 091 752
1 123 122
1 850 977
668 599
15
6
8
3

044
160
985
672

830
350
518
954

804
850
488
809

5 519
237
3 288
140

589
271
420
157

850
845
564
898

231
277
846
710

8
3
5
2

758
532
245
057

814
546
779
784

12
11
8
7

657
027
423
339

010
760
457
579

16
14
10
8

946
627
062
669

358
660
858
066

180
584
720
198

19
20
13
13

770
341
174
522

858
760
430
245

28
25
16
15

166
902
782
444

141
378
187
544

181
957
747
722

7
2
4
1

024
144
714
414

560
118
827
235

10
2
6
1

328
862
176
721

840
701
511
661

Not: Gizleme uygulanarak ayn fasl altnda tek bir GTP kodunda birletirilen maddelere ait toplam deer, snflamalarda ana grup toplamlarnn
kaybolmamas amacyla gizli veri adyla ayr bir grup olarak verilmitir. Sz konusu maddelerin bulunduu alt grup deerleri, gizli maddelerin deerinin
karlmasndan sonra kalan maddelerin deerlerini iermektedir.
Note: Because of applying confidentiality, total value related to commodities combined in a Commodity Code under the same chapter, was given in a different group as
confidential data to prevent any missing value in main group total in classifications. The subgroup values in the mentioned commodities, contain remained commodities'
values after subtracted values of confidential data.

17

TK, D Ticaret statistikleri Yll, 2011


TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2011

17

Tarihi Yllk statistikler, 1923-2011

Historical Annual Statistics, 1923-2011

1.

Standart uluslararas ticaret snflamasna gre d ticaret, 200 - 2011 (devam)


Foreign trade by standard international trade classification, 2007 - 2011 (continued)
A. thalat - Imports (000 TL)
B. hracat - Exports (000 TL)
a. thalat - Imports (000 $)
b. hracat - Exports (000 $)
SITC Rev.3
200
200

eitli mamul eya
A
12 1
1 1 3
B
Miscellaneous manufactured articles
2 01 91
2 909 23
a
9 3 93
11 319
b
20 019 33
20 9 913

2009
1 3 20
2 23 3
9 32 20
1 0 

2010
1 9 
29 0 22
11 3 121
19 3 0

2011
23 0 0
3 1
1 13 0
22 3 90

81

Prefabrik yap; shh su tesisat, stma ve sabit


aydnlatma cihazlar
Prefabricated buildings; sanitary, plumbing, heating
and lighting fixtures and fittings, n.e.s.

A
B
a
b

736
1 588
567
1 223

651
455
549
910

833
1 798
644
1 387

957
665
595
990

626
1 746
406
1 129

102
068
601
126

841
1 775
560
1 183

334
617
156
487

1 273 307
2 428 911
758 389
1 434 568

82

Mobilya, yatak takm, yatak payandalar ve


yastklar
Furniture, bedding, mattress supports and cushions

A
B
a
b

888
1 384
680
1 067

749
474
846
523

942
1 777
733
1 367

607
164
848
084

849
1 828
548
1 180

347
537
190
728

1 071 742
2 093 391
711 278
1 393 205

1 517 624
2 753 748
909 095
1 631 769

83

Seyahat eyalar, el antalar vb. tayc eya


Travel goods, handbags and similar containers

A
B
a
b

507
157
390
121

162
782
640
498

515
183
405
141

084
628
626
144

346
171
222
111

082
774
699
130

84

Giyim eyalar ve bunlarn aksesuarlar


Articles of apparel and clothing accessories

A
B
a
b

040
090
566
886

080
699
561
333

865
538
216
589

526
539
248
400

326
901
147
553

114
659
857
511

85

Ayakkablar
Footwear

A
B
a
b

754
416
569
316

392
757
929
740

848
440
672
344

857
561
917
890

846
450
539
289

87

Baka yerde belirtilmeyen mesleki, ilmi, kontrol


aletleri ve cihazlar
Professional, scientific and controlling instruments and
apparatus, n.e.s.

A
B
a
b

2 721
352
2 099
271

374
593
733
749

3 117
424
2 406
327

012
999
629
506

88

Fotoraf malzemeleri, optik eyalar; kol ve


duvar saatleri
Photographic apparatus, equipment and supplies and
optical goods, watches and clocks

A
B
a
b

907
47
698
36

586
304
550
355

970
52
754
40

240
083
390
244

89

Baka yerde belirtilmeyen eitli maml eyalar


Miscellaneous manufactured articles, n.e.s.

A
B
a
b

291
013
300
095

190
827
144
226

721
693
652
596

169
605
067
655

STC'de hi bir yerde snflandrlmam eya ve


mamller
Commodities and transactions not classified elsewhere
in the SITC

A
B
a
b

2
18
1
13

4
4
3
3

 3 21
1 1 900
 2 10
1 2 090

2
17
2
13

4
4
3
3

 3 0
 1 190
 32 
3 99 1

398
211
264
140

609
189
748
653

253
162
835
745

303
561
239
641

913
227
468
473

991
594
659
395

3 068
445
1 985
287

978
568
453
377

3 687
480
2 453
319

958
60
619
38

865
393
075
939

1 135 119
71 797
754 759
47 754

1 514 053
87 101
906 998
51 737

420
634
855
990

807
527
476
465

5
5
3
3

6
7
4
4

3
17
2
11

4
4
2
2

3 13 12
 99 1
2 01 
 91 

4
19
2
12

115
316
398
537

591
315
353
186

776
132
409
523

452
388
271
945

802
755
400
010

662
762
674
624

1 457
737
871
441

873
735
464
247

724
310
476
572

4 998
660
2 974
390

304
305
654
520

383
599
792
129

 29 9
3 1 10
2 31
2 239 3

5
23
3
13

854
395
092
382

940
785
199
532

11 92 0
2 2 11
 2 31
1 1 23

Not: Gizleme uygulanarak ayn fasl altnda tek bir GTP kodunda birletirilen maddelere ait toplam deer, snflamalarda ana grup toplamlarnn
kaybolmamas amacyla gizli veri adyla ayr bir grup olarak verilmitir. Sz konusu maddelerin bulunduu alt grup deerleri, gizli maddelerin deerinin
karlmasndan sonra kalan maddelerin deerlerini iermektedir.
Note: Because of applying confidentiality, total value related to commodities combined in a Commodity Code under the same chapter, was given in a different group as
confidential data to prevent any missing value in main group total in classifications. The subgroup values in the mentioned commodities, contain remained commodities'
values after subtracted values of confidential data.

18

TK, D Ticaret statistikleri Yll, 2011


TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2011

18

Historical Annual Statistics, 1923-2011

Tarihi Yllk statistikler, 1923-2011

1. Fasllara gre d ticaret, 200 - 2011


Foreign trade by chapters, 2007 - 2011
A. thalat - Imports (000 TL)
a. thalat - Imports (000 $)

B. hracat - Exports (000 TL)


b. hracat - Exports (000 $)

Fasllar-Chapters

200

200

2009

2010

2011

221 02 9


139 30 19
10 02 1
10 21 0

2 91 20


10 13 00
201 93 
132 02 19

21 2


1 1 91
10 92 21
102 12 13

2 20


11 33 213
1 332
113 3 219

03 13 0


22 011 122
20 1 
13 90 9

Toplam
Total

A
B
a
b

01

Canl hayvanlar
Live animals

A
B
a
b

30
9
23
7

02

Etler
Meat

A
B
a
b

125
60 158
97
46 518

03

Balklar
Fish

A
B
a
b

126
356
96
273

0

St rnleri; yumurtalar, bal


Dairy produce, eggs, honey

A
B
a
b

0

Dier hayvansal meneli rnler


Other products of animal origin

0

606
196
448
922

48
38
33
24

460
679
664
366

491
10
333
7

820
987
080
322

1 161
119 765
906
89 124

2
239
1
154

528
551
600
896

369
311
250
208

793
911
174
012

825
662
513
390

944
530
600
255

432
293
632
078

154
505
119
383

343
546
769
297

163
494
105
318

770
900
915
056

200
471
133
312

396
449
830
928

290
664
173
395

826
342
887
312

142
218
110
168

108
190
655
442

164
315
127
235

954
372
031
932

178
388
117
249

768
645
049
877

193
454
128
303

504
970
277
466

178
819
105
484

901
102
212
057

A
B
a
b

42
45
32
34

604
151
650
629

36
52
28
40

828
710
540
670

44
49
28
31

835
033
954
531

57
50
38
33

573
593
273
747

94
77
56
45

683
586
551
899

Canl aalar ve dier bitkiler


Live trees and other plants

A
B
a
b

69
61
52
46

089
094
225
447

74
59
57
45

978
577
750
524

58
76
37
48

041
159
019
613

74
84
49
56

681
394
757
053

111
126
67
75

615
048
584
957

0

Sebzeler
Vegetables

A
B
a
b

160
1 132
123
861

156
069
610
385

550
1 252
400
952

889
704
250
658

382
1 596
246
1 020

623
285
209
546

472
1 674
315
1 107

217
900
398
483

609
1 765
368
1 070

675
027
260
414

0

Meyveler
Fruit

A
B
a
b

330
3 425
252
2 670

537
745
576
618

411
3 816
319
2 855

655
430
241
302

484
4 618
312
3 001

067
181
392
898

474
5 217
315
3 490

062
328
153
879

658
6 677
393
3 908

264
790
504
880

09

Kahve, ay, baharat


Coffee, tea, spices

A
B
a
b

88
122
68
94

213
516
036
671

95
139
72
105

592
101
744
959

112
150
73
97

884
246
271
416

155
155
103
103

240
446
376
447

197
186
118
110

627
231
020
495

10

Hububat
Cereals

A
B
a
b

1 277
90
973
66

607
565
236
603

2 727
55
2 137
38

171
028
329
412

1 881
309
1 202
204

260
260
124
618

1 591
529
1 056
349

248
279
747
247

3 151
185
1 931
110

751
176
748
113

11

Deirmencilik rnleri
Products of the milling industry

A
B
a
b

27
657
20
504

083
922
787
658

32
917
25
715

537
284
232
656

52
1 032
33
665

240
080
926
317

79
1 082
52
720

201
771
782
213

112
1 854
67
1 098

927
512
454
380

12

Yal tohum ve meyveler


Oil seeds and oleaginous fruits

A
B
a
b

1 327
169
1 020
129

646
856
282
699

1 848
192
1 464
149

410
934
812
713

1 635
240
1 054
154

334
620
493
652

2 361
274
1 558
182

222
798
753
887

2 798
388
1 697
229

256
084
105
737

19

699
315
921
078

51
18
41
12

1 701 245
10 355
1 028 121
6 215

TK, D Ticaret statistikleri Yll, 2011


TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2011

19

Tarihi Yllk statistikler, 1923-2011

Historical Annual Statistics, 1923-2011

1. Fasllara gre d ticaret, 200 - 2011 (devam)


Foreign trade by chapters, 2007 - 2011 (continued)
A. thalat - Imports (000 TL)
a. thalat - Imports (000 $)
Fasllar-Chapters

20

B. hracat - Exports (000 TL)


b. hracat - Exports (000 $)
200

200

2009

2010

2011

13

Bitkisel zsu ve hlasalar


Vegetable saps and extracts

A
B
a
b

28
7
21
5

167
154
470
454

33
4
25
3

475
650
679
618

42
2
27
1

694
336
559
525

48
7
32
4

254
056
122
683

61
11
36
6

524
193
700
636

1

rlmeye elverili bitkisel maddeler


Vegetable plaiting materials

A
B
a
b

4
23
3
18

815
959
710
320

6
25
4
19

230
804
920
774

6
17
4
11

600
226
271
134

10
34
6
23

389
819
860
340

14
54
8
32

046
388
393
852

1

Hayvansal ve bitkisel kat ve sv yalar


Animal or vegetable fats and oils

A
B
a
b

1 032
523
795
401

214
635
786
667

2 133 196
1 021 439
1 657 560
766 003

1 718
803
1 094
511

456
443
195
000

1 487
688
990
458

192
198
266
236

675
729
602
026

540
230
447
173

1

Et, balk ve yumuakalarn mstahzarlar


Preparations of meat, of fish and of molluses

A
B
a
b

2
48
1
37

297
045
782
307

3
50
2
38

176
627
474
763

4
61
3
39

627
227
036
998

6
83
4
55

374
624
267
773

4
109
2
65

762
996
889
446

1

eker ve mamulleri
Sugars and sugar confectionery

A
B
a
b

74
387
55
297

018
838
919
454

114
451
86
346

375
697
840
599

86
457
56
294

690
267
014
188

79
583
52
387

150
081
453
421

107
802
63
474

348
241
464
168

1

Kakao ve kakao mstahzarlar


Cocoa and cocoa preparations

A
B
a
b

306
471
236
364

508
943
100
300

367
519
284
390

903
090
166
622

473
575
306
371

022
301
351
683

610
644
406
430

343
589
759
928

824
870
489
509

062
621
528
920

19

Hububat, un, niasta veya st mstahzarlar


Preparations of cereals, flour, starch or milk

A
B
a
b

152
692
116
532

455
412
988
908

195
925
151
711

998
142
282
939

229
1 053
147
678

418
361
458
128

253
1 208
169
804

971
543
328
479

331
1 756
198
1 037

394
616
335
190

20

Sebzeler ve meyvelerin mstahzarlar


Preparations of vegetables and fruits

A
B
a
b

100
1 693
76
1 314

310
899
999
079

112
1 872
87
1 441

455
580
947
032

85
1 970
55
1 276

251
645
024
305

94
2 234
62
1 491

804
036
915
356

151
2 808
90
1 653

766
048
361
520

21

Yenilen eitli gda mstahzarlar


Miscellaneous edible preparations

A
B
a
b

482
569
366
437

515
987
973
292

499
704
387
545

284
073
176
692

511
839
329
541

174
024
422
313

565
835
375
554

687
398
926
692

802
1 202
478
715

833
300
560
533

22

Merubat, alkoll ikiler ve sirke


Beverages, spirits and vinegar

A
B
a
b

120
227
92
174

411
009
569
557

143
252
111
194

808
285
785
316

196
279
128
180

530
796
229
748

209
345
138
229

432
803
990
518

355
434
212
258

947
896
984
721

23

Gda sanayiinin kalnt vs kaba yemler


Waste from the food industries, animal fodder

A
B
a
b

709
14
548
11

684
622
122
156

1 003
71
772
52

157
602
971
129

860
105
556
65

073
884
349
867

1 107
41
739
27

814
394
080
335

1 430
86
856
50

087
735
288
980

2

Ttn ve ttn yerine geen ilenmi maddeler


Tobacco and manufactured tobacco substitutes

A
B
a
b

395
830
302
643

684
782
125
799

507
938
391
704

195
431
694
550

618
1 168
400
757

984
618
124
499

552
1 044
368
697

633
183
274
027

672
1 130
400
670

345
307
500
625

2

Tuz, kkrt, toprak, al, kire ve imento


Salt, sulphur, earth, plastering materials, lime,
cement

A
B
a
b

507
1 882
387
1 453

231
463
612
743

648
2 957
504
2 279

927
347
282
827

401
3 346
259
2 164

989
430
647
536

472
3 777
314
2 509

295
259
261
673

745
4 148
442
2 465

313
681
079
459

TK, D Ticaret statistikleri Yll, 2011


TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2011

20

2
1
1
1

Historical Annual Statistics, 1923-2011

Tarihi Yllk statistikler, 1923-2011

1. Fasllara gre d ticaret, 200 - 2011 (devam)


Foreign trade by chapters, 2007 - 2011 (continued)
A. thalat - Imports (000 TL)
a. thalat - Imports (000 $)
Fasllar-Chapters

B. hracat - Exports (000 TL)


b. hracat - Exports (000 $)
200

2

Metal cevherleri; cruf ve kl


Ores, slag and ash

A
B
a
b

2

Mineral yaktlar ve yalar


Mineral fuels and oils

A
B
a
b

2

norganik kimyasal maddeler


Inorganic chemicals

29

931
1 145
720
885
43
6
33
5

987
361
337
499

884
632
883
147

118
276
135
932

A
B
a
b

1 438
676
1 104
516

Organik kimyasal rnler


Organic chemicals

A
B
a
b

30

Eczaclk rnleri
Pharmaceutical products

31

200

2009

2010

1 087 842
1 307 580
843 753
1 036 348

1 493 074
1 073 631
962 310
702 169

1 503 852
1 950 661
998 513
1 296 437

61
9
48
7

882
635
281
531

725
780
193
776

099
170
669
648

2 157
878
1 684
679

5 215
482
3 995
374

200
405
871
383

A
B
a
b

4 579
465
3 523
357

Gbreler
Fertilizers

A
B
a
b

32

Debagatte ve boyaclkta kullanlan hlasalar


Tanning or dyeing extracts

33

57
6
38
4

691
762
497
469

2
2
1
1

153
108
265
254

411
397
614
682

144
224
229
479

91
10
54
6

290
994
117
539

016
740
539
030

173
972
905
921

282
563
305
300

749
821
704
620

1 686
942
1 091
611

696
535
697
669

2 142 817
1 399 715
1 423 768
930 672

2
2
1
1

883
047
721
216

958
632
687
057

5 656
617
4 421
486

400
825
328
560

5 171
535
3 341
347

443
988
722
698

6 623
783
4 400
520

189
639
234
499

9 173
913
5 504
545

091
356
435
361

294
908
655
776

5 674
554
4 360
421

484
929
581
134

6 333
664
4 080
429

831
850
491
061

6 623
838
4 410
558

850
380
051
172

7 832
950
4 697
566

714
557
445
797

1 302
109
997
84

580
233
460
346

1 895
277
1 481
217

383
243
756
321

1 639
130
1 057
83

384
413
507
679

1 526
308
1 016
205

294
684
777
484

2 320
329
1 374
200

078
124
434
598

A
B
a
b

1 994
464
1 529
357

171
611
035
455

2 021
584
1 579
452

371
117
244
406

1 967
662
1 276
428

405
567
064
770

2 325
801
1 545
532

321
654
047
435

3 149 457
1 029 253
1 884 497
611 672

Uucu yalar ve rezinoitler


Essential oils and resinoids

A
B
a
b

983
467
754
361

739
653
550
008

1 086
583
844
448

730
007
665
352

1 298
647
839
418

299
292
860
311

1 481
739
984
492

714
894
293
007

1 791
944
1 071
558

3

Sabunlar
Soap

A
B
a
b

665
671
511
516

952
108
746
651

823
860
640
662

771
937
619
605

804
1 002
521
647

922
530
366
727

941
1 019
625
678

212
836
558
101

1 365 294
1 296 574
813 407
767 737

3

Albminoid maddeler
Albuminoidal substances

A
B
a
b

425
71
326
55

828
951
580
334

478
91
371
70

302
634
630
604

565
115
366
75

084
843
536
112

645
141
429
94

986
676
274
365

825
229
492
135

316
518
773
571

3

Barut ve patlayc maddeler


Explosives

A
B
a
b

36
14
28
11

635
700
250
341

44
23
34
18

052
807
522
199

45
18
29
11

470
560
461
952

54
23
35
15

013
384
951
581

89
30
52
18

379
932
854
306

3

Fotoraf ve sinemaclkta kullanlan eya


Photographic or cinematographic goods

A
B
a
b

317
14
243
11

898
500
797
123

301
15
234
12

677
769
438
258

336
17
217
11

016
412
268
298

336
21
223
14

727
164
866
043

401
29
239
17

411
494
922
646

3

Muhtelif kimyasal maddeler


Miscellaneous chemical products

A
B
a
b

2 007
362
1 537
280

467
837
152
222

2 229
470
1 732
364

421
646
921
258

2 282
494
1 473
320

088
571
007
298

2 703
602
1 795
399

904
213
445
775

3 678
759
2 204
451

545
592
854
639

21

46
5
29
3

2011

850
489
449
717

TK, D Ticaret statistikleri Yll, 2011


TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2011

21

Tarihi Yllk statistikler, 1923-2011

Historical Annual Statistics, 1923-2011

1. Fasllara gre d ticaret, 200 - 2011 (devam)


Foreign trade by chapters, 2007 - 2011 (continued)
A. thalat - Imports (000 TL)
a. thalat - Imports (000 $)
Fasllar-Chapters

22

B. hracat - Exports (000 TL)


b. hracat - Exports (000 $)
200

200

2009

2010

2011

39

Plastikler ve mamulleri
Plastics and articles thereof

A
B
a
b

11
3
8
2

331
668
688
822

746
442
044
051

12
4
9
3

003
614
385
563

151
422
517
148

10
4
6
3

708
785
944
093

828
671
490
759

14
5
9
3

634
588
730
716

353
902
432
596

20
7
12
4

977
698
578
580

582
839
501
258

0

Kauuk ve kauuktan eya


Rubber and articles thereof

A
B
a
b

2
2
1
1

437
072
872
589

084
571
309
147

2
2
2
1

857
327
219
807

524
344
509
993

2
2
1
1

395
274
555
468

249
202
423
685

3
2
2
1

490
849
321
895

687
638
559
911

5
4
3
2

640
351
361
593

561
769
769
022

1

Ham postlar, deriler ve kseleler


Raw hides, skins and leather

A
B
a
b

798
156
609
120

883
718
642
162

665
156
518
121

664
246
293
071

460
144
296
93

490
664
794
631

712
173
473
115

881
867
295
731

1 200
233
722
138

031
360
179
608

2

Deri eya
Articles of leather

A
B
a
b

610
530
470
409

262
936
842
486

692
585
537
451

744
710
423
604

569
539
366
349

103
629
088
507

614
557
408
370

311
041
836
852

804
709
479
419

519
419
334
895

3

Postlar, krkler ve taklit krkler


Furskins and artificial fur

A
B
a
b

154
220
119
171

719
410
411
400

131
180
102
140

611
537
275
835

79
159
51
104

004
646
474
878

123
261
81
174

131
966
910
587

176
443
105
261

048
105
348
903Aa ve ahap eya
Wood and articles of wood

A
B
a
b

1 509
593
1 158
455

532
476
544
777

1 483
696
1 159
534

358
313
347
724

1 124
787
731
510

607
195
506
031

1 651
861
1 098
573

772
143
395
203

2 373 700
1 099 503
1 427 787
652 927Mantar ve mantardan eya


Cork and articles of cork

A
B
a
b

8 775
597
6 751
464

8 845
807
6 855
618

8 250
699
5 349
452

9 726
498
6 433
330

12 436
1 195
7 501
715rlmeye elverili maddelerden eyalar


Manufactures of plaiting materials

A
B
a
b

13 810
661
10 589
510

15 839
1 108
12 291
825

13 682
720
8 831
462

18 568
928
12 341
619

23 530
1 231
14 221
725Sellozik maddelerin hamur ve kat dknt


Pulp of cellulosic material and waste of paper

A
B
a
bKat ve karton
Paper and paperboard

A
B
a
b

9

Basl kitaplar, gazeteler vb.


Printed books, newspapers etc.

A
B
a
b

199
96
153
74

0

pek
Silk

A
B
a
b

1

Yapa ve yn
Wool

A
B
a
b

TK, D Ticaret statistikleri Yll, 2011


TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2011

535
1
411
1

908
908
184
470

608
9
472
7

855
483
991
407

367
400
605
077

405
119
213
653

347
732
560
789

217
106
169
82

51
4
39
3

353
289
480
280

618
297
472
228

835
378
748
992

3 220 134
1 119 682
2 469 551
861 427

22

3
1
2
1

821
21
544
14

350
868
956
612

1 005
45
602
27

064
695
625
798

243
830
819
216

884
230
742
836

5
2
3
1

194
404
109
427

630
887
936
254

595
782
847
745

207
126
138
84

381
930
097
248

288
150
170
89

794
990
942
759

51
6
32
4

008
250
765
077

59
5
39
3

966
523
865
700

74
5
44
3

453
880
647
538

475
237
308
152

386
133
114
938

558
260
369
173

017
010
955
219

763
343
458
204

425
302
349
156

529
8
342
5

496
953
629
745

420
555
214
004

714
344
106
769

868
482
591
212

196
130
127
84

57
4
44
3

881
542
539
395

584
302
456
233

325
867
322
043

3
1
2
1

4
1
2
1

Historical Annual Statistics, 1923-2011

Tarihi Yllk statistikler, 1923-2011

1. Fasllara gre d ticaret, 200 - 2011 (devam)


Foreign trade by chapters, 2007 - 2011 (continued)
A. thalat - Imports (000 TL)
a. thalat - Imports (000 $)
Fasllar-Chapters

B. hracat - Exports (000 TL)


b. hracat - Exports (000 $)
200
703
097
829
611

428
195
539
317

189
943
906
650

245
40
188
31

538
767
511
317

235
38
181
29

445
866
819
472

2
1
1
1

059
637
576
256

289
621
328
300

1
1
1
1

929
727
494
336

616
160
492
016

1
1
1
1

2
1
1
1

455
364
879
045

369
444
114
084

2
1
1
1

182
340
695
035

215
420
924
586

A
B
a
b

493
267
378
205

226
653
723
557

537
288
416
221

656
168
588
699

576
352
373
227

Hal ve dier yer kaplamalar


Carpets and other floor coverings

A
B
a
b

251
1 281
192
991

760
146
767
984

271
1 518
210
1 158

522
579
302
452zel dokunmu mensucat


Special woven fabrics

A
B
a
b

299
850
230
654

427
640
072
101

239
885
186
683

9

Emdirilmi, svanm, vb. mensucat


Impregnated, coated etc. fabrics

A
B
a
b

288
411
221
316

929
825
790
063

0

rme eya
Knitted or crocheted fabrics

A
B
a
b

289
1 318
223
1 011

1

rme giyim eyas ve aksesuarlar


Articles of apparel and clothing accessories knitted

A
B
a
b

701
10 457
539
8 022

2

rlmemi giyim eyas


Articles of apparel and clothing accessories not
knitted

A
B
a
b

1 118 225
7 093 531
857 974
5 445 286

1
6
1
5

586
864
230
326

991
260
924
729

1
6
1
4

792
658
157
294

3

Dokumaya elverili madde dier hazr eya


Other madeup textile articles

A
B
a
b

160
2 745
123
2 110

829
471
552
210

168
2 715
130
2 097

652
845
475
710Ayakkablar vb. eya


Footwear and the like

A
B
a
b

754
416
569
316

392
757
929
740

848
440
672
344

857
561
917
890

Pamuk, pamuk iplii ve pamuklu mensucat


Cotton, cotton yarn and cotton fabric

A
B
a
b

3

Kat iplii ve dokunmu mensucat


Paper yarn and woven fabrics

A
B
a
bSentetik ve suni flamentler


Man-made filaments

A
B
a
bSentetik ve suni devamsz lifler


Man-made staple fibres

A
B
a
bVatka, kee ve dokunmam mensucat


Wadding, felt and nonwovens23

2
2
2
1

2009

998
112
331
633

2

3
2
2
1

200

2010
096
177
385
449

477
380
753
154

899
209
608
922

965
098
860
073

387
32
256
21

605
595
953
755

435
41
260
24

537
731
728
796

2
1
1
1

539
877
685
249

019
575
962
851

3
2
2
1

355
432
007
446

533
726
424
859

3
1
2
1

145
684
089
120

803
065
035
571

4
2
2
1

095
243
467
334

442
545
117
818

007
353
035
952

632
455
420
302

810
086
359
555

699
683
419
406

520
882
178
620

219
1 659
141
1 075

480
969
494
386

273
1 900
181
1 266

215
905
415
828

323
2 712
194
1 601

682
269
098
798

541
983
693
473

199
679
129
439

003
798
442
158

261
719
173
479

387
553
847
465

332
891
198
528

725
085
877
843

327
427
253
331

847
144
841
663

337
385
218
249

202
995
698
996

429
430
285
286

353
738
182
664

608
593
362
352

990
952
464
834

550
598
453
908

308
1 467
239
1 132

795
605
282
497

353
1 518
230
978

219
464
459
721

559
1 904
372
1 265

516
457
156
851

949
2 478
559
1 482

090
707
106
848

330
338
045
460

981
10 111
761
7 826

260
394
127
732

3
1
2
1

231
982
098
278

971
335
707
472

225
28
146
18

556
950
315
561

912
662
243
075

473
493
638
024

2 333 114
1 464 645
1 519 976
948 939

5
2
3
1

2011
5
3
3
1

1
11
1
7

511
626
007
731

774
139
371
212

1
14
1
8

804
055
084
385

115
909
866
636

824
083
344
831

2
6
1
4

325
968
550
636

717
492
023
123

3
8
1
5

124
595
874
124

169
196
030
460

171
2 545
110
1 647

532
795
793
817

220
2 760
146
1 838

756
029
877
582

347
3 585
206
2 138

188
183
780
565

846
450
539
289

913
227
468
473

991
594
659
395

662
762
674
624

1 457
737
871
441

873
735
464
247

1 165 165
10 731 585
752 858
6 925 548

TK, D Ticaret statistikleri Yll, 2011


TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2011

23

Tarihi Yllk statistikler, 1923-2011

Historical Annual Statistics, 1923-2011

1. Fasllara gre d ticaret, 200 - 2011 (devam)


Foreign trade by chapters, 2007 - 2011 (continued)
A. thalat - Imports (000 TL)
a. thalat - Imports (000 $)
Fasllar-Chapters

24

B. hracat - Exports (000 TL)


b. hracat - Exports (000 $)
200

200

2009

2010

2011Balklar ve aksam
Headgear and parts thereof

A
B
a
b

43
15
32
11

358
180
945
754

46
21
36
16

381
239
058
175

47
17
30
11

071
722
276
524

63
21
42
14

596
461
197
303

87
28
52
16

794
825
802
960emsiyeler, bastonlar, kamlar


Umbrellas, walking-sticks, whips

A
B
a
b

25
22
19
17

212
980
572
201

35
23
27
18

493
490
439
769

42
16
27
10

434
719
085
487

62
17
41
11

512
090
787
261

82
19
48
12

674
776
869
420nce ve kaln ku tyleri ve yapma iekler


Feathers and down and artificial flowers

A
B
a
b

45 292
1 093
34 845
835

42
1
32
1

255
650
739
248

39 802
1 203
25 855
787

46
1
31
1

982
691
308
135

63
1
37
1

265
671
591
008Ta, al vb. eyalar


Articles of stone, plaster or similar materials

A
B
a
b

472
1 355
363
1 039

331
905
343
626

515
1 481
402
1 146

365
770
038
343

501
1 424
326
919

573
240
666
023

644
1 547
428
1 028

650
848
009
277

907
1 881
541
1 119

625
328
500
838

9

Seramik mamulleri
Ceramic products

A
B
a
b

508
1 073
388
823

578
212
867
184

520
1 121
407
868

960
893
172
880

422
1 045
274
675

757
966
524
845

587
1 184
390
787

371
097
251
063

756
1 483
451
882

158
251
906
715

0

Cam ve cam eya


Glass and glassware

A
B
a
b

804
1 079
617
829

604
443
797
217

763
1 317
593
1 016

849
258
915
809

730
1 297
474
838

825
755
579
628

927
1 358
616
903

277
494
462
293

1 177 375
1 640 661
704 808
977 705

1

nciler, kymetli talar, metal paralar


Pearls, precious stones, coins

A
B
a
b

7
3
5
2

690
374
906
623

462
227
069
772

6
7
5
5

907
096
653
383

361
614
782
129

3
9
2
5

040
564
003
929

878
329
646
025

4
5
3
3

522
675
036
747

889
728
955
222

11
6
7
3

990
347
022
738

102
986
384
763

2

Demir ve elik
Iron and steel

A
B
a
b

21
10
16
8

143
909
182
372

549
637
379
266

29
18
23
14

257
990
160
946

675
916
241
358

17
11
11
7

513
912
351
641

344
920
640
010

24
13
16
8

249
181
120
740

327
869
885
067

34
18
20
11

282
867
424
225

236
480
235
329

3

Demir veya elikten eya


Articles of iron and steel

A
B
a
b

2
5
1
4

385
363
836
129

679
881
715
749

2
7
2
5

873
452
227
742

870
333
429
363

2
7
1
4

364
057
526
545

050
101
071
275

2
7
1
4

960
297
966
850

571
999
864
216

4
9
2
5

219
677
521
748

233
902
135
004Bakr ve bakrdan eya


Copper and articles thereof

A
B
a
b

4 107 800
1 150 294
3 152 313
880 253

4
1
3
1

147
465
275
157

279
301
974
409

3 052
919
1 985
597

493
603
367
029

4
1
3
1

953
599
299
063

482
490
333
476

6
2
4
1

844
327
118
391

956
806
790
376Nikel ve nikelden eya


Nickel and articles thereof

A
B
a
b

270
13
211
10

197
196
975
382

189
9
121
6

170
363
598
035

253
16
168
11

245
676
362
039

360
16
215
9

109
256
882
678Aluminyum, aluminyumdan eya


Aluminium and articles thereof

A
B
a
b

263
291
543
776

179
744
704
509

474
161
602
399

129
839
482
411

739
881
487
916

570
133
744
086

434
832
258
285

553
118
885
695Kurun ve kurundan eya


Lead and articles thereof

A
B
a
b

260
7
203
5

042
634
381
976

221
7
145
4

544
098
019
596

269
9
179
6

280
711
709
411

384
12
226
7

946
688
385
662

TK, D Ticaret statistikleri Yll, 2011


TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2011

3
2
2
1

311
15
238
12

796
641
373
438

078
112
353
619

904
439
479
640

301
5
237
4

946
799
830
429

24

3
2
2
1

2
2
1
1

3
2
2
1

5
3
3
2

Historical Annual Statistics, 1923-2011

Tarihi Yllk statistikler, 1923-2011

1. Fasllara gre d ticaret, 200 - 2011 (devam)


Foreign trade by chapters, 2007 - 2011 (continued)
A. thalat - Imports (000 TL)
a. thalat - Imports (000 $)
Fasllar-Chapters

B. hracat - Exports (000 TL)


b. hracat - Exports (000 $)
200

200

2009

9

inko ve inkodan eya


Zinc and articles thereof

A
B
a
b

683
16
519
12

403
499
322
639

431
16
342
12

873
646
545
933

0

Kalay ve kalaydan eya


Tin and articles thereof

A
B
a
b

60
4
46
3

045
784
175
626

70
4
55
3

953
194
645
409

1

Dier adi metaller; sermetler; bunlardan eya


Other base metals, cermets, articles thereof

A
B
a
b

97
5
74
4

160
586
074
306

139
7
110
5

446
581
021
766

102
7
65
4

2

Adi metallerden aletler


Tools of base metal

A
B
a
b

643
165
493
127

838
672
788
028

752
171
584
133

529
637
863
115

3

Adi metallerden eitli eya


Miscellaneous articles of base metal

A
B
a
b

833
685
641
526

853
589
781
997

907
842
709
651

636
933
225
734Kazanlar,makinalar, mekanik cihazlar


Boilers, machinery, mechanical appliances

A
B
a
b

29
11
22
8

299
426
570
781

655
106
359
251

29
13
22
10

005
272
539
258

146
484
348
590Elektrikli makina ve cihazlar


Electrical machinery and equipment

A
B
a
b

17
9
13
7

255
609
295
422

226
185
419
515

17
10
13
7

905
393
892
971

288
471
260
713Demiryolu vb. hatlara ait tatlar


Railway or tramway locomotives

A
B
a
b

216
25
169
19

835
748
908
738

470
41
345
31

054
846
986
750Kara tatlar
Vehicles other than railway

A
B
a
b

976
648
397
903

010
252
295
675

444
430
789
326

739
329
717
711Hava tatlar
Aircrafts

A
B
a
b

1 477
701
1 145
530

363
911
246
902

2 071
334
1 582
259

315
897
609
140

9

Gemiler ve suda yzen tatlar


Ships, boats and floating structures

A
B
a
b

914
2 351
712
1 818

592
518
007
572

90

Optik alet ve cihazlar


Optical instruments and apparatus

A
B
a
b

3 907
393
3 012
302

91

Saatler
Clocks

A
B
a
b

255
17
198
13

15
20
12
15

25

16
23
12
18

2010

2011

198
680
243
846

650
17
433
11

584
195
671
410

825
28
493
16

962
459
541
812

42 572
809
27 508
520

82
3
55
2

371
463
019
302

128
3
76
2

687
592
950
163

033
502
968
866

130
12
86
8

046
441
328
262

182
22
108
13

727
897
233
332

614
177
398
115

150
892
040
286

876
238
583
158

526
991
070
685

1 322
301
787
179

993
569
149
685

771
779
500
504

674
398
458
462

1 013
873
673
580

961
394
995
920

1 326 828
1 171 868
793 873
695 621

26
12
17
8

505
603
131
132

472
248
962
787

31
14
21
9

990
157
266
413

754
394
915
411

45
19
27
11

398
460
110
560

277
004
683
990

18
10
12
6

904
240
243
630

270
840
100
701

21
11
14
7

991
307
641
530

552
717
858
130

28
15
16
8

278
027
835
874

552
410
117
013

1 140
134
742
86

304
759
838
099

794
25
526
16

788
260
476
841

1 284
211
746
115

021
492
297
181

137
780
419
812

429
274
356
677

387
16
252
10

13
18
8
12

20
20
13
13

843
521
184
803

511
109
080
438

649
434
117
359

6 505
580
3 932
343

596
182
966
630

542
684
040
108

644
836
619
614

2
2
1
1

555
084
507
271

891
969
304
173

328
372
287
465

5 168
551
3 437
367

616
842
706
134

6 906
756
4 116
448

571
774
482
032

029
655
076
657

381
30
253
20

039
541
281
293

527
32
315
18

267
258
055
938

833
963
975
251

543
766
864
734

1 634
445
1 049
285

138
552
721
910

4 699
442
3 156
294

1 126 793
3 446 868
874 124
2 647 859

1
2
1
1

857
833
202
826

794
720
471
247

1
1
1
1

622
370
104
884

4 463
473
3 444
364

849
975
912
946

4 387
514
2 833
331

900
444
561
451

306
19
238
15

445
746
512
188

278
22
180
14

28
26
17
15

TK, D Ticaret statistikleri Yll, 2011


TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2011

25

Tarihi Yllk statistikler, 1923-2011

Historical Annual Statistics, 1923-2011

1. Fasllara gre d ticaret, 200 - 2011 (devam)


Foreign trade by chapters, 2007 - 2011 (continued)
A. thalat - Imports (000 TL)
a. thalat - Imports (000 $)
Fasllar-Chapters

26

B. hracat - Exports (000 TL)


b. hracat - Exports (000 $)
200

200

2009

2010

2011

92

Mzik aletleri
Musical instruments

A
B
a
b

34
10
26
8

626
422
799
009

40
12
31
9

592
567
232
746

43
12
27
8

102
481
991
024

55
13
36
8

297
198
772
749

69
15
41
9

111
287
120
094

93

Silah ve mhimmat
Arms and ammunition

A
B
a
b

78
205
59
160

136
649
807
002

78
245
60
191

618
545
195
962

165
210
109
135

637
570
281
699

231
284
152
187

698
536
277
625

212
407
122
238

404
181
892
017

9

Mobilyalar
Furniture

A
B
a
b

434
456
114
891

132
833
284
085

627
684
080
786

167
745
935
405

2
3
1
2

323
567
389
110

062
225
296
174

9

Oyuncaklar, oyun ve spor malzemeleri


Toys, games and sports equipment

A
B
a
b

489
69
375
52

197
374
382
723

527
86
404
67

159
927
908
504

518
80
336
52

124
620
318
004

709
99
471
65

795
129
824
858

1 098
135
654
81

888
991
178
281

9

eitli mamul eya


Miscellaneous manufactured articles

A
B
a
b

484
151
372
116

761
317
312
259

491
155
381
119

299
419
394
648

462
168
299
109

255
913
201
467

582
177
387
118

958
954
302
355

743
215
444
128

106
598
621
444

9

Sanat ve kolleksiyon eyas


Works of art and collectors pieces

A
B
a
b

25 507
1 037
19 631
794

28
1
22
1

502
453
682
103

20
3
13
2

694
195
481
054

33
4
22
2

911
419
548
956

68
7
41
4

847
740
549
599

9

Dier rnler
Other products

A
B
a
b

520
346
391
268

069
265
630
372

671
422
429
273

924
465
421
935

546
249
364
166

229
914
865
511

788
345
472
206

347
883
500
394

TK, D Ticaret statistikleri Yll, 2011


TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2011

1 291 794
1 924 619
990 600
1 484 142

450
398
347
305

26

477
264
066
010

1
2
1
1

1 223 233
2 462 127
789 849
1 588 862

1
2
1
1

Historical Annual Statistics, 1923-2011

Tarihi Yllk statistikler, 1923-2011

1. llere gre ihracat ve ithalat, 200 - 2011


Exports and Imports by Province, 2007 - 2011
A. thalat - Imports (000 TL)

B. hracat - Exports (000 TL)

a. thalat - Imports (000 $)

b. hracat - Exports (000 $)

l - Province

TOPLAM
TOTAL

A
B
a
b

Adana

A
B
a
b

Adyaman

200

200

2009

2010

2011

221 02 9


139 30 19
10 02 1
10 21 0

2 91 20


10 13 00
201 93 
132 02 19

21 2


1 1 91
10 92 21
102 12 13

2 20


11 33 213
1 332
113 3 219

03 13 0


22 011 122
20 1 
13 90 9

2
1
1
1

489
516
918
166

230
280
628
028

A
B
a
b

65
38
51
29

Afyonkarahisar

A
B
a
b

Ar

767
703
151
304

653
229
647
024

626
762
692
135

731
798
782
887

355
033
229
352

852
518
404
306

452
272
658
346

45
76
36
59

519
147
292
103

51
90
33
58

062
291
336
091

128
107
85
71

42
252
32
193

382
021
439
705

44
308
34
237

072
912
370
839

62
322
40
208

409
962
512
636

A
B
a
b

73
36
56
28

147
304
590
101

97
66
77
50

293
779
074
687

69
68
45
44

Amasya

A
B
a
b

17
28
13
22

362
656
197
235

35
33
27
26

199
827
669
062

Ankara

A
B
a
b

918
518
821
240

944
616
299
969

451
944
287
361

259
871
500
209

Antalya

A
B
a
b

605
850
462
650

104
633
535
609

795
940
616
724

Artvin

A
B
a
b

66
77
50
60

902
587
934
354

Aydn

A
B
a
b

171
601
130
465

Balkesir

A
B
a
b

385
410
298
316

21
5
16
4

962
959
974
756

762
280
779
356

345
694
425
639

145
101
88
61

020
736
959
223

110
327
72
217

315
360
669
496

151
491
91
291

136
453
309
682

662
601
227
339

88
115
58
76

730
406
973
904

117
132
71
77

105
292
206
697

20
33
13
21

573
538
072
629

62
79
41
53

040
521
629
018

170
105
104
63

053
548
237
373

624
596
488
911

245
979
692
248

603
310
053
520

560
038
788
065

944
932
917
470

548
272
402
754

805
701
693
563

714
1 016
460
655

446
049
570
414

1 225 863
1 301 078
816 586
864 216

72
118
55
91

586
829
968
620

74
84
48
54

323
720
558
987

94
92
62
61

048
121
088
215

86
105
52
62

002
339
458
091

018
674
095
523

193
713
151
547

894
431
165
779

195
655
127
424

586
733
631
471

325
830
216
552

434
497
188
459

519
1 189
312
706

283
126
652
344

748
506
898
571

605
448
469
346

704
527
781
149

479
564
309
364

933
535
159
949

517
567
343
377

383
716
208
882

736
689
441
409

801
997
298
398

Not. Firma vergi kimlik numaralarnn bal olduu ile gre

2
1
2
1

30
6
23
5

2
1
1
1

25
7
16
4

3
2
2
1

13
8
9
5

4
2
2
1

19
10
11
6

1 148 349
1 609 811
689 246
961 011

Note. According to the tax numbers of the firms located in province

TK, D Ticaret statistikleri Yll, 2011


TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2011

27

27

Tarihi Yllk statistikler, 1923-2011

Historical Annual Statistics, 1923-2011

1. llere gre ihracat ve ithalat, 200 - 2011 (devam)


Exports and Imports by Province, 2007 - 2011 (continued)
A. thalat - Imports (000 TL)
a. thalat - Imports (000 $)

B. hracat - Exports (000 TL)


b. hracat - Exports (000 $)

l - Provinces

200

Bilecik

A
B
a
b

63
71
48
54

Bingl

A
B
a
b

304
1 272
243
951

Bitlis

A
B
a
b

1
8
1
6

325
136
008
183

Bolu

A
B
a
b

117
44
91
33

Burdur

A
B
a
b

Bursa

A
B
a
b

anakkale

457
873
358
665

527
2 262
345
1 478

1
9
1
6

518
453
003
254

1
7
1
5

388
110
083
337

2
4
1
3

190
530
451
001

1
5
1
3

688
067
136
417

14
3
8
2

195
879
709
333

704
046
208
877

182
60
137
47

484
772
935
013

154
70
99
45

970
911
518
743

172
80
114
53

321
774
681
861

242
153
144
90

028
152
169
754

75
116
56
90

939
793
586
701

56
247
44
189

239
006
980
524

34
249
22
161

130
244
413
563

38
293
25
195

426
620
556
239

38
281
23
166

796
142
208
938

929
786
645
075

805
612
632
663

287
257
828
113

439
070
726
948

920
017
080
056

597
436
296
713

808
059
850
676

476
865
882
160

870
585
913
692

401
670
636
298

A
B
a
b

52
126
39
96

135
416
157
990

48
206
38
156

663
386
371
637

34
134
22
85

285
338
268
968

96
205
64
136

800
616
243
591

260
240
160
143

066
302
079
675

ankr

A
B
a
b

7
7
5
6

518
688
628
074

9
18
7
14

616
532
403
155

12
28
8
18

689
153
194
303

20
34
13
23

722
951
911
254

52
66
31
38

448
654
956
947

orum

A
B
a
b

47
104
35
80

213
862
964
551

90
147
72
112

775
238
155
353

103
152
68
99

325
760
051
026

99
171
65
113

150
252
983
954

191
238
115
142

354
455
206
031

Denizli

A
B
a
b

789
610
376
010

054
274
425
063

083
845
634
196

775
187
676
710

762
453
146
587

707
715
484
500

602
196
730
127

025
277
988
923

759
435
262
639

933
573
650
582

Diyarbakr

A
B
a
b

47
108
36
83

944
745
035
699

42
120
32
92

109
844
689
091

36
178
23
115

785
287
810
388

59
247
39
165

622
350
610
055

103
287
62
169

191
876
816
672

2
2
1
2

72
50
47
32

2011

222
900
722
044

11
14
8
11

388
173
148
236

2010
201
70
131
47

1
2
1
2

80
62
63
48

2009
632
699
404
692

9
11
7
9

816
362
944
630

Not. Firma vergi kimlik numaralarnn bal olduu ile gre

28

200

10
14
7
9

1
2
1
1

14
16
9
10

2
3
1
2

273
93
166
55

1 476
8 244
933
4 917

19
19
11
11

3
4
2
2

Note. According to the tax numbers of the firms located in province

TK, D Ticaret statistikleri Yll, 2011


TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2011

28

837
321
124
290

Historical Annual Statistics, 1923-2011

Tarihi Yllk statistikler, 1923-2011

1. llere gre ihracat ve ithalat, 200 - 2011 (devam)


Exports and Imports by Province, 2007 - 2011 (continued)
A. thalat - Imports (000 TL)
a. thalat - Imports (000 $)

B. hracat - Exports (000 TL)


b. hracat - Exports (000 $)

l - Provinces

200

200

2009

2010

2011

Edirne

A
B
a
b

75
122
57
93

602
183
005
857

212
134
170
103

278
270
531
431

129
145
83
93

130
084
882
267

300
118
198
79

311
776
437
095

345
100
213
60

525
871
164
340

Elaz

A
B
a
b

31
76
23
57

133
782
032
928

37
57
29
45

711
618
864
260

56
46
37
30

748
190
191
015

107
60
71
39

058
174
438
988

97
72
57
42

887
278
711
773

Erzincan

A
B
a
b

6
1
4
1

538
587
960
177

3
7
2
5

390
406
708
647

2
15
1
9

026
003
322
759

13
2
8
1

499
034
984
351

42
3
25
2

662
692
426
180

Erzurum

A
B
a
b

47
35
35
27

612
491
442
190

44
43
34
34

689
099
069
105

86
37
57
24

456
869
308
363

39
58
25
38

441
218
912
439

83
38
50
22

245
832
336
907

Eskiehir

A
B
a
b

507
657
388
507

533
110
425
089

666
792
511
611

647
519
848
317

639
866
413
557

675
261
332
848

925
952
615
633

654
997
408
981

1 054 921
1 291 813
627 502
766 925

Gaziantep

A
B
a
b

945
172
269
447

352
676
084
656

615
233
793
237

275
489
357
061

295
578
128
952

941
343
417
993

157
286
430
518

343
188
558
434

7
8
4
4

Giresun

A
B
a
b

11
129
8
100

451
587
587
448

26
146
19
113

188
169
485
248

9
156
6
101

973
586
435
741

12
213
8
143

623
953
339
407

Gmhane

A
B
a
b

Hakkari

A
B
a
b

Hatay

A
B
a
b

Isparta

A
B
a
b

2
3
2
2

3
4
2
3

1 834
186
1 457
140

3
1
2
1

7
230
5
178

131
096
631
962

227
557
485
199

407
215
294
654

69
121
53
93

064
381
428
682

Not. Firma vergi kimlik numaralarnn bal olduu ile gre

3
4
2
2

158
9
131
8

4
2
3
1

11
263
8
203

476
162
766
373

185
271
344
762

054
309
522
181

55
113
43
88

199
982
123
022

5
5
3
3

19
170
11
112

4
2
2
1

13
611
8
399

182
838
587
111

253
214
718
417

746
454
461
802

50
115
32
74

038
097
411
675

869
033
723
759

954
117
312
952

11
262
6
153

268
335
678
784

887
504
583
340

4
2
3
1

29
463
19
309

660
954
771
076

725
553
131
698

244
373
655
405

100
193
66
128

002
461
624
928

45
414
27
257

7
3
4
2

56
563
32
339

473
059
976
112

772
448
594
050

120
027
570
555

195
238
120
141

635
174
097
903

Note. According to the tax numbers of the firms located in province

TK, D Ticaret statistikleri Yll, 2011


TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2011

29

29

Tarihi Yllk statistikler, 1923-2011

Historical Annual Statistics, 1923-2011

1. llere gre ihracat ve ithalat, 200 - 2011 (devam)


Exports and Imports by Province, 2007 - 2011 (continued)
A. thalat - Imports (000 TL)
a. thalat - Imports (000 $)

B. hracat - Exports (000 TL)


b. hracat - Exports (000 $)

l - Provinces

200
958
1 164
733
892

697
696
383
530

2009

1 236 517
1 416 418
956 589
1 075 867

1 065 555
1 628 541
689 729
1 048 626

Mersin

A
B
a
b

stanbul

A
B
a
b

128
77
98
59

695
494
977
645

194
382
139
232

142
94
111
73

485
907
310
503

031
663
505
523

121
86
78
55

520
371
756
539

zmir

A
B
a
b

9
8
7
6

128
354
033
431

028
567
574
020

10
10
8
7

622
129
313
823

258
742
179
319

9
9
6
6

670
467
268
118

Kars

A
B
a
b

Kastamonu

A
B
a
b

Kayseri

A
B
a
b

Krklareli

A
B
a
b

129
46
99
35

Krehir

A
B
a
b

Kocaeli

A
B
a
b

Konya

Ktahya

643
70 046
486
57 363
72
149
55
114

927
450
686
344

164
477
744
482

797
654
911
437

785
460
387
122

366
575
750
165

963
578
581
832

194
83
153
64

532
367
842
386

95
106
61
68

62
108
47
83

027
797
745
491

129
132
99
103

432
635
672
296

533
585
956
860

980
423
858
399

548
864
773
468

270
117
679
835

A
B
a
b

914
901
695
694

295
925
625
111

994
1 129
775
871

A
B
a
b

102
115
78
89

301
854
943
216

116
147
91
114

1 682 231
1 274 190
1 291 328
977 544

24
7
18
5

1
1
1
1

32
10
25
8

2010

58
126
38
82

2011

1
1
1
1

623
777
080
182

415
704
384
399

2
2
1
1

066
261
236
339

992
257
879
368

046
502
263
993

147
79
98
53

917
996
454
149

271
636
135
408

207
103
123
61

599
393
925
433

937
610
183
612

919
402
049
729

12
10
8
6

650
043
419
682

060
464
249
458

17
13
10
8

797
593
621
071

542
357
060
550

2
1
1
1

832
846
801
094

53
49
32
29

446
718
387
210

879
471
724
469

116
044
364
400

1 361
379
857
236

102
324
77
260

Not. Firma vergi kimlik numaralarnn bal olduu ile gre

30

200

4 388
235
3 049
159

799
440
277
726

50
10
33
7

680
692
909
118

178
751
449
164

098
349
619
317

168
375
520
620

144
141
95
94

395
895
919
335

232
177
140
105

348
182
238
972

132
172
86
111

675
697
005
610

234
215
155
143

674
376
696
293

450
341
266
202

470
031
808
541

086
029
347
577

506
003
519
506

684
001
422
644

531
256
721
228

21
13
12
8

283
476
703
056

061
907
284
482

555
078
418
223

903
1 141
583
735

225
185
483
997

1 207 632
1 474 338
802 842
980 101

1
1
1
1

955
963
170
168

439
546
864
598

481
795
086
374

125
156
81
101

265
844
493
774

253
261
151
153

258
619
690
768

1 546 464
1 492 992
1 001 632
964 320

22
7
14
4

2
1
1
1

15
10
10
6

208
179
138
120

403
948
519
037

2
2
1
1

Note. According to the tax numbers of the firms located in province

TK, D Ticaret statistikleri Yll, 2011


TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2011

30

Historical Annual Statistics, 1923-2011

Tarihi Yllk statistikler, 1923-2011

1. llere gre ihracat ve ithalat, 200 - 2011 (devam)


Exports and Imports by Province, 2007 - 2011 (continued)
A. thalat - Imports (000 TL)
a. thalat - Imports (000 $)

B. hracat - Exports (000 TL)


b. hracat - Exports (000 $)

l - Provinces

200

200

Malatya

A
B
a
b

74
233
56
180

288
390
828
604

72
336
55
255

Manisa

A
B
a
b

904
1 121
695
867

440
087
887
461

Kahramanmara

A
B
a
b

1 059
424
812
325

065
784
307
518

683
493
531
379

Mardin

A
B
a
b

92
411
71
317

740
636
182
444

Mula

A
B
a
b

122
250
94
192

879
258
298
248

Mu

A
B
a
b

Nevehir

A
B
a
b

44
20
34
15

698
867
955
732

Nide

A
B
a
b

55
53
43
40

Ordu

A
B
a
b

Rize

A
B
a
b

Sakarya

A
B
a
b

2010

051
269
721
607

72
342
47
221

147
175
058
155

1 087 618
1 332 230
844 642
1 018 691

928
1 409
598
911

588
350
545
957

4
5
2
3

832
786
429
376

836
667
545
430

88
569
69
434

593
851
202
210

155
301
118
234

2011

138
411
91
275

298
589
943
562

450
169
963
445

949
911
095
906

6
7
3
4

487
339
686
775

1 215
799
806
531

827
948
413
687

1 968 363
1 188 181
1 188 472
711 945

91
854
59
549

330
059
619
972

139
847
93
564

610
854
013
205

225
1 365
134
804

410
261
443
233

907
801
423
936

219
299
141
193

069
913
726
582

149
317
99
210

406
468
358
835

184
397
109
236

927
304
734
727

191
599
144
489

4
10
3
6

902
031
342
642

832
23 193
551
15 413

4
12
2
7

360
820
727
873

69
23
56
17

692
014
461
526

21
31
14
20

593
830
107
688

28
80
18
53

537
494
842
493

48
135
29
79

511
242
537
615

947
350
359
798

41
58
32
45

391
638
150
537

23
56
15
36

945
254
445
321

64
69
43
46

438
727
027
436

49
98
30
58

577
409
027
925

115
369
88
286

848
362
716
485

135
411
106
316

148
313
190
564

106
317
69
205

263
134
031
163

113
524
75
351

947
786
689
082

132
625
79
366

099
495
176
475

19
485
14
371

635
206
974
934

45
443
35
345

436
218
759
150

25
398
16
259

237
590
161
798

20
526
13
348

328
944
597
082

36
654
22
389

850
440
105
769

632
586
018
522

650
304
569
655

171
700
708
912

657
838
866
889

510
518
005
678

418
628
238
285

304
393
368
011

340
166
469
778

880
1 526
654
1 094

2
4
2
3

2009

Not. Firma vergi kimlik numaralarnn bal olduu ile gre

2
3
1
2

1 399 712
2 671 268
908 949
1 722 375

1
2
1
1

2
3
1
2

176
474
106
280

314
735
489
505

139
090
632
164

720
917
199
819

Note. According to the tax numbers of the firms located in province

TK, D Ticaret statistikleri Yll, 2011


TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2011

31

31

Tarihi Yllk statistikler, 1923-2011

Historical Annual Statistics, 1923-2011

1. llere gre ihracat ve ithalat, 200 - 2011 (devam)


Exports and Imports by Province, 2007 - 2011 (continued)
A. thalat - Imports (000 TL)
a. thalat - Imports (000 $)

B. hracat - Exports (000 TL)


b. hracat - Exports (000 $)

l - Provinces

200

Samsun

A
B
a
b

682
286
521
218

022
149
955
370

Siirt

A
B
a
b

11
5
9
4

956
219
146
009

Sinop

A
B
a
b

2
22
1
17

Sivas

A
B
a
b

Tekirda

997
586
784
459

738
469
479
304

2010

2011

919
412
612
275

913
690
437
084

1 576
747
946
441

018
296
107
316

17 656
1 158
14 277
914

22 221
1 416
14 588
921

54
16
36
11

144
924
431
324

33
13
19
8

703
232
912
242

539
773
918
899

6
21
4
16

287
269
857
444

6
31
4
20

358
343
129
129

11
43
7
29

047
569
348
086

7
43
4
25

145
863
308
436

66
45
51
35

334
673
451
294

49
56
37
43

400
860
985
682

134
57
86
37

663
656
692
394

126
84
84
55

877
047
137
891

143
123
84
72

012
600
853
953

A
B
a
b

644
687
494
528

818
684
426
304

784
742
612
577

926
946
105
966

729
747
473
483

978
656
826
240

906
820
603
546

672
437
210
332

1 294 515
1 105 201
779 629
655 580

Tokat

A
B
a
b

25
21
19
16

434
465
416
487

23
27
18
21

255
733
347
153

21
33
14
21

652
633
024
719

27
35
18
23

495
872
304
783

35
67
20
39

241
068
724
832

Trabzon

A
B
a
b

124
1 152
95
892

564
020
284
721

145
1 188
114
910

789
057
028
995

124
1 255
81
815

821
804
169
832

134
1 517
89
1 011

642
332
112
332

206
1 835
122
1 088

809
524
215
529

Tunceli

A
B
a
b

216
88
163
67

956
138
032
818

2009
164
929
458
163

21
77
18
60

1
29
0
19

133
95
87
64

A
B
a
b

252
110
194
86

850
706
932
388

290
193
225
147

067
376
761
445

299
198
195
128

648
202
541
893

373
261
247
173

262
055
504
079

481
248
288
148

286
736
954
312

Uak

A
B
a
b

104
150
80
115

454
508
808
276

108
152
80
116

072
727
668
760

132
149
85
96

103
376
611
903

195
172
129
114

292
211
781
770

310
246
184
145

585
352
480
379

Van

A
B
a
b

17
17
13
13

430
594
042
473

7
16
5
13

008
849
498
073

20
26
12
17

103
679
715
341

33
28
21
18

000
433
836
911

64
33
38
20

281
898
566
127

Not. Firma vergi kimlik numaralarnn bal olduu ile gre

32

200

Note. According to the tax numbers of the firms located in province

TK, D Ticaret statistikleri Yll, 2011


TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2011

32

Historical Annual Statistics, 1923-2011

Tarihi Yllk statistikler, 1923-2011

1. llere gre ihracat ve ithalat, 200 - 2011 (devam)


Exports and Imports by Province, 2007 - 2011 (continued)
A. thalat - Imports (000 TL)
a. thalat - Imports (000 $)

B. hracat - Exports (000 TL)


b. hracat - Exports (000 $)

l - Provinces

Yozgat

200

200

2009

2010

2011

A
B
a
b

20
29
15
22

217
053
533
121

24
12
18
9

730
041
944
330

21
14
14
9

592
548
041
362

27
9
18
6

750
661
489
414

39
10
24
6

818
649
380
162

A
B
a
b

2 051
291
1 600
224

775
712
043
971

2 807
633
2 191
485

359
757
787
983

2 168
689
1 391
438

826
635
055
429

2 318
432
1 540
288

972
033
555
034

2 616
726
1 538
435

462
714
101
570

Aksaray

A
B
a
b

65
56
49
43

280
667
899
140

63
88
48
69

533
856
062
250

48
87
31
56

478
981
484
620

73
85
48
56

010
689
390
963

110
139
66
83

203
432
850
658

Bayburt

A
B
a
b

2
1
2
1

946
454
311
119

1 341
273
894
177

2
4
1
2

834
162
891
761

5
5
3
3

716
683
505
240

Karaman

A
B
a
b

78
164
60
126

012
184
251
677

65
208
49
158

544
734
377
382

67
227
43
145

002
035
297
701

138
264
92
176

719
620
033
694

202
394
120
231

711
169
882
719

Krkkale

A
B
a
b

4
3
3
2

138
699
081
852

5
12
4
9

156
322
121
071

3
9
2
6

623
503
376
060

20
69
13
46

933
435
998
944

23
9
14
5

760
592
974
910

Batman

A
B
a
b

11
53
8
40

142
798
618
729

24
16
18
12

496
504
972
737

24
24
15
16

037
901
590
198

40
40
26
27

449
551
900
213

88
89
51
52

006
546
611
291

rnak

A
B
a
b

121
344
95
265

401
896
469
202

22
509
17
382

134
522
975
885

11
947
7
607

092
756
214
255

13
941
9
625

968
502
493
402

16 373
1 534 613
9 835
910 482

Bartn

A
B
a
b

22
5
16
4

155
230
692
055

10
12
8
9

521
375
143
632

13
22
8
14

663
306
950
659

14
23
9
15

048
563
358
694

24
34
14
20

Ardahan

A
B
a
b

Zonguldak

Idr

A
B
a
b

1 396
348
1 129
267

224
1 801
161
1 359
4
89
3
68

121
384
081
582

Not. Firma vergi kimlik numaralarnn bal olduu ile gre

2
112
2
86

655
836
098
497

4
2 914
3
1 882
3
123
2
79

846
454
485
642

542
4 972
358
3 306
8
152
5
101

448
499
631
692

701
977
850
625

395
2 621
248
1 595
13
164
8
98

733
363
329
080

Note. According to the tax numbers of the firms located in province

TK, D Ticaret statistikleri Yll, 2011


TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2011

33

33

Tarihi Yllk statistikler, 1923-2011

Historical Annual Statistics, 1923-2011

1. llere gre ihracat ve ithalat, 200 - 2011 (devam)


Exports and Imports by Province, 2007 - 2011 (continued)
A. thalat - Imports (000 TL)
a. thalat - Imports (000 $)

B. hracat - Exports (000 TL)


b. hracat - Exports (000 $)

l - Provinces

200

2009

2010

2011

Yalova

A
B
a
b

26
29
20
22

480
576
259
797

50
56
39
42

541
450
127
716

57
51
37
33

586
950
305
623

70
69
47
46

917
954
106
479

84
77
50
46

474
712
726
720

Karabk

A
B
a
b

187
22
143
17

459
418
695
567

346
41
270
30

013
281
110
299

331
89
214
58

836
604
035
064

482
209
319
139

327
550
191
790

701
371
417
224

887
968
982
020

Kilis

A
B
a
b

45
16
35
12

131
635
009
865

44
30
34
23

809
931
403
907

39
25
25
16

609
867
840
456

75
35
49
23

049
099
700
320

71
51
42
30

869
654
423
546

Osmaniye

A
B
a
b

46
3
35
2

374
499
776
737

60
9
47
6

821
166
647
821

42
15
28
9

870
024
154
753

485
112
326
75

993
421
765
120

1 399
227
836
131

297
711
774
537

Dzce

A
B
a
b

76
70
58
54

152
503
349
682

87
117
67
90

265
520
120
254

76
99
49
64

483
905
604
342

120
99
80
65

473
064
297
949

170
129
102
76

735
484
518
708

Belirsiz(1)

31 843

25 732

10 126

11 306

2 627

Not specified(1)

B
a
b

12 857
24 361
9 565

1 910
19 593
1 400

834
6 716
555

1 210
7 525
798

138
1 587
84

33 218 596

57 924 687

B
a
b

4 467 426
22 232 275
2 944 758

7 384 501
34 283 585
4 410 905

Gizli Veri(2)
(2)

Confidential data

Not. Firma vergi kimlik numaralarnn bal olduu ile gre

34

200

Note. According to the tax numbers of the firms located in province

(1) li belli olmayan

(1) Province not specified

(2) Gizli Veri

(2) Confidential data

TK, D Ticaret statistikleri Yll, 2011


TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2011

34

Historical Annual Statistics, 1923-2011

Tarihi Yllk statistikler, 1923-2011

1. Dviz trlerine gre d ticaret, 200 - 2011


Foreign trade by currencies, 2007 - 2011
A. thalat - Imports (000 $)
B. hracat - Exports (000 $)
Dviz kodu ve ad
200
200
Code
Currency
Toplam
Total

2009

2010

2011

A
B

10 02 1


10 21 0

201 93 


132 02 19

10 92 21


102 12 13

1 332


113 3 219

20 1 


13 90 9

000

Avrupa Para Birimi (AVRO)


European Currency Unit (EURO)

A
B

60 943 665
53 950 572

64 174 693
61 485 833

49 015 103
49 023 200

62 375 229
54 847 505

78 789 713
64 411 892

001

Fransz Frang
French Franc

A
B

21
11

003

Hollanda Florini
Netherlands Guilder

A
B

89
-

00

Alman Mark
Deutsche Mark

A
B

126
603

39
-

56
-

00

talyan Lireti
Italian Lira

A
B

360
-

185
-

00

ngiliz Sterlini
British Sterling

A
B

1 482 294
5 150 110

1 269 617
4 419 999

845 969
3 350 095

905 722
3 711 682

1 212 935
4 016 094

00

Danimarka Kronu
Danish Krone

A
B

30 320
92 676

31 670
65 894

22 564
34 311

20 286
51 308

21 928
45 762

011

spanyol Pezetas
Spanish Peseta

A
B

02

Norve Kronu
Norwegian Krone

A
B

51 110
36 594

64 500
31 410

48 495
30 886

66 608
25 611

138 637
22 726

030

sve Kronu
Swedish Krona

A
B

343 285
456 152

185 942
424 508

89 990
336 140

75 003
409 522

92 728
331 807

039

svire Frang
Swiss Franc

A
B

1 227 918
134 440

1 227 013
135 497

882 005
121 347

1 231 843
209 659

1 359 183
196 448

02

Trk Liras
Turkish Lira

A
B

2 351 584
1 813 181

3 300 245
2 208 616

4 001 630
2 160 125

5 824 986
2 640 260

7 582 593
3 433 009

00

Polonya Zlotisi
Polonya Zloty

A
B

10 471

7
76 846

168
102 026

01

ek Cum. Korunas
Czech Rep. Koruny

5
9 717

0

Romanya Ley
Romanya Leu

A
B

70
3 729

3
2 226

0

Bulgar Levas
Bulgarian Lev

A
B

85
0

1
55

0

Rus Rublesi
Russian Ruble

A
B

827
11 895

5 971
92 468

1 411
148 456

00

ABD Dolar
US Dollar

A
B

102 303 533


45 554 265

130 384 529


62 984 489

84 867 298
46 900 085

114 033 526


51 651 955

150 229 398


62 030 215

0

Kanada Dolar
Canadian Dollar

A
B

26 650
23 380

29 009
18 367

37 181
14 719

21 132
17 559

46 265
55 750

1

ran Riyali
Iranian Rial

3 491
-

32

Suudi Arabistan Riyali


Saudi Arabian Rial

A
B

470
164

1 365
21 108

1 030
7 542

471
403

858
2 860

3

Kuveyt Dinar
Kuwaiti Dinar

A
B

15
220

78
266

77
-

8
84

47
-BAE Dirhemi
UAE Dirham

A
B

16
10 490

45
1 084

365
9 459

32

Japon Yeni
Japanese Yen

A
B

1 287 361
50 914

1 281 658
221 247

1 105 774
120 474

973 583
132 984

1 343 554
74 189

00

Avustralya Dolar
Australian Dollar

A
B

13 912
8 468

13 216
9 961

10 221
10 832

9 759
10 562

18 393
14 179

35

TK, D Ticaret statistikleri Yll, 2011


TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2011

35

Tarihi Yllk statistikler, 1923-2011

Historical Annual Statistics, 1923-2011

1. 9 lkelere gre d ticaret dengesi, 200 - 2011


Balance of foreign trade by countries, 2007 - 2011
A. thalat - Imports (000 TL)
a. thalat - Imports (000 $)
lke - Countries

1-

36

B. hracat - Exports (000 TL)


b. hracat - Exports (000 $)
200
200

2009

C. Fark - Difference (000 TL)


c. Fark - Difference (000 $)
2010
2011

TOPLAM
TOTAL

A
B
C
a
b
c

221 02 9 2 91 20 21 2


2 20
139 30 19 10 13 00 1 1 91
11 33 213
- 1 909 - 1 13 - 9 19 3 - 10 32 993
10 02 1 201 93 10 92 21
1 332
10 21 0 132 02 19 102 12 13
113 3 219
- 2 91 20 - 9 93 3 - 3 09 - 1 1 113

AVRUPA BRL (AB) (2 lke)


EUROPEAN UNION (EU) (27 Country)

A
B
C
a
b
c

9 19 229
9 99 9
 32 
 90 03
1 20
2 2 3
- 10 0 193 - 1 39 - 1 0 09
 11 2
 02 30
 
0 39 02
3 390 19
 013 1
- 213 01 - 11 11 91
- 9 232
10
7
- 2
7
5
- 1

209
751
458
849
974
875

933
102
831
709
462
246

11
8
-3
9
6
-2

574
512
061
022
617
404

310
315
994
015
511
504

12
9
- 3
8
6
- 2

271
107
164
176
054
122

190
060
129
600
499
101

15
11
-3
9
6
-2

383
407
975
229
805
423

326
568
758
558
821
736

3 922 790
3 300 572
- 622 218
2 543 073
2 127 297
- 415 776

4
3
- 1
3
2
-

725
704
020
156
461
694

287
479
807
000
371
629

6
5
-1
4
3
-

702
439
262
004
243
761

676
794
882
955
080
875

523
917
606
963
006
957

26
17
- 9
17
11
- 6

372
234
138
549
479
070

887
798
089
112
066
047

38
23
- 15
22
13
-9

456
435
021
985
950
034

177
113
064
567
825
741

844
113
730
673
888
784

374
874
500
374
958
415

15
9
- 5
10
6
- 3

248
782
465
139
505
634

004
607
397
888
277
611

22
13
-9
13
7
-5

505
090
415
449
851
598

725
045
681
861
480
381

369
156
786
473
937
464

828
524
696
433
997
564

7
10
3
4
7
2

037
867
830
680
235
555

197
736
539
611
861
250

9
13
3
5
8
2

812
733
920
840
151
311

865
304
439
380
430
050

435
610
825
193
903
290

1 268
455
- 812
815
294
- 520

492
548
944
650
769
881

1 314
509
- 804
873
339
- 534

519
799
720
961
265
696

1 403
594
- 808
839
354
- 485

178
581
597
241
004
238

1 154 955
1 226 151
71 196
902 014
953 437
51 424

911
1 068
156
585
690
105

847
704
858
094
864
771

A
B
C
a
b
c

003 Hollanda
Netherlands

A
B
C
a
b
c

00 Almanya
Germany

A
B
C
a
b
c

22
15
- 7
17
11
- 5

747
606
141
539
993
546

789
003
786
955
232
723

24
16
-7
18
12
-5

076
725
351
687
951
735

806
474
331
197
755
443

21
15
- 6
14
9
- 4

793
176
616
096
793
303

00 talya
Italy

A
B
C
a
b
c

12
9
- 3
9
7
- 2

958
730
227
967
480
487

553
638
915
973
060
913

14
10
-4
11
7
-3

113
043
069
011
818
192

190
395
794
526
988
538

11
9
- 2
7
5
- 1

00 ngiltere
United Kingdom

A
B
C
a
b
c

7
11
4
5
8
3

139
182
043
477
626
149

345
891
546
102
776
674

6
10
3
5
8
2

815
518
702
324
158
834

358
305
947
034
669
635

5
9
3
3
5
2

00 rlanda
Ireland

A
B
C
a
b
c

1 126
831
- 295
862
637
- 224

832
021
811
434
455
979

1 252
841
- 410
973
663
- 309

00 Danimarka
Denmark

A
B
C
a
b
c

857
1 309
452
656
1 008
352

584
706
122
112
508
395

TK, D Ticaret statistikleri Yll, 2011


TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2011

12 39 11


10 93
- 90 91
91 12 1
2 3 1
- 2 1 000

942 889
603 356
339 533
091 795
211 415
880 380

001 Fransa
France

3 455 930
3 921 578
465 647
2 655 039
3 018 878
363 839

10 3 2


9 1 19
- 29 2 2
2 19 0
2 30
- 19 9 01

03 13 0


22 011 122
- 1 02 3
20 1 
13 90 9
- 10 93 0

3 909 770
4 035 293
125 523
3 056 340
3 143 835
87 496

36

10
9
- 1
7
6
-

1 018 818
1 149 098
130 280
678 757
765 081
86 324

1 240 965
1 480 791
239 826
732 781
880 920
148 139

Historical Annual Statistics, 1923-2011

Tarihi Yllk statistikler, 1923-2011

1. 9 lkelere gre d ticaret dengesi, 200 - 2011 (devam)


Balance of foreign trade by countries, 2007 - 2011 (continued)
A. thalat - Imports (000 TL)
a. thalat - Imports (000 $)
lke - Countries

B. hracat - Exports (000 TL)


b. hracat - Exports (000 $)
200
200
2009
1 232 730
2 936 724
1 703 994
950 157
2 262 655
1 312 497

1
3
1
1
2
1

485
133
647
150
429
279

192
169
977
715
968
253

1 749 653
2 526 954
777 301
1 131 065
1 629 637
498 571

613
696
83
479
540
60

216
741
525
850
744
893

644 943
628 886
- 16 056
417 988
408 920
- 9 068

5
5
4
4
-

831
217
613
548
047
500

605
718
887
182
267
915

4
2
-1
3
2
-1

033
753
280
150
122
028

602
435
166
747
434
313

162
71
- 90
125
56
- 68

788
852
936
320
388
931

009 Yunanistan
Greece

A
B
C
a
b
c

010 Portekiz
Portugal

A
B
C
a
b
c

011 spanya
Spain

A
B
C
a
b
c

01 Belika
Belgium

A
B
C
a
b
c

01 Lksemburg
Luxembourg

A
B
C
a
b
c

030 sve
Sweden

A
B
C
a
b
c

2
1
- 1
1

229
146
083
716
882
- 833

481
137
344
253
761
491

2
1
-1
1

471
190
281
908
918
- 990

891
569
322
963
787
176

032 Finlandiya
Finland

A
B
C
a
b
c

1 589
534
- 1 055
1 208
412
- 796

848
517
331
412
410
002

1 524
470
- 1 053
1 180
367
- 813

03 Avusturya
Austria

A
B
C
a
b
c

0 Malta
Malta

A
B
C
a
b
c

529
720
190
406
550
143

761
363
602
570
527
957

5 636 494
5 972 639
336 144
4 342 994
4 579 995
237 001
3
2
- 1
2
1
- 1

741
265
475
868
735
132

168
663
505
671
798
874

193
98
- 94
150
73
- 77

410
785
625
884
870
015

1 755 131
1 091 935
- 663 197
1 351 437
844 006
- 507 431
123
793
669
98
620
521

945
930
985
860
669
809

1
1
1

965
281
684
525
990
- 534

2 303 009
2 189 706
- 113 303
1 541 600
1 455 678
- 85 922
758
701
- 56
503
465
- 38

554
871
683
658
228
430

4
2
-1
2
1
-1

305
595
710
568
553
015

931
596
335
826
312
514

1 015
740
- 274
606
445
- 160

803
843
961
557
740
817

963
300
663
917
470
447

7
5
- 1
4
3
- 1

274
318
955
840
536
303

755
766
989
062
205
857

10
6
-3
6
3
-2

382
563
818
196
917
278

518
941
577
452
559
893

3 659 732
2 785 512
- 874 220
2 371 516
1 795 682
- 575 835

4
2
- 1
3
1
- 1

822
950
871
213
960
253

372
532
840
606
441
165

6
4
-2
3
2
-1

612
106
506
959
451
508

720
456
264
279
030
249

171
38
- 133
114
25
- 88

895
514
381
342
758
584

273
89
- 183
162
53
- 108

522
995
527
527
757
769

5
4
- 1
3
2
-

822
346
476
776
818
958

123
30
- 92
79
19
- 60

182
343
840
460
458
002

952
156
796
890
748
- 1 142

723
436
287
994
741
253

2
1
- 1
1

893
422
470
922
946
- 975

866
924
942
793
866
928

3
1
-1
2
1
-1

848
992
855
284
183
101

663
958
704
367
041
327

291
483
807
799
128
671

1 236
304
- 932
795
196
- 599

819
758
061
959
465
494

1 676
447
- 1 228
1 115
296
- 818

173
422
751
496
774
722

2 168
594
- 1 573
1 296
352
- 943

178
281
897
728
886
842

702
584
118
522
956
566

1 865 197
1 248 858
- 616 339
1 203 634
807 146
- 396 489

2
1
-1
1
1
-

913
768
144
736
052
683

160
763
397
366
932
434

558
1 471
913
324
899
575

310
340
031
158
715
557

228 657
1 235 165
1 006 508
167 972
956 354
788 382

37

C. Fark - Difference (000 TL)


c. Fark - Difference (000 $)
2010
2011

2
1
- 1
1

207
1 026
819
135
664
528

757
815
058
163
109
946

2 162 871
1 253 170
- 909 701
1 439 448
835 181
- 604 267
295
621
326
196
410
214

705
893
188
156
433
277

TK, D Ticaret statistikleri Yll, 2011


TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2011

37

Tarihi Yllk statistikler, 1923-2011

Historical Annual Statistics, 1923-2011

1. 9 lkelere gre d ticaret dengesi, 200 - 2011 (devam)


Balance of foreign trade by countries, 2007 - 2011 (continued)
A. thalat - Imports (000 TL)
a. thalat - Imports (000 $)
lke - Countries

38

B. hracat - Exports (000 TL)


b. hracat - Exports (000 $)
200
200
2009

03 Estonya
Estonia

A
B
C
a
b
c

222
106
- 115
167
81
- 85

133
276
858
142
762
380

333
304
- 28
261
239
- 21

270
947
323
275
707
568

157
165
8
102
105
3

564
578
014
011
984
973

0 Letonya
Latvia

A
B
C
a
b
c

48
137
88
36
105
69

398
089
691
311
390
080

32
135
103
24
104
79

037
431
394
579
295
716

80
100
20
50
64
14

0 Litvanya
Lithuania

A
B
C
a
b
c

159
306
146
121
236
114

595
374
779
780
479
698

253
300
47
198
231
32

139
923
783
737
397
660

127
234
106
81
151
70

00 Polonya
Poland

A
B
C
a
b
c

2 128 343
1 867 146
- 261 198
1 646 232
1 436 402
- 209 829

2
2
1
1
-

541
037
503
977
586
391

067
502
565
852
772
080

2 802 744
2 042 167
- 760 576
1 817 093
1 322 218
- 494 875

01 ek Cumhuriyeti
Czech Republic

A
B
C
a
b
c

1 503
747
- 755
1 169
577
- 591

432
657
775
130
605
525

1 659
905
- 753
1 303
700
- 603

833
887
946
955
824
131

1 587
753
- 833
1 028
489
- 539

03 Slovakya
Slovakia

A
B
C
a
b
c

834
370
- 464
647
284
- 363

909
567
342
925
205
719

1 160
395
- 764
903
306
- 597

186
255
931
830
631
200

0 Macaristan
Hungary

A
B
C
a
b
c

1 858 227
1 004 911
- 853 316
1 423 629
775 656
- 647 973

1 652
881
- 771
1 286
684
- 602

817
792
025
114
088
027

0 Romanya
Romania

A
B
C
a
b
c

4 067 444
4 738 101
670 656
3 112 752
3 644 162
531 410

4 501 430
5 111 667
610 237
3 547 820
3 987 476
439 656

3
3
2
2
-

0 Bulgaristan
Bulgaria

A
B
C
a
b
c

2 542 529
2 676 686
134 157
1 951 656
2 060 171
108 514

2 336 139
2 776 588
440 449
1 840 008
2 151 534
311 527

1 717 653
2 143 874
426 220
1 116 902
1 385 544
268 643

TK, D Ticaret statistikleri Yll, 2011


TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2011

38

C. Fark - Difference (000 TL)


c. Fark - Difference (000 $)
2010
2011
365
874
492
192
324
868

628
221
- 406
368
132
- 236

164
697
467
107
005
103

384
868
483
465
952
487

107 901
98 693
- 9 208
71 360
65 958
- 5 402

218
197
- 20
129
115
- 13

168
640
528
787
955
832

659
387
728
458
505
047

178
311
133
119
208
89

514
992
479
165
277
112

243
464
220
148
274
126

500
097
597
101
194
094

931
257
673
620
504
116

333
420
913
956
280
676

5
2
-2
3
1
-1

859
957
901
496
758
737

075
928
147
189
252
937

328
992
336
650
014
635

1 994 311
1 043 149
- 951 162
1 327 672
694 077
- 633 595

2
1
-1
1

952
487
465
755
888
- 867

373
296
076
452
387
064

1 253
336
- 917
814
217
- 596

473
082
391
138
408
731

1 394
683
- 711
926
454
- 471

562
044
517
722
744
978

1 500
671
- 829
893
402
- 491

978
070
908
168
151
017

1 515
688
- 826
987
445
- 541

350
574
776
290
669
620

2 077
661
- 1 415
1 382
440
- 941

514
933
581
213
766
447

2 490
858
- 1 632
1 494
508
- 985

960
784
176
488
648
840

5
3
- 1
3
2
-

276
125
151
195
380
815

6
4
-1
3
2
-

347
844
503
801
878
922

152
104
048
297
760
536

2 558 075
2 251 735
- 306 340
1 702 534
1 497 384
- 205 150

4
2
-1
2
1
-

129
728
400
474
622
851

417
446
972
621
777
843

488 874
404 298
84 576
257 963
201 936
56 027

221
134
- 86
146
90
- 55

3
2
- 1
2
1
- 1

187
903
284
449
599
849

Historical Annual Statistics, 1923-2011

Tarihi Yllk statistikler, 1923-2011

1. 9 lkelere gre d ticaret dengesi, 200 - 2011 (devam)


Balance of foreign trade by countries, 2007 - 2011 (continued)
A. thalat - Imports (000 TL)
a. thalat - Imports (000 $)
lke - Countries

B. hracat - Exports (000 TL)


b. hracat - Exports (000 $)
200
200
2009

091 Slovenya
Slovenia

A
B
C
a
b
c

00 Gney Kbrs


South Cyprus

A
B
C
a
b
c

2-

DER AVRUPA LKELER


OTHER EUROPEN COUNTRIES

A
B
C
a
b
c

304
631
327
232
486
254

119
644
525
317
766
448

314
830
516
243
648
405

165
9 955
9 790
125
7 841
7 716

550
758
208
628
705
078

385
922
537
249
595
345

C. Fark - Difference (000 TL)


c. Fark - Difference (000 $)
2010
2011
437
540
103
291
356
65

077
359
282
577
004
426

449
914
465
314
502
188

584
1 039
455
348
617
268

818
843
025
936
476
540

236
14 710
14 475
192
10 864
10 672

31
1 904
1 872
21
1 245
1 224

424
944
519
290
628
337

1 089
2 221
1 132
695
1 303
609

 3 
 2 109
1 0 29
20 30 1
- 30 0 - 3 119 393
3 23 10
 19 90
10 2 1
1 03
- 23 10 2 - 2 1 0

39 9 02
1 0 20
- 22 1 32
2 9
11 31 99
- 1 00

 93
1 12 0
- 2 31 1
30 312 9
11 33 32
- 1 939 0

0 09
21 913 32
- 3 2 1
3 99 193
12 9 3
- 23 002 30

02 zlanda
Iceland

A
B
C
a
b
c

8
13
5
6
10
4

339
658
319
412
653
242

4
14
10
3
11
8

003
202
198
079
122
043

10
9
6
6
-

587
709
878
941
246
695

27
11
- 16
18
7
- 10

224
174
049
094
454
639

46
23
- 22
27
13
- 14

007
282
726
936
746
190

02 Norve
Norway

A
B
C
a
b
c

646
489
- 157
495
375
- 120

852
774
078
568
340
228

793
506
- 286
622
391
- 231

209
592
617
659
174
485

1 188
600
- 587
771
388
- 382

160
164
996
741
950
792

1 241
516
- 724
828
343
- 484

066
722
344
588
911
676

1 341
640
- 700
796
379
- 416

074
672
402
292
523
769

03 Liectenstein
Liechtenstein

A
B
C
a
b
c

4
9
4
3
6
3

864
043
178
728
833
105

4 351
3 395
- 955
3 342
2 645
- 697

3
7
4
2
5
2

878
969
090
500
241
741

3
12
9
2
8
6

050
230
179
024
155
131

4
16
11
2
9
7

191
004
813
509
663
153

039 svire
Switzerland

A
B
C
a
b
c

859
214
644
268
935
- 4 333

220
621
599
879
150
729

064
387
323
999
935
935

462
901
439
386
122
736

707
134
573
153
056
096

830
164
666
702
860
842

485
529
955
018
484
534

611
714
897
977
320
657

01 Faroe Adalar


Faroe Islands

A
B
C
a
b
c

13
751
739
10
574
564

3
396
393
3
308
306

1
401
400
1
257
256

64
245
181
44
165
122

41
348
307
24
203
179

03 Andora
Andorra

A
B
C
a
b
c

63
239
176
48
176
128

22
331
309
17
261
245

12
869
857
8
573
566

2
507
506
1
333
332

3
784
781
2
477
475

6
1
- 5
5

6
3
- 3
5
2
- 2

39

911
766
145
588
856
731

753
155
597
439
787
652

3
6
3
1
3
1

4
3
- 1
3
2
- 1

8
2
- 5
5
1
- 3

TK, D Ticaret statistikleri Yll, 2011


TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2011

39

Tarihi Yllk statistikler, 1923-2011

Historical Annual Statistics, 1923-2011

1. 9 lkelere gre d ticaret dengesi, 200 - 2011 (devam)


Balance of foreign trade by countries, 2007 - 2011 (continued)
A. thalat - Imports (000 TL)
a. thalat - Imports (000 $)
lke - Countries

40

B. hracat - Exports (000 TL)


b. hracat - Exports (000 $)
200
200
2009

0 Cebelitark
Gibraltar

A
B
C
a
b
c

0 Vatikan
Vatican

A
B
C
a
b
c

0 San Marino


San Marino

A
B
C
a
b
c

00 Arnavutluk
Albania

A
B
C
a
b
c

02 Ukrayna
Ukraine

A
B
C
a
b
c

03 Beyaz Rusya


Belarus

6
189
183
4
149
144

396
869
474
653
258
605

73
49 507
49 434
59
39 051
38 992

88
88
66
66

69
1
68
57
1
56

857
860
3
648
651
3
31
381
350
23
294
270

081
424
343
842
508
665

915
906
008
519
481
037

247
545
703
114
156
958

A
B
C
a
b
c

104
123
19
79
95
15

0 Moldavya
Moldova

A
B
C
a
b
c

0 Rusya
Russia

A
B
C
a
b
c

092 Hrvatistan
Croatia

A
B
C
a
b
c

TK, D Ticaret statistikleri Yll, 2011


TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2011

5
1
- 4
4
1
- 3

30
6
- 24
23
4
- 18

14
260
246
9
169
159

45
395
350
36
305
269

285
546
261
697
737
040

759
811
948
106
187
918

964
307
656
325
675
650

866
991
125
945
919
973

149
189
40
120
145
24

70
189
118
52
145
92

791
042
251
879
752
872

519
133
386
508
726
781

592
312
280
494
853
641

100
467
367
77
355
278

235
510
275
440
520
081

7
2
- 4
6
2
- 3

40
8
- 31
31
6
- 24

40

703
945
242
864
538
674

10
229 887
229 877
7
151 858
151 851

303
294 981
294 678
191
171 115
170 924

1
1
0
0

11
- 11
6
- 6

466
1 035
569
304
664
360

1 173
2 676
1 503
783
1 775
993

4 206
4 918
712
2 492
2 983
491

751
1 584
833
604
1 281
677

7
423
416
4
273
268

283
651
368
694
110
416

895
548
346
156
004
151

431
475
956
659
772
888

367
508
141
790
337
547

131
183
51
83
119
35

95
257
162
69
198
128

297
845
548
527
468
940

299
369
930
364
483
881

761
272
489
477
004
473

139
433
294
105
328
223

141
910
769
665
678
013

4
1
- 3
3
1
- 2

30
4
- 25
19
3
- 16

C. Fark - Difference (000 TL)


c. Fark - Difference (000 $)
2010
2011

130
361
230
86
241
154

849
468
619
859
066
207

773
888
884
832
260
572

264
585
678
744
423
321

733
414
681
732
172
440

233
279
46
154
186
31

135
182
47
86
118
31

346
675
329
520
090
570

012
941
071
450
189
260

741
064
677
086
607
478

165
333
167
107
214
107

127
002
875
384
705
321

5
1
- 3
3
1
- 2

32
6
- 25
21
4
- 16

208
457
249
125
270
144

576
853
277
916
630
715

986
935
051
812
729
082

361
031
330
060
760
300

588
808
219
633
508
875

312
395
82
183
232
49

797
027
230
201
680
479

166
222
56
110
148
37

582
751
170
732
209
478

397
352
- 44
244
208
- 35

739
890
848
482
885
598

415
946
468
600
628
972

130
971
160
641
153
488

317
374
56
211
249
37

696
537
841
348
148
799

7
2
- 5
4
1
- 3

40
10
- 30
23
5
- 17

525
097
428
952
992
960

727
512
215
914
633
281

518
403
- 114
310
241
- 69

383
699
684
965
816
149

Historical Annual Statistics, 1923-2011

Tarihi Yllk statistikler, 1923-2011

1. 9 lkelere gre d ticaret dengesi, 200 - 2011 (devam)


Balance of foreign trade by countries, 2007 - 2011 (continued)
A. thalat - Imports (000 TL)
a. thalat - Imports (000 $)
lke - Countries

B. hracat - Exports (000 TL)


b. hracat - Exports (000 $)
200
200
2009

C. Fark - Difference (000 TL)


c. Fark - Difference (000 $)
2010
2011

093 Bosna - Hersek


Bosnia and Herzegovina

A
B
C
a
b
c

28
573
544
21
445
423

240
238
998
469
173
704

31
726
695
24
572
547

448
752
304
545
349
804

79
350
270
52
226
174

268
112
844
059
567
508

108
337
228
72
224
151

921
141
220
328
299
971

152
452
299
90
268
178

699
031
331
252
942
689

09 Kosova
Kosovo

A
B
C
a
b
c

4
155
151
3
120
117

005
287
283
052
429
377

6
365
358
5
279
274

813
322
509
148
423
275

15
428
412
10
278
267

659
398
739
178
078
900

20
441
420
13
293
280

562
310
748
607
998
391

16
446
429
10
265
255

850
635
785
106
829
723

09 Makedonya
Macedonia

A
B
C
a
b
c

72
353
281
55
271
215

356
795
439
818
744
926

37
386
349
29
296
266

317
566
248
713
172
459

62
438
375
39
283
243

199
145
946
879
464
585

79
394
315
52
262
210

005
661
656
399
621
222

153
503
350
91
298
206

543
802
259
963
861
898

09 Karada
Montenegro

A
B
C
a
b
c

192
25 699
25 506
157
19 861
19 704

1
62
60
1
48
47

962
642
680
339
494
155

8
40
31
5
26
20

815
784
968
845
483
638

9
41
32
6
27
20

272
413
141
214
179
965

25
45
20
14
26
12

183
551
368
588
966
379

09 Srbistan
Serbia

A
B
C
a
b
c

77
591
514
61
458
396

931
943
012
705
103
397

85
473
388
55
306
250

416
891
475
897
469
572

164
459
295
109
306
196

275
948
673
524
115
591

353
597
243
213
354
141

612
586
974
301
670
369

01 Kuzey Kbrs Trk Cumhuriyeti


Turkish Republic of Northern
Cyprus

A
B
C
a
b
c

79 817
1 211 140
1 131 323
60 582
932 035
871 453

66 589
1 372 940
1 306 351
52 300
1 072 015
1 019 715

67 316
1 191 647
1 124 331
42 816
770 886
728 070

87 390
1 469 609
1 382 219
58 178
975 140
916 962

132 891
1 715 009
1 582 119
81 014
1 022 660
941 646

3-

A
B
C
a
b
c

 11 93
 222 1
10 
3 1 39
 029 3
13 2

 0 9
 9
91 30
 2 239
 0 22
3 023

 31
11 92
 0 
3 1 93
 1 
3 3 12

 1 9
10 9 
 93 9
3 09 091
 02 1
3 92 0

 9 2
11 312 200
 1 93
3 32 0
 00 0
3 3 0

A
B
C
a
b
c

12
16
4
10
13
4

10
187
177
6
122
115

99
60
39
65
42
23

24
65
41
15
41
27

KUZEY AFRKA LKELER


NORTH AFRICAN COUNTRIES

021 Ceuta
Ceuta

90
616
525
70
475
404

572
482
910
703
096
393

41

TK, D Ticaret statistikleri Yll, 2011


TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2011

41

Tarihi Yllk statistikler, 1923-2011

Historical Annual Statistics, 1923-2011

1. 9 lkelere gre d ticaret dengesi, 200 - 2011 (devam)


Balance of foreign trade by countries, 2007 - 2011 (continued)
A. thalat - Imports (000 TL)
a. thalat - Imports (000 $)
lke - Countries

C. Fark - Difference (000 TL)


c. Fark - Difference (000 $)
2010
2011

022 Ceuta ve Melilla


Ceuta and Melilla

A
B
C
a
b
c

6
318
311
5
234
229

023 Mellila
Mellila

A
B
C
a
b
c

13
- 13
11
- 11

20
20
13
13

142
142
77
77

258
939
680
198
721
523

609
375
765
460
595
135

749
606
143
108
231
876

506
364
142
491
725
766

A
B
C
a
b
c

296
681
384
229
530
300

21 Libya
Libya

A
B
C
a
b
c

220 Msr
Egypt

20 Fas
Morocco

A
B
C
a
b
c

20 Cezayir
Algeria

A
B
C
a
b
c

212 Tunus
Tunisia

-

DER AFRKA LKELER


OTHER AFRICAN COUNTRIES

22 Sudan
Sudan

42

B. hracat - Exports (000 TL)


b. hracat - Exports (000 $)
200
200
2009

TK, D Ticaret statistikleri Yll, 2011


TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2011

2
1
- 1
2
1
-

458
1 224
766
360
957
597
4
2
-2
3
1
-1

173
927
753
520
769
249

084
400
315
729
541
811

5
9
3
3
6
2

98
39
41
96
23
27

046
742
696
798
957
160

7
15
8
4
9
5

03
44
41
19
20
00

370
697
326
945
896
951

3 157 576
2 779 803
- 377 774
2 028 115
1 777 198
- 250 917

16
22
6
10
15
4

08
67
59
68
04
36

131
638
507
380
590
210

19
24
5
11
14
3

44
77
32
50
70
20

976
341
365
325
547
222

630
361
731
980
767
787

4
10
6
2
7
4

19
75
56
80
13
32

292
461
169
720
632
911

4
13
9
2
8
5

16
49
32
49
02
52

818
084
266
790
302
512

361
929
568
234
598
363

166
136
030
262
613
648

715
229
486
176
644
532

910
101
191
788
277
489

453
1 019
565
365
778
412

401
116
715
381
098
717

522
827
304
399
643
243

437
301
864
720
150
430

435
1 394
958
336
1 074
737

711
255
545
325
288
963

621 954
2 780 579
2 158 625
402 568
1 795 117
1 392 549

6
29
22
4
19
15

43
14
70
25
32
06

886
466
580
652
370
718

2
12
10
1
7
6

23
63
40
39
47
07

157
985
829
763
629
867

A
B
C
a
b
c

884
1 168
283
679
902
222

468
157
689
932
703
770

1 191 724
1 873 035
681 312
942 817
1 426 450
483 633

992 077
4 074 599
3 082 522
641 552
2 599 030
1 957 479

13
33
20
9
22
13

92
99
06
26
50
24

534
120
585
476
577
101

23
46
23
13
27
13

06
76
69
82
59
77

902
886
984
216
311
095

A
B
C
a
b
c

 122 1
2 31 123
- 1 91 29
3 1 00
1 9 1
- 1 221 039

3 13 12
 120 1
9 33
2 03 21
3 212 31
09 12

3 313 23
 320 0
1 00 0
2 1 010
2 3 
0 

2 9 2
3 03 110
13 
1 2 91
2 2 9
31 92

A
B
C
a
b
c

11
235
224
8
179
171

11
305
293
9
234
225

11
384
373
7
247
239

7
342
334
5
227
222

199
658
459
400
697
297

42

481
351
870
208
223
015

355
991
635
234
645
410

182
233
051
262
190
928

843
669
826
215
743
529

 2 21
 10 01
33 13
3 2 
3 33 01
20 3
15 153
4 12 050
3 96 897
9 370
2 43 723
2 34 353

Historical Annual Statistics, 1923-2011

Tarihi Yllk statistikler, 1923-2011

1. 9 lkelere gre d ticaret dengesi, 200 - 2011 (devam)


Balance of foreign trade by countries, 2007 - 2011 (continued)
A. thalat - Imports (000 TL)
a. thalat - Imports (000 $)
lke - Countries

B. hracat - Exports (000 TL)


b. hracat - Exports (000 $)
200
200
2009

C. Fark - Difference (000 TL)


c. Fark - Difference (000 $)
2010
2011

22 Moritanya
Mauritania

A
B
C
a
b
c

9
14
4
7
10
3

997
324
327
577
990
413

10
19
9
7
15
7

147
602
454
861
173
312

1 063
35 020
33 956
662
22 813
22 151

2
55
53
1
37
36

168
939
771
441
444
003

24
128
104
15
75
60

539
684
145
062
555
492

232 Mali
Mali

A
B
C
a
b
c

2
15
12
2
12
9

947
548
601
174
140
966

1 057
11 518
10 461
803
8 949
8 147

1 401
13 597
12 196
898
8 870
7 971

2
15
12
1
9
8

166
002
836
397
925
528

4
30
25
2
18
15

843
448
605
841
084
244

23 Burkino Faso


Burkina Faso

A
B
C
a
b
c

8
6
- 1
6
5
- 1

349
627
722
573
047
525

4
9
5
3
7
3

665
701
036
746
143
398

67
15
- 51
44
10
- 34

269
505
764
872
298
575

240
24
- 216
146
14
- 132

862
838
024
997
583
414

20 Nijer
Niger

A
B
C
a
b
c

1
14
13
1
11
10

393
711
318
061
114
053

3
19
16
2
15
13

562
841
279
380
546
166

93
16 925
16 832
59
11 005
10 945

14
22 194
22 181
9
14 741
14 732

22
41 143
41 121
14
24 474
24 460

2 ad
Chad

A
B
C
a
b
c

4 227
4 227
3 231
3 231

11 898
11 898
8 872
8 872

43
7 679
7 637
29
4 956
4 926

173
5 007
4 833
113
3 323
3 210

50
10 011
9 961
30
5 855
5 825

2 Cape Verde


Cape Verde

A
B
C
a
b
c

15
9 956
9 941
13
7 804
7 791

10
14 035
14 026
8
10 508
10 501

0
7 677
7 677
0
4 914
4 914

3
8 811
8 808
2
5 844
5 842

407
9 379
8 971
227
5 581
5 354

2 Senegal
Senegal

A
B
C
a
b
c

2
83
81
1
65
63

22 Gambia
Gambia

A
B
C
a
b
c

153
22 778
22 625
116
17 664
17 547

1
23 304
23 302
1
17 361
17 360

16
32 072
32 056
11
20 720
20 709

15
31 099
31 084
10
20 697
20 687

70
67 003
66 933
46
40 350
40 304

2 Gine Bissau


Guinea Bissau

A
B
C
a
b
c

214
1 406
1 192
164
1 055
891

109
592
482
88
470
382

1 297
1 297
859
859

3 803
3 803
2 514
2 514

4 157
4 157
2 460
2 460

100
620
521
632
108
476

2
114
112
1
90
88

43

288
727
439
877
008
132

7
9
1
4
6
1

2
151
148
1
95
93

581
489
908
856
134
278

274
217
943
489
267
777

2
125
123
1
83
81

183
768
585
449
314
865

4
262
258
2
155
152

058
929
871
509
021
512

TK, D Ticaret statistikleri Yll, 2011


TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2011

43

Tarihi Yllk statistikler, 1923-2011

Historical Annual Statistics, 1923-2011

1. 9 lkelere gre d ticaret dengesi, 200 - 2011 (devam)


Balance of foreign trade by countries, 2007 - 2011 (continued)
A. thalat - Imports (000 TL)
a. thalat - Imports (000 $)
lke - Countries

44

B. hracat - Exports (000 TL)


b. hracat - Exports (000 $)
200
200
2009

C. Fark - Difference (000 TL)


c. Fark - Difference (000 $)
2010
2011

20 Gine
Guinea

A
B
C
a
b
c

930
23 691
22 762
717
18 182
17 465

7
34
27
6
26
20

636
639
003
038
942
904

1 452
20 988
19 535
922
13 472
12 550

3
40
36
2
27
25

996
732
736
655
689
034

3
64
61
1
39
37

137
752
614
954
184
231

2 Sierre Leone


Sierra Leone

A
B
C
a
b
c

1
13
12
1
10
9

625
741
115
259
649
390

2
19
17
2
15
13

868
875
008
212
300
088

3
24
20
2
15
13

622
230
608
368
729
361

15
36
20
10
24
13

901
644
742
610
464
854

38
43
5
23
25
2

183
724
541
063
642
579

2 Liberya
Liberia

A
B
C
a
b
c

1 264
132 571
131 307
977
100 396
99 419

4
209
205
3
158
155

732
803
071
687
937
250

1
274
272
1
177
176

730
384
654
133
140
007

11
101
89
7
67
59

489
295
806
596
460
863

5
101
96
3
61
58

176
693
517
003
254
250

22 Fildii Kys


Ivory Coast

A
B
C
a
b
c

110
41
- 69
86
32
- 53

772
230
542
016
322
694

150
50
- 100
118
39
- 78

958
788
170
257
436
821

140
91
- 49
90
59
- 31

459
229
230
843
522
321

146
72
- 74
97
47
- 49

641
292
349
215
926
289

232
114
- 118
138
65
- 73

067
052
015
920
773
147

2 Gana
Ghana

A
B
C
a
b
c

54
107
53
41
84
43

761
990
228
061
126
065

62
132
69
46
100
53

869
282
413
453
366
913

158
114
- 43
102
72
- 29

548
945
603
095
851
244

290
145
- 145
194
96
- 97

987
348
639
358
484
875

494
378
- 115
292
218
- 73

272
903
368
273
560
713

20 Togo
Togo

A
B
C
a
b
c

1 095
16 654
15 558
832
12 816
11 984

6
22
16
5
17
11

727
859
132
564
521
957

844
48 620
47 777
544
31 771
31 227

10
46
35
6
30
23

345
225
881
964
548
584

76
101
25
47
60
12

519
646
127
030
000
971

2 Benin
Benin

A
B
C
a
b
c

3
46
42
2
37
34

085
085
999
204
146
942

1 135
34 047
32 913
974
25 434
24 461

43 867
43 867
28 587
28 587

4
174
169
3
116
113

953
388
434
217
690
473

1 566
145 890
144 324
942
86 572
85 630

2 Nijerya
Nigeria

A
B
C
a
b
c

647
171
- 475
493
133
- 360

156
925
230
967
269
698

661
367
- 293
521
280
- 241

207
565
641
916
527
388

931
396
- 535
604
257
- 347

888
449
439
675
481
194

331
376
45
220
250
30

351
901
549
546
602
057

625
673
47
365
393
28

476
179
703
549
837
288

302 Kamerun
Cameroon

A
B
C
a
b
c

67
31
- 36
52
24
- 28

649
605
044
437
385
052

32
42
9
25
32
7

349
274
925
117
535
419

32
78
45
21
50
29

657
546
889
162
261
099

60
73
13
39
48
8

137
286
149
911
613
702

79
178
99
47
105
57

046
991
944
727
490
763

TK, D Ticaret statistikleri Yll, 2011


TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2011

44

Historical Annual Statistics, 1923-2011

Tarihi Yllk statistikler, 1923-2011

1. 9 lkelere gre d ticaret dengesi, 200 - 2011 (devam)


Balance of foreign trade by countries, 2007 - 2011 (continued)
A. thalat - Imports (000 TL)
a. thalat - Imports (000 $)
lke - Countries

B. hracat - Exports (000 TL)


b. hracat - Exports (000 $)
200
200
2009
7 956
845
- 7 111
6 342
652
- 5 690

30 Orta Afrika Cumhuriyeti


Central African Republic

A
B
C
a
b
c

310 Ekvator Ginesi


Equatorial Guinea

A
B
C
a
b
c

311 Sao Tome ve Pirincipe


Sao Tome and Principe

A
B
C
a
b
c

166
321
155
128
242
114

31 Gabon
Gabon

A
B
C
a
b
c

30 639
30 726
86
23 812
22 775
- 1 037

31 Kongo
Congo

A
B
C
a
b
c

19
24
5
14
19
4

322 Kongo Demokratik Cumhuriyeti


Democratic Republic of the Congo

A
B
C
a
b
c

1
5
3
1
4
2

32 Ruanda
Rwanda

62
12
- 50
45
9
- 36

11 261
374
- 10 887
8 904
299
- 8 605

027
021
006
981
598
384

1
19
17
1
14
12

5 575
921
- 4 654
3 558
604
- 2 954

C. Fark - Difference (000 TL)


c. Fark - Difference (000 $)
2010
2011
7
1
- 6
5
1
- 4

716
567
148
145
041
104

8
51
43
5
32
27

332
770
437
017
490
473

886
336
450
546
484
938

48
30 956
30 908
30
20 095
20 065

86
49 347
49 261
57
32 742
32 685

630
103 311
102 680
397
63 361
62 964

430
430
318
318

2
722
720
1
453
452

8
714
705
6
473
468

7
2 146
2 140
4
1 352
1 348

34
17
- 17
27
13
- 13

947
428
519
041
228
812

17
21
3
11
13
2

875
556
681
584
946
362

7
28
21
4
18
13

426
505
079
966
906
940

5
50
45
3
29
26

828
872
044
474
972
499

455
698
243
831
267
436

22
36
14
17
28
10

511
702
191
535
255
720

12
61
49
7
39
32

186
339
153
851
965
113

16
68
51
11
45
34

736
274
538
228
431
203

42
133
91
25
78
52

109
229
120
966
220
253

508
226
718
164
051
887

1 205
12 007
10 801
882
8 727
7 846

9
22
12
6
14
8

381
229
847
178
444
266

4
20
16
3
13
10

736
860
123
170
870
700

30
54
24
18
31
12

245
685
439
933
777
844

A
B
C
a
b
c

3 682
3 682
2 808
2 808

2
5 438
5 436
1
4 168
4 167

1
11 549
11 548
1
7 547
7 546

12 085
12 085
7 993
7 993

1
9 929
9 928
1
5 946
5 945

32 Burundi
Burundi

A
B
C
a
b
c

75
985
910
55
766
712

3 071
3 071
2 072
2 072

3
3 167
3 164
2
2 073
2 071

2
6 564
6 562
2
4 387
4 385

46
10 396
10 350
28
5 959
5 931

329 St. Helene ve Bal Adalar


St. Helena and Dependencies

A
B
C
a
b
c

9
9
7
7

8
- 8
5
- 5

5
17
12
3
11
8

1
1
0
0

34
13
- 21
20
9
- 12

45

TK, D Ticaret statistikleri Yll, 2011


TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2011

45

Tarihi Yllk statistikler, 1923-2011

Historical Annual Statistics, 1923-2011

1. 9 lkelere gre d ticaret dengesi, 200 - 2011 (devam)


Balance of foreign trade by countries, 2007 - 2011 (continued)
A. thalat - Imports (000 TL)
a. thalat - Imports (000 $)
lke - Countries

46

B. hracat - Exports (000 TL)


b. hracat - Exports (000 $)
200
200
2009
1 234
61 581
60 347
983
47 758
46 775

26
241
214
16
182
166

997
140
143
023
248
225

14
235 044
235 030
9
151 698
151 689

411
163 719
163 308
276
109 119
108 842

545
381 341
380 796
341
220 581
220 240

50
210
160
39
163
124

374
590
215
304
777
474

55
356
301
35
229
193

61
263
201
40
174
133

68
466
397
41
275
233

330 Angola
Angola

A
B
C
a
b
c

33 Etiyopya
Ethiopia

A
B
C
a
b
c

33 Eritre
Eritrea

A
B
C
a
b
c

416
26 360
25 945
332
19 961
19 629

13 645
13 645
11 044
11 044

33 Cibuti
Djibouti

A
B
C
a
b
c

259
58 310
58 051
201
45 388
45 187

517
49 730
49 213
376
40 274
39 899

32 Somali
Somalia

A
B
C
a
b
c

2 362
2 972
610
1 815
2 320
505

3 Kenya
Kenya

A
B
C
a
b
c

15
124
108
12
98
85

30 Uganda
Uganda

A
B
C
a
b
c

32 Tanzanya
Tanzania

A
B
C
a
b
c

3 Seyel ve Bal Adalar


Seychelles and Dependencies

A
B
C
a
b
c

TK, D Ticaret statistikleri Yll, 2011


TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2011

56
185
129
42
145
103

367
792
425
746
964
218

1
66
64
1
42
41

849
299
450
423
422
000

828
680
852
328
044
716

16
288
271
12
233
220

696
507
811
575
052
476

8
108
99
5
70
64

7
11
3
6
8
2

588
483
895
034
903
869

10
13
3
7
10
2

427
918
491
910
733
823

15
39
23
11
30
18

423
066
643
953
216
263

18
67
49
14
52
38

170
614
444
033
636
603

238
2 724
2 486
181
2 082
1 901

46

485
868
383
115
030
915

883
4 328
3 445
588
2 698
2 110

1
10
8
1
8
7

252
7 255
7 004
195
5 527
5 332

C. Fark - Difference (000 TL)


c. Fark - Difference (000 $)
2010
2011

666
424
757
062
282
220

517
101
583
934
843
909

103
094
992
799
492
693

15
10 033
10 018
10
6 828
6 818

15
11 616
11 601
9
7 029
7 020

581
46 435
45 854
387
30 788
30 401

414
79 213
78 799
232
45 491
45 259

2
7
5
1
4
3

071
278
207
361
810
449

4
70
66
2
39
37

106
283
177
465
548
083

978
565
587
813
094
281

20
131
110
13
86
72

231
017
786
378
360
982

24
334
309
14
199
184

404
282
878
749
203
454

17
16
- 1
11
10
-

619
134
485
198
327
871

17
20
2
11
13
2

499
464
965
494
566
072

12
40
28
7
24
16

588
673
085
746
192
447

16
86
69
11
55
44

999
327
329
078
281
204

21
135
114
14
89
74

418
836
418
332
319
987

36
284
248
21
170
148

707
851
144
788
772
984

248
5 577
5 329
164
3 546
3 382

1 119
4 287
3 168
733
2 752
2 019

383
6 554
6 171
254
4 439
4 185

825
23 103
22 278
474
13 856
13 382

Historical Annual Statistics, 1923-2011

Tarihi Yllk statistikler, 1923-2011

1. 9 lkelere gre d ticaret dengesi, 200 - 2011 (devam)


Balance of foreign trade by countries, 2007 - 2011 (continued)
A. thalat - Imports (000 TL)
a. thalat - Imports (000 $)
lke - Countries

3 ngiliz Hint Okyanus Topraklar


British Indian Ocean Territory

B. hracat - Exports (000 TL)


b. hracat - Exports (000 $)
200
200
2009

A
B
C
a
b
c

31
31
26
26

0
0
0
0

C. Fark - Difference (000 TL)


c. Fark - Difference (000 $)
2010
2011
4
46
42
3
30
27

0
1
1
0
1
1

34
- 34
20
- 20

3 Mozambik
Mozambique

A
B
C
a
b
c

23
20
- 3
18
14
- 3

346
160
186
465
987
478

13
23
10
10
18
7

823
853
030
775
493
718

99
38
- 60
66
24
- 41

087
745
342
179
496
683

65
71
5
43
46
2

471
039
567
346
038
692

121
168
47
71
102
31

129
449
320
001
553
552

30 Madagaskar
Madagascar

A
B
C
a
b
c

1
13
12
1
10
9

627
868
242
276
607
331

2
29
27
1
22
20

129
520
391
659
268
609

4
29
25
2
19
16

091
647
556
552
296
745

2
40
37
1
27
25

811
593
782
915
013
098

4
85
81
2
51
48

027
799
772
413
213
800

33 Mauritius
Mauritius

A
B
C
a
b
c

11
28
16
8
22
13

360
193
834
734
719
985

14
42
27
10
30
19

080
016
937
982
665
683

10
28
18
6
18
11

692
748
056
799
510
710

9
33
24
6
22
15

831
879
047
574
496
922

11
74
63
7
44
37

501
972
471
015
543
528

3 Komorolar
Comoros

A
B
C
a
b
c

15
3
- 12
12
2
- 10

744
156
588
733
431
303

7
5
- 2
6
4
- 1

594
306
288
024
032
992

12
4
- 7
8
2
- 5

337
384
953
103
813
290

4 361
4 632
271
2 873
3 077
204

22
24
1
13
15
1

755
698
943
397
200
803

3 Mayotte
Mayotte

A
B
C
a
b
c

3 Zambia
Zambia

A
B
C
a
b
c

27
3
- 24
20
2
- 18

642
311
331
743
585
158

9
7
- 1
6
5
- 1

038
191
847
839
752
086

32 Zimbabve
Zimbabwe

A
B
C
a
b
c

30
1
- 28
22
1
- 20

357
960
397
478
550
928

35
1
- 33
27
1
- 26

530
674
856
992
243
749

4
1
- 3
3

3 Malavi
Malawi

A
B
C
a
b
c

36
2
- 34
27
1
- 26

547
019
528
595
578
017

38
3
- 35
30
2
- 27

803
313
490
489
550
939

46
3
- 42
30
2
- 27

3
828
826
2
659
657

513
4 110
3 597
323
3 121
2 798

47

1 169
4 056
2 887
780
2 645
1 864

2
3
1
1
2

265
546
282
510
366
857

3 970
4 148
178
2 596
2 704
107

12
9
- 3
8
6
- 2

424
133
291
316
033
283

9
3
- 6
6
2
- 4

815
377
438
549
247
302

30
5
- 25
20
3
- 16

342
125
217
222
403
819

826
262
564
156
838
- 2 318
101
287
814
050
134
916

872
5 536
4 665
566
3 388
2 822
190
10
- 180
113
6
- 107

947
505
442
457
198
259

9 571
8 912
- 659
5 768
5 380
- 389
19
3
- 16
11
2
- 9

781
649
131
904
220
684

TK, D Ticaret statistikleri Yll, 2011


TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2011

47

Tarihi Yllk statistikler, 1923-2011

Historical Annual Statistics, 1923-2011

1. 9 lkelere gre d ticaret dengesi, 200 - 2011 (devam)


Balance of foreign trade by countries, 2007 - 2011 (continued)
A. thalat - Imports (000 TL)
a. thalat - Imports (000 $)
lke - Countries

48

B. hracat - Exports (000 TL)


b. hracat - Exports (000 $)
200
200
2009

3 Gney Afrika


South Africa

A
B
C
a
b
c

2 820
861
- 1 958
2 172
653
- 1 518

075
531
543
298
785
512

39 Namibya
Namibia

A
B
C
a
b
c

7
1
- 5
5
1
- 4

377
829
548
789
392
398

391 Botsvana
Botswana

A
B
C
a
b
c

393 Svaziland
Swaziland

868
559
309
502
238
263

780
691
089
492
632
861

1 687 422
1 414 220
- 273 203
1 103 313
866 774
- 236 539

1
4
2
1
3
1

665
169
504
271
212
941

1 859
1 444
- 415
1 335
1 139
- 196

A
B
C
a
b
c

39 Lesotho
Lesotho

A
B
C
a
b
c

-

A
B
C
a
b
c

KUZEY AMERKA LKELER


NORTH AMERICA COUNTRIES

00 Amerika Birleik Devletleri


United States of America

A
B
C
a
b
c

0 Kanada
Canada

A
B
C
a
b
c

0 Grnland
Greenland

A
B
C
a
b
c

TK, D Ticaret statistikleri Yll, 2011


TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2011

061
355
706
635
235
400

3 360
878
- 2 481
1 954
510
- 1 444

068
953
115
586
523
063

223
2 329
2 106
141
1 484
1 342

357
5 209
4 851
244
3 458
3 214

5
3
- 2
3
2
- 1

898
769
129
384
229
155

257
1 273
1 016
198
998
800

283
239
- 44
186
155
- 32

930
930
616
616

1
1 947
1 946
1
1 133
1 132

165
1 388
1 223
127
1 029
902

41
121
80
34
92
58

3
26
23
2
16
14

13
146
132
9
98
89

51
1 013
962
31
638
607

17
1 085
1 068
14
817
803

271
255
- 16
208
207
- 1

279
944
666
176
617
441

215
841
626
142
556
414

194
918
724
115
549
434

11 2
1 23 9
 929 
 292 2
- 1 9 - 10 9 
9 032 92
13 0 01
 0 01
 01 3
- 92 32
- 02 1

1 39 93
 3 232
- 9 20 1
9 13 19
3 29
- 93 320

19 91 03
 3 
- 13 3 31
13 23 09
 22 3
- 991 3

2 911 3
9 213 
- 19 9 10
1 3 0
 9 299
- 11 31

10
5
- 5
8
4
- 3

1
1
1
1
-

C. Fark - Difference (000 TL)


c. Fark - Difference (000 $)
2010
2011

627
450
177
166
170
995

365
020
346
068
688
380

15
5
-9
11
4
-7

358
604
754
975
299
675

260
062
198
929
941
988

1 119
479
- 640
866
369
- 496

958
392
565
758
870
888

1 879
688
- 1 191
1 428
501
- 926

598
265
333
000
428
571

129
54
- 75
99
42
- 57

110
201
91
83
166
83

48

13
5
- 8
8
3
- 5

292
012
279
575
240
335

784
842
942
737
597
140

1 447
522
- 924
937
338
- 599

129
327
802
365
193
172

70
57
13
47
35
12

1 333
559
- 773
889
369
- 520

18
5
- 12
12
3
- 8

537
658
878
318
762
555

303
668
635
745
919
826

26
7
- 18
16
4
- 11

711
730
980
034
584
450

286
821
465
121
029
092

1 377
717
- 659
915
479
- 435

725
993
731
317
505
812

2 200 334
1 482 560
- 717 774
1 311 540
875 221
- 436 320

7
16
9
4
10
6

13
80
67
8
47
39

Historical Annual Statistics, 1923-2011

Tarihi Yllk statistikler, 1923-2011

1. 9 lkelere gre d ticaret dengesi, 200 - 2011 (devam)


Balance of foreign trade by countries, 2007 - 2011 (continued)
A. thalat - Imports (000 TL)
a. thalat - Imports (000 $)
lke - Countries

0 St. Pierre ve Miquelon


St Pierre and Miquelon

-

ORTA AMERKA VE KARAYP


LKELER
CENTRAL AMERICA AND CARAIPS

B. hracat - Exports (000 TL)


b. hracat - Exports (000 $)
200
200
2009

A
B
C
a
b
c

6
- 6
5
- 5

6
6
4
4

A
B
C
a
b
c

9 00
1 9
13 29
 291
 3
100 3

21 109
1 01 10
30 01
0 
2 
2 23

3 0
9 9
223 11
 
21 2
1 00

12 Meksika
Mexico

A
B
C
a
b
c

13 Bermuda
Bermuda

A
B
C
a
b
c

1 Guatemala
Guatemala

A
B
C
a
b
c

21 Belize
Belize

454
254
- 199
352
196
- 155

209
995
214
197
750
446

490
194
- 295
381
152
- 229

201
498
702
973
166
807

0
293
293
0
234
233

586
32 572
31 986
436
28 177
27 741

4
13
8
3
9
6

926
032
106
820
962
142

4
19
15
3
15
11

A
B
C
a
b
c

2
2
1
1

548
467
81
832
906
74

2 Honduras
Honduras

A
B
C
a
b
c

1 159
3 742
2 583
912
2 817
1 904

2 El Salvador
El Salvador

A
B
C
a
b
c

32 Nikaragua
Nicaragua

A
B
C
a
b
c

703
977
274
652
465
813

515
143
- 372
335
93
- 242

964
645
318
226
023
204

1
1 268
1 268
1
824
823

C. Fark - Difference (000 TL)


c. Fark - Difference (000 $)
2010
2011
4
4
3
3

1
4
2
1
2
1

93 00
912 19
- 21 1
22 3
9 9
- 2 

1 11 22
1 0 19
- 3 093
903 
2 293
- 2 12

742
218
- 523
494
145
- 349

054
229
825
608
500
108

224
1 256
1 032
151
830
680

097
979
118
394
986
408

1 114
1 114
679
679

975
545
570
908
308
400

15
43
28
9
25
16

069
908
840
066
218
152

1 319
2 447
1 128
886
1 546
660

3 464
3 492
28
2 333
2 343
10

3
5
1
2
3
1

826
786
960
340
436
096

207
222
015
689
046
357

855
8 144
7 290
559
5 299
4 740

3
6
3
1
4
2

11
9
- 2
6
5
- 1

439
044
394
983
468
515

525
1 752
1 227
405
1 350
944

640
2 562
1 922
476
1 918
1 441

564
7 842
7 278
355
5 031
4 676

576
3 171
2 595
384
2 105
1 721

1 034
1 306
272
615
772
157

11
1 621
1 610
8
1 251
1 243

177
2 672
2 494
135
2 066
1 931

108
3 416
3 308
68
2 236
2 167

220
2 033
1 813
146
1 352
1 206

571
10 803
10 232
348
6 546
6 199

577
2 662
2 085
468
2 093
1 625
2
10
8
1
8
6

49

3
15
11
2
10
7

818
511
693
471
022
551

17
24
6
11
16
4

1 169
244
- 924
699
144
- 554

017
987
970
989
606
617

TK, D Ticaret statistikleri Yll, 2011


TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2011

49

Tarihi Yllk statistikler, 1923-2011

Historical Annual Statistics, 1923-2011

1. 9 lkelere gre d ticaret dengesi, 200 - 2011 (devam)


Balance of foreign trade by countries, 2007 - 2011 (continued)
A. thalat - Imports (000 TL)
a. thalat - Imports (000 $)
lke - Countries

50

B. hracat - Exports (000 TL)


b. hracat - Exports (000 $)
200
200
2009

C. Fark - Difference (000 TL)


c. Fark - Difference (000 $)
2010
2011

3 Kosta Rika


Costa Rica

A
B
C
a
b
c

53
13
- 40
41
10
- 31

704
093
611
169
114
055

53
12
- 40
40
9
- 30

202
862
341
479
975
504

93
11
- 82
60
7
- 53

413
257
156
452
288
164

90
11
- 79
60
7
- 52

849
395
453
506
554
952

133
17
- 116
79
10
- 69

462
323
140
367
195
172

2 Panama
Panama

A
B
C
a
b
c

30
156
126
22
117
94

627
732
106
889
420
531

27
306
279
21
228
207

310
446
136
042
088
045

18
146
128
12
94
82

262
688
426
028
975
946

31
215
184
20
140
119

088
647
560
670
632
962

65
358
293
38
217
178

283
982
699
908
072
164

 Anguilla
Anguilla

A
B
C
a
b
c

 Kba
Cuba

A
B
C
a
b
c

1
41
39
1
32
30

9 St. Kitts ve Nevis


St. Kitts and Nevis

3
1
- 2
3

0
165
165
0
121
121

3
351
348
2
242
240

961
027
067
474
212
738

614
25 517
24 904
472
20 093
19 621

A
B
C
a
b
c

599
197
401
001
934
- 2 067

362
14 863
14 501
237
10 798
10 562

2 Haiti
Haiti

A
B
C
a
b
c

26
8 586
8 560
19
6 705
6 686

444
12 507
12 063
327
10 132
9 806

3 Bahamalar
Bahamas

A
B
C
a
b
c

700
40 842
40 142
518
29 460
28 942

 Trk ve Caicos Adalar


Turks ve Caicos Islands

A
B
C
a
b
c

1 697
1 697
1 285
1 285

 Dominik Cumhuriyeti


Dominican Republic

A
B
C
a
b
c

5
9
3
4
6
2

TK, D Ticaret statistikleri Yll, 2011


TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2011

62
71
9
54
58
4

288
827
540
037
138
101

24
1 867
1 843
20
1 414
1 393

158
055
898
032
905
874

10
60
49
8
48
39

50

974
764
790
255
181
926

413
413
264
264

182
182
113
113

45
45
29
29
562
454
893
698
264
567

4
15
11
2
9
6

658
841
182
833
529
696

4 638
4 987
349
3 072
3 242
170

4 117
5 074
957
2 688
3 341
653

1
9
7
1
5
4

911
681
769
170
883
713

177
17 932
17 755
116
11 771
11 655

86
31 319
31 233
56
20 612
20 556

2
16
13
1
10
8

6
9
2
4
5
1

565
126
561
653
470
818

649
055
406
362
935
573

2
23
20
1
15
13

2
9
7
1
6
4

1 165
1 165
755
755
12
37
25
7
24
16

084
710
626
836
347
511

188
457
269
534
300
766

96
38 366
38 271
58
22 795
22 737
2
13
11
1
7
6

385
385
255
255
14
45
30
9
29
19

930
656
726
958
953
995

049
091
043
155
671
516
1
333
332
1
216
215

22
70
47
13
42
28

617
615
998
405
096
690

Historical Annual Statistics, 1923-2011

Tarihi Yllk statistikler, 1923-2011

1. 9 lkelere gre d ticaret dengesi, 200 - 2011 (devam)


Balance of foreign trade by countries, 2007 - 2011 (continued)
A. thalat - Imports (000 TL)
a. thalat - Imports (000 $)
lke - Countries

B. hracat - Exports (000 TL)


b. hracat - Exports (000 $)
200
200
2009

 Amerika Birleik Devletleri'nin


Virjin Adalar
United States of American Virgin
Islands

A
B
C
a
b
c

919
8 661
7 742
720
6 905
6 185

9 Antigua ve Barbuda


Antigua and Barbuda

A
B
C
a
b
c

0 Dominika
Dominica

384
114
730
087
483
396

241
14 578
14 337
155
9 512
9 357

0
4 762
4 762
0
3 629
3 629

2 202
2 202
1 725
1 725

5 298
5 298
3 403
3 403

5 608
5 608
3 725
3 725

1 043
5 435
4 392
642
3 252
2 610

A
B
C
a
b
c

2
387
385
2
304
303

100
739
639
80
545
465

789
1 078
288
495
693
197

18
3 294
3 275
12
2 103
2 091

1 706
1 237
- 469
1 087
740
- 347

3 Kayman Adalar


Cayman Islands

A
B
C
a
b
c

150
7 752
7 602
111
6 003
5 892

153
25 717
25 564
123
19 211
19 088

78 949
78 949
51 417
51 417

2
59
57
1
38
36

369
628
258
595
246
651

6
26 584
26 578
4
15 912
15 909

 Jamaika
Jamaica

A
B
C
a
b
c

81
20 163
20 082
62
15 490
15 428

77
48 686
48 609
59
37 846
37 787

25
25 110
25 085
17
16 559
16 543

10
34 547
34 537
6
22 751
22 745

363
38 143
37 780
218
21 928
21 709

 St. Lucia


St. Lucia

A
B
C
a
b
c

161
161
127
127

1
267
266
1
207
206

11
350
339
7
227
220

10
359
349
7
241
234

27
486
459
17
300
283

 St. Vincent


St. Vincent

A
B
C
a
b
c

1
21
20
1
15
14

418
896
478
051
643
593

2
16 035
16 033
2
13 075
13 073

4
60
55
3
39
36

650
113
463
050
790
740

 ngiliz Virjin Adalar


British Virgin Islands

A
B
C
a
b
c

335
82 146
81 811
260
65 561
65 301

59
98 479
98 420
46
81 673
81 627

12
300
287
8
195
186

887
809
922
706
043
338

9 Barbados
Barbados

A
B
C
a
b
c

1
4
2
1
3
2

1
21
19
1
16
15

C. Fark - Difference (000 TL)


c. Fark - Difference (000 $)
2010
2011

322
126
804
029
218
189

1 188
40 652
39 463
938
26 630
25 692

51

565
5 953
5 388
363
3 852
3 489

5
4
- 1
4
3
-

7
9
2
5
6
1

866
561
305
044
114
929

12
3
- 9
7
1
- 6

923
078
845
952
820
132

233
337
104
032
165
133

14
9
- 4
8
5
- 2

290
904
387
722
958
765

327
116 219
115 892
216
74 652
74 437

2
30
28
1
17
16

269
282
014
240
926
686

2
7
5
1
4
3

031
242
211
338
821
483

5
8 154
8 148
3
4 833
4 830

TK, D Ticaret statistikleri Yll, 2011


TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2011

51

Tarihi Yllk statistikler, 1923-2011

Historical Annual Statistics, 1923-2011

1. 9 lkelere gre d ticaret dengesi, 200 - 2011 (devam)


Balance of foreign trade by countries, 2007 - 2011 (continued)
A. thalat - Imports (000 TL)
a. thalat - Imports (000 $)
lke - Countries

A
B
C
a
b
c

13
13
11
11

2 Trinidad ve Tobago


Trinidad and Tobago

A
B
C
a
b
c

457
11 232
10 775
374
8 578
8 205

3 Grenada
Grenada

A
B
C
a
b
c

111
72
- 39
92
55
- 37

 Aruba
Aruba

A
B
C
a
b
c

13 296
287
- 13 009
10 633
219
- 10 414

 Hollanda Antilleri


Netherlands Antilles

A
B
C
a
b
c

2
4
2
1
3
1

-

A
B
C
a
b
c

0 Monserrat
Monserrat

52

B. hracat - Exports (000 TL)


b. hracat - Exports (000 $)
200
200
2009

GNEY AMERKA LKELER


CENTRAL AMERICA AND CARAIPS

12
35
22
8
26
18

4
- 4
2
- 2

9
9
6
6

955
017
062
316
722
406

27
30
2
16
19
2

618
264
646
867
452
585

C. Fark - Difference (000 TL)


c. Fark - Difference (000 $)
2010
2011
2
37
35
1
24
23

361
787
426
558
954
396

21
40
18
13
24
11

277
137
860
088
141
052

86
86
66
66

7
320
313
4
212
208

339
339
223
223

855
471
384
076
461
614

26 188
384
- 25 803
16 542
250
- 16 292

2
627
625
1
412
411

159
741
582
684
664
981

18
5 524
5 506
15
4 054
4 039

680
6 786
6 106
448
4 390
3 942

483
30 485
30 002
325
19 582
19 256

625
41 460
40 835
392
25 716
25 324

3 3 19
 92
- 2 0 02
2 1 19
13 19
- 2 1 0

 12 2
1 11 9
- 3 020 31
3 29 2
901 01
- 2 3 31

3 22 3
1 039 
- 2 2 99
2 2 192
 99
- 1 0 93

 20 2
1 3 11
- 2 
2 92 329
1 23 3
- 1 0 93

 101
3 0 30
- 1 0
 00 3
1 0 31
- 2 0 01

50
4
- 46
36
3
- 32

4
831
826
2
471
468
25
1
- 24
14

621
094
527
443
620
- 13 823

0 Kolombia
Colombia

A
B
C
a
b
c

268
102
- 165
206
79
- 127

692
881
811
515
221
294

358
95
- 263
271
74
- 196

521
486
034
005
614
391

591
56
- 535
382
36
- 346

379
171
208
984
044
940

443
79
- 364
296
52
- 243

685
595
090
766
863
903

1 149
187
- 962
678
111
- 566

720
491
229
255
367
888

 Venezuela
Venezuela

A
B
C
a
b
c

174
54
- 119
132
41
- 90

690
759
931
454
699
756

255
36
- 218
198
27
- 170

459
900
560
284
696
587

186
56
- 130
120
36
- 84

780
443
337
742
420
322

224
66
- 157
149
44
- 105

041
604
437
846
171
676

256
146
- 109
153
84
- 69

238
288
949
280
232
048

 Guyana
Guyana

A
B
C
a
b
c

909
4 649
3 739
601
2 980
2 379

3
8
4
2
5
3

681
285
605
413
498
086

7
15
8
4
9
4

422
578
156
320
265
945

TK, D Ticaret statistikleri Yll, 2011


TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2011

323
2 387
2 064
244
1 853
1 609

401
5 288
4 888
320
3 968
3 648

52

Historical Annual Statistics, 1923-2011

Tarihi Yllk statistikler, 1923-2011

1. 9 lkelere gre d ticaret dengesi, 200 - 2011 (devam)


Balance of foreign trade by countries, 2007 - 2011 (continued)
A. thalat - Imports (000 TL)
a. thalat - Imports (000 $)
lke - Countries

B. hracat - Exports (000 TL)


b. hracat - Exports (000 $)
200
200
2009
119
3 815
3 696
87
2 973
2 886

58
5 122
5 064
47
4 027
3 980

C. Fark - Difference (000 TL)


c. Fark - Difference (000 $)
2010
2011
181
4 604
4 423
117
3 071
2 954

409
7 902
7 493
251
4 822
4 570

92 Surinam
Surinam

A
B
C
a
b
c

00 Ekvador
Ecuador

A
B
C
a
b
c

127
31
- 95
97
24
- 72

063
527
536
203
790
413

132
84
- 47
104
68
- 36

266
753
513
670
232
438

119
25
- 94
77
16
- 60

668
263
405
406
461
944

118
53
- 65
79
35
- 43

593
227
366
051
131
920

170
85
- 85
102
50
- 52

513
147
367
867
122
744

0 Peru
Peru

A
B
C
a
b
c

91
19
- 71
69
15
- 54

107
951
156
588
305
282

82
163
81
63
124
60

312
673
361
746
633
887

105 370
92 837
- 12 533
69 225
61 947
- 7 278

117
240
122
78
159
80

897
234
337
575
272
697

98
464
365
58
286
228

874
806
932
487
800
313

0 Brezilya
Brazil

A
B
C
a
b
c

1 523
300
- 1 222
1 172
229
- 942

265
911
354
669
914
756

1 834
408
- 1 426
1 423
318
- 1 105

718
685
032
868
027
840

1 706
595
- 1 110
1 105
388
- 717

455
694
762
890
207
683

2 027
926
- 1 100
1 347
614
- 732

205
489
715
525
551
974

469
490
978
074
883
- 1 190

021
829
193
354
471
883

12 ili
Chile

A
B
C
a
b
c

701
54
- 647
533
41
- 492

449
124
326
969
843
126

412
189
- 223
324
150
- 173

756
742
014
110
267
842

306
57
- 249
200
37
- 162

999
488
511
387
435
952

468
122
- 346
311
81
- 230

628
400
227
709
222
488

788
218
- 570
474
130
- 343

314
057
257
341
616
725

1 Bolivya
Bolivia

A
B
C
a
b
c

2 623
2 212
- 411
1 918
1 736
- 182

5
6
1
4
5
1

508
631
124
207
220
013

1 400
5 135
3 735
910
3 341
2 432

2
8
6
1
5
4

438
883
445
613
872
259

5
16
10
3
9
6

369
137
768
268
571
302

20 Paraguay
Paraguay

A
B
C
a
b
c

3
2
- 1
2
1
- 1

710
007
703
936
551
385

66
3
- 62
53
3
- 50

441
986
454
292
155
137

110
11
- 99
72
7
- 64

415
179
235
026
385
641

339
37
- 302
221
24
- 197

720
430
289
921
813
107

392
43
- 348
229
25
- 203

029
434
595
434
901
533

2 Uruguay
Uruguay

A
B
C
a
b
c

46
10
- 35
36
8
- 27

029
798
232
089
337
752

33
18
- 14
26
14
- 11

180
229
951
399
462
937

45
16
- 29
30
10
- 19

855
160
695
099
545
553

253
47
- 206
171
31
- 139

735
677
057
664
676
988

380
50
- 329
230
30
- 200

615
645
970
884
079
806

2 Arjantin
Argentina

A
B
C
a
b
c

534
83
- 451
417
64
- 353

748
420
328
506
496
010

1 000
143
- 857
789
107
- 682

801
397
404
811
099
712

347
113
- 233
225
73
- 152

196
747
449
821
734
087

420
267
- 153
281
179
- 101

958
683
275
128
216
912

827
358
- 469
490
214
- 276

499
316
183
574
104
469

53

117
4 818
4 701
75
3 098
3 022

3
1
- 1
2

TK, D Ticaret statistikleri Yll, 2011


TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2011

53

Tarihi Yllk statistikler, 1923-2011

Historical Annual Statistics, 1923-2011

1. 9 lkelere gre d ticaret dengesi, 200 - 2011 (devam)


Balance of foreign trade by countries, 2007 - 2011 (continued)
A. thalat - Imports (000 TL)
a. thalat - Imports (000 $)
lke - Countries

A
B
C
a
b
c

5
- 5
3
- 3

A
B
C
a
b
c

1 3 290
19 9 9
3 201 299
12 1 29
1 01 322
2 0 03

22 3 001
32 1 22
10 0 22
1 2 03
2 30 39
 02 91

0 Grcistan
Georgia

A
B
C
a
b
c

383
829
446
289
646
356

0 Ermenistan
Armenia

A
B
C
a
b
c

29 Falkland Adalar


Falkland Islands

-

54

B. hracat - Exports (000 TL)


b. hracat - Exports (000 $)
200
200
2009

YAKN VE ORTADOU LKELER


NEAR AND MIDDLE EASTERN

213
877
664
568
082
514

669
1 304
635
525
997
472

379
941
563
041
844
804

41
1
39
26
1
25

1 93 0
29 0 223
1 9 1
9 9 220
19 192 0
9 9 
443
1 155
711
285
762
477

C. Fark - Difference (000 TL)


c. Fark - Difference (000 $)
2010
2011

788
231
443
486
977
492

1
1
1
1

19 1 1
3 0 
1 1
13 010 2
23 29 3
10 2 0
439
1 156
717
290
769
478

78
78
51
51

3 23 9
 12 2
12 1
20 39 13
2 93 2
 9 30

082
599
516
725
271
545

526 095
1 854 583
1 328 488
314 352
1 092 321
777 968

74
74
57
57

1 882
- 1 882
1 489
- 1 489

1 579
3
- 1 576
1 052
2
- 1 050

4 052
23
- 4 029
2 626
16
- 2 611

228
391
163
133
218
86

1 184 160
2 174 673
990 512
928 421
1 667 469
739 048

1 165 547
2 167 089
1 001 542
752 780
1 400 446
647 667

379 647
2 332 258
1 952 611
252 525
1 550 479
1 297 954

436 774
3 497 904
3 061 130
262 263
2 063 996
1 801 733

0 Azerbaycan
Azerbaijan

A
B
C
a
b
c

415
1 352
936
329
1 047
718

914
768
854
647
668
021

0 Lbnan
Lebanon

A
B
C
a
b
c

151
504
352
116
393
277

640
382
742
014
217
203

225
861
635
178
665
486

838
618
780
781
055
274

167
1 065
898
108
688
579

0 Suriye
Syria

A
B
C
a
b
c

482
1 041
558
376
797
420

544
474
930
959
766
807

818
1 472
653
639
1 115
475

750
338
588
213
013
800

500 967
2 198 807
1 697 840
327 846
1 421 637
1 093 791

682 415
2 781 275
2 098 860
452 493
1 844 605
1 392 111

547 736
2 683 098
2 135 362
336 646
1 609 861
1 273 215

12 rak
Iraq

A
B
C
a
b
c

792 222
3 706 266
2 914 044
645 111
2 844 767
2 199 656

1
5
3
1
3
2

670
196
526
320
916
595

407
789
381
923
685
762

1 460 549
7 967 657
6 507 108
952 262
5 123 406
4 171 145

231 277
9 078 429
8 847 152
153 476
6 036 362
5 882 887

145 423
14 082 403
13 936 979
86 753
8 310 130
8 223 376

1 ran
Iran

A
B
C
a
b
c

10
2
-7
8
2
-6

433
643
790
199
029
169

532
447
085
689
760
929

TK, D Ticaret statistikleri Yll, 2011


TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2011

8
1
- 6
6
1
- 5

616
856
760
615
441
174

817
421
396
394
190
204

54

5
3
- 2
3
2
- 1

239
135
104
405
024
381

343
929
585
228
618
389

483
945
462
800
681
881

426
346
080
986
546
439

11
4
-6
7
3
-4

441
573
868
645
044
600

559
109
550
536
318
782

516
127
389
008
177
831

469
1 220
750
282
718
435

20
6
- 14
12
3
- 8

865
039
825
461
589
871

850
290
440
744
257
514

352
856
496
532
635
898

Historical Annual Statistics, 1923-2011

Tarihi Yllk statistikler, 1923-2011

1. 9 lkelere gre d ticaret dengesi, 200 - 2011 (devam)


Balance of foreign trade by countries, 2007 - 2011 (continued)
A. thalat - Imports (000 TL)
a. thalat - Imports (000 $)
lke - Countries

B. hracat - Exports (000 TL)


b. hracat - Exports (000 $)
200
200
2009

2 srail
Israel

A
B
C
a
b
c

1 404 983
2 155 162
750 179
1 081 743
1 658 195
576 452

1 859 146
2 494 737
635 591
1 447 919
1 935 235
487 316

1 673 294
2 362 587
689 293
1 074 727
1 522 436
447 709

2 Filistin
Palestine

A
B
C
a
b
c

974
28 408
27 434
762
21 247
20 485

555
26 722
26 167
429
20 690
20 261

418
45 694
45 276
274
29 523
29 248

2 rdn
Jordan

A
B
C
a
b
c

32 Suudi Arabistan


Saudi Arabia

A
B
C
a
b
c

3 Kuveyt
Kuwait

15
509
494
11
389
377

352
910
558
597
305
708

32
597
565
25
460
435

338
903
565
289
738
449

144
937
206
439
486
953

050
949
101
988
918
070

221
823
398
322
201
120

813
692
121
389
875
513

A
B
C
a
b
c

116
285
169
90
221
130

598
693
095
488
292
804

103
635
531
80
493
412

608
116
508
638
035
397

278
326
47
184
211
27

0 Bahreyn
Bahrain

A
B
C
a
b
c

154
99
- 55
119
76
- 42

154
109
045
423
651
772

122
386
264
95
308
212

613
929
316
516
223
707

 Katar
Qatar

A
B
C
a
b
c

38
585
546
29
449
420

938
271
332
643
963
320

208 784
1 335 656
1 126 872
159 353
1 074 013
914 660

 Birleik Arap Emirlikleri


United Arab Emirates

A
B
C
a
b
c

607 627
4 190 694
3 583 068
470 092
3 240 940
2 770 848

885 737
10 160 773
9 275 036
691 202
7 975 400
7 284 199

9 Umman
Oman

A
B
C
a
b
c

3
1
- 1
2
1
-

32
118
86
24
91
67

4
2
-1
3
2
-1

569
601
032
334
831
497

13
273
260
10
215
205

55

602
889
287
611
755
144

C. Fark - Difference (000 TL)


c. Fark - Difference (000 $)
2010
2011
2
3
1
1
2

051
127
075
359
080
720

466
457
991
639
148
509

3 452 261
4 024 063
571 802
2 057 314
2 391 148
333 835

866
60 736
59 870
576
40 305
39 729

483
83 154
82 672
271
49 092
48 821

63
862
799
42
571
528

220
913
692
450
334
884

075
349
273
380
217
837

189
000
811
601
646
044

420
375
955
219
242
023

323
595
272
214
395
180

37
174
136
24
113
89

989
102
113
289
628
339

130
454
324
85
289
203

364
801
437
652
361
709

31
701
669
20
455
434

2 615 577
2 739 075
123 498
1 686 743
1 768 216
81 473

1 021 346
4 506 829
3 485 484
667 857
2 896 572
2 228 715
25
162
137
16
105
88

112
846
734
66
506
440

453
942
489
480
839
359

351
666
314
001
763
761

817
241
425
529
476
947

041
856
815
515
051
537

452
499
46
270
297
26

904
451
547
446
207
761

107
259
151
71
172
100

415
193
778
682
024
342

186
273
86
111
160
48

758
054
296
454
418
965

264
244
- 20
177
162
- 14

939
134
805
046
549
497

814
319
- 494
481
188
- 292

775
962
813
018
138
880

210
075
865
354
352
998

147
436
289
584
518
934

2
3
1
1
2

1 047 884
5 031 085
3 983 201
698 421
3 332 885
2 634 465
58
194
135
39
129
89

996
358
362
464
311
846

3
4
1
2
2

2
6
3
1
3
2

815
230
414
649
706
057

696
653
958
456
654
198

94
356
262
56
214
158

614
681
067
558
651
093

TK, D Ticaret statistikleri Yll, 2011


TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2011

55

Tarihi Yllk statistikler, 1923-2011

Historical Annual Statistics, 1923-2011

1. 9 lkelere gre d ticaret dengesi, 200 - 2011 (devam)


Balance of foreign trade by countries, 2007 - 2011 (continued)
A. thalat - Imports (000 TL)
a. thalat - Imports (000 $)
lke - Countries

A
B
C
a
b
c

621
357 604
356 983
458
274 289
273 831

A
B
C
a
b
c

3 33 
 92 309
-3 91 3
33 2
 22 20
-2 31 02

09 Kazakistan
Kazakhstan

A
B
C
a
b
c

1 672 329
1 406 512
- 265 818
1 284 049
1 079 887
- 204 162

00 Trkmenistan
Turkmenistan

A
B
C
a
b
c

515
441
- 73
396
339
- 56

01 zbekistan
Uzbekistan

A
B
C
a
b
c

02 Tacikistan
Tajikistan

3 Yemen
Yemen

9-

56

B. hracat - Exports (000 TL)


b. hracat - Exports (000 $)
200
200
2009

DER ASYA LKELER


OTHER ASIAN COUNTRIES

854
472 005
471 150
703
353 605
352 902

501
597 168
596 667
310
379 263
378 953

 93 2
 90 3
9 13 22
10 322 01
-39 02 9 - 3 2
3 0 21
29 13 19
 0 123
 0 
-31 013 13 - 22 32 3

1
499
497
1
330
329

580
035
455
044
392
348

748
464 102
463 354
464
272 733
272 268

0 3 9
12 91 301
- 22 3
0 33 3
 0 33
- 31 2 02

9 0 0
1 1 02
- 1 903 
3 13 9
10 199 31
- 2 9 

948
150
797
331
890
- 1 441

284
880
404
992
568
424

2 072
979
- 1 093
1 348
633
- 715

985
606
379
903
417
486

2 093 124
1 229 908
- 863 216
1 392 528
818 900
- 573 628

125
298
827
723
989
734

491
871
379
389
662
273

948
776
828
305
933
627

499
1 456
957
327
945
618

164
622
458
559
655
096

578 070
1 715 093
1 137 023
386 342
1 139 825
753 483

797
292
- 504
613
225
- 388

646
762
885
810
612
198

730
438
- 292
580
337
- 243

834
383
451
810
130
680

636
432
- 204
413
279
- 133

239
205
033
079
964
115

1 296
424
- 871
861
282
- 578

181
211
970
373
666
707

1 570
598
- 972
939
354
- 585

837
547
290
882
490
393

A
B
C
a
b
c

190
151
- 38
143
118
- 25

241
524
717
352
107
245

188
232
44
147
176
28

623
774
151
727
448
721

164
195
30
107
126
19

728
609
881
267
364
097

424
215
- 209
283
143
- 139

864
504
360
689
890
799

532
293
- 239
324
172
- 151

811
379
432
283
575
707

03 Krgzistan
Kyrgyzstan

A
B
C
a
b
c

58
235
176
45
181
136

414
199
785
020
311
291

60
250
189
47
191
143

854
752
898
974
351
376

48
216
168
31
140
108

139
863
724
446
002
556

46
193
147
30
129
98

144
819
675
900
202
302

87
305
217
52
180
128

487
057
571
123
241
118

2 Dou Timor


East Timor

A
B
C
a
b
c

0 Afganistan
Afghanistan

A
B
C
a
b
c

TK, D Ticaret statistikleri Yll, 2011


TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2011

2
1
- 1
2

C. Fark - Difference (000 TL)


c. Fark - Difference (000 $)
2010
2011

15
143
127
12
109
96

28
28
24
24

879
052
173
493
270
776

10
181
171
8
136
128

56

621
898
277
506
982
476

115
115
70
70
7
364
357
4
235
230

190
974
784
649
203
553

3
1
- 1
1

313
594
718
995
947
- 1 047

651 814
2 511 996
1 860 182
392 712
1 493 336
1 100 623

3
3
2
2
7
392
385
5
259
254

636
679
044
098
791
693

701
941
760
115
822
293

13
13
7
7
7
465
457
4
275
271

984
411
427
795
969
174

Historical Annual Statistics, 1923-2011

Tarihi Yllk statistikler, 1923-2011

1. 9 lkelere gre d ticaret dengesi, 200 - 2011 (devam)


Balance of foreign trade by countries, 2007 - 2011 (continued)
A. thalat - Imports (000 TL)
a. thalat - Imports (000 $)
lke - Countries

B. hracat - Exports (000 TL)


b. hracat - Exports (000 $)
200
200
2009

C. Fark - Difference (000 TL)


c. Fark - Difference (000 $)
2010
2011

2 Pakistan
Pakistan

A
B
C
a
b
c

693
203
- 490
531
157
- 374

682
550
132
618
038
580

761
199
- 561
586
155
- 431

032
199
833
235
065
170

958
251
- 706
619
162
- 456

272
635
637
219
514
705

1 127
372
- 754
749
248
- 501

084
490
593
931
147
784

1 431
357
- 1 074
873
213
- 659

779
398
381
131
672
459

 Hindistan
India

A
B
C
a
b
c

2 998
449
- 2 548
2 299
348
- 1 951

156
818
338
732
229
503

3 144
695
- 2 449
2 457
542
- 1 915

798
176
622
908
730
179

2 934
634
- 2 300
1 902
409
- 1 493

597
106
490
607
202
404

5 129
912
- 4 217
3 409
606
- 2 803

787
422
365
938
081
857

10
1
- 9
6

944
257
686
498
756
- 5 742

462
601
860
651
082
570

 Banglade
Bangladesh

A
B
C
a
b
c

318
82
- 236
245
63
- 182

240
209
031
732
017
715

586
93
- 492
447
69
- 378

012
015
997
709
528
180

807
207
- 600
523
133
- 389

748
585
164
576
819
757

1 269
258
- 1 011
844
169
- 675

891
322
569
661
522
139

1 481
225
- 1 256
895
132
- 763

237
163
075
967
200
768

 Maldiv Adalar


Maldives

A
B
C
a
b
c

9 Sri Lanka


Sri Lanka

A
B
C
a
b
c

69
58
- 11
53
44
- 8

736
642
095
415
596
819

121
44
- 76
91
34
- 57

2 Nepal
Nepal

A
B
C
a
b
c

8
1
- 6
6
1
- 5

19
1
- 18
14

 Bhutan
Bhutan

3
1 891
1 888
2
1 397
1 395

2 177
2 177
1 658
1 658

10 419
10 419
6 639
6 639

17
11 295
11 278
11
7 492
7 481

2
13 315
13 313
1
7 908
7 907

058
670
388
975
864
111

151
48
- 103
98
31
- 66

827
195
632
136
510
626

234
48
- 185
155
32
- 123

157
284
873
567
035
532

212
70
- 142
128
42
- 86

597
439
158
686
081
605

613
656
956
579
246
333

329
086
243
412
843
- 13 569

5
7
2
3
5
1

473
712
239
436
104
668

14
13
- 1
9
8
- 1

449
066
383
616
605
011

17
22
5
10
14
3

368
627
259
696
235
538

A
B
C
a
b
c

12
12
9
9

319
319
264
264

 Myanmer (Birmanya)


Myanmar

A
B
C
a
b
c

15 341
809
- 14 532
11 801
603
- 11 198

26 162
927
- 25 236
19 563
751
- 18 812

0 Tayland (Siyam)


Thailand (Siam)

A
B
C
a
b
c

1 600
81
- 1 519
1 229
63
- 1 166

705
517
188
444
021
423

1 891
130
- 1 761
1 473
100
- 1 373

57

820
691
129
405
300
105

5
139
134
3
93
90

96
96
65
65

4
93
88
3
58
55

27
17
- 9
17
11
- 5

006
932
074
583
647
936

35
29
- 6
23
19
- 4

905
048
857
840
094
746

25
21
- 4
15
13
- 2

596
081
515
377
293
084

1 481
204
- 1 276
957
131
- 825

242
607
635
189
632
557

1 925
331
- 1 593
1 280
220
- 1 060

137
784
353
624
005
619

2 648
211
- 2 437
1 592
125
- 1 467

867
104
763
303
189
113

TK, D Ticaret statistikleri Yll, 2011


TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2011

57

Tarihi Yllk statistikler, 1923-2011

Historical Annual Statistics, 1923-2011

1. 9 lkelere gre d ticaret dengesi, 200 - 2011 (devam)


Balance of foreign trade by countries, 2007 - 2011 (continued)
A. thalat - Imports (000 TL)
a. thalat - Imports (000 $)
lke - Countries

 Laos
Laos

58

B. hracat - Exports (000 TL)


b. hracat - Exports (000 $)
200
200
2009

A
B
C
a
b
c

931
31
900
734
22
711

885
344
541
699
260
440

853
599
254
544
395
149

C. Fark - Difference (000 TL)


c. Fark - Difference (000 $)
2010
2011
1 995
1 856
- 138
1 314
1 243
- 71

1
6
4
1
3
2

909
543
634
153
996
844

90 Vietnam
Vietnam

A
B
C
a
b
c

409
98
- 311
312
76
- 235

582
030
551
680
720
961

567
194
- 372
443
153
- 289

512
552
960
118
908
210

705
285
- 419
456
189
- 267

641
723
917
660
112
547

1 128
159
- 968
751
106
- 645

162
734
428
327
203
124

1 685
170
- 1 514
1 009
100
- 909

343
739
605
484
090
394

9 Kamboya
Cambodia

A
B
C
a
b
c

15
6
- 8
12
5
- 6

617
878
739
049
298
752

27
6
- 20
21
5
- 16

614
870
744
468
445
023

31
8
- 22
20
5
- 14

000
656
344
010
563
447

42
6
- 35
27
4
- 23

121
807
314
981
490
491

76
6
- 70
45
3
- 41

948
523
425
843
916
928

00 Endonezya
Indonesia

A
B
C
a
b
c

1 773
227
- 1 545
1 359
173
- 1 186

368
899
468
928
736
192

1 807
361
- 1 446
1 408
284
- 1 124

383
023
360
895
426
468

1 573
384
- 1 189
1 017
248
- 769

389
097
292
888
791
097

2 220
376
- 1 844
1 476
250
- 1 225

659
111
548
659
772
886

3 234
517
- 2 716
1 931
307
- 1 623

396
986
409
717
971
746

01 Malezya
Malaysia

A
B
C
a
b
c

1 626
106
- 1 519
1 253
82
- 1 170

293
636
657
030
810
219

1 941
127
- 1 814
1 512
98
- 1 414

991
163
828
361
224
137

1 481
211
- 1 269
960
139
- 821

253
605
648
938
110
828

1 688
338
- 1 350
1 124
224
- 899

832
093
739
036
843
194

2 613
305
- 2 308
1 567
182
- 1 384

831
064
767
503
587
916

03 Brunei
Brunei

A
B
C
a
b
c

0 Singapur
Singapore

A
B
C
a
b
c

375
511
135
284
389
105

731
344
614
602
772
171

309
1 004
694
241
793
551

456
434
979
255
092
837

314
534
220
202
349
146

441
863
422
473
441
968

316
902
586
210
594
383

529
975
446
769
027
257

587
1 409
821
354
840
485

977
031
053
254
072
818

0 Filipinler
Philippines

A
B
C
a
b
c

253
52
- 200
196
40
- 156

355
825
530
553
246
307

184
126
- 58
142
97
- 44

944
243
701
256
423
834

152
128
- 23
98
84
- 14

375
666
710
699
133
566

160
106
- 53
107
70
- 36

462
591
870
400
803
597

204
169
- 35
122
100
- 21

418
149
270
311
612
699

1 Moolistan
Mongolia

A
B
C
a
b
c

413
12 267
11 854
324
9 514
9 189

1
16
15
1
12
11

309
466
157
085
948
863

1 281
16 677
15 396
896
11 151
10 255

4
74
69
3
43
40

923
261
338
010
423
413

TK, D Ticaret statistikleri Yll, 2011


TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2011

8
1 267
1 259
6
953
947

3
949
945
3
730
728

58

0
900
900
0
590
590

1
1 313
1 312
1
828
827

5
8 567
8 562
3
5 629
5 627

64
11 016
10 952
35
6 616
6 581

Historical Annual Statistics, 1923-2011

Tarihi Yllk statistikler, 1923-2011

1. 9 lkelere gre d ticaret dengesi, 200 - 2011 (devam)


Balance of foreign trade by countries, 2007 - 2011 (continued)
A. thalat - Imports (000 TL)
a. thalat - Imports (000 $)
lke - Countries

B. hracat - Exports (000 TL)


b. hracat - Exports (000 $)
200
200
2009
17
1
- 15
13
1
- 12

178
346
831
234
039
194

616
991
625
092
523
569

20
1
- 18
15
1
- 14

154
846
307
658
437
221

179
397
783
210
204
007

C. Fark - Difference (000 TL)


c. Fark - Difference (000 $)
2010
2011
25
3
- 22
17
2
- 14

833
408
425
180
269
911

534
287
246
806
175
631

36
4
- 32
21
2
- 19

350
169
181
693
466
227

209
208
001
336
316
019

20 in
China

A
B
C
a
b
c

2 Kuzey Kore


North Korea

A
B
C
a
b
c

2 Gney Kore


South Korea

A
B
C
a
b
c

5 675
199
- 5 475
4 369
152
- 4 217

423
909
514
903
311
593

5 285
347
- 4 938
4 091
271
- 3 820

909
417
492
711
254
457

4 822
360
- 4 462
3 118
234
- 2 883

896
614
282
214
609
604

7 145
458
- 6 686
4 764
304
- 4 459

225
411
814
057
301
756

10 609
889
- 9 719
6 298
528
- 5 769

308
689
620
483
507
976

32 Japonya
Japan

A
B
C
a
b
c

4 794
322
- 4 472
3 703
246
- 3 456

537
481
056
442
910
531

5 174
439
- 4 735
4 026
330
- 3 696

318
050
268
764
462
303

4 311
361
- 3 949
2 781
232
- 2 549

121
800
321
971
841
130

4 957
410
- 4 547
3 297
272
- 3 025

724
132
591
796
219
578

7 191
502
- 6 689
4 263
296
- 3 967

723
522
201
730
413
317

3 Tayvan
Taiwan

A
B
C
a
b
c

2 451
120
- 2 330
1 884
94
- 1 789

077
404
672
289
701
588

2 174
124
- 2 049
1 683
97
- 1 586

078
943
135
904
448
456

2 061
200
- 1 861
1 342
129
- 1 212

857
771
086
410
931
479

2 773
206
- 2 567
1 843
137
- 1 705

868
659
209
033
051
982

3 406
269
- 3 136
2 025
163
- 1 861

117
604
513
398
740
658

0 Hong Kong


Hong Kong

A
B
C
a
b
c

213
232
19
164
179
15

260
881
621
134
903
770

247 356
243 822
- 3 534
193 273
189 188
- 4 085

155
350
195
100
229
129

165
525
360
112
173
061

177
372
195
118
247
129

381
639
258
246
717
472

166
714
547
99
425
325

938
061
123
809
636
827

3 Makao
Macao

A
B
C
a
b
c

9 379
709
- 8 670
7 218
524
- 6 694

15 872
511
- 15 361
12 812
391
- 12 421

7 916
645
- 7 271
4 831
425
- 4 406

10- AVUSTRALYA VE YEN ZELANDA


AUSTRALIA AND NEW ZEALAND

A
B
C
a
b
c

 2
 00
- 30 12
1 2
32 12
- 32 930

1 11 19
1 99
- 199
 19
3 32
- 0 3

1 03 2
0 331
- 1
 3
31 0
- 2 203

00 Avustralya
Australia

A
B
C
a
b
c

828
380
- 448
634
291
- 343

1 957
1 305
- 652
1 524
975
- 549

902
749
154
909
834
075

62 676
346
- 62 330
51 924
281
- 51 642

1 055
472
- 582
827
367
- 459

59

377
998
379
273
316
957

19
2
- 17
12
1
- 11

564
451
112
676
600
076

440
634
806
573
296
277

3 405
3 721
316
2 221
2 459
238

993
472
- 520
619
304
- 314

209
546
663
534
983
551

6
1
- 5
4

775
010
764
559
665
- 3 894

653
351
302
434
234
200

1 
0 0
- 13 00
93 033
02 91
- 90 1
668
505
- 162
444
336
- 108

894
986
909
884
484
400

6 222
170
- 6 051
3 615
100
- 3 515

897
352
545
538
209
329

1 3 0
12 2
- 230
0 922
0 
- 32 1
1 278
693
- 584
747
410
- 336

909
949
960
042
549
493

TK, D Ticaret statistikleri Yll, 2011


TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2011

59

Tarihi Yllk statistikler, 1923-2011

Historical Annual Statistics, 1923-2011

1. 9 lkelere gre d ticaret dengesi, 200 - 2011 (devam)


Balance of foreign trade by countries, 2007 - 2011 (continued)
A. thalat - Imports (000 TL)
a. thalat - Imports (000 $)
lke - Countries

0 Yeni Zelanda


New Zealand

A
B
C
a
b
c

33 Cocos Adalar


Cocos Islands

A
B
C
a
b
c

47
65
17
36
50
14

912
903
990
812
942
130

62
82
19
48
63
14

745
158
413
843
655
811

43
87
44
28
56
28

628
685
057
279
591
312

C. Fark - Difference (000 TL)


c. Fark - Difference (000 $)
2010
2011
72
96
24
48
64
16

499
628
129
030
153
123

95
114
18
57
67
10

604
469
865
704
787
083

13
13
10
10

A
B
C
a
b
c

0
0
0
0

2
14
12
1
9
8

3 Heard ve Mc Donald Adalar


Heard and Mc Donald Islands

A
B
C
a
b
c

6
6
4
4

3 Norfolk Adlar


Norfolk Islands

A
B
C
a
b
c

29
29
21
21

25
- 25
16
- 16

3 Cook Adalar


Cook Islands

A
B
C
a
b
c

20
20
15
15

6 841
6 841
4 355
4 355

0
87
86
0
57
57

2 946
2 946
1 948
1 948

3 816
3 859
43
2 068
2 420
352

3 Niue Adas


Niue Islands

A
B
C
a
b
c

9
9
7
7

43
- 43
31
- 31

43
43
28
28

86
- 86
56
- 56

84
84
49
49

6
6
4
4

6
- 6
5
- 5

1
1
1
1

18
- 18
12
- 12

 0
1 09 9
1 002 239
 122
 2
90 02

 302
1 29 
1 1 22
 
1 09 93
1 3 192

199 3
1 11
1 2
132 
1 21
2 

10 00 00
11 92
- 9 
 03 2
101 2
- 01 1

1 2
2 23
- 1 3 22
 9 00
13 90
- 2 10

3 Christmas Adalar


Christmas Islands

39 Tokelau Adalar


Tokelau Islands

11- DER LKELER


OTHER COUNTRIES

60

B. hracat - Exports (000 TL)


b. hracat - Exports (000 $)
200
200
2009

TK, D Ticaret statistikleri Yll, 2011


TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2011

A
B
C
a
b
c
A
B
C
a
b
c

60

5
5
3
3

78
- 78
51
- 51

94
94
59
59

Historical Annual Statistics, 1923-2011

Tarihi Yllk statistikler, 1923-2011

1. 9 lkelere gre d ticaret dengesi, 200 - 2011 (devam)


Balance of foreign trade by countries, 2007 - 2011 (continued)
A. thalat - Imports (000 TL)
a. thalat - Imports (000 $)
lke - Countries

B. hracat - Exports (000 TL)


b. hracat - Exports (000 $)
200
200
2009

C. Fark - Difference (000 TL)


c. Fark - Difference (000 $)
2010
2011

01 Papua Yeni Gine


Papua New Guinea

A
B
C
a
b
c

61
1 779
1 718
45
1 343
1 298

2 217
2 217
1 618
1 618

12
2 660
2 648
8
1 737
1 730

11
3 573
3 563
8
2 353
2 346

46
3 566
3 520
27
2 120
2 093

03 Nauru
Nauru

A
B
C
a
b
c

19
19
16
16

1
- 1
1
- 1

10
- 10
7
- 7

25
- 25
17
- 17

91
91
57
57

A
B
C
a
b
c

77
77
58
58

123
123
103
103

258
258
166
166

68
68
43
43

0 Tavalu
Tuvalu

A
B
C
a
b
c

133
133
100
100

206
206
159
159

89
89
57
57

16
16
11
11

115
115
70
70

09 Yeni Kaledonya


New Caledonia

A
B
C
a
b
c

17
2 117
2 100
13
1 600
1 588

10
2 483
2 474
8
1 864
1 856

11
2 960
2 949
7
1 899
1 892

4 936
4 936
3 258
3 258

9
6 813
6 804
5
3 992
3 986

10 Amerikan Okyanusyas


Amerikan Oceania

A
B
C
a
b
c

2
2
1
1

3
- 3
2
- 2

68
15
53
52
12
39

1
19
18
0
12
12

1
19
18
0
12
11

19
19
12
12

149
149
98
98

76
76
41
41

0 Solomon Adalar


Solomon Islands

11 Wallis ve Futuna Adalar


Wallis and Futuna Islands

A
B
C
a
b
c

12 Kiribati
Kiribati

A
B
C
a
b
c

0
29
29
0
21
21

14
14
9
9

13 Pitcairn
Pitcairn

A
B
C
a
b
c

2
2
1
1

61

1
1
1
1

1
1
1
1

TK, D Ticaret statistikleri Yll, 2011


TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2011

61

Tarihi Yllk statistikler, 1923-2011

Historical Annual Statistics, 1923-2011

1. 9 lkelere gre d ticaret dengesi, 200 - 2011 (devam)


Balance of foreign trade by countries, 2007 - 2011 (continued)
A. thalat - Imports (000 TL)
a. thalat - Imports (000 $)
lke - Countries

C. Fark - Difference (000 TL)


c. Fark - Difference (000 $)
2010
2011

1 Fiji
Fiji

A
B
C
a
b
c

308
308
237
237

2
351
350
1
282
280

11
475
464
7
311
304

0
1 602
1 602
0
1 056
1 056

2
2 074
2 072
1
1 218
1 217

1 Vanuatu
Vanuatu

A
B
C
a
b
c

609
609
485
485

2 122
2 122
1 668
1 668

392
2 007
1 615
265
1 303
1 038

0
1 522
1 522
0
1 010
1 010

473
1 805
1 332
256
1 074
818

1 Tonga
Tonga

A
B
C
a
b
c

4
4
3
3

109
109
90
90

3
38
35
2
25
23

166
166
113
113

622
666
44
350
409
59

19 Samoa
Samoa

A
B
C
a
b
c

11
11
9
9

0
18
18
0
12
12

68
68
44
44

62
62
42
42

10
73
63
6
45
39

A
B
C
a
b
c

181
2 327
2 146
152
1 803
1 651

372
3 763
3 391
293
3 071
2 779

380
0
379
243
0
243

74
- 74
49
- 49

3
3
2
2

22 Fransz Polinezyas


French Polynesia

A
B
C
a
b
c

3
511
508
2
400
398

708
708
554
554

1 068
1 068
708
708

1 779
1 779
1 171
1 171

20
2 228
2 208
13
1 308
1 296

23 Mikronezya
Micronesia

A
B
C
a
b
c

1
1
1
1

441
276
835
988
984
996

0
368 842
368 842
0
274 641
274 641

445
383
938
982
602
620

119 725
119 725
80 521
80 521

117
239 467
239 350
67
142 245
142 178

0
0
0
0

5
5
4
4

0
0
0
0

20 Kuzey Marina Adalar


Northern Mariana Islands

62

B. hracat - Exports (000 TL)


b. hracat - Exports (000 $)
200
200
2009

2 Marshall Adalar


Marshall Islands

A
B
C
a
b
c

2 Palau
Palau

A
B
C
a
b
c

TK, D Ticaret statistikleri Yll, 2011


TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2011

5
264
258
3
214
210

62

4
170
165
2
108
105

Historical Annual Statistics, 1923-2011

Tarihi Yllk statistikler, 1923-2011

1. 9 lkelere gre d ticaret dengesi, 200 - 2011 (devam)


Balance of foreign trade by countries, 2007 - 2011 (continued)
A. thalat - Imports (000 TL)
a. thalat - Imports (000 $)
lke - Countries

B. hracat - Exports (000 TL)


b. hracat - Exports (000 $)
200
200
2009

A
B
C
a
b
c

67
62
- 5
50
49
- 1

812
4
- 807
646
4
- 643

A
B
C
a
b
c

273
273
210
210

158
158

32 ABD Kk Out Adalar


United States Minor Outlying Islands

A
B
C
a
b
c

91 Antartika
Antarctica

A
B
C
a
b
c

30 Amerikan Samoa


American Samoa

31 Guam
Guam

93 St. George ve Sand. Adalar


St. George and Sand. Islands

A
B
C
a
b
c

9 Fransa Gney Blgesi


French South Territories

A
B
C
a
b
c

9 Kesinlememi lke ve Blgeler


Countries and Territories not
Determined

A
B
C
a
b
c

999 Gizli lke


Confidential Country

12- TRKYE SERBEST BLGELER


VE SNR TCARET MERKEZLER
TURKEY FREE ZONES AND
BORDER TRADE CENTERS

C. Fark - Difference (000 TL)


c. Fark - Difference (000 $)
2010
2011

512
123
389
339
79
260

144
97
- 47
94
64
- 30

125
85
- 40
74
53
- 21

126
126

41
154
113
27
100
73

34
413
380
23
279
256

980
980
566
566

75
128
52
56
95
39

16
134
118
11
112
101

55
131
76
34
86
52

105
211
106
69
140
70

7
938
931
4
503
498

1
1
1
1

45
45
29
29

1
1
1
1

138
15
- 123
115
11
- 104

94
56
38
59
35
24

5
55
50
3
37
34

23
2 693
2 670
19
2 086
2 067

4 867
4 867
3 858
3 858

97
97
63
63

149
149
99
99

81
814
732
61
633
571

423
45
378
267
25
242
223
223
137
137

56 951
1 443 414
1 386 463
43 670
1 121 746
1 078 075

A
B
C
a
b
c

145 670
- 145 670
97 865
- 97 865

9 962 442
-9 962 442
6 673 885
-6 673 885

14 708 653
- 14 708 653
8 760 021
- 8 760 021

A
B
C
a
b
c

1 9 9
3 3 0
2 239 90
1 223 29
2 93 11
1 19 1

1 00 00
3 2
2 1 
1 33 20
3 01 
1 0 3

1 39
3 030 1
1 3 2
9 2
1 9 0
991 9

1 321 19
3 130 93
1 0 
 
2 03 
1 20 31

1 3 01
 29 9
2 9
1 03 0
2 21
1 0 

63

928
630
702
784
056
272

206
043
164
117
316
801

592
466
874
726
047
321

47
690
642
30
446
415

44
17
- 27
29
11
- 17

47
16
- 31
28
9
- 18

876
100
776
317
871
446

TK, D Ticaret statistikleri Yll, 2011


TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2011

63

Tarihi Yllk statistikler, 1923-2011

Historical Annual Statistics, 1923-2011

1. 9 lkelere gre d ticaret dengesi, 200 - 2011 (devam)


Balance of foreign trade by countries, 2007 - 2011 (continued)
A. thalat - Imports (000 TL)
a. thalat - Imports (000 $)
lke - Countries

64

B. hracat - Exports (000 TL)


b. hracat - Exports (000 $)
200
200
2009

C. Fark - Difference (000 TL)


c. Fark - Difference (000 $)
2010
2011

90 Antalya Serbest Blge


Antalya Free Zone

A
B
C
a
b
c

28
123
94
21
95
73

146
102
957
576
324
748

26
191
165
19
149
129

183
377
194
947
010
062

26
143
116
17
92
75

998
984
987
644
978
335

12 677
145 745
133 068
8 394
96 907
88 514

25
174
149
14
104
89

176
971
796
507
094
587

91 Atatrk Hava Liman Serbest


Blge
A.H.L. Free Zone

A
B
C
a
b
c

193
587
393
148
451
302

276
194
918
308
055
747

119
505
386
91
389
298

357
867
511
558
861
304

77
422
344
50
272
221

865
216
351
240
211
971

73
312
238
49
208
158

929
510
581
302
086
784

74
329
255
43
196
152

082
332
249
847
603
757

92 stanbul Deri Serbest Blge


Istanbul Leather Free Zone

A
B
C
a
b
c

62
478
416
48
369
320

767
784
017
323
084
761

68
487
419
53
376
323

456
549
093
460
700
240

41
432
391
26
280
253

625
886
261
856
695
839

66
401
335
43
267
223

027
416
388
840
621
781

117
321
203
70
192
122

865
859
994
403
829
426

93 Ege Serbest Blge


Aegean Free Zone

A
B
C
a
b
c

462
579
116
351
444
92

329
234
904
323
188
864

325
583
258
259
453
194

253
853
601
226
445
219

216
490
274
140
317
177

028
404
376
134
561
428

267
815
548
177
543
365

089
425
335
477
140
663

9 Mersin Serbest Blge


Mersin Free Zone

A
B
C
a
b
c

82
372
290
62
288
225

609
881
271
860
697
837

127
378
250
100
294
194

651
603
952
203
843
640

114
335
220
73
216
142

814
120
306
581
407
826

107
361
253
71
240
169

681
549
868
352
629
278

128
552
424
77
328
251

880
881
000
215
433
218

9 Trakya Serbest Blge


Trakya Free Zone

A
B
C
a
b
c

42
354
311
33
269
235

836
822
986
367
325
958

43
255
211
34
198
164

327
249
922
059
135
076

44
228
184
28
148
119

220
611
391
655
225
570

52
189
137
34
126
91

275
918
643
727
154
427

83
196
113
48
118
69

537
537
000
766
238
472

9 Trabzon Serbest Blge


Trabzon Free Zone

A
B
C
a
b
c

21 030
21 030
16 393
16 393

391
29 361
28 970
257
22 987
22 730

378
10 420
10 042
223
6 703
6 480

430
12 000
11 570
286
7 867
7 581

34
5 199
5 164
23
2 817
2 794

99 Mardin Serbest Blge


Mardin Free Zone

A
B
C
a
b
c

1
1
1
1

1 377
- 1 377
924
- 924

2 841
14
- 2 827
1 875
9
- 1 865

1 142
- 1 142
774
- 774

91 Menemen Deri Serbest Blge


Menemen Leather Free Zone

A
B
C
a
b
c

TK, D Ticaret statistikleri Yll, 2011


TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2011

142
59
- 82
108
45
- 63

015
354
661
481
259
223

135
61
- 73
105
48
- 57

64

162
787
375
699
451
249

118
46
- 72
75
29
- 46

437
359
078
811
653
159

107
29
- 77
71
19
- 51

559
812
748
589
872
718

393 245
1 457 352
1 064 107
235 971
860 723
624 752

105
36
- 69
63
21
- 41

839
503
336
202
895
307

Historical Annual Statistics, 1923-2011

Tarihi Yllk statistikler, 1923-2011

1. 9 lkelere gre d ticaret dengesi, 200 - 2011 (devam)


Balance of foreign trade by countries, 2007 - 2011 (continued)
A. thalat - Imports (000 TL)
a. thalat - Imports (000 $)
lke - Countries

B. hracat - Exports (000 TL)


b. hracat - Exports (000 $)
200
200
2009
44
17
- 26
34
13
- 21

314
383
932
674
621
053

69
34
- 35
55
27
- 28

92 Yumurtalk Serbest Blge


Yumurtalk Free Zone

A
B
C
a
b
c

93 Rize Serbest Blge


Rize Free Zone

A
B
C
a
b
c

9 Samsun Serbest Blge


Samsun Free Zone

A
B
C
a
b
c

9 Kayseri Serbest Blge


Kayseri Free Zone

A
B
C
a
b
c

139 717
136 318
- 3 399
106 651
103 496
- 3 155

9 Avrupa (orlu) Serbest Blge


Europe (orlu) Free Zone

A
B
C
a
b
c

123
451
328
94
346
251

9 Gaziantep Serbest Blge


Gaziantep Free Zone

A
B
C
a
b
c

99 Bursa Serbest Blge


Bursa Free Zone

A
B
C
a
b
c

125
394
268
96
302
205

677
431
754
939
299
360

139
401
261
109
312
202

90 Tubitak Serbest Blge


Tubitak Free Zone

A
B
C
a
b
c

3
10
7
2
8
5

070
752
683
415
322
906

4
10
5
3
7
4

91 Kocaeli Serbest Blge


Kocaeli Free Zone

A
B
C
a
b
c

86
158
72
68
120
52

237
868
631
468
793
326

6 714
6 714
5 206
5 206
57
46
- 11
43
34
- 8

465
037
428
177
597
579

712
392
320
146
034
112

70
3 332
3 262
46
2 585
2 539
229
203
- 26
186
164
- 22

087
543
456
932
297
365

792
12 700
11 908
616
9 720
9 104

65

755
410
345
604
192
412

76
20
- 56
49
13
- 36

813
758
054
863
315
548

5 295
5 295
3 407
3 407
6
3
- 2
3
2
- 1

C. Fark - Difference (000 TL)


c. Fark - Difference (000 $)
2010
2011
113
28
- 84
75
19
- 56

745
772
973
771
203
568

2 054
2 054
1 365
1 365

146
33
- 112
86
20
- 66

108
591
517
852
000
852

4 097
4 097
2 432
2 432

061
620
441
935
335
601

7
6
- 1
5
4
-

762
488
275
147
302
846

12
7
- 5
7
4
- 3

726
601
125
599
537
062

142 163
133 993
- 8 170
110 043
103 506
- 6 536

122 698
127 279
4 582
79 382
82 352
2 970

129
155
25
86
103
16

882
211
329
605
262
657

151
178
27
89
106
16

520
619
099
751
390
638

125
422
297
97
328
231

870
942
071
839
853
014

123
260
137
80
166
86

714
842
128
143
316
172

164
204
40
109
136
26

029
879
851
104
050
945

232 712
232 868
156
139 109
139 028
- 82

242
10 563
10 321
189
8 162
7 973

6
8
1
4
5
1

862
604
742
430
565
135

997
926
929
762
117
355

127
313
185
82
202
119

355
047
692
574
461
887

156
340
183
104
226
122

377
189
812
490
515
026

7
10
3
4
7
2

100
942
842
603
005
401

140 165
146 185
6 020
104 858
113 241
8 383

372
164
- 208
244
106
- 138

514
331
184
669
055
614

554
11 519
10 965
362
7 663
7 302

3
20
17
2
12
10

583
658
075
119
149
030

646
201
555
137
493
355

211
470
259
126
281
155

002
013
012
328
804
476

4
7
2
3
5
1

848
638
789
318
064
746

3
5
2
2
3
1

459
791
332
088
444
356

50
98
48
32
65
32

234
542
308
847
496
649

41
258
217
26
143
117

304
706
402
092
745
653

TK, D Ticaret statistikleri Yll, 2011


TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2011

65

Tarihi Yllk statistikler, 1923-2011

Historical Annual Statistics, 1923-2011

1. 9 lkelere gre d ticaret dengesi, 200 - 2011 (devam)


Balance of foreign trade by countries, 2007 - 2011 (continued)
A. thalat - Imports (000 TL)
a. thalat - Imports (000 $)
lke - Countries

66

B. hracat - Exports (000 TL)


b. hracat - Exports (000 $)
200
200
2009
2
25
23
1
19
17

151
321
170
620
202
583

2
9
6
1
7
5

468
421
953
864
423
559

2
5
3
1
3
2

501
898
397
620
822
202

C. Fark - Difference (000 TL)


c. Fark - Difference (000 $)
2010
2011
3
6
3
2
4
2

509
901
392
315
606
291

5
9
3
3
5
2

804
386
582
411
561
150

92 Denizli Serbest Blge


Denizli Free Zone

A
B
C
a
b
c

991 Esendere Snr Ticaret Merkezi


Esendere Border Trade Center

A
B
C
a
b
c

337
285
-

992 ran Kapky STM


Iran Kapky Border Trade Center

A
B
C
a
b
c

189
189
123
123

993 Sarsu Serberst Ticaret Merkezi


Sarsu Free Trade Zone Center

A
B
C
a
b
c

8 068
8 068
6 501
6 501

TK, D Ticaret statistikleri Yll, 2011


TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2011

66

Historical Annual Statistics, 1923-2011

Tarihi Yllk statistikler, 1923-2011

1. 10 En ok ithalat ve ihracat yaplan 0 lke, 2011


First 50 countries by exports and imports, 2011
thalat - Imports

hracat - Exports

lkeler-Countries
Toplam - Total
Rusya Fed. - Russia Fed
Almanya - Germany
in - China
ABD- USA
talya - Italy
ran - Iran
Fransa - France
Hindistan - India
Gney Kore - South Korea
spanya - Spain
ngiltere - United Kingdom
svire - Switzerland
Ukrayna - Ukraine
Japonya - Japan
Hollanda - Netherlands
Belika - Belgium
Romanya - Romania
Polonya - Poland
Yunanistan - Greece
Bulgaristan - Bulgaria
sve - Sweden
Brezilya - Brazil
srail - Israel
Tayvan - Taiwan
Suudi Arabistan - Saudi Arabia
Kazakistan - Kazakhstan
Gney Afrika - South Africa
Endonezya - Indonesia
ek Cumhuriyeti - Czech Republic
Avusturya - Austria
BAE - UAE
Tayland - Thailand
Malezya - Malaysia
Macaristan - Hungary
Msr - Egypt
Kanada - Canada
Finlandiya - Finland
Cezayir - Algeria
Vietnam - Vietnam
zbekistan - Uzbekistan
Banglade - Bangladesh
Slovakya - Slovakia
Pakistan - Pakistan
rlanda - Ireland
Norve - Norway
Avustralya - Australia
Danimarka - Denmark
Meksika - Mexico
Kolombiya - Colombia
Portekiz - Portugal
Dierleri - Other

(000 $)

(%)

20 1 

100.0

23
22
21
16
13
12
9
6
6
6
5
5
4
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

952 914
985 567
693 336
034 121
449 861
461 532
229 558
498 651
298 483
196 452
840 380
018 977
812 060
263 730
004 955
959 279
801 297
496 189
568 826
474 621
284 367
074 354
057 314
025 398
001 529
995 115
954 586
931 717
755 452
736 366
649 456
592 303
567 503
494 488
382 216
311 540
296 728
150 325
009 484
939 882
895 967
893 168
873 131
839 241
796 292
747 042
732 781
699 394
678 255
606 557
20 828 937

9.9
9.5
9.0
6.7
5.6
5.2
3.8
2.7
2.6
2.6
2.4
2.1
2.0
1.8
1.7
1.6
1.6
1.5
1.1
1.0
0.9
0.9
0.9
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.6
0.6
0.5
0.5
0.5
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
8.6

lkeler-Countries

(000 $)

Almanya - Germany
rak - Iraq
ngiltere - United Kingdom
talya - Italy
Fransa - France
Rusya Fed. - Russia Fed.
ABD- USA
spanya - Spain
BAE - UAE
ran - Iran
Hollanda - Netherlands
Romanya - Romania
Suudi Arabistan - Saudi Arabia
Msr - Egypt
in - China
Belika - Belgium
srail - Israel
Azerbeycan - Azerbaijan
Polonya - Poland
Ukrayna - Ukraine
Bulgaristan - Bulgaria
Suriye - Syria
Yunanistan - Greece
Trkmenistan - Turkmenistan
svire - Switzerland
Cezayir - Algeria
sve - Sweden
Grcistan - Georgia
Avusturya - Austria
K.K.Trk.Cum. - Turk Rep.Nor.Cyp.
Kazakistan - Kazakhstan
Fas - Morocco
Malta - Malta
ek Cumhuriyeti - Czech Republic
Brezilya - Brazil
Danimarka - Denmark
Kanada - Canada
Singapur - Singapore
Tunus - Tunisia
Hindistan - India
Libya - Libya
Lbnan - Lebanon
Slovenya - Slovenia
Gney Kore - South Korea
Gney Afrika - South Africa
Macaristan - Hungary
rdn - Jordan
Portekiz - Portugal
Hong Kong - Hong Kong
Avustralya - Australia
Dierleri - Other

67

(%)

13 90 9 100.0

Toplam - Total

13
8
8
7
6
5
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

950
310
151
851
805
992
584
917
706
589
243
878
763
759
466
451
391
063
758
729
622
609
553
493
484
470
183
092
052
022
947
920
899
888
883
880
875
840
802
756
747
718
617
528
510
508
506
445
425
410
15 841

825
130
430
480
821
633
029
559
654
635
080
760
476
311
316
030
148
996
252
760
777
861
312
336
320
547
041
321
932
660
822
896
715
387
471
920
221
072
302
082
629
257
476
507
523
648
839
740
636
549
743

10.3
6.2
6.0
5.8
5.0
4.4
3.4
2.9
2.7
2.7
2.4
2.1
2.0
2.0
1.8
1.8
1.8
1.5
1.3
1.3
1.2
1.2
1.2
1.1
1.1
1.1
0.9
0.8
0.8
0.8
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.5
0.5
0.4
0.4
0.4
0.4
0.3
0.3
0.3
11.7

TK, D Ticaret statistikleri Yll, 2011


TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2011

67

Aylk statistikler, 2007-2011

Monthly Statistics, 2007-2011


1.3 Aylara gre ihracat ve ithalat, 2011
Exports and imports by months, 2011

(Milyar $ - Billion $)

20

25

thalat - Imports

19
18
17

20

16
15
14
13

15

12
11
10

10

9
8
7

hracat - Exports

5
4
3

2
01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Aylar-Months
Veri iin Tablo 1.11'e baknz
For data
data, see Table 1
1.11
11

1. Aylara gre ihracatn ithalat karlama oran, 2011


Ratio of exports to imports by months, 2011
(%)
100

90

80

70

60

50
01

02

03

04

05

06

07

Aylar-Months

68

Veri iin Tablo 1.11'e baknz


see Table
1.11
TK, For
Ddata,
Ticaret
statistikleri
Yll, 2011
TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2011

68

08

09

10

11

12

Monthly Statistics, 2007-2011

Aylk statistikler, 2007-2011

1.11 Aylara gre d ticaret gstergeleri, 200 - 2011


Foreign trade indicators by months, 2007 - 2011
Ay
Months

thalat - Imports

(000 TL)
200

200

2009

2010

2011

D ticaret dengesi
Balance of foreign trade

hracat - Exports

(000 $)

(000 TL)

(000 $)

(000 TL)

(000 $)

D ticaret hacmi
Volume of foreign trade
(000 TL)

(000 $)

Karlama
oran Proportion
imports covered
by exports
(%)

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

15
15
18
17
19
18
19
19
18
18
19
19

123
931
670
651
991
904
520
234
399
788
791
020

442
513
523
331
389
637
662
928
512
360
808
664

10
11
13
12
14
14
15
14
14
15
16
16

591
383
234
919
935
265
214
681
459
626
631
119

886
178
192
281
155
947
034
668
084
532
883
874

9
10
12
11
12
11
11
11
11
11
13
11

360
701
609
313
235
870
451
509
438
907
475
466

833
451
290
572
130
414
462
470
902
602
212
860

6
7
8
8
9
8
8
8
9
9
11
9

564
656
957
313
147
980
937
736
038
895
318
724

560
952
852
312
620
247
742
689
744
217
798
018

-5
-5
-6
-6
-7
-7
-8
-7
-6
-6
-6
-7

762
230
061
337
756
034
069
725
960
880
316
553

609
062
233
759
259
223
200
458
610
759
596
805

-4
-3
-4
-4
-5
-5
-6
-5
-5
-5
-5
-6

027
726
276
605
787
285
276
944
420
731
313
395

326
226
341
969
535
699
292
979
340
316
085
856

24
26
31
28
32
30
30
30
29
30
33
30

484
632
279
964
226
775
972
744
838
695
267
487

274
964
813
904
520
050
124
398
415
962
019
524

17
19
22
21
24
23
24
23
23
25
27
25

156
040
192
232
082
246
151
418
497
521
950
843

446
130
044
593
775
194
775
357
828
749
681
892

62.0
67.3
67.7
64.3
61.2
62.9
58.7
59.5
62.5
63.3
68.1
60.3

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

19
19
20
23
24
24
25
22
22
21
19
17

138
122
702
278
255
097
022
721
060
410
181
699

497
731
857
558
147
238
349
777
329
911
735
076

16
16
16
17
19
19
20
19
17
14
12
11

338
026
812
889
306
476
557
251
884
942
073
404

589
521
088
470
133
568
428
335
562
454
505
921

12
13
14
14
15
14
15
13
15
14
14
11

515
225
133
801
618
514
314
041
832
565
992
956

573
592
400
306
750
859
936
774
370
545
479
486

10
11
11
11
12
11
12
11
12
9
9
7

632
077
428
363
477
770
595
046
793
722
395
721

207
899
587
964
969
634
427
830
148
709
873
949

-6
-5
-6
-8
-8
-9
-9
-9
-6
-6
-4
-5

622
897
569
477
636
582
707
680
227
845
189
742

924
139
457
252
398
379
413
004
959
367
256
590

-5
-4
-5
-6
-6
-7
-7
-8
-5
-5
-2
-3

706
948
383
525
828
705
962
204
091
219
677
682

382
622
501
506
164
934
001
505
414
746
632
972

31
32
34
38
39
38
40
35
37
35
34
29

654
348
836
079
873
612
337
763
892
976
174
655

070
323
257
864
897
098
285
551
698
456
214
562

26
27
28
29
31
31
33
30
30
24
21
19

970
104
240
253
784
247
152
298
677
665
469
126

796
420
676
433
102
202
855
165
710
163
378
870

65.1
69.1
68.0
63.5
64.6
60.4
61.3
57.4
71.5
65.1
77.8
67.7

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

14
14
17
16
16
19
19
19
18
18
18
22

715
983
972
309
987
331
616
030
640
739
752
598

791
723
013
572
381
303
687
769
102
100
624
660

9
9
10
10
10
12
12
12
12
12
12
15

281
074
522
120
867
500
856
811
485
772
617
019

138
664
038
319
698
591
286
166
004
506
535
475

12
14
13
12
11
12
13
11
12
14
13
15

626
033
955
216
466
903
757
637
653
835
244
151

653
440
500
387
792
827
896
139
018
930
313
056

7
8
8
7
7
8
9
7
8
10
8
10

884
435
155
561
346
329
055
839
480
095
903
054

494
116
485
696
408
693
734
909
708
768
011
592

-2
-4
-4
-5
-6
-5
-7
-5
-3
-5
-7

089
950
016
093
520
427
858
393
987
903
508
447

138
283
512
184
589
476
791
630
084
171
311
604

-1
-2
-2
-3
-4
-3
-4
-4
-2
-3
-4

396
639
366
558
521
170
800
971
004
676
714
964

644
548
553
623
291
898
552
257
296
738
525
884

27
29
31
28
28
32
33
30
31
33
31
37

342
017
927
525
454
235
374
667
293
575
996
749

445
164
513
959
172
129
584
907
119
030
937
716

17
17
18
17
18
20
21
20
20
22
21
25

165
509
677
682
214
830
912
651
965
868
520
074

631
780
523
016
106
284
020
075
713
274
546
067

85.0
93.0
77.5
74.7
67.6
66.6
70.4
61.2
67.9
79.0
70.6
66.9

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

17
17
23
22
22
24
24
23
23
24
24
31

212
808
052
340
622
005
576
275
448
643
580
103

178
112
246
254
049
509
224
182
670
160
797
825

11
11
15
14
14
15
16
15
15
17
17
20

691
781
022
943
726
233
078
434
643
296
134
558

248
611
224
416
092
114
478
037
758
680
768
905

11
12
15
14
15
15
14
12
13
15
13
17

542
516
182
046
124
048
571
873
331
642
487
976

068
993
233
899
361
168
627
286
827
168
024
558

7
8
9
9
9
9
9
8
8
10
9
11

828
263
886
396
799
542
564
523
909
963
382
822

748
238
488
007
958
908
683
452
231
586
370
552

-5
-5
-7
-8
-7
-8
-10
-10
-10
-9
-11
-13

670
291
870
293
497
957
004
401
116
000
093
127

109
119
013
355
687
341
597
896
843
992
773
267

-3
-3
-5
-5
-4
-5
-6
-6
-6
-6
-7
-8

862
518
135
547
926
690
513
910
734
333
752
736

500
373
736
409
134
206
796
585
527
093
399
354

28
30
38
36
37
39
39
36
36
40
38
49

754
325
234
387
746
053
147
148
780
285
067
080

246
105
478
153
410
677
851
468
497
328
822
383

19
20
24
24
24
24
25
23
24
28
26
32

519
044
908
339
526
776
643
957
552
260
517
381

996
849
712
422
050
022
161
489
988
266
138
457

67.0
70.1
65.8
62.9
66.5
62.6
59.5
55.2
57.0
63.4
54.8
57.5

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

26
27
34
31
33
34
34
34
37
36
33
38

345
828
261
957
101
505
903
430
919
601
561
395

752
352
951
009
509
348
617
896
826
754
722
742

16
17
21
20
21
21
21
19
21
19
18
20

905
520
643
953
107
605
061
679
203
919
649
593

385
186
480
458
026
305
308
421
688
209
310
900

14
15
18
18
17
18
19
19
19
21
20
23

930
998
681
088
222
189
624
738
344
834
068
290

642
740
489
090
234
104
624
996
000
036
290
876

9
10
11
11
10
11
11
11
10
11
11
12

551
059
811
873
943
349
860
245
750
907
078
477

085
126
085
269
364
954
004
125
626
219
525
486

-11
-11
-15
-13
-15
-16
-15
-14
-18
-14
-13
-15

415
829
580
868
879
316
278
691
575
767
493
104

110
612
461
920
275
244
993
901
826
718
432
866

-7
-7
-9
-9
-10
-10
-9
-8
-10
-8
-7
-8

354
461
832
080
163
255
201
434
453
011
570
116

300
060
395
189
661
352
304
297
062
990
785
414

41
43
52
50
50
52
54
54
57
58
53
61

276
827
943
045
323
694
528
169
263
435
630
686

394
092
440
099
744
452
242
892
826
790
012
619

26
27
33
32
32
32
32
30
31
31
29
33

456
579
454
826
050
955
921
924
954
826
727
071

469
313
565
728
390
259
312
546
314
428
835
386

56.5
57.4
54.6
56.7
51.8
52.5
56.3
57.1
50.7
59.8
59.4
60.6

TK, D Ticaret statistikleri Yll, 2011


TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2011
69

69

Aylk statistikler, 2007-2011

Monthly Statistics, 2007-2011

1.12 Aylara gre kmlatif d ticaret, 200 - 2011


Foreign trade cumulatives by months, 2007 - 2011
Ay Months

thalat - Imports
(000 TL)

200

200

2009

2010

2011

70

D ticaret dengesi
Balance of foreign trade

hracat - Exports

(000 $)

(000 TL)

(000 $)

(000 TL)

(000 $)

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

15
31
49
67
87
106
125
145
163
182
202
221

123
054
725
376
368
272
793
028
427
216
008
028

442
954
477
809
198
834
497
424
937
297
105
769

10
21
35
48
63
77
92
107
121
137
153
170

591
975
209
128
063
329
543
225
684
310
942
062

886
064
256
538
693
639
673
341
425
957
840
715

9
20
32
43
56
68
79
91
102
114
127
139

360
062
671
985
220
090
542
051
490
398
873
340

833
284
573
146
276
690
152
622
524
126
337
197

6
14
23
31
40
49
58
67
76
86
97
107

564
221
179
492
640
620
558
294
333
228
547
271

560
511
363
675
295
543
284
973
717
934
732
750

- 5
10
17
23
31
38
46
53
60
67
74
81

762
992
053
391
147
182
251
976
937
818
134
688

609
671
904
663
922
145
345
803
413
171
767
572

- 4 027
- 7 753
- 12 029
- 16 635
- 22 423
- 27 709
- 33 985
- 39 930
- 45 350
- 51 082
- 56 395
- 62 790

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

19
38
58
82
106
130
155
178
200
221
240
258

138
261
964
242
497
595
617
339
399
810
992
691

497
229
085
644
791
029
378
156
485
396
131
207

16
32
49
67
86
105
126
145
163
178
190
201

338
365
177
066
372
849
406
658
542
485
558
963

589
110
198
668
801
369
797
132
694
148
653
574

12
25
39
54
70
84
100
113
128
143
158
170

515
741
874
675
294
809
124
166
998
564
556
513

573
165
565
871
621
480
416
190
560
104
583
070

10
21
33
44
56
68
81
92
105
114
124
132

632
710
138
502
980
751
346
393
186
909
305
027

207
106
693
657
626
260
687
517
665
374
247
196

- 6
12
19
27
36
45
55
65
71
78
82
88

622
520
089
566
203
785
492
172
400
246
435
178

924
064
520
773
170
549
962
966
925
292
548
137

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

14
29
47
63
80
100
119
138
157
176
195
217

715
699
671
981
968
299
916
947
587
326
079
677

791
515
527
099
480
783
470
238
340
441
065
725

9
18
28
38
49
62
75
88
100
113
125
140

281
355
877
998
865
366
222
033
518
291
908
928

138
801
840
159
857
448
734
900
904
410
946
421

12
26
40
52
64
77
90
102
115
130
143
158

626
660
615
831
298
202
960
597
250
086
330
481

653
094
594
981
773
600
496
635
653
583
896
951

7
16
24
32
39
47
56
64
73
83
92
102

884
319
475
036
383
712
768
608
089
185
088
142

494
609
094
791
198
891
625
534
242
010
021
613

- 2 089 138
- 3 039 421
- 7 055 933
- 11 149 118
- 16 669 706
- 23 097 183
- 28 955 974
- 36 349 603
- 42 336 687
- 46 239 858
- 51 748 169
- 59 195 773

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

17
35
58
80
103
127
151
174
198
222
247
278

212
020
072
412
034
040
616
891
340
983
564
668

178
290
535
790
838
347
571
753
423
583
380
206

11
23
38
53
68
83
99
114
130
147
164
185

691
472
495
438
164
397
476
910
553
850
985
544

248
860
083
499
591
705
184
221
978
658
427
332

11
24
39
53
68
83
98
110
124
139
153
171

542
059
241
288
412
460
032
905
237
879
366
343

068
061
294
193
554
723
349
635
463
631
655
213

7
16
25
35
45
54
64
72
81
92
102
113

828
091
978
374
174
717
282
805
714
678
060
883

748
986
474
481
439
346
029
481
711
298
667
219

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

26
54
88
120
153
187
222
257
295
331
365
403

345
174
436
393
494
999
903
334
254
856
417
813

752
104
055
064
574
922
539
435
262
015
738
480

16
34
56
77
98
119
140
160
181
201
220
240

905
425
069
022
129
734
796
475
679
598
247
841

385
571
051
509
535
840
148
570
258
467
776
676

14
30
49
67
84
103
122
142
161
183
203
227

930
929
610
698
921
110
734
473
817
651
720
011

642
382
871
961
195
299
924
920
920
956
246
122

9
19
31
43
54
65
77
88
99
111
122
134

551
610
421
294
237
587
447
693
443
350
429
906

085
211
296
566
930
883
888
012
639
858
383
869

TK, D Ticaret statistikleri Yll, 2011


TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2011
70

- 5
10
18
27
34
43
53
63
74
83
94
- 107
-

11
23
38
52
68
84
100
114
133
148
161
176

670
961
831
124
622
579
584
986
102
103
197
324

109
229
242
597
284
625
222
118
960
952
725
993

415
244
825
694
573
889
168
860
436
204
697
802

110
723
184
103
379
622
615
516
342
060
492
358

D ticaret hacmi
Volume of foreign trade

(000 $)

326
552
893
862
397
097
389
368
708
024
108
965

24
51
82
111
143
174
205
236
265
296
329
360

484
117
397
361
588
363
335
080
918
614
881
368

274
238
051
954
474
524
649
046
461
423
442
966

17
36
58
79
103
126
151
174
198
223
251
277

156
196
388
621
703
950
101
520
018
539
490
334

446
575
619
213
988
182
957
314
142
891
572
464

- 5
10
16
22
29
37
45
53
58
63
66
69

706
655
038
564
392
098
060
264
356
575
253
936

382
003
505
011
175
109
110
615
029
775
406
378

31
64
98
136
176
215
255
291
329
365
399
429

654
002
838
918
792
404
741
505
398
374
548
204

070
394
651
515
412
510
795
346
044
500
714
276

26
54
82
111
143
174
207
238
268
293
314
333

970
075
315
569
353
600
753
051
729
394
863
990

796
216
891
324
426
629
484
649
359
522
900
770

396
036
402
961
482
653
454
425
429
106
820
785

644
192
745
368
659
557
109
366
662
400
925
809

27
56
88
116
145
177
210
241
272
306
338
376

342
359
287
813
267
502
876
544
837
413
409
159

445
609
122
081
253
383
966
873
993
023
961
676

17
34
53
71
89
110
131
152
173
196
217
243

165
675
352
034
249
079
991
642
608
476
996
071

631
411
934
950
055
339
359
433
146
420
966
034

- 3 862
- 7 380
12 516
18 064
22 990
28 680
35 194
42 104
48 839
55 172
62 924
71 661

500
874
609
018
152
359
155
740
267
360
759
113

28
59
97
133
171
210
249
285
322
362
400
450

754
079
313
700
447
501
648
797
577
863
931
011

246
351
829
983
393
070
920
388
885
214
035
418

19
39
64
88
113
138
163
187
212
240
267
299

519
564
473
812
339
115
758
715
268
528
046
427

996
845
557
980
030
052
213
702
690
956
094
551

300
360
755
944
605
957
261
557
619
609
394
807

41
85
138
188
238
291
345
399
457
515
569
630

276
103
046
092
415
110
638
808
072
507
137
824

394
486
926
026
769
221
463
355
181
971
983
602

26
54
87
120
152
185
218
249
281
312
342
375

456
035
490
317
367
322
244
168
122
949
677
748

469
782
347
075
465
724
036
582
896
324
159
545

1
2
4
6
10
14
18
23
27
30
33
38

- 7
14
24
33
43
54
63
71
82
90
97
- 105
-

(000 TL)

354
815
647
727
891
146
348
782
235
247
818
934

Monthly Statistics, 2007-2011


1. 13

Aylk statistikler, 2007-2011

Ekonomik faaliyetlere gre aylk d ticaret, 200 - 2011


Monthly foreign trade by economic activities, 2007 - 2011
ISIC Rev.3

Tarm ve
ormanclk
Ay Agriculture
Months and forestry
200
423 264
01
487 690
02
586 150
03
589 341
04
619 377
05
523 195
06
553 682
07
493 774
08
405 305
09
402 927
10
493 606
11
496 214
12
200
592
422
01
639 038
02
708 452
03
842 066
04
938 960
05
726 751
06
671 972
07
566 673
08
549 471
09
695 468
10
654 098
11
634 314
12
2009
541 678
01
541 619
02
648 507
03
607 821
04
593 541
05
634 996
06
623 791
07
515 847
08
489 438
09
565 912
10
519 129
11
838
240
12
2010
676 411
01
706 319
02
1 005 341
03
846 916
04
925 446
05
888 095
06
776 950
07
804 892
08
642 021
09
677 525
10
697 882
11
1
074 386
12
2011
995 943
01
1 261 164
02
1 772 307
03
1 606 210
04
1 517 509
05
1 036 902
06
994 086
07
1 117 230
08
890 791
09
1 136 432
10
960 430
11
1 368 366
12

thalat - Imports
Madencilik
ve ta
ocakl
Balklk
malat
Mining and
quarrying Manufacturing
Fishing
2
2
4
3
4
3
4
5
2
2
2
1

886
289
415
947
023
949
712
698
381
297
616
456

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3

507
589
692
536
745
603
695
463
828
844
169
113

462
601
469
906
875
485
570
117
435
776
322
664

11
12
14
13
15
15
15
15
14
14
15
14

545
105
653
862
762
012
752
693
533
813
627
716

173
905
373
849
919
820
939
657
677
830
094
512

3
4
4
3
3
2
2
8
3
4
8
3

139
066
852
340
344
897
539
591
820
811
019
784

3
3
3
3
4
3
4
4
4
3
3
3

398
083
443
856
304
935
475
039
200
971
550
495

560
761
872
343
062
386
549
730
282
920
956
549

14
14
15
17
17
17
18
16
16
15
14
13

321
619
552
245
705
868
373
914
322
989
494
129

404
348
102
508
306
171
329
699
962
047
038
660

3
3
4
4
2
3
4
3
5
6
2
3

400
975
300
119
860
612
127
741
767
760
328
300

3
2
3
1
2
2
2
2
2
2
2
3

274
755
131
898
208
734
531
616
477
368
896
012

727
345
777
510
025
032
543
883
868
740
104
468

10
11
13
13
13
15
15
15
14
15
14
18

405
296
684
338
614
259
828
322
764
122
733
077

760
075
824
029
801
620
256
491
178
175
331
197

3
5
5
4
3
4
3
5
3
3
2
3

905
635
079
369
741
835
934
557
419
186
695
866

2
2
2
3
2
3
3
3
3
3
3
4

951
569
924
315
736
140
214
302
201
468
674
284

190
432
938
135
328
192
751
820
071
432
069
045

12
14
18
17
17
18
19
18
18
19
19
24

906
082
246
264
505
987
814
264
465
382
190
352

4
4
6
5
7
8
7
9
6
8
6
6

837
046
033
833
990
916
521
223
477
227
155
493

4
4
4
4
4
4
5
4
5
6
6
6

502
319
666
462
759
440
517
986
907
347
466
658

856
436
690
087
463
010
645
551
358
413
953
019

19
21
26
24
25
27
26
26
29
27
24
28

638
011
573
730
464
428
601
962
362
448
416
538

Dierleri
Others
644
746
734
658
859
761
513
578
629
724
499
692

Tarm ve
ormanclk
Agriculture
and forestry

(000 TL)
hracat - Exports
Madencilik
ve ta
ocakl
Balklk Mining and
malat Dierleri
quarrying Manufacturing
Fishing
Others

658
028
115
288
196
188
758
681
714
531
170
818

462
408
428
320
287
319
228
259
417
608
618
455

195
148
222
808
541
311
973
425
629
255
383
205

38
22
14
12
13
13
12
15
16
19
12
15

857
638
585
533
607
209
886
824
591
584
915
376

142
103
151
153
159
218
202
253
198
192
186
185

424
504
396
918
099
509
853
627
625
967
501
860

8 648 587
10 083 202
11 930 845
10 735 419
11 680 193
11 238 646
10 943 826
10 907 395
10 748 000
11 028 931
12 596 702
10 775 969

68 769
83 958
84 242
90 894
94 690
80 738
62 924
73 199
58 058
57 865
60 711
34 449

822 973
776 518
993 578
1 331 301
1 303 477
1 564 033
1 498 960
1 192 085
983 794
749 666
474 625
435 769

455
359
343
362
371
324
229
217
501
761
692
622

506
437
846
097
512
879
463
305
322
285
443
234

82
13
13
13
13
11
16
14
14
44
38
41

201
781
561
698
404
853
818
564
127
888
238
483

161
181
154
237
247
266
278
317
296
240
233
150

245
642
997
272
112
428
161
495
152
076
093
216

11
12
13
14
14
13
14
12
14
13
13
11

760
624
554
090
909
861
744
451
968
476
987
110

730
185
915
065
285
195
875
874
543
076
105
154

55 891
46 546
66 080
98 175
77 438
50 505
45 618
40 537
52 225
43 220
41 600
32 399

226
709
604
094
154
043
969
806
850
514
732
456

670
489
471
474
423
384
394
434
591
737
759
875

392
207
425
214
901
011
314
350
424
249
891
169

45
45
26
17
17
14
16
17
18
31
19
25

379
322
246
451
096
552
308
155
515
176
460
822

156
92
144
168
177
218
262
239
285
208
252
372

770
653
983
853
466
122
749
345
222
417
578
859

11
13
13
11
10
12
13
10
11
13
12
13

712
360
242
507
800
227
015
874
688
793
156
789

943
934
652
124
950
632
308
880
168
365
037
496

41 169
45 324
70 194
48 746
47 379
59 509
69 219
71 409
69 689
65 723
56 347
87 709

319
407
201
150
846
460
431
477
686
260
764
335

674 352
444 319
870 687
909 685
1 450 689
984 926
766 158
897 438
1 136 472
1 111 758
1 015 388
1 389 193

643
582
639
607
595
512
439
493
644
701
680
863

375
096
988
670
424
255
216
789
358
508
414
830

14
18
39
16
12
13
15
14
14
23
13
37

683
783
480
463
735
731
259
536
680
844
190
954

217
291
260
385
390
383
390
359
322
370
287
384

878
758
535
803
019
364
878
543
398
179
572
029

10
11
14
12
14
14
13
11
12
14
12
16

584
524
142
953
043
057
639
922
287
484
446
609

983
305
215
229
911
990
869
374
995
276
849
264

81 149
100 050
100 015
83 734
82 273
80 829
86 405
83 044
62 396
62 361
59 000
81 480

915
275
013
521
057
418
113
549
842
849
111
065

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

756 230
712 285
743 193
562 244
544 177
486 304
533 017
541 868
659 136
1 060 193
1 025 402
1 126 395

29
39
23
19
18
17
21
22
23
26
40
29

323
810
363
923
272
661
290
458
691
924
027
805

336
269
312
347
345
399
456
456
414
434
467
485

926
426
674
537
111
167
281
893
948
745
469
293

13 714 655
14 876 989
17 490 691
17 064 403
16 219 807
17 190 867
18 524 938
18 585 258
18 111 849
20 167 437
18 426 031
21 527 108

93 508
100 230
111 569
93 984
94 868
95 105
89 098
132 518
134 376
144 737
109 361
122 275

490
386
502
461
568
699
628
571
902
675
601
667

203
232
243
152
352
591
783
355
752
660
712
824

202
431
907
358
490
102
252
344
358
834
073
800

71

TK, D Ticaret statistikleri Yll, 2011


TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2011

71

Aylk statistikler, 2007-2011

Monthly Statistics, 2007-2011

1. 1

Ekonomik faaliyetlere gre aylk d ticaret, 200 - 2011


Monthly foreign trade by economic activities, 2007 - 2011
ISIC Rev.3
thalat - Imports
Madencilik
Tarm ve
ve ta
ocakl
ormanclk
Ay Agriculture Balklk
malat Dierleri
Mining and
quarrying Manufacturing
Months and forestry
Fishing
Others
200
296 962
2 021
1 750 533
8 090 235
452 135
01
348 270
1 640
1 851 608
8 648 702
532 959
02
416 129
3 126
1 891 039
10 403 063
520 835
03
430 298
2 892
1 848 855
10 154 889
482 347
04
461 899
3 010
2 056 836
11 771 241
642 169
05
2 992
1 953 636
11 344 655
570 660
394 004
06
429 857
3 674
2 112 615
12 268 327
399 561
07
379 282
4 382
1 890 044
11 967 362
440 598
08
315 783
1 865
2 237 748
11 408 531
495 157
09
333 622
1 902
2 399 231
12 291 438
600 339
10
414 156
2 197
2 679 707
13 120 428
415 394
11
586 838
420 317
1 232
2 642 223
12 469 264
12
200
504 807
2 675
2 950 204
12 183 661
697 242
01
536 447
3 397
2 584 354
12 252 111
650 212
02
578 201
3 967
2 809 975
12 613 896
806 049
03
652 218
2 563
2 941 502
13 270 258 1 022 929
04
742 787
2 667
3 426 365
14 095 279 1 039 034
05
588 322
2 343
3 143 720
14 475 728 1 266 456
06
549 828
2 082
3 680 008
15 096 611 1 228 899
07
479 166
7 298
3 413 395
14 343 386 1 008 090
08
447 854
3 142
3 384 892
13 249 635
799 038
09
486 998
3 606
2 878 881
11 045 729
527 240
10
415
893
4
950
2
198
552
9
152
909
301 199
11
409 393
2 435
2 237 855
8 473 132
282 106
12
2009
345 315
2 148
2 066 933
6 557 030
309 711
01
327 646
2 416
1 683 281
6 827 170
234 151
02
379 384
2 518
1 841 582
8 006 714
291 839
03
376 014
2 541
1 198 310
8 258 488
284 967
04
379 887
1 832
1 402 675
8 719 835
363 469
05
410 031
2 333
1 777 576
9 858 843
451 808
06
408 441
2 708
1 646 102
10 386 821
412 213
07
347 740
2 521
1 764 708
10 310 932
385 266
08
327 903
3 848
1 652 635
9 893 468
607 150
09
384
723
4
598
1
631
632
10
292
773
458 781
10
349 558
1 566
1 954 082
9 907 009
405 320
11
557 196
2 187
2 005 133
12 011 442
443 517
12
2010
458 619
2 647
2 020 699
8 754 248
455 037
01
468 334
3 736
1 694 087
9 321 051
294 404
02
655 206
3 311
1 914 666
11 881 738
567 303
03
565 184
2 922
2 232 880
11 534 665
607 764
04
604 757
2 437
1 785 980
11 386 337
946 581
05
564 377
3 070
1 999 471
12 041 717
624 478
06
507 627
2 580
2 087 485
12 982 023
498 763
07
534 536
3 684
2 183 521
12 116 376
595 920
08
427
299
2
284
2
134
836
12
323
198
756
142
09
470 901
2 231
2 468 404
13 580 849
774 295
10
486 823
1 875
2 561 062
13 374 799
710 209
11
713 043
2 546
2 849 459
16 069 974
923 884
12
2011
01
640 619
3 108
2 901 872
12 588 520
771 265
02
798 075
2 547
2 717 137
13 224 965
777 463
03
1 118 319
3 807
2 950 964
16 788 105
782 286
04
1 051 225
3 823
2 929 112
16 217 266
752 033
05
976 184
5 084
3 011 237
16 248 110
866 411
06
651 470
5 574
2 804 339
17 147 172
996 749
07
607 718
4 554
3 258 370
16 101 794 1 088 872
786 696
08
647 627
5 217
2 811 548
15 428 334
984 909
09
499 756
3 607
3 326 062
16 389 354
10
624 799
4 504
3 457 140
14 932 202
900 564
11
538 161
3 407
3 619 130
13 537 242
951 369
12
741 232
3 486
3 544 457
15 327 223
977 501

72

TK, D Ticaret statistikleri Yll, 2011


TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2011

72

Tarm ve
ormanclk
Agriculture
and forestry

(000 $)
hracat - Exports
Madencilik
ve ta
ocakl
Balklk Mining and
malat Dierleri
quarrying Manufacturing
Fishing
Others

323
291
303
235
214
241
178
196
329
504
519
385

848
288
684
326
511
347
100
600
817
979
986
727

27
16
10
9
10
9
10
12
13
16
10
13

185
081
356
208
149
998
071
014
138
178
836
039

99
74
107
112
118
165
157
193
157
160
156
157

952
015
227
973
768
434
687
157
012
292
840
611

6
7
8
7
8
8
8
8
8
9
10
9

065
216
476
888
733
502
542
279
492
165
580
138

335
024
969
967
402
381
646
045
882
560
134
454

48
59
59
66
70
61
49
55
45
48
51
29

388
301
278
277
296
263
188
184
405
517
434
400

080
600
819
999
505
353
259
136
506
256
739
460

69
11
10
10
10
9
13
12
11
29
24
26

138
541
949
518
712
598
850
355
448
610
150
461

137
152
125
181
196
215
228
269
240
164
146
96

210
179
765
879
901
815
569
217
150
453
115
896

9
10
10
10
11
11
12
10
12
8
8
7

990
573
959
818
912
240
127
546
093
982
765
177

369
592
696
367
118
907
100
833
877
586
198
015

47 410
38 987
53 357
75 201
61 732
40 961
37 648
34 290
42 166
28 804
25 670
21 118

422
295
275
293
271
248
258
292
396
501
510
581

025
445
376
743
526
205
617
107
488
718
968
266

28
27
15
10
10
9
10
11
12
21
13
17

690
686
371
802
955
404
730
546
421
132
075
179

98 185
55 820
84 714
105 090
113 547
141 089
172 579
161 022
191 368
141 901
169 998
247 602

7
8
7
7
6
7
8
7
7
9
8
9

310
029
738
122
919
892
568
327
833
386
171
150

044
017
783
039
899
623
204
186
754
209
086
403

25 550
27 147
41 241
30 022
30 481
38 372
45 602
48 049
46 677
44 808
37 885
58 143

436
384
416
406
386
324
287
326
430
490
473
569

376
901
740
474
282
675
258
950
874
956
433
792

9 967
12 337
25 743
11 014
8 278
8 704
10 036
9 631
9 807
16 732
9 191
24 573

148
193
169
258
252
243
256
238
215
259
200
251

459
827
672
135
453
180
013
234
009
805
388
948

7
7
9
8
9
8
8
7
8
10
8
10

178
606
209
664
099
914
954
893
211
152
658
922

736
169
143
238
789
843
844
520
785
345
446
827

55 210
66 003
65 190
56 147
53 156
51 505
56 531
55 117
41 755
43 748
40 913
53 411

484
448
469
368
346
303
322
308
365
577
566
604

616
069
051
923
394
718
907
974
723
506
542
172

18
25
14
13
11
11
12
12
13
14
22
15

215
169
197
228
219
249
276
261
231
237
259
260

690
367
768
056
517
341
129
386
080
332
153
630

8
9
11
11
10
10
11
10
10
10
10
11

772
353
059
201
305
726
194
585
065
998
169
530

018
454
043
636
320
424
132
678
239
923
960
710

60 051
63 064
70 444
61 570
60 484
59 452
53 964
76 274
75 385
78 780
60 767
66 034

709
172
780
085
649
018
872
811
200
678
102
940

239
544
616
838
789
087
238
873
896
207
003
187

Monthly Statistics, 2007-2011

Aylk statistikler, 2007-2011

1. 1 Geni ekonomik gruplarn snflamasna gre aylk d ticaret, 200 - 2011


Monthly foreign trade by classification of broad economic categories, 2007 - 2011
BEC
thalat - Imports

Ay
Months
200
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
200
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
2009
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
2010
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
2011
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Sermaye
mallar
Capital goods

Ara mallar
Intermediate
goods

Tketim mallar
Consumption
goods

Dierleri
Others

(000 TL)
hracat - Exports

Sermaye Ara mallar


mallar Intermediate
goods
Capital goods

Tketim mallar
Consumption
goods

Dierleri
Others

2
2
2
2
3
3
3
3
2
3
3
3

142
191
906
729
057
013
053
151
789
005
461
524

964
939
080
322
834
159
817
630
978
469
143
404

11
12
13
13
14
13
14
13
13
13
13
13

500
044
618
057
730
771
382
828
430
514
943
084

455
854
010
979
840
659
389
050
855
178
878
057

1
1
2
1
2
1
2
2
2
2
2
2

425
621
104
815
060
987
037
196
106
176
321
360

507
533
348
357
004
813
845
432
108
967
415
440

54
73
42
48
142
132
46
58
72
91
65
51

515
187
086
673
712
005
611
815
571
746
371
764

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

155
418
722
477
517
569
458
316
405
414
748
657

719
864
506
148
001
597
938
732
616
870
618
047

4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

336
796
720
404
818
462
366
561
240
450
998
061

953
983
751
532
883
109
906
032
955
473
060
210

3
4
5
4
4
4
4
4
4
4
5
4

830
463
140
377
858
787
592
603
739
955
679
693

331
103
825
185
584
165
189
577
264
368
098
183

37
22
25
54
40
51
33
28
53
86
49
55

2
2
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3

574
715
099
046
077
128
174
813
017
187
217
172

663
999
653
019
945
859
200
369
086
225
740
367

14
14
15
17
18
18
19
17
16
15
13
12

607
148
146
644
689
419
381
575
744
901
446
126

643
563
212
230
650
122
195
623
539
974
757
993

1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

844
163
413
523
429
491
373
292
266
286
363
257

306
876
446
130
047
716
222
855
392
102
104
404

111
94
43
65
58
57
93
39
32
35
154
142

885
293
546
179
506
541
732
931
311
609
134
312

1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1

473
794
004
114
174
006
969
374
811
554
761
507

482
025
146
920
993
404
942
940
131
606
037
379

6
6
7
7
8
7
8
7
8
7
7
5

368
593
020
464
059
436
166
254
449
468
268
720

323
130
398
982
085
253
067
286
768
389
113
486

4
4
5
5
5
5
5
4
5
5
5
4

650
811
042
184
351
002
109
357
501
498
912
637

623
860
304
840
327
443
132
692
215
415
073
352

23 144
26 577
66 553
36 564
33 345
69 758
69 796
54 856
70 256
44 134
51 257
91 270

1
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
3

912
451
876
546
504
109
917
891
770
679
779
768

380
088
268
168
635
774
288
800
658
106
537
109

10
10
12
11
11
13
14
13
13
13
12
15

995
482
452
245
858
675
338
569
125
621
858
417

113
049
322
084
958
107
223
775
566
320
786
240

1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3

692
981
444
435
570
473
301
540
687
388
954
319

590
993
860
350
027
757
288
535
502
126
927
509

115
68
198
82
53
72
59
28
56
50
159
93

709
594
564
969
761
664
888
659
376
548
374
801

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

301
246
441
425
357
624
435
209
354
514
433
894

008
565
796
095
479
287
837
160
165
723
158
025

6
8
7
5
5
6
6
5
5
6
6
7

713
125
334
829
369
038
304
562
967
850
078
197

193
713
289
691
616
479
289
909
626
635
698
862

4
4
5
4
4
5
5
4
5
6
5
5

555
604
094
891
680
171
936
796
221
392
677
984

256
093
815
770
297
680
284
220
083
618
185
368

57 196
57 070
84 601
69 832
59 400
69 380
81 486
68 851
110 144
77 954
55 272
74 801

2
2
3
3
3
3
3
3
3
4
4
5

299
602
295
154
210
610
539
639
430
135
333
999

113
881
465
982
515
006
127
073
370
479
582
204

12
12
16
16
16
17
17
16
16
16
16
20

889
659
438
196
491
252
831
488
795
990
709
708

289
570
566
043
514
639
834
501
368
972
608
202

1
2
3
2
2
3
3
3
3
3
3
4

998
499
172
939
887
055
148
093
132
479
410
329

340
203
884
878
588
497
012
239
923
057
067
527

25
46
145
49
32
87
57
54
90
37
127
66

436
458
331
351
431
367
250
369
009
652
541
892

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

179
344
676
450
523
670
553
198
365
557
324
875

524
784
268
580
279
038
986
803
657
219
387
378

5
5
7
6
8
7
7
6
6
7
6
8

511
960
420
952
189
656
058
635
547
611
527
819

138
543
450
927
885
900
495
108
949
641
461
957

4
5
6
5
5
5
5
4
5
6
5
7

791
184
054
571
338
677
898
996
386
421
604
186

591
031
582
208
908
136
776
901
446
033
209
427

3
3
5
5
5
5
5
5
5
5
4
6

539
863
543
025
680
942
036
291
452
314
987
851

420
341
709
899
274
908
166
460
078
786
270
214

19
20
23
22
23
24
25
25
28
26
24
26

526
191
773
682
298
087
720
156
030
673
497
714

665
705
121
664
198
945
237
557
563
711
382
424

3
3
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4

121
643
694
177
069
415
092
898
359
469
031
733

486
506
037
182
623
925
811
019
922
273
145
801

158
129
251
71
53
58
54
84
77
143
45
96

182
800
084
264
414
570
403
860
264
984
925
304

1
1
2
1
1
1
2
1
2
2
1
2

464
615
014
996
837
989
297
845
008
102
974
713

133
214
871
138
114
403
819
618
345
230
009
670

7 506 720
7 993 210
9 350 827
9 255 820
9 020 502
9 196 523
9 628 433
10 187 929
10 073 516
10 599 691
10 065 054
11 367 423

5
6
7
6
6
6
7
7
7
9
7
9

926
353
254
748
302
917
626
612
181
054
955
033

601
497
669
724
402
953
094
126
998
890
238
142

73

59
27
30
72
72
44
60
42
31
52
30
94

830
501
208
707
663
543
430
129
067
891
435
420

814
635
933
184
289
093
370
474
775
274
967
795

33 188
36 819
61 122
87 408
62 216
85 226
72 279
93 323
80 141
77 225
73 988
176 641

TK, D Ticaret statistikleri Yll, 2011


TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2011

73

Aylk statistikler, 2007-2011

Monthly Statistics, 2007-2011

1. 1 Geni ekonomik gruplarn snflamasna gre aylk d ticaret, 200 - 2011


Monthly foreign trade by classification of broad economic categories, 2007 - 2011
BEC
thalat - Imports

Ay
Months
200
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
200
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
2009
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
2010
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
2011
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

74

Sermaye
mallar
Capital goods

Ara mallar
Intermediate
goods

Tketim mallar
Consumption
goods

Dierleri
Others

1
1
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2

502
565
064
999
283
274
379
403
194
494
905
986

303
924
748
648
702
674
176
622
456
180
359
639

8
8
9
9
11
10
11
10
10
11
11
11

052
606
644
554
006
388
212
556
554
249
723
089

573
008
869
753
590
721
090
379
686
964
375
593

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

998
158
494
329
538
502
586
676
653
806
948
999

826
831
748
137
391
924
855
676
612
195
116
740

38
52
29
35
106
99
35
44
56
76
55
43

183
415
827
744
471
627
912
991
330
194
032
902

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

189
276
515
342
453
536
608
388
440
187
030
051

587
612
012
754
016
629
871
038
120
084
972
971

12
11
12
13
14
14
15
14
13
11
8
7

486
857
304
553
873
874
919
886
578
157
454
801

218
633
066
515
569
409
858
329
437
334
060
674

1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1

567
813
957
942
932
018
952
943
839
572
489
459

426
701
636
891
863
835
054
231
803
003
322
472

95
78
35
50
46
46
76
33
26
26
99
91

358
575
374
310
686
695
645
737
202
034
150
804

1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2

202
478
681
577
604
008
914
944
856
824
867
502

801
821
085
857
352
019
546
727
381
688
128
418

6
6
7
6
7
8
9
9
8
9
8
10

941
357
293
981
581
845
390
138
788
286
656
250

376
294
135
437
373
499
680
083
475
344
027
098

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

063
197
429
509
647
600
511
709
802
627
986
204

858
419
818
347
359
063
734
055
240
029
851
933

1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3

559
720
146
108
087
289
318
414
289
902
017
965

486
682
169
024
837
435
285
234
271
594
155
070

8
8
10
10
10
10
11
10
11
11
11
13

758
375
715
837
741
950
657
931
201
929
652
694

272
026
840
069
647
251
634
718
443
045
596
885

1
1
2
1
1
1
2
2
2
2
2
2

356
655
065
965
875
937
065
052
092
438
375
855

163
235
938
252
712
788
120
030
783
501
261
147

2
2
3
3
3
3
3
3
3
2
2
3

267
432
507
294
617
711
045
026
039
891
766
671

193
112
714
630
364
134
064
797
274
257
323
749

12
12
15
14
14
15
15
14
15
14
13
14

535
713
013
871
861
097
504
375
692
513
628
332

561
665
382
612
342
074
520
795
311
639
493
849

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

001
293
963
740
594
760
478
228
429
436
228
537

284
203
804
369
226
364
847
661
230
089
995
194

TK, D Ticaret statistikleri Yll, 2011


TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2011

73 102
41 130
118 000
51 678
34 614
47 010
39 326
19 301
37 909
34 445
107 529
62 026
17
30
94
33
20
55
37
36
60
26
89
43

Sermaye Ara mallar


mallar Intermediate
goods
Capital goods

Tketim mallar
Consumption
goods

Dierleri
Others

811 401
015 255
224 454
085 760
132 126
187 009
140 340
997 760
112 306
175 768
467 370
404 996

3
3
4
3
4
4
4
4
4
4
5
4

040
433
064
971
353
132
187
221
142
527
037
292

772
234
491
444
141
578
143
099
086
920
067
009

2
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
3

685
192
651
216
632
621
584
496
743
120
772
980

904
384
086
035
142
447
294
072
163
774
558
009

26
16
17
40
30
39
25
21
41
70
41
47

482
080
821
073
211
213
964
758
190
755
803
004

252
503
620
624
737
627
620
162
462
029
113
970

324
884
282
567
601
407
240
489
528
763
980
310

5
5
5
5
6
6
6
6
6
4
4
3

408
519
676
732
438
030
720
141
827
993
545
698

416
127
860
846
424
957
341
135
614
402
908
771

3
4
4
3
4
4
4
3
4
3
3
2

951
032
077
978
275
055
197
696
446
668
703
994

747
570
342
343
377
767
455
418
087
123
279
401

19
22
54
28
26
56
57
46
56
31
32
58

720
318
103
207
566
502
391
788
919
421
705
467

812 487
748 467
845 093
883 165
868 090
1 044 116
946 144
812 690
906 214
1 030 017
963 198
1 257 150

4
4
4
3
3
3
4
3
4
4
4
4

189
881
281
605
442
900
149
755
000
662
086
776

647
857
832
937
516
785
108
976
267
484
841
760

2
2
2
3
2
3
3
3
3
4
3
3

846
770
979
029
997
339
907
224
500
350
815
970

434
284
101
407
732
913
414
741
841
400
791
971

35 926
34 507
49 459
43 187
38 068
44 880
53 067
46 501
73 387
52 866
37 180
49 711

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

328
668
277
070
897
640
439
055
261
540
756
803

1
1

101 347
81 206
158 580
46 847
34 094
36 733
32 877
48 169
42 873
78 223
25 499
52 108

74

(000 $)
hracat - Exports

800
888
092
969
986
060
019
793
911
091
923
234

437
030
206
178
838
031
421
330
977
994
174
463

3
3
4
4
5
4
4
4
4
5
4
5

738
935
831
650
306
854
632
394
375
333
530
796

466
423
514
972
652
968
074
026
842
258
720
747

3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
3
4

249
421
942
727
460
599
874
307
600
501
906
728

573
495
641
492
089
961
053
985
267
682
584
685

40 273
18 289
20 128
48 364
46 379
27 948
39 135
28 111
21 145
36 653
21 891
62 658

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

937
016
273
309
168
242
386
054
113
148
087
453

184
104
607
465
789
235
981
062
978
241
946
104

4
5
5
6
5
5
5
5
5
5
5
6

801
025
913
075
733
738
819
800
605
778
559
090

047
107
348
783
240
515
870
972
240
557
789
228

3
3
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4

791
994
585
430
001
316
609
336
986
938
389
839

560
769
400
410
077
012
063
268
740
550
589
411

21
23
38
57
40
53
44
53
44
41
41
94

293
146
731
612
258
191
090
823
667
871
200
744

Monthly Statistics, 2007-2011


1. 1

Standart uluslararas ticaret snflamasna gre aylk ithalat, 200 - 2011


Monthly imports by standard international trade classification, 2007 - 2011
SITC, Rev.3

Canl
hayvanlar
ve gda
ki ve
maddeleri
ttn
Ay
Food and Beverages
Months live animals and tobacco
200

200

2009

2010

2011

Aylk statistikler, 2007-2011

Akaryakt
hari,
yenilmeyen
hammadde
Crude
materials,
inedible,
except fuels

Madeni
yaktlar,
Hayvansal,
yalar vb. bitkisel sv
ve kat
ilgili
yalar;
maddeler
mumlar
Mineral
Animal and
fuels,
lubricants and vegetable oils,
fats and
related
waxes
materials

(000 TL)

Baka
Balca
yerde
snflara
belirtilmeayrlarak
yen kimya
ilenmi
sanayi
mallar
rnleri Manufactured
Chemicals
goods
and related
classified
products,
chiefly by
n.e.s.
material

Makina
ve
ulatrma
aralar
Machinery
and
transport
equipment

eitli
mamul
eya
Miscellaneous
manufactured
articles

Baka yerde
snflandrlmam eya
ve mamller
Commodities
and
transactions
not classified
elsewhere in
the SITC

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

257
286
362
393
432
311
323
327
258
325
344
402

116
771
726
170
858
597
740
288
124
727
139
113

35
37
49
32
45
40
46
38
34
33
35
31

335
825
219
791
816
993
137
678
815
709
334
024

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

211
409
431
314
615
472
323
233
369
239
162
236

365
105
627
870
791
442
348
131
486
511
656
437

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4

074
236
589
356
603
477
625
694
959
820
262
181

946
302
527
281
774
354
741
670
950
388
826
898

61
58
81
91
114
80
100
106
86
83
108
101

192
893
377
839
612
671
845
641
155
599
845
136

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

024
229
544
378
706
499
488
531
377
363
454
220

482
871
433
915
699
960
691
643
742
615
510
535

2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

992
130
568
584
836
521
722
866
533
535
502
131

173
999
451
447
967
187
185
731
555
274
864
767

4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6

115
314
431
075
692
501
444
370
201
782
328
321

063
626
813
440
519
010
783
295
956
988
197
645

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

807
967
177
014
133
012
124
218
134
122
105
028

254
251
993
776
327
077
007
629
333
964
692
880

544
259
433
408
809
987
1 321
847
443
480
486
365

515
869
359
804
027
345
185
221
396
586
745
230

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

467
496
551
707
688
478
451
410
501
608
606
526

493
619
974
125
952
699
366
329
791
813
448
226

35
48
48
63
50
46
52
46
44
41
51
59

655
724
227
763
369
869
223
899
356
943
262
669

1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1

381
392
643
061
161
381
436
899
646
480
107
949

470
789
220
720
869
454
623
406
386
961
283
577

4
4
4
5
5
5
6
5
5
5
4
4

354
152
540
413
858
694
219
428
743
255
694
527

073
901
905
158
654
012
266
064
247
925
288
932

117
179
164
161
179
259
307
177
112
130
192
207

348
791
977
834
283
274
788
890
264
635
043
234

2
2
2
3
2
2
3
2
2
2
2
2

515
504
651
064
992
954
208
723
578
841
596
158

180
910
188
149
231
544
783
130
832
826
454
900

3
3
3
4
4
4
4
4
3
3
3
2

599
437
838
307
348
263
728
216
773
983
187
662

183
901
240
031
487
239
718
960
375
409
376
143

4
5
5
6
5
5
5
4
5
5
5
5

936
215
922
108
974
943
825
862
381
634
371
288

488
863
757
878
864
585
207
561
960
509
432
041

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

050
168
273
287
251
203
299
209
280
353
258
177

896
449
764
789
636
844
143
008
828
498
281
315

680
524
67
103
748
871
493
1 747
997
79
116
142

710
783
605
111
803
718
232
530
287
392
868
040

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

462
487
530
504
507
400
423
413
347
491
375
629

500
900
507
584
900
819
245
730
048
823
905
347

33
52
65
44
61
68
66
63
56
63
73
90

910
689
505
958
282
250
276
683
128
129
401
551

1 133
941
1 179
1 042
1 180
1 536
1 349
1 255
1 583
1 340
1 167
1 606

881
094
365
722
468
876
404
214
896
753
787
913

3
3
4
3
3
3
4
4
3
3
4
4

965
391
028
034
378
918
097
278
713
744
290
332

385
583
700
282
107
966
600
131
105
192
110
874

164
184
206
204
197
189
136
120
96
81
85
94

328
067
484
507
967
673
102
128
672
417
501
679

1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3

969
210
671
446
436
738
990
711
730
672
568
188

418
543
035
668
391
284
193
955
208
902
430
683

2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3

394
301
679
805
732
065
178
056
078
395
141
943

417
187
198
221
541
335
739
489
474
255
412
972

3
4
5
4
5
5
5
5
5
5
5
7

476
181
173
923
362
968
413
228
607
298
647
143

426
457
179
168
401
523
457
527
553
774
907
070

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

024
188
250
201
036
142
218
197
203
301
243
433

563
226
577
997
482
301
650
880
517
708
597
710

90
44
187
101
93
302
743
705
223
349
158
134

964
978
462
464
843
275
021
033
499
148
576
861

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

490
419
621
532
432
456
439
493
512
667
608
1 077

093
873
616
963
998
818
522
467
907
496
108
893

53
39
60
50
54
60
69
50
63
73
48
50

590
907
290
893
422
761
316
231
463
628
625
784

1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
2

424
298
901
922
571
155
889
976
018
756
826
434

034
381
107
880
898
418
642
268
608
773
187
553

4
3
4
4
4
4
4
4
4
5
5
6

166
630
576
969
476
898
859
704
794
031
443
139

732
762
323
617
228
816
556
197
271
031
393
842

101
79
129
138
188
121
127
140
140
116
125
162

775
669
091
958
921
965
267
561
896
675
038
020

2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

447
749
411
210
275
464
328
136
153
102
142
846

733
461
310
614
938
476
729
905
910
997
973
887

3
3
4
3
4
4
4
3
4
3
3
4

192
146
192
969
097
455
359
888
044
938
786
769

062
608
528
675
446
968
735
553
082
587
792
670

4
5
6
6
6
6
6
6
6
7
7
10

246
078
335
042
111
770
682
792
710
699
810
612

330
999
778
328
758
939
171
433
807
583
214
853

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

027
223
663
341
321
471
549
561
616
580
392
746

452
022
745
005
619
196
613
414
324
009
734
744

62
141
160
161
90
149
1 270
531
393
676
396
262

377
430
457
319
820
151
675
153
402
382
733
579

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

823 168
791 431
1 237 756
1 261 786
1 130 307
712 613
747 840
818 615
806 267
1 009 193
851 344
1 204 221

55
72
65
64
89
90
68
88
83
86
87
70

968
332
661
615
196
523
543
572
701
726
654
368

2
2
2
2
2
3
2
2
3
2
2
3

278
609
821
431
854
119
973
554
117
933
798
027

210
602
549
732
356
624
091
670
538
887
221
526

5
5
6
6
7
6
8
8
8
9
8
9

845
956
666
779
013
812
231
025
726
074
736
420

591
817
260
460
011
567
245
621
387
425
657
681

215
131
191
280
252
260
270
255
208
207
247
269

328
518
698
113
778
504
757
683
707
741
070
041

3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

564
829
752
323
434
627
194
260
533
460
444
648

485
335
538
906
489
633
746
559
385
744
311
148

4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

491
787
672
233
331
537
741
489
744
616
032
524

168
466
073
739
928
106
024
617
300
212
673
580

6
7
10
9
9
10
9
8
9
9
9
11

481
333
314
353
806
665
032
816
932
740
282
707

163
584
013
048
414
512
656
668
456
808
312
096

1
1
2
1
1
2
2
1
2
2
1
2

520
698
205
776
885
010
411
998
142
160
807
041

409
558
841
677
657
843
407
451
443
834
646
913

1 070
617
334
451
303
668
1 232
2 122
2 624
1 311
273
482

262
708
561
933
373
423
307
440
642
185
836
167

75

TK, D Ticaret statistikleri Yll, 2011


TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2011

75

Aylk statistikler, 2007-2011

Monthly Statistics, 2007-2011

1. 1

Standart uluslararas ticaret snflamasna gre aylk ithalat, 200 - 2011


Monthly imports by standard international trade classification, 2007 - 2011
SITC, Rev.3
Madeni
Baka
Balca
yaktlar,
yerde
snflara
Hayvansal,
Akaryakt
yalar vb. bitkisel sv belirtilmeayrlarak
ve kat yen kimya
hari,
ilgili
ilenmi
Canl
yenilmeyen
yalar;
sanayi
maddeler
mallar
hayvanlar
hammadde
mumlar
rnleri Manufactured
Mineral
Animal and
ve gda
Crude
Chemicals
fuels,
ki ve
goods
maddeleri
materials, lubricants and vegetable oils, and related
ttn
classified
Ay
fats and
Food and Beverages
inedible,
products,
related
chiefly by
Months live animals and tobacco
waxes
except fuels
n.e.s.
materials
material

200

200

2009

2010

2011

eitli
mamul
eya
Miscellaneous
manufactured
articles

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

180
204
257
286
322
234
249
252
199
268
288
339

064
341
502
166
140
258
903
390
640
403
806
989

24
27
35
23
34
31
36
29
27
27
29
26

830
032
030
976
248
053
057
667
312
953
664
291

849 491
1 005 758
1 015 745
963 168
1 207 161
1 106 882
1 029 017
940 298
1 075 259
1 027 817
972 194
1 047 404

2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3

147
313
529
448
696
612
836
832
118
205
596
545

937
976
141
379
289
077
328
543
200
972
012
927

42
41
57
67
85
61
77
81
66
69
91
85

851
897
771
103
500
071
745
836
843
257
386
703

1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1

418
593
805
741
020
890
937
931
862
962
061
881

575
443
089
367
998
274
375
121
995
219
923
351

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

097
235
531
625
864
660
897
947
775
930
941
654

298
690
703
264
792
807
643
530
436
447
833
778

2
3
3
3
4
4
4
4
4
4
5
5

884
083
858
720
252
157
242
092
094
802
312
357

074
899
292
322
129
351
389
401
770
413
910
058

565
690
836
743
846
765
875
929
889
931
928
871

707
905
183
051
270
573
656
458
793
149
719
488

381
186
307
300
605
746
1 031
644
348
400
408
309

059
235
738
485
628
602
920
425
835
902
435
886

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

398
417
451
549
543
387
370
346
408
425
385
339

591
679
688
561
214
461
076
814
776
978
259
057

30
40
39
49
40
37
42
39
36
28
32
38

291
743
356
108
112
984
941
760
114
980
268
611

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

172
167
333
585
721
927
997
606
340
031
701
613

390
537
299
557
901
689
022
393
355
996
826
489

3
3
3
4
4
4
5
4
4
3
2
2

764
481
705
148
655
565
112
591
641
785
924
904

591
841
060
229
377
980
900
380
521
016
446
623

99
151
134
125
142
209
251
149
91
90
123
133

608
111
098
536
011
869
668
416
414
005
638
911

2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1

139
097
148
355
382
393
635
310
093
957
639
388

661
786
138
324
549
004
196
598
935
248
455
797

3
2
3
3
3
3
3
3
3
2
2
1

061
880
110
309
463
453
885
575
064
763
007
717

527
769
948
381
717
916
184
552
667
903
678
739

4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3

198
370
800
696
763
818
787
125
355
869
390
418

127
982
047
701
015
471
510
361
783
237
915
638

893
978
1 034
990
996
975
1 066
1 025
1 040
934
793
758

484
562
709
238
316
353
800
018
112
156
105
468

580
439
54
79
597
706
408
1 481
811
55
74
91

320
511
745
834
922
841
131
043
884
936
915
587

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

295
296
310
311
324
258
277
278
232
334
253
418

278
214
880
713
260
754
710
611
521
308
121
124

21
31
38
27
39
44
43
42
37
43
49
60

375
873
283
874
281
076
348
927
661
043
373
184

720
573
685
646
757
993
883
846
1 063
911
786
1 068

172
752
301
432
726
108
471
349
246
599
323
617

2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2

500
066
370
898
151
542
674
880
480
565
891
881

673
660
877
898
090
661
976
123
353
055
877
905

105
111
119
126
126
122
89
80
64
55
57
62

100
701
538
460
723
248
373
770
741
322
508
965

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

238
336
562
516
560
769
958
827
828
820
727
119

116
719
055
390
601
382
657
598
921
199
744
292

1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2

515
390
565
734
747
981
085
056
062
311
112
622

417
239
821
871
990
377
018
498
338
618
811
557

2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4

183
523
027
050
436
856
552
517
758
608
795
744

580
179
012
990
552
691
924
044
774
477
575
306

644
717
731
743
663
737
799
806
806
886
836
952

238
171
181
488
376
871
919
054
381
233
621
285

57
27
111
63
60
194
490
475
150
236
106
89

190
156
092
203
098
421
890
191
069
653
582
242

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

331
278
405
355
283
290
286
327
341
462
424
717

481
861
031
135
556
670
793
244
266
413
455
978

36
26
39
33
35
38
45
33
42
51
33
33

200
433
257
970
613
542
245
319
387
529
926
585

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

962
859
238
284
676
367
233
312
344
225
275
613

877
960
609
006
568
500
258
202
100
797
831
844

2
2
2
3
2
3
3
3
3
3
3
4

846
396
990
338
917
114
167
111
197
560
790
065

299
577
373
500
678
263
923
355
991
131
643
248

69
53
84
92
123
77
83
93
94
81
87
106

086
106
041
901
936
575
180
264
141
549
412
936

1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

660
820
221
144
134
197
177
081
102
173
190
540

701
943
135
618
027
416
973
987
985
092
771
672

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3

164
083
730
652
665
826
851
581
696
756
641
152

763
369
397
764
548
055
143
109
186
679
277
978

2
3
4
4
3
4
4
4
4
5
5
7

880
358
126
038
970
292
378
505
481
402
438
001

583
782
113
217
834
962
690
132
774
298
874
497

696
809
082
895
859
933
014
036
078
106
972
152

763
932
853
270
357
484
582
045
577
681
131
446

42
93
104
108
58
94
839
352
264
476
279
173

495
648
417
035
975
647
692
382
350
511
448
720

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

529
503
780
825
729
448
457
476
452
555
476
652

535
129
348
008
698
655
782
233
976
089
869
906

35
45
41
42
56
56
41
50
46
47
48
37

903
437
336
356
963
611
506
720
892
108
528
821

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

460
644
778
590
823
950
807
477
748
595
551
623

560
205
517
084
779
606
731
146
641
181
921
504

3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5

760
746
217
450
453
289
905
550
896
946
877
022

456
765
398
659
208
457
978
428
042
548
644
204

138
82
120
183
160
163
164
146
117
113
136
144

077
729
605
738
705
497
280
172
678
111
848
853

2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2

288
411
001
835
831
896
539
440
535
423
474
514

563
064
693
162
576
034
036
288
093
593
094
935

2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2

881
014
579
431
407
465
482
143
209
054
791
969

181
620
180
789
220
008
437
659
086
583
511
196

4
4
6
6
6
6
5
5
5
5
5
6

151
614
521
134
246
661
461
040
535
300
137
272

810
360
189
166
619
680
218
621
463
330
112
195

76

76

Makina
ve
ulatrma
aralar
Machinery
and
transport
equipment

(000 $)
Baka yerde
snflandrlmam eya
ve mamller
Commodities
and
transactions
not classified
elsewhere in
the SITC

TK, D Ticaret statistikleri Yll, 2011


TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2011

1
1
1
1
1

975 070
1 069 083
1 391 633
1 164 387
1 203 752
1 257 597
1 461 320
1 145 054
1 196 923
1 174 153
1 002 028
1 096 608

684 231
388 794
211 581
296 110
193 507
416 160
740 020
1 209 099
1 464 895
709 513
152 755
259 676

Monthly Statistics, 2007-2011

Aylk statistikler, 2007-2011

Standart uluslararas ticaret snflamasna gre aylk ihracat, 200 - 2011


Monthly exports by standard international trade classification, 2007 - 2017
SITC, Rev.3
Madeni
Baka
Balca
yaktlar,
yerde
Hayvansal,
snflara
Akaryakt
yalar vb. bitkisel sv belirtilmeayrlarak
ve kat yen kimya
hari,
ilgili
ilenmi
yenilmeyen
yalar;
sanayi
maddeler
Canl
mallar
hammadde
mumlar
rnleri Manufactured
Mineral
hayvanlar
Animal and
Crude
Chemicals
fuels,
ve gda
ki ve
goods
materials, lubricants and vegetable oils, and related
maddeleri
ttn
classified
Ay
fats and
inedible,
products,
related
Food and Beverages
chiefly by
Months live animals and tobacco
waxes
except fuels
n.e.s.
materials
material

1. 19

200

200

2009

2010

2011

Makina
ve
ulatrma
aralar
Machinery
and
transport
equipment

eitli
mamul
eya
Miscellaneous
manufactured
articles

(000 TL)
Baka yerde
snflandrlmam eya
ve mamller
Commodities
and
transactions
not classified
elsewhere in
the SITC

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

837
813
838
720
683
708
652
780
924
1 072
1 152
938

857
451
540
978
005
029
283
661
377
810
572
577

107
77
106
57
56
55
50
63
110
156
136
60

594
981
968
236
724
100
388
568
142
705
655
620

287
256
334
312
322
350
313
384
314
308
334
296

468
824
152
147
584
731
720
334
706
735
179
543

305
401
487
536
594
508
589
591
467
620
721
807

401
986
674
869
512
883
761
318
105
121
293
241

27
54
56
25
37
21
18
27
23
20
31
38

648
828
128
639
687
189
047
374
148
195
045
343

390
456
539
484
533
551
521
575
519
527
591
464

632
343
602
921
617
737
196
309
850
059
704
247

2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2

626
888
515
375
775
407
394
442
037
283
443
831

463
919
095
734
073
576
499
526
979
670
675
026

2
3
4
3
4
3
3
3
3
3
4
3

844
496
190
647
011
869
600
240
637
761
379
797

543
069
029
001
339
589
546
951
523
085
492
409

1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

813
104
441
035
148
327
246
342
168
009
401
012

830
190
523
517
586
062
280
843
533
904
437
186

119
150
99
117
72
70
64
60
235
147
283
220

396
860
579
529
004
517
742
586
539
318
161
668

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

965
834
842
897
886
832
762
794
146
459
403
218

065
467
479
977
280
753
059
871
242
189
837
783

112
67
61
66
77
68
84
60
133
194
141
110

928
675
684
596
056
469
179
731
023
926
680
554

288
335
308
412
426
386
393
403
394
348
334
224

124
846
799
402
189
168
343
506
257
811
271
310

644
540
764
722
1 175
687
1 238
790
1 129
879
671
390

099
567
265
580
108
690
912
288
274
738
962
968

56
53
42
48
29
39
42
57
70
93
136
97

012
194
983
282
493
959
826
461
706
204
234
406

451
555
613
672
740
677
747
687
759
753
710
550

199
274
630
310
727
578
382
789
740
157
963
447

3
3
4
4
5
4
5
4
5
4
4
3

093
498
137
623
053
983
120
737
470
246
001
226

129
303
304
303
973
471
866
310
602
924
686
897

3
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
3

697
224
591
912
866
582
437
282
348
015
212
291

189
678
925
558
532
954
080
464
084
439
968
061

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

048
186
254
277
272
184
405
166
290
138
631
052

296
654
005
148
683
396
994
728
248
938
818
334

1 159
928
516
168
90
71
82
60
90
435
747
793

533
934
326
151
707
421
296
626
193
218
059
726

753
470
697
854
756
808
327
607
607
705
856
776

189
117
84
104
73
80
78
146
207
113
122
122

303
048
788
571
166
848
486
127
989
960
068
454

236
208
264
276
270
321
382
343
396
342
363
529

361
091
848
037
540
243
053
010
553
927
711
163

286
287
278
354
363
599
696
719
577
663
520
623

735
767
361
947
875
695
296
285
182
599
720
913

93
95
79
68
53
44
40
38
39
38
34
44

383
785
330
400
854
693
850
660
671
994
835
113

495
562
628
671
678
696
791
697
680
776
710
792

633
331
788
325
003
256
994
535
750
433
342
153

3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
3
3

336
617
933
715
357
697
933
411
470
327
757
805

650
314
880
723
640
145
473
119
538
771
495
144

2
3
3
3
3
4
4
3
3
4
3
4

925
178
732
460
402
000
209
033
916
420
817
464

271
828
235
678
525
706
988
205
123
417
845
250

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

301
107
208
181
090
269
501
205
021
538
377
435

522
466
753
488
565
701
730
230
101
100
979
118

1 564 042
2 752 340
1 601 819
256 363
194 869
201 731
80 700
78 360
222 504
126 023
154 462
762 971

136
230
565
460
276
478
812
412
273
705
353
000

577
694
459
676
502
788
286
263
072
974
891
044

229
262
458
165
1 328
385
39
35
26
150
118
212

1
1
1
1

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

1
1
1
1

1
1
1
1

197
106
142
126
981
991
042
964
120
487
384
571

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

150
182
324
278
230
159
136
070
334
592
442
853

216
116
288
192
130
901
042
281
631
758
877
457

152
86
82
81
83
82
96
203
161
104
84
126

662
821
004
834
769
855
782
130
704
947
242
620

352
445
450
541
519
513
524
485
453
510
436
588

190
498
357
874
015
457
239
802
777
742
035
823

442
340
577
489
495
754
564
636
387
527
702
843

062
004
772
885
713
243
336
695
540
879
229
793

43
40
39
30
36
29
39
64
43
43
35
74

073
191
009
840
129
024
918
249
113
960
574
970

625
715
873
842
846
890
915
876
853
888
855
1 052

843
880
563
360
558
564
088
251
085
588
792
365

3
3
4
4
4
4
4
3
3
4
3
5

112
419
400
172
244
505
291
957
973
702
901
247

739
255
486
016
208
806
723
328
201
794
483
945

3
3
4
3
4
4
4
3
3
4
3
4

297
793
410
983
063
248
151
131
825
413
556
975

333
860
846
824
647
390
265
707
136
989
118
578

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2

517
513
562
374
400
418
502
561
848
385
261
462

269
201
883
805
334
767
919
268
424
914
953
440

124
107
141
102
90
100
135
196
133
132
104
147

261
011
015
832
700
622
557
470
532
586
777
714

537
503
583
555
543
591
615
660
642
695
687
711

710
185
754
802
263
750
360
309
385
646
125
564

844
633
812
990
868
896
897
1 182
933
1 046
882
1 005

890
979
427
143
510
481
116
885
494
529
078
998

68
75
109
94
148
156
122
136
126
118
114
176

865
503
538
990
545
590
094
918
746
190
900
813

850
920
050
132
082
121
165
281
195
290
126
312

361
070
115
973
773
510
103
476
410
978
695
558

4
4
5
5
5
5
5
5
5
6
5
6

372
927
610
686
452
485
754
927
983
391
609
553

536
622
866
437
807
232
410
557
497
502
879
712

3
4
5
5
4
5
5
5
5
5
5
6

939
403
441
115
713
104
684
012
414
986
460
710

967
434
160
336
052
344
547
663
058
399
362
752

2 613 225
2 738 356
3 060 972
2 886 680
2 672 648
3 207 922
3 576 676
3 648 361
2 885 884
3 608 407
3 140 774
3 727 565

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

372
673
449
399
691
141
947
581
567
537
783
964

61 558
176 378
308 758
148 093
249 602
105 887
170 843
131 089
180 571
177 885
679 748
481 759

77

TK, D Ticaret statistikleri Yll, 2011


TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2011

77

Aylk statistikler, 2007-2011

Monthly Statistics, 2007-2011

Standart uluslararas ticaret snflamasna gre aylk ihracat, 200 - 2011


Monthly exports by standard international trade classification, 2007 - 2011
SITC, Rev.3
Madeni
Baka
Balca
yaktlar,
yerde
snflara
Hayvansal,
Akaryakt
yalar vb. bitkisel sv belirtilmeayrlarak
ve kat yen kimya
hari,
ilgili
ilenmi
yenilmeyen
yalar;
sanayi
maddeler
Canl
mallar
hammadde
mumlar
rnleri Manufactured
Mineral
hayvanlar
Animal and
Crude
Chemicals
fuels,
ve gda
goods
ki ve
materials, lubricants and vegetable oils, and related
maddeleri
classified
ttn
Ay
fats and
inedible,
products,
related
Food and Beverages
chiefly by
Months live animals and tobacco
waxes
except fuels
n.e.s.
materials
material

1. 20

200

200

2009

2010

2011

eitli
mamul
eya
Miscellaneous
manufactured
articles

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

586
581
595
528
509
535
508
593
728
891
968
795

944
047
045
948
891
296
257
053
380
017
276
586

75
55
75
42
42
41
39
48
87
130
115
51

405
564
841
107
325
644
284
095
671
104
133
382

201
183
236
229
240
265
244
292
248
256
281
251

600
266
844
135
873
411
125
646
326
284
026
459

214
288
346
393
446
385
459
442
367
514
605
682

955
194
302
599
678
747
256
469
802
255
771
816

19
39
39
18
28
16
14
20
18
16
26
32

411
258
903
812
176
041
048
827
320
723
042
512

273
326
383
356
398
417
406
437
410
437
497
393

899
555
137
337
964
346
491
370
421
790
319
668

1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

841
068
498
482
825
578
650
612
403
728
891
401

306
886
669
594
158
221
285
047
933
933
720
102

1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3

995
500
977
679
995
926
812
462
875
127
677
220

900
673
184
706
989
278
414
556
446
073
550
200

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1

271
505
734
495
606
760
753
781
712
672
018
707

527
799
073
807
032
720
162
394
719
087
686
330

83
107
70
86
53
53
50
46
185
120
237
187

612
711
853
268
534
543
419
234
726
951
275
963

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

820
699
682
689
706
674
625
673
927
987
881
785

532
478
285
225
750
883
894
349
783
761
363
716

96
56
49
51
61
55
69
51
107
131
89
71

278
716
982
160
561
436
195
466
218
291
290
097

245
281
250
316
339
312
323
342
319
236
209
144

022
457
249
421
682
880
329
052
389
061
404
834

549
451
617
553
942
559
1 017
668
915
587
416
252

014
645
926
010
222
251
317
152
720
960
666
643

47
44
34
37
23
32
35
48
57
61
84
62

455
531
697
320
535
316
321
654
403
488
772
777

383
465
496
516
591
549
614
583
615
505
445
355

196
536
421
145
164
074
469
262
287
959
346
951

2
2
3
3
4
4
4
4
4
2
2
2

622
928
343
551
039
042
218
009
415
824
508
089

498
277
546
841
970
417
877
027
752
625
987
498

3
3
3
3
3
3
3
2
3
2
2
2

141
541
712
772
885
716
647
780
512
666
649
121

060
052
476
073
862
324
112
872
554
946
661
402

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

741
832
822
747
815
770
976
838
849
424
650
326

215
537
739
254
419
243
345
279
446
353
559
526

985
776
418
129
71
57
67
51
72
296
459
511

936
670
268
514
805
809
568
719
597
263
825
506

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

752
667
667
697
628
640
683
648
750
1 012
931
1 043

414
565
617
849
601
896
949
863
945
347
059
849

119
70
49
64
46
52
51
98
139
77
82
81

477
695
482
573
906
247
742
193
435
560
009
073

147
125
155
170
173
207
251
230
265
233
244
351

604
307
249
917
197
569
226
567
900
437
685
269

179
173
162
219
233
386
460
502
387
450
350
413

503
129
437
667
764
974
608
721
388
996
383
607

58
57
46
42
34
28
26
26
26
26
23
29

286
834
402
508
517
866
874
010
661
503
414
245

309
338
367
415
434
449
520
468
456
528
477
525

260
212
897
357
830
789
957
875
408
299
587
486

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

079
174
302
298
152
387
589
289
326
946
525
524

956
756
951
823
698
830
921
384
698
427
622
824

1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2

823
909
186
143
177
578
773
038
624
007
566
961

105
778
026
067
050
467
057
911
142
352
497
528

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

439
268
290
351
339
466
644
483
354
727
597
616

768
480
963
406
811
115
762
513
498
157
807
467

975
1 649
926
157
125
130
52
52
148
85
103
507

120
359
460
529
034
938
637
873
633
690
947
244

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

779
781
862
854
798
735
744
708
892
1 115
1 005
1 221

661
555
322
270
115
408
292
979
053
354
167
452

103
57
53
54
54
52
63
134
107
73
58
83

957
443
403
685
251
507
557
373
954
575
817
531

239
295
293
362
336
325
343
321
302
358
303
386

584
713
204
581
158
659
549
853
899
532
837
697

298
223
377
329
319
477
369
421
259
367
474
551

277
950
138
499
101
757
852
904
544
033
054
323

29
26
25
20
23
18
26
42
28
30
24
49

209
522
379
641
405
390
219
607
779
830
612
325

424
472
568
563
549
564
600
580
570
623
595
692

599
887
713
040
078
909
672
448
090
167
418
778

2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
3

111
256
864
790
748
858
818
620
656
296
711
447

296
961
762
767
470
695
284
042
358
357
894
569

2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
3

236
504
872
664
634
695
724
072
555
095
480
272

914
270
945
536
650
785
574
333
687
790
978
765

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

449
471
670
645
474
571
847
597
518
897
644
975

375
595
489
502
592
364
488
290
227
922
071
150

155
172
298
110
862
242
26
23
17
105
83
141

875
342
133
487
138
433
195
624
640
025
521
962

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

972
952
987
901
891
886
909
889
027
300
248
319

158
147
112
804
064
182
221
843
400
113
736
830

79
67
88
67
57
62
81
111
74
71
57
79

765
367
936
371
659
762
828
978
408
873
790
073

344
316
368
364
345
369
372
377
357
379
380
381

404
454
951
522
631
608
290
291
734
671
275
497

534
397
515
651
546
555
543
674
520
569
488
540

937
662
199
630
075
954
112
938
302
528
631
941

44
47
69
62
94
97
73
78
70
64
63
94

049
478
333
401
602
891
653
541
725
759
369
733

544
578
663
743
689
700
703
729
665
703
621
703

671
509
723
456
537
272
965
740
141
688
448
062

2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

797
097
551
733
462
422
475
371
327
485
095
507

116
620
138
164
762
377
772
314
611
663
986
212

2
2
3
3
2
3
3
2
3
3
3
3

520
769
439
357
996
185
433
859
004
268
011
593

879
391
460
001
840
799
992
608
063
907
916
713

1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1

673
721
934
894
699
002
162
076
602
966
733
996

670
775
039
609
012
953
429
931
388
198
196
705

39
110
193
97
160
66
103
74
100
96
377
260

437
723
194
313
183
156
741
943
856
819
177
720

1
1
1
1

78

78

Makina
ve
ulatrma
aralar
Machinery
and
transport
equipment

(000 $)
Baka yerde
snflandrlmam eya
ve mamller
Commodities
and
transactions
not classified
elsewhere in
the SITC

TK, D Ticaret statistikleri Yll, 2011


TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2011

Transport Systems, 1997-2011


1.21

Yllar
Years
199
199
1999
2000
2001
2002
2003
200
200
200
200
200
2009
2010
2011

Tama Sistemleri, 1997-2011

hracat iinde tama sistemlerinin oran, 199 - 2011


Rate of transport systems in exports, 1997 - 2011
A. Miktar - Quantity
B. Deer - Value
Tama Sistemi - Transport system
Deniz yolu
Kara yolu
Hava yolu
Maritime Lines
Highway
Airlines
A
B
A
B
A
72.9
81.5
84.1
84.4
83.6
82.7
80.5
77.5
73.7
76.1
75.5
75.6
71.6
73.9
73.6

39.1
40.8
45.3
47.1
49.5
47.2
49.2
49.5
48.2
49.9
48.6
50.3
46.2
50.7
54.5

26.2
17.7
15.2
14.8
15.3
16.2
18.2
20.8
24.4
21.5
21.0
20.8
25.2
24.3
24.2

53.1
52.5
46.3
43.3
42.0
45.5
43.0
42.9
43.0
41.1
41.5
38.6
41.5
40.3
37.3

(1) Demiryolu, posta, boru hatt ile yaplan tamalar ve elektrik enerjisi,
kendinden hareketli vastalar.

1.22

Yllar
Years

0.4
0.3
0.2
0.2
0.3
0.2
0.2
0.2
0.3
0.2
1.7
1.7
1.9
0.7
1.0

B
7.1
6.2
8.2
8.4
7.2
6.5
6.8
6.2
5.4
5.7
6.5
7.9
9.6
6.7
6.4

Dier (1)
Other
A
0.6
0.5
0.5
0.6
0.8
0.9
1.1
1.4
1.6
2.2
1.9
1.9
1.4
1.0
1.2

B
0.7
0.5
0.3
1.2
1.3
0.8
1.0
1.4
3.4
3.3
3.4
3.2
2.8
2.2
1.8

(1) Electrical energy, moving vehicles by itself and transportation by railway, post, pipeline.

Tama sistemlerine gre ihracat iinde Trk ve yabanc aralarn tama oran, 199 - 2011
Rate of Turkish and foreign carriers in exports by transport systems, 1997 - 2011
Toplam
Total
Trk
Yabanc
Turkish
Foreign

Deniz yolu
Maritime Lines
Trk
Yabanc
Turkish
Foreign

Kara yolu
Highway
Trk
Yabanc
Turkish
Foreign

Hava yolu
Airlines
Trk
Yabanc
Turkish
Foreign

Miktar - Quantity
199
199
1999
2000
2001
2002
2003
200
200
200
200
200
2009
2010
2011

49.9
42.4
40.6
49.0
39.6
36.5
44.1
41.1
40.6
33.6
33.9
33.1
35.7
37.2
37.0

50.1
57.6
59.4
51.0
60.4
63.5
55.9
58.9
59.4
66.4
66.1
66.9
64.3
62.8
63.0

34.9
31.0
30.3
40.8
30.4
26.6
33.6
28.1
25.7
19.9
19.8
18.6
18.5
20.7
20.3

199
199
1999
2000
2001
2002
2003
200
200

64.3
62.6
62.9
67.1
53.7
48.3
55.2
49.7
50.0

35.7
37.4
37.1
32.9
46.3
51.7
44.8
50.3
50.0

26.6
25.4
26.9
41.3
30.6
22.2
33.1
22.8
22.8

200

48.8

51.2

200

44.3

55.7

200

49.4

2009
2010
2011

65.1
69.0
69.7
59.2
69.6
73.4
66.4
71.9
74.3
80.1
80.2
81.4
81.5
79.3
79.7

91.5
94.2
97.0
95.6
89.4
81.6
89.8
88.3
89.3
88.7
86.8
89.2
87.1
88.1
88.3

8.5
5.8
3.0
4.4
10.6
13.9
10.2
11.7
10.7
11.3
13.2
10.8
12.9
11.9
11.7

58.0
66.6
70.0
72.8
56.3
54.7
72.0
49.8
49.6
58.7
73.9
62.6
86.4
18.5
8.8

42.0
33.4
30.0
27.2
43.7
45.3
28.0
50.2
50.4
41.3
26.1
37.4
13.6
81.5
91.2

73.4
74.6
73.1
58.7
69.4
77.8
66.9
77.2
77.2

92.8
91.2
96.4
93.3
78.0
74.4
81.6
79.3
79.9

7.2
8.8
3.6
6.7
22.0
25.6
18.4
20.7
20.1

58.6
65.0
72.5
76.6
71.5
53.0
74.5
61.1
60.3

41.4
35.0
27.5
23.4
28.5
47.0
25.5
38.9
39.7

19.3

80.7

81.3

18.7

62.9

37.1

20.1

79.9

81.0

19.0

51.1

48.9

50.6

17.7

82.3

83.0

17.0

48.9

51.1

53.6

46.4

20.5

79.5

80.8

19.2

58.9

41.1

52.7
52.7

47.3
47.3

28.0
31.6

72.0
68.4

82.3
81.9

17.7
18.1

73.5
60.0

26.5
40.0

Deer - Value

TK, D Ticaret statistikleri Yll, 2011


TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2011

79

79

Tama Sistemleri, 1997-2011


1.23

Yllar
Years
199
199
1999
2000
2001
2002
2003
200
200
200
200
200
2009
2010
2011

Transport Systems, 1997-2011

thalat iinde tama sistemlerinin oran, 199 - 2011


Rate of transport systems in imports, 1997 - 2011
A. Miktar - Quantity
B. Deer - Value
Tama Sistemi - Transport system
Deniz yolu
Kara yolu
Hava yolu
Maritime Lines
Highway
Airlines
A
B
A
B
A
89.9
90.5
90.9
90.7
90.4
89.3
91.1
92.3
92.5
93.4
92.7
93.2
93.6
92.7
93.1

50.5
47.4
47.2
50.6
48.7
55.0
57.3
50.7
48.4
49.0
51.0
52.4
52.5
53.2
55.4

7.6
5.9
5.9
5.9
6.5
6.6
6.7
5.0
4.9
4.8
5.1
4.6
4.5
5.0
4.4

35.1
39.1
39.0
33.6
32.6
27.6
25.7
24.6
24.5
23.4
22.7
20.4
23.8
22.9
18.5

(1) Demiryolu, posta, boru hatt ile yaplan tamalar ve elektrik enerjisi,
kendinden hareketli vastalar.

1.2

Yllar
Years

0.4
0.3
0.1
0.1
0.0
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1

B
11.3
11.2
10.8
10.8
12.6
12.3
12.2
12.6
11.2
9.8
9.9
8.4
8.2
8.2
8.9

Dier (1)
Other
A
2.1
3.4
3.1
3.3
3.0
3.9
2.1
2.6
2.4
1.8
2.0
2.1
1.9
2.2
2.5

B
3.0
2.4
3.0
5.0
6.0
5.1
4.8
12.1
15.9
17.8
16.4
18.8
15.5
15.8
17.2

(1) Electrical energy, moving vehicles by itself and transportation by railway, post, pipeline.

Tama sistemlerine gre ithalat iinde Trk ve yabanc aralarn tama oran, 199 - 2011
Rate of Turkish and foreign carriers in imports by transport systems, 1997 - 2011
Toplam
Total
Trk
Yabanc
Turkish
Foreign

Deniz yolu
Maritime Lines
Trk
Yabanc
Turkish
Foreign

Kara yolu
Highway
Trk
Yabanc
Turkish
Foreign

Hava yolu
Airlines
Trk
Yabanc
Turkish
Foreign

Miktar - Quantity
199
199
1999
2000
2001
2002
2003
200
200
200
200
200
2009
2010
2011

38.0
38.3
45.2
45.3
39.0
40.2
33.6
28.9
27.9
27.9
24.1
22.8
22.7
27.8
24.1

62.0
61.7
54.8
54.7
61.0
59.8
66.4
71.1
72.1
72.1
75.9
77.2
77.3
72.2
75.9

35.2
35.6
42.1
42.8
35.8
35.2
30.2
26.3
25.1
25.2
21.3
19.9
20.0
24.6
21.1

199
199
1999
2000
2001
2002
2003
200
200
200
200
200
2009
2010
2011

49.9
56.4
62.8
58.2
55.2
57.1
54.4
52.7
51.2
51.7
50.4
47.2
47.7
49.6
47.5

50.1
43.6
37.2
41.8
44.8
42.9
45.6
47.3
48.8
48.3
49.6
52.8
52.3
50.4
52.5

27.1
29.7
39.0
40.9
36.5
42.2
41.0
42.2
37.8
37.4
34.7
31.9
31.3
30.5
30.4

64.8
64.4
57.9
57.2
64.2
64.8
69.7
73.7
74.9
74.8
78.7
80.1
80.0
75.4
78.9

70.6
79.1
91.6
83.1
82.3
75.8
64.5
76.1
79.4
80.2
72.9
81.6
78.2
72.1
67.1

29.4
20.9
8.4
16.9
17.7
24.2
35.5
23.9
20.6
19.8
27.1
18.4
21.8
27.9
32.9

58.1
80.0
71.1
59.9
55.6
32.0
64.1
63.3
60.0
65.7
42.3
58.3
57.8
60.8
65.4

41.9
20.0
28.9
40.1
44.4
68.0
35.9
36.7
40.0
34.3
57.7
41.7
42.2
39.2
34.6

78.5
85.2
91.6
82.6
82.2
80.0
80.2
81.1
83.3
85.0
83.6
84.2
81.6
77.8
72.9

21.5
14.8
8.4
17.4
17.8
20.0
19.8
18.9
16.7
15.0
16.4
15.8
18.4
22.2
27.1

63.1
68.7
62.8
62.8
57.1
56.9
48.7
52.9
53.9
64.7
75.2
72.0
64.9
61.0
58.2

36.9
31.3
37.2
37.2
42.9
43.1
51.3
47.1
46.1
35.3
24.8
28.0
35.1
39.0
41.8

Deer - Value

80

TK, D Ticaret statistikleri Yll, 2011


TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2011

72.9
70.3
61.0
59.1
63.5
57.8
59.0
57.8
62.2
62.6
65.3
68.1
68.7
69.5
69.6

80

Annual Indices

Yllk Endeksler

2. 1 Ekonomik faaliyetlere gre yllk d ticaret birim deer ve miktar endeksleri, 2000-2011
Annual unit value and quantity indices by economic activities, 2000 - 2011
(2003=100) (ISIC , Rev.3)
thalat - Imports

Yllar
Years

Genel
General

Tarm ve
ormanclk
Agriculture
and forestry

Madencilik
ve ta
ocakl
Mining and
quarrying

hracat - Exports

malat
Manufacturing

Genel
General

Tarm ve
ormanclk
Agriculture
and forestry

Balklk
Fishing

Madencilik
ve ta
ocakl
Mining and
quarrying

malat
Manufacturing

Birim deer endeksi - Unit value indices


(Trk Liras cinsinden - Based on Turkish Liras)
2000

37.3

37.7

38.1

37.9

38.7

44.7

43.1

37.5

38.2

2001

73.0

69.4

69.8

74.8

73.5

78.0

62.9

69.8

73.1

2002

89.2

86.1

85.3

91.6

89.3

92.9

95.4

88.6

88.8

2003

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

200

110.5

109.7

115.2

108.5

111.7

126.4

105.9

111.7

111.0

200

111.4

95.2

152.1

105.6

111.2

152.3

92.5

115.9

109.5

200

129.5

110.0

202.2

119.7

123.6

140.4

91.8

141.9

122.6

200

128.3

112.3

196.0

118.3

126.0

152.3

94.7

149.2

124.5

200

145.7
146.3

282.5
232.7

132.6
134.5

145.3

148.3

107.9

164.4

144.7

2009

152.4
146.9

145.5

183.4

111.6

150.2

144.1

2010

155.7

171.2

258.4

139.3

148.0

191.0

113.2

170.3

145.9

2011

201.3

251.0

377.7

174.4

184.7

231.5

151.5

211.5

182.2

(ABD Dolar cinsinden - Based on US Dollars)


2000

90.1

90.7

91.8

91.6

92.8

107.2

102.9

89.4

91.4

2001

89.8

85.9

86.6

91.9

90.4

96.8

77.5

85.4

89.9

2002

88.7

85.5

84.6

91.2

88.7

92.6

93.9

88.4

88.2

2003

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

200

115.1

114.3

120.0

113.0

116.3

131.7

110.2

116.4

115.6

200

123.3

105.4

168.3

116.8

122.9

168.3

102.2

128.0

121.0

200

134.1

113.9

209.3

124.0

127.7

145.0

94.8

146.5

126.6

200

147.2

128.9

224.9

135.7

144.5

174.6

108.6

171.1

142.8

200

177.5

169.7

329.0

154.4

167.5

171.1

124.4

189.5

166.8

2009

141.9

141.3

224.7

129.9

139.7

176.0

107.2

144.2

138.3

2010

154.6

170.0

256.6

138.4

146.5

189.1

112.1

168.6

144.4

2011

179.1

223.3

336.0

155.1

163.4

204.8

134.1

187.2

161.2

Miktar endeksi - Quantity indices


2000

88.3

88.6

85.3

84.6

59.1

75.8

25.1

73.7

58.3

2001

66.4

63.9

82.3

62.3

72.3

106.4

39.6

71.7

70.7

2002

80.2

70.5

93.4

76.3

83.7

95.2

45.7

72.0

83.5

2003

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

200

121.7

93.3

101.4

127.4

114.3

90.2

109.5

117.0

115.5

200

136.1

104.2

107.5

144.2

126.2

93.0

165.5

134.5

127.8

200

147.7

99.6

116.3

156.9

141.3

112.5

170.1

166.7

142.4

200

166.6

142.0

124.8

177.2

157.0

100.6

180.4

206.9

159.4

200

164.1

148.6

120.1

174.7

166.7

108.3

239.2

242.4

169.0

2009

143.2

128.2

101.8

153.4

154.8

116.5

218.4

248.8

155.5

2010

173.0

149.8

112.0

188.6

164.6

123.2

165.7

338.4

164.6

2011

193.9

157.1

123.2

212.9

174.8

119.0

171.9

319.5

176.1

TK, D Ticaret statistikleri Yll, 2011


TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2011

81

Aylk Endeksler

Quarterly Indices

2. 2 Ekonomik faaliyetlere gre aylk d ticaret birim deer endeksleri, 2000 - 2011
Quarterly unit value indices by economic activities, 2000 - 2011
(2003=100) (ISIC , Rev.3)

(ABD Dolar cinsinden - Based on US Dollars )

thalat- Imports

Dnem
Quarters

82

hracat-Exports

Genel
General

Tarm ve
ormanclk
Agriculture
and forestry

Madencilik
ve ta
ocakl
Mining and
quarrying

malat
Manufacturing

Genel
General

Tarm ve
ormanclk
Agriculture
and forestry

Balklk
Fishing

Madencilik
ve ta
ocakl
Mining and
quarrying

malat
Manufacturing

2000

I
II
III
IV

90.1
88.4
91.0
90.8

87.0
88.5
95.9
91.5

88.1
89.7
94.3
95.2

92.4
90.7
92.4
90.9

94.8
92.7
92.3
91.3

112.3
112.2
101.8
102.5

99.6
101.4
108.9
101.5

85.0
89.2
95.6
87.8

93.3
91.1
91.3
90.1

2001

I
II
III
IV

93.9
90.5
89.3
85.4

93.2
87.8
85.2
77.3

91.9
91.4
88.5
74.6

95.6
91.9
90.6
89.4

95.0
90.9
89.8
86.0

105.8
101.8
93.5
86.2

85.2
73.1
78.1
73.5

89.2
81.8
80.9
89.6

94.0
89.9
89.7
85.9

2002

I
II
III
IV

84.9
87.3
90.1
92.5

82.3
82.9
84.3
92.5

73.8
83.6
89.7
91.1

88.1
90.2
91.9
94.5

87.3
88.0
89.0
90.7

96.1
94.8
87.4
92.2

78.1
93.4
100.3
103.8

94.9
88.6
82.0
88.1

86.3
87.0
89.0
90.5

2003

I
II
III
IV

98.0
100.0
98.7
103.3

94.6
97.4
100.5
107.5

101.2
96.6
100.5
101.7

98.0
100.6
98.3
103.1

96.9
99.5
99.1
104.5

94.0
94.4
98.2
113.4

93.2
103.1
105.9
97.8

96.9
97.5
99.1
106.4

97.1
99.7
99.1
104.0

200

I
II
III
IV

110.8
112.3
115.9
122.8

121.9
121.3
113.8
101.6

106.6
113.8
125.1
134.1

109.6
110.0
113.4
120.4

113.6
115.5
115.6
120.7

117.5
118.9
140.4
148.7

108.2
122.4
120.1
97.8

114.3
113.3
117.6
121.1

113.4
115.3
114.6
119.4

200

I
II
III
IV

124.6
123.9
122.4
123.3

102.3
106.2
107.6
106.8

142.7
156.7
182.9
186.9

121.4
119.0
114.5
114.4

125.4
124.4
122.8
120.7

163.8
173.6
175.2
160.9

106.3
116.4
111.0
86.0

128.4
126.3
128.6
130.2

123.8
122.6
120.8
119.0

200

I
II
III
IV

127.1
134.3
138.3
137.5

110.2
113.9
116.0
117.3

199.8
211.6
219.1
205.8

117.7
124.1
127.4
127.8

124.3
129.2
129.0
129.0

162.8
149.5
135.5
138.9

92.8
98.6
104.5
89.1

131.8
149.3
157.1
144.4

122.7
128.0
128.1
128.4

200

I
II
III
IV

137.7
144.0
148.0
159.1

117.7
124.4
129.0
145.6

199.0
208.4
227.5
261.4

128.6
133.8
136.3
144.5

135.4
141.3
145.0
154.8

156.5
155.3
169.7
199.3

105.3
108.1
107.8
107.6

149.2
174.0
174.3
185.0

134.1
140.0
143.6
152.6

200

I
II
III
IV

169.1
185.1
191.8
162.8

161.5
179.3
178.7
157.8

294.4
342.4
360.6
306.4

150.6
160.4
164.4
143.2

163.5
174.7
180.2
147.8

191.8
187.1
163.7
162.9

129.4
134.4
120.3
113.6

182.3
198.4
201.9
167.0

162.0
173.5
180.0
147.0

2009

I
II
III
IV

140.6
135.0
142.0
151.2

138.4
133.3
141.2
151.0

244.9
203.7
213.1
234.8

126.3
124.9
131.3
138.6

132.4
135.6
142.2
147.6

168.1
155.4
187.4
183.1

113.3
101.3
106.3
95.8

136.3
135.5
143.4
155.2

131.1
134.9
140.7
146.1

2010

I
II
III
IV

151.5
152.9
151.8
162.6

157.2
164.5
168.8
198.8

245.0
250.6
254.4
273.4

137.3
136.4
135.9
144.6

145.2
144.0
144.4
152.3

200.3
185.7
180.9
187.3

101.4
111.9
124.1
122.1

162.1
172.5
167.6
180.4

142.8
141.8
142.5
150.3

2011

I
II
III
IV

172.7
182.7
182.5
178.6

219.6
233.5
233.4
205.7

302.4
331.7
347.9
360.9

151.2
159.4
157.5
152.7

161.6
168.6
165.4
158.7

210.0
199.3
199.3
204.4

125.0
144.8
145.0
127.4

182.9
193.5
187.8
182.1

159.1
166.5
163.6
156.5

TK, D Ticaret statistikleri Yll, 2011


TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2011

Quarterly Indices

Aylk Endeksler

2. 3 Ekonomik faaliyetlere gre aylk d ticaret birim deer endeksleri, 2000 - 2011
Quarterly unit value indices by economic activities, 2000 - 2011
(2003=100) (ISIC , Rev.3)
(Trk Liras cinsinden - Based on Turkish Liras)
thalat- Imports

Dnem
Quarters

hracat-Exports

Genel
General

Tarm ve
ormanclk
Agriculture
and forestry

Madencilik
ve ta
ocakl
Mining and
quarrying

malat
Manufacturing

Genel
General

Tarm ve
ormanclk
Agriculture
and forestry

Balklk
Fishing

Madencilik
ve ta
ocakl
Mining and
quarrying

malat
Manufacturing

2000

I
II
III
IV

33.6
35.7
39.0
41.0

32.5
35.8
41.2
41.4

32.8
36.2
40.4
42.9

34.4
36.6
39.6
41.0

35.7
37.8
40.0
41.6

42.3
45.7
44.1
46.8

37.5
41.4
47.3
46.4

32.0
36.4
41.5
40.1

35.1
37.1
39.5
41.1

2001

I
II
III
IV

49.7
71.8
83.5
86.8

49.3
69.8
79.9
78.7

48.3
72.5
82.7
75.8

50.6
72.9
84.8
90.8

50.7
72.1
83.7
87.4

56.5
80.9
86.9
87.5

45.6
58.1
72.9
75.0

47.6
65.0
75.7
91.0

50.1
71.3
83.6
87.2

2002

I
II
III
IV

76.8
81.9
98.7
99.2

74.6
77.9
92.6
99.4

66.8
78.4
98.3
97.8

79.7
84.6
100.7
101.4

79.1
82.7
97.7
97.8

87.1
88.9
96.1
99.5

70.9
87.9
110.4
112.2

86.0
83.2
90.2
95.0

78.1
81.8
97.8
97.6

2003

I
II
III
IV

107.6
101.3
91.8
99.3

104.0
98.9
93.6
103.5

111.0
97.8
93.4
97.8

107.5
101.9
91.4
99.1

106.6
100.7
92.1
100.6

103.6
95.8
91.4
109.3

102.7
104.5
98.6
94.2

106.6
98.8
92.2
102.4

106.8
100.9
92.1
100.1

200

I
II
III
IV

98.5
108.6
114.0
118.5

108.6
117.5
112.1
98.2

94.7
110.0
123.0
129.3

97.5
106.4
111.5
116.1

101.2
112.1
114.4
116.3

104.8
115.7
139.1
143.6

96.4
119.1
119.0
94.4

101.8
110.0
116.4
116.8

101.0
111.9
113.4
115.1

200

I
II
III
IV

110.0
112.6
109.4
111.4

90.4
96.7
96.3
96.7

125.9
142.3
163.3
168.9

107.1
108.2
102.3
103.4

111.3
113.5
110.2
109.5

145.6
158.7
157.5
146.2

94.5
106.4
99.7
78.1

114.0
115.2
115.5
118.1

109.9
111.8
108.4
107.9

200

I
II
III
IV

112.9
129.5
138.7
133.5

98.0
110.0
116.5
114.0

177.3
203.9
219.5
199.7

104.5
119.6
127.7
124.1

110.7
126.0
129.8
125.7

145.3
146.1
136.5
135.5

82.8
96.3
105.3
87.0

117.5
145.7
158.0
140.7

109.3
124.9
128.8
125.1

200

I
II
III
IV

129.5
128.8
127.0
126.2

110.9
111.4
110.9
115.7

187.1
186.3
195.2
207.2

121.0
119.6
117.0
114.6

127.7
126.6
124.9
123.3

147.7
139.4
146.4
159.0

99.4
97.0
93.0
85.8

140.7
155.9
150.2
147.4

126.4
125.4
123.6
121.5

200

I
II
III
IV

135.0
155.9
154.6
164.5

129.2
151.2
144.3
159.8

235.0
288.1
290.5
309.5

120.2
135.1
132.5
144.7

131.6
147.4
146.2
152.9

154.6
158.1
133.0
168.8

104.3
113.6
97.7
117.6

146.8
167.5
163.8
172.8

130.4
146.4
146.0
152.1

2009

I
II
III
IV

154.6
141.3
142.1
149.7

152.5
139.8
141.5
149.8

269.2
213.1
213.1
232.5

138.9
130.7
131.3
137.3

147.0
142.7
142.7
146.9

186.9
163.9
188.4
182.5

125.9
106.8
106.8
95.5

151.4
142.7
143.9
154.5

145.5
142.0
141.2
145.4

2010

I
II
III
IV

152.2
156.4
152.9
158.3

158.2
168.6
170.3
193.8

246.1
256.3
256.1
265.9

138.0
139.5
136.9
140.7

146.7
148.2
145.9
149.1

202.7
191.4
183.0
183.8

102.6
115.3
125.6
119.7

163.8
177.5
169.3
176.8

144.2
145.9
143.9
147.2

2011

I
II
III
IV

181.4
190.4
210.5
218.4

231.1
243.6
269.7
251.9

317.5
345.4
401.1
441.0

158.8
166.1
181.7
186.6

170.7
176.5
191.9
195.2

222.1
209.0
231.5
251.7

132.2
151.9
168.4
156.9

193.2
202.7
217.8
223.9

168.0
174.4
189.7
192.4

TK, D Ticaret statistikleri Yll, 2011


TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2011

83

Aylk Endeksler

Quarterly Indices

2. Ekonomik faaliyetlere gre aylk d ticaret miktar endeksleri, 2000 - 2011


Quarterly quantity indices by economic activities, 2000 - 2011
(2003=100) (ISIC , Rev.3)
thalat - Imports

Dnem
Quarters

84

hracat - Exports

Genel
General

Tarm ve
ormanclk
Agriculture
and forestry

Madencilik
ve ta
ocakl
Mining and
quarrying

malat
Manufacturing

Genel
General

Tarm ve
ormanclk
Agriculture
and forestry

Balklk
Fishing

Madencilik
ve ta
ocakl
Mining and
quarrying

malat
Manufacturing

2000

I
II
III
IV

73.3
93.4
90.6
95.9

100.7
116.8
67.1
69.8

76.4
75.6
76.9
112.5

67.6
88.8
89.5
92.4

54.6
60.9
58.1
62.9

74.7
62.4
49.2
116.8

37.0
20.8
18.3
24.2

61.9
90.8
70.6
71.5

53.6
60.7
58.6
60.2

2001

I
II
III
IV

66.0
65.0
65.7
68.9

66.2
60.6
64.5
64.2

82.5
75.3
82.9
88.4

61.7
61.6
61.5
64.6

63.5
73.2
70.9
81.4

84.3
79.1
110.6
151.8

37.7
28.8
37.6
54.4

57.7
80.2
85.1
63.9

62.7
73.1
68.8
78.1

2002

I
II
III
IV

67.2
81.0
83.5
89.1

73.6
101.5
63.9
43.0

104.4
82.8
92.8
93.5

60.7
75.6
80.6
88.4

76.3
80.9
86.3
91.2

93.1
65.7
84.2
137.9

52.7
33.0
39.0
58.0

65.9
71.0
78.6
72.5

75.7
82.2
86.8
89.3

2003

I
II
III
IV

84.7
95.2
108.0
112.2

71.8
130.4
115.6
82.2

102.4
89.3
102.3
106.0

80.6
94.8
109.3
115.3

90.7
96.5
104.2
108.6

109.1
75.2
75.9
139.7

91.8
49.7
66.8
191.6

79.5
93.7
117.9
109.0

90.0
97.6
105.5
107.0

200

I
II
III
IV

108.7
125.3
124.9
125.8

87.8
105.3
94.8
82.3

107.8
93.0
98.7
106.1

110.5
132.7
131.3
132.5

100.5
113.8
116.9
124.8

90.3
82.4
73.8
112.4

89.7
62.6
85.7
211.0

98.5
115.8
123.6
128.5

101.0
115.4
119.2
125.4

200

I
II
III
IV

119.1
136.3
142.5
145.6

105.5
119.4
99.4
91.6

103.1
102.6
106.7
118.0

122.9
145.1
152.2
155.6

116.4
123.4
124.9
138.6

83.2
66.5
90.1
134.4

168.8
75.1
191.6
229.1

110.2
143.7
139.8
143.1

118.1
126.5
126.4
138.4

200

I
II
III
IV

134.0
155.8
148.8
150.3

98.2
109.1
95.7
94.4

104.8
116.7
112.7
131.6

142.4
166.6
159.4
156.7

126.7
139.4
140.6
157.4

98.2
100.8
96.3
152.0

155.5
97.4
115.0
319.5

117.5
185.6
171.2
191.4

128.1
140.8
142.7
156.6

200

I
II
III
IV

147.6
168.7
172.9
175.3

142.3
163.1
137.6
126.5

122.4
124.7
121.6
131.0

151.6
178.7
187.8
188.1

144.9
158.2
155.8
169.0

110.7
83.9
78.3
133.5

252.3
134.6
161.6
184.4

160.7
194.6
248.4
218.8

146.3
161.6
158.8
170.4

200

I
II
III
IV

167.8
176.6
173.5
136.2

158.2
174.5
130.4
131.2

125.7
123.2
128.9
105.9

176.7
187.3
186.5
143.8

171.5
172.6
171.1
153.6

94.2
84.5
89.6
156.7

350.9
113.6
155.1
350.0

194.2
255.5
311.6
208.0

175.4
176.5
174.0
152.7

2009

I
II
III
IV

118.5
143.2
154.9
154.0

119.9
138.0
121.1
134.9

101.2
95.3
105.3
105.6

121.7
154.4
167.3
166.6

156.5
145.1
151.0
166.6

111.4
98.7
95.3
164.2

313.8
152.4
161.7
265.7

149.2
226.2
312.4
307.2

158.7
146.6
151.9
164.8

2010

I
II
III
IV

146.6
169.4
179.1
195.0

158.8
166.4
137.4
132.6

101.9
106.5
111.7
127.8

156.7
184.1
197.7
213.6

151.5
168.9
158.3
179.0

116.7
113.6
109.0
154.7

234.8
123.9
117.6
180.5

267.8
369.1
360.6
336.7

151.5
169.6
158.5
178.5

2011

I
II
III
IV

187.3
201.0
195.8
191.0

183.7
181.0
118.6
146.0

125.7
116.9
119.8
130.5

202.4
223.5
218.5
206.0

164.6
171.6
173.3
189.4

125.9
96.5
94.4
161.5

232.4
122.3
132.8
205.1

271.7
307.1
349.0
354.7

165.3
174.5
175.5
188.6

TK, D Ticaret statistikleri Yll, 2011


TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2011

Quarterly Indices
2. 

Aylk Endeksler

Ekonomik faaliyetlere gre aylk d ticaret hadleri, 2000 - 2011


Terms of trade by quarterly economic activities, 2000 - 2011
(2003=100)

(ISIC , Rev.3)
ABD Dolar cinsinden - Based on US Dollars

Dnem
Quarters
2000
2001
2002
2003
200
200
200
200
200
2009
2010
2011

Trk Liras cinsinden - Based on Turkish Liras

Genel
General
103.0
100.7
100.1
100.0
101.0
99.7
95.2
98.1
94.4
98.5
94.7
91.3

Tarm ve
ormanclk
Agriculture and
forestry
118.1
112.8
108.4
100.0
115.2
159.7
127.2
135.4
100.8
124.6
111.2
91.8

Madencilik ve
ta ocakl
Mining and
quarrying
97.4
98.6
104.5
100.0
97.0
76.1
70.0
76.1
57.6
64.2
65.7
55.7

malat
Manufacturing
99.8
97.8
96.7
100.0
102.3
103.6
102.2
105.2
108.0
106.5
104.3
103.9

Genel
General
103.9
100.7
100.2
100.0
101.0
99.9
95.4
98.2
95.3
99.1
95.0
91.7

Tarm ve Madencilik ve
ormanclk ta ocakl
Agriculture and
Mining and
quarrying
forestry
118.6
98.4
112.3
100.0
107.9
103.9
100.0
100.0
115.2
97.0
159.9
76.2
127.6
70.2
135.6
76.2
101.8
58.2
125.3
64.6
111.6
65.9
92.2
56.0

malat
Manufacturing
100.7
97.8
96.9
100.0
102.3
103.8
102.4
105.3
109.1
107.1
104.7
104.5

2000

I
II
III
IV

105.3
105.0
101.4
100.5

129.0
126.7
106.2
112.0

96.5
99.5
101.4
92.3

100.9
100.4
98.8
99.1

106.2
105.8
102.5
101.6

130.1
127.6
107.2
113.0

97.4
100.4
102.8
93.4

101.8
101.2
99.9
100.1

2001

I
II
III
IV

101.1
100.3
100.6
100.6

113.5
115.9
109.8
111.5

97.0
89.5
91.4
120.1

98.3
97.8
99.0
96.0

102.0
100.4
100.3
100.6

114.5
115.8
108.8
111.2

98.5
89.7
91.5
120.1

99.2
97.8
98.7
96.0

2002

I
II
III
IV

102.9
100.7
98.8
98.1

116.8
114.4
103.7
99.7

128.5
105.9
91.4
96.6

97.9
96.4
96.9
95.8

102.9
101.0
99.0
98.6

116.7
114.1
103.8
100.1

128.8
106.2
91.7
97.2

98.0
96.7
97.1
96.2

2003

I
II
III
IV

98.9
99.5
100.4
101.2

99.4
96.9
97.7
105.5

95.7
101.0
98.6
104.6

99.1
99.1
100.8
100.9

99.1
99.4
100.4
101.2

99.7
96.8
97.6
105.6

96.1
101.0
98.6
104.8

99.4
99.0
100.8
101.0

200

I
II
III
IV

102.5
102.8
99.8
98.3

96.3
98.0
123.3
146.4

107.3
99.5
94.0
90.3

103.4
104.8
101.0
99.2

102.7
103.3
100.4
98.2

96.5
98.5
124.1
146.2

107.5
100.0
94.6
90.3

103.6
105.2
101.7
99.1

200

I
II
III
IV

100.7
100.4
100.4
97.9

160.2
163.5
162.8
150.6

90.0
80.6
70.3
69.6

102.0
103.0
105.5
104.0

101.2
100.8
100.8
98.3

161.0
164.2
163.5
151.2

90.5
81.0
70.7
70.0

102.6
103.4
105.9
104.4

200

I
II
III
IV

97.8
96.2
93.2
93.8

147.8
131.3
116.8
118.4

66.0
70.5
71.7
70.2

104.2
103.2
100.5
100.4

98.1
97.3
93.6
94.1

148.3
132.8
117.2
118.8

66.3
71.4
72.0
70.5

104.6
104.4
100.8
100.8

200

I
II
III
IV

98.3
98.1
98.0
97.3

132.9
124.9
131.6
136.9

75.0
83.5
76.6
70.8

104.3
104.6
105.3
105.6

98.6
98.3
98.3
97.7

133.2
125.1
132.0
137.5

75.2
83.7
76.9
71.2

104.5
104.8
105.7
106.1

200

I
II
III
IV

96.7
94.4
94.0
90.8

118.8
104.3
91.6
103.2

61.9
58.0
56.0
54.5

107.6
108.1
109.5
102.7

97.4
94.6
94.6
93.0

119.7
104.6
92.2
105.7

62.5
58.1
56.4
55.8

108.4
108.4
110.2
105.1

2009

I
II
III
IV

94.2
100.5
100.1
97.7

121.4
116.6
132.7
121.3

55.7
66.5
67.3
66.1

103.8
108.0
107.2
105.4

95.1
101.0
100.4
98.1

122.6
117.2
133.1
121.8

56.2
67.0
67.5
66.5

104.7
108.6
107.5
105.9

2010

I
II
III
IV

95.8
94.2
95.1
93.6

127.4
112.9
107.2
94.2

66.1
68.8
65.9
66.0

104.0
103.9
104.8
103.9

96.3
94.7
95.4
94.2

128.1
113.5
107.5
94.8

66.5
69.3
66.1
66.5

104.5
104.5
105.1
104.6

2011

I
II
III
IV

93.6
92.3
90.7
88.9

95.6
85.3
85.4
99.4

60.5
58.3
54.0
50.5

105.3
104.4
103.8
102.5

94.1
92.7
91.2
89.4

96.1
85.8
85.8
99.9

60.9
58.7
54.3
50.8

105.8
105.0
104.4
103.1

TK, D Ticaret statistikleri Yll, 2011


TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2011
85

85

Aylk Endeksler
2. 

Monthly Indices

Ekonomik faaliyetlere gre aylk d ticaret birim deer endeksleri, 2000 - 2011
Monthly unit value indices by economic activities, 2000 - 2011
(2003=100) (ISIC, Rev.3)

(ABD Dolar cinsinden - Based on US Dollars)

thalat - Imports

hracat - Exports

Genel
General

Tarm ve
ormanclk
Agriculture
and forestry

Madencilik ve
ta ocakl
Mining and
quarrying

malat
Manufacturing

Genel
General

2000
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

90.2
90.5
89.6
88.1
86.1
90.9
89.6
91.2
92.2
91.5
90.0
90.9

86.2
87.7
87.1
87.5
86.3
91.7
93.9
95.9
97.9
89.4
93.5
91.6

83.1
90.7
90.5
86.1
88.0
94.9
93.8
90.4
98.7
96.5
95.8
93.2

93.0
92.5
91.6
91.0
88.5
92.5
91.1
93.3
92.7
92.0
89.6
91.2

95.0
95.1
94.4
93.8
91.4
93.1
94.0
92.1
90.7
89.8
91.0
93.1

107.3
115.4
114.0
113.8
113.7
109.1
107.2
102.6
95.6
98.6
102.6
106.1

2001
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

92.9
94.0
94.9
92.1
91.3
88.2
89.0
87.8
91.0
86.9
83.8
85.6

96.2
89.6
93.7
95.3
85.2
82.9
80.6
87.2
87.7
78.7
75.4
77.8

93.0
94.8
87.9
87.5
92.3
94.5
88.6
87.0
89.9
78.3
73.0
72.4

94.8
95.1
96.7
94.1
92.6
89.0
90.9
89.1
91.9
90.3
87.9
90.1

96.5
94.7
93.7
92.4
90.9
89.3
93.3
88.7
87.5
84.7
85.0
88.4

2002
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

84.4
84.5
85.8
86.5
87.0
88.4
89.2
89.2
91.8
92.1
91.5
93.8

82.2
82.6
82.0
83.9
80.9
83.9
83.3
82.8
86.7
89.1
91.9
96.5

69.6
73.0
78.9
84.6
82.7
83.7
87.6
90.7
90.9
95.1
85.6
92.7

87.6
88.0
88.7
89.4
90.2
91.1
91.6
90.6
93.4
93.3
94.5
95.6

2003
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

95.5
99.5
99.6
99.4
100.5
99.9
99.3
97.5
99.4
101.9
101.6
105.8

95.0
95.5
94.1
93.9
97.6
99.4
100.1
100.8
101.6
106.1
105.1
110.8

99.9
104.2
100.0
97.2
94.5
98.0
98.6
102.3
100.3
102.3
100.5
102.3

95.1
98.9
100.5
100.0
101.5
100.3
99.5
96.5
99.2
101.4
101.5
105.8

Ay
Months

86

86

TK, D Ticaret statistikleri Yll, 2011


TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2011

Tarm ve
ormanclk
Agriculture Balklk
and forestry
Fishing

Madencilik ve
ta ocakl
Mining and
quarrying

malat
Manufacturing

99.8
105.9
93.1
94.7
94.5
115.0
107.3
113.5
106.0
99.9
100.6
104.0

85.4
83.8
85.8
85.0
88.7
94.0
93.9
94.0
99.1
84.6
88.6
90.2

93.9
93.3
92.6
92.2
89.5
91.6
92.8
91.0
90.0
88.9
89.6
91.7

106.2
107.5
103.6
102.8
99.5
103.0
108.1
89.5
83.0
81.2
85.8
91.6

86.6
85.4
83.7
62.8
77.1
79.5
81.9
77.4
75.0
74.6
75.4
70.6

91.1
89.4
87.0
83.5
80.1
81.9
77.2
79.4
86.0
85.7
89.2
93.8

95.5
93.6
92.9
91.5
90.1
88.1
92.5
88.6
88.1
85.2
84.7
87.7

87.1
87.5
87.3
87.2
87.5
89.2
89.8
88.5
88.7
89.3
90.2
92.7

93.3
97.0
98.2
102.0
93.6
88.6
87.5
89.7
85.1
91.3
92.6
92.7

69.2
79.9
85.3
93.7
95.8
90.8
89.9
108.5
102.5
107.4
100.1
104.0

96.8
96.9
90.9
91.4
86.2
88.1
83.6
84.0
78.5
87.4
84.6
92.2

86.3
86.4
86.1
85.7
86.5
88.9
89.7
88.3
89.1
89.0
89.9
92.6

94.7
98.4
97.9
96.8
99.9
101.6
99.6
98.1
99.2
102.0
104.0
107.7

92.6
94.4
96.4
95.4
93.2
96.2
95.2
90.2
104.4
110.6
114.5
116.9

84.8
94.1
98.5
92.7
109.9
108.5
111.8
107.7
100.2
96.7
96.2
98.9

95.2
95.5
98.1
92.6
100.1
100.3
99.0
97.3
101.3
102.7
101.0
117.0

94.9
98.6
98.0
96.9
100.2
101.9
99.8
98.3
99.0
101.5
103.5
107.2

Monthly Indices
2. 

Aylk Endeksler

Ekonomik faaliyetlere gre aylk d ticaret birim deer endeksleri, 2000 - 2011 (devam)
Monthly unit value indices by economic activities, 2000 - 2011 (continued)
(2003=100) (ISIC, Rev.3)
(ABD Dolar cinsinden - Based on US Dollars)
thalat- Imports

hracat-Exports

Genel
General

Tarm ve
ormanclk
Agriculture
and forestry

Madencilik ve
ta ocakl
Mining and
quarrying

malat
Manufacturing

Genel
General

200
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

110.0
110.9
113.2
113.2
112.1
112.9
115.3
116.9
117.6
121.7
123.6
124.5

116.9
125.0
122.7
123.8
123.9
116.9
118.4
113.6
111.0
104.7
104.3
99.9

107.5
104.4
107.9
110.5
114.3
116.1
118.2
129.5
127.9
141.5
135.0
127.0

109.4
110.2
111.7
111.0
110.0
110.8
114.0
114.0
114.7
118.2
120.8
123.7

113.2
114.7
113.8
113.9
116.0
117.2
116.3
115.5
115.5
117.9
121.9
123.8

116.6
117.2
119.2
120.1
123.4
118.2
127.9
131.5
148.6
148.2
151.1
146.5

200
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

125.3
124.2
125.9
126.6
124.6
122.2
121.6
122.6
124.7
124.6
122.8
123.8

100.9
103.1
104.2
103.7
107.9
109.7
110.8
106.8
106.3
110.9
106.8
105.9

137.1
139.9
150.5
158.5
150.2
162.7
176.6
186.5
187.0
191.6
183.0
185.9

122.8
121.2
122.1
121.9
120.4
116.6
114.1
114.6
116.6
114.8
114.2
115.5

125.4
124.9
126.9
125.1
125.0
124.0
122.7
122.7
124.0
121.6
120.8
120.5

200
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

127.8
126.8
128.0
132.1
136.7
135.4
137.8
140.6
137.7
137.0
136.5
141.1

108.5
110.4
111.5
112.6
114.7
114.3
114.4
116.2
117.3
115.5
117.2
118.6

199.4
202.3
198.0
212.7
212.4
209.7
222.7
224.1
210.9
201.9
204.7
211.2

118.4
117.3
118.8
121.6
126.9
125.2
126.3
129.5
127.7
127.7
126.7
131.3

200
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

136.9
137.7
140.2
143.1
145.8
144.9
148.9
147.4
149.6
155.5
161.0
162.9

117.4
117.8
118.2
123.4
124.3
125.6
127.1
127.3
134.2
140.0
147.4
148.8

195.8
196.6
204.2
202.6
209.0
213.6
228.5
223.4
230.0
250.6
265.5
268.3

128.5
129.0
130.6
133.6
135.6
134.3
137.4
136.2
137.7
141.8
146.4
147.8

Ay
Months

Tarm ve
ormanclk
Agriculture Balklk
and forestry
Fishing

Madencilik ve
ta ocakl
Mining and
quarrying

malat
Manufacturing

106.7
104.9
114.9
115.3
128.8
129.6
130.6
132.7
109.1
97.9
98.5
95.7

105.1
112.9
123.2
111.1
114.3
113.7
112.6
125.0
121.9
117.9
121.0
128.0

113.1
114.5
113.4
113.6
115.6
117.1
115.9
114.8
114.0
116.4
120.5
122.7

157.6
164.0
170.8
181.4
171.1
168.8
185.7
170.9
178.9
165.9
164.1
156.7

105.5
109.0
105.1
106.9
120.9
119.2
114.5
117.1
104.5
85.6
86.1
86.4

125.3
130.0
131.9
127.3
124.0
127.5
130.0
125.3
131.9
126.2
132.3
132.2

124.0
123.3
125.1
123.1
123.3
122.3
120.6
121.1
121.5
119.7
118.9
118.9

124.7
123.5
125.0
127.1
130.5
130.2
130.2
130.4
126.9
126.2
128.1
132.6

166.0
158.4
165.2
160.6
146.5
141.8
127.2
143.2
134.9
135.2
141.4
140.4

93.2
93.2
93.1
94.7
93.8
93.3
114.1
104.4
95.2
89.7
81.8
101.5

128.3
134.1
133.5
142.0
162.2
144.9
143.4
152.4
168.0
156.0
138.2
142.3

123.1
122.0
123.4
125.5
129.3
129.4
129.7
129.1
126.1
125.6
127.5
132.0

134.4
135.1
136.8
139.6
142.2
142.3
146.0
143.9
145.6
150.8
155.7
158.3

153.8
156.2
160.1
171.2
149.6
143.4
162.7
161.2
177.9
198.3
199.0
194.6

105.4
103.6
96.9
109.6
108.2
106.1
107.6
111.5
107.0
106.2
118.8
114.1

151.8
139.6
153.3
176.1
170.5
176.1
175.0
178.7
172.7
187.8
186.9
180.9

133.2
133.9
135.4
137.7
141.1
141.4
144.8
142.5
143.8
148.4
153.5
156.6

87

TK, D Ticaret statistikleri Yll, 2011


TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2011

87

Aylk Endeksler
2. 

Monthly Indices

Ekonomik faaliyetlere gre aylk d ticaret birim deer endeksleri, 2000 - 2011 (devam)
Monthly unit value indices by economic activities, 2000 - 2011 (continued)
(2003=100) (ISIC, Rev.3)
(ABD Dolar cinsinden - Based on US Dollars)
thalat- Imports

hracat-Exports

Genel
General

Tarm ve
ormanclk
Agriculture
and forestry

Madencilik ve
ta ocakl
Mining and
quarrying

malat
Manufacturing

Genel
General

200
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

166.3
168.1
174.7
182.0
184.1
191.0
197.9
192.4
185.9
174.8
159.6
152.5

150.5
162.8
172.4
175.1
179.8
183.1
182.3
177.9
170.1
165.8
157.2
149.9

292.3
293.2
297.3
329.2
342.0
355.2
381.0
356.8
344.7
321.8
308.0
279.2

148.6
149.6
155.6
159.9
159.0
164.4
168.8
165.4
160.1
152.2
140.6
136.3

159.9
161.9
168.7
172.1
174.0
178.2
185.1
180.5
175.9
156.1
143.7
143.3

197.5
185.0
188.1
206.1
189.1
166.7
162.2
162.5
168.5
174.5
154.2
159.1

2009
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

143.5
140.7
140.0
133.0
134.1
138.9
140.0
143.3
145.0
150.6
153.3
151.2

145.9
139.7
131.1
132.2
132.2
134.7
138.9
141.3
143.9
149.5
152.6
152.1

244.3
248.0
243.1
192.3
198.3
213.3
210.7
216.4
212.5
230.9
238.6
233.6

130.3
125.6
125.9
123.5
124.6
128.7
129.4
132.3
134.8
138.1
140.8
138.9

137.4
131.4
129.8
132.4
135.5
139.2
140.3
142.5
144.7
146.6
149.2
147.6

2010
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

152.8
150.6
152.4
156.0
153.4
150.0
150.7
152.3
153.6
161.3
163.7
163.4

154.3
157.6
159.1
164.8
164.8
163.8
169.5
167.1
169.6
183.4
203.4
206.9

245.1
242.9
246.8
259.8
250.3
241.4
249.6
257.1
256.6
274.3
277.6
269.1

139.4
136.5
137.7
139.4
136.4
134.3
135.2
136.5
137.4
143.5
145.4
145.6

2011
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

167.7
172.7
177.8
183.7
183.0
182.4
182.8
185.1
180.7
180.8
179.2
177.1

210.2
219.9
225.5
228.5
237.8
235.3
236.7
238.5
223.5
207.8
208.1
201.5

293.9
299.4
314.4
331.4
331.7
332.1
346.7
343.6
352.3
358.9
363.2
360.8

147.1
151.3
155.3
160.6
159.5
159.3
157.8
160.7
155.5
155.0
152.5
151.7

Ay
Months

88

88

TK, D Ticaret statistikleri Yll, 2011


TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2011

Tarm ve
ormanclk
Agriculture Balklk
and forestry
Fishing

Madencilik ve
ta ocakl
Mining and
quarrying

malat
Manufacturing

128.8
112.6
133.2
134.1
133.3
131.6
131.2
121.0
111.8
118.0
110.3
112.8

176.4
179.6
196.9
204.8
190.4
199.9
203.7
200.2
201.9
184.5
163.6
148.1

158.2
160.6
167.3
170.2
172.8
177.8
184.7
180.3
175.8
155.1
143.1
142.5

182.5
169.0
147.2
173.6
145.6
154.8
158.3
191.6
195.5
185.5
179.2
185.2

117.0
113.9
104.1
93.5
101.6
111.0
109.5
104.3
105.4
97.1
99.5
91.3

142.1
141.8
130.7
131.9
140.5
136.2
135.3
139.7
153.7
147.0
157.3
155.8

135.5
129.9
129.1
131.0
135.0
138.7
139.8
141.0
142.8
145.1
147.8
146.0

147.8
144.0
144.3
146.4
144.4
141.5
144.4
143.6
145.6
151.9
152.6
152.8

204.0
197.4
199.6
204.3
181.2
166.8
180.2
180.1
178.7
187.8
184.2
186.9

95.5
96.9
105.3
113.5
112.5
109.6
132.5
125.5
102.5
120.8
104.9
125.2

158.0
164.5
161.5
174.8
171.6
171.7
169.2
164.5
177.8
180.4
175.3
189.1

145.4
141.6
141.9
143.6
142.4
139.8
142.4
141.7
143.6
149.9
150.9
150.7

158.4
161.4
165.3
169.2
168.0
168.8
168.4
166.6
161.5
159.7
159.2
158.0

206.3
213.1
212.0
206.8
195.6
192.5
200.9
191.7
200.9
206.6
204.0
201.2

110.2
133.1
130.9
142.4
146.1
146.7
150.4
152.9
141.2
141.2
124.5
121.3

179.3
179.4
191.8
184.8
200.3
200.0
195.3
180.2
189.5
185.4
183.2
178.4

156.0
158.8
162.7
167.1
165.9
166.9
166.4
165.1
159.4
157.3
157.0
156.0

Monthly Indices
2. 

Aylk Endeksler

Ekonomik faaliyetlere gre aylk d ticaret birim deer endeksleri, 2000 - 2011
Monthly unit value indices by economic activities, 2000 - 2011
(2003=100) (ISIC, Rev.3)
(Trk Liras cinsinden - Based on Turkish Liras )
thalat- Imports

hracat-Exports

Genel
General

Tarm ve
ormanclk
Agriculture
and forestry

Madencilik ve
ta ocakl
Mining and
quarrying

malat
Manufacturing

Genel
General

32.5
33.7
34.4
34.7
35.2
37.2
37.3
39.0
40.6
41.0
40.8
41.1

31.2
32.8
33.5
34.6
35.4
37.6
39.2
41.1
43.2
40.1
42.5
41.5

30.0
33.8
34.8
33.9
36.0
38.8
39.0
38.7
43.5
43.2
43.4
42.1

33.6
34.5
35.2
35.9
36.2
37.8
37.9
39.9
40.8
41.2
40.6
41.2

34.6
35.8
36.5
37.3
37.7
38.3
39.6
39.9
40.4
40.8
41.7
42.3

39.1
43.5
44.2
45.3
46.9
44.9
45.2
44.5
42.6
44.8
47.1
48.3

2001
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

41.6
45.3
62.2
74.9
69.1
71.4
78.4
82.7
89.5
92.7
85.2
82.5

43.2
43.3
61.5
77.6
64.7
67.2
71.1
82.3
86.4
84.2
76.8
75.2

41.7
45.7
57.6
71.1
69.9
76.4
77.9
81.9
88.3
83.5
74.1
69.8

42.5
45.8
63.4
76.5
70.1
72.0
80.0
83.9
90.3
96.4
89.3
86.9

43.3
47.8
61.0
75.0
68.7
72.6
82.1
83.1
85.9
90.5
86.3
85.3

2002
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

76.9
76.1
77.6
76.1
80.5
89.2
97.9
97.5
100.8
101.2
97.9
98.7

75.1
74.5
74.4
73.9
74.9
84.8
91.6
90.7
95.4
98.0
98.5
101.6

63.4
65.6
71.4
74.3
76.4
84.3
96.1
99.2
99.7
104.3
91.6
97.5

79.8
79.2
80.2
78.6
83.4
91.9
100.5
99.1
102.6
102.5
101.1
100.6

2003
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

105.6
108.1
109.2
108.5
100.8
95.0
92.7
91.2
91.4
96.4
99.9
101.4

105.2
104.0
103.4
102.7
98.0
94.6
93.6
94.5
93.5
100.6
103.6
106.3

110.3
113.2
109.5
106.0
94.7
93.1
92.0
95.6
92.1
96.7
98.8
98.0

105.1
107.5
110.1
109.1
101.7
95.3
92.9
90.2
91.1
95.9
99.8
101.3

Ay
Months
2000
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Tarm ve
ormanclk
Agriculture Balklk
and forestry
Fishing

Madencilik ve
ta ocakl
Mining and
quarrying

malat
Manufacturing

36.5
40.0
36.1
37.8
39.1
47.4
45.3
49.3
47.3
45.5
46.2
47.4

31.2
31.6
33.2
33.8
36.6
38.7
39.6
40.8
44.2
38.4
40.7
41.1

34.2
35.1
35.8
36.7
36.9
37.7
39.1
39.4
40.1
40.4
41.1
41.7

47.7
54.2
67.5
83.5
75.3
83.8
95.3
83.9
81.5
86.9
87.2
88.5

39.0
43.1
54.6
51.1
58.4
64.7
72.3
72.6
73.8
80.0
76.7
68.3

40.9
45.1
56.6
67.8
60.5
66.6
68.1
74.4
84.5
91.8
90.6
90.6

42.9
47.2
60.4
74.3
68.1
71.6
81.4
83.0
86.5
91.1
86.0
84.7

79.3
78.8
79.1
76.7
81.0
90.5
98.9
96.9
97.5
98.2
97.0
98.2

84.9
87.4
89.0
89.8
86.7
90.0
96.4
98.4
93.7
100.5
99.7
98.3

63.1
72.1
77.4
82.6
88.8
92.4
99.2
119.1
112.9
118.4
107.9
110.4

88.2
87.4
82.4
80.4
79.8
89.5
92.1
92.0
86.3
96.3
91.1
97.8

78.5
77.8
78.0
75.3
80.0
90.2
98.8
96.7
97.9
97.9
96.7
98.1

104.7
107.0
108.1
105.5
99.8
96.6
93.1
91.7
91.1
96.7
102.4
103.1

102.5
102.9
106.5
104.2
93.2
91.5
89.1
84.5
96.0
105.0
112.9
111.9

94.0
102.6
108.9
101.3
110.0
103.4
104.8
101.0
92.2
91.9
95.0
94.8

105.3
104.0
108.4
101.0
100.1
95.5
92.6
91.1
93.1
97.5
99.5
112.0

105.0
107.3
108.2
105.7
100.1
96.8
93.3
91.9
90.9
96.3
101.9
102.6

89

TK, D Ticaret statistikleri Yll, 2011


TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2011

89

Aylk Endeksler
2. 

Monthly Indices

Ekonomik faaliyetlere gre aylk d ticaret birim deer endeksleri, 2000 - 2011 (devam)
Monthly unit value indices by economic activities, 2000 -2011 (continued)
(2003=100) (ISIC, Rev.3)
(Trk Liras cinsinden - Based on Turkish Liras )
thalat- Imports

hracat-Exports

Genel
General

Tarm ve
ormanclk
Agriculture
and forestry

Madencilik ve
ta ocakl
Mining and
quarrying

malat
Manufacturing

Genel
General

200
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

99.2
98.2
99.7
101.8
112.0
112.5
111.6
114.4
117.7
120.9
119.8
116.6

105.6
110.9
108.3
111.6
124.1
116.7
114.9
111.4
111.3
104.3
101.3
93.8

96.8
92.4
95.0
99.3
114.2
115.5
114.4
126.7
128.0
140.6
130.8
118.9

98.6
97.5
98.4
99.8
110.0
110.3
110.4
111.5
114.7
117.4
117.1
115.8

101.9
101.6
100.7
103.2
116.3
117.4
113.4
114.0
116.2
117.1
117.9
115.6

105.1
103.9
105.6
109.0
123.9
118.5
124.9
129.9
149.7
147.4
146.3
137.0

200
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

113.4
109.2
109.4
114.5
113.6
110.9
108.4
109.5
111.3
112.7
111.2
111.4

91.5
90.8
90.6
93.9
98.6
99.8
99.0
95.6
95.1
100.5
96.9
95.4

123.9
123.0
130.6
143.2
136.9
147.6
157.4
166.5
166.9
173.2
165.7
167.2

111.1
106.6
106.0
110.2
109.8
105.8
101.7
102.4
104.1
103.8
103.4
103.9

113.9
110.1
111.2
113.8
114.7
112.9
109.9
110.3
111.2
110.4
109.8
109.0

200
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

113.7
112.0
113.7
117.9
127.9
143.2
143.8
137.8
135.5
135.2
132.3
134.7

96.7
97.7
99.3
100.7
107.5
121.2
119.6
114.1
115.6
114.2
113.8
113.5

177.3
178.6
175.9
189.6
198.7
221.8
232.3
219.4
207.4
199.2
198.3
201.5

105.3
103.6
105.6
108.4
118.8
132.4
131.8
126.9
125.6
126.1
122.8
125.4

200
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

130.1
128.2
131.7
130.1
129.9
127.8
127.2
128.5
126.7
124.4
127.5
127.9

111.8
109.9
111.2
112.5
110.9
111.0
108.8
111.2
113.9
112.2
117.0
117.1

186.0
183.0
191.6
184.2
186.1
188.3
195.0
194.7
194.7
200.4
210.1
210.6

122.1
120.2
122.6
121.4
120.8
118.5
117.3
118.7
116.6
113.5
115.9
116.0

Ay
Months

90

90

TK, D Ticaret statistikleri Yll, 2011


TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2011

Tarm ve
ormanclk
Agriculture Balklk
and forestry
Fishing

Madencilik ve
ta ocakl
Mining and
quarrying

malat
Manufacturing

96.2
93.1
101.9
104.7
129.5
130.0
127.6
131.2
110.0
97.5
95.6
89.6

94.7
100.0
109.1
100.8
114.8
114.0
109.9
123.4
122.7
117.2
117.1
119.6

101.8
101.4
100.3
102.9
115.9
117.3
113.0
113.2
114.7
115.7
116.6
114.6

143.4
144.7
149.8
165.1
157.1
153.9
166.6
153.8
160.6
150.8
149.4
142.0

96.1
96.3
92.4
97.5
111.1
108.9
102.9
105.5
93.9
77.9
78.5
78.3

113.9
114.7
115.7
115.9
113.9
116.2
116.5
112.7
118.4
114.7
120.5
119.7

112.7
108.7
109.6
111.9
113.1
111.4
108.0
108.8
108.9
108.7
108.1
107.6

111.3
109.6
111.6
113.7
123.7
139.0
135.9
128.4
125.5
125.2
124.9
127.2

148.3
140.7
147.6
143.8
138.9
151.5
133.0
141.2
133.5
134.3
138.0
134.8

83.4
83.0
83.3
84.9
89.1
99.8
119.5
103.0
94.4
89.2
79.9
97.6

114.6
119.1
119.3
127.2
153.8
154.8
149.9
150.2
166.3
154.9
134.8
136.6

109.9
108.3
110.1
112.3
122.5
138.1
135.5
127.1
124.6
124.6
124.3
126.6

128.1
126.3
128.8
127.1
127.2
125.8
125.1
126.7
123.2
121.3
124.0
124.9

146.8
146.1
150.8
156.0
134.0
126.9
139.6
142.1
150.7
159.8
158.6
153.6

100.7
97.1
91.4
100.0
97.1
94.0
92.4
98.5
90.8
85.7
94.8
90.2

144.9
130.6
144.4
160.4
152.7
155.8
150.1
157.6
146.3
151.3
148.9
142.8

127.0
125.1
127.5
125.3
126.2
125.0
124.0
125.6
121.7
119.4
122.2
123.5

Monthly Indices
2. 

Aylk Endeksler

Ekonomik faaliyetlere gre aylk d ticaret birim deer endeksleri, 2000 - 2011 (devam)
Monthly unit value indices by economic activities, 2000 -2011 (continued)
(2003=100) (ISIC, Rev.3)
(Trk Liras cinsinden - Based on Turkish Liras )
thalat- Imports
hracat-Exports

Genel
General

Tarm ve
ormanclk
Agriculture
and forestry

Madencilik ve
ta ocakl
Mining and
quarrying

malat
Manufacturing

Genel
General

200
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

129.7
133.5
143.2
157.6
153.9
157.3
160.3
151.1
152.6
166.7
168.8
157.6

117.6
129.5
141.6
152.0
150.7
151.1
147.9
140.0
139.9
158.4
166.5
155.1

227.8
232.8
243.5
284.9
285.8
292.3
308.5
280.1
282.8
306.7
325.5
288.3

115.8
118.8
127.5
138.4
132.9
135.4
136.7
129.9
131.4
145.1
148.7
140.8

125.9
129.2
139.5
149.9
145.6
147.0
150.5
142.5
145.6
156.4
153.4
148.3

155.6
147.8
155.7
179.7
158.4
137.6
132.0
128.4
139.6
175.0
164.7
164.9

2009
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

151.4
154.7
159.2
142.6
139.5
143.0
142.2
141.7
144.0
147.0
151.6
151.4

154.2
153.8
149.4
142.0
137.8
138.9
141.3
140.0
143.2
146.2
151.2
152.6

257.7
272.4
276.2
206.2
206.2
219.4
213.9
213.8
211.1
225.3
235.9
233.8

137.5
138.0
143.1
132.5
129.6
132.4
131.4
130.7
133.9
134.8
139.2
139.1

147.1
146.2
148.5
143.1
141.4
144.2
142.5
141.7
144.4
144.1
148.5
148.7

2010
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

149.7
151.5
155.6
155.2
156.9
157.3
153.3
152.8
153.2
152.9
156.3

151.4
158.9
162.8
164.3
168.8
172.1
172.8
168.0
169.5
174.2
194.6

240.0
244.2
251.9
258.4
255.7
253.0
253.8
257.9
255.8
259.9
264.9

136.6
137.3
140.7
138.7
139.5
140.9
137.6
137.0
137.0
136.0
138.8

12

164.5

208.7

270.7

2011
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

174.0
182.6
187.3
186.5
191.0
193.9
201.6
215.6
215.1
221.1
214.6
219.8

218.5
233.0
238.0
232.4
248.7
250.5
261.5
278.3
266.6
254.6
249.7
250.5

304.6
316.3
331.1
336.2
346.0
352.8
382.1
399.9
419.1
438.7
434.7
447.5

Ay
Months

Tarm ve
ormanclk
Agriculture Balklk
and forestry
Fishing

Madencilik ve
ta ocakl
Mining and
quarrying

malat
Manufacturing

101.6
90.1
110.4
117.1
111.9
108.8
106.9
95.7
92.7
118.5
118.0
117.1

139.0
143.5
162.9
178.5
159.5
165.0
165.8
158.2
167.2
185.0
174.7
153.5

124.5
128.2
138.3
148.3
144.6
146.6
150.2
142.3
145.4
155.3
152.7
147.6

195.6
188.2
168.6
187.7
152.1
160.4
161.0
190.8
195.3
182.5
178.5
186.8

125.6
127.1
119.4
101.3
106.3
115.2
111.5
104.0
105.4
95.6
99.2
92.2

152.3
157.9
149.6
142.6
146.7
141.1
137.5
139.1
153.5
144.6
156.6
157.2

145.1
144.5
147.7
141.5
140.9
143.6
142.0
140.2
142.4
142.5
147.1
147.1

145.7
145.9
148.2
146.3
149.1
149.2
147.1
145.0
145.7
144.9
146.7

201.4
200.2
205.2
204.4
187.2
176.0
183.8
182.1
179.0
179.4
177.2

94.4
98.4
108.4
113.7
116.4
115.9
135.3
127.0
102.8
115.5
101.1

155.9
166.8
166.0
174.9
177.2
181.2
172.5
166.3
178.0
172.3
168.6

143.4
143.5
145.8
143.5
147.0
147.4
145.1
143.1
143.7
143.0
145.1

146.6

155.4

190.2

127.6

192.4

153.2

152.6
159.9
163.6
163.0
166.4
169.3
174.1
187.1
185.1
189.6
182.7
188.3

165.6
171.7
174.8
172.4
176.8
180.9
186.3
195.5
194.4
195.8
192.8
197.2

215.9
226.9
224.4
210.9
206.0
206.5
222.6
225.2
242.0
253.6
247.4
251.5

115.5
141.9
138.8
145.4
154.2
157.6
166.8
179.9
170.3
173.5
151.2
151.8

187.6
190.9
203.1
188.4
211.0
214.6
216.2
211.7
228.2
227.5
222.1
222.9

163.1
168.9
172.1
170.2
174.6
178.9
184.1
193.8
191.8
192.9
190.1
194.7

91

TK, D Ticaret statistikleri Yll, 2011


TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2011

91

Aylk Endeksler
2. 

Monthly Indices

Ekonomik faaliyetlere gre aylk d ticaret miktar endeksleri, 2000 - 2011


Monthly quantity indices by economic activities, 2000 - 2011
(2003=100) (ISIC, Rev.3)
thalat- Imports

hracat-Exports

Genel
General

Tarm ve
ormanclk
Agriculture
and forestry

Madencilik ve
ta ocakl
Mining and
quarrying

malat
Manufacturing

Genel
General

2000
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

61.3
75.7
83.0
89.3
96.9
93.9
93.0
96.0
82.7
95.9
108.1
83.8

63.2
119.0
119.8
125.5
129.0
96.0
65.6
74.4
61.1
72.6
80.5
56.2

78.4
75.9
74.8
79.3
68.2
79.1
71.0
84.8
74.9
101.8
126.0
109.5

57.0
68.8
77.1
83.2
92.3
90.8
92.8
94.4
81.4
93.0
104.1
80.2

51.1
55.1
57.7
61.8
60.7
60.1
59.0
54.0
61.2
60.2
66.4
62.1

69.2
76.8
78.1
69.6
62.8
54.9
30.0
32.8
84.7
117.1
132.8
100.5

2001
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

74.7
67.2
56.0
57.6
69.6
67.8
64.9
69.2
63.0
65.8
73.0
67.8

83.9
67.9
47.0
44.1
65.6
72.0
69.0
72.2
52.4
55.2
76.9
60.5

75.8
85.8
85.9
72.3
83.4
70.4
78.6
82.5
87.7
83.4
94.0
87.7

70.5
62.6
51.8
54.9
65.6
64.2
60.6
64.7
59.1
62.3
67.8
63.7

57.4
65.3
67.8
71.3
77.8
70.4
61.7
75.1
75.8
85.3
85.3
73.6

2002
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

68.6
61.6
71.5
84.1
84.6
74.5
87.0
83.7
79.7
85.6
88.5
93.1

66.0
63.7
91.3
108.7
112.9
83.0
80.1
69.4
42.1
35.6
42.5
50.9

136.8
87.1
89.1
74.2
86.6
87.7
91.1
93.2
94.0
88.0
92.2
100.4

60.2
56.6
65.2
79.1
78.4
69.4
83.4
80.3
78.0
85.6
87.9
91.7

2003
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

80.4
73.0
100.2
91.0
95.4
99.4
109.5
106.3
108.3
111.9
89.6
135.0

54.0
54.1
107.0
114.1
139.1
139.3
133.6
135.5
77.3
69.7
69.0
107.2

107.6
91.3
108.3
90.3
92.3
85.3
95.1
108.4
103.6
103.7
103.7
110.4

76.7
70.9
93.7
89.3
94.4
101.0
112.2
105.4
110.3
116.8
88.0
141.3

Ay
Months

92

92

TK, D Ticaret statistikleri Yll, 2011


TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2011

Tarm ve
ormanclk
Agriculture Balklk
and forestry
Fishing

Madencilik ve
ta ocakl
Mining and
quarrying

malat
Manufacturing

38.9
33.9
38.2
29.7
18.6
13.9
18.3
21.1
15.7
17.4
18.3
36.9

65.7
46.4
73.8
92.6
86.2
93.8
77.4
70.0
64.4
64.7
71.6
78.3

50.1
54.2
56.7
61.2
60.5
60.3
60.6
55.2
60.1
57.4
63.1
60.1

83.3
87.9
81.6
85.3
73.8
78.1
57.2
110.1
164.4
192.0
152.4
110.9

31.8
53.2
28.2
32.5
20.1
33.7
31.6
32.0
49.1
43.2
70.1
49.8

57.7
48.1
67.4
64.4
78.8
97.4
118.5
69.4
67.4
84.1
70.1
37.6

56.2
64.5
67.4
70.9
78.4
70.0
61.5
73.6
71.4
80.0
82.2
72.3

75.7
71.0
82.1
81.6
85.5
75.7
84.7
82.5
91.6
97.3
97.5
78.8

107.5
88.6
83.2
67.7
60.7
68.8
61.8
56.3
134.6
173.6
141.7
98.2

55.6
44.6
57.9
44.4
33.3
21.4
29.3
41.3
46.5
43.2
72.3
58.6

70.7
52.2
74.7
80.1
71.6
61.2
74.8
76.8
84.1
81.3
92.1
43.9

74.3
70.6
82.4
82.7
87.3
76.6
86.4
84.3
89.8
93.8
95.6
78.4

94.8
75.6
101.5
96.2
98.2
95.0
108.2
99.3
105.4
120.3
97.1
108.5

133.4
88.8
104.7
84.6
66.8
73.3
76.1
61.0
92.4
172.2
124.0
122.6

135.0
59.7
85.6
72.0
50.2
28.4
50.9
60.6
88.3
116.2
91.5
361.7

73.1
58.5
107.6
80.7
99.4
99.4
118.1
123.6
111.7
122.0
115.5
90.5

93.2
75.2
101.3
97.0
99.7
96.1
109.7
100.8
106.1
117.6
95.6
107.6

Monthly Indices
2. 

Aylk Endeksler

Ekonomik faaliyetlere gre aylk d ticaret miktar endeksleri, 2000 - 2011 (devam)
Monthly quantity indices by economic activities, 2000 - 2011 (continued)
(2003=100) (ISIC, Rev.3)
thalat- Imports

hracat-Exports

Genel
General

Tarm ve
ormanclk
Agriculture
and forestry

Madencilik ve
ta ocakl
Mining and
quarrying

malat
Manufacturing

Genel
General

200
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

99.0
95.8
129.2
121.3
123.4
129.8
131.0
116.7
124.8
114.7
119.3
142.0

73.2
69.0
121.8
97.5
94.6
124.3
110.9
92.3
78.7
70.6
77.4
97.4

120.4
101.6
101.1
88.1
93.7
97.4
99.1
99.5
97.4
92.5
106.1
120.2

97.4
97.2
134.0
127.9
132.2
136.0
138.9
121.0
131.3
122.1
123.9
149.6

103.4
81.1
116.4
113.1
113.2
114.4
122.9
103.2
124.1
126.1
118.9
128.0

97.4
78.4
94.6
83.2
63.4
98.0
66.3
53.3
104.9
119.6
114.3
103.3

200
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

99.6
116.0
140.1
131.2
136.3
139.7
136.6
145.0
143.8
139.8
135.9
159.6

87.8
94.3
132.2
128.7
114.0
112.9
105.2
101.5
90.3
72.5
95.3
105.1

105.9
94.5
108.8
101.3
108.9
97.2
110.3
105.2
103.8
119.2
110.9
123.8

99.8
120.0
147.1
137.4
143.7
152.1
144.7
155.1
154.3
148.1
144.9
171.7

101.2
114.9
131.9
124.4
121.4
123.6
119.3
114.9
139.5
141.3
124.6
149.0

200
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

110.2
133.7
156.9
151.7
157.8
156.2
145.1
147.4
152.5
142.8
161.7
144.6

88.5
98.7
107.1
110.1
114.3
103.0
103.2
106.9
77.4
79.5
92.7
110.9

99.6
99.8
114.9
120.6
104.5
125.1
114.1
110.0
113.8
126.3
143.4
125.1

113.9
143.1
168.5
159.7
172.0
166.0
153.2
157.7
165.6
147.9
168.8
150.9

200
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

133.9
143.2
163.4
156.3
177.3
170.4
176.8
172.4
167.2
173.7
178.7
171.1

119.7
140.0
166.7
165.0
175.9
148.5
160.0
141.0
111.4
112.8
133.0
133.7

118.9
125.3
123.2
121.4
130.9
121.7
123.0
112.6
129.4
127.4
134.3
131.0

135.7
144.6
171.6
163.9
187.1
182.0
192.5
189.4
178.5
186.5
193.0
181.6

Ay
Months

Tarm ve
ormanclk
Agriculture Balklk
and forestry
Fishing

Madencilik ve
ta ocakl
Mining and
quarrying

malat
Manufacturing

105.6
69.0
92.3
66.8
68.4
50.1
56.4
63.1
138.9
191.4
305.7
136.4

95.4
98.8
102.4
108.4
136.6
102.7
149.9
101.3
115.5
139.3
128.3
115.2

103.7
81.1
117.8
114.6
115.5
115.5
125.5
105.9
125.2
126.2
118.9
129.5

76.0
79.0
93.3
61.1
67.3
71.2
61.4
49.7
153.5
142.9
119.3
137.8

119.3
230.8
153.0
56.9
73.8
94.2
83.6
109.1
396.7
340.7
173.5
173.7

112.2
91.0
125.5
123.6
163.6
144.2
130.0
149.0
139.4
147.2
117.5
164.4

102.4
117.0
133.9
128.2
124.0
126.1
122.6
118.0
137.8
140.8
124.6
149.0

104.5
124.5
150.5
128.8
136.6
152.3
137.6
132.2
151.7
138.2
170.3
163.2

79.7
97.2
116.9
91.7
90.2
121.7
95.1
69.4
126.8
142.4
172.7
139.9

122.4
240.4
101.6
107.0
98.4
101.2
86.1
133.9
128.7
345.6
345.7
257.6

108.2
123.1
120.5
174.3
173.2
208.7
179.2
171.1
172.1
161.2
189.5
221.7

105.7
125.6
152.5
130.3
138.4
153.0
139.5
135.4
152.6
136.6
169.3
163.4

124.1
143.9
166.2
151.1
163.2
160.0
155.5
154.2
157.4
166.6
184.4
155.6

119.2
105.4
107.3
77.7
81.1
95.2
61.9
69.0
104.9
144.1
147.8
112.2

383.5
230.6
158.8
124.8
139.3
140.0
139.1
159.7
182.2
226.4
135.5
169.8

168.4
135.7
178.9
164.1
178.1
240.2
230.5
276.5
232.6
218.3
214.7
222.8

123.2
145.8
169.2
154.8
167.2
162.3
159.5
157.0
159.3
167.0
186.1
157.3

93

TK, D Ticaret statistikleri Yll, 2011


TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2011

93

Aylk Endeksler
2. 

Monthly Indices

Ekonomik faaliyetlere gre aylk d ticaret miktar endeksleri, 2000 - 2011 (devam)
Monthly quantity indices by economic activities, 2000 - 2011 (continued)
(2003=100) (ISIC, Rev.3)
thalat- Imports
hracat-Exports

Genel
General

Tarm ve
ormanclk
Agriculture
and forestry

Madencilik ve
ta ocakl
Mining and
quarrying

malat
Manufacturing

Genel
General

200
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

170.0
165.0
166.6
170.1
181.5
176.5
179.8
173.2
166.5
148.0
130.9
129.4

158.7
155.9
158.7
176.3
195.5
152.1
142.8
127.5
124.6
139.1
125.2
129.3

134.2
117.2
125.7
118.9
133.3
117.7
128.5
127.3
130.6
119.0
95.0
106.6

176.7
176.5
174.7
178.9
191.0
189.7
192.7
186.8
178.3
156.4
140.2
133.9

168.8
173.7
172.0
167.6
182.0
167.8
172.8
155.4
184.6
158.2
165.8
136.7

109.4
91.1
83.9
76.3
88.8
89.4
65.7
64.1
136.2
167.8
159.6
142.4

2009
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

111.9
111.6
130.1
131.7
140.2
155.7
158.8
154.8
149.1
146.5
142.5
171.6

112.0
111.0
136.9
134.6
136.0
144.1
139.2
116.5
107.9
121.7
108.4
173.4

112.5
90.3
100.8
82.9
94.1
110.9
103.9
108.5
103.4
94.0
108.9
114.2

108.4
117.2
137.1
144.1
150.8
165.1
172.8
168.0
158.2
160.1
151.6
186.0

145.7
163.1
159.6
145.0
137.8
152.0
164.0
139.4
148.8
174.8
151.5
173.0

2010
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

132.4
135.3
170.6
165.8
166.1
175.7
184.5
175.4
176.2
185.6
181.1
217.6

140.7
140.6
194.9
162.3
173.7
163.1
141.7
151.4
119.2
121.5
113.3
163.1

109.7
92.8
103.2
114.3
94.9
110.2
111.2
113.0
110.7
119.7
122.7
140.9

135.3
147.1
185.8
178.2
179.8
193.1
206.6
191.3
193.3
203.9
198.2
237.7

2011
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

174.4
175.5
210.7
197.4
199.6
204.9
199.4
184.0
203.0
190.7
180.1
201.2

144.2
171.7
234.7
217.7
194.3
131.1
121.5
128.5
105.8
142.3
122.4
174.1

131.4
120.7
124.9
117.6
120.8
112.3
125.0
108.9
125.6
128.1
132.6
130.7

184.4
188.4
232.9
217.6
219.5
231.9
219.8
206.9
227.1
207.5
191.2
217.6

Ay
Months

94

94

TK, D Ticaret statistikleri Yll, 2011


TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2011

Tarm ve
ormanclk
Agriculture Balklk
and forestry
Fishing

Madencilik ve
ta ocakl
Mining and
quarrying

malat
Manufacturing

797.7
152.3
122.2
116.6
119.4
108.4
156.9
151.8
152.2
373.0
325.5
348.7

198.9
216.8
163.4
227.2
264.5
276.2
287.1
343.9
304.2
227.9
228.4
167.3

170.8
178.0
177.1
171.8
186.3
171.0
177.5
158.2
186.0
156.6
165.4
136.0

130.9
98.9
105.8
95.8
105.6
90.8
92.5
86.3
114.7
153.0
161.4
177.5

364.5
361.1
219.4
171.7
160.2
125.9
145.7
164.6
175.2
323.6
195.4
279.6

176.8
100.7
165.4
203.9
206.8
264.9
326.4
294.9
318.9
246.8
276.0
406.4

145.9
167.1
162.1
147.0
138.7
154.0
165.7
140.2
148.4
174.9
149.5
169.5

134.6
145.7
173.9
163.0
172.2
171.2
168.3
150.7
155.4
183.3
156.2
196.9

121.2
110.4
118.3
112.7
120.7
110.2
90.2
102.8
136.5
147.9
145.6
173.2

155.1
189.2
363.3
144.2
109.4
118.0
112.6
114.1
142.2
205.9
130.2
220.2

239.0
301.9
264.7
370.6
373.1
362.0
386.8
369.9
309.4
368.6
292.6
340.9

133.5
145.2
175.5
163.3
172.7
172.3
170.2
150.6
154.5
183.1
155.2
196.5

153.1
158.3
181.5
178.2
165.5
170.8
179.0
171.5
169.0
189.6
176.9
201.0

132.9
119.0
125.2
100.9
100.2
89.3
90.9
91.2
103.0
158.2
157.2
170.3

252.2
281.1
167.7
136.5
118.5
111.6
127.2
124.5
138.9
154.5
264.0
195.6

307.8
241.5
263.7
315.7
280.4
318.9
361.8
371.1
311.9
327.5
362.1
373.8

152.0
159.2
183.8
181.3
168.0
173.8
182.0
173.4
170.8
189.2
175.3
200.4

Monthly Indices
2. 9

Aylk Endeksler

Ekonomik faaliyetlere gre aylk d ticaret hadleri, 2000 - 2011


Monthly terms of trade by economic activities, 2000 - 2011
(2003=100) (ISIC, Rev.3)
ABD Dolar cinsinden - Based on US Dollars

Ay
Months

Tarm ve
ormanclk Madencilik ve ta
Genel Agriculture and
ocakl Mining
General
forestry
and quarrying

Trk Liras cinsinden - Based on Turkish Liras

malat
Manufacturing

Genel
General

Tarm ve
ormanclk
Agriculture
and forestry

Madencilik ve
ta ocakl
Mining and
quarrying

malat
Manufacturing

2000
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

105.4
105.1
105.3
106.4
106.2
102.4
104.9
100.9
98.4
98.2
101.1
102.4

124.5
131.6
130.9
130.0
131.7
119.0
114.2
107.0
97.7
110.3
109.8
115.9

102.8
92.4
94.8
98.7
100.8
99.1
100.1
104.0
100.4
87.6
92.5
96.9

100.9
100.8
101.0
101.3
101.1
99.0
101.8
97.5
97.1
96.7
100.0
100.6

106.4
106.1
106.1
107.4
107.1
103.0
106.1
102.2
99.5
99.5
102.2
103.0

125.6
132.8
131.7
131.1
132.8
119.5
115.4
108.2
98.7
111.7
110.9
116.5

103.9
93.4
95.6
99.8
101.8
99.8
101.4
105.4
101.6
88.9
93.7
97.6

101.9
101.8
101.8
102.3
101.9
99.6
103.0
98.7
98.1
98.0
101.2
101.2

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

103.8
100.7
98.8
100.3
99.6
101.2
104.8
101.0
96.2
97.4
101.3
103.2

110.4
119.9
110.6
107.9
116.8
124.3
134.2
102.6
94.6
103.1
113.8
117.6

98.0
94.2
99.0
95.4
86.7
86.7
87.2
91.2
95.7
109.6
122.3
129.4

100.7
98.3
96.0
97.3
97.3
99.0
101.8
99.4
95.9
94.3
96.4
97.3

104.0
105.4
98.1
100.1
99.4
101.6
104.8
100.5
96.0
97.6
101.3
103.4

110.5
125.4
109.7
107.6
116.4
124.7
134.1
102.0
94.4
103.2
113.6
117.7

98.2
98.7
98.4
95.3
86.6
87.2
87.4
90.8
95.7
109.9
122.3
129.8

100.9
102.9
95.3
97.1
97.1
99.4
101.8
98.9
95.7
94.5
96.4
97.5

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

103.3
103.5
101.8
100.8
100.6
100.9
100.6
99.2
96.7
96.9
98.6
98.8

113.4
117.4
119.7
121.7
115.8
105.7
104.9
108.3
98.2
102.4
100.8
96.1

139.1
132.9
115.2
108.1
104.2
105.3
95.4
92.5
86.4
91.9
98.8
99.4

98.5
98.2
97.1
95.8
95.9
97.5
98.0
97.4
95.3
95.3
95.1
96.8

103.2
103.6
101.9
100.8
100.6
101.5
101.0
99.4
96.7
97.1
99.1
99.5

113.1
117.4
119.8
121.6
115.7
106.2
105.2
108.4
98.1
102.6
101.2
96.7

139.2
133.2
115.5
108.2
104.4
106.1
95.9
92.8
86.6
92.3
99.4
100.3

98.3
98.3
97.3
95.8
95.9
98.1
98.3
97.6
95.4
95.5
95.6
97.6

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

99.2
98.9
98.3
97.4
99.4
101.7
100.3
100.5
99.8
100.1
102.4
101.8

97.4
98.9
102.4
101.7
95.5
96.8
95.1
89.5
102.7
104.2
108.9
105.5

95.3
91.7
98.1
95.2
105.9
102.4
100.4
95.2
101.0
100.4
100.4
114.3

99.8
99.7
97.6
96.9
98.8
101.6
100.3
101.9
99.8
100.1
102.0
101.4

99.2
99.0
99.1
97.3
99.1
101.7
100.4
100.5
99.8
100.4
102.6
101.7

97.4
98.9
103.1
101.5
95.1
96.7
95.1
89.4
102.6
104.4
109.0
105.3

95.5
91.9
98.9
95.3
105.7
102.5
100.7
95.3
101.1
100.8
100.7
114.3

99.8
99.8
98.3
96.8
98.4
101.6
100.4
101.9
99.8
100.4
102.2
101.2

2001

2002

2003

95

TK, D Ticaret statistikleri Yll, 2011


TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2011

95

Aylk Endeksler
2. 9

Monthly Indices

Ekonomik faaliyetlere gre aylk d ticaret hadleri, 2000 - 2011 (devam)


Monthly terms of trade by economic activities, 2000 - 2011 (continued)
(2003=100) (ISIC, Rev.3)
ABD Dolar cinsinden - Based on US Dollars

Ay
Months

Tarm ve
ormanclk Madencilik ve ta
Genel Agriculture and
ocakl Mining
General
forestry
and quarrying

Trk Liras cinsinden - Based on Turkish Liras

malat
Manufacturing

Genel
General

Tarm ve
ormanclk
Agriculture
and forestry

Madencilik ve
ta ocakl
Mining and
quarrying

malat
Manufacturing

200
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

102.9
103.4
100.5
100.6
103.5
103.8
100.9
98.9
98.2
96.9
98.6
99.4

99.7
93.8
97.1
97.0
99.6
101.1
108.1
115.8
133.9
141.6
144.9
146.7

97.8
108.1
114.2
100.6
100.0
98.0
95.3
96.5
95.3
83.3
89.6
100.8

103.3
104.0
101.5
102.4
105.0
105.7
101.6
100.7
99.4
98.5
99.8
99.2

102.7
103.4
101.0
101.3
103.8
104.4
101.6
99.7
98.7
96.8
98.4
99.1

99.4
93.7
97.5
97.6
99.8
101.5
108.7
116.6
134.4
141.4
144.5
146.1

97.8
108.2
114.9
101.5
100.5
98.7
96.0
97.4
95.9
83.4
89.6
100.6

103.2
104.0
102.0
103.1
105.4
106.3
102.3
101.5
99.9
98.5
99.6
99.0

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

100.0
100.6
100.8
98.8
100.4
101.5
100.9
100.1
99.5
97.6
98.3
97.4

156.2
159.1
163.9
174.9
158.6
153.9
167.6
160.0
168.3
149.6
153.7
148.0

91.4
92.9
87.7
80.3
82.6
78.4
73.6
67.2
70.5
65.9
72.3
71.1

101.0
101.7
102.4
100.9
102.4
104.9
105.7
105.6
104.1
104.2
104.1
103.0

100.5
100.8
101.7
99.4
100.9
101.8
101.4
100.7
99.9
98.0
98.8
97.9

156.8
159.3
165.3
175.8
159.3
154.3
168.3
160.9
168.9
150.1
154.2
148.7

91.9
93.3
88.6
80.9
83.2
78.7
74.1
67.7
70.9
66.2
72.7
71.6

101.5
102.0
103.4
101.5
103.0
105.2
106.2
106.3
104.6
104.7
104.5
103.5

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

97.6
97.4
97.7
96.1
95.5
96.2
94.5
92.7
92.2
92.1
93.9
94.0

153.0
143.5
148.2
142.6
127.7
124.0
111.2
123.2
115.0
117.1
120.7
118.4

64.3
66.3
67.4
66.8
76.4
69.1
64.4
68.0
79.7
77.3
67.5
67.4

104.0
104.1
103.8
103.3
101.9
103.4
102.7
99.7
98.7
98.4
100.7
100.5

97.9
97.8
98.1
96.4
96.7
97.0
94.6
93.2
92.7
92.6
94.4
94.4

153.4
144.1
148.6
142.9
129.2
125.0
111.2
123.7
115.5
117.5
121.3
118.8

64.7
66.7
67.8
67.1
77.4
69.8
64.5
68.4
80.2
77.8
68.0
67.8

104.4
104.6
104.2
103.5
103.1
104.3
102.8
100.2
99.2
98.9
101.3
101.0

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

98.1
98.1
97.6
97.6
97.6
98.2
98.0
97.6
97.3
96.9
96.7
97.2

131.0
132.6
135.5
138.7
120.4
114.2
128.0
126.6
132.5
141.6
135.0
130.7

77.5
71.0
75.1
86.9
81.6
82.5
76.6
80.0
75.1
75.0
70.4
67.4

103.6
103.8
103.7
103.1
104.1
105.2
105.4
104.7
104.5
104.6
104.9
106.0

98.5
98.5
97.9
97.7
98.0
98.4
98.4
98.6
97.2
97.5
97.2
97.6

131.3
133.0
135.7
138.7
120.7
114.4
128.3
127.8
132.3
142.3
135.6
131.2

77.9
71.3
75.4
87.1
82.0
82.8
76.9
80.9
75.1
75.5
70.9
67.8

104.0
104.1
104.0
103.2
104.5
105.5
105.8
105.8
104.4
105.2
105.4
106.5

200

200

200

96

96

TK, D Ticaret statistikleri Yll, 2011


TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2011

Monthly Indices
2. 9

Aylk Endeksler

Ekonomik faaliyetlere gre aylk d ticaret hadleri, 2000 - 2011 (devam)


Monthly terms of trade by economic activities, 2000 - 2011 (continued)
(2003=100) (ISIC, Rev.3)
ABD Dolar cinsinden - Based on US Dollars

Ay
Months

Tarm ve
ormanclk Madencilik ve ta
Genel Agriculture and
ocakl Mining
General
forestry
and quarrying

Trk Liras cinsinden - Based on Turkish Liras

malat
Manufacturing

Genel
General

Tarm ve
ormanclk
Agriculture
and forestry

Madencilik ve
ta ocakl
Mining and
quarrying

malat
Manufacturing

200
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

96.1
96.3
96.6
94.6
94.5
93.3
93.5
93.8
94.6
89.3
90.0
93.9

131.2
113.6
109.1
117.7
105.1
91.0
89.0
91.3
99.1
105.3
98.1
106.2

60.3
61.2
66.2
62.2
55.7
56.3
53.5
56.1
58.6
57.3
53.1
53.1

106.5
107.4
107.5
106.5
108.7
108.1
109.4
109.0
109.7
101.9
101.8
104.5

97.1
96.8
97.4
95.2
94.6
93.4
93.9
94.3
95.4
93.8
90.9
94.1

132.4
114.1
110.0
118.2
105.2
91.1
89.2
91.7
99.8
110.5
98.9
106.3

61.0
61.6
66.9
62.7
55.8
56.4
53.7
56.5
59.1
60.3
53.7
53.3

107.5
107.9
108.5
107.1
108.8
108.3
109.9
109.5
110.6
107.0
102.7
104.8

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

95.7
93.3
92.7
99.6
101.0
100.2
100.2
99.4
99.9
97.4
97.4
97.6

125.1
121.0
112.3
131.3
110.1
114.9
114.0
135.6
135.9
124.1
117.4
121.8

58.2
57.2
53.8
68.6
70.8
63.8
64.2
64.6
72.3
63.7
65.9
66.7

104.0
103.5
102.5
106.1
108.3
107.8
108.1
106.6
105.9
105.0
105.0
105.1

97.2
94.5
93.3
100.3
101.3
100.8
100.2
100.1
100.3
98.0
97.9
98.2

126.8
122.4
112.9
132.1
110.4
115.5
113.9
136.3
136.4
124.8
118.0
122.4

59.1
58.0
54.2
69.1
71.2
64.3
64.3
65.0
72.7
64.2
66.4
67.2

105.5
104.7
103.2
106.9
108.7
108.5
108.1
107.3
106.4
105.7
105.6
105.8

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

96.7
95.6
94.7
93.8
94.1
94.3
95.8
94.3
94.8
94.2
93.2
93.5

132.3
125.2
125.5
124.0
109.9
101.8
106.3
107.8
105.4
102.4
90.6
90.3

64.5
67.7
65.5
67.3
68.6
71.1
67.8
64.0
69.3
65.8
63.1
70.3

104.3
103.7
103.1
103.0
104.4
104.1
105.3
103.8
104.6
104.5
103.8
103.5

97.3
96.3
95.2
94.3
95.0
94.8
96.0
94.9
95.1
94.7
93.9
94.4

133.0
126.0
126.1
124.4
110.9
102.3
106.4
108.4
105.6
103.0
91.1
91.2

65.0
68.3
65.9
67.7
69.3
71.6
68.0
64.5
69.6
66.3
63.7
71.1

105.0
104.5
103.6
103.5
105.4
104.7
105.5
104.5
104.9
105.1
104.5
104.6

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

94.4
93.4
93.0
92.1
91.8
92.5
92.1
90.0
89.4
88.3
88.8
89.2

98.1
96.9
94.0
90.5
82.2
81.8
84.9
80.4
89.9
99.4
98.0
99.9

61.0
59.9
61.0
55.8
60.4
60.2
56.3
52.4
53.8
51.7
50.4
49.5

106.1
105.0
104.8
104.1
104.0
104.8
105.4
102.8
102.5
101.5
102.9
102.8

95.2
94.0
93.4
92.4
92.6
93.3
92.4
90.7
90.4
88.6
89.9
89.7

98.8
97.4
94.3
90.8
82.9
82.4
85.1
80.9
90.8
99.6
99.1
100.4

61.6
60.4
61.3
56.0
61.0
60.8
56.6
52.9
54.5
51.9
51.1
49.8

106.9
105.6
105.2
104.5
104.9
105.6
105.8
103.6
103.6
101.7
104.1
103.4

2009

2010

2011

97

TK, D Ticaret statistikleri Yll, 2011


TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2011

97

D Ticarette Younlama Oranlar, 2011

The Proportion of Concentration in foreign Trade, 2011

3. 1 lkelerin younlama oran, 2011


Concentration rates of countries, 2011
hracat - Exports
Pay Younlama oran
lke
Share Concentration rate
(%)
Country

lke
Country

Almanya - Germany
rak - Iraq
ngiltere - United Kingdom
talya - Italy
Fransa - France
Rusya Fed. - Russia Fed.
ABD - USA
spanya - Spain
BAE - UAE
ran - Iran
Hollanda - Netherlands
Romanya - Romania
Suudi Arabistan - Saudi Arabia
Msr - Egypt
in - China
Belika - Belgium
srail - Israel
Azerbeycan - Azerbaijan
Polonya - Poland
Ukrayna - Ukraine
Bulgaristan - Bulgaria
Suriye - Syria
Yunanistan - Greece
Trkmenistan - Turkmenistan
svire - Switzerland

Rusya Fed. - Russia Fed


Almanya - Germany
in - China
ABD- USA
talya - Italy
ran - Iran
Fransa - France
Hindistan - India
Gney Kore - South Korea
spanya - Spain
ngiltere - United Kingdom
svire - Switzerland
Ukrayna - Ukraine
Japonya - Japan
Hollanda - Netherlands
Belika - Belgium
Romanya - Romania
Polonya - Poland
Yunanistan - Greece
Bulgaristan - Bulgaria
sve - Sweden
Brezilya - Brazil
srail - Israel
Tayvan - Taiwan
Suudi Arabistan - Saudi Arabia

10.3
6.2
6.0
5.8
5.0
4.4
3.4
2.9
2.7
2.7
2.4
2.1
2.0
2.0
1.8
1.8
1.8
1.5
1.3
1.3
1.2
1.2
1.2
1.1

CR1
CR2
CR3
CR4
CR5
CR6
CR7
CR8
CR9
CR10
CR11
CR12
CR13
CR14
CR15
CR16
CR17
CR18
CR19
CR20
CR21
CR22
CR23
CR24

10.3
16.5
22.5
28.4
33.4
37.9
41.2
44.2
46.9
49.6
52.0
54.1
56.1
58.2
60.0
61.8
63.6
65.1
66.4
67.7
68.9
70.1
71.3
72.4

11
1.1

CR25

73 5
73.5

(%)

thalat - Imports
Pay
Share

Younlama oran
Concentration rate
(%)

9.9
9.5
9.0
6.7
5.6
5.2
3.8
2.7
2.6
2.6
2.4
2.1
2.0
1.8
1.7
1.6
1.6
1.5
1.1
1.0
0.9
0.9
0.9
0.8

CR1
CR2
CR3
CR4
CR5
CR6
CR7
CR8
CR9
CR10
CR11
CR12
CR13
CR14
CR15
CR16
CR17
CR18
CR19
CR20
CR21
CR22
CR23
CR24

9.9
19.5
28.5
35.2
40.7
45.9
49.7
52.4
55.1
57.6
60.1
62.1
64.1
65.9
67.6
69.2
70.8
72.2
73.3
74.3
75.3
76.1
77.0
77.8

08
0.8

CR25

78 7
78.7

3.1 lkelerin younlama oran, 2011


Concentration ratio of countries, 2011

90
80

thalat-Imports

70
60

hracat-Exports

50
40
30
20
10

Trkiye'nin 2011 yl ihracatnn %10.3'n (CR1) Almanya'ya


gerekletirilmitir. hracatmz ierisinde bu lkeyi izleyen
Irak'n pay %6.2 ngiltere'ninn pay %6.0 dzeyindedir.
Younlama oran (CR) ilk 8 lke iin (CR8) %44.2; ilk
25 lke iin (CR25) %73.5 dir.

In 2011, 10.3 %
Iraq, 6.2% to the
The concentration
44.2%, for the

thalatta ilk sray


Rusya
Federasyonu almaktadr.
Rusya
Federasyonu 'ndan
yaplan ithalat 2011
ylndaki
toplam ithalatmzn %9.9
dzeyindedir.

thalatta
en yksek paya sahip ilk 8 lkenin pay
(CR8) %52.4; ilk 25 lkenin pay ise
%78.7'dir.

Russia Federation was main partner country in imports.


Imports from Russia Federation constitued 9.9% of the total
of imports (CR1). The concentration ratio for the first 8 countries
(CR8) was 52.4% and the first 25 countries (CR25) was 78.7%.

98

98

TK, D Ticaret statistikleri Yll, 2011


TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2011

of the Turkey's exports was made to


United Kingdom and 6.0% to the Italy.
ratio, for the first 8 countries (CR8) was
first 25 countries (CR25)
was
73.5%.

The Proportion of Concentration in foreign Trade, 2011

D Ticarette Younlama Oranlar, 2011

3. 2 Fasllarn younlama oran, 2011


Concentration rates of chapters, 2011

Fasl
Chapter
87
84
72
85
61
27
73
62
39
8
71
40
25
76
63
94
52
20
57
60
54
48
74
55
89

hracat - Exports
Pay Younlama oran
Share Concentration rate
(%)
11.7
8.6
8.3
6.6
6.2
4.8
4.3
3.8
3.4
2.9
2.8
1.9
1.8
1.7
1.6
1.6
1.4
1.2
1.2
1.1
1.1
1.1
1.0
1.0
0.9

(%)

CR1
CR2
CR3
CR4
CR5
CR6
CR7
CR8
CR9
CR10
CR11
CR12
CR13
CR14
CR15
CR16
CR17
CR18
CR19
CR20
CR21
CR22
CR23
CR24
CR25

11.7
20.3
28.6
35.2
41.4
46.2
50.5
54.3
57.7
60.6
63.4
65.3
67.1
68.8
70.4
72.0
73.4
74.6
75.8
76.9
78.0
79.0
80.1
81.1
82.0

Fasl
Chapter

thalat - Imports
Pay
Share

27
84
72
87
85
39
71
29
30
74
90
88
52
40
76
48
73
55
38
54
10
32
62
28
12

22.5
11.3
8.5
7.1
7.0
5.2
2.9
2.3
2.0
1.7
1.7
1.6
1.5
1.4
1.4
1.3
1.0
1.0
0.9
0.8
0.8
0.8
0.8
0.7
0.7

Younlama oran
Concentration rate
(%)
CR1
CR2
CR3
CR4
CR5
CR6
CR7
CR8
CR9
CR10
CR11
CR12
CR13
CR14
CR15
CR16
CR17
CR18
CR19
CR20
CR21
CR22
CR23
CR24
CR25

22.5
33.7
42.2
49.3
56.3
61.6
64.5
66.8
68.7
70.4
72.1
73.8
75.3
76.7
78.0
79.3
80.3
81.4
82.3
83.1
83.9
84.7
85.5
86.2
86.9

3.2 Fasllarn younlama oran, 2011


Concentration rates of chapters, 2011

100

thalat-Imports

90
80
70

hracat-Exports

60
50
40
30
20
10

En ok ihracat gerekletirilen motorlu kara tatlarnn (Fasl no;


87) pay
(CR1) %11.7, ikinci srada yer alan kazan , makina
ve cihazlar , aletler paralarnn (Fasl no; 84) pay ise %8.6 olarak
gerekletirmitir. hracatta en yksek paya sahip ilk 8 fasln pay
(CR8) %54.3 ilk 15 fasln pay (CR15)
%70.4 ve
ilk 25 fasln pay (CR25)
%82.0'dr.

The
exports of
the
"vehicles
other
than
railway"
(chapter 87) constitued 11.7% and "boiler , machinery and mechanical
appliances ,parts , thereof '' (chapter 84) constitued 8.6% of the total
exports. The concentration ratio of exports for the first 8 chapters
(CR8) was 54.3%, the first 15 chapters was 70.4% and the first 25
chapters (CR25) was 82.0%, respectively.

Fasllara gre ithalatn younlama oran ihracata gre daha


yksektir. 2011 yl ithalatnda CR1 (Mineral yalar, yaktlar)
%22.5, CR8 %66.8 ve CR25 %86.9 dzeyindedir.

Concentration ratio of imports by chapters is greater than exports.


Ratio of "mineral fuels and oils" (CR1) in imports was 22.5%,while
the first CR8 was 66.8% and for the first CR25 was 86.9%.

99

TK, D Ticaret statistikleri Yll, 2011


TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2011

99

D Ticarette Younlama Oranlar, 2011

The Proportion of Concentration in foreign Trade, 2011

3. 3 Firmalarn younlama oran, 2011


Concentration rates of firms, 2011

Firma sra no
Firms number

hracat - Export
Pay Younlama oran
Share Concentration rate
(%)
3.2
2.6
2.4
2.0
1.7
1.2
1.1
0.9
0.9
0.8
0.8
0.7
0.6
0.6
0.6
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.4
0.4
0.4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

(%)

CR1
CR2
CR3
CR4
CR5
CR6
CR7
CR8
CR9
CR10
CR11
CR12
CR13
CR14
CR15
CR16
CR17
CR18
CR19
CR20
CR21
CR22
CR23
CR24
CR25

3.2
5.8
8.2
10.1
11.9
13.0
14.2
15.1
16.0
16.8
17.6
18.3
19.0
19.6
20.2
20.7
21.2
21.8
22.3
22.7
23.2
23.7
24.1
24.4
24.8

Firma sra no
Firms number

thalat - Import
Pay
Share

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

7.6
6.6
1.4
1.1
1.0
1.0
1.0
1.0
0.8
0.7
0.7
0.7
0.7
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.5
0.5
0.4
0.4
0.4
0.4

Younlama oran
Concentration rate
(%)
CR1
CR2
CR3
CR4
CR5
CR6
CR7
CR8
CR9
CR10
CR11
CR12
CR13
CR14
CR15
CR16
CR17
CR18
CR19
CR20
CR21
CR22
CR23
CR24
CR25

7.6
14.2
15.6
16.7
17.7
18.7
19.7
20.7
21.5
22.2
23.0
23.7
24.3
24.9
25.5
26.2
26.7
27.3
27.9
28.4
28.9
29.3
29.7
30.1
30.5

3.3 Firmalarn younlama oran, 2011


Concentration rates of firms, 2011

35

thalat-Imports

30
25
20

hracat-Exports

15
10
5
0

100

2011 ylnda Trkiye ihracatnn %24.8' nin; Trkiye ithalatnn ise


%30.5' i 25 firma (CR25) tarafndan gerekletirilmitir. En ok
ihracat yapan ilk firma toplam ihracatn %3.2sini, ilk 8 firma
%15.1' ini
gerekletirmitir.

In 2011, 24.8% of Turkeys exports and 30.5% of Turkey is


imports were made by the first 25 firms (CR25). Concentration
ratio of the first firm (CR1) was 3.2% in exports and the
first 8 firms
(CR8) was
15.1%.

Firmalara gre younlama; ithalatta ihracata gre daha


yksek grnmektedir. thalatta ilk firmann (CR1) pay %7.6,
ilk 8 firmann (CR8)
pay
%20.7 dzeyindedir.

Concentration ratio of imports by firms was greater than


exports. For the first firm (CR1) was 7.6%, while 20.7% for the
first 8 firms
(CR8) .

TK, D Ticaret statistikleri Yll, 2011


TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2011
100

Concentration Measures in Foreign Trade, 1991-2011

D Ticarette Younlama ltleri, 1991-2011

3. hracatta lkelerin younlama ltleri, 1991-2011


Concentration criterions of countries in exports, 1991 - 2011
Yl
Years

CR1

1991
1992
1993
199
199
199
199
199
1999
2000
2001
2002
2003
200
200
200
200
200
2009
2010
2011

25.1
24.9
23.8
21.7
23.3
22.3
20.0
20.2
20.6
18.6
17.1
16.3
15.8
13.9
12.9
11.3
11.2
9.8
9.6
10.1
10.3

CR2

CR3

32.3
31.3
30.2
30.1
30.3
29.4
27.9
28.5
29.8
29.9
27.1
25.6
23.8
22.6
20.9
19.3
19.2
16.0
15.7
16.4
16.5

39.0
37.2
35.7
35.8
37.0
35.9
35.6
35.0
36.6
37.3
34.6
34.0
31.5
30.3
28.6
27.2
26.2
22.0
21.4
22.1
22.5

CR
(%)

CR

44.0
42.7
40.7
40.7
42.7
42.1
41.3
40.7
43.0
43.7
41.5
40.6
38.3
37.7
35.2
33.1
31.8
28.0
27.2
27.5
28.4

49.0
48.1
45.6
45.4
48.0
47.6
46.6
45.7
48.9
49.7
47.6
46.5
44.3
43.5
40.4
38.5
36.2
33.0
32.2
32.8
33.4

CR

CR

CR
H-

53.5
51.5
49.8
50.0
52.8
52.1
51.1
50.6
52.4
52.8
50.6
49.7
48.1
47.6
44.5
42.9
40.4
37.9
36.1
36.8
37.9

Not. CR ve H- iin


Aklama

blmne baknz.

57.1
54.8
53.2
53.4
56.2
55.4
54.0
53.9
55.2
55.4
53.6
52.9
51.3
51.0
48.3
46.6
44.3
41.1
39.2
40.1
41.2

60.7
57.9
56.6
56.8
58.3
57.5
56.2
56.3
57.6
57.7
56.4
55.8
54.2
54.0
51.6
49.7
47.7
44.2
42.4
43.2
44.2

0.088
0.084
0.078
0.071
0.077
0.073
0.066
0.066
0.066
0.067
0.061
0.057
0.053
0.050
0.046
0.042
0.040
0.034
0.033
0.034
0.035

Note. See the Explanation


p
for CR and H-I.

3. hracatta lkelerin younlama ltleri, 2001- 2011


Concentration criterions of countries in exports, 2001- 2011

(%)
58
56

CR8

54
52
50
48
46
44
42
40
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

101

TK, D Ticaret statistikleri Yll, 2011


TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2011

101

D Ticarette Younlama ltleri, 1991-2011

Concentration Measures in Foreign Trade, 1991-2011

3. hracatta fasllarn younlama ltleri, 1991 - 2011


Concentration criterions of chapters in exports, 1991 - 2011
Yl
Years

CR1

1991
1992
1993
199
199
199
199
199
1999
2000
2001
2002
2003
200
200
200
200
200
2009
2010
2011

13.1
16.4
16.1
14.3
15.9
15.4
15.1
15.7
14.2
13.4
11.6
12.3
12.1
13.1
13.0
13.9
14.8
13.9
12.0
12.1
11.7

CR2

CR3

21.7
25.1
27.3
25.4
26.1
24.6
23.9
24.9
23.3
22.4
20.0
21.5
23.3
23.0
22.0
22.0
23.0
25.2
20.0
20.4
20.3

30.0
33.6
36.2
33.8
34.1
32.2
31.5
31.7
29.5
29.6
27.5
30.5
31.4
31.5
29.4
29.6
30.8
33.0
27.4
28.1
28.6

CR
(%)

CR

36.6
39.2
42.2
40.0
39.9
37.9
37.0
37.6
35.3
35.4
34.7
38.5
38.7
39.1
36.5
37.0
38.3
39.0
34.2
34.9
35.2

40.8
43.6
46.3
44.1
44.4
42.8
42.0
42.4
40.9
41.2
41.3
44.8
45.0
46.2
43.3
44.4
45.2
44.9
40.7
41.5
41.4

CR

CR
H-

45.0
46.9
49.3
47.4
47.6
46.3
45.8
46.7
45.6
46.3
46.9
50.7
51.3
52.8
49.9
49.9
50.3
50.6
46.5
45.7
46.2

Not. CR ve H- iin Aklama blmne baknz.

60

CR

49.0
49.7
52.2
50.5
50.6
49.8
48.8
50.2
50.3
50.0
50.7
54.2
54.8
56.3
53.6
54.1
55.1
55.0
51.0
49.8
50.5

52.9
52.1
54.9
53.2
53.3
52.5
51.4
53.1
53.9
53.6
54.1
57.6
57.7
59.3
57.2
58.0
58.9
59.1
55.2
53.7
54.3

0.050
0.056
0.060
0.054
0.057
0.053
0.051
0.054
0.045
0.049
0.047
0.053
0.054
0.056
0.053
0.054
0.057
0.058
0.049
0.048
0.048

Note. See the Explanation for CR and H-I.

3. hracatta fasllarn younlama ltleri, 2001 - 2011


Concentration criterions of chapters in exports, 2001 - 2011

(% )

CR8

58

56

54

52

50

48
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

102

102

TK, D Ticaret statistikleri Yll, 2011


TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2011

2008

2009

2010

2011

Concentration Measures in Foreign Trade, 1991-2011

D Ticarette Younlama ltleri, 1991-2011

3. thalatta lkelerin younlama ltleri, 1991-2011


Concentration criterions of countries in imports, 1991-2011
Yl
Years

CR1

1991
1992
1993
199
199
199
199
199
1999
2000
2001
2002
2003
200
200
200
200
200
2009
2010
2011

15.4
16.4
15.4
16.4
15.5
17.9
16.5
15.9
14.5
13.2
12.9
13.7
13.6
12.8
11.7
12.7
13.8
15.5
13.8
11.6
9.9

CR2

CR3

26.1
27.8
26.8
32.6
26.0
27.7
25.7
25.1
22.3
21.2
21.3
21.6
21.5
22.1
22.7
23.3
24.1
24.8
23.8
21.1
19.5

CR
(%)

CR

43.5
43.5
42.1
48.9
40.7
42.1
40.7
40.6
37.6
35.5
37.5
35.2
35.4
35.5
35.1
36.4
37.8
38.0
38.9
37.0
35.2

49.4
49.4
47.6
53.4
46.3
47.9
46.4
46.4
43.4
41.9
43.0
41.1
40.4
40.4
40.1
41.6
42.6
43.9
44.3
42.5
40.7

34.8
36.2
35.5
41.1
34.9
35.8
34.6
34.0
30.0
28.3
29.6
29.2
29.4
29.1
29.2
30.2
31.9
32.5
32.8
30.4
28.5

CR

CR

H-
54.9
54.6
52.9
57.4
51.5
52.3
50.9
51.1
48.8
47.0
47.6
45.8
45.5
44.9
44.7
46.1
47.2
48.4
49.4
46.9
45.9

60.1
59.4
58.1
60.9
55.4
56.2
55.1
55.6
52.3
50.1
50.8
50.0
49.8
49.4
48.8
50.2
51.1
52.4
52.0
51.0
49.7

Not. CR ve H- iin Aklama blmne baknz.

(%)

CR

65.3
64.0
63.2
64.1
59.2
59.5
58.1
58.7
55.7
53.1
53.7
52.8
53.5
52.9
52.2
53.9
54.3
55.5
54.5
53.6
52.4

0.067
0.067
0.064
0.077
0.061
0.066
0.061
0.060
0.047
0.050
0.051
0.049
0.049
0.049
0.048
0.050
0.053
0.055
0.053
0.048
0.045

Note. See the Explanation for CR and H-I.

3. thalatta lkelerin younlama ltleri , 2001 - 2011


Concentration criterions of countries in imports, 2001 - 2011

56

55

CR8

54

53

52

51

50
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

103

TK, D Ticaret statistikleri Yll, 2011


TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2011

103

D Ticarette Younlama ltleri, 1991-2011

Concentration Measures in Foreign Trade, 1991-2011

3. thalatta fasllarn younlama ltleri, 1991 - 2011


Concentration criterions of chapters in imports, 1991 - 2011
Yl
Years

CR1

1991
1992
1993
199
199
199
199
199
1999
2000
2001
2002
2003
200
200
200
200
200
2009
2010
2011

18.0
17.8
17.9
15.7
16.1
19.4
18.8
19.4
15.7
17.5
20.1
17.9
16.7
14.8
18.2
20.7
19.9
23.9
21.2
20.7
22.5

CR2

CR3

35.9
34.3
31.4
26.1
29.0
33.0
31.3
29.3
28.9
31.8
35.4
33.7
31.5
28.6
32.2
34.3
33.2
35.4
33.4
32.2
33.7

45.2
42.3
40.4
34.7
37.5
39.8
39.8
38.8
41.5
43.1
44.2
42.2
39.5
39.1
41.3
42.5
42.7
46.5
42.1
40.9
42.2

CR
(%)

CR

53.0
49.8
47.7
41.0
43.8
46.1
47.8
47.0
49.1
53.1
48.6
47.8
47.3
47.6
49.6
50.6
50.5
53.4
50.1
48.8
49.3

57.9
55.6
54.8
46.3
48.6
52.3
53.9
53.0
54.1
58.2
52.9
52.4
54.1
55.9
57.7
58.4
57.8
59.7
56.5
56.0
56.3

CR

CR
H-

62.1
59.8
59.6
51.3
53.0
56.1
57.8
57.2
58.6
62.2
57.1
56.9
58.8
60.8
62.6
63.4
62.9
64.4
61.4
61.3
61.6

Not. CR ve H- iin Aklama blmne baknz.

70

CR

65.0
62.8
63.1
55.8
56.9
59.7
61.3
60.8
62.6
65.9
61.0
60.6
62.8
64.6
66.2
66.6
66.4
67.2
64.3
63.6
64.5

67.4
65.8
65.9
60.0
60.7
62.1
63.6
63.3
65.1
68.2
63.6
63.6
66.1
67.7
69.3
69.2
68.8
69.4
66.7
66.0
66.8

0.088
0.081
0.077
0.061
0.066
0.076
0.075
0.074
0.070
0.083
0.083
0.078
0.076
0.074
0.082
0.088
0.085
0.098
0.085
0.082
0.088

Note. See the Explanation for CR and H-I.

3. thalatta fasllarn younlama ltleri, 2001- 2011


Concentration criterions of chapters in imports, 2001 - 2011

(%)

CR8

68

66

64

62

60

58
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

104

104

TK, D Ticaret statistikleri Yll, 2011


TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2011

2008

2009

2010

2011

External Trade Statistics by Enterprise Characteristics, 2009-2011

Giriim zelliklerine Gre D Ticaret statistikleri, 2009-2011

.1 Giriimin ana faaliyetine ve alan saysna gre ihracat, 2009-2011


Exports by economic sector and employment size class, 2009-2011
Deer/Value: 000 $
Faaliyet Tr / Activity (NACE Rev.2)(1)
B-E

Sanayi
Yl

alan Says

Year

Number of employees

Industry
Deer/Value

Ticaret
%

Trade
Deer/Value

Dier
Others
Deer/Value

Toplam
%

Total
Deer/Value

2009
0-9

3 532 292

5.8

12 325 246

35.2

1 704 694

30.2

17 562 232

17.3

10-49

9 183 624

15.1

14 460 478

41.3

1 849 142

32.8

25 493 243

25.1

50-249

11 062 322

18.2

5 897 508

16.8

660 174

11.7

17 620 003

17.4

250+

36 909 120

60.8

2 058 814

5.9

1 367 225

24.2

40 335 159

39.8

37 636

0.1

287 213

0.8

58 368

1.0

383 217

0.4

0 2 993

100.0

3 029 2

100.0

 39 03

100.0

101 393 

100.0

Bilinmeyen/Unknown
Toplam / Total
2010
0-9

3 790 555

5.5

12 976 337

32.8

1 784 767

33.2

18 551 658

16.4

10-49

8 655 264

12.6

17 641 771

44.6

1 568 557

29.2

27 865 592

24.6

50-249

13 924 943

20.3

6 955 136

17.6

871 985

16.2

21 752 065

19.2

250+

42 085 613

61.5

1 673 463

4.2

1 105 592

20.5

44 864 668

39.6

28 179

0.0

279 682

0.7

49 456

0.9

357 317

0.3

 

100.0

39 2 39

100.0

 30 3

100.0

113 391 300

100.0

Bilinmeyen/Unknown
Toplam / Total
2011
0-9

3 728 843

4.7

15 040 659

30.6

1 665 795

30.5

20 435 296

15.2

10-49

9 420 248

11.8

23 011 698

46.8

2 230 586

40.9

34 662 533

25.7

50-249

15 931 083

19.9

8 443 864

17.2

789 145

14.5

25 164 092

18.7

250+

50 899 297

63.6

2 567 385

5.2

728 337

13.3

54 195 019

40.2

51 710

0.1

131 359

0.3

42 460

0.8

225 529

0.2

0 031 12

100.0

9 19 9

100.0

 323

100.0

13 2 9

100.0

Bilinmeyen/Unknown
Toplam / Total

.2 Giriimin ana faaliyetine ve alan saysna gre ithalat, 2009-2011


Imports by economic sector and employment size class, 2009-2011
Deer/Value: 000 $
Faaliyet Tr / Activity (NACE Rev.2)(1)
B-E

Sanayi
Yl

alan Says

Year

Number of employees

Industry
Deer/Value

Ticaret
%

Trade
Deer/Value

Dier
Others
Deer/Value

Toplam
%

Total
Deer/Value

2009
0-9

3 282 611

4.3

6 480 910

14.8

2 075 434

10.7

11 838 955

8.5

10-49

5 461 540

7.2

12 998 028

29.6

2 436 137

12.6

20 895 705

15.0

50-249

11 395 394

15.0

10 088 574

23.0

1 605 344

8.3

23 089 311

16.6

250+

55 771 606

73.4

14 218 748

32.4

13 239 376

68.3

83 229 730

59.8

64 223

0.1

97 391

0.2

18 514

0.1

180 128

0.1

 9 33

100.0

3 3 0

100.0

19 3 0

100.0

139 233 29

100.0

Bilinmeyen/Unknown
Toplam / Total
2010
0-9

2 503 678

2.5

8 005 673

13.5

1 907 400

7.6

12 416 752

6.7

10-49

7 710 871

7.7

18 514 728

31.3

3 642 086

14.5

29 867 685

16.1

50-249

17 754 605

17.6

15 277 767

25.8

2 514 352

10.0

35 546 724

19.2

250+

72 727 319

72.2

17 198 427

29.1

16 994 868

67.7

106 920 614

57.8

69 708

0.1

108 862

0.2

46 218

0.2

224 788

0.1

100 11

100.0

9 10 

100.0

2 10 92

100.0

1 9 2

100.0

Bilinmeyen/Unknown
Toplam / Total
2011
0-9

3 139 350

2.5

10 179 831

13.0

2 240 702

6.4

15 559 884

6.5

10-49

8 939 601

7.0

23 871 893

30.6

4 008 092

11.4

36 819 586

15.3

50-249

20 517 760

16.2

20 318 281

26.0

2 779 773

7.9

43 615 814

18.2

250+

94 381 139

74.3

23 664 880

30.3

26 150 091

74.3

144 196 110

60.0

25 247

0.0

65 540

0.1

23 661

0.1

114 449

0.0

12 003 09

100.0

 100 2

100.0

3 202 319

100.0

20 30 3

100.0

Bilinmeyen/Unknown
Toplam / Total

Not: Tablo sadece i kaytlar sisteminde yer alp d ticaret yapan giriimlere ait verileri kapsamaktadr.
Note: The table contains external trade enterprises which take place in business register
(1)

: Snflama iin aklamaya baknz / Look at definition for classification

105

TK, D Ticaret statistikleri Yll, 2011


TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2011

105

Giriim zelliklerine Gre D Ticaret statistikleri, 2009-2011

External Trade Statistics by Enterprise Characteristics, 2009-2011

.3 Ana faaliyet trlerine ve alan saysna gre ihracat yapan giriim says, 2009-2011
Number of enterprises by economic sector and employment size class, 2009-2011

Yl
Year

alan Says
Number of employees

B-E
Sanayi
Industry
Deer/Value

Faaliyet Tr / Activity (NACE Rev.2) (1)


G
Ticaret
Dier
Trade
Others
Deer/Value
Deer/Value

Toplam
Total
Deer/Value

2009
0-9
10-49
50-249
250+

6
8
3
1

977
682
920
115

13 566
5 361
782
166

3 411
1 674
441
224

177
20 1

704
20 9

152
 902

0-9

6 566

13 322

3 341

23 229

10-49

9 276

6 005

1 889

17 170

50-249

3 978

846

547

5 371

250+

1 011

140

217

1 368

133

584

154

871

20 9

20 9

 1

 009

Bilinmeyen/Unknown
Toplam / Total

23
15
5
1

954
717
143
505

1 033
 32

2010

Bilinmeyen/Unknown
Toplam / Total
2011
0-9

6 785

14 633

3 628

25 046

10-49

10 292

6 718

2 157

19 167

50-249

4 234

947

549

5 730

250+

1 103

173

248

1 524

122
22 3

688
23 19

218
 00

1 028
2 9

Bilinmeyen/Unknown
Toplam / Total

. Ana faaliyet trlerine ve alan saysna gre ithalat yapan giriim says, 2009-2011
Number of enterprises by economic sector and employment size class, 2009-2011
Faaliyet Tr / Activity (NACE Rev.2)
G

B-E
Yl
Year

alan Says
Number of employees

(1)

Sanayi

Ticaret

Dier

Toplam

Industry
Deer/Value

Trade
Deer/Value

Others
Deer/Value

Total
Deer/Value

2009
0-9

5 799

16 895

5 129

27 823

10-49
50-249

7 186
4 077

5 704
853

2 249
796

15 139
5 726

250+

1 235

191

491

1 917

145

683

194

1 022

1 2

2 32

 9

1 2

0-9

5 616

17 884

5 176

28 676

10-49
50-249

8 111
4 321

6 358
999

2 512
1 060

16 981
6 380

250+

1 166

188

556

1 910

188

647

337

1 172

19 02

2 0

9 1

 119

0-9

6 359

20 632

6 434

33 425

10-49
50-249
250+

9 358
4 662
1 272

7 480
1 134
230

3 048
1 126
612

19 886
6 922
2 114

110
21 1

678
30 1

216
11 3

1 004
3 31

Bilinmeyen/Unknown
Toplam / Total
2010

Bilinmeyen/Unknown
Toplam / Total
2011

Bilinmeyen/Unknown
Toplam / Total

Not: Tablo sadece i kaytlar sisteminde yer alp d ticaret yapan giriimlere ait verileri kapsamaktadr.
Note: The table contains external trade enterprises which take place in business register
: Snflama iin aklamaya baknz / Look at definition for classification

(1)

106

TK, D Ticaret statistikleri Yll, 2011


TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2011

106

External Trade Statistics by Enterprise Characteristics, 2009-2011

Giriim zelliklerine Gre D Ticaret statistikleri, 2009-2011

. Giriimin ana faaliyet trne gre ihracatta younlama, 2009-2011


Concentration of exports by economic activity, 2009-2011
Deer/Value: 000 $
Faaliyet Tr / Activity (NACE Rev.2)(1)

Yl
Year

B-E

Sanayi

Ticaret

Dier

Industry

Trade

Others

Total

Deer/Value

Deer/Value

Deer/Value

Deer/Value

Toplam

2009
lk Giriim / Top 5 enterprises

10 984 178

4 946 280

1 500 751

17 431 209

lk 10 Giriim / Top 10 enterprises

16 124 085

7 060 324

1 921 037

25 105 447

lk 20 Giriim / Top 20 enterprises

20 213 946

9 405 052

2 404 880

32 023 877

lk 0 Giriim / Top 50 enterprises

25 406 850

13 321 853

3 117 656

41 846 358

lk 100 Giriim / Top 100 enterprises

29 719 711

16 091 593

3 598 801

49 410 105

lk 00 Giriim / Top 500 enterprises

42 351 191

23 026 915

4 818 818

70 196 923

lk 1000 Giriim / Top 1000 enterprises

48 297 087

26 375 322

5 231 441

79 903 850

2010
lk Giriim / Top 5 enterprises

12 647 141

5 474 468

1 113 648

19 235 257

lk 10 Giriim / Top 10 enterprises

17 547 954

7 811 685

1 389 617

26 749 256

lk 20 Giriim / Top 20 enterprises

22 099 720

10 382 839

1 778 394

34 260 953

lk 0 Giriim / Top 50 enterprises

27 759 302

14 434 626

2 436 351

44 630 279

lk 100 Giriim / Top 100 enterprises

32 685 100

17 645 411

2 995 686

53 326 196

lk 00 Giriim / Top 500 enterprises

47 150 862

25 863 078

4 394 917

77 408 857

lk 1000 Giriim / Top 1000 enterprises

53 983 910

29 776 302

4 878 186

88 638 398

2011
lk Giriim / Top 5 enterprises
lk 10 Giriim / Top 10 enterprises
lk 20 Giriim / Top 20 enterprises
lk 0 Giriim / Top 50 enterprises
lk 100 Giriim / Top 100 enterprises
lk 00 Giriim / Top 500 enterprises
lk 1000 Giriim / Top 1000 enterprises

14 929 471

6 774 363

872 516

22 576 350

20 418 238

9 960 954

1 229 356

31 608 548

25 492 860

13 268 455

1 624 975

40 386 290

32 212 879

18 007 113

2 273 951

52 493 943

37 854 009

21 771 502

2 869 719

62 495 229

54 667 815

31 988 682

4 318 146

90 974 643

62 576 832

36 738 495

4 850 435

104 165 762

. Giriimin ana faaliyet trne gre ithalatta younlama, 2009-2011


Concentration of imports by economic activity, 2009-2011
Deer/Value: 000 $
Faaliyet Tr / Activity (NACE Rev.2)(1)

Yl
Year

B-E

Sanayi

Ticaret

Dier

Industry

Trade

Others

Total

Deer/Value

Deer/Value

Deer/Value

Deer/Value

Toplam

2009
lk Giriim / Top 5 enterprises

15 980 187

4 513 197

10 845 132

31 338 516

lk 10 Giriim / Top 10 enterprises

21 386 483

7 074 857

11 967 547

40 428 887

lk 20 Giriim / Top 20 enterprises

27 990 956

10 306 360

13 493 362

51 790 678

lk 0 Giriim / Top 50 enterprises

36 852 763

15 530 238

15 316 480

67 699 481

lk 100 Giriim / Top 100 enterprises

44 081 862

20 054 993

16 457 597

80 594 453

lk 00 Giriim / Top 500 enterprises

59 676 722

30 422 131

18 238 589

108 337 442

lk 1000 Giriim / Top 1000 enterprises

65 590 437

34 377 412

18 762 552

118 730 402

lk Giriim / Top 5 enterprises

20 386 756

7 035 022

13 254 812

40 676 590

lk 10 Giriim / Top 10 enterprises

27 158 454

10 515 028

15 090 999

52 764 480

lk 20 Giriim / Top 20 enterprises

35 824 321

15 167 640

17 302 617

68 294 578

lk 0 Giriim / Top 50 enterprises

47 499 716

22 038 988

19 903 412

89 442 116

2010

lk 100 Giriim / Top 100 enterprises

57 160 328

27 256 613

21 475 143

105 892 083

lk 00 Giriim / Top 500 enterprises

77 679 453

40 232 274

23 674 796

141 586 523

lk 1000 Giriim / Top 1000 enterprises

85 669 758

45 522 886

24 334 328

155 526 971

2011
lk Giriim / Top 5 enterprises

28 428 415

9 243 855

21 295 183

58 967 453

lk 10 Giriim / Top 10 enterprises

36 571 051

13 778 240

23 990 614

74 339 905

lk 20 Giriim / Top 20 enterprises

47 012 423

19 344 851

26 672 838

93 030 112

lk 0 Giriim / Top 50 enterprises

62 030 040

28 595 436

29 416 761

120 042 237

lk 100 Giriim / Top 100 enterprises

73 343 162

36 028 313

30 958 431

140 329 907

lk 00 Giriim / Top 500 enterprises

98 519 901

52 944 606

33 394 557

184 859 065

108 313 231

59 955 335

34 149 533

202 418 100

lk 1000 Giriim / Top 1000 enterprises

Not: Tablo sadece i kaytlar sisteminde yer alp d ticaret yapan giriimlere ait verileri kapsamaktadr.
Note: The table contains external trade enterprises which take place in business register
(1)

: Snflama iin aklamaya baknz / Look at definition for classification

107

TK, D Ticaret statistikleri Yll, 2011


TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2011

107

Ek

Appendix
lgili bilgilere ulamak iin
To reach the related information
Nitelikleri - Properties
Yok
Not
Var
erik
Biim
Available available
Content
Format

Kat
Metin
Haber Blteni: Konu ile ilgili gncel bilgilere
Paper
Tablo
TK web sayfasnda "Son Haber Blteni"
MS-Excel
Grafik
balndan ulaabilirsiniz.
MS-Word
Harita
Haber bltenleri, "Ulusal Veri Yaymlama
PDF
Text
Takvimi"nde
belirtilen
aklanma
HTML
Table
periyodunda yaymlanmaktadr.
Graphic
Map

Yayn: lgili
e- yaynlar TK
web
Kat
Metin
sayfasnda "yayn " blmnden indirebilir ya
Paper
Tablo
da basl yaynlar bilgi sat blmnden
CD-ROM
Grafik
talep edebilirsiniz.
PDF
Harita
Yayn ieriklerine ait zet bilgiye web
Text
sayfasnda yer alan "Yaynlar" blm ile
Table
"TK
Veriye
Eriim
ve
Yayn
Graphic
Katolou"ndan ulaabilirsiniz.
Map
rn Tanm/ Ortam

News Bulletin: The latest News bulletins


including the most recent data and previous
News Bulletin can be reached from the
heading of "Latest News Bulletin".
News releases, is published by the period of
the announcement in the "National Data
Release Calendar".
Publication: You can download the related epublications in the TurkStat web page from
the "Publication" topics or request them
from selling information department.
You can reach the summary information
about contents of publications in web site at
the "Publications" section and "TurkStat
Data Access and Publication Catalog"
topics.

Tablo: Konu ile ilgili zet ve ayrntl


tablolara, TK web sayfasnda yer alan
"Veri" bal altnda " statistiksel
Tablolar " alt balndan ulaabilirsiniz.
Veri taban: Konu ile ilgili ayrntl bilgilere;
TK web sayfasndaki " Veri Tabanlar"
balndan ya da web sayfasnda "Veri"
bal altnda " Dinamik Sorgulama " alt
balndan ulaabilirsiniz.
Mikro veri: Mikro veri CD'leri; her bir
istatistik biriminin, gizlilik ilkelerinin elverdii
erevede yer verilen bilgileri ierir.
Mikro verileri, TK'le karlkl protokol
yaparak salayabilirsiniz.

Tablo
Table

Excel

Table: You can reach the summary and


detailed tables from the heading of "Data" in
"Statistical Tables" of TurkStat web site.

Tablo
Table

Excel
PDF
HTML

Database: You can reach the detailed data


in database providing dynamic search option
on Databases heading or Dynamic Search on
Data section of TurkStat web site.

statistik Bilgi Hatt: Genel bilgilere eriim


iin, + 90 312 410 0 410 santral numaras
evrilerek, 8 numaras tulayabilirsiniz.
Daha sonra ynlendirmeler sonucunda,
istediiniz konuyla ilgili (1, 2, 3, 4, 5, 6)
tulardan birine basarak gerekli bilgileri
alabilrsiniz.

zet bilgi Sesli


Summary
Yant
information Sistemi
Voice
Response
System

Mobil Telefon: Konunun gncel bilgilerine


ulamak iin; Servis Bilgi Hattndan Turkcell,
Avea, Vodafone hatl cep telefonu kullancs
iseniz
cretli
(kontr
deerli)
yararlanabilirsiniz.
33' ye ksa mesaj gndererek eitli konu
ve ierikte bilgileri renebilirsiniz.

zet
bilgi
Summary
information

TRT-Telegn
Sayfas:
Gncel
zet
bilgilerine haber blteni yaymlama takvimine
paralel olarak TRT Telegn (Sayfa: 590)
yaynndan ulaabilirsiniz.

Teleteks
zet
Teletext
bilgi
Summary
information

108

108

Product description/Media

TK, D Ticaret statistikleri Yll, 2011


TurkStat, Foreign Trade Statistics Yearbook, 2011

Ksa
Mesaj
Servisi
SMS

Micro data: Micro data CDs, each statistical


unit, contains the information privacy
principles in the permitting context.
Microdata are provided to users by bilateral
protocol with Turkstat.
Statistics nformation Line: For general
access to information, + 90 312 410 0 410 by
turning the central number, key in number 8.
Later, as a result of referrals, on the subject
you want to (1, 2, 3, 4, 5, 6) by pressing one
of the keys can get information needed.
Mobile Phone:
The topic to get
information;
Service
Information
Line
Turkcell, Avea, Vodafone's mobile phone line
if you are paid (top-up value) available.
You can learn a variety of subject and
content information by sending a text
message to"33".
TRT-Telegun Page: You can reach the
recent summary information from TRT
Telegun broadcasting according to national
release calender. Page: 590