You are on page 1of 14

3.

Mini link
Mikrotalasni link je komunikacioni sistem koji koristi snop radio talasa u opsegu frekvencija mikrotalasa da prenese video, audio, ili podatke izme u lokacija, koje mogu biti udaljene od samo nekoliko metara, do nekoliko kilometara. Osnovna razlika izmeu radio prenosa i mikrotalasnog prenosa je da se radio prenos prostire u svim pravcima dok je mikrotalasni prenos fokusiran.

Slika 3.1 Mini link kapaciteti prenosa

MINI-LINK je kompaktna mikrotalasna radio-veza za prenos glasa i podataka, i predstavlja novu generaciju sinhronog radija za short-haul i point-to-point aplikacije, obino u urbanim sredinama. Radio sistem moe da emituje i prima podatke pri brzini od 155Mbit/s, a podrava SDH STM-1 elektrine i optike standarde, kao i SONET OC-3 standard (optiki). Terminal moze da se konfigurie kao nezatieni (1+0) ili zatieni (1+1). MINI-LINK sistem se u potpunosti integrie sa postojeim telekomunikacionim mreama, dodajui nove nivoe fleksibilnosti. Pokazao se kao pouzdan komunikacioni medij, kao visoko konkurentna alternativa fiber kablu.

Slika 3.2 MINI LINK point-to-point I point-to-multipoint sistem Mobilna transmisiona mrea se moze podeliti na dva dela: jezgro i pristupne mree. Mikrotalasni radio je daleko najpoeljnije reenje za prenos u pristupnim mreama, pruajui pouzdanost, efikasnost u trokovima, i brzo plasiranje u mrei. U poslovnim pristupnim mreama, MINI-LINK point-to-multipoint sistem se moe koristiti za prikupljanje saobraaja od pristupne take do centralnog vorita. Pristupne take se obino nalaze u malim ili srednjim preduzeima koja zahtevaju IP aplikacije velike brzine i govorne usluge. MINI-LINK sistem moe da se korsti da omogui vezu izmeu vorita point-to-multipoint sistema i centralne kancelarije gde se proizvode IP i glasovne usluge.

Slika 3.3 Primeri primene svih tipova mini link opreme

Terminal je jedna strana mikrotalasnog radio link hopa, izmedju 2 geografske lokacije. Terminal se sastoji od unutranjeg i spoljanjeg dela. Unutranji deo obuhvata saobraajnu jedinicu (Traffic Unit- TRU), Modem Unit (MMU), Access Module Magazine(AMM) i ventilator. Spoljanjii deo se sastoji od radio jedinice (RAU) sa antenom. Radio kabl povezuje RAU i MMU.

Slika 3.4 Struktura mini linka

Slika 3.5 Tipovi antena Mini link

Indoor Unit

Slika 3.6 Indoor Unit Mini link

Modem Unit (MMU) - Jedinica za modem MMU je zatvoreni interfejs sa radio jedinicom i sadri modulator/demodulator. Potrebna je jedna MMU po radio jedinici.

Traffic Unit (TRU) jedinica saobracaja

TRU generie prekide STM-1/OC-3 signal saobraaja. On takoe sadri funkciju za zatitu prebacivanja koja se koristi za zatiene konfiguracije terminala. Po terminalu je potreban bar jedan TRU.

Access Module Magazine (AMM)-pristupni modul Na AMM-u se nalaze MMU i TRU i on obezbeuje elekrinu interkonekciju preko svoje zadnje ploe. Uklapa se u stalak i kuciste od 19'', kao i u ETSI i BYB kuita. Jedan ili dva terminala mogu biti integrisani u jedan zajedniki AMM.

Fan Unit- Kuler Kuler je uvek ugraen na vrh AMM-a da bi se obezbedilo dovoljno hladjenje. Vazduh ulazi na prednji deo AMM-a, tee izmeu jedinica, i izlazi kroz otvore na zadnjoj ploi.

Outdoor Unit

Slika 3.7

Outdooor Unit - Mini link antene

Radio Jedinica (RAU) RAU generie i prima RF signal i pretvara ga u/iz format signala koji koristi radio kabl.

Antena Kompaktna antena kombinuje visoke performanse sa minimalnom spoljanjom vidljivou. Antena je obino integrisana, ali je posebna instalacija takoe mogua.

Radio Kabl Radio Kabl, koji povezuje RAU sa MMU, je jedan koaksijalni kabl koji nosi full duplex saobraaj, DC napajanje, servisni saobraaj, kao i podatke o funkcionisanju i odravanju.

Power Splitter

Power Splitter se koristi u 1+1 sistemima koji povezuje 2 radio jedinice na jednu antenu. Powe splitter je dostupan u simetrinoj i asimetrinoj verziji.

Instalacija Link opreme


Unutranja jedinica moze biti instalirana na postolje ili u kuite od 19'', kao i u ETSI i BYB kabinete. DC napajanje je povezano sa MMU i ventilatorom direktno iz spoljnog izvora, ili pomou DDU. TRU se napaja pomou MMU, preko zadnje ploe AMM-a. RAU i antena se lako instaliraju na razliitim stubovima i vec postojeoj infrastrukturi bazne stanice. RAU je standardno prikljuen direktno na antenu, ali takoe moze biti posebno instaliran i povezan pomou fleksibilnog talasovoda. U oba sluaja, antena se lako poravnava i RAU moe da se odvoji i zameni bez uticaja na poloaj antene. Interkonekciju izmedju spoljanjeg i unutranjeg dela predstavlja radio kabl koji nosi full duplex saobraaj, DC napajanje, servisni saobraaj, kao i podatke o funkcionisanju i odravanju.

Slika 3.8 Instalacija Mini link Kabinet ne funkcionie ispravno ukoliko nisu ostvarene sledee kablovske konekcije:

-AC glavni terminalni blok (5 pole) trofazno napajanje od 230 V AC, (BS240E/240XL), -AC glavni terminalni blok (4 pole) dvofazno napajanje of 208 / 120V AC, (BS240U)

-uzemljenje - ground screws, ground bar -Abis interfejs - PCM linkovi -microwave indoor units - W outdoor units (ukoliko se koristi mikrotalasna oprema), -Tx/Rx antenski konektori - antenski sistem -uzemljenje spoljnje strane antenskih kablova - ground bolt.

U opcione konekcije ubrajamo: -serijski interfejs terminal ka signalizacionom linku i -ACT terminal za povezivanje alarma eksterni alarmni konektori.

Slika 3.9 Mini link Indoor povezivanje

Slika 3.10 Mini link Indoor povezivanje

Slika 3.11

Mini link Indoor povezivanje Can bus

Slika 3.12 MSU input -48V

Instalacija Link Equipment opreme Microwave i PCM

Slika 3.13 Primer kabliranja Link opreme

Slika 3.14 PCM povezivanje (OVPT)

Slika 3.15 Antenski kablovi

Instalacija backup baterija Radi lake isporuke i instalacije servisnih kabineta najee se baterije u njih instaliraju naknadno. Instalirani tip baterija zavisi od trajanja backup perioda koji treba da obezbede. Svaki set se sastoji od 4 baterije. Svaki servisni kabinet kabinet treba da poseduje oznaku tipa:

Slika 3.16

Povezivanje Back-up baterije