Het voorstel voor een Handvest voor Vlaanderen: een testimonium paupertatis ? Matthias E.

STORME gewoon hoogleraar KU Leuven, advocaat 1. De erkenning van fundamentele vrijheden en regels om die vrijheden te waarborgen, op de eerste plaats tegen de overheid, zijn een van de essentiële, indien niet het meest essentiële bestanddeel van een “freiheitlich-demokratische Grundordnung”, zoals de Duitsers dat zo mooi zeggen. In de loop der geschiedenis heeft die erkenning diverse vormen aangenomen, grofweg van de erkenning ervan in een handvest of charter zoals dat van Kortenberg, dit jaar 700 jaar geleden of de Magna Carta van 1215, tot de erkenning ervan in een grondwet die een volk zichzelf geeft. Vanuit democratisch oogpunt is er natuurlijk een groot verschil tussen het door een vorst octroyeren van vrijheden in een charter en de handeling waarmee een volk zichzelf, al dan niet via haar volksvertegenwoordigers, een grondwet geeft. Zo begint het Duitse Grundgesetz onder meer met de zin “das Deutsche Volk hat sich kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz gegeben”. Nog een stuk mooier is de preambule van de Zwitserse Bundesverfassung: “Im Namen Gottes des Allmächtigen! Das Schweizervolk und die Kantone, in der Verantwortung gegenüber der Schöpfung, im Bestreben, den Bund zu erneuern, um Freiheit und Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden in Solidarität und Offenheit gegenüber der Welt zu stärken, im Willen, in gegenseitiger Rücksichtnahme und Achtung ihre Vielfalt in der Einheit zu leben, im Bewusstsein der gemeinsamen Errungenschaften und der Verantwortung gegenüber den künftigen Generationen, gewiss, dass frei nur ist, wer seine Freiheit gebraucht, und dass die Stärke des Volkes sich misst am Wohl der Schwachen, geben sich folgende Verfassung”. Het Vlaamse volk is jammer genoeg nog niet in staat zichzelf een grondwet te geven. Daartoe moet immers ofwel Vlaanderen buiten het kader van de Belgische Grondwet treden ofwel een fundamentele omvorming van die Grondwet bekomen. Heeft het zin om dan als deelstaat die geen constitutieve autonomie heeft op het gebied van de fundamentele rechten en vrijheden dan maar een Ersatzdocument op te stellen in de vorm van een “resolutie” onder de naam “Handvest voor Vlaanderen” ? Heeft dat zin wanneer men bovendien op geen enkele wijze de inhoud daarvan wil bepalen, maar enkel maar een verklaring van vazalliteit kan afleggen door overname van wat op een hoger niveau gedicteerd wordt ? Sta me toe om daarover in een hommage aan een collega die nooit een vazal is geweest mijn twijfels te uiten. 2. Naar aanleiding van het Feest van de Vlaamse gemeenschap op 11 juli 2011 publiceerde de partij van de Vlaamse Minister-president een brochure onder de titel “Vlaanderen deelstaat van België”1 met daarin een voorstel van resolutie van het Vlaams Parlement (hierna ook “Voorstel” genoemd) waarvan de inhoud luidt dat het Parlement “de bijgevoegde tekst van “Handvest voor Vlaanderen” als basisdocument voor Vlaanderen voor(stelt)”. Dat “Handvest” bestaat uit een lange preambule die nergens ook maar iets van de kracht van de Zwitserse of Duitse vertoont, en 120 artikelen. Die 120 artikelen zouden moeten “bepalen waar Vlaanderen voor staat en welke de rechten en vrijheden zijn die in de Vlaamse

1  http://nieuwsbrief.cdenv.be/sites/cdenv/files/boekje_vlaanderen_web1.pdf,

intussen licht gewijzigd in de vorm van een ontwerp-resolutie voor het Vlaams Parlement. Zie ook de toelichting “Meerwaarde van het handvest voor Vlaanderen”, http://www.politics.be/persmededelingen/29778.  

1

alsmede in andere geratificeerde instrumenten zoals het Verdrag inzake de rechten 2 . en met name van de grondvrijheden). maar aangezien die beginselverklaring beweert enkel beginselen te bevatten die reeds geldend recht zijn. Herinneren we ons niet meer dat de grondwet die op papier de meest schitterende bescherming van rechten en vrijheden inhield de Sovjet-Grondwet was ? Weliswaar zou men concrete decreten en handelingen van de Vlaamse overheid inderdaad kunnen toetsen en afmeten aan zo’n beginselverklaring. nl. of minstens eigen accenten te leggen. 4. worden de decreten en handelingen in geval van betwisting nu reeds getoetst aan die hogere normen. Als het erom gaat duidelijk te stellen dat de Vlaamse overheid er zich toe engageert ook bepaalde op een ander niveau vastgestelde grondrechtencatalogi te respecteren. aangezien een resolutie geen enkele rechtskracht heeft. Dergelijke bindende bepalingen vinden we immers onder meer ook in het EVRM. maar zij zijn letterlijk overgenomen uit de Belgische Grondwet en het Charter van Grondrechten van de Europese Unie. De tekst beweert een “belangrijk politiek engagement” te vormen. voor ambtenaren om zelfstandig lagere normen buiten toepassing te laten als ze strijdig zijn met hogere normen – een beginsel dat bij ons traditioneel niet wordt aanvaard.door de organen die daarvoor bevoegd zijn.samenleving gewaarborgd worden”. zoals in Skandinavië. de rechtscolleges (en voor decreten op de eerste plaats door het Vlaams Parlement zelf. kan dat beter gebeuren door art. Dat gebeurt – en moet gebeuren . is het ook simplistisch te denken dat men door het cumulatief overnemen en in elkaar schuiven van de bepalingen inzake rechten en vrijheden van de Belgische Grondwet en het Handvest van grondrechten van de EU een getrouw beeld geeft van het geheel van de voor Vlaanderen op dit ogenblik bindende bepalingen inzake mensenrechten. al dan niet aangevuld met een bevoegdheid. decreten. het “blazoen op te poetsen”. zoals: “Vlaanderen erkent en beschermt binnen de hem toekomende bevoegdheden de rechten en vrijheden bepaald in de federale Grondwet en in de internationale Verdragen waarbij Vlaanderen rechtstreeks of onrechtstreeks partij is en waarmee het bevoegde parlement heeft ingestemd”. Men maakt Vlaanderen als politieke gemeenschap en als rechtsstaat belachelijk door de grondslag ervan in een document zonder enige rechtskracht te leggen. 3. en subsidiair door het Grondwettelijk Hof). of van de partijen die de resolutie stemmen ? Verschilt dat dan van een partij. en jegens de Europese instellingen. ratificaties) en anderzijds door het beleid dat men concreet voert (waaronder ook de concrete toepassing of realisatie van de beginselen die men vooropstelt. Nog afgezien van het feit dat men blijkbaar het blazoen als vazal voor zijn Europese soeverein wil oppoetsen. maar enerzijds door bindende instrumenten vast te stellen in de geëigende rechtsvorm (Grondwet. Een engagement van wie ? Van het Vlaams Parlement.of verkiezingsprogramma dat ook politieke engagementen bevat ? Een resolutie kan op elk ogenblik gewijzigd worden door het Parlement – of erger: hoeft zelfs niet gewijzigd te worden opdat men een andere keer het tegenovergestelde zou stellen of doen. 8 tot 58 van het Voorstel te vervangen door één enkele zin. geschiedt datgene wat men hier beoogt niet door ronkende verklaringen af te leggen. Los van het feit dat het geheel misplaatst is om te spreken van “ambitie” wanneer die er enkel in lijkt te bestaan om een akte van geloof af teleggen in normen aan de totstandkoming waarvan men niet heeft mogen participeren en niet om zichzelf een grondwet te geven. 5. De bedoeling lijkt te zijn om in het buitenland. Vanuit juridisch oogpunt is een dergelijke resolutie een draak.

Dat laatste ligt in de lijn van art. godsdienst en taal”. Die rechten ook intern volledig laten gelden is een ideologische keuze die me in dit document “stoemelings” maakt en die helemaal niet evident is en noch veel minder apolitiek zoals men beweert. dan wel in een Vlaamse grondwet te schrijven dat Vlaanderen de meertaligheid van Vlaanderen erkent . en anderzijds de lidstaten en hun deelstaten voor zover zij handelen in de omzetting of de uitvoering van het Europees recht. maar de overname daarvan houdt in ieder geval een minder grote afstand van autonomie in. Weliswaar proberen sommige instanties op sluipende wijze dit Handvest te laten gelden in materies waar de EU niet bevoegd is. 3 VEU: “De Unie eerbiedigt haar rijke verscheidenheid van cultuur en taal en ziet toe op de instandhouding en de ontwikkeling van het Europese culturele erfgoed” en art. Het is een belangrijke inperking van de democratie om het Vlaams Parlement impliciet het recht te ontzeggen om op domeinen waar Vlaanderen bevoegd is en niet de Europese Unie. het Vlaams Parlement te verplichten om dezelfde grondbeginselen te hanteren die geschreven werden voor de activiteiten van de EU binnen het bevoegdheidsdomein van de EU. nl. 7.. maar waarvan een opname in een Vlaamse Grondwet bijzonder betwistbaar is. 46 van het voorgestelde Handvest: “Vlaanderen eerbiedigt de verscheidenheid van cultuur. het EU-Handvest bevat de rechten die de Unie erkent en handhaaft binnen haar bevoegdheidsdomein en heeft dus een heel ander statuut dan bv. godsdienst en taal”. Immers. Men kan bedenkingen hebben bij de interpretatie van het EVRM door het Hof in Straatsburg. Het gaat dus om regels die énkel gelden voor enerzijds de Unie. Waar de bepalingen van het EU-Handvest vérder gaan dan die van het EVRM en de Belgische grondwet. 6. 3 . maar dat zou juist een reden moeten zijn om aan die sluipende centralsiering juist niet mee te doen. waaronder die voor regionaal en lokaal zelfbestuur”. het Europees verdrag voor de rechten van de Mens dat bepalingen inhoudt die betrekking hebben op de hele rechtsorde van de verdragspartijen. Dat het EU-Handvest een verkeerde keuze is blijkt ook duidelijk uit een reeks bepalingen die door de auteurs van het Voorstel zeer secuur mee zijn overgenomen.. 4 lid 2 VEU: “De Unie eerbiedigt de gelijkheid van de lidstaten voor de Verdragen. Dit heeft een totaal andere inhoud dan de bepaling waaruit dit gekopieerd is. en in ieder geval een heel andere inhoud geeft aan dezelfde woorden. De bepalingen van het EVRM daarentegen en van andere geratificeerde verdragen (waarvan hoger enkele genoemd zijn) hebben wél rechtskracht in Vlaanderen maar zijn desondanks niet opgenomen in het voorstel. Ook vanuit een pedagogisch oogmerk (in één document samenbrengen wat nu reeds geldt doch verspreid is over vele documenten) is dit een miskleun. zowel de federale bevoegdheidsdomeinen als de deelstatelijke domeinen.. Dat geldt in het bijzonder voor art. Daarbuiten hebben de bepalingen van het EU-Handvest in Vlaanderen géén rechtskracht.. alsmede hun nationale identiteit die besloten ligt in hun politieke en constitutionele basisstructuren. gaat het om rechten die de lege lata enkel gelden binnen het bevoegdheidsdomein van de Unie. 6 van het VEU (Verdrag Europese Unie) bepaalt immers dat “De bepalingen van het Handvest houden geenszins een verruiming in van de bevoegdheden van de Unie zoals bepaald bij de Verdragen”. het Verdrag inzake burgerlijke en politieke rechten. het Verdrag inzake rassendicriminatie (mét de voorbehouden die België heeft gemaakt inzake vrijheid van meningsuiting natuurlijk). Bovendien is precies de keuze voor het EU-Handvest nu net de verkeerde keuze. “De Unie eerbiedigt de verscheidenheid van cultuur.van het kind. Art. Maar het is natuurlijk iets heel anders om in een grondwet van de Unie te bepalen dat de Unie de meertaligheid van de Unie erkent.

Ten eerste is er onbetwist het beginsel dat wanneer de Grondwet een hogere bescherming biedt van bepaalde rechten. 2. 53 EU-Handvest. Dat art. zoals die bepaald is in de federale Grondwet en in de voor Vlaanderen bindende internationale verdragen. Ik zie natuurlijk wel dat men geprobeerd heeft iets te doen met art. 4. dat evenens bindend is voor Vlaanderen. 9 EU-Handvest in art. Het geldende recht is per definitie recht dat geldt en erkend wordt. 8. 9 Handvest: “Het recht te huwen en het recht een gezin te stichten worden gewaarborgd volgens de nationale wetten die de uitoefening van deze rechten beheersen”. is dat geen recht wordt gedaan aan de aparte rol en positie die enerzijds de bepalingen uit de Grondwet en anderzijds die uit supranationale verdragen innemen in de rechtsorde. Dit is opnieuw juridisch nietszeggend. 9. ik geef alvast twee voorbeelden. 57 Vlaams Voorstel. Welke juridische inhoud en draagwijdte heeft het voor Vlaanderen dat in zijn “Handvest” zo’n regel staat ? Dan had men beter art. Een ander fundamenteel probleem dat zich voordoet. want dan moet men er eigenlijke alle bepalingen uitgooien die geen betrekking hebben op Vlaamse bevoegdheden en waar de federale overheid exclusief bevoegd is om op te treden. Dat staat ook te lezen in art. Een eerste voorbeeld is de omzetting van art. is nietszeggend. Ook bij andere bepalingen is het resultaat vrij onzinnig. 23 van het BuPo-Verdrag overgenomen. Zeggen dat het geldende recht geldt of erkend wordt is dus een zinloze uitspraak. De Staten die partij zijn bij dit Verdrag nemen passende maatregelen ter verzekering van de gelijke rechten en verantwoordelijkheden van de echtgenoten wat het huwelijk betreft. daaraan géén afbreuk wordt gedaan door het EVRM of het EU handvest. In geval van ontbinding van het huwelijk wordt voorzien in de noodzakelijke bescherming van eventuele kinderen”. Zeggen dat men iets maar erkent voor zover het geldend recht is.Het gezin vormt de natuurlijke en fundamentele kern van de maatschappij en heeft recht op bescherming door de maatschappij en de Staat. 42 Voorstel: “De vrijheid van ondernemerschap wordt erkend overeenkomstig het geldende recht”.” Maar dat staat in een tekst waarin men tegelijkertijd alle bepalingen uit die federale grondwet (alsook die uit het EU- 4 . 16 EU-Handvest in art.Men kan de zaak ook niet rechttrekken door gewoon die bepalingen eruit te gooien. 22 Voorstel: “Het recht te huwen en het recht een gezin te stichten worden gewaarborgd volgens het geldend recht dat de uitoefening van deze rechten beheerst.” Deze tekst is onbegrijpelijk. Geen huwelijk wordt gesloten zonder de vrije en volledige toestemming van de aanstaande echtgenoten. 3. tijdens het huwelijk en bij de ontbinding ervan. Het recht van mannen en vrouwen van huwbare leeftijd een huwelijk aan te gaan en een gezin te stichten wordt erkend. 23 BuPO niét over te nemen ? Het tweede voorbeeld is de omzetting van art. 57 nu stelt: “Geen enkele bepaling uit dit Handvest kan afbreuk doen aan de bescherming van de grondrechten. Of maakt men ook hier stoemelings ideologische keuzes door het rechtskrachtige art. De verhouding tussen een Grondwet en een internationaal menserechtenverdrag kan niet zomaar een optelsom worden gevat. en het volgende bepaalt: “1. en zich evenzeer zou voordoen indien men ervoor zou kiezen in plaats van het EU-Handvest het EVRM als uitgangspunt te nemen. maar die omzetting is krakkemikkig en betekenisloos. dat men poogt om te zetten in art.

recht op een jury) ontbreken in het EVRM en het EU-Handvest. 25 a de beperkingen op de vrijheid van vergadering ook toepasselijk verklaard op de vrijheid van vereniging ! De Grondwet daarentegen verbiedt elke preventieve maatregel inzake vrijheid van vereniging. Laat me enkele voorbeelden geven waarbij dit Voorstel dus een inperking van grondrechten zou betekenen. Deze bepaling verhindert niet dat het recht van Vlaanderen een ruimere bescherming biedt. zoals met name de vrijheid van meningsuiting. Het recht op een jury ontbreekt overigens ook in het Voorstel ! d) de vrijheid van vreedzame vergadering is in de Belgische Grondwet een stuk sterker dan in het EVRM. 58 van het voorstel is onaanvaardbaar. Dit in elkaar schuiven van teksten is dus ideologisch allesbehalve neutraal maar een inperking van de klassieke vrijheidsrechten ten gunste van andere ideologische opvattingen.w. 12. maar zelfs een hele reeks vrijheden zeer zwaar inperken.i. b) de vrijheid van onderwijs is in de Grondwet veel ruimer dan in het EVRM of het EUHandvest. vereniging. Hierbij moet men bedenken dat zeer vele conflicten tussen grondrechten onderling niét kunnen worden opgelost door middel van het beginsel dat men voorrang geeft aan het hoogste beschermingsniveau. dat de verderreikende rechten in de Belgische grondwet op de eerste plaats moeten uitgelegd worden op het mogelijks lagere niveau van het EVRM ! 10. 25 Grondwet (verbod van censuur en andere preventieve maatregelen. waarvoor terecht niets gelijkaardigs is te 5 . vermindert men dus noodzakelijk de bescherming van die rechten die in de Belgische grondwet juist sterker worden beschermd. 54 EU-Handvest in art. en daarmee dus ook onderworpen aan de interpretatieregel van art. 56 lid 2 Voorstel schrijft: “Voor zover deze titel rechten bevat die corresponderen met rechten welke zijn gegarandeerd door het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. cascade-immuniteit. e) de vrijheid van vereniging is in de Belgische Grondwet een stuk sterker dan in het EVRM en het EU-Handvest en is in art. 56 lid 2 – d. c) de specifieke waarborgen voor de vrijheid van meningsuiting in art.” De combinatie van de eerste en tweede zin is niet werkbaar. lager ligt dan dat van de Belgische Grondwet: a) de godsdienstvrijheid: de vrijheid van interne organisatie van religieuze gemeenschappen is enkel door de grondwet gewaarborgd. want men heeft geen Vlaamse Grondwet die een ruimere bescherming zou kunnen bieden en men heeft de bepalingen uit de Belgische Grondwet die een hogere bescherming kunnen bieden net op gelijke voet geplaatst als de andere in dit Voorstel. Met name de opname van art. Bij een conflict tussen grondrechten betekent een hogere bescherming voor het ene recht juist bijna altijd een inperking van het andere recht. Door alle rechten op gelijke voet op te nemen ongeacht of ze uit de Grondwet komen dan wel uit het EU-Handvest of een ander internationaal instrument. Nog erger is dat men in art. godsdienst en onderwijs. Nog erger is dat men in de tekst ook enkele bepalingen uit het EU-Handvest heeft overgenomen die niet alleen indruisen tegen de Belgische Grondwet. Deze bepaling. het EU-handvest en in dit Voorstel. omdat het beschermingsniveauvan het EU-Handvest m.Handvest) gekopieerd heeft – en waarbij uit de tekst niet blijkt welke bepalingen uit die grondwet afkomstig zijn en dus een hoger beschermingsniveau kunnen bieden. 25 a van het Voorstel zelfs sterk afgezwakt vergeleken met de Grondwet ! Zo worden in art. 11.z. zijn de inhoud en reikwijdte ervan dezelfde als die welke er door genoemd verdrag aan worden toegekend.

De Belgische Grondwet omvat in dit verband veel meer waarborgen dan enkel maar wat in art. Door die wijziging zou het Parlement bv. is dat in een hele reeks artikelen wordt gesproken van een regeling door de “wetgevende macht” in plaats van “bij wet” c. 15 Voorstel). luidt in het Voorstel: “Geen van de bepalingen uit deze titel mag worden uitgelegd als zou zij het recht inhouden enige activiteit te ontplooien of enige daad te verrichten met als doel de in deze titel erkende rechten en vrijheden teniet te doen of de rechten en vrijheden verdergaand te beperken dan door deze titel is toegestaan. dat het leerplichtonderwijs niet kosteloos moet zijn (art. Hetzelfde geldt voor deze in een resolutie verstopte pseudo-grondwet. omzeggens alle grondrechten die met rechtsbescherming door de rechter te maken hebben. in de Duitse en al zeker niet in de Amerikaanse). 27 c lid 1 Voorstel). 45 lid 1 Voorstel). 27 a lid 4 Voorstel). Wanneer men deze tekst aanneemt heeft men dus bv. dat het discriminatieverbod tussen burgers onderling moet worden afgeschaft (art. 14. 43 b Voorstel). 33 Voorstel). een massa “Individualgesetze” kunnen vellen.vinden in de Belgische Grondwet (noch bv. ook imams) (art. Een andere zwakheid die uit de gekozen ineenschuiftechniek volgt. betekent dit dat dit moet gebeuren door middel van een algemeen geldende regel (wet in materiële zin) die kenbaar is voor de burger en rechtszekerheid biedt. dat arbeidsbemiddeling niet kosteloos zou moeten zijn (art. Willen we echt het uiten van al die meningen verbieden ?? 13. 23 c Voorstel). dat Vlaanderen géén taalverscheidenheid moet respecteren (art. Dat betekent immers bijvoorbeeld dat de vrijheid van meningsuiting niét het recht inhoudt om te ageren voor een verdere beperking van een van de in de cataloog opgenomen grondrechten. . 6 . 30 b Voorstel). Meer algemeen zie ik het nut niet in van een niet-bindend document dat niets anders doet dan bepalingen kopiëren uit bindende documenten. 15. nl. 19 van het Voorstel is opgenomen. ”decreet”. Wanneer men deze tekst aanneemt. dat intellectuele eigendom niet moet beschermd worden (art. dat het stemrecht voor EU-burgers uit andere lidstaten moet worden afgeschaft (art. Enkele van de belangrijkste grondrechten ontbreken totaal.“ De gevolgen zijn drastisch.q. niét het recht om ervoor te pleiten dat de jaarlijkse vakantie met behoud van loon (art. dat er beperkingen zouden moeten kunnen zijn aan het recht van EU-burgers om hier werk te zoeken of diensten te verrichten (art. 30 c Voorstel) geen grondrecht meer zou zijn. Dit is problematisch om 2 redenen: . 46 Voorstel). Wanneer een instrument zegt dan een grondrecht enkel “bij wet” kan worden beperkt. iets zeggen over de bevoegdheidsverdeling tussen de machten in een andere entiteit is ultra vires en geheel misplaatst in een grondwet. waarbij men in de overgrote meerderheid van de gevallen ook niet eens de bevoegdheid heeft om die bepalingen zelf vast te stellen. dat de openbare scholen géén keuze moeten aanbieden tussen een der erkende godsdiensten of nietconfessionele zedenleer (art. Die vereisten gaan volledig verloren als men “bij wet” vervangt door “door de wetgevende macht”. heb ik niet meer de vrijheid van meninsguiting om te stellen dat de overheid zich wél mag moeien met de benoeming van de “bedienaren van de eredienst” (bv.ten eerste vanuit de functie van een grondwet of handvest: een grondwet dient om de bevoegdheden en de beperkingen daaraan te bepalen van de entiteit waarvoor het een grondwet is.in vele bepalingen die overgenomen werden betekent de uitdrukking “bij wet” veel meer en ook ten dele iets anders dan “door de wetgevende macht”. decreten voor individuele personen of gevallen. dat de “morele of religieuze opvoeding” niet te laste van de gemeenschap moet zijn (art 27 c lid 2 Voorstel).

Ik kan wel het nut inzien van een ontwerp voor een Vlaamse grondwet zoals die er zou kunnen uitzien na de onafhankelijkheid van Vlaanderen. of na de omvorming van België tot confederatie (of zelfs maar na de uitvoering van de 5 resoluties van het Vlaams Parlement uit 1999). het is een karikatuur van een Grondwet. Het huidige voorstel is het volkomen tegendeel van een volk dat zichzelf een grondwet geeft. 7 . Maar als Vlaams Parlement eerst (in 1999. Dat wordt gemotiveerd met de overweging dat het een “belangrijk politiek signaal” is dat erin bestaat dat Vlaanderen “de eerste deelstaat (zou zijn) die het Handvest van de Grondrechten van de EU als referentiekader erkent en opneemt in zijn beleidskader”. De keuze voor dat Europees Handvest zou een apolitieke keuze zijn. de inhoud is helemaal niet autonoom bepaald. Immers. staat zo’n Handvest symbool voor vazalliteit. Kortom. Misschien is het daarom dat het handvest heet zoals de door vorsten geoctroyeerde charters en geen grondwet. In plaats van de uitdrukking te zijn van eigen politieke keuzes. en de politieke keuzes overstijgen die in de vroegere voorstellen in verband met een Vlaamse grondwet in het Vlaams Parlement voorkomen. is het uitdrukking van de onmacht om zelf politieke keuzes te maken. in plaats van symbool te staan voor de autonomie van Vlaanderen. en dat die keuzes niet in de lijn liggen van de klassieke vrijheidsrechten. Een testimonium paupertatis. maar toch herbevestigd en nooit herroepen) een reeks resoluties stemmen die belangrijke hervormingen en bevoegdheidsoverdrachten opeisen en nadien een resolutie stemmen waarbij men zich “plechtig engageert” om binnen de nu bestaande Belgische Grondwet te blijven is als een hond die met de staart tussen de benen afdruipt. Ik meen hierboven te hebben aangetoond dat het document uitermate ideologische keuzes bevat. maar volledig heteronoom.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful