நா

"இ

ெவா

பய

பற

ள ேப

இர

டா

ேபா
ேபா

உலக ேபா

திய லி

கான

நட

ேள

,எ

ெவா

நா

தமாக இ

ெசய

ஆகிய

கைள

:“தவறான ேப

வ ைள

களா

” எ

, ேப

மா திர

. ஒ

பர

லாேம

!" - தி

.

. ெஜ மன

உலக ேபா

நா க

. அதி

ெகா

அ த

ெச

, வ
ஏ ப

ஓவ ய

ேப

" என

நா

த ைத ப ரா

ெக

ேச

ெப

அ ய

த ப

கிேர க

ேபாவதி

ஓ வ தா .

வாைய ஒ

.

ஞான

ெதாட

ெக

அவ

அவ

காவ

பய

யாைர

அவைர

தி

ப ேள ேடா
ேப வ

ல.

இ த

கைழ

ேப

ெப

களா

ைண
ெசா

னட

னா

வைகயான வ

வர

மா

ெக

ெச

றாகேவ

பதா

ேப

. ப றர
எ த

வ த அ ெப

வ த

தமி

வ தி கா

,

. ஆ

நா

ெத

ேசக

லி அ

ெபயைர

ப னா .

வாெனாலி

இற

. ஒ

தி

ப றி

கிறதா

அத

அவ

தா

அ ெப

கா றி

ெபற

யா

காேத, ப றைர நி மதியாக வாழவ

றி

. இ

ைற

றண

வாயா

ேகாழி வா கி
னா . ப

ைடய

ல ப

ேசக

ன த , ந ப றைர
ெசா

ெபயைர

ெசா

, உ

ைல

அைட

இ மாதி

ெச

மா

அறிவ

ேந

ல வ தைத

ெசயலா

ைண ஒ

நள

ம றவர
.

அத

வாைய

ேபாட

அவ

ெசா

வா

ப லி

அதி

ேபாகிறேரா

பல

வதா

னத

அைன ைத

பாதக

த தா

ேக க,

ேக க,

ெசா

வ தவ

ெக

.

அ ப யானா

அதனா

வ தவ

ேக டா . அ ேபா

மாக

என

றா .

தன ப ட வ டய

நா

இற க

ல ேபாவதி

ைல

என

ஏ படா

ெசா

றா . ச , உம

க ைமயாக

, அைவ அைன

கிறதா

ச ேதக ைத ஏ ப

தா

தா

ைல

க ைமயான

ைம

னா

இைற க

ைல எ

ேக க,

ெபயைர

கைள ஊ

ேகாழிய

இ ப
ெக

வர

கைள எ

நட ைதம

வ த தி

ணட , அ த

அவ ைற

,

னா . உடேன அ ெப

நாைவ அட கி வா , ப ற
ெசா

ெசா

வராத

ெச தி

றா . அ ப யானா

ேதைவய

. ஆ . ம றவர

பர

அ ேகாழிய

பர ப ய ெபா யான ெச திகைள

என

ப ேள ேடா. ஏெனன

ெத

திய கைத நம

னா . ப

எ ப

டா

ைறயா

பற

ெசா

.

வத திகைள

மாதி யான

தி

, வ ள ப

ேபா

பயன ல

லாதவ ைற

சா ர

ெசா

பய

அவ

வ ரலா

கினா . உடேன ப ேள ேடா அவ ட ,

இ ெபா

பயன

பர

அவ

ேசாவ ய தி

"வ பள காத .

ப ேள ேடாவ ட

ஒ ப தக

,

ைல. ஆ ம ஞான

வ ஞான

. 1939

வத

தன. 1941

ப ேள ேடாவ ட

உ ேமா

சி

ேபால ைத ஆ ரமி த 1939

கியதாக வரலா

ேப வ , வத திகைள

.

ைற கிேர க த

ெதாட

வைர

ஒ ட ப

வைரய ப

ேராக

டா

ெதாட க

, தவறான ெச திகைள

டாகிற

த சமய

இர

ேப வ

வள

ரமாக நைடெப

வ ள பர

ேபா

ேதச

ெகா

ேததிய

1941

ேப வ

தா

ய சிக

றி த

உதவ ெச

....

ெச ட ப

ெசா

ப றி

.

னா . எனேவ

ைமையேய

ேப

ைனம யா தி

தல

– ெபா ெப
அ ைனம யா தி
(Our Lady of Pompeii, Italy)
ெத

இ தாலிய

நக

உேராைமய

கி

நகர

Vesuviusஎ மைல
அழி த
கிறி

.

4

தவ க

கி

வாலய ைத

ைற

, இ ேபாைதய நவ ன ேந ப
அைம

கிறி

.

தள

Pompeiiஇ

ஏ ைமய

ற த பதிய தா

Marianna Farnararo De Fuscoஎ
ெப ற

Bartolo Longoதா

ெகா

1841
கிறி

ெபா

அவ

ஏ பா

ம யா எ

ற ெபயைர

அைட கல

ெச

னா .

தா .

, தா

ைன அைழ

தன

வா நா

வா

தி

னா

ெவா

ெச

தா .

இய

Bartolo அ த ஊ

ற அள

திய ஆலய

பர ப

தப

1891

4

ேப

சைப

ஏைழக

ெச

,

தா

தமாக

தா

தன ,

ெவா

தி

தன

ெதாமின

, அ

தவ

ைக

,

பல
Longo,

தி ேப
நி

வன .

ஆவத காக

ெச ய ப டா .
லைமைய

சைப

ைனம யா

ைணைய

ைவ

ப தி

ெப றேபா

ெபயைர மா றினா . ம யா பாவ கள

அவ

கிறி

தா . Bartolo மன
றாக

ைணயாக

ம கைள ஊ

தி

பண

ப ர ர ைத

ெச

மாத

ெச

பதி

இைட ப ட

ெச வத

ெவள ய

,

தா .

ெசபமாைலகைள

திய

ெச ய ப ட
கால தி

அைவ

தா . 1876

வட

மாறிய ப

ேபசிய

ைவ பத ெகன ெசபமாைல அ

ணமைட ததாக

டந ப

, Vincent Pede எ

ைப

ைகவ ட ப டவ க

1891

, "இ த ஊ

தல தி

அைன

உண

. அதி

Bartolo.

di

Bartolo

வாக அப ேஷக

18

Valle

வழ கறிஞ

Longo,

மிக

கள

நியமி தன .

ஆனா

மா றியவ க

பர ப னா .

வத

ஆலய

றவாள களா

ைனம யாேவ காரண

ெசபமாைல”

நா ட ப ட

1894

பல

கிட த அ த ஆலய ைத

ைசயாக, ஒ

ெசப

தன

அ தா

ெச ய

ேபசி பாழைட

கான அ

சிற பாக,

வாலய

ம க

ைனம யா

அதனா

ய சி தா . ஆய

கிறி

11

ெபா

சிறிய

றி ப

.

வ தவ . Bartolo Longoமன மாறி தி

வத

ெபா ெப

ெகா

அைல

அவ

, Bartolo Maria Longo எ

மன தி

Radenteஎ

இ த ெதாமின

ப னா .

ெவா

ேத

நட தன.

Alberto

ெசபமாைல ப திைய

கைள

ெச தா .

ஆலய

சைபய ன ட

றாக

கிய காரண யாக இ

சா தான

ைல. இ

ட களாக

திைச தி

அைட கல

ம கள ட

பட ைத

ைமக

ேச

“ திய

வ டாக, ஒ

மாதா பத க
ேததி

கி

உழ

டவ களா

ப ற தBartolo

ேச

ன .

இ தாலிய

த ப ட ஒ

ெகா

திய

. இ த Valle di Pompeii றி

யவ

இ ப

ம கேள

கள

க ட

ெசபமாைல

கிைட தா .

கா

டவ . ெசபமாைல ப திைய

ெதா

அ கால தி

தைலவ திையேய

மகனாக

தய ப

பைடயாகேவ

அவ

ச தி பத

. இ

ெபா ெப

தி ம கைள க ேதாலி க திலி

கன ைவ
ெகா

இவ தா

தேபா

தவ ைத

பய

.

.

இ நகர

ம ப

நாளைடவ

கைள

அ ப

தி

.

கால

ெபா ெப

பராம

வ ட தி

தள கள

றா

ஆசீ வாத ப

க ட ப ட

சிதறியதி

தவ க

ஒ பைட க ப ட
அழி த

பழ

ெபா ெப . கி.ப .79

ெவ

Valle di Pompeii

றா

ேயறின .


தல , இ தாலி

ேம 8

ைனம யா

ஆலய தி

.

,

பல

,

ைனம யா

ஆலய தி

இட ெப ற

ஆலய

1894
தி

காவலிேல

ைனம ய

ெபன

ன த ெதாமின

ெப

வதாக

ைனய ட

ேதா

ெசப

1979
ெச

உய

க ப

ெகா

தி

ைனய
, அ

ெசப

கி

திய தி

ேம

அ ேடாப

சிற

த ைத 2

த ைத: ெசவ ம

.

ெவ றிகள
1883

, Bartolo Longo, ம ய

வா

கிேறாமா எ
தி

ைறயாக உேரா

வாச , அதைன எ

ன த ேப

வா

ைற

ைதக

ப கிற

சா சி பக ேவா
தி

த ைதய

- “ஒ
ேக

ெவா

வா

வா

ற அைழ ைப

அைவைய

தி

ப,ஓ

திய

ள தி

நா

டவ

அறி திராத ந

ேபா

ற ேக

வ ைய

ேபாதி தா க

ய தி

அைவயா

நா

ெமன

த ைத ப ரா

ைரகள லி

என

பயனள

, இைடவ டாத ெசப தி

காக நா

பற

ைர பத

றினா .

தி

த க

ைல,

ய பா ப ைற, நா

தி

வா

அைவய

ன ெசய

யா

க ைத ேநா கி அதைன ெவ றிெகா

சேகாதர சேகாத க

ைர வழ கிய

ந பக த

இேய

ைம

. உலகளாவ ய

ெசப

ஆ றினா ?' எ

”.

ந ெச திைய அறிவ

ெச ய ேவ

வாசிக

ைவ தா .

,ந

தி

னத ப

ேபாதி கவ

கா

ேபா

ெபா ெப

.

ஏைனய

....

ய ஆவ யா

சி

சி

,அ

என

ைவ தா .

'இ

ம ஆ

கா பா ற ேவ

ெச த

கா

பலி மைற

ஒ பைட பேத ஒேரவழி.தைமய

ைதகளா

இைடேய இைடெவள அதிக

பைத

நாள

வ ைய எ

சா சி பக கிேறா

தினச

- “உலகா த ேபா
தி

வா

உலெக

பா

ேப றப

பத

.

ெப ற நிைல

ெபா

நக

ெச

கிற

ெசபமாைல

கிய

தயாராக

வ ைய

த ைத ப ரா

த ைதயாக

வலிைமெப

கிறி

ற ேக

த ைத, ெசவ ம

ப க தி

ெசபமாைல

இேய வ

ைர க நா

பலி நிைறேவ றி, மைற

தி

16

ற கள

ைவ தா தி

தி

கா டான த

ஜா

தி ேப

ைர பத

ைதகைள எ

ெசபமாைல

த ைத

ெசபமாைலய

வாச , அதைன எ

பசில ி கா

வா

நா

,

ெதாட

ஞாய ற

த ைத 2

மன த

த ைதய

ைனம யாவான

அ ேடாப

Bartolo Maria Longoைவ

தா

தி

ைனம ய டமி

ெப ற தி

நாள

ஆலய ைத

தி

னா

னா க

வா

திய

தல

ெச ய ப ட

அ ேடாப

பற

ெச ய ப டன. 1883

இ தி

ெபாழி

2008

தி ேப

26

பதி

க ேராஜாைவ வழ கினா . இ பட தி

ய சி

,

வைர

.

இ த

ப தி

பா

ஆலய

ற .

நாள

ன த சிய

ேததிய

ஜா

வமாக

Marianna Farnararo De Fusco

ட ப ட

பட

கி

அதிகார

திய

ப க தி

பத

கிற

மைனவ

அ ேடாப

தா .

தி

தி

21

திக

கிற

8

.

ெச

வலிைமெப

ைமக

நிைறவைட தன.

அவர

தன .

பட

வைரய ப

றா . 1980

பண க

Bartolo

த ைதய ட

பா

கண கான

மான

கி

தி

ேறாமா?”

,இ த

ேபா கின
டவ ட

ஒேரெயா

அதைன

வரான ந

அைவ காக, உலெக

- “தி

அைவ அதிகார மன பா

ெகா

.தி

வள கிற
தி

அைவ இரா

, ஏெனன

அைவய

- “த

கள

ெந

கமாக அ

இவ க

அவ க
- “வ

தி

வாச தி

ெசா

ன தி

தி

தி

வன

ல, அ

ேறா ”

ெய

அைவைய அ
கிறி

மகி

ல, ஆனா

தா , நா

அைனவ

கி

, இேய ைவ

த அைமதிைய வழ

.நா

மண 'spray' ேபால ந ைம

கா

ச தி ேதா

தி

, கிறி

தவறமா டா .வா வ
ச ெச ய பட
ந ப
ெத

ைக இ

தி

- “ஒ

லாம

சலைவயக

ல. ஒ

தி

ேநா கேவ

யஆவ ய

கைளேய

ேவ

தி

திய வா

திற

,இ

கள

ெகா

தவ க
;கிறி

ஆ வ

அைவ

ந ைம

தி

,

ேளா . இ

,இ

, ஏெனன

ெச

ேபா

அவ

. அ

ைல, மாறாக தி

,அ

இய

ைவ

தாயாக

ழ ைதகைள

ேம வ ள

வழிகைள

”.

ேதடாம

உதவ ெச வதி

ேபா

வா வ

ந ைம

ெப ெற

ைவ அறிவ

வைகய

நம

ஆகிய

ேம கிறி

ெசவ லி தாயாக ம

ெகா

ேபா

ெப ெற

ைலேய

றி

ெசவ லி தாயாக

தேவ

ேம கிறி

காண

, தன

சாதன தி
கி

வா

எதனா

டவராகிய கட

நட பைத ஏ பத

பல

வா

சி ட

ேபால நா

ெகா

ளவ க
கி

ல தய

கிறி

சி

கிறி

ெசய

,

டவ

கேவ

வா

கா தி

ைவ உலகி

கி

தன . இ

இைண

றன , இ

ைவ

தவ


உல

கா தி

இேய ைவ மகி

கைள

திய

ேப

சீட க

ெகா

டவ

.ஆழமான

தன ,

அவ

இ நிைல ஒ

ெச

சிேயா

,

பைறசா ற

ெசயலா றேவ

பல திைசக

ேக பத

ய இதய

கிறி

”.

.கிறி

ைதகைள

ைல, இ

கைளேய பா

பட ேவ

ைவ க

டா ”

அவ க

கவ

ெச ய ப

ந ைம அைழ

தவ

ைதகைளவ ட, வா வா

தா

ைகயள காம

ற ”.

வழியாக ந ைம எ ேபா

டா க ? ஏெனன

த கைள

தானாகேவ

ந ைம அ

கிட பைத

த திர ைத

ெச

ெபயைர அறிவ

ட கி

ெகா

வதி

பாவ

சாதன தி

ப அ

ேள

தவ கள ட

, தா

த கைள

அவ

மகி

, ஆய க

மாறாக, வா வ

இட , ந

தி

தாழி

வைர அழி

- “கிறி

தவ க

வாழாதவ க

சா சிகைள

அைவேய, ம கைள

ெச

, அத

த அ திேயா கியாவ

ேப பவ க

தி

,நம

கைளேய ஏ

ெப

- “ந ெச தி பண

பதா

லஇேய ; இ

இேய ைவ நா

தவறாக

அ ப

ைற கிறி


சாதன

ெதாழிலாள அ

க ேவ

, ஏெனன

அைர

கைவ

தி

ப ர சைனகைள எதி ெகா

ைக ைவ க ேவ

கா ய

யா

லைமயா

தாயாகிய

, ந ைம

ைர க அைழ க படவ

வள

ந ப

அைவைய

அைழ க ப

வா வ

ழ ைதகைள

தாம

பதி

உறவா?”.

ெப ற அைனவ

வரலா ைற

நம

றிைண

இைறவ

பவரா, அ

கட

ேவா , ஆனா

வசி

பண யாள க

தவ க

ெச

அைவய

தாயாக தி

எ ேபா

றவ க

ல.இேய வ ட
, தி

ய ஆவ ய

- “

- “கிறி

ைல, ஆனா

ப வ

தவ க

வாழாதவ க

வழிேய வ

கி

அைவைய

இேய வ

ல எ

இைற ப ரச

இைவேய நம
பட

ட நி

வழியாக வள வதி

வன

பமாக இ

ேபா கி

நி

ைம ெகா

வ தி

,

- 2016
தி

ந க

“கிறி
51வ
அறிவ

அைன

அைன

ேம மாத

ைண மாநா

.

நா

கிறா

லக தி

லக தி

ந க

நைடெப ற

29 வைர ப லி ப

: அவ

ந க

கி

.

அறிவ

. 1964

சி

க ப

மகிைமய

ைண மாநா

ைண மாநா

நைடெப

மாநா

23

நைடெப

ந ப

நைடெப

ெவா

ெச வ

ைக” எ

நா

38வ

- உலகமயமா க ப ட

ைலகைள

அேதேநர , ெபா
மன த

தி

கள

ல ெபய
நா

ேதா

கள லி

வள

வலி

- இ தியாவ
ஒ சாவ

தினா .

என இேய

ேசவ ய
இத

திற க ப
40 ேகா

கைல கழக

கிறி

வ ைனவாத தி


கிைடேய தைட

றா

அ நா

ைப ஒ

ப டத

கிைடயா

ல எ

ெச திக

வழ

என

அைமதிய

த திர

ேதய வழிபா

ஆதர

பட கலா சார அைவ

றியைமயாத

ற ெபய

சைப ப

ைறய

றிய

ப ப

ெப

க தினா

ேத

றினா . இ

சி

ற ைமய க

சைப ப

றினா .

ஜா

ெச வ

ஃப ரா

உலகி

65 வ

சமய

ல, ஆனா

கா

வாச

ம க

Business

றினா .

வாழ

ரஃேப

காணலா

தவ க

க ப

தி ட

கீ

ெகா

யா

சா ேகா.

என, தன

வா

நிைல ேக

றியைமயாத

றினா .

வ வாதி க ப

கைல கழக

த திர

ேகா ரவாசி

சி

வழி

பைடகள

கிறி

தன ைமய

றி

நா

வத

தைலவ , ஈரா

ரவாசி, அறிவ ய

ரவாசி.

அள க ப

தைலவ

வள

யா

கைல கழக

ெதாட

ெபா

ள கா , வள

மாநில அைவய

ற அ

ெப

ளன

ராத அள

, அ நா கள

ேசவ ய

ப ர சைன

ள கா

வைர க

ெதாட

தா

வா கி வ

ய ேபராய

கைள அைம

தாய ைத அைம பத

ைர த க தினா

றினா க தினா

ைமய

நில பர ப

ற ஆேலாசைன அவ க

தைலவ

கைல கழக

இன , மத

வத

இேய

கைல கழக

ர அ

ஏைனய ம க

றா .

- நதி ம
சமய

இேய

ப ரா

Paul Fernandes, ஒ சா மாநில அரசிட

க ப ட இ தி ட , அ

வ க

ைற தவறான

தி

.

, மைற க

Paul Fernandes

ேசவ ய

பண யாள

2 இல ச

தவ க

சைபய ன

ெசலவ

வா க ப

த ஆ

பண யாள

மேசாதா 2013 எ

ள .


சம

இ தியாவ

பா

- ஈரா கி

ேபசிய அ

கிைண

தாய ஏ ற

நைடெப ற 46வ

ம க

ைண

நா கள

கைள

கா

ந க

ஏதாவ

பா ைவயாளராக ஐ.நா.

ேன ற

ல ெபய

லக தி

ேபராய

,

பைத அர க

சைப அ

இேய

Bhubaneswar

Standard தின தாள ட

நிர த

2016

ைற உலகி

மன த கைள ஒ

பைத

சி அைட த நா க

ஒ சா மாநில தி

க ப

ளாதார

, மன த வரலா றி

றன

ெபா

தைலைமயக தி

அம வ

ைக

அதிகமாக உைழ கி

உைரய

ெதாட

ேக

ெதாைக

ஐ.நா.வ

அைன

ஆழமான ப

பட தி

லக

ய மைறமாவ ட

ளாதார ம

ல தி

றினா .

ம க

கட

த அைன

ற தைல ப

ப பாய

.

தாய வா

ேறாெடா

சமய

த திர

- பால
கிறி

தன ய

தவ க

ெச தி நி

5000மாக

-

தி

அ ப

ைற

ைழ

தி

திய

மி

ெய

சி

த மகி

ைற

சேலமி

என

த ைத சிற

இ லாமிய

ெமா த ம க

காடாக

த ைதயாக ப ரா

இ லாமிய க

2000மா

வன , 1948

த ேபா

திய

திகள

த ேபா

ெத வ

கிற

ெத

வா

, மத

என, தா

நி

இல ச

ைற

வத

ைறய
கட

கள

, இதனா

கல க ப
வா

ஐ.நா. ெபா

- ந

டகால

ெசயல

- தமிழக தி

, கட த, ஐ

-

த ப
திக

ெதாழி

ப வள

ெபய

ெவ

சிய

உலகி

காண

- ஆ

தவ க

ேதா

ைமய

ள ஏற

, 976

22 வ

இட தி

ைறய 3 ேகா

ெஜன வாவ
.

கா

.

ழ ைத தி

இட தி

, ெவள

அகதிக

ள IDMC எ

ேப

மாத

வ கித

ள வ பர

அள

ப ற வ ைள

ஏ ப

மண க

,ச

றன .

ெகா

, இரா

ேப

கிற

- இல ைகய

2012

ேபா

ெகா

உ ைம கழக
ைக ப

தன

பவ க

, ெப

கிற
கி

றன

இட தி


,

ளதாக

திதாக

ல ெபய ைவ

வன .

எதிராக க

ேறா

, நதி

ைறய ன ,

ைமயா

ல ப

,

கி

ற அைன

,ஆ

ேநா

றன

லக மன த

அறி ைகய

ம திய

ெசா

க சி

அைட க ப

Amnesty International எ

றன.

றன ,

WHO நி

சிைறய

சிலேவைளகள

கா

இட தி

அர

வாதிக

கி

வா

காக ஊடகவ யலாள க

தா க ப

-

றா

7வ

மன த உ ைம ஆ வல க , எதி

73 ேகா ேய 80

ச தி எ

இற கி

றன.

ெதாட

ைறயா

ேள இட ெப

கள

30

ேநாயா

கநல

11வ

65 இல ச

காரண

உய

கி

எ ச

வ வலிைமய

ற நா

அரசிய

வா

ட ேதசிய

ைமய

கைள உ

ளா .

சாைல வ ப

பாதசா க

ேவா

ெதாைக, இ

பதா

இற கி

நி ண கைள

12 ேகா ேய 40 இல ச

ைகய

அபாய

வ த

இ தியா 8வ

றிய

அள

ைதக

ைக

வதாக

48 ேகா ேய 20 இல சமாக
என

ைக

20 ேப

க ப

17வ

த ம க

ஃப ெத

சிகி ைசகளா

வன

ேவைள, 2010

கவைல ெத வ

கள

ன க

ளாதார தி

.

கள

கி

ேப

ளன என அறிவ

நிைற த வ

- த ேபா

இல ச

ப , ெபா

ெத யவ

பா

ைகய ைல ெம

இ தியாவ

நி

அமில

ெவ ப நிைல உய

பற த

ஐ.நா.நி

ழ ைத ப ற

இல சமாக இ

வா

தியாக ந

ய ம

றன எ

- ஐேரா பாவ

கா

ய ேநா களா

ழ ைதக

இற கி

ள ,க

தா .

கா பா ற பட

தவ கள

காடாக இ

வ தி கான

கள ைடேய ேப

Allahshukur Pashazade அறிவ
- த

- நம

த கிறி

.

ைர

ெச ய ப

சிைய அள பதாக

தைலவ

2 வ

27,000மாக இ

அவ க
கா

ெதாைகய

ளதாக எ

றி

கைள

டா

.

ஆப

அதிக

ஆதார

ளெத

, நா ேவ நா

ஆனா

காைலநிக

சிய

ைறயஏமா

உலகி

எ தநா

திய

த ைதநாடக க

லசமா ய உவைம–பாக

சி

வார ஓ அலச

ஒலி தவ க

ல தி

கா ப

ஏேராெஜ

ெகா
அவ

ேட

. ஆ

மன தேம பா

ஏ ர

15 ேததிப

ஏ ர

மாதஇதழி

50வ

இைறயைழ

இைறயைழ

.ெபா

நா வ

ஞாய

, தி

சி தைனய

வரலா
ேம

,

எ ப இ

ெந

பைதஉண

திய .

றப

த த

றி தஞாய

ைர.

வ த

M.A., ம
ததி

திய

வ ததகவ

ேவதவா

.

,

ைர.

த ைதப ரா

சி

அவ கள

இைறவா

, நலமானமன ,

.

ளெபா

ெப

ஞாய

றி

மனமகி
க ப

-

மா , க

ைப

,

திய

பலதகவ

ல ெதள வாக ெத
கிைட தன.

பா க .

.

ெப ேற

ேந காணலி

சிைய த த
பய

.

,

இட ெப றேந காணலி
ெம

றி–ெசா.

க றைன

அவ கள
கவா

. ந

றந

ெத வ

ெல

க ப டசிற பானதகவ

ண ைத

இள வய

எனந

கி

ேற

த ைதப ரா

, தைலவ
ப றி
கேவ

மி தாைய கா பா

ேவலி.

சி

,
அவ க

ளேவ

ேகா க

தி

ெகா ள

தி, சிவகாசி.

தைலவ க

தைலவ க

ைரசிற

ெச யேவ

தி

. –ெர கி.ெச.ேவத

யா

.

ப ர ரமாகிய

படாசா சிகளாகவாழ

வாழ

.வரதராஜ

ப றியபல தியதகவ

ெதா

வாச தி

வாசவா

ஞாய

பாட

ஞாய ைறெயா

ைநபா

என

இல ைக

மிக சிற பானதகவ

தின இைறவ

அவசிய ைதஉணர

ேசைவக

ைவய

றி.

பைதஇைறயைழ

ம கல , ம

ச கேளா எ

ைற தஎைட

கில க

மா .

சி.

ைப ெபற

பாள எ

, தி

ைம–ெர கி.எ

வ தக

கா பத

ெச தி

மி கந

வரலா . இைதைமயமாகைவ

ெந

றதைல ப

ப க தி

. அ

நல ைத ேபண

தத

ள ைத ெதா டன. ெத வ மன தவ வ

இதழி

சிற

ளா சிேதவந

, தி

–ப .கதிேரச

லா அ

ைல.

சி,

இேய வ

லலா எனவா

எ தேநர தி

உ படஎ

பட மிக
உட

நிக

.

.

அறிவ

ஆ ப

அறி ேத

,

தமானஅலச

மாதவ தி கா

நலமானஉட

அவ க
ெவ

ஓ அ

ெத வ மன த

ளாதவ க

ல அறி ேத

வ தெச திக

ஏ ர

சி

அகில ைத

சி தைனநிக

றி

என ெத யவ

கிற

ைல - ெபா

8வ வ லிய ேதட

ெகா

த ைதப ரா

ப னா

வதி

மக

வாழ

ளநாடக –ஏ.எ . ந

ப ைத க
தி

சமாதானவா

றாகவாழவ

பலா பழ தி

பற

எ ேபா

றஅைமதிப றியபலதகவ

ேபாரா ட ெச யேவ

ம கைளந

க றைன

சமாதான எ

உலகி

மன த வா வத ேகஅ த

அதி

றன .

ப க .....

ேம06 ஞாய

கி

: FIDES, BBC, AP, UN, Guardian, TNN, Dinamalar, AsiaNews, P.Observer.

நம

அறிவ யலாள க

பவ எ ப இ

ேக ேட

பத

ேவா எ

கேவ

ெம

றதகவ

கைள

,

.

கா டாக

றவார ஓ அலசலி

ைதய தைலவ க
,

தா க

.

ேதைவ

ெகா

மர வள

தி

த ைதப ரா

பஒ

வ ரவந

சி

அவ க

சி கன தி

ேக ேட

சிகர எ

சமாதான

ேதைவயானப

அெல சா

ட ம

ஆனா

ந தவ

அ ேபா

தா

.–ேவ

தி.

பதைனஅறி ேதா . வள கஅவ ெதா

க ெசப

தியதி

மா

ேவ

கிேற

. எம காக,

–எ .ப ரா

சி

,

றி ததகவ

.

–எட பா சிவரா

.
தி

மா றி ெகா

நிைன கிேறா .

, தி

தி ெகா

தேவா

ய சி கேவ

.

–ெப யவைளய கி.

.
றி தெதா

இ தியதலி கிறி
வதாக–எ

தவ கள

.ெவ

பவ

பாரா

தலி

ெதள வாகவ ள க ேக ேட

த ைத

தவ கைளமா றேவாதி

த ைத

காய ப

றி

தியதி

நா மா ற

கைள

ச திர

நாடக ேக ேட

தவ கைள தா

இரவ

யைத

,

மாறேவ

வழிகா

ைம காக, ம க

தைலவ

மாவ ர

ெச

ேபா எ

சி தைனய

அவ

ைகைய ேக ேட .

.

ஞாய

றி தஎ ச

ேகா

இதழி

றாகஇ

.

ைககைளமத சா ப றஅரசானஇ தியஅர ஏ

ஆவன

கடா சல , ேகாைவ.
அவேர,

தள

ண ப

. வ தி கா

பவ

அவேர என வ வ லிய ேதடலி

மாதஇத தவறாம

கிைட

கிற

–எ

.

ெசா

ணேசகர


,

சாணா பாைளய .
ேகாைடவ

ைறய

ப றி மாதஇதழி

மாணவமாணவ ய

பய

ெவள ய டலா , மாணவமாணவ ய

கலா . இைளயதைல

ைறைய ேம ப

தேவ

ஆலா பா .
அ ைட பட வ ள க :ஜூ
இேய வ

தி

இதய தி

05. ன த ேபான ஃபா

வ ழா க

பண

சில
க ப ட மாத .

06. ன த நா ெப
11. தி

13. ன த ப

ப னபா

ைவ அ ேதாண யா

21. ன த அேலாசிய
24. ன த தி
27. ன த சி
29. தி

த க

ேப

ெகா

சாகா

ேயாவான

பற

தகவ

கிேற

, பய

பகி
– .எ

சிக

, ெதாழி

ப க ைத
.ச

க ,

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful