k‑w\‑y‑mks¯¡p-dn¨v \n§Äs¡´dnbmw?

2013 G{]n-Â
hne 20

CXp-sImïv kv{XoIÄ
]oUn-¸n-¡-s¸-Sp¶p!?.....

kv{Xo]o-U-\-¯n\v ]n¶n-epff Imc-W-§-sfbpw Ahsb ^e-{]-Z-a-mbn sNdp-¡p-¶Xn-\pÅ amÀ¤-§-tf-bpw-Ip-dn¨v kv{Xoþ]p-cp-j³amÀ Hcp-an-¨n-cp¶v \S-¯nb NÀ¨
t‑U‑m. F. e-X‑, t‑U‑m. P‑o-h³ t‑P‑m-_‑v t‑X‑m-ak‑v‑, s‑I.BÀ. C-µ‑n-c‑, t‑U‑m. a‑m-b. Fk‑v‑,
t‑U‑m.F³. c‑mJ‑n‑, s‑I.k‑n. k-t‑´‑m-j‑v-I‑p-a‑mÀ

{]Im-i-k-¶n`w Cu Bß-km-£yw þ Bjm-ta-t\msâ Bßob \nco-£-W-§Ä

All kinds of Electrical goods

ELECTRICALS

PEE KAY

{‑]‑n

ELECTRICALS
]pkvXIw A©v $ e¡w \m¸-s¯m¼Xv

WHOLE SALE & RETAIL

City Tower, Mavoor Road, Kozhikode - 4
Ph: 0495 2560330, 3049749
Mob: 9447393749, 9061884419
email:pkelectricals.clt@gmail.com, www.pkelectricals.in
a
MODULAR SWITCHES

-b h‑m-b-\-¡‑mÀ-¡‑v,

C-X‑m {‑]-X‑o-£-I-f‑p-s‑S H-c‑p h‑n-j‑p-¡‑m-e‑w I‑q-S‑n h-c-h‑mb‑n. ]‑p-X‑p-h-Õcs‑¯ h-c-t‑hÂ-¡‑m³ \‑mS‑p‑w h‑oS‑p‑w \‑m-«‑mc‑p‑w H-c‑p-§‑m³ k-a-b-a‑mb‑n. a‑m-k-a‑m-I‑ms‑X ]‑n-d-¶ I‑p-ª‑n-s‑\-t‑¸‑m-s‑e t‑\-c‑w s‑X-ä‑n ]‑q-¯ I-W‑n-s‑¡‑m-¶ \-s‑½ B-i-¦‑mI‑p-e-c‑m-¡‑p¶‑p‑, F-¦‑ne‑p‑w \-½Ä {‑]-X‑o-£ h‑n-S‑m³ X-¿‑m-dÃ.
]-t‑£ ]‑p-X‑p-h-Õ-c-¯‑n-t‑e-¡‑v I‑m-s‑e-S‑p-¯‑p-s‑h-¡‑p-t‑¼‑mÄ‑, \‑n-I-¶ h-b-e‑pIf‑p‑w \‑n-e‑w ]ä‑n-b I‑p-¶‑p-If‑p‑w I‑m-W‑ms‑X‑, s‑h-Å-¯‑n-\‑p-t‑h-ï‑n s‑\-t‑«‑m-«-t‑a‑mS‑p-¶h-s‑c a‑m{‑X‑w I‑m-W‑p-¶-X‑n he‑n-b H-c‑p I‑p-d-h‑p-s‑ï-¶‑p ]-d-b‑m-s‑X h-¿.
]‑p-g-If‑m-b ]‑pg-I-s‑f‑m-s‑¡ h-ä‑n-¯‑p-S§‑n. I‑m-«‑p-X‑o \‑n-X‑y-k‑w-`h‑w‑, I-¯‑m-¯ I‑m-S‑v
I-¯‑n-¡‑p-¶‑, I‑m-S‑p ]‑n-S‑n-¨ a-\-Ê‑p-Å-h-c‑p-s‑S F-®h‑p‑w h-®h‑p‑w I‑q-S‑p¶‑p.
^‑m-Ì‑v ^‑p-U‑v t‑I-{‑µ-§-f‑p-s‑S F-®‑w I‑qS‑p-¶ a‑pd-bv¡‑v U-b‑m-e‑nkv t‑I-{‑µ-§f‑p-s‑S F-®h‑p‑w I‑q-S‑p¶‑p. a-e-b‑m-f‑n-b‑p-s‑S h‑r-¡b‑p‑w l‑r-Z-bh‑p‑w i‑z‑m-k-t‑I‑m-ih‑p‑w
]‑m³-{‑I‑n-b‑mk‑p‑w ]-W‑n a‑p-S-¡‑n-¯‑p-S-§‑n-b‑n-c‑n-¡‑p-¶‑p.
k‑m‑w-k‑v-¡‑mc‑n-I \‑n-e-h‑m-c‑w A-[‑x-]-X‑n¨‑v‑, C-\‑n Xmgm-\n-Ãm¯ h‑n-[-a‑m-b‑n-c‑n¡‑p¶‑p. H-c‑p ]‑n-©‑p-I‑p-ª‑nÂ-t‑¸‑me‑p‑w I‑m-a-t‑]-¡‑q-¯‑p \-S-¯‑p-¶ a-e-b‑m-f‑n a-\Ê‑n-s‑\-¡‑p-d‑n-¨‑v F-´‑p ]-d-b-W‑w?
C-{‑Xb‑p‑w `-b‑m-\-Ih‑p‑w _‑o-`-Õ-h‑pa‑m-b A-´-c‑o-£-¯‑ne‑p‑w, {‑]-X‑o-£‑m-a{‑´-§Ä D-c‑p-¡-g‑n-¨ E-j‑n-b‑p-s‑S ]‑m-X-b‑m-W‑v A-`‑n-I‑m-a‑y-s‑a-¶‑v R-§Ä X‑n-c‑n-¨d‑n-b‑p¶‑p. i‑m-´‑n-a{‑´‑w s‑N‑mÃ‑n-b E-j‑n ]‑mS‑n 'D-j-k‑v-t‑X -I-e‑v-]-´‑mw -A-t‑l‑m-c‑m{‑X‑m-k‑v-t‑X I-e‑v-]-´‑m‑w......k‑w-h-Õ-c-k‑v-t‑X I-e‑v-]-´‑m‑w' D-jÊ‑p‑w Z‑n-\-c‑m-{‑X-§f‑p‑w
X‑pS-§‑n, hÀ-j‑hpw, R-§-f‑p-s‑S i-à‑nb‑p‑w k‑m-aÀ-°‑yh‑p‑w hÀ-²‑n-¸‑n-¡‑p-¶-X‑mIs‑«. X‑p-SÀ-¶‑p E-j‑n ]‑m-S‑n '{‑[‑p-h‑x k‑o-Z' k-I-e a-c‑y‑m-Z-If‑p‑w ]‑m-e‑n¨‑p-s‑I‑m-ï‑v
R§-f‑o t‑e‑mI-¯‑p P‑o-h‑n-¡s‑«.
C‑u h‑n-j‑p-¡‑m-e‑wþs‑s‑h-Z‑n-I E-j‑n ]‑mS‑n-b a-c‑y‑m-ZI-s‑f ]‑m-e‑n¨‑p-s‑I‑m-ï‑vþ{‑]I‑rX‑n-t‑b‑mS‑v‑, P‑o-h-P‑me-§-t‑f‑mS‑v‑, [À-½-t‑¯‑mS‑v‑, \-t‑½‑m-S‑p-X-s‑¶b‑p‑w t‑h-ï a-c‑y‑mZI-s‑f ]‑m-e‑n-¨‑v D-¯-t‑c‑m¯-c‑w k‑m-aÀ-°‑yh‑p‑w i-à‑nb‑p‑w hÀ-²‑n-¸‑n-¡‑p-h‑m³‑,
sFizcyw ]-c-a‑m-\-µ k‑z-c‑q-]\‑m-b ]-c-t‑a-i‑z-c-t‑\‑m-S‑v \-a‑p¡‑p‑w {‑]‑mÀ-°‑n-¡‑m‑w 'b-Z‑v
`{‑Z‑w X-¶ B-k‑ph'.

20-13 G{]n $ 1188 ao\wþ taSw
1935 ssN{Xw þ sshimJw
amt\PnwKv FUnäÀ
sI. aoc cmtPjv
No^v FUnäÀ
BNmcy Fw. BÀ. cmtPjv

brand
MODULAR SWITCHES

V-Guard, Finolex, MW, Crabtree, Salzer, Legrand, Cona, Indica, Elleys, havells,
HPL F¶o {]apJ I¼- \ n- I - f psS Hdn- P n- \  D¸- ¶ - § Ä anX- a mb hnebv ¡ v I¼\n Kymc- −
­ n-

tbm- S p- IqSn e`n- ¡p- ¶ p. \qX\ Ce-I v { Sn-¡ Â D]-I -c -W -§ Ä Kymc−-­n-t bm-Sp-I qSn e`n-¡ p-¶ p.

FUnäÀ
hnthIv. Un. tjWmbn
sU]yq«n FUnäÀ
Acp¬ {]`mIc³
FUntämdnb tImÀUnt\äÀ
]n. Sn. hn]n³Zmkv Bcy
D]tZiI kanXn
tUm. BÀ. cm[mIrjvW hÀ½
tUm. lcnjv N{µ
IhÀ
jntPm-bv. ]n

THIRUMALA TRADING COMPANY
Distribution of Office Supplies & General Products

Room No: 1, S.K. Temple Complex, Calicut, Kerala
Off: 9349118618, 0495 3206616

lncWy

17/308,
{ioIWvtTizc tdmUv
tImgnt¡mSv 673 001
t^m¬ 0495-þ272 4700
Cþsabn hiranyacalicut@yahoo.in

a‑o-c‑m.s‑I. c‑m-t‑Pj‑v
a‑m-t‑\-P‑n‑w-K‑v F-U‑näÀ

www.hinduveda.org

Hcp Imiy] thZ dnkÀ¨v ^ut|j³
{]kn²oIcWw

Distributors and suppliers:

hmb\

Bjm-ta-t\m³

k‑m

b‑v-¡‑m‑w. _‑m-_‑m-P‑n-b‑p-s‑S i‑n-j‑y-X‑z‑w‑, e‑mln-c‑n a-l‑m-ib-\‑v e-`‑n-¨-X‑n-\‑v ]‑n-d-I‑nÂ
F-s‑´‑ms‑¡t‑b‑m A-t‑Ú-b-X-IÄ
Dï‑v. B emln-c‑n a-l‑m-ib-s‑â i‑n-j‑y\‑m-W‑v ]-c-a l‑w-k-t‑b‑m-K‑m-\-µþa-s‑ä‑m-c‑p
h‑n-t‑i-j-Wh‑p‑w A-t‑±-l-¯‑n-\‑v B-h-i‑ya‑nà Xs‑¶. ]-c-a-l‑w-k-t‑b‑m-K‑m-\-µ-b‑ps‑S {‑]-I‑m-i-k-¶‑n-`a‑m-b B-ßI-Y‑, H-c‑p
\‑n-a‑n-¯‑w t‑]‑m-s‑e-b‑mh-W‑w F-s‑â s‑s‑I¿‑nÂ‑, C-t‑¸‑mÄ h‑oï‑p‑w h-¶‑p-t‑NÀ-¶X‑v.

{‑]I‑m-i-k-¶‑n`‑w
C‑u B-ß-k‑m-£‑y‑w
tbmKn-h-cy-\mb ]c-a-lwktbmKm-\-µ-bpsS 'Hcp tbmKn-bpsS Bß-IY' temIs¯ B\-µn-¸n¨p XpS4 §n-bn«v hÀj-§-fm-bn. Ime-Pbn-bmb B {KÙs¯ Hcp ]p\Àhm-b-\bv¡v hnt[-b-am-¡p-I-bmWv
teJ-I³.
kzman bptà-iz-c-Kn-cn-bp-sam¯v ]c-a-lw-k-tbm-Km-\µ

lncWy

N‑n-e ]‑p-k‑v-X-I-§Ä DÄ-s‑¡‑m-Å‑m‑³,
\‑m‑w P‑o-h‑n-X‑w I‑p-t‑d ]‑n-¶‑n-t‑S-ï-X‑pï‑v.
C-c‑p]-X‑p hÀ-j‑w a‑p³]‑v‑, R‑m³ h‑m-b‑n-¨
c‑o-X‑n-b‑neÃ‑, C-t‑¸‑mÄ ]-c-a-l‑w-k-t‑b‑mK‑m-\µ-s‑b h‑m-b‑n-¡‑p-¶X‑v. k‑w-{‑`-a-]‑qÀ®‑w F-¶ A-h-Ø k-a‑m-\-s‑a-¦‑n-e‑p‑w‑,
A-Xne‑p‑w I‑q-S‑p-X-s‑et-´‑m C-t‑¸‑mÄ AX‑v k‑w-t‑hZ-\‑w s‑N-¿‑p¶‑p‑, N‑n-e k-t‑µ-l§-f‑p‑w. X‑oÀ¯‑p‑w A\-\z-bhpw Al‑wt‑_‑m-[‑w s‑XÃ‑p‑w X‑o-ï‑m-¯-X‑pa‑m-b
C‑u B-ß-I-Y-s‑b-¡‑p-d‑n-¨‑v H-c‑p F-X‑nc-`‑n-{‑]‑m-b‑w B-Z‑yt‑a H‑mÀ-½‑n-¸‑n-¡s‑«.
H‑m-t‑j‑m-h‑n-s‑â-X‑mW-X‑vþ 't‑b‑m-K‑nIÄ‑,
`‑m-c-X-¯‑n h‑n-i‑nj‑y‑, H-c‑n-¡e‑p‑w
Bß-I-Y F-g‑p-X‑m-d‑nÃ. I‑m-cW‑w‑, G-X‑p
\‑nÀ-½-aX‑z‑w ]‑m-e‑n-¡‑m³ {‑i-a‑n-¨‑m-e‑p‑w‑,
A-X‑n B-ß‑m-\‑p-c‑m-K-¯‑n-s‑â A‑w-i‑w
I-S-¶‑p-hc‑n-I X-s‑¶ s‑N-¿‑p‑w. A-§s‑\-b‑n-c‑n-s‑¡ ]-c-a-l‑w-k-t‑b‑m-K‑m\-µ‑,
H-c‑p h‑n-U‑v-V‑n-¯-¯‑n-\‑v a‑p-X‑nÀ-¶‑n-c‑n¡‑p-¶‑p.' H‑m-t‑j‑m-h‑ns‑â C‑u X‑m-¡‑oX‑v
H‑mÀ-¯‑pX-s‑¶ C-X‑n-e‑q-s‑S I-S¶‑p-t‑]‑mh‑p-t‑¼‑mÄ‑, h‑n-U‑v-V‑n-¯‑w H-cf-h‑p h-s‑c
A-`‑n-e-j-W‑o-b-a‑m-s‑b¶ t‑X‑m-¶-e‑m-W‑v
_‑m-¡‑n-b‑m-h‑p-I. K‑m-Ô‑n-P‑n-b‑p-s‑S k-X‑y‑mt‑\‑z-j-W ]-c‑o-£-I-s‑f-¡‑p-d‑n¨‑v H‑mt‑j‑m
G-X‑mï‑v‑, C‑u k‑z-c-¯‑n h‑n-aÀ-i‑n¨‑n-«‑pï‑v. kX‑y-t‑a‑m‑, b‑m-Y‑mÀ°‑yt‑a‑m
Hs‑¡ A-\‑p-`-h‑n-¨-d‑nb‑p-I a‑m-{‑X-t‑a
\‑nÀ-h‑m-l-a‑p-Å‑p F-s‑¶‑ms‑¡. F-¦‑n-e‑p‑w‑,
a-\‑p-j‑y-c‑m-i‑n-¡‑v a‑p³-]‑nÂ‑, t‑b‑m-K‑m-ß-IX-b‑p-s‑S A-\-´ k‑m-[‑y-X-IÄ h‑n-SÀ¯‑p-¶ C¯-c-s‑a‑m-c‑p k‑m-£‑y‑w‑, \‑m‑w
B-t‑Ç-j‑n-¡ X-s‑¶ s‑N-¿‑p¶‑p‑, s‑Nd‑n-b
N‑n-e h‑n-t‑b‑m-P‑n-¸‑p-I-t‑f‑ms‑S. Hmtjm-h‑ns‑\-t‑¸‑ms‑e‑, ]-c-a-l‑w-k-t‑b‑m-K‑m-\-µb‑p‑w
A³-]¯‑n-s‑b‑m³-]X‑m‑w h-b-Ê‑n-e‑m-W‑v
P‑o-h³ s‑h-S‑n-ªX‑v. A-X‑n-s‑â k‑m-lN-c‑y-§Ä F{‑Xt‑b‑m A-k-Z‑r-i-§-f‑mb‑n-c‑p-s‑¶-¶‑p a‑m-{‑X‑w. G-X‑p k-¼-¶
`-c-W-I‑q-S-¯‑n-s‑â i-{‑X‑p-h‑mb‑mt‑W‑m
Hmtjm `-h‑n-¨-s‑X-¦‑nÂ‑, A-tX k-¼-¶
`-c-W-I‑q-S-¯‑n-e‑mW‑v‑, ]-c-a-l‑w-k-t‑b‑m-K‑m\-µ X-s‑â B-[‑y‑mß‑n-I i‑n-_‑n-c§Ä‑,
F-X‑nÀ-¸‑p-I-s‑f‑m-¶‑p-a‑nÃ‑m-s‑X Ø‑m-]‑n¡bpïm-bX‑v. H‑m-tjm, ss{I-Ì‑n-s‑\
a‑m-{‑X-t‑a k‑v-t‑\-l‑n-¨‑p-Å‑p F-¶X‑v‑, ]-e
I‑m-c-W-§f‑n-s‑e‑m-¶‑p a‑m-{‑X‑w. ]-c-al‑wk X-s‑â a-c-W-¯‑n-\‑v s‑X‑m-«‑p a‑p³-]‑v
hs‑c‑, D‑uÀ-Ö-k‑z-e-\‑m-b‑n-c‑p-¶-X‑m-b‑n
t‑c-J-I-f‑pï‑v. A-t‑±l‑w‑, X-s‑â k-X‑vk‑w-K‑w A-h-k‑m-\‑n-¸‑n¨‑p-s‑I‑m-ï‑mW‑v‑,
h‑n-S h‑m-§‑n-bX‑v. FÃ‑m‑w a‑p³-I‑q-«‑n
X-¿‑m-d‑m-¡-s‑¸«-X‑p t‑]‑ms‑e. H-c‑p ]‑q-h‑v
s‑I‑m-g‑n-b‑p-¶ e‑m-f‑n-X‑y‑w‑, A-t‑±-l-¯‑n-s‑â
G{]n 2013

Picture Courtesy: yoganandaaraku.org

-¶‑n-[‑y-§-t‑f-¡‑m-t‑f-s‑d

A-k‑m-¶‑n-²‑y-§-
f‑p-Å k-tXm]-´‑v X-S‑m-I-a‑m-W‑v F-s‑â
a-\-Ê‑n s‑X-f‑n-b‑p-I. C-{‑µ‑n-b-§Ä¡‑v DÄ-s‑¡‑m-Å‑m-\‑m-h‑m-¯X‑v‑, F¶
t‑_‑m-[h‑p‑w þ ]-X‑n-s‑\-«‑p \‑q-ä‑m-ï‑p-I-f‑mb‑n H-c‑p A-a‑m\‑p-j k¯ B- X-S‑m-I¯‑n-\-¸‑p-d-a‑p-Å B-Z‑n-al‑n-a `‑q-a‑n-b‑nÂ

\-S-a‑m-S‑p-¶‑p-s‑ï-¶‑v {‑K-l‑n-¡‑m³ a‑m{‑X‑w
\-½‑p-s‑S t‑N-X-\ \‑n-j‑v-I-f-¦-a‑m-h‑p-I-b‑nÃ.
_-Z-c‑o-\‑m-Y‑nÂ‑, h-k‑p-[‑m-c-b‑v-¡‑pa-¸‑p-dw‑,
e-£‑v-a‑o-h-\-¯‑n-\-¸‑p-d‑w \‑o-f‑p-¶ \‑n-K‑q-V
]-Y-¯‑n-t‑e-b‑v-¡‑v s‑h-d‑p-s‑X I-®‑p-h-b‑v¡‑m³ I-g‑n-ª H-c‑p b‑m-{X‑n-I\‑v‑, _‑m_‑m-P‑n \‑m-K-c‑m-P‑n-s‑\ F-§-s‑\-b‑m-W‑v
ZÀ-i‑n-¡‑m³ I-g‑n-b‑p-I. P-\\‑w‑, F.U‑n.
203 F¶-X‑v h‑n-¡‑n-]‑o-U‑n-b-b‑n I‑m-W‑pt‑¼‑mÄ Xs‑¶‑, \‑m‑w k‑w{`-a‑m-[‑o-\-c‑m-t‑b-

emlncn alm-i-b³

t‑hÀ-]‑m-S‑n-e‑p-ï‑m-b‑n-c‑n-¡‑p-s‑a¶‑v R‑m³
\‑n-c‑q-]‑n-¡s‑«. X-s‑â a-cW‑w‑, A-t‑±-l‑w
a‑p³-I‑q-«‑n K-W‑n-¨‑n-c‑pt‑¶‑m F-s‑¶‑m¶‑p‑w
\‑m‑w B-c‑m-t‑b-ï-X‑nÃ. C‑u B-ß-I-Yb‑p-s‑S A-hk‑m-\ A-²‑y‑m-b-§f‑n-s‑e‑m-¶‑v
1940þ51 h-s‑c-b‑p-Å- hÀj§-sf-¶-mWv
A-t‑±-l‑w I‑m-e-K-X-\‑m-h‑p-¶-X‑v 1952epw.
Xs‑â Ø‑q-e-L-S-\-b‑n \‑n-¶‑v t‑hÀs‑]-«‑p t‑]‑m-h‑p-t‑¼‑mÄ‑, A-t‑±-l‑w s‑XÃ‑p‑w
_‑m-[‑n-X-t‑\‑m‑, {‑h-W‑n-Xt‑\‑m B-b‑n-c‑n-¡‑m\‑n-S-b‑nÃ. H‑m-t‑j‑m-h‑n-s‑â t‑h-Z-\ I-eÀ¶
A-´‑y Z‑n-h-k§Ä‑, C-t‑¸‑mÄ F-s‑â
\‑n-\-h‑p-I-f‑n-e‑pï‑v. Xm³ \‑n-d-t‑hä‑nb
t‑b‑m-K‑m-ß-I-X-b‑p-s‑S k‑m-£‑y-s‑a-¶t‑]‑mÂ‑, ]-c-a-l‑w-k-t‑b‑m-K‑m-\-µ-b‑p-s‑S
PUi-c‑o-c‑w X‑p-SÀ-¶‑v Ccp-]Xv Z‑n-hk§-t‑f‑m-f‑w A-g‑p-I‑m-s‑X hÀ-¯‑n-¡bp‑w
s‑N-b‑v-X‑p-h-s‑{‑X. c-a-W a-lÀ-j‑n-b‑p-s‑S
k-a‑m-[‑n-¡‑p-t‑ij‑w‑, N-{‑I-h‑m-f-¯‑n-t‑eb‑v-¡‑v H-c‑p A-`‑u-a-s‑h-f‑n-¨‑w {‑]-k-c‑n¨‑pt‑]‑m-b-X‑mb‑n‑, A-¶‑v t‑c-J-s‑¸-S‑p-¯-s‑¸-«‑nc‑p¶‑p. t‑e‑m-kv G³P-e-kn A¯-c‑w
A-X‑n-ib-§-s‑f‑m¶‑p‑w k‑w-`-h‑n-¨‑nÃ. ]
t‑£‑, B h‑n-t‑b‑mK‑w‑, k‑m-X‑z‑n-I\‑m-b
H-c‑p E-j‑n-b‑p-t‑S-X‑p X-s‑¶-b‑m-b‑n-c‑p¶‑p.
C-X‑n-\‑v a‑p³-]‑v A-c-_‑n-tµm-h‑n-s‑â P-U-ic‑o-c‑w a‑m-{‑X-t‑a A-¯-c-¯‑nÂ‑, P‑oÀ-®‑n¡‑m-s‑X hÀ-¯‑n-¨‑n-«‑pÅ‑p. ]-c-al‑wk
t‑b‑m-K‑m-\-µ-b‑p-s‑S i-c‑o-c-t‑I‑m-i§Ä‑,
X‑oÀ-¨-b‑mb‑p‑w Gt‑X‑m D‑uÀ-Ö-k‑w-{‑IaW‑w {‑]‑m-]‑n-¨‑n-c‑n-¡W‑wþA\-i‑z-c‑w F-¶
\‑n-e-b‑v¡sæ‑n-e‑p‑w! C-{‑µ‑n-b‑mX‑o-X
{‑]-X‑y-£-§Ä G-s‑d G-ä‑p-h‑m§‑n-b H-c‑p
t‑N-X-\-b‑p-s‑S ]-c‑n-a-f-a‑mÀ-¶ I-Y‑m-t‑ij‑w X-s‑¶-b‑m-hW‑w‑, A-X‑v.
l

l

l

P‑o-h-K‑m-YI-s‑f k‑w-_-Ô‑n¨‑v‑, A-X‑y‑p-

Z‑m-ca‑m-b H-c‑p h‑n-t‑i-jW‑w‑, A-s‑X‑m-c‑p
X‑p-d-¶ ]‑p-k‑v-X-I-a‑m-h‑p-¶‑p F-¶-X‑mW‑v.
]t‑£‑, t‑b‑m-K‑m-ß-Ia‑m-b D-Å-S-¡-a‑pÅ H-c‑p P‑o-h-K‑m-Y-b‑n A-X‑v A-k‑w-`‑mh‑y-a‑mW‑v. A-h‑n-s‑S G-S‑p-IÄ C-\‑nb‑p‑w
X‑p-d-t‑¡-ï-X‑p-s‑ï-¶ H-c‑p t‑X‑m-¶-e‑mW‑v _‑m-¡‑n-b‑m-h‑p-I. h‑m-b-\-¡‑m-c‑p-s‑S
k‑m‑w-k‑v-¡‑m-c‑nI i‑o-e-§Ä C-h‑n-s‑S
\‑nÀ-®‑m-b-I-a‑m-h‑p-¶‑p. A-c-_‑n-t‑µ‑m
F´‑p-s‑I‑m-ï‑v X-s‑â {‑]‑n-b i‑n-j‑y\‑m-b
Z‑n-e‑o-]‑v-I‑p-a‑mÀ t‑d‑m-b‑ns‑b‑, X-s‑â P‑o-h-K‑mY-s‑b-g‑p-X‑p-¶-X‑n \‑n-¶‑v h‑ne-¡‑n F-¶‑v
\‑m‑w C-h‑n-s‑S X‑n-c‑n-¨-d‑n-b‑p-IþH‑m-t‑j‑m-h‑ns‑â k‑q-N-\-IÄ A-Ø‑m-\-¯Ãt‑Ã‑m.
A-X‑v H-c‑n-¡e‑p‑w D-]-c‑n-X-e-hÀ-¯‑n-b‑m-b‑nc‑p-¶‑nÃ‑, a-ä‑p-Å-hÀ-¡‑v, A-s‑X‑ {‑K‑mly
i-à‑n-b‑p-s‑ï-¦‑n-e‑p‑w‑, a-\-Ê‑n-e‑m-¡‑m³
]-ä‑p-a‑m-d‑v. (It has never Been on the
surface for the discerning to Grasp)
]-c-a-l‑w-k-t‑b‑m-K‑m-\-µ-b‑p-s‑S B-´-c‑n-I‑m\‑p-`‑q-X‑n-I-f‑p-s‑S I-Y-\-¯‑nÂ‑, \‑m‑w‑, C‑u
a-\-Ê‑n-e‑m-I‑mb‑v-a ]-e-h‑p-c‑p k-Ô‑n-t‑¨b‑v-¡‑m‑w. H-c‑p A-´‑x-{‑]-Ú-b‑p-s‑S k‑m¶‑n-²‑y-a‑m-hW‑w‑, a‑p-I‑p-µ e-£‑v-a‑Wsb‑,
C-X‑n-t‑e-b‑v-¡‑v X‑z-c‑n-¸‑n-¨‑n-c‑n-¡‑p-I.
k‑z-´‑w P‑o-h-K‑m-Y‑, C-X‑n F-s‑´¦‑ne‑p‑w k-¦‑oÀ-®-X-b‑p-s‑ï-¦‑nÂ-¯s‑¶‑,
B-h‑n-j‑v-I-c‑n¡‑p-I H«‑p‑w Ffp-X-Ã.
B-ß-c-X‑n-b‑n-t‑e-b‑v-¡‑v h-g‑p-X‑p-h‑m-\‑p-Å
A-]-I-S-k‑m-[‑y-X-I-t‑f-s‑d-b‑mW‑v. A-§s‑\-b‑n-c‑nt‑¡‑, A-X‑v t‑b‑m-K‑m-ß-I-a‑m-b
N‑n-e k‑w-{‑`-a§Ä (mystical knots)
I‑q-S‑n A-´À-h-l‑n-¡‑p-t‑¼‑m-t‑g‑m? a-s‑ä‑mc‑mÄ-¡‑v t‑c-J-s‑¸-S‑p-¯‑m-hXÃ‑, A-Æ‑n-[‑w
A-]-c‑n-N‑n-X‑m-\‑p-`‑q-X‑nIÄ. A-h-\-h³
X-s‑¶ \‑nÀ-t‑e‑m-]‑w ]IÀ¯nb N‑n-e P‑oh‑n-XNcn-{Xm-h-Ø-I-fm-Wh. H-c‑p-]t‑£‑,
C‑u k-µ‑n-K‑v-[-X-b‑n-e‑m-hW‑w‑, ]-c-

5

Picture Courtesy: http://3.bp.blogspot.com/

C‑u B-ß-I-Y-s‑b-¡‑p-d‑n-¨‑v H-c‑p F-X‑n-c-`‑n-{‑]‑m-b‑w B-Z‑yt‑a H‑mÀ-½‑n-¸‑n¡s‑«. H‑m-t‑j‑m-h‑n-s‑â-X‑mW-X‑vþ 't‑b‑m-K‑nIÄ‑, `‑m-c-X-¯‑n h‑n-i‑nj‑y‑,
H-c‑n-¡e‑p‑w Bß-I-Y F-g‑p-X‑m-d‑nÃ. I‑m-cW‑w‑, G-X‑p \‑nÀ-½-aX‑z‑w ]‑me‑n-¡‑m³ {‑i-a‑n-¨‑m-e‑p‑w‑, A-X‑n B-ß‑m-\‑p-c‑m-K-¯‑n-s‑â A‑w-i‑w I-S¶‑p-hc‑n-I X-s‑¶ s‑N-¿‑p‑w. A-§-s‑\-b‑n-c‑n-s‑¡ ]-c-a-l‑w-k-t‑b‑m-K‑m\-µ‑,
H-c‑p h‑n-U‑v-V‑n-¯-¯‑n-\‑v a‑p-X‑nÀ-¶‑n-c‑n-¡‑p-¶‑p.'

Hmtjm

6

-a-l‑w-k-b‑p-s‑S A-\‑p-K‑r-l‑o-X-X‑z‑w. A-e‑uI‑n-I-¯‑n-s‑â X‑m-c-k‑z-c‑w \‑n-d-ª ]-e
K‑m-Y-I-f‑p‑w F-g‑p-X‑nb-X‑v A-h-c-hcÃ.
X-s‑â K‑p-c‑p b‑ptàizÀ K‑n-c‑n-s‑b¡pdn¨v
k‑q-£‑v-a-a‑m-b‑n F-g‑p-X‑m-s‑a¶-X‑v a‑m-{‑X-a‑mhW‑w H-c‑p A-\‑p-I‑q-e‑y-a‑m-b‑n `-h‑n-¨X‑v.
b‑ptàiz-d‑n-s‑â {‑]‑n-b-s‑¸-« k-t‑µ-ih‑m-l-I-\‑m-b‑m-W-t‑Ã‑m‑, t‑b‑m-K‑m\-µ‑,
A-t‑a-c‑n¡³ s‑F-I‑y-\‑m-S‑p-I-f‑n ]‑mÀ¡‑m-\‑n-S-b‑m-bX‑v. X-\‑n-¡‑v e-`‑n-¨ B-\‑pI‑q-e‑ys‑¯‑, B-hX‑p‑w \{a-ambn¯-s‑¶
t‑b‑m-K‑m-\-µ h‑n\‑n-t‑b‑m-K‑n-¨‑n-c‑n-¡‑p¶‑p.
h‑n-t‑h-I-¯‑n-t‑âb‑p‑w h‑n-\-b-¯‑n-t‑âb‑p‑w
k-a‑m-IÀ-j-Ia‑m-b t‑N-c‑p-h-b‑n þ k‑m[‑m-c-Wa‑m-b K‑mÀ-l‑n-I‑m-h-Ø-I-f‑nÂ
\‑n-¶‑v a‑p-I‑p-µ‑v e-£‑v-aW³‑, A-k‑m-[‑mc-W‑m-h-Ø-I-f‑n-t‑e-b‑v-¡‑v ]-c‑n-W-a‑n-¨
I-Y‑, I-g‑n-hX‑p‑w \‑nÀ-t‑e‑-]-a‑m-b‑n¯-s‑¶
C-h‑n-s‑S B-Jy‑m-\‑w s‑N-¿-s‑¸-«‑n-c‑n-¡‑p¶‑p.
k‑v-t‑\-l‑w \‑n-c‑p-]‑m-[‑n-I-a‑m-h-p-t‑¼‑mÄ s‑s‑Zh‑n-I-s‑a-¶‑p‑w‑, t‑k‑m-]‑m-[‑n-I-a‑m-h‑p-t‑¼‑mÄ
e‑u-I‑n-I-s‑a-¶‑p-a‑p-Å \‑nÀ-h-N-\‑wþb‑pt‑à-i‑z-d‑n \‑n¶‑v‑, BZ‑y‑w s‑s‑I-s‑¡‑m-ï
{‑]-a‑mW‑w‑, t‑b‑m-K‑m\-µ‑, A-h-k‑m-\‑wh-s‑c
A-\‑p-[‑mh-\‑w s‑N-b‑v-X‑n-c‑p¶‑p. t‑P‑y‑m-X‑nj-¯‑ne‑p‑w t‑P‑y‑m-X‑n-È‑m-k‑v-{‑X-¯‑ne‑p‑w
a‑p-I‑p-µ‑n-s‑â X‑m-e‑v-]c‑y‑w D-WÀ-¯‑p-¶X‑p‑w
b‑p-t‑à-i‑zÀ BW‑v. F´‑p-s‑I‑m-ï‑v H-c‑p
D-d‑p-¡‑v [-c‑n-¨‑p-I‑q-S‑m F¶‑v‑, b‑p-t‑à-i‑zÀ
]-d-ª‑p-t‑IÄ-¡‑p-t‑¼‑mÄ‑, t‑b‑m-K‑m-\-µ
k‑w-i-b‑m-e‑p-h‑mW‑v. a-\‑p-j‑y-c‑p-s‑S h‑n-i‑z‑mk-a-\‑p-k-c‑n-¨‑m-s‑W-¦‑nÂ‑, C‑u {‑]]-©‑w
{Ia-c-lnXa‑m-b H-c‑p X‑m-f-t‑¡-S‑n-t‑e
I-e‑m-i‑n-¡‑q F-¶-X‑m-W‑v K‑p-c‑p-h‑n-s‑â
k‑m-[‑q-I-cW‑w. t‑P‑y‑m-X‑nj‑w‑, \‑m‑w I‑mW‑p-¶-X‑n-t‑e-s‑d h‑n-i‑m-e-a‑mW‑v‑, kÀ-h-_Ô‑n-b‑mW‑v. a-\‑p-j‑y-s‑â h‑n-i‑z‑mk-§t‑f‑m
b‑p-à‑n-It‑f‑m A-h‑n-s‑S {‑]-k‑v-X‑m-h‑y-aÃ
Xs‑¶. A-X‑v [-c‑n-¡‑m-¯-X‑n-\memWv,

B-I‑m-i-¯‑n-s‑e O-µ-Ê‑p-Is‑f‑, \‑m‑w,
h-cb‑p‑w I‑p-d‑n-b‑p-a‑m-b‑n k‑z‑o-I-c‑n-¡‑p-¶X‑v. (mistaking the script for a scrawl)
{‑K-l-k‑w-_-Ô‑nb‑m-b k‑v-]-µ\-§-t‑f‑mS‑p-Å PohP‑m-X‑n-b‑p-s‑S {‑]-X‑n-I-c-W-a‑m-W‑v
t‑P‑y‑m-X‑nj‑w. \-£-{‑X-§Ä Btcbpw
c-£‑n-¡‑p-¶‑nÃ‑, i‑n-£‑n-¡‑p-¶‑p-a‑nÃ.
A-h ]‑p-d-s‑¸-S‑p-h‑n-¡‑p-¶ [-\‑mß-It‑a‑m
E-W‑mß-It‑a‑m B-b h‑o-N‑n-IÄ Imcyt¯bpw I‑m-c-W-t‑¯‑bp‑w {‑]-hÀ-¯\-£-a-a‑m-¡‑p¶‑p. C‑u I‑m-c‑y-I‑m-c-W
k‑w-_Ô‑w‑, a-\‑p-j‑yÀ X‑m-´‑m-§-f‑p-s‑S
IÀ-½-]‑m-i‑w h-g‑n D-f-h‑m-¡‑n-b-X‑mW‑v.
t_m[-]‑qÀh-X‑, a-\‑p-j‑y-\-t‑Ã k‑z‑m-b-¯a‑m-b‑pÅ‑p. k-k‑y-{‑]-Ú‑, a‑r-K-{‑]-Ú‑,
a‑m-\‑pj {‑]-Ú F-¶‑o h-I-t‑`-Z-§Ä
C¯-c-s‑a‑m-c‑p B-ß-I-Y-b‑n G-s‑d
k‑z‑m-K-X‑mÀ-l-a‑mW‑v. C-h-b‑nÂ‑, s‑s‑Z-h{‑]-Ú-b‑n-t‑e-b‑v-¡‑v D-W-c‑m³ (cosmic
consciousness) a-\‑p-j‑y-t‑\ h‑n-[‑n-b‑pÅ‑p.
H-c‑p kky¯‑nt‑\‑m a‑r-K¯‑nt‑\‑m
s‑s‑Z-h]-Z‑w ]qI‑p-I k‑m-[‑yaÃ; k-k‑y¯‑n\‑p‑w a‑r-K-¯‑n\‑p‑w A-h-b‑p-t‑SX‑mb A-h-t‑_‑m-[-a‑p-s‑ï-¦‑n-e‑p‑w. C-X‑p
I-W‑n-i-a‑m-b‑n a-\-Ê‑n-e‑m-¡‑n-b-X‑n-\‑m-e‑mhW‑w‑, P-K-Z‑o-i‑v N{‑µ-t‑_‑m-k‑v F-¶
k-a‑p-¶-X\‑m-b k-k‑y-i‑m-k‑v-{‑X-Ú\‑p‑w
A-t‑±-l-¯‑ns‑â crescographD‑w C‑u
t‑b‑m-K‑n-b‑p-s‑S B-ß-I-Y-b‑n Ø‑m-\‑w
]‑n-S‑n-¨X‑v. A-X‑n-t‑e-b‑v-¡‑v h-c‑p-¶-X‑n-\‑v
a‑p³-]‑v.
H-c‑p P-·-¯‑n H-S‑p-§‑m-¯ IÀ½-^-e§Ä‑, P-·‑m-´-c-§-f‑n-e‑q-s‑S
K‑p-c‑ph‑mt‑b‑m s‑h-f‑n-¨a‑m-t‑b‑m‑, b‑m-X-\
b‑mt‑b‑m A-\‑p-{‑K-la‑m-t‑b‑m‑, ]‑n-´‑p-Sc‑p-I
X-s‑¶ s‑N-¿‑p-s‑a-¶‑v ]-c-a-l‑w-k-t‑b‑mK‑m-\-µ F-g‑p-X‑p-t‑¼‑mÄ‑, \‑m‑w {‑i-²‑me‑p-¡-f‑m-h‑p¶‑p. BÀ-j-`‑m-c-X-¯‑n-s‑e
IÀ-½-k‑n-²‑m-´s‑¯‑, C{Xbv¡v \‑n-j‑vI-f-¦-a‑m-b‑n a-s‑ä‑m-c‑p B-ß-K‑m-Y-b‑nÂ
N‑n-{‑X‑o-I-c‑n-¡-s‑¸S‑pt‑a‑m F-¶‑v k‑w-ib‑n-t‑¨-b‑v-¡‑m‑w. P-·‑m-´-c-§-f‑n-e‑q-s‑S
{‑]-k-c‑n¨‑p-t‑]‑m-h‑p-¶ Gt‑X‑m A-X‑o-{‑µ‑n-b
k-t‑µ-i-a-\‑p-k-c‑n-¨‑m-W-t‑Ã‑m‑, _‑m-_‑mP‑n‑,
]-c-a-l‑w-k-b‑v-¡‑v ZÀ-i-\-a-c‑p-f‑p-I. A-`‑uX‑n-Ia‑mb B ZÀ-i-\-§-f‑p-s‑S s‑]‑mc‑p-f‑n-t‑e-b‑v-¡‑v ]‑qÀ-®-a‑m-b‑n I-S-¡‑m³
B-h‑p-¶‑nÃ-t‑Ã‑m. A-W‑p-¡-f‑p-s‑S k-©-bs‑¯-¡‑p-d‑n-¨‑pw B-I‑m-i-a-Þ-e-¯‑n-s‑e
\-£-{‑X-§-s‑f-¡‑p-d‑n¨‑p‑w `‑m-cX‑w‑, ]‑m-Ý‑mX‑y N‑n-´-b‑v-¡‑v F{‑Xt‑b‑m A-{‑K-K‑m-a‑n-b‑mb‑n-c‑p-s‑¶-¶‑v Iujo-XIo {‑_‑mÒ-W‑w
D-²-c‑n¨‑p-s‑I‑mï‑v‑, ]-c-a-l‑w-k-t‑b‑m-K‑m\-µ h‑y-à-a‑m-¡‑p-¶‑pï‑v. {‑K-l-§-f‑p-s‑S
{‑`-a-W K-X‑n-s‑b-¡‑p-d‑n-s‑¨‑ms‑¡‑, t‑I‑m-¸À

\‑n-¡-k‑n-\‑v F{‑Xt‑b‑m i-X‑m-Ð-§Ä
a‑p³t‑]‑, C-h‑n-s‑S E-j‑n-a‑mÀ I‑r-X‑y-a‑mb‑n K-W‑n-s¨S‑p-¯‑n-c‑p¶‑p. A-c-_‑nt‑µ‑m,
t‑P‑y‑m-X‑n-js‑¯t‑b‑m l-k‑v-X‑-tcJ-mi‑mk‑v-{‑Xt‑¯t‑b‑m ]‑p-Ñ‑n-¨‑nà F-¶‑p I‑qS‑n
H‑mÀ-¡‑m-h‑p-¶-X‑mW‑v. \-½‑p-s‑S N‑n-´‑m-{Ia-a-\‑p-k-c‑n¨‑v‑, DÅ‑w-s‑s‑I-¿‑n-s‑e t‑c-J-IÄ
a‑m-d‑n-s‑¡‑m-ï‑n-c‑n¡‑p‑w F-¶‑p‑w A-t‑±-l‑w
Ø‑n-c‑o-I-c‑n-¨‑n-«‑pï‑v. a-\‑p-j‑y-³ Ah-s‑â
P-·-{‑K-l§-s‑f t‑X‑mÂ-¸‑n-¡‑m³ {]m
]vX\‑m-s‑W-¶‑v ]-c-a-l‑w-k-t‑b‑m-K‑m-\-µ
F-g‑p-X‑p-t‑¼‑mÄ‑, A-X‑n k‑m-[‑m-c-W
h‑y-h-l-c‑n-¡-s‑¸-S‑m-d‑p-Å [‑mÀ-ã‑y-aÃ
I‑m-t‑W-ïX‑v; [À-½-k‑m-c-a‑m-W‑.v I-g‑nª I‑m-e-§-f‑nÂ‑, a-\‑p-j‑y³ h-c‑p¯‑n-¯‑oÀ-¯ {‑]‑m-c‑m-ϧÄ‑, ]‑pX‑n-b
IÀ-½ ]-Y-§-f‑n-e‑q-s‑S ]-c‑n-l-c‑n-¡‑ms‑a-¶-X‑mW‑v. A-{‑Xb‑p‑w Af-h‑v hs‑c
a-\‑p-j‑y-s‑â h‑n[‑n‑, e‑w-L-\‑o-b-h‑p-a‑mW‑v.
\-£-{‑X§-s‑f shÃp-t‑¼‑mÄ (out witting the stars) F-¶‑p X-s‑¶ ]-c-al‑wk F-g‑p-X‑p-¶‑t‑Ã‑m. {‑]‑mÀ-°-\-b‑v¡‑p‑w
[‑y‑m-\-¯‑n\‑p‑w a-\‑p-j‑y-P‑o-h‑n-X-¯‑n-e‑p-Å
{‑]‑m-[‑m\‑y‑w D‑u-¶‑p-t‑¼‑m-g‑mW‑v‑, bptàiÀ E-X-s‑¯-¡‑p-d‑n-¨‑v X-s‑â i‑nj‑y-t‑\‑m-S‑v
k‑w-k‑m-c‑n-¡‑p-I. E-X‑w FÃ‑m-b‑v-t‑¸‑mg‑p‑w
i-c‑nb‑m-b a‑mÀ-¤-a‑mW‑v. s‑s‑Z-h-{‑]-Úb‑p-a‑mb‑n Htc- X-c‑w-K-s‑s‑ZÀ-L‑y-¯‑nÂ
hÀ-¯‑n-¡‑p-¶ a\-Ê‑v F-§-s‑\-b‑m-W‑v
s‑X-ä‑p s‑N-¿‑p-I? ]‑n-¶‑o-S‑v B a-\-Ê‑n-\‑v
N‑m-©-e‑y-§-f‑nÃ. a‑p-I‑p-µ-e‑m t‑L‑m-j‑n\‑v t‑P‑y‑m-X‑n-j-t‑¯‑m-S‑v B-`‑n-a‑pJ‑y‑w D-ï‑mb‑n-c‑p-¶‑n-s‑Ã-¶X‑p‑w {‑]-k‑v-X‑m-h‑y-a‑mW‑v. a\‑p-j‑ys‑\ '`-c‑n-¡‑p-¶-' \-£-{‑X-c‑m-K‑n-IÄ
H-cf-hp h-s‑c a‑m{‑X‑w \‑n-b‑m-a-I-a‑m-h‑p¶‑p.
A-X‑n-\-¸‑pd‑w‑, s‑s‑Z-h-{‑]-Ú-bp-a‑m-b‑p-Å
Ch-s‑â k‑m-a‑o-]‑y-a‑m-W‑v k‑w-`-h-§-f‑p-s‑S
K-X‑n-h‑n-K-X‑n-IÄ \‑n-Ý-b‑n-¡‑p-I. bptàizÀ D-e‑v]-¯‑n ]‑p-k‑v-X-I-s‑¯-¡‑p-d‑n-¨‑v
k‑m-[‑m-c-W-aÃ‑m-¯ H-c‑p I‑m-g‑v-N-¸‑m-S‑v
A-h-X-c‑n-¸‑n-¡‑p-¶X‑p‑w C-t‑¸‑m-g‑mW‑v.
s‑s‑_-_‑n-f‑n-s‑e kÀ¸‑w‑, {‑]-X‑o-I‑mÀ°-¯‑nÂ‑, BÀ-j-]‑m-c-¼-c‑y-¯‑n-s‑e
I‑p-Þ-e‑n-\‑n-b‑m-h‑p¶‑p. N‑p-c‑p-ï‑p-I‑qS‑nb
s‑s‑e‑wK‑n-t‑I‑mÀÖ‑w‑, Libidinal Energy
AY-h‑m B-Z‑w hnth-I-am-sW-¦nÂ
h‑o-ï‑p-h‑n-N‑m-c-a‑m-s‑W-¦‑nÂ‑, lÆ i‑p²
s‑s‑h-I‑m-c‑n-I-X-b‑mW‑v. h‑n-I‑mc‑w‑, s‑s‑e‑w-K‑nI-X-b‑p-a‑m-b‑n _-Ô-s‑¸-«‑p\‑nÂ-¡‑p¶‑p. CX‑v A-\‑p-]‑m-X‑w s‑X-ä‑p-t‑¼‑mÄ‑, a-\‑p-j‑y³‑,
Ah-s‑â k‑m-X‑z‑n-I‑m-h‑r-¯‑nI-f‑nÂ\‑n-¶‑v
s‑X-¶‑n-t‑¸‑m-h‑p¶‑p. s‑s‑‑ewK‑n-t‑I‑mÀÖs‑¯ Ø‑m-\‑m-´-c-s‑¸-S‑p¯‑p-I h-g‑nb‑mW‑v‑, k‑w-k‑v-¡‑mc‑w‑, A-X‑n-s‑â i‑p-¢-]©-a‑n-IÄ I-s‑ï-¯‑p-¶X‑v. A-t‑¸‑mÄ‑,
lncWy

s‑s‑Z-h‑n-I-X-b‑p-s‑S ]‑q-t‑´‑m-«‑w ]‑p-\À-e-Ïa‑m-h‑p-¶‑p. (Reclaiming Eden)
l

l

l

]‑q-h‑p-I-f‑n s‑s‑Z-h-k‑v-]-µ-a‑p-s‑ï-¶‑v
X‑n-c‑n-¨-d‑nª-X‑v E-j‑n-IÄ-s‑¡‑m-¸‑w ImÀhÀ F¶ t‑l‑mÀ-«‑n-¡Ä¨-d‑n-k‑v-ä‑v BW‑v.
C-h‑ns‑S‑, ]-c-a-l‑w-k-t‑b‑m-K‑m-\-µ-b‑p-s‑S
a‑p³-h‑n-[‑n-IÄ `-c‑n-¡‑m-¯ i‑p-`-X-b‑mÀ-¶
a-\-Ê‑n-t‑e-b‑v-¡‑v H-c‑p {]`m-\m-fnbpïv.
P-K-Z‑o-i‑v N{‑µ-t‑_‑m-k‑n-s‑\ t\cs¯
]-d-ª‑p-\‑nÀ-¯‑n-b-s‑Ã‑mþX-s‑â A-bY‑m-Ø‑nX‑n-I k‑z-`‑m-h-a‑mÀ-¶ -B-ß-k‑m£‑y-¯‑n h‑n-i-Z-a‑m-b‑n DÄ-s‑¸-S‑p-¯‑m\‑p-Å kÀ-¤‑m-ß-I-t‑{‑]-c-W-s‑b´‑v?
_‑w-K‑mf‑n-t‑b‑m-S‑p-Å I‑q-d‑n-\‑p-a-¸‑p-d‑w A-X‑v
H-c‑p A-h‑n-`‑m-P‑y-Xs‑b‑, P‑o-h-c‑q-]‑n-IÄ
X-½‑n-e‑p-Å A-I-¶‑p t‑]‑m-h‑p-¶ A-X‑nÀ¯‑n-t‑c-JI-s‑f B-t‑Ç-j‑n-¡‑m-\‑p-Å H-c‑p
X‑z-c-b‑mW‑v. a-s‑ä‑m-c‑p i‑m-k‑v-{‑X-Ús‑\‑,
B ]-c‑n-a‑r-Z‑p-e-X-b‑n \-a‑p-¡‑v ZÀ-i‑n-¡‑mhXÃ. {‑]‑mN‑o-\ E-j‑na‑m-s‑c h-µ‑n¨‑ps‑I‑m-ï‑mW‑v‑, s‑P.k‑n. t‑_‑m-k‑v X-s‑â
K-t‑h-j-W {‑]_-Ô‑w t‑e‑m-I-ka-£‑w
A-h-X-c‑n-¸‑n-¡‑p-¶-X‑vþP‑oh-s‑â a‑n-S‑n¸‑v‑,

G{]n 2013

]‑q-h‑ne‑p‑w ]‑p-g‑p-h‑ne‑p‑w t‑e‑m-l-¯‑n-e‑p‑wt‑I‑m-f‑n-^‑v-f-h-d‑ne‑p‑w k‑v-^‑p-c‑n-¡‑p-s‑¶¶X‑v i‑m-k‑v-{‑X-a‑mW‑v; i‑m-k‑v-{‑X‑m-X‑o-X-h‑pa‑mW‑v. A-X‑v I-h‑n-Xb‑p‑w ZÀ-i-\-h‑p-a‑mW‑v.
k-t‑N-X-\-t‑¯‑mS‑p‑w A-t‑N-X-\-t‑¯‑mS‑p‑w
]‑pX‑n-s‑b‑m-c‑p _‑m-Ô-h-¯‑n I-s‑ï¯‑p-I-b‑m-b‑n-c‑p¶‑p‑, s‑P.k‑n. t‑_‑mk‑v.
s‑s‑Z-h-{‑]-Ú-b‑p-s‑S kÀ-Æ‑m-t‑Ç-j‑nX‑z‑w
CX‑p-t‑]‑m-s‑e s‑h-f‑n-s‑¸-« k-µÀ-`§Ä‑,
i‑m-k‑v-{‑X-N-c‑n-{‑X-¯‑n h‑n-c-f-a‑mW‑v.
Kem-¸-tKmkv Ba-I-fn ]-c‑n-W‑m-a¯‑n-s‑â t‑{‑i-W‑n I-s‑ï¯‑n-b U‑mÀh‑n³‑, hnZypÂI‑m-´-X-c‑w-K-§-f‑p-s‑S
kÀ-h-h‑y‑m-]‑nX‑z‑w I-s‑ï¯‑n-b a‑m-I‑v-k‑vs‑hÂ‑, B-t‑]-£‑n-I-X-b‑p-s‑S k‑n-²‑m-´‑w
B-h‑n-j‑v-I-c‑n-¨ s‑F³-s‑s‑̳þa-\‑p-K‑m{‑X-¯‑n-s‑e c-à-k‑w-{‑I-aW‑w‑, a‑r-K-K‑m-{‑X¯‑n-s‑e c-à-k‑w-{‑I-aW‑w‑, k-k‑y-K‑m-{‑X¯‑n-s‑e P‑o-h-ck‑w‑, t‑e‑m-l-K‑m-{‑X-¯‑n-s‑e
DWÀ¨-IÄ C-h-b‑v-s‑¡Ã‑m‑w ]‑n-d-I‑nÂ
H-t‑c P‑o-th-Ñ-b‑m-s‑W-¶‑v [-c‑n-¡‑p-t‑¼‑mÄ‑,
A-´-cym-a‑nb‑m-b H-c‑p s‑s‑N-X-\‑y-s‑¯-¡‑pd‑n-¨‑p X-s‑¶-b‑-t‑Ã h‑nh-£? C-{‑µ‑n-b-_²a‑mb ‑Cu t‑e‑mI-s‑¯ \‑n-c-k‑n-¡‑m³
a‑p-X‑n-c‑p-¶‑nÃ‑, ]-c-a-l‑w-k-t‑b‑m-K‑m-\-µþ

FÃ‑m‑w I-S¶‑p-t‑]‑m-h‑p-s‑¶-¶‑v DÄ-s‑¡‑mÅ‑p-t‑¼‑mg‑p‑w A-]-c‑n-t‑a-ba‑mb s‑s‑Z-t‑hÑ-b‑p-a‑m-b‑n {‑i‑p-X‑n-s‑¸‑m-c‑p-¯-¯‑n h-c‑pt‑¼‑mÄ a‑m-{‑X-a‑mW‑v‑, \-½‑p-s‑S k-¦-S-§Ä
\‑n-e-b‑v-¡‑pI. C‑u {‑]-]-©-¯‑n-s‑â `‑mc‑w
C‑u-i‑z-c-\‑n \‑n-£‑n-]‑v-X-a‑m-s‑W-s‑¶‑m-c‑p
h‑m-NI‑w‑, C-h‑n-s‑S h‑m-b‑n-¡‑p-¶‑p. God
bears the burden of cosmos. h‑m-k‑v-X-h¯‑nÂ‑, {‑]-]©-s‑¯ `‑m-c-c-l‑n-X-a‑m-¡‑pI-bt‑Ã‑, s‑s‑Z-h‑w? Rendering It Light?
`‑m-c-c-l‑n-X-s‑a-¶‑p‑w‑, {‑]-I‑m-i-a-b-s‑a-¶‑p‑w
c-ï‑v AÀ-°-§Ä C-h‑n-s‑S k‑n-²-a‑mW‑v.
h‑n-k‑v-a-b-¯‑n-s‑â \‑n-b-a-§Ä F-¶
A-²‑y‑m-b-¯‑n-s‑e H-c‑p `‑m-K-h‑p-a‑mb‑n‑,
R‑m³ C-X‑n-s‑\ C-gt‑NÀ-¡‑p-I-b‑mW‑v.
H-c‑p-]t‑£‑, ]-c-a-l‑w-k-t‑b‑m-K‑m-\-µbp-a‑m-b‑n t\À¯ h‑n-t‑b‑m-P‑n-¸‑v {‑]-I-S‑n¸‑n-¡‑p-¶ k-µÀ-`h‑p‑w C-h‑n-S‑p-¶‑m-W‑v
B-c‑w-`‑n-¡‑pI.
X-s‑â k‑q-£‑v-a-i-c‑oc‑w (Astral
Body) {‑]-I‑m-i-a-bh‑p‑w `‑m-c-c-l‑n-X-h‑pa‑m-b‑n ]-c‑n-W-a‑n-¡‑p-¶-s‑X-¡‑p-d‑n-¨‑m-W‑v
]-c-al‑w-k F-g‑p-X‑p-¶X‑v. H-c‑p s‑h-Å‑n¯‑n-c-b‑n {‑]-X‑y-£-a‑m-h‑p-¶ {‑]-X‑n-_‑n‑w_‑w I-W-¡‑vþA-t‑¸‑mg‑p‑w A-X‑n-s‑â k‑v-

7

PK-Zoiv N{µ-t_mkv

C‑u K‑m-{‑X-¯‑n ]‑p-\ÀP-·‑w D-f-h‑mI‑p¶‑p. A-X‑n-s‑e P‑o-hÑ-à‑n X-e-t‑¨‑m-d‑ns‑e t‑I‑m-i-§s‑f‑, I-t‑i-c‑pI-s‑b _-e‑nj‑vT-a‑m-¡‑m³ t‑]‑m-¶-X‑m-h‑p¶‑p. X-s‑â
£-t‑b‑m-·‑p-Ja‑m-b i-c‑o-c-t‑I‑m-i§s‑f
D‑uÀ-Ö-k-©-b-a‑m-¡‑n ]-c‑n-hÀ-¯‑n¡‑m³ {‑I‑nb‑m-t‑b‑m-K‑n {‑]‑m-]‑v-X-\‑m-h‑p¶‑p.
e‑m-ln-c‑n a-l‑m-i-b³ X-s‑â K‑p-c‑ph‑m-b
_‑m-_‑m-P‑n-b‑n \‑n-¶‑v A-`‑y-k‑n-¨ C‑u
{‑I‑nb‑m-t‑b‑m-K‑nX‑z‑w, ]-c-a-l‑w-k-t‑b‑mK‑m\-µ‑, ]-X-R‑vP-e‑n h-s‑c ]‑n-d-t‑I‑m-«‑v
s‑I‑mï‑p-t‑]‑m-h‑p-¶‑pï‑v. C-h‑n-S-a‑mW‑v‑,
k-t‑µ-l‑m-ß-I-a‑m-b‑n `-h‑n-¡‑p-¶-X‑p‑w.
`‑m-c-X-¯‑n-s‑â k-\‑m-X-\ t‑h-Z‑m-´-[À½-s‑¯-¡‑p-d‑n¨‑p‑w ]-X-R‑v-Pe‑n-t‑b‑m-Ks‑¯-¡‑p-d‑n¨‑p‑w A-d‑n-b‑m-¯ H-c‑p-]‑m-S‑v
k-l‑r-Z-bÀ-¡‑v C-X‑n ]-g‑p-X‑p-I-s‑f‑m¶‑p‑w
I‑m-W‑m³ I-g‑n-b‑p-I-b‑nÃ. ]t‑£‑, ]-X-R‑vP-e‑n-b‑p-s‑S t‑b‑m-K-ZÀi-\‑w l‑r-Z‑n-Øa‑m-b
E-X‑z‑n-¡‑p-IÄ-¡‑vþA¯-c‑w a-\‑o-j‑n-IÄ
C¶‑p‑w \-a‑p-¡‑n-S-b‑n P‑o-h‑n-¨‑n-c‑n-¸‑pï‑v.
C-X‑v k-t‑¦‑m-N-t‑¯‑m-s‑S-bÃ‑m-s‑X k‑z‑oI-c‑n-¡‑m³ h-¿. ]‑p-ds‑a‑, C‑u \‑q-ä‑m-ï‑ns‑e [‑y‑m-\-k‑n-²\‑m-b ]-c‑n-{‑h‑m-PI³‑,
h‑n-t‑h-I‑m-\µ³‑, X-s‑â c‑m-P-t‑b‑m-K
k‑n-²‑m-´-§-f‑n þ C-X‑n\‑p‑w A-h-e‑w_‑w ]-X-R‑v-P-e‑n-b‑p-s‑S t‑b‑m-K-`‑m-j‑y-a‑mW‑vþ{‑I‑nb‑m-t‑b‑m-K-s‑¯-¡‑p-d‑n-¨‑v ]-c‑m-aÀ-i‑n¡‑p-t‑¶-b‑nÃ. P‑n-Ú‑m-k‑p-¡Ä¡‑v‑, C-hÀ
G-X‑p K-W-¯‑nÂ-s‑¸-«-h-c‑m-b‑m-e‑p‑w‑, A-

Picture Courtesy: upload.wikimedia.org

{‑]-t‑h-i‑y-a‑m-b‑n H¶‑p‑w X-s‑¶-b‑nà F¶‑v
(s‑s‑h-Z‑n-I-k‑w-l‑n-Xb‑n-t‑e‑m‑, D-]-\‑nj-X‑v
k‑w-l‑n-Xb‑n-t‑e‑m‑) X‑oÀ-¯‑p ]-d-ª
h‑n-t‑h-I‑m-\-µs‑\‑, \‑m‑w ]-c-a-l‑w-k-b‑v-¡‑v
a‑p³-]‑v {‑K-l‑n-¨‑n-«‑p-ï-s‑Ã‑m. c-h‑o-{‑µ-\‑mYS‑m-t‑K‑m-d‑ns‑\‑, s‑P.k‑n. t‑_‑m-k‑n-s‑\
I‑q-«‑p-t‑NÀ-¡‑p-¶ ]-c-a-l‑w-k-t‑b‑m-K‑m\-µ‑,
X-s‑â h‑n-k‑v-X‑rX‑amb t‑b‑m-K‑m-\‑p-`hI-Y-\-¯‑nÂ‑, H-c‑n-S¯‑p‑w h‑n-t‑h-I‑m-\µ-s‑\ ]-c-a‑mÀ-i‑n-¡t‑b‑m D-²-c‑n-¡t‑b‑m
s‑N-¿‑p-¶‑nÃ. C‑u {‑]‑mN‑o-\ k‑w-k‑v-I‑r-X‑nb‑p-s‑S A-]‑m-ca‑m-b X‑p-d-Ê‑n-s‑\-¡‑p-d‑n-¨‑v
N‑n¡‑m-t‑K‑m-h‑n h‑n-t‑h-I‑m-\-µ³ k‑w-k‑mc‑n-¡‑p-t‑¼‑mÄ‑, ]-c-a-l‑w-k-t‑b‑m-K‑m-\-µ
P-\‑n-¨‑n-t‑« D-ï‑m-b‑n-c‑p-¶‑p-Å‑p F-¶-X‑v
(1893‑) t‑\-c‑m-s‑W-¦‑n-e‑p‑w. h‑n-t‑h-I‑m-\µs‑â kpXm-cyX I‑q-S‑p-XÂ I‑m-a‑ya-t‑Ã
F-¶‑v \‑m‑w N‑n-´‑n¨‑p-t‑]‑m-h‑p¶-X‑v C-h‑ns‑S-b‑mW‑v. G-X‑m-b‑me‑p‑w ]-X-R‑v-P-e‑n-b‑ps‑S t‑b‑m-K-ZÀ-i-\-s‑¯-¡‑p-d‑n-¨‑v k‑q-N‑n¸‑n-¡‑p-t‑¼‑mÄ‑, ]-c-a-l‑w-k-t‑b‑m-K‑m-\-µ
C-S-d‑n-t‑¸‑m-h‑p-¶‑pï‑v. I‑r-j‑v-W‑m-h-t‑_‑m[-a‑m-hs‑«‑, {‑I‑n-k‑v-X‑z-mh-t‑_‑m-[-a‑mh-s‑«
A-h-c‑p-s‑S {‑I‑nb‑m-t‑b‑m-K-I‑u-i-e-h‑p-a‑m-b‑n
_-Ô-s‑¸-S‑p-¶ H¶Ã. {‑I‑n-k‑v-X‑p D-b‑nÀs‑¯-g‑p-t‑¶ä-X‑v {‑I‑nb‑m-t‑b‑m-K‑n-b‑m-bX‑ps‑I‑m-s‑ï-¶‑ k-aÀ°-\‑w F{X t‑aÂ
h‑n-t‑h-I-]‑qÀ-h-s‑a-¶‑v X‑n-«-a‑nÃ. a-ª‑n-s‑â
I‑p-S-¶-I-f‑nÂ‑, s‑s‑{‑I-Ì‑n-s‑â {‑]-X‑nO‑mb a‑qÀ-¯-a‑m-b‑n `-h‑n-¨ H-c‑p k-µÀ`‑w‑,
C-t‑¸‑mÄ‑, R‑m³ H‑mÀ¯‑p-t‑]‑m-h‑p¶‑p. ]‑mÝ‑m-X‑y\‑m-b H-c‑p O‑m-b‑mN‑n-{‑X-I‑mc-s‑â
I‑y‑m-a-d-b‑n-e‑mW‑v‑, A-Z‑v-`‑p-X-I-ca‑m-b k‑mZ‑r-i‑y-¯‑n C¯-c-s‑a‑m-c‑p c‑q-]‑w B-h‑nÀ`-h‑n-¨-X‑vþk‑z‑n-ä‑v-kÀ-e-ï‑n-s‑e a-ª‑p-\‑n-cI-f‑n s‑h-¨‑m-b‑n-c‑n-¡W‑w‑, A-X‑v. X-s‑â
]À-h-X ]-c‑y-S-\-§Ä-¡‑n-S-b‑v¡‑v, B O‑mb‑m-{‑K‑m-lI-\‑v F-S‑p-¡‑m-\‑n-Sb‑m-b N‑n-e
N‑n-{‑X-§f‑n-s‑e‑m¶‑v‑, s‑s‑{‑I-Ì‑n-s‑â a‑m-d‑n-S‑w
h-s‑c-b‑p-Å c‑q-]-a‑m-b‑n a‑m-d‑p¶‑p. t‑e‑m-I¯‑n-s‑â ]-e `‑m-K-§-f‑ne‑p‑w h‑n-N‑n-{‑Xa‑m-b
H-c‑p {‑I‑n-k‑va-k‑v k-t‑µ-i-a‑m-b‑n A-X‑v {‑]-Nc‑n-¡‑m-\‑n-S-b‑mb‑n. A-§-s‑\-b‑mW‑v‑, R‑m³
A-X‑v s‑s‑I-¸-ä‑n-bX‑v‑, hÀ-²‑n-¨
]pfIt¯msS a-ª‑n-s‑â {‑]-t‑X‑y-I
h-S‑n-h‑n-e‑p-Å H-c‑p c‑q-]-hÂ-¡-cW‑w‑, ]
t‑£‑, A-X‑v I‑r-X‑y-a‑mb‑p‑w {‑I‑n-k‑v-X‑ph‑n-s‑â X‑m-c‑pW‑y‑w a‑pä‑n-b N‑n-{‑X-a‑mW‑v.
I-d‑p¸‑p‑w s‑h-f‑p¸‑p‑w I-eÀ¶ B N‑n-{‑X¯‑nÂ‑, s‑s‑{‑I-Ì‑n-s‑â \‑o-ï X-e-a‑p-S‑nb‑p‑w
X‑m-S‑nb‑p‑w Z‑r-i‑y-a‑m-b‑n-c‑p¶‑p. l‑n-a-i‑r‑wK-§-f‑n-s‑e t‑a-L-\‑n-c-IÄ N‑n-e-t‑¸‑mÄ
Ejnamc‑p-s‑S a‑p-Jt‑a‑m t‑b‑m-K-Zt‑Þ‑m
H-s‑¡ B-b‑n a‑m-d‑p¶-X‑v \‑n-§Ä I-ï‑nc‑n-¡‑p‑w‑, D-¶-X-§-f‑n s‑N-¶‑n-«‑p-s‑ïlncWy

Picture Courtesy: yogananda.com

8

Y‑q-e‑m-I‑m-c‑w A-X‑n-s‑â h-S‑n-h‑p-I-f‑n-e‑m-W‑v
\-a‑p-¡‑p a‑p-¶‑n \‑n-h-c‑p-I. k‑q-£‑v-a-i-c‑oc-¯‑nÂ‑, i-c‑o-c‑w F-¶ ]-Z‑w DÄ-s‑¸-S‑p¶X‑v \‑n-§Ä {‑i-²‑n-¨‑n-c‑n-¡‑p‑w. A-t‑¸‑mÄ‑,
P-·‑m-´-c-§-f‑n-e‑q-s‑S ]‑p-e-c‑p-¶ P‑oh-\‑v
\‑n-b-Xa‑m-s‑b‑m-c‑p k‑z-c‑q-]‑w e-`‑y-a‑m-t‑h-ïX‑pï‑v. j-U‑v-N-{‑I-§f‑p‑w N-b‑m-]-N-bh‑p‑w
C-s‑Ã-¦‑nÂ-¯s‑¶‑, A-X‑n-\‑v t‑I‑m-i-_²a‑m-b H-c‑p c‑q-]‑w A-h-e‑w-_‑n-t‑¨ a-X‑nbmhq. B-ß‑m-h‑v {‑]-X‑y-£-s‑¸-«‑p F-¶‑p
]-d-b‑p-t‑¼‑m-g‑p‑w‑, c‑q-]‑w X‑n-c-k‑v-I‑r-X-a‑m-h‑pI-b‑Ã. A-Yh‑m‑, i-c‑o-ch‑p‑w i-c‑o-c‑nb‑p‑w
I‑q-S‑n-t¨À-¶-X‑m-W‑v P‑o-hk-¯‑, k-k‑y¯‑n-t‑â-X‑m-b‑me‑p‑w a‑r-K-¯‑n-t‑â-X‑m-b‑me‑p‑w
a-\‑p-j‑y-t‑â-X‑m-b‑m-e‑p‑w. cï‑m‑w {‑I‑nb‑mt‑b‑m-K-¯‑n-e‑q-s‑S X-s‑â `‑u-X‑n-Ia‑m-b
N-«-¡‑q-S‑v (Mortal Frame) s‑h-S‑n-b‑p-¶
{‑]-W-h‑m\-µ‑, ]‑n-¶‑o-S‑v l‑n-a‑m-e-b-¯‑n-s‑e
_-Z-c‑o-\‑m-c‑m-b-W-\‑n ]‑p-\À-P-\‑n-¨‑p-s‑h¶‑v ]-c-a-l‑w-k‑, k‑m-£‑y-s‑¸-S‑p-¯‑p¶‑pþ
B-c‑mb‑n? ]‑p-X‑p-X‑m-b‑p-Å H-c‑p P-·-¯‑ns‑â i‑n-t‑c‑m-h-k‑v-{‑X-¯‑nÂ‑, F-§-s‑\-b‑mW‑v {‑]-W-h‑m-\-µ X‑n-c‑n-¨-d‑n-b-s‑¸-S‑p-I?
{‑I‑nb‑m-t‑b‑m-K-s‑¯-¡‑p-d‑n-¨‑v N‑n-e i‑m-k‑v{‑X‑o-ba‑m-b \‑nÀ-h-N-\-§Ä ]-c-a-l‑w-kt‑b‑m-K‑m\-µ‑, \Â-I‑p-s‑¶¶-X‑v h‑m-k‑v-Xh‑wþa-\‑p-j‑y-s‑â c-à-k‑w-{‑I-a-W-¯‑nÂ
A‑w-K‑m-c-h‑mX-I‑w CÃ‑m-X‑m-b‑n {‑]‑m-W-h‑mb‑p B-K‑nc-W‑w s‑N-¿-s‑¸-S‑p-t‑¼‑mÄ‑, k‑z‑m`‑m-h‑n-I-a‑m-b‑n £-b‑n¨‑p-s‑I‑m-ï‑n-c‑n-¡‑p-¶

¦‑nÂ. H-c‑p t‑^‑m-t‑«‑m-{‑K‑m-^‑n-¡‑v a‑mÀ-hÂ
F-¶ \‑n-e-b‑v-¡-¸‑p-d‑w‑, Bc‑p‑w A-X‑n-s‑\
]-c‑n-K-W‑n-¨-X‑m-b‑n A-d‑n-h‑nÃ. s‑s‑{‑IÌ‑v D-b‑nÀ-s‑¯-g‑p-t‑¶-ämep-an-sÃ-¦nepw
C-s‑Ã-¦‑ne‑p‑w A-t‑±-l-¯‑n-s‑â I‑m-c‑pW‑y‑w
a-\‑p-j‑y-c‑m-i‑n-b‑p-s‑S a‑qÀ-²‑m-h‑n s‑]‑m-g‑nª‑p-t‑]‑m-b I‑m-c‑p-W‑y‑w‑, s‑XÃ‑p‑w A-]‑qÀÆ-aÃ‑m-X‑m-h‑p-I-b‑nÃ.
l

l

l

b‑p-t‑à-i‑z-d‑ns‑â‑, e‑m-l‑n-c‑n a-l‑mib-s‑â, _‑m-_‑m-P‑n-b‑p-s‑S C-{‑µ‑n-b‑mX‑o-X
{‑]-X‑y-£-§Ä-¡‑n-S-b‑v¡‑v, CX‑p-t‑]‑ms‑e
s‑F-{‑µ‑n-ba‑m-b H-c‑p Z‑r-i‑y-hÂ-¡cW‑w
H‑mÀ-½‑n-¸‑n¨‑p-t‑]‑m-b-X‑n-\‑v R‑m³ k‑z-b‑w
a‑m-¸p t‑X-Ss‑«. s‑s‑{‑I-Ì‑n-s‑â c‑q-] k‑u-I‑pa‑m-cyamWv B-W‑v C{Xbpw I‑m-e-¯‑n-\‑p
t‑i-jh‑p‑w \-s‑½ a‑p-K‑v-[-c‑m-¡‑p-¶-s‑X¶‑v k‑v-]-ã-a‑m¡‑p-I a‑m-{‑X-a‑m-b‑n-c‑p¶‑p‑,
F-s‑â D-t‑±-i‑y‑w. \‑q-ä‑m-ï‑p-I-f‑n-e‑q-s‑S
P‑o-h‑n-¡‑p-¶‑p-s‑h-¶‑v {‑]-I‑oÀ-¯‑n-Xa‑m-b
_‑m-_‑m-P‑n-b‑p-s‑S I‑m-c‑y-¯‑n-e‑p‑w A-X‑v
h‑y-X‑y-k‑v-XaÃ. a-\‑p-j‑y³ t‑Z-l‑n-b‑mW‑v‑,
A-h-s‑\‑m-c‑p t‑Z-l-h‑p-a‑p-ï‑v F-¶‑v ]-c-al‑w-k-t‑b‑m-K‑m-\-µ F-g‑p-X‑p¶‑p. i-c‑oc-§Ä H-s‑¶‑m-¶‑m-b‑n a‑m-d‑p-t‑¼‑mg‑p‑w
i-c‑oc‑n‑, P‑oÀ-®-c-l‑n-X-a‑m-b‑n X‑p-S-c‑p-¶‑p
F-¶ [‑z-\‑n-b‑nÂ‑. tZlhpw t‑Z-l‑nb‑p‑w
t‑NÀ-¶-X‑mW‑v H‑mt‑c‑m P‑o-h-k‑z-c‑q-]h‑p‑w
F-¶ b‑m-Y‑mÀ°‑y‑w \‑m-s‑a-´‑n-\‑v \‑n-t‑j[‑n-¡W‑w? s‑s‑{‑I-Ì‑n-s‑â‑, e‑m-l‑n-c‑n-a-l‑mi-bs‑â‑, _‑m-_‑m-P‑n-b‑p-s‑S B-ß‑m-¡f‑Ã
\-s‑½ h‑n-k‑v-a-b‑m-[‑o-\-c‑m-¡‑p-I‑, t‑i‑m`‑m-¦‑n-Xa‑m-b i-c‑o-c-a‑mW‑v. A-s‑Ã-¦‑nÂ‑,
G-X‑p a‑m-[‑y-a-¯‑n-e‑qs‑S‑, G-X‑v C-{‑µ‑n-b¯‑n-e‑q-s‑S-b‑mW‑v‑, \‑m‑w B-ß‑m-¡-f‑p-a‑m-b‑n
k‑w-h-Z‑n-¡‑p-I? A-X‑n-s‑â c‑q-]-¯‑nÂ‑,
i-Ð-¯‑n AÃ‑m-s‑X? H‑mt‑c‑m a‑qÀ¯‑o-`mh-¯‑ne‑p‑w P‑o-h³ G-s‑X-¦‑ne‑p‑w
\‑n-b-Xa‑m-b c‑q-]‑w A-h-e‑w-_‑n-¡‑p-¶‑pï‑v.
D-Å-S-¡-a‑nÃ‑m-¯ c‑q-]‑w \‑nÀ-Ö‑o-h-s‑a¦‑nÂ‑, c‑q-]-a‑nÃ‑m-¯ D-ÅS-¡‑w \‑n-È‑q\‑y-h‑p-a‑mW‑v. P-·‑m-´-c-§-f‑n-eqsS-bpÅ
A-b-\-§-f‑n C-h cï‑p‑w DÄ-t‑¨À-¶‑p
h-t‑c-ï-X‑pï‑v. I-S¶‑p-t‑]‑m-h‑p-¶‑p F-¶X‑n-\‑m a‑m{‑X‑w H¶‑p‑w A-b-Y‑mÀ-°-aÃ
F-¶ e‑uI‑n-I {‑]-a‑m-W-¯‑n B-g‑v-¶‑p
t‑]‑m-h‑p-¶ F-\‑n¡‑p‑w \‑n-§Ä¡‑p‑w ]-c-al‑w-k-t‑b‑m-K‑m-\-µ-b‑p-s‑S k‑q-£‑v-a-i-c‑o-ca-Þ-eh‑p‑w l‑n-cW‑y-t‑e‑m-I-h‑p-s‑aÃ‑m‑w
A-\-`‑n-K-a‑y-a‑mW‑v. t‑b‑m-K‑m-ß-I-X-b‑p-s‑S
]‑m-S-e-s‑h-f‑n-¨‑w BZy-h-k‑m-\‑w X‑q-h‑n\‑nÂ-¸‑p-Å C‑u K‑m-Y \‑n-K‑q-V‑m-ß-Ia‑mW‑v‑, {‑]-X‑o-£‑n-¡‑m-h‑p-¶X‑p-t‑]‑ms‑e.
B-[‑p\‑n-I i‑m-k‑v-{‑X‑s¯t‑b‑m P‑o-h-i‑mG{]n 2013

h‑m-k‑v-Xh‑w. H‑m-t‑c‑m¶‑p‑w A-X‑n-t‑âX‑m-b
k-Z‑m-ß-I-K-X‑n-b‑n-e‑m-W‑v \‑n-e-s‑I‑m-t‑ÅïX‑v. k‑v-t‑I‑m-«‑n-j‑v NÀ-¨‑n-s‑â B-`‑n-a‑pJ‑y-¯‑n I-e‑m-i‑m-e‑m h‑n-Z‑y‑m-`‑y‑m-k‑w
I-g‑n-¨-X‑n-\‑m-e‑m-hW‑w‑, a‑p-I‑p-µ‑v e-£‑v-aW‑n\‑v‑, Pt\knkv BÀj a-{‑´-§-f‑p-a‑mb‑n s‑]‑m-c‑p-¯-s‑¸-S‑p-¶‑p F¶ t‑X‑m-¶Â
D-f-h‑m-I‑p-¶X‑v
l

e‑m-ln-c‑n a-l‑m-i-b³ X-s‑â K‑pc‑ph‑m-b _‑m-_‑m-P‑n-b‑n \‑n-¶‑v
A-`‑y-k‑n-¨ C‑u {‑I‑nb‑m-t‑b‑mK‑nX‑z‑w, ]-c-a-l‑w-k-t‑b‑m-K‑m\-µ‑,
]-X-R‑vP-e‑n h-s‑c ]‑n-d-t‑I‑m-«‑v
s‑I‑mï‑p-t‑]‑m-h‑p-¶‑pï‑v. C-h‑nS-a‑mW‑v‑, k-t‑µ-l‑m-ß-I-a‑m-b‑n
`-h‑n-¡‑p-¶-X‑p‑w. `‑m-c-X-¯‑n-s‑â
k-\‑m-X-\ t‑h-Z‑m-´-[À-½-s‑¯¡‑p-d‑n¨‑p‑w ]-X-R‑v-Pe‑n-t‑b‑m-Ks‑¯-¡‑p-d‑n¨‑p‑w A-d‑n-b‑m-¯
H-c‑p-]‑m-S‑v k-l‑r-Z-bÀ-¡‑v C-X‑nÂ
]-g‑p-X‑p-I-s‑f‑m¶‑p‑w I‑m-W‑m³ Ig‑n-b‑p-I-b‑nÃ.
k‑v-{‑Xt‑¯t‑b‑m B-k‑v-]-Z‑n-¨‑p X-s‑¶b‑m-W‑v ]-c-a-l‑w-k-t‑b‑m-K‑m\-µ‑, X-s‑â
t‑b‑m-K k‑n²‑am-b A-\‑p-`-h-§Ä {‑]-Z‑m\‑w s‑N-¿‑p-¶X‑v. AX‑p-s‑I‑m-ï‑mW‑v‑, C‑u
K‑m-Y‑, A-X‑n-s‑â A-\-`‑n-K-ayX-bnepw‑,
H-c‑p B-[‑p-\‑n-I-a-\-Ê‑n-s‑\ D-t‑¯-P‑n-¸‑n¡‑p-¶X‑v. k‑q-£‑v-a-i-c‑oc-s‑¯ {‑]-hÀ-¯t‑\‑m·pJ-a‑m-¡‑p¶-X‑v {‑]‑m-W-\‑m-s‑W-¶‑p
]-d-b‑p-t‑¼‑mg‑p‑w A-X‑n-s‑â s‑s‑Z-h‑n-Ia‑mb L-S-\ H-g‑n-h‑m-¡-s‑¸-S‑p-I-bÃ-t‑Ã‑m.
a-®‑nÂ‑, s‑]‑m-S‑n-b‑nÂ‑, a-\‑p-j‑y³
D-b‑nÀ-¡-s‑¸-«‑p F-¶ Pt\knknsâ
(genesis-Dev]-¯n-]p-kvX-Iw) h-N-\
s¯-¡mÄ‑, K‑m-V-a‑mWv Cu `qanbpw
P‑o-h\‑p‑w a-[‑p-h‑m-I‑p-¶‑p F-¶ _‑r-lZ‑m-cW‑y-t‑I‑m-]-\‑nj-¯‑v a-{‑´‑wþ C-h
cï‑p‑w I‑q-«‑n-s‑¡t«ï-X‑n-s‑Ã-¶-X‑m-W‑v

l

l

C-{‑µ‑n-b‑m-X‑o-X-k‑w-{‑`-a-§-f‑n \‑n-¶‑v
a-l‑m-ß‑m-K‑m-Ô‑n-s‑b-¡‑p-d‑n-¨‑p-Å H‑mÀ-½I-f‑n F-¯‑p-t‑¼‑mÄ ]-c-a-l‑w-k-t‑b‑mK‑m\-µ‑, I‑q-S‑p-X h‑n-\‑o-X-\‑m-I-b‑mW‑v.
A-X‑n-s‑â i‑o-X-f‑n-a‑, i-a‑mß-I-X k‑v-t‑\l-¯‑ns‑â‑, A-l‑n‑w-k-b‑p-s‑S a‑mÀ-¤-a‑m-W‑v
F¶‑p‑w a-\‑p-j‑y-s‑\ X‑p-W-¨‑n-«‑pÅ-X‑,v
F¶-X‑v a-l‑m-ß‑m-K‑m-Ô‑n-¡‑v t‑Ih-e‑w
H-c‑mi-bt‑a‑m {‑]-a‑m-Wt‑a‑m B-b‑n-c‑p-¶‑nÃ;
a-d‑n-¨‑v P‑o-h‑n-X‑w X-s‑¶-b‑m-b‑n-c‑p¶‑p.
P‑oh-s‑â \‑n-b-a-§Ä \‑m-i-¯‑n-e‑q-s‑S-bÃ
]‑p-e-c‑p-I; k‑w-c-£-W-¯‑n-e‑q-s‑S-b‑m-W‑v
F-¶‑v K‑m-Ô‑n-P‑n D-Z‑m-l-c‑n-¡‑p-t‑¼‑mÄ‑,
A-X‑n-\‑v H-c‑p A[r-iyX s‑s‑I-h-c‑p¶‑p.
]-c-al‑wk t‑b‑m-K‑m-\-µ ]-c‑n-N-b‑n-¨
C-{‑µ‑n-b‑mX‑o-X k‑n-²‑n-I-f‑p-Å a-l‑mibcn \‑n-¶‑v ]‑m-s‑S h‑n-`‑n-¶\‑mb t‑a‑ml³-Z‑m-k‑v K‑m-Ô‑n-¡‑p a‑p-¶‑nÂ‑, C‑u
B-J‑y‑m-X‑m-h‑v h‑n-t‑[-b-\‑m-h‑p-¶X‑v‑,
c-k-I-c-a‑mW‑v. K‑m-Ô‑n-P‑n N-c‑n-¨X‑v‑,
X-s‑â k‑m-£‑m¡‑m-c k-]-c‑y-IÄ¡‑n-S-b‑v-¡‑p‑w‑, G-äh‑p‑w k‑m-[‑m-c-Wa‑m-b
a-\‑pjy-a-Þ-e-§-f‑n-e‑q-s‑S-b‑m-b‑n-c‑p¶‑p‑,
F¶‑p‑w B \‑n-X‑y s‑s‑\-a‑n-¯‑nI-§s‑f
A-h-b‑p-s‑S B-k-¶-X-b‑n DÄ-s‑¡‑mï‑p F¶-X‑v A¯-c‑w {‑]‑m-c‑mÏ-§s‑f‑m¶‑p‑w k‑z-b‑w A-`‑n-a‑p-J‑o-I-c‑n-t‑¡-ï‑nh-c‑m-ª‑p‑wþ]-c-a-l‑w-k-t‑b‑m-K‑m-\µ-s‑b
\-t‑½‑m-S‑v A-S‑p-¸‑n-¡‑p¶‑p‑, \‑n-Ýb‑w.
a-\‑p-j‑y³ F-¶ P‑o-h-P‑mX‑n‑, b‑p-K‑m-´c-§-f‑n-e‑q-s‑S ]‑p-e-c‑p-¶X‑v‑, A-X‑o-{‑µ‑n-b
k‑n-²‑n-I-t‑f-¡‑m-t‑fs‑d‑, £-a‑m-i-à‑n-b‑ne‑qs‑S‑, k‑-l-\ i-à‑n-b‑n-e‑q-s‑S-b‑m-s‑W¶-X‑n-s‑â s‑s‑\-X‑n-I-k‑m-c‑w ]-c-a-l‑w-kt‑b‑m-K‑m-\-µ-b‑v-¡‑v {‑K-l‑n-¡‑m-X‑n-c‑n-¡‑m³
h¿tÃm, hmÀ²-bnse k-¼À¡‑w‑, C‑u
B-ß-k‑m-£‑m-X‑v-I‑m-c-¯‑n-\‑v I‑q-S‑p-XÂ
k-X‑y‑m-ß-I-X-t‑b-I‑p¶‑p. FÃ‑m l‑n‑wkb‑p‑w A-[‑n-\‑n-t‑h-i-§f‑p‑w I-e‑m-i‑n¡‑pI A-k‑w-J‑y P‑o-h-l‑m-\‑n-I-f‑n-e‑m-W‑v;
A-t‑¸‑m-g‑p‑w C-X‑n-s‑\ s‑N-d‑p-t‑¡ï-X‑v
A-l‑n‑w-k‑mß-IX s‑I‑m-ï‑p a‑m-{‑X-s‑a-¶
\‑o-X‑n-k‑v-Xh‑w‑, A-S‑n-h-c-b‑n-S‑p-¶-X‑n-\‑mÂ‑,
\-s‑½-t‑¸‑m-e‑p-Å Ø‑q-e-i-c‑o-c‑n-IÄ¡‑v‑,
A-X‑m-h‑m‑w‑, I‑q-S‑p-XÂ k‑z‑m-K-X‑mÀ-l‑w. n

9

[Àa-]-T\w

tKm]m-e-IrjvW sshZnIv

`‑m-

10

cX‑o-b k‑w-k‑v-¡‑m-c-¯‑n k‑w-\‑y‑m-k-¯‑n-s‑â ]-¦‑v

AX‑o-h {‑]-[‑m-\-a‑mW‑v. ]-t‑£ A-X‑n-s‑â i‑p-²-[‑m-c-
W-I-fà C-t‑¸‑mÄ {‑]-N-e‑n-X-a‑m-b‑n \‑n-e-\‑nÂ-¡‑p-¶X‑v. I‑m-h‑n
[-c‑n-¨‑m k-\‑y‑m-k-a‑m-s‑b-¶‑p I-c‑p-X‑p-¶-hÀ H-c‑p h-i¯‑v‑,
A-X‑v BÀ¡‑p‑w [-c‑n-¨‑p h‑n-e-k‑m-s‑a-¶‑p N‑n-´‑n-¡‑p-¶-hÀ a-s‑ä‑mc‑p-h-i¯‑v‑, C-X‑p a‑p-g‑p-h³ I-Åh‑p‑w X-«‑n-¸‑p-s‑a‑-¶‑v {‑]-N-c‑n-¸‑n¡‑p-¶-hÀ t‑hs‑d-s‑b‑m-c‑p h-i¯‑v. ‑k‑z-´‑w I‑p-«‑n k-\‑y‑m-k‑n-b‑mI‑m³ t‑]‑m-b‑m Z‑p‑x-J‑n-¨‑v X-IÀ¶‑p-t‑]‑m-I‑p-¶ h‑n-i‑z‑m-k‑nb‑m-b
K‑r-l-س C\‑n-s‑b‑m-c‑p h‑n-N‑n-{‑X-¡‑mg‑v-N. k-X‑y-¯‑n-s‑â
s‑\-·-W‑nIÄ C‑u ]-X‑n-c‑p-IÄ s‑I‑m-ï‑v a‑q-S-s‑¸-«‑p-I‑n-S-¡‑p¶-X‑v
A-k-X‑y-¯‑n-s‑â {‑]-N‑m-c-I-·‑m-s‑c k-l‑m-b‑n-¡‑p¶-X‑v K‑p-c‑p-Xch‑p‑w B-I‑p¶‑p. A-t‑¸‑mÄ k-\‑y‑m-k-s‑¯-¡‑p-d‑n-¨‑v G-It‑Z-i
[‑m-c-W-s‑b-¦‑ne‑p‑w D-ï‑m-b‑n-c‑n-t‑¡ï-X‑v B-h-i‑y-s‑a-¶‑p h-c‑p-¶‑p.
E-j‑o-i‑z-c³-a‑mÀ \‑nÀ-t‑±-i‑n-¨ P‑o-h‑n-X-{‑I-a-¯‑n k‑w-\‑y‑m-k‑w
]-c-ah‑p‑w A-´‑n-a-h‑p-a‑mW‑v. B-Z‑y-t‑¯-X‑v {‑_-Ò-N-c‑yh‑p‑w c-ï‑m-at‑¯-X‑v K‑mÀ-l-Ø‑yh‑p‑w a‑q-¶‑m-a-t‑¯-X‑v h‑m-\-{‑]-Ø-h‑p-s‑a-¦‑nÂ
k‑w-\‑y‑m-k‑w \‑m-e‑m-a-t‑¯X‑p‑w A-h-k‑m-\-t‑¯-X‑p-a‑m-I‑p¶‑p. C‑u
\‑m-e‑v \‑nÀ-±‑n-ã L-«-§f‑p‑w s‑X-ä‑n-²‑m-c-W-b‑v-¡‑v h‑n-t‑[-b-a‑m-b‑n«‑pï‑v. A-X‑m-bX‑v‑, A-h-s‑b¸-ä‑n i-c‑nb‑m-b h‑y-àa‑m-b [‑m-c-WIÄ s‑s‑I-a‑m-d‑n h-¶‑n-«‑n-s‑Ã-¶-À°‑w. k‑w-\‑y‑m-k-¯‑n-s‑â s‑\Ã‑p‑w
]-X‑n-c‑p-a-t‑\‑z-j‑n-¡‑p-t‑¼‑mÄ ]-e I‑m-c‑y-§f‑p‑w h‑y-à-a‑m-I‑p‑w.

k-a‑m-\‑mÀ-° ]-Z§Ä

H-t‑c AÀ-°-s‑a-¶‑v \‑m‑w I-c‑p-X‑p-Ib‑p‑w {‑]-N-c‑n-¸‑n-¡‑p-Ib‑p‑w
s‑N-¿‑p-¶ N‑n-e ]-Z-§Ä k‑w-\‑y‑m-k k‑w-_-Ô‑n-b‑m-b‑pï‑v. k‑w\‑y‑m-k‑w F-¶ ]-Z‑w Xs‑¶ 'k‑w+\‑y‑mk‑w' F-¶‑v t‑hÀ-X‑n-c‑n-¨‑v
a-\-Ê‑n-e‑m-¡-W‑w.
k‑w = k-a‑yI‑v (]‑qÀ®‑w‑, D-N‑nX‑w‑, Ú‑m-\-¯‑n-\-\‑p-k-c‑n¨X‑v F-s‑¶‑m-s‑¡-b‑mW‑v C‑u h‑m-¡‑n-\À-°‑w‑)
\‑y‑m-k‑w = X‑y‑mK‑w‑, D-t‑]-£‑n¡Â‑, \‑y‑m-k‑w F-d‑n-ª‑p-If-beÃ; 'c‑m-K'a‑nÃ‑m-¯ A-h-Ø-b‑mW‑v‑, A-´À-½‑p-J‑o-h‑r-¯‑n
k‑z‑o-I-c‑n-¡-e‑m-W‑v.
A§-s‑\ s‑N-¿‑p-¶-h-\‑m-I‑p-¶‑p k‑w-\‑y‑mk‑n. A-h³ `‑u-X‑nI-\‑n-b-a-§Ä-¡-¸‑p-d‑w t‑]‑m-IW‑w. D-]‑m-k-\-b‑m-W‑v {‑]-[‑m\‑w.
D-]‑m-k-\-b‑v-¡‑v k-l‑m-b-I-a‑m-I‑p-¶ {‑]-h‑r-¯‑n-I-f‑m-b‑n-c‑n¡‑p‑w
s‑N-¿‑pI.
a‑p-\‑n : a‑u-t‑\‑m-]‑mk-\‑w s‑N-¿‑p-¶-b‑mÄ‑, a-\-\‑w (N‑n-´\‑w‑)
hg‑n C‑u-i‑zc-s‑\ D-]‑m-k‑n-¡‑p-¶-b‑mÄ (C-X‑n-\‑v Ú‑m-\-a‑mÀ-¤‑w
F¶‑p‑w ]-d-b‑p‑w‑) a‑p-\‑n k‑w-\‑y‑m-k‑n-b‑m-h‑p-It‑b‑m K‑r-l-Ø-\‑mh‑p-It‑b‑m s‑N-¿‑m‑w. D-]‑mk-\‑m a‑mÀ-¤-a-\‑p-k-c‑n¨‑v 'a‑p\‑n' F-¶‑p
]-d-b‑p-¶‑p-s‑h-t‑¶-b‑p-Å‑p.
E-j‑n : E-jt‑b‑m a-{‑´-{‑Z-ã‑m-cx H-c‑p t‑h-Z-a-{‑´-¯‑n-s‑â-s‑b¦‑ne‑p‑w AÀ-°‑w ZÀ-i‑n-¨-b‑m-f‑m-W‑v E-j‑n. H‑mt‑c‑m t‑h-Z-a-{‑´¯‑ne‑p‑w H‑mt‑c‑m h‑n-Ú‑m-\i‑mJ (branch of knowledge)
b‑m-W‑v D-Å-s‑X-¶-X‑n-\‑mÂ‑, H-c‑p a-{‑´-¯‑n-s‑â AÀ-°‑w ZÀ-i‑n-

Picture Courtesy: 1.bp.blogspot.com

k\m-X-\-[Àa-¯n AXyp-¶X Øm\w hln-¡p-¶-h-cmWv k\ym-kn-amÀ. F¶mÂ
k\ym-k-s¯-¡p-dn¨pw k\ym-k-]-c-¼-c-sb-¡p-dn¨pw kaql¯n henb sXäp-²m-c-W-IÄ
\ne-hn-epïv. sshZnI ho£-W-¯nÂ, k\ym-ks¯bpw e£-W-s¯bpw ]c-¼-c-I-sfbpw
hni-Zo-Icn¡p-I-bmWv teJ-I³.
¡‑p-I-s‑b-¶‑p ]-d-ª‑m B i‑m-k‑v-{‑Xi‑m-J B-Z‑y-a‑m-b‑n h‑n-Ik‑n-¸‑n-¨-b‑mÄ F-¶‑p-I‑q-S‑n AÀ-°‑w h-c‑p‑w.
E-j‑n-a‑mÀ k‑w-\‑y‑m-k‑n-a‑m-c‑m-I‑m‑w‑, K‑r-l-Ø-c‑p-a‑m-I‑m‑w‑, a‑p-\‑n-a‑mc‑ne‑p‑w k‑w-\‑y‑m-k‑n-a‑mc‑p‑w K‑r-l-Ø-c‑p-a‑p-ï‑v.
]-c‑n-{‑h‑m-PI³: Z‑n-h‑y-k-¶‑n-[‑n-I-f‑n k-©‑m-c‑w \S-¯‑n
D-]‑m-k-\ s‑N-¿‑p-¶-b‑mÄ. H-c‑nS-¯‑v X-§‑m-s‑X \‑o-§‑n-s‑¡‑m-ï‑nc‑n-¡‑p-¶ D-]‑m-kI³. C-X‑n \‑n-¶‑v D-]‑m-kI-\‑v H-t‑«-s‑d ]
T‑n-¡‑m-\‑p-ï‑m-I‑p‑w.
K‑r-l-Ø\‑p‑w ]-c‑n-{‑h‑m-P-I-\‑mh‑m‑w ]-c‑n-{‑h‑m-P-\-¯‑n-\‑p-t‑ij‑w k‑w-\‑y‑m-k‑w k‑z‑o-I-c‑n-¡-b‑p-a‑m-I‑m‑w.
k‑n²³: k‑n-²‑n t‑\-S‑n-b-b‑mÄ' A-`‑y‑m-k‑m-Z‑v k‑n-²‑n.' F-¶X-\‑p-k-c‑n-¨‑v \‑n-X‑y‑m-`‑y‑m-k‑w s‑I‑m-ï‑v k-h‑n-t‑i-j I-g‑n-h‑p-IÄ
t‑\-S‑n-b-b‑mÄ k‑n-²-\‑mW‑v. P-t‑]‑m-]‑m-k-\-§Ä s‑I‑m-ï‑v N‑n-e
k-h‑nt‑i-j i-à‑n-IÄ h‑n-I-k‑n-¨‑p h-c‑m‑w. A-hc‑p‑w k‑n-²-·‑mc‑m-I‑p¶‑p. t‑a‑m-£-{‑]‑m-]‑v-X‑n-¡‑p-Å h-g‑n-b‑n \‑o-§‑p-t‑¼‑mÄ
h-c‑p-¶-X‑m-W‑v N‑n-e k‑n-²‑nIÄ. C-h D-]-t‑b‑m-K‑w s‑I‑m-ï‑v
£-b‑n-¡‑p-¶-h-b‑mW‑v‑, AX‑p-s‑I‑m-ï‑pX-s‑¶ t‑a‑m-£-a‑mÀ-¤-¯‑ns‑e X-S-Ê-h‑p-a‑m-W‑v.
K‑r-l-Ø\‑p‑w k‑n-²-\‑m-h‑m‑w‑, k-\‑y‑m-k‑n-¡‑v k‑n-²‑n k‑z‑m-`‑m-

k‑w\‑y‑mk‑wþ
h‑n-I-a‑m-b‑n h-c‑m‑w (\‑nÀ-º-Ô-a‑nÃ‑)
C‑u ]-d-ª-h-b‑n k‑w-\‑y‑m-k‑s‑a‑m-g‑nsI _‑m¡‑n-s‑b‑m-s‑¡
K‑r-l-Ø\‑p‑w B-I‑m-h‑p-¶-X‑mW‑v. h‑y‑m-k³ t‑]‑me‑p‑w K‑r-l-Ø\‑m-b‑n-c‑p¶‑pþ `‑m-c-X-¯‑n-s‑â K‑p-c‑ph‑m-b h‑y‑mk³: h‑y‑mk-s‑â
P-·-Z‑n-\-a‑mW‑v C‑u a-l‑m-c‑m{‑ã‑w K‑p-c‑p-]‑qÀ-®‑n-a-b‑m-b‑n A-\‑pj‑vT‑n-¡‑p-¶X‑v. F-¶‑m h‑y‑mk-s‑â a-I\‑m-b {‑i‑o-i‑p-I³ k‑w\‑y‑‑m-k‑n-b‑m-b‑n-c‑p-¶‑p!

{‑]‑mb‑w

B-b‑p-Ê‑n-s‑â \‑me‑m‑w J-Þ-¯‑n k-\‑y-k‑n-¡‑m-h‑p-¶-X‑ms‑W-¶‑v a-\‑p \‑nÀ-t‑±-i‑n-¡‑p¶‑p. A-X‑mb-X‑v {‑_-Ò-N-c‑y‑w. {‑]-Ya-J-Þ-a‑m-b‑n h-c‑p‑w. h‑n-h‑m-l-t‑¯‑m-s‑S A-X‑v k-a‑m-]‑n-¡‑p¶‑p.
]‑n-s‑¶ K‑mÀ-l-Ø‑y-a‑m-b‑n C-f-b-I‑p-«‑n-b‑p-s‑S h‑n-h‑m-l‑w I-g‑nª‑m h‑m-\-{‑]-Ø-a‑m-I‑m‑w: h-\-¯‑n-t‑e-¡‑v t‑]‑m-¡Ã h‑m-\-{‑]
Ø‑w. a-\‑p-k‑v-a‑r-X‑n-b‑n h‑m-\-{‑]-Ø-s‑¯¸-ä‑n ]-d-ª‑n-«‑p-Å
I‑m-c‑y-§Ä A-¸‑m-s‑S Z‑mÀ-i-\‑n-I-·‑mÀ k‑z‑o-I-c‑n-¡‑p-¶‑nÃ. a-\‑p-k‑va‑r-X‑n-b‑n-s‑e N‑n-e {‑]-k‑v-X‑m-h-§-f‑n _‑u-²þssP-\ k‑z‑m-[‑o-\‑w
k‑v-]-ã-a‑m-s‑W¶‑p‑w A-`‑n-{‑]‑m-b-a‑pï‑v. I‑m-e‑m-\‑p-k‑m-c‑n-b‑m-b‑n ]-c‑nlncWy

11

A-d‑n-t‑b-ï I‑m-c‑y§Ä
hÀ¯-\‑w h-c‑p-¯‑n-b‑mW‑v C‑u \‑m-e‑p L-«-§-t‑fb‑p‑w B-N-c‑nt‑¡-ï-s‑X-¶‑v a-l‑m-K‑p-c‑p-¡-·‑mÀ A-\‑p-i‑m-k‑n-¡‑m-d‑p-ï‑v.
h‑m-\-{‑]-Ø‑w h‑m-k‑v-X-h-¯‑n H-c‑p ]-c‑n-i‑o-e-\‑m-\‑p-j‑vT‑m\-a‑m-W‑vþk-\‑y‑m-k-¯‑n-\‑p-Å ]-c‑n-i‑o-e\‑w. k-\‑y‑m-k P‑o-h‑nX-¯‑n F-s‑´‑m-s‑¡ A-\‑p-j‑vT‑m-\-§f‑p‑w B-N-c-W-§f‑p‑w
]‑m-e‑n-t‑¡-ï-X‑p-t‑ï‑m‑, A-X‑n-s‑â-s‑bÃ‑m‑w {‑]‑mc‑w-` ]-c‑n-i‑oe-\‑w
h‑m-\-{‑]-Ø-¯‑n \-S-¡Ww. A-X‑n-\‑p-t‑i-j‑w t‑h-W-s‑a-¦‑nÂ
k-\‑y-k‑n-¡‑m‑w‑, A§-s‑\ t‑X‑m-¶‑p-¶‑p-s‑h-¦‑n a‑m-{‑X‑w. C-X‑m-W‑v
B-b‑p-Ê‑n-s‑â \‑me‑m‑w `‑m-K‑w F-¶‑p ]-d-ª‑n-c‑n-¡‑p-¶-X‑n-s‑â
AÀ-°‑w. (B-b‑p-Ê‑n-s‑\ a‑p³-I‑q-«‑n \‑nÀ-®-b‑n-¨‑v \‑m-e‑m-b‑n `‑m-K‑n¨‑v \‑me‑m‑w `‑mK-¯‑v k-\‑y-k‑n¡‑p-I F¶-X‑v A-k‑m-[‑y-a‑m-Wt‑Ã‑m‑) N‑p-c‑p-¡‑n-¸-d-ª‑mÂþ
{‑_-Ò-N-c‑y-I‑me‑w: h‑n-Z‑y‑m-c‑w-`‑w a‑p-XÂ h‑n-h‑m-l‑w hs‑c
K‑mÀ-l-Ø‑y-I‑m-e‑w : h‑n-h‑m-l‑w a‑p-XÂ G-äh‑p‑w C-f-bI‑p-«‑n-b‑p-s‑S h‑n-h‑m-l‑w hs‑ct‑b‑m t‑]-c-¡‑p-«‑n-b‑p-s‑S h‑n-Z‑y‑m-c‑w-`‑w
hs‑c-t‑b‑m
h‑m-\-{‑]Ø‑w: C-f-b-I‑p-«‑n-b‑p-s‑S h‑n-h‑m-l‑w a‑p-XÂt‑¡‑m t‑]c-¡‑p-«‑n-b‑p-s‑S h‑n-Z‑y‑m-c‑w-`‑w a‑p-XÂt‑¡‑m X‑pS-§‑n a\-Ê‑v k-\‑y‑mG{]n 2013

k-]‑m-I-s‑a¯‑p‑w h-s‑c.
k‑w-\‑y‑m-k-{‑]‑mb‑w: h‑m-\-{‑]-Ø-a-h-k‑m-\‑n-¸‑n-¡‑p¶-X‑p a‑pXÂ.
N-X‑pÀ-°-a‑mb‑pt‑j‑m `‑mK‑w
X‑yà‑z‑m k‑w-K‑m³ ]-c‑n-{‑h-t‑PX‑v
(a-\‑p. 6.33‑)
Bb‑p-t‑j‑m : B-b‑p-Ê‑ns‑â
N-X‑pÀ-°‑w : \‑m-e‑m-as‑¯
`‑mK‑w
: `‑m-K¯‑v
k‑w-K‑m³ : k‑w-K-§s‑f
X‑y-à‑z‑w : ]-c‑n-X‑y-P‑n-¨‑n«‑v
]-c‑n-{‑h-t‑P-X‑v : ]-c‑n-{‑h‑mP-\‑w \-S-¯‑p-I.
C-X‑m-W‑v A-S‑nØ‑m-\ \‑nÀ-t‑±i‑w. F-¶‑m h‑m-\-{‑]-Øh‑p‑w
k-\‑y‑m-kh‑p‑w A-hi‑y‑w A-\‑p-j‑vT‑n-t‑¡-ï-X‑paà ({‑_-Ò-N-c‑yh‑p‑w K‑mÀ-l-Ø‑yh‑p‑w A-hi‑y‑w t‑h-ï-X‑m-I‑p-¶‑p‑). t‑b‑m-K‑y-Xb‑p-Å-hÀ a‑m{‑X‑w k‑z‑o-I-c‑n-t‑¡-ï ]‑m-X-b‑mW-h. a‑m-{‑X-h‑paÃ‑,
k-\‑y‑m-k-]‑m-Ia‑m-b a-\-Ê‑p-s‑ï-¦‑n {‑_-Ò-N-c‑y-¯‑n \‑n-¶‑v
t‑\-c‑n-«‑p k-\‑y-k‑n-¡-b‑p-a‑m-I‑m‑w.

I‑m-h‑n [-c‑n-¨‑m k-\‑y‑m-k-a‑m-s‑b-¶‑p I-c‑p-X‑p-¶-hÀ H-c‑p h-i¯‑v‑, AX‑v BÀ¡‑p‑w [-c‑n-¨‑p h‑n-e-k‑m-s‑a-¶‑p N‑n-´‑n-¡‑p-¶-hÀ a-s‑ä‑m-c‑p-h-i¯‑v‑,
C-X‑p a‑p-g‑p-h³ I-Åh‑p‑w X-«‑n-¸‑p-s‑a- ¶‑
‑ v {‑]-N-c‑n-¸‑n-¡‑p-¶-hÀ t‑hs‑ds‑b‑m-c‑p h-i¯‑v.- k‑
‑ z-´‑w I‑p-«‑n k-\‑y‑m-k‑n-b‑m-I‑m³ t‑]‑m-b‑m Z‑p‑x-J‑n-¨‑v
X-IÀ¶‑p-t‑]‑m-I‑p-¶ h‑n-i‑z‑m-k‑nb‑m-b K‑r-l-س C\‑n-s‑b‑m-c‑p h‑n-N‑n-{‑X¡‑mg‑v-N.
Picture Courtesy: www.flickr.com

_Z-cnbnse tPmjn-aTw

12

b-Z-lt‑c-h h‑n-c-t‑PX‑v
X-Z-lt‑c-h {‑]-{‑h-t‑PX‑v
h-\‑mZ‑z‑m K‑r-l‑mZ‑z‑m {‑_-Ò-N-c‑y‑m
t‑Z-h {‑] {‑h-t‑PX‑v
(P‑m_‑m-t‑e‑m-]-\‑n-j¯‑v‑, \‑me‑m‑w J-Þ‑w‑)

c‑oX‑n‑, t‑b‑m-K‑yX

t‑h-s‑db‑p‑w N‑ne t‑b‑m-K‑y-X-I-f‑p-s‑ï-¦‑n-t‑e k‑w-\‑y‑m-k-¯‑n¶‑v H-c‑p-h³ AÀ-l-X t‑\S‑q. H-¶‑m-a-X‑mb‑n‑, FÃ‑m E-W-§f‑p‑w
{‑]-k‑vX‑p-X h‑y-à‑n h‑o-«‑n-b‑n-c‑n-¡W‑w. c-ï‑m-a-X‑mb‑n‑, t‑h-Z‑m-´‑w
h‑n-[‑n-b‑m‑wh-®‑w ]T‑n-¨‑v D-d-¸‑n-¨‑n-c‑n-¡W‑w. a-\‑p ]-d-b‑p-¶‑p.
t‑h-Z‑m-´‑w h‑n-[‑nh-X‑v {‑i‑p-X‑z‑m
k-\‑y-t‑k-X‑v A\‑rt‑W‑m Z‑z‑nP‑x
(a-\‑p. 6.94‑)
t‑h-Z‑m-´‑w : t‑h-Z-¯‑n-s‑â A´‑n-a `‑m-Ka‑m-b {‑_-Ò-Ú‑m\‑w
h‑n-[‑nh-X‑v : h‑n-[‑n-¨‑n-«‑p-ÅX‑p-t‑]‑ms‑e
{‑i‑pX‑z‑m
: t‑I-«‑p-]T‑n-¨ t‑ij‑w
A-\‑r-W‑x : E-W-§Ä X‑oÀ-¯ (E-W‑w þ I-S‑w‑)
Z‑z‑n-P‑x
: Z‑z‑nP³
k-\‑y-t‑k-X‑v : k-\‑y-k‑n-¡‑m-h‑p-¶-X‑m-W‑v.

b-k‑v-a‑m Z-W‑z-]‑n `‑q-X‑m-\‑m‑w
Z‑z‑n-P‑m-t‑¶‑m-e‑v-]-Z‑y-t‑X `b‑w

(a-\‑p. 6.40‑)
b-k‑v-a‑m-Z‑v
: b‑m-s‑X‑mc‑p
Z‑z‑n-P‑m-X‑v
: Z‑z‑n-P-\‑n \‑n¶‑m-t‑W‑m
`‑q-X‑m-\‑m‑w
: {‑]‑m-W‑n-IÄ¡‑v
A-W‑z]‑n
(A-W‑p + A]‑n‑) : A-W‑p c‑q-]-¯‑n-e‑p-Å-h-b‑v-¡‑p t‑]‑m-e‑p‑w
`-b‑w
: `b‑w
\ D-e‑v-]-Z‑yt‑X : D-e‑v-]-¶-a‑m-I‑m-¯X‑v (D-ï‑m-h‑m-¯-X‑v)
A-h³ k-\‑y‑m-k-t‑b‑m-K‑y-\‑m-I‑p¶‑p. C-h‑n-s‑S Z‑z‑n-P³ k‑w\‑y‑m-k‑n-b‑m-W‑v. k‑w-\‑y‑m-k‑w a-s‑ä‑m-c‑p P-·-a‑m-W-t‑Ã‑m.
{‑]‑m-W‑n-IÄ-¡‑v k‑w-\‑y‑m-k‑n-a‑m-c‑n \‑n-¶‑v `-b-aà t‑{‑]-ah‑p‑w
I‑m-c‑p-W‑y-h‑p-a‑m-W‑v e-`‑n-t‑¡-ï-s‑X-¶À-°‑w.
G-I G-h N-t‑c-¶‑n-X‑y‑w (a-\‑p. 6.42‑)
\‑nX‑y‑w
: F-¶‑p‑w
G-I Gh : H-ä-b‑mb‑n (G-I‑m-I‑n-b‑m-b‑n‑)
N-t‑c-X‑v
: k-©-c‑n¨‑p-s‑I‑m-Å-W‑w.
k‑w-`‑m-jW‑w‑, {‑]-h‑r-¯‑nIÄ‑, k‑q£‑v-a k‑z‑m-[‑o-\-§Ä Ch-b‑n \‑n-¶‑v c-£-s‑¸-S‑m-\‑m-W‑v G-I‑m-I‑n-b‑m-b‑n k-©-c‑n-¡‑m³
\‑nÀ-t‑±-i‑n-¡‑p-¶-X‑v.
\ t‑N‑m-X‑v]‑m-X \‑n-a‑n-¯‑m-`‑y‑m‑w
\ \-£-{‑X‑m‑w-K h‑n-Z‑yb‑m
\ A-\‑p-i‑m-k-\ h‑m-Z‑m-`‑y‑m‑w
Picture Courtesy: 1260.photobucket.com

{‑_-Ò-N-c‑y‑m-Z‑v h‑m : {‑_-Ò-N-c‑y-¯‑n \‑n-t‑¶‑m
K‑r-l‑m-Z‑v h‑m
: K‑mÀ-l-Ø‑y-¯‑n \‑n-t‑¶‑m
h-\‑m-Z‑v h‑m
: h‑m-\-{‑]-Ø-¯‑n \‑n-t‑¶‑m
b-Z‑v
: b‑m-s‑X‑mc‑p
A-lt‑ch
: k-a-b¯‑v (k-µÀ-`-¯‑nÂ‑)
h‑n-c-t‑P-X‑v
: h‑nc-à‑n h-c‑p-¶‑p-t‑h‑m
X-Z‑v
: B
A-lt‑c-h
: k-ab-¯‑p Xs‑¶ (t‑\-c‑n-«‑p X-s‑¶‑)
{‑]-{‑h-t‑P-X‑v
: ]-c‑n-{‑h‑m-P\‑w (k‑w-\‑y‑mk‑w‑) B-I‑m‑w.
]-c‑n-{‑h‑mP-\‑w k‑w-\‑y‑m-kaÃ‑, ]-t‑£ A-X‑n-s‑â B-Z‑y-]S‑n-b‑m-W‑v AX‑p-s‑I‑m-ï‑v k-\‑y‑m-k‑m-c‑w-`‑w F-¶-bÀ-°-¯‑nÂ
"{‑]-{‑h-t‑P-X‑v'' F-¶‑p {‑]-t‑b‑m-K‑n-¨‑n-c‑n-¡‑p¶‑p. G-X‑m-{‑i-a-¯‑nÂ
\‑n-¶‑p‑w‑, h‑n-c-à‑n-b‑p-s‑ï-¦‑n (k‑w-\‑y‑m-k-]‑m-I‑w h-¶‑mÂ‑) t‑\c‑n-«‑v k‑w-\‑y‑m-k-¯‑n-t‑e-¡‑p {‑]-t‑h-i‑n-¡‑m-s‑a-¶À°‑w. A-X‑m-bX‑v‑,
k-\‑y‑m-k-¯‑n-\‑v i-c‑o-c-¯‑n-s‑â {‑]‑m-baÃ‑, a-\-Ê‑n-s‑âb‑p‑w _‑p-²‑nb‑p-t‑Sb‑p‑w {‑]‑m-b-a‑m-W‑v \‑nÀ-W‑mb-I‑w F-¶‑p h-c‑p-¶‑p.

C-h‑n-s‑S 'A-´‑na‑w' F-¶‑p s‑h-¨‑m 'A-h-k‑m-\-t‑¯X‑v'
F-¶Ã AÀ°‑w. ]-c-a-a‑mb-X‑v F-¶‑mW‑v. E-j‑o-i‑z-c³-a‑mÀ
h‑n-[‑n-¨‑n-«‑p-ÅX‑p-t‑]‑m-s‑e t‑I-«‑p-]T‑n-¡b‑p‑w s‑N-¿W‑w. X-\‑n-s‑b
]T‑n-¨‑m t‑]‑m-c‑, K‑p-c‑p-h‑n \‑n-¶‑p X-s‑¶ ]T‑n-b‑v-¡-W-s‑a¶À°‑w. BÀ-j-{‑K-Ù-§Ä-¡‑v A-À-°-h‑y‑m-]‑v-X‑n h-f-s‑c-b-[‑nI-a‑m-bX‑p-s‑I‑m-ï‑v K‑p-c‑p-h‑n-e‑q-s‑S ]T‑n-¨‑m-t‑e b‑m-Y‑mÀ-°‑y-§Ä
s‑h-f‑n-h‑m-I‑p-I-b‑pÅ‑q. E-W-§Ä a‑q-¶‑p-h‑n[‑w. t‑Z-hE-W‑w :
C-X‑v b-Ú-a-\‑p-j‑vT‑n-¨‑v h‑o-SW‑w. ]‑n-X‑rE-W‑w: CX‑v‑, k-´‑m\§-s‑f D-e‑v-]‑m-Z‑n-¸‑n-¨‑v h‑n-[‑n-b‑m‑wh-®‑w A-I-t‑ab‑p‑w ]‑p-d-t‑ab‑p‑w
h-fÀ-¯‑n I‑p-S‑p‑w-_-¯‑n\‑p‑w k-a‑q-l-¯‑n\‑p‑w c‑m-{‑ã-¯‑n\‑p‑w
t‑e‑m-I-¯‑n-\‑p-a‑m-b‑n \ÂI‑p-I h-g‑n h‑o-«‑m‑w. E-j‑n E-W‑w : t‑h-Z¯‑n-s‑âb‑p‑w s‑s‑h-Z‑n-I-Ú‑m-\-[‑m-c-I-f‑p-s‑Sb‑p‑w BÀ-j-Ú‑m-\¯‑n-s‑âb‑p‑w {‑]-N‑mc-W‑w hg‑n C‑u I-Sh‑p‑w h‑o-«-W‑w.
C§-s‑\ a‑q-¶‑p I-S-§f‑p‑w h‑o-«‑n-b-h-\‑mW‑v 'A-\‑rW‑n'.
Z‑z‑n-P-]-Z-¯‑n-\‑v c-ï‑p X-h-W P-\‑n-¨-h-s‑\-¶À°‑w: a-\‑p-j‑yP·‑w B-Z‑yh‑p‑w D-]-\-b-\-s‑a-¶ P-·‑w c-ï‑m-a-X‑p‑w. D-]-\b-\‑w
a-l‑m-Ú‑m-\-¯‑n-t‑e-b‑v¡‑p‑w {‑h-X-¯‑n-t‑e-b‑v¡‑p‑w \-b‑n-¡‑p-¶
Z‑o-£-b‑mW‑v‑, AX‑p-s‑I‑m-ï‑v A-X‑n-s‑\ cï‑m‑w P-·-a‑m-b‑n I-c‑p-X‑pI-b‑m-W‑v.
C-{‑Xb‑p‑w a‑n-\‑n-a‑w t‑b‑m-K‑y-X-b‑p-Å-hÀ-t‑¡ k‑w-\‑y‑m-k‑w k‑z‑oI-c‑n-¡‑m-\‑mh‑q. ]-W-a‑p-ï‑m-¡‑m\‑p‑w {‑]-k‑n-²‑n-¡‑p t‑h-ï‑nb‑p‑w
`‑mc‑y-t‑b‑m-S‑p-Å ]‑nW-¡‑w X‑oÀ-¡‑m\‑p‑w k-a‑q-l-a-[‑y-¯‑nÂ
B-f‑m-I‑m\‑p‑w t‑h-ï‑n D-S‑p-¡‑m-\‑p-Å-XÃ I‑m-h‑n-h-k‑v-{‑X‑w. I‑m-h‑n
D-S‑p-¯X‑p-s‑I‑mt‑ï‑m H-c‑p '\-µ' t‑]-c‑p k‑z‑o-I-c‑n-¨X‑p-s‑I‑mt‑ï‑m
H-c‑p h‑y-à‑n k‑w-\‑y‑m-k‑n B-h‑p-I-b‑p-a‑nÃ.

a‑mÀ-¤-Z‑zb‑w

k-\‑y‑m-k‑n-¡‑v c-ï‑p a‑mÀ-¤-§-f‑pï‑vþ {‑]-h‑r-¯‑n a‑mÀ-¤h‑p‑w
\‑n-h‑r-¯‑n-a‑mÀ-¤-h‑p‑w. C‑u-i‑z-c-{‑]‑m-]‑v-X‑n-b‑n-t‑e-¡‑p \-b‑n-¡‑p-¶
D-]‑m-k-\‑m-]-Y-§-f‑m-W‑nh.
{‑]-h‑r-¯‑n-a‑mÀ¤‑w: Ú‑m-\-{‑]-k‑m-c-Wh‑p‑w DZ‑v-t‑_‑m-[-\h‑p‑w
D-]-t‑Z-i-§f‑p‑w hg‑n‑, IÀ-½‑w s‑N-b‑vX‑p-s‑I‑m-ï‑v _-Ô\-s‑¯ Ad‑p¡‑p-I h-g‑n t‑a‑m-£-¯‑n-t‑e-¡‑p \‑o-§‑p-¶ a‑mÀ¤‑w.
\‑n-h‑r-¯‑n a‑mÀ¤‑w: {‑]-h‑r-¯‑n a‑mÀ-¤-¯‑n-e‑qs‑S C‑u-i‑zc-s‑â
]-c-a‑m-ß‑m-h‑ns‑â‑, h‑n-Z‑q-c-ZÀi-\‑w I‑n-«‑n-¡-g‑nª‑v‑, ]-X‑p-s‑¡ DÄh-e‑n-ª‑v G-I‑m-´ k‑m-[-\-b-\‑p-j‑vT‑n-¡‑p-¶ L-«‑w.
C-X‑n {‑i-²‑n-t‑¡-ï k‑wK-X‑n {‑]-h‑r-¯‑n a‑mÀ-¤-¯‑n-\‑pt‑i-j-a‑m-W‑v \‑n-h‑r-¯‑n a‑mÀ-¤‑w k‑z‑o-I-c‑n-t‑¡ï-X‑v F-¶-X‑mW‑v.
D-Z‑m-k‑o-\-Xb‑p‑w i-c‑o-c-t‑¢-i-`-bh‑p‑w s‑I‑mï‑v 'X‑y‑m-K‑n's‑b-¶
t‑e-_e‑p‑w ]-X‑n-¨‑v \‑n-h‑r-¯‑n a‑mÀ-¤‑w A-h-e‑w-_‑n-¡‑m-\‑m-h‑nÃ.
A-X‑n-\‑v H-c‑p ^-e‑w t‑]‑me‑p‑w I‑n-«‑p-I-b‑n-s‑Ã-¶‑v {‑i‑oa-Z‑v `-Kh-Z‑v
K‑o-X DZ‑v-t‑L‑m-j‑n-¡‑p-¶‑pï‑v (K‑oX 18.8‑)

k‑w-\‑y‑m-k‑n-b‑p-s‑S {‑]-h‑r-¯‑n-]-²X‑n

k-\‑y‑m-k‑n-b‑p-s‑S {‑]-h‑r-¯‑n ]-²-X‑n-s‑b-¡‑p-d‑n-¨‑v {‑]-X‑n]‑m-Z‑n¡‑p-I A-e‑v-]‑w Z‑p-j‑v-¡-c-a‑mW‑v. H‑mt‑c‑m k‑m-[-\‑m-]-Y¯‑ne‑p‑w ]-e \‑n-e-IÄ A-Yh‑m (levels) Ø‑n-X‑n-IÄ Dï‑v. B
B-´c‑n-I Ø‑n-X‑n-¡-\‑p-k-c‑n-¨‑m-W‑v {‑]-h‑r-¯‑nb‑p‑w h-c‑p-¶X‑v. Ht‑c k-µÀ-`-¯‑n c-ï‑p k‑m-[-I-·‑mÀ {‑]-h‑r-¯‑n-¡‑p¶-X‑v c-ï‑p
h‑n-[-¯‑n-e‑m-I‑m‑w. B-²‑y‑mß‑n-I a‑mÀ-¤-§-f‑n a‑p-t‑¶-d‑p-¶h-s‑c
\-a‑p-¡‑v h‑n-[‑n¡‑p-I h-¿. F-¦‑ne‑p‑w k‑m-[‑m-c-W-¡‑mÀ-¡‑v a-\-Ê‑ne‑m-¡‑m³ t‑h-ï‑n N‑n-e {‑]‑m-Ya‑n-I {‑]-h‑r-¯‑n-c‑o-X‑n-IÄ h‑n-i-Z‑o-Ic‑n-¡‑m-h‑p-¶-t‑X-b‑p-Å‑q.
a-\‑p-k‑v-a‑r-X‑n-b‑n-s‑e k‑z‑o-I‑m-c‑y-t‑Ç‑m-I‑w ]-d-b‑p¶-X‑v k‑w-\‑y‑mk‑n-b‑n \‑n-¶‑v {‑]‑m-W‑n-IÄ-¡‑v `-b-a‑p-ï‑m-h-c‑p-X‑v F-¶-‑m-W‑v.
lncWy

G{]n 2013

`‑n£‑m‑w e‑n-]‑vt‑k-X I-Àl‑n-N‑nX‑v
(a-\‑p. 6.50‑)
D-X‑v]‑mX
: `‑qI-¼‑w X‑p-S-§‑n-b D-e‑v-]-¶-§-f‑p‑w
\‑n-a‑n-¯‑m-`‑y‑m‑w : i-I‑p-\‑w X‑p-S§‑n-b e£-W
(\‑n-a‑n-¯-§-f‑p‑w‑)
\£-{‑X
: \-£-{‑X-k‑w-_-Ô‑n-b‑p‑w (t‑P‑y‑m-Õ‑y‑w‑)
A‑w-K-h‑n-Z‑y-b‑m : i-c‑o-ce-£-W k‑w-_-Ô‑nb‑p‑w B-b
I‑m-c‑y-§-f‑p‑w
A-\‑p-i‑m-k\ : {‑]-`‑m-jW‑w
h‑m-Z‑m-`‑y‑m‑w : h‑m-Z-{‑]-X‑n-h‑m-Z‑w X‑p-S§‑n-b I‑m-c‑y-§f‑p‑w s‑s‑I-
I‑mc‑y‑w s‑N-b‑vX‑p-s‑I‑mï‑v
`‑n£‑m‑w
: `‑n-£s‑b
IÀln-NnXv : A-e‑v-]‑w t‑]‑m-e‑p‑w
\ e‑n-]‑vt‑kX : X‑m-e‑v-]-c‑y-s‑¸-S-c‑p-X‑v.
N‑n-I‑n-Õ‑, t‑P‑y‑m-X‑nj‑w‑, {‑]-h-N\‑w‑, C-X‑y‑mZ‑n-s‑b‑m¶‑p‑w
s‑I‑m-ï‑v {‑]-X‑n-^-e-a‑m-{‑K-l‑n-¡-c‑pX‑v. [-\h‑p‑w {‑]-i-k‑v-X‑nb‑p‑w
t‑a‑m-l‑n-¨‑v a‑m-[‑y-a-§-f‑n \‑n-d-b‑p-Ib‑p‑w k‑z-´-a‑m-b‑n Ø‑m-]\-§-f‑p-ï‑m-¡‑p-Ib‑p‑w s‑N-¿‑p¶-X‑v k‑w-\‑y‑m-k-a-s‑Ã-¶‑v \‑m‑w
X‑n-c‑n-¨-d‑n-bW‑w. h‑n-e I‑qS‑n-b h-k‑v-{‑X-§f‑p‑w B`‑q-j-W-§f‑p‑w
c‑m-{‑ã‑o-b k‑z‑m-[‑o-\h‑p-s‑a‑m¶‑p‑w k‑w-\‑y‑m-k-a-s‑Ã-¶‑v D-d-¸‑n-¡b‑p‑w
t‑h-W‑w.
F-¶‑m ^-e‑m-I‑m‑w-£-b‑nÃ‑m-s‑X t‑e‑m-I-t‑£-a-¯‑n-\‑mb‑p-Å {‑]hr¯‑n-IÄ `‑n-¶-a‑mW‑v. A-h H-c‑p b-Y‑mÀ-° k‑w\‑y‑m-k‑n-s‑b _-Ô‑n-¸‑n-¡-t‑b-b‑nÃ. H-c‑p e-£‑w c‑q] s‑s‑I-t‑b¡‑p-¶ A-t‑X a-\-t‑Ê‑m-s‑S A-{‑Xb‑p‑w c‑q-] I-S-e‑n-s‑e-d‑n-b‑m\‑p‑w
k‑m-[‑n-¡‑p-¶-h-c‑pï‑v. Ah-s‑c I-Å-·‑m-c‑n \‑n-¶‑v X‑n-c‑n-¨-d‑n-bW-s‑a-¶‑p a‑m-{‑X‑w.
C¯-c‑w N‑n-e I‑m-]-S‑y-¡‑m-s‑c-b‑mW‑v 'a‑n-Y‑y‑m-N‑m-c‑n'IÄ F-¶‑v
K‑o-X h‑n-f‑n-¡‑p-¶X‑v. A-X‑p-]t‑£. hf-s‑c K-l-\-a‑m-s‑W-¶‑p
a‑m-{‑X‑w.
IÀ-t‑½-{‑µ‑n-b‑m-W‑n k‑w-ba‑y
b B-k‑v-t‑X a\-k‑m k‑v-ac³
C-{‑µ‑n-b‑mÀ-°‑m³ h‑n-a‑q-V‑mß‑m
a‑n-Y‑y‑m-N‑m-c‑x k D-N‑yt‑X
(K‑oX. 3.6‑)
b‑x
: b‑m-s‑X‑m-c‑p-h\‑m-t‑W‑m
IÀ-t‑½-{‑µ‑n-b‑m-W‑n : I‑mÂ‑, s‑s‑I‑, a‑pJ‑w‑, P-\-t‑\-{‑µ‑nb‑w‑,
a-e-Z‑z‑m-c‑w F-¶‑o IÀ-½ C-{‑µ‑n-b§-s‑f
k‑wb-a‑y
: \‑n-b-{‑´‑n-¨‑n«‑v
a\-k‑m
: a-\Ê‑p-s‑I‑mï‑v
C-{‑µ‑n-b‑mÀ-°‑m³ : C-{‑µ‑n-b h‑n-j-b-§f‑m-b K-Ô§Ä‑,
Z‑r-i‑y§Ä‑, k‑v-]À-i§Ä‑, i-ЧÄ‑,
k‑z‑m-Z‑p-IÄ F-¶‑n-hs‑b
k‑v-a-c³
: H‑mÀ-¯‑v B-k‑z-Z‑n¨‑v
B-k‑v-t‑X
: Ø‑n-X‑n s‑N-¿‑p¶‑p-t‑h‑m
k h‑n-a‑q-V‑m-ß‑m : B h‑n-a‑q-V‑m-ß‑mh‑v
a‑n-Y‑y‑m-N‑m-c‑x
: a‑n-Y‑y‑m-N‑mc³ (I‑m-]-S‑y-¡‑m-c³‑)
D-N‑y-t‑X
: F-¶‑p h‑n-f‑n-¡-s‑¸-S‑p-¶‑p.
C¯-c-s‑a‑m-c‑p A-h-Ø e‑u-I‑n-IÀ-¡‑n-S-b‑n h‑y‑m-]-I-a‑ms‑W-¶‑p \-a‑p-¡-d‑n-b‑m‑w. ]-t‑£ D-]‑m-k-I\‑m-b k-\‑y‑m-k‑n-¡‑v
C-X‑v H«‑p‑w t‑NÀ-¶XÃ‑, ]‑m-]h‑p‑w h‑n-a‑q-V-X-b‑p-a‑p-ï‑m-¡‑p-Ib‑p‑w
s‑N-¿‑p‑w.
C-X‑n-\‑v H-c‑p k‑z‑m-`‑mh‑n-I ]-c‑n-l‑m-c‑w E-j‑o-i‑z-c³-a‑mÀ
Ø‑m-]‑n-¨‑n-«‑p-ï‑vþZ‑o-£‑m ]-²-X‑n-b‑m-W-X‑v. G-X‑p a‑mÀ-¤a‑mt‑W‑m
D-]‑m-k-I³ k‑z‑o-I-c‑n-¡‑p¶-X‑v B {‑]-t‑X‑y-I k-{‑¼-Z‑m-b-¯‑n-s‑e

13

h-\-¯‑n-t‑e-¡‑v t‑]‑m-¡Ã h‑m-\-{‑]Ø‑w. a-\‑p-k‑v-a‑r-X‑n-b‑n h‑m-\-{‑]Ø-s‑¯¸-ä‑n ]-d-ª‑n-«‑p-Å I‑m-c‑y-§Ä A-¸‑m-s‑S Z‑mÀ-i-\‑n-I-·‑mÀ
k‑z‑o-I-c‑n-¡‑p-¶‑nÃ. a-\‑p-k‑v-a‑r-X‑n-b‑n-s‑e N‑n-e {‑]-k‑v-X‑m-h-§-f‑nÂ
_‑u-²þssP-\ k‑z‑m-[‑o-\‑w k‑v-]-ã-a‑m-s‑W¶‑p‑w A-`‑n-{‑]‑m-b-a‑pï‑v. I‑me‑m-\‑p-k‑m-c‑n-b‑m-b‑n ]-c‑n-hÀ¯-\‑w h-c‑p-¯‑n-b‑mW‑v C‑u \‑m-e‑p L-«-§t‑fb‑p‑w B-N-c‑n-t‑¡-ï-s‑X-¶‑v a-l‑m-K‑p-c‑p-¡-·‑mÀ A-\‑p-i‑m-k‑n-¡‑m-d‑p-ï‑v.
Picture Courtesy: 1260.photobucket.com

H-c‑p k‑w-\‑y‑m-k‑n-b‑n \‑n-¶‑v, K‑p-c‑p-]-c-¼-c-b‑n \‑n¶‑v‑, Z‑o-£
k‑z‑o-I-c‑n-¡-W-s‑a-¶-X‑mW‑v (k‑w-\‑y‑m-k Z‑o-£‑) B \‑n-_Ô-\.
C§-s‑\ H-c‑p Z‑o-£‑m-{‑I-a‑w ]‑m-e‑n-t‑¨ A‑w-K‑oI‑r-X ]-c-¼-c-b‑nÂ\‑n-¶‑v k‑w-\‑y‑m-k‑n-b‑m-I‑m³ I-g‑nb‑q. H‑mt‑c‑m ]-c-¼-cb‑p‑w N‑n-e
IT‑n-\ ]-c‑o-£-IÄ-¡‑p t‑ij-t‑a Z‑o£ s‑I‑m-S‑p-¡‑p-I-b‑p-Å‑p.
C-h‑n-s‑S-b‑m-W‑v [‑qÀ-¯-·‑m-c‑p-s‑S F-f‑p-¸h-g‑n {‑]-I-S-a‑m-I‑p¶X‑v. I‑pd-¨‑p I‑m-h‑n h‑m-§‑n-b‑p-S‑p-¯‑v k‑z-b‑w H-c‑p [‑qÀ-¯‑m\-µ-\mhpI. A-s‑Ã-¦‑n k‑zb‑w 'k‑z‑ma‑n' F-¶‑v h‑n-t‑i-j‑n-¸‑n¨‑v a-ä‑p-Å D-]-{‑K-l-§-s‑f-s‑¡‑m-ï‑v h‑n-f‑n-¸‑n¨‑v‑, k‑w-X‑r-]‑v-Xn
t‑\-S‑p-I. {‑i-²‑n-¡‑pI: 's‑s‑N-X\‑y' F-¶‑v A-h-k‑m-\‑n-¡‑p-¶
t‑]-c‑p-I-s‑f‑m¶‑p‑w k-\‑y‑m-k‑n-b‑p-t‑SXÃ‑, {‑_-Ò-N‑m-c‑n-b‑p-t‑S-X‑mW‑v.
{‑_-Ò-N-c‑y-¯‑n-\‑p-t‑i-j‑w K‑mÀ-l-Ø‑y-¯‑n-t‑e-¡‑v t‑]‑m-t‑I-W-s‑a¶‑n-c‑ns‑¡‑, 's‑s‑NX-\‑y'\‑m-a-[‑m-c‑nIs‑f 'k‑z‑ma‑n' F-¶‑v h‑n-t‑i-j‑n¸‑n-¡‑p¶-X‑v h‑n-l‑n-XaÃ. '{‑_-Ò-N‑m-c‑nP‑n' F-¶‑p h‑n-t‑i-j‑n-¸‑n¨‑m a-X‑n-b‑m-I‑p‑w.
C-§s‑\-s‑b‑m-c‑p \‑nb-a‑w Dt‑ï‑m F-¶‑p t‑N‑m-Z‑n-¨‑m CÃ
F-¶‑p X-s‑¶-b‑m-W‑p-¯c‑w. ]-t‑£ H-c‑p {‑I-a-¯‑n-\‑v a-e‑n-\-a‑mI‑m-s‑X \‑n-e-\‑nÂ-¡-W-s‑a-¦‑n C¯-c‑w N‑n-e {‑I-a‑o-I-c-W-§Ä
B-h-i‑y-a‑pï‑v. h‑m-s‑f-S‑p-¯-h-s‑cÃ‑m‑w s‑h-f‑n-¨-¸‑m-S‑m-I‑m-X‑n-c‑n¡‑m³ C‑u ]²-X‑n A-\‑n-h‑m-c‑y-a‑m-I‑p-¶‑p.

14

Z‑o£

k‑w-\‑y‑m-k‑n-b‑p-s‑S k‑m[-\

k‑w-\‑y‑m-k‑n-b‑p-s‑S k‑m-[-\-s‑b-¡‑p-d‑n-¨‑v hf-s‑c {‑]-[‑m-\-s‑¸-«
H-c‑p \‑nÀ-t‑±-i‑w `-Kh-Z‑v K‑o-X-b‑n-e‑pï‑v. C‑u D-]-t‑Z-i‑w k‑m-[-\
s‑N-¿‑p-¶ K‑r-l-ض‑p‑w {‑_-Ò-N‑m-c‑n-b‑v¡‑p‑w A-\‑p-j‑v-t‑T-b-a‑mI‑p¶‑p. C-X‑m-W‑v B aÀ-½‑w.
I‑mt‑b-\ a\-k‑m _‑p-²‑y‑m
t‑I-h-s‑s‑e‑x C-{‑µ‑n-s‑s‑b‑x A]‑n
t‑b‑m-K‑n-\‑x IÀ-½ I‑pÀ-Æ´‑n
k‑w-K‑w X‑y-à‑z‑m-ß-i‑p-²t‑b

(K‑oX 5:11)
t‑b‑m-K‑n-\‑x
: t‑b‑m-K‑nIÄ
B-ß-i‑p²-t‑b : B-ß-h‑n-i‑p-²‑n-¡‑mb‑n
k‑w-K‑w
: k‑wK‑w
X‑yà‑z‑m
: D-t‑]-£‑n¨‑p-s‑I‑mï‑v
I‑mt‑b\
: i-c‑o-c-¯‑m-e‑p‑w
a\-k‑m
: a-\-Ê‑n-\‑m-e‑p‑w
_‑p²‑y‑m
: _‑p-²‑n-b‑m-e‑p‑w
t‑I-hs‑s‑e
: t‑I-he‑w
C-{‑µ‑n-s‑s‑b‑x A-]‑n : C-{‑µ‑n-b-§-f‑m-e‑p‑w
IÀ-½ I‑pÀÆ-´‑n : IÀ-½-§-Ä (k‑m[-\‑) s‑N-¿‑p-¶‑p.
B-ß‑mh‑p‑w i-c‑o-ch‑p‑w t‑N-c‑p-t‑¼‑m-g‑m-W‑v H-c‑p h‑y-à‑n D-ï‑mI‑p-¶X‑v. BZ‑y‑w Al‑w-t‑_‑m[‑w‑, ]‑n-s‑¶ N‑n¯‑w‑, _‑p²‑n‑,
a-\Ê‑v‑, {‑]‑m-W h‑yh-Ø‑, Ú‑m-t‑\-{‑µ‑n-b§Ä‑, IÀ-t‑½-{‑µ‑nb-§Ä F-¶‑o {‑I-a-¯‑n-e‑m-W‑v h‑y-à‑n c‑q]‑w-s‑I‑m-Å‑p-¶X‑v.
C-¸d-ª H‑mt‑c‑m X-e-¯‑ne‑p‑w k‑m-[-\ s‑N-b‑v-X‑v i‑p-²‑n h-t‑cï-X‑p-ï‑v. (F-¦‑n-t‑e ]‑qÀ-®-i‑p-²‑n k‑m-a‑y‑w (C‑u-i‑z-c-\‑p-a‑m-b‑pÅ i‑p-²‑n k‑m-a‑y‑w‑) D-ï‑mh‑qþ A-X‑p-X-s‑¶-b‑m-W‑v {‑_-Òe-b‑w
AY-h‑m t‑a‑m£‑w‑) C‑u H‑mt‑c‑m X-e-¯‑ne‑p‑w k‑m-[-\ s‑N-¿‑p-¶X‑mW‑v‑, k‑w-\‑y‑m-k‑n-b‑p-s‑S a‑m-{‑XaÃ‑, H‑mt‑c‑m D-]‑m-k-I-s‑âb‑p‑w ]
Y‑w. A-X‑n-s‑â h‑n-i-Z‑o-Ic-W‑w C-§-s‑\-b‑m-W‑v.
A-l‑w k‑m-[\ : B-ß‑m-c‑m-[-\-s‑a-¶ k‑m-[-\-b‑m-W‑nX‑v.
k‑z-b‑w D-Å‑n-e‑m-s‑I i‑n-h³ / h‑n-j‑v-W‑p / k-Z‑v K‑p-c‑p \‑n-d-b‑p-¶‑ps‑h-¶‑v k-¦-e‑v-]‑n-¡‑p-¶X‑v‑, R‑m³ i‑n-h-\‑m-W‑v F-¶‑p-d-¸‑n-¨‑v {‑]‑m-

§Ä ]‑p-d-¯‑p-I-f-b‑p-¶‑p F-¶‑v k-¦-e‑v-]‑n¨‑p-s‑I‑m-ï‑v h‑nkÀ-Ö‑n-¡‑p-I. h‑n-kÀÖ-\‑w a-s‑ä‑m-c‑p {‑]‑m-W‑n¡‑p‑w l‑m-\‑n
h-c‑p-¯-c‑p-X‑v.
5. D-]Ø‑w (Ú‑m-t‑\-{‑µ‑nb‑w‑) k‑z-b‑w t‑K‑m-]‑n-b‑m-b‑n k-¦-e‑v-]‑n¨‑v I‑r-j‑v-W-\‑p-a‑m-b‑n C-W t‑N-c‑p-¶‑p-s‑h-¶‑v D-d-¸‑n-¨‑v C-W
t‑N-c‑p‑w. I‑r-j‑v-W³ a‑m-{‑X-a‑m-W‑v ]‑p-c‑p-j³ B-ß‑m-¡-s‑fÃ‑m‑w
t‑K‑m-]‑n-a‑m-c‑m-I‑p-¶‑p.
C-{‑]-I‑m-c-a‑m-W‑v {‑]-h‑r-¯‑n-a‑mÀ-¤‑w X‑pS-§‑n \‑o-§‑p-¶X‑v.
\‑n-h‑r-¯‑n a‑mÀ-¤-¯‑n-s‑e-¯‑p-¶-t‑X‑m-s‑S he‑n-b ]-c‑n-hÀ-¯-\§Ä k‑w-`-h‑n-¡‑p-¶‑p.

irwtK-cn-þ-im-c-Zm-]oTw

W‑mb‑m-a [‑y‑m-\‑m-Z‑n-IÄ A-\‑p-j‑vT‑n-¡‑p¶-X‑v C-s‑X‑m-s‑¡ Al‑wt‑_‑m-[-¯‑n-s‑â X-e-¯‑n A-X‑n-s‑\ t‑\-c‑n-S‑m³ s‑N-¿‑p-¶
k‑m-[-\-b‑mW‑v. CX‑p-s‑I‑m-ï‑v Al‑w-t‑_‑m-[‑w i‑p-²-a‑m-I‑p-¶‑p.
N‑n-¯-k‑m[-\: N‑n-¯-¯‑n t‑i-J-c‑n-¡-s‑¸-«‑p I‑n-S-¡‑p-¶
a‑p-Ö-· IÀ-½-§f‑p‑w B-{‑K-l-§f‑p‑w i‑p-²‑o-I-c‑n-¡‑m-\‑p-Å
k‑m[-\. [‑y‑m\‑w‑, P]‑w‑, i‑n-h-c‑m-{‑Z‑y‑m-Z‑n {‑h-X-§Ä C-h-s‑bÃ‑m‑w
N‑n-¯-k‑m-[-\-b‑m-W‑v.
_‑p-²‑n-k‑m[-\: _‑p-²‑n-¡‑v h‑y‑m-]-c‑n-¡‑m³ t‑{‑i-j‑vT-h‑n-jb-§Ä \Â-I‑p-I. C-s‑Ã-¦‑n A-X‑v a-ä‑p h‑n-j-b-§-f‑n-t‑e-¡‑p
t‑]‑m-I‑p‑w. A-X‑n-\‑p-Å D-]‑m-b-a‑m-b‑n t‑h-Z‑w‑, s‑s‑h-Z‑n-I k‑n-²‑m´§Ä‑, s‑s‑h-Z‑n-I-k‑m-l‑n-X‑y‑w‑, K‑o-X‑m-Z‑n k-Ñ‑m-k‑v-{‑X-§Ä C-hb‑p-s‑S ]T-\h‑p‑w NÀ-¨-b‑p‑w‑, C‑u h‑n-j-b-§-f‑n-e‑p-Å s‑k-a‑n-\‑mÀ‑,
XÀ¡‑w‑, {‑]-`‑mj-W‑w C-X‑y‑m-Z‑n-s‑bÃ‑m‑w _‑p-²‑n-s‑b i‑p-²‑o-I-c‑n¡‑m-\‑p-Å k‑m-[-\-b‑m-I‑p-¶‑p.
a-t‑\‑m-k‑m[-\: [‑y‑m\‑w‑, h‑n-j‑v-W‑p-N‑n-´\‑w‑, h‑n-j‑v-W‑pI-Y‑,
h‑n-j‑v-W‑p-K‑oX‑w‑, A-X‑n-a-t‑\‑m-l-c I‑rj‑v-W Z‑r-i‑y§Ä‑, t‑£-{‑XI-e‑m-k‑z‑m-Z\‑w‑, BÀ-j-I-e-I-f‑p-s‑S B-k‑z‑mZ-\‑w C-h a-t‑\‑m-k‑m[-\-b‑m-I‑p-¶‑p.
{‑]‑m-W-k‑m[-\: {‑]‑m-W‑m-b‑m-a‑w a‑pJ‑y‑w _‑m-¡‑n K‑p-c‑p-h‑nÂ
\‑n-¶‑p {‑K-l‑n-¡-W‑w.
Ú‑m-t‑\-{‑µ‑n-b-k‑m-[\:
1. t‑\-t‑{‑X-{‑µ‑n-b-k‑m[-\: {‑]-I‑r-X‑n-k‑u-µ-c‑y‑w‑, t‑£-{‑X-i‑n-e‑v]‑w‑,
lncWy

2.
3.
4.
5.

h‑n-{‑K-l-k‑u-µ-c‑y‑w‑, BÀ-j-I-e-IÄ C-h I-ï‑m-k‑z-Z‑n-¡Â
l-c‑n-k‑v-a-c-W‑m-k‑v-]À-i-a‑nÃ‑m¯-X‑v D-t‑]-£‑n-¡Â.
t‑{‑i‑m-{‑X-k‑m[-\: I‑oÀ-¯\‑w‑, I‑oÀ-¯-\ X‑p-e‑ya‑m-b h‑m-¡‑pIÄ (K‑m\‑w‑, h‑m-Z‑y‑w...........‑) C-h B-k‑z-Z‑n-¡‑p-I. l-c‑n-k‑v-]
À-i-c-l‑n-X-a‑mb-X‑v H-g‑n-h‑m-¡‑pI.
{‑L‑m-W-k‑m[-\: X‑p-fk‑n‑, N-µ-\‑m-Z‑n Z‑n-h‑y-K-Ô-§Ä a‑m{‑X‑w
B-k‑z-Z‑n-¡Â a-ä‑p-Å-h H-g‑n-h‑m-¡Â.
c-k-\‑m-k‑m[-\: k‑m-X‑z‑n-I-k‑z‑mZ‑n-t‑\‑m-S‑v, Z‑n-h‑y-k‑z‑mZ‑n-t‑\‑mS‑v
(\‑n-t‑hZ‑y‑, ^-e‑m-Z‑nIÄ‑) B-`‑n-a‑pJ‑y‑w ]‑p-eÀ-¯Â.
k‑v-]À-i-k‑m[-\: k‑v-]À-i‑n-¸-s‑X‑m-s‑¡b‑p‑w l-c‑n-_-Ô-a‑p-ÅX‑m-I‑p-I‑, k-Z‑v-K‑p-c‑p k‑v-a-c-W-W-b‑p-WÀ-¯‑p-¶-X‑mI.

IÀ-t‑½-{‑µ‑n-b-k‑m-[\:
1. a‑p-J-k‑m[-\: \‑n-t‑h-Z‑n-¨‑v `-£‑n-¡‑p-I‑, t‑{‑i-j‑vT-`‑m-h-§Ä
a‑m{‑X‑w a‑pJ-¯‑v h‑n-c‑n-b‑p-I‑, k-Z‑m {‑]-k-¶-a‑m-h‑p-I‑, N‑n-c‑n-¡‑pI‑, N‑n-c‑n ]-IÀ-¯‑pI.
2. ]‑mW‑n: s‑N-¿‑p-¶-s‑XÃ‑m‑w k-Z‑v K‑p-c‑ph‑nt‑\‑m C-ã-t‑Z-h-Xb‑vt‑¡‑m k-aÀ-¸‑n-¡‑m³ ]-ä‑p-¶-X‑m-I-s‑«.
3. ]‑m-Z‑w : a‑p-t‑¶‑m-«‑p \‑o-§‑p-t‑¼‑mÄ h-e-X‑p-hi-¯‑v k-Z‑v K‑p-c‑p /
l-c‑n D-s‑ï-¶‑p-d-¸‑n-¡‑p-I‑, FÃ‑m \-S¸‑p‑w H‑m-«h‑p‑w {‑]-Z-£‑nW-a‑m-I‑p‑w.
4. h‑mb‑p: D-Å‑n-s‑e i‑m-c‑o-c‑n-Ih‑p‑w a‑m-\-k‑n-I-h‑pa‑m-b a‑m-e‑n-\‑yG{]n 2013

H-c‑p K‑p-c‑p-h‑n \‑n¶‑v (h-µ‑y-k-\‑y‑m-k‑n-b‑n \‑n¶‑v‑) Z‑o-£
k‑z‑o-I-c‑n-¡W‑w. CX-{‑X F-f‑p-¸aÃ. H‑mt‑c‑m k-{‑¼-Z‑m-b-¯‑n\‑p‑w
Z‑o-£‑m-{‑I-a-§Ä h‑y-X‑y-k‑v-X-a‑mW‑v. D-Z‑m-l-c-W-a‑m-b‑n s‑s‑h-j‑vW-hÀ s‑h-Å h-k‑v-{‑X-a‑m-W‑v k-\‑y‑m-k-Z‑o-£-b‑v-¡‑p t‑i-jh‑p‑w
N‑n-e-t‑¸‑mÄ [-c‑n-¡‑p-I. a-ä‑p-Å-hÀ I‑m-h‑n [-c‑n-¡‑p‑w. N‑n-e i‑mt‑à-bÀ I‑p-¦‑p-a-hÀ-®‑w k‑z‑o-I-c‑n-¡‑m-d‑pï‑v. h-k‑v-{‑X-hÀ-W-§Ä¡-¸‑p-d-s‑a-¯‑p-¶ A-X‑y‑m-{‑i-a‑n-If‑p‑w I‑p-d-hÃ.
A-h-X‑m-c-a‑qÀ-¯‑n-If‑m-b k-Z‑v-K‑p-c‑p-¡-·‑mÀ k-\‑y‑m-k-]-²-X‑nI-f‑n \‑n-¶‑v D-b-c-¯‑n-e‑m-b-X‑n-\‑m C-¸-d-ª H-c‑p \‑n-b-ah‑p‑w
Ah-s‑c _‑m-[‑n-¡‑p-¶‑nÃ.
k‑m-[‑m-c-W k-\‑y‑m-k-Z‑o-£-I-f‑n {‑][‑m-\ `‑m-K‑w D-]‑m-k\‑m-a-{‑´-Z‑o-£b‑p‑w [‑y‑m-\-Z‑o-£-b‑p-a‑m-I‑p¶‑p. N‑n-e {‑I‑n-b-IÄ-¡‑p
t‑i-j‑w ]‑qÀ-® \-á-\‑m-b‑n \-Z‑n-b‑n a‑p-§‑n-\‑n-hÀ-¶‑v \-S-¶‑p-h¶v -Z‑o-£‑m-h-k‑v{‑X‑w [-c‑n-¡‑p-¶-X‑m-W‑v G-X‑m-ï‑v A-h-k‑m\-s‑¯
N-S-§‑v.
F-´‑n-\‑v {‑]-t‑X‑y-I h-k‑v-{‑X‑w? k‑m-[-\ s‑N-¿‑p-t‑¼‑mÄ {‑]‑mW i-à‑n hÀ-²‑n-¨‑p-X‑p-S-§‑p‑w. N‑p-ä‑p-a‑p-Å ']-c‑n-t‑hj‑w' AY-h‑m
k‑n-²-he-b‑w i-à‑n {‑]‑m-]‑n-¨‑p-h-c‑p‑w. A¯-c‑w h‑y-à‑nI-s‑f
A-\‑m-Z-c‑n-¡t‑b‑m A-h-t‑l-f‑n-¡t‑b‑m s‑N-b‑v-X‑m s‑N-¿‑p-¶h\‑v A-X‑v A-X‑y-[‑n-I‑w l‑m-\‑n-h-c‑p-¯‑p‑w. k‑m-[I-s‑\ X‑n-c‑n-¨-d‑nª‑m a-ä‑p-Å-hÀ {‑i-²-t‑b‑m-s‑S s‑]-c‑p-a‑m-d‑n-s‑¡‑m-Å‑p‑w. A§s‑\ X‑n-c‑n-¨-d‑n-b‑m-\‑p-Å ]-X‑m-I-b‑m-W‑v h-k‑v-{‑X-¯‑n-s‑â hÀ®‑w.
a‑m-{‑X-h‑paÃ‑, C‑u hÀ-Wh‑p‑w {‑]-t‑X‑y-I h-k‑v-{‑Xh‑p‑w k‑m-[\-s‑b
k-l‑m-b‑n-¡b‑p‑w s‑N-¿‑p‑w. {‑]‑m-W-i-à‑n-s‑b BÀ-Ö‑n-¡‑p-¶X‑ne‑p‑w h‑n-]-c‑o-X-X-c‑w-K§-s‑f A-I-ä‑p-¶-X‑ne‑p‑w h-k‑v-{‑X-¯‑n\‑p‑w
\‑n-d-¯‑n\‑p‑w {‑]‑m-[‑m-\‑y-a‑p-ï‑v.

{‑][‑m-\ ]-c-¼-cIÄ

B-Z‑n-i-¦-c-]-c-¼-c-b‑m-W‑v `‑m-c-X-¯‑n-s‑e {‑][‑m-\ k-\‑y‑m-k]-c¼-c. B-Z‑n-i-¦-c³ `‑m-c-X-¯‑n-s‑â B-²‑y‑mß‑n-I t‑\-X‑rX‑z‑w
\‑m-e‑p aT-§Ä-¡‑m-b‑n \ÂI‑n. H‑mt‑c‑m aT-¯‑n\‑p‑w H‑mt‑c‑m i‑n£-W {‑]-X‑o-I-§f‑p‑w \ÂI‑n. Chs‑c 'Z-i-\‑m-a‑nIÄ' F-¶‑p
h‑n-f‑n-¡‑p-¶‑p.
1. ]Ý‑n-a `‑m-cX‑w: K‑p-P-d‑m-¯‑n-s‑e Z‑z‑m-c-I‑m-aT‑w‑, t‑Z-h-Xþk‑nt‑²i‑z-c i‑nh³. i-à‑nþ`{‑Z. X‑oÀ-°‑wþt‑K‑m-aX‑n. B-Z‑y aT‑m-[‑n]-X‑nþ]-ß-]‑m-Z‑m-N-c‑yÀ. t‑h-Z‑wþk‑m-a-t‑hZ‑w. h‑m-I‑y‑wþX-¯‑z-ak‑n.
k-\‑y‑m-k-\‑m-a‑w A-h-k‑m-\‑n-¡‑p¶-X‑v X‑oÀ°‑w‑, B-{‑i-a‑w F-¶‑o
h‑m-¡‑p-I-t‑f‑m-s‑S-b‑m-h-W‑w. (DZ‑m: 'c‑m-a‑m-\-µ X‑oÀ-°‑, I‑r-j‑vW‑m{‑i-a k‑z‑m-a‑n-IÄ‑)
2. D-¯-c-`‑m-cX‑w: t‑P‑y‑m-X‑nÀ-aT‑w (t‑P‑m-j‑o-aT‑w‑) l‑n-a‑meb‑w t‑Z-h-Xþ\‑m-c‑m-bW³. i-à‑nþ]‑p-c‑m-W-K‑n-c‑n X‑oÀ-°‑wþAf-I\-µ. B-Z‑y A-[‑n-]-X‑nþt‑X‑m-SI³. t‑h-Z‑wþA-YÀÆ‑w. h‑mI‑y‑wþA-b-a‑m-ß‑m {‑_-Ò. k‑w-\‑y‑m-k \‑ma‑wþ K‑nc‑n‑, ]À-ÆX‑w‑,

15

Picture Courtesy: http://deshika.files.wordpress.com/

s‑s‑ihÀ

X‑m-{‑´‑n-IÀ s‑s‑h-Z‑nIÀ
1. I‑m³^-S (\‑m-Y‑) k-{‑¼-Z‑m-b‑w Z-i-\‑m-a‑n-IÄþi-¦-c-]-c¼-c
2. A-t‑L‑m-c-k-{‑¼-Z‑mb‑w
3. I‑o-\‑m-c‑m-a‑nIÄ
4. I‑m-]‑m-e‑nIÀ
5. I‑m-c‑m-e‑n‑w-K‑nIÄ
I‑m³-^-S F-¶ \‑m-Y k-{‑¼-Z‑m-b-a‑m-W‑v t‑e‑m-I-¯‑ns‑eX-s‑¶ BZ‑n-a k-\‑y‑m-k-]-c-¼-c-s‑b-¶-d‑n-b-s‑¸-S‑p-¶X‑v. t‑K‑mc-£-\‑m-Y-\‑n-e‑q-s‑S {‑]-N‑m-c-a‑mÀ-Ö‑n-¨‑p-s‑h-¶‑v I-c‑p-X-s‑¸-S‑p-¶
C‑u D-]-t‑Z-i-k-a‑p¨-b‑w k‑m-£‑m i‑n-h-\‑n \‑n-¶‑v D-Û-h‑n¨‑p-s‑h-¶‑v h‑n-i‑z-k‑n-¡-s‑¸-S‑p¶‑p. C-X‑pÄ-s‑¸-sS-b‑p-Å X‑m-{‑´‑n-I
[‑m-c-IÄ-s‑¡Ã‑m‑w H-c‑p c-l-k‑y-k‑z-`‑m-h-a‑pï‑v. {‑]-t‑X‑y-I c‑o-X‑nb‑n-e‑p-Å k‑m-[\ s‑I‑m-ï‑v s‑N-h‑n-b‑p-s‑S A{‑K‑w h‑n«‑p-t‑]‑m-I‑m-d‑pÅX‑p-s‑I‑m-ï‑mW‑v 'I‑m³-^S' (I‑m³þs‑N-h‑n ^-Sþh‑n«‑p-t‑]‑mb
s‑]‑m-«‑n-b‑) F-¶‑p h‑n-t‑i-j‑n-¸‑n-¡‑p-¶X‑v. D-¯À-{‑]-t‑Z-i‑n-s‑e t‑K‑mc-J-‑v]‑q-c‑n-e‑m-W‑v B-{‑i-a‑w.
i‑mà³-a‑mÀ ]‑qÀ-® X‑m-{‑´‑n-I-c‑mW‑v. X‑m-{‑´‑n-I {‑I‑n-b-I-f‑ps‑S K-l-\a‑m-b H-c‑p ]‑m-c-¼c‑y‑w X-s‑¶ A-hÀ-¡‑pï‑v. e‑uI‑n-I
P‑o-h‑n-X-¯‑n-s‑e A‑wi-§-s‑f‑m¶‑p‑w D-t‑]-£‑n-¡‑m-s‑X Ah-s‑b
{‑]-t‑X‑y-I c‑o-X‑n-b‑n {‑]-t‑b‑m-K‑n-¡‑p-¶ D-]‑m-k-\‑m-]-²-X‑n-b‑mW‑nX‑v. AX‑p-s‑I‑m-ï‑v k-\‑y‑m-k‑n-]-c-¼-c-b‑n Ch-s‑c DÄ-s‑¸S‑p¯‑p-I i-c‑nbÃ. F-¶‑me‑p‑w N‑n-e {‑]-t‑X‑y-I-X-IÄ s‑I‑m-ï‑v
X‑n-c‑n-¨-d‑n-t‑b-ï-X‑p-ï‑v.

2. h‑n-c-à-·‑mÀ: C-h-c‑m-W‑v h‑o-S‑p-t‑]-£‑n-¨‑p t‑]‑m-I‑p-¶hÀ
C-\‑n A-{‑X {‑]-k‑n-²-aÃ‑m-¯ N‑n-e k-\‑y‑m-k k-{‑¼-Z‑m-b-§f‑pï‑v. Ch-s‑b ]‑qÀ-®-k-\‑y‑m-k-s‑a-¶‑v ]-db‑p-I h-¿. I‑m-cW‑w‑,
K‑r-l-Ø-·‑mc‑p‑w C-h-b‑v-¡‑n-S-b‑n Z‑o-£ h‑m-§‑n-b-h-c‑m-b‑pï‑m-I‑m-d‑pï‑v. 'c‑m-a‑m\-µ‑n'IÄ F-¶‑m-W‑v Ch-s‑c h‑n-f‑n-¡‑p-I.
I-_‑oÀ-]-Ù‑n-IÄ F¶‑p‑w h‑n-f‑n-¡‑p‑w. a-l‑m-ß‑m I-_‑o-d‑n-s‑â i‑mk-\-§Ä ]‑n-´‑p-S-c‑p-¶-h-c‑m-W‑nhÀ. c‑m-a‑m-\-µ-K‑p-c‑p I-_‑o-d‑n-s‑â
K‑p-c‑p-h‑m-b‑n-c‑p-¶-t‑Ã‑m. CX‑p-t‑]‑m-s‑e a-s‑ä‑m-¶‑m-W‑v _-k-t‑hi‑z-c
k-{‑¼-Z‑m-b-h‑p‑w.

A§-s‑\ I‑q-S‑p-XÂ-¡‑q-S‑p-XÂ A-S‑p-¯‑p-h-c‑p‑w-t‑X‑md‑p‑w i‑p²‑nb‑p‑w hÀ-²‑n¨‑p-s‑I‑m-t‑ï-b‑n-c‑n-¡‑p‑w. F-{‑X i‑p-²‑n h-c‑p¶‑pt‑h‑m
A-{‑Xb‑p‑w C‑u-i‑z-cX‑z‑w h-¶‑p-s‑h-¶À°‑w. D-Z‑m-l-c-W-a‑m-b‑n
]-¯‑p i-X-a‑m-\‑w i‑p-²‑n B-ß‑m-h‑n-\‑p h-¶‑m A-X‑n-\À-°‑w
]-¯‑p i-X-a‑m\‑w C‑u-i‑z-cX‑z‑w B-s‑b-¶‑m-I‑p¶‑p. C‑u L-«-§f‑n-s‑e-t‑¸‑m-s‑g-¦‑ne‑p‑w i-c‑o-c‑w h‑n-t‑S-ï‑n-h-¶‑m A-S‑p-¯ P-·‑w
X‑p-S-§‑p-¶-X‑pX-s‑¶ A-{‑Xb‑p‑w i‑p-²‑n-b‑p-a‑m-b‑n-«‑m-b‑n-c‑n-¡‑p‑w.
`‑m-K‑n-Ia‑m-b i‑p-²‑n-t‑b‑m-s‑S P-\‑n-¡‑p-¶ Z‑n-h‑y‑m-ß‑m-¡-s‑f-b‑m-W‑v
A‑w-i‑m-h-X‑m-c‑w F-¶‑p ]-d-b‑p-¶-X‑v.
A-S‑p-¯ L-«‑w H-c‑p]-t‑£ G-I‑m-´ A-h-[‑q-X‑m-h-Ø-b‑mh‑m‑w. A-s‑Ã-¦‑n N‑p-ä‑n-¯‑n-c‑n-bp-¶ A-h-[‑q-X-]-c‑n-{‑h‑m-P-\-a‑mI‑m‑w. ]‑qÀ-®-a‑mb‑p‑w {‑_-Ò-eb‑w (]-c-{‑_-Ò-h‑p-a‑m-b‑n H-¶‑m-I‑p-¶
Ø‑nX‑n‑) h-c‑p-¶-t‑X‑m-s‑S ]-c-a-l-‑w-k‑m-h-Ø-b‑mb‑n. A-X‑pX-s‑¶
t‑a‑m£‑w‑, A-X‑m-I‑p-¶‑p i‑p-²‑n-k‑m-a‑y‑w (C‑u-i‑z-c-i‑p-²‑nb‑p‑w Bß‑m-h‑n-s‑â i‑p-²‑nb‑p‑w k-a‑m-\-a‑m-IÂ‑)
C‑u A-h-Ø-b‑n \‑n-¶‑v N‑n-e-t‑¸‑mÄ h‑oï‑p‑w P-·-s‑aS‑p-s‑¯-¶‑p h-c‑m‑w. A-X‑v P‑oh-\-t‑e‑m-I-t‑¯‑m-S‑p-Å t‑{‑]-ah‑p‑w
I‑m-c‑p-W‑yh‑p‑w s‑I‑m-ï‑mW‑v. A§-s‑\ h-c‑p-¶-h-c‑m-W‑v ]‑qÀ-®‑mh-X‑m-c§Ä.

{‑][‑m-\ t‑I-{‑µ§Ä

[-\h‑p‑w {‑]-i-k‑v-X‑nb‑p‑w t‑a‑m-l‑n-¨‑v a‑m-[‑y-a-§-f‑nÂ
\‑n-d-b‑p-Ib‑p‑w k‑z-´-a‑m-b‑n Ø‑m-]-\-§-f‑p-ï‑m¡‑p-Ib‑p‑w s‑N-¿‑p¶-X‑v k‑w-\‑y‑m-k-a-s‑Ã-¶‑v \‑m‑w
X‑n-c‑n-¨-d‑n-bW‑w. h‑n-e I‑qS‑n-b h-k‑v-{‑X-§f‑p‑w B
`‑q-j-W-§f‑p‑w c‑m-{‑ã‑o-b k‑z‑m-[‑o-\h‑p-s‑a‑m¶‑p‑w
k‑w-\‑y‑m-k-a-s‑Ã-¶‑v D-d-¸‑n-¡b‑p‑w t‑h-W‑w. F-¶‑mÂ
^-e‑m-I‑m‑w-£-b‑nÃ‑m-s‑X t‑e‑m-I-t‑£-a-¯‑n-\‑m-b‑p-Å
{‑]-hr¯‑n-IÄ `‑n-¶-a‑mW‑v. A-h H-c‑p b-Y‑mÀ-° k‑w\‑y‑m-k‑n-s‑b _-Ô‑n-¸‑n-¡-t‑b-b‑nÃ.
s‑s‑i-hÀ / i‑m-àÀ
I‑p-¦‑p-a-hÀ-W-h-k‑v-{‑X‑w‑,
{‑X‑n-i‑qe‑w‑, I-a-Þe‑p
a‑r-K-NÀ½‑w

s‑s‑h-j‑v-WhÀ
i‑p-{‑`-h-k‑v-{‑X‑w
N‑n-a‑vS‑w (Tongs)
X‑p-{‑a‑n (D-W§‑n-b
I‑p-¼-f-§-b‑p-s‑S t‑X‑m-S‑v)
t‑e‑m«‑m (H‑m-«‑p-]‑m-{‑X‑w‑)

`‑m-c-X-¯‑n-s‑e {‑][‑m-\ k-\‑y‑m-k-t‑I-{‑µ-§Ä t‑K‑m-c-J‑v-]‑qÀ‑,
h‑m-c‑m-Wk‑n‑, {‑]-b‑m-K‑, A-t‑b‑m[‑y‑, a-[‑y-{‑]-t‑Z-i‑n-s‑e N‑n-{‑X-I‑qS‑w‑,
D-¯À-{‑]-t‑Z-i‑n-s‑e s‑s‑\-a‑n-i‑m-c-W‑y‑w‑, H-d‑o-Ê-b‑n-s‑e Z-Þ-I‑m-cW‑y‑w‑, IÂ-¡-¯ t‑_-e‑qÀ-aT‑w‑, l-c‑n-Z‑z‑mc‑w‑, E-j‑o-t‑Ii‑w‑, aY‑p-c‑,
h‑r-µ‑m-h\‑w‑, Z‑z‑mc-I‑, i‑n-h-K‑n-c‑n C-X‑y‑m-Z‑n-b‑m-W‑v.
_‑u²þs‑s‑P-\ ]-c-¼-cI-s‑f k‑v-]À-i‑n-¨‑n-«‑nÃ‑, A-Xv a-s‑ä‑mc‑p t‑e-J-\-¯‑n-e‑m-I‑m-s‑a-¶‑p I-c‑p-X‑p-¶‑p. k‑n-J‑v k-{‑¼-Z‑m-b‑w
t‑h-d‑n-«‑p ]-d-b‑m-X‑n-c‑p¶-X‑v A-X‑v l‑n-µ‑p k-{‑¼-Z‑m-b‑w X-s‑¶ Bb-X‑n-\‑m-e‑m-W‑v.
a-l‑m-ß‑m A-¿³-I‑mf‑n‑, k‑z‑m-a‑n t‑b‑m-K‑m-\-µ-k-c-k‑z-X‑n-b‑p-s‑S
i‑n-j‑y-\‑m-b‑n-c‑p¶‑p‑, \‑m-c‑m-b-W K‑p-c‑ph‑n-t‑\‑m-ft‑a‑m N«-¼‑n k‑z‑ma‑n-I-t‑f‑m-ft‑a‑m B-ß‑o-b H‑u-¶X‑y‑w A-t‑±-l-¯‑n I-e‑v-]‑n-¨‑p
I‑m-W‑p-¶‑nÃ.
H‑mt‑c‑m k-\‑y‑m-k‑n k-{‑¼-Z‑m-b-¯‑n\‑p‑w H‑mt‑c‑m ]-c-a‑m-²‑y-£\‑p-ï‑m-I‑p‑w. I‑p‑w-`-t‑a-f-b‑n s‑h-¨‑m-W‑v Ah-s‑c A-h-t‑c‑m-[‑n-¡‑p¶X‑v. 'a-l´‑v' F-¶‑m-W‑v Ø‑m-\ \‑m-a‑w.
\‑n-h‑r-¯‑n-a‑mÀ-¤-¯‑n\‑p‑w G-I‑m-´-k‑m-[-\-b‑v¡‑p‑w {‑]‑m[‑m\‑y‑w \Â-I‑p-¶ h‑n-`‑m-K-a‑m-W‑v \‑m-K-k-\‑y‑m-k‑n-a‑mÀ. A-h-c‑nÂ
FÃ‑m [‑m-c-¡‑m-c‑p-a‑pï‑v. G-X‑m-ï‑v ]-{‑´-ï‑p hÀ-j‑w \‑o-ï
{‑]-h‑r-¯‑n-a‑mÀ-¤-¯‑n-\‑p-t‑i-j-a‑mWv H-c‑p k‑m-[-I³ ]‑qÀ-® \‑m-Kk-\‑y‑m-k‑n-b‑m-I‑p-¶-X‑v.
B-Z‑y a‑q-¶‑p hÀ-j‑w
: {‑_-Ò-N‑m-c‑nIÄ
A-S‑p-¯ a‑q-¶‑p hÀ-j‑w
: b‑m-{‑X‑nIÄ
A-S‑p-¯ a‑q-¶‑p hÀ-j‑w
: _‑m-\-U‑nKÀ
A-X‑n-\-S‑p-¯ a‑q¶‑p hÀ-j‑w : l‑p-U‑m-U‑w-K‑pIÄ
(`£-W‑w ]‑m-I‑w s‑N-¿Â‑)
A-´‑n-aL-«‑w
: a‑p-V‑n-b (a‑p-c-V‑n-b‑)
]‑qÀ-®-\‑m-K-X‑z‑w

Picture Courtesy: http://0.static.wix.com/

16

k‑m-K-c‑w.
3. ]‑qÀ-Æ-`‑m-cX‑w: H-d‑o-Ê-b‑n-s‑e ]‑p-c‑n t‑K‑m-hÀ-²-\-aT‑w. t‑Zh-Xþ]‑pc‑p-t‑j‑m-¯a³. i-à‑nþh‑rj-e. X‑oÀ-°‑wþa-t‑l‑mZ-[‑n
B-Z‑y‑m-[‑n-]-X‑nþl-k‑v-X‑m-a-eI³. t‑h-Z‑wþE-t‑K‑zZ‑w. h‑m-I‑y‑wþ{‑]Ú‑m-\‑w {‑_-Ò, k-\‑y‑m-k-\‑m-a‑wþA-c-W‑y‑w‑, h\‑w
4. Z-£‑n-W-`‑m-cX‑w: IÀ-W‑m-S-I-b‑n-s‑e i‑r‑w-t‑K-c‑n i‑mc-Z‑m
aT‑w. t‑Z-h-Xþa-e-l‑m-\‑n-I-t‑c-i‑zc³ (i‑nh³‑) i-à‑nþi‑mc-Z.
X‑oÀ-°‑wþX‑p‑w-K-`{‑Z. B-Z‑y‑m-[‑n-]-X‑nþk‑p-t‑c-i‑zc³. t‑h-Z‑w þ bP‑pÀ-t‑ÆZ‑w. h‑m-I‑y‑wþA-l‑w {‑_‑m-Ò‑m-k‑va‑n. k-\‑y‑m-k-\‑m-a‑wþ]-‑pc‑n‑,
`‑m-cX‑n‑, A-c-W‑y‑w‑, X‑oÀ-°‑, K‑nc‑n‑, B-{‑i-a‑w.
{‑i‑o-c‑m-a-I‑r-j‑v-W-]-c-¼-c-b‑p-s‑S B-Ø‑m-\‑w IÂ-¡-¯-b‑ns‑e t‑_-e‑qÀ-aT-a‑mW‑v. C-X‑v t‑aÂ-¸-d-ª i‑m-¦-c-]-c-¼-c-b‑p-a‑mb‑n _-Ô-s‑¸-«‑n-c‑n-¡‑p¶‑p. cï‑p‑w t‑I-h-e‑m-s‑s‑Z‑z-X-a‑m-W‑v.
s‑s‑Z‑z-X‑w : D-S‑p-¸‑n {‑i‑o-I‑r-j‑v-W-aT‑w
h‑n-i‑n-ã‑m-s‑s‑Z‑z-X‑w : {‑i‑o-c‑w-K‑w c‑m-a‑m-\‑p-P-aT‑w (X‑n-c‑p-¨‑n-d-¸Å‑n‑)
s‑s‑{‑X-X‑w : h‑nh‑n-[ Z-b‑m-\-µ-aT§Ä
t‑I-cf‑o-b k-\‑y‑m-k-]c-¼c s‑s‑X-¡‑m-«‑v A-¿‑m k‑z‑m-a‑nI-f‑n X‑pS-§‑n N-«-¼‑n-k‑z‑m-a‑nIÄ‑, \‑m-c‑m-b-W K‑p-c‑p-t‑Z-h³
F-¶‑n-h-c‑n-e‑q-s‑S h‑n-I-k‑n-¨‑v c-ï‑p i‑m-J-I-f‑m-b‑n ]-SÀ¶‑p.
cï‑p‑w A-s‑s‑Z‑z-X‑w Xs‑¶. t‑aÂ-¸-d-ª FÃ‑m-h-c‑p-s‑Sb‑p‑w a‑p-{‑Z
I‑m-h‑n-b‑m-I‑p-¶‑p.
s‑s‑ihÀ‑, s‑s‑h-j‑v-WhÀ‑, i‑m-àÀ F-¶‑n§-s‑\ a‑q-¶‑p [‑mc-I-f‑m-b‑n t‑h-W-s‑a-¦‑n ]-c-¼-cI-s‑f a-\-Ê‑n-e‑m-¡‑m‑w. C-X‑nÂ
s‑s‑i-hÀ {‑]-[‑m-\-a‑mb‑p‑w Ú‑m-\-a‑mÀ-¤‑n-I-f‑mW‑v. _‑p-²‑n-s‑b
i‑p-²‑o-I-c‑n-¡‑p-¶-X‑ph-g‑n t‑a‑m-£‑w t‑\-S‑m-s‑a-¶-X‑m-W‑v Ú‑m-\a‑mÀ-¤‑n-I-f‑p-s‑S k‑n-²‑m´‑w‑, A-X‑v FÃ‑m-ä‑n-t‑\b‑p‑w i‑p-²‑o-I-c‑n¨‑ps‑I‑m-Å‑p‑w.

17

k‑m-[-\‑m-t‑{‑iW‑n

C‑u c‑o-X‑n C-t‑¸‑mÄ A-{‑X \‑n-Ý‑n-XaÃ‑, I‑m-h‑n s‑s‑h-j‑v-Whc‑p‑w [-c‑n-¡‑p-¶‑pï‑v. ']-©-`{‑Z' F-¶ t‑]-c‑n i-c‑o-c-¯‑n-s‑e
A-©‑p `‑m-K-§-f‑n-s‑e t‑c‑m-a‑w h-fÀ¯‑p-I A-s‑Ã-¦‑n s‑a‑m-¯‑w
h-S‑n-¨‑p-I-fb‑p-I F-¶ B-N-‑m-c‑w s‑]‑m-X‑p-t‑h-b‑pï‑v. B-e‑n³-I‑mb‑p-s‑S {‑Z-h‑w ]‑pc-«‑n P-S-b‑p-ï‑m-¡‑p-¶ c‑o-X‑n s‑s‑i-hÀ¡‑p‑w i‑màÀ-¡‑p-a‑pï‑v. s‑\-ä‑n-b‑n a‑p-t‑¤‑m]‑n ({‑X‑n-]‑p-{‑Þ‑w‑) s‑X‑m-S‑p-¶
]-X‑n-h‑v s‑s‑h-j‑v-W-hÀ-¡‑p-ï‑v. s‑s‑i-hÀ¡‑p‑w s‑s‑h-j‑v-W-hÀ¡‑p‑w
s‑]‑m-X‑p-h‑m-b‑n c-ï‑pX-c‑w {‑]-hÀ-¯-I-c‑p-ï‑v:
1. k‑w-t‑b‑m-K‑nIÄ: C-hÀ h‑o-S‑p-t‑]-£‑n-¡‑nÃ. C-h-c‑p-s‑S h‑n-`‑mK-¯‑nÂ-s‑¸-S‑p-¶-h-c‑mW‑v 't‑K‑m-k‑m-b‑n'a‑mÀ.
lncWy

D-]‑m-k-\‑m-]-Y-¯‑n-e‑q-s‑S \‑o-§‑p-¶ k‑m-[-IÀ ]-ec‑p‑w
]-e \‑n-e-I-f‑n-e‑m-h‑p‑w. A-h-c‑p-s‑S \‑n-e k‑q-£‑v-a-\‑n-c‑o£-W‑w
s‑I‑m-ï‑p‑w A-\‑p-`-h‑m-a‑r-X‑w s‑I‑mï‑p‑w N‑n-e i‑n-£‑n-X-a-\-Ê‑pIÄt‑¡ D‑u-l‑n-¡‑m-\‑mh‑q. k-\‑y‑m-k-¯‑n N‑n-eÀ ]-c‑n-{‑h‑mP\‑w (X‑oÀ-°‑m-S-\‑wþ\‑n-c-´-c-b‑m{‑X‑) Z‑oÀ-L-I‑m-e-t‑¯-¡‑v
k‑z‑o-I-c‑n-¡‑m-d‑pï‑v. N‑n-eÀ A-X‑n-\‑p-t‑i-jt‑a‑m AÃ‑ms‑Xt‑b‑m
G-I‑m-´-k‑m-[-\-b‑n-t‑e-¡‑p h-e‑n-b‑p‑w. k‑m-[\ s‑I‑m-ï‑v B-ß‑mh‑n-\‑p i‑p-²‑n h-¶‑p-X‑p-S-§‑p-t‑¼‑mÄ ]‑n-s‑¶ k‑w-`-h-_-l‑p-ea‑mb B-´-c b‑m-{‑X-b‑mW‑v. ]‑pd-t‑a H¶‑p‑w I‑m-W‑m-\‑p-ï‑m-h-‑nÃ.
]‑pd-t‑a \‑n-¶‑v t‑_‑m[-s‑¯ D-Å‑n-t‑e-¡‑p \-b‑n-¡‑p-t‑¼‑mÄ BÄ
't‑b‑m-K‑m-c‑q-V³' (t‑b‑m-K-]-Y-t‑a-d‑n-bh³‑) F-¶‑p h‑n-f‑n-¡-s‑¸-S‑p‑w.
k‑z-´‑w B-ß‑m-h‑n-s‑e ]-c-a‑m-ß‑m-h‑n-s‑â k‑m-¶‑n²‑y‑w t‑_‑m[‑y‑w
h-¶-h-\‑m-W‑v t‑b‑m-K‑m-c‑qV³. ]-X‑p-s‑¡ B k‑m-¶‑n²‑y‑w i-àa‑m-b‑n A-\‑p-`-h‑n-¨‑p-X‑p-S-§‑p-t‑¼‑mÄ 'a‑pà³' F-¶-d‑n-b-s‑¸-S‑p‑w.
G{]n 2013

cmam-\p-Pm-Nm-cyÀ

]cky \nc°v

N‑n-e {‑it‑²-b I‑m-c‑y§Ä

18

k-\‑y‑m-k‑w A-hi‑y‑w k‑z‑o-I-c‑n-t‑¡-ï H¶Ã. AÀ-l-X-b‑pÅ-hÀ t‑{‑i-j‑vTc‑m-b K‑p-c‑p-¡-·‑m-c‑n \‑n-¶‑v Ú‑m-\-a‑mÀ-Ö‑n-¨
t‑i-j‑w a‑m{‑X‑w k-\‑y-k‑n-¨‑m a-X‑n-b‑m-I‑p‑w.
K‑m-À-l-Ø‑y-¯‑n-\‑p-t‑i-j‑w k-\‑y-k‑n-¡‑m-\‑m-W‑v h‑n[‑n. IT‑n\-h‑nc-à‑n h-¶-hÀ-t‑¡ t‑\-c‑n-«‑v k-\‑y‑m-k-¯‑n-\‑v A-\‑pa-X‑n
K‑p-c‑p \Â-I‑m-d‑p-Å‑p.
k-\‑y‑m-k‑n h‑o-S‑p-h‑n«‑p-t‑]‑m-I-W-s‑a-¶‑v H-c‑p \‑nÀ-º-Ô-h‑p-a‑nÃ.
_‑u²þs‑s‑P-\ k-{‑¼-Z‑m-b-§-f‑m-W‑v "D-t‑]-£‑n¨‑p-t‑]‑m-¡‑v'' \‑n-j‑vIÀ-j‑n-¡‑p-¶X‑v. \‑m‑w A-X‑v A-\‑p-I-c‑n-¡-W-s‑a-¶‑nÃ. H-c‑mÄ
k-\‑y-k‑n-¡‑p-¶‑p-s‑h-¶‑v t‑IÄ-¡‑p-t‑¼‑m-t‑g¡‑p‑w _-Ô‑p-¡Ä
`-b-s‑¸-S‑m³- X‑p-S-§‑p¶-X‑v _‑u-²-]-c-¼c-s‑b N‑n-´‑n-¨‑mW‑v. AX‑n-\‑p a‑p-¼‑v A¯-c‑w `-b‑w D-ï‑m-b‑n-c‑p-¶‑nÃ. I‑p-S‑p‑w-_-I‑m-c‑y-§f‑n e‑n‑-]v-k-b‑nÃ‑m-s‑X I‑p-S‑p‑w_-¯‑p X-s‑¶ P‑o-h‑n-¨‑me‑p‑w H-c‑p
I‑p-g-¸-h‑p-a‑nÃþ]-t‑£ B-´-c‑n-I-a‑m-b‑n P‑m{‑K-X ]‑p-eÀ-¯-W-s‑a¶‑p a‑m-{‑X‑w.
X-s‑¶ t‑I-{‑µ‑o-I-c‑n¨‑p-s‑I‑m-ï‑p-Å H-c‑p Ø‑m-]-\-h‑y-h-Ø
k‑w-\‑y‑m-kaÃ.
N‑n-e B-{‑i-a-§-f‑n-s‑e {‑_-Ò-N‑m-c‑n-a‑mÀ h‑n-h‑m-l‑w I-g‑n¨‑v
H‑m-S‑n-t‑¸‑m-s‑b-¶‑p N‑n-eÀ h‑n-aÀ-i‑n-¡‑m-d‑pï‑v. {‑_-Ò-N-c‑y-¯‑n-\‑pt‑i-j‑w K‑mÀ-lØ‑y‑w H-c‑p k‑z‑m-`‑mh‑n-I I‑mc‑y‑w a‑m-{‑X-a‑mW‑v‑,
i-c‑nb‑m-b ]-S‑n-b‑p-a‑m-W‑v.
N‑n-e k-\‑y‑m-k‑n-a‑mÀ N‑n-I‑n-Õ‑, t‑b‑m-K‑, C-X‑y‑m-Z‑n s‑I‑m-ï‑v

]-W-a‑p-ï‑m-¡‑p-¶‑p-ïs‑Ã‑m F-¶‑v BÄ-¡‑mÀ t‑N‑m-Z‑n-¡‑m-d‑p-ï‑v.
B k-\‑y‑m-k‑n-a‑m-s‑c {‑i-²‑n-¨ t‑ij-t‑a h‑n-[‑n-¡‑mh‑q. k‑z‑m-a‑n
\‑nÀ-a-e‑m-\-µ-K‑n-c‑n a-l‑m-c‑mP‑v‑, _‑m-_‑m c‑m‑w-t‑Z-h‑v X‑p-S§‑n-b k\‑y‑m-k‑n-a‑mÀ C¯-c‑w {‑]-hÀ-¯‑nIÄ-s‑I‑m-ï‑v h‑y-à‑n-]-c-a‑m-b‑n
H-c‑p {‑]-t‑b‑m-P-\h‑p‑w D-ï‑m-¡‑p-¶‑nÃ. P‑o-h-I‑m-c‑p-W‑y {‑]-hÀ¯\‑w a‑m-{‑X-a‑m-W‑v A-hÀ s‑N-¿‑p-¶-X‑vþA-X‑v k-\‑y‑m-k‑n-¡‑v h‑n-l‑nX-a‑m-W‑v.
k‑n-²³ F-¶-d‑n-b-s‑¸-« H-c‑p h‑y-à‑n k‑v-{‑X‑o-]‑o-U-\-¯‑n-\‑v
C-t‑¸‑mÄ P-b‑n-e‑n-e‑mW‑v. N‑n-eÀ ]-d-b‑p¶-X‑v A-t‑±-l-¯‑n-\‑v N‑n-e
k‑n-²‑n-IÄ D-ï‑m-b‑n-c‑p-¶‑p-s‑h-¶‑m-W‑v k‑n-²‑n-b‑p-Å H-c‑p-h³ I‑p-äI‑rX‑y‑w s‑N¿‑p-t‑a‑m? I‑p-ä-h‑m-f‑n-¡‑v k‑n-²‑n I‑n«‑p-t‑a‑m?
'A-`‑y‑m-k‑m-X‑v k‑n²‑n' F-¶‑v a‑p-¼‑p ]d-ª‑p I-g‑nª‑p. \‑nX‑y‑m-`‑y‑m-k‑w s‑I‑m-ï‑v N‑n-e A-k‑m-[‑m-c-W i-à‑n-IÄ BÀ¡‑p‑w
t‑\-S‑m‑w. {‑]‑m-W‑n-I‑v l‑o-e‑n‑wK‑v‑, s‑d-b‑v-I‑n‑, P‑q-t‑U‑m‑, s‑a-k‑v-a-d‑n-k‑w
X‑p-S-§‑n-b-h-s‑bÃ‑m‑w C¯-c‑w k‑n-²‑n-I-f‑mW‑v. P-]‑w s‑I‑mï‑p‑w
[‑y‑m-\‑m-Z‑n-IÄ s‑I‑mï‑p‑w aä‑p‑w {‑]‑m-W-i-à‑n-s‑b hÀ-²‑n-¸‑n¨‑v `‑u-X‑n-I-I‑m-c‑y-§-f‑n ‑D-]-t‑b‑m-K‑n-¡‑m-d‑pï‑v. C-s‑X‑m¶‑p‑w
B-²‑y‑m-ß‑nI-Xt‑b‑m k-\‑y-‑m-kt‑a‑m AÃ.
F-¶‑m i‑p-²-k‑m-[-\ s‑N-¿‑p-¶-hÀ-¡‑v k-l-P-a‑m-b‑n k‑n²‑n-IÄ h-¶‑p-t‑N-c‑m-d‑pï‑v. A-hc-X‑v {‑]-I-S‑n-¸‑n-¡‑m-d‑nÃ. H-c‑p
\‑n-e-s‑b¯‑p‑w a‑p-¼‑v k‑n-²‑n- {‑]-I-S‑n-¸‑n-¨‑p-X‑p-S-§‑n-b‑m k‑m-[\‑mi-à‑n t‑N‑mÀ¶‑p-t‑]‑m-I‑p‑w‑, B-ß‑o-b]‑p-t‑c‑mK-X‑n X-S-Ê-s‑¸-S‑pn
Ib‑p‑w s‑N-¿‑p‑w.

lncWy
hmbn-°q, kq£n-®p-sh-bv°pI
\n߃°n-sXmcp hgn-Im-´n-bmIpw

8000
5000
5000
2500
1500
1500
1000
1000
750

80,000
50,000
50,000
25,000
15,000
15,000
10,000
10,000
7,500

_m-°v Ih-¿ (I-f¿
- )
_m-°v C∂-¿ (I-f¿
- )
{^-≠v C∂-¿ (I-f¿
- )
^p-ƒ t]Pv (I-f¿
- )
^p-ƒ t]Pv (ªm-°v & ssh-‰v)
lm-^v t]Pv (ªm°v & ssh-‰v)
Izm-¿´- ¿
- t]Pv (I-f¿
- )
Izm-¿´- ¿
- t]Pv (ªm°v & ssh-‰v)

sI.-hn.-B¿.-F^v ]ªn-t°-j≥

{ioI-WvtT-izc tdmUv,
tImgn-t°mSv 673 001, t^m¨: 0495 2723181

Un.Un/sN-°v sI.hn.B-¿.F-^v ]-ªn-t°j-s‚ t]-cn-¬
tIm-gn-t°m-Sv am-dm-hp-∂ X-cØ
- n-¬ F-Sp-°pI.

...............................................................................................................................................................................................................   

HIRAnYA SUBSCRIPTIOn FORM

\º¿:

19

: .........................................................................................................................................................

hnemkw : .........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

1. Place of Publication
: Calicut
2. Periodicity of its Publication
: Monthly
3. Printer's Name
: K. Meera Rajesh
Nationality
: Indian

Address
: Chandranibha (H), Nanminda P.O., Calicut 673 613,
4. Publisher's Name
: K. Meera Rajesh
Nationality
: Indian

Address
: Chandranibha (H), Nanminda P.O., Calicut 673 613,
5. Editor's Name
: Vivek. D. Shenoy
Nationality
: Indian

Address
: 5/3216, UKS Road, Near Bhuvaneswari Temple
Calicut - 1
6. Name and Addresses
: K. Meera Rajesh

of individuals who own the
: Indian

News paper AND Shareholders : Chandranibha (H), Nanminda P.O, Calicut 673 613

holding more than one

percent of the total capital

............................................................................................................................................................
.................................]n≥:............................................t^m¨:....................................................
lncWy amkn-I-bpsS hcn-°mc≥ / hcn-°mcn BIm≥ B{K-ln-°p-∂p. hcn-kw-Jybv°p≈ XpI 220 cq] Hcp h¿j-tØbv°v
Cash/D.D/sN°v \º¿*.....................................................-Xo-øXn:......................................................
*Rs. 20 for outstation cheque

Renewal : Yes

I, K. Meera Rajesh hereby declare that the above particulars given above are true to the best of my knowledge and
belief.
(Sign/-)
1-04-2013

Hcp h¿jw

lm-^v t]Pv (I-f¿
- )

t]cv
STATEMENT ABOUT OWNERSHIP PARTICULARS AND OTHER PARTICULARS OF HIRANYA MASIKA,
AS REQUIRED UNDER RULE 8 OF THE REGISTRATION OF NEWS PAPERS (CENTRAL) RULES, 1956.
FORM IV (See Rule 8)

Hcp e°w

K. Meera Rajesh

lncWy

No

N.B: sN°p-Ifpw D.Dbpw KVRF Publication
F∂ t]cn-¬ FSp-°pI

H∏v: ...........................................................................
Xo-øXn:.....................................................................

G{]n 2013

lncWy

sabv 2011

26

teJ\w

Picture Courtesy: michaelsudduth.com

kv { Xo: iànbpw
kzmX-{´yhpw `mc- X - ¯nÂ
"R§-Ä Bcm-[-\m-h-kvXp-¡-f-Ã, Cc-I-fp-aÃ; R§sf a\p-jy-cmbn am{Xw ImWq' þUÂln-bnÂ
I­ï {]I-S-\-¯n Hcp s]¬Ip«n ]d-ª-Xm-Wv. cà-{]-hm-l-s¯-t¸msebmWv ]mc-¼-cyhpw
kwkv¡m-c-hpw. Ch F§-s\-bmWv kv{Xosb t\m¡n-¡ïn-cp-¶Xv F¶v Nn´n-¡pIbmWv {]apJ
C³tUm-f-Pn-Ìmb teJ-I³.

Ìo^³\m]v /

]cn-`mj: tUm. sI.-_n. {]`m-I-c³

20

h-

\‑n-XI-s‑f _-l‑p-a‑m-\‑n-¡‑p-¶X‑p‑w

k-a‑q-l-¯‑n {‑]-t‑X‑y-I ]-c‑nK-
W\ s‑I‑m-S‑p-¡‑p-¶-X‑pa‑m-b A-\h-[‑n
k‑w-k‑v-¡‑m-c-§Ä t‑e‑m-I-¯‑n Dï‑v.
Bß‑o-b D-bÀ-¨b‑p‑w k-Z‑m-N‑m-c-t‑_‑m[h‑p‑w k‑v-{‑X‑o-IÄ F-{‑X-a‑m{‑X‑w k‑z‑m‑w-i‑z‑oI-c‑n-¡‑p-¶‑p F-¶-X‑n-s‑\ B-{‑i-b‑n-¨‑mW‑v B k-a‑q-l-¯‑n _-l‑p-a‑m-\h‑p‑w
A‑w-K‑o-I‑m-ch‑p‑w A-hÀ-¡‑v e-`‑n-¡‑p-¶X‑v.
{‑]‑m-N‑o-\ k‑w-k‑v-¡‑m-c-§-f‑n s‑s‑hZ‑nI I‑m-e-L-«-¯‑n-s‑e k-a‑q-l-¯‑n-e‑m-W‑v
k‑v-{‑X‑o-IÄ-¡‑v k‑p-{‑][‑m-\ A‑w-K‑o-I‑m-c‑w
I‑n-«‑n-b‑n-«‑p-Å-X‑v.
k‑v{‑X‑ot‑Z-h-XI-s‑f i-à‑n-b‑p-t‑Sb‑p‑w
k‑z-`‑m-h-¯‑n-t‑âb‑p‑w k‑v-{‑X‑o-c‑q-]-§-f‑m-b‑n
N‑n-{‑X‑o-I-c‑n-b‑v-¡‑p-¶ ]‑m-c¼-c‑y k-{‑¼Z‑m-b‑w G-äh‑p‑w D-¶-X‑n-b‑n F-¯‑nb‑n-c‑p¶-X‑v s‑s‑hZ‑n-I I‑m-e-L-«-¯‑nÂ
B-b‑n-c‑p¶‑p. t‑Z-h-X-If‑m-b e-£‑va‑n
(`‑m-K‑y-t‑Z-h-Xb‑p‑w h‑n-j‑v-W‑p-h‑n-s‑â ]-X‑v\‑n-b‑p‑w‑) k-c-k‑zX‑n (h‑n-Z‑y-b‑p-s‑S t‑Z-h-X‑)
k‑p-`{‑Z ({‑i‑o-I‑r-j‑vW-s‑â k-t‑l‑m-Zc‑n‑)
Z‑pÀ-¤ (i-à‑n-b‑p-t‑Sb‑p‑w _-e-¯‑nt‑âb‑p‑w t‑Zh-X‑) I‑mf‑n a-ä‑p t‑Z-h-X-IÄ
B-´c‑n-I i-à‑n-b‑p-t‑Sb‑p‑w s‑s‑hZ‑n-I
{‑]-`‑m-h-¯‑n-s‑â D-Z‑m-l-c-W-§Ä B-W‑v.
s‑s‑h-Z‑nIÀ "i-à‑n-b‑m-b‑v B-c‑m[‑n-¡‑p¶-X‑v t‑]‑me‑p‑w k‑v{‑X‑o k-¦Â]-s‑¯-b‑mW‑v. {‑]‑mN‑o\ s‑s‑hZ‑n-I
I‑m-e-L-«-¯‑n k‑v-{‑X‑o-IÄ-¡‑v k‑z‑m-X{‑´‑yh‑p‑w k‑w-c-£-Wh‑p‑w _-l‑p-a‑m-\h‑p‑w
s‑I‑m-S‑p-¯‑n-«‑pï‑v. s‑s‑h-Z‑n-Ia‑m-b H-c‑p
s‑N‑mÃ‑pï‑v‑, F-h‑n-s‑S k‑v-{‑X‑o-s‑b ]‑q-P‑n-

¡‑p¶‑pt‑h‑m A-h‑n-s‑S s‑s‑Zh‑n-I k‑m¶‑n²‑y‑w Dï‑v‑, F-h‑n-s‑S k‑v{‑X‑o k-´‑p-ãb‑m-b‑n-c‑n-¡‑p¶‑pt‑h‑m A-h‑ns‑S s‑F-i‑zc‑y‑w
D-ï‑m-h‑p‑w. k‑v-{‑X‑o-I-t‑f‑m-S‑v I‑q-S‑p-XÂ
h‑n-\-bh‑p‑w _-l‑p-a‑m-\h‑p‑w I‑m-W‑n-¡W-s‑a-¶‑v a-\‑p-k‑v-a‑r-X‑n ]-d-b‑p-¶‑p. (3:
55-59) I‑q-S‑ms‑X "h-[‑p-h‑n-\‑v kÀ-Æh‑n-[
a‑w-K-f-§f‑p‑w D-ï‑m-h-W-s‑a-¶‑v B-{‑K-l‑n¡‑p-¶ ]‑n-X‑m-h‑p‑w‑, {‑`‑m-X‑m-h‑p‑w‑, h-c-\‑p‑w‑,
t‑Z-h-c\‑p‑w h-[‑p-h‑n-s‑\ h‑n-i‑nã t‑`‑m-P‑y‑mZ‑n-IÄ \Â-I‑n kÂ-¡-c‑n-¡‑p-Ib‑p‑w h-k‑v{‑X‑m-e-¦‑m-c‑m-Z‑n-IÄ s‑I‑m-ï‑v kÂ-¡-c‑n¡‑p-I-b‑p‑w t‑h-W‑w.
G-s‑X‑m-c‑p I‑p-e-¯‑n k‑v-{‑X‑o-IÄ
B-Z-c‑n-¡-s‑¸-S‑p¶‑pt‑h‑m A-h‑n-s‑S t‑Z-h-XIÄ {‑]-k‑m-Z‑n-¡‑p¶‑p. F-h‑n-s‑S B-Z-c‑n¡-s‑¸-S‑p-¶‑nÃt‑b‑m A-h‑n-s‑S s‑N-¿‑p-¶b‑m-K‑m-Z‑n-{Inb-I-s‑fÃ‑m‑w h‑n-^-e-§-f‑m-b‑v
t‑]‑m-I‑p‑w. I‑p-e-k‑v-{‑X‑o-IÄ Z‑p‑x-J‑n-¡‑m-\‑n-S‑w
h-c‑p-¶ I‑p-e‑w i‑o{‑L‑w \-i‑n-¨‑p t‑]‑mI‑p¶‑p. I‑p-e-k‑v-{‑X‑o-IÄ Z‑p‑x-J‑n-¡‑m-¯
I‑p-e-§-f‑n kÀ-Æ-k¼-¯‑pw k-t‑´‑mjhpw hÀ-²‑n-¨‑p-h-c‑p-¶‑p.
t‑£-a‑w D-ï‑m-h-W-s‑a-¶‑v B-{‑K-l‑n¡‑p-¶ B-f‑p-IÄ h‑n-t‑i-j-Z‑n-h-k-§f‑nÂ‑, B-t‑L‑m-j-§-f‑n k‑v-{‑X‑oI-s‑f
B-`-c-W§Ä‑, h-k‑v-{‑X‑w‑, B-l‑m-c‑w
F¶‑n-h \Â-I‑n _-l‑p-a‑m-\‑n-t‑¡-ï-X‑mI‑p-¶‑p. (a\p 3.55-þ59)
a-l‑m-`‑m-c-X-¯‑n `‑o-j‑v-a-]‑n-X‑m-al³ ]-d-b‑p¶‑p‑, k‑v-{‑X‑o-IÄ Z‑p‑x-J‑n-¡‑p-¶
Øe-¯‑v K‑r-l-¯‑n k-t‑´‑m-jh‑p‑w
k-a‑r-²‑nb‑p‑w \-ã-s‑¸-S‑p‑w.
h-[‑p hc-s‑â K‑r-l-¯‑n {‑]-t‑hi‑n-¡‑p¶-X‑v ]‑p-g k-a‑p-{‑Z-¯‑n-t‑e-¡‑v
{‑]-t‑h-i‑n-¡‑p¶-X‑v t‑]‑m-s‑eb‑p‑w hc-s‑â

K‑r-l-¯‑n h-[‑p a-ä‑w-K-§Ä D-]-c‑n-b‑mb‑n `À-¯‑mh‑p-s‑a‑m-¶‑n-¨‑v `-c‑n-¡‑p¶-X‑v H-c‑p
c‑m-Ú‑n-b‑m-b‑n-«‑m-W‑v F-¶‑v A-YÀ-Æ-t‑h-Z¯‑n ]-d-b‑p¶‑p. AYÀÆ-thZw (14.1.43þ44) C-¯-c-¯‑n k‑v-{‑X‑o-¡‑v k-aX‑z‑w
\Â-I‑p-¶ h‑n-h-c-W-§Ä a-ä‑p a-X-{‑K-Ù§-f‑n h‑n-c-f-a‑m-b‑v am{Xw I‑m-W‑p-¶‑p.
\‑n-Ý‑n-Xa‑mb s‑s‑hZ‑n-I a‑m-\-ZWvUt‑¯‑m-s‑S P‑o-h‑n-¨ k‑v-{‑X‑o-I-f‑p-s‑S D-Z‑m-l-cW-§Ä s‑s‑hZ‑n-I k‑m-l‑n-X‑y-¯‑n I‑mW‑m³ I-g‑n-b‑p-¶‑pï‑v. B-bX‑p-s‑I‑m-ï‑v
C-´‑y-b‑p-s‑S ]‑m-c¼-c‑y N-c‑n-{‑Xw B-²‑y‑mß‑n-I-Xbn-epw, kÀ-¡‑mÀ X-e-¯‑ne‑p‑w,
k‑m-l‑n-X‑y-¯‑ne‑p‑w h‑n-Z‑y‑m-`‑y‑m-k-¯‑ne‑p‑w
i‑m-k‑v-{‑X-¯‑ne‑p‑w b‑p-²-¯‑n-s‑e ]-S-b‑m-f‑nb‑mb‑p‑w k‑v-{‑X‑o-IÄ-¡‑v D-bÀ-¶ Ø‑m-\‑w
\Â-I‑n-b‑n-«‑p-ï‑v.
[À-½-¯‑n-s‑â I‑m-c‑y-¯‑n-e‑p‑w‑, s‑s‑hZ‑nI k‑w-k‑v-¡‑m-c-¯‑n k‑v-{‑X‑o-IÄ
B-ß‑o-b-Xbnepw k-Z‑m-N‑m-c-¯‑ne‑p‑w
\‑nÀ-®‑m-b-I i-à‑n-b‑m-b‑n-c‑p¶‑p. k‑v-{‑X‑oIf‑m-b E-j‑n-IIÄ s‑s‑hZ‑n-I I‑m-e-L«-¯‑n D-ï‑m-b‑n-c‑p¶‑p. D-Z‑m-l-c-W-a‑mb‑v E-t‑K‑z-Z‑w H¶mw aWvUew 126þ‑m‑w
k‑q-à‑w {‑Z-ã‑m-h‑v s‑s‑h-Z‑n-I-k‑v{‑X‑o Bb
tcmaim {_Ò-hm-Zn\n B-b‑n-c‑p-¶‑p‑,
179þ‑ma-s‑¯ k‑q-à-¯‑n-s‑â {Z-ã‑m-h‑v
t‑e‑m-]-a‑p-{‑Z F-¶‑v Ej‑n-I B-b‑n-c‑p-¶‑p.
I‑q-S‑m-s‑X H-«-\h-[‑n k‑v-{‑X‑o-If‑p‑w
s‑s‑h-Z‑n-I-Ú‑m-\‑w s‑X-f‑n-b‑n-¨-h-c‑m-b‑nc‑p¶‑p; h‑n-i‑z‑mh-c‑, i-mi‑zX‑n‑, K‑mÀK‑n‑,
s‑s‑a-t‑{‑Xb‑n‑, AN-e‑, t‑L‑m-j‑, A-ZnXn
a‑p-X-e‑m-bhÀ. t‑e‑m-I-¯‑n-s‑e H-c‑p i-à‑nIÄ¡‑p‑w k‑v-]À-i‑n-¡‑m³ I-g‑n-b‑m-¯-hÀ
{‑_-Ò-h‑m-Z‑n-\‑n-IÄ F-¶-d‑n-b-s‑¸-S‑p-¶‑p.
({‑_-Ò-s‑¯-¡‑p-d‑n-¨‑v s‑h-f‑n-s‑¸-S‑p-¯‑n-blncWy

21

hÀ‑)
C-´‑y‑m-N-c‑n-{‑X-¯‑ne‑p‑w s‑s‑h-Z‑n-I-k-a‑ql-¯‑n-s‑â ]‑m-c-¼-c‑y-¯‑ne‑p‑w k-\‑m-X\-[À-½‑w A-S‑nØ‑m-\ X-¯‑z-a‑m¡‑n-b
k‑v{‑X‑o D-Z‑m-l-c-W-§Ä H-t‑«-s‑d-b‑pï‑v.
i‑p-²a‑mb s‑s‑hZ‑n-I k‑w-k‑v-¡‑m-c‑w k‑w-c£‑n-¡‑p-¶-X‑n-e‑q-s‑S c‑m-P‑y¯‑p‑w Ø‑m]-\-§-f‑ne‑p‑w k‑v-{‑X‑o-IÄ-¡‑p-Å C‑u
B-Zc-h‑v \‑n-e-\‑nÀ-¯‑p-h‑m³ I-g‑n-b‑p‑w.
{‑]-[‑m-\-a‑mb‑p‑w ssh-t‑Z-i‑n-I-c‑p-s‑S A-[‑n\‑n-t‑h-i‑w s‑I‑m-ï‑v s‑s‑hZ‑n-I k‑w-k‑v-I‑m-c¯‑n-\‑v a‑q-e‑y-N‑y‑p-X‑n k‑w-`-h‑n¨‑p. F´‑ps‑I‑m-s‑ï-¶‑m k‑v-{‑X‑o-s‑b h‑n-t‑Z-i‑n-IÄ
s‑s‑e‑w-K‑n-I-X-b‑v-¡‑pÅ t‑`‑m-K-h-k‑v-X‑p-h‑mbn N‑qj-W‑w s‑N-b‑vX‑p‑w b‑p-²‑m-\´-c‑w
k‑v-{‑X‑o-s‑b I‑mg‑v-N h-k‑v-X‑p-h‑m-b‑v I-W¡‑m-¡‑n.
a‑p-KÄ `-c-W-I‑m-e‑w a‑p-X-e‑m-W‑v k‑v{‑X‑o-I-t‑f‑m-S‑p-Å A-X‑n-{‑I-a-§Ä I‑q-S‑p-Xe‑m-b‑n X‑p-S-§‑n-bX‑v. A-X‑n-s‑â ^-e-a‑m-b‑n
G{]n 2013

h‑n-t‑Z-i‑n-IÄ-¡‑v `‑m-c-X-¯‑n-s‑â s‑s‑hZ‑n-I
k‑w-k‑v-¡‑m-c-¯‑ne‑p‑w A-²‑y‑m-ß‑n-I-X-e¯‑n-t‑e-b‑v¡‑p‑w t‑{‑]-c-W s‑N-e‑p-¯‑m³
I-g‑nª‑p. a‑m-X‑r-k‑w-k‑v-I‑m-c-¯‑n-s‑â s‑s‑Zh‑nIX‑z‑w ]‑m-s‑S X-IÀ¶‑p. B-ß-h‑oc‑y‑w
\--ã-s‑¸-S‑p-¯‑n-s‑¡‑m-ï‑v a-ä‑p-Åh-s‑c
B{‑i-bn¨‑p‑w t‑k-h‑n-¨‑p-a‑p-Å h‑n-Z‑y‑m`‑y‑m-k‑w B-c‑w-`‑n¨‑p. B-ß‑o-bX-s‑b
k‑z‑mÀ°-X-s‑I‑mï‑p‑w k-X‑z-s‑¯ aÕ-c‑w
s‑I‑mï‑p‑w \-i‑n-¸‑n-¨‑p.
A-{‑]-I‑m-c‑w k‑v-{‑X‑o-s‑b ]-c‑n-]‑m-h-\aÃ‑m-s‑Xb‑p‑w \‑n-b-{‑´‑n-¨‑p‑w‑, s‑I‑m-ï‑p-\-St‑¡-ï-X‑pa‑m-b h-k‑v-X‑p-h‑m-b‑n N‑qj-W‑w
s‑N-¿‑m³ X‑p-S§‑n. c‑m-£-k‑o-b-X-b‑ps‑S ]-c‑n-W-X-^-ea‑m-b C‑u {‑]-h‑r-¯‑n
C-t‑¸‑mg‑p‑w h‑n-I-k‑n¨‑p-s‑I‑m-ï‑n-c‑n-¡‑p¶‑p.
A-hÀ ]-W-t‑¯b‑p‑w C-{‑µ‑n-b k‑w-X‑r-]‑vX‑n-t‑bb‑p‑w P‑o-h‑n-X-e-£‑y-a‑m-¡‑n. A-X‑v
H-c‑n-¡e‑p‑w k-a‑m-[‑m-\‑w I‑n-«‑nà F-¶-d‑nª‑n-«‑p I‑q-S‑n B-{‑K-l-§Ä I‑q-«‑p-I-b‑p‑w‑,

I‑q-S‑p-XÂ s‑X-ä‑p-IÄ s‑N-¿‑m³ t‑{‑]-c‑n-¸‑n¡‑p-Ib‑p‑w s‑N-b‑v-X‑p.
K‑m-Ô‑n-P‑n-b‑p-s‑S I‑m-g‑v-N-¸‑m-S‑n k‑v{‑X‑o-I-t‑f‑m-S‑p-Å s‑]-c‑p-a‑m-ä‑w \-½‑p-s‑S k‑wk‑v-¡‑m-c‑w h‑n-f‑n-t‑¨‑m-X‑p-¶-X‑mW‑v.
s‑s‑hZ‑n-I k‑wkv-¡‑‑m-c-¯‑n k‑v{‑X‑o-s‑b i-à‑n-b‑m-bn I‑m-W‑p-¶-X‑n-s‑â
c-lk‑y‑w F-´‑m-s‑W-¦‑ne‑p‑w k‑v-{‑X‑o-s‑b
Z‑p‑x-J‑n-¸‑n-¨‑m I‑p-S‑p‑w-_-¯‑n\‑p‑w k-a‑q-l¯‑n\‑p‑w i-à‑n £-b‑n-b‑v-¡‑p‑w. A-t‑X‑m-s‑S
FÃmw £bn-¡pw. sshZn-I-kw-kv¡mc-¯n Hmtcm ]pcp-j\pw k‑z-´‑w
`‑m-c‑y-s‑b H-g‑n-s‑I FÃ‑m k‑v-{‑X‑o-I-s‑fb‑p‑w
_-l‑p-a‑m-\-]‑qÀ-Æ‑w X-s‑â A-½-b‑m-b‑p‑w‑,
s‑]¬-I‑p-«‑nI-s‑f X-s‑â a-I-f‑mb‑p‑w
I‑m-W‑p-h‑m³ ]T‑n-¸‑n-¡‑p¶‑p. C-¯-c¯‑n-e‑p-Å h‑n-Z‑y‑m-`‑y‑m-k-¯‑n-s‑â A-`‑mh-a‑m-W‑v k-a‑q-l-¯‑n-s‑â a‑q-e‑y-N‑y‑p-X‑n-b‑v¡‑p I‑m-cW‑w. H-c‑p I‑me-¯‑v s‑s‑hZ‑n-I
Ú‑m-\-¯‑n-s‑â A-S‑n-Ø‑m-\-¯‑nepÅ

a‑m-X‑r-X‑zh‑p‑w I‑p-S‑p‑w-_-h‑p‑w

`-h-§f‑p‑w `‑q-a‑n-b‑n \‑n¶‑p‑w I‑n-«‑p¶‑p.
\-½Ä A½-s‑b k‑w-c-£‑n-¡‑p¶-X‑v
t‑]‑m-s‑e \-½‑p-s‑S a‑m-X‑r-`‑q-a‑n-t‑bb‑p‑w k‑wc-£‑n-¡W‑w.
H¼-X‑v a‑m-k‑w I‑p-ª‑n-s‑\ k‑w-c-£‑n¡‑p-¶-X‑n-\‑m A-½-b‑m-W‑v B-Z‑y K‑pc‑p.
A-½, t‑\Àh-g‑n I‑m-W‑n-¨‑v s‑I‑mï‑p‑w
a-\‑p-j‑y-X‑z-¯‑n-t‑e-¡‑v Ipªns\ \-b‑n¡‑p¶‑p. s‑h-d‑p¸‑p‑w h‑n-t‑Z‑z-jh‑p‑w I‑p-«‑nI-f‑n h-f-c‑p-¶-X‑n-\‑p a‑p³-]‑v X-s‑¶
B-Z‑y-L-«-¯‑n A-½-b‑n k‑v-t‑\lh‑p‑w X‑p-SÀ-¶‑v £-ab‑p‑w AhÀ ]
Tn-s¨-Sp-¡p-¶p. I-c‑p-¯‑p-Å H-c‑p k‑v-{‑X‑os‑b-b‑m-W‑,v A-½-b‑mb‑p‑w `‑m-c‑y-b‑mb‑p‑w,
H-c‑p ]‑p-c‑pj-s‑â h‑n-P-b-¯‑n-\‑p ]‑n-¶‑nÂ
N‑n-{‑X‑o-I-c‑n-¡‑p-¶-X‑v.
a‑m-X‑r-X‑z-¯‑n-s‑â K‑p-W-§Ä I-W¡‑n-s‑e-S‑p-¡‑p-t‑¼‑mÄ k‑v{‑X‑o a‑r-Z‑ph‑p‑w D‑uj‑v-a-fh‑p‑w I-c‑p¯‑p‑w k‑w-c-£‑n-¡‑p-Ib‑p‑w
A-¨-S-¡-a‑p-Å-hf‑p‑w s‑X-ä‑n \‑n-¶‑v i-c‑ns‑b t‑hÀ-X‑n-c‑n-¡‑m³ I-g‑n-h‑p-Å-h-f‑mW‑v.
I‑q-S‑m-s‑X H-c‑p K‑r-l‑m-´-c‑o-£-¯‑nÂ,
h‑o-S‑n-\‑v A-e-¦‑m-ch‑p‑w D‑uÀ-Ök‑z-e
A-´-c‑o-£h‑p‑w D-ï‑m-¡‑m³ I-g‑n-h‑p-Å-hf‑m-W‑v k‑v-{‑X‑o.
B-´-c‑n-I‑mÀ-°-¯‑n k‑v{‑X‑o k‑z‑m`‑m-h‑n-I-i-a-\h‑p‑w k‑w-c-£-I-b‑p‑w, Z‑m-\‑w
]c‑n-t‑]‑m-j‑n-¸‑n-¡‑p-¶-hf‑p‑w, k-Z‑m-N‑mch‑p‑w Bß‑o-b a‑qe‑y‑w D-Å-hf‑p‑w Bb‑n-c‑n-¡‑p‑w. s‑s‑h-I‑mc‑n-I k‑z-`‑m-h-¯‑ne‑p‑w
h‑n-t‑i-j-W-¯‑me‑p‑w A-hÀ k‑zXt‑h
C‑u-i‑z-c-h‑n-i‑z‑m-k‑n-I-f‑m-b‑n-c‑n-¡‑p‑w.
]‑p-c‑m-X-\ `‑m-c-X-¯‑n `À-¯‑m-h‑v
`‑m-c‑y-s‑b k‑w-t‑_‑m-[-\ s‑N-b‑v-X‑n-c‑p¶-

X‑v ]-X‑v-\‑n F-¶‑mW‑v (P‑o-h‑n-X-¯‑nÂ
`À-¯‑m-h‑n-s‑\ a‑p-t‑¶‑m-«‑p \-b‑n-¡‑p-¶X‑v‑),
k-l-[À-½‑n-W‑nþI-S-a-b‑ne‑p‑w k-X‑y¯‑ne‑p‑w `À-¯‑m-h‑n-s‑â I‑q-s‑S N-c‑n-¡‑p¶hÄ‑) [À-½ ]-X‑v\‑n (`À-¯‑m-h‑n-s‑\
[À-½-¯‑n \-b‑n-¡‑p-¶X‑v‑), s‑s‑h-Z‑n-Ik‑w-k‑v-¡‑m-c-¯‑n `‑m-c‑y‑m-`À-¯‑r-_-Ô-w
A-{‑X-b‑v¡‑p‑w a‑q-e‑y‑m-[‑n-j‑vT‑n-X-a‑m-s‑W-¶‑v
B-W‑v CXp I‑m-W‑n-¡‑p-¶X‑v. `‑m-c‑yb‑p‑w
`À-¯‑mh‑p‑w B-ß‑o-b-X-b‑v-¡-¸‑p-d‑w
]-c-k‑v]-c‑w A-d‑nª‑p-s‑I‑mï‑p‑w k‑v-t‑\l‑n¨‑p-s‑I‑mï‑p‑w A‑w-K‑o-I-c‑n¨‑p-s‑I‑mï‑p‑w
B-W‑v P‑o-h‑n-b‑v-¡‑p¶-X‑v X-Z‑z‑m-cm
c-ï‑p-t‑]-c‑p-t‑Sb‑p‑w Z‑uÀ-_-e‑y-§f‑p‑w
I‑p-d-h‑p-If‑p‑w ]-c-k‑v]-c‑w A-d‑n-ª‑p
]-¦‑p-s‑h-b‑v-¡‑p¶‑p. Bß‑o-b X-¯‑z-§f‑n a-X‑nb‑m-b A-d‑n-h‑p-s‑ï-¦‑n C‑u
Bi-b‑w \‑n-j‑v-{‑]-b‑m-k‑w \‑n-d-t‑h-ä‑m-h‑p¶-X‑m-W‑v ]‑qÀ-®a‑m-b k‑p-J‑w I‑m‑w-£‑nb‑v-¡‑p-¶ h‑o-«‑n e-£‑v-a‑o-t‑Zh‑n (`‑m-K‑y-t‑Zh-X) h‑m-g‑p‑w. G-s‑X‑m-c‑p k‑v-{‑X‑ob‑mt‑W‑m
B-ß‑o-b-X-b‑n D-bÀ-¶X‑p‑w k-X‑v-K‑p-W§Ä D-Å `À-¯‑m-h‑n-s‑\ ]-c‑n-N-c‑n-¡‑p¶X‑v A-hÀ k-I-e K‑p-W-§f‑p‑w Bß‑o-b
t‑\-«-§f‑p‑w ]-¦‑p-s‑h-b‑v-¡‑p-¶‑p.

c‑m-a-\‑p‑w‑, e-£‑v-a‑nb‑p‑w h‑n-j‑v-W‑p-h‑p‑w‑, Z‑pÀ¤b‑p‑w i‑n-h-\‑p‑w‑, k-c-k‑z-X‑nb‑p‑w {‑_-Ò‑mh‑p‑w‑, C-{‑µ‑m-W‑nþC-{‑µ\‑p‑w a‑p-X-e‑mbh.
k‑v{‑X‑o ]‑pc‑p-j Z‑n-h‑y-X‑z-§Ä
Bß‑o-b i-à‑n-IÄ-¡‑v H-c‑p k-aX‑z‑w
\Â-I‑p¶‑p. ]-h‑n-{‑Xa‑m-b k‑v-t‑\l‑w-s‑I‑mï‑v F-{‑X i-àa‑m-b B-k‑p-c-k‑r-ã‑ns‑b-t‑¸‑me‑p‑w \-i‑n-¸‑n-¡‑m³ I-g‑n-b‑p‑w.
{‑]-]-©-¯‑n-s‑â i-à‑nI-s‑f k‑v-t‑\l-¯‑m \‑n-b-{‑´‑n-¨‑v h-c‑p-¶-X‑m-W‑v
P‑o-h‑n-X-¯‑n-s‑â Z‑n-h‑ya‑m-b c-l-k‑y‑w.
C‑u k‑v-t‑\-l‑w a‑p-g‑p-h-\‑mb‑p‑w k‑v{‑X‑o ià‑nb‑p‑w h‑y-à‑n-X‑z-h‑p-a‑mW‑v. D-Z‑m-l-c-Wa‑m-bn Z‑pÀ-¤‑m-t‑Z-h‑n-s‑b {‑]-]-©-¯‑n-s‑â
A-½-b‑m-b‑n ]-c‑n-K-W‑n-b‑v-¡‑p¶‑p. Bb-X‑v
`‑u-X‑n-I-i-à‑n-s‑b h‑y-à‑n-X‑z-hÂ-¡-c‑n¡‑p-¶-X‑n-s‑â {‑]-X‑o-I‑m-ß-I-a‑mW‑v. a-l‑nj‑m-k‑p-c-aÀ-²‑n-\‑n a-l‑n-j‑m-k‑pc-s‑\ \‑n-{‑Kl‑n-¡‑p-¶X‑p‑w FÃ‑m‑w h‑n-j‑vW‑p‑, i‑nh³‑,
{‑_-Ò‑m-h‑v a‑p-X-e‑m-b-h-b‑n \‑n-¶‑p-Å
i-à‑n-k‑z-c‑q-]‑n¨‑p-s‑I‑m-ï‑mW‑v. C-hÀ-¡‑v
X-\‑n-s‑b B-k‑p-c-X‑z‑w \-i‑n-¸‑n-¡‑m³ Ig‑n-b‑nà F-¦‑ne‑p‑w kv{Xo t‑Z-h-X-IÄ-¡‑v
A-X‑n-\‑p k‑m-[‑n-b‑v-¡‑p‑w. {‑i‑o-Z‑pÀ-¤-b‑v-¡‑v
\-½‑p-s‑S D-Å‑n-s‑e A-Ú-X-b‑p‑w‑, A-ek-Xb‑p‑w \-i‑n-¸‑n-¡‑m³ I-g‑n-h‑p-Å-X‑m-b‑n
]ucm-Wn-IÀ N‑n-{‑X‑o-I-c‑n-¡‑p¶‑p.
k‑v-t‑\-l‑w s‑I‑m-ï‑v Z‑n-h‑ya‑m-b k‑v-{‑X‑oi-à‑n-b‑v¡‑v, C‑u {‑]-]©-¯‑n-t‑eb‑p‑w
\-½‑p-s‑S D-Å‑n-t‑eb‑p‑w i-e‑y-§Ä CÃ‑mX‑m-¡‑m³ I-g‑n-b‑p‑w. ]-h‑n-{‑Xa‑m-b k‑v-t‑\l-¯‑n-s‑â D-Z‑m-l-c-W-a‑m-W‑v t‑b‑m-K‑o-i\‑m-b {‑i‑o-I‑r-j‑vW-s‑â kJn-bmb c‑m-[
s‑h-f‑n-s‑¸-S‑p-¯‑p-¶X‑v. k‑v-{‑X‑o-k‑v-t‑\-l-¯‑ns‑â ]-c-a-a‑m-b D-bÀ-¨ ]-c-a‑m-ß‑m-h‑n-t‑e¡‑v AÀ-¸‑n-¡‑p-¶-X‑m-W‑v C-X‑v.
C‑u {‑]-]-©-¯‑n FÃ‑m {‑]-X‑n-_‑n‑w_-§f‑p‑w i‑p-²h‑p‑w k‑u-µ-c‑y-h‑pa‑m-b
k‑v{‑X‑o X-X‑z-§-f‑m-b‑n-c‑n-¡‑p‑w. \-½Ä
a-\‑p-j‑yÀ-¡‑v C-S-b‑n t‑Z-h‑oþt‑Zh³‑,
k-¦Â-]‑w b-Y‑mÀ-°-a‑m-b‑n Bß‑o-b
X-e-¯‑n h‑n-c-f-a‑m-t‑b D-ï‑m-I‑p-¶‑pÅ‑q.
AX‑p-s‑I‑m-ï‑m-W‑v s‑s‑h-Z‑n-I-]‑m-c-¼-c‑y¯‑n k‑v{‑X‑o ]‑pc‑p-j k-¦Â-¸-¯‑n-\‑v

t‑Z-h-XIÄ
(k‑v{‑X‑o s‑s‑Z-hX-§Ä‑)

s‑s‑h-Z‑n-I-]‑m-c-¼-c‑y-¯‑n ]‑p-c‑p-js‑s‑Z-hX-§Ä-¡‑v H-c‑p k‑v{‑X‑o ]-¦‑m-f‑n
k‑m-[‑m-c-W-a‑mW‑v. i-à‑n-b‑p‑w K‑p-W§f‑p‑w t‑b‑m-P‑n-¸‑n¨‑p-s‑I‑m-ï‑v a‑p-t‑¶-d‑p¶-X‑m-W‑v I‑m-W‑n-¡‑p-¶X‑v. D-Z‑m-l-c-Wa‑m-b‑n c‑m-[b‑p‑w I‑r-j‑v-W-\‑p‑w‑, k‑o-Xb‑p‑w
lncWy

I‑q-S‑p-X a‑q-e‑yh‑p‑w B-Z-c-h‑p‑w. H-¶‑ns‑Ã-¦‑n a-s‑ä‑m-¶‑v ]‑qÀ-®aÃ. C‑u
{‑]-t‑X‑y-I k‑z-`‑m-h-a‑m-W‑v s‑s‑h-Z‑n-I-k‑w-k‑v¡‑mc-s‑¯ a-ä‑p k‑w-k‑v-¡‑m-c-¯‑n \‑n-¶‑v
t‑hÀ-X‑n-c‑n-¡‑p-¶-X‑v.

\-½‑p-s‑S `‑mh‑n

s‑s‑hZ‑n-I I‑me-s‑¯ N-c‑n-{‑X-¯‑nÂ
k‑v-{‑X‑o-IÄ I‑p-S‑p‑w-_-`-{‑Z-X-b‑v¡‑p‑w I‑p«‑nI-s‑f ]-c‑n-N-c‑n-¡‑p-¶-X‑n\‑p‑w k-\‑m-X-\
[À-½‑w k‑w-c-£‑n-¡‑p-¶-X‑n\‑p‑w I‑m-¯‑p
k‑q-£‑n-¡‑p-¶-X‑n-\‑p‑w B-N-c‑n-¡‑p-¶-X‑n\‑me‑p‑w A-hÀ-¡‑v I‑q-S‑p-X _-l‑p-a‑m\h‑p‑w B-Z-ch‑p‑w \Â-I‑n-h-c‑p-¶‑p-s‑ï-¶X‑n-\‑v \‑n-ch-[‑n D-Z‑m-l-c-W-§Ä Dï‑v.
k‑v-{‑X‑o-I-f‑m-W‑v s‑s‑h-Z‑n-I-X-¯‑z-¯‑n-s‑â
h-à‑m¡Ä. B-b-X‑n-\‑m A-X‑v I‑m¯‑p-k‑q-£‑n-t‑¡-ï-X‑mW‑v. A-h-c‑m-W‑v
\-½‑p-s‑S I‑p-«‑n-I-f‑p-s‑S B-Z‑y {‑]-t‑N‑m-Z\h‑p‑w B-Z‑y K‑p-c‑p-h‑p‑w. N-c‑n-{‑X-¯‑n-s‑e
a‑n-I-¨ k-\‑m-X-\ [À-½ h‑n-i‑z‑m-k‑n-IÄs‑¡Ã‑m‑w {‑]-t‑N‑m-Z‑n-¸‑n-¡‑p-¶ A-½-a‑mc‑p‑w
`‑m-c‑y-a‑mc‑p‑w D-ï‑m-b‑n-c‑p¶‑p. AX‑ps‑I‑m-ï‑v k-a‑q-l-¯‑n-s‑e G-X‑v k‑v-{‑X‑ob‑n \‑n¶‑mt‑W‑m s‑]-¬-I‑p-«‑n-I-f‑nÂ
\‑n¶‑mt‑W‑m A-S‑p-¯ k‑m-h‑n-{‑X‑n‑ F¶p
\ap-¡-dn-bn-Ã. {‑Z‑u-]X‑n‑, A-\-k‑q-ba‑mÀ D-ï‑m-I‑p-¶X‑v. G-X‑v B¬-I‑p-«‑nI-s‑fb‑mt‑W‑m {‑]-i-k‑v-Xc‑m-b k-\‑y‑mk‑n-a‑m-c‑p‑w K-t‑h-j-Ic‑p‑w k‑w-k‑v¡‑m-c
k‑w-c-£-I-c‑m-b‑n k‑v-{‑X‑o-IÄ h‑mÀ-s‑¯-S‑p¡‑p¶-X‑v F¶p-a-dn-bn-Ã.
H‑m-t‑c‑m B¬-I‑p-«‑nb‑p‑w s‑]¬-I‑p«‑nb‑p‑w B-[‑p\‑n-I h‑n-Z‑y‑m-`‑y‑m-k-t‑¯‑m-s‑S‑m¸‑w B-²‑y‑mß‑n-I Ú‑m-\h‑p‑w t‑\-S‑nb‑n-c‑n-¡W‑w. b-Y‑mÀ-° B-²‑y‑mß‑n-I
Ú‑m-\‑w F¶-X‑v k-a‑q-l-¯‑n-s‑e
A-k‑z-Ø-X-b‑v-¡‑p‑w‑, \‑o-c-k-X-b‑v¡‑p‑w
I-e-l-¯‑n-\‑p-a‑p-Å H-c‑p {‑]-X‑n-h‑n-[‑n-b‑mW‑v. \-½Ä ]-e-t‑¸‑m-g‑m-b‑v I‑m-W‑p-¶
_-e‑mÂÕ‑w-K k‑w-`-h-§f‑p‑w i‑n-i‑p
]‑o-U-\-§-f‑p‑w A-{‑I-a-§f‑p‑w s‑I‑m-e-]‑mX-I-§Ä¡‑p‑w D-¯-c-h‑m-Z‑n-IÄ ]‑p-c‑pj³-a‑m-c‑mW‑v. ]‑p-c‑p-j³ {‑]-I‑r-X‑n-s‑b
Picture Courtesy: 4.bp.blogspot.com

s‑s‑h-Z‑n-I-`‑m-c-X-¯‑n k‑v-{‑X‑o-b‑p-s‑S
a‑m-X‑rX‑z‑w D-d-¸‑n-¨‑v {‑]-X‑n-]‑m-Z‑n-¨‑n-«‑pï‑v.
I‑p-S‑p‑w-_-P‑o-h‑n-X-¯‑n-s‑â A-S‑n-Ø‑m-\h‑p‑w
I‑p-«‑n-I-f‑p-s‑S ]-c‑n-]‑me-\‑w B-s‑W-¦‑ne‑p‑w
k‑m-[‑m-c-W a-\‑p-j‑yÀ s‑N-¿‑p-¶-X‑n-e‑p-]-c‑nb‑m-b‑v k‑v-t‑\-l-t‑¯‑m-S‑p-I‑q-S‑n I‑p-«‑nI-s‑f a\-Ê‑n-e‑m-¡e‑p‑w ]c‑n-t‑]‑m-j‑n-¡e‑p‑w B-b
Hcp c‑o-X‑n-b‑mW‑v. a-l‑m-`‑m-c-X-¯‑nÂ
k-X‑y-Ú‑m-\‑w ]T‑n-¸‑n-¡‑p-¶ A-²‑y‑m]-I³ ]-¯‑v A-²‑y‑m-]-I-t‑c-¡‑mÄ t‑I-a\‑m-s‑W¶‑p‑w A-ѳ ]-¯‑v A-²‑y‑m-]-It‑c-¡‑mÄ t‑I-a-\‑m-s‑W¶‑p‑w A-½ ]-¯‑v
A-ѳ-a‑m-t‑c-¡‑mÄ t‑I-a-\‑m-s‑W¶‑p‑w
A-½-t‑b-¡‑mÄ he‑n-b K‑p-c‑p t‑h-s‑d-b‑nÃ
F¶‑p‑w N‑q-ï‑n-¡‑m-«‑p¶‑p.
\-½‑p-s‑S P‑o-h³ A-½-b‑p-s‑S P‑o-h‑nX-¯‑n-s‑â h-c-Z‑m-\-a‑mW‑v. H¼-X‑v a‑m-k‑w
KÀ-`-]‑m-{‑X-¯‑n ]c‑n-t‑]‑m-j‑n-¸‑n¨‑p k‑wc-£‑n¨‑p-s‑I‑mï‑p‑w k‑v-t‑\-l‑n¨‑p-s‑I‑mï‑p‑w
\-½Ä h-f-c‑p¶‑p. B-b-X‑n-\‑m {‑]-I‑rX‑n-a‑m-X‑mh‑v‑, `‑q-a‑n a‑m-X‑mhv F¶p-sams¡
s‑s‑hZ‑n-I ]‑m-c-¼c‑y‑w t]cn-Sp¶p. `‑q-a‑n
F-¶ {‑K-l‑w A-½s‑b-t‑]‑m-s‑e-b‑mW‑v.
F´‑p-s‑I‑m-s‑ï-¶‑m \-a‑p-¡‑v P‑o-h‑n¡‑m-\‑m-h-i‑ya‑m-b FÃ‑m {‑]-I‑r-X‑n h‑n-

Picture Courtesy: glad.iswp-contentuploads2012

22

h‑n-Z‑y‑m-`‑y‑m-k-c‑o-X‑n D-ï‑m-b‑n-c‑p¶‑p. A-¯c-¯‑n-e‑p-Å I‑m-g‑v-N-¸‑m-S‑n-s‑â A-`‑m-h‑w
s‑I‑m-ï‑m-W‑v k‑v-{‑X‑o-I-t‑f‑m-S‑p-Å k-a‑o-]-\¯‑n ]n¶oSv a‑m-ä‑w h-¶-X‑v.
s‑s‑hZ‑n-I h‑n-Z‑y‑m-`‑y‑m-k-c‑o-X‑n k‑w-L-S‑n¸‑n-¡‑p-¶ k‑w-L-S-\-I-f‑p-s‑S B-h-i‑y-I-X
A-\‑n-h‑m-c‑y-a‑m-b‑n-«‑pï‑v. k-a‑q-l-¯‑nÂ
k‑v-{‑X‑o-I-f‑p-s‑S Ø‑m-\‑w X‑m-g‑v-¶‑mÂ
k-´‑p-e‑n-X‑m-h-Ø-b‑v-¡‑v t‑I‑m-«‑w k‑w-`h‑n-¡‑p‑w. s‑s‑hZ‑n-I I‑m-g‑v-N-¸‑m-S‑n k‑v{‑X‑o¡‑p‑w ]‑p-c‑p-j\‑p‑w X‑p-e‑y-Ø‑m-\-a‑m-W‑.v
]‑p-c‑p-j\‑p‑w k‑v-{‑X‑ob‑p‑w H-cÑ-s‑â a-I\‑p‑w
a-If‑p‑w t‑]‑m-s‑e-b‑m-W‑v. B-b-X‑n-\‑mÂ
]‑p-c‑p-j³ k‑v-{‑X‑o-s‑bb‑p‑w k‑v{‑X‑o ]‑p-c‑p-jt‑\b‑p‑w I‑o-g-S-¡‑m³ {‑i-a‑n-¡-c‑pX‑v. AXv
k-a‑q-l-¯‑n A-k-aX‑z‑w D-ï‑m-¡‑p‑w.
k‑v-{‑X‑o-s‑b-t‑¸‑m-s‑e s‑]-c‑p-a‑m-d‑p-¶ ]‑p-c‑pj³-a‑mc‑p‑w ]‑p-c‑p-j-s‑\-t‑¸‑m-s‑e s‑]-c‑p-a‑md‑p-¶ k‑v-{‑X‑o-s‑bb‑p‑w t‑]‑m-epÅ H-ä-s‑¸-«
h‑y-à‑n-X‑z-§Ä D-s‑ï-¦‑ne‑p‑w k‑v-{‑X‑ob‑p‑w
]‑p-c‑p-j\‑p‑w k-l-I-c‑n¨‑p-s‑I‑m-ï‑v H-c‑p
]-£‑n-b‑p-s‑S c-ï‑v N‑nd-I‑v t‑]‑m-s‑e {‑]-hÀ¯‑n-t‑¡-ï-X‑mW‑v. k-l-I-c-Wh‑p‑w A‑wK‑o-I‑m-ch‑p‑w t‑h-ïX‑m-b k-a‑q-l-¯‑nÂ
a-Õ-c-_‑p-²‑nb‑p‑w A-\‑m-Z-ch‑p‑w h-¶-X‑mW‑v `‑u-X‑n-I-k-a‑q-l-¯‑n-s‑e I‑p-S‑p‑w-_-¯‑nt‑eb‑p‑w k-lI-c-W P‑o-h‑n-X-¯‑n-t‑eb‑p‑w
A-k-a-X‑z-¯‑n-\‑p t‑l-X‑p.

a‑p-KÄ `-c-W-I‑m-e‑w a‑p-X-e‑m-W‑v k‑v-{‑X‑o-I-t‑f‑m-S‑p-Å A-X‑n-{‑I-a-§Ä
I‑q-S‑p-X-e‑m-b‑n X‑p-S-§‑n-bX‑v. A-X‑n-s‑â ^-e-a‑m-b‑n h‑n-t‑Z-i‑n-IÄ-¡‑v
`‑m-c-X-¯‑n-s‑â s‑s‑hZ‑n-I k‑w-k‑v-¡‑m-c-¯‑ne‑p‑w A-²‑y‑m-ß‑n-I-X-e-¯‑nt‑e-b‑v¡‑p‑w t‑{‑]-c-W s‑N-e‑p-¯‑m³ I-g‑nª‑p. a‑m-X‑r-k‑w-k‑v-I‑m-c-¯‑n-s‑â
s‑s‑Z-h‑nIX‑z‑w ]‑m-s‑S X-IÀ¶‑p.

G{]n 2013

\-i‑n-¸‑n-¡‑p-¶‑p. (A-X‑mb-X‑v {‑]-I‑r-X‑n-b‑mI‑p-¶ A-½s‑b‑) \-i‑n-¸‑n-¡‑p¶ t‑]‑m-s‑e
k‑v-{‑X‑o-I-t‑fb‑p‑w N‑q-j-W-h‑n-t‑[-b-a‑m¡‑p¶‑p. C‑u k‑z-`‑m-h‑w i-c‑n-b‑m-t‑¡-ïX‑mW‑v. k‑v-{‑X‑o-IÄ P‑o-h‑n-X-¯‑n D-¶-X
\‑n-e-h‑m-c-¯‑n-s‑e-¯‑p-¶-X‑n-\‑v XS-Ê‑w
\‑nÂ-¡‑p¶-X‑v s‑N-d‑p-¸-¯‑n-s‑e s‑X-ä-‑m-b
I‑m-g‑v-N-¸‑m-S‑p-If‑p‑w A-S‑n-Ø‑m-\-X-¯‑z§Ä CÃ‑m-¯ B-i-b-§f‑p‑w N‑n-´-If‑p-a‑m-W‑v.
]‑p-c‑p-j-X‑z-¯‑n-t‑âb‑p‑w k‑v-{‑X‑o-X‑z-¯‑nt‑âb‑p‑w k-aX‑z‑w _-Ô-§Ä \‑n-e-\‑nÀ¯‑m³ B-h-i‑y-a‑m-W‑v.
b-Y‑mÀ-° Bß‑o-b h‑n-I-k-\¯‑n-e‑q-s‑S a‑m-{‑X-t‑a k‑v-{‑X‑o-b‑p-t‑Sb‑p‑w
]‑p-c‑p-j-t‑âb‑p‑w _-Ô-¯‑n-\‑p k-aX‑z‑w
D-ï‑m-h‑p-I-b‑pÅ‑q C‑u k-aX‑z‑w a-\‑pj‑yÀ X-½‑n-e‑p-Å _‑m-l‑ya‑m-b C-S-s‑]S-e‑p-I-f‑ne‑p‑w H‑mt‑c‑m h‑y-à‑n-b‑n-e‑p-a‑p-Å
k‑v-{‑X‑o-X‑z-¯‑ne‑p‑w ]‑p-c‑p-j-X‑z-¯‑ne‑p‑w
D‑u-¶‑n \‑nÂ-¡‑p¶‑p. b-Y‑mÀ-° Bß‑ob h‑n-I‑m-k‑w F¶-X‑v e‑n‑w-K-t‑`-Z-at‑\‑y
i‑m-c‑o-c‑n-I-X-b‑v¡‑p‑w `‑u-X‑n-I-X-b‑v¡‑p‑w
A-¸‑pd-¯‑v B-W‑v.
k‑v-{‑X‑o-IÄ¡‑p‑w ]‑p-c‑p-j³-a‑mÀ¡‑p‑w
A-h-c‑p-t‑SX‑m-b k-l-I-c-W-t‑¯‑m-S‑p-I‑qS‑n a‑n-I-¨ t‑kh-\‑w I‑mg‑v-N s‑h-b‑v-¡‑m³
I-g‑n-b‑p¶‑p. A-X‑n-\‑m-b‑v i-c‑nb‑m-b A-hk-c-§Ä k‑r-ã‑n-b‑v-¡‑p-I. a‑n-I-¨ t‑\-X‑m¡Ä¡‑p‑w k‑w-L-S-\-IÄ¡‑p‑w k‑m-a‑q-l‑y
k-a-X‑z-¯‑n-\‑p t‑hï‑n C‑u {‑]-hÀ¯-\‑w
G-s‑ä-S‑p-¡‑m-h‑p-¶-X‑m-W‑v.
k‑v-{‑X‑o-I-f‑p-t‑Sb‑p‑w ]‑p-c‑p-j³-a‑mc‑p-t‑Sb‑p‑w {‑][‑m-\ h‑y-X‑y‑m-k‑w I-ï‑v
h-c‑p¶X‑v "]‑p-c‑p-j-t‑aÂ-t‑¡‑m-b‑v-a' BW‑v.
AX‑p-s‑I‑m-ï‑v ]‑p-c‑p-j³ Z‑uÀ-_e‑y‑w
]‑pd-¯‑v I‑m-W‑n-¡‑m-sX ]‑c‑p-j k‑z-`‑m-h‑w
]‑pd-¯‑v I‑m-W‑n-¡‑p¶‑p. a-d‑n-¨‑v k‑v{‑X‑o k‑vt‑\-l-t‑¯‑m-S‑p I‑q-S‑n k‑v-t‑\-l‑n-¡‑p-Ib‑p‑w
s‑N-¿‑p¶‑p. k‑v-t‑\-l-h‑p‑w Z-bb‑p‑w A-½a‑mc‑p‑w k‑v-{‑X‑o-If‑p‑w a‑m{‑X‑w {‑]-I-S‑n-¸‑n-¡‑p¶XÃ. a-d‑n-¨‑v H-c‑p B-ß-t‑_‑m-[-a‑mW‑v.
Bb-X‑v G-h-c‑p-t‑Sb‑p‑w k‑v-t‑\-l-¯‑nt‑âb‑p‑w k‑p-c-£‑n-X-¯‑n-t‑âb‑p‑w Z-b-b‑pt‑Sb‑p‑w H-c‑p B-²‑y‑mß‑n-I h‑n-I‑m-kh‑p‑w
B-W‑v.
C-¯-c-¯‑n-e‑p-Å B-²‑y‑mß‑n-I
A-h-t‑_‑m-[‑w k‑v-{‑X‑o¡‑p‑w ]‑p-c‑p-j\‑p‑w
D-ï‑m-hW‑w. B-b-X‑n-e‑q-s‑S i‑m-´‑nb‑p‑w
k-a‑m-[‑m-\h‑p‑w k-l-I-c-Wh‑p‑w t‑e‑m-I¯‑p-ï‑m-I‑p‑w. k-\‑m-X-\ [À-½-¯‑nÂ
]-d-ª‑n-«‑pÅ-X‑v k‑w-c-£‑n-¡‑p-Ib‑p‑w
{‑]‑m-[‑m\‑y‑w s‑I‑m-S‑p-¡‑p-Ib‑p‑w ]-c-¼-c‑mKX s‑s‑hZ‑n-I ]T-\h‑p‑w C-X‑n-\‑p t‑h-ï‑n
n
I‑q-S‑n-t‑b X‑o-c‑q.

23

hÀ¯-am\w

kv{Xo: ]oU-\-]ÀÆw
hnth-N-\w, A[n-Imcw
]ns¶ A{I-ahpw
24

\½‑p-s‑S k-a‑q-l-¯‑n k‑v-{‑X‑o-IÄ-¡‑p t‑\-s‑c-b‑p-Å A-X‑n-{‑I-a-§Ä FÃ‑m ]-c‑n-[‑n-If‑p‑w e‑w-L‑n-¨‑n-c‑n-¡‑pI-b‑mW‑v. I‑m-b‑n-I-t‑i-j‑n I‑qS‑n-b, A-[‑n-I‑m-c-¯‑n-s‑â ]‑n-´‑p-W-b‑p-Å, a‑q-e‑yh‑p‑w [À-½h‑p‑w s‑I«‑p-t‑]‑m-b,
I‑m-a‑m-Ô\‑m-b ]‑p-c‑p-j-\‑m AhÄ H‑mt‑c‑m \‑n-a‑n-jh‑p‑w B-{‑I-a‑n-¡-s‑¸«‑p-s‑I‑m-ï‑n-c‑n-¡‑p¶‑p‑, _-e‑mÂ-¡‑mc‑w s‑N-¿-s‑¸-S‑p¶‑p‑, a‑m-\-k‑n-I-a‑mb‑p‑w i‑m-c‑o-c‑n-I-a‑mb‑p‑w kzXz-]-c-a‑mb‑p‑w ]‑o-U‑n-¸‑n-¡-s‑¸-S‑p¶‑p‑. k‑v-{‑X‑o-IÄs‑¡-X‑n-s‑c-b‑p-Å A-{‑I‑m-aI s‑s‑e‑w-K‑n-I-X A-X‑n-s‑â ]-c-a-I‑m-j‑vT-b‑n F-¯‑n-\‑nÂ-¡‑p-¶ k-µÀ-`-¯‑nÂ
A-X‑n-t‑e-¡‑p \-b‑n-¡‑p-¶ k‑m-a‑q-l‑n-Ih‑p‑w k‑m‑w-k‑v-I‑m-c‑n-Ih‑p‑w s‑s‑\-X‑n-Ih‑p‑w N-c‑n-{‑X-]-ch‑p‑w P‑o-h-i‑m-k‑v-{‑X-]ch‑p‑w \-c-h‑w-i-i‑m-k‑v-{‑X-]-c-h‑pa‑m-b I‑m-c-W-§f‑p‑w C‑u Z‑p-c-h-Ø-b‑v-¡‑p-Å ]-c‑n-l‑m-c-§f‑p‑w t‑X-S‑p-I-b‑m-W‑v
H-c‑p k‑w-L‑w h‑n-Z-K‑v²À.
X‑r-È‑q-c‑n s‑h-¨‑p \S-¶ C‑u NÀ-¨-b‑n ]-s‑¦-S‑p¯-X‑v {‑]-ik‑v-X ]-c‑n-Ø‑n-X‑n K-t‑h-j-Ib‑p‑w CâÀ-\‑m-jW d‑n-t‑h-gvkv s‑\-ä‑v hÀ¡‑v‑ k‑u-¯‑v Gj‑y‑m A-s‑s‑U‑zk-d‑n t‑_‑mÀ-U‑v s‑a-¼À DÄ-s‑¸-s‑S \‑n-ch-[‑n t‑^‑md-§-f‑n A‑w-K-h‑pa‑mb t‑U‑m. F. e-X‑, i‑m-k‑v-{‑X-N‑n-´-I\‑p‑w {‑K-Ù-I‑m-c\‑p‑w F³.s‑F.S‑n-b‑n-s‑e A-²‑y‑m]-I-\‑pa‑mb t‑U‑m. P‑o-h³ t‑P‑m-_‑v t‑X‑m-ak‑v‑, k‑m-a‑q-l‑y h‑n-aÀ-i-Ib‑p‑w "k‑v-s‑s‑{‑X-W I‑m-a-k‑q{‑X‑w' F-¶
{‑K-Ù-¯‑n-s‑â IÀ-¯‑mh‑p‑w B-I‑m-i-h‑m-W‑n t‑{‑]‑m-{‑K‑m‑w H‑m-^‑o-k-d‑pa‑m-b s‑I.BÀ. C-µ‑n-c‑, X‑r-È‑qÀ t‑I-c-fhÀ½ t‑I‑m-t‑f-P‑n-s‑e ^‑n-t‑e‑mk-^‑n h‑n-`‑m-K‑w A-k‑n-Ìâ‑v s‑{‑]‑m-^-kd‑p‑w k‑v-{‑X‑o-]-£-h‑m-Z‑n-b‑pa‑mb t‑U‑m. a‑m-b.
Fk‑v‑, B-b‑pÀt‑ÆZ t‑U‑m-Îdpw hnjm-Z-tcm-K-§-fn BbpÀtÆ-Z-¯nsâ ^e-Zm-b-I-Xz-s¯-¡p-dn¨v KthjWw \S-¯n-bn-«pÅ t‑U‑m.F³. c‑mJ‑n‑, a‑oU‑n-b B-Î‑n-h‑n-k‑vä‑p‑w t‑U‑m-I‑y‑p-s‑aâ‑n ^‑ne‑n‑w t‑a-¡d‑p‑w a‑o-U‑n-b
25
B-£³ h‑n-¯‑v b‑q-¯‑v Bâ‑v A-t‑U‑m-f‑n-k³-k‑ns‑â U-b-d-Î-d‑pa‑m-b s‑I.k‑n. k-t‑´‑m-j‑v-I‑p-a‑mÀ F-¶‑n-hc‑m-W‑v. NÀ¨-bn tamU-td-ä-dm-bXv "Irjn-a-e-bm-f'-¯nsâ IÀ¯m-hmb kn.-sI. kpPn-¯vIp-am-dm-Wv.

k‑v

{Xo]o-U-\-§sf ap³

\nÀ¯n-bpÅ Cu Hcp
NÀ¨ hyXykvX Bi-b-¡msc Htc
thZn-bn Ccp¯n ]c-kv]cw a\
Êp Xpd-¡p-¶Xn-\p-thïnbmWv
\S-¯n-b-Xv. A`n-{]m-b-§Ä aqSn-shbv¡msX P\m-[n-]Xy acym-Z-bnÂ
Ah-X-cn-¸n-t¡ïXv ]Iz-X-bmÀ¶ Hcp
kaq-l-¯nsâ e£-W-am-Wv. ChnsS
hnIm-c-§Ä¡pw sshIm-cnI CS-s]-Sep-IÄ¡pw {]k-àn-bn-Ã. Utam-{Im-änIv kvt]kns\ am\n¡ ImcWw lncWy hyXy-kvX-amb Bi-b-§Ä¡v
ChnsS thZn \ÂIn-bn-cn-¡p-¶p.
XoÀ¨-bm-bpw, CXn ]s¦-Sp-¯-h-cpsS
A`n-{]mbw ]{Xm-[n-]-k-an-Xn-bp-tS-Xmh-W-sa-¶n-Ã. Cu Hcp NÀ¨bn-te¡v
lnc-Wy Gh-tcbpw kzmKXw sN¿p¶p.

]{Xm-[n-]À
kv-{‑X‑o-IÄ-s‑¡-X‑n-s‑c-b‑p-Å B-{‑I-
a-§Ä C-¶‑v G-s‑d NÀ-¨ s‑N-¿-s‑¸-S‑p-¶
h‑n-j-b-a‑m-W-t‑Ã‑m. ]‑p-c‑p-j-t‑I-{‑µ‑oI‑r-X
k-a‑q-l-¯‑n-s‑â k-a‑o-]-\§Ä‑, I‑p-S‑p‑w_-§Ä-¡Is‑¯ A-c-£‑n-X‑mh-Ø‑,
a‑q-e‑y-§-f‑n h-¶‑p-t‑NÀ-¶ N‑y‑pX‑n‑, h‑n-

lncWy

G{]n 2013

Z‑y‑m-`‑y‑m-k-¯‑n-s‑e A-]‑m-I-XIÄ‑, CâÀs‑\-ä‑n-s‑âb‑p‑w AÇ‑o-e k‑n.U‑n-I-f‑p-s‑S-b‑p‑w
Z‑p-c‑p-]-t‑b‑mK‑w‑, k‑v-{‑X‑o-I-f‑p-s‑S {‑]-t‑I‑m-]‑n¸‑n-¡-s‑¸-S‑p-¶ h-k‑v-{‑X-[‑m-cW‑w‑, s‑s‑e‑wK‑n-I-X‑zc-s‑b D-WÀ-¯‑p-¶ `-£-W i‑oe§Ä‑, h-n\‑n-b-a-¯‑n-s‑â A-]-c‑y‑m-]‑v-X-X
X‑pS-§‑n \‑n-ch-[‑n I‑m-c-W-§Ä C-X‑n-\‑v
D-t‑]‑mÂ-_-e-I-a‑m-b‑n \‑n-c-¯‑p-¶‑pï‑v.
-Cµ‑n-c: C-¶‑v G-s‑d NÀ-¨-s‑N-¿-s‑¸-S‑p-
¶-X‑p‑w k‑v-{‑X‑o-IÄ G-ä-h‑p‑w- `‑o-I-c-a‑m-b‑n
t‑\-c‑n-S‑p-¶-X‑p-a‑m-b {‑]-i‑v-\‑w _-e‑m-Õ‑w-Ka‑m-W‑v. ]‑o-U-\‑w- F-¶ h‑m-s‑¡‑m-¶‑p-a-Ã
D-]-t‑b‑m-K‑n-t‑¡-ï-X‑v. ]‑o-U-\‑w h‑m-¡‑ps‑I‑m-ï‑p‑w t‑\‑m-«‑w-s‑I‑m-ï‑p‑w- B-I‑m‑w.
_-e‑m-Õ‑w-K-s‑¯ k‑v-{‑X‑o `-b-t‑¯‑m-s‑S
I‑m-W‑p-¶‑p. _-e‑m-Õ‑w-K-¯‑n-\‑v I‑m-c-Ws‑a-´‑m-W‑v- F-¶‑v NÀ-¨-s‑N-¿‑p-t‑¼‑mÄ
A-X‑n-\‑v H-c‑p-]‑m-S‑v I‑m-c-W-§Ä ]-d-b‑p¶‑p-ï‑v. k‑v-{‑X‑o-I-f‑p-s‑S h-k‑v-{‑X-[‑m-c-W‑w
{‑]-t‑I‑m-]-\-]-c-a‑m-W‑v F-¶-X‑m-W‑v H-¶‑v.
A-§-s‑\-b‑m-s‑W-¦‑n {‑]-t‑I‑m-]‑n-¸‑n¡‑p-¶ h-k‑v-{‑X‑w [-c‑n-¨ k‑v-{‑X‑o-s‑b B
\‑n-a‑n-j-¯‑n _-e‑m-Õ‑w-K‑w s‑N-¿‑p-Ib‑m-W‑v t‑h-ï-X‑v. ]-t‑£ a‑n-¡-h‑m-d‑p‑w
_-e‑m-Õ‑w-K t‑I-k‑p-I-f‑n-e‑p‑w k‑v-{‑X‑o
{‑]-t‑I‑m-]-\-]-c-a‑m-b h-k‑v-{‑X-a-Ã A-W‑n-

ª‑n-«‑p-Å-X‑v F-¶‑p I‑m-W‑m‑w. A-t‑¸‑mÄ
{‑]-t‑I‑m-]‑n-¸‑n-¡‑p-¶ {‑k-X‑o-s‑b H‑m¬
Z‑n k‑v-t‑]‑m-«‑v _-e‑m-Õ‑w-K‑w s‑N-¿‑p-¶‑n-Ã.
t‑h-s‑d G-s‑X-¦‑n-e‑p‑w k-µÀ-`-§-f‑nÂ
A-s‑X‑m-¶‑p‑w s‑N-¿‑m-¯ k‑v-{‑X‑o-I-s‑f b‑mW‑v _-e‑m-Õ‑w-K‑w s‑N-¿‑p-¶-X‑v. H-ä-s‑¸-«‑v
H-¶‑n-e-[‑n-I‑w ]‑p-c‑p-j³-a‑m-c‑p-s‑S s‑s‑Ib‑n A-I-s‑¸-«‑p-t‑]‑m-I‑p-¶‑, F-X‑nÀ-¡‑m³
t‑i-j‑n-b‑n-Ã‑m-¯ k‑v-{‑X‑o-I-s‑f. A-h-c‑ms‑I B k-a-b-¯‑p-s‑N-¿‑p-¶-X‑v, F-\‑n-¡‑v
\‑n-§-t‑f‑m-S‑v C-W-t‑N-c‑m³ k-½-X-a-Ã
F-¶ F-X‑nÀ-¸‑v {‑]-I-S‑n-¸‑n-¡‑p-I a‑m-{‑X-a‑mW‑v. B F-X‑nÀ-¸‑n-s‑\ _-e‑w-{‑]-t‑b‑m-K‑n-¨‑v
A-S‑n-¨-aÀ-¯‑n i-à‑n-{‑]-t‑b‑m-K‑n-¨‑v A-h-f‑pa‑m-b‑n-«‑v C-W-t‑N-c‑p-I-b‑m-W‑v _-e‑m-Õ‑w-K¯‑n-Â k‑w-`-h‑n-¡‑p-¶-X‑v. C-X‑v i‑p-²-a‑mb‑n-«‑p-Å s‑s‑e‑w-K‑n-I B-k-à‑n-b‑p-s‑S
B-{‑I‑m-a-I-a‑m-b {‑]-I-S-\‑w a‑m-{‑X-a‑m-W‑v.
A-h‑n-s‑S B k‑v-{‑X‑o t‑h-s‑d H-c‑p-X-c-¯‑ne‑p‑w {‑]-t‑I‑m-]‑n-¸‑n-¨‑n-«‑m-b‑n-c‑n-¡‑p-I-b‑n-Ã.
H-c‑p-]-t‑£ N‑n-e A-]‑qÀ-Æ‑w k-µÀ-`-§f‑n B k‑v-{‑X‑o I‑q-s‑S-b‑p-Å C-W-s‑b
A-s‑Ã-¦‑n I‑q-«‑p-I‑m-c-s‑\ H-¶‑v D-½-s‑h¨‑n-«‑p-ï‑m-b‑n-c‑n-¡‑p‑w‑, A-s‑Ã-¦‑n A-hÀ
H-¶‑v i‑r‑w-K-c‑n-¨‑p-I‑m-W‑p‑w. I-ï‑p-\‑n¡‑p-¶ A-t‑©‑m B-t‑d‑m ]‑p-c‑p-j³-a‑m-s‑c
A-X‑v t‑a‑m-l‑n-¸‑n-¨‑n-«‑p-ï‑m-I‑m‑w.- UÂ-l‑n

\-½Ä t‑I‑m-t‑f-P‑n ]T‑n-¡‑p-t‑¼‑m-f-t‑¯-¡‑mÄ C³-s‑k-I‑y‑q-c‑n-ä‑n
C-t‑¸‑mÄ A-\‑p-`-h‑n-¡‑p-¶‑p-ï‑v. C-t‑¸‑mÄ C‑u {‑]‑m-b-a‑m-b‑n-«‑p-t‑]‑m-e‑p‑w.
F¬-]-X‑p-I-f‑n R‑m³ t‑I‑m-t‑f-P‑n ]T‑n-¡‑p-t‑¼‑mÄ C-{‑X-s‑b‑m-¶‑p‑w
C³-s‑k-I‑y‑q-c‑n-ä‑n \-a‑p-¡‑n-Ã. C-t‑¸‑mÄ H-ä-b‑v-¡‑v H-c‑p h-g‑n-b‑nÂ-I‑q-S‑n
t‑]‑m-I‑p-t‑¼‑mÄ H-c‑p ]‑p-c‑p-j³ H-ä-b‑v-¡‑v F-X‑n-s‑c h-c‑n-I-b‑m-s‑W-¦‑nÂ
\-a‑p-¡‑v t‑]-S‑n-b‑m-W‑v.

26

k‑w-`-h-¯‑n A-§-s‑\-s‑b‑m-c‑p k‑m²‑y-X-b‑p-ï‑v. _-Ê‑n s‑]¬-I‑p-«‑n-b‑p‑w
A-h-f‑p-s‑S I‑q-«‑p-I‑m-c-\‑p‑w b‑m-{‑X-s‑N-¿‑pt‑¼‑mÄ A-hÀ H-c‑p-]-t‑£ t‑X‑m-f-¯‑v
X-e-N‑m-b‑v-¨‑n-c‑p-¶‑n-«‑p-ï‑m-I‑p‑w‑, A-t‑¸‑mÄ
_-Ê‑n D-ï‑m-b‑n-c‑p-¶ B-d‑p ]‑p-c‑p-j³a‑mÀ-¡‑p‑w I‑m-a‑w D-WÀ-¶‑n-«‑p-ï‑m-I‑p‑w.
A-hÀ a-Z‑y-]‑n-¨‑n-«‑p-ï‑m-b‑n-c‑p-¶‑n-c‑n-¡‑m‑w.
A-hÀ B ]‑p-c‑p-j-s‑\ A-S‑n-¨‑v H-X‑p-¡‑n
h-e‑n-s‑¨-d‑n-ª‑v C‑u k‑v-{‑X‑o-s‑b _-e‑mÕ‑w-K‑w s‑N-b‑v-X-X‑m-I‑m‑w. A-§-s‑\-b‑p-Å
N‑n-e k-µÀ-`-§-f‑n A-X‑v k‑w-`-h‑n¡‑m‑w. ]-t‑£ `‑q-c‑n-`‑m-K‑w t‑I-k‑p-I-f‑n-e‑p‑w‑,
A-X‑p-t‑]‑m-e‑p‑w D-ï‑m-I‑p-¶‑n-Ã. a-Z‑y-]‑n-¨‑v
D-·-¯-\‑m-b ]‑p-c‑p-j-t‑\‑m A-s‑Ã-¦‑nÂ
s‑s‑e‑w-K‑n-I B-k-à‑n D-ï‑m-b‑n-«‑p-Å
]‑p-c‑p-j-t‑\‑m A-h-s‑f _-e‑w-{‑]-t‑b‑m-K‑n-¨‑v
B-{‑I-a‑n-¨‑v I‑o-g‑v-s‑¸-S‑p-¯‑n s‑s‑e‑w-K‑n-I-k‑pJ‑w I-hÀ-s‑¶-S‑p-¡‑p-I-b‑m-W‑v s‑N-¿‑p-¶-X‑v.
A-§-s‑\-b‑p-Å H-c‑p {‑I‑q-c-a‑m-b I‑pä-I‑r-X‑y-¯‑n-\‑v I‑m-c-W-a-t‑\‑z-j‑n-t‑¡-ï
_‑m-²‑y-X-t‑b \-a‑p-¡‑n-Ã. a-s‑ä‑m-c‑p I‑p-ä-I‑rX‑y-¯‑n-\‑p‑w \-½Ä I‑m-c-W‑w s‑X-c-b‑p¶‑n-Ã-t‑Ã‑m. t‑a‑m-j-W‑w \-S-¡‑p-¶‑p-ï‑v.
A-b‑mÄ-¡‑v Z‑m-c‑n-{‑Z‑y‑w D-ï‑m-b‑n-c‑p-¶-X‑ps‑I‑m-ï‑m-W‑v t‑a‑m-j-W‑w-\-S-¯‑n-b‑n-«‑p-Å-X‑v
F-¶‑p-]-d-ª‑v \-½-f-§‑v h‑n-«‑p-s‑I‑m-S‑p¡‑p-s‑¶‑m-¶‑p-a‑n-Ã. A-s‑X‑m-s‑¡ s‑P-\‑z‑n³
B-b I‑p-ä-§-f‑m-¡‑n I-W-¡‑m-¡‑n- A-X‑n\‑v i‑n-£-h‑n-[‑n-¡‑m-\‑p‑w A-X‑n-\‑p-t‑h-ï‑n
K-h¬-s‑aâ‑n-s‑â ]-£-¯‑v \‑nÂ-¡‑m-\‑p‑w
H-s‑¡ \-½Ä k-¶-²-c‑m-I‑p-t‑¼‑mÄ
F-´‑p-s‑I‑m-ï‑v k‑v-{‑X‑o-s‑¡-X‑n-s‑c-b‑p-Å
_-e‑m-Õ‑w-K-¯‑n-s‑â I‑m-c‑y-¯‑nÂ-a‑m-{‑X‑w
C-{‑X-b[‑n-I‑w NÀ-¨-\-S-¡‑p-¶-X‑v? ]‑p-c‑p-js‑â s‑s‑e‑w-K‑n-I ]-«‑n-W‑n-b‑p‑w C-h‑n-S‑p-s‑¯
k-Z‑m-N‑m-c-a‑q-e‑y {‑]-i‑v-\-§-f‑p‑w a‑q-e‑y-c‑ml‑n-X‑y-h‑p‑w X‑p-S-§‑n-b \‑n-c-h-[‑n I‑m-c-W§Ä \‑n-c-¯‑m-\‑p-Å F-´‑v _‑m-²‑y-Xb‑m-W‑v \-a‑p-¡‑p-Å-X‑v? A-h‑n-s‑S-¯-s‑¶
F-´‑m H-c‑p I-Å-¯-c-a‑p-ï‑v. A-s‑X‑m-¶‑p
X‑p-d-¶‑p-]-d-b-t‑ï \-½-f‑m-Z‑y‑w?
t‑U‑m. e-X: F-§‑n-s‑\-b‑m-W‑v \-½‑ps‑S k-a‑q-l‑w C-X‑n-t‑e-¡‑v F-¯‑n-b-X‑v?
F-s‑´‑m-s‑¡ a‑m-ä-§-f‑m-W‑v C-X‑n-\‑v I‑mc-W-a‑m-¡‑p-¶-X‑v? h-k‑v-{‑X-[‑m-c-W-a‑m-W‑v
{‑]-i‑v-\-s‑a-¦‑n ]-ï‑v k‑v-{‑X‑o-IÄ C-X‑ne‑p‑w I‑p-d-h‑v h-k‑v-{‑X-§Ä [-c‑n-¨‑n-«‑m-W‑v
t‑I-c-f-¯‑n P‑o-h‑n-¨‑n-c‑p-¶-X‑v. ]-t‑£
a-\‑p-j‑y-s‑â I-®‑p‑w a-\-Ê‑p‑w A-§-s‑\
t‑]‑m-I‑p-a‑m-b‑n-c‑p-¶‑n-Ã. A-X‑n-\‑p-I‑m-c-W‑w
A-h-c‑p-s‑S B-ß-i‑p-²‑n-t‑b‑m h‑m-e‑y‑p t‑_t‑k‑m B-b‑n-c‑p-¶‑n-c‑n-¡‑m‑w. a‑m-d‑n-h-c‑p-¶
k‑m-l-N-c‑y-§-f‑n C-t‑¸‑mÄ t‑\‑m-«‑w
i-c‑n-b-Ã. h-k‑v-{‑X-[‑m-c-W‑w A-X‑n-\‑v I‑m-c-

W-a‑m-b‑n B-t‑c‑m-]‑n-¡‑p-I-b‑m-W‑v F-¶‑mW‑v F-\‑n-¡‑p t‑X‑m-¶‑p-¶-X‑v. A-X‑v H-c‑p
I‑m-c-W‑w I-ï‑p-]‑n-S‑n-¡Â a‑m-{‑X-a‑m-W-X‑v.
k-a‑q-l‑w F-§-s‑\ C-{‑X- N‑o-ª-f‑nª H-c-h-Ø-b‑n-t‑e-¡‑v F-¯‑n? {‑]-t‑X‑yI‑n-¨‑p‑w t‑I-c-f‑w t‑]‑m-s‑e‑m-c‑p k‑w-Ø‑m-\¯‑v F-´‑p-s‑I‑m-ï‑v C-X‑v k‑w-`-h‑n-¡‑p-¶‑p?
C-¶‑v l‑n-µ‑p-h‑nÂ‑, a‑p³ t‑]-P‑n H-c‑p
h‑mÀ-¯-b‑p-ï‑v. D-¯À-{‑]-t‑Z-i‑n ]‑p-c‑pj³-a‑mÀ B-c‑p‑w t‑P‑m-e‑n-¡‑v t‑]‑m-h‑m-¯
H-c‑p {‑K‑m-a-a‑p-ï‑v. A-h‑n-s‑S 400 s‑I‑m-Ãs‑¯ ]‑m-c-¼-c‑y-a‑m-W‑v t‑h-i‑y‑m-h‑r-¯‑n.
A-h‑n-s‑S C-t‑¸‑mÄ k‑v-{‑X‑o-IÄ-¡‑v C‑u
s‑X‑m-g‑n-e‑n-\‑v t‑]‑m-I-W-s‑a-¶ B-{‑K-l-a‑ns‑Ã-¦‑n t‑]‑m-e‑p‑w A-h-s‑c A-X‑n-t‑e-¡‑v
]-d-ª‑p-h‑n-S‑p-I-b‑m-W‑v ]‑p-c‑p-j-·‑mÀ.
I‑m-c-W‑w A-hÀ-¡‑v A-X‑v k‑u-I-c‑y-a‑mb‑n a‑m-d‑p-I-b‑m-W‑v. h‑o-«‑n-t‑e-¡‑v h-c‑p-a‑m\‑w h-c‑p‑w. ]‑n-s‑¶ \-a‑p-¡-d‑n-b‑m-a-t‑Ã‑m
D-¯-t‑c-´‑y-b‑n s‑]¬-I‑p-«‑n-I-s‑f BÀ¡‑p‑w t‑h-ï. ]-t‑£ C‑u {‑K‑m-a-¯‑nÂ
s‑]¬-I‑p-«‑n-IÄ t‑h-W‑w F-¶ I‑m-g‑v-N¸‑m-S‑m-W‑v D-Å-X‑v. s‑k-I‑v-k‑v t‑{‑S-U‑n-\‑p-t‑hï‑n. B s‑k-I‑v-k‑v t‑{‑S-U‑n-\‑p ]‑n-¶‑nÂ
k‑m-b‑v-]‑v s‑I‑m-ï‑p-h-¶ H-c‑p \‑n-b-a-a‑m-W‑v.
]‑m-c-¼-c‑y-a‑m-b‑n A-hÀ s‑N-b‑v-X‑n-c‑p-¶

I‑p-e-s‑¯‑m-g‑n-e‑n-s‑\ {‑_‑n-«‑o-j‑p-I‑mÀ {‑I‑n-a‑n\Â-s‑X‑m-g‑n-e‑m-¡‑n {‑]-J‑y‑m-]‑n-¨‑v \‑nÀ-¯e‑m-¡‑n. \‑nÂ-¡-¡-Å‑n-b‑n-Ã‑m-s‑X A-hÀ
t‑h-i‑y‑m-h‑r-¯‑n-b‑n-t‑e-¡‑v X‑n-c‑n-ª‑p. C-X‑v
H-ä-s‑¸-« H-c‑p k‑w-`-h-a‑m-W‑v.
]-t‑£ s‑a‑m-¯‑w k-a‑q-l-¯‑n-s‑â
I‑m-g‑v-N-¸‑m-S‑n -a‑m-ä‑w-h-¶-X‑v H-c‑p {‑]-[‑m\ I‑m-c-W-a‑m-b‑n R‑m³ I‑m-W‑p-¶‑p-ï‑v.
a-\‑p-j‑y-s‑â D-Å‑n I-Å-¯-c‑w I‑q-S‑nb‑n-«‑p-ï‑v F-¶‑m-W‑v F-\‑n-¡‑p t‑X‑m-¶‑p-¶X‑v. \-½Ä t‑I‑m-t‑f-P‑n ]T‑n-¡‑p-t‑¼‑mf-t‑¯-¡‑mÄ C³-s‑k-I‑y‑q-c‑n-ä‑n C-t‑¸‑mÄ
A-\‑p-`-h‑n-¡‑p-¶‑p-ï‑v. C-t‑¸‑mÄ C‑u
{‑]‑m-b-a‑m-b‑n-«‑p-t‑]‑m-e‑p‑w. F¬-]-X‑p-I-f‑nÂ
R‑m³ t‑I‑m-t‑f-P‑n ]T‑n-¡‑p-t‑¼‑mÄ C-{‑Xs‑b‑m-¶‑p‑w C³-s‑k-I‑y‑q-c‑n-ä‑n \-a‑p-¡‑n-Ã.
C-t‑¸‑mÄ H-ä-b‑v-¡‑v H-c‑p h-g‑n-b‑nÂ-I‑q-S‑n
t‑]‑m-I‑p-t‑¼‑mÄ H-c‑p ]‑p-c‑p-j³ H-ä-b‑v-¡‑v
F-X‑n-s‑c h-c‑n-I-b‑m-s‑W-¦‑n \-a‑p-¡‑v t‑]S‑n-b‑m-W‑v.
t‑U‑m. a‑m-b : F-\‑n-¡‑p t‑X‑m-¶‑p-¶X‑v C-X‑n-\‑p-Å I‑m-c-W‑w k-Z‑m-N‑m-c-s‑¯¡‑p-d‑n-¨‑p‑w s‑s‑e‑w-K‑n-I-X-s‑b I‑p-d‑n-¨‑p‑w
D-Å I¬-s‑k-]‑v-j³-k‑v (k-¦Â-¸‑w‑)
a‑m-d‑n-b-b-X‑m-s‑W-¶‑v F-¶‑m-W‑v. I‑m-c-W‑w
a‑p-¼‑v I‑p-S‑p‑w-_-¯‑n-s‑â L-S-\-t‑b‑m h¬
lncWy

S‑p h¬ d‑n-t‑e-j³-j‑n-¸‑n-s‑â L-S-\t‑b‑m C-§-s‑\-b‑m-b‑n-c‑p-¶‑n-Ã. C-t‑¸‑mÄ
D-Å-X‑p-t‑]‑m-e‑p-Å-{‑X-b‑v-¡‑p‑w t‑a‑m-dÂ
t‑]‑m-e‑o-k‑n-M‑p‑w‑ D-ï‑m-b‑n-c‑p-¶‑n-Ã. t‑I-c-f‑w
t‑]‑m-e‑p-Å‑, C-´‑y t‑]‑m-e‑p-Å H-c‑p k-a‑ql-¯‑n h‑n-h‑m-l‑w F-¶‑p-Å-X‑v F-Ã‑m
k‑v-{‑X‑o-I-f‑p‑w ]‑p-c‑p-j-·‑m-c‑p‑w \‑nÀ-_-Ôa‑m-b‑p‑w s‑N-b‑v-X‑n-c‑n-t‑¡-ï I‑m-c‑y-a‑m-W‑v.
I‑q-«‑p-I‑p-S‑p-_ h‑y-h-Ø‑n-X‑n ]-ï‑p-ï‑mb‑n-c‑p-¶‑p. A-X‑n N‑n-eÀ I-Ã‑y‑m-W‑w
I-g‑n-¡‑p-¶‑p-ï‑m-I‑p‑w‑, N‑n-eÀ I-g‑n-¡‑p-¶‑nÃ‑m-b‑n-c‑n-¡‑m‑w. B X-c-¯‑n-e‑p-Å H-c‑p
P‑o-h‑n-X-c‑o-X‑n-b‑m-b‑n-c‑p-¶‑p. A-s‑X-Ã‑m‑w
h-f-s‑c t‑]‑m-k‑n-ä‑o-h‑v B-b‑n-c‑p-¶‑p F-¶‑v
R‑m³ D-t‑±-i‑n-¡‑p-¶‑n-Ã. I‑p-s‑d I‑p-g-¸§-Ä A-X‑n-\‑p-ï‑v. A-X‑n-s‑â I‑p-g-¸-§Ä
I‑m-c-W-a‑m-b‑n-c‑n-¡‑m‑w H-c‑p-]-t‑£ A-W‑pI‑p-S‑p-_ h‑y-h-Ø‑n-X‑n h-¶-X‑v. ]-t‑£
A-X‑n-e‑p‑w A-X‑n-t‑â-X‑m-b I‑p-g-¸-§-f‑p-ï‑v.
A-X‑n-s‑â H-c‑p I‑p-g-¸-a‑m-W‑v s‑s‑e‑w-K‑n-I-_Ô-s‑¯ I‑p-d‑n-¨‑v A-s‑Ã-¦‑n k‑v-{‑X‑o-þ]‑p-c‑p-j-_-Ô-s‑¯ I‑p-d‑n-¨‑v C-t‑¸‑mÄ
hÀ-²‑n-¨‑p-s‑I‑m-ï‑n-c‑n-¡‑p-¶ C‑u D¡-W‑vT‑, A-X‑n-s‑â A-S‑n-Ø‑m-\-¯‑nÂ
s‑I-«‑n-¸-S‑p-¡-s‑¸-S‑p-¶ k-·‑mÀ-K-N‑n-´.
A-X‑m-b-X‑v N‑m-c‑n-{‑X‑y-i‑p-²‑n A-§-s‑\b‑p-Å k-¦Â-¸-§Ä-¡‑p-Å hÀ-²‑n-¨
{‑]‑m-[‑m-\‑y‑w. t‑I-c-f-¯‑n k‑m-a‑q-l‑y-]-c‑nj‑v-I-c-W-c‑o-X‑n-IÄ I‑q-S‑p-X k-·‑mÀ-K]‑m-T-§Ä DÄ-s‑¡‑m-Å‑p-¶-X‑m-b‑n-c‑p-¶‑p.
P‑m-X‑n-a-X h‑n-t‑h-N-\-§Ä-s‑¡-X‑n-s‑c-b‑p‑w
a-ä‑p‑w -]‑p-t‑c‑m-K-a-\-]-c-a‑m-b ]-e-X‑p‑w
h-¶‑p. ]-t‑£ k‑v-{‑X‑o-I-s‑f k‑w-_-Ô‑n¨‑p-Å I‑m-c‑y-¯‑n-e‑p‑w ]‑n-s‑¶ k‑v-{‑X‑o-þ]‑p-c‑p-j _-Ô-s‑¯ k‑w-_-Ô‑n-¨‑p-Å
I‑m-c‑y-¯‑n-e‑p‑w k-·‑mÀ-K-]‑mT-§-s‑f k‑w_-Ô‑n-¨‑p‑w A-X‑v h-f-s‑c k-¦‑p-N‑n-X-h‑p‑w
]-c‑n-a‑n-X-h‑p-a‑m-b X-c-¯‑n-e‑m-W‑v ]‑p-t‑c‑mK-a‑n-¨‑p-h-¶-X‑v. k‑v-{‑X‑o-]-£ I‑m-g‑v-N-¸‑mS‑n-e‑q-s‑S t‑\‑m-¡‑p-t‑¼‑mÄ H-c‑p-X-c-¯‑nÂ
A-t‑[‑m-K-a-\-a‑m-t‑b A-X‑n-s‑\ I-W-¡‑m¡‑m-\‑m-h‑q. A-X‑v H-c‑p I‑m-c-W-a‑m-W‑v.
k‑v-{‑X‑o-þ-]‑p-c‑p-j _-Ô-s‑¯-¡‑p-d‑n-¨‑p‑w.As‑Ã-¦‑n B¬-I‑p-«‑n-b‑p‑w s‑]¬-I‑p-«‑nb‑p‑w X-½‑n-e‑p-Å _-Ô-s‑¯-¡‑p-d‑n-¨‑p‑w
s‑hÀ-P‑n-\‑n-ä‑n (I-\‑y‑m-X‑z‑w‑)‑, k-Z‑m-N‑m-c‑w
F-¶‑n-h-s‑b I‑p-d‑n-¨‑p‑w H-s‑¡ D-Å
k-¦Â-¸-§-f‑n h-¶ a‑m-ä‑w A-{‑X A-`‑nI‑m-a‑y-a‑m-b‑n-c‑p-¶‑n-Ã. A-W‑p-I‑p-S‑p‑w-_‑w
`‑u-X‑n-IXb‑p-s‑S I‑m-c‑y-¯‑n-e‑p‑w k‑z-I‑m-c‑yX-b‑p-s‑S X-e-¯‑n-e‑p‑w a-ä‑p {‑]hr-¯‑n-IÄ¡‑p‑w {‑I‑n-t‑b-ä‑n-h‑n-ä‑n-b‑v-¡‑p‑w a-\‑p-j‑y-\‑v
K‑p-W‑w-s‑N-¿‑p-¶-X‑m-s‑W-¦‑nÂ-t‑]‑m-e‑p‑w
s‑h-s‑d-X-c-¯‑n A-X‑n-\‑v A-X‑nâ-X‑m-b
t‑{‑U‑m _‑m-I‑v-k‑v D-ï‑m-b‑n-«‑p-ï‑v. A-X‑n-s‑â
G{]n 2013

AÀ-°‑w I‑q-«‑p-I‑p-S‑pw-_-a‑m-W‑v s‑a-¨‑w‑, AX‑n-t‑e-¡‑v t‑]‑m-I-W-s‑a-¶-Ã D-t‑±-i‑n-¨-X‑v.
I‑q-«‑p-I‑p-S‑pw-_-¯‑n-s‑â X-IÀ-¨-t‑b‑m-s‑S
k‑v-{‑X‑o-b‑p‑w ]‑p-c‑p-j-\‑p‑w X-½‑n C-S-s‑]S‑p-¶ -c‑o-X‑n I‑p-d-ª‑p-h-¶‑p. ]-e-h‑n-[-¯‑ne‑p-Å _-Ô-§-f‑n C-S-s‑]-S‑p-¶ c‑o-X‑n
I‑p-d-ª‑p-h-¶‑p. _-Ô‑w F-¶-X‑p-s‑I‑m-ï‑v
R‑m³ D-t‑±-i‑n-¨-X‑v h‑m-e‑y‑p H‑m-d‑n-bâ-U‑v
_-Ô-s‑¯‑p-d‑n-¨-Ã. B-i-¦-I-f‑n-Ã‑m-s‑X
C-S-s‑]-S‑m-\‑p-Å H‑m-¸³-s‑\-Ê‑v B h‑y-hØ-b‑n D-ï‑m-b‑n-c‑p-¶‑p. A-¡‑m-e-¯‑v
h-k‑v-{‑X-[‑m-c-W-c‑o-X‑n-b‑n-s‑e‑m-s‑¡ h-e‑n-b
N‑n-«-h-«-§Ä D-ï‑m-b‑n-c‑p-¶‑n-Ã. N‑n-«-h-«§-f‑p-ï‑m-b‑n-c‑p-¶‑n-c‑n-¡‑m‑w‑, B I‑m-eL-«-¯‑n-s‑â c‑o-X‑n-b‑nÂ. ]-t‑£ A-X‑v
C-¶‑p-I‑m-W‑p-¶ t‑]‑m-s‑e-b‑p-Å k-Z‑m-N‑m-c
k-¦Â-¸‑w DÄ-s‑¡‑m-Å‑p-¶ k‑m-[-\-a‑m-b‑nc‑p-¶‑n-Ã. »‑u-k‑v C-Ã‑m-¯ I‑m-e-a‑m-b‑n-c‑p¶‑p a‑p-¼‑v D-ï‑m-b‑n-c‑p-¶-X‑v. A-X‑n-s‑\-X‑ns‑c a‑m-d‑p-a-d-¡Â k-a-c‑w A-¶‑p h-¶‑p.
]-t‑£ A-X‑v P‑m-X‑o-b-a‑m-b D-¨-\‑o-N-X‑z§-f‑p-a‑m-b‑n _-Ô-s‑¸-«‑v A-X‑n-s‑\-X‑n-c‑m-b‑n
D-bÀ-¶‑p-h-¶ k-a-c-a‑m-b‑n-c‑p-¶‑p. A-Ã‑mï‑v A-X‑v s‑s‑e-Kn-I-X-b‑m-b‑n-t‑« _-Ô-s‑¸«-X-Ã‑m-b‑n-c‑p-¶‑p. i-c‑o-c-s‑¯-¡‑p-d‑n-¨‑p‑w
A-s‑Ã-¦‑n h-k‑v-{‑X-s‑¯-¡‑p-d‑n-¨‑p‑w
H-s‑¡ D-Å t‑_‑m-[‑w h-f-s‑c h‑y-X‑y-k‑v-Xa‑m-b‑n-c‑p-¶‑p. C-¶‑p-I‑m-W‑p-¶ C‑u _-e‑mÕ‑w-K-¯‑n-\‑v h-k‑v-{‑X-¯‑n-s‑â H-c‑p c‑o-X‑nb‑m-W‑v I‑m-c-W‑w F-¶‑p ]-d-b‑m³ ]-ä‑n-Ã.
C‑u ]-d-ª-t‑]‑m-s‑e I‑m-c-W‑w-I-ï‑p-]‑nS‑n-¡‑p-¶-X‑n-s‑â c‑o-X‑n-t‑]‑m-e‑p‑w i-c‑n-b-Ã.
B H-c‑p-X-c-¯‑n-e‑p-Å N‑n-´‑m-K-X‑n-X-s‑¶
i-c‑n-b-Ã. _-e‑m-Õ‑w-K-¯‑n-s‑\ a-ä‑p I‑p-äI‑r-X‑y-§-s‑f-t‑¸‑m-s‑e I‑m-W-t‑W‑m t‑h-s‑d
{‑]-t‑X‑y-I‑w I‑m-W-t‑W‑m A-s‑X‑m-s‑¡ t‑hs‑d NÀ-¨-b‑m-W‑v.
P‑o-h³- t‑P‑m-_‑v t‑X‑m-a-k‑v: a‑m-U‑w
]-d-ª-X‑p-t‑]‑m-s‑e a-ä‑p I‑p-ä-I‑r-X‑y-§t‑f-¡‑mÄ h‑y-X‑y-k‑v-X-a‑m-b‑n A-X‑n-s‑\
A-§-s‑\ U‑o s‑N-t‑¿-ï-X‑p-t‑ï‑m‑,
A-s‑Ã-¦‑n I‑p-ä‑w-s‑N-b‑v-X-h-s‑â `‑m-K-¯‑p\‑n-¶‑n-«‑v C-X‑n-s‑\ I‑m-W-t‑W‑m F-¶‑p-ÅX‑v h-f-s‑c {‑]-k-à-a‑m-b t‑N‑m-Z‑y-a‑m-W‑v.
F-§-s‑\ C-X‑v H-g‑n-h‑m-¡‑m‑w. i‑n-£-s‑I‑mï‑p-a‑m-{‑X‑w C-X‑n-s‑\ H-g‑n-h‑m-¡‑m-³ I-g‑nb‑p-t‑a‑m. i‑n-£‑, IT‑n-\-a‑m-b i‑n-£. AX‑m-b-X‑v h-[‑n-¨‑p-I-f-b‑p-I. _-e‑m-Õ‑w-K‑w
s‑N-b‑v-X-b‑m-s‑f. A-§-s‑\- s‑N-b‑v-X‑mÂ
B-W‑p-§Ä t‑d-¸‑v s‑N-¿‑m-s‑X-b‑m-I‑p-t‑a‑m?
H-c‑p t‑d-¸‑v t‑I-k‑n (UÂ-l‑n‑) H-c‑p {‑]X‑n (B-c‑m-s‑W-¶‑v H‑mÀ-½-b‑n-Ã‑) t‑I‑m-S-X‑nb‑n ]-d-ª-X‑m-b‑n-«‑v h‑m-b‑n-¨‑p. R‑m³
s‑N-b‑v-X-X‑v s‑X-ä‑m-W‑v, F-¶‑v F-\‑n-¡‑p
t‑X‑m-¶‑p-¶‑p‑, F-s‑¶ h-[‑n-¨‑p-I-f-b‑p-I

F-¶‑p ]-d-ª-X‑m-b‑n-«‑v. s‑X-ä‑n-s‑\ I‑p-d‑n-¨‑v
]‑qÀ-®-a‑m-b‑n-«‑p-Å t‑_‑m-[‑w C-Ã‑m-¯
BÄ-¡‑m-s‑c‑m-¶‑p-a-Ã t‑d-¸‑n-\‑v a‑p-X‑n-c‑p-¶X‑v. I‑m-c-W‑w H-c‑p {‑]-t‑X‑y-I t‑]‑m-b‑nâ‑nÂ
a-\‑p-j‑y-s‑â {‑^‑o-h‑n F-¶‑p-]-d-ª
k‑m-[-\‑w \-i‑n-¨‑p-t‑]‑m-I‑p-¶ k‑m-l-N-c‑ya‑p-ï‑v. B t‑]‑m-bâ‑n-e‑p-a‑m-b‑n-¡‑q-s‑S C‑u
t‑d-¸‑v k‑w-`-h‑n-¡‑p-¶-X‑v F-¶ t‑N‑m-Z‑y-a‑pï‑v. R‑m³ t‑N‑m-Z‑n-¡‑p-¶-X‑v C-X‑m-W‑v,
F-´‑n-\‑m-W‑v C-X‑v NÀ-¨-s‑N-t‑¿-ï-X‑v. h‑yX‑y-k‑v-X-a‑m-b a-ä‑p I‑p-ä-I‑r-X‑y-§Ä C-X‑pt‑]‑m-s‑e NÀ-¨-s‑N-t‑¿-ï-X‑m-W‑v. I‑m-c-W‑w
F-´‑p-s‑I‑m-ï‑m-W‑v t‑a‑m-j-W-a‑p-ï‑m-I‑p-¶X‑v F-¶‑v C-X‑p-t‑]‑m-s‑e t‑a‑m-j‑v-S‑m-h‑n-s‑â
h‑o-£-W-t‑I‑m-W‑nÂ-\‑n-¶‑v NÀ-¨-s‑N-t‑¿ï-X‑m-W‑v. h-f-s‑c A-S‑n-Ø‑m-\-a‑m-b‑n-«‑p-Å
H-c‑p t‑N‑m-Z‑y‑w. F-´‑m-W‑v ]‑p-X‑n-b I‑m-e¯‑v h‑y-X‑y‑m-k‑w h-¶-X‑v. H-ä I‑m-c‑y-t‑a
F-\‑n-¡‑p t‑X‑m-¶‑n-b‑n-«‑p-Å‑q. I‑q-S‑p-XÂ
k‑v-{‑X‑o-IÄ ]‑p-d-t‑¯-¡‑n-d-§‑p-¶‑p F-¶‑pÅ-X‑m-W‑v. I‑q-S‑p-XÂ k‑v-{‑X‑o-IÄ s‑X‑m-g‑ne‑n-S-§-f‑n-t‑e-¡‑v t‑]‑m-I‑p-¶‑p. I‑q-S‑p-XÂ
k‑v-{‑X‑o-IÄ t‑P‑m-e‑n-s‑b-S‑p-¡‑p-¶‑p. I‑q-S‑pXÂ k‑v-{‑X‑o-IÄ k‑z-´‑w s‑F-Uâ‑n-ä‑n-s‑b
{‑]-J‑y‑m-]‑n-¡‑m³ X-¿‑m-d‑m-I‑p-¶‑p. k‑z‑m-`‑mh‑n-I-a‑m-b‑n-«‑p‑w s‑P³-UÀ h‑mÀ F-¶‑p-]-db‑p-¶-X‑v I‑q-S-‑p-XÂ i-à-a‑m-b‑n ]‑p-d¯‑p-h-c‑p-¶‑p. 5 a-W‑n-¡‑p‑w 7 a-W‑n-¡‑p‑w
C-S-b‑n G-ä-h‑p‑w I‑q-S‑p-X b‑m-{‑X-s‑N¿‑p-¶-X‑v k‑v-{‑X‑o-I-f‑m-W‑v. H-c‑p-]-t‑£ I‑p-d¨‑p-I‑m-e‑w a‑p-¼‑v A-§-s‑\ B-b‑n-c‑p-¶‑n-Ã.
S‑u¬ s‑s‑e-^‑n I‑q-S‑p-X k‑v-{‑X‑o-IÄ
F-s‑´-¦‑n-e‑p‑w X-c-¯‑n t‑P‑m-e‑n-¡‑v
t‑]‑m-I‑p-¶‑p-ï‑v. I‑q-S‑p-XÂ k‑v-{‑X‑o-IÄ
]‑p-d-t‑¯-¡‑n-d-§‑p-¶‑p. A-X‑v k‑v-{‑X‑o-b‑p-s‑S
s‑F-Uâ‑n-ä‑n-s‑b I‑q-S‑p-X-e‑m-b‑n i-à‑n-s‑¸S‑p-¯‑p-¶‑p. A-X‑p-s‑I‑m-ï‑v s‑P³-UÀ h‑mÀ
F-¶‑p-]-d-b‑p-¶ k‑m-[-\‑w k‑z‑m-`‑m-h‑n-I-a‑mb‑n-«‑p‑w hÀ-¡‑v H‑u-«‑v s‑N-¿‑p-¶‑p. k‑v-{‑X‑o-If‑p-s‑S k‑o-ä‑n-e-Ã‑m-s‑X P-\-d k‑o-ä‑n-e‑nc‑n-¡‑p-¶ k‑v-{‑X‑o-I-t‑f-‑m-S‑v a-Z‑y-]‑n-¨‑n-«‑p-Å
N‑n-e B-f‑p-IÄ `-b-¦-c s‑X-d‑n ]-d-ª‑ps‑I‑m-ï‑p \‑nÂ-¡‑p-¶-X‑p I‑m-W‑m‑w. A-hÀ
A-h-c‑p-s‑S t‑c‑m-j‑w a‑p-g‑p-h³ {‑]-I-S‑n-¸‑n¡‑p‑w. N‑n-e-t‑¸‑mÄ A-h-c‑p‑w C-c‑n-¡‑p-I-b‑mb‑n-c‑n-¡‑p‑w‑, F-¦‑nÂ-t‑¸‑m-e‑p‑w. C‑u-s‑b‑m-c‑p
]-hÀ h‑mÀ H-c‑p {‑]-t‑X‑y-I t‑^-k‑nÂ
F-¯‑n-b‑n-«‑p-Å I‑m-e-a‑m-W‑v C-X‑v F-¶‑v
F-\‑n-¡‑p t‑X‑m-¶-e‑p-ï‑v. a‑m-b‑m a‑m-U‑w
]-d-ª h‑m-Z-t‑¯‑m-S‑p‑w F-\‑n-¡‑v h‑n-t‑b‑mP‑n-¸‑p-ï‑v. k-·‑mÀ-K‑n-I-X-s‑b k‑w-_-Ô‑nt‑¨‑m s‑hÀ-P‑n-\‑n-ä‑n-s‑b k‑w-_-Ô‑n-t‑¨‑m
D-Å I‑m-g‑v-N-¸‑m-S‑v s‑]‑m-X‑p-[‑m-c-b‑n-t‑e‑m
NÀ-¨-I-f‑n-t‑e‑m H-s‑¡ `-b-¦-c i-à-a‑mb‑n-«‑v \‑nÂ-¡‑p-¶-X‑m-s‑W-¦‑n t‑]‑m-e‑p‑w

27

28

BÄ-¡‑m-c‑v h‑y-à‑n-P‑o-h‑n-X-¯‑n A-X‑v
A-{‑X B-g-¯‑n h‑n-N‑m-c‑n-¡‑p-¶‑p-ï‑v
F-¶‑v F-\‑n-¡‑p t‑X‑m-¶‑p-¶‑n-Ã. a-X-N‑n´-I-f‑n-e‑p‑w c‑m-j‑v-{‑S‑o-b h‑y-h-l‑m-c-§-f‑ne‑p-s‑a‑m-¡ h-f-s‑c i-à-a‑m-b‑n-«‑v t‑a‑m-dÂ
h‑m-e‑y‑q-k‑n-s‑\-¸-ä‑n \‑n-c-´-c‑w ]-d-b‑p-¶‑ps‑ï-¦‑nÂ-t‑]‑m-e‑p‑w h‑y-à‑n-IÄ h-f-s‑c
c-l-k‑y-a‑m-b‑n-«‑v A-h-c‑p-s‑S s‑a‑m-s‑s‑_Â
t‑^‑m-W‑n C-¯-c‑w k‑m-[-\-§-s‑f a‑pg‑p-h³ H‑m-hÀ-I‑w s‑N-¿‑p-¶‑p-ï‑v. F-{‑X
i-à-a‑m-b‑n-«‑p-Å s‑I-«‑p-]‑m-S‑p-IÄ t‑e‑m-I¯‑v \‑n-e-\‑nÂ-¡‑p-¶‑p-s‑ï-¦‑n-e‑p‑w A-X‑ns‑\ h‑y-à‑n-IÄ H‑m-hÀ-I‑w s‑N-¿‑p-¶‑p-ï‑v
F-¶‑p h‑n-N‑m-c‑n-¡‑p-¶ H-c‑m-f‑m-W‑v R‑m³.
F-s‑â H-c‑p A-S‑n-Ø‑m-\ I‑m-g‑v-N-¸‑m-S‑v
]-d-b‑m‑w. B-W‑n-s‑â k‑z‑m-`‑m-h-s‑¯ c‑q-]‑oI-c‑n-¨-X‑v s‑]-®‑p‑w I‑q-S‑n-b‑m-W‑v. A-X‑n-s‑\
]-c‑n-W‑m-a-]-c-a‑m-b t‑]À-k‑v-s‑]-I‑v-ä‑o-h‑nÂ
(h‑o-£-W-t‑I‑m¬‑) X-s‑¶ I‑m-W-W-s‑a¶‑m-W‑v F-s‑â A-`‑n-{‑]‑m-b‑w. F-§-s‑\b‑m-W‑v B-W‑n-s‑â C‑u k‑z-`‑m-h-§Ä
c‑q-]‑w-s‑I‑m-ï-X‑v? A-X-s‑Ã-¦‑n F-§s‑\-b‑m-W‑v s‑]-®‑n-s‑â C‑u X-c-¯‑n-e‑p-Å
k‑z-`‑m-h-§Ä c‑q-]‑w-s‑I‑m-ï-X‑v? s‑]-®‑n-\‑v
a‑m-{‑X-a‑m-b‑n-«‑v H-c‑p k‑z-`‑m-h‑w c‑q-]‑w-s‑I‑mï-X-Ã. B-W‑n-\‑v a‑m-{‑X-a‑m-b‑n-«‑v H-c‑p
k‑z‑m-`‑m-h‑w c‑q-]‑w-s‑I‑m-ï-X-Ã. G-X‑m-ï‑v
H-¶-c-e-£‑w hÀ-j-¯‑n-s‑â ]-c‑n-W‑m-a¯‑n-s‑â C-S-b‑n k‑v-{‑X‑o-b‑p‑w ]‑p-c‑p-j-\‑p‑w

F-¶‑p ]-d-b‑p-¶ U‑y‑p-h-e‑n-s‑â A-I-¯‑v
]-c-k‑v-]-c-a‑p-Å Câ-d‑m-£-\‑n-e‑q-s‑S (]-ck‑v-]-c {‑]-hÀ-¯-\‑w‑) c‑q-]‑w-s‑I‑m-ï‑n-«‑p-Å
H-c‑p k‑w-K-X‑n-b‑m-W‑v. ]‑p-c‑p-j³ C‑u X-c¯‑n {‑]-hÀ-¯‑n-¡‑p-¶-X‑n-s‑â I‑m-c-W‑w
]-d-ª‑n-«‑v ]‑p-c‑p-j-s‑\ B-{‑I-a‑n-¡‑p-I-t‑b‑m
A-s‑Ã-¦‑n k‑v-{‑X‑o-b‑p-s‑S k‑z‑`‑m-h‑w h‑yX‑y-k‑v-X-a‑m-W‑v F-¶‑p-]-d-ª‑v A-X‑n-s‑\
B-{‑I-a‑n-¡‑p-I-t‑b‑m s‑N-¿‑p-¶-X‑n-\‑p-]-I-c‑w
C-X‑n-s‑\ c-ï‑n-t‑\-b‑p‑w I‑q-s‑S I-s‑s‑¼³s‑N-b‑v-X‑p-Å H-c‑p I‑m-g‑v-N-¸‑m-S‑n-\‑v h-f-s‑c
{‑]-[‑m-\‑y-a‑p-ï‑v.
C-µ‑n-c : s‑P³-UÀ h‑m-d‑n-s‑\-¡‑p-d‑n-¨‑v
]-d-ª-t‑Ã‑m. k‑v-{‑X‑o X-§-f‑p-s‑S k‑v-t‑]-k‑v
A-]-l-c‑n-¡‑p-¶‑p F-¶ ]‑p-c‑p-j-s‑â `-b‑w
A-s‑Ã-¦‑n A-X‑n-e‑p-Å F-X‑nÀ-¸‑v, AX‑m-W‑v k‑v-{‑X‑o-I-t‑f‑m-S‑v {‑]-I-S‑n-¸‑n-¡‑p-¶-X‑v
F-¶-t‑Ã D-t‑±-i‑n-¨-X‑v.
t‑U‑m. e-X: s‑{‑]‑m-t‑h‑m-¡‑n-§‑v
({‑]-t‑I‑m-]-\-]-c-a‑m-b‑) B-b‑n-«‑p-Å s‑]
À-s‑k-]‑v-j³ (A-h-t‑_‑m-[‑w‑) F-¶ \‑n-eb‑n-e‑m-I‑m-\‑p‑w a-X‑n.
P‑o-h³ : G-X‑p h‑y-à‑n-b‑n-e‑p‑w s‑U‑ma‑n-\³-k‑n-\‑p-Å H-c‑p X‑m-X‑v-]-c‑y-a‑p-ï‑v.
h-f-s‑c e-f‑n-X-a‑m-b‑n-«‑p-Å H-c‑p I‑m-c‑y‑w
R‑m³ ]-d-b‑m‑w. ]‑p-c‑p-j-³‑v b-Y‑mÀ-°¯‑n k‑v-{‑X‑o-b‑p-s‑S I-f‑n-¸‑m-h-b‑m-s‑W-¶‑v
h‑n-N‑m-c‑n-¡‑p-¶ B-f‑m-W‑v R‑m³. A-X‑n-\‑v
s‑P-\‑n-ä‑n-I‑v l‑n-Ì-d‑n D-ï‑v. B-c‑m-W‑v A-S‑n-

Ø‑m-\-]-c-a‑m-b‑n s‑X-c-s‑ª-S‑p-¸‑v \-S-¯‑p¶-X‑v. s‑k-£‑z s‑k-e-£³ k‑v-{‑X‑o-b‑mW‑v \-S-¯‑p-¶-X‑v.
t‑U‑m. a‑m-b : A-§³ ]-d-b‑m³
]-t‑ä‑z‑m?
P‑o-h³ : R‑m³ a‑m-U-¯‑n-s‑â s‑]
À-s‑k-]‑v-j-\‑v F-X‑n-c‑m-W‑v. R‑m³ _-t‑b‑mf-P‑n-¡Â (s‑s‑P-h-i‑m-k‑v-{‑X-]-c-a‑m-b‑) s‑]
À-s‑k-]‑v-j-\‑n B-W‑v. a‑m-U‑w t‑k‑mj‑y (k‑m-a‑q-l‑y-i‑m-k‑v-{‑X-]-c-a‑m-b‑) s‑]
À-s‑k-]‑v-j-\‑n-e‑p‑w.
t‑U‑m. a‑m-b : A-X‑v ]-c-k‑v-]-c‑w
_-Ô-s‑¸-S‑p-¯-W‑w.
P‑o-h³ : A-X‑v ]-c-k‑v-]-c‑w _-Ô-s‑¸S‑p-¶-X‑v F-h‑n-s‑S-b‑m-s‑W-¶‑v R‑m³
]-d-b‑m‑w. k‑v-{‑X‑o-b‑p-s‑S i-à‑n F-¶‑p
]-d-b‑p-¶-X‑v s‑k-£‑z‑m-e‑n-ä‑n-b‑n t‑\‑m
]-d-b‑m-\‑p-Å i-à‑n B-W‑v. k‑v-{‑X‑o-b‑p-s‑S
B i-à‑n-s‑b F-§-s‑\-b‑m-W‑v ]‑p-c‑pj-\‑v a-d‑n-I-S-¡‑m-\‑m-h‑p-I? a‑m-U‑w (s‑I.
BÀ. C-µ‑n-c-‑) I-g‑n-ª Z‑n-h-k‑w t‑^-k‑v
_‑p-¡‑n t‑]‑m-k‑v-ä‑v s‑N-b‑v-X‑n-«‑p-Å-X‑ns‑\-¡‑p-d‑n-¨‑v ]-d-b‑m‑w. H-c‑p k‑v-{‑X‑o-¡‑v
]‑p-c‑p-j-s‑â a‑p-¼‑n F-s‑´‑m-s‑¡ Bh‑m‑w‑, F-¶‑p ]-d-ª‑n-«‑v A-©‑v I‑m-c‑y§Ä ]-d-b‑p-¶‑p-ï‑v. F-¶‑m ]‑p-c‑p-j-\‑v
k‑v-{‑X‑o-¡‑p a‑p-¼‑n A-¼-t‑X‑m A-d‑p-]t‑X‑m I‑m-c‑y-§Ä t‑h-W‑w. C-e-{‑Î‑o-j‑y³
B-h-W‑w‑, ¹‑w-_À B-h-W‑w. A-¼-t‑X‑m

The Calicut North Service
Co-operative Bank Ltd. No. LL 37
H.O.: Karuvissery, Kozhikode- 10 , Ph: 0495 2377934, 2375911
Branches: Karuvissery, Westhill, East Nadakkavu & Kunduparambu
A Class One Special Grade bank with Core Banking Facilities
n Safe Locker Available in all Branches.
n A Grade in Audit Classification this year also.
n Members will be Eligible for dividend Continuously.
n Demand Draft Facility Available Throughout India with Minimum Charge
n

President Secretary
lncWy

A-d‑p-]-t‑X‑m I‑m-c‑y-§Ä D-s‑ï-¦‑n-t‑e
]‑p-c‑p-j-\‑v k‑v-{‑X‑o-s‑b {‑]‑o-X‑n-s‑¸-S‑p-¯‑m³
]-ä‑p-I-b‑p-Å‑q. F-¶‑m H-c‑p k‑v-{‑X‑o-¡‑v
]‑p-c‑p-j-s‑\ {‑]‑o-X‑n-s‑¸-S‑p-¯‑m³ A-©‑v
I‑m-c‑y-§Ä a-X‑n. A-X‑m-b-X‑v ]‑p-c‑p-j³
F³-t‑K-P‑v s‑N-¿‑p-¶ h‑y-h-l‑m-c-§Ä I‑qS‑p-X-e‑m-W‑v. F-´‑p-s‑I‑m-ï‑m-W‑v ]‑p-c‑p-j³
k‑v-{‑X‑o-t‑b-¡‑mÄ I‑q-S‑p-X k‑m-a‑q-l‑y h‑yh-l‑m-c-§-f‑n F³-t‑K-P‑v s‑N-¿‑p-¶-X‑v?
k‑v-{‑X‑o-b‑p-s‑S a‑p-¼‑n R‑m³ \‑n-§Ä-¡‑v
s‑X-c-s‑ª-S‑p-¡‑m-h‑p-¶ H-c‑p k‑m-[-\-a‑mW‑v F-¶‑p I‑m-W‑n-¡‑m³ t‑h-ï‑n-b‑n-«‑p-Å
]-hÀ-^‑pÄ B-b‑n-«‑p-Å t‑P‑m-e‑n B-W‑v
]‑p-c‑p-j-s‑\ A-¯-c-¯‑n-e‑p-Å t‑k‑mj‑y _‑o-b‑n‑w-K‑v A-s‑Ã-¦‑n C-¯-c¯‑n-e‑p-Å {‑I‑n-t‑b-ä‑o-h‑v h‑y-à‑n B-¡‑n
a‑m-ä‑n-b-X‑v F-¶‑v \-a‑p-¡‑v I‑m-W‑m³ ]-ä‑p‑w.
k‑v-{‑X‑o-IÄ F-g‑p-X‑n-b ¢‑m-k‑n-¡‑p-IÄ I‑pd-h‑m-W‑v. ]‑p-c‑p-j³ F-g‑p-X‑n-b ¢‑m-k‑n-¡‑pI-f‑m-W‑v I‑q-S‑p-XÂ. F-´‑p-s‑I‑m-ï‑m-W‑v?
a-c-W-s‑¯ A-X‑n-P‑o-h‑n-¡‑m³ k‑v-{‑X‑o-¡‑v
{‑]-k-h‑n-¨‑m a-X‑n‑, I‑p-«‑n-s‑b h-fÀ-¯‑nb‑m a-X‑n. ]‑p-c‑p-j-\‑v A-X‑p-t‑]‑m-c‑m. ]‑p{‑X-\‑n-e‑q-s‑S-b‑m-W‑v ]‑p-c‑p-j³ a-c-W-s‑¯
A-X‑n-P‑o-h‑n-¡‑p-¶-X‑v F-¶‑p ]-d-b‑p-¶‑ps‑ï-¦‑n-e‑p‑w H-c‑n-¡-e‑p‑w A-X-Ã. k‑v-{‑X‑o
h-fÀ-¯‑n h-e‑p-X‑m-¡‑n-b I‑p-«‑n-b‑m-W‑v a-cW-s‑¯ A-X‑n-P‑o-h‑n-¡‑p-¶-X‑v. ]‑p-c‑p-j³
a-c-W-s‑¯ A-X‑n-P‑o-h‑n-¡‑p-¶-X‑v A-h-s‑â
{‑I‑n-t‑b-ä‑o-h‑v hÀ-¡‑p-I-f‑n-e‑q-s‑S-b‑m-W‑v. AX‑m-W‑v ]‑p-c‑p-j-s‑\ {‑I‑n-t‑b-ä‑o-h‑v t‑]-g‑v-kW‑m-e‑n-ä‑n B-¡‑n-b-X‑v. A-X‑p-s‑I‑m-ï‑m-W‑v
]-d-b‑p-¶-X‑v k‑v-{‑X‑o-b‑m-W‑v ]‑p-c‑p-j-s‑\
c‑q-]-s‑¸-S‑p-¯‑n-b-X‑v F-¶‑v. k‑v-{‑X‑o c‑q-]-s‑¸S‑p-¯‑n-b H-c‑p k‑w-K-X‑n-b‑m-W‑v ]‑p-c‑p-j³
k‑z‑m-`‑m-h‑n-I-a‑m-b‑n-«‑p‑w.
C-µ‑n-c: ]‑p-c‑p-j-s‑â 98 i-X-a‑m-\‑w
s‑{‑]‑m-^-j-t‑\-t‑b‑m {‑I‑n-t‑b-ä‑n-h‑n-ä‑n-s‑b-¸-ä‑nt‑b‑m H-¶‑p‑w ]-c‑m-X‑n-b‑n-Ã. B-s‑I H-ä I‑mc‑y-¯‑n a‑m-{‑X-t‑a ]-c‑m-X‑n-b‑p-Å‑q. A-X‑v
I‑p-d-b‑v-¡-W-s‑a-t‑¶‑m X‑n-c‑p-¯-W-s‑a-t‑¶‑m
B-W‑v k‑v-{‑X‑o B-h-i‑y-s‑¸-S‑p-¶-X‑v.
P‑o-h³: G-X‑m-ï‑v H-¶-c-þ-c-ï‑v
e-£‑w hÀ-j-s‑¯ N-c‑n-{‑X-s‑¯ A-t‑©‑m
]-t‑¯‑m hÀ-j-s‑¯ N-c‑n-{‑X‑w s‑I‑m-ï‑v
\-½Ä A-f-¡‑p-I-b‑m-W‑v s‑N-¿‑p-¶-X‑v. Ah‑n-s‑S-b‑m-W‑v {‑]-i‑v-\‑w.
t‑U‑m. c‑m-J‑n: k‑u-a‑y t‑I-k‑n-e‑p‑w
UÂ-l‑n- t‑I-k‑n-e‑p‑w C-c-IÄ h-f-s‑c
{‑I‑q-c-a‑m-b‑n a-c‑n-¨‑p. C-X‑n-s‑\-¡‑m-f‑p‑w F-S‑p¯‑p I‑m-W‑n-t‑¡-ï H-c‑p-]‑m-S‑v I‑p-ä-I‑rX‑y-§Ä \-½‑p-s‑S k-a‑q-l-¯‑n C-¶‑v
\‑n-e-\‑nÂ-¡‑p-¶‑p-ï‑v. D-Z‑m-l-c-W-a‑m-b‑n-«‑v
]-d-ª‑m A-ѳ a-I-s‑f ]‑o-U‑n-¸‑n-¡‑p¶‑p‑, A-²‑y‑m-]-I³ I‑p-«‑n-I-s‑f ]‑o-U‑n-¸‑nG{]n 2013

¡‑p-¶‑p A-§-s‑\-s‑b‑m-¡. A-{‑X-b‑p‑w AS‑p-¯ B-f‑p-I-f‑n \‑n-¶‑p-Å C‑u h-I
s‑s‑e‑w-K‑n-I Z‑p-c‑p-]-t‑b‑m-K-§-f‑p‑w \-½Ä
I‑q-S‑p-XÂ NÀ-¨ s‑N-t‑¿-ï h‑n-j-b-a‑m-W‑v.
A-Ñ-\‑p‑w a-I-f‑p‑w A-²‑y-]-I-\‑p‑w h‑n-Z‑y‑mÀ°‑n-b‑p‑w H-s‑¡ \-½Ä h-f-s‑c ]-h‑n-{‑X-a‑mb‑p‑w ]‑m-h-\-a‑m-b‑p‑w I-ï‑n-c‑p-¶ _-Ô-§f‑m-W‑v. C-§-s‑\-b‑p-Å k‑w-`-h-§-f‑nÂ
H-c‑n-¡-e‑p‑w k‑v-{‑X‑o-b‑p-s‑S `‑m-K-¯‑p-\‑n¶‑p-Å {‑]-t‑I‑m-]-\‑w s‑I‑m-ï‑m-W‑v ]‑p-c‑pj³ B-{‑I-a-W‑w \-S-¯‑n-b-X‑v F-¶‑p
]-d-b‑m³ ]-ä‑n-Ã. F-\‑n-¡‑p t‑X‑m-¶‑p-¶-X‑v,
\-½Ä h‑n-i‑z-k‑n-¡‑p-¶‑, X-e-a‑p-d-I-f‑m-b‑n
s‑I‑m-ï‑p \-S-¡‑p-¶ [‑mÀ-½‑n-I a‑q-e‑y-§f‑n \‑n-¶‑p-Å h‑y-X‑n-N-e-\-a‑m-W‑v C-X‑n-\‑v
I‑m-c-W-s‑a-¶‑v ]-d-t‑b-ï‑n-h-c‑p‑w. ]‑n-s‑¶
a‑q-¶‑p h-b-Ê‑m-b I‑p-«‑n-I-s‑f-t‑¸‑m-e‑p‑w C‑u
h-I B-h-i‑y-§Ä-¡‑p-t‑h-ï‑n D-]-t‑b‑mK‑n-¡‑p-I F-¶‑p-]-d-ª‑m A-h‑n-s‑S
s‑s‑e‑w-K‑n-I-X F-¶-X‑n-\‑v A-¸‑p-d-a‑m-b‑n-«‑v
\-½‑p-s‑S [‑m-À-½‑n-I a‑q-e‑y-§Ä-¡‑p k‑w`-h‑n-¨ N‑y‑p-X‑n-b‑m-b‑n-¯-s‑¶-t‑b h‑n-eb‑n-c‑p-¯‑m-\‑m-h‑q. a‑q-e‑y-§-f‑n A-[‑nj‑vT‑n-X-a‑m-b‑n-t‑« H-c‑p k‑w-k‑v-¡‑m-c-¯‑n-\‑v
\‑n-e-\‑nÂ-¡‑m³ ]-ä‑q. C-t‑¸‑mÄ \-½Ä
`‑u-X‑n-I-a‑m-b H-c‑p-]‑m-S‑v I‑m-c‑y-§Ä BÀÖ‑n-¨‑p. ]-t‑£ a‑q-e‑y-§-f‑n \‑n-¶‑v Hc‑p-]‑m-S‑v h‑y-X‑n-N-e‑n-¨‑p t‑]‑m-b‑n. A-X‑n-s‑â
{‑]-X‑n-^-e-\‑w F-Ã‑m c‑w-K-§-f‑n-e‑p‑w I‑mW‑p-¶‑p-ï‑v. A-X‑n-s‑â `‑m-K-a‑m-b‑n-«‑p-X-s‑¶
C-X‑n-s‑\-b‑p‑w I‑m-W-W‑w. k‑m‑w-k‑v-¡‑m-c‑nI-a‑m-b C‑u a‑q-e‑y-N‑y‑p-X‑n-s‑b-¸-ä‑n \-½Ä
NÀ-¨ s‑N-¿‑p-I-b‑p‑w t‑h-W‑w.
k-t‑´‑m-j‑v: P‑o-h³ D-]-t‑b‑m-K‑n-¨

s‑P³-UÀ h‑mÀ F-¶ {‑]-t‑b‑m-K-s‑¯
H-¶‑p-I‑q-S‑n a‑p-t‑¶‑m-«‑p s‑I‑m-ï‑p t‑]‑m-h‑pI-b‑m-s‑W-¦‑nÂ‑, ]‑p-c‑p-j-s‑â A-[‑n-I‑m-c‑w
k‑v-{‑X‑o-b‑p-s‑S t‑a I‑q-S‑p-XÂ-¡‑q-S‑p-XÂ
Ø‑m-]‑n-¡‑m-\‑m-b‑p-Å {‑i-a-a‑m-b‑n A-X‑ns‑\ -I-c‑p-X‑m‑w. k‑v-{‑X‑o-IÄ I‑p-t‑d-b-[‑n-I‑w
a‑p-t‑¶‑m-«‑p h-c‑p-¶‑p. C-X‑p-h-s‑c ]‑p-c‑p-j³a‑mÀ-¡‑v F-¶‑p ]-d-ª‑n-c‑p-¶ H-c‑p-]‑m-S‑v
C-S-§-f‑n-t‑e-¡‑v k‑v-{‑X‑o-IÄ I-S-¶‑p-h-c‑p¶‑p. A-X‑p-s‑I‑m-ï‑p-X-s‑¶ ]‑p-c‑p-j³-a‑mc‑p-s‑S H-c‑p-]‑m-S‑v X-c-¯‑n-e‑p-Å A-[‑nI‑m-c-§-f‑p-s‑S t‑\-s‑c s‑h-Ã‑p-h‑n-f‑n-IÄ
D-b-c‑p-¶‑p-ï‑v. ]‑p-c‑p-j-s‑â A-[‑n-I‑m-c-s‑¯
A-hÄ a-d‑n-I-S-¡‑p-¶‑p‑, A-s‑Ã-¦‑n ]-¦‑p]--ä‑m³ t‑]‑m-I‑p-¶‑p. A-X‑v I-S‑p‑w-_-¯‑ns‑â t‑a-J-e-b‑n-e‑m-b‑n-c‑n-¡‑m‑w‑, ]-W-¯‑ns‑â t‑a-J-e-b‑n-e‑m-b‑n-c‑n-¡‑m‑w. A-§-s‑\
]-e t‑a-J-e-I-f‑n-e‑p‑w k‑v-{‑X‑o-IÄ I-S-¶‑ph-c‑p-t‑¼‑mÄ ]‑p-c‑p-j-·‑mÀ t‑\-c‑n-S‑p-¶ H-c‑p
C³-s‑k-I‑y‑q-c‑n-ä‑n D-ï‑v. A-[‑n-I‑m-c-\-ã‑w
A-\‑p-`-h‑n-¡‑p-t‑¼‑mÄ A-X‑v X‑n-c‑n-¨‑p-]‑n-S‑n¡‑m-\‑p-Å {‑i-a-¯‑n-s‑â `‑m-K-a‑m-b‑n-«‑m-W‑v,
A-[‑n-I‑m-c‑w h‑o-ï‑p‑w h‑o-ï‑p‑w D-d-¸‑n-¡‑p-I
F-¶-X‑n-s‑â `‑m-K-a‑m-b‑n-«‑m-W‑v C-¯-c-¯‑ne‑p-Å k‑w-`-h-§-f‑n-t‑e-¡‑p \-b‑n-¡‑p-¶X‑v. I‑m-a‑w F-¶‑p ]-d-ª‑m F-\‑n-¡‑p
t‑X‑m-¶‑p-¶‑n-Ã A-{‑X h-e‑n-b I‑m-c‑y-a‑ms‑W-¶‑v. C-§-s‑\ _-e‑w {‑]-t‑b‑m-K‑n-¨‑p-Å
H-c‑p _-e‑m-Õ‑w-K-¯‑n-e‑q-s‑S‑, A-¯-c-¯‑ne‑p-Å H-c‑p s‑s‑e‑w-K‑n-I {‑]-hr-¯‑n-b‑n-e‑q-s‑S
H-c‑p s‑s‑e‑w-K‑n-I B-\-µ-a‑m-W‑v I‑n-«‑p-¶-X‑v
F-¶‑v F-\‑n-¡‑p t‑X‑m-¶‑p-¶‑n-Ã. A-X‑n-t‑\¡‑mÄ I‑q-S‑p-X-e‑m-b‑n-«‑v _-e‑w {‑]-t‑b‑m-K‑n¡‑p-¶-X‑n-e‑q-s‑S A-[‑n-I‑m-c Ø‑m-]-\-¯‑n-

29

F-´‑m-W‑v ]‑p-X‑n-b I‑m-e-¯‑v h‑y-X‑y‑m-k‑w h-¶-X‑v. H-ä I‑m-c‑y-t‑a F-\‑n-¡‑p
t‑X‑m-¶‑n-b‑n-«‑p-Å‑q. I‑q-S‑p-XÂ k‑v-{‑X‑o-IÄ ]‑p-d-t‑¯-¡‑n-d-§‑p-¶‑p F-¶‑pÅ-X‑m-W‑v. I‑q-S‑p-XÂ k‑v-{‑X‑o-IÄ t‑P‑m-e‑n-s‑b-S‑p-¡‑p-¶‑p. I‑q-S‑p-XÂ
k‑v-{‑X‑o-IÄ k‑z-´‑w s‑F-Uâ‑n-ä‑n-s‑b {‑]-J‑y‑m-]‑n-¡‑m³ X-¿‑m-d‑m-I‑p-¶‑p.
k‑z‑m-`‑m-h‑n-I-a‑m-b‑n-«‑p‑w s‑P³-UÀ h‑mÀ F-¶‑p-]-d-b‑p-¶-X‑v I‑q-S‑p- XÂ ià-a‑m-b‑n ]‑p-d-¯‑p-h-c‑p-¶‑p.

30

t‑â-X‑m-b‑n a‑m-\-k‑n-I-a‑m-b‑n-«‑v e-`‑n-¡‑p-¶
k‑p-J-a‑m-W‑v. s‑]‑m-X‑p-a-Þ-e-¯‑n-t‑e-¡‑v
k‑v-{‑X‑o-IÄ I-S-¶‑p-h-c‑m³ X‑p-S-§‑n-b
I-g‑n-ª 15 hÀ-j-t‑¯‑m-f-a‑m-b‑n-«‑m-W‑v
_-e‑m-Õ‑w-K‑w B-b‑m-e‑p‑w a-ä‑v B-{‑I-a-W§-f‑m-b‑m-e‑p‑w I‑q-S‑p-XÂ i-à-a‑m-I‑m³
X‑p-S-§‑n-b-X‑v.
a-s‑ä‑m-¶‑v k‑m-¼-¯‑n-I-a‑m-b A-[‑nI‑m-c-¯‑n-s‑â \-ã-a‑m-W‑v. C-¶‑v t‑I-cf-¯‑n H-c‑p-]‑m-S‑v A-ѳ-a‑m-c‑p-t‑S-b‑p‑w
k-t‑l‑m-Z-c³-a‑m-c‑p-t‑S-b‑p‑w t‑P‑m-e‑n F-¶‑p
]-d-ª‑m a‑n-¡-h‑m-d‑p‑w A-h-c‑p-s‑S
h‑o-«‑n-s‑e k‑v-{‑X‑o-I-s‑f s‑s‑h-I‑p-t‑¶-c§-f‑n t‑P‑m-e‑n I-g‑n-ª‑p-h-c‑p-t‑¼‑mÄ
_-Ê‑v-k‑v-t‑ä‑m-¸‑n I‑m-¯‑p-\‑n-¶‑p-s‑I‑m-ï‑v
h‑n-f‑n-¨‑p-s‑I‑m-ï‑p-t‑]‑m-h‑p-I F-¶-X‑m-W‑v.
I‑m-c-W‑w A-hÀ-¡‑v s‑X‑m-g‑n I‑n-«‑m-\‑pÅ k‑m-²‑y-X I‑p-d-b‑p-¶‑p. k‑v-{‑X‑o-IÄ¡‑m-I-s‑« s‑X‑m-g‑n-e‑p-I-f‑p-s‑S A-h-k-c‑w
I‑q-S‑n. C-t‑X‑m-S‑p-I‑q-S‑n A-h‑n-s‑S-¯-s‑¶
H-c‑p U‑n-k‑v-]‑m-c‑n-ä‑n h-e‑p-X‑m-b‑n I-g‑n-ª‑p.
k‑m-¼-¯‑n-I t‑{‑k‑m-X-Ê‑v k‑v-{‑X‑o-b‑n-t‑e-¡‑v
a‑m-d‑n-b-t‑¸‑mÄ A-hÀ-¡‑p-ï‑m-I‑p-¶ k‑m¼-¯‑n-I-a‑m-b a‑p³-s‑s‑I ]‑p-c‑p-j-\‑v {‑]-i‑v\-a‑p-ï‑m-¡‑p-¶‑p. ]‑p-c‑p-j-s‑â A-[‑n-I‑mc‑w X‑n-c‑n-¨‑p-]‑n-S‑n-¡‑m-\‑p-Å {‑i-a-¯‑n-s‑â
`‑m-K-a‑m-b‑n-«‑m-W‑v R‑m³ C-¯-c-¯‑n-e‑p-Å
B-{‑I-a-W-s‑¯ I‑m-W‑p-¶-X‑v. A-h‑n-s‑S
I‑m-a‑w F-¶‑p ]-d-b‑p-¶-X‑n-\‑p-Å Ø‑m-\‑w
H-c‑p ]-c‑n-[‑n h-s‑c a‑m-{‑X-t‑a R‑m³ I‑mW‑p-¶‑p-Å‑q.
R‑m³ F-s‑â ¢‑m-Ê‑p-I-f‑n ]-e-t‑¸‑mg‑p‑w ]-d-b‑m-d‑p-Å-X‑v t‑K‑m-h‑n-µ-¨‑m-a‑n-t‑b‑m-S‑v
t‑I-c-f-¯‑n-s‑e ]‑p-c‑p-j³-a‑mÀ h-f-s‑c-b-[‑nI‑w I-S-s‑¸-«‑n-c‑n-¡‑p-¶‑p F-¶‑v. t‑K‑m-h‑n-µ¨‑m-a‑n k‑u-a‑y-s‑b C-{‑X {‑I‑q-c-a‑m-b‑n _-e‑mÕ‑w-K‑w s‑N-b‑v-X-X‑n-e‑q-s‑S k‑w-`-h‑n-¨-X‑v
F-´‑m-s‑W-¶‑p s‑h-¨‑m H-c‑p-]‑m-s‑S‑mc‑p-]‑m-S‑v s‑]¬-I‑p-«‑n-I-f‑p‑w k‑v-{‑X‑o-I-f‑p‑w
h‑o-ï‑p‑w A-h-c‑n-t‑e-¡‑v H-X‑p-§‑p-I-b‑p‑w
]‑p-c‑p-j³-a‑m-c‑p-s‑S A-[‑n-I‑m-c-¯‑n-s‑â-b‑p‑w
k‑w-c-£-W-¯‑n-s‑â-b‑p‑w D-Å‑n-t‑e-¡‑v
h-c‑n-I-b‑p-a‑m-W‑v s‑N-b‑v-X-X‑v. t‑I-c-f-¯‑ns‑e ]‑p-c‑p-j³-a‑mÀ-¡‑v H-¶‑p‑w s‑N-t‑¿-ï‑n
h-¶‑n-Ã.
t‑a‑m-U-t‑d-äÀ: NÀ-¨ H-c‑p d‑u-ï‑v
]‑qÀ-¯‑n-b‑m-b-t‑¸‑mÄ \-½Ä F-¯‑n-t‑¨À¶‑n-c‑n-¡‑p-¶ \‑n-K-a-\-§Ä þ ]‑p-c‑p-j³a‑mÀ-¡‑v a‑m-{‑X‑w A-[‑n-I‑m-c-a‑p-ï‑m-b‑n-c‑p-¶
s‑X‑m-g‑n-e‑n-S-§-f‑n-t‑e-¡‑v k‑v-{‑X‑o-IÄ
I-S-¶‑p-h-c‑p-¶-X‑p‑w k‑v-{‑X‑o-IÄ-¡‑v k‑m¼-¯‑n-I‑m-b t‑aÂ-t‑¡‑m-b‑v-a h-c‑p-¶‑p-X‑p‑w
k‑v-{‑X‑o-IÄ-s‑¡-X‑n-s‑c-b‑p-Å B-{‑I-W-W¯‑n-\‑v I‑m-c-W-a‑m-I‑p-¶‑p. I‑m-a-¯‑n-t‑\¡‑mÄ A-[‑n-I‑m-c- Ø‑m-]-\-¯‑n-t‑â-X‑m-b

h-i-¯‑n-\‑m-W‑v I‑q-S‑p-XÂ {‑]‑m-[‑m-\‑y-s‑a¶‑p‑w ]-d-ª‑p. ]-t‑£ A-X‑v ]‑qÀ-W-a‑m-b
AÀ-°-¯‑n k‑z‑o-I-c‑n-¡‑m³ I-g‑n-b‑pt‑a‑m F-¶‑v NÀ-¨ s‑N-t‑¿-ï-X‑p-ï‑v F-¶‑p
t‑X‑m-¶‑p-¶‑p.
k-t‑´‑m-j‑v: A-X‑p X‑p-S-§‑p-¶-X‑nt‑\-¡‑mÄ a‑p-¼‑v R‑m³ H-c‑p I‑m-c‑y‑w
I‑q-«‑n-t‑¨À-t‑¯‑m-s‑«. R‑m³ C-S-s‑]-S‑p-¶
H-c‑p-]‑m-S‑v c‑w-K-§-f‑nÂ‑, B-f‑p-I-f‑p-a‑m-b‑n
k‑w-k‑m-c‑n-¡‑p-t‑¼‑mÄ a-\-Ê‑n-e‑m-¡‑m³
I-g‑n-b‑p-¶ a-s‑ä‑m-c‑p- I‑m-c‑y‑w ]‑p-c‑p-j³a‑mÀ-¡‑v X-s‑¶ D-ï‑m-b‑n-«‑p-Å s‑k-£‑zÂ
B-b C³-s‑k-I‑y‑q-c‑n-ä‑o-k‑v (A-c-£‑n-X‑mh-Ø‑) B-W‑v. A-X‑n ]-e L-S-I-§f‑p-ï‑v. A-X‑n-s‑e‑m-¶‑v h‑n-t‑Z-i-¯‑p \‑n-¶‑p
h-¶‑v I‑m-W‑p-¶ F-I‑v-k‑v t‑d-ä-U‑v k‑n\‑n-a‑n-IÄ a‑p-XÂ \-½‑p-s‑S `-£-W-¯‑ne‑p‑w s‑s‑e‑w-K‑n-I-X-b‑n-e‑p‑w D-ï‑m-b‑n-«‑p-Å
a‑m-ä-§-f‑m-W‑v. F-I‑v-k‑v t‑d-ä-U‑v k‑n-\‑n-a-If‑n-s‑e \‑m-b-I-s‑â i-à‑n \-½‑p-s‑S H-c‑p]‑m-S‑v ]‑p-c‑p-j³-a‑mÀ-¡‑v {]-I-S‑n-¸‑n-¡‑m-³
]-ä‑m-¯ A-h-Ø D-ï‑m-I‑p-¶‑p-ï‑v.
C-µ‑n-c: A-X‑v C³-s‑k-I‑y‑q-c‑n-ä‑n Bt‑W‑m C³-k-^‑n-j‑y³-k‑n B-t‑W‑m?
k-t‑´‑m-j‑v: C³-k-^‑n-j‑y³-k‑n
F-¶‑p R‑m³ ]-d-b‑n-Ã.
C-µ‑n-c: C³-s‑k-¡‑zÀ B-I‑p-¶-X‑v
F-§-s‑\-b‑m-W‑v?
k-t‑´‑m-j‑v: \‑n-§Ä H-c‑p F-I‑v-k‑v t‑dä-U‑v k‑n-\‑n-a I‑m-W‑p-t‑¼‑mÄ (H-c‑p-h‑n-[‑w
s‑N-d‑p-¸-¡‑m-c‑m-b‑n-«‑p-Å B-f‑p-I-s‑f-Ã‑m‑w
A-X‑v I‑m-W‑p‑w‑) A-s‑Ã-¦‑n s‑I‑m-¨‑p
]‑p-k‑v-X-I‑w h‑m-b‑n-¡‑p-t‑¼‑mÄ (R‑m-s‑\‑ms‑¡ h‑m-b‑n-¨‑p-X‑p-S-§‑n-b-X‑v B-d‑m‑w ¢‑m-

k‑p a‑p-XÂ-¡‑m-W‑v) A-X‑n I‑m-W‑p-¶
A-s‑Ã-¦‑n ]-d-b‑p-¶ X-c-¯‑n G-s‑X‑ms‑¡ X-c-¯‑n-e‑p-Å I‑m-c‑y-§Ä s‑N-¿‑m³
]-ä‑p‑w‑, \‑n-§-f‑p-s‑S s‑s‑e‑w-K‑n-I {‑]-hr¯‑nb‑n \‑n-§Ä-¡‑v F-{‑X-t‑\-c‑w \‑o-ï‑p\‑nÂ-¡‑m³ ]-ä‑p‑w X‑p-S-§‑n-b-N‑n-´-I-f‑mW‑v . H‑m-t‑c‑m X-e-a‑p-d F-I‑v-k‑v-þ-t‑d-ä-U‑v
k‑n-\‑n-a-IÄ I-g‑n-b‑p-t‑¼‑m-g‑p‑w A-X‑n-s‑â
s‑U-]‑v-X‑v h-e‑p-X‑m-b‑n-s‑¡‑m-ï‑n-c‑n-¡‑p-I-b‑mW‑v. \‑n-§Ä F¬-]-X‑p-I-f‑n-s‑e F-I‑v-k‑vþ-t‑d-ä-U‑v k‑n-\‑n-a I‑m-W‑p-¶-X‑p‑w 2010þ-s‑e
F-I‑v-k‑v-þ-t‑d-ä-U‑v k‑n-\‑n-a I‑m-W‑p-¶-X‑p‑w
X-½‑n H-c‑p-]‑m-S‑v h‑y-X‑y‑m-k-§-f‑p-ï‑v. {‑S‑n¡‑p-IÄ- X‑p-S-§‑n-b I‑m-c‑y-§-f‑nÂ. C-X‑p
I‑m-W‑p-¶ B-f‑p-IÄ A-X‑v k‑n-\‑n-a-b‑ms‑W-t‑¶‑m‑, H-c‑p-]‑m-S‑v s‑S-I‑v-t‑\‑m-f-P‑n-b‑p‑w
s‑S-I‑v-\‑n-I‑v-k‑p‑w D-]-t‑b‑m-K‑n-¨‑p-Å A-`‑n-\b-a‑m-s‑W-t‑¶‑m N‑n-´‑n-¡‑p-¶‑n-Ã. A-hÀ
A-X‑v k‑z-´‑w P‑o-h‑n-X-¯‑n ]-c‑o-£‑n¡‑m³ X‑p-S-§‑p-t‑¼‑mÄ C-X‑v \-S-¸‑n-e‑mI‑p-¶ I‑m-c‑y-a-à F-¶‑v a-\-Ê‑n-e‑m-h‑p‑w.
A-X‑n \‑n-¶‑p-ï‑m-I‑p-¶ H-c‑p-]‑m-S‑v C³s‑k-I‑y‑q-c‑n-ä-IÄ D-ï‑v.
]‑n-s‑¶ B-f‑p-IÄ- A-h-c‑p-s‑S s‑s‑e‑wK‑n-I-X a-\-Ê‑n-e‑m-h‑m-s‑X-t‑b‑m a-\-Ê‑ne‑m-b‑n-t‑«‑m H-s‑¡-¯-s‑¶ \-S-¯‑p-¶
N‑n-e I‑m-c‑y-§-f‑p-ï‑v. t‑l‑m-t‑a‑m s‑k£‑z F-¶-X‑v h-f-s‑c I‑m-c‑y-a‑m-b‑n-«‑p-Å
Ø-e-a‑m-W‑v t‑I-c-f‑w. C-h-s‑c F-Ã‑mh-c‑p‑w t‑NÀ-¶‑v s‑l-d‑n-tä‑m s‑k-£‑zÂ
_-Ô-¯‑n-t‑e-¡‑v X-Å‑n-h‑n-S‑p-¶ H-c‑p
Ø-e‑w I‑q-S‑n-b‑m-W‑v t‑I-c-f‑w. A-X‑v H-c‑p
X-c-¯‑n-e‑p‑w X‑p-d-¶‑v {‑]-I-S‑n-¸‑n-¡‑p-h‑m³
]-ä‑m-¯ k‑m-l-N-c‑y-h‑p‑w t‑I-c-f-¯‑n-e‑plncWy

ï‑v. C-h‑n-s‑S l‑n-P-U-IÄ-¡‑v X‑m-a-k‑n¡‑m³ ]-ä‑n-Ã. h-f-s‑c h-f-s‑c I‑p-d-ª
I-½‑y‑q-W‑n-ä‑n-I-f‑n a‑m-{‑X-t‑a {‑S‑m³-k‑vs‑P³-UÀ B-f‑p-IÄ C-h‑n-s‑S H‑m-¸¬
B-b‑n X‑m-a-k‑n-¡‑p-¶‑p-Å‑q. A-X‑p X-s‑¶
h-f-s‑c s‑k-¢‑q-U-U‑v B-b I-½‑y‑q-W‑nä‑n-I-f‑n h-f-s‑c t‑k-^‑v B-b‑n-«‑p-Å
Ø-e-¯‑v B-W‑v A-hÀ X‑m-a-k‑n-¡‑p-¶X‑v. A-X‑p-s‑I‑m-ï‑p-X-s‑¶ ]-e B-f‑p-IÄ¡‑p‑w A-h-c‑p-s‑S s‑s‑e‑w-K‑n-I-X H‑m-¸¬
B-b‑n {‑]-I-S‑n-¸‑n-¡‑m³ ]-ä‑m-¯-X‑n-s‑â
`‑m-K-a‑m-b‑n- ]-e-t‑¸‑m-g‑p‑w ]-e ]-c‑o-£-W§-f‑p‑w k‑w-`-h‑n-¡‑p-¶‑p-ï‑v. A-X‑p‑w C‑u
C³-s‑k-I‑y‑q-c‑n-ä‑n-b‑p-s‑S `‑m-K-a‑m-W‑v. C³k-^‑n-j‑y³-k‑n F-¶-Ã C³-s‑k-I‑y‑q-c‑n-ä‑n
F-¶‑m-W‑v A-X‑n-s‑\ h‑n-f‑n-¡‑p-I.
t‑a‑m-U-t‑d-äÀ : ]-e X-«‑n-e‑p-Å k‑v-{‑X‑oIÄ \-½‑p-s‑S C-S-b‑n-e‑p-ï‑v. H-c‑p k‑v-{‑X‑o
F-¶‑p ]-d-b‑p-t‑¼‑mÄ A-hÄ t‑P‑m-e‑n-¡‑mc‑n-b‑m-I‑m‑w‑, h‑o-«-½-b‑m-I‑m‑w‑, A-X‑p-t‑]‑m-s‑e¯-s‑¶ s‑X-c‑p-h‑n I‑n-S-¡‑p-¶ k‑v-{‑X‑ob‑p‑w B-I‑m‑w. X‑n-c‑q-c‑n a‑q-¶‑p h-b-Ê‑m-b
s‑]¬-I‑p-«‑n-s‑b _-e‑m-Õ‑w-K‑w s‑N-b‑v-X
k‑w-`-h‑w D-ï‑m-b-X‑v H‑mÀ-¡‑p-a-t‑Ã‑m. ]-e
P‑n-Ã-I-f‑n-e‑p‑w {‑]-I‑r-X‑n-h‑n-c‑p-² s‑s‑e‑w-K‑n-I
]‑o-U-\‑w h-f-s‑c I‑q-S‑p-X-e‑m-W‑v. s‑]¬-I‑p«‑n-IÄ a‑m-{‑X-a-Ã‑, B¬-I‑p-«‑n-I-f‑p‑w I‑q-S‑n
A-X‑n-s‑â C-c-I-f‑m-I‑p-¶‑p. k‑v-{‑X‑o-IÄ¡‑p‑w I‑p-«‑n-IÄ-¡‑p‑w F-X‑n-c‑m-b \‑n-b-a‑w
B-s‑W-¶‑m-W‑v ]-d-b‑p-¶-X‑v. A-t‑¸‑mÄ
I‑p-«‑n-IÄ-¡‑p t‑\-s‑c-b‑p-Å B-{‑I-a-W-h‑p‑w
NÀ-¨-s‑N-t‑¿-ïXtÃ?
C-µ‑n-c: B¬-I‑p-«‑n-I-s‑f-b‑p‑w s‑]¬-I‑p-«‑n-I-s‑f-b‑p‑w ]‑o-U‑n-¸‑n-¡‑p-¶-X‑v
F-Ã‑m‑w ]‑p-c‑p-j³-a‑m-c‑m-t‑W‑m? k‑v-{‑X‑o H-c‑p
B¬-I‑p-«‑n-s‑b ]‑o-U‑n-¸‑n-¨-X‑m-b‑n-«‑v H-c‑p
h‑mÀ-¯ R‑m³ t‑I-«‑n-«‑p-ï‑v. ]-t‑£ A-X‑v
X‑m-c-X-t‑a‑y-\ h-f-s‑c I‑p-d-h‑m-W‑v. b-Y‑mÀ°-¯‑n a‑p-X‑nÀ-¶ k‑v-{‑X‑o-b‑p‑w B¬I‑p-«‑n-b‑p‑w X-½‑n C-W-t‑N-c‑p-¶ k‑w-`-h‑w
C-Ã‑m-¯-X‑p-s‑I‑m-ï‑m-t‑W‑m‑, -A-t‑X‑m ]-c‑mX‑n C-Ã‑m-¯-X‑p-s‑I‑m-ï‑m-t‑W‑m?
t‑U‑m. a‑m-b: ]-c‑m-X‑n-b‑n-Ã‑m-¯-X‑v, s‑k£‑z‑m-e‑n-ä‑n F-¶‑p ]-d-ª‑m A-X‑nÂ
I‑p-g-¸‑w s‑]¬-I‑p-«‑n-¡‑m-W‑v. B¬-I‑p-«‑nIÄ-¡‑v A-X‑v I‑p-g-¸-a‑n-Ã F-¶ c‑o-X‑n-b‑nb‑m-W‑p-Å-X‑v. B¬-I‑p-«‑n-IÄ H-c‑p-]-t‑£
A-X‑v B-k‑z-Z‑n-¡‑p-I-b‑m-W‑v s‑N-¿‑p-¶-X‑v.
A-X‑v B-k‑z-Z‑n-¡‑m-\‑p-Å-X‑m-W‑v F-¶
t‑X‑m-¶Â I‑u-a‑m-c‑w B-I‑p-¶-X‑n-\‑p a‑pt‑¼ A-h-c‑n-e‑p-ï‑m-I‑p-¶‑p. A-t‑X-k-a-b‑w
s‑]-¬-I‑p-«‑n-IÄ-¡‑v A-hÀ-¡‑v A-]-I-S‑w
]‑n-S‑n-¨ F-t‑´‑m B-s‑W-¶ t‑X‑m-¶-e‑p‑w.
t‑a‑m-U-t‑d-äÀ: X‑r-È‑q-c‑n X-s‑¶
t‑I‑m-t‑f-P‑n ]T‑n-¡‑p-¶ s‑]¬-I‑p-«‑n-IÄ
G{]n 2013

t‑]‑m-¡-ä‑v a-W‑n-b‑v-¡‑p t‑h-ï‑n ]-e-t‑¸‑m-g‑p‑w
A-\‑y-P‑n-Ã-I-f‑n-t‑e-¡‑p t‑]‑m-b‑n 'I‑m-c‑y‑w
I-g‑n-ª‑v' X‑n-c‑n-¨‑p-h-c‑p-¶‑p. A-X‑p-t‑]‑ms‑e t‑I-c-f-¯‑n-s‑e \-K-c-§-f‑n-s‑e ]-e
t‑I‑m-t‑f-P‑p-I-f‑n-s‑e-b‑p‑w k‑v-I‑q-f‑p-I-f‑n-s‑et‑¸‑m-e‑p‑w s‑]¬-I‑p-«‑n-IÄ 18 h-b-Ê‑v
B-h‑p-¶-X‑n-\‑p-a‑p-t‑¼ H-¶‑p‑w c-ï‑p‑w
H-s‑¡ A-t‑_‑mÀ-j³ I-g‑n-b‑p-¶ t‑Ik‑p-IÄ hÀ-²‑n-¨‑p-h-c‑p-¶‑p. C-X‑v A-hÀ
h-g‑n-s‑X-ä‑p-¶-X‑m-t‑W‑m? A-t‑X‑m A-hÀ
s‑]-«‑p-t‑]‑m-I‑p-¶-X‑m-t‑W‑m? t‑\-c-t‑¯
]-d-ª-X‑p-t‑]‑m-s‑e-b‑p-Å `-b‑w A-hÀ-¡‑ps‑ï-¦‑n F-´‑p-s‑I‑m-ï‑v A-hÀ C-X‑n-\‑v
X-¿‑m-d‑m-I‑p-¶‑p.
t‑U‑m. a‑m-b: N‑n-eÀ-¡‑v A-X‑n-\‑p-Å
X‑z-c-b‑p-ï‑m-b‑n-c‑n-¡‑p‑w. F-I‑v-k‑v-t‑]‑m-j-d‑ns‑â h‑y-X‑y‑m-k-a‑p-ï‑m-b‑n-c‑n-¡‑p‑w. i-c‑n-t‑b‑m
s‑X-t‑ä‑m F-¶ {‑]-i‑v-\-h‑p‑w I‑q-S‑n-b‑p-ï‑v.
s‑]‑m-X‑p-h‑m-b‑n t‑\‑m-¡‑n-b‑m {‑]-i‑v-\-a‑mW‑v. A-h-c‑p-s‑S {‑]-h-W-X i-c‑n-b-s‑Ã-¶‑v
]-d-b‑m-s‑a-¶‑p-a‑m-{‑X‑w.
t‑a‑m-U-t‑d-äÀ‑v: A-Ç‑o-e {‑]-k‑n-²‑o-I-cW-§-f‑p‑w C-X-‑n-\‑v k-l‑m-b-I-a‑m-W-t‑Ã‑m.
C-¯-c-¯‑n-e‑p-Å [‑m-c‑m-f‑w {‑]-k‑n-²‑o-I-cW-§Ä D-ï-t‑Ã‑m.
t‑U‑m. a‑m-b: B {‑]-k‑n-²‑o-I-c-W§Ä B¬-I‑p-«‑n-IÄ-t‑¡ e-`‑y-a‑m-I‑p-¶‑pÅ‑q. C-t‑¸‑mÄ e-`‑y-a‑m-b‑n-c‑n-¡‑m‑w t‑I-t‑«‑m.
t‑U‑m. e-X: C-t‑¸‑mÄ CâÀ-s‑\-ä‑v
D-ï-t‑Ã‑m.
k-t‑´‑m-j‑v: t‑\-c-s‑¯ C-µ‑n-c N‑q-ï‑n¡‑m-W‑n-¨ I‑m-c‑y-¯‑nÂ‑, R-§Ä-¡‑v BZ‑y-a‑m-b‑n I‑n-«‑p-¶ ]‑p-k‑v-X-I-¯‑n-\-I-¯‑v
a‑p-X‑nÀ-¶ k‑v-{‑X‑o-b‑p-a‑m-b‑p-Å _-Ô-s‑¯¡‑p-d‑n-¨‑p-Å h-f-s‑c s‑]‑m-e‑n-¸‑n-¨ I-Y-IÄ
D-ï‑v. ]-¯‑p ]-{‑´-ï‑p h-b-Ê‑p a‑p-XÂ
H-c‑p-]‑m-S‑v B¬-I‑p-«‑n-I-s‑f k‑w-_-Ô‑n-¨‑nS-t‑¯‑m-f‑w C-s‑X‑m-c‑p k‑z-]‑v-\-a‑m-W‑v, AS‑p-¯ h‑o-«‑n-s‑e t‑N-¨‑n-t‑b‑m A-s‑Ã-¦‑nÂ
Bâ‑n-t‑b‑m H-s‑¡ B-b‑p-Å d‑n-t‑e-j³j‑n-¸‑v. F-g‑p-]-X‑p-IÄ a‑p-X C-¶‑p-h-s‑cb‑p-Å P-\-t‑d-j-s‑â s‑s‑I-b‑n \‑n-¶‑p
I‑n-«‑p-¶ s‑I‑m-¨‑p-]‑p-k‑v-X-I-s‑a-S‑p-¯‑p‑w
F-I‑v-k‑v-þ-t‑d-ä-U‑v k‑n-\‑n-a-IÄ F-S‑p-¯‑p‑w
t‑\‑m-¡‑n-b‑m a-\-Ê‑n-e‑m-h‑p‑w C-s‑X‑m-c‑p
d-®‑n-§‑v X‑o‑w B-s‑W-¶‑v.
P‑o-h³: G-P‑v U‑n-k‑v-¸‑m-c‑n-ä‑n F-¶‑p
]-d-ª k‑m-[-\‑w H-c‑p ^‑mâ-k‑n-b‑m-W‑v
k-t‑´‑m-j‑v: A-s‑X‑, X‑oÀ-¨-b‑m-b‑p‑w
^‑mâ-k‑n-b‑m-W‑v.
t‑U‑m. e-X: A-X‑p a‑m-{‑X-a‑m-s‑W-¶‑v
F-\‑n-¡‑p t‑X‑m-¶‑p-¶‑n-Ã. s‑s‑P-h-i‑m-k‑v{‑X-]-c-a‑m-b‑n I-ï‑p-I-g‑n-ª‑m A-X‑v
t‑e-W‑n-§‑v s‑{‑]‑m-k-Ê‑p‑w I‑q-S‑n-b‑m-W‑v.
F-\‑n-¡‑v t‑X‑m-¶‑n-b‑n-«‑p-Å-X‑v \-½‑p-s‑S

k-a‑q-l-§-f‑n j‑n-k‑w h-f-s‑c I‑q-S‑ns‑¡‑m-ï‑n-c‑n-¡‑p-¶‑p-ï‑v. j‑n-k-¯‑n-s‑â
`‑m-K-a‑m-b‑n k‑z‑m-X-{‑´‑y-¯‑n-\‑p t‑h-ï‑n
{‑]‑q-h‑p s‑N-¿‑m³ {‑i-a‑n-¡‑p-¶‑p. A-X‑p-s‑I‑mï‑m-W‑v s‑]¬-I‑p-«‑n-IÄ C-¯-c‑w I‑m-c‑y¯‑n-\‑p‑w t‑h-ï‑n I‑q-S‑n ]-c‑o-£-W-¯‑n-\‑v
C-d-§‑p-I-b‑m-W‑v. P‑o-h-\‑p‑w k-t‑´‑m-j‑p‑w
-]-d-ª-X‑p-t‑]‑m-s‑e A-[‑n-I‑m-c-¯‑n-s‑â h‑nj-b‑p-a‑m-b‑n _-Ô-s‑¸-«‑v, b-Y‑mÀ-°-¯‑nÂ
k‑v-{‑X‑o-¡‑v A-h-f‑p-s‑S i-à‑n s‑X-f‑n-b‑nt‑¡-ï B-h-i‑y-a‑n-Ã. A-hÄ b-Y‑mÀ-°¯‑n h-f-s‑c i-à-b‑m-W‑v (]-hÀ-^‑pÄ‑).
i-c‑n-b‑m-W‑v i‑m-c‑o-c‑n-I i-à‑n A-hÄ-¡‑v
I‑p-d-h‑m-W‑v. A-X‑p a‑m-{‑X-a-Ã‑, I‑p-ª‑n-s‑\
KÀ-`-¯‑n N‑p-a-¡-W‑w‑, BÀ-¯-h‑w
t‑]‑m-e-s‑¯ I‑m-c‑y-§Ä h-c‑p-t‑¼‑mÄ k‑v{‑X‑o-¡‑v h‑n-{‑i-a‑w B-h-i‑y-a‑m-W‑v. I‑mb‑n-I-a-b‑n H-g‑n-¨‑p I-g‑n-ª‑m a-s‑ä-Ã‑m
I‑m-c‑y-¯‑n-e‑p‑w- k‑v-{‑X‑o-IÄ X-s‑¶-b‑m-W‑v
]-hÀ-^‑pÄ. A-X‑v A-hÄ-¡‑v s‑X-f‑n-b‑nt‑¡-ï I‑m-c‑y‑w H-c‑n-¡-e‑p-a‑n-Ã. F-s‑´¶‑m A-h-c‑m-W‑v h‑n-¯‑v. B-^‑n-¡³
k-a‑q-l-§-f‑n k‑v-{‑X‑o-IÄ a‑m-{‑X-a‑m-W‑v
h‑n-¯‑v h‑n-X-¡‑p-I. ]‑p-c‑p-j³-a‑mÀ H-c‑n-¡e‑p‑w s‑N-¿‑p-I-b‑n-Ã A-X‑v. A-X‑v k‑v-{‑X‑o
s‑N-b‑v-X‑m a‑m-{‑X-t‑a D-ï‑m-h‑p-I-b‑p-Å‑q
F-s‑¶‑m-c‑p h‑n-i‑z‑m-k-a‑p-ï‑v. A-X‑v A-Ôh‑n-i‑z‑m-k-s‑a‑m-¶‑p-a-Ã. F-´‑p-s‑I‑m-ï‑m-W‑v
]‑p-g k‑v-{‑X‑o B-b‑n a‑m-d‑p-¶-X‑v. {‑]-I‑rX‑n-b‑n-s‑e ]-e-X‑n-\‑p‑w A-§-s‑\ k‑v-{‑X‑o
`‑m-h‑w s‑I‑m-S‑p-¡‑p-¶‑p-ï-t‑Ã‑m. C‑u s‑]Àt‑k‑m-W‑n-^‑n-t‑¡-j³ F-´‑p-s‑I‑m-ï‑m-W‑v?
R‑m³ h‑n-i‑z-k‑n-¡‑p-¶-X‑v t‑I‑m‑w-¹‑n-s‑aâ‑me‑n-ä‑n-b‑n-e‑m-W‑v (]-c-k‑v-]-c-]‑q-c-I-X‑z‑w‑).
{‑]-I‑r-X‑n-b‑n D-Å k‑w-`-h-a‑m-W‑v B
t‑I‑m‑w-¹‑n-s‑aâ‑m-e‑n-ä‑n. A-h‑n-s‑S k‑v-{‑X‑o-¡‑p‑w
]‑p-c‑p-j-\‑p‑w A-t‑§‑m-«‑p‑w C-t‑§‑m-«‑p‑w
s‑X-f‑n-b‑n-t‑¡-ï B-h-i‑y-a‑n-Ã. t‑I‑m‑w-¹‑ns‑aâ‑m-e‑n-ä‑n-b‑p-t‑S-X‑m-b B I‑m-g‑v-N-¸‑m-S‑mW‑v D-ï‑m-t‑h-ï-X.‑v i-à‑n-b-Ã (power‑)
B-Z-c-h‑m-W‑v (respect‑) h‑n-I-k‑n-t‑¡-ïX‑v.
t‑a‑m-U-t‑d-äÀ: {‑]-I‑r-X‑n-t‑b‑m-S-S‑p-¯
k-a‑q-l-§-f‑n A-X‑v \‑n-e-\‑n-¶‑n-c‑p-¶‑nt‑Ã?
t‑U‑m. e-X: D-ï‑m-b‑n-c‑p-¶‑p. A-«-¸‑mS‑n-b‑p-s‑S I‑m-c‑y‑w F-\‑n-¡‑v A-d‑n-b‑m-h‑p-¶X‑m-W‑v. H-c‑p-]‑m-S‑v B-f‑p-IÄ \‑n-c-§‑n-t‑¸‑mb‑n-«‑p-Å Ø-e-a‑m-W‑v A-X‑v. A-h‑n-s‑S
H-c‑p-]‑m-S‑v D‑u-c‑p-I-f‑n t‑d-¸‑v s‑N-¿-s‑¸-«
k‑v-{‑X‑o-I-s‑f k-a‑q-l‑w DÄ-s‑¡‑m-Å‑p-¶‑pï‑v. A-X‑v ]‑p-d-¯‑v A-d‑n-b‑p-¶‑n-Ã. A-hÄ¡‑p-ï‑m-I‑p-¶ I‑p-«‑n-s‑b F-Ã‑m-h-c‑p-s‑S-b‑p‑w
I‑p-«‑n-b‑m-b‑n-«‑v k‑z‑o-I-c‑n-¡‑p‑w. I‑p-«‑n-b‑p-s‑S
A-ѳ B-c‑m-s‑W-¶-X‑n-s‑\-¡‑p-d‑n-¨‑v

31

]‑p-c‑p-j-³‑v b-Y‑mÀ-°-¯‑n k‑v-{‑X‑o-b‑p-s‑S I-f‑n-¸‑m-h-b‑m-s‑W-¶‑v h‑n-N‑mc‑n-¡‑p-¶ B-f‑m-W‑v R‑m³. A-X‑n-\‑v s‑P-\‑n-ä‑n-I‑v l‑n-Ì-d‑n D-ï‑v. B-c‑m-W‑v
A-S‑n-Ø‑m-\-]-c-a‑m-b‑n s‑X-c-s‑ª-S‑p-¸‑v \-S-¯‑p-¶-X‑v ? s‑k-£‑z s‑ke-£³ k‑v-{‑X‑o-b‑m-W‑v \-S-¯‑p-¶-X‑v

NÀ¨m-thZnbn tUm. cmJn, tUm. Poh³ tPm_v tXma-kv, tUm. F. eX, tUm. amb Fkv, sI.-BÀ. Cµn-c, sI.-kn. kt´m-jvIp-amÀ,
kn.-sI. kpPn-¯vIp-amÀ F¶n-hÀ

32

A-hÀ t‑_‑m-t‑X-U‑v t‑]‑m-e‑p-a‑m-b‑n-c‑n-¡‑n-Ã.
k‑n-h‑n-s‑s‑e-t‑k-j³ (\‑m-K-c‑n-I-X‑) F-¶
k‑w-`-h-a‑p-ï-t‑Ã‑m‑, A-X‑v H-c‑p t‑c‑m-K‑w
t‑]‑m-s‑e h-Ã‑m-s‑X \-s‑½ _‑m-[‑n-¨‑n-«‑p-ï‑v.
s‑s‑P-h-i‑m-k‑v-{‑X-]-c-a‑m-b B-h-i‑y-I-X
\‑n-e-\‑nÂ-¡‑p-I-b‑p‑w s‑N-¿‑p-¶‑p. C‑u j‑nk‑w D-ï-t‑Ã‑m-þ-s‑s‑P-h-i‑m-k‑v-{‑X-]-c-a‑m-b
B-h-i‑y-h‑p-a‑m-b‑n _-Ô-s‑¸-«‑v k‑v-{‑X‑o-¡‑v
D-Å‑n H-c‑p k‑z‑m-X-{‑´‑y-a‑p-ï‑v. ]-t‑£
k‑n-h‑n-s‑s‑e-k‑v-U‑v B-b k-a‑q-l-¯‑n-s‑â
`‑m-K-a‑m-b‑n- A-X‑v A-S‑n-¨-aÀ-¯-s‑¸-S‑p-¶‑p.
C-t‑¸‑mÄ B-Z‑n-h‑m-k‑n-I-s‑f-b‑p‑w \-½Ä
A-X‑n-t‑e-¡‑v h-e‑n-¨‑n-g-¡‑p-I-b‑m-W‑v. F\‑n-¡‑p t‑X‑m-¶‑p-¶-X‑v s‑s‑P-h-i‑m-k‑v-{‑X-]c-h‑p‑w ]-c‑n-W‑m-a-]-c-h‑p-a‑m-b I‑m-c‑y-§Ä
I‑q-«‑n-t‑¨À-¯‑n-«‑p-t‑h-W‑w C-X‑n-\‑v H-c‑p ]-c‑nl‑m-c‑w I-s‑ï-¯‑m³. I‑p-ä‑w s‑N-¿‑p-¶
B-W‑n-\‑v i‑n-£ s‑I‑m-S‑p-¯-X‑p-s‑I‑m-t‑ï‑m
A-b‑m-s‑f h-[‑n-¨-X‑p s‑I‑m-t‑ï‑m a‑m-{‑X‑w
C‑u t‑c‑m-K‑w C-Ã‑m-X‑m-b‑n-t‑¸‑m-I‑p-¶‑n-Ã.
t‑U‑m-ÎÀ k‑q-N‑n-¸‑n-¨ h‑n-j-b-¯‑nÂ‑,
`À-¯‑m-h‑v N‑n-e-t‑¸‑mÄ `‑m-c‑y-t‑b‑m-S‑v {‑]‑q-h‑v
s‑N-¿‑m-\‑m-b‑n-c‑n-¡‑p‑w I‑p-ª‑n-s‑\ s‑N-b‑vX-X‑v. I-S-¯‑n-®-b‑n I‑n-S-¡‑p-¶-X‑n-s‑\
I‑p-d-¨‑p-I‑q-S‑n ^‑n-k‑n-¡Â s‑¹-b‑n-\‑nÂ
I‑m-W‑m‑w. ]-t‑£ h‑o-«‑n-\-I-¯‑v a-ä‑p ]-e
k‑w-LÀ-j-§-f‑p-t‑S-b‑p‑w C-c-b‑m-W‑v I‑p-«‑n
b-Y‑mÀ-°-¯‑nÂ. C-t‑¸‑mÄ Z‑n-Ã‑n-b‑n-s‑e
_-e‑m-Õ‑w-K t‑I-k‑v I-g‑n-ª D-S-s‑\
]-{‑X-§-f‑n h-¶ H-c‑p h‑mÀ-¯ (Z‑n-Ã‑n
k‑w-`-h-h‑p-a‑m-b‑n _-Ô-s‑¸-«‑v H-c‑p-]‑m-S‑v
NÀ-¨-IÄ \-S-¶‑n-«‑p-ï‑m-b‑n-c‑p-¶‑p F-¶
I‑m-c‑y‑w \-a‑p-¡-d‑n-b‑m-a-t‑Ã‑m‑)‑, C‑u k‑w-`h‑w \-S-¶‑p-I-g‑n-ª-t‑¸‑mÄ 7þ-D‑w 8þ-D‑w
h-b-Ê‑m-b ]-e I‑p-«‑n-I-f‑p‑w A-hÀ H-ä-b‑v¡‑n-c‑n-¡‑p-t‑¼‑mÄ A-ѳ I-b-d‑n h-¶‑mÂ
I-c-b‑p-a‑m-b‑n-c‑p-¶-s‑{‑X. F-´‑p-s‑I‑m-ï‑mW‑n-X‑v? C-¶-s‑e A-Ñ-s‑â-b‑p‑w A-½-b‑ps‑S-b‑p‑w I‑q-s‑S H-c‑p I«n-en D-d-§‑n-b

I‑p-«‑n-I-f‑m-W‑v. \-½Ä ]-e-c‑p‑w A-§-s‑\
h-fÀ-¶‑n-«‑p-Å-h-c‑m-W‑v. R‑m³ I‑p-«‑n-¡‑m-e¯‑v F-s‑â A-Ñ-s‑â-b‑p‑w A-½-b‑p-s‑S-b‑p‑w
I‑q-s‑S-b‑m-W‑v D-d-§‑n-b‑n-«‑p-Å-X‑v. ]-t‑£
B I‑p-«‑n-I-f‑nÂ-\‑n-¶‑v F-´‑p-s‑I‑m-ï‑m-W‑v
C-§-s‑\-s‑b‑m-c‑p {‑]-X‑n-I-c-W‑w h-c‑m³
I‑m-c-W‑w? k‑v-{‑X‑o-b‑p‑w ]‑p-c‑p-j-\‑p‑w F-¶X‑v H-ä-X‑n-c‑n-ª A-h-Ø-I-s‑f‑m-¶‑p-a-Ã.
k‑v-{‑X‑o-b‑p‑w ]‑p-c‑p-j-\‑p‑w t‑NÀ-¶‑m-W‑v t‑e‑mI-¯‑n-s‑e F-Ã‑m I‑m-c‑y-§-f‑p‑w X‑o-c‑p-a‑m-\‑n¨‑p-s‑I‑m-ï‑n-c‑n-¡‑p-¶-X‑v. \-½Ä H-¶‑p‑w ]
T‑n-¡‑p-¶‑n-Ã F-¶‑v ]-e-t‑¸‑m-g‑p‑w F-\‑n-¡‑p
t‑X‑m-¶‑m-d‑p-ï‑v. k-a‑q-l-¯‑n-s‑â I‑m-g‑v-N¸‑m-S‑n k‑v-{‑X‑o-þ-]‑p-c‑p-j _-Ô-§-f‑nÂ
h-¶‑p-s‑I‑m-ï‑n-c‑n-¡‑p-¶ a‑m-ä-s‑¯ h‑n-e-b‑nc‑p-¯‑n-s‑¡‑m-ï‑p a‑m-{‑X-t‑a C-¯-c‑w {‑]-i‑v\-§Ä-¡‑v ]-c‑n-l‑m-c‑w I-s‑ï-¯‑m-\‑m-I‑q.
I‑m-c-W‑w C-s‑X‑m-c‑p A-k‑p-J-a‑m-W‑v.
t‑a‑m-U-t‑d-äÀ: a‑m-\-k‑n-I-t‑c‑m-K‑w t‑Ic-f-¯‑n h-f-s‑c I‑q-S‑n-s‑¡‑m-ï‑n-c‑n-¡‑p-Ib‑m-s‑W-¶‑v d‑n-t‑¸‑mÀ-«‑p-I-f‑p-ï‑v. A-X‑n-s‑â
s‑X-f‑n-h‑m-W‑v s‑]-c‑p-I‑n-s‑¡‑m-ï‑n-c‑n-¡‑p-¶
a-t‑\‑m-t‑c‑m-K B-i‑p-]-{‑X‑n-I-f‑p‑w I‑u¬k‑n-e‑n‑w-K‑v s‑kâ-d‑p-I-f‑p‑w. ]‑p-t‑c‑m-K-a‑n¡‑p-t‑¼‑mÄ b-Y‑mÀ-°-¯‑n a‑m-\-k‑n-I
t‑c‑m-K-§Ä I‑p-d-b‑p-I-b-t‑à t‑h-ï-X‑v?
C-h‑n-s‑S I‑q-S‑p-I-b‑m-W-t‑Ã‑m‑, R-c-¼-‑p-t‑c‑mK‑n-IÄ DÄ-s‑¸-s‑S.
t‑U‑m. e-X: A-s‑X I‑q-S‑p-I-b‑m-W‑v.
t‑a‑m-U-t‑d-äÀ: B-{‑I-a s‑s‑e‑w-K‑n-I-Xb‑p‑w b-Y‑mÀ-°-¯‑n a‑m-\-k‑n-I s‑s‑h-Ie‑y-a‑m-t‑W‑m?
C-µ‑n-c: a‑m-\-k‑n-I s‑s‑h-I-e‑y-s‑¯-¸ä‑n-b‑p‑w t‑c‑m-K-s‑¯-¸-ä‑n-b‑p‑w ]-d-ª-t‑Ã‑m.
H-c‑p-]‑m-S‑v B-i‑p-]-{‑X‑n-IÄ D-ï‑m-h‑p-I-b‑p‑w
N‑n-I‑n-Õ‑m k‑u-I-c‑y‑w hÀ-²‑n-¡‑p-I-b‑p‑w
H-c‑p-]‑m-S‑v B-f‑p-I-s‑f h‑o-S‑p-I-f‑n \‑n-¶‑v
B-i‑p-]-{‑X‑n-I-f‑n F-¯‑n-¡‑p-I-b‑p‑w
s‑N-b‑v-X A-h-Ø D-ï‑m-b-X‑p-s‑I‑m-ï‑v

F-®‑w I‑q-S‑p-X-e‑m-b‑n I‑m-W‑p-¶-X‑m-t‑W‑m
A-t‑X‑m ]-ï‑v I‑p-d-h‑v, C-t‑¸‑mÄ I‑q-S‑pXÂ A-§-s‑\-¯-s‑¶-b‑m-t‑W‑m?
P‑o-h³: t‑\-c-s‑¯ ]-d-ª A-[‑n-I‑mc‑w a‑m-{‑X-a‑m-W‑v F-¶‑p-Å I‑m-g‑v-N-¸‑m-S‑v,
A-X‑n-\-I-¯‑v h-f-s‑c {‑]-[‑m-\-s‑¸-« H-c‑p
{‑]-i‑v-\-a‑p-ï‑v. a‑m-U‑w (a‑m-b‑) ]-d-ª‑p
k‑v-{‑X‑o A-X‑v t‑h-s‑ï-¶‑p s‑h-¡‑p-s‑a-¶‑v.
]‑p-c‑p-j³ t‑h-s‑ï-¶‑p s‑h-¡‑n-Ã‑, F-´‑ps‑I‑m-ï‑v F-s‑¶‑m-c‑p t‑N‑m-Z‑y-a‑p-ï‑v. F-´‑p
s‑I‑m-ï‑v k‑v-{‑X‑o t‑h-s‑ï-¶‑p s‑h-¡‑p-¶‑p.
k‑v-{‑X‑o-b‑v-¡‑v s‑k-£‑z ¹-j-d‑n-s‑\ k‑w{‑]-Ê‑v s‑N-¿‑m³ F-´‑p-s‑I‑m-ï‑v k‑m-[‑n¡‑p-¶‑p.
a‑m-b: A-s‑X-´‑m?
P‑o-h³: A-X‑n-\‑p I‑m-c-W‑w _-t‑b‑mf-P‑n B-W‑v. B s‑s‑P-h-i‑m-k‑v-{‑X-s‑¯b‑m-W‑v A-[‑n-I‑m-c‑w F-¶‑v \‑n-§Ä
s‑X-ä‑n-²-c‑n-¡‑p-¶-X‑v. R‑m-\-X‑v h‑n-i-Z‑o-Ic‑n-¡‑m‑w. a‑m-U‑w ]-d-ª-X‑v i-c‑n-s‑h-¡‑p-Ib‑m-s‑W-¦‑n t‑k‑m-j‑y-e‑n A-¡‑z-t‑b-U‑v
B-b (k‑m-a‑q-l‑y-a‑m-b‑n BÀ-Ö‑n-¨‑)
k‑z-`‑m-h-a‑m-W‑v k‑v-{‑X‑o-b‑p-t‑S-X‑v F-¶‑p
]-d-t‑b-ï‑n-h-c‑p‑w. A-X‑m-b-X‑v C‑u t‑h-ï
F-¶‑p-s‑h-¡Â . F-¶‑m s‑s‑l-¸À
B-Î‑o-h‑v B-b‑n-«‑p-Å s‑k-£‑z‑m-e‑n-ä‑n
b-Y‑mÀ-°-¯‑n ]‑p-c‑p-j-s‑â {‑]-t‑X‑y-IX-b‑m-W‑v. I‑m-c-W‑w h-f-s‑c e-f‑n-X-a‑m-W‑v.
F-´‑m-W‑v s‑s‑e‑w-K‑n-I-X-s‑b D-t‑¯-P‑n-¸‑n¡‑p-¶-X‑v A-s‑Ã-¦‑n hÀ-²‑n-¸‑n-¡‑p-¶-X‑v.
k‑z‑m-`‑m-h‑n-I-a‑m-b‑n-«‑p‑w s‑S-k‑v-t‑ä‑m-Ì‑n-t‑d‑m¬
B-W‑v. s‑S-k‑v-t‑ä‑m-k‑v-ä‑n-t‑d‑m-W‑n-s‑â A-f-h‑v
hÀ-²‑n-¡‑p-t‑¼‑m-g‑m-W‑v s‑s‑e‑w-K‑n-I X‑mX‑v-]-c‑y‑w h-c‑n-I. k‑v-{‑X‑o-b‑n-s‑e s‑S-t‑Ì‑mk‑v-ä‑n-t‑d‑m¬ s‑e-h-e‑n-t‑\-¡‑mÄ ]-¯‑p
a-S-§‑v I‑q-S‑p-X-e‑m-W‑v A-X‑v ]‑p-c‑p-j-\‑nÂ.
a‑m-{‑X-h‑p-a-Ã a‑p-¶‑q-ä‑n A-d‑p-]-¯‑n-b-©‑p
Z‑n-h-k-§-f‑n-e‑p‑w H-t‑c s‑e-h B-W‑p
X‑m-\‑p‑w. a-ä‑p-Å P‑o-h‑n-I-f‑n-s‑e B-W‑plncWy

§-f‑n D-Å-X‑n-t‑\-¡‑mÄ I‑q-S‑p-XÂ
C‑u U‑n-k‑v-]‑m-c‑n-ä‑n a-\‑p-j‑y-\‑n a‑m-{‑X‑w
F-´‑p-s‑I‑m-ï‑m-W‑v I‑m-W-s‑¸-S‑p-¶-X‑v.?
a-ä‑p-Å P‑o-h‑n-I-f‑n-s‑e B-W‑p-§-f‑n-s‑e‑m¶‑p‑w s‑S-t‑Ì‑m-k‑v-ä‑n-t‑d‑m¬ C‑u A-f-h‑n-e‑nÃ. a‑m-{‑X-h‑p-a-Ã s‑]-®‑n-s‑â C‑u-k‑v-{‑SÂ
s‑s‑k-¡‑n-f‑n-\‑v A-\‑p-t‑b‑m-P‑y-a‑m-b‑n a‑m-{‑Xa‑m-W‑v B-W‑n-s‑e s‑S-k‑v-t‑ä‑m-k‑v-ä‑n-t‑d‑m¬
s‑e-h hÀ-²‑n-¡‑p-I. a-W-§-f‑n-e‑q-s‑Sb‑p‑w a-ä‑p‑w C‑u ssewK‑n-I-X‑z-c B-W‑nÂ
h‑n-I-k‑n-¡‑p-I-b‑m-W‑v s‑N-¿‑p-I. F-´‑ps‑I‑m-ï‑m-W‑v C-§-s‑\ D-ï‑m-I‑p-¶-X‑v?
D-¯-c-§-f‑p-ï‑v. R‑m-\-X‑n-t‑e-¡‑p t‑]‑mI‑p-¶‑n-Ã. D-t‑¯-P‑n-X-a‑m-b C‑u A-h-Øs‑b ]‑p-c‑p-j³ F-§-s‑\ ]-c‑n-l-c‑n-¡‑p‑w.
t‑I‑m-¸‑p-t‑e-ä‑v s‑N-¿‑p‑w? R‑m³ t‑N‑m-Z‑n-¡‑p¶-X‑v F-´‑p-s‑I‑m-ï‑m-W‑v t‑]‑m¬ h‑o-U‑nt‑b‑m-k‑v, t‑]‑m¬ N‑n-{‑X-§Ä B-W‑n-\‑v
t‑h-ï‑n a‑m-{‑X-a‑p-ï‑m-I‑p-¶-X‑v? B-W‑n-t‑\
t‑]‑m-W‑n-s‑â B-h-i‑y-a‑p-Å‑q. I‑m-c-W‑w
C‑u s‑s‑e‑w-K‑n-I X‑z-c-þ-C‑u s‑S-t‑Ì‑m-k‑vä‑n-t‑d‑m¬ s‑e-h ]-c‑n-l-c‑n-¡‑m-\‑m-b‑n-«‑v
B-W‑n-\‑v t‑]‑m¬ h‑o-U‑n-t‑b‑m-k‑n-s‑â
B-h-i‑y-a‑p-ï‑v. k‑z-b‑w-t‑`‑m-K‑w s‑N-b‑v-X-X‑v
I-f-t‑b-ï‑n h-c‑p‑w. s‑]-®‑n-s‑\ I‑n-«-W-s‑a¶‑v \‑nÀ-_-Ô-a‑n-Ã. F-´‑p-s‑I‑m-ï‑m-W‑v
B-W‑p-§Ä C-{‑X-b-[‑n-I‑w k‑z-b‑w-t‑`‑mK‑w s‑N-¿‑p-¶-X‑v. a-s‑ä‑m-c‑p P‑o-h‑n-b‑n-e‑p‑w
B-W‑v k‑z-b‑w-t‑`‑m-K‑w s‑N-¿‑p-¶‑n-Ã.
F-´‑p-s‑I‑m-ï‑m-W‑v? C‑u s‑S-k‑v-t‑ä‑m-k‑vä‑n-t‑d‑m¬ s‑e-h 13D‑w 14D‑w h-b-Ê‑p
a‑p-XÂ a‑qÀ-²-\‑y-¯‑n-e‑m-W‑v. s‑]-®‑n-\‑v
A-§-s‑\-b-Ã. C-X‑n-\-I-¯‑v t‑h-s‑d‑m-c‑p
I‑m-c-W‑w I‑q-S‑n-b‑p-ï‑v. A-X‑m-b-X‑v BW‑n-s‑â s‑k-£‑z ^‑mâ-k‑n {‑]-[‑m-\s‑¸-«-X‑m-W‑v. A-X‑m-W‑v R‑m³ U‑n-k‑v-]‑mc‑n-ä‑n F-¶-X‑p-s‑I‑m-ï‑v D-t‑±-i‑n-¨-X‑v. C‑u
U‑n-k‑v-]‑m-c‑n-ä‑n F-¶‑p ]-d-b‑p-¶-X‑v 14D‑w
15 D‑w h-b-Ê‑p-Å B-W‑n-s‑â s‑S-t‑Ì‑m-k‑vä‑n-t‑d‑m¬ s‑e-h X‑p-e-\‑w s‑N-b‑v-X‑n-«-Ã
s‑]¬-I‑p-«‑n-b‑p-s‑S s‑S-t‑Ì‑m-k‑v-ä‑n-t‑d‑m¬
s‑e-hÂ. s‑]¬-I‑p-«‑n-b‑p-s‑S X‑m-X‑v-]-c‑yh‑p‑w A-X-Ã. 14D‑w 15D‑w h-b-Ê‑v {‑]‑m-b-a‑pÅ B¬-I‑p-«‑n-b‑p-s‑S X‑m-X‑v-]-c‑y-¯‑n-\‑v
X‑p-e-\‑w s‑N-¿‑p-¶-X‑v 30þ35 h-b-Ê‑p-Å
s‑]-®‑n-s‑â X‑m-X‑v-]-c‑y-§-f‑n-e‑m-W‑v. h-f-s‑c
k‑z‑m-`‑m-h‑n-I-a‑m-b‑n A-¯-c‑w ^‑mâ-k‑o-k‑v
a-\‑p-j‑y-s‑â D-Å‑n h‑n-I-k‑n-¨-X‑m-W‑v.
B ^‑mâ-k‑n-b‑p-s‑S h‑n-I‑m-k-¯‑n-\‑v H-c‑p
\-c-h‑w-i i‑m-k‑v-{‑X- N-c‑n-{‑X-a‑p-ï‑v.
t‑U‑m. e-X: ]-t‑£ a-\‑p-j‑y³ F-¶
P‑o-h‑n ]-c‑n-W-a‑n-¨‑n-c‑n-¡‑p-¶-X‑v s‑s‑P-h-i‑mk‑v-{‑X-]-c-a‑m-b B-h-i‑y-¯‑n-\‑p-t‑h-ï‑n
a‑m-{‑X-a-Ã-t‑Ã‑m. H-c‑p k‑m-a‑q-l‑n-I I‑m-g‑vN-¸‑m-t‑S‑m-S‑p-I‑q-S‑n P‑o-h‑n-¡‑m³ t‑h-ï‑n
G{]n 2013

I‑q-S‑n-b-t‑Ã.
a‑m-b : P‑o-h³ ]-d-b‑p-¶-X‑v h-k‑v-X‑p-XI-f‑m-W‑v. A-t‑X‑m-s‑S‑m-¸‑w a-ä‑p h-k‑v-X‑p-X-If‑p‑w I‑m-W‑m-X‑n-c‑p-¶‑p-I‑q-S-‑m.
P‑o-h³: a‑m-U‑w‑, C-X‑n-\‑v h‑n-c‑p-²-a‑m-b
t‑k‑m-j‑y BÀ-K‑y‑p-s‑aâ‑v-k‑v F-´‑m-W‑v ?
A-X‑m-b-X‑v k‑v-{‑X‑o BÀ-Ö‑n-s‑¨-S‑p-¯-X‑mW‑v C‑u U‑n-k‑v-]‑m-c‑n-ä‑n F-¶‑v.
a‑m-b: C‑u U‑n-k‑v-]‑m-c‑n-ä‑n-¡‑v t‑h-s‑d
B-k‑v-s‑]-Î‑v-k‑v (`‑m-h-§Ä‑) D-ï‑v.
P‑o-h³: F-´‑p-s‑I‑m-ï‑m-W‑v a-\‑p-j‑yk‑v-{‑X‑o a‑m-{‑X‑w BÀ-¯-h‑w X‑p-S-§‑n-b-X‑v.
A-{‑X-b-[‑n-I‑w BÀ-¯-h‑w a-\‑p-j‑y-k‑v-{‑X‑o¡‑v F-´‑p-s‑I‑m-ï‑m-W‑v h-¶-X‑v. F-´‑ps‑I‑m-ï‑m-W‑v H-c‑p P‑o-h‑n-b‑n-e‑p‑w C-X‑p-t‑]‑ms‑e BÀ-¯-h‑w h-c‑m-¯-X‑v?
a‑m-b: A-X‑m-W‑v R‑m³ ]-d-b‑m³
h‑n-N‑m-c‑n-¨-X‑v. ]-X‑n-a‑q-t‑¶‑m ]-X‑n-\‑m-t‑e‑m
h-b-Ê‑p-Å B¬-I‑p-«‑n-IÄ-¡‑v k‑z-b‑w-t‑`‑mK‑w s‑N-¿-ï A-h-Ø h-c‑p-¶-X‑v F-¶‑p
]-d-b‑p-t‑¼‑mÄ s‑]¬-I‑p-«‑n-b‑p-s‑S i-c‑o-ci‑m-k‑v-{‑X‑w h‑y-X‑y-k‑v-X-a‑m-W‑v.
t‑U‑m. e-X: a-\‑p-j‑y-a-k‑v-X‑n-j‑v-¡¯‑n-s‑â h‑n-I‑m-k-h‑p-a‑m-b‑p‑w ]‑n-ä‑y‑q-ä-d‑n
{‑K-Ù‑n-b‑p-a‑m-b‑p‑w _-Ô-a‑p-ï-X‑n-\‑v. ]-c‑nW‑m-a-¯‑n-t‑â-X‑m-b B k-h‑n-t‑i-j-X
a‑r-K-§Ä-¡‑n-Ã-t‑Ã‑m.
P‑o-h³: R‑m³ ]-d-ª‑p-h-¶-X‑v C‑u
BÀ-¯-h‑w F-¶‑p ]-d-b‑p-¶ k‑m-[-\¯‑n-s‑â h‑n-I‑m-k-h‑p‑w A-X‑p-t‑]‑m-s‑e
B-W‑n-s‑â s‑S-k‑v-t‑ä‑m-k‑v-ä‑n-t‑d‑m-W‑n-s‑â h‑nI‑m-k-h‑p‑w t‑I‑m¬-s‑S‑w-t‑]‑m-d-d‑n B-s‑W¶‑m-W‑v. A-X‑m-b-X‑v H-t‑c-k-a-b-¯‑m-W‑v
A-h h‑n-I-k‑n-¨-X‑v.
t‑U‑m. e-X: P‑o-h³ ]-d-ª-X‑v R‑m³
A‑w-K‑o-I-c‑n-¡‑p-¶‑p ]-t‑£.
C-µ‑n-c: ]-t‑£ A-s‑X-§-s‑\-b‑mW‑v ]-c-k‑v-]-c-]‑q-c-I-a‑m-I‑p-¶-X‑v. F-´‑p
{‑]-t‑b‑m-P-\-a‑m-W‑v A-X‑p-s‑I‑m-ï‑p-ï‑m-I‑p¶-X‑v.
P‑o-h³: ]-t‑£ F-§-s‑\- s‑s‑e‑w-K‑n-IX‑z-c h‑n-I-k‑n-¡‑p-¶‑p? F-´‑p-s‑I‑m-ï‑m-W‑v
H-c‑p {‑]-t‑X‑y-I k-a-b-a‑m-I‑p-t‑¼‑mÄ \‑n-§f‑n X‑m-e‑v-]-c‑y‑w P-\‑n-¡‑p-¶-X‑v.
a‑m-b: C-X‑n-\‑v I‑r-X‑y-a‑m-b a-d‑p-]-S‑nb‑n-Ã. ]-s‑£ k‑v-{‑X‑o i-à-b‑m-I‑p-¶-X‑v
B-®‑n-s‑â s‑s‑e‑w-K‑n-I £-W-¯‑n-t‑\‑m-S‑v
k-½-X-a-Ã F-¶‑v a-d‑p-]-S‑n ]-d-b‑m³ I-g‑nb‑p-t‑¼‑m-g‑m-W‑v.
t‑U‑m. e-X: P‑o-h³ ]-d-ª-X‑nÂ
k-X‑y-a‑p-ï‑v. A-X‑v H-c‑p s‑s‑P-h‑n-I-a‑m-b‑n
]-c‑n-W-a‑n-¨ a-\‑p-j‑y-\‑m-W‑v.
P‑o-h³: R‑m-\‑n-X‑v a‑p-g‑p-h³ P‑o-h-i‑mk‑v-{‑X‑w B-s‑W-¶‑v Ø‑m-]‑n-¡‑m³ {‑i-a‑n¡‑p-¶-X-Ã. ]-t‑£ C‑u t‑]‑m-bâ‑p-I-s‑f

a‑m-ä‑n-\‑nÀ-¯‑n \‑n-§Ä-¡‑v k-X‑y-¯‑nÂ
F-¯‑m³ ]-ä‑n-Ã. \‑n-§Ä F-{‑X t‑k‑mt‑j‑y‑m-f-P‑n-¡Â h‑m-Z-§Ä \‑n-c-¯‑n-b‑me‑p‑w
t‑a‑m-U-t‑d-äÀ: t‑\-c-s‑¯ ]-d-ª
H-c‑p I‑m-c‑y-a‑p-ï‑v. {‑]‑m-N‑o-\ k-a‑q-l-§Ä
]-e-t‑¸‑m-g‑p‑w C-¯-c‑w A-h-Ø-s‑b a-d‑nI-S-¶‑n-c‑p-¶‑p. F-§-s‑\-b‑m-W‑v A-X‑n-s‑\
a-d‑n-I-S-¶‑n-c‑p-¶-s‑X-¶‑v ]-d-ª‑m I‑m-c‑y§Ä I‑p-d-¨‑p-I‑q-S‑n F-f‑p-¸-a‑m-b‑n.
t‑U‑m. e-X: {‑]‑m-N‑o-\ k-a‑q-l-§-f‑nÂ
]-hÀ C-t‑I‑z-j³ s‑I‑m-ï‑p-h-¶-X‑v B-[‑p\‑n-I-X-b‑p-s‑S‑, \‑m-K-c‑n-I-X-b‑p-s‑S `‑m-K-a‑mb‑n-«‑m-W‑v. A-X‑m-W‑v ]-d-ª-X‑v a-\‑p-j‑y
a-k‑v-X‑n-j‑v-¡-¯‑n-s‑â ]-c‑n-W‑m-a-¯‑n-s‑â
I‑p-g-¸‑w I‑q-S‑n-b‑m-W‑v C‑u I-ï‑p-s‑I‑mï‑n-c‑n-¡‑p-¶-X‑v. ]-ï‑v H‑m-t‑¸‑m-k‑n-_Ä
X-¼‑v F-¶ ]‑p-k‑v-X-I‑w F-g‑p-X‑n-b‑n-«‑p-ï‑v.
a-\‑p-j‑y-\‑v a‑m-{‑X-t‑a H‑m-t‑¸‑m-k‑n-_Ä X-¼‑v
D-Å‑q. B H‑m-t‑¸‑m-k‑n-_Ä X-¼‑v B-W‑v
I‑p-g-¸-§Ä a‑p-g‑p-h³ D-ï‑m-¡‑n-s‑¡‑mï‑n-c‑n-¡‑p-¶-X‑v. s‑s‑e‑w-K‑n-I {‑]-hÀ-¯-\§Ä DÄ-s‑¸-s‑S H‑m-t‑¸‑m-k‑n-_Ä X-¼‑n-\‑v
]-¦‑p-ï‑v.
R‑m³ ]-d-b‑m³ h-¶ t‑]‑m-bâ‑v A-XÃ. a-\‑p-j‑yÀ a‑r-K-§-f‑m-b‑n-«‑m-W‑v B-Z‑y‑w
]-c‑n-W-a‑n-¨-X‑v. F-¶‑m ]‑n-¶‑o-S‑v A-hÀ
k‑m-a‑q-l‑n-I-a‑m-b‑n-«‑p-Å I‑m-c‑y-§Ä I‑q-S‑n
DÄ-s‑¡‑m-ï‑p. t‑k‑m-j‑y I¬-t‑{‑S‑mÄ
F-¶ k‑m-a‑q-l‑n-I \‑n-b-{‑´-W-¯‑n-s‑â
`‑m-K-a‑m-b‑n-«‑m-W‑v s‑]-d‑p-¡‑n-b‑p‑w \‑m-b‑mS‑n-b‑p‑w I-g‑n-ª‑n-c‑p-¶ k-a‑q-l‑w ]‑n-s‑¶
I‑r-j‑n k-a‑q-l-a‑m-b‑n-«‑v a‑m-d‑p-¶-X‑v. I‑r-j‑n
k-a‑q-l-a‑m-b‑n-«‑v a‑m-d‑p-t‑¼‑mÄ a-\‑p-j‑y
_-Ô-§Ä-¡‑p-I‑q-S‑n a‑m-ä‑w k‑w-`-h‑n-¡‑p-Ib‑m-W‑v. s‑]-d‑p-¡‑n-b‑p‑w \‑m-b‑m-S‑n-b‑p‑w D-Å

sI.-kn. kt´mjvIpamÀ

33

34

A-X‑n-P‑o-h-\-¯‑n k‑v-{‑X‑o-b‑p‑w h-f-s‑c
{‑]-_-e-b‑m-b‑n-c‑p-¶‑p. I‑m-b‑n-I t‑i-j‑n-b‑p‑w
k‑v-{‑X‑o-b‑v-¡‑p-ï‑m-b‑n-c‑p-¶‑p. A-t‑X-k-a-b‑w
I‑r-j‑n-b‑p-s‑S k-a‑q-l-¯‑n-t‑e-¡‑v a‑m-d‑pt‑¼‑m-Ä k‑v-{‑X‑o-b‑p-s‑S-b‑p‑w ]‑p-c‑p-j-s‑â-b‑p‑w
t‑d‑m-f‑p-IÄ t‑d‑m-f‑p-I-f‑n I‑r-X‑y-a‑m-b a‑mä‑w k‑w-`-h‑n-¡‑p-¶‑p-ï‑v. _-t‑b‑m-f-P‑n-¡Â
B-\‑n-a-e‑n- \‑n-¶‑v a-\‑p-j‑y³ ]-X‑ps‑¡ ]-X‑p-s‑¡ t‑k‑m-j‑y B-\‑n-aÂ
B-b‑p‑w -t‑k‑m-j‑y B-\‑n-a-e‑n- \‑n-¶‑v
s‑S-I‑v-t‑\‑m-f-P‑n-¡Â B-\‑n-a-Â B-b‑p‑w
a‑m-d‑n-b‑n-c‑n-¡‑p-I-b‑m-W‑v. F-h‑n-s‑S-t‑b‑m
C-X‑v X‑n-c‑n-¨‑p-h-¶‑p-s‑I‑m-ï‑n-c‑n-¡‑p-I-b‑mW‑v. a‑r-K-§-f‑p-s‑S P-·-h‑m-k-\ (animal
instinct‑) F-¶‑v ]-d-ª k‑w-`-h‑w
\-½‑p-s‑S-s‑b-Ã‑m-h-c‑p-s‑S D-Å‑n-e‑p‑w D-ï‑v.
A-t‑X-k-a-b‑w s‑S-I‑v-t‑\‑m-f-P‑n-¡Â H‑m-hÀ
t‑e‑m-U‑p‑w D-ï‑v. A-X‑v F-\‑n-¡‑v C-t‑¸‑m-g‑p‑w
a-\-Ê‑n-e‑m-¡‑m-\‑m-I‑m-¯ _-Ô-a‑m-W‑v.
P‑o-h³: a‑m-U‑w‑, C‑u t‑k‑m-j‑y s‑a‑md‑m-e‑n-ä‑n (k‑m-a‑q-l‑y k-Z‑m-N‑m-c‑w‑)‑, t‑k‑mt‑j‑y‑m-f-P‑n-¡Â I¬-t‑{‑S‑mÄ (k‑m-a‑q-l‑y
\‑n-b-{‑´-W‑w‑) C-h \‑n-e-\‑n-¶‑p F-¶‑p
]-d-b‑p-¶-X‑n F-{‑X-a‑m-{‑X‑w b‑m-Y‑mÀ-°‑ya‑p-ï‑v.
t‑U‑m. e-X: R‑m³ t‑k‑m-j‑y s‑a‑md‑m-e‑n-ä‑n-s‑b-¡‑p-d‑n-¨-à ]-d-ª-X‑v.
P‑o-h³: ]-ï‑p I‑m-e-§-f‑n-e‑p-Å a‑qe‑y-t‑_‑m-[‑w a‑m-d‑n-t‑¸‑m-b‑n F-¶‑p-]-d-b‑p-¶X‑n F-´À-°-a‑p-ï‑v.
C-µ‑n-c: A-¶-s‑¯ a‑q-e‑y-t‑_‑m-[‑w
F-´‑m-b‑n-c‑p-s‑¶-¶‑v B-Z‑y‑w ]-d-b-W‑w.
P‑o-h³: I‑p-d‑n-t‑b-S-¯‑v X‑m-{‑X‑n-s‑b
B-Z‑y‑w _-e‑m-Õ‑w-K‑w s‑N-b‑v-X-X‑p‑w A-Ñ\‑p‑w A-½‑m-h-\‑p‑w B-b‑n-c‑p-¶‑p. A-t‑¸‑mÄ
18D‑w 19 D‑w \‑q-ä‑m-ï‑p-I-f‑n D-ï‑m-b‑n-c‑p¶‑p-s‑h-¶‑p ]-d-b‑p-¶ C‑u t‑k‑m-t‑I‑mÄ-U‑v
t‑I-c-f IÄ-¨-d‑n-s‑â a‑q-e‑y-t‑_‑m-[-¯‑n-\‑v
F-´‑v h‑m-e‑y‑p B-W‑p-Å-X‑v? R‑m³ ]-dª-X‑v C-¯-c‑w k‑m-[-\-§Ä k‑m-a‑q-l‑y
k‑u-J‑y-¯‑n-\‑p-t‑h-ï‑n G-X‑v Ø-e-¯‑p‑w
\‑n-e-\‑n-¶‑n-«‑p-ï‑v. R‑m³ ]-d-ª‑p-h-c‑p-¶X‑v F-Ã‑m t‑d-¸‑p-I-f‑p‑w _-t‑b‑m-f-P‑n-¡-e‑n
B-Î‑n-t‑h-ä-U‑v B-s‑W-¶‑p‑w _-t‑b‑m-f-P‑n
s‑I‑m-ï‑v a‑m-{‑X-a‑m-W‑v t‑d-¸‑v D-ï‑m-I‑p-¶-X‑v
F-s‑¶‑m-¶‑p-a-Ã. F-¶‑m C‑u ]-c‑n-t{‑]£‑y-s‑¯ I‑m-W‑m-s‑X \‑n-§Ä-¡‑v k-X‑y-

¯‑n-t‑e-¡‑v t‑]‑m-I‑m-\‑m-I‑n-Ã. a‑m-U‑w t‑\‑m
]-d-b‑p-¶ B-k‑v-s‑]-Î‑n-s‑\-I‑p-d‑n-¨‑v ]-dª-t‑Ã‑m. A-X‑p-t‑]‑m-s‑e k‑mÀ ]-d-ª‑p
]‑p-c‑p-j³ A-[‑n-I‑m-c‑w s‑I‑m-ï‑v, ]-hÀ
s‑I‑m-ï‑v, k‑v-{‑X‑o-b‑p-s‑S s‑k-e-£³ ]-hd‑n-s‑\ k‑m-‑w-k‑v-¡‑m-c‑n-I-a‑m-b‑n-‑v a-d‑n-I-S-¶‑p
I-g‑n-ª‑p F-¶-‑v. s‑k-e-£³ s‑N-b‑v-X‑p
I-g‑n-ª‑p F-¶‑p ]-d-ª‑m s‑]-®‑n-s‑\
s‑_-Í‑n-s‑e-¯‑n-¡‑p-I F-¶-Ã. s‑k£‑z ¹-j-d‑n-\‑v ]‑p-c‑p-j-\‑v k‑m-[‑y-a‑m-I‑p¶‑p-t‑ï‑m F-¶-X‑m-W‑v.
a‑m-b: B-c‑p-s‑S s‑k-I‑v-k‑v?
P‑o-h³: F-´‑m-W‑v s‑k-£‑z ¹-jÀ
F-¶‑p-Å-X‑p‑w F-h‑n-s‑S-b‑m-W‑v A-X‑v I‑n«‑p-¶-X‑v F-¶‑p-Å-Å-X‑p-W‑v I‑m-c‑y‑w‑. B
s‑k-£‑z ¹-jÀ k‑v-{‑X‑o-b‑p-s‑S s‑b-k‑v
s‑I‑m-ï‑v a‑m-{‑X-t‑a I‑n-«‑p-I-b‑p-Å‑p F-¶‑mW‑v R‑m³ ]-d-ª-X‑v.
t‑a‑m-U-t‑d-äÀ: \-½‑p-s‑S I‑q-s‑S H-c‑p
t‑U‑m-Î-d‑p-ï-t‑Ã‑m. C‑u h‑n-j-b-¯‑nÂ
t‑U‑m-ÎÀ-s‑¡-s‑´-¦‑n-e‑p‑w ]-d-b‑m-\‑p-t‑ï‑m
F-¶‑v \-a‑p-¡‑v t‑N‑m-Z‑n-¡‑m‑w
t‑U‑m. c‑m-J‑n : P‑o-h-i‑m-k‑v-{‑X-]-c-a‑m-b‑n
]-d-b‑p-I-b‑m-s‑W-¦‑n k‑v-{‑X‑o BÀ-¯h‑w s‑N-¿‑p-¶‑p. ]‑p-c‑p-j³-a‑m-c‑n 365
Z‑n-h-k-h‑p‑w s‑S-t‑Ì‑m-Ì‑n-t‑ä‑m¬ D-¯-P‑nX-a‑m-W‑v. A-s‑X‑m-s‑¡ \-a‑p-¡‑v k-½-X‑n¡‑m‑w. ]-t‑£ C-X‑n-s‑\-s‑b-Ã‑m‑w B H-c‑p
\‑n-e-h‑m-c-¯‑n a‑m-{‑X‑w I‑m-W‑p-t‑¼‑mÄ
\-½Ä h-f-s‑c {‑]‑n-a‑n-ä‑o-h‑v \‑n-e-h‑m-c-¯‑nt‑e F-¯‑p-¶‑p-Å‑q. s‑s‑e‑w-K‑n-I X‑z-c-s‑b
\‑n-b-{‑´‑n-¨‑p s‑I‑m-ï‑p-t‑]‑m-h‑p-I F-¶X-t‑à k‑w-k‑v-¡‑m-c‑w s‑I‑m-ï‑v \-½Ä
D-t‑±-i‑n-¡‑p-¶-X‑v. B-b‑pÀ-t‑Æ-Z-¯‑n-s‑â
H-c‑p I‑m-g‑v-N-¸‑m-S‑n \-½-f‑p-s‑S -i-c‑o-cs‑¯ X‑m-§‑n-\‑nÀ-¯‑p-¶ a‑q-¶‑v k‑v-X‑w-`§-f‑m-W‑v B-l‑m-c‑w‑, \‑n-{‑Z‑, {‑_-Ò-N-c‑y‑w
(]-T‑n-¡‑p-¶ I‑m-e-¯‑v {‑_-Ò-N-c‑y-h‑p‑w
K‑r-l-Ø‑m-{‑i-a-¯‑n G-I-]-X‑n-X‑z-h‑p‑w
G-I-]-X‑v-\‑n-X‑z-h‑p‑w‑) F-¶‑n-h. ]‑p-c‑p-js‑â-b‑p‑w k‑v-{‑X‑o-b‑p-s‑S-b‑p‑w c‑o-X‑n-b‑v-¡\‑p-k-c‑n-¨‑p‑w k‑m-a‑q-l‑n-I-þ-k‑m‑w-k‑v-¡‑mc‑n-I-þ-a‑q-e‑y-t‑_‑m-[-¯‑n-\-\‑p-k-c‑n-¨‑p‑w
s‑s‑e‑w-K‑n-I \‑n-b-{‑´-W‑w {‑]-t‑b‑m-K-¯‑nÂ
h-c‑p-t‑¯-ï-X‑v H-c‑p P-\-X \‑n-e-\‑nÂ-t‑¡ï-X‑n-\‑p‑w B-t‑c‑m-K‑y-I-c-a‑m-b‑n h-fÀ-¶‑ph-t‑c-ï-X‑n-\‑p‑w A-X‑y‑m-h-i‑y-a‑m-W‑v. A-Ã‑m-

s‑X s‑S-k‑v-t‑ä‑m-k‑v-ä‑n-t‑d‑m¬ I‑q-S‑p-X-e‑m-W‑v
F-¶‑p i‑m-k‑v-{‑X‑o-b-a‑m-b‑n-«‑v ]-d-ª‑n-«‑v
I‑m-c‑y-s‑a‑m-¶‑p-a‑n-Ã.
P‑o-h³: A-§-s‑\ h‑y‑m-J‑y‑m-\‑n-¡c‑p-X‑v F-¶‑m-W‑v R‑m³ ]-d-ª-X‑v. 365
Z‑n-h-k-h‑p‑w s‑S-t‑Ì‑m-k‑v-ä‑n-t‑d‑m¬ I‑q-S‑pX-e‑m-s‑W-¶‑p s‑h-¨‑v F-Ã‑m Z‑n-h-k-h‑p‑w
k‑v-{‑X‑o-s‑b s‑I‑m-ï‑p-X-c-W-s‑a-¶‑v R‑m³
D-t‑±-i‑n-¨‑n-«‑n-Ã.
t‑U‑m. c‑m-J‑n: \-½Ä A-X‑n-s‑\ Bt‑c‑m-K‑y-I-c-a‑m-b c‑o-X‑n-b‑n-e-t‑à I‑m-t‑W-ïX‑v. k-a‑q-l-¯‑n A-t‑e‑m-k-c‑w D-ï‑m¡‑m-¯ h‑n-[-¯‑n \‑n-b-{´‑n-¡‑p-I-b-t‑Ã
t‑h-ï-X‑v. A-X‑n-\-t‑Ã k‑w-k‑v-¡‑m-c‑w
F-¶‑p ]-d-b‑p-I.
t‑a‑m-U-t‑d-äÀ: \-a‑p-¡‑v C‑u NÀ-¨b‑n \‑n-¶‑v h‑y-X‑n-N-e‑n-¡‑m‑w. t‑I-h-e‑w
s‑S-k‑v-t‑ä‑m-k‑v-ä‑n-t‑d‑m-W‑n-s‑â B‑w-K‑n-f‑nÂ
\‑n-¶‑p a‑m-{‑X‑w C-X‑v N‑n-´‑n-¡‑m³ ]-ä‑n-Ã.
C-X‑m-W‑v b‑m-Y‑mÀ-°‑y-s‑a-¦‑n C‑u-s‑b‑mc‑p A-h-Ø A-{‑X H-c‑p k‑p-J-I-c-a-Ã.
H-c‑p k‑m-a‑q-l‑n-I P‑o-h‑n F-¶ \‑n-eb‑n C-X‑n-s‑\ a-d‑n-I-S-t‑¶ a-X‑n-b‑m-I‑q.
A-§-s‑\ a‑p-t‑¶‑m-«‑p t‑]‑m-I‑m³ I-g‑n-b‑p-Ib‑p-Å‑q. ]-e I‑m-e-§-f‑n-e‑p‑w k-a‑q-l-§Ä
C-¡‑m-c‑y‑w X‑n-c‑n-¨-d‑n-ª‑n-«‑p-ï‑m-b‑n-c‑n-¡‑p‑w.
{‑]-X‑n-h‑n-[‑n-I-f‑p‑w I-s‑ï-¯‑n-b‑n-c‑n-¡‑p‑w.
A-h-s‑b-´‑m-W‑v? A-s‑Ã-¦‑n C-\‑n-s‑b-´‑v
a‑mÀ-¤-a‑m-W‑v A-h-e‑w-_‑n-¡‑m-\‑m-h‑p-I?
P‑o-h³: F-´‑p-s‑I‑m-ï‑m-W‑v C-¯c-¯‑n-e‑p-Å s‑X-ä‑m-b k-©‑m-c-§Ä
\-S-¡‑p-¶-X‑v? R‑m³ A-]-Y k-©‑m-c§Ä F-¶‑p-t‑±-i‑n-¨- A-X‑v b-Y‑mÀ-°
s‑s‑e‑w-K‑n-I-X-b‑n s‑]-S‑p-¶-X-Ã. _-e‑mÕ‑w-K‑w a-\‑p-j‑y-\‑n k‑z‑m-`‑m-h‑n-I-a‑m-b‑n«‑p-Å H-¶-Ã. s‑s‑\-kÀ-K‑n-I-a-Ã‑m-¯ H-c‑p
k‑w-`-h‑w F-´‑p-s‑I‑m-ï‑m-W‑v D-ï‑m-I‑p-¶X‑v. A-h‑n-s‑S k‑m-l‑y-i‑m-k‑v-{‑X-]-c-a‑m-b
H-c‑p-]‑m-S‑v L-S-I-§-f‑p‑w {‑]-hÀ-¯‑n-¡‑p¶‑p-ï‑v.
C-µ‑n-c: \-½‑p-s‑S G-ä-h‑p‑w ]‑p-X‑n-b
s‑k³-k-k‑n \‑n-¶‑p-Å I‑p-d-¨‑p I-W¡‑p-IÄ ]-d-b‑m‑w. t‑I-c-f-¯‑n-Â‑v ]‑p-c‑pj³-a‑m-t‑c-¡‑mÄ I‑q-S‑p-X k‑v-{‑X‑o-IÄ
D-Å-X‑v. _‑m-¡‑n-s‑b-Ã‑m-b‑n-S-¯‑p‑w k‑v-{‑X‑oI-f‑p-s‑S F-®‑w I‑p-d-h‑m-W‑v. C-t‑¸‑m-g-s‑¯
]‑p-X‑n-b I-W-¡-\‑p-k-c‑n-¨‑v a‑q-t‑¶-a‑p¡‑m t‑I‑m-S‑n ]‑p-c‑p-j³-a‑mÀ I‑q-S‑p-X-e‑mW‑v. H-c‑p ]‑p-c‑p-j-\‑v H-c‑p k‑v-{‑X‑o F-¶
I-W-¡-\‑p-k-c‑n-¨‑v 3 3/4 t‑I‑m-S‑n ]‑p-c‑pj³-a‑mÀ-¡‑v s‑]-®‑n-Ã. I‑r-X‑y-a‑m-b‑n-«‑v k‑z´‑w `‑m-c‑y-b‑p-a‑m-b‑n a‑m-{‑X‑w C-W t‑N-c‑p-I
F-¶ k‑m-a‑q-l‑n-I [À-½‑w ]‑m-e‑n-¡‑p-I
F-¶‑p s‑h-b‑v-¡‑p-I. C‑u a‑q-t‑¶ a‑p-¡‑mÂ
t‑I‑m-S‑n ]‑p-c‑p-j³-a‑mÀ F-´‑p s‑N-¿‑p‑w.
lncWy

]‑p-c‑p-j-s‑â a-c-W {‑]‑m-b‑w 68 h-b-Ê‑p‑w
k‑v-{‑X‑o-b‑p-t‑S-X‑v 75D‑w B-W‑v. F-¶‑n-«‑p‑w
a‑q-t‑¶ a‑p-¡‑m t‑I‑m-S‑n ]‑p-c‑p-j³-a‑mÀ A[‑n-I‑w D-ï‑v. F-´‑p k‑w-`-h‑n-¡‑p‑w.?
P‑o-h³: H-c‑p k‑v-{‑X‑o-s‑b \‑n-§Ä-¡‑v
`‑m-c‑y-b‑m-b‑n I‑n-«‑n-b-X‑p-s‑I‑m-t‑ï‑m I‑n-S-¸-db‑n Z‑n-h-k-h‑p‑w H-c‑p k‑v-{‑X‑o-s‑b I‑n-«‑n-bX‑p-s‑I‑m-t‑ï‑m ]-c‑n-l‑m-c‑w B-h‑n-Ã.
C-µ‑n-c: H-c‑p ]‑p-c‑p-j-\‑v k-X‑y-¯‑nÂ
H-c‑p k‑v-{‑X‑o t‑]‑m-c‑m.
P‑o-h³: H-c‑p k‑v-{‑X‑o t‑]‑m-c‑m F-¶-Ã‑,
H-c‑p k‑v-{‑X‑o a-X‑n F-¶‑p ]‑qÀ-®-a‑m-b‑n-«‑p‑w
h‑n-i‑z-k‑n-¡‑p-¶ B-f‑m-W‑v R‑m³.
\‑n-§Ä-¡‑v 21 hÀ-j‑w H-c‑p-a‑n-¨‑p-I-g‑nª‑p‑w C-t‑¸‑m-g‑p‑w ]‑p-X‑n-b {‑]-W-b‑n-\‑n-Is‑f-t‑¸‑m-s‑e P‑o-h‑n-¡‑p-¶-h-c‑p-s‑S‑ t‑]-t‑¸-g‑vk‑v R‑m³ I‑m-W‑n-¨‑p-X-c‑m‑w.
C-µ‑n-c: t‑IÄ-¡‑p-t‑¼‑mÄ k-t‑´‑m-ja‑p-ï‑v.
P‑o-h³: t‑a‑m-t‑W‑m-K‑m-a‑n (G-I ]-X‑nX‑z‑w/]-X‑v-\‑n-X‑z‑w‑) h-f-s‑c i-à-a‑m-b‑n
\‑n-e-\‑nÂ-¡‑p-¶ H-c‑p P‑o-h‑n-h‑n-`‑m-K-a‑m-W‑v

a-\‑p-j‑y³. A-X-Ã F-¶‑p t‑h-W-s‑a-¦‑nÂ
]-d-b‑m‑w. ]-t‑£ A-X‑v k‑m-[‑y-a‑m-W‑v.
h-f-s‑c {‑]-[‑m-\-s‑¸-«-X‑m-W‑v B-W‑p‑w
s‑]-®‑p‑w X-½‑n-e‑p-Å _-Ô‑w \‑n-e-\‑nÀ¯‑n-s‑¡‑m-ï‑p-t‑]‑m-I‑p-I F-¶‑p-Å-X‑v.
A-s‑X-§-s‑\ \‑n-e-\‑nÀ-¯‑n-s‑¡‑m-ï‑pt‑]‑m-I‑p‑w. A-X‑m-W‑v R‑m³ t‑N‑m-Z‑n-¨-X‑v
F-h‑n-s‑S-b‑m-W‑v s‑k-£‑z ¹-jÀ X‑p-S§‑p-¶-X‑v F-¶‑m-W‑v. t‑I-h-e‑w C-P‑m-¡‑pt‑e-j-\‑n-e‑p‑w H‑mÀ-K‑m-k-¯‑n-e‑p-s‑a‑m-¶‑pa-à B s‑k-£‑z ¹-jÀ k‑w-`-h‑n-¡‑p-I.
A-S‑n-Ø‑m-\-]-c-a‑m-b‑n‑, I¬-s‑s‑k-k‑v Bb‑n R‑m-s‑\‑m-c‑p h‑m-Z-t‑a s‑h-¡‑p-¶‑p-Å‑q.
s‑k-£‑z ¹-jÀ k‑w-`-h‑n-¡‑p-¶-X‑v c-ï‑v
h‑y-à‑n-IÄ X-½‑n-e‑p-Å B-i-b-h‑n-\‑n-ab-¯‑n-e‑q-s‑S a‑m-{‑X-a‑m-W‑v. H-c‑p h‑y-à‑n-¡‑v
A-h-s‑â X-ï‑v F-¶‑p ]-d-b‑p-¶ H-c‑p
k‑m-[-\-a‑p-ï‑v. B B-[‑n-]-X‑y k‑z-`‑m-hs‑¯ a‑m-ä‑n-s‑h-¨‑m a‑m-{‑X-t‑a i‑p-²-a‑m-b‑n«‑p-Å t‑{‑]-a‑w D-ï‑m-¡‑m³ k‑m-[‑n-¡‑q.
C-µ‑n-c: C-X‑v k‑m-[‑n-¡‑p-¶-h-c‑p-ï‑v.
]-t‑£ I‑p-d-¨‑p t‑]-t‑c D-ï‑m-b‑n-c‑n-¡‑p-I-

kµÀin- ¡pI

hnhml hkv { X- § Ä¡v

s]kn-^ nIv
tÌmÀkv
anTmbv s Xcp, tImgn- t ¡mSv

G{]n 2013

b‑p-Å‑q.
t‑U‑m. e-X: A-X‑v \‑y‑q-\-]-£-a‑mW‑v. I‑m-a-¯‑n-\-¸‑p-d‑w t‑]‑m-b‑n {‑]-W-b‑w
F-¶ A-h-Ø-b‑n-t‑e-s‑¡-¯‑m-\‑m-I‑p‑w.
B s‑d‑m-a‑m³-k‑v B-W‑v F-h‑n-s‑S-t‑b‑m
\-ã-s‑¸-«‑p-s‑I‑m-ï‑n-c‑n-¡‑p-¶-X‑v. F-\‑n-¡‑p
t‑X‑m-¶‑p-¶-X‑v C‑u s‑d‑m-a‑m³-k‑n-s‑\-b‑m-W‑v
]‑p-\-c‑p-Ö‑o-h‑n-¸‑n-t‑¡-ï-X‑v.
a‑m-b: s‑d‑m-a‑m³-k‑v F-¶‑p ]-d-b‑p-¶-X‑v
i‑m-i‑z-X-a‑m-W‑v F-s‑¶‑m-¶‑p‑w R‑m³ h‑n-N‑mc‑n-¡‑p-¶‑n-Ã.
e-X: A-X‑m-h-W-s‑a-¶‑n-Ã. s‑d‑m-a‑m³k‑v S‑p s‑s‑e-^‑v B-W‑v R‑m³ D-t‑±-i‑n-¨-X‑v.
a‑m-b: \-½Ä C‑u t‑e‑m-I-¯‑n-e-t‑Ã
P‑o-h‑n-¡‑p-¶-X‑v. C-h‑n-s‑S A-X‑n-\‑v \‑n-e\‑nÂ-¸‑v _‑p-²‑n-a‑p-«‑m-W‑v.
P‑o-h³: A-X‑v k‑m-[‑m-c-W \‑n-e-b‑v-¡‑pÅ h‑m-Z-a‑m-W‑v.
e-X: ]‑m-h-s‑¸-« h‑o-S‑p-I-f‑p‑w I‑m-b‑n-I
k-½À-±-a‑p-Å ]-W‑n-I-f‑n-t‑eÀ-s‑¸-«‑n-c‑n¡‑p-¶ k-[‑m-c-W-a-\‑p-j‑y-c‑p-s‑S h‑o-S‑p-If‑nÂ-t‑¸‑m-e‑p‑w t‑{‑]-a-t‑¯‑m-s‑S P‑o-h‑n-¡‑p-¶

35

k‑v-{‑X‑o-b‑p-s‑S a‑p-¼‑n R‑m³ \‑n-§Ä-¡‑v s‑X-c-s‑ª-S‑p-¡‑m-h‑p-¶ H-c‑p
k‑m-[-\-a‑m-W‑v F-¶‑p I‑m-W‑n-¡‑m³ t‑h-ï‑n-b‑n-«‑p-Å ]-hÀ-^‑pÄ Bb‑n-«‑p-Å t‑P‑m-e‑n B-W‑v ]‑p-c‑p-j-s‑\ A-¯-c-¯‑n-e‑p-Å t‑k‑m-j‑yÂ
_‑o-b‑n‑w-K‑v A-s‑Ã-¦‑n C-¯-c-¯‑n-e‑p-Å {‑I‑n-t‑b-ä‑o-h‑v h‑y-à‑n B-¡‑n
a‑m-ä‑n-b-X‑v F-¶‑v \-a‑p-¡‑v I‑m-W‑m³ ]-ä‑p‑w.

36

B-f‑p-I-s‑f R‑m³ I-ï‑n-«‑p-ï‑v. H-c‑p-]‑m-S‑pï‑v A-§-\-s‑¯ B-f‑p-IÄ.
t‑a‑m-U-t‑d-äÀ: 10D‑w 70D‑w h-b-Ê‑m-b‑n«‑p-t‑]‑m-e‑p‑w.
C-µ‑n-c: F-Ã‑m b‑p-²-§-f‑p‑w X‑oÀ-¶‑v
h‑mÀ-²-I‑y-¯‑n t‑{‑]-a‑n-¡‑m³ X‑p-S-§‑n-bX‑m-I‑m-\‑p‑w a-X‑n.
e-X: b-Y‑mÀ-° {‑]-W-b‑w F-¶‑p‑w
\‑n-e-\‑nÂ-¡‑p-¶-X‑m-W‑v. F-¶‑m I‑m-a‑w
F-hÀ-e‑m-k‑v-ä‑n‑w-K‑v A-Ã.
P‑o-h³: I‑m-a‑w F-hÀ-e‑m-k‑v-ä‑n‑w-K‑v
A-Ã. I‑m-c-W‑w H-c‑n-¡Â A-X‑n-t‑e-s‑¡¯‑n-¡-g‑n-ª‑m A--h‑n-s‑S A-h-k‑m-\‑n¡‑p‑w.
C-µ‑n-c: s‑a‑m-¯‑w 700 t‑I‑m-S‑n B-f‑pI-f‑n 350 t‑I‑m-S‑n t‑]-s‑c F-S‑p-¯‑mÂ
A-X‑n F-{‑X B-f‑p-IÄ-¡‑n-S-b‑n C-X‑v
D-ï‑m-I‑p‑w. ]-¯‑p t‑]-s‑c F-S‑p-¯‑v k‑wk‑m-c‑n-¨‑n-«‑v I‑m-c‑y-a‑n-Ã.
P‑o-h³: A-h‑n-s‑S-b‑p‑w Ì‑m-ä‑n-Ì‑n-I‑v-k‑v
s‑I‑m-ï‑p-h-c-t‑Ã.
k-t‑´‑m-j‑v: C-´‑y-b‑p-s‑S k‑m-l-N-c‑y¯‑n C-¶‑v F-{‑X-t‑]À-¡‑m-W‑v A-h-\-hs‑â C-W-s‑b k‑z-b‑w I-s‑ï-¯‑m-\‑p-Å
A-h-I‑m-i‑w D-Å-X‑v? B A-h-I‑m-i¯‑n-\‑p t‑i-j-a‑m-W‑v F-hÀ-e‑m-Ì‑n‑w-K‑v
s‑d‑m-a‑m³-k‑v D-ï‑m-I‑p-t‑a‑m C-Ã-t‑b‑m X‑pS-§‑n-b I‑m-c‑y-§Ä h-c‑p-¶-X‑v. a-ä‑p ]-e
c‑m-P‑y-§-f‑n-e‑p‑w I‑p-d-¨‑p-I‑q-S‑n k‑m-l-N-c‑y‑w
D-ï‑v. B A-h-I‑m-i-§Ä D-c‑p-¯‑n-c‑nª-X‑n-s‑â H-c‑p N-c‑n-{‑X‑w B k‑w-k‑v¡‑m-c-§-f‑n-e‑p-ï‑v. b‑q-t‑d‑m-]‑y³ k‑w-k‑v¡‑m-c-¯‑n-e‑p‑w C-X‑p-t‑]‑m-e‑p-Å U‑mÀ-¡‑v
G-b‑v-P-k‑v \‑n-e-\‑n-¶‑n-c‑p-¶‑p. h-e‑n-b t‑]‑mc‑m-«‑w \-S-¶‑n-«‑m-W‑v C‑u X-c-¯‑n-e‑p-Å
k‑m-²‑y-X A-h‑n-s‑S D-ï‑m-b-X‑v. C-h‑n-s‑S
A-X‑v ]-c‑n-W‑m-a-L-«-¯‑n-e‑m-W‑v. \-½‑p-s‑S
NÀ-¨-I-f‑n-s‑e-Ã‑m‑w h-c‑p-¶-X‑v _-e‑m-Õ‑wK-s‑¯ t‑\-c‑n-S‑m-\‑m-b‑n a‑q-e‑y-§-s‑f- s‑I‑mï‑p-h-c-W‑w F-¶‑m-W‑v. \‑n-b-a-s‑¯b‑p‑w. ]-t‑£ s‑d‑m-a‑m³-k‑v A-s‑Ã-¦‑nÂ
a-\‑p-j‑yÀ-¡‑p X-½‑n k‑z-X-{‑´-a‑m-b‑n
B-i-b-h‑n-\‑n-a-b‑w \-S-¯‑m-t‑\‑m a-t‑ä‑m
D-Å P-\‑m-[‑n-]-X‑y‑w C-Ã. I‑p-S‑p‑w-_-¯‑n\-I-¯‑m-b‑m-e‑p‑w i-c‑n _-Ô-¯‑n-s‑â
D-Å‑n-e‑m-b‑m-e‑p‑w i-c‑n‑, k-a‑q-l-¯‑n-\‑p-Å‑ne‑m-b‑m-e‑p‑w i-c‑n P-\‑m-[‑n-]-X‑y‑w C-Ã.
C-µ‑n-c: \-½Ä a‑p-t‑¶‑m-«‑m-t‑W‑m
]‑n-t‑¶‑m-«‑m-t‑W‑m t‑]‑m-I‑p-¶-X‑v?
k-t‑´‑m-j‑v: R‑m³ ]-d-b‑p‑w ]‑n-t‑¶‑m«‑m-s‑W-¶‑v.
C-µ‑n-c: t‑\-c-s‑¯ ]-d-ª-X‑p-t‑]‑ms‑e k‑u-a‑y-b‑p-s‑S-b‑p‑w UÂ-l‑n t‑I-k‑ns‑â-b‑p‑w NÀ-¨-IÄ-¡‑n-S-b‑n k-t‑´‑m-j‑v
]-d-ª a‑m-X‑n-c‑n H-c‑p X-a‑n-g³ k-l‑m-

tUm. F. eX

b‑n-¨‑v F-Ã‑m s‑]-®‑p-§-t‑f-b‑p‑w h‑o-«‑nt‑e-s‑¡‑m-X‑p-¡‑m³ ]-ä‑n. k‑v-{‑X‑o-IÄ-¡‑v
k‑z-X-t‑h t‑]-S‑n-b‑m-W‑v. F-X‑n-s‑c h-c‑p-¶
]‑p-c‑p-j-s‑\. ]-c‑n-N-b-a‑p-Å ]‑p-c‑p-j-s‑\b‑m-s‑W-¦‑n A-d‑n-b‑m‑w A-b‑mÄ X-s‑¶
t‑{‑Z‑m-l‑n-¡‑n-Ã‑m-s‑b-¶‑v. ]-t‑£ ]-c‑n-N-b-a‑nÃ‑m-¯ G-s‑X‑m-c‑p ]‑p-c‑p-j-s‑\-b‑p‑w A-h‑ni‑z‑m-k-h‑p‑w `-b-h‑p-a‑m-W-hÄ-¡‑v
t‑U‑m. e-X: ]-c‑n-N-b-a‑p-Å ]‑p-c‑p-j³a‑mÀ t‑]‑m-e‑p‑w {‑]-i‑v-\-a‑p-ï‑m-¡‑m-d‑p-ï‑v.
a‑m-b: G-X‑p \‑n-a‑n-j-h‑p‑w a‑m-d‑m-a-t‑Ã‑m
a-\‑p-j‑y-s‑â k‑z-`‑m-h‑w.
C-µ‑n-c: k‑n-\‑n-a‑m X‑n-t‑b-ä-d‑n t‑]‑mb‑n-c‑p-¶‑v a-I-s‑â {‑]‑m-b-a‑p-Å B¬-I‑p-«‑nIÄ a-Z‑y-]‑n-¨‑n-«‑m-W‑v C-c‑n-¡‑p-¶-s‑X-¦‑nÂ
t‑]-S‑n-¡-W‑w‑, a‑m-d‑n-b‑n-c‑n-¡-W‑w. I‑m-c-W‑w
A-h-\‑v b‑m-s‑X‑m-c‑p s‑h-f‑n-h‑p-a‑n-Ã. t‑]‑m¬
e‑n-ä-t‑d-¨À h‑m-b‑n-¨‑n-«‑v h-c‑p-¶ I‑p-«‑n-I-f‑mW‑v‑, a-Z‑y-]‑n-¨‑n-«‑p-a‑p-ï‑v. C-X‑m-W‑v a‑p-X‑nÀ-¶
k‑v-{‑X‑o-I-f‑p-s‑S-b‑p‑w-I‑q-S‑n C-t‑¸‑m-g-s‑¯
A-h-Ø. k‑v-{‑X‑o-IÄ t‑]-S‑n-¨‑v ]‑p-d-¯‑p-hc‑m-¯ A-h-Ø-h-c‑n-I-b‑m-W‑v. A-Ñ-\‑p‑w
A-½-b‑p‑w h‑n-N‑m-c‑n-¡‑p-¶-X‑v Z‑p-j‑v-t‑¸-s‑c‑m¶‑p-a‑n-Ã‑m-s‑X I‑p-«‑n-s‑b F-§-s‑\-s‑b-¦‑ne‑p‑w s‑s‑I-¸‑n-S‑n-¨‑v GÂ-¸‑n-¨‑m a-X‑n-s‑b¶‑m-W‑v. ^-Ì‑v _‑n.F.b‑v-¡‑v ]T‑n-¡‑p-¶
F-s‑â a-I³ ]-d-b‑p-¶-X‑v A-h-s‑â ¢‑mk‑n-s‑e \‑m-e‑m-a-s‑¯ s‑]¬-I‑p-«‑n-b‑p-s‑S
I-Ã‑y‑m-W-a‑m-W‑v \-S-¡‑m³ t‑]‑m-I‑p-¶-X‑v,
A-h³ t‑N‑m-Z‑n-¡‑p-¶-X‑v ]-©‑m-b-¯‑nÂ
C-s‑X-§-s‑\-b‑m-W‑v c-P‑n-ÌÀ s‑N-¿‑p-¶-X‑v
F-¶‑m-W‑v. C-t‑¸‑m-g-s‑¯ s‑]¬-I‑p-«‑nIÄ A-hÀ H-c‑p-]‑m-S‑v ]-W-h‑p‑w B-`-cW-h‑p-a‑m-b‑n-«‑v H-c‑p ]‑p-c‑p-j-s‑â t‑X‑m-f‑nÂ
t‑]‑m-b‑n X‑q-§‑p-¶-X‑v. F-{‑X ]T‑n-¸‑p-Å
s‑]¬-I‑p-«‑n-b‑m-b‑m-e‑p‑w A-h‑n-s‑S t‑]‑m-b‑n-«‑v

s‑N-¿‑p-¶-X‑v s‑s‑a-t‑{‑I‑m-t‑h-h‑v H‑m-h-\‑nÂ
]‑m-N-I‑w s‑N-¿‑p-I-b‑p‑w A-b‑m-f‑p-s‑S a‑p¼‑n s‑I‑m-ï‑p-s‑h-¨‑p s‑I‑m-S‑p-¡‑p-I-b‑pa‑m-W‑v. _‑m-¦‑v _‑m-e³-k‑v D-Å-X‑p-s‑I‑mt‑ï‑m A-Ñ-\‑v k‑z-¯‑p-Å-X‑p-s‑I‑m-s‑ï‑m
H-c‑p s‑]¬-I‑p-«‑n-¡‑p‑w k‑z‑m-X-{‑´‑y‑w
D-ï‑m-I‑n-Ã. A-h-c‑p-s‑S-s‑b‑m-s‑¡ t‑k‑mj‑y k‑v-ä‑m-ä-k‑v D-bÀ-¶-X‑m-b‑n-c‑n-¡‑p‑w.
F-¶‑m A-k‑z‑m-X-{‑´-I-f‑m-b‑n-c‑n-¡‑p‑w.
A-X‑p-s‑I‑m-ï‑m-Wv s‑X‑m-g‑n c‑w-K-¯‑p-Å
k‑v-{‑X‑o-I-f‑p-s‑S {‑]‑m-X‑n-\‑n-[‑y‑w I‑p-d-b‑p-¶X‑v. I‑m-c-W‑w hÀ-¡‑n‑w-K‑v ¢‑m-Ê‑n B-W‑v
k‑v-{‑X‑o-IÄ ]‑p-d-t‑¯-¡‑n-d-§‑n-b‑n-c‑p-¶-X‑v.
A-h-c‑p-s‑S h-c‑p-a‑m-\‑w I‑q-S‑n t‑h-ï‑n-b‑n-c‑p¶‑p I‑p-S‑p‑w-_‑w ]‑p-eÀ-¯‑m³. C-¶‑v H-c‑p
Z‑n-h-k-s‑¯ I‑q-e‑n s‑I‑m-ï‑v ]‑p-c‑p-j-\‑v
a-Z‑y-]‑n-¨‑m-e‑p‑w H-ä \-¼À t‑e‑m-«-d‑n-b‑v-¡‑v
s‑I‑m-S‑p-¯‑m-e‑p‑w ]‑n-s‑¶-b‑p‑w I‑p-S‑p‑w-_‑w
]‑p-eÀ-¯‑m-\‑p-Å I‑m-i‑p-ï‑v. a‑m-{‑X-h‑p-a-Ã
C-h-s‑f I-Ã‑y‑m-W‑w I-g‑n-¨‑p-s‑I‑m-ï‑p-t‑]‑mI‑m³ H-c‑p-]‑m-S‑v ]-W-h‑p‑w B-`-c-W-h‑p‑w
C-hÀ s‑s‑I-¸-ä‑n-b‑n-«‑p-ï‑m-I‑p‑w. A-h-s‑â
k‑m-a‑q-l‑y-_‑m-²‑y-X-b‑m-W‑v k‑v-{‑X‑o-s‑b
]-W‑n-¡‑v ]-d-ª-b-b‑v-¡‑m-s‑X h‑o-«‑n-e‑n-c‑p¯‑p-I F-¶‑p-Å-X‑v.
a‑m-b: t‑_‑m-[-]‑qÀ-Æ‑w s‑]‑m-c‑p-X‑n-b‑mÂ
X-s‑¶ c-£-s‑¸-«‑p t‑]‑m-I‑p-¶-hÀ I‑p-d-t‑hb‑p-Å‑q.
e-X: C-µ‑n-c ]-d-b‑p-¶-X‑v b‑m-Y‑mÀ°‑y-a‑m-W‑v.
C-µ‑n-c: CâÀ-s‑\-ä‑n F-h‑n-s‑S t‑\‑m¡‑n-b‑m-e‑p‑w s‑k-I‑v-k‑m-W‑v. N‑p-ä‑p-]‑m-S‑n-e‑p‑w
s‑k-I‑v-k‑m-W‑v. k-I-e-b‑n-S-¯‑p‑w s‑k-I‑vk‑m-W‑v. t‑I‑m-t‑f-P‑v I‑y‑m-¼-k‑p-I-f‑nÂ‑,
s‑]‑m-X‑p-h-g‑n-I-f‑nÂ‑, k‑n-\‑n-a‑m X‑n-t‑b-ä-d‑p-If‑n A-§-s‑\ F-Ã‑m-b‑n-S-¯‑p‑w.
t‑a‑m-U-t‑d-äÀ: C-§-s‑\-s‑b‑m-c‑p A-hØ I-ï‑p-h-c‑p-¶-X‑n-\‑v I‑m-c-W-s‑a-´‑mW‑v?
C-µ‑n-c: \-a‑p-¡‑v [‑m-c‑m-f‑w ]-W-a‑p-ï‑v.
H-g‑n-h‑p k-a-b-a‑p-ï‑v. \-Ã `-£-W‑w‑, \-Ã
D‑uÀ-Ö‑w. C‑u k-a‑q-l-¯‑n [‑m-c‑m-f‑w
B-t‑L‑m-j-h‑p‑w I‑m-a-h‑p‑w \‑r-¯-h‑p‑w ]‑m«‑p‑w A-e-¦‑m-c-§-f‑p‑w F-Ã‑m-a‑p-ï‑m-I‑p‑w. `‑qa‑n-b‑p-s‑S N-c‑n-{‑X‑w X-s‑¶ A-§-s‑\-b‑m-W‑v.
C-t‑¸‑mÄ \-½Ä B A-h-Ø-b‑n-e‑m-W‑v.
k‑z‑m-`‑m-h‑n-I-a‑m-b‑n-«‑p‑w C-s‑X‑m-s‑¡ I-S¶‑p-h-c‑p‑w. A-§-s‑\ I‑m-a‑w h-c‑p-t‑¼‑mÄ
A-X‑v k‑v-{‑X‑o-b‑n \‑n-¶‑v X-s‑¶-b‑m-W‑v
t‑\-S‑m-\‑p-Å-X‑v. t‑h-s‑d a‑r-K-§-f‑nÂ
\‑n-t‑¶‑m ]-£‑n-I-f‑n \‑n-t‑¶‑m A-Ã. AX‑v a-\-Ê-d‑n-ª‑v k‑v-{‑X‑o k-t‑´‑m-j-a‑m-b‑n-«‑v
s‑I‑m-S‑p-¯‑m k‑z‑o-I-c‑n-¡‑p‑w. A-s‑Ã-¦‑nÂ
_-e‑w {‑]-t‑b‑m-K‑n-¨‑v F-S‑p-¡‑p‑w. ]‑n-s‑¶
\-a‑p-¡‑m-s‑W-¦‑n \‑n-b-a-¯‑n-s‑â k‑w-clncWy

£-W-h‑p-a‑n-Ã. C-§-s‑\-s‑b‑m-c‑p k‑w-`-h‑w
D-ï‑m-b‑n-«‑p-s‑ï-¦‑n \-½‑p-s‑S k‑w-Ø‑m\-¯‑p-\‑n-¶‑v H-c‑p k‑w-c-£-W-h‑p-a‑n-Ã. hf-s‑c A-S‑p-¯ I‑m-e-¯-t‑à B-Î‑o-h‑m-b‑n
F-s‑´-¦‑n-e‑p‑w s‑N-¿‑m³ X‑p-S-§‑n-b‑n-«‑p-ÅX‑v. A-t‑¸‑mÄ k‑v-{‑X‑o s‑kÂ-^‑v U‑n-^³k‑n-\‑v I-g‑n-h‑n-Ã‑m-¯-h-f‑m-b-X‑p-s‑I‑m-ï‑v ]
À-±-¡‑p-Å‑n-s‑e‑m-X‑p-§‑p‑w. ]‑p-c‑p-j³-a‑mÀ
C-t‑¸‑mÄ ]-d-b‑p-¶-X‑v R-§-s‑f h‑n-i‑z-k‑n¡‑m³ s‑I‑m-Å‑n-à F-¶‑m-W‑v. A-X‑p-s‑I‑mï‑v H-ä-b‑v-¡‑v k-©-c‑n-¡-c‑p-X‑v. \‑n-§Ä
\‑n-§-f‑p-s‑S A-Ñ-s‑\-t‑b‑m `À-¯‑m-h‑n-s‑\t‑b‑m I‑q-«‑n-b‑n-t‑« \-S-¡‑m-h‑q F-¶‑m-W‑v
H‑m-t‑c‑m ]‑p-c‑p-j-\‑p‑w ]-d-b‑p-¶-X‑v.
a‑m-b: s‑a‑m-d‑m-e‑n-ä‑n-s‑b-¡‑p-d‑n-¨‑p‑w
s‑hÀ-P‑n-\‑n-ä‑n-s‑b-¡‑p-d‑n-¨‑p-a‑p-Å \-½‑p-s‑S
k-¦Â-¸-§Ä a‑m-t‑d-ï‑n-b‑n-c‑n-¡‑p-¶‑p.
A-{‑I-a‑m-k-à-c‑m-I‑p-¶-X‑v ]‑p-c‑p-j-·‑m-c‑ms‑W-¶‑p-s‑h-¨‑v k‑p-c-£‑n-X-a‑m-b‑n-c‑n-¡‑m³
t‑h-ï‑n A-h-c‑p-a‑m-b‑n _-Ô-s‑a‑m-¶‑p‑w ]‑mS‑n-Ã F-¶‑p-s‑h-¡‑m³ ]-ä‑p-t‑a‑m. a-\‑p-j‑yÀ
X-½‑n _-Ô‑w X-s‑¶-b-t‑à t‑h-ï-X‑v.
k‑z-X-{‑´-a‑m-b‑n {‑]-W-b‑n-¡‑m-t‑\‑m _-Ô‑w
D-ï‑m-¡‑m-t‑\‑m ]-c-k‑v-]-c h‑n-i‑z‑m-kt‑¯‑m-S‑p‑w _-Ô-t‑¯‑m-S‑p‑w-I‑q-S‑n H-c‑p
_-Ô‑w h‑n-I-k‑n-¸‑n-¡‑p-¶-X‑n-s‑\-¡‑p-d‑n-¨‑v
\-½‑p-s‑S B¬-I‑p-«‑n-IÄ-¡‑p‑w s‑]¬-I‑p«‑n-IÄ-¡‑p‑w A-d‑n-b‑n-Ã. A-§-s‑\-s‑b‑m-c‑p
k‑w-k‑v-¡‑m-c-h‑p‑w \-a‑p-¡‑n-Ã. k‑z-b‑w X‑o-c‑pa‑m-\‑n-¡‑m-h‑p-¶‑, k‑z-b‑w s‑X-c-s‑ª-S‑p-¡‑m\‑m-h‑p-¶ H-c‑p k‑w-k‑v-¡‑m-c‑w \-a‑p-¡‑pï‑m-h-W‑w. A-X‑n-\‑v ]‑p-c‑p-j-·‑m-s‑c-b‑p‑w
k‑v-{‑X‑o-I-s‑f-b‑p‑w {‑]‑m-]‑v-X-c‑m-¡-W‑w.
t‑a‑m-U-t‑d-äÀ: t‑e‑m-I-s‑¯-h‑n-s‑S-s‑b¦‑n-e‑p‑w B-[‑p-\‑n-I k-a‑q-l-§-f‑n C-X‑v
k‑m-[‑y-a‑m-b‑n-«‑p-t‑ï‑m.
a‑m-b: ]‑n-s‑¶-´‑m. ]‑m-Ý‑m-X‑y
k-a‑q-l-§-f‑n C-X‑v k‑m-[‑y-a‑m-I‑p-¶‑pï-t‑Ã‑m.]‑m-Ý‑m-X‑y c‑m-P‑y-§-f‑n 12þ13
h-b-Ê‑m-I‑p-t‑¼‑mÄ t‑U-ä‑n‑w-K‑v X‑p-S-§‑n
F-¶‑p s‑h-¨‑m A-X‑n-\À-°‑w A-hÀ
`-b-¦-c-a‑m-b‑n s‑s‑e‑w-K‑n-I _-Ô-¯‑nÂ
GÀ-s‑¸-S‑p-¶‑p F-¶‑v \-½Ä s‑X-ä‑n-²-c‑n¡‑p‑w. A-§-s‑\-s‑b‑m-¶‑p‑w k‑w-`-h‑n-¡‑n-Ã.
A-h‑n-s‑S t‑U-ä‑n‑w-K‑v F-¶‑p ]-d-ª‑mÂ
C-ã-a‑p-Å-hÀ X-½‑n I-ï‑p-a‑p-«‑p-¶‑p‑,
N‑n-c‑n-¡‑p-¶‑p‑, I-f‑n-¡‑p-¶‑p‑, I‑m-¸‑n I‑p-S‑n¡‑m³ t‑]‑m-I‑p-¶‑p‑, s‑I-«‑n-¸‑n-S‑n-¡‑p-¶‑p‑,
C-s‑X‑m-s‑¡-¡-g‑n-ª‑v A-h-c-h-c‑p-s‑S ]-I‑zX A-\‑p-k-c‑n-¨‑p‑w ]-c-k‑v-]-c h‑n-i‑z‑m-k‑w
A-\‑p-k-c‑n-¨‑p-a‑m-W‑v A-h-c‑p-s‑S _-Ô‑w
h‑n-I-k‑n-¡‑p-¶-X‑v. A-X-s‑Ã-¦‑n A-h‑ns‑S s‑h-¨‑v \‑nÀ-¯‑p‑w. ]‑p-c‑p-j³ F-´‑p]-d-ª‑m-e‑p‑w t‑\‑m ]-d-b‑m-¯ k‑v-{‑X‑o
C-´‑y³ k‑w-k‑v-I‑m-c-¯‑n-s‑â k-¦Â-¸‑w
G{]n 2013

a‑m-{‑X-a‑m-W‑v. ]‑m-Ý‑m-X‑y k-a‑q-l-¯‑nÂ
A-h‑n-s‑S \-S-¶ h‑n-¹-h-¯‑n-t‑â-b‑p‑w a-ä‑p
N‑n-´-I-f‑p-s‑S-b‑p‑w `‑m-K-a‑m-b‑n-«‑m-W‑v I‑p-S‑p‑w_-§Ä B-t‑e‑m-N‑n-¨‑p-Å I-Ã‑y‑m-W-§f‑p‑w a-ä‑p‑w a‑m-d‑n-b-X‑v F-¶‑m-W‑v F-\‑n-¡‑v
a-\-Ê‑n-e‑m-b-X‑v. A-h‑n-s‑S-b‑p‑w _-Ô‑w
a‑p-d‑n-b‑p-¶‑p-ï‑m-I‑p‑w. d‑n-t‑e-j³-j‑n-¸‑v FhÀ-e‑m-Ì‑n‑w-K‑v B-h‑p-¶‑n-s‑Ã-¦‑n t‑]‑m-e‑p‑w
k‑v-{‑X‑o-b‑p-s‑S-t‑b‑m ]‑p-c‑p-j-s‑â-t‑b‑m A-´Ê‑n-s‑\ A-X‑v l-\‑n-¡‑p-¶‑n-Ã..
e-X: \-½Ä D-]-t‑`‑m-K-k-a‑q-l‑w
B-b‑n-s‑¡‑m-ï‑n-c‑n-¡‑p-¶-X‑n-s‑â I‑q-S‑n-b‑mW‑v C‑u {‑]-i-\-§-s‑f-Ã‑m‑w.
t‑a‑m-U-t‑d-äÀ: a‑m-b ]-d-ª-X‑v b‑q-t‑d‑m¸‑n-e‑p‑w a-ä‑p ]‑m-Ý‑m-X‑y c‑m-P‑y-§-f‑n-e‑p‑w
k‑w-`-h‑n-¨‑n-c‑n-¡‑p-¶-X‑v C-´‑y³ k-a‑q-l¯‑n-e‑p‑w \-S-¡‑m-¯-X‑n-s‑â {‑]-i‑v-\-a‑m-W‑v
F-¶ c‑o-X‑n-b‑n-e‑m-W‑v.
a‑m-b: I‑r-X‑y-a‑m-b‑n A-X‑p-t‑]‑m-s‑e
B-h-W-s‑a-¶-à R‑m³ ]-d-ª-X‑v. A-X‑n\‑v A-X‑n-t‑â-X‑m-b F-Ã‑m-¯-c‑w I‑p-g-¸§-f‑p-ï‑v. A-h-c-h-c‑p-s‑S U‑n-á‑n-ä‑n-s‑b-b‑p‑w
s‑kÂ-^‑v F-Ì‑o-a‑n-s‑\-b‑p‑w k‑w-c-£‑n¨‑p-s‑I‑m-ï‑p-Å H-c‑p e‑u-h‑v A-^-bÀ
A-s‑Ã-¦‑n d‑n-t‑e-j³-j‑n-¸‑v h‑n-I-k‑n¸‑n-¡‑m-\‑p-Å H-c‑p {‑]‑m-]‑v-X‑n C-h‑n-S-s‑¯
B-f‑p-IÄ-¡‑n-Ã. C-h‑n-S‑w a‑p-g‑p-h³ I‑mW‑p-¶-X‑v A-S‑n-a-¯-a‑m-W‑v. A-X‑v {‑]-W-b¯‑nÂ-t‑¸‑m-e‑p‑w k‑w-`-h‑n-¡‑p-¶‑n-Ã.
e-X: I¬-k‑y‑q-a-d‑n-k‑w F-¶ k‑w-`h-¯‑n s‑a‑m-¯-a‑m-b‑n-«‑v A-\‑y-hÂ-¡-cWa‑m-W‑v. I¬-k‑y‑q-aÀ s‑k‑m-s‑s‑k-ä‑n-IÄ
F-t‑¸‑m-g‑p‑w {‑]-I‑r-X‑n-b‑n \‑n-¶-I-¶‑m-b‑nc‑n-¡‑p‑w. F-Ã‑m‑w h‑m-§‑n-¡‑p-¶ k-a‑q-l-a‑mW-X‑v. C‑u s‑k‑m-s‑s‑k-ä‑n-b‑n ]-e-X‑n-

s‑â-b‑p‑w a‑q-e‑y-§Ä I‑p-d-b‑p‑w. B a‑q-e‑y‑w
I‑p-d-b‑p-¶-X‑n-s‑â `‑m-K-a‑m-b‑n-«‑p-I‑q-S‑n-b‑m-W‑v
C-s‑X‑m-s‑¡ k‑w-`-h‑n-¡‑p-¶-X‑v. k‑v-{‑X‑o Ah-f‑p-s‑S k‑u-µ-c‑y‑w-s‑I‑m-ï-Ã ]‑p-c‑p-j-s‑\
h-i‑o-I-c‑n-t‑¡-ï‑n-b‑n-c‑p-¶-X‑v, h‑y-à‑n-X‑zh‑p‑w A-´-Ê‑p‑w s‑I‑m-ï‑m-W‑v. B U‑ná‑n-än R‑m³ ]T‑n-¨-X‑v ]-e-X‑p‑w {‑]-I‑r-X‑nb‑n \‑n-¶‑m-W‑v. I‑m-e‑m-I‑m-e-§-f‑m-b‑n-«‑v
{‑]-I‑r-X‑n-b‑n \‑n-¶‑p-Å A-\‑y-hÂ-¡c-W‑w-þ F-\‑n-¡‑p ]-e-t‑¸‑m-g‑p‑w t‑X‑m-¶‑nb‑n-«‑p-Å-X‑v, A-h‑n-s‑S-b‑m-W‑v B-²‑y‑m-ß‑nI-X F-¶ k‑w-`-h‑w I-S-¶‑p-h-c‑p-¶-X‑v.
B-²‑y‑m-ß‑n-I-X s‑s‑\-kÀ-K‑n-I-a‑m-b H-c‑p
I‑m-c‑y-a‑m-W‑v. B-²‑y‑m-ß‑n-I-X-b‑nÂ-\‑n-t‑¶
B-Z-c-h‑v, U‑n-á‑n-ä‑n F-¶‑n-h D-ï‑m-I‑p-Ib‑p-Å‑q. A-X‑n \‑n-¶‑p a‑m-d‑n-b‑n-«‑v `‑u-X‑nI X-e-¯‑n-e‑p-Å H-c‑p D-]-t‑`‑m-K k-a‑q-la‑m-b‑n‑v a‑m-d‑p-t‑¼‑mÄ C-s‑X-Ã‑m‑w t‑]‑m-I‑p‑w.
\-½-f‑n-t‑¸‑mÄ F-Ã‑m‑w ]‑p-d‑w-\‑m-S‑p-I-f‑nt‑e-¡‑m-W‑v t‑\‑m-¡‑p-¶-X‑v. ]-t‑£ A-hÀ
\-s‑½-b‑m-W‑v t‑\‑m-¡‑p-¶-X‑v. \-½‑p-s‑S
B-²‑y‑m-ß‑n-X-b‑p-s‑S `‑m-K-a‑m-b‑n-þ \-a‑p-¡‑v
k‑v-{‑X‑o-I-t‑f‑m-S‑v B-Z-c-h‑p-ï‑m-b‑n-c‑p-¶‑p-þ
B B-Z-c-h‑p‑w U‑n-á‑n-ä‑n-b‑p‑w F-§-s‑\
X‑n-c‑n-¨‑p-]‑n-S‑n-¡‑m³ ]-ä‑p‑w. F-\‑n-¡‑v
]-e-t‑¸‑m-g‑p‑w t‑X‑m-¶‑m-d‑p-ïv {‑]-W-b‑w
F-¶-X‑v k‑v-{‑X‑o-I-t‑f‑m-S‑p-Å s‑s‑h-b-à‑nI-a‑m-b B-Z-c-h‑m-s‑W-¶‑v. F-¶‑p ]-dª‑m A-X‑v {‑]-I‑r-X‑n-b‑m-W‑v.
C-µ‑n-c: F-´‑p-s‑I‑m-ï‑m-W‑v k‑v-{‑X‑o-s‑b
B-Z-c‑n-¡‑p-¶-X‑v? k‑v-{‑X‑o-b‑m-b-X‑p-s‑I‑m-ï‑pa‑m-{‑X-a‑m-t‑W‑m?
e-X: A-X‑v A-´À-e‑o-\-a‑m-W‑v C-µ‑nc‑m. A-s‑X-§-s‑\ h-c‑p-¯‑m³ ]-ä‑p‑w
F-¶-X‑v s‑h-Ã‑p-h‑n-f‑n-b‑m-W‑v.

37

»‑u-k‑v C-Ã‑m-¯ I‑m-e-a‑m-b‑n-c‑p-¶‑p a‑p-¼‑v D-ï‑m-b‑n-c‑p-¶-X‑v. A-X‑n-s‑\X‑n-s‑c a‑m-d‑p-a-d-¡Â k-a-c‑w A-¶‑p h-¶‑p. ]-t‑£ A-X‑v P‑m-X‑o-b-a‑m-b
D-¨-\‑o-N-X‑z-§-f‑p-a‑m-b‑n _-Ô-s‑¸-«‑v A-X‑n-s‑\-X‑n-c‑m-b‑n D-bÀ-¶‑p-h-¶
k-a-c-a‑m-b‑n-c‑p-¶‑p. A-Ã‑m-ï‑v A-X‑v s‑s‑ew-Kn-I-X-b‑m-b‑n-t‑« _-Ô-s‑¸-«-XÃ‑m-b‑n-c‑p-¶‑p.

38

t‑a‑m-U-t‑d-äÀ: t‑U‑m. e-X ]-d-ª-X‑v
B-²‑y‑m-ß‑n-I-X-s‑b I‑p-d‑n-¨‑p‑w B-Z-ch‑n-s‑\ I‑p-d‑n-¨‑p-a‑m-W‑v. t‑e‑m-I-¯‑p-Å
{‑]‑m-N‑o-\ k-a‑q-l-§-f‑n ]-e-X‑n-e‑p‑w
h‑n-i‑n-j‑y‑m `‑m-c-X-¯‑n-s‑e ]-g-b k-a‑q-l§-f‑n-e‑p‑w k‑v-{‑X‑o-I-s‑f B-Z-c‑n-¡‑p-¶ H-c‑p
A-h-Ø \‑m‑w I‑m-W‑p-¶‑p-ï‑v. A-h-c‑p-s‑S
A-´-Ê‑n-\‑v {‑]‑m-[‑m-\‑y‑w s‑I‑m-S‑p-¡‑p-¶‑pa‑p-ï‑v. {‑]-I‑r-X‑n-s‑b-b‑p‑w a-®‑n-s‑\-b‑p‑w
s‑]-®‑n-s‑\-b‑p‑w H-c‑p-t‑]‑m-s‑e s‑h-«‑n-¸‑nS‑n-¨‑v k-I-e-s‑c-b‑p‑w N‑q-j-W‑w s‑N-b‑v-X‑v
s‑I‑m-g‑p-¯ B ]‑m-Ý‑m-X‑y k‑w-k‑v-¡‑mc-s‑¯ X‑m-t‑e‑m-e‑n-t‑¡-ï B-h-i‑y‑w
\-a‑p-¡‑p-t‑ï‑m? A-X‑n-s‑\ A-\‑p-I-c‑n¡‑p-¶-X‑v F-{‑X-a‑m-{‑X‑w A-`‑n-I‑m-a‑y-a‑m-W‑v?
-b-Y‑mÀ-°-¯‑n A-Ô-a‑m-b ]‑m-Ý‑m-X‑y
A-\‑p-I-c-W-a-t‑Ã C-X‑p-t‑]‑m-e‑p-Å ]-e
{‑]-i‑v-\-§-f‑n-t‑e-¡‑p‑w \-s‑½ \-b‑n-¨-X‑v.
a‑m-b: F-\‑n-¡‑v t‑X‑m-¶‑p-¶ H-c‑p
I‑m-c‑y‑w k‑v-{‑X‑o-s‑b-¶‑p s‑h-¨‑v B-Z-c‑n¡‑p-I-b-Ã t‑h-ï-X‑v. a-ä‑p a-\‑p-j‑y-t‑c‑m-S‑v
s‑N-¿‑p-¶-X‑p-t‑]‑m-s‑e B-Z-c-h‑v I‑m-W‑n¡‑p-I‑, A-X‑v F-Ã‑m-h-c‑p‑w I‑r-X‑y-a‑m-b‑n
]‑m-e‑n-¡‑p-I. A-{‑X-t‑b B-h-i‑y-a‑p-Å‑q
F-\‑n-¡‑v b‑q-t‑d‑m-]‑y³ k‑w-k‑v-¡‑m-c-¯‑nÂ
t‑X‑m-¶‑n-b‑n-«‑p-Å H-c‑p I‑m-c‑y‑w A-h‑n-s‑S
B-c‑p‑w A-\‑m-h-i‑y-a‑m-b‑n C-S-s‑]-S‑p-It‑b‑m A-]-a‑m-\‑n-¡‑p-I-t‑b‑m k-l‑m-b‑n-¡‑pI-t‑b‑m s‑N-¿‑n-Ã. k-l‑m-b‑n-¡‑p-I-b‑p‑w
s‑N-¿‑n-Ã. A-\‑m-h-i‑y-a‑m-b‑n-«‑p-Å k-l‑mb‑w \-½‑p-s‑S \‑m-«‑n-Â I‑q-S‑p-X-e‑m-W-t‑Ã‑m.
{‑]-t‑X‑y-I‑n-¨‑p‑w s‑]-®‑p-§-t‑f‑m-S‑v. `-b-¦-c

sI.-BÀ. Cµnc

k-l‑m-b a-\-Ø‑n-X‑n-b‑m-W‑v. k-l‑m-b‑n-¨‑n«‑v \-i‑n-¸‑n-¡‑p‑w \-½-s‑f. C-´‑y³ k‑w-k‑v¡‑m-c-¯‑n-s‑â H-c‑p I‑p-g-¸-a‑m-b‑n-«‑v F-\‑n-¡‑v
a-\-Ê‑n-e‑m-h‑p-¶ I‑m-c‑y-a‑m-W‑v. I-ï-d‑n-ª‑v
k‑w-l‑m-b‑n-¡-W‑w F-¶‑m-W‑v \-½‑p-s‑S
k‑w-k‑v-¡‑m-c-¯‑n-s‑â H-c‑p c‑o-X‑n. A-s‑X‑mc‑p I‑p-g-¸-a‑m-W‑v.
t‑a‑m-U-t‑d-äÀ: `‑m-c-X-¯‑n-\-I-¯‑v I‑me‑m-I‑m-e-§-f‑n \‑n-e-\‑n-¶‑n-c‑p-¶ H-c‑p
]‑m-S‑v k‑w-k‑v-¡‑m-c-§-f‑p-s‑S k-¦-e-\-a‑mW‑v C-¶‑v C-´‑y³ k‑w-k‑v-¡‑m-c‑w F-¶
c‑o-X‑n-b‑n h‑n-h-c‑n-¡-s‑¸-S‑p-¶-X‑v. N-c‑n-{‑X‑w
]T‑n-¨‑p-I-g‑n-ª‑m h‑n-h‑n-[ I‑m-e-L-«§-f‑n \‑n-c-h-[‑n s‑s‑h-t‑Z-i‑n-I k‑w-k‑v¡‑m-c-§-f‑m \-½Ä B-{‑I-a‑n-¡-s‑¸-«‑n«‑p-ï‑v F-¶‑p a-\-Ê‑n-e‑m-¡‑m³ I-g‑n-b‑p‑w.
A-§-s‑\-s‑b-¦‑n `‑m-c-X‑o-b k‑w-k‑v-I‑m-c¯‑n-s‑â t‑h-c‑p-I-Ä A-t‑\‑z-j‑n-¨‑v A-h‑n-s‑S
k‑v-{‑X‑o-IÄ-¡‑p-ï‑m-b‑n-c‑p-¶ ]-c‑n-K-W-\
-F-´‑m-b‑n-c‑p-¶‑p-s‑h-¶‑v ]T‑n-¡‑p-I-b-t‑Ã
\-Ã-X‑v?
a‑m-b: `‑m-c-X‑o-b k‑w-k‑v-¡‑m-c-¯‑n-\‑v
Ì-^‑v D-Å-X‑p-s‑I‑m-ï‑m-W‑v A-X‑v \‑n-c´-c‑w B-{‑I-a‑n-¡-s‑¸-«-X‑v. ]‑q-¡‑m-¯
a-c-¯‑n B-s‑c-¦‑n-e‑p‑w F-d‑n-b‑p-t‑a‑m?
]-s‑£ ‑'A-l‑w {‑_-Ò‑m-k‑v-a‑n‑' F-¶‑p
]-d-ª‑m-s‑e-´‑m-W‑v? BÀ-¡‑p‑w A-d‑n-b‑nÃ. C-´‑y-¡‑m-c‑m-s‑W-¶‑p‑w `‑m-c-X‑o-b-c‑ms‑W-¶‑p‑w H-s‑¡ ]-d-b‑m‑w. A-h-s‑c‑m-s‑¡
s‑s‑Z-h-§-f‑n-e‑p‑w A-½ s‑s‑Z-h-§-f‑n-e‑p‑w
C-X‑n-s‑e‑m-s‑¡ B-b‑n-«‑v \‑nÂ-¡‑p-I-b‑m-W‑v.
F-s‑´-¦‑n-e‑p‑w H-c‑p i-à‑n D-ï‑m-I‑m‑w.
B-²‑y‑m-ß‑n-I-X-b‑p-s‑S X-e-¯‑n N‑n-´‑n¡‑p-I-b‑m-s‑W-¦‑n-t‑e‑m B X-e-¯‑n-t‑e-¡‑v
t‑]‑m-I‑p-¶‑n-Ã. `‑m-c-X‑o-b-c-à a-ä‑p-Å-h-c‑mW‑v A-X‑n t‑]‑m-I‑p-¶-X‑v. R‑m-\‑p‑w \‑ob‑p‑w {‑]-]-©-i-à‑n-b‑p‑w H-s‑¡ H-¶‑m-s‑W¶‑p-Å c‑o-b‑n-b‑n-e‑p-Å k-a-X-s‑a‑m-¶‑p‑w
\-a‑p-¡‑n-Ã-t‑Ã‑m. A-S‑n-Ø‑m-\-]-c-a‑m-b‑n-«‑v
A-X‑p-ï‑m-h‑p-I-b‑m-s‑W-¦‑n C‑u {‑]-i‑v-\s‑a‑m-¶‑p‑w D-ï‑m-I‑n-Ã‑m-b‑n-c‑p-¶‑p.
C-µ‑n-c : A-X‑p-ï‑m-I‑n-Ã. I‑m-c-W‑w
R‑m-\‑p‑w \‑o-b‑p‑w {‑]-]-©-h‑p‑w {‑_-Ò-h‑p‑w
H-s‑¡ H-¶‑m-s‑W-¶‑p ]-d-ª‑m BÀ¡‑m-W‑v a-\-Ê‑n-e‑m-h‑p-I.
a‑m-b: A-X‑p-]-t‑£ k‑m-b‑v-]‑v ]T‑n-¨‑p.
]T‑n-¨‑n-«‑v {‑]-N-c‑n-¸‑n-¡‑p-I-b‑p‑w s‑N-¿‑p-¶‑p.
k-t‑´‑m-j‑v: s‑]‑m-X‑p-h‑m-b‑n-«‑p-Å h-e‑ns‑b‑m-c‑p I‑q-«‑w k-a‑q-l-§-s‑f-t‑b‑m t‑K‑m-{‑X§-s‑f-t‑b‑m A-s‑Ã-¦‑n P-\-]Y-§-s‑ft‑b‑m ]-c‑n-t‑i‑m-[‑n-¡‑p-I-b‑m-s‑W-¦‑nÂ
F-\‑n-¡‑p t‑X‑m-¶‑p-¶‑n-à a‑p³-I‑m-e-§f‑n k‑v-{‑X‑o-I-s‑f h-f-s‑c K‑w-`‑o-c-a‑m-b‑n-«‑v
B-Z-c‑n-¨‑n-c‑p-¶‑p-s‑h-¶‑v. A-X‑v t‑h-Z-¯‑n-s‑â
I‑m-e-a‑m-b‑m-e‑p‑w i-c‑n. H-c‑p-]-t‑£ {‑_‑m-Ò-

W k‑v-{‑X‑o-IÄ-t‑¡‑m £-{‑X‑n-b k‑v-{‑X‑oIÄ-t‑¡‑m a-t‑ä-s‑X-¦‑n-e‑p‑w k‑v-{‑X‑o-IÄt‑¡‑m I‑p-d-¨‑p-t‑]À-¡‑v C‑u ]-c‑n-K-W-\
I‑n-«‑n-b‑n-«‑p-ï‑m-b‑n-c‑n-¡‑m‑w.
C-µ‑n-c: A-X‑v k‑v-{‑X‑o-b‑m-b-X‑p-s‑I‑mï-Ã‑, P‑m-X‑n-b‑p-a‑m-b‑n _-Ô-s‑¸-«-X‑m-W‑v.
F-¶‑p‑w k‑v-{‑X‑o s‑e-ÊÀ _‑o-b‑n-M‑v B-W‑v.
k-´‑m-j‑v: \-a‑p-¡-d‑n-b‑m-h‑p-¶ G-X‑v
k‑w-k‑v-I‑m-c-s‑¯ F-S‑p-¯‑p t‑\‑m-¡‑p-I-b‑ms‑W-¦‑n-e‑p‑w h-f-s‑c I‑r-X‑y-a‑m-b‑n t‑^‑m-t‑f‑m
s‑N-¿‑m-h‑p-¶ H-c‑p a‑m-X‑r-I‑m k‑w-k‑v-I‑m-c‑w
(Z‑n IÄ-¨À‑) D-s‑ï-¶‑v F-\‑n-¡‑p t‑X‑m¶‑p-¶‑n-Ã. \-½Ä A-X‑v C-\‑n D-ï‑m-¡‑ns‑b-S‑p-¡‑p-b‑m-W‑v t‑h-ï-X‑v. A-X‑n-\‑v C-¶‑p
P‑o-h‑n-¨‑n-c‑n-¡‑p-¶ \‑m-e‑m-b‑n-c-¯‑n-e-[‑n-I‑w
k‑w-k‑v-I‑m-c-§-f‑nÂ-\‑n-¶‑v \-½Ä I‑mc‑y-§Ä F-S‑p-t‑¡-ï‑n h-c‑p‑w. \-½‑p-s‑S
k‑w-k‑v-I‑m-c-§-f‑nÂ-\‑n-¶‑v F-S‑p-t‑¡-ï‑nh-c‑p‑w. I‑q-S‑p-X-e‑p‑w F-S‑p-t‑¡-ï‑n-h-c‑n-I
A-\‑y‑w-\‑nÂ-¡‑m-d‑m-b `‑o-e‑n-t‑â-t‑b‑m B³U-a‑m³-k‑n-s‑e-t‑b‑m \-½Ä s‑I‑m-s‑¶‑m-S‑p¡‑n-s‑¡‑m-ï‑n-c‑n-¡‑p-¶ h-S-¡‑p I‑n-g-¡³
k‑w-Ø‑m-\-§-f‑n-s‑e-s‑b‑m t‑K‑m-{‑X-§-f‑p-s‑S
k‑w-k‑v-I‑m-c-§-f‑nÂ-\‑n-¶‑m-b‑n-c‑n-¡‑p‑w. AX‑p-t‑]‑m-s‑e ]-S‑n-ª‑m-d‑p-\‑n-¶‑p‑w H-c‑p-]‑m-S‑v
I‑m-c‑y-§Ä F-S‑p-t‑¡-ï‑n h-c‑p‑w.
t‑U‑m. c‑m-J‑n: k-t‑´‑m-j‑v ]-d-b‑p-¶X‑v `‑m-c-X‑o-b k‑w-k‑v-I‑m-c-s‑¯ i-c‑n-¡‑v
a-\-Ê‑n-e‑m-¡‑m-s‑X-b‑m-W‑v F-¶‑m-W‑v F-\‑n¡‑p t‑X‑m-¶‑p-¶-X‑v. ]‑p-d-¯‑p-\‑n-¶‑p-Å-hÀ
`‑m-c-X-¯‑n-t‑e-¡‑v h-¶-X‑p‑w B-{‑I-a‑n-¨X‑p‑w C-h‑n-s‑S Ì-^‑v D-Å-X‑p-s‑I‑m-ï‑p
X-s‑¶-b‑m-W‑v. h-f-s‑c ]‑p-j‑v-I-e-a‑m-b‑n-«‑pÅ H-c‑p Z-i `‑m-c-X-¯‑n-\‑p-ï‑m-b‑n-c‑p-¶‑p.
`‑u-X‑n-I-k‑z-¯‑v [‑m-c‑m-f-a‑p-ï‑m-b‑n-c‑p-¶‑p‑,
IÄ-¨-d B-b‑n H-c‑p-]‑m-S‑v D-ï‑m-b‑n-c‑p¶‑p‑, k-b³-k‑v D-ï‑m-b‑n-c‑p-¶‑p‑, B-k‑vt‑{‑S‑m-W-a‑n D-ï‑m-b‑n-c‑p-¶‑p. A-d‑n-h‑n-s‑â
F-Ã‑m t‑a-J-e-b‑n-e‑p‑w `‑m-c-X‑o-bÀ a‑p-If‑n-e‑m-b‑n-c‑p-¶‑p. F-ä-h‑p‑w A-S‑n-Ø‑m-\-a‑mb‑n-«‑p-Å A-d‑n-h‑p-IÄ ]-c‑n-t‑i‑m-[‑n-¨‑mÂ
`‑m-c-X-¯‑nÂ-\‑n-¶‑v ]‑p-d-¯‑p-t‑]‑m-b‑n-«‑p-Å
A-d‑n-h‑p-I-f‑m-W‑v A-[‑n-I-h‑p‑w. A-{‑X-b‑p‑w
k-¼-¶-a‑m-b H-c‑p k‑w-k‑v-I‑m-c‑w C-h‑n-s‑S
\‑n-e-\‑n-¶‑n-c‑p-¶‑p.
C-µ‑n-c: B I‑m-e-¯‑v k‑v-{‑X‑o-þ-]‑p-c‑pj³-a‑mÀ-¡‑n-S-b‑n B-t‑c‑m-K‑y-I-c-a‑m-b
_-Ô‑w \‑n-e-\‑n-¶‑n-c‑p-t‑¶‑m?
t‑U‑m. c‑m-J‑n: F-s‑â H-c‑p A-d‑n-h‑ps‑h-¨‑v k‑v-{‑X‑o-I-s‑f B-Z-c‑n-¨‑n-c‑p-¶ H-c‑p
k‑w-k‑v-I‑m-c‑w D-ï‑m-b‑n-c‑p-¶‑p F-¶‑p-t‑hW‑w a-\-Ê‑n-e‑m-¡‑m³.
P‑o-h³: \-½Ä NÀ-¨-s‑N-b‑v-X
X-c-¯‑n-e‑p-Å B-Z-c-h‑m-t‑W‑m A-t‑X‑m
s‑s‑Z-h-§-s‑f ]‑q-P‑n-¡‑p-¶ t‑]‑m-e‑p-Å BlncWy

Z-c-h‑m-t‑W‑m? s‑s‑Z-h-§-s‑f ]‑q-P‑n-¡‑p-¶
t‑]‑m-e‑p-Å B-Z-c-h‑v D-ï‑m-b‑n-c‑p-¶‑n-c‑n¡‑m‑w. C‑u ]-d-b‑p-¶ t‑]‑m-s‑e P-\‑m-[‑n]-X‑y-]-c-a‑m-b H-c‑p B-Z-c-h‑v D-ï‑m-b‑n-c‑pt‑¶‑m F-¶-X‑m-W‑v t‑N‑m-Z‑y‑w.
t‑U‑m. c‑m-J‑n: s‑s‑Z-h-k-¦Â-¸‑w-X-s‑¶
{‑]-I‑r-X‑n-b‑p‑w ]‑p-c‑p-j-\‑p‑w B-b‑n-«‑m-W‑v.
{‑]-I‑r-X‑n-b‑p‑w ]‑p-c‑p-j-\‑p‑w t‑NÀ-¶‑n-«‑pÅ-X‑m-W‑v i-à‑n. i-à‑n-k‑z-c‑q-]‑n-W‑nb‑m-b‑n-«‑m-W‑v t‑Z-h‑n-s‑b h‑n-h-c‑n-¡‑p-¶-X‑v.
AÀ-²-\‑m-c‑o-i‑z-c k-¦Â-¸‑w-X-s‑¶
\‑n-e-\‑n-¶‑n-c‑p-¶ c‑m-P‑y-a‑m-W‑v `‑m-c-X‑w.
`‑m-c-X-¯‑n k‑v-{‑X‑o-I-s‑f _-l‑p-a‑m-\‑n-¨‑nc‑p-¶‑p‑, A-hÀ-¡‑v a‑m-\‑y-a‑m-b Ø‑m-\‑w-I‑n«‑n-b‑n-c‑p-¶‑p. "b-{‑X \‑m-c‑y-k‑v-X‑p ]‑q-P‑y-t‑´
c-a-t‑´ X-{‑X t‑Z-h-X' F-s‑¶‑m-s‑¡-b‑p-Å
a-\‑p-k‑v-a‑r-X‑n-b‑n-s‑e t‑Ç‑m-I-§Ä-X-s‑¶
D-Z‑m-l-c-W‑w. F-h‑n-s‑S k‑v-{‑X‑o-IÄ ]‑q-P‑n¡-s‑¸-S‑p-¶‑p-t‑h‑m A-h‑n-s‑S t‑Z-h-X-IÄ
c-a‑n-¡‑p-¶‑p F-¶À-°‑w. ]‑q-P‑n-¡‑p-I
F-¶‑p-]-d-ª‑m h‑o-«‑n k‑v-{‑X‑o-¡‑v k‑v{‑X‑o-b‑p-t‑S-X‑m-b Ø‑m-\‑w‑, k‑v-{‑X‑o-b‑p-s‑S
k‑v-t‑]-k‑v k‑v-{‑X‑o-b‑p‑w ]‑p-c‑p-j-s‑â k‑v-t‑]k‑v ]‑p-c‑p-j-\‑p‑w F-S‑p-¡‑p-I F-¶-X‑m-W‑v.
_-t‑b‑m-f-P‑n-¡Â B-b‑n k‑v-{‑X‑o-IÄ-¡‑v
s‑N-¿‑m³-]-ä‑p-¶ t‑P‑m-e‑n k‑v-{‑X‑o-b‑p‑w ]‑p-c‑pj-\‑v s‑N-¿‑m³-]-ä‑p-¶ t‑P‑m-e‑n ]‑p-c‑p-j\‑p‑w s‑N-¿‑p-I-þ-A-§-s‑\-b‑m-W‑v ]-ï‑p-I‑me-¯‑v k-a‑q-l‑w \‑n-e-\‑n-¶‑n-c‑p-¶-X‑v.
t‑U‑m. a‑m-b: B-s‑I b-{‑X \‑m-c‑y-k‑vX‑p ]‑q-P‑y-t‑´ D-Å‑q. a‑q-¶‑p-\‑m-e‑p t‑Ç‑m-I§Ä. ]‑n-s‑¶ B AÀ-°‑w h-c‑p-¶ H-c‑p
t‑Ç‑m-I‑w I‑q-S‑n D-ï‑m-t‑h-c‑n-¡‑m‑w. \‑q-d‑p
I-W-¡‑n-\‑v t‑Ç‑m-I-§Ä X‑n-c‑n-¨‑p-ï‑v.
t‑U‑m.-c‑m-J‑n: H‑m-t‑c‑m-c‑p-¯À A-h-c‑p-s‑S
t‑P‑m-e‑n-s‑N-b‑v-X‑n-c‑p-¶‑p. ]‑n-s‑¶ ]-c-k‑v-]-c‑w
_-l‑p-a‑m-\‑n-¨‑n-c‑p-¶‑p. H-c‑p-]‑m-S‑v B-{‑I-a-W§-f‑p-s‑S-s‑b‑m-s‑¡ `‑m-K-a‑m-b‑n ]‑p-c‑m-W-§f‑n-e‑p‑w ]ucm-WnI kmln-Xy-§fn-e‑ps‑a‑m-s‑¡ H-c‑p-]‑m-S‑v I‑q-«‑n-t‑¨À-¡-e‑p-I-f‑p‑w
s‑X-ä‑m-b h‑y‑m-J‑y‑m-\-§-f‑p‑w h-¶‑p-t‑NÀ¶‑p. a‑m-ä‑n-s‑b-g‑p-X-s‑¸-« H-c‑p N-c‑n-{‑X-a‑mW‑v \-½Ä A-d‑n-b‑p-¶-X‑v. A-§-s‑\
a‑m-ä‑n-s‑b-g‑p-X-s‑¸-« H-c‑p N-c‑n-{‑X-¯‑nÂ
U‑n-á‑n-s‑s‑^-U‑v B-b H-c‑p `‑q-X-I‑m-e‑w
\-a‑p-¡‑p-ï‑m-b‑n-c‑p-¶‑p F-¶‑p-Å-X‑v X-ak‑v-I-c‑n-s‑¸-«‑p. ]-e i-à‑n-I-f‑p‑w A-X‑n-\
G-ä-h‑p‑w X-c‑w-X‑m-g‑v-¯‑n-¡‑m-W‑n-¡‑m³
{‑]-hÀ-¯‑n-¨‑p. F-s‑â c‑w-K-a‑m-b s‑s‑h-Z‑y¯‑n a‑m-{‑X-a-Ã‑, G-s‑X‑m-c‑p c‑w-K-¯‑p‑w
\-½‑p-t‑S-X‑m-b H-c‑p i‑m-k‑v-{‑X‑w \-½‑p-t‑SX‑m-b H-c‑p k-b³-k‑v A-X‑n-s‑\ F-Ã‑mb‑n-S-¯‑p‑w c-ï‑m‑w-I‑n-S-b‑m-b‑n-t‑« \‑m‑w I‑mW‑p-I-b‑p-Å‑q. G-s‑X‑m-c‑p I‑m-c‑y-¯‑n-e‑p‑w
C-t‑¸‑mÄ A-t‑e‑m-¸-X‑n-b‑v-¡‑p-Å Ø‑m-\‑w
G{]n 2013

B-b‑pÀ-t‑h-Z-¯‑n-\‑v s‑I‑m-S‑p-¡‑n-Ã. A-X‑v
\-½‑p-s‑S X-\-X‑m-b i‑m-k‑v-{‑X-a‑m-W‑v. F-{‑Xt‑b‑m X-e-a‑p-d-IÄ \‑n-e-\‑n-¶‑p-t‑]‑m-¶-X‑v.
]-t‑£ A-s‑X‑m-s‑¡ ]-ï‑v D-ï‑m-b‑n-c‑p¶-X‑m-W‑v, H-c‑p h‑n-e-b‑p-a‑n-Ã‑m-¯-X‑m-W‑v
F-¶‑p ]-d-ª‑n-«‑v h-f-s‑c X‑m-c‑w-X‑m-W
c‑o-X‑n-b‑n I‑m-W‑p-¶ A-h-Ø-b‑p-ï‑v.
`‑m-c-X‑o-b k‑w-k‑v-I‑m-c‑w k‑v-{‑X‑o-I-f‑p-s‑S
t‑\À-¡‑v h-f-s‑c t‑a‑m-i-a‑m-b‑n-c‑p-¶‑p F-¶
h‑y‑m-J‑y‑m-\-s‑¯-b‑p‑w B c‑o-X‑n-b‑nÂ-¯s‑¶-I‑m-t‑W-ï-X‑p-ï‑v. . ]‑n-s‑¶ C‑u
I‑p-d‑n-t‑b-S-¯‑p X‑m-{‑X‑n F-¶‑p-]-d-ª‑mÂ
A-X‑v A-{‑X ]-g-b-s‑X‑m-¶‑p-a-Ã. BÀ-j-`‑mc-X‑w F-¶-X‑p-s‑I‑m-ï‑v R‑m-\‑p-t‑±-i‑n-¨-X‑v
t‑h-Z-I‑m-s‑¯-b‑p‑w C-X‑n-l‑m-k-I‑m-e-s‑¯b‑p-a‑m-W‑v.
P‑o-h³: C‑u ]‑p-c‑m-W-§-f‑nÂ-\‑n-¶‑v
\‑n-§Ä-¡‑v A-Ñ-\‑p‑w a-I-f‑p-a‑m-b‑n-«‑p-Å
s‑s‑e‑w-K‑n-I-_-Ô-¯‑n-s‑â I-Y-IÄ R‑m³
F-S‑p-¯‑p-I‑m-W‑n-¨‑p-X-c‑m‑w.
t‑U‑m.-c‑m-J‑n: ]‑p-c‑m-W-§-s‑f I‑p-d‑n-¨-Ã
s‑s‑h-Z‑n-I k‑w-k‑v-I‑m-c-s‑¯-¡-d‑n-¨‑m-W‑v
R‑m³ ]-d-ª-X‑v.
k-t‑´‑m-j‑v: R‑m³ t‑\-c-t‑¯ ]-dª-X‑p-t‑]‑m-s‑e H-c‑p s‑N-d‑n-b k-a‑ql-¯‑n-s‑â D-Å‑n N‑n-e {‑]-t‑X‑y-I
I‑m-c-W-§-s‑f-s‑¡‑m-ï‑v k‑v-{‑X‑o-I-s‑f
_-l‑p-a‑m-\‑n-¡‑p-¶ A-h-Ø-b‑p-ï‑m-b‑n-c‑p¶‑n-c‑n-¡‑m‑w A-t‑X-k-a-b‑w-X-s‑¶ A-X‑n-Â
_‑m-¡‑n-b‑p-Å k‑v-{‑X‑o-I-f‑p-s‑S A-h-Ø
F-´‑m-b‑n-c‑p-\-¶‑p F-¶ t‑N‑m-Z‑y-a‑p-ï‑v. I‑pd-¨‑v B-f‑p-IÄ-¡‑v \-Ã-X‑v I‑n-«‑n-b‑n-«‑p-ï‑mb‑n-c‑n-¡‑p‑w. k‑w-i-b-a‑n-Ã B I‑m-c‑y-¯‑n-Â
k-a‑q-l-¯‑n-s‑e N‑p-c‑p-¡‑w N‑n-e k‑v-{‑X‑oIÄ-¡‑v X‑m-c-X-t‑a‑y-\ D-bÀ-¶ Ø‑m-\‑w
D-ï‑m-b‑n-c‑p-¶‑n-c‑n-¡‑m‑w. BÀ-j-`‑m-c-X k‑wk‑v-I‑m-c‑w F-¶‑p ]-d-ª‑n-«‑v H-c‑p k‑w-k‑vI‑m-c‑w F-t‑¸‑m-g‑p‑w N‑q-ï‑n-¡‑m-W‑n-¡‑p-¶-X‑v
i-c‑n-b-Ã. A-§-s‑\-b-Ã‑, t‑I-c-f-¯‑nÂ
t‑]‑m-e‑p‑w F-{‑X k‑w-k‑v-I‑m-c-§Ä D-ï‑v.
P‑o-h³: C-´‑y³ Z-f‑n-X‑v k‑w-k‑v-I‑mc-§-s‑f H-¶‑n-t‑\-b‑p‑w \‑n-§Ä A-t‑¸‑mÄ
k‑w-t‑_‑m-[-\ s‑N-¿‑p-¶‑n-Ã.
e-X: Z-f‑n-X‑v k‑w-k‑v-I‑m-c‑w a‑m-{‑X-a-Ã‑,
B-Z‑n-h‑m-k‑n k‑w-k‑v-I‑m-c-h‑p‑w D-ï‑v.
a‑m-b: ]-g-b k‑w-k‑v-I‑m-c-§-s‑f I‑p-d‑n¨‑v ]-d-b‑p-I-b‑m-s‑W-¦‑n \-½Ä F-´‑ps‑I‑m-ï‑v N‑mÀ-h‑m-I-s‑â k‑w-k‑v-I‑m-c-s‑¯
k‑w-t‑_‑m-[-\ s‑N-¿‑p-¶‑n-Ã. C-t‑¸‑mÄ C‑u
]‑m-Ý‑m-X‑y k‑w-k‑v-I‑m-c-s‑¯-¡‑p-d‑n-¨‑v ]-dª I‑m-c‑y-§-s‑f‑m-s‑¡ N‑mÀ-h‑m-I-a‑m-W‑v.
t‑U‑m.-c‑m-J‑n: N‑mÀ-h‑m-I-h‑p‑w \-½Ä
H-c‑p ZÀ-i-\-a‑m-b‑n A‑w-K‑o-I-c‑n-¨‑n-«‑p-ï‑v.
h‑n-c‑p-²-]-t‑£-t‑¯-b‑p‑w k‑z‑o-I-c‑n-¡‑p-I
F-¶-X‑v `‑m-c-X-¯‑n-s‑â k‑w-k‑v-I‑m-c-a‑m-b‑n-

c‑p-¶‑p.
a‑m-b: N‑mÀ-h‑m-I-s‑¯ A-S-¨‑m-t‑£]‑n-¨‑p-s‑I‑m-ï‑m-W‑v t‑h-Z‑n-I‑v-þ-_‑m-Ò-W‑n-I‑v
]‑p-\-c‑p-²‑m-c-W-§Ä D-ï‑m-b‑n-«‑p-Å-X‑v.
s‑h-d‑p‑w t‑`‑m-K-¯‑n-t‑â-X‑p-a‑m-{‑X-a‑m-W‑v
F-¶‑p-]-d-ª-ps‑I‑m-ï‑v N‑mÀ-h‑m-I
b‑q-W‑n-t‑h-g‑v-k‑n-ä‑n-s‑b X-Å‑n-¡-f-ª‑p.
A-§-s‑\-b‑p-Å H-c‑p k‑w-k‑v-I‑m-c‑w F-´‑ps‑I‑m-ï‑v C-h‑n-s‑S h‑n-I-k‑n-¨‑p-h-¶‑n-Ã.?
s‑s‑h-Z‑n-I-k‑w-k‑v-I‑m-c‑w F-¶‑p-]-d-b‑p-¶
ZÀ-i-\‑w t‑a‑m-i-a‑m-s‑W-¶‑p ]-d-b‑p-¶‑n-Ã.
^‑n-t‑e‑m-k-^‑n-¡-e‑n A-X‑v hÀ-¯‑v-^‑pÄ
B-W‑v. {‑S-j-d‑p‑w Ì-^‑p‑w D-ï‑v. ]-t‑£
k‑v-{‑X‑o-I-s‑f k‑w-_-Ô‑n-¨‑p-Å I‑m-c‑y-§f‑n A-X‑n-s‑â k-a‑o-]-\-¯‑n F-\‑n-¡‑v
k‑w-i-b-a‑p-ï‑v.
P‑o-h³: \‑n-§Ä F-Ã‑m-h-c‑p‑w k‑wk‑m-c‑n-¨-X‑v d‑n-s‑s‑h-h-e‑n-\‑v F-s‑´-¦‑n-e‑p‑w
k‑m-²‑y-X-I-f‑p-t‑ï‑m F-¶‑m-W‑v. R‑m³
s‑\-K-ä‑o-h‑v B-b C‑u B-i-b-¯‑n-\‑v
F-X‑n-c‑m-W‑v. h-f-s‑c t‑a‑m-i-a‑m-b‑n-«‑p-Å
Ø‑n-X‑n-b‑n-t‑e-¡‑m-W‑v k‑v-{‑X‑o-b‑p-s‑S
A-h-Ø- t‑]‑m-b‑v-s‑¡‑m-ï‑n-c‑n-¡‑p-¶X‑v. b‑p-h-X-e-a‑p-d-b‑nÂ‑, k‑v-{‑X‑o-b‑p-s‑Sb‑p‑w ]‑p-c‑p-j-s‑â-b‑p‑w C-S-b‑nÂ‑, I‑q-S‑pXÂ B-i-b-h‑n-\‑n-a-b‑w \-S-¡‑p-¶‑p-ï‑v
F-¶‑p-h‑n-N‑m-c‑n-¡‑p-¶ H-c‑m-f‑m-W‑v R‑m³.
C-X‑nÂ-\‑n-s‑¶‑m-s‑¡ c-£-s‑¸-S‑m³ H-ä
a‑mÀ-¤-t‑a D-Å‑q. A-X‑v i‑p-²-a‑m-b P\‑m-[‑n-]-X‑y-a‑m-W‑v. \‑n-§Ä ]‑m-Ý‑m-X‑y
k‑w-k‑v-I‑m-c-¯‑n I‑m-W‑p-¶-X‑v A-X‑n-s‑â
I‑p-t‑d k‑v-]‑mÀ-¡‑v B-W‑v. P-\‑m-[‑n-]-X‑y
k-a‑q-l-¯‑n-s‑â k‑v-]‑mÀ-¡‑v B-W‑v. P\‑m-[‑n-]-X‑y‑w F-¶‑p-]-d-b‑p-¶-X‑v h-f-s‑c
{‑]‑m-N‑o-\-h‑p‑w -s‑s‑P-h‑n-I-h‑p-a‑m-b‑n-«‑p-Å
H-¶‑m-W‑v, a-ä‑p-Å P‑o-h‑n-I-f‑n \-a‑p-¡‑v
P-\‑m-[‑n-]-X‑y‑w I‑m-W‑m‑w. s‑]-®‑n-s‑\ X‑nc‑n-¨-d‑n-ª‑n-«‑p a‑m-{‑X-t‑a B-W‑v s‑]-®‑n-s‑\
k-a‑o-]‑n-¡‑m-d‑p-Å‑q. {‑]‑n-a‑n-ä‑o-h‑v B-b
s‑U-t‑a‑m-{‑I-k‑n H-c‑p-I‑m-e-¯‑v a-\‑p-j‑yk‑w-k‑v-I‑m-c-§Ä-¡‑v \-j‑v-S-s‑¸-«‑p. t‑k‑m
t‑I‑mÄ-U‑v C-´‑y³ k‑w-k‑v-I‑m-c-¯‑n-e‑p-Å
P-\‑m-[‑n-]-X‑y-¯‑n-s‑â A-h-Ø F-‑-´‑mW‑v? B-W‑p‑w s‑]-®‑p‑w X-½‑n a‑m-{‑X‑w
t‑]‑m-c s‑U-t‑a‑m-{‑I-k‑n. Z-f‑n-X-t‑\-b‑p‑w
a-e‑w N‑p-a‑p-¡‑p-¶-h-t‑\-b‑p‑w I‑r-j‑n-s‑N-¿‑p¶-h-t‑\-b‑p‑w ]‑q-P-\-S-¯‑p-¶-h-t‑\-b‑p‑w
H-c‑p-t‑]‑m-s‑e I‑m-W‑m-\‑p-Å H-c‑p A-h-Øb‑p-ï‑m-I-W‑w. A-X‑v H-c‑p-]-t‑£ a‑p-¼‑v
D-ï‑m-b‑n-c‑p-¶‑n-«‑p-ï‑m-b‑n-c‑n-¡‑m‑w. ]-t‑£
A-X‑v ]‑qÀ-®-a‑m-b‑n-«‑p‑w \-i‑n-¨‑p-t‑]‑m-b‑n.
\-½‑p-s‑S A-d‑n-h‑p-IÄ \-i‑n-¨‑p-t‑]‑m-I‑p¶-X‑n-\‑v C-S-b‑m-¡‑n-b-X‑v ]‑m-Ý‑m-X‑y-a‑m-b
B-{‑I-a-W-§Ä-a‑m-{‑X-a‑m-W‑v F-¶‑p-]-d-b‑p¶-X‑n AÀ-°-a‑n-Ã. \-½‑p-s‑S D-Å‑nÂ-

39

C-¶‑v t‑I-c-f-¯‑n H-c‑p-]‑m-S‑v A-ѳ-a‑m-c‑p-t‑S-b‑p‑w k-t‑l‑m-Z-c³-a‑m-c‑p-t‑Sb‑p‑w t‑P‑m-e‑n F-¶‑p ]-d-ª‑m a‑n-¡-h‑m-d‑p‑w A-h-c‑p-s‑S h‑o-«‑n-s‑e k‑v-{‑X‑oI-s‑f s‑s‑h-I‑p-t‑¶-c-§-f‑n t‑P‑m-e‑n I-g‑n-ª‑p-h-c‑p-t‑¼‑mÄ _-Ê‑v-k‑v-t‑ä‑m¸‑n I‑m-¯‑p-\‑n-¶‑p-s‑I‑m-ï‑v h‑n-f‑n-¨‑p-s‑I‑m-ï‑p-t‑]‑m-h‑p-I F-¶-X‑m-W‑v.

40

¯-s‑¶-b‑p-Å P-\‑m-[‑n-]-X‑y-c‑m-l‑n-X‑y-¯‑ns‑â h-i‑w I‑q-S‑n-b‑p-ï‑v.
a‑m-b: a‑m-{‑X-a-Ã C-h‑n-S-s‑¯ P‑m-X‑n-h‑yh-Ø. {‑_‑m-Ò‑n³-k‑v a‑m-{‑X‑w t‑\‑m-¡‑m³
]‑m-S‑p-Å k‑m-[-\-a‑m-W-t‑Ã‑m t‑h-Z-§Ä.
A-X‑v {‑_‑n-«‑o-j‑v-I‑m-c‑v h-¶‑n-t‑« a‑m-d‑n-b‑n-«‑pÅ‑q.
P‑o-h³: \-½Ä I‑q-S‑p-X P-\‑m-[‑n-]X‑y-hÂ-¡-c-W-¯‑n-s‑â H-c‑p ]‑m-X-b‑n-e‑ms‑W-¶‑v h‑n-i‑z-k‑n-¡‑p-¶ B-f‑m-W‑v R‑m³.
I‑q-S‑n-s‑¡‑m-ï‑n-c‑n-¡‑p-¶ h‑n-h‑m-l-t‑a‑m-N-\§Ä C-X‑n-s‑â G-ä-h‑p‑w \-à D-Z‑m-l-c-Wa‑m-b‑n-«‑m-W‑v R‑m³ ]-d-b‑p-¶-X‑v. k‑z-´‑w
k‑z‑m-X-{‑´‑y‑w {‑]-J‑y‑m-]‑n-¡‑m³ D-Å
A-h-I‑m-i-¯‑n-s‑â s‑X-f‑n-h‑m-W‑v I‑q-S‑ns‑¡‑m-ï‑n-c‑n-¡‑p-¶ h‑n-h‑m-l-t‑a‑m-N-\-§-Ä.
C-X‑v H-c‑p Z‑n-h-k‑w-s‑I‑m-ï‑v X‑o-c‑p-¶
{‑]-{‑I‑n-b A-Ã. ]‑m-Ý‑m-X‑y k‑w-k‑v-I‑m-c‑w
F-§-s‑\ C-§-s‑\ ]-c‑n-W-a‑n-¨‑p. C‑w-¥ï‑n-s‑e h‑n-I‑v-t‑S‑m-d‑n-b³ k‑w-k‑v-I‑m-c-¯‑ns‑â ¢-¨-k‑nÂ-\‑n-¶‑v F-§-s‑\ I‑q-S‑p-XÂ
P-\‑m-[‑n-]-X‑y-¯‑n-t‑e-¡‑v b‑q-t‑d‑m-¸‑p‑w a-ä‑p‑w
F-¯‑n-s‑¸-«‑p. A-h‑n-s‑S-t‑¸‑m-s‑e C-h‑n-s‑Sb‑p‑w F-¶‑p-Å X-c-¯‑n-e-Ã D-t‑±-i‑n-¨-X‑v.
a-d‑n-¨‑v ]‑p-X‑n-b k‑m-l-N-c‑y-§Ä-¡\‑p-k-c‑n-¨‑v h‑n-Z‑y‑m-`‑y‑m-k k‑w-h‑n-[‑m-\‑w
a‑m-d-W‑w. s‑]¬-I‑q-«‑n-IÄ I‑q-S‑p-XÂ
h‑n-Z‑y‑m-`‑y‑m-k‑w-t‑\-S‑p-t‑¼‑mÄ A-hÀ-¡‑v
B-i-b h‑n-\‑n-a-b-¯‑n-\‑p-Å k‑m-²‑y-XIÄ hÀ-²‑n-¡‑p-¶‑p-ï‑v. A-h-c-h-c‑p-s‑S
h‑n-[‑n-s‑b X‑o-c‑p-a‑m-\‑n-¡‑p-¶-X‑v A-h-c-hÀ
X-s‑¶-b‑m-b‑n-c‑n-¡-W‑w. A-Ñ-\-½-a‑m-c‑p-s‑S
t‑N‑m-b‑v-k‑n-t‑\-¡‑mÄ k‑z-´‑w t‑N‑m-b‑vk--k‑n-\‑v {‑]‑m-_-e‑y‑w I‑n-«‑n-s‑¡‑m-ï-‑n-c‑n¡‑p-¶ H-c‑p k‑m-l-N-c‑y-¯‑n-e‑m-W‑v \-½Ä
P‑o-h‑n-¨‑p-s‑I‑m-ï‑n-c‑n-¡‑p-¶-X‑v. C-s‑X‑m-c‑p
t‑]‑m-k‑n-ä‑o-h‑v s‑{‑S³-U‑v B-b‑n-«‑m-W‑v R‑m³
I‑m-W‑p-¶-X‑v.
t‑a‑m-U-t‑d-äÀ: hÀ-²‑n-¨ s‑s‑e‑w-K‑n-IX-s‑b {‑]-t‑N‑m-Z‑n-¸‑n-¡‑p-I-h-g‑n k‑v-{‑X‑o-IÄs‑¡-X‑n-s‑c-b‑p-Å B-{‑I-W-§-f‑n a‑m-d‑nb `-£-W-i‑o-e-¯‑n-\‑v k‑z‑m-[‑o-\-a‑p-ï‑v
F-s‑¶-c‑p h‑m-Z-a‑p-ï-t‑Ã‑m. A-t‑X-¡‑p-d‑n-¨‑v
F-´‑m-W‑v A-`‑n-{‑]‑m-b‑w.
C-µ‑n-c: h‑n-i-¡‑p-¶ k-a-b-¯‑v a-\‑pj‑y-\‑v I‑m-a-s‑¯-¸-ä‑n N‑n-´‑n-¡‑m-\‑m-I‑n-Ã.
-h‑n-i-¸-S-¡‑m-\‑p-Å `-£-W‑w F-h‑n-s‑S-\‑n¶‑p‑w I‑n-«‑p-s‑a-¶-X‑n-s‑\-¡‑p-d‑n-¨‑m-b‑n-c‑n-¡‑p‑w
N‑n-´. C-t‑¸‑mÄ \-a‑p-¡‑v ]-«‑n-W‑n-s‑b‑m-¶‑pa‑n-Ã-t‑Ã‑m. A-X‑v k-k‑y-`-£-W-a‑m-t‑W‑m
X‑m-a-k-`-£-W-a‑m-t‑W‑m c‑m-P-k-a‑m-t‑W‑m
F-¶‑p-Å XÀ-¡‑w t‑h-s‑d. A-t‑X-¡‑pd‑n-¨‑v F-\‑n-¡‑v A-d‑n-ª‑p-I‑q-S‑m. ]-t‑£
k-a‑r-²-a‑m-b‑n-«‑v `-£-W-a‑p-ï‑v. X-a‑n-g‑v-\‑m«‑n-e‑p-Å H-c‑mÄ F-s‑â H-c‑p k‑p-l‑r-¯‑n-

t‑\‑m-S‑v ]-d-ª-X‑v C-§-s‑\-b‑m-W‑v. h-b-d‑v
]-i‑n-b‑m-b‑n-c‑n-¡‑p-t‑¼‑mÄ F-´ h‑n-N‑m-c‑w
k‑mÀ. h‑n-i-¸‑v C-Ã‑m-X‑m-I‑p-t‑¼‑mÄ X‑oÀ-¨b‑m-b‑p‑w A-S‑p-¯ h‑n-i-¸‑n-s‑\-¸-ä‑n N‑n-´b‑p-ï‑m-I‑m-X‑n-c‑n-¡‑n-Ã‑, A-X‑v k‑v-{‑X‑o-¡‑ms‑W-¦‑n-e‑p‑w ]‑p-c‑p-j-\‑m-s‑W-¦‑n-e‑p‑w.
a‑m-b: h‑y-X‑y-k‑v-X-a‑m-b‑p‑w N‑n-´‑n-¡‑m‑w.
h‑n-I‑m-c‑w H-c‑p-]-t‑£ h‑n-i-¸‑n-s‑\ C-Ã‑mX‑m-¡‑p-¶‑p-ï‑m-I‑m‑w.
e-X: F-\‑n-¡‑p t‑X‑m-¶‑p-¶‑p‑,
`-£-W-¯‑n-s‑â K‑p-W-t‑a-·. C-t‑¸‑mg-s‑¯ ]-e `-£-W-§-f‑p‑w t‑h-s‑d‑m-c‑p
X-c-¯‑n-e‑p-Å h-b-e³-k‑v D-Å‑nÂ
D-ï‑m-¡‑p-¶‑p-ï‑v. s‑]‑m-X‑p-t‑h `-£-W-c‑oX‑n-I-f‑p-s‑S a‑m-ä‑w h-b-e³-k‑v I‑q-«‑p-¶‑p-ï‑v
F-¶‑v . D-]-t‑`‑m-K P‑o-h‑n-X-s‑s‑i-e‑n-b‑p-s‑S
`‑m-K-a‑m-b‑n-«‑v `-£-W-t‑¯‑m-S‑p-Å H-c‑p-X-c‑w
B-k-à‑n h-fÀ-¶‑n-«‑p-ï‑v. `-£-W-¯‑nt‑\‑m-S‑p-a‑m-{‑X-a-Ã‑, s‑a‑m-¯-¯‑n- B-kà‑n-b‑m-W‑v. BÀ-¯‑n-. A-X‑n-s‑â `‑m-K-a‑mb‑n-«‑p‑w C‑u s‑k-£‑z k‑w-K-X‑n-I-s‑f
I‑m-t‑W-ï‑n h-c‑p‑w. t‑h-s‑d‑m-c‑p X-c-¯‑nÂ
]-e t‑l‑mÀ-t‑a‑m-W‑p-I-s‑f-b‑p‑w D-t‑¯‑mP‑n-¸‑n-¡‑p-¶‑, P‑n.-F‑w. s‑\-s‑b‑m-s‑¡
F-X‑nÀ-¡‑p-¶-X‑v A-X‑p-s‑I‑m-ï‑m-W-t‑Ã‑m.
a-\‑p-j‑y-s‑â a‑p-g‑p-h³ t‑I‑m¬-Ì‑n-ä‑q-j-s‑\
A-X‑v a‑m-ä‑n-¡-f-b‑p‑w. t‑I‑m¬-Ì‑n-ä‑y‑q-j³
a‑md‑p-t‑¼‑mÄ \-½‑p-s‑S k‑z-`‑m-h‑w a‑m-d‑p‑w.
\--½‑p-s‑S I‑m-g‑v-N-¸‑m-S‑v a‑m-d‑p‑w. \-½‑ps‑S s‑I-a‑n-k‑v-{‑S‑n-b‑p‑w _-t‑b‑m-f-P‑n-b‑p‑w
F-Ã‑m‑w a‑m-d‑p‑w. B H-c‑p I‑m-c‑y-¯‑nÂ
`-£-W-¯‑n-\‑v t‑d‑mÄ D-ï‑v. ]‑n-bÀ {‑K‑q-¸‑pI-s‑f D-ï‑m-¡‑p-¶-X‑n t‑]‑m-e‑p‑w A-X‑n-\‑v
]-¦‑p-s‑ï-¶‑m-W‑v F-\‑n-¡‑p t‑X‑m-¶‑p-¶-X‑v.
{‑]-t‑X‑y-I‑n-¨‑v BÂ-¡-t‑l‑m-f‑n-k-¯‑n-\‑v
A-X‑n h-e‑n-b H-c‑p ]-¦‑p-ï‑v .k‑z‑m-`‑mh‑n-I-a‑m-b‑p‑w A-X‑n-\‑v A-\‑p-_-Ô-a‑m-b
I‑m-c‑y-§Ä-¡‑p‑w.
k-t‑´‑m-j‑v: B¬-I‑p-«‑n-I-s‑f k‑w_-Ô‑n-¨‑n-S-t‑¯-mf‑w B-W‑m-h F-¶
H-c‑p {‑]-{‑I‑n-b-b‑p-ï‑v. ]-t‑£ C-¯-c-¯‑ne-Ã‑m-s‑X B-W‑m-I‑m-s‑a-¶‑v \-½-s‑f-t‑¸‑ms‑g-¦‑n-e‑p‑w C‑u B¬-I‑p-«‑n-I-s‑f \-½Ä
]T‑n-¸‑n-¡‑m³ {‑i-a‑n-¨‑n-«‑p-t‑ï‑m F-¶‑mW‑v. C-§-s‑\ H-c‑p ]‑n-bÀ {‑K‑q-¸‑n-s‑â
D-Å‑n H-c‑p k‑m-[-\‑w t‑^‑m‑w s‑N-b‑v-X‑pI-g‑n-ª‑m h-b-e-â‑v B-I‑m-s‑X B
I‑p-«‑n-I-s‑f A-X‑n-\-I-¯‑p-\‑n-¶‑v ]‑p-d-¯‑ps‑I‑m-ï‑p-h-c‑m³ h-Ã {‑i-a-h‑p‑w \-½‑ps‑S `‑m-K-¯‑p-\‑n-¶‑v D-t‑ï‑m-I‑p-¶‑p-t‑ï‑m
F-¶‑p-Å-Å-X‑p‑w {‑]-[‑m-\-s‑¸-«-X‑m-W‑v.
C-µ‑n-c ]-d-ª-X‑p-t‑]‑m-s‑e X‑m-a-k‑w‑, c‑m-Pk‑w F-¶-X‑n-t‑e-s‑¡‑m-¶‑p‑w R‑m³ I-S¡‑p-¶‑n-Ã. {‑]-[‑m-\-a‑m-b‑n-«‑p‑w BÀ-¯‑n-b‑mW‑v. \-½‑p-s‑S k-a‑q-l‑w ]-e-h‑n-[-¯‑nÂ

\-½Ä H‑m-t‑c‑m-c‑p-¯-c‑n-e‑p‑w BÀ-¯‑n
h-fÀ-¯‑p-¶‑p-ï‑v.
`-£-W‑w s‑]¬-I‑p-«‑n-I-f‑p-s‑S BÀ¯-h‑w s‑]-s‑«-¶‑m-¡‑n-b‑n-«‑p-ï‑v F-¶‑p-Å
I‑m-c‑y‑w t‑I-«‑n-«‑p-ï‑v. A-h-c‑p-s‑S-i‑m-c‑o-c‑n-I
h-fÀ-¨ {‑I-a‑m-X‑o-X-a‑m-b‑n hÀ-²‑n-¸‑n-¡‑p‑w.
t‑_‑m-U‑n-a‑m-Ê‑v s‑]-s‑«-¶‑p I‑q-S‑p-t‑¼‑mÄ
i-c‑o-c-¯‑n X‑n-c‑n-¨-d‑n-b‑p‑w. ]-t‑£ a‑m-\k‑n-I ]-I‑z-X B-b‑n-«‑p-ï‑m-h‑n-Ã.
t‑U‑m. c‑m-J‑n: `-£-W-¯‑n-\‑v k‑z-`‑mh-c‑q-]‑o-I-c-W-¯‑n ]-¦‑p-s‑ï-¶‑m-W‑v
B-b‑pÀ-t‑h-Z-i‑m-k‑v-{‑X‑w h‑n-i‑z-k‑n-¡‑p-¶-X‑v.
]-©-`‑q-X k‑n-²‑m-´-¯‑n A-[‑n-j‑vT‑n-Xa‑m-b‑n‑, X‑n-I-¨‑p‑w i‑m-c‑o-c‑n-I-a‑m-b‑n-«‑v H-c‑p
A-k‑p-J-s‑¯ N‑n-I‑n-Õ‑n-¡‑p-¶-X‑p-t‑]‑ms‑e-¯-s‑¶ a‑m-\-k‑n-I-t‑c‑m-K-§-t‑f-b‑p‑w
s‑s‑I-I‑m-c‑y‑w s‑N-¿‑p-¶ c‑o-X‑n-b‑p-ï‑v
B-b‑pÀ-t‑h-Z-¯‑nÂ. a‑m-\-k‑n-I-t‑c‑m-K‑w
F-¶‑p ]-d-ª‑m C‑u c-P-Ê‑v, X-a-Ê‑v
K‑p-W-§Ä hÀ-²‑n-¨‑n-«‑v, A-§-s‑\-s‑b‑m-c‑p
^‑n-t‑e‑m-k-^‑n-¡Â X-e-¯‑n-e‑m-s‑W-¦‑ne‑p‑w-I‑q-S‑n A-X‑n-s‑\ ^‑n-k‑n-¡Â B-b
t‑Z‑m-j-§Ä s‑h-¨‑n-«‑m-W‑v B-b‑pÀ-t‑h-Z‑w
N‑n-I‑n-Õ‑n-¡‑p-¶-X‑v. A-X‑m-b-X‑v \-½Ä
I-g‑n-¡‑p-¶ B-l‑m-c-¯‑n-s‑â Ø‑q-e-a‑m-b
A‑w-i‑w a-e-a‑m-b‑n a‑m-d‑p-¶‑p. k‑q-£‑v-a-a‑m-b
A‑w-i‑w c-k‑m-Z‑n k-]‑v-X-[‑m-X‑p-¡-f‑m-b‑n
a‑m-d‑p-¶‑p‑, A-X‑n-k‑q-£‑v-a-a‑m-b A‑w-i‑w
a-\-Ê‑m-b‑n a‑m-d‑p-¶‑p F-¶‑m-W‑v B-b‑pÀt‑h-Z-¯‑n-s‑â I¬-s‑k-]‑v-ä‑v. A-X‑n-s‑â
AÀ-°‑w \-½Ä I-g‑n-¡‑p-¶ `-£-W-¯‑n\‑v \-½‑p-s‑S a-\-Ê‑n-s‑\ h-f-s‑c k‑z‑m-[‑o-\‑n¡‑m³ I-g‑n-b‑p-s‑a-¶‑m-W‑v.
H-c‑p P-\-X-s‑b-¸-ä‑n ]-d-b‑p-t‑¼‑mÄ
A-X‑n-s‑â k‑w-k‑v-I‑m-c‑w F-¶‑p ]-d-b‑p-¶X‑n-\-I-¯‑v, `‑m-j h-c‑p‑w‑, t‑h-j‑w h-c‑p‑w‑,
B-l‑m-c-c‑o-X‑n h-c‑p‑w‑, B-N‑m-c-§Ä
h-c‑p‑w. C-¶‑v C-t‑¸‑mÄ s‑N-d‑n-s‑b‑m-c‑p
k‑w-L‑w ]‑p-c‑p-j³-a‑mÀ t‑I-c-f-¯‑nÂ‑,
UÂ-l‑n-b‑n H-c‑p s‑X-ä‑p-s‑N-b‑v-X‑p‑, H-c‑p]-t‑£ I‑q-S‑p-X h-e‑n-s‑b‑m-c‑p k-a‑q-l‑w
C-§-s‑\-s‑b‑m-c‑p s‑X-ä‑n-t‑e-¡‑v h‑o-W‑pt‑]‑m-I‑p-¶-X‑v I‑m-W‑m‑w. C-§-s‑\-s‑b‑m-c‑p
{‑]-h-W-X \-½‑p-s‑S k-a‑q-l-¯‑n \‑n-e\‑nÂ-¡‑p-¶‑p-ï‑v. C-X‑v H-c‑p P-\-X-b‑nÂ
h‑n-I-k‑n-¡‑p-I-b‑m-s‑W-¦‑n A-X‑n-\‑v H-c‑p]-c‑n-[‑n-h-s‑c `-£-W-i‑o-e-§-f‑p‑w I‑m-c-Wa‑m-I‑p-¶‑p-s‑ï-¶‑m-W‑v F-s‑â A-`‑n-{‑]‑m-b‑w.
B-b‑pÀ-t‑h-Z-¯‑nÂ, A-{‑K-Ê‑o-h‑v t‑\-¨À
hÀ-²‑n-¸‑n-¡‑p-¶ `-£-W-§-s‑f-¸-ä‑n h-fs‑c I‑r-X‑y-a‑m-b‑n ]-d-b‑p-¶‑p-ï‑v. A-{‑X-b‑p‑w
C-^-I‑v-S‑v D-ï‑v F-¶‑p ]-d-b‑m³ I‑m-cW‑w \-½Ä a-t‑\‑m-t‑c‑m-K-§-s‑f (U‑n-{‑]j³‑, k‑v-{‑I‑o-t‑k‑m-^‑o-\‑n-b‑, a‑m-\‑n-b‑m-¡‑v
U‑n-t‑k‑m-t‑U-g‑v-k‑)‑v F-Ã‑m‑w H-c‑p-h‑n-[‑w
lncWy

a‑m-t‑\-P‑v-s‑N-b‑v-X‑p s‑I‑m-ï‑p-t‑]‑m-I‑p-¶‑p-ï‑v.
t‑Z‑m-j-§-s‑f I-g‑n-¡‑p-¶ `-£-W-¯‑n¡‑q-s‑S s‑s‑I-I‑m-c‑y‑w s‑N-¿‑p-¶‑p. A-Ã‑m-s‑X
s‑s‑k-t‑¡‑m-s‑X-d‑m-¸‑n A-Ã s‑I‑m-S‑p-¡‑p¶-X‑v. A-§-s‑\ `-£-W-¯‑n-e‑q-s‑S H-c‑p
a-t‑\‑m-t‑c‑m-K-s‑¯ \‑n-b-{‑´‑n-¡‑p-t‑¼‑mÄ
a-\-Ê‑n-e‑m-t‑¡-ï-X‑v `-£-W-¯‑n-\‑v \-½‑ps‑S a-\-Ê‑n k‑z‑m-[‑o-\-a‑p-ï‑v F-¶‑pÅ-X‑p-X-s‑¶-b‑m-W‑v. k‑m-X‑z‑n-I‑m-l‑m-c‑w
I-g‑n-¡‑p-¶-X‑v \-½‑p-s‑S k‑z-`‑m-h-c‑q-]‑o-I-cW-¯‑n k-l‑m-b-I-a‑m-I‑p-s‑a-¶‑p-X-s‑¶b‑m-W‑v R‑m³ h‑n-i‑z-k‑n-¡‑p-¶-X‑v. H‑m-t‑c‑m
Ø-e-¯‑p‑w A-h‑n-S‑p-s‑¯ I‑m-e‑m-h-Øb‑v-¡-\‑p-k-c‑n-¨‑p-Å B-l‑m-c-§-f‑m-W‑v
I-g‑n-¨‑n-c‑p-¶-X‑v. \-½‑p-s‑S P‑o-\‑p-I-f‑nÂ
X-e-a‑p-d-I-f‑m-b‑n t‑I‑m-U‑p-s‑N-¿-s‑¸-«
H-c‑p `-£-W-k‑w-k‑v-I‑m-c‑w I‑q-S‑n-b‑p-ï‑v.
C-t‑¸‑mÄ s‑h-f‑n-s‑¨-® D-]-t‑b‑m-K‑n-¨‑p
i‑o-e‑n-¨‑p.\‑m-s‑f \-½-f-X‑v a‑m-ä‑n H-e‑o-h‑v H‑mb‑n A-s‑Ã-¦‑n k¬-^‑v-f-hÀ H‑m-b‑nÂ
B-¡‑p-t‑¼‑mÄ \-½-‑p-s‑S P‑o-\-‑n-\‑v F-X‑nc‑m-b‑n-«‑v F-t‑´‑m H-c‑p L-S-I‑w \-¶‑p-s‑S
i-c‑o-c-¯‑n-\‑v A-I-¯‑v {‑]-hÀ-¯‑n-¡‑p-¶‑pï‑v F-¶‑m-W‑v R‑m³ h‑n-i‑z-k‑n-¡‑p-¶-X‑v.
\-½‑p-s‑S l‑mÀ-t‑a‑m-W‑n F-¶‑p-]-d-b‑p-¶-X‑v
{‑]-I‑r-X‑n-b‑p-a‑m-b‑n-«‑v C-W-§‑n-t‑¨À-¶‑n«‑p-Å H-c‑p k-a‑o-]-\-a‑m-W‑v.
P‑o-h³: X‑n-I-¨‑p‑w _-t‑b‑m-f-P‑n-¡Â
B-b‑n-t¸m-b‑n C‑u h‑m-Z-K-X‑n. `-£-W‑w
\-½‑p-s‑S _-t‑b‑m-f-P‑n-s‑b k‑z‑m-[‑o-\‑n-¡‑p¶‑p‑, \-½‑p-s‑S a-\-Ê‑n-s‑\ \‑n-b-{‑´‑n-¡‑p¶‑p. A-§-s‑\-s‑b-¦‑n C-d-¨‑n I-g‑n¡‑p-¶-h-s‑c‑m-s‑¡ t‑a‑m-i-¡‑m-c‑m-s‑W-¶‑p
]-d-t‑b-ï‑n-h-c‑n-t‑Ã.
k-t‑´‑m-j‑v: N-¯ ]-i‑p-h‑n-s‑â a‑m-k‑w
I-g‑n-¡‑m³ \‑nÀ-_-Ô‑n-X-c‑m-b‑n-c‑p-¶ H-c‑p
P‑m-X‑n-b‑p‑w C-h‑n-s‑S D-ï‑m-b‑n-c‑p-¶‑p. A-hc‑p-s‑S I‑m-c‑y-t‑a‑m?
e-X: ^‑m-Ì‑v-^‑p-U‑v k‑w-k‑m-I‑m-c¯‑n D-]-t‑b‑m-K‑n-¡‑p-¶ t‑N-c‑p-h-IÄ
]-e-X‑p‑w {‑]-i‑v-\-a‑p-ï‑m-¡‑p-¶‑p-ï‑v.
t‑a‑m-U-t‑d-äÀ: C-t‑¸‑mÄ X‑n-c‑q-c‑nÂ
D-ï‑m-b‑n-«‑p-Å B-{‑I-a-W-h‑p-a‑m-b‑n
_-Ô-s‑¸-«‑v H-c‑p t‑N‑m-Z‑y‑w. I‑p-«‑n ]‑p-d-¯‑p
I‑n-S-¶-X‑p-s‑I‑m-ï‑v F-f‑p-¸-¯‑n F-S‑p¯‑p-s‑I‑m-ï‑p-t‑]‑m-I‑m³ ]-ä‑n. h‑o-S‑p-ï‑m-b‑nc‑p-s‑¶-¦‑n C‑u B-{‑I-a-W‑w D-ï‑mh‑p-I-b‑n-Ã‑m-b‑n-c‑p-¶‑p-s‑h-¶‑v H-c‑p-I‑q-«À
]-d-b‑p-¶‑p. A-t‑X k-a-b‑w h‑o-«-\-I-¯‑p
\-S-¡‑p-¶ ]‑o-U-\-§Ä \‑n-c-h-[‑n-b‑p-a‑mW‑v.
a‑m-b: B-{‑I-a‑n-¡‑m³ D-t‑±-i‑n-¨ BÄ
F-´‑m-b‑m-e‑p‑w I‑r-X‑y‑w \-S-¯‑p‑w. ]‑p-d-¯‑v
I‑n-S-¡‑m-b‑m-e‑p‑w A-I-¯‑v I‑n-S-¡‑m-b‑me‑p‑w. \‑m-e‑p N‑p-a-c‑p-IÄ-¡-I-¯‑m-I‑p-¶-X‑v
G{]n 2013

H-c‑p-]-t‑£ K‑p-W‑w-s‑N-b‑v-t‑X-¡‑p‑w. B
N‑p-a-c‑p-I-f‑m-W‑v c-£ F-¶‑v ]-d-b‑m-s‑\‑m¶‑p‑w ]-ä‑n-Ã.
k-t‑´‑m-j‑v: B-{‑I-a‑n B-c‑m-s‑W-¶X‑n h‑y-X‑y‑m-k‑w D-ï‑m-I‑p‑w A-{‑X-a‑m-{‑Xt‑a-b‑p-Å‑q.
t‑a‑m-U-t‑d-äÀ: \-a‑p-¡‑v h‑n-i‑z‑m-k-a‑pÅ A-S‑p-¯ _-Ô‑p-¡-f‑m-W‑v C-t‑¸‑mÄ
]-e-t‑¸‑m-g‑p‑w N‑q-j-I-c‑m-b‑n a‑m-d‑p-¶-X‑v.
h‑n-i‑z‑m-k-¯‑n-s‑e-S‑p-¡‑m-h‑p-¶ B-f‑p-IÄX-s‑¶ N‑q-j-I-c‑m-b‑n a‑m-d‑p-t‑¼‑mÄ C-X‑n-\‑v
F-´‑m-W‑v s‑N-¿‑m³ I-g‑n-b‑p-I? I‑p-«‑n-b‑ps‑S A-ѳ-X-s‑¶-b‑p‑w h‑n-Ã-\‑m-I‑p-t‑¼‑mÄ?
a‑m-b: t‑\-c-s‑¯ A-§-s‑\ A-Ã‑mb‑n-c‑p-t‑¶‑m F-¶‑v \-a‑p-¡-d‑n-b‑n-Ã. A-¶‑v
N‑n-e-t‑¸‑mÄ I¬-s‑k-]‑v-ä‑v h‑y-X‑y-k‑v-Xa‑m-b‑n-c‑p-¶‑n-c‑n-¡‑m‑w. A-S‑p-¯ _-Ô‑p-¡s‑f h‑n-i‑z-k-‑n-¡‑m-h‑p-¶ H-c‑p I‑m-e-L-«‑w
D-ï‑m-b‑n-c‑p-¶‑p F-¶‑m-W‑v F-\‑n-¡‑v
t‑X‑m-¶‑p-¶-X‑v. A-¶‑v ]-t‑£ a‑n-ï‑m-X‑n-c‑n¡‑p-¶ k‑z-`‑m-h‑w h-f-s‑c I‑q-S‑p-X-e‑m-b‑n-c‑p¶‑p. A-X‑p-s‑I‑m-ï‑m-b‑n-c‑n-¡‑m‑w ]‑p-d-¯‑p-hc‑m-X‑n-c‑p-¶-X‑v.
e-X: I-½‑y‑q-W‑n-ä‑n F-¶ I‑m-c‑y-a‑m-W‑v
\-½Ä d‑n-s‑s‑h-h‑v s‑N-t‑¿-ï-X‑v. I‑m-cW‑w I-½‑y‑q-W‑n-ä‑n-b‑n-e‑m-W‑v k‑p-c-£‑n-XX‑z-a‑p-Å-X‑v. ]-ï‑v ]-e-t‑c‑m-S‑p‑w \-½Ä
\‑m-S‑v G-s‑X-¶‑v t‑N‑m-Z‑n-¡‑p‑w. A-t‑¸‑mÄ
\‑m-S‑n-s‑â t‑]-c‑p ]-d-b‑p‑w. \‑m-S‑n-s‑â H-c‑p
k‑p-c-£‑n-X-X‑z-t‑_‑m-[‑w F-h‑n-s‑S-t‑b‑m
D-Å‑n-e‑p-ï‑v. R‑m³ ]-d-b‑p-¶-X‑v A-¶‑v
t‑d-¸‑v C-Ã‑m-b‑n-c‑p-¶‑p F-¶-Ã. A-X‑n-s‑â
B-\‑p-]‑m-X‑w I‑p-d-h‑m-b‑n-c‑n-¶‑p-s‑h-¶‑m-W‑v
R‑m³ h‑n-i‑z-k‑n-¡‑p-¶-X‑v. k-a‑q-l-¯‑n-s‑â
D-¯-c-h‑m-Z‑n-X‑z‑w A-h‑n-s‑S CâÀ t‑¹ s‑N-

tUm. Poh³ tPm_v tXmakv

¿‑p-¶‑p-ï‑v. _‑n-t‑e‑m-M‑n-M‑v-s‑\-Ê‑p-ï-t‑Ã‑m.
A-X‑v \-a‑p-¡‑v \-j‑v-S-s‑¸-«‑p. B t‑h-c-ä Hc-h-Ø-b‑n-e‑m-W‑v a-\‑p-j‑y³ F-¶ P‑o-h‑n
t‑]‑m-b‑n-s‑¡‑m-ï‑n-c‑n-¡‑p-¶-X‑v. A-X‑n-s‑â `‑mK-a‑m-b‑n-«‑p-I‑q-S‑n-b‑m-W‑v h‑o-S‑n-\‑p-Å‑n t‑d-¸‑v
k‑w-`-h‑n-¡‑p-¶-X‑v.
t‑a‑m-U-t‑d-äÀ: ]-e \‑m-S‑p-I-f‑n-e‑p‑w
\-½-f‑n-h‑n-s‑S ]‑m-S‑n-Ã F-¶‑p ]-d-b‑p-¶
_-Ô-§Ä ]-e-X‑p‑w A‑w-K‑o-I-c‑n-¡‑p-¶‑pï‑v. A-t‑¸‑mÄ _-Ô-§-f‑p-s‑S ]-h‑n-{‑X-X
F-¶‑p-]-d-b‑p-¶-X‑v k‑q-£‑n-t‑¡-ï B-hi‑y-a‑p-t‑ï‑m?
e-X: A-X‑v ]-h‑n-{‑X-X-s‑b-¡‑m-f‑p‑w D]-c‑n B-I‑v-k-]‑v-ä-_‑n-e‑n-ä‑n (k‑z‑o-I‑m-c‑y-X‑)
B-W‑v.
k-t‑´‑m-j‑v: t‑\-s‑c X‑n-c‑n-¨‑p‑w. \-½Ä
A‑w-K‑o-I-c‑n-¡‑p-¶ _-Ô-§Ä A‑w-K‑o-Ic‑n-¡‑m-¯ ]-e k-a‑q-l-§-f‑p-a‑p-ï‑v.
C-µ‑n-c: F-¶‑m-W‑v C‑u _-Ô-§s‑f‑m-s‑¡ \‑n-Ý-b‑n-¡-s‑¸-«-X‑v. ]-ï‑n-s‑X‑m¶‑p‑w C-Ã‑m-b‑n-c‑p-¶-t‑Ã‑m.
t‑a‑m-U-t‑d-äÀ: A-§-s‑\-b‑m-s‑W-¦‑nÂ
A-ѳ a-I-s‑f ]‑o-U‑n-¸‑n-¡‑p-¶-X‑nÂ
F-´‑v A-]‑m-I-X-b‑m-W‑v D-Å-X‑v, A-§s‑\-s‑b‑m-c‑p-h‑m-Z‑w h-c‑n-I-b‑m-s‑W-¦‑nÂ
F-´‑m-b‑n-c‑n-¡‑p‑w D-¯-c‑w?
a‑m-b: A-s‑X‑, B-W‑p‑w s‑]-®‑p-a-t‑Ã.
e-X: A-ѳ a-I-s‑f ]‑o-U‑n-¸‑n-¡‑p¶-X‑v h-f-s‑c A-]‑qÀ-Æ-a‑m-W‑v. A-X‑v
]-ï-s‑¯ k-a‑q-l-§-f‑n-Ã. A-X‑v X-s‑â
h‑n-¯‑n-s‑â `‑m-K-a‑m-W‑v. A-X‑v h‑y-X‑y-k‑v-Xa‑m-b h‑n-j-b-a‑m-W‑v.
C-µ‑n-c: ]-ï‑v A-s‑X‑m-¶‑p‑w D-ï‑m-b‑n«‑n-Ã F-¶‑v D-d-¸‑n-¨‑p ]-d-b‑m³ ]-s‑ä‑z‑m-¶‑pa‑n-Ã.
e-X: A-X‑m-W‑v B-\‑p-]‑m-X-s‑¯
I‑p-d‑n-¨‑v ]-d-ª-X‑v. k-X‑y‑w ]-d-ª‑mÂ
]T-\-h‑n-t‑[-b-a‑m-t‑¡-ï I‑m-c‑y-a‑m-W‑v.
]‑o-U-\-¯‑n-s‑â \‑n-c-¡‑v I‑q-S‑n-t‑b‑m k-a‑ql-¯‑n F-¶‑p-Å-X‑v \-a‑p-¡-d‑n-b‑n-Ã.
]-ï‑p-a‑p-ï‑v, C-t‑¸‑m-g‑p-a‑p-ï‑v. B I‑q-S‑m-\‑pÅ I‑m-c-W-§-s‑f-¡‑p-d‑n-¨‑v, B s‑I-«‑p-d-¸‑v
F-h‑n-s‑S-t‑¸‑m-b‑n F-¶‑p-Å-X‑m-W‑v I‑m-Xe‑m-b I‑m-c‑y‑w. B-Z‑n-h‑m-k‑n k-a‑q-l-§f‑n H-c‑p I‑p-«‑n _-e‑m-Õ‑w-K‑w-s‑N-¿-s‑¸«‑m A-s‑Ã-¦‑n ]‑o-U‑n-¸‑n-¡-s‑¸-«‑mÂ
B I‑p-«‑n B-ß-l-X‑y s‑N-¿‑p-I-b‑n-Ã.
C-h‑n-s‑S-b‑m-s‑W-¦‑n B-ß-l-X‑y s‑N¿‑p‑w. H-¶‑p-I‑n B-ß-l-X‑y s‑N-¿‑p‑w
A-s‑Ã-¦‑n ]‑qÀ-®-a‑m-b‑n a‑q-S‑n-s‑h-¡‑p‑w.
A-h‑n-s‑S C-§-s‑\ a‑q-S‑n-s‑h-¡‑p-¶ {‑]-i‑v\-s‑a‑m-¶‑p-a‑n-Ã‑, C-t‑¸‑mÄ A-X‑v a‑m-d‑n.
R‑m³ C-t‑¸‑m-g-s‑¯ I‑m-c‑y-a-Ã ]-d-b‑p-¶X‑v. A-hÀ B-ß-l-X‑y s‑N-¿‑p-¶-X‑n-s‑\
I‑p-d‑n-¨-Ã B-Z‑y‑w B-t‑e‑m-N‑n-¡‑p-¶-X‑v.

41

I‑m-b‑n-I-a-b‑n H-g‑n-¨‑p I-g‑n-ª‑m a-s‑ä-Ã‑m I‑m-c‑y-¯‑n-e‑p‑w- k‑v-{‑X‑o-IÄ
X-s‑¶-b‑m-W‑v ]-hÀ-^‑pÄ. A-X‑v A-hÄ-¡‑v s‑X-f‑n-b‑n-t‑¡-ï I‑m-c‑y‑w
H-c‑n-¡-e‑p-a‑n-Ã. F-s‑´-¶‑m A-h-c‑m-W‑v h‑n-¯‑v. B-^‑n-¡³ k-a‑q-l§-f‑n k‑v-{‑X‑o-IÄ a‑m-{‑X-a‑m-W‑v h‑n-¯‑v h‑n-X-¡‑p-I. ]‑p-c‑p-j³-a‑mÀ
H-c‑n-¡-e‑p‑w s‑N-¿‑p-I-b‑n-Ã. A-X‑v k‑v-{‑X‑o s‑N-b‑v-X‑m a‑m-{‑X-t‑a D-ï‑m-h‑pI-b‑p-Å‑q F-s‑¶‑m-c‑p h‑n-i‑z‑m-k-a‑p-ï‑v.

tUm. cmJn

42

k-t‑¸‑mÀ-«‑v k‑n-Ì‑w F-h‑n-s‑S-t‑b‑m D-ï‑v.
F-h‑n-s‑S-t‑b‑m F-s‑¶ a-\-Ê‑n-e‑m-¡‑p-¶
B-f‑p-IÄ I‑q-«‑n-\‑p-ï‑v. G-´‑n-\‑m s‑s‑e‑wK‑n-I C-c-I-f‑p-s‑S I‑m-c‑y‑w a‑m-{‑X‑w \‑m‑w
]-d-b‑p-¶-X‑v. G-X‑v C-c-I-t‑f‑m-S‑p‑w C-X‑p-Xs‑¶-b-t‑Ã \‑m‑w s‑N-¿‑p-¶-X‑v.
C-µ‑n-c: A-§-s‑\ k‑z‑o-I-c‑n-¡-s‑¸S‑p-¶-X‑p-s‑I‑m-ï‑v t‑d-¸‑v C-Ã‑m-X‑m-I‑p-¶‑pt‑ï‑m?
e-X: t‑d-¸‑v C-Ã‑m-X‑m-I‑p-s‑a-¶-Ã.
R‑m³ ]-d-ª-X‑v. I‑p-«‑n-b‑p-s‑S a‑m-\-k‑n-I
{‑]-i‑v-\‑w ]-c‑n-l-c‑n-¡‑m³ A-X‑v A-X‑y‑mh-i‑y-a-t‑Ã. A-X‑p‑w N‑n-I‑n-Õ-b‑p-s‑S‑, k‑m´‑z-\-¯‑n-s‑â `‑m-K-a-a-t‑Ã.
C-µ‑n-c: t‑d-¸‑v k‑w-`-h‑n-¨‑p-I-g‑n-ª‑n«‑p-Å I‑m-c‑y-a-t‑Ã A-X‑v?
e-X: A-s‑X k-½-X‑n-¨‑p.t‑d-¸‑v C-Ã‑mX‑m-I‑p-¶‑n-Ã. ]-t‑£ A-X‑p‑w H-c‑p `‑m-Ka‑m-W‑v.
C-µ‑n-c: \-½‑p-s‑S B-h-i‑y-s‑a-´‑m-W‑v.
t‑d-¸‑v k‑w-`-h‑n-¡‑m-X‑n-c‑n-¡‑p-I-b‑m-W‑v.
e-X: t‑d-¸v I‑q-S‑m-\‑p-Å I‑m-c-W‑w-I‑q-S‑n
t‑\‑m-¡-W‑w F-¶‑m-W‑v R‑m³ ]-d-ª-X‑v.
k-a‑q-l-¯‑n B L-S-I-§-f‑n \-½Ä
F-§-s‑\ a‑m-ä‑w h-c‑p-¯‑p‑w. F-\‑n-¡‑v
A-X‑n-t‑e-¡‑m-W‑v I‑q-«‑n-t‑¨À-¡‑m-\‑p-Å-X‑v.
C-t‑X-¡‑p-d‑n-¨‑p ]-d-b‑p-t‑¼‑mÄ‑, I-g‑n-ª
]-¯‑n-c‑p-]-¯‑n-b-©‑p hÀ-j-a‑m-b‑n H-c‑p]‑m-S‑v s‑N-d‑p-¸-¡‑mÀ h-¶‑v \-½‑p-s‑S I‑q-s‑S
{‑]-hÀ-¯‑n-¡‑p-¶‑p-ï‑v. A-h-c‑n H-c‑p I‑z‑mf‑n-t‑ä-ä‑o-h‑v Bb h‑y-X‑y‑m-k‑w I‑m-W‑p-¶-X‑v
A-h-c‑p-s‑S a-\:i-à‑n I‑p-d-b‑p-¶‑p-ï‑v.
]-g-b t‑]À-k‑o-h‑n-b-d³-t‑k‑m k-l‑n-¡‑m\‑p-Å t‑i-j‑n-t‑b‑m H-¶‑p-a‑n-Ã. s‑]¬-I‑p-«‑nIÄ-¡‑p‑w B¬-I‑p-«‑n-IÄ-¡‑p‑w k‑w-`-h‑n-

¨‑p-s‑I‑m-ï‑n-c‑n-¡‑p-¶-X‑v R‑m³ I‑m-W‑p-¶
I‑m-c‑y‑w H-c‑p s‑aâ B-b‑n-«‑p-Å i-à‑n
H-c‑p t‑]À-k‑o-h‑n-b-d³-k‑v A-X‑v h-f-s‑c
I‑p-d-ª‑p-s‑I‑m-ï‑n-c‑n-¡‑p-I-b‑m-W‑v. A-X‑v
F-Ã‑m-¯‑n-t‑\-b‑p‑w _‑m-[‑n-¡‑p‑w. A-X‑v
t‑d-¸‑n-s‑\ s‑N-d‑p-¡‑m-\‑p‑w B-h-i‑y-a‑m-W‑v.
R‑m³ H-c‑p hÄ-\-d-_‑nÄ k‑v-{‑X‑o A-Ã
F-¶‑v s‑X-f‑n-b‑n-¡-W-s‑a-¦‑nÂ‑, F-s‑â ic‑o-c-`‑m-j-b‑n I‑m-W-W‑w A-X‑v. R‑m³
AÄ-{‑S‑m t‑a‑m-t‑U¬ k-a‑q-l-s‑¯ I‑p-d‑n¨-Ã k‑w-k‑m-c‑n-¨‑p-s‑I‑m-ï‑n-c‑n-¡‑p-¶-X‑v.
k‑m-[‑m-c-W a-\‑p-j‑y-s‑c I‑p-d‑n-¨‑m-W‑v. k‑m[‑m-c-W B-f‑p-I-f‑n F-´‑p-s‑I‑m-ï‑m-W‑v
A-X‑v I‑p-d-b‑p-¶-X‑v F-¶-d‑n-b‑n-Ã. s‑]¬I‑p-«‑n-IÄ-¡‑p‑w B¬-I‑p-«‑n-IÄ-¡‑p‑w At‑X k‑v-s‑{‑S-M‑v-¯‑v I‑p-d-b‑p-¶‑p-ï‑v.
k-t‑´‑m-j‑v: C‑u I‑p-S‑p‑w-_‑w F-¶‑p-]d-ª k‑m-[-\‑w D-ï‑m-b‑n-«‑v F-{‑X I‑m-ea‑m-b‑n. \‑n-§Ä h-f-s‑c-b-[‑n-I‑w h-e‑p-X‑m¡‑p-¶‑, D-bÀ-¯‑n-¸‑n-S‑n-¡‑p-¶ I‑p-S‑p‑w-_‑w
F-¶‑p ]-d-ª k‑m-[-\‑w‑, {‑]-t‑X‑y-I‑n-¨‑v
A-W‑p-I‑p-S‑p‑w_- k‑m-a‑q-l‑n-I \‑n-e-h‑mc-¯‑n-e‑pÅ a‑q-e‑y-§-s‑f D-bÀ-¯‑n-¸‑nS‑n-¡‑p-¶ k‑m-[-\‑w D-ï‑m-b‑n-«‑v F-{‑X
hÀ-j-a‑m-b‑n. a‑p-¸-X‑v \‑mÂ-¸-X‑v hÀ-j-t‑a
B-b‑n-«‑p-Å‑q. A-X‑p-s‑I‑m-ï‑v I‑p-S‑p-_-¯‑ns‑â a‑q-e‑y-§Ä F-¶-X-t‑\-¡‑mÄ I‑q-S‑pX-e‑m-b‑n k-a‑q-l‑w F-¶ \‑n-e-b‑n-e‑p-Å
a‑q-e‑y-§Ä-¡‑m-W‑v {‑]‑m-[‑m-\‑y‑w s‑I‑m-S‑pt‑¡-ï‑v-X‑v.
a‑m-b: A-s‑X
tamU-td-äÀ: k‑v-{‑X‑o-b‑p‑w a-®‑p‑w
{‑]-I‑r-X‑n-b‑p‑w H-c‑p-t‑]‑m-s‑e B-{‑I-a‑n-¡-s‑¸S‑p-¶‑p. ]‑p-c‑p-j³-a‑m-c‑mÂ-¯-s‑¶-b‑m-W‑v
C-h-s‑b-Ã‑m‑w B-{‑I-a‑n-¡-s‑¸-S‑p-¶-X‑v. Ch‑n-s‑S H-c‑p k-a‑m-\-X h-¶‑p-t‑N-c‑p-¶‑p-ï‑v.
e-X: h‑n-I-k-\ {‑]-i‑v-\-§Ä
]-e-t‑¸‑m-g‑p‑w a‑m-k‑v-I‑p-e‑n³ B-W-t‑Ã‑m.
A-W-s‑¡-«‑p-IÄ D-ï‑m-¡‑m-\‑p-Å X‑o-c‑pa‑m-\‑w k‑v-{‑X‑o-IÄ H-c‑n-¡-e‑p‑w F-S‑p-¡‑p-Ib‑n-Ã. A-X‑v k‑z‑m-`‑m-h‑n-I-a‑m-W‑v.
C-µ‑n-c : A-hÀ-¡‑v A-X‑n-\‑v A-h-kc‑w I‑n-«‑m-ª‑n-«‑m-b‑n-c‑n-¡‑p‑w.
e-X: s‑^-a‑n-\‑n³ a-\-Ê‑n-s‑\ I‑p-d‑n¨‑m-W‑v ]-d-ª-X‑v. D-Z‑m-l-c-W‑w R‑m³
]-d-b‑m‑w. t‑e‑m-I-¯‑n ]-e Ø-e-§-f‑ne‑p-Å A-W-s‑¡-«‑p-IÄ-s‑¡-X‑n-c‑m-b k-ac-§-f‑n k‑v-{‑X‑o-I-f‑m-W-t‑Ã‑m a‑p-¶‑nÂ.
F-´‑p-s‑I‑m-ï‑v? ]‑p-g-s‑b k‑w-c-£‑n-¡‑m\‑n-d-§‑p-¶-X‑p‑w A-[‑n-I‑w k‑v-{‑X‑o-I-f‑m-W‑v.
A-X‑n-c-¸-Å‑n-b‑n A-©‑p-s‑I‑m-Ã-t‑¯‑mf‑w k-a-c‑w \-S-¡‑p-t‑¼‑mÄ F-\‑n-¡-d‑nb‑m‑w‑, h‑n.-F-k‑v.-F-k‑n-s‑e ]-W‑n I-f-ª‑v
c‑m-h‑n-s‑e a‑p-X D-¨-h-s‑c k-a-c-¸-´e‑n h-¶‑n-c‑p-¶‑n-c‑p-¶-X‑v k‑v-{‑X‑o-I-f‑m-W‑v,

]‑p-c‑p-j³-a‑m-c-Ã. A-hÀ ]-d-b‑p‑w s‑s‑]-k
t‑h-W-s‑a-¦‑n t‑]‑m-I-s‑«. ]‑p-g H-g‑p-I-W‑w
F-¶‑v. A-s‑X‑m-c‑p s‑^-a‑n-\‑n³ N‑n-´-b‑mW‑v F-¶‑m-W‑v R‑m³ ]-d-ª-X‑v.
s‑^-a‑n-\‑n-ä‑n F-¶ k‑w-`-h-s‑¯-¡‑pd‑n-¨‑m-W‑v R‑m³ ]-d-b‑p-¶-X‑v. s‑^-a‑n\-k-s‑¯ I‑p-d‑n-¨-Ã. B H-c‑p N‑n-´
I‑p-d-ª‑p-h-c‑p-¶-X‑n-s‑â `‑m-K-a‑m-b‑n-«‑m-W‑v
\-i‑o-I-c-W h‑n-I-k-\‑w‑, s‑s‑a-\‑n-M‑v B-b‑me‑p‑w I‑m-S‑n-s‑â \‑m-i-a‑m-b‑m-e‑p‑w A-W-s‑¡«‑p-I-f‑p-s‑S hÀ-²-\‑m-h‑m-b‑m-e‑p‑w
t‑a‑m-UtdäÀ: s‑^-a‑n-\‑n-ä‑n s‑^À-«‑n-e‑nä‑n-b‑p‑w X-½‑n _-Ô-a‑p-ï-t‑Ã‑m
e-X: D-ï-t‑Ã‑m.A-X‑p-s‑I‑m-ï‑m-W‑v
k‑v-{‑X‑o-I-f‑m-W‑v ]-hÀ-^‑pÄ F-¶-X‑p-s‑I‑mï‑v R‑m³ D-t‑±-i‑n-¨-X‑v. _-t‑b‑m-f-P‑n-¡Â
B-b‑n-«‑p-Å ]-hÀ -D-ï‑v ]‑p-c‑p-j³-a‑mÀ¡‑v. ]-t‑£ a-d‑p-h-i-¯‑p-Å C‑u ]-hÀ
k‑v-{‑X‑o-t‑¡ D-Å‑q. C-t‑¸‑mÄ A-W-¡-«‑pI-Ä-s‑¡-X‑n-c‑m-b s‑N-d‑p-¯‑p-\‑nÂ-¸‑p-If‑n \-½Ä I‑m-W‑p-I-b‑m-W‑v, N‑n-a³-`‑m-b‑v
]-t‑«-e‑m-W-t‑Ã‑m \À-½-Z-b‑n {‑]-i‑v-\a‑p-ï‑m-¡‑n-b-X‑v. N‑n-a³-`‑m-b‑v ]-t‑«-e‑n-s‑â
`‑m-c‑y-t‑]‑m-e‑p‑w C-S-b‑v-¡‑v ]-d-ª‑p‑, \-a‑p-¡‑v
h‑n-«‑p-s‑I‑m-S‑p-¡‑m-s‑a-¶‑v. ]-t‑£ `À-¯‑m-h‑v
h‑n-«‑p-s‑I‑m-S‑p-¯‑n-Ã.
t‑a‑m-UtdäÀ: A-§-s‑\-b‑m-s‑W-¦‑nÂ
U‑n-k‑n-j³ t‑a-¡‑n-§‑n k‑v-{‑X‑o-IÄ-¡‑v
t‑h-ï‑v-{‑X {‑]‑m-X‑n-\‑n-[‑y‑w I‑n-«‑p-I-b‑m-s‑W¦‑n _-e‑m-Õ‑w-K‑w DÄ-s‑¸-s‑S-b‑p-Å
C-¯-c‑w {‑]-i‑v-\-§Ä-¡‑v I‑p-d-h‑v k‑w-`-h‑n¡‑p‑w F-¶‑p h‑n-i‑z-k‑n-¡‑m-\‑m-I‑p-t‑a‑m? AX‑p-s‑I‑m-ï‑p-a‑m-{‑X-a‑m-b‑n-Ã. k‑v-{‑X‑o-I-f‑p-s‑S
D-Å‑n s‑^-a‑n-\‑n-ä‑n D-ï‑m-I-W‑w.
P‑o-h³: A-X‑v h-f-s‑c {‑]-[‑m-\-s‑¸-«X‑m-W‑v. C-´‑y-b‑n-s‑e G-ä-h‑p‑w ]-hÀ-^‑pÄ
B-c‑m-b‑n-c‑p-¶‑p k‑v-{‑X‑o B-c‑m-b‑n-c‑p-¶‑p.
C-µ‑n-c‑m-K‑m-Ô‑n-b‑m-W‑v. A-S‑n-b-´‑n-c‑mh-Ø s‑I‑m-ï‑p-h-¶-X‑v B-c‑m-s‑W-¶‑v
F-Ã‑m-hÀ-¡‑p-a-d‑n-b‑m‑w. t‑e‑m-I-¯‑n-s‑e
G-ä-h‑p‑w h-e‑n-b t‑k‑z-Ñ‑m-[‑n-]-X‑n-I-f‑nÂ
s‑]-S‑p-¯‑m³ ]-ä‑p-¶-h-c‑m-W‑v a‑mbm-hX‑n-b‑p‑w P-b-e-f‑n-X-b‑p-s‑a‑m-¡. a‑m-U‑w
]-d-ª-X‑v {‑]-I‑r-X‑n-b‑p-s‑S A-I-¯‑p-Å
s‑^-a‑n-\‑n³ H‑u-«‑v-e‑p-¡‑v F-¶‑p ]-d-b‑p-¶
k‑m-[-\-a‑m-W‑v. A-X‑n-s‑\ d‑o C-t‑¶‑m-t‑h-ä‑v
s‑N-¿‑m³ ]-ä‑p‑w..
e-X: A-h‑n-S‑p-¶‑m-W‑v X‑p-S-t‑§-ï-X‑v.
C-µ‑n-c : A-t‑¸‑m-t‑g A-hÀ-¡‑v A-[‑nI‑m-c-¯‑n F-¯‑m³ ]-ä‑q. a-Õ-c‑n-¨‑v
A-[‑n-I‑m-c-¯‑n F-¯-W-s‑a-¦‑nÂ
A-hÄ ]‑p-c‑p-j-\‑m-b‑n a‑m-d-W‑w.
t‑a‑m-UtdäÀ: C-h‑n-s‑S ]-d-ª‑p‑,
A-[‑n-I‑m-c-¯‑n F-¯-W-s‑a-¦‑n ]‑p-c‑pj-k‑z‑m-`‑m-h‑w t‑h-W-s‑a-¶‑v.
lncWy

e-X: A-X‑m-W‑v R‑m³ ]-d-ª-X‑v
U‑n-k‑n-j³ a‑p-g‑p-h³ ]‑p-c‑p-j-t‑I-{‑µ‑oI‑r-X-a‑m-s‑W-¶‑v. kv{Xo-IÄ H-c‑n-¡-e‑p‑w
\-i‑n-¸‑n-¡‑m³ C-t‑¶-ä‑v B-b X‑o-c‑p-a‑m-\s‑a-S‑p-¡‑n-Ã. \-½Ä h‑o-«‑p-]-d-¼‑n H-c‑p
a-c‑w a‑p-d‑n-¡‑m³ t‑]‑m-I‑p-t‑¼‑mÄ B-c‑m-W‑v
B X‑o-c‑p-a‑m-\‑w F-S‑p-¡‑p-¶-X‑v.
t‑a‑m-UtdäÀ: ]-e-t‑¸‑m-g‑p‑w k‑v-{‑X‑oI-s‑f ]‑o-U‑n-¸‑n-¡‑p-¶-X‑p-a‑m-b‑n _-Ôs‑¸-« ]-e k‑w-`-h-§f‑n-e‑p‑w k‑v-{‑X‑o-IÄ
X-s‑¶-b‑m-W‑v C-S-\‑n-e-¡‑mÀ. ]-{‑X-§-f‑nÂ
\-½Ä h‑m-b‑n-¨-X‑m-W‑v, a-I-s‑f I‑q-«‑n-s‑¡‑mS‑p-¡‑p-¶ A-½-b‑p‑w‑, a-I-s‑f ]‑o-U‑n-¸‑n¡‑p-¶-X‑v B-k‑z-Z‑n-¡‑p-¶ A-½-t‑b-b‑p‑w
I‑p-d‑n-¨‑v.
C-µ‑n-c: C-s‑X‑m-s‑¡ a‑p-t‑¼-b‑p-a‑p-ï‑v.
t‑h-i‑y‑m-h‑r-¯‑n \‑n-e-\‑n-¶ h‑o-S‑p-I-f‑nÂ
A-h‑n-s‑S A-½-b‑p‑w a-I-fp‑w H-¶‑n-¨‑v H-c‑p
I‑n-S-¡-b‑n H-c‑p ]‑p-c‑p-j-s‑\ B-\-µ‑n¸-n¨ k‑w-`-h-§-f‑p-ï‑v. a-I-f‑p‑w I-Ì-a-d‑p‑w
X-½‑n C-W-t‑N-c‑p-¶-X‑v I-ï‑p-\‑n¡‑p-¶- A-½ ]-ï‑p‑w D-ï‑m-b‑n-c‑p-¶‑p.
H-¶‑p‑w ]‑p-X‑n-b-X-Ã.
k-t‑´‑m-j‑v : I-¼-\‑n h‑o-S‑p-IÄ \-½‑ps‑S \‑m-«‑n ]-e-b‑n-S-¯‑p-a‑p-ï‑m-b‑n-c‑p-¶‑p.
a‑m-b: A-s‑X‑m-c‑p-]-t‑£ t‑]‑m-k-ä‑o-h‑v
B-b‑n I‑m-t‑W-ï‑n-h-c‑p‑w A-t‑Ã.
C-µ‑n-c: t‑]‑m-k‑n-ä‑o-t‑h‑m s‑\-K-ä‑o-t‑h‑m
F-¶-X-Ã‑, A-¶‑p‑w C-¶‑p‑w D-ï‑v F-¶X‑m-W‑v.
a‑m-b: A-h-s‑c B A-h-Ø-b‑n-t‑e¡‑m-¡‑n-b-X‑v k-a‑q-l‑w X-s‑¶-b‑m-W‑v.
C-¯-c-¯‑n-e‑p-Å G-X‑p k‑v-{‑X‑o-s‑b
t‑\‑m-¡‑n-b‑m-e‑p‑w B-Z‑y‑w H-c‑p N‑o-¯
A-\‑p-`-h‑w D-ï‑m-b‑n-«‑p-ï‑m-I‑p‑w. A-X‑nÂ\‑n-¶‑m-h‑p‑w A-hÀ k-a‑q-l-¯‑n \‑n-e\‑nÂ-¡‑m³ C-§-s‑\ H-c‑p h-g‑n I-s‑ï¯‑n-b-X‑v. A-h-s‑c I‑p-ä‑w ]-d-ª‑n-«‑v
I‑m-c‑y-a‑n-Ã.
e-X: ]‑p-c‑p-j³-a‑m-c‑p-s‑S D-f-f‑n-e‑p‑w
I-D-d-¨‑v s‑^-a‑n-\‑n-ä‑n D-ï‑m-I-W‑w.
P‑o-h³: F-Ã‑m ]‑p-c‑p-j-s‑â D-Å‑n-e‑p‑w
H-c‑p k‑v-{‑X‑o D-ï‑v.
c‑m-J‑n: AÀ-²-\‑m-c‑o-i‑z-c k-¦Â-¸‑w
]-t‑ï C-h‑n-s‑S D-ï‑m-b‑n-c‑p-¶-t‑Ã‑m. ]‑pc‑p-j-s‑â D-Å‑n k‑v-{‑X‑o-b‑p‑w k‑v-{‑X‑o-b‑ps‑S D-Å‑n ]‑p-c‑p-j-\‑p-a‑p-ï‑v. ]‑p-c‑p-j³
X-s‑â D-Å‑n-s‑e k‑v-{‑X‑o-s‑b-b‑p‑w k‑v-{‑X‑o Xs‑â D-Å‑n-s‑e ]‑p-c‑p-j-t‑\-b‑p‑w I-s‑ï-¯‑n
]-c-k‑v-]-c‑w X-Z‑m-ß‑y-¯‑n-t‑â-X‑m-b ]‑m-X
I-s‑ï-¯‑p-I-b‑m-W‑v t‑h-ï-X‑v. kv{Xo-b‑p‑w
]‑p-c‑p-j-\‑p‑w H-¶‑n-¨‑p {‑]-hÀ-¯‑n-¡‑p-I.
k‑v-{‑X‑o-b‑p-s‑S D-Å‑n F-t‑¸‑m-g‑p‑w H-c‑p a‑mX‑r-`‑m-h-a‑p-ï‑v. A-§-s‑\-b‑p-Å k‑v-{‑X‑o-¡‑v
H-c‑n-I‑n-I-e‑p‑w C‑u ]-d-ª X-c-¯‑nÂ
G{]n 2013

s‑]-c‑p-a‑m-d‑m³ ]-ä‑n-Ã.
P‑o-h³: k‑v-{‑X‑o-b‑p-s‑S D-Å‑n H-c‑p
a‑m-k‑v-I‑p-e‑n³ t‑\-¨À D-ï‑v. C-h-b‑v-¡‑n-Sb‑n H-c‑p k‑w-X‑p-e-\‑w t‑h-W‑w. B-i-bh‑n-\‑n-a-b-¯‑n-e‑q-s‑S a‑m-{‑X-t‑a H-c‑m-W‑n-\‑v
X-s‑â D-Å‑n-s‑e s‑]-®‑n-s‑\ X‑n-c‑n-¨-d‑nb‑m³ ]-ä‑p-I-b‑p-Å‑q. H-c‑p s‑]-®‑n-\‑v
A-h-f‑p-s‑S D-Å‑n-e‑p-Å B-W‑n-s‑\ X‑n-c‑n¨-d‑n-b‑m³ A-§-s‑\-t‑b ]-ä‑p-I-b‑p-Å‑q.
C-¯-c-¯‑n-e‑p-Å H-c‑p B-i-b-h‑n-\‑n-a-ba‑m-W‑v \-S-t‑¡-ï-X‑v.
t‑a‑m-UtdäÀ: h‑n-Z‑y‑m-`‑y‑m-k {‑]-{‑I‑n-bb‑n a‑m-ä‑w h-c‑p-t‑¯-ï-X‑n-s‑\ I‑p-d‑n-¨‑v,
s‑s‑e-K‑n-I h‑n-Z‑y‑m-`‑y‑m-k-s‑¯ I‑p-d‑n-¨‑v
a‑m-{‑X-a-Ã‑, s‑a‑m-¯-¯‑n h‑n-Z‑y‑m-`‑y‑m-k
{‑]-{‑I‑n-b-b‑n h-c‑pt-¯-ï a‑m-ä-§-s‑f
I‑p-d‑n-¨‑v.
C-µ‑n-c: A-½ F-\‑n-¡‑v I‑m-¨‑n-b
]‑m X-c‑p‑w F-¶ ]‑mT-`‑m-K‑w a‑m-ä-W‑w.
a‑m-b: A-X‑p-t‑]‑m-s‑e-b‑p-Å F-Ã‑m-X‑p‑w
a‑m-ä-W‑w.
e-X: F-\‑n-¡‑p t‑X‑m-¶‑p-¶-X‑v k‑v-I‑qÄ
h‑n-Z‑y‑m-`‑y‑m-k-¯‑n-s‑â s‑s‑i-e‑n-X-s‑¶
a‑m-ä-W‑w. I‑p-«‑n-IÄ ¢‑mkvd‑q-a‑nÂ-\‑n-¶‑v
]‑p-d-¯‑p-h-c-W‑w‑, I‑p-«‑n-IÄ Ip-d-¨‑p-I‑q-S‑n
H‑mÀ-K‑m-\‑n-I‑v B-I‑p‑w. H‑mÀ-K‑m-\‑n-I‑v Bb‑n-¡-g‑n-ª‑m I‑p-«‑n-I-f‑n-s‑e s‑^-a‑n-\‑nä‑n I‑q-S‑p-X D-d-¨‑p-h-c‑n-I-b‑p‑w s‑N-¿‑p‑w.
k‑n-Ì‑w H‑m-^‑v F-P‑y‑p-t‑¡-j³-X-s‑¶
a‑p-g‑p-h-\‑m-b‑n s‑s‑l-e‑n s‑d-k‑v-{‑S‑n-I‑n-ä‑o-h‑v
B-W‑v. s‑d-k‑v-{‑S‑n-I‑v-ä‑o-h‑v B-b a-\-Ê‑nÂ
F-§‑n-s‑\-b‑m-W‑v C-¯-c‑w s‑k³-k‑n-ä‑oh‑v B-b N‑n-´-IÄ h-c‑n-I.? -A-¯-c‑w
N‑n-´-b‑p-Å H-c‑p I‑p-«‑n-¡‑v H-c‑n-¡-e‑p‑w
B¬-I‑p-«‑n-¡‑v s‑]¬-I‑p-«‑n-s‑b I‑m-W‑pt‑¼‑mÄ s‑S-t‑Ì‑m-Ì‑n-t‑d‑m-\‑v 365 Z‑n-h-k-h‑p‑w
D-s‑ï-¦‑n-e‑p‑w A-X‑n-\‑v a-ä‑p X-c-¯‑n-e‑p-Å
k‑w-X‑p-e-\‑w D-ï‑m-I‑p‑w? B _‑m-e³k‑v- D-ï‑m-¡‑p-I. B _‑m-e³-k‑n-e‑m-W‑v
a-\‑p-j‑y³ I‑p-d-¨‑p-I‑q-S‑n H‑mÀ-K‑m-\‑n-I‑v
B-h‑p-¶-X‑v. B k-a‑q-l-¯‑n C-¯-c‑w
N‑n-´-IÄ I‑p-d-b‑p‑w F-¶‑p-X-s‑¶-b‑m-W‑v
F-\‑n-¡ t‑X‑m-¶‑p-¶-X‑v.
P‑o-h³: F-s‑â I‑m-g‑v-N-¸‑m-S‑nÂ
A-²‑y‑m-]-I-s‑c-b‑m-W‑v B-Z‑y‑w F-U‑y‑p-t‑¡ä‑v s‑N-t‑¿-ï-X‑v.
a‑m-b: ]‑n-s‑¶ A-S‑n-Ø‑m-\-Ø‑m-]-\a‑m-b‑n \-½Ä -a-l-¯‑m-b‑n I‑m-W‑p-¶ C‑u
I‑p-S‑p‑w-_‑w F-¶ H-¶‑p-ï-t‑Ã‑m. A-X‑n-s‑\
H-¶‑v ]‑p-\À-\‑nÀ-½‑n-t‑¡-ï-X‑p-ï‑v. A-h‑ns‑S \‑n-¶‑m-W‑v C‑u s‑P³-UÀ s‑{‑S-b‑n-\‑n-M‑v
B-Z‑y‑w X‑p-S-t‑§-ï-X‑v. F-Ã‑m a-\‑p-j‑y-c‑p‑w
F³-t‑K-P‑v s‑N-¿‑p-¶ Ø‑m-]-\‑w I‑p-S‑p-_a‑m-W-t‑Ã‑m.
t‑a‑m-UtdäÀ: {‑]-i‑v-\-§Ä C-{‑X-a‑m-

tUm. amb. Fkv

{‑X‑w h-j-f‑m-¡‑n-b-X‑n a‑m-[‑y-a-§-Ä-¡‑v
]-¦‑p-t‑ï‑m
C-µ‑n-c: D-ï‑v. ]-¦‑p-s‑ï-¶‑v ]-d-b‑ms‑a-¦‑n-e‑p‑w A-hÀ s‑N-b‑v-X-X‑v s‑X-t‑ä‑m
i-c‑n-t‑b‑m F-¶‑v ]-d-b‑m³ ]‑m-S‑n-Ã. A-X‑ps‑I‑m-ï‑v P-\-§Ä A-d‑n-b‑p-¶ F-¶-X‑ps‑I‑m-ï‑p-a‑m-{‑X‑w s‑X-ä‑m-s‑W-¶‑v ]-d-b‑m³]-ä‑n-Ã.
a‑m-b: s‑\-K-ä‑o-h‑v B-b ]-¦‑p-a‑p-ï‑v.
k-t‑´‑m-j‑v: F-´‑p-s‑I‑m-ï‑v s‑\-K-ä‑o-h‑v
h-i-§Ä A-hÀ s‑s‑l-s‑s‑e-ä‑v s‑N-b‑v-X‑pI‑q-S‑m. a‑m-[‑y-a-§Ä-¡‑v c-ï‑p-X-c-¯‑n-e‑p‑w
{‑]-h‑À-¯‑n-¡‑m‑w. ]-t‑£ C-¶-s‑¯ a‑‑m[‑y-a-§-f‑n-c‑n-¡‑p-¶ a-\‑p-j‑y-c‑p‑w a‑m-[‑ya-§-f‑p-ï‑m-¡‑n-b‑n-«‑p-Å a-\‑p-j‑y-c‑p‑w
G-X‑n-s‑â `‑m-K-¯‑m-W‑v \‑nÂ-t¡-ï
­ Xv
F-¶ t‑N‑m-Z‑y-a‑p-ï‑v. I‑m-c-W‑w A-hÀ-¡‑ve ]-W‑w h-c-W-s‑a-¦‑n A-X‑n-s‑\‑m-s‑¡
a‑m-k‑v-I‑p-e‑n³ `‑m-j-b‑m-W‑v. a‑m-k‑v-I‑p-e‑n³
s‑F-U‑n-t‑b‑m-f-P‑n-b‑m-W‑v, a‑m-k‑v-I‑p-e‑n³
A-P-ï-b‑m-W‑p-Å-X‑v, A-[‑n-I‑m-c-¯‑n-s‑â
A-P-ï-b‑m-W‑p-Å-X‑v, k-¼-¯‑n-s‑â A-Pï‑m-b‑m-W‑p-Å-X‑v, -F-¶‑n-«‑p‑w a‑m-[‑y-a-§Ä
a-t‑ä c‑o-X‑n-b‑n s‑]-c‑p-a‑m-d-W‑w F-¶‑p
]-d-b‑p-¶X‑n F-´À-°-a‑m-W‑p-Å-X‑v.
t‑a‑m-UtdäÀ: F-Ã‑m k‑w-k‑v-I‑m-c-§f‑n-s‑e-b‑p‑w t‑]‑m-k‑n-d-d‑o-h‑v B-b h-i-§Ä
k‑z‑m-wi‑o-I-c‑n-¨‑v þ-t‑e‑m-I-¯‑n-e‑p-Å h‑nh‑n-[ k‑w-k‑v-I‑m-c-§-f‑p-s‑S t‑]‑m-k‑n-ä‑o-h‑v
B-b F-Ã‑m h-i-§-f‑p‑w F-S‑p-¯‑p-s‑I‑mt‑ï d‑o-I¬-kv-{‑S-£³ k‑m-[‑y-a‑m-h‑q.
Cu NÀ¨ ChnsS ]qÀ¯n-bm-hp-¶n-Ã.
XpS-§pI am{Xta sN¿p-¶p-Åq. n
X¿m-dm-¡n-bXv: kn.-sI. kpPn-¯vIp-amÀ

43

t‑hZ-`‑mj‑y‑w

t‑hZ-`‑mj‑y‑w

a-l‑mß‑m

]‑m-]t‑a,
F-s‑â h-{‑P‑m-b‑p[-s‑¯
`-b-s‑¸-S‑p-I

A

Ãt‑b‑m N-£‑p-j‑x t‑lt‑X = I¬-

I-f‑p-s‑S h-{‑Pt‑a a\-k‑x t‑l-t‑X =
a-\-Ê‑n-s‑â h-{‑P-t‑a {‑_-Ò-W t‑l-t‑X = Ú‑m\-¯‑n-s‑â h-{‑P-t‑a‑, N = I-‑q-S‑m-s‑X X]-k‑x t‑lt‑X = X-]-Ê‑n-s‑â h-{‑Pt‑a! \‑o t‑a-\‑y‑m‑x t‑a-\‑n‑x
A-k‑n \‑o h-{‑P-§-f‑p-s‑Sb‑p‑w h-{‑P-a‑m-I‑p-¶‑p. t‑b
= b‑m-s‑X‑m-c‑p-¯À A-k‑v-a‑m³ A-`‑n = R§-s‑f
{‑]-X‑n A-L‑mb´‑n = ]‑m-]-¯‑n-s‑â I‑ma-\-t‑b‑mS‑p-I‑q-S‑nb-h‑mc‑mt‑W‑m t‑X = A-hÀ A-t‑a-\-b‑x
k-´‑p = h-{‑P c-l‑n-X-c‑m-b‑n-¯‑o-c-s‑«.
t‑h-t‑Z‑m-]‑m-k-\-b‑n-t‑e-¡‑v I‑m-s‑e-S‑p-¯‑p
I‑p-¯‑p-¶ H-c‑p h‑y-à‑n t‑\-c‑n-S‑p-¶ \‑n-ch-[‑n ka-k‑y-I-f‑pï‑v. B k-a-k‑y-I-s‑f‑m-s‑¡ C-¶-s‑¯t‑¸‑m-s‑eX-s‑¶ FÃ‑m-¡‑m-e-¯‑p-a‑p-ï‑m-b‑n-c‑p¶‑p.
B X-S-ʧ-s‑f b‑p-à-a‑m-b‑n t‑\-c‑n-«‑n-s‑Ã-¦‑nÂ
D-]‑m-kI-\‑v D-]‑m-k-\-s‑bb‑p‑w X-s‑¶-¯-s‑¶b‑p‑w
s‑s‑I-h‑n«‑p-t‑]‑m-I‑p‑w. h-{‑P‑m-b‑p-[-¯‑n-s‑â k-l‑m-b‑w
D-]‑m-kI-\‑v A-hi‑y‑w t‑h-ï-X‑mW‑v. ]‑m-]-§f‑n \‑n-¶‑p-a‑m-W‑v D-]‑m-k-I³ BZ‑y‑w X-s‑¶
c-£-s‑¸-«‑p-X‑p-S-§‑p-I. ]t‑£‑, N‑p-ä‑p-]‑mS‑p‑w
]‑m-]¯‑n-t‑\‑m-S‑v B-k-à‑n-b‑p-Å-h-c‑pï‑v. A-hÀ
F-´‑m s‑h-d‑p-s‑X-b‑n-c‑n¡‑p-t‑a‑m. H-c‑n-¡-e‑p-a‑nÃ.
a-Z‑y-]‑m-\‑nb‑m-b H-c‑p¯-\‑v X-s‑â k‑p-l‑r-¯‑v a-Z‑y]‑n-¡‑m-X‑n-c‑n-¡‑p-¶XÃ‑, a-d‑n-¨‑v X-s‑¶-t‑¸‑m-s‑e I‑pS‑n-¨‑p a-¯-\‑m-h‑p-¶-X‑m-W‑v Cã‑w. CX‑p-t‑]‑m-s‑eXs‑¶ h‑y-`‑n-N‑m-ch‑p‑w a-ä‑p t‑L‑m-c-]‑m-]-§-f‑p-s‑Sb‑p‑w
Ø‑nX‑n. A-X‑n \‑n¶‑p‑w AI-¶‑p \‑nÂ-¡‑p-¶
H-c‑p¯-s‑\ ]‑m-]-¯‑n-s‑â a‑qÀ-¯‑n-IÄ X‑n-c-ª‑p]‑n-S‑n-¨‑v X-§-f‑p-s‑S h-g‑n-b‑n s‑I‑m-ï‑p-h-c‑p‑w.
a-Õ‑y-a‑m‑w-k‑m-Z‑n-I-t‑f‑m-S‑v he‑n-b I-¼-a‑p-Å k‑v{‑X‑o-¡‑v X-s‑â ]‑p-c‑p-j³ k‑m-X‑z‑n-I B-l‑m-c-{‑]‑nb-\‑m-I‑p¶-X‑v C-ãaÃ. A-hÀ B ]‑p-c‑pj-s‑\
X-s‑â h-g‑n-¡‑v s‑I‑m-ï‑p-h-c‑m³ B-h‑p-¶-s‑XÃ‑m‑w
s‑N-¿‑p‑w. CX‑p-t‑]‑m-s‑e X-s‑¶-b‑m-W‑v t‑h-Z‑m-Z‑ni‑m-k‑v-{‑X-§Ä ]T-\‑w s‑N-¿‑m³ X‑p-S§‑n-b
k‑v-{‑X‑oI-s‑f A-X‑n \‑n¶‑p‑w ]‑n-´‑n-c‑n-¸‑n-¡‑m³
k‑m-aZ‑m-\ t‑`-Z-§-sfms¡ {‑]-t‑b‑m-K‑n-¡‑p-¶X‑p‑w
]‑m-]‑m-ß‑m-¡f‑m-b ]‑p-c‑p-j³-a‑mÀ Xs‑¶. C‑u
H-c‑p k-a-k‑y-s‑b s‑s‑I-I‑mc‑y‑w s‑N¿‑p-I {‑i-a-I-ca‑mW‑v. A-X‑n-\‑v \Ã {‑i-²b‑p‑w C-Ñ‑m-i-à‑nb‑p‑w
t‑Z-h-X‑m-{‑]-k‑m-Zh‑p‑w A-\‑n-h‑m-c‑y-a‑m-W‑v.
F-s‑â I‑q-s‑S \‑o \‑nÂ-¡‑p-¶‑n-s‑Ã-¦‑n \‑ns‑â P‑o-h‑n-X‑w R‑m³ \-c-I-a‑m-¡‑p‑w‑, A-X‑n\‑p‑w
I‑m-c-W-¡‑m-c³ \‑o a‑m-{‑X-h‑p-a-‑m-b‑n-c‑n-¡‑p‑w. F¶p
]d-bp-¶-h-cpsS s‑Nd‑n-b s‑Nd‑n-b B-b‑p-[-§-

Ej‑n‑x - A-YÀÆ‑m‑, t‑Zh-X‑m - t‑lX‑n Oµ‑x - {‑X‑n-ã‑p]‑v
H‑m‑w N£‑pt‑j‑m t‑l-t‑X a-\t‑k‑m t‑lt‑X
{‑_-Òt‑W‑m t‑l-t‑X X-]-k-Ý t‑lt‑X.
t‑a\‑y‑m t‑a-\‑n-c-k‑y-t‑a-\-b-k‑v-t‑X k´‑p
t‑b 3 k‑v-a‑m-M‑v A-`‑y-L‑m-b´‑n.

(A-YÀ-Æ-t‑hZ‑w 5.6.9‑)

44

Picture Courtesy: 2.bp.blogspot.com

lncWy

G{]n 2013

s‑f¡-ï‑v A-h-c‑p-s‑S h-g‑n-¡‑v t‑]‑m-I‑p-¶-h-c‑m-W‑v
G-s‑d-t‑¸-c‑p‑w. t‑h-Z-h‑m-W‑n \-t‑½‑m-S‑p ]-d-b‑p¶‑p.
\‑m‑w X‑o-c‑p-a‑m-\‑n-¡‑p-I‑, A¯-c‑w ]‑m-]‑n-I-f‑ps‑S‑,
A-hÀ B-c‑pw X-s‑¶ B-b‑n-s‑¡‑m-Ås‑«‑, k‑p-l‑rt‑¯‑m‑, _Ô‑pt‑h‑m B-c‑p-a‑m-Is‑«‑, h-e-b‑n \‑m‑w
h‑o-g‑nÃ. C-c‑p-«‑n-t‑e-¡Ã s‑h-f‑n-¨-¯‑n-t‑e-¡‑m-W‑v
F-\‑n-¡‑v b‑m-{‑X s‑N-¿‑m-\‑p-ÅX‑v. A-hÀ B-b‑p[§-s‑f I‑m-W‑n-¨‑v `-b-s‑¸-S‑p-¯‑p-¶‑p-s‑h-¦‑nÂþA-hc‑p-s‑S B-b‑p-[-§Ä h‑n-N‑n-{‑X-§-f‑mW‑vþA-X‑p Z‑o-\
k‑z-c-a‑m-I‑m‑w‑, I-®‑p-\‑o-c‑m-I‑m‑w‑, a‑m-\k‑n-I h‑n-{‑`‑m-´‑nb‑m-I‑m‑w‑, IÀW-I-t‑T‑m-c-h‑m-¡‑p-I-f‑m-I‑m‑w‑, i‑m-c‑oc‑n-I
]‑o-U-I-f‑m-I‑m‑w‑, A-]-h‑m-Z-§-f‑m-I‑m‑w‑, k‑m-¼¯‑n-I
D-]-t‑c‑m-[-§-f‑mI‑m‑w F-´‑p-a‑m-I‑m‑w‑, A-h-c‑p-s‑S Gs‑X‑m-c‑p B-b‑p-[-§-s‑f-¡‑mf‑p‑w i-à‑n-b‑p-Å h-{‑P‑mb‑p-[‑w D-]‑m-kI-s‑â ]-¡-e‑pï‑v. F-´‑p-s‑I‑m-ï‑v
A-s‑X-S‑p-¯‑v {‑]-t‑b‑m-K‑n-¨‑p-I‑q-S‑m?
I-®‑p-If‑p‑w a-\-Ê‑p‑w‑, B-ß‑m-h‑p‑w‑, X-]Ê‑p‑w
\-½‑p-s‑S h-{‑P‑m-b‑p-[-§-f‑mW‑v. C‑u h-{‑P‑m-b‑p-[¯‑n-\‑p a‑p³-]‑n ]‑m-]‑n-I-f‑p-s‑S B-b‑p-[-§Ä
X-e I‑p-\‑n-¨‑n-c‑n-¡‑p‑w. B-b‑p-[-a‑n-«‑v X‑n-c‑n-t‑ª‑m-S‑ph‑m³ i-{‑X‑p-h‑n-s‑\ t‑{‑]-c‑n-¸‑n-¡‑p-¶ i-à‑n F-s‑â
I-®‑p-IÄ-¡‑pï‑v. F-s‑â I-®‑p-I-f‑p-s‑S h-{‑P‑m-b‑p[‑w A-{‑]X‑n-t‑c‑m-[‑y-a‑mW‑v. B h-{‑P‑m-b‑p-[-¯‑n-s‑â
i-à‑n-s‑b R‑m³ D-]‑m-k‑n-¡s‑«. F-s‑â a-\-Ê‑n-s‑â
k-¦-e‑v-]i-à‑n F-¶ Z‑n-h‑ya‑m-b h-{‑P‑m-b‑p-[‑w Gs‑X‑m-c‑p ]‑m-]‑n-b‑p-t‑S-b‑p-t‑Sb‑p‑w t‑a‑m-l-§-s‑f `-k‑v-aa‑m-¡‑m³ ]-c‑y‑m-]‑v-X-a‑mW‑v. a-\-Ê‑n-s‑â h-{‑P‑m-b‑p-[‑w
F-s‑¶ I‑m-¯‑p c-£‑n-¡s‑«. F-s‑â B-ß‑m-h‑nÂ
A-\-´a‑m-b Ú‑m-\-i-à‑n-b‑pï‑v. h-g‑n ]‑n-g-¸‑n¡‑p-h‑m³ h-c‑p-¶ ]‑m-]‑n-I-f‑p-s‑Sb‑p‑w A-Ú‑m-\‑n-If‑p-s‑Sb‑p‑w {‑]-`‑mh-s‑¯ AXp \‑n-j‑v-{‑]-`-a‑m-¡‑p¶‑p.
C-X‑n\‑p‑w ]‑pd-s‑a F-s‑â-b‑p-Å‑n X-]-Ê‑n-s‑â Z‑nh‑ya‑mb t‑b‑m-K-i-à‑n-b‑pï‑v. A-X‑n-\‑p a‑p³-]‑n h‑nd-¡‑m-¯ ]‑m-]‑n-t‑b-X‑mW‑v‑, ]‑n-i‑m-t‑N-X‑mW‑v? A-X‑v
h-{‑P‑m-b‑p-[-§-f‑p-s‑Sb‑p‑w h-{‑P‑m-b‑p-[-a‑mW‑v. F-s‑â hg‑n-b‑n \‑n¶‑p‑w AI-¶‑p \‑nÂ-¡‑p-¶‑nÃ‑m-s‑b-¦‑nÂ
R‑m-s‑\-s‑â Z‑n-h‑ya‑m-b h-{‑P‑m-b‑p-[-§Ä F-S‑p¡‑p-I
X-s‑¶ s‑N-¿‑p‑w. C-s‑X-s‑â D-¯-a h‑n-P-b-¯‑n-\‑v PK-Z‑o-i‑z-c³ I-\‑n-ª‑p \ÂI‑n-b c-£-b‑mW‑v. C-s‑Xs‑â c-£‑m-I-h-N-§-f‑mW‑v. F-s‑â B-h-\‑m-g‑n-b‑nÂ
c-l-k‑y-a‑m-b‑n k‑q-£‑n-¨‑n-«‑p-Å h-{‑P‑m-b‑p-[‑w R‑m-\‑nX‑ph-s‑c {‑]-t‑b‑m-K‑n-¨‑n-«‑nÃ. t‑l ]‑m]-t‑a h‑n-«I-¶‑p
t‑]‑mb‑v-s‑I‑m-Å‑p-I. B-b‑p-[‑w {‑]-t‑b‑m-K‑n-¡‑p-¶-X‑n-\‑v
n
F-s‑¶ t‑{‑]-c‑n-¸‑n-¡‑m-X‑n-c‑n-¡‑p-I.

45

thZ-K-WnXw

sI. hnP-b-cm-L-h³

DZm: 9, 10082 = 1008 + 8, 82 = 1016, 064
(B[mcw 1000 BWv. he-Xp-h-iØv 3 A°w thWw)
DZm: 9, 207 2
B[mcw 200 = 100 s‚ Cc´n Fs∂-Sp-°mw. At∏mƒ,
^e-Ønse BZy `mKw Cc-´n-s®-gp-XWw
2072 = 2 (207 + 7), 72 =- 2 x 214, 72 = 428,49

hÀ¤w (square)
c-≠p kw-Jy-Iƒ X-Ωn¬ Kp-Wn-°p-hm-\p-≈ Nn-e am¿§-߃
\mw ]-Tn®p. Kp-Wn-°p-∂ kw-Jy-Iƒ c≠pw Xp√y-am-bm¬, ^esØ B kw-Jy-bp-sS h-¿§w (square) F-∂p ]-d-bpw.
962 = 96 x 96
D-Zm: 1

96 - 4
96 - 4

46

(96 -4) , (4 x 4)
= 92, 16
96\v B-[m-c-am-b 100˛¬ \n-∂p-≈ hy-Xym-kw 96 ¬ \n-∂p
Ip-d-®-t∏mƒ, ^-e-Øn-s‚ B-Zy-`m-Kw In´n. c≠mw `mKw, hyXym-k-Øn-s‚ h¿§w (square) B-b 16 B-Wv.
H-cp kw-Jy-bp-sS h¿-§w Im-Wm≥, B-[m-c-Øn¬ \n-∂p-≈
hy-Xymkw (Ipd-hv), kw-Jy-bn¬ \n-∂p Ip-d-bv-°p-Ibpw Ip-d-hns‚ h¿-§w Iq-´n-t®¿-°p-I-bp-am-Wv sN-øp-∂Xv. Cu A¿-∞-Ønep-≈ kq-{X-hm-Iy-amWv "bm-h-Zq-\w Xm-h-Zq-\o-Ir-Xy h¿-Kw N
tbm-P-tb-Xv'' (F-{X Ip-d-hpt≠m A-{Xbpw Ip-d-®p, Ip-d-hn-s‚
h¿§w tN¿-Øp-sh-bv-°pI)
932
D-Zm: 2
B-[m-camb 100-˛¬ \n∂p≈ Ipdhv = 7
932 = (93 --7), 72 = 86, 49
D-Zm: 3
972 = (97 - 3), 32 = 94, 09
B-[m-cw 100-, c≠p ]qPy-ß-fp≈ kwJy-bm-b-Xn-\m¬,
c≠mw `mKØv c≠°w thWw)
892 = (89 - 11), 112 = 78,121
D-Zm: 4
C-Xn¬, c≠mw `m-K-Øp≈ 2 ÿm-\-Øn-\v 3 A-°-߃ hcp∂p. A-Xnse 3˛m-asØ (C-S-Xp-h-isØ) A°-sØ H∂mw
`mK-Øp Iq-´n F-gp-X-Ww.
At∏mƒ, 892 = (89-11), 112 = 78,21 = 7921 m-asØ
+1

D-Zm: 5
9972
B-[m-cw = 1000, hyXymkw = - 3

9972 = (997 - 3), 32 = 994,009
B-[m-cw = 1000 = 103 B-b-Xn-\m¬ c≠mw `m-K-Øv 3

ÿm-\w thWw. B-[m-cw F-∂Xv, hm-kv-X-h-Øn¬ H∂mw `m-KØp-≈ kw-Jy-bn-se he-sØ A-°-Øn-s‚ ÿm-\-hn-e-bm-Wv.
B-[m-c-tØ-°mƒ sNdn-b kw-Jy-bp-sS h¿§w Im-Wptºmƒ, B-[m-c-Øn¬ \n-∂p-≈ hy-Xym-kw Im-Wm≥, \n-Jn-ew
kq{Xw D-]-tbm-Kn-°mw. 997 s‚ hy-Xym-kw Im-Wm≥, 9-9

=0, 9-9 =0, 10-7 =3
hyXymkw = 003
D-Zm: 6
98872
B[mcw = 10000
\nJnew ImWm≥, 9-9 = 0, 9-8 =1, 9-8=1, 10-7 =3
hyXymkw = \nJnew = 0113
98872 = (9887 - 0113), 01132
= 9774, 113 2
113 2 ImWm≥, B[mcw 100 Fs∂-SpØv sNømw.
hyXymkw = +13

= 222 =2 (22+2), 22
= 48,4

12.32 = (123 + 23), 232 (2 Zimw-i-ÿm\w

DZm: 11

tN¿°-Ww)

= 146, 2 (23+3), 32
= 146,29
= 151.29
]q¿Æ-kw-Jy-bmbn IW-°m°n ^ew I≠ tijw, Bhiy-ap-≈-bn-SØv Zimw-i-_nµp tN¿Øm¬ aXn.
89. 82
DZm: 12
2
898 = (898 - 102), 1022 = 796, 10404

= 796 04
10
806404

= 9 x 10, 52
= 9 (9 + 1), 52

98872 = 9774, 113 2
= 9774, 2769

= (95-˛se BZy A°w) X (B A°-Øns‚ GIm-[n-Iw),
52 5˛¬ Ah-km-\n-°p∂ GXp kwJy-bp-tSbpw h¿§w Cu

1

= 9775, 2769
D-Zm: 7
99912
B[mcw = 10000
9991s‚ \nJnew = 0009.
CXv \me° kwJy-bm-Wv. ^e-Øns‚ c≠mw `mK-Øn¬
4 A°w thW-sa∂p CXp kqNn-∏n-°p-∂p.

99912 = (9991- 9), 92 = 9982, 0081
DZm: 8, 104 2
hyXymkw =- +4

coXn-bn¬ ImWmw.
DZm: 14 752 = 7 (7+1), 52 = 7 x 8 , 52 = 56,25
DZm: 15 352 = 3 x 4, 52 = 12,25
DZm: 16 4.52 = 4 x 5, .52 = 20.25
DZm: 17 1.052 = 1.0 x 1.1, 5 2 = 1.10-25
(105 2 I≠v, 1.05-˛-ep-≈-Xns‚ Cc´n Zimw-i-ÿm\w IW°m-°n, t]mbn‚ v C´mepw aXn)
DZm: 18 1.95 2
195 2 = 19 x 2-0, 52 = 38025
1.952 = 3.8025
DZm:

104 = 104 + 4, 4 = 10 8,16
2

lncWy

19

G{]n 2013

2

16
16
2.252 = (2 x 2.5), (.25) 2 = 5.0625
2 252 = 506 25
22.52 = 506.25
= 7.25 x 100
725 2 = 7.25 2 x 1002
7.252 = (7 ¼) 2 = (7 x 7 ½), (.25) 2
= (7 x 7) + (7 x ½) , (.25) 2
= 49 + 3.5 + .0625
= 52 . 5 +
.0625
725 2
52 . 5 6 2 5

2 ½ 2 = 2.5 2 = 2x3, .52 = 6.25 = 6 ¼
= 2 x 3, (½) 2 = 6 ¼

47

= (7x75), 625 =(7x75) , 252

DZm: 24 8252 = (8 x 85), 252 = 680,625
DZm: 25

DZm: 13 952 = (95 - 5), 52 = 90, 25

1

DZm: 22 2 ¼ 2 = (2 x 2 ½) + (¼)
= (2 x 2) + (2 x ½) + (¼) 2
= 4+1+ 1=5 1

DZm: 23 725

5

89.82 = 8064.04

1132 = (113 +13), 13 2 = 126, 169
= 12 669 = 12769

2

DZm: 10 100222
B[mcw = 10000, hyXn-bm\w =- 22
100222 = (10022 + 22) 22
= 10044, 222
= 100- 44, 484

DZm: 20 8 ½ 2 = 8 x 9, (½) 2 = 72 ¼
DZm: 21 1252 = 12 x 13,5 2 = (12+3), (2x3), 52 = 15,6,25
12.52 = 156.25
1.252 = 1.5625
AXm-b-Xv, (1 ¼) 2 = 1x 1.5 + .0625
= (1x 1½), + (.25) 2
= 1x 1½ + (¼) 2

DZm: 26
DZm: 27

9252 = (9 x 95), 252 = 855, 625
4252 = (4 x 45), 252 = 180, 625
4752 = ( 4 ¾ x 100) 2

(4 ¾ ) 2 = 42 + (4 x ¾ x 2) + (¾)

2

= 4 2 + ( 4 x 1 ½) + ( ¾ ) 2
= 4 (4 + 1 ½) + (¾) 2
= 4 x 5 ½ + (¾) 2 = 4 x 5 + 4 x ½ + (¾) 2
= 20 + 2 + 9 = 22 9 = 22.5625
16
16
2
475 = (4 ¾ x 100) 2 = 22. 5625 x 10000= 225625
DZm:

28

(3 ¾)2 = 3 x 4 ½ + (¾) 2 = 3 x 4 + 3x ½ +(¾) 2

= 12 + 1 ½ + (¾) 2 = 13.5 + .5625 = 14.-- -0625
375 2 = (3.75 x100) 2
= 14.0625 x 10000 = 140625
(XpS-cpw)

al‑m-c‑p-{‑Z-bÚ‑w `à‑n-k‑m-{‑µ-a‑mb‑n

48
t‑I‑mg‑n-t‑¡‑mS‑v: Bb‑n-c-¡-W-¡‑n-\‑m-f‑pIÄ Hg‑p-I‑n-s‑b-¯‑nb I‑pµ-a‑w-K-es‑¯
AX‑n-_‑r-l-¯‑mb c‑p{‑Z-bÚ‑w
A£-c‑mÀ°-¯‑n `à‑n-k‑m-{‑µ-a‑m-b‑n.
I‑mi‑y] t‑hZ‑m d‑nkÀ¨‑v ^‑ut‑ï-j³
I‑pµ-a‑w-Ke‑w kX‑v-k‑w-K-k-a‑n-X‑n-b‑ps‑S
t‑\X‑r-X‑z-¯‑n \S¶ c‑p{‑Z-bÚ‑w
A]‑qÀÆ-§-f‑mb Ht‑«s‑d s‑s‑hZ‑n-I-{‑I‑n-bIÄ¡‑v k‑m£‑y‑w hl‑n-¨‑p. i\‑n-b‑mg‑vN

s‑s‑hI‑p-t‑¶c‑w h‑nh‑n[ t‑£{‑X-§-f‑nÂ
\‑n¶‑p‑w Gä‑p-h‑m-§‑nb Ie-i-I‑p‑w-`-§Ä
hl‑n-¨‑p-s‑I‑m-ï‑pÅ t‑L‑mj-b‑m-{‑X-b‑p‑w‑,
Øe-i‑p²‑n ]‑pW‑y‑m-lh‑p‑w Aá‑n-t‑l‑m{‑X-b-Úh‑p‑w \S-¶‑p.
i‑nh-c‑m-{‑X‑n-\‑m-f‑n c‑mh‑ns‑e Gg‑p-aW‑n-t‑b‑ms‑S al‑m-K-W-]-X‑n-]‑q-P-\-t‑¯‑ms‑Sb‑p‑w _‑rlZ‑v ]‑pW‑y‑m-l-t‑¯‑m-s‑Sb‑p‑w
X‑pS-§‑nb bÚ-¯‑n {‑i‑oc‑p-{‑Z‑w‑,

Na-I‑w‑, i‑nh-k-¦e‑v]‑w F¶‑nh {‑]
t‑b‑m-K‑n-¨‑p. i‑nh-k-¦-e‑v]-k‑q-à-P-]‑w‑,
X‑oÀ°-k‑v\‑m\‑w F¶‑n-h-t‑b‑m-s‑S-b‑mW‑v
A©‑p-a-W‑n-¡‑qÀ c‑p{‑Z-bÚ {‑]t‑b‑m-K§Ä ka‑m-]‑n-¨-X‑v. s‑I. A\‑oj‑v Bc‑y‑,
{‑i‑oP‑n¯‑v Bc‑y‑, _‑m_‑p s‑s‑hZ‑n-I‑v,
Ac‑p¬ Bc‑y‑, c‑mP³ ]‑pt‑c‑m-l‑n-X‑v,
]‑n. lc‑n-Z‑m-k‑v, h‑n\-b³ Bc‑y F¶‑nh-c‑mW‑v bÚ-¯‑n\‑v t‑\X‑rX‑z‑w \
ÂI‑n-b-X‑v.
BN‑mc‑y F‑w.-BÀ. c‑mt‑Pj‑v A\‑p{‑K-l-`‑m-jW‑w \S-¯‑n. c‑mt‑Ij‑v Bc‑y
bÚ-h‑n-i-Z‑o-I-cW‑w \ÂI‑n. bP‑pÀt‑hZ‑ob i‑nh-k-¦-e‑v]-k‑q-à-¯‑ns‑â ef‑nX
h‑y‑mJ‑y‑m\‑w GhÀ¡‑p‑w bÚ-{‑]-k‑m-Za‑mb‑n h‑nX-cW‑w s‑Nb‑vX‑p.
i‑nh-c‑m{‑X‑n Bt‑L‑m-j-t‑¯‑mS‑v
A\‑p-_-Ô‑n¨‑v k‑vI‑qÄ h‑nZ‑y‑mÀ°‑nIÄ¡‑mb‑n k‑wL-S‑n-¸‑n¨ D]-\‑y‑m-k‑w‑,
N‑n{‑X-c-N\‑m aÕ-c-¯‑n h‑nP-b‑n-I-f‑mb-hÀ¡‑v k‑z‑mK-X-k‑wL‑w -c-£‑m-[‑nI‑mc‑nIf‑m-b s‑I.-]‑n. {‑]`‑m-I-c³‑, s‑I.-]‑n.
{‑]t‑i‑m-`‑v, d‑m‑w t‑a‑ml³‑, AU‑z. [À½c‑m-P³‑, k‑pµ-c³‑, c‑m[‑m-I‑r-j‑vW³‑,
h‑ni‑z\‑mY³ \‑mbÀ F¶‑n-hÀ k½‑m\-§Ä h‑nX-cW‑w s‑Nb‑vX‑p. s‑I. ii‑n-[c³ A[‑y-£-\‑m-b‑n-c‑p-¶‑p. H. _‑m_‑pc‑mP‑v k‑z‑mK-Xh‑p‑w ]h‑n-{‑X³ ]b‑n{‑¼
\µ‑nb‑p‑w ]d-ª‑p.

X‑oÀ°-b‑m-{‑X-IÄ a\‑p-j‑y-a-\-Ê‑ns‑\
]‑p\À\-h‑o-I-c‑n-¡‑p¶ Aa‑rX‑v :
Bj‑m-t‑a-t‑\‑m³

49

t‑I‑mg‑n-t‑¡‑mS‑v: X‑oÀ°-b‑m-{‑X-IÄ ]
g-a-b‑n-t‑e-¡‑pÅ {‑]b‑mW‑w a‑m{‑X-a-Ã‑,
AX‑v a\‑p-j‑y-a-\-Ê‑ns‑\ ]‑p\À\-h‑oI-c‑n-¡‑p¶ A\‑p-`-hh‑p‑w Aa‑rX‑p
a‑ms‑W¶‑v {‑]ik‑vX k‑ml‑n-X‑yI‑m-c³ Bj‑m-t‑a-t‑\‑m³ A`‑n-{‑]‑mb-s‑¸-«‑p. I‑mi‑y-]‑m-{‑ia‑w k‑wL-S‑n¸‑n¨ "b‑m{‑X‑' F¶ h‑nj-bs‑¯
Bk‑v]-Z-a‑m-¡‑n-b‑pÅ s‑ka‑n-\‑md‑n k‑wk‑m-c‑n-¡‑p-I-b‑m-b‑n-c‑p¶‑p
At‑±-l‑w. l‑na‑m-e-b-a‑m-s‑W-¦‑ne‑p‑w
]‑pW‑y-\-Z‑n-b‑mb K‑wK-b‑m-s‑W-¦‑ne‑p‑w
]‑pc‑m-W-I-Y-IÄ¡‑p‑w aX-N‑n-´-

IÄ¡‑p-a-¸‑p-d-a‑pÅ Hc‑p ià‑n-s‑s‑NX\‑y‑w {‑]Z‑m\‑w s‑N¿‑p-¶-h-b‑m-W-h.
AX‑p-s‑I‑m-ï‑mW‑v s‑s‑Ie‑m-k-]-c‑n{‑I-a-W-¯‑n\‑p‑w a‑m\k kt‑c‑m-hc
kµÀi-\-¯‑n\‑p‑w aX-h‑p-a‑mb‑n
b‑ms‑X‑mc‑p _Ô-h‑p-a‑n-Ã‑m¯ h‑nt‑Zi‑n-IÄ t‑]‑me‑p‑w Ch‑ns‑S F¯‑n-t‑¨c‑p-¶-s‑X¶‑v At‑±l‑w ]d-ª‑p.
k‑n. c‑mt‑Ij‑v Bc‑y k‑z‑mK-Xh‑p‑w
s‑I. kX‑y-P‑n¯‑v \µ‑nb‑p‑w ]d-ª
NS-§‑n ]‑n.-]‑n. D®‑n-¡‑r-j‑vW³
A²‑y-£\‑mb‑n-c‑p-¶‑p.

A¶-tÈcn hf-b-¶qÀIm-hn \S¶ X¯z-a-kn-bn \n¶v

alm-in-h-cm-{Xn-tbm-S-\p-_-Ôn¨v \·ï -Xfn t£{X-¯n sh¨p \S¶ BNmcy Fw.BÀ. cmtP-jnsâ Úm\-b-Ú-¯n \n¶v
lncWy

kmaq-Xncn
]n.-sI.-F-kv. cmPbv¡v
Imiy-]m-{i-a-¯nsâ
BZ-cm-RvP-en-IÄ

G{]n 2013

sshZn-I-sk-an-\mÀ
\S¶p

A¶-tÈcn: Imiy-]m-{i-a-¯nsâ B`nap-Jy-¯n tImgn-t¡mSv PnÃ-bnse
A¶-tÈ-cn-bn sh¨v X¯z-aknþ
sshZnI skan-\mÀ kwL-Sn-¸n-¨p.
sshZnI kmln-Xy-]-cn-N-bhpw
sshZnI Pohn-X-ho-£-Whpw F¶
hnj-b-s¯-¡p-dn¨v ]n.-]n. D®n-¡rjvW-\pw, sshZnI BN-c-W-§-sf-¡pdn¨v H. _m_p-cm-P\pw ¢mÊp-I-sf-Sp¯p.

t\mhÂ

I¯pIÄ

'l‑nc-W‑y a‑mk‑n-I' a‑mÀ-¨‑v e-¡‑w
I‑n«‑n. k-t‑´‑m-j‑w.
'a-\‑x-i‑m-k‑v-{‑Xh‑p‑w a-{‑´-h‑m-Z-h‑p‑w'
k‑w-_-Ô‑n-¨ t‑e-J-\-§Ä hf-s‑c
B-IÀ-j-Ih‑p‑w h‑n-Ú‑m-\-{‑]-Z-h‑pa‑m-b‑n-c‑p¶‑p. ]‑p-X‑p-a-b‑p-Å {‑]-k‑n²‑o-I-c-Wa‑m-b 'l‑n-c-W‑y'¡‑v kÀ-Æ
h‑n-P-b-h‑p‑w B-i‑w-k‑n-¡‑p-¶‑p.
t‑£-a‑m-i‑wk-I-t‑f‑m-s‑S‑,

50

k‑v-t‑\-l-]‑qÀÆ‑w
P‑n. I‑mÀ-¯‑n-t‑Ib³
k‑v-]‑o¡À
t‑I-c-f \‑n-bak`
N-c‑n-{‑X-t‑c-J-IÄ k‑q-£‑n-¨‑p-h-b‑v-¡-s‑¸t‑S-ï h‑n-`‑m-K-¯‑nÂ-s‑¸-S‑p¶‑p. t‑I-cf‑o-b
k‑m-a‑ql‑n-I a‑m-\k‑n-I B-t‑c‑m-K‑y-¯‑n-s‑â
t‑\À-¡‑mg‑v-N A-b-X‑v-\-e‑m-f‑n-X‑y-t‑¯‑m-s‑S
A-h-X-c‑n-¸‑n-¨ 'l‑nc-W‑y'b‑p-s‑S I-g‑n-ª
e¡‑w (a‑mÀ-¨‑v 2012‑) h‑n-j-b-¯‑n-s‑âb‑p‑w
h‑o-£-W-¯‑n-s‑âb‑p‑w A-S‑n-Ø‑m-\-¯‑nÂ
h‑n-e-s‑¸-« H-c‑p N-c‑n-{‑Xt‑c-J X-s‑¶.
\‑m-a-d‑n-b‑m-s‑X \-½‑n-t‑e-¡‑v h-¶‑p-s‑]S‑p-¶ a‑m-ä-¯‑n-s‑â h‑n-j-_‑o-P‑w \-s‑½
\‑m-i-¯‑n-t‑e-¡‑v X-Å‑n-h‑n-S‑p-¶-X‑nsâ
\‑mÄ-h-g‑n-b‑m-W‑v H-c‑p {‑]-h‑m-N-I N‑n-¯t‑¯‑m-s‑S k‑z‑m-a‑n \‑nÀ-½-e‑m-\-µ-K‑n-c‑n
A-h-X-c‑n-¸‑n-¨‑n-c‑n-¡‑p-¶X‑v. a‑m-X‑r-`‑mj-b‑p-s‑S A-`‑m-h‑w F-§s‑\ at\m
t‑c‑mK-s‑¯ k‑r-ã‑n-¡‑p-s‑a-¶ N‑n-´ C\‑nb‑p‑w K-t‑hj-W‑w X‑p-S-§‑n-b‑n-«‑nÃ‑m-¯
h‑n-j-b-a‑m-s‑W-¶‑p t‑X‑m-¶‑p¶‑p. I‑mXe‑m-b \‑n-c‑o£W‑w 'a-\‑p-j‑y-h‑n`-h'
t‑i-j‑n-s‑b-¡‑p-d‑n-¨‑m-W‑v. B-Z‑y-h‑m-b-\-

\n§fpsS A`n-{]m-b-§Ä
FgpXn Adn-bn-t¡ï hnemkw:
lncWy, {ioIWvtTizc tdmUv, tImgnt¡mSv 673 001
email: hiranyacalicut@yahoo.in

b‑n k‑z‑m-a‑n-P‑n-b‑p-s‑S \‑n-c‑o-£-W§Ä
'A-X‑n-h‑m-b-\-bt‑Ã' F-¶ {‑]-X‑o-X‑n-b‑mW‑v D-ï‑m-¡‑p-I-s‑b-¦‑ne‑p‑w k‑q-£‑v-a-h‑mb-\-b‑nÂ‑, X‑p-SÀ-¶‑p-Å h‑n-N‑m-c-¯‑nÂ
A-X-§-s‑\-‑b-s‑Ã-¶‑p t‑_‑m-[‑y-a‑m-I‑p-¶p.
a‑m‑w-k-h‑n-e‑v-]-\-b‑p-s‑S A-k‑z‑m-X{‑´‑y
t‑e‑m-I-§-f‑m-b‑, h-cï s‑]‑m-S‑n-¡‑m-ä‑p h‑oi‑p-¶‑, c‑m-P‑y-§-f‑n-t‑e-¡‑v k‑v-{‑X‑o-I-t‑fb‑p‑w,
X-e-t‑¨‑m-d‑n-\‑v h‑n-e ]d-ª‑v ZÃ‑mÄ ]-W‑n
\-S-¯‑p-¶-h-c‑ps‑S s‑F-I‑y-\‑m-S‑p-I-f‑n-t‑e-¡‑v
s‑N-d‑p-¸‑w h‑n-«I-¶‑p t‑]‑m-b‑n-«‑nÃ‑m-¯ s‑Nd‑p-h‑m-e‑y-¡‑m-s‑cb‑p‑w I-b-ä‑pa-X‑n s‑N-b‑vX‑v,
A-X‑n-s‑â h‑n-e‑v-]-\ k‑m-[‑y-XI-s‑f B-c‑pa-d‑n-b‑m-¯-h‑n-[‑w \-s‑½ ]T‑n-¸‑n-¨‑p s‑I‑mï‑n-c‑n-¡‑p-¶ 'a‑m-\-h-h‑n-`-h-t‑i-j‑n's‑b-¡‑pd‑n-¨‑p-Å N‑n-´-IÄ a‑u-e‑n-I-X-as‑a-t‑¶
]-db‑p-I h-b‑v¡‑q
]‑m-t‑d‑m N-{‑µ-t‑i-Jc³
]‑m-e-¡‑mSv
B-[‑p\‑n-I a-\‑x-i‑m-k‑v-{‑X-s‑¯ Hc‑p-t‑]‑ms‑e A‑w-K‑o-I-c‑n-¡‑p-¶ c-ï‑p h‑y-à‑n-IÄ
H-t‑c h‑n-jb-s‑¯ s‑s‑I-I‑mc‑y‑w s‑Nb‑vX c‑o-X‑n-b‑n-s‑e h‑y-X‑y‑m-k‑w I‑u-X‑pI‑w Xs‑¶. t‑I-cf‑o-b k-a‑q-l-¯‑n-s‑â
a‑m-\k‑n-I B-t‑c‑m-K‑y-¡‑p-d-h‑n G-s‑d
B-i-¦-]‑qï t‑U‑m. k‑p-t‑c-j‑v I‑p-a‑md‑p‑w
s‑s‑I-I‑mc‑y‑w s‑N-¿‑m³ ]-ä‑m-¯ {‑]-i‑v\§-s‑f‑m¶‑p‑w C-h‑n-s‑S-b‑n-Ã F-¶‑p ]-db‑p-¶‑, t‑U‑m. t‑P‑m¬k¬ s‑F-c‑qc‑p‑w
h‑m-b\-¡‑v \-t‑h‑m-t‑·-j-t‑s‑¯-b‑m-W‑v
\Â-I-‑n-b-X‑v.
a-Z‑y-]‑m-\-¯‑n-s‑â h‑n-]-¯‑p-¡-s‑f-¡‑pd‑n-¨‑v hÃ‑m-s‑X t‑h-h-e‑m-X‑n-s‑¸-S‑p-¶ t‑U‑m.
k‑p-t‑c-j‑v-I‑p-a‑mÀ H-c‑p `‑mK-¯‑v F-¶‑mÂ
C‑u h‑n-jb-s‑¯ A-X‑y-[‑n-I‑w e‑m-L-ht‑¯‑m-s‑S I‑m-W‑p¶ t‑U‑m. s‑F-c‑qÀ a-d‑p-hi¯‑v. F-¶‑m C-c‑p-hc‑p‑w t‑b‑m-P‑n-¡‑p-¶
t‑a-J-e K‑u-c-h-t‑¯‑m-s‑S t‑\‑m-¡‑n-¡‑m-t‑Wï-X‑p-Xs‑¶. a‑m-\k‑n-I B-t‑c‑m-K‑y-s‑¯¡‑p-d‑n-¨‑p-Å A-h-t‑_‑m[‑w‑, a‑m-\k‑n-I
B-t‑c‑mK‑y‑w I‑p-d-ªh-s‑c ]-c‑n-]‑m-e‑n¡‑p-¶-X‑n-\‑p-Å ]-c‑n-i‑oe-\‑w I‑n«‑n-b h‑yà‑nIÄ‑, Ø‑m-]-\-§Ä F-¶‑n-h-b‑p-s‑S
B-h-i‑y‑w.
k‑n.s‑I. a-t‑\‑m-P‑v a‑m-X‑y‑p‑, _‑m‑w-¥‑qÀ
(Cþs‑a-b‑nÂ‑)
I‑m-«‑p-a‑m-S‑w A-\‑n \-¼‑q-X‑n-c‑n-b‑p-a‑mb‑p-Å A-`‑n-a‑p-J‑w a-{‑´-h‑m-Z-¯‑n-s‑â
t‑a‑m-l-\-h‑m-K‑v-Z‑m-\-¯‑n a‑p-K‑v-[-c‑m-b‑n
\-S-¡‑p-¶-hÀ h‑m-b‑n-¨‑n-c‑n-t‑¡-ï-X‑mW‑v.
X‑m³ s‑N-¿‑p¶-X‑v a-{‑´-h‑m-Z-a‑m-s‑W-¶‑p
]-d-b‑p-Ib‑p‑w F-¶‑m A-X‑n h-¶‑ps‑]-S‑m³ C-S-b‑p-Å N‑q-j-W-¯‑n-s‑âb‑p‑w

A-X‑n-h‑m-Z-§-f‑p-s‑Sb‑p‑w k‑m-[‑y-XI-s‑f
CÃ‑m-X‑m¡‑p‑w h‑n-[-a‑m-W‑v A-t‑±-l‑w k‑wk‑m-c‑n-¨‑n-c‑n-¡‑p-¶X‑v. I‑m-«‑p-a‑m-S‑w CÃ-¯‑ns‑â i‑o-X-fÑ‑m-b F-s‑¶b‑p‑w A-e‑v-]‑w
t‑a‑m-l‑n-¸‑n-¨‑p F-¶‑p ]-d-ª‑m A-[‑n-Ia‑m-I‑nÃ.
k‑n. t‑a‑m-l-\³ IÀ¯‑m‑, t‑I‑m-«b‑w

Z‑nK‑z‑nP-b‑w I-g‑n-ª A-²‑y‑m-b-§-f‑nÂ
_‑u-²À t‑h-Z-k‑w-k‑v-¡‑m-c-¯‑n-s‑\-X‑n-s‑c {‑]-hÀ-¯‑n¨‑p-s‑I‑m-ï‑v `‑m-cX-s‑¯ A-Ø‑n-c-s‑¸-S‑p-¯‑m³ {‑i-a‑n¡‑p-¶ I‑m-e-L«‑w. t‑I-c-f-¯‑n I‑me-S‑n t‑Zi-s‑¯ s‑s‑I-¸‑n-Å‑n CÃ-¯‑p-Å {‑_‑m-Ò-W Z-¼-X‑n-If‑m-b
i‑n-h-K‑p-c‑ph‑p‑w B-c‑yb‑p‑w ]‑p-{‑X-e‑m-`-¯‑n-\‑v t‑h-ï‑n h‑r-j-`‑m{‑Z‑n t‑£-{‑X-¯‑n-s‑e-¯‑n ]-c-a-i‑nh-s‑\ D-]‑mk‑n-¡‑p¶‑p. t‑h-Z-k‑w-k‑v-¡‑m-c-¯‑n-s‑â ]‑p-\‑x-Ø‑m-]-\-¯‑n\‑p‑w i‑n-h-K‑p-c‑p B-c‑y Z-¼-X‑n-I-f‑p-s‑S B{‑K-l
k-^e‑o-I-c-W-¯‑n\‑p‑w A‑w-i‑m-h-X‑m-c-a‑m-b‑n P-\‑n-¡‑m³ ]-c-a-i‑n-h³ X‑o-c‑p-a‑m-\‑n-¡‑p¶‑p. H-c‑p Z‑nh-k‑w
`-K-h‑m³ k‑z-]‑v-\-ZÀ-i-\-¯‑n i‑n-h-K‑p-c‑p-h‑n-\‑p a‑p-¶‑n {‑]-X‑y-£-s‑¸-S‑p¶‑p. k-I-e K‑p-W-h‑m\‑p‑w
I‑oÀ-¯‑n-a‑m-\-‑p-a‑m-b‑n-¯‑o-c‑p-¶ AÂ-¸‑m-b‑p-k‑p-Å ]‑p-{‑X³ t‑h-t‑W‑m‑, Ú‑m-\-a‑nÃ‑m-¯-h\‑p‑w Z‑oÀ-L‑m-b‑pÊ‑p-a‑p-Å ]‑p-{‑X³ t‑ht‑W‑m F-¶‑p t‑N‑m-Z‑n-¡‑p¶‑p. AÂ-¸‑m-b‑p-Ê‑m-s‑W-¦‑ne‑p‑w D-¯-a ]‑p-{‑X-\‑p t‑hï‑n i‑n-h-K‑p-c‑p A-t‑]-£‑n-¡‑p¶‑p. B-c‑y KÀ-`‑n-W‑n-b‑m-h‑p-Ib‑p‑w {‑]-k-h‑n-¡‑p-Ib‑p‑w s‑N-¿‑p¶‑p. I‑p-«‑n-¡‑v
i-¦-c³ F-¶‑p \‑m-a-Ic-W‑w s‑N-¿‑p¶‑p. a‑q-¶‑ma-s‑¯ h-b-Ê‑n i-¦c-s‑\ K‑p-c‑p-I‑p-e-¯‑n-t‑e-¡‑v A-b¡‑p¶‑p. c-ï‑p hÀ-j-¯‑n-\‑p-Å‑n i‑n-h-K‑p-c‑p a-c‑n-¡‑p¶‑p. A-©‑ma-s‑¯ h-b-Ê‑n K‑p-c‑p-I‑p-e-¯‑nÂ
s‑h-¨‑v _‑u-²³-a‑m-c‑p-a‑m-b‑n i‑m-k‑v-{‑X-h‑n-j-b-¯‑n h‑m-K‑z‑m-Z‑w \S-¯‑n Ah-s‑c t‑X‑mÂ-¸‑n-¡‑p¶‑p. i-¦-c³
_‑u-²À-¡‑v F-X‑n-c‑m-f‑n-b‑m-b‑n-¯‑oc‑p-t‑a‑m-s‑b-¶‑v A-hÀ k‑w-i-b‑n-¡‑p¶‑p. K‑p-c‑pI‑p-e k-{‑¼-Z‑m-b-{‑]-I‑m-c‑w
i-¦-c³ Z‑q-s‑c-b‑p-Å {‑K‑m-a-¯‑n `‑n-£ k‑z‑o-I-c‑n-¡‑m³ t‑]‑m-I‑p¶‑p. A-h‑n-s‑S-b‑p-Å H-c‑p {‑_‑m-Ò-W‑m-e-b¯‑n-s‑â a‑pä-¯‑p s‑N-¶ i-¦-c³ `‑n-£‑m‑w-t‑Zl‑n' F-¶‑p h‑n-f‑n-¨‑v k‑m-¶‑n²‑y‑w A-d‑n-b‑n-¡‑p-¶‑p...
Z‑n-K‑z‑nP-b‑w X‑p-S-c‑p-¶‑p.

l‑n-c-W‑y-b‑n h-¶‑p I-ï‑n-«‑pÅ t‑U‑m.
\‑m-K-k‑z‑m-a‑n-b‑p-s‑S t‑e-J-\-§Ä FÃ‑m‑w
X-s‑¶ R-§Ä-¡‑v s‑R-«e‑p‑w h‑n-k‑v-a-bh‑p-a‑m-W‑v D-ï‑m-¡‑n-b‑n-«‑p-ÅX‑v. I‑pd-¨‑p
a‑m-k-§Ä-¡‑p a‑p³-]‑v l-\‑p-a‑m-s‑\-¡‑pd‑n-¨‑v C-X‑ph-s‑c Bc‑p‑w X-s‑¶ ]d-ª‑p
t‑I-«‑n-«‑nÃ‑m-¯ k-X‑y-§Ä A-t‑±-l‑w
]-¦‑p-s‑h¨‑p. a‑mÀ-¨‑v a‑m-k‑w l‑n-c-W‑y-b‑nÂ
`-K-h‑m³ _‑p-²-s‑\-¡‑p-d‑n-¨‑p ]-d-ª
I‑m-c‑yh‑p‑w G-s‑d-¡‑p-s‑d A-§-\-Xs‑¶.
e-f‑n-X‑m h‑n-k‑v-X‑m-c‑w F-¶ I‑r-X‑n-b‑n-t‑e¡‑v R-§-f‑p-s‑S {‑i-² £-W‑n¨ t‑U‑m.
k‑z‑m-a‑n-¡‑v \µ‑n
t‑h-W‑n a‑m-[h‑v‑, _‑nP‑n-t‑a‑mÄ‑,
BÀ. \-µ-\
t‑I-c-f b‑q-W‑n-t‑h-g‑v-k‑nä‑n

XncqÀ Znt\iv

]‑mN-I‑w H-c‑p I-e-b‑m-s‑W-¶ A-d‑n-h‑n\‑v A-S‑n-h-c-b‑n-S‑p-¶ t‑e-J-\-a‑m-b‑n-c‑p-¶
F‑w.P‑n. i-i‑n-`‑qjs‑â "a-e-b‑m-f-¡-c-b‑ns‑e t‑Z-h-]‑m-N-I-§Ä'' I‑mf³‑, H‑m-e³
X‑p-S§‑n-b X-\‑n a-e-b‑m-f‑n h‑n-`-h-§Ä-¡‑p
]‑pd-t‑a h‑y-X‑y-Øa‑m-b ]-e-l‑m-c-§Ä‑,
]‑m-b-k§Ä‑, I-d‑nIÄ‑, D-¸‑n-e‑n«-X‑v F-¶‑nh-b‑p-s‑S N-c‑n-{‑Xh‑p‑w I‑q-S‑n-b‑m-b-t‑¸‑mÄ
'k-Z‑y' s‑]‑mS‑n-s‑]‑m-S‑n-¨‑p.
{_ntPjv, ]md-½Â

\mev

Bt‑c‑m a‑pä-¯‑p h-¶‑n-«‑p-s‑ï-¶‑p \‑n-Ýb‑w.
AI-s‑¯ a‑p-d‑n-b‑n-e‑p-ï‑m-b‑n-c‑p¶ B {‑_‑m-Ò-Wme-b-¯‑n-s‑e k‑v{‑X‑o I‑m-t‑X‑mÀ¯‑p.
"`‑n£‑m‑w t‑Z-l‑n''
a‑pä-¯‑p \‑n¶‑p‑w h‑oï‑p‑w i-Ð-a‑p-bÀ-¶‑p.
"P-K-Z‑o-i‑z-c‑m...........`‑n£‑m‑w t‑Z-l‑n-b‑m-Wt‑Ã‑m
h-¶‑n-c‑n-¡‑p-¶X‑v.'' A-hÀ `‑oX‑n-t‑b‑m-s‑S s‑\©-¯‑p
s‑s‑I-h¨‑p. `‑n-£‑m‑w-t‑Z-l‑nI-s‑f s‑hd‑p‑w I-t‑¿‑m-s‑S
]-d-ª-b-¡‑p¶-X‑v ]‑m-]-a‑mW‑v. `‑n-£-s‑b-S‑p-¡‑m³
h-¶-b‑mÄ-¡‑pt‑ï‑m CÃ-s‑¯ Z‑m-c‑n-{‑Z‑y-s‑¯-¡‑p-d‑n¨‑v A-d‑n-b‑p¶‑p. C-h‑n-s‑S H-c‑p-]‑n-S‑n A-c‑n t‑]‑me‑p‑w
`‑n-£-b‑m-b‑n s‑I‑m-S‑p-¡‑m-\‑nÃ. h‑m-X‑n X‑pd¶‑v ]‑q-a‑pJ-¯‑p s‑N-¶‑n-s‑Ã-¦‑n `‑n-£‑m‑w-t‑Z-l‑n
i-]‑n¨‑p-s‑I‑m-ï‑m-b‑n-c‑n¡‑p‑w t]mhp-I. A-{‑]-I‑mch‑p‑w k‑w-`-h‑n-¡-c‑p-X-s‑Ã‑m. hÃ‑m-s‑¯‑m-c‑p a‑m-\-k‑nI‑m-h-Ø-b‑n-e‑m-b‑n-c‑p-¶‑p A-´À-Ö\‑w. F-¦‑ne‑p‑w
s‑XÃ‑p aS‑n-t‑b‑m-s‑S s‑N-¶‑v ]‑qa‑p-J h‑m-X‑nÂ-¸‑m-f‑nIÄ h-e‑n-¨‑p X‑p-d-¶‑p.
Bt‑d‑m Gt‑g‑m hb-Ê‑p {‑]‑m-b‑w t‑X‑m-¶‑n¡‑p-¶ _‑m-e³ `‑n-£‑m-]‑m-{‑X-h‑p-a‑m-b‑n \‑nÂ-¡‑p¶‑p.
Gt‑X‑m K‑p-c‑p-I‑p-e-¯‑n-s‑e t‑h-Z-]T‑n-X‑m-h‑m-s‑W-¶‑v
A-´ÀÖ-\‑w a-\-Ê‑n-e‑m-¡‑n.

I‑m-S‑v \‑m-S‑m-h‑p-t‑¼‑mÄ I‑m-«‑p-a‑r-K-§Ä
F-´‑p s‑N-¿‑p‑w? I‑m-S‑v s‑s‑I-t‑¿-d‑m-\‑pÅ-X‑mW‑v. h-\-`‑q-a‑n-¡‑v ]«-b‑w I‑n-«W‑w‑,
'\‑n-ba-k-`'b‑p-s‑S a‑p-¼‑n a-\‑p-j‑ys‑\-¶ P‑o-h‑n-t‑b DÅ‑q. Ah-s‑â t‑h‑m-«‑p
s‑I‑m-ï‑m-Wt‑Ã‑m k-`-b‑n-s‑e-¯‑p-¶X‑v.
t‑h‑m-«-h-I‑m-i-a‑nÃ‑m-¯ a‑r-K-§Ä I‑q-S‑n
DÄ-s‑¸-S‑p-¶ 'C-t‑¡‑m-fP‑n' F-¶ H-c‑p
k‑m-[-\-a‑p-s‑ï¶‑p‑w I‑m-S‑n-s‑\ k‑v-t‑\-l‑n¡‑p-t‑¼‑mÄ b-Y‑mÀ-°-¯‑n a-\‑p-j‑y-s‑\b‑m-W‑v k‑v-t‑\-l‑n-¡‑p-¶-s‑X¶‑p‑w h-\‑yX-b‑p-s‑S k‑u-µ-c‑ya‑m-b 'I-S‑p-h' b‑p-s‑S
P‑o-h‑n-X‑w ]d-¨‑v s‑I‑mï‑v‑, a‑n-¯-If‑p‑w b‑mY‑mÀ-°‑y-§f‑p‑w t‑NÀ-¶‑p s‑I‑m-ï‑v {‑i‑o..
S‑n.]‑n. ]-ß-\‑m-`³ F-g‑pX‑n-b t‑eJ-\‑w
a-\‑p-j‑y-a-\‑x-k‑m-£‑n-s‑b s‑X‑m-«‑p-WÀ-¯‑ns‑b-¦‑nÂ.......
{]nbw-h-Z, sF¡-c-¸Sn

lncWy

G{]n 2013

C-a s‑h-«‑m-s‑X X-s‑¶ t‑\‑m-¡‑n \‑nÂ-¡‑p-¶
I‑p-e‑o-\-X‑z-a‑p-Å h‑o-«½-s‑b i-¦-c³ k‑q-£‑n-¨‑p
t‑\‑m¡‑n. I‑m-X‑p-I-f‑n t‑X‑m-St‑b‑m I-½-e‑p-It‑f‑m
CÃ. a‑p-e-¡-¨b‑p‑w a‑pï‑p‑w a‑p-j‑n-ªX‑p‑w I‑o-d‑n-bX‑p-a‑mW‑v. I-g‑p-¯‑n I-d‑p-¯ N-c-S‑n s‑I‑m-c‑p¯‑n-« s‑N-d‑p-X‑m-e‑n. Z‑m-c‑n-Z‑y-¡-S-e‑n a‑p-§‑n-¯‑mg‑p-¶ {‑_‑m-Ò-W‑m-e-b-a‑m-W‑v C-s‑X-¶‑v i-¦c-\‑p
a-\-Ê‑n-e‑mb‑n. H-c‑p ]s‑£‑, `‑n-£-s‑b‑m¶‑p‑w X-c‑m³
C‑u `-h-\-¯‑n H-¶‑p-a‑p-ï‑m-I‑nÃ. B a‑pJ-s‑¯
s‑s‑Z\‑y-X A-X‑m-W‑v {‑]-I-S-a‑m-I‑p-¶X‑v. i-¦-c³
a-\-Ê‑n \‑n-c‑q-]‑n¨‑p. G-X‑m-b‑me‑p‑w B A-½
F-´‑p ]-d-b‑p-¶‑p F-¶-d‑n-b‑m³ I‑m-¯‑p \‑n¶‑p.
t‑h-K‑w X‑n-c‑n-¨‑p t‑]‑m-b A-´ÀÖ-\‑w `‑n-¯‑nb‑n N‑m-c‑n \‑n¶‑p-s‑I‑m-ï‑v h‑n-§‑n-s‑¸‑m-«‑n.
s‑s‑Z-h-t‑a‑, F-´‑p `‑n-£-b‑m-W‑v s‑I‑m-S‑p-¡‑p-I.
`À-¯‑m-h‑v A¶-s‑¯ A-¶-¯‑n-\‑p-Å h-g‑n t‑X-S‑n
t‑]‑m-b‑n-c‑n-¡‑p-I-b‑mW‑v. a-²‑y‑m-Ó-t‑¯‑m-s‑S-b‑m-W‑v
X‑n-c‑n-s‑¨-¯‑pI. H‑mt‑c‑m Z‑n-h-kh‑p‑w I-g‑n-t‑b-ïX‑n-\‑p a‑m-{‑X-a‑pÅ-X‑v k-¼‑m-Z‑n-¡‑p-Ib‑p‑w A-X‑m-X‑v
Z‑n-h-k-t‑¯-¡‑pÅ-X‑v a‑m{‑X‑w s‑I‑m-ï‑p h-c‑n-I-b‑p-a‑mW‑v ]-X‑nh‑v. Z‑m-c‑n-{‑Z‑y-a‑m-s‑W-¶‑p I-c‑p-X‑n `‑n-£‑m‑w-t‑Zl‑n-s‑b H-¶‑p-a‑n-s‑Ã-¶‑p ]d-ª‑v X‑n-c‑n-¨-b-¡‑p¶-X‑v
]m]-hp-amWv. A-S‑p-¡-f-b‑n hà A-h-t‑ij‑n¸‑p‑w D-ï‑m-b‑n-c‑n¡‑p-t‑a‑m. s‑s‑Z-ht‑a‑, F-s‑´¦‑ne‑p‑w I-®‑n I‑m-W‑m\‑n-S h-c‑p-t‑¯W-t‑a F-¶
{‑]‑mÀ°-\-t‑b‑m-s‑S t‑h-K‑w A-S‑p-¡-f-b‑n-s‑e¯‑n.
A-h‑n-s‑S \‑ne-¯‑v I‑pd-¨‑p s‑\Ã‑n-¡-b‑pï‑v. ]-s‑¯-

51

52

®‑w I‑m-W‑p‑w. s‑\Ã‑n-¡-s‑b-¦‑n s‑\Ã‑n-¡ Xs‑¶.
H-¶‑p-a‑n-s‑Ã-¶‑v ]-d-b‑p-¶-X‑ne‑p‑w t‑`-Z-a-t‑Ã. A-hÀ
H-c‑p s‑\Ã‑n-¡-b‑p-a‑m-b‑n t‑h-K‑w ]‑q-a‑p-J-t‑¯-¡‑v
h-¶‑p.
`‑n-£‑m-]‑m{‑X‑w \‑o«‑n-b i-¦c-s‑\, i-]‑n-¡-c‑pt‑X-s‑b-¶ {‑]‑mÀ°-\-t‑b‑m-s‑S H-¶‑p t‑\‑m-¡‑n-b‑n-«‑v
s‑\Ã‑n-¡ `‑n-£‑m-]‑m-{‑X-¯‑n-t‑e-¡‑n-«X‑p‑w B k‑m[‑p {‑_‑m-Ò-W k‑v-{‑X‑o-b‑p-s‑S I-®‑p-\‑oÀ s‑]‑m-«‑n-h‑oWX‑p‑w H-t‑c-k-a-b-¯‑m-b‑n-c‑p¶‑p.
"C-h‑n-s‑S C-t‑X-b‑pÅ‑p.'' k-¦-S-t‑¯‑m-s‑S-b‑p-Å
£-a‑m-]W‑w. i-¦-c³ B h‑o-«-½-b‑p-s‑S A-S‑p-t‑¯¡‑v h-¶‑n-«‑v a‑r-Z‑p-h‑m-b‑n t‑N‑m-Z‑n-¨‑p.
"At‑½‑, A-h‑n-S‑p-¶‑v F-´‑n-\‑m-W‑n§-s‑\ h‑yk-\‑n-¡‑p-¶X‑v.''
"h‑yk-\-t‑a‑m‑, F-\‑n-t‑¡‑m...........F-´‑n\‑v?''
I-®‑p-\‑oÀ X‑p-S¨‑p‑w Z‑p‑x-J‑w ad-¨‑p s‑h¨‑p‑w
A-´ÀÖ-\‑w H-g‑n-ª‑p a‑m-d‑m³ {‑i-a‑n-¨‑p.
"k‑z-´‑w Z‑p‑x-J‑w a-d-¨‑p-s‑h-¡‑p¶-X‑v F-´‑n-\‑mWt‑½. ]-db‑q‑, R‑m³ I‑q-S‑n t‑IÄ-¡s‑«.''
i-¦c-s‑â A-t‑½ F-¶ A-`‑n-k‑w-t‑_‑m-[-\b‑n s‑X‑m-«‑p a‑p-¶‑n h-¶‑p \‑nÂ-¡‑p¶-X‑v k‑z´‑w a-I-\‑m-s‑W¶ t‑X‑m-¶Â A-h-c‑n-e‑p-ï‑m¡‑n.
aI-s‑â a‑p-¶‑n H-c-½b‑p‑w Z‑p‑xJ-§-s‑f‑m¶‑p‑w
ad-¨‑p s‑h-¡‑p-I-b‑nÃ-t‑Ã‑m.
"F-s‑â `À-¯‑m-h‑v X‑n-I-ª `-à\‑p‑w [À-½‑nj‑vT-\‑p-a‑mW‑v. I‑q-S‑p-XÂ k-¼‑m-Z‑n-¡‑p-¶X‑p‑w A-X‑v
\‑m-t‑f-¡‑v t‑h-ï‑n k‑w-`-c‑n-¨‑ps‑h-¡‑p-¶X‑p‑w N‑m-ct‑h-e-b‑m-s‑W-¶‑v A-t‑±-l‑w h‑n-i‑z-k‑n-¡‑p¶‑p. AX‑ps‑I‑m-ï‑v CÃ‑w F¶‑p‑w Z‑m-c‑n-{‑Z‑y-¯‑n-e‑mW‑v. C-h‑ns‑S `‑n-£ X-c‑m³ s‑\Ã‑n-¡-bÃ‑m-s‑X a-s‑ä‑m¶‑p‑w
D-ï‑m-b‑n-c‑p-¶‑nÃ.''
"-A-½ H¶‑p-s‑I‑mï‑p‑w h‑y-k-\‑n-t‑¡-ï.
H¶‑p‑w t‑\-S‑m³- B-{‑K-l‑n-¡m-¯-h-\‑m-W‑v bY‑mÀ-° `à³. A-¯-c-¡‑mÀ Ú‑m-\‑n-If‑p‑w
A-hÀ `-K-h‑m-s‑â A-\‑p-{‑K-l-¯‑n-\‑v ]‑m-{‑X‑o-`‑qX-c‑m-b‑n-¯‑o-c‑p-Ib‑p‑w s‑N-¿‑p‑w. A-h-c-d‑n-b‑m-s‑X
k-l‑m-b‑w h¶‑p-s‑I‑m-t‑ï-b‑n-c‑n-¡‑p‑w. X‑oÀ-¨-b‑mb‑p‑w
C‑u `-h-\-¯‑n-s‑â Z‑m-c‑n-{‑Z‑y‑w A-I-e‑p‑w. k¼-¶X
s‑s‑I-h-c‑p‑w. A-X‑v t‑b‑m-K-a‑m-W‑v B t‑b‑mK-s‑¯
AI-ä‑n \‑nÀ-¯-c‑pX‑v.''
i-¦-c³ A½-s‑b B-i‑z-k‑n-¸‑n¨‑p-s‑I‑m-ï‑v
a-S§‑n‑, `‑n-£ I‑n«‑n-b H-c‑p s‑\Ã‑n-¡-b‑p-a‑m-b‑n
k-t‑´‑m-j-t‑¯‑m-s‑S \S-¶‑p t‑]‑m-I‑p-¶ i-¦c-s‑\
\‑n-d-a‑n-g‑n-I-t‑f‑m-s‑S-b‑m-W‑v B k‑v{‑X‑o t‑\‑m-¡‑n \‑n-¶X‑v.
i-¦c-s‑â a\-Ê‑v b-Y‑mÀ-°-¯‑n {‑]-£‑p-Ïa‑m-b‑n-c‑p¶‑p. k-a‑q-l‑w k‑m-¼¯‑n-I A-k-aX‑z‑w
hÃ‑m-s‑X A-\‑p-`-h‑n-¡‑p-¶‑p-ï‑v. [À-½‑m-N-c-W-§f‑n P‑o-h‑n-¡‑p-¶-hÀ H¶‑p‑w B-{‑K-l‑n-¡‑p-¶‑nÃ.
A-hÀ-¡-X‑n-\‑p I‑n-«‑p-¶ {‑]-X‑n^-e‑w h‑ni-¸‑p a‑m-{‑Xa‑mW‑v. a-s‑ä‑m-c‑p I‑q-«À k¼-¯‑v I‑p-¶‑p-I‑q-«‑p¶‑p.
AÂ-¸-Ú‑m-\‑n-If‑m-b C-¡‑q-«À-¡‑v k-a‑m-P-s‑¯¡‑p-d‑n-¨‑v H-c‑p N‑n-´-b‑p-a‑nÃ. c‑m-{‑ã-¯‑n-s‑e P-\-§f‑n k‑m-¼¯‑n-I X‑pe‑y-X D-ï‑m-b‑n-c‑n-t‑¡-ïX‑v
a‑p-J‑y‑m-h-i‑y-a‑mWv. A-s‑Ã-¦‑n `‑m-h‑n-b‑n C‑u

A-k-aX‑z‑w he‑n-b I‑p-g-¸-§Ä-¡‑v C-S-h-c‑p-¯‑p‑w.
\‑n-b-Xa‑m-b k‑m-¼-¯‑n-I-i‑m-k‑v{‑X‑w `‑m-c-X-¯‑nÂ
c‑q-]-s‑¸-t‑S-ï-X‑n-s‑\-¡‑p-d‑n-¨‑p-Å N‑n-´-b‑m-W‑v i-¦c-\‑n a‑pf s‑]‑m-«‑n-bX‑v. D-Å-h³ CÃ‑m-¯h-\‑v
k-¼‑mZ‑y‑w ]-¦‑p-s‑h-¡W‑w. a-c-W‑m-\´-c‑w Bc‑p‑w
H¶‑p‑w s‑I‑m-ï‑p t‑]‑m-I‑p-¶‑nÃ. ]-t‑©-{‑µ‑n-b-§-f‑ps‑S C‑w-K‑n-X-¯‑n-\‑p h-g-§‑p-¶ a-\‑p-j‑y-i-c‑o-c‑w H-S‑ph‑n ]-©-`‑q-X-§-f‑n t‑N-c‑p¶‑p. C-¡‑m-c‑y-¯‑nÂ
[-\‑n-I\‑p‑w Z-c‑n-{‑Z\‑p‑w Hc‑p-t‑]‑m-s‑e-b‑mW‑v. a-c‑n-¡‑pt‑¼‑mÄ Bc‑p‑w H¶‑p‑w s‑I‑mï‑p-t‑]‑m-I‑p-¶‑nÃ. C‑u
]-c-aÀ°-s‑¯ k-a‑m-P-¯‑n t‑_‑m-²‑y-s‑¸-S‑p-t‑¯ï-X‑pï‑v. s‑\Ã‑n-¡ `‑n-£-b‑m-b‑n X¶ B k‑m-[‑p
{‑_‑m-Ò-W I‑p-S‑p‑w_-s‑¯ c-£-s‑¸-S‑p-¯W‑w. C‑uh‑n-[‑w N‑n-´‑n-¨‑p N‑n-´‑n-¨‑v \-S-¶ i-¦-c³ s‑X‑m-«‑p
a‑p-¶‑n [\‑n-I `h-\‑w Iï‑p. Z-c‑n-{‑Z {‑_‑m-Ò-W‑me-b-¯‑n-s‑â A-[‑n-I‑w A-I-e-¯‑n-e‑m-b‑n-c‑p-¶‑nÃ
B [\‑n-I `-h\‑w.
i-¦-c³ t‑\-s‑c B `-h-\-¯‑n-s‑â a‑pä-¯‑p
s‑N-¶‑p ]‑q-a‑pJ-¯‑v he‑n-b `‑m-h-¯‑n C-c‑n-¡‑pI-b‑m-b‑n-c‑p-¶‑p [-\‑n-I\‑m-b K‑r-l‑m-[‑n]³. X-S‑n-¨
k‑zÀ-®-a‑m-eb‑p‑w ]-¯‑p h‑n-c-e‑ne‑p‑w t‑a‑m-X‑n-c-h‑p-a‑n«‑v C-c‑n-¡‑p¶ B a-\‑p-j‑y-s‑\ I-ï a‑m-{‑X-b‑nÂ
i-¦-c³ A-b‑m-f‑p-s‑S k‑z-`‑m-h‑w A-f-s‑¶-S‑p-¯‑p
I-g‑n-ª‑n-c‑p¶‑p. X-s‑â `-h-\-¯‑n t‑b‑m-K‑y³a‑mc‑m-b h‑n-Z‑y‑mÀ-°‑n-IÄ `‑n-£‑m-S-\-¯‑n-\‑p
h-c-W-s‑a-¶ N‑n-´-¡‑m-c-\‑m-b‑n-c‑p-¶‑p A-b‑mÄ.
[-\‑n-I-c‑n N‑n-eÀ A-§-s‑\-b‑mW‑v‑, [-\‑n-IX‑z‑w
{‑]-ZÀ-i‑n-¸‑n-¨‑v t‑I-aX‑z‑w \-S‑n-¡‑m³ A\‑p-t‑b‑m-P‑y
a‑p-l‑qÀ-¯‑w I‑m-¯‑p I-g‑n-b‑p-I-b‑m-W‑v A-¯-c¡‑mÀ s‑N-¿‑p-¶-X‑v.
"`‑n-£‑m‑w t‑Z-l‑n'' i-¦-c³ I-W‑vT‑w X‑p-d¶‑p.
he‑n-b `‑m-h-¯‑n s‑N-d‑p-N‑nc‑n-t‑b‑m-s‑S i-¦c-s‑\
H-¶‑p t‑\‑m-¡‑n-b‑n-«‑v A-b‑mÄ AI-¯‑p t‑]‑m-b‑n H-c‑p
k‑z-À-®-\‑m-W-b-h‑p-a‑m-b‑n X‑n-c‑n-¨‑p-h¶‑p. F-¶‑n«‑v‑,
\‑mW-b‑w `‑n-£‑m-]‑m-{‑X-¯‑n-e‑n-S‑m³ s‑s‑I \‑o«‑n.
i-¦-c³ s‑]-s‑«¶‑v ]‑m{‑X‑w ]‑n-d-I‑n-t‑e-¡‑v a‑m-ä‑n.
A-b‑mÄ A-¼-c-t‑¸‑m-s‑S i-¦c-s‑\ t‑\‑m¡‑n.
H-c‑p k‑zÀ-®-\‑mW-b‑w t‑]‑m-s‑c-¶‑p t‑X‑m-¶‑n-¡‑m-W‑ps‑a-¶‑v [-\‑n-I³ k‑w-i-b‑n¨‑p. t‑h-K‑w A-I¯‑p-t‑]‑mb‑n c-ï‑p k‑zÀ-®-\‑m-W-b-h‑p-a‑m-b‑n h‑oï‑p‑w h¶‑p.
A-t‑¸‑mg‑p‑w i-¦-c³ A-b‑m-f‑p-s‑S `‑n-£ k‑z‑o-I-c‑n¨‑nÃ.
"t‑l `‑n£‑m‑w t‑Zl‑n‑, X‑m-¦s‑f-t‑]‑m-e‑p-Å
{‑_-Ò-N‑m-c‑n-IÄ-¡‑v `‑n-£ X-c‑p¶-X‑v ]‑qÀ-Æ P-·
k‑p-I‑r-X-a‑m-b‑n R‑m³ I-c‑p-X‑p¶‑p. F-¶‑n«‑p‑w
F-´‑m-W‑v F-s‑â `‑n-£ k‑z‑o-I-c‑n-¡‑m-¯X‑v. ]-db‑q‑,
X‑m-¦Ä-¡‑v `‑n-£b‑m-bn R‑m³ F-{‑X k‑zÀ-®\‑mW-b‑w Xc-W‑w?''
A-b‑m-f‑p-s‑S h‑m-¡‑p-I-f‑n \‑n-g-e‑n-¨ A-l-¦‑mc‑w I-ï‑v i-¦-c³ s‑N-d‑p-]‑p-©‑nc‑n-t‑b‑m-s‑S t‑N‑m-Z‑n¨‑p.
"a-l‑mß³‑, X‑m-¦Ä t‑b‑m-K‑y\‑m-b H-c‑p [-\‑nI³ X-s‑¶-b‑mW‑v.''
{‑]-i‑w-k‑m-hN-\‑w A-b‑m-f‑p-s‑S s‑\-©I-¯‑v I‑pf‑n-c‑p s‑N‑m-c‑p¶‑p. H-c‑p \‑n-a‑n-j‑w s‑I‑m-ï‑v A-b‑mÄ

53

lncWy

G{]n 2013

54

h‑m-t‑\‑m-f‑w D-bÀ-¶‑p.
"]s‑£‑, F-\‑n-s‑¡‑m-c‑p k‑w-ib‑w. X‑m-¦Ä
F-´‑n-\‑m-W‑v k‑zÀ-®-\‑mW-b‑w `‑n-£-b‑m-b‑n
X-¶X‑v.''
i-¦c-s‑â t‑N‑mZ‑y‑w A-b‑m-f‑p-s‑S D-Å‑n-s‑e
A-l-¦‑m-c-¯‑n-\‑p I‑n-c‑o-S‑w h-¨‑p.
"t‑\‑m-¡‑q {‑_-Ò-N‑m-c‑n‑, R‑m³ k-a‑mP-s‑¯
t‑k-h‑n-¡‑p¶‑p. D-Å-X‑n \‑n¶‑p‑w X‑m¦-s‑f t‑]‑me‑p-Å-hÀ-¡‑v h‑n-e-s‑¸-« `‑n-£ X-c‑p-t‑¼‑mÄ A-§‑p
k-t‑´‑m-j‑n-¡‑p‑w. K‑p-c‑p-I‑p-e-¯‑n s‑N-¶‑v A-§‑v
F-s‑â `‑n-£-s‑b-¡‑p-d‑n-¨‑p ]-d-b‑p‑w. A-h‑n-s‑S-b‑pÅh-s‑c‑m-s‑¡ F-s‑â k-a‑m-P-t‑k-h\-s‑¯ {‑]-I‑oÀ¯‑n-¡‑p‑w.''
"X‑m-¦-f‑p-s‑S \‑n-Ka-\‑w s‑X-ä‑mW‑v. `‑n-£‑m‑w-t‑Zl‑n-I-f‑n-e‑q-s‑S {‑]-i‑w-k‑n-¡-s‑¸-S‑m³ k‑zÀ-®-\‑mWb‑w s‑I‑m-S‑p-¡‑p-¶-X‑m-W‑v ka‑m-P t‑k-h-\-s‑a-¶‑v
I-c‑p-X‑m³ X‑m-¦Ä B-[‑m-c-a‑m-¡‑nb-X‑v F-´‑m-s‑W¶‑v a-\-Ê‑n-e‑m-h‑p-¶‑nÃ.''
[-\‑nI-\‑v D¯-c‑w a‑p-«‑n-t‑¸‑mb‑n.
i-¦-c³ X‑p-SÀ¶‑p
"X‑m-¦-t‑f‑m-S‑v F-\‑n-¡‑v t‑X‑m-¶‑p-¶ h‑n-I‑m-c‑w
k-l-X‑m-]-a‑mW‑v. R‑m³ a-\-Ê‑n-e‑m-¡‑p¶‑p‑, X‑m¦Ä [‑m-c‑m-f‑w k-¼‑mZ‑y‑w ]‑q-g‑v-¯‑n s‑h-¨ [-\‑n-I\‑m-s‑W¶‑v. t‑\‑m¡‑q‑, B I‑m-W‑p-¶ {‑_‑m-l‑v-W‑meb‑w.''
i-¦-c³ h‑n-cÂ-N‑qï‑n-b `‑m-K-t‑¯-¡‑v [-\‑nI³ t‑\‑m¡‑n. s‑\Ã‑n-¡ `‑n-£ \ÂI‑n-b Z-c‑n-{‑Z-`-h\-a‑m-b‑n-c‑p-¶‑p A-X‑v.
i-¦-c³ ]-c-ª‑pþ
"\‑nÀ-²-\c‑p‑w Z-c‑n-{‑Z-c‑pa‑m-b H-c‑p k‑m-[‑p
I‑p-S‑p‑w-_‑w A-h‑n-s‑S P‑o-h‑n-¡‑p¶-X‑v X‑m-¦Ä I‑mW‑p-¶‑n-s‑Ã-t‑¶‑m. H-c‑p t‑\c-s‑¯ B-l‑m-c-¯‑n-\‑p
h-I-b‑nÃ‑m-¯ A-¯-c-¡‑mÀ-¡‑m-W‑v k-¼‑mZ‑y‑w h‑oX‑n-¨‑p \Â-t‑I-ïX‑v. A-hÀ-¡‑v A-X‑v he‑n-s‑b‑m-c‑p
B-i‑z‑m-k-a‑m-I‑p‑w. A-t‑¸‑mÄ A-hÀ-¡‑p-ï‑m-h‑p-¶
k-t‑´‑m-jh‑p‑w {‑]‑mÀ-°-\b‑p‑w X‑m-¦-f‑p-s‑S I‑oÀ¯‑n hÀ-²‑n-¸‑n-¡‑m³ a-X‑n-b‑m-b-X‑mW‑v. A-{‑]-I‑mc‑w s‑N-¿‑p-¶]-£‑w `-K-h‑m-s‑â I‑m-c‑p-W‑y-¯‑nÂ
X‑m-¦Ä-¡‑v [-\-t‑b‑m-Kh‑p‑w I‑oÀ¯‑n-t‑b‑m-Kh‑p‑w
h-¶‑p `-h‑n-b‑v-¡‑p‑w. ''
i-¦c-s‑â B-Z‑y {‑]-i‑w-k-b‑n h‑m-t‑\‑m-f-a‑pbÀ-¶ [-\‑nI-s‑â he‑n-b N‑n-´ \‑q-e‑p s‑]‑m«‑n-b
]-«‑w IW-s‑¡ X‑m-s‑g h‑o-W-S‑nª‑p.
A-b‑mÄ i-¦c-s‑â a‑p-¶‑n s‑s‑I-I‑q-¸‑n
]-dª‑p.
"P‑o-h‑n-X-¯‑n G-äh‑p‑w he‑n-b Ú‑m\‑w t‑I«-X‑v A-§-b‑p-s‑S a‑pJ-¯‑p \‑n-¶‑mW‑v.
k-¼-¶-X-b‑p-s‑S a-S‑n-¯-«‑n I-g‑n-b‑p-¶ R‑m³
F-t‑¶-¡‑mf‑p‑w X‑m-t‑g-¡‑n-S-b‑n-e‑p-Å-h-c‑p-s‑S t‑\À¡‑v C-t‑¶‑m-f‑w I-®‑p X‑p-d-¶‑n-«‑nÃ. C-t‑¸‑m-g‑m-W‑v
b-Y‑mÀ-° ka‑m-P t‑k-h\-s‑¯ R‑m³ X‑n-c‑n-¨-d‑nªX‑v. C-\‑n-b‑p-Å F-s‑â P‑o-h‑n-X‑w k-a‑m-P-¯‑n\‑m-b‑n \‑o-¡‑n-s‑h-¡‑p-I-b‑mW‑v.''
"X‑m-¦Ä-¡‑p \-· h-cs‑«.''
A-h‑n-s‑S \‑n¶‑p‑w `‑n-£ k‑z‑o-I-c‑n-¡‑m-s‑X
i-¦-c³ A-h‑n-s‑S \‑n¶‑p‑w a-S-§‑n.

[-\‑n-I-\‑m-hs‑«‑, a‑m-\-k‑m-´-c-s‑¸-«‑v k‑zÀ-®
\‑m-W-b-§Ä \‑n-d-¨ k-©‑n-b‑p-a‑m-b‑n B Z-c‑n-{‑Z
{‑_‑m-Ò-W‑m-e-b-¯‑n-t‑e-¡‑v \-S-¶‑p.
`‑n-£‑m‑w-t‑Z-l‑n-¡‑v s‑\Ã‑n-¡ `‑n-£ \Â-t‑I-ï‑n
h-¶ Z‑p-t‑c‑y‑m-K-¯‑n a-\‑w s‑\‑m-´‑v ]‑q-a‑pJ-¯‑v
C-c‑n-¡‑p-I-b‑m-b‑n-c‑p-¶‑p A-´À-Ö-\h‑p‑w \-¼‑q-X‑nc‑n-b‑p‑w.
A-bÂ-h‑o-«‑n-s‑e [-\‑n-I³ he‑n-s‑b‑m-c‑p k-©‑nb‑p-a‑m-b‑n ]-S‑n I-S-¶‑p-h-c‑p¶-X‑v I-ï‑v A-hÀ A-¼c-t‑¸‑m-s‑S F-g‑p-t‑¶ä‑p.
"\‑n-§Ä c-ï‑p-t‑]c‑p‑w I-c-b‑p-I-b‑m-W-t‑Ã‑m.''
A-b‑mÄ Z-¼-X‑nI-s‑f t‑\‑m-¡‑n-b‑n-«‑p ]-dª‑p.
"R-§Ä I-c-b‑p¶-X‑v ]-X‑n-h‑mW‑v.'' \-¼‑q-X‑n-c‑n
s‑XÃ‑p \‑o-c-k-t‑¯‑m-s‑S ]-dª‑p.
"C-¶‑p I-c-bp-hm³ X-¡ I‑m-c-W-s‑a-´‑v?''
`‑n-£‑m‑w-t‑Z-l‑n CÃ-¯‑p h-¶-t‑¸‑mÄ H¶‑p‑w s‑I‑m-S‑p¡‑m-\‑nÃ‑m-ª‑v s‑\Ã‑n-¡ `‑n£ s‑I‑m-S‑p-¯ I‑mc‑y‑w
A-´ÀÖ-\‑w t‑hZ-\-t‑b‑m-s‑S h‑n-h-c‑n¨‑p.
[-\‑n-I³ A-¼-c-t‑¸‑m-s‑S ]-d-ª‑p.
"C-h‑n-s‑S \‑n¶‑p‑w s‑\Ã‑n-¡ `‑n-£ k‑z‑o-I-c‑n¨
B `‑n-£‑m‑w-t‑Z-l‑n F-s‑â h‑o-«‑ne‑p‑w h¶‑p. k‑zÀ®-\‑m-W-b-a‑m-W‑v R‑m³ s‑I‑m-S‑p-¯-X‑v. ]s‑£‑,
A-t‑±-l‑w A-X‑p h‑m-§‑n-b‑nÃ. F-¶‑mÂ‑, C-t‑¶‑m-f‑w
R‑m³ t‑\-S‑m-¯ X-¯‑z-Ú‑m-\‑w F-\‑n-¡‑v A-t‑±l-¯‑n \‑n-¶‑p‑w e-`‑n¨‑p. A-X‑m-W‑v R‑m-\‑n-h‑n-s‑S
F-¯‑m-\‑pï‑m-b I‑m-cW‑w.''
A-{‑Xb‑p‑w ]d-ª‑v A-b‑mÄ X-s‑â I-¿‑n-e‑pï‑m-b‑n-c‑p-¶ k-©‑n-b‑p-s‑S s‑I-«-g‑n-¨‑v A-hÀ-¡‑p
a‑p-¶‑n s‑N‑m-c‑nª‑p.
k‑zÀ-®-\‑m-W-b-§Ä a-g s‑]-¿‑p-¶ h‑n-[¯‑n A-hÀ-¡‑p a‑p-¶‑n s‑]-b‑v-X‑p h‑o-W‑p.
B Z-¼-X‑n-IÄ-¡‑v X-§-f‑p-s‑S I-®‑pI-s‑f h‑ni‑z-k‑n-¡‑m-\‑m-b‑nÃ. C‑u c‑w-K‑w I-ï‑p s‑I‑m-ï‑m-W‑v
i-¦-c³ B h‑o-«‑p-a‑p-ä-t‑¯-¡‑v h-¶-X‑v.
"C‑u k‑zÀ-®-\‑m-W-b-§Ä a‑p-g‑p-h³ \‑n-§Ä¡‑p k‑z´‑w.'' A-b‑mÄ ]-dª‑p.
`-h-\-¯‑n Z‑m-c‑n-{‑Z‑y‑w A-I-e‑p-s‑a¶‑p‑w k-¼¶-X-b‑v-¡‑v t‑b‑m-K‑w h-¶‑p-t‑N-c‑p-s‑a¶‑p‑w `‑n-£‑m‑w-t‑Zl‑n ]-dª-X‑v A-´ÀÖ\‑w H‑mÀ-¯‑p.
A-t‑¸‑m-g‑m-W‑v a‑pä-¯‑p h-¶‑p \‑nÂ-¡‑p-¶
`‑n-£‑m‑w-t‑Z-l‑n-s‑b A-hÀ I-ïX‑v. a‑q-hc‑p‑w \‑n-d-a‑ng‑n-I-t‑f‑m-s‑S i-¦c-s‑\ t‑\‑m-¡‑n s‑X‑m-g‑p-X‑p.
H-c‑p a-\‑p-j‑y-s‑\ k-a‑m-P-t‑k-h-I-\‑m-¡‑m³ Ig‑n-ª-X‑ne‑p‑w A-b‑m-f‑n-e‑q-s‑S Z-c‑n-{‑Z-I‑p-S‑p‑w_-s‑¯
Z‑m-c‑n-{‑Z‑y-¯‑n \‑n¶‑p‑w c-£‑n-¡‑m³ I-g‑n-ª-X‑n-e‑pa‑p-Å B-ß-lÀ-j-t‑¯‑m-s‑S s‑s‑I-I‑q-¸‑n s‑N‑mÃ‑n
"A‑w-K‑w lt‑c‑x ]‑p-f-I-`‑q-j-W-a‑m-{‑i-b´‑o
`‑r‑w-K‑m‑w-Kt‑\-h a‑p-I‑p-f‑m-`c-W‑w X-a‑me‑w
A-K‑o-IrX‑mJ‑n-e h‑n-`‑q-X‑n-c]‑m‑w K-e‑oe‑m
a‑wK-e‑y Z‑m-k‑v-X‑p a-a a‑w-K-f-t‑Z-h-X‑m-b‑m‑x
a‑p-K‑v-²‑m a‑p-l‑pÀ h‑n-Z[-X‑o hZ-t‑\ a‑p-c‑m-t‑c‑x
t‑{‑]-a-{‑X-]‑m {‑]-W‑n l‑n-X‑m-\‑n K-X‑m-K-X‑m\‑n
a‑m-e‑mZ‑r-t‑i‑mÀ a-[‑p Ic‑o-h a-t‑l‑m-X‑v-]-t‑eb‑m
k‑m t‑a-{‑i‑n-b‑w Z‑ni-X‑p k‑m-K-c k‑w-`-h‑m-b‑m‑x
F-¶‑p X‑pS-§‑n s‑N‑mÃ‑n-b I-\-I-[‑m-c‑m-k‑v-Xh‑w
"Ia-t‑e I-a-e‑m-£-hÃ-t‑`-X‑z‑w

I-c‑p-W‑m ]‑q-c X-c‑n‑wK‑n-s‑s‑X-c-]‑m‑w-s‑s‑K‑x
A-h-t‑e‑m-I-b a‑m-a I‑n-©-\‑m-\‑m‑w
{‑]Y-a‑m ]‑m{‑X-a I‑r-{‑X‑n-a‑w Z-b‑mb‑m‑x F-¶‑p
s‑N‑mÃ‑n i-¦-c³ A-h-k‑m-\‑n-¸‑n¨‑p.
k‑v-t‑X‑m{‑X‑w t‑I-« A-hÀ B-\-µ‑m-{‑i‑p-¡-t‑f‑ms‑S i-¦c-s‑â a‑p-¶‑n k‑m-ã‑m‑w-K‑w {‑]-W-a‑n-¨‑p.
{‑_‑m-Ò-W Z-¼-X‑n-I-t‑f‑m-S‑m-b‑n i-¦-c³
]-dª‑p.
"C-\‑n a‑p-X \‑n-§-f‑p-s‑S `h-\‑w k‑zÀ-®¯‑p-a-\ F-¶ t‑]-c‑n A-d‑n-b-s‑¸-S‑p‑w.''
i-¦c-s‑â A-\‑p-{‑K-l‑w s‑I‑m-ï‑p k-¼-¶c‑m-b‑n-¯‑oÀ-¶ B Z-¼-X‑n-IÄ¡‑p‑w i-¦c-s‑â
X-¯‑z-Ú‑m-\‑w {‑K-l‑n-¨‑v b-Y‑mÀ-° k-a‑m-P-t‑kh-I-\‑m-b‑n-¯‑oÀ-¶ [-\‑n-I\‑p‑w b-Y‑mÀ-°-¯‑nÂ
i-¦-c³ B-c‑m-s‑W-¶‑v A-d‑n-b‑p-a‑m-b‑n-c-‑p-¶‑nÃ.C-hÀ¡‑v A-t‑±l-s‑¯ A-d‑n-b‑m-\‑p-Å X‑mÂ-¸-c‑yh‑p‑w
D-ï‑m-b‑n-c‑p-¶‑p.
"A-§‑v B-c‑m-W‑v..........F-´‑m-W‑v \‑m-a-t‑[b‑w?''
{‑_‑m-Ò-W Z-¼-X‑n-IÄ t‑N‑m-Z‑n¨‑p.
"I‑me-S‑n t‑Zi-s‑¯ s‑s‑I-¸‑n-Å‑n CÃ-s‑¯ i‑nh-K‑p-c‑p-h‑n-s‑â ]‑p-{‑X³ i-¦-c³ AÂ-¸‑w A-I-s‑eb‑p-Å K‑p-c‑p-I‑p-e-¯‑n h‑n-Z‑y-b-`‑y-k‑n-¡‑p¶‑p.''
"A-§‑v R-§Ä-¡‑v s‑hd‑p‑w i-¦-c\Ã. P‑o-h‑nX]‑m-X s‑X-f‑n-b‑n-¨‑p X-¶ B-N‑m-c‑y-\‑m-W‑v.......i¦-c‑m-N‑m-c‑yÀ A-hÀ a‑q-hc‑p‑w i-¦-c‑m-N‑m-c‑y-s‑c
s‑s‑I-I‑q-¸‑n.
i-¦c-s‑â K‑p-c‑pI‑p-e h‑n-Z‑y‑m-`‑y‑m-k‑w A-h-k‑m\‑n¨‑p. K‑p-c‑p-Z£‑n-W \Â-I‑n CÃ-t‑¯-¡‑v a-S-§‑pt‑¼‑mÄ K‑p-c‑p-h-‑n-t‑âb‑p‑w k-l-]‑mT‑n-I-f‑p-t‑Sb‑p‑w
I-®‑p-\‑n-dª‑p.
i-¦-c‑m-N‑m-c‑yÀ CÃ-¯‑p X‑n-c‑n-s‑¨-¯‑n-b-t‑¸‑mÄ
B-c‑y A-´ÀÖ-\‑w G-s‑d k-t‑´‑m-j‑n¨‑p. \‑nÀÖ‑o-ha‑mb s‑s‑I-¸‑n-Å‑n CÃ‑w k-\‑m-X-\a‑m-b
{‑]-X‑o-X‑n-b‑n-e‑mb‑n.
k-ak‑v-X t‑h-Z-i‑m-k‑v-{‑X-§-f‑ne‑p‑w k-¼‑qÀ-®
]‑m-Þ‑nX‑y‑w t‑\S‑n-b i-¦-c‑m-N‑m-c‑yÀ N‑n-´‑m-[‑o-\\‑m-b‑n-c‑p¶‑p. B a\-Ê‑v `‑m-c-X ]-c‑y-S-\-¯‑n-e‑m-b‑nc‑p¶‑p. a-\‑p-j‑y-s‑\-¡‑p-d‑n¨‑p‑w a‑m-\-h [À-½-s‑¯¡‑p-d‑n¨‑p‑w i-¦-c‑m-N‑m-c‑yÀ K‑m-V-a‑m-b‑n N‑n-´‑n¨‑p.
s‑s‑hZ‑n-I [À½-s‑¯ ]‑p-\‑x-Ø‑m-]‑n-¨‑p s‑I‑m-ï‑v
t‑h-Z-i‑m-k‑v-{‑X-§-f‑p-s‑S B-N-c-W-§-f‑n-e‑q-s‑S `‑mcX-s‑¯ ]‑p-\-c‑p-²-c‑n-¡-W-s‑a-¶ DÂ-¡-Sa‑m-b
B-{‑K-l‑w a‑p-f-s‑]‑m«‑n. CÃ-¯‑v t‑h-Z‑w B-N-c‑n-¨‑v
C-c‑p-¶‑m t‑]‑mc‑m. t‑h-Z-s‑¸‑m-c‑pÄ a‑m-\-h-c‑m-i‑n-s‑b
t‑_‑m-²‑y-s‑¸-S‑p-¯W‑w. A-X‑n-\‑p t‑h-ï‑n b‑m-{‑X
A-\‑n-h‑m-c‑y-a‑m-b‑n-¯‑oÀ-¶‑n-c‑n-¡‑p¶‑p. ]s‑£‑, Cï‑v _-Ô-\-¯‑ne‑m-b H-c‑p A-h-Ø-b‑n-e‑m-W‑p
P‑o-h‑nX‑w.
i-¦-c³ G-X‑p t‑\-ch‑p‑w K‑m-V-a‑m-b‑n N‑n-´‑n¨‑ps‑I‑m-ï‑n-c‑n-¡‑p¶-X‑v B-c‑y A-´À-Ö\-s‑¯
h‑n-j-a‑n-¸‑n¨‑p. F-´‑m-b‑n-c‑n¡‑p‑w ]‑p-{‑X-s‑â a-\Ê‑n-s‑\ a-Z‑n¨‑p-s‑I‑m-ï‑n-c‑n-¡‑p-¶X‑v. H-c‑p Z‑nh-k‑w
B-c‑y‑m‑w-_ A-¡‑mc‑y‑w ]‑p{‑X-t‑\‑m-S‑p t‑N‑m-Z‑n¡‑p-I
X-s‑¶ s‑N-b‑vX‑p.
A-X‑n-\‑v i-¦-c³ a-d‑p-]-S‑n-b‑m-b‑n Hc‑p t‑N‑m-Z‑ya‑m-W‑p-¶-b‑n-¨-X‑v.

lncWy

G{]n 2013

"a-\‑p-j‑y P‑o-h‑n-X-¯‑n-s‑â s‑s‑ZÀL‑y‑w F-{‑X
s‑N-d‑p-X‑m-W‑v A-t‑Ã As‑½?''
"a-It\‑, F-´‑n-\‑m-W‑v I‑m-e-s‑sZÀL‑y‑w K-W‑n¡‑p¶X‑v?''
"P‑o-h‑n-X-{‑I-a‑w N‑n-«-s‑¸-S‑p-¯‑p-t‑¼‑mÄ
t‑X‑m¶‑n-b H-c‑p k‑wib‑w.''
"A-§-s‑\-b‑p-Å N‑n´-I-s‑f‑m¶‑p‑w t‑h-ï.''
B-c‑y A-´ÀÖ-\‑w a‑r-Z‑p-h‑m-b‑n ]-c‑n-`-h‑n-¨‑p.
"A-½ N‑n-´‑n-¡‑p-¶ h‑o-Y‑n F-\‑n-¡‑v a-\-Ê‑ne‑m-h‑p-¶‑nÃ. R‑m³ N‑n-´‑n-¡‑p¶-X‑v t‑h-s‑d-b‑mW‑v.
s‑s‑hZ‑n-I [À½-s‑¯ A-aÀ-¨ s‑N-¿‑p-¶ _‑u-²c‑p-s‑S h-fÀ-¨ F-s‑¶ A-c‑n-i-s‑¸-S‑p-¯‑p¶‑p.''
"X‑oÀ-¨-b‑m-b‑p‑w...........s‑s‑hZ‑n-I B-N-c-W§Ä CÃ‑m-X‑m-b‑m `‑mc-X‑w X-IÀ-¶‑p t‑]‑m-I‑p‑w.
B-ß‑o-b-X-b‑m-W‑v `‑m-c-X-¯‑n-s‑â \-s‑«Ã‑v. A-X‑v
t‑h-Z‑m-[‑n-j‑vT‑n-X-h‑p-a‑mW‑v.''
"`‑m-c-X-¯‑n-s‑â Z‑p-c-h-Ø-b‑v-¡‑v ]-c‑n-l‑m-c‑w
I‑m-W‑m³ I-g‑n-b‑p-¶‑nÃ-t‑Ã‑m.''
h‑nj-b‑w A-½-b‑p-a‑m-b‑p-Å NÀ-¨-b‑n-t‑e-¡‑v KX-‑n X‑n-c‑n-ª-X‑n i-¦-c³ k-t‑´‑m-j‑n¨‑p. X-s‑â
B-{‑K-l‑w A-½-t‑b‑m-S‑p s‑h-f‑n-s‑¸-S‑p-¯‑m³ A\‑pt‑b‑m-P‑ya‑m-b A-h-k-c‑w.
"B-c‑m-W‑v B \‑n-t‑b‑m-K‑w G-s‑ä-S‑p-¡‑m³ hc‑nI?'' B-c‑y‑m-t‑Z-h‑n t‑N‑m-Z‑n-¨‑p.
"R‑m³........R‑m³ Xs‑¶. A-½-b‑ps‑S C‑u
]‑p-{‑X³'' B-c‑y A-´ÀÖ-\‑w s‑R-«‑n-t‑¸‑mb‑n.
'D®‑o' F-s‑¶‑m-c‑p h‑n-f‑nb‑p‑w D-bÀ¶‑p.
"s‑s‑hZ‑n-I [À-½-¯‑n-s‑â {‑]-N-c-W-¯‑n-\‑v
C-d-§‑n-¯‑n-c‑n-¡‑m³ a\-Ê‑v s‑h-¼Â s‑I‑m-Å‑p¶‑p.
B e£‑y‑w ]‑qÀ-¯‑o-I-c‑n-¡‑m³ A-½ A-\‑p-{‑Kl‑n-¡W‑w.'' A-X‑v i-¦c-s‑â H-c-t‑]-£-b‑m-b‑nc‑p¶‑p.
"CÃ..........R‑m³ A-X‑n-\‑p k-½-X‑n-¡‑nÃ. Cï‑v \‑o F-t‑¸‑mg‑p‑w D-ï‑m-hW‑w. s‑s‑hZ‑n-I [À-½¯‑n-s‑â {‑]-Nc-W‑w a-ä‑p hÃ-hc‑p‑w G-s‑ä-S‑p-¡s‑«.
F-\‑n-¡‑v a-¡-f‑m-b‑n ]-¯‑nÃ‑, H-t‑¶-b‑pÅ‑p. F-s‑â
i-¦-c³ a‑m-{‑X‑w. \‑n-s‑¶ I-ï‑p sIm-ï‑p t‑hW‑w
C‑u A-½-b‑v-¡‑v I-®-S-b‑v-¡‑m³.......''
H-c‑p A-½-b‑p-s‑S B-ß-s‑\‑m-¼c‑w.
B h‑m-¡‑p-IÄ i-¦-c³ i-c‑n¡‑p‑w DÄ-s‑¡‑mï‑p. ]s‑£‑, `‑m-c-X-]-c‑y-S-\-¯‑n-s‑â B-{‑K-l‑w
\‑mÄ-¡‑p-\‑mÄ hÀ-²‑n-¨‑p.
]‑p-{‑X-s‑â s‑s‑hZ‑n-I [À½ t‑_‑m-[‑w Bc‑y‑m‑w_-s‑b hÃ‑m-s‑X h‑n-j-a‑n-¸‑n¨‑p. i-¦c-s‑\ X\‑n-¡‑v \-ã-s‑¸S‑pt‑a‑m F-¶ `‑o-X‑nb‑p‑w h-fÀ-¶‑p.
B-{‑K-l-k-^-e‑o-I-c-W-¯‑n-\‑v b‑p-àa‑m-b
\‑n-a‑n-¯-§Ä h-¶‑p t‑N-c‑p-s‑a-¶ B-ß-h‑n-i‑z‑m-k‑w
DÅ‑n-s‑e‑m-X‑p-¡‑n-b‑m-W‑v i-¦-csâ H‑mt‑c‑m Z‑n-hkh‑p‑w I-S¶‑p-t‑]‑m-bX‑v.
a-s‑ä‑m-c‑p Z‑nh-k‑w B-c‑y A-´ÀÖ-\‑w
i-¦-c³ A-d‑n-b‑m-s‑X CÃ-t‑¯-¡‑v k-t‑l‑m-Zc-s‑â
A-d‑n-h‑n-t‑e-¡‑v Hc‑p H‑me s‑I‑m-S‑p-¯-b¨‑p.
H‑m-e-b‑n F-g‑p-X‑nb-X‑v C-{‑X-a‑m-{‑X‑w.
"s‑s‑h-I‑m-s‑X H-¶‑n-{‑X-S‑w h-s‑c F-¯W‑w.''
(X‑p-S-c‑p‑w...‑)

55

K‑pc‑p-a‑pJ‑w
kp]À®-¡mgvN

_‑w-¥‑m-t‑Z-i‑n l‑n-µ‑p¡-s‑f k‑w-c-£‑n-¡‑pI:

\mc-ZÀ F´p-sImïv hn-jvWp-`-à-\mbn?

B‑w-s‑\-k‑v-ä‑n CâÀ-\‑m-jWÂ

kn. kmµo-]\n

Picture Courtesy: sphotos-a.xx.fbcdn.net

N‑n{‑X‑w _‑nP‑p. ]‑n.BÀ.

h‑n
56

a-\‑p-j‑y‑m-hI‑m-i k‑w-L-S-\b‑m-b B‑w-s‑\-Ì‑n CâÀ-\‑m-jWÂ‑,
_‑w-¥‑m-t‑Z-i‑n-s‑e \‑y‑q-\-]-£a‑m-b l‑n-µ‑p¡-s‑f k‑w-c-£‑n-¡‑p¶-X‑n-\‑v D-S\-S‑n \-S]-S‑n kzoI-cn-¡-W-sa¶v _w¥m-tZiv
Kh¬saân-t\mSv B-h-i‑y-s‑¸«‑p. "_‑w-¥‑m-t‑Z-i‑n-s‑e l‑n-µ‑p-

57
Picture Courtesy: dailymail.co.uk

-j‑v-W‑p-`-à‑n-b‑p-s‑S I‑m-c‑y-

¯‑n \‑m-c-Z³ I-g‑n-t‑ªb‑p-Å‑q B-c‑p‑w. A-X‑v t‑e‑m-I‑m-c‑w-`‑w
a‑p-XÂ A-§-s‑\-b‑mW‑v. F¶‑p‑w
A-§-s‑\-X-s‑¶-b‑m-b‑n-c‑n-¡‑p‑w. \‑m-c-ZÀ
F-¶‑p t‑IÄ-¡‑p-t‑¼‑mÄ \‑m-c‑m-b-W
\‑m-c‑m-b-W F-¶ \‑m-a‑w \-½‑p-s‑S a-\Ê‑ne‑p‑w a‑p-g-§‑p¶‑p. h‑o-W h‑m-b‑n-¨‑v
l-c‑n-\‑m-a-I‑oÀ-¯-\h‑p‑w ]‑m-S‑n a‑q-¶‑p
t‑e‑m-I-§-f‑n-e‑p-a§-s‑\ k-©-c‑n¨‑ps‑I‑m-ï‑n-c‑n-¡‑p-¶ \‑m-c-ZÀ F-t‑¸‑mÄ
B-h-i‑y-s‑¸-S‑p¶‑pt‑h‑m A-t‑¸‑mÄ `-Kh‑m³ A-c‑n-I‑n-s‑e-¯‑p‑w. H-c‑p Z‑m-k-s‑\t‑¸‑m-s‑e.
{‑]-]-©-\‑m-Y\‑m-b a-l‑m-h‑n-j‑vW‑p-h‑n-s‑\ `à‑n-s‑I‑m-ï‑v h-c‑p-X‑n-b‑ne‑m¡‑n-b \‑m-c-ZÀ a‑p³-P-·-¯‑nÂ
H-c‑p Z‑m-k‑n-b‑p-s‑S ]‑p-{‑X-\‑m-b‑n-c‑p¶‑p.
s‑hd‑p-s‑a‑m-c‑p Z‑m-k‑n-]‑p-{‑X³ t‑e‑m-I‑w
a‑p-g‑p-h³ \-a‑n-¡‑p-¶ `-à‑m-t‑{‑K-k-c\‑m-b‑n-X‑n-\‑p ]‑n-¶‑n H-c‑p I-Y-b‑pï‑v.
]pcmWw h‑n-h-c‑n-¡‑p¶ B I-Y
C-X‑m-W‑v:
H-c‑p {‑_‑m-ÒW-s‑â K‑r-l-¯‑nÂ
KÀ-`‑n-W‑nb‑m-b H-c‑p k‑v{‑X‑o Z‑m-k‑y-h‑r¯‑n-¡‑m-b‑n F¯‑n. A-¡‑me-¯‑v B
t‑Z-i‑w A-X‑nb‑m-b h-cÄ-¨ t‑\-c‑n«‑ps‑I‑m-ï‑n-c‑n-¡‑p-I-b‑m-b‑n-c‑p¶‑p. KÀ-`‑nW‑nb‑m-b Z‑m-k‑n s‑s‑h-I‑m-s‑X H-c‑p
D-®‑n-s‑b {‑]-k-h‑n¨‑p. D-®‑n ]‑n-d-¶
ka-b‑w A-X‑n-K‑w-`‑o-ca‑m-b a-g s‑]b‑vX‑p. A-s‑X‑m-c‑p i‑p-`-k‑q-N-\-b‑m-b‑n
Z‑m-k‑n-b‑p-s‑S b-P-a‑m-\\‑m-b {‑_‑m-ÒW³ I-c‑pX‑n. X-s‑â ]‑n-d-h‑n-b‑n-e‑q-s‑S
t‑e‑m-I-¯‑n-\‑p a‑p-g‑p-h³ \‑m-c‑w AYh‑m s‑h-Å‑w {‑]-Z‑m-\‑w s‑Nb‑vX B
D-®‑n-¡‑v {‑_‑m-Ò-W³ \‑m-c-Z³ F-¶‑v
t‑]-c‑n«‑p. A-h³ h-fÀ¶‑p.
t‑b‑m-K‑n-a‑m-s‑c i‑p-{‑i‑q-j‑n-¡-e‑m-b‑nc‑p-¶‑p Ah-s‑â t‑P‑me‑n. t‑b‑m-K‑n-a‑mÀ

k-a‑q-l‑w A-X‑n `-b‑m-\-Ia‑m-b A-]-I-S‑m-h-Ø-s‑b-b‑m-W‑v
A-`‑n-a‑p-J‑o-I-c‑n-¡‑p-¶X‑v. t‑Ih-e‑w a-X‑w I‑mc-W‑w A-hÀ C-cI-f‑m-b‑n-¯‑o-c‑p-¶‑p F¶-X‑v s‑R-«‑n-¸‑n-¡‑p-¶-X‑mW‑v. A-hÀ-¡‑v
B-h-i‑ya‑m-b k‑p-c-£‑n-XX‑z‑w e-`‑n-¡‑p-¶‑p-s‑ï-¶‑v kÀ-¡‑mÀ
D-d-¸‑p-h-c‑p-¯W‑w.'' B‑w-s‑\-Ì‑n-b‑p-s‑S d‑n-kÀ-¨d‑m-b A-º‑m-k‑v
s‑s‑^-k‑v A-`‑n-{‑]‑m-b-s‑¸-«‑p.
P-a‑mþ A-s‑¯þC-É‑m-a‑n-b‑p-s‑S t‑\-X‑m-h‑p‑w 1971s‑e b‑p-²
I‑p-ä-h‑m-f‑n-b‑pa‑m-b k-b‑v-Z‑n-s‑b X‑q-¡‑n-s‑¡‑mÃ‑m³ h‑n-[‑n¨ t‑I‑mSX‑n \-S-]-S‑n-b‑n {‑]-X‑n-t‑j-[‑n-¨‑m-W‑v _‑w-¥‑m-t‑Z-i‑n l‑n-µ‑pk-a‑q-l-¯‑n-s‑\-X‑n-s‑c B-{‑Ia-W‑w \-S-¡-¶X‑v. _‑w-¥‑m-t‑Z-i‑v
]‑q-P D-Z‑vP‑m-t‑]‑m¬ ]-c‑n-j-¯‑n-s‑â I-W-¡‑p-IÄ {‑]-I‑m-c‑w 47
t‑£-{‑X-§f‑p‑w \‑q-d‑p-I-W-¡‑n-\‑v h‑o-S‑p-If‑p‑w N‑p-s‑«-c‑n-¡-s‑¸«‑p.
\‑n-ch-[‑n l‑n-µ‑p-¡Ä I‑q-«-s‑¡‑m-e-¡‑n-c-b‑mb‑n. \-h-J‑m-e‑n-b‑n-s‑e
c‑m-P‑vK-©‑v _-k‑m-d‑n-s‑e H-c‑p {‑K‑m-a‑w H-¶-S-¦-a‑m-W‑v s‑^-{‑_‑p-hc‑n 28\‑v N‑p-s‑«-c‑n-¡-s‑¸-«-X‑v.
_‑w-¥‑m-t‑Z-i‑n P-\-k‑w-J‑y-b‑p-s‑S F-«‑v i-X-a‑m-\‑w a‑m{‑X‑w
h-c‑p-¶ l‑n-µ‑p-k-a‑q-l‑w F-t‑¸‑mg‑p‑w B-{‑I-a-W `‑o-jW‑n-s‑b
`b-¶‑p P‑o-h‑n-¡‑p-¶-h-c‑m-s‑W-¶‑v B‑w-s‑\-k‑v-ä‑n CâÀ-\‑m-jW {‑]-k‑v-X‑m-h‑n-¨‑p.

s‑N‑mÃ‑p-¶ h‑n-j‑v-W‑p-k‑v-X‑p-X‑n-Is‑fÃ‑m‑w A-h³ {‑i-²‑m-]‑qÀ-Æ‑w t‑IÄ¡‑p‑w. A§-s‑\ Ah-s‑â a-\-Ê‑nÂ
h‑n-j‑v-W‑p`-à‑n t‑h-c‑q¶‑n. A-h-t‑\‑m-S‑v
C-ã‑w t‑X‑m¶‑nb t‑b‑m-K‑n-a‑mÀ Ah-\‑v
Ú‑m-t‑\‑m-]-t‑Z-i‑w \Â-I‑n.
A-§-s‑\-b‑n-c‑ns‑¡‑, kÀ-¸-Z‑w-i\-t‑a-ä‑v Ah-s‑â A-½ a-c‑n¨‑p. X-s‑â
Ht‑c-s‑b‑m-c‑p _-Ô‑ph‑m-b A-½ a-c‑n-¨t‑X‑m-s‑S k‑v-t‑\-l‑n-¡‑m³ B-c‑p-a‑nÃ‑mX‑m-b-t‑Ã‑m. A-h³ h‑o-S‑p-h‑n-«‑n-d§‑n.
Z‑oÀ-L-Z‑q-c‑w k-©-c‑n-¨‑v H-c‑p I‑m-«‑ns‑e¯‑n. A-h‑n-s‑S-b-h³ [‑y‑m-\-¯‑nÂ
a‑p-g‑p-I‑n-b‑n-c‑p-¶‑p.
H-c‑pt‑h-f A-h-\‑p-a‑p-¶‑n a-l‑mh‑n-j‑v-W‑p {‑]-X‑y-£-\‑mb‑n. ]-t‑£
\-¶‑m-b‑n ZÀ-i‑n-¡‑p‑w-a‑p³-]‑v h‑n-j‑v-W‑p
a-dª‑p. \‑m-c-Z-s‑â-b‑p-Å‑n hÃ‑m¯ H-c‑p k-¦-S-a‑p-ï‑mb‑n. `-K-h‑m-s‑\
\-¶‑m-b‑n ZÀ-i‑n-¡‑m-\‑m-b‑nÃ-t‑Ã‑m.

`-K-h‑m-s‑\ C-\‑nb‑p‑w I‑m-WW‑w.
Iï‑p-s‑I‑m-t‑ï-b‑n-c‑n-¡W‑w. \‑m-c-Z³
C§-s‑\ \‑n-\-¨‑n-c‑n-s‑¡ A-X‑m `-Kh‑m-s‑â A-i-c‑oc‑n: '\‑n-s‑â B-{‑K-l-a\‑p-k-c‑n-¨‑v R‑m³ ZÀ-i-\-a-c‑p-f‑n. C\‑n
C‑u P-·-¯‑n \‑n\-¡‑v F-s‑¶
I‑m-W‑m³ k‑m-[‑n-¡‑nÃ. F-¶‑mÂ
A-S‑p-¯ P-·-¯‑n A-X‑n-\‑p k‑m-[‑n¡‑p-s‑a-¶‑p a‑m-{‑X-aà \‑o F-s‑â `-à·‑m-c‑n a‑p-J‑y-\‑m-I‑p-Ib‑p‑w s‑N-¿‑p‑w.
\‑n\-¡‑v F-¶‑n-e‑p-Å `-à‑n t‑e‑mI‑m´‑y‑w h-s‑c \-i‑n-¡‑p-I-b‑p-a‑nÃ.'
\‑m-c-Z³ B P-·‑w a‑p-g‑p-h³
h‑n-j‑v-W‑p-h‑n-s‑\ `-P‑n¨‑p-s‑I‑m-ï‑v Ig‑n-ª‑p-I‑qS‑n. A-S‑p-¯ P-·-¯‑nÂ
{‑_-Ò-]‑p-{‑X-\‑m-b‑n P-\‑n-¨‑v h‑n-j‑v-W‑ph‑n-s‑â a‑p-J‑y-`-à-\‑m-b‑n a‑m-d‑p-Ib‑p‑w
n
s‑N-b‑v-X‑p.
lncWy

IÃ‑y‑m-W-¡‑p-d‑n-b‑n P-\-\-¯‑ob-X‑n t‑hW‑w
G-ä-h‑p-a-[‑n-I‑w s‑s‑i-i-h h‑n-h‑m-l-§Ä \-S-¡‑p-¶ k‑w-Ø‑m\-a‑m-W‑v c‑m-P-Ø‑m³. {‑K‑ma‑o-W t‑a-J-e-b‑n h-¼‑n¨ t‑X‑m-X‑ne‑m-W‑v C¶‑p‑w s‑s‑i-i-h h‑n-h‑m-l-§Ä \-S-¡‑p-¶X‑v. A-X‑n-s‑\
s‑N-d‑p-¡‑m³ c‑m-P-Ø‑m³ kÀ-¡‑mÀ ]‑pX‑n-b H-c‑p \‑nb-a‑w s‑I‑mï‑p-h¶‑p. h‑n-h‑m-l-£-W-]-{‑X-¯‑n h-c-s‑âb‑p‑w h-[‑p-h‑ns‑âb‑p‑w P-\-\-¯‑ob-X‑n {‑]-k‑n-²-s‑¸-S‑p-¯-W‑w. A-X‑v I-¯‑v
A-¨-S‑n-¡‑p-¶ {‑]-Ê‑p-S-a-b‑p-s‑S D-¯-c-h‑m-Z‑n-¯-a‑mW‑v. C‑u {‑]-Ê‑pG{]n 2013

S-a-b‑mI-s‑« P-\-\-kÀ-«‑n-^‑n-¡-ä‑n-s‑â t‑I‑m-¸‑n A-h-c‑p-s‑S ^-be‑n k‑q-£‑n-¡‑p-Ib‑p‑w t‑hW‑w. A§-s‑\ s‑N-¿‑m-¯ ]-£‑w
kÀ-¡‑mÀ he‑nb s‑s‑^³ N‑p-a-¯‑p‑w. B-Z‑y-a‑mb‑n C‑u ]²-X‑n
\-S-¸‑n h-c‑p-¯‑nb-X‑v `-c-X‑v-]‑qÀ P‑nÃ-b‑n-e‑mW‑v. I-g‑n-ª H-c‑p
hÀ-j-¯‑n-\‑p-Å‑n 50% Ipd-hmWv s‑s‑i-i-h h‑n-h‑m-l-¯‑nÂ
h-¶‑n-«‑pÅ-X‑v F-¶‑v kÀ-¡‑m-c‑n-s‑â I-W-¡‑p-IÄ k‑q-N‑n-¸‑n-¡‑pIndo Asian News Service
¶‑p.

kp]À®-¡mgvN

]pXnb ]pkv X Iw

Ct¸mÄ hnev]-\ -bnÂ
Picture Courtesy: news-views.in

s‑N‑m-Æ-b‑n a-[‑p-h‑n-[‑p-h‑n-\‑p
t‑]‑m-I‑m³ B-f‑p-t‑ï‑m?

the secrets
of mantra

i‑q-\‑y‑m-I‑m-i-¯‑n-t‑e-¡‑v B-Z‑y-a‑m-b‑n h‑n-t‑\‑m-Z-b‑m-{‑X \-S¯‑nb
t‑I‑m-S‑o-i‑z-c-\‑m-b‑, s‑U-¶‑n-k‑v S‑nt‑ä‑m a-[‑y-h-b-Ê‑p-Å Z-¼-X‑namsc s‑N‑m-Æ-b‑n-t‑e-¡‑v A-b-¡‑p-h‑m³ X-¿‑m-s‑d-S‑p-¡‑p-I-b‑mW‑v.
k‑z-I‑m-c‑y-a‑m-b‑n \‑nÀ-½‑n-¨ k‑v-t‑]-k‑v-j‑n-¸‑v N‑p-h-¸³ {‑K-l-¯‑n-\‑p
N‑pä‑p‑w ]-d-¡‑m³ X-¿‑m-s‑d-S‑p-¡‑p-I-b‑mW‑v. X-¿‑m-d‑p-Å Z-¼-X‑n-a‑mc‑p-t‑ï‑m?

Page 136

Rs. 100

policymic

d‑n-kÀ-Æ‑v _‑m-¦‑n-s‑â
C s‑a-b‑ne‑mt‑W‑m {‑i-²‑n-¡t‑W
58
Picture Courtesy: www.wikinoticia.com

A-S‑p-¯ X-h-W \‑n-§Ä-¡‑v d‑n-kÀ-Æ‑v _‑m¦‑v H‑m-^‑v C-´‑y-b‑ps‑S t‑]-c‑n H-c‑p C s‑a-b‑n h-c‑n-I-b‑m-s‑W-¦‑n c-ï‑p h-«‑w
B-t‑e‑m-N‑n-¡‑p-I. \‑n-§-f‑p-s‑S _‑m-¦‑v A-¡‑u-ï‑v h‑n-h-c§Ä
RBIb‑n k‑p-c-£‑n-X-a‑m-¡‑n s‑h¡-W‑w F-¶‑p ]d-ª‑v h-c‑p¶
C s‑a-b‑n-e‑p-IÄ X-«‑n-¸‑n-s‑â ]‑pX‑n-b c‑q-]-a‑mW‑v. A-X‑n A-hÀ
\‑n-§fpsS A-¡‑u-ï‑v \¼À‑, I‑mÀ-U‑v \-¼À C§-s‑\ cl-k‑y
k‑z-`‑m-h-a‑p-Å h‑n-h-c-§Ä t‑N‑m-Z‑n-¡‑p‑w. RBIb‑p-s‑S t‑]-c‑v D-]-t‑b‑mK‑n-¨‑p \-S¯p-¶ C‑u X-«‑n-¸‑n-\‑v C-c-b‑m-h-c‑p-X‑v F¶‑v A-[‑n-I‑rXÀ A-d‑n-b‑n-¡‑p¶‑p. am-{‑Xaà rbi.com F-¶ t‑]-c‑n H-c‑p C
s‑a-b‑n ID b‑p‑w C-´‑y-b‑p-s‑S s‑k³-{‑S _‑m¦‑mb RBI ¡‑v
CÃ.

kvrf publication

sreekanteswara road,calicut 673 001
ph: 0495 2723181

The Hindu / Daily star

s‑U-¶‑n-k‑v S‑nt‑ä‑m

a‑p-X-e‑m-f‑n¯-s‑¯ A-I-ä‑m³ 28 s‑l-bÀ-k‑v-s‑s‑äÂ
Picture Courtesy: 25.media.tumblr.com

a‑p-X-e‑m-f‑n-¯ h‑y-h-Ø‑n-X‑n-b‑p-s‑S I-S-¶‑m-{‑I-aW-s‑¯ s‑Nd‑p-¡‑m³ ]-e ]-²-X‑n-If‑p‑w kÀ-¡‑m-c‑p-IÄ \-S-¸‑n h-c‑p-¯‑nb‑n-«‑pï‑v. a‑p-X-e‑m-f‑n¯-s‑¯ s‑N-d‑p-¡‑m³ D¯-c-s‑I‑md‑n-b H-c‑p
]‑pX‑n-b ]-²-X‑n-b‑p-a‑m-b‑n c‑w-K-{‑]-t‑h-i‑w s‑N-b‑v-X‑n-c‑n-¡‑p¶‑p.
F-´‑m-s‑W-¶t‑Ã? D¯-c-s‑I‑m-d‑n-b-¡‑mÀ C-\‑n a‑p-S‑n s‑h-«‑pt‑¼‑mÄ A-X‑v kÀ-¡‑mÀ A‑w-K‑o-I-c‑n-¨ 28 s‑l-bÀ-I-«‑pI-t‑f
B-I‑mh‑q! C-h‑n-s‑S ]-t‑£ k‑v-{‑X‑o-IÄ-¡‑v I‑q-S‑p-XÂ B-\‑p-I‑qe‑y-a‑p-ï‑v. A-hÀ-¡‑v 18 s‑l-bÀ I-«‑pI-s‑f X‑n-c-s‑ª-S‑p-¡‑m‑w.
]‑p-c‑p-j³-a‑mÀ-¡‑mh-s‑« t‑Ih-e‑w ]-¯‑p‑w. C-X‑n c-k-I-ca‑m-b
I‑mc‑y‑w c‑m-{‑ã-¯-e-h\‑m-b I‑n‑w t‑P‑m‑w-K‑v D³-s‑â a‑p-S‑n-b‑p-s‑S
ssÌbv C‑u A‑w-K‑o-I-c‑n-¡-s‑¸-« ]-«‑n-I-b‑n Cà F-¶-X‑mW‑v.
I-g‑n-ª‑nà \‑n-_-Ô-\IÄ. ]‑p-c‑p-j³-a‑mÀ A-©‑p s‑kâ‑na‑o-ä-d‑n I‑q-S‑p-X \‑o-f-¯‑n a‑p-S‑n h-fÀ-¯-c‑pX‑v. H‑m-t‑c‑m 15
\‑m-f‑ne‑p‑w a‑p-S‑n s‑h-«W‑w. F-¶‑m a‑p-X‑nÀ-¶ ]‑u-c³-a‑mÀ-¡‑v
a‑p-S‑n-b‑p-s‑S \‑o-f‑w G-g‑p s‑kâ‑n-a‑o-äÀ h-s‑c-b‑m-I‑m‑w.
Printed by K. Meera Rajesh, Published by K. Meera Rajesh, Owned by K. Meera Rajesh, Printed at Geethanjali Offset Press, for Prameela Press, Oyitty Road,
lncWy
Mele Palayam, Calicut. Ph: 0495-2722889, Published at IInd Floor, Sreekanteshwara Complex, Mavoor Road, Kozhikode 673 004 (Calicut). Ph: 0495-2724700,
Editor: Vivek. D. Shenoy. Book Five, Volume 49, 2013 April, Price Rs. 20.00

]pXnb ]pkv X Iw

Ct¸mÄ hnev]-\ -bnÂ

vedic sanskrit
mother of all
languages

Page 200

Rs. 150

kvrf publication

sreekanteswara road,calicut 673 001
ph: 0495 2723181

2013 April
Reg. No. KL/CT/120/2012-14
License No. KL/PMG/NR/WPP/52/KKD/2012-14

Hiranya Monthly, Kozhikode

Rs. 20.00
RNI No. KERMAL/2009/29220

Trave ller's
Desti nation
Best
compliments
from

akbar Group

VI/ 401, C.D. Kashkand Chambers, Bank Road, Calicut 673 001, Kerala
Tel: 0495 3918111 to 140 (30 lines), Fax: 0495 2368662
E-mail: calicut@akbartravels. in , www.akbartravelsonline.com

H.O. Akbar Bhavan, 69-71, Janjikar Street, Cawford Market
Mumbai 400 003, Tel: 022- 23403434 (16 lines)

akbar travels of India Pvt. Ltd.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful