You are on page 1of 67
SKAKAVAC 2.1

SKAKAVAC 2.1

SKAKAVAC 2.1

SKAKAVAC 2.1

SSKKAAKKAAVVAACC 22

11

-- MMUULLAADDAARRAA

SS AADDRRŽŽ AAJJ::

ALIONOVA DEFINICIJA MAGIKE O DUHOVNOM PUTU

JEVANĐELJE PO JOVANU - "

O SVAKODNEVNOM ŽIVOTU I PARADOKSIMA

FABULA CHRISTI"

DEVETA KAPIJA

ŠKOTSKI OBRED - PRIRODA I ENERGETSKO BUĐENJE

LIBER ILLUMINATUS INITIATORUM

SSeerriijjaall -- 22 BBrroojj 11 PPrriivvaattnnoo eelleekkttrroonnsskkoo iizzddaannjjee SSvvii tteekkssttoovvii ssuu ãã vvllaassnniiššttvvoo aauuttoorraa LLeettnnjjii ssoollssttiicciijj 22000088 ee vv

SKAKAVAC 2.1

SKAKAVAC 2.1

ALIONOVA DEFINICIJA MAGIKE

Magika je Umetnost, Nauka i Veština izazivanja Spoznaje po Volji, ili bolje ulaska u Spoznaju, tako da se promena uglavnom odnosi na stanje svesti a tek zatim može doći do Voljnog (ili ne- voljnog) izazivanja Promene (drugim rečima materijalne manifestacije). Što znači da ja kao i kabalisti definisem Magiku kao dvostruki proces - prvi je uzlazni a drugi silazni. S tim da ako se na naj-pogodniji način dosegne spoznaja (GNOSIS) onda nema pravog vraćanja u ne - sv esnost materijalnog. Naj -pogodniji način je ustvari rezultat - trans - Dyana ili Samadi.

Recimo da ovo i ilustrujem, ako izvedem (najbanalniji) Ritual Pentagrama, ako sam ga 'dobro' izveo mogu očekivati da moja svest uđe u LVX, a to je Gnosis. To je uzlazni 'proces'. Zatim, mogu očekivati 'silazni'

proces koji je s obzirom na uravnoteženost rituala moguće definisati ovako: Oporavak od bolesti, ozdravljenje i osnaživ anje. Materijalna dobit. Intelektualna inspiracija. Emotivna ispunjenost i zadovoljstvo. Elan za RAD. Snaga. Ovo zvuči krajnje banalno, ali ako se dobro izvede - deluje. Mogu se normalno definisati i posebni 'ciljevi'. Poenta je u energetskom Uravnoteženju i uzdizanju do izvora Moći. (Jesil' čitao De Arte Magica? -

Sexualni orgazam dovodi do talasanja u Akashi koja zatim pokreće tj. hrani elementalne 'svetove'

pravi ravnotežu

potrebe -

zadovoljenje).

No, mislim da je najvaljanija definicija sledeća: Magika je Nauka, Umetnost i Veština ispoljavanja Istinske Prirode i Vršenja Istinske Volje. (Kroulijeve definicije, postulat i teoreme ovo objašnjavaju). Sve ”

ostalo je lutanje i/ili zavaravanje

zavisi od slučaja do slučaja

SKAKAVAC 2.1

SKAKAVAC 2.1

O DUHOVNOM PUTU

FR. I.M.A.D. LVX

Šta je duhovni put? Prosto. Svaki put gde ima duha i gde se on podstiče na razvoj. To dakle može biti bilo koji put, bukvalno bilo koji? Ljudi mogu biti podjednako duhom jaki i razvijeni bez obzira na bogatstvo, položaj u društvu, inteligenciju itd. Zašto? Zato što to nije uslovljeno nikakvim konkretnim pravilima, u nekim primerima čak ni obrazovanjem u najnižem smislu. Prisustvo duha je dakle prisustvo bilo prirodne, bilo naučene: 1. Sposobnosti Vere; drugim rečima, potpunog prihvatanja nekog religioznog ideala, ljubavi, mudrosti, lepote ili dobra, i bezuslovnog povinovanja istima; („slepa poslušnost“, t.j. praktikovanje neke vere na osnovu njenih opštih etičkih i drugih pravila). 2. Sposobnosti Diskriminacije; tj. razlikovanja stanja bića i opredeljenost ka jednom određenom stanju (sposobnost introspekcije i sklonost pretežno praktičnim tehnikama rada sa okruženjem u cilju dostizanja unapred poznatog stanja, koje je određeno isključivo iskustvom 3. Sposobnosti Transformacije; dakle, „onaj koji je shvatio Veru kao alat i koji za razliku od Diskriminatornog tipa, nema tačno određenu tačku postignuća.“ Ovo je jedna vrlo proizvoljna podela koja može biti lako zamenjena nekom drugom potpuno adekvatnom alternativnom podelom (i zbog toga neće biti ništa lošija).

Pod ovim šta podrazumevam? Pa pod diskriminacijom pretpostavljam sposobnost uviđanja, razlikovanja stvari na čulnom kao i razumskom nivou, dakle sposobnost objektivnog posmatranja i njegov oblik primene u vidu praktične mudrosti. Pod shvatanjem nekog od principa podrazumevam sposobnost zaključivanja na osnovu poznavanja nekih od mehaničkih zakona univerzuma, itd. Postoje mnoge podele i ova nije najsrećnija, ali ukazuje na prisustvo nečega što je svojstveno svim ljudima. Ovde se radilo o nekim osnovnim obeležjima duhovnosti. Duhovni put je ono što nas zanima. Ovde ćemo razmatrati prva dva, shodno principima zaključivanja. Put dedukcije (Diskriminacije) može biti sam po sebi dovoljan, dok je put indukcije (Vere) uslovljen daljim rastom ka deduktivnom. Spoljašnja razlika je ta da je jedan od njih možda obrazovaniji od drugog, dok su u biti isti. Prvi samo ima kakvo-takvo racionalno objašnjenje za svoja verovanja, dok drugi ima samo vrlo čvrstu veru. (Ovo naravno nije uvek slučaj, čak suprotno, ali ovde se radi o reprezentativnim primerima, pa će varijacije biti dozvoljene.) Ovo moje ubeđenje je zasnovano na uverenju da je u oba slučaja bio u pitanju talenat, ali shodno duhovnoj konstituciji razvila su se ta dva tipa gde je jedan podjednako radio i na objektivizovanju svog talenta, a drugi je bio zadovoljan svojim subjektivnim objašnjenjem i nije osećao potrebu ili je verovao da nije moguće tako lako preneti to znanje, ako je uopšte i moguće. Donekle to je i razlika između intuitivnog i mentalnog maga. Obe pozicije imaju svoje prednosti i mane. Deduktivni tip je na dosta težem, ali kraćem putu, jer traži sjedinjavanje oba plana i osvešćenje na materijalnom nivou i nivou promene svesti. U ovu grupu uglavnom spadaju vođe raznih pokreta i kultova, zbog sposobnosti da prenesu svoje znanje, dok su drugi ništa manje uspešni u pogledu napretka, više posvećeni radu na sebi i uglavnom retko primaju učenike. Prvi je skloniji teorijama univerzuma gde je u određenim procesima aktivno učešće maga vrlo bitno (npr. telema, magija haosa, itd.), dok drugi tip propoveda pasivniju verziju, gde glavni čin predstavlja čin prihvatanja (npr. pravoslavno hrišćanstvo, taoizam, itd. ).

Da pobliže opišemo proces duhovnog putovanja i razvoja ova dva puta u svetlu mističnih i magijskih postignuća. Intuitivi mag je neko ko stvari ispunjava pupoljkom svoje volje, dok je mentalni mag potpomognut

ritualima priziva, teranja, čišćenja itd. Može se reći da je cilj jednog mentalnog maga upravo to, da se kad tad otarasi i da prevaziđe poštapalice kojima se koristi i da razvije tu sposobnost intuicije koja karakteriše intuitivnog maga. Važna razlika između ova dva maga je ta što je mentalni mag uvek svestan sebe kao nekoga ko se aktivno bavi magijom, dok intuitivnom magu svest o sebi kao takvom nije neophodna, kod prvog je ona proizvod njegove edukacije. Intuitivni mag je mahom nadaren za komunikaciju sa nesvesnim, bez nekog

naročitog treninga. On ima veštine koje poseduje i mentalni mag (vizualizacija, koncentracija

njega više plod nesvesne težnje i naravno, talenta. Jasna crta koja razlikuje ova dva tipa u praksi nije toliko vidljiva. Sa porastom rasvetljavanja mnogih tajnih učenja i tehnika, raste i broj magova mentalnog tipa. Na zapadu to je skoro jedini mogući tip, koji se potencira u svim pravcima zapadne tradicije, dok intuitivni češće srećemo na istoku, u Indiji na primer. Imajući u vidu zapadnu tradiciju, ono što se naziva Velikim Delom za sledbenika te tradicije se u velikoj meri sastoji u postignuću savršenog znanja, kako praktičnog tako i teoretskog, u pogledu mikro i makrokosmosa, što podrazumeva dva dela puta. Prvi je rad na razvijanju te sposobnosti, a drugi je žrtvovanje tog istog zarad čistog razumevanja opštih principa i života u skladu sa njima, tačnije prelazak iz aktivnog u pasivno stanje. Budući da se kod mentalnog maga koristi prevashodno intelekt, on može biti skloniji lažima, manipulaciji i greškama, dok intuitivni mag stoji pred opasnošću dogmatizma i fanatizma. Intuitivni mag ima ključeve za prostorije nesvesnog, dok mentalni ima mapu podsvesti. Za potpuno

), ali su one kod

SKAKAVAC 2.1

SKAKAVAC 2.1

znanje, znanje koje obuhvata oba puta, oba profila, znanje koje je celokupno i koje čini jedan sistem, potrebno je dakle stapanje ovih inače suprotnih tendencija duha. Ono je stoga i retkost. Uvek imamo priliku da vidimo visoko intelektualne ili intuitivne osobe, ali retko te kvalitete (razvijene) viđamo u jednoj osobi. Da bi se dostigao taj nivo znanja, potreban je trening, sistematsko obučavanje i naravno talenat, odnosno prirodna sklonost. Duhovni put, jednog od bilo koja dva tipa obuhvata i čini postizanje trećeg – maga ekvilibrijuma, odnosno transformacije. Ovaj put inače nije rezervisan samo za one koji se duhovno obučavaju, ali je daleko verovatnije da će biti uspešniji i da će se dogoditi dosta ranije nego li kod osobe koja ne radi usmereno na tom planu. U slučaju te osobe, ovo postignuće obično dolazi u periodu starosti, odnosno prirodnim putem sazrevanja i iskustvene, kao i svesne ravnoteže, koja se ne mora uvek javiti u svom najčistijem obliku, ovo je neka vrsta biološki uzrokovanog prosvetljenja. Osoba koja ovo uspe dostignuti u starosti dolazi do razumevanja stvari, ali tada je to tek duševno zadovoljstvo i mir, a osoba koja uspe i pre toga doći do ovakvog stanja ima dosta toga što može uraditi kako bi svoj život učinila produktivnijim, bogatijim i kvalitetnijim, kako sebi, tako i drugima.

Dakle, priroda ima svoj sopstveni put inicijacija, jer je život ipak najveći učitelj, no postoji takozvana prečica kojom se do toga može stići i ugrabiti koji trenutak za istinsku spoznaju i život u skladu sa njom. Ova prečica ne treba svima da zvuči kao nešto što skraćuje muke i vreme, upravo obrnuto. Ko god da se nameri na jedno takvo postignuće biće u mnogo goroj situaciji nego neko ko još nije kročio stazom samospoznaje. Zašto?

Prvi korak koji se mora napraviti na ovoj stazi jeste simbolički rečeno ’smrt’. Ovo iskustvo nije svima prijatno.

U

najmanju ruku totalnu promenu gledišne tačke posmatrača, koja se prirodno u svom najgrubljem vidu manifestuje poput, na primer, automobilske nesreće, gde žrtva ostaje živa, ali doživljava amputaciju udova, posle čeka izjavljuje da ima potpuno novi pogled na život. Ovu količinu energije, koja drastično menja pogled na svet kod posmatrača je ona koju mag mora sam proizvesti (naravno ne na isti način). Dakle, nema lakog puta, kao što nema ni besplatnog obroka. Posle `smrti` koju ovde neću detaljnije obrađivati jer je to tajna koju mnoga okultna društva i danas čuvaju za njene posvećene inicijate (sa razlogom), dolazi naravno ponovno rođenje i život koji su sada svesno okrenuti i po prvi put usmereni odmah i direktno na sam cilj. ’Umreti za spoljašnji svet’ je pojam koji se ne odnosi nužno i na povlačenje iz njega, već na ’umiranje’ ideja, veza i odnosa.

Ono podrazumeva razgolićenje, suočavanje sa istinom, razbijanje iluzija, oslobađanje od stega

On je sada pod direktnim vođstvom božanske sile. On lako prevazilazi prepreke materijalnog sveta, ne

nužno ali to je uglavnom praćeno i razvijanjem nekih od ek stra - senzornih sposobnosti: vidovitosti, telekineze,

lečenja itd

meditacije ili neke vrste joge. Na zapadu to se može dostići raznim praksama teurgije (zazivanja), obožavanja, ili bilo kojom ritualnom ili meditativnom praksom. Posle svog putovanja ka Suncu, magu predstoji još jedna avantura. Rekli smo da on sam mora dostići boga, kosmičku svest, tj. postati bog.

Na istoku praksa u kojoj se istrajava i putem koje se sprovodi disciplina je uglavnom praksa

Dakle, posle stupanja u razgovor i znanje sa svojim višim sopstvom ili bogom, svetim anđelom čuvarom

ili kako god hoćete, magova je dužnost da i dalje napreduje ka totalnom oslobođenju. On se mora odreći i ove

zadnje iluzije. Potrebno je ostaviti sve poštapalice i evoluirati celim bićem na viši nivo. Ovde se javlja i ono što smo nazvali Transformacijom. Mag Transformacije ili Ravnoteže, takozvani ekvimag, je nešto što ne dolazi putem sklonosti već je isključivo korak napred na planu razvoja tih sklonosti. Ovaj tip maga se postaje jedino „duhovnim radom“, i nije moguće roditi se takav i slično, jer on predstavlja savršeniju varijantu prethodnih osobina Vere i Diskrimnacije. On je mag koji nema teleološku viziju univerzuma, on je neko ko je prevazišao subjektivno iskustvo i koji sada istinski stremi onome što se drugima čini kao haos, prolaznost, transformacija itd.

Promena, ciklusi rađanja i smrti, dana i noći itd. su sve deo jednog istog živog duha makrokosmosa. Biti

u skladu sa tim strujama koje su na oko kontradiktorne integrišućim, subjektivnim silama (ego, svest, libido),

znači biti istinski u skladu sa sobom i svetom oko sebe. Prelazak Bezdana je akt upravo ove spoznaje, akt prihvatanja sebe i drugih kao božanskih bića. No, van ovih psiholoških opisa prelazak Bezdana je najteži korak na magovom putu. Mag se odriče blaženstva – blažene pomoći koju može imati i prolazi kroz zadnje veliko iskušenje. Na ovoj liniji nastaje Crno Bratstvo. I dalje željni svih povlastica i stečenih moći, umišljajući da su im

date radi njih samih i njihovog izbavljenja oni večno ostaju u ovoj fazi. Odbijanje dalje evolucije ima naravno koban efekat. Na ovom nivou mag je već sposoban da naudi sam sebi više nego pre, iz tog razloga je mentalna higijena nešto što se ne može dovoljno naglasiti, i što se treba vežbati kao dok ne postane navika još na samom početku. Zašto je to opasno? Kroz rad sa sobom, bilo kroz meditaciju ili neku drugu praksu, misaone forme-slike u glavi maga postaju dvostruko jače, pa postoji mogućnost, ukoliko mag ne vodi dovoljno računa o

SKAKAVAC 2.1

SKAKAVAC 2.1

svojim mislima, ne shvatajući još njihovu prirodu, da bude izložen sopstvenim udarcima, jer usmerene misli treniranog uma izazivaju jak odgovor univerzuma. Zadatak magičara je dakle i rad sa nesvesnim i psihološkim problemima. ’Pazi šta želiš, jer ti se baš to može i dogoditi’, je ovde sasvim razuman savet. Dakle, Veliko Delo se sastoji od nekoliko stadijuma, postizanja znanja i razgovora sa SAĆ-om, bogom itd. (u zavisnosti od ličnih afiniteta, jer je reč samo o izrazima za isto) i njegovog ostavljanja i daljeg napredovanja ka vrhu. O prelasku bezdana nije prikladno previše pričati ali se može istaći da je to delo čiji se efekat prostire i na ostale inkarnacije. Radi se o ličnoj stvari čiji uspeh zavisi isključivo o prethodnim godinama pripreme, tačnije od osnove.

Ono što se nalazi u Bezdanu je Horonzon. Nešto poput samog đavola, ali u svom objektivnijem obliku. Ako kažemo da je jedino zlo ne znanje, onda je Horonzon upravo biće koje donosi zbunjenost, dualnost, razdor, neurozu, paranoju, nesposobnost razumevanja, odsustvo znanja, paradoks, smrt. Ovo je daleko od paradoksa logike ili nekih sitnih emotivnih problema ambivalentnih osećanja, ovde se radi o principu koji podjednako vlada kao i princip znanja, tj. svetla. Ovde je to jedan univerzalni strah od mogućnosti nepostojanja, crne rupe koja transformiše materiju, nešto što razara svako nesigurno znanje, stav ili osećanje, ovo je onaj princip uzaludnosti koji propagira večnu patnju i muku u krugovima, ne pakla, nego karme, i odnosi se na čovekovo celo biće, a ponajviše duh jer preti da ugrozi one zdrave, osnove ljudskog psihičkog, tj. duševnog života i stoga je najopasniji po ljudsko „zdravlje“. Odavde sklonost duhovnih ljudi da postanu ludaci i klinički slučajevi. Ovde se čovek na unutrašnjem planu odriče sebe, svog ega, imovine, dece, svojih roditelja i svih materijalnih i duhovnih dobara ili sposobnosti, ovde on postaje jedno sa univerzumom, on postaje svestan sebe kao nedeljive jedinke, kao božanske iskre, kao slike boga itd.

On onda može nastaviti da živi svojim uobičajenim životom, ali sada istinski van opasnosti bilo kakvih prepreka po njegov duh, dušu ili telo. Ovo je jedno univezalno postignuće i čovek koji je u ovome uspeo ne samo da je oslobodio sebe stega ne znanja, patnje i vezanosti, već je sposoban da i druge ljude vodi istom stazom, jer istina nije rezervisana je elitu, već za svakoga ko je istinski želi čuti. Na ovu temu može zaista biti rečno toliko toga, ali treba podsetiti čitaoca da je sve ovo već negde i nekada rečeno i da nije ništa novo, ali i da pored toga svet nije postao ništa bolji, stoga nikada nije na odmet preći svo to gradivo, pa makar i na brzinu.

Uglavnom emotivne prirode, koje stoje u odnosu zavisnosti prema ličnosti. Imamo biće ili mikrokosmos

i univerzum ili makrokosmos. Oni su u konstantnom , uzajamnom odnosu međusobnog delovanja. Mikrokosmos

je po pravilu, u svojoj prirodnoj fazi razvoja, pasivniji, jer je splet mnogo većeg kompleksa, makrokosmosa. Da bi mikrokosmos postao aktivan i sposoban za punu voljnu akciju, mora prekinuti svoju izloženost makrokosmičkim uticajima, on mora prvo prestati da bude ’ono na šta se utiče’, kako bi i sam postao delatan i sposoban za uticanje. Ukratko, da bi jedan postao uzrok, mora prvo prestati da bude posledica. Faza kada čovek prestaje da bude posledica i kada započinje spoznaja i ovladavanje sobom naziva se ’smrt’. Jedinka kida sve uzajamno zavisne odnose sa svojom teološkom, fizičkom, emotivnom, intelektualnom sredinom i biva

konačno slobodan da bira.

On sada izabira novi način života, nove odnose, tip odnosa koji hoće da gradi, on sada svesno i voljno ne samo da koristi svoju ikonsku osobenost izbora, već i ovaj put totalno svesno u tome učestvuje i stoga

preuzima odgovornost za svoje izbore. Orjentir u izabiranju mu je ovaj put njegovo sopstveno istinsko dobro, ali

i dobro čitavog makrokosmosa. Kako je povezano ovo sopstveno dobro sa dobrim za ostale ljude? Zadovoljan

čovek, kakav je čovek koji je doživeo smrt i koji sada radosno kliče u radosti novoizabranog života, je čovek koji je izašao iz uobičajenog toka akcije i reakcije, zakona karme i koji je oslobođen neuroza i frustracija svakodnevnog života. On je sada uistinu neko ko je objektivni posmatrač, kao i aktuelni učesnik. Sa ovim osobinama ovakav čovek je neko ko ne samo da utiče na svoju okolinu svojim čudnim primerom već i dela po svom nahođenju.

Ovakvi ljudi uvek ostavljaju čudan utisak na druge. Ne treba da vas zavara ova površna i brza interpretacija iniciranog čoveka, to što on ne pati u klasičnom smislu reči je upravo zato što je on doživeo pakao, borbu i samu smrt. On sada na osnovu svog sopstvenog iskustva razume zakone delovanja, vezivanja i reakcije. On je svestan toga da šta god da se dogodi u, da kažem u nedostatku bolje reči, spoljašnjem svetu, aludirajući na događanja van tog pojedinca, ne mora u njemu izazvati i nužno adekvatnu reakciju (npr. smrt neke drage nam osobe, ne mora nužno izazvati i reakciju plakanja ili čak tuge.). Sve one lažne, tj. ne nužne, naučene reakcije koje su nas porobljavale iz jednog jedinog razloga zato što nisu svesne i voljne, ovaj doživljaj

SKAKAVAC 2.1

SKAKAVAC 2.1

smrti treba da se rasčini i obelodani. Ovakvo shvatanje smrti dakle oslobađa. Ovo je formula Feniksa koji spaljuje sam sebe grančicom na kojoj stoji. Po drevnim uputima posle, ’Spoznaj Sebe’, i ’Ovladaj Sobom’, dolazi, ’ Traži samo Lepotu’.

Ovaj putokaz ka lepoti nije opravdanje ili poziv na traženje zadovoljstava materijalnog, a ni duhovnog tipa, već specifično uputstvo na traženje Lepote. Svaki student okultnog bi trebalo do sada da zna da je jedina istinska lepota moguća samo u Najvišem, odnosno u veri u Božansko. Lepota je ovde drugo ime za Boga koji jedini nudi istinsku lepotu, razlog zašto on ovde ima to ime je taj da dok aspirant sam ne spozna svog sopstvenog boga u sebi, i ne sazna njegovo pravo ime, on je za njega čist ideal Lepote.

Lepota ovde korespondira (u zapadnoj tradiciji misterija) sa Suncem, Tifaretom. Zašto Sunce? Sunce predstavlja princip svetlosti i toplote na zemlji, ono je davalac i održavatelj života. Sunce predstavlja simbolično, gospodara života na zemlji. Egipatski kult obožavanja sunca kao svetvoritelja i sveodržitelja je bio rasprostranjen i poznat i pre hrišćanstva. Suncu su pripisana svojstva vrhovnog božanstva, pevane su litanije i posvećivani rituali. Ono je tu da obeleži princip ravnoteže, istrajnosti napretka i radosti.

Dakle, radi se o strogoj disciplini koja se s’obzirom na izabranu svrhu ponovnog rađanja ustaljuje i u kojoj se istrajava sve dok se ne dostigne izvesno sjedinjenje sa principom Lepote. Sjedinjenje rezultuje promenom svesti, (ali trajnom) na jedan viši nivo razumevanja, saosećanja i sa univerzumom i samim sobom, sa ljudima oko sebe. Stvara se jedan poseban odnos gde inicijat stiče i održava posebnu vezu sa bogom, bilo direktnu ili indirektnu.

SKAKAVAC 2.1

SKAKAVAC 2.1

JEVANĐELJE PO JOVANU

" FABULA CHRISTI"

"Jevanđelje po Jovanu je četvrta knjiga Novog zaveta, napisano oko 100. godine. Prema predanju, napisao ga je apostol Jovan, jedan od prvih Hristovih učenika. Prema vremenu pisanja to je poslednje Jevanđelje i različito od

prethodna tri. Dok su jevanđelja po Mateju, Marku i Luki sinoptička jevanđelja,

u ovom jevanđelju istorijske činjenice su pomešane sa bogoslovskim izlaganjima. Dok prethodna tri Jevanđelja govore uglavnom o Hristovim

propovedima u Galileji, dotle se ovo jevanđelje bavi više propovedima u Judeji,

ali naglasak je na duhovnoj strani Hristovog života.

Sveto Jevanđelje po Jovanu jednom trećinom je posvećeno poslednjim satima života Isusa Hristosa, tačnije, govori o 44 poslednja sata. Za razliku od ostalih, a naročito Svetog Jevanđelja po Luki, ne sadrži ni

jednu priču, ali ima četiri čuda koja druga jevanđelja ne spominju."

I.

Jevanđelja Marka, Mateja i Luke, pokazuju sličnosti i analogije u prikazivanju događaja i određivanju Isusovog lika. Odmah se primećuje da su sličnih gledišta. Ovo se definiše terminom "sinoptička jevanđelja", a njihovi autori su time nazvani "sinoptici". Reč iz grčkog jezika, "sinopsis" znači "zajednički pogled", "zajedničko gledanje".

Podudarnosti ima raznih. Zna se da one ni najmanje ne svedoče o tome da su ovo izjave verodostojnih svedoka koji su nezavisno jedan od drugog poznavali Isusovu priču i život. Utvrđeno je da su Matej i Luka naveliko "pozajmljivali" od Marka. Postoje sličnosti koje ne predstavljaju nikakav dokaz istine. Matej i Luka su parafrazirali Marka, zavisno od svojih potreba. Kao rezultat toga u njihovim jevanđeljima, osim analogija, postoje ozbiljne nepodudarnosti i protivrečnosti, tvrdnje koje se ne mogu međusobno složiti.

Izučavajući Jevanđelja uviđa se kontrast koji postoji između ova tri jevanđelja i jevanđelja Jovana, koje se potpuno razlikuje od njih, kako u odnosu na Isusov lik, tako i na njegovo životno poslanje.

Sinoptici tvrde da je Isusovo delovanje u javnosti trajalo samo godinu dana, a iz Jovanov e priče se zaključuje da je Isus svoju učiteljsku misiju vršio tri godine. Sinoptici smatraju da je Isus delovao pretežno u Galileji i Pereji, a u Judeju i Jerusalim da je došao samo jednom. Bilo je to njegovo poslednje putovanje koje se završilo raspećem. Nasuprot tome, u Jovanovom jevanđelju Isus putuje tamo i nazad između Galileje i Jerusalima. U svijesti hrišćana već u ono vreme vladao je haos.

Nepodudarnosti padaju u oči po hronologiji događaja. Prema Jovanu Isus isteruje trgovce iz hrama na samom početku svojeg učiteljskog delovanja, dok se kod sinoptika to dešava na kraju njegove karijere, nekoliko dana pre njegove smrti. Za hrišćansku doktrinu veoma bitna priča o Tajnoj večeri nema utvrđenog datuma: kod sinoptika ona se smešta na praznik Pashe, a kod Jovana uoči tog praznika. U Jovanovom jevanđelju susrećemo sasvim drugačijeg Isusa, koji nema ništa zajedničkog s Isusom sinoptika. Razlike su toliko drastične, da se možemo zapitati ko, ustvari, govori istinu?

Isus sinoptičkih jevanđelja je lik iz običnog života, sa svim osobinama čoveka od krvi i mesa. Retko, a ponekad i nerado govori o samom sebi i nikad kategorički ne kaže da li je on Mesija. U tom pogledu je toliko suzdržljiv i tajanstven da je učenicima koji su bili ubeđeni da je on Božiji Sin, naredio da ćute.

Isus u jevanđelju po Jovanu je potpuno drugačiji. Jovan Krstitelj je priznao u njemu Božijeg Sina kojem nije dostojan razvezati remen na sandalama. Kada je primetio da stiže, rekao je: "Evo ga Jagnje Bože, evo ga onaj koji oduzima grehe sv eta". Jedan od prvih njegovih učenika, Natanijel, obraća mu se rečima: "Rabbi, ti si

SKAKAVAC 2.1

SKAKAVAC 2.1

Božiji Sin, ti si kralj Izraela ". A Isus nije nimalo odbijao od sebe otvoreno mu pripisivane osobine koje su ga uzdizale iznad smrtnika. Na svakom koraku naglašava svoje Božije sinovstvo i ne ostavlja nikakve sumnje u pogledu toga ko ga je i radi čega poslao na zemlju.

Autor četvrtog jevanđelja - "Jovan" - ne pokazuje interes za istorijske činjenice. Njegova stalna težnja je da dokaže božanstvo Isusa, odbrani ove svoje vizije od rovarenja nevernih i malovernih i izrazi radost što Bog posredstvom svoga Sina poklanja čovečanstvu večni život. Zato Jovanov Isus nema ničega zajedničkog sa istorijom - a to je misterija koja će se razotkriti. U njegovoj interpretaciji Isusov lik je više bestelesan, pojava sakrivena iza tajanstvene mistike.

Autor je očito poznavao i opisao liturgijskog - "ritualnog" Isusa, predmet "hrišćanskog" kulta. U ovim delovima božanske biografije nema nikakvog odraza stvarnosti što je ukazivanje o mističnoj pojavi koja je više odraz teoloških razmatranja nego rezultat razumnog odnosa prema činjenicama. Jovanov Hrist je metafizička tvorevina, koja je produkt filozofskih verovanja svog doba, a ne galilejski prorok koji vodi narod i pomaže mu. U osnovi Jovanovog opisa treba tražiti ne toliko istorijske događaje koliko shvatanje prvobitne hrišćanske zajednice - gnostičke zajednice.

Ovaj nerealni i neistorijski Isus naravno je u Jovanovoj viziji lik skroz imaginaran. Svaka reč koju izgovara je svečana, puna duhovnog dostojanstva, s tajanstvenim značenjem i s tonom neopozivog proročanstva. To je lik zasnovan na životnoj priči jedino zbog toga da se kroz njegova usta proslede određene teološke doktrine. Ovaj "Isus" je produkt mističkih maštanja vernika koji su "Isusa" obožavali (a oni nisu obožavali "čoveka" Sina Božijeg, već ono što je "Sin Božiji" u njima samima - Svetlost Sunca). Zato, kad govori o sebi, izražava se u metaforama, koje mistički zvuče. Celo Jevanđelje je mistični spis.

Četvrto jevanđelje prepuno je samoodređivanja - "Ja sam svetlo sveta", "ja sam vrata ovcama", "ja sam dobri pastir", "ja sam prava loza", "ja nisam od ovoga sveta", "ja sam početak" i sl. Nemoguće je pretpostaviti da je jednostavni tesar iz nekakvog galilejskog gradića, jakim vezama spojen sa samorodnom imaginacijom svoga naroda, ovako mogao slaviti samoga sebe - pre ili kasnije bio bi kamenovan zbog jeresi. Ove izjave jednostavno su stavljene "Isusu" u usta, da ga okruže oreolom božanstva. U četvrtom jevanđelju postoji čak 120 deklarativnih fraza - a broj 120 je vrlo bitan, gotovo suštinski za lik i delovanje Duha koji je emaniran u Liku "Isusa".

Epizode iz Isusovog života, kod sinoptika tretirane kao stvarne i vredne, koje predstavljaju kolekciju navodnih istorijskih činjenica, u Jovanovom jevanđelju imaju potpuno drugačiju ulogu. One su samo podloga za izražavanje određene teološke doktrine ili moralne maksime - sredstvo kojim se prikazuje cilj. Taj cilj je spoznaja Duha i Boga kojeg taj duh oličuje - taj "Sin božiji" je emanacija Boga u čoveku. Izgleda da je neke pojedinačne epizode Jovan osmislio "ad hoc" radi ilustracije svojih izlaganja i prodiranja na ovaj način u svest svojih čitalaca tj. sledbenika. Jevanđelje Jovana nije istorijska relacija, nego slobodna grupa alegorijskih priča završenih poentom (i to kakvom!); kao celina - teološka rasprava u dramatičnoj formi priče o životu, mučenja i smrti Isusa Hrista.

Jovan ima ličan, poseban pogled na čuda koja je Isus činio. Kod sinoptika, Isus je jednostavno dobroćudan učitelj, lekar i čudotvorac koji leči isključivo zbog ljudskog osećanja milosrđa i ljubavi prema bližnjima. On je smešten u živote i običaje svog naroda, tipični jevrejski prorok kojih je tada podosta kružio po gradovima i gradićima Galileje i Judeje - prorok kakvih je bilo podosta u ona vremena.

U Jovanovom jevanđelju Isus je drugačiji. On je slojevit lik, udaljen od ljudskih problema, nečovečan i nerealan. Kada govori, onda je to uvek u rečenicama punih nakićenih metafora i samo o velikim konačnim istinama. Jovan hoće da nas uveri u Isusovo božanstvo, lišava Isusa zemaljskih osobina i stilizuje ih na uzvišen način. Zato je Isus više simbol teoloških koncepcija, a ne čovek od krvi i mesa, kakav je Isus sinoptika.

U ovom kontekstu i čuda poprimaju potpuno drugačije simbolično značenje. Jovan vidi u njima samo manifestaciju božanstva, dokaz da je Isus Božiji Sin. Jovana samo ona čuda interesuju koja odgovaraju njegovim doktrinalnim pretpostavkama. Slepac od rođenja, kojeg je Isus ozdravio, ovako kaže Jevrejima: "Kad on ne bi bio od Boga, ne bi mogao ništa učiniti". Sa druge strane Jovan je u poređenju sa sinopticima veoma uzdržljiv u nabrajanju čuda. Ima ih samo osam, od kojih su dva hodanje po vodi i hranjenje pet hiljada ljudi, poznati takođe i sinopticima, a šest čuda predstavlja lični Jovanov "doprinos" Isusovoj "biografiji". Između ovih

SKAKAVAC 2.1

SKAKAVAC 2.1

šest čuda najtipičnija za Jovana su dva: Kana Galilejska i vaskrsenje Lazara. I kod sinoptičara Isus vaskrsava mrtve. Luka javlja o vaskrsenju mladića iz Naima, sina udovice, a trojica njih pričaju kako je Isus vaskrsao ćerku princa, odnosno pretpostavljenog sinagoge, Jaira. Upadljivo je to što u svim trima jevanđeljima Isus kaže da "nije umrla devojčica, nego spava". Ova čudesa dešavaju se nekako na prirodan i običan način, bez nekih dubljih potresa.

Uskrsavanje Lazara Jovan inscenira na veoma dramatičan način. Iz čitavog događaja izbija neka onostrana strahota, a onaj koji vaskrsava se pokazuje obdaren kosmičkom silom. Jer sve što se dešava tog nezaboravnog dana u Betaniji je izuzetno - nadilazi ljudski razum. Lazarov leš koji leži četiri dana u grobnici, sestre koje nad njim plaču, Isus koji zove gromkim glasom: "Lazare, izađi iz groba!" i najzad uskrsnuli čovek iz mrtvih pojavljuje se iz mraka pećine čitav u lanenim zavojima i s glavom zamotanom maramom. Mora se priznati da je Jovan ovakvim dramatičnim opisom zaista postigao svoj cilj - naveo je dokaz koji intenziivno deluje na imaginaciju da je Isus Božiji Sin. Jer samo neko ko poseduje atribute božanstva, mogao je učiniti takvo čudo.

Sama činjenica da vest o Lazarovom vaskrsenju nije došla do ostalih jevanđelista, da mu uopšte niko sem Jovana nije posvetio ni opaske, valjda je dovoljan dokaz da ovde nemamo posla s istinitim događajem, nego s očiglednom izmišljotinom - ali izmišljotinom koja kao i drugi delovi "priče" imaju svoj specifičan duhovni smisao. Postoje čak izvesne indicije koje nas vode izvoru ovog dirljivog doživljaja. Luka, autor ljupke scene Isusove posete Marti i Mariji, ne zna da su sestre imale brata Lazara. Pojavljuje se i neki Lazar na drugom mestu u njegovu jevanđelju, ali je on prosjak i učesnik sasvim druge priče, čovek koji nema ništa zajedničko s vaskrslim Lazarom. Sigurno je da sve ovo nema veze s istorijom, nego s jednim od brojnih mitova koji su se stvarali oko Isusovog lika.

Čudo u Kani Galilejskoj, iako iz temelja različito u svojoj atmosferi, ipak ima s Lazarovim vaskrsnućem zajedničko to da je takođe projektovano u neobičnim razmerima. Isus menja u vino šest posuda vode. Bila je to bogata svadba, pogotovo što su se gosti već pre toga častili vinom i morali su biti dobrano veseli. Domaćin kaže mladoženji: "Svako najpre iznosi dobro vino, a kad se ljudi ponapiju, slabije. Ti si čuvao dobro vino do sada". Svadba u Kani, u kojoj je učestvovala i Isusova majka, koja se retko pojavljuje u jevanđeljima, ima u ovom jevanđelju sasvim stilizovan i u svečanom tonu upadljivo drugačiji akcenat.

Mora se shvatiti da je sve kompozicije "priča" Jovan uradio zbog izvesnih i definitivno određenih dok trinarnih razloga - pokazujući Isusa koji učestvuje čak i u tipičnom narodnom svadbenom običaju, želeo je naglasiti njegovu ljudsku, ovozemaljsku prirodu - koja se venčava sa božanskom. Nema sumnje - što su dokazali mnogi istraživači i naučnici da je to v enčanje bilo venčanje "Isusa" i "Marije" - a da je celokupna slika "samo" prikaz čuvene i mistične formule Alhemijskog venčanja "Kristijana Rozenkrojca".

II.

Da bi shvatili pojavu "logosa" u hrišćanskoj teologiji, treba obratiti pažnju na okruženje u kojoj je nastalo četvrto jevanđelje. Naučnici se slažu u tome da je njegova kolevka Efes, grad koji je pored Antiohije i Aleksandrije vršio ogromnu ulogu u intelektualnom životu Rimske Imperije. U Efesu se rodio i živeo grčki filozof Heraklit (oko 540-475. g. p. n. e.), koji je koncipirao i definisao pojam - "logos".

Nauka o logosu bila je tamo uvek aktuelna i prisutna. Heraklit je kako se smatra i jedan od stvaraoca dijalektike. Osnova njegove filozofije je misao da se svet nalazi u stanju neprekidnog stvaranja i uništavanja, da sve teče i podleže promeni, da je u borbi suprotnosti izvor razvoja i napretka. Ukoliko se svemir ostvaruje u vatri borbe i suprotnosti, to ne znači da njime vlada haos. Jer ovaj iskonski dijalektički proces odvija se po određenim pravilima imanentne pravilnosti koju je Heraklit nazvao "logos". On uči da se sve u kosmosu dešava saglasno s logosom, da je logos inteligentan, večit, suveren, nezavisan od "bogova", princip svega - opšti razum.

Pojam logosa postoji i kod Platona i Aristotela, ali manje preciziran i manje razvijen. Tek se neoplatonisti vežu uz Heraklitovu koncepciju, a stoici su preuzeli njegovu ideju logosa identifikujući ga sa panteističkom dušom sveta. Pojam logosa bio je u helenizmu opštepoznat u sferama obrazovanih ljudi Efesa.

SKAKAVAC 2.1

SKAKAVAC 2.1

Helenističkom filozofijom bio je prožet i autor četvrtog jevanđelja i poslužio se njenom terminologijom da bi pomoću nje prodro u umove grčke inteligencije i učinio joj razumljivom ideju božanstva koje je zaogrnuo u lik i "delo" kao životnu priču Isusa Hrista.

Poistovećivanje Isusa s logosom Jovan je izveo i zbog direktnijih i svojstvenih uticaja brojnih naučnih radova Filona iz Aleksandrije, jednog od najvećih jevrejskih mislilaca. Filon je odrastao u helenističkoj kulturi. Čitav život je posvetio studiranju grčke filozofije, a bio je poznat ne samo kao pisac nego i kao istaknuti društveni radnik. Naročito je napadao bogove kako ih je Homer opisivao; zamerao im je da je njihovo ponašanje u odnosu na čovjeka niz sramotnih prekršaja moralnih principa, kao što su krađe, zavođenje, brakolomstva ili izdaje; kao posledica takvog razmišljanja nastala je potreba za alternativom ili odbaciti Homera kao izvor pravih informacija o bogovima ili inikriminisana mesta epa smatrati alegorijama iza kojih se k rije drugačiji, uzvišeniji sadržaj. Grčki filozofi koji se nisu hteli pomiriti s mišlju da je Homer bio nevernik morali su da spasu njegov autoritet i u verskim pitanjima pozvajući se na alegorije.

U Aleksandriji je postojala veoma brojna i jaka kolonija Jevreja. Pod uticajem aleksandrijske škole mnogi od njih su primjenjivali u interpretaciji Biblije metod alegorizacije da bi pomirili grčku filozofiju s Torom.

Stari zavet je shvatan isključivo kao jednom velikom alegorijom. Uopšte nije priznavan bukvalni smisao sadržaja; reči su bile senke iza kojih se krije istina, a biblijski likovi nemaju svoju istorijsku stvarnost i jedino su simboli koji izražavaju neke "apstraktne" pojmove. Tako je Adam - zemaljska inteligencija, Eva - čulni osećaj, Jakov je oličenje asketske prakse, Abraham predstavlja nauku, Isak - milost.

Filon je hteo ne samo da dokaže da je Biblija tajanstvena knjiga svih mudrosti i konačnih istina, nego i da odbrani sve ono iz njenog sadržaja što je ličilo na primitivan versko mnogoličje i nije se slagalo s pojmovima etike i morala obrazovanih ljudi. Jedini je izlaz bio da se moralno sumnjivi događaji ili oni koji čak zaslužuju prekor tretiraju kao alegorija koja izražava druge, duhovne sadržaje. Filonizam je bio herojski pokušaj da se uzdigne stara religija Jevreja iznad prezira i poniženja u grčkorimskom svetu.

Zbog drugih uticaja i monizam je našao širok i pozitivan odjek u jevrejskoj sredini u Efesu. Filonizam je pronikao i u hrišćanske sredine. Autor četvrtog jevanđelja, interpretirajući Isusovu biografiju na alegorijski način, radio je to pod uticajem Filona i njegove biblijske egzegeze. Filon je inspirisao Jovana i onda kada je ovaj u prologu svog jevanđelja predstavio svoje shvatanje logosa.

Filon je shvatao Boga kao transcedentnog Stvoritelja, beskrajno udaljenog od vidljivog sveta. To je duhovna moć, bezlična, bestelesna i neshvatljiva ljudskom razumu. Budući da je svaka materija zlo, kontakt Najuzvišenijeg sa životom može se vršiti samo uz pomoć posrednika, a ovaj posrednik kod Filona je logos. Logos je reč Boga, emanacija njegovog duha, oruđe oblikovanja i rukovođenja materijalnim svetom, logos je razum i uzor svega stvorenog, logos upravlja svetom kao što duša upravlja ljudskim telom.

Filon personiifikuje logos i zove ga " Sin Božiji " ili "Prvorođeni Božiji sin". Pridavajući logosu karakter posebne ličnosti, Filon je stvorio povoljan most koji je omogućio Jovanu đa pođe još dalje u pravcu istog rezonovanja. U četvrtom jevanđelju dolazi do potpune identifikacije logosa s Isusom Hristom kao inkarnacijom Boga. Ono što kod Filona ima odlike izdvojene spekulacije ili filozofske metafore, kod Jovana poprima osobine konkretnog i izuzetnog istorijskog događaja: logos se utelovljuje u sina siromašnog tesara iz Nazareta.

Okolnosti olakšavaju asimilaciju ideje logosa - zajedničko drevno judaističko nasleđe se pretače kroz helenistički i gnostički duh i nastaje učenje prilagođeno konkretnom dobu - koje je kasnije falsifikovano i prerađeno prema potrebama crkve koja je fizički nadjačala druge religiozne grupacije.

Koncept logosa koji potiče iz grčke filozofije ima svoj ekvivalent u verskoj tradiciji Jevreja. Od vremena vavilonskog ropstva na njihova verovanja snažno je delovao uticaj persijske religije - Mazdaiziam, čija je osnova bio dualizam u shvatanju sveta. Prema ovoj viziji svet se deli na duh i materiju, a budući da je materija grešna, Najuzvišeniji Stvoritelj ne može s njom kontaktirati i ne može direktno upravljati sudbinom vidljivog sveta i sudbinom čoveka. U tome ga "menja" posrednik, a ovaj posrednik je, kao što znamo iz Biblije, "Mudrost", zvana takođe "Božija reč". Hokmah je "Mudrost", u biblijskoj koncepciji emanacija Stvoritelja i istovremeno samostalna ličnost. Nema sumnje da je ova daleko pomerena personifikacija naknadno pomogla Jovanu da usvoji tada u helenskom svetu popularnu ideju logosa i da je prilagodi potrebama hrišćanske teologije.

SKAKAVAC 2.1

SKAKAVAC 2.1

Ideja logosa je bila na neki način ideja epohe. Bila je duboko usađena u tradiciji i svesti svih mediteranskih naroda i to stotinama godina. Ovde se radi o čitavom spletu mitova i religioznih koncepcija,

zajedno nazvanih gnosticizaim. Grčka reč "gnosis" znači "znanje". "Gnosis" znači mnogo više od običnog znanja

- mističko znanje o tajni kosmosa koje je čovek na razne načine stekao putem spoznaje i samospoznaje. Postoji

mnoštvo mitova koji čine osnovu gnosticizima, a u principu ipak sve ih veže jedna te ista vodeća misao. Želeći da je oslobodi iz materijalnog ropstva, Stvoritelj je poslao na zemlju svoga sina koja se pojavljuje pod raznim imenima.

Gnoza sadrži i opisuje postojanje komplikovane hijerarhije prelaza od božanstva do materije, koje se vrše posredstvom realizovanih božijih sila ili Eona, koje se shvataju kao ideje preko kojih se božanstvo objektivizuje i iz čega se zatim rađa svet, priroda, pojedine stvari i čovek, da bi se posle preko čoveka i Eona opet sve vratilo u božanstvo. Tako se u Jevanđeljima "Sin" manifestuje da bi kroz "njega" sve vratilo "Ocu".

Teorija koja se u gnozi bavi metamorfozom Eona u Apsolut odgovara grčkoj filozofiji prirode, a teorija čiji je predmet preobražaj stvari u Apsolut, obuhvata čitavu etičku problematiku koja se podrazumeva kao oslobađanje od uticaja materije. Na ovaj način svemir, svet, priroda i čovek shvataju se kao mešanje dva elementa, božanskog i materijalnog koji su međusobno u stalnoj opoziciji, što opet zahteva spasitelja koji će osloboditi dobro od zla koje ga ugnjetava. Radi oslobođenja čoveka iz ove suprotnosti, potrebna je gnoza, objava i askeza, čime bi se duša zatvorena u materiju mogla vratiti svome prvobitnom dobru. Zbog toga će drugačije biti božanstvo-stvoritelj, a drukčije božanstvo-spasitelj koje oslobađa svet iz sfere uticaja Demijurga materije.

Ljudski život je trajno oslobađanje od zla. U takvom shvatanju čovečanstvo se sastoji od tri vrste jedinki: već oslobođenih i dobrih - "Pneumatici", onih koje se nalaze na putu samooslobođenja - "Psihici" i onih koji su uronjeni u materiju, izvan mogućnosti oslobođenja - "Hilici". Druge razlike među ljudima gnoza ne priznaje i ništa više ne naređuje čoveku osim da se oslobodi veza i ograničenja sveta, sa zamaljskim životom - asketsko "samouništenje". Čovek, po verovanju starih gnostika, sam svojom snagom ne može to izvršiti. Treba mu Soter, Spasitelj koji će ga primenom raznih praktika "preporoditi za vječnost". Ovo je pak "priča" koju su hrišćani potpuno pogrešno razumeli i pogrešno preneli svojim sledbenicima. Soter gnostika nije zasebna ličnost, "inkarnirana" kao Isus, već je Soter ono duhovno sopstvo koje postoji u sv akom biću.

Gnosticizam, od drevnih vremena ukorenjen u umovima ljudi Bliskog istoka, silom prilika morao je prodirati i u hrišćanstvo. Stvarale su se različite vrste hrišćanskog gnosticizma, ali ako se radi o njihovoj definiciji, onda se sve one svode u principu na pretpostavku da je Božiji Sin ili Eon, kao što su ga neki zvali, bio duh, dakle nije se mogao telesno roditi, doživljavati fizičke patnje i umreti na krstu, jer je telo materija, a materija je znak zla i greha. Sveti Duh se, po drugom "verovanju" uselio u Isusovo telo u momentu krštenja i napustio ga je za vreme raspinjanja. Dokaz da je stvar zaista ovako izgledala, bile su, prema gnosticima, poslednje reči koje je Isus izgovorio pre smrti: "Bože moj, bože moj, zašto si me ostavio?" U apokrifnoj "Istoriji Jovana" nepoznati autor tvrdi da se Isus javio Jovanu na Maslinovoj gori, dok je na suprotnoj strani doline na krstu visio samo njegov fantom. Ovakve priče su puke fantazije onih koji su samo pokušavali da formiraju svoje lične religiozne ustanove. Isus kao "ličnost" nije postojao on je splet opisa Apolonija iz Tijane, Simona Maga i Sv.Andreje koji su kombinovani sa mitskim osobinama boga Dionizija, egipatskog Horusa i drugih bogova bliskog istoka. Da bi se sačuvao jedan specifičan oblik Gnosticizma stvoreno je Jevanđelje po "Jovanu" koje je imalo za potku istinsku priču o shvatanjima duhovnih ljudi tog doba, a to učenje je sadržalo u sebi helenističke ideje o Logosu izmešane sa jevrejskim znanjima o kabalističkom Drvetu Života. Tada moderni koncept prenošenja znanja je bio formiranje spisa o karakteru i životu "bića" tj. čoveka koji bi prošao kroz kompletan duhovni sistem kako je opisan i predočen Jevanđeljem - i zato je Jovanovo Jevanđelje drugačije od sinoptičkih - koja su praktično bezvredna - pogotovo kada se uporede i sa drugim apokrifnim Jevanđeljima.

Autor četvrtog jevanđelja se suprotsavljao tendencijama koje su od Isusove drame činile izvesnu igru čarolija i priviđenja. Kod njega je istorija Isusovog mučenja i smrti izuzetno predstavljena, čak i previše realistički - što je sve u potpunosti opis procesa Inicijacije u vrlo specifičan duhovni sistem tog doba. Svoj odnos prema ovim stvarima ispoljava u prvom pismu navodni "Jovan Apostol". On polemiše u njemu s čuvenim

u to doba efeškim filozofom Kertintom, koji je, prema dualističkom pogledu na svet, tvrdio da je Hrist bio jedan

od Eona koji je stupio u Isusovo telo tek u momentu krštenja, i da je tek od tog trenutka mogao biti nazivan Božji Sin. Istinski posvećenici gnostičkih misterija zaista su shvatali i znali da Soter tj. Spasitelj obitava u njima i

SKAKAVAC 2.1

SKAKAVAC 2.1

da se kao Svetlost emanira u sferi koju su nazivali Tifaret - po Drvetu Života. Spasenje ne dolazi kroz "drugoga" ili kroz nekakvog odvojenog "posrednika" već kroz spoznaju - Gnosis - o vlastitom Svetlu i vlastitom bogoobličju.

Razne gnostičke sekte i njihova bogata književnost, čiji su ostaci sačuvani u apokrifnoj literaturi, predstavljaju dokaz koliko je snažan i širok uticaj vršio gnosticizam na hrišćanstvo onih vremena. On je bio stvar intelektualne spekulacije: precizno je razlikovao "Isusa" od "Hrista", a ideju spasenja shvatao kao mističku pojavu. Ovo je ozbiljno ugrožavalo postojanje hrišćanstva, jer ga je udaljavalo od duhovnih potreba širokih masa vernika i pretilo mu da se raspline u opštem toku gnostičkog sektaštva. Rimski episkop Hipolit, iz III veka, nabraja čak 33 vrste gnosticizma. Opasnost je bila "sprečena" tek onog trenutka kada je Konstantin izravnao hrišćansku religiju s drugim religijama nakon čega je ona uzdignuta nad drugim religijama - silom. Zbog proganjanja, gnostička jeres je nestajala i delovala je još samo u podzemlju, ali njen odsjaj je još dugo zračio u narednim godinama.

Pitanje o tome ko je pravi autor četvrtog Jevanđelja će ostati večna nepoznanica - pogotovo za one koji misle da je ime "Jovan" baš pripadalo jednoj posebnoj osobi ili nekolicini njih koji su bili tvrdokorni zagovornici "hrišćanstva". Tako da je "Jovan Jevanđelista" najverovatnije je bio "Jovan Prezbiter" Efeski Partijarh koji je bio mudrac i poznavalac grčke filozofije, imao je, stoga, sve što je bilo potrebno da napiše delo kao što je četvrto jevanđelje. Ipak ostaje činjenica da je Jovan nasledno ime u izvesnoj duhovnoj tradiciji i da je to ime mogao da nosi samo najveći u svojoj liniji duhovnih učitelja.

Interesantna i najverodostojnija teza je da je četvrto jevanđelje kompilativnog karaktera i da ga čini skup različitih materijala koje su redaktori povezali u celinu. To se vidi u 21. poglavlju. Posljednje poglavlje se i stilom i jezikom razlikuje od ostalog teksta. Nepoznati redaktori su ga pripojili jevanđelju - sa određenom namerom.

III.

Hrišćanstvo je generalno prihvatilo kao svoje religijsko obeležje gotovo kompletan opis i sistem verovanja kulta persijskog božanstva zvanog Mitra k oje je bilo božanstvo svetlosti - a koje je bilo poštovano u celoj rimskoj imperiji. Mitraistička religija se zasniva na dualističkom učenju mazdaizma o stalnoj borbi između principa dobra (Ahura Mazda) i zla (Ahriman).

Mitra se rađa iz stene, pri rođenju pastiri mu ukazuju poštovanje, a uz njega se nalaze bakljonoše, jedan s podignutom (Kautes) i jedan sa spuštenom bakljom (Kautopates). Neki izvori napominju da je Ahura Mazda obljubio rođenu majku i da je tako začet Mitra.

Po persijskim verovanjima Bog Mitra je bio posrednik između Boga i ljudi, rođen je u pećini ili zapećku na Zemlji na dan 25. decembra, imao je 12 učenika, umro je kako bi ljude spasio od greha, nakon smrti uskrsnuo je iz groba i nastavio ponovo živeti, uskrsnuo je na nebo na očigled njegovih učenika dok su mu se molili i klanjali, zvao se spasiteljem i izbaviteljem, njegove pristalice su se krstile u njegovo ime, u njegov spomen svake godine su njegovi vernici priređivali Svetu večeru.

U Mitrinom kultu povezani su osnovni elementi sveta – voda, vatra, zemlja i vazduh. Pod haldejskim uticajem, u kult Mitre su uvedeni znaci Zodijaka, sedam planeta, kao i Sunce i Mesec. Svojim vernicima Mitra postavlja zakone visoke moralnosti i od njih zahteva najveću čistoću, askezu i čednost, a zauzvrat im obećava lepši život posle smrti, ponovno rađanje i vaskrsenje. Kao što duša pri rađanju silazi na Zemlju preko sedam sfera, tako se ona posle smrti istim putem vraća na nebo. Mitra odvodi duše na drugi svet, sudi im i daje piće besmrtnosti, napitak spravljen od vina i krvi prabika.

Mitrina kultna mesta nalaze se uglavnom u prirodnim ili veštačkim pećinama, kraj izvora ili bunara. Mitrini vernici su krštavani. Uvođenje u misterije sastojalo se iz više stepena posvećenja: Gavran (Corax), Mlada (Ny mphus), Vojnik (Miles), Lav (Leo), Persijanac (Perses), Sunčev glasnik (Heliodromus) i Otac (Pater). Žene nisu bile uključene u Mitrin kult. Pristalice Mitrine religije bili su u ranijem dobu i robovi, kao i oslobođeni. Njegov kult dostigao je vrhunac sredinom III veka, a u drugoj polovini II veka prihvatili su ga i najviši slojevi rimskog društva.

SKAKAVAC 2.1

SKAKAVAC 2.1

Mitra je muško božanstvo koje je zemaljski odraz sunca oploditelja života, predstavljeno u biku. Mitra je

bio i bog rata. Poznato je njegovo obličje i predstavljen je kao bog koja ubija prabika. Izuzetno specifična

osobina Mitrinih sledbenika jeste da su nosili bele kecelje opasane oko struka Zidarstva.

kako to čine inicijati Slobodnog

Mitra je proglašen državnim bogom Rima kao Sol Invictus - Nepobedivo Sunce. Rođenje Nepobedivog Sunca - Natalis solis Inviciti - se zvao "Božić".

Po verovanju, kada dođe poslednji dan Mitrina krv će, u obliku krvi bika (za razliku od kasnije varijacije na temu - jaganjca) spaliti ognjem svet, mrtvi će ustati, Mitrini sledbenici će na strani Svetla i Dobra pobediti Zlo i Tamu i odvojiti se od zlih. Mitra će im za nagradu dati večni život u blaženstvu.

Konstantin, utemeljitelj hrišćanstva, u mladosti je bio sledbenik monoteizma (Sol Invictus), spoj

mitraizma i carskog kulta. Noć pre bitke kod Melivanskog mosta 313. godine, u snu caru Konstantinu javio se

anđeo koji mu je prikazao simbol krsta (mada

("sa ovim pobeđuj" ili "u ime ovog znaka pobeđuj"). Kada se probudio, Konstantin je na štitove i zastave svoje vojske naredio da se nacrta znak HI - RO koji mu se javio u snu, i pobedio je mnogo nadmoćnijeg protivnika.

tvrde da to i nije bio krst) sa rečima ''In hoc signo vinces"

neki

Crkva je kasnije nametnula to da je Konstantin sanjao hrišćanski simbol, ali simbol HI - RO i pomenuta rečenica pripadaju Mitri i Sol Invictusu. Legenda kaže da se u toku bitke na nebu ukazao još jedan simbol, čijem pojavljivanju je, navodno, svedočilo četrdeset hiljada vojnika. Vremenom se izgubilo predanje o tome šta se stvarno pojavilo na nebu, postoji nekoliko tvrdnji. Po jednom, na nebu se pojavio krst prošaran svetlošću.

Po drugom, u četiri ugla krsta su se nalazila po dva slova IC XC NI KA, čije je značenje na Grčkom ''Isus Hristos pobednik''. Po trećem, smatra se da su se u četiri strane krsta nalazila četiri ocila, koji su izgledali kao četiri slova "beta" (B). Kasnije su Srbi prepravili B u C. Taj simbol je bio i zvanično grb Vizantije u doba Paleologa i njegovo značenje bi bilo: ''Βασιλευς Βασιλεον Βασιλευον Βασιλευσιν '' - "Car careva caruje nad carevima".

I po četvrtom, ukazao se simbol Hi-Ro (u zapadnjačkoj kulturi zvan "Labarum"), koji predstavlja dva početna slova Hristovog imena na grčkom jeziku, kako je to na kraju prihvaćeno. Simbol HI - RO se pojavljuje u pećinama koje su predstavljale hramove za božanstvo - "Nepobedivo Sunce".

Car Konstantin je znao da je u pitanju kult "Sol Invictus" kult Mitre, koji je sanjao i priklonio se njemu. Konstantin priznaje hrišćanstvo za jedinu religiju Rima, ali ono što čini jeste da stvara takve uslove da se kult jednostavno utapa u hrišćanstvo tj. hrišćanstvo je ličilo na mitraizam toliko da je došlo do spajanja ova dva kulta. Tako je dobio mir i zadovoljstvo i kod jednih i kod drugih.

Tragovi mitraizma prepoznaju se i u obrednima Masonerije. Pred Mitrine sledbenike postavljani su zahtevi visoke moralnosti i od njih se tražila čistoća, askeza, čednost, a zauzvrat, dobijalo se obećanje ponovnog rađanja, vaskrsenja i lepšeg života. Po smrti, duša umrlog pela se na nebo, prolazeći kroz 7 sfera - planeta, pri čemu se čistila od zemaljskih greha. Tako se prelazio i obratni put, jer se pri rađanju duša spuštala sa neba, silazeći kroz istih 7 sfera, prikupljajući nečistoću ovozemaljskoga. Obratni put ka nebu prelazile su samo duše onih koje je Mitra propuštao i one su bile napajane vodom besmrtnosti, spravljenom od vina i krvi prabika, kojeg je Mitra ubio i iz čije je krvi potekla plodnost sveta.

Mitrini sledbenici su se skupljali u pećinama, uz izvore ili bunare. Uvođenje novih članova imalo je ritualni karakter, a oni bi prolazili kroz sedam inicijacija, polazeći od stepena Gavrana, pa preko stepena Mlada, Vojnika, Lava, Persijanca, Suncevog glasnika i stizali do stepena Otca - Patera. Ritualni ulazak u Mitrine posvećenike, obavljan nakon obreda primanja, ima zajedničkih crta sa uzdizanjem masonskog pomoćnika na majstorski, treći stepen.

Bafomet, čudesno božanstvo starih Templara i obličje koje se pojavljuje na nekim višim masonskim stepenima, potiče od Oca Mitre - najvišeg stepena u rangiranju Kulta - Bafo-Metis je "Pater Mitra".

SKAKAVAC 2.1

SKAKAVAC 2.1

IV.

Po Kabali postoje četiri nivoa kosmičke egzistencije, četiri sveta, četiri vida ispoljavanja božanskog uticaja i četiri elementa. Ova doktrina je izražena u formuli Tetragramatona. "Tetragramaton" znači četvorostruko ime i sastoji se od četiri hebrejska slova - Jod, He, Vau i He. Ona su ključ celokupnog učenja i predstavljaju ime Boga . Tetragramaton predstavlja ispoljenu božansku energiju, kreaciju, odnosno stvoreni univerzum, na svim nivoima postojanja. Makrokosmički on ukazuje na postojanje četiri plana kosmičke egzistencijem, ili četiri sveta. Mikrokosmički predstavlja formulu čovekovih fizičkih, psihičkih, duhovnih i božanskih potencijala.

Vidovi ispoljavanja božanske energije objašnjavaju se pomoću elemenata. Elementi pokazuju kako se jedinstvena božanska sila preobražava iz jednog oblika u drugi, od najduhovnijeg do najmaterijalnijeg. Elementi su sledeći - vatra, voda, vazduh i zemlja, a predstavljaju simbole određenih božanskih sila i ne posmatraju se u profanom, uobičajenom značenju.

Vatra (Jod) - Da bi nešto nastalo u vremenu i prostoru mora da postoji prvi, aktivni pokretač, inicijator. Jod je po svojim karakteristikama pozitivan, dinamičan i aktivan. Vatra kao simbol oličava moć, snagu, energiju, kretanje, toplotu i svetlost. Ona je otac kao aktivni začetnik porodice. U psihološkom smislu to su čovekova volja, akcija, energija, dinamičnost, prodornost i intuicija.

Voda (He) Aktivnom principu Joda, čistoj sili energije i kretanja, potreban je oblik kroz koji će se ispoljiti. He, ili element vode, predstavlja drugi vid ispoljavanja energije, odnosno zatvaranje te energije u formu. He je stoga pasivan i negativan princip. Voda kao element, predstavlja ženski princip, univerzalnu matericu, plodnost, prima materiju. U terminima porodice to je Majka, a u psihološkom smislu odnosi se na naša osećanja.

Vazduh (Vau) Sjedinjavanjem oca i majke, Jod i He principa, energije i oblika, akcije i reakcije, nastaje treći vid ispoljavanja energije. On u sebi obuhvata karakteristike prethodnih vidova, ali ih po svojim osobinama prevazilazi i čini potpuno novo jedinstvo i kvalitet. Stoga je po svojoj prirodi neutralan. Za vazduh kao simbol vezuju se sledeći pojmovi - živototvornost, duh i pokretljivost.

Vau je Sin koji nasleđuje svojstva svojih roditelja, ali i razvija samosvojnu ličnost. On je više od zbira njihovih osobina. U psihološkom smislu vazduh predstavlja mentalne procese, intelekt i um. Zemlja (drugo He) Drugo He oličava sva tri navedena vida ispoljavanja božanske energije u jedinstvu. Karakteristike Zemlje su tvrdoća, gustina i plodnost. U psihološkom smislu ona predstavlja fizičko telo i čula.

Prema Formuli Tetragramatona proces stvaranja i božanski uticaj se odvija od višeg i suptilnijeg ka nižem, grubljem i materijalnijem. To je izraženo u zakonu Hermesa Trismegistusa - Kako gore tako dole. Viši elementi su superiorniji u odnosu na niže. Duh vlada nad materijom.

Prva Velika Moć je Jod, Otac, Vatra, Štap, Plamen Kreativnog Duha. Druga je He, Majka, Voda, Pehar,

More kome sve stvari teže; ona je dar zadovoljenja, upijanja, privlačenja svih stvari k sebi. Treća je Vau, Sin, Mač, kretanje, prodirući elemenat, dvostruk po prirodi. Jer on je intelekt, ali isto tako rezultat asimilovanog Duha, protumačenog, pre tv orenog i primenjenog posredstvom vrline Pehara da proširi, da objasni, da sprovede

u svesno postojanje. Četvrta je He završno, Ćerka, Zemlja, Disk, Pentakl ili Novčić.

Uticajem Petog Elementa - Duha dobija se ime Plamene Zvezde - Jehešua - JHŠVH. Jehešua je "slika" i smisao Duhovnog koje vlada nad materijalnim, Duhovnog koje kruniše i daje smislenost postojanju. Bez duhovnog elementi su "slepi". Jehešua je Pentagram magova, On je Sin Boga, Adam Kadmon kabalista. Upravo je Adam Kadmon arhetip u kojem se sažimaju makrokosmički i mikrokosmički smisao i filozofska sinteza Drveta Života.

Drvo života je kabalistički prikaz koji predstavlja mapu univerzuma. Kabalisti smatraju da sve što postoji

u univerzumu, svako kosmičko ispoljavanje, oblik energije, objekat, ideja ili akcija, jeste definisano na Drvetu života. Ono predstavlja i mikrokosmos i makrokosmos. Prema tome, ono što se u velikim razmerama odigrava u kosmosu, takođe se dešava i u čoveku - Proces duhovne inicijacije se odigrava po Drvetu Života.

SKAKAVAC 2.1

SKAKAVAC 2.1

Drvo Života prikazuje proces ispoljavanja božanske sile kroz energiju i oblik. Energija i forma su u suštini isto, odnosno, forma je energija konkretizovana u oblik, kao što se Svetlost materijalizuje kao energija, a svesnost kao svetlost.

Drvo života se sastoji od sefirota i staza. Sefiroti su raspoređeni u tri stuba ispoljavanja. Desni stub je Stub kosmičke snage, energije, milosrđa i po prirodi je aktivan, muški i pozitivan. Levi stub je Stub kosmičkih oblika, forme, strukture i po prirodi je pasivan, ženski i netivan. U sredini između levog i desnog stuba nalazi se srednji stub ili Stub ravnoteže, svesti, kosmičkog sklada koji je neutralan. Na njemu se energije levog i desnog stuba dovode u skladan oblik ispoljavanja.

Stub blagosti je Snaga Oca, Stub strogosti je od Majke, a središnji stub je stub harmonije Sina - po Tetragramatonu.

Drvo života se sastoji od deset sefirota. Oni se ponekad nazivaju deset svetih izliva i predstavljaju faze u ispoljavanju božanske energije. Razvijaju se jedan iz drugog, te sefira koja predhodi uvek sadrži sve sledeće potencije.

Način nastanka sefirota u fiksnom redosledu ponekad se naziva bljesak munje ili silazak moćí. Prva sefira Keter (Kruna) nastaje iz bezgranične božanske svetlosti. Zato ona i jeste i nije deo našeg svemira. Simbolično se označava kao tačka u krugu i predstavlja Prvog pokretača. Astrološki se prikazuje kao tačka u krugu a neki astrolozi mu pripisuju planetu Pluton.

Obzirom da je Keter "skriven", ljudsko biće teško da može da spozna njegove osobenosti. Pripisuju mu se pojmovi kao što su početak, novo, neotkriveno, područje budućnosti. Hokmah (Mudrost) - Nastaje iz Ketera i predstavlja dinamičan nalet kosmičke energije. On je božanski otac i označava mušku, dinamičnu, aktivnu i pozitivnu silu. Prema tradicionalnom shvatanju on je zodijački krug sa zvezdama stajačicama, odnosno stvoreni univerzum sa svim što se u njemu nalazi.

Ova sefira je arhetip muškosti i obuhvata svaki tip aktivnog i muškog ispoljavanja energije. Svi očinski simboli i simboli autoriteta obuhvataju predstavljaju njegov uticaj. Takođe, sve vrste energije su pod njegovom vladavinom. Binah (Razumevanje) - Treća sefira nastaje iz Hokmaha. Ona je ženski arhetip univerzuma. Njena priroda je da silovitu, aktivnu energiju Hokmaha zatvara i vezuje u oblik da bi kreacija mogla da bude nastavljena.

Binah je velika majka svega živog, utroba iz koje sve nastaje, kosmička materica. Ona božanskom biću daje oblik kroz koji će se razvijati. Međutim, utelovljenje božanske energije u sebi implicitno sadrži i odbacivanje tela, kada ono bude prevaziđeno i njegova svrha ispunjena.

Planeta Saturn, kao gospodar Karme i vremena, Veliki kosmički učitelj, pridodata je ovoj sefiri. Binah odražava ideje kao što su - oblikovanje, ograničavanje, odgovornost, vreme i ciklusi vremena, sudbine, sve materinske i ženske arhetipove, posedi, kuće, nekretnine, dom, porodica

Keter, Hokmah i Binah čine Božansku trijadu, koja se naziva i Vrhovna ili Prva trijada. Ona odražava tri najuzvišenija aspekta božanske energije, idealno stanje, i ne može biti spoznata uobičajenom budnom svesnošću. Između Božanske trijade i ostalih sefirota nalazi se veo, koji se naziva Bezdan, Ambis ili Ponor. Veo pre svega predstavlja kvalalitativnu razliku u ispoljavanju i evolucije božanske energije kao i razliku u nivou svesti.

Hesed (Milost) - Hesed nastaje iz Binaha kao rezultat sjedinjavanja muškog i ženskog principa univerzuma, arhetipske majke i oca. Hesed se nalazi na Stubu kosmičke sile, a kao rezultat najsavršenijeg sjedinjavanja božanskih roditelja, on ispoljava kvalitete kao što su razvoj, sveopšta ljubav i milosrđe.

On je otac dobročinitelj i zaštitinik, takođe i kralj koji vlada zemljom ostvarujućí napredak, obilje i blagostanje. Uticaj ove sefire predstavlja napred ak , ekspanziju, izgradnju, univerzalnu ljubav, vizionarstvo, dobročinstvo, sreću, duhovno i materijalno blagostanje itd. Hesed se u astrologiji povezuje sa planetom Jupiter.

SKAKAVAC 2.1

SKAKAVAC 2.1

Geburah (Strogost) - nastaje iz Heseda i nalazi se na levom stubu Drveta života. Energija razvoja i ekspanzije mora na nivou Geburaha biti ograničena i disciplinovana na pravu meru koja joj pripada i u mora da povrati ispravnu formu. U suprotnom, zbog neograničenog razvoja i izgradnje Heseda, mogla bi da postane unižena i izopačena. Da ne bi došlo do nagomilavanja i neravnoteže, snagu četvrte sefire treba disciplinovati i ograničiti. Uloga Geburaha je da otkloni svaki višak i neumerenost koji su pretnja skladnom razvoju božanske sile. Funkcija pete sefire da uništi i pročisti sve što je pretnja zdravom tkivu i može uslovi njegovog oštećenja, izobličenje ili slabljenja.

Osobine Geburaha predstavlja planeta Mars, i simbolično se prikazuje kao Kralj Ratnik koji brani svoju zemlju od neprijatelja i bori se za uspostavljanje ispravnih granica, pravde i ravnoteže.

Tifaret (Lepota) je prva sefira posle Ketera koja je smeštena na Srednjem stubu. Energija Heseda i Geburaha, ljubavi i discipline, muškog i ženskog principa, je uravnotežena i postavljena na Stub sklada. Na nivou Tifareta ostvaruje se svest o vremenskim dimenzijama, prošlosti, sadašnjisti i budućnosti. Tifaret je smešten u centru Drveta života, a njegova planeta je Sunce. Kao rezultat potpunog sjedinjenja Joda i He, muškog i ženskog principa, Tifaret predstavlja inkarniranog Sina, odnosno Vau Tetragramatona.

Šesta sefira je simbol harmonije, lepote, blagosti, talenata i povezuje se sa takvim idejama kao što su - život, zdravlje, prosvetljenje, kreativnost i mentalne sposobnosti. U psihološkom smislu Tifaret predstavlja čovekov Ego (Ja), središte svesne ličnosti i njegovo Više Ja, Jastvo, koje teži da dosegne i ostvari.

Hesed, Geburah i Tifaret čine drugu trijadu, koja se naziva Moralna trijada. Ona predstavlja čovekove spiritualne kvalitete, Nad Dušu, Više Ja i mesto boravka Istinskog Sopstva - "Svetog Anđela Čuvara".

Između ove i sledeće trijade nalazi se veo koji se naziva Paroket. Prolaskom ovog vela božanska energija menja kvalitet svog ispoljavanja. To se odnosi i na promenu u čovekovoj svesti.

Necah (Pobeda) - Energija koja izvire iz Tifareta više nije slobodna, već se kreće ka nižem i inferiornijem planu postojanja, gde mora biti ograničena i vezana. Telo koje je postalo svesno sebe, ostvarujući čisto postojanje, biva pobuđeno na pokret da bi ispitalo mogućnosti i u njima našlo zadovoljstvo. Zato ono iz stanja savršenosti prelazi u nesavršenost. Necah se nalazi na Stubu kosmičke sile i izražava ideje ljubavi i energije na jednom mnogo grubljem nivou od Heseda. Sefira Necah predstavlja ljudske instkte i osećajnu prirodu.

Planeta Venera je pridodata Necahu i obuhvata oblasti kao što su - međuljudski odnosi, umetnička dostignuća, ljubav prema određenim pojavama, objektima i osobama, bogatstvo, senzibilnost naklonost i duhovna dostignuća koja su ograničena egom i materijalnim motivima.

Hod (Sjaj) nastaje daljom evolucijom božanske energije iz Necaha. Čisto postojanje koje je spoznalo zadovoljstvo sada ga ispituje i stiče iskustvo, odnosno rađa misao. Osma sefira se odnosi na čovekove intelektualne moći i njegov um. Hodu astrološki pripada planeta Merkur koja vlada znanjem, školama, književnošću, trgovinom, magijom, komunikacijom i sl.

Jesod (Temelj) - Izlivom iz Hoda energija se ponovo vraća na Srednji Stub. Jesod je stvoren kao posledica sjedinjavanja suprotnih polariteta na trećem, najgrubljem nivou, muškog i ženskog principa, intelekta i osećanja, Necaha i Hoda. Deveta sefira se odnosi na intuiciju, lično i kolektino nesvesno. Ona obuhvata astralnu riznica slika, svega što je bilo, jeste i biće. Jesod je sfera Meseca i obuhvata punjenje i pražnjenje, protok, ciklične promene i promene raspoloženja.

Tri niža sefirota, Necah, Hod i Jesod, odražavaju čovekovo niže Ja, njegovu personalnost. Oni čine Astralnu trijadu. Oblik svesti koji je svojstven dostizanju astralne trijade ispoljava se u snovima, vizijama, meditacijama, halucinacijama.

Prolaskom sledećeg vela, Kešeta, božanska energija se zgušnjava u svom materijalnom vidu i stvara desetu sefiru - Malkut (Kraljevstvo). Malkut nastaje iz Jesoda. On predstavlja materijalni svet ili zemaljsku ravan. Osobine koje mu se pripisuju su stabilnost, tromost, tama i gustina. Malkut se odnosi na pojmove kao što su posed, imovina i telo.

SKAKAVAC 2.1

SKAKAVAC 2.1

Božansko biće koje je sebe manifestovalo kroz devet razvojnih sfera, steklo znanje i sv esnost, sada je spremno da se, obogaćeno iskustvom vrati svom tvorcu - Keteru. I krug se zatvara.

Staze Drveta Života povezuju sefirote i predstavljaju svojevrsne energetske kanale u kojima se mešaju i spajaju energije sefirota. Za razliku od sefirota koji su objektivni, sefire su subjektivne. Makrokosmički gledano, svaka staza obuhvata određeni aspekt univerzuma, ili, mikrokosmički, određene procese koji se odigravaju u čoveku.

Staze sadrže posebne tajne koje se tiču elemenata, planeta i zodijačkih znaka. Postoje 22 staze na drvetu života koje su označene sa 22 slova hebrejskog alfabeta.

Alef

Luda

Vazduh

Bet

Mag

Merkur

Gimel

Prvosveštenica

Mesec

Dalet

Carica

Venera

He

Zvezda

Vodolija

Vau

Hijerofant

Bik

Zain

LJubavnici

Blizanci

Ket

Kočije

Rak

Tet

Strast

Lav

Jod

Pustinjak

Devica

Kaf

Sreća

Jupiter

Lamed

Uravnoteženje

Vaga

Mem

Obešen čovek

Voda

Nun

Smrt

Škorpija

Samek

Umetnost

Strelac

Ain

Đavo

Jarac

Pe

Kula

Mars

Cadi

Car

Ovan

Kof

Mesec

Ribe

Reš

Sunce

Sunce

Šin

Eon

Vatra - Duh

Tau

Univerzum

Saturn

Masonerija, čiji "Slobodni Zidari" polažu ruku pri zakletvi na otvoreno poglavlje Jovanovog Jevanjđelja je čuvar Tajnog Znanja koje se ovim spisom prenosi.

Iako nikada javno nije objavljeno koji je smisao posvećenja Jovanu, niti ima vidnog "razloga" da se simboličke Lože nazivaju "jovanovskim", spominjući kako je svojevremeno prva Velika Loža, prvi savez Masona, uspostavljen na dan Svetog Jovana, Masoni i dalje prenose njegovo ime i vibraciju njegove poruke.

Masonske Inicijacije se sastoje, uglavnom iz određenih elementalnih kruženja i ukazivanja Svetla kao petog elementa, čime nakon dubljeg upućivanja u duhovno i simboličko učenje Slobodnog Zidarstva počinje da biva jasno da je Jovan nosioc izvesnog Duhovnog Toka koji podučava o Plamtećoj Zvezdi - Jovan je "golub" glasnik Svetlosti Plamteće Zvezde - koja je duhovni Sin "Velikog Neimara Svih Svetova".

Jovanovo Jevanđelje stoga nikako ne može da se shvati kao istorijski zapis o "inkarnaciji" i poslanstvu čoveka "sina božijeg" kojega zvahu "Isus Hrist" već ga treba u potpunosti Razumeti kao zapis o tumačenju Univerzuma, o tumačenju ljudskog Bića i tumačenju procesa Inicijacije u Duhovne Misterije.

SKAKAVAC 2.1

SKAKAVAC 2.1

Tako se mogu sagledati jasna kabalistička prikazivanja tog Gnostičkog toka kojem je Jovan pripadao, a ovde možemo ukazati samo na neke odrednice koje će razotkriti prirodu Plamteće Zvezde i njenu neraskidivu vezu sa svakim čovekom. Masonerija simbolički podučava ljude, a skriveno ih usmerava da u sebi probude ovu Svetlost.

V.

1 O Bogu Logosu kao tvorcu svijeta i davaocu života. Ovaploćenje Logosa. Svedočanstvo Jovana Krstitelja o Hristu. Prvi učenici Isusovi.

ALePh

Vazduh - "LUDA "

A

Vo

U

duhovnim stvarima Luda znači ideju, misao, produhovljenost, ono što teži da se vine iznad ovozemaljskog.

U

materijalnim stvarima može, ako je pod lošim uticajima, da znači glupost, ekscentričnost, pa čak i maniju.

Srž ove staze je u tome što predstavlja izvorni, tanani, nagli podsticaj, nagon ili podstrek koji potiče iz potpuno nepoznatih izvora.

U početku bješe Logos (Reč), i Logos beše u Boga, i Logos beše Bog. - "Reč" hebr. DeBiR je kabalistički zbrojeno 206, a to je 200 - Sunce i 6 - Prvosveštenik. To se tumači kao "Prvosveštenik Sunca". Logos je takođe L.G.S. i ima brojnu vrednost 93. što je 3 x 13, a trinaest je Jedinstvo (AHaD) i Ljubav (AHeBaH).

"Bog" je ALHIM (po originalnom textu)-Elohim - Sve kroz njega postade - PTAH.

svjetlost svijetli u tami, i tama je ne obuze - LVX i NOX. Jovan - J.V.N.H. - "Golub" za svjedočanstvo, da svjedoči o svjetlosti, da svi vjeruju kroz njega - "Golub" je prenosioc inspiracije i duhovnog nadahnuća. čeda Božija - Sinovi Boga - Sinovi Boginje - u stvarnom prevodu. krv - DM Oni koji nisu od krvi, niti od želje telesne već od Boga su Nefilimi - "Divovi". Jer se Zakon dade preko Mojsija - Deset zapovesti - koje dolaze od deset Sefirota Drveta Života. istina - Emet - reč kojom se oživljava "Golem" - čovek od gline, čine je Slovo Duha "Alef" i dva slova koja su "smrt" - "MeT". Boga niko nije vidio nikad - On je KeTeR - Kruna Drveta Života. Jedinorodni Sin koji je u naručju Oca, on ga objavi - Sin je Tifaret Drveta Života - kroz njega "mora" da se pristupi Vrhovnom. Jesi li ti Ilija? I reče: Nisam. Jesi li ti prorok? I odgovori: Ne. - Jovan je Ilijina re-inkarnacija. Jovan je "Tajni Majstor". Ja krštavam vodom - Jovan prenosi inicijaciju Krsta ("X") na nivou Briaha (Voda) na Drvetu Života.

I

množina ženskog roda

"Boginje".

u Vitaniji - Beth Ani - Beth ON

one strane Jordana - Jordan je k abalistički Ambis koji deli Drvo Života na manifestovano-materijalno i Duhovno. Jagnje Božije - Jagnje je zodijački ARIES - grčko slovo Gama - od kojeg je poteklo slovo "G" u središtu Masonskog simbola koji opisuje Boga (obično se prikazuje u središtu Pentagrama (Plamene Zvezde) ili središtu isprepletenih Uglomera (Materije) i Šestara (Duha). Za mnom dolazi čovjek koji preda mnom bi, jer prije mene bješe. - kabalistički "Adam Kadmon" - prvi čovek - tj. Arhetipski Čovek - slika Drveta Života u celini. krštav a Duhom Svetim - Prenos inicijacije Briaha, "Sveti Duh" je Ruah Elohim i odnosi se na Briah, tj. Majku Božiju. Jagnje Božije - Aries - "početni" znak Zodijaka - Masonske legende govore da je "kecelja masona" starija od zlatnog runa - misterija starija od A riesa, tj. potiče iz Sumera. Ravi - Rabin, učeni sveštenik jevrejskog naroda zasvjedočio da je on Sin Božiji - on je Nefilim. Andrej - Sveti Andreja - Zaštitnik viših stepena Škotskog Masonskog Obreda. Našli smo Mesiju - Mesija je titula, koju je nosio i "Mojsije" tj. Tot-Moses - egipatski faraon koji je i narodu objavio Tajni Duhovni Zakon.

s

Kuća Boga Sunca.

SKAKAVAC 2.1

SKAKAVAC 2.1

Hristos - Inicijat Misterija, "pomazanik" sin Jonin - ION - tj. EON - Bog. Petar - Kamen, Masonska Kocka. Isusa, sina Josifova - Iz loze Davidove i Solomonove Iz Nazareta može li biti što dobro? - Može li? "Fabula Christi" vidje Natanaila - Natanijel je Najviši inicijat, koji po volji stupa u Svetlost. Ravi, ti si Sin Božiji, ti si car Izrailjev - konstatacija o nasleđu. Sina Čovječijega - iz loze vladara, potomaka Sinova Boga.

2 Svadba u Kani Galilejskoj. Izgon trgovaca iz hrama. Predskazivanje smrti i vaskrsenja.

BITh

Merkur - "MAG" Veština, mudrost, okretnost, gipkost, prepredenost, lukavost, obmana, krađa. Ponekad okultna mudrost ili moć, katk ad nagao podsticaj, "moždani talas", može da podrazumeva poruke, poslovne dogovore, uplitanje znanja i inteligencije u pitanje o kojem se radi.

B

Kuća

Mati "Isusova" je sefira Binah, koja je Božanska Majka "sinu" Božijem. Nesta vina - znači da se loza ne nastav lja, pa mora da dođe do "venčanja" - što predstavlja stazu koja povezuje Tifaret sa Binah-om. Pretvaranje vode u vino je alhemijska transmutacija "obične" tvari u Duhovnu, tj. prelazak iz Ruaha (kojim vlada Sin) u Briah, ka Majci. Početak znamenja je prvo prikazivanje veze Sina-Tifareta sa majkom-Binom. Kana - Ljubomoran Bog, QNA - Ne može se spoznati Bog ako se Bogu ne teži. Hram (kao i "dom") je povezan sa slovom Bet. Izgon iz hrama predstavlja čišćenje nesavršenih ljudskih osobina - jer u Hramu obitavaju samo suštinski i uravnoteženi i čisti elementi. 46 je M.U. - Voda i Prvosveštenik. Tri dana je od sefire Binah, koju najavljuje da će uspostaviti. Binah je duhovno Razumevanje. ustade iz mrtvih - Izdizanje Duha nad elementima. sam znadijaše šta bješe u čovjeku - Čovek je Kuća - Hram Duha kojeg čine elementi.

3 Isusov razgovor s Nikodimom. Novo svedočanstvo Jovanovo o Hristu. Nauka Hristova je sa

neba.

GiMeL

G

Kamila

Luna - "PRVOSVEŠTENICA" U pitanje se upliće čist, uzvišen i blagostiv uticaj. Otuda promena, naizmeničnost, uspon i pad, kolebanje. Međutim, postoji mogućnost da oduševljenje povede stranputicom; ukoliko se ne pripazi na odmerenost, preti "sumanutost".

Nikodim, - Čovečiji Duh, Adept Misterija knez judejski - Judeja je ime koje potiče od slova Jod - "Ruka", znači da je "Nikodim" inicijat koji je ostvario spoznaju srži Misterija. Ravi - Rabin, učitelj jevrejski, sveštenik, inicijat, muž i otac znamo da si učitelj od Boga došao - Staza koja se spušta od Ketera ka Tifaretu je Gimel - ona od Boga dolazi. Zaista, zaista ti kažem: ako se ko ne rodi odozgo, ne može vidjeti Carstva Božijega. - ko ne stupi i ne doživi stazu Gimel ne može prići Najvišoj Istini - Bogu tj. Keteru Drveta Života. Što je rođeno od tijela, tijelo je; a što je rođeno od Duha, duh je. - Ne verujte u promenu, bićete ono što jeste. Čoveka čine i elementi - "materija" i Duh, te sve ima svoj domen delovanja i "postojanja". Telo je "nosač" Duha. A staza Gimel je veza Sunca sa unutarnjim suštinskim Svetlom. Duh diše - disanje je od staze Gimel, kojom protiče kosmička energija "Prana" ("Pra-NU" - gnostička "Pronoja"). Svedočanstvo - iskustvo Duhovne Iluminacije. Verovanje je besmisleno - jedina je sigurnost u ličnom duhovnom i direktnom iskustvu Istine. Sin čovečiji - Plamena Zvezda inicijata. Unutarnja lična Svetlost Duha koji vlada nad elementima.

SKAKAVAC 2.1

SKAKAVAC 2.1

Mojsej podiže zmiju u pustinji - pustinja je "prostor" kojim prolazi "Kamila" tj. Gimel, to je Praznina prostora, a Mojsije koji uzdiže Zmiju to je Misterija uzdizanja Duhovne Zmije koju istočnjaci nazivaju "Kundalini". Tako treba i Plamenu Zvezdu uzdići u sebi. Tako se stiče "život večni". Bog je dao Sina - znači da Tifaret potiče od Ketera, a posredno od Hokmaha (koji je Mudrost Boga). svjetlost došla na svijet - svedočanstvo je direktno iskustvo da se LVX spušta stazom Gimel od Ketera do Tifareta. Jovan krštavaše u Enonu - Prenos inicijacije Krsta se odvija u "mestu" Enon, što znaći Anu-On - Svetlost Sunca. Salim - je Šalom - Mir. Ne može čovjek ništa primati ako mu ne bude dano s neba. - Inicijacija dolazi otvaranjem staze Gimel - tuda deluje "krštenje" kao pečat otvaranja i pečat potpore na kojoj opstojava LVX.

Raste, umanjuje

sažima do tačke. Ovi Beskraj i Tačka su egipatski Nuit i Hadit. koji dolazi s neba nad svima je - Sveštenica Srebrne Zvezde - na stazi Gimel. Bog Duha ne daje na mjeru - Duh nema kvalitete elemenata, on je sveprožimajući i sveprisutan. Otac ljubi Sina, i sve je dao njemu u ruku - Otac je Jod Tetragramatona, a Sin je Vau. To je JHVH - Jehova, a ruka je "Jod". Ko vjeruje u Sina, ima život vječni; a ako je neposlušan Sinu, neće vidjeti života, nego gnjev Božiji ostaje na njemu. - Razlika između uspravne Plamene Zvezde i obrnute (gde elementi vladaju nad Duhom).

jedan je expanzioni princip koji se širi do Beskraja, a drugi je kontrahujući princip koji se

4 Odlazak Isusov iz Judeje. Razgovor sa Samarjankom na izvoru Jakovljevom. Vera Samarjana u Hrista. Isceljenje sina careva čoveka.

DaLeTh D

Venera - "CARICA" Ljubav, lepota, sreća, užitak, uspeh, potpunost, naklonost sudbine, dražesnost, pristalost, obilje, raskoš, dokonost, rasipnost, razvrat, prijateljstvo, nežnost, radost.

Vrata

Dalet su "Vrata Razumevanja" i ta staza povezuje Binah sa Hokmahom. Dalet je i Velika Majka - Žena. Ceo razgovor Plamteće Zvezde (Jehešua) sa Ženom se odnosi na Dalet. Judeja - Jod (Ruka) Galileja - Gilgul - sećanje na prošle inkarnacije. Samarija - Sumer. S.M.R. = 300 - Duh / Oganj / Na izvoru - gde ističe Gnoza - Dalet - Veza Hokmaha i Binaha

dar Božiji - Dositheos - Jov an. Dar Božiji je "Kamen koji sa neba na zemlju pade" taj "kamen" je dar Božiji. Živa voda je "Aqua Vitae.

Žena ima šest muževa, tu je i šesti čas

na gori ovoj - "planina inicijacije" (Abiegnus) Klanjanje je "obožavanje" i "prizivanje" uobičajena praksa obožavaoca Boginje - Žene (Astarte). A žena ostavi svoj krčag - Žena sa krčagom je uobičajen prikaz Boginje, pogotovo ako je krčag na glavi to je Nuit. Bog je duh; i koji mu se klanjaju, u duhu i istini treba da se klanjaju - Bog je Duh i Istina, Horus i Maat. Znam da dolazi Mesija zvani Hristos - dalet je iznad Ponora Znanja (Daath) pa "zna" za protok vremena i prostora - mesija je isto što i Mojsije, što je isto što i "Hristos". Ja sam - Poistovećivanje sa Bogom, Jedinstvo; AHIH znači "Ja jesam". AHIH tj Ehejeh je ime Boga u Keteru. Jedi! - konzumacija sakramenta tj. izvršenje uzvišene Volje i Božanskog Plana. koji žanje prima platu - Karma i princip akcije i reakcije. drugi koji sije, a drugi koji žanje - Duh seje (seme - Jod) a um i telo žanju - tj. doživljavaju iskustvo življenja života. prorok u svojoj postojbini nema časti - Duh i njegovo ispoljavanje nisu ništa u Duhovnom svetu - njegovo Svetkovanje i potvrđivanje se ostvaruju u materijalnom. bješe neki carev čovjek čiji sin bolovaše - moljaše ga - Ako ne vidite znake i čudesa, nećete da povjerujete - Juče u sedmi čas - Prenos Duhovnog Razumevanja je čudo izlečenja koje revitalizuje Materijalno "telo". Čovek ne shvata to dok ne doživi. Sin tvoj je živ - u svakom čoveku je "Sin" koji je živ, a uticaj Inicijatora "podseća" čoveka da je to tako. Sin je čovekov Tifaret.

to je Heksagram. Spoj Aktivnog i Pasivnog u čoveku.

SKAKAVAC 2.1

SKAKAVAC 2.1

5 Isceljenje bolesnoga u banji Vitezdi. Hristos govori da je jednak Bogu Ocu, i o sudu i vaskrsenju

- Svedočanstvo Jovana Krstitelja, Boga Oca i Svetoga Pisma.

HeH

H

Prozor

Aquarius

(Vazduh) - "ZVEZDA"

Nada, neočekivana pomoć, jasno sagledavanje, iskorišćene mogućnosti, duhovni uvid, sa lošim predznacima, pogrešna procena, sanjalaštvo, razočaranje.

Jehešua je Plamena Zvezda - Svesnost i budnost čovekove Zvezde - daje "ozdravljenje".

Otac - Jod.

Veza Hokmaha - Oca sa Tifaretom - Sinom je "prikazana" silinom i uticajem staze He na Drvetu Života. Staza He je "Zvezda". Sud - je EON, Duh - Istina. Mrtvi su "profani". Oni treba da prime inicijaciju "Zvezde". Pravedan - Zvezda je Aquarious kojim vlada planeta Saturn, kao i pravednošću staze Lamed.

K Jovanu - za Goluba, za Inspiraciju, (JVNH)

Svetiljka - L.I.L. - LVX. ja imam svjedočanstvo veće od Jovanova - značaj čovekove Zvezde je v eći od Nadahnuća koje vodi čoveka ka dubljoj spoznaji. Očevo lice je "Veliko Lice" kabalista ZOIR ANPIN, a sinovljevo lice je "malo lice " - ARIK ANPIN. Suštinski Otac je KeTeR.

Glas - Reč - DBR - 206. Ljubav Božija je AGAPE - hebr. AHBH. Mojsije je identičan u suštini sa Jehešuom.

6 Hristos hrani pet hiljada ljudi, i ide po moru. Isus Hristos Hleb života. Neki od učenika napuštaju

Hrista. Apostol Petar ga priznaje za Sina Božijeg.

VaV

V

Klin

Taurus

(Zemlja) - "HIEROFANT"

Svojeglava snaga, pregalaštvo, trud, izdržljivost, spokojstvo, blagost, ispoljavanje, objašnjavanje, učenje, dobrodušnost, pomoć pretpostavljenih, strpljivost, sređenost, mir.

Gora je Hesed - Manifestovani univerzum. Od Hokmaha do Heseda se "spušta" staza Vau.

Dvesta dinara - 200 je Reš, dinari su disk, to je Disk Sunca. Andrej daje "ključ" Pet hlebova i dve ribe su 50 + 2 = 52, to je broj BN - "Sin". Trava - mnoštvo zvezda na nebu. Pet hiljada je 5125 godina - jedan nebeski ciklus. Dvanaest kotarica - delovi neba koji sadrže uticaje spoljašnjeg univerzuma. Pet je broj Hijerofanta Bika. Jehešua se ne može naterati da bude "Car" on jeste vladar Solarnog sistema, on jeste Sunce. "Ja jesam" je AHIH, Ehejeh je u srži Sunca. ne tražite me što ste znamenja vidjeli, nego što ste hljeba jeli i nasitili se. - nema smisla u verovanju u znamenja, u obična intelektualna tumačenja, Spoznaja Duha je jedino vredna. ne tražite me što ste znamenja vidjeli, nego što ste hljeba jeli i nasitili se. - Hleb je "Nula" to je Duh. (prelivanje Alefa preko Hokmaha do Vau. Mana - "Šta je to?" - Belo zlato. M'FKuT. hljeb je Božiji onaj koji silazi s neba i daje život svijetu - Monoatomsko zlato. Očevi - Kađoš očevi - Hijerofanti iz Pustinje. Racon - Volja u Keteru.

A ovo je volja Oca koji me posla, da svaki koji vidi Sina i vjeruje u njega ima život vječni; i ja ću ga vaskrsnuti u

posljednji dan - 5=6 Adepti Misterija su se učvrstili u Suncu - Tifaretu.

SKAKAVAC 2.1

SKAKAVAC 2.1

Koji vjeruje u mene ima život vječni - Taurus - Bik - Mitra.

hljeb koji silazi s neba - Sa neba na zemlju siđe

ako ne jedete tijelo Sina Čovječijega i ne pijete krvi njegove, nemate života u sebi.

- Vernici ne Razumeju, Kabalisti prepoznaju suštinu - samo onaj ko ima direktno iskustvo Istine ima Život u

sebi. Život je "Ankh". Jer tijelo moje istinsko je jelo, a krv je moja istinsko piće. - Telo+Krv - DM. Božanski "kanibalizam" - euharistija Duhovnih sakramenata. A šta ako vidite Sina Čovječijega da odlazi gore gdje je prije bio? - Mana - Belo zlato čisti "Auru" i uzdiže čoveka, sjaj njegove Zvezde postaje nebeski sjajan. (telo mora biti pripremljeno za to). izabrah li ja vas dvanaestoricu? I jedan od vas je đavo. - Dvanaest je boj zodijaka, a pogrešan prevod je

definisan kao "đavo", u pitanju je "rogati" a to je Bik - Taurus. Vau je slovo Bika, kao što je i slovo Sina.

od Anunakija.

7 Namera Judejaca da ubiju Isusa. Hristova beseda u Hramu o prazniku. Mišljenje naroda i

fariseja o Hristu.

ZaIN

Z

Mač

Gemini

(Vazduh) - "LJUBAVNICI"

Sklonost i otvorenost prema nadahnuću, intuicija, inteligencija, sk lonost ka detinjarijama, površnost, misaonost lišena praktičnih razmatranja, neodlučnost, nedoslednost, plitke veze s drugima, nepostojanost, protivrečnost, sklonost ka trivijalnosti i "intelektualnosti".

Ubiti

Braća su Zain - "ljubavnici" Staza koja spaja Binah i Tifaret. Bez smrti ega nema duhovnog razumevanja. Dela sveta su zla. "Praznik" je Zain - Alhemijsko venčanje "Kristijana Rozenkrojca". Vreme - upućuje na "Jubileje". KaBaLa je od Boga. Ubiti - mačem - Zain. "Venčanje" potvrđuje postojanje "demona" tj. tamne strane u čoveku. Postoje svetla i tamna strana u Čoveku - Horus i Set. Obrezivanje - vrši se oštricom (Zain). Istinit - Maat. Ruka - Jod. Nauka od Boga - prenos proročanstva iz Binaha u Tifaret. "Mnoštvo" ne može k "Jednome". Mač "seče" masu. zato što Isus još ne bješe proslavljen - na ovom duhovnom nivou Plamteća Zvezda se još ne ukazuje čoveku u svom punom sjaju. Čovek u malkutu (i nižim sefirama od Tifareta ne vidi jasnu i sjajnu svetlost Sunca). Zar ne reče Pismo da će Hristos doći od sjemena Davidova i iz sela Vitlejema gdje bješe David? - poreklo Isusovo. Nikodim - Duhovi impul u svakom elementu.

otidoše svaki domu svome - svaki element može postojati i opstojati samo u "svom staništu" tj. delovati samo po svojoj istinskoj prirodi.

mačem iskasapiti,

I

8 Sud o ženi uhvaćenoj u preljubi. Hristos svetlost sveta. Svedočanstvo Očevo i nauka od Oca.

Istina će vas osloboditi! Judejci robovi greha, nedostojna deca Avraamova; njihov je otac đavo. Judejci ruže Isusa.

ChITh

Ch

Ograda

Cancer

(Voda) - "KOČIJE"

Trijumf, pobeda, nada, uspomena, shvatanje, silina u odbrani tradicionalnih ideja, "umreti muški", bezobzirnost, nepopustljivost, žeđ za razaranjem, poslušnost, vernost, autoritet pod autoritetom.

SKAKAVAC 2.1

SKAKAVAC 2.1

Staza Het, kojoj pripada "tarot karta" Kočije predstavlja u osnovnom smislu blud, greh, preljubu, seksualni akt - koji kroz aktivno angažovanje celog bića čoveka uzdiže u duhovno Razumevanje. Staza Het povezuje Binah sa Geburahom.

pisaše po zemlji - pruža svoj uticaj iz Binaha ka manifestovanom univerzumu "ispod ponora".

Ni ja te ne osuđujem - Svaki deo čoveka i univerzuma vrši svoju "funkciju"

Sunce ne osuđuje nikoga, samo se

stara da svako vrši svoju volju, koja je Volja Oca.

Ja sam svjetlost svijetu; ko ide za mnom neće hoditi u tami, nego će imati svjetlost života. - On je Sunce.

Planete se okreću oko njega.

Vi

sudite po tijelu, ja ne sudim nikome. - Sve je od njega.

 
 

Ja

sam onaj koji svjedoči za sebe, i svjedoči za mene Otac koji me posla - Veza preko Ambisa.

 

Ja

idem, i tražićete me; i pomrijećete u grijehu svome; kud ja idem vi ne možete doći.

 

- Planeta, element ne može "postati" Sunce - Zvezda. "greh" je ograničenje koje definiše funkcionalnost i osobenost planete/elementa sistema tj "tela".

Vi

ste odozdo, ja sam odozgo - duhovna odrednica. keter i Tifaret naspram Jesoda i Malkuta.

 

Ko

si ti? I reče im Isus: Početak - Alfa

Alef. / "Luda" - vo -111/

Ja

jesam - opet navodi de je on jedno sa Ehejeh-om.

istina će vas osloboditi - Maat.

Mi

smo sjeme Avraamovo - narod, mnoštvo koje nije poteklo od istog Boga od kojeg potiče Isusova loza.

 

Mi

nismo rođeni od bluda; jednoga oca imamo - Boga. - Oni nisu od loze, oni su direktni potomci Boga, Isus je

u lozi. Ovo je sukob naslednika Boga Enkija i Boga Enlila u Sumeru.

Vama je otac đavo; on bješe čovjekoubica - Enlil je hteo da zatre čovečanstvo potopom.

Ne

kažemo li mi dobro da si ti Samarjanin, i da je demon u tebi? - On je potomak iz Sumera.

 

Ko

održi riječ moju neće vidjeti smrti vavijek - laž čovečija ne prolazi ponor. Istinita Reč Boga obitava u

Razumevanju. slava je moja ništa. Otac je moj onaj koji me proslavlja - On slavi Duh, a ne svoju lozu - što je protivno zakonima Bog-ova. dan moj - EON. pedeset godina - 50 je broj "kapija razumevanja" i odnosi se na stazu Het kojom se ulazi u Binah. prije nego Avraam nastade, Ja jesam - Ehejeh je iznad proroka i arhetipova ljudi i njihovih vladara. uzeše kamenje da bace na njega; a Isus se sakri - Materijalno ne može da povredi i ošteti Duhovno. Materijalno i "grešno" ne može da pređe Ambis.

9 Hristos isceljuje u subotu slepoga od rođenja. Fariseji ispituju isceljenoga.

TITh

T

Zmija

Leo

(Oganj) - "STRAST"

Odvažnost, snaga, energija i dejstvenost, une grande passion; pribegavanje magici, upotreba magičke moći.

Siloam - Šiloam - ŠLM - Šalom - Mir Dejstvo Plamene Zvezde, putem magijske formule "Ehejeh" kojom se povezuje sa Najvišim, prvo se materijalno

"pomeša" sa emotivnim, stavlja se na oči - da bi se materijalni "vid" pročistio samospoznajom - odatle dolazi unutarnji "vid". Prorok - milost poslata sili, veza Heseda i Geburaha - staza Tet. Svedočenje iskustva. Zrelost - odrastao - uzdizanje "zmije" u čoveku - nakon puberteta. Odrastao je - svedočenje - u iskustvo. Mojsije - MSICh - Mesija - Zmija - Tet. Bez dejstva Zvezde nema "izlečenja"

Mi znamo da je Mojseju govorio Bog; a ovoga ne znamo otkuda je. - Druga loza koja nije od Ehejeha, oni su od

"Adonaija".

Za sud ja dođoh u ovaj svijet, da vide koji ne vide, i koji vide da postanu slijepi. - inverzija struje, kolanje

zmijske energije.

Kad biste bili slijepi, ne biste imali grijeha; a sada kažete: vidimo, tako vaš grijeh ostaje. - slep je bez "greha" -

ne vidi ga, ne "vidi" ograničenje. Vid je u ovom slučaju funkcija materijalnog poimanja.

SKAKAVAC 2.1

SKAKAVAC 2.1

10 O Dobrom pastiru i njegovu stadu. Hristos u tremu Solomonova hrama o Prazniku obnovljenja

odgovara Judejcima o Ocu i sebi. Odlazak preko Jordana.

IVD

J

Šaka

Virgo

(Zemlja) - "PUSTINJAK"

Unutrašnje prosvetljenje, tajni poticaj začet u sebi; u skladu s tim izvedene praktične zamisli. Povlačenje i odustajanje od učestvovanja u tekućim događajima.

Devicom upravlja Merkur. Merkur je i pastir i lopov i razbojnik. Ovce su "sledbenici" - svi delovi čoveka koji ga čine. pastirova ruka (JOD) usmerava ovce. Vrata - dalet - veza Mudrosti (koja je od Merkura Magusa) Najamnik - Spoznaja se ne može platiti već steći, dosegnuti. Ovce su delovi Ruah-a. Jedan pastir - JOD. Otac - "ruka". Odnos verovanja i neverovanja je merkurovska osobina.

I hodaše Isus u hramu po trijemu Solomonovu. - SOL-OM-ON - suština Sunca.

Ne kamenujemo te za dobro djelo, nego za hulu, što se ti, čovjek budući, praviš Bog.

- dela su materijalno svedočenje postojanja u Malkutu.

Ja

rekoh: bogovi ste - BOGOVI STE !!!

 

ja

sam Sin Božiji - Nefilim, Anunaki.

I otide opet preko Jordana na mjesto gdje Jovan najprije krštavaše; i ostade ondje.

- Prenos sile Krsta "X" iznad Ponora Drveta Života.

ali

sve što kaza Jovan za ovoga istina bješe - svedočanstvo Istine iznad Ponora.

 

11

Povratak u Judeju. Lazarevo vaskrsenje. Dogovor poglavara svešteničkih da ubiju Isusa.

Predskazivanje Kajafino o iskupiteljskoj smrti Isusovoj.

KaPh

Jupiter - "SREĆA" Promena sreće (to obično znači dobru sreću, jer se pod činjenicom da je tražen savet zabrinutost (nezadovoljstvo).

K

Dlan

podrazumeva

Vitanija je Beth-Nia - Kuća Ain-a - "Kuća Ništa". Isus ljubljaše Martu i sestru njezinu i Lazara - AGAPE. Lazar, Marija i Marta - Tri niže sefire ispor Tifareta. Boluje - to je Karma, "točak sreće" se okreće, i nesreće Danju - LVX, noću - NOX,

Lazar, prijatelj naš, zaspao je, no idem da ga probudim. - Plamena Zvezda inicira promenu u čoveku, pokreće točak života i sudbine. ako je zaspao, ustaće - stanje će se promeniti pod dejstvom staze KaF. Lazar umrije - smrt inicijata. Toma, zvani Blizanac - Isusov brat blizanac - skriveni brat, kao Horus i Set. Hajdemo i mi da pomremo s njim. - spuštanje u materiju, u smrt i tamu Malkuta.

u grobu - U Malkutu.

sudbina.

Vask rsnuće brat tvoj - najava primanje inicijacije

Ja sam vaskrsenje i život; koji vjeruje u mene ako i umre, živjeće.

I svaki koji živi i vjeruje u mene neće umrijeti vavijek. - Tifaret. pade pred noge - sve je podčinjeno delovanju Sunca Isusu udariše suze. - Jesod

Gle kako ga ljubljaše - Jesod Sklonite kamen - skidanje pečata Malkuta

već zaudara; - kao kada Masoni pronalaze pokopanog Hirama Abifa. Lazare, iziđi napolje - Duh poziva Dušu da se probudi.

Vi ne znate ništa - ništa je AIN.

SKAKAVAC 2.1

SKAKAVAC 2.1

Kajafa - K-I-F, slovo Kaf u koje je "umetnut " Jod, K je Kteis, F je Falus, Jod je njihovo Seme. Ovo je Sveto Trojstvo. proreče da će Isus umrijeti za narod; - Sunce daruje svoj život za mnoštvo koje ga okružuje. Sunce se rađa i umire, prolazi kroz "noć" i vaskrsava - prema svim klasičnim inicijatskim sistemima. Sudbina i Karma vode ka smrti.

12 Pomazivanje Isusovo u Vitaniji. Svečani ulazak Hristov u Jerusalim. O pšeničnom zrnu. Glas sa

neba. O smrti Hristovoj i porazu satane. Vera u Hrista kao Svetlost sveta i nevera Judejaca.

LaMeD L

Volovski bič (Vazduh) - "URAVNOTEŽENJE"

Libra

Pravda ili pre "justesse", čin usklađivanja, obustava svake delatnosti za vreme donošenja

odluke; u

materijalnim pitanjima može da se tiče sudskih parnica ili tužbi. U društvenom smislu, brak ili sporazumi u vezi s njim; u političkom, pregovori.

Pomazanje nogu uljem - posvećenje sunca u Malkutu / na nižim ravnima. dan mojega pogreba - spuštanje Sunca u podzemni svet - među "klifote". prvosveštenici se dogovoriše da i Lazara ubiju - on je Odraz dela i volje koje proističe iz Sunca. Osana - Hasan - HSN - ISHS - Isus. car Izrailjev - Isus, punopravni naslednik jerusalimskog trona. magare - evo car tvoj dolazi sjedeći na magaretu - alef - 111 sretanje, - susret Neba i Zemlje Filip i Andrej su dve nasuprotne staze na Drvetu Života koje vode do Tifareta. Došao je čas da se proslavi Sin Čovječiji - Tifaret se prikazuje kao Čovek. ako zrno pšenice padnuvši na zemlju ne umre, onda jedno ostane; ako li umre, rod mnogi donosi. Koji voli život

svoj izgubiće ga, a ko mrzi život svoj na ovome svijetu sačuvaće ga za život vječni. prirodan proces oplodnje i začeća, promena donosi život. Oče, proslavi ime svoje - Non Nobis Domine, Non Nobis, Sed Nomini Duo Da Gloriam! Sad je sud ovome svijetu; sad će knez ovoga svijeta biti izbačen napolje. - Sud - Lamed - Pravda i Uravnoteženje.

oči

Ko vjeruje u mene, ne vjeruje u mene, nego u Onoga koji me je poslao. I ko vidi mene, vidi Onoga koji me je poslao. - Isus nije bitan, on je svetlost i potpora, jedino je Bog važan.

ne dođoh da sudim svijetu, nego da spasem svijet. - spasenje kroz Sunce.

srce

slava ljudska

nije ista kao slava Božija.

Ko odbacuje mene, i ne prima riječi moje, ima sebi sudiju: riječ koju ja govorih, ona će mu suditi u posljednji Dan - u dvorani Boginje Maat.

13 Tajna večera. Pranje nogu učenicima i ukazivanje na izdajnika. Nova zapovest o ljubavi.

Predskazivanje Petrovog odricanja.

MIM

Voda - "OBEŠENI ČOVEK" Prinudna žrtva, kazna, gubitak, koban ili svojevoljan, patnja, poraz, neuspeh, smrt.

M

Voda

Znajući Isus da mu je Otac sve dao u ruke, i da od Boga iziđe, i Bogu ide - Svetlost dolazi u svet od Boga i Bogu se vraća - spuštanje i uzdizanje svetlosti. Voda, pranje nogu, kupanje - sve je od staze Mem. Okupani nema potrebe šta da pere osim nogu - već je primljeno krštenje u Vodi (Briahu).

Vi me zovete Učiteljem i Gospodom - sledbenici, sačinitelji čoveka vide kao učitelja i gospodara oni što njima

upravlja. jesam - Ateh

AHIH.

Nije sluga veći od gospodara svojega, niti je poslanik veći od onoga koji ga je poslao. - U unuverzumu vlada red

i hijerarhija.

ko prima mene, prima Onoga koji me je poslao. - Sunce je prenosnik tajne Svetlosti Krune - ko prihvati Sunce

prihvata i tajne impulse Najvišeg Duha. Sada se proslavi Sin Čovječiji, i Bog se proslavi u njemu. - Prikazivanje Svetlosti.

SKAKAVAC 2.1

SKAKAVAC 2.1

kuda ja idem vi ne možete doći - elementi ne mogu da menjaju razine i ravni svog postojanja, samo Duša može stupiti Duhu. da ljubite jedni druge, kao što ja vas ljubih, da i vi ljubite jedni druge. - AGAPE, Ahebah. Sunce odašilje Svetlost Ljubavi. Poistovećivanje sa njim je jedini put. Život svoj položiću za tebe. - samožrtvovanje - osobina koja je karakteristična za stazu Mem. neće pijetao zapjevati dok me se triput ne odrekneš - na nižoj ravni žrtvovanje donosi strah i neizvesnost iz čega proizilazi poricanje svetlosti.

14 Oproštajna beseda sa učenicima. Hristos - put, istina i život. On u Ocu i Otac u njemu. Obećanje

Svetoga Duha Utešitelja. Bodrenje učenika.

NVN

N

Riba

Scorpio

(Voda) - "SMRT"

Preobražaj, promena, hotimična ili nehotična, u svakom slučaju logičan rasplet trenutnog stanja no, ipak, možda nagao i neočekivan. Prividna smrt ili uništenje, no takva interpretacija je iluzorna.

Smrt je staza koja spaja Tifaret sa sefirom Necah. Smrt je kontinuitet svesti koja se održava prenosom svesnosti u duhu koji se re-inkarnira. Sledeći prorok dolazi. Ono što ostavlja Jehešua je Ljubav - Agape. Vau je jedno sa Jod-om, Sin je Manji Lik Velikog Lika očevog.

15 Nastavak oproštajne besede. Hristos pravi čokot. Zapovest o ljubavi. Svet će mrzeti Hrista i

učenike. Svedočanstvo Svetoga Duha i učenika o Hristu.

SaMeK

S

Stub

Sagittarius

(Oganj) - "UMETNOST"

Kombinacija silina, ostvarenje, akcija utemeljena na tačnim proračunima; način za bekstvo, uspeh nakon dugotrajno smišljanih poteza.

Pročišćenje umerenošću i umetnošću. Čokot, loza, grozdovi su od staze samek - Samek je središnji Stub koji povezuje Temelj (Jesod) sa Lepotom (Tifaretom). taj donosi mnogi plod, jer bez mene ne možete činiti ništa. Tifaret je središte celog Drveta Života i povezan je sa svim sefirama Drveta (osim sa Malkutom - a sa njim "komunicira" preko "posrednika" - Meseca). što god hoćete ištite i biće vam. - Silazna uravnotežena sila ispunjavanja volje i prirode. u ljubavi mojoj; u ljubavi njegovoj; da radost moja u vama ostane i radost vaša da se ispuni; da ljubite jedni druge kao što ja vas ljubim; Od ove ljubavi niko nema veće; da ljubite jedni druge - Uzvišena duhovna ljubav koja je univerzalni agens koji sve elemente drži na okupu. sluga ne zna šta radi gospodar njegov ; - hijerarhija postoji, Sunce je nad drugim "planetama". Kad biste bili od svijeta, svijet bi svoje ljubio, a kako niste od svijeta nego vas ja izabrah od svijeta, zato vas mrzi svijet. - Malkut ne može da pojmi svetlost duhovnog svetla Sunca u svoj svojoj čistoti. Malkut, sa svojim klifotima, ne podnosi LVX. imena mojega - JHŠVH - Jehešua - Pentagram ne poznaju Onoga koji me posla. - Tajno Ime Boga - JAH-BUL-ON. - Heksagram. kada dođe Utješitelj, koga ću vam ja poslati od Oca, Duh Istine, koji od Oca ishodi, On će svjedočiti za mene. - Utešitelj je izaslanik Sunca, Sveti Anđep Čuvar. i vi ćete svjedočiti, jer ste od početka sa mnom - Sunce je u svakome.

16 Nastavak oproštajne besede: o gonjenju učenika. Obećanje Svetoga Duha. Žalost i radost

učenika. Molitva u ime Isusovo. Predskazivanje bekstva učenika.

A'aIN

O

Oko

Capricornus

(Zemlja) - "ĐAVO"

Slepi impuls, neodoljive snage i bezobziran, ambicija, iskušenje, opsednutost, tajna zamisao pred sprovođenjem u delo; naporan rad, tvrdoglavost, krutost, razdiruće nezadovoljstvo, trpljenje.

SKAKAVAC 2.1

SKAKAVAC 2.1

dolazi čas kada će svaki ko vas ubije misliti da Bogu službu prinosi. - potpuno normalno religiozno "hrišćansko" uverenje i delanje. sada idem Onome koji me posla - staza Ain povezuje Sunce Tifareta sa sefirom Hod. bolje je za vas da ja odem, jer ako ja ne odem, Utješitelj neće doći k vama; ako li odem, poslaću ga k vama - Aktivan deo ega mora da se povuče da bi duhovno bilo ispoljeno. Isus nije "utešitelj". On ukazuje na Put i otvara mogućnosti spoznaje, ali nije "cilj" sam po sebi. kad On dođe, pokaraće svijet za grijeh, i za pravdu, i za sud - dolazak "utešitelja" će biti pročišćenje i posvećenje svetu. više me nećete vidjeti - neće biti "drugog Hristovog dolaska". knez ovoga svijeta - Đavo, u stvari devijacija ega, kojeg pogrešno i iskrivljeno poistovećuju sa Bafometom. Duh Istine, uvešće vas u svu istinu - Delovanje "utešitelja". Sve što ima Otac moje je - Imenom JHŠVH čija je manifestacija "sin" je definicija celokupnog "postojanja" - koje je sam "Otac". Iziđoh od Oca, i došao sam na svijet; opet ostavljam svijet, i idem Ocu - klasičan opis Trostrukosti u smislu

"postojanja. Kao kod istočnjaka Brama-Višnu-Šiva

U svijetu ćete imati žalost; ali ne bojte se, ja sam pobijedio svijet. - kao i Budisti postojanje opisuje kao

Nastajanje/Iz izvora/-Postojanje-Promena/Povratak izvoru/

"patnju", to je učenje "Crne škole magike" - Onaj ko je "pobedio svet" je V.V.V.V.V. - Vi Veri Vniversum Vivus Vici.

17 Hristova prvosveštenička molitva.

PhHe

Mars - "KULA" Prepirka, razmirica, borba, opasnost, propast, propale zamisli, naprasna smrt, bekstvo iz zatvora.

Ph

Usta

proslavi Sina svojega, da i Sin tvoj proslavi tebe; - Malo Lice na Drvetu Života je odraz tj." slava" Velikog Lica. Sin je slava Oca. Ja te proslavih na zemlji; djelo svrših koje si mi dao da izvršim - Najviši Bog je Sunce. Uspostavio je kult Sunca - ali u skladu sa vremenom u koje je - ne oslanjajući se na jevrejske i helenističke i druge "dogme" - to je samo varka - srž je kabalistička težnja ka Tifaretu. Objavih ime tvoje ljudima - Otac je "Jod". riječi koje si mi dao, dao sam njima; i oni primiše, i poznaše - sledbenici kulta jedini koji su upućeni u podlogu učenja mogu shvatiti "inicirano" shvatanje i tumačenje Znanja koje se prenosi. riječ tvoja jeste istina - Emet. Da svi jedno budu - uspostavljanje "bratskog lanca" među svim ljudima. usavršeni u jedno - da svi budu povezani i posvećeni "Jednom" - Bogu.

ja ih čuvah u ime tvoje; one koje si mi dao sačuvah - funkcija "Anđela čuvara" - zaštitnika.

svijet ih omrznu - suština ovog "kulta" nije ispoljena u Malkutu, pa oni koji razumeju učenje o Ocu-Suncu nisu

prihvaćeni.

I ja im objavih ime tvoje - u Tifaretu se pojmi Ime Boga. Boj je Jedan - Jedna Ljubav - AChD i AHBH.

18 Isus u Getsimaniji. Judina izdaja i hvatanje Isusa. Odvođenje prvosvešteniku Ani. Petrovo

trostruko odricanje. Isus pred prvosveštenicima Anom i Kajafom i pred Pilatom.

CaDI

C

Udica

Aries

(Oganj) - "CAR"

Rat, osvajanje, pobeda, sukob, slavoljublje, originalnost, preterano samopouzdanje i

megalomanija,

svadljivost, energija, krepkost, svojeglavost, nesnalažljivost, prenagljenost, prekost, razdražljivost.

Juda uze četu, i od prvosveštenika i fariseja sluge, i dođe onamo sa buktinjama i svjetiljkama i oružjem - vojska

i energičnost, buktinje i svetiljke - staza Cadi.

A kada im reče: Ja sam, odstupiše nazad i popadaše na zemlju - Kada se izgovori Ime svi padaju na zemlju u

strahopoštovanju. Doticanje zemlje pri izgovaranju Imena Boga priziva njegovo prisustvo i svedoči njegovo postojanje. Ne izgubih ni jednoga od onih koje si mi dao - Dvanaest je uvek znakova koji okružuju nebo oko sunca. Simon Petar imaše nož, pa ga poteže i udari slugu prvosveštenikovog, i odsiječe mu desno uho - agresivnost i vatrenost staze Cadi. Odseče "uvo" nižem delu Bića tj. sputava se njegova sposobnost da pojmi Više Misterije.

SKAKAVAC 2.1

SKAKAVAC 2.1

Malho - MLH - Malahija.

Stavi nož u korice! Čašu koju mi je dao Otac zar da je ne pijem? - Energičnost staze Cadi poteže nož - stazu Zain - a cilj duhovnog aspiranta je da dosegne "čašu" tj. Sveti Graal - sefiru Binah - duhovno Razumevanje. uhvatiše Isusa i svezaše ga, - Sputavanje plamteće zvezde u materijalnim sferama.

Tri su odricanja materijalnog dela čoveka koji se odriče duhovnog i tri su "ispitivača" koji iskušavaju integritet

Sopstva koje je nosioc Plamene Zvezde.

Prvosveštenik pak upita Isusa za učenike njegove i za nauku njegovu. - prvo je neophodno potpuno shvatanje svoje vlastite prirode i Duhovnog Uverenja.

Ja

govorih javno svijetu; ja svagda učih u sinagogi i u hramu, gdje se uvijek skupljaju Judejci, i ništa u tajnosti

ne

govorih. - On je Rabin, stoga je njegova nauka kabalistička i učenje jevrejskog Zakona /Tora/.

Ako zlo rekoh, dokaži da je zlo; ako li dobro, zašto me biješ? - šta je "zlo" i "pogrešno" u jevrejskoj nauci i religiji? Isusa pak povedoše od Kajafe u sudnicu - drugi nivo samoanalize i ličnog preispitivanja inicijata. Kad on ne bi bio zločinac ne bismo ga predali tebi - mnoštvo tj. ono što je ispod vela Paroketa ne pojmi mudrost niti svetlost Plamene Zvezde. Carstvo moje nije od ovoga svijeta; kad bi bilo od ovoga svijeta carstvo moje, sluge moje bi se borile da ne budem predan Judejcima; ali carstvo moje nije odavde. - učenje Plamene Zvezde nije materijalno već Duhovno.

Ti kažeš da sam ja car. Ja sam za to rođen i za to sam došao na svijet da svjedočim istinu. I svaki koji je od

istine sluša glas moj. - On potvrđuje svoj identitet i poslanstvo - da Svetlom obasja materiju. Plamena Zvezda objavljujući smisao Pet Elemenata govori ljudima o Istini Boga. Šta je istina? - Šta je Emet!? Ko je Maat!? Hoćete li, dakle, da vam pustim cara judejskoga? - čak ni uzvišeni integritet ličnosti, niti dostojanstvo superiornog "vladara" i njegove osobenosti ne mogu preći Bezdan.

Ne ovoga, nego Varavu! A Varava bješe razbojnik. - Ispod Ponora ostaje ono što je manifestovano u pojavnosti,

iznad je Slobodna Svest.

19 Šibanje Isusa. Trnov venac. Pilatova osuda Isusa. Raspeće. Podela haljina Isusovih. Staranje Hristovo o Majci. Poslednje reči i smrt. Josif i Nikodim. Pogreb.

QVoPh Q

Zatiljak

Pisces

(Voda) - "MESEC"

Iluzija, prevara, zaprepašćenje, histerija, čak ludilo, sanjalaštvo, neiskrenost, greška, kriza, "najtajniji sat pred svanuće", rub značajne promene.

Pilat uze Isusa i išiba ga - pročišćenje. vojnici opletoše vijenac od trnja i metnuše mu na glavu, i, obukoše mu purpurnu haljinu, - Maska posvećenika. Purpur Duha i kruna posvećenja koja iziskuje patnju da bi se do nje došlo. Zdravo, care judejski! I udarahu ga po obrazima - Titula se mora skinuti sa "lica" tj. obraza.

na njemu ne nalazim nijedne krivice. - Plamena Zvezda je savršen simbol Duhovnosti Čoveka.

Evo čoveka! - Ecce Homo.

Raspni ga, raspni! - Plamena Zvezda biva pretočena u Misteriju "Raspeća" tj. Misteriju Ruže i Krsta.

Mi imamo zakon i po zakonu našemu mora da umre, jer načini sebe Sinom Božijim.

- kabalistički njegova "sudbina" je da sledi "zakon" tj. sistem inicijacije po kojem mora duša da prođe kroz "transfiguraciju" tj. raspeće i uzdizanje nad Ponorom. Uzmi, uzmi, raspni ga - mnoštvo, Ruah deluje na prenos Duše u patnji. Nemamo cara osim ćesara - Niže sefire ne pojme vladavinu Sunca-Tifareta već svaka ima svoju "suverenu" vlast nad ličnim osobinama. noseći krst svoj iziđe na mjesto zvano Lobanja, a jevrejski Golgota - Ovo je naznaka o posebnom ritualu inicijacije kojim se formira Krst Svetlosti na Lobanji Inicijata. Ondje ga razapeše, i sa njim drugu dvojicu, s jedne i sa druge strane, a Isusa u sredini. dvojica čine aktivnost i pasivnost i stoga ravnotežu koja drži Plamenu Zvezdu u savršenom Središtu Krsta Svetlosti. Isus Nazarećanin car judejski. - I.N.R.I. - formula koja opisuje i definiše Tetragramaton - INRI je Sin oca koji je

JHVH.

uzeše haljine njegove i načiniše četiri dijela, svakome vojniku po dio, i dolamu - iluzija tela i energetskih svojstava duše se raspršuju inicijacijom Svetlosti.

da bacimo kocku za nju - Kocka je forma uređivanja materijalnog postojanja, u toku i nakon Inicijacije.

SKAKAVAC 2.1

SKAKAVAC 2.1

stajahu kod Isusova krsta mati njegova, i sestra matere njegove Marija Kleopova, i Marija Magdalina. - Tri Marije. Trostrukost i Trojstvo treće sefire - Binah. Isus vidjevši mater i učenika koga ljubljaše gdje stoji pored nje, reče materi svojoj: Ženo, eto ti sina! - učenik je Duša koja sledi Duh, Razumevanje preuzima Dušu da je vodi, "majčinski". reče učeniku: Evo ti majke - Duša treba da prigrli Razumevanje. sud pun octa - posuda patnje - koja se ispija kao konzumacija celokupnog postojanja. sunđer - čudesna manifestacija univerzuma. Svrši se! - Tetelestai! - Oslobođeni Adept proglašava da je njegovo Veliko Delo ostvareno i prelazi u Tišinu duhovnog Razumevanja. jedan od vojnika probode mu rebra kopljem; i odmah iziđe krv i voda.

I onaj koji je vidio, posvjedočio je, i istinito je svjedočanstvo njegovo, i on zna da istinu govori, da i vi vjerujete.

- On je živ. Pogledaće na onoga koga probodoše - On je živ. Josif iz Arimateje - Jusuf, ISUF. preuzima "telo" on je inicirana Duša. Nova zvezdana svesnost. Nikodim - Duhovno znanje koje obitava u zvezdanoj svesnosti. Potpuno pročišćenje telesnog putem duhovnog uticaja. obaviše ga platnom s mirisima - Mumija, kao prikaz iniciranog Faraona koji je postao Bog u Amentiju.

u vrtu grob nov, u koji još niko ne bijaše položen. - staza Quof.

20 Vaskrsenje Hristovo - prazan grob. Marija Magdalena i Petar i Jovan na grobu. Javljanje Hrista posle vaskrsenja: Mariji Magdaleni, Jedanaestorici apostola bez Tome i sa Tomom.

RISh

Sunce - "SUNCE" Slava, dobitak, bogatstvo, trijumf, zadovoljstvo, iskrenost, istina, besramnost, arogancija, razjašnjenje, oporavak od bolesti, no ponekad i naprasna smrt.

R

Glava

taština,

prvi dan sedmice - nedelja, dan Sunca kamen dignut sa groba - Sunce je izašlo iz posmrtnog sveta Uzeše Gospoda iz groba, i ne znamo gdje ga položiše - ne poznaje Istok (Marija je saturn) drugi učenik trčaše brže od Petra - Petar je Kamen-Malkut, drugi učenik je brži jer je bliži "suncu" još ne znađahu Pismo da On treba da vaskrsne iz mrtvih - nije im poznata inicijatska priča i proces kojim se bude Misterije, oni su "niži" delovi Bića Marija stajaše napolju kod groba i plakaše - obeležja Binaha-Saturna vidje dva anđela u bijelim haljinama gdje sjede, jedan čelo glave, a drugi čelo nogu, gdje bješe ležalo tijelo Isusovo - položaj inicijata i njegovih "Inicijatora". Jedan posvećuje Malkut, drugi budi Keter, inicijat je Stub Svetlosti koji ih povezuje. uzeše Gospoda mojega, i ne znam gdje ga položiše. - Saturn ne poznaje dobro Sunce, njihove prirode su

različite

obazre se natrag i ugleda Isusa gdje stoji, i ne znađaše da je Isus - ne prepoznavanje, nije na istom nivou

manifestacije Reče joj Isus: Ženo, što plačeš? Koga tražiš? Ona, misleći da je gradinar, reče mu: Gospodine, ako si ga ti odnio, kaži mi gdje si ga položio, i ja ću ga uzeti - Razumevanje hoće da uzdigne Plamenu Zvezdu, ali u duhovnoj spoznaji "lik" nije isti kao na transcedentnom nivou. Binah teži da uzdigne Tifaret-Sunce. Ne dotiči me se, jer još nisam uzišao Ocu svojemu - Vau-Isus-Pentagram nije "još" postao "Jod"-Otac nego idi braći mojoj - Braća su staza Zain - pov ezuje Binah i Tifaret. kaži im: Uzlazim Ocu mojemu i Ocu vašemu, i Bogu mojemu i Bogu vašemu - Potpuna inicijacija još nije ostvarena. dođe Isus, i stade na sredinu i reče im: Mir vam - Sunce stoji u središtu zodijaka i objavljuje Harmoniju. Mir je "Šalom". pokaza im ruke i rebra svoja - obeležja mesta moći koja su korespodentna sefirotima. Mir vam! Kao što je Otac poslao mene, i ja šaljem vas. I ovo rekavši, dunu i reče im: Primite Duh Sveti! - Prenos inicijacije Duha na poslanike-Apostole. Kojima oprostite grijehe, opraštaju im se; i kojima zadržite, zadržani su - Sunčevi uticaji su neprikosnoveni. Moć sunca deluje na sve razine postojanja. Toma, zvani Blizanac, jedan od Dvanaestorice, ne bješe sa njima kada dođe Isus. - Isusov brat "blizanac" - Skriveno Sunce. Horusov Set.

SKAKAVAC 2.1

SKAKAVAC 2.1

: Ako ne vidim na rukama njegovim rane od klinova, i ne metnem prst svoj u rane od klinova, i ne metnem ruku svoju u rebra njegova, neću vjerovati. - u duhovno se mora biti siguran a ne slepo verovati rečima, jer i reči su neistinite po svojoj prirodi. Vid je karakteristika sunca. Zato što si me vidio, povjerovao si; - Video je Sunce -Plamenu Zvezdu - Pentagram.

21 Javljanje vaskrsloga Hrista učenicima na Genisaretskom jezeru. Povratak Petra u apostolstvo. Predskazivanje o apostolima Petru i Jovanu.

ShIN

Oganj - "STRAŠNI SUD" / "EON" Konačna odluka u vezi događaja iz prošlosti, nova strujanja u pogledu budućnosti; uvek preuzimanje odlučujućeg koraka.

Sh

Zub

predstavlja

da lovim ribu - lov je obeležje Duha koji vreba potencijalne aspirante. jutro, stajaše Isus na obali - Sunce na Istoku Bacite mrežu sa desne strane lađe, i naći ćete. Onda baciše, i već je ne mogahu izvući od mnoštva ribe - Sa uticajem Sunca sve delatnosti Bića bivaju uspešne. vidješe oganj - Oganj je Šin, Vatra Duha. objedujte - svetkovanje treći put javi Isus učenicima svojim pošto ustade iz mrtvih - treći put prenosi pouke nakon Inicijacije. Simone Jonin, ljubiš li me više nego ovi? - Tri puta Sunce poziva Malkut da materijalna duša ne bi zaboravila i prekinula kontakt sa Svetlošću. Čuvaj ovce moje - Celokupno Biće, fizičko, duševno mora da se održava kako bi Sunce sijalo neometano. vidje gdje za njima ide učenik koga Isus ljubljaše - Isusa prati Jovan. Jovan je ljubljeni učenik, Jovan je titula koju je nosila Marija - Isusova Žena, u nizu Prvosveštenika. Onda iziđe ova riječ među braćom da onaj učenik neće umrijeti - Istinsko sopstvo ne umire. Ovo je onaj učenik koji svjedoči o ovome, i napisa ovo, i znamo da je istinito svjedočanstvo njegovo - Jovanovo Jevanjđelje svedoči o učenju Tetragramatona i suštinskom opisu "tadašnjeg" shvatanja istinske inicijacije u Misterije.

ThaV

Saturn - "UNIVERZUM" Suština samog pitanja, sinteza, okončanje predmeta, može da znači odlaganje, opozicija,

tromost, strpljenje, istrajnost i upornost, izrazitu tvrdoglavost u nedaćama. Upletena je i kristalizacija celog predmeta pitanja.

Th

Tau

svojeglavost,

Tau je Krst Inicijacije, Krst je Svetlost koja prodire u Dušu čovekovu i donosi mu oslobođenje. U tom Krstu je suština celokupnog Znanja i značenja Mudrosti Drevnih inicijata. U tom Krstu je sila i moć prenosa posvećenja. Krstom se Istina razotkriva.

X

"Quantum nobis prodest haec fabula Christi!" DOBRO NAM JE POSLUŽIO OVAJ MIT O HRISTU

SKAKAVAC 2.1

SKAKAVAC 2.1

O SVAKODNEVNOM ŽIVOTU I PARADOKSIMA

FR. I.M.A.D. LVX

Razmatrajući svakodnevni život, možemo upasti u izvesnu zamku. Ona se krije u samom sugestivnom pitanju koje afirmiše ne samo termin i pojam ’svakodnevnog’ života, već njegovo značenje. Pojam ’svakodnevni’ može imati nekoliko značenja. Jedno je na primer to da označava one radnje koje obavljamo svakodnevno, drugo bi se moglo odnositi, ne na svako-dnevne, već na neke uobičajene radnje koje se ne izvode nužno svaki dan, već po potrebi ili običaju – dakle one standardizovane radnje. D ak le, može se misliti na generalni pojam ponavljanja određenih radnji, ili na uži pojam koji označava spisak radnji koje su označene kao svakodnevne. Kroz ove dve tendencije se provlači dublja misao koja vuče svoje poreklo iz dva različita izvora. Svakodnevnost podrazumeva neko ponavljanje u oba slučaja, ali u prvom ono je vremenski mereno, a u drugom kvantitativno. Vremenski mereno ponavljanje, koje objašnjava fenomen učestalosti, rutine i navike u delanju je blisko povezano i sa čovekovim mehanizmom habituacije i ovde ću ga razmatrati.

Habituacija je, ukratko rečeno, sposobnost sticanja navike i rutine u delanju bez ponovnog ulaganja truda pri ponavljanju te radnje. Čoveku je data sposobnost učenja i pamćenja prvenstveno kao funkcija ovog mehanizma. Kak o iznova i iznova ne bi učio iste stvari on se prilagođava njihovom obavljanju i postepeno smanjuje količinu uloženog truda, obavljajući posao sa istom efikasnošću, kako bi jedan deo njega bio i dalje slobodan da usmeri svoju pažnju negde drugde. Ovaj fenomen koji ne treba ovde objašnjavati, daje čoveku onu neprestanu neutoljenu žeđ za znanjem, jer šta god da čovek izmisli ili donese na ovaj svet kroz nauku i znanje, teži da se rutinizuje, teži da postane sopstveni pokretač, mašina i ostavi za sobom novu prazninu koju treba popuniti. Čovek prirodno, skoro nagonski teži svom usavršavanju, i to u svakom mogućem smislu te reči. Njemu je data sposobnost učenja i memorisanja iznova i iznova.

Ova osobina obeležava čoveka i daje trajne implikacije u njegovom ponašanju i shvatanju sveta oko sebe. Ono ga čini koliko produktivnim toliko i umrtvljenim. Ovaj pojam habituacije nosi sa sobom i vidljive efekte zaborava i otuđenja u tom svetu ’rutine’, i sam po sebi predstavlja i sadrži svoju krajnost – progres i regres. Upravo zato svaki progres predstavlja regres i obrnuto. Ovaj regres sigurno nije namera, a ni cilj onog ko se upustio u potragu za tehnološkim napretkom. Ovo je više neki sporedni efekat koji su neki u svojem slepilu čak, kako kažu, spremni da podnesu kao cenu napretka. No, pored ovog kratkovidog pogleda na neka od bitnih pitanja današnjice, šta je to što ovde dotiče temu svakodnevnog života? Upravo to da je čovek secirao i izdelio vreme i radnje na delove koji predstavljalju celine za sebe i u svom nerazumevanju koristi vreme kao puko merilo postojanja. Što više stigne da uradi to bolje. Postoji vreme za ovo i za ono, postoji i izdvojeno vreme čak i za rađenje ’ničega’. Ovu koncepciju prate sve savremeno-tehnološke tendencije i struje koje su prestale da očekuju odgovor od filozofije ili neke religije o tome šta je život, vreme i postojanje, i jednostavno su uradile ono što one najbolje rade, progres i menjanje, transformacija i prelazak iz pasivnog u aktivno stanje. Dosta je bilo čekanja i pretpostavki koje su pravljene u mraku empirijskog ne znanja, pa je zato na scenu stupila akcija. Kao posledica ovog naglog prodora tehnologije i društvenih nauka (pojedinih) na scenu, javljaju se i nezadovoljene potrebe sa druge strane koje se jasno detektuju u svojoj zaostalosti, kao što su psihička i mentalna labilnost, kulturna demencija, porast kriminala, zagađenja i psihičkih bolesti, otuđenja itd.

Kada čovek govori u okvirima svakodnevnog života pada u zamku da se projektuje i kreira u svom psihičkom okruženju pojam koji je veštački stvoren apstraktnim seciranjem života na delove – vreme-prostor. Termin ’svakodnevni’ postaje mnogo više od termina, on postaje etiketa za nešto što je meta-verovanje, odnosno verovanje u postojanje nečega što je po sebi izvedeno iz lažne pretpostavke, ili ako ništa onda bar nedovoljne, jer život sigurno nije samo to. Iz ovoga proizilazi ono što neki zovu otuđenjem, odnosno osamljenjem čoveka. Šta se zapravo događa? Čovek biva učauren u svojoj sopstvenoj pojmovnoj kreaciji (pojam svakodn ev nosti je ovde samo reprezentativni primer), on postaje žrtva paradoksa, on zna da nije sam, da npr. postoji ljubav i bliskost, da postoje srećni ljudi na ovom svetu, ali mu ta saznanja ne pomažu da izađe iz samokreiranog pakla večitog ponavljanja, nesreće i usamljenosti. Čovekova moć mišljenja i razmišljanja nije samo spoljašnjeg karaktera, već i konstituišućeg, jer gradi u čoveku tragove i mape misli koje se čak i hemijskim putem ucrtavaju u njegovu moždanu koru. Izgleda da čovek ipak mora postati odgov oran ne samo za svoj izrečeni, već i neizrečeni govor. Čovek je sam sebi odgovoran za svoje misli, jer kroz njih on direktno utiče na ono što on jeste i ono što će biti. Pozitivno mišljenje je dakle ideal, ali ono je samo po sebi nemoguće bez razumevanja funkcionalnih razloga za takav stav.

SKAKAVAC 2.1

SKAKAVAC 2.1

Čovek, dakle, ne samo metafizički već i praktično snosi posledice za svoja dela i misli. Najveću greh u tom smislu je zapravo osakatiti samog sebe, jer to je sve što jedan ikada može i uraditi bez obzira šta učinio. I sve to zahvaljući habituaciji koja nam je omogućila tako paradoksalno poučan primer ovakvog napretka. Cilja ovog odeljaka o svakodnevnom životu je da ukaže na mogućnost zbrke između onoga zbog čega smo tu da razmišljamo, što je samo pomagalo, alata koji je dobar sluga, ali loš gospodar. Ako mi nešto nazovemo svakodnevnim životom nije automatski i kvalifikovano za shvatanje samog pojma života; i umetnička tendencija koja voli proizvoljno da zastaje i pravi poente u ljudskom misaonom toku ponekada odražava samu prirodu čovekovih moći koja leži skrivena u svakoj potisnutoj, zaboravljenoj ili neprimetnoj misli. Samo ovladavanje mišlju daće čoveku mir za kojim teži, a ono leži baš ovde i sada.

Čovekovo znanje je od prirode namerno prožeto ne znanjem, ne bi li čoveka teralo da nastavi svoju potragu za savršenim, ono je svojevrstan sistem učenja koji u sebi potkrepljuje sve moguće slučajeve i jednom rečju, to je apsolut – čovekov apsolut. Paradoks je njegov primer. Paradoks je samo pitanje skupova i pod skupova, gde je jedan skup B, podskup većeg skupa A, koji mu nije nužno sličan po kvalitetu ili/i kvantitetu– ali je ipak u njemu sadržan i to je paradoks za svaki takav skup. Ovde se ne propoveda prestanak korišćenja problematičnih termina, već njihovo savesno korišćenje; ’svakodnevni život’ je samo primer.

SKAKAVAC 2.1

SKAKAVAC 2.1

DEVETA KAPIJA - THE NINTH GATE

Pregled Filma kroz subjektivnu perspektivu Miro

NINTH GATE Pregled Filma kroz subjektivnu perspektivu Miro Film Romana Polanskog Deveta Kapija (The Ninth Gate),

Film Romana Polanskog Deveta Kapija (The Ninth Gate), može se slobodno reći ostavio je jak utisak na svakog pojedinca koji se udostojio da pogleda film od početka do kraja i pri tome pokušao da koristi mozak. Uzevši za činjenicu da Polanski ništa nikad nije uradio bez nekog smisla, ako kopamo po bilo kom njegovom delu uvidećemo jednu priču ali i jos jednu drugu priču koja je uvek negde ispod površine.

U filmu Deveta Kapija je njegov dvosmisao dostigao svoj vrhunac. Većini ljudi se dopada film ali takođe više od pola onih koji su ga pogledali shvataju da im nešto nije jasno, kao da ima nešto što nisu razumeli ali nekako ne žele da pitaju, misleći da su ga drugi razumeli, pa da ne ispadnu neznalice. Istina je da sama priča nosi jednu, ne samo simboliku nego veoma duboku filozofiju, svesno ili nesvesno. U daljem tekstu, pokušaću da dokažem svoju tvrdnju, razlog za to nemam osim da vežbam pisanje i rad uma sa povezivanjem simbola.

Dakle počnimo od početka

Film je urađen prema romanu autora Artura Pereza (Arturo Pérez-Reverte), koji nosi naziv “The Club Dumas”. Cela priča počinje od same zabranjene knjige koju je napisao Aristide Torchia u 17 veku. Naravno Aristide je izmišljeni lik prema kome se knjiga Artura Pereza odnosi kao prema stvarnom istorijskom liku. Prema navodima Pereza, Torchia (izmišljeni lik) je rođen 1620 i učio je zanat izdavača u Lejdenu (Leyden – grad u Južnoj Holandiji) kao pomoćnik u Elzevir familiji.

Na momenat ćemo se osvrnuti na Elzivir Familiju. Ova Familija nije izmišljena i zaista potiče iz Holandije, ova porodica se bavi izdavanjem knjiga od kraja 16. veka, kroz 17. i 18. vek i verovali ili ne sve do danas!!! Porodični posao započinje Lodewijk Elzevir (takođe nazvan i Louis), ova kuća se bavila izdavanjem Grčkih, Latinskih i Francuskih Klasika tog vremena na veoma kvalitetnom papiru, u kožnim povezima i dodatnim ukrasima.

Njihov rad je bio na daleko poznat ali veoma često su imali i problema sa cenzurom pa su dela potpisivana drugim imenom (Pierre Marteau je jedan od pseudonima izmišljen od strane Jean Elzevira). Zašto pseudonim i

koje su to knjige izdavali? Pierre Marteau je bilo ime za koje su se mnogi pitali tokom tog vremena, naknadno

je otkriveno da je u pitanju porodica Elzivir. Dok je ova

dobru cenu na tržištu, pod imenom Marteau izdavane su knjige koje su šokirale širu javnost. U pitanju su dela Protestanske misli, Erotske priče, Političke Satire i uopšte sve ono što je bilo Tabu toga vremena. Knjige su širile uvek neku novu misao i razbijala bilo koja ograničenja.

porodica izdavala klasike koji su zbog izdanja imali

SKAKAVAC 2.1

SKAKAVAC 2.1

Louis Elzevir, osnivač porodičnog posla, obično je za simbol koristio Grb Ujedinjene Provincije, Orla koji je držao sedam zvezda uz moto: Concordia res parvae crescunt.

Oko 1620. godine Leiden Elzevirs usvojio je nov symbol, poznat kao le Solitaire, ili Hermit (pustinjak), sa vencem od Hrastovog lišća i vinove loze sa motom: Non solus. Takođe je koristio i sliku palme uz moto:

Assurgo pressa. Elzevirovi u Amsterdamu koristili su stalan symbol Boginje Minerve sa Sovom, štitom I maslinovom granom uz moto: Ne extra oleas.

Dakle vratimo se do Torchia koji se prema nastavku Perezove priče vratio u Veneciju (Venice) gde je izdao manja dela o filozofiji i ezoteriji.

1666. godine Torchia je izdao De Umbrarum Regni Novem Portis (Devet Vrata do kraljevstva Senki - The Nine Doors to the Kingdom of Shadows). Delo se baziralo na Delomelanicon, or Invocation of Darkness (invokacija Mraka), koje je prema tvrdnjama pisao lično Lucifer i koje je dopuštalo čitaocu da samonuje – prizove Đavola. Inkvizicija je, prema nastavku priče zbog ovog dela osudila Torchia za magiju i Veštičarstvo i spalila ga na lomači 1667. godine.

Kritičari Perezovog dela su jasno uvideli da je lik Torchia i ceo njegov život zapravo viđenje Giordana Brunoa (Giordano Bruno), koji je spaljen kao Heretik 1600. Bruno je jedan od pionira Hermetičke misli, oslanjajući se na Kopernika, Platona i stara učenja o simbolima i Astrologiji, Bruno je prvo bio izopšten od strane crkve da bi ga zatim i spalili.

Dakle upoznati smo sa veoma čudnim segmentima knjige, misli se na radove zaista poznate i istorijski stvarne porodice kao i lika koji predstavlja takođe jednog stvarnog pionira Hermetizma u zapadnom svetu.

Vratimo se filmu

Postoje tri knjige i svaka u sebi poseduje devet slika, ali samo su tri u svakoj delo Lucifera – Jutarnje zvezde. Znači imamo tri knjige i u svakoj su tri korisne slike, odnosno imamo tri trijade, koje možemo uočiti u Kabalističkoj filozofiji. Pogledajmo pobliže same likove

Boris Balkan – ličnost koja karakteriše tragaoca, očajnog za poslednju šansu da se približi Besmrtnosti kroz saznanje dobijeno kroz radove Lucifera. Slike za knjigu je radio umetnik Francisco Sole. Poseduje jednu od tri knjige i poseduje znanje o ostalim knjigama koje su mu potrebne. Tokom svog puta koristi mladog detektiva i vešto uništava svaki primerak nakon dobijenih informacija. Svoje žrtve je poređao na veoma zanimljiv način i kroz očiglednu simboliku. Boris Balkan je spreman za revoluciju promena i želi da on bude taj koji ce preći taj put, i ako mu to nije pošlo za rukom, jer to jednostavno nije bilo moguće sa starom formulom koju je koristio.

Bernie – Sitni diler knjiga i prva žrtva cele priče. Pronađen je ubijen u položaju Obešenog čoveka, slike koja se nalazi u Knjizi ali se više uopšte ne pojavljuje (?). Ovo je simbol Smrti ali i simbol početka, priče i promena. Jedina žrtva oko čijeg ubice se prema filmu može samo špekulisati sa nesigurnošću. Predstavlja tipičan ostatak prošlih vremena i metoda kroz patnju, neoženjen (impotentan), bez dece, zadubljen u knjige, nezadovoljan i umire mučenički.

vremena i metoda kroz patnju, neoženjen (impotentan), bez dece, zadubljen u knjige, nezadovoljan i umire mučenički.
SKAKAVAC 2.1

SKAKAVAC 2.1

Victor Fargas – Stari muzičar, kolekcionar i pustinjak. Siguran u svojoj samoći sa sećanjima prošlih vremena. Posedovao je sledeći primerak knjige zbog koje je bio ubijen i ostavljen u manjem ribnjaku. Simboli prošlog eona kroz pustinjaka i simbol ribe. Povezanost sa elementom Vode.

Baroness Kessler – Poseduje drugu knjigu, očigledno je da je bila u vezi sa Borisom Balkanom i da se podsmeva Liani Telfer jer otišla je mnogo dublje u svojim istraživanjima i davno je ostavila pomenuti Kult iza sebe kao uspomenu iz Mladih dana. Udavljena je završila u vatri. Predstavlja simbol znanja starog učenja. Zadavljena da bi ćutala i prisutan je Element Vatre.

Liana Telfer - Ona je Sveštenica Kulta koji očigledno nema više svoju funkciju osim prepuštanju uživanjima telesnog zadovoljstva. Ne poseduje znanje i ubeđena je da joj je knjiga koju je nekad posedovala (ali zatim i izgubila) veoma neophodna za nastavak radova. Ubijena je od strane Borisa Balkana, kao beskorisna i bez

ikakvog znanja o samoj knjizi. Predstavlja poslednji simbol koji je uklonjen, devijacija starog učenja. Zadavljena je pentagramom koji je nosila oko vrata, pentagram je (bolno jednostavno rečeno) simbol Elementa Zemlje (mada je mnogo više od toga, ali prihvatićemo ga kao pentakl).

),

I pored prvog simbola i tri elementa tu je i vredan student i žena ( ona koja nema ime.

boginja,

Anđeo čuvar, skarletna žena

Dean Corso – zbog lične koristi ulazi u priču koja mu celim tokom polako oblikuje život u veoma jasnom pravcu. On je mlad i nezavisan, oslobođen ograničenja, moralnim pravilima, slobodan od bilo kojih filozofija i vešt u preživljavanju. Mozemo reci da je vetrovit odnosno element Vazduh. Poseduje kolekcionarsko znanje ali ništa izvan tog okvira. On je vođen magičnom ženom kojom ćemo se pozabaviti kasnije u tekstu.

Osvrnimo se na trenutak na simbole tarota, on je Luda, bezazlen i ide napred prema provaliji ne razmišljajući o posledicama. Kao takav, nezavisan i slobodan, mlad i potentan jedini je u stanju da pređe promenu koja predstoji. Naravno trenutak njegovog prosvetljujućeg saznanja je zaista prikazan prolaskom kroz kapiju u veliko beskonašno svetlo.

prikazan prolaskom kroz kapiju u veliko beskonašno svetlo. Devojka - predstavlja odgovarajućeg partnera, kao žena

Devojka - predstavlja odgovarajućeg partnera, kao žena ona zna svoju prirodu u novom poretku. Ona je jaka i borbena, zavodljiva i jasno zna šta hoce. Simbol žene novog doba koja je odabrala svog muškarca, naravno potentnog. Otac – Boris Balkan Majka - Baroness Kessler Sin – Dean Corso Ćerka - Liana Telfer

JHVH – Jod He Vau He, (Jehovah) Semitsko Božansko ime koje se premešta na dvanaest načina (moguće uz zodijak), Jod – Otac, He – Majka, Vau – Sin, He – Ćerka. Prema ovom rasporedu, koji nije promenjen Eonima, bolje savladavamo i tarot i Kabalu. Naravno Semitski uticaj Hriscanske sekte se preneo i na one koji se protive samom Hriscanstvu, te se Semitizam preneo i na one koji dublje istrazuju, i pored bogate tradicije sopstvenih Evropskih predaka.

Ovde je Ćerka kao i ostalim simbolima preobražaj majke. Liana je isto što je i nekad bila Kessler, ali sin je ovog puta nešto novo i u konfliktu je sa ocem mada ipak u određenoj vezi. Ali ovde se rađa nova ćerka koja u filmu ne nosi ime, ćerka koja vodi ka svetlu bez stida, dok je prošla (Liana Telfer) to radila prikriveno u odori, nova žena to radi otvoreno pod zvezdanim nebom.

bez stida, dok je prošla (Liana Telfer) to radila prikriveno u odori, nova žena to radi

35

SKAKAVAC 2.1

SKAKAVAC 2.1

Car biva spaljen - Boris Balkan je mislio proći kroz devetu kapiju sam bez nove žene i time sam sebe spalio. Pogrešno je poređao slike što je očigledno i nije protumačio poslednju sliku onako kako bi trebalo. Slike su očigledna aluzija na tarot.

Tarot karta Snaga, uvek je crtana kao žena koja otvara usta Lavu, koji simbolizuje Vatru i Snagu. Ovog Puta je karta prestavljena ocigledno kroz Babalon, žena koja jaše na Zveri držeći Knjigu, pravu Knjigu, Novu Knjigu. On, Boris biva spaljen u vatri Lava razbijanjem lampe!

On, Boris biva spaljen u vatri Lava razbijanjem lampe! Dean Corso je u tom trenutku samo

Dean Corso je u tom trenutku samo spaljiv anja bio do pola u rupi na podu, on se simbolično rađao dok je starac goreo.

Pogledajmo pobliže scenu, svo vreme se kroz film prikazuje slika napuštenog zamka sa jednom glavnim Kulom ograđenu sa četiri manje (prema elementima).

glavnim Kulom ograđenu sa četiri manje (prema elementima). Kula je postojana ali napuštena, na kraju imamo

Kula je postojana ali napuštena, na kraju imamo sliku Kule koja se ruši u vatri, takodje Tarot karta, propast starog Eona koji je odneo svoje žrtve.

SKAKAVAC 2.1

SKAKAVAC 2.1

SKAKAVAC 2.1 U pozadini gori staro a u prvom planu je prelepa Žena koja jaše Novog

U pozadini gori staro a u prvom planu je prelepa Žena koja jaše Novog Muškarca u svojoj strasti.

prelepa Žena koja jaše Novog Muškarca u svojoj strasti. Tarot karta Snaga se u novom rasporedu

Tarot karta Snaga se u novom rasporedu naziva strast i oslikana je sa Bludnicom koja jaše Zver koja podseća na starog Lava dok rukom pridržava Luč, Svetlo, Vatru koja donosi novo i sagoreva staro. Rekao bih da nema boljeg vizuelnog prikaza ove tarot karte od prikazane scene.

boljeg vizuelnog prikaza ove tarot karte od prikazane scene. Tokom filma postavljeno je devet slika -

Tokom filma postavljeno je devet slika - karata, koje je ilustrovao sam Lucifer. Očigledno je da su postojale tri knjige sa po tri slike, tri po tri dobija se devet.

One imaju i svoj raspored koji sledi:

je da su postojale tri knjige sa po tri slike, tri po tri dobija se devet.

37

SKAKAVAC 2.1

SKAKAVAC 2.1

1. SILENTIUM EST AUREUM - Silence is golden

SKAKAVAC 2.1 1. SILENTIUM EST AUREUM - Silence is golden 2. C LAUSAE PATENT - Open

2. C LAUSAE PATENT - Open that which is closed

is golden 2. C LAUSAE PATENT - Open that which is closed 3. VERBUM DIMISSUM CUSTODIAT

3. VERBUM DIMISSUM CUSTODIAT ARCANUM - The lost word keeps the secret

2. C LAUSAE PATENT - Open that which is closed 3. VERBUM DIMISSUM CUSTODIAT ARCANUM -
SKAKAVAC 2.1

SKAKAVAC 2.1

4. FORTUNA NON OMNIBUS AEQUE - Fate is not the same for all

4. FORTUNA NON OMNIBUS AEQUE - Fate is not the same for all 5. FRUSTRA -

5. FRUSTRA - In vain

FORTUNA NON OMNIBUS AEQUE - Fate is not the same for all 5. FRUSTRA - In

6. DITESCO MORI - I am enriched by death

FORTUNA NON OMNIBUS AEQUE - Fate is not the same for all 5. FRUSTRA - In
SKAKAVAC 2.1

SKAKAVAC 2.1

7. DISCIPULUS POTIOR MAGISTRO - The disciple surpasses the master

POTIOR MAGISTRO - The disciple surpasses the master 8. VICTA IACET VIRTUS - Virtue is conquered

8. VICTA IACET VIRTUS - Virtue is conquered

the master 8. VICTA IACET VIRTUS - Virtue is conquered 9. NUNC SCIO TENEBRIS LUX -

9. NUNC SCIO TENEBRIS LUX - Now I know that darkness comes from light

8. VICTA IACET VIRTUS - Virtue is conquered 9. NUNC SCIO TENEBRIS LUX - Now I
SKAKAVAC 2.1

SKAKAVAC 2.1

Zanimljiv je raspored karata kao i značenja koje je Boris Balkan postavio i čitao u ključnoj i završnoj sceni ispred sebe na improvizovanom oltaru. Primetimo drugačije tumačenje kao i drugu postavku slika.

1. To travel in silence

Primetimo drugačije tumačenje kao i drugu postavku slika. 1. To travel in silence 2. by a

2. by a long and circuitous route.

Primetimo drugačije tumačenje kao i drugu postavku slika. 1. To travel in silence 2. by a
SKAKAVAC 2.1

SKAKAVAC 2.1

3. To brave the arrows of misfortune

SKAKAVAC 2.1 3. To brave the arrows of misfortune 4. and fear neither noose nor fire.

4. and fear neither noose nor fire.

2.1 3. To brave the arrows of misfortune 4. and fear neither noose nor fire. 5.

5. To play the greatest of all games

2.1 3. To brave the arrows of misfortune 4. and fear neither noose nor fire. 5.
SKAKAVAC 2.1

SKAKAVAC 2.1

6. and win, foregoing no expense

SKAKAVAC 2.1 6. and win, foregoing no expense 7. is to mock the vicissitudes of Fate

7. is to mock the vicissitudes of Fate

SKAKAVAC 2.1 6. and win, foregoing no expense 7. is to mock the vicissitudes of Fate

8. and gain at last the key

SKAKAVAC 2.1 6. and win, foregoing no expense 7. is to mock the vicissitudes of Fate
SKAKAVAC 2.1

SKAKAVAC 2.1

9. that will unlock the Ninth Gate.

Da rezimiramo

2.1 9. that will unlock the Ninth Gate. Da rezimiramo Prvi raspored nastao je tokom samog

Prvi raspored nastao je tokom samog vrednog rada od strane Corsoa. On je putovao u tišini i vodio beleške. Prvu kartu je pravilno preveo Ćutanje je Zlato! Ovo nagoveštava da je i ostale karte preveo pravilno, odnosno objektivno. Raspored karata je prikazan u skladu sa scenama gde on sam otvara knjige ili mu drugi ukazuju na to.

Boris Balkan je poređao slike prema svojoj metodi, dakle staroj formuli. Ono što je isto u oba slučaja je da je prva i poslednja slika ista u oba rasporeda. Početak je isti i kraj je neizbežno isti ali putevi su različiti. Prema prevodu tekst sa latinskog je sledeći:

1. Silence is golden – Tišina je zlatna

2. Open that which is closed – Otvoriti ono što je zatvoreno

3. The lost word keeps the secret – Izgubljena reč čuva tajnu

4. Fate is not the same for all – Sudbina nije ista za sve

5. In vain - Uzaludno

6. I am enriched by death – Obogaćen sam smrću

7. The disciple surpasses the master – Učenik prevazilazi učitelja

8. Virtue is conquered – Vrlina je pokorena

9. Now I know that darkness comes from light – Sada znam da tama dolazi iz svetla

Balkanova interpretacija je izmenjena/prilagođena u sledeći tekst:

1. To travel in silence

2. by a long and circuitous route

3. To brave the arrows of misfortune

4. and fear neither noose nor fire

5. To play the greatest of all games

6. and win, foregoing no expense

7. is to mock the vicissitudes of Fate

8. and gain at last the key

9. that will unlock the Ninth Gate. – koji će otključati devetu kapiju

– Putovati u tišini

– dugom i kružnom putanjom

– ohrabriti strele nesreće

– i ne bojati se ni zamke ni vatre – igrati igru nad igrama

– i pobediti, unapred bez troškova

– i tako rugati se prevrtljivosti sudbine

– i konačno dobit ključ

Zaključak

Biti obogacen smrcu predstavlja i raskid sa prosloscu, u samom umu Borisa Balkana taj pojam nije postojao. Pogresno tumacenje karata i neizbezna smrt samo su simboli kojima se Polanski pozabavio u ovom delu. Slozicemo se da karte u originalnom prevodu predstavljaju put koji je mladi detektiv presao a Borisova interpretacija jasno opisuje njegovu ulogu u prici.

prevodu predstavljaju put koji je mladi detektiv presao a Borisova interpretacija jasno opisuje njegovu ulogu u

44

SKAKAVAC 2.1

SKAKAVAC 2.1

Polanski je ponovo ukazao na skriveno i ispoljio svoju genijalnost koja se u odredjenoj meri granici sa ludilom.

Malo je poznato da su u pitanju tradicionalni koncepti Evropskog Paganstva, o radjanju, promeni, zrelosti i smrti same prirode, krug koji su obozavali preci pod starim hrastovima. Ovo je samo delic i osnova za razmisljanje, rekao bih da postoji jos puno toga sto bi se moglo reci o simbolima na ovim kartama kao i o redosledu zbivanja, ali neka se ovaj tekst zavrsi samo na pomenama o mogucnostima.

SKAKAVAC 2.1

SKAKAVAC 2.1

ŠKOTSKI OBRED - PRIRODA I ENERGETSKO BUĐENJE

Frater Libero.'.

Shavatnje sistema inicijacija koje prenosi Drevni i Prihvaćeni Škotski Obred Slobodnog Zidarstva se u potpunosti zasniva na kabalističkom poimanju značenja stepena i njihovih veza. Masonerija bilo kog obreda je usklađena sa Drvetom Života - jedino što su manifestacije pouka i grupacija "energija" dati na različite načine.

Obredi Jorka i Drev nog i Primitivnog Obreda Memfis-Mizraima su potpuno prožeti sa Drvetom Života - razlika je u afinitetima i nivou dosezanja poimanja sfera Drveta Života. Škotski Obred sagledava Drvo Života filozofski, Jork Obred to čini operativno, a Memfis-Mizraim ide Još Dalje - obuhvatajući i ezoterične, hermetičke, okultne i alhemijske osobine Drveta Života.

Konstitucija Škotskog Obreda Drevnog i Prihvaćenog generalno objašnjava prirodu i delovanje Reda kao hijerarhijskog sistema, ali se u samim filozofijama svakog stepena i delova sačinjenih od grupa stepena može sagledati dublje delovanje na individualnom i mundanom planu. Delovi Škotskog Obreda, kojeg smo rasporedili po Drvetu Života definitivno su saglasni sa sedam prečki na merdevinama (prikazanim u jednom od stepena) ali jasno je da te "merdevine" predstavljaju i ceo sistem - a korespodencije prikazuju i razotkrivaju povezanost sa energetskim centrima - čakrama ljudskog "tela".

Celokupna filozofija o čakrama i energijama se ne razotkriva u masonskom sistemu, ali je sa ezoterične strane primetno i evidentno da reči stepena deluju na otključavanje sadržaja svesti, otvarajući Moći svakog stepena, pa time i grupacije stepena tj. čakri. Ovo je vrlo kompleksno učenje i potrebuje široko izučavanje i praktikovanje - koje se ne sprovodi na okultni način u okviru Škotskog Obreda već ga primenjuju pojedini Inicijati koji su upućeni u ove Misterije.

"Slobodno zidarstvo je organizacija koja širom sveta okuplja u bratsku zajednicu ljude čistih osećanja, zrelog razuma i čvrstog karaktera, bez razlike vere i narodnosti. Cilj Slobodnom Zidarstvu je da učini ljude druželjubnim, prosvećenijim i snažnijim i da ih inspiriše za individualni rad i u zajednici u korist čovečanstva, pomažući slobodno i mirno razviće prirodnih zakona.

Slobodno zidarstvo okuplja braću čija je časnost priznata i koji, spojeni osećajima tolerancije, slobode, jednakosti i uzajamne ljubavi, pomažu dobro, otklanjaju zlo i nedaće, čine milosrđe u najširem smislu i teže da koriste opštoj dobrobiti.

Slobodni Zidari potpomažu se uzajamno u svim prilikama u životu. Među svoje najsvetlije dužnosti stavljaju na prvo mesto poštovanje Zakletve koja ih vezuje za Red Slobodno Zidarski i za Vlast Zidarsku.

Škotski stari i priznati Red, naslednik Slobodno Zidarskih tradicija, čuvar mudrih principa, moralne snage i discipline, osnovan je Velikim Konstitucijama od god. 1762. i 1786.

Principi starog i priznatog Škotskog Reda sadržani su u izjavi: “Slobodno Zidarstvo ispoveda, kao što je od svog postanka ispovedalo, postojanje Velikog Tvorca Vaseljene i besmrtnost duše. Ono ne postavlja nikakve granice ispitivanju istine; a da bi svakom zajemčilo tu slobodu, ono iziskuje od svakog trpeljivost. Slobodno Zidarstvo je dakle pristupno ljudima svake narodnosti, svake rase, svake vere. Ono ne dopušta u svojim Radionicama tretiranje i rešavanje pitanja političkih i verskih, a prima svakog profanog, makakvog on ubeđenja bio u politici ili veri, samo ako je čovek slobodan i dobre naravi. Slobodno Zidarstvo ima za zadatak da se bori protiv u neznanja u svakom vidu; ono je uzajamna škola čiji je program sveden u ovim pogodbama: ispunjavati zemaljske zakone, živeti kako čast nalaže, vršiti pravdu, ljubiti bližnjeg, raditi bez odmora na dobru čovečanstva i težiti za njegovom progresivnom i miroljubivom emancipacijom”.

Za Slobodnoga Zidara Škotskoga Reda priznaje se samo onaj, koji je pravilno primljen i kao takav proglašen u redovnoj i u pravoj Radionici istoga Reda i upisan u Matrikulu.

SKAKAVAC 2.1

SKAKAVAC 2.1

Organizovana i priznata tela Škotskoga Reda nose tradicionalne i priznate nazive: Loža, Šapitr, Savet, Areopag, Kolež, Tribunal (Sud), Konzistoar i Vrhovni Savet. Vrhovni Savet je središte Reda.

Ova tela imaju svoju organizaciju, unutrašnju hijerarhiju, dužnosti i prava određena zakonima i naređenjima proističućim od Vrhovnoga Saveta kao Najviše Vlasti Reda.

Škotski Stari i priznati Red sastoji se iz 33 stepena po ovom redu:

Prva klasa:

1. stepen, - Učenik

2. stepen, - Pomoćnik

3. stepen, - Majstor Mason

Druga klasa:

4. stepen, - Tajni Majstor

5. stepen, - Potpuni Majstor

6. stepen, - Intimni Sekretar

7. stepen, - Sudija

8. stepen, - Intendant Građevina

9. stepen, - Izabranik devetorice

10. stepen, - Slavni Izabranik petnaestorice

11. stepen, - Svetli Izabranik dvanaestorice

12. stepen, - Veliki Majstor Arhitekta

13. stepen, - Kraljevski Svod Solomona

14. stepen, - Veliki Izabranik, potpuni i svetli Zidar

Treća klasa:

15. stepen, - Kavaljer Istoka ili Mača

16. stepen, - Princ Jerusalima

Četvrta klasa:

17. stepen, - Kavaljer Istoka i Zapada

18. stepen, - Princ Ružičnoga Krsta, Kavaljer Orla

Peta klasa:

19. stepen, - Veliki Pontifikus

20. stepen, - Veliki Majstor Simboličkih Loža

21. stepen, - Noahit ili Pruski Kavaljer

22. stepen, - Kavaljer Kraljevske Sekire, Princ Libana

23. stepen, - Šef Tabernakla

24. stepen, - Princ Tabernakla

25. stepen, - Kavaljer zmije d'Airen

26. stepen, - Princ Zahvalnosti, Trojni Šot

27. stepen, - Kavaljer Komander Hrama

28. stepen, - Kavaljer Sunca, prosvećeni Princ

29. stepen, - Škotski Kavaljer Svetog Andreje, Veliki Šot, Patrijarh Krstonosac, Vel

Svetlosti

30. stepen, - Kavaljer Kadoš, Kavaljer crnog i belog Orla

Šesta klasa:

31. stepen, - Veliki Inspektor Inkvizitor Komander

32. stepen, - Svetli Princ Kraljevske Tajne

Sedma klasa:

33. stepen, - Suveren Veliki Generalni Inspektor

Majstor

Niko od Braće nema prava tražiti unapređenje na viši stepen iz razloga što je rok protekao. Jedino Vrhovni Savet ceni je li dotični Brat dao dokaza o marljivosti i stalnosti, je li stekao dovoljno potrebnog znanja i je li u stanju da razume filosofiju stupnja koga iščekuje.

Pod Vrhovnim Savetom Srbije postoje u Dolini Save Orijent Beograda:

Jedan Konzistoar Prinčeva Kraljevske Tajne Jedan Tribunal Velikih Inspektora – Inkvizitora – Komandera,

SKAKAVAC 2.1

SKAKAVAC 2.1

Jedan Areopag Kavaljera Kadoša, Jedna Velika Loža Kavaljera Škotskih Sv. Andreje, Jedan Sanktuar Kavaljera Sunca, Jedno Bratstvo Prinčeva Zahvalnosti de Mersu, Jedna Kolegija Kavaljera Kraljevske Sekire.

Radionice se poglavito bave poukama iz filosofije, principima političko - so cioloških nauka i humanitetom. Verska i partijsko-politička pitanja isključena su. Debata koja bi dovodila Braću do lične animoznosti, zabranjena je u Radionicama."

1

Učenik

10,9,8,7

B.

Malkut

2

Pomoćnik

6,5,4

J.

Tau

3

Majstor

3,2,1

M.

Šin

4

Tajni Majstor

Malkut

Malkut

Jesod

5

Savršeni Majstor

Jesod

Jesod

Kof

6

Intimni Sekretar

Hod

Hod

Reš

7

Predsednik i Sudija

Necah

Necah

Hod

8

Intendant Zgrada

Tifaret

Tifaret

Peh

9

Izabranik Devetorice

Geburah

Geburah

Cadi

10

Slavni Izabranik Petnaestorice

Hesed

Hesed

Oin

11

Uzvišeni Izabrani Vitez

Binah

Binah

Samek

12

Veliki Majstor Arhitekta

Hokmah

Hokmah

Necah

13

Kraljevski Svod Solomona

Keter

Keter

Nun

14

Veliki Izabranik Potpuni i Svetli Zidar

Malkut

Ain Sof Aur

Tifaret

15

Vitez Istoka i Mača

Jesod

Vazduh

Mem

16

Princ Jerusalima

Hod

Zemlja

Lamed

17

Vitez Istoka i Zapada

Necah

Voda

Geburah

18

Suvereni Princ Ružinog Krsta

Tifaret

Vatra (Duh)

Kaf

19

Veliki Sveštenik

Geburah

Ribe

Jod

20

Časni Veliki Majstor Svih Loža

Hesed

Ovan

Tet

21

Noahit Pruski Vitez

Binah

Bik

Hesed

22

Vitez Kraljevske Sekire

Hokmah

Blizanci

Zain

23

Šef Tabernakla

Keter

Rak

Het

24

Princ Tabernakla

Malkut

Lav

Binah

25

Vitez Medene Zmije

Jesod

Devica

He

26

Princ Zahvalnosti

Hod

Vaga

Vau

27

Suvereni Zapovednik Hrama

Necah

Škorpija

Dalet

28

Vitez Sunca , Prosvećeni Princ

Tifaret

Strelac

Hokmah

29

Škotski Vitez Svetog Andreje

Geburah

Jarac

Gimel

30

Vitez Kadoš

Hesed

Vodolija

Bet

31

Veliki Inspektor Inkvizitor Vitez

Binah

O

Alef

32

Svetli Princ Kraljevske Tajne

Hokmah

A

Keter

33

Suvereni Veliki Generalni Inspektor

Keter

I

Ain Sof Aur

SKAKAVAC 2.1

SKAKAVAC 2.1

SKAKAVAC 2.1 Budući da u celokupnom sistemu deset stepena predstavljaju faze, a ostali procese izdvajaju se
SKAKAVAC 2.1 Budući da u celokupnom sistemu deset stepena predstavljaju faze, a ostali procese izdvajaju se

Budući da u celokupnom sistemu deset stepena predstavljaju faze, a ostali procese izdvajaju se 1 , 4 , 7 , 12 , 14 , 17 , 21 , 24 , 28 i 32 - što ne znači da su oni najvažniji već da imaju specifične Moći i svest o Sefirotima.

U stvari bitni stepeni su 1 -3 u Plavoj Loži, a u Crvenoj 4 , 9 , 13 i 14 , 18 , 21 , 28 , dok 30 , 31 i

32 čine i predstavljaju uzvišen smisao prva tri stepena iz Plave Lože. 33 je transcedencija celokupnog sistema.

4 predstavlja uzdizanje nad osobinama čoveka, posle rođenja, života i smrti dolazi Tajna Tišina spoznaje. 9 stepen je paralelan prvom prikazivanju svetlosti u ritualu učenika i korespondira sa slovom Cadi - to je Udica - Oni koji vide svetlo su "upecani" i nikada to Svetlo ne mogu da zaborave. 12 uspostavlja posvećenost sistemu. 13 razotkriva i sažima celokupan proces uzdizanja u Loži Usavršavanja. Shvatanjem sistema dolazi se do 14 gde se prima Tajno Ime Boga - Tu je paralela sa Tifaretom i spoznajom Istinskog Sopstva. Mistici kažu da se u Tifaretu čoveku pojavljuje Sveti Anđeo Čuvar koji mu razotkriva njegovo Istinsko Ime - to je Ime koje je Bog utisnuo u dušu čoveka. 17 je posvećenost Radu i služenju čovečanstvu - teži se, korespodentno Geburahu izvršiti Veliki Rad. 21 prenosi shvatanje Makrokosmosa i hijerarhije koja prožima ceo manifestovani univerzum, ali i pouku da se trostrukost osnove Plave Lože ne sme poremetiti. 24 budi čoveka u Razumevanje povezanosti Univerzuma sa v išim duhovnim principima. 28 je primanje posvećenja Kulta Sunca. 32 je duhovno nadograđivanje nad 3 Majstora Masona - u Kruni Drveta Života čovek poništava u potpunosti svoju personalnost i potpuno se predaje služenju Bogu i čovečanstvu. 33 predstavlja uskrsnuće u Veliku Svetlost koja je u srži Zvezde i u beskraju Kosmosa.

SKAKAVAC 2.1

SKAKAVAC 2.1

SKAKAVAC 2.1 Plava Loža, sa stepenima od 1 do 3 deluje na nivou Muladara čakle. Loža

Plava Loža, sa stepenima od 1 do 3 deluje na nivou Muladara čakle. Loža Usavršavanja i stepeni od 4 do 14 deluju na nivou Svadistana čakre, Savet Prinčeva Jerusalimskih deluje na nivou Manipura čakre, Odeljak Ruže i Krsta na nivou Anahata čakre, Areopagus na nivou Višudi čakre, Konzistorijum na nivou Ađna čakre, a Vrhovni Savet na nivou Sahasrare.

Rituali svakog stepena i dejstvo grupa stepena otvaraju određene osobine i ispoljavanje prirode određenje "čakre" unutar čoveka, čime je jasno da potpuno proživljeni rituali i shvatanje filozofije može uskladiti čoveka sa energetskim nivoima određenih razina i time "probuditi" i usaglasiti njegovo čisto funkcionisanje na specifičnim nivoima čakri.

su u stvari ključevi za otključavanje i vibracije koje

predstavljaju prirodu određenog nivoa, tako da ezoteričnim i "magijskim" pristupom može da se ostvari energizovanje bića inicijata.

Specifične reči koje se koriste u ritualima

Iako Masonski sistem sam po sebi nije magijska organizacija, celokupna postavka je definisana kao simbolička i filozofska potpora magijskom i energetskom dejstvu stepena i celokupnog Obreda.

SKAKAVAC 2.1

SKAKAVAC 2.1

Cilj je spoznaja - Gnoza u energetskom harmoničnom sadejstvu sila koje postoje unutar čoveka, njegovih "čakri" i suptilnih univerzalnih razina postojanja.

"čakri" i suptilnih univerzalnih razina postojanja. "Simboličke Lože, osnovane od strane Vrhovnoga Saveta,

"Simboličke Lože, osnovane od strane Vrhovnoga Saveta, rade na 1., 2. i 3. stepenu i daju ove stepene svojim članovima na osnovu hijerarhije Reda Škotskog starog i priznatog.

Za osnivanje simboličke Lože potrebno je najmanje sedam Zidara Majstora kao osnivača.

Niko ne može biti primljen za Slobodnoga Zidara ako nije navršio 21 godinu. Međutim, sin aktivnog člana jedne Lože može biti primljen u Savez i posle navršene 18 godine.

Da ko postane Slobodni Zidar mora moći slobodno raspolagati sobom, imati dovoljnoga znanja i biti potpuno častan čovek.

Loža ne treba da prima za Slobodnog Zidara lice čije imovno stanje ne može da podnosi terete određene Pravilima opštim ili posebnim.

Simbolička Loža osnovana po obredima Škotskoga Reda starog i priznatog ne može bez dopuštenja Vrhovnoga Saveta raditi po drugom kom obredu."

1° - Učenik u svom prvom susretanju sa inicijacijom doživljava prenos utisaka celokupnog sistema Drveta Života koje je sadržano u stepenima Škotskog Obreda. On prima utiske intelektom i osećanjima, psihološki. To je Pečat na dušu inicijata. Ipak po smislu on duhovno ne može da pojmi ništa što je iznad prve trijade Drveta Života.

SKAKAVAC 2.1

SKAKAVAC 2.1

Učenik - Malkut - Stupa iz profanog u "Bratstvo". Stupa u sistem i susreće se sa celim prikazom Drveta Života. Rođen je u novo.

Naziv "Mason" potiče od reči AMN što znači odan, lojalan, tj. od reči AMUNAVIM - arhitekta, umetnik, posvećenik. Takođe od reči AHIMAN REZON, što znači "Brat Doni" tj. "Brat poklona", tj. Dodeljeni Brat tj. "Prihvaćeni Brat", sa dodatkom "Rezon" znači "Prihvaćeni Brat Princ/Vitez" ili "Brat Prihvaćeni Princ".

Boaz, reč Učenika, znači snaga, moć, čvrstina, slava, veličanje. Po brojnoj vrednosti, kao i "Jak in" je 79 što upućuje na kombinaciju slova Oin i Tet, koja predstavljaju mušku snagu i zmijski princip kreativnosti, sa potpunim smislom snage Boga koji ima potenciju i potencijal Kreiranja Univerzuma.

2° - Pomoćnik proživljava smisao središnje trijade Drveta Života. Središnja trijada, sefiroti Tifaret, Geburah i Hesed razotkrivaju trostruki smisao Plamene Zvezde. Pentagram je usavršenost čoveka koja se spoznaje u Tifaretu - u Suncu. Geburah slavi rad, a Hesed prenosi znanja i mudrosti sistema koji se proj ek tuje kroz inicijaciju.

Pomoćnik - Tau - Susret sa uzvišenijim, razvoj, uobličavanje i razvijanje svesti kroz simboliku.

Jakin je stub na desnoj strani ulaza u Solomonov Hram. JKIN znači uspravan, ceo, uzdignut, upućuje na osobenost božanskog generisanja tj. kreacije u moći Falusa. U Enohovoj knjizi se napominje da je ime prvog palog anđela bilo Jekun i da je on poveo sve sinove Svetih Anđela da siđu na Zemlju.

Šibolet, reč koja otvara put stepena, se prevodi kao klas žita ili mlaz vode, ali niko nikada nije uspeo tačno da shvati sa čim to direktno u Masoneriji ima veze. Neka tumačenja su davana u smislu da je to granica koja deli Drevne od Modernih Masona.

3° - Majstor Mason se suočava sa smrću Majstora, sa svojom smrću, sa uništenjem svog Ega - doživljaj se prenosi simbolički ali predstavlja trostrukost - stoga se odnosi na vrhovnu trijadu Drveta Života. Majstora ubijaju tj. vezuju za materijalni svet ustvari tri "izdajnika" Pomoćnika - to su njegove lične niže osobine koje ne mogu da transcendiraju - niže osobine ličnosti uvek ostaju na svom nivou, a duša, ne vezana za materijalno, biva uzdignuta u smrti. Ritual Majstora je mračan jer se prenosi u prostoru Binaha, čije su obeležja tuga i mrak. Tri izdajnika, su tri elementa čije osobine su manifestacije Trojstva, pojavnost trostrukih božanskih emanacija na nižim ravnima. Svi su jednaki u smrti, ne "preživljavaju" spoljačnje karakteristike čoveka, već se duh smiruje. Ipak, Duh je večno budan - duša je besmrtna. Braća i veza sa kolektivnom svešću čovečanstva izvlači čoveka iz tamne grobnice. Tajna je u njemu, ali ona se ne očituje, ona je skrivena. On je slobodan,

miran. Majstor - Šin - Šin je oličen tarot kartom na kojoj je prikazano uzdizanje mrtvih iz grobova na zvuk trube anđela.

Tubalkain, lozinka Majstora - TUB znači plodan, AL je ime Boga, KNH znači uzdignut, KIN znači koplje, sve u svemu, gotovo sva imena i svete reči i lozinke koje se koriste u Masoneriji, imaju izvestan koren i smisao povezan sa prirodom Boga, njegovim osobinama, dejstvom, na pojedinačnom nivou na kojem "deluje" stepen.

Tri "izdajnika" - Jubelo, Jubela i Jubelum, predstavljaju kombinacije imena Boga sa dejstvom tri elementa: Ju-Baal-A, Ju-Baal-O i Ju-Baal-Um.

Reč stepena "Ma-Ha-Bonh" znači "Šta!? zar je ovo Graditelj?" Reč MAUB znači "seme". Kabalističko izučavanje reči navodi na shvatanje da je u "zamenjenoj reči" skriveno dat smisao Istinske Reči Majstora - koje je Ime Boga. MaHaB-ON i MUAbon sadrže koren Imena Boga koji je Sunce.

Reč "Mak -Ben-Ak" kombinuje MKHA - prekrivanje, skrivenost i NKH - ubijen, ranjen, čime Makbenak dobija smisao "Mesto gde je telo ubijenog skriveno".

SKAKAVAC 2.1

SKAKAVAC 2.1

SKAKAVAC 2.1 "Šapitri ovlašćeni poveljom Vrhovnoga Saveta rade na stepenima od 4. do 18. zaključno i

"Šapitri ovlašćeni poveljom Vrhovnoga Saveta rade na stepenima od 4. do 18. zaključno i daju ove stepene u smislu hierarhije Reda Škotskog starog i priznatog.

Za osnivanje jednoga Šapitra, potebno je najmanje devet Prinčeva Ružičnoga Krsta kao osnivača.

Šapitri Reda Škotskog starog i priznatog nezavisni su od simboličkih Loža. Oni zavise u pogledu Rituala, principa i administracije samo od Vrhovnoga Saveta.

Da jedan Slobodni Zidar može dobiti 4. stepen mora dokazati: 1. diplomom svojom da je Majstor najmanje devet meseci; i 2. da je aktivan član simboličke Lože.

Slobodni Zidari iz Doline u kojoj nema Šapitra, dobijaju kapitularne stepene od Šapitra najbližeg njihovoj simboličkoj Loži.

Predlog za unapređenja na 4. stepen kao i za afilacije, mora biti potpisan od trojice Braće ovoga stepena. Po ovom predlogu rešava se na jednom od idućih radova Prinčeva Ružičnoga Krsta.

Pre uzvišenja na 4. stepen, kao i pre afilacije na kapitularne stepene, kandidat potpisuje izjavu da priznaje Vrhovni Savet Srbije za jedinu i najvišu Upravu i Masonsku Vlast u zemlji, da obećava vernost i poslušnost naspram Velikih Konstitucija Reda, Konstitucije Vrhovnoga Saveta i Opšteg Pravilnika, da priznaje principe Škotizma i da potpiše Deklaraciju Principa usvojenih od Vrhvnoga Saveta Srbije kao i Zapovedni Dekret od 29. novembra 1862. godine.

Stepeni Tajnoga Majstora, Izabranog Majstora devetorice, Velikog Izabranog Potpunog Zidara, Kavaljera Istoka ili Mača i Princa Ružičnoga Krsta moraju se davati po ceremonijalu u Ritualu. Ostali stepeni mogu se davati i promocijom.

SKAKAVAC 2.1

SKAKAVAC 2.1

Šapitri mogu imati pod svojom upravom Masonske Radionice nižih stepena radi uzvišenja njihovih aktivnih članova.

Šapitri moraju držati bar šest svečanih radova u godini. Skupove Šapitra preko ovoga broja saziva po potrebi Premudri.

Inicijacija za stepen Princa Ružičnoga Krsta vrši se na svečan način i samo onoga dana, kad se svetkuje praznik proletanje ravnodnevnice (tajna večera). Od ovog pravila čini se izuzetak tada, kada to pisanom motivacijom zatraže petoro Prinčeva Ružičnoga Krsta.

Svake godine o Velikom Četvrtku Šapitri svetkuju godišnji Praznik. Posle svetkovine priređuje se banket. I jedno i drugo obavezno je za sve prinčeve Ružičnoga Krsta.

Simboličke Lože mogu na osnovu odluke donesene na majstorskom radu obratiti pažnju Šapitra Prinčeva Ružičnoga Krsta na kandidata, za koga nađu da je po njihovom mišljenju zaslužan da bude uzvišen na stepen Šapitra."

4° - Stepen Tajnog Majstora predstavlja Temelj - Jesod celokupnog sistema Andrejevske Masonerije. Uzdignut iznad materije, simbolično prolazi kroz smrt, zatim je uzdignut na sledeću razinu. Tajnost je povezana sa Mesecom i skrivenošću. Loža je u crnom, a čuva je sedam majstora.

ZISA, reč-lozinka znači sjajan, izvrstan i predstavlja preduslov u onome ko stupa u ravan ovog stepena koje se otkriva Reč "IOD-ADONAI-IVAH" - što su tri različita, kabalistička, Imena Boga, Jod je seme, Adonai je Bog, a IVAH sažima Trojstvo Oca, Majke i Sina.

5° - Stepen Savršenog Majstora predstavlja stazu Kuof na Drvetu Života - to je prolazak kroz mračne periode, vođstvo kroz tamu i senke, ali i intuicija koja daje impulse napretku. Kuof je pripisano astrološkom znak u Riba, te stoga predstavlja i dublje nesvesne regione bića. Ovaj stepen odgovara Tugi. Rekvijem. Prikazuje grobnicu, krvavu devetokraku zvezdu, kovčeg. Kuof jesmrtni oblik Alefa, zato ga skriva u Tami.

Akacija - lozinka za pristup stepenu, znači nevinost, nežnost, čistota. Reč stepena je JEHOVAH - "Ja sam onaj koji jesam" što je takođe Ime Boga.

6°

-

Stepen Intimnog Sekretara je dodeljen stazi Reš. To je Sunce kao vodič. Svest i razboritost

blistave inteligencije. On je veza temelja duše sa razumom. Solomonova blagost i milosrđe odgovaraju Suncu.

Lozinka za ulazak je MOHABEN - što se prevodi kao "Sin Boga" - Maha Ben, "Veliki Sin".

BERITH je "savez", NEDER je "zavet" i ŠELEMOTH je "čist" predstavlja tri nivoa povezivanja čoveka sa

Bogom.

7° - Predsednik i Sudija kao stepen su dodeljeni sefiri Hod - ona je Merkurovska inteligencija. Razum i rasuđivanje su karakteristični za Merkura.

Reč-lozinku

"Tito" teško je shvatiti i nepoznat joj je izvor, često se zamenjuje sa imenom RaDaH -

podvrći, vladati, upravljati.

Reč stepena JAKIVAL potiče od "Ikah" - povinovanje, EL - Bog - "Povinovanje Bogu".

8° - Stepen Intendanta Zgrada je korespodentan stazi Pe, to je veza inteligencije i osećanja. Ona prevazilazi um i teži nadogradnji emocijama. Staza Pe drži um i osećanja u ravnoteži. Pripisana je energičnom Marsu, a tarot karta "Kula" je simbolična građevina koja je postavljena sistemom i strukturom. Čovek je građevina. Phe je Kula u tarotu, otuda zgrade. 3x9=27.

SKAKAVAC 2.1

SKAKAVAC 2.1

Lozinka je JACHINAI - JUDAH - potiče od Jakin-a i Jod-a, od Falusa i semena. BEN CHORIM su "sinovi plemenitih", ACHAR - uznemirujuće, potiče od reči AHAD što znači sjedinjenje, tj. Jedinstvo, Jednota, ujedinjeno. HAI - "živući", JAH - Bog.

Izabranik devetorice se pripisuje stazi Cadi. Cadi je "Car" u tarotu - očinski autoritet koji prenosi

uputstva i pouke. Dosledan je i karakteran. On određuje smer kretanja duše u nižim ravnima. Horus, koji je po atribuciji dodeljen ovoj stazi je Bog Osvetnik, kao što i jedan od majstora sprovodi ishitrenu osvetu.

9°

-

BEGONAL-CHOL znači "odvratno svima", ali sa smislom da se mane razotkrivaju i sagledavanjem shvataju. NEKAM, reč stepena, znači "osveta" sa smislom pročišćenja mana.

- Stepen Slavnog Izabranika Petnaestorice je korespodentan stazi i slovu Ain na Drvetu Života.

Ono ima osobine Jarca i Saturna - vrlo je snažan, istrajan, posvećen - ali njegova krajnost i vitoperenje donosi patnju. Petnaest je broj staze Oin tj. dodeljene joj tarot karte Đavo.

10°

Oni koji stupaju ovom stepenu moraju biti, po lozinki stepena ELIAM - "božiji ljudi". Reči stepena su ZERBEL - "jedini sin", ili "Sin jedinog semena" i BEN-IAH - "sinovi boga", što čini jedninu i množinu Božanske manifestacijeu "Sinu".

11° - Stepen Uzvišenog Izabranog Viteza je dodeljen stazi i slovu Samek. Samek je stub, potpora i oslonac koji uvek mora biti u ravnoteži - kao i libela. Samek povezuje Tifaret i Jesod - sefire Meseca i Sunca, preko kojih se prenosi posvećenje svetlosti. Samek donosi transformaciju nižih ljudskih osobina u njihov kvalitet i puninu funkcionalnosti. Pripisuje joj se tarot karta "Umetnost".

STOLKIN, se tumači kao "tekuća voda" ali znači i "zasađen", predstavlja deo tela u kojem nam je uporište, čvrst temelj. AMAR-IAH je "reč Boga" i ona otvara vrata stepena. ADONAI je Ime Boga koje se prikazuje inicijatu. I ovde se veza čoveka i Boga potvrđuju sa BERIT, NEDER i ŠELEMOTH.

12° - Stepen Veliki Majstor Arhitekta je dodeljen sefiri Nacah koja obiluje saosećajem za zajednicu, ali poseduje i snagu da zajednicu održava. Necah je sfera Venere, odatle potiče duboko osećanje ljubavi za Red.

CENTRUM DEUS TRIGONO IN CENTRI. BADBANAIN je Majstor Arhitekta" - BD-BN-AIN - Sin Najvišeg Ništa. Reč-Ime ADONAI je manifestacija njegovog unutarnjeg Božanstva.

13° - Stepen Kraljevskog Svoda Solomona je korespodentan stazi Nun - ona povezuje Necah i Tifaret. To je staza Smrti, Vode i astrološke Škorpije i kontinuiteta ljudske duše u vremenu i prostoru. Staza Nun vodi kroz reinkarnaciju, kroz previranja svesti, kroz dugine velove rasutih Boja ka Svetlosti Sunca. Deveti svod, sled od Enoha. Kontinuum vremena i prostora. Potop je voda ribe; duboko nesvesno; Enoh je sačuvao učenje; Noje je otkrio deo - takođe produžava vrstu; ali tek Mojsije-Mesija-Zmija-Sveštenički štap-Srednji stub dobija od Boga ime.

Nema lozinke koja pojedinačno otvara ovaj stepen. Svi prethodni stepeni omogućavaju otvaranje ovog i

pristup ovom "Svodu". TOUB BAANI AMAL RAB - "zaista je dobro nagraditi rad", predstavlja potvrdu inicijacije,

I.V.L.O.L.- "Inveni Verbum inL Ore Leonis" - daje naznaku o Lavu snage koji opisuje Sina-Sunce, tj. Sina

Tetragramatona koji je "Ugaoni kamen Masona".

Prvi svod

- JOD

Drugi svod

- JAHU

Treći svod

- JAH

Četvrti svod

- AHAIAH

Peti svod

- ALOHI

Šesti svod

- ALION

Sedmi svod

- ADONAI

Osmi svod

- ALKANAN

Deveti svod

- JAHBULON.

SKAKAVAC 2.1

SKAKAVAC 2.1

14° - Stepen Potpunog i Svetlog Zidara pripisan je Tifaretu. Tifaret je vrhunac težnje čoveka u njegovim ljudskim osobinama i u ličnom samo spoznavanju elementarnih delova ličnosti. Dosezanje Lepote Tifareta budi duhovni Šin nad tetragramatonom elemenata. Čovek postaje Plamena Zvezda - Jehešua. Sveti svod;privatno i tajno mesto sastanka Majstora i Gospodara.Tajno komuniciranje imena. IHVH; IHVBLVN; Tetragramaton - Četiri kabalistička sveta, četiri Velika slova; Jahbulon je posebna formula Heksagrama Sunca - Tifareta.

Ovaj stepen je vrhunac Lože Usavršavanja i ulazak se ostvaruje kroz: SHIBBOLETH MACHORIM - "loš uticaj" (tj. shvatanje nižih osobina i ograničenosti); ELHANAN - "milost božija"; BEAMECH! - "slavljen bog!" BAMEARAH! - "našli smo!"

Ime koje se otkriva inicijatima je Tetragramaton - J.H.V.H. - Otac-Majka-Sin-Ćerka - Činioci stvorenog Univerzuma sažeti u suštinsku formulu i Ime Boga.

BERITH je "savez", NEDER je "zavet" i ŠELEMOTH je "čist" čini i na ovom stepenu trostrukost povezivanja čoveka sa Bogom.

i na ovom stepenu trostrukost povezivanja čoveka sa Bogom. 15 ° - Vitez Istoka i Mača

15° - Vitez Istoka i Mača je od slova Mem. Mem je staza Vode i "Obešenog čoveka" u Tarotu. To je staza kojom se snaga svetlosti i životne energije spušta iz Geburaha ka Hodu. Energija rada prosvetljuje Razum čoveka. Samopožrtvovanost je jedna od bitnih karakteristika - služenje ljudima. Prenos Gnoze.

Mem - Zarobljeništvo, žrtvovanje, patnja; povratak u Jerusalim. LDP.

JAABOROUHAMMAIM - " vode će oteći"; SCHALAL SCHALON ABI" on je uznemirio mir njegovog oca" - su lozinke ovog stepena. RAPHODON - "mesto odmora" - nakon usavršavanja ovaj stepen je "plato" na kojem se uspostavlja podloga za dalji napredak.

SKAKAVAC 2.1

SKAKAVAC 2.1

JUDAH i BENJAMIN su dva plemena. L.D.P. su slova prolaska horizontalnim stazama Drveta Života, stazama koje čine ravnotežu nasuprotnih Sefirota: Lamed, Dalet i Phe.

- Stepen Prinčeva Jerusalimskih je dodeljen stazi Lamed - Uravnoteženju i pravdi Vage. Ona je

Boginja Maat koja manifestuje odluku i presudu Istine. Pravedna i stroga vladavina koja nadgrađuje put. Put naslednika.

16°

Lozinka za ulazak u stepen je "datum" - TEBETH - ESRIM, tj. dvadeseti dan desetog meseca. stepena takođe ukazuje na datum - 23. dan dvanaestog meseca u godini. ADAR - SCHALASH ESRIM.

Reč

dan dvanaestog meseca u godini. ADAR - SCHALASH ESRIM. Reč 17 ° - Vitez Istoka i

17° - Vitez Istoka i Zapada je Veliki Adept Geburaha - on je posvećen Radu i pregalaštvu. On istrajava u razvijanju sistema i njegovoj potvrdi i utvrđivanju njegove snage - kroz Rad. Preispitivanje i pročišćavanje aspiracije. Velika se energija angažuje za Rad.

ABADON znači "iskorenjen" - ABA -D-ON, "Otac-Vrata-Sunce". AB je Otac, ADON - Bog Sunca, što znači "Bog Otac".

18° - Suvereni Princ Ruže i Krsta je pod uticajima staze Kaf na Drvetu Života - to je misteriozno slovo koje ujedinjuje dva koja predstavljaju Ružu i Krst u njihovim filozofskim i mističkim sagledavanjima. "K" je Ruža, a "F" je Krst. To su Otac i Majka, generativne sile Tvorca. Slovo Kaf povezuje Hesed i Necah, delujući kao Jupiterovski Točak sreće, isijavajući energiju sjedinjenja i primajući svest u Jednotu Ljubavi. Kaf je velika sreća, od koje potiče velika Moć. U tome je sublimirana gnoza Kruga i Tačke koji se manifestuju kao Ruža i Krst.

I.N.R.I. - četiri elementa manifestacije

Božanskog prisustva u Univerzumu. IAMMIM - voda; NOUR - vatra; ROUAH - vazduh; IABESCHEH - zemlja; HOSEA - spasitelj. Oni se povezuju sa Arhanđelima Mihaelom, Gabrijelom, Aurijelom i Rafaelom, kao i sa četiri obličja - Lavom, Teletom, Orlom i Čovekom.

EMMANUEL

- "Bog sa Vama", PAX VOBIS - "Mir sa nama" -

SKAKAVAC 2.1

SKAKAVAC 2.1

HOSEA - Kadoš - Spasenje i Oslobođenje.

"Emanuel" - Amanu-Al - "A m-Anu" je Bog Sunca, "EL" je "Bog"- "Bog je u nama".

"EL" je "Bog"- "Bog je u nama". "Areopag daje po ovlašćenju Vrhovnoga Saveta – van

"Areopag daje po ovlašćenju Vrhovnoga Saveta – van Doline Save Orijent Beograda – stepene od 19. do 30. zaključno, a u smislu hijerarhije Reda Škotskog i starog i priznatog. Predsednik Areopaga mora biti bar na 31. stepen.

U jednoj oblasti može biti samo jedan Areopag i to sa sedištem u glavnom mestu dotične

oblasti. Izuzetak od ovoga čini se samo po specijalnom rešenju Vrhovnoga Saveta.

U Areopagu mora biti najmanje dvanaest članova koji su 30. stepen dobili na pravilan način.

Svaki Areopag bira sebi Oficire. On određuje i Oficire koji će upravljati odgovarajućim radovima od 19. do 30. stepenu u njegovom području.

Kandidat za člana Areopaga mora biti Slobodni Zidar Škotskoga Reda, upisan u Matrikulu Reda i imati urednu diplomu stepena Prinčeva Ružičnoga Krsta.

Šapitri mogu na osnovu odluke, donesene za svakog člana posebno, da obrate pažnju Areopagu da izvesni Brat prema svojim zaslugama i znanju zidarskom zaslužuje unapređenje na 22. stepen."

19° - Stepen Velikog Sveštenika je od staze i slova Jod. Jod je seme koje je skriveno u velu Pustinjaka - Device, koji u tišini i miru, tiho napreduje stazom, projektujući svoje uticaje na ljude svojom umnom merkurovskom plodnošću. Pustinjak u tarotu. Veliki posvećenik, koji nosi tajnu u sebi, mirno.

"Emanuel" uvodi u ovaj stepen, Amanu -Al - "A m-Anu" - Bog Sunca, "EL" - "Bog"- "Bog je u nama" - "Bog ti pomogao". "Aleluja" - HLL - sjaj, slava, Jah - Bog - "Slava Bogu".

SKAKAVAC 2.1

SKAKAVAC 2.1

20° - Časni Veliki Majstor Svih Loža je pod uticajem staze Tet. Tet je gnostička Lav -zmija, kojom vlada Sunce i astrološki Lav. Staza Tet povezuje Hesed i Geburah, sefirote Snage i Milosti čineći među njima ravnotežu sila. Devet koraka. Moralnost i pravednost sunca koju moraju ispoljiti inicijati. Žute sveće su od sunca, Tet je i Lav -Zmija.

Lozinka JEKSON, je ime sinova Avramovih, KHASAN znači snaga, moć,, oni su pretci Sabeanaca (ZABULON) i Dadanajaca (NABUZARDAN). Jekson znači "sledbenik". Reč stepena je BETSIJAH - "Grana samotna". Bet je "kuća" S je usamljeni, uzdignut i ispravan stub, a Jah je Bog.

Noahit Pruski Vitez je stepen dodeljen sefiri Hesed. Tu je Milost - da najsnažniji i najmoćniji

moraju da imaju ljubav za Sve. Posvećeno redu vitezova; oni su posvećeni ljubavi prema svemu i služenju svima u snazi i naklonosti.

21° -

Lozinka PHALEG znači podela, odeljenost, reka, rascep, kanal, od korena PaL - od kojeg potiče PLA (obrnuto od ALP - Alef) - podeljenost jezika i govora. Što je izazvalo svađe.

SHEM - "obnovljen"; znači "ime"; HAM - "v ruć/nazad"; JAPHET - "lep" takođe i "uvećati/proširiti". Reč stepena NOAH znači "odmor".

22° - Stepen Viteza Kraljevske Sekire je korespodentan stazi Zain. To je staza astroloških Blizanaca, ali i staza Alhemijskog Venčanja. Zain je mač, oštrica koja saseca vezanost za dualnost.

Nuakh - Tiho, odmor Betsel-El - Senka Boga Japet - Povećavanje Eholi-Ab - Krunisani Bog / očev šator Sidunai - Ljudi iz Sidona / Lovci Lebanon - Planina Libanus

23° - Osobenosti Šefa Tabernakla su pod uticajem staze Het, koja je "Ograda" koja deli niže sefirote od Božanske Trijade. Šator se nadkriljuje nad svetim prostorom u pustinji. Het nosi osobine astrološkog Raka koji obeležava smisao stepena. Šator nebeski se nadvija nad ovom stazom; šator je nebo binaha, ali je Šef kočijaš, kao na tarot karti; četiri kapelana su četiri heruvima.

Lozinke HAHCIEL i DARAKIEL predstavljaju "Božiju Volju" i "Božije usmerenje".

Reč stepena je IRAM - "IR-AM" - Ograda ništavila oko Majke / Binah.

24° - Stepen Princa Tabernakla je pod uticajima sefire Binah. Binah je Razumevanje. To je duhovno stanje, u odnosu na sva prethodna koja su bila duševna. Binah je tamna "Majčinska" sefira koja u svojoj prirodi očituje osobine Saturna. Rad u slavu Boga, u čast države i za sreću Braće. Nema mesta za egoističnost.

Ime arhanđela URIEL-a je lozinka ovog stepena, što znači "AUR-I-AL" - Svetlost Boga". KaDoŠ ili KoDaŠ je "Sveti". Reč je "DaRaK ADNI" - "Put Božiji". Adonai-Elohim - "Gospod Bog".

25° Vitez Medene Zmije je od staze He. He je Prozor, astrološka Vodolija, tarot karta "Zvezda". On prima kosmičke uticaje iz Hokmaha - Mudrosti i prenosi ih ka istinskom biću, ka Suncu koje je u čoveku. Orionova zvezda, do koje se stiže uz pomoć mojsijev og štapa - srednjeg stuba. Zvezda i Zmija.

HOLATI - "Bejah bolestan/ranjen"

"Johan Raf" - Sunce/Zvezda je izlečitelj.