You are on page 1of 16

5 CZERWCA 2013

ISSN: 2080-3664
NAKAD: 10 000 EGZ.
rok VIII, nr 11 (139)
wiadomoci s. 3
racibrz GOSPODARKA
Oszustwa i mobbing
w Rudniku?
zdrowie s. 12
Ktnia na sesji rady powiatu
ze szpitalem w tle
Pierwszy portal w regionie
Racibrz, Kunia Raciborska, Rudy, Pietrowice Wielkie, Krzyanowice, Tworkw, Chaupki, Krzanowice, Wodzisaw lski, Pszw, Rydutowy,
pierwsza bezpatna gazeta w regionie od 2006 r.
s. 8
PLUSY BIZNESU DLA
Portfele powiatowej
mietanki maj si dobrze
R E K L A M A
BEZPATNY DWUTYGODNIK
Zobacz wicej
w portalu regionalnym
GazetaInformator.pl
D P K O D M R SZ O E L W Z E E O
www.domoweprzedszkole.com.pl
RUSZAMY W CZERWCU!!!
RUSZAMY W CZERWCU!!!
tel. 882 - 184 - 290 tel. 792 - 612 - 680
/
ul.Rybnicka 37 , Racibrz
wodzisaw lski - bezpieczestwo
F
o
t
.
P
a
u
l
i
n
a
K
r
u
p
i

s
k
a
Zoto 90 z/gr !!!
Przyjd i sprawd
- przebijemy kad ofert !
Najnisze odsetki w miecie
Najlepsze wyceny !
ul. Londzina 17
tel. 32 410 64 78
ul. Rudzka 39
tel. 32 700 60 14
www.loombard.pl
zakad produkcyjny, na-
lecy do Raciborskiej sp-
dzielni mleczarskiej ofcjal-
nie zosta sprzedany, frmie
zott w padzierniku 2012
roku. zott zobowiza si do
spenienia pakietu gwaran-
cyjnego dla pracownikw
mleczarni - do padzierni-
ka 2013 mieli mie zagwa-
rantowan prac. zgodnie
z zaoeniami pakietu gwa-
rancyjnego, w przypadku
zwolnienia, frma zott zo-
bowizana jest do wypa-
cenia pracownikowi odpra-
wy. miaa ona wynosi tyle,
ile pracownik zarobiby do
padziernika 2013 roku,
czyli do czasu wyganicia
pakietu gwarancyjnego.
Jeszcze przed przejciem
Rsm przez frm zott pre-
zydent mirosaw Lenk spot-
ka si z jej prezesem. Prezes
zott przekonywa wwczas,
e w obliczu ostrej konku-
rencji jego frmy z mleko-
vit mniejsze zakady nie
maj szans na przetrwanie
i wchonicia s niezbdne
by dalej dziaa.
trwaj zwolnienia
dzi pracownicy zaka-
du zott maj obawy co do
dalszego funkcjonowania
zakadu. donosz o syste-
matycznych zwolnieniach,
jakie rzekomo maj miejsce
w zakadzie. - Przez ostatnie
tygodnie pracownicy zaka-
du yli w cigej obawie, e
mog straci prac. Co ty-
dzie w Raciborzu pojawia
si kto z kierownictwa i
mleczarnia do likwidacji?
Pracownicy zakadu zott donosz
o zwolnieniach i obawiaj si o przyszo zakadu.
zwalniano kilka osb - mwi
jeden ze zwolnionych pra-
cownikw. mwi si take o
tym, e ju na kilka tygodni
po przejciu Raciborskiej
spdzielni mleczarskiej
frma zott zaproponowa-
a dobrowolne zwolnienia
pracownikom, oczywicie z
wypat odprawy zgodnie
z pakietem gwarancyjnym.
- zgosio si okoo dziesi-
ciu osb. Firma jednak zre-
zygnowaa z tej propozycji.
Uznali chyba, e ponieli-
by za due koszty, a teraz
zwalniaj osoby, ktre chc
pracowa i robi to dobrze
- dodaje z alem byy pra-
cownik. W zwizku z tak
polityk kierownictwa, w
zakadzie produkcyjnym
zott w Raciborzu panuje
przekonanie, e frma dy
do jego likwidacji.
zott: to naturalne
Podczas rozmowy tele-
fonicznej z rzecznikiem pra-
sowym zott Polska ewelin
Czuczman, dowiedzielimy
si, e w ostatnim czasie fr-
ma dokonaa dwch duych
przej i e przy przejciach
zwolnienia pracownikw
s naturalnym procesem.
dowiedzielimy si take,
e zakad w Raciborzu ma
si bardzo dobrze i nie ma
mowy o jego zamkniciu.
- informujemy, e frma
zott Polska nie przewidu-
je zamknicia zakadu pro-
dukcyjnego w Raciborzu.
zott podpisujc umow
kupna zakadu od Racibor-
skiej spdzielni mleczar-
skiej podja decyzj o kon-
tynuacji produkcji oraz
dalszej inwestycji w rozwj
nowego oddziau frmy.
Tym samym zott Polska
zobowiza si do spenia-
nia pakietu gwarancyjnego
dla zatrudnionych w w-
czesnej mleczarni pracow-
nikw. Wszystkie zawarte
ze spdzielni ustalenia s
przestrzegane - owiadcza
frmy zott Polska.
koniec zwolnie
W zakadzie zott w Ra-
ciborzu produkowane s
przede wszystkim twarogi
ptuste, tuste oraz krajan-
ki, przy zachowaniu recep-
tury Rsm. Jak poinformo-
waa nas rzecznik ewelina
Czuczman w zakadzie pro-
dukcyjnym w Raciborzu
cigle wdraane s nowe sy-
stemy i produkcja cay czas
jest kontynuowana. zapew-
nia take, e kolejnych zwol-
nie nie bdzie.
Wieloosobowe zwolnienia w zakadzie Zott w Raciborzu wr jego zamknicie?
Przepis na dobr za-
baw? Poczenie mu-
zyki PoP z... piosen-
k biesiadn, czyli dla
kadego co miego.
44. dni Wodzisawia
lskiego trway trzy dni
(31.05-02.06). organizo-
wana przez Wodzisaw-
skie Centrum kultury i
Urzd miasta impreza by-
a poczona z Letni sce-
n eski. Wodzisawskiej
publicznoci zaprezento-
wali si na scenie znani
w caej Polsce wykonaw-
cy, m. in. grupa Feel oraz
ewelina Lisowska. nie za-
brako rwnie piosenki
biesiadnej.
niestety, nie obyo si
bez przykrych incyden-
tw. dwudziestoosobo-
wa grupa zamaskowanych
i pijanych mczyzn za-
atakowaa ochron impre-
zy, po tym jak jedna z osb
nie zostaa wpuszczona na
stadion miejski z piwem.
W ruch poszy pici, bu-
telki i kamienie. W wyniku
zdarzenia ucierpiao trzech
ochroniarzy.
Wodzisawska policja
zatrzymaa gwnego pro-
wodyra zamieszek - 23-let-
niego wodzisawianina, a
take dwch mieszkacw
Jastrzbia-zdroju w wie-
ku 18 i 20 lat. agresywni
chuligani usyszelni zarzu-
ty naruszenia nietykalno-
ci cielesnej pracownikw
agencji ochrony w zwizku
z podjt przez nich inter-
wencj na rzecz ochrony
bezpieczestwa ludzi i po-
rzdku publicznego. grozi
im kara do dwch lat po-
zbawienia wolnoci.
dni WodzisaWia
z aWanTUR W TLe
F
o
t
.
f
a
c
e
b
o
o
k
.
c
o
m
/
G
a
z
e
t
a
W
o
d
z
i
s
l
a
w
s
k
a
Jedn z gwiazd tegorocznych
Dni Wodzisawia lskiego bya grupa Feel.
paulina krupiska
W czasie Dni
Wodzisawia 20
pijanych chuliga-
nw zaatakowao
trzech ochronia-
rzy.
Zobacz fotorelacj na
facebook.com/
GazetaWodzislawska
oraz raciborz.com.pl
et
2
GazetaInformator.pl
<<
5 czerwca 2013, nr 11 (139)
Wiadomoci
racibrz inwestycje
Redakcja:
tel. 32 414 90 30, 519 188 998
Redaktor naczelny:
Ireneusz Burek
Redaktor prowadzcy:
Wojciech oneczko
Zesp redakcyjny:
Paulina Krupiska, Pawe Strzelczyk,
Marta Rajchel, Bartosz Kozina
Krystian Niewrzo, Patrycja Krupiska,
Janusz Nowak, Adrian Behr
Grafka i skad: Bartomiej Mielnik
RTP Unia o kRok od misTRzosTWa
GazetaInformator.pl
Dzia marketingu:
Barbara Frydryk: 509 381 263
barbara.frydryk@raciborskiemedia.pl
Marzena Ruczaj: 533 362 362
marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl
Wszystkie prawa autorskie do opracowa
grafcznych i reklam zastrzeone.
Druk: PolskaPResse.Sp. z o. o.
Sosnowiec
Nakad: 10 000 egz.
Wydawca:
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12,
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22,
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
Ju 7 czerwca RTP Unia Racibrz stanie przed szan-
s zapewnienia sobie tytuu mistrza Polski. W przed-
ostatniej kolejce pikarki Unii zagraj na wyjedzie z
akademiczkami z Wrocawia. Przewaga unitek nad
drugim z kolei medykiem jest tak okazaa, e w przy-
padku wygranej, mog witowa pity z rzdu triumf
w kraju.
znalaze si w centrum wydarze?
masz zdjcia lub informacje? zadzwo lub napisz!
502 21 31 22 redakcja@raciborz.com.pl
komentarz na gorco
Znajdziesz nas na facebooku!
facebook.com/raciborzcompl
zakoczyy si spotkania
warsztatowe organizowane
w ramach obywatelskiego
Planu Rewitalizacji Centrum
Raciborza. zebrane w ich
czasie pomysy na oywienie
centrum Raciborza zostay
poddane konsultacjom spo-
ecznym w Urzdzie miasta.
Nike zainteresowanie
na sali, prcz osb zwi-
zanych z projektem, przed-
stawicieli wadz i rady mia-
sta, znalaz si zaledwie
jeden zainteresowany prob-
lemem mieszkaniec miasta.
zdaniem dr in. arch. ag-
nieszki Bugno-Janik z Poli-
techniki lskiej, dowodzi to
potrzeby aktywnej postawy
wadz miasta w kreowaniu
aktywnoci spoecznej jego
mieszkacw, co jest jed-
nym z warunkw powodze-
nia planw rewitalizacji cen-
trum miasta.
Sceptycyzm wadz
najwicej dyskusji wy-
woa temat rewitalizacji ul.
dugiej. zdaniem autorw
wstpnego projektu, uli-
ca stracia dawny blask. le
Wadza nie ma pomysu na centrum miasta?
m. Lenk: musz mie logiczny cig zdarze, bo inaczej po dwch latach ludzie oskar mnie o defraudacj pienidzy!
Po kadej wikszej
ulewie droga Paww -
Makw staje si nieprze-
jezdna.
Rowy melioracyjnej przy
drodze Paww-makw
praktycznie nie istniej.
zdaniem starosty adama
Hajduka sprawa nie jest pro-
sta. zarzd powiatu chciaby,
aby gmina Pietrowice Wiel-
kie partycypowaa w kosz-
tach ich udraniania. Poza
tym samo udranianie nosi
znamiona pracy syzyfowej.
- moemy po kadym
deszczu rw wykopa, ale
po kadym deszczu on zno-
wu bdzie peny. Jedynym
wyjciem, ktre jestemy w
stanie zaakceptowa i reali-
zowa, jest to, w ktrym rol-
nicy odstpiliby dwadzie-
cia arw pola na zrobienie
zbiornikw chonnych. Wa-
dze gminy musz zaprosi
rolnikw i przekona ich,
eby odsprzeda do powiatu
te ziemie. To jest jedyne wyj-
cie. dopiero po zrobieniu
takiego zbiornika jest sens
odtwarza rowy melioracyj-
ne - mwi a. Hajduk.
kompleksowe podej-
cie wadz powiatu do roz-
wizania melioracyjnego
problemu czci drg po-
wiatowych pozwala sdzi,
e korzystajcy z nich miesz-
kacy nieprdko bd mogli
liczy na komfort i bezpie-
czestwo.
powiat raciborski - bezpieczestwo
TRagedia kWesTi CzasU?
Leonard Malchar-
czyk - radny powia-
tu raciborskiego III i IV
kadencji, obecny Przewod-
niczcy Komisji Rozwoju
Gospodarczego, Promo-
cji i Wsppracy z Zagra-
nic Rady Powiatu Raci-
borskiego, czonek Komisji
Rolnictwa i Ochrony ro-
dowiska.
kilkakrotnie podnosi-
em na posiedzeniu rady
spraw odtworzenia ro-
ww przydronych oraz
przepustw w cigu drogi
powiatowej 3502 s cz-
cej Paww z makowem.
otrzymaem co prawda
stosowne odpowiedzi, z
ktrych wynika, e pra-
ce te mog by przez Po-
wiat wykonane w przy-
spieszonym tempie tylko
przy partycypowaniu w
kosztach gminy Pietro-
wice Wielkie. W innym
wypadku prace te bd
realizowane w trybie za-
lenym od budetu za-
rzdu drg Powiatowych.
Wiem jednake, e gmi-
na nie wystpia do za-
rzdu drg Powiatowych
w Raciborzu z tak pro-
pozycj. ostatnie bardzo
gwatowne deszcze spo-
wodoway, e wskutek
braku dronoci roww i
przepustw nastpuje za-
lewanie drogi powiatowej
i nanoszenie brudu z pl
szczeglnie intensywnie
w dolinie (na wysokoci
ujcia wody) midzy ty-
mi dwoma miejscowo-
ciami. Wiele samocho-
dw musiao zawraca,
gdy poziom wody by
niebezpiecznie wysoki
i grozi zalaniem samo-
chodu a spywajca z pl
ma botna stanowia do-
datkowe niebezpiecze-
stwo polizgu. Wiem, e
zagadnienie partycypo-
wania przez gminy Po-
wiatu Raciborskiego w
kosztach jakichkolwiek
prac na drogach powia-
towych przebiegajcych
przez teren tych gmin jest
dla Powiatu istotne, ale
nie powinno by uspra-
wiedliwieniem dla braku
dziaa, szczeglnie wte-
dy, kiedy chodzi o bezpie-
czestwo osb jadcych
tymi drogami. Przypo-
mn, i przed dwoma la-
ty wanie wskutek na-
niesienia bota na drog
po ulewnym deszczu mia
miejsce na tym odcinku
wypadek. Prosz zatem o
dokonanie niezbdnych
czynnoci pozwalajcych
na bezpieczne i swobod-
ne przemieszczanie si
samochodw na wskaza-
nym odcinku przy inten-
sywnych opadach desz-
czu. et
Ulica Duga
- uatrakcyjnienie przestrzeni ulicy
(likwidacja barier midzy grn i doln czci ulicy),
- wprowadzenie atrakcyjnej funkcji na kocu ulicy
(np. siedziby organizacji pozarzdowych),
- zwikszenie elastycznoci handlarzy.
Rynek
- poczenie rynku z zamkiem
(o widokowo spacerowa),
- zmiana wygldu pierzei budynkw,
- stworzenie szlaku spacerowego (np. krzysztofka).
Plac Dworcowy
- szpaler drzew przy ul. mickiewicza,
- wybudowanie wejcia na pierwsze pitro dworca
(z poziomu ulicy),
- otwarcie w budynku poczty punktw
usugowo-handlowych,
- dworzec kultury.
Plac Dugosza
- stworzenie miejsca wypoczynku dla osb starszych
i dzieci,
- stworzene przestrzeni rekreacyjnej (np. park),
- stworzenie parkingu obwodowego w miejsce
centralnego (zachowanie iloci miejsc parkingowych).
Poniej prezentujemy wstpne pomysy na
rewitalizacj poszczeglnych czci centrum miasta,
ktre zostay opracowane w czasie spotka warsz-
tatowych projektu obywatelski Plan Rewitalizacji
Centrum Raciborza.
Jak oywi centrum miasta?
prowadzi si na niej biznes,
czego przyczyn naley upa-
trywa m. in. w zmurszaym
wyposaeniu ulicy, ktre
dodatkowo dzieli j na cz
grn i doln.
Prezydent mirosaw Lenk
i wiceprezydent Wojciech
krzyek zgodzili si, e wy-
posaenie ulicy pozostawia
wiele do yczenia, jednake
powtpiewali, czy jego kom-
pleksowa renowacja wpynie
na oywienie ulicy. - Czy nie
jest normalnym zjawiskiem,
e pewne fukncje zamieraj z
powodu ogranicze na rzecz
innych? Tak stao si z ulica-
mi dug i opawsk. moim
zdaniem nie ma moliwoci
odtworzenia w peni handlo-
wego charakteru ulicy du-
giej - powiedzia m. Lenk.
- my dzisiaj nie mamy
pomysu na to, co ma by w
centrum miasta. nastpia
zmiana funkcji i nie mamy
nowej. Jeli bdziemy mieli
pomys, to moemy dziaa.
mymy t funkcj handlo-
w, ktra bya na ulicy du-
giej, mniej lub bardziej wia-
domie z niej wyprowadzili
- przyzna szczerze W. krzy-
ek. - nie sztuk jest wyda
due pienidze majc red-
nie przyzwolenie spoeczne.
Jestem ekonomist, a nie
architektem i musz mie lo-
giczny cig zdarze, bo ina-
czej po dwch latach ludzie
oskar mnie o defraudacj
pienidzy! - argumentowa
M. Lenk.
Co dalej?
a. Bugno-Janik uwa-
a, e przedstawiane przez
wadze uwagi s typowymi
i przy odrobinie dobrej wo-
li centrum miasta mogoby
odzyska dawny blask.
- Uwzgldnimy gosy
wadzy samorzdowej (w
duej mierze dosy scep-
tyczne) i przybyych miesz-
kacw w kocwym rapor-
cie, ktry zostanie ogoszony
19 czerwca o godz. 18:30 w
hotelu Polonia na specjalnej
konferencji podsumowuj-
cej projekt - informuje zaan-
gaowany w projekt Leszek
szczasny.
Zdaniem architektw M. Bugno i A. Bugno-Janik w
Raciborzu brakuje strategicznych decyzji nadajcych
poszczeglnym czciom miasta zaoone funkcje.
- Dzisiaj nie mona ju sterowa - oponuje M. Lenk.
F
o
t
.
W
o
j
c
i
e
c
h

o

n
e
c
z
k
o
wojciech oneczko
mamy do rozdania 40 wejciwek do mini zoo w gamowie
mini zoo w gamowie
ul. duga 53
(wjazd od ul. ogrodowej)
dla naszych Czytelnikw mamy 40 wejciwek do
mini zoo w gamowie. Bdzie mona je wykorzysta w
dowolnym terminie.
aby otrzyma wejciwk zgo si do naszej redak-
cji (rg klasztornej i ogrodowej w Raciborzu) z najnow-
szym numerem gazeta informator.
kada osoba, ktra zjawi si w redakcji otrzyma 2
wejciwki.
3 >>
GazetaInformator.pl 5 czerwca 2013, nr 11 (139)
WSA RozPAtRzy
SkARg RADNyCh
Wojewdzki sd administra-
cyjny w gliwicach rozpatrzy
skarg na uchwa Rady gmi-
ny Ndza w sprawie zmniej-
szenia stopnia organizacyj-
nego szk w Babicach oraz
zawadzie ksicej. szkoy
te od wrzenia 2013 roku miay
ksztaci tylko uczniw w kla-
sach i-iii. starsze dzieci miay
dojeda do szkoy w ndzy.
skarg zoyo trzech radnych
- marian gzuk, krystian Placz-
ka i Julian skwierczyski.
CMeNtARz DLA No-
WyCh NieBoCzW
Ponad 16 tys. z. zapacia gmi-
na Lubomia za zakup nieru-
chomoci niezabudowanej o
powierzchni 0,6 ha. dziaka
pooona jest w Syrynii i do
tej pory bya wasnoci pry-
watn. na dziace wybudo-
wany zostanie cmentarz ko-
munalny, ktry suy bdzie
mieszkacom Nowych Nie-
boczw.
BD DWUJzyCzNe
tABLiCe
Ruszyy procedury zwizane
z wpisaniem gminy Rudnik
do rejestru gmin mniejszo-
ciowych. Wwczas nie bdzie
adnych przeszkd, by na te-
renie caej gminy stany dwu-
jzyczne tablice nazw miejsco-
woci - w jzyku polskim oraz
niemieckim. Jeli wszystko
pjdzie zgodnie z planem ju w
padzierniku Rada gminy po-
dejmie uchwa w tej sprawie.
WyCofALi Si
ze SPki
gmina kornowac, ktra do
tej pory bya jednym z dwch
udziaowcw w spce gr-
na odra, wniosa o umoenie
udziaw. spka powstaa po
to, by rozwiza problem ka-
nalizacji na terenach gmin
kornowac i krzyanowice.
Wiadomo ju jednak, e w ci-
gu najbliszych lat spce nie
uda si tego zrobi. gmina
kornowac chce podj samo-
dzielnie dziaania w tym kie-
runku.
DoDAtkoWe
LokALe SoCJALNe
W Rydutowach zdecydo-
wano si wydzieli z zasobu
mieszkaniowego gminy cz
lokali przeznaczonych na wy-
najem jako lokale socjalne.
Burmistrz miasta zdecydowa,
e bd to budynki znajduj-
ce si przy ulicy Raciborskiej
331 oraz przy ulicy Barwnej 1
w Rydutowach.
RADNi APeLUJ
o ReMoNty
Radni powiatu wodzisaw-
skiego wystosowali apel do
marszaka Wojewdztwa l-
skiego, w ktrym daj re-
montw drg wojewdzkich.
zdaniem radnych ich stan
techniczny pozostawia wie-
le do yczenia i stanowi one
zagroenie dla ycia ich uyt-
kownikw. W apelu zwraca-
j szczegln uwag na ulic
Pszowsk, Jastrzbsk, Wo-
dzisawsk i Raciborsk w Ry-
dutowach oraz na odcinek
dW nr 936 przebiegajej przez
Wodzisaw.
Wiadomoci
RegioN
w skrcie
rudnik sprawy kontrowersyjne wodzisaw lski- stra miejska
Jeden z byych pra-
cownikw zakadu Wodo-
cigw i Usug komunal-
nych w Rudniku zoy do
Urzdu gminy pismo, w
ktrym wysuwa powane
oskarenia wobec swoje-
go dotychczasowego pra-
codawcy.
Pan marian kaua zo-
sta zwolniony z zakadu w
styczniu 2013 roku. Po in-
terwencji u wjta otrzyma
jeszcze jedn szans, kt-
r swoim zdaniem wyko-
rzysta. mimo to dyrektor
zWiUk i tak go zwolni.
Po tym, jak sprawy nie
udao si zaatwi polu-
bownie byy pracownik
zWiUk w Rudniku na-
pisa pismo do Urzdu
gminy, w ktrym poinfor-
mowa o nieprawidowo-
ciach w zakadzie.
Jego zarzuty wobec J.
Badurczyka to: oszustwo
wacicieli posesji z ul. Ci-
mobbing w zakadzie Wodocigw?
Byy pracownik zWiUkL w Rudniku
oskara kierownika zakadu.
Kierownik ZWiUK w Rudniku, Jan Badurczyk (na zdj.)
oskarany jest przez byego pracownika. Czy to zemsta
za zwolnienie z pracy?
szej w Rudniku, prowa-
dzenie budowy domu (w
czasie pracy), niereago-
wanie na zgoszenie awa-
rii wodocigu i mobbing.
m. kaua opisuje tak-
e niekompetentne, je-
go zdaniem, zachowanie
ksigowej zakadu. zwraca
rwnie uwag, e niekt-
rzy pracownicy nagminnie
do pracy przychodz nie-
trzewi i co wicej, zleca
im si wykonywanie prac.
oskarenia wobec kie-
rownictwa zakadu s
bardzo powane. dysku-
towano o nich podczas
ostatniej sesji Rady gmi-
ny Rudnik. niedugo w
zakadzie odbdzie si
kontrola.
paulina krupiska
F
o
t
.
G
m
i
n
a
R
u
d
n
i
k
powiat raciborski - bezrobocie
M. Ruszkiewicz: 30-
40 proc. osb rejestru-
je si tylko dla skadki
zdrowotnej.
Faszywi bezrobotni
to zmora urzdw pracy w
caej Polsce. Ludzie pracu-
jcy na czarno rejestruj
si jako osoby bezrobotne
tylko dlatego, by by obj-
tym ubezpieczeniem zdro-
wotnym. - nierzadkie s
przypadki, e bezrobotny
stawia si na wyznaczony
termin w roboczym ubra-
niu, a zapytany tumaczy,
e wanie maluje miesz-
kanie - opowiada radnym
powiatowym mirosaw
Ruszkiewicz, szef PUP.
do tego dochodzi grupa
dugotrwale bezrobotnych
odrzucajcych kad ofer-
t, rzeczywicie nie chc-
cych podj zatrudnienia.
dyrektor Ruszkiewicz sza-
cuje, i odsetek osb fgu-
rujcych w jego rejestrach,
a nie bdcych zaintere-
sowanych podjciem ja-
kiejkolwiek pracy, wyno-
PRzyCHodz W RoBoCzym UBRaniU,
mWi e maLUJ mieszkanie
Zdaniem dyrektora PUP M. Ruszkiewicza wskanik
bezrobocia w powiecie raciborskim jest jednym z
najniszych w regionie.
si 30-40 proc. wszystkich
zarejestrowanych.
W czasie wizyty dyrek-
tora w starostwie, radny
adrian Plura zapytywa
dyrektora, jak na tle re-
gionu wypada Racibor-
szczyzna pod wzgldem
stopy bezrobocia.
zgodnie z informacj
mirosawa Ruszkiewicza,
powiat raciborski ma lep-
sz sytuacj ni np. Bytom
czy inne miasta na p-
nocy wojewdztwa, nie
wspominajc ju o wyno-
szcej 14 proc. redniej
krajowej stopy bezrobo-
cia. s na lsku regiony,
gdzie bezrobocie dobija
do 20 proc. Raciborszczy-
zna ze stop na poziomie
9 proc. ma jeden z najni-
szych wskanikw.
F
o
t
.
P
a
w
e

S
t
r
z
e
l
c
z
y
k
racibrz - sport
4 miLiony PRzeRaziy PRezydenTa
koszt budowy bocz-
nego boiska treningo-
wego ze sztuczn na-
wierzchni na oSiR
spdza sen z oczu
urzdnikw.
mirosaw Lenk z inicja-
tywy rodzicw i trenerw
spotka si niedawno z wa-
dzami klubu pikarskiego
ks Unia, dyrekcj sms-u,
rodzicami modych pika-
rzy i zawodnikami Unii.
Ustalono, e modzi pi-
karze-uczniowie klasy pi-
karskiej szkoy mistrzo-
stwa sportowego bd
mogli trenowa na pycie
gwnej stadionu osiR
przy zamkowej, ktra do-
tychczas bya zarezerwowa-
na dla pikarek RTP Unii.
Wczeniej upominali si o
to radni stanisaw Boro-
wik i andrzej Lepczyski.
z tego co mwi prezydent,
moliwo korzystania z
pyty gwnej ma by jesz-
cze rozszerzona.
magistrat chce ponad-
to wyoy 200 tys. z na
renowacj obiektu przy ul.
srebrnej, na ktrym mecze
rozgrywa czwartoligowa
Unia, cho obiekt naley
do miasta.
Prezydent poinformo-
wa, i podj pewne zo-
bowizania co do budo-
wy boiska treningowego
ze sztuczn nawierzchni
przy ul. zamkowej. doku-
mentacja jest gotowa, ale
troch przeraaj go kosz-
ty. - mj entuzjazm troch
osab, ale mona to roz-
oy na etapy na dwa la-
ta, przez co bdzie mona
ograniczy troch koszt,
tak do trzech milionw -
podsumowa.
ps
ps
93,3 proc. gosu-
jcych w referendum
wodzisawian opowie-
dziao si za likwidacj
Stray Miejskiej.
2 czerwca wodzisawia-
nie gosowali w referen-
dum w sprawie likwidacji
stray miejskiej. komisja
referendalna stwierdzi-
a, e w gosowaniu wzi-
o udzia 6869 z 39338
uprawionych do gosowa-
nia. Frekwencja wyniosa
17,46 proc. i tym samym
nie przekroczya wymaga-
nego, 30-proc. progu.
Wrd gosujcych
zdecydowana wikszo
- 6409 osb - bya za li-
kwidacj stray miejskiej.
Przeciw temu rozwiza-
niu opowiedziao si 328
osb.
6500 gosW za LikWida-
CJ sTRay mieJskieJ
et
rydutowy - policja
zatrzymano spra-
cw zuchwaego napa-
du na sklep jubilerski
w Rydutowach.
Policjanci z komisa-
riatu w Rydutowach za-
trzymali trzech mczyzn,
ktrzy 29 maja wtargnli
do sklepu jubilerskiego w
Rydutowach, rozbili gab-
loty i skradli zot biute-
ri wartoci okoo 20 tys.
z.
do zatrzymania doszo
dziki pomocy wiadka
zdarzenia, ktry widzia
bandytw, gdy ci - tu po
kradziey - wsiedli do fa-
ta cinquocento. wiadko-
wi udao si take zapa-
mita czciowe numery
rejestracyjne. Jeszcze te-
go samego dnia w wyniku
podjtych czynnoci ope-
racyjnych policji udao si
ustali i zatrzyma trzech
mczyzn.
Jak si okazao, kiedy
dwjka bandytw pldro-
waa gabloty, ich wspl-
nik czeka w samocho-
dzie. Wobec 55-letniego
kierowcy i 31-letniego zo-
dzieja sd zastosowa do-
zr policji. W stosunku do
32-latka, ktry by ju ka-
rany za podobne przestp-
stwa i tego czynu dopuci
si w warunkach powrotu
do przestpstwa, zastoso-
wano tymczasowy areszt.
Caej przestpczej trj-
ce grozi teraz do piciu
lat wizienia.
BandyCi z RydUTW
W RkaCH PoLiCJi
et
rydutowy - bezpieczestwo
trwa szacowanie
strat zwizanych ze
wstrzsem w kWk
Rydutowy-Anna.
2 czerwca o godz. 16:15
doszo do silnego wstrz-
su w kWk Rydutowy-
anna. - nikomu nic si
nie stao. W 10-stopniowej
skali to bya 7 - poinformo-
wa nas zbigniew madej,
rzecznik prasowy kompa-
nii Wglowej. Wstrzs nie
przynis adnych strat
pod ziemi, ale by silnie
odczuwalny dla mieszka-
cw regionu.
kompania Wglowa
otrzymaa trzynacie zgo-
sze o szkodach w budyn-
kach. - o ich skali bdzie
mona powiedzie dopie-
ro, gdy na miejscu poja-
wi si biegli - informuje
z. madej. - Jeli chodzi o
lokalizacj wstrzsu, to do-
szo do niego pod centrum
Rydutw - dodaje.
Wstrzs by odczuwal-
ny rwnie w Raciborzu.
- magnituda wstrzsu wy-
niosa 3,0 w skali Richtera
- informuje Wojciech Woj-
tak ze lskiego obserwa-
torium geofzycznego w
Raciborzu. Przyzwycza-
jeni do tego typu zdarze
mieszkacy Rydutw m-
wi, e dawno nie byo tak
silnego wstrzsu.
siLny WsTRzs
W RydUToWaCH
Wstrzs w Rydutowach by odczuwalny
w promieniu kilkuset kilomentrw.
et
F
o
t
.
L
u
d
e
k
,
p
l
.
w
i
k
i
p
e
d
i
a
.
o
r
g
4
GazetaInformator.pl
<<
5 czerwca 2013, nr 11 (139)
kunia raciborska edukacja
Edukacja
Urzd miasta, zesp szk ekonomicznych, zesp szk
stowarzyszenia Rodzin katolickich oraz Centrum Jzykw
obcych w Wodzisawiu lskim zapraszaj na drug edycj
Wielkiego Testu Jzyka angielskiego 2013. - Ju 9 czerwca o
godzinie 11:00 w zse sprawdzimy, czy Wodzisaw lski zna
angielski! sprawd swj poziom znajomoci jzyka! zaprasza-
my dzieci i dorosych - informuj organizatorzy.
sPRaWd sWJ angieLski!
R E K L A M A
dobiega koca procedura
poczenia dwch placwek
owiatowych i zastpienia ich
wspln nazw. od wrzenia
br. kuniaska podstawwka
i gimnazjum funkcjonowa
bd jako zesp szk ogl-
noksztaccych.
Przypomnijmy: we wrze-
niu minie rok od chwili prze-
niesienia szkoy podstawowej
z ul. arki Boka 9 do obiektu
przy ulicy Piaskowej 28, gdzie
znajdowao si gimnazjum.
Cho obie placwki znajdo-
way si w jednym budynku,
funkcjonoway jako odrbne
szkoy, gdzie zarwno gimna-
zjum, jak i szkoa podstawowa
miaa wasnego dyrektora.
nad moliwoci utwo-
rzenia zespou szk ogl-
noksztaccych w miejsce do-
tychczasowej podstawwki
i gimnazjum dyskutowano
podczas marcowej sesji Ra-
dy miejskiej. doszo wwczas
do kilkuminutowych wyst-
pie dyrektorw obu plac-
wek (kingi apollo dyrektora
szkoy Podstawowej i kazimie-
rza szczepanika dyrektora
gimnazjum), ktrzy przed ob-
liczem wadz samorzdowych
wrazili swoje opinie na temat
moliwoci poczenia szk w
jeden organizm. W trakcie ob-
rad radni podjli rwnie sto-
sown uchwa, ktrej tre
miaa traf do kuratora.
Jedna szkoa zamiast dwch
grono pedagogiczne podstawwki i gimnazjum nie bdzie protestowa.
Gimnazjum i podstawwka w Kuni Raciborskiej od wrzenia 2012 dziaaj w jednym
budynku. Poczenie obu szk w jedn zakoczy proces racjonalizacji sieci placwek
owiatowych w miecie.
Temat placwek owia-
towych powrci podczas
ostatniej sesji Rady miej-
skiej. W zwizku z pozytyw-
n opini kuratora owiaty,
radni zdecydowali, e od
wrzenia br. szkoa Podsta-
wowa im. Jana Wawrzynka
oraz gimnazjum okrela-
ne bd jako zesp szk
oglnoksztaccych w ku-
ni Raciborskiej. dokument
stanowi ponadto, e z dniem
utworzenia placwki, zso
staje si samodzieln jed-
nostk budetow, przej-
muje mienie, wierzytelnoci
i zobowizania oraz doku-
mentacj szkoy Podstawo-
wej im. Jana Wawrzynka
oraz gimnazjum w kuni
Raciborskiej.
od wrzenia te zespo-
em kierowa bdzie jeden dy-
rektor. To, kto nim zostanie
bdzie wiadomo pod koniec
czerwca. Pki co, na stronach
Biuletynu informacji Publicz-
nej oraz Urzdu miejskiego
pojawio si ogoszenie o na-
borze na stanowisko dyrektora
zespou szk oglnoksztac-
cych w kuni Raciborskiej.
komentarz na gorco
kinga Apollo - nauczy-
cielka informatyki oraz dy-
rektor Szkoy Podstawowej w
Kuni Raciborskiej (od 2011
roku, kiedy to obja sched
po odchodzcej na emerytu-
r Marii Cielik). Zaznacza,
e szefostwo szkoy nie bdzie
dyskutowa z decyzjami, kt-
re zapadaj wyej.
Jestemy pracownika-
mi, ktrzy podporzdkuj si
zmianom. Pracujemy i b-
dziemy pracowa. do tego je-
stemy powoani.
kazimierz Szczepanik
- nauczyciel historii, WOS-u
i geografi. Dyrektorem gim-
nazjum jest od 2006 roku (w
2011 roku zosta wybrany na
drug kadencj).
Biorc pod uwag to, e
funkcjonujemy w jednym
budynku i pewne elementy
s wsplne, to na pewno nie
bdzie tutaj ze strony nauczy-
cieli gimnazjum adnych ak-
cji, ktre bd wymierzone
przeciwko takiemu rozwiza-
niu, ktre jest planowane.
bartosz kozina
F
o
t
.
B
a
K
powiat raciborski - edukacja
Modzi znawcy niemie-
ckiego odebrali nagrody
za nami kolejne edycje
zorganizowanych przez Towa-
rzystwo spoeczno kulturalne
niemcw Wojewdztwa l-
skiego olimpiad z jzyka nie-
mieckiego. W przypadku szk
podstawowych byy to ju dwu-
naste zmagania, gimnazjw
- dziewite. 31 maja laureaci i
fnalici odebrali w modzieo-
wym domu kultury nagrody i
odznaczenia za udzia w kon-
kursach.
i tak w kategorii szk pod-
stawowych kolejno przed-
stawia si nastpujco: kamil
Mucha (sP 1 Racibrz), Mi-
chael gorgosch (sP 5 Raci-
brz), Wiktoria krupa (sP
kunia Raciborska), Jakub
Lebek (zso 12 sP gliwice),
Artur Szafraniec (sP To-
szek), Marcin Stanik (zsP nr
1 - sP 14 Racibrz), karolina
koletzko (zsg - sP ndza),
Nicole klobuczek (zesp
szk - sP Pietrowice Wiel-
kie), Monika kapinos (zsP
- sP Wojnowice), ukasz An-
drzejczak (sP sierakowice).
Jeli idzie o gimnazja
to triumfowali: Martyna
Mecner (g1 Racibrz), Karo-
lina Weleda (g z oddz. dwu-
jzyczn. im eichendorffa Raci-
brz), Micha Rzepka (zso
nr 12 - g gliwice), Martina
hanczuch (zso g Bieko-
wice), Agata grka (zso
nr 12 - g dwujzyczne gliwi-
ce), Pawe fioka (g z oddz.
dwujczyczn. im eichendorffa
Racibrz), karol Pdzik (g2
Racibrz), Julian Mozgawa
(zsg - g ndza), Alexander
Spainghaus (g1 Cieszyn),
David kettner (zesp szk
- g Pietrowice Wlk.).
H. siedLaCzek:
WieLoJzyCzno JesT
PoTWoRnie TRendy
Pose Siedlaczek wraz z laureatami olimpiad z jzyka
niemieckiego zorganizowanych przez Towarzystwo
Spoeczno Kulturalne Niemcw Wojewdztwa lskiego.
F
o
t
.
P
a
w
e

S
t
r
z
e
l
c
z
y
k
ps
GazetaInformator.pl
< <
5 czerwca 2013, nr 11 (139)
S
R E K L A M A
Sylwetki
racibrz kultura
Podczas tegorocznego turnieju strzeleckiego Raciborskiego
Bractwa kurkowego najlepszy okaza si kazimierz domasik i
to on zaj miejsce Czesawa kuzdrowskiego, dotychczasowe-
go krla. stanowiska wicemarszakw zajli Romuald sofski
oraz andrzej Widok.
kazimieRz domasik noWym kRLem BRaCTWa kURkoWego
do mdk przybyam nie-
co wczeniej, aby zajrze za
kulisy i przyjrze si z bliska
przygotowaniom do wyjcia
na scen.
ku mojemu zaskocze-
niu, dzieci z wielk ocho-
t zgodziy si ze mn po-
rozmawia. nie musiaam
nikogo cign za jzyk.
Jak profesjonalici usied-
li na okoo mnie i entuzja-
stycznie odpowiadali na py-
tania. Wszyscy bardzo lubi
przychodzi na zajcia koa,
nie tylko dlatego, e szlifuj
swj warsztat aktorski. Pa-
ni agnieszka Czarna oprcz
wielkiej przygody z klasycz-
n bani, proponuje swoim
uczniom liczne warsztaty.
dzieci ucz si mwi wy-
ranie, czysto, wyrazicie i
sugestywnie. Pracuj nad
tekstami literackimi r-
nych gatunkw zgodnie z
zasad piciu etapw. Wy-
gaszaj z pamici utwory
poetyckie i prozatorskie z
okazji uroczystoci szkol-
nych i lokalnych oraz w ra-
mach konkursw recyta-
torskich. W czasie licznych
wicze wychowankowie
studio Bani - czyli dzieciaki z pasj
marta rajchel
Modzi aktorzy ze Studia Bani wraz ze swoj opiekunk Ann Czarn.
usprawniaj wasne narz-
dy artykulacyjne (byam
wiadkiem jak kilkoro mo-
dych aktorw bez adnych
problemw recytuje znane
amace jzykowe). dzieci
stwierdziy zgodnie, e tego
typu zajcia pomagaj im na
lekcjach jzyka polskiego.
mimo dowiadczenia,
prawie kade z nich prze-
ywa stres przed premie-
rowym spektaklem (tak
twierdz, cho ja, przyznam
szczerze nie zauwayam
ani ladu tremy). dziew-
czyny, na dugi czas przed
spektaklem skakay w suk-
niach po caym mdk (mo-
e w ten sposb odreago-
wyway napicie), a chopcy
beztrosko biegali na zaku-
py do pobliskiego sklepiku.
o dziwo, kiedy wybia go-
dzina 17:00 i przyszed czas
wyjcia na scen, uczniowie
zmienili si nie do pozna-
nia. Wszyscy powani, sku-
pieni i zaangaowani zabrali
publiczno w krain bani
za siedem gr i za siedem
rzek. zgromadzeni gocie
bawili si doskonale, co po-
twierdzili gromkimi brawa-
mi.
mwi si wiele o tym,
e dzieci nie maj ju pasji,
niczym si nie interesuj,
a ich jedyn rozrywk sta-
nowi komputer i internet.
moe Jednak czonkowie
studia Bani pokazuj, e
s liczne wyjtki od tak nie-
pochlebnej opinii. Uwierz-
cie mi, nikt ich nie zmusza
do przychodzenia na prby
i warsztaty. sami tego chc,
cho jak przyznaj, maj mo-
menty zniechcenia (szcze-
glnie chopcy). Co ich jed-
nak przyciga jak magnes
do murw mdk. Wydaje mi
si, e to zasuga pani anny
Czarny, ktra przelewa na
wychowankw swoj pasj
i zapa.
F
o
t
.
M
a
r
t
a
R
a
j
c
h
e
l
dzieciaki ze studia Bani pod kierunkiem agnieszki Czarnej wystawiy premierowy spektakl kopciuszek.
6
GazetaInformator.pl
<<
5 czerwca 2013, nr 11 (139)
R E K L A M A
Zapowiedzi
22 - 23 czerwca odbdzie si XiV midzynarodowy
spyw Pywade rzek odr. W tym roku spyw odbdzie
si pod hasem kdzierzyn-kole - Racibrz - ostrava -
odra to nasza sprawa. Pywada wyrusz okoo godziny
12.00 z bulwarw nadodrzaskich w Raciborzu.
XiV sPyW PyWade WyRUszy z RaCiBoRza
rudy - kolejka wskotorowa - 8 czerwca
industriada na kolejce wskotorowej w Rudach
industriada, czyli
wito szlaku zabytkw
Techniki odbdzie si 8
czerwca w wielu miastach
na terenie caego woje-
wdztwa lskiego. na
kolejce wskotorowej w
Rudach take nie zabrak-
nie atrakcji. W zabytko-
wej stacji kolei Wskoto-
rowej w Rudach od godz.
15.00 do 21.00 odbywa
si bd rodzinne war-
sztaty naukowe, podczas
ktrych bdzie mona bu-
dowa ryby elektryczne z
recyklingu, koa wodne,
ruchome konstrukcje z
zbatek. Prcz tego odb-
d si mistrzostwa lska
w jedzie drezyn, tur-
bogolf, turniej gry w bo-
ule, kino Lokomotyw.
od godz. 20.00 do 21.00
potrwa nocny przejazd
pocigiem, za od godz.
21.00 do 21.30 potrwa
teatr ognia.
racibrz - osir - 9 czerwca
krajowa wystawa psw rasowych
5 czerwca rozpocznie
si ii edycja Festiwalu
Piosenki europejskiej
Racibrz 2013. W tym
roku poza czci kon-
kursow zaplanowano
midzynarodowe War-
sztaty Wokalne prowa-
dzone przez adama ko-
sewskiego. Warsztaty
wokalne odbd si w
modzieowym domu
kultury.
natomiast scena za-
mku Piastowskiego b-
dzie miejscem wielkie-
go koncertu finaowego,
ktry odbdzie si 8
czerwca (sobota) o godz.
19.00. W Festiwalu po-
za wokalistami z wo-
jewdztwa lskiego
uczestniczy bd przed-
stawiciele partnerskich
powiatw Powiatu Ra-
ciborskiego z niemiec i
Ukrainy, oraz modzie
z Republiki Czeskiej.
Wszyscy zaprezentuj
piosenki, ktrych auto-
rami (tekst i muzyka)
s europejczycy. nie za-
braknie te wsplnych
wykona utworw przy
akompaniamencie ze-
spou muzycznego.
owczarki niemieckie,
pinczery, sznaucery, do-
gi, molosy, rottweilery,
molosy, pudle, boksery
oraz teriery bdzie mo-
na oglda podczas XiX
krajowej Wystawie Psw
Rasowych, ktra odb-
dzie si 9 czerwca na sta-
dionie orodka sportu i
Rekreacji w Raciborzu.
organizatorem wysta-
wy jest zwizek kynolo-
giczny w Polsce oddzia
w Raciborzu. Waciciele
prezentacj swoich pupili
rozpoczn ju o godzinie
10.00. Bd one oceniane
w 8 klasach - baby, szcze-
nita, modzie, pored-
nia, otwarta, uytkowa,
championy oraz weterani.
oprcz psw zgoszonych
na wystaw, bdzie mo-
na obejrze take pokazy
szkolenia psw. Jak co ro-
ku na stadionie wystawio-
ne zostan take stoiska z
akcesoriami dla zwierzt
oraz bufet dla odwiedza-
jcych wystaw oraz wy-
stawcw.
racibrz - mdk - 5-8 czerwca
Festiwal
Piosenki europejskiej
5 czerwca - koniec wiata - racibrz
W rod, 5 czerwca o godz. 18.00 na Przystanku kulturalnym
koniec wiata w Raciborzu odbdzie si wernisa wystawy
rysunku i malarstwa grupy Plastycznej gWASz z ka-
szub. Wstp wolny.
6 czerwca - biblioteka - racibrz
W czwartek, 6 czerwca w Raciborzu goci bdzie popularna
autorka ksiek dla dzieci, Renata Pitkowska. o godz.
9.00 pisarka spotka si z czytelnikami biblioteki przy ul. Jor-
dana 6 w Raciborzu - markowicach, a o godz. 11.30 z czytelni-
kami biblioteki przy ul. kasprowicza 12 w Raciborzu.
6 czerwca - rck - racibrz
W czwartek, 6 czerwca o godz. 17.00 w galerii sztuki Wsp-
czesnej w Raciborskim Centrum kultury odbdzie si wernisa
wystawy plakatu pracownikw katedry Projektowa-
nia grafcznego instytutu Sztuki Uniwersytetu lskiego
w Cieszynie. Wystaw bdzie mona oglda do 19 lipca.
7 czerwca - muzeum - racibrz
W pitek, 7 czerwca o godz. 17.00 w Wodzisawskim Centrum
kultury odbdzie si koncert edyty geppert. Recital we-
dug scenariusza i w reyserii Piotra Loretza. Bilety na
koncert w cenie 50 zotych.
8 czerwca - kolejka wskotorowa - rudy
W sobot, 8 czerwca na terenie zabytkowej stacji kolei W-
skotorowej w Rudach odbdzie si industriada, czyli wi-
to Szlaku zabytkw techniki. od godz. 15.00 do 21.00
odbywa si bd rodzinne warsztaty naukowe, podczas kt-
rych bdzie mona budowa ryby elektryczne z recyklingu,
koa wodne, ruchome konstrukcje z zbatek.
kultura rozrywka
Repertuar imprez
8 czerwca - zamek - racibrz
W sobot, 8 czerwca o godz. 19.00 na zamku Piastowskim
w Raciborzu odbdzie si koncert fnaowy ii festiwalu
Piosenki europejskiej. organizatorem festiwalu jest mo-
dzieowy dom kultury w Raciborzu.
9 czerwca - koci matki boej - racibrz
W niedziel, 9 czerwca o godzinie 15.00 w kociele matki
Boej w Raciborzu odbdzie si Spotkanie z Afryk. W
programie midzy innymi misyjne pogaduszki i koncerty. o
godz. 19.00 odbdzie si naboestwo Uwielbienia.
10 czerwca - strzecHa - racibrz
W poniedziaek, 10 czerwca o godzinie 10.00 w sali widowi-
skowej domu kultury strzecha obejrze bdzie mona bajk
w wykonaniu Przedszkola nr 11.
11 czerwca - rck - racibrz
We wtorek, 11 czerwca o godz. 16.30 w sali widowiskowej Ra-
ciborskiego Centrum kultury odbdzie si gala podsumowu-
jca V Mini festiwal Przedszkolakw. Wstp wolny.
12 czerwca - biblioteka - racibrz
W rod, 12 czerwca o godzinie 18.00 w Bibliotece przy ul.
kasprowicza 12 w Raciborzu odbdzie si spotkanie autor-
skie ze lskim pisarzem, Szczepanem twardochem.
Wstp wolny.
12 czerwca - rci - racibrz
W rod, 12 czerwca o godz. 17.00 w galerii Raciborskiego Cen-
trum informacji odbdzie si wernisay wystawy odszuka-
ni w ciemnoci. Jest to wystawa gobelinw pensjonariuszy
domu Pomocy spoecznej w. notburgi. Wstp wolny.
14 czerwca - klub m5 - racibrz
W pitek, 14 czerwca o godzinie 10.00 na placu przed klubem
osiedlowym m-5 na ostrogu odbdzie si Czerwcowy tur-
niej Przedszkolakw pn. na ulicy Wesoliskiej.
14 czerwca - wck - wodzisaw
14 czerwca o godzinie 20:00 Wodzisawskie Centrum kultury
zaprasza na wieczr z kultur chrzecijask, w ramach
ktrego odbdzie si projekcja flmu odwani, wstp wol-
ny.
14 czerwca - moksir - kunia raciborska
14 czerwca o godzinie 11.30 w miejskim orodku kultury,
sportu i Rekreacji w kuni Raciborskiej odbdzie si festi-
wal kultura bez granic. Podczas festiwalu wystpi
uczestnicy midzynarodowych spotka artystycznych lsk
kraina wielu kultur.
oSzUkANe
5-6.06 / godz.16.20
SzyBCy i WCiekLi 6
5-6.06 / godz. 18.00, 20.30
KAC VEGAS 3
7-12.06 / godz. 16.20, 18.10, 20.00
racibrz
kino
kino batyk
ul. Londzina 13
www.kinobaltyk.pl
przemko
ul. Londzina 38
www.rck.com.pl
Do SzPikU koCi
6.06 / godz. 18.00
Mio
7-9.06 / godz. 19.00
RAJ: Mio
13.06 / godz. 18.00
WeekeND z kRLeM
14-16.06 / godz. 19.00
SzeRegoWieC DoLot
feniks
rydutowy
WieLki gAtSBy
6.06 / godz. 16.00
DRUgie oBLiCze
7-9.06 / godz. 19.00
tAJeMNiCA zieLoNego
kRLeStWA
7-11.06 / godz. 17.00
yA SoBie BABA
12.06 / godz. 20.00
DRUgie oBLiCze
5-6.06 / godz. 15.15, 18.15, 21.15
oSzUkANe
5-6.06 / godz. 18.50, 21.10
iDeALNe MAtki
11.06 / godz. 20.00
4 x goSLiNg
14.06 / godz. 22.00
rybnik
multikino
19.06 / godz. 9.30
ChiCzyk NA WyNoS
20.06 / godz. 18.00
gazeta - informator 5 czerwca 2013 nr 11 (139) dodatek tematyczny 11/2013
PLUSY BIZNESU DLA
lsk
R E K L A M A
inwestycje
wojciech oneczko
serwis notebookw
obsuga informatyczna rm
oprogramowanie dla rm
materiay eksploatacyjne
kasy skalne, wagi, metkownice
SOFT-ib
47-400 Racibrz, ul. Klasztorna 12
www.softib.pl biuro@softib.pl
tel. fax 32 415 98 18, 32 414 90 30, hotline 504 18 18 27
PROM
OCJA: NISZE CENY NA
PROGRAM
OW
ANIE KODW

W
KASACH FISKALNYCH
*
elzab mini
pojemno
511 kodw
*) Szczegy w dziale handlowym softib.pl
Wojewoda lski zbigniew
ukaszczyk wystpi z propo-
zycj, aby pierwsz opat pod
budow zbiornika przeciwpo-
wodziowego Racibrz dolny
wbi sam Prezydent Rzecz-
pospolitej Polskiej Bronisaw
komorowski. o propozycji
wojewody poinformowa rad-
nych powiatu raciborskiego
starosta adam Hajduk. - Pod-
pisana przez pana prezydenta
ustawa przyspieszya proces
starania si o rozpoczcie bu-
dowy zbiornika - powiedzia
adam Hajduk uznajc propo-
zycj wojewody za jak najbar-
dziej zasadn.
a. Hajduk poinformowa
rwnie o nieustannym kon-
takcie starostwa z Regional-
nym zarzdem gospodarki
Wodnej w gliwicach - insty-
tucja na bieco przysya sta-
rostwu informacje dotyczce
budowy zbiornika. Prace przy
inwestycji powinny rozpocz
si w terminie do dwch mie-
sicy. W tym te czasie bd
miay miejsce spotkania z wy-
konawc w sprawie ustalenia
zasad korzystania przez niego
z drg w czasie realizacji inwe-
stycji.
Przypomnijmy, e przetarg
na budow zbiornika wygraa
hiszpaska frma dragados.
Jej oferta, opiewajca na po-
nad 936 mln z, zostaa najwy-
ej oceniona w prowadzonym
przez Regionalny zarzd go-
spodarki Wodnej w gliwicach i
Bank wiatowy postpowaniu.
Hiszpaska oferta bya rwnie
najtasza.
Wykonawca gigantycznej
inwestycji ma cztery lata na
jej ukoczenie. W zakres za-
mwienia wchodzi budowa
zapory czoowej wraz z obiek-
tami towarzyszcymi, budowa
zapory lewobrzenej i prawo-
brzenej wraz z obiektami to-
warzyszcymi, roboty w obr-
bie czaszy zbiornika i budowa
zaplecza operacyjnego, roboty
wyburzeniowe, kompensacje
rodowiskowe i dokumentacja
projektowa.
B. komorowski wbije opat pod budow zbiornika
Plan zakada, e zbiornik przeciwpowodziowy Racibrz dolny bdzie gotowy do uytku ju za cztery lata.
Starosta A. Hajduk, marszaek B. Komorowski i wojewoda Z. ukaszczyk w 2010
roku. - Tutaj pod Raciborzem wida najlepiej, e Polska jest niesamowicie zapniona
jeli chodzi o budow systemw retencji maej, redniej i duej - mwi w czasie kam-
panii prezydenckiej 2010 roku (z wielk wod w tle) wczesny marszaek sejmu.
Hiszpaski
Dragados
zbuduje zbiornik
Racibrz Dolny
za 936 mln z.
Polder ma zajmowa 26,3
km
2
powierzchni. Budowa
zbiornika zapewni bezpiecze-
stwo przeciwpowodziowego
Raciborzowi, kdzierzynowi-
kole, krapkowicom, opolu,
Brzegowi, oawie i Wrocawio-
wi. objto zretencjonowanej
wody w ramach maej i duej
retencji wyniesie 185 mln
3
.
ogem bezporedni ochro-
n przeciwpowodziow zosta-
nie objtych 297,5 tys. ha tere-
nu zamieszkiwanego przez 1,3
mln osb.
zapora czoowa zbiornika
znajdzie si od strony pnocnej
kilkaset metrw poniej roz-
widlenia odry na dwa koryta:
odry miejskiej i kanau Ulga,
od strony wschodniej czasza
bdzie ograniczona nasypem
linii kolejowej markowice - ol-
za, a od strony zachodniej na-
sypem linii kolejowej Racibrz
- Chaupki. Cakowita dugo
zapory czoowej wyniesie 4000
m. zbiornik oplecie 12 km drg
serwisowych.
na terenie polderu znajdu-
j si 7 wielkich z kruszywa
(60 mln
3
). obecnie jego wydo-
byciem zajmuje si 17 podmio-
tw gospodarczych. zbiornik
zostanie zalany dopiero po ca-
kowitym wyczerpaniu z.
F
o
t
.
P
a
u
l
i
n
a
K
r
u
p
i

s
k
a
XiV sPyW PyWade WyRUszy z RaCiBoRza
S
GazetaInformator.pl 5 czerwca 2013, nr 11 (139)
<<
powiat raciborski finanse
PLUSY BIZNESU DLA
R E K L A M A
starostwo Powiatowe
w Raciborzu opubliko-
wao zeznania podatko-
we czonkw zarzdu po-
wiatu raciborskiego oraz
dyrektorw powiatowych
jednostek organizacyj-
nych, wrd ktrych zna-
leli si m. in. dyrektor
Powiatowego Urzdu Pra-
cy mirosaw Ruszkiewicz,
dyrektor szpitala Ryszard
Rudnik oraz dyrektorzy
raciborskich szk ponad-
gimnazjalnych.
P baki na zarzd
W skad zarzdu po-
wiatu raciborskiego
wchodzi pi osb: nor-
bert mika, Piotr olender,
Jzef stukator, andrzej
Chroboczek (wicestaro-
sta) oraz adam Hajduk
(starosta). Radni mika i
olender na etacie zatrud-
nieni s poza starostwem
powiatowym (n. mika
jest dyrektorem gimna-
zjum nr 3, Piotr olender
jest wykadowc na PWsz
w Raciborzu oraz akade-
mii marynarki Wojennej
w gdyni). Wrd etato-
wych zarzdcw powia-
tu najwicej zarabia sta-
rosta a. Hajduk - prawie
162 tys. z rocznie. nie-
wiele mniej za swoj pra-
c otrzymuje wicestarosta
a. Chroboczek - prawie
155 tys. z rocznie. Czo-
nek zarzdu J. stukator
zarabia rocznie nieco po-
nad 108 tys. z.
Dyrektorzy w cenie
okazuje si, e pensje
niektrych dyrektorw
podlegych starostu po-
wiatowemu jednostek or-
ganizacyjnych przebijaj
nawet zarobki starosty.
najwicej zarabia dyrek-
tora szpitala Rejonowe-
go im. dr. Jzefa Rost-
ka w Raciborzu Ryszard
Rudnik (prawie 232 tys.
z rocznie). Warto w tym
miejscu zaznaczy, e R.
Rudnik zasiada rwnie
w radach nadzorczych
Przedsibiorstwa Wodno-
kanalizacyjnego grna
odra w Roszkowkie oraz
Przedsibiorstwa komu-
nikacji samochodowej w
Raciborzu, za co rocznie
otrzymuje dodatkowe 39
tys. z.
daleko w tyle za dy-
rektorem szpitala pla-
suj si roczne zarobki
pozostaych najlepiej za-
rabiajcych dyrektorw:
Jolanta Rabczuk - dom
Pomocy spoecznej zo-
ta Jesie w Raciborzu
(118 tys. z), Halina Wy-
jadowska - modzieowy
orodek Wychowawczy
w Rudach (103 tys. z),
andrzej Brzenczka - Cen-
trum ksztacenia Usta-
wicznego w Raciborzu
(95 tys. z), ewa konop-
nicka - zesp szk spe-
cjalnych w Raciborzu (91
tys. z).
Summa summarum
Rocznie same pensje
(i - w niektrych przy-
padkach - diety) czon-
kw zarzdu powiatu
raciborskiego oraz dy-
rektorw jednostek or-
ganizacyjnych powiatu
obciaj budet kwot 2
mln 98 tys. z. dla porw-
nania tegoroczny budet
powiatu raciborskiego to
110 mln z.
Ryszard Rudnik - Szpital
im. dr. Jzefa Rostka
zarobki: 231,915 tys. z.
oszczdnoci: 115,294 tys. z,
3,957 tys. dol., 2,746 euro.
nieruchomoci: 1,22 mln z.
zobowizania: 57 tys. z.
Jolanta Rabczuk
- Dom Pomocy Spoecznej
Zota Jesie
zarobki: 118,965 tys. z.
oszczdnoci: 35,7 tys. z.
nieruchomoci: 520 tys. z.
zobowizania: brak.
halina Wyjadowska
- Modzieowy Orodek
Wychowawczy
zarobki: 103,240 tys. z.
oszczdnoci: brak.
nieruchomoci: brak.
zobowizania: brak.
Andrzej Brzenczka
- Centrum Ksztacenia
Ustawicznego
zarobki: 95,032 tys. z.
oszczdnoci: 4 tys. z.
nieruchomoci: 710 tys. z.
zobowizania: 153,266 tys. CHF
ewa konopnicka
- Zesp Szk Specjalnych
zarobki: 91,475 tys. z.
oszczdnoci: brak.
nieruchomoci: brak.
zobowizania: brak.
Danuta hryniewicz
- Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna
zarobki: 86,962 tys. z.
oszczdnoci: 39,5 tys. z.
nieruchomoci: 92, 33 tys. z.
zobowizania: brak.
Wojciech Janiczko
- Zesp Szk
Oglnoksztaccych nr 1
zarobki: 86,191 tys. z.
oszczdnoci: brak.
nieruchomoci: 130 tys. z.
zobowizania: brak.
Jacek ksek
- Zesp Szk Budowlanych
i Rzemios Rnych
Portfele powiatowej mietanki
Poniej przedstawiamy wycig z zezna fnansowych powiatowej wierchuszki.
Pole zarobki ograniczylimy do zarobkw pobieranych z tytuu zatrudnienia w star-
ostwie, na stanowisku dyrektora powiatowej jednostki organizacyjnej lub diety rad-
nego (pominlimy pozostae dochody radnych z tytuu umw zlece/o dzieo, praw
autorskich itp). W polu oszczdnoci ujlimy zarwno rodki zgromadzone na kon-
cie, jak i oszczdnoci w iii flarze, czy te w papierach wartociowych. z kolei w
polu nieruchomoci fguruje warto domw, mieszka, dziaek budowlanych, gos-
podarstw, garay, ziemii itp.
zarzd
Powiatu Raciborskiego
Adam hajduk - Starosta
Powiatu Raciborskiego.
zarobki w starostwie po-
wiatowym: 161,683 tys. z.
oszczdnoci: 83 tys. z.
nieruchomoci: 350 tys. z.
zobowizania: 10 tys. z.
Andrzej Chroboczek
- Wicestarosta Powiatu
Raciborskiego.
zarobki w starostwie powia-
towym: 154,988 tys. z.
oszczdnoci: 38,26 tys. z.
nieruchomoci: 210 tys. z.
zobowizania: 35,8 tys. z.
Jzef Stukator - Czo-
nek Zarzdu Powiatu Ra-
ciborskiego.
zarobki w starostwie powia-
towym: 108,327 tys. z.
oszczdnoci: 5 tys. z.
nieruchomoci: 342 tys. z.
zobowizania: 14,502 tys. z.
Piotr olender - Czonek
Zarzdu Powiatu Raci-
borskiego.
zarobki (dieta radnego):
28,219 tys. z.
oszczdnoci: 102 tys. z.
nieruchomoci: 485 tys. z.
zobowizania: 254,228 tys. z.
Norbert Mika - Czonek
Zarzdu Powiatu Raci-
borskiego.
zarobki (dieta radnego):
21,797 tys. z.
oszczdnoci: 132,068 tys. z.
nieruchomoci: 100 tys. z.
Dyrektorzy jednostek
organizacyjnych
powiatu raciborskiego
zarobki: 86,133 tys. z.
oszczdnoci: brak.
nieruchomoci: 100 tys. z.
zobowizania: 39,486 tys. CHF
elbieta Biskup
- Modzieowy Dom Kultury
zarobki: 85,595 tys. z.
oszczdnoci: 14,6 tys. z.
nieruchomoci: 164,5 tys. z.
zobowizania: brak.
Sawomir Janowski
- Zesp Szk Mechanicznych
zarobki: 84,019 tys. z.
oszczdnoci: 3 tys. z.
nieruchomoci: 130 tys. z.
zobowizania: 20 tys. z.
grayna Wjcik
- Agencja Promocji i Wspie-
rania Przedsibiorczoci
na Zamku Piastowskim
zarobki: 83,6 tys. z.
oszczdnoci: 30,05 tys. z.
nieruchomoci: 505,69 tys. z.
zobowizania: brak.
herbert Dengel
- Zesp Szk
Oglnoksztaccych nr 2
zarobki: 83,465 tys. z.
oszczdnoci: brak.
nieruchomoci: 156,38 tys. z.
zobowizania: brak.
zenon Sochacki
- Zesp Szk
Ekonomicznych
zarobki: 80,705 tys. z.
oszczdnoci: 10,2 tys. z.
nieruchomoci: 140 tys. z.
zobowizania: brak.
Boena
Chudziska-Latacz
- Zesp Szk Zawodowych
zarobki: 78,016 tys. z.
oszczdnoci: 62 tys. z.
nieruchomoci: 110,84 tys. z.
zobowizania: brak.
Monika Muelak
- Powiatowy Zarzd Drg
zarobki: 74,257 tys. z.
oszczdnoci: 383,385 tys. z.
nieruchomoci: 12 tys. z.
zobowizania: brak.
henryk hildebrandt
- Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
zarobki: 69,498 tys. z.
oszczdnoci: 15 tys. z.
nieruchomoci: brak.
zobowizania: brak.
Janusz obarymski
- Midzyszkolny Orodek
Sportowy w Raciborzu.
zarobki: 59,663 tys. z.
oszczdnoci: 3,2 tys. z.
nieruchomoci: 95 tys. z.
zobowizania: brak.
Mirosaw Ruszkiewicz
- Powiatowy Urzd Pracy
zarobki : 24,746 tys. z.
oszczdnoci: 27 tys. z.
nieruchomoci: 245 tys. z.
zobowizania: 153 tys. z.
zajrzelimy do portfeli
powiatowej wierchuszki
kto zarabia najwicej: starosta, dyrektor
urzdu pracy, a moe kierownik szpitala?
Utrzymanie
5-osobowego
zarzdu powia-
tu raciborskiego
kosztuje rocznie
475 tys. z.
Rocznie pensje
powiatowej elity
obciaj budet
powiatu kwot
2,098 mln z.
wojciech oneczko
9 >>
GazetaInformator.pl 5 czerwca 2013, nr 11 (139)
zapytaj o promocj w dodatku PLUSydlaBizNeSU biuro@raciborskiemedia.pl
PORADY
DLA
PRZEDSIBIORCW
R E K L A M A
W kolejnym numerze do-
datku Plusy dla Biznesu
prezentujemy gar porad
prawnych dotyczcych pro-
wadzenia rmy.
Czy z funduszu na pre-
mie mona wypaci doda-
tek funkcyjny?
Regulamin premiowania
powinien wyranie okrela,
jakie formy nagrd i za co
mona przyzna pracowni-
kom. Warunkiem uzyskania
premii przez pracownika
jest spenienie okrelonych
warunkw zawartych w we-
wntrzzakadowych prze-
pisach prawa pracy. Regu-
lamin premiowania jako
samodzielnie ustalany przez
pracodawc w przypadku
gdy nie dziaa u niego zaka-
dowa organizacja zwizko-
wa, moe zawiera zarwno
zasady tworzenia i wypaca-
nia premii oraz dodatkw
funkcyjnych, staowych czy
specjalnych. Przy ustalaniu
powyszych regulaminw
naley kierowa si zasad,
e postanowienia regula-
minw nie mog by mniej
korzystne dla pracownikw
ni postanowienia ukadu
zbiorowego pracy. W innej
bowiem sytuacji, zgodnie
z zasad uprzywilejowania
pracownika, obowizyway-
by korzystniejsze postano-
wienia ukadu zbiorowego.
Co z niewykorzystanym
urlopem zmarego pracow-
nika?
Niewykorzystany przez
zmarego urlop wypoczyn-
kowy przeksztaca si w pra-
wo rodziny do ekwiwalen-
tu pieninego. Prawo do
ekwiwalentu zyskuje ma-
onek zmarego i inne oso-
by uprawnione do pobiera-
nia renty rodzinnej. Dopiero
w przypadku braku takich
osb, prawo do ekwiwalen-
tu wchodzi do spadku. Istot-
ne jest, e regulacja ta odno-
si si do rnych stosunkw
pracy: do umowy o prac,
umowy na podstawie powo-
ania, mianowania i wyboru.
By ubiega si o prawo do
ekwiwalentu pieninego
po zmarym pracowniku,
naley posiada decyzj o
posiadaniu prawa do ren-
ty rodzinnej.Dokument taki
wydaje odpowiednia insty-
tucja , np. ZUS, czy wydzia
rentowy przy MSWiA. Wy-
mg ten nie dotyczy jednak
maonka zmarego. Prawo
do ekwiwalentu przecho-
dzi w rwnych czciach na
wszystkich uprawnionych
do renty rodzinnej, a take
na maonka nawet jeli
ten nie ma prawa do renty
po zmarym. Prawo maon-
ka do ekwiwalentu nie ma
bowiem zwizku z prawem
do renty rodzinnej.
R E K L A M A
PLUSY BIZNESU DLA
region biznes
small Business przezna-
czony jest do kompleksowej
obsugi maych i rednich frm
ze szczeglnym uwzgldnie-
niem frm handlowych posia-
dajcych urzdzenia fskalne.
dziki umiejtnym pocze-
niu wszechstronnoci z atw
obsug doskonale sprawdza
si w codziennej praktyce.
Program wyposaony jest w
szerokie moliwoci raporto-
wania, a wrd jego szczegl-
nych cech naley wymieni
du elastyczno pozwalajc
na dostosowanie programu do
indywidualnych potrzeb uyt-
kownika.
Program posiada wszyst-
kie niezbdne dla prowadzenia
sklepu moduy: obrt doku-
mentami, gospodark magazy-
now, ksigowo oraz kadry-
pace. oprcz tego uytkownik
moe w nim znale rwnie
wyspecjalizowane narzdzia,
np. tworzenie zamwie na
podstawie rotacji i zapasw
towarw, wczytywanie faktur
zakupu i cennikw z hurtowni,
analiz obrotu, zysku i mary.
Wprowadzajc w swojej
frme system small Business
oszczdzasz swoj prac i czas.
Program umoliwia:
- przejcie na system kodw
kreskowych,
- przyjcie dostawy i szybkie
umarowienie towarw,
- wydruk etykiet na pki oraz
zaprogramowanie kas fskal-
nych,
- przyspieszenie sprzeday i
zmniejszenie iloci bdw,
- wielokrotne przyspiesze-
nie inwentaryzacji,
- kontrol pracownikw,
- tworzenie zamwie,
- natychmiastow analiz
wynikw,
- rozliczenia z kontrahen-
tami,
- sprawdzanie stanw kas
gotwkowych i kont banko-
wych,
- sprawdzanie stanu firmy.
najwikszym atutem
programu jest wsppraca
ze wszystkimi dostpnymi
na rynku modelami kas i
drukarek fiskalnych, wag,
skanerw i inwentaryzato-
rw.
zarzdzanie rm
prostsze ni mylisz
Program small Business pomoe w sprawnym zarzdzaniu rm.
SMALL BUSINESS MINI
SMALL BUSINESS SPRZEDA
SMALL BUSINESS SPRZEDA
Z MODUEM OBSUGI KAS
250 Z NETTO
600 Z NETTO
800 Z NETTO
opracowanie softib.pl
kuniaski miejski oro-
dek Pomocy spoecznej od
piciu lat prowadzi wsp-
fnansowany ze rodkw
unijnych projekt klucze do
samodzielnoci furtk do
znalezienia pracy. informa-
cj nt. jego realizacji przed-
stawi podczas ostatniej sesji
Rady miejskiej w kuni Ra-
ciborskiej dyrektor placwki
zbigniew grygier.
Projekt przeznaczony jest
dla osb korzystajcych ze
wiadcze moPs, ktre s
jednoczenie osobami bezro-
botnymi, nieaktywnymi za-
wodowo, a cz z nich nie-
penosprawnymi. dodatkowo
- jak podkreli w swym wy-
stpieniu szef moPs - w za-
lenoci od danego roku i wy-
tycznych stanowionych przez
instytucj poredniczc, kt-
r jest marszaek wojewdz-
twa, cz osb uczestnicz-
cych w projekcie musi mie
mniej ni 25 i wicej ni 50
lat. kady z uczestnikw pro-
jektu musi ponadto korzysta
z trzech form wsparcia tzw.
aktywnej integracji, czyli z
form szkolenia zawodowego
(kursy), pomocy psycholo-
gicznej oraz pomocy doradcy
zawodowego.
Uczestnikw przyjmuje
si na podstawie zoonych
ankiet, przeprowadzonych
wywiadw rodowiskowych
oraz opinii pracownikw so-
cjalnych. W cigu piciu lat
udzia w projekcie ukoczyo
71 osb, a w roku biecym re-
alizacji podjo si kolejnych
14 osb. - 70 osb uczestni-
czyo w projekcie przez jeden
rok, a jedna osoba przez dwa
lata. efektem realizacji pro-
jektu jest zwikszenie moty-
wacji do podjcia pracy przez
uczestnikw, podniesienie ich
umiejtnoci zawodowych,
kompetencji yciowych i sa-
modzielnoci w rozwizywa-
niu problemw yciowych
- mwi podczas sesji z. gry-
gier. - z danych zbieranych
przez moPs wynika, e 40
proc. osb po ukoczeniu
projektu lub nawet w czasie
jego trwania, podjo zatrud-
nienie - doda.
kunia raciborska - bezrobocie
klucze do samodzielnoci
furtk do znalezienia pracy
kuniaki MoPs aktywizuje bezrobotnych.
Dziki Kluczom
do samodzielnoci
prac podjo
28 osb.
W cigu piciu
lat unijne
dofnansowanie
dla projektu
wynioso
805 tys. z.
BAK
10
GazetaInformator.pl
<<
5 czerwca 2013, nr 11 (139)
P
o
l
i
g
r
a
f
a

i

R
e
k
l
a
m
a
P
i
e
c
z

t
k
i


W
i
z
y
t

w
k
i


U
l
o
t
k
i


P
l
a
k
a
t
y


K
a
t
a
l
o
g
i


K
a
l
e
n
d
a
r
z
e


G
a
d

e
t
y

r
e
k
l
a
m
o
w
e


S
z
y
l
d
y


K
a
s
e
t
o
n
y
B
a
n
e
r
y


S
t
a
n
d
y


R
o
l
l
u
p
y
4
7
-
4
0
0

R
a
c
i
b

r
z
,

u
l
.

K
l
a
s
z
t
o
r
n
a

1
2

(
r

g

K
l
a
s
z
t
o
r
n
e
j

i

O
g
r
o
d
o
w
e
j
)
3
2

4
1
4

9
0

3
0
,

b
i
u
r
o
@
r
a
c
i
b
o
r
s
k
i
e
m
e
d
i
a
.
p
l
racibrz rafako
PLUSY BIZNESU DLA
R E K L A M A
Rynek entuzjastycznie za-
reagowa na wie o zawarciu
przez Rafako s.a. umowy z
chiskim konsorcjum north
China Power engineering.
notowania giedowe raci-
borskiego czciowo odrobi-
y straty po zaamaniu z dnia
15 kwietnia (w chwili obecnej
walor Rafako wart jest ok.
4,77 z).
Rzeczona umowa doty-
czy realizacji budowy bloku
elektrowni Jaworzno (iii).
W myl umowy, raciborski
zakad wykona kocio parowy,
turbozesp, budynek gw-
ny, cz elektryczn i akPia
bloku. szczegy porozumie-
nia pozostaj tajne. - W celu
ochrony uzasadnionych inte-
resw spki warunki handlo-
we umowy zostay utajnione i
zostan przekazane do koca
lipca 2013 roku czyli do dnia,
do ktrego planowane jest za-
warcie kontraktu z zamawia-
jcym - podao w ofcjalnym
komunikacie Rafako s.a. W
tej chwili Rafako oraz mosto-
stal Warszawa czekaj jeszcze
na podpisanie umowy z Tau-
ronem (inwestor), na podsta-
wie ktrej bd mogy rozpo-
cz realizacj gigantycznej
inwestycji.
Prezes zarzdu RaFako
s.a. podkrela, e dziki za-
warciu umowy Rafako zyskao
rodki na realizacj kontraktu
w Jaworznie. - Banki nie chc
fnansowa projektw ener-
getyczno - inynieryjnych.
To jest metoda, rozwizujca
problem gwarancji - wyjania
Chiska pomoc dla Rafako
Rafako podpisao tajn umow z chiskim NCPE
Prezes RAFAKO S.A. Pawe Mortas chce,
by zagraniczne inwestycje stanowiy 50 proc.
portfela wszystkich zamwie Rafako.
prezes raciborskiego zaka-
du. zarzd RaFako nie wy-
klucza tworzenia podobnych
konstrukcji fnansowych przy
innych projektach w Polsce i
zagranic. Takie umowy ma-
j spowodowa, by docelowo
zagraniczne zamwienia sta-
nowiy 50 proc. portfela Ra-
Fako.
Budowa bloku w elek-
trowni Jaworzno iii zostaa
wyceniona przez zwyciskie
konsorcjum wykonawcze na
5,4 mld z. Umowa z chisk
frm si rzeczy obniy do-
chd Rafako z tytuu realiza-
cji tej inwestycji.
na rzeczy pozostaje pyta-
nie o przyczyny niechci ban-
kw do udzielania gwarancji
bankowych raciborskiemu
zakadowi, ktry jeszcze do
niedawna nie musia boryka
si z tego rodzaju kompli-
kacjami... Czy w zmienionej
sytuacji Rafako, jedynym co
pozostaje, to cieszy si z te-
go co jest? zawsze mona po-
wiedzie, e lepiej robi co
z Chiczykami, ni w ogle,
jednake trudno nie oprze
si wraeniu, e jeszcze nie-
dawno Rafako stao przed
historyczn szans, ktrej z
wielu przyczyn chyba nie uda-
F
o
t
.
P
B
G
Wodzisawski za-
kad Aktywizacji zawo-
dowej otrzyma rodki
na rozbudow.
Wadze powiatu wodzi-
sawskiego pozyskay po-
nad p miliona zotych na
rozbudow nalecego do
wodzisawskiego zaka-
du aktywnoci zawodo-
wej zakadu Usug Pralni-
czych. dziki temu prac
w zakadzie bd mogy
znale kolejne niepeno-
sprawne osoby.
zarzd Wojewdztwa
lskiego przekae poow
potrzebnych na inwestycj
rodkw, tj. 370 tys. z.
- drug poow wy-
asygnuje starostwo Po-
wiatowe w Wodzisawiu l.
dodatkowo wadze powia-
tu pozyskay ze rodkw
PFRon dalsze 150 tys. z
na wyposaenie rozbudo-
wanej czci - informuje
rzecznik prasowy wodzi-
sawskiego starostwa Woj-
ciech Raczkowski.
dziki inwestycji, w
zakadzie Usug Pralni-
czych powstanie nowo-
czesny, cakowicie eko-
logiczny system wodnego
czyszczenia garderoby
wet-cleaning. zatrudnio-
ne w nim osoby praktycz-
nie nie maj szansy znale-
zienia pracy na otwartym
rynku. W cigu kilku lat
zatrudnienie w zakadzie
znalazo trzydzieci ta-
kich osb. To ile osb zo-
stanie zatrudnionych w
powikszonym zakadzie
zaley od zapotrzebowa-
nia na wiadczone w nim
usugi.
powiat wodzisawski - bezrobocie
NiEPENosPRawNi zNajd PRaC
Powiat
wodzisawski
pozyska
0,5 mln z
na rozbudow
Zakadu
Aktywnoci
Zawodowej.
wojciech oneczko
et
1600 rolnikw z po-
wiatu raciborskiego
wystpio z wnioskiem
o przyznanie unijnych
dopat.
Upyn termin ska-
dania wnioskw o dopa-
ty bezporednie do grun-
tw rolnych. - W powiecie
raciborskim z roku na rok
liczba ubiegajcych si o
dopaty spada. mniejsi rol-
nicy, szczeglnie tacy, kt-
rzy oprcz tego pracuj
zawodowo, rezygnuj z pro-
wadzenia gospodarstw.
Postp w rolnictwie i
usprztowienie preferuje
prowadzenie duych gospo-
darstw. kluczem do sukce-
su jest przy tym korzystanie
z nowoczesnych technolo-
gii, ktre umoliwiaj osig-
nicie lepszych efektw pro-
dukcyjnych.
Przykadem dostpu
do coraz nowoczeniejsze-
go sprztu jest samojezdna
mieszalnia pasz treciwych.
- Rolnicy byli pozytywnie
zaskoczeni moliwocia-
mi i efektywnoci nasze-
go pojazdu - mwi Tomasz
Pachta, przedstawiciel
frmy eLda z Raciborza,
ktra pomagaa rolnikom
w wypenianiu wnioskw
o unijne dofnansowanie.
Rolnicy powiatu raci-
borskiego to przewanie
waciciele duych gospo-
darstw. Jak przyznaj eks-
perci z frmy ekoPLon
s.a., posiadaj oni du
wiedz i wiadomo tego,
czego potrzebuj. nowo-
czesno rolnictwa przeka-
da si na jego opacalno,
czego odzwierciedleniem
s ceny ziemi w regionie. W
tym roku w rejonie sawiko-
wa zostao sprzedanych ok.
10 ha za cen ponad 120 tys
z za 1 ha, co stanowi rekord
w skali caego kraju.
powiat raciborski - rolnictwo
RolNiCy PotRafi kalkulowa
Rolnicy racibor-
szczyzny otrzymu-
j rocznie
ok. 30 mln z
unijnych dopat.
et
11
GazetaInformator.pl
< <
5 czerwca 2013, nr 11 (139)
Zdrowie
racibrz zdrowie
dym z papierosa jest najwaniejsz przyczyn przedwczes-
nej umieralnoci w naszym kraju. Rocznie umiera blisko 70 tys.
osb, u ktrych jedn z gwnych przyczyn by nag palenia.
W Polsce 47 % mczyzn i 23 % kobiet od 16 roku ycia jest pa-
laczami tytoniu. To plasuje nasz kraj w cisej czowce krajw
Unii europejskiej.
31 maJa oBCHodzono WiaToWy dzie Bez TyToniU
R E K L A M A
Nasta czas, kiedy
drastycznie wzrasta
ilo zachorowa na
borelioz.
W ubiegym roku na
terenie caego wojewdz-
twa odnotowano 1640 za-
chorowa. W Raciborzu
take kilkanacie osb za-
razio si borelioz.
najlepsz metod pro-
flaktyki przed chorobami
odkleszczowymi jest oczy-
wicie unikanie kontaktu
z kleszczami, a w przy-
padku ukszenia szybkie
i prawidowe usuwanie
ich ze skry. Przy usu-
waniu pasoyta najlepiej
uywa psety, ktr na-
ley uchwyci kleszcza jak
najbliej skry i zdecydo-
wanym ruchem pocign
w gr. miejsce po uksze-
niu naley zdezynfekowa
np. za pomoc spirytusu.
Jeli resztki pasoyta po-
zostay w skrze naley
zgosi si do lekarza w
celu ich usunicia. nie za-
leca si proflaktycznego
podawania antybiotyku
Uwaga na kleszcze! Tysice zachorowa na bolerioz
po ukszeniu przez klesz-
cza, jeeli nie wystpiy
objawy rumienia wdru-
jcego. szczepienie prze-
ciwko kzm jest skuteczn
form ochrony przed za-
kaeniem wirusem klesz-
czowego zapalenia mz-
gu. mona si zaszczepi
tylko i wycznie po kon-
sultacji z lekarzem, ktry
ustali brak przeciwwska-
za do podania szcze-
pionki.
paulina krupiska
12
GazetaInformator.pl 5 czerwca 2013, nr 11 (139)
<<
racibrz szpital
zdrowie
R E K L A M A
Podczas XXX. sesji Rady
Powiatu Raciborskiego do-
szo do spicia midzy rad-
nym marcelim klimankiem a
starost adamem Hajdukiem.
nie pierwszy raz przyczyn
rozbienoci zda midzy ni-
mi by stan suby zdrowia
w powiecie raciborskim, w
szczeglnoci kondycja i spo-
sb funkcjonowania szpitala
im. dr. Jzefa Rostka w Raci-
borzu.
Wypis za 2 tygodnie
W swoim wystpieniu rad-
ny klimanek zwrci starocie
uwag na problem uniemo-
liwienia pacjentom szpitala
kontynuowania leczenia po
wypisaniu ze szpitala. do rad-
nego dotary informacje o
tym, e wypisywani ze szpita-
la pacjenci w momencie wyj-
cia ze szpitala nie otrzymuj
karty informacyjnej leczenia.
- zdziwio mnie to i postano-
wiem to sprawdzi. Rzeczywi-
cie, niektre oddziay zaleca-
j pacjentom zgoszenie si po
wypis po okresie dwch ty-
godni. Ta sytuacja jest nie do
zaakceptowania - zauway m.
klimanek.
Rewelacje radnego wywo-
ay zdumienie starosty ada-
ma Hajduka, ktry zaznaczy,
e problem ten nie zosta w
aden sposb zasygnalizowa-
ny w wypenianych przez pa-
cjentw szpitala ankietach.
starosta przyzna, e spra-
wa rzeczywicie wyglda na
powan i przekazane przez
radnego informacje zostan
sprawdzone.
Scysja o artyku
kolejn spraw, ktra wy-
woaa ostr wymian zda
midzy starost Hajdukiem
a radnym klimankiem, by-
y echa artykuu Jaki szpi-
tal taka promocja zdrowia?
(gazetainformator.pl nr 138).
Radny marceli klimanek za-
pytywa o odpowiedzialno
za opisany w artykule stan
rzeczy. Temat artykuu doty-
czy swego rodzaju blokady
informacyjnej w czasie dni
Promocji zdrowia, ktrej do-
wiadczya zainteresowana
tematem porodw w wodzie
autorka artykuu.
- Wydaje mi si, e po-
rd w wodzie to jest proce-
dura, ktr szpital powinien
promowa. Cae to zdarze-
nie [niemono uzyskania
odpowiedzi na pytania do-
tyczce porodu w wodzie,
nieosigalno oddziaowej,
ktra miaa udzieli dokad-
niejszych informacji, rzucone
przez ordynatora oddziau na
odczepne Ja tutaj za dugo
pracuj - przyp. red.] budzi
gboki niesmak, zwaszcza
dla tych osb, ktre woyy
wiele, aby t procedur uru-
chomi. Pytanie: kto za to od-
powiada? myl, e warto si
nad tym zastanowi - zako-
czy swoje wystpienie radny
klimanek.
Starosta ostrzega
odpowiadajc radnemu,
a. Hajduk zauway, e or-
ganizatorem dni Promocji
zdrowia nie by szpital Rejo-
nowy im. dr. Jzefa Rostka w
Raciborzu a Polskie Towarzy-
stwo Pielgniarskie. - Wyci-
ganie na sesji gazet jest niepo-
wane. gazetowa informacja
to nie jest informacja! osoby
uderzajce w dobre imi szpi-
tala musz liczy si z konse-
kwencjami! - mwi poiryto-
wany starosta.
sowa a. Hajduka (a take
sposb w jaki zostay wypo-
wiedziane) wywoay zdumie-
nie i niesmak radnego. - sfor-
muowanie, e informacja od
dziennikarza to nie jest ad-
na informacja jest obraliwe.
nie jestemy tutaj po to, e-
by si obraa i obrzuca in-
wektywami, a to wanie pan
zrobi, rwnie wobec przed-
stawicieli mediw obecnych
na tej sali. Tak nie wolno. Je-
stemy tutaj po to, eby radzi
nad problemami - odpowie-
dzia starocie radny klima-
nek.
na tym zakoczya si
utarczka midzy radnym i sta-
rost. Pomidzy obydwoma
panami regularnie dochodzi
do spi, ktrych rdem jest
rozbieno pogldw na kon-
dycj raciborskiego szpitala.
W przeszoci radny klimanek
by jednoczenie przewodni-
czcym powiatowej komisja
zdrowia, opieki spoecznej,
ktnia radnego i starosty o szpital
m. klimanek zwraca uwag na nieprawidowoci w dziaaniu szpitala. starosta odpiera zarzuty?
Radny Powiatu Raciborskiego M. Klimanek (na zdj.) nie
pierwszy raz da wyraz swoim - negatywnym - odczuciom
na temat funkcjonowania raciborskiego szpitala. W obro-
nie placwki i jej dyrektora staje starosta A. Hajduk.
Redakcja nie utosamia si z komentarzami, ktre s
zaczerpnite z dyskusji Czytelnikw na forum.raciborz.com.pl
106 tys. komentarzy na raciborz.com.pl
~kama
Radny klimanek powinien zna zasady pracy na oddziale. ordy-
nator nie zawsze moe by na zawoanie prasy - trzeba byo si
umwi wczeniej. na plakacie informacyjnym wyranie pisze, e
w dniach promocji zdrowia informacje w zakresie porodw w wan-
nie, bd udzielane w holu szpitalnym a nie na oddziale!! Co do
wypowiedzi starosty o prasie nie dziwi si, bo od dawna wiado-
mo, e wadza powiatowa i miejska w szerokim rozumieniu jest
tak zadufana w sobie, e uwaaj i wszystko im wolno a prasa ma
pisa o nich tylko pochlebnie. zapominaj, e media to tzw. czwarta
wadza i nie tacy, jak np. ministrowie, marszakowie, posowie itd.
na tym si zdrowo przejechali. Buta i jeszcze raz buta w przypadku
obu wypowiedzi.
~nonono
osoby uderzajce w dobre imi szpitala musz liczy si z kon-
sekwencjami! To cenzur wprowadcie i tylko pochlebne artykuy
dopuszczajcie do druku. Czy powracaj dawne czasy? strach si
ba...
~....
Bo jak wiadomo szpital jest od tego, eby si sdzi z pismakami
a nie leczy... oczywicie nie chodzi mi o nasz konkretny szpital,
gdzieby tam...
~pacjent
o promocj trzeba zadba a nie tylko j mie w planach. aby
tworzy promocj to trzeba myle. inaczej wyjdzie tak jak tym
razem.
~bravo
klimanek to, mam wraenie, jedna z nielicznych mylcych w pow-
iecie osb. Czowiek z klas i szykiem. Lubi go, bo szanuje zarwno
siebie, jak i innych. Brawa dla tego Pana!
~Raciborzanka
klimanek z klas? szanuje innych? e niby pacjentki? oj, ale
pojechaa/e. miaam z nim raz do czynienia i wicej nie chc.
dzikuj, postoj...
~ania g
Pan marceli to specyfczny czowiek, ale ma odwag mwi wprost
o problemach i za to go szanuj!
~do kamy
masz racj, e na plakatach napisano, e inf. dot. porodw w wannie
bd udzielane w holu szpitala - ja jako przysza mama otrzymaam
informacj na ten temat... nie rozumiem o co tyle haasu - zoliwa
pani dziennikarka odnonie wywiadu powinna umwi si z
odpowiednimi osobami, zamiast oczernia... dni promocji zdrowia
byy skierowane do spoeczestwa (i t rol speniy b.dobrze), a
nie mediw... a pan k. niech si zajmie czym poytecznym, a nie
doszukuje si afer...
~nie masz racji
Rol mediw jest informowanie spoeczestwa, a dziennikarz
jest jego przedstawicielem. skoro tak jest, to nie widz problemu
w tym, e dziennikarka zadaa kilka pyta na tej imprezie w imi-
eniu czytelnikw. Brak odpowiedzi na proste pytanie i odsyanie
od annasza do kajfasza, wiadcz tylko o braku profesjonalizmu i
bylejakoci wypeniania wzitych na siebie obowizkw. Rozumiem
pani redaktor, bo w swojej pracy czsto napotykam na podobn
postaw. niekompetentni ludzie pchaj si na wieczniki po to aby
zabysn, ale ich brak profesjonalizmu i rzetelnoci w wykony-
waniu obowizkw wprowadza jedynie chaos, a w efekcie ujm dla
instytucji, ktr reprezentuj. dobrze byoby gdyby pani z holu
pamitaa pewne stare przysowie: nie pchaj si na afsz skoro nie
potrafsz, wwczas nasza kochana suba zdrowia nie musiaaby
si obraa, a wodarz naszego powiatu nie musiaby robi z siebie
idioty straszc konsekwencjami!
~urzednik
susznie mwisz, generalnie brakuje kompetencji na bardzo wie-
lu stanowiskach. W urzdach przede wszystkim. To pokuta tego,
e urzd zawsze by ponad ludem, nie suy tylko przeszkadza
(urzdowa). a brak kompetencji mona byo zawsze ukry pod:
prosz problem skierowa na pimie, nie musz z Panem
dyskutowa, Jak si Panu nie podoba, to prosz wpisa si do
ksiki zaale itp. Taka postawa socjalizmu spowodowaa, e
ludzie bez krpacji, mimo i nie maj wiedzy, staj si wanymi
(urzdnikami, politykami itp.) Hasa wyborcze krzycz: urzd dla
petenta, przyjazny dla podatnika itp. a za tym nie idzie szkolenie
urzdnikw, a tym bardziej mentalno urzdnika (dlaczego? nie
jest kompetentny wic woli ukrywa si pod paszczykiem starych
praktyk.) ... nie mwic ju o przepisach
komentarze do artykuu
Polityki Prorodzinnej, Wspie-
rania osb niepenospraw-
nych oraz Bezpieczestwa i
pracownikiem szpitala. z jed-
nej strony mg wic przywo-
ywa dyrekcj szpitala do
tablicy, a z drugiej - odpo-
wiada przed ni na co dzie
pracujc w szpitalu. nienatu-
ralna sytuacja ulega norma-
lizacji wraz z podjciem przez
radnego pracy w szpitalu w
kdzierzynie - kolu.
artyku Jaki szpital, taka
promocja?, sprostowanie do
niego a take doniesienia o
interpelacjach radnego mar-
celego klimanka i odpowie-
dziach na nie starosty ada-
ma Hajduka wywoay yw
dyskusj wrd czytelnikw,
ktrej fragment prezentuje-
my obok.
wojciech oneczko
Czytaj wicej na
raciborz.com.pl
F
o
t
.
W
o
j
c
i
e
c
h

o

n
e
c
z
k
o
13
GazetaInformator.pl
< <
5 czerwca 2013, nr 11 (139)
R E K L A M A
Publicystyka
brzezie rocznice racibrz - akcje spoeczne
111 LaT koCioa W. mikoaJa
2 czerwca miaa miejsce kolejna rocznica konsekra-
cji kocioa w. mikoaja przez ks. kard. Jerzy koppa
z Wrocawia. Wspaniaa neogotycka budowla zostaa
wzniesiona w dwa lata. o historii budowy kocioa i
rocznicy konsekracji wityni pisze krystian niewrzo
na portalu raciborz.com.pl. zachcamy do lektury!
Uroczystoci z oka-
zji pierwszej, historycznej
wzmianki o Brzeziu odbywaj
si co pi lat. W tym roku z
inicjatywy redakcji pisma hi-
storyczno-religijnego Brzeski
Parafanin, uroczysto odby-
a si ju po raz szsty.
z okazji 790 lat pierw-
szej wzmianki odbyo si na-
boestwo majowe w inten-
cji wszystkich mieszkacw
Brzezia oraz tych, ktrzy do
Brzezia przybywaj. Pniej
parafanie przeszli na najwy-
sze wzgrze Brzezia, czyli Lip-
ki, gdzie stoi obraz matki Bo-
skiej nieustajcej Pomocy. W
tym roku obraz udao si od-
restaurowa i dlatego ksidz
proboszcz Bogdan Rek doko-
na jego uroczystego powi-
cenia. Proboszcz zwrci si
take do parafan mwic nie
tylko o piknym krajobrazie,
jaki rozciga si ze wzgrza
Lipki, ale take zwrci uwag
na fakt ogromnego znaczenia
tego miejsca jako wiekowego
kultu zwizanego z wizerun-
kiem matki Boskiej.
Podczas uroczystoci gos
zabraa rwnie magorza-
ta Rother - Burek. Redak-
tor Brzeskiego Parafanina
Wspomnienie 790.
rocznicy powstania Brzezia
na wzgrzu Lipki odbya si uroczysto upamitniajca pierwsz, historyczn wzmiank o Brzeziu.
Obraz Matki Boskiej Nieustajcej Pomocy,
znajdujcy si na wzgrzu Lipki w Brzeziu.
przedstawia kilka faktw
zwizanych z tym miejscem.
mwia o tym, e ze wzgrzem
zwizanych jest wiele legend.
zwrcia take uwag na to, e
lipa to kulowe drzewo polskich
sowian, symbol boskiej do-
broci i agodnoci, opiewane
przez poetw. obecnie rosn-
ce lipy posadzone zostay pra-
wie p wieku temu w czasie
obchodw 1000-lecia chrze-
cijastwa, przyjcie chrztu
przez mieszka i.
od czasw chrzecija-
stwa na ziemiach polskich
lipy stay si drzewem mat-
ki Boskiej o czym wiadczy
dobitnie chociaby znana w
kraju wita Lipka. z po-
da wynika, e i na brzeskich
Lipkach by zawsze obraz
matki Boskiej nieustajcej
Pomocy. Wiekowa tradycja
zostaa przerwana burzliwy-
mi wydarzeniami. Po wojnie
z inicjatywy sodalicji ma-
riaskiej mskiej zawieszo-
no nowy obraz. Posadzenie
nowych drzewach lipowych,
znikanie starych drzew wraz
z obrazem uszy uwadze na
kilka lat. Parafanie z a-
lem patrzyli na mode lipki
bez obrazu i wspominali la-
ta, kiedy podczas prac polo-
wych odpoczywali pod lipami
przy obrazie matki Boskiej.
obraz powrci na wzgrze
pitnacie lat temu, dziki
inicjatywie Brzeskiego Pa-
rafanina. obraz zawieszo-
ny zosta i powicony przez
wczesnego ks. proboszcza
antoniego Pieczk, podczas
obchodw 775. rocznicy hi-
storycznej wzmianki o Brze-
ziu. Pitnacie lat pniej
ten sam obraz, tylko po re-
nowacji, powici ks. Bog-
dan Rek.
paulina krupiska
F
o
t
.
I
r
e
n
e
u
s
z
B
u
r
e
k
Uczestnicy Marszu dla
ycia i Rodziny zachcaj
niezdecydowanych do za-
oenia rodziny.
W niedzielne popoudnie
(02.06.13) ulicami Racibo-
rza przeszed marsz dla ycia
i Rodziny, ktry w tym roku
odby si pod hasem kieru-
nek: Rodzina. najpierw kil-
kuset uczestnikw manife-
stacji wzio udzia we mszy
witej, ktra odbya si w
kociele WnmP na Rynku, a
pniej przeszli pod koci
matki Boej.
nie zabrako transparen-
tw oraz kolorowych baloni-
kw. oprcz pieszych uczest-
nikw manifestacji pojawi
si take samochd ciaro-
wy, ktry posuy dzieciom i
modziey za platform. dzie-
ci pieway i gray, umilajc
czas uczestnikom marszu. z
gonikw usysze mona
byo take sowa b. Jana Pa-
wa ii, ktry mwi o wito-
ci rodziny.
Uczestnicy marszu, jak
mwi, maj na celu zwr-
cenie uwagi na dramatycz-
n sytuacj demografczn
Polski oraz sprzeciwiaj si
przerywaniu ciy z powodu
wad genetycznych dziecka.
Wszyscy, ktrzy wzili udzia
w manifestacji podkrelaj,
e w rodzinie tkwi wielka sia
i zachcaj tych, ktrzy si na
to jeszcze nie zdecydowali, na
zaoenie rodziny.
RaCiBoRzanie
W oBRonie Rodziny
P
W raciborskim Marszu dla ycia i Rodziny
wzio udzia kilkaset osb.
F
o
t
.
P
a
u
l
i
n
a
K
r
u
p
i

s
k
a
14
GazetaInformator.pl
<<
5 czerwca 2013, nr 11 (139)
tel. 509 381 263, 32 414 90 30
biuro@raciborskiemedia.pl
ogoszenia
zamie ogoszenie drobne
finanse
kRedyTy
konsoLidaCyJne!
zamie wszystkie swoje kre-
dyty w jedn nisz rat! tel.
882193333 lub 882193434
kRedyT oddUenioWy!
spacamy wszelkie zobowiza-
nia: bankowe, pozabankowe,
windykacj, komornikw. kre-
dyt pod zastaw nieruchomoci.
Tel. 882193333 lub 882193434
kRedyTy HiPoTeCzne!
szukasz dobrego i taniego
kredytu hipotecznego?
Przyjd do naszego biura lub
zadzwo: Racibrz ul. opaw-
ska 76 (naprzeciw neTTo)
tel. 882193333 lub 882193434
Cykl MOTOrady przygotowywany we wsppracy
z Auto Centrum Opolony w Raciborzu
Motorady
Jednym z delikatniej-
szych elementw mon-
towanych w wikszoci
wspczesnych samocho-
dw z silnikiem diesla jest
dwumasowe koo zama-
chowe.
Co to jest dwumaso-
we koo zamachowe?
dwumasowe koo za-
machowe oprcz roli, ja-
kie spenia zwyke koo za-
machowe, ma dodatkowe
zadania polegajce na tu-
mieniu drga skrtnych
wystpujcych w ukadzie
napdowym podczas pracy
silnika oraz redukowaniu
gwatownego wzrostu mo-
mentu obrotowego. dzi-
ki zastosowaniu dwuma-
sowego koa zamachowego
zmniejszaj si drgania na
maych obrotach silnika,
zostaje rwnie zmniejszo-
ne szarpnicie w momencie
zaczania sprzga.
Jak dba o koo dwu-
masowe?
Podstaw pomagaj-
c przeduy ywotno
zamachowego koa dwu-
masowego jest unikanie
mocnego obciania uka-
du napdowego w chwili
ruszania np. ruszanie z pi-
krzysztof ksik
dLaCzego PsUJe si
koo dWUmasoWe?
skiem opon. zaleca si rw-
nie unikanie gwatownych
redukcji i zmian biegw
oraz ostrego traktowania
pedau sprzga. Ponadto
niewskazane jest holowa-
nie przyczep ciszych ni
przewiduje to producent
samochodu.
Najczstsze awarie
Uszkodzenie koa dwu-
masowego zwiastuj wszel-
kiego rodzaju haasy i drga-
nia pochodzce z jego okolic
oraz problemy ze zmian
biegw a nawet unierucho-
mienie pojazdu mimo pra-
cujcego silnika. samo koo
jest nienaprawialne i potra-
f kosztowa nawet kilka ty-
sicy zotych. Razem z ko-
em zamachowym powinno
zosta wymienione rwnie
samo sprzgo kompletne.
znane s przypadki re-
generacji koa dwumaso-
wego, cho jest to ryzykow-
ne i czsto nieskuteczne.
zabieg polega na wymianie
wszystkich uszkodzonych
elementw wewntrz koa,
toczeniu koa oraz szlifowa-
niu powierzchni ciernych.
na koniec koo zostaje wy-
waone.
niestety, z racji swojej
skomplikowanej budowy,
koo dwumasowe jest ele-
mentem, ktry ulega cz-
stym i bardzo drogim awa-
riom. Warto zatem dba o
ten element naszego pojaz-
du aby suy on nam jak
najduej.
1S >>
GazetaInformator.pl 5 czerwca 2013, nr 11 (139)
usugi
ogoszenia
POMOC
DROGOWA
Holowanie samochodw
w kraju i z zagranicy
oraz przewz
wzkw widowych
i maszyn rolniczych
krystian karcz,
47-400 Racibrz,
ul. kozielska 9
tel.kom. 0601 516 085;
tel/fax 032 415 32 23
www.karcz.ppsi.pl
AUTO-GARA
meRCedes-aUdi-BmV-VoLVo
amortyzatory,
oyska, ukady:
hamulcowe,
kierownicze,
napdowe
Ul. klasztorna 9
47-400 Racibrz
tel. 32 419 06 027
MeChANikA oPoNy
ALUfeLgi feLgi
serwis ogumienia
demonta i monta opon Run
Flat. gacka Rajmund
ul.mariaska 25
Racibrz Tel. 504-476-839
malowanie wntrz oraz
elewacji, tapetowanie, na-
kadanie gadzi, stawianie
pyt gipsowo-kartonowych,
mopnta okien, drzwi oraz
paneli. Wykoczenie wntrz.
kontakt: 606-505-169
weterynaria
Przychodnia
Weterynaryjna
centrovet
monika Fita
& Barbara koodziej-sordyl
Racibrz,
ul. mysowicka 16/9
Tel. 693 155 008,
795 729 389
Przyjmujemy:
pon.- pt.: 9:00-20:00
sob.: 9:00-14:00
www.centrovet.pl
MECHANIKA
POJAZDOWA
szybko, tanio solidnie
Usugi w zakresie
mechaniki pojazdowej
47-400 Racibrz
ul. Mariaska 1
tel. 32 415 18 86
fRyzJeRStWo
Joanna swoboda-matysek
47-400 Racibrz,
ul. opawska 82a/1B
Tel. 32 4179201
kom. 507061632
dojazd do osb starszych
www.tyija365.pl, Biuro ma-
trymonialne w Raciborzu. By
moe jedno kliknicie wystarczy,
aby pozna swojego partnera.
sprbuj! Tel. 32-414-07-77,
500-776-920
rne
StUDio oDNoWy -
sprzedam lub wynajm
Tel. 505 153 916,
stoy samowiczce,
Vacuum Jet
sprzedam naronik pokojo-
wy kolor jasny brz z frmy
RameTa
Tel. 32 417 03 43,
508 197 283
sprzedam dziak budowla-
n z dostpem do mediw
3438m2
pooonej w miejscowoci
Cyprzanw przy ul. gwnej
Cena do uzgodnienia
Tel: 609 513 035
Wydzierawi sklep ok
25m2 od 01.06.2013r.
Racibrz ul. opawska 90/1a
niski czynsz.
kontakt: 32 455 65 89, 691
789 015
warsztat naprawa
RoWeRW,
moToRoWeRW
WzkoW ToWaRoWyCH
z wieloletni tradycj
od 1946r.
WaRszTaT LUsaRsko
meCHaniCzny
adam majnusz
TeL. 32 415-18-80
ul. mariaska 1
47-400 Racibrz
Parking strzeony 24h przy ul. opawskiej
(obok marketu e.Leclerc).
Wicej informacji pod nr telefonu 603541602, 785233829
Cennik:
samochody osobowe
- Pierwsza godzina - 2,5
- kada kolejna - 2 z
- cay dzie - 12 z
- doba - 15 z
- weekend - 25 z
- abonament miesiczny - 90 z
- motocykle - 25 z
samochody ciarowe
- pierwsza godzina - 3,5 z
- kada kolejna - 3 z
- cay dzie - 15 z
- doba - 20 z
- weekend - 35 z
- abonament miesiczny - 95 z
ZOMOWANIE WSZELKICH
POJAZDW
holowanie gratis,
Ul. Rudzka 66,
47-400 Racibrz,
www.hamaro.pl,
hamaro@onet.pl
TEL. 324151991, 691960146
gabinet masau i Terapii
naturalnych zaprasza
oferujemy atrakcyjne ceny!
Racibrz, ul. orska 45/4
Tel. 609 766 123, 697 571 786
oferujemy rwnie
dojazd do klienta.
www.magia-doTykU.eU
Poszukuj wykwalifkowa-
nych brukarzyna terenie po-
wiatu raciborskiego
Tel. 507 144 696
Poradnia ortopedyczna
przy Centrum zdrowia
ul. ocicka 51a w Raciborzu.
Czynna w poniedziaki
w godzinach: 16-18.
Rejestracja telefoniczna:
781-289-867
zdrowie
akupunktura, leczenie ze-
spow blowych krgosu-
pa, zmian zwyrodnieniowych
kolan, nietrzymanie moczu,
ylaki odbytu. Rejestracja:
Racibrz ul. ocicka 51a,
Rudnik ul. soneczna 38a,
Tel: 781-289-867
praca
SZYLDY DREWNIANE
tel. 884 883 326
16
GazetaInformator.pl 5 czerwca 2013, nr 11 (139)
<< Reklama
P
r
o
m
o
c
j
e

t
r
w
a
j


o
d

0
6
.
0
6
.
2
0
1
3

d
o

3
0
.
0
6
.
2
0
1
3
S
z
c
z
e
g

y

p
r
o
m
o
c
j
i

w

r
e
g
u
l
a
m
i
n
i
e

d
o
s
t

p
n
y
m

u

S
p
r
z
e
d
a
w
c
y
K
o
n
i
e
c
z
n
i
e

s
p
r
a
w
d


a
k
t
u
a
l
n
e

p
r
o
m
o
c
j
e

n
a

s
t
r
o
n
i
e
:
w
w
w
.
u
f
o
t
o
.
p
l

You might also like