You are on page 1of 119

SKAKAVAC 9

0
SKAKAVAC 9

SKAKAVAC 9 - HOKMAH

SADRŽAJ:

BEBINA GUNĐANJA

MAGIKA = NAUKA

LIBER AL I LAMPA NEVIDLJIVE SVETLOSTI

ZVER U ČOVEKU I KAPIJA BOGA SUNCA

SMRT STAROG DOBA I NOVI SVETSKI POREDAK

ZAŠTO NISAM HRIŠĆANIN - PO BERTRANDU RASELU

DUHOVNA GNOSTIČKA ZAJEDNICA NA BALKANU

GJALLARHORN

ILUMINATI

KABALA I MASONERIJA

LIBER IVNH

EONI

LIBER KAABA

ALEF - STAZA KOJA VODI DALJE OD HOKMAHA

Deveti broj. Privatno izdanje.


Svi tekstovi su  vlasništvo autora.
Jesenji ekvinocij 2006.e.v.

1
SKAKAVAC 9

BEBINA GUNĐANJA
Libero.'.
I.

Bič tera vola. Samo tako su oni Bog.


Vo mora biti vo, a bič mora biti bič da bi oni bili Bog.
Bič nagoni vola da bude to što jeste.
Vo iziskuje od biča da bude to što jeste.
Da su nešto drugo, bili bi nešto drugo.
Vo i bič su Bog kad jesu ono što jesu.
Misterija Boga je u tome da kad vo postane bič, a kad bič postane vo ništa od njihove prirode nije
to što jeste, ništa od vola nije vo i ništa od biča nije bič.
Vo koji je bič tera biča koji je vo.
Ništa nije to što jeste.
Vo nije ništa od vola, on je bič.
Bič nije ništa od biča, on je vo.
Nema Boga!

II.

Čovek Zemlje slavi Svetu Zmiju Ouroboros - koja je Univerzum.


Ljubavnik obožava Svetu Zmiju Ouroboros i uživa u ljubavnom zagrljaju strasti.
Samotnik, bacivši pogled ka zemlji spazi paklenog crva - koji je Univerzum -
i u jednom dahu ga zgazi i ubi.
Oni od dole gledaju i vide Univerzum kao Svetu Zmiju.
Ono odgore ne gleda i ne vidi tog Paklenog Crva.
Pa ipak i dalje oni dole uživaju u Svetosti,
a Ono gore ne uživa ni u čemu.
Čovek Zemlje je telo te zmije.
Ljubavnik je njena energija svesti.
Sve u svemu, sve je to Prazno
kao što i Samotnik je prazan.
Tako i Sveta Zmija i Pakleni Crv
su dva
koji i nisu.

(Za samu tačku gledišta sve je uvek isto, a velika Boginja beskrajnog prostora uživa u beskrajnom
kontinuumu promena ljubavi.)

III.

Čovek Zemlje plaća svoje dugove diskom, ispija svoj deo svete vode iz pehara, mačem odlučuje o
sebi, a štapom sprovodi i ostvaruje svoj Rad.
To može činiti samo zato što Ljubavnik u njemu svesno poima te elemente kao sebe.
Zatim je uzeo disk i raspalio ga čekićem, pehar je bacio u ambis, a golim rukama je skrckao
Ekskalibur u beli prah.
Ništa ne osta u praznom prostoru.
Pa ipak, izgleda da je iskra odskočila od udarca munje i grmljavina odjeka je tutnjila u ambisu i
gle! Mir i Istina i Ljubav
u tome ne postoje,
jer nije bilo onoga ko bi ih svesno poimao kao sebe.
Reč 'Samotnik' je samo sećanje na ono-ga ko je nestao, ne znano kako i ne znano gde,
... a putevi kojima je kao Čovek Zemlje hodio odzvanjaju zvukom njegovih koraka,
... a device koje je oplodio rađaju njegovu decu
koju on (... koga nema) - nema.

(U kriku sokola sve ovo je bilo užitak i razonoda Bogova.)

2
SKAKAVAC 9

MAGIKA = NAUKA
Fr. Leo Serpent

«Ali on sme postavljati stroge oglede»

Poslednjih godina sve više se pojavljuje problem mistifikacije jedne nauke koja je svojevremeno
popločala put razvoja mnogim drugim naučnim disciplinama. Magijski napadi, tajne i ćutnja o metodama i
ritualima inicijacija samo je ponovo zaogrnula veo mračnjaštva preko ove uzvišene umetnosti. Bilo bi
poželjno na ovom mestu ponoviti osnovna načela na koje je upućivao Aleister Crowley na svom putu
rasvetljavanja Magike.

«Osnovna postavka na kojoj se ona zasniva u potpunosti je ista kao i ona na kojoj se zasniva
nauka...»

«Postoji veoma bliska analogija između magijskog i naučnog shvatanja sveta. U oba slučaja
sled događaja je savršeno pravilan i izvestan budući da ga određuju nepromenljivi zakoni,
čije delovanje se može tačno predvideti i izračunati.»

«Moj dosadašnji rad je pogrešno shvaćen, a njegov domet ograničen, zato što sam koristio
stručne izraze. To privuklo je samo previše diletanata i ekscentrika, slabića koji su u Magici
tražili beg iz stvarnosti»
Liber ABA Magika u teoriji i praksi

Aleister Crowley iako jedan genije imao je i svojih mana, jedna od njih je dvosmislenost ali i
kontradiktornost. Iako, vredan student često je bio izložen lenjosti i mračnjaštvu, što samo je uzrokovalo
mnogobrojne probleme u radu budućih studenata. Iako je neprekidno upućivao na neophodnost discipline
često je uživao u svom hedonističkom pristupu, ali kao pravi magičar on bio je zaista u stanju da uvede
potrebnu disciplinu u konkretnoj operaciji. Veliki broj studenata pogrešno su pristupili ovome, smatrajući
njegov hedonizam kao deo magičkog procesa, mnogi su se udavili u udobnim ležaljkama opijenih čula iz
kojih nikada nisu izašli. Njegove naučne pretpostavke prihvatili su kao «kanon», koliko god to strašno
zvučalo i nisu razradili svoje metode i kritički stav prema proroku iako je on to na više mesta upućivao –
«Prevaziđi»

Da bi ovaj esej bio pravilno shvaćen korisno je objasniti osnovne termine koji se koriste u Magici.

Magijski krug

Magijski krug ne predstavlja nikakvu granicu od mračnih sila tame već šalje jasnu poruku umu, da
povuče granicu između unutrašnjeg i spoljašnjeg univerzuma. Na taj način našoj podsvesti se šalje jasna
poruka da ono što sledi je rad usmeren ka izgradnji našeg univerzuma. Budući da sve stvari počinju
unutar nas, mi moramo umeti da se bavimo sobom, onaj ko nije u stanju da boravi u samoći i da postavi
stvari na svoje mesto unutar svog univerzuma promašio je nauku, u najboljem slučaju nastaće vernik
ukoliko je student religiozan. Ukoliko je u pitanju Vera u Telemu kao religiju, greške mogu biti fatalne.
Thelema je zakon a ne religija, mistifikacija predstavlja neprijatelja istine a metod nauke je ono što je
Majstor Terion ostavio budućim studentima. U Telemi je jasno označena priroda Bogova kao spoljašnjih
slika prirode koje mi pravilno koristimo u ostvarivanju boljeg uvida svoje sopstvene prirode. Možete biti
Gnostik, Sufista pa čak i Budista ali ne smemo zaboraviti natpis sa Ekvinoksa, «Naš cilj je religija,
metodom nauke».

Unutar svog kruga (univerzuma) mi prizivamo Bogove koji samo su aspekti naše prirode koje
treba jasno klasifikovati i objasniti, tada služimo se korespodencijama određene sile i rezultati se beleže u
magički dnevnik. Pored tog aspekta ličnog nesvesnog postoji i aspekat kolektivnog nesvesnog, radi
upućivanje studenta o ovom fenomenu najbolje bi bilo preporučiti Junga kao naučnika koji je dosta svojih
radova posvetio ovom fenomenu.

Magički dnevnik

«Magički dnevnik propisan za Iskušenike A.A. je koristan i neophodan.» - A.C.


3
SKAKAVAC 9

Ovaj dnevnik možemo uporediti sa brodskim dnevnikom jednog kapetana broda, on prati položaje
zvezda i očitavanja sa kompasa, takođe on posmatra promene u prirodnom okruženju a sve to brižljivo
upisuje u svoj dnevnik. Na taj način Magičar tačno može da uvidi u kojim trenucima je njegova svest bila
pomućena, kada su se javila osećanja i koji je uzrok ovih deformacija njegove svesti. Znajući da tačno
definiše prelomne trenutke on može uvidom u svoje dnevnike, teoretski postaviti praktične metode kojima
će preduprediti slične deformacije i odrediće metodu kojom se može uticati na pojavni problem. Pored
toga on može budućim studentima prezentovati metode svog rada koje su ga dovele do uspeha ili
neuspeha u njegovom radu. Malo je bilo iskušenika u A.A. dok je Krouli bio među ljudima, iz osnovnog
razloga što je propust od jednog dana u zapisima automatski značilo isključenje studenta kao
nepodobnog. On bi nastavljao svoj rad tada u okvirima spoljašnjeg reda ili bi bio izopšten kao
nesposoban, iako zvezda njemu je u laboratoriju bio pristup zabranjen.

Pojašnjenje (ne)upućenima

Dakle, postoji magijski krug koji predstavlja univerzum pojedinca, pojedinac predstavlja jednu od
mogućnosti u univerzumu, nazovimo to Hadit. Uvidom u svoju prirodu, analizirajući je trezveno mi
pristupamo spajanjima suprotnosti. Na ovaj način mi ubijamo razum, kada se stvori ideja mi joj
suprostavimo drugu ideju, spajanjem ili da se alhemičarski izrazimo venčavanjem ovih suprotnosti dolazi
do poništenja. Ukoliko do toga ne dođe, znači da je ideja istinita i da se može dalje raditi na istoj. Svoj
univerzum tada mi širimo i pročišćavamo uspostavljanjem reda u haosu naše prirode. Naš krug nesme biti
probijen, ukoliko zaokupimo um nekom idejom i negujemo je kao bitan segment našeg univerzuma bez
sumnje, mi dovodimo svoje biće u opasnost da budemo opsednuti i vampirizovani. Vampir nije niko niti
ništa što je van našeg kruga, to se rodilo unutar nas i često su mnogi ljudi pogrešno optuživani za ličnu
nesposobnost prepoznavanja pravog uzroka. Ovo je prouzrokovalo veliki linč «veštica» u mračnom dobu
Evrope, jer pronađeno je opravdanje za sopstveni neuspeh u drugim individuama. Mogli bi se osvrnuti i
na magijske napade koji su prema ozbiljnim magičarima jasni pokazatelji da je neko skrenuo umom od
svog dela.

«Sumnjaj», poručio je prorok jer moramo sve dovesti na rub postojanja. No vratimo se širenju
univerzuma, dakle u astronomiji je postavljena naučna činjenica da se univerzum neprestalno širi, a ako
pretpostavimo da «Kako je dole tako je i gore i obrnuto», mi širimo i svoj univerzum. Tada, na
preodređenom trenutku mi prelazimo tu liniju razdvajanja i stapamo naš univerzum sa sveopštim,
nazovimo to Nuit. Iako naši radovi unutar kruga često prelaze tu liniju, čak pri elementarnim ritualima
poput pentagrama ili rubinove zvezde mi šaljemo pod svojom voljom talas energije koji se u falusnom (ili
kupastom) obliku tačno i precizno usmerava što je dalje moguće u tom trenutku kroz iscrtani simbol u
ovom slučaju pentagram. Reakcija okoline postoji, ali ukoliko to nije bio naš cilj to nas se i ne tiče, setimo
se lampe u Parsonsovoj laboratoriji.

Ovaj prelazak linije razdvajanja možemo smelo uporediti sa bezdanom, termin takođe veoma
mistifikovan zbog čega možemo direktno kriviti Kroulija iako je on očekivao sumnju od svojih studenata
zaboravio je da ljudi veoma često i olako padaju u dogmatizam. Tada na taj prelazak ili sjedinjenje sa
opštim univerzumom predstavlja svojevrsnu smrt (Jer poznavanje mene je poznavanje smrti), dakle
pročistili smo svoj univerzum (od animanlnog instikta, stoka mala i velika) koji tad je čist poput dečijeg
a zatim i to dete treba predati (žrtvovati). Koliko samo nevolja može prouzrokovati svako ko doslovno
shvati učenja bez lične provere unutar svog bića. Horonzon nije neki strašni demon, nećemo se
zavaravati, on je samo mogućnost u našem univerzumu koju treba prevazići, to je linija koju prelazimo
kada smo poništili sve lažnosti unutar nas a ukoliko to nismo učinili mi nismo prešli tu liniju a ubeđenost u
uspeh može nas odvesti u ludilo. Kako to znati? Jednostavno koristeći Magiku u teoriji i praksi, koju
očigledno je mnogi «Magičari» izgleda nisu ni pročitali a daleko je razumevanje:

«Ova prva trijada (iznad bezdana) predstavlja suštinsko jedinstvo, na način koji
prevazilazi razum. Mogućnost da se shvati ovo trojstvo je stvar duhovnog iskustva. Svi
istinski bogovi pripadaju ovom trojstvu.

Njega deli bezdan od svih manifestacija razuma ili nižih kvaliteta čoveka. Prilikom, do krajnje
detaljne, analize razuma pronalazimo da se celokupan razum može poistovetiti sa ovim

4
SKAKAVAC 9

bezdanom. Pa ipak, ovaj bezdan je kruna uma. Ovde se dobijaju čisto intelektualne
sposobnosti. Ovaj bezdan nema broja, jer u njemu je opšta zbrka.» - A.C.

Pa i pored ovog veoma jasnog naučnog objašnjenja pojavila se zabluda. Krouli je često terao
ljude oko sebe plašeći ih fantastičnim pričama o demonima i strašnom horonzonu, dok bi vrednim
studentima objašnjavao naučne principe. Niko nije slutio o vremenima devijantnosti, kada će takvo
mračnjaštvo na određeni način privlačiti pa čak i uzbuđivati pojedince. Dok su dogmatici okretali svoje
oltare tražeći Boleskin, Magičari su se prema tetragramatonu okretali ka fizičkom istoku kao mestu (Jod)
izlaska Sunca i radili predano sopstvenoj istini. Ovo su samo primeri zaluđenosti magičara koji kao da su
zaboravili osnovne poruke proroka – Sumnjajte, prevaziđite i kritikujte moj rad. Možda zato je i proslavio
svoju veliku svetkovinu u osami jer uzeli su učenje i otišli da prave dogmu.

Setimo se kada mu je Fuler ukazao na činjenicu da postoji mogućnost idealizovanja i


poistovećenja u smislu da će nastati Kroulijanizam i da će Telema jednog dana biti shvaćena kao religija,
Krouli je to samo prokomentarisao «Pa oni su onda gotovi!». Ali i njima je dao nešto, tako je nastala
Autohageografija, divna zbirka bajki prorokovih dana. Ali to nema veze sa umetnošću ove uzišene nauke.

«Odbrana ovog sistema počiva na tome da se naše najjasnije predstave mogu izraziti
u simbolima matematike. «Bog je veliki matematičar». «Bog je veličanstveni Geometar».
Zato je nabolje da se pripremimo da ga shvatimo tako što ćemo naše umove uskladiti prema
ovima merama.» - A.C.

Naravno ono što je preko potrebno u ovom procesu je «Vera pre svega» (A.C.), moramo biti
sigurni u sebe odnosno moramo verovati u uspeh magičkog rada. Misao o neuspehu je neuspeh,
zamišljeno već postoji ako koristimo tetragramaton pri sagledavanju pojava. Ne slepa vera, već Ljubav
pod Voljom!!!

Greške u tumačenjima su se javljale i pre u radovima drevnih magova. Dobar primer su


alhemičari koji su koristili simbole alhemije da bi podučavali studente velikom delu u sigurnosti od
inkvizicije. Ovo je rezultiralo mnogim zaluđenicima koji su uporno pravili laboratorije u nadi da će od olova
napraviti zlato prema tim upustvima, naravno neuspeh je bio neminovan jer tu se najmanje pričalo o
hemiji kakvu poznajemo. Strašan je podatak da mnogi to i danas pokušavaju.
Pogrešno tumačenje simbola odnosno njihove primene unutar sopstvenog univerzuma mogu izazvati
negativne posledice! Zbog toga su se krili pred neposvećenima!

Solomonovo komandovanje demonima preko pečata i sigila nije predstavljalo kosmičku borbu sa
silama. Po zapisima vidimo da je on jedan prosvećeni vladar koji je uspešno kontrolisao sve elemente
svog univerzuma, jasno ih je definisao i pretočio u simbole koje je koristio za njihovu kontrolu. Mogao je
da ih usmerava i zaustavlja po svojoj volji u nepokolebanoj veri. Ukoliko nas neko mrzi, to je samo
aspekat koji je iluzoran, mi tu mržnju možemo otkloniti korišćenjem pravih simbola koje kreiramo unutar
univerzuma jakom voljom i verom u uspeh. Mržnja je otklonjenja, niti je onaj koji mrzi Crni Mag, niti je
Magičar koji je otklanja vodio magijski rat. Stvari su veoma jednostavne i kao takve ih moramo i shvatiti,
zašto komplikovati. Goetija je veoma korisna u radu, što je i Krouli veoma jasno uvideo, ukoliko želimo
kontakt sa prosvetljenim i neinkarniranim bićima imamo Enohijanu, ali i tu su prvobitni radovi usmereni
na definisanje hrama, radnog prostora odnosnog našeg univerzuma.

Kada je krug uspostavljen i očišćen mi iscrtavamo trougao ispred kruga. Mnogi magičari uložili su
primedbu da su probali ali da to ne funkcioniše. Možda zato što uspostavljanje i čišćenje kruga je u suštini
malo duži proces nego što se čini ako uzmemo u obzir da krug predstavlja naš univerzum. Naravno
Goetijom budimo sile iz daleke podsvesti i s tim treba raditi magičar velike vere i jake volje, ponekad kada
mislimo da vladamo Goetijom ona se u suštini poigrava našim univerzumom.

«Kako ćeš upravljati silama prirode ako ti noge ne stoje čvrsto na zemlji» - A.C.

Temelj piramide mora da je pravilno izgrađen i jak. Gradnja piramide se izvodi nakon
uspostavljanja temelja, što možemo uočiti u Liber Piramidos. Radi boljeg shvatanja ovog rituala
preporučuje se delo «Preko ponora», molim vas za ime Boga, nemojte to shvatiti kao sećanje na
reinkarnaciju proroka već pratite celokupan ritual Piramidosa koji je opisan u tom delu. Pogrešno

5
SKAKAVAC 9

shvatanje ovog dela možemo poistovetiti sa pogrešnom interpretacijom dela «Atlantida izgubljeni
kontinent». Celokupno delo je opis svete mise Gnostičke Crkve a ujedno je i prikaz devet stepenova
tadašnjeg spoljašnjeg reda (O.T.O.), s obzirom da se u misi nalaze svi stepenovi pomenutog reda a u
centru, odnosno vrhuncu je simbolični prikaz devetog stepena. Iako su na ovo upućivali mnogi, neki su
ubeđeni u Kroulijev uvid u način života na Atlantidi.

Krouli je o pogrešnim interpretacijama jasno pisao u «Liber ABA», govoreći o hrišćanstvu i


pogrešnom prilazu ovom učenju. Telema je takođe u istoj opasnosti ali ipak postoje naučnici koji će samo
biti proglašeni da su pali jer se ne drže «kanona», sva sreća što su lomače pogašene i zakonom
zabranjene.

«Nije čudo što je Magika izazvala poruge neinteligentnih, kad su čak i njeni obrazovni
učenici mogli toliko da se ogreše o prvi princip zdravog razuma» - A.C.

Ali zašto je prorok ostavio toliko zapletenih simbola?


Pa zar nam je trebao dati sve na tanjiru?

Koristeći osnove zakona: Nema ograničenja, poruke da uvek sumnjamo, upustva da čitamo dela
svih tradicija i proučavamo komparativne religije i da sve to ponovo ispitamo i pravilno postavimo prema
mapi univerzuma, greške tad nema. Ipak ono što će mnogi slepo slediti nama treba da posluži kao dobra
šala na putu, ipak zdrav humor nas čini ljudima. Ipak, tu je i «AD AUGUSTA PER ANGUSTA».

«Postoji još dvadeset drugih pogrešaka u novoj predivnoj od kraja osvetljenoj


atribuciji. Učenik, otuda, može biti siguran da će se još dvadeset puta dobro nasmejati
ukoliko nastavi da je proučava...» - A.C.

Instrumenti i njihova veza sa osnovama univerzuma

Magijski instrumenti koji su opisani odnosno navedeni u ovom eseju, mnogo su stariji od Magike
kao naučnog sistema, prvobitno su korišćeni kao instrumenti u Evropskom Veštičarstvu kao takvi kakve ih
prepoznajemo danas. U drugim tradicijama možemo naravno pronaći sasvim drugačije instrumente ali
razlike su samo fizičke, istraživanjem dolazimo do zaključka da je njihova namena gotovo identična. Ovim
instrumentima mi simbolično usmeravamo delove našeg univerzuma u skladu sa svojom voljom,
koncentracijom sila u određenom instrumentu zatim njegovo primanje ili emitovanje služi nam u našim
operacijama ispoljavanja naše volje, takođe oni su simbolične predstave samih moći Sfinge o kojoj ću se
baviti u svom sledećem eseju.

«Štapom on stvara. Peharom on čuva. Bodežom on uništava. Diskom on iskupljuje.» - A.C.

Bodež
Ovaj instrument predstavlja na simboličan način Element Vazduha i na prirodan način povezan je
sa Istokom. Istok i princip vazduha povezan je sa intelektom. Da bi radili na nečemu moramo znati šta!
Znanje odnosno znati je i prva moć sfinge. Bodežom mi sečemo u skladu sa našim znanjem, u skladu sa
saznanjem mi delamo čvrsto držeći bodež u ruci mi odelićemo istinito od lažnog unutar našeg univerzuma
i pokazujući znanje ovladaćemo svim silama ili ih bodežom našeg znanja uništavamo u njihovoj lažnosti.

Štap
Štap se povezuje sa Vatrom koja se povezuje sa Jugom. Štap predstavlja na simboličan način
volju magičara da dela u skladu sa stečenim znanjem. Teoriju mora pratiti praksa, nećemo naći posao
listajući oglase već aktivnim odlascima na mesta gde posla ima. Magičar svojim štapom stvara odnosno
kreira svoj univerzum u skladu sa svojom voljom. Ovde se ispoljava težnja, Hteti je druga moć sfinge i on
tu težnju prepliće sa svojom voljom koja mora vatreno da se obruši iz njegovog bića. Primetan je i falusni
simbolizam ovog instrumenta i kao takav simbol je volje našeg mikro kosmosa.

Pehar
Pehar je na sasvim očigledan način povezan sa Vodom i sa Zapadom. Vreme je da se usudimo što
je i treća moć Sfinge. Znati, Hteti i smeti, voda prolazi kroz sve, ona odražava kretanje i naša volja se
manifestuje u skladu sa principom kretanja i promene. Pehar je simbol Boginje i Gospe Babalon, u peharu

6
SKAKAVAC 9

mi skupljamo svaki deo našeg bića, primetan je kružni oblik kao simbol univerzuma u koji mi stavljamo
sve, do poslednje kapi. Predajemo naše biće našem velikom delu i sve ide zatim svojim tokom prirodnim.
Usudili smo se, drznuli u svojoj ludosti da zaista dosegnemo postignuće.

Pentakl
Pentakl je povezan sa Zemljom, kao principom manifestacije našeg dela. Geografski se
poistovećuje sa Severom. Pentakl je simboličan prikaz našeg univeruma kakvog ga mi vidimo, s njim
iskupljujemo. Na njemu je ucrtana mapa našeg univerzuma, nema ni viška ni manjka, ovo se prekriva
Tišinom kao krajnjom i najjačom moći Sfinge. Tu je naše veliko delo, koje ne može biti objašnjeno rečima
već ga ispunjavamo u tišini i tu nema više prepreka, već čista radost ispunjenja u ekstazi krajnjeg zanosa.

«Jedan je Magus; dvostruke Njegove siline; četiri Njegova oružja. To su Sedam


Duhova Nepravde; sedam lešinara zla. Stoga su umetnost i veština Magusa samo opsena.
Kako će On uništiti Sebe?»
– A.C.

Dodatak
Primećujemo da sve što delamo u našem životu možemo jasno postaviti prema Tetragramatonu.
Želimo dobar auto, eto mi ga zamišljamo on već postoji negde u Vazduhu, odnosno mi znamo za njegovo
postojanje.

Mi ga želimo i to vatreno svojom vojom da bude tu pred našim ulazom. Gledamo cene, odlazimo
kod prodavaca, uplaćujemo kredite ili sakupljamo novac.

Usuđujemo se kupiti ga, naći odgovarajući model i svaki dinar bez cenkanja ćemo uložiti.
I napokon on je tu ispred našeg ulaza dok mi zadovoljno s radošću gledamo ga u tišini. Sve na ovom
planu funkcioniše po ovom principu, pronađite bilo koji primer i sagledajte ga prema Tetragramatonu.

Ovo je odraz mog trenutnog poimanja univerzuma, pri tome mislim na svoj univerzum koji je
jedan dok u sebi sadrži svoje suprotnosti. Ujedinjujući te suprotnosti on postaje jedinstven prema mapi
mog pentakla, u njemu je sve tad na svom mestu i suprotnosti su pomireni kroz alhemijski proces
spajanja, odnosno susreta Orla i Zmije. Tad kad taj univerzum postane jedinstven i skladan on savršeno
se spaja sa univerzumom opšteg koji je ništa. Linija se briše i instrumenti se uništavaju pod voljom
stvaraoca jer mi nemoramo izdržavati ništa jer nema ništa što bi izdržali jer sve je SVE i To postaje ništa, i
gle blesak novi prelama se univerzumu. Jedna Zvezda na Vidiku!
Stvarajte svoj univerzum, merite ga iscrtavajte ga, spoznajte ga, svojom voljom oblikujte, usudite se
srušiti sve pred sobom pa bila to i kreacija samog proroka.

«Usmrćujući čak i Boga ako nas odvrati od izabranog cilja...» - A.C.


Onda u tišini uživajte i prepustitie se ljubavi univerzalnoj koja stvorila je svaku mogućnost. I ovaj
esej je samo jedna od mogućnosti, a lepota je u toj raznovrsnosti koje se pod svodom zvezdanim susreću
i sjedinjuju, razjedinjuju. Radost!

«O Nuit pokaži svoj zvezdani sjaj, pozovi me da živim u tvojoj kući...»

O Moćnoj Sfingi

Zagonetka Sfinge:
Bolje biti Dete nego Varvarin
Zagonetka Sfinge, koja dolazi do nas kroz priču o Edipusu na putu za Colonus, još uvek je
sačuvala eho svojih drevnih Egipatskih korena.

To je zagonetka o prirodi Horusa, prirodi identiteta, zagonetka takve vrste koju Egipatsko dete uči
u igri, učeći u igri priče o prirodi koja će voditi i oblikovati njihove živote kao odraslih.
«Šta hoda na četiri noge u jutro, na dve u podne, i tri na večeri?» Odgovor Egipatskog deteta bi bio da su
ovo tri lica Horusa: Horus Dete, Horus Dva Horizonta, i Horus Stariji (Starešina – Elder,

7
SKAKAVAC 9

prim.prev.)...................Velika Sfinga kompleksa Piramida u Gizi bila je znana u Egiptu kao Ra Horus Dva
Horizonta, i bio je spomenik nacionalnog ponosa u njihovoj civilizaciji. Ra Horus Dva Horizonta je
personifikacija zrelog, civilizovanog odraslog koji poseduje svu strašnu moć i potenciju svesnog odraslog
individualnog čoveka.

Ramona Louise Wheeler «Hodaj kao Egipćanin – Moderni vodič za filozofiju drevnog Egipta»

Ipak preneto nam je i tajno mistično značenje ove ćutljive Sfinge i njene moći koje su sastavni
deo svakog bića. Budući da se pripisuje Malkutu, prema Sfingi reklo bi se da funkcioniše sve oko nas u
tom kraljevstvu. U njenim moćima se krije priroda i moći našeg bića kojima treba da ovladamo pre nego
što se uputimo u više sfere. Pod višim sferama podrazumevam uzdizanje svesti odnosno širenje
percepcije našeg uma, tada primećujemo ono što do tada nismo ni slutili ali ipak je uvek bilo tu. Nigde se
ne penjemo u bukvalnom smislu, tu smo gde smo ali naš uvid se menja. Ovde se možemo pozvati na
budinu izreku «Koja je razlika između prosvetljenog i običnog ne prosvetljenog bića, ovaj prvi to zna (da
je prosvetljen) a ovaj drugi to još uvek nije uvideo».

AL, II. 58. Da! Ne verujte u promenu: bićete ono što jeste, ništa drugo...

Sfinga o kojoj ću ovde pisati predstavljena je kroz oblik koji u sebi sadrži četiri životinje ili
Kerubima: Lav, Čovek, Orao i Bik. Celokupno njeno biće predstavlja veoma snažan mističan simbol, s
obzirom da je misterija neprijatelj nauke hajde da je rastavimo nemilosrdno na delove sa ciljem da
proniknemo u ovaj drevan i veoma snažan simbol.

Lav
Ovo je i prvo slovo Tetragramatona – Yod, prema tradicionalnoj magiji predstavlja Oca. Lav kao
vatra čiji simbol je štap magičara. Ovo se odnosi na moć sfinge «Hteti», mi posedujemo volju koju na
simboličan način predstavlja Štap, da on je ravan i od drveta koji ima falusnu korispodenciju, dobar je
lešnik ali najbolji je hrast, pored svoje drevne povezanosti sa suncem ono i odražava plodnost u žiru.
Naša volja je jasna, mi hoćemo da je manifestujemo, mi hoćemo da ispunimo istinsku volju svoga bića,
da snažno zakoračimo prema jugu, koji simboliše vatra i da kriknemo Hadit! To smo u suštini mi kao
posebna mogućnost univerzuma. Držimo čvrsto štap koji je volja, koji je i falus koji je potentan. Naša
težnja se iskazuje u praksi. Ovo je moć Sfinge koju treba jasno postaviti u svom univerzumu, u smislu da
moramo biti čisti sa sobom šta mi stvarno hoćemo.

Čovek
Ovo je drugo slovo Tetragramatona – He, prema tradicionalnoj magiji predstavlja Majku. Čovek je
rođen od majke, i devet meseci (9 = ¡) on boravio je u vodi majčinske utrobe. Voda je predstavljena
peharom magičara. Ovo se odnosi na moć sfinge «Usuditi se», nakon što znamo šta hoćemo mi smo se
usudili da krenemo prema našem idealu i kao što voda snažno ali i lagano probija se kroz svaki kamen,
magičar sprovodi svoju volju. Okrenut prema zapadu on uzdignutih ruku pridržava mesec i tiho šapuće
ime naše gospe, kroz koju on volju svoju uzdiže do Bogova. Ova moć sfinge u ljudima predstavlja onu
iskru koja nas pokrene da zaista nešto i uradimo - da se usudimo.

Orao
Ovo je treće slovo Tetragramatona – Vau, prema tradicionalnoj magiji predstavlja Sina. Spojem
Oca i Majke sin je rođen i napušta svoju matericu koju mačem preseca. Mač u ruci magičara na kome je
napisana samo jedna reč «Volja». Ovo se odnosi na moć Sfinge «Znati», jer bez znanja i pored naše
težnje i hrabrosti možemo biti korisni jedino u rukama drugih a to je ipak ono što bi kao slobodni ljudi
trebalo da izbegavamo. Sin ide ka znanju, prema iskustvu životnom da bi prevazišao svoje rođenje i
odrastao. Međutim u njemu je divljina dok rogove uzdiže nad glavom i prema istoku urliče krikom zveri.
Ovde je obožavani rogati Bog plodnosti Paganskih naroda i on trči prema iskustvu, iskustvu smrti. Njega
je rodila velika Majka koju je oplodio uzvišeni Otac, on je slobodan i ima žeđ za znanjem, što je i pećinske
ljude izvuklo iz pećina dubokih.

Bik
Ovo je četvrto slovo Tetragramatona – He, prema tradicionalnoj magiji predstavlja Ćerku. Jer
prethodnom Sinu je potrebna nadopuna s kojom se on u ekstazi spaja, i tad on umire u svojoj

8
SKAKAVAC 9

strastvenosti. Ovo se odnosi na moć Sfinge «Tišina». Bik je snažna životinja koja simboliše plodnost, on je
čvrsto na zemlji.

Ali zašto magičar dok ispred sebe ima pentakl svoju kartu univerzuma okreće se prema severu i
tiho izgovara ime Nuit! Zašto on ćuti? Sin je oplodio Boginju, koja mu je i sestra (Izida – Oziris) i umro je
u ekstazi spajanja sa univerzumom. On je takođe u isti mah oplodio i svoju majku (Brigid – Kernunas), jer
iz tog prirodnog prvobitnog dualizma sve što nastaje u sebi nosi Oca i Majku. On ćuti o svojoj smrti, on
tihim glasom postaje svestan Nuit!

I dalje...
Magičar ujedinjuje ove moći Sfinge u svom univerzumu i seća se reči proroka «Prevaziđi» i
nastavlja stazom za koju još uvek nezna da je već u njemu i da on u suštini ne ide nigde. Sfinga je
ćutljiva jer šta dalje reći, magičar čuva svoj univerzum kao što su drevni Egipćani čuvali svoje ime od
neposvećenih. On je zaogrnut tišinom u noći Pana koji je Sve i nemo uživa u pustinji dok zvezde
obasjavaju njegov univerzum.

Složili smo se da je je Sfinga u sferi Malkuta i da magičar mora ovladati ovim moćima na čijoj
osnovi se nalazi ono šta iluzorno naziva sopstvom. On stremi dalje jer zaboravlja reči mudrih «Kako je
Gore, tako je i Dole i obrnuto», i kad dostigne Keter, nasmejaće se kako je sve bilo tako jednostavno. Jer
Otac je Hokmah, Majka je Binah, Sin je Tifaret a Ćerka je Malkut gde Sfinga u tišini čuva tajnu
univerzuma. Tajnu koju možemo jasno videti svuda oko nas jer zaista «Nema razlike...». Rođenje, Život i
Smrt..........u ekstazi krajnjeg zanosa.

Egipatske misterije, Hebrejski Mistici, Pagani Evrope samo su gledali oko sebe i potom zaronili u
sebe gde pronašli su identične principe po kojima funkcioniše čovekovo biće, to izrodilo je svest o
Božanskom. Tu smo zreli i odrasli, Horus koga su zvali starešina svih dok gledali su lice Sfinge.

Hteti, Usuditi se, Znati i Ćutati – je mnogo više nego što na prvi pogled izgleda. To je
Tetragramaton po kome sve funkcioniše, to ime je Boga koji je sve, to predstavlja i našu stazu koja nas
vodi u Smrt koja je i Velika Svetkovina, šta više pisati o ovome kad je sve tako jednostavno, ćutati sad
jedino preostaje......jer SILENTIUM EST AUREUM.

9
SKAKAVAC 9

LIBER AL I LAMPA NEVIDLJIVE SVETLOSTI


Frater TAG HAMADI..'.

Počujte me narodi Sveta, jer bili ste obmanjivani i mučeni 2000 godina!

Proteklih 2000 godina je bio Eon vremena opsednut ograničenjima i kontrakcijama ka mračnim
materijalnim sferama, opsednut muškom vlašću, patrijarhalnim fatalističkim religijama, bolom, tugom,
mržnjom. Svetlost Istine je bila skrivena od profanih.

Pogledajte! Jer nova Era je ugledala svoju zoru! Dogodilo se godine 1904.-e da su se Vladari
Eona smenili i svež uticaj Duha je dodirnuo Zemlju!

Pogledajte! Vladari Stare Ere su truli, oni i dalje neće da prihvate promenu i oni još uvek zavode
ograničenja i mučenja, preteći da dovedu ovu malu planetu do samouništenja! Ali, NE! Oni neće uspeti!

Narodi Zemlje! Da li prepoznajete ove Zle Prinčeve?!

Ja ću ih imenovati za vas.

Satana je Hrist,
Lucifer je Brama,
Levijatan je Alah i
Belial je Buda.

Oni namačinju Ograničenja ponad svih elemenata Prirode. Nepoštenje, zavist, laži, mržnja, to su
njihova elementalna oružja.

Počujte, O Narodi Sveta, jer Svetlost Duha je oko nas, i postoji Priroda netaknuta oko nas, na
dohvat Ruke!

U godini 1904.ev. Majstori Božanstva su nam dali Zakon Volje, koji je Zakon Svetlosti, Ljubavi,
Slobode i sve to je zapisano u Trostrukoj Knjizi Zakona - LIBER AL VEL LEGIS. To je Zakon novog Aeona,
Eona Krunisanog i Pobedničkog Deteta. Eona koji će doneti pročišćenje svetu.

DA! Svet će se promeniti!

LIBER AL je Talisman Novog Eona, ovaj Talisman je dat SVIMA od AIWASS-a (Poslanika
HoorPaarKraata) koji je Sveti Anđeo Čuvar Čovečanstva.

Ova Sveta Knjiga Zakona (i našeg Anđela) je Svetlo koje uništava četiri "zla" princa u svetu.

LIBER AL je "Anđeo Svetlosti" Istinske Volje Civilizacije koji nadvladava Zle Prinčeve. Ne samo na
zapoved da se povinuju nego jednostavno kroz Prirodu Svetlosti AL uništava tamu Isusa, Bude,
Muhameda i Brame i njihovih slugu.

LIBER AL je Lampa Nevidljive Svetlosti koja sija nad elementalnim sferama i koja donosi Božanski
i Duhovni tok u Svet.

Mi, poslanici Svetla, nosioci Baklje Teleme, dajemo naš Zakon SVIMA. Horus nas vodi, i ON je
pokrenuo RAT ne samo u čovečanstvu nego i u onim regionalnim krvoprolićima - koja su Inicijacije novog
Eona.

Promena se mora dogoditi, kroz voljni tok ili kroz uništenje ograničenja lažne volje.

Nama se "ne sviđa" rat kad se dogodi, ali stvari se menjaju, ljudi se menjaju, ideje se menjaju. Mi
se menjamo. Mi evoluiramo. To je iskustvo. Mi napredujemo! Mi uništavamo stari svet, snaga Horusa je u
našim Rukama! Nema pobednika ili gubitnika, postoje samo preživeli i mrtvi... Tok se nastavlja. Evolucija
teče. Služitelji Zlih Prinčeva će biti uništeni našim Svetlom. Mi smo u novom Eonu!
10
SKAKAVAC 9

LIBER AL koji je Lampa Nevidljive Svetlosti sija ponad nas. To će doneti svesnost o Horusu, to će
osloboditi Ženu njenog okova starog doba. Ravnoteža muške i ženske energije je ovde i sada, one su kao
Sunce i Mesec na zvezdanom Nebu. Njihovo Dete vlada ovim Eonom, Dete dvostruke prirode Siline i
Tišine.

A: Ko si ti?
K: ............, u tami i ropstvu koje sam dobrovoljno preuzeo na sebe, da mogu doneti Svetlost i Slobodu
drugima.
A: Odakle ti dolaziš?
K: Od mesta Meditacija.
A: Gde ti ideš?
K: Do mesta Iskušavanja.
A: Jesi li opremljen za svoj put?
K: Ja sam go, i siromašan i jadan.
A: Imaš li išta da žrtvuješ Čuvarima Puteva?
K: Dah mojih nosnica, Meso moga Tela, Suze mojih Očiju i Krv moga Srca.
A: Dodaj tome i TIšinu svoga Jezika.
Neka se pročišćenje izvede!

Znanje i Ogledi LIBER AL-a čine ovo pročišćenje. Neko samo treba da stekne Znanje, Moć, Usud i
da čuva Tišinu - što su četiri moći Sfinge - kroz LIBER AL i Idenje - peta "tajna" moć Bogova će se
manifestovati, Duh će se probuditi u LVX-u Lampe Nevidljive Svetlosti!

Oni koji su izdali ovu Svetlost izdali su svoju istinsku Prirodu i oni su služitelji ovih Zlih Prinčeva i
njihovog Crnog Bratstva.

Salamanderi, Undini, Silfi i Gnomi su prirodne sile unutar i izvan nas, neizdajte ih! Božanstvo je
unutar i izvan nas, neizdajte ga! Probudite se i budite svesni čiste Svesnosti da nema ni dela vas koji nije
Božanski!

"Ja sam, Uskrsnuće i Život! Ja sam onaj koji živi i koji beše mrtav: i vidite ja sam živ zauvek
AMEN! i posedujem Ključeve Pakla i Smrti."

"Čujte me ljudi koji jadikujete,


žalosti patnje i tuge
su ostavljeni mrtvima i umirućima
narodu koji me ne zna još!"

Vrhovni Hram je otvoren za SVE, za muškarce i za žene, za ZVEZDE Nebeske Zajednice!

TELEMA je naš Zakon, naša Svetlost!

Obratite pažnju, jer vi ste u Vrhovnom Hramu čak i sada! I to kako!

11
SKAKAVAC 9

ZVER U ČOVEKU I KAPIJA BOGA SUNCA


Frater TAG HAMADI.'.

"Žrtvuj stoku, malu i veliku, zatim dete!"

Ah! Koliko puta smo optuživani za zlodela zbog ovog stiha?! Koliko puta smo pljuvani i proganjani
zbog neznanja i puke neinformisanosti?! Koliko će to trajati?

Da li ste nekad pomislili, Vi neznalice, šta može da znači ovaj stih, osim bukvalnog značenja?
Ništa Vi ne mislite! Najlakše je sve shvatiti bukvalno. Niste pokušali da shvatite ni naše najjednostavnije
spise i poruke, a kamoli da želite da shvatite naše mistične tekstove!

Neznalice! Majmuni dugačkih jezika! Robovi razloga!

Zar nije naš Zakon, Zakon SLOBODE?! Na mnogim mestima mi govorimo o Slobodi i o našem
protivljenju kriminalu, zločinima, zavisnostima, ograničenjima, neznanju, i pored toga što su mnogi
Telemitski tekstovi iskazani najobičnijim narodskim jezikom mnogi se ne trude ni da ih pročitaju u celosti,
a kamoli da razmišljaju o njima. Crna boja je zla samo zato što je crna!!! Glupani! Najlakše je mrzeti i
proganjati one koji ne misle isto kao vi, najlakše je proglasiti svoju religiju za jedinu ispravnu i time dati
sebi lažnu slobodu da se drugi proganjaju i terorišu.

Zar 2000 godina vaše tortute ove civilizacije nije bilo dosta? Zar tih 2000 godina niste dokazivali
da ste od početka izneverili Veliku Reč Majstora DionIsusa?! Sva njegova učenja su izobličena do krajnjih
granica razuma tj. nerazumnosti. Doveli ste svet do propasti, mnoštvo puta svojski se trudeći da
zaustavite razvoj nauke i slobodne misli u ljudima koji su živeli u skladu sa Rečju Majstora.

Reč Majstora DionIsusa je smenjena! 1904. godina je godina smene, godina inicijalnog preokreta
u toku i razvoju čovečanstva! Vidite od tada, mnoštva ratova, koje vi izazivate i ne želite da kontrolišete
zbog mnoštva sebičnih dobiti. Vidite razvoj detinjastih i infantilnih zanimacija za odrasle, bezobrazluk,
šizofrenija, homoseksualizam, sve osobine razvoja, ali nekontrolisanog, jer jednostavno niste sposobni da
otvorite vrata Slobode koja ste vekovima zamandaljivali. Sada sve nesvesne sile izbijaju na površinu, sada
mora doći do izmene svih struktura u razmišljanju i ponašanju, u pristupu životu.

Koliko puta je broj 666 spominjan kao Zao i Pakleni broj, od vas koji niste u stanju da shvatite
najprostiju matematiku, a kamoli Svetu Kabalu?! Vi ne želite da naučite i shvatite, jer ste slepi za sve,
osim za svoju dogmatsku vezanost izvitoperenim rečima DionIsusa koje ste izvitorepili i unakazili da bi
vladali u neznanju masa. Ropstvo koje vam odgovara da traje u nedogled!

666 je Broj Zveri, 666 je broj Čoveka. Čovek je Zver! Naj običnija životinja, animalno telo sa svim
svojim nagonskim i instinktivnim osobinama koje krase sve životinje. Um životinje je jednostavno
podređen instinktima i nagonima. Kada će te priznati sebi da ste obična životinja? Tek onda će te moći da
sebe prihvatite bez ograničenja i lažnog uzdizanja iznad tih plemenitih i nerazvijenih bića. 666 je broj
Lepote Čoveka. Ko poznaje i poštuje makar i malo Svetu Kabalu, znaće da u tome nema nikakvog Zla.
Glupani! A Sloboda vam je na dohvat Ruke! 666 je broj Čoveka, Veliki Broj Sunca!

Sunce je Zvezda, Bog koji je svojom Moći podario svoju Svesnost i sav Život svemu na planeti,
čineći i nju i sve životinje i biljke. Kada shvatite svoju animalnost koju vam je dalo Sunce moći ćete da
shvatite da vam je data i Svesnost Boga Sunca koji je sebe ugradio u SVE nas. Nema ni jednog dela nas
koji nije Božanski!

Svaki muškarac i svaka žena je zvezda.

Igra Kreacije je igra Ljubavi! Božanstvo je razdvojeno radi mogućnosti sjedinjenja. Radi užitka
svakog dela beskraja u večnoj Božanskoj Ljubavi. A kako će te dotaći tu ljubav kada stalno želite
ograničiti Slobodu drugih koja teži tome? Odbacite svoje lažne zakone i propise! Otkrijte svoju Istinsku
Volju i Prirodu, ona će usmeriti vašu Ljubav ka sjedinjenju a ne ka ograničavanju.

12
SKAKAVAC 9

LIBER AL, Knjiga Zakona, koju toliko mrzite i čije služitelje proganjate, daje ključeve Kapije Boga
Sunca. Kapija Boga Sunca je Svesnost naše Božanstvenosti! Otvorite se! Oslobodite se vekovnih okova
opsene i ropstva! Otvorite svoj um, spoznajte sebe.

LIBER AL je naša Sveta Knjiga, naš Zakon koji je dat SVIMA! Jer nema nikoga ko nije stvoren od
Božanstvene energije i vatre Sunca. Nema nikoga na koga se ovaj Zakon nemože primeniti. Nema nikoga
ko ovaj Zakon može izbeći. Dokle god bežite od njega patićete neizmerne muke vlastitog ropskog
samokažnjavanja i ograničavanja. Živite u vlastitom Paklu. Prokleli ste sami sebe na ropstvo, nanovo se
rađajući u krugu samo obmanjivanja i ličnog robovanja.

Kako ćete učiti od Knjige Zakona? Polako. "Žrtvuj stoku malu" - oslobodite se prvo svih malih
ograničenja i robovanja, "i veliku" - da bi ste mogli sagledati više i moćnije sile koje vas drže zarobljene u
naviknutom ciklusu podčinjenosti. Ta "stoka" je u vama, to ste Vi! Ali još i više: "zatim dete!" - oslobodite
se i same vezanosti za ideju da ste božanskog porekla da se ne bi ogrezli u oholosti i samoljublju svoje
veličanstvenosti. Knjiga Zakona daje učenje i metode kako doseći ovu Slobodu!

Pokrenite svoju VOLJU! U svima je Lepota "broja" 666 i svako može svojim božanskim pravom
kreacije i porekla otvoriti za sebe Kapiju Boga Sunca!

To je Žena! Da, Velika Bludnica! Ali ovde ću ućutati, da bi oni koji imaju Volju, Znanje, Usud i
Tišinu mogli sami da proniknu u ove prelepe Misterije SLOBODE!

Napomena Braći i Sestrama u Redu Telemita:


Čovek Zemlje - "Žrtvuj stoku malu",
Ljubavnik - "i veliku",
Samotnik - "zatim dete".

13
SKAKAVAC 9

SMRT STAROG DOBA I NOVI SVETSKI POREDAK


Frater TAG HAMADI.'.

Ah, zavere u koje su svi upleteni protiv nas! Protiv celog sveta! Novi Svetski Poredak koji će da
porobi sve! Ljudska priroda je, kažu, tako grešna, iskvarena, prkosna Bogu. A tek ateisti!

No, da vidimo šta kažu ko je sve to upleten u stvaranje Novog Svetskog Poretka. Počnimo od
paganskih nacionalista i socialista, panteista, monista, bezbožnih filozofa, hedonista, talmudista, kabalista,
sve ovo je nesvesno u službi 'Vladara iz senke' i još... Bela Masonerija: Društveni klubovi, kao što su
Rotari, Optimist, Lajons, Kivanis, YMCA, YWCA i drugi. Zatim Svetski sabor crkava, nacionalni zborovi
crkvava u americi, liberalane crkve, liberalni agnostici, unitaristi, judaističke sekte, jehovini svedoci,
mormoni, adventisti, elektronski judeo-hrišćani, propovednici i njihove crkve , modernisti, mistici, kultovi
zena, joge, hare krišna, transcedentalne meditacije, gurua iz indije, munijevci, astrolozi, veštice, psihici,
proroci, spiritisti i spiritualisti, okultisti, praktikanti bele i crne magije, gledači u dlan, karte i dr.

Zatim je tu Plava Masonerija u koju spadaju sve priznate i polujavne masonske lože i hramovi.
Jorkširska i Škotska masonerija su tu naravno. Nakon čega slede politička oružja internacionalnih judeo-
bankara, globalisti, mudnialisti, elitisti, u šta spada: boljševizam, komunizam, socializam, sekularizam i
levičarstvo, liberalizam, cionizam i judaističke organizacije kaoš to su Bnai-Brit, liga nesvrstanih, američki
civilnaslobodarska unija, jevrejska odbrambena liga, američki jevrejski komitet, jevrejski zbor, proganjači
holokausta, hrišćansko-jevrejska bratstva, pa zatim, zelenjaci, i rokfelerove nazovi-zavere u vidu odbora
za strane poslove, trilateralna komisija, bilderberg grupa, tajne službe, kao CIA, FBI, MI6, KGB, Mosad, i
drugi. Oh da - Ujedinjene Nacije i njene agencije, svetska banka, Unesko, Svetska zdravstvena služba,
IMF, svetski sud, Evropska unija, evropski parlament, OESP, zatim razne fondacije kao što su rokfelerova,
fordova, šorošova, zatim NATO, rimski klub, komitet 300, judeo-kontrola nad medijima, izdavaštvom,
obrazovanjem i kulturom, zatim tu su svetska trgovinska organizacija, pribavljači vesti i agencije filteri
rojters, UPI i drugi.

Približavajući se vrhu ove zavereničke piramide nalazimo ateističku judeo-masonsku ložu, veliki
orijent, majku ložu Pariza, savet 300, savet 33 i savet 13 koji su svi, optuženi da su iluminati, satanisti,
revolucionari, nihilisti i olimpijci. Na vrhu je valjda Satana koji budno nadgleda ovu zaveru i upravlja njom.

Dakle oni koji plasiraju ove priče o zaveri i Novom Svetskom Poretku pretpostavljaju nekakve
'Vladare iz senke' koji povlače konce kroz sve ove navedene institucije i organizacije i tako hoće da
potpuno ustroje svetsko uređenje po svom sebičnom nahođenju. Cilj je potpuna vladavina.
Robovlasništvo u svom totalnom obliku, čija je opsena lažna sloboda na svim nivoima.

U šta smo sve upleteni, još od vremena osvajanja amerike, pre 500 godina, kroz pokoravanje i
nastajanje kontura Novog Svetskog Poretka, kroz dvoličnost 'zapada' i njegove demokratije i tržišta,
njihovih ljudskih prava koja se zasnivaju na pragmatičkim kriterijumima? Ti otuđeni centri moći upravljaju
evropskom integracijom, manjim i većim sukobima i ratovima, a izraženi su kroz korporativnu elitu, koja
gradi svoju super-državu na temeljima nacional-socijalističkog modela, vodeći ne samo evropu već i ceo
svet u katastrofu.

Bajno!
Ma hajde!
A ko onda nije uvučen u to pakleno klupko i ko je jedini planetarni pozitivac?
Pravoslavna hrišćanska crkva i njene ovčice... naravno.

Kada su na pragu propasti u svojim najcrnjim časovima, oni smišljaju neverovatne stvari da bi
skrenuli pažnju sa ludila koje sami propovedaju i praktikuju. Ne samo da ovo propovedaju već su
proganjanja počela odavno. Inkvizicija danas ima drugo ime, drugačiju propagandu i drugačije uniforme u
kojima njihovi dželati sprovode čišćenje bogohulnika.

Kakav šizofreno-paranoični um može da poveruje u obimnost gorenavedene zavere? I ako je


zavera tolika kako da već mnogo godina ne živimo u ropstvu tog Novog Svetskog Poretka?

Šta nam može pomoći?


14
SKAKAVAC 9

Altruizam?

Knjiga Zakona teži da donese razumevanje čovečanstvu. Jedna od kardinalnih doktrina Knjige
Zakona je da je altruizam greška. Altruista je mazohista, koji se simbolično poistovetio sa ogromnom
patnjom koju želi da spreči, što ustvari utvrđuje patnju. Altruista je stoga licemer i stoga neprijatelj
duhovnog progresa čovečanstva - takozvano Veliko Čarobnjaštvo. Komunisti su bar zauzeli naučni stav i
teže da ukinu patnju eliminacijom uzroka!

Ono što je hrišćanski altruizam postigao u proteklih 2000 godina je bolan ogled, pored mračnog
doba, krstaša, inkvizicije, holokausta i totalne katastrofe zvane 'demokratija'.

Da li je altruizam ukinuo patnju? Ne. Jer čovečanstvo je jadnije nego ikada. Održavanjem patnje
altruista još više oslepljuje čoveka svojom vlastitom patnjom, i stoga neznanjem, čovek oslepljuje čoveka,
čovek koji konstantno pati, čija se patnja uvećava vrlinom altruistinog zahteva da paćenikov teret olakša
onaj koji ne pati, njegovim vremenom, pažnjom i imovinom, što vidimo jasno na kraju dvadesetog veka
gde su države dovedene na ivicu bankrotstva, čiji su kapital i sama priroda iscrpljeni vrlinom masa i krda.

Ovoj doktrini patnja sve stare religije prethodnog eona su privržene, pogotovo Hrišćanstvo i
Budizam i uz njihovu posvećenost lažnoj metafizici oni sada prete planeti sveobuhvatnom ideologijom
duhovnog samoubistva.

Ono što Telema donosi svetu je trenutno utopija 'zdravom' razumu običnih ljudi. Obični ljudi su
ograničeni, zahvaljujući nevoljnosti, čak i, da razmišljaju sopstvenim mozgovima, tako postajući vođeni
mnoštvom loše formulisanih koncepata koji drže ljude u strahu, a baš taj strah je osnovni koncept prošlog
eona čiji se uticaji još uvek osećaju. Čak i stavovi bazirani na ideji da strah može biti prevaziđen ne sežu
dalje od imaginarnih altruističkih ciljeva.

Sve ideje starog doba, one nazadne, koje upravljaju masama i napredne koje samo teže da
unaprede metode onih nazadnih dovode ovu rasu i planetu na ivicu uništenja - ovo je tačno mesto gde je
Liber AL hteo da se svet dovede, time ispunjavajući svoju prirodu i Volju da nauči svet kako može biti
izlečen na jedini ispravan način.

Kada je uništenje jedina solucija za probleme onda se moramo zapitati da li postoji neki drugi Put,
što nas dovodi do pitanja Smrti, jer uništenje znači Smrt, a Smrt jasno znači Promenu.

Telemitska perspektiva je jednostavna i čista i daje svetu ključ i metod za Promenu. Oni koji ne
žele to ni u kom slučaju da prihvate momentalno započinju ratove i konflikte tako pročišćujući sebe
vatrom tako da je promena izazvana običnom destrukcijom, sa daljom otvorenom mogućnošću za 'boljom'
re-inkarnacijom kada se uđe u smrt.

Telema postavlja jednostavno pitanje: šta je tvoja Volja? i ako ne znate pokazuje vam da patite -
a zašto kada bi se mogli radostiti!?

Telema vodi svet, i one koji je prihvataju, u čišćenju prostora od nepotrebnih elemenata -
nepotrebnih Istinskoj Volji. Tako da altruizam treba da vodi Telema a ne ideje unapređenja zastarelih
stavova, etike, morala i njihovih metoda.

Telema donosi Promenu, ne prirode stvari i ljudi, jer to ne može biti promenjeno, već za tačku
gledišta sa koje se ispravan rad može započeti i izvršiti, a ovaj rad je kraj patnje i straha u ovom malom
svetu.

Vidite li koncepte Novog Svetskog Poretka? Kako ga sprovode 'vladari iz senke', kako se te ideje
manifestuju u umovima onih koji koji fantaziraju o globalnoj svetskoj zaveri? Vidite li kakva bi katastrofa
bila da se te ludačke ideje starog doba i ideja koje ono nosi stvarno mogu sprovesti? Vidite li izlaz iz
opšteg neznanja i ludila koje proističe iz ropstva starim idejama, starim metodama, etici i moralu koji se
zasnivaju na lažima, pohlepi i manipulacijama?
Ima li izlaza?

15
SKAKAVAC 9

Hrišćanstvo?
Budizam?
Islam?
Ko god?
Iko?

Liber AL kaže:
"Poništeni su svi rituali, svi ogledi, sve reči i svi znakovi. Ra-Hoor-Khuit je zauzeo svoje sedište
na Istoku za Ekvinocija Bogova; i neka Asar bude sa Isom, koji su takođe jedno. Ali oni nisu od mene.
Neka Asar bude obožavalac, Isa paćenik; Hoor u svom tajnom imenu i sjaju je Gospod koji inicira."

Gospodari Eona su se smenili i sva stara verovanja, religije, sistemi, koji su se već potvrdili kao
robovski i ograničavajući moraju neizostavno i silom prirode stvari propasti! To je jasano i vidljivo na
svakom koraku, samo se treba konačno prihvatiti i smrt starog doba i prihvatiti Novi Svetski Poredak - ne
onako kako fantaziraju maloumnici, već Novi Svetski Poredak koji je Božanska zamisao i Volja Bogova,
koji je Volja Prirode i Istinska Volja Čovečanstva.

Liber AL takođe kaže:


49. Ja sam u tajnoj četvorostranoj reči, huljenje protiv svih ljudskih bogova.
50. Prokunite ih! Prokunite ih! Prokunite ih!
51. Svojom Sokolovom glavom kljujem Isusove oči dok on visi na krstu.
52. Udaram krilima u lice Muhamedovo i oslepljujem ga.
53. Svojim kandžama trgam meso Indijca i Budiste, Mogolca i Dina.

A Majstor Terion komentariše:

"Treba pažljivo razmotriti ovaj jedan napad Heru-Ra-Ha-a na svakog od ovih "bogova" ili proroka
pojedinačno; jer uprkos tome što su oni, što predstavljaju, Magove prošlosti, prokletstvo njihovog
Stepena ih mora proždreti.

Tako su oči "Isusa" - njegov pogled na svet - ono što mora biti uništeno. Ovaj pogled na svet je
pogrešan zbog njegovog magičkog akta samožrtvovanja.

Ne smemo za trenutak pomisliti da ovaj stih podržava istoricitet "Isusa". "Isus" nije, i nikad nije
bio čovek; ali on je bio "bog", baš kao što i zamotuljak starih krpa i kanta kerozina na žbunju mogu biti
"bog". Postoji izvesna ljudska ideja, sagrađena najvećim delom od neznanja, straha i besmisla, koju
zovemo "Isus", i koja je povremeno bila ukrašavana različitim ukrasima pozajmljenim iz paganizma i
judaizma.

Muhamedov pogled na svet je takođe pogrešan; ali ovde nije potrebna tako oštra korektura kao
kod "Isusa". Njegovo lice, odnosno njegov spoljašni izgled, je ono što treba da bude prekriveno Njegovim
krilima. Principi islama, ako se pravilno tumače, nisu daleko od našeg puta života, svetlosti, ljubavi i
slobode. To se naročito odnosi na tajne principe. Spoljna vera je čista besmislica prilagođena inteligenciji
ljudi među kojima je javno obznanjena; pa i takav, islam je u praksi veličanstven. Njegov kodeks je
kodeks čoveka hrabrosti, časti i samopoštovanja; sve to je u izvanrednom kontrastu sa poniznim
kukavičlukom prokleto varavih hrišćana, sa njihovim strašljivim i nepoštenim prihvatanjem nesebične
žrtve, i njihovom zajedljivom filosofijom o sebi samima kao "rođenim u grehu", "bednim grešnicima", i
"bez zdravlja u sebi".

"Indusa". Religija Hindustana, metafizički i mistično dovoljno shvatljiva da bi sebi osigurala veliki
deo istine, u praksi je isto tako prazna i lažna kao i hrišćanstvo, vera robova, lažljivaca i podlih kukavica.
Iste ove primedbe se mogu u grubim crtama dati i Budizmu.

"Mongolca": Ovo je aluzija na konfučijanizam, čija metafizička i etička bezgrešnost nije uspela da
spase njegove pristalice od gubitka onih divljih vrlina koje pristaju borbenim životinjama, i da tako najzad
stvore civilizaciju koja je stara kao cela istorija, naspram varvarskih plemena Evrope.

16
SKAKAVAC 9

"Din" - "strogost" ili "sud", odnosi se na jevrejski Zakon pre nego na verovanje (ad "din") islama.
Prihvatanjem ovoga, šest religija čije meso mora biti pokidano pokrivaju čitavu zemaljsku kuglu.

Zbog čega je napadnuto njihovo meso, a ne oči, kao u drugim slučajevima? Zbog toga što je
metafizika, tj. pogled na svet, ispravna (judaizam shvatamo kao kabalistički pogled na svet), a praksa
loša."

I da bude jasno!
Koja je četvoroslovna reč, koja je huljenje protiv svih ljudskih bogova?
To je - Čini Po Svojoj Volji!

Stoga postoji Novi Svetski Poredak i Novi Svetski Poredak.


Koji će te izabrati?

17
SKAKAVAC 9

ZAŠTO NISAM HRIŠĆANIN PO BERTRANDU RASELU


Fr.Pelicanus.'.

Ovaj tekst predstavlja sažetak istoimenog teksta čuvenog nobelovca Bertranda Rasela. On ne
samo da jasno i jednostavno objašnjava probleme boga, religije, verovanja, Hrista i sveta kakav
jeste, već na svoj agnostički način shvatanja sveta otvara vrata Novog Doba, Novog Eona. Iako
sam se uzdržao od navođenja i nadopuna Raselovog teksta drugim idejama i činjenicama koje
apsolutno podržavaju njegove stavove, svakom ko se i malo slobodoumno upostio u istraživanje
filozofije, religije, psihologije, magike i misticizma biće jasno zašto nismo hrišćani (takođe
preporučujem čitanje teksta "Čak i da verujem" od Tim Maronija koji je u skladu sa ovom
tematikom).

Da bi najbolje objasnio zašto nisam hrišćanin prvo treba da dam naznake o hrišćanstvu i šta ta reč znači.
Ta reč se u današnje vreme koristi u širokom spektru značenja od strane mnogih i nadasve različitih ljudi.
To ne znači samo biti dobar čovek i pošteno živeti, pošto takve stavove drže i pripadnici drugih religija,
kao što su budizam i islam, a ne samo pripadnici bezbrojnih hrišćanskih sekti. Da bi ste bili hrišćanin
morate imati izvesnu dozu verovanja u to i sa time ide ceo niz pravila i propisa kako treba pravilno
verovati svom snagom svojih uverenja.

Šta je hrišćanin?

Postoje dve stavke koje čine da neko sebe zove hrišćaninom. Prva je dogmatske prirode, što znači da
morate verovati u boga i besmrtnost, a uz to ide i verovanje u Hrista, što je ustvari osnovno. Zatim,
shodno prethodnom, morate verovati da je Hrist, ako ne božanski onda bar najbolji i najmudriji od svih
ljudi (ovo predstavlja široki spektar viđenja zašto je neko hrišćanin). Stoga kad kažem da nisam hrišćanin
moram, očito, dati kontra argumente na prethodno iznete ideje u koje veruju hrišćani. Znači neverujem u
Boga, ne verujem u besmrtnost i ne verujem u Hrista (kao bogo-čoveka, najboljeg od svih) - ne verujem
u onaj način kako su te tri stvari prezentovane i kako ih predstavlja hrišćanska crkva.

Postojanje boga

Ovo spada u velika i ozbiljna pitanja koje teško da može u celini da se odgovori. Katolička crkva recimo
zagovara kao dogmu da se postojanje boga može potvrditi nevođenim razumom a za to su postavili
nekoliko argumenata.

Argument prvog-uzroka

Sve što vidimo u svetu ima uzrok i kada sledimo niz sve dalje i dalje u prošlost morate doći do prvog-
uzroka, a taj prvi uzrok, bivajući nepojmljivo moćan i veličanstven nazivate bogom. Ovaj argument i nema
puno težine danas pošto su filozofi i naučnici dobrano probrali sve razloge i za i protiv tog koncepta. Reče
neko: "Otac me je učio da pitanje 'ko me je stvorio?' ne može biti odgovoreno, jer neminovno sugerira na
pitanje 'ko je stvorio boga?'. Ako sve ima uzrok onda i bog mora imati prvi uzrok. Ako išta može postojati
bez uzroka onda i sam svet može to biti kao i bog. Šta je starije, kokoška ili jaje? Ne postoji razlog da
pretpostavimo da je Svet i imao početak uopšte. Ideja o tome potiče od siromaštva naše imaginacije.

Argument prirodnog-zakona

Ljudi su promatrali da planete kruže oko sunca, prema zakonu gravitacije, i ljudi misliše da je bog dao
takav poredak i dozvolu da se one tako kreću. Gravitacija se danas drugačije shvata u odnosu na
prethodno navedeni stav. Danas shvatamo da su mnoge stvari za koje smo mislili da su prirodni zakoni
ustvari samo ljudske konvencije. Znate, recimo, da je i u najdubljem međugalaktičkom prostoru jard
jednak tri fita, što nije dramatična činjenica, ali nije ni prirodni zakon. Zatim, tu su atomi i šta su oni
ustvari i šta oni rade, tako će te otkriti da su oni manje podložni tim 'zakonima' a više ono što ljudi misle o
tome, što nas dovodi do statističke činjenice iste vrste od koje potiče i šansa. Zakoni prirode su takvi,
postoji odmer kao što postoji i zakon šanse, što opet čini da ideja o prirodnom-zakonu ima sve manje
impresivnosti. Ljudski zakoni su nalozi da se živi na određen način, koje možete i odbaciti, pregaziti, ali
prirodni zakoni su opisi o činjenicama kako se stvari u stvarnosti ponašaju, a pošto su samo opisi

18
SKAKAVAC 9

činjenica, možemo se raspravljati da li im je neko rekao da tako rade, čak i ako se suočimo sa pitanjem
'zašto je bog
postavio ove prirodne zakone, a ne neke druge?', ako kažete da je to samo zbog njegovog ćefa ili
zadovoljstva a bez razloga, onda vidite da postoji nešto što ne podleže prirodnim-zakonima, a time je vaš
voz prirodnog-zakona prekinut. Ako kažete da je u zakonima koje je bog dao on imao poseban razlog, koji
je najbolji od svih da bi se stvorio najbolji univerzum, onda dolazimo do toga da je i bog bio podložan
određenom zakonu po kome je postupao.

Argument po stvaranju

Sve je u svetu stvoreno tako da mi možemo živeti u tom svetu, a čak i kad bi bio malo drugačiji ne bismo
mogli živeti u njemu. Što nas nekad dovodi do toga da zečevi imaju bele repiće da bi ih lakše upucali,
zatim, nos je stvoren takav da bi naočare mogle stojati pogodno na njemu. Očito nije okruženje stvoreno
da bi nama pasovalo već da svi odrastemo i prilagodimo se, što i jeste baza za prilagodljivost, koja i nema
dokaz da je stvorena. Kada razmatramo stvaranje najčudesnije je šta ljudi veruju, je da ovaj svet, sa svim
stvarima koje su u njemu, sa svim defektima, može biti najbolje što je svemoćni i sveznajući mogao i
umeo da stvori. Da li mislite da bi ako bi imali svemoć i sveznanje i milione godina na raspolaganju, da bi
stvorili ništa bolje od gluposti, krvoprolića, mučenja, KjuKluksKlana i fašista? Štaviše, ako prihvatite obične
zakone nauke morate pretpostaviti da će ljudski život i život uopšte na ovoj planeti izumreti tokom
vremena: to je stadijum u raspadanju solarnog sistema. A suviše je deprimirajuće da ljudi žive sa ovom
činjenicom u umu. Ne verujte tome, to je glupost. Nikog nije briga šta će biti za milione godina, više ih je
briga oko loše probave.

Moralni argumenti o božanstvu

U starim danima je bilo tri intelektualna argumenta za postojanje boga, a nakon njih je došao i četvrti -
moralni. Ovaj je bio pogotovo popularan i imao je bezbroj formi. Jedna varijanta kaže da ne bi bilo ni
dobra ni zla da nije boga, a ako ste sigurni da postoji razlika između dobra i zla onda ste u nedoumici da li
je to zbog božije zamisli ili nije? Ako je zbog božije zamisli onda za boga samoga nema razlike između
dobra i zla i time se gubi značajna stavka da je bog dobar. Ako, kao teolozi, kažete da je bog dobar,
onda morate potvrditi da dobro i zlo ima neku svrhu mimo božije zamisli. Ako pak kažete da dobro i zlo
ne dolazi samo kroz boga onda očito postoji i nešto mimo njega. Da li je djavo stvorio ovaj svet dok bog
nije gledao?

Argument za izlečenje nepravde

Postoji još jedan neobičan moralni argument: postojanje boga je neophodno da bi se vratila pravednost
svetu. U ovom delu univerzuma koji poznajemo postoji velika nepravda i često velika patnja i često slab
napredak i niko ne zna šta je od ovog više iritirajuće, a ako postoji pravda u univerzumu kao celini onda
morate pretpostaviti da će budući život dovesti do ravnoteže života na zemlji. Stoga ljudi veruju da postoji
bog, da postoji raj i pakao da bi na duge staze moglo biti pravednosti. Ako gledate sa naučne strane onda
možete zaključiti "naposletku, ja znam samo ovaj svet, ne znam o ostatku univerzuma, ali dokle god
razmatramo mogućnosti možemo zaključiti da je zemlja slobodni primer ili uzorak, a ako nepravda postoji
ovde onda postoji i na drugim mestima u univerzumu". Ono šta pokreće ljude da veruju u boga se
ustvari uopšte ne oslanja na intelektualne argumente. Ljudi veruju u boga zato što im se to govorilo od
detinjstva da to čine a to je glavni razlog. Sledeći dobar razlog je želja za sigurnošću, na način kao što je
'veliki brat te posmatra', što igra bitnu ulogu u uticanju na ljude da veruju u boga.

Lik Hrista

Sad moramo preći na temu koja razmatra da li je Hrist bio najbolji i naj mudriji od svih ljudi. Uobičajeno
se smatra da je bespogovorno tako. Mnogi, kao i ja ne mogu da se slože sa tim. Postoji dobar broj tački i
stavova koji su dobri, ali to očito nije dovoljno. Zvuči plemenito reći: 'ne odupiri se zlu, ko te ošamari po
desnom obrazu ti mu okreni i levi', ali to nije ništa novo, tako su isto podučavali i Lao Ce i Buda. Zar će te
ako priđete nekom čoveku, koji je dobar hrišćanin očekivati da vam okrene i drugi obraz ako ga
šljepnete? Hristu se pripisuju i sledeće reči: 'ne sudite da vama ne bude suđeno' što je vrlo popularno u
sudnicama hrišćanskih zemalja, a opet se niko ne libi da osudi nekog drugoga i ne dovodi to u

19
SKAKAVAC 9

kontradikciju sa hrišćanskim principima. Takođe Hrist reče:'Ako si savršen idi i prodaj to što imaš i daj
siromašnima.' Ne možemo baš reći da se ovako nešto praktikuje.

Defekti u Hristovom učenju

Naspurot ovim dakako pozitivnim maksimama moramo dalje prepoznati i neke druge, doduše ovde
možemo i tek spomenuti da ne postoje ikakvi čvrsti dokazi da je Hrist uopšte i postojao, pa čak i da jeste
mi ne znamo ništa o njemu. Ipak ovde će mo se prepustiti Jevanjđeljima. Jedno je sigurno, on je
zasigurno mislio da će njegov drugi dolazak biti obavijen oblacima slave pre smrti svih ljudi njegovog
vremena. Njegova očita greška. Ali hrišćani se i dalje teše u uverenju da je drugi dolazak hristov
neizbežan. Vidimo ipak iz ovoga da on nije bio mudriji od drugih i pogotovo ne superiorno mudriji.

Problem morala

Postojao je jedan ozbiljan defekt u Hristovom umu a to je da je on verovao u Pakao. Zar mi treba da
prihvatimo osobu koja je tako očito humana da ona veruje u večnu kaznu i patnju? A Hrist je odista bio
veoma besan na one koji ne htedoše da ga slušaju - to je jedan atribut veoma uobičajen kod
propovednika, ali to očito umanjuje dramatično njegovu veličanstvenost. Hrist kaže: 'Vi guje, vi generacije
zmija, kako će te izbeći prokletstvo pakla?' što je rečeno ljudima kojima se nije svidelo njegovo
propovedanje. Zatim sledeći stih: 'Ko god govori protiv Duha Svetoga tome neće biti oprošteno niti u
ovom svetu niti u onom koji dolazi', koji je doneo neizrecivu količinu jada na svet, jer sve moguće sorte
ljudi su živeli u očajanju da su načinili greh protiv Duha Svetoga. Zaista ne možemo reći da osoba sa
normalnom količinom uljudnosti i dobrote može drugima da preti strahom i užasom u ovom svetu.
Između ostalog tu je i ono da će u njegovom drugom dolasku on odeliti ovce od krava, te zatim govori:
'Odlazite od mene, vi prokleti, u večnu vatru!' Prilično dramatično za nekoga tako blagog i punog ljubavi?
Onda, tu je i ono o odsecanju ruke ako te izda, odista moramo priznati, na osnovu njegovih konstantnih
pretnji i proklinjanja da je njegova religija i doktrina ustvari okrutnost, što je i donelo svetu u
generacijskom nizu mučenja, a sam Hrist je definitivno odgovoran za to. Vidimo i sami da tu nema
pomilovanja i oprosta, samo užas prokletstva u večnoj paklenoj vatri. Dakako on nije bio milostiv ni
prema životinjama, recimo svinjama, kada je u njih proterao djavole i zatim u more. Zar nije on bio
svemoćan? Nije li samo mogao oterati te đavole? A on je pak odlučio i svinje da muči.

Emotivni faktor

Kao što možemo da primetimo ne postoji pravi razlog da ljudi prihvataju religiju na osnovu argumenata.
Oni je prihvataju na emotivnoj osnovi. Često se kaže da je pogrešno napadati religiju, jer religija čini ljude
vrlima. Tako je to rečeno, ne možemo reći da to iko praktikuje pošto to nismo videli kao očit dokaz u
stvarnosti. Osnovna je ideja da smo svi mi, ljudi, zli i izopačeni ako se ne držimo hrišćanske religije, a čini
nam se da baš oni koji su tako činili imaju epitete izuzetno zlih. Uvek pronalazimo ovu zanimljivu činjenicu
da što je neka religija dominantnija u nekom periodu i što izričnija u svom dogmatskom ubeđenju, veće
su bile njene okrutnosti i očajnija državna uređenja. U tzv. vremenu vere, kada su ljudi stvarno verovali u
hrišćansku religiju u svim aspektima, postojala je Inkvizicija, sa svim mogućim mučenjima; bilo je miliona
nesrećnih žena mučenih i spaljenih kao veštice, a sve moguće torture su izvođene nad ljudima u ime
religije. Otkrivate da kada se osvrnete oko sebe vidite da ikakav progres u ljudskim osećanjima, svako
unapređenje kriminalnih zakona, svaki korak ka ukidanju rata, svaki korak ka boljem ponašanju među
rasama, ili pak ukidanju ropstva, svaki moralni napredak koji postoji u svetu je uvek bio snažno
suprotstavljen organizovanim crkvama u svetu. Možemo apsolutno tvrditi da je hrišćanska religija, kako je
organizovana u svojim crkvama, bila oduvek i još uvek jeste osnovni neprijatelj moralnog napretka sveta.

Kako su crkve zaostale u napretku

Ne samo da su u prošlosti crkve zaostale u napretku, već je činjenica da je to i trenutna realnost. Opet da
se osvrnemo na činjenice. Pretpostavimo da danas u svetu živi neiskusna devojka i da je udata za
sifilističara; u ovom slučaju, katolička crkva kaže: 'Ovo je nerazrešivi sakrament. Morate istrajati u celibatu
ili ostati zajedno, a ako ostanete zajedno ne smete koristiti kontrolu rađanja da bi sprečili rođenje
sifilistične dece'... Neko čije su prirodne simpatije uvijene u dogmu, ili čija je moralna priroda potpuno
mrtva za sve oblike patnje, može istrajati u ovome i osigurati da ovo stanje stvari opstane. Ovo je samo
primer, a postoji još mnoštvo stvari na kojima crkva insistira pod izgovorom moralnosti, čime utiče na sve

20
SKAKAVAC 9

vrste ljudi da oni nezasluženo i bespotrebno pate. A naravno, ona je glavni učesnik u sprečavanju
progresa i unapređenja svih puteva da se ukine patnja u svetu danas, budući da je odredila izvestan niz
pravila ponašanja, nazvavši to moralom, što apsolutno nema veze sa srećom ljudi, a ako spomenete da
nešto ne treba učiniti da bi se usrećili ljudi, oni misle da to nema veze sa tim uopšte. Šta ljudska sreća
ima sa poukama morala? Objekat morala nije da čini ljude srećnima.

Strah, temelj religije

Religija je primarno bazirana na strahu. To je delom strah od nepoznatog, a delom osećanje da vas veliki
brat posmatra u svim vašim problemima i nedoumicama. Strah je baza - strah od misterioznog, strah od
poraza, strah od smrti. Strah je roditelj okrutnosti, te stoga nije čudo što se religija i okrutnost drže ruku
pod ruku. U ovom svetu možemo tek malo razumeti stvari, i malo ovladati njima uz pomoć nauke, koja je
izborila svoj put korak po korak protiv hrišćanske religije, protiv crkava, protiv protivnika napretka. Nauka
može da nas izdigne iz straha u kome civilizacija živi već vekovima. Nauka nam može pomoći i dakako
naša srca, da više ne tragamo za imaginarnom potporom, da ne izmišljamo više saveznike na nekom
nebu, već radije da sagledamo naše vlastite moći i napore, ovde dole, da bi načinili ovaj svet boljim, a ne
da bude onakvo mesto kakvim ga je crkva pravila do sada.

Šta nam je činiti

Mi hoćemo da stanemo na vlastite noge i da pošteno sagledamo svet - njegove činjenice, njegove lepote i
njegovu ružnoću; da vidimo svet kakav jeste, a ne da izmišljamo šarene laže. Pobediti svet inteligencijom
a ne biti robovski podređen njegovim mučenjem. Ceo koncept boga je koncept preuzet iz drevnog
orijentalnog despotizma. To je koncept potpuno bezvredan za slobodne ljude. Kada čujete ljude u crkvi
kako ponižavaju sebe govoreći kako su jadni grešnici to zvuči prezrivo spram celog ljudskog roda. Mi
hoćemo da ustanemo i sigurno pogledamo istini u oči, pa čak i kad ne uspevamo da napravimo sve
najbolje to je i dalje bolje nego da se pravdamo spoljašnjim uticajem boga, i definitivno bolje od onoga
što je do sada učinjeno vekovima. Dobar svet treba znanje, bliskost, prijateljstvo i hrabrost; on ne traži
pokajničko kukanje nakon oslobađanja slobodne inteligencije od reči izrečenih veoma davno od strane
neznalica. Svetu treba neustrašivo sagledavanje i potpuno slobodna inteligencija, treba mu nada za
budućnost, a ne pogled u prošlost koja je mrtva, za koju se nadamo da može i da će biti prevaziđena
budućnošću kakvu naša inteligencija kreira.

21
SKAKAVAC 9

DUHOVNA GNOSTIČKA ZAJEDNICA NA BALKANU


Tau Michael

Od juna 2006. na prostoru Balkana, sa sjedištem u Bosni i Hercegovini, u Sarajevu, uspostavljen je


episkopat (sjedište episkopa, odnosno biskupa) gnostičke crkve za prostor jugoistočne Evrope.

Ova gnostička crkva ogranak je L'Eglise Gnostique Spirite, ili Ecclesia Gnostica Spiritualis, što je gnostička
zajednica koju je nakon svog posvećenja u gnostički episkopat u Francuskoj oformio haićanski ezoteričar
crne rase, Lucien-Francois Jean-Maine. Nakon njegovog sina, Hector-Francoisa, današnji prvosveštenik
ove vrlo ezoterične, spiritistički i magijski orijentirane gnostičke struje jeste poznati i kontroverzni američki
gnostik i ezoterik, Majkl Bertio (Bertiaux).

Gnosis je drevna grčka riječ koja znači «znanje». Ona se ne odnosi na intelektualno znanje, stečeno
skupljanjem i razvrstavanjem podataka, već na znanje duše, odnosno unutarnju, individualnu, mističku
spoznaju svoje stvarne prirode i prirode života. Iako se izrazi «gnosticizam» i «gnostički» obično se
odnose na mističke, ezoterične grupe Mediterana i Bliskog istoka iz prvih par vijekova naše ere, koji su
tvrdili da prenose stvarni, skriveni nauk učitelja Ješue (Isus), za razliku od politički formirane, svjetovne
institucije crkve koja je taj nauk zanemarila. Danas bi se naziv «gnostički» mogao primijeniti na sve
duhovne i religiozne grupe, bez obzira na kulturu porijekla, koje naglasak stavljaju na samospoznaju i
lična mistička iskustva sljedbenika, a ne na dogmu i slijepu vjeru.

Duhovna gnostička zajednica - Ecclesia Gnostica Spiritualis - jugoistočne Evrope je u svojoj „balkanskoj
inkarnaciji“ neformalno udruženje pojedinaca posvećenih duhovnom oplemenjivanju sebe samih i svog
okruženja. Cilj Gnostičke zajednice jeste pomoći pojedincu da ostvari više ispunjenja u svom životu
primjenom drevnih kao i savremenih metoda duhovnog razvoja koje uvažavaju individualnu slobodu
pojedinca, i koje za svoj cilj imaju samospoznaju, odnosno gnozu.

Osnovni metodi koje Gnostička zajednica koristi da pomogne duhovni razvoj svojih članova jesu
sakramenti, studij Istine, te Intenziv prosvjetljenja.

Sakramenti su ritualne aktivnosti poput redovne liturgije (euharistije), ili zaređenja (inicijacije) u redove,
odnosno stepenove unutar Zajednice. Ovi sakramenti su ezoteričnog tj. gnostičkog karaktera, te iako
koriste simbolizam ponekad sličan hrišćanskim crkvama, u svom duhu se razlikuju od praksi profanih,
svjetovnih hrišćanskih crkava.

Studij Istine podrazumijeva studij svetih spisa velikih svjetskih religija (judaizam, hrišćanstvo, islam,
hinduizam, budizam, taoizam...), studij drevnih gnostičkih spisa (Nag Hamadi rukopisi, svici sa Mrtvog
mora...), te studij i praksu učenja Holističke (cjelovite) joge, čiji je autor Yogeshwar Muni (Charles
Berner), koji je Holističku jogu razvio na osnovu tantričkih i joga učenja indijskog mistika i učitelja Swami
Kripalvanande. Studij Istine, u sanskritskoj terminologiji, jeste studij sanatana dharme, tj. vječne Istine,
konačne stvarnosti koja je uvijek istinita bez obzira na okolnosti, te kako živjeti u skladu sa tom krajnjom
Istinom, zajedničkom za sve ljude bez obzira na porijeklo, rasu ili kulturu.

Intenziv prosvjetljenja je vrhunski metod za postignuće gnoze, odnosno direktne spoznaje svoje
sopstvene istinske prirode. Praktikuje se u grupi, tokom tri dana, u formi intenzivne radionice.

SAKRAMENTI

Sakramenti Gnostičke zajednice su rituali koje obavlja rukopoloženi sveštenik/sveštenica ili


biskup/biskupesa. U okviru Duhovne gnostičke zajednice jugoistočne Evrope postoje sakramenti baptizma
(krštenja), konfirmacije (potvrde), svete liturgije (euharistije, pričešća), pokore (pokajanja), braka, smrti,
te sakramenti svetih redova (zaređenja, inicijacije u sakramentalne redove Zajednice).

Svrha sakramenata i inicijacija jeste da pojedinca dovedu u harmoniju sa krajnjom Istinom, Apsolutom,
Božanskim... Sakramenti pročišćavaju i uzdižu našu životnu energiju, tako da živote živimo u većoj
harmoniji sa Krajnjim. Sakramenti nisu mentalna vježba, ili puka forma, već emotivne vježbe Srca, koje
oslobađaju i usmjeravaju našu životnu energiju u pravcu ispunjenja konačne svrhe života.
22
SKAKAVAC 9

Sakramenti predstavljaju emotivni i religiozni aspekt gnoze (aspekt devocije), i tako čine nadopunu
aspektu znanja (studij Istine, proučavanje svetih spisa...) i aspektu akcije (učešće na Intenzivima,
praktikovanje tehnika meditacije...). Ovi aspekti ili staze duhovne prakse su u hinduističkoj tradiciji
poznati kao bhakti, jnana i karma yoga, i za cjelovit razvoj potrebno je ravnomjerno prakticirati sve tri
staze.

Sakrament svete euharistije (gnostička misa) se u okviru Duhovne gnostičke zajednice obavlja redovno
svake sedmice, kao osnovni devocijski ritual, kojem mogu prisustvovati svi zainteresovani, bez obzira na
religijsko ili mističko opredjeljenje.

Po tradicionalnoj gnostičkoj teologiji, sakramenti su način kojima se prenosi moć Svetog duha. Kao takvi,
sakramenti su validni samo ako ih prenosi osoba posvećena u validnoj liniji tzv. apostolskog naslijeđa.
Apostolsko naslijeđe podrazumijeva direktnu liniju posvećenja fizičkim putem, polaganjem ruku, još od
Hristovih apostola pa do danas. Kao što piše u gnostičkom tekstu «Evanđelje po Filipu»: «Sin Božiji
posvetio je apostole, a apostoli su posvetili nas». Pravilno posvećeni biskup se, tako, smatra direktnim
nasljednikom apostola, i duhovnim kanalom za prenos Svetog duha. Ovo gledište identično je vedskom
konceptu parampare, ili neprekinute linije učeničkog naslijeđa. Smatra se da danas postoje 22 takve
istorijske linije duhovnog naslijeđa od apostola, do savremenih biskupa. Da bi posvećenje bilo validno,
ono mora biti obavljeno od strane validnog biskupa, u sklopu rituala euharistije (mise), polaganjem ruku, i
namjera biskupa mora biti da proizvede novog biskupa. Ecclesia Gnostica Spiritualis priznaje posvećenja u
sveštenički i biskupski red i muškaraca i žena, na potpuno ravnopravnoj osnovi.

Duhovna gnostička zajednica jugoistočne Evrope posjeduje validne linije apostolskog naslijeđa i ovdje
navodimo neke od njih:

I Templarsko i gnostičko naslijeđe

Ovo je tajna gnostička, templarska i rozenkrojcerska linija naslijeđa koja nije čuvala pisane zapise zbog
straha od Inkvizicije, no Bertil Persson sa instituta St. Ephraim u Švedskoj uspio je verificirati ovu liniju
unazad sve do 1726. (vidi www.hometemple.org/twolines.htm). Ova linija je najznačajnija linija naslijeđa
u ezoteričnoj školi Ecclesiae Gnosticae Spiritualis, odnosno Neo-pitagorejske gnostičke crkve, što je njen
alternativni naziv. Godina u zagradi označava kada je rukopoložen svaki od pomenutih biskupa u ovom
lancu inicijacija.

Benedictus PP XIII (1726) - De Polignac (1735) - De Grammont II (1744) - Von Baldenstein (1759) - De
Montenach (1772) - Gobel (1791) - Lamourette (1791) - Royer (1800) - Fabre-Palaprat (1810) - Mauviel
(1810) - Machault (1831) - Chatel (1836) - D’Adhemar (1857) - De Brion (1860) - De Marraga (1899) -
Lucien-Francois Jean-Maine (1953) - Hector-Francois Jean-Maine (1963) – Michael Bertiaux (1966) –
Emir Salihović (2006)

II Starokatoličko naslijeđe

1. Gerald GUL, nadbiskup Utrehta (Stara katolička crkva) posvetio je 5. oktobra 1909. Jean-Marie
Michael KOWALSKOG, biskupa Marijavitske starokatoličke crkve Poljske, uz asistenciju
starokatoličkih biskupa A. H. Mathewa, J. J. Vanthiela, J. Demmela i M. B. P. Spita.
2. Michael KOWALSKI, nadbiskup Marijavitske katoličke crkve, posvetio je 4. septembra 1938. Marc-
Marie-Paul FATOMEA.
3. Marc FATOME, biskup Marijavitske crkve u Francuskoj, posvetio je 9. oktobra 1949. Helmuta N. P.
MAASA, kao marijavitskog biskupa u Njemačkoj.
4. Biskup MAAS posvetio je 24. maja 1953. Efrem-Maris FUSIA kao marijavitskog biskupa u Italiji.
5. Biskup FUSI posvetio je 26. maja 1954. Clementa A. S. MARCHESEA kao biskupa Napulja i Sicilije.
6. Biskup MARCHESE posvetio je 18. septembra 1954. Mar Georgius de WILLMOTT-NEWMANA kao
marijavitskog biskupa u Engleskoj.
7. Biskup WILLMOTT-NEWMAN posvetio je 6. jula 1956. C. D. BOLTWOODA kao biskupa Slobodne
episkopalne crkve u Engleskoj.
8. Biskup BOLTWOOD posvetio je 31. augusta 1958. Emmetta N. ENOCHSA kao biskupa Katoličke
apostolske crkve u USA.
23
SKAKAVAC 9

9. Biskup ENOCHS posvetio je 19. maja 1963. Demetriusa F. C. KINGA kao biskupa Američke
pravoslavne crkve.
10. Biakup KING posvetio je 1. januara 1965. Francisa Homera ROEBKE kao biskupa Američke
pravoslavne crkve (katolički obred).
11. Biskup ROEBKE posvetio je 7. marta 1965. F. Gregory BARBERA, kao biskupa Katoličke apostolske
crkve u USA.
12. Biskup BARBER posvetio je 16. juna 1979. Michaela BERTIAUXA kao biskupa Katoličke apostolske
pravoslavne crkve.
13. Biskup BERTIAUX posvetio je u Chicagu 2. juna 2006. Emira SALIHOVIĆA kao biskupa Ecclesia
Gnostica Spiritualis za jugoistočnu Evropu.

III Naslijeđe Liberalne katoličke crkve iz Utrechta

1. Nadbiskup Gerald GUL posvetio je 28. aprila 1908. Arnolda Harris MATHEWA kao starokatoličkog
biskupa u Engleskoj.
2. Biskup MATHEW posvetio je 28. oktobra 1914. Frederica S. WILLOUGHBY kao starokatoličkog
biskupa u Engleskoj.
3. Biskup WILLOUGHBY posvetio je 26. septembra 1915. Ruperta GAUNTLETA i Roberta KINGA kao
biskupe Stare rimokatoličke crkve u Engleskoj.
4. Biskupi GAUNTLET i KING posvetili su 13. februara 1916. Jamesa I. WEDGEWOODA kao biskupa
Stare rimokatoličke crkve u Engleskoj i Irskoj.
5. Biskup WEDGEWOOD posvetio je 22. jula 1916. C. W. LEADBEATERA kao biskupa Liberalne
katoličke crkve.
6. Biskup LEADBEATER posvetio je 13. jula 1919. Irvinga S. COOPERA.
7. Biskup COOPER posvetio je 4. augusta 1925. Georgea S. ARUNDALE.
8. Biskup ARUNDALE posvetio je 13. septembra 1931. Charlesa HAMPTONA.
9. Biskup HAMPTON posvetio je 22. juna 1957. Hermanna Adrian SPRUITA.
10. Biskup SPRUIT posvetio je 15. juna 1971. biskupa F. Gregory BARBERA.
11. Biskup BARBER posvetio je 16. juna 1979. Michaela BERTIAUXA.
12. Biskup BERTIAUX posvetio je 2. juna 2006. Emira SALIHOVIĆA

IV Melkitsko-katoličko i rusko pravoslavno naslijeđe

1. Nadbiskup Athanasius SAWOYA posvetio je 9. oktobra 1911. biskupa Anthony ANEEDA u


katoličkoj katedrali melkitskog obreda u Bejrutu, Liban.
2. Ruski pravoslavni nadbiskup Serius STRADORODSKY, koji je kasnije postao moskovski patrijarh
Sergius II, posvetio je 1. januara 1918. biskupa H. J. KLEEFICHA u Kharbinu, Mandžurija.
3. Biskupi ANEED i KLEEFICH, zajedno sa Charlesom Hamptonom, posvetili su 1. januara 1946.
Edmunda WALKER-BAXTERA.
4. Biskup WALKER-BAXTER, uz asistenciju Anthony Aneeda, posvetio je 24. novembra 1964.
Demetriusa F. C. KINGA za američku pravoslavnu crkvu katoličkog obreda.
5. Biskupi KING i Homer ROEBKE posvetili su 12. marta 1967. Foresta Gregory BARBERA.
6. Biskup BARBER posvetio je 16. juna 1979. Michaela BERTIAUXA.
7. Biskup BERTIAUX posvetio je 2. juna 2006. Emira SALIHOVIĆA

STUDIJ ISTINE

Holistička joga je na svom osnovnom nivou jednogodišnji program harmoniziranja života s ciljem
postignuća veće ravnoteže, uspjeha, mira, unutarnjeg zadovoljstva, zdravlja i svjesnosti u životu.
U svojoj punoj formi, joga je drevni sistem koji cijeli život dovodi u ravnotežu i harmoniju. To uključuje
sve aspekte života, kao što su komunikacija i odnosi sa drugima, ishrana, novac, porodični život, seksualni
život, problemi, relaksacija, čak i umiranje. Joga nije, kako se ponekad smatra na zapadu, samo sistem
fizičkih vježbi ili samo nauka o meditaciji. To su samo dijelovi joge.

Holistička (cjelovita) joga je jedinstveni program ličnog rasta i razvoja koji kombinuje najdjelotvornije i
provjerene metode kako iz istočnih, tako i iz zapadnih izvora. Taj program vam omogućava da

24
SKAKAVAC 9

sistematično napredujete, i dovedete u harmoniju različite aspekte svog života, bez da pretjerano
stavljate naglasak samo na jedan.
Program Holističke joge sastoji se od 32 lekcije koje se odnose na 32 aspekta vašeg života i bića, i koji su
podijeljeni u četiri glavne kategorije: Tijelo, Čula, Aktivnosti, i Um. Drevni jogiji su shvatili da ljudsko biće
primarno funkcioniše u četiri glavne oblasti, oblasti tijela, uma, čulnih utisaka (čulnih organa) te akcije,
odnosno činjenja (organa akcije).

Svaka od 32 lekcije povezana je sa jednom od gore pomenutih oblasti bića, i vi radite program tako što
svakih šest nedelja odaberete po po jednu lekciju iz svake oblasti, i radite na njima uporedo tokom tog
perioda vremena. Nakon šest nedelja, birate četiri nove lekcije, opet po jednu iz svake od četiri oblasti,
dok ne završite cijeli program. Za to će vam biti potrebno oko godinu dana. Lekcije dobijate poštom i
praktikujete pod supervizijom, povremeno se konsultujući sa svojim instruktorom kursa.

Nakon što se kompletira ovaj jednogodišnji program, proučavaju se lekcije koje se detaljnije bave
studijem Dharme i joge, i prakticiraju se tzv. «tehnike vladanja energijom».

Pored studija i prakse materijala Holističke joge , proučavanje svetih spisa čovječanstva smatra se
izuzetno važnim kako bi se sačuvao otvoren, nesektaški duh, i kako bi se lakše prepoznala ona nevidljiva
zlatna nit istine koja se provlači kroz sve religije i kulture čovječanstva, bez obzira na razlike u vremenu i
geografiji.

INTENZIV PROSVJETLJENJA

Intenziv prosvjetljenja je trodnevna praktična radionica (workshop), čiji je jedini, isključivi cilj postignuće
prosvjetljenja, koje definišemo kao «direktno iskustvo istine» ili «direktnu spoznaju svoje stvarne
prirode».

Intenziv nije jedna od mnogih tehnika meditacije ili ličnog razvoja koje možete raditi kod kuće, onda kada
odvojite nešto malo vremena za to. Kao što samo ime kaže, to je intenzivna tehnika koja se pod
vođstvom obučenog voditelja prakticira puna tri dana i svo vrijeme boravite, hranite se i spavate u
objektu gdje se Intenziv održava. Takođe, Intenziv nije individualna tehnika. Intenziv uvijek radi grupa
ljudi, a sama tehnika radi se uvijek u paru sa nekim drugim učesnikom, u tzv. dijadi.

Jedan partner bi, tako, drugom partneru dao, na primjer, instrukciju “Reci mi ko si ti”. Ovaj bi
kontemplirao sa tim pitanjem i potom rezultate te kontemplacije saopštavao svom partneru. Oni bi
izmjenjivali uloge svakih pet minuta.

Kada jedan partner primi instrukciju “Reci mi ko si ti”, napravio bi voljni pokušaj da direktno iskusi ko je
on zaista, u sadašnjem trenutku. U isto vrijeme bio bi potpuno otvoren za sve što se može desiti kao
posljedica tog pokušaja, uključujući direktno iskustvo sebe samog. Nakon što bi kontemplirao na taj
način, otvorio bi oči i svom partneru detaljno saopštio, prezentirao, sve što se pojavilo u njegovoj svijesti
kao posljedica tog pokušaja, ništa ne dodavajući niti oduzimajući. Njegov partner bi za to vrijeme samo
držao pažnju na njemu, slušao i trudio se da što bolje razumije to što mu se komunicira, odnosno
prezentira. On bi tako kontemplirao i komunicirao sve dok ne istekne pet minuta. Oni bi zatim zamijenili
uloge i radili tako, naizmjenično, sve dok ne istekne 40 minuta. To čini jednu dijadnu vježbu, ili tzv.
vježbu prosvjetljenja.

Standardna satnica Intenziva jeste da on obično počinje četvrtkom uveče, uvodnim predavanjem
voditelja. Sam praktični rad počinje sljedećeg dana u 6:00 sati ujutro, kada voditelj održi predavanje o
tome kako se radi tehnika prosvjetljenja, odnosno kako se rade dijade. Nakon pauze tokom koje se
posluži čaj, učesnici u 7:30 sjednu u parove i počinju svoju prvu dijadnu vježbu na tom Intenzivu. Do
12:00 sati, kada se služi ručak, učesnici su već uradili četiri dijade, doručkovali i imali jednosatnu
meditaciju u šetnji, tokom koje izlaze napolje, ali i dalje usmjereni na pitanje sa kojim rade. Nakon ručka
opet slijedi dijada, pa popodnevno predavanje voditelja na kojem se pojašnjavaju aspekti tehnike,
učesnici iznose svoja iskustva, postavljaju pitanja... Do kraja dana, u 23:45 kada se ide na spavanje,
učesnici će uraditi još šest dijadnih vježbi, jednu meditaciju u šetnji, jednu individualnu sjedeću
meditaciju, imaće vrijeme za popodnevni odmor, dvije užine i večeru. Isti raspored, sa malim varijacijama,

25
SKAKAVAC 9

slijedi i sljedeća dva dana. Hrana na intenzivima je uvijek lagana i vegeterijanska, čaj je biljni, ne služe se
kofeinski čajevi ni kafa, a zabranjeno je pušenje i konzumiranje alkohola.

ČLANSTVO U DUHOVNOJ GNOSTIČKOJ ZAJEDNICI

Članstvo u Duhovnoj gnostičkoj zajednici otvoreno je svim punoljetnim ženama i muškarcima koji žele
oplemeniti svoje živote i uložiti iskren napor kako bi živjeli u skladu sa vječnom Istinom, sanatana
dharmom.

Prijem u tijelo Ecclesia Gnostica Spiritualis obavlja se jednostavnom molitvom u okviru redovnog rituala
mise, i ta osoba se od tada smatra gnostikom i članom Ecclesia Gnostica Spiritualis. Ta jednostavna i
kratka ceremonija otvorena je za sve koji su prisutni na misi, i koji prethodno izraze želju za prijemom.
Ipak, za posvećenje/inicijacije u svete redove Zajednice neophodno je da je osoba prethodno primila
sakramente baptizma (krštenja) i konfirmacije (potvrde). Ukoliko je osoba već ranije primila ove
sakramente u okviru rimokatoličke, starokatoličke, liberalne katoličke, episkopalne ili neke od pravoslavnih
crkava, iste sakramente nije potrebno ponavljati.

Ecclesia Gnostica Spiritualis poznaje devet svetih redova, koji su podijeljeni u dvije grupe, Niže redove i
Više redove.

Niži redovi

1 Klerik (Manipura chakra, element Zemlja)


2 Vratar (Anahata chakra, element Voda)
3 Lektor (Visudha chakra, element Vazduh)
4 Egzorcist (Ajna chakra, element Vatra)
5 Akolit (Sahasrara chakra, element Duha)

Viši redovi

1 Subđakon (sjeverni krst, žuto, Zemlja)


2 Đakon (zapadni krst, plavo, Voda)
3 Sveštenik (južni krst, zeleno, Vazduh)
4 Biskup (istočni krst, crveno, Vatra)

ORDO TEMPLI ORIENTIS ANTIQUA

Drevni red hrama na istoku (Ordo Templi Orientis Antiqua; OTOA) je međunarodno udruženje ezoteričara
koje se bavi proučavanjem i praksom magijskog sistema koji kombinuje učenja haićanskog vudua,
evropske kabale, teozofije, martinizma i drugih važnih grana zapadne ezoterične tradicije.

OTOA (http://otoa-lcn.org) je istorijski blisko povezan sa Ecclesia Gnostica Spiritualis, jer je njen biskup,
Lucien-Francois Jean-Maine (1869 – 1960) osnovao Red OTOA 1921. godine na Haitiju. OTOA i gnostička
crkva su u bliskoj bratsko-sestrinskoj vezi, i svi zaređeni članovi Duhovne gnostičke zajednice, od stupnja
sub-đakona pa naviše, mogu postati članovi OTOA i studirati OTOA okultne spise, ukoliko to žele.

26
SKAKAVAC 9

GJALLARHORN
Miro

Vrednosti, principi i ciljevi

Uvod

Sećanje se polako vraća narodima Evrope, kako nama koji smo ostali na njenom tlu tako i našoj rodbini
koja je osvajala druge kontinente, sećanje na običaje i verovanja predaka, sećanje na drevne Bogove koje
slavili su preci Evropskih naroda s radošću u šumama i na livadama, slobodno i otkriveni pred licem Sve
Oca i Velike Majke.
Evropski narodi su oni čija krv živi među Nordijskim, Keltskim, Germanskim, Slovenskim i ostalim
plemenima sa područija Starog Kontinenta. Narodi koji živeli su pod istim nebom, pod istim Sve Ocem,
koji slavili su Sunce i Veličali Slavu Bogova. Običaji su gotovo bili identični ili su se razlikovali u skladu sa
geografskim, kultorološkim razlikama koji su se razvili s vremenom nakon definisanja većih plemena.
Jugoistok Evrope kao granica Evropske Srednje zemlje, Balkan kao raskrsnica sadržao je sve pomenute
narode iako je Keltska i Germanska kultura, pored Slovenske ostavila najveći trag u krvi naroda naročito u
granicama kasnijeg Austro Ugarskog carstva, današnje Srpske Pokrajine Vojvodine. Ipak, sve su to narodi
Srednje Zemlje ali ono što se dogodilo svima je poražavajuće, zaboravili smo pretke i prihvatili pod
prisilom veru drugog i dalekog naroda jer to je nekom tada odgovaralo, Kraljevi su hteli da vladaju i
sklopili su saveze sa tadašnjom crkvom, od tada umesto Bogovima zakletve davane su Kraljevima, Crkvi i
Naciji, koja ne predstavlja ništa drugo nego veće pleme porodica (klanova) okupljenih oko gradova,
centara novčane moći. Običaji predaka su menjani a sami Evropski narodi su prekidali veze koje činile su
nit stvorenu od Bogova, nit koja činila je deo prstena koji nas je jačao. Prsten je vremenom postao slab i
okrenuli smo leđa jedni drugima. Iako voleli smo nekad isti Hrast, Boga Sunca, Groma, Mudrosti, Snažne
Volje, Ljubavi i Života, pevali smo pesme istoj Majci; ali kao da smo zaboravili svoje poreklo.
Došlo je novo doba, doba buđenja, vreme kada se polako sećanje vraća. Sećanje na šume, na vukove,
ptice, jelene, snegove i vetrove severa, sećanje na ljubav i lov, sećanje na Bogove!

Da, sećanje na Bogove pre svega!

Sada i ovde na granici Stare Evrope krv predaka u nama otkrila je skrivenu ljubav, ljubav prema Severu,
ljubav i vernost prema Bogovima Asgarda i Vanira.
Oni čija krv greje tela koja uživaju u snegovima Evrope udružuju se u zajednicu. Grupu koja u sebi
poseduje prsten povezanosti sa precima, prsten koji daje im snagu i mudrost da dosegnu Božanstvenost
svojih predaka. Grupu koja se spaja sa ostalim Grupama po Evropi i svetu u cilju povratka mudrosti
predaka, u cilju osvešćivanja dubina našeg bića pod blagoslovom Bogova. Mi smo oni koji su verni "Forn
Sidr" i koji poručuju: Moramo se vratiti izvoru, jer Bogovi nas zovu!

Pozdrav Bogovima!
GJALLARHORN

Gjallarhorn je rog koji pripada Heimdalu, onom koji čuje i travu kako raste, onom koji čuva "Bifrost",
dugin most koji vodi do Bogova, onom koji čuva prilaz Nornama koje pletu mrežu povezanosti svih niti
ljudi Srednje Zemlje.
Onaj za koga se veruje da krije mnoge tajne kao Bog koji je bio, jeste i biće tu, čak i posle "Ragnaroka" ili
Kraja koji je i Početak. Onaj od čije krvi smo svi potekli. Njegov Rog je Gjallarhorn, čiji zvuk se čuje kroz
svih devet svetova kosmičkog Drveta, čiji zvuk objaviće Sumrak Bogova i vreme Buđenja, nas koji
ostajemo verni svojim Bogovima. Jer vreme "Ragnaroka" je sve bliže. Bogovi su najavili vreme kad ljudi
će okrenuti leđa svojoj veri i kada će se Bogovi povući, ali najavili su i da se vraćaju onima koji ih zovu u
svoja srca. To je rog čiji zvuk zove sećanja dalekih dana i potresa doline Midgarda. To je i rog ponuda
koje nudimo Bogovima za njihov Blagoslov i Snagu, Mudrost i Ljubav. S toga GJALLARHORN je ime naše
grupe koje ispisujemo na runskom zapisu.

Principi i ciljevi Grupe:

Grupa se okuplja na teritoriji današnje Autonomne Pokrajine Vojvodine (uz posebne izuzetke iskrenih
vernika) i na tom području okuplja svoje pripadnike i pozdravlja Bogove Predaka!
27
SKAKAVAC 9

Grupa okuplja iskrene srodnike koji tragaju za mudrošću i znanjem, blagoslovom i vezom sa Bogovima
Predaka. Okuplja one koji idu Šamanskim putem, putem samospoznaje i rada, putem ratnika "Midgarda".
Grupa nema ništa sa slabima i onima koji glasno uzvikuju imena Bogova u koje nemaju čvrstu veru, ipak
grupa ima duboko poštovanje i ljubav prema svim bićima, jer svesni smo da duh Sve Oca boravi u svemu.
Mi duboko poštujemo sve religije i vere svih naroda planete i divimo se narodima koji su sačuvali učenja
svojih predaka, to je ono što i mi pokušavamo; da pomognemo Evropskim srodnicima da se sete i da
sačuvaju svoja verovanja. Svi pripadnici grupe pozvani su na izučavanje vere i mudrosti svih naroda ovog
i bilo kog drugog sveta ali da pritom ne zaboravimo kome šaljemo svoj pozdrav uz prve i poslednje zrake
Sunca:

Neka je Slava Sve Ocu i Velikom Šamanu! Odinu Sve Stvaraocu! Votanu Sve moćnom! Najmudrijem Kralju
i Ratniku!

Grupa se ne bavi preobraćanjem jer sećamo se Bola pokrštavanja koji donet je precima. Ali Grupa čini sve
u osvešćivanju naroda, njeni pripadnici pišu pesme o dalekim vremenima i eseje o samoj veri koju danas
zovemo ASATRU. Prevode "Edde" i "Sage" dok iskreno rade na ispitivanju pomenutih tekstova, bave se
istorijom sopstvenih predaka pre pokrštavanja i traže njihovu skrivenu mudrost. U svim svojim delima
trudimo se da budemo uz svu braću i sestre koji su pozvani da sete se prošlosti svojih plemena. Tragamo
za tačnom istorijom kretanja Evropskih plemena jer poziv Severenih Bogova u našim srcima nije uzaludan,
bavimo se sobom u svakom smislu!

Pripadnici grupe ispituju prirodne zakone baveći se meditacijom, šamanskim putovanjima i izučavanjima
runa kao i obnavljanjem i očuvanjem lične povezanosti sa prirodom oko nas i sa našom istinskom
unutrašnjom prirodom. Uče da čitaju najdrevniju knjigu u kojoj je sva mudrost zapisana: prirodu!
Pripadnici grupe okupljaju se na velikim svetkovinama da bi osnažili Prsten i ponudili svoje ponude
Bogovima i precima. Na ovim svetkovinama oni se raduju i udružuju svoje snage dok ih Bogovi s
osmehom gledaju.
To su osam svetkovina tokom godišnjeg kruga koji obeležen je promenama u prirodi koje slavili su naši
preci. Točak promena nije bio vidljiv u dalekim zemljama, te su nakon pokrštavanja usled nemogućnosti
da se običaji izbrišu nazivani novim imenima, na nama je da ispravimo tu grešku. Na ovim svetkovinama
dobrodošli su svi koji razvijaju svoju duhovnost i traže vezu sa prirodom i precima, dobrodošli su svi koji
idu putevima drevnih bilo koje tradicije, koje prozvali su Paganskom. Ali neka dođu samo oni čista srca i
sa plamenom ljubavi u njemu.

Na okupljanjima izvode se rituali ponude Bogovima kroz "Blot" i "Sumbel" u čast Bogova i predaka, rituali
ponuda su u skladu sa običajima i tradicijom Severnih plemena. Na posebnim okupljanjima onih koji
pripadaju unutrašnjem Prstenu praktikuju se i zajednička šamanska putovanja i prakse povezivanja sa
Bogovima i Prirodom. Pripadnici grupe imaju i svoje lične prakse i potpunu slobodu u svom individualnom
razvoju i uživaju punu podršku grupe. Grupa takođe razvija i nove rituale i prakse Runama s
mogućnostima grupnog ili inividualnog duhovnog rada. Mi se okupljamo što je češće moguće u prirodi
gde zajedno vezujemo niti koje su oduvek bile povezane, mi uvek stojimo hrabro za svakog brata i svaku
sestru.
Grupa takođe teži udruživanjima sa sličnim grupama u svetu sa ciljem jačanja prstena, razvijanja
duhovnosti i novih iskustava. Grupa teži da bude deo većih grupa koje su takođe spojeni kroz ASATRU i
vrednostima koje negujemo. Postoji cilj da svi, spojeni u veri budemo pod istom zastavom Sve Oca.

Vrednosti

Pripadnici grupe žive u skladu sa svojom verom i učenjima. Oni uče iz drevnih spisa i verni su vrednostima
ispisanih u Havamalu - Rečima Najvećeg, uz zakone poznatih pod nazivom "Devet Uzvišenih Vrednosti",
ova pravila uspostavili su preci prema svetim spisima. Takođe Pripadnici grupe su ohrabrivani na redovno
proučavanje Havamala, mudrosti tako jednostavno izrečene, ali ipak tako duboke, kao i ostalih svetih
spisa.

I - Hrabrost

"Kukavica veruje da će živeti zauvek


Ako se kloni bitke,

28
SKAKAVAC 9

Ali u starosti on neće imati mira


Iako su koplja poštedela njegove udove".

Ako smo hrabri i ako bez straha prihvatamo izazove života mi širimo svoje mogućnosti i Bogovi su nam
naklonjeni. Samo hrabrošću se možemo izboriti za ciljeve koje sebi postavimo. Svet je pun kukavica, koji
nemaju hrabrosti da stanu otvoreno pred svima za ono u šta veruju, kriju se iza tajnih redova i mističnih
učenja, iza pseudonima i slika drugih. Hrabri su bili naši preci, hrabri su naši Bogovi i neka hrabrost boravi
u našim srcima jer pripadamo onima koji neznaju za strah!

II - Istina

"Ja savetujem te sledeće; ne kuni se zavetom


Ali šta misliš toga se pridržavaj:
Povodac čeka prekršioca reči,
Mrzak je vuk-od-zaveta".

Biti istinit na rečima i delima je jedini put za nas. Laž i prevara nemaju mesta u našim životima i nisu u
skladu sa našom prirodom i u to mi sumnje nemamo, jer smo hrabri!

III – Čast

"Dobra volja je uzajamna kada ljudi mogu da otvore


Celo svoje srce jedni drugima.
Onaj čije su reči uvek lepe
Neiskren je i nepoverljiv".

Moramo biti časni u svim rečima i delima jer idemo plemenitim putem ratnika a ne niskosti i pokvarenosti.

IV - Odanost

"Ako prijatelja nađeš kome u potpunosti veruješ


I želiš mu dobru volju,
Razmenjujte misli,
Razmenjujte darove,
Idi često u njegov dom".

Moramo biti odani našim verovanjima, braći i sestrama. Časno i odano prijateljstvo kao podrška na putu
je najveći dar, ne zaboravimo da iako smo različiti postoje niti koje nas sve povezuju. Mi verni smo našoj
voljenoj osobi, što je u skladu sa običajima predaka kao i sa čistoćom koju želimo dostići. Mi negujemo
ljubav i odanost koju Bogovi će pozdravljati!

V - Gostoprimstvo

"Vatra je potrebna novopridošlome


Čija su kolena od hladnoće utrnula;
Meso i čisto rublje treba čovek
Koji putovaše velikim prostranstvima,
Vodu, takođe, da se može pre jela oprati,
Salvete i srdačnu dobrodošlicu,
Uljudne reči, zatim uljudnu tišinu
Da može svoju priču ispričati".

Pružiti nekom dom je najveće zadovoljstvo koje domaćin može imati. Gost nikad nebi trebao da se oseti
neispunjenih potreba za hranom, pićem ili razgovorom, naročito ako je gost putnik (Šaman).

VI - Disciplina

"Rano će se podići onaj ko vlada nad malo slugu,

29
SKAKAVAC 9

I odmah preći na posao:


Mnogo izgubi kasni spavač,
Bogatstvo osvajaju brzi".

Moramo jačati ličnu volju da bi bili jaki u primeni svih vrednosti. Disciplinom jačamo volju a jakom voljom
mi postajemo slobodni. Sloboda se ne dobija, za nju se treba hrabro izboriti. Moramo biti disciplinovani i
vredni!

VII - Marljivost

"Stoka umire, rod umire,


Svaki čovek je smrtan:
Ali dobro ime nikad ne umire
O onome ko je dobro činio.
Stoka umire, rod umire,
Svaki čovek je smrtan:
Ali jedna stvar nikad ne umire,
Slava velikog dela".

Moramo snažno biti sve ono što možemo, dostići sve ciljeve. Učiniti manje nego što možemo u životu bilo
bi nepoštovanje sebe i sveta!

VIII - Samo-pouzdanje

"Sopstvena mala koliba je bolja,


Čovek je gospodar u domu svome:
Par koza i žicom povezan krov
Ipak su bolji od prošnje.
Čovek je gospodar u domu svome:
Njegovo srce krvari u prosjaka koji mora
Kod svakog obroka meso da traži".

Naš put je da znamo šta moramo da uradimo u životu i nije nam potrebna pomoć drugih. Moramo biti jaki
i imati nezavisnost da bi postigli naše ciljeve. Podrška drugih je dobrodošla ali pomoć nije neophodna za
nas koji se usuđujemo!

IX - Istrajnost

"Da naučiš da ih pevaš, Loddafnire,


Trebaće ti mnogo vremena,
Iako od pomoći ako ih razumeš,
Korisne ako ih koristiš,
Potrebne ako ih trebaš".

Moramo biti istrajni u ostvarivanju svojih ciljeva. Veoma često nam je za to potrebno puno vremena, ali
mi znamo da vredi!

Ponašanje u grupi

Slobodna volja se duboko poštuje kao i lični odnos svakog pojedinca u grupi. Oni koji su pod blagoslovom
Freye (u ljubavnoj vezi), se tretiraju kao Spojeni. Kod starih naroda kada su dvoje zajedno smatralo se da
su i venčani pod blagoslovom Bogova u svojoj sopstvenoj volji. Oni su iskreni i verni jedno drugom i niko
nema prava da im to narušava.

"Nikad ne zavedi tuđu ženu,


Nikad je ne učini svojom ljubavnicom".
(Havamal)

30
SKAKAVAC 9

Ukoliko oni sami odluče da svoju vezu prekinu neka tada to i učine. Grupa je tu da ih podrži i u jednom i u
drugom slučaju. Ljubomora ne postoji jer vernost se ne dovodi u pitanje, napuštanje partnera se smatra
sudbinom za koju ne smemo kriviti niti bilo koga osuđivati.

"Sa dobrom ženom, ako želiš da uživaš


U njenim rečima i dobroj volji,
Zakuni joj se pravedno i budi veran:
Uživaj u dobru koje ti je dato".
(Havamal)

Svako ima neotuđivo pravo da slavi svoje Bogove i pretke onako kako on/a to želi i kada on/a to želi.

Svako ima slobodu da primenjuje prakse iz bilo koje tradicije ali poznato je da kao grupa mi težimo
spajanju sa Bogovima Asgarda i Vanira, proslave se obeležavaju prema spisima Grupe i traži se blagoslov
Sve Oca Odina i Velike Majke Frigge. Iako svaki pojedinac ima slobodu da se prikloni božanstvu s kojim
oseti vezu i da je razvija na svoj poseban način.

Posebno se naglašava potreba za iskrenim odnosom koji treba razvijati među pripadnicima grupe. Mi
moramo biti verni sebi, Bogovima i svim srodnicima naše vere. Na skupovima treba negovati pozitivan
duh radosti, ljubavi i iskrenosti koji prenosimo od predaka do naše dece.

Grupa nema nikakve veze sa bilo kakvim grupama i pojedincima koji šire versku ili nacionalnu mržnju. Mi
ne delimo ljude prema veri, polu, seksualnim sklonostima, naciji ili boji kože, mi samo želimo da
ostvarimo vezu sa Bogovima i Precima čiji poziv smo osetili u srcu.

Protivimo se bilo kakvom maltretiranju i ugrožavanju slobodne volje bilo kog bića i svesni smo da su dani
velikih ratova prošlosti iza nas i da je došlo vreme čistog duhovnog razvoja. Takođe mi u nama negujemo
ratnički duh predaka i posedujemo disciplinu i snagu kojom će naši Bogovi biti ponosni da nas pozovu
kada im budemo potrebni u danima koji dolaze. Svesni smo da moramo biti poput Bogova da bi nam oni
sami prišli i podarili mudrost, hrabrost i vid.

Grupa se protivi bilo kom vidu uništavanja unutrašnjih hramova. Protivimo se korišćenju i zloupotrebi
opojnih droga kao bolestima zavisnosti i robovanju porocima, sve što radimo, radimo u skladu sa našom
prirodom. Težimo ka čistoći naše krvi, tela i jasnom viđenju unutrašnje i spoljašnje prirode.
Duvan i alkohol su na određeni način sveti i njihovo korišćenje i uživanje nije zabranjeno unutar grupe,
osim u posebnim prilikama (tokom rituala, meditacije i uopšte praktičnih radova)

"Naporniji teret od previše pića


Putnik ne može nositi,
Manje dobra nego što se veruje
Je medovina za sinove čovekove:
Čovek što više pije to manje zna,
Postane brbljiva budala".

"Pij svoju medovinu ali umereno,


Govori smisleno ili ćuti".
(Havamal)

Grupa ne podržava bilo koji vid zavisnosti jer to vidi kao robovanje i strah koji smatraju se protivnicima
čistoći samog bića koje spaja se sa božanskim principima.

"Ove stvari se smatraju najboljima:


Vatra, prizor sunca,
Dobro zdravlje koje takvo i ostaje,
I život od poroka slobodan."

"Bolju opremu od zdravog razuma

31
SKAKAVAC 9

Putnik ne može nositi".


(Havamal)

Naravno niko u grupi nema prava da menja život drugima, moramo jedni drugima pružiti ljubav i podršku.
Grupa takođe nema prava da se meša u lične prakse pripadnika koje obavljaju u osami svojih hramova,
ona im samo daje preporuke.
Grupa ima mogućnost da u određenom periodu prekine prijem novih pripadnika, jer prsten se strpljivo
gradi i mora svaki deo biti jak i neraskidiv.

Moramo istrajati do ispunjenja.


Naš put nije put za slabe; moramo biti snažni i uvek istrajati!

Struktura

Postoje tri nivoa pripadnosti Gjallarhorn grupi:

• I Povezan/a
• II Pripadnik/ca
- Gothar/Gythia
• III Pripadnik/ca Prstena
-Stariji

Svaki nivo se osvaja vremenom i radom u skladu sa vrednostima koji su propisani i kao zakoni. Na
svakom nivou postoje mogućnosti i dužnosti, kao i preporuke, odnosno prakse.

Povezan/a

Svako ko iskreno i otvoreno traga za mudrošću svojih predaka i naklonošću Bogova ima prava da bude
pozvan na javne svetkovine (ima ih osam). Pripadnik/ca može da pozove nekog ko je van grupe i
potreban je pristanak još jednog Pripadnika/ce koji zajedno traže dozvolu Pripadnika Prstena. Za
ponašanje onih koji su pozvani odgovaraju Pripadnici i to ide njima na čast i ime. Neko može biti pozvan
samo na svetkovine ponuda ali ne i na druge skupove. Posebni razgovori se obavljaju sa kandidatom
ukoliko je pozvan od strane slične grupe iz druge zemlje koja ga je uputila na našu grupu a sa kojom
imamo otvorenu saradnju i dobre odnose.
Samim boravkom na svetkovini on postaje Povezan/a, jer Bogovi su ga videli dok grupa im je iznosila
ponude. Povezani imaju mogućnost da prekinu vezu tako što neće prisustvovati na sledećim proslavama
ali takođe imaju pravo i da prisustvuju sledećim proslavama, ukoliko im to pravo ne bude oduzeto od
strane Prstena ukoliko su njihovim ponašanjem na bilo koji način osramoćeni Pripadnici koji su ih pozvali.
Pozvani dakle ispravnim ponašanjem i iskrenim težnjama imaju pravo da prisustvuju tokom osam
svetkovina jedne godine. Na taj način oni strpljivo čekaju na svoje pravo da postanu Pripadnici, mada oni
takođe imaju pravo da ostanu u statusu Povezanih, ukoliko im to više odgovara. Niko ispod 19 godina
nemože da bude pozvan a time ni Povezan!

Dužnosti i preporuke:
Povezani nemaju dužnosti osim jedne preporuke, a to je čitanje Havamala. Imaju mogućnosti da
slobodno dobiju sve spise kao i radove Pripadnika.

Pripadnik/ca

Ukoliko je Povezani/a prisustvovao na svim svetkovinama tokom jednog kruga (godine) on ima pravo i
mogućnost da, ukoliko mu je to volja postane Pripadnik/ca Grupe. Pripadnik/ca Grupe postaje Zakletvom
Sve Ocu i Velikoj Majci da će tražiti mudrost i učenja svojih predaka, kao i da će istinski poštovati Grupu,
njen prsten i sve aspekte prirode. U zakletvi se ne pominju imena Bogova i ima simboličnu prirodu, iako
nesmemo zaboraviti da je Vor božanstvo zaduženo za zakletve i da data reč nije mala stvar, (pripadnici
grupe mogu se posvetiti Keltskom, Slovenskom ili nekom drugom panteonu, ali tada ne mogu postati
Gothi). Odluku o tome dali će neko postati Pripadnik/ca donosi sam pripadnik i kao što mu/joj je svako

32
SKAKAVAC 9

prisustvo pre toga bilo pod odlukom Prstena, sada niko ne može da mu/joj zabrani mogućnost polaganja
zakletve i da time postane Pripadnik/ca.

Dužnosti i preporuke: Dužnosti nema osim da što redovnije prisustvuje radovima Grupe, svako odsustvo
potrebno je obrazložiti samom Prstenu. Preporuke su da proučava "Edde" i "Sage", kao i ostale spise
drugih religija, da nauči da poštuje i čita prirodu. On ima mogućnost upućivanja u korišćenje Runa u
divinaciji i preporučuje mu se da izgradi posebnu vezu sa nekim Božanstvom koje oseti u svom srcu, da
upozna sve njegove aspekte i učenja, da mu/joj postane blizak. Preporučuje se da postigne neko delo u
nekoj grani umetnosti ili da napiše neko delo inspirisan ASATRU ili nekom drugom starom tradicijom,
precima i prirodom.
Njegove dužnosti su i da poštuje i uvek pomogne svakom bratu i sestri. Moramo naučiti da otvoreno i
iskreno slušamo jedni druge, da čuvamo jedni druge jer smo mi ti koji spajaju zaboravljena plemena.
Svaki pripadnik je uvek podržan da učini nešto za grupu, da organizuje neko posebno predavanje ili da
pokrene neku novu ideju.

Gothar/Gythia

Svaki pripadnik/ca koji je napunio 21 godinu života ima mogućnost da postane Gothar/Gythia ukoliko to
želi. On/a postaje Gothar/Gythia tako što se kao pripadnik/ca koji je redovan (uz posebne isprike u
posebnim okolnostima) javlja Prstenu sa željom da postane Gothar/Gythia. Ukoliko mu/joj Prsten to
odobri tada mu/joj je dužnost da prisustvuje svim proslavama i da započne sa ozbiljnim vežbama u
narednih godinu dana. On/a pomaže Gothar/Gythia da organizuje proslave, proučava "Edde" i "Sage"
veoma revnosno. Započinje meditacije na svoje biće i na božanstvo s kojim želi vezu, sve češće koristi
rune u konsultaciji i osluškuje svoje srce, traga za unutrašnjim glasom.
Nakon Godinu dana priprema uz prethodnog Gothar/Gythia on/a uz preporuku istog kao i uz Blagoslov
Prstena postaje Gothar/Gythia koji vodi proslave narednih Godinu dana. Tada ga/je zamenjuje neko novi
ili neko stari u zavisnosti od situacije i odluke prstena.
Da bi postao Gothar/Gythia on/a prvo mora da podnese ozbiljnu zakletvu Bogovima Asgarda i Vanira i da
prihvati Asatru kao svoju veru. On priznaje Odina i Frigu kao Bogove koji nadgledaju rad grupe ali on/a
daje i zakletvu svom posebnom Božanstvu kao i iskrenoj odanosti grupi, ovo je ozbiljna zakletva koju
preduzimaju samo oni koji su iskreno i spremni.

Dužnosti i preporuke: Gothar/Gythia nema preporuke, samo dužnosti. Sve što se do sada pominjalo kao
preporuke su njegove/njene dužnosti uz činjenicu da je on/a taj koji organizuje i bira mesto gde će se
održavati svetkovine tokom njegovog/njenog kruga (godine). On/a jednom nedeljno ide u prirodu, sluša i
čita je. On/a piše i prevodi, bori se za ono u šta veruje, redovno radi sa Runama i uz njih se bavi i
šamanskim putovanjima u koje ga uvodi Prsten. On/a je dužan da vodi redovan dnevnik o svojim
individualnim radovima. On/a radi sa runama u dubljim nivoima svoje podsvesti i počinje da razume
njihova skrivena značenja. On/a postaje ratnik Asgarda i ljubavnik Vanira koji ima čvrstu veru i vrednosti
u srcu.
Od njega/nje se očekuje obavljanje svake svetkovine, naravno postoje i nepredviđene okolnosti koje
mogu biti volja Bogova ili sudbine da Gothi nije u mogućnosti u određenom trenutku da organizuje
proslavu. On/a obaveštava prsten što je ranije to moguće uz pismeno obrazloženje. Prsten donosi odluku
o tome ko će ga/je privremeno zameniti dok ne bude ponovo u mogućnosti da nastavi sa radom. Zamenik
može biti Gothar/Gythia pre njega/nje ili neko iz prstena koji će ga zameniti u tom trenutku.
Gothar/Gythia bi trebao da obeležava i druge svetkovine koje su označene unutar Asatru.

Pripadnik/ca Prstena

Nakon što je godinu dana Gothar/Gythia dokazao svoju vernost Bogovima i Grupi vodeći Proslave čime je
na određeni način vežbao strpljenje i ljubav prema srodnicima, on/a ima mogućnost i pravo da zatraži
prijem u Prsten.
On/a tada polaže posebnu zakletvu i postaje Pripadnik prstena, odluku o prijemu donose Pripadnici
Prstena u skladu sa pravilima u grupi. Pripadnici prstena donose sve odluke jednoglasno u skladu sa
tradicionalnim načinom donošenja odluke u plemenu.
Postoje Pripadnici/ce Prstena koji se nazivaju:

33
SKAKAVAC 9

Stariji

Stariji imaju pravo da daju ili (u posebnim okolnostima) oduzmu reč, na određeni način imaju mogućnost
da usmeravaju grupu. Takođe imaju pravo Veta, odnosno da se neka odluka ne donosi ukoliko smatraju
da nije pogodno vreme za to. Njihova reč vredi više od bilo čije jer oni su ili osnivači Gjallarhorn ili imaju
direktne linije prenesene od njih. Stariji imaju svoje zamenike kojima su vodiči, ukoliko Stariji nisu u
mogućnosti da prisustvuju sastancima i radovima, mora prisustvovati njegov zamenik na festivalima ili
sastancima prstena!
Niko ne može sebe kandidovati za zamenika, to rade Stariji. Zamenici mogu biti smenjeni samo od
Starijeg koji ga je na to mesto i postavio, Zamenik postaje Stariji nakon što njegov vodič pređe Dugin
Most, na osnovu njegove odluke da napusti Grupu ili Stariji donosi odluku da je Zamenik jak u svojoj veri i
da je vreme da bude nazvan Stariji. Nema vremenskog određivanja kada Zamenik postaje Stariji, to se
događa vremenom ponekad i posebnim znacima se određuje da neko postane Stariji.
Stariji su takođe i predstavnici grupe u drugim zemljama i samo oni zaista i predstavljaju Grupu, pored
svojih Zamenika.
Stariji daju i oduzimaju reč na sastancima, svaki pripadnik prstena ima pravo da govori onoliko koliko mu
je volja, ali Stariji imaju pravo da ga povremeno prekidaju ali ne i da mu oduzmu reč, osim ako pričom
izaziva razdor i sukob optužujući bez dokaza. Optužbe moraju biti razrešene, jer protivimo se svakoj
mutnoj priči koja nas podseća na Lokija čiji jezik iako okovan dopire do srca Hrabrih kada toga nisu
svesni.
Neko može biti isključen iz Grupe ukoliko je prekršio svoj Zavet ili ukoliko se ponaša protivno vrednostima
koje su navedeni u spisima grupe, ili jednostavno Pripadnici Pstena uvide da loše utiče na energiju grupe
ili ukoliko više pripadnika ima zahtev da se razmotri nečiji ostanak u grupi.
Oni koji su u Prstenu mogu biti isključeni samo od strane Pripadnika Prstena ukoliko zaista ometaju rad
celokupne grupe, optužujuci druge i vređajući ih po bilo kojoj osnovi.
Mi nismo od slabih i ne plašimo se da odbacimo iz plemena bilo koga ko ugrožava naš rad i naše iskrene
odnose. Stariji mogu biti sklonjeni sa te pozicije samo ukoliko postoji jednoglasna odluka svih u prstenu i
za tako nešto moraju imati dobre razloge. Stariji imaju mogućnost da traže medijatora iz neke druge
Grupe ili Organizacije koji su iste vere, a da pri tome postoji već duža saradnja između Grupa.

Dužnosti i preporuke: Dužnosti Pripadnika Prstena su da se postara da svetkovine budu održane po bilo
koju cenu, nit nesme biti prekinuta. On/a mora biti u mogućnosti da uvek pomogne Pripadnicima i
Prstenu u praksi i nabavci Spisa i Knjiga. Njegova/njena dužnost je da stvara u Slavu Bogova, da piše, da
oblikuje, da svira, da peva, da priča, da dopusti da Energija Bogova prolazi svakim delom njegovog bića.
Asatru Vrednosti su njegove dužnosti, preporuke se odnose na praksu: on se bavi Šamanskim
putovanjima, kako u svoju podsvest dako i u druge svetove drveta, on/a ulazi u prirodu Runa, on/a je
Šaman/ka i putnik/ca, ratnik/ca ali pre svega čovek koji zna svoje i vrednosti drugih bića. On/a je veran
prijatelj i ljubavnik, on/a nije ničiji rob i disciplinovan/a je. Podstiče druženja i odlaske u prirodu,
preporuka je i da se Pripadnici Prstena što češće sastaju. On/a ne govori ništa o idejama drugih
Pripadnika Prstena van Skupa, on/a čuva Prsten koji održava grupu i onima koji nisu njegov deo ne
prenosi njegove tajne.
Unutar Prstena na svaku godinu postavlja se jedan Pripadnik Prstena na poziciju koju zovemo Srećnik.
Srećnik je zadužen da vodi evidenciju o ukupnom članstvu Grupe, redovnosti dolazaka, kao i da sakuplja
dobrovoljne priloge pripadnika, ukoliko ih ima. On/a ima pravo da postavi sebi Pomagača po sopstvenom
izboru.

Ásatrú

Asatru se pod ovim nazivom pojavio 1960. i rane 1970. godine na Islandu, kao povratak Nordijskog
Paganizma od strane "Íslenska Ásatrúarfélagið", organizacije koju je pokrenuo Sveinbjörn Beinteinsson.
Asatru je na Islandu zvanično priznat kao religija od 1973, u Danskoj i Norveškoj od 1996. godine. U
Americi budući da nije potrebno posebno priznavanje od države Asatru je prijavljen kao tolerantna religija
još 1970. godine. Načelno većina grupa koja praktikuje Germanski neopaganizam usvojili su ovaj naziv
pored Forn Sidr, Odinism, itd. Mada Forn Sidr je naziv koji uglavnom koristi većina sledbenika, reč Asatru
se po nepisanom pravilu vezuje isključivo za Nordijski panteon!

Asatru je staronorveški izraz koji se sastoji iz dve reči. Prva je "Asa" koja je povezana sa jednom od dve
familije Bogova "Asir", drugu reč "Tru" bi preveli kao "Vera". Iz toga sledi da Asatru u prevodu znači "Vera

34
SKAKAVAC 9

u Asir", ovakav naziv je prvi koristio Edvard Grieg 1870. godine u operi "Olaf Trygvason". "Íslenska
Ásatrúarfélagið", organizacija nastala je na letnji solsticijum, 1972. godine, da bi 1973. Asatru bilo
prepoznat kao zvanična religija Islanda pored protestantizma. Otprilike u istom periodu u Americi Stephen
McNalle počinje da izdaje časopis "The Runestone", on je takođe osnovao i organizaciju "Asatru Free
Assembly", kasnije preimenovanu u "Asatru Folk Assembly", koja još uvek postoji. Ova grupa pokrenula je
"Asatru Alliance", koju vodi Valgard Murray, izdavač "Vor Tru" časopisa.
Ovo bi nazvali modernom istorijom, koja se i danas stvara svakim danom, Asatru se proširio kroz Evropu,
Ameriku i Australiju. Sve više je ljudi koji žele da obnove veze sa svojim precima sa starog kontinenta pre
pokrštavanja. Evropska kultura mnogo je starija nego što se zvanično govori i njena prava istorija je
zamagljena stranim mitovima.

Asatru je ipak star hiljadama godina, njen početak gubi se u praistoriji, ono što je sigurno je da je starija
od Hrišćanstva, Islama, Budizma i većine drugih religija. Vođene su mnoge kampanje protiv ove vere dugi
niz godina ali ona je opstala, kroz običaje i spise "Edda" koji su brižljivo čuvani.

Sledbenici Asatru religije veruju da život posle života sami kreiramo, oni koji su poštovali prave vrednosti
života i prirodu oko sebe, mogu nakon smrti biti uzdignuti na više planove postojanja ili se roditi tamo gde
im je volja, uglavnom ponovo među Evropske narode. Oni koji su bili vođeni porocima i nečasnim životom
biće na određeni način kažnjeni, reklo bi se da svakodnevno već kažnjavaju sami sebe. Mada se Asatru
sledbenici trude da žive sada i ovde, ne zamaraju se previše sa životom posle već se trude da ispune svoj
život svakog trenutka.

Da, to je vera u Bogove, oni kao takvi predstavljaju same sile prirode, oni su oko nas i u nama. Oni nas
mogu čuti i sa njima se može ostvariti veza. Oni nas mogu učiti kako da ponovo uspostavimo vezu sa
prirodom oko nas, u nama i sa našim precima koje današnje društvo zaboravlja. Mi uspostavljamo veze sa
Bogovima, mi ih poštujemo i živimo časno i hrabro. Ovo je koncept verovanja koji je Evropa uglavnom
zaboravila u stalnoj trci za novcem, vera u narod oko nas, vera u čvrst i neraskidiv prsten sa precima i
prirodom.

Kroz poštovanje principa ove vere i kroz suživot sa prirodom celokupan naš život je jedna jedinstvena
molitva Bogovima, mi smo povezani sa njima, ne vidimo sebe kao njihovo vlasništvo već kao povezane.
Nudimo im ponude i tražimo njihov blagoslov i prisustvo, tražimo mudrost od predaka i vraćamo sećanja
Evropskih naroda. Mi znamo da nije puno prošlo od pokrštavanja kada je počeo proces brisanja sećanja
Evropskih naroda. Ipak mnogi se slažu da je usvajanjem tuđe vere Evropa sama sebi nanela kaznu
udaljavajući se od prirode i svoje rodbine.
Prema Asatru verovanju Bogovi nas posmatraju uz naše davne pretke, i mi znamo da ćemo opstati jer će
nas oni uvek pratiti na našem putu.

Postavlja se pitanje kako se interesovanje za ova severno evropska verovanja pojavljuju među južnim
Slovenima. Ono što je evidentno kroz istorijska istraživanja je da su Sloveni imali veru ali zapravo nije
postojao određeni sistem. Tokom vikinških pohoda prema Baltiku i Rusiji, Sloveni su se susreli sa Asatru.
Skandinavija je tada ostavila veliki trag na formiranje Slovenskih verovanja kao i na kulturu uopšte.
Između ova dva naroda postojala je veza, Sloveni su pre svega umetnost pravljenja brodova naučili od
ovih osvajača dok su im preneli umeće pravljenja mostova. Istoričari još uvek povezuju događaje oko
uticaja Vikinga na osnivanje Rusije i Baltičkih zemalja, naročito pre i za vreme osvajanja od strane
Šveđana. Zaključili su da mnoga Slovenska imena imaju koren u Skandinavskom jeziku (Helga – Olga,
Egel – Igor,...), kao i da je elita u tadašnjem Slovenskom društvu preuzimala običaje a ponekad i veru od
Vikinga. Sloveni su često bili deo Švedske vojske a poznato je da su evropski narodi bili ujedinjeni u ratu
sa Rimskom imperijom. Vladimir, car Slovena je puno toga preslikao od severnih naroda dok je
uspostavljao Slovenski paganski kult.
Isto se događalo i Germanima koji su prisvajali mnoge mitove Skandinavije (kao što je Sigur postao
Sigfrid), kada se uzme u obzir da su običaji i verovanja Južnih Slovena uglavnom preslikani Germanski
običaji sa Slovenskim panteonom možemo pronaći vezu. Iako je pre svega na Jugoistoku Evrope pre
Slovena, bila migracija Keltskih plemena iz srednje Evrope.

Prema Asatru postoje dve familije Bogova, jedno su Bogovi "Asira", a drugo Bogovi "Vanira". Ove dve
familije su nekada bile u ratu ali su prema spisama sklopili mir. Bogovi "Asira" borave u "Asgardu", to su
božanstva rata i Kraljeva, Bogovi "Vanira" žive u "Vanaheimu", to su božanstva plodnosti i izobilja. Postoje

35
SKAKAVAC 9

i "Jotuni", ali njih ne zovemo Bogovima već Divovima, to su sile Haosa i destrukcije kako su ih nazivali
stari, sa kojima nikad neće biti mira, oni naseljavaju "Jotunheim". Asatru vernici teže ka redu a ne Haosu,
i za takav cilj bore se uz svoje Bogove.

Na Severu su možda više od ostalih poštovana tri Božanstva: Odin, kao sve Otac i Ratnik kome su se
priklanjali Vladari i Kraljevi, Thor, koga su uglavnom obožavali ratnici i Frey koga su poštovali Seljani. Ova
tri božanstva predstavljaju i tri tada postojeće klase u društvu. Ovakva podela unutar društva evidentna je
kod svih Evropskih plemena.
U Švedskoj postoji svetilište koje nije uklonjeno hiljadama godina, ono se nalazi na brdu poznatom kao
Upsala (po najbližem gradu). Na njemu se nalaze drvene statue ovih pomenutih Božanstava i predstavlja
glavno svetilište na prostorima Skandinavije. Proslave i ponude Bogovima se i danas posle mnogo
vremena tamo izvode. Uglavnom je svako ukazivao poštovanje Božanstvu koje je vladalo nad putem koji
je pojedinac izabrao, što je praktikovano širom Evrope. Ukoliko je neko išao u rat tražio je naklonost
Odina ili Thora, odnosno kroz ponude i molitve pojedinac bi osvešćavao taj deo sopstvene prirode i time
otvarao svoju percepciju za takvu energiju u prirodi oko njega, jednom rečju povezivao se sa
Božanstvom, tako se radilo i u drugim slučajevima. Naši preci verovali su u ono što osete i vide i naravno
verovali su učenjima starijih. Pokrštavanje je bio dug i nasilan proces jer ljudi su verovali svojim precima
više nego kraljevima koji su u saradnji sa hrišćanskom crkvom širili novu veru poniznosti.

Žene su poštovale Frigg, zaštitnicu doma i porodice, jedina koja može da se suprostavi Odinu, sve ocu i
vladaru. Ova Boginja je naklonjena socijalnim i bračnim vezama i uopšte grupama, te je usled toga i mi
kao grupa poštujemo i prizivamo. Tu je i Freya, predivna Boginja Ljubavi, sreće i radosti koju uglavnom
obožavaju "Volve" odnosno Šamanke ali i muškarci su preuzeli poštovanje ove Boginje koja takođe vlada
nad magijom kao i Odin.
Frigga i Freya su veoma povezane, u smislu da postoji verovanje da je Freya drugi aspekt Frigge,
odnosno da je u pitanja Boginja koja se poštovala širom Evrope kroz svoju trostrukost. Žena ima tri
aspekta svog života: Devica, mlada i lepa; Majka, plodna i brižna i Starica, mudra i vešta. Ovo možemo
primetiti ako posmatramo Freyu, Friggu i Skadi ali bitno je naglasiti da su ovo moderniji zaključci u
razvoju Asatru.

"Gjallarhorn" je izabrao da poštuje Odina, kao Sve Oca i Vladara Asgarda i Friggu, kao majku i zaštitnicu
socijalnih grupa i porodice u svom posvećenju Severno Evropskim mitovima. Ovo bi predstavljalo
svojevrsnu ravnotežu jer i u samim spisama "Edda" vidi se da je Frigga zaista jedina u mogućnosti da
usmeri Odina i kao takva jedina je koja sme da zauzme Tron kada je Odin na putu.

Preporučuje se da pripadnici grupe imaju svoja Božanstva koja su vezana za njihov lični put, pomenuta
Božanstva su nad celom grupom. Asatru nije religija ograničenja, ona nas poziva da obožavamo razne
aspekte prirode koja je u nama i kao takve mi ih prepoznajemo.

Možete biti posvećeni jednom božanstvu što je dobro, ali nemojte zapostaviti druge, ponekad se Frigga
usprotivi Odinu, ili Thor promeni odluku Freye, moramo imati neku vezu sa svima pored Boga koga
poštujemo svakog dana. Oni su tu; i Odin, i Frigga, Freya i Frey, kao i Thor i Heimdal, Tyr i Skadi, ..........
samo ih treba pozvati, ponuditi im ponude i načiniti vezu, vezu koja je nekada bila čvrsta a pre svega
napraviti vezu sa prirodom koja je tu blizu, dovoljno je samo pomeriti se i barem jednom nedeljno otići u
šumu.

Pored poštovanja Bogova postoje i druge prakse, iako generalno to nisu prakse koje trebaju svi da izvode,
to je nešto što svako oseti u svom srcu. Magijom se u starom dobu nisu svi bavili, neko je živeći ispravno
bio bliži Bogovima od Šamana, od koga se mnogo više očekuje. Ne treba zaboraviti da je Asatru pre
svega VERA u Bogove, dok je magija deo tradicije i običaja. Od Šamana odnosno Gothia se traži i
određena žrtva Bogovima u njihovoj borbi protiv sila Haosa.

Naj češći vid Magije unutar Asatru je praksa Runa, uglavnom se danas koristi Stari Futhark. Rune su
magijski alfabet i mogu pored divinacije poslužiti i meditaciji, izradi talismana, amuleta ali i kao oružije i
saveznik na šamanskim putovanjima.

Sledeći aspekat magije je "Seidr", to je ono što nazivamo Šamanskom tradicijom severnih naroda. Ulazak
u trans i putovanje kroz svetove unutrašnje i spoljašnje, to je praksa koju nalazimo u svim tradicijama.

36
SKAKAVAC 9

Ovde dolazimo u kontakt sa duhovima prirode "Disir" ili sa našim precima koji nam nude savet i podršku.
O "Seidr", je zaista malo preneto do današnjih dana, zna se da je Freya ovu praksu prenela Odinu i da je
ovo bila praksa Žena poznatih kao "Volve". Ono što znamo je da se tada Žena postavljala na neku
platformu i dok bi ostali oko nje pevali pesme upadala bi polako u trans, to je ono što sigurno znamo o
ovoj praksi u prošlosti. Ipak širom sveta je Šamanska praksa putovanja veoma dobro sačuvana a samim
tim i dobro poznata, a male su razlike u tradicijama. Ono što je poznato možemo takođe naći među
"Sami" plemenima sa severa Skandinavije, što je veoma slična praksa Sibirskog Šamanizma, te stoga
možemo izvući određenu paralelu i nazvati je Nordijskom tradicijom Šamanizma. Naročito kada se doda
činjenica da su se među pomenutom narodu Rune često koristile. Zainteresovani za ovu praksu se
pozivaju na proučavanje svih šamanskih tradicija da bi primenili ono što je u skladu sa njihovom
prirodom. Šamansko putovanje i uopšte magija predstavlja svojevrsnu psihoanalizu, u smislu da se kroz
proces smirivanja uma i koncentracije, osoba upušta u putovanje ka dubljim slojevima svoje podsvesti
gde prepoznaje simbole koje je video oko sebe u samoj prirodi. On je u nekoj vrsti transa jer je odvojen
od svakidašnje stvarnosti, ovo stanje se stručno naziva "Šamanska svesnost", kada se ostvaruje
komunikacija sa tim simbolima. Preci i kontakt sa njima bi mogli da proučimo u svetlu Jungovskog
koncepta "Kolektivnog nesvesnog".

Treći aspekat magije nastao je u novije vreme i nosi naziv "Galdr", ovo je veoma jednostavna praksa
recitovanja, vibracijom svog glasa; poema, "Edda" ili samih imena runa radi priziva njihove moći. Sve
prakse koje se pored pomenutih pominju kod mnogih grupa su veoma korisne ali nisu sve u skladu sa
tradicijom, iako su mnoge grupe duboko napredovale uz blagoslov Bogova na putu razotkrivanja i
donošenja novog. Asatru je vera koja je u skladu sa prirodom i donosi nam nove plodove sa svojim
rastom. Vibriranje glasa dovodi nas u trans i otvara nam put ka "Šamanskom putovanju", ili nas povezuje
sa samim objektom meditacije. Vibriranje glasom je evidentno u svim duhovnim tradicijama, čovek oseti
promenu a pre svega unutrašnji mir. Ovo je veoma lako isprobati, možemo odabrati bilo koju reč ili pojam
i vibrirati, naš um je svakako na određeni način povezan sa odabranim i dolazimo do dubljeg razumevanja
a pre svega primetimo razliku u zavisnosti od pojma. Potrebno je naglasiti da su nedavno naučnici došli
da otkrića da je sama vibracija u mogućnosti da promeni genetski kod čoveka, time možemo stati na put
novim teorijama o posebnim porodicama sa posebnim genetskim kodom. Ovi moderni mitovi o "posebnim
ljudima" predstavljaju samo nečiji pokušaj zbunjivanja ljudi, ali otvoreno je i novo tržište teorija koje se
mogu uspešno prodati. Ovo odgovara mnogim gupama koji se zasnivaju na verovanjima pokrštavanja,
koje se odriču nasleđa svojih predaka i čekaju svog "posebnog", dok još uvek vode ratove za sveta mesta
koja su izvorno Paganska svetilišta. Čovek može biti ono šta hoće ako čvrsto veruje u to i ako vredno radi
na tome. Niko ne može doneti nikakvo spasenje ili prosvetljenje duha osim nas samih, vrednim radom i
ljubavlju. Voleti prirodu, sebe i bića oko sebe, povezivati se i ne biti rob fabrikovanih teorija i nadanja. Mi
unutar sebe veoma dobro znamo šta je dobro a šta loše i često ne delamo u skladu sa onim u šta
verujemo jer pronalazimo razlog i opravdanje za našu lenjost. Zapitajte se koliko puta ste u strahu
postupili loše, tu dolazimo do glavnog monstruma današnjeg doba "STRAH", koji se uredno servira
masama svakim danom.
Naši preci su bili bez straha, pred prirodom, pred Bogovima, pred Sunarodnicima i Kraljevima koji su se
najviše i borili da to promene. Asatru je vera, to je snažna vera onih koji se nalaze pred teškim
razdobljem čovečanstva. Progoni još uvek traju, masama se daju teorije koje imaju ulogu dečije igračke,
propoveda se poniznost iako su Bogovi naših predaka od nas tražili hrabrost, u ime religija koje nisu naše
započinju se ratovi. Dok određene grupe prave planove, narod se okuplja širom sveta vraćajući ljubav
prema Bogovima u svoja srca jer dolazi vreme kad sve Otac okuplja svoje sledbenike u svom buđenju.

Postanak

Postanak svega što u današnje vreme prepoznajemo kao svet koji nas okružuje u mitologijama uvek bi
bio dosta težak za razumevanje današnjeg čoveka. Ali prvo mora da shvatimo da su naši preci u to
verovali svim srcem i da se unutar tih priča kroz simbole objašnjava mnogo toga koje nam deo po deo
kroz vreme postaje jasnije. Nordijska mitologija prilično je ukratko objasnila postanak iako se u detalje
navodi sve što je potom usledilo. Naj detaljnije pojašnjenje mita o postanku možemo pronaći u Eddama:
"Gylfaginnin", "Völuspá - Pesma Sybil" i "Voluspá hin skamma - Kraća Voluspá", ovi spisi dostupni su
svima koji žele da izučavaju Asatru i posebno se preporučuju pripadnicima grupe dok su za Pripadnike
Prstena obavezna literatura.

37
SKAKAVAC 9

U početku bio je Haos, odnosno velika praznina nazvana "Ginnungagap". Ovo bi mogli nazvati stanjem
pre velikog praska. Prema Jugu bio je vreli svet Vatre nazvan "Muspell", znamo da je nakon velikog
praska sve bilo užareno. Na severu bio je "Niflheim", mesto leda i snega. Strane sveta možemo shvatiti
simbolično s obzirom da je zaista na Jugu toplo dok što idemo Severnije nailazimo na veću hladnoću i led.
Prema naučnim objašnjenjima dok je zemlja bila užarena lava na nju je pao led od eksplozije zvezda,
odnosno život na zemlji nastao je upravo susretom Leda i Vatre.
Susretom ova dva elementa izrodio se život, doduše još uvek veoma haotičan u liku diva "Ymira" i krave
"Authumle" što zvuči veoma teško za moderno razumevanje. Ako pogledamo sam simbol Krave, postaje
nam jasno da ona označava plodnost i život. Sami divovi su česta pojava u gotovo svim mitologijama.
Recimo na primer hrišćani poseduju "Knjigu enoha" (Kainovog sina), u kojoj je zapisano da su anđeli sišli
na zemlju i "zgrešili" sa ćerkama ljudi, iz toga su se rodili divovi koji su kasnije bili uništeni od "anđela".
Krava se hranila lizanjem ledenih kocki koje su bile slane, sama krava je naravno hranila Ymira. Iz jednog
ledenog bloka pojavio se Buri, on je uzeo sebi Ymirovu kćer Bestlu koja mu je rodila tri sina: Odin, Vili i
Ve. Odin i njegova braća ubili su Ymira, njegova krv potopila je svet, telo su mu odneli na sredinu
"Ginnungagapa" i načinili svet. Od njegove krvi nastala su mora i jezera, od njegovog mesa formirali su
zemlju, od kosti su nastale planine a od zuba stenje. Od njegove lobanje načinili su nebo koje su držali
četiri patuljka postavljenih po stranama sveta. Iskre Muspela načinile su zvezde i planete a od Ymirovog
mozga nastali su oblaci dok su njegove obrve iskoristili za formiranje ograde oko «Midgarda», srednje
zemlje. Šetajući obalama mora Odin i njegova braća ugledali su dva drveta Jasen i Brest i od njih su
napravili čoveka i ženu,oni su se zvali Askr i Embla, dali su im život, moć govora i razum a zatim ih odveli
da žive u "Midgardu". Nakon toga Bogovi su načinili svoj svet "Asgard", sagradili su utvrđenje koje ih čuva
od stalne pretnje, sveta hladnoće "Jotunheim", sveta divova. U sredini se nalazi "Yggdrasil", sveto drvo
čije grane prolaze kroz sve svetove i nadkriljuju "Asgard".
Ovo objašnjenje zvuči veoma konfuzno, glavni razlog je što nema dovoljno podataka. Zna se da je svet
već postojao i da su ga Odin i njegova braća kao sile reda samo organizovali, dok su Bogovi već postojali.

Božanstva

Ovo su samo neki od glavnih Bogova, mnogi se malo pominju u spisama a mnogi se drže po strani. O
nekima poput Ulra, Boga lova se vrlo malo zna. Pripadnici se kroz proučavanje "Edda" i "Saga" upoznaju
bolje se Bogovima, njihovim aspektima i herojima. O njima su napisane mnoge knjige i posvećeni mnogi
internet sajtovi, ovo su samo neki od njih:

Odin
Sin Bora i Bestle, nazvan još i Wotan ili Woden, mada po Eddama on ima još dvadeset drugih imena
između ostalih i Gospodar Gavranova i Vukova. On je Sve Otac i veliki šaman, gospodar svih ratnika i
skrivenih Runa. Njegova putovanja su veoma slična šamanskim putovanjima, rešenošću da pronikne u
skriveno značenje Runa, visio je obešen o sveto drvo "Yggdrasil" devet dana i noći nakon čega je uz
vrisak sišao sa drveta. Tada je stekao moći koje najavljuje u "Havamalu", poznatog kao "Govor Najvišeg".
Veruje se da je upravo tada preuzeo tron od Tyra, Boga rata i pravde i postao poglavar Bogova. Odin je
često odlazio na mnoga putovanja po svetovima, veoma često bio je prerušen da ga nebi prepoznali,
pojavljivao se kao starac u sivom plaštu sa šeširom na glavi čijim obodom je prekrivao svoje nedostajuće
levo oko. Često se pojavljivao među ljudima i usmeravao sudbine velikih Kraljeva i Heroja. Obožavali su
ga vladari ali se dosta njih i plašilo njegove naravi i smatrali su ga "Bogom kome se ne može verovati",
Odingothi je gotovo siguran da umreće nasilnom smrću jer to je put ka Odinovim dvoranama. Često je
svoje sledbenike vodio u sigurnu smrt jer samo na taj način bi mu se pridružili u "Valhali", Holu ratnika. U
bitkama se pojavljivao kao veliki ratnik sa krunom koju krase dva orla, takođe je nosio plavi plašt
poprskan belim kao simbol neba. Oko je predao kao isplatu divu Mimiru za jedan gutljaj iz njegovog
bunara, čija voda donosi mudrost i otkriva budućnost. Veruje se da kad je video budućnost više se nikada
nije nasmejao. Njega prate dva vuka, Geri i Freki koje lično hrani, davao im je svoju hranu budući da Odin
jedino pije vino. Uz sebe ima i dva gavrana Hunnin (Sećanje) i Munnin (Misao), oni lete kroz svetove i s
večeri mu donose vesti dok sede na njegovom ramenu. Odinova dvorana je Gladsheim (Valhalla se nalazi
u Gladsheimu).
Odin se kroz svoja mnoga imena obožavao među Skandinavcima, Germanima i Britancima, čak među
Slovenima postoji Bog Voden koji se povezivao sa Vodom. S obzirom da su Sloveni sa Vikinzima
razmenjivali znanje o pomorstvu veza je očigledna. Zanimljivo je da su Majanci obožavali Pakal Votana

38
SKAKAVAC 9

koji im je doneo znanje o vremenu da bi zatim napustio njihova plemena. Odin je neko vreme bio i vladar
Švedske i najavio je period od 1000 godina za koje će ljudi zaboraviti svoje pretke i da će druge struje
vladati, ali tada doći će novo doba, kad magija srednje zemlje biće probuđena i Bogovi će ponovo doći u
srca ljudi. Ovo vreme je došlo, dok neki prekrajaju svoju usvojenu religiju da bi se uskladili sa novim
strujama drugi se bude u zagrljaju Bogova.

Frigg
Boginja neba, ćerka Fjorgyne, Boginje zemlje i Odinova žena. Ona je zaštitnica doma i porodice kao i svih
majki. Ona je Kraljica "Asgarda" i njena dvorana je "Fensalir". Ona vidi sudbine svih jer vidi budućnost
koju nikom ne otkriva, često sedi na Odinovom tronu i savetuje Sve Oca. Ona je majka Baldera božanstva
Sunca.

Balder
Sin Odina i Frigge, Božanstvo Sunca i svetla. Baldera su svi voleli, Frigga je zatražila od svakog živog
stvora da položi zakletvu da neće nauditi Balderu što je bilo i učinjeno, osim Imele koja se smatrala
bezopasnom za takvo nešto. Bogovi su se zabaljali bacajući stvari na Baldera, s obzirom da mu ništa nije
moglo nauditi. Loki je od imele napravio koplje koje je na prevaru dao Balderovom bratu Hodhru koji je
slep. Loki je vodio njegovu ruku i Balder je bio ubijen, to je bila velika tuga Bogova jer Balder je izgubljen.
Frigga je molila Helu da ga vrati iz mrtvih ali to se može dogoditi ako svi stvorovi budu žalili za njegovom
smrću. Svi su zaista i žalili osmi starice Thokk, koja je bila prerušeni Loki. Balder će se vratiti posle
"Ragnaroka" da bi učestvovao u kreiranju novog sveta.

Thor
Sin Odina i Jord, zaštitnik Asira. Thor čuva "Asgard" od divova, sila Haosa svojim moćnim čekićem
Mjolnirom koji se u novije vreme prihvatio kao jedan od glavnih simbola Asatru. Tor je Bog munje i groma
i Sloveni su ga zvali Perun, koga su pravoslavni hrišćani prozvali Sv. Ilija Gromovnik. Veruje se da putuje
po nebu u svojim kočijama koje vuku dva jarca. Thor je kao božanstvo bio veoma blizak ljudima,
obožavali su ga ratnici i kovači. Veruje se da je najjači od svih Bogova i ljudi.

Tyr
Sin Odina i Frigge, Bog rata i pravde. Ratnici su polagali zakletve nad mačem koji je njegov simbol. Od
njega zavisi ishod bitke i ratnici su ga pozivali da prisustvuje ratovima. Možemo ga povezati sa Gerovitom
kod Slovena. On je žrtvovao svoju ruku da bi se okovao Fenris, veliki vuk koji je pretio "Asgardu".

Loki
Bog Haosa i vatre, glavni uzrok svih nevolja i razmirica među Bogovima. Često im je pomagao i bio je
umiljat ali zlog karaktera i varalica. Imao je sposobnost menjanja oblika i pola, s Angrbodom imao je
ćerku Helu, (boginju smrti); Jormungand, (zmiju koja je glavni Thorov neprijatelj i velika pretnja
pomorcima) i Fenrisa. Sa ženom Sigyn imao je sinove Valia i Narvia. Često je pratio Thora na njegovim
putovanjima. Okovan je u podzemlju gde mu na otvorene rane zmija kaplje otrov, tamo će biti okovan do
"Ragnaroka" kada će se uz divove boriti protiv "Asgarda". Njegova žena sakuplja otrov od zmije da ne
kaplje na rane, dok ide da prospe otrov iz činije Loki vrišti od bola koji mu nanosi zmija, verovalo se da
tako nastaje zemljotres.

Heimdal
Čuvar Bogova koji je imao devet Majki. Njegov rog je "Gjallarhorn" kojim najavljuje "Ragnarok", do tada
je rog sakriven pod "Yggdrasilom". On je čuvar "Bifrosta", duginog mosta koji vodi do sveta Bogova, on
ga čuva od divova. Vrlo malo spava i može da čuje i travu kako raste. Irci su ga zvali Rigr i verovali da je
otac svih ljudi.

Freya
Prelepa Boginja Vanira, ćerka Niorda i njegove sestre Nerthus. Boginja magije i veštičarstva, seksa,
ljubavi, plodnosti i lepote. Ona je predvodnica Valkira, te je i Boginja ratnika koja sakuplja pale borce i
polovinu odvodi Odinu dok jedan deo odvodi u njenu dvoranu "Sessrumnir" u kraljevstvu "Folkvang".
Kočije ove plavooke Boginje vuku mačke, ogrtač joj je od perja i oko vrata nosi Brising, ogrlicu velike
lepote. Ima ćerku Hnoss, Boginju koja opčinjava. Germani su je smatrali i Friggom.

39
SKAKAVAC 9

Frey
Božanstvo Vanira, blizanac Freye; Bog plodnosti i mira. Njegova žena je divkinja Gerda, za koju je dao
svoj mač te se u "Ragnaroku" bori sa svojim rogom. On poseduje brod "Skidbladnir" koji se može
rasklopiti i nositi. Obožavan je od seljana i davane su mu ponude za bolje useve, mir i plodnost u kući.

Idunn
Boginja večne mladosti, ona je Bragijeva žena (Bog rečitosti i poezije) i čuva zlatne jabuke besmrtnosti.
Ove jabuke jedu Bogovi da bi sačuvali svoju mladost inače bi ostareli i umrli.

Norne
Kroz život mi formiramo nit, sve što smo uradili stvara nit koja se nastavlja i prepliće sa nitima drugih.
Norne su božanska bića, tri sestre koje od tih niti pletu mrežu sudbine našeg života. Oni ne stvaraju niti,
mi smo ti koji ih stvaramo oni je prepliću sa drugim nitima Bogova i Ljudi. Južni Sloveni su ih zvali Suđaji
ili Suđenice, dok su Nordijcima bile poznate i kao Wyrd sestre.
Urd je najstarija i predstavlja boginju prošlosti, Verdandi je srednja sestra i Boginja sadašnjosti i Skuld,
najmlađa sestra i Boginja budućnosti. One sede kod korena "Yggdrasila" i pletu, Heimdal čuva most koji
vodi do njih.

Ragnarok

Poznat još i kao sumrak Bogova, ovo je poslednja bitka za koju se pripremaju ratnici Valhale. Ovo je kraj
našeg sveta i Bitka Bogova sa silama Haosa i Zla, Divova Jotunheima. Oštre zime će pogoditi "Midgard",
ratovi će se voditi po celom svetu, brat će krenuti na brata, Loki će biti slobodan i Divovi će krenuti ka
Asgardu. Vukovi će progutati sunce i Mesec, Fenris će biti slobodan a mora će se podići i Midgardska
zmija će izaći na obalu. Nebo će se otvoriti i sinovi "Muspela" će paliti sve oko sebe, "Bifrost" dugin most
će pući i Heimdal će glasno duvati u "Gjallarhorn", dok Bogovi kreću u poslednju bitku.
Odin će se boriti protiv Fenrisa i biti progutan, zatim će mu Vidar (Odinov sin koji ćuti) slomiti čeljusti.
Thor će se boriti protiv Midgardske zmije, Frey protiv Surta, čuvara "Muspela", koji spaliće sve svetove
svojim plamenim mačem, Tyr će se boriti protiv Garma (Pas koji je na ulazu u Hel) i svi Bogovi kao i svet
nestaće...ali to nije kraj, jer nema kraja večitom kosmičkom plesu.
Bogovi će biti smešteni na posebna mesta i zemlja će isploviti iz mora, plodna zemlja će ponovo roditi,
Vidar i Vali će oživeti i vladati u "Idavollu", Modi i Magni (Thorovi sinovi) će nositi Mjolnir a Balder i Hod će
se vratiti iz Hela. "Hoddmimirov Gaj" je mesto na kome će za vreme Ragnaroka biti sakriveni Leif i
Leifthrasir, Čovek i Žena koji će ponovo naseliti svet.
Ovo je savršen kraj koji je i početak, Smrt je u suštini život i ništa u univerzumu nemože da izbegne smrt i
transformaciju. Ovo vidimo svuda oko sebe u prirodi i priroda kao takva može da uništi sve ali ponovo će
se izgraditi.
Tada ništa neće ljudima biti od pomoći; molitve, nadanja, nikakvo zlato i dragocenosti neće spasiti bilo
koga od "Ragnaroka", čak i Bogovi tada ginu. Neki veruju da se ovo vreme približava, dok neki veruju da
je već počelo, slažu se u jednom "Ragnarok" je blizu. Ratovi se vode i otpočinju novi, porodice ratuju
između sebe zbog bogatstva koje propašće zajedno sa njima, priroda se pomera, mora se podižu dok
vremenska klima menja se svuda u svetu. Leta su toplija a zime su hladnije i duže. Ipak nesmemo imati
straha, kraj je i početak, sve umire samo da bi se ponovo rodilo. Slava Bogovima!

Yggdrasil - Sveto Drvo

Od svih drveća "Yggdrasil" je najsvetije i najbolje, pisali su stari ali niko nije znao od kada je ono tu. Neko
tvrdi da ga je stvorio sam Odin jer se njegovo ime može prevesti i kao "Konj Strašnoga" ali ono je i Jasen.
Ovo drvo širi svoje grane kroz svih devet svetova, a korenje mu se može naći čak i u "Asgardu".
Jedan koren se proteže do Asgarda, drugi do Divova Ledenih a treći preko "Niflheima". Pod njegovim
korenjem je izvor "Hvergelmir", od ovog izvora teku reke Svol, Gunnthra, Fjorm, Fimbulthul, Slidr i Hrid,
Sylg i Ylg, Vid, Leiptr, i Gjoll, koji je pored kapija "Hel". Tu je pored Jotunheima Mimirov Bunar, iz koga je
Odin pio plativši to svojim okom, veruje se da Mimir koristi "Gjallarhorn" dok pije vodu.
Pored korena koji ide prema "Asgardu" je najsvetiji bunar nazvan "Wyrd", ovde se Bogovi sastaju i sude,
ovde su napravili sebi Hram. Tu su i Norne koje pletu niti sudbine i zalivaju drvo vodom iz ovog svetog
bunara. Ovo je sveta voda i sve što uđe u njega postane belo kao unutrašnjost jajetove ljuske. Ovde su i
dva labuda po kome su ove ptice i nazvane (Swan). Četiri Jelena se hrane lišćem ovog drveta a pod
korenjem su zmije koje grizu ovo sveto drvo, među njima najpoznatija je Nidhogg. Na vrhu "Yggdrasila"

40
SKAKAVAC 9

nalazi se orao, Vedrfolnir je soko koji sedi u njegovom oko, dok Veverica Ratatosk širi tračeve između orla
i Nidhogga. Devet su svetova na ovom drvetu:

Prvi nivo:

1. "Asgard" - Svet Bogova Asira. Ovde je Valhala, hol ratnika, onih koji su živeli
časno i umrli kao ratnici.
2. "Alfheim" ili "Ljosaifheim" - Svet Svetlih Vilenjaka s kojima živi Frey.
3. "Vanaheim" - Svet Bogova Vanira, ovde su odaje Boginje Freye

Drugi nivo:
4. "Jotunheim" - Svet Divova.
5. "Midgard" - Srednja Zemlja Ljudi.
6. "Muspelheim" - Svet prvobitne vatre.
7. "Svartalfsheim" - Svet Tamnih Vilenjaka. "Nidavelir" je deo ovog sveta gde su i patuljci

Treći nivo:

8. "Helheim" - Podzemno carstvo Boginje Hel, svet mrtvih.


9. "Niflheim" - Svet večne hladnoće i leda, svet beskonačne noći. Tu je i
"Nostrond", Obala leševa, onih koji su nečasno živeli.

Proslave Doba

Neka svaka svetkovina otpočne sa ponudama Bogovima, Sve Ocu i Velikoj Majci. Dobro je i Sumbel
posvetiti posebnom Božanstvu za koga se vezuje određeni praznik. Gothar/Gythia organizuje uz pomoć
Prstena festival na kome se Srodnici raduju i vesele, uživajući pod blagoslovom Bogova i slobodni od bilo
kakvih okova.

I
Samhain – 31. Oktobar

Drevni Keltski festival, koji se postepeno preneo i na ostatak Evrope. "Samhain" označava početak zime i
predstavlja početak Keltske Nove Godine, sama reč Samhain znači "Kraj leta". U drevna vremena Druidi
su prinosili žrtve bacajući ih u vatru od čijeg plamena su paljena sva ognjišta. Veo koji razdvaja svetove
tada je najtanji a time i omogućava bolju vezu sa duhovima i lakšu komunikaciju. Ovaj praznik predstavlja
kraj slabostima, životinje koje su tada spaljivane predstavljale su slabe koji se neće izboriti sa zimom. U
novije vreme svako ko bi imao želju da prekine neku svoju slabost pisao bi je na komad papira i spaljivao
je u vatri svetkovine. Obično su tada kolači bili ponude duhovima mrtvih kao i jabuke. Jabuke su
uključene u gotovo sve praznike budući svete narodima Evrope posebno Severnim. Pokrštavanjem
hrišćana praznik je izmenjen u "Halloween", sakupljanje voća i slatkiša potiče od sakupljanja hrane za
svetkovinu.
S obzirom da je i početak nove godine tada se Blot izvodi u večernjim satima i predstavlja smenu
Gothar/Gythia. Samhain počinje trenutkom kada Sunce zauzme 15 stepen u Škorpiji. Nekada se verovalo
da leto traje od "Beltana" do "Samhaina" dok zima traje od "Samhaina" do "Beltana". Verovalo se da
tokom ove noći duhovi mrtvih napuštaju svoje svetove i pridružuju se porodicama, klanovima i plemenima
među živima da bi s njima proveli jednu noć. Kelti bi tada otvarali grobnice predaka i osvetljavali ulaze
bakljama. Ovu noć zvali su i "Noć Duša", da bi je pokrštavanjem nazvali "Noć Svih Duša" a zatim i "Noć
Svih Svetih".

Tokom Oktobra u Skandinaviji se proslavljala "Zimska Noć", tražen je blagoslov Freya i Elfa, kao i Idis
(duhova predaka). Tih dana domaća stoka koja nemože da preživi zimu bi se vodila na klanje kao deo
ceremonije blagoslova žetve. Ovo je bila proslava završetka godišnje žetve i stoka je dovođena sa polja u
ambare. U ovo vreme je Nordijska noć veoma duga i sve se obavaljalo unutar kuća (popravke,
rezbarenje, pravljenje mreža obrada drveta za narednu godinu). "Zimska Noć" se na Islandu proslavljala
između 12. i 15. oktobra ili negde sredinom oktobra, datum nije precizno zapisan. U "Sagama" se
pojavljuje ime "Winterfyllith" odnosno "Zimski Pun – Mesec", koje je vodilo mnoge današnje vernike da ga
proslavljuju prvog punog meseca posle jesenjeg Ekvinoksa (ili najbliži vikend).

41
SKAKAVAC 9

Tokom ovog vremena ljudi su, prema "Sagama" igrali igre na zaleđenom jezeru sa loptom. U toplijim
krajevima gde postoje sledbenici "Asatru", često se čeka na Novembar da bi proslavili festival, ovo nije
pogrešno jer festival označava promenu u prirodi koja se menja u različito vreme u raznim krajevima
sveta.
Ovo je festival koji je takođe kao kod Kelta i Germana posvećen preminulim precima, prema tome je i
nazvan "álfablót" i "dísablót", iznošena je hrana kao ponuda mrtvima. Ovo je bio festival radosti jer se
susrećemo sa svojim davno preminulim rođacima, sećamo ih se kroz smeh i ljubav, nikako ne kroz tugu,
možemo slobodno reći da je tugovanje za mrtvima bilo strano precima.
S obzirom da leto prelazi u zimu, svetlo u tamu ovo je bio znak našim severnim precima da počinje "Divlji
Lov", kao i da su Trolovi i Duhovi tad bliži ljudima. Odin se javlja u svom obliku lidera lovaca na duše i
takođe počinje i vladavina Boginje Skadi, Boginje Zime.
"Gisla Saga" pominje da je Þórgrímr pripremao festival za "Zimsku Noć" uz ponudu Freyu pored ponude
Wotanu odnosno Odinu. "Ynglingatal" nam govori o tome kako je Kralj Aðils, dok je jahao svog konja ka
Holu za proslavu Idis, pao s konja i razbio glavu o kameni pod (optužuju se veštice za ovaj događaj).
Postoji sumnja da je Idis u ovoj priči bila Freya koja je pozvala Kralja da napusti Midgard i pridruži se
ratnicima koje okuplja ova Boginja.
"Egils saga Skalla-Grímssonar" opisuje ovaj festival kao vreme kada se iznosi sve na banket, kada ima
puno i hrane i pića za sve, dok se naknadno u spisama pominje ovaj praznik kao intimni porodični
trenutak (Gísla saga).
U "Viga – Glums Sagi", gosti su bili svi prijatelji i rođaci domaćina, Edred Thorson preporučuje da se
blagoslov tokom Blot Rituala prvo prenese Rodbini i povezanima (prskanje granom) pa onda ostalima,
ukoliko su prisutni oni koji nisu posvećeni prstenu Asatru, njih nebi trebalo ni dodirivati granom.

II
Yule – Zimski Solsticijum – 20. – 23. Decembar

Ovo je najduža noć u celokupnoj godini i predstavlja Boginju Veliku Majku koja se budi da bi svoju
plodnost podelila sa nama i rodila Dete Sunca. Hrišćani su ovaj praznik prozvali Božić, zanimljivo je da se
na norveškom jeziku Božić zove "Jule", odnosno nisu upotrebili novu reč za hrišćanski praznik. U Anglo –
Saxonskom jeziku "Yula" znači "Točak", i predstavlja Točak Godine. Preci su tada ukrašavali zimzeleno
drveće, ovo drveće odražava plodnost koja se prenosi na sve ljude. Ovaj praznik je slavljen među
Nordijskim narodima, Keltima i Rimljanima, mnoge hrišćanske grupe su se često sukobile oko ovog
praznika da bi u na nekim mestima bio čak i zabranjen! (Boston). Usko je povezan sa rođenjima mnogih
Paganskih Heroja i Bogova (Edip, Tezej, Herkul, Persej, Dionis, Apolo, Mitra, Horus, Artur...) koji su
prolazili kroz smrt i na simboličan način ponovo oživljavali, mnogo pre hrišćanskog spasitelja. U Irskoj se
ovaj dan slavio kao božić tek u kasnom V veku, u Engleskoj, Švajcarskoj i Austriji u VII, u Nemačkoj u IX,
a u zemljama Slovena tek krajem IX i početkom X veka nove ere.
Tokom mračne noći Boginja donosi svetlo rađajući Sina Sunca, što je idealan završetak najduže noći, noći
kada je paljena vatra koja mora da gori najmanje 12 časova za dobru sreću. Vatra je paljena Jasenovim
drvetom, kasnije su samo sveće postavljane na drveće da bi tokom vremena počeli da ukrašavaju drveće i
unose ih u kuću. Ovaj praznik u Rimu se slavio kao "Saturnalia" i posvećen je Saturnu. Praznik kome je
posebno posvećeno svo zimzeleno drveće a posebno imela, praznik plodnosti koju zovemo u svoje
domove da nas ispuni tokom celokupnog godišnjeg ciklusa.

Od svih festivala našim severnim precima ovo je bio najsvetiji praznik. Tokom trinaest noći "Yule", svi
svetovi se susreću u Midgardu, Bogovi i Boginje hodaju među ljudima, mrtvi posećuju svoje domove,
Trolovi i Elfovi prolaze kroz naš svet dok oni najbliži drugom svetu napuštaju svoj ljudski oblik i postaju
deo pratnje "Divljeg Lova". "Yule" je i praznik radosti i velika svetkovina, celokupan Klan, živi i mrtvi
postaju jedno. "Yule" i zimzeleno drveće stoje kao obećanje da će zima proći i da će svetlo obasjati sve
ponovo. Tradicionalno "Yule" traje tokom trinaest noći i naziva se "Weihnachten", sve što se dogodi
tokom ovog perioda je od velikog značaja, Wyrd može biti preokrenut.
Prema Anglo-Saksoncima, ovaj praznik počinje u noći pre Solsticijuma i ova noć prozvana je "Noć -
Majke", naj moćnija noć tokom praznika je sam Solsticijum.
"Yule" se završava trinaeste noći, prema verovanjima najvažniji "Sumbel" koji ima i najveću moć
proslavlja se poslednje noći, sve što se uradi ili kaže će odrediti sledeću godinu, tada su obično
izgovarane zakletve i davana su obećanja.
Odin je posebno povezivan sa ovim praznikom, tokom "Yule" se kao starac pojavio pred kraljem
Halfdanom i učinio je da sva hrana nestane sa proslave. Kralj je mučio starca neznajući ko je, dok Kraljev

42
SKAKAVAC 9

sin Haraldr nije tražio da ga puste. Tada je Haraldr to sam uradio i otišao sa starcem, hodajući sa njim
došli su do proslave nedaleko od Kraljeve dvorane, tada je Haraldr shvatio gde je hrana nestala. Odin se
otkrio i saopštio mu je da će on, Haraldr postati kralj Norveške, što se kasnije i dogodilo.
Tokom zime, naročito tokom "Yule", Wotan se pojavljuje kao lider "Divljeg Lova", ovo je obeležavano od
Švajcarske do Švedske izmešano sa lokalnim običajima i legendama.
Odin se na ovaj praznik pojavljuje u Švedskoj i Danskoj, ali ne i u Norveškoj gde je gazdinstvo vodila
Gudrun (Volsunga Saga) i njen muž Sigurdr, koji pored toga što je nazvan Sigurd Svein (Mladi Sigurd) je
bio, prema Norveškim verovanjima veoma star. U opisima stoji da su morali da mu kukom otvaraju oči.
Bog Odin je takođe nazivan i Bileygr (Slabo - Oko), Herblindi (Slep - Domaćin), Tvíblindi (Duplo - Slepi), i
Helblindi (Mrtvo - Slepi), prema ovome postoji snažno verovanje da su Norvežani zamenili ime Boga sa
imenom svog Heroja.
Divlji lov predstavljao je Odina koji sa ratnicima sakuplja duše koje lutaju Midgardom, pored toga postoje
i zapisi da je postojao strah da živi ne budu odneseni, tako da se noću retko izlazilo bez pratnje. U
Švedskoj je nastala izreka da "Odin nadolazi odgore i kupi stvorenja i decu sa sobom" (Bohuslän,
Švedska).
U Danskoj su kuće koje su pravljene niz put Kralja Valdemara ostavljali svoja vrata otvorenim da bi Horde
na čelu sa Odinom mogli slobodno da prođu, naknadno se tokom Hrišćanskog pokrštavanja govorilo da
tada Odin jaše sa Hordama demona i da vrata moraju biti zatvarana ("Wodan und die wilde Jagd"). Ipak,
zajednički običaj je da se hrana ostavlja napolju kao ponuda za horde koje prolaze u svom lovu i verovalo
se da koliko su udaljeni od zemlje da će dotle i rasti i usevi na njivama.

III
Imbolg – 2. Februar

Festival Vatre ili Svetkovina Svetla. "Imbolc" ili "Imbolg" (im mol g) znači "u stomaku" i predstavlja rast
života u utrobi Velike Majke Zemlje. Kelti su ovaj praznik slavili kao poseban dan posvećen Brigit, Boginji
plodnosti i rasta, mudrosti i poezije. "Imbolg" donosi prve zrake svetla iz tame, Boginja se priprema za
ponovno rođenje Boga Sunca.
Hrišćani su ga na Engleskom govornom području jednostavno nazvali "Misa Sveća" nazvan i "Svete Brigit
Dan", Istočna Crkva objasnila je da simboliše predstavljanje Isusa u Hramu ili po Zapadnoj Crkvi
Pročišćenje Device Marije, ali u suštini u pitanju je samo usvajanje Paganskog festivala pod svoje okrilje.
Triskelion koji su Kelti koristili kao simbol predstavljao je Brigit i njene dve sestre koje se isto nazivaju
Brigit, drugo ime za ovu Boginju je i "Bride" (od čega nastaje engleska reč za Mladu koja treba da se
venča i simbolično uzima ime Boginje da bi prizvala plodnost u svoj život). Katolička Crkva nije bila u
mogućnosti da ukloni i prozove demonom ovako veliku Boginju te su je kanonizovali i prozvali sveticom,
ubedili su Evropljane da je ona u suštini bila prva misionarka u Irskoj i da su je pogrešno nazvali
Boginjom, kao i da je ona vodila brigu o mladom Isusu, što bi značilo da je Isus prema tadašnjim
hrišćanskim monasima odrastao u Irskoj, svaki komentar na ovakvu glupost je zaista suvišan.
Vatra je posebno sveta na ovaj praznik i paljene su posebne vatre pročišćenja, na "Zimskom Solsticijumu"
Velika Majka rodila je sina da bi do "Imbolga" bila pročišćena i ponovo postala Mlada Boginja. S toga
potrebno je paliti sveće čiji plamen pročišćava naš dom i naš život. Ponekad se astrološki ovaj trenutak
određuje kada Sunce dostigne 15 stepen Vodolije, to mnogi nazivaju "Starim Načinom".

U Švedskoj, festival nazvan "Disting" proslavljao se početkom Februara, najverovatnije baš 2. Februara.
Ovaj praznik nije se proslavljao u svim delovima Skandinavije i predstavljao je prvo veliko okupljanje u
godini.

IV
Ostara – Letnji Ekvinoks – 20. – 23. Mart

Ovo je festival Sunca, to je dan kada su noć i dan izjednačeni, odnosno Muški i Ženski princip su u
ravnoteži. Ovo je prvi dan proleća i pojavljivanje Boga Svetla koji najavljuje predstojeće leto, u Rimu su
izvođene Dionisove svečanosti. Hrišćani su ovaj praznik nazvali "Uskrs" odnosno "Easter" (Uskrs) na jeziku
Britanaca proizašao iz "Ostara".
Ovo je polovina puta od "Imbolg" to "Beltana", time je objašnjen balans i ravnoteža. Bog Svetla pobeđuje
svog blizanca Boga Tame. Boginja koja je ponovo postala na prethodnoj svetkovini Mlada tada u svoj
zagrljaj prima Boga Svetla i kroz devet meseci, odnosno sledećeg "Zimskog Solsticijuma" rađa Boga
Sunca.

43
SKAKAVAC 9

"Easter" je ime uzeto od Tevtonske Lunarne Boginje Eostre, od nje je nastao i naziv ženskog hormona,
Estrogen. Njen glavni simbol bio je zec kao simbol plodnosti (razmnožavanja) i jaje kao kosmičko jaje
kreacije. Njen praznik slavljen je na Ekvinoks kada je pun mesec, pošto hrišćani ne prihvataju kalendar
prema mesecu odmah sledeće nedelje nakon punog meseca je njihov Uskrs, odnosno prva nedelja u
mesecu. Ukoliko je baš taj dan pun mesec čeka se sledeća nedelja, ovo je i glavni razlog zašto ovaj svoj
praznik hrišćani sele svake godine u drugo vreme, da bi se izbegao dodir sa njegovim izvornim Paganskim
značenjem. Ovaj praznik se slavio 25 uveče ili se obično izabere dan kada Sunce je prošlo Ekvator i kada
ulazi u astrološkog Ovna.

Prva pomena Ostare nalazimo u "De Temporum Rationale", gde je hrišćani pominju kao Boginju
"bezbožnika" prema kojoj je nazvan april mesec. Ova Boginja nije poznata Skandinavskim plemenima, te
se praznik Boginje slavio među Keltima i Germanskim plemenima na sam solsticijum ili narednog punog
meseca.
Jaje se posebno povezivalo sa ovim praznikom, što je već pomenuto. Farbana jaja pronađena su u
grobnicama predaka kao ponude mrtvima. Jaja su za ovaj praznik farbana i nuđena mrtvima u Nemačkoj,
Danskoj, Balkanu, Švajcarskoj i delovima Francuske.
Ovaj praznik, su verovatno Sloveni preneli na Dance i Šveđane. Germani su posebno farbana jaja čuvali
tokom cele godine, što se prenelo i na Južno Evropske Slovene.

V
Beltane – Valpurgijska Noć – 30. April

Jedan od najvećih Keltskih Solarnih festivala, u drevnim vremenima slavljen uz Vatru (omiljeno drvo za
ovakvu vatru bio je Hrast), predstavlja rođenje, plodnost i cvetanje sve života, jedinstvo Boginje i Boga
Sunca, kasnije nazvani Kralj Zima i Kraljica Maj, tada su se preskakale metle kao simbola plodnosti. Ovaj
praznik počinje izlaskom Meseca na "Beltansko veče", tada su paljene po dve vatre koje bi ljudi preskakali
i prolazili sa stokom između njih da bi je time učinili zdravom i plodnom. Germani su ovaj praznik zvali
"Walburgisnacht". Mesec koji sledi nazvan je "Maj" po Grčkoj planinskoj nimfi "Maia", ćerki Atlasa i
Pleione, nimfe mora. Keltski naziv "Beltaine" ili "Bealtuinn" što znači Bel – Vatra, vatra Keltskog Boga
svetla (Bel, Beli ili Belinus) čiji trag možemo pratiti do srednjeg istoka gde su ga prozvali Baal. Na
određeni način ovaj praznik povezivali su sa otvorenom seksualnošću i spajanju.
Ovde se susrećemo sa "Zelenim Venčanjem" kod Kelta, tada bi mlad Muškarac i Žena odlazili u šumu gde
bi boravili celu noć, nakon što bi dočekali Majsku Damu s jutrom bi se vraćali sa cvećem i kitili kuće u selu
i time donosili plodnost. U starom Rimu ovo je bila svetkovina Cveća "Floriala", kada bi tri dana slavili
plodnost otvorenom seksualnošću u Hramovima i kućama, mladi i stari. Ovaj praznik se slavi noć pre
početka Maja ali astrološki bi ga računali kad Sunce zauzme 15 stepeni u Biku (što je do 5. Maja) ovo se
naziva "Starim Beltanom".

Iako je ovaj praznik povezan sa plodnošću i Majkom, mnogi ga nazivaju "Walpurga" jer "Wal" se povezuje
sa "Ubijeni" a samim tim i sa Odinovim odnosno Wotanovim kultom, iako je originalno reč proistekla iz
"Wald – Burga" (Drvo – Zaštita).
Iako nailazimo na sličnu reč "Waluburg" koja verovatno proističe iz "Walus" (štap), kao i reč "Volva" što je
povezano sa magijom. Zanimljivo je da "Walus" zvuči i kao "Falus" koji je simbol kreativne energije, dok
se u ceremonijalnoj magiji Štap koristi upravo kao simbol falusne energije. Ova noć je najviše poznata po
verovanju da je to vreme okupljanja veštica po šumama. Verovalo se da su se tokom ove noći veštice
širom Švedske i Finske okupljale u grupe. U Danskoj ova noć poznata je kao "Noć magije", te su poput
Kelta i Germana iznošene ponude duhovima. Veruje se da je ovo veoma pogodno veče za "Seidr" radove.
U Skandinaviji je ova noć poznata kao "Valborg" i predstavljala je pravi početak proleća, darovani su
pokloni ljubavnicima i smatran je praznikom ljubavi.

VI
Litha – Letnji Solsticijum – 20. – 23. Juna

Festival koji je gotovo univerzalno slavljen širom Evrope, vreme Velike Magije kako su nekada govorili.
Plamteći točkovi kotrljani su niz brda i plamteći diskovi bacani su prema Suncu. Ovaj dan nakon
pokrštavanja hrišćani su prozvali dan "Sv. Jovana Krstitelja". Letnji Solsticijum se slavi kada Sunce uđe u
astrološki simbol Raka, odnosno tada su ga slavili oni koji su poznavali astrologiju, stari narodi su ga
slavili kalendarski 24. Juna, odnosno 23. Juna posle zalaska Sunca jer su naši Evropski preci slavili novi

44
SKAKAVAC 9

dan sa večeri po zalasku prethodnog. Te večeri su širom Evrope paljene vatre i postavljani su čuvari koji
šetaju od vatre do vatre, tada bi Bića iz drugih svetova veoma lako prelazili u naš svet te bi ih vatrom
upozoravali. Ljudi su često preskakali vatre za dobru sreću.
Ovo je noć kada su Kelti verovali da se "Zmija Ostrva" pomera odnosno odmotava oko sebe da bi donela
"Zmijsko Jaje" (Serpent's Egg) odnosno "Zmijski Kamen". Prema Velškoj legendi Čarobnjak Merlin je u to
vreme uz pratnju svog velikog crnog psa išao u potragu za takvim kamenom od kristala. Ovo veče je
povezano i sa Vilenjacima koji uživaju u plesu po ovakvoj noći. Simbol ovog praznika je Koplje, kao simbol
Boga Sunca u njegovoj veličini i Letnji Kotao, kao simbol Boginje.

U modernoj praksi Asatru sledbenici spaljuju modele Vikinških brodova na ovaj festival, kao simbol
spaljivanja Balderovog posmrtnog broda (Balder – Bog Sunca).
U norveškoj i Švedskoj je cveće postavljeno svuda po kući da je zaštiti tokom noći. U "Sagama" se
pominje Krava kao centralno biće obožavano tokom ovog praznika.

VII
Lughnasadh – 1. Avgust

"Lughnasadh" je festival igre i plesa. Slavi se 31. Jula sa zalaskom Sunca odnosno 1. avgusta, festival je
nazvan po Keltskom Bogu Lugh, sama reč "Lughnasadh" povezana je sa "davanjem venčanja" odnosno sa
sklapanjem braka. Sledeći "Beltan" je za devet meseci, rođenje leta i života.
Prema Legendi ovaj festival proslavlja venčanje Lugha i Irske koju predstavlja Boginja Eiru. "Lamas" je
veoma čest naziv za ovaj praznik koji je konstruisala rana Engleska hrišćanska crkva kada se proslavljalo
zrevanje jabuka i pšenice pod blagoslovom crkve. Prema astrološkim proračunima festival počinje kada
Sunce uđe u 15 stepen Lava.
Kao što je pomenuto ovo je praznik igre i veselja i tada su sklapani "Taillteanski Brakovi" koji bi trajali
godinu i jedan dan odnosno do sledećeg "Laughnasadh" festivala. Tada bi par ukoliko im odgovara
produžili svoj brak za još jedan krug i tako dokle god njima to odgovara ili bi se udaljavali jedno od
drugog čime bi "Taillteanski Brak" bio zatvoren. Ovakvi brakovi sa određenim trajanjima zaključivani su
sve do 1500 godine.
Na samom festivalu Keltska plemena su imali običaj da napune veliku zapregu senom i prekriju katranom.
Zatim bi je dogurali na vrh planine i ceremonijalno bi je gurnuli niz brdo. Prema mnogim proučavaocima
mitologije ovo simboliše kraj leta i zapaljena kola predstavljaju Sunčev disk. Kralj Sunca je dostigao svoj
vrhunac i njegov mračniji deo dostiže sazrevanje.

U skandinaviji se ovaj praznik slavio pod nazivom "Freyfaxi" kao festival Hleba. Pravi naziv ovog praznika
kod Pagana nije sačuvan, iako su ga Kelti povezivali sa Lugh, u Škotskoj i Engleskoj slavljen je kao "Loaf –
Mass".
Na Islandu, ovo je bilo vreme kada su organizovane borbe konjima, odakle je i nastalo ime "Freyfaxi", jer
to je ime najčuvenijih Islandskih konja. Konjske glave su tada ukrašavane rogovima i nakitom, ovo je
prema verovanju predstavljalo borbu Zime i Leta.
Takođe u ovo vreme su se ratnici vraćali kućama sa darovima i blagom i pripremali za predstojeću zimu.
U novije vreme ovaj praznik povezuje se sa Lokijevom krađom Sifine kose, za ovo morao je da donese
nazad njenu kosu od čistog zlata, takođe je tada doneo u Asgard i poklone Toru (čekić), Odinu (koplje i
prsten) i Freyu (brod i vepra), da bi pridobio njihovu naklonost.

VIII
Mabon – Jesenji Ekvinoks – 20. – 23. Septembar

Ponovo su dan i noć, energije Muškog i Ženskog izjednačene. Tradicionalno u Grčkoj su se tada izvodile
"Eluzijske misterije", rituali obavljani kroz dramu. Misterije mita o Demetri i njenoj ćerki Kori, kao i
dostizanje večnosti kroz njihovo obožavanje. Jesenji Ekvinoks započinje kada Sunce pređe Ekvator i kada
iskusimo jednaku dužinu dana i noći, astrološki ovo je trenutak kada Sunce uđe u znak Vage, Ravnoteže.
Ipak većina naših predaka nisu bili u mogućnosti da tačno izračunaju ovaj datum te su ga slavili
kalendarski 25. Septembra. Nakon pokrštavanja, srednjovekovna hrišćanska Crkva ovaj praznik doba
nazvali su "Michaelmas", odnosno festival Arhanđela Mihaila.
Posmatrajući simboliku ovo je dan kada je Bog Svetla pobeđen svojim Egom, Bogom Tame i noć polako
pobeđuje dan.

45
SKAKAVAC 9

Na ovaj praznik Druidi su spaljivali lutke od drveta, ovde se susrećemo sa tvrdnjom da su spaljivani tada i
ljudi kao žrtve. Ipak moramo biti jasni da je u pitanju mit zasnovan na Cezarovim tvrdnjama iako Cezar
nikad nije prisustvovao tako nečemu, niti je bilo ko svedočio o bilo kakvom ljudskom žrtvovanju od strane
Druida i ostalih plemena. Odnosno ne postoji niti jedan zapis da je bilo ko u Evropskoj istoriji prisustvovao
tako nečemu, što znači da je priča konstruisana na neistini sa ciljem prikazivanja Evropskih plemena kao
varvara. Ubijanja ljudi u slavu Bogovima bilo je u ratnim situacijama kada su u ime Bogova ubijani
neprijatelji i u Skandinaviji kada su Bogovima žrtvovali čak i svoju decu u par posebnih situacija. Jednom
prilikom je Švedski Kralj izrazio potrebu da bude žrtvovan za plodniju godinu svog naroda, ali to je vera a
ne varvarizam.
Praksa žrtvovanja ljudi bila je česta na prostorima današnjeg Izraela gde su Jehovi prinošene isključivo
krvne žrtve. Ovaj praznik su izvodili Druidi čije poštovanje prema životu je bilo veoma jasno, nisu se čak
ni branili od Rimskih vojnika a inače je Druidima i bilo zabranjeno da dotiču oružije. Svako ko bi u
prisustvu Druida izvukao mač bio bi ubijen od strane prisutnih seljana.

Svetkovine Sećanja

Naši preci imali su mnoge svetkovine, na taj način ljudi su se povezivali i jačali prsten. Neke svetkovine su
se proslavljale u svim delovima Evrope a neke samo u nekim područijima. Pored proslava doba i praćenje
meseca često su se sećali velikih heroja vere. Ovo su samo neki bitni trenuci koje nesmemo zaboraviti
iako postoji još mnogo trenutaka u našim životima i naših predaka koje treba na poseban način obeležiti.
Ove svetkovine slavimo zajedno sa Pripadnicima Prstena ili posebno u našoj privatnosti čitajući delove iz
Saga koji su odgovarajući tim datumima.

Januar 9
Sećanje na Rauda Snažnog, norveškog poglavara koga je St. Olaf Tryggvason ubio zbog vernosti Asatru.
Olaf mu je nasilno ugurao zmiju niz grlo a zatim preoteo svu njegovu zemlju u ime Kralja i sveštenstva.
Setimo se Rauda snažnog i pijmo u njegovo ime i svih onih koji su dali svoje živote za vernost Bogovima.

Februar 9
Sećanje na Eyvinda Kinnrifia, koga je St. Olaf ubio tako što mu je stavio metalnu posudu punu žeravice na
stomak, ovo je radio dok mu se stomak nije potpuno otvorio. Eyvindov zločin je bio što je i dalje bio veran
Bogovima svojih predaka.

Februar 14
Svetkovina Valia. Naravno on nema ništa sa St.Valentinom, ovo je dan kada obeležavamo smrt Hodhra
(Balderovog slepog brata) koga je ubio Vali (Odinov sin) da bi osvetio Baldera. Slavimo na simboličan
način povratak svetla iz zimske tame.

Mart 28
Sećanje na Ragnar Lodbroka, jedan od najslavnijih vikinga koji je na ovaj dan upao i opljačkao Paris.
Zanimljivo je da su taj dan hrišćani slavili Uskršnju Nedelju :o)

April 9
Sećanje na Hokuna Sigurdsona, Hokuna Snažnog (Hákon Sigurðsson) velikog branitelja vere u Bogove u
Norveškoj. Kao vladar zapadnog carstva proterao je hrišćansku religiju i vratio Veru u Bogove predaka,
vratio je prava ljudima koja su bila oduzeta pod hrišćanima. Veruje se da je Hokunova odbrana Asatru
uticala da se sačuvaju spisi i verovanja na Islandu koji je centar iz koga se Asatru i danas ponovo
probudio. Ovo je vreme da se zapitamo koliko mi kao pojedinci možemo uticati na razvoj i konačni
povratak vere naših predaka.

Maj 9
Sećanje na Guthrotha, poglavara kome je St. Olaf odsekao jezik. Dok su sveštenici okolo ubijali ljude koji
neće da prihvate novu religiju, Guthroth je držao govore o tome kako svi imaju prava da veruju u Bogove
svojih predaka. Na ovaj dan koristimo svoj dar govora da prenosimo priče o Bogovima predaka.

Jun 9
Sećanje na Sigurda Volsunga, koji je osvojio Brynhildu i blago Nibelunga. Ovo je simbol Odinove
inicijacije, snaga inspiracije u našim životima.

46
SKAKAVAC 9

Jun 19
Na današnji dan, 2238 R.E. (Runic Era) osnovan je “Asatru Alliance“. Danas treba da se zapitamo šta mi
možemo učiniti za razvoj Asatru!

Juli 9
Sećanje na Unnr Dubokoumnu (Laxdaela Saga), koja je bila jedan od poglavara na Islandu. Imigrirala je u
Škotsku pred Kraljem Haraldom Lepokosim. Uspostavila je svoju dinastiju na Farskim ostrvima, bila je
poznata po svom kraljevskom držanju i velikim delima. Umrla je za vreme sahrane svog unuka nakon
čega je ispraćena na tradicionalni način, spaljivanja brodom uz dragocenosti. Ostala je uspomena na
njeno ime i velika dela.

Juli 29
Sećanje na smrt Sv. Olafa prekršioca zakona. Ubijen je u bici “Stikklestad“, gde je kažnjen za svoja
nedela. Ubijao je svoje sunarodnike jer nisu hteli da prihvate hrišćanstvo. Sećamo se svih koji su ubijeni
zbog vere svojih predaka i kazne koja je sustigla prekršioca zakona.

Avgust 9
Sećanje na Kralja Radboda od Frisie. Hrišćanski misionari su ga pripremali za krštenje kad je upitao “Šta
će se dogoditi mojim precima koji su umrli odani Veri u Bogove“, misionari su mu odgovorili “Tvoji
bezbožni preci goreće u paklu“, “Onda ću radije živeti tamo sa mojim precima nego ići na nebo sa
svežnjom prosjaka“. Krštenje je otkazano i misionari oterani, Frisia je ostala slobodna. Pijmo danas u
slavu Kralja Radboda.

Septembar 9
Sećanje na Hermana Čeruskana (Cheruscan), poglavar germanskog plemena “Cheruscann“, koji se borio
protiv Rimske okupacije Germana i uništenja Keltskih plemena. Porazio je tri Rimske legije u IX veku
tokom septembra i time sprečio dalje uništavanje evropske kulture.

Oktobar 8
Sećanje na Erika Crvenog, osnivača Grenlanda i Vinlanda, otac Leifa. Erik je bio veran Thoru do smrti, čak
i nakon što je njegova žena prihvatila hrišćanstvo i odbila da spava sa svojim “nevernim“ mužem. Setimo
se Erika Crvenog koji nije napuštao svoju veru.

Oktobar 9
Sećanje na Leifr Eirikssona i Freydis Eiriksdottir, poglavari prvih naselja Evropljana u Americi. Ovaj dan je i
u Americi datum koji se prihvatio kao obeležavanje prvih Evropljana na tlu Amerike (Vinland) pre Kolumba
za 500 godina.

Novembar 9
Sećanje na Kraljicu Sigrith od Švedske. Dok je Olaf bio Kralj Norveške zatražio je od Sigrith da se uda za
njega. Prihvatila je, ali nakon što je zahtevao da prihvati hrišćanstvo i odrekne se Bogova ona mu je
odgovorila: “Ne nameravam da napustim veru koju vodim, kao i moji preci pre mene. Niti ću se usprotiviti
tvojoj veri u Boga kojoj si predan“. Venčanje je bilo otkazano i Olaf je ubrzo izgubio političku moć, Asatru
je bio sačuvan narednih 300 godina. Pijmo u čast Sigrith braniteljki Asatru!

Novembar 11
Svetkovina Einherjar. Odabrani heroji koji se nalaze u Odinovom holu ratnika su Einherjar. Danas slavimo
mrtve koji su dali svoj život za porodicu i svoj narod. Danas je dobro otići na grob onih koji su poginuli u
ratu, ispijte piće u slavu svima koji su hrabro izgubili svoje živote.

Novembar 23
Svetkovina Ullra. Slavljenje Lova i lične sreće potrebne za uspeh. Oružje je na ovaj dan posvećeno Ullru
Bogu Lova.

Decembar 9
Sećanje na Egill Skalla – Grimssona. Odin je bio njegov Bog, i krv Berserkera je bila u njegovoj porodici.
Žudeo je za zlatom ali i velikodušan je bio prema onima koji steknu njegovu naklonost. Često je smirivao

47
SKAKAVAC 9

besne Kraljeve, svi sledbenici Asatru mogu puno toga naučiti iz života ovog heroja a posebno oni koji su
posvećeni Odinu!

Rituali

Blot – Ponuda Bogovima

Ritual je predviđen za izvođenje tokom 8 proslava doba tokom godine i ostalih svetkovina. Ove proslave
su promene u prirodi koje su Evropski preci slavili i kroz koje su veličali svoju povezanost sa prirodom.
Ritual se izvodi u prirodi i poželjno je da mesto bude izdvojeno od naselja naročito sada dok još uvek traje
progon i negativno obeležavanje svih onih koji pokušavaju da upostave kontakt sa Bogovima naših
predaka, u danima dok se Evropi još uvek uskraćuje pravo na veru svojih predaka i nameću vere drugih i
dalekih naroda.

Gothar/Gythia1, odnosno šaman najmanje nedelju dana je proveo u čistoći i čestom odlasku u prirodu.
On/Ona tada čita samo spise Edda i koristi Rune uz svoju svakodnevnu meditaciju, on je čist i neuprljan
željama i prljavštinama novog doba2.
On/Ona dovodi skup na mesto u prirodi koje je unapred odredio u svojim lutanjima i postavlja ih u krug.
Poželjno je da skup bude opušten odnosno da ne bude negativnih emocija i netrepeljivosti među ljudima.
Gothar/Gythia postavlja oltar prema severu, ili koristi deo prirode u ovu svrhu, veći kamen odnosno stena
je veoma pogodna. On na oltar postavlja posudu za ponude, sveću i sliku odnosno manji kip božanstva i
svežu lisnatu granu.
Gothar/Gythia se tada povlači od skupa i ostavlja ih da u sedećem položaju opuštaju svoje telo i slušaju
zvuke prirode, da osete vetar i veliki duh Sveoca i Svemajke koji obitava oko nas i u nama. Gothar/Gythia
odlazi u šumu gde oblači svoju posebnu odoru3 (dobra je bela ili neka druga, po volji, sa kapuljačom ili
bez ali od prirodnog materijala). Stavlja pojas i za njega kači svoj šamanski štap i Mjolnir4. On se
posvećuje svojoj mantri5 i kraćoj meditaciji uz vežbu disanja. On se ćuteći vraća ka mestu gde je skup i
staje u sredinu kruga prema Istoku gde započinje ritual Mjolnira.

Ritual Čekića (Mjolnir)6

Na Istoku iscrtati, Mjolnirom čekić u vazduhu ispred sebe (obrnuto slovo T). Dok Gothar/Gythia iscrtava
čekić izgovara glasom koji je dubok i vibrirajući:

Hamar i Austri, Helga ve!7

Okrenuti se prema Jugu, iscrtavajući krug i ponoviti sve isto ali izgovoriti na isti način:

Hamar i Sudri, Helga ve!


Ponoviti sve na Zapadu i reći:

Hamar i Vestri, Helga ve!

Ponoviti sve na Severu i reći:

Hamar i Nordri, Helga ve!

1 Gothar/Gythia – Titula sveštenika/sveštenice u Asatru Tradiciji. Svaki/ka Gothar/Gythia je posvećen jednom Božanstvu Asgarda ili Vanira. U zavisnosti od toga
njegova titula glasi: Odingothi, Thorgothi...itd.
2 Ovo može biti veoma diskutabilno ali u suštini sasvim je jednostavno čim prestanemo da opravdavamo svoje slabosti. Zloupotreba prirodnih droga, korišćenje

raznih hemijskih stimulansa, blejanje u televizor taj moderni okov, seks kao zabava (dok su ga naši preci smatrali velikom tajnom i svetim činom), jurnjava za
novcem da bi kupili još tih malih lepih stvari koje su u suštini beskorisne, lenjost i nerad, kao i laž, predstavljaju prljavštine. Ako je moguće savladajte sebe pre
nego što krenete ka Bogovima. Preneti su nam devet zakona od strane Odina, oni su vrlo korisni! Ako želimo Bogovima moramo im biti slični, prema drvetu pre
Asgarda, kada krenemo od Midgarda nalazi se Alfheim, to je stanje čistote i svetla.
3 Poželjno je da poseduje posebnu odoru za ovakve proslave. Sve ostale prakse Gothi izvodi u samoći u odori ili bez.
4 Štap koji šaman koristi kao zaštitu u svojim putovanjima, preporučuje se jasen sa urezanim runama, dužina je po volji. Mjolnir se može napraviti od gline ili

slične smese koja se može naći u prodavnicama.


5 Korisna je mantra: Odin, Vili, Ve ili ako šaman poseduje svoju pesmu moći.
6 Ritual Čekića ljudima je preneo Edred Thorson, osnivač Rune Guild i autor više veoma korisnih knjiga.
7 "Čekić na Istoku, neka je posvećen" - Staronorveški. I tako dalje po stranama sveta, to su i imena patuljaka sa četiri strane naspram Midgarda.

48
SKAKAVAC 9

Završavajući krug odnosno iscrtavajući ga Gothar/Gythia se vraća na Istok. Ispružiti ruke i formirati krst
(može i runa Agiz - Z) i reći:

Jeg lyser dette stedet i horg,


og ber alle som ikke har noe her å gjøre
om å ha seg vekk!8

Ponuda

Na Istoku je Gothar/Gythia završio prethodni ritual, on podiže ruke u položaj rune Algiz (z) i dubokim
vibrirajućim glasom zove Odina po imenu tri puta9, ili Odina i Frigu na isti način10.
Okrenuti se dalje ka Jugu i ponoviti sve na isti način i tako do Severa.
Na severu je oltar pokriven belim platnom a na njemu je sveža lisnata grana i posuda koja se koristi za
ove ponude (preporučljivo je da je Gothar/Gythia samostalno napravi posebnim načinom, da bi na njoj
urezao rune, obavezna je runa Gebo (G), preci su koristili rog auroksa a kasnije tradicije i rogove drugih
životinja, ali posuda će poslužiti). Posudu Gothar/Gythia zatim posudu puni Vinom ili Medovinom11, a
mogu poslužiti i jabuke ili neko drugo voće. Podići posudu iznad glave i ponuditi je Bogovima sa
odgovarajućim rečima ponude:

"Tebi Moćni Odine, Sveoče, Veliki Šamanu i Ratniče,


Pesniče i Ljubavniče.
Tebi šaljemo ovu ponudu veličajući slavi tvoju.
Budi uz nas dok tragamo za Znanjem i Istinom.
Neka volja naša bude jaka poput tvoje dok putuješ svetovima dalekim.
Neka je večno ime tvoje i neka je blagoslov predaka na nama.
Sveoče, primi ovu ponudu!
Neka naša srca budu jaka i ispuni nas mudrošću drevnih
u danima koji dolaze, budi uz nas! "

"O Velika Majko Frigga, Boginjo ljubavi i plodnosti.


Tebi šaljemo ovu ponudu veličajući slavu tvoju.
Budi uz nas i ispuni naša srca ljubavlju i naš život plodnošću.

Ti koja vidiš sve što će biti neka je večno ime tvoje velika Majko.
O Majko, primi ovu ponudu!
Čuvaj nas od tame i vodi nas do svetla istinske ljubavi, budi uz nas! "12

Spustiti posudu na Oltar i uzeti malu sveže zelenu granu13 umočiti je u ponudu i blago poprskati prisutne
pokretima ruke uz reči:

"Neka je blagoslov Bogova na nama,


neka su nam srca ispunjena ljubavlju, snagom i mudrošću! "

Zatim neka Gothar/Gythia uzme manji gutljaj i neka doda posudu prisutnima. Posuda kruži tri puta u krug
sa Severa prema Jugu i tako dalje. Posuda kruži tri puta, prvi krug svako svojim rečima posvećuje gutljaj

8 "Ja posvećujem ovo mesto i pozivam, sve koji nemaju ovde šta da rade da odlaze! ", u pitanju je približan prevod koji označava suštinu.
9 Odin se na staronorveškom izgovara kao što je i napisano ali se "d" izgovara kao i englesko "th" (pr. Death)
10 Dobro je napraviti ravnotežu pozivajući Sve Oca i Veliku Majku iako su preci najčešće bili naklonjeni Thoru kao božanstvu koje je vrlo povezano sa ljudima.

Može postojati i dogovor unutar grupe ali obično Gothi priziva svoje božanstvo.
11 Vino kao jedino piće koje Odin pije, to mu je takođe i jedina hrana, medovina simboliše sveti nektar koji je Odin doneo Bogovima.
12 Neka ovaj priziv bude osnova, svako u skladu sa Šamanskim učenjima radi samostalno u otkrivanju svoje prirode i Bogova. S tim u vezi Blot je pored Sumbela

jedini grupni ritual. Sve ostalo Šaman radi u osami naročito rad sa runama. Nekada su Šamani živeli odvojeno od ljudi, da bi samo dolazili da prenesu znanje i
obave proslave ponuda. Šamanski put je put osamljenog ratnika koji neprestalno traga i putuje svetovima. Odin je kao veliki Šaman na taj način i postao Bog,
nesmemo zaboraviti da se Bogovi rađaju ali i postaju!
13 To može biti grana jabuke, bora, hrasta ili bilo kog drveta koje je u tom trenutku zeleno i da samo drvo bude od onih koje donosi plodove.

49
SKAKAVAC 9

Božanstvu kome je Blot posvećen. Sledeći krug svako pre gutljaja posvećuje svojim rečima ponudu
Božanstvu kome je on/ona lično naklonjen/a i treći krug se ostavlja po volji svakog pojedinca, obično su u
pitanju porodice, preci ili ljubavi.14
Neka svako uzme po manji gutljaj ali neka obavezno ostane još dosta u posudi.
Gothar/Gythia uzima posudu i za tren je podiže ponovo iznad sebe prema nebu, u tišini podignute glave.
Zatim neka spusti ponudu do visine srca, prateći je pogledom i neka je polako prosipa po zemlji od sebe,
ne skrenuvši pogled sa posude15 uz reči:

"Od Bogova ka ljudima,


od ljudi ka Zemlji,
sa zemlje ka Bogovima! "

On/Ona16 vraća posudu na oltar staje u položaj Rune Algiz i vibrira glasom:

"A.L.U."17
Nakon toga reći:

"Proglašavam ovu ponudu propisno ponuđenu Bogovima naših predaka,


Neka je sad ovaj Blot završen, do sledećeg.
Takođe proglašavam da niti jedan deo prirode nije povređen ovom ponudom,
Slava Bogovima!"
Prisutni u glas:
"Slava Bogovima!"

Blot je završen i prisutni ostaju na gozbi dok se Gothar/Gythia povlači na usamljeno mesto, gde se
ponovo presvlači u svoju svakodnevnu odeću. On može obaviti kratku meditaciju i ubrzo se pridružuje
ostalima na gozbi.

Sumbel

Ovo je veoma star i svet ritual. Jer Sumbel Rog ili posuda simboliše Wyrd bunar.
Ovaj ritual je nastao još u davnim vremenima Evrope, nakon pokrštavanja Kraljevi i viši sloj su zadržali
ovaj običaj koji danas praktikuju svi sledbenici Stare vere Evrope.

Ako je moguće svi koji učestvuju bi trebali da sednu u krug, veruje se da su nekada svi sedeli jedno pored
i naspram drugog na klupama ali krug se pokazao mnogo boljim iz puno razloga.

Onaj/ona koji/a drži rog ili posudu jedini/a sme da priča koliko god on/ona to hoće i niko nema prava da
ga/je prekine, ni po koju cenu. Smatra se da svako poseduje dovoljno pristojnosti da prekine na vreme i
da misli na druge.
On/a može otpevati ili odrecitovati neku pesmu, može dati neko obećanje, nazdraviti precima, Bogovima
ili ljubavi, može ispričati neku priču ili šta god osoba koja drži rog misli da je prikladno.
Ostali se mogu ili ne moraju složiti sa onim što je rečeno ali nemaju prava da prekidaju govornika. Svako
ima svoju priliku za zdravicom i tada nećemo optužiti prethodnog govornika već ćemo izneti "svoje
mišljenje", ukoliko nas je neko na to podstakao. Niko nema prava da optužuje druge pripadnike, naši
preci nisu uopšte videli mogućnost da neko nekog prekine dok traje zdravica.
Ako neko održi zdravicu Lokiju, onaj kome to smeta održaće zdravicu Heimdalu ili Thoru posle toga.
Veruje se da sve što je tada izgovoreno dolazi do Wyrda a time i do Bogova. Na govor drugih možemo
samo reagovati "Živeli", "Hail" ili "Heilsa" ukoliko nas je govor posebno dotakao.

14 Ovakvo kruženje posude naziva se "Einkjel".


15 Neka Gothar/Gythia retko skreće pogled sa posude tokom rituala, kako posuda kruži on je prati pogledom. Ta ponuda pripada Bogovima i on tu svetinju deli sa
ljudima. On je spreman da umre za nju – časna smrt Valhale.
16 Svako može biti Gothi, Muško ili Žensko jer pred Bogovima oni su u suštini jedno. Žena čak može bolje razumeti Freyu nego Muškarac, ali to nemora da znači!
17 Ansuz, Laguz, Uruz = Reč iz dubina našeg bića izlazi divljinom naše volje, pogledati radove Rune Guild oko ove formule.

50
SKAKAVAC 9

Niko nesme prelaziti preko prstena, ukoliko je neko došao kasnije on će pažljivo doći i priključiti se
ostalima. Ovo nije nikakav magijski prsten ali je ipak jedan sveti krug koji se mora poštovati.
Dozvoljeno je imati svoje piće dok drugi drže zdravicu, ono što je bitno je slušati druge i poštovati njihovo
pravo da kažu sve što imaju.
Nije dozvoljeno jesti za vreme Sumbela, zbog toga se obično ovaj ritual praktikovao posle jela.
Ritual se može obaviti između dvoje, troje ili više ljudi nema ograničenja.
Može se koristiti rog, kao što je pomenuto ali može i veći pehar da posluži. Preporučuje se Rog s obzirom
da je posebno svet i naši preci su pored svoijh pehara uvek koristili Rog za ovakve zdravice (Orkneyinga
Saga).

Trebalo bi da postoji devojka koja posebno dodaje Rog svakome i puni ga kad se isprazni. Ovo nije
služenje nego vrlo važna uloga, ona predstavlja Valkiriu koja dodaje Rog Odinu. Ona simboliše izvor
života i Norne, budući da je Rog povezan sa Wyrd. Ona treba da se postara da je dovoljno pića za sve u
krugu.

Postoji više načina na koji se sumbel izvodi:

Shopes' Sumbel

Tek u današnje vreme ovaj način je obeležen kao drugačiji od drugih. "Shopes' Sumbel" je kad svi održe
dugu i snažnu zdravicu, često se otpeva neka pesma ili ispriča neka priča. Ovo je bila uobičajna praksa
među našim precima.
Ovakav Sumbel po pravilu traje gotovo celu noć i ne preporučuje se većim grupama, iz jednostavnih
razloga što bi drugi možda radije pričali sa nekim drugim nego slušali nečiju poemu, pored toga moramo
biti svesni da je ovo sveti ritual a ne napijanje bez razloga. Oni koji ne žele da učestvuju mogu sedeti van
kruga ne prekidajući druge.

Minne Sumbel

Ovo je najčešći vid rituala u današnje vreme. Rog ili pehar kruži tri puta i tada se i završava. Prvi krug
svako posveti Božanstvu po svom ličnom izboru, drugi krug svako posveti nekom od heroja naših predaka
ili svoje porodice, treći krug je ostavljen slobodnoj volji onoga ko drži rog, obično su tada davani zaveti.
"Minne" znači "sećanje", mi prizivamo sećanja naših predaka i Bogova dok smo u krugu. Ove zdravice ne
traju dugo, ali ukoliko svi žele da čuju nečiju priču on će je ispričati. Na kraju onaj koji poslednji drži Rog
nakon što ga ispije pokucaće tri puta o drvo i ritual je završen, što se može uraditi i kod Shopes' Sumbela.

Sumbel Svetkovine

Za veću grupu (više od trideset), ovakav ritual može biti veoma dug i iscrpljujući. Za ovakvu priliku
možemo praktikovati Sumbel opisan u Heimskringla Sagi. Svako će držati svoj pehar dok poglavar, vođa
grupe ili Gothar/Gythia prelazi peharom ili rogom preko vatre uz reči blagoslova. Ovaj Sumbel se izvodi
takođe tri puta istim redom poput "Minne Sumbela". Razlika je što jedan drži zdravicu i svi piju za njim u
to ime. Ukoliko je prva zdravica za Odina, onaj ko je posvećen Thoru načiniće znak čekića sa čašom pre
nego što je ispije, ili će jednostavno popiti u čast Odinu. Sledeća je za heroje a treću onaj koji drži
zdravicu može posvetiti svima koji su u Sumbelu i time im da mogućnost da sami odrede kome posvećuju
svoju zdravicu.

Neka je Slava Bogovima naših predaka. Pozdrav od nas koji se sećamo, čujte nas i
pogledajte!

51
SKAKAVAC 9

ILUMINATI
Frater Libero

I.

Prvi maj 1776.godine je datum koji je poznat kao dan osnivanja Bavarskih Iluminata - jednog od
najkontroverznijih tajnih bratstava.

No, kao što prva masonska loža nije nastala a da pre sebe nije imala Ložu od koje je dobila Masonsku
Svetlost i kao što je sam Veliki Neimar dao Svetlost Univerzumu, tako su i Bavarski Iluminati imali
skrivenu svetlost drugih tajnih društava koja su prevashodno delovala u Francuskoj.

Preteče Bavarskih Iluminata su se manifestovale pod raznolikim imenima, kao što su, Alumbradosi,
Martinisti, Izabrani Koeni, Filaleti, Iluminati Avinjona, Svedenborgijanci, Zlatni Ruža-Krst, Stroga
Templarska Pokornost.

Svetlost je ipak tekla od vajkada.

Iluminacija vremena u kome je Adam Vajshaupt živeo se svela kroz njega u Red koji je inicirao nove ideje
moralnosti i vrline u sveopštem previranju društvene nestalnosti pritisnute tiranijom vladara i crkvene
institucije.

II.

Adam Vajshaupt je rođen šestog februara 1748 u Inglštadu i u detinjstvu su ga obučavali Jezuiti, a bio je i
njihov član visokog ranga. 1775 je bio postavljen za profesora prirodnog kanonskog zakona na
univerzitetu u Inglštadu. Njegovi pogledi na svet su bili kosmopolitski, osuđivao je zavist i sujeverje
sveštenstva. U to vreme nije bio Mason, a u Ložu Striktne Pokornosti je iniciran u Minhenu 1777.godine.

Red Iluminata, koji je ispočetka zvan Red Perfektibilista, je zagovarao, kao cilj, pomaganje članovima u
dosezanju najvišeg mogućeg stepena moralnosti i vrline i uspostavljanje temelja za reformaciju sveta
povezivanjem dobrih ljudi koji se protive razvitku moralnog zla. Da bi se ljudi učinili srećnima bilo je
neophodno prosvetliti njihove umove. Oni su čak, za to vreme neverovatno, zagovarali intelektualnu
ravnopravnost žena sa muškarcima. Gde su oni videli popuštanje pritiska državne vlasti drugi su videli
uništenje države, gde su oni zagovarali ravnopravnost i mogućnost buđenja novih ideja drugi su videli
uništenje prirodnog i propisanog društvenog poretka.

Red je odgovarao na vapaje potlačenih, ispoljavao je saosećaj prema jadnom narodu, nesrećnima,
njihova srca su podržavana da osećaju ljubav i prijateljstvo, da podrže one koji se suprotstavljaju
problemima, patnjama, da podrže sve kkoji ne kinje i ne preziru slabe, učio je da istraju u velikim i svetim
namerama, čineći dobrotvorna dela, a ponad svega težeći da svima bude omogućeno intelektualno
usavršavanje, sticanje znanja o čovečanstvu, podržavali su svakoga ko je imaostav da podrži istinu i vrlinu
čak i protiv pritiska mnoštva.

Svetlost se ipak probijala u tamu. U najužem članstvu su bili kako profesori, plemići, sveštenici i advokati
tako i pripadnici srednje klase, državni službenici, trgovci i oficiri. Na početku svog postojanja Iluminati su
imali više od dve hiljade članova u Ložama u Nemačkoj, Francuskoj, Belgiji, Holandiji, Danskoj, Švedskoj,
Poljskoj, Mađarskoj i Italiji.

Sami rituali Reda racionalistički, a ne okultni (mada je postojala intencija ka tome). Nije bilo neophodnosti
da se prvo bude mason pa da se zatim uđe u Iluminate, a četvrti, peti i šesti stepen su praktično kopirani
masonski simbolički rituali i rituali Striktne Pokornosti i Kapitola Klermona-Rituala Perfekcije od 25
stepenova. U početku i jesu primani u Red samo Majstori Masoni, baš kao što je to tradicija u Ruži i Krstu.
Celokupan sistem je oficijelno imao deset stepena, a realno bilo ih je više, ali je nepoznato da li su najviša
dva ikada praktikovana. Očigledna i direktna veza i međuzavisnost sa masonerijom ili drugim redovima i
tajnim društvima nije postojala, mada je poznata veza sa Ložom Teodor od Dobrog Saveta iz Frankfurta
na Majni i u Berlinu i sa "Nepoznatim superiorima" iz Liona. Bitna razlika između Iluminata i masonerije je
52
SKAKAVAC 9

sam akcenat na politici i religiji - Masoni ne podržavaju raspravu o tome u svojim redovima, a Iluminati su
upravo to postavili kao svoj cilj za raščišćavanje. U tome je ključ dalovanja Reda.

U toku vremena, iako je većina članova bila hrišćanske veroispovesti, došlo je do infiltracije ljudi koji su
bili bezvredni pa je već 1785 red počeo da se osipa i nestaje, unekoliko rastrzan unutrašnjim svađama
vođa, posebno dotučen ediktima uperenim protiv svih tajnih društava. Ovakve akcije su namestili
Rozenkrojceri ,za koje su oni smatrali da su pod uticajem Jezuita. Sami Iluminati medju sobom su trpeli
uticaje braće koji su pripadali Jezuitima i Malteškim vitezovima koji su unosili razdor. Krajem osamnaestog
veka više nije ni postojao. Vajshauptu je oduzet posao i proteran je iz zemlje. Preselio se u Gotu gde je
ostao do svoje smrti 1811.godine. Postoje indicije da se Red održao do 1831 kada su se definitivno razišli
i poslednji članovikada je održan Konvetu u Vilhelmsbadu, tu su ih raspustili Ružini krstaši, Azijatska Braća
i Fratres Lucis, a onda Templari iz Liona i Nemačke definitivno ukidaju "projekat Adam" - to je bio
projekat Francuza da razbiju Nemačku koja je jacala tada u njenom srcu Bavarskoj.

III.

Pomisao da su Iluminati samo čudna istorijska fusnota je potpuno promašena. Njihov bljesak svetlosti
daje svoje odraze i dan danas. Nebrojene "Teorije zavera" se množe oko tog imena, a same ideje koje
podržavaju te negativne fantazije su ono protiv čega su istupali Iluminati. Ime kojim su se predstavili bilo
je ključ za pokretanje toka svetlosti u umovima naprednih ljudi koji su delovali u svetu, u svom okruženju
i društvu. Ako može da se pretpostavi da je ideja o svetskoj dominaciji postojala onda to može biti samo
uz podrazumevanje ideje potpune slobode ljudi i dobrobiti svih živih bića.

Iluminacija znači Prosvetljenje - to podrazumeva sticanje saznanja i slobode za saznavanje, slobodu za


buđenjem, prosvetljenje vidika i mogućnosti razvoja čoveka. Oni koji pokušavaju da zagovaraju drugačiju
sliku o tome jednostavno prihvataju superstrukturu crkvene laži i ropski je se drže. Tirani, verski i
društveni su protivnici ljudskog roda. Kao što masonerija putem svog simboličkog znanja i učenja želi da
dobre ljude učini boljim, tako je i Red Iluminata moralnim i humanim poukama pokretao ljude na rad za
dobrobit čovečanstva.

Praktično sva tajna društva, sa svim svojim filozofskim, religioznim, pa i okultnim osobenostima, su
Iluministička, pripadaju duhovnom toku koji je iznedrio Red Iluminata.

IV.

Spisi spominju da se ime Iluminata povezuje sa stihom iz Kurana koji govori o sjajećoj zvezdi,
Alumbradosi (čiji je član bio Miguel da Molinos, kao i Ignacijo Lojola, osnivač Jezuitskog Reda) iz Španije,
su navodno primili tajno znanje iz nepoznatog višeg izvora nadljudske inteligencije, pa su zvanično
osuđeni od strane inkvizicije - koja je naravno uništavala sve nevernike.

U šesnaestom veku iznenada se pojavilo moćno društvo zasnovano na tajnom kultu u planinama
Avganistana. Zvali su se Rošanija - Iluminirani, Prosvetljeni. Vajazit Ansari iz Avganistana, tada
najpoznatiji pripadnik kulta, je bio potomak porodice "pomagača" tj. onih koji su pomogli Muhamedu
nakon njegovog bekstva iz Meke. Kao nagradu njima je data inicijacija u misterije Išmaelitske religije -
tajno, unutarnje učenje koje je datiralo od pre Avramovog obnavljanja hrama u Meki, od mističnog
Hirama. Red je poučavao da nakon smrti nema kazne niti nagrade već obitavanje u duhu što je bilo
potpuno drugačije od poznatih koncepata religije i zemaljskog življenja. Oni su poznati kao Isaili - grana
Šiita, njihov najači izdanak su Nusairi, jer su stvorili zapadnu Gnozu i R+C).

Četrdeset godina nakon gašenja ovog reda u Avganistanu nastalo je društvo Iluminata u Nemačkoj.

U Langedoku su Kabalisti, između XII i XIV veka, imali poseban centar. Školu je uspostavio Rabad, Rabi
Abraham ben David od Poskiera, Isak Slepi i naslednici. Ovo se razvilo u školu Iajun. Ovi mudraci su znani
kao Maskilim - tj. Iluminati. Njih je predvodio Abu-fi-Hikmat.

53
SKAKAVAC 9

U osamnaestom veku u Beču su osnovana Azijatska Braća, masonska Loža sačinjena prvenstveno od
jevreja. Mada se prvi koreni ove Lože pojavljuju u vreme silovitog razvoja reda Iluminata već
1782.godine. Azijatska Braća su stariji, zvali su se i Vitezovi Prave Svetlosti pre toga, Iluminati - očito, a
srodni su Ruži i Krstu od Zlata kao najstarijoj grani.

Hebrejska reč Zohar znači svetlost. Svi kabalisti zoharisti su time prepoznati kao Iluminati.

Oduvek su ljudi težili da spoznaju sebe, da uvide svoju suštinu kroz duhovno prosvetljenje, kroz
Iluminaciju. Iluminacija daje Mudrost. Pošto smo svi deca Jednoga Boga svi imamo u sebi potencijal
Iluminacije, dosezanja Svetlosti i buđenja u Svetlo.

Prirodna je osobina svakog muškarca i žene da postane Iluminat.

Naziv tajnog bratstva, reda ili društva samo zavisi od principa, ideja i metoda kako do Svetlosti doći i kako
je ostati svestan.

V.

U neku ruku principi delovanja Reda Iluminata su bili paralelni Striktnoj Templarskoj Pokornosti.
Generalno, ideja templarizma nije postojala kao takva, ali se nije zadovoljavalo pukim masonskim
prenošenjem znanja, već je u tajnosti podržavano aktivno delovanje na unošenju svetla u Svet. Treba
proučiti Sinarhiju Sent Iv d Alvejdra i Martinistima iz Liona i dobice se prava slika kako su videli Nemačku i
Svet i kakve to veze ima sa Templarima.

Tajnost je poštovana iz veoma praktičnih razloga pošto je crkva bila izuzetno agresivna prema svim
nasuprotnim stremljenjima i poučavanjima. Pogotovo što su gotovo svi članovi Reda bili Hrišćani (i nešto
Jevreja) - a sami su uviđali i prepoznavali duboke probleme koji postoje i utiču na ljude u srži crkvene
institucije i dogme koju propoveda.

Iluminati su na svoj način odaslali zrak templarske svetlosti u novom tajnovitom koloritu, čineći da se
suštinska templarska shvatanja upletu u strukture svih slojeva ljudi vodeći ih putem koji nije zacrtala
crkva.

Tajnost je utoliko očuvana da su gotovo sve masonske lože bile ispunjene Iluminatima, a da se ime Reda
nije uopšte ni spominjalo, niti se iko izjašnjavao kao član, a kamoli da je koristio svoje pravo ime u
komunikacijama članova.

Potpuna odanost tajnoj templarskoj duhovnoj ideji je očuvana ujedno bivajući efikasna u ispoljavanju.
Društveni sistem je truo i zasnovan na pogrešnim korenima vladanja nad potlačenima. Religiozni sistem je
truo i zasnovan na falsifikovanom i lažnom učenju nevernih indoktrinatora.

U svetu nije bilo dovoljno ljubavi i slobode i svetlost je krenula da ih budi u ljudima.

U neku ruku principi delovanja Reda Iluminata se mogu pojmiti kao potpora principima Priorata Reda
naše Gospe od Siona (kada gledamo ka Vatikanu i kraljevskim kućama koje su postavljene od starne
Vatikana).

VI.

Pri osnivanju Reda pet originalnih članova je uspostavilo strukturu od tri osnovna stepena:

1.-Novajlija
2.-Minerval
3.-Iluminirani Minerval

54
SKAKAVAC 9

Sistem je ovako funkcionisao do 1780 kada je iniciranjem barona Knige-a došlo pod njegovim ingenioznim
organizacionim sposobnostima do restruktuiranja. Ceremonije Reda Iluminata su bile razdeljene u tri
klase, tj. grupacije.

I. - Odgajalište
0.Pripremni literarni esej
1.Novitiate
2.Minerval
3.Minor Iluminatus
4.Magistratus

II. - Simbolično Slobodno zidarstvo


1.Učenik
2.Pomoćnik
3.Majstor
4.(a)Škotski Major Iluminatus
4.(b)Škotski Illuminatus Dirigens

III. - Misterije
1.Manje
a.) Presbiter, Sveštenik ili Epop
b.) Princ / Regent
2. Veće
a.) Magus
b.) Rex / Kralj

Pre svega u pripremnoj fazi kandidat za prijem u Red je pisao literarni esej u kojem je iznosio sve svoje
osobine, objašnjavao svoju prirodu, navodeći sve detalje iz ličnog života, pa i celokupnu rodbinu, čak i
lične neprijatelje. Bitan detalj je bila postavka o kojoj je kandidat trebao da se izjasni u kom smeru želi i
planira da se lično razvija i napreduje.

Novajlija je dobijao ušutstvo da Red Iluminata stoji protiv svih savremenih masonskih društava kao jedna
organizacija koja nije degenerisala u društveni klub. Sama inicijacija u Minervala je postulirala osnovne
stavke Statuta. Iluminatus Minor je dobijao objašnjenja razrade simbolike Reda.

U drugoj klasi Reda koje je obuhvatalo tri simbolična stepena Slobodnog Zidarstva prijem i prolazak je bio
dosta formalniji. Dosledan Masonskom sistemu.

Kandidat za napredovanje u stepen Iluminatus Major je prvo bio podvrgavan rigoroznom testu u vezi sa
njegovom povezanošću sa drugim tajnim organizacijama i razlogu njegovog napredovanja. Ceremonija
prijema je bila u visoko masonskom maniru. Nakon toga njegov zadatak je bio da sačini izveštaj o svom
karakteru prema uputstvima koja je dobio, da potpomogne onim članovima koji su zaduženi za prijem
novajlija, da se založi svojim sposobnostima i socijalnim statusom za dobrobit Reda, činom napuštanja
počasnog mesta ako je ono slobodno ili u korist nekoga ko je pogodniji za to mesto, da sarađuje sa
drugim članovima svog ranga u upravljanju skupovima Minervala.

Napredujući u stepen Iluminatus Dirigens, ili Škotski Vitez, član je bio obavezan zakletvom da prekine
svoju podršku svakom drugom masonskom sistemu ili tajnom društvu i da se potpuno angažuje za korist
Reda. Obaveze tog stepena su bile više administrativne.

Niži stepenovi Reda su bili teritorijalno grupisani u prefekture, nad kojima je bio autoritet Iluminatus
Dirigensa. Svaki I.D. je imao izvestan broj Skupova Minervala koji mu je bio dodeljen i njihova dobrobit je
bila odgovornost upravitelja Reda.

Članovi ovog stepena su činili "Sveti Tajni Odeljak Škotskih Vitezova" koji je davao patente za konstituciju
i organizovanje novih Loža.
U stepen Sveštenika, prvi stepen treće klase, su primani samo oni članovi koji su pokazali napredak i
revnost u ispunjavanju ideja i namera koje su izložili u svom prvom literarnom eseju. Inicijacija je

55
SKAKAVAC 9

predstavljala nezadovoljavanje prirodom postojećeg političkog i religioznog sistema naglašavajući


kandidatu da treba da služi Red u naporima vođenja rase dalje od uzaludnih izmišljotina civilnih institucija
i religioznih dogmi koje su uzrok sveopšte patnje. Članovi ovog stepena su bili oslobođeni svih
administrativnih obaveza, ali su imali zadatak da podređenima u Redu prenose znanja fizike, medicine,
matematike, prirodne istorije, političke nauke, umetnosti i veštine i okultnim znanjima. U njihovim rukama
je bila funkcija podučavanja na nivou celog Reda, a jedino su bili podređeni najvišem stepenu. U stepen
Princa je priman samo manji broj članova, a oni su postavljani kao Nacionalni Inspektori, Provincijali,
Prefekti, Dekani Sveštenika.
Vrh sistema su činile suverene glavešine koje su činile Areopagite.

***

Na nižim stepenima, u "Odgajalištu", članovi nisu bili potpuno upućeni u principe Reda i na koji način on
funkcioniše. Kako su napredovali poučavani su da dizajn oslobađanja sveta na nižim lestvicama služenja
Redu zahteva sticanje finansijske i društvene moći, te da se iste moći daju u službu Redu. Napredujući
postajali su Masoni, primajući učenja slobodnozidarske Lože. Stepen sveštenika je upoznat sa činjenicom
o težnji reda da izmeni društvenu vlasti i celokupan društveni sistem. Osećaj lokalne nacionalnosti bi
trebao biti odbačen zarad uzdizanja ljubavi, vere i pripadnosti Čovečanstvu.

Racionalizam i materijalizam mislioca su, naizgled, poništavali religiju tvrdeći da je Bog bilo koje vere bio
izmišljotina ljudi i zaista nije od stvarnog značenja u religioznim propovedima. Red je razotkrivao na
svojim najvišim stepenima da su ljudi ravnopravni kao pripadnici celokupne rase, sposobni za ista
postignuća, ravnopravni sa kraljevima. Potreba za figurom kralja nad "običnim smrtnicima" nije postojala
za Red Iluminata.

Iluminizam je direktan neprijatelj tronova i oltara, kao promašenih organizacionih sistema i tvorevina
sačinjenih da vladaju a ne da služe ljudskom napretku i razvoju svesti i duha.

Gotovo se nepobitno javlja ideja o postojanju osvete Templara za istorijsku nepravdu spram Reda i
čovečanstva, koja je istinske vladare potisnula u duboku senku tajnosti. Jeres bi bila pretpostavljati i
razmišljati o onome što može da zameni sistem koji upravlja Planetom, a kamoli podržavati tajno i javno
delovanje te Svetlosti.

Zato je na ime i sve ideje i članove Reda Iluminata bacana ljaga laži i obmana.

Ipak ne može se poreći uticaj Iluminata (kao i samih Masona) u francuskoj (može se videti uticaj
templara, jevreja Falka iz Londona i ostale braće sa ostrva kao i škotski uticaj koji je dopirao iz
Amsterdama u smislu obaveštajne i finansijske mreže) i svim drugim revolucijama. Jer šta su revolucije
ako ne materijalni odrazi duhovne potrebe za promenom?

VII.

Dakle, teoretičari zavera tvrde da je čovek znan kao Adam Vajshaupt osnovao tajno društvo 1776.godine
sa ciljem da vlada svetom. Metodi koji bi bili primenjivani su ubistva, podmićivanje, ucene, revolucije i
špijunaža. Model reda je sličan Jezuitskom Redu i koracima i stepenovima masonerije. Oni su nameravali
da kontrolišu i manipulišu bankama, protocima novca i imovine, svetskim finansijama. Oni su nameravali
da izazivaju svetske kolapse, ratove, krvave ustanke i pobune širom sveta što bi dovelo do opšte potrebe
restruktuiranja prema uticaju i idejama Iluminata sa svojih položaja. Oni su uvek određivali sledeći korak.
Glavni neprijatelji su evropske monarhije i crkva. Štaviše stvari se stvarno ovako i događaju, zaista su
realne činjenice da svega toga ima u svetu. Sve navodi na to da Iluminati ljuljaju svet po svome. A kako
je bilo u prošlosti tako izgleda da je i sada.

Da li je?

Činjenica je da je tokom znane i neznane istorije postojala vlast društvena i religiozna koja je okupljala
mnoštvo, masu u svom gotovo potpunom totalitetu. Isto tako je činjenica da je ta vlast sve vreme bila
vrlo ili gotovo potpuno problematična i negativna, donoseći ljudima planete samo bol, patnju i beznađe.

56
SKAKAVAC 9

Činjenica je da osim uspostavljene javne vlasti, društvene i religiozne, postoje tokovi duhovnih učenja,
shvatanja i ideja koje se suprotstavljaju ropskom služenju i mirnom i poniznom podrvgavanju tiranima
sveta.

Ime ništa ne znači. Svaki pokret koji budi ljude i oslobađa ih jeste Iluministički pokret. Zašto praviti razliku
između bogatih i siromašnih? Zašto selektivno ispoljavati "pravednost", kako se odnositi spram okruženja i
prirodi? Spram drugih rasa, nacija? Zar ste uvereni da su neki bliže bogu nego vi? Zato što su bogatiji ili
nose mantiju?

Čime onda zameniti lažne Vladare, ako ne Prosvetljenim Služiteljima? Čime zameniti lažnu religioznu
dogmu ako ne istinskom Univerzalnom Religijom Svetlosti, koja postoji oduvek, a koja je potisnuta silom.

Iluminati su postojali i pre Vajshaupta, a ceo pokret uopšte nije mali niti zanemarljiv.

Ovo je podzemni tok Svetlosti koji izbija celim tokom "poznate" istorije.

Univerzalna Religija nikada nije zbrisana sa lica zemlje silom. Ona je opstala usprotiv sili "Boga oca" ili
"Boga novca".

Od vremena kada su Anunaki, po sumerkim mitovima, načinili čoveka i udahnuli mu Duh života, predajući
ljudima kosmičku vlast da se ustrojava sa njom, preko tradicije egipatskih sveštenika i pada ljudskog ega
sve dublje u materijalno ropstvo, kada su i same duhovne monarhije poprimile obličja tajnih bratstava
"zmajeva" i "vampira" (kako su vremenom ocrnjeni), putem vremena kada su Jovani poučavali Esene, pa
do Katara i Bogumila i mnogih raznolikih ezoteričnih bratstava srednjeg veka, preko opstanka Iluminata u
svim mračnim i sramotnim ljudskim padovima i pokleknućima, do vremena buđenja istinskog otpora
mraku neznanja i konačnoj želji čoveka da stane na svoje noge kao Biće koje je stvoreno od Zvezdane
supstance i koje ujedinjeno, bez ograničavanja starim slabostima i lažima, upravo teži zvezdanom nebu,
Red Iluminata je ta Svetlost koju je Veliki Neimar Svih Svetova darovao Univerzumu.

Da. Prirodna je osobina svakog muškarca i žene da postane Iluminat.

Da. Prirodna je potreba uspostaviti Novi Svetski Poredak na ruševinama starog sveta.

57
SKAKAVAC 9

KABALA I MASONERIJA
Frater Libero

0.

Kabala ne pripada jednom narodu. Ona nije učenje samo jednog naroda. Taj "narod" je dobio
Kabalu u izvesnom istorijskom momentu. Kabalu su prethodno čuvali Egipatski sveštenici kao svoje
unutrašnje učenje koje nije prenošeno nikome od profanih, niti onih koji su u učeničkim i spoljašnjim
krugovima sveštenstva.

Kabala u sebi sadrži Znanje koje čak nije iznedreno niti od egipatskih sveštenika. Oni su je dobili
iz neimenovanog izvora Mudrosti.

Kabala je Univerzalna Matrica Kreacije.

Kabala je Svest i Energija sa kojom je Veliki Neimar stvorio Sve Svetove.

I.

"Kabala" je prenos i primanje znanja i predstavlja ključ za Toru, religiozno mistični sistem
Judaizma koji je zasnovan na uvidima u božansku prirodu Univerzuma. Sama po sebi ona predstavlja
oralni prenos zakona i ezoteričnog znanja koje se odnosi na Boga, božansko kreiranje univerzuma i
zakone prirode, kao i put kojim se mogu spoznati te Tajne.

Prema Kabalistima poreklo Kabale potiče od hebrejske "biblije" zvane Tanak. Prema Midrašu Bog
je stvorio univerzum sa deset izgovora ili sa deset kvaliteta. To je sam začetak oralnog prenosa u samoj
kreaciji. Bog je kabalom stvorio Univerzum.

Knjiga postanja kako je opisana u Tori razotkriva misterije božanstva, prirodu Adama i Eve,
rajskog vrta i Drveta poznanja dobra i zla, kao i samog Drveta Života, uz to dajući međudejstva
nadprirodnih sila koje su dovele do "Pada" jedenjem zabranjenog voća koje je ponudila Zmija.

Biblija, iako veoma dorađivan i iskrivljen dokument, prenosi takođe građu za mitska i mistična
izučavanja Kabale - koja je istinska šifra kojom je Biblija pisana.

Jezekiljeve i Jakobove vizije su primeri kabalističkog sagledavanja sfera Univerzuma. Priča o


Mojsijevom životu i primanju Zakona na Sinajskoj gori. Nadasve Jovanovo Otkrovenje - Apokalipsa - koja
je i srž tajnih okultnih sistema i učenja Azije.

Iako oblici ezoterizma vezanog za kabalu postoje oduvek, očitije se pojavljuju u formi sekti koje
su usmeno prenosile svoja znanja, apsolutno tajeći učenje od profanih - onih koji nisu prošli vratnice
posvećenosti i duhovnosti i dokazali se dovoljno vrednima, moralnim i verskim kvalitetima odani Bogu.

Postojala je striktna zabrana zapisivanja kabalističkog znanja, a knjige sa kabalističkim sadržajima


su se pojavile tek u evropi u proteklih par stotina godina.

Veći deo apokrifne literature sadrži kabalističke šifre i modele znanja. Takozvani "Spisi mrtvog
mora" su očito zasnovani na kabalističkom znanju koje su istinski Gnostici imali u svojim riznicama
mudrosti.

Razvoj jevrejskog misticizma kako je prikazan knjigom Jubileji predstavlja misteriozne spise
Jareda, Kaina i Noje i Avrama kao obnovitelja učenja, a Levija kao zaštitnika drevnih spisa. Knjiga Jubileji
je zasnovana na kosmogoniji dvadeset i dva slova hebrejskog afet-beta, povezanima sa hronologijom
vremena, mesijanstvom, dok u isto vreme insistira na značaju broja sedam više nego na broju deset.

U talmudička vremena termini poput Maseh Berešit (Dela kreacije) i Maseh Merkaba (Dela
božanskog trona/kočije) su zasnovani na Postanju i Jezekilju dok je Sitrei Tora predstavljao karakter
tajnog prenosa znanja. Nasuprotno isključivom stavu hebrejske biblije da je Bog stvorio ne samo svet već
58
SKAKAVAC 9

i materiju koja čini svet u ranija vremena je postojalo verovanje da je Bog stvorio svet materijom koja mu
je već bila pri ruci. Značajna rabinska imena su podržavala teoriju o preegzistenciji materije.

Mistici talmudičkog perioda, kao kontrast transcedentalizmu prisutnom u nekim delovima Biblije,
verovali su da je Bog mesto u kojem je univerzum, ali da univerzum nije mesto gde obitava Bog. Bog
sadrži univerzum, ali njega ne sadrži ništa, tj. ništa ga ne može sadržati. Ovo je vrlo slično idejama
Panteizma modernijih vremena.

U ranim vremenima zemlje Izrailja, kao i u Aleksandrijskoj teologiji prepoznaju se dva božanska
atributa, Midat Hadin (osobina pravednosti) i Midat ha-Rahamim (osobine milosti) što je kontrast između
pravednosti i milosti u doktrini kabale - što čini dosta "niži" nivo poimanja od shvatanja celokupnog
sistema Kabale. Druge hipostaze, opisi nastanka sveta predstavljaju deset emanacija ili deset poslanstava
kroz koje je Bog stvorio svet.

Dok se Sefiroti smatraju za deset kreativnih "potencijala" oni takođe predstavljaju personifikaciju
Mudrosti, u kojoj je sadržana sveobuhvatnost suštanstvenih, prvotnih ideja.

U literaturi se spominje Metatron, najviši Arhanđeo, koji svojom ulogom demijurga, iliti "nižeg
boga" stvara svet elementima koje Bog sadrži u sebi.

Ideje mistika koji su težili da segnu preko ambisa koji je delio Boga i svet se ogledaju u doktrini
preegzistencije duše i njene bliskosti sa Bogom pre nego što sama uđe u telo. Ovo je bilo obeležje i
helenističkih mudraca, kao i palestinskih rabina.

Ono što na mističnim nivoima postoji kao konstanta jeste jedinstvo Čoveka i Boga - a tu ideju
razvijaju i prikazuju kasniji Kabalistički prenosioci znanja.

Uporedo sa radinskim tekstovima mnoštvo kabalističkih materijala postoji - ali uz prateću usmenu
predaju i samo sa njom daje smisao učenju, dok za neupućene u "hebrejsku" duhovnost nema jasan,
potpun ili ikakav smisao.

Postoji nekoliko izuzetno poznatih knjiga na kojima se bazira celo kabalističko učenje. Osnovne
knjige su Tanak (Jevrejska biblija), Midraš (Hermenautička tradicija) i Halaka (praktični zakonik). Između
ostalih to su Sefer Jecira - Knjiga Formacije/Kreacije" koja predočava kosmos kao splet trideset i dve
Staze Mudrosti koje čine deset Sefirota (tri elementa - vazduh, voda i vatra, i šest smerova sa centrom) i
dvadeset i dva slova hebrejskog alfabeta (tri majčinska slova, sedam duplih i dvanaest jednostavnih
slova) i koristi strukturu da organizuje kosmičke fenomene koji sežu od godišnjih doba do osećanja i
intelekta, te daje osnovni indeks kosmičkih korespodencija;

Sefer Hasidim - Knjiga poniznih je etičko mistički tekst; Sefer Raciel Ha-Malak je Knjiga anđela
Raciela, astralno-magički tekst koji citira Jeciru i objašnjava koncepte sudbine po kabalističkoj "astrologiji"
kako je ona zapisana i kriptovana u alfabetu.

Sefer Bahir - Knjiga Iluminacije je epitom koji prethodi osnovnim konceptima kasnije kabalističke
literature. Vrlo je kriptična i teška za shvatanje, pisana u parabolama. "Sefer Ha-Zohar" - Knjiga Sjaja je
najvažniji tekst kabale koji je dostigao status kanona kao deo usmene Tore. Ona predstavlja komentare
na Toru (Zakon) i elaborira Talmud, Midraš Rabu, Jeciru, Bahir i druge rabinske tekstove. Zohar je Kabala.

Sefer Pardes Rimonim - Knjiga Vrta Narova je delo kordoverskih kabalista i interpretira Zohar.
Sefer Ec Hajim - Knjiga Drveta Života je interpretacija i sinteza Lurijaničke kabale. Sefer Sulam - Knjiga
Lestvica - sadrži izvesne komentare na Zohar.

Jedno od bitnih tema kabalističkog učenja je i objašnjenje postojanja zla - Teodicija - i filozofska
rekoncilijacija kako je postojanje dobrog i moćnog Boga povezivo i kompatibilno sa postojanjem zla u
svetu. Postoji generalno dva do tri tumačenja. Jedno kaže da se Drvo Života sastoji iz tri Stuba, tj. da
deset božanskih emanacija po Sefirotima bivaju raspoređeni po svojim osobinama u tri vertikalna niza
(nalik stubovima) - levi stub je stub ženske strane i smatra se destruktivnim i "strogim" dok se stub sa
desne strane smatra muškim i blagim. Središnji stub nema polarnost i nema pol, te prema tome "zlo"

59
SKAKAVAC 9

emanira iz Božanskog kao produkt nasuprotnosti i međudejstva sila - aktivne i pasivne, muške i ženske.
Neki pak pripisuju svo zlo "levoj strani" - ženskim osobinama. Učenje o Klifotima, ljuskama i izlučevinama,
poremećenim emanacijama samih sefirota je drugo shvatanje postojanja zla. Treće pak shvatanje
upućuje da zlo ne može da se emanira iz Boga i da je produkt ljudske slobode - i poremećenog ponašanja
koje proističe od slobodne volje koju je Bog dodelio ljudima - sa svim mogućim devijacijama koje proističu
iz primene te slobode.

Kabala ipak poučava da Bog nije niti materija, niti Duh. Bog je stvoritelj Toga. Veliki Neimar rekli
bi Masoni, Onaj koji je stvorio Sve Svetove. Za neke kabaliste (kako to tumače) Bog je nespoznatljiv, a
njegovi aspekti se ogledaju u stvaranju Univerzuma, u njegovom održavanju, menjanju i interakciji sa
ljudima - čovečanstvom.

U "najvišem" smislu Bog je "Ništa" - kabalističko AIN - i ne može se shvatiti niti tumačiti. Drugi
epitet ili osobina je AIN SOF - "Bez kraja" daje nešto bližu konotaciju iz koje se nazire da sve što je
stvoreno i što može da bude stvoreno, pa i šta je postojalo - na svim ravnima postojanja - jeste sadržano
"unutar" tog Beskraja koji je Bog.

Struktura božanske emanacije se ogleda kroz četiri kabalistička sveta kroz koje su prožeti uplivi
emanacija deset sefirota. Ovim emanacijama Bog čini jedan beskrajan lanac postojanja. Prema
kabalističkoj kosmogoniji deset Sefirota predstavljaju deset nivoa kreacije, koji se ne trebaju shvatati kao
deset različitih "bogova" već kao deset različitih puteva i načina otkrivanja Boga. Ne menja se Bog već
sposobnost poimanja Boga. Dok na samoj Stazi Spoznaje bog može biti shvaćen dualistički (muško-
žensko, saosećaj-pravednost, kreator-kreacija) svi kabalisti prihvataju i priznaju Jedinstvo i Jedinstvenost
Boga.

Deset sefirota prenose odnose vrhovnog nespoznatljivog Boga sa fizičkim i duhovnim svetom.
Sefiroti se mogu pojmiti i kao bazični zakoni fizike - za svaki nivo ponaosob deluje specifičan zakon, a
stvaranje univerzuma je nastalo izvesnom kontrakcijom, božanskim ograničavanjem, što se naziva
Cimcum, što je analogno idejom o Velikom Prasku naučnika fizičara - ali na najmaterijalnimem nivou.
Sefiroti se mogu pojmiti i kao "dimenzije" postojanja.

Ono što je bitno u kabalističkom učenju je ideja da svako slovo, reč, broj imaju svoj smisao -
vibratorni smisao, te da svako slovo čini jedno slovo, jednu vibraciju, a da svaka reč čini splet vibracija -
Nije li u početku Bog stvorio svet rečju?

Svako slovo, broj i reč imaju skriveni smisao, matematičku univerzalnost konstantne prirode broja
i pripadajuće vibracije te na osnovu toga se postojaje univerzuma, sveta, čoveka i čovečanstva kao celine
može pojmiti i interpretirati.

Jedna od primedbi kabalistima je da može da odvede izučavaoca dalje od monoteizma ka


dualizmu i verovanju u ono što je nasuprotno Bogu. Dualistički sistem shvatanja ukazuje da postoji dobra
sila protiv zle sile. Ovakvi modeli su više zasnovani na gnostičkim uticajima i kosmologijama Zoroastrizma
i grčko-rimskog Neo-platonizma. U jednom shvatanju postoje dve suparničke sile - entiteta, dok u drugom
iz prvobitne kosmičke harmonije izranja zla dimenzija realnosti i haotičnosti. Ovakva shvatanja, sve u
svemu, jesu deo učenja do određenog nivoa, ali ultimativno sav izvor i savršenstvo Kosmosa obitava u
Jednom - u božanskoj Kruni - ponad čega postoje tri "vela" koji se ne mogu svrstati u ikakve dualističke ili
pak monoteističke koncepte. Manifestacija univerzuma kroz deset sefirota u četiri sveta predstavlja polje
delovanja dualističkih sila, pa i sila sa mnogostrukim aspektima - suština svega je Jednota. Nije Bog taj
koji se menja, već se sposobnost čoveka da poima božanske emanacije menja.

Prema kabalistima čovek ne može shvatiti Boga, ali Bog se na izvesne načine i na svakom nivou
različito može razotkriti čoveku. Božanski beskraj nije u domenu običnog ljudskog iskustva. Kabalisti stoga
kažu da Bog ima Manje lice i Veće Lice koja se pojavljuju ili su skrivena za stadijume ljudske svesti.

Zapadna ezoterička i hermetička tradicija se u izvesnom smislu razlikuje od jevrejske jer prihvata
izvestan sinkretizam u sistemu. Očiti vrhunac je dosegnut u radu Hermetičkog Reda Zlatne Zore u XIX
veku koji je primenjivao ceremonijalnu magiju sa inicijacijama zasnovanim na sefirotima Drveta Života, u
čijem radu su bili spojeni principi grčkih i egipatskih božanstava, enohijanski sistem magije, pa i izvesni

60
SKAKAVAC 9

elementi hindu i budističkih učenja. Zlatna Zora je zasnovana na masonskim i rozenkrojcerskim znanjima i
sistemima koji su kroz kabalističke korespodencije uveli alhemiju i gnostička znanja. Hermetički kabalisti
su tako najočitije povezali kroz saznanja o korespodencijama, celokupno znanje planete u jedan živ
sistem jer se dokazalo i bilo je evidentno da univerzalni elementi čine svekolika znanja, a samo su
podneblja i narodi davali specifičnost i folklor tradicije. Spajanjem duhovnog znanja uvidelo se da iste
osobine poseduju kako kabalistička sefira Hesed - Milost, tako i rimski Jupiter, egipatske Izida i Hator, kao
i Posejdon, Brama i Ametist - svi imaju iste univerzalne osobine - na svojoj razini postojanja - u svojoj
Sferi - Sefiri.

Budući da je Drvo Života kao šema Univerzuma najcelovitija uviđa se da svaki duhovni sistem
može da se prepozna kao deo sistema Kabalista. Raznolika znanja emaniraju iz čovekovog dosezanja do
izvesnih nivoa gde prima pounu i sagledava te ravni te prenosi učenja, kako ih prima od Boga svojim
bližnjima.

Bog je jedan, mnoge su njegove manifestacije.

II.

Postoji nekoliko (ili podosta) kabalističkih škola koje neguju izvesne različitosti u svojem učenju.
Ne može se raći da je neka od njih jedina ispravna, već da varijacije i finese znanja daju izobilje koje
Kabala ionako poseduje u sebi. Čak i same škole u sebi mogu podučavati različite ideje koje nisu u
potpunosti saglasne.

Najvažnija ideja Kabale je da hebrejski alfabet predstavlja mistični skup vibracija, te da svako
slovo predstavlja izvestan kvalitet i osobenost dela univerzuma koji predstavlja. Slova su sama po sebi
korenski elementi svega. Putem izvesnih tehnika slova, reči i brojevi se povezuju i objašnjavaju jedni
druge dajući duboke uvide o značenju.

Svako slovo je jedan broj. Alef je 1, Jod je 10, a Kaf, jedanaesto slovo je 20, sledeće Lamed je
30. Zbrajanjem vrednosti slova neke reči dobija se njeno specifično matematičko vibratorno-mistično-
konkretno značenje.

Na primer, Hesed, ime četvrte Sefire na Drvetu Života se prevodi kao "milost". Na hebrejskom se
piče HSD - Het + Samek + Dalet tako da je u zbiru 72. Druga reč koja ima istu brojnu vrednost, 72, je
GLGVL - Gilgul - Gimel + Lamed + Gimel + Vau + Lamed - i znači "transmigracija" - a to je reč koja
kabalistički predstavlja reinkarnaciju. Obe reči imaju istu brojnu vrednost i time su mistično povezane.

Osnovna ideja se može proširiti dalje od odnosa samih reči. Recimo, centralno u kabali postoji
ideja o 32 "staze". Na hebrejskom 32 se piše kao LB - Lamed + Bet. Postoji takođe druga reč Lev - LB
koja se prevodi kao "srce".

Može se reći da na ovaj način trideset dve staze predstavljaju Put Srca.

Idemo još dalje. Slovo Bet - B - je prvo slovo prve reči u Tori "Berašit" što se prevodi kao "U
početku". Lamed - L - je poslednje slovo Tore u reči "Israel". Širenjem gematrijskog tumačenja prikazuje
se da 32 staze mudrosti povezuju sa srcem i obuhvataju celu Toru.

Još dalje... BL je sama po sebi reč - Bal - znači "ne/nije" - vredi 32. Znači da se reč "ne/nije"
povezuje sa 32 staze, srcem i okvirom Tore. Kako se može ovo shvatiti? To je misterija!

Možemo, takođe, povezati jedno slovo sa rečju i frazom. Reč Alef (ALP) kao prvo slovo alfabeta,
daje zbir 111 (Alef + Lame + Pe). Broj 111 je zbir slova u frazi "Ahad Hua Elohim" što znači "On je Jedini
Bog".

Putem gematrije se uspostavljaju moćne mistične veze među naizgled nepovezanim idejama.

Svako slovo se takođe može pojmiti kao prvi inicijal zasebne reči. Ovo je Notarikon. Tako jedna
reč predstavlja set inicijala neke fraze. Vidimo prvu reč Tore "Berašit" - BRAŠIT - to ustvari predstavlja

61
SKAKAVAC 9

celu prvu rečenicu Tore: "BrAŠITh RAH ALHIM ŠIQBLV IŠRAL TVRH" - što znači "U početku, Bog vide da
će Izrael prihvatiti Toru".

Postoje i kompleksniji sistemi tumačenja i shvatanja slova, reči i brojeva - Temure, po kojima se
po izvesnim matricama slova zamenjuju drugim slovima. Setimo se čuvenog templarskog imena za Boga
"Bafomet" koji se po temuričkom sistemu zvanom AIQ BKR menja u "Sofija" - dajući smisao Mudrosti.

Slova su takođe napisana i kao piktogrami - ona po obliku imaju mistično značenje. Recimo, slovo
Šin se piše kao koren zuba ili izbijanje plamenova - i zaista slovo Šin je po svom značenju "Zub" i
predstavlja element Vatre.

Svako slovo ima koren u slovu Jod - ono je seme i predstavlja prvi "plamičak" iz koga plamte
druge vatre. Svaka reč ima koren u jednom slovu. Svako značenje slova i reči prenosi se preko suštinskog
korena - jednog broja.

Mora se shvatiti i ne zaboraviti da je Kabala filozofski sistem koji struktuira um tako što mu
predočava strukturu Univerzuma, te time um i svest čoveka funkcionišu u potpunosti po kosmičkim
zakonima i principima. Od misaonih formi i ideja svest i energije smisla reči i ideja se konkretizuju i
ostvaruju u astralnom i formativnom, materijalnom svetu.

Mojsije je u svom susretu sa Bogom pitao ko je on i šta da kaže izraelićanima ko mu je preneo


zakon, a božiji odgovor je bio: "Ehejeh Ašer Ehejeh" - AHIH AŠR AHIH. Neki kabalisti tumače da je reč-
ime Ehejeh - AHIH - božansko ime jedne od sfera-Sefira na Drvetu Života. Međutim, Ehejeh i nije ime. To
je izjava, koja kaže "Ja ću biti" ili "Ja jesam" čime se cela rečenica prevodi sa "Ja sam onaj koji jesam" ili
"Ja ću biti onaj koji ću biti". Ehejeh nije ime već izjava o stanju.

Odsustvo imena je bitna stvar. Kada nešto imenujemo, stvar ili osobu, mi ga automatski
određujemo i ne samo da određujemo šta to jeste već i šta nije. Kako za Boga, u svom njegovom
Beskraju reći šta jeste a šta nije?!

Kaže se da Bog ima druga imena. Podosta imena. Čak i ako Ehejeh nije ime, tu su Jehova, Adonaj
i slična - čak ni to nisu imena! To su magičke i mističke filozofske formule koje definišu božansku
manifestaciju - ali ne i samog Boga. Ta "imena" su određeni kvaliteti različitih sfera Drveta Života.

Šta je sa imenom Elohim? Ono je dato u Postanju - gde Bog stvara nebo i zemlju. Ali... dodatak
"IM" (imenu ALH - "Bog"), na hebrejskim rečima predstavlja množinu ženskog roda - dakle to nije Bog
već Boginje. Koliko njih? I neko bi rekao da je judaizam monoteistička patrijarhalna religija!?

Prva rečenica Tore, koja se najčešće prevodi kao "U početku, Bog stvori nebo i zemlju" - "BRAŠIT
BRA ALHIM ET HŠAMIM VET HAIRC" ustvari nema to značenje. Reč Berašit predstavlja neku vrstu
početka, ali ne znači "U početku" već "Sa početkom", druga reč "Bra" znači "stvoriti" i naravno Elohim
znači "Boginje". To znači da su sa početkom stvorene Boginje - a ne da je Bog stvorio. Sa početkom su
stvorene Boginje, nebo i zemlja" - to je pravilniji, mnogo pravilniji prevod.

Ko je stvorio Boginje, Bogove? Sve? To se ne zna. To je misterija.

Elohim, kao skupina Bogova/Boginja je stvorio neko ili nešto "drugo" - nepoznato i nespoznatljivo.

Mi ne možemo shvatiti Boga, niti "ga" možemo objasniti. Ono što možemo je da shvatimo i
pojmimo njegove aspekte. Ono što po kabalistima predstavlja "Boga" kao uzvišeno i "apsolutno" stanje i
biće je nadkriljeno nad Drvetom Života - kao tri "vela". Ono što se navodi kao "telesnost" Boga je
Bezgranično Svetlo - AIN SOF AUR.

Da bi se nazrelo šta "to" može da znači i predstavlja koriste se brojevi. AUR je 207 i Ain Sof je
207. Broj 207 se povezuje i sa rečju RBH što znači "mnogo" ili "veliko"... dakle imamo tu puno svetla! 207
je i ARAH - "Ja ću se pojaviti" i "Ja ću videti" ADBR, "Ja ću govoriti", VNQVMH - "I ustanimo" - Ovo
Bezgranično svetlo nikako nije statično stanje - ono je Aktivno i moćno.

62
SKAKAVAC 9

Izražavanje je uvek u budućem vremenu - Bog nije statičan već dinamičan u svom ispoljavanju.
Ono što je pokrenulo kreaciju i što je "iza" postojanja univerzuma je potpuno aktivno. Elohim, kao i druga
imena Ain Sof-a - Bezgraničnog su njegovi atributi.

Kada se broj 207 svede na svoj koren dobija se broj 9. Devet je broj Jesoda, devete sefire, koja
je "Temelj", ali takođe predstavlja i ljudske reproduktivne organe, koji su izvor odakle ljudski život potiče.

Kako je Bog stvorio sve? Reče: "Neka bude svetlo! I bi svetlo" - Prvo delo kreiranja je stvaranja
Svetla u "nečemu" što prethodno nije postojalo, u nečemu što je bilo potpuno "prazno". Prema
kabalističkom učenju akt stvaranja se zove "Cimcum" i predstavlja kontrakciju i ograničenje. Može se
pojmiti da je Bog u svom Beskrajnom Svetlu načinio izvesnu prazninu, prostor i u tome odaslao svoju
prvu zraku Svetla kreacije.

Čak i drugi duhovni sistemi korsepodentno tome predstavljaju postojanje izvesne Praznine koja je
najviši oblik postojanja iz koga je kreiran Univerzum.

Kabalisti predstavljaju prazninu u kojoj je krenulo da se izliva božansko svetlo kreacije. Ovo svetlo
se izlivalo u "posude" iz kojih se zatim svetlo prelivalo... govorimo simbolično! Metafizički! Svakim
prelivanjem svetlo je poprimalo druge kvalitete i osobine, formulišući ravni postojanja - od suptilnog ka
grubljeg - od "čistog" ka materijalnom. Ove sfere predstavljaju i deset alata sa kojima je Bog stvorio
Univerzum.

Deset je sfera manifestacije božanske svetlosti.

Prva je Keter - Praizvor - Sveizvor.


Druga je Hokma - čista misao.
Treća je Bina - poimanje.
Četvrta je Hesed - davanje u izobilju.
Peta je Gebura - potpuno zadržavanje.
Šesta je Tifaret - savršena ravnoteža i harmonija.
Sedma je Neca - dominacija.
Osma je Hod - podređivanje.
Deveta je Jesod - prelaz ka fizičkom.
Deseta je Malkut - materijalni svet.

Prema Postagnju pre nego što je Bog stvorio Svetlost “Zemlja” je bila u stanju haosa i praznine –
“Tohu v Bohu” – Razbijene posude predstavljaju takav svet – Posude ne mogu sadržati prelivanje i
ulivanje beskonačne svetlosti. Kabalisti misle da su nakon razbijanja posuda one pale na tlo sadržeći još
uvek iskre svetlosti. Znači došlo se do krajnjeg stadijuma materijalizacije, a božansko je u tome bilo i
jeste sadržano samo u srži, ali ne i “vidno”.

Prema jednom viđenju posude su sakupljene, a zatim prerađene da bi primale božansko svetlo
onoliko koliko Bog to želi. Princip je da one sadrže izvesnu “količinu” svetla, ali ono što je više se kanališe
drugim posudama. One daju i primaju. Davanjem one postaju bogolike – jer Bog daje. One ne postoje
kao samodovoljne jedinke već su povezane sa drugim “posudama”. Nisu vezane, već protok energija i
svesti postoji otvoren. Sefire Drveta Života su povezane sa dvadeset i dve “staze” tj. kanala kojima se
manifestacija svetlosti odvija od “gore” ka “dole” i putem kojih svest i biće čoveka može da se uzdigne ka
Bogu.

Po drugim kabalističkim viđenjima božanske iskre koje su pale na zemlju nisu još sakupljene i
iskupljene – zadatak je čovečanstva da pronađu, otkriju te iskre i uzdignu ih kako bi se “posude” mogle
popraviti – pročistiti. Proces rektifikacije – Tikun – se odvija kroz spiritualni rad, kroz dela ljubavi,
pravednosti i dobročinstva.

Prisustvo izvesne greške ili “defekta” u celom postojanju je očiti bitan deo plana – defekt je kao i
koncept “slučajnosti” ideja koja objačnjava nepoznanicu – faktor koji nije poznat ljudskom umu, razumu i
logici. Ono što je zlo, nastalo loše – ima mogućnost da kroz izvestan proces sagledavanja svoje prirode i
pročišćenje dođe do iskupljenja. Ljudi svojim delanjem i ponašanjem, pa i mislima bitno utiču na prevagu

63
SKAKAVAC 9

jedne od “strana” – sve te manifestacije se odvijaju na nižim nivoima Drveta Života gde se dualizam javlja
i prepoznaje. Ljudi poseduju Slobodnu Volju – Ljudi prave izbor.

Ono što kabalisti preporučuju kao osnovni lek za izlečenje “zla” je Micvot – povinovanje
božanskim zapovestima.

Ono što se ne sme zaboraviti, pored mogućnosti izbora spram “dobra” ili “zla” je to da u samoj
srži čak i to “zlo” jeste načinjeno od božanske telesnosti, te da suštinski ima božansku srž u sebi. “Zlo”
postoji sa očitom svrhom koja je utisnuta božanskom voljom u svet. Poenta je u tome da to nagoni ljude
da se uzdižu duhovno i da prepoznaju Boga i u sebi i u Svemu.

Bog je naravno mogao stvoriti svet u kome bi sve bilo savršeno funkcionalno (a tako nešto se
naziva Zlatnim dobom – koje je prošlo – i vratiće se), u kome bi sve “posude” bile savršeno sadržajne i
savršeno darežljive. Ipak principi ovog univerzuma su postavljeni na taj način da se promena stalno
odigrava, stalno je u toku i tako ta Promena održava izvesnu Postojanost univerzuma. Ako je nešto stalno
savršeno kako bi se menjalo, prepoznavalo svoje osobine i kvalitete u svojoj statičnosti – i dosadi. Stanja
se menjaju. Kada jedno ispuni svoju svrhu ono se menja – Posude se lome – civilizacije doživljavaju svoje
kataklizme. Ljudi bivaju izgnani iz Raja, Potpo briše svet, Mojsije lomi table zakona, hramovi Jerusalima se
ruše iznova i iznova.

Slobodnom voljom ljudi kreiraju svoju vlastitu realnost. Ono što zamisle to realizuju. Kada to
postane stagnacija skrivene sile i mehanizmi koji stvaraju nove okolnosti iz potencijalnih predispozicija –
stvaraju se novi svetovi, nove civilizacije. Kataklizme preporađaju svet iz njegovih ruševina. Kataklizme
sadrže seme iskupljenja i napretka.

Čuveno pitanje - ako je Bog sve stvorio i ako je “dobar” zašto pušta takve pošasti i zlo u svet? –
ljudski um ne može da shvati i odgovori – ljudska manifestacija je najniža na lestvici materijalizacije
Univerzuma – Kraljevstvo zemlje je deset stepenika niže od Božanske Krune – ono što je čoveku dato on
sam mora da prihvati i živi “dobro” – živi “normalno” – “zlo” je jednostavan izbor i pitanje nametanja
“slobodne” volje – to su teror i despotizam koji postoje zbog ljudskog saznanja o svom kolektivitetu – da
bi u jednom momentu bilo shvaćeno Jedinstvo čovečanstva i predispozicija da vrlina ne bude nešto što se
ističe već nešto što se podrazumeva.

U svakom delu postojanja sadržana je trostruka sila – gnostici su je pripisivali Bogu i Bogu su
davali ime IAO – to je sila Stvaranja/Kreiranja, sila Postojanja/Održavanja i sila Promene/Uništenja –
koliko je ta sila očita na makrokosmičkom planu, toliko je očita i u čoveku – toliko je očita na sub-
atomskom nivou – i to je jedna od misterija postojanja.

Beskrajno Svetlo se iz Jednog prelilo u svet manifestacije poprimajući dulani karakter, sa


trostrukošću, prelivajući se kroz deset osobenih nivoa svoje emanacije, konkretizujući se kroz svest,
misao, do energije i materijalne telesnosti.

III.

Kabala je unutrašnji i mistični vid Judaizma. To je večito Učenje o Atributima Božanstva, prirodi
svemira i sudbini čoveka, u Terminima Judaizma. Saopšteno putem otkrovenja, ono je prenošeno
vekovima preko jedne oprezne tradicije koja je s vremena na vreme menjala mitološki i metafizički format
da bi se prilagodila duhovnim i kulturnim potrebama različitih mesta i epoha.

Kazano je: Knjiga Skrivenosti je knjiga koja opisuje ono što je mereno na Kantaru; jer pre nego što
je nastalo Uravnoteženje (Svemir) Lice nije gledalo u Lice. Zohar. Španija, 13-ti vek.

Deset Sefirota iz Ničega.


Deset ne devet. Deset a ne jedanaest. Razumi ovo u Mudrosti, i u Mudrosti razumi. Istražuj i
razmišljaj o njihovom značenju, kako bi vratio Tvorca na Njegov Tron. Sefer Yezirah, Babylonia, 6-ti vek.

64
SKAKAVAC 9

Šta je to Drvo o kojem govorim? Sve Božanske Moći su raspoređene u jedan niz slojeva kao i Drvo,
kao što drvo donosi plod kada se zaliva vodom, tako isto i Božanske Moći kada se pune vodom Boga.
Knjiga Bahir. Provansa, 12-ti vek.

"SVE JE NIŠTA"
"Ništa je tajni ključ ovog zakona"

U Kabali, Bog Transcendentni je nazvan AIN. Na jevrejskom jeziku AIN znači "Ne Stvar; Nijedna
Stvar" , jer Bog je izvan Egzistencije (postojanja). AIN nije ni dole ni gore; ni u kretanju ni u mirovanju.
Ne postoji mesto gde AIN jeste. Bog je Apsolutno Ništa.

AIN SOF znači "Bez Kraja" Ovo je naziv za Boga Koji je svugde. Ovo je sveukupnost onoga što
jeste i onoga što nije. AIN SOF je Bog Imanentni. Apsolutno Sve. AIN SOF nema Atributa, pošto se oni
mogu manifestovati, ispoljiti, izraziti, samo unutar egzistencije, a egzistencija je konačna.

Iz AIN SOF OR-a, Beskrajne svetloti koja okružuje prazninu, izračen je jedan zrak svetlosti koji je
prodirao od periferije prema centru. Taj zrak, KAV ili zrak Božanske Volje, se manifestovao u deset
odvojenih stepenova Emanacije. Ovaj događaj je izražen u jednoj drugoj rabinskoj izreci, koja kaže da je
svet bio pozvan u bivstvovanje pomoću deset Božanskih Izraza. Tih deset stepenova su poznati kao
Sefiroti. Reč "Sefira" nema prostog ekvivalenta ni u jednom jeziku, mada je njen koren povezuje sa
rečima "cifra" (tj. broj) i "safir". Neki su Sefirote videli kao Božanske Moći ili Sudove; drugi su ih smatrali
instrumentima ili oruđima Božje Vladavine. Mistici su ih slikovito prikazivali kao deset Lica, Ruku ili čak
Odora Boga. Sefiroti izražavaju Božanske Atribute, koji se od prvog trenutka Emanacije stalno održavaju u
jednom nizu odnosa sve dok Bog ne poželi da oni sa Prazninom ponovo iščeznu u Ništavilo.

Odnosima između Sefirota upravljaju tri nemanifestovana Božanska principa, "Skrivena Sjaja"
(Zahzahot) Primordijalne Volje, Milosti i Strogosti (ili Pravde). Volja održava ravnotežu, dok Milost širi
(razvija), a Strogost ograničava tok Emanacije, te tako oni organizuju deset Božji Atributa (svojstava,
karakteristika) u jedan specifičan arhetipski model. Taj model je nazivan Slikom Boga, ali je opšte poznat
kao Drvo Života. Svaka Sefira se redom manifestuje pod uticajem svakog od pojedinih Zahzahota, i iz tog
razloga se tok koji manifestuje deset Sefirota može vizualizovati kao cik-cak kretanje u "Bljesku Munje" iz
jednog centralnog (središnjeg) položaja (Ravnoteža) na desno (Ekspanzija, Širenje) pa popreko na levo
(ograničavanje). Tako Zahzahot-i stvaraju tri vertikalne vrste na dijagramu Drveta Života, poznatije kao
Stubovi: Stub Ravnoteže (Volja) u sredini, Stub Milosti (aktivna Sila, Širenje) na desnoj strani, i Stub
Strogosti (pasivna Forma, oblik, Ograničavanje) na levoj strani.

Odnosi prikazani na Drvetu pokrivaju čitavo postojanje; tako se svojstva Sefirota mogu videti u
izrazima bilo koje grane znanja. Dakle, dok njihova osnovna definicija glasi Atributi Boga, oni se mogu
definisati i u terminima ljudskog iskustva zato što smo i mi oblikovani po Slici Boga.

Slike u kojima se bog pojavljuje, nisu ništa drugo nego praslike svih bića. Ono što mitska
struktura kabalističkog kompleksa simbola čini jeste ograničavanje beskonačnog obilja aspekata, pod
kojima se bog može saznati, na deset prakategorija.

Sefiroti predstavljaju suštinu ovih stvaralačkih moći, potencija, koje su udružene u pradesetinu,
božjeg jedinstva u razvoju, koji u sebe uključuje arhetipove svih bića.

Prva Sefira, na ivici Praznine, zove se Keter, Kruna. Ta manifestacija sadrži sve što je bilo, što
jeste i što će biti; to je mesto prve (početne) emanacije i poslednjeg (konačnog) povratka. Njena priroda
kao Božanskog Atributa izražena je samim “Imenom” Boga koje joj se tradicionalno pripisuje: JA SAM
ONAJ KOJI JESAM. Iz ove tačke Ravnoteže zrak svetlosti se širi, pod uticajem Milosrđa, Sile i Ekspanzije,
da bi manifestovao drugu Sefiru, Sefiru Hokma, Mudrost. U Božanskim i ljudskim umovima to predstavlja
aktivni, unutrašnji intelekt koji ljudska bića doživljavaju kao bljesak genija (genijalan uvid), nadahnuće
(inspiraciju) ili otkrovenje. Na strani Strogosti, Forme i Ograničavanja ona je uravnotežena trećom
Sefirom, Sefirom Binah - Razumevanje; to je intelekt u njegovoj pasivnoj, receptivnoj (prijemljivoj) i
reflektivnoj (promišljajućoj) sposobnosti. U ljudskim terminima on se manifestuje preko razuma i tradicije.

65
SKAKAVAC 9

Nakon što zrak napusti Binah, koji je na vrhu Stuba Strogosti, on dodiruje Stub Ravnoteže ispod
Ketera, Krune. Ta tačka ravnoteže na Drvetu je presudna; to je mesto “Ruah ha Kodesh” - Svetog Duha,
koji lebdi kao neki veo ispod tri "supernalna" (natprirodna) Sefirota. Ona ostaje nemanifestovana, ali ima
mesto u Manifestaciji, koje na Drvetu obeležava "ne-Sefira" Daat, Znanje. Ovde je, kažu, mesto gde
Apsolut mora ući po volji da se direktno umeša (interveniše) u egzistenciju koja se za sada večno održava
sve dok joj Božanska Volja ne dopusti da iščezne kao slika. U ljudskim terminima Daat je znanje koje
iskrsava niodakle i dolazi direktno od Boga. Ono je sasvim drugačije od otkrovenja Mudrosti (Hokma);
Daat se ne samo vidi već i spoznaje. On je, takođe, drugačiji i od onoga što dolazi od Razumevanja
(Binah) ili dubokog razmišljanja: Daat, dete natprirodnih Sefirota, nije samo posmatranje (observacija)
već i postajanje.

Ispod Daata Bljesak odlazi do Stuba Milosti (Ekspanzije) i natrag do Stuba Strogosti (Kontrakcije),
i tako definiše jedan par Sefirota koji upravlja nivoom emocija (osećaja) za razliku od natprirodnog
intelekta. Atribut aktivne ili unutrašnje emocije je Hesed, Milost, a pasivne ili spoljašnje emocije je
Gevurah, Pravda. U nama samima ove osobine se pojavljuju u komplementarnim težnjama ka ljubavi,
toleranciji i velikodušnosti na jednoj strani (Hesed) i disciplini, strogosti i diskriminaciji na drugoj strani
(Gevura). Na ovom, emocionalnom nivou, delovanje suprotstavljenih Sefirotskih principa, i opasnosti od
prevelikog odlaska u jednom ili drugom pravcu, postaju deo svakodnevnog iskustva.

Bljesak Munje, prošavši od ekspanzivnog načela Heseda do konstriktivnog (sužavajućeg,


skupljajućeg, ograničavajućeg) principa Gevuraha, vraća se, na jednom stepenu niže, ka Stubu
Ravnoteže. Tu se manifestovala centralna Sefira ili Tiferet, Lepota. Ona leži u srcu Drveta, direktno
povezana sa svim Sefirotima Stuba Milosti i Stuba Strogosti. Kada god se dijagram Drveta primenjuje - a
to je moguće - na dinamiku (snagu, energiju) bilo kog organizma ili sistema, Tiferet je tamo gde se nalazi
suština (esencija) stvari. Na Božanskom Drvetu Tiferet je Srce. Sa emocionalnim Sefirotima Hesedom i
Gevurahom on oblikuje trijadu božanske duše; sa višim Sefirotima Hokma i Binah on oblikuje veliku
trijadu Božanskog duha, u čijoj sredini leži Ruah ha Kodesh. U čovekovoj psihi Tiferet je Sopstvo, jezgro
pojedinca, koje leži iza svakodnevnog Ja (Ego). "Posmatrač" koji fokusira “usredsređuje” u velikoj meri
nesvesne uticaje viših centara Milosti i Pravde (Hesed i Gevurah), Mudrosti i Razumevanja (Hokma i
Binah).

Ispod Tifereta Bljesak Munje manifestuje još dva upotpunjenija Atributa, najniža na Stubovima
Milosti i Strogosti. Na aktivnoj, ekspanzivnoj strani je Necah, Večnost – “Pobeda”, a na pasivnoj,
konstriktivnoj strani je Hod, Odražavanje (odbijanje, odjekivanje, odskakanje, reagovanje) – “Sjaj”. U
strukturi Drveta oni pripadaju operativnom (delatnom), instrumentalnom nivou akcije; a u Božanskim
terminima oni tradicionalno odgovaraju (ekspanzivnoj i konstriktivnoj) ulozi Božjih Trupa, poslatih da
izvršavaju Božju Volju. U ljudskim terminima oni predstavljaju vitalne psiho-biološke procese, bilo aktivne,
instinktivne (nagonske) i impulsivne (pokretačke) (Necah, Večnost) ili pasivne, kognitivne (saznajne) i
kontrolne (Hod, Odražavanje).

Na Stubu Ravnoteže, ispod i između ova dva praktična Sefirota, nalazi se Jesod, Temelj. Kao i
svaka Sefira u nizu, i on sadrži sve što se desilo pre (njega), i zato je ovo jedan složen Atribut sa mnogo
osobina. Najpre, on je generativan (rađalački). On je reflektivan (odražajan) - direktno ispod Tifereta,
može se opaziti "slika slike" i Drvo vidi samo sebe - Jesod je ogledalo u ogledalu. Ove dve
komplementarne funkcije označavaju da njihova konstitucija ili Temelj, mora biti čista i zdrava (sigurna,
čvrsta) otud je unutrašnje značenje seksualne čistote povezano sa ovom Sefirom. U nama samima ona se
javlja kao ego, niže mesto svesti, u kojem ljudi vide sami sebe i koje projektuje jednu ličnost na uvid
drugima, a koja može ali ne mora (saglasno našem stanju ravnoteže i znanja o sebi) odražavati istinsku
prirodu sopstva u Tiferetu. Najveći deo ljudske percepcije (opažanja) sveta, i najveći deo ljudskog
ispunjavanja Volje, odigrava se u Jesodu.

Najniža Sefira, dopuna Ketera - Krune, jeste Malkut, Kraljevstvo. U njoj se Božanski Bljesak Munje
uzemljuje. Ona konstituiše “Šekinah”, Božje Prisustvo, u materijii. Njena priroda je četvorostruka, sadrži u
sebi četiri nivoa koja postoje u Drvetu kao jednu celinu (koren, stablo, grane i plod Drveta kako ono
srasta u postojanje; ili Volja, Um, Srce i Telo Božanstva). U ljudima se ova četiri nivoa Malkuta javljaju
kao telo, sa njegova četiri tradicionalna elementa, zemljom, vodom, vazduhom i vatrom čvrstim telima,
tečnostima, gasovima i zračenjima čija međusobna delovanja održavaju u životu.

66
SKAKAVAC 9

Ovo je šema Sefirota. Tri su svrstana na aktivnom desnom Stubu Milosti, tri na pasivnom levom
Stubu Strogosti, i četiri (plus ne-sefira Daat) na srednjem Stubu Ravnoteže (Slave). Njihovi odnosi, koje je
ustanovio Bljesak Munje, dalje se realizuju zbirom od dvadeset-dve staze, koje redom čine jedan sistem
trougaonih konfiguracija ili trijada, aktivnih na desnoj i pasivnih na levoj strani; horizontalne i centralne
trijade, koje povezuju sva tri Stuba i bave se direktno sa svešću.

U kabalističkoj filozofiji postoje Četiri Sveta koji konstituišu Univerzum. Na sličan način to se
podudara i sa četiri Magička Elementa. Četiri Elementa Vatre, Vode, Vazduha i Zemlje su refleksije Četiri
Sveta Kabale. Čime se ispunjava božanska izreka da "Što je gore, to je i dole". Četiri Sveta i Četiri
Elementa korespondiraju i sa Četiri Slova Tetragrammaton-a : Jod-He-Vau-He ili JHVH, koje je tzv.
neizgovorljivo “Ime” Boga koje se u Okultnim Naukama smatra da je od vrhovne univerzalne važnosti.

Četiri Sveta su:

Olahm Ha-Atziluth (Svet Emanacije ili Arhetipski Svet).


Olahm Ha-Briah (Svet Kreacije. Takođe zvan Khorsia, Tron).
Olahm Ha-Yetzirah (Svet Formacije i Anđela).
Olahm Ha-Assiah (Materijalni Svet. Takođe zvan Olahm Ha-Qliphoth, Svet Ljuski).

Aciluth je Svet Emanacija i korespondira sa elementom Vatre i slovom Jod.; Briah je Svet Arhanđela i
korespondira sa elementom Vode i slovom He; Jecira je Svet Anđela i korespondira Vazduhu i slovu Vau;
Assiah je Svet Akcije i pridodato je elementu Zemlje i finalnom slovu He u Tetragrammaton-u.

Ova Četiri Sveta prožimaju čitavo postojanje. Šematski, oni se mogu predstaviti kao "Jakovljeve
Merdevine", gde Drvo jednog Sveta izrasta iz strukture prethodnog, tako da je Božja Volja, i tok koji
povezuje sve što postoji, prisutna u svemu što je ispoljeno. U svakom slučaju Temelj (Jesod) višeg Sveta
odražava niži Svet kao njego Daat. U ovoj naročitoj shemi može se primetiti da se niz Sefirota takođe
razvija niz određenu osovinu, tako da se duga linija-zrak ili “Kav” Božje Volje prostire kroz sve Svetove.
Ova Četiri Sveta su vizualizovana na mnoge načine - počev od koncentričnih geometrija do
antropomorfnog Adamovog lika i jednog niza Hala ili Bašta Svetog Brda.

Ključ za razumevanje funkcija svakog od četiri Kabalistička sveta nalazi se u Tetragramatonu. On


obeležava četvorostruki proces koji prenosi aspekte Sile (jod), Kalupa (he), Aktivnosti (vau) i Oblika (he).
Prvo područje, poreklom iz večne svetlosti u obliku primordijalne tačke, bio je svet arhetipskog čoveka. Iz
tog je pak područja izračeno sledeće područje.

ACILUT, u značenju proizvoditi nešto ispoljeno iz neispoljenog, onaj koji pokreće - oživljava. Svet
Mogućnosti se bavi izvorom bića i materije.
Prvi svet koji se stvara iz Negativne Egzistencije zove se Acilut, 'Bezgranični Svet Božanskih
Imena'. To je najviši spiritualni svet Kabale. Svako od deset imena Kreatora pripisano ovom svetu indicira
jedan različit aspekt esencijalnog Jastva – “Boga”. U pogledu Tetragramatona, Acilut korespondira sa
prvim slovom, Jod. Jod predstavlja ideju sile. Sila, u ličnom smisllu, je ista što i sposobnost - potencijal.
Sila se meri kao mogućnost da se nešto uradi ili interaktuje sa nečim. Stoga Sefiroti Sveta Acilut
predstavljaju deset osnovnih sposobnosti koje Kreator ima. Prva Sefira daje onu sposobnost koju Kreator
ima - 'biti' (Eheieh znači 'biću'). Druga Sefira, koja sadrži ime Jehovah - sposobnost Kreatora da 'dela'.
Ostalih osam Sefirota - osam drugih sposobnosti koje Kreator ima.

BRIAH, daje konturu - ocrtava. Područje stvaranja. Iz ovoga sledi četvrto područje, Svet Uma.
Svaki od Sefirota na Drvetu Života u ovom svetu viđen je kao pokazatelj nekog aspekta mentalnosti ili
karakterne strukture. Svet Uma se bavi manipulacijom materije. Drugi Kabalistički svet koji proističe iz
Negativne Egzistencije sledeći niz prvog sveta je Briah, 'Arhanđeoski Svet Kreacija'. Briah korespondira sa
drugim slovom Tetragramatona, He, koje predstavlja osobinu obrasca. Briah predstavlja matricu ili
organizaciju sposobnosti ili sila imenovanih u prvom svetu Acilut. Tradicionalno, arhanđeli su najviše
rangirani glasnici Boga. Oni su poslovođe koje nadgledaju i usmeravaju rad koji je Bog namerio. Oni
takođe predstavljaju Boga svim 'nižim' bićima. Pisano je da niko (od ljudskih bića) ne može doći do ili
videti Boga direktno već mora komunicirati sa Njim preko Njegovih predstavnika, u ovom slučaju Njegovih
arhanđela.

67
SKAKAVAC 9

Analogon arhanđelima Boga jeste um kod Čoveka. To su ideje, koncepcije, tačke gledišta i slike
uma koje deluju kao paternizujuće funkcije u pogledu suštinskog Bića, ili Sveobuhvatnog Boga, kod
ljudskih bića. Um je taj koji oblikuje i šematizuje potencijale jednog Sveobuhvatnog Boga u specifične
aktivnosti ličnosti. Um je taj koji stvara karakternu strukturu preko koje se taj Sveobuhvatni Bog povezuje
sa svetom i drugima. Jedino preko tog obrasca Sveobuhvatni Bogovi kontaktiraju i komuniciraju jedni sa
drugima.

ICIRH, Jecirah, koji daje oblik - uobličava. Područje oblikovanja, Jecirah je Svet Tela, energetskih
funkcija Sveobuhvatnog Boga onako kako su one definisane njegovom mentalnom konstitucijom. Svet
Tela se bavi procesima i aktivnostima energije u i oko fizičkog tela. Svet Tela se bavi percepcijom
materije. Iz drugog sveta Briah proističe Jecirah, 'Hijerarhijski Svet Formacija'. Jecirah se odnosi na treće
slovo Tetragramatona, Vau, koje predstavlja kvalitet aktivnosti. Sposobnosti prvog sveta su određene u
drugom svetu i postaju aktivne trećem svetu. Sefiroti Jeciraha su nazvani po moćima, energijama, i
anđelima. Anđeli su Božji radnici koji su pod upravom arhanđela (uma). Analogno anđelima i moćima
Boga u Kabali su osećaji (čulni utisci), osećanja i emocije jednog ljudskog bića. Oni su rezultat
energetskih transakcija unutar tela dok ono funkcioniše u svetu.

Deseta Sefira u Jecirahu zove se Ishim, 'Duše Pravednika'. Duša jednog ljudskog bića je povezana
sa prirodom njegovog osećanja. Duša je viđena kao telo, ali ono koje oživljava i prethodi fizičkom telu.
Pošto Jecirah proizilazi iz Sveta Uma i u njemu je, on ne upućuje na strukturu tela koja je njegov oblik već
na njegovu aktivnost ili funkcionalni aspekt. Telo, gledano funkcionalno, je struktura koja omogućava
širok spektar energetskih funkcija. Može se videti i kao organizovana aktivnost mnoštva životnih procesa.
Telo je takođe jedan jedinstven izraz jednog Sveobuhvatnog Boga koji izražava svoju unutrašnju prirodu
preko fizičkog funkcionisanja.

OŠIH, Asijah, koji daje puninu - upotpunjuje. Svet Materije se bavi strukturom i distribucijom
materije. Područje je delatnosti, svet u kome živimo kao ljudska bića. Četvrti u nizu proističućih svetova je
Asijah, 'Elementarni Svet Supstanci'. Asijah korespondira sa četvrtim slovom Tetragramatona, He, koje
predstavlja ideju obrasca prenetog u manifestaciju kao forma ili supstancija. Sposobnost ili sila prvog
sveta je otelotvorena u Svetu Uma, aktivirana u Svetu Tela, i formalizovana materijalno u ovom, četvrtom
svetu. Ipak, Kabala nas podseća da su svi svetovi sadržani u Negativnoj Egzistenciji i da tu nema stvarne
vremenske sekvence. Prva Sefira u prvom svetu je deseta Sefira četvrtog sveta.

Prva Sefira u Asijahu je označena kao 'Primum Mobile', ili 'Prva Kovitlanja'. Idealno bi se moga
predstaviti kao centralna tačka koja predstavlja izvor ili početak. Deseta Sefira u Asijahu se zove 'Sfera
Četiri Elementa'. Ta četiri elementa, upućuju na četiri aspekta Tetragramatona - Silu, Obrazac, Aktivnost i
Formu. Ova, poslednja Sefira Kabalističke kreacije, predstavlja čitavo stvaranje koje funkcioniše u oblasti
supstance. Materija je rezultat svih Sefirota iz sva četiri Sveta koji funkcionišu kao jedan proces simultano.

Što se tiče stanovnika Svetova, TACUTONIM, koji "žive ovde dole" u Asijahu ili prirodnoj oblasti:
mi ih vidimo oko nas, dok u velikoj meri ostajemo nesvesni naše vlastite uloge u višim Svetovima. Što se
tiče ELYONIM, onih koji "žive gore", oni se ne mogu opaziti običnim čulima, ali - ako je čovek ikad doživeo
natprirodnu intervenciju (posredovanje) - da su gornji Svetovi naseljeni stanovnicima koji su ograničeni
drugačijim stvarnostima. Ova stvorenja se vizualizuju u kabalističkoj šemi kao anđeli i arhanđeli, ili "ribe" i
"ptice" (Geneza 1:26) koje plivaju u vodama Jeciratskog Sveta Formacije i lete u vazduhu Berijatskog
Sveta Kreacije. Ta stvorenja imaju svoju ulogu u grandioznom planu postojanja, i dok mi ne možemo
neposredno opaziti njihove kosmičke operacije, one na ljude svakako utiču, kao što prirodni ritmovi,
planetarni ciklusi i stelarne varijacije deluju na zemaljske uslove u stvaranju menjanja klima, epoha
spoljašnje istorije i perioda čovekove spiritualnosti i unutrašnjeg progresa.

U kabali postoji jedna ideja poznata kao KELIPPOT ili Svet Ljuski. Ovo je priznanje demonskih ili
destruktivnih sila prisutnih u stvorenom svemiru. Prema tradiciji, ostaci prethodnih Svetova koje je Tvorac
odbacio još uvek postoje. Njihov zadatak, i na makrokosmičkom i na mikrokosmičkom nivou, jeste da se
umešaju kako bi testirali dobrotu i proverili joj čvrstinu. Ta demonska stvorenja ili ŠEDDIM čine opoziciju
ljudskom rodu, koji je podložan njihovom uticaju. Razlog za to je što Adam - Čovek, kao slika Boga,
poseduje slobodu volje i izbora. On ispoljava ishod dobra i zla, zajedno sa svim drugim povlasticama i
dužnostima jednog ljudskog bića.

68
SKAKAVAC 9

Stanje supstance u prirodi okarakterisano je postojanjem četiri elementa: VAZDUHA, VATRE,


VODE I ZEMLJE. U svakoj pojavi u Univerzumu manifestno dominira neki od tih elemenata. Osnovna
svojstva supstance su: suvo, vlažno, toplo i hladno. Slaganjem tih svojstva dobijaju se tipične odlike četiri
ambijentalna elementa: Voda je vlažna i hladna, Zemlja je suva i hladna, Vazduh je topao i vlažan, Vatra
je suva i topla. Promenom svojstava elementi se mogu transformisati jedni u druge: dovođenjem toplote
hladnoj vodi ona se pretvara u vodenu paru ( = Vazduh), oduzimanjem toplote vodi ona prelazi u led ( =
Zemlja), topljenjem metali (Zemlja) postaju tečni ( = Voda), zagrevanjem voda u “prahu” (Zemlja), ona iz
čvrstog stanja direktno prelazi (sublimiše) u gasovitu fazu ( = Vazduh).

Vazduh je obeležen kao pokretljiv: kao dah/duh on omogućuje život - kretanje; Vatra ima izraz u
procesima širenja, impulsivnosti, energičnosti; Voda je prilagođavanje, mekoća, skupljanje; Zemlja je
tromost, krutost, kohezija. Data fizička svojstva materije najrečitiji izraz imaju na nivou sfere Malkut, čiji
Heksagram u svome grafičko-simboličkom ustrojstvu objedinjuje sva četri Elementa. Vatra korespondira
sa Aktivnim principom Univerzuma, Voda sa Pasivnim, a Vazduh kao Pokretljiv sa vezivnim. Dinamika je
izraz sjedinjavanja suprotnih principa. Gune istočnjaka su Tamas, Radžas i Satvas i označavaju
energetsko - materijalna svojstva pojedinih načelnih kategorija prirode. Tamas korespondira sa telom i
Soli (simbolom rastvorljivosti), Radžas sa dušom i Sumporom (sagorljivost), te Satvas sa duhom i Živom
(metalnost). Četiri elementa prožima i harmonijski organizuje, omogućuje njihov evolutivni izraz Etar
(Duh).

Elementi u suvišnom obimu kroz čovekovu (ne)aktivnost imaju negativne izraze. Vatra uslovljuje
aroganciju i gnev, Vazduh brbljivost i razuzdan smeh, Voda melanholiju i depresiju, Zemlja gramzivost i
pohlepu. Neuravnoteženost, neorganizovanost elemenata u biću, omogućava prodor evolucionih ljuštura,
izlučevina ideja, unošenje haosa u emotivnom i intelektualnom životu. Materija je završni produkt
emanacije svetlosti Apsoluta.

Može se zapaziti da je Božije Stablo koje ima koren u Nebu, i koje prikazuje emanaciono-
hijerarhijske nivoe u univerzumu, podeljeno na TRI stuba i SEDAM nivoa. CRNI stub Strogosti i Oblika
čine Sefiroti 3, 5 i 8; BELI stub Blagosti i Siline čine Sefiroti 2, 4 i 7. SREDNJI stub Ravnoteže i Harmonije
obrazuju Sefiroti 1, 6, 9 i 10. Na prvom, drugom, četvrtom i sedmom nivou nalazi se po jedna sfera, a na
ostalima po dve. Deset Sefirota podeljeni su u tri vertikalne kolone ili tri stuba. Kolona ili stub na desnoj
strani je stub energičnosti i tom se stubu pripisuje muška aktivna potencija. Kolona na levoj strani stuba
je oblik otpora ili strogosti i toj se koloni pripisuje ženska pasivna sfera. U sredini se nalazi srednji stub ili
stub blagosti, odnosno stub ravnoteže, jer je taj stub usklađujući.

Savremeni kabalisti smatraju desni i levi stub pozitivnom i negativnom fazom pojavnosti, dok je
srednji stub čovekova aktivna svesnost. Sefiroti koji oblikuju srednji stub svojevrsni su prenosioci,
odnosno odlagatelji ostalih Sefirota i zbog toga se u njima nalazi seme i muških i ženskih potencija. Svaki
od tih Sefirota u suštini je na specifičan način androgin, odnosno dvopolan. Svaki Sefirot je i ženski,
odnosno prijemljiv u odnosu na Sefirot kojem prethodi, dok je muški prenosnik, odnosno veza onim
Sefirotima koji za njim slede. Stub ravnoteže ili Srednji stub se nalazi između Stuba energičnosti i Stuba
otpora, da bi se nadziralo pretakanje pozitivnih i negativnih kvaliteta svakog sefirota. Stub energičnost
možemo uporediti s neograničenim darivanjem, a stub otpora sa neograničenim suzdržavanjem.

Božanski Svet Aciluta nazivan je mnogim imenima i opisivan na mnoge načine. Neki rabini su ga
videli kao Odoru od Svetlosti koju Bog obavija oko Božjeg Prisustva, neki su ga označavali u ŠEM HA
MEFORAŠ, najizričitijem Božijem Imenu, koje predstavljaju četiri slova YHVH. Nazivan je Božjom Slavom
(Sjajem), i u jednom trenutku kabalističke istorije ukalupljen je u silu jednog velikog i zračećeg ljudskog
lika zvanog KABOD. Ovaj Božji Čovek se pojavljuje u viziji proroka Jezekilja koji je video Četiri Sveta u
vidu jednog čoveka (Acilut) ustoličenog na nebeskom prestolu (Berijah) koji se nalazi na kočijama
(Jecirah) koje se pak kreću iznad zemlje (Asijah).

Primordijalni Acilutski Čovek, pozvan u konfiguraciju deset Sefirota, bio je jedan Adam pre nego
što je Adam iz Postanja stvoren i oblikovan: njegovo ime je ADAM KADMON. On je prvi od četiri odraza
Boga koji se manifestuje kako se egzistencija pruža od Božanstva do Materijalnosti, pre nego što se opet
ne vrate i stope na kraju Vremena. Zamišljen u ljudskom obliku, Adam Kadmon sadrži sve što je potrebno
da se ispuni zadatak Božjeg odraza. On je i ogledalo i posmatrač i u svom biću poseduje volju, intelekt,
emocije i sposobnost za akciju. Najviše od svih, Adam Kadmon je svestan Boga, premda je u trenutku

69
SKAKAVAC 9

njegovog pozivanja njegovo stanje jedna nevina svesnost o tome. Tek nakon silaska kroz sve Svetove on
će upoznati u iskustvu sve aspekte Božanstva, opažajući u sebi samom i u svemiru Lice Boga – koje je
slika, a ne i stvarnost. Neposredan kontakt dolazi putem Milosti, ili po završetku čitavog ciklusa, spuštanja
u Manifestaciju i povratka ka svom izvoru preko TEŠUVAH ili iskupljenja.

Sastav Adama Kadmona je zasnovan na Sefirotima. Dok Drvo Života raste prema dole iz Krune,
Adam Kadmon stoji na njegovim nogama. Iznad glave mu je Keter, Kruna, dok su dva bočna Sefirota
Mudrosti i Razumevanja, Hokmah i Binah, povezana sa hemisferama njegovog mozga. Ne-sefira Znanja,
Daat, smeštena je preko njegovog lica i grla, jer tu on vidi, čuje, miriše i govori. Sefiroti srca, Gevurah i
Hesed, pravedni i milosrdni, smešteni su levo i desno od njegovih grudi, dok je središnja Sefira, Tiferet ili
Sopstvo, smeštena na njegovom solarnom pleksusu. Dva niža i spoljašnje funkcionalna Sefirota, Hod i
Necah, povezani su sa nogama, a Jesod, generativni Temelj, sa genitalijama, dok je Malkut Kraljevstvo na
njegovim stopalima.

Tri majčinska slova, alef, mem i šin, svojevrsno su trojstvo. Mem i šin su suprostavljene sile, a
alef je uravnotežavajuća sila. Predstavljaju Vazduh, Vodu i Vatru. Svemir beše stvoren iz vatre, a zemlja iz
vode, dok je duh, posrednik između vatre i vode. Tri majčinska slova nalazimo i u godišnjim dobima.
Toplim razdobljem godine vlada vatra, hladnim razdobljem voda, a umerenim dobima proleća i jeseni
vlada vazduh, koji povezuje vatru i vodu. Ista se ta tri majčinska slova nalaze i u čoveku. Vatra oblikuje
glavu, voda želudac, a vazduh grudi, koje se nalaze između dva prethodna ambijentalna elementa.
Vazduh, psihološki gledano, znači mnoštvo informacija, vatra: emocionalni ton, voda: kondenzaciju ideja.

Sedam dvostrukih slova nazivaju se tako jer se izgovaraju ili kao tvrdi suglasnici ili kao aspirirani.
Pri tome se njihovo arhetipsko značenje menja.

Dvostruka slova simbolišu još i sedam smerova - iznad, ispod, istok, zapad, sever, jug, središte.
Mogu predstavljati i sedam planeta, sedam dana celokupnog stvaranja (zajedno sa sedmim danom
odmora), i na kraju sedam otvora u ljudskoj glavi radi primanja čulnih podražaja, dva oka, dva uha, dve
nozdrve i usta.

bet = mudrost / ludost - Merkur


gimel = milosrđe / neraspoloženje (krutost) - Mesec
dalet = plodnost / osamljenost (jalovost) - Venera
kaf = život / smrt - Jupiter
pe = sila (moć) / ropstvo (služenje) - Mars
reš = miroljubivost / ratobornost - Sunce
tau = bogatstvo / siromaštvo - Saturn

Po Sefer Jeciri:

bet = život (vita) / smrt (mors)


gimel = mir (pax) / rat; zlo (aflliction; bellum)
dalet = mudrost; znanje / glupost; neznanje - (sapientia; scientia) / (stulitia; ignorantia)
kaf = bogatstvo (divitae; opus) / siromaštvo (paupertas)
pe = milost (gratia) / prezir (opprobium; abominatio)
reš = plodnost (proles; semen) / samoća; napuštenost (sterilitas)
tau = moć (imperium; dominatio) / poniznost (servitus

Dvanaest je jednostavnih slova, a ona su temelj dvanaest specifičnih ljudskih osobina:

he = vid - severoistok - ruka


vau = sluh - jugoistok - ruka
zajin = miris - istok gore - noga
ket = govor - istok dole - noga
tet = opip <ukus> - sever gore - bubreg
jod = polni nagon <seksualna ljubav> - sever dole - bubreg
lamed = delatnost <rad> - jugozapad - slezina
nun = kretanje - severozapad - jetra

70
SKAKAVAC 9

samek = ljutnja (bes) - zapad gore - žuč


ajin = radost <veselost> - zapad dole - polni organi
cadi = maštovitost <sumnja; um> - jug gore - stomak
kvof = sanjanje - jug dole - creva

Tih 12 jednostavnih slova označavaju i 12 meseci u godini, 12 zodijačkih znakova i 12 glavnih


čovekovih organa.

Proučavanje slova jevrejskog alfabeta, sa njima pripadajućim brojevima, unutrašnjim značenjima,


oblicima i postavljanjem na 22 staze Drveta čini od njih ključeve za razumevanje Kreacije, za koju se u
ezoteričnoj literaturi kaže da je ušla u biće preko njihovog kombinovanja. Mnoge šeme i sistemi su
izmišljane, neke duboke, a neke površne, u skladu sa dubinom kontemplacije iz koje su se pojavile.

Jevrejska slova, kao i ona iz većine starih alfabeta, predstavljaju brojeve i još i simbole zasnovane
na njihovim piktografskim izvorima. U intelektualnom metodu Gematrije, kada numeričke vrednosti slova
jedne reči imaju isti zbir kao i slova neke druge reči, te reči su povezane, da pruže uvid u njihova
značenja. Notarikon kombinuje početna slova neke fraze da bi dao jednu novu reč, ili obrće proces da bi
otkrio neku rečenicu skrivenu unutar neke reči.

Slova predstavljaju tajni svet božanskog. To je svet govora, svet božjih imena, koji se jedan iz
drugoga razvijaju po svom zakonu. Elementi božanskog govora se pojavljuju kao slova Svetog pisma.
Slova i imena nisu samo konvencionalna sredstva komunikacije. Oni su mnogo više od toga. Svako
pojedino među njima predstavlja koncentraciju energije i izražava obilje smisla, koji se uopšte ne može, ili
bar ne dovoljno iscrpno, prevesti na ljudski jezik. Kada govore o božanskim atributima i o sefirotima,
kabalisti taj skriveni svet opisuju iz deset aspekata, ali kada govore o božjim imenima i slovima nužno
moraju da se služe sa 22 suglasnika hebrejskog ALEFBETA kojima je Tora napisana, što znači da je njena
skrivena suština postala dostupna za komunikaciju.

Tora se u svom najunutrašnjijem biću sastoji od božanskih slova, koja sa svoje strane nisu ništa
drugo nego konfiguracije božanske svetlosti. Tek su se u toku daljeg razvoja materijalizovanja ova slova
na različite načine spojila. Prvo su stvorila imena, što znači božja imena, kasnije zajednička imena i nazive
koji opisuju božansko, a još kasnije su se slova kombinovala na nov način kojim su stvorila reči koje se
odnose na zemaljske događaje i materijalne predmete. Kao što je naš sadašnji svet poprimio svoje grubo
materijalno obličje tek kao posledicu ljudskog "greha", tako je i Tora dobila svoju materijalnu pojavu u
tačnoj paraleli sa ovim promenama. Duhovna slova postala su sa svoje strane materijalna kada je
materijalni karakter sveta to učinio potrebnim.

Uspon u više Svetove je nagrada za pojedinačne zasluge, tj. unutrašnjeg rada; ali tu je takođe i
pojava Milosti, kao što se manifestovalo u Jakovljevom doživljaju u Bethel-u, gde mu je prikazana - dok je
još uvek duhovno spavao - vizija Merdevina Postojanja. U jednom takvom trenutku straha svaki pojedinac
se suočava sa odlukom da li da ostane uspavan dole ili da se probudi i svesno se uspne merdevinama
evolucije.

Kvalitet unutrašnjih Svetova je sasvim drugačiji od bilo kakvog zemaljskog iskustva. Od početka,
vreme i prostor poprimaju nepoznate vrednosti; ništa nije materijalno, niti čvrsto, sve se kreće na neki
nepoznat način. Forme poprimaju simbolični karakter, a događaji se menjaju kao igra staklenih perli. Most
označava put preko haosa nižeg Jeciraha u više Svetove. Unutrašnja putovanja su veoma rizična za
nepripremljene i mogu se preduzeti tek nakon duge obuke.

U najdubljim i najvišim unutrašnjim iskustvima, mistik napušta oblast Jeciraha, Sveta Formiranja,
i njegova svest ulazi u Berijah, Svet Kreiranja. Tu, u duhu, on se uspinje da pogleda Nebeski Tron, gde
njegova vizija poprima jednu univerzalnu dimenziju. Na tom mestu između kosmičkog i Božanskog nalazi
se mesto gde se sreću tri viša Sveta; ono se zove Stolica (Sedište) Mesije, boravište najpotpunije
ostvarenih ljudskih bića. Takva jedna vizija je data samo nekolicini, jer ona zahteva veliku ličnu
akumulaciju zasluge i Božansku Milost.

U Kabali postoje dve osnovne faze uspona. Prva, koja pripada psihološkom Svetu Formacije,
sastavljena je od sedam nivoa, Manjih Heikhalot ili Dvorana. To su stepenice po kojima se čovek uzdiže iz

71
SKAKAVAC 9

sredine tela, preko niže psihe, u nivo duše, i dalje ka duhu i prvom kontaktu sa Božanskim. Sedam Većih
Dvorana (ili Nebesa) obeležavaju uzastopne nivoe duhovnog Sveta Kreacije: Svest se diže iz psihe i preko
nižih nivoa duha, gde se razna Nebesa opažaju kao stanja i stepenovi egzistencije. Šesto i sedmo Nebo su
paralelni sa nižim delovima Božanskog Sveta Emanacije i tu se mistik mora okrenuti da se vrati nazad, ili
krenuti ka potpunom sjedinjenju sa Bogom.

Koren shvatanja svake pojedinačne Sefire i svake staze leži u korespodencijama njihovim
karakteristikama koje se na početku sticanja znanja moraju pojmiti intelektualno, da bi iz toga znanje
sazrelo i pretočilo se u Razumevanje.

KETER
Znaži: Kruna
Božansko Ime: Ehejeh
Što znači: Ja jesam /Ja postajem
Arhanđeo: Metatron
Red Anđela: Kajot Ha-Kediš
Što znači: Sveta Živuća Bića
Arhi-Đavo: Satana i Moloh
Red Demona: Taumiel
Što znači: Blizanci Boga
Zemaljska Čakra: Rašit Ha-Gilgalim, Prvi Pokretač
Uticaji: Prvotni Kovitlaci, Pluton
Magičko Oružje: Kruna, Tačka, Svastika
Kraljevska Skala Boja: Blilijantnost
Tarot Karte: Četiri Asa
Magički Rang: Ipsisimus
Gematrička Vrednost: 620
Lik: Drevni Bradati Kralj (profil)
Svest: Duhovno

HOKMAH ili ABBA


Znaži: Mudrost, Otac
Božansko Ime: Jehovah, YAH
Što znači: Bog, Gospod
Arhanđeo: Raciel
Red Anđela: Aufanim
Što znači: Točkovi
Arhi-Đavo: Beelzebub
Red Demona: Haigidel
Što znači: Hinderers
Zemaljska Čakra: Maslot
Uticaji: Sfera Zodijaka , Neptun
Magičko Oružje: Phallus, Linija, Yod
Kraljevska Skala Boja: Svetlo Plava
Tarot Karte: Četiri Dvojke i Vitezovi
Magički Rang: Magus
Gematrička Vrednost: 73
Lik: Bradati Muškarac
Svest: Kreativna

BINAH ili AIMA


Znači: Razumevanje, Majka
Božansko Ime: Jehovah Elohim
Što znači: Gospod Bog
Arhanđeo: Cafqiel
Red Anđela: Aralim
Što znači: Tronovi
Arhi-Đavo: Lucifuge

72
SKAKAVAC 9

Red Demona: Satariel


Što znači: Skrivanje
Uticaji: Šabbathai, Odmor, Saturn
Magičko Oružje: Yoni, Trougao, Pehar, He
Kraljevska Skala Boja: Grimizna
Tarot Karte: Četiri Trojke i Kraljice
Magički Rang: Magister Templi
Gematrička Vrednost: 67
Lik: Odrasla Žena
Svest: Intuitivna

HESED ili Gedula


Znači: Milost, Veličina
Božansko Ime: El, AL
Što znači: Moćni Bog
Arhanđeo: Cadqiel
Red Anđela: Hašmalim
Što znači: Sjajući
Arhi-Đavo: Ashtarot
Red Demona: Gamhicot
Što znači: Uznemirujući
Zemaljska Čakra: Cadek
Uticaji: Ispravnost, Jupiter
Magičko Oružje: Štap, Skiptar, Krst
Kraljevska Skala Boja: Tamno Ljubičasta
Tarot Karte: Četiri Četvorke
Magički Rang: Adeptus Exemptus
Gematrička Vrednost: 72
Lik: Krunisani Kralj Na Tronu
Svest: Očinska

GEBURA ili PAHAD


Znači: Pravda, Snaga, Strah
Božansko Ime: Elohim Gibor
Što znači: Bog Svemoćni
Arhanđeo: Kamael
Red Anđela: Seraphim
Što znači: Vatrene Zmije
Arhi-Đavo: Asmodeus
Red Demona: Galab
Što znači: Plamteći
Zemaljska Čakra: Madim
Uticaji: Sirova Snaga, Mars
Magičko Oružje: Koplje, Mač, Kuka
Kraljevska Skala Boja: Narandžasta
Tarot Karte: Četiri Petice
Magički Rang: Adeptus major
Gematrička Vrednost: 216
Lik: Ratnik U Kočiji

TIFARET
Znači: Lepota
Božansko Ime: Jehovah Aloah Va Daath
Što znači: Bog Manifestovan U Sferi Uma
Arhanđeo: Mikael
Red Anđela: Malahim
Što znači: Kraljevi
Arhi-Đavo: Belfegor

73
SKAKAVAC 9

Red Demona: Tagaririm


Što znači: Litigators
Zemaljska Čakra: Šemeš
Uticaji: Solarna Svetlost, Sunce
Magičko Oružje: Lamen, Ručin-Krst, Vau
Kraljevska Skala Boja: Ružičasto Roze
Tarot Karte: Četiri Šestice i Prinčevi
Magički Rang: Adeptus Minor
Gematrička Vrednost: 1081
Lik: Kralj ili Dete
Svest: Ljudska

NECAH
Znaži: Pobeda
Božansko Ime: Elohim Cabaot
Što znači: Bog Hostije
Arhanđeo: Haniel
Red Anđela: Elohim
Što znači:
Arhi-Đavo: Baal
Red Demona: Harab Serapel
Što znači: Raspršujući Gavran
Zemaljska Čakra: Nogah
Uticaji: Glittering splendor, Venus
Magičko Oružje: Pojas, Ogrlica, Lampa
Kraljevska Skala Boja: Amber
Tarot Karte: Četiri Sedmice
Magički Rang: Filozofus
Gematrička Vrednost: 148
Lik: Lepa gola Žena
Svest: Strasna
Planeta - Venera
Mesto na telu - karlica, stegna, natkolenica
Simboli - ruža, svetiljka i opasač
Pozitivna faza - nesebičnost
Negativna faza - razvrat

HOD
Znaži: Sjaj
Božansko Ime: Jehovah Tzabaoth
Što znači: Gospod Hostije
Arhanđeo: Rafael
Red Anđela: Beni Elohim
Što znači: Sinovi Boga
Arhi-Đavo: Adrammeleh
Red Demona: Samael
Što znači: Prokazivač
Zemaljska Čakra: Kokab
Uticaji: Zvezdana Svetlost
Magičko Oružje: Imena
Kraljevska Skala Boja: Purpurna
Tarot Karte: Četiri Osmice
Magički Rang: Praktikus
Gematrička Vrednost: 15
Lik: Hermafrodit
Svest: Intelektualna
Planeta - Merkur
Mesto na telu - karlica i stegna

74
SKAKAVAC 9

Simboli - imena, zazivi i kecelja


Arhetipsko-magijska slika - hermafrodit
Pozitivna faza - istinoljubivost
Negativna faza - nepoštenje

JESOD
Znaži: Temelj
Božansko Ime: Šaddai El Hai
Što znači: Svemoćni Živi Bog
Arhanđeo: Gabriel
Red Anđela: Kerubin
Što znači: Snažni
Arhi-Đavo: Lilit
Red Demona: Gamaliel
Što znači: Opsceni
Zemaljska Čakra: Levanah
Uticaji: Lunarna Vatra, Mesec
Magičko Oružje: Mirisi i Sandale
Kraljevska Skala Boja: Indigo
Tarot Karte: Četiri Devetke
Magički Rang: Zelator
Gematrička Vrednost: 80
Lik: Lepa Mlada Žena
Svest: Automatska
Planeta - Mesec
Mesto na telu - polni organ
Simboli - miomirisi, sandale
Arhetipsko-magijska slika - lep go muškarac
Pozitivna faza - nezavisnost
Negativna faza – lenjost

MALKUT
Znaži: Kraljevstvo
Božansko Ime: Adonai Melek
Što znači: Gospod i Kralj
Arhanđeo: Metatron / Sandalfon
Red Anđela: Išim
Što znači: Vatrene Duše
Arhi-Đavo: Nahema
Red Demona: Nahemoth
Što znači: Nečistoća
Zemaljska Čakra: Holom Jesodot
Uticaji: Elementi, Zemlja
Magičko Oružje: Krug, Trougao Umeća
Kraljevska Skala Boja: Žuta
Tarot Karte: Četiri Desetke i Princeze
Magički Rang: Neofit
Gematrička Vrednost: 496
Lik: Mlada Žena, Krunisana i na Tronu
Svest: Elementalna
Planeta - Zemlja sa četiri ambijentalna elementa
Mesto na telu - potkolenica, stopala i anus
Simboli - krst jednakih krakova
Arhetipsko-magijska slika - okrunjena mlada žena na prestolu
Pozitivna faza - odeljivanje u smislu raspoznavanja
Negativna faza - tromost

75
SKAKAVAC 9

Aleph, Vo
Vazduh
Magičko Ime: Sveti Duh
Povezuje: Keter i Hokmah

1. ALEF je dvojno načelo koje predstavlja sve što postoji, a i sve ono što ne postoji, sve ono pozitivno i
negativno, te na kraju život i smrt. Simbol dvojnog principa života i smrti.
Područje "blistajuće inteligencije", jer se tu nalazi srž zavese smeštene neposredno uz čistu
imanentnost sučeljenom sa samim "uzrokom uzroka".

Beth, Kuća
Merkur
Magus Moći
Keter i Binah

2. BET je simbol svih kućišta, odnosno svih posuda i konačno svega što unutar sebe može nešto
"sadržavati". Ono označava svako stanovanje, svaku sadržajnost. Sveukupno uzevši, to slovo simboliše
danas kosmičku energiju koja se kao sadržaj onda stvarno i očituje. "Ljuska", odnosno "posuda" te
energije zračenja u stvari je čitav svemir.
Područje "prozračne inteligencije" ili vizija. Na tom se području se postiže određena vizionarnost
usmislu prave i istinske jasnovidnosti.

Gimel, Kamila
Mesec
Devica
Sveštenica Srebrne Zvezde
Keter i Tifaret

3. GIMEL je načelno raznovrsna delatnost, ali i kretanje onoga što je u nečemu sadržano, što znači
ograničeno postojanje, odnosno znači čak i nepostojanje, to je u stvari alef i bet. Staza "sjedinjujuće
inteligencije" tako nazvane jer je to područje postojanja slave. Ovde pojedinci mogu savršeno spoznati
istinu, osobito onu sa duhovne naravi.

Daleth, Vrata
Venera
Ćerka Moćnih
Hokmah i Binah

4. DALET je je arhetip materijalnog postojanja. "Prosvetljujuća inteligencija". Tu su temelji skrivenih ali i


osnovnih ideja misaone energije.

5. HE - Cadi, Udica, Mars - je princip sveukupnog života, arhetip univerzalnog života. Staza
"ustanovljavajuće inteligencije", tako nazvane zato što sačinjava supstanciju stvaranja i to u potpunoj
tami. Javlja se samo u onima koji se bave dubokom mistikom.

6. VAU - Vau, ekser, Bik - je arhetip svih oplodnih supstanci. Oplođujuće sredstvo. Muško oplođujuće
načelo. "Trijumfirajuća ili večita inteligencija", tako nazvana zato što je to radost koja proizilazi iz
nenadmašive osmislenosti (slave). Ta slava se u kabalističkim spisima doslovno opisuje kao sjedinjenje
čovekove psihe s prauzrokom.

7. ZAJIN - Mač, Blizanci - je dovršena oplodnja. Ovo je staza "primenjujuće inteligencije", jer onim
ljudima koji su apsolutno pozitivnog karaktera omogućuje da steknu tako snažno uverenje kao da su
obavijeni izvorištem nespoznatljivosti. Tu obavijenost kabalisti nazivaju utemeljenjem izvanrednosti u
izvanrednom stanju.

8. KET - Kočije, Ograda, Gral - je svojevrsno "ograđivanje" sveukupnih nerazvijenih kosmičkih energija.
Staza "kuće uticaja", i to u smislu neprestanog razvoja dobrote koja čovekovu psihu duhovno uzdiže, jer
je već pre toga imao dosta zasluga.

76
SKAKAVAC 9

9. TET - Strast, snaga, Zmija - je simbol prapočetne ženske energije. "Inteligencija shvatanja" svih
delatnosti ljudske psihe. Ona pribavlja najuzvišeniji blagoslov i mističarsku egzaltaciju.

Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, Vau, Zajin, Ket i Tet, su arhetipovi brojeva od 1 do 9. Prvih 9 slova
projektuju sami sebe u različite stepenove postojanja, ali uvek pomnožena sa 10. Što kasnije tvori niz
slova koja se protežu od Joda (10) do Cadija (90), koja nisu ništa drugo do konkretnija stanja onih prvih
9 slova.

10. JOD - ruka, Devica, Pustinjak - je suprotnost Alefu. To je stalno stanje koje neprestano traje.
Večnost. Jod je suprotno Alefu, ono je svojevrstan kontinuitet i očitovanje postojanja. "Inteligencija
volje", je svojevrsna priprema čoveka za spoznaju postojanja primarne mudrosti.

20. KAF - Točak sreće, Dlan, Jupiter - je arhetip bilo kakvog primaoca. "Pomirljiva inteligencija",
inteligencija direktno prima prauzročni uticaj i time utvrđuje svako postojanje.
500. ZAVRŠNI KAF je kosmičko konačno dostignuće individualnog postojanja.

30. LAMED - Uravnoteženje, Volovski bič - je princip svesti, princip povezujuće karike. "Verna
inteligencija", povećava psihičku energiju.

40. MEM - Voda, Obešeni čovek - arhetip majčinskog stvaralačkog načela. Majčinska materica.
"Stabilna inteligencija", čoveku daje moć ispravnog shvatanja unutar mnoštva raznih navoda.
600. ZAVRŠNI MEM je kosmičko stanje plodnosti u čoveku uopšte; pri tome se misli i na plodnost uma i
na čovekovu fizičku plodnost.

50. NUN - Smrt, Riba, Škorpija - je arhetip svakog individualnog postojanja. "Maštovita inteligencija",
čovek može maštovitošću uočiti sličnosti među raznim stvarima i onda ih uskladiti.
700. ZAVRŠNI NUN je simbol međuigre kosmičkih energija.

60. SAMEK - Stub, Umetnost, Strelac - arhetip ženske plodnosti samo žensko jajašce. Područje
"inteligencije iskušavanja", zove se tako jer čovek postaje dobar i plemenit prolazeći kroz razna iskušenja.

70. AJIN - Đavo, Oko, Jarac - je prosvetljujuće načelo koje se nalazi iza oplođivanja (Zajina). Područje
"obnavljajuće inteligencije", tim putem se obnavljaju i skladno menjaju sva dosadašnja iskustva psihe.

80. PE - Kula, usta, Mars - "Oduševljavajuća inteligencija", samo se oduševljavanjem za prirodne pojave
može prodreti do srži svega što postoji u svemiru.

800. ZAVRŠNI PE ima isto značenje kao i Pe i Ket.


90. CADI - Zvezda, Prozor, Vodolija - je ženski simbol, ali u društvenom smislu.

Treći, niz koji teče od Kvofa (100) pa do završnog Cadija (900), označava u najrazvijenije kosmičko
stanje koje se uopšte može postići nizom prvih početnih devet slova.

900. ZAVRŠNI CADI je ženski arhetip, ali u mitskom smislu.

100. KVOF - Mesec, Zatiljak, Ribe - uzvišenije stanje Alefa kad on nadmašuje svoj negativni aspekt,
odnosno oblik smrtnosti. "Telesna inteligencija", oblikuje svaku telesnost, ali ne samo nju nego i niz
područja, tako da je svaka telesnost u stvari svojevrsno otelovljenje tih faktora.

200. REŠ - Sunce, Glava - je arhetip univerzalnih ili kosmičkih "posuda". Obuhvata i sadržava kosmičku
supstancu. "Skupljajuća inteligencija". Tom inteligencijom astrolozi prate kretanje zvezda, a isto tako
objašnjavaju kosmičke znakove bdenjem nad usavršavanjem znanja i njegovih pravila.

300. ŠIN - Eon, Vatra, Duh, Strašni sud - je "duh" sveprožimajuće energije. "Stalna inteligencija". Ona
reguliše kretanje Zemlje i Meseca na postojeći način, što pogoduje održavanju života na Zemlji.

77
SKAKAVAC 9

400. TAU - Krst, Saturn, Zemlja - arhetip svega kosmičkog postojanja. "Administrativna inteligencija".
Upravlja i povezuje sve planete i ono što se nalazi između njih.

IV.

Drvo Života kao šematski diagram predstavlja bazu sveta. Sefiroti su "Midot" ili Mere i dimenzije i
u relaciji su sa rečima Saper - Izraziti, Spir - briljantnost, Safar - Broj i Sefer - Knjiga.

Sefiroti su Svetleća "tela" koja razotkrivaju i izražavaju Božansku Veličinu. Oni su nosači i
sadržatelji koji određuju i sadrže Božansko Beskrajno Svetlo.

Sefiroti nisu odvojeni od Stvoritelja. Oni su povezani jedan za drugi po preciznim zakonima Reda i
Hijerarhije. Onim vezama su povezani božanski svet i svet čoveka - a čovek je stvoren po liku božijem.
Deus est Homo!

Svi sefiroti su u Bogu i svi su u Čoveku. Bog je Makrokosmos, a čovek je Mikrokosmos.

Keter se pojmi kao početak, izvor iz čega je sve ostalo isteklo. On je Jedan, Jedno, Jedinstvo.
Predstavlja prvi stadijum u procesu manifestacije - kreacije - emanacije - i zbog svoje Jednote je
Neutralan. Keter je Kruna, što obeležava viši autoritet vrhovne moći, zbog čega se najčešće tumači da je
Keter ustvari Bog. U beskrajnom prostoru Univerzum kao Jedno jeste Keter.

Hokmah je tok koji je potekao iz Izvora - Ketera, a to je Tok Svesti koji je sadržatelj sve Mudrosti
koja emanira i određuje Univerzum. Ipak, Hokmah predstavlja dualnost Prvotnih Oca i Majke - Jod i He.

Binah se shvata kao nivo koji sadrži sve što je isteklo iz Hokmaha. Binah je prostor koji sadrži
svetlost. U ovoj sferi čovek Razume božansku Mudrost.

Po Sefer Jeciri Hokmah je Dubina Početka, dok je Binah Dubina Kraja. Binah je svod koji
nadkriljuje prostor stvarajući prostor u kome se manifestuje Božanski Duh.

Hokmah se najčešće prikazuje kao Bog otac - Muškarac, dok je Binah Božanska Majka - Žena.
Keter je Božansko Krunisano i Pobedničko Dete.

Kabala generalno prihvata prisustvo još jednog stadijuma na Drvetu Života, ali ga ne smatra
Sefirom. To je Daat - Znanje. Na vrhovnom nivou poimanja i manifestovanja božanskog "imena" JHVH -
Jod je Keter, He je Hokmah, Vau je Binah, a finalno He je Daat. Ono božansko ime se na nižim nivoima
projektuje kao prožimanje sa četiri kabalistička sveta - a na specifičan način sa sefirama Hokmah, Binah,
Tifaret i Malkut. Misterije imena JHVH su najdublje u Kabali i projektuju se na sve aspekte učenja.

Daat se smatra "nevidljivom" sefirom. Ona je interakcija između tri najviše sefire, a pogotovo
Mudrosti i Razumevanja čija se "tvar" svodi na Znanje. Ono je stadijum Inteligencije koji prethodi svemu
praktičnom i manifestovanom u Umu i sferama Univerzuma koji su ispod kabalističkog "Bezdana".

Daat je prizma kroz koju se čista svetlost božanskih sfera prelama i rasipa u Prostoru. Ova
svetlost u svojim bojama je i energija i inteligencija i osećajnost i materija.

Proces kreacije/formacije se odvija u sedam nižih stadijuma, koji su sedam sefirota ispod Ambisa
- Hesed/Milost, Geburah/Snaga, Tifaret/Lepota, Necah/Pobeda, Hod/Sjaj, Jesod/Temelj i
Malkut/Kraljevstvo. Prvih šest čine Sveti Heksagram, dok je Malkut Kraljevstvo materije.

Svaka Sefira se odnosi na jednu od deset izreka kreacije iz Knjige Postanja.

1. U početku Bog stvori... - Keter


2. Neka bude svetlost... - Hokmah
3. Neka bude svod... - Binah
4. Neka se vode skupe da bi se zemlja pojavila... - Hesed
5. Neka zemlja bude prekrivena biljkama... - Geburah

78
SKAKAVAC 9

6. Neka bude dve svetlosti... - Tifaret


7. Neka vode ispune morska stvorenja... - Necah
8. Neka zemlja iznedri životinje... - Hod
9. Načinimo čoveka... - Jesod.

Prve tri izreke predstavljaju osnovni "model" kreacije, sledećih šest su fizička projekcija kreacije - od
suptilnih elemenata ka grubim.

Sefiroti se projektuju i u davanju Zakona:

1. Ja sam Gospod.... - Keter


2. Nešeć imati drugih Bogova... - Hokmah
3. Ne izgovaraj božije ime uzalud... - Binah
4. Seti se Sabata... - Hesed
5. Poštuj roditelje... - Geburah
6. Ne ubij... - Tifaret
7. Ne bludniči... - Necah
8. Ne kradi... - Hod
9. Ne svedoči lažno... - Jesod.

Fokus je u prva tri Sefirota koji se odnose na Božansko, sledećih šest su konkretizacija opštih i
moralnih osobina čoveka koji sadrži Sefirote Drveta Života.

"Ovo mistično izlaganje potpuno podržava jevanjđelje hrišćanske vere o životu Isusa Hrista.
Sve inicijacije i pouke koje su prethodile njegovom dolasku su znanje o evoluciji čoveka i čovečanstva
do njega, to su izgrađena i porušena Dva Hrama, a njegovim rođenjem je postavljen Kamen Temeljac
Trećem Hramu, koji korespondira sa Vrhovnom Trijadom Drveta Života. On je rođen u Malkutu,
Kraljevstvu, sa svim ljudskim osobinama, čovek, kraljevskog roda, začet od Boga i rođen od Device.
Začeo ga je Jod Tetragramatona, a finalno He, je kraljevstvo u kome ga je Majka He, rodila. On je
Vau. To je ceo Tetragramaton. U njemu je pak Božanski oganj Duha, Šin, On je Jehešua, Plamena
Zvezda, Pentagram. On živi i razvija se u svetu, prolazi razvoj i prima posvećenja hebrejskog znanja o
Zakonu, Tori, i drugim poukama učenjaka. Primajući Krštenje preko Jovana, prenosioca drevne
Tradicije, On se Budi u svetlosti Sunca, u Tifaretu, i stiže u Jerusalim koje je mesto njegove Misije,
(on po svom kraljevskom rodu loze Davidove i Solomonove i jeste Princ Jerusalima, budući kralj
Jevreja) mesto u kome se Duhovni Hram Carstva Nebeskog treba izgraditi. Priče koje opisuju njegove
godine života od tridesete do trideset i treće su takođe korespodentne stazama i sferama Drveta
Života. On propoveda na gori, prenoseći svoje znanje, stazom Mem, on čini čuda, stazom Kaf, priče o
ribarenju su od staze Nun, i naposletku ruši tržnicu u Hramu, to je Stub, Samek, njegovog održanja
misije koju mora da obavi. On biva suđen, stazom Lamed, i biva kažnjen, nosi Krst svoje patnje, što
je od Geburaha. Devet puta posrne na krivudavom putu, a to je zmijska staza Tet čiji je broj devet.
Biva razapet na Golgoti koja je Hesed, i trećeg dana biva Uskrsnut na nebo da bude kraj Boga sa
njegove desne strane, u Binahu. Nakon toga svi prepoznaju njegovu Božanstvenost i činom
žrtvovanja on je kao Logos Reči svoga Doba preneo svoju svetlost, utisnuo pečat na duše ljudi,
postavši Jedno sa Ocem, Večnim i Beskrajnim Svetlom koje dopire iz Ketera. On je Sam Svoje
Sopstvo, Ipsisimus, koji se nadalje po božanskom nahođenju javlja učenicima da bi usmerio tok svoje
Gnoze, da bi upravljao izgradnjom Trećeg Hrama.

Nema ničega "istorijskog" u ovoj priči i ovoj "ličnosti". Jevanjđelja prenose Kabalističku pouku o
sistemu inicijacije. "Isus" je "Jehešua" - Plamena Zvezda - Čovek koji prolazi kroz stadijume Drveta Života.
Čovek koji se uzdiže iznad materije stazama i Sefirotima ostvarujući spoznaju i probuđenje - povratak
Božanskom.

V.

Shavatnje sistema inicijacija koje prenosi Drevni i Prihvaćeni Škotski Obred Slobodnog Zidarstva
se u potpunosti zasniva na kabalističkom poimanju značenja stepena i njihovih veza. Masonerija bilo kog
obreda je usklađena sa Drvetom Života - jedino što su manifestacije pouka i grupacija "energija" dati na
različite načine.

79
SKAKAVAC 9

Obredi Jorka i Drevnog i Primitivnog Obreda Memfis-Mizraima su potpuno prožeti sa Drvetom


Života - razlika je u afinitetima i nivou dosezanja poimanja sfera Drveta Života. Škotski Obred sagledava
Drvo Života filozofski, Jork Obred to čini operativno, a Memfis-Mizraim ide Još Dalje - obuhvatajući i
ezoterične, hermetičke, okultne i alhemijske osobine Drveta Života.

1° Učenik 10,9,8,7 B. Malkut


2° Pomoćnik 6,5,4 J. Tau
3° Majstor 3,2,1 M. Šin
4° Tajni Majstor Malkut Malkut Jesod
5° Savršeni Majstor Jesod Jesod Kof
6° Intimni Sekretar Hod Hod Reš
7° Predsednik i Sudija Necah Necah Hod
8° Intendant Zgrada Tifaret Tifaret Peh
9° Izabranik Devetorice Geburah Geburah Cadi
10° Slavni Izabranik Petnaestorice Hesed Hesed Oin
11° Uzvišeni Izabrani Vitez Binah Binah Samek
12° Veliki Majstor Arhitekta Hokmah Hokmah Necah
13° Kraljevski Svod Solomona Keter Keter Nun
14° Veliki Izabranik Potpuni i Svetli Zidar Malkut Ain Sof Aur Tifaret
15° Vitez Istoka i Mača Jesod Vazduh Mem
16° Princ Jerusalima Hod Zemlja Lamed
17° Vitez Istoka i Zapada Necah Voda Geburah
18° Suvereni Princ Ružinog Krsta Tifaret Vatra (Duh) Kaf
19° Veliki Sveštenik Geburah Ribe Jod
20° Časni Veliki Majstor Svih Loža Hesed Ovan Tet
21° Noahit Pruski Vitez Binah Bik Hesed
22° Vitez Kraljevske Sekire Hokmah Blizanci Zain
23° Šef Tabernakla Keter Rak Het
24° Princ Tabernakla Malkut Lav Binah
25° Vitez Medene Zmije Jesod Devica He
26° Princ Zahvalnosti Hod Vaga Vau
27° Suvereni Zapovednik Hrama Necah Škorpija Dalet
28° Vitez Sunca , Prosvećeni Princ Tifaret Strelac Hokmah
29° Škotski Vitez Svetog Andreje Geburah Jarac Gimel
30° Vitez Kadoš Hesed Vodolija Bet
31° Veliki Inspektor Inkvizitor Vitez Binah O Alef
32° Svetli Princ Kraljevske Tajne Hokmah A Keter
33° Suvereni Veliki Generalni Inspektor Keter I Ain Sof Aur

Budući da u celokupnom sistemu deset stepena predstavljaju faze, a ostali procese izdvajaju se
1°, 4°, 7°, 12°, 14°, 17°, 21°, 24°, 28° i 32° - što ne znači da su oni najvažniji već da imaju specifične
Moći i svest o Sefirotima.

U stvari bitni stepeni su 1°-3° u Plavoj Loži, a u Crvenoj 4°, 9°, 13° i 14°, 18°, 21°, 28°, dok 30°,
31° i 32° čine i predstavljaju uzvišen smisao prva tri stepena iz Plave Lože. 33° je transcedencija
celokupnog sistema.

4° predstavlja uzdizanje nad osobinama čoveka, posle rođenja, života i smrti dolazi Tajna Tišina
spoznaje. 9° stepen je paralelan prvom prikazivanju svetlosti u ritualu učenika i korespondira sa slovom
Cadi -to je Udica - Oni koji vide svetlo su "upecani" i nikada to Svetlo ne mogu da zaborave. 12°
uspostavlja posvećenost sistemu. 13° razotkriva i sažima celokupan proces uzdizanja u Loži Usavršavanja.
Shvatanjem sistema dolazi se do 14° gde se prima Tajno Ime Boga - Tu je paralela sa Tifaretom i
spoznajom Istinskog Sopstva. Mistici kažu da se u Tifaretu čoveku pojavljuje Sveti Anđeo Čuvar koji mu

80
SKAKAVAC 9

razotkriva njegovo Istinsko Ime - to je Ime koje je Bog utisnuo u dušu čoveka. 17° je posvećenost Radu i
služenju čovečanstvu - teži se, korespodentno Geburahu izvršiti Veliki Rad. 21° prenosi shvatanje
Makrokosmosa i hijerarhije koja prožima ceo manifestovani univerzum, ali i pouku da se trostrukost
osnove Plave Lože ne sme poremetiti. 24° budi čoveka u Razumevanje povezanosti Univerzuma sa višim
duhovnim principima. 28° je primanje posvećenja Kulta Sunca. 32° je duhovno nadograđivanje nad 3°
Majstora Masona - u Kruni Drveta Života čovek poništava u potpunosti svoju personalnost i potpuno se
predaje služenju Bogu i čovečanstvu. 33° predstavlja uskrsnuće u Veliku Svetlost koja je u srži Zvezde i u
beskraju Kosmosa.

1° - Učenik u svom prvom susretanju sa inicijacijom doživljava prenos utisaka celokupnog


sistema Drveta Života koje je sadržano u stepenima Škotskog Obreda. On prima utiske intelektom i
osećanjima, psihološki. To je Pečat na dušu inicijata. Ipak po smislu on duhovno ne može da pojmi ništa
što je iznad prve trijade Drveta Života.

2° - Pomoćnik proživljava smisao središnje trijade Drveta Života. Središnja trijada, sefiroti
Tifaret, Geburah i Hesed razotkrivaju trostruki smisao Plamene Zvezde. Pentagram je usavršenost čoveka
koja se spoznaje u Tifaretu - u Suncu. Geburah slavi rad, a Hesed prenosi znanja i mudrosti sistema koji
se projektuje kroz inicijaciju.

3° - Majstor Mason se suočava sa smrću Majstora, sa svojom smrću, sa uništenjem svog Ega -
doživljaj se prenosi simbolički ali predstavlja trostrukost - stoga se odnosi na vrhovnu trijadu Drveta
Života. Majstora ubijaju tj. vezuju za materijalni svet ustvari tri "izdajnika" Pomoćnika - to su njegove
lične niže osobine koje ne mogu da transcendiraju - niže osobine ličnosti uvek ostaju na svom nivou, a
duša, ne vezana za materijalno, biva uzdignuta u smrti. Ritual Majstora je mračan jer se prenosi u
prostoru Binaha, čije su obeležja tuga i mrak. Tri izdajnika, su tri elementa čije osobine su manifestacije
Trojstva, pojavnost trostrukih božanskih emanacija na nižim ravnima. Svi su jednaki u smrti, ne
"preživljavaju" spoljačnje karakteristike čoveka, već se duh smiruje. Ipak, Duh je večno budan - duša je
besmrtna. Braća i veza sa kolektivnom svešću čovečanstva izvlači čoveka iz tamne grobnice. Tajna je u
njemu, ali ona se ne očituje, ona je skrivena. On je slobodan, miran.

4° - Stepen Tajnog Majstora prenosi učenje o važnosti tajnosti, povinovanja i poverenja.


Tajnost, tj. tišina je vrlo važna za Učenike jer oni tek ulaze u Misterije i bitno je da održe svoju tišinu da bi
mogli čistog uma i srca poprimiti Znaje. Povinovanje je bitno za Pomoćnike jer oni su ušli dublje u sistem
saznanja, oni su stekli i utvrdili osnovu, i prepoznaju važnost i istinitost Inicijacije. Povinovanje predstavlja
usklađenost sa Univerzalnim i prirodnim zakonima i sklad sa Istinom, jer ako nema usklađenosti nastaje
disharmonija. Poverenje je odlika Majstora Masona, oni su primili punu Inicijaciju, a njihovo poverenje je
Bratska Ljubav iz koje proističe prepoznavanje da u svakome od Braće opstoji velika Istina, da je u
svakom iskra Svetlosti. Poverenje je sklad, prepuštenost Velikom Radu.

Dužnosti se ne mogu preduzimati samo kad se očekuje nagrada, to je sebičnost. Oni koji imaju
znanje i sposobnost za Rad ne mogu to ispoljavati za svoju korist, korist je u suptilnom duhovnom
zadovoljenju i shvatanju da je čovek u skladu sa sveopštom kretnjom sveta, a takva vrsta koristi nema
cenu. Dužnost je služenje koje proističe iz Bratske Ljubavi i u tome ne postoji korist. Ako ima i trunke
sebičnosti u delanju u služenju onda u njoj nema ljubavi.

Nakon što svaki Brat primi tri simboličke Inicijacije u Plavoj Loži, čime je primio nauk i znanje o
konkretnim elementima i dinamici celog sistema, jasno je da znanje nije dovoljno samo po sebi. Iskustva
su stečena, ali postoji suptilna potka koja prožima sve to. Ma koliko tri inicijacije Učenika, Pomoćnika i
Majstora jesu svete nakon toga ne možemo se prepustiti stagnaciji. Stečeno znanje ne može da miruje,
čovek mora da shvati svu suptilnost svakog simbola, da svaki deo učenja doživi, proživi i ispolji kroz sebe.

Nije stoga dovoljno, vredno raditi, učiti i biti svestan da je Majstor umro, iako je Bratstvo,
zahvaljujući vrlinama preživelo, već simbolično moramo shvatiti sve okolnosti i duboke pouke legende o
Hiramu koja se odnosi na ono što sledi nakon njegove smrti, na sve uzročno posledične veze potrage za
ubicama i njihovo nalaženje i specifične okolnosti za svakog od njih.

Prvi momenat nakon Hiramove smrti nije obeležen tugom, već obavezom da se čuva Najviše
Svetilište, Sanctum Sactorum, jer nije Majstor sam po sebi najvažniji već Veliki Hram Svih Ljudi. Stoga

81
SKAKAVAC 9

Solomon odabira sedmoricu vrednih i umešnih Majstora Zidara da čuvaju svetu "opremu" - a to nije ništa
drugo do simbol delova čovekove duše.

Stepen Tajnog Majstora predstavlja Temelj - Jesod celokupnog sistema Andrejevske Masonerije.

5° - Život je nesiguran, smrt može stići svakog časa. Ljudi ne mogu birati čas smrti, kao što nisu
birali čas rođenja. Oni su time spontano podložni velikom Planu koji je uspostavio Veliki Neimar. Onog
momenta kada čas smrti dođe čovek mu se prepušta, jer znao to ili ne taj čas je čas nagrade. Dolazi mir
smrti, prolazak na stazu upokojenja i smiraja. Čas prilaska Večnome sviće u toj tami.

Čas smrti je upravo nagrada za one koji su se vredno posvetili svojoj dužnosti, kao što je i kazna
za protraćeni dar života za one koji su izneverili put Kreacije.

Svačiji život ima smisao, svačija smrt, sve je usklađeno i svaki događaj ima odraz i važnost za
druge pa i sama smrt. Takođe rekvijem je odavanje počasti Majstoru koji je vredno za života stekao slavu
zbog svojih beskrajnih vrlina stečenih u životu sa znanjem i Istinom.

Moralna pouka ovog stepena je da treba da živimo u miru sa našom savešću i da vršimo našu
dužnost u iskrenosti i dostojanstvu. Kada iskrenost, posvećenost, pravda i bratstvo ne postoje sloboda i
nezavisnost su beznačajni. Slobodno zidarstvo vrednuje čoveka kao osobu.

Stepen Savršenog Majstora predstavlja stazu Kuof na Drvetu Života - to je prolazak kroz mračne
periode, vođstvo kroz tamu i senke, ali i intuicija koja daje impulse napretku. Kuof je pripisano
astrološkom znaku Riba, te stoga predstavlja i dublje nesvesne regione bića.

6° - Pouka ovog stepena proističe baš iz sleda prihvatanja doslednosti spram prethodno
stečenih pouka inicijacija. Privrženost, poverenje i dužnost su adekvatno nagrađeni kada ih čovek iskreno
ispoljava. Svako ko deluje kao mirotvorac deluje sa ove staze.

Odluke ne možemo donositi samo kad se potreba pojavi. Neophodno je već unapred uspostaviti
takvo stanje koje može da zadovolji kao preduslov za sagledavanje iznalaženja rešenja za potrebnu stvar.

Savez, Obećanje i Usavršavanje su dve potpore i ishod iskustva. Savez je splet sila, obećanje je
usklađivanje, a Usavršavanje je duhovni boljitak stečen iskustvom.

Život jeste niz obećanja koja činimo, a pošto ne znamo unapred koje delo će tačno prevagnuti u
važnosti trenutka i koje će uticati na okolnosti života, naša je dužnost da uvek imamo i da uvek delamo sa
naj boljim namerama.

Stepen Intimnog Sekretara je dodeljen stazi Reš. To je Sunce kao vodič. Svest i razboritost
blistave inteligencije. On je veza temelja duše sa razumom.

7° - Mi imamo um, osećanja, nagone, snagu, sposobnosti i posvećenost, te osobine ne bi ništa


uspele da postignu ako nisu pravilno koordinirane, ako njima ne upravlja viši zakon, viši princip.

Kako bi te osobine u nama delovale ako ne bi bile usklađene, ako bi haotično svaka vukla na
svoju stranu? Svaki disbalans bi vodio u svoju krajnost, svaka osobina bi htela da uspostavi svoju
ograničenu vlast, svoju vlast nad drugima.

Živi Hiram je bio aktivni vodič i usmerivač duše, dok pokojni on postaje pasivan element, sada
duša u svom procesu sazrevanja mora sama da preuzme ulogu vodiča, i ugledavši se na arhetipske vrline
Majstora da napreduje ka višim ciljevima.

Šta bi radio um kada ne bi bio usmeren nekom korisnom cilju, samo bi stvarao "moždane oluje"
baratajući idejama i znanjem besmisleno i beskorisno. Nagoni kada bi se pustili pretvorili bi čoveka u zver
ili bi zamrli u svojoj beskorisnost u slučaju druge krajnosti. Osećanja bi bila leglo truleži ako bi bila
zapuštena, ipak ako se pravilno potaknu ona su izvor inspiracije, poleta i harmonije. Kada bi snaga pitala
za razlog stojala bi i ne bi činila ništa, bila bi beskorisna ako se ne bi koristila u kreativnom procesu. Ako

82
SKAKAVAC 9

bi došla sama na vlast prerasla bi u surovost i tiraniju. Mudrost je beskorisna ako se ne primenjuje, ako
nema primenu na život, ona se mora primeniti na sveopšti proces rada da bi odmerila ostale osobine i
dala im podršku u cilju harmoničnog sadejstva.

Sudija mora biti u skladu sa moralnim zakonom, mora znati kakvi su planovi hrama da bi radnike
pravedno korigovao i usaglasio. Teret obaveze pada samo na one koji su sposobni da ga podnesu, na one
koji imaju znanje i sposobnost da sude.

Predsednik i Sudija kao stepen su dodeljeni sefiri Hod - ona je Merkurovska inteligencija.

8° - Rad je centralna tema ovog stepena, kao i pouka da napredak ne može biti ostvaren bez
pomoći učenja i usavršavanja, a da važni poduhvati mogu biti sprovedeni uz pomoć drugih i da znanje
može biti izgubljeno ukoliko se ne čuva i ne prenosi drugima.

Nakon perioda žaljenja, po legendi ovog stepena, Solomon je naimenovao i postavio pet
nadzornika da nadgledaju nastavak radova na izgradnji Hrama.

Lekcija je takođe da dobrota i dobročinstvo zahtevaju da ispravimo naše vlastite greške i da


utičemo i pomognemo drugima da to učine takođe. Ono što čovek zna umire sa njim, stoga znanje mora
da se prenosi, bilo kroz lekcije ili kroz rad ili kroz sam život. Rad se veliča onda kada je izveden ozbiljno,
umešno, dosledno i efikasno. Dužnosti se sada svode na dobronamernost i milosrđe.

Ovaj stepen istražuje neophodnost delanja na osnovu onoga šta smo naučili. Kao što je u
prethodnom stepenu sleđen i sprovođen Hiramov ideal spontano, ovde se to sprovodi svesno.

Otkriva se da su glavni atributi božanstva Lepota, Mudrost, Milosrđe, Sveznanje, Večnost,


Savršenstvo, Pravda, Saosećaj i Kreacija. Dobročinstvo i Naklonost su pouke stepena. Bog je Ljubav i
svako delo davanja čini da suučestvujemo u božanskoj prirodi.

Stepen Intendanta Zgrada je korespodentan stazi Pe, to je veza inteligencije i osećanja. Ona
prevazilazi um i teži nadogradnji emocijama. Staza Pe drži um i osećanja u ravnoteži. Pripisana je
energičnom Marsu, a tarot karta "Kula" je simbolična građevina koja je postavljena sistemom i
strukturom. Čovek je građevina.

9° - Izabrani majstor devetorice se podučava da bude obazriv sa svojom revnošću, ponajmanje


da izvršava osvetu nad onima koji zgreše spram ljudskih i božanskih zakona. Kakve su naše odluke ako
smo ishitreni i nepromišljeni? Kako izvršiti zadatke, kako živeti pošten život kada nas nagon ili emocija
zbog nečega poremete? Ako nas oblije žar osvete, plamen nekontrolisane strasti, onda nije sigurno da će
naša ruka držati dleto mirno, i nećemo moći da klešemo kamen u pravilnu kocku.

Zadatak Izabranog Majstora je da pomogne u ispravljanju loših stvari u svetu. Seme zla i dobrote
je u svesti ljudi a kada njihova dela poremete društvo naša je dužnost kao etičkih bića da učinimo da se
ovakve stvari poprave. Greška nema granice u svojim domenima, pa je naša moralna obaveza ustvari
naše oružje u Obredu važno koliko i fizička hrabrost.

Mi radimo i učimo i u samom procesu Usavršavanja mi naša znanja i pouke o moralu i vrlinama
prenosimo drugima da bi i oni imali mogućnost prosvećenja i prosvetljenja.

Izabranik devetorice se pripisuje stazi Cadi. Cadi je "Car" u tarotu - očinski autoritet koji prenosi
uputstva i pouke. Dosledan je i karakteran. On određuje smer kretanja duše u nižim ravnima.

10° - Naše osobine, koje ne znamo, koje čak mogu biti i mane, skrivaju se duboko u nama.
Radom na svom Usavršavanju mi otkrivamo te osobine, upoznajemo ih i iznalazimo kako ćemo se
ophoditi spram njih, u zavisnosti kakve su to osobine. Mana kojih smo svesni moramo se odreći, jer
njihovim sagledavanjem uviđamo kojiko su one prepreka na duhovnom putu, a ostale osobine samo
moramo pravilno koristiti i poštovati pošto su svakako neophodni delovi celine nas samih.

83
SKAKAVAC 9

Ne možemo delovati iz puke pristrasnosti ili odbojnosti spram neke osobine. Veliki Neimar nas nije
sačinio ovakvima bez nekog višeg nauma koji moramo shvatiti. Pa i vrline i mane ne treba da nam budu
ograničenja da ih stavimo u spregu i da koriste opštem dobru čoveka i društva.

Preterana, nekontrolisana ambicija stvara tiraniju i despotizam. Fanatizam stvara netoleranciju i


proganjanja svega onoga što ne odgovara zamisli tog jednog dela nas, ili jedne jedinke (ili grupe) spram
društva. Ambicija stoga može biti i vrlina i mana. S jedne strane ona je elan za rad, elan pokrenut višim
idealom, kada se u tome pretera na račun slobode drugih ljudi onda nastaje tiranija. Preterana ambicija
na račun samoga sebe može da vodi u samoozleđivanje, zastranjivanje i ludilo. Fanatizam je samo
ekstrem osobine posvećenosti intenzivirane disciplinom i odlučnošću. Jasna je razlika.

Sama tolerancija ne znači i popustljivost. Tolerancija nije popuštanje već poštovanje. Poštovati
tuđe misli, reči i dela znači biti tolerantan, to je osnova za zajedništvo i bratstvo. To je potka koja
povezuje dobre institucije i društva. Oni, svako za sebe ispoljavaju vlastitu prirodu i kreativnost, a kao
celina su usklađeni svako u svom domenu.

Stepen Slavnog Izabranika Petnaestorice je korespodentan stazi i slovu Ain na Drvetu Života. Ono
ima osobine Jarca i Saturna - vrlo je snažan, istrajan, posvećen - ali njegova krajnost i vitoperenje donosi
patnju.

11° - Simbolizuje transformaciju od tuge za pokojnikom ka novom poletu za životom.

Nakon što je ideal velikog čoveka potpuno poprimljen u našu dušu, mi nemamo za čim da žalimo.
Njegov ideal živi u nama. Njegova pouka je u našem umu. No, mi nismo idolopoklonici niti sledbenici
nekog pojedinca već smo svi za sebe i za društvo posvećeni svom i opštem napretku.

Stepen Uzvišenog Izabranog Viteza je dodeljen stazi i slovu Samek. Samek je stub, potpora i
oslonac koji uvek mora biti u ravnoteži - kao i libela. Samek povezuje Tifaret i Jesod - sefire Meseca i
Sunca, preko kojih se prenosi posvećenje svetlosti. Samek donosi transformaciju nižih ljudskih osobina u
njihov kvalitet i puninu funkcionalnosti. Pripisuje joj se tarot karta "Umetnost".

12° - Pred Masonom je potpuno svesno angažovanje, a ne samo simbolično, angažovanje i


posvećenost napretku.

Jedan Veliki Majstor je otišao na večni Istok, drugi, Prvi među jednakima, preuzeo njegovo mesto
u upravljanju Radovima, u upravljanju Ložom.

Mudrost i veliko znanje daruju čoveku svojstvenu uzvišenu čast, koja se plemenito mora pojmiti,
primiti i živeti, daruju potrebu za diskrecijom i skromnošću, kao i razumevanje koje je potrebno kao
katalizator procesa sprovođenja nauma tj. Volje koja sve pokreće.

Mudrost nije Mudrost ako ne podučava poznavanju Boga. Mudrost daruje besmrtnost. Naša je
dužnost da se usavršavamo i tražimo tu Mudrost u našem znanju. Jer od samog početka mi tragamo za
Svetlom i vodi nas maksima: "Spoznaj Samoga Sebe".

Ovaj stepen podučava Masona da razmotri probleme društvenog života, da život koji ima živi u
ovom svetu, i da je deo tog društva koje je u stanju da usmeri svojim osobinama, svojim znanjem,
svojom sposobnošću da se prilagodimo okruženju, bliskim ljudima ili međuljudskim odnosima i
snalaženjem u specifičnim životnim okolnostima. Važno je da Mason stekne mudrost da bi podario više
počasti i digniteta ljudskoj rasi.

Stepen Veliki Majstor Arhitekta je dodeljen sefiri Nacah koja obiluje saosećajem za zajednicu, ali
poseduje i snagu da zajednicu održava. Necah je sfera Venere, odatle potiče duboko osećanje ljubavi za
Red.

13° - Oni koji su na putu usavršavanja tragaju za spoznajom imena Boga, ali oni koji su
Usavršeni oni znaju Ime Boga. Reč nikada nije bila izgubljena. Ona je samo čuvana u Unutarnjim
Svetilištima. Čuvali su je Savršeni inicijati, Adepti kraljevske umetnosti i nauke. Visoki sveštenici su je

84
SKAKAVAC 9

prenosili samo odabranima, a spoljašnji rad se odvijao po Velikom Planu. Spoljašnja tuga je za njih bio
veo Tajne.

Nije li sama Akacija ukazivala da postoji nešto iznad groba Majstora Hirama? Nisu li njeni listovi
naznake inicijacija koje slede za one koji su spremni i pogodni za više inicijacije? A njeno postavljanje na
grob majstora je samo pouka da se više inicijacije zasnivaju na poukama nižih misterija.

Podrazumeva se da je Inicijacija i sama Evolucija ljudskog roda zasnovana na Istini i Mudrosti


onoga što je pronađeno u podzemnoj Komori. A to je sve simboličan prikaz delovanja Božanskog Duha u
Nama. Devet podzemnih dvorana korespondiraju sferama Drveta Života, a prolazak kroz svaku spušta
čoveka "dublje" ka suštinskom, koje je skriveno u dubini duše.

Stepen Kraljevskog Svoda Solomona je korespodentan stazi Nun - ona povezuje Necah i Tifaret.
To je staza Smrti, Vode i astrološke Škorpije i kontinuiteta ljudske duše u vremenu i prostoru. Staza Nun
vodi kroz reinkarnaciju, kroz previranja svesti, kroz dugine velove rasutih Boja ka Svetlosti Sunca.

14° - Egoizam koji može da se naduva do izopačenosti svu vrlinu može da poništi. Egoizam i
samoljublje su bolest koja može da se pojavi onoga časa kada biće prekine da štuje Boga, a da sebi
značenje i važnost u umišljenosti o svojoj a ne božanskoj veličini.

Pouka uništenja drugog hrama i jeste da kakva god milost ili nemilost snašla ljude i narode u
njihovom svetu, postoje inicijati koji su posvećeni Istini, ta istina i ta vrlina opstojava u svakom vremenu i
među svim narodima sveta. Tu istinu poseduju vrhovni inicijati, najviši Masoni koji i dalje izgrađuju
Univerzalni Hram Duha, na temeljima starih porušenih hramova.

Veliki Izabrani Potpuni i Svetli Masoni čuvaju Reč Majstora. Oni su ta Reč, oni su posvećeni
Velikom Radu, kome su predali svoju dušu i snagu svojim mišica, kao i svo znanje. Jer Ime Boga je
veličanstveno, prelepo u svom zvezdanom sunčevom sjaju.

Obaveza Savršenih Izabranika je da pomažu, ohrabruju i brane Braću. Obavezani su da služe


sveopštem dobru, da budu produktivni i dobri u svim svojim preduzetništvima i poslovima.

Moramo uvek biti svesni moralnog zakona kojeg se pridržavamo u ovom zemaljskom kraljevstvu.
I tome nas podučava i podseća Legenda jer u devetoj Svetoj Dvorani je pohranjen Zavetni Kovčeg u
kome su zlatne ploče mojsijevog zakona kojeg je on primio direktno od Boga. Taj zakon ne samo da je
moralni zakon ljudske rase i čovečanstva nego je i vrhovni univerzalni moralni zakon koji sam po sebi
jeste usklađen i determinisan razinama poimanja i primenjivanja.

Naša budna svest o ovim zapovestima je zlato naše duše, našeg bića koje obitava u svesnosti ove
Velike Inicijacije Svetlosti. Ovo je moralni zakon Čoveka i Moralni Zakon Kosmosa.

Stepen Potpunog i Svetlog Zidara pripisan je Tifaretu. Tifaret je vrhunac težnje čoveka u
njegovim ljudskim osobinama i u ličnom samo spoznavanju elementarnih delova ličnosti. Dosezanje
Lepote Tifareta budi duhovni Šin nad tetragramatonom elemenata. Čovek postaje Plamena Zvezda -
Jehešua.

15° - Poverenje, vera, čast i dužnost, istrajavanje i upornost pod teškim i obeshrabrujućim
okolnostima su pouke ovog stepena. Vitez Istoka i Mača predstavlja samožrtvovanje za druge od strane
onoga i onih koji imaju u sebi svesnost unutarnje Luči, a obavezali su se da radom i svojim pregalaštvom
vode mnoštvo, narode, ka daljem napretku.

Nije moguće držati ljude u zarobljeništvu onda kada oni poznaju slobodu i kada mogu za sebe
odlučiti kako da tu slobodu sprovedu. Nije moguće poraziti masoneriju, jer upravo ona gradi Hram
Slobode, Jednakosti i Bratstva u dušama ljudi svih nacija.

Vitez Istoka i Mača je od slova Mem. Mem je staza Vode i "Obešenog čoveka" u Tarotu. To je
staza kojom se snaga svetlosti i životne energije spušta iz Geburaha ka Hodu. Energija rada prosvetljuje
Razum čoveka. Samopožrtvovanost je jedna od bitnih karakteristika - služenje ljudima. Prenos Gnoze.

85
SKAKAVAC 9

16° - Pravda je u tome da oni koji su posvećeni Istini i radu bivaju adekvatno nagrađeni. Ono
što su Istinski Svetli Majstori nastavili da prenose u sebi je posvećenost Istini. Njih je istina vodila čak i
onda kada su rad sprovodili ašovom i mačem.

Uspeh je naš dokaz. Mi ne možemo druge ubeđivati, preobraćati, niti pričati previše, naša
posvećenost, vrlina i moral ne treba da budu tema hvalospeva, samo Uspeh u Radu je manifestacija
posvećenosti Istini i iz toga dobijamo snagu u rukama i polet u duši.

Ljubav je zakon, ljubav kroz koju možemo nesebično sprovoditi dobročinstvo, spram shvatanja
jednakosti i slobode. Ljubav potrebuje dobročinstvo kao svoju manifestaciju među ljudima. Ljubav prema
Čoveku je dokaz ljubavi prema Istini.

Susrećemo sa idejom konflikta između dužnosti i strasti, ima li stvari koje su uvek dobre ili uvek
loše bez obzira na okolnosti, kako možemo biti sigurni da su naši motivi vođeni višim idealom a ne
sebičnošću ili inatom. Važno je ostati iskren spram svojih obaveza i uverenja iako je lakše popustiti pred
nepogodama, a i lakše je znati šta činiti nego li i učiniti to. Oni koji su u stanju da u isto vreme sprovode
svoju volju a da su u isto vreme posvećeni istini su Vitezovi istoka i mača.

Stepen Prinčeva Jerusalimskih je dodeljen stazi Lamed - Uravnoteženju i pravdi Vage. Ona je
Boginja Maat koja manifestuje odluku i presudu Istine.

17° - Krst elemenata, krst rada, trudbeništva i patnje, a Ruža je Duh, Svest i Svetlost. Znanje
nije izgubljeno, tradicija se nastavlja, Inicijacija isijava svoje Svetlo.

Razlike u religijama ne postoje, Veliki Neimar je svuda u svetu preneo posvećenicima Jednu
Istinu, različiti simboli su samo različiti afiniteti posvećenika koji su bili posvećeni u verovanju u Velikog
Neimara i posvećeni gradnji Duhovnog Hrama Čovečanstva. Kada je srce čisto, razlike u religioznim
idejama nestaju, poštovanje i ljubav preovlađuju.

Vitez Istoka i Zapada je Veliki Adept Geburaha - on je posvećen Radu i pregalaštvu. On istrajava
u razvijanju sistema i njegovoj potvrdi i utvrđivanju njegove snage - kroz Rad.

18° - Mi moramo imati veru u Boga, ljude i u sebe, nadati se u pobedu nad zlom i napretku
čovečanstva, verovati u to jer cilj nije ostvaren, angažujemo se jer smo svesni da je to najplemenitiji cilj
za sve. Nadamo se da će Rad biti ispunjen u potpunosti, nadamo se jer nismo dosegli punu spoznaju - bit
koja je iza svega. Ljudsko neznanje, sebičnost, ljubomora i izopačenost zbog navike koja je vodila ljude
da se prepuste inerciji i lenjosti. Mnoštvo je ljudskih mana, mnogo je potrebno učiti i raditi da bi se čovek
usavršio, a koliko više da bi se ceo ljudski rod uzdigao. Čovek obitava u ovom mračnom svetu, ali želi
bolje i za sebe i za sve. Oni koji su usaglašeni sa delovanjem Znanja su prenosioci Luči, oni prenose
inicijacije koje su date kroz Spasitelja, a on nije nigde drugde do u nama. Inicijacija je probuđenje.

Mora se shvatiti i da zlo i pošasti ne postoje samo radi sebe. One imaju smisao koji je dodeljen od
Boga, kada smo im pepušteni onda smo robovi koji obitavaju u neznaju i neslobodi, ako im se
suprotstavimo onda se oslobađamo i razvijamo, kada učimo od njih onda smo slobodni i Moćni da u
svakoj životnoj okolnosti i stanju izvedemo naš Rad.

Ono što stepen Suverenog Princa Ruže i Krsta i Viteza Orla i Pelikana čini izuzetnim je prenos i
poimanje Velikog Imena sastavljenog od četiri slova. - I.N.R.I.

Centralni simbolizam ovog stepena je vezan za Krst i Ružu. Principi slobodnog zidarstva kao
univerzalne filozofije omogućavaju ljudima raznih vera i konfesija da žive i rade zajedno u harmoniji za
boljitak i napredak čovečanstva u celini. Krst je masonski Rad, a Ruža je Bratska Ljubav.

Suvereni Princ Ruže i Krsta je pod uticajima staze Kaf na Drvetu Života - to je misteriozno slovo
koje ujedinjuje dva koja predstavljaju Ružu i Krst u njihovim filozofskim i mističkim sagledavanjima. "K" je
Ruža, a "F" je Krst. To su Otac i Majka, generativne sile Tvorca. Slovo Kaf povezuje Hesed i Necah,
delujući kao Jupiterovski Točak sreće, isijavajući energiju sjedinjenja i primajući svest u Jednotu Ljubavi.

86
SKAKAVAC 9

19° - Devetnaesti stepen je zasnovan na izvesnoj apokaliptičnoj misteriji koja se odnosi na Novi
Jerusalim, a podržan je trima vrlinama vitezova Ruže i Krsta, Nadom, Verom i Dobročinstvom. Ove tri
osobine se pripisuju trima nižim sefirotima. Nada je od Necaha, Vera od Hoda, a Dobročinstvo od Jesoda.

Istinski Mason radi za dobrobit onih koji dolaze za njim, kao i za unapređenje i poboljšanje svoje
rase. Jadna je ambicija koja se ograničava samo na ovaj život. Ljudi koji žele da žive žele da prevaziđu
svoje pogrebe i da žive dalje u dobrima koja su podarili čovečanstvu kao i u ljudskim sećanjima. Većina
ljudi želi da ostavi neki rad za sobom koji može da opstoji njihove dane i generaciju: to je instinktivni
impuls dat od Boga i nalazi se čak i u srcima grubih ljudi.

Dobro će pobediti zlo, koliko se nadamo toliko to i proročansko Otkrovenje naznačuje i to kroz
Veru i Dobročinstvo u nama. Čovekov um se ne može meriti sa Božijim i mora biti svestan, kako svojih
potencijala i mogućnosti tako i limita. Ako se život živi valjano, sam život je most ka Večnom Životu.
Uvereni smo da radimo za budućnost, da služimo svrsi koja je veća od nas samih pojedinaca, da služimo
strpljivo i vredno. Greške i laži možemo uništiti istinom i iskrenošću, čašću i dobrotom. Tajna života kada
se shvati ona je vanvremena, večna. Takvo je istinsko duhovno postignuće.

Stepen Velikog Sveštenika je od staze i slova Jod. Jod je seme koje je skriveno u velu Pustinjaka -
Device, koji u tišini i miru, tiho napreduje stazom, projektujući svoje uticaje na ljude svojom umnom
merkurovskom plodnošću.

20° - Mi smo vođe naše braće. Loža predstavlja svet i naš život u svetu. Majstor Simbolične Lože
je osoba koja je pripremljena da učini pozitivan uticaj na svet. Ovo zahteva pripremu, zahteva naše
duboko utvrđivanje u filozofiji, moralu i etici. Biti pripremljen znači biti zagovornik i manifestator velikih
zamisli i vrednosti, a one su vodilje od prvog koraka - Sloboda, Jednakost i Bratstvo. Bez slobode niko ne
može razvijati svoje potencijale i sposobnosti. Jednakost je neophodna jer je alternativa političkom
dogmatizmu i despotizmu. Bratstvo je saosećaj među ljudima i poštovanje koje se uliva u svačiji život.
Sloboda je kao "osobina" od Ketera, Jednakost je od Heseda, a Bratstvo od Binaha - ovaj smisao se širi u
domenima ljudskih odnosa na nižim ravnima.

Svet je vođen i pokretan velikim ljudima koji su dosegli dubinu samospoznaje. Bilo da su to
naučnici, umetnici, filozofi, vladari ili religiozni lideri, oni su svojom ingenioznošću i uvidom imali moć da
utiču na sve. Svet jedino napreduje kroz moć i genijalnost ovakvih ljudi. Znenje u jasnoći dolazi od njih.
Oni pokreću snagu, oni otvaraju oči, ulivaju nadu, poverenje i hrabrost u srca ljudi. Njihova veličina nije
vodila ka podeljenosti ljudi već je svima njihova svetlost data, oni su vodili svet uvek ka ujedinjenju, nikad
ka odvajanju već ka uspostavljanju Univerzalne Religije, univerzalnog poretka u međuljudskim odnosima,
kao osnove ljudske slobode, jednakosti i bratstva.

Časni Veliki Majstor Svih Loža je pod uticajem staze Tet. Tet je gnostička Lav-zmija, kojom vlada
Sunce i astrološki Lav. Staza Tet povezuje Hesed i Geburah, sefirote Snage i Milosti čineći među njima
ravnotežu sila.

21° - Evolucija čovečanstva se odvija u etapama. Hram se gradi i ruši. Svaki je zasnovan na
Velikom Planu. Svaki deo čoveka se usavršava, zatim pročišćava da bi na njemu moglo biti zasnovano više
postignuće.

Pravda ljudska jeste dosledna, ali je pravda božija nepogrešiva. Faleg je kažnjen za svoju
nesavršenost, ali je oslobođen kada je svoj plan doveo u red. On je savršeni planer, ali je Hiram bio
savršeni organizator. Čovek mora da bude svestan tih osobina u sebi, mora da bude svestan da li će da
štuje Nimrodovo idolopoklonstvo, ili Solomonov sunčevi sjaj.

Zato vitezovi štite sve bez razlike, pravda je od Boga, a ne od čoveka, oni štite slobodu, jednakost
ljudi, njihova prava, tiranija se kažnjava jer poriče ljudsku slobodu.

Noahit Pruski Vitez je stepen dodeljen sefiri Hesed. Tu je Milost - da najsnažniji i najmoćniji
moraju da imaju ljubav za Sve.

87
SKAKAVAC 9

22° - Rad je plemenita privilegija. Plemenit je jer predstavlja akciju koja se sprovodi u cilju
izvršenja i materijalizacije neke kreativne ideje, a sama masonska ideja usmerava Rad ka izgradnji Velikog
Hrama Duha. Rad kao privilegija je osobina slobodnih ljudi, oni koji nisu slobodni služe i nemaju izbor.

Naš rad je tako usmeren ka uništenju neznanja i varvarizma. Mač istine je to. Sekira moći koja
krči put znanju i napretku civilizacije.

Stepen Viteza Kraljevske Sekire je korespodentan stazi Zain. To je staza astroloških Blizanaca, ali i
staza Alhemijskog Venčanja. Zain je mač, oštrica koja saseca vezanost za dualnost.

23° - Šef Tabernakla nije niko drugi do Vitez Hramovnik, čuvar Svetoga Grala. U svojoj aspiraciji
inicijat dolazi do granice ličnog i uzvišenog, granice koja određuje osobine čoveka i odnos sa duhovnim.

Odbacivanje ega i lične personalnosti nije smrt, niti poništenje čoveka kao jedinstvenog bića, već
odbacivanje vezanosti za razum i ego kao odrednice čovekove Volje. Svest Svetlosti se rađa u čoveku,
svest koja je ispunjena Duhom inspiracije i nadahnuća razumevanjem Univerzalnih istina. Vera i Nada
koja su vodile Viteza sada su asimilirane u istinsko iskustvo Duha, pred njim je potpuno prihvatanje
Dobročinstva.

Šef Tabernakla podučava da u punini vremena i neophodnosti, a sa dobrim razlogom naslednik


pokojnog radnika mora stupiti napred i nastaviti borbu protiv zla. On je podučen da uvek mora da se bori
protiv zavisti, gluposti i kukavičluka. To su mane koje suštinski ne mogu da prođu ovu stazu inicijacije.
Budući da je on Usavršen, da je primio istinska obeležja Inicijacije, da zna Istinsku Reč, a da je kroz
prethodne inicijacije stvarno spoznao prirodu rada, on nastavlja borbu u svetu. Mane uzrokuju truljenje
ovoga sveta, a Vitezovi ga pročišćavaju svojim delovanjem.

Osobenosti Šefa Tabernakla su pod uticajem staze Het, koja je "Ograda" koja deli niže sefirote od
Božanske Trijade. Šator se nadkriljuje nad svetim prostorom u pustinji. Het nosi osobine astrološkog Raka
koji obeležava smisao stepena.

24° - Svete dužnosti Sveštenika su suštinski dve. Prva je da neprestano radi u slavu Boga, čast
zemlje i za sreću bratstva, kao i dužnost ponude zahvalnosti i molitvi za Boga kroz dela žrtvovanja.

U masonima tako postoji vera u boga i njegova obećanja. Shvatanje da je duša besmrtna i da
istinski postoji Jedan Bog, koji je čist, apsolutni intelekt i postojanje.

U služenju čoveku i ljudskom rodu, u slavljenju Boga Velikog Neimara je iskupljenje greha
ograničenja. To je Ljubav. Ljubav kao univerzalni agens iskupljenja, ljubav koja prožima postojanje i
nepostojanje.

Stepen Princa Tabernakla je pod uticajima sefire Binah. Binah je Razumevanje. To je duhovno
stanje, u odnosu na sva prethodna koja su bila duševna. Bina je tamna "Majčinska" sefira koja u svojoj
prirodi očituje osobine Saturna.

25° - Kosmička Svest je kanal kojim su povezane sve sfere postojanja. Buđenjem u Kosmičku
svest čovek biva probuđen u jasnovidost o sveopštoj harmoniji, o sveopštoj relaciji koja postoji kako
vertikalno, tako i horizontalno, za svaku sferu ponaosob i za sve sfere u međusobnim interakcijama.

Vitez Medene Zmije je od staze He. He je Prozor, astrološka Vodolija, tarot karta "Zvezda". On
prima kosmičke uticaje iz Hokmaha - Mudrosti i prenosi ih ka istinskom biću, ka Suncu koje je u čoveku.

26° - Čovek i Univerzum kao kreacije Velikog Neimara, stvoreni su, postoje i biće uništeni. Pošto
nema ničega osim Boga, sve će se vratiti Njemu i Njegovom Svetlu, Njegovom Savršenstvu. Svaki narod i
svi mudraci su bili svesni ovoga, preneli su to generacijama kao pouku o kosmičkom procesu kroz koji
Bog emanira sebe.

Bog je kroz svoje emisare, mudrace, inicijatore, hijerofante i navigatore čovečanstva slao
smernice kojima ljudi moraju da slede veliki Plan, u cilju evolucije i ispunjenja Velikog Dela. Ove smernice

88
SKAKAVAC 9

su nekada bile u vidu poruka, reči, hijeroglifa, a u masoneriji putem Simbola i uzvišenih univerzalnih
alegorija. To su nam prenela tako prosvetljena braća iz davnina. Svaki narod je primio od Boga sistem
prenošenja znanja o Inicijaciji, neki su ga održali, neki izgubili, neki su ga transformisali u spoljašnje
štovanje, obožavanje, a neki u manipulativne mašinerije. Oni koji su hteli održati čiste pouke su stvorili
Slobodno Zidarstvo, podarili mu znanja i principe prenosa Usavršavanja, nekada tajno, skriveno, nekada
otvorenije.

Prenos znanja pod okriljem tajnosti je osiguranje da će ono biti predato vrednome verniku koji se
valjano pročistio i posvetio, usavršio, a koji je otvorena srca, pun moralnosti, vrlina i ljubavi za svet, kome
želi spasenje u svom spasenju.

Stepen Princa Zahvalnosti pripada stazi Vau. Vau je "ekser", astrološki Bik (pod uticajima Venere).
On je veliki Hijerofant tarota, prenosioc znanja, od Mudrosti. On je učitelj.

27° - Tri velika iskušenja se moraju sagledati. Čulne strasti, bez vere, život samo iz praktičnih i
ekonomskih razloga bez duhovnog sadržatelja i samo duhovni život bez ljudske naklonosti. Svaki izazov
ima u sebi svoju ravnotežu kojom se prevazilazi.

Učenicima se uliva Vera koja ih vodi nad čulnim strastima, Pomoćnicima se učenjem nadgrađuje
ovozemaljska praktičnost sa duhovnim smislom svega, a Majstori Masoni moraju svoje spiritualno
uzdignuće usmeriti služenjem ljudima. Svako iskušenje se mora sagledati kroz Istinu, jer samo Istina daje
ključ za smisleno i uravnoteženo življenje, kako u duhu tako i u svetu, kako u Loži tako i van nje.

Slobodno zidarstvo je vrlo praktično, ono zahteva od svojih članova da budu aktivno uključeni u
život, da ispoljavaju vrline i vrše svoju dužnost koje su zasnovane na dubokim unutarnjim saznanjima i
Istini. Posvećenost istini, časti, privrženosti, pravdi i čovečnosti su blagodet za svet, a olakšavaju teret
obaveze masona koji nabijen silom duha mora da ispolji iz sebe obavezu Dobročinstva koje je uzvišena
obaveza Majstora.

Zapovednik Hrama svesno donosi odluke o sprovođenju Rada, svog služenja ljudima. On je Vitez,
on ne čeka odobrenje, u njemu je suvereni autoritet Viteštva ostvarenog kaljenjem u peći posvećenja,
borbe i služenja.

Stepen Suverenog Zapovednika Hrama pripada stazi Dalet - to su Vrata, Kapije Mudrosti. Ona
uravnotežuje, na najvišem nivou duhovne osobine. Dalet je obeležen planetom Venerom.

28° - Po Legendama, heroji, učitelji, spasitelji naroda su rađani iz ljubavi i brakova bogova sa
ljudima. To je, naravno, vrhovni bog koji sa smrtnom ženom daruje svetu dete, sina, kao prenosioca
njegovog vođstva. Bog ostaje na svojoj preuzvišenoj razini, ali se putem ljubavi uvek umeša među ljude u
njihovom mračnom času.

Slobodno zidarstvo kao sistem inicijacije prenosi ovaj proces kroz koncepte univerzalnih simbola
koje svaki čovek i svaki narod može da prepozna kao svoje. Kao identičnu i korespodentnu poruku onoj
koju je njima preneo Bog preko svojih učitelja. Masonerija je osvedočena magička veza i ujedinitelj
naroda, jer i kada hrišćanin prepozna Isusov život u ovome, a hindus priču o Budi, obojica shvataju da je
Duhovno Savršenstvo manifestovano u jednom čoveku koji je istinski prepoznat kao Spasitelj. Njegovi
sledbenici su Vitezovi Sunca, Iluminati, jer Spasitelj je to Sunce koje je svojom Luči dejstvovalo i rasnosilo
tamu.

Iako svi narodi obožavaju svoje heroje i spasitelje, samo slobodno zidarstvo svojom
univerzalnošću predstavlja sistem usavršavanja koji su i ti sami učitelji prošli. Slobodno Zidarstvo ne
upućuje na Spasitelja već kaže čoveku: "Spoznaj Samoga Sebe!".

Postoji samo Jedan Bog, nerođeni, večni, beskrajni, koga ništa nečisto i zlo ne može dotaći. Duša
čoveka je besmrtna i njegov je život tačka u centru beskraja. Harmonija svemira je uravnotežena i to
uravnoteženje se održava analogijom nasuprotnosti.

89
SKAKAVAC 9

Svetlost istine sija svuda u svetu, a ljudi koji je dotiču moraju biti otvoreni za njih. Ograničenje je
Greh, jer ono poriče razvoj i evoluciju. Ograničavanje čoveka je njegovo sputavanje Slobode. To
ograničavanje vodi neznanju, kao ograničenju od svega što može biti saznano i spoznato, vodi besu i
tiraniji, jer slobode nekih koji se nametnu nad drugima oblikom nemilosrdne vlasti ponižavaju ljude i
sputavaju mogućnost istraživanja i ispoljavanja vlastite Istinske Prirode kojom ih je Svestvoritelj obdario.
Stoga je svetlo uvek u Ratu sa tamom, u sukobu, u prožimanju, u večnom kretanju, previranju i
nadmetanju. To je razvoj, koji se može pojmiti samo sa više razine, kada čovek oslobođen velova opsene
može videti zašto je sve tako postavljeno na svoju putanju i zašto sve ima smisao koji mu je dat. Sve ima
svoj Razlog postojanja, sve je usaglašeno sa Velikim Planom, te iako sve to izgleda kao haotična
nepoznanica nekome ko nema znanje i sposobnost sagledavanja Prirode, biva jasno onima koji su otvorili
svoju dušu i svest za Iluminaciju. Iz toga proističe njihova uzvišena Svetlost kojom obasjavaju svet. To je
svetlost Boga, koji je Sunce, naš Gospod na Nebu.

Konkretni događaji Isusovog, pa i Budinog života imaju direktne paralele sa filozofskim smislom,
simbolima i znanjem koje se prenosi Inicijacijama Slobodnog Zidarstva, a vrhunac iskustva koje se bazira
na Celom Drvetu Života su ovih deset stepenova koji su Kulminacija Transcedentnih procesa Spoznaje.
Primanje ove Inicijacije je utiskivanje Pečata Luči u Dušu čoveka, Čoveka koji je Vitez Svetlosti Sunca,
Probuđen i Prosvetljen.

Vitez Sunca je stepen sefire Hokmah - u njemu se manifestuje kosmička Mudrost.

29° - Stepen Viteza Svetog Andreje ujedinjuje sve Religije sveta kroz Jednakost i Toleranciju u
Veri u Jednog Boga Velikog Neimara Svemira.

Zar je moguće onda reći da je nečiji Bog veći i vredniji od nečijeg drugog, da je uzvišeniji i važniji,
da ima bolje kvalitete? Bog je Jedan.

Stepen Viteza Svetog Andreje potvrđuje jednakost, on predstavlja siromašnog viteza koji je ravan
kralju, od obojice se zahteva Viteštvo, zaštita nevinih, ispoljavanje vrlina, strpljenja i postojanost Viteza u
izražavanju Istine. Kao i u odnosu spram tolerancije među religijama, izraženo kroz ritualno "pomirenje"
islama i hrišćanstva tako i tako i u hijerarhijskom odnosu vrednovanja ljudi - jednakost je osobina koja ne
poznaje rasu, klasu, rod, već ljude izjednačava spram njihovih uzvišenih Viteških osobina.

Svako ko veruje u Boga i utočište u Njemu je istinski vernik i čini time dobro u veri svojoj. Kakva
može biti nagrada za to? Spoznaja i to ne nakon smrti već Ovde i Sada. Jer smrt ograničenja je otvaranje
duše i Bića čovekovog za Svetlost Boga.

Mnoga su zla učinjena u ime religije, vere, crkve, dogme. Sva ta zla su učinili ljudi opsenjeni
lažnim i iskrivljenim idejama koje nisu bile zasnovane na Istini već na nekom od koncepata vladanja i
manipulacije iz bilo kakve koristi. U tome je Vera u Boga bila samo maska za sprovođenje terora,
utemeljenog na neznanju. Nije li baš zato pala Kula Vavilonska, kula koja je bila uzvišena u promisli i
planu, a ipak sačinjena sa pogrešnim stavom da je čovek i njegova veličina sila koja može nadvladati
Božansku moć?

Škotski Vitez Svetog Andrije je Krst emanacije koji se prikazuje na stazi Dalet. Ova staza "Kamile"
prenosi Svetlost iz same Krune Drveta Života ka srcu čoveka. Prihvatanje vođstva direktno od vrhovnog je
obeležje Andrije - on korača pustinjom vođen Svetim Duhom i rečju Logosa, uravnotežen između njih.

30° - Vitez mora uvek da je svestan svog zaveta o veri i pomoći za ljude, njegove sudrugove i
Veri u Boga. Iskušenja mogu biti i mala i velika i ni na jednom se ne može pasti. Incidenti rituala
inicijacije to prenose u vrlo poučnom svetlu. Vitez bezrezervno i bez razlike mora biti spreman da
pomogne ikojem ubogom nesrećniku. Nije li i takvo biće deo i delo Tvorca!? Vitez uvek mora čuvati tajne
Reda jer one se stiču vrlinom, a ne silom i silom se ne mogu zadobiti niti koristiti. Laž je krajnja senka
istine koju Vitez svesno i potpuno odbacuje. U svom čuvanju Istine i viteških vrlina on ima samo jedan
izbor - Pobeda ili Smrt. Čuvanjem Tajne se Istinsko Univerzalno znanje Slobodnog Zidarstva jedino i
očuvalo u vremenima pomračenja opšteg ljudskog uma. Čuvanje tajne je spasilo izgradnju Trećeg Hrama
i u onom momentu kada je Veliki Majstor templarskog Reda žrtvovan na lomači. Nikakva obmana nije
izmamila tajne niti su one unižene odavanjem profanima.

90
SKAKAVAC 9

Vitez Kadoša je stepen korespodentan stazi Bet. To je staza Merkura, koji je žongler i magus. Bet
je "Kuća" - ona sadrži sve elemente bića i jasno ih vidi i poima u svetlu saznanja. Nema niti traga mutnini.
Nasuprot ovom stepenu Učenik je primio sve elemente - znanje o sefirotima, ali je suočavanjem
prepoznao svoj život kao projekciju Večnoga. Vitez Kadoša transcendira svako značenje simbola
prihvatajući svaki ravnopravno, posvećeno i poštujući svaki deo sveta. Njegova je beskrajna inteligencija.

31° - Bog je beskrajan, harmonija njegova iznedrila je pravdu, jednakost i milosrđe, izmešane
sa njegovom beskrajnom veličanstvenošću. Dela ljudi koja nisu osuđena na početku vremena dočekaće
svoj trenutak Istine. Bog i ljudi pravednici će prosuditi pravedno. Za Boga sva ljudska dela i misli su
vidljivi beskrajno u prošlosti i beskrajno u budućnosti, za njega je sve Jedno Sada. Za njega beskrajnost
prostora i svih smerova je Jedno Ovde. Samo Bog može dati Mudrost da sudimo pravedno, tačno i
milostivo, a kada dođe sudnji čas On nama tako može suditi.

Postoji samo Jedan nepogrešivi i najveći sudija. Svaki ljudski sud je u najmanju ruku nesiguran, iz
njega proističu ozbiljni ishodi, koji su često proizveli greške, zbog kojih ljudi žale ili zbog kojih ljudi trpe.
Nezahvalan je zadatak suditi ljudima, pogotovo bližnjima. Suditi nije privilegija već je stalan oprez i
budnost preduslov za odluku.

Pravda i milost su dva nasuprotna lica koja su sjedinjena u harmoniji jednakosti. Odluka sudije je
stoga uravnoteženo odmeravanje Istine prirodnog stanja činjenica u vremenu i prostoru. Da bi bio
pravedan sudija mora biti potpuno otvoren za sebe, da sam prepozna svoje osobine i da zna sve sfere
domena odluke i volje koje sprovodi. Sudija istražuje sve, on spoznaje sve, on vaga i meri, čini alhemijsku
Analizu i Sintezu za svaku misao i ideju.

Veliki Inspektor Inkvizitor Vitez poput Alefove Lude sa tarota nosi svoj teret koji je stekao u
beskraju vremena i prostora. On kroči nad ambisom kosmosa, u ludosti i mudrosti on, sa pogledom u
beskraj napreduje u ispoljavanju univerzalnog Plana koji je zacrtao Veliki Neimar. Njega ne sputavaju
strasti i nedaće, on je inspirisan božanskim dahom.

32° - Nema ni jednog dela Univerzuma koji nije od Boga, Božanski. Nema ni jednog dela čoveka
koji nije od Boga. Sve je Jedno sa Njim, Velikim Neimarom Svih Svetova.

Misterija ovog stepena je da je čovek ustvari Biće sa Slobodnom Voljom i da je u toj Moći darivan
iskonskom snagom Svestvoritelja, snagom da sebe menja i ponovo izgradi, usavrši, pročisti i da tako živi
u Slobodi Duha i Materije.

Velika Tajna Univerzuma je Uravnoteženje. Postoji jedan konačni i univerzalni ekvilibrijum u svim
stvarima, jer sve su stvari delovi istog Izvora, Izvora Svega. Sve stvari deluju u saglasju, u ravnoteži. Ono
što ne izgleda harmonično čini se tako samo na nižim ravnima manifestacije. To je Hijerarhija
ispoljavanja. U biti svaka polarnost je uravnotežena, svaki pol, svaka nasuprotnost održavaju
Uravnoteženje. Sve je to u Kretanju. Sve je To Svetlost u Širenju.

Niko osim časnog i iskrenog čoveka, nesebičnog i čije čovekoljublje nije samo naziv, ne može
stupiti ka ovoj Inicijaciji. Ova Inicijacija se ne može dati, ona se samo može prepoznati u Čoveku od
strane već Iniciranih, kroz njihovo Jasno Viđenje. Čovek i Vitez koji stupa na tle ove Inicijacije je zaista
mudrac i apostol Slobode, Jednakosti i Bratstva.

Svetli Princ je iskušan elementalnim iskušenjima viteštva, on se ne predaje požudi, niti


raskalašnosti, bludu niti prolaznoj strasti. On se ne prepušta veličini značenja njegovog ranga, titule,
položaja, niti moćima koji ishoduju iz njegove veličine. Bogatstvo nije cilj, niti svrha, uticaj, ambicija, vlast,
posedi su za njega sene zemlje. Čak ni ono što je naizgled bilo njegovo tokom života nema prednost nad
njegovom budnošću, imanje, porodica, status, vrline, moral, nema prečeg među njima od Vere u Boga.
Čak ni likovanje duhovne arogancije i sebičnosti dogme ne utiču na njega. Iako su najteža iskušenja
duhovne prirode, sagledavanje filozofije i Univerzalne Religije naposletku jedino jeste zasnovano na
Budnosti i veri u Boga. Čak i kada se prevaziđu ograničenja vlastite religije Svetli Princ niti se raduje, niti
tuguje zbog toga. On je Budan. On je pripravan za Boj. Duhovna iskušenja su iskušavanja vatrom, ali ono
što Vitez stvarno ima u sebi je jače, on ne samo da sve zna, on sve služi svojim Radom, svojom Borbom.

91
SKAKAVAC 9

A ono što je ključ Inicijacije, kapija ka Svetlosti je Smrt. Smrt je Kruna Svega. Dati život za
služenje Istini, za služenje Svima je neprikosnoven znak vrhovnog postignuća. Nevezanost čak ni za sebe,
ni za svoje telo, um, dušu, za svoje osobine i ego, jesu potvrda Magičke Veze sa Bogom. Potvrda
Budnosti. Potvrda Jedinstva sa Bogom.

Trideset drugi stepen Slobodnog Zidarstva - Svetli Princ Kraljevske Tajne filozofski obitava u sferi
Ketera - Krune Drveta Života. Kraljevska Tajna je Svetlost Jedinstva - ta Tajna nije dostupna ničemu
dvojnom, ničemu podeljenom, ničemu ljudskom. Kraljevska Tajna je Uravnoteženje kosmičkih sila koje su
se sjedinile u Jednu Svetlost, Jednu Svest Krune.

33° - Pripada velikanima čovečanstva. Oni su nosioci i transmiteri Beskrajne Božanske Svetlosti -
Oni su Avatari i Velike Duše čovečanstva - Učitelji, Vodiči, Navigatori i Majstori Univerzuma. Kroz njih
deluje sam Veliki Neimar.

92
SKAKAVAC 9

LIBER IVNH

APOKALIPSA PO JOVANU SA KOMENTARIMA


Frater Alion .’. Aiwass ’.’

Knjiga Otkrovenja ili Apokalipsa po Jovanu je poslednja kanonska knjiga "Novog zaveta" u Bibliji.
Ime je dobila po starim nazivima u rukopisima - Jovanova apokalipsa - ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ i
Otkrovenje teologa - ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ.

Autor knjige se predstavlja kao Jovan i govori o svoje dve vizije koje je imao na ostrvu Patmosu,
gde je bio u zatočeništvu. U prvoj viziji govori o Jednom koji je nalik "Sinu čovečijem" koji prenosi poruku
za sedam crkava Azije, dok druga vizija čini ostatak knjige i predstavlja kraj sveta, opisujući pobunu
Satane kod Armagedona, njegov poraz i povratak mira na zemlju. Zbog svog kompleksnog vizuelnog
jezika Otkrovenje se smatra kontroverznom i teško shvatljivom knjigom koju su mnogi "znalci" i religiozne
denominacije različito tumačili. Zbog svoje kompleksnosti vrlo teško je bila uvrštena u novozavetni kanon.

Tradicionalno se smatra da je Jovan napisao Jevanđelje i Poslanice u isto vreme, a da je


Otkrovenje pisao tokom svog progona na ostrvo Patmos u Egejskom moru, tokom vladavine imperatora
Domicijana. Poimanje da je jedan isti Jovan autor ovih "dela" je zasnovano na tome da se on izražava
soterologički - gde govori o Isusu kao jagnjetu, te da Isusa u svojim spisima naziva Božijim sinom,
Gospodom bogova, a najprimetnije je da ga samo Jovan naziva "Reč Božija" - Ő λογος του θεου.

Iako tradicionalno shvatanje ima dosta zagovornika, ima izučavaoca koji veruju da su Jovan
Apostol, Jovan Evanđelista i Jovan Patmoski tri različite osobe. Postoje argumenti i za ovakvo shvatanje.

Ono što je bitno, za sam tekst, koji god da je Jovan držao pero u ruci, je da je Anđeo iz vizije
preneo upozorenje da se tekst ne menja ni u kom smislu, te da se u potpunosti zadrži i očuva integritet
knjige. Ovo je veoma mističan detalj.

Zatim, postoje uverenja da Otkrovenje po Jovanu predstavlja ono što se već dogodilo, te da je
simbolika i splet dramatičnih okolnosti manifestovan već tokom prvog veka "nove ere". Čime se zalaže za
tumačenje da je Vavilon ustvari Rim, te da pad rimskog carstva predstavlja uništenje zveri i zarobljavanje
satane - nakon čega dolazi vladavina Hristova. Drugi pak tumače i veruju da događaji iz Apokalipse tek
treba da se dogode.

Postoji verovanje da Otkrovenje predstavlja opis duhovnih istina koji treba da se nauče tokom
istorije, dok ezoterično gledanje upućuje na duhovne procese, upozorenja i unutrašnja saznavanja, a
otvaranje sedam pečata, npr., predstavlja otvaranje sedam čakri čovekovog energetskog tela čime se
oslobađaju psihološke i duševne sile. "Drugi dolazak", prema tome, predstavlja integraciju duhovnog
sopstva sa životinjskim delom čoveka čime se ostvaruje puna i slobodna Svest i Samosvest - to je
duhovno probuđenje, iluminacija i "Uskrsnuće".

93
BET - MAG SKAKAVAC 9

Uvod
1 Otkrivenje Isusa Hrista, koje mu dade Bog - da pokaže svojim
"Isus Hrist" - "JHŠVH" - Plamteća Zvezda.
služiteljima šta ima uskoro da se zbude, te pokaza i po svom anđelu Služitelji - Četiri elementa.
posla svome služitelju Jovanu, 2 koji je posvedočio reč Božiju i Jovan - JVNH - Golub.
svedočanstvo Isusa Hrista, sve što je video. 3 Blažen je ko čita i
blaženi su koji slušaju reči proroštva i drže što je u njemu napisano, Proroštvo - sinhronizacija ravni.
jer je vreme blizu.

Uvodno pismo
4 Jovan na sedam crkava u Aziji: blagodat vam i mir od onoga koji

jeste i koji beše i koji će doći, i od sedam duhova koji su pred Spuštanje "Goluba" na Sedam Čakri ljudskog energetskog tela.
njegovim prestolom, 5 i od Isusa Hrista, koji je verni svedok, prvenac
od mrtvih i vladar nad zemaljskim carevima. Onome koji nas ljubi i koji Beše - "I"
nas svojom krvlju izbavi od naših grehova, 6 i učini nas carstvom, Jeste - "A"
sveštenicima Bogu i Ocu svome, njemu slava i vlast u sve vekove, Biće - "O"
amin. 7 Evo, ide sa oblacima i gledaće ga svako oko i oni koji ga
probodoše, i kukaće za njim sva plemena zemaljska. Da, amin. Jehešua - Pentagram je "Svedok" - onaj koji poima Božansko
8 Ja sam Alfa i Omega, govori Gospod Bog, koji jeste i koji beše i koji postojanje. Mrtvi - elementali, sluge, profani. Plamteća Zvezda
će doći, Svedržitelj. 9 Ja, Jovan, vaš brat i saučesnik u nevolji, i se mora upaliti u čoveku kako bi se On probudio. Ljubav izvire
carstvu, i trpljenju u Isusu, obretoh se na ostrvu koje. se zove Patmos iz Pentagrama.
- zbog reči Božije i svedočanstva Isusova. 10 U dan Gospodnji zaneh
se i čuh za sobom snažni glas kao zvuk trube, koji govoraše: 11 zapiši Krv - DM - 44.
u knjigu što gledaš i pošalji na sedam crkava: u Efes, i u Smirnu, i u Carstvo - Malkut
Pergam, i u Tiatiru, i u Sard, i u Filadelfiju, i u Laodikiju. Slava - Hesed
12 I obazreh se da vidim glas koji govoraše sa mnom. I kad se
Vlast - Geburah
obazreh, videh sedam zlatnih svećnjaka 13 i usred svećnjaka nekoga Oko - Ajin
nalik na Sina čovečijeg, obučenog u dugu haljinu i opasanog zlatnim Oni koj ga probodoše - Samek
pojasom po prsima. 14 Njegova glava i njegove vlasi behu bele kao
Plemena - Mem
bela vuna, kao sneg, i oči njegove kao plamen vatreni, 15 i noge
Alfa i Omega -Arik i Zoir Anpin - Veliko i Malo Lice.
njegove kao u peći zažareni metal, i glas njegov kao huka mnogih
voda. 16 U svojoj desnoj ruci imao je sedam zvezda, i iz njegovih usta Patmos - 189 - 260.
izlažaše mač oštar s obe strane, i njegovo lice beše kao što sunce sija
u svojoj sili. Sedam crkava su sedam Čakri - sedam nivoa Drveta Života.
17 I kad ga videh, padoh pred njegove noge kao mrtav; i stavi svoju Zlatni svećnjaci su nosioci unutarnje svetlosti svake sfere -
desnicu na me govoreći: ne boj se; ja sam Prvi i Poslednji 18 i Živi, i čakre.
bejah mrtav, i vidi živ sam u sve vekove, i imam ključeve od smrti i od
ada. 19 Napiši, dakle, što si video, i što jeste i što će biti posle toga. 20 Jehešua je prenosioc saznanja. Kroz Pentagram se prenose
Tajna sedam zvezda, koje si video na mojoj desnici, i sedam zlatnih energije Heptagrama.
svećnjaka: sedam zvezda su anđeli sedam crkava, i sedam svećnjaka
su sedam crkava. Veliko i Malo lice se razotkrivaju kroz Pentagram. Živ je duh,
bez njega elementi su "mrtvi". Svi vekovi su protok vremena,
smrt je "promena", "ad" je "nesvesno".
Alef-Tau su "AT" - 401 - "Suština". Sveobuhvatnost.

Heptagrami - unutarnji i spoljašnji činioci i osobenosti sfera


postojanja.

Materijalna manifestacija je element Zemlje - to su Čakre -


energetski čvorovi fizičkih organa, tj. žlezde sa unutrašnjim
lučenjem u čovekovom telu.

94
GIMEL - PRVOSVEŠTENICA SKAKAVAC 9

Pismo crkvi u Efesu


1 Anđelu crkve u Efesu napiši: ovo govori onaj što drži sedam zvezda
1. Muladara - Necah u Necahu - Efes - prva ljubav
u svojoj desnici, što hodi sred sedam zlatnih svećnjaka: 2 znam tvoja Crkva - materijalna kreacija - budno čovečije stanje. "Crkve"
dela i tvoj trud i tvoju strpljivost, i da ne možeš da snosiš zle ljude, i poseduju snage i slabosti.
iskušao si one koji govore da su apostoli a nisu, i našao si da su
lažljivci; 3 i imaš strpljivosti, i podneo si za moje ime, i nisi sustao. 4 Ali
imam nešto protiv tebe, što si ostavio svoju prvu ljubav. 5 Sećaj se,
dakle, odakle si pao i pokaj se i čini prva svoja dela; inače ću ti doći i
ukloniti tvoj svećnjak s njegovog mesta, ako se ne pokaješ. 6 Nego
ovo imaš: mrziš dela Nikolaita - koja i ja mrzim.
7 Ko ima uho neka čuje šta Duh govori crkvama: onome koji pobeđuje

daću da jede od drveta života koje je u Božijem raju.


8 I anđelu crkve u Smirni napiši: ovo govori Prvi i Poslednji, koji bi 2. Svadistana - Geburah u Necahu - Smirna - kruna života
mrtav i ožive: 9 znam tvoju nevolju i tvoje siromaštvo, ali ti si bogat,
znam i hulu onih koji govore da su Judeji, a nisu, nego satanska
sinagoga. 10 Ne boj se ničega što ćeš imati da trpiš. Vidi, đavo će
neke od vas baciti u tamnicu da budete podvrgnuti iskušavanju, i
imaćete nevolju deset dana. Budi veran do smrti pa ću ti dati venac
života.
11 Ko ima uho neka čuje šta Duh govori crkvama: onome koji

pobeđuje - tome druga smrt neće nauditi.

Pismo crkvi u Pergamu 3. Manipura - Pergamos -Hesed u Necahu - vera u Ime


12 I anđelu crkve u Pergamu napiši: ovo govori onaj koji ima oštri mač
sa dve oštrice: 13 znam gde obitavaš, gde je satanin presto. I držiš
moje ime, i nisi se odrekao vere u mene ni u dane kada je moj verni
svedok Antipa ubijen kod vas - gde satana obitava. 14 Ali imam nešto
malo protiv tebe: imaš onde takvih koji drže nauku Valaama, koji je
poučavao Valaka da baci sablazan pred sinove Izrailjeve, da jedu
meso žrtvovano idolima i da se odaju bludu. 15 Tako i ti imaš one koji
na isti način drže nauku Nikolaita. 16 Pokaj se, dakle, inače ću ti ubrzo
doći i zaratiću sa njima mačem svojih usta.
17 Ko ima uho neka čuje šta Duh govori crkvama: onome koji

pobeđuje daću od skrivene mane, daću mu i beo kamen i na kamenu


napisano novo ime, koje ne zna niko sem onoga koji ga prima.

Pismo crkvi u Tijatiri


18 I anđelu crkve u Tijatiri napiši: ovo Govori Sin Božiji koji ima oči kao 4. Anahata - Tijatira - Tifaret u Necahu - dela ljubavi.
vatreni plamen, a noge su mu kao sjajni metal. 19 Znam tvoja dela i
tvoju ljubav i veru i službu i tvoju strpljivost, i tvoja poslednja dela kojih
ima više nego onih prvih. 20 Ali imam nešto protiv tebe, što dopuštaš
ženi Jezavelji, koja za sebe govori da je proročica, te uči i dovodi u
zabludu moje služitelje - da bludniče i da jedu meso žrtvovano
idolima. 21 I dadoh joj vremena da se pokaje, ali ona neće da se
pokaje za svoje bludničenje. 22 Vidi, baciću je na bolesničku postelju, i
s njom one koji bludniče s njom, u veliku nevolju, ako se ne pokaju za
svoja dela. 23 I pobiću joj decu, pa će sve crkve znati da sam ja taj koji
ispituje bubrege i srca, i daću vam svakom po delima vašim. 24 A
Za svaku "crkvu" su date polarnosti -dobre i loše osobine.
vama ostalima u Tijatiri, koji god nemaju ove nauke, koji - kao što
Poruke anđelima crkava se dele na "znam tvoja dela" ili "znam
govore - ne poznaše satanske dubine, govorim: ne namećem vam
drugo breme; 25 samo čvrsto držite ono što imate, dok ja ne dođem. gde obitavaš" naspram "ali imam nešto protiv tebe" - kao
26 I onome koji pobeđuje i drži moja dela do kraja, tome ću dati vlast obeležje negativne osobine. Zatim se daje "lek" tj. način
nad mnogobošcima, 27 i biće im pastir sa gvozdenom palicom, kao što pročišćenja i iskupljenja, da bi naposletku bio stavljen duhovni
se razbija zemljano posuđe, 28 kao što sam i ja primio od svoga Oca, i pečat sa "ko ima uho neka čuje šta Duh govori crkvama"
daću mu zvezdu Danicu. 29 Ko ima uho neka čuje šta Duh govori
crkvama.

95
DALET - CARICA SKAKAVAC 9

Pismo crkvi u Sardu


1 I anđelu crkve u Sardu napiši: ovo govori onaj što ima sedam Božijih
5. Višudi - Sardis - Binah u Necahu - izdržava, a mrtav.
duhova i sedam zvezda: znam tvoja dela, imaš ime da si živ, a mrtav
si. 2 Probudi se i učvrsti ostalo što beše na umoru; jer nisam našao
tvoja dela kao savršena pred Bogom svojim. 3 Sećaj se, dakle, kako si
primio i čuo, pa drži i pokaj se. Ako li se, dakle, ne probudiš, doći ću
kao lupež i nećeš nikako saznati u koji čas ću doći na tebe. 4 Ali imaš
malo imena u Sardu, koja ne opoganiše svoje haljine, ti će hoditi sa
mnom u belim haljinama, jer su dostojni.
5 Koji pobeđuje obući će se tako u bele haljine i neću izbrisati njegovo

ime iz knjige života, te ću priznati njegovo ime pred svojim Ocem i


pred njegovim anđelima. 6 Ko ima uho neka čuje šta Duh govori
crkvama.

Pismo crkvi u Filadelfiji


7 I anđelu crkve u Filadelfiji napiši: ovo govori Sveti, Istiniti, koji ima 6. Ađna - Filadelfija - Daat u Necahu - sačuvao Reč.
Davidov ključ, koji otvara i niko ne zatvara, i koji zatvara a niko ne Ime Boga.
otvara: 8 znam tvoja dela. Vidi, učinio sam da su pred tobom otvorena
vrata koja niko ne može da zatvori; jer ti imaš malo moći, pa ipak si
sačuvao moju reč i nisi se odrekao moga imena. Vidi, dajem ti neke iz
sinagoge satanine, koji za sebe govore da su Judeji, a nisu to nego
lažu. Vidi, učiniću da oni dođu i da se poklone pred tvojim nogama, i
da saznaju da sam te zavoleo. 10 Zato što si sačuvao moju reč o
strpljivosti, i ja ću sačuvati tebe od časa iskušenja, koji će doći na sav
svet, da iskuša one što stanuju na zemlji. 11 Dolazim brzo; drži što
imaš, da niko ne uzme tvoj venac.
12 Onoga koji pobeđuje učiniću stubom u hramu svoga Boga i neće

više izići napolje, pa ću na njemu napisati ime svoga Boga i ime grada
moga Boga, novog Jerusalima koji silazi sa neba od moga Boga, i
moje novo ime. 13 Ko ima uho neka čuje šta Duh govori crkvama.

Pismo crkvi u Laodikiji


14 I anđelu crkve u Laodikiji napiši: ovo govori Amin, verni i istiniti
svedok, početak stvorenja Božijeg: 15 znam tvoja dela, da nisi ni 7. Sahasrara - Laodokija - Hokmah u Necahu - ni vruć, ni
hladan ni vruć. Kamo sreće da si hladan ili vruć. 16 Ovako, zato što si hladan. Neutralnost Ketera.
mlak i nisi ni vruć ni hladan, izbljuvaću te iz svojih usta. 17 Zato što
govoriš: bogat sam i obogatio sam se i ništa mi ne treba, a ne znaš da
si bedan i kukavan i siromašan i slep i go. 18 Savetujem ti da kupiš od
mene zlata žeženog u ognju - da se obogatiš, i bele haljine - da se
obučeš i da se ne pokaže sramota tvoje golotinje, i masti - da
pomažeš svoje oči, da vidiš. 19 Ja karam i kažnjavam sve koje volim;
budi, dakle, revnostan i pokaj se. 20 Vidi, stojim na vratima i kucam;
ako ko čuje moj glas i otvori vrata, ućiću k njemu i ješću s njim - i on
sa mnom.
21 Onome koji pobeđuje daću da sedne sa mnom na moj presto, kao

što i ja pobedih i sedoh sa svojim Ocem na njegov presto. 22 Ko ima


uho neka čuje šta Duh govori crkvama.
HE - ZVEZDA

Vizija božanskog veličanstva


1 Potom videh, i gle, na nebu otvorena vrata i prvi glas koji čuh kako

kao truba govori sa mnom, reče: popni se ovamo i pokazaću ti šta ima Tron - ISIS - Ahat-HOOR
da se zbude posle ovoga. 2 Odmah se zaneh, i vidi, na nebu stajaše Onaj što sedi - Osiris
presto, a na prestolu seđaše neko, 3 i taj što seđaše beše na izgled
kao kamen jaspis i sard, i okolo prestola beše duga na izgled kao Sedam duhova - Heptagram planeta
smaragd.
4 I okolo prestola behu dvadeset i četiri prestola, a na prestolima videh

dvadeset i četiri starešine kako sede, obučeni u bele haljine, a na


svojim glavama imahu zlatne krune. 5 I od prestola izlažahu munje i
glasovi i gromovi; a sedam vatrenih buktinja gorelo je pred prestolom; Stakleno more - kristal - granica/veo Duha
to su sedam Božijih duhova. 6 I pred prestolom beše kao stakleno
more slično kristalu; a sred prestola i oko prestola četiri živa bića puna 4. elementa - svevideća - prostiru svoj uticaj u prostoru
očiju spreda i sastrag. 7 I prvo živo biće beše kao lav, a drugo živo
biće kao junac, treće pak živo biće imaše lice kao lice čoveka, i četvrto 6 krila - Heksagram - projekcija 4 elementa u "šest" smerova"
živo biće beše kao orao koji leti. 8 I svako od četiri živa bića imaše po Multiplikacija planetarnih i elementalnih atribucija u sferama -
šest krila, naokolo i iznutra punih očiju; i nemaju počinka ni danju ni dvadeset četiri prestola sa "starešinama" - inteligencije koje
noću govoreći: »Svet, svet, svet je Gospod Bog, svedržitelj, koji beše i upravljaju "komponentama" sfera.
koji jeste i koji će doći«. ... oči - ARGOS.
9 I kad živa bića dadoše slavu i čast i zahvalnost onome što sedi na Gospod Bog, svedržitelj, bio, jeste, biće - "IAO"
prestolu, koji živi u sve vekove, 10 padoše dvadeset i četiri starešine
pred onim što sedi na prestolu, pa se pokloniše onome što živi u sve Najmaterijalnije ispoljavanje dolazi kroz saznanje koje se
vekove, te metnuše svoje krune pred presto govoreći: 11 dostojan si, očituje i pojmi u Muladari. Sedam crkava je viđenje čakri (svih
Gospode i Bože naš, da primiš slavu i čast i silu, jer ti si stvorio sve i 7) tj. sedam sfera iz stadijuma Muladare. U svakoj se vide
tvojom voljom sve beše i sve bi stvoreno. "pozitivni" i "negativni" elementi, kao i treći segment koji ih
nadilazi. Duh daje pečat na kraju.

96
SKAKAVAC 9

Nebo - Nadsvesno
VAU - HIJEROFANT

Zapečaćena knjiga i Jagnje Zemlja - Svesno


1 I videh u desnici onoga što seđaše na prestolu knjigu, ispisanu
Ispod - Nesvesno
iznutra i spolja, zapečaćenu sa sedam pečata. 2 I videh jakog anđela
kako objavljuje snažnim glasom: ko je dostojan da otvori knjigu i da Lav = To Mega Therion
otpečati njene pečate? 3 I niko ni na nebu, ni na zemlji, ni pod Jagnje - Duh - 4 živa bića + elementi.
zemljom, nije mogao da otvori tu knjigu niti da zagleda u nju. 4 A ja 7 - duhovi planeta
sam mnogo plakao što se ne nađe niko dostojan da otvori knjigu niti 24 - kardinalni+fiksni+promenljivi - dualni - umnoženi sa
da zagleda u nju. 5 I jedan od starešina reče mi: ne plači; vidi, pobedio
svojom polarnošću.
je lav iz Judina plemena, izdanak iz korena Davidova, pa može da
Nova pesma - Reč Novog Doba.
otvori knjigu i njenih sedam pečata.
6 I videh sred prestola i četiri živa bića i sred starešina Jagnje gde stoji "Zaklan" - Znak Masonskog Reda - 1 stepen - Znak Jovana.
kao zaklano, sa sedam rogova i sedam očiju, to su sedam Božijih
duhova poslanih po svoj zemlji. 7 I dođe te uze knjigu iz desnice Jagnje je Duh iz koga emanira 7 sila.
onoga što sedi na prestolu. 8 I kad uze knjigu, četiri živa bića i
dvadeset i četiri starešine padoše pred Jagnjetom, i svako je imao Sedam pečata se pojme iz stadijuma Svadistane (Voda) -
kitaru i zlatne zdele, pune tamjana, a to su molitve svetih. 9 I pevahu pečati drže čakre neaktiviranima - pečati imaju svoj smisao i
novu pesmu govoreći: dostojan si da uzmeš knjigu i da otvoriš njene princip.
pečate, zato što si bio zaklan i što si svojom krvlju iskupio Bogu ljude Otvaranje pečata je omogućavanje protoka utisaka i energija o
od svakog plemena i jezika i naroda i narodnosti, 10 i učinio ih Bogu svakoj čakri - sferi.
našemu carstvom i sveštenicima i oni će carevati na zemlji. 11 I videh i
čuh glas mnogih anđela oko prestola, i živih bića, i starešina, i njihov Amin - AMEN -Svi se klanjaju Vrhovnom Bogu - Amenu -
broj beše mirijade mirijada i hiljade hiljada, 12 koji govorahu snažnim Amon Ra.
glasom: Jagnje, koje je zaklano, dostojno je da primi silu i bogatstvo i
mudrost i moć i čast i slavu i blagoslov. AMN - 91
13 I svako stvorenje koje je na nebu i na zemlji i pod zemljom i na
ABMN - 93
moru, i sve što je u njima, čuh kako govore: blagoslov i čast i slava i
sila u sve vekove onome što sedi na prestolu i Jagnjetu.
14 A četiri živa bića govorahu: amin, i starešine padoše i pokloniše se.
ZAIN - LJUBAVNICI

Otvaranje sedam pečata


1 I videh kad Jagnje otvori jedan od sedam pečata i čuh jedno od četiri
1. Necah Geburaha - Beli konj, luk i venac, kruna, pobednički
živa bića kako gromoglasno govori: dođi. 2 I videh, i gle, beo konj, a
onaj što seđaše na njemu imaše streljački luk, i dade mu se venac, pa
iziđe pobeđujući i da pobedi. 2. Geburah Geburaha - Crveni konj - Rat, mač
3 I kad otvori drugi pečat, čuh drugo živo biće gde govori: dođi. 4 I iziđe

drugi, riđi konj, a onome što seđaše na njemu dade se da uzme mir sa
zemlje pa da ljudi kolju jedan drugoga, i dade mu se veliki mač.
5 I kad otvori treći pečat, čuh treće živo biće gde govori: dođi. I videh, i
3. Hesed Geburaha - Crni konj - vaga / karma/
gle, vrani konj, a onaj što seđaše na njemu imaše vagu u svojoj ruci. 6
I čuh kao da glas između četiri živa bića govori: merica pšenice za
dinar i tri merice ječma za dinar; a ulju i vinu nemoj da naškodiš.
7 I kad otvori četvrti pečat, čuh glas četvrtog živog bića gde govori:

dođi. 8 I videh, i gle, zelenkast konj, a onome što seđaše na njemu 4. Tifaret Geburaha - Bledi konj - smrt - pakao
beše ime smrt, i ad iđaše za njim, i dade im se vlast nad četvrtinom
zemlje, da ubijaju mačem i i glađu i kugom i zverinjem zemaljskim.
9 I kad otvori peti pečat, videh pod žrtvenikom duše zaklanih zbog

Božije reči i zbog svedočanstva koje imahu. 10 I povikaše snažnim


glasom govoreći: dokle, sveti i istiniti gospodaru, nećeš suditi i osvetiti
našu krv na onima što stanuju na zemlji? 11 I svakom od njih beše 5. Binah Geburaha - Duše jagnjeta pod oltarom
dana bela haljina, i bi im rečeno da počinu još malo vremena, dok se
ne navrši broj njihovih saslužitelja i njihove braće, koji ima da budu
pobijeni kao i oni.
12 I videh kad otvori šesti pečat, i bi veliki zemljotres, i sunce pocrne

kao vreća od kostreti, a sav mesec posta kao krv, 13 i zvezde nebeske 6. Daat Geburaha - Zemljotres, sunce, mesec, zvezde
popadaše na zemlju kao što smokva odbacuje svoje nedozrele
plodove, kad je ljulja jak vetar, 14 i nebo se izmače kao knjiga kad se
smota, a svaka gora i svako ostrvo bi pokrenuto sa svoga Mesta. 15 I
Svi elementi i nivoi bića zauzimaju svoja staništa jer Red mora
carevi zemaljski, i velikaši, i vojvode, i bogataši, i silni, i svaki rob i
da postoji.
svaki slobodnjak, posakrivaše se po pećinama i po gorskim stenama,
16 i govorahu gorama i stenama: padnite na nas i sakrite nas od lica

onoga što sedi na prestolu i od gneva Jagnjetova, 17 jer dođe veliki "dan gneva" - zavođenje reda, naredba koja se emanira iz
dan gneva njihova, i ko može da se održi? Ađne.

Geburah - Snaga/Moć. Njegova akcija se prikazuje kao


"pečati".

Niže čakre su predstavljene sa 4 jahača - oni vladaju nad 4


"četvrtine" zemlje - strane sveta / 4 doba dana.
5 pečat - Duh - žrtvenik/oltar; "zaklani" - Jovanovci/Masoni -
Višudi čakra.
6 pečat predstavlja središnji stub, takođe emanaciju unutar
Jajeta Duha - Ađna čakra.

97
HET - KOČIJE SKAKAVAC 9

144 000 Izrailjaca


1 Potom videh četiri anđela gde stoje na četiri ugla zemlje i drže četiri
4 anđela - 4 ugla
zemaljska vetra, da ne duva vetar na zemlju, ni na more, ni na ikakvo 4 vetra
drvo. 2 I videh drugog anđela koji se podiže od istoka sunca i koji ima Istok - "Orient" Anđeo sa žigom Boga
pečat Boga živoga, te povika snažnim glasom četirma anđelima Duh vlada nad 4 elementa
kojima bi dano da naude zemlji i moru, 3 govoreći: ne udite zemlji, ni Čelo - Ađna
moru, ni drveću, dok služitelje Boga našega ne zapečatimo na čelima 144000
njihovim. 4 I čuh broj zapečaćenih: sto četrdeset i četiri hiljade
zapečaćenih od svih plemena sinova Izrailjevih: 5 od plemena Judina
dvanaest hiljada zapečaćenih, od plemena Ruvimova dvanaest
hiljada, od plemena Gadova dvanaest hiljada, 6 od plemena Asirova
dvanaest hiljada, od plemena Neftalimova dvapaest hiljada, od
plemena Manasijina dvanaest hiljada, 7 od plemena Simeonova 12 plemena po 12000
dvanaest hiljada, od plemena Levijeva dvanaest hiljada, od plemena 12 x 12 x 1000 (... 2x3; 3x4...i slične ideje...)
Isaharova dvanaest hiljada, 8 od plemena Zavulonova dvanaest 12 znaka zodijaka
hiljada, od plemena Josifova dvanaest hiljada, od plemena
Venijaminova dvanaest hiljada zapečaćenih.

Veliki narod
9 Potom videh, i gle, mnogi narod koga niko nije mogao izbrojati, od
Mnoštvo (postojanje u materijalnom, profanom svetu).
svake narodnosti i plemena i naroda i jezika, gde stoje pred prestolom Sve je "podređeno" Duhu.
i pred Jagnjetom, obučeni u bele haljine sa palmama u rukama Bog koji sedi na prestolu je HOOR - Horus. On, u svojoj Tišini
svojim. 10 I vikahu snažnim glasom govoreći: spasenje pripada Bogu jeste Hoor-Paar-Kraat.
našemu, koji sedi na prestolu, i Jagnjetu.
11 I svi anđeli stajahu oko prestola i starešina i četiri živa bića, i
7. sila - 7 emanacija Moći budnih čakri. blagoslov, slava,
padoše na svoja lica pred prestolom i pokloniše se Bogu 12 govoreći: mudrost, zahvalnost, čast, sila, snaga ...
amin, blagoslov i slava i mudrost i zahvalnost i čast i sila i snaga Bogu
našemu u sve vekove. Amin.
13 I prozbori jedan od starešina govoreći mi: ko su i odakle dođoše ovi
Samo Duh može da vodi i usmerava Mnoštvo.
obučeni u bele haljine? 14 A ja sam mu kazao: gospodine moj, ti znaš.
I reče mi: ovo su oni što dolaze od velike nevolje, koji opraše svoje
hanjine i ubeliše ih u Jagnjetovoj krvi. 15 Zato su pred Božijim
prestolom, te mu služe dan i noć u njegovom hramu, a onaj što sedi
na prestolu prebivaće nad njima. 16 Oni neće nikad više gladovati, ni
žedneti, niti će ih sunce peći niti kakva žega, 17 jer će Jagnje, koje je
nasred prestola, biti njihov pastir i vodiće ih na izvore žive vode; a Bog
će otrti svaku suzu sa njihovih očiju.

Hokmah Geburaha - Sedmi pečat - Tišina - Hoor-Paar-Kraat.


TET - STRAST

Sedam truba
1 I kad otvori sedmi pečat, nasta tišina na nebu oko pola časa. 2 I
7 anđela - 7 truba. Bog je u tišini, vibracije univerzuma se
videh sedam anđela koji stoje pred Bogom, i dade im se sedam truba. prenose preko "služitelja" i "glasnika".
3 I dođe drugi anđeo sa zlatnom kadionicom pa stade kod žrtvenika, i

dade mu se mnogo tamjana - da ga za molitve svih svetih prinese na "Drugi" anđeo pokreće dejstvo ostalih sfera kroz svoje
zlatni žrtvenik pred prestolom. 4 I podiže se pred Bogom iz anđelove delovanje. Manipura čakra sada pokreće utiske drugih čakri.
ruke dim od tamjana za molitve svetih. 5 I uze anđeo kadionicu pa je
napuni vatrom sa žrtvenika i baci je na zemlju; i nastaše gromovi i
Zvuk trube - Manipura deluje na sve čakre kada anđeli
grmljavine i munje i zemljotres. 6 A sedam anđela, koji imahu sedam
"zatrube" - to je prenos Vibracija sfera.
truba, spremiše se da zatrube.
7 I prvi zatrubi: te nasta grad i vatra pomešana s krvlju, i to bi bačeno

na zemlju; i trećina zemlje izgore, i trećina drveća izgore, i sva zelena 1. truba - glad i vatra
trava izgore.
8 I drugi anđeo zatrubi: i kao velika gora, vatrom zažarena, bi bačena 2. truba - planina u plamenu pada u more
u more; i trećina mora posta krv, 9 te pomre trećina živih stvorenja u
moru, propade i trećina lađa. 3. truba - zvezda padalica ; (Pelen-Černobil... gorčina)
10 I treći anđeo zatrubi: i pade sa neba velika zvezda goreći kao

buktinja, te pade na trećinu reka i na izvore voda. 11 A ime zvezde Trećine "gore" - pročišćenje trojnosti.
glasi: Pelen. I trećina voda posta pelen i mnogi ljudi pomreše od voda,
jer behu zagorčane. 4. truba - Deluje na Srednji Stub.
12 I četvrti anđeo zatrubi: i bi udarena trećina sunca i trećina meseca i

trećina zvezda, da se pomrači njihova trećina i da trećina dana ne


svetli, a isto tako i noći. Orao - vizija koja se budi iz Anahate. AASR.

Prvo zlo Tišina nadilazi i mnoštvo i emanacije Duha.


13 I videh i čuh jednog orla gde leti posred neba govoreći snažnim
Sedam truba su od sefire "Milost" (Hesed)
glasom: teško, teško, teško onima što stanuju na zemlji od ostalih
glasova truba trojice anđela, koji će zatrubiti.
Pročišćenje 5 niže čakre su pošasti elemenata, a 3 više je
čišćenje Duha i nadsvesti čovekove.

98
JOD - PUSTINJAK SKAKAVAC 9

I peti anđeo zatrubi: i videh zvezdu koja je sa neba pala na zemlju, i 5. truba - zvezda pada - Višudi čakra - Daat - Bezdan
dade joj se ključ od ždrela bezdana. 2 I otvori ždrelo bezdana, te se
podiže dim iz ždrela kao dim velike peći, a sunce i vazduh behu Skakavci - nosioci znanja; oni iskušavaju elemente; oni su
pomračeni od dima iz ždrela. 3 I iz dima iziđoše skakavci na zemlju, Aktivan Duh i deluju na one koji nemaju probuđenu Ađna
pa im se dade moć kakvu imaju zemaljske skorpije. 4 I bi im rečeno da čakru.
ne ude travi zemaljskoj, niti ikakvoj zeleni, niti ikakvom drvetu, nego
samo ljudima koji nemaju Božijeg pečata na svojim čelima. 5 I dade im
se moć ne da ih ubijaju, nego da ih kinje pet meseci; i njihovo kinjenje
beše kao kinjenje skorpije - kad ubode čoveka. 6 A u one dane ljudi će
tražiti smrt i neće je naći, i želeće da umru, i smrt će bežati od njih.
7 A prilike, koje se kao skakavci pojaviše, behu slične konjima

pripremljenim za boj, a na njihovim glavama behu venci slični zlatu, Moč i "oklop" Telemita".
lica im pak behu kao ljudska lica. 8 I imahu vlasi kao ženska kosa, a
zubi im behu kao u lavova, 9 imahu i oklope kao gvozdene oklope, a
šum njihovih krila beše kao tutnjava kola sa mnogim konjima koji trče
u boj. 10 I imahu repove i žalce kao u skorpija, a u njihovim repovima ABADDON - "Ad Babalonis Amorem Do Dedico Omnia Nihilo".
beše njihova moć da naude ljudima pet meseci. 11 Oni imaju nad ABA - Otac; D-kapija/Majka; ON - Sunce
sobom cara, anđela bezdana, kome je ime na jevrejskom jeziku Otac+Majka+Sin - "JHV"
Avadon, a na grčkom se zove Apolion. 12 Jedno zlo prođe; vidi, idu još
dva zla za ovim. Apolion je iskrivljeno ime Apolona - Sunca.

Drugo zlo
13 I šesti anđeo zatrubi: i čuh jedan glas od četiri roglja zlatnog
6. truba - Ađna - 4 roga - glas, zlatni oltar
žrtvenika pred Bogom, 14 gde govori šestom anđelu koji imaše trubu: 4 anđela od Eufrata - Reka života - Život /inkarnacija/
odreši četiri anđela koji su svezani na velikoj reci Eufratu. 15 I behu čas+dan+mesec+godina = 1111.
odrešena četiri anđela, pripremljena za čas i dan i mesec i godinu, da
pobiju trećinu ljudi. 16 A broj te vojske beše dve stotine miliona
konjanika, čuh njihov broj.
17 I u tom viđenju ovako videh konje i one što seđahu na njima: imali

su vatrene i plavetne i žuto obojene oklope, a konjske glave behu kao


glave lavova, i iz njihovih usta izlažaše vatra i dim i sumpor. 18 Od ove
tri nedaće pogibe trećina ljudi, od vatre i dima i sumpora što izlažaše
iz njihovih usta. 19 Jer sila tih konja beše u njihovim ustima i njihovim
repovima: njihovi repovi su, naime, slični zmijama, imaju glave i njima
ude.
20 Ostali pak ljudi, koji ne pogiboše od ovih nedaća, ne pokajaše se za Opstaju Oni koji su otvoreni i "vezani" za Duh.
dela svojih ruku - da se ne klanjaju demonima i zlatnim i srebrnim i
bronzanim i kamenim i drvenim idolima, koji ne mogu ni gledati ni
slušati ni hodati, 21 i ne pokajaše se za svoja ubijstva, ni za svoja Nema kajanja nakon "Čini što ti je volja"
vračanja, ni za svoje bludničenje, ni za svoje krađe.
KAF - TOČAK SREĆE

Anđeo sa knjižicom
1 I videh drugog jakog anđela kako silazi sa neba, obučena oblakom, i
Duga - KŠT - Kešet / veo.
duga beše na njegovoj glavi, a lice njegovo beše kao sunce, i noge Nad Ađnom prestaju Misterije vremena.
njegove kao vatreni stubovi, 2 i imaše u svojoj ruci otvorenu knjižicu. I
stavi svoju desnu nogu na more, a levu na zemlju, 3 te povika veoma
glasno - kao lav kad riče. A kad povika, progovoriše sedam gromova
svojim glasovima. 4 I kad progovoriše sedam gromova, nameravao
sam da pišem; tada čuh glas sa neba koji govoraše: zapečati što
Knjiga sudbine / Akaša hronika
rekoše sedam gromova i to ne piši.
5 I anđeo, koga videh gde stoji na moru i na zemlji, podiže svoju

desnu ruku prema nebu 6 i zakle se onim što živi u sve vekove, koji je
stvorio nebo i što je na njemu, i zemlju i što je na njoj, i more i što je u Ko je apsorbuje shvata je, ali se i vezuje na nižim nivoima.
njemu: da vremena neće više biti, 7 nego će se u dane glasa sedmoga
anđela, kad on bude zatrubio, svršiti tajna Božija, kao što je objavio
svojim služiteljima, prorocima.
8 I glas koji čuh sa neba opet progovori sa mnom i reče: idi, uzmi

otvorenu knjigu u ruci anđela koji stoji na moru i na zemlji. 9 I odoh


anđelu i rekoh mu da mi da knjižicu. I reče mi: uzmi i pojedi je, i
zagorčaće ti stomak, ali u ustima tvojim biće slatka kao med. 10 I uzeh
knjižicu iz anđelove ruke i pojedoh je, i beše u mojim ustima slatka Ako se Ađna ne prevaziđe rađa se ponovo - kao "prorok" /
kao med. A kad je pojedoh, zagorča mi stomak. 11 I rekoše mi: treba mahatma... velika duša...
ponovo da prorokuješ o mnogim narodima, narodnostima i carevima.

99
LAMED - URAVNOTEŽENJE SKAKAVAC 9

Dva svedoka
1 I dade mi se trska slična štapu, s ovim rečima: ustani i izmeri hram
Mnogobošci - "profani"
Božiji i žrtvenik i one što se u njemu Bogu mole. 2 A spoljašnje
dvorište hrama ostavi na miru i ne meri ga, jer je dano 42 - (2x21) - 42 sudije Amentija, 42 negativne ispovesti koje
mnogobošcima, i oni će gaziti sveti grad četrdeset i dva meseca. 3 I se moraju proći na krajnjem sudu.
daću dvojici svojih svedoka pa će u odelu za žalost prorokovati hiljadu
dvesta i šezdeset dana. 4 Ovi su dve masline i dva svećnjaka što stoje 1260 dana - kod 12:60 - iskrivljenje vremena
pred Gospodom zemlje. 5 I ako ko hoće da im naudi, vatra izlazi iz
njihovih usta i proždire njihove neprijatelje. I ako ko zaželi da im naudi,
Dva svedoka - polarnost - dva oka - dve moždane hemisfere.
mora ovako da bude ubijen. 6 Ovi imaju vlast da zatvore nebo - da ne
pada kiša u dane njihovog prorokovanja, i imaju vlast nad vodama - Dve latice Ađne.
da ih pretvaraju u krv, i da udare zemlju svakom nedaćom - koliko god
puta zažele.
7 I kad svrše svoje svedočanstvo, zver koja izlazi iz bezdana ratovaće SoDoM - 104
protiv njih, i pobediće ih, i ubiće ih. 8 I njihova telesa ležaće na ulici Egipat - Misir
velikog grada, koji se u duhovnom smislu zove Sodom i Egipat, gde je Naznake da se "vizije" Otkrovenja odnose na rimsko carstvo i
i njihov Gospod bio raspet. 9 I ljudi od naroda i plemena i jezika i odnos sa Jerusalimom.
narodnosti gledaće njihova telesa tri i po dana, i neće dozvoliti da
njihova telesa polože u grob. 10 I koji stanuju na zemlji radovaće se za Hierosolimitani ... /SION/
njih i veseliće se, i slaće darove jedan drugome, zato što su ova dva
proroka namučili stanovnike zemlje. 11 I posle tri i po dana uđe u njih Krst nad gorom - svetlosni krst nad lobanjom.
duh života od Boga, pa stadoše na svoje noge, a veliki strah spopade
one koji ih gledahu. 12 I čuše snažan glas sa neba koji im je govorio: Zver iz bezdana može da poremeti prorokovanje tj. Višudi-
popnite se ovamo. I popeše se na nebo u oblaku, i videše ih Daat da poremeti delovanje Ađne.
neprijatelji njihovi.
13 A u taj čas bi veliki zemljotres, te pade deseti deo grada, i

zemljotres pobi sedam hiljada osoba, a ostali se uplašiše i dadoše


slavu Bogu nebeskom.
14 Drugo zlo prođe, vidi, treće zlo dolazi brzo.

Treće zlo
15 I sedmi anđeo zatrubi: i odjeknuše snažni glasovi na nebu govoreći:

vladavina nad svetom pripade Gospodu našem i njegovom Mesiji, i Hram Elohima na Nebu - Sahasrara čakra.
vladaće u sve vekove.
16 I dvadeset i četiri starešine, koji sede pred Bogom na svojim

prestolima, padoše na svoja lica i pokloniše se Bogu, 17 govoreći:


zahvaljujemo ti, Gospode Bože Svedržitelju, koji jesi i koji si bio, što si
uzeo svoju veliku silu i zacario se. 18 I narodi se razgneviše, i dođe
gnev tvoj i vreme mrtvih - da im se sudi, i da se da nagrada tvojim
služiteljima, prorocima i svetima i onima koji se boje tvoga imena, Kovčeg - Kocka - Kaaba.
malima i velikima, da upropastiš one koji su zemlju upropašćavali.
19 I otvori se hram Božiji na nebu i pokaza se kovčeg njegovog saveza
Munje, gromovi - energija izbijanja Svetlosti Duha - Kundalini.
u njegovom hramu, i nastaše munje i grmljavine i gromovi i zemljotres
i grad veliki.

100
MEM - OBEŠENI ČOVEK SKAKAVAC 9

Žena i aždaja
1 I pokaza se veliki znak na nebu: žena obučena u sunce i mesec pod

njenim nogama, a na glavi joj venac od dvanaest zvezda, 2 i beše


trudna i vikaše od porođajnih bolova i muka. 3 I pokaza se drugi znak
na nebu, i vidi: velika aždaja, crvena kao vatra, sa sedam glava i
deset rogova, a na njenim glavama sedam kruna, 4 i njen rep povuče Žena - pasivna svetost
trećinu nebeskih zvezda, te ih baci na zemlju. I aždaja je stajala pred Zver - energija
ženom koja je imala da rodi, da joj proždere dete - kad rodi. 5 I rodi
muško dete, sina, koji će svima narodima biti pastir sa gvozdenom
palicom. I njeno dete bi uzeto k Bogu i njegovom prestolu. 6 A žena
uteče u pustinju gde je imala mesto koje joj je Bog pripremio, da je 7 glava - Hepragram znanja
onde hrane hiljadu dvesta i šezdeset dana. 10 rogova - snaga 10 zapovesti
7 I nasta rat na nebu; Mihailo sa svojim anđelima zarati na aždaju. I 7 kruna - 7 suština sedam nivoa tj. 7 čakri je probuđeno.
aždaja i njeni anđeli zaratiše, 8 ali ne odoleše i ne nađe im se više
mesta na nebu. 9 I bi zbačena velika aždaja, stara zmija, zvana đavo i
satana, koja zavodi sav svet, ona bi zbačena na zemlju i njeni anđeli Zmija - Đavo -Nehuštan /NHŠTN/ - to je ime Mojsijevog štapa
behu zbačeni s njom. 10 I čuh snažan glas na nebu kako govori: sad - Mojsije=Mesija=Srednji stub.
nasta spasenje i sila i carstvo Boga našega, i vlast njegovog Mesije,
jer je zbačen tužitelj naše braće koji ih optuživaše pred našim Bogom Pojavljivanje Hrama i "kocke" su (na ovom nivou) prvi deo
dan i noć. 11 I oni ga pobediše Jagnjetovom krvlju i rečju svoga manifestacije stanja, stadijuma Sahasrare.
svedočanstva, i ne zavoleše svoj život - sve do smrti. 12 Zato se Drugi deo Misterija Krune su Žena i Zver.
veselite nebesa i vi koji boravite na njima. Teško zemlji i moru, jer Treći deo (ispoljavanja Sahasrare - kroz viđenje Manipure) je
đavo siđe k vama s velikim gnevom znajući da ima malo vremena. Rat na Nebu.
13 I kad aždaja vide da je zbačena na zemlju, poče goniti ženu koja
Anđeli protiv Zmaja (i njegovog roda) - Mihajlo protiv
rodi muško dete. 14 Ženi pak dadoše dva krila velikog orla - da leti u Levijatana - zauzdavanje Kundalini. Savladavanje i ovladavanje
pustinju na svoje mesto, gde će se hraniti jedno vreme, i dva vremenom - Ouroborosom.
vremena, i po vremena, daleko od zmije. 15 A zmija izbaci za ženom iz
svojih usta vodu kao reku, da je reka odnese. 16 No zemlja pomože
ženi, pa otvori zemlja svoja usta i popi reku koju izbaci aždaja iz svojih
usta. 17 I razgnevi se aždaja na ženu, te ode da zarati na ostalo njeno
potomstvo, na one koji drže Božije zapovesti i imaju svedočanstvo Morska obala - granica ka istinskom Binahu. Kosmička svest.
Isusovo. 18 A ja stadoh na peščanu morsku obalu.
NUN - SMRT

Dve zveri
1 I videh zver kako izlazi iz mora, koja je imala deset rogova i sedam
Zver izlazi iz mora - sazvežđe na nebu.
glava, a na njenim rogovima deset kruna i na njenim glavama ... kao panter, medved, lav... Leo-Ursa Major...
bogohulna imena. 2 I zver koju videh beše kao panter, i noge joj behu
kao u medveda, a usta joj kao u lava. I aždaja joj dade svoju moć i
svoj presto i veliku vlast. 3 I videh jednu od njenih glava kao da je
ranjena na smrt, ali njena smrtna rana bi izlečena. I zadivi se sva Ne može se niko porediti sa To Mega Therion-om. Zver vlada
zemlja i pođe za zveri, 4 i pokloniše se aždaji što dade vlast toj zveri,
nad svime - to je budna sila i svest Ruaha čija je srž u
pokloniše se i zveri govoreći: ko je ravan zveri i ko može ratovati s
Hokmahu - Logosu/Magusu.
njom? 5 I dadoše joj se usta koja govore velike reči i hule, i dade joj se
vlast da tako radi četrdeset i dva meseca. 6 I otvori svoja usta da huli
na Boga, da pohuli na njegovo ime i na njegov šator, na one koji imaju "Robovi će da služe..."
svoj šator na nebu. 7 I dade joj se da zarati na svete i da ih pobedi, i
dade joj se vlast nad svakim plemenom i narodom i jezikom i Zver je iskupljena Sinom: Jod - Vau.
narodnošću. 8 I klanjaće joj se svi koji stanuju na zemlji, čije ime - od
postanka sveta - nije upisano u životnoj knjizi Jagnjeta koje je Svaka sila Ruaha se podređuje Sili Sunca.
,zaklano.
9 Ako ko ima uho neka čuje. 10 Ko u ropstvo vodi i sam će u ropstvo Zver = Čovek = 666 - Sorat - Inteligencija Sunca - Tifaret.
otići; ko bude mačem ubijao, mora i sam od mača da pogine. Ovde je
istrajnost i vera svetih.
11 I videh drugu zver kako izlazi iz zemlje, i imala je dva roga kao u

jagnjeta, i govoraše kao aždaja. 12 I ona je izvršavala vlast prve zveri


pred njom i učinila da se zemlja i njeni stanovnici klanjaju prvoj zveri, Prva Zver je Sveti Anđeo Čuvar - "Unutra"
čija je smrtna rana zalečena. 13 I ona činjaše velika čudesa, tako da i Druga Zver je Adeptus Minor - "Spolja"
vatru s neba spusti na zemlju pred ljudima. 14 Ona je zavodila
stanovnike zemlje čudesima koja su joj bila dana da ih čini pred Sunce - Tifaret - Vlada kao Zvezda nad Planetama.
zverju, govoreći stanovnicima zemlje da načine lik zveri, koja je imala
ranu od mača i ostala živa. 15 I dade joj se da oživi lik zveri i da lik
zveri progovori, te da učini da budu pobijeni svi koji se ne poklone liku
te zveri. 16 I učini da svi, mali i veliki, bogati i siromašni, slobodni i
robovi, načine sebi žig na svojoj desnoj ruci ili na svom čelu, 17 da niko
ne može ni kupi ti ni prodati sem onoga ko ima žig, ime zveri ili broj
njenoga imena.
18 Ovde je mudrost. Ko ima um neka izračuna broj zveri; jer je

čovekov broj. A njen je broj šesto šezdeset i šest.

101
SAMEK - UMETNOST SKAKAVAC 9

Jagnje i izabranici
1 I videh, i vidi, Jagnje stajaše na Sionskoj gori, a s njim njih sto
SION - Set+Isis+Osiris+Neftis
četrdeset i četiri hiljade koji su imali njegovo ime i ime njegovoga Oca Grad piramida
napisano na čelima svojim. 2 I čuh glas sa neba kao šum mnogih voda 144000 - 12x12000
i kao grmljavinu jakog groma, a glas koji čuh beše kao od kitarista koji Ime (čelo) - Ađna
pevaju uz svoje kitare. 3 I pevahu novu pesmu pred prestolom i pred
četiri živa bića i pred starešinama, i niko nije mogao da nauči tu Nova pesma - Telema.
pesmu sem onih sto četrdeset i četiri hiljade koji su iskupljeni sa
zemlje. 4 To su ti što se ne okaljaše ženama; to su, naime,
devstvenici. Oni idu za Jagnjetom kuda ono ide. Ovi su iskupljeni kao
prvenci od ljudi Bogu i Jagnjetu, 5 i laž se ne nađe u njihovim ustima;
neporočni su.

Nagoveštaj suda
6 I videh drugog anđela kako leti posred neba imajući večito evanđelje

- da ga objavi stanovnicima zemlje i svakoj narodnosti i svakom


plemenu i jeziku i narodu, 7 i govoraše snažnim glasom: bojte se Boga
i odajte mu slavu, jer dođe čas njegovoga suda, i poklonite se Tvorcu
neba i zemlje i mora i vodenih izvora.
8 I jedan drugi anđeo dođe za njim govoreći: pade, pade veliki Vavilon,
Pad Vavilona - ne poznavanje Razumevanja - Binaha.
koji je strasnim vinom svoga razvrata napojio sve narode.
9 I jedan treći anđeo dođe za njima govoreći snažnim glasom: ako se

ko klanja zveri i njenom liku, i prima žig na svoje čelo i na svoju ruku, Mučenja/patnje
10 i sam će piti od vina gneva Božijeg, koje je nepomešano utočeno u

čašu njegovoga gneva, pa će biti mučen u vatri i sumporu pred svetim


anđelima i pred Jagnjetom. 11 I dim njihovoga mučenja dizaće se u
sve vekove, i neće imati pokoja danju ni noću oni koji se klanjaju zveri
i njenom liku, i ko prima žig njenoga imena.
12 Ovde je istrajnost svetih koji drže Božije zapovesti i veru u Isusa. 13 I
IHŠVH - Pentagram - Probuđeni čovek.
čuh glas kako mi govori sa neba: napiši: blaženi su mrtvi koji odsad
umiru u Gospodu. Da, govori Duh, da počinu od svojih trudova; jer
dela njihova idu za njima.
14 I videh, i vidi, beli oblak, a na oblaku seđaše neko sličan Sinu

čovečijem, sa zlatnim vencem na glavi i oštrim srpom u ruci. 15 I jedan


drugi anđeo iziđe iz hrama vičući snažnim glasom onome što sećaše Saturn drži srp/kosu u ruci.
na oblaku: pošalji svoj srp i požanji, jer dođe vreme da se požanje, jer Odnosi se na karmu.
se osuši zemaljska žetva. 16 I onaj što seđaše na oblaku baci svoj srp
na zemlju i zemlja bi požnjevena.
17 I jedan drugi anđeo iziđe iz hrama što je na nebu, i on imaše oštar

srp.
18 I od žrtvenika dođe jedan drugi anđeo koji imaše vlast nad vatrom,

pa povika snažnim glasom onome što je imao oštri srp: pošalji svoj
oštri srp i poreži grožđe zemaljskog čokota, jer je sazrelo njegovo
grožđe. 19 I anđeo baci svoj srp na zemlju, te obra zemaljski čokot i
stavi u veliku muljaru gneva Božijeg. 20 I muljara bi izgažena izvan
grada i iziđe krv iz muljare konjima do uzda - hiljadu i šest stotina
stadija.
OIN - ĐAVO

Sedam zdela
1 I videh drugi, veliki i čudesni znak na nebu: sedam anđela koji su

imali sedam krajnjih zala, jer se njima svrši gnev Božiji.


2 I videh nešto kao stakleno more, pomešano s vatrom, i pobednike

zveri i njenoga lika i broja njenoga imena gde stoje na staklenom


moru, i imahu kitare Božije. 3 I pevahu pesmu Mojsija, služitelja
Božijeg, i pesmu Jagnjetovu, govoreći: velika su i divna tvoja dela Dok čovek ne iskusi svoju sedmostrukost u celosti, dok ne
Gospode Bože, Svedržitelju; pravedni su i istiniti tvoji putevi, caru
ispolji sve sadržaje svojih čakri i stadijuma svesti ne može ući
naroda. 4 Ko se neće pobojati Gospode, i proslaviti tvoje ime? Jer si
u Jedinstvo sa "Bogom".
samo ti svet; svi će narodi doći i pokloniće se pred tobom, jer se
pokazaše tvoji pravedni sudovi.
5 I posle ovoga videh, i hram skinije svedočanstva na nebu otvori se, 6

a iz hrama iziđoše sedam anđela koji imahu sedam zala, obučeni u


čisto i svetlo platno i zlatnim pojasima opasani po prsima. 7 I jedno od
četiri živa bića dade sedmorici anđela sedam zlatnih zdela punih
gneva Boga koji živi u sve vekove. 8 I napuni se hram dima od slave
Božije i od sile njegove, i niko ne mogaše ući u hram dok se ne
svršiše sedam zala sedmorice anđela.

102
PHE - KULA SKAKAVAC 9

1 I čuh snažan glas iz hrama kako govori sedmorici anđela: idite i


Razumevanje / Binah - Anđeli kraja deluju:
izlijte sedam zdela gneva Božijeg na zemlju.
2 I ode prvi pa izli svoju zdelu na zemlju: i pojavi se veliki i ljuti čir na
1. Disbalans u Muladari - čir - površinske materijalne "rane"
ljudima koji su imali žig zveri i koji su se klanjali njenom liku.
3 I drugi izli svoju zdelu u more: i posta krv kao od mrtvaca i uginu
2. Svadistana - krv mrtvaca - telo u disbalansu
svako živo biće u moru.
4 I treći izli svoju zdelu na reke i na vodene izvore: i posta krv. 5 I čuh
3. Manipura - krv u tokovima - meridijani i nadiji ne propuštaju
anđela koji je nad vodama kako govori: pravedan si ti koji jesi i koji si
energiju/PraNU.
bio, sveti, što si ovo presudio. 6 Jer oni proliše krv svetih i proroka, i
krv si im dao da piju; zaslužuju to. 7 I čuh kako žrtvenik govori: da,
Gospode Bože, Svedržitelju tvoji sudovi su istiniti i pravedni.
8 I četvrti izli svoju zdelu na sunce: i dade mu se da žeže ljude vatrom. 4. Anahata - Sunce prži zemlju - huljenje na boga - pogrešne
9 I oprljiše se ljudi od velike jare, pa pohuliše na ime Boga koji ima misli
vlast nad ovim zlima, i ne pokajaše se - da mu odadu slavu.
10 I peti izli svoju zdelu na presto zveri: i njeno carstvo bi pomračeno i

grizli su svoje jezike od muke. 11 I od svojih muka i od svojih čireva 5. Višudi - pomračenje kraljevstva zveri - izdizanje iznad Ruaha
pohuliše na Boga nebeskoga, i ne pokajaše se za dela svoja. - ka Binahu; Jezik - Daat
12 I šesti izli svoju zdelu na veliku reku Eufrat: i presahnu voda

njegova - da se pripremi put carevima koji dolaze od istoka sunca. 13 I 6. Ađna - Eufrat presušio - kraj Svete Reke vremena i
videh kako iz usta aždaje i iz usta zveri i iz usta lažnog proroka izlaze prostora;
tri nečista duha kao žabe; 14 to su, naime, demonski duhovi koji čine Vlast dolazi od "Istoka".
čudne znake, koji izlaze carevima svega sveta - da ih skupe na boj na Tri nečiste Gune se izdvajaju spoznajom.
veliki dan Boga Svedržitelja. 15 Vidi, idem kao lopov; blago onome koji Mesto "Hoor Megido" - Armagedon.
bdi i čuva svoje haljine - da ne ide go i da ne gledaju njegovu
sramotu. 16 I sakupi ih na mesto koje se jevrejski zove Armagedon.
17 I sedmi izli svoju zdelu u vazduh: i iziđe snažan glas iz hrama
7. "Tetelestai" - "ispunjeno je" - ispunjenje ranga 7=4.
[nebeskog], od prestola, govoreći: svršeno je. 18 I nastaše munje i
grmljavine i gromovi, i bi veliki zemljotres kakvog nikad nije bilo odkad
Pad mnoštva pred pojavljivanjem "Jednoga".
su ljudi na zemlji, toliki i tako veliki zemljotres. 19 I veliki grad raspade
se na tri dela, i gradovi mnogobožački popadoše. I veliki Vavilon
spomenu se pred Bogom - da mu da čašu vina svoga ljutog gneva. 20 Pojavljivanje BABALON kao budnog Razumevanja.
I sva ostrva nestaše, i gore se više ne nađoše. 21 I veliki grad, težine
talantove, pade sa neba na ljude, a ljudi pohuliše na Boga zbog ovog U Binahu "nema Boga" - "LA".
zla od grada, jer njegovo zlo beše veoma veliko.
CADI - CAR

Propast bludnice SVETI GRAL.


1 I dođe jedan od sedam anđela koji su imali sedam zdela, progovori

sa mnom i reče: dođi da ti pokažem sud nad velikom bludnicom koja Babalon vlada nad Zveri. 156 nad 666.
sedi na mnogim vodama, 2 s kojom su carevi zemaljski bludničili, a Razumevanje je nad Znanjem Ruaha (Ego je podređen
stanovnici zemlje napiše se njenog bludničkog vina. 3 I odvede me u duhovnom). Binah je nad Tifaretom.
duhu u pustinju. I videh ženu gde sedi na crvenoj zveri koja beše
puna bogohulnih imena i imaše sedam glava i deset rogova. 4 A žena
beše obučena u porfiru i skerlet i pozlaćena zlatom i dragim kamenom
i biserima, držeći u svojoj ruci zlatnu čašu punu gnusoba i nečistote
svoga bluda, 5 na čelu joj pak beše napisano ime, tajna: veliki Vavilon,
majka bludnica i gnusoba zemaljskih. 6 I videh ženu kako se opija
krvlju svetih i krvlju Isusovih svedoka. I začudih se veoma kad je
videh.
7 I anđeo mi reče: što si se začudio? Ja ću ti kazati tajnu ove žene i

tajnu zveri što je nosi i ima sedam glava i deset rogova. 8 Zver, koju si Zver - ego - "nema je" - poništenje sopstva u "ponoru".
video, beše i nema je, i izići će opet iz bezdana, pa će otići u propast.
A stanovnici zemlje, čija imena nisu zapisana u knjizi života - od
postanka sveta, čudiće se kad vide zver da beše i da je nema i da će Pet stadijuma je do sada opisano i doživljeno.
opet biti tu.
9 Ovde treba imati um koji ima mudrost. Sedam glava - to su sedam

brda na kojima žena sedi. To su i sedam careva; 10 pet njih je palo,


jedan je tu, drugi još nije došao, a kad dođe - treba samo malo da
ostane. 11 Zver pak, koja beše i koje nema, i sama je osmi, i jedan od
sedmorice, te ide u propast. 12 I deset rogova koje si video - to su 10 sefirota.
deset careva koji još ne primiše carstva, ali će vlast - kao carevi - Jagnje - čist duh nad elementima.
primiti sa zveri za jedan sat. 13 Ovi su jednomišljenici, pa daju svoju
silu i vlast zveri. 14 Ovi će ratovati protiv Jagnjeta, i Jagnje će ih Čovek mora da proživi sve (AL) da bi prošao u "Ništa" (LA).
pobediti, jer je ono gospodar nad gospodarima i car nad carevima, a s
njim su pozvani i izabrani i verni.
15 I reče mi: vode koje si video, na kojima bludnica sedi, to su narodi i

ljudi i narodnosti i jezici. 16 I deset rogova koje si video i zver, ti će


mrzeti bludnicu, i učiniće da ona bude pusta i gola, i poješće joj meso,
i spaliće je vatrom. 17 Jer Bog dade u njihova srca da izvrše njegovu Vavilon - BABALON
misao, da se pokažu kao jednomišljenici i da dadu svoje carstvo zveri, SION - Razumevanje / Binah.
dok se ne ispune reči Božije. 18 I žena koju si video - to je veliki grad
koji ima vladavinu nad carevima zemaljskim.

103
KUOF - MESEC SKAKAVAC 9

Posle ovoga videh drugoga anđela kako silazi sa neba, koji je imao
veliku vlast, i zemlja bi obasjana njegovom slavom. 2 I povika snažnim Mnoštvo - "narod" - ne može obitavati kao stadijum u Binahu.
glasom govoreći: pade, pade veliki Vavilon i posta demonsko
prebivalište i sklonište svih nečistih duhova, i sklonište svih nečistih
ptica, i sklonište svih nečistih i mrskih zveri, 3 jer su od strasnog vina
njegovoga razvrata pili svi narodi, i carevi zemaljski su s njim
bludničili, i trgovci zemaljski obogatiše se od njegove silne raskoši.
4 I čuh drugi glas sa neba kako govori: iziđite iz njega, narode moj, da

ne budete učesnici u njegovim gresima i da ne primite od njegovih


zala; 5 jer gresi njegovi dopreše do neba i Bog se seti njegovih
nepravednih dela. 6 Uzvratite mu kako je on vama uzvraćao i vratite
mu dvostruko po delima njegovim; u čašu, u koju je on utočio, vi mu
utočite dvostruko. 7 Koliko se sam proslavio i odao raskoši, toliko mu
dajte muka i žalosti; jer on govori u svom srcu: sedim na prestolu kao
car i nisam udovac i žalosti neću videti. 8 Zato će u jedan dan doći
njegova zla: smrt i žalost i glad, i biće spaljen vatrom, jer je silan
Gospod Bog koji ga osudi.
9 I zaplakaće i zakukaće za njim carevi zemaljski koji su bludničili s IAO BABALON - naznaka na trostrukost. (kao i "Abadon")
njim i uživali u njegovoj raskoši, kad vide dim njegovog spaljivanja. 10 BAB - Kapija; AL - Bog; ON - Sunce.
Zbog straha od njegovih muka stojeći izdaleka govoriće: jao, jao veliki Majka+Otac+Sin. He+Jod+Vau.
grade Vavilone, silni grade, u jedan čas dođe tvoj sud.
11 I trgovci zemaljski plakaće i kukaće za njim, što robu njihovu niko

više ne kupuje, 12 tovare zlata i srebra i dragog kamenja i bisera i


platna i porfire i svile i skerleta i svakog mirisnog drveta i svake
posude od slonovače i svake posude od najskupocenijeg drveta i od
bronze i gvožđa i mramora, 13 i cimeta i balsama i kada i mira i
tamjana i vina i ulja i belog brašna i pšenice i marve i ovaca i konja i
kola i telesa i duša ljudskih. 14 I voće, koje je želela tvoja duša, otide
od tebe, i svako obilje i svaki sjaj propade ti i više se neće naći.
15 Koji su ovim trgovali i obogatili se stojaće izdaleka zbog straha od IAO - Carevi+trgovci+mornari - moć i život koji je napajao
njegovih muka, plačući i naričući, 16 i govoriće: jao, jao veliki grade, Obilje sveta nestaje nad Razumevanjem.
obučen u platno i porfiru i skerlet, i nakićen zlatom i dragim kamenom
i biserom, 17 jer u jedan čas opuste toliko bogatstvo. I svaki krmar i I - Otac vladar/car - Fallos
svaki moreplovac i mornar i svi koji rade na moru stadoše izdaleka 18 i A - prenosioc energije
vikahu gledajući dim njegovog spaljivanja, govoreći: ko je bio kao ovaj O - Velika voda kojom putuje "svest"- simbolično "mornar"
veliki grad? 19 I baciše prah na svoje glave i vikahu plačući i naričući, i
govorahu: jao, jao veliki grade, u kom se obogatiše svi koji imahu lađe
na moru - od njegovog skupocenog imanja, jer opuste u jedan čas. 20
Veselite se nad njim, nebo i vi sveti, i vi apostoli, i vi proroci, jer vas
Bog osveti na njemu.
21 I jedan snažan anđeo podiže kamen, velik. kao mlinski kamen, i

baci ga u more govoreći: ovakvim zamahom biće bačen veliki grad Poništenje kreativnosti/aktivnosti - Pasivnost.
Vavilon i neće se više naći. 22 I glas pevača uz kitar i muzičara i "Izvori" presušuju.
frulaša i trubača neće se više čuti u tebi, i nikakav umetnik ni od kakve
umetnosti neće se više naći u tebi, i glas mlina neće se više čuti u
tebi, 23 i svetlost svetiljke neće više svetleti u tebi, i glas mladoženje i "zaklani" -odvajanje glave od tela predstavlja odvajanje Duha
neveste neće se više čuti u tebi; jer tvoji trgovci behu zemaljski od elemenata - Oni koji se ne vežu za materijalno mogu se
velikaši, jer su tvojim čaranjem dovedeni u zabludu svi narodi, 24 i u
osloboditi u Duhovni svet.
njemu se nađe krv proroka i svetih i svih koji su zaklani na zemlji.

104
REŠ - SUNCE SKAKAVAC 9

1 Posle ovoga čuh nešto kao snažan glas mnogog naroda na nebu
kako govori: aliluja, spasenje i slava i sila pripada Bogu našem, 2 jer
su istiniti i pravedni njegovi sudovi, što je osudio veliku bludnicu koja Horus vlada.
pokvari zemlju svojim bludom, i na njoj osvetio krv svojih služitelja. Sve je pod njim.
3 I po drugi put rekoše: aliluja, i dim njen diže se u sve vekove. 4 I
AMN. ABMN.
padoše dvadeset i četiri starešine i četiri živa bića, pa se pokloniše
Bogu koji sedi na prestolu, govoreći: amin, aliluja.

Jagnjetova svadba
5 A od prestola iziđe glas koji je govorio: hvalite Boga našega svi

služitelji njegovi i vi koji ga se bojite, mali i veliki. IHŠVH + MAPIH - Plamena Zvezda u Prostoru. Aktivan i
6 I čuh nešto kao glas mnogog naroda i kao šum mnogih voda i kao Pasivan Pentagram se sjedinjuju. Sjedinjenje aktivnih i
grmljavinu jakih gromova, kako govore: aliluja, jer se zacari Gospod pasivnih sila protokom kroz Srednji Stub.
Bog naš, Svedržitelj. 7 Radujmo se i kličimo i odajmo mu slavu, jer
dođe Jagnjetova svadba i žena njegova pripremi se, 8 i dade joj se da Naznaka da su Isus i Marija bili venčani.
se obuče u svetlo, čisto platno; platno, naime, to su pravedna dela
svetih. Jehešua i Marie su Terion i Babalon. Eros i Psiha.
9 I reče mi: napiši: blaženi su oni koji su pozvani na gozbu Jagnjetovu.

Reče mi još: ove reči su istinite reči Božije, 10 I padoh pred njegove "Alhemijsko venčanje Kristijana Rozenkrojca".
noge da mu se poklonim. I reče mi: pazi, ne čini to, ja sam saslužitelj
tvoj i tvoje braće koja imaju svedočanstvo Isusovo. Pokloni se Bogu. Pokloni se Bogu - Ne sme se podređivati ni jednoj sili (obličju-
Svedočanstvo Isusovo, naime, to je duh proroštva. idolu-anđelu) - Samo "Jednome"!

Reč Božija pobeđuje zver i lažnog proroka


11 I videh otvoreno nebo, i vidi, beo konj, i koji sedi na njemu zove se

Verni i Istiniti, i on sudi i ratuje po pravdi. 12 Oči su mu vatreni plamen, Kalki - Avatar Kali Juge - Bogoobličje poslednjeg doba.
a na glavi mu mnoge krune, sa napisanim imenom koje niko ne zna Sveti Anđeo Čuvar.
sem njega. 13 I beše obučen u haljinu natopljenu krvlju, i njegovo ime
Svako ima svoje ime Sunca koje samo on sme i može da zna.
zove se Reč Božija. 14 A nebeske vojske na belim konjima, obučene u
belo, čisto platno, pratile su ga. 15 I iz njegovih usta iziđe oštar mač -
da njim pobije mnogobošce. I on će im biti pastir sa gvozdenom
palicom; i on će gaziti muljaru ljutog vina gneva Boga Svedržitelja. 16
On ima na haljini i na svom bedru napisano ime: Car careva i SOL INVICTUS.
Gospodar gospodara.
17 I videh jednoga anđela gde stoji na suncu, i povika veoma glasno

govoreći svima pticama koje lete posred neba: dođite i skupite se na


veliku Božiju gozbu, 18 da jedete mesa careva i mesa vojvoda i mesa
silnih i mesa konja i onih koji na njima sede, i mesa svih slobodnjaka i Gozba - konzumacija svega - bez ograničenja; to je
robova i malih i velikih. 19 I videh zver i careve zemaljske i njihove "sposobnost" Slobodnog Duha.
vojske skupljene da zarate s onim što sedi na konju i s njegovom
vojskom. 20 I zver bi uhvaćena i s njom lažni prorok koji je pred njom Nešamah je vladar Ruaha.
učinio čudne znake, kojima je doveo u zabludu one što primiše žig
zveri i one što se klanjaju njenom liku; oboje behu živi bačeni u
vatreno jezero koje gori od sumpora. 21 Ostali pak behu pobijeni
mačem koji iziđe iz usta onoga što seđaše na konju, i sve ptice
nasitiše se mesa njihova.

105
ŠIN - EON / STRAŠNI SUD / SKAKAVAC 9

Prvi uskrs i hiljadugodišnje carstvo Blagoslov Sahasrare:


1 I videh anđela kako silazi sa neba, koji je imao ključ od bezdana i

veliki lanac u svojoj ruci. 2 I savlada aždaju, staru zmiju, koja je đavo i 1. Malkut - Muladara
satana, i sveza je na hiljadu godina, 3 pa je baci u bezdan i zaključa i Svezivanje "Satane" - Ouroboros u prostoru; 1000 = Veliki
zapečati nad njom, da više ne dovodi u zabludu narode - dok se ne ALEF - "Prvi"
navrši hiljadu godina; posle toga treba da bude odrešena na kratko Obuzdavanje Kundalini.
vreme.
4 I videh prestole, i onima što sedoše na njih bi dano da sude, i videh

duše pogubljenih zbog svedočanstva za Isusa i za reč Božiju, koji se


2. Svadistana.
ne pokloniše zveri ni njenom liku, i koji ne primiše žig na svoje čelo i
na svoju ruku, i poživeše i zacariše se s Hristom hiljadu godina. 5 A
ostali mrtvaci ne poživeše - dok se ne navrši hiljadu godina. Ovo je
prvi uskrs. 6 Blažen je i svet onaj koji ima udela u prvom uskrsu; nad 3. Manipura - protok vatre.
ovima druga smrt nema vlasti, nego će oni biti Božiji i Hristovi
sveštenici, i carevaće s njim hiljadu godina. 4. Anahata - sagoreva zablude

Poslednja bitka, drugo vaskrsenje 5. Višudi - Dvorana MAAT. Suđenje Istine.


7 I kad se navrši hiljada godina, satana će biti oslobođen iz svoje

tamnice, 8 i izićiće da dovodi u zabludu narode na četiri kraja zemlje,


Goga i Magoga, da ih skupi za rat - kojih je broj kao morski pesak. 9 I
iziđoše na širinu zemlje, pa opkoliše tabor svetih i voljeni grad; i siđe
vatra sa neba od Boga i pojede ih. 10 A đavo, koji ih je dovodio u
zabludu, bi bačen u vatreno i sumporno jezero, gde je i zver i lažni
prorok, i biće mučeni danju i noću u sve vekove.
11 I videh veliki, beli presto, i onoga što sedi na njemu, od čijeg lica

pobegoše zemlja i nebo, i ne nađe im se mesta. 12 I videh mrtvace,


velike i male, gde stoje pred prestolom, a knjige se otvoriše; i jedna
druga knjiga bi otvorena, to je knjiga života. I mrtvacima se sudilo na
osnovu onoga što je napisano u knjigama - po delima njihovim. 13 I
more dade mrtvace koji su u njemu, i smrt i ad dadoše mrtvace koji su
u njima, i svako bi osuđen po delima svojim. 14 I smrt i ad behu bačeni Život opstojava u duhovnom, "mrtvo" se uništava, sagoreva.
u vatreno jezero. Ovo je druga smrt, vatreno jezero. 15 I ko god se ne
nađe upisan u knjizi života, bi bačen u vatreno jezero.

106
TAU - UNIVERZUM SKAKAVAC 9

Novi svet i novi Jerusalim 6. Novo nebo - Nova zemlja - Ađna sija.
1 I videh novo nebo i novu zemlju, jer prvo nebo i prva zemlja prođoše,

i mora nema više. 2 I videh sveti grad, novi Jerusalim kako silazi sa U ađni nema ograničenja, smrti, patnje i bola.
neba od Boga, opremljen kao nevesta koja je ukrašena za svoga
muža. 3 I čuh kako jedan jaki glas sa prestola govori: vidi skinije Božije
među ljudima, i on će stanovati s njima, i oni će biti njegov narod, i
sam Bog biće s njima, 4 pa će otrti svaku suzu s njihovih očiju, i neće
više biti smrti, ni žalosti, ni vike, ni bola, jer ono prvo prođe.
5 I reče onaj što sedi na prestolu: vidi, činim sve novo. Reče još:

napiši, jer su ove reči verne i istinite. 6 I reče mi: svršilo se. Ja sam
Alfa i Omega, Početak i Svršetak. Ja ću žednome badava dati iz Alef + Tau - "Svesadržitelj"
izvora vode života. 7 Ko pobeđuje nasleđuje ovo, i ja ću mu biti Bog, i Jod+Vau - Bog i Sin
on će mi biti sin. 8 A strašljivcima i nevernima i gnusnima i ubicama i
bludnicima i vračarima i idolopoklonicima i svima lažama - njima je
mesto u jezeru koje gori od vatre i sumpora; to je druga smrt.

Blaženstvo izabranih
9 I dođe jedan od sedam anđela koji imahu sedam zdela, punih sedam 7.
krajnjih zala, i progovori sa mnom i reče: hodi da ti pokažem nevestu, Marija = Babalon
ženu Jagnjetovu. 10 I odvede me u duhu na veliku i visoku goru i SION
pokaza mi sveti grad Jerusalim kako silazi sa neba od Boga 11 u slavi LVX
Božijoj. Njegova luča beše kao najskuplji dragi kamen, kao kristalno
svetli kamen jaspis. 12 Imaše velik i visok zid sa dvanaest vrata, a na
vratima dvanaest anđela i napisana imena; to su imena dvanaest Zodijak
plemena Izrailjevih. 13 Od istoka troja vrata i od severa troja vrata i od Jesod
juga troja vrata i od zapada troja vrata. 14 A zid gradski imaše
dvanaest temelja i na njima dvanaest imena dvanaestorice Hram - Grad - Čovek
Jagnjetovih apostola.
15 I onaj koji je govorio sa mnom imaše zlatnu trsku kao meru, da

izmeri grad i njegova vrata i njegov zid. 16 Grad pak ležaše na četiri
ugla, i dužina mu je kao širina. I izmeri grad trskom: dvanaest hiljada
stadija; njegova dužina i širina i visina behu jednake. 17 I izmeri njegov
zid: sto četrdeset i četiri lakata po ljudskoj meri, koja je i anđeoska
mera. 18 I građa njegovoga zida beše jaspis, i grad je čisto zlato - kao
čisto staklo. 19 Temelji gradskog zida behu ukrašeni svakovrsnim
dragim kamenjem. Prvi temelj je jaspis, drugi - safir, treći - halkidon,
četvrti - smaragd, 20 peti - sardoniks, šesti - sard, sedmi - hrisolit, osmi
- viril, deveti - topaz, deseti - hrisopras, jedanaesti - jakint, dvanaesti -
ametist. 21 A dvanaest vrata - dvanaest bisera; svaka vrata behu od
jednog bisera. I gradska ulica beše čisto zlato - kao providno staklo.
22 A hrama ne videh u njemu; jer njegov hram je Gospod Bog,
Jagnje - "čistota" Sahasrare. Sunce, mesec i zvezde nisu
Svedržitelj, i Jagnje. 23 I tom gradu nije potrebno sunce, ni mesec, da potrebne jer je dosegnuta Kruna.
mu svetle, jer ga slava Božija obasja, i Jagnje je njegovo svetilo. 24 I Mnoštvo je u Jednome.
narodi će hoditi u njegovoj svetlosti i carevi zemaljski doneće svoju U Njega ne može ući "nečisto" jer On jeste Sve - to je "čisto".
slavu u njega. 25 I njegova vrata neće se zatvarati danju; jer onde On je Svetlost (nema tame).
neće biti noći. 26 I doneće slavu i bogatstvo naroda u njega. 27 I u
njega neće ući ništa nečisto, ni onaj što čini nešto gnusno i lažno,
nego samo oni koji su upisani u Jagnjetovoj knjizi života.

107
SKAKAVAC 9

I pokaza mi reku vode života, bistru kao kristal, koja izvire iz prestola PraNu - Prana
ALEF - LUDA

Božijeg i Jagnjetovog. 2 Nasred njegove ulice i s obe strane reke Jod+Vau


drveće života koje rađa dvanaest plodova, koje svakog meseca Drveće Života sa 12 plodova!
donosi svoj plod, a lišće tog drveća je za isceljenje narodima. 3 I ništa
više neće biti prokleto. I presto Božiji i Jagnjetov biće u njemu, i
služitelji njegovi služiće mu, 4 i gledaće njegovo lice, i njegovo ime
biće na njihovim čelima. 5 I noći neće više biti i neće im biti potrebna
svetlost svetiljke, ni sunca, jer će ih Gospod Bog obasjavati i carovaće LVX.
u sve vekove.
Isus dolazi
6 I reče mi: ove su reči verne i istinite, i Gospod, Bog proročkih duhova

posla svoga anđela da pokaže svojim služiteljima šta ima da se zbude IVNH - Jovan - Golub - Lam - Asi - Isa - 71.
uskoro. 7 I vidi, dolazim ubrzo. Blažen je onaj koji drži proročke reči
ove knjige. Nadahnuće koje prikazuje Otkrovenje.
8 I ja, Jovan, čuh i videh ovo, i kad čuh i videh, padoh da se poklonim

pred nogama anđela koji mi pokaza ovo. 9 I reče mi: pazi, ne čini to; ja Ne klanja se Anđelu već Bogu!
sam saslužitelj tvoj, i braće tvoje, i proroka, i svih koji drže reči ove
knjige; Bogu se pokloni.
10 I reče mi: ne zapečaćavaj proročke reči ove knjige, jer je vreme

blizu. 11 Nepravednik neka i dalje čini nepravdu, nečisti neka se i dalje


kalja, a pravednik neka i dalje čini pravednost, i sveti neka se i dalje Veliko i Malo lice - Sve.
osvećuje.
12 Vidi, dolazim ubrzo, i plata moja ide sa mnom, da uzvratim svakom

onako kakvo je njegovo delo. 13 Ja sam Alfa i Omega, Prvi i Poslednji,


Početak i Svršetak. 14 Blaženi su koji peru svoje haljine, da mogu
postići drvo života i da mogu ući u grad na vrata. 15 Napolju su psi i Inverzija Pentagrama.
vračari, i bludnici, i ubice, i idolopoklonici, i svi koji vole i čine laž.
16 Ja, Isus, poslah svoga anđela da vam posvedoči ovo za crkve. Ja
Jehešua je Plamena uspravna Zvezda.
sam izdanak iz korena i rod Davidov, sjajna zvezda Danica.
17 Duh i nevesta rekoše: dođi. I ko sluša neka kaže: dođi. I ko žedni

neka dođe, ko hoće neka uzme vodu života badava.


18 Svedočim svakom ko sluša proročke reči ove knjige: ako im ko

dometne nešto, na toga će Bog navaliti zla napisana u ovoj knjizi. 19


Ako pak ko oduzme nešto od reči ove proročke knjige, Bog će oduzeti
njegov deo od drveta života i od svetoga grada, koji su opisani u ovoj
knjizi.
20 Govori onaj koji svedoči ovo: da, dolazim ubrzo. Amin, dođi MARANATHA !!!
Gospode Isuse.
21 Blagodat Gospoda Isusa sa svima svetima. Amin. Blagoslov Plamene Zvezde. Jovanovo učenje je ovim preneto u
potpunosti.

Ono što treba da dođe "ubrzo" nije Isus već Direktno Iskustvo
Istine - Spoznaja Plamene Zvezde koja jeste Čovek.

Čovek jeste Plamena Zvezda.

AMN.

108
SKAKAVAC 9

Budući da je Otkrovenje Jovanovo - Otkrivenje Gnoze Onoga koji je Dar sa Neba - On dade svoje
Vizije kroz dvadeset i dve staze Drveta Života - koje su 22 poglavlja Otkrovenja.

Bet Sedam crkava u Aziji


Gimel Duh govori
Dalet Stojim na vratima
Vau Vrata na nebu / pentagram
He Jak anđeo sa snažnim glasom
Het Izvor žive vode
Zain Mač
Tet Vatra / buktinja
Jod Dela svojih ruku
Kaf Progovoriše sedam gromova
Lamed Suđenje mrtvima
Mem More / voda
Nun Smrtna rana
Samek Muljara gneva Božijeg
Oin Napuni se hram dima...
Cadi Skerlet
Peh Usta aždaje / veliki grad se raspade...
Reš Anđeo stoji na suncu
Kof Prebivalište nečistih duhova
Šin Uskrsnuće mrtvih / Strašni sud
Tau Visoka gora / Novi Jerusalim
Alef Dolazak Boga

Jovanovo Otkrovenje predstavlja poseban oblik Drveta Života po Riznici Oblika Elohima i ima za
cilj da predstavi Put kojim istinski posvećenik, sledbenik Plamteće Zvezde - JHŠVH stupa ka "Novom
Jerusalimu" u samoj Kruni Drveta Života kroz sedam serija koje sadrže po sedam specifičnih iskustava
koja su prikazana kao 49 stanja. Ovaj prikaz Drveta Života predstavlja sedam stadijuma koji čine
vertikalno uzdizanje srednjim stubom Drveta, polazi se od materijalnog plana - Malkuta - koji sadrži forme
"Crkava", zatim sledi uzdizanje na drugi, viši, nivo u domenu Jesoda, treći nivo čini par i ravnoteža
Necaha i Hoda, četvrti nivo je središnja sefira Tifaret, peti nivo je balans Geburaha i Heseda, šesti nivo je
uravnoteženje i harmonija vrhovne polarnosti i snažne dinamike Binaha i Hokmaha - Razumevanja i
Mudrosti, a sedmi, najviši nivo obuhvata Keter.

Ovih sedam nivoa Drveta Života i uspinjanje središnjim stubom u potpunosti se, kako je prikazano
u Otkrovenju, poklapaju sa iskustvima, pročišćenjima, stanjima i delovanjem sedam Čakri ljudskog tela,
kako je to znanje poimano učenjima sa "Istoka".

MALKUT
1. NIVO
MULADARA

Najniže poimanje dolazi kroz sedam Crkvi "Azije". Poimanje njihovih pozitivnih, negativnih i duhovnih
osobina sa vezom ka Razumevanju.

1. Efes - prva ljubav


2. Smirna - kruna života
3. Pergam - čuva Ime
4. Tijatira - dela ljubavi

109
SKAKAVAC 9

5. Sardis - istrajava
6. Filadelfija - održava Reč
7. Ladokija - mlaka - neutralna

JESOD
2. NIVO
SVADISTANA

Svaka sfera - čakra poseduje "pečat" kojim je zatvoren prolaz i koji onemogućava iskustvo i svesnost tih
viših nivoa. Otvaranjem pečata sagledavaju se temeljne osobine.

1. pečat - beli konj, luk, kruna


2. pečat - crveni konj, rat, mač
3. pečat - crni konj, vaga
4. pečat - smrt, pakao
5. pečat - duše jagnjetove pod oltarom
6. pečat - zemljotresi, sunce, mesec, zvezde
7. pečat - tišina

HOD-NECAH
3. NIVO
MANIPURA

Anđeli sa sedam truba vibracijom pokreću um i osećanja svakog nivoa - čakre.

1. anđeo trubi - užas i vatra, trećina spaljena


2. anđeo trubi - goruća planina pada u more, trećina mora uništeno
3. anđeo trubi - zvezda, pelen, trećina reka uništeno
4. anđeo trubi - orao sa crvenim repom, trećina sunca pomračena
5. anđeo trubi - zvezda sa neba, otvara jamu, otvara se ambis, skakavci
6. anđeo trubi - glas od truba glatnog oltara, anđeli Eufrata
7. anđeo trubi - hram Elohima otvoren na nebu, žena obučena u sunce, zmaj i njegov soj, rat na
nebu, Mihajlo baca zmaja na zemlju, zmaj se bori sa ženom, uzdiže se zver

TIFARET
4. NIVO
ANAHATA

Anđeli prikazuju sfere - strukturu univerzuma.

1. anđeo - prikazivanje Vavilona


2. anđeo - suđenje Vavilonu
3. anđeo - glas naređuje da se izađe iz Vavilona
4. anđeo - svrgavanje Vavilona
5. anđeo - glas mnoštva, Aleluja
6. anđeo - glas sa trona - "Slavite Elohima!"
7. anđeo - verni i istiniti na belom konju, mesto Armagedon

GEBURAH-HESED
5. NIVO
VIŠUDI

Anđeli sedam poslednjih pošasti - pročišćenja.

1. anđeo - čirevi na obožavaocima žiga


2. anđeo - more se pretvara u krv
3. anđeo - reke se pretvaraju u krv
4. anđeo - sunce prži zemlju

110
SKAKAVAC 9

5. anđeo - pomračenje kraljevstva zveri


6. anđeo - Eufrat je isušen
7. anđeo - "učinjeno je", počinje Armagedon

BINAH-HOKMAH
6. NIVO
AĐNA

Anđeli objavljuju kraj - ispoljavanje volje.

1. anđeo - propoveda jevanjđelje


2. anđeo - Vavilon pada
3. anđeo - upozorava na idolopoklonstvo
4. anđeo - glas sa neba, blagosloveni
5. anđeo - žetva na zemlji
6. anđeo - anđeo sa kosom, grožđe prokletstva
7. anđeo - anđeo se pojavljuje iz oltara vatre

KETER
7. NIVO
SAHASRARA

Najviša iskustva - konačni uvidi u Kraj - blagoslov.

1. kraj - vezivanje satane


2. kraj - prvo uskrsnuće
3. kraj - oslobađanje satane
4. kraj - uništavanje neba i zemlje
5. kraj - drugo uskrsnuće, poslednji sud, spaljivanje zmaja
6. kraj - novo nebo, nova zemlja
7. kraj - novi Jerusalim, drvo života, jagnje

Poimanjem povezanosti svih sedam nivoa koji se pojavljuju u sedam sfera, otvara sagledavanje
potpune povezanosti i iskustva svih 49 "segmenata" spoznaje. Uvek se najniži nivo sfere povezuje i
shvata kao Malkut-Muladara - vidimo pojavljivanje prve ljubavi, težnje ka kruni, vibracije koje donose
uništavanje postojećih profanih kompleksa, uvid u strukturu univerzuma, koji je simbolisan Vavilonom,
pročišćenje materije kroz čireve na koži, veru u jevanđelja i vezivanje satane - posvećenje duhovnom
putu kao najviši aspekt posvećenja "novajlija" - učenika na Stazi.

Svaki nivo prima uticaje iz svake čakre sukcesivno. Tako se u Jesodu, koji je "temelj" Drveta
Života pojavljuju Vizije činioca dinamike pročišćenja i posvećenja - četiri jahača apokalipse deluju na četiri
elementa, zemlju, vodu, vatru i vazduh, dok se duše jagnjetove povezuju sa Duhom, nad tim se otvara
protok energija kroz Srednji Stub Drveta Života, koje obeležavaju mesec, sunce i zvezde - da bi na
posletku konačna spoznaja Najvišeg bila "okarakterisana" kao Tišina.

Vibracije trećeg nivoa - "trube" pokreću kovitlanje čakri kako bi se njihove karakteristike ispoljile.
Na nivou Anahate vrhovna vizija je "klasična" Vizija istočnjačkog "Kalkija" (Avatara kali juge) - to je Vizija
Svetog Anđela Čuvara. Ovome je prethodilo poimanje strukture grada Vavilona, razaznavanje "suđenje"
njegovim elementima, napuštanje i oslobađanje od vezanosti za strukturu, mnoštvo se ujedinjuje u prizivu
Jednoga, Glas se javlja na posletku dajući smernicu da se obožava samo Najviši. Tada se pojavljuje
Anđeo.

Ono što donosi buđenje Višudi čakre je duhovno pročišćenje na višim razinama. Čiste se suptilne
sadržine duše, koje su ujedno moćni korenski resursi sopstva. Reka života (Eufrat je kao i Gang) se
isušuje kako ništa ne bi bilo zaboravljeno - sve se mora posvetiti Inicijaciji.

111
SKAKAVAC 9

Taj isti Anđeo, recimo kasnije, upozorava da se ne sme podređivati on, niti se sme on obožavati,
ne sme se biti idolopoklonik - obožavanje i prizivi uvek se upućuju samo Najvišem. U sferama Ađna čakre
nadilazi se čak i prostor i protok vremena.

Dosezanje Krune i Sahasrare je u potpunosti obeleženo stadijumima Uskrsnuća, ovladavanjem


svim nižim segmentima bića, poništavanjem starog stanja i konačnim dolaskom u Svetlost Najvišeg.

Maranatha!

AMEN!

112
SKAKAVAC 9

EONI
Frater PIAMOEL.'.OD.'.VAOAN.'.

Majstor Terion je u svom predgovoru na Knjigu Zakona napisao i sledeće:

"Treća glava Knjige Zakona je teška za razumevanje i može biti veoma odbojna za
većinu ljudi rođenih pre datuma njenog primanja (aprila 1904. godine). Ona nam iznosi
karakteristike Doba u koje smo sad ušli. Površno gledano, one izgledaju zastrašujuće. Već vidim
neke od njih sa užasnom jasnoćom.

Ali, nema razloga za strahovanje!

Ona objašnjava da određene opsežne zvezde (ili agregti iskustva) mogu biti opisani kao
Bogovi. Svaki od njih se stara o sudbini ove planete za period od 2000 godina (trenutak prelaska
iz jednog perioda u drugi se stručno naziva veliki Ekvinocij Bogova). Tokom istorije sveta
poznata su nam tri takva Boga: Izis, majka, kada je Univerzum bio shvatan kao da jednostavno
izrasta iz nje. Taj period je obeležen matrijahalnom upravom. Sledeći period koji je obeležen
Ozirisom, ocem, započeo je 500 godina pre Hrista. Tada je Univerzum bio zamišljen kao
katastrofalan, a ljubav, smrt i uskrsnuće su smatrani metodama pomoću kojeg se izgrađivalo
iskustvo. To se poklapa sa patrijahalnim sistemima. I sadašnje doba je Horusovo, deteta, u kome
opažamo događaje kao stalni rast; u kome su sadržani elementi obe pređašnje metode: koje
nisu nadiđene slučajno. Sadašnji period uključuje prepoznavanje individue kao jedinice društva.
Mi shvatamo sebe onako kao što je objašnjeno u prvim delovima ovog eseja. Svaki događaj,
uključujući i smrt, je samo dodatno proširenje našeg iskustva, slobodno i voljno izabrano od nas
samih, i samim tim takođe unapred određeno. Taj "Bog", Horus ima stručan naziv: Heru-Ra-Ha,
i predstavlja kombinaciju bogova blizanaca Ra-Hoor-Khuit(a) i Hoor-Paar-Kraat(a).

Značenje te doktrine se može proučiti u knjizi "Magika". (On je simbolizovan kao Soko-
glavi Bog na prestolu.) On vlada sadašnjim periodom od 2000 godina, počevši od 1904. godine.
Svuda njegova vladavina pušta koren. Samostalno posmatrajte nestajanje osećanja greha, porast
nevinosti i neodgovornosti, čudne promene reproduktivnog instikta sa tendencijom ka
biseksualnosti ili dvopolnosti, detinjasto poverenje u progres kombinovano sa velikim strahom od
katastrofe, protiv koje smo tek dopola bezvoljni da preduzmemo mere predostrožnosti.
Razmotrimo porast diktature, jedino mogućih onda kada je razvoj morala tek u začetku, i
prevladavanje infantilnih kultova kao što su komunizam, fašizam, pacifizam, manija zdravlja,
okultizam u skoro svim svojim oblicima, i religije sentimentalizovane praktično do tačke
izumiranja. Razmotrite popularnost bioskopa, radija, te sporske prognoze i igara na sreću: sve
sama sredstva za umirivanje svadljive dece, bez imalo svrhe u njima. Razmotrite sport,
detinjasta oduševljenja i sržbe koje izaziva; čitave nacije su uznemirene zbog svađe igrača. Mi
smo deca.

Kako će se ovaj Novi Eon Horusa razvijati, kako će Dete rasti, to trebamo odrediti rastući
i sami u skladu sa Zakonom Theleme, pod prosvetljenim vodstvom Majstora Theriona."

Ovo je gotovo dovoljno da bi shvatili osnovne principe Eona, ali da bi se svesno i pravilnije
uskladili sa Novim Eonom pogodno je da bacimo još koji pogled na aspekte i veze prošlih Eona u
njihovom prostorno vremenskom kontinuumu. Sama istorija čovečanstva, na ovoj planeti, ima slabe i
krhke metode pamćenja i mi se ne možemo osloniti na detalje, ali zato možemo primetiti kritične i
prelomne tačke vremena kao i njihova generalna obeležja. Moram na samom početku napomenuti da će
izvestan nivo poznavanja "Kabalističke nauke" biti gotovo neophodan za jasnije shvatanje sledećeg teksta.

Eon Izide nikako nije prvi Eon u nizu, ali njegove "majčinske" osobine odgovaraju ideji doba koje
je bilo "kolevka civilizacije" i to na više mesta na planeti Zemlji. Eon Ozirisa naspram prethodnog je doneo
čvrst očinski stisak, dok novi Eon Deteta Horusa već u ovom ranom periodu ukazuje na opštu tendenciju
ka oslobađanju.

Pođimo recimo od samih oblika zajednice. U početku su čopori i krda prerasli u plemena, da bi
ova plemena zatim mogla da se udruže u jaku zajednicu plemena, kraljevstvo ili carstvo. U ovom periodu
113
SKAKAVAC 9

individualne osobine pojedinaca u potpunosti su služile zajednici i plemenu, a lična odgovornost i


odlučivanje gotovo da nije postojalo. Poglavica, glava plemena, je snagom ili lukavstvom bio pokretačka
Volja svih. Svi su sledili sudbinu volje koju je poglavica predodredio. Pleme je bilo neprikosnoveno
najvažnije u umu i životu ljudi, rad, potomstvo i razvoj samo je služilo plemenu. Kraljevi, carevi ili Faraoni
su na sličan način bili usmerivači volje na svojim teritorijama i svi ljudi, podanici su bili samo delovi tela
koje je izvršavalo svrhu "zajednice" pod voljom vladara.

Zatim su se kraljevstva i carstva polako pretopila u "države", uglavnom zahvaljujući grupnim i


zvaničnim religijama i zahvaljujući politici vladara i njegovih najmoćnijih slugu. Dolazi do razvoja porodice.
Individua je služila porodici, i porodica je bila na prvom mestu u svim aspektima života, a time je porodica
služila zajednici i državi. I porodica, kao "organska" ćelija je imala jezgro-oca i opnu-majku koji su je činili
kompaktnom.

U novom Eonu očito nam je rasparčavanje svih stega na svakom nivou, ali sa tendencijom razvoja
na drugi način od prethodnog. Države se usitnjavaju, ali se stvaraju kon-federacije i "ujedinjene" države,
porodica kao institucija se raspada, ali jedinke slobodno služe u vezama nesputanim tradicionalnoj
podređenosti tuđoj volji. Ljudi i žene nisu (sve više) podvrgnuti naredbi Vođa, već same odlučuju o sebi i
za sebe, dakako u opštu korist. Čak i granice država nestaju i sve je veća sloboda. No, Eon je mlad i ceo
proces nije sproveden do kraja, ljudi teže da vrše svoju Volju i bore se da sebi ostvare tu mogućnost.

Da pređemo zatim, na zakone. U Izidinom Eonu svako pleme, zajednica ili kraljevstvo su imali
mnoštva zakona. Ti zakoni su bili uslovljeni i mundanim i božanskim namislima (kako su ih tumačili vođe i
njihovi "mudri"savetnici). Mnoštva zakona i pravila i propisa su uslovljavala svaki aspekt života. Kako i gde
živeti, šta jesti i kako se oblačiti, kako se ponašati, kome i kako služiti, koga slušati, kako štovati mnoštva
bogova i duhova. I još svašta. Najbanalniji primer, koji je iz tog doba preživeo čak do danas su 613
jevrejskih zapovesti kojih se oni dobrano pridržavaju.

Zatim je Ozirisov Eon iskristalisao deset zapovesti koje su bile neprikosnovene. To je davalo više
mesta spekulacijama i "vrdanju" ali je na svojstven način karakterisalo razuman razvoj civilizacije. Stare
zapovesti su prevaziđene, deset zakona stoji. Potpuno je normalno, štovati samo Naj-Višeg Boga (oca),
voleti roditelje, ne krasti, ne varati i ne ubijati i sl. Potpuno čisto moralno i etički određeno doba... mada
nije bilo ni trenutka kada te zapovesti nisu bile kršene... (zbog kakvih razloga?)...

Horusov Eon, iniciran Knjigom Zakona uspostavlja samo jednu "zapovest", Zakon Teleme, a to je
"Čini po svojoj Volji". Stare zapovesti su prevaziđene, deset zakona takođe, samo jedno je čoveku važno -
pronaći svoju Istinsku Volju i izvršiti je - to je najbolje i za jedinku i za zajednicu i za celu civilizaciju. To je
proces u toku i razvoju pošto smo još uvek dobrano stegnuti okovima prošlog doba i oslobađanje se više
odvija kroz frustrirajuće nesvesne impulse nego kroz svesno postignuće Svesnosti Svetlosti Slobode.
I nakon ovoga, možemo li pretpostaviti kakav može biti sledeđi Eon? Čak i Knjiga Zakona kaže da
nema zakona nad čini što ti je volja. Može li to značiti da će čovečanstvo doseći takav stepen slobode
kada zakoni više neće značiti ništa i samim tim biti nepotrebni? Ako se pre toga ne uništimo u potpunosti,
moguće je.

Sada možemo sagledati i "formule" eona, tj. njihov sled. Referenca nam je sveto Ime "JHVH" (Jod
He Vau He) koji je tetragramaton četvorostrukosti u svojim raznim oblicima i razinama poimanja. Čak i
sam niz eona je povezan sa ovime gde je Izida-He-Majka, a Oziris-Jod-Otac, a samim tim je Horus-Vau-
Sin. Izidin eon sa svojim mnoštvom zakona i zapovesti je zahtevao od svakoga da poštuje i obožava sve
da bi sama Izida bila zadovoljna. Vrhunac i ono Duhovno je u odnosu na Izidin eon bilo sadržano tek u
Ozirisovom Eonu, a to je četvorostruka formula JHVH, koja je takođe na drugi način znana i kao formula
"INRI". Duhovno u Ozirisovom eonu je predstavljano Pentagramom gde je četvorostrukost imena JHVH
bila krunisana vatrenim duhom slova Šin, čime se dobijalo ime Jehešua (JHŠVH). To Šin je sam Horus.
Znači opet je jasno da je duhovno za jedan eon ono što je u sledećem, tj. šta je sledeći Eon po svojoj
prirodi. Šin je duhovna vatra Horusa koja vlada Ozirisovim zakonom, koja prevazilazi njegovih deset
zapovesti samo jednom jedinom - čini po svojoj volji. Na drugi način rečeno, Izidom vlada Oziris, a njime
vlada Horus, ali treba shvatiti da to nije "vlast" u običnom smislu reči. To je prevazilaženje suštinskom
svesnošću i slobodom koju donosi Duh narednog Eona. Dakako, Knjiga Zakona je već definisala, kako
sebe i svoji formulu tako i ono "duhovnije" što je kruniše. Tetragramaton novog doba je AMEN, ali gle (!)

114
SKAKAVAC 9

naredni Eon je eon Tišine, Eon bez reči, (Maat-He-Ćerka) isto tako "specifično" kao što neće imati ni
zakon(e).

Tako se Eoni smenjuju, čineći jasnu međusobnu vezu, i to ne samo u odnosima majka-otac-sin-
ćerka već na mnogo suptilnih načina i razina koje možemo da sagledamo. Jedan Eon je Duh prethodnom
a materija narednom i tako u čitavom beskrajnom nizu.

Sada bi mogli da napravimo jednu malo detaljniju analizu koja bi nam dala generalne odrednice
toka vremena u samom, jednom, eonu. Budući da nam je Ozirisov Eon najbliži i dovoljno poznat uzećemo
ga za primer i to korišćenjem prepoznavanja specifičnih perioda eona dovodeći ih u vezu sa sistemom koji
je tada, kao i sad davao naj pregledniju sliku Univerzuma, sa Drvetom Života. Jedino što je donekle trajno
obeležje koje možemo da koristimo u svom prepoznavanju perioda su umetnost i arhitektura doba, a ne
pisani dokumenti, pošto je eon Ozirisa poznat po svom "preuređivanju" istorijskih i drugih činjenica.

U svom toku, začetak eona Ozirisa ima za tačku 2000 godina pre današnjice. To jeste Keter eona
ali sam period predstavlja Malkut razvoja i progresa. Ne zaboravimo da je u tom momentu prethodno
doba bilo u svom vrhuncu. Sama umetnost nije potpuno definisana, osnovni simboli tek izranjaju, sa
glavnim obeležjem simbolom Riba, kako se još naziva ovaj eon. Arhitektura se vezuje za kripte i
katakombe, u potpunosti zemljano malkutovski period. Zatim, kako se religija promenila (silom, a ne
milom) dolazi do formiranja Hokmahovske Logoske snage eona što se u umetnosti i arhitekturi ogleda u
bujanju raznovrsnih simbola (uglavnom ne-ljudskog karaktera) i ekstremnoj posvećenosti harmoniji i
proporcionisanju što nas upućuje na Jesod. Kapele i bazilike se razvijaju nad pravilnim krstom, težeći da
svaki aspekt građevine bude usklađen sa harmonijom "sfera" i božanske promisli. Recimo, Pseudodionisije
Areopagita je ovom periodu dao izuzetno obeležje, svojim spisima određujući saglasja, odnose svega na
šta se moglo uticati u stvaranju umetničkih dela i građevina. Treba dodati ovome i specifičan konflikt koji
je pobudio "astralni" uticaj u ovom dobu, a to je sukob ikonoklasta sa pobornicima prikazivanja likova
svetaca, što je naposletku rezultiralo dubokim raskolom 1054. godine kada su se katolička i pravoslavna
crkva odvojile svaka na svoju stranu, gde je prva bila više racionalna, a druga intuitivna i mistična.

Dva razdoblja, Romaniku i Gotiku u svojim aspektima jasno možemo povezati sa Hodom i
Necahom, budući da na grublji način oslikavaju vodu i vatru, kao i sam odnos razuma intelekta i emocija
koje proističu iz prirode. Zanimljiva su i specifična obeležja horizontalnosti i zatvorene mističnosti
romanike u odnosu na vertikalnost građevina i otvorenost gotike. Ova polarnost se nije dalje mogla
razvijati dalje, čime je stvorila nešto novo, potpuno novi pogled. Rana Renesansa odgovara velu Paroketa
na Drvetu Života. Razvoj je izuzetan ali se još nije iskristalisao jasan stil tj. težnja kuda težiti.

Odjednom, bljesak lepote Tifareta, Renesansa, moćna, slobodna, inspirativna, raznovrsna,


duhovno otvorena, čak i za helenizam, koliko i za samo hrišćanstvo. Neverovatan razvoj u svim
domenima, umetnost i arhitektura koji su nam ostali od tada zasenjuju sve iz prošlog doba. Zanimljivo je
da je sam začetak Renesanse bio u jednom konkursu za dizajn kapije jedne velike crkve, dizajn koji je
predstavljao Avramovo žrtvovanje Isaka i pojavljivanje Anđela.

Moramo ovde primetiti uticaj i dva Velika Majstora, Leonarda i Mikelanđela koji po svojim
različitim prirodama i svojom umetnošću predstavljaju sponu Tifareta sa dva božanska sefirota. Mada,
sama Renesansa obiluje sa velikim brojem izuzetnih umetnika da je apsurdno navoditi ih sve. Ovde
možemo sagledati dalji razvoj. Razvija se Barok sa svojom energičnošću i bujanjem intenzivnih boja i
dijagonala u umetnosti, koji odgovara Geburahu, dok Hesedu odgovara kitnjasti i spokojno oslobođeni
Rokoko.

Došli smo do ambisa. Šta je to? Tehnološke i industrijske revolucije,naravno. Razvoj znanja i
nauke.
Kako onda da prepoznamo Binah i Hokmah Ozirisovog eona? Vidimo arhitekturu XVII, XVIII i XIX
veka, građevine neverovatnih veličina i proporcija su iznikle, širom Evrope, građevine koje su
demonstrirale "duhovnu" moć religije i "svetovnu" moć vladara. U umetnosti vidimo razvoj romantizma,
realizma, impresionizma i drugih "izama" koji su izuzetnim kvalitetom demonstrirali vrhovno u lepom tog
doba. Tada se pojavljuju tri umetnika koji su uveli Ozirisov eon u njegov Keter. To su Gogen, Sezan i Van
Gog. Arhitektura tog doba je već počela da se pročišćava od ornamenata, koristeći nove, moderne
sisteme građenja, same falusoidne građevine i neboderi Čikaga i Njujorka, kao i pariski toranj, ali i čiste

115
SKAKAVAC 9

linije prerijskih kuća F.L.Rajta su nagoveštavale da je to doba došlo do tačke kada svojim idejama,
metodama i sistemom, u svom vrhuncu kuljaju i stvaraju plato za nešto novo.

Dolazi 1904. godina. Fovizam, Futurizam, Kubizam, Suprematizam, apstraktna umetnost,


Nadrealizam, Purizam i sl. razvijaju potpuno novi i do tada nepoznat način shvatanja i doživljavanja
umetnosti. Umetnici, ljudi osetljivi na unutarnje impulse su osetili smenu doba, samu smenu Eona i
momentalno se priključili njegovom ispoljavanju. Tražeći ono istinsko u sebi, individualno ali i univerzalno,
vršili su svoji Volju na radost svoju i čuđenje i divljenje celog sveta. A zamislite! To je tek Malkut
Horusovog Eona!

Da napomenem samo da možemo da primetimo da i ovaj period sefire Malkuta možemo podeliti
na Drvo Života u njemu, dajući recimo naj očitiji primer Jesodske prirode nadrealizma, ili Hodovske
prirode kompjuterskih animacija. Šta reći za arhitekturu? Pa napravljeno je toliko čudesnih građevina o
kojima stari majstori nisu ni sanjali!

Ovde možemo da stanemo i potražimo opet bitnu i naj očitiju referencu u prepoznavanju veze
različitih Eona i njihovih podudarnih perioda. Primećujemo tačnu podudarnost sa razmakom od 2000
godina, a to jeste približno trajanje jednog eona. Koji nam je takav očiti primer? Vidimo kako se podudara
period Renesanse XV veka sa umetnošću stare Grčke V veka p.n.e. kada se manifestovala suština i
kvalitet grčke umetnosti, kroz recimo dela Fidije. Taj reper nam pokazuje podudarnost grčkog Helenizma
sa Barokom i Rokokoom nakon Renesanse, kao i podudarnost grčke umetnosti VII veka p.n.e. sa
Romanikom i Gotikom.

Možda će onima koji se ne interesuju previše za umetnost i arhitekturu ovo biti nezanimljivo, ali
pokušajte da sada sagledate period od 2500 godina p.n.e., recimo u "starom" Egiptu, Indiji, Kini...

Još jedna vrlo bitna stvar za ovo sagledavanje vremensko-prostornog kontinuuma je jedan oblik
koji se nazire kao matrica svega. To je spirala. U spirali vremena i prostora oni teku ali se pravilnom
zakonitošću i evolucijom svesti, materije i energije ponavljaju u harmoničnom proporcionalnom sastavu
usklađuju i ponavljaju na novoj razini egzistencije, predstavljajući time suštinu Eona.

Nije li i Zaratustra rekao da je "Bog onaj sa sokolovom glavom koji poseduje spiralnu silu"? Nije li
Eon jedno od gnostičkih imena Boga? Nisu li ljudi zasnovani na spiralnoj genetskoj strukturi? Nije li nam
pogled u prostor i vreme u ovom Eonu konačno jasniji i slobodniji? "... Kako će se ovaj Novi Eon Horusa
razvijati, kako će Dete rasti, to trebamo odrediti rastući i sami u skladu sa Zakonom Theleme, pod
prosvetljenim vodstvom Majstora Theriona."

116
SKAKAVAC 9

LIBER KAABA
Kaaba Ritual
Frater Alion.'.Aiwass.'.

Ovo je ritual Zelatora i Adepata Reda Telemita.

Čini što ti je volja će biti sav Zakon.

0.
Neka svaki Zelator i Adept O.'.T.'. nakon što je izučio i praktikovao MTRP, MTRH, Rubinovu Zvezdu,
Safirnu Zvezdu, Ritual Terion-a i Ritual Babalon-e, prihvati ovu praksu kao sintezu tog obimnog ritualnog
rada.

1.
Sedeći u asani, praktikujući pranajamu, neka Zelator vizualizira oko sebe svetlosnu Kocku. Neka na toj
Kocki budu svi simboli koji se pojavljuju u MTRP-u. Neka unutar Kocke bude prožet Kabalističkim Krstom.
Neka sve to upotpuni vibriranjem odgovarajućih formula i imena.

2.
Neka zatim, držeći u viziji ovu prvu Kocku, vizualizira oko sebe drugu Kocku. Na njoj neka vizualizira sve
simbole i znake iz MTRH-a. Unutar toga neka bude prožet krstom LVXa i neka sve bude upotpunjeno
vibriranjem odgovarajućih formula i imena.

3.
Neka učini isto, ali neka treća Kocka sada sadrži simbole i energije Rubinove Zvezde.

4.
U četvrtoj Kocki neka bude prožet energijama Safirne Zvezde.

5.
Peta Kocka neka bude obeležena simbolom Heptagrama Zveri i energijama koje obeležavaju taj ritual.

6.
Šesta Kocka neka sadrži na sebi, na svakoj strani, simbol Hepragrama Babalon-e, i neka bude prožet
energijama tog rituala.

7.
Neka zatim oko sebe, oko svih ovih Kocki, koje drži u svesti vizualizira jednu Kocku Ne-Ega, bilo da je ona
Kocka LVX-a ili Kocka NOX-a neka upije sve i neka Adept obitava u tome u svojoj Tišini. Da, neka Adept
obitava u svojoj Tišini.

Ljubav je zakon, ljubav pod voljom.

117
SKAKAVAC 9

STAZA KOJA VODI DALJE OD HOKMAHA


LUDA

Ovo je naša Istinska Priroda. dete,


Androgin ili Ginander, Muško i Žensko, dva u
Jednom, istinsko, nevino, neuslovljeno i
slobodno, svemoćno, sve-svesno Dete. Ono je
u Tišini, naoružano svim Moćima Univerzuma,
svim potencijalima Beskraja, a ipak neutralno.
Ono je pod baldahinom Zvezda koga drže tri
stuba Drveta Života, Božansko Oko u Trouglu
uvek je budno; ono je Beba u Jajetu Duha i svi
elementi i principi Univerzuma su samo
njegove Misli. Ono je izvan misli u Tišini.
Nuit se nadvila nad njim obasipajući ga
svojom ljubavlju i svetlošću. Hadit je njegovo
skriveno središte koje ga obožava, a sva
Božanstva Univerzuma su generisana i sažeta u
njegovoj auri Tišine. To Dete je Vladar
Univerzuma i njegovo je Carstvo nebesko.
"Sve" je lahor u njegovom umu. "Sve" je samo
trunka u njegovoj beskrajnoj Tišini u Beskraju
"Ničega". "Ništa", "Beskrajno" i "Bezgranično
Svetlo" su njegovo telo. To
"negativno"Trojstvo, Tri koje je Nula, iz sebe
nedre Drvo Života. To je nezamislivo i
neshvatljivo. To je izvan svake pozitivne ili
negativne ideje. Putnici u daljine tu zemlju
zovu Ništa.
Luda ALEF-a je u tome i ona odista i
nije. U Kuli Tišine je položila svoje Mrtvo
Materijalno Telo, onda se uzdigla u ravnoteži
dvojstva kao Ljubavnik Sokola, starijeg Brata
Ognja, da bi se i to uništilo i nestalo u sjedinjenju gde i samo Jedno postaje Nula. Ta Luda igra svoj ples
po površini Univerzalnog Okeana, bivajući Ništa, a opet birajući po volji svoju masku u mnoštvu.
Obličje Bafometa, Bahusa Difuesa i Dionisa se gube, Joni i Lingam su Jedno, Kteis i Falus su
Jedno, NU i HAD su Jedno, Pan i Babalon su Jedno, Otac i Majka su Jedno. To Jedno je poništilo i upilo
sve simbole i obličja. To jedno je Dete Duha i Tišine. Sva Alhemija i Magika se ovde završavaju. Sve je u
tom detetu.
Silina Shaitan-Aiwass-a Struje 93 teku iz Njega Zvezdanom Rekom i prelivaju Svet. Sav Univerzum
je uvek u večnoj Radosti jer se Njegova Istinska Priroda i Volja beskrajno ispunjavaju. Ono je Istina i Ono
je onkraj Istine. Osim i onkraj "njega" nema Ništa.

Ovde je kraj Rečima u Knjizi Mudrosti Velikog Boga TOT-a. Neka Usta zaćute i neka se tasovi uma
uravnoteže. Povlačeći se na Svetije Mesto pozdravljam te i blagoslovim Rečima Eona Teleme:

Čini po svojoj volji neka bude sav zakon.


Ljubav je zakon, ljubav pod voljom.

Svršetak Reči je Reč ABRAHADABRA!


O čoveče učini i ti To!
Nestani kao Reč!
ABRAHADABRA!

118