You are on page 1of 17

PUTNO OSIGURANJE

Seminarski rad iz IVOTNOG I NEIVOTNOG OSIGURANJA

Profesor

Student

Novi Sad 2013

Sadraj
Uvod 1.Pojam osiguranja 2.Neivotna osiguranja 3.Putno osiguranje 4.Uporedni prikaz ponude putnog osiguranja u Srbiji Zakljuak Literatura 3 4 5 6 9 16 17

Uvod Osnovna uloga i znacaj osiguranja je pruzanje ekonomske sigurnosti, odnosno zastita materijalnog polozaja osiguranjka odnostno nadoknada stete. Covek se osigurava da bi zastitio svoje zdravlje, zivot i materijalna dobra, koja je stekao, od raznih opasnosti koje svakodnevno prete da ugroze njegovu ili egzistenciju porodice. Kroz ovaj rad je blize predstavljeno putno osguranje kao deo osiguranja lica. U prvom delu rada su blize objasnjeni pojmovi osiguranja kao i deo koji je vezan za nezivotno osiguranje. U drugom delu rada objasnjen je blize pojam putnog osiguranja, iz kojih je osiguranja sastavljen, zasto je neophodan i sta je sve potrebno da bi se zakljucila polisa osiguranja sa osiguravajucim kucama. Kroz poslednji deo rada blize je prikazan uporedni prikaz ponuda osiguravajucih kuca u Srbiji, njhove ponude kao i cena osiguranja koje osiguranik placa pri zakljucivanju ugovora sa osiguravajucim kucama.

1.Pojam osiguranja U savremenim uslovima privreivanja osiguranje ima znaajnu funkciju u pogledu odravanja proizvodne sposobnosti privrednih subjekata i fizikih lica. Njegova osnovna uloga je da u sluaju nastanka odreenih tetnih dogaaja u potpunosti ili delimino nadoknadi ekonomske posledice tih tetnih dogaaja i na taj nain omogui da se nastavi proces privreivanja, odnosno poslovanja. Na osnovu zakljuenog ugovora o osiguranju osiguranik ostvaruje pravo na naknadu tete ili isplatu osiguranog iznosa . Osnovna obaveza osiguranika je da plati premiju osiguranja, a osiguravaa da u sluaju nastanka osiguranog sluaja nadoknadi tetu ili isplati osigurani iznos. Dakle moemo zakljuiti da osiguranje obavlja vanu drutvenu funkciju ouvanja imovine i lica. Delatnost osiguranja tokom svog razvoja imalo je vie definicija, ali su se uglavnom sve svodile na njegovu osnovnu ulogu zatite imovine i lice. Tako znaajan broj autora u oblasti osiguranja smatra da ono predstavlja zatitu materijalnih i nematerijalnih potreba pojedinaca i privrednih subjekata, a koje nastaju sluajno i mogu da se procene. Takoe, Karl Borch definie predmet osiguranja prema podeli na tri vrste ili klase osiguranja i objanjava da iako svaka zemlja ima svoje specifinosti ono je u osnovi odreeno posebnostima ivotnog, poslovnog i osiguranja domainstava .U osnovnom smislu, osiguranje je privredna, usluna delatnost koja titi oveka i njegovu imovinu od posledica deavanja brojnih opasnosti. Na taj nain se obezbeuje neophodna sigurnost u privredi i drutvu u celini. Pravna lica i pojedinci izloeni su neprekidnoj mogunosti deavanja opasnosti koje mogu prouzrokovati tetu. Osiguranje predstavlja jedan od najvanijih vidova obezbeenja od takvih dogaaja i predstavlja ekonomsku nunost svakome ko vodi rauna o bezbednosti u poslovanju i svakodnevnom ivotu.Uobiajeno je da se osiguranje posmatra sa tri stanovita, tanije da ima tri sastavna dela, a to su : Ekonmski Ekonomski vid se iskazuje ciljem koji se eli ostvariti, tu se govori o zadacima osiguranja: posredna i neposredna zatita osiguranika, odnosno njegove imovine kao osnovna svrha, zatim slede razvojna, socijalna i druge. Pravni Pravni vid podrazumeva ureenje izuzetno brojnih pravnih odnosa koji nastaju u osiguranju poevi od njegovog zakljuivanja pa do isplate naknade tete Tehniki to je onaj deo koji ureuje funkcionisanje osiguranja posmatranog kao posebni mehanizam za procenu teine rizika, njihovo izravnanje u prostoru i vremenu, proraun premije, sve to uz upotrebu najsavremenijih statistiko-matematikih i drugih metoda. (Komneni, B.,
arkovi, N.OsiguranjeAKADEMIKA,Beograd 2010)

Osiguranje je veoma znacajana delatnost za pojedinca i drusto u celini. Najveci znacaj za pojedinca je nadoknada stete kao posredna zastita. Veoma je vazna i neposredna zastita kao preventivno i represivno delovanje osiguravaca u cilju smanjenja steta. Kao zastita pojedinca, osiguranje dobija sve veci znacajkroz zastitutrecih lica. Cilj je da se osiguranjem zastite ona lica koja nisu ni u kakvom odnosu sa osiguravacem tj ona koja nisu osiguranja ali koj amogu da pretrpe stetu izazvanu o strane osiguranog lica.

Osnovni elementi osiguranja su Rizik-postojanje rizika je osnovni uslov za osiguranje, opasnos, neizvesnost, odnosno rizik je karakteristika zivota pojedinca, porodica, preduzeca i drustva u celini Premija kao cena preuzimanje rizika, odnosno cena usluge koju placa osiguranjik osiguravacu prilikom zakljucivanjua ugovora o osiguranju Osigurani slucaj je realizacija rizika koji je obuhvacen ugovorom o osiguranju, Nastupanjem osiguranohg slucaja nastaje obaveza osiguravaca a to je isplata stete (Jankovic, Osiguranje, Alfa-graf Novi Sad
2013, str 37)

2. Neivotna osiguranja Kao glavnu svrhu osiguranja imovine, moemo navesti nadoknadu tete koja nastaje na toj imovini. Za razliku od ivotnog osiguranja, gde je predmet osiguranja ljudski ivot, kome ne moemo utvrditi stvarnu vrednost, samim tim ni vrednost tete, koja moe nastati ukoliko se ivot osiguranika ugrozi, kod osiguranja imovine, vrednost same imovine se moe precizno utvrditi. Kako moemo utvrditi vrednost imovine, vrednost nastale tete na toj imovini se moe takoe precizno utvrditi.Uzevi u obzir naelo obeteenja, niko iz osiguranja ne moe dobiti vie nego to iznosi teta koju je pretrpeo. Naelo obeteenja na objektivan nain odraava svrhu osiguranja. (www.moje-osiguranje.info/content/neivotno-osiguranje) Vrste neivotnih osiguranja prema NBS su: 1. osiguranje od posledica nezgode,ukljuujui osiguranje od povreda na radu i profesionalnih oboljenja, koje pokriva:isplatu ugovorenih osiguranih suma, dela osiguranih suma, odnosno naknadu ugovorenih trokova isplatu zbog posledica povrede ili oteenja zdravlja ili zbog smrti putnika; 2. dobrovoljno zdravstveno osiguranje, koje pokriva: jednokratnu novanu naknadu zbog nesposobnosti za rad,naknadu ugovorenih trokova leenja, 3. osiguranje motornih vozila, koje pokriva tete na motornim vozilima na sopstveni pogon, osim inskih vozila i na vozilima bez sopstvenog pogona,odnosno gubitak tih vozila 4. osiguranje inskih vozila, koje pokriva tete na inskim voziima, odnosno gubitak tih vozila 5. osiguranje vazduhoplova, koje pokriva tete na vazduhoplovima,odnosno gubitak vazduhoplova; 6. osiguranje plovnih objekata, koje pokriva tete na plovnim objektima,odnosno gubitak plovnih objekata (morskih, renih i jezerskih); 7. osiguranje robe u prevozu, koje pokriva tete na robi,odnosno gubitak robe, bez obzira na vrstu prevoza; 8. osiguranje imovine od poara i drugih opasnosti,koje pokriva tete na imovini koje nastanu usled poara, eksplozije, oluje i drugih prirodnih nepogoda, atomske energije, klizanja i sleganja tla 9. ostala osiguranja imovine, koja pokrivaju tete na imovini nastale zbog loma maina, provalne krae, loma stakla, grada, mraza ili drugih opasnosti, 10. osiguranje od odgovornosti zbog upotrebe motornih vozila, koje pokriva sve vrste odgovornosti zbog upotrebe motornih vozila na sopstveni pogon na kopnu, ukljuujui odgovornost prilikom transporta;

11. osiguranje od odgovornosti zbog upotrebe vazduhoplova, koje pokriva sve vrste odgovornosti zbog upotrebe vazduhoplova, ukljuujui odgovornost prilikom transporta; 12. osiguranje od odgovornosti zbog upotrebe plovnih objekata, koje pokriva sve vrste odgovornosti zbog upotrebe plovnih objekata, ukljuujui odgovornost Prilikom transporta 13. osiguranje od opte odgovornosti za tetu, koje pokriva ostale vrste odgovornosti, 14. osiguranje kredita 15. osiguranje jemstva, koje garantuje neposredno ili posredno ispunjenje obaveza dunika; 16. osiguranje finansijskih gubitaka 17. osiguranje trokova pravne zatite, koje pokriva sudske trokove,trokove advokata i druge trokove postupka; 18. osiguranje pomoi na putovanju, koje pokriva pomo licima koja naiu na probleme na putovanju, odnosno u drugim sluajevima odsutnosti iz prebivalita ili boravita 19. druge vrste neivotnih osiguranja 3. Putno osiguranje Putno osiguranje se odnosi na osiguranje i medicinsku pomoc koja je potrebna u sluaju iznenadne bolesti ili nesrenog sluaja za vreme boravka u inostranstvu, kao i uslugu hitnog prevoza u Srbiju. U veini ponuda osiguravajuih kompanija u usluge putnog osiguranja ukljuena je putna i pravna za sluaj nezgode za vreme boravka izvan zemlje prebivalita. sve trokove leenja, povratka u zemlju, snosi osiguravajua kua. Polisa putnog zdravstvenog osiguranja moe se zakljuiti individualno, porodino ili grupno i treba je zakljuiti pre putovanja u inostranstvo. Putno osiguranje obuhvata osiguranje od posledica nezgode i dobrovoljno zdravstveno osiguranje (http://www.sveoosiguranju.rs/?page=49) Ugovor o putnom zdravstvenom osiguranju mora biti zakljuen pre odlaska na putovanje. Osiguranje traje iskljuivo za vreme trajanja boravka u inostranstvu povratkom u zemlju osiguranje prestaje da vai.Putno zdravstveno osiguranje pokriva trokove lecenja za vreme puta i boravka uinostranstvu, kao i trokove prevoza u sluaju bolesti, nezgode ili smrtnog sluaja, tu su i novane pozajmice u sluaju razbojnitva, plaanje advokata ili ak kaucije u sluaju da se sluaju da se dospe u zatvor. Putno osiguranje pokriva sledee rizike: zdravstveno osiguranje izvan domicilne zemlje osiguranje od posledica nesrecnog sluaja na putu osiguranje od otkaza ili prekida putovanja u inostranstvo i osiguranje prtljaga Premija osiguranja zavisi od : oblika osiguranja (pojedinano, porodicno, grupno) trajanja putovanja osiguranoj svoti (http://www.helios.hr/putno-osiguranje.aspx) Vrednost polise varira i zavisi od nekoliko faktora: perioda njenog vaenja, rizine grupe (deca plaaju najmanju vrednost, a osobe preko 65 godina najveu vrednost jer nose najvei rizik osiguranja), kao i od visine pokrivenih trokova i klase polise. Ovo osiguranje pokriva medicinski opravdane trokove nastale zbog: medicinske nege, kunih poseta, konsultacije lekara i trokova propisanih lekova 6

hospitalizacije u bolnici ili na klinici prevoza u zemlju kada se iz zdravstvenih razloga osiguranik ne moe vratiti na nain na koji je to nameravao prevoza vozilom hitne pomoi do najblie bolnice prevoza umrlog u maticnu zemlju (http://www.crosig.hr/osiguranja/putnoosiguranje)

Pored trokova leenja, prevoza osiguranika, osiguranjem su obuhvaene i medicinska asistencija: pruanje informacija i pomoi 24 asa, organizacija hitne zdravstvene pomoi, organizacija neophodnog prevoza osiguranika do bolnice/klinike, odnosno u zemlju organizacija prevoza posmrtnih ostataka u zemlju, u sluaju smrti osiguranika. Putna asistencija: informisanje u sluaju gubitka ili kanjenja prtljaga, informisanje o zemlji u koju se putuje, razne savetodavne usluge u vezi hitnog putovanja, prenos hitnih poruka, informacije u vezi rent-a-car. Pravna asistencija: organizovanje pravne pomoi (upuivanje na advokata) kada je osiguraniku neophodna pravna zatita, upuivanje na predstavnike lokalnih organa, ambasada, konzulata, obezbeenje usluga prevodioca, administrativna pomo u vezi linih i putnih isprava (trokove honorara advokata plaa osiguranik, kao i trokove prevoda).(http://www.ddor.co.rs/osiguranje/vi-i-porodica/porodica/putnicko-zdravstveno/) Osiguranje se moze sklopiti pojedinano, porodicno (otac, majka i deca do 28. godine starosti), te grupno ako se osigurava 8 ili vie osoba. Trajanje osiguranja prilagoeno je potrebama pojedinca, te se moe sklopiti na razdoblje od jednog dana nadalje. Za sve one koji putuju esto, osiguranje se moe sklopiti na godinu dana s neogranienim brojem putovanja. Osigurati se mogu i sportisti, bilo kad putuju na takmicenja u inostranstvo, na pripreme ili bilo gde van granica zemlje. Svi trokovi pokriveni su do odreenog iznosa, koji se za teritoriju Evrope kree od 30.000 do 40.000. Cene ovih polisa i novana pokria trokova uglavnom su pribline vrednosti u ovdanjim osiguravajuim kuama i kreu za oko jedan evro za dan boravka u inostranstvu. Veina njih nudi i mogunost kupovine ovog osiguranja preko interneta, kada kurir na kuni prag donosi ve overenu polisu, uglavnom uz popust. Korisnici meunarodnih platnih kartica u mnogim bankama dobijaju ak besplatno ovo osiguranje. Ako se dogodi neka zdravstvena nezgoda, na svakoj polisi osiguranja naveden je broj telefona, sa koga e osiguranik dobiti instrukcije u koju najbliu zdravstvenu ustanovu da se javi.Drave su podeljene u grupe A, B, C i D, koje se razlikuju u visini iznosa potrebnog za pokrivanje trokova leenja.U grupu A spadaju zemlje engenske zone,uz vajcarsku, Lihtentajn, Sloveniju, eku, Slovaku i Bugarsku i one plaaju trkove leenja u vrednosti do 35.000 evra Grupu B ine sve zemlje Evrope bez onih iz grupa A i C i njihova nadoknada je 15.000 evra Grupu C ini Turska i tamo je visina nadoknade 10.000 evra, dok u grupu D spadaju prekookeanskezemlje.Osigurano lice koje se ne pridrava procedure ne moe ostvariti pravo na naknadu trokova koji su nastali korienjem hitne medicinske pomoi za vreme boravka u inostranstvu izuzev ako je meunarodnim ugovorom predviena mogunost naknadnog izdavanja potvrde o korienju zdravstvene zatite u inostranstvu. Tada se, u naknadnom postupku, sprovodi procena njegovog zdravstvenog stanja pre odlaska u inostranstvo i nastali trokovi zdravstvene zatite se naknauju, uz uee osiguranog lica od 5% od ukupnih trokova (http://www.zso.gov.rs/zdravstvena-zastita-u-inostranstvu.htm) Osiguranje od posledica nezgode Osiguranjem od nesrenog sluaja osigura preuzima na sebe obavezu da isplati osiguranu sumu osiguraniku ili drugom korisniku, ako za vreme trajanja osiguranja 7

predvieni nesreni sluaj prouzrokuje smrt ili invaliditet osiguranog lica, kao i da naknadi tetu nastalu usled trokova leenja i izgubljene zarade, ako kao posledica nesrenog sluaja nastupi prolazna nesposobnost za rad ili naruenje zdravlja ovih lica (Predrag uleji, Pravo osiguranja, Dosije, Beograd, 2005, str.495) Da bi jedno lice moglo da se osigura od posledica nesrenog sluaja mora da ispunjava odreene uslove, a to su: 1. Mogu se osigurati samo lica od 15 do 75 godinastarosti. Lica mlaa od 15 godina starosti mogu se osigurati pod posebnim uslovima i tarifama, i to samo nekim oblicima kolektivnog osiguranja. 2. Ugovor o osiguranju mogu zakljuiti samo lica ija opta radna sposobnost nije umanjena. Lica ija je opta radna sposobnost umanjena usled teih bolesti ili telesnih mana za preko 50predstavljaju ,,anormalan rizik i mogu se osigurati uz naplatu poviene premije 3. Duevno bolesna lica apsolutno su nepodobna za osiguranje. Rizik pokriven osiguranjem predstavlja opasnost od nastanka ,,nesrenog sluaja, koji se definie kao: svaki iznenadni i od volje nezavisan dogaaj,koji delujui uglavnom spolja i naglo na telo osiguranika, ima za posledicu njegovu smrt, potpuni ili delimini invaliditet, prolaznu nesposobnost za rad i naruenje zdravlja koje zahteva lekarsku pomo. (Predrag uleji, Pravo osiguranja, Dosije, Beograd, 2005, str. 497) Na visinu naknade iz osiguranja od uticaja su: visina osigurane sume posledice nesrenog sluaja. Ugovor o osiguranju lica od posledica nesrenog sluaja zakljuuje se na osnovu pismene ili usmene ponude koju ponua podnosi osiguraniku. Kada je uinjena pismena ponuda osiguravau za zakljuenje ugovora o osiguranju, ona vezuje ponudioca za odreeno vreme, obino osam dana od prispea ponude osiguravau.Ugovara osiguranja(osiguranik) kod ove vrste osiguranja moe biti svako fiziko i pravno lice koje ima poslovnu sposobnost, i ispunjava uslove u pogledu godina starosti. Ugovara moe biti istovremeno i korisnik i osiguranik, ali u sluajevima kolektivnog osiguranja ugovara je pravno lice koje nije ni osiguranik, ni korisnik osiguranja Korisnik osiguranja je lice kome se isplauje osigurana suma, a to moe biti ugovara osiguranja, ali i neko tree lice.Ovo osiguranje je jedan od najkvalitetnijih vidova zatite, koji se tie materijalne obezbeenosti zaposlenih radnika u vremenupunom rizikau kome ivimo.Tako da se radi kvaliteta zatite zaposlenih, pored osnovnih rizika, a to su posledice invalidnosti ili smrti usled nesretnog s luaja i bolesti, mogu ugovoriti i trokovi leenja i dnevna nadoknada za vreme privremene nesposobnosti za rad. Naknadom su pokriveni svi stvarni i nuni trokovi leenja koje bi osiguranik snosio sam.Osiguranje lica od posledica nesrenog sluaja moe se ugovoriti za : sluaj smrti usled nezgode, sluaj smrti usled bolesti, trajni invaliditet, sluaj prolazne nesposobnosti za rad, sluaj naruenja zdravlja koje zahteva lekarsku pomo, gubitak zarade, i za trokove spasavanja kod osiguranja lanova planinarskog saveza
(http://www.intera-nbg.co.rs/osiguranje-lica.html )

4.Uporedni prikaz ponude putnog osiguranja u Srbiji U daljem tekstu e biti prikazane cene putnog osiguranja kod tri razliita osiguravajua drutva. Analiza je izvrena na destinaciji Srbija Crna Gora, na period od 10 dana, u kome je suma osiguranja 30000 evra za 2 odrasla lica i 2 deteta. Napravljeno je uporoivanje cena Uniqa osiguranja, Wiener Stadtische osiguranja i Delta generali. Cena osiguranja prikazane su u daljem radu. Uniqa osiguranje UNIQA je poslovanje u Srbiji formalno zapoela 7. novembra 2006. godine osnivajui dve kompanije - UNIQA zivotno osiguranje a.d.o. koja se bavi poslovima ivotnog osiguranja i UNIQA neivotno osiguranje a.d.o. Na taj nain UNIQA je prva u Srbiji ula u zavrnu fazu podele poslova ivotnog i neivotnog osiguranja, u skladu sa propisima Narodne banke Srbije.

Izvor https://webshop.uniqa.rs/prod/

Teritorija: Evropa Suma osiguranja: 30,000 EUR Prva destinacija: Crna Gora

Premija za naplatu: 3,306.89 RSD


Predmet osiguranja Mogu se osigurati lica individualno, kao grupa ili kolektivno (kada je ugovara osiguranja pravno lice (turistika agencija koja organizuje putovanje) za vreme putovanja i boravka u inostranstvu.U smislu ovih uslova, osigurava je u obavezi da,u

sluaju ostvarenja osiguranog sluaja, osiguraniku nadoknadi trokove, odnosno obezbedi ugovorene usluge asistencije posredstvom asistentske kompanije sa kojom ima zakljuen ugovor o poslovnoj saradnji.Iznos naknade i obim usluge iz prethodnog stava ovog lana, ne moe biti vei od ugovorene sume osiguranja, za odgovarajui osigurani rizik, u toku ugovorenog perioda osiguranja.u smislu ovih uslova, osnovno osiguravajue pokrie koje prua ugovor o osiguranju, je pokrie trokova koji nastanu u toku ugovorenog perioda osiguranja, a podrazumevaju usluge asistencije: usluge medicinske asistencije za sluaj iznenadne bolesti Osiguranika ili nastupanja posledica nesrenog sluaja za vreme osiguranikovog boravka u inostranstvu, kao i usluge hitne medicinske evakuacije, odnosno repatrijacije Osiguranika u zemlju prebivalita usluge putne asistencije u sluaju gubitka ili kanjenja prtljaga, krae ili gubitka dokumenata usluge pravne pomoci Mogu se ugovoriti i sledea dopunska osiguravajua pokria koje osigurava prua, a uz usluge asistencije u smislu davanja informacija klijentima i evidentiranja osiguranog sluaja od strane Centra za pomo, i to: Osiguranje u sluaju odustajanja od turistikog aranmana, Osiguranje od posledica nesrenog sluaja Osiguranje od odgovornosti za tetu prouzrokovane treim licima Osiguranje za sluaj unitenja ili krae stvari
(https://webshop.uniqa.rs/prod/putno_1_1.aspx)

Uni sigurnj nudi tri pt: stndrd, mfrt i sluziv pt. Stndrd pt pri buhvt mpltnu mdicinsu sistnciu s pdlimitim t su trvi lnj utn zubblj d 150 vr, pvrt pcint u dmvinu d 2.000 vr, pvrt psmrtnih stt u dmvinu d 2.000 vri uslug putn sistnci t su infrmci prthd putvnju i izvtvnj zdrvstvnm stnju pcint. mfrt pt pri buhvt mpltnu mdicinsu sistnciu s pdlimitim t su trvi lnj utn zubblj d 300 vr, pvrt pcint u dmvinu d 7.000 vr, pvrt psmrtnih stt u dmvinu d 5.000 vri putn uslug t su urgntn ispru lv d 100 vr, gubit ili r prtljg i prvn sistnci t su prvdil uslug. sluziv pt pri buhvt sv uslug mdicins sistnci s pdlimitim t su trvi lnj utn zubblj d 300 vr, pvrt pcint u dmvinu d 10.000 vr, pvrt psmrtnih stt u dmvinu d 10.000 vr, uslug putn i prvn sistnci privn ptim stndrd i mfrt plus ddtn pri rizi t su pst blis sb, prnlnj ili prusmrvnj prtljg, prnlnj dvt n run sigurni. (http://www.kamatica.com/osiguranje/sta-pokriva-putno-osiguranje/2399) Wiener Stadtische osiguranje Wiener Stdtische osiguranje a.d.o. Beograd, na srpskom tritu posluje od februara 2003. godine. Kompanija je osnovana kao green field investicija Viena Insurance Group Wiener Stdtische Versicherung AG. Misija kompanije je od poetka bila stvaranje i razvijanje kulture osiguranja i pruanje usluge iji kvalitet odgovara savremenim svetskim standardima poslovanja. Prodajna mrea konstantno se iri.

10

Preko 1100 zaposlenih u vie od 40 filijala, ekspozitura i prodajnih mesta irom Srbije nastoji da klijentima prui besprekoran servis. U skladu sa visokim standardima zatite svojih klijenata koje primenjuje celokupna Vienna Insurnace Grupa, Wiener Stdtische osiguranje sprovodi ozbiljnu politiku reosiguranja i posveuje veliku panju zatiti rizika u svom portfelju i preuzetih obaveza prema klijentima. Na ovaj nain Wiener Stdtische osiguranje se trudi da svojim klijentima obezbedi dodatnu zatitu i sigurnost. Wiener Stadtische osiguranje nudi dv pt stndrdni i vip. Stndrdni pt pri buhvt mbulntni lnii trtmn, lv i zv prpisn d strn vlng lr, mdicins pmgl i pmgl z hdnj, dignzu rndgnm, hspitlizciu, prci i trv prci, stmtli trtmn d 150 vr, vuciu, trnsprt d nblig lr ili blnic, vuciu, trnsprt i smt u spcilizvnu blnicu, rptriciu, trnsprt iz strn zmlj u zmlju prbivlit ili blnic u zmlji prbivlit d 7.000 vr, rptriciu, trnsprt psmrtnih stt u zmlji prbivlit d 5.000 vr, lrs svt, prpruu llnih lr spcilist, mdicinsu prtnju tm vuci. Vip pt pri buhvt stv iz stndrd pt, i trnj i spvnj d 7.000 vr, hitnu dstvu lv, uslug prvdic, slnj i primnj hitnih pru, rptriciu drugih sigurni usni u nsri, upuivnj blis sb (trvi pvrtn rt nms ls), prtnju mlltn dc ml d 15 gdin. (http://webshop.wiener.co.rs)

11

Izvor: http://webshop.wiener.co.rs/individualno_1.aspx

12

Izvor: http://webshop.wiener.co.rs/individualno_1.aspx

Putno osiguranje za boravak u inostranstvu Zemlja: Osigurana suma: Broj osiguranika: Svrha putovanja: Obim pokria: Premija osiguranja Popusti Porez Crna Gora 30.000 EUR Dece: 2, Odraslih: 2, Turistiki ili poslovno Standardno pokrie 3.154,18 RSD 315,42 RSD 141,94 RSD

Trajanje osiguranja: od 01.07.2013 do 10.07.2013, period pokria: 10 dan(a)

Ukupno za uplatu 2.980,70 RSD


Delta generali osiguranje Delta Generali Osiguranje je druga najvea osiguravajua kompanija na domaem tritu osiguranja, koja se bavi svim vrstama ivotnih i neivotnih osiguranja. Kompanija od osnivanja (1998) belei brz i stabilan razvoj i danas je trini lider u ivotnom osiguranju, dobrovoljnom zdravstvenom i meunarodnom putnom osiguranju.Delta Generali Osiguranje je osniva Dobrovoljnog penzijskog fonda Delta Generali prvog u Srbiji, Delta Generali Reosiguranja i kompanije za neivotno osiguranje u Crnoj Gori. Sprovodei svoj cilj da postane regionalni lider, a u skladu sa odgovornostima dodeljenim od Generali grupe, Delta Generali Osiguranje je proirilo svoje poslovanje i na druge uslune delatnosti, kao to su zdravstvena ustanova Jedro i kompanija Blutek Auto koja prua uslugu u oblasti tehnikog pregleda vozila Dlt generali sigurnj ist nudi tri pt: stndrd, grini gld pt. Stndrd pt pri buhvt plnj trv lnj, trnsprt d nblig lr, upuivnj n lr, lrsi svti, prnj zdrvstvng stnj sigurni. Grin pt pri buhvt stv iz stndrd pt, i hitnu dstvu lv, infrmisnj turisti dstincii pr putvnj, pm u sluu r dumnt, infrmci u vzi s lp slubm, pm prvdic, upuivnj n dvt, pzmic nvc u sluu rzbnitv, z plnj dvt i uci. Gld pt pri buhvt stv iz grin pt, i pstu blsnm dttu, pvrt dc su stl bz rditljsg strnj. (www.deltagenerali.rs/active/sr-latin/home/web_osiguranje/travel.html)

13

Izvor http://www.deltagenerali.rs/active/sr-latin/home/web_osiguranje/travel.html

14

Parametri prorauna Datum prorauna Teritorijalna pokrivenost Krajnja destinacija Vrsta osiguravajueg paketa Broj dece (6 meseci - 18 godina) Broj odraslih osoba (26 - 65 godina) Poetak osiguranja Trajanje osiguranja Nivo pokria Svrha putovanja Rezultat prorauna Premija - osnovica (RSD) Porez (RSD) Premija (RSD) Osigurana suma (EUR) Poetak osiguranja Kraj osiguranja

05.05.2013. Evropa Crna Gora porodina putovanja 2 2 01.07.2013. 10 dana STANDARD Turistiki

3.213,00 161,00 3.374,00 30.000,00 01.07.2013. 10.07.2013.

Izvor http://www.deltagenerali.rs/active/sr-latin/home/web_osiguranje/travel.html

Iz priloenih podataka, evidentno je da su cene razliite u zavisnosti od osiguravajue kompanije. Tako je za istu destinaciju na isti vremenski period cena 3,306.89 RSD kod Uniqa osiguranja, 2.980,70 RSD kod Wiener Stdtische I 3.374,00 RSD din kod Delta generali osiguranja. Treba napomenuti da Wiener Stdtische trenutno ima popust od 315,42 dinara,ali I u tom sluaju svakako da je kod te osiguravajue kue cena osiguranja najpovoljnija. S obzirom da nije velika razlika u ceni, trebalo bi dobro razmisliti da li se opredeliti za najjeftiniju varijantu s obzirom da imaju pokrivene iste rizike. Bitnu ulogu u izboru osiguranja svakako igra I reputacija kompanije kao i imidz koji imaju kod osiguranika i buducih osiguranika.

Zakljuak 15

Putno osiguranje omoguava sigurnost tokom putovanja, bilo da je u pitanju slubeni put ili porodini odmor. Dok nije stupila na snagu odluka o ukidanju viza graanima Srbije, za putovanja u drave engensog sporazuma EU, polisa putnog osiguranja je bila obavezna za dobijanje viza. Sada, kada moemo putovati u drave EU bez viza, putno osiguranje vie nije neophodno. Ne treba rizikovati da se odmor pretvori u stres i suma od oko 30 eura, koliko kosta u proseku premija osiguranja koja ukljucuje dvoje odraslih i dvoje dece za boravak u inostranstvu u trajanju od 10 dana sa osiguranom sumom od 30000 eura, moze da pruzi maksimalnu zastitu i da zastiti od neprijatnih i bolnih situacija. dlsm u nu d sigurvuih u, u strtu se bira sigurna suma, tritriu privnsti plism, pt pri, svrhu sigurnj, i d li ptrbn individuln, prdin, grupn ili individuln s vi ulz. Visin prmi sigurnj zvisi d istih vih uslv.

Literatura

16

Knjige 1. Komneni, B., arkovi, N. 2010, Osiguranje, AKADEMIKA Beograd 2. Jankovic D, 2013 Osiguranje, Alfa-graf Novi Sad 3. uleji P, 2005, Pravo osiguranja, Dosije Beograd Internet stranice 1. www.moje-osiguranje.info/content/neivotno-osiguranje 2. http://www.sveoosiguranju.rs/?page=49 3. http://www.intera-nbg.co.rs/osiguranje-lica.html 4. Zakon o osiguranju, Sl. glasnik RS, 2004 http://www.sec.gov.rs/index.php? option=com_content&task=view&id=417&Itemid=62 5. https://webshop.uniqa.rs 6. http://www.kamatica.com/osiguranje/sta-pokriva-putno-osiguranje/2399 7. http://webshop.wiener.co.rs 8. www.deltagenerali.rs/active/sr-latin/home/web_osiguranje/travel.html

17